Samsung MG23F301TAS Benutzerhandbuch

MG23F301T**
MG23F302T**
Микровълнова
фурна
представете си възможностите
Благодарим ви за закупуването на този
продукт на Samsung. За да получите по-пълно
обслужване, регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
Инструкции за собственика
и готварски указател
Отбележете, се гаранцията на Samsung НЕ покрива обажданията до
сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно
монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.
Това ръководство е направено от 100 % рециклирана хартия.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 1
2013-07-22 �� 10:35:29
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
Уверете се, че тези предпазни мерки се
спазват по всяко време.
Преди да използвате фурната, се уверете,
че следвате следните инструкции.
БЪЛГАРСКИ
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ КНИЖКА С ИНСТРУКЦИИ
Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите “Инструкции за собственика”
съдържат ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:
• Мерки по безопасност
• Подходящи принадлежности и готварски съдове
• Полезни готварски съвети
• Съвети за готвене
ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ И ИКОНИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рискове или небезопасна практика, която може да доведе
до тежко нараняване или смърт на лица.
ВНИМАНИЕ
Рискове или небезопасна практика, която може да доведе
до леко нараняване или повреда на имущество.
Предупреждение; опасност от
пожар
Предупреждение; гореща
повърхност
Предупреждение; електричество
Предупреждение; експлозивен
материал
НЕ се опитвайте.
НЕ пипайте.
НЕ разглобявайте.
Следвайте изрично указанията.
Извадете щепсела на
захранването от контакта.
Уверете се, че уредът е заземен, за
да избегнете токов удар.
Обадете се в сервиза за помощ.
Забележка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(само функция за микровълни)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или
уплътненията на вратичката са повредени, с
фурната не трябва да се работи, докато не бъде
ремонтирана от компетентно лице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг
освен за компетентно лице да извършва каквито
и да било сервизни или ремонтни работи, които
включват сваляне на капака, който осигурява
защита срещу излагане на въздействието на
микровълновата енергия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не
трябва да се претоплят в херметично затворени
съдове, тъй като са склонни към избухване.
Този уред е предназначен за използване само в
дома.
Важно
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 2
2013-07-22 �� 10:35:30
Ако се появи дим, изключете или издърпайте
щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена,
за да потушите всякакви пламъци;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Микровълновото
претопляне на напитки може да доведе до бурно
кипене и затова трябва да се вземат мерки при
нагряване на съда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съдържанието на
бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки
храни трябва да се разбърква или разклаща и да
се проверява температурата преди консумация, за
да се избегнат изгаряния.
Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не
трябва да се претоплят в микровълнови фурни,
тъй като те могат да се пръснат дори след като е
завършило микровълновото подгряване.
Фурната трябва да се почиства редовно и да се
отстраняват всякакви отлагания на храна.
Неспазването на поддръжката на фурната в чисто
състояние би могло да доведе до влошаване на
повърхността, което да се отрази неблагоприятно
на дълготрайността на уреда и да доведе до
възможна опасна ситуация.
Този уред не е предназначен за монтиране в пътни
превозни средства, каравани или други подобни
превозни средства и т.н.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да
използват фурната без наблюдение само когато им
са дадени съответни инструкции, така че детето да
може да използва фурната по безопасен начин и
разбира опасностите от неправилната употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред може да се
използва от деца над 8 годишна възраст и от лица
с намалени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и познания,
ако се наблюдават или са им дадени инструкции
за употребата на уреда по безопасен начин и
те разбират опасностите. Децата не бива да си
играят с уреда. Почистването и поддръжката не
трябва да се правят от деца освен ако не са на
възраст 8 години или повече и наблюдавани.
Използвайте само съдове, които са подходящи за
употреба в микровълнови фурни.
При претопляне на храни в пластмасови или
хартиени съдове дръжте фурната под око поради
опасност от запалване.
Микровълновата фурна е предназначена за
затопляне на храна и напитки. Сушенето на храна
или дрехи и загряването на топлещи възглавници,
чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да
доведе до опасност от нараняване, запалване или
пожар.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 3
2013-07-22 �� 10:35:30
БЪЛГАРСКИ
Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности, с недостатъчен опит
и познания, освен ако не се наблюдават или са им
дадени инструкции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат под надзор, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде заменен от производителя, негов сервизен
представител или лице със сходна квалификация,
за да се избегне риск.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни
не трябва да се претоплят в херметично затворени
съдове, тъй като са склонни към избухване;
Уредът не трябва да се почиства с водна струя.
Тази фурна трябва да бъде поставена в
правилната посока и височина, което да позволява
лесен достъп и управление.
Преди да използвате фурната за пръв път, тя
трябва да работи с вода 10 минути и да бъде
използвана след това.
Ако фурната издава странен звук, миризма
на изгоряло или пушек, незабавно отстранете
захранването и се обърнете към най-близкия си
сервизен център.
Тази микровълнова фурна трябва да се разположи
така, че да има достъп до щепсела.
Микровълновата фурна е предназначена за
използване, поставена на повърхността, тя не
трябва да бъде поставяна в шкаф.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(само функция за микровълни) – опционално
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в
комбиниран режим, децата трябва да използват
фурната само под наблюдение от възрастни
заради създаваните температури.
Уредът се нагрява по време на работа. Трябва
да се внимава, за да се избегне допир до
нагревателните елементи във вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат
да се нагреят по време на работа. Пазете
малките деца настрани.
Не трябва да се използва пароструйка.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 4
2013-07-22 �� 10:35:30
Температурата на достъпните повърхности
може да е висока, когато уредът работи.
Вратата или външните повърхности могат да са
горещи, когато уредът работи.
Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от
деца, по-малки от 8 години.
Електроуредите не са предназначени да
работят посредством външен таймер или
отделна система с дистанционно управление.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че
устройството е изключено, преди да смените
лампата, за да избегнете опасността от токов
удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите
части могат да се нагреят по време на работа.
Трябва да се внимава, за да се избегне допир
до нагревателните елементи. Деца, които са помалки от 8 години, трябва да не се доближават
до фурната, освен ако не са внимателно
наблюдавани.
Този уред може да се използва от деца над
8 годишна възраст и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания, ако се
наблюдават или са им дадени инструкции за
употребата на уреда по безопасен начин и те
разбират опасностите. Децата не бива да си
играят с уреда. Почистването и поддръжката не
бива да се върши от деца без наблюдение.
Не използвайте груби абразивни почистващи
препарати или остри метални стъргалки за
почистване на стъклото на вратичката, тъй като
те могат да надраскат повърхността, което да
доведе до пръсване на стъклото.
Този продукт е Група 2 Клас B ISM
оборудване. Определението на група 2,
която съдържа цялото ISM оборудване, в
което умишлено се генерира радио-честотна
енергия и/или се използва под формата на
електромагнитна радиация за третирането на
материали, заваръчни ключове и машини за
електроискрова механична обработка.
Оборудване Клас B е оборудване, подходящо
за употреба в битови установки и в установки,
пряко свързани с електрозахранваща мрежа
с ниско напрежение, която захранва сгради,
използвани за битови цели.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 5
2013-07-22 �� 10:35:30
БЪЛГАРСКИ
МОНТАЖ НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на
85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно
здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.
10 см
20 см
1.Когато монтирате вашата фурна се
отзад
отгоре
уверете, че има съответна вентилация
за вашата фурна, като оставите най10 см от
85 см
от пода всяка страна
малко 10 см пространство отзад и
отстрани на фурната и 20 см отгоре над фурната.
2.Извадете всякакви опаковъчни материали от
вътрешността на фурната.
3.Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се
поставка. Проверете дали въртящата се поставка се
върти свободно.
(само за модели с въртяща се поставка)
4.Тази микровълнова фурна трябва да се разположи
така, че да има достъп до щепсела.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде заменен от производителя, негов сервизен
представител или лице със сходна квалификация, за
да се избегне риск.
За вашата лична безопасност, вкарвайте щепсела на
кабела в подходящ AC заземен контакт.
Не монтирайте микровълновата фурна в горещи
или влажни помещения в близост до класическа
фурна или радиатор. Трябва да се спазват
техническите данни за мрежово захранване и
използваният удължителен кабел да е по същия
стандарт като доставяния с фурната захранващ
кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на
вратичката с влажен тампон, преди да използвате
микровълновата си фурна за пръв път.
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 6
ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
За да се предотврати натрупването на мазнина и
частици храна, трябва редовно да се почистват
следните части на вашата микровълнова фурна:
• Вътрешните и външните повърхности
• Вратата и уплътненията на вратичката
• Въртяща се поставка и ролкови пръстени
(само за модели с въртяща се поставка)
ВИНАГИ проверявайте дали уплътненията на
вратата са чисти и дали вратичката се затваря както
трябва.
Неспазването на поддръжката на фурната в чисто
състояние би могло да доведе до влошаване на
повърхността, което да се отрази неблагоприятно на
дълготрайността на уреда и да доведе до възможна
опасна ситуация.
2013-07-22 �� 10:35:31
7
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 7
При почистване на горната част във
вътрешността на кухината ще е удобно
да завъртите нагревателния елемент
надолу под 45 ° и да го почистите.
(само за модели с люлеещ се нагревател)
СЪХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ НА ВАШАТА
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
При съхранение или сервизно обслужване на вашата
микровълнова фурна трябва да се вземат няколко
прости предпазни мерки.
Фурната не трябва да се използва, ако вратичката или
уплътненията на вратата са повредени:
• Счупена панта
• Влошени уплътнения
• Изкривен или огънат корпус
Тази фурна трябва да се ремонтира само от
квалифициран сервизен техник на микровълнови фурни
НИКОГА не изваждайте външния корпус от
фурната. Ако фурната е дефектирала и се нуждае от
сервиз или се съмнявате за нейното състояние:
• Извадете щепсела от стенния контакт
• Обърнете се към най-близкия сервизен център
Ако желаете да приберете временно вашата
микровълнова фурна, изберете сухо място без прах.
Причина : Прахът и влагата могат да се отразят
БЪЛГАРСКИ
1.Почиствайте външните повърхности с мек тампон и
топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
2.Отстранете евентуалните пръски или петна от
вътрешните повърхности с кърпа със сапунена вода.
Изплакнете и подсушете.
3.За да отслабите втвърдените частици храна
и отстраните миризмата, поставете чаша с
разреден лимонов сок във фурната и нагрявайте
в продължение на десет минути с максимална
мощност.
4.Измивайте безопасната за съдомиялни машини
плоча винаги, когато е необходимо.
НЕ разливайте вода във вентилационните отвори.
НИКОГА не използвайте абразивни продукти или
химически разтворители. Внимавайте особено
при почистване на уплътненията на вратата, за да
гарантирате, че няма:
• Натрупване на частици
• Пречки пред вратичката да се затваря правилно
Почиствайте кухината на микровълновата фурна
веднага след всяка употреба с разтвор на неутрален
перилен препарат, но оставяйте микровълновата
фурна да изстине преди почистване, за да избегнете
нараняване.
2013-07-22 �� 10:35:31
БЪЛГАРСКИ
неблагоприятно върху работните части във фурната.
Тази микровълнова фурна не е предназначена за
търговска употреба.
Крушката не трябва да се сменя от потребителя
от съображения за безопасност. Свържете се с
най-близкия оторизиран център за обслужване
на клиенти на Samsung, за да ангажирате
квалифициран специалист да замени крушката.
Не докосвайте щепсела с влажни ръце.
Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела от контакта
докато уредът работи.
Не поставяйте пръсти или чужди тела, при попадането на каквито
и да било чужди вещества в уреда, като например вода, извадете
щепсела от контакта и се обърнете към най-близкия ви сервизен
център.
Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху уреда.
Не поставяйте фурната върху чупливи предмети, като например
мивка или стъклени повърхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте бензен, разредители, алкохол, уреди за
почистване с вода под високо налягане или пароструйки за
почистване на уреда.
Уредът трябва да се ремонтира и модифицира само от
квалифициран персонал.
Уверете се, че напрежението, честотата и тока са същите, като
тези в спецификациите на продукта.
Не загрявайте течности и храна в запечатани контейнери в
микровълновата фурна.
Поставете щепсела на захранването плътно в контакта. Не
използвайте адаптер за няколко щепсела, удължител или
електрически трансформатор.
За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с
вода под високо налягане или пароструйки.
Не поставяйте този уред в близост до нагреватели, запалими
материали, във влажно, мазно или прашно място, във място,
изложено на директна слънчева светлина и вода, или където
може да се появи газова утечка, или на неравна повърхност.
Не увивайте захранващия кабел около метални предмети, не го
поставяйте между предмети или зад фурната.
Не използвайте повреден щепсел, повреден кабел за
електрозахранване или разхлабен контакт. Когато щепселът или
захранващият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия
ви сервизен център.
Уредът трябва да е правилно заземен според местните и
национални норми.
Премахвайте всички чужди вещества, като например прах или
вода от краищата на щепсела и точките на контакт регулярно,
като използвате суха кърпа.
Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.
Не поставяйте предмети върху фурната, вътре или върху вратата
на фурната.
Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки
предмети върху захранващия кабел.
Не пръскайте опасни препарати като например инсектициди
върху повърхността на фурната.
В случай на изтичане на газ (като например пропан, втечнен
компресиран газ и т.н.), проветрете незабавно, без да докосвате
щепсела.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 8
2013-07-22 �� 10:35:34
Не съхранявайте запалими материали във фурната. Особено
внимавайте при претопляне на храна или напитки, които
съдържат алкохол, тъй като алкохолните пари могат да влязат в
контакт с горещите части на фурната.
Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го
пазете далеч от нагрети повърхности.
Пазете децата далече от вратата, когато я отваряте или
затваряте, тъй като могат да се блъснат в нея или да захванат
пръстите си в нея.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загряването на напитки в микровълнова
фурна може да предизвика забавено извиране, затова трябва да
се внимава при боравене с контейнера. За да предотвратите тази
ситуация, ВИНАГИ изчаквайте 20 секунди след като се изключи
фурната, така че температурата да се изравни. Разбърквайте по
време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте
след претопляне.
В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА
ПОМОЩ:
НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия.
Те могат да се запалят при напускането на горещия въздух
от фурната. Фурната също може да прегрее и да се изключи
автоматично; тя ще остане изключена, докато не се охлади
достатъчно.
БЪЛГАРСКИ
Яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца не бива да се
загряват в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират,
дори след като приключи микровълновото нагряване; Също така,
не нагрявайте вакуумирани бутилки, буркани, съдове, ядки в
черупки, домати и др.
Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане
на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.
Разбърквайте течностите по време на загряване или след края
на загряването и ги оставете да престоят поне 20 секунди, за да
предотвратите изкипяване.
• Потопете изгореното място в студена вода в продължение на
поне 10 минути.
• Покрийте с чиста, суха превръзка.
• Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.
Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте
вратичката, за да предотвратите изгаряне от излизащия горещ
въздух или пара.
ВНИМАНИЕ
Не работете с микровълновата фурна, когато е празна.
Микровълновата фурна автоматично се изключва след 30 минути
за безопасност. Препоръчваме да поставите чаша вода вътре
във фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в
случай че фурната се включи случайно.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнови
фурни; НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ каквито и да било метални съдове,
чинии със златна или сребърна украса, скари, вилици и др.
Махнете телчетата за затваряне на хартиени или пластмасови
пликове.
Причина: Може да се появи електрическа дъга или излизане на
искри, което да повреди фурната.
Инсталирайте фурната според минималните пространства и
разстояния, посочени в това ръководство. (Вж. "Монтаж на
вашата микровълнова фурна".)
Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на
мрежата в близост до фурната.
Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници
или платове.
Използвайте по-кратки времена за по-малки количества храна,
за да предотвратите прегряването и изгарянето на храната.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 9
2013-07-22 �� 10:35:36
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО
ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ.
(САМО ФУНКЦИЯ ЗА МИКРОВЪЛНИ)
• Поради причината, че тези инструкции за работа с уреда покриват различни
модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се
различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички
предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси
или грижи, свържете се с нас в най-близкия сервизен център или потърсете
помощ и информация онлайн на www.samsung.com.
• Тази микровълнова фурна е предназначена за претопляне на храна.
Предназначена е само за използване вкъщи. Не загрявайте никакви типове
платове или възглавници, пълни с влакна, тъй като това може да предизвика
изгаряния и пожар. Производителят не е отговорен за повреди, причинени от
неправилно или неподходящо използване на уреда.
• Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да
доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на
дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.
БЪЛГАРСКИ
Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно
излагане на микровълнова енергия.
(а) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с
микровълновата фурна при отворена вратичка, да се пипа в блокировките за
безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във
вентилационните отвори.
(б) НЕ поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната
и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или
почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката
и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след
работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.
(в) НЕ работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от
квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.
Особено е важно вратичката на фурната да се затваря както трябва и да няма
повреди по:
(1) врата (огъната)
(2) пантите на вратата (счупени или разхлабени)
(3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратичката
(г) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на
подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от
производителя.
ПРАВИЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО СЛЕД КРАЯ
НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МУ ЖИВОТ
(ОТПАДЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава,
че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива
да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.
Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки
това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда
от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Samsung ще начисли такса за ремонт за замяна на аксесоар или ремонт на козметичен
дефект, ако повредата в уреда и/или аксесоара е причинена от клиента. Елементи,
които се покриват от това условие, включват:
(а) Огъната, надраскана или повредена врата, дръжка, външен панел или
контролен панел.
(б) Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде
и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
• Използвайте този уред само по предназначението му, както е описано в това
ръководство с инструкции. Тези бележки за Внимание и Важни инструкции за
безопасността, описани в това ръководство, не обхващат всички възможни
състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да
използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и
работите с вашия уред.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с
другите отпадъци на търговското предприятие.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 10
2013-07-22 �� 10:35:37
СЪДЪРЖАНИЕ
УКАЗАТЕЛ ЗА БЪРЗИ СПРАВКИ
Указател за бързи справки........................................................................................11
Фурна..........................................................................................................................12
Контролен панел.........................................................................................................12
Принадлежности........................................................................................................13
Задаване на времето..................................................................................................14
Как работи една микровълнова фурна.....................................................................14
Проверка дали вашата фурна работи правилно.......................................................15
Готвене/Претопляне...................................................................................................15
Нива на мощност........................................................................................................16
Използване на функцията за обезмирисяване.........................................................16
Настройка на времето за готвене..............................................................................16
Спиране на готвенето.................................................................................................16
Задаване на режима за пестене на енергия.............................................................16
Използване на функциите за здравословно готвене................................................17
Използване на програмите за здравословно готвене: зеленчуци и зърнени храни...... 17
Използване на програмите за здравословно готвене: птици и риба............................. 18
Ръководство за готвене с пара
(само за модели MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)........19
Използване на подложната чиния
(само за модели MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*).......21
Програми за ръчно готвене със запичане...................................................................... 21
Използване на функцията за автоматично размразяване.......................................22
Използване на програмите за автоматично размразяване............................................ 23
Използване на функцията моята чиния.....................................................................23
Използване на програмите на моята чиния.................................................................... 23
Избор на принадлежности.........................................................................................24
Печене на грил...........................................................................................................24
Комбиниране на микровълни и грил.........................................................................24
Изключване на звуковия сигнал................................................................................25
Заключване за безопасност на вашата микровълнова фурна................................25
Указател за готварски съдове...................................................................................26
Ръководство за готвене.............................................................................................27
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем........................................35
Технически спецификации.........................................................................................35
Ако искате да сготвите храна.
1. Поставете храната във фурната. Изберете
нивото на мощност, като натиснете бутона
Микровълнова ( ) един или повече пъти.
БЪЛГАРСКИ
2. Изберете времето за готвене, като въртите
кръговия селектор колкото е необходимо.
3. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Резултат: Готвенето започва. Фурната издава
звуков сигнал 4 пъти, когато
готвенето завърши.
Ако искате да размразите ускорено храна автоматично.
1. Поставете замразената храна във фурната.
Изберете типа на храната, която готвите,
като натиснете бутона Power Defrost (Ускорено
размразяване) ( ) един или повече пъти.
2. Изберете теглото, като въртите кръговия
селектор колкото е необходимо.
3. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Ако искате да добавите 30 секунди.
Оставете храната във фурната.
Натиснете +30s (+30сек.) един или повече пъти – за
всеки 30 секунди, които желаете да добавите.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 11
2013-07-22 �� 10:35:37
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
Ако искате да печете храна на грил.
1. Натиснете бутона Грил ( ).
БЪЛГАРСКИ
1
2. Изберете времето за готвене, като въртите
кръговия селектор колкото е необходимо.
2
3. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
3
8
4
9
5
10
6
ФУРНА
1
2
3
4
5
11
7
1. ДИСПЛЕЙ
7. БУТОН СПИРАНЕ/ЕКО
2. БУТОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ГОТВЕНЕ
8. БУТОН МОЯТА ЧИНИЯ
3. БУТОН ЗА УСКОРЕНО
РАЗМРАЗЯВАНЕ
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
ДРЪЖКА НА ВРАТАТА
ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
ГРИЛ
ОСВЕТЛЕНИЕ
ДИСПЛЕЙ
КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТАТА
10
11
12
4. БУТОН МИКРОВЪЛНИ
7. ВРАТА
8. ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА
9. СЪЕДИНИТЕЛ
10.РОЛКОВ ПРЪСТЕН
11.ОТВОРИ ЗА БЛОКИРОВКАТА
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
12.КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
12
5. БУТОН ЗА ГРИЛА
6. КРЪГОВ СЕЛЕКТОР
(ТЕГЛО/ПОРЦИЯ/ВРЕМЕ)
9. БУТОН ЗА
ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
10.БУТОН МИКРОВЪЛНИ+ГРИЛ
11.БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА
ЧАСОВНИКА
12.БУТОН СТАРТ/+30s
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 12
2013-07-22 �� 10:35:38
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6. Готвен с пара, вж. стр. 19 до 21.
(само модели MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко
принадлежности, които могат да се използват по различни начини.
Предназначение: При използване на
функцията за готвене с пара използвайте
пластмасовия уред са готвене с пара.
1. Съединител, вече поставен над вала на
двигателя в основата на фурната.
БЪЛГАРСКИ
Предназначение: Съединителят върти
въртящата се поставка.
НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков
пръстен и въртяща се поставка.
2. Ролков пръстен, за поставяне в центъра на
фурната.
НЕ работете при режимите Грил ( ) и Комби (
пара.
Предназначение: Ролковият пръстен
поддържа въртящата се
поставка.
Режим на работа
3. Въртяща се поставка, за поставяне върху
ролковия пръстен с централен фитинг към
съединителя.
MW (
O
)
ГРИЛ ( )
X
) с готвене с
КОМБИ (
)
X
(Готвене с пара)
Предназначение :Въртящата се поставка
служи като главна готварска повърхност; тя
лесно може да се сваля за почистване.
4. Скара за грил, за поставяне върху въртящата
се поставка.
Предназначение :Металната скара може
да се използва с грил и
комбинирано готвене.
5. Подложна чиния, вж. стр. 21-22.
(само модели MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Предназначение: Подложната чиния се
използва за по-добро запичане на храната в
режими на микровълни или на комбинирано
с грил готвене. Тя спомага за по-доброто
изпичане на тестото за тестени изделия и пици.
НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков
пръстен и въртяща се поставка.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 13
2013-07-22 �� 10:35:39
БЪЛГАРСКИ
ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО
КАК РАБОТИ ЕДНА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Когато се подаде захранване, на
екрана се показва автоматично, “:0”, “88:88” или “12:00”.
Моля, задайте текущото време. Времето може да се показва или в 12-часов, или в
24-часов формат. Трябва да сверите часовника:
• Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
• След прекъсване на захранването
Микровълните са високочестотни електромагнитни вълни;
освобождаваната енергия дава възможност за готвене или
претопляне на храна без промяна на формата или цвета на храните.
Можете да използвате микровълновата си фурна за:
• Размразяване (ръчно и автоматично)
• Готвене
• Претопляне
Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно и
зимно часово време.
Принцип на готвене.
Автоматична функция за пестене на енергия
Ако не изберете някаква функция, докато уредът се настройва или работи
с временно спиране, функцията се отменя и се показва часовникът след 25 минути.
Индикаторът на фурната ще се изключи след 5 минути при отворена врата.
1. Създаваните от магнетрона микровълни се
разпространяват равномерно при въртенето на
храната върху въртящата се поставка. Затова
храната се готви равномерно.
2. Микровълните се абсорбират от храната до
дълбочина от около 1 инч (2,5 см). След това
готвенето продължава, като топлината се
разсейва в храната.
3. Времената за готвене се променят в
съответствие с използвания съд и свойствата на
храната:
• Количество и плътност
• Съдържание на вода
• Начална температура (от хладилник или не)
1. За показване на времето в...
24-часов формат
12-часов формат
Натиснете бутона Часовник (
) веднъж или два пъти.
2. Завъртете кръговия селектор, за да настроите часовете.
3. Натиснете бутона Часовник (
)
Тъй като центърът на храната се готви от разсейваната топлина,
готвенето продължава дори когато сте извадили храната от
фурната. Затова трябва да се спазват посочените в рецептите и в
тази брошура времена за престой, за да се гарантира:
4. Завъртете кръговия селектор, за да настроите минутите.
5. Натиснете бутона Часовник (
• Равномерно готвене на храната точно в центъра
• Една и съща температура в цялата храна
)
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 14
2013-07-22 �� 10:35:39
ГОТВЕНЕ/ПРЕТОПЛЯНЕ
Следващата проста процедура ви дава възможност да проверите дали
работи вашата фурна правилно през цялото време.
Отворете вратата на фурната, като издърпате дръжката от дясната
страна на вратата. Поставете чаша с вода върху въртящата се
поставка. След това затворете вратичката.
Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна.
ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите
фурната без надзор.
Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка.
След това затворете вратичката.
1. Натиснете бутона Микровълнова (
1. Натиснете бутона Микровълнова (
).
Резултат: Показват се индикации 800 W
(максимална мощност на готвене
).
Резултат: Показват се индикации 800 W
(максимална мощност на готвене:
Изберете подходящото ниво на
мощност, като натиснете бутона Микровълнова (
отново, докато не се покажат съответните ватове.
Вижте таблицата за нивата на мощност.
2. Задайте времето на 4 до 5 минути, като
завъртите кръговия селектор и натиснете бутона
Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
БЪЛГАРСКИ
ПРОВЕРКА ДАЛИ ВАШАТА ФУРНА РАБОТИ ПРАВИЛНО
)
2. Задайте времето за готвене, като въртите
кръговия селектор
Резултат: Светва светлината във фурната и
въртящата се поставка започва да се върти.
1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната
подава звуков сигнал 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Резултат: Показва се времето за готвене.
3. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Резултат: Светва светлината във фурната и
въртящата се поставка започва да
се върти.
1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната
подава звуков сигнал 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Щепселът на фурната трябва да се вкарва в подходящ стенен
контакт. Въртящата се поставка трябва да е добре разположена
във фурната. Ако се използва ниво на мощност, различно от
максималното, е необходимо по-дълго време на водата да заври.
Никога не включвайте фурната, когато е празна.
Ако желаете да загреете ястие за кратко време при максимална
мощност (800 W), просто натиснете бутона +30s (+30с) по веднъж
за всеки 30 секунди време за готвене. Фурната се включва
веднага.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 15
2013-07-22 �� 10:35:39
НИВА НА МОЩНОСТ
НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ
Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.
Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона
+30s по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.
БЪЛГАРСКИ
Ниво на мощност
Изх. мощност
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
ГРИЛ
ВИСОКО
800 W
-
СРЕДНО ВИСОКО
600 W
-
СРЕДНО
450 W
-
СРЕДНО НИСКО
300 W
-
РАЗМРАЗЯВАНЕ ( )
180 W
-
НИСКО / ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО
100 W
-
ГРИЛ
-
1100 W
КОМБИ I (
)
600 W
1100 W
КОМБИ II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
КОМБИ III (
Натиснете бутона +30s (+30с) по веднъж за всеки 30 секунди,
които трябва да се добавят.
СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО
Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.
1. За да спрете временно;
1) Отворете вратичката.
Резултат: Готвенето спира. За да подновите
готвенето, затворете вратата и
натиснете ( ) отново.
2) Натиснете бутона Stop (Стоп) ( ).
Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, натиснете
отново ( ).
2. За да спрете напълно;
Натиснете бутона Stop (Стоп) ( ).
Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали
времето за готвене.
Резултат: Готвенето спира. Ако желаете да
отмените настройките на готвене,
натиснете бутона Stop (Стоп) ( ) отново.
Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи
времето за готвене.
Можете да отмените всяка настройки и преди започване, като
просто натиснете Stop (Стоп) ( ).
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
ЗАДАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Използвайте тази функция след готвене на храна със силна миризма
или когато вътре във фурната има много дим. Първо почистете
фурната отвътре.
Фурната има режим за пестене на енергия. Тази функция пести електрическа
енергия, когато фурната не се използва. Стандартното състояние е режим на
готовност и показване на часовника, когато не се използва.
Натиснете бутона Обезмирисяване ( ), след като
завършите почистването. Ще чуете четири звукови
сигнала.
• Натиснете бутона Пестене на енергия (
Резултат: Дисплеят е изключен.
).
• За да излезете от режим за пестене на енергия,
отворете вратичката, натиснете бутона
Пестене на енергия ( ), след което дисплеят показва текущото
време. Фурната е готова за използване.
Времето на обезмирисяване е зададено на 5 минути. Увеличава се с 30
секунди при всяко натискане на бутона +30s.
Максималното време за обезмирисяване е 15 минути.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 16
2013-07-22 �� 10:35:40
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ГОТВЕНЕ: ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Функцията за здравословно готвене има двадесет предварително
програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито
времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да настроите
размера на порциите, като завъртите кръговия селектор.
Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и
затворете вратичката.
В следната таблица са показани 12 автоматични програми за готвене на
зеленчуци или зърнени храни. Тя съдържа количествата, времената на престой и
съответните препоръки. Програмите 1-10 работят само с микровълнова енергия.
Програми 11-12 работят с комбинирано готвене на микровълни и грил.
1. Изберете типа храна, който готвите, като
натиснете бутона за Healthy Cooking
(здравословно готвене) ( ) или
Healthy Cooking (здравословно готвене) (
веднъж или повече пъти.
Код
)
Храна
Порция
(гр.)
Време на
престой
(мин.)
1
Броколи
250
500
1-2
Измийте и почистете свежо броколи и подгответе
стръкчета. Поставете ги равномерно в стъклена
купа с капак. Добавете 30 мл (2 супени лъжици)
вода, когато готвите 250 гр., и добавете 60-75 мл
(4-5 супени лъжици) за 500 гр. Поставете купата
в центъра на въртящата се поставка. Гответе с
капак. Разбъркайте след готвене.
2
Моркови
250
1-2
Измийте и почистете морковите и ги нарежете на
равномерни кръгчета. Поставете ги равномерно
в стъклена купа с капак. Добавете 30 мл (2
супени лъжици вода), когато готвите 250 гр.
Поставете купата в средата на въртящата се
поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след
готвене.
3
Зелен боб
250
1-2
Измийте и почистете зелен боб. Поставете ги
равномерно в стъклена купа с капак. Добавете
30 мл (2 супени лъжици вода), когато готвите 250
гр. Поставете купата в средата на въртящата
се поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след
готвене.
4
Спанак
150
1-2
Изплакнете и почистете спанака. Поставете го
в стъклена купа с капак. Не добавяйте вода.
Поставете купата в средата на въртящата се
поставка. Гответе с капак. Разбъркайте след
готвене.
2. Изберете размера на порцията, като завъртите
кръговия селектор. (Вж. за справка таблицата
отстрани).
3. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Резултат: Готвенето започва. Когато завърши.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи
3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова
фурна.
Препоръки
БЪЛГАРСКИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ГОТВЕНЕ
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 17
2013-07-22 �� 10:35:41
БЪЛГАРСКИ
Код
Храна
5
Царевица на
кочан
6
Белени
картофи
Порция
(гр.)
Време на
престой
(мин.)
Препоръки
250
(1 бр.)
1-2
Измийте и почистете царевични кочани и ги
поставете в овален стъклен съд. Покрийте с
прилепващо фолио за микровълнови фурни и
го надупчете.
250
500
2-3
Измийте и обелете картофите и ги нарежете на
еднакви парчета. Поставете ги в стъклена купа
с капак. Добавете 45-60 мл. (3-4 супени лъжици)
вода. Поставете купата в средата на въртящата
се поставка. Гответе с капак.
7
Кафяв ориз
(леко сварен)
125
5-10
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло
с капак Добавете двойно количество студена
вода (¼ l). Гответе с капак. Разбъркайте преди
времето на престой и добавете сол и подправки.
8
Пълнозърнести
макарони
125
1
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло
с капак Добавете ½ л вряла вода, щипка
сол и разбъркайте добре. Гответе без капак.
Разбъркайте преди времето на престоя и
изцедете внимателно след това.
9
10
11
Киноа
Булгур
Зеленчуков
огретен
125
125
500
1-3
2-5
2-3
Код
Храна
Порция
(гр.)
Време на
престой
(мин.)
12
Домати на грил
400
1-2
Препоръки
Измийте и почистете доматите, нарежете ги на
половинки и ги поставете в съд за микровълнова
фурна. Добавете настъргано сирене отгоре.
Поставете съда върху скарата.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНО ГОТВЕНЕ: ПТИЦИ И РИБА
В следващата таблица са дадени 8 програми за автоматично и
здравословно готвене на птици и риба с количества, времена за
престой и съответни препоръки. Програмите 1-6 работят само с
микровълнова енергия. Програми 7-8 работят с комбинирано готвене
на микровълни и грил.
Код
Храна
Порция
(гр.)
Време на
престой
(мин.)
Препоръки
1
Пилешки
гърди
300
(2 бр.)
2
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с
капак Добавете двойно количество студена вода
(250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди
времето на престой и добавете сол и подправки.
Измийте парчетата и ги поставете върху
керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм
за микровълнови фурни. Надупчете филма.
Поставете съда върху въртящата се поставка.
2
Пуешки
гърди
300
(2 бр.)
2
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с
капак Добавете двойно количество студена вода
(250 мл). Гответе с капак. Разбъркайте преди
времето на престой и добавете сол и подправки.
Измийте парчетата и ги поставете върху
керамична чиния. Покрийте с прилепващ филм
за микровълнови фурни. Надупчете филма.
Поставете съда върху въртящата се поставка.
3
Пресни
рибни
филета
300
(2 бр.)
1-2
Измийте рибата и я поставете върху керамична
чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок.
Покрийте с прилепващ филм за микровълнови
фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху
въртящата се поставка.
Поставете зеленчуците, например предварително
сготвени резени картофи, тиквички, домати
и сос в подходящ размер съд от огнеупорно
стъкло. Добавете настъргано сирене отгоре.
Поставете ястието върху скарата.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 18
2013-07-22 �� 10:35:43
Код
Храна
Порция
(гр.)
Време на
престой
(мин.)
Препоръки
Филе от
прясна
сьомга
300
(2 бр.)
1-2
Измийте рибата и я поставете върху керамична
чиния, добавете 1 супена лъжица лимонов сок.
Покрийте с прилепващ филм за микровълнови
фурни. Надупчете филма. Поставете съда върху
въртящата се поставка.
5
Пресни
скариди
250
1-2
Измийте скаридите и ги поставете върху
керамична чиния, добавете 1 супена лъжица
лимонов сок. Покрийте с прилепващ филм
за микровълнови фурни. Надупчете филма.
Поставете съда върху въртящата се поставка.
6
Прясна
пъстърва
200
(1 риба)
2
8
Печена риба
Филета
сьомга на
скара
200
(1 риба)
300
(2 филета)
3
2
Устройството за готвене с пара е предназначено за бързо и
здравословно готвене с вашата микровълнова фурна Samsung.
Този аксесоар е идеален за готвене на ориз, макаронени изделия,
зеленчуци и т.н. за рекордно време, като същевременно се запазват
хранителните стойности.
Устройството за готвене с пара се състои от 3 елемента:
БЪЛГАРСКИ
4
7
РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ С ПАРА (САМО ЗА МОДЕЛИ
MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Купа
Тава за поставяне
Капак
Всички части издържат на температури от-20 °C до 140 °C.
Подходящо за съхраняване във фризер. Може да се използва заедно
или отделно.
Поставете 2 цели пресни риби върху огнеупорен
съд. Добавете щипка сол, 1 супена лъжица
лимонов сок и подправки. Покрийте с прилепващ
филм за микровълнови фурни. Надупчете
филма. Поставете съда върху въртящата се
поставка.
УСЛОВИЯ на ИЗПОЛЗВАНЕ:
Не използвайте:
• за готвене на храни с високо съдържание на захари или
мазнини,
• с грила или функцията за въртящо се нагряване или на котлон.
Намажете кожата на цялата риба (пъстърва или
ципура) с олио и добавете подправки. Наредете
рибите една до друга (глава към опашка) върху
високата скара. Обърнете веднага щом фурната
бипне.
Изчистете всички части добре в сапунена вода, преди да използвате.
За да установите времената за готвене, вж. инструкциите в
таблицата на следващата страница.
Поставете рибените филета симетрично върху
високата скара. Обърнете веднага щом фурната
бипне.
ПОДДРЪЖКА:
Вашето устройство за готвене с пара може да се мие в миялна машина.
Когато чистите ръчно, използвайте топла вода и миялен препарат.
Не използвайте абразивни материали.
Някои храни (като домати) могат да обезцветят пластмасата. Това
е нормално и не е неизправност.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 19
2013-07-22 �� 10:35:43
РАЗМРАЗЯВАНЕ:
Храна
Поставете замразената храна в парната купа без капака. Течността ще
остане на дъното на съда и няма да навреди на храната.
Задушено
(охладено)
БЪЛГАРСКИ
ГОТВЕНЕ:
Храна
Артишок
Пресни
зеленчуци
Замразени
зеленчуци
Ориз
Необелени
картофи
Порция
Нива на
мощност
Време на
готвене
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
Боравене
Супа
(охладена)
300 гр.
Купа с тава за
800 W
5-6
1-2
(1-2 бр.)
поставяне + Капак
Инструкции
Изплакнете и почистете артишока. Поставете тавата в купа. Подредете
артишока върху тавата. Добавете супена лъжица лимонов сок. Покрийте
с капак.
Купа с тава за
300 гр.
800 W
4-5
1-2
поставяне + Капак
Инструкции
Претеглете зеленчуците (напр. броколи, карфиол, моркови, чушки) след
измиване, почистване и нарязване на еднакви парчета. Поставете тавата в
купа. Разпределете зеленчуците в тавата. Добавете 2 супени лъжици вода.
Покрийте с капак.
Купа с тава за
300 гр.
600 W
7-8
2-3
поставяне + Капак
Инструкции
Поставете замразените зеленчуци в купата. Поставете тавата в купа.
Добавете 1 супена лъжица вода. Покрийте с капак. Разбъркайте добре
след готвене и по време на престой.
250 гр.
800 W
15-18
5-10
Купа + Капак
Инструкции
Поставете ориза в купата за готвене с пара. Добавете 500 мл студена вода.
Покрийте с капак. След готвене оставете белия ориз да престои 5 минути,
а кафявия 10.
500 гр.
800 W
7-8
2-3
Купа + Капак
Инструкции
Претеглете и изплакнете картофите и ги поставете в купата за готвене с
пара. Добавете 3 супени лъжици вода. Покрийте с капак.
Замразена
супа
Замразени
тестени с
мармаладов
пълнеж
Плодов
компот
Порция
Време на
готвене
(мин.)
5-6
Нива на
мощност
Време на
престой
Боравене
(мин.)
1-2
Купа + Капак
400 гр.
600 W
Инструкции
Поставете задушеното в купата за готвене с пара. Покрийте с капак.
Разбъркайте добре преди сервиране.
400 гр.
800 W
3-4
1-2
Купа + Капак
Инструкции
Излейте в купата за готвене с пара. Покрийте с капак. Разбъркайте добре
преди сервиране.
400 гр.
800 W
8-10
2-3
Купа + Капак
Инструкции
Поставете замразената супа в купата за готвене с пара.+ Покрийте с капак.
Разбъркайте добре преди сервиране.
150 гр.
600 W
1-2
2-3
Купа + Капак
Инструкции
Навлажнете горната част на изделията със студена вода. Поставете 1-2
замразени изделия едно до друго в купата. Покрийте с капак.
250 гр.
800 W
3-4
2-3
Купа + Капак
Инструкции
Претеглете пресните плодове (ябълки, круши, сливи, кайсии, манго или
ананас), след като ги обелите, измиете и нарежете на малки парчета или
кубчета. Поставете в купата за готвене с пара. Добавете 1-2 супени лъжици
вода и 1-2 супени лъжици захар. Покрийте с капака.
Боравене с готвенето с пара
+
Купа + Капак
Купа с тава за поставяне + Капак
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 20
2013-07-22 �� 10:35:43
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
4. Поставете подложната чиния върху металната скара
(или въртящата се поставка) в микровълновата фурна.
Внимавайте при отварянето на капака на уреда за готвене с пара,
защото излизащата пара може да е много гореща.
Използвайте ръкавици за печка, когато боравите след готвене.
Как се почиства подложната чиния
Почиствайте подложната чиния с топла вода и перилен препарат и
изплаквайте с чиста вода.
Тази подложна чиния ви дава възможност да печете храната не само отгоре с грила,
но и да печете основата на храната, която става хрупкава благодарение на високата
температура на подложната чиния. В таблицата (вж. следващата страница) могат да
се видят няколко позиции, които можете да приготвяте върху подложната чиния.
Подложната чиния може да се използва също така и за бекон, яйца, наденици и т. н.
Не използвайте телена четка или твърда гъба. Иначе ще се повреди
горният слой.
БЪЛГАРСКИ
5. Изберете подходящите време и мощност за готвене.
(Вж. за справка таблицата отстрани.)
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДЛОЖНАТА ЧИНИЯ
(САМО ЗА МОДЕЛИ MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Моля, забележете
Подложната чиния не може да се мие в съдомиялни машини.
1. Поставете подложната чиния направо върху
въртящата се поставка и я подгрейте с найвисоката комбинация микровълни-грил
[600 W + Грил (
)], като спазвате времената и
инструкциите в таблицата.
ПРОГРАМИ ЗА РЪЧНО ГОТВЕНЕ СЪС ЗАПИЧАНЕ
Препоръчваме подложната чиния да се подгрява направо върху въртящата
се поставка. Нагрейте предварително подложната чиния с функцията 600 W +
Грил (
) за 3-5 минути. Следвайте времената и инструкциите в таблицата.
Винаги използвайте кухненски ръкавици за изваждане на
подложната чиния, тъй като тя става много гореща.
Храна
2. Намажете чинията с олио, ако готвите храна като бекон и яйца, за
да се запече храната приятно.
Бекон
Забележете, че подложната чиния е с тефлонов слой, който не е
устойчив на надраскване. Не използвайте остри предмети, като
нож например, за рязане върху подложната чиния.
Използвайте пластмасови принадлежности, за да избегнете
драскотини по повърхността на подложната чиния преди готвене.
Домати на
грил
Порция
Мощност
4 резена
(80 гр.)
600 W + Грил
Време на
предварително
затопляне (мин.)
3
Време на
готвене (мин.)
3½-4
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Поставете резените един до друг върху
подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
200 гр. (2 бр.)
450 W + Грил
3
4½-5
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Нарежете доматите на половинки. Сложете
малко сирене отгоре. Подредете в кръг върху подложната чиния. Поставете
подложната чиния върху скарата.
3. Поставете храната върху подложната чиния.
Не поставяйте каквито и да било предмети
върху подложната чиния, които не са
топлоустойчиви, като например пластмасови
черва.
Никога не поставяйте подложната чиния във фурната без
въртящата се поставка.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 21
2013-07-22 �� 10:35:44
Храна
БЪЛГАРСКИ
Хамбургер
(замразен)
Порция
Мощност
2 броя (125 гр.)
600 W + Грил
Време на
предварително
затопляне (мин.)
3
Време на
готвене (мин.)
Храна
Пица
(охладена)
7-7½
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Подредете замразените хамбургери в кръг
върху подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
Обърнете след 4-5 мин.
Багети
200-250 гр.
450 W + Грил
4
8-9
(замразени)
(2 бр.)
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Поставете една багета близо до центъра и 2 багети
една до друга върху чинията. Поставете подложната чиния върху скарата.
Пица
300-350 гр.
600 W + Грил
4
9-10
(замразена)
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Поставете замразената пица върху
подложната чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
Печени
250 гр.
600 W + Грил
3
5-6
картофи
500 гр.
8-9
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Нарежете картофите на половинки. Поставете
ги върху подложната чиния с отрязаната страна надолу. Подредете в кръг.
Поставете чинията върху скарата.
Рибни
150 гр. (5 бр.)
600 W + Грил
4
7-8
резени
300 гр. (10 бр.)
9-10
(замразени)
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Намажете чинията с 1 супена лъжица олио.
Поставете рибните резени в кръг върху чинията. Обърнете след 4 мин. (5
бр.) или след 6 мин. (10 бр.).
Пилешки
125 гр.
600 W + Грил
4
5-5½
хапки
250 гр.
7½-8
(замразени)
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Намажете чинията с четка с 1 лъжица
Поставете пилешките хапки върху чинията. Поставете подложната чиния
върху скарата. Обърнете след 3 мин. (125 гр.) или 5 мин. (250 гр.).
Порция
Мощност
300-350 гр.
450 W + Грил
Време на
предварително
затопляне (мин.)
4
Време на
готвене (мин.)
6½-7½
< Препоръки >
Подгрейте подложната чиния. Поставете охладената пица върху подложната
чиния. Поставете подложната чиния върху скарата.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Функцията за автоматично ускорено размразяване ви дава възможност да
размразявате месо, птици, риба и хляб/кейк. Времето на размразяване и нивото на
мощност се задават автоматично.
Вие просто избирате програмата и теглото.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.
Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и
затворете вратичката.
1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете
бутона Power Defrost (Ускорено размразяване) ( ) един
или повече пъти. (Вж. за справка таблицата отстрани).
2. Задайте теглото на храната, като въртите кръговия
селектор.
3. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Резултат:
• Размразяването започва.
• Фурната издава сигнал на половината време
на размразяване, за да ви напомни да обърнете храната.
• Натиснете бутона ( ) отново, за да завършите размразяването.
Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това, изберете функция
готвене/подгряване за микровълни с ниво на мощност 180 W. Вж. раздела,
озаглавен "Готвене/Подгряване", на стр. 15 за повече подробности.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 22
2013-07-22 �� 10:35:44
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО
РАЗМРАЗЯВАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА МОЯТА ЧИНИЯ
Функцията "Моята чиния" има две предварително програмирани времена за готвене.
Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност.
Можете да настроите броя на порциите, като завъртите кръговия селектор. Най-напред
поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.
В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично бързо
размразяване, количества, времена за престой и съответни препоръки. Преди
размразяване свалете всички видове опаковки. Поставяйте месо, птици и хляб/кейк
върху керамична чиния.
Време на
престой
(мин.)
Препоръки
1. Месо
200-1500
20-60
Покрийте краищата с алуминиево фолио.
Обърнете месото, когато фурната издаде звуков сигнал.
Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко,
свинско, стекове, пържоли и мляно месо.
2. Птици
200-1500
20-60
Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с
алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато фурната
издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за
цяло пиле и порции пиле.
3. Риба
200-1500
20-50
Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио.
Обърнете рибата, когато фурната издаде звуков сигнал.
Тази програма е подходяща за цели риби и филета от
риба.
4. Хляб /
Кейк
125-625
5-20 мин.
1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете
бутона Моята чиния ( ) един или повече пъти.
БЪЛГАРСКИ
Размер на
Код/Храна порцията
(гр.)
2. Изберете размера на порцията, като завъртите кръговия
селектор. (Вж. за справка таблицата отстрани.)
3. Натиснете бутона ( ).
Резултат:
Готвенето започва. Когато завърши.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти
(по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА МОЯТА ЧИНИЯ
Поставете хляба върху кухненска хартия и го обърнете,
когато фурната издаде звуков сигнал. Поставете
кейка върху керамична чиния и ако е възможно,
го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал.
(Фурната продължава да работи и спира, когато
отворите вратата. Тази програма е подходяща за всички
видове хляб – нарязан или цял, а също и за хлебчета
и багети. Подредете хлебчетата в кръг. Тази програма
е подходяща за всички видове кекс с мая, бисквити,
чийзкейк и многолистно тесто. Тя не е подходяща за
тестени кори, плодови и крем пити, а също и за кейк с
шоколадов пълнеж.
В следващата таблица са дадени различните програми на "Моята чиния", количества,
времена за престой и съответни препоръки. Тези програми работят само с
микровълнова енергия.
Код/Храна
1. Готови
охладени
ястия
Изберете функция за ръчно размразяване с ниво на мощност 180 W, ако искате
да размразите храната ръчно. За повече подробности за ръчното размразяване и
времената за ръчно размразяване вж. за справка стр. 31-32.
Размер на
порцията (гр.)
300-350
400-450
Време на
Препоръки
престой (мин.)
2-3
Поставете на керамична чиния и
покрийте с прилепващ филм за
микровълнови фурни. Тази програма
е подходяща за храни, състоящи се
от 3 компонента (напр. месо със сос,
зеленчуци и гарнитура, като картофи,
ориз или макарони).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 23
2013-07-22 �� 10:35:45
Код/Храна
БЪЛГАРСКИ
2. Охладени
вегетариански
ястия
Размер на
порцията (гр.)
300-350
400-450
4. Натиснете бутона Грил(
Време на
Препоръки
престой (мин.)
2-3
Поставете храната на керамична чиния
и покрийте с прилепващ филм за
микровълнови фурни. Тази програма
е подходяща за ястия от 2 компонента
(напр. спагети със сос или ориз със
зеленчуци).
).
Резултат : Показват се следните индикатори:
5. Задайте времето за грил, като въртите кръговия
селектор. Максималното време за грил е 60
минути.
ИЗБОР НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Използвайте съдове, подходящи за микровълнова фурна. Не
използвайте пластмасови съдове, чинии, хартиени чаши, кърпи
и т. н.
Ако желаете да изберете комбинирания режим на готвене (грил и
микровълни), използвайте само безопасни за микровълнова и обикновена фурна чинии.
Резултат: Започва готвенето на грил. Когато
завърши.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
За повече подробности за подходящите готварски съдове и прибори вж. указателя
за готварски съдове на стр. 26.
Не се безпокойте, ако нагревателят изключва и включва по
време на печенето на грил. Тази система е предназначена да
предотвратява прегряването на фурната.
ПЕЧЕНЕ НА ГРИЛ
Грилът ви дава възможност да претопляте и печете храната бързо, без
да използвате микровълни. За тази цел с вашата микровълнова фурна
се доставя скара за грил.
Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате
чиниите във фурната, тъй като те могат да са много горещи.
1. Подгрейте грила до необходимата температура,
като натиснете бутона Грил ( ) и задайте
времето на предварително загряване със
завъртане на кръговия селектор.
КОМБИНИРАНЕ НА МИКРОВЪЛНИ И ГРИЛ
Можете също и да комбинирате микровълново готвене с грил, за да
готвите бързо и да печете едновременно.
ВИНАГИ използвайте готварски съдове, безопасни и за
микровълни, и за фурна. Стъклените или керамичните чинии са
идеални, тъй като те позволяват на микровълните да проникват
равномерно в храната.
2. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
ВИНАГИ използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате
чиниите във фурната, тъй като те ще са много горещи.
3. Отворете вратичката и поставете храната на
скарата.
Затворете вратичката.
1. Отворете вратата на фурната.
Поставете храната върху скарата, а скарата
– върху въртящата се поставка. Затворете
вратичката.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 24
2013-07-22 �� 10:35:46
2. Натиснете бутона Комби (
2. За да включите отново звуковия сигнал,
натиснете отново бутоните ( ) и ( ) за две
секунди.
).
Резултат: Показват се следните индикатори:
600 W
(режим микровълни и грил)
(изходна мощност)
Резултат:
• Фурната отново работи със звукови сигнали.
Не може да се задава температурата на грила.
3. Задайте времето за готвене, като въртите
кръговия селектор Максималното време за
грил е 60 минути.
ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВАШАТА
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма
"Безопасност за децата", която позволява фурната да бъде
"заключена", така че децата или друг незапознат с нея да не може да я
включват случайно.
Фурната може да се заключва по всяко време.
4. Натиснете бутона Start/+30s (Старт/+30с) ( ).
Резултат: Започва комбинираното готвене.
Когато завърши.
1) Фурната издава звук 4 пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж
на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.
1. Натиснете бутоните ( ) и ( ) за две секунди.
Резултат:
Максималната микровълнова мощност за комбиниран
микровълнов режим и грил е 600 W.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ
• Фурната се заключва (не могат да
се избират никакви функции).
• На дисплея се показва "L".
2. За да отключите фурната, натиснете бутона ( ) и
( ) отново за две секунди.
Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.
1. Натиснете бутоните ( ) и ( ) за две секунди.
Резултат:
• Показва се следният индикатор.
БЪЛГАРСКИ
Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона
Комби (
) отново, докато не се покаже съответното ниво на
мощността.
Резултат: Фурната може да бъде използвана
нормално.
• Показва се следният индикатор.
• Фурната не издава звуков сигнал при всяко
натискане на бутона.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 25
2013-07-22 �� 10:35:47
БЪЛГАРСКИ
УКАЗАТЕЛ ЗА ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ
Готварски съдове
Алуминиево фолио
Подложна чиния
Съдове от порцелан и
керамика
Подходящи за
микровълни
✓✗
✓
✓
Може да се използва в малки количества за
защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е
твърде близо до стената на фурната или се
използва твърде много фолио, може да се
образува дъга.
Не претопляйте повече от 8 минути.
Съдовете от порцелан, керамика, глазирана
керамика и костен порцелан обикновено са
подходящи, освен ако не са декорирани с
метален кант.
Някои замразени храни са опаковани в такива
чинии.
✓
• Хартиени пликове
или вестници
• Рециклирана
хартия или
метални изрезки
Стъклени съдове
• Фурна-къмпосуда
• Фини стъклени
съдове
✗
Могат да се използват за затопляне на храна.
Прегряването може да причини стопяване на
полистирена.
Могат да се запалят.
✗
Може да причини образуване на дъга.
Коментари
• Стъклени буркани
✓
Капакът трябва да се свали. Подходящи само
за претопляне.
Метални
• Чинии
✗
Могат да причинят образуване на дъги или
пожар.
• Закопчалки
на пликове за
фризер
Хартиени
• Чинии, чаши,
салфетки и
кухненска хартия
• Рециклирана
хартия
Пластмасови
• Съдове
Коментари
Чинии от полиестерен
картон за еднократно
използване
Опаковки на аламинути
• Полистиренови
купи
Подходящи за
микровълни
Готварски съдове
За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да
проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.
Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са
маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.
Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се
използват в една микровълнова фурна.
• Прилепващ филм
✓
• Пликове за
фризер
Восъчна или
пергаментова хартия
✓
✓
Могат да се използват, освен ако не са
декорирани с метален кант.
Могат да се използват за претопляне на храни
или течности. Тънкото стъкло може да се
счупи или пукне при бързо нагряване.
✓ : Препоръчва се
✗
✓
За кратко готвене и претопляне. Също и за
поемане на излишната влага.
✗
Може да причини образуване на дъга.
✓
Особено ако са от топлоустойчива
термопластмаса. Някои други пластмаси могат
да се изкривяват или обезцветяват при високи
температури. Не използвайте меламинова
пластмаса.
Може да се използва за задържане на влагата.
Не трябва да докосва храната. Внимавайте при
отстраняване на филма, тъй като ще излезе
гореща пара.
Само ако в тях може да се вари или са
подходящи за фурна. Не трябва да са
херметично затворени. Набодете с вилица, ако
е необходимо.
Може да се използва за задържане на влагата
и предотвратяване на изпръскване.
✓
✓✗
✓
✓✗ : Използвайте внимателно
✗ : Не е подходящо
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 26
2013-07-22 �� 10:35:47
РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ
Готварски указател за замразени зеленчуци
Микровълновата енергия всъщност прониква в храните, като се
привлича и поглъща от тяхното съдържание на вода, мазнини и захар.
Микровълните причиняват бързо движение на молекулите в храната.
Бързото движение на тези молекули създава триене, а получената
топлина готви храната.
Порция
Мощност
Време
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
Спанак
150 гр.
600 W
4½-5½
2-3
Добавете 15 мл (1 супена
лъжица) студена вода.
Броколи
300 гр.
600 W
9-10
2-3
Добавете 30 мл (2 супени
лъжици) студена вода.
Грах
300 гр.
600 W
7½-8½
2-3
Добавете 15 мл (1 супена
лъжица) студена вода.
Зелен боб
300 гр.
600 W
8-9
2-3
Добавете 30 мл (2 супени
лъжици) студена вода.
Смесени зеленчуци
(моркови/грах/
царевица)
300 гр.
600 W
7½-8½
2-3
Добавете 15 мл (1 супена
лъжица) студена вода.
Смесени зеленчуци
(китайски стил)
300 гр.
600 W
8-9
2-3
Добавете 15 мл (1 супена
лъжица) студена вода.
ГОТВЕНЕ
Храна
Готварски съдове за микровълново готвене:
Готварските съдове винаги трябва да позволяват на микровълновата
енергия да преминава през тях за максимална ефективност.
Микровълните се отразяват от метали, като неръждаема стоманата
алуминий или мед, но не могат да проникват през керамика, стъкло,
порцелан и пластмаси, както и хартия и дърво. Така че храната не
трябва да се готви в метални съдове.
Подходящи за микровълново готвене храни:
Много видове храни са подходящи за микровълново готвене,
включително пресни или замразени зеленчуци, плодове, тестени
изделия, ориз, зърнени храни, боб, риба и месо. В микровълнова
фурна могат да се готвят също сосове, кремове, супи, пудинги на
пара, плодови сладка и лютеници. Най-общо казано, микровълновото
готвене е идеално за всеки вид храна, който може обикновено да
се приготви на котлон. Топене на масло или шоколад, например (вж.
главата със съвети, техники и препоръки).
Покриване по време на готвене
Много е важно да се покрива храната по време на готвене, защото
изпаряваната вода се издига като пара и подпомага процеса на
готвене. Храната може да се покрива по различни начини: напр. с
керамична чиния, пластмасов капак или подходящ за микровълни
прилепващ филм.
Инструкции
БЪЛГАРСКИ
Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе
при затворен капак в продължение на минималното време – вж.
таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултати, които
предпочитате.
Разбъркайте двукратно по време на готвенето и веднъж след
готвенето. Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покрийте
по време на престоя.
МИКРОВЪЛНИ
Времена за престой
След като готвенето завърши, важно е да се осигури време за престой
на храната, за да се позволи на температурата вътре в храната да се
изравни.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 27
2013-07-22 �� 10:35:47
БЪЛГАРСКИ
Готварски указател за ориз и тестени изделия
Готварски указател за пресни зеленчуци
Ориз:
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак – по време
на готвене оризът нараства двойно по обем. Гответе с капак.
След като изтече времето за готвене, разбъркайте преди времето за
престой, посолете и добавете подправки и масло.
Забележка: оризът може да не е поел цялата вода след изтичане на
времето за готвене.
Паста:
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло. Добавете вряла
вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без капак.
Разбърквайте от време на време по време на и след готвене.
Покривайте по време на престоя и изцедете внимателно след това.
Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 30-45 мл студена
вода (2-3 суп. лъжици) на всеки 250 гр., освен ако не се препоръчва друго количество
вода – вж. таблицата. Гответе при затворен капак в продължение на минималното време
– вж. таблицата. Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате.
Разбъркайте по веднъж по време на и след готвене. Добавете сол, подправки или масло
след готвене.
Покривайте по време на престоя от 3 минути.
Съвет:
Нарежете пресните зеленчуци на парчета с еднаква големина.
Колкото са по-малки парчетата, толкова по-бързо ще се сготвят.
Всички пресни зеленчуци трябва да се готвят, като се използва пълната мощност на
микровълновата фурна (800 W).
Храна
Порция
Мощност
Време
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
Бял ориз
(леко сварен)
250 гр.
800 W
16-17
5
Добавете 500 мл студена
вода.
Кафяв ориз
(леко сварен)
250 гр.
800 W
21-22
5
Добавете 500 мл студена
вода.
Брюкселско
зеле
Моркови
Смесен ориз
(ориз + див ориз)
250 гр.
800 W
17-18
5
Добавете 500 мл студена
вода.
Смесени семена
(ориз + жито)
250 гр.
800 W
18-19
5
Макаронени
изделия
250 гр.
800 W
11-12
5
Време на
престой
Инструкции
(мин.)
3
Пригответе стръкчета с равномерна големина.
Подредете стеблата към центъра.
3
Добавете 60-75 мл (5-6 суп. лъжици) вода.
Порция
Време
(мин.)
250 гр.
500 гр.
250 гр.
4-4½
7-7½
5½-6½
250 гр.
4½-5
3
Карфиол
250 гр.
500 гр.
5-5½
8½-9
3
Добавете 400 мл студена
вода.
Тиквички
250 гр.
3½-4
3
Добавете 1000 мл гореща
вода.
Патладжани
250 гр.
3½-4
3
Праз лук
Гъби
250 гр.
125 гр.
250 гр.
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Лук
250 гр.
5½-6
3
Чушки
250 гр.
4½-5
3
Инструкции
Храна
Броколи
Нарежете морковите на парчета с равномерна
големина.
Пригответе стръкчета с равномерна големина.
Нарежете големите стръкчета на половинки.
Подредете стеблата към центъра.
Нарежете тиквичките на резени. Добавете
30 мл (2 суп. лъжици) вода или бучка масло.
Гответе, докато едва омекнат.
Нарежете патладжаните на малки резенчета и
поръсете с 1 супена лъжица лимонов сок.
Нарежете праз лука на дебели резени.
Пригответе цели или нарязани на резени гъби.
Не добавяйте вода. Поръсете с лимонов сок.
Добавете сол и пипер на вкус. Изцедете преди
сервиране.
Нарежете лука на резени или половинки.
Добавете 15 мл (1 суп. лъжица) вода.
Нарежете чушките на малки резени.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 28
2013-07-22 �� 10:35:47
Време
(мин.)
Картофи
250 гр.
500 гр.
4-5
7½-8½
Ряпа
250 гр.
5-5½
Оставяйте храната да престои кратко време след претопляне, за да се разпредели
температурата равномерно.
Препоръчваното време за престой след претопляне е 2-4 минути, освен ако не се препоръчва
друго време в таблицата.
Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешка храна. Вж. също главата с мерки
по безопасност.
Време на
престой
Инструкции
(мин.)
3
Претеглете обелените картофи и ги нарежете
на половинки или четвъртинки с подобна
големина.
3
Нарежете ряпата на малки кубчета.
ПРЕТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ
ПРЕТОПЛЯНЕ
Винаги оставяйте време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, за
да може да се изравни температурата. Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага,
и ВИНАГИ разбърквайте след претопляне. За да предотвратите бурно кипене и възможно
изгаряне, поставяйте лъжица или стъклена пръчка в напитките и разбърквайте преди, по
време на и след претопляне.
Вашата микровълнова фурна претопля храната за част от времето, необходимо за
конвенционалните печки с нагревателни плочи.
Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като
упътване. Времената в таблицата се отнасят за течности при стайна температура от около
+18 до +20 °C, или за замразена храна при температура около +5 до +7°C.
БЪЛГАРСКИ
Порция
Храна
Претопляне на течности и храни
Подреждане и покриване
Избягвайте да претопляте големи парчета, например месо – те се стремят към претопляне
и изсъхват преди централната им част да се нагрее. Претоплянето на малки парчета е поуспешно.
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за претопляне.
Нива на мощност и разбъркване
Някои храни могат да се претоплят, като се използва мощност 800 W, докато други трябва да
се претоплят, като се използват 600 W, 450 W или дори 300 W.
Вижте таблиците за упътване. Обикновено е по-добре да се претопля храната, като се
използва по-ниско ниво на мощност, ако храната е деликатес, в големи количества или
склонна да се нагрява много бързо (кайма например).
Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претопляне за по-добри резултати.
При възможност разбърквайте отново преди сервиране.
Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. За да предотвратите
бурно кипене на течности и възможни изгаряния, разбърквайте преди, по време на и след
претопляне. Дръжте ги в микровълновата фурна по време на престоя. Препоръчваме в
течностите да се поставя пластмасова лъжица или стъклена пръчка. Избягвайте прегряване
(а оттам и разваляне) на храната.
За предпочитане е да се намалява времето за готвене и да се добавя допълнително време за
претопляне, ако е необходимо.
Храна
Порция
Мощност
Време
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
Напитки
(кафе, чай и
вода)
150 ml
(1 чаша)
800 W
1-1½
1-2
Налейте в чаша и
претопляйте непокрити.
Поставете чаша/порцеланова
чаша в средата на въртящата
се поставка. Дръжте ги
в микровълновата фурна
по време на престоя и
разбъркайте добре.
2-3
Налейте в дълбока
керамична чиния. Покрийте
с пластмасов капак.
Разбъркайте добре след
претопляне. Разбъркайте
отново преди сервиране.
Супа
(охладена)
Времена за нагряване и престой
При претопляне на храна за пръв път е полезно да се отбелязва изразходваното време - за
бъдеща справка.
Винаги се уверявайте, че претопляната храна се нагрява равномерно.
250 ml
(1 порцеланова
чаша)
250 гр.
1½-2
800 W
3-3½
Инструкции
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 29
2013-07-22 �� 10:35:47
Порция
Мощност
Време
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
Задушено
(охладено)
350 гр.
600 W
5½-6½
2-3
Макаронени
изделия със
сос
(охладени)
350 гр.
600 W
4½-5½
3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Макаронени
изделия с
плънка и сос
(охладени)
Пакетирани
ястия
(охладени)
350 гр.
350 гр.
600 W
600 W
5-6
5½-6½
3
3
ПРЕТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ ХРАНИ
БЕБЕШКИ ХРАНИ: Изпразнете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов
капак. Разбърквайте след всяко претопляне!
Оставете да престои в продължение на 2-3 минути преди сервиране. Разбъркайте
отново и проверете температурата.
Препоръчвани температури за сервиране: между 30-40 °C.
БЕБЕШКО МЛЯКО: Налейте млякото в стерилизирана стъклена бутилка. Претопляйте
непокрито. Никога не претопляйте бебешка бутилка с биберон на нея, тъй като
бутилката може да пръсне, ако се прегрее. Разтръскайте добре преди времето за
престой и отново преди сервиране! Проверявайте температурата на бебешкото мляко
или храна, преди да ги дадете на бебето. Препоръчвани температури за сервиране:
около 37 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бебешката храна се нуждае особено от внимателна проверка преди
сервиране, за да се предотвратят изгаряния.
Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата таблица като
упътване за претопляне.
Инструкции
Поставете задушеното в
дълбока керамична чиния.
Покрийте с пластмасов
капак. Разбърквайте от
време на време по време на
претоплянето и отново преди
престой и сервиране.
Поставете макаронените
изделия (напр. спагети
или яйчено фиде) върху
плоска керамична чиния.
Покрийте с прилепващ
филм за микровълнови
фурни. Разбъркайте преди
сервиране.
Претопляне на бебешки храни и мляко
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за
претопляне.
Поставете макаронените
изделия с плънка (напр.
равиоли, тортелини) в
дълбока керамична чиния.
Покрийте с пластмасов
капак. Разбърквайте от
време на време по време на
претоплянето и отново преди
престой и сервиране.
Храна
Бебешки
храни
(зеленчуци с
месо)
Разделете ястието от 2-3
охладени компонента върху
керамична чиния. Покрийте
с прилепващ филм за
микровълнови фурни.
Порция
Мощност
Време
Време на
престой
(мин.)
190 гр.
600 W
30 сек.
2-3
Инструкции
Изпразнете в дълбока
керамична чиния. Гответе
с капак. Разбъркайте след
времето за готвене. Оставете
да престоят 2-3 минути. Преди
сервиране разбъркайте добре
и проверете внимателно
температурата.
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 30
2013-07-22 �� 10:35:47
Порция
Мощност
Време
Време на
престой
(мин.)
Бебешка
овесена каша
(овесени ядки
+ мляко +
плодове)
190 гр.
600 W
20 сек.
2-3
Изпразнете в дълбока
керамична чиния. Гответе
с капак. Разбъркайте след
времето за готвене. Оставете
да престоят 2-3 минути. Преди
сервиране разбъркайте добре
и проверете внимателно
температурата.
Бебешко
мляко
100 ml
300 W
30-40 сек.
2-3
Разбъркайте или разклатете
добре и налейте в
стерилизирана стъклена
бутилка. Поставете в центъра
на въртящата се поставка.
Гответе без капак. Разклатете
добре и оставете да престои
най-малко 3 минути. Преди
сервиране разклатете добре
и проверете внимателно
температурата.
200 ml
50 сек. до
1 мин.
Оставяйте рибата, месото и пилешките храни да престояват, за да завърши
размразяването. Времето на престой до пълното размразяване е различно в
зависимост от размразяваното количество. Вж. за справка таблицата по-долу.
Съвет:
Тънките пластове храна се размразяват по-добре, а по-малките
количества изискват по-малко време от по-големите. Помнете този
съвет, докато замразявате и размразявате храни.
За размразяване на замразени храни с температура около -18 до-20 °C използвайте
следващата таблица като упътване.
Цялата замразена храна трябва да се размразява, като се използва нивото на мощност
за размразяване (180 W).
Инструкции
Порция
Време
(мин.)
Говежда кайма
250 гр.
500 гр.
6½-7½
10-12
Свински пържоли
250 гр.
7½-8½
Парчета пиле
500 гр.
(2 бр.)
14½15½
Цели пилета
900 гр.
28-30
Храна
Време на
престой
(мин.)
БЪЛГАРСКИ
Храна
Инструкции
Месо
5-25
Поставете месото върху плоска
керамична чиния. Покрийте по-тънките
краища с алуминиево фолио. Обърнете
след половината от времето за
размразяване!
15-40
Най-напред поставете порциите с кожата
надолу, а целите пилета с гърдите
надолу върху плоска керамична чиния.
Покрийте по-тънките краища, например
крилца и краища с алуминиево фолио.
Обърнете след половината от времето за
размразяване!
Птици
РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
Микровълните са превъзходен начин за размразяване на замразени храни.
Микровълните внимателно размразяват замразената храна за кратък период от време.
Това може да е чудесно предимство, ако дойдат внезапно неочаквани гости.
Замразените пилета трябва да се размразят напълно преди готвене. Отстранете
всякакви метални връзки и извадете пилето от обвивката, за да може да се оттече
течността при размразяване.
Поставете замразената храна върху съд без капак. Обърнете на половината време,
източете всякаква течност и отстранете дреболиите възможно най-бързо.
Проверявайте храната от време на време, за да се уверите, че не се затопля.
Ако започнат да се загряват по-малки и по-тънки части от замразената храна, те могат
да се увият в малки ленти алуминиево фолио по време на размразяване.
Ако външната повърхност на пилето започне да се затопля, спрете размразяването и го
оставете за 20 минути преди продължаване.
31
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 31
2013-07-22 �� 10:35:47
Време
(мин.)
Време на
престой
(мин.)
250 гр.
(2 бр.)
6-7
5-15
400 гр.
(4 бр.)
12-13
250 гр.
6-7
5-10
Разпределете плодовете върху плоска,
кръгла стъклена чиния (с голям
диаметър).
Хлебчета
(всяко около 50 гр.)
2 бр.
4 бр.
½-1
2-2½
5-20
Тостове/Сандвичи
250 гр.
4½-5
Немски хляб
(пшеничено+ръжено
брашно)
500 гр.
8-10
Подредете хлебчетата в кръг или хляба
хоризонтално върху кухненска хартия
в средата на въртящата се поставка.
Обърнете след половината от времето за
размразяване!
Храна
Порция
Подходящи за печене на грил храни:
Пържоли, наденици, стекове, хамбургери, бекон и шунка, тънки рибни порции,
сандвичи и всички видове препечени филии с плънки.
Важна забележка:
Винаги когато се използва само режим за печене на грил проверявайте
нагревателният елемент под тавана да е в хоризонтално положение, а не във
вертикално положение към задната стена. Помнете, че храната трябва да се
поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга инструкция.
Инструкции
БЪЛГАРСКИ
Риба
Рибно филе
Поставете замразената риба в средата
на плоска керамична чиния. Подредете
по-тънките части под по-дебелите.
Покрийте тесните краища с алуминиево
фолио. Обърнете след половината от
времето за размразяване!
МИКРОВЪЛНИ + ГРИЛ
Този режим на готвене комбинира излъчваната топлина, която идва от
грила, със скоростта на микровълновото готвене. Той работи само докато
вратичката е затворена и въртящата се поставка се върти. Благодарение на
въртенето на въртящата се поставка храната се пече равномерно. При този
модел са на разположение три комбинирани режима: 600 W + Грил, 450 W +
Грил и 300 W + Грил.
Готварски съдове за готвене с микровълни + Грил
Използвайте готварски съдове, през които могат да преминават
микровълните. Готварските съдове трябва да са огнеупорни. Не използвайте
метални готварски съдове при комбинира режим. Не използвайте никакви
пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.
Подходящи за готвене с микровълни + Грил храни:
Подходящите за готвене в комбиниран режим храни включват всички видове
ястия, които се нуждаят от претопляне и печене (напр. печени макаронени
изделия), както и храни, които изискват кратко време за готвене за изпичане
на горния край на храната. Този режим може да се използва също така и за
големи порции храна, които печелят от препечена и хрупкава корица (напр.
пилешки порции, като ги обръщате по време на готвене). Вж. таблицата за
печене на грил за повече подробности.
Важна забележка:
Винаги когато се използва комбиниран режим (микровълни + Грил)
проверявайте дали нагревателният елемент под тавана е в хоризонтално
положение, а не във вертикално положение към задната стена. Храната
трябва да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва
друга инструкция. Иначе трябва да се поставя направо върху въртящата се
поставка. Вж. за справка инструкциите в следващата таблица.
Храната трябва да се обръща, ако трябва да се пече от двете страни.
Плодове
Безкостилкови
плодове
Хляб
ГРИЛ
Нагревателният елемент на грила се намира под тавана на фурната. Той
работи, докато вратичката е затворена и въртящата се поставка се върти.
Въртенето на въртящата се поставка прави печенето на храната поравномерно. Подгряването на грила в продължение на 3-4 минути води до
по-бързо печене на храната.
Готварски съдове за печене на грил:
Трябва да са огнеупорни и могат да включват метал. Не използвайте никакви
пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 32
2013-07-22 �� 10:35:47
Указател за печене на грил за замразени храни
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за печене на грил.
Прясна храна
2 бр.
4 бр.
Багети с
плънка
(домати,
сирене, шунка,
гъби)
250-300 гр.
(2 бр.)
Зеленчуци или
картофи на
фурна
400 гр.
Паста
(канелони,
макарони,
лазаня)
400 гр.
Пилешки хапки
250 гр.
Време за
Време за
печене на
печене
1 страна
на 2-рата
(мин.)
страна (мин.)
Микровълни 300 W +
Само грил
+ Грил
Грил
1-1½
1-2
2-2½
1-2
Мощност
450 W +
Грил
450 W +
Грил
Микровълни
+ Грил
450 W +
Грил
8-9
13-14
-
-
600 W +
Грил
14-15
Само грил
5-5½
3-3½
2-3
Инструкции
Подредете ги в кръг
върху скарата. Печете
на грил втората
страна на хлебчетата
до запичането,
което предпочитате.
Оставете да престоят
2-5 минути.
Поставете 2
замразени багети
една до друга на
скарата. Оставете да
престоят 2-3 минути
след печенето на
грил.
Поставете
замразените резени в
малка, кръгла чиния
от огнеупорно стъкло.
Поставете съда върху
скарата. Оставете да
престои 2-3 минути
след готвене.
Поставете
замразените тестени
изделия в малка
правоъгълна чиния
от огнеупорно
стъкло. Поставете
чинията направо
върху въртящата се
поставка. Оставете да
престои 2-3 минути
след готвене.
Поставете пилешките
хапки върху скарата.
Обърнете след
първия път.
Порция
Мощност
Чипс за
микровълнова
фурна
250 гр.
450 W +
Грил
Време за
Време за
печене на
печене
Инструкции
1 страна
на 2-рата
(мин.)
страна (мин.)
9-11
4-5
Поставете чипса
за фурна върху
кухненска хартия
върху скарата.
Указател за печене на грил за пресни храни
Подгрейте грила с функцията за грил в продължение на 3-4 минути.
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за печене на грил.
Прясна
храна
Порция
Мощност
Препечени
филийки
4 бр.
(25 гр.
всяка)
2-4 броя
Само грил
Хлебчета
(вече
печени)
Домати на
грил
Хавайски
препечени
филийки
(шунка,
ананас,
резени
сирене)
Печени
картофи
200 гр.
(2 бр.)
400 гр.
(4 бр.)
2 бр.
(300 гр.)
250 гр.
500 гр.
БЪЛГАРСКИ
Хлебчета
(всяко около
50 гр.)
Порция
Прясна храна
Време за
Време за
печене на
печене
Инструкции
1 страна
на 2-рата
(мин.)
страна (мин.)
6-8
4-5½
Поставете филийките една
до друга върху скарата.
Само грил
2-3
2-3
Микровълни
+ Грил
300 W +
Грил
4½-5½
Само грил
2-3
7-8
450 W +
Грил
3½-4
-
600 W +
Грил
4½-5½
-
8-9
Поставете хлебчетата найнапред с долната страна
нагоре в кръг направо върху
въртящата се поставка.
Нарежете доматите на
половинки. Сложете малко
сирене отгоре. Подредете
в кръг върху плоска чиния
от огнеупорно стъкло.
Поставете я върху скарата.
Препечете най-напред
филийките хляб. Поставете
препечените филийки върху
скарата. Поставете две
филийки противоположно
една на друга върху скарата.
Оставете да престоят 2-3
минути.
Нарежете картофите на
половинки. Наредете ги
в кръг върху скарата с
отрязаната страна нагоре
към грила.
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 33
2013-07-22 �� 10:35:47
БЪЛГАРСКИ
СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ
Време за
Време за
печене на
печене
Инструкции
1 страна
на 2-рата
(мин.)
страна (мин.)
Парчета
450300 W +
10-12
12-13
Подгответе парчетата пиле с
пиле
500 гр.
Грил
олио и подправки. Поставете
(2 бр.)
ги в кръг с костите към
средата. Ако има едно парче
пиле, не го поставяйте
точно в центъра на скарата.
Оставете да престоят 2-3
минути.
Агнешки
400 гр.
Само грил
12-15
9-12
Намажете агнешките
пържоли/
(4 бр.)
пържоли с олио и
Говежди
подправки. Положете ги
стекове
в кръг върху скарата.
(средни по
Оставете да престоят 2-3
големина)
минути след печенето на
грил.
Свински
Микровълни 300 W +
Само грил Намажете свинските
пържоли
+ Грил
Грил
пържоли с олио и
подправки. Положете ги
250 гр.
7-8
6-7
в кръг върху скарата.
(2 бр.)
Оставете да престоят 2-3
минути след печенето на
грил.
Печени
1 ябълка
300 W +
4-4½
Изчистете вътрешността
ябълки
(около
Грил
на ябълките и ги напълнете
200 гр.)
със стафиди и конфитюр.
Сложете малко бадемови
2 ябълки
6-7
резени отгоре. Поставете
(около
ябълките върху плоска
400 гр.)
чиния от огнеупорно
стъкло. Поставете чинията
направо върху въртящата се
поставка.
Печено
1200 гр.
600 W +
15-18
15-18
Намажете пилето с олио
пиле
Грил
и подправки. Поставете
пилето най-напред с
гърдите надолу, а втория
път с гърдите нагоре върху
съд от огнеупорно стъкло.
Оставете да престои в
продължение на 5 минути
след печенето на грил.
Прясна
храна
Порция
Мощност
ТОПЕНЕ НА МАСЛО
Поставете 50 гр. масло в малка дълбока стъклена чиния. Покрийте с пластмасов капак.
Нагрявайте в продължение на 30-40 секунди, като използвате 800 W, докато маслото се
стопи.
ТОПЕНЕ НА ШОКОЛАД
Поставете 100 гр. шоколад в малка дълбока стъклена чиния. Нагрявайте в продължение
на 3-5 минути, като използвате 450 W, докато шоколадът се стопи. Разбъркайте веднъж
или два пъти по време на топенето. Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!
ТОПЕНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ ПЧЕЛЕН МЕД
Поставете 20 гр. кристализирал пчелен мед в малка дълбока стъклена чиния. Нагрявайте
в продължение на 20-30 секунди, като използвате 300 W, докато медът се стопи.
ТОПЕНЕ НА ЖЕЛАТИН
Положете сухи желатинови листа (10 гр.) в продължение на 5 минути в студена
вода. Поставете източения желатин в малка купа от огнеупорно стъкло. Нагрейте в
продължение на 1 минута, като използвате 300 W. Разбъркайте след стопяване.
ПРИГОТВЯНЕ НА ГЛАЗУРИ / СНЕЖНИ КРЕМОВЕ (ЗА КЕЙКОВЕ И ПАСТИ)
Смесете разтворимата глазура (14 гр.) с 40 гр. захар и 250 мл студена вода. Гответе
непокрито в купа от огнеупорно стъкло за 3½ до 4½ минути при 800 W, докато глазурата
стане прозрачна. Разбъркайте два пъти по време на готвене.
ПРИГОТВЯНЕ НА КОНФИТЮР
Поставете 600 гр. плодове (напр. смесени безкостилкови) в подходяща по големина
стъклена огнеупорна купа с капак. Добавете 300 гр. захар за консервиране и
разбъркайте добре. Гответе покрити в продължение на 10-12 минути, като използвате
800 W. Разбъркайте няколко пъти по време на готвене. Изпразнете направо в бурканчета
за сладко с винтови капачки. Оставете да престоят с капак в продължение на 5 минути.
ГОТВЕНЕ НА ПУДИНГ
Смесете пудинг на прах със захар и мляко (500 мл), като спазвате указанията на
производителя, и разбъркайте добре. Използвайте подходяща по размер купа от
огнеупорно стъкло с капак. Гответе с капак в продължение на 6½ до 7½ минути при
800 W. Разбъркайте няколко пъти добре по време на готвене.
ПЕЧЕНЕ НА БАДЕМОВИ ПОДПРАВКИ
Разпрострете 30 гр. нарязани бадеми върху средна по големина керамична чиния.
Разбъркайте няколко пъти по време на печенето в продължение на 3½ до 4½ минути,
като използвате 600 W. Оставете да престоят в продължение на 2-3 минути във фурната.
Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 34
2013-07-22 �� 10:35:47
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ ИЛИ
ИМАТЕ ПРОБЛЕМ
При първоначална работа може да има пушек и лоша миризма.
• Това е временно състояние, причинено от загряването на новите компоненти. Пушекът и
миризмата ще изчезнат напълно след 10 минути работа.
За да отстраните миризмата по-бързо, пуснете микровълновата фурна с поставен
лимонов сок.
Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.
Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обърнете към вашия
местен център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Посочете следната информация:
• Номер на модел и сериен номер, обикновено означени на гърба на фурната
• Данни за гаранцията
• Ясно описание на проблема
Фурната не се пуска когато натиснете бутона ( ).
• Напълно ли е затворена вратичката?
БЪЛГАРСКИ
Това е нормално.
• Конденз във вътрешността на фурната.
• Въздушен поток около вратичката и външния корпус.
• Отражение на светлината около вратичката и външния корпус.
• Излизаща пара от около вратичката или вентилационните отвори.
След това се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.
Храната изобщо не е сготвена.
• Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона ( )?
• Затворена ли е вратичката?
• Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте
принудили прекъсвача да изключи?
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните
спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.
Модел
Храната е или препечена, или недопечена.
• Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
• Правилно ли е избрано нивото на мощност?
Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга).
• На сте ли използвали чиния с метални кантове?
• Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността на фурната?
• Близо ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?
Осветлението на фурната не работи.
• Не трябва да сменяте сами крушката на фурната от съображения за безопасност.
Свържете се с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung, за да
планирате смяната от квалифициран техник.
Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.
• Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната
работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от
телевизори, радиоапарати и антени.
• Ако се открие смущение от микропроцесора на фурната, дисплеят може да се нулира.
За да разрешите този проблем, изключете щепсела от контакта и отново го включете.
Настройте часовника.
MG23F301T**, MG23F302T**
Захранващо напрежение
230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия
Микровълни
Грил
Комбиниран режим
1200 W
1100 W
2300 W
Изходна мощност
100 W / 800 W (IEC-705)
Работна честота
2 450 MHz
Магнетрон
OM75P (31)
Метод на охлаждане
Двигател на охлаждащия вентилатор
Размери (Ш х В х Д)
Габаритни
Кухина на фурната
489 x 275 x 392 мм
330 x 211 x 324 мм
Обем
23 литра
Тегло
Нетно
Прибл. 13 кг
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 35
2013-07-22 �� 10:35:47
OБАДЕТЕ СЕ
CTPAHA
BOSNIA
ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
LATVIA
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Кодов №: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_BG.indd 36
2013-07-22 �� 10:35:48
MG23F301T**
MG23F302T**
zamislite mogućnosti
Mikrovalna pećnica
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke
Samsung. Kako bi vam bila dostupna potpunija
usluga, registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
Upute za korištenje i vodič za kuhanje
Imajte na umu da jamstvo tvrtke Samsung NE pokriva pozive servisu radi
opisa rada uređaja, pravilnog postavljanja ili izvođenja uobičajenog čišćenja ili
održavanja.
Ove su upute tiskane na 100 % recikliranom papiru.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 1
2013-07-22 �� 10:33:37
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
POMNO PROČITAJTE I SPREMITE ZA
BUDUĆU UPOTREBU.
Uvijek se morate pridržavati sljedećih mjera opreza.
Prije korištenja pećnice osigurajte
pridržavanje uputa u nastavku.
HRVATSKI
UPOTREBA OVE KNJIŽICE S UPUTAMA
Upravo ste kupili mikrovalnu pećnicu tvrtke SAMSUNG. Upute za korištenje
sadrže korisne informacije o kuhanju u vašoj mikrovalnoj pećnici:
• Mjere opreza
• Prikladni pribor i posuđe za kuhanje
• Korisni savjeti za kuhanje
• Savjeti za kuhanje
OBJAŠNJENJA SIMBOLA I IKONA
UPOZORENJE
Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati teške
ozljede ili smrtni slučaj.
OPREZ
Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati blaže
ozljede ili materijalnu štetu.
Upozorenje; opasnost od
požara
Upozorenje; vruća površina
Upozorenje, električna
struja
Upozorenje; eksplozivan
materijal
NE pokušavajte.
NE dirajte.
NE rastavljajte.
Izričito slijedite upute.
Izvadite utikač iz utičnice
u zidu.
Provjerite je li uređaj uzemljen
kako biste spriječili strujni
udar.
Pozovite servisni centar za
pomoć.
Napomena
UPOZORENJE
(samo funkcija mikrovalova)
UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaštitna
brtva oštećeni, ne uključujte pećnicu dok je
ne popravi ovlaštena osoba.
UPOZORENJE: Za sve osobe, osim
ovlaštenih, opasno je izvoditi bilo kakve
usluge ili popravke koji obuhvaćaju
uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od
izlaganja mikrovalnoj energiji.
UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne
smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama
jer mogu eksplodirati.
Uređaj je namijenjen korištenju samo u
kućanstvu.
Važno
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 2
2013-07-22 �� 10:33:38
Mikrovalna pećnica namijenjena je
zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili
odjeće te zagrijavanje jastučića za grijanje,
papuča, spužvi, vlažne tkanine i sličnih
materijala može uzrokovati ozljede ili požar.
Ako primijetite dim, isključite uređaj ili
isključite kabel za napajanje i ostavite vrata
zatvorenim kako biste ugušili plamen.
UPOZORENJE: Zagrijavanje pića
u mikrovalnoj pećnici može izazvati
zakašnjelo ključanje i stoga s posudom
treba pažljivo rukovati.
UPOZORENJE: Sadržaj bočica za
hranjenje i staklenki s dječjom hranom
mora se promiješati ili protresti, a
temperatura provjeriti prije konzumacije
kako bi se izbjegle opekline.
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne
smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer
mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja
u mikrovalnoj pećnici.
Pećnica se mora redovito čistiti, a ostaci
hrane ukloniti.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Djeci bez nadzora
dopustite korištenje mikrovalne pećnice
samo ako su im dane odgovarajuće upute
tako da djeca pećnicu mogu koristiti na
siguran način, uz razumijevanje opasnosti
od nepravilne upotrebe.
UPOZORENJE: Uređaj smiju koristiti
djeca s navršenih 8 i više godina, osobe
smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i
iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su
upućeni u rukovanje uređajem na siguran
način te ako razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi
djeca, osim ako su starija od 8 godina i
nadziru ih odrasle osobe.
Koristite samo posuđe koje je prikladno za
korištenje u mikrovalnim pećnicama.
Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili
papirnatim posudama pripazite na pećnicu
zbog mogućnosti zapaljenja.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 3
2013-07-22 �� 10:33:38
HRVATSKI
Ako se pećnica ne održava čistom,
može doći do propadanja površine što
može nepovoljno utjecati na vijek trajanja
proizvoda te dovesti do potencijalno
opasne situacije.
Uređaj nije namijenjen korištenju u
cestovnim vozilima, kamp kućicama i
sličnim vozilima.
Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući
djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti niti osobe koje
nemaju potrebno znanje i iskustvo,
osim ako su pod nadzorom i upućene
u rukovanje uređajem od strane osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov serviser ili druga osoba
odgovarajućih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne
smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama
jer mogu eksplodirati;
Uređaj se ne smije čistiti mlazom vode.
Ova se pećnica mora postaviti u
odgovarajućem smjeru i na visini koja
omogućava jednostavan pristup njenoj
unutrašnjosti i površini za upravljanje
pećnicom.
Prije prvog korištenja pećnice u nju treba
staviti vodu i zatim je ostaviti da radi 10
minuta.
Ako uređaj proizvodi čudan zvuk, miris po
paljevini ili dim, odmah iskopčajte kabel
napajanja i obratite se najbližem servisnom
centru.
Mikrovalna pećnica mora se postaviti u
blizini zidne utičnice.
Mikrovalna pećnica namijenjena je
korištenju na pultu ili polici, ne postavljajte
je u ormarić.
UPOZORENJE
(Samo funkcija mikrovalova) - dodatno
UPOZORENJE: Prilikom korištenja uređaja
u kombiniranom načinu djeca uređaj smiju
koristiti samo uz nadzor odrasle osobe zbog
visokih temperatura koje nastaju.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 4
2013-07-22 �� 10:33:39
Ne koristite jaka abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne predmete za
čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu
izgrepsti površinu te time izazvati rasipanje
stakla.
Temperatura površina koje se mogu dodirnuti
može tijekom rada uređaja biti visoka.
Vrata i druge vanjske površine mogu tijekom
rada uređaja biti vruće.
Uređaj i kabel postavite izvan dohvata djece
mlađe od 8 godina.
Uređaji nisu namijenjeni za rad s vanjskim
satom ili odvojenim sustavom za daljinsko
upravljanje.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 5
HRVATSKI
Tijekom korištenja uređaj postaje vruć.
Izbjegavajte dodirivanje grijača unutar
pećnice.
UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu
postati vrući za vrijeme korištenja. Pećnica
treba biti izvan dosega male djece.
Ne smije se čistiti parom.
UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj
isključen prije zamjene lampe kako biste
izbjegli mogućnost strujnog udara.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dijelovi
tijekom korištenja postaju vrući.
Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata.
Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala
zadržavati u blizini uređaja, osim pod
neprekidnim nadzorom.
Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih
8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe
koje nemaju znanje i iskustvo, ali samo pod
nadzorom te ako su upućeni u rukovanje
uređajem na siguran način te ako razumiju
moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
s uređajem. Djeci se ne smije povjeravati
čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.
Ovaj proizvod je u grupi 2 klase B ISM opreme.
Definicija grupe 2 koja sadrži svu ISM opremu u
kojoj se energija radiovalova namjerno generira i/
ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za
obradu materijala, opremu za elektroerozijsku
opremu te opremu za strujno zavarivanje.
Oprema B klase je oprema prikladna za korištenje
u kućanstvima i ustanovama koje su izravno
povezane s niskonaponskom električnom mrežom
koja napaja zgrade koje koriste mali korisnici.
2013-07-22 �� 10:33:39
HRVATSKI
POSTAVLJANJE MIKROVALNE PEĆNICE
Pećnicu postavite na ravnu površinu 85 cm
iznad poda. Površina mora biti dovoljno čvrsta
kako bi podnijela težinu pećnice.
20 cm
10 cm
1.Prilikom postavljanja pećnici
iznad
iza
osigurajte primjerenu ventilaciju
tako da ostavite barem 10 cm
85 cm
10 cm s
od poda bočne strane
prostora iza nje i sa strana te
20 cm prostora iznad nje.
2.Izvadite svu ambalažu iz pećnice.
3.Postavite obruč okretnog mehanizma
i tanjur. Provjerite okreće li se tanjur
slobodno. (Samo model s tanjurom)
4.Mikrovalna pećnica mora se postaviti u
blizini zidne utičnice.
Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov serviser ili druga osoba
odgovarajućih kvalifikacija kako bi se
izbjegla opasnost. Zbog osobne sigurnosti
kabel uključite u uzemljenu utičnicu s
izmjeničnom strujom.
Ne postavljajte mikrovalnu pećnicu na topla
i vlažna mjesta kao što je klasična pećnica
ili radijator. Specifikacije za napajanje
mikrovalne pećnice moraju se poštovati,
a produžni kabeli moraju zadovoljavati iste
standarde kao kabel za napajanje koji se
isporučuje s pećnicom. Prije prvog korištenja
mikrovalne pećnice obrišite unutrašnjost i
zaštitnu brtvu na vratima.
ČIŠĆENJE MIKROVALNE PEĆNICE
Navedeni dijelovi mikrovalne pećnice trebaju
se redovito čistiti kako bi se spriječilo
nakupljanje masnoća i ostataka hrane:
•unutarnje i vanjske površine
•vrata i brtve na vratima
•Tanjur i obruči okretnog mehanizma
(Samo model s tanjurom)
OBAVEZNO provjerite jesu li brtve na
vratima čiste i zatvaraju li se vrata pravilno.
Ako se pećnica ne održava čistom,
može doći do propadanja površine što
može nepovoljno utjecati na vijek trajanja
proizvoda te dovesti do potencijalno
opasne situacije.
1.Vanjske površine čistite mekanom krpicom
i toplom vodom sa sapunom. Isperite i
osušite.
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 6
2013-07-22 �� 10:33:39
može okrenuti)
POHRANJIVANJE I POPRAVAK
MIKROVALNE PEĆNICE
Prilikom pohranjivanja i servisiranja
mikrovalne pećnice potrebno je poduzeti
nekoliko jednostavnih mjera opreza.
Pećnicu nemojte koristiti ako su oštećena
vrata ili brtve vrata ili:
•ako su šarke razbijene
•ako su brtve dotrajale
•ako je kućište izobličeno ili udubljeno
Popravke bi trebali vršiti samo kvalificirani
serviseri
NIKADA ne vadite vanjsko kućište iz
pećnice. Ako je pećnica oštećena i
potrebno joj je servisiranje ili niste sigurni je
li ispravna:
•Iskopčajte je iz zidne utičnice
•Obratite se u najbliži servis
Ako pećnicu želite privremeno pohraniti,
odaberite suho mjesto bez prašine.
Razlog: Prašina i vlaga mogu negativno
utjecati na radne dijelove pećnice.
HRVATSKI
2.Uklonite sve mrlje i prolivene tekućine
na unutrašnjim površinama krpicom i
sapunom. Isperite i osušite.
3.Kako biste otpustili stvrdnute ostatke hrane
i uklonili mirise, stavite šalicu razrijeđenog
limunovog soka u pećnicu i zagrijte deset
minuta na maksimalnoj snazi.
4.Tanjur koji se može prati u perilici posuđa
perite kad god je to potrebno.
NE prolijevajte vodu na otvore za
ventilaciju. NIKAD ne koristite abrazivna
sredstva ili kemijska otapala. Osobito
pažljivo čistite brtve na vratima kako biste
bili sigurni da se:
•mrvice ne nakupljaju
•vrata mogu pravilno zatvoriti
Unutrašnjost mikrovalne pećnice čistite
neposredno nakon svake upotrebe blagom
otopinom deterdženta, no prije čišćenja
ostavite da se mikrovalna pećnica ohladi
kako biste izbjegli ozljede.
Kad čistite gornju stranu
unutrašnjosti pećnice, bit će vam
lakše ako grijač okrenete prema
dolje za 45 °. (Samo model na kojem se grijač
7
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 7
2013-07-22 �� 10:33:39
HRVATSKI
Ova mikrovalna pećnica nije namijenjena
za komercijalnu upotrebu.
Iz sigurnosnih razloga nemojte sami
mijenjati žarulju. Obratite se najbližem
ovlaštenom centru za korisnike tvrtke
Samsung kako bi žarulju zamijenio
kvalificirani inženjer.
Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
Ne isključujte uređaj isključivanjem utikača za vrijeme
rada.
U uređaj nemojte stavljati prste niti u njega umetati
strane tvari. Ako je u uređaj prodrla bilo kakva strana
tvar, poput vode, iskopčajte priključak napajanja iz
utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
Nemojte pretjerano pritiskati uređaj niti ga izlagati
udarcima.
Pećnicu nemojte smještati na lomljive predmete, kao
što su umivaonici ili stakleni predmeti.
UPOZORENJE
Preinake i popravke na uređaju smije provoditi samo
kvalificirano osoblje.
Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, otapalo,
alkohol niti uređaje za čišćenje pomoću pare ili pod
visokom tlakom.
Nemojte zagrijavati tekućine ili hranu u zatvorenim
posudama namijenjenima za korištenje u mikrovalnoj
pećnici.
Napon, frekvencija i struja napajanja moraju biti
jednaki onima koji su navedeni u specifikacijama
proizvoda.
Zbog svoje sigurnosti ne koristite uređaje za čišćenje
vodom pod tlakom ili parom.
Čvrsto uključite utikač u utičnicu u zidu. Nemojte
koristiti višestruke utičnice, produžne kabele niti
električne pretvarače.
Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline ili
zapaljivih materijala, na vlažno, masno ili prašnjavo
mjesto, na mjesto izloženo izravnom sunčevom
zračenju ili vodi, na mjesto gdje postoji mogućnost
curenja plina niti na neravnu podlogu.
Kabel napajanja nemojte vješati o metalne predmete;
umetnite ga između predmeta ili iza pećnice.
Ne koristite oštećeni utikač, kabel za napajanje ili
rasklimane utičnice. U slučaju oštećivanja priključka
ili kabela za napajanje obratite se najbližem
servisnom centru.
Ovaj se uređaj mora uzemljiti na pravilan način i u
skladu s lokalnim i državnim propisima.
Redovito s utikača i kontaktnih ploha pomoću suhe
krpice uklanjajte sve strane tvari kao što su prašina
ili voda.
Pećnicu nemojte izravno prskati niti polijevati vodom.
Nemojte povlačiti ili pretjerano svijati kabel napajanja
niti na njega stavljati teške predmete.
Na pećnicu, u pećnicu ili na vrata pećnice nemojte
stavljati nikakve predmete.
U slučaju curenja plina (npr. propana, ukapljenog
plina) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja
utikača.
Površinu pećnice nemojte prskati halapljivim tvarima,
kao što je insekticid.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 8
2013-07-22 �� 10:33:43
U pećnicu nemojte stavljati zapaljive materijale.
Budite naročito pažljivi prilikom zagrijavanja jela ili
pića koja sadrže alkohol jer alkoholne pare mogu
doći u kontakt s vrućim dijelovima pećnice.
Kabel ili utikač za napajanje nemojte uranjati u vodu i
držite ih podalje od zagrijanih površina.
Pri otvaranju i zatvaranju pećnice držite djecu
podalje od vrata pećnice kako ne bi udarila u njih ili
prikliještila prste pri zatvaranju.
UPOZORENJE: Zagrijavanje pića u mikrovalnoj
pećnici može izazvati zakašnjelo eruptivno ključanje i
stoga s posudom treba pažljivo rukovati. Kako biste
spriječili takve situacije, UVIJEK pričekajte najmanje
20 sekundi nakon isključivanja pećnice kako bi se
temperatura izjednačila. Prema potrebi miješajte
tijekom zagrijavanja i UVIJEK promiješajte nakon
zagrijavanja.
U slučaju opeklina slijedite upute za PRVU POMOĆ:
• Uronite opečeno područje u hladnu vodu na
najmanje 10 minuta.
• Prekrijte čistom, suhom tkaninom.
• Ne nanosite kreme, ulja ili losione.
NE prekrivajte ventilacijske otvore tkaninom ili
papirom. Ti bi se materijali mogli zapaliti uslijed
izlaženja vrućeg zraka iz pećnice. Može doći i
do pregrijavanja pećnice, nakon čega će se ona
automatski isključiti i ostati isključena sve dok se
dovoljno na ohladi.
HRVATSKI
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju
se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu
eksplodirati, čak i nakon zagrijavanja u mikrovalnoj
pećnici. Osim toga, ne zagrijavajte nepropusne
ili vakumirane boce, staklenke, posude, orašaste
plodove u ljusci, rajčice itd.
Uvijek koristite rukavice za pećnicu prilikom vađenja
posuđa iz pećnice kako biste izbjegli slučajne
opekline.
Promiješajte tekućine na polovici postupka
zagrijavanja ili nakon dovršenja zagrijavanja i
ostavite ih da odstoje najmanje 20 sekundi nakon
zagrijavanja kako bi se spriječilo njihovo eruptivno
ključanje.
OPREZ
Prilikom otvaranja vrata stanite na udaljenost
ispruženih ruku kako biste izbjegli opekline uslijed
izlaska vrućeg zraka ili pare.
Koristite samo posuđe koje je prikladno za korištenje
u mikrovalnim pećnicama; NEMOJTE koristiti
metalne posude, setove posuđa sa zlatnim i
srebrnim obrubom, metalne štapiće, vilice itd.
S papirnatih i plastičnih vrećica skinite metalne žice.
Razlog: Može doći do električnog iskrenja ili iskrenja
predmeta i oštećenja pećnice.
NE uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna.
Mikrovalna pećnica se nakon 30 minuta automatski
isključuje iz sigurnosnih razloga. Preporučujemo da u
pećnici uvijek držite čašu vode koja će upiti energiju
mikrovalova ako se pećnica slučajno uključi.
Ne koristite mikrovalnu pećnicu za sušenje papira ili
odjeće.
Prilikom postavljanja pećnice pridržavajte se
podataka o razmacima koji su navedeni u ovim
uputama (pogledajte odjeljak o postavljanju
mikrovalne pećnice).
Za zagrijavanje manjih količina hrane koristite
postavku s kraćim vremenom jer se hrana u
suprotnom može pretjerano zagrijati ili zagorjeti.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 9
2013-07-22 �� 10:33:45
• Budući da se upute za rukovanje u nastavku odnose na različite
modele, svojstva vaše mikrovalne pećnice mogu se neznatno
razlikovati od opisanih u ovom priručniku i možda se ne primjenjuju
svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite
se najbližem servisnom centru ili potražite informacije i pomoć na
Internetu, na stranici www.samsung.com.
• Ova mikrovalna pećnica namijenjena je za podgrijavanje hrane.
Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. U njemu nemojte
zagrijavati nikakve tkanine niti jastuke punjene zrnima, jer to može
uzrokovati opekline i požar. Proizvođač neće snositi odgovornost za
oštećenja uzrokovana neodgovarajućim ili nepravilnim korištenjem
uređaja.
• Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja
površine što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja te
dovesti do opasne situacije.
HRVATSKI
Pripazite prilikom priključivanja drugih električnih
uređaja u utičnice blizu pećnice.
MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA
PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI.
(SAMO FUNKCIJA MIKROVALOVA)
Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do štetnog izlaganja
mikrovalnoj energiji.
(a) Ni pod kojim uvjetima ne uključujte pećnicu s otvorenim vratima, ne
dirajte sigurnosni unutarnji mehanizam (zasune vrata) ni ne gurajte
strane predmete u otvore sigurnosnog unutarnjeg mehanizma.
(b)NEMOJTE stavljati predmete između vrata pećnice i prednje strane
pećnice ni ne ostavljajte ostatke hrane na površinama za brtvljenje.
Provjerite jesu li vrata i površine za brtvljenje na vratima čiste tako
da ih nakon upotrebe najprije obrišete vlažnom krpicom, a zatim
mekom, suhom krpicom.
(c) NE koristite pećnicu ako je oštećena dok je ne popravi kvalificirani
serviser za mikrovalne pećnice kojeg je obučio proizvođač. Osobito
je važno da se vrata pravilno zatvaraju i da nema oštećenja na:
(1) vratima (savijena)
(2) šarkama vrata (razbijene ili rasklimane)
(3) brtvama i površinama za brtvljenje
(d)Pećnicu ne smije podešavati ni popravljati bilo tko osim odgovarajuće
kvalificiranog servisera za mikrovalne pećnice kojeg je obučio
proizvođač.
ISPRAVNO ODLAGANJE PROIZVODA
(ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati
s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu
za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet
od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Tvrtka Samsung naplatit će zamjenu pribora ili popravak kozmetičke prirode
ako je oštećenje uređaja i/ili oštećenje ili gubitak pribora uzrokovao korisnik.
Predmeti na koje se to odnosi:
(a) izvijena, izgrebena ili slomljena vrata, ručica, okno ili upravljačka ploča
(b)slomljena plitica, vodilice okretnog mehanizma, utor za tanjur ili
žičana rešetka.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod
ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti
kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s
drugim komercijalnim otpadom.
• Uređaj koristite samo u namijenjenu svrhu kao što je opisano u ovom
priručniku s uputama. Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom
priručniku ne odnose se na sve moguće uvjete i situacije koje se mogu
dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom postavljanja, održavanja i
rukovanja uređajem slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 10
2013-07-22 �� 10:33:45
SADRŽAJ
BRZI VODIČ
Brzi vodič.....................................................................................................................11
Pećnica........................................................................................................................12
Upravljačka ploča.........................................................................................................12
Pribor...........................................................................................................................13
Postavljanje vremena....................................................................................................14
Način rada mikrovalne pećnice.....................................................................................14
Provjera ispravnosti rada pećnice..................................................................................15
Kuhanje/Podgrijavanje..................................................................................................15
Razine snage................................................................................................................16
Korištenje značajke osvježavanja..................................................................................16
Prilagodba vremena kuhanja.........................................................................................16
Zaustavljanje kuhanja....................................................................................................16
Postavke načina rada za štednju energije......................................................................16
Korištenje značajki za zdravo kuhanje...........................................................................17
Korištenje programa za zdravo kuhanje: povrće i žitarice.................................. 17
Korištenje programa za zdravo kuhanje: perad i riba......................................... 18
Upute za kuhanje parom
(samo za modele MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)........19
Korištenje tanjura za hrskavu koricu
(samo za modele MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*).......21
Programi kuhanja s ručnim stvaranjem hrskave korice...................................... 21
Korištenje značajke za automatsko brzo odmrzavanje..................................................22
Korištenje programa za automatsko brzo odmrzavanje..................................... 23
Korištenje značajke za kuhanje preporučenih zdravih obroka........................................23
Korištenje programa značajke za kuhanje preporučenih zdravih obroka............ 23
Odabir pribora..............................................................................................................24
Prženje.........................................................................................................................24
Kombiniranje mikrovalova i prženja...............................................................................24
Isključivanje zvučnog signala.........................................................................................25
Sigurnosno zaključavanje mikrovalne pećnice...............................................................25
Upute za posuđe..........................................................................................................26
Upute za kuhanje..........................................................................................................27
Što učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem...........................................................35
Tehničke specifikacije...................................................................................................35
Ako želite kuhati.
1. Stavite hranu u pećnicu.
Odaberite razinu snage pritiskom na gumb za
mikrovalove ( ) jednom ili više puta.
HRVATSKI
2. Odaberite vrijeme kuhanja okretanjem birača po
potrebi.
3. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Rezultat:
Započinje kuhanje. Pećnica će
završetak kuhanja označiti pomoću
4 zvučna signala.
Ako želite automatski brzo odmrznuti hranu.
1. Stavite smrznutu hranu u pećnicu.
Odaberite vrstu hrane koju kuhate pritiskom na
gumb za brzo odmrzavanje ( ) jednom ili više
puta.
2. Odaberite težinu okretanjem birača po potrebi.
3. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Ako želite dodati još 30 sekundi.
Hranu ostavite u pećnici.
Pritisnite +30s jednom ili više puta za svakih 30 sekundi
koje želite dodati.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 11
2013-07-22 �� 10:33:46
UPRAVLJAČKA PLOČA
Ako želite prepržiti hranu.
1. Pritisnite gumb za prženje ( ).
HRVATSKI
1
2. Odaberite vrijeme kuhanja okretanjem birača po potrebi.
2
3. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
PEĆNICA
3
8
4
9
5
10
6
1
2
3
4
5
11
7
1. ZASLON
2. GUMB ZDRAVO KUHANJE
3. GUMB ZA BRZO
ODMRZAVANJE
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
8
9
RUČICA NA VRATIMA
OTVORI ZA VENTILACIJU
PRŽENJE
SVJETLO
ZASLON
ZASUNI VRATA
VRATA
10
11
4. GUMB ZA MIKROVALOVE
12
5. GUMB ZA PRŽENJE
8. TANJUR
9. UTOR ZA TANJUR
10.OBRUČ OKRETNOG
MEHANIZMA
11.SIGURNOSNI OTVORI ZA
UNUTARNJE ZAKLJUČAVANJE
12.UPRAVLJAČKA PLOČA
6. BIRAČ
(TEŽINA/PORCIJA/VRIJEME)
12
7. GUMB PREKID/GUMB ZA
EKOLOŠKI NAČIN RADA
8. GUMB ZA KUHANJE
PREPORUČENIH ZDRAVIH
OBROKA
9. GUMB ZA OSVJEŽAVANJE
10.GUMB ZA NAČIN RADA S
MIKROVALOVIMA I PRŽENJEM
11.GUMB ZA POSTAVLJANJE
SATA
12.GUMB POČETAK/+30s
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 12
2013-07-22 �� 10:33:46
PRIBOR
6. Posuda za kuhanje na pari, pogledajte str. 19-21
(samo na modelima MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*).
Ovisno o modelu koji ste kupili, isporučena vam je dodatna oprema koja se
može koristiti na više načina.
Namjena : Plastična posuda za kuhanje na pari
koristi se s funkcijom kuhanja na pari.
1. Utor za tanjur, već postavljen na motor u podnožju
pećnice.
2. Obruč okretnog mehanizma, postavlja se na
sredinu pećnice.
HRVATSKI
NE koristite mikrovalnu pećnicu bez obruča okretnog mehanizma i
tanjura.
Namjena: Utor za tanjur okreće tanjur.
NEMOJTE koristiti posudu za kuhanje na pari u načinu rada za
prženje ( ) i kombiniranom načinu rada (
).
Namjena : Obruč okretnog mehanizma podržava
tanjur.
Način rada
3. Tanjur, postavlja se na obruč okretnog mehanizma
u ležište utora za tanjur.
Namjena : Tanjur služi kao glavna površina za
kuhanje; može se jednostavno izvaditi
radi čišćenja.
(Posuda za kuhanje
na pari)
MW (
O
)
PRŽENJE ( )
X
KOMBINIRANO (
)
X
4. Rešetka za roštilj, postavlja se na tanjur.
Namjena : Metalna rešetka može se koristiti za
prženje i kombinirano kuhanje.
5. Tanjur za hrskavu koricu, pogledajte str. 21-22
(samo na modelima MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*).
Namjena: Tanjur za hrskavu koricu koristi se
za bolje pečenje hrane s kombiniranim načinom kuhanja
pomoću mikrovalova ili prženja. Pomaže pri održavanju
tijesta za pizzu i kolače hrskavima.
NE koristite mikrovalnu pećnicu bez obruča okretnog mehanizma i
tanjura.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 13
2013-07-22 �� 10:33:47
HRVATSKI
POSTAVLJANJE VREMENA
NAČIN RADA MIKROVALNE PEĆNICE
Mikrovalna pećnica ima interni sat. Priključivanjem pećnice u struju, na
zaslonu će se automatski prikazati “:0”, “88:88” ili “12:00”.
Postavite trenutno vrijeme. Vrijeme se može prikazivati u formatu od 12 ili 24
sata. Sat je potrebno namjestiti:
• Prilikom prvog postavljanja mikrovalne pećnice
• Nakon nestanka struje
Mikrovalovi su elektromagnetski valovi visoke frekvencije; energijom koju
otpuštaju hrana se kuha ili podgrijava bez promjena u obliku ili boji.
Mikrovalnu pećnicu možete koristiti za:
• Odmrzavanje hrane (ručno i automatsko)
• kuhanje
• podgrijavanje
Nemojte zaboraviti podesiti sat prilikom prelaska na ljetno/zimsko
računanje vremena.
Princip kuhanja.
1. Mikrovalovi koje generira magnetron jednolično se
raspoređuju uslijed okretanja hrane na tanjuru. Hrana
se zbog toga kuha ravnomjerno.
2. Hrana apsorbira mikrovalove do dubine od oko
2,5 cm. Kuhanje se zatim nastavlja jer se toplina
raspoređuje u hrani.
3. Vremena kuhanja variraju, već prema vrsti posuđa i
svojstvima hrane:
• njenoj količini i gustoći
• sadržaju vode
• početnoj temperaturi (je li u pitanju smrznuta
hrana ili ne)
Automatska funkcija štednje energije
Ako ne odaberete nijednu funkciju kada je u tijeku postavljanje uređaja
ili uređaj radi uz aktivirano privremeno zaustavljanje, funkcija se otkazuje
i nakon 25 minuta prikazuje se sat. Ako su vrata pećnice otvorena,
lampa u pećnici isključit će se nakon 5 minuta.
1. Za prikaz vremena u...
Formatu od 24 sati
Formatu od 12 sati
Pritisnite gumb sata (
) jednom ili dvaput.
2. Okrenite birač kako biste postavili sat.
3. Pritisnite gumb za sat (
Pošto se središnji dijelovi hrane kuhaju raspoređivanjem topline, kuhanje
se nastavlja čak i nakon što izvadite hranu iz pećnice. Zbog toga je
potrebno poštivati vrijeme potrebno da hrana odstoji koje je navedeno u
receptima i u ovim uputama kako biste omogućili:
).
• ravnomjerno kuhanje hrane sve do njenog središta
• istu temperaturu u svim dijelovima hrane
4. Okrenite birač kako biste postavili minute.
5. Pritisnite gumb za sat (
).
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 14
2013-07-22 �� 10:33:47
KUHANJE/PODGRIJAVANJE
Sljedeći jednostavan postupak omogućava vam provjeru ispravnosti rada
pećnice u svakom trenutku.
Otvorite vrata pećnice povlačeći ručku na desnoj strani vrata. Postavite čašu
s vodom na tanjur. Zatim zatvorite vrata.
U postupku u nastavku opisuje se način kuhanja ili podgrijavanja hrane.
Prije nego što pećnicu ostavite bez nadzora obavezno provjerite postavke
kuhanja.
Najprije stavite hranu na sredinu tanjura. Zatim zatvorite vrata.
1. Pritisnite gumb za mikrovalove (
1. Pritisnite gumb za mikrovalove (
Rezultat:
).
Rezultat:
Prikazat će se oznaka
800 W (maksimalna snaga kuhanja)
2. Postavite vrijeme na 4 do 5 minuta okretanjem birača
i pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Rezultat:
Uključuje se svjetlo pećnice, a tanjur
počinje okretati.
1) Kuhanje će započeti, pećnica će dovršetak kuhanja
označiti pomoću 4 zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
).
Prikazat će se oznaka
800 W (maksimalna snaga kuhanja):
Odaberite odgovarajuću razinu snage
ponovnim pritiskanjem gumba za mikrovalove ( ) sve
dok se ne prikaže odgovarajuća snaga. Pogledajte tablicu s
razinama snage.
HRVATSKI
PROVJERA ISPRAVNOSTI RADA PEĆNICE
2. Postavite vrijeme kuhanja okretanjem birača.
Rezultat:
Prikazat će se vrijeme kuhanja.
3. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Rezultat:
Pećnicu je potrebno uključiti u odgovarajuću zidnu utičnicu. Tanjur mora
biti na svojemu mjestu u pećnici. Ako koristite razinu snage drugačiju od
maksimalne, trebat će proći više vremena dok voda ne proključa.
Uključuje se svjetlo pećnice, a tanjur
počinje okretati.
1) Kuhanje će započeti, pećnica će
dovršetak kuhanja označiti pomoću 4 zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Ne uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna.
Želite li jelo zagrijati nakratko, koristeći maksimalnu snagu (800 W),
jednostavno pritisnite gumb +30s jednom za svakih dodatnih 30
sekundi kuhanja. Pećnica će se odmah pokrenuti.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 15
2013-07-22 �� 10:33:48
RAZINE SNAGE
PRILAGODBA VREMENA KUHANJA
Na raspolaganju su vam niže navedene razine snage.
Možete povećati vrijeme kuhanja pritiskanjem gumba
+30s za svakih 30 sekundi koje želite dodati.
HRVATSKI
Razina snage
Izlaz
MIKROVALOVI
PRŽENJE
VISOKA
800 W
-
SREDNJE VISOKA
600 W
-
SREDNJA
450 W
-
SREDNJE NISKA
300 W
-
ODMRZAVANJE ( )
180 W
-
NISKA / ODRŽAVANJE TOPLINE
100 W
-
PRŽENJE
-
1100 W
KOMBINACIJA I (
)
600 W
1100 W
KOMBINACIJA II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
KOMBINACIJA III (
Pritisnite gumb +30s za svakih 30 sekundi koje želite
dodati.
ZAUSTAVLJANJE KUHANJA
Kuhanje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste provjerili hranu.
1. Za privremeno zaustavljanje:
1) Otvorite vrata.
Rezultat: Kuhanje se zaustavlja. Kako biste
nastavili s kuhanjem, zatvorite vrata i
ponovno pritisnite gumb ( ).
2) Pritisnite gumb Stop (Zaustavljanje) ( ).
Rezultat: Kuhanje se zaustavlja. Za nastavak kuhanja ponovno
pritisnite gumb ( ).
2. Za potpuno zaustavljanje:
Pritisnite gumb Stop (Zaustavljanje) ( ).
Rezultat:
Ako odaberete višu razinu snage, vrijeme kuhanja mora se smanjiti.
Ako odaberete nižu razinu snage, vrijeme kuhanja mora se povećati.
Kuhanje se zaustavlja. Želite li poništiti
postavke kuhanja, ponovno pritisnite
gumb za Stop (Zaustavljanje) ( ).
Možete poništiti bilo koju postavku prije početka kuhanja jednostavnim
pritiskom na gumb za Stop (Zaustavljanje) ( ).
KORIŠTENJE ZNAČAJKE OSVJEŽAVANJA
Ovu značajku koristite nakon kuhanja hrane teškog mirisa ili ako se u
unutrašnjosti pećnice pojavi dim. Najprije očistite unutrašnjost pećnice.
POSTAVKE NAČINA RADA ZA ŠTEDNJU ENERGIJE
Nakon završetka čišćenja pritisnite gumb za
osvježavanje ( ). Začut ćete četiri zvučna signala.
Pećnica ima način rada za štednju energije. Ovaj uređaj štedi električnu
energiju kada se ne koristi. Stanje pripravnosti i prikazivanje sata
predstavljaju normalno stanje kada se uređaj ne koristi.
• Pritisnite gumb za štednju energije (
Rezultat: Isključivanje prikaza.
Vrijeme trajanja osvježavanja je postavljeno na 5 minuta. To se vrijeme
povećava za 30 sekundi kad god pritisnete gumb +30s.
).
• Za izlazak iz načina rada za štednju energije otvorite
vrata ili pritisnite gumb za štednju energije (
), nakon čega će se na zaslonu prikazati trenutno vrijeme. Pećnica je
spremna za korištenje.
Maksimalno vrijeme osvježavanja iznosi 15 minuta.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 16
2013-07-22 �� 10:33:49
KORIŠTENJE ZNAČAJKI ZA ZDRAVO KUHANJE
KORIŠTENJE PROGRAMA ZA ZDRAVO KUHANJE:
POVRĆE I ŽITARICE
Značajke za zdravo kuhanje imaju dvadeset unaprijed programiranih
vremena za kuhanje. Ne trebate postavljati ni vrijeme kuhanja niti razinu
snage. Broj porcija podesite okretanjem birača.
Najprije stavite hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.
1. Odaberite vrstu hrane koju kuhate pritiskom na
gumb Healthy Cooking (Zdravo kuhanje) ( ) ili
Healthy Cooking (Zdravo kuhanje) ( ) jednom ili
više puta.
Šifra
2. Odaberite veličinu porcije okretanjem birača
(pogledajte tablicu sa strane).
Hrana
Vrijeme da
Porcija
hrana odstoji
(g)
(min)
1
Brokula
250
500
1-2
Operite i očistite svježu brokulu te je
razrežite na dijelove. Dijelove ravnomjerno
poslažite u staklenu posudu s poklopcem.
Pri kuhanju 250 g dodajte 30 ml (2 žlice)
vode, a pri kuhanju 500 g dodajte 60-75
ml (4 - 5 žlica) vode. Posudu postavite
na sredinu tanjura. Kuhajte pokriveno.
Promiješajte nakon kuhanja.
2
Mrkva
250
1-2
Operite i očistite mrkvu te je narežite na
jednake dijelove. Dijelove ravnomjerno
poslažite u staklenu posudu s poklopcem.
Pri kuhanju 250 g dodajte 30 ml (2 žlice)
vode. Posudu postavite na sredinu
tanjura. Kuhajte pokriveno. Promiješajte
nakon kuhanja.
3
Grah
250
1-2
Operite i očistite mahune. Dijelove
ravnomjerno poslažite u staklenu posudu
s poklopcem. Pri kuhanju 250 g dodajte
30 ml (2 žlice) vode. Posudu postavite
na sredinu tanjura. Kuhajte pokriveno.
Promiješajte nakon kuhanja.
4
Špinat
150
1-2
Isperite i očistite špinat. Stavite ga u
staklenu posudu s poklopcem. Nemojte
dodavati vodu. Posudu stavite u sredinu
okretnog tanjura. Kuhajte pokriveno.
Promiješajte nakon kuhanja.
3. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Rezultat : Započinje kuhanje. Nakon dovršetka.
1) Pećnica će se oglasiti pomoću
4 zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Preporuke
Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj
pećnici.
HRVATSKI
U sljedećoj tablici navedeno je 12 automatskih programa za kuhanje povrća
i žitarica u sklopu zdrave prehrane. Navedene su količine, vrijeme potrebno
da hrana odstoji i pripadajuće preporuke.
Programi 1 - 10 rade samo uz mikrovalnu energiju. Programi 11 - 12 koriste
kombinirani način kuhanja uz mikrovalove i prženje.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 17
2013-07-22 �� 10:33:49
HRVATSKI
Šifra
Hrana
Vrijeme da
Porcija
hrana odstoji
(g)
(min)
Šifra
Hrana
11
Gratinirano
povrće
500
2-3
Stavite povrće, npr. narezani skuhani
krumpir, narezane tikvice i rajčice te
umak u vatrostalnu staklenu posudu
odgovarajuće veličine. Pospite naribanim
sirom. Stavite posudu na rešetku.
12
Pržene
rajčice
400
1-2
Operite i očistite rajčice, narežite ih na
polovice i stavite ih u vatrostalnu posudu.
Pospite naribanim sirom. Postavite
posudu na rešetku.
5
Klipovi
kukuruza
250
(1 kom)
1-2
Operite i očistite klipove kukuruza te ih
stavite u ovalnu staklenu posudu. Posudu
pokrijte prozirnom folijom pogodnom za
mikrovalne pećnice i zatim probušite foliju.
6
Oguljeni
krumpiri
250
500
2-3
Operite krumpire, ogulite ih i narežite na
jednake komade. Stavite ih u staklenu
posudu s poklopcem. Dodajte 45 - 60 ml
vode (3- 4 žlice). Posudu stavite u sredinu
okretnog tanjura. Kuhajte pokriveno.
7
Smeđa riža
(oljuštena)
125
5-10
Koristite veliku staklenu vatrostalnu
posudu za korištenje u pećnici s
poklopcem. Dodajte dvostruku količinu
hladne vode (¼ l). Kuhajte pokriveno.
Dodajte sol i začinsko bilje, promiješajte te
ostavite da odstoji.
8
Makaroni od
cjelovitog
brašna
125
1
Vrijeme da
Porcija
hrana odstoji
(g)
(min)
Preporuke
KORIŠTENJE PROGRAMA ZA ZDRAVO KUHANJE:
PERAD I RIBA
U sljedećoj tablici navedeno je 8 automatskih programa za kuhanje peradi i
ribe u sklopu zdrave prehrane s količinama, vremenom potrebnim da hrana
odstoji i pripadajućim preporukama. Programi 1 - 6 rade samo uz mikrovalnu
energiju. Programi 7 - 8 koriste kombinirani način kuhanja uz mikrovalove i
prženje.
Koristite veliku staklenu vatrostalnu
posudu za korištenje u pećnici s
poklopcem. Dodajte ½ l kipuće vode,
malo soli i dobro promiješajte. Kuhajte
otkriveno. Promiješajte, ostavite da odstoji
i nakon toga temeljito ocijedite.
9
Quinoa
125
1-3
Koristite veliku staklenu vatrostalnu
posudu za korištenje u pećnici s
poklopcem. Dodajte dvostruku količinu
hladne vode (250 ml). Kuhajte pokriveno.
Dodajte sol i začinsko bilje, promiješajte te
ostavite da odstoji.
10
Bulgur
125
2-5
Koristite veliku staklenu vatrostalnu
posudu za korištenje u pećnici s
poklopcem. Dodajte dvostruku količinu
hladne vode (250 ml). Kuhajte pokriveno.
Dodajte sol i začinsko bilje, promiješajte te
ostavite da odstoji.
Preporuke
Vrijeme da
Porcija (g) hrana odstoji
(min)
Šifra
Hrana
Preporuke
1
Pileća prsa
300
(2 kom)
2
Operite komade piletine i stavite ih na
keramički tanjur. Pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu pećnicu.
Probušite foliju. Postavite zdjelu na
tanjur.
2
Pureća prsa
300
(2 kom)
2
Operite komade piletine i stavite ih na
keramički tanjur. Pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu pećnicu.
Probušite foliju. Postavite zdjelu na
tanjur.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 18
2013-07-22 �� 10:33:51
Šifra
Hrana
Vrijeme da
Porcija (g) hrana odstoji
(min)
Svježi riblji
fileti
300
(2 kom)
1-2
Operite ribu i stavite ju na keramički
tanjur, a zatim dodajte 1 žlicu
limunovog soka. Pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu pećnicu.
Probušite foliju. Postavite zdjelu na
tanjur.
4
Svježi fileti
lososa
300
(2 kom)
1-2
Operite ribu i stavite ju na keramički
tanjur, a zatim dodajte 1 žlicu
limunovog soka. Pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu pećnicu.
Probušite foliju. Postavite zdjelu na
tanjur.
5
Svježe
kozice
250
1-2
Operite kozice i stavite ih na keramički
tanjur, a zatim dodajte 1 žlicu
limunovog soka. Pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu pećnicu.
Probušite foliju. Postavite zdjelu na
tanjur.
7
8
Svježa
pastrva
Pečena riba
Prženi
odresci od
lososa
200
(1 riba)
200
(1 riba)
300
(2 odreska)
2
3
2
Posuda za kuhanje parom izrađena je na temelju načela kuhanja parom te
je namijenjena brzom i zdravom kuhanju u vašoj mikrovalnoj pećici tvrtke
Samsung.
Ovaj je dodatni pribor idealan za kuhanje riže, tjestenine, povrća itd. u
veoma kratkom vremenu i istovremeno čuvanje nutritivnih vrijednosti
namirnica.
Posuda za kuhanje parom u mikrovalnoj pećnici sastoji se od tri dijela:
Zdjela
Pladanj za umetanje
Poklopac
Svi su dijelovi otporni na temperature od-20 °C do 140 °C.
Posuda je prikladna za čuvanje hrane u zamrzivaču. Dijelovi se mogu
koristiti zasebno ili zajedno.
UVJETI KORIŠTENJA:
Ne koristiti za:
• kuhanje hrane s visokim udjelom šećera ili masti,
• kuhanje pomoću funkcije prženja, funkcije zagrijavanja rotiranjem ili
kuhanje na ploči za kuhanje.
Stavite dvije svježe ribe u vatrostalnu
posudu. Dodajte malo soli, 1 žlicu
limunovog soka i začinsko bilje. Pokrijte
prozirnom folijom za mikrovalnu
pećnicu. Probušite foliju. Postavite
zdjelu na tanjur.
Prije prve upotrebe dobro operite sve dijelove u vodi s deterdžentom.
Vremena kuhanja potražite u uputama koje se nalaze u tablici na
sljedećoj stranici.
Premažite cijelu ribu (pastrvu ili
brancina) uljem i dodajte začinsko bilje
i začine. Ribu stavite jednu do druge,
glavu jedne ribe do repa druge na
visoku rešetku. Okrenite čim se začuje
zvučni signal.
ODRŽAVANJE:
Posuda za kuhanje parom može se prati u perilici za suđe.
Prilikom ručnog pranja koristite toplu vodu i sredstvo za pranje posuđa.
Nemojte koristiti abrazivne spužve.
Riblje odreske ravnomjerno rasporedite
na visoku rešetku. Okrenite čim se
začuje zvučni signal.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 19
HRVATSKI
3
6
UPUTE ZA KUHANJE PAROM (SAMO ZA MODELE
MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Preporuke
Neke vrste hrane (poput rajčica) mogu prouzročiti promjenu boje
plastike. To je normalno i ne predstavlja pogrešku nastalu pri
proizvodnji.
2013-07-22 �� 10:33:51
ODMRZAVANJE:
Hrana
Zamrznutu hranu stavite u posudu za kuhanje parom, ali nemojte ju
poklopiti. Tekućina će ostati na dnu posude i neće naštetiti hrani.
HRVATSKI
Artičoke
Svježe
povrće
Smrznuto
povrće
Riža
Krumpir u
kori
Porcija
Vrijeme Vrijeme da
Razine
kuhanja hrana odstoji
snage
(min)
(min)
Vrijeme Vrijeme da
Razine
kuhanja hrana odstoji
Rukovanje
snage
(min)
(min)
600 W
5-6
1-2
Zdjela + Poklopac
Pirjano jelo
400 g
(hladno)
Upute
Stavite varivo u posudu za kuhanje parom. Pokrijte poklopcem. Dobro
promiješajte prije nego što odstoji.
Juha
400 g
800 W
3-4
1-2
Zdjela + Poklopac
(hladna)
Upute
Ulijte u posudu za kuhanje parom. Pokrijte poklopcem. Dobro
promiješajte prije nego što odstoji.
Zamrznuta
400 g
800 W
8-10
2-3
Zdjela + Poklopac
juha
Upute
Stavite zamrznutu juhu u posudu za kuhanje parom. Pokrijte poklopcem.
Dobro promiješajte prije nego što odstoji.
Smrznute
150 g
600 W
1-2
2-3
Zdjela + Poklopac
okruglice
Upute
od tijesta
Navlažite punjenje okruglice hladnom vodom. Složite 1-2 zamrznute
punjenje
okruglice u posudu za kuhanje parom jednu do druge. Pokrijte poklopcem.
džemom
Voćni
250 g
800 W
3-4
2-3
Zdjela + Poklopac
kompot
Upute
Izvažite svježe voće (npr. jabuke, kruške, šljive, marelice, mango ili
ananas) nakon što ste ga ogulili, oprali i narezali u kriške ili trokutiće
podjednake veličine. Stavite u posudu za kuhanje parom. Dodajte 1-2
žlice vode i 1-2 žlice šećera. Pokrijte poklopcem.
KUHANJE:
Hrana
Porcija
Rukovanje
300 g
Zdjela s pladnjem za
800 W
5-6
1-2
(1-2 kom)
umetanje + Poklopac
Upute
Isperite i očistite artičoke. Pladanj za umetanje stavite u posudu. Stavite
artičoke na pladanj. Dodajte jednu žlicu limunovog soka. Pokrijte poklopcem.
Zdjela s pladnjem za
300 g
800 W
4-5
1-2
umetanje + Poklopac
Upute
Izvažite povrće (npr. brokulu, cvjetaču, mrkvu, papriku) nakon što ste ga
oprali, očistili i narezali na komade podjednake veličine. Stavite pladanj
u posudu. Rasporedite povrće na pladanj za umetanje. Dodajte 2 žlice
vode. Pokrijte poklopcem.
Zdjela s pladnjem za
300 g
600 W
7-8
2-3
umetanje + Poklopac
Upute
Stavite smrznuto povrće u posudu za kuhanje parom. Pladanj za
umetanje stavite u posudu. Dodajte 1 žlicu vode. Pokrijte poklopcem.
Dobro promiješajte nakon što je hrana kuhana i odstajala.
250 g
800 W
15-18
5-10
Zdjela + Poklopac
Upute
Stavite rižu u posudu za kuhanje parom. Dodajte 500 ml hladne vode.
Pokrijte poklopcem. Nakon kuhanja ostavite rižu da odstoji 5 minuta, ili
10 minuta u slučaju smeđe riže.
500 g
800 W
7-8
2-3
Zdjela + Poklopac
Upute
Izvažite i operite krumpire te ih stavite u posudu za kuhanje parom.
Dodajte 3 žlice vode. Pokrijte poklopcem.
Rukovanje posudom za kuhanje parom
+
Zdjela + Poklopac Zdjela s pladnjem za umetanje + Poklopac
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 20
2013-07-22 �� 10:33:52
MJERE OPREZA:
4. Postavite tanjur za hrskavu koricu na metalnu
rešetku (ili tanjur) u mikrovalnoj pećnici.
Budite naročito pažljivi prilikom otvaranja poklopca posude za kuhanje
parom jer para koja će iz nje izaći može biti veoma vruća.
5. Odaberite odgovarajuće vrijeme i snagu kuhanja
(pogledajte tablicu sa strane).
Prilikom rukovanja posudom nakon kuhanja koristite rukavice za pećnicu.
Čišćenje tanjura za hrskavu koricu
Tanjur za hrskavu koricu čistite u toploj vodi s deterdžentom i isperite ga
hladnom vodom.
Nemojte koristiti četku za ribanje ili tvrdu spužvu jer će se gornji sloj oštetiti.
Tanjur za hrskavu koricu omogućava da se hrana ispeče ne samo s
gornje, nego i s donje strane koja postaje hrskava i zapečena zbog visoke
temperature tanjura za hrskavu koricu. U tablici možete vidjeti nekoliko
namirnica koje možete pripremati na tanjuru za hrskavu koricu (pogledajte
iduću stranicu). Tanjur za hrskavu koricu možete koristiti i za pripremu
slanine, jaja, kobasica, itd.
HRVATSKI
KORIŠTENJE TANJURA ZA HRSKAVU KORICU
(SAMO ZA MODELE MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Napomena
Tanjur za hrskavu koricu ne može se prati u perilici za posuđe.
PROGRAMI KUHANJA S RUČNIM STVARANJEM HRSKAVE KORICE
Preporučujemo da tanjur za hrskavu koricu prethodno zagrijete na tanjuru.
Prethodno zagrijavajte grijač pomoću funkcije prženja uz 600 W (
)
3-5 minuta. Pridržavajte se vremena i uputa koje su navedene u tablici.
1. Tanjur za hrskavu koricu postavite izravno na tanjur
i prethodno ga zagrijte pomoću postavke najjačeg
kombiniranog načina mikrovalova s prženjem [600 W
+ prženje (
)] poštujući vrijeme i upute navedene u
tablici.
Hrana
Slanina
Za vađenje tanjura za hrskavu koricu iz pećnice uvijek koristite rukavice
za pećnicu, jer je tanjur vrlo vruć.
Porcija
4 kriške (80 g)
Vrijeme prethodnog
Vrijeme
zagrijavanja (min) kuhanja (min)
600 W s prženjem
3
3½-4
Snaga
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Stavite krišku do kriške na tanjur
za hrskavu koricu. Stavite tanjur za hrskavu koricu na rešetku.
Pržene
200 g
450 W s prženjem
3
4½-5
rajčice
(2 kom)
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Rajčice prerežite napola. Pospite
sirom. Rasporedite ukrug na tanjur za hrskavu koricu. Stavite tanjur za hrskavu
koricu na rešetku.
Burger
2 komada
600 W s prženjem
3
7-7½
(smrznuto)
(125 g)
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Smrznuti burger stavite u krug na
tanjur za hrskavu koricu. Stavite tanjur za hrskavu koricu na rešetku. Okrenite
nakon 4-5 min.
2. Kako bi se hrana dobro ispekla, namažite tanjur uljem ako pripremate
namirnice kao što su slanina i jaja.
Napominjemo da tanjur za hrskavu koricu sadrži teflonski sloj koji nije
otporan na struganje. Za rezanje na tanjuru za hrskavu koricu nemojte
koristiti oštre predmete kao što je nož.
Kako biste izbjegli ogrebotine na površini tanjura za hrskavu koricu,
koristite plastični pribor ili skinite hranu s tanjura prije rezanja.
3. Stavite hranu na tanjur za hrskavu koricu.
Na tanjur za hrskavu koricu nemojte stavljati
predmete koji nisu otporni na toplinu, npr. plastične
posude.
Tanjur za hrskavu koricu nikad nemojte staviti u pećnicu bez tanjura.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 21
2013-07-22 �� 10:33:52
HRVATSKI
Hrana
Porcija
Bageti
(smrznuti)
200-250 g (2
kom)
Pizza
(smrznuta)
Prženi
krumpiri
Riblji
štapići
(smrznuti)
Pileći
medaljoni
(smrznuti)
Vrijeme prethodnog
Vrijeme
zagrijavanja (min) kuhanja (min)
450 W s prženjem
4
8-9
Snaga
Hrana
Pizza
(hladna)
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Stavite jedan baget pored sredine,
dva bageta jedan do drugoga na tanjur. Stavite tanjur za hrskavu koricu na
rešetku.
300 -350 g
600 W s prženjem
4
9-10
Porcija
300 -350 g
Vrijeme prethodnog
Vrijeme
zagrijavanja (min) kuhanja (min)
450 W s prženjem
4
6½-7½
Snaga
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Stavite hladnu pizzu na tanjur.
Stavite tanjur za hrskavu koricu na rešetku.
KORIŠTENJE ZNAČAJKE ZA AUTOMATSKO BRZO
ODMRZAVANJE
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Stavite smrznutu pizzu na tanjur
za hrskavu koricu. Stavite tanjur za hrskavu koricu na rešetku.
250 g
600 W s prženjem
3
5-6
500 g
8-9
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Krumpire prerežite napola. Stavite
ih na tanjur za hrskavu koricu prerezanom stranom prema dolje. Rasporedite
ih u krug. Stavite tanjur na rešetku.
150 g (5 kom) 600 W s prženjem
4
7-8
300 g (10 kom)
9-10
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Tanjur premažite jednom žlicom
ulja. Riblje štapiće postavite u krug na tanjur. Okrenite nakon 4 min (5 kom) ili
nakon 6 min (10 kom).
125 g
600 W s prženjem
4
5-5½
250 g
7½-8
< Preporuke >
Prethodno zagrijte tanjur za hrskavu koricu. Tanjur premažite 1 žlicom ulja.
Stavite pileće medaljone na tanjur. Stavite tanjur za hrskavu koricu na rešetku.
Okrenite nakon 3 min (125 g) ili 5 min (250 g).
Značajka za automatsko brzo odmrzavanje omogućava vam odmrzavanje
mesa, peradi, ribe i kruha/kolača. Vrijeme potrebno za odmrzavanje i razina
snage postavljaju se automatski.
Trebate samo odabrati program i težinu.
Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
Najprije stavite smrznutu hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.
1. Odaberite vrstu hrane koju kuhate pritiskom na
gumb za brzo odmrzavanje ( ) jednom ili više
puta (pogledajte tablicu sa strane).
2. Odaberite težinu hrane okretanjem birača.
3. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Rezultat :
• Započinje odmrzavanje.
• Pećnica će se usred postupka
odmrzavanja oglasiti zvučnim signalom, što je podsjetnik
za okretanje hrane.
• Ponovno pritisnite gumb ( ) za dovršetak odmrzavanja.
Hranu možete odmrzavati i ručno. Želite li to učiniti, odaberite funkciju
za kuhanje/podgrijavanje mikrovalovima uz razinu snage od 180 W.
Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku pod naslovom “Kuhanje/
Podgrijavanje” na str. 15.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 22
2013-07-22 �� 10:33:52
KORIŠTENJE PROGRAMA ZA AUTOMATSKO BRZO
ODMRZAVANJE
KORIŠTENJE ZNAČAJKE ZA KUHANJE
PREPORUČENIH ZDRAVIH OBROKA
U sljedećoj tablici navedeni su razni programi za automatsko brzo
odmrzavanje s količinama, vremenom potrebnim da hrana odstoji i
pripadajućim preporukama. Prije odmrzavanja skinite svu ambalažu s hrane.
Meso, perad i kruh/kolač stavite na keramički tanjur.
Značajka za kuhanje preporučenih zdravih obroka ima dva unaprijed programirana
vremena za kuhanje. Ne trebate postavljati ni vrijeme kuhanja niti razinu snage. Broj porcija
podesite okretanjem birača. Najprije stavite hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.
1. Meso
2. Perad
3. Riba
4. Kruh/
Kolač
HRVATSKI
Šifra/
Hrana
1. Odaberite vrstu hrane koju kuhate pritiskom na
gumb značajke za kuhanje preporučenih
zdravih obroka ( ) jednom ili više puta.
Vrijeme da
Veličina
hrana odstoji
Preporuke
porcije (g)
(min)
200-1500
20-60
Rubove zaštitite aluminijskom folijom.
Nakon što se iz pećnice začuje zvučni signal,
okrenite meso. Ovaj je program prikladan za
govedinu, janjetinu, svinjetinu, odreske i mljeveno
meso.
200-1500
20-60
Vrhove bataka i krilaca zaštitite aluminijskom
folijom. Nakon što se iz pećnice začuje zvučni
signal, okrenite perad. Ovaj je program prikladan
za čitave piliće, kao i za pileći rasjek.
200-1500
20-50
Rep čitave ribe zaštitite aluminijskom folijom.
Nakon što se iz pećnice začuje zvučni signal,
okrenite ribu. Ovaj je program prikladan za čitave
ribe, kao i za riblje filete.
125-625
5-20 min
Kruh stavite na komad kuhinjskog papira i čim
se iz pećnice začuje zvučni signal, okrenite kruh.
Kolač stavite na keramički tanjur i, ako je moguće,
okrenite ga čim se iz pećnice začuje zvučni signal
(pećnica nastavlja s radom i zaustavlja se kad
otvorite vrata pećnice). Ovaj je program prikladan
za pripremu svih vrsta kruha, rezanog ili cijelog,
kao i kruščića i bageta. Kruščiće rasporedite u
krug. Ovaj je program prikladan za svakovrsne
kolače s kvascem, biskvite, kolače sa sirom i
lisnato tijesto. Nije prikladan za pite s korom, voće
i kremaste kolače, kao ni za kolače s čokoladnom
glazurom.
2. Odaberite veličinu porcije okretanjem birača
(pogledajte tablicu sa strane).
3. Pritisnite gumb ( ).
Rezultat : Započinje kuhanje. Nakon dovršetka.
1) Pećnica će se oglasiti pomoću
4 zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
KORIŠTENJE PROGRAMA ZNAČAJKE ZA KUHANJE
PREPORUČENIH ZDRAVIH OBROKA
U sljedećoj tablici navedeni su programi značajke za kuhanje preporučenih zdravih
obroka za automatsko podgrijavanje s količinama, vremenom potrebnim da hrana
odstoji i pripadajućim preporukama. Ti programi rade samo uz mikrovalnu energiju.
Šifra/Hrana
1. Ohlađeni
gotov obrok
Želite li hranu odmrznuti ručno, odaberite funkciju za ručno odmrzavanje uz
razinu snage od 180 W. Dodatne pojedinosti o ručnom odmrzavanju i vremenu
potrebnom za odmrzavanje potražite na str. 31 -32.
Vrijeme da
Veličina
hrana odstoji
Preporuke
porcije (g)
(min)
300-350
2-3
Koristite keramički tanjur i pokrijte
400-450
prozirnom folijom za mikrovalnu pećnicu.
Ovaj je program prikladan za jela koja
se sastoje od 3 vrste namirnica (npr.
mesa s umakom, povrća i priloga poput
krumpira, riže i tjestenine).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 23
2013-07-22 �� 10:33:53
Šifra/Hrana
HRVATSKI
2. Ohlađeni
vegetarijanski
obrok
4. Pritisnite gumb za prženje ( ).
Rezultat : Prikazat će se sljedeće oznake:
Vrijeme da
Veličina
hrana odstoji
Preporuke
porcije (g)
(min)
300-350
2-3
Jelo stavite na keramički tanjur i pokrijte
400-450
prozirnom folijom za mikrovalnu pećnicu.
Ovaj je program prikladan za jela koja
se sastoje od 2 vrste namirnica (npr. za
špagete s umakom ili rižu s povrćem).
5. Postavite vrijeme prženja okretanjem birača.
Maksimalno vrijeme prženja iznosi 60 minuta.
ODABIR PRIBORA
6. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Koristite posuđe koje je sigurno za korištenje u
mikrovalnoj pećnici; ne koristite plastične posude,
papirnate čaše, ručnike itd.
Ako želite odabrati način kombiniranog kuhanja (prženje
s mikrovalovima), koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u
mikrovalnoj pećnici i klasičnoj pećnici.
Rezultat : Započet će prženje. Nakon dovršetka.
1) Pećnica će se oglasiti pomoću
4 zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
Dodatne detalje o prikladnom posuđu i priboru potražite u uputama za
posuđe na stranici 26.
Ne brinite ako se grijač uključuje i isključuje tijekom prženja.
Taj je sustav osmišljen kako bi spriječio pregrijavanje pećnice.
Prilikom dodirivanja posuđa u pećnici uvijek koristite rukavice za
pećnicu jer je vrlo vruće.
PRŽENJE
Prženje omogućuje brzo zagrijavanje i pečenje hrane bez korištenja
mikrovalova. U tu svrhu dobili ste metalnu rešetku s mikrovalnom pećnicom.
KOMBINIRANJE MIKROVALOVA I PRŽENJA
1. Prethodno zagrijte element za prženje na potrebnu
temperaturu pritiskom na gumb za prženje ( ) i
postavite vrijeme zagrijavanja okretanjem birača.
Kako biste istovremeno brzo skuhali i zapekli, možete kombinirati
mikrovalno kuhanje s prženjem.
OBAVEZNO koristite posuđe sigurno za korištenje u mikrovalnoj
pećnici i klasičnoj pećnici. Stakleno i keramičko posuđe idealno je jer
mikrovalovima omogućuje jednakomjerno prodiranje u hranu.
2. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Prilikom dodirivanja posuđa u pećnici OBAVEZNO koristite rukavice za
pećnicu jer je vrlo vruće.
3. Otvorite vrata i stavite hranu na rešetku.
Zatvorite vrata.
1. Otvorite vrata pećnice.
Stavite hranu na rešetku i zatim rešetku na tanjur.
Zatvorite vrata.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 24
2013-07-22 �� 10:33:54
2. Pritisnite gumb za kombinirano kuhanje (
2. Želite li ponovno uključiti zvučnu signalizaciju,
ponovno pritisnite gumbe ( ) i ( ) dvije sekunde.
).
Rezultat : Prikazat će se sljedeće oznake:
Rezultat:
(način rada za mikrovalove i prženje)
600 W (izlazna snaga)
• Pećnica će ponovno koristiti zvučnu signalizaciju.
Ne možete promijeniti temperaturu pečenja.
SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE MIKROVALNE
PEĆNICE
3. Postavite vrijeme kuhanja okretanjem birača.
Maksimalno vrijeme prženja iznosi 60 minuta.
Vaša je mikrovalna pećnica opremljena posebnim programom za dječju
sigurnost, koji omogućava njeno “zaključavanje” kako je neko od djece ili
netko drugi ne bi mogao nehotice uključiti.
Pećnicu možete zaključati u bilo kojem trenutku.
4. Pritisnite gumb Start/+30s (Početak/+30s) ( ).
Rezultat : Započinje kombinirano kuhanje.
Nakon dovršetka.
1) Pećnica će se oglasiti pomoću
4 zvučna signala.
2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake
minute).
3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.
1. Pritisnite gumbe ( ) i ( ) dvije sekunde.
Rezultat:
Maksimalna snaga mikrovalne pećnice za kombinirano mikrovalno
kuhanje i prženje je 600 W.
• Pećnica će se zaključati (nećete
moći odabrati nijednu funkciju).
• Na zaslonu se prikazuje “L”.
2. Za otključavanje pećnice ponovno pritisnite gumbe
( ) i ( ) dvije sekunde.
ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG SIGNALA
Rezultat : Pećnicu možete nastaviti normalno
koristiti.
Zvučnu signalizaciju možete isključiti u bilo kojem trenutku.
1. Pritisnite gumbe ( ) i ( ) dvije sekunde.
Rezultat:
HRVATSKI
Odaberite odgovarajuću razinu snage ponovnim pritiskom na gumb za
kombinirano kuhanje (
) sve dok se ne prikaže željena razina snage.
• Prikazat će se sljedeća oznaka.
• Prikazat će se sljedeća oznaka.
• Pećnica se neće oglasiti zvučnim signalom prilikom
svakog pritiska gumba.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 25
2013-07-22 �� 10:33:55
HRVATSKI
UPUTE ZA POSUĐE
Posuđe
Kako biste kuhali hranu u mikrovalnoj pećnici, mikrovalovi moraju prolaziti
kroz hranu, bez odbijanja od posuđa ili upijanja u posuđe.
Stoga morate pažljivo odabrati posuđe za kuhanje. Ako posuđe ima oznaku
da je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici, ne brinite.
U sljedećoj tablici nalaze se različite vrste posuđa te naznačuje mogu se li
koristiti u mikrovalnoj pećnici.
Posuđe
Aluminijska folija
Sigurno za
korištenje u
mikrovalnoj pećnici
✓✗
Ne zagrijavajte više od osam minuta.
Porculan i keramika
✓
Porculan, keramika, ocakljeno glineno
posuđe i tvrdi porculan pogodni su ako
nemaju metalne ukrase.
Jednokratno poliestersko
kartonsko posuđe
✓
Neka smrznuta hrana pakira se u takvo
posuđe.
• Polistirenske čaše i
posude
✓
Može se koristiti za podgrijavanje hrane.
Pregrijavanje može rastopiti polistiren.
• Papirnate vrećice i
novine
✗
Mogu se zapaliti.
• Reciklirani papir i
metalni ukrasi
✗
Može izazvati iskrenje.
Može se koristiti ako nema metalnih
ukrasa.
• Fino stakleno posuđe
✓
Može se koristiti za zagrijavanje hrane
i tekućine. Osjetljivo staklo može
napuknuti ili se razbiti kod naglog
zagrijavanja.
✗
Može izazvati iskrenje ili požar.
• Vrpce za zatvaranje
vrećica za zamrzavanje
✗
• Tanjuri, šalice, ubrusi i
kuhinjski papir
✓
Za kratkotrajno kuhanje i zagrijavanje.
Također za upijanje viška vlage.
• Reciklirani papir
✗
Može izazvati iskrenje.
• Posude
✓
Osobito termoplastika otporna na
toplinu. Neke druge plastike mogu se
izobličiti i promijeniti boju na visokim
temperaturama. Ne koristite melaminsku
plastiku.
• Prozirna folija
✓
Može se koristiti za zadržavanje vlage.
Ne smije dodirivati hranu. Pripazite na
vruću paru prilikom uklanjanja folije.
✓✗
Samo ako su sigurne za korištenje
u pećnici. Ne smiju biti nepropusne.
Probodite ih vilicom, ako je potrebno.
Plastika
• Vrećice za zamrzavanje
Voštani papir ili papir
otporan na masnoću
Staklo
✓
• Posuđe
Papir
Ambalaža za brzu hranu
• Posuđe za kuhanje i
posluživanje
Mora se ukloniti poklopac. Pogodno
samo za zagrijavanje.
Metal
Može se koristiti u malim količinama za
zaštitu dijelova od prekuhavanja. Može
doći do iskrenja ako je folija preblizu
stijenki pećnice ili se koristi previše folije.
✓
Komentari
✓
• Stakleni vrčevi
Komentari
Tanjur za hrskavu koricu
Sigurno za
korištenje u
mikrovalnoj pećnici
✓
: Preporučeno
✓
✓✗
Može se koristiti za zadržavanje vlažnosti
i sprječavanje prskanja.
: Koristite uz oprez
✗
: Nije sigurno
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 26
2013-07-22 �� 10:33:55
UPUTE ZA KUHANJE
Upute za kuhanje smrznutog povrća
Koristite prikladnu staklenu vatrostalnu zdjelu s poklopcem. Kuhajte
pokriveno minimalno vrijeme - pogledajte tablicu. Nastavite kuhati koliko
želite.
Dvaput promiješajte tijekom kuhanja i jednom nakon kuhanja. Dodajte sol,
začine ili maslac nakon kuhanja. Poklopite i ostavite da odstoji.
MIKROVALOVI
Hrana
KUHANJE
Posuđe za mikrovalno kuhanje:
Posuđe mora propuštati mikrovalnu energiju radi maksimalne učinkovitosti.
Mikrovalovi se odbijaju od metala, kao što je nehrđajući čelik, aluminij ili
bakar, no prolaze kroz keramiku, staklo, porculan i plastiku, kao i kroz papir
i drvo. Stoga se hrana ne smije kuhati u metalnim posudama.
Hrana pogodna za mikrovalno kuhanje:
Mnogo vrsta hrane pogodno je za mikrovalno kuhanje, uključujući svježe i
smrznuto povrće, voće, tjesteninu, rižu, žitarice, mahunarke, ribu i meso.
Umaci, kreme, juhe, pudinzi i kompoti mogu se kuhati u mikrovalnoj
pećnici. Općenito, mikrovalno kuhanje idealno je za sve vrste hrane koja
se uobičajeno priprema na štednjaku. Otapanje maslaca ili čokolade, na
primjer (pročitajte odjeljak sa savjetima, tehnikama i prijedlozima).
Prekrivanje tijekom kuhanja
Prekrivanje hrane tijekom kuhanja vrlo je važno jer se voda koja isparava
diže u obliku pare i doprinosi postupku kuhanja. Hrana se može prekriti na
više načina: npr. keramičkim tanjurom, plastičnim poklopcem ili prozirnom
folijom pogodnom za mikrovalne pećnice.
Vrijeme da hrana odstoji
Nakon kuhanja važno je hranu ostaviti da odstoji određeno vrijeme kako bi
se temperatura u hrani ujednačila.
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
Upute
(min)
(min)
600 W 4½-5½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
600 W
9-10
2-3
Dodajte 30 ml
(2 žlicu) hladne
vode.
600 W 7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
600 W
8-9
2-3
Dodajte 30 ml
(2 žlicu) hladne
vode.
600 W 7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
600 W
8-9
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlicu) hladne
vode.
Porcija Snaga
Špinat
150 g
Brokula
300 g
Grašak
300 g
Grah
300 g
Miješano povrće
(mrkva/grašak/
kukuruz)
Miješano povrće
(kinesko)
300 g
300 g
HRVATSKI
Mikrovalna energija zapravo prodire u hranu, a privlači je i upija voda,
masnoće i šećer u hrani.
Mikrovalovi uzrokuju brzo kretanje molekula u hrani. Brzo kretanje tih
molekula stvara trenje, a toplina koja pri tom oslobađa kuha hranu.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 27
2013-07-22 �� 10:33:55
Upute za kuhanje riže i tjestenine
HRVATSKI
Riža :
Upute za kuhanje svježeg povrća
Koristite prikladnu staklenu vatrostalnu zdjelu s poklopcem. Dodajte
30-45 ml hladne vode (2-3 jušne žlice) za svakih 250 g ako nije drukčije
preporučeno - pogledajte tablicu. Kuhajte pokriveno minimalno vrijeme
– pogledajte tablicu. Nastavite kuhati koliko želite. Promiješajte jednom
tijekom kuhanja i jednom nakon kuhanja. Dodajte sol, začine ili maslac
nakon kuhanja.
Poklopite i ostavite da odstoji 3 minute.
Savjet :
Svježe povrće narežite na jednake dijelove. Što su manji
dijelovi, brže će se skuhati.
Svo svježe povrće treba se kuhati na maksimalnoj razini snage (800 W).
Koristite veliku staklenu vatrostalnu posudu s poklopcem
– volumen riže udvostručuje se tijekom kuhanja. Kuhajte
pokriveno.
Nakon kuhanja promiješajte, dodajte sol ili začine i maslac te
ostavite da odstoji.
Napomena: riža možda neće upiti svu vodu tijekom kuhanja.
Tjestenina : Koristite veliku staklenu vatrostalnu posudu. Dodajte kipuću
vodu, malo soli i dobro promiješajte. Kuhajte otkriveno.
Povremeno promiješajte tijekom i nakon kuhanja. Poklopite,
ostavite da odstoji i temeljito ocijedite.
Hrana
Vrijeme
Porcija Snaga
(min)
Vrijeme
da hrana
odstoji (min)
Hrana
Upute
Brokula
Porcija
250 g
500 g
250 g
250 g
250 g
500 g
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
(min)
(min)
4-4½
3
7-7½
5½-6½
3
4½-5
3
5-5½
3
8½-9
Bijela riža
(oljuštena)
250 g
800 W
16-17
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Smeđa riža
(oljuštena)
250 g
800 W
21-22
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Miješana riža
(riža i divlja riža)
250 g
800 W
17-18
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Tikvice
250 g
3½-4
3
Miješano zrnje
(riža + žitarice)
250 g
800 W
18-19
5
Dodajte 400 ml
hladne vode.
Patlidžan
250 g
3½-4
3
Tjestenina
250 g
Poriluk
Gljive
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Luk
250 g
5½-6
3
Paprika
Krumpir
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
3
3
800 W
11-12
5
Prokulica
Mrkva
Cvjetača
Dodajte 1000 ml
vruće vode.
Upute
Pripremite cvjetiće podjednake veličine.
Stavite ih u sredinu.
Dodajte 60-75 ml (5-6 žlica) vode.
Mrkvu narežite na podjednake kolutiće.
Pripremite cvjetiće podjednake veličine.
Velike cvjetiće prerežite napola. Stavite ih
u sredinu.
Tikvice narežite na kriške. Dodajte 30 ml (2
žlice) vode ili malo maslaca. Kuhajte dok
ne omekša.
Patlidžan narežite na male kriške i
poprskajte žlicom limunova soka.
Poriluk narežite na tanke kriške.
Pripremite čitave male ili narezane gljive.
Ne dodajte vodu. Poprskajte limunovim
sokom. Začinite solju i paprom. Ocijedite
prije posluživanja.
Luk narežite na kriške ili polovice. Dodajte
samo 15 ml (1 žlicu) vode.
Papriku narežite na male kriške.
Krumpir ogulite i narežite na podjednake
polovice ili četvrtine.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 28
2013-07-22 �� 10:33:55
Hrana
Koraba
Porcija
250 g
minute, ako se u tablici ne preporučuje drukčije.
Osobito pažljivo zagrijavajte tekućine i dječju hranu. Pročitajte odjeljak o
mjerama opreza.
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
Upute
(min)
(min)
5-5½
3
Korabu narežite na male kockice.
PODGRIJAVANJE TEKUĆINA
PODGRIJAVANJE
HRVATSKI
Uvijek tekućine ostavite da odstoje barem 20 sekundi nakon isključivanja
pećnice kako bi se temperatura izjednačila. Prema potrebi miješajte
tijekom zagrijavanja i UVIJEK promiješajte nakon zagrijavanja. Kako biste
spriječili ključanje i moguće opekline, u pića stavite žlicu ili stakleni štapić i
promiješajte prije, tijekom i nakon zagrijavanja.
Mikrovalna pećnica podgrijat će hranu u djeliću vremena potrebnom kod
klasičnog štednjaka.
Koristite navedene razine snage i vremena podgrijavanja u tablici u
nastavku. Vremena u tablici odnose se na tekućine sobne temperature od
+18 do +20 °C ili hladnu hranu temperature od +5 do +7 °C.
Podgrijavanje tekućina i hrane
Raspored i prekrivanje
Izbjegavajte podgrijavanje velikih komada hrane, npr. komada mesa
– obično se prekuhaju i isuše prije nego što se im se zagrije sredina.
Podgrijavanje malih komada uspješnije je.
Kao smjernice koristite razine snage i vremena podgrijavanja u ovoj tablici.
Hrana
Razine snage i miješanje
Neka se hrana može podgrijati na 800 W dok se ostala mora podgrijavati na
600 W, 450 W ili čak 300 W.
Pogledajte upute u tablici. Općenito, bolje je podgrijavati hranu na nižoj
razini snage, ako je hrana osjetljiva, u velikim količinama ili je vjerojatno da
će se brzo zagrijati (npr. pite).
Dobro miješajte ili okrećite hranu tijekom podgrijavanja za najbolji učinak.
Ako je moguće, promiješajte ponovno prije posluživanja.
Osobito pažljivo zagrijavajte tekućine i dječju hranu. Kako biste spriječili
ključanje tekućina i moguće opekline, promiješajte prije, tijekom i nakon
zagrijavanja. Ostavite ih u mikrovalnoj pećnici tijekom vremena potrebnog
da hrana odstoji. Preporučujemo da u tekućine stavite plastičnu žlicu ili
stakleni štapić. Izbjegavajte pregrijavanje (i time kvarenje) hrane.
Preporučuje se postaviti kraće vrijeme kuhanja i zatim dodavati vrijeme
zagrijavanja, ako je potrebno.
Pića
(kava, čaj i
voda)
Juha
(hladna)
Vrijeme zagrijavanja i vrijeme potrebno da hrana odstoji
Prilikom prvog podgrijavanja korisno je zabilježiti vrijeme – radi reference za
budućnost.
Uvijek provjerite je li zagrijana hrana posvuda vruća.
Hranu ostavite kratko vrijeme nakon podgrijavanja da odstoji - kako bi se
temperatura izjednačila.
Preporučeno vrijeme potrebno da hrana odstoji nakon podgrijavanje je 2-4
Porcija
Snaga
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
(min)
(min)
150 ml 800 W
(1 šalica)
1-1½
250 ml
(1 šalica)
1½-2
250 g
800 W
3-3½
Upute
1-2
Ulijte u šalicu i podgrijte
otkriveno. Šalicu stavite u
sredinu okretnog tanjura.
Ostavite ih u mikrovalnoj
pećnici tijekom vremena
potrebnog da odstoje i
dobro promiješajte.
2-3
Ulijte u duboki keramički
tanjur. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Dobro
promiješajte nakon
zagrijavanja. Ponovno
promiješajte prije
posluživanja.
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 29
2013-07-22 �� 10:33:55
Hrana
Snaga
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
(min)
(min)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
HRVATSKI
Pirjano jelo
(ohlađeno)
Porcija
Tjestenina s
umakom
(ohlađena)
Punjena
tjestenina
s umakom
(ohlađena)
Obrok
(hladan)
350 g
350 g
350 g
600 W
600 W
600 W
4½-5½
5-6
5½-6½
3
3
3
PODGRIJAVANJE DJEČJE HRANE
Upute
DJEČJA HRANA: Stavite je u duboki keramički tanjur. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Dobro promiješajte nakon zagrijavanja!
Ostavite da odstoji 2-3 minute prije posluživanja. Ponovo promiješajte i
provjerite temperaturu.
Preporučena temperatura posluživanja: između 30-40 °C.
Pirjano jelo stavite u duboki
keramički tanjur. Pokrijte
plastičnim poklopcem.
Povremeno promiješajte
tijekom podgrijavanja
te ponovno prije nego
što hrana odstoji i prije
posluživanja.
MLIJEKO ZA BEBU: Ulijte mlijeko u steriliziranu staklenu bočicu.
Podgrijte otkriveno. Ne zagrijavajte dječje bočice s dudom jer bočica može
eksplodirati ako se pregrije. Dobro promiješajte prije vremena potrebnog da
odstoji i ponovno prije posluživanja! Uvijek pažljivo provjerite temperaturu
mlijeka za djecu ili hrane koju dajete djeci. Preporučena temperatura
posluživanja: pribl. 37 °C.
Stavite tjesteninu (npr.
špagete ili rezance s
jajima) na plitki keramički
tanjur. Pokrijte prozirnom
folijom za mikrovalnu
pećnicu. Promiješajte prije
posluživanja.
NAPOMENA: Dječju hranu je osobito važno provjeriti prije posluživanja
kako biste spriječile opekline.
Kao smjernice za podgrijavanje koristite navedene razine snage i vremena u
tablici u nastavku.
Podgrijavanje dječje hrane i mlijeka
Kao smjernice koristite razine snage i vremena podgrijavanja u ovoj tablici.
Stavite punjenu tjesteninu
(npr. raviole i torteline)
u duboku keramičku
posudu. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Povremeno
promiješajte tijekom
podgrijavanja te ponovno
prije nego što hrana odstoji i
prije posluživanja.
Hrana
Stavite obrok od 2-3 hladna
dijela u keramičku posudu.
Prekrijte prozirnom folijom za
mikrovalnu pećnicu.
Porcija Snaga Vrijeme
Vrijeme da
hrana odstoji
(min)
Upute
Dječja hrana
(povrće i
meso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Stavite u duboki keramički
tanjur. Kuhajte pokriveno.
Promiješajte nakon kuhanja.
Ostavite da odstoji 2-3
minuta. Prije posluživanja
dobro promiješajte i pažljivo
provjerite temperaturu.
Dječja kašica
(žitarice,
mlijeko i
voće)
190 g
600 W
20 s
2-3
Stavite u duboki keramički
tanjur. Kuhajte pokriveno.
Promiješajte nakon kuhanja.
Ostavite da odstoji 2-3
minuta. Prije posluživanja
dobro promiješajte i pažljivo
provjerite temperaturu.
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 30
2013-07-22 �� 10:33:55
Hrana
Mlijeko za
bebu
Porcija Snaga Vrijeme
100 ml
300 W
50 s do
1 min
2-3
Sva smrznuta hrana mora se odmrznuti na razini snage za odmrzavanje
(180 W).
Upute
Hrana
Dobro promiješajte ili
protresite i ulijte u steriliziranu
staklenu bočicu. Stavite je
na sredinu tanjura. Kuhajte
otkriveno. Dobro protresite i
ostavite da odstoji najmanje
3 minute. Prije posluživanja
dobro protresite i pažljivo
provjerite temperaturu.
Porcija
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
(min)
(min)
Meso
RUČNO ODMRZAVANJE
Mljeveno meso
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Svinjski odresci
250 g
7½-8½
Komadi piletine
500 g
(2 kom)
14½15½
Cijelo pile
900 g
28-30
250 g
(2 kom)
6-7
400 g
(4 kom)
12-13
250 g
6-7
5-25
Stavite meso na plitki keramički
tanjur. Tanje rubove zaštitite
aluminijskom folijom. Preokrenite
nakon isteka pola vremena
odmrzavanja!
15-40
Najprije komade piletine okrenite
kožom prema dolje, a cijelo pile
prsima prema dolje na plitki
keramički tanjur. Tanje dijelove
kao što su krila i krajevi zaštitite
aluminijskom folijom. Preokrenite
nakon isteka pola vremena
odmrzavanja!
5-15
Smrznutu ribu stavite na sredinu
plitkog keramičkog tanjura. Tanje
dijelove stavite ispod debljih dijelova.
Tanke krajeve zaštitite aluminijskom
folijom. Preokrenite nakon isteka pola
vremena odmrzavanja!
5-10
Rasporedite voće na plitkom,
okruglom staklenom tanjuru (velikog
promjera).
Perad
Mikrovalovi su odličan su način odmrzavanja smrznute hrane. Mikrovalovi
nježno odmrzavaju smrznutu hranu u kratkom vremenu. To može biti velika
prednost ako se iznenada pojave neočekivani gosti.
Smrznuta perad mora biti potpuno otopljena prije kuhanja. Skinite sve
metalne vrpce i izvadite je iz ambalaže kako biste ocijedili tekućinu.
Stavite smrznutu hranu u posudu bez poklopca. Na pola vremena
preokrenite, ocijedite svu tekućinu i izvadite iznutrice što prije.
Povremeno provjerite hranu kako biste vidjeli je li topla.
Riba
Ako se manji i tanji dijelovi smrznute hrane počinju zagrijavati, mogu se
zaštititi malih trakama aluminijske folije tijekom odmrzavanja.
Riblji fileti
Ako se površina peradi počine zagrijavati, zaustavite otapanje i ostavite da
odstoji 20 minuta prije nastavka.
Ribu, meso i perad ostavite da odstoji kako bi se dovršilo odmrzavanje.
Vrijeme potrebno da hrana odstoji za potpuno odmrzavanje razlikuje se
ovisno o odmrznutoj količini. Pogledajte tablicu u nastavku.
Savjet :
Upute
HRVATSKI
200 ml
30-40 s
Vrijeme da
hrana odstoji
(min)
Tanka hrana odmrzava se brže od debele, a za manje je
količine potrebno manje vremena nego za veće. Zapamtite
ovaj savjet prilikom zamrzavanja i odmrzavanja hrane.
Voće
Bobice
Za odmrzavanje smrznute hrane na temperaturi od -18 do -20 °C koristite
upute u tablici u nastavku.
31
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 31
2013-07-22 �� 10:33:55
Hrana
Porcija
Vrijeme da
Vrijeme
hrana odstoji
(min)
(min)
MIKROVALOVI S PRŽENJEM
Ovaj način kuhanja kombinira isijavajuću toplinu grijača za prženje i brzinu
mikrovalnog kuhanja. Radi samo kada su vrata zatvorena, a tanjur se
okreće. Zbog okretanja tanjura hrana se jednoliko pržiti. Uz ovaj model
dostupna su tri kombinirana načina: 600 W i prženje, 450 W i prženje te 300
W i prženje.
Upute
HRVATSKI
Kruh
Kruščići
(50 g svaki)
2 kom
4 kom
½-1
2-2½
Tost/Sendvič
250 g
4½-5
Njemački kruh
(pšenično +
raženo brašno)
500 g
8-10
5-20
Posložite kruščiće u krug, a kruh
vodoravno na kuhinjski papir na
sredinu tanjura. Preokrenite nakon
isteka pola vremena odmrzavanja!
Posuđe za kuhanje uz mikrovalove s prženjem
Koristite posuđe kroz koje mogu prolaziti mikrovalovi. Posuđe mora biti
vatrootporno. Ne koristite metalno posuđe u kombiniranom načinu. Ne
koristite plastično posuđe jer se može rastopiti.
Hrana pogodna za kuhanje uz mikrovalove s prženjem:
Hrana pogodna za kombinirani način kuhanja obuhvaća sve vrste kuhane
hrane kojoj je potrebno podgrijavanje i pečenje (npr. zapečena tjestenina),
kao i hranu kojoj je potrebno kratko vrijeme kuhanja kako bi se zapekla
na površini. Osim toga, taj način se može koristiti za deblje porcije hrane
kojima je prednost zapečena i hrskava površina (npr. pileći dijelovi koje treba
okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja). Dodatne detalje potražite u
tablici za prženje.
PRŽENJE
Grijač za prženje nalazi se ispod gornje plohe u unutrašnjosti. Radi kada su
vrata zatvorena, a tanjur se okreće. Okretanje tanjura omogućuje jednoliko
pečenje hrane. Prethodno zagrijavanje grijača za prženje na 3-4 minute
olakšava brže pečenje hrane.
Važna napomena:
Kada se koristi kombinirani način (mikrovalovi s prženjem), provjerite nalazi
li se grijač pod gornjom plohom u vodoravnom položaju, a ne na stražnjem
zidu u okomitom položaju. Hrana se treba staviti na visoku rešetku, ako
se ne preporučuje drukčije. Tada se može staviti izravno na tanjur. Upute
potražite u tablici u nastavku.
Hranu treba preokrenuti ako se nije zapekla na obje strane.
Posuđe za prženje:
Mora biti vatrootporno i može sadržavati metal. Ne koristite plastično
posuđe jer se može rastopiti.
Hrana pogodna za prženje:
Odresci, kobasice, hamburgeri, slanina, dimljena šunka, tanki riblji fileti,
sendviči i sve vrste tosta s nadjevom.
Važna napomena:
Kada se koristi samo prženje, provjerite nalazi li se grijač pod gornjom
plohom u vodoravnom položaju, a ne na stražnjem zidu u okomitom
položaju. Imajte na umu da se hrana mora staviti na visoku rešetku, ako se
ne preporučuje drukčije.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 32
2013-07-22 �� 10:33:55
Upute za prženje smrznute hrane
Koristite navedene razine snage i vremena prženja u tablici u nastavku.
Svježa hrana
2 kom
4 kom
Bageti s
nadjevom
(rajčice, sir,
šunka, gljive)
250-300 g
(2 kom)
Gratin (povrće
ili krumpiri)
400 g
Tjestenina
(kaneloni,
makaroni,
lazanje)
400 g
Pileći medaljoni
250 g
Krumpirići iz
pećnice
250 g
Snaga
Mikrovalovi 300 W s
s prženjem prženjem
450 W s
prženjem
450 W s
prženjem
Druga
strana
(min)
Samo
prženje
1-1½
2-2½
1-2
1-2
8-9
-
13-14
Mikrovalovi 600 W s
s prženjem prženjem
-
Samo
prženje
Prethodno zagrijavajte grijač pomoću funkcije prženja 3- 4 minute.
Koristite navedene razine snage i vremena prženja u tablici u nastavku.
Upute
Svježa
hrana
Rasporedite kruščiće u
krug na rešetku. Pržite
drugu stranu kruščića
do razine hrskavosti koju
želite. Ostavite da odstoji
2-5 minuta.
Kriške tosta
Kruščići
(pečeni)
Stavite 2 smrznuta
bageta jedan pored
drugoga na rešetku.
Nakon prženja ostavite da
odstoji 2-3 minute.
Stavite smrznutu
tjesteninu u malu,
četvrtastu vatrostalnu
posudu. Stavite posudu
na tanjur. Ostavite da
odstoji 2-3 minute.
14-15
2-3
450 W s
prženjem
5-5½
3-3½
Stavite pileće medaljone
na rešetku. Okrenite
nakon prvog ciklusa.
450 W s
prženjem
9-11
4-5
Ravnomjerno rasporedite
krumpiriće na papir za
pečenje na rešetku.
Druga
strana
(min)
Samo
prženje
6-8
4-5½
Samo
prženje
2-3
2-3
Snaga
4 kom
(25 g svaka)
2-4 kom
Pržene
rajčice
Stavite smrznuti gratin u
malu, okruglu vatrostalnu
posudu. Stavite posudu
na rešetku. Ostavite da
odstoji 2-3 minute.
Jedna
strana
(min)
Porcija
Mikrovalovi 300 W s
s prženjem prženjem
200 g
(2 kom)
4½-5½
400 g
(4 kom)
7-8
Samo
prženje
2-3
Upute
Stavite tost krišku do
kriške na rešetku.
Stavite kruščiće najprije
naopako u krug izravno
na tanjur.
Rajčice prerežite napola.
Pospite sirom. Posložite u
krug u plitku vatrostalnu
staklenu posudu. Stavite
posudu na rešetku.
Havajski tost
(ananas,
šunka, kriške
sira)
2 kom
(300 g)
450 W s
prženjem
3½-4
-
Najprije stavite samo
kriške kruha. Stavite tost
s nadjevom na rešetku.
Stavite 2 kriške tosta
na rešetku. Ostavite da
odstoji 2-3 minuta.
Prženi
krumpiri
250 g
600 W s
prženjem
4½-5½
-
Krumpire prerežite
napola. Stavite ih u krug
na rešetku s odrezanom
stranom okrenutom
prema grijaču za prženje.
500 g
8-9
HRVATSKI
Kruščići (svaki
pribl. 50 g)
Porcija
Jedna
strana
(min)
Upute za prženje svježe hrane
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 33
2013-07-22 �� 10:33:55
Svježa
hrana
Snaga
450-500 g
(2 kom)
300 W s
prženjem
Jedna
strana
(min)
Druga
strana
(min)
10-12
12-13
HRVATSKI
Komadi
piletine
Porcija
Janjeći/
goveđi
odresci
(srednje
pečeni)
400 g
(4 kom)
Svinjski
odresci
Samo
prženje
Mikrovalovi 300 W s
s prženjem prženjem
250 g
(2 kom)
Pečene
jabuke
1 jabuka
(pribl. 200 g)
300 W s
prženjem
2 jabuke
(pribl. 400 g)
Pečeno pile
12-15
1200 g
Janjeće odreske
premažite uljem i
začinima. Stavite ih u krug
na rešetku. Nakon prženja
ostavite da odstoji 2-3
minute.
Samo
prženje
Svinjeće odreske
premažite uljem i
začinima. Stavite ih u krug
na rešetku. Nakon prženja
ostavite da odstoji 2-3
minute.
7-8
6-7
4-4½
-
15-18
15-18
TOPLJENJE MASLACA
Stavite 50 g maslaca u malu, duboku staklenu posudu. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Zagrijte 30-40 sekundi na 800 W dok se maslac ne otopi.
Komade piletine
premažite maslinovim
uljem i začinima. Stavite
ih u krug s kostima u
sredini. Nemojte stavljati
komade piletine na
sredinu rešetke. Ostavite
da odstoji 2-3 minuta.
9-12
6-7
600 W s
prženjem
POSEBNI SAVJETI
Upute
TOPLJENJE ČOKOLADE
Stavite 100 g čokolade u malu staklenu posudu. Zagrijte 3-5 minuta na
450 W dok se čokolada ne otopi. Promiješajte jednom ili dvaput tijekom
topljenja. Koristite rukavice za pećnicu prilikom vađenja!
TOPLJENJE KRISTALIZIRANOG MEDA
Stavite 20 g kristaliziranog meda u malu, duboku staklenu posudu. Zagrijte
20-30 sekundi na 300 W dok se med ne otopi.
TOPLJENJE ŽELATINE
Suhe listove želatine (10 g) stavite na 5 min u hladnu vodu. Ocijeđenu
želatinu stavite u malu staklenu vatrostalnu zdjelu.
Zagrijte 1 minutu na 300 W. Promiješajte nakon otapanja.
KUHANJE GLAZURE (ZA TORTE I KOLAČE)
Pomiješajte instant glazuru (oko 14 g) s 40 g šećera i 250 ml hladne vode.
Kuhajte otkriveno u staklenoj vatrostalnoj zdjeli 3½ do 4½ minute na 800 W
dok glazura ne postane prozirna. Promiješajte dvaput tijekom kuhanja.
KUHANJE MARMELADE
Stavite 600 g voća (npr. miješanih bobica) u staklenu vatrostalnu zdjelu
prikladne veličine s poklopcem. Dodajte 300 g konzervirajućeg šećera i
dobro promiješajte. Kuhajte pokriveno 10-12 minuta na 800 W. Promiješajte
nekoliko puta tijekom kuhanja. Ispraznite izravno u male staklenke za
marmeladu s poklopcem. Ostavite poklopac 5 minuta.
Izdubite jabuke i
nadjenite ih grožđicama
i pekmezom. Pospite
kriškama badema. Jabuke
stavite u plitku vatrostalnu
staklenu posudu. Stavite
posudu na tanjur.
KUHANJE PUDINGA
Pomiješajte prašak za puding sa šećerom i mlijekom (500 ml) slijedeći upute
proizvođača i dobro promiješajte. Koristite staklenu vatrostalnu zdjelu s
poklopcem prikladne veličine. Kuhajte pokriveno 6½ do 7½ minuta na
800 W. Dobro promiješajte nekoliko puta tijekom kuhanja.
Pile premažite uljem i
začinima. Stavite jedno
pile prsima prema dolje, a
drugo prsima prema gore
na vatrostalnu posudu.
Ostavite da odstoji 5
minuta nakon prženja.
PRŽENJE NAREZANIH BADEMA
Jednakomjerno rasporedite 30 g narezanih badema na keramički tanjur
srednje veličine. Nekoliko puta promiješajte tijekom prženja 3½ do 4½
minuta na 600 W. Ostavite u pećnici 2-3 minute da odstoji. Koristite
rukavice za pećnicu prilikom vađenja!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 34
2013-07-22 �� 10:33:56
ŠTO UČINITI AKO STE U NEDOUMICI ILI IMATE PROBLEM
Za brže uklanjanje neugodnog mirisa tijekom rada mikrovalne pećnice u ormarić
stavite komadić limuna ili limunov sok.
Ako imate neki od problema s popisa u nastavku, pokušajte s ponuđenim rješenjem.
Zatim se obratite lokalnom distributeru ili u servis tvrtke SAMSUNG.
Pećnica se ne uključuje nakon što pritisnete gumb ( ).
• Jesu li vrata potpuno zatvorena?
HRVATSKI
Ako uz gore navedene smjernice ne uspijete riješiti problem, obratite se
lokalnom servisnom centru tvrtke SAMSUNG.
Pročitajte sljedeće informacije:
• Broj modela i serijski broj, obično su otisnuti na stražnjoj strani pećnice
• Detalji jamstva
• Jednostavan opis problema
To je uobičajeno.
• Kondenzacija unutar pećnice.
• Protok zraka oko vrata i vanjskog kućišta.
• Odsjaj svjetla oko vrata i vanjskog kućišta.
• Ispuštanje pare oko vrata ili otvora za ventilaciju.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Hrana uopće nije kuhana.
• Jeste li ispravno postavili mjerač vremena i/ili pritisnuli gumb( )?
• Jesu li vrata zatvorena?
• Jeste li preopteretili strujni krug i izazvali iskakanje osigurača ili isključivanje sklopke?
Tvrtka SAMSUNG se kontinuirano trudi poboljšati svoje proizvode.
Specifikacije dizajna i ove upute za korištenje stoga su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Model
Hrana je prekuhana ili nije dovoljno kuhana.
• Jeste li pravilno postavili trajanje kuhanja za vrstu hrane?
• Jeste li odabrali pravilnu razinu snage kuhanja?
U pećnici se pojavljuju iskre ili se čuje krckanje (električno iskrenje).
• Jeste li upotrijebili posuđe s metalnim obrubom?
• Jeste li ostavili vilicu ili drugi metalni pribor u pećnici?
• Je li aluminijska folija preblizu unutarnjih stijenki?
Žarulja ne radi.
• Iz sigurnosnih razloga nemojte sami mijenjati žarulju. Obratite se najbližem ovlaštenom
centru za korisnike tvrtke Samsung kako bi žarulju zamijenio kvalificirani inženjer.
Pećnica uzrokuje smetnje kod radiouređaja i televizora.
• Pri korištenju mikrovalne pećnice mogu se primijetiti lagane smetnje na
televizorima ili radiouređajima. To je uobičajeno. Kako biste riješili taj problem,
pećnicu postavite dalje od televizora, radiouređaja i antena.
• Dođe li do smetnji u radu mikroprocesora pećnice, zaslon će se možda ponovno
pokrenuti. Kako biste riješili taj problem, iskopčajte napajanje i ponovno ga
ukopčajte. Ponovno postavite vrijeme.
Iz uređaja dopire dim i neugodan miris pri prvom pokretanju.
• To je privremeno stanje prouzročeno zagrijavanjem nove komponente. Dim i
neugodan miris potpuno će nestati nakon 10 minuta rada.
MG23F301T**, MG23F302T**
Izvor napajanja
230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije
Mikrovalovi
Samo
Kombinirani način
1200 W
1100 W
2300 W
Izlazna snaga
100 W / 800 W (IEC-705)
Radna frekvencija
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda hlađenja
Motor s ventilatorima za hlađenje
Dimenzije (Š x V x D)
Kućište
Unutrašnjost
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Zapremina
23 litara
Masa
Neto
oko 13 kg
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 35
2013-07-22 �� 10:33:56
NAZOVITE
DRŽAVA
BOSNIA
ILI NAS POSJETITE NA WEB-ADRESI
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
LATVIA
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Br. šifre: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_HR.indd 36
2013-07-22 �� 10:33:56
MG23F301T**
MG23F302T**
Микробранова
печка
замислете ги можностите
Ви благодариме што купивте Samsung
производ. За да добиете целосна услуга, ве
молиме регистрирајте го вашиот производ на
www.samsung.com/register
Упатство за употреба и водич за готвење
Ве молиме имајте предвид дека гаранцијата од Samsung НЕ покрива повици
за услуги поврзани со објаснувања за работата на производот, корекции на
неправилна инсталација или вршење на стандардно чистење или одржување.
Ова упатство е направено од 100 % рециклирана хартија.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 1
2013-07-22 �� 10:32:19
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО
УПАТСТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ИДНИНА.
Потрудете се постојано да ги следите овие мерки за
безбедност.
Пред да започнете да ја користите печката,
прочитајте и следете ги следните инструкции.
МАКЕДОНСКИ
КОРИСТЕЊЕ НА УПАТСТВОТО
Купивте SAMSUNG микробранова печка. Вашето упатство содржи
корисни информации за готвење со микробрановата печка:
• Мерки за безбедност
• Прикладни додатоци и садови
• Корисни совети за готвење
• Совети за готвење
ЛЕГЕНДА ЗА СИМБОЛИТЕ И ИКОНИТЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ
Ризично или опасно ракување кое може да
предизвика сериозни повреди или смрт.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(само функција за микробранови)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или делот за
затворање се оштетени, печката не треба да се
употребува сè додека не се поправи од страна
на квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ризично е лицата кои не
се компетентни да вршат сервис или поправка
со отстранување на капакот кој овозможува
заштита од микробрановата енергија.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и останатата
храна не смеат да се загреваат во затворени
садови за да не дојде до експлозија.
Овој уред е наменет за користење само во
домаќинства.
Ризично или опасно ракување кое може
да предизвика помали повреди или
оштетување на околината.
Предупредување;
опасност од пожар
Предупредување; жешка
површина
Предупредување; струја
Предупредување;
експлозивен материјал
НЕ обидувајте се.
НЕ допирајте.
НЕ расклопувајте.
Експлицитно следете ги
упатствата.
Извадете го приклучокот
за напојување од ѕидниот
штекер.
Проверете дали машината
е заземјена заради
избегнување на електричен
удар.
Повикајте го сервисниот
центар за помош.
Забелешка
Важно
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 2
2013-07-22 �� 10:32:20
Микробрановата печка е наменета за загревање
на храна и пијалоци. Сушење храна или облека
и загревање на подлоги за топлење, топлинки,
сунѓери, влажни алишта и слично може да
предизвика ризик од повреди, палење или
пожар.
Ако избувне чад, исклучете го уредот или
прекинете го напојувањето и оставете ја вратата
затворена за да се изгасне пламенот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Загревањето на течности
во печката може да доведе до задоцнето
вриење, затоа внимавајте кога ракувате со садот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Содржината на
шишињата и тегличките со храна за деца треба
да се промешаат или протресат и да се провери
температурата пред употребата, за некој да не се
изгори.
Јајца со лушпа и тврдо варени јајца не треба да
се загреваат во микробрановата печка, бидејќи
може да експлодираат, дури и ако печката
повеќе не е вклучена.
Чистете ја печката редовно и отстранете ги сите
остатоци од храна.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Дозволена е употреба
на рерната од страна на деца без надзор
единствено во случај кога се дадени соодветни
инструкции за детето да може да ја користи
рерната на безбеден начин и доколку ја разбира
опасноста од неправилна употреба.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред може да го
користат деца на возраст од 8 и повеќе години
и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности, недоволно искусни или
обучени лица, доколку истите се надгледуваат
или им се дадат инструкции за користење на
уредот на безбеден начин и им се објаснат
можните опасности. Децата не треба да си
играат со уредот. Чистењето и одржувањето од
страна на корисникот не треба да го вршат деца,
освен ако се на возраст од 8 години или повеќе
и се надгледуваат.
Користете садови исклучиво наменети за
употреба во микробранови печки.
Кога загревате храна во пластични или хартиени
кеси, внимавајте да не дојде до палење.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 3
2013-07-22 �� 10:32:20
МАКЕДОНСКИ
Неодржувањето на печката во чиста состојба
може да ја оштети површината и да го расипе
уредот или да предизвика несакани опасни
ситуации.
Овој уред не е наменет за инсталирање во
возила од типот на комби, каравани и слично.
Уредот не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, недоволно
искусни или обучени лица, освен доколку
истите не се надгледуваат или не им се дадени
инструкции од страна на лицето одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да не си
играат со уредот.
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора
да се замени од страна на производителот,
сервисерот или други квалификувани лица со
цел да се избегнат несакани ситуации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите или
останатата храна не смеат да се загреваат во
затворени садови за да не дојде до експлозија;
Уредот не треба да се чисти под млаз вода.
Оваа печка треба да се постави во соодветна
насока и висина кои ќе овозможат лесен
пристап до внатрешноста и делот за управување.
Пред да ја употребите печката за прв пат,
печката треба да работи со вода во рок од
10 минути, па потоа да се користи.
Ако печката создава чуден звук, мирис на
запалено или испушта чад, веднаш извадете
го приклучокот за напојување и обратете се до
најблискиот сервисен центар.
Микробрановата печка треба да се постави на
начин на кој приклучокот ќе биде достапен.
Микробрановата печка е наменета за користење
единствено на работна маса во кујна и таа не
смее да се поставува во орман.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
(само функција на рерна) - изборно
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога уредот работи
во комбиниран режим, децата може да ја
употребуваат печката само под надзор на
возрасен заради температурата која се
ослободува.
За време на употребата апаратот се загрева.
Внимавајте некој да не дојде во контакт со
загреаните делови во печката.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 4
2013-07-22 �� 10:32:20
Не употребувајте јаки абразивни средства или
остри метални жици за чистење на стаклото од
вратата на печката кои може да го оштетат и да
придонесат тоа да се скрши.
Температурата на достапните површини може да
биде висока при ракување со уредот.
Вратата или надворешната површина може да се
загрее при ракување со уредот.
Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од
дофат на деца помали од 8 години.
Уредите не се предвидени да бидат
контролирани од надворешни тајмери или
одделни системи за далечинска контрола.
Овој производ спаѓа во Група 2 Класа B ISM
опрема. Дефиницијата за групата 2 ја опфаќа
целата ISM опрема кај која радио-фреквентната
енергија намерно се генерира и/или користи
во форма на електромагнетно зрачење заради
третман на материјалите, како и EDM и опремата
за електрично заварување. Во опремата
од Класа B спаѓа опрема која е погодна за
користење во домаќинствата и институциите
кои се директно поврзани на електрична мрежа
со низок напон со која се снабдуваат зградите
заради користење во домаќинствата.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови
може да се загреат за време на употребата.
Не дозволувајте им на малите деца да бидат во
близина.
Уредот не треба да се чисти со пареа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучете го уредот
пред замената на светилката за да се избегне
можноста од електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите
достапни делови може да се загреат за време
на употребата. Внимавајте некој да не дојде
во контакт со загреаните делови. Децата на
возраст помала од 8 години не треба да бидат во
близина, освен под постојан надзор.
Овој уред може да го користат деца на
возраст од 8 и повеќе години и лица со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени
лица, доколку истите се надгледуваат или им
се дадат инструкции за користење на уредот
на безбеден начин и им се објаснат можните
опасности. Децата не треба да си играат со
уредот. Чистењето и одржувањето од страна
на корисникот не треба да го вршат деца без
соодветен надзор.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 5
2013-07-22 �� 10:32:20
МАКЕДОНСКИ
ИНСТАЛИРАЊЕ НА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА
Поставете ја печката на рамна површина на
височина од 85 cm од подот. Површината треба
да е доволно цврста за да ја издржи тежината на
печката.
20 cm од
10 cm
1.Кога ја поставувате печката,
горната одзади
страна
оставете соодветен простор за
вентилација од најмалку
85 cm
10 cm
10 cm (4 инчи) одзади и од страните од подот од страна
и 20 cm (8 инчи) одгоре.
2.Отстранете ја амбалажата од внатрешноста на
печката.
3.Поставете ги кружниот прстен и плочата.
Проверете дали чинијата се врти слободно.
(само модел со вртлива плоча)
4.Микробрановата печка треба да се постави така
да приклучокот биде достапен.
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора
да се замени од страна на производителот,
сервисерот или други квалификувани лица со
цел да се избегнат несакани ситуации.
За ваша безбедност, приклучете го кабелот во
соодветен AC приклучок со заземјување.
Не поставувајте ја микробрановата печка
во топла и влажна околина како на пример
во близина на шпорет или радијатор.
Спецификациите за напојување на печката треба
да се почитуваат и секој продолжителен кабел
треба да ги задоволува истите стандарди кои
важат за кабелот кој се испорачува со печката.
Пред првото користење на микробрановата
печка избришете ја внатрешноста и вратата за
затворање со влажна крпа.
ЧИСТЕЊЕ НА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА
Следните делови од микробрановата печка треба да
се чистат редовно за да не се таложат остатоци од
маснотии и храна:
• Внатрешните и надворешните површини
• Вратата и шарките
• Плочата и кружните прстени
(само модел со вртлива плоча)
СЕКОГАШ проверете дали шарките од вратата
се чисти и дали вратата е добро затворена.
Неодржувањето на печката во чиста состојба
може да ја оштети површината и да го расипе
уредот или да предизвика несакани опасни
ситуации.
1.Исчистете ја внатрешноста со мека крпа и топла
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 6
2013-07-22 �� 10:32:20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 7
СКЛАДИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА
МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА
Обрнете внимание на неколку работи во ситуации
кога треба да ја складирате или сервисирате
микробрановата печка.
Не употребувајте ја печката ако вратата или
шарките од вратата се оштетени како на пр.:
• Скршени шарки
• Расипани затворачи
• Изобличено или искривено куќиште
Само квалификуван сервисер може да врши
поправки на микробрановата печка
НИКОГАШ не отстранувајте го капакот од
печката. Доколку печката не работи и треба да се
сервисира или се сомневате во нешто:
• Исклучете ја од напојување
• Обратете се до најблискиот сервисен центар
Ако сакате да ја складирате печката привремено,
одберете суво, чисто место.
Причина : Правта и влагата можат неповолно да
влијаат на работните делови од печката.
Микробрановата печка не е наменета за
комерцијална употреба.
МАКЕДОНСКИ
вода со сапуница. Исплакнете и исушете.
2.Отстранете ја нечистотијата од внатрешната
површина на печката со насапунета крпа.
Исплакнете и исушете.
3.За да ги отстраните тврдокорните нечистотии и
мирисот, ставете чаша со разблажен лимонов сок
во печката и загрејте десет минути со најголема
јачина.
4.Измијте ја вртливата плоча кога тоа ќе биде
потребно, може и во машина за миење садови.
НЕМОЈТЕ да истурате вода на вентилацијата.
НИКОГАШ не употребувајте абразивни или
хемиски средства. При чистењето на шарките од
вратата особено внимавајте да нема остатоци:
• Кои се наталожени
• Го попречуваат затворањето на вратата
Исчистете ја внатрешноста на микробрановата
печка по секоја употреба со благ раствор од
детергент, но не правете го тоа веднаш, оставете
да се олади за да не се изгорите.
Кога го чистите внатрешниот горен
дел од печката, најдобро е да го
спуштите грејачот за 45 ° и потоа да
исчистите.
(само модели со подвижен грејач)
7
2013-07-22 �� 10:32:20
МАКЕДОНСКИ
Светилката не треба да се менува од страна на
корисници заради безбедносни причини.
Ве молиме обратете се во најблискиот овластен
центар за грижа за корисници на Samsung и
побарајте квалификуван инженер да ја замени
светилката.
Не исклучувајте го уредот преку вадење на приклучокот за
напојување додека уредот се користи.
Немојте да ги ставате вашите прсти или надворешни
супстанци, доколку во уредот навлезат надворешни
супстанци како вода, извадете го приклучокот за напојување
и обратете се до најблискиот сервисен центар.
Немојте да вршите прекумерно притискање или удирање на
уредот.
Немојте да ја поставувате печката врз кршливи елементи
како лавабоа или стаклени елементи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Вршењето модификации и поправки на уредот е дозволено
само на овластен персонал.
При чистење на уредот не користете бензен, разредувач,
алкохол, чистач на пареа или чистач со висок притисок.
Не загревајте течности и друга храна во затворени садови со
функцијата за микробранови.
Погрижете се напонот на напојувањето, фреквенцијата и
струјата да бидат исти како оние од спецификациите на
производот.
Заради ваша безбедност, немојте да користите уреди за
чистење со вода со висок притисок или пареа.
Приклучокот за напојување цврсто вметнете го во ѕидниот
штекер. Не употребувајте адаптер со повеќе приклучни
места, продолжителен кабел или електричен трансформатор.
Немојте да го инсталирате овој уред: во близина на грејно
тело, запалив материјал; на влажно, масно или прашливо
место, на место изложено на директна сончева светлина и
вода или на места каде што се можни истекувања на гас; на
нерамна подлога.
Не го закачувајте кабелот за напојување на метални
предмети, вметнете го кабелот за напојување помеѓу
предметите или зад печката.
Овој уред мора да биде соодветно заземјен во согласност со
локалните и националните правила.
Не употребувајте оштетен приклучок за напојување, оштетен
кабел за напојување или штекер со раширени отвори.
Кога приклучокот или кабелот за напојување ќе се оштети,
обратете се до најблискиот сервисен центар.
Редовно вршете отстранување на сите супстанци како прав
или вода од приклучокот за напојување и допирните точки со
помош на сува крпа.
Не сипувајте или прскајте вода директно на печката.
Кабелот за напојување не треба да се влече, прекумерно да
се витка или да се ставаат тешки предмети врз него.
Не ставајте предмети на печката, во нејзината внатрешност
или на нејзината врата.
Во случај на истекување на гас (како пропан, LP гас, итн.),
веднаш проветрете ја собата без допирање на приклучокот
за напојување.
Немојте да прскате испарливи материјали како инсектициди
на површината од печката.
Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 8
2013-07-22 �� 10:32:24
Не ставајте запаливи материјали во печката. Обрнете
посебно внимание при загревање на храна или пијалоци кои
содржат алкохол бидејќи алкохолната пареа може да дојде во
контакт со некој жежок дел од печката.
Јајца со лушпа и тврдо варени јајца не треба да се загреваат
во микробрановата печка, бидејќи може да експлодираат,
дури и ако печката повеќе не е вклучена; Исто така, не
загревајте херметички или вакуумирани шишиња, тегли,
садови, ореви со лушпа, домати и сл.
Не покривајте ги отворите за вентилација со крпа или
весници. Тие може да се запалат од топлиот воздух кој
излегува од внатрешноста на печката. Исто така, печката
може да се прегрее и автоматски да се исклучи, а ќе остане
исклучена сè додека не се излади доволно.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Загревањето на течности во печката
може да доведе до задоцнето вриење, затоа внимавајте кога
ракувате со садот; За да се заштитите во ваква ситуација
СЕКОГАШ оставете време од 20 секунди откако печката
ќе се исклучи за да може температурата да се изедначи.
Промешајте за време на загревањето, доколку е потребно, и
СЕКОГАШ промешајте по загревањето.
Во случај на изгореници, следете ги овие инструкции за
ПРВА ПОМОШ:
Секогаш употребувајте ракавици при вадење на сад од
печката за да не добиете изгореници.
МАКЕДОНСКИ
Не дозволувајте им на децата да се приближуваат до вратата
кога ја отворате или затворате, бидејќи може да се удрат во
неа или да им ги стиснете нивните прсти со вратата.
Промешајте ги течностите при загревањето или по
завршување на загревањето и оставете го садот со течности
најмалку 20 секунди по загревањето за да спречите
превривање.
• Изгорената површина потопете ја во ладна вода најмалку
10 минути.
• Покријте ја со чиста, сува крпа.
• Не ставајте креми, масла или лосиони.
Немојте да приоѓате премногу блиску кога ја отворате
вратата за да не добиете изгореници од жешкиот возудх или
пареата која излегува.
Не употребувајте ja микробрановата печка кога е празна.
Микробрановата печка автоматски ќе се исклучи за 30
минути заради безбедносни причини. Ви препорачуваме
постојано да ставате чаша со вода во печката за
апсорбирање на микробрановата енергија доколку
микробрановата печка случајно се активира.
ВНИМАНИЕ
Користете садови исклучиво наменети за употреба во
микробранови печки; НЕ употребувајте метални садови,
тенџериња со златни и сребрени делови, ражен, вилушки и
сл.
Отстранете ги врвките од хартиените и пластични ќеси.
Причина: Електрично празнење или искри може да
предизвикаат оштетување на печката.
Инсталирајте ја печката во согласност со слободниот
простор кој е наведен во ова упатство. (погледнете го делот
за инсталирање на микробрановата печка.)
Внимавајте при приклучувањето на останатите електрични
уреди во штекер во близина на печката.
Не сушете весници или облека во микробрановата печка.
Користете пократки времиња за помали количини на храна
за да спречите прегревање и горење на храната.
Не го потопувајте кабелот или приклучокот за напојување во
вода и држете го кабелот за напојување подалеку од топлина.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 9
2013-07-22 �� 10:32:26
МЕРКИ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ НА МОЖНО ИЗЛОЖУВАЊЕ
НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА.(САМО
ФУНКЦИЈА ЗА МИКРОБРАНОВИ)
одговорност е да постапувате разумно и да внимавате при
инсталирањето, одржувањето и употребата на вашиот уред.
• Бидејќи следните напатствија за користење опфаќаат
различни модели, карактеристиките на вашата микробранова
печка можат малку да се разликуваат од оние опишани во
ова упатство и можно е некои предупредувања да не бидат
релевантни. Доколку имате прашања или одредени грижи,
обратете се до најблискиот сервисен центар или побарајте
помош и информации преку интернет од www.samsung.com.
• Оваа микробранова печка се употребува за загревање на
храна. Таа е наменета само за домашна употреба. Не загревајте
никаков вид на текстил или перничиња полни со зрнца, кои
можат да се запалат и да предизвикаат пожар. Производителот
не може да се смета како одговорен за оштетувања
предизвикани од несоодветна или неправилна употреба на
уредот.
• Неодржувањето на печката во чиста состојба може да ја оштети
површината и да го расипе уредот или може да предизвика
несакани опасни ситуации.
МАКЕДОНСКИ
Непридржувањето кон следните безбедносни мерки може да доведе до
штетно изложување на микробранова енергија.
(a) Под никакви околности не употребувајте ја печката со отворена
врата, не расипувајте ги безбедносните брави (шарките од
вратата) и не ставајте ништо во отворите од безбедносните
брави.
(b)НЕ поставувајте предмети помеѓу вратата на печката и предниот
дел и не дозволувајте да има храна или талог на делот за
затворање. Вратата и површината за затворање одржувајте ги
чисти со бришење после секоја употреба, прво со влажна, а
потоа со мека, сува крпа.
(c) НЕ употребувајте ја печката ако е оштетена сè додека не се
поправи од страна на квалификуван сервисер обучен од
производителот. Многу е важно вратата на печката да се
затвора правилно и да нема оштетувања на:
(1) вратата (искривување)
(2) шарките од вратата (скршени или лабави)
(3) вратата и површината за затворање
(d)Печката не треба да се прилагодува или поправа од никој
друг освен од страна на квалификуван сервисер обучен од
производителот.
ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ НА ОВОЈ ПРОИЗВОД
(ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА
ОПРЕМА)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека
производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките,
USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од
домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна
штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано
фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад
и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано
повторно користење на материјалните ресурси.
Samsung ќе наплати дополнителна сума за замена на галантерија или
поправка на козметички дефект, доколку оштетувањето на уредот и/
или оштетувањето или губењето на галантеријата било предизвикано
од страна на корисникот. Во оваа клаузула спаѓа:
(a) Вдлабната, изгребана или скршена врата, рачка, надворешна
плоча или контролна плоча.
(b)Скршен или отстранет сад, прстени за насочување, спојница или
решетка за печење.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле
овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како
да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
• Овој уред употребувајте го единствено за наменетата функција
како што е опишано во ова упатство. Предупредувањата и
важните безбедносни мерки во ова упатство не ги опфаќаат
сите околности и ситуации кои може да настанат. Ваша
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат
одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот
електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 10
2013-07-22 �� 10:32:26
КРАТКО УПАТСТВО
Кратко упатство.................................................................................................. 11
Печка................................................................................................................... 12
Контролна плоча................................................................................................ 12
Додатоци............................................................................................................. 13
Поставување на времето................................................................................... 14
Како работи микробрановата печка.................................................................. 14
Проверка дали печката работи исправно......................................................... 15
Готвење/Подгревање.......................................................................................... 15
Нивоа на јачина.................................................................................................. 16
потреба на функцијата за отстранување на мирис........................................... 16
Прилагодување на времето на готвење............................................................ 16
Прекинување на готвењето................................................................................ 16
Поставување на режимот за заштедување на енергија.................................... 16
Употреба на функциите за здраво готвење....................................................... 17
Употреба на програмите за здраво готвење: зеленчук и жито.................... 17
Употреба на програмите за здраво готвење: живина и риба....................... 18
Водич за готвење со пареа
(само моделите MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*).19
Употреба на садот за печење
(само моделите MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*).21
Програми за рачно потпекување................................................................... 21
Употреба на функцијата за автоматско забрзано одмрзнување...................... 22
Употреба на програмите за автоматско забрзано одмрзнување................ 23
Употреба на функцијата моја чинија.................................................................. 23
Употреба на програмите за моја чинија........................................................ 23
Избор на додатоци............................................................................................. 24
Печење скара..................................................................................................... 24
Комбинирање на микробранови и грејач.......................................................... 24
Исклучување на звучниот сигнал....................................................................... 25
Безбедносно заклучување на микробрановата печка...................................... 25
Водич за опрема за готвење.............................................................................. 26
Водич за готвење................................................................................................ 27
Што да направите ако се сомневате или имате проблем................................ 35
Технички спецификации..................................................................................... 35
Доколку сакате да приготвите храна.
1. Ставете ја храната во печката.
Изберете го нивото на јачина со притиснување
на копчето Микробранова ( ) еднаш или
повеќе пати.
2. Изберете го времето на готвење со завртување
на вртливото копче според потребите.
3. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
МАКЕДОНСКИ
СОДРЖИНА
Резултат: Готвењето започнува. Печката ќе
произведе звучен сигнал 4 пати кога
готвењето ќе заврши.
Ако сакате автоматски да одмрзнете храна.
1. Ставете ја замрзнатата храна во печката.
Изберете го видот на храната што ја готвите
со притиснување на копчето за Забрзано
одмрзнување ( ) еднаш или повеќе пати.
2. Изберете ја тежината со завртување на
вртливото копче според потребите.
3. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
Ако сакате да додадете дополнителни 30 секунди.
Оставете ја храната во печката.
Притиснете на копчето +30s еднаш или повеќе пати
за секои дополнителни 30 секунди кои сакате да ги
додадете.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 11
2013-07-22 �� 10:32:27
КОНТРОЛНА ПЛОЧА
Ако сакате да испечете храна.
1. Притиснете го копчето Грејач ( ).
МАКЕДОНСКИ
1
2. Изберете го времето на готвење со завртување
на вртливото копче според потребите.
2
3. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
3
8
4
9
5
10
6
ПЕЧКА
1
2
3
4
5
11
7
1. ЕКРАН
7. КОПЧЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ/ЕКО
2. КОПЧЕ ЗДРАВО ГОТВЕЊЕ
8. КОПЧЕ ЗА ФУНКЦИЈАТА
МОЈА ЧИНИЈА
3. КОПЧЕ ЗА ЗАБРЗАНО
ОДМРЗНУВАЊЕ
4. КОПЧЕ ЗА МИКРОБРАНОВИ
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
РАЧКА ЗА ВРАТАТА
ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
ГРЕЈАЧ
ОСВЕТЛУВАЊЕ
ЕКРАН
ШАРКИ НА ВРАТАТА
10
11
5. КОПЧЕ ЗА ГРЕЈАЧ
12
7. ВРАТА
8. ВРТЛИВА ПЛОЧА
9. СПОЈНИЦА
10.КРУЖЕН ПРСТЕН
11.СИГУРНОСНИ ВНАТРЕШНИ
ОТВОРИ
12.КОНТРОЛНА ПЛОЧА
12
6. ВРТЛИВО КОПЧЕ
(ТЕЖИНА/ПОРЦИЈА/ВРЕМЕ)
9. КОПЧЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ
НА МИРИС
10.КОПЧЕ ЗА
МИКРОБРАНОВИ+ГРЕЈАЧ
11.КОПЧЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЧАСОВНИКОТ
12.КОПЧЕ ЗА
АКТИВИРАЊЕ/+30s
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 12
2013-07-22 �� 10:32:27
ДОДАТОЦИ
6. Сад за готвење со пареа, погледнете на
страница 19 до 21.
(само моделите MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Во зависност од моделот кој сте го купиле, ви се испорачуваат
неколку додатоци кои може да ги употребите на повеќе начини.
1. Спојница, поставена на оската на моторот на
долниот дел од печката.
Спојницата ја врти плочата.
НЕ употребувајте ја микробрановата печка без кружен прстен и
плоча.
2. Кружен прстен, кој се поставува во средината
на печката.
Намена :
НЕ користете ги режимите Грејач ( ) и Комбинирање (
садот за готвење со пареа.
Кружниот прстен ја поддржува
плочата.
3. Вртлива плоча, која се поставува на прстенот
при што центарот се поклопува со спојницата.
Намена :
Режим на
функционирање
Плочата претставува главна
површина за готвење; таа може
лесно да се извади при чистење.
(Сад за готвење со
пареа)
4. Решетка за печење, која се поставува на
плочата.
Намена :
При употребување на функцијата за готвење со пареа
користете го пластичниот сад за готвење со пареа.
МАКЕДОНСКИ
Намена :
Намена :
MW (
O
)
ГРЕЈАЧ ( )
X
) со
КОМБ. (
)
X
Металната решетка се употребува за
печење и комбинирано готвење.
5. Сад за печење, погледнете на страница 21-22.
(само моделите MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Намена
Сад за печење кој се употребува за
подобро печење при комбиниран режим на работа со
микробранови и грејач. Овозможува тестата и пицата
да бидат крцкави.
НЕ употребувајте ја микробрановата печка без кружен прстен и
плоча.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 13
2013-07-22 �� 10:32:28
МАКЕДОНСКИ
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО
КАКО РАБОТИ МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА
Вашата микробранова печка има вграден часовник. Кога напојувањето е
вклучено, на екранот автоматски ќе се прикаже “:0”, “88:88” или “12:00”. Ве
молиме поставете го моменталното време. Времето може да биде прикажано
во 24-часовен или 12-часовен формат. Часовникот мора да го поставите:
• Кога првпат ја инсталирате вашата микробранова печка
• По прекин на напојувањето
Микробрановите се електромагнетни бранови со висока фреквенција;
ослободената енергија овозможува готвење или подгревање на
храната без промена на нејзината форма или боја.
Можете да ја користите микробрановата печка за:
• Одмрзнување (рачно и автоматски)
• Готвење
• Подгревање
Не заборавајте да го наместите часовникот при премин од летно
во зимско пресметување на времето и обратно.
Принцип на готвење.
Функција за автоматско заштедување на енергија
Ако не изберете ниту една функција додека уредот ја поставува или се
наоѓа во состојбата на привремено прекинување, функцијата ќе биде
откажана и по 25 минути ќе се прикаже часовникот. Лампата на печката
ќе се исклучи по 5 минути доколку вратата е отворена.
1. За да се прикаже времето во...
24-часовен формат
12-часовен формат
Притиснете го копчето за Часовник (
или двапати.
1. Микробрановите генерирани од магнетрон се
распределуваат рамномерно со вртењето на
храната поставена на плочата. На овој начин
храната се готви рамномерно насекаде.
2. Микробрановите се апсорбираат од храната до
длабочина од околу 1 инч (2,5 cm). Готвењето
потоа продолжува со распределување на
топлината во внатрешноста на храната.
3. Времето на готвење се менува во зависност
од садот кој се користи и карактеристиките на
храната:
• Количество и густина
• Содржина на вода
• Почетна температура (дали е замрзната или не)
) еднаш
2. Завртете го вртливото копче за да го наместите
часот.
3. Притиснете го копчето за Часовник (
Бидејќи централниот дел на храната се готви преку
распределување на топлината, готвењето продолжува и по
вадењето на храната од печката. Времето на стоење на храната
назначено во рецептите или во ова упатство мора да се почитува
за да се обезбеди:
).
4. Завртете го вртливото копче за да ги наместите
минутите.
5. Притиснете го копчето за Часовник (
• Рамномерна зготвеност на храната и во средишниот дел
• Подеднаква температура на целата храна
).
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 14
2013-07-22 �� 10:32:29
ГОТВЕЊЕ/ПОДГРЕВАЊЕ
Следната едноставна процедура ќе ви овозможи да проверите дали
вашата микробранова печка работи исправно.
Отворете ја вратата од печката со повлекување на рачката од десната
страна. Поставете чаша со вода на плочата. Потоа затворете ја
вратата.
Следната процедура објаснува како да готвите или подгревате храна.
СЕКОГАШ проверете ги поставените параметри пред да ја оставите
печката без надзор.
Прво, поставете ја храната на средина од плочата. Потоа затворете ја
вратата.
1. Притиснете го копчето за Микробранови (
1. Притиснете го копчето за Микробранови (
)
Резултат: На екранот се прикажува 800 W
(максимална јачина на готвење)
).
Резултат: На екранот се прикажува 800 W
(максимална јачина на готвење):
Изберете го соодветното ниво на
јачина со притиснување на копчето Микробранови
( ) сè додека не се прикаже саканото ниво. Ве
молиме погледнете во табелата за нивоа на јачина.
2. Поставете го времето на 4 до 5 минути со вртење
на вртливото копче и притиснете го копчето
Активирање/+30s ( ).
МАКЕДОНСКИ
ПРОВЕРКА ДАЛИ ПЕЧКАТА РАБОТИ ИСПРАВНО
2. Поставете го времето на готвење со завртување
на вртливото копче.
Резултат: Светлото се вклучува и плочата
почнува да се врти.
1) Готвењето започнува и кога ќе заврши се слуша
звучен сигнал "бип" 4 пати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
Резултат: Се прикажува времето на готвење.
3. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
Резултат: Светлото се вклучува и плочата
почнува да се врти.
1) Готвењето започнува и кога ќе
заврши се слуша звучен сигнал "бип" 4 пати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
Печката мора да биде поврзана со соодветен ѕиден приклучок.
Плочата мора да биде поставена во печката. Доколку не се
користи максималното ниво на јачина, ќе биде потребно подолго
време за зовривање на водата.
Никогаш не вклучувајте ја печката кога е празна.
Доколку сакате да загреете чинија за краток период со
максимална јачина од (800 W), едноставно притиснете го копчето
+30s по еднаш за секои 30 секунди на загревање. Печката се
вклучува веднаш.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 15
2013-07-22 �� 10:32:29
НИВОА НА ЈАЧИНА
ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО НА ГОТВЕЊЕ
Можете да изберете некое од нивоата на јачина кои се наведени
подолу.
Можете да го зголемите времетраењето на готвењето со
притиснување на копчето +30s (+30секунди) по еднаш за
секои 30 секунди што сакате да се додадат.
МАКЕДОНСКИ
Ниво на јачина
Излез
MWO
ГРЕЈАЧ
ВИСОКО
800 W
-
СРЕДНО ВИСОКО
600 W
-
СРЕДНО
450 W
-
СРЕДНО НИСКО
300 W
-
ОДМРЗНУВАЊЕ ( )
180 W
-
НИСКО/ОДРЖУВАЊЕ НА ТОПЛИНА
100 W
-
-
1100 W
ГРЕЈАЧ
КОМБ. I (
)
600 W
1100 W
КОМБ. II (
)
450 W
1100 W
КОМБ. III (
)
300 W
1100 W
Притиснете го копчето +30s по еднаш за секои
30 секунди што сакате да се додадат.
ПРЕКИНУВАЊЕ НА ГОТВЕЊЕТО
Можете да го прекинете готвењето во секое време за да ја проверите храната.
1. За привремено прекинување;
1) Отворете ја вратата.
Резултат: Готвењето се прекинува. За да го
продолжите готвењето, затворете ја
вратата и повторно притиснете на ( ).
2) Притиснете го копчето Stop (Запирање) ( ).
Резултат: Готвењето се прекинува. За да продолжите со готвењето,
повторно притиснете на ( ).
2. За целосно прекинување;
Притиснете го копчето Stop (Запирање) ( ).
Резултат: Готвењето се прекинува. Доколку сакате
да ги откажете параметрите за готвење,
притиснете го копчето Stop (Запирање) ( ) уште еднаш.
Исто така можете да ги поништите параметрите пред започнувањето со
притиснување на копчето Stop (Запирање) ( ).
Ако изберете повисоко ниво, времето за готвење треба да се намали.
Ако изберете пониско ниво, времето за готвење треба да се зголеми.
ПОТРЕБА НА ФУНКЦИЈАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА МИРИС
Употребете ја функцијата по готвење на храна со силен мирис или кога се
создава многу чад во печката. Најпрво исчистете ја внатрешноста на печката.
ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕЖИМОТ ЗА ЗАШТЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
Откако ќе завршите со чистењето притиснете го
копчето за Отстранување на мирис ( ). Ќе чуете
звучен сигнал четирипати.
Печката има режим за заштедување на енергија. Оваа функција заштедува
електрична енергија кога печката не е во употреба. Таа го активира режимот
на подготвеност и прикажува часовник кога печката не се користи.
• Притиснете го копчето за Заштедување на енергија (
Резултат: Исклучен екран.
Отстранувањето на мирисот трае 5 минути. Траењето се зголемува
за 30 секунди со секое притиснување на копчето +30s.
Максималното време на отстранување на мирис е 15 минути.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 16
).
• За да излезете од режимот за заштедување на енергија,
отворете ја вратата или притиснете го копчето за
Заштедување на енергија ( ) и на екранот ќе се прикаже тековното време.
Печката е подготвена за употреба.
2013-07-22 �� 10:32:30
УПОТРЕБА НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ЗДРАВО ГОТВЕЊЕ
УПОТРЕБА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗДРАВО ГОТВЕЊЕ:
ЗЕЛЕНЧУК И ЖИТО
Во следната табела се претставени 12 автоматски програми за здрава
диета за готвење на зеленчук и жито. Таа ги содржи количините,
времињата на стоење и соодветните препораки.
Програмите од 1-10 користат само микробранова енергија.
Програмите од 11-12 користат комбинација од микробранови и грејач.
1. Изберете го видот на храната што ја готвите со
притиснување на копчето за Healthy Cooking
(Здраво готвење) ( ) или Healthy Cooking
(Здраво готвење) ( ) еднаш или повеќе пати.
Код
2. Изберете ја големината на порциите со
завртување на вртливото копче. (Користете ја
табелата на наредната страница).
Храна
Порција
(g)
Време на
стоење
(мин.)
1
Брокула
250
500
1-2
Исплакнете ги и исчистете ги свежите брокули
и подгответе ги во парчиња. Распоредете ги
подеднакво во стаклен сад со капак. Додадете
30 ml (2 лажици) вода при готвење 250 g,
додадете 60-75 ml (4-5 лажици) за 500 g.
Ставете го садот во центарот на вртливата
плоча. Гответе покриено. Промешајте по
готвењето.
2
Моркови
250
1-2
Исплакнете и исчистете ги морковите и
подгответе ги во подеднакви парчиња.
Распоредете ги подеднакво во стаклен сад
со капак. Додадете 30 ml (2 лажици) вода при
готвење 250 g. Ставете го садот во центарот
на вртливата плоча. Гответе покриено.
Промешајте по готвењето.
3
Грав
250
1-2
Исплакнете го и исчистете го гравот.
Распоредете ги подеднакво во стаклен сад
со капак. Додадете 30 ml (2 лажици) вода при
готвење 250 g. Ставете го садот во центарот
на вртливата плоча. Гответе покриено.
Промешајте по готвењето.
4
Спанаќ
150
1-2
Исплакнете го и исчистете го спанаќот. Ставете
го во стаклен сад со капак. Не додавајте вода.
Ставете го садот на средина од вртливата
плоча. Гответе покриено. Промешајте по
готвењето.
3. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
Резултат : Готвењето започнува. По
завршувањето.
1) Се слуша звучен сигнал "бип"
4 пати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете
3 пати (еднаш во минута).
3) Моменталното време повторно се
прикажува.
Користете само предмети кои можат безбедно да се користат во
микробранова печка.
Препораки
МАКЕДОНСКИ
Функциите за здраво готвење нудат дваесет однапред програмирани
времиња на готвење. Вие не мора да го поставувате времето на
подгревање ниту пак нивото на јачина. Можете да ја прилагодите
големината на порциите со вртење на вртливото копче.
Прво, поставете ја храната на средина од плочата и затворете ја
вратата.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 17
2013-07-22 �� 10:32:31
МАКЕДОНСКИ
Код
Храна
Порција
(g)
5
Варен клас
пченка
250
(1 парче)
6
Лупени
компири
Време на
стоење
(мин.)
Препораки
Код
1-2
Исплакнете ги и исчистете ги класјето пченка
и ставете ги во овален стаклен сад. Покријте
со фолија за микробранови печки и прободете
ја фолијата.
11
250
500
2-3
Измијте и излупете ги компирите и исецкајте ги
на помали парчиња. Ставете го во стаклен сад
со капак. Додадете 45-60 ml (3-4 лажици) вода.
Ставете го садот на средина од вртливата
плоча. Гответе покриено.
12
Интегрален
ориз
(полуварен)
125
5-10
8
Интегрални
макарони
125
9
Киноа
125
7
10
Булгур
(кршена
пченица)
125
Порција
(g)
Време на
стоење
(мин.)
Гратин со
зеленчук
500
2-3
Ставете го зеленчукот, како на пример
однапред зготвени парчиња компир, сецкани
тиквички и домати и сос во соодветна
огноотпорна чинија од стакло. Додадете
рендано сирење одозгора. Ставете ја чинијата
на решетката.
Печени
домати
400
1-2
Исплакнете ги и исчистете ги доматите,
исечете ги на половина и ставете ги во
огноотпорен сад. Додадете рендано сирење
одозгора. Ставете ја чинијата на решетката.
Храна
Препораки
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со
капак. Додадете двојно количество на ладна
вода (¼ l). Гответе покриено. Промешајте пред
времето на стоење и додајте сол и зачини.
УПОТРЕБА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗДРАВО ГОТВЕЊЕ:
ЖИВИНА И РИБА
1
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со
капак. Додајте ½ l топла зовриена вода, малку
сол и добро промешајте. Гответе непокриено.
Промешајте пред времето на стоење и темелно
исцедете откако ќе завршите.
Во следната табела се претставени 8 автоматски програми за здрава
диета за готвење на живина и риба, нивните количини, времињата на
стоење и соодветните препораки. Програмите од 1-6 користат само
микробранова енергија. Програмите од 7-8 користат комбинација од
микробранови и грејач.
1-3
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со
капак. Додадете двојно количество на ладна
вода (250 ml). Гответе покриено. Промешајте
пред времето на стоење и додајте сол и
зачини.
2-5
Код
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со
капак. Додадете двојно количество на ладна
вода (250 ml). Гответе покриено. Промешајте
пред времето на стоење и додајте сол и
зачини.
Време на
стоење
(мин.)
Храна
Порција (g)
Препораки
1
Пилешки
гради
300
(2 парчиња)
2
Исплакнете ги парчињата и ставете ги
на керамичка чинија. Покријте со фолија
за микробранови печки. Прободете ја
фолијата. Ставете го садот на вртливата
плоча.
2
Мисиркини
гради
300
(2 парчиња)
2
Исплакнете ги парчињата и ставете ги
на керамичка чинија. Покријте со фолија
за микробранови печки. Прободете ја
фолијата. Ставете го садот на вртливата
плоча.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 18
2013-07-22 �� 10:32:32
Време на
стоење
(мин.)
Храна
Порција (g)
3
Филети од
свежа риба
300
(2 парчиња)
1-2
Исплакнете ја рибата и ставете ја на
керамичка чинија, додајте 1 лажица
лимонов сок. Покријте со фолија за
микробранови печки. Прободете ја
фолијата. Ставете го садот на вртливата
плоча.
4
Филети од
свеж лосос
300
(2 парчиња)
1-2
Исплакнете ја рибата и ставете ја на
керамичка чинија, додајте 1 лажица
лимонов сок. Покријте со фолија за
микробранови печки. Прободете ја
фолијата. Ставете го садот на вртливата
плоча.
5
Свежи
морски
ракчиња
250
1-2
Исплакнете ги морските ракчиња и
ставете ги на керамичка чинија, додајте 1
лажица лимонов сок. Покријте со фолија
за микробранови печки. Прободете ја
фолијата. Ставете го садот на вртливата
плоча.
6
Свежа
пастрмка
200
(1 риба)
2
Ставете 2 цели свежи риби во огноотпорен
сад. Додајте малку сол, 1 лажица лимонов
сок, сол и тревки. Покријте со фолија
за микробранови печки. Прободете ја
фолијата. Ставете го садот на вртливата
плоча.
7
Печена риба
200
(1 риба)
3
Премачкајте ја целата риба (пастрмка
или орада) со масло и додајте тревки и
зачини. Ставете ги рибите една покрај
друга, глава покрај опашка на високата
решетка. Завртете кога печката ќе емитува
"бип" звук.
8
Печени
стекови од
лосос
300
(2 стека)
2
ВОДИЧ ЗА ГОТВЕЊЕ СО ПАРЕА
(САМО МОДЕЛИТЕ MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Препораки
Садот за готвење со пареа се базира на принципот за готвење со
помош на пареа, и е дизајниран за брзо и здраво готвење во вашата
Samsung микробранова печка.
Овој додаток е идеален за готвење ориз, тестенини, зеленчук итн. за
многу кратко време, истовремено зачувувајќи ги хранливите состојки.
Комплетот за готвење со пареа содржи 3 елементи:
МАКЕДОНСКИ
Код
Сад
Дел за вметнување
Капак
со отвори
Сите делови можат да издржат температури од -20 °C до 140 °C.
Погодни се за чување во ладилник-замрзнувач. Можат да се користат
одделно или заедно.
УСЛОВИ за КОРИСТЕЊЕ:
Садот немојте да го користите:
• за готвење храна со голема содржина на шеќер или масти,
• со грејач или функција на загревање со вртење, или на шпорет
или плотна.
Пред првото користење добро измијте ги сите делови во сапуница.
За да ги дознаете времињата на готвење, користете ги
инструкциите во табелата на наредната страница.
ОДРЖУВАЊЕ:
Садот за готвење со пареа може да се мие во машина за миење садови.
При рачно миење, користете жешка вода и течност за миење.
Немојте да користите абразивни помагала.
Наредете ги стековите од риба подеднакво
на високата решетка. Завртете кога
печката ќе емитува "бип" звук.
Одредена храна (како на пр. домати) може да предизвика избледување на
бојата на пластиката. Ова е нормално и не претставува фабричка грешка.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 19
2013-07-22 �� 10:32:33
ОДМРЗНУВАЊЕ:
Храна
Поставете ја замрзнатата храна во садот за готвење со пареа без капакот.
Течноста ќе остане на дното на садот и нема да и наштети на храната.
Варена
храна
(ладна)
МАКЕДОНСКИ
ГОТВЕЊЕ:
Храна
Артичоки
Свеж
зеленчук
Замрзнат
зеленчук
Ориз
Нелупени
печени
компири
Порција
Нивоа на
јачина
Време на
готвење
(мин.)
Време на
стоење
(мин.)
Постапка
Супа
(ладна)
300 g
Сад со дел за
800 W
5-6
1-2
(1-2 парчиња)
вметнување + Капак
Инструкции
Измијте и исчистете ги артичоките. Ставете го делот со отвори во садот.
Поставете ги артичоките на делот со отвори. Додадете една лажица лимонов
сок. Покријте со капак.
Сад со дел за
300 g
800 W
4-5
1-2
вметнување + Капак
Инструкции
Зеленчукот (на пр. брокула, карфиол, моркови, пиперки) измерете го по
миењето, чистењето и сечењето. Ставете го делот со отвори во садот.
Распоредете го зеленчукот на делот со отвори. Додадете 2 лажици вода.
Покријте со капак.
Сад со дел за
300 g
600 W
7-8
2-3
вметнување + Капак
Инструкции
Ставете го замрзнатиот зеленчук во садот за готвење со пареа. Ставете
го делот со отвори во садот. Додадете 1 лажица вода. Покријте со капак.
Добро промешајте по готвењето и времето на стоење.
250 g
800 W
15-18
5-10
Сад + Капак
Инструкции
Ставете го оризот во садот за готвење со пареа. Додадете 500 ml ладна
вода. Покријте со капак. По готвењето, белиот ориз оставете го да стои 5
минути, а кафеавиот ориз 10 минути.
500 g
800 W
7-8
2-3
Сад + Капак
Инструкции
Измерете и измијте ги компирите, и ставете ги во садот за готвење со пареа.
Додадете 3 лажици вода. Покријте со капак.
Замрзната
супа
Замрзнати
штрудли со
квасец, со
фил од џем
Овошен
компот
Порција
Нивоа на
јачина
Време на
готвење
(мин.)
5-6
Време на
стоење
Постапка
(мин.)
1-2
Сад + Капак
400 g
600 W
Инструкции
Ставете ја варената храна во садот за готвење со пареа. Покријте со капак.
Добро промешајте пред времето на стоење.
400 g
800 W
3-4
1-2
Сад + Капак
Инструкции
Истурете во садот за готвење со пареа. Покријте со капак. Добро
промешајте пред времето на стоење.
400 g
800 W
8-10
2-3
Сад + Капак
Инструкции
Ставете ја замрзнатата супа во садот за готвење со пареа. Покријте со
капак. Добро промешајте пред времето на стоење.
150 g
600 W
1-2
2-3
Сад + Капак
Инструкции
Навлажнете ја горната страна од наполнетите штрудли со ладна вода.
Ставете 1-2 замрзнати штрудли една до друга во садот за готвење со пареа.
Покријте со капак.
250 g
800 W
3-4
2-3
Сад + Капак
Инструкции
Свежото овошје (на пр. јаболка, круши, сливи, кајсии, манго или ананас)
измерете го по лупењето, миењето и сечењето на парчиња или коцки.
Ставете го во садот за готвење со пареа. Додадете 1-2 лажици вода и 1-2
лажици шеќер. Покријте со капак.
Ракување со садот за готвење со пареа
+
Сад + Капак
Сад со дел за вметнување + Капак
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 20
2013-07-22 �� 10:32:33
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ:
4. Поставете го садот за печење на металната
решетка (или на вртливата плоча) во печката.
Особено внимавајте при отворањето на капакот на садот за готвење
со пареа, бидејќи излезната пареа може да биде многу жешка.
5. Изберете го соодветното време и јачина за готвење.
(Користете ја табелата на наредната страница)
По готвењето користете ракавици за печка.
Како да го чистите садот за печење
Чистете го садот за печење со топла вода и детергент и
исплакнете го со чиста вода.
Со помош на садот за печење вашата храна ќе добие кафеава боја и
ќе стане крцкава не само на горната страна каде што се наоѓа грејачот,
туку и на долната страна благодарение на високата температура на
садот. Во табелата ќе најдете неколку јадења што можат да се подготват
со садот за печење (погледнете на наредната страница).
Садот за печење може да се користи и за подготвување на сланина,
јајца, колбаси итн.
Не користете четка или груб сунѓер бидејќи ќе се оштети горниот слој.
Запомнете
Садот за печење не треба да се мие во машина за миење садови.
МАКЕДОНСКИ
УПОТРЕБА НА САДОТ ЗА ПЕЧЕЊЕ (САМО МОДЕЛИТЕ
MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
ПРОГРАМИ ЗА РАЧНО ПОТПЕКУВАЊЕ
Ви препорачуваме однапред да го загреете садот за печење директно на
вртливата плоча. Загрејте го садот за печење со функцијата 600 W + грејач (
) од 3-5 минути. Следете ги времињата и инструкциите од табелата.
1. Поставете го садот за печење директно на
вртливата плоча и загрејте го со најсилната
комбинација микробранови-грејач [600 W
+ грејач (
)] следејќи ги времињата и
инструкциите од табелата.
Храна
При вадењето на садот за печење секогаш користете ракавици за
печка, бидејќи тој станува многу жежок.
Сланина
2. Доколку готвите храна, како јајца и сланина, премачкајте го садот
со масло за подобро приготвување на храната.
Запомнете дека садот има тефлонски слој кој не е отпорен на
гребнатини. Не користете остри предмети како на пр. нож за
сечење на храната.
Печени
домати
Користете пластична опрема за да се избегнат гребнатините на
површината на садот или извадете ја храната од садот пред да ја
сечете.
3. Поставете ја храната во садот за печење.
Сендвич
(замрзнат)
На садот не поставувајте предмети кои не се
отпорни на топлина; на пр. пластични капаци.
Порција
4 парчиња (80 g)
Време на
Време на
загревање (мин.) готвење (мин.)
600 W + Грејач
3
3½-4
Напојување
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Ставете ги парчињата едно до друго во садот
за печење. Ставете го садот за печење на решетката.
200 g
450 W + Грејач
3
4½-5
(2 парчиња)
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Исечете ги доматите на половина. Преку нив
ставете сирење. Наредете ги кружно во садот за печење. Ставете го садот
за печење на решетката.
2 парчиња (125 g) 600 W + Грејач
3
7-7½
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Ставете го замрзнатиот сендвич во садот
за печење. Ставете го садот за печење на решетката. Превртете по 4-5 мин.
Никогаш не поставувајте го садот за печење во
печката кога е извадена вртливата плоча.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 21
2013-07-22 �� 10:32:33
Храна
МАКЕДОНСКИ
Багет
(замрзнат)
Пица
(замрзната)
Печени
компири
Парчиња
риба
(замрзнати)
Пилешки
парчиња
(замрзнати)
Порција
200-250 g
(2 парчиња)
Време на
Време на
загревање (мин.) готвење (мин.)
450 W + Грејач
4
8-9
Напојување
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Еден багет ставете малку настрана од
средината, 2 багети еден до друг на чинијата. Ставете го садот за печење
на решетка.
300-350 g
600 W + Грејач
4
9-10
Храна
Порција
Пица (ладна)
300-350 g
Време на
Време на
загревање (мин.) готвење (мин.)
450 W + Грејач
4
6½-7½
Напојување
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Ставете ја ладната пица во садот за печење.
Ставете го садот за печење на решетка.
УПОТРЕБА НА ФУНКЦИЈАТА ЗА АВТОМАТСКО
ЗАБРЗАНО ОДМРЗНУВАЊЕ
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Ставете ја замрзнатата пицата во садот за
печење. Ставете го садот за печење на решетката.
250 g
600 W + Грејач
3
5-6
500 g
8-9
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Исечете ги компирите на половина. Ставете
ги на садот за печење со пресечената страна надолу. Наредете ги кружно.
Ставете го садот на решетката.
150 g (5 парчиња) 600 W + Грејач
4
7-8
300 g (10 парчиња)
9-10
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Намачкајте го садот со 1 лажица масло.
Ставете ги парчињата риба во садот наредени во круг. Превртете по 4 мин.
(5 парчиња) или по 6 мин. (10 парчиња).
125 g
600 W + Грејач
4
5-5½
250 g
7½-8
< Препораки >
Загрејте го садот за печење. Намачкајте го садот со 1 лажица Ставете ги
пилешките парчиња во садот. Ставете го садот за печење на решетката.
Превртете по 3 мин. (125 g) или 5 мин. (250 g).
Функцијата за автоматско забрзано одмрзнување ви овозможува одмрзнување
на месо, живина, риба и леб/пита. Времето на одмрзнување и нивото на јачина се
поставуваат автоматски. Вие едноставно го бирате програмот и тежината.
Користете само садови кои можат безбедно да се користат во микробранова печка.
Прво, поставете ја замрзнатата храна на средина од плочата и затворете ја вратата.
1. Изберете го видот на храната што ја готвите
со притиснување на копчето за Забрзано
одмрзнување ( ) еднаш или повеќе пати.
(Користете ја табелата на наредната страница).
2. Поставете ја тежината на храната со завртување
на вртливото копче.
3. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
Резултат :
• Одмрзнувањето започнува.
• Печката ќе емитува "бип" звук на
половина од времето за одмрзнување
за да ве потсети да ја завртите храната.
• Притиснете го повторно копчето ( ) за
да се заврши одмрзнувањето.
Исто така можно е и рачно одмрзнување
на храната. За таа цел, изберете ја функцијата за готвење/
подгревање со ниво на јачина од 180 W. Погледнете во поглавјето
“Готвење/Подгревање” на страница 15 за дополнителни детали.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 22
2013-07-22 �� 10:32:34
УПОТРЕБА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА АВТОМАТСКО
ЗАБРЗАНО ОДМРЗНУВАЊЕ
УПОТРЕБА НА ФУНКЦИЈАТА МОЈА ЧИНИЈА
Код/Храна
1. Месо
2. Живина
3. Риба
4. Леб/Пита
1. Изберете го видот на храната што ја готвите со
притиснување на копчето за Моја чинија ( )
еднаш или повеќе пати.
Големина Време на
на порции стоење
Препораки
(g)
(мин.)
200-1500
20-60
Покријте со алуминиумска фолија.
Завртете го месото кога печката ќе емитува
"бип" звук. Овој програм е погоден за телешко,
јагнешко, свинско месо, стекови, кременадли и
мелено месо.
200-1500
20-60
Покријте ги краевите на батаците и крилата со
алуминиумска фолија. Завртете ја живината кога
печката ќе емитува "бип" звук. Овој програм е
погоден за цела кокошка и парчиња од кокошка.
200-1500
20-50
Заштитете ја опашката на целата риба со
алуминиумска фолија. Завртете ја рибата кога
печката ќе емитува "бип" звук. Овој програм е
погоден за цели риби или филети.
125-625
5-20 мин. Лебот ставете го на парче хартија за кујна и
завртете го откако печката ќе емитува "бип"
звук. Питата поставете ја на керамичка чинија
и доколку е можно превртете ја откако печката
ќе емитува "бип" звук. (Печката ќе престане да
работи откако ќе се отвори вратата. Овој програм
е погоден за сите видови леб, исечен на парчиња
или цел, како и за багет. Поставете ги парчињата
леб во круг. Овој програм е погоден за сите пити
со квасец, суво печиво, торта и лиснато тесто. Не
е погоден за крцкави колачи, торти со овошје и
крем, како и за торти со чоколаден прелив.
2. Изберете ја големината на порциите со
завртување на вртливото копче.
(Користете ја табелата на наредната страница.)
МАКЕДОНСКИ
Функцијата моја чинија има две однапред програмирани времиња на
готвење. Вие не мора да го поставувате времето на подгревање ниту
пак нивото на јачина. Можете да го прилагодите бројот на порциите со
завртување на вртливото копче. Прво, поставете ја храната на средина
од плочата и затворете ја вратата.
Во следната табела се претставени разните програми за автоматско брзо
одмрзнување, количините, времињата на стоење и соодветните препораки.
Пред одмрзнувањето отстранете ги сите материјали за пакување. Ставете го
месото, живината, лебот/питата на рамна керамичка чинија.
3. Притиснете го копчето ( ).
Резултат : Готвењето започнува. По
завршувањето.
1) Се слуша звучен сигнал "бип" 4 пати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
Користете само предмети кои можат безбедно да се користат во
микробранова печка.
УПОТРЕБА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА МОЈА ЧИНИЈА
Во следната табела се претставени програми за автоматско подгревање со
функцијата за моја чинија, количините, времињата на стоење и соодветните
препораки. Тие програми користат само микробранова енергија.
Код/Храна
1. Ладен
подготвен
оброк
Изберете ја функцијата за рачно одмрзнување на храна со ниво на јачина
од 180 W доколку сакате рачно да одмрзнувате храна. За дополнителни
детали околу рачното одмрзнување и времето на одмрзнување погледнете
на страница 31-32.
Големина на
Време на
Препораки
порции (g) стоење (мин.)
300-350
2-3
Ставете во керамичка чинија и
400-450
покријте со фолија за микробранови
печки. Овој програм е погоден за
оброци кои содржат 3 состојки (на
пр. месо со сос, зеленчук и додатоци
како компири, ориз или тестенини).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 23
2013-07-22 �� 10:32:35
4. Притиснете го копчето Грејач (
Големина на
Време на
Препораки
порции (g) стоење (мин.)
2. Ладен
300-350
2-3
Ставете го оброкот во керамичка
вегетаријански
400-450
чинија и покријте со фолија за
оброк
микробранови печки. Овој програм
е погоден за оброци кои содржат 2
состојки (на пр. шпагети со сос или
ориз со зеленчук).
МАКЕДОНСКИ
Код/Храна
).
Резултат : Се прикажува следното:
5. Поставете го времето на печење со завртување
на вртливото копче. Максималното време на
печење е 60 минути.
ИЗБОР НА ДОДАТОЦИ
6. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
Употребувајте додатоци погодни за микробрановата
печка; не употребувајте пластични садови, чинии,
хартиени чаши, крпи, и сл.
Ако сакате да употребувате комбинирано готвење
(грејач и микробранови), користете само садови наменети за
микробранови печки.
Резултат : Печењето со грејач започнува. По
завршувањето.
1) Се слуша звучен сигнал "бип" 4
пати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
За понатамошни информации околу соодветните садови и прибор,
погледнете го водичот за опрема за готвење на страница 26.
Не грижете се ако грејачот се исклучува или вклучува додека
работи. Системот има вградена заштита од прегревање.
ПЕЧЕЊЕ СКАРА
Секогаш употребувајте ракавици кога ги допирате садовите во
печката бидејќи тие може да бидат многу жешки.
Грејачот овозможува брзо загревање и печење на храната, без
користење на микробранови. За оваа цел, заедно со печката се
испорачува решетка за печење.
КОМБИНИРАЊЕ НА МИКРОБРАНОВИ И ГРЕЈАЧ
1. Загрејте го грејачот на саканата температура, со
притиснување на копчето Грејач ( ) и поставете
го времето на загревање со завртување на
вртливото копче.
Можете да комбинирате готвење со микробранови и грејач, за
истовремено готвење и печење.
СЕКОГАШ употребувајте само садови наменети за микробранови
печки. Чиниите од стакло и керамика се идеални бидејќи
дозволуваат микробрановите лесно да продрат до храната.
2. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
СЕКОГАШ употребувајте ракавици кога ги допирате садовите во
печката, бидејќи можат да бидат многу жешки.
1. Отворете ја вратата од печката.
Ставете ја храната на решетката, а решетката на
плочата.
Затворете ја вратата.
3. Отворете ја вратата и поставете ја храната на
решетката.
Затворете ја вратата.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 24
2013-07-22 �� 10:32:35
2. Притиснете го копчето за Комбинирање (
2. За вклучување на звучниот сигнал, повторно
притиснете ги копчињата ( ) и ( ) две секунди.
).
Резултат : Се прикажува следното:
600 W
Резултат:
(режим на микробранови и грејач)
(излезна моќност)
• Печката повторно ќе емитува звучни сигнали.
Нема можност за поставување на температурата на грејачот.
3. Поставете го времето на готвење со завртување
на вртливото копче. Максималното време на
печење е 60 минути.
БЕЗБЕДНОСНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА
МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА
Вашата микробранова печка нуди специјален програм за Безбедност
за деца, кој овозможува печката да биде “заклучена” за да се избегне
случајно користење од страна на деца или други лица кои не се
обучени за тоа.
Печката може да се заклучи во кој било момент.
4. Притиснете го копчето за Активирање/+30s ( ).
Резултат : Комбинираното готвење започнува.
По завршувањето.
1) Се слуша звучен сигнал "бип" 4
пати.
2) Сигналот за крај ќе го слушнете 3 пати (еднаш во
минута).
3) Моменталното време повторно се прикажува.
1. Притиснете ги копчињата ( ) и ( ) две секунди.
Резултат:
Максималната моќност при комбинирано готвење со
микробранови и грејач изнесува 600 W.
• Печката е заклучена (не може да
се избере ниту една функција).
• На екранот се прикажува “L”.
2. За отклучување на печката, повторно притиснете
ги копчињата ( ) и ( ) две секунди.
ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЗВУЧНИОТ СИГНАЛ
Звучниот сигнал можете да го исклучите во секое време.
Резултат : По ова печката може нормално да
се користи.
1. Притиснете ги копчињата ( ) и ( ) две секунди.
Резултат:
МАКЕДОНСКИ
Изберете го соодветното ниво на јачина со притиснување на копчето
Комбинирање (
) сè додека не се прикаже соодветното ниво.
• Се прикажува следното.
• Се прикажува следното.
• Печката не емитува звучен сигнал при секое
притиснување на копче.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 25
2013-07-22 �� 10:32:36
МАКЕДОНСКИ
ВОДИЧ ЗА ОПРЕМА ЗА ГОТВЕЊЕ
Садови
За да готвите во микробранова печка, микробрановите треба да може да
навлезат во храната, без да се рефлектираат или апсорбираат од садот кој се
користи. Бидете внимателни при изборот на садови за готвење. Ако садовите
се наменети за употреба во микробранова печка, не треба да се грижите. Во
следната табела се прикажани разни видови на садови со забелешка дали се
погодни или не за употреба во микробранова печка.
Садови
Алуминиумска фолија
Сад за печење
Порцелански и земјени
садови
Погодни за
микробранова
печка
✓✗
✓
✓
• Стаклени тегли
Метал
• Садови
• Кеси за замрзнување
со врвка
Хартија
• Чинии, чаши, салфетки
и хартија за кујна
• Рециклирана хартија
Пластика
• Кутии
Коментари
Се користи во мали количини за заштита
на храната од прегревање. Може да дојде
до искрење доколку фолијата е премногу
блиску до ѕидовите од печката или пак ја
има премногу.
Не загревајте повеќе од 8 минути.
Порцеланот, грнчаријата, глазираните
земјени садови и финиот порцелан се
погодни, освен ако не се декорирани со
метал.
Одредена замрзната храна се пакува во
вакви садови.
Картонски садови со
полиестер за една
употреба
Амбалажа за брза храна
• Амбалажа за чаши од
стиропор
✓
• Хартиени кеси или
листови
• Рециклирана хартија
или метални додатоци
Садови од стакло
• Од печка-на-маса
✗
Може да се користат за загревање храна.
Подгревањето може да доведе до топење
на стиропорот.
Може да предизвика пожар.
✗
Може да предизвика искрење.
✓
• Садови од фино стакло
✓
Може да се користат ако не се декорирани
со метал.
Може да се користат за подгревање храна
или течност. Деликатното стакло може да
се скрши или пукне при нагло загревање.
Погодни за
микробранова
печка
: Се препорачува
✗
✗
Може да предизвика искрење или пожар.
✓
За краткотрајно готвење и подгревање.
Исто така и за апсорбирање на влага.
Може да предизвика искрење.
✓
✓✗
Восочна хартија или
хартија отпорна на
маснотии
✓
Капакот треба да се извади. Погодни се
само за подгревање.
✓
• Кеси за замрзнување
✓
✓
✗
• Фолија
✓
✓✗
Коментари
Особено ако е отпорна на топлина. Некои
пластики можат да се искриват или да ја
загубат бојата при висока температура. Не
употребувајте пластика од меламин.
Се користи за задржување на влагата. Не
треба да ја допира храната. Внимавајте при
отстранување на фолијата, може да излезе
врела пареа.
Единствено ако се отпорни на вриење
и загревање. Не смее да е херметички
затворено. Боцнете со вилушка доколку е
потребно.
Се употребува за да ја задржи влажноста и
го спречува расипувањето.
: Користете внимателно
✗ : Не е безбедно
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 26
2013-07-22 �� 10:32:36
ВОДИЧ ЗА ГОТВЕЊЕ
Водич за готвење на замрзнат зеленчук
Употребете соодветен стаклен огноотпорен сад со капак. Гответе
покриено со минимално време - погледнете табела. Продолжете со
готвењето по потреба.
Промешајте двапати за време на готвењето и еднаш потоа. Додадете
сол, зачин или путер по готвењето. Покријте при времето на стоење.
МИКРОБРАНОВИ
Храна
ГОТВЕЊЕ
Садови за готвење со микробранови:
Садот мора да дозволи микробрановата енергија да поминува низ него
заради максимална ефикасност. Микробрановите се рефлектираат
од метал, како на пр. челик, алуминиум, бакар, но можат да поминат
низ керамика, стакло, порцелан и пластика, како и низ хартија и дрво.
Затоа храната не треба да се готви во метални садови.
Храна погодна за готвење со микробранови:
Повеќе видови храна се погодни за готвење со микробранови,
вклучувајќи свеж и замрзнат зеленчук, овошје, тестенини, ориз,
житарици, грав, риба и месо. Сосови, кремови, супи, пудинзи, слатка и
чатни може да се готват во микробрановата печка. Генерално кажано,
готвењето со микробранови е идеално за онаа храна која може да
се приготви вообичаено на шпорет. Топење путер или чоколадо, на
пример (погледнете го делот со совети, техники и препораки).
Покривање при готвење
Многу е важно да се покрие храната при готвењето бидејќи пареата
која се создава го забрзува процесот на готвење. Храната може да се
покрие на различни начини: пр. со керамички капак, пластичен капак
или со соодветна фолија.
Порција Напојување
Време
(мин.)
Спанаќ
150 g
600 W
4½-5½
Брокула
300 g
600 W
9-10
Грашок
300 g
600 W
7½-8½
Грав
300 g
600 W
8-9
Мешан
зеленчук
(морков/
грашок/
пченка)
Мешан
зеленчук
(кинески
стил)
300 g
600 W
7½-8½
300 g
600 W
8-9
Време на
стоење
Инструкции
(мин.)
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица)
ладна вода.
2-3
Додадете 30 ml
(2 лажици)
ладна вода.
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица)
ладна вода.
2-3
Додадете 30 ml
(2 лажици)
ладна вода.
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица)
ладна вода.
2-3
МАКЕДОНСКИ
Микробрановата енергија навлегува во храната, привлечена и
апсорбирана од водата, маснотијата и шеќерот во неа.
Микробрановите придонесуваат молекулите во храната да се движат
брзо. Брзото движење на молекулите создава триење при што
ослободената енергија се искористува за готвење на храната.
Додадете 15 ml
(1 лажица)
ладна вода.
Времиња на стоење
Откако ќе заврши готвењето, потребно е одредено време за
температурата да се изедначи.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 27
2013-07-22 �� 10:32:36
Водич за готвење на ориз и тестенини
МАКЕДОНСКИ
Ориз :
Водич за готвење на свеж зеленчук
Употребете соодветен стаклен огноотпорен сад со капак. Додадете
30-45 ml ладна вода (2-3 лажици) за секои 250 g освен ако не се
препорачува друга количина на вода – погледнете табела. Гответе
покриено со минимално време - погледнете табела. Продолжете
со готвењето по потреба. Промешајте еднаш за време и еднаш по
готвењето. Додадете сол, зачин или путер по готвењето.
Покријте додека стои 3 минути.
Совет :
Исечете го свежиот зеленчук на еднакви парчиња.
Помалите парчиња се готват побргу.
Свежиот зеленчук се готви при полна микробранова моќност (800 W).
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со капак - при
готвење оризот двојно го зголемува волуменот. Гответе
покриено.
По готвењето, промешајте пред да отстои и додадете сол,
зачин или путер.
Забелешка: оризот може да не ја апсорбира целата вода
по истекот на времето за готвење.
Тестенини: Употребете голем стаклен огноотпорен сад. Додадете
врела вода, малку сол и добро промешајте. Гответе
непокриено.
Промешувајте повремено за време и после готвењето.
Покријте додека стои и потоа исцедете.
Храна
Порција Напојување
Време
(мин.)
Бел ориз
(полуварен)
250 g
800 W
16-17
Интегрален
ориз
(полуварен)
Мешан ориз
(ориз + див
ориз)
Мешани
житарици
(ориз +
жито)
Тестенини
250 g
800 W
21-22
250 g
800 W
17-18
250 g
800 W
18-19
250 g
800 W
11-12
Време на
стоење Инструкции
(мин.)
5
Додадете
500 ml ладна
вода.
5
Додадете
500 ml ладна
вода.
5
Додадете
500 ml ладна
вода.
5
Додадете
400 ml ладна
вода.
5
Време
(мин.)
250 g
500 g
250 g
4-4½
7-7½
5½-6½
250 g
4½-5
3
Карфиол
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Тиквички
250 g
3½-4
3
Модар
патлиџан
250 g
3½-4
3
Праз
Печурки
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Кромид
250 g
5½-6
3
Брокула
Бриселско
зелје (прокељ)
Моркови
Додадете
1000 ml
топла вода.
Време на
стоење
Инструкции
(мин.)
3
Подгответе еднакви парчиња. Наредете ги
во средината.
3
Додадете 60-75 ml (5-6 лаж.) вода.
Порција
Храна
Исечете ги морковите на еднакви
парчиња.
Подгответе еднакви парчиња. Пресечете
ги големите парчиња на половина.
Наредете ги во средината.
Исечете ги тиквичките на резанки.
Додадете 30 ml (2 лаж.) вода или малку
путер. Гответе додека не омекнат.
Исечете ги модрите патлиџани на мали
резанки и попрскајте ги со 1 лажица
лимонов сок.
Исечете го празот на подебели парчиња.
Подгответе цели (мали) или сецкани
печурки. Не додавајте вода. Попрскајте
со лимонов сок. Зачинете со сол и црн
пипер. Исцедете ги пред сервирање.
Исечете го кромидот на парчиња или
половинки. Додадете само 15 ml (1 лаж.)
вода.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 28
2013-07-22 �� 10:32:36
Време
(мин.)
Пиперка
Компири
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
Репа зелка
250 g
5-5½
Време на греење и стоење
Кога првпат подгревате храна забележете го потребното време –
може да ви користи во иднина.
Секогаш проверете дали храната што ја подгревате е рамномерно
стоплена.
Дозволете храната да постои одредено време по подгревањето - за да
се изедначи температурата.
Се препорачува време на стоење од 2-4 минути, освен ако не е
поинаку прикажано во табелата.
Внимавајте кога загревате течности и храна за бебе. Погледнете го
делот за безбедносни мерки.
Време на
стоење
Инструкции
(мин.)
3
Исечете ја пиперката на мали парчиња.
3
Измерете ги излупените компири и
исечете ги на еднакви половинки или
четвртинки.
3
Исечете на мали коцки.
ПОДГРЕВАЊЕ
Микробрановата печка ќе ја загрее храната за многу пократко време
од стандардниот шпорет.
Користете ниво на јачина и време за подгревање согласно упатствата
од табелата. Времињата во табелата се однесуваат на течности
на собна температура од +18 до +20 °C или изладена храна на
температура од +5 до +7 °C.
ПОДГРЕВАЊЕ ТЕЧНОСТИ
МАКЕДОНСКИ
Порција
Храна
Секогаш оставете време од 20 секунди откако печката ќе се исклучи
за да може температурата да се изедначи. Промешајте за време
на загревањето, доколку е потребно, и СЕКОГАШ промешајте по
загревањето. Заради заштита од превривање и можни изгореници,
ставете пластична лажица или стаклена прачка во пијалаците и
промешајте пред, за време и по загревањето.
Распоредување и покривање
Избегнувајте да подгревате големи парчиња месо – тие може премногу
да се испечат на надворешниот слој без да се загрее внатрешниот
дел. Подгревањето на мали парчиња може да биде поуспешно.
Подгревање течности и храна
Нивоа на јачина и промешување
Некоја храна може да се подгрева со јачина од 800 W додека друга со
јачина од 600 W, 450 W или дури 300 W.
Ако ви треба помош, проверете во табелите. Генерално, подобро е
да се подгрева храната со помала јачина, доколку таа е деликатна, во
поголема количина или се загрева многу брзо (на пр. овошни колачи).
Добро промешувајте или вртете ја храната за време на подгревањето
за најдобри резултати. Кога е можно, промешајте повторно пред
сервирање.
Внимавајте кога загревате течности и храна за бебиња. Заради
заштита од превривање и можни изгореници, промешајте пред,
за време и по загревањето. Чувајте ги во печката за да отстојат.
Ви препорачуваме да ставите пластична или стаклена лажица во
течностите. Избегнувајте прегревање (а со тоа и намалување на
квалитетот) на храната.
Подобро е да предвидите пократко време на готвење и доколку е
потребно да додадете дополнително време.
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Храна
Пијалаци
(кафе, чај и
вода)
Порција Напојување
150 ml
(1 чаша)
250 ml
(1 шолја)
800 W
Време
(мин.)
Време на
стоење
(мин.)
1-1½
1-2
1½-2
Инструкции
Истурете во чаша и
подгрејте непокриено.
Ставете ја чашата/ шолјата
на средина од вртливата
плоча. Оставете ги во
микробрановата печка
за време на ладењето и
промешајте добро.
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 29
2013-07-22 �� 10:32:36
МАКЕДОНСКИ
Храна
Порција Напојување
Време
(мин.)
Време на
стоење
(мин.)
ПОДГРЕВАЊЕ ХРАНА ЗА БЕБИЊА
Супа
(ладна)
250 g
800 W
3-3½
2-3
Истурете ја во длабок
керамички сад. Покријте
со пластичен капак.
Промешајте добро по
загревањето. Промешајте
повторно пред сервирањето.
Варена
храна
(ладна)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Ставете го варивото во
длабока керамичка чинија.
Покријте со пластичен
капак. Промешувајте
повремено за време на
готвењето и повторно пред
да отстои и да сервирате.
Тестенини
со сос
(ладни)
350 g
600 W
4½-5½
3
Ставете тестенини (на пр.
шпагети или фиде) на плитка
керамичка чинија. Покријте
со фолија за микробранови
печки. Промешајте пред
сервирање.
Полнети
тестенини со
сос (ладни)
Оброк
во чинија
(ладeн)
350 g
350 g
600 W
600 W
5-6
5½-6½
3
3
ХРАНА ЗА БЕБИЊА: Истурете ја во длабок керамички сад. Покријте
со пластичен капак. Промешајте добро по загревањето!
Нека отстои 2-3 минути пред сервирањето. Промешајте повторно и
проверете ја температурата.
Препорачлива температура за сервирање: помеѓу 30-40 °C.
МЛЕКО ЗА БЕБИЊА: Истурете го млекото во стерилно стаклено
шише. Не покривајте. Никогаш не загревајте го шишето заедно со
цуцлата, доколку се прегрее може да експлодира. Добро протресете
пред да отстои и повторно пред да сервирате! Секогаш внимателно
проверете ја температурата на млекото или храната пред да ја дадете
на бебето. Препорачлива температура за сервирање: околу 37 °C.
ЗАБЕЛЕШКА: Храната за бебиња мора внимателно да се провери
пред употребата за да не се изгори бебето.
Употребете јачина и време од следната табела како упатство за
подгревање.
Инструкции
Подгревање храна и млеко за бебиња
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Храна
Ставете полнети тестенини
(како равиоли, тортелини) во
длабока керамичка чинија.
Покријте со пластичен
капак. Промешувајте
повремено за време на
готвењето и повторно пред
да отстои и да сервирате.
Ставете оброк од 2-3 ладни
состојки на керамичка
чинија. Покријте со фолија
за микробранови печки.
Порција Напојување
Време
Храна
за бебе
(заленчук
+ месо)
190 g
600 W
30 сек.
Каша
за бебе
(житарици
+ млеко +
овошје)
190 g
600 W
20 сек.
Време на
стоење
Инструкции
(мин.)
2-3
Истурете ја во длабок
керамички сад. Гответе
покриено. Промешајте
по времето за готвење.
Оставете 2-3 минути. Пред
сервирање, промешајте и
проверете ја температурата.
2-3
Истурете ја во длабок
керамички сад. Гответе
покриено. Промешајте
по времето за готвење.
Оставете 2-3 минути. Пред
сервирање, промешајте и
проверете ја температурата.
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 30
2013-07-22 �� 10:32:37
Храна
Млеко за
бебе
Порција Напојување
100 ml
200 ml
300 W
Замрзнатата храна треба да се одмрзнува со употреба на ниво на
јачина од (180 W).
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 31
Време
(мин.)
Мелено телешко
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Свински стек
250 g
7½-8½
Време на
стоење
(мин.)
Инструкции
Месо
РАЧНО ОДМРЗНУВАЊЕ
Микробрановите се идеални за одмрзнување на храна. Тие постепено
ја одмрзнуваат храната за краток временски период. Ова е голема
предност доколку ненадејно ви дојдат гости.
Замрзнатата живина треба целосно да се одмрзне пред готвењето.
Отстранете ги сите метални прицврстувачи и врвци за да се овозможи
водата да истече.
Ставете ја замрзнатата храна во сад без капак. Завртете ја живината
на половина од времето, истурете ја течноста и отстранете ги
внатрешните делови што побрзо.
Повремено проверувајте ја храната за да не се загрее.
Ако помалите и потенки парчиња од замрзнатата храна почнат да се
загреваат, можете да ги завиткате во алуминиумска фолија за време
на одмрзнувањето.
Ако живината почне да се загрева однадвор, престанете со
одмрзнувањето и оставете ја да отстои 20 минути пред да продолжите.
Оставете ги рибата, месото и живината да отстојат за да се одмрзнат
целосно. Времето потребно храната да отстои се менува во зависност
од количината. Ве молиме погледнете во табелата.
Совет :
Тенко исечената храна се одмрзнува подобро од
дебелите парчиња и малите количини се одмрзнуваат
подобро од големите. Запомнете го ова кога
замрзнувате или одмрзнувате храна.
За одмрзнување на замрзната храна со температура од околу -18 до
-20 °C, употребете ја следната табела како упатство.
Порција
Храна
5-25
Ставете го месото на рамна
керамичка чинија. Покријте ги
краевите со фолија. Завртете
на половина од времето за
одмрзнување!
15-40
Прво, ставете ги парчињата од
кокошката со кожата надолу,
или целата кокошка со градите
надолу на плитка керамичка
чинија. Заштите ги потенките
делови како крилцата и краевите
со алуминиумска фолија. Завртете
на половина од времето за
одмрзнување!
5-15
Ставете ја замрзнатата риба
на средината од една плитка
керамичка чинија. Наредете ги
потенките парчиња под поголемите.
Заштитете ги крилцата и краевите
со алуминиумска фолија. Завртете
на половина од времето за
одмрзнување!
МАКЕДОНСКИ
Време на
стоење
Инструкции
(мин.)
30-40 сек.
2-3
Промешајте или протресете
и истурете во стерилно
50 сек. до
стаклено шише. Ставете го
1 мин.
на средината на плочата.
Гответе непокриено.
Протресете и оставете да
отстои околу 3 минути. Пред
сервирање, промешајте и
проверете ја температурата
внимателно.
Време
Живина
Парчиња
пилешко
Цела кокошка
500 g
14½-15½
(2 парчиња)
900 g
28-30
250 g
(2 парчиња)
6-7
400 g
(4 парчиња)
12-13
Риба
Риба филети
31
2013-07-22 �� 10:32:37
Порција
Време
(мин.)
Време на
стоење
(мин.)
250 g
6-7
5-10
Распределете го овошјето на
плитка, кружна стаклена чинија (со
голем пречник).
Парчиња леб
(секое
приближно
50 g)
2 парчиња
4 парчиња
½-1
2-2½
5-20
Тост/Сендвич
250 g
4½-5
Поставете ги парчињата во круг
или целиот леб на хартија за кујна
на средина на плочата. Завртете
на половина од времето за
одмрзнување!
Германски леб
(од пченично +
'ржано брашно)
500 g
8-10
Храна
Важна забелешка:
Секогаш кога се користи само грејачот, проверете дали тој е
поставен во хоризонтална положба на горниот дел, а не на задниот
ѕид во вертикална положба. Запомнете дека храната треба да биде
поставена на висока решетка, освен ако не е препорачано поинаку.
Инструкции
МАКЕДОНСКИ
Овошје
Зрнесто овошје
МИКРОБРАНОВИ + ГРЕЈАЧ
Овој начин на готвење ги комбинира зрачењето на топлина од грејачот
со брзината на готвење со помош на микробранови. Функционира
само кога вратата е затворена и плочата се врти. Поради вртењето
на плочата, храната поцрвенува подобро. Со овој модел можни се
три комбинации на режим на работа: 600 W + Грејач, 450 W + Грејач и
300 W + Грејач.
Леб
Прибор за готвење со микробранови + грејач
Ве молиме употребувајте садови низ кои микробрановите можат да
поминат. Садовите мора да бидат огноотпорни. Не користете метален
прибор при работа во комбиниран режим. Не користете пластични
садови, затоа што може да се стопат.
Храна погодна за готвење со микробранови + грејач:
Секоја храна што треба да се зготви и притоа да се потпече е погодна
за овој комбиниран режим (пр. печење тестенини), како и храната
која треба да се зацрвени однадвор за кратко време. Исто така, овој
режим се употребува за подебели парчиња храна кои треба да се
потпечени и крцкави (пр. парчиња пилешко, кои се превртуваат на
половина од времето за готвење). Погледнете ја табелата за печење за
дополнителни информации.
ГРЕЈАЧ
Грејачот е сместен на горната страна од внатрешноста на печката.
Функционира кога вратата е затворена и плочата се врти. Вртењето
на плочата придонесува храната да поцрвени од сите страни.
Загревањето на грејачот од 3-4 минути ќе придонесе храната да
поцрвени побрзо.
Важна забелешка:
Секогаш кога се користи комбиниран режим (микробранови + грејач),
проверете дали грејачот е поставен во хоризонтална положба на
горниот дел, а не на задниот ѕид во вертикална положба. Храната
треба да биде поставена на висока решетка, освен ако не е
препорачано поинаку. Во друг случај треба да се постави директно на
плочата. Ве молиме погледнете ги инструкциите во следната табела.
Храната треба да се заврти, за да поцрвени од двете страни.
Садови за печење:
Треба да бидат огноотпорни и може да содржат метал. Не користете
пластични садови, затоа што може да се стопат.
Храна погодна за печење:
Кременадли, колбаси, стекови, хамбургери, сланина, шунка, тенки
парчиња риба, сендвичи и сите видови тостови со прелив.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 32
2013-07-22 �� 10:32:37
Упатство за печење замрзната храна
Употребете јачина и време од табелата како упатство за печење.
Свежа храна
Порција
2 парчиња
4 парчиња
Багет +
додатоци
(домати,
сирење, шунка,
печурки)
250-300 g
(2 парчиња)
Гратин (зеленчук
или компири)
400 g
Тестенини
(канелони,
макарони,
лазањи)
400 g
Пилешки
парчиња
250 g
Печен помфрит
250 g
МБ + Грејач
450 W +
Грејач
450 W +
Грејач
МБ + Грејач
2-ра
страна
време
(мин.)
300 W +
Грејач
Само
грејач
1-1½
2-2½
1-2
1-2
8-9
-
13-14
-
600 W +
Грејач
Само
грејач
14-15
2-3
450 W +
Грејач
5-5½
3-3½
450 W +
Грејач
9-11
4-5
Загрејте го грејачот со функцијата-грејач околу 3-4 минути.
Употребете јачина и време од табелата како упатство за печење.
Свежа храна
Порција
Напојување
1-ва
страна
време
(мин.)
2-ра
страна
време
(мин.)
Парчиња тост
4 парчиња
(секое 25 g)
Само грејач
6-8
4-5½
Ставете ги парчињата тост на
решетката.
Парчиња леб
(веќе печени)
2-4 парчиња
Само грејач
2-3
2-3
Ставете ги во круг со едната
страна надолу директно на
плочата.
МБ + Грејач
300 W +
Грејач
Само
грејач
200 g
(2 парчиња)
4½-5½
2-3
400 g
(4 парчиња)
7-8
Исечете ги доматите на
половинки. Преку нив
ставете сирење. Наредете ги
кружно на плитка стаклена
огноотпорна чинија. Ставете
ги на решетката.
Инструкции
Поставете ги парчињата
леб во круг на решетката.
Испечете ја другата страна
да стане крцкава по ваш
вкус. Оставете 2-5 минути.
Ставете 2 замрзнати багети
еден до друг во садот
за печење. Оставете 2-3
минути по печењето.
Печени
домати
Ставете го замрзнатиот
гратин во мала, заоблена
стаклена огноотпорна
чинија. Ставете ја чинијата
на решетката. По готвењето
оставете 2-3 минути.
Тост Хаваи
(шунка,
ананас,
парчиња
сирење)
Ставете ги замрзнатите
тестенини на мала
правоаголна огноотпорна
чинија од стакло. Ставете
ја чинијата директно на
плочата. По готвењето
оставете 2-3 минути.
Печени
компири
Ставете ги пилешките
парчиња на решетката.
Превртете по првиот пат.
Инструкции
2 парчиња
(300 g)
450 W +
Грејач
3½-4
-
Прво испечете ги лепчињата.
Ставете го тостот со
додатоците на решетката.
Ставете 2 тоста еден
наспроти друг директно на
решетката. Оставете 2-3
минути.
250 g
600 W +
Грејач
4½-5½
-
Исечете ги компирите на
половина. Ставете ги кружно
на решетката со исечената
страна кон грејачот.
500 g
8-9
МАКЕДОНСКИ
Парчиња леб
(секое околу
50 g)
Напојување
1-ва
страна
време
(мин.)
Упатство за печење на свежа храна
Ставете го помфритот
на хартија за печење на
решетката.
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 33
2013-07-22 �� 10:32:37
МАКЕДОНСКИ
Свежа храна
Парчиња
пилешко
Јагнешки
кременадли/
телешки
стекови
(средни)
Порција
Напојување
450-500 g
(2 парчиња)
300 W +
Грејач
400 g
(4 парчиња)
Свински стек
Само грејач
МБ + Грејач
250 g
(2 парчиња)
Печени
јаболка
1 јаболко
(приближно
200 g)
300 W +
Грејач
2 јаболка
(приближно
400 g)
Печено пиле
1200 g
1-ва
страна
време
(мин.)
2-ра
страна
време
(мин.)
10-12
12-13
12-15
9-12
300 W +
Грејач
Само
грејач
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
600 W +
Грејач
15-18
15-18
СПЕЦИЈАЛНИ СОВЕТИ
Инструкции
ТОПЕЊЕ ПУТЕР
Ставете 50 g путер во мал длабок стаклен сад. Покријте со пластичен капак.
Загревајте 30-40 секунди со јачина од 800 W, додека путерот не се истопи.
Подгответе ги парчињата
пилешко со масло и зачини.
Наредете ги кружно со
коските кон средината.
Доколку имате едно парче
не ставајте го на средина
од решетката. Оставете 2-3
минути.
ТОПЕЊЕ ЧОКОЛАДО
Ставете 100 g чоколадо во мал длабок стаклен сад. Загревајте 3-5 минути,
со јачина од 450 W додека чоколадото не се истопи. Промешајте еднаш или
двапати за време на топењето. Употребете ракавици при вадењето!
ТОПЕЊЕ КРИСТАЛИЗИРАН МЕД
Ставете 20 g кристализиран мед во мал длабок стаклен сад.
Загревајте 20-30 секунди со јачина од 300 W додека медот не се истопи.
ТОПЕЊЕ ЖЕЛАТИН
Потопете ги листовите сув желатин (10 g) 5 минути во ладна вода.
Ставете го исцедениот желатин во мал длабок стаклен огноотпорен сад.
Загревајте 1 минута со јачина од 300 W. Промешајте после топењето.
Подгответе ги кременадлите
со масло и зачини. Поставете
ги кружно на решетката.
Оставете 2-3 минути по
печењето.
ПОДГОТВУВАЊЕ ГЛАЗУРА/ПРЕЛИВ (ЗА КОЛАЧИ И ТОРТИ)
Помешајте инстант глазура (околу 14 g) со 40 g шеќер и 250 ml ладна вода.
Гответе непокриено во стаклен огноотпорен сад од 3½ до 4½ минути со
јачина од 800 W, додека глазурата/преливот не стане проѕирен(а). Промешајте
двапати додека готвите.
Подгответе го свинскиот стек
со масло и зачини. Поставете
ги кружно на решетката.
Оставете 2-3 минути по
печењето.
ПОДГОТВУВАЊЕ ЏЕМ
Ставете 600 g овошје (на пример мешано) во соодветно голем стаклен
огноотпорен сад со капак. Додадете 300 g шеќер и промешајте добро. Гответе
покриено околу 10-12 минути со јачина од 800 W. Промешајте неколку пати
додека готвите. Истурете директно во мали тегли со капак.
Затворете по 5 минути.
Издлабете ги јаболката и
наполнете ги со суво грозје
и џем. Ставете и малку
сечкан бадем. Ставете
ги јаболката на плитка
стаклена огноотпорна
чинија. Поставете ја чинијата
директно на плочата.
ПОДГОТВУВАЊЕ ПУДИНГ
Измешајте ја смесата со шеќер и млеко (500 ml) следејќи го упатството на
производителот и добро промешајте. Употребете погоден стаклен огноотпорен
сад со капак. Гответе покриено околу 6½ до 7½ минути со јачина од 800 W.
Промешајте добро неколку пати додека готвите.
Подгответе го пилето со
масло и зачини. Ставете го
пилето со градите надолу,
потоа со градите нагоре во
огноотпорниот сад. Оставете
5 минути по печењето.
ПЕЧЕЊЕ БАДЕМИ
Распоредете рамномерно 30 g исечкан бадем на керамички сад со средна
големина. Промешајте неколку пати за време на печењето од
3½ до 4½ минути со јачина од 600 W. Оставете да отстојат 2-3 минути во
печката. Употребете ракавици при вадењето!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 34
2013-07-22 �� 10:32:37
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО СЕ СОМНЕВАТЕ ИЛИ
ИМАТЕ ПРОБЛЕМ
Чад и лоша миризба при првото користење.
• Тоа е привремена состојба во која се загреваат новите компоненти. Чадот и
миризбата целосно ќе исчезнат по 10 минути користење.
За да ја отстраните миризбата побрзо, ве молиме вклучете ја микробрановата печка
и ставете парчиња лимон или сок од лимон во орманот.
Ако се соочувате со некој од проблемите наведени подолу, испробајте ги понудените
решенија.
Доколку со помош на горните совети не можете да го решите проблемот, обратете
се до вашиот локален SAMSUNG сервисен центар.
Ве молиме подгответе ги следните информации;
• Бројот на моделот и серискиот број, кои обично се наоѓаат на задната страна на печката
• Деталите од гаранцијата
• Јасен опис на проблемот
Потоа обратете се до вашиот локален продавач или до SAMSUNG сервисот.
Печката не се активира кога ќе го притиснете копчето ( ).
• Дали вратата е целосно затворена?
МАКЕДОНСКИ
Ова е нормално.
• Кондензација во внатрешноста на печката.
• Струење на воздух околу вратата и надворешноста.
• Рефлексија на светлина околу вратата и надворешноста.
• Излегување на пареа од вратата или вентилационите отвори.
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Храната воопшто не е зготвена.
• Дали правилно го поставивте тајмерот и/или го притиснавте копето ( )?
• Дали вратата е затворена?
• Дали сте го преоптовариле електричното коло и дошло до избивање на осигурувачот?
SAMSUNG постојано се труди да ги подобрува своите производи. Дизајнот и
спецификациите во упатството се предмет на промени без претходна најава.
Модел
Храната е премногу или недоволно зготвена.
• Дали сте поставиле соодветно времетраење на готвењето за одредениот тип на храна?
• Дали сте избрале соодветна јачина?
Се јавуваат искри и звуци во внатрешноста на печката (електрично празнење).
• Дали сте користеле сад со метални делови?
• Дали сте оставиле вилушка или друг метален прибор во внатрешноста на печката?
• Дали алуминиумската фолија е премногу блиску до внатрешните ѕидови?
MG23F301T**, MG23F302T**
Извор на напојување
230 V - 50 Hz
Потрошувачка на енергија
Микробранови
Грејач
Комбиниран режим
1200 W
1100 W
2300 W
Излезна моќност
100 W / 800 W (IEC-705)
Светилката не работи.
• Светилката не треба да се менува од страна на корисници заради безбедносни
причини. Ве молиме обратете се во најблискиот овластен центар за грижа за
корисници на Samsung и побарајте квалификуван инженер да ја замени светилката.
Работна фреквенција
2450 MHz
Магнетрон
OM75P(31)
Метод на ладење
Вентилатор за ладење со електромотор
Печката предизвикува пречки кај радиоприемниците или телевизорите.
• Додека се користи печката може да се јават мали пречки кај радиоприемниците или
телевизорите. Ова е нормално. За да го отстраните проблемот, поставете ја печката
подалеку од телевизорите, радиоприемниците и антените.
• Ако се јават пречки кај микропроцесорот на печката, екранот може да се ресетира.
За да го отстраните проблемот, исклучете го кабелот за напојување и повторно
вклучете го. Повторно поставете го времето.
Димензии (Ш x В x Д)
Надвор
Внатрешна празнина на печката
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Волумен
23 литри
Тежина
Нето
13 kg приближно
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 35
2013-07-22 �� 10:32:37
ЗEMJA
BOSNIA
ПOBИKAJTE
ИЛИ ПOCETETE HЀ ПΡΕΚУ
ИΗТEPHET HA
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
LATVIA
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Код бр.: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_MK.indd 36
2013-07-22 �� 10:32:37
MG23F301T**
MG23F302T**
imaginaţi-vă posibilităţile
Cuptor cu microunde
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs
Samsung. Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
Manual de utilizare şi ghid de preparare
Vă rugăm să reţineţi că garanţia Samsung NU acoperă apelurile de service
pentru explicarea funcţionării produsului, pentru remedierea unei instalări
inadecvate sau pentru efectuarea de operaţii normale de curăţare sau întreţinere.
Acest manual este produs din hârtie reciclată 100 %.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 1
2013-07-22 �� 10:31:19
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
Asiguraţi-vă de respectarea permanentă a acestor
măsuri de siguranţă.
Înainte de utilizarea cuptorului, confirmaţi
respectarea următoarelor instrucţiuni.
ROMÂNĂ
UTILIZAREA ACESTEI BROŞURI CU INSTRUCŢIUNI
Aţi achiziţionat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucţiuni
conţine informaţii utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului
cu microunde:
• Măsuri de siguranţă
• Accesorii şi recipiente adecvate
• Sfaturi utile pentru preparare
• Sfaturi de preparare
LEGENDĂ PENTRU SIMBOLURI ŞI PICTOGRAME
AVERTISMENT
Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la
vătămări corporale grave sau la deces.
ATENŢIE
Pericole sau acţiuni riscante care pot conduce la
vătămări personale minore sau defecţiuni.
Avertisment; pericol de
incendiu
Avertisment; suprafaţă
fierbinte
Avertisment; electricitate
Avertisment; material exploziv
NU încercaţi.
NU atingeţi.
NU dezasamblaţi.
Urmaţi indicaţiile întocmai.
Deconectaţi ştecherul
cablului de alimentare de la
priza de perete.
Asiguraţi-vă că aparatul
dispune de împământare
pentru a preveni
electrocutarea.
Apelaţi la un centru de
service pentru asistenţă.
Notă
AVERTISMENT (Numai funcţia de microunde)
AVERTISMENT: Dacă uşa sau elementele de
etanşare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul
nu trebuie pus în funcţiune până când nu este
reparat de o persoană competentă.
AVERTISMENT: Este periculoasă executarea
de operaţii de service şi reparaţii care implică
îndepărtarea unui capac ce asigură protecţie
împotriva expunerii la microunde de către o
persoană care nu are competenţa necesară.
AVERTISMENT: Lichidele şi alte alimente nu
trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece
există riscul de explozie.
Acest aparat este destinat să fie utilizat numai în
gospodărie.
Important
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 2
2013-07-22 �� 10:31:20
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii
alimentelor şi băuturilor. Uscarea alimentelor
sau a hainelor şi încălzirea păturilor electrice,
a papucilor, a bureţilor, a lavetelor umede şi a
unor materiale similare poate duce la vătămări
corporale, aprindere sau incendiu.
Dacă emite fum, opriţi sau deconectaţi aparatul
şi lăsaţi uşa închisă, pentru a stinge eventualele
flăcări.
AVERTISMENT: Încălzirea băuturilor la cuptorul
cu microunde poate avea ca rezultat fierberea
întârziată, cu erupţie. De aceea, trebuie să fiţi
atenţi când manevraţi recipientul.
AVERTISMENT: Conţinutul biberoanelor şi al
borcănaşelor de hrană pentru bebeluşi trebuie
amestecat şi trebuie verificată temperatura
acestora înainte de consum, pentru a evita
arsurile.
Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie
încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece
pot exploda, chiar şi după încheierea ciclului de
încălzire la microunde.
Cuptorul trebuie curăţat regulat şi trebuie
îndepărtate depunerile de alimente.
ROMÂNĂ
AVERTISMENT: Permiteţi copiilor să utilizeze
cuptorul cu microunde fără supraveghere
numai dacă au primit instrucţiunile necesare
pentru a putea folosi cuptorul în siguranţă şi
au înţeles riscurile pe care le implică utilizarea
necorespunzătoare.
AVERTISMENT: Acest aparat poate fi folosit
de către copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe
dacă acestea sunt supravegheate sau au
primit instrucţiuni pentru utilizarea aparatului
în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Nu
permiteţi copiilor să transforme aparatul în
obiect de joacă. Curăţarea şi operaţiile de
întreţinere efectuate de utilizator vor fi fi realizate
de copii numai dacă sunt în vârstă de peste 8
ani şi sunt supravegheaţi.
Folosiţi numai instrumente adecvate pentru
utilizarea în cuptoarele cu microunde.
Când încălziţi alimente în recipiente din hârtie
sau plastic, supravegheaţi cu atenţie cuptorul,
deoarece există posibilitatea de aprindere.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 3
2013-07-22 �� 10:31:20
ROMÂNĂ
Necurăţarea cuptorului poate duce la
deteriorarea suprafeţei, ceea ce poate să
afecteze negativ durata de funcţionare a
aparatului şi să determine apariţia unor situaţii
de risc.
Aparatul nu este destinat a fi instalat în vehicule
de teren, rulote şi alte vehicule similare etc.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane fără experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheate
sau instruite corespunzător de către persoana
responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la
utilizarea aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu
transforma aparatul în obiect de joacă.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător, de către un reprezentant de service
al acestuia sau o persoană cu o calificare
similară, pentru a se evita orice risc.
AVERTISMENT: Lichidele sau alte alimente nu
trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece
există riscul de explozie;
Aparatul nu trebuie curăţat sub jet de apă.
Cuptorul trebuie poziţionat într-o direcţie şi la o
înălţime corespunzătoare, care permit accesul
uşor la cavitatea şi zona acestuia de control.
Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată,
acesta trebuie utilizat cu apă timp de 10 minute
şi abia după aceea folosit efectiv.
Dacă aparatul face un zgomot ciudat, are un
miros de ars sau scoate fum, scoateţi-l din priză
imediat şi contactaţi cel mai apropiat centru de
service.
Cuptorul cu microunde trebuie poziţionat astfel
încât ştecherul să fie accesibil.
Cuptorul cu microunde este destinat a fi utilizat
numai plasat pe un bufet sau blat de bucătărie
şi nu trebuie plasat într-un dulap.
AVERTISMENT
(Numai funcţia de microunde) - Opţional
AVERTISMENT: Când aparatul este folosit
în modul combinat, din cauza temperaturilor
generate, copiii trebuie să utilizeze cuptorul
numai sub supravegherea unui adult.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 4
2013-07-22 �� 10:31:20
Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete
metalice ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă
a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, cauzând spargerea sticlei.
Este posibil ca temperatura suprafeţelor
accesibile să fie ridicată când aparatul este în
funcţiune.
Uşa sau suprafaţa exterioară poate să devină
fierbinte când aparatul este în funcţiune.
Nu lăsaţi aparatul şi cablul său la îndemâna
copiilor sub 8 ani.
Aparatele nu sunt destinate a fi operate prin
intermediul unui timer separat sau unui sistem
de telecomandă.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 5
ROMÂNĂ
În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte.
Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire
din interiorul cuptorului.
AVERTISMENT: Părţile accesibile pot deveni
fierbinţi în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie
să aibă acces la cuptor.
Nu se va utiliza un aparat de curăţare cu abur.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este
oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita
posibilitatea de electrocutare.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale
accesibile devin fierbinţi în timpul utilizării.
Trebuie evitată atingerea părţilor care se
încălzesc. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie
să aibă acces la cuptor decât sub supraveghere
permanentă.
Acest aparat poate fi folosit de către copii cu
vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă acestea
sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni
pentru utilizarea aparatului în siguranţă şi
înţeleg riscurile implicate. Nu permiteţi copiilor
să transforme aparatul în obiect de joacă.
Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu se va
efectua de către copii fără supraveghere.
Acest produs este un echipament ISM din clasa
B, grupa 2. Definiţia grupei 2 este: o grupă ce
conţine toate echipamentele ISM în care energia
RF este generată intenţionat şi/sau utilizată
sub formă de radiaţii electromagnetice pentru
tratarea materialelor şi echipamente EDM şi
de sudură în arc. Echipamentele clasa B sunt
echipamente adecvate pentru uz la domiciliu şi în
locuri conectate direct la o reţea de alimentare cu
tensiune scăzută, destinată clădirilor rezidenţiale.
2013-07-22 �� 10:31:20
ROMÂNĂ
INSTALAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
Aşezaţi cuptorul pe o suprafaţă plană, la 85 cm
de la podea. Suprafaţa trebuie să fie suficient de
rezistentă pentru a susţine greutatea cuptorului.
20 cm
10 cm
1.Când instalaţi cuptorul, asiguraţideasupra
în spate
vă că acesta este ventilat
corespunzător, lăsând un spaţiu
10 cm
de 10 cm (4 ţoli) în spate şi părţile de la 85podeacm
în lateral
laterale şi un spaţiu de
20 cm (8 ţoli) deasupra.
2.Îndepărtaţi toate ambalajele din interiorul
cuptorului.
3.Instalaţi inelul rotativ şi platoul rotativ. Verificaţi
dacă platoul rotativ se roteşte liber.
(Numai modelul cu platou rotativ)
4.Cuptorul cu microunde trebuie poziţionat astfel
încât ştecherul să fie accesibil.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător, un reprezentant de service al
acestuia sau o persoană cu calificare similară,
pentru a se evita orice risc.
Pentru siguranţa dvs. personală, introduceţi
cablul într-o priză de c.a. corect împământată.
Nu instalaţi cuptorul cu microunde într-un
mediu cu temperatură sau umiditate ridicată,
respectiv în apropierea unui cuptor tradiţional
sau a unui calorifer. Specificaţiile privind
alimentarea cu curent a cuptorului trebuie
respectate, iar cablurile prelungitoare folosite
să trebuie să aibă acelaşi standard cu cel al
cablului de alimentare furnizat împreună cu
cuptorul. Ştergeţi interiorul şi suprafaţa de
etanşare a uşii cu o cârpă umedă înainte de a
folosi cuptorul pentru prima dată.
CURĂŢAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
Următoarele componente ale cuptorului cu
microunde trebuie curăţate regulat pentru a preveni
depunerea de grăsimi şi resturi de alimente:
• Suprafeţele interioare şi exterioare
• Uşa şi elementele de etanşare ale uşii
• Platoul rotativ şi inelele rotative
(Numai modelul cu platou rotativ)
Asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că elementele de
etanşare ale uşii sunt curate şi uşa se închide
corespunzător.
Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea
suprafeţei, ceea ce poate să afecteze negativ
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 6
2013-07-22 �� 10:31:21
7
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 7
Când curăţaţi partea superioară a
cavităţii, se recomandă să coborâţi
încălzitorul cu 45 ° şi să curăţaţi.
(Numai la modelul cu radiator oscilant)
DEPOZITAREA ŞI REPARAREA CUPTORULUI
CU MICROUNDE
Pentru depozitarea sau repararea cuptorului cu
microunde, trebuie avute în vedere o serie de
măsuri de precauţie simple.
Cuptorul nu trebuie să fie folosit dacă uşa sau
elementele de etanşare ale uşii sunt deteriorate:
• Articulaţia este ruptă
• Elementele de etanşare sunt deteriorate
• Carcasa cuptorului este torsionată sau îndoită
Numai un tehnician de service calificat trebuie să
repare acest cuptor cu microunde
Nu îndepărtaţi NICIODATĂ carcasa exterioară a
cuptorului. În cazul în care cuptorul este defect
şi trebuie reparat sau dacă aveţi îndoieli în
legătura cu starea de funcţionare a acestuia:
• Deconectaţi-l de la priza de perete
• Contactaţi cel mai apropiat centru de service
Dacă doriţi să depozitaţi temporar cuptorul,
alegeţi un loc uscat şi ferit de praf.
Motiv: Praful şi umezeala pot afecta în mod
ROMÂNĂ
durata de funcţionare a aparatului şi să determine
apariţia unor situaţii de risc.
1.Curăţaţi suprafeţele exterioare cu o cârpă moale
şi apă caldă cu săpun. Clătiţi şi uscaţi.
2.Îndepărtaţi orice stropi sau pete de pe
suprafeţele interioare ale cuptorului cu o pânză
înmuiată în detergent. Clătiţi şi uscaţi.
3.Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite
şi mirosurile neplăcute, aşezaţi o ceaşcă de
suc de lămâie diluat în cuptor şi încălziţi timp de
zece minute la putere maximă.
4.Spălaţi platoul în maşina de spălat vase sau
manual ori de câte ori este necesar.
NU vărsaţi apă în orificiile de ventilaţie. Nu
folosiţi NICIODATĂ produse abrazive sau
solvenţi chimici. Aveţi grijă când curăţaţi
elementele de etanşare ale uşii pentru a vă
asigura că nu există particule:
• Acumulate
• Care împiedică închiderea corespunzătoare a uşii
Curăţaţi cavitatea cuptorului cu microunde
imediat după fiecare utilizare cu o soluţie de
detergent slabă, dar lăsaţi cuptorul să se răcească
înainte de a-l curăţa, pentru a evita rănirea.
2013-07-22 �� 10:31:21
ROMÂNĂ
negativ componentele funcţionale ale cuptorului.
Acest cuptor cu microunde nu este destinat
utilizării în scop comercial.
Becul nu trebuie înlocuit personal, din motive de
siguranţă. Contactaţi cel mai apropiat Centru de
asistenţă pentru clienţi Samsung pentru a solicita
înlocuirea becului de către un inginer calificat.
Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile
ude.
Nu opriţi aparatul prin scoaterea din priză a ştecherului
în timp ce se desfăşoară o operaţie.
Nu introduceţi degetele sau substanţe străine în orificiile
aparatului. Dacă în aparat pătrund substanţe străine,
cum ar fi apa, scoateţi cablul de alimentare din priză şi
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Nu aplicaţi o presiune excesivă asupra aparatului şi nu-l
supuneţi la şocuri mecanice.
Nu plasaţi cuptorul pe un obiect fragil, cum ar fi o
chiuvetă sau un obiect din sticlă.
AVERTISMENT
Modificarea sau repararea aparatului trebuie efectuată
doar de personal calificat.
Nu utilizaţi benzen, diluant, alcool sau dispozitive
de curăţat cu abur ori sub presiune pentru a curăţa
aparatul.
Nu încălziţi lichide sau alte alimente în recipiente etanşe
la microunde.
Asiguraţi-vă că tensiunea, frecvenţa şi intensitatea
curentului au valorile menţionate în specificaţiile
produsului.
Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat
cu apă sau abur sub presiune.
Nu instalaţi acest aparat lângă un corp de încălzire sau
materiale inflamabile, în locuri umede, uleioase sau cu
praf, în locuri expuse direct la lumina soarelui sau la apă
sau unde există pericolul unor scurgeri de gaze ori pe
suprafeţe neregulate.
Conectaţi ferm ştecherul cablului de alimentare la priza
de perete. Nu utilizaţi triplu-ştechere, prelungitoare sau
transformatoare electrice.
Nu prindeţi cablul de alimentare de un obiect metalic,
nu-l introduceţi între obiecte sau în spatele cuptorului.
Acest aparat trebuie împământat corespunzător în
conformitate cu reglementările locale şi naţionale.
Nu utilizaţi un ştecher stricat, un cordon deteriorat sau
o priză de perete care nu este fixată corespunzător. În
cazul deteriorării ştecherului sau cablului de alimentare,
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Scoateţi periodic toate substanţele străine, cum ar fi
praful sau apa, din bornele ştecherului şi punctele de
contact, utilizând o cârpă uscată.
Nu turnaţi sau pulverizaţi apă direct pe cuptor.
Nu trageţi sau îndoiţi excesiv cablul de alimentare şi nu
plasaţi obiecte grele pe acesta.
Nu plasaţi obiecte pe cuptor, în interiorul acestuia sau
pe uşa cuptorului.
În cazul unor scurgeri de gaze (gaz propan, gaz petrol
lichefiat etc.), aerisiţi imediat fără să atingeţi ştecherul.
Nu pulverizaţi substanţe volatile, cum ar fi insecticid, pe
suprafaţa cuptorului.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 8
2013-07-22 �� 10:31:25
Nu depozitaţi materiale inflamabile în cuptor. Fiţi foarte
atent la încălzirea preparatelor sau băuturilor care
conţin alcool, deoarece vaporii de alcool pot intra în
contact cu o parte fierbinte a cuptorului.
Utilizaţi durate mai mici pentru cantităţi mai mici pentru
a preveni supraîncălzirea şi arderea mâncării.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în apă
şi ţineţi cablul de alimentare ferit căldură.
Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie
încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot
exploda, chiar şi după încheierea ciclului de încălzire la
microunde. De asemenea, nu încălziţi sticle, borcane şi
recipiente vidate sau sigilate şi nici nuci cu coajă, roşii
etc.
AVERTISMENT: Încălzirea băuturilor în cuptorul cu
microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată,
cu erupţie. De aceea, trebuie să fiţi atenţi când
manevraţi recipientul. Pentru a preveni această situaţie,
lăsaţi ÎNTOTDEAUNA să treacă minim 20 de secunde
de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se
uniformizeze. Amestecaţi lichidul în timpul încălzirii,
dacă este necesar, şi amestecaţi ÎNTOTDEAUNA după
încălzire.
În caz de opărire, respectaţi următoarele instrucţiuni de
PRIM AJUTOR:
• Scufundaţi zona opărită în apă rece minim 10
minute.
• Acoperiţi zona cu o compresă curată şi uscată.
• Nu aplicaţi creme, uleiuri sau loţiuni.
ROMÂNĂ
Ţineţi copiii la distanţă de uşa cuptorului atunci când o
deschideţi sau închideţi, întrucât aceştia se pot lovi de
uşă sau îşi pot prinde degetele în aceasta.
Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie cu materiale textile
sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării
aerului fierbinte din cuptor. De asemenea, cuptorul se
poate supraîncălzi şi se poate opri automat, caz în care
va rămâne oprit până la răcirea suficientă.
Folosiţi întotdeauna mănuşi speciale pentru cuptor
atunci când scoateţi un recipient din cuptor, pentru a
evita arsurile accidentale.
Amestecaţi lichidele la jumătatea timpului de încălzire
sau după aceasta şi aşteptaţi cel puţin 20 de secunde
după încălzire pentru a preveni fierberea întârziată.
Staţi la distanţă de un braţ de cuptor atunci când
deschideţi uşa pentru a evita opărirea cu aerul sau
aburul fierbinte evacuat.
ATENŢIE
Folosiţi doar ustensile adecvate pentru utilizare în
cuptoare cu microunde; NU utilizaţi recipiente metalice,
recipiente cu model aurit sau argintat, frigărui, furculiţe
etc.
Scoateţi firele metalice de la pungile de hârtie ori
plastic.
Motiv: Se pot produce arcuri electrice sau scântei care
pot defecta cuptorul.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde dacă este
gol. Cuptorul cu microunde se va opri automat timp de
30 de minute din motive de siguranţă. Recomandăm să
lăsaţi permanent un pahar de apă în interiorul cuptorului
pentru a absorbi energia microundelor în cazul pornirii
accidentale a cuptorului.
Instalaţi cuptorul cu respectarea spaţiilor libere
specificate în acest manual. (Consultaţi Instalarea
cuptorului cu microunde.)
Nu utilizaţi cuptorul cu microunde pentru a usca hârtii
sau haine.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 9
2013-07-22 �� 10:31:27
• Utilizaţi acest aparat doar în scopul în care a fost creat, după
cum este descris în acest manual de utilizare. Avertismentele şi
instrucţiunile importante de siguranţă din acest manual nu acoperă
toate condiţiile şi situaţiile posibile care pot surveni în timpul utilizării.
Este responsabilitatea dvs. să vă folosiţi simţul practic şi să daţi
dovadă de atenţie şi grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea
aparatului dvs.
• Deoarece următoarele instrucţiuni de utilizare se referă la mai multe
modele, caracteristicile cuptorului dvs. cu microunde ar putea fi
uşor diferite de cele descrise în acest manual şi este posibil ca nu
toate semnele de avertizare să fie valabile. Dacă aveţi întrebări sau
nelămuriri, contactaţi cel mai apropiat centru de service sau căutaţi
asistenţă şi informaţii online, la adresa www.samsung.com.
• Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor. Este
destinat exclusiv uzului casnic. Nu încălziţi niciun tip de materiale
textile sau perniţe umplute cu fibre, deoarece există pericolul de
arsuri şi incendiu. Producătorul nu este răspunzător pentru pagubele
cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.
• Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeţei, ceea
ce poate să afecteze negativ durata de funcţionare a aparatului şi să
determine apariţia unor situaţii de risc.
ROMÂNĂ
Aveţi grijă când conectaţi alte echipamente electrice la
prize din apropierea cuptorului.
MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU EVITAREA POSIBILEI
EXPUNERI LA ENERGIE DE MICROUNDE EXCESIVĂ (NUMAI
FUNCŢIA DE MICROUNDE).
Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranţă poate avea ca rezultat
expunerea nocivă la microunde.
(a) În niciun caz nu trebuie să încercaţi să puneţi în funcţiune cuptorul
cu uşa deschisă, să modificaţi dispozitivele de blocare de siguranţă
(zăvoarele uşii) sau să introduceţi obiecte în orificiile de blocare de
siguranţă.
(b)NU aşezaţi obiecte între uşa cuptorului şi partea frontală a acestuia şi
nu lăsaţi să se acumuleze resturi de alimente sau agenţi de curăţare
pe suprafeţele de etanşare. Asiguraţi-vă că uşa şi suprafeţele de
etanşare ale uşii sunt curate şi, înainte de prima utilizare, ştergeţi-le
cu o cârpă umedă şi apoi cu o cârpă moale şi uscată.
(c) NU puneţi în funcţiune cuptorul dacă este defect până când
nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de
producător. Este extrem de important ca uşa cuptorului să se închidă
corespunzător şi următoarele componente să nu prezinte defecţiuni:
(1) uşa (îndoită)
(2) balamalele uşii (rupte sau desprinse)
(3) elementele şi suprafeţele de etanşare ale uşii
(d)Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de
service calificaţi, instruiţi de producător.
CUM SE ELIMINĂ CORECT ACEST PRODUS
(DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună
cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea
necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod
responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Samsung va percepe o taxă de reparaţii pentru înlocuirea unui accesoriu
sau remedierea unui defect cosmetic dacă deteriorarea aparatului şi/sau
o pierdere a accesoriului a fost cauzată de client. Elementele prevăzute în
această declaraţie includ:
(a) Uşi, mânere, panou exterior sau panou de control cu crestături,
zgârieturi sau sparte.
(b)Tavă, rolă de ghidare, cuplaj sau suport de sârmă spart sau lipsă.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau
să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a
fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 10
2013-07-22 �� 10:31:27
CUPRINS
GHID DE CĂUTARE RAPIDĂ
Ghid de căutare rapidă.................................................................................................11
Cuptorul.......................................................................................................................12
Panoul de control.........................................................................................................12
Accesorii......................................................................................................................13
Setarea orei..................................................................................................................14
Modul de funcţionare a unui cuptor cu microunde........................................................14
Verificarea funcţionării corecte a cuptorului...................................................................15
Prepararea/Reîncălzirea................................................................................................15
Niveluri de putere..........................................................................................................16
Utilizarea funcţiei de deodorizare..................................................................................16
Reglarea duratei de preparare.......................................................................................16
Oprirea preparării..........................................................................................................16
Setarea modului de economisire a energiei...................................................................16
Utilizarea funcţiilor de preparare sănătoasă...................................................................17
Utilizarea programelor de preparare sănătoasă: legume şi cereale.................... 17
Utilizarea programelor de preparare sănătoasă: pui şi peşte............................. 18
Ghid de preparare rapidă la abur
(numai modelele MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*).........19
Utilizarea platoului de rumenire
(numai modelele MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)........21
Programele pentru preparare manuală cu rumenire.......................................... 21
Utilizarea funcţiei de decongelare automată rapidă.......................................................22
Utilizarea programelor de decongelare automată rapidă................................... 23
Utilizarea funcţiei platoul meu........................................................................................23
Utilizarea programelor de platoul meu............................................................... 23
Alegerea accesoriilor.....................................................................................................24
Prepararea la gril...........................................................................................................24
Prepararea combinată la microunde şi gril.....................................................................24
Dezactivarea semnalului de avertizare...........................................................................25
Blocarea de siguranţă a cuptorului cu microunde..........................................................25
Ghidul pentru materiale de gătit....................................................................................26
Ghid de preparare........................................................................................................27
În caz de nelămuriri sau probleme................................................................................35
Specificaţii tehnice........................................................................................................35
Dacă doriţi să preparaţi alimente.
1. Aşezaţi mâncarea în cuptorul cu microunde.
Selectaţi nivelul de putere prin apăsarea butonului
Microunde ( ) o dată sau de mai multe ori.
ROMÂNĂ
2. Selectaţi durata de preparare prin rotirea butonului
disc în direcţia corespunzătoare.
3. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Rezultat:
Începe prepararea. La terminarea
preparării, cuptorul emite un semnal de
avertizare de 4 ori.
Dacă doriţi să decongelaţi automat alimente.
1. Plasaţi alimentele congelate în cuptor.
Selectaţi tipul de alimente pe care le preparaţi
apăsând butonul Decongelare rapidă ( ) o dată
sau de mai multe ori.
2. Selectaţi greutatea prin rotirea butonului disc în
direcţia corespunzătoare.
3. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Dacă doriţi să creşteţi durata cu 30 de secunde.
Lăsaţi alimentele în cuptor.
Apăsaţi butonul +30s o dată sau de mai multe ori
pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriţi
să îl adăugaţi.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 11
2013-07-22 �� 10:31:28
PANOUL DE CONTROL
Dacă doriţi să preparaţi alimente utilizând grilul.
1. Apăsaţi butonul Gril ( ).
ROMÂNĂ
1
2. Selectaţi durata de preparare prin rotirea butonului
disc în direcţia corespunzătoare.
2
3. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
3
8
4
9
5
10
6
CUPTORUL
1
2
3
5
4
11
7
1. AFIŞAJ
7. BUTONUL STOP/ECO
2. BUTONUL PREPARARE
SĂNĂTOASĂ
8. BUTONUL PLATOUL MEU
3. BUTONUL DECONGELARE
RAPIDĂ
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
MÂNERUL UŞII
ORIFICII DE VENTILAŢIE
GRIL
LUMINĂ
AFIŞAJ
ZĂVOARELE UŞII
10
11
4. BUTONUL MICROUNDE
12
5. BUTONUL GRIL
7. UŞĂ
8. PLATOU ROTATIV
9. CUPLAJ
10.INEL ROTATIV
11.ORIFICII DE BLOCARE DE
SIGURANŢĂ
12.PANOU DE CONTROL
12
9. BUTONUL DEODORIZARE
10.BUTONUL MICROUNDE+GRIL
11.BUTON SETARE ORĂ
12.BUTONUL START/+30s
6. DISC
(GREUTATE/PORŢIUNE/TIMP)
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 12
2013-07-22 �� 10:31:28
ACCESORII
6. Vas de preparare la aburi, consultaţi paginile
19-21. (numai modelele MG23F301TF*,
MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
În funcţie de modelul achiziţionat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care
pot fi utilizate în diferite moduri.
Scop :
1. Cuplajul este montat deja pe axul motorului, la baza
cuptorului.
Cuplajul roteşte platoul rotativ.
NU utilizaţi cuptorul cu microunde fără inelul rotativ şi platoul rotativ.
2. Inelul rotativ trebuie amplasat în centrul cuptorului.
Scop :
NU utilizaţi modul Gril ( ) şi modul Combi (
preparare la aburi.
Inelul rotativ susţine platoul rotativ.
3. Platoul rotativ trebuie aşezat pe inelul rotativ, cu
centrul fixat în cuplaj.
Scop:
Mod de utilizare
Platoul rotativ reprezintă principala
suprafaţă de preparare şi poate fi
îndepărtat uşor pentru curăţare.
(Vas pentru prepararea
la aburi)
4. Suportul pentrugril se aşează deasupra platoului
rotativ.
Scop:
ROMÂNĂ
Scop :
Vasul din plastic pentru preparare la
aburi atunci când utilizaţi funcţia de preparare rapidă cu
aburi.
MW (
O
)
) cu vasul pentru
GRIL ( )
X
COMBI (
)
X
Suportul metalic poate fi utilizat pentru
preparare la gril şi combinată.
5. Platoul de rumenire, consultaţi pagina 21-22.
(numai modelele MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Scop:
Platoul de rumenire se utilizează
pentru a rumeni mai bine alimentele preparate în modurile
de preparare combinată la microunde sau gril. Face ca
produsele de patiserie şi pizza să devină crocante.
NU utilizaţi cuptorul cu microunde fără inelul rotativ şi platoul rotativ.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 13
2013-07-22 �� 10:31:29
ROMÂNĂ
SETAREA OREI
MODUL DE FUNCŢIONARE A UNUI CUPTOR CU
MICROUNDE
Cuptorul dvs. cu microunde are un ceas încorporat. Când este furnizată
energie, pe afişaj apare automat indicaţia „:0”, „88:88” sau „12:00”.
Vă rugăm să setaţi ora curentă. Ora poate fi afişată în format de 24 sau de
12 ore. Trebuie să setaţi ceasul:
• La prima instalare a cuptorului cu microunde
• După o pană de curent
Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvenţă; energia emisă
permite gătirea sau reîncălzirea alimentelor fără a se modifica forma sau
culoarea acestora.
Puteţi utiliza cuptorul cu microunde pentru:
• Decongelare (manuală şi automată)
• Preparare
• Reîncălzire
Nu uitaţi să reglaţi ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă şi
invers.
Funcţia de economisire automată a energiei
Dacă nu selectaţi nicio funcţie când aparatul este în curs de a fi setat
sau funcţionează cu condiţia de oprire temporară, funcţia este anulată
şi ceasul va fi afişat după 25 de minute. Lampa cuptorului se va stinge
după 5 minute în cazul în care uşa este deschisă.
Principiile preparării.
1. Microundele generate de magnetron sunt distribuite
uniform în timpul rotirii alimentelor pe platoul rotativ.
Astfel, alimentele sunt gătite uniform.
2. Microundele sunt absorbite de alimente până la
o adâncime de circa 1 ţol (2,5 cm). Prepararea
continuă pe măsură ce căldura se difuzează în
interiorul alimentelor.
3. Timpii de preparare variază în funcţie de recipientul
utilizat şi de proprietăţile alimentelor:
• Cantitatea şi densitatea
• Conţinutul de apă
• Temperatura iniţială (congelate sau nu)
1. Pentru a afişa ora în...
Formatul de 24 ore
Formatul de 12 ore
Apăsaţi butonul Ceas (
) o dată sau de două ori.
2. Rotiţi butonul disc pentru a seta ora.
3. Apăsaţi butonul Ceas (
Deoarece mijlocul alimentelor se prepară prin disiparea căldurii,
prepararea continuă chiar şi după ce scoateţi alimentele din cuptor. Prin
urmare, trebuie să respectaţi duratele de preparare specificate în reţete
şi în această broşură pentru a asigura:
).
• Prepararea şi pătrunderea uniformă a alimentelor
• Temperatura uniformă a alimentelor
4. Rotiţi butonul disc pentru a seta minutele.
5. Apăsaţi butonul Ceas (
).
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 14
2013-07-22 �� 10:31:29
VERIFICAREA FUNCŢIONĂRII CORECTE A
CUPTORULUI
PREPARAREA/REÎNCĂLZIREA
Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a
alimentelor.
Verificaţi ÎNTOTDEAUNA setările pentru preparare înainte de a lăsa cuptorul
nesupravegheat.
Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideţi uşa.
1. Apăsaţi butonul Microunde (
1. Apăsaţi butonul Microunde (
Rezultat:
).
Rezultat:
Sunt afişate indicaţiile de
800 W (puterea de preparare maximă)
2. Setaţi timpul la 4-5 minute prin rotirea butonului de
disc şi apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Rezultat:
Lumina din cuptor se aprinde, iar
platoul rotativ începe să se rotească.
1) Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite
4 semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
).
Sunt afişate indicaţiile de
800 W (puterea de preparare maximă):
Selectaţi nivelul de putere
corespunzător apăsând din nou butonul Microunde ( )
până când se afişează puterea adecvată. Consultaţi tabelul
pentru nivelurile de putere.
ROMÂNĂ
Următorul procedeu simplu vă permite să verificaţi buna funcţionare a
cuptorului dvs. în orice moment.
Deschideţi uşa cuptorului trăgând mânerul din partea dreaptă a uşii. Aşezaţi
un pahar de apă pe platoul rotativ. Apoi închideţi uşa.
2. Setaţi durata de preparare prin rotirea butonului
disc.
Rezultat:
Se afişează durata de preparare.
3. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Rezultat:
Cuptorul trebuie conectat la o priză de perete adecvată. Platoul rotativ
trebuie să fie fixat corespunzător în cuptor. Dacă se utilizează un alt
nivel de putere decât cel maxim, fierberea apei durează mai mult.
Lumina din cuptor se aprinde, iar
platoul rotativ începe să se rotească.
1) Prepararea începe, iar la încheiere
cuptorul emite 4 semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Nu porniţi niciodată cuptorul cu microunde atunci când este gol.
Dacă doriţi să încălziţi un vas cu alimente într-un interval scurt, la putere
maximă (800 W), apăsaţi butonul +30s o dată pentru fiecare interval de
preparare de 30 de secunde. Cuptorul porneşte imediat.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 15
2013-07-22 �� 10:31:30
NIVELURI DE PUTERE
REGLAREA DURATEI DE PREPARARE
Puteţi alege unul dintre nivelurile de putere menţionate mai jos.
Puteţi creşte durata de preparare apăsând butonul +30s
o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care
doriţi să-l adăugaţi.
ROMÂNĂ
Nivel de putere
Putere
MWO
GRIL
RIDICAT
800 W
-
Apăsaţi butonul +30s o dată pentru fiecare interval de
30 de secunde pe care doriţi să-l adăugaţi.
MEDIU RIDICAT
600 W
-
OPRIREA PREPARĂRII
MEDIU
450 W
-
Puteţi opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.
MEDIU SCĂZUT
300 W
-
1. Pentru a opri temporar;
DECONGELARE ( )
180 W
-
SCĂZUT/MENŢINERE TEMPERATURĂ
100 W
-
GRIL
-
1100 W
COMBI I (
)
600 W
1100 W
COMBI II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
COMBI III (
1) Deschideţi uşa.
Rezultat: Prepararea se opreşte. Pentru a relua
prepararea, închideţi uşa şi apăsaţi din
nou butonul ( ).
2) Apăsaţi butonul Oprire ( ).
Rezultat: Prepararea se opreşte. Pentru a relua prepararea, apăsaţi
din nou ( ).
2. Pentru a opri complet;
Apăsaţi butonul Oprire ( ).
Dacă selectaţi un nivel de putere mai mare, durata de preparare trebuie
redusă.
Dacă selectaţi un nivel de putere mai mic, durata de preparare trebuie
crescută.
Rezultat:
Procesul de preparare se opreşte. Dacă
doriţi să anulaţi setările de preparare,
apăsaţi din nou butonul Oprire ( ).
De asemenea, puteţi să anulaţi setările înainte de începerea procesului,
apăsând butonul Oprire ( ).
UTILIZAREA FUNCŢIEI DE DEODORIZARE
Utilizaţi această caracteristică după prepararea alimentelor cu mirosuri
puternice sau în cazul în care este fum mult în cuptor.
Mai întâi, curăţaţi interiorul cuptorului.
SETAREA MODULUI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
Cuptorul dispune de un mod de economisire a energiei. Această funcţie
economiseşte energie electrică când cuptorul nu este utilizat. Starea normală
este în modul aşteptare şi afişarea ceasului atunci când nu utilizaţi aparatul.
Apăsaţi butonul Deodorizare ( ) după terminarea
curăţării. Veţi auzi 4 semnale sonore scurte.
• Apăsaţi butonul Economisire energie (
Rezultat: Afişaj oprit.
Timpul de deodorizare a fost setat la 5 minute. La fiecare apăsare a
butonului +30s, timpul este crescut cu 30 de secunde.
).
• Pentru a ieşi din modul de economisire a energiei, deschideţi
uşa sau apăsaţi pe butonul Economisire energie ( ), iar
afişajul va indica ora curentă. Cuptorul este pregătit pentru utilizare.
Durata maximă de deodorizare este de 15 minute.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 16
2013-07-22 �� 10:31:31
UTILIZAREA FUNCŢIILOR DE PREPARARE SĂNĂTOASĂ
UTILIZAREA PROGRAMELOR DE PREPARARE
SĂNĂTOASĂ: LEGUME ŞI CEREALE
Funcţia de preparare sănătoasă are douăzeci de durate de preparare
preprogramate. Nu este necesar să setaţi duratele de preparare şi nivelul de
putere. Puteţi ajusta dimensiunea porţiei prin rotirea butonului disc.
Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.
1. Selectaţi tipul de alimente pe care le preparaţi
apăsând butonul Preparare sănătoasă ( ) sau
butonul Preparare sănătoasă ( ) o dată sau de
mai multe ori.
Cod
2. Selectaţi dimensiunea porţiei prin rotirea butonului
disc. (Consultaţi tabelul alăturat).
Aliment
Porţie
(g)
Durată de
aşteptare
(min.)
1
Broccoli
250
500
1-2
Spălaţi şi curăţaţi broccoli proaspăt şi preparaţi
inflorescenţele. Aşezaţi-le în mod egal într-un
bol de sticlă cu capac. Adăugaţi 30 ml (2 linguri)
de apă dacă preparaţi 250 g şi adăugaţi 60-75
ml (4-5 linguri) pentru 500 g. Plasaţi bolul în
centrul platoului rotativ. Se acoperă cu un capac.
Amestecaţi după preparare.
2
Morcovi
250
1-2
Spălaţi şi curăţaţi morcovii şi pregătiţi-i în felii
egale. Aşezaţi-le în mod egal într-un bol de sticlă
cu capac. Adăugaţi 30 ml (2 linguri) de apă dacă
pregătiţi 250 g. Plasaţi bolul în centrul platoului
rotativ. Se acoperă cu un capac. Amestecaţi după
preparare.
3
Fasole verde
250
1-2
Clătiţi şi curăţaţi fasolea verde. Aşezaţi-le în mod
egal într-un bol de sticlă cu capac. Adăugaţi 30 ml
(2 linguri) de apă dacă pregătiţi 250 g. Plasaţi bolul
în centrul platoului rotativ. Se acoperă cu un capac.
Amestecaţi după preparare.
4
Spanac
150
1-2
Spălaţi şi curăţaţi spanacul. Aşezaţi-l într-un bol de
sticlă cu capac. Nu se adaugă apă. Plasaţi bolul în
centrul platoului rotativ. Se acoperă cu un capac.
Amestecaţi după preparare.
3. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Rezultat:
Începe prepararea. La încheiere.
1) Cuptorul emite 4 semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii
preparării se va declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Recomandări
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.
ROMÂNĂ
Următorul tabel prezintă 12 programe automate pentru o dietă sănătoasă
pentru pregătirea legumelor sau cerealelor. Tabelul conţine cantităţi, durate
de aşteptare şi recomandări corespunzătoare.
Programele1-10 funcţionează numai cu microunde.
Programele 11-12 funcţionează în mod combinat microunde-gril.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 17
2013-07-22 �� 10:31:32
Aliment
Porţie
(g)
5
Ştiuleţi de
porumb
250
(1 buc.)
6
Cartofi
decojiţi
Orez brun
(semifiert)
ROMÂNĂ
Cod
7
8
9
10
Macaroane
integrale
Quinoa
Bulgur
Durată de
aşteptare
(min.)
Recomandări
Cod
1-2
Clătiţi şi curăţaţi şi aşezaţi-l pe un platou oval de
sticlă. Acoperiţi cu folie specială pentru microunde
şi găuriţi folia.
11
250
500
2-3
Spălaţi şi cojiţi cartofii şi tăiaţi-i în bucăţi de aceeaşi
dimensiune. Aşezaţi-i într-un bol de sticlă cu capac.
Adăugaţi 45-60 ml apă (3-4 linguri). Plasaţi bolul în
centrul platoului rotativ. Se acoperă cu un capac.
12
125
5-10
125
125
125
1
1-3
2-5
Se foloseşte un platou mare de sticlă
termorezistentă, cu capac. Adăugaţi o cantitate
dublă de apă rece (¼ l). Se acoperă cu un capac.
Amestecaţi înainte de perioada de aşteptar şi
adăugaţi sare şi verdeaţă.
Porţie
(g)
Durată de
aşteptare
(min.)
Legume
gratinate
500
2-3
Puneţi legumele, cum ar fi feliile de cartofi, bucăţile
de ardei şi roşiilor şi sosul pregătite dinainte, pe o
farfurie din sticlă termorezistentă, de dimensiune
corespunzătoare. Adăugaţi brânză rasă deasupra.
Se aşează farfuria pe suport.
Roşii la gril
400
1-2
Clătiţi şi curăţaţi roşiile, tăiaţi-le pe jumătate şi
aşezaţi-le pe o farfurie termorezistentă. Adăugaţi
brânză rasă deasupra. Aşezaţi farfuria pe suportul
metalic.
Aliment
Recomandări
UTILIZAREA PROGRAMELOR DE PREPARARE
SĂNĂTOASĂ: PUI ŞI PEŞTE
Următorul tabel prezintă 8 programe automate pentru o dietă sănătoasă
pentru pregătirea puiului şi peştelui, cantităţile, timpul de aşteptare şi
recomandările corespunzătoare. Programele1-6 funcţionează numai cu
microunde. Programele 7-8 funcţionează în mod combinat microunde-gril.
Se foloseşte un platou mare de sticlă
termorezistentă, cu capac. Se adaugă ½ l apă în
clocot, un vârf de sare şi se amestecă bine. Se
găteşte fără capac. Se amestecă înainte de durata
de aşteptare şi se scurg bine după aceea.
Cod
Se foloseşte un platou mare de sticlă
termorezistentă, cu capac. Adăugaţi o cantitate
dublă de apă rece (250 ml). Se acoperă cu un
capac. Amestecaţi înainte de perioada de aşteptar
şi adăugaţi sare şi verdeaţă.
Se foloseşte un platou mare de sticlă
termorezistentă, cu capac. Adăugaţi o cantitate
dublă de apă rece (250 ml). Se acoperă cu un
capac. Amestecaţi înainte de perioada de aşteptar
şi adăugaţi sare şi verdeaţă.
Aliment
Porţie
(g)
Durată de
aşteptare
(min.)
Recomandări
1
Piept de
pui
300
(2 buc.)
2
Clătiţi bucăţile şi aşezaţi-le pe un platou ceramic.
Se acoperă cu folie specială pentru microunde.
Găuriţi folia. Aşezaţi farfuria pe platoul rotativ.
2
Piept de
curcan
300
(2 buc.)
2
Clătiţi bucăţile şi aşezaţi-le pe un platou ceramic.
Se acoperă cu folie specială pentru microunde.
Găuriţi folia. Aşezaţi farfuria pe platoul rotativ.
3
Fileuri
de peşte
proaspăt
300
(2 buc.)
1-2
Clătiţi peştele şi aşezaţi-l pe un platou din ceramică,
adăugaţi 1 lingură de suc de lămâie. Se acoperă
cu folie specială pentru microunde. Găuriţi folia.
Aşezaţi farfuria pe platoul rotativ.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 18
2013-07-22 �� 10:31:33
Cod
Aliment
Porţie
(g)
Durată de
aşteptare
(min.)
Recomandări
File de
somon
proaspăt
300
(2 buc.)
1-2
Clătiţi peştele şi aşezaţi-l pe un platou din ceramică,
adăugaţi 1 lingură de suc de lămâie. Se acoperă
cu folie specială pentru microunde. Găuriţi folia.
Aşezaţi farfuria pe platoul rotativ.
5
Creveţi
proaspeţi
250
1-2
Clătiţi creveţii şi aşezaţi-i pe un platou din ceramică,
adăugaţi 1 lingură de suc de lămâie. Se acoperă
cu folie specială pentru microunde. Găuriţi folia.
Aşezaţi farfuria pe platoul rotativ.
6
Păstrăv
proaspăt
200
(1 peşte)
2
Aşezaţi 2 peşti întregi într-un platou termorezistent.
Adăugaţi un vârf de sare, 1 lingură de suc de
lămâie, sare şi verdeaţă. Se acoperă cu folie
specială pentru microunde. Găuriţi folia. Aşezaţi
farfuria pe platoul rotativ.
Peşte prăjit
200
(1 peşte)
3
8
File de
somon la
gril
300
(2 fileuri)
2
Vasul de preparare rapidă la aburi este bazat pe principiile preparării la aburi
şi este destinat preparării rapide şi sănătoase în cuptorul dvs. cu microunde
Samsung.
Acest accesoriu este ideal pentru a găti orez, paste, legume etc. în timp
record, păstrându-le valorile nutriţionale.
Setul pentru preparare rapidă la aburi este compus din 3 elemente:
ROMÂNĂ
4
7
GHID DE PREPARARE RAPIDĂ LA ABUR
(NUMAI MODELELE MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Vas
Platou
Capac
Toate piesele suportă temperaturi de la-20 ºC la 140 ºC.
Adecvate pentru păstrarea în congelator. Pot fi utilizate separat sau
împreună.
Ungeţi peştele întreg (păstrăv sau doradă) cu ulei
şi adăugaţi verdeaţă şi condimente. Aşezaţi peştii
alături (alternativ, cap-coadă) pe suportul metalic
înalt. Întoarceţi-i pe cealaltă parte după semnalul
sonor.
CONDIŢII DE UTILIZARE:
Nu utilizaţi:
• pentru prepararea alimentelor cu conţinut ridicat de zahăr sau
grăsime,
• cu funcţia de gril sau de încălzire cu rotire sau pe plită.
Aşezaţi bucăţile de peşte uniform pe suportul înalt.
Întoarceţi-i pe cealaltă parte după semnalul sonor.
Spălaţi toate piesele bine în apă cu săpun înainte de prima utilizare.
Pentru duratele de preparare, consultaţi instrucţiunile din tabelul de pe
pagina următoare.
ÎNTREŢINERE:
Vasul pentru preparare la abur poate fi spălat în maşina de spălat vase.
Când spălaţi de mână, utilizaţi apă fierbinte şi detergent. Nu utilizaţi
cârpe abrazive.
Unele alimente (cum ar fi roşiile) pot decolora plasticul. Acest lucru este
normal, nefiind un defect de fabricaţie.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 19
2013-07-22 �� 10:31:33
DECONGELAREA:
Aliment
Aşezaţi alimentele congelate în vasul de preparare la aburi, fără capac.
Lichidul va rămâne în partea de jos a vasului şi nu va afecta alimentele.
ROMÂNĂ
Anghinare
Legume
proaspete
Legume
congelate
Orez
Cartofi în
coajă
Porţie
Niveluri de
putere
Stufat
(rece)
Niveluri de
putere
Timp de
preparare
(min.)
Durată de
aşteptare
(min.)
Timp de
preparare
(min.)
5-6
Durată de
aşteptare
(min.)
1-2
Recipiente
400 g
600 W
Vas + Capac
Instrucţiuni
Puneţi stufatul în vasul de preparare la aburi. Se acoperă cu capacul.
Amestecaţi bine înainte de perioada de aşteptare.
Supă
400 g
800 W
3-4
1-2
Vas + Capac
(rece)
Instrucţiuni
Turnaţi în vasul de preparare la aburi. Se acoperă cu capacul. Amestecaţi bine
înainte de perioada de aşteptare.
Supă
400 g
800 W
8-10
2-3
Vas + Capac
congelată Instrucţiuni
Puneţi supa congelată în vasul de preparare la aburi. Se acoperă cu capacul.
Amestecaţi bine înainte de perioada de aşteptare.
Gogoşi
150 g
600 W
1-2
2-3
Vas + Capac
cu gem
Instrucţiuni
congelate Umeziţi cu apă rece partea de sus a gogoşilor umplute. Puneţi 1-2 gogoşi
congelate una lângă alta în vasul de preparare la aburi. Se acoperă cu
capacul.
Compot de
250 g
800 W
3-4
2-3
Vas + Capac
fructe
Instrucţiuni
Cântăriţi fructele proaspete (de exemplu, mere, pere, prune, caise, mango sau
ananas) după ce le curăţaţi de coajă, le spălaţi şi le tăiaţi felii sau cubuleţe.
Puneţi-le în vasul de preparare la aburi. Adăugaţi 1-2 linguri de apă şi 1-2
linguri de zahăr. Acoperiţi cu capacul.
PREPARAREA:
Aliment
Porţie
Recipiente
300 g
Vas cu platou +
800 W
5-6
1-2
(1-2 buc.)
Capac
Instrucţiuni
Spălaţi şi curăţaţi anghinarea. Plasaţi platoul în bol. Puneţi anghinarea pe tavă.
Adăugaţi o lingură de suc de lămâie. Se acoperă cu capacul.
Vas cu platou +
300 g
800 W
4-5
1-2
Capac
Instrucţiuni
Cântăriţi legumele (broccoli, conopidă, morcovi, ardei) după ce le-aţi spălat,
curăţat şi tăiat în bucăţi de aceeaşi dimensiune. Plasaţi tava în bol. Aranjaţi
legumele pe platou. Adăugaţi 2 linguri de apă. Se acoperă cu capacul.
Vas cu platou +
300 g
600 W
7-8
2-3
Capac
Instrucţiuni
Puneţi legumele congelate în vasul de preparare la aburi. Plasaţi platoul în
bol. Adăugaţi 1 lingură de apă. Se acoperă cu capacul. Amestecaţi bine după
preparare.
250 g
800 W
15-18
5-10
Vas + Capac
Instrucţiuni
Puneţi orez în vasul de preparare la aburi. Se adaugă 500 ml de apă rece. Se
acoperă cu capacul. După preparare, lăsaţi orezul alb 5 minute, cel maro 10
minute, pentru a se răci.
500 g
800 W
7-8
2-3
Vas + Capac
Instrucţiuni
Cântăriţi şi clătiţi cartofii şi aşezaţi-i în vasul pentru preparare la aburi. Adăugaţi
3 linguri de apă. Se acoperă cu capacul.
Manipularea vasului de preparare rapidă la aburi
+
Vas + Capac
Vas cu platou + Capac
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 20
2013-07-22 �� 10:31:34
PRECAUŢII:
4. Aşezaţi platoul de rumenire în cuptorul cu
microunde, pe suportul metalic (sau platoul rotativ).
Aveţi grijă la deschiderea capacului vasului cu aburi, deoarece aburii
degajaţi pot fi foarte fierbinţi.
5. Selectaţi durata şi puterea de preparare corespunzătoare.
(Consultaţi tabelul alăturat)
Utilizaţi mănuşi pentru cuptor când luaţi vasul după preparare.
Curăţarea platoului de rumenire
Curăţaţi platoul de rumenire cu apă caldă şi detergent şi clătiţi cu apă curată.
Nu utilizaţi perii sau bureţi duri, deoarece stratul superior al platoului se
poate deteriora.
Platoul de rumenire vă permite să rumeniţi alimentele nu numai la suprafaţă,
cu ajutorul grilului, ci şi în partea de jos datorită temperaturii ridicate a
platoului. Tabelul de la pagina următoare vă indică o serie de articole pe
care le puteţi prepara utilizând platoul de rumenire.
Platoul de rumenire poate fi utilizate şi pentru şuncă, ouă, cârnăciori etc.
ROMÂNĂ
UTILIZAREA PLATOULUI DE RUMENIRE
(NUMAI MODELELE MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Reţineţi
Platoul de rumenire nu poate fi spălat în maşina de spălat vase.
PROGRAMELE PENTRU PREPARARE MANUALĂ CU
RUMENIRE
1. Aşezaţi platoul de rumenire direct pe platoul rotativ
şi preîncălziţi-l utilizând cea mai ridicată setare în
modul combinat microunde-gril [600 W + Grill (
)],
respectând duratele şi instrucţiunile din tabel.
Vă recomandăm să preîncălziţi platoul de rumenire direct pe platoul rotativ.
Preîncălziţi platoul de rumenire utilizând funcţia 600 W + Gril (
) timp de
3-5 minute. Urmaţi duratele şi instrucţiunile din tabel.
Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru cuptor pentru a scoate
platoul de rumenire, deoarece acesta de înfierbântă foarte tare.
Aliment
2. Dacă gătiţi alimente precum şuncă şi ouă, ungeţi platoul cu ulei pentru a
rumeni bine alimentele.
Şuncă
Reţineţi că platoul de rumenire are un strat de teflon care nu este
rezistent la zgârieturi. Nu folosiţi obiecte ascuţite, cum ar fi un cuţit,
pentru a tăia alimente pe platoul de rumenire.
Pentru a evita formarea de zgârieturi pe suprafaţa platoului de rumenire,
folosiţi accesorii din plastic sau mutaţi alimentele de pe platou pentru a
le tăia.
Roşii la gril
3. Aşezaţi mâncarea pe platoul de rumenire.
Nu aşezaţi pe platoul de rumenire obiecte care nu
sunt rezistente la căldură, de exemplu boluri din
plastic.
Porţie
4 felii (80 g)
Durată de
Timp de
preîncălzire (min.) preparare (min.)
600 W + Gril
3
3½-4
Putere
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Aliniaţi feliile pe platoul de rumenire.
Aşezaţi platoul de rumenire pe suportul metalic.
200 g
450 W + Gril
3
4½-5
(2 buc.)
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Tăiaţi roşiile în jumătate. Puneţi brânză
deasupra. Aranjaţi un cerc pe platoul de rumenire. Aşezaţi platoul de
rumenire pe suportul metalic.
Nu aşezaţi niciodată platoul de rumenire în cuptor fără platoul rotativ.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 21
2013-07-22 �� 10:31:34
Aliment
ROMÂNĂ
Burger
(congelat)
Baghete
(congelate)
Pizza
(congelată)
Cartofi copţi
Crochete
de peşte
(congelate)
Bulete din pui
(congelate)
Durată de
Timp de
preîncălzire (min.) preparare (min.)
2 bucăţi (125 g) 600 W + Gril
3
7-7½
Porţie
Putere
Aliment
Pizza (rece)
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Aranjaţi burgerii congelaţi într-un cerc
pe platoul de rumenire. Aşezaţi platoul de rumenire pe suportul metalic.
Întoarceţi-i pe partea cealaltă după 4-5 min.
200-250 g
450 W + Gril
4
8-9
(2 buc.)
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Aşezaţi o baghetă în centru şi 2 baghete
una lângă alta pe platou. Aşezaţi platoul de rumenire pe suportul metalic.
300-350 g
600 W + Gril
4
9-10
Porţie
300-350 g
Durată de
Timp de
preîncălzire (min.) preparare (min.)
450 W + Gril
4
6½-7½
Putere
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Aşezaţi pizza rece pe platou. Aşezaţi
platoul de rumenire pe suportul metalic.
UTILIZAREA FUNCŢIEI DE DECONGELARE
AUTOMATĂ RAPIDĂ
Funcţia de decongelare automată vă permite să decongelaţi carne, pui,
peşte sau pâine/tarte. Durata de decongelare şi nivelul de putere se setează
automat. Trebuie doar să selectaţi programul şi cantitatea.
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.
Mai întâi, aşezaţi alimentele congelate în centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Aşezaţi pizza congelată pe platoul de
rumenire. Aşezaţi platoul de rumenire pe suportul metalic.
250 g
600 W + Gril
3
5-6
500 g
8-9
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Tăiaţi cartofii în jumătate. Aşezaţi-i pe
platoul de rumenire cu partea tăiată în jos. Aranjaţi-i în cerc. Aşezaţi platoul
de rumenire pe suportul metalic.
150 g (5 buc.) 600 W + Gril
4
7-8
300 g (10 buc.)
9-10
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Ungeţi platoul cu 1 lingură de ulei. Aşezaţi
crochetele de peşte în cerc pe platou. Întoarceţi-le pe partea cealaltă după
4 min. (5 buc.) sau 6 min. (10 buc.).
125 g
600 W + Gril
4
5-5½
250 g
7½-8
< Recomandări >
Preîncălziţi platoul de rumenire. Ungeţi platoul cu 1 lingură de Aşezaţi
buletele din pui pe platou. Aşezaţi platoul de rumenire pe suportul metalic.
Întoarceţi-le pe partea cealaltă după 3 min. (125 g) sau 5 min. (250 g).
1. Selectaţi tipul de alimente pe care le preparaţi
apăsând butonul Decongelare rapidă ( ) o dată
sau de mai multe ori. (Consultaţi tabelul alăturat).
2. Selectaţi greutatea alimentelor prin rotirea butonului
disc.
3. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Rezultat:
• Începe decongelarea.
• Cuptorul emite un semnal sonor scurt
la jumătatea programului de decongelare pentru a vă
aminti să întoarceţi alimentele pe partea cealaltă.
• Apăsaţi din nou butonul ( ) pentru a încheia
decongelarea.
Puteţi decongela alimente şi manual. Pentru a realiza acest lucru,
selectaţi funcţia de preparare/reîncălzire cu nivelul de putere
180 W. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea
„Preparare/Reîncălzire” la pagina 15.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 22
2013-07-22 �� 10:31:34
UTILIZAREA PROGRAMELOR DE DECONGELARE
AUTOMATĂ RAPIDĂ
UTILIZAREA FUNCŢIEI PLATOUL MEU
Funcţia Platoul meu are două durate de preparare preprogramate. Nu este
necesar să setaţi duratele de preparare şi nivelul de putere. Puteţi ajusta
numărul de serviri prin rotirea butonului disc. Mai întâi, aşezaţi alimentele în
centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.
Următorul tabel prezintă diferite programe de decongelare automată rapidă, cantităţi,
durate de aşteptare şi recomandări corespunzătoare. Îndepărtaţi toate ambalajele
înainte de decongelare. Aşezaţi carnea, puiul, pâinea/tartele pe un platou ceramic.
1. Carne
2. Pui
Dimensiune
Durată de
porţie (g) aşteptare (min.)
200-1500
200-1500
20-60
20-60
3. Peşte
200-1500
20-50
4. Pâine/
Tarte
125-625
5-20 min.
1. Selectaţi tipul de alimente pe care le preparaţi
apăsând butonul Platoul meu ( ) o dată sau de
mai multe ori.
Recomandări
Protejaţi marginile cu folie de aluminiu.
Întoarceţi carnea pe partea cealaltă după semnalul
sonor. Acest program este adecvat pentru carne de vită,
miel, porc, fripturi, cotlete şi carne tocată.
ROMÂNĂ
Cod/
Aliment
2. Selectaţi dimensiunea porţiei prin rotirea butonului
disc (Consultaţi tabelul alăturat.)
Protejaţi capetele picioarelor şi aripilor cu folie de
aluminiu. Întoarceţi puiul pe partea cealaltă după
semnalul sonor. Programul este adecvat pentru
decongelarea puilor întregi şi a bucăţilor de carne de
pui.
3. Apăsaţi butonul ( ).
Rezultat:
Protejaţi coada peştelui întreg cu folie de aluminiu.
Întoarceţi peştele pe partea cealaltă după semnalul
sonor. Programul este adecvat pentru decongelarea
peştilor întregi şi a fileului de peşte.
Începe prepararea. La încheiere.
1) Cuptorul emite 4 semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii
preparării se va declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.
Aşezaţi pâinea pe un şervet de hârtie şi întoarceţi-o
pe partea cealaltă la semnalul sonor al cuptorului.
Aşezaţi tarta pe un platou ceramic şi, dacă este posibil,
întoarceţi-o pe partea cealaltă la semnalul sonor al
cuptorului. (Cuptorul continuă să funcţioneze, dar se
opreşte când deschideţi uşa.) Programul este adecvat
pentru toate tipurile de pâine, feliată sau întreagă,
precum şi pentru chifle şi baghete. Aranjaţi chiflele în
cerc. Acest program este adecvat pentru toate tipurile
de tarte cu aluat dospit, biscuiţi, plăcinte cu brânză şi
foietaje. Nu este adecvat pentru tartele cu crustă, tartele
cu fructe şi cremă, precum şi pentru cele cu glazură
de ciocolată.
UTILIZAREA PROGRAMELOR DE PLATOUL MEU
Următorul tabel prezintă programe de reîncălzire automată ale funcţiei
Platoul meu, cantităţi, durate de aşteptare şi recomandări corespunzătoare.
Aceste programe funcţionează numai cu microunde.
Dimensiune
Durată de
Recomandări
porţie (g) aşteptare (min.)
1. Mâncare
300-350
2-3
Aşezaţi alimentele pe un platou din
preparată recel
400-450
ceramică şi acoperiţi platoul cu folie
specială pentru microunde. Acest
program este adecvat pentru felurile de
mâncare formate din 3 componente (de
ex., carne cu sos, legume şi garnituri cum
ar fi cartofi, orez sau paste).
Cod/Aliment
Dacă doriţi să decongelaţi alimente manual, selectaţi funcţia de decongelare
manuală cu nivelul de putere 180 W. Pentru detalii suplimentare despre
decongelarea manuală şi durata de decongelare, consultaţi paginile 31-32.
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 23
2013-07-22 �� 10:31:35
Cod/Aliment
ROMÂNĂ
2. Mâncare
vegetariană
rece
4. Apăsaţi butonul Gril ( ).
Rezultat : Se afişează următoarele indicaţii:
Dimensiune
Durată de
Recomandări
porţie (g) aşteptare (min.)
300-350
2-3
Aşezaţi alimentele pe un platou din
400-450
ceramică şi acoperiţi platoul cu folie
specială pentru microunde. Acest
program este adecvat pentru felurile de
mâncare formate din 2 componente (de
ex. spaghete cu sos sau orez cu legume).
5. Setaţi durata pentru gril prin rotirea butonului disc.
Durata maximă pentru gril este de 60 de minute.
ALEGEREA ACCESORIILOR
6. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Folosiţi recipiente recomandate pentru utilizarea în
cuptorul de microunde; nu folosiţi recipiente şi vase din
plastic sau hârtie, prosoape etc.
Dacă doriţi să selectaţi modul de preparare combinată
(gril şi microunde), folosiţi numai vase recomandate pentru microunde şi
cuptoare.
Rezultat:
Începe prepararea la gril. La încheiere.
1) Cuptorul emite 4 semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii
preparării se va declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
Nu vă îngrijoraţi dacă încălzitorul se aprinde şi se stinge în timpul utilizării
grilului. Acest sistem este destinat să împiedice supraîncălzirea cuptorului.
Pentru detalii suplimentare cu privire la recipientele şi instrumentele
adecvate, consultaţi Ghidul pentru materiale de gătit de la pagina 26.
Folosiţi întotdeauna mănuşi speciale când atingeţi vasele din cuptor,
deoarece acestea sunt foarte fierbinţi.
PREPARAREA LA GRIL
PREPARAREA COMBINATĂ LA MICROUNDE ŞI GRIL
Grilul vă permite să încălziţi şi să rumeniţi alimente rapid, fără a folosi
microundele. În acest scop, împreună cu cuptorul cu microunde vă este
furnizaţi un suport pentru gril.
Puteţi combina prepararea la microunde cu grilul, pentru a găti rapid şi a
rumeni alimentele în acelaşi timp.
1. Preîncălziţi grilul la temperatura necesară apăsând
butonul Gril ( ) şi setaţi durata de preîncălzire rotind
butonul disc.
Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA recipiente recomandate atât pentru
microunde, cât şi pentru cuptor. Vasele din sticlă sau ceramică sunt
ideale deoarece permit penetrarea uniformă a microundelor în alimente.
2. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mănuşi speciale când atingeţi recipientele din
cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinţi.
1. Deschideţi uşa cuptorului.
Aşezaţi alimentele pe suport şi suportul pe platoul
rotativ.
Închideţi uşa.
3. Deschideţi uşa şi aşezaţi alimentele pe suport.
Închideţi uşa.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 24
2013-07-22 �� 10:31:36
2. Apăsaţi butonul Combi (
Rezultat:
2. Pentru a reactiva semnalul, apăsaţi din nou
butoanele ( ) şi ( ) timp de două secunde.
).
Se afişează următoarele indicaţii:
600 W
Rezultat:
(mod microunde şi gril)
(putere de ieşire)
• Cuptorul funcţionează din nou cu semnalul de avertizare
activat.
Nu puteţi seta temperatura grilului.
3. Setaţi durata de preparare prin rotirea butonului
disc. Durata maximă pentru gril este de 60 de
minute.
BLOCAREA DE SIGURANŢĂ A CUPTORULUI CU
MICROUNDE
Cuptorul cu microunde este prevăzut cu un program special pentru
siguranţa copiilor, care permite „blocarea” acestuia astfel încât copii sau
persoanele neavizate să nu îl poată pune în funcţiune accidental.
Cuptorul poate fi blocat oricând.
4. Apăsaţi butonul Pornire/+30s ( ).
Rezultat:
Începe prepararea combinată
La încheiere.
1) Cuptorul emite 4 semnale sonore.
2) Semnalul de reamintire a încheierii preparării se va
declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.
1. Apăsaţi butoanele ( ) şi ( ) timp de două secunde.
Rezultat:
Puterea maximă a microundelor pentru modul de preparare combinată
la microunde şi gril este de 600 W.
DEZACTIVAREA SEMNALULUI DE AVERTIZARE
• Cuptorul este blocat (nu poate fi
selectată nicio funcţie).
• Pe afişaj apare indicaţia “L”.
2. Pentru a debloca cuptorul, apăsaţi din nou butoanele
( ) şi ( ) timp de două secunde.
Puteţi dezactiva semnalul de avertizare oricând doriţi.
1. Apăsaţi butoanele ( ) şi ( ) timp de două secunde.
Rezultat:
ROMÂNĂ
Selectaţi nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul
Combi (
) până când se afişează puterea adecvată.
• Se afişează următoarea indicaţie.
Rezultat : Cuptorul poate fi utilizat normal.
• Se afişează următoarea indicaţie.
• Cuptorul nu mai emite nici un semnal la fiecare apăsare
a unui buton.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 25
2013-07-22 �� 10:31:37
ROMÂNĂ
GHIDUL PENTRU MATERIALE DE GĂTIT
Materiale de gătit
Pentru a găti alimente la cuptorul cu microunde, microundele trebuie să
penetreze alimentele fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.
Trebuie să alegeţi cu atenţie materialele pentru gătit. Dacă materialul este
marcat ca recomandat pentru microunde, atunci nu trebuie să vă faceţi griji.
Următorul tabel prezintă diferite tipuri de materiale de gătit şi indică dacă şi
cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.
Materiale de gătit
Folie din aluminiu
Sigure pentru
microunde
✓✗
Sigure pentru
microunde
Comentarii
✓
Trebuie scos capacul. Adecvate numai pentru
încălzire.
• Vase
✗
Pot cauza formarea de arcuri şi aprinderea.
• Legături pentru pungile
de congelator
✗
• Borcane din sticlă
Metal
Comentarii
Se poate folosi în cantităţi mici pentru a proteja
anumite zone împotriva preparării în exces. Dacă
folia este prea aproape de peretele cuptorului sau
se foloseşte prea multă folie, se pot forma arcuri
electrice.
Hârtie
• Farfurii, căni, şerveţele şi
şervete de bucătărie
✓
Pentru prepararea rapidă şi încălzire. Inclusiv pentru
absorbirea umidităţii în exces.
• Hârtie reciclată
✗
Poate cauza formarea de arcuri electrice.
✓
Nu trebuie preîncălzit mai mult de 8 minute.
Plastic
Porţelan şi vase din lut
✓
Porţelanul, vasele din lut şi din os sunt de obicei
adecvate pentru microunde, cu excepţia celor cu
încrustaţii metalice.
• Recipiente
✓
Tăvi de unică folosinţă din
poliester cartonat
✓
Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel
de tăvi.
În special dacă sunt făcute din plastic
termorezistent. Alte materiale plastice se pot
deforma sau decolora la temperaturi ridicate. Nu
folosiţi plastic cu melamină.
• Folie de plastic
✓
Se pot utiliza pentru încălzirea alimentelor.
Supraîncălzirea poate determina topirea
polistirenului.
Se poate utiliza pentru reţinerea umidităţii. Nu
trebuie să atingă alimentele. Aveţi grijă când
îndepărtaţi folia deoarece se vor degaja aburi
fierbinţi.
• Pungi pentru congelator
Preparate cu crustă
Ambalaje tip fast-food
• Recipiente din polistiren
✓
• Pungi de hârtie sau hârtie
de ziar
✗
Pot lua foc.
• Hârtie reciclată sau
ambalaje metalice
✗
Poate cauza formarea de arcuri electrice.
✓✗
Hârtie cerată
✓
Sticlă
• Veselă
✓
Se pot folosi dacă nu au încrustaţii metalice.
• Sticlă fină
✓
Se pot utiliza pentru a încălzi alimente sau lichide.
Sticla fină se poate sparge sau poate crăpa dacă
este încălzită brusc.
: Recomandat
✓
✓✗
Numai dacă sunt rezistente la fierbere sau garantate
pentru cuptor. Nu trebuie să fie ermetice. Găuriţi-le
cu o furculiţă, dacă este necesar.
Se poate utiliza pentru reţinerea umidităţii şi
prevenirea împroşcării.
: A se utiliza cu atenţie
✗ : Nesigur
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 26
2013-07-22 �� 10:31:37
GHID DE PREPARARE
Ghid de preparare pentru legume congelate
Energia microundelor penetrează efectiv alimentele, fiind atrasă şi absorbită
de conţinutul de apă, grăsime şi zahăr din acestea.
Microundele determină mişcarea rapidă a moleculelor din alimente.
Mişcarea rapidă a acestor molecule creează fricţiune, iar căldura rezultată
are rolul de a găti alimentele.
Aliment
PREPARAREA
Porţie Putere
Durată
(min.)
Materialele de gătit pentru prepararea la microunde:
Pentru eficienţă maximă, vasele de gătit trebuie să permită penetrarea
rapidă a energiei microundelor. Microundele sunt reflectate de metale, cum
ar fi oţelul, aluminiul şi cuprul, dar pot penetra ceramica, sticla, porţelanul şi
materialele plastice, precum şi hârtia şi lemnul. În consecinţă, alimentele nu
trebuie preparate niciodată în recipiente din metal.
Spanac
150 g
600 W
4½-5½
Broccoli
300 g
600 W
9-10
Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde:
Multe tipuri de alimente sunt adecvate pentru prepararea la microunde,
inclusiv legumele, fructele, pastele, orezul, cerealele, fasolea, peştele şi
carnea proaspete sau congelate. Sosurile, cremele, supele, budincile,
alimentele din conserve pot fi de asemenea gătite la cuptorul cu microunde.
În general, prepararea la microunde este ideală pentru toate alimentele care
în mod normal ar fi gătite pe plită. Se poate topi inclusiv unt sau ciocolată
(vezi capitolul cu sfaturi, tehnici şi sugestii).
Mazăre
300 g
600 W
7½-8½
Fasole verde
300 g
600 W
8-9
Amestec de
legume (morcovi/
mazăre/porumb)
Amestec legume
(chinezesc)
300 g
600 W
7½-8½
300 g
600 W
8-9
Acoperirea în timpul preparării
Acoperirea alimentelor în timpul preparării este foarte importantă, deoarece
apa evaporată se transformă în abur şi contribuie la procesul de preparare.
Alimentele pot fi acoperite în diferite moduri: de ex. cu un capac din
ceramică sau plastic, sau cu folie specială pentru microunde.
Durată de
aşteptare
Instrucţiuni
(min.)
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 30 ml
(2 lingură) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 30 ml
(2 lingură) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă
rece.
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă
rece.
ROMÂNĂ
Se foloseşte un bol de sticlă pyrex, cu capac, de dimensiune potrivită.
Se prepară legumele acoperite pe durata minimă – consultaţi tabelul. Se
continuă prepararea pentru a obţine rezultatul dorit.
Se amestecă de două ori în timpul preparării şi o dată după preparare. Se
adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă pe durata de
aşteptare.
MICROUNDELE
Duratele de aşteptare
După terminarea preparării alimentelor, durata de aşteptare este importantă
pentru a permite uniformizarea temperaturii în interiorul alimentelor.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 27
2013-07-22 �� 10:31:37
Ghid de preparare pentru orez şi paste
Ghid de preparare pentru legume proaspete
Se foloseşte un bol mare din sticlă termorezistentă cu
capac – orezul îşi dublează volumul în timpul preparării.
Preparaţi cu capac.
După încheierea preparării, se amestecă înainte de
perioada de aşteptare şi se sărează sau se adaugă
verdeaţă şi unt.
Observaţie: este posibil ca orezul să nu fi absorbit toată
apa după încheierea duratei de preparare.
Paste: Se foloseşte un bol mare din sticlă termorezistentă. Se
adaugă apă în clocot, un vârf de sare şi se amestecă bine.
Pregătiţi fără capac.
Se amestecă din când în când în timpul şi după preparare.
Se acoperă pe durata de aşteptare şi se scurg bine după
aceea.
ROMÂNĂ
Orez:
Aliment
Orez alb
(semifiert)
Orez brun
(semifiert)
Orez amestec
(orez alb + orez
brun)
Porumb
amestec
(orez + cereale)
Paste
Porţie Putere
Durată
(min.)
Se foloseşte un bol de sticlă pyrex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se
adaugă 30-45 ml de apă rece (2-3 linguri) pentru fiecare 250 g, dacă nu
este recomandată o altă cantitate – vezi tabelul. Se gătesc acoperite pe
durata minimă - vezi tabel. Se continuă prepararea pentru a obţine rezultatul
dorit. Se amestecă o dată în timpul preparării şi o dată după preparare. Se
adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare.
Se acoperă şi se aşteaptă 3 minute.
Sugestie : Tăiaţi legumele proaspete în bucăţi egale. Cu cât sunt
tăiate în bucăţi mai mici, cu atât se vor găti mai repede.
Toate legumele proaspete trebuie preparate utilizând puterea maximă
(800 W).
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
250 g
800 W
17-18
250 g
800 W
18-19
5
Se adaugă 400 ml
de apă rece.
250 g
800 W
11-12
5
Se adaugă 1000 ml
de apă fierbinte.
Durată
(min.)
250 g
500 g
250 g
250 g
250 g
500 g
4-4½
7-7½
5½-6½
4½-5
5-5½
8½-9
Dovlecei
250 g
3½-4
Vinete
250 g
3½-4
Praz
Ciuperci
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Ceapă
250 g
5½-6
Ardei
Cartofi
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
Broccoli
Durată de
aşteptare
Instrucţiuni
(min.)
5
Se adaugă 500 ml
de apă rece.
5
Se adaugă 500 ml
de apă rece.
5
Se adaugă 500 ml
de apă rece.
250 g
Porţie
Aliment
Varză de Bruxelles
Morcovi
Conopidă
Durată de
aşteptare
Instrucţiuni
(min.)
3
Se pregătesc bucheţele de dimensiuni
egale. Se aranjează cu cozile spre centru.
3
Se adaugă 60-75 ml (5-6 linguri) de apă.
3
Se taie morcovii în felii egale.
3
Se pregătesc bucheţele de dimensiuni
egale. Se taie bucheţelele mari în jumătăţi.
Se aranjează cu cozile spre centru.
3
Se taie dovleceii în felii. Se adaugă 30 ml (2
linguri) de apă sau unt cât o nucă. Se lasă
doar să se pătrundă.
3
Se taie vinetele în felii mici şi se stropesc cu
1 lingură de suc de lămâie.
3
Se taie prazul în felii subţiri.
3
Se pregătesc ciuperci mici întregi sau
feliate. Nu se adaugă apă. Se stropesc cu
suc de lămâie. Se condimentează cu sare şi
piper. Se scurg înainte de a fi servite.
3
Se taie cepele în felii sau jumătăţi. Se
adaugă doar 15 ml (1 lingură) de apă.
3
Se taie ardeii în felii mici.
3
Se cântăresc cartofii decojiţi şi se taie în
jumătăţi sau sferturi egale.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 28
2013-07-22 �� 10:31:37
Aliment
Napi
Porţie
Durată
(min.)
250 g
5-5½
Aşteptaţi câteva minute după reîncălzire - pentru a permite uniformizarea
temperaturii alimentelor.
Durata de aşteptare recomandată după reîncălzire este 2-4 minute, dacă nu
se specifică altă durată în tabel.
Aveţi grijă când încălziţi lichide şi hrană pentru bebeluşi. Consultaţi şi
capitolul despre măsurile de siguranţă.
Durată de
aşteptare
Instrucţiuni
(min.)
3
Se taie napii în cuburi mici.
REÎNCĂLZIREA
REÎNCĂLZIREA LICHIDELOR
Lăsaţi întotdeauna să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului,
pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecaţi lichidul în timpul
încălzirii, dacă este necesar, şi amestecaţi ÎNTOTDEAUNA după încălzire.
Pentru a preveni fierberea eruptivă şi arderea, puneţi o lingură sau o
baghetă de sticlă în băuturi şi amestecaţi-le înainte, în timpul şi după
încălzire.
Aranjarea şi acoperirea
Evitaţi să reîncălziţi alimente mari, cum ar fi o bucată mare de carne –
acestea se supraîncălzesc şi se usucă înainte ca mijlocul să fie pătruns.
Reîncălzirea bucăţilor mici va da rezultate mult mai bune.
ROMÂNĂ
Cuptorul cu microunde va reîncălzi alimentele într-o fracţiune din timpul
necesar pentru reîncălzirea pe plitele şi aragazurile obişnuite.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din următorul
tabel. Duratele din tabel sunt calculate la o temperatură a camerei de
aproximativ +18 ~ +20 °C sau pentru alimente răcite la o temperatură de
circa +5 ~ +7 °C.
Reîncălzirea lichidelor şi alimentelor
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din acest tabel.
Nivelurile de putere şi amestecarea
Unele alimente pot fi reîncălzite la un nivel de putere de 800 W, în timp ce
altele trebuie reîncălzite la o putere de 600 W, 450 W sau chiar 300 W.
Pentru indicaţii, consultaţi tabelele. În general, este mai bine să reîncălziţi
alimentele la un nivel de putere mai mic, dacă alimentele sunt delicate, în
cantităţi mici sau dacă se încălzesc foarte repede (de exemplu bucăţile
mici).
Pentru rezultate optime, amestecaţi bine sau întoarceţi alimentele în timpul
reîncălzirii. Dacă este posibil, amestecaţi alimentele din nou înainte de a le
servi.
Aveţi grijă când încălziţi lichide şi hrană pentru bebeluşi. Pentru a preveni
fierberea eruptivă a lichidelor şi arderea, amestecaţi lichidele înainte, în
timpul şi după încălzire. Lăsaţi lichidele în cuptorul cu microunde pe durata
de aşteptare. Vă recomandăm să puneţi o lingură de plastic sau o baghetă
de sticlă în lichide. Evitaţi supraîncălzirea (şi implicit alterarea) alimentelor.
Este preferabil să subestimaţi timpul de preparare şi să îl prelungiţi dacă
este necesar.
Încălzirea şi duratele de aşteptare
Când reîncălziţi un aliment pentru prima dată, este bine să notaţi durata –
pentru referinţă viitoare.
Asiguraţi-vă întotdeauna că alimentele reîncălzite degajă aburii fierbinţi.
Aliment
Porţie
Putere
Durată
(min.)
Durată de
aşteptare
(min.)
Băuturi
(cafea, ceai şi
apă)
150 ml
(1 ceaşcă)
800 W
1-1½
1-2
Turnaţi în ceaşcă şi reîncălziţi, fără
capac. Plasaţi ceaşca / cana în
centrul platoului rotativ. Păstraţi în
cuptorul cu microunde pe durata
de aşteptare şi amestecaţi bine.
250 ml
(1 cană)
1½-2
Instrucţiuni
Supă
(rece)
250 g
800 W
3-3½
2-3
Se toarnă într-un castron din
ceramică adânc. Se acoperă cu
un capac de plastic. Se amestecă
bine după reîncălzire. Se amestecă
din nou înainte de servire.
Stufat
(rece)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Se pune stufatul într-o farfurie de
ceramică adâncă. Se acoperă cu
un capac de plastic. Se amestecă
din când în când în timpul
reîncălzirii şi din nou, înainte de
aşteptare şi servire.
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 29
2013-07-22 �� 10:31:37
REÎNCĂLZIREA HRANEI PENTRU BEBELUŞI
Porţie
Putere
Durată
(min.)
Durată de
aşteptare
(min.)
Paste cu sos
(reci)
350 g
600 W
4½-5½
3
Se aşează pastele (de ex.,
spaghete sau tăieţei) pe o farfurie
de ceramică întinsă. Se acoperă cu
folie specială pentru microunde. Se
amestecă înainte de a fi servite.
Paste umplute
cu sos (reci)
350 g
600 W
5-6
3
Se aşează pastele umplute (de ex.,
ravioli, tortellini) într-un castron din
ceramică adânc. Se acoperă cu un
capac de plastic. Se amestecă din
când în când în timpul reîncălzirii
şi din nou, înainte de aşteptare
şi servire.
Platou mixt
(rece)
350 g
600 W
5½-6½
3
Se aşează 2-3 alimente reci pe un
platou din ceramică. Se acoperă
cu folie specială pentru microunde.
ROMÂNĂ
Aliment
HRANA PENTRU BEBELUŞI: Goliţi într-un castron adânc din ceramică.
Se acoperă cu un capac de plastic. Amestecaţi bine după reîncălzire!
Lăsaţi să se răcească 2-3 minute înainte de servire. Amestecaţi din nou şi
verificaţi temperatura.
Temperatura de servire recomandată: între 30-40 °C.
LAPTE PENTRU BEBELUŞI: Turnaţi laptele într-un recipient din
sticlă sterilizat. Reîncălziţi-l fără capac. Nu încălziţi niciodată biberonul
bebeluşului cu tetina ataşată, deoarece recipientul poate exploda în caz de
supraîncălzire. Agitaţi bine înainte de perioada de aşteptare şi agitaţi din nou
înainte de servire! Verificaţi cu grijă temperatura laptelui şi a hranei pentru
bebeluş înainte de servire. Temperatura de servire recomandată: cca. 37
°C.
OBSERVAŢIE: În special hrana pentru bebeluşi trebuie verificată cu atenţie
înainte de servire, pentru a preveni arderea.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi duratele din următorul tabel.
Instrucţiuni
Reîncălzirea laptelui şi a hranei pentru bebeluşi
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii de reîncălzire din acest tabel.
Aliment
Porţie
Putere
Timp
Durată de
aşteptare
(min.)
Hrană pentru
bebeluşi
(legume +
carne)
190 g
600 W
30 sec.
2-3
Se toarnă într-un castron adânc
din ceramică. Se acoperă cu
un capac. Se amestecă după
preparare. Aşteptaţi 2-3 minute.
Înainte de servire, se amestecă
bine şi se verifică temperatura
cu atenţie.
Budincă
pentru
bebeluşi
(cereale +
lapte + fructe)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Se toarnă într-un castron adânc
din ceramică. Se acoperă cu
un capac. Se amestecă după
preparare. Aşteptaţi 2-3 minute.
Înainte de servire, se amestecă
bine şi se verifică temperatura
cu atenţie.
Instrucţiuni
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 30
2013-07-22 �� 10:31:37
Aliment
Porţie
Putere
Timp
Durată de
aşteptare
(min.)
Lapte pentru
bebeluşi
100 ml
300 W
30-40 sec.
2-3
Între
50 sec. şi
1 min.
Se amestecă sau se agită bine
şi se varsă într-un recipient
din sticlă sterilizat. Se aşează
în centrul platoului rotativ. Se
găteşte fără capac. Se agită bine
şi se aşteaptă cel puţin 3 minute.
Înainte de servire, se agită bine şi
se verifică temperatura cu atenţie.
Porţie
Durată de
Durată
aşteptare
(min.)
(min.)
Gulaş de vită
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Friptură de porc
250 g
7½-8½
Bucăţi de pui
500 g
(2 buc.)
14½15½
Un pui întreg
900 g
28-30
250 g
(2 buc.)
6-7
400 g
(4 buc.)
12-13
250 g
6-7
Aliment
Instrucţiuni
Carne
DECONGELAREA MANUALĂ
Microundele reprezintă un mijloc excelent pentru decongelarea alimentelor
congelate. Microundele decongelează alimentele congelate într-un interval
scurt de timp. Acesta poate fi un avantaj extraordinar dacă aveţi musafiri
neanunţaţi.
Carnea de pasăre congelată trebuie să fie bine dezgheţată înainte de
a fi gătită. Îndepărtaţi legăturile metalice şi ambalajele pentru a permite
scurgerea lichidului dezgheţat.
Aşezaţi alimentele congelate pe o farfurie fără a le acoperi. Întoarceţi pe
partea cealaltă la jumătatea programului de decongelare, scurgeţi lichidul
rezultat şi îndepărtaţi imediat măruntaiele.
Verificaţi alimentele din când în când pentru a vă asigura că nu se încălzesc.
Dacă părţi mai mici sau mai subţiri încep să se încălzească, acestea pot fi
protejate cu fâşii mici de folie de aluminiu până la încheierea decongelării.
În cazul în care carnea de pasăre se încălzeşte la suprafaţă, întrerupeţi
dezgheţarea şi lăsaţi carnea 20 de minute înainte de a continua.
Decongelarea peştelui, a cărnii roşii şi a cărnii de pasăre trebuie realizată
cu pauze. Durata de aşteptare până la decongelarea completă va varia în
funcţie de cantitatea decongelată. Consultaţi tabelul de mai jos.
Sugestie : Alimentele plate se decongelează mai bine decât cele
mai groase, iar cantităţile mai mici necesită mai puţin timp
decât cele mai mari. Aveţi în vedere această sugestie
atunci când congelaţi şi decongelaţi alimente.
5-25
Aşezaţi carnea pe o farfurie de ceramică
întinsă. Protejaţi marginile mai subţiri cu
folie de aluminiu. Întoarceţi pe partea
cealaltă după jumătate din timpul de
decongelare!
15-40
Mai întâi aşezaţi bucăţile de pui cu partea
cu piele în jos, respectiv puiul întreg cu
pieptul în jos pe un platou din ceramică.
Protejaţi părţile mai subţiri şi capetele
cu folie de aluminiu. Întoarceţi pe partea
cealaltă după jumătate din timpul de
decongelare!
5-15
Aşezaţi peştele congelat pe mijlocul unui
platou din ceramică. Aşezaţi părţile mai
subţiri sub cele mai groase. Protejaţi
capetele subţiri cu folie de aluminiu.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de decongelare!
5-10
Împrăştiaţi fructele pe un platou rotund
din sticlă (cu diametru mare).
ROMÂNĂ
200 ml
Pentru decongelarea alimentelor congelate la o temperatură de circa -18
până la --20 °C, folosiţi ca reper tabelul următor.
Toate alimentele congelate trebuie decongelate utilizând nivelul de putere
pentru decongelare (180 W).
Instrucţiuni
Pui
Peşte
File de peşte
Fructe
Fructe de pădure
31
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 31
2013-07-22 �� 10:31:37
Aliment
Porţie
Durată de
Durată
aşteptare
(min.)
(min.)
MICROUNDE + GRIL
Acest mod de preparare combină căldura degajată de gril cu viteza de
preparare a microundelor. Funcţionează numai când uşa este închisă
şi platoul rotativ se roteşte. Datorită rotaţiei platoului rotativ, alimentele
se rumenesc uniform. Pentru acest model sunt disponibile trei moduri
combinate: 600 W + Gril, 450 W + Gril şi 300 W + Gril.
Recipiente pentru modul de preparare la microunde + gril
Folosiţi materiale de gătit care pot fi penetrate de microunde. Materialele de
gătit trebuie să fie rezistente la foc. Nu folosiţi materiale de gătit din metal
când utilizaţi modul combinat. Nu utilizaţi materiale de gătit din plastic,
deoarece se pot topi.
Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde + gril:
Printre alimentele adecvate pentru modul de preparare combinat se numără
toate tipurile de alimente gătite care necesită reîncălzire şi rumenire (de
ex., paste), precum şi alimentele care necesită un timp de preparare scurt
pentru a se rumeni la suprafaţă. De asemenea, acest mod poate fi utilizat
pentru porţiile mari de alimente pentru care se doreşte obţinerea unei cruste
rumene şi crocante (de ex., bucăţi de pui, care trebuie întoarse pe partea
cealaltă la jumătatea timpului de preparare). Pentru detalii suplimentare,
consultaţi tabelul pentru gril.
Observaţie importantă:
Când utilizaţi modul de preparare combinat (microunde + gril), asiguraţi-vă
că elementul de încălzire a grilului se află sub plafon şi în poziţie orizontală,
nu pe peretele din spate în poziţie verticală. Alimentele trebuie aşezate pe
suportul înalt, dacă instrucţiunile nu recomandă altă poziţie. În caz contrar,
acestea trebuie aşezate direct pe platoul rotativ. Consultaţi instrucţiunile din
următorul tabel.
Dacă trebuie să se rumenească pe ambele părţi, alimentele trebuie întoarse.
Instrucţiuni
ROMÂNĂ
Pâine
Chifle
(aproximativ 50 g)
2 buc.
4 buc.
½-1
2-2½
Toast/Sandvici
250 g
4½-5
Pâine germană
(făină de grâu + făină
de secară)
500 g
8-10
5-20
Aşezaţi chiflele în cerc sau pâinea
orizontal pe hârtie de bucătărie, în centrul
platoului rotativ. Întoarceţi pe partea
cealaltă după jumătate din timpul de
decongelare!
GRIL
Elementul de încălzire al grilului se află sub partea superioară a cuptorului.
Acesta funcţionează când uşa este închisă şi platoul rotativ se roteşte.
Rotaţia platoului rotativ facilitează rumenirea uniformă a alimentelor.
Preîncălzirea grilului timp de 3-4 minute va accelera procesul de rumenire a
alimentelor.
Materiale de gătit pentru gril:
Trebuie să fie rezistente la foc şi pot să conţin metal. Nu utilizaţi materiale de
gătit din plastic, deoarece se pot topi.
Alimentele adecvate pentru gril:
Cotlete, cârnaţi, fripturi, hamburgeri, şuncă şi costiţă afumată, felii subţiri de
peşte, sandviciuri şi toate tipurile de toast cu toppinguri.
Observaţie importantă:
Când utilizaţi numai grilul, asiguraţi-vă că elementul de încălzire al grilului
se află sub plafon în poziţie orizontală, nu pe peretele din spate în poziţie
verticală. Reţineţi că alimentele trebuie aşezate pe suportul înalt, dacă nu se
recomandă altă poziţie în instrucţiuni.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 32
2013-07-22 �� 10:31:37
Ghid pentru gril pentru alimente congelate
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii pentru gril din acest tabel.
Porţie
Chifle (fiecare
de cca 50 g)
2 buc.
4 buc.
Baghete +
topping
(roşii, brânză,
şuncă,
ciuperci)
Gratin (legume
şi cartofi)
MW
+Gril
250-300 g 450 W +
(2 buc.)
Gril
400 g
Paste
(cannelloni,
macaroane,
lasagne)
400 g
Bulete de pui
250 g
Chipsuri la
cuptor
Putere
250 g
450 W +
Gril
MW
+Gril
300 W +
Gril
Numai gril
1-1½
2-2½
1-2
1-2
8-9
-
13-14
-
600 W +
Gril
Numai gril
14-15
2-3
450 W +
Gril
5-5½
3-3½
450 W +
Gril
9-11
4-5
Preîncălziţi grilul utilizând funcţia pentru gril de 3-4 minute.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere şi timpii pentru gril din acest tabel.
Instrucţiuni
Alimente
proaspete
Se aşează chiflele în cerc
pe suport. Se întorc chiflele
pe partea cealaltă şi se
rumenesc după preferinţă.
Aşteptaţi 2-5 minute.
Se aşează 2 baghete
congelate alături pe suport.
După prepararea la gril,
aşteptaţi 2-3 minute.
Putere
Felii de toast
4 buc.
(fiecare de
25 g)
Numai
gril
6-8
4-5½
Chifle (gata
coapte)
2-4 bucăţi
Numai
gril
2-3
2-3
Se aşează chiflele cu partea
de jos în sus, în cerc, direct
pe platoul rotativ.
MW
+Gril
300 W +
Gril
Numai gril
200 g
(2 buc.)
4½-5½
2-3
400 g
(4 buc.)
7-8
Tăiaţi roşiile în jumătate.
Puneţi brânză deasupra.
Aşezaţi jumătăţile în cerc pe
o farfurie întinsă din sticlă
pyrex. Se aşează farfuria
pe suport.
Roşii la gril
Se aşează gratinul congelat
pe o farfurie din sticlă pirex,
mică şi rotundă. Aşezaţi
farfuria pe suport. După
preparare, aşteptaţi 2-3
minute.
Se aşează pastele congelate
pe o farfurie din sticlă pirex,
mică şi dreptunghiulară.
Se aşează farfuria direct
pe platoul rotativ. După
preparare, aşteptaţi 2-3
minute.
Se aşează buletele de
pui pe suportul metalic.
Întoarceţi pe partea cealaltă
după prima dată.
Durată pe Durată pe
o parte
cealaltă
(min.)
parte (min.)
Porţie
Instrucţiuni
Se aşează feliile de toast
una lângă alta pe suport.
Toast hawaii
(felii de
ananas,
şuncă şi
brânză)
2 buc.
(300 g)
450 W
+ Gril
3½-4
-
Rumeniţi în prealabil feliile
de pâine. Se aşează toastul
cu toppingul pe suport. Se
aşează cele 2 felii de toast
la extreme, direct pe suport.
Aşteptaţi 2-3 minute.
Cartofi copţi
250 g
600 W
+ Gril
4½-5½
-
Tăiaţi cartofii în jumătăţi. Se
aşează în cerc pe suport, cu
partea tăiată pe gril.
500 g
8-9
ROMÂNĂ
Alimente
proaspete
Durată pe Durată pe
o parte
cealaltă
(min.)
parte (min.)
Ghid pentru gril pentru alimente proaspete
Se aşează chipsurile uniform
pe hârtie de copt, pe suport.
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 33
2013-07-22 �� 10:31:37
Alimente
proaspete
Putere
450-500 g
(2 buc.)
300 W
+ Gril
Durată pe Durată pe
o parte
cealaltă
(min.)
parte (min.)
10-12
12-13
ROMÂNĂ
Bucăţi de pui
Porţie
Cotlete de
miel/biftecuri
(medii)
400 g
(4 buc.)
Friptură de
porc
Numai
gril
12-15
MW
+Gril
300 W +
Gril
Numai gril
7-8
6-7
4-4½
-
250 g
(2 buc.)
Mere coapte
1 mere
(circa 200 g)
300 W
+ Gril
2 mere
(circa 400 g)
Pui prăjit
1200 g
9-12
6-7
600 W
+ Gril
15-18
15-18
SUGESTII SPECIALE
Instrucţiuni
TOPIREA UNTULUI
Se pun 50 g de unt într-un vas mic şi adânc, din sticlă. Se acoperă cu un capac de
plastic. Se încălzeşte 30-40 secunde la 800 W, până când untul se topeşte.
Se pregătesc bucăţile de pui
cu ulei şi condimente. Se
aşează în cerc, cu oasele
spre centru. Se aşează o
bucată de pui în centrul
suportului. Aşteptaţi 2-3
minute.
TOPIREA CIOCOLATEI
Se pun 100 g de ciocolată într-un vas mic şi adânc, din sticlă. Se încălzeşte
3-5 minute la 450 W, până când ciocolata se topeşte. Se amestecă o dată sau de
două ori în timpul topirii. Folosiţi mănuşi speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!
TOPIREA MIERII CRISTALIZATE
Se pun 20 g de miere cristalizată într-un vas mic şi adânc, din sticlă. Se încălzeşte
20-30 secunde la 300 W, până când mierea se topeşte.
Ungeţi cotletele de miel
cu ulei şi condimente. Se
aşează în cerc pe suport.
După prepararea la gril,
aşteptaţi 2-3 minute.
TOPIREA GELATINEI
Se pun foile de gelatină uscată (10 g) timp de 5 minute în apă rece. Se aşează
gelatina scursă de apă într-un bol mic din sticlă pyrex. Se încălzeşte timp de 1
minut la 300 W. Se amestecă după topire.
PREPARAREA GLAZURILOR (PENTRU TORTURI ŞI PRĂJITURI)
Se amestecă glazură instant (aproximativ 14 g) cu 40 g zahăr şi 250 ml apă rece.
Se prepară fără capac într-un bol de sticlă termorezistentă, timp de 3½-4½ minute,
la 800 W, până când glazura devine transparentă. Se amestecă de două ori în
timpul preparării.
Ungeţi fripturile de porc
cu ulei şi condimente. Se
aşează în cerc pe suport.
După prepararea la gril,
aşteptaţi 2-3 minute.
PREPARAREA GEMULUI
Se pun 600 g de fructe (de ex., un amestec de fructe de pădure) într-un vas
de sticlă pyrex de dimensiuni adecvate, cu capac. Se adaugă 300 g de zahăr
conservant şi se amestecă bine. Se prepară acoperit timp de 10-12 minute, la
800 W. Se amestecă de mai multe ori în timpul preparării. Goliţi direct în borcane de
gem mici, cu capace cu filet. Se aşteaptă cu capac 5 minute.
Se scot cotoarele şi se
umplu merele cu stafide şi
gem. Se adaugă deasupra
câteva felii de migdale. Se
aşează merele pe o farfurie
întinsă din sticlă pyrex. Se
aşează farfuria direct pe
platoul rotativ.
PREPARAREA BUDINCILOR
Se amestecă praf de budincă cu zahăr şi lapte (500 ml) respectând instrucţiunile de
la producător şi se amestecă bine. Se foloseşte un bol de sticlă pyrex cu capac, de
dimensiune potrivită. Se prepară acoperit timp de 6½-7½ minute, la 800 W.
Se amestecă bine de mai multe ori în timpul preparării.
Se unge puiul cu ulei şi
condimente. Se aşează
puiul mai întâi cu pieptul
în jos, apoi cu pieptul
în sus, direct pe farfuria
termorezistentă. Se aşteaptă
5 minute după terminarea
grilului.
RUMENIREA FELIILOR DE MIGDALE
Se împrăştie uniform 30 g de migdale tăiate felii pe un platou din ceramică, de
dimensiune medie. Se amestecă de mai multe ori în timpul rumenirii timp de
3½-4½ minute, la 600 W. Se lasă apoi în cuptor 2-3 minute şi se aşteaptă. Folosiţi
mănuşi speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 34
2013-07-22 �� 10:31:37
ÎN CAZ DE NELĂMURIRI SAU PROBLEME
mirosul vor dispărea după 10 minute de funcţionare.
Pentru a îndepărta mirosul rapid, puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde adăugând
o bucată sau suc de lămâie în interior.
Dacă vă confruntaţi cu una din problemele menţionate mai jos, încercaţi soluţiile indicate.
Dacă indicaţiile de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema, contactaţi dealerul
local sau serviciul SAMSUNG pentru clienţi.
Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie următoarele informaţii;
• Numărul de model şi numărul de serie - tipărite în mod normal pe spatele
cuptorului
• Informaţiile de garanţie
• O descriere clară a problemei
Cuptorul nu porneşte când apăsaţi butonul ( ).
• Uşa este închisă complet?
ROMÂNĂ
Este normal.
• Condens în interiorul cuptorului.
• Curenţi de aer în jurul uşii şi carcasei exterioare.
• Reflexia luminii în jurul uşii şi carcasei exterioare.
• Aburi degajaţi în jurul uşii sau orificiilor de ventilaţie.
Apoi, contactaţi dealerul SAMSUNG sau serviciul post-vânzare.
Alimentele nu sunt gătite deloc.
• Aţi setat corect cronometrul şi/sau aţi apăsat butonul ( )?
• Uşa este închisă?
• Aţi supraîncărcat circuitul electric determinând arderea sau declanşarea unei siguranţe?
SPECIFICAŢII TEHNICE
SAMSUNG depune eforturi pentru a-şi îmbunătăţi produsele în mod
constant. Prin urmare, atât specificaţiile de design, cât şi aceste instrucţiuni
de utilizare pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Alimentele sunt gătite excesiv sau prea puţin.
• Aţi setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
• Aţi selectat un nivel de putere corespunzător?
Model
În cuptor se produc scântei sau trosnituri (se formează arcuri electrice).
• Aţi folosit un recipient cu încrustaţii metalice?
• Aţi lăsat o furculiţă sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
• Folia de aluminiu este prea aproape de pereţii interiori?
Becul nu funcţionează.
• Becul nu trebuie înlocuit personal, din motive de siguranţă. Contactaţi cel mai
apropiat Centru de asistenţă pentru clienţi Samsung pentru a solicita înlocuirea
becului de către un inginer calificat.
Cuptorul cauzează interferenţe cu radioul sau televizorul.
• În timpul funcţionării cuptorului, se pot observa interferenţe minore cu radioul sau
televizorul. Este normal. Pentru a rezolva problema, amplasaţi cuptorul departe de
televizor, aparate de radio şi antene.
• Dacă microprocesorul cuptorului cu microunde detectează interferenţe, este posibil
ca afişajul să se reseteze. Pentru a rezolva această problemă, deconectaţi cablul de
alimentare şi conectaţi-l din nou. Resetaţi ora.
Fum şi miros neplăcut la prima funcţionare.
• Aceasta este o situaţie temporară datorată încălzirii unei componente noi. Fumul şi
MG23F301T**, MG23F302T**
Sursa de alimentare
230 V ~ 50 Hz
Consum de energie
Microunde
Gril
Mod combinat
1200 W
1100 W
2300 W
Putere de ieşire
100 W / 800 W (IEC-705)
Frecvenţă de funcţionare
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metodă de răcire
Ventilator cu motor
Dimensiuni (l x H x A)
Exterior
Cavitate cuptor
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volum
23 litri
Greutate
Netă
Aprox. 13 kg
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 35
2013-07-22 �� 10:31:38
APELAŢI
ȚARA
BOSNIA
SAU VIZITAŢI-NE ONLINE LA
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
LATVIA
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Nr. cod: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_RO.indd 36
2013-07-22 �� 10:31:38
MG23F301T**
MG23F302T**
imagjinoni mundësitë
Furrë me mikrovalë
Faleminderit për blerjen e këtij produkti Samsung.
Për të pasur shërbim më të plotë, ju lutemi
regjistrojeni produktin në
www.samsung.com/register
Udhëzime përdorimi dhe udhëzuesi i gatimit
Ju lutemi, kini parasysh se garancia Samsung NUK mbulon telefonatat për
shërbime për të shpjeguar funksionimin e produktit, rregulluar instalimin e
gabuar ose për të kryer pastrimin ose mirëmbajtjen normale.
Ky manual është prodhuar me letër 100 % të riciklueshme.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 1
2013-07-22 �� 10:29:28
UDHËZIME TË RËNDËSISHME MBI SIGURINË
LEXOJINI ME KUJDES DHE RUAJINI
PËR T’IU REFERUAR NË TË ARDHMEN.
Sigurohuni që këto udhëzime mbi sigurinë të
zbatohen gjatë gjithë kohës.
Përpara se të përdorni furrën, verifikoni
që të jenë zbatuar udhëzimet e
mëposhtme.
SHQIP
PËRDORIMI I BROSHURËS SË UDHËZIMEVE
Sapo keni blerë një furrë me mikrovalë SAMSUNG. Udhëzimet për përdorim
përmbajnë informacione të vlefshme për gatimin në furrë me mikrovalë:
• Masat paraprake të sigurisë
• Pjesët shtesë të përshtatshme dhe enët e gatimit
• Këshilla të vlefshme mbi gatimin
• Këshilla mbi gatimin
LEGJENDA E SIMBOLEVE DHE E IKONAVE
PARALAJMËRIM
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të
rezultojnë në dëmtim të rëndë të personit ose
vdekje.
KUJDES
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të
rezultojnë në dëmtim të lehtë të personit ose
dëm të pasurisë.
Paralajmërim; Rrezik zjarri
Paralajmërim; Sipërfaqe e
nxehtë
Paralajmërim; Elektricitet
Paralajmërim; Material
shpërthyes
MOS u përpiqni.
MOS e prekni.
MOS e çmontoni.
Ndiqni udhëzimet me saktësi.
Hiqni spinën e korrentit nga
priza në mur.
Sigurohuni se makina është
e tokëzuar për të parandaluar
goditjen elektrike.
Telefononi qendrës së
shërbimit për ndihmë.
Shënim
PARALAJMËRIM (Vetëm për funksionin e
mikrovalëve)
PARALAJMËRIM: Nëse dera apo gominat e
derës janë të dëmtuara, furra nuk duhet të vihet në
punë derisa të riparohet nga një person kompetent.
PARALAJMËRIM: Është e rrezikshme që një
person, i cili nuk është kompetent, të kryejë
riparime ose shërbime që kanë të bëjnë me heqjen
e kapakut i cili mbron nga ekspozimi ndaj energjisë
së mikrovalëve.
PARALAJMËRIM: Lëngjet dhe ushqimet e tjera
nuk duhet të nxehen në enë të vulosura pasi kanë
tendencë të shpërthejnë.
Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim
në shtëpi.
E rëndësishme
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 2
2013-07-22 �� 10:29:29
Furra me mikrovalë është parashikuar për ngrohjen
e ushqimeve dhe të pijeve. Tharja e ushqimeve ose
e veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve me korrent,
shapkave, sfungjerëve, rrobave të lagura dhe të
ngjashme me këto mund të çojë në rrezik lëndimi,
marrjeje flakë ose zjarri.
Nëse del tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza
dhe mbajeni derën të mbyllur, për të shuar flakët.
PARALAJMËRIM: Ngrohja me mikrovalë e pijeve
mund të rezultojë në vlim shpërthyes të vonuar,
prandaj duhet treguar kujdes kur të mbani enën.
PARALAJMËRIM: Përmbajtjet e biberonëve dhe
vazot me ushqim për bebet, duhet të trazohen dhe
të tunden si dhe të kontrollohet temperatura para
se të konsumohen, për të shmangur djegiet.
Vezët e paqëruara dhe vezët e ziera shumë nuk
duhet të nxehen në furrë me mikrovalë pasi mund
të shpërthejnë, edhe pasi të ketë ndaluar nxehja e
mikrovalës.
Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe duhet të
hiqen mbetjet e ushqimeve.
Mosmbajtja e furrës në kushte të pastra mund të
prishë sipërfaqen, gjë që mund të ndikojë për keq
në jetëgjatësinë e pajisjes si dhe mund të shkaktojë
një situatë të rrezikshme.
SHQIP
PARALAJMËRIM: Lërini fëmijët ta përdorin
furrën të pambikëqyrur vetëm nëse u janë dhënë
udhëzimet e duhura, në mënyrë që fëmija të jetë në
gjendje ta përdorë furrën në mënyrë të sigurt dhe
të kuptojë rreziqet nga mospërdorimi në mënyrën e
duhur.
PARALAJMËRIM: Kjo pajisje mund të përdoret
nga fëmijët mbi 8 vjeç dhe nga personat me aftësi
të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore ose
me mangësi në përvojë dhe njohuri nëse janë të
mbikëqyrur ose nëse u jepen udhëzime lidhur me
përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe
nëse i kuptojnë rreziqet që u kanosen. Fëmijët
nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe
mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen
nga fëmijët me përjashtim të rasteve kur ata janë 8
vjeç e sipër dhe të mbikëqyrur.
Përdorni vetëm enët që janë të përshtatshme për
përdorim në furrën me mikrovalë.
Kur nxehni ushqim në enë prej plastike ose letre,
hidhini një sy furrës, pasi ekziston mundësia e
marrjes flakë.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 3
2013-07-22 �� 10:29:29
SHQIP
Pajisja nuk është krijuar për t'u instaluar në
automjete, në rulota dhe në automjete të ngjashme
etj.
Kjo pajisje nuk është parashikuar për përdorim
nga personat (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të
kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me
mangësi në përvojë dhe njohuri, nëse ata nuk janë
në mbikëqyrje të drejtpërdrejtë, ose nëse nuk janë
udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një
person që mban përgjegjësi për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të
mos luajnë me pajisjen.
Nëse kordoni elektrik është dëmtuar, duhet të
zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit
ose nga persona me kualifikim të ngjashëm për të
shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Lëngjet ose ushqimet e tjera
nuk duhet të nxehen në enë të mbyllura pasi kanë
tendencë të shpërthejnë;
Pajisja nuk duhet pastruar me ujë.
Kjo furrë duhet të vendoset në drejtimin e duhur
dhe me lartësi të tillë që lejon përdorimin e
hapësirës dhe të zonës së kontrollit.
Para se ta përdorni furrën për herë të parë, ajo
duhet të vihet në punë me ujë 10 minuta dhe më
pas të përdoret.
Nëse furra bën një zhurmë të çuditshme, vjen
aromë djegieje ose nëse del tym, hiqeni spinën
elektrike menjëherë dhe kontaktoni qendrën tuaj
më të afërt të shërbimit.
Furra me mikrovalë duhet të vendoset në atë
mënyrë që priza të jetë e disponueshme.
Furra me mikrovalë është parashikuar të përdoret
vetëm e vendosur mbi banak. Furra me mikrovalë
nuk duhet vendosur në dollap.
PARALAJMËRIM
(Vetëm për funksionin e mikrovalëve) Opsional
PARALAJMËRIM: Kur pajisja përdoret në regjimin
me kombinim, fëmijët duhet ta përdorin atë
vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve për shkak të
temperaturave të larta që krijohen.
Gjatë përdorimit pajisja nxehet. Duhet të bëni
kujdes të shmangni prekjen e elementeve ngrohëse
brenda në furrë.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 4
2013-07-22 �� 10:29:29
Temperatura në sipërfaqet e përdorshme mund të
jetë e lartë kur pajisja është vënë në punë.
Dera e sipërfaqes së jashtme mund të nxehet kur
pajisja është vënë në punë.
Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve
nën 8 vjeç.
Pajisjet nuk janë parashikuar të përdoren nëpërmjet
një kohëmatësi të jashtëm ose nëpërmjet një
sistemi të komandimit në distancë.
SHQIP
PARALAJMËRIM: Pjesët e përdorshme mund
të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët e vegjël duhen
mbajtur larg.
Nuk duhet përdorur pastrues me avull.
PARALAJMËRIM: Sigurohuni që pajisja të jetë e
fikur përpara se të ndërroni llambën, në mënyrë që
të shmangni mundësinë e një goditjeje elektrike.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të
përdorshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet
të tregoni kujdes për të shmangur prekjen e
elementeve nxehëse. Fëmijët nën 8 vjeç duhet
të mbahen larg, përveç rasteve kur janë nën
mbikëqyrje të vazhdueshme.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët mbi 8
vjeç dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike,
ndjesore ose mendore ose me mangësi në përvojë
dhe njohuri nëse janë të mbikëqyrur ose nëse u
jepen udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në
një mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që
u kanosen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga
fëmijët të pambikëqyrur.
Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes ose
kruese të ashpër metalike për të pastruar xhamin e
derës së furrës, pasi mund t'i gërvishtin sipërfaqen,
çka mund të shkaktojë thyerjen e xhamit.
Ky produkt është një pajisje ISM e grupit
2, kategoria B. Përkufizimi për grupin 2 i
cili përfshin pajisjet ISM, në të cilat energjia
me radio-frekuencë prodhohet qëllimisht
dhe/ose përdoret në formën e rrezatimit
elektromagnetik për trajtimin e materialit
dhe pajisjet EDM dhe pajisjet që krijojnë
qark elektrik. Te pajisjet e kategorisë B,
futen pajisjet e përshtatshme për përdorim
në ambientet shtëpiake dhe në ambientet
që lidhen drejtpërdrejt me rrjetin e furnizimit
me energji me voltazh të ulët, i cili furnizon
godinat e banimit.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 5
2013-07-22 �� 10:29:29
SHQIP
INSTALIMI I FURRËS ME MIKROVALË
Vendoseni furrën mbi një sipërfaqe të sheshtë,
85 cm mbi dysheme. Sipërfaqja duhet të jetë aq
e fortë sa të mbajë në mënyrë të sigurt peshën e
furrës.
10 cm
1.Kur të instaloni furrën, sigurohuni që 20sipërcm mbrapa
të ketë ajrosje të përshtatshme për
furrën, duke lënë të paktën 10 cm
85 cm nga
10 cm
dyshemeja
anash
(4 inç) hapësirë mbrapa dhe në
pjesët anësore si dhe 20 cm (8 inç) hapësirë lart.
2.Hiqni të gjitha materialet e paketimit që ndodhen
brenda në furrë.
3.Instaloni unazën rrotulluese dhe pjatën rrotulluese.
Kontrolloni nëse pjata rrotulluese rrotullohet
lirshëm. (Vetëm modeli i llojit të pjatës rrotulluese)
4.Furra me mikrovalë duhet të vendoset në atë
mënyrë që priza të jetë e disponueshme.
Nëse kordoni elektrik është dëmtuar, duhet
të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i
shërbimit ose nga persona me kualifikim të
ngjashëm, për të shmangur rreziqet.
Për sigurinë tuaj personale, vendoseni kabllon
në një prizë AC të tokëzuar në mënyrë të
përshtatshme.
Mos e instaloni furrën me mikrovalë në ambiente
të nxehta ose me lagështirë, si për shembull
pranë një furre të zakonshme ose pranë një
radiatori. Duhet të zbatohen specifikimet për
furnizimin me energji të sobës dhe çdo kabllo
zgjatuese që përdoret duhet të jetë e të njëjtit
standard si dhe kablloja e energjisë që jepet
bashkë me furrën. Pastrojeni pjesën e brendshme
dhe gominën e derës me një leckë të njomë para
se ta përdorni furrën për herë të parë.
PASTRIMI I FURRËS ME MIKROVALË
Pjesët e mëposhtme të furrës me mikrovalë duhet të
pastrohen rregullisht për të parandaluar grumbullimin
e yndyrës dhe të copave të ushqimit.
• Sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme
• Dera dhe gominat e derës
• Pjata rrotulluese dhe unazat rrotulluese
(Vetëm modeli i llojit të pjatës rrotulluese)
Sigurohuni GJITHMONË që gominat e derës të
jenë të pastra dhe që dera të mbyllet siç duhet.
Mosmbajtja e furrës në kushte të pastra mund
të prishë sipërfaqen, gjë që mund të ndikojë për
keq në jetëgjatësinë e pajisjes si dhe mund të
shkaktojë një situatë të rrezikshme.
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 6
2013-07-22 �� 10:29:30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 7
(Vetëm modeli i ngrohësit me lëkundje)
RUAJTJA DHE RIPARIMI I FURRËS TUAJ ME
MIKROVALË
Gjatë ruajtjes ose riparimit të furrës tuaj me
mikrovalë, duhet të merren disa masa të thjeshta
parandaluese.
Furra nuk duhet të përdoret nëse dera ose gominat e
derës janë të dëmtuara:
• Menteshë e thyer
• Gomina të prishura
• Kapaku i deformuar ose i përkulur
Vetëm një teknik shërbimi i kualifikuar për furrë me
mikrovalë, duhet të kryejë riparime
KURRË mos e hiqni kapakun e sipërm nga furra.
Nëse furra është me defekt dhe ka nevojë për
riparime, ose nëse jeni në dyshim për gjendjen e
saj:
• Hiqeni nga priza në mur
• Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit pas
shitjes
Nëse dëshironi ta ruani furrën përkohësisht, gjeni
një vend të thatë, pa pluhur.
Arsyeja: Pluhuri dhe lagështira mund të dëmtojnë
pjesët funksionale të furrës.
SHQIP
1.Pastrojini sipërfaqet e jashtme me një cohë të butë
dhe me ujë të ngrohtë me sapun. Shpëlajini dhe
thajini.
2.Pastroni spërkatjet ose njollat në sipërfaqet e
brendshme të furrës me një cohë me sapun.
Shpëlajini dhe thajini.
3.Për të hequr pjesët e forta të ushqimit dhe aromat,
vendosni një filxhan me lëng limoni të holluar në furrë
dhe nxeheni për dhjetë minuta me fuqi maksimale.
4.Lajeni pjatën e cila nuk e dëmton pjatalarësen, sa
herë të jetë e nevojshme.
MOS derdhni ujë te vrimat e ajrosjes. KURRË
mos përdorni produkte gërryese ose solucione
kimike. Tregoni kujdes të veçantë kur të pastroni
gominat e derës, për të siguruar që asnjë copë:
• Të mos grumbullohet
• Të mos pengojë mbylljen e derës siç duhet
Pastrojeni zgavrën e furrës me mikrovalë pas
çdo përdorimi me një solucion larës të butë, por
para se ta pastroni, lëreni furrën me mikrovalë që
të ftohet, në mënyrë që të shmangni lëndimet.
Kur të pastroni pjesën e sipërme
brenda në hapësirë, do të ishte mirë ta
ulni nxehtësinë në 45 ° dhe më pas ta
pastroni.
7
2013-07-22 �� 10:29:30
SHQIP
Kjo furrë me mikrovalë nuk është parashikuar për
përdorim komercial.
Mos e prekni spinën elektrike me duar të njoma.
Llambën nuk duhet ta ndërroni vetë për arsye
sigurie. Kontaktoni me kujdesin më të afërt për
klientin të autorizuar nga Samsung që të sjellë një
inxhinier të kualifikuar për të zëvendësuar llambën.
Mos furni gishtat ose substanca të huaja. Nëse
substanca të tilla si uji, hyjnë në pajisje, hiqeni spinën
elektrike dhe kontaktoni qendrën tuaj më të afërt të
shërbimit.
Mos e fikni pajisjen duke hequr prizën, ndërkohë që
është duke punuar.
Mos ushtroni shumë presion ose ngjeshje te pajisja.
Mos e vendosni furrën në një objekt delikat siç është
lavamani ose një objekt prej qelqi.
PARALAJMËRIM
Vetëm personeli i kualifikuar duhet lejuar të modifikojë
ose të riparojë pajisjen.
Mos përdorni benzen, hollues, alkool, pastrues me avull
ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.
Mos nxehni lëngje dhe ushqime të tjera në enë të
vulosura për funksionin e mikrovalës.
Sigurohuni që voltazhi, frekuenca dhe rryma e energjisë
të përputhen me ato të specifikimeve të produktit.
Për të qenë të sigurt, mos përdorni pastrues me ujë me
presion të lartë ose me avull me presion.
Vendoseni spinën e korrentit në prizën në mur në
mënyrë të shtrënguar. Mos përdorni përshtatës spine të
shumëfishtë, kabllo zgjatuese ose transformator elektrik.
Mos e instaloni këtë pajisje; pranë ngrohësve,
materialeve të ndezshme; në vende me lagështirë,
me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar
drejtpërdrejt ndaj rrezeve të diellit dhe ujit ose aty ku ka
rrjedhje të gazit; në tokë.
Mos e varni kabllon elektrike në një objekt metalik, mos
e futni kabllon elektrike ndërmjet objekteve ose mbrapa
furrës.
Mos përdorni spinë elektrike, kordon elektrik të dëmtuar
ose prizë në mur të lirshme. Kur spina elektrike ose
kablloja elektrike është dëmtuar, kontaktoni qendrën më
të afërt të shërbimit.
Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet në përputhje me
kodet vendase dhe kombëtare.
Hiqni vazhdimisht të gjitha substancat e huaja, si
pluhurin ose ujin nga terminalet e prizës elektrike dhe
nga pikat e kontaktit me anë të një cope të thatë.
Mos hidhni ose të spërkatni drejtpërdrejt ujë në furrë.
Mos e tërhiqni ose e mos përkulni në mënyrë ekstreme
kabllon e energjisë ose mos vendosni objekte të rënda
mbi të.
Mos vendosni objekte në furrë, brenda ose te dera e
furrës.
Mos spërkatni substanca të avullueshme, siç janë
insekticidet, mbi sipërfaqen e furrës.
Në rast të rrjedhjes së gazit (siç është gazi propan, gazi
LP, etj.), ajroseni menjëherë pa e prekur spinën elektrike.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 8
2013-07-22 �� 10:29:34
Mos vendosni materiale të ndezshme mbi furrë. Tregoni
kujdes sidomos kur të nxehni gatime ose pije që
përmbajnë alkool, pasi avujt e alkoolit mund të bien në
kontakt me një pjesë të nxehtë të furrës.
Mos e zhytni kabllon e energjisë ose spinën elektrike në
ujë dhe mbajeni kabllon e energjisë larg nga nxehtësia.
Mbajini fëmijët larg derës, gjatë hapjes ose mbylljes, pasi
mund të përplasen me derën ose mund të kapin gishtat.
PARALAJMËRIM: Nxehja me mikrovalë e pijeve, mund
të rezultojë në vlim shpërthyes dhe me vonesë, prandaj
dhe duhet treguar kujdes kur të mbahet ena; për të
parandaluar këtë situatë, lini GJITHMONË një kohë
qëndrimi prej 20 sekondash pasi të jetë fikur furra, në
mënyrë që temperatura të bëhet e njëtrajtshme. Trazojini
gjatë nxehjes, nëse është e nevojshme dhe trazojini
GJITHMONË pas nxehjes.
Në rast djegie, ndiqni udhëzimet për NDIHMËN E PARË:
• Zhyteni vendin e djegur me ujë të ftohtë për të
paktën 10 minuta.
• Mbulojeni me një rrobë të pastër dhe të thatë.
• Mos e lyeni me krem, vaj ose me locione.
SHQIP
Vezët e paqëruara dhe vezët e ziera shumë nuk
duhet të nxehen në furrë me mikrovalë pasi mund
të shpërthejnë, edhe pasi të ketë ndaluar nxehja e
mikrovalës; gjithashtu, mos i nxehni shishet hermetike
ose shishet e vulosura, vazot, enët, arrat e paqëruara,
domatet, etj.
Mos i mbuloni vrimat e ajrimit me cohë ose me letër.
Ato mund të marrin flakë pasi nga furra del ajër i nxehtë.
Furra gjithashtu mund të nxehet dhe mund të fiket
automatikisht dhe do të mbetet e tillë derisa të ftohet
mjaftueshëm.
Përdorni gjithmonë doreza kuzhine kur të nxirrni një
pjatë nga furra, për të shmangur djegiet padashur.
Trazojini lëngjet në mes të nxehjes ose pasi të ketë
mbaruar nxehja dhe lëreni lëngun të qëndrojë për
20 sekonda pas nxehjes, për të shmangur vlimin
shpërthyes.
Qëndroni larg nga furra sa gjatësia e krahut kur të hapni
derën, për të shmangur djegien nga ajri ose avulli i
nxehtë që del jashtë.
KUJDES
Mos e vini në punë furrën me mikrovalë kur është
bosh. Furra me mikrovalë do të fiket automatikisht për
30 minuta për qëllime sigurie. Rekomandojmë që të
vendosni një gotë me ujë brenda në furë gjatë gjithë
kohës, për të thithur energjinë e mikrovalëve në rast se
furra me mikrovalë ndizet aksidentalisht.
Përdorni vetëm enë kuzhine që janë të përshtatshme
për t'u përdorur për furrë me mikrovalë; MOS përdorni
enë metalike, servis pjatash me zbukurime prej ari dhe
argjendi, shish, pirunë, etj.
Hiqni lidhëset metalike nga çantat plastike ose prej
letre.
Arsyeja: Mund të shkaktohet qark elektrik ose shkëndija
të cilat mund të dëmtojnë furrën.
Instalojeni furrën në përputhje me hapësirat që
përshkruhen në këtë manual. (Shihni "Instalimi i furrës
me mikrovalë".)
Mos e përdorni furrën me mikrovalë për të tharë letra
ose rroba.
Kujdes kur të lidhni pajisjet e tjera elektrike te prizat që
ndodhen pranë furrës.
Përdorni kohë më të shkurtër për sasi më të vogla
ushqimi, për të shmangur mbinxehjen dhe djegien e
ushqimit.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 9
2013-07-22 �� 10:29:35
MASA PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EKSPOZIMIN E
MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËVE
(VETËM PËR FUNKSIONIN E MIKROVALËVE).
• Përdoreni këtë pajisje vetëm për qëllimin për të cilin është parashikuar, ashtu
siç përshkruhet në këtë manual udhëzues. Paralajmërimet dhe udhëzimet e
rëndësishme mbi sigurinë në këtë manual nuk mbulojnë të gjitha kushtet dhe
situatat e mundshme që mund të shfaqen. Është përgjegjësia juaj të veproni
praktikisht, me kujdes dhe me vëmendje kur instaloni, mirëmbani dhe vini në
përdorim pajisjen.
• Duke qenë se këto udhëzime përdorimi mbulojnë modele të ndryshme,
karakteristikat e furrës tuaj me mikrovalë mund të ndryshojnë pak nga ato që
përshkruhen në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat paralajmëruese mund
të jenë të zbatueshme. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, kontaktoni
qendrën më të afërt të shërbimit ose kërkoni ndihmë dhe informacione në
internet në www.samsung.com.
• Furra me mikrovalë është menduar të përdoret për nxehjen e ushqimit. Ajo
është parashikuar vetëm për përdorim në shtëpi. Mos nxehni materiale
tekstile ose jastëkë të mbushur me drithëra, të cilat mund të shkaktojnë
djegie dhe zjarr. Prodhuesi nuk mund të mbajë përgjegjësi për dëmtimet e
shkaktuara nga mospërdorimi në mënyrën e duhur të pajisjes.
• Mosmbajtja e furrës në kushte të pastra mund të prishë sipërfaqen, gjë që
mund të ndikojë për keq në jetëgjatësinë e pajisjes si dhe mund të shkaktojë
një situatë të rrezikshme.
SHQIP
Moszbatimi i masave paraprake mbi sigurinë mund të rezultojë në ekspozim të
dëmshëm ndaj energjisë së mikrovalëve.
(a) Në asnjë rrethanë nuk duhet të provoni të vini furrën në punë me
derën hapur ose të ngacmoni çelësat e bllokimit të sigurisë (shulet e
derës) ose të futni objekte në vrimat e bllokimit të sigurisë.
(b)MOS vendosni objekte ndërmjet derës së furrës dhe pjesës ballore
dhe mos lejoni akumulimin e mbetjeve nga pastrimi në sipërfaqet
bllokuese. Sigurohuni që dera dhe sipërfaqet bllokuese të derës të
jenë të pastra duke i pastruar ato pas përdorimit, fillimisht me një
cohë të njomë dhe më pas me një cohë të butë e të thatë.
(c) MOS e vini furrën në punë nëse është e dëmtuar, derisa të riparohet
nga një teknik shërbimi i kualifikuar për mikrovalë, i cili është trajnuar
nga prodhuesi. Është e rëndësishme sidomos që dera e furrës të
mbyllet siç duhet dhe që të mos dëmtohen:
(1) dera (të deformohet)
(2) menteshat e derës (të thyhen ose të lirohen)
(3) gominat e derës dhe sipërfaqet bllokuese
(d)Furra nuk duhet të rregullohet ose të riparohet nga një person që nuk
është teknik shërbimi i kualifikuar për mikrovalë dhe i trajnuar nga
prodhuesi.
ELIMINIMI I DUHUR I KËTIJ PRODUKTI (PAJISJE
ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE PËR T’U FLAKUR)
Samsung do të faturojë tarifën e riparimit për zëvendësimin e një aksesori
ose për riparimin e një defekti kozmetik nëse dëmi në njësi dhe/ose dëmtimi
ose humbja e aksesorit është shkaktuar nga klienti. Artikujt që mbulon ky
kusht përfshijnë:
(a) derën, dorezën, panelin e jashtëm ose panelin e kontrollit të shtypur,
gërvishtur ose të thyer.
(b)Tavën, rrotulluesin drejtues, bashkuesin ose skarën e thyer ose të
humbur.
(Zbatohet për shtetet me sisteme grumbullimi të veçuar)
Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literaturë, tregon se produkti
dhe pajisjet e tij elektronike shtesë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet
të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të
punës. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj mjedisit ose shëndetit njerëzor
nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këto pajisje nga llojet e
tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar
ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë ose shitësin me pakicë ku e blenë këtë
produkt ose zyrën e pushtetit vendor të tyre për hollësi se ku dhe si mund t’i dërgojnë
këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet
dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tij shtesë elektronike nuk
duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 10
2013-07-22 �� 10:29:36
PËRMBAJTJA
UDHËZUES PËR NJË SHIKIM TË SHPEJTË
Udhëzues për një shikim të shpejtë....................................................................... 11
Furra..................................................................................................................... 12
Paneli i kontrollit.................................................................................................... 12
Pjesët shtesë........................................................................................................ 13
Vendosja e orës.................................................................................................... 14
Si punon furra me mikrovalë................................................................................. 14
Kontrolli nëse furra funksion siç duhet................................................................... 15
Gatimi/Ringrohja................................................................................................... 15
Nivelet e fuqisë..................................................................................................... 16
Përdorimi i veçorisë së ajrosjes............................................................................. 16
Rregullimi i kohës së gatimit.................................................................................. 16
Ndalimi i gatimit.................................................................................................... 16
Vendosja e regjimit të kursimit të energjisë............................................................ 16
Përdorimi i veçorive të gatimit të shëndetshëm..................................................... 17
Përdorimi i programeve të gatimit të shëndetshëm: perime dhe drithëra...........................17
Përdorimi i programeve të gatimit të shëndetshëm: mish shpendësh dhe peshk..............18
Udhëzuesi për gatim me fuqi avulli
(vetëm modelet MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*).. 19
Përdorimi i pjatës së ashpër
(vetëm modelet MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*).. 21
Programet e gatimit manual për ushqim të thatë..............................................................21
Përdorimi i veçorisë së shkrirjes së fuqishme automatike...................................... 22
Përdorimi i programeve të shkrirjes së fuqishme automatike.............................................23
Përdorimi i veçorisë pjata ime............................................................................... 23
Përdorimi i programeve të pjata ime.................................................................................23
Zgjedhja e pjesëve shtesë..................................................................................... 24
Pjekja në skarë..................................................................................................... 24
Kombinimi i mikrovalëve dhe i skarës.................................................................... 24
Fikja e sinjalizuesit................................................................................................. 25
Bllokimi në mënyrë të sigurt i furrës....................................................................... 25
Udhëzuesi për enët e kuzhinës............................................................................. 26
Udhëzuesi gatimi.................................................................................................. 27
Si të veproni kur jeni në dyshim ose kur keni një problem...................................... 35
Specifikimet teknike.............................................................................................. 35
Nëse dëshironi të gatuani disa ushqime.
1. Vendoseni ushqimin në furrë.
Zgjidhni nivelin e energjisë duke shtypur një ose më
shumë herë butonin Mikrovala ( ).
SHQIP
2. Zgjidhni kohën e gatimit duke rrotulluar dorezën e
çelësit siç kërkohet.
3. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Rezultati: Gatimi fillon. Sinjali i furrës bie 4 herë
kur përfundon gatimi.
Nëse dëshironi të shkrini automatikisht ushqimin në mënyrë të
fuqishme.
1. Vendoseni ushqimin e ngrirë në furrë. Zgjidhni llojin e
ushqimit që do të gatuani duke shtypur një herë ose
më shumë butonin Shkrirje e fuqishme ( ).
2. Zgjidhni peshën duke rrotulluar dorezën e çelësit
siç kërkohet.
3. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Nëse doni të shtoni 30 sekonda të tjera.
Lëreni ushqimin në furrë.
Shtypni një herë ose më shumë +30s për çdo 30 të
tjera që dëshironi të shtoni.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 11
2013-07-22 �� 10:29:36
PANELI I KONTROLLIT
Nëse dëshironi të piqni disa ushqime.
1. Shtypni butonin Skarë ( ).
SHQIP
1
2. Zgjidhni kohën e gatimit duke rrotulluar dorezën e
çelësit siç kërkohet.
2
3. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
3
8
4
9
5
10
6
FURRA
1
2
3
4
5
11
7
1. EKRANI
7. BUTONI I NDALIMIT/KURSIMIT
2. BUTONI I GATIMIT TË
SHËNDETSHËM
8. BUTONI PJATA IME
3. BUTONI I SHKRIRJES SË
FUQISHME
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
DOREZA E DERËS
VRIMAT E VENTILIMIT
SKARA
DRITA
EKRANI
SHULET E DERËS
10
11
4. BUTONI I MIKROVALËS
12
7. DERA
8. PJATA RROTULLUESE
9. BASHKUESI
10.UNAZA RROTULLUESE
11.VRIMAT E BLLOKIMIT TË SIGURISË
12.PANELI I KONTROLLIT
12
5. BUTONI I SKARËS
6. DOREZA E ÇELËSIT
(PESHA/RACIONI/KOHA)
9. BUTONI PËR HEQJEN E
AROMAVE
10.BUTONI I MIKROVALË+SKARË
11.BUTONI I VENDOSJES SË
ORËS
12.BUTONI FILLO/+30s
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 12
2013-07-22 �� 10:29:37
PJESËT SHTESË
6. Tenxherja me presion, shikoni faqet 19 në 21.
(vetëm modelet MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Në varësi të modelit që keni blerë, ju jepen disa pjesë shtesë të cilat mund
të përdoren në një sërë mënyrash.
Qëllimi:
1. Bashkuesi, i vendosur tashmë mbi boshtin e
motorit në bazën e furrës.
MOS e vini në punë furrën me mikrovalë pa unazën rrotulluese dhe
pjatën rrotulluese.
Bashkuesi rrotullon pjatën rrotulluese.
2. Unaza e rrotullimit që duhet vendosur në qendër
të furrës.
Qëllimi:
MOS zgjidhni regjimin Skara ( ) dhe Me kombinim (
përdorni tenxheren me presion.
Unaza rrotulluese mban pjatën
rrotulluese.
Regjimi i funksionimit
3. Pjata rrotulluese që duhet vendosur në unazën
rrotulluese me pjesë qendrore të puthitur me
bashkuesin.
Qëllimi:
MIKROVALË (
O
Pjata rrotulluese shërben si sipërfaqja
kryesore e gatimit; ajo mund të hiqet lehtësisht për t'u
pastruar.
)
SKARË ( )
X
SHQIP
Qëllimi:
Tenxherja plastike me presion shërben
gjatë përdorimit të funksionit me fuqi avulli.
) kur të
ME KOMBINIM (
)
X
(Tenxherja me presion)
4. Skara, duhet vendosur mbi pjatën rrotulluese.
Qëllimi:
Skara metalike mund të përdoret për
pjekje dhe për gatim të kombinuar.
5. Pjata e ashpër, shikoni faqet 21-22.
(vetëm modelet MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Qëllimi:
Pjata e ashpër përdoret për të skuqur
më mirë ushqimin në regjimet e gatimit me kombinim të
mikrovalëve ose të skarës. Ndihmon në mbajtjen të thatë të
brumit të picës dhe të ëmbëlsirave.
MOS e vini në punë furrën me mikrovalë pa unazën rrotulluese dhe
pjatën rrotulluese.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 13
2013-07-22 �� 10:29:38
SHQIP
VENDOSJA E ORËS
SI PUNON FURRA ME MIKROVALË
Furra juaj me mikrovalë ka një orë të brendshme. Kur lidhet me energjinë, në
ekran shfaqet automatikisht “:0”, “88:88” ose “12:00”.
Ju lutemi vendosni orën aktuale. Ora mund të shfaqet ose në formatin me
24 orë ose me 12 orë. Ju duhet të vendosni orën:
• Kur instaloni fillimisht furrën tuaj me mikrovalë
• Pas një ndërprerje të energjisë
Mikrovalët janë valë elektromagnetike me frekuencë të lartë; energjia e
çliruar mundëson gatimin ose ringrohjen e ushqimit pa i ndryshuar formën
apo ngjyrën.
Furrën me mikrovalë mund ta përdorni për:
• Shkrirje (manuale dhe automatike)
• Gatim
• Ringrohje
Mos harroni të rivendosni orën kur kaloni nga periudha e verës në
periudhën e dimrit dhe anasjelltas.
Parimi i gatimit.
Funksioni automatik i kursimit të energjisë
Nëse nuk zgjidhni ndonjë funksion kur pajisja është në mes të cilësimit
ose funksionimit në gjendje përkohësisht të ndaluar, funksioni anulohet
dhe ora do të shfaqet pas 25 minutash.
Llamba e furrës do të fiket pas 5 minutash kur dera është e hapur.
1. Mikrovalët e prodhuara nga magnetroni shpërndahen
njëtrajtësisht ndërkohë që ushqimi rrotullohet
në pjatën rrotulluese. Kështu ushqimi gatuhet
njëtrajtësisht.
2. Mikrovalët përthithen nga ushqimi deri në një thellësi
prej 1 inç (2,5 cm). Pastaj gatimi vazhdon ndërkohë
që nxehtësia shpërndahet brenda ushqimit.
3. Koha e gatimit ndryshon sipas marrësit dhe
karakteristikave të ushqimit:
• Sasia dhe dendësia
• Përmbajtja e ujit
• Temperatura fillestare (ngrirë ose jo)
1. Për të afishuar orën në...
Numërim 24 orësh
Numërim 12 orësh
Shtypni një ose dy herë butonin Ora (
).
2. Rrotulloni dorezën e çelësit për të vendosur orën.
3. Shtypni butonin Ora (
Duke qenë se qendra e ushqimit gatuhet me shpërndarje të nxehtësisë,
gatimi vazhdon edhe pasi e keni nxjerrë ushqimin nga furra. Kohët e
qëndrimit të përcaktuara në receta dhe në këtë libërth duhet respektuar
për të garantuar:
).
• Gatimin e njëtrajtshëm të ushqimit deri në qendër.
• Temperaturën e njëjtë brenda gjithë ushqimit
4. Rrotulloni dorezën e çelësit për të vendosur
minutën.
5. Shtypni butonin Ora (
).
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 14
2013-07-22 �� 10:29:38
GATIMI/RINGROHJA
Procedurat e thjeshta të mëposhtme ju mundësojnë të kontrolloni që furra
funksionon siç duhet në çdo kohë.
Hapni derën e furrës duke tërhequr dorezën në anë e djathtë të derës.
Vendosni një tas me ujë në pjatën rrotulluese. Më pas, mbyllni derën.
Procedura e mëposhtme shpjegon se si ta gatuani ose ta ringrohni
ushqimin. Para se të largoheni nga furra, kontrolloni GJITHMONË cilësimet
e gatimit. Së pari, vendoseni ushqimin në mes të pjatës rrotulluese. Më pas,
mbyllni derën.
1. Shtypni butonin Mikrovala (
1. Shtypni butonin Mikrovala (
).
Rezultati: Shfaqen treguesit prej
800 W (fuqia maksimale e gatimit)
).
Rezultati: Shfaqen treguesit prej
800 W (fuqia maksimale e gatimit):
Zgjidhni nivelin e duhur të fuqisë duke
shtypur përsëri butonin Mikrovala ( ) derisa të shfaqet
fuqia përkatëse në vat. Referojuni tabelës me nivelet e
fuqisë.
2. Caktojeni kohën 4 deri në 5 minuta duke rrotulluar
dorezën e çelësit dhe shtypni butonin Start/+30s
(Fillo/+30s) ( ).
SHQIP
KONTROLLI NËSE FURRA FUNKSION SIÇ DUHET
2. Caktoni kohën e gatimit duke rrotulluar dorezën e
çelësit.
Rezultati: Drita e furrës ndizet dhe pjata
rrotulluese fillon të rrotullohet.
1) Gatimi fillon dhe kur të mbarojë sinjali i furrës do të bjerë
4 herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Rezultati: Shfaqet koha e gatimit.
3. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Rezultati: Drita e furrës ndizet dhe pjata
rrotulluese fillon të rrotullohet.
1) Gatimi fillon dhe kur të mbarojë
sinjali i furrës do të bjerë 4 herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Furra duhet të futet në prizë të përshtatshme në mur. Pjata rrotulluese
duhet të jetë në pozicionin e saj në furrë. Nëse përdoret nivel fuqie
ndryshe nga maksimali, uji do të marrë më shumë kohë për të zier.
Kurrë mos e ndizni furrën me mikrovalë kur është bosh.
Nëse dëshironi të ngrohni një ushqim për një periudhë të shkurtër kohe,
me fuqi maksimale (800 W), thjesht shtypni butonin +30s një herë në
çdo 30 sekonda gjatë kohës së gatimit. Furra ndizet menjëherë.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 15
2013-07-22 �� 10:29:39
NIVELET E FUQISË
RREGULLIMI I KOHËS SË GATIMIT
Ju mund të zgjidhni një nga nivelet e mëposhtme të fuqisë.
Ju mund ta rritni kohën e gatimit duke shtypur butonin
+30s një herë për çdo 30 sekonda të shtuara.
SHQIP
Niveli i fuqisë
Fuqia
MIKROVALË
SKARA
E LARTË
800 W
-
MESATARE E LARTË
600 W
-
MESATARE
450 W
-
MESATARE E ULËT
300 W
-
SHKRIRJE ( )
180 W
-
E ULËT/MBAJTJE NGROHTË
100 W
-
-
1100 W
SKARA
ME KOMBINIM I (
)
600 W
1100 W
ME KOMBINIM II (
)
450 W
1100 W
ME KOMBINIM III (
)
300 W
1100 W
Shtypni butonin +30s një herë për çdo 30 sekonda të
shtuara.
NDALIMI I GATIMIT
Mund ta ndaloni gatimin në çdo moment për të kontrolluar ushqimin.
1. Për ta ndaluar përkohësisht;
1) Hapni derën.
Rezultati: Gatimi ndalon. Për të rifilluar gatimin,
mbylleni derën dhe shtypni përsëri ( ).
2) Shtypni butonin Stop (Ndërprerje) ( ).
Rezultati: Gatimi ndalon. Për të vazhduar gatimin shtypni ( ) sërish.
2. Për ta ndërprerë përfundimisht;
Shtypni butonin Stop (Ndërprerje) ( ).
Rezultati: Gatimi ndërpritet. Nëse dëshironi të
anuloni cilësimet e gatimit, shtypni
përsëri butonin Stop (Ndërprerje) ( ).
Nëse zgjidhni nivel më të lartë fuqie, koha e gatimit duhet të ulet.
Ju mund të anuloni gjithashtu çdo cilësim para se ta ndizni, thjesht duke
shtypur Stop (Ndërprerje) ( ).
Nëse zgjidhni një nivel më të ulët fuqie, koha e gatimit duhet të rritet.
PËRDORIMI I VEÇORISË SË AJROSJES
VENDOSJA E REGJIMIT TË KURSIMIT TË ENERGJISË
Përdoreni këtë veçori pasi të keni gatuar ushqime me erë ose kur ka shumë
tym në brendësi të furrës. Fillimisht, pastrojeni pjesën e brendshme të furrës.
Furra ka një regjim për kursimin e energjisë. Ky opsion kursen energjinë kur
furra nuk është në punë. Gjendja normale është në modalitetin e pritjes dhe
tregon orën kur nuk është në përdorim.
Shtypni butonin Ajrosja ( ) pasi të keni mbaruar së
pastruari. Do ta dëgjoni sinjalin katër herë.
• Shtypni butonin Kursimi i energjisë (
Rezultati: Ekrani fiket.
)
• Për të hequr regjimin e kursimit të energjisë, hapni
derën ose shtypi butonin Kursimi i energjisë ( )
dhe më pas në ekran do të shfaqet ora aktuale. Furra është gati për t'u
përdorur.
Koha për ajrosje është specifikuar 5 minuta. Ajo rritet me 30 sekonda sa
herë që shtypet butoni +30s.
Koha maksimale për heqjen e aromave është 15 minuta.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 16
2013-07-22 �� 10:29:39
PËRDORIMI I VEÇORIVE TË GATIMIT TË SHËNDETSHËM
PËRDORIMI I PROGRAMEVE TË GATIMIT TË
SHËNDETSHËM: PERIME DHE DRITHËRA
Tabela e mëposhtme paraqet 12 programe automatike të dietave të
shëndetshme për gatimin e perimeve ose drithërave. Ajo përmban sasitë,
kohën e qëndrimit dhe rekomandimet e duhura.
Programet 1-10 funksionojnë vetëm me energjinë e mikrovalës. Programet
11-12 funksionojnë me kombinim të mikrovalës dhe të skarës.
1. Zgjidhni llojin e ushqimit që do të gatuani duke
shtypur një ose më shumë herë butonin
Healthy Cooking (Gatim i shëndetshëm) ( ) ose
Healthy Cooking (Gatim i shëndetshëm) ( ).
Kodi
2. Zgjidhni madhësinë e racionit duke rrotulluar
dorezën e çelësit. (Referojuni tabelës anash).
Ushqimi
Koha e
Racioni
qëndrimit
(g)
(min.)
Rezultati: Gatimi fillon. Kur të ketë përfunduar.
1) Sinjali i furrës bie 4 herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të
bjerë 3 herë (një herë në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Rekomandimet
1
Brokoli
250
500
1-2
Shpëlajini dhe pastrojini brokolit dhe
përgatisni tufëzat. Vendosini ato në mënyrë
të njëtrajtshme në një tas prej qelqi me
kapak. Shtoni 30 ml (2 lugë gjelle) ujë kur
gatuani 250 g dhe shtoni 60-75 ml (5-4
lugë gjelle) për 500 g. Gatuajeni të mbuluar.
Trazojeni pasi të jetë gatuar.
2
Karota
250
1-2
Shpëlajini dhe pastrojini karotat dhe pritini
në feta të njëtrajtshme. Vendosini ato në
mënyrë të njëtrajtshme në një tas prej qelqi
me kapak. Shtoni 30 ml (2 lugë gjelle) ujë
kur gatuani 250 g. Vendoseni tasin në mes
të pjatës rrotulluese. Gatuajeni të mbuluar.
Trazojeni pasi të jetë gatuar.
3
Barbunja
250
1-2
Shpëlajini dhe pastrojini bishtajat. Vendosini
ato në mënyrë të njëtrajtshme në një tas
prej qelqi me kapak. Shtoni 30 ml (2 lugë
gjelle) ujë kur gatuani 250 g. Vendoseni
tasin në mes të pjatës rrotulluese. Gatuajeni
të mbuluar. Trazojeni pasi të jetë gatuar.
4
Spinaqi
150
1-2
Shpëlajeni dhe pastrojeni spinaqin.
Vendosini në një tas qelqi me kapak. Mos
shtoni ujë. Vendoseni tasin në mes të pjatës
rrotulluese. Gatuajeni të mbuluar. Trazojeni
pasi të jetë gatuar.
3. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Përdorni vetëm enë që nuk dëmtojnë mikrovalën.
SHQIP
Veçoritë e gatimit të shëndetshëm kanë njëzetë kohë gatimi të programuara
paraprakisht. Nuk është e nevojshme të caktoni kohët e gatimit apo nivelin
e fuqisë. Mund të përshtatni artikullin e racionit duke rrotulluar dorezën e
çelësit.
Së pari, vendoseni ushqimin në mes të pjatës rrotulluese dhe mbyllni derën.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 17
2013-07-22 �� 10:29:40
Koha e
Racioni
qëndrimit
(g)
(min.)
Ushqimi
5
Kalli misri
250
(1 copë)
1-2
Shpëlajeni dhe pastrojeni misrin në kallinj
dhe vendoseni në një enë ovale prej qelqi.
Mbulojeni me qese plastike ngjitëse për
mikrovalë dhe shpojeni qesen.
6
Patate të
qëruara
250
500
2-3
Lajini dhe qërojini patatet dhe pritini në
madhësi të barabarta. Vendosini ato në një
tas qelqi me kapak. Shtoni 45-60 ml ujë
(3-4 lugë gjelle). Vendoseni tasin në mes të
pjatës rrotulluese. Gatuajeni të mbuluar.
7
Oriz i kuq
(i
përvëluar)
125
5-10
Përdorni enë të madhe qelqi me kapak
për furrë. Shtoni dyfishin e sasisë ujë të
ftohtë (¼ l). Gatuajeni të mbuluar. Trazojeni
përpara kohës së qëndrimit dhe shtoni kripë
dhe erëza.
SHQIP
Kodi
Rekomandimet
8
Makarona
integrale
125
1
Përdorni enë të madhe qelqi me kapak
për furrë. Shtoni ½ l ujë të valuar, një majë
luge kripë dhe trazojeni mirë. Gatuajini
të pambuluara. Trazojini pas kohës së
qëndrimit në furrë dhe më pas kullojini mirë.
9
Quinoa
125
1-3
Përdorni enë të madhe qelqi me kapak për
furrë. Shtoni dyfishin e sasisë ujë të ftohtë
(250 ml). Gatuajeni të mbuluar. Trazojeni
përpara kohës së qëndrimit dhe shtoni kripë
dhe erëza.
10
Bullgur
125
2-5
Kodi
Ushqimi
Koha e
Racioni
qëndrimit
(g)
(min.)
Rekomandimet
11
Perime
furre
500
2-3
Vendosini perimet, si p.sh. fetat e patateve
të gatuara paraprakisht, fetat e kungujve
dhe salcën në një pjatë qelqi pireks me
madhësi të përshtatshme. Hidhuni djathë të
grirë sipër. Vendoseni pjatën në skarë.
12
Domate
të pjekura
në skarë
400
1-2
Shpëlajini dhe pastrojini domatet, pritini
përgjysmë dhe vendosini në një enë për
gatim furre. Hidhuni djathë të grirë sipër.
Vendoseni enën në skarë.
PËRDORIMI I PROGRAMEVE TË GATIMIT TË
SHËNDETSHËM: MISH SHPENDËSH DHE PESHK
Tabela më poshtë paraqet 8 programe automatike të dietave të shëndetshme
për gatimin e mishit të shpendëve dhe peshkut, sasinë e tyre, kohën e
gatimin dhe rekomandimet përkatëse. Programet 1-6 funksionojnë vetëm
me energjinë e mikrovalës. Programet 7-8 funksionojnë me kombinim të
mikrovalës dhe të skarës.
Përdorni enë të madhe qelqi me kapak për
furrë. Shtoni dyfishin e sasisë ujë të ftohtë
(250 ml). Gatuajeni të mbuluar. Trazojeni
përpara kohës së qëndrimit dhe shtoni kripë
dhe erëza.
Koha e
qëndrimit
(min.)
Kodi
Ushqimi
Racioni
(g)
1
Kraharor
pule
300
(2 copë)
2
Shpëlajini copat dhe vendosini në një pjatë
qeramike. Mbulojeni me qese plastike
ngjitëse që përdoret për mikrovalë.
Shponi qesen. Vendoseni enën në pjatën
rrotulluese.
2
Kraharor
gjeldeti
300
(2 copë)
2
Shpëlajini copat dhe vendosini në një pjatë
qeramike. Mbulojeni me qese plastike
ngjitëse që përdoret për mikrovalë.
Shponi qesen. Vendoseni enën në pjatën
rrotulluese.
Rekomandimet
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 18
2013-07-22 �� 10:29:42
Kodi
Ushqimi
Racioni
(g)
Koha e
qëndrimit
(min.)
Rekomandimet
Fileto e
freskët
peshku
300
(2 copë)
1-2
Shpëlajeni peshkun dhe vendoseni në një
pjatë qeramike, shtoni 1 lugë gjelle lëng
limoni. Mbulojeni me qese plastike ngjitëse
që përdoret për mikrovalë. Shponi qesen.
Vendoseni enën në pjatën rrotulluese.
4
Fileto e
freskët
salmoni
300
(2 copë)
1-2
Shpëlajeni peshkun dhe vendoseni në një
pjatë qeramike, shtoni 1 lugë gjelle lëng
limoni. Mbulojeni me qese plastike ngjitëse
që përdoret për mikrovalë. Shponi qesen.
Vendoseni enën në pjatën rrotulluese.
5
Karkaleca
deti të
freskët
250
1-2
Shpëlajini karkalecat e detit në një pjatë
qeramike, shtoni 1 lugë gjelle lëng limoni.
Mbulojeni me qese plastike ngjitëse që
përdoret për mikrovalë. Shponi qesen.
Vendoseni enën në pjatën rrotulluese.
6
Troftë e
freskët
200
(1 peshk)
2
8
Peshq të
skuqur
Fileta
salmoni
të pjekur
në skarë
200
(1 peshk)
300
(2 fileta)
3
2
Tenxherja me avull bazohet në parimin e gatimit me avull dhe është
projektuar për gatim të shpejtë e të shëndetshëm në furrën me mikrovalë të
Samsung.
Kjo pjesë shtesë është ideale për të gatuar oriz, makarona, perime etj në
kohë rekord, ndërkohë që ruan vlerat e tyre ushqyese.
Kompleti i tenxhereve me avull të mikrovalës përbëhet nga 3 elemente:
SHQIP
3
7
UDHËZUESI PËR GATIM ME FUQI AVULLI
(VETËM MODELET MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Tenxherja
Tabakaja e mbulimit
Kapaku
Të gjitha pjesët i rezistojnë temperaturave nga-20 °C deri në 140 °C.
E përshtatshme për ruajtje në ngrirje. Mund të përdoren edhe veçmas edhe
së bashku.
KUSHTET E PËRDORIMIT:
Vendosni 2 peshq të plotë në një enë
zjarrduruese. Shtoni pak kripë, 1 lugë gjelle
lëng limoni, kripë dhe erëza. Mbulojeni
me qese plastike ngjitëse që përdoret për
mikrovalë. Shponi qesen. Vendoseni enën
në pjatën rrotulluese.
Mos e përdorni:
• për të gatuar ushqime me përmbajtje të lartë sheqeri ose yndyre,
• me funksionin e skarës ose të ngrohjes me rrotullim ose mbi pllakën
e sobës.
Lajini mirë të gjitha pjesët me ujë me sapun përpara përdorimit të parë.
Lyejeni lëkurën e gjithë peshkut (troftë
ose kocë) me vaj dhe shtoni dhe erëza.
Vendosini peshqit pranë njëri-tjetrit, nga
koka te bishti, në skarën e sipërme.
Kthejini nga ana tjetër sapo të bjerë sinjali.
Për kohët e gatimit, drejtojuni udhëzimeve në tabelën në faqen tjetër.
MIRËMBAJTJA:
Tenxherja me avull mund të lahet në pjatalarëse.
Vendosini filetat e peshkut në skarën e
sipërme. Kthejini nga ana tjetër sapo të
bjerë sinjali.
Kur e lani me dorë përdorni ujë të nxehtë dhe solucion për larjen e
enëve. Mos përdorni sfungjerë të ashpër enësh.
Disa ushqime (siç janë domatet) mund të çngjyrosin plastikën. Kjo është
normale dhe jo defekt në prodhim.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 19
2013-07-22 �� 10:29:42
SHKRIRJA:
Ushqimi
Vendoseni ushqimin e ngrirë në enën me avull pa kapak. Lëngu do të
mbesë në pjesën e poshtme të enës dhe nuk do ta dëmtojë ushqimin.
Çorbë (e
ftohtë)
SHQIP
GATIMI:
Ushqimi
Angjinare
Perime të
freskëta
Perime të
ngrira
Oriz
Patate me
lëkurë
Racioni
Koha e
Nivelet e
gatimit
fuqisë
(min.)
Koha e
qëndrimit
(min.)
Përdorimi
Supë (e
ftohtë)
300 g
Tenxherja me tabakanë
800 W
5-6
1-2
(1-2 copë)
e mbulimit + Kapaku
Udhëzimet
Shpëlajini dhe pastrojini angjinaret. Vendoseni tabakanë e mbulimit në
enë. Vendosini angjinaret mbi tabaka. Shtoni një lugë gjelle lëng limoni.
Mbulojeni me kapak.
Tenxherja me tabakanë
300 g
800 W
4-5
1-2
e mbulimit + Kapaku
Udhëzimet
Peshojini perimet (p.sh. brokoli, lule lakër, karota, speca) pasi t'i keni larë,
pastruar dhe prerë në copa me madhësi të njëjtë. Vendosni tabakanë në
enë. Shpërndajini perimet në tabakanë e mbulimit. Shtoni 2 lugë gjelle
ujë. Mbulojeni me kapak.
Tenxherja me tabakanë
300 g
600 W
7-8
2-3
e mbulimit + Kapaku
Udhëzimet
Vendosini perimet e ngrira në enën me avull. Vendoseni tabakanë e
mbulimit në enë. Shtoni 1 lugë gjelle ujë. Mbulojeni me kapak. Trazojini
mirë pas gatimit dhe kohës së qëndrimit në furrë.
250 g
800 W
15-18
5-10
Tenxhere + Kapak
Udhëzimet
Vendoseni orizin në tenxheren me avull. Shtoni 500 ml ujë të ftohtë.
Mbulojeni me kapak. Pasi të jetë gatuar, lëreni orizin e bardhë të
qëndrojë për 5 minuta, orizin e kuq për 10 minuta.
500 g
800 W
7-8
2-3
Tenxhere + Kapak
Udhëzimet
Peshojini dhe shpëlajini patatet dhe vendosini në tenxheren me presion.
Shtoni 3 lugë gjelle ujë. Mbulojeni me kapak.
Supë e
ngrirë.
Brumë
me maja
i ngrirë i
mbushur
me reçel
Komposto
frutash
Racioni
Koha e
Nivelet e
gatimit
fuqisë
(min.)
600 W
5-6
Koha e
qëndrimit
Përdorimi
(min.)
1-2
Tenxhere + Kapak
400 g
Udhëzimet
Vendoseni çorbën në tenxheren me presion. Mbulojeni me kapak.
Trazojeni mirë para se ta lini të qëndrojë në furrë.
400 g
800 W
3-4
1-2
Tenxhere + Kapak
Udhëzimet
Hidheni në tenxheren me presion. Mbulojeni me kapak. Trazojeni mirë
para se ta lini të qëndrojë në furrë.
400 g
800 W
8-10
2-3
Tenxhere + Kapak
Udhëzimet
Vendoseni supën e ngrirë në tenxheren me presion. Mbulojeni me kapak.
Trazojeni mirë para se ta lini të qëndrojë në furrë.
150 g
600 W
1-2
2-3
Tenxhere + Kapak
Udhëzimet
Njomini me ujë të ftohtë sipërfaqet e masave të brumit të mbushura.
Vendosni 1-2 masa brumi të ngrira pranë njëra-tjetrës në tenxheren me
presion. Mbulojeni me kapak.
250 g
800 W
3-4
2-3
Tenxhere + Kapak
Udhëzimet
Peshojini frutat e freskëta (p.sh. mollë, dardha, kumbulla, kajsi, mango
ose ananas) pasi t'i keni qëruar, larë dhe pasi t'i keni prerë në copa me
madhësi të njëjtë ose në kubikë. Vendosini në tenxheren me presion.
Shtoni 1-2 lugë gjelle ujë dhe 1-2 lugë gjelle sheqer. Mbulojini me kapak.
Përdorimi i tenxheres me presion
+
Tenxhere + Kapak
Tenxherja me tabakanë e mbulimit + Kapaku
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 20
2013-07-22 �� 10:29:43
MASA PARAPRAKE:
4. Vendoseni pjatën e ashpër në skarën metalike (ose
në pjatën rrotulluese) në mikrovalë.
Tregoni kujdes të veçantë kur hapni kapakun e tenxheres me presion
sepse avulli që del mund të jetë shumë i nxehtë.
Përdorni doreza për furrë kur e përdorni pas gatimit.
5. Zgjidhni kohën e duhur të gatimit dhe fuqinë. (Referojuni tabelës anash)
Si të pastrojmë pjatën e ashpër
Pastrojeni pjatën e ashpër me ujë të ngrohtë dhe me detergjent dhe më
pas shpëlajeni me ujë të pastër.
Kjo pjatë e ashpër ju mundëson të skuqni ushqimin, jo vetëm në sipërfaqe
me anë të skarës, por edhe pjesa e fundit të ushqimit bëhet e thatë dhe e
skuqur për shkak të temperaturës së lartë të pjatës së ashpër. Në tabelë
gjenden një sërë artikujsh ushqimorë që ju mund të përgatitni në pjatë të
ashpër (shikoni faqen tjetër).
Pjata e ashpër mund të përdoret gjithashtu për pastërma, vezë, salsiçe, etj.
SHQIP
PËRDORIMI I PJATËS SË ASHPËR (VETËM MODELET
MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Mos përdorni furçë gërryese ose sfungjer të ashpër, përndryshe
sipërfaqja e saj do të dëmtohet.
Ju lutemi, vini re
Pjata e ashpër është e dëmshme për pjatalarësen.
PROGRAMET E GATIMIT MANUAL PËR USHQIM TË THATË
1. Vendoseni pjatën e ashpër drejtpërdrejt në pjatën
rrotulluese dhe nxeheni paraprakisht në maksimum
me anë të kombinimit Mikrovalë-Skarë [600 W +
Skarë (
)] duke zbatuar kohën dhe udhëzimet në
tabelë.
Ne ju rekomandojmë që ta nxehni paraprakisht pjatën e ashpër drejtpërdrejt në
pjatën rrotulluese. Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër me 600 W + funksioni
Skarë (
) për 3-5 minuta. Zbatoni kohët dhe udhëzimet e tabelës.
Përdorni gjithmonë doreza gatimi për të nxjerrë jashtë pjatën e ashpër,
pasi do të jetë shumë e nxehtë.
Ushqimi
Pastërma
2. Pastrojeni pjatën vaj nëse do të gatuani ushqim, si pastërma dhe vezë,
në mënyrë që ushqimi të skuqet siç duhet.
Ju lutemi, vini re që pjata e ashpër ka një shtresë prej tefloni e cila nuk
është rezistente ndaj gërvishtjeve. Mos përdorni objekte të mprehta, si
thika për të prerë mbi pjatën e ashpër.
Domate të
pjekura në
skarë
Përdorni objekte plastike për të shmangur gërvishtjet mbi sipërfaqen e
pjatës së ashpër ose hiqeni ushqimin nga pjata para se ta prisni.
3. Vendoseni ushqimin mbi pjatën e ashpër.
Mos vendosni objekte mbi pjatën e ashpër që nuk
janë rezistente ndaj nxehtësisë; p.sh., tasa plastikë.
Hamburger
(i ngrirë)
Mos e vendosni kurrë pjatën e ashpër në furrë pa
pjatë rrotulluese.
Racioni
Energjia
4 feta (80 g)
600 W + Skarë
Koha e nxehjes
paraprake (min.)
3
Koha e
gatimit (min.)
3½-4
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Vendosini fetat pranë njëra-tjetrës
në pjatën e ashpër. Vendoseni pjatën e ashpër mbi skarë.
200 g
450 W + Skarë
3
4½-5
(2 copë)
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Pritini domatet në gjysma.
Hidhni pak djathë sipër. Vendosini në pjatën e ashpër në formë rrethi.
Vendoseni pjatën e ashpër mbi skarë.
2 copë
600 W + Skarë
3
7-7½
(125 g)
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Vendosini hamburgerët në formë
rrethi në pjatën e ashpër. Vendoseni pjatën e ashpër mbi skarë. Kthejini
nga ana tjetër pas 4-5 minutash.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 21
2013-07-22 �� 10:29:43
Ushqimi
SHQIP
Bageta (të
ngrira)
Pica (të
ngrira)
Patate të
pjekura
Fileta
peshku (të
ngrira)
Kotëleta
pule (të
ngrira)
Picë (e
ftohtë)
Racioni
Energjia
200-250 g
(2 copë)
450 W + Skarë
Koha e nxehjes
paraprake (min.)
4
PËRDORIMI I VEÇORISË SË SHKRIRJES SË
FUQISHME AUTOMATIKE
Koha e
gatimit (min.)
8-9
Veçoria e shkrirjes së fuqishme automatike mundëson shkrirjen e mishit,
mishit të shpendëve, peshkut dhe bukës/kekut. Koha e shkrirjes dhe niveli i
fuqisë caktohen automatikisht.
Ju duhet thjesht të zgjidhni programin dhe peshën.
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Vendosni një bagetë pranë
qendrës, 2 bageta krah për krah në pjatë. Vendoseni pjatën e ashpër
mbi skarë.
300-350 g
600 W + Skarë
4
9-10
Përdorni vetëm pjata që nuk e dëmtojnë mikrovalën.
Së pari, vendoseni ushqimin e ngrirë në mes të pjatës rrotulluese dhe
mbyllni derën.
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Vendoseni picën e ngrirë në pjatë
të ashpër. Vendoseni pjatën e ashpër mbi skarë.
250 g
600 W + Skarë
3
5-6
500 g
8-9
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Pritini patatet në gjysma.
Vendosini ato në pjatë të ashpër me anën e prerë poshtë. Vendosini në
formë rrethi. Vendoseni pjatën në skarë.
150 g (5 copë) 600 W + Skarë
4
7-8
300 g (10 copë)
9-10
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Pastrojeni pjatën me 1 lugë gjelle
vaj. Vendosni filetat e peshkut në pjatë në formë rrethi. Kthejini nga ana
tjetër pas 4 minutash (5 copë) ose pas 6 minutash (10 copë).
125 g
600 W + Skarë
4
5-5½
250 g
7½-8
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Pastrojeni pjatën me 1 lugë gjelle.
Vendosini kotëletat e pulës në pjatë. Vendoseni pjatën e ashpër mbi
skarë. Kthejini nga ana tjetër pas 3 minutash (125 g) ose pas 5 minutash
(250 g).
300-350 g
450 W + Skarë
4
6½-7½
1. Zgjidhni llojin e ushqimit që po gatuani duke
shtypur një herë ose më shumë butonin Shkrirje e
fuqishme ( ). (Referojuni tabelës anash).
2. Zgjidhni peshën e racionit duke rrotulluar dorezën e
çelësit.
3. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Rezultati:
• Fillon shkrirja.
• Sinjali i furrës bën një gjysmë tingulli
gjatë shkrirjes për t'ju kujtuar që ta ktheni ushqimin.
• Shtypni sërish butonin ( ) për të përfunduar shkrirjen.
Ju mund ta shkrini ushqimin gjithashtu manualisht. Për të bërë këtë,
zgjidhni funksionin e gatimit/ringrohjes në mikrovalë me një nivel fuqie
prej 180 W. Për detaje të mëtejshme drejtojuni seksionit të titulluar
"Gatim/Ringrohje" në faqen 15.
< Rekomandimet >
Nxeheni paraprakisht pjatën e ashpër. Vendoseni picën e ftohtë në pjatë.
Vendoseni pjatën e ashpër mbi skarë.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 22
2013-07-22 �� 10:29:43
PËRDORIMI I PROGRAMEVE TË SHKRIRJES SË
FUQISHME AUTOMATIKE
PËRDORIMI I VEÇORISË PJATA IME
Veçoria "pjata ime" ka dy kohë gatimi të programuara paraprakisht. Nuk
është e nevojshme të caktoni kohët e gatimit apo nivelin e fuqisë. Mund
të përshtatni numrin e racioneve duke rrotulluar dorezën e çelësit. Së pari,
vendoseni ushqimin në mes të pjatës rrotulluese dhe mbyllni derën.
Tabela e mëposhtme paraqet programet e ndryshme të shkrirjes së shpejtë automatike, sasitë,
kohët e qëndrimit në furrë dhe rekomandimet e duhura. Hiqni të gjitha llojet e materialeve të
paketimit para shkrirjes. Vendoseni mishin, mishin e shpendëve, bukën/kekun në pjatë qeramike.
1. Mish
2. Pulë
3. Peshk
4. Bukë/kek
1. Zgjidhni llojin e ushqimit që po gatuani duke shtypur
një ose më shumë herë butonin Pjata ime ( ).
Madhësia Koha e
e racionit qëndrimit
Rekomandimet
(g)
(min.)
200-1500
20-60
Mbulojini anët me letër alumini.
Kthejeni mishin nga ana tjetër kur të bjerë sinjali i
furrës. Ky program është i përshtatshëm për mishin
e viçit, mishin e qengjit, mishin e derrit, për biftekun,
bërxollat dhe mishin e grirë.
200-1500
20-60
Mbulojini majat e këmbëve dhe të krahëve me letër
alumini. Kthejeni pulën nga ana tjetër kur të bjerë
sinjali i furrës. Ky program është i përshtatshëm për
të gjithë pulën dhe për racione me mish pule.
200-1500
20-50
Mbulojini bishtat e peshqve me letër alumini. Kthejini
peshqit nga ana tjetër kur të bjerë sinjali i furrës. Ky
program është i përshtatshëm për të gjithë peshqit
dhe për filetat e peshkut.
125-625 5-20 min. Vendoseni bukën në një copë letre kuzhine dhe
kthejeni nga ana tjetër sapo të bjerë sinjali i furrës.
Vendoseni kekun në një pjatë qeramike dhe nëse
është e mundur, kthejeni nga ana tjetër sapo të bjerë
sinjali i furrës. (Furra vazhdon të punojë dhe ndalon
kur ju hapni derën. Ky program është i përshtatshëm
për të gjitha llojet e bukës, të prerë në pjesë ose
të plotë, si dhe për paninet dhe simitet. Vendosini
paninet e bukës në formë rrethi. Ky program është i
përshtatshëm për të gjithë llojet e kekëve me maja,
biskotave, kekëve me djathë dhe gatimeve prej
brumi. Nuk është e përshtatshme për petë brumi,
për fruta dhe kekë kremi si dhe për kekë të mbuluar
me çokollatë.
SHQIP
Kodi/Ushqimi
2. Zgjidhni madhësinë e racionit duke rrotulluar
dorezën e çelësit. (Referojuni tabelës anash.)
3. Shtypni butonin .
Rezultati: Gatimi fillon. Kur të ketë përfunduar.
1) Sinjali i furrës bie 4 herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të
bjerë 3 herë (një herë në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
Përdorni vetëm enë që nuk dëmtojnë mikrovalën.
PËRDORIMI I PROGRAMEVE TË PJATA IME
Tabela e mëposhtme paraqet programet e rinxehjes automatike të Pjata
ime, sasitë, kohët e qëndrimit në furrë dhe rekomandimet e duhura. Këto
programe funksionojnë vetëm me energjinë e mikrovalës.
Kodi/Ushqimi
1. Ushqim i
gatshëm i
ftohtë
Zgjidhni funksionin e Shkrirjes manuale me nivel fuqie prej 180 W nëse dëshironi ta shkrini
ushqimin manualisht. Për më shumë detaje mbi shkrirjen manuale dhe kohën e shkrirjes,
referojuni faqeve 31-32.
Koha e
Madhësia e
qëndrimit
Rekomandimet
racionit (g)
(min.)
300-350
2-3
Vendosni një pjatë qeramike dhe
400-450
mbulojeni me qese plastike ngjitëse që
përdoret për mikrovalë. Ky program
është i përshtatshëm për ushqimet që
përmbajnë 3 përbërës (p.sh., mish me
salcë, perime dhe një ushqim shoqërues
si patate, oriz ose makarona).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 23
2013-07-22 �� 10:29:44
Kodi/Ushqimi
SHQIP
2. Ushqim
i ftohtë
vegjetarian
4. Shtypni butonin Skarë (
Koha e
Madhësia e
qëndrimit
Rekomandimet
racionit (g)
(min.)
300-350
2-3
Vendoseni ushqimin në një pjatë qeramike
400-450
dhe mbulojeni me qese plastike ngjitëse
për mikrovalë. Ky program është i
përshtatshëm për gatime me 2 përbërës
(p.sh. spageti me salcë ose oriz me
perime).
).
Rezultati: Shfaqen treguesit e mëposhtëm:
5. Vendosni kohën e pjekjes në skarë duke rrotulluar
dorezën e çelësit. Koha maksimale e pjekjes në
skarë është 60 minuta.
6. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Rezultati: Koha e pjekjes në skarë fillon. Kur të
ketë përfunduar.
1) Sinjali i furrës bie 4 herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
ZGJEDHJA E PJESËVE SHTESË
Përdorni enë që nuk e dëmtojnë mikrovalën; mos
përdorni enë, pjata plastike, gota prej letre, peshqirë etj.
Nëse dëshironi të zgjidhni regjimin e gatimit me
kombinim (skarë dhe mikrovalë), përdorni vetëm pjata
që nuk e dëmtojnë mikrovalën dhe që janë zjarrduruese.
Për më shumë detaje lidhur me enët e përshtatshme të gatimit ose të
kuzhinës, referojuni Udhëzuesit për enët e gatimit në faqen 26.
Mos u shqetësoni nëse nxehësi fiket dhe ndizet gjatë pjekjes në skarë.
Ky sistem është projektuar për të shmangur mbinxehjen e furrës.
Përdorni gjithmonë doreza gatimi kur të prekni pjatat në furrë, pasi do të
jenë shumë të nxehta.
PJEKJA NË SKARË
Skara ju mundëson që ta nxehni dhe ta skuqni ushqimin shpejt, pa përdorur
mikrovalët. Për këtë qëllim, jepet një skarë për pjekje bashkë me mikrovalën.
KOMBINIMI I MIKROVALËVE DHE I SKARËS
1. Nxeheni paraprakisht skarën në temperaturën
e kërkuar duke shtypur butonin Skarë ( ) dhe
vendosni kohën e nxehjes paraprake duke shtypur
dorezën e çelësit.
Ju mund të kombinoni gjithashtu gatimin me mikrovalë me skarën për të
gatuar shpejt dhe për të skuqur në të njëjtën kohë.
GJITHMONË përdorni enë gatimi që nuk e dëmtojnë mikrovalën dhe
që janë zjarrduruese. Pjatat prej qelqi ose prej qeramike janë ideale,
pasi e lejojnë mikrovalën që të depërtojë te ushqimi në mënyrë të
njëtrajtshme.
2. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
GJITHMONË përdorni doreza gatimi kur të prekni enët në furrë, pasi
do të jenë shumë të nxehta.
3. Hapeni derën dhe vendoseni ushqimin në skarë.
Mbylleni derën.
1. Hapni derën e furrës. Vendoseni ushqimin në skarë
dhe skarën mbi pjatën rrotulluese. Mbyllni derën.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 24
2013-07-22 �� 10:29:45
2. Për ta ndezur përsëri sinjalizuesin, shtypni përsëri
butonat ( ) dhe ( ) për dy sekonda.
2. Shtypni butonin Me kombinim (
).
Rezultati: Shfaqen treguesit e mëposhtëm:
Rezultati:
(regjimi me mikrovalë dhe skarë)
600 W (fuqia në dalje)
• Shfaqet treguesi i mëposhtëm.
Ju nuk mund të vendosni temperaturën e skarës.
• Furra funksionon me sinjalizuesin e ndezur përsëri.
3. Caktoni kohën e gatimit duke rrotulluar dorezën e
çelësit. Koha maksimale e pjekjes në skarë është
60 minuta.
BLLOKIMI NË MËNYRË TË SIGURT I FURRËS.
Furra juaj me mikrovalë është e pajisur me një program për Sigurinë e
fëmijëve, i cili mundëson "bllokimin" e furrës në mënyrë që fëmijët ose
çdokush tjetër që nuk di ta përdorë, të mos e vërë në punë aksidentalisht.
Furra mund të bllokohet në çdo moment.
4. Shtypni butonin Start/+30s (Fillo/+30s) ( ).
Rezultati: Fillon gatimi me kombinim.
Kur ka përfunduar.
1) Sinjali i furrës bie 4 herë.
2) Sinjali kujtues i përfundimit do të bjerë 3 herë (një herë
në çdo minutë).
3) Shfaqet përsëri koha aktuale.
1. Shtypni butonat ( ) dhe ( ) për dy sekonda.
Rezultati:
Fuqia maksimale e mikrovalës për regjimin e kombinuar me mikrovalë
dhe me skarë është 600 W.
• Furra u bllokua (nuk mund të
zgjidhet asnjë funksion).
• Në ekran shfaqet “L”.
2. Për ta zhbllokuar furrën, shtypni sërish butonat ( )
dhe ( ) për dy sekonda.
FIKJA E SINJALIZUESIT
Mund ta fikni sinjalizuesin sa herë që dëshironi.
Rezultati: Furra mund të përdoret normalisht.
1. Shtypni butonat ( ) dhe ( ) për dy sekonda.
Rezultati:
SHQIP
Zgjidhni nivelin e përshtatshëm të fuqisë duke shtypur përsëri butonin
Me kombinim (
) derisa të shfaqet niveli përkatës i fuqisë.
• Shfaqet treguesi i mëposhtëm.
• Sinjali i furrës nuk bie sa herë që shtypni butonin.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 25
2013-07-22 �� 10:29:46
SHQIP
UDHËZUESI PËR ENËT E KUZHINËS
Për të gatuar ushqimin në furrë me mikrovalë, mikrovalët duhet të jenë në
gjendje të depërtojnë te ushqimi, pa u reflektuar dhe pa u thithur nga ena
që përdoret. Prandaj dhe duhet treguar kujdes kur zgjidhet ena e gatimit.
Nëse ena e gatimit ka të shënuar "nuk e dëmton mikrovalën", nuk duhet të
shqetësoheni. Tabela e mëposhtme ka të radhitur një sërë llojesh të enëve
të gatimit dhe tregon nëse duhen përdorur për furrë me mikrovalë dhe si.
Ena e gatimit
Nuk e dëmton
mikrovalën
Letra e aluminit
✓✗
Pjatat e ashpra
✓
Enët prej porcelani dhe
qeramike
✓
Komente
✓
• Çantat prej letre ose
gazete
• Letrat e ricikluara ose
zbukurimet prej metali
Enët prej qelqi
• Komplet enësh që
përdoren për furrë
dhe për tryezë
✗
Mund të përdoren për të ngrohur
ushqimin. Mbinxehja mund të shkaktojë
shkrirjen e polistirenit.
Mund të marrin flakë.
✗
Mund të shkaktojnë hark elektrik.
✓
Mund të përdoren nëse nuk janë të
zbukuruara me pjesë metalike.
✓
Nuk e dëmton
mikrovalën
• Enët prej qelqi të fortë
✓
• Vazot prej qelqi
✓
Metaliket
• Pjatat
• Lidhëset e qeseve të
ngrirjes
Letrat
• Pjatat, gotat, pecetat
dhe letrat e kuzhinës
Mund të përdoret në sasi të vogël për të
mbrojtur pjesët ndaj mbipjekjes. Mund të
krijohet qark elektrik nëse letra e aluminit
ndodhet shumë pranë murit të furrës ose
nëse përdoret sasi e madhe letre alumini.
Mos e nxehni paraprakisht për më shumë
se 8 minuta.
Enët prej porcelani, prej balte, prej
qeramike të lustruara dhe prej porcelani të
hollë zakonisht janë të përshtatshme nëse
nuk janë të zbukuruara me pjesë metalike.
Disa ushqime të ngrira janë të paketuara
në këto lloj enësh.
Enët njëpërdorimshme
prej kartoni dhe
materiali poliestre
Paketimi i fastfood-it
• Enët, gotat prej
polistireni
Ena e gatimit
Mund të shkaktojnë hark elektrik ose zjarr.
✓
Për kohë të shkurtër gatimi dhe për
ngrohjeje. Gjithashtu për të thithur
lagështirën e tepërt.
Mund të shkaktojnë hark elektrik.
✓
• Qeset plastike ngjitëse
✓
Letra e dyllit ose letra
e vajit
✓ : Rekomandohet
Mund të përdoren për të ngrohur
ushqimin ose lëngjet. Qelqi delikat mund
të thyhet ose të pësojë krisje nëse nxehet
menjëherë.
Duhet të hiqni kapakun. Të përshtatshme
vetëm për ngrohje.
✗
✗
• Letër e ricikluar
Plastiket
• Enët
• Qeset e ngrirjes
Komente
✗
✓✗
✓
Sidomos nëse janë prej lënde
termoplastike rezistente ndaj nxehtësisë.
Disa materiale të tjera plastike mund
të mblidhen ose të çngjyrosen në
temperaturë të lartë. Mos përdorni
plastikë melaminë.
Mund të përdoren për të ruajtur
lagështinë. Nuk duhet të prekin ushqimin.
Kujdes kur të hiqni qesen plastike pasi
mund të dalë avull i nxehtë.
Vetë nëse përdoren për zierje ose nëse
janë rezistente ndaj nxehtësisë. Nuk duhet
të jenë hermetike. Shpojini me pirun nëse
është e nevojshme.
Mund të përdoren për të ruajtur lagështinë
dhe për të shmangur stërpikjet.
✓✗ : Tregoni kujdes
✗ : E pasigurt
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 26
2013-07-22 �� 10:29:46
UDHËZUESI GATIMI
Udhëzues gatimi për perimet e ngrira
Përdorni një tas qelqi pireks me kapak. Gatuajeni të mbuluar për një kohë
minimale - shikoni tabelën. Vazhdoni gatimin për të arritur rezultatin e
dëshiruar.
Trazojeni dy herë gjatë gatimit dhe një herë pas gatimit. Hidhini kripë, erëza
ose gjalpë pas gatimit. Mbulojeni gjatë kohës së qëndrimit në furrë.
MIKROVALËT
Ushqimi
Racioni Energjia
GATIMI
Enë gatimi për gatimet me mikrovalë:
Ena e gatimit duhet të lejojë kalimin e energjisë në mënyrën më efikase.
Mikrovalët reflektohen nga metali, siç është inoksi, alumini dhe bakri, por ato
depërtojnë në materialet prej qeramike, qelqi, porcelani dhe plastike si dhe
në materialet prej letre dhe prej druri. Pra, ushqimi nuk duhet gatuar kurrë
në enë metalike.
Ushqimi i përshtatshëm për gatimet me mikrovalë:
Shumë lloje ushqimesh janë të përshtatshme për gatimet me mikrovalë,
përfshirë perimet e ngrira, frutat, brumërat, orizi, drithërat, fasulet, peshku
dhe mishi. Salcat, krem karamele, budingu me avull, konservat dhe salcat
çatni mund të gatuhen gjithashtu në furrë me mikrovalë. Përgjithësisht,
gatimi me mikrovalë është ideal për ushqimet që normalisht mund të
përgatiten te pllaka e sobës. Për shembull shkrirja e gjalpit ose e çokollatës
(shikoni kapitullin me këshilla, teknika dhe sugjerime).
Mbulimi gjatë gatimit
Mbulimi gjatë gatimit është shumë i rëndësishëm, pasi uji ngrihet në formën
e avullit dhe kontribuon në procesin e gatimit. Ushqimi mund të mbulohet
në mënyra të ndryshme: p.sh. me pjatë qeramike, me kapak plastik ose me
qese plastike ngjitëse të përshtatshme për mikrovalë.
Koha
(min.)
Koha e
qëndrimit
(min.)
Udhëzimet
Spinaqi
150 g
600 W
4½-5½
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
Brokoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Shtoni 30 ml ujë të
ftohtë (2 lugë gjelle).
Bizele
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
Barbunja
300 g
600 W
8-9
2-3
Shtoni 30 ml ujë të
ftohtë (2 lugë gjelle).
Perime të
përziera
(karota/
bizele/
drithëra)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
Perime të
përziera
(stili kinez)
300 g
600 W
8-9
2-3
Shtoni 15 ml ujë të
ftohtë (1 lugë gjelle).
SHQIP
Energjia me mikrovalë në të vërtetë depërton tek ushqimi, duke u tërhequr
dhe thithur nga uji, yndyra dhe sheqeri.
Mikrovalët shkaktojnë lëvizjen e shpejtë të molekulave të ushqimit. Lëvizja e
shpejtë e këtyre molekulave krijon fërkim dhe si nxehtësia e krijuar gatuan
ushqimin.
Kohët e qëndrimit
Pasi gatimi të ketë përfunduar, koha e qëndrimit në furrë është e
rëndësishme për të lejuar që temperatura të bëhet e njëtrajtshme brenda
ushqimit.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 27
2013-07-22 �� 10:29:46
Udhëzues gatimi për orizin dhe makaronat
SHQIP
Orizi:
Udhëzues gatimi për perimet e freskëta
Përdorni një tas qelqi pireks me kapak. Shtoni 30-45 ml ujë të ftohtë (2-3
lugë gjelle) për çdo 250 g, përveçse kur rekomandohet një tjetër sasi uji
– shikoni tabelën. Gatuajeni të mbuluar për një kohë minimale – shikoni
tabelën. Vazhdoni gatimin për të arritur rezultatin e dëshiruar. Trazojeni një
herë gjatë gatimit dhe një herë pas gatimit. Hidhini kripë, erëza ose gjalpë
pas gatimit.
Mbulojeni gjatë kohës së qëndrimit në furrë prej 3 minutash.
Këshillë: Pritini perimet e freskëta në copa me madhësi të barabartë.
Sa më të vogla të priten, aq më shpejt gatuhen.
Të gjitha perimet e freskëta duhet të gatuhen duke përdorur fuqi të plotë
mikrovale (800 W).
Përdorni një tas të madh qelqi pireks me kapak - orizi e
dyfishon volumin e tij gjatë gatimit. Gatuajeni të mbuluar.
Pasi të ketë përfunduar gatimi, trazojeni mirë para se ta lini
të qëndrojë në furrë dhe hidhini kripë ose erëza dhe gjalpë.
Shënim: orizi mund të mos e ketë thithur të gjithë ujin pasi
të ketë mbaruar gatimi.
Makaronat:Përdorni një tas të madh qelqi pireks. Shtoni ujë të valuar,
një majë luge kripë dhe trazojeni mirë. Gatuajeni të
pambuluar.
Trazojeni herë pas here dhe pas gatimit. Mbulojeni gjatë
kohës së qëndrimit në furrë dhe më pas kullojeni mirë.
Ushqimi
Racioni Energjia
Koha
(min.)
Koha e
qëndrimit
(min.)
Udhëzimet
Oriz i bardhë
(i përvëluar)
250 g
800 W
16-17
5
Shtoni 500 ml
ujë të ftohtë.
Oriz i kuq
(i përvëluar)
250 g
800 W
21-22
5
Shtoni 500 ml
ujë të ftohtë.
Oriz i përzierë
(oriz + oriz i egër)
250 g
800 W
17-18
5
Shtoni 500 ml
ujë të ftohtë.
Drithëra të
përziera
(oriz + drithëra)
250 g
800 W
18-19
5
Shtoni 400 ml
ujë të ftohtë.
Makarona
250 g
800 W
11-12
5
Ushqimi
Shtoni 1000 ml
ujë të nxehtë.
Racioni
Koha e
qëndrimit
Udhëzimet
(min.)
4-4½
3
Përgatisni lulet e lulelakrës të grira në
7-7½
copë të barabarta. Vendosini kërcejtë
në mes.
5½-6½
3
Shtoni 60-75 ml ujë (5-6 lugë gjelle).
Koha
(min.)
Brokoli
250 g
500 g
Lakra
Brukseli
Karota
250 g
250 g
4½-5
3
Lulelakra
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Kunguj të
vegjël
250 g
3½-4
3
Patëllxhan
250 g
3½-4
3
Presh
Kërpudha
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Pritini karotat në feta me madhësi të
barabartë.
Përgatisni lulet e lulelakrës të grira në
copë të barabarta. Pritini lulet e mëdha
të lulelakrës në gjysma. Vendosini
kërcejtë në mes.
Pritini kungujt e vegjël në feta. Shtoni
30 ml ujë (2 lugë gjelle) ose një copë
gjalpi. Skuqini derisa të zbuten.
Pritini patëllxhanët në feta të vogla dhe
spërkatni 1 lugë gjelle me lëng limoni.
Pritini preshtë në feta të trasha.
Përgatisni të gjitha kërpudhat e vogla
ose kërpudhat e prera. Mos shtoni ujë.
Spërkatini me lëng limoni. Marinojini
me kripë dhe piper. Kullojini para se t'i
shërbeni.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 28
2013-07-22 �� 10:29:46
Ushqimi
Racioni
250 g
Speca
Patate
250 g
250 g
500 g
Lakër
foragjere
250 g
Koha e nxehjes dhe e qëndrimit
Kur të ringrohni ushqimin për herë të parë, do të ishte e dobishme po të
mbanit shënim kohëzgjatjen – për t'iu referuar në të ardhmen.
Sigurohuni gjithmonë që ushqimi i ringrohur të jetë nxehur në mënyrë të
njëtrajtshme. Lëreni ushqimin të qëndrojë për pak kohë pas ringrohjes - për
ta lënë që temperatura të bëhet e njëtrajtshme.
Koha e rekomanduar për qëndrimin pas ringrohjes është 2-4 minuta,
përveçse kur rekomandohet një kohë tjetër në tabelë.
Tregoni kujdes kur të nxehni lëngjet dhe ushqimet për bebet. Shikoni
gjithashtu kapitullin me masat paraprake të sigurisë.
RINGROHJA
Furra juaj me mikrovalë do ta nxehë ushqimin në një fraksion të kohës që
pllakave të sobave të zakonshme u duhet për ta nxehur.
Përdorni si udhëzues nivelet e fuqisë dhe kohët e ringrohjes në tabelën e
mëposhtme. Kohët në tabelë supozojnë që lëngjet të jenë në temperaturën
e ambientit nga +18 në +20 °C ose ushqimet e ftohta në temperaturë nga
+5 në +7 °C.
SHQIP
Qepë
një shkop qelqi brenda në lëngje. Shmangni mbinxehjen e ushqimit (dhe për
rrjedhojë prishjen e tij).
Është e rekomandueshme që ta ulni kohën e gatimit dhe të shtoni kohën e
nxehjes, nëse është e nevojshme.
Koha e
qëndrimit
Udhëzimet
(min.)
5½-6
3
Pritini qepër në feta ose në gjysma.
Shtoni vetëm 15 ml ujë (1 lugë gjelle).
4½-5
3
Pritini specat në feta të vogla.
4-5
3
Peshojini patatet e qëruara dhe pritini
7½-8½
në gjysma ose në çerekë, në mënyrë
të barabartë.
5-5½
3
Pritini lakrat foragjere në kubikë të
vegjël.
Koha
(min.)
RINGROHJA E LËNGJEVE
Lini gjithmonë një kohë qëndrimi prej të paktën 20 sekondash pasi të jetë
fikur furra, për të lejuar që temperatura të bëhet e njëtrajtshme. Trazojini
gjatë nxehjes, nëse është e nevojshme dhe trazojini GJITHMONË pas
nxehjes. Për të shmangur vlimin shpërthyes dhe djegien e mundshme të
tyre, duhet të vendosni një lugë ose një shkop qelqi brenda lëngjeve dhe
trazojini para, gjatë dhe pas nxehjes.
Rregullimi dhe mbulimi
Shmangni ringrohjen e copave të mëdha siç janë copat e mëdha të mishit –
ato kanë tendencë të mbipiqen dhe të thahen para se pjesa e mesit të jetë
nxehur. Ringrohja e copave të vogla do të ishte më e suksesshme.
Ringrohja e lëngjeve dhe e ushqimit
Nivelet e fuqisë dhe trazimi
Disa ushqime mund të ringrohen duke përdorur fuqinë prej 800 W ndërsa
të tjerat duhet të ringrohen duke përdorur 600 W, 450 W ose madje dhe
300 W. Kontrolloni tabelat për udhëzime. Përgjithësisht, është më mirë ta
ringrohni ushqimin duke përdorur një nivel fuqie më të ulët, nëse ushqimi
është delikat, në sasi të mëdha, ose nëse ka tendencë të nxehet shumë
shpejt (për shembull, ëmbëlsira me fruta të thata).
Trazojeni mirë ose kthejeni ushqimin nga ana tjetër gjatë ringrohjes për të
arritur rezultate më të mira. Aty ku është e mundur, trazojeni përsëri para se
ta shërbeni.
Tregoni kujdes kur të nxehni lëngjet dhe ushqimet për bebet. Për të
parandaluar vlimin shpërthyes të lëngjeve dhe djegien e mundshme të tyre,
trazojini para, gjatë dhe pas nxehjes. Mbajini në një furrë me mikrovalë gjatë
kohës së qëndrimit. Ju rekomandojmë që të vendosni një lugë plastike ose
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për ringrohje.
Ushqimi
Racioni
Energjia
Koha
(min.)
Pijet
(kafe, çaj,
ujë)
150 ml
(1 filxhan)
250 ml
(1 gotë
çaji)
800 W
1-1½
1½-2
Koha e
qëndrimit
Udhëzimet
(min.)
1-2
Hidheni në një filxhan dhe
ringroheni të pambuluar.
Vendosni filxhanin/gotën
e çajit në mes të pjatës
rrotulluese. Lëreni në furrën
me mikrovalë gjatë kohës së
qëndrimit dhe trazojeni mirë.
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 29
2013-07-22 �� 10:29:46
SHQIP
Ushqimi
Racioni
Energjia
Supë
(e ftohtë)
250 g
800 W
Çorbë
(e ftohtë)
350 g
600 W
Makarona
me salcë
(e ftohtë)
350 g
600 W
Makarona
të
mbushura
me salcë
(të ftohta)
350 g
600 W
Pjatë me
ushqime
të përziera
(e ftohtë)
350 g
600 W
RINGROHJA E USHQIMIT TË BEBEVE
Koha e
qëndrimit
Udhëzimet
(min.)
3-3½
2-3
Hidheni në një pjatë të thellë
prej qeramike. Mbulojeni
me kapak plastik. Trazojeni
mirë pas ringrohjes. Trazojeni
përsëri para se ta shërbeni.
5½-6½
2-3
Vendoseni çorbën në një
pjatë të thellë prej qeramike.
Mbulojeni me kapak plastik.
Trazojini herë pas here gjatë
ringrohjes dhe përsëri para
se t'i lini të qëndrojnë dhe
para se t'i shërbeni.
4½-5½
3
Vendosini makaronat (p.sh.,
spageti ose makaronat
nudëll me vezë) në një pjatë
të sheshtë prej qeramike.
Mbulojeni me qese plastike
ngjitëse që përdoret për
mikrovalë. Trazojini para se t'i
shërbeni.
5-6
3
Vendosini makaronat e
mbushura (p.sh., ravioli,
tortelini) në një pjatë të thellë
prej qeramike. Mbulojeni me
kapak plastik. Trazojini herë
pas here gjatë ringrohjes
dhe përsëri para se t'i lini të
qëndrojnë dhe para se t'i
shërbeni.
5½-6½
3
Krijoni një ushqim me
2-3 lloje përbërësish të ftohtë
dhe vendoseni në një pjatë
prej qeramike. Mbulojeni me
qese plastike ngjitëse që
përdoret për mikrovalë.
Koha
(min.)
USHQIMI I BEBEVE: Hidheni në një pjatë të thellë prej qeramike. Mbulojeni
me kapak plastik. Trazojeni mirë pas ringrohjes!
Lëreni të qëndrojë për 2-3 minuta para se ta shërbeni. Trazojeni përsëri
dhe kontrolloni temperaturën. Temperatura e rekomanduar për ta shërbyer:
ndërmjet 30-40 °C.
QUMËSHTI PËR BEBET: Hidheni qumështin në një shishe qelqi të
sterilizuar. Ringroheni të pambuluar. Mos e nxehni kurrë biberonin me
kapësen të vendosur, pasi shishja mund të shpërthejë nëse mbinxehet.
Tundeni mirë para se ta lini të qëndrojë dhe tundeni përsëri para se ta
shërbeni! Kontrollojeni gjithmonë me kujdes temperaturën e qumështit ose
të ushqimit për bebe para se t'ia jepni. Temperatura e rekomanduar për ta
shërbyer: rreth 37°C.
SHËNIM: Ushqimi i fëmijës ka nevojë veçanërisht të kontrollohet me kujdes
para se të shërbehet, për të parandaluar djegiet. Përdorni nivelet e fuqisë
dhe kohët në tabelën tjetër si udhëzues për ringrohje.
Ringrohja e ushqimit dhe e qumështit të bebes
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për ringrohje.
Ushqimi
Ushqimi
i bebes
(perime +
mish)
Racioni Energjia
190 g
600 W
Koha
Koha e
qëndrimit
(min.)
e 30 sek.
2-3
Udhëzimet
Hidheni në një pjatë të
thellë prej qeramike.
Gatuajeni të mbuluar.
Trazojeni pasi të jetë
gatuar. Lëreni për
2-3 minuta. Para se
ta shërbeni, trazojeni
mirë dhe kontrolloni me
kujdes temperaturën.
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 30
2013-07-22 �� 10:29:46
Ushqimi
Racioni Energjia
Koha
Koha e
qëndrimit
(min.)
190 g
600 W
e 20 sek.
2-3
Hidheni në një pjatë të
thellë prej qeramike.
Gatuajeni të mbuluar.
Trazojeni pasi të jetë
gatuar. Lëreni për
2-3 minuta. Para se
ta shërbeni, trazojeni
mirë dhe kontrolloni me
kujdes temperaturën.
Qumështi
për bebet
100 ml
300 W
30-40 sek.
2-3
Trazojeni ose tundeni
mirë dhe hidheni në
një shishe qelqi të
sterilizuar. Vendoseni
në mes të pjatës
rrotulluese. Gatuajini të
pambuluara. Tundeni
mirë dhe lëreni të
qëndrojë për 3 minuta.
Para se ta shërbeni,
tundeni mirë dhe
kontrolloni me kujdes
temperaturën.
50 sek. deri
në 1 min.
Mikrovalët janë një mënyrë e shkëlqyer për të shkrirë ushqimin e ngrirë.
Mikrovalët shkrijnë butësisht ushqimin e ngrirë për një periudhë të shkurtër
kohe. Kjo mund të jetë me mjaft avantazh, nëse papritur ju vijnë miq.
Pula e ngrirë duhet të shkrijë plotësisht para se të gatuhet. Hiqni lidhëset
metalike dhe nxirreni nga paketimi për të lejuar kullimin e lëngut të shkrirë.
Vendoseni ushqimin e ngrirë në një enë pa kapak. Kthejeni përgjysmë nga
ana tjetër, kulloni lëngun dhe hiqini të brendshmet sa më shpejt që të jetë e
mundur. Kontrollojeni ushqimin herë pas here për t'u siguruar që nuk është
i ngrohtë. Nëse pjesët më të vogla dhe më të holla të ushqimit të ngrirë
fillojnë të ngrohen, mund të mbulohen duke i mbështjellë me rripa të hollë
letre alumini, gjatë shkrirjes.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 31
Koha
(min.)
6½-7½
10-12
7½-8½
5-25
Biftekë derri
250 g
500 g
250 g
Vendoseni mishin në një pjatë të
sheshtë prej qeramike. Mbulojini anët
më të holla me letër alumini. Kthejeni
nga ana tjetër kur të ketë kaluar
gjysma e kohës së shkrirjes!
Pulë
Copa mishi
pule
E gjithë pula
500 g
(2 copë)
900 g
14½15½
28-30
15-40
Së pari, vendosni copat e mishit të
pulës, fillimisht me pjesën e lëkurës
poshtë, të gjithë pulën fillimisht me
pjesën e kraharorit poshtë, në një
pjatë të sheshtë prej qeramike.
Mbuloni pjesët e holla, siç janë
krahët dhe pjesët fundore me letër
alumini. Kthejeni nga ana tjetër kur
të ketë kaluar gjysma e kohës së
shkrirjes!
Mish
Mish viçi i grirë
SHKRIRJA MANUALISHT
Koha e
qëndrimit
(min.)
Racioni
Ushqimi
SHQIP
Muhalebia
për bebet
(drithëra +
qumësht +
fruta)
200 ml
Nëse pula fillon të ngrohet në pjesën e jashtme, ndërpriteni shkrirjen dhe
lëreni të qëndrojë për 20 minuta para sa të vazhdoni.
Lëreni peshkun, mishin dhe pulën të qëndrojë, në mënyrë që të kryhet
shkrirja. Koha e qëndrimit për shkrirje të plotë do të ndryshojë në varësi të
sasisë së shkrirë. Ju lutemi, referojuni tabelës së mëposhtme.
Këshillë: Ushqimi me trashësi të vogël shkrin më mirë se ai me
trashësi të madhe dhe sasitë e vogla të ushqimit kërkojnë
më pak kohë se sasitë e mëdha. Mbajeni mend këtë
informacion kur të ngrini dhe kur të shkrini ushqimin.
Për shkrirjen e ushqimit të ngrirë në temperaturë prej rreth -18 deri në
-20 °C, përdorni tabelën e mëposhtme si udhëzues.
I gjithë ushqimi i ngrirë duhet të shkrijë duke përdorur nivelin e fuqisë së
shkrirjes (180 W).
Udhëzimet
Udhëzimet
Peshk
31
2013-07-22 �� 10:29:46
Ushqimi
SHQIP
Fileta peshku
Frutat
Fruta pylli
Bukë
Panine
(secila rreth
50 g)
Tost/sanduiç
Bukë gjermane
(grurë + miell
thekre)
Racioni
250 g
(2 copë)
400 g
(4 copë)
Koha
(min.)
6-7
12-13
Shënim i rëndësishëm:
Sa herë që të përdorni vetëm regjimin e pjekjes në skarë, sigurohuni që
elementi i nxehjes së skarës të vendoset nën tavanin e furrës, në pozicion
horizontal dhe jo në murin e pasmë, në pozicion vertikal. Mbani mend që
ushqimi duhet të vendoset në skarën e sipërme, përveç rasteve kur jepet
një udhëzim tjetër.
Koha e
qëndrimit
Udhëzimet
(min.)
5-15
Vendosni peshkun e ngrirë në mes
të një pjate të sheshtë prej qeramike.
Vendosini pjesët më të holla poshtë
pjesëve më të trasha. Mbulojini
pjesët e ngushta fundore me letër
alumini. Kthejeni nga ana tjetër kur
të ketë kaluar gjysma e kohës së
shkrirjes!
250 g
6-7
5-10
Shpërndajini frutat në një enë qelqi
të sheshtë dhe të rrumbullakët (me
diametër të madh).
2 copë
4 copë
½-1
2-2½
5-20
250 g
500 g
4½-5
8-10
Vendosini paninet në formë rrethi
ose bukën në drejtim horizontal mbi
një letër kuzhine në mes të pjatës
rrotulluese. Kthejeni nga ana tjetër
kur të ketë kaluar gjysma e kohës së
shkrirjes!
MIKROVALË + SKARË
Ky regjim gatimi kombinon nxehjen rrezatuese që vjen nga skara me
shpejtësinë e gatimit me mikrovalë. Kjo funksionon vetëm kur dera është
e mbyllur dhe kur pjata rrotulluese është duke u rrotulluar. Për shkak të
rrotullimit të pjatës rrotulluese, ushqimi skuqet në mënyrë të njëtrajtshme.
Në këtë model disponohen tre regjime me kombinim. 600 W + Skarë, 450
W + Skarë dhe 300 W + Skarë.
Enë gatimi për t'u përdorur për gatimin me mikrovalë + skarë
Ju lutemi, përdorni enë gatimi të cilat lejojnë depërtimin e mikrovalëve. Ena
e gatimit duhet të jetë flakëduruese. Mos përdorni enë gatimi metalike për
regjimin me kombinim. Mos përdorni enë gatimi prej plastike, pasi mund të
shkrijë.
Ushqimi i përshtatshëm për gatimet me mikrovalë + skarë:
Tek ushqimet e përshtatshme për regjimin e gatimit me kombinim
përfshihen të gjitha llojet e ushqimeve të gatuara të cilat kanë nevojë
për ringrohje dhe skuqje, (p.sh., makaronat në furrë) si dhe ushqimet që
kërkojnë një kohë të shkurtër gatimi për të skuqur sipërfaqen e ushqimit.
Gjithashtu, ky regjim mund të përdoret për racionet e ushqimit me trashësi
të madhe, të cilat përfitojnë nga sipërfaqja e skuqur dhe e thatë (p.sh.,
copat e mishit të pulës, kthimi i tyre nga ana tjetër në gjysmë). Ju lutemi,
referojuni tabelës lidhur me skarën për hollësi të mëtejshme.
Shënim i rëndësishëm:
Sa herë që përdorni regjimin me kombinim (mikrovalë + pjekje në skarë),
sigurohuni që elementi i nxehjes së skarës të vendoset nën tavanin e
furrës, në pozicion horizontal dhe jo në murin e pasmë, në pozicion vertikal.
Ushqimi duhet të vendoset në skarën e sipërme, përveç rasteve kur jepet
një udhëzim tjetër. Përndryshe, duhet të vendoset drejtpërdrejt në pjatën
rrotulluese. Ju lutemi, referojuni udhëzimeve në tabelën e mëposhtme.
Ushqimi duhet të kthehet në anën tjetër, nëse duhet të skuqet nga të dyja
anët.
SKARA
Elementi i nxehjes së skarës ndodhet nën tavanin e zgavrës. Ai funksionon
kur dera është e mbyllur dhe kur pjata rrotulluese është duke u rrotulluar.
Rrotullimi i pjatës rrotulluese e skuq ushqimin në mënyrë më të njëtrajtshme.
Nxehja paraprake e skarës për 3-4 minuta do të bëjë që ushqimi të skuqet
më shpejt.
Enë gatimi për pjekje në skarë:
Duhet të jetë flakëduruese dhe të ketë në përbërje metal. Mos përdorni enë
gatimi prej plastike, pasi mund të shkrijë.
Ushqimi i përshtatshëm për pjekje në skarë.
Bërxolla, salsiçet, biftekët, hamburgerët, pastërmaja, fetat e proshutës të
kripura dhe të tymosura, copat e peshkut, sanduiçët dhe të gjitha llojet e
tostit të mbuluar me ingredientë.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 32
2013-07-22 �� 10:29:46
Udhëzuesi i skarës për ushqimet e ngrira
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për skuqje.
Ushqimi i
freskët
2 copë
4 copë
Mikrovalë
+ Skarë
300 W +
Skarë
1-1½
2-2½
Simite +
Ingredientë
sipër
(domate,
djathë,
proshutë,
kërpudha)
250-300 g
(2 copë)
Gatime furre
(perime ose
patate)
400 g
Makarona
(kaneloni,
makarona,
lazanja)
400 g
450 W +
Skarë
450 W +
Skarë
Mikrovalë
+ Skarë
8-9
13-14
600 W +
Skarë
14-15
Nxehni paraprakisht skarën me anë të funksionit të skarës për 3-4 minuta.
Përdorni nivelet e fuqisë dhe kohët në këtë tabelë si udhëzues për skuqje.
Udhëzimet
Ushqimi i
freskët
Vetëm Vendosini paninet në skarë në
me skarë formë rrethi. Piqni anën tjetër të
panineve derisa të bëhen aq të
1-2
thata sa dëshironi ju. Lëreni për
1-2
2-5 minuta.
-
-
Feta tosti
Panine (të
pjekura
tashmë)
Vendosni në skarë 2 simite të
ngrira afër njëra-tjetrës. Pasi të
piqen, lërini të qëndrojnë për
2-3 minuta.
Domate të
pjekura në
skarë
Vendoseni gatimin e furrës në
një pjatë qelqi të vogël e të
rrumbullakët pireks. Vendoseni
pjatën në skarë. Pasi të
gatuhet, lëreni të qëndrojnë për
2-3 minuta.
Vetëm Vendosini makaronat e ngrira
me skarë në një pjatë qelqi të vogël,
drejtkëndore e të sheshtë
2-3
pireks. Vendoseni pjatën
drejtpërdrejt në skarë. Pasi të
gatuhet, lëreni të qëndrojnë për
2-3 minuta.
Kotëleta pule
250 g
450 W +
Skarë
5-5½
3-3½
Patate furre
250 g
450 W +
Skarë
9-11
4-5
Vendosini kotëletat e pulës në
skarë. Kthejini nga ana tjetër.
Racioni
Energjia
4 copë
Vetëm
(secila 25 g) me skarë
2-4 copë
Koha
Koha
për anën për anën
e 1-rë
e 2-të
(min.)
(min.)
6-8
4-5½
Vetëm
me skarë
2-3
2-3
Mikrovalë
+ Skarë
300 W +
Skarë
200 g
(2 copë)
4½-5½
400 g
(4 copë)
7-8
Udhëzimet
Vendosini në skarë fetat e
tostit afër njëra-tjetrës.
Vendosini paninet drejtpërdrejt
në skarë, fillimisht me anën e
poshtme lart, në formë rrethi.
Vetëm Pritini domatet në gjysma.
me skarë Hidhni pak djathë sipër.
Vendosini në formë rrethi, mbi
2-3
një pjatë pireks të sheshtë prej
qelqi. Vendosini në skarë.
Tost Havai
(proshutë,
ananas, feta
djathi)
2 copë
(300 g)
450 W +
Skarë
3½-4
-
Thekni fetat e bukës fillimisht.
Vendoseni tostin e mbuluar
me ingredientë mbi skarë.
Vendosni 2 toste në skarë,
përbri njëri-tjetrit. Lëreni për
2-3 minuta.
Patate të
pjekura
250 g
600 W +
Skarë
4½-5½
-
Pritini patatet në gjysma.
Vendosini në skarë në formë
rrethi, me anën e prerë nga
skara.
500 g
8-9
SHQIP
Panine (secila
afërsisht 50 g)
Racioni
Koha
Koha
për anën për anën
Energjia
e 1-rë
e 2-të
(min.)
(min.)
Udhëzuesi i skarës për ushqimet e freskëta
Vendosini patatet e furrës në
skarë, të shpërndara në mënyrë
të njëtrajtshme mbi një letër
gatimi.
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 33
2013-07-22 �� 10:29:46
SHQIP
Ushqimi i
freskët
Copa mishi
pule
Bërxollë qengji/
biftekë viçi
(mesatare)
Racioni
450-500 g
(2 copë)
400 g
(4 copë)
Biftekë derri
Koha
Koha
për anën për anën
Energjia
e 1-rë
e 2-të
(min.)
(min.)
300 W +
Skarë
10-12
Vetëm
me skarë
12-15
Mikrovalë
+ Skarë
300 W +
Skarë
250 g
(2 copë)
Mollë të
pjekura
1 mollë
(afërsisht
200 g)
7-8
300 W +
Skarë
4-4½
2 mollë
(afërsisht
400 g)
Pulë e skuqur
1200 g
12-13
9-12
15-18
Udhëzimet
SHKRIRJA E GJALPIT
Vendosni 50 g gjalpë në një pjatë të vogël e të thellë prej qelqi. Mbulojeni me kapak
plastik. Nxeheni për 30-40 sekonda duke përdorur 800 W, derisa gjalpi të shkrijë.
Përgatitini copat e mishit
të pulës me vaj dhe erëza.
Vendosini ato në formë rrethi,
me kockat në mes. Vendosni
një copë mishi pule jo në
mes të skarës. Lëreni për 2-3
minuta.
SHKRIRJA E ÇOKOLLATËS
Vendosni 100 g çokollatë në një pjatë të vogël e të thellë prej qelqi.
Nxeheni për 3-5 minuta, duke përdorur 450 W, derisa çokollata të shkrijë. Trazojeni
një ose dy herë gjatë shkrirjes. Përdorni doreza gatimi kur ta nxirrni jashtë!
Lyejini bërxollat e qengjit me
vaj dhe erëza. Vendosini në
skarë në formë rrethi. Pasi të
piqen, lërini të qëndrojnë për
2-3 minuta.
SHKRIRJA E XHELATINËS
Përgatitni shtresa xhelatine (10 g) për 5 minuta në ujë të ftohtë. Vendoseni xhelatinën
e kulluar në një tas të vogël pireks, prej qelqi. Nxeheni për 1 minutë duke përdorur
300 W. Trazojeni pasi të ketë shkrirë.
SHKRIRJA E MJALTIT TË KRISTALIZUAR
Vendosni 20 g mjaltë të kristalizuar në një pjatë të vogël e të thellë prej qelqi.
Nxeheni për 20-30 sekonda duke përdorur 300 W, derisa mjalti të shkrijë.
GATIMI I SHTRESËS/VESHJES (PËR KEKË DHE PËR ËMBËLSIRA)
Përzieni shtresën (afërsisht 14 g) me 40 g sheqer dhe me 250 ml ujë të ftohtë.
Gatuajeni të pambuluar në një taks pireks prej qelqi për 3½ deri në 4½ minuta duke
përdorur 800 W, derisa shtresën/veshja me akull të jetë transparente. Trazojeni dy
herë gjatë gatimit.
Vetëm Lyejini biftekët e derrit me vaj
me skarë dhe erëza. Vendosini në skarë
në formë rrethi. Pasi të piqen,
6-7
lërini të qëndrojnë për 2-3
minuta.
-
6-7
600 W +
Skarë
SUGJERIME SPECIFIKE
15-18
GATIMI I REÇELIT
Vendosni 600 g fruta (për shembull, fruta pylli të përziera) në një tas pireks, prej qelqi
me madhësi të përshtatshme dhe me kapak. Shtoni 300 g sheqer për konservim dhe
trazojeni mirë. Gatuajeni të mbuluar për 10-12 minuta duke përdorur 800 W. Trazojeni
disa herë gjatë gatimit. Hidheni drejtpërdrejt në enë të vogla prej qelqi, të vulosur me
kapakë. Lërini me kapak për 5 minuta.
Hiqni pjesën e mesit të
mollëve dhe mbushini me
rrush të thatë dhe me reçel.
Hidhni feta bajameje sipër.
Vendosini mollët në një pjatë
pireks, të sheshtë prej qelqi.
Vendoseni atë drejtpërdrejt në
pjatën rrotulluese.
GATIMI I BUDINGUT
Përziejeni miellin e budingut me sheqer dhe qumësht (500 ml) duke zbatuar
udhëzimet e prodhuesve dhe trazojeni mirë. Përdorni një tas qelqi pireks me madhësi
të përshtatshme dhe me kapak. Gatuajeni të mbuluar për 6½ deri 7½ minuta duke
përdorur 800 W. Trazojeni mirë disa herë gjatë gatimit.
Lyejeni pulën me vaj dhe
erëza. Vendoseni pulën në
pjatën rrotulluese, fillimisht me
kraharorin poshtë, më pas
me kraharorin lart. Lëreni të
qëndrojë për 5 minuta pasi
të piqet.
SKUQJA E FETAVE TË BAJAMEVE
Shpërndani në mënyrë të njëtrajtshme 30 g bajame të copëtuara, në një pjatë
qeramike me madhësi mesatare.
Trazojeni disa herë gjatë skuqjes për 3½ deri 4½ minuta duke përdorur 600 W. Lëreni
të qëndrojë për 2-3 minuta në furrë. Përdorni doreza gatimi kur ta nxirrni jashtë!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 34
2013-07-22 �� 10:29:46
SI TË VEPRONI KUR JENI NË DYSHIM OSE KUR KENI NJË PROBLEM
Tymi dhe era e keqe gjatë funksionimit fillestar.
• Është një situatë e përkohshme për shkak të ngrohjes së elementeve të reja.
Tymi dhe era do të zhduken tërësisht pas 10 minutash pune.
Për ta larguar erën më shpejt, vijeni furrën e mikrovalëve në punë duke vënë
koncentrat apo lëng limoni në dollap.
Nëse ju dalin ndonjë nga problemet e radhitura më poshtë, provoni zgjidhjet e
dhëna.
Nëse udhëzimet e mësipërme nuk mundësojnë zgjidhjen e problemit,
kontaktoni qendrën vendase të shërbimit për klientin të SAMSUNG.
Ju lutemi lexoni informacionin e mëposhtëm;
• Modeli dhe numrat e serisë janë të vendosura në pjesën e pasme të furrës
• Hollësitë mbi garancinë
• Një përshkrimi i qartë i problemit
Furra nuk ndizet kur shtypni butonin ( ).
• A është mbyllur plotësisht dera?
SHQIP
Kjo është normale.
• Kondensim brenda në furrë.
• Qarkullim ajri rreth derës dhe kasës së jashtme.
• Reflektim i dritës rreth derës dhe kasës së jashtme.
• Dalje e avullit nga pjesa rreth derës ose nga vrimat e ajrosjes.
Më pas kontaktoni shitësin tuaj lokal ose shërbimin pas shitjes të SAMSUNG.
Ushqimi nuk është pjekur aspak.
• A e keni vënë siç duhet kohëmatësin dhe/ose a e keni shtypur ( ) butonin?
• A është mbyllur dera?
• A e keni mbingarkuar qarkun elektrik dhe a keni shkaktuar shpërthim të
siguresës ose qark të shkurtër?
SPECIFIKIMET TEKNIKE
SAMSUNG përpiqet të përmirësojë produktet e tij në çdo kohë. Si specifikimet për
dizajnin, ashtu edhe këto udhëzime përdorimi i nënshtrohen ndryshimit pa njoftim.
Modeli
Ushqimi ose është i mbipjekur ose i papjekur mirë.
• A është vendosur siç duhet kohëzgjatja e gatimit sipas llojit të ushqimit?
• A është zgjedhur niveli i duhur i fuqisë?
Brenda në furrë shfaqen shkëndija dhe krisje (hark).
• A keni përdorur enë me zbukurime metalike?
• A keni lënë pirun ose enë të tjera metalike brenda në furrë?
• A është letra e aluminit shumë pranë mureve të brendshme?
Llamba nuk funksionon.
• Për arsye sigurie llambën nuk duhet ta zëvendësoni vetë. Kontaktoni kujdesin
më të afërt për klientin të autorizuar nga Samsung që të sjellë një inxhinier të
kualifikuar për të zëvendësuar llambën.
Furra krijon interferencë me radion ose televizorin.
• Kur furra është në përdorim, mund të vihet re një interferencë e lehtë te televizori
ose te radioja. Kjo është normale. Për të zgjidhur këtë problem, instalojeni furrën
larg televizorit, radios dhe antenave.
• Nëse interferenca diktohet nga mikroprocesori i furrës, ekrani mund të
rivendoset. Për të zgjidhur këtë problem, hiqeni spinën e energjisë dhe vendoseni
përsëri. Rivendosni orën.
MG23F301T**, MG23F302T**
Burimi i energjisë
230 V ~ 50 Hz
Konsumimi i energjisë
Mikrovala
Skara
Regjimi i gatimit me kombinim
1200 W
1100 W
2300 W
Fuqia në dalje
100 W/800 W (IEC-705)
Norma e funksionimit
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda e ftohjes
Motori i ventilatorit për ftohje
Përmasat (Gj x L x Th)
Jashtë
Dhomëza e furrës
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volumi
23 litër
Pesha
Neto
afërsisht 13 kg
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 35
2013-07-22 �� 10:29:47
TELEFONONI
VENDI
BOSNIA
OSE NA VIZITONI NE INTERNET NE
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
8000-7267
www.samsung.com/lv
LATVIA
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Nr. i kodit: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SQ.indd 36
2013-07-22 �� 10:29:47
MG23F301T**
MG23F302T**
samo zamislite mogućnosti
Mikrotalasna pećnica
Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije
Samsung. Da biste dobili kompletniju uslugu,
registrujte svoj uređaj na adresi
www.samsung.com/register
Uputstvo za upotrebu i vodič za kuvanje
Imajte u vidu da garancija kompanije Samsung NE pokriva pozive tehničkoj
podršci za objašnjavanje upotrebe uređaja, ispravljanje nepravilne instalacije ili
obavljanje rutinskog čišćenja ili održavanja.
Ovaj priručnik štampan je na 100 % recikliranom papiru.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 1
2013-07-22 �� 10:28:34
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE
ZA BUDUĆU UPOTREBU.
Uverite se da se ove bezbednosne mere
predostrožnosti uvek poštuju.
Potvrdite da su ispoštovana sledeća
uputstva pre korišćenja pećnice.
SRPSKI
UPOTREBA OVOG KORISNIČKOG PRIRUČNIKA
Kupili ste SAMSUNG mikrotalasnu pećnicu. Ovo uputstvo za upotrebu
sadrži važne informacije o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici:
• Bezbednosne mere predostrožnosti
• Pogodni dodatni elementi i posuđe
• Korisni saveti za kuvanje
• Saveti za kuvanje
LEGENDA ZA SIMBOLE I IKONE
UPOZORENJE
Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati
teške povrede ili smrt.
OPREZ
Opasnosti ili rizični potezi koji mogu prouzrokovati
manje povrede ili oštećenje imovine.
Upozorenje; Rizik od požara
Upozorenje; Vrela površina
Upozorenje; Struja
Upozorenje; Eksplozivan
materijal
NE pokušavajte.
NE dirajte.
NE rastavljajte.
Dosledno pratite uputstva.
Isključite utikač za
napajanje iz zidne utičnice.
Obavezno proverite da li je
mašina uzemljena da biste
sprečili strujni udar.
Ako vam je potrebna
pomoć, obratite se
servisnom centru.
Napomena
UPOZORENJE
(samo za mikrotalasnu funkciju)
UPOZORENJE: U slučaju oštećenja vrata
ili zaptivnog sistema na vratima, pećnica se
ne sme koristiti dok je ne popravi stručna
osoba.
UPOZORENJE: Servisiranje i bilo kakvu
popravku koja podrazumeva uklanjanje
površine koja štiti od izlaganja mikrotalasnoj
energiji sme da obavlja isključivo stručna
osoba.
UPOZORENJE: Tečnosti i ostala hrana ne
smeju se zagrevati u zatvorenim posudama
jer postoji opasnost od eksplozije.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo za kućnu
upotrebu.
Važno
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 2
2013-07-22 �� 10:28:35
Mikrotalasna pećnica predviđena je za
zagrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane
ili odeće i zagrevanje termo jastuka, papuča,
sunđera, mokrih krpa i sličnog može dovesti
do povreda ili požara.
Ako se pojavi dim, isključite uređaj pomoću
prekidača ili iz struje i ne otvarajte vrata da bi
se eventualni plamen sam ugasio.
UPOZORENJE: Zagrevanje napitaka u
mikrotalasnoj pećnici može dovesti do
zakasnelog eruptivnog vrenja, pa morate biti
obazrivi pri rukovanju posudom.
UPOZORENJE: Sadržaj flašica za hranjenje
i teglica sa hranom za bebe treba promešati
ili promućkati, a temperaturu treba proveriti
pre hranjenja kako ne bi došlo do opekotina.
Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo
zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu
da eksplodiraju, čak i nakon kuvanja u
mikrotalasnoj pećnici.
Redovno bi trebalo čistiti pećnicu i uklanjati
ostatke hrane.
Neodržavanje pećnice u čistom stanju može
da dovede do habanja površine, što može
dovesti do skraćenja radnog veka uređaja ili
do opasne situacije.
SRPSKI
UPOZORENJE: Deci dozvoljavajte da
koriste pećnicu bez nadzora samo ako su
dobila odgovarajuća uputstva tako da su
u stanju da je koriste bezbedno i svesna
su potencijalnih opasnosti od nepravilne
upotrebe.
UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu da
koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili manjkom iskustva i
znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili
uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja
na bezbedan način i ako su upoznati sa
postojećim rizicima. Deca ne bi trebalo da
se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da
obavljaju čišćenje i održavanje, osim ako
nisu starija od 8 godina i pod nadzorom su
odrasle osobe.
Koristite isključivo posuđe koje je pogodno
za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Pri zagrevanju hrane u plastičnim ili papirnim
posudama, nadgledajte rad pećnice jer se
mogu zapaliti.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 3
2013-07-22 �� 10:28:35
SRPSKI
Ovaj uređaj nije namenjen za instalaciju
unutar pokretnih domova, karavana i sličnih
vozila.
Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe
(što podrazumeva decu) sa smanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima,
ili manjkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom osobe koja je odgovorna za
njihovu bezbednost i daje im uputstva za
upotrebu.
Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala
sa uređajem.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora
da ga zameni proizvođač, servisni agent ili
neko drugo stručno lice kako bi se izbegla
opasnost.
UPOZORENJE: Tečnosti i ostala hrana ne
smeju se zagrevati u zatvorenim posudama
jer postoji opasnost od eksplozije.
Uređaj se ne sme čistiti vodenim mlazom.
Ovu pećnicu bi trebalo postaviti u
odgovarajućem smeru i na odgovarajućoj
visini, tako da bude omogućen jednostavan
pristup unutrašnjosti i delu za kontrolu.
Pre prve upotrebe pećnice, ona bi prvo
trebalo 10 minuta da radi sa vodom, nakon
čega može normalno da se koristi.
Ako pećnica proizvodi čudan zvuk, miris
paljevine ili dim, odmah isključite utikač
iz zidne utičnice i obratite se najbližem
servisnom centru.
Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena
tako da pristup utikaču bude slobodan.
Mikrotalasna pećnica namenjena je isključivo
za upotrebu na pultu ili na radnoj površini i
ne sme biti postavljena u ugradni element.
UPOZORENJE
(samo za funkciju pećnice) - opcionalno
UPOZORENJE: Kada se uređaj koristi u
kombinovanom režimu, deca bi trebalo da
ga koriste samo pod nadzorom odraslih
zbog toga što se razvija veoma visoka
temperatura.
Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite
računa da ne dodirnete grejne elemente u
pećnici.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 4
2013-07-22 �� 10:28:35
Za čišćenje vrata pećnice nemojte da
koristite agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje niti oštre metalne strugalice pošto
mogu da ogrebu površinu i da izazovu
pucanje stakla.
Dok uređaj radi, spoljni delovi mogu biti
vrući.
Dok uređaj radi, vrata ili spoljna površina
mogu biti vrući.
Uređaj i kabl uređaja moraju biti van
domašaja dece koja imaju manje od 8
godina.
Uređaj nije namenjen za rad pomoću
spoljnog tajmera niti posebnog sistema za
daljinsku kontrolu.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 5
SRPSKI
UPOZORENJE: Spoljni delovi aparata
mogu da postanu vreli tokom upotrebe.
Mlađoj deci ne treba dozvoljavati da prilaze
uređaju.
Ne sme se koristiti uređaj za čišćenje parom.
UPOZORENJE: Uverite se da je aparat
isključen pre zamene lampe kako biste
izbegli mogućnost da dođe do strujnog
udara.
UPOZORENJE: Aparat i njegovi spoljni
delovi mogu da postanu vreli tokom
upotrebe. Trebalo bi paziti kako ne bi
došlo do dodirivanja grejnih elemenata.
Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da
prilaze pećnici, osim ako nisu pod stalnim
nadzorom.
Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima,
ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod
nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa
korišćenjem uređaja na bezbedan način
i ako su upoznati sa postojećim rizicima.
Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
Deca ne bi trebalo da obavljaju čišćenje i
održavanje bez nadzora.
Ovaj proizvod pripada grupi 2 klase B ISM opreme.
Definicija grupe 2 u koju spada sva ISM oprema
koja generiše radiofrekventnu energiju i/ili je koristi
za tretiranje materijala u obliku elektromagnetnog
zračenja, kao i EDM oprema i oprema za
elektrolučno zavarivanje. Oprema klase B je
oprema pogodna za korišćenje u domaćinstvu i u
okruženjima koja imaju direktnu vezu sa mrežom
za napajanje niskog napona koja se koristi za
snabdevanje stambenih objekata strujom.
2013-07-22 �� 10:28:35
SRPSKI
INSTALIRANJE MIKROTALASNE PEĆNICE
Pećnicu stavite na ravnu površinu koja se nalazi
85 cm iznad poda. Površina bi trebalo da bude
dovoljno čvrsta da bezbedno podnese težinu
pećnice.
20 cm
10 cm
1.Kada instalirate pećnicu,
iznad
iza
vodite računa da omogućite
odgovarajuću ventilaciju pećnice
10 cm
85 cm
sa strane
od poda
tako što ćete ostaviti najmanje
10 cm (4 inča) prostora iza pećnice i sa strane,
kao i 20 cm (8 inča) prostora iznad nje.
2.Uklonite sve materijale za pakovanje iz pećnice.
3.Instalirajte obrtni prsten i obrtno postolje.
Proverite da li obrtno postolje može da se
okreće. (samo za model sa obrtnim postoljem)
4.Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena tako
da pristup utikaču bude slobodan.
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da
ga zameni proizvođač, servisni agent ili neko
drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost.
Radi vaše bezbednosti, kabl uključite u
odgovarajuću utičnicu sa uzemljenjem.
Mikrotalasnu pećnicu ne instalirajte na vrućim
ili vlažnim mestima, npr. pored obične pećnice
ili radijatora. Specifikacije za napajanje pećnice
moraju se poštovati, a produžni kabl, ako se
koristi, mora imati isti standard kao kabl za
napajanje koji se dobija uz pećnicu. Pre prve
upotrebe mikrotalasne pećnice, vlažnom
krpom obrišite njenu unutrašnjost i zaptivni
sistem na vratima.
ČIŠĆENJE MIKROTALASNE PEĆNICE
Potrebno je redovno čistiti sledeće delove
mikrotalasne pećnice kako bi se sprečilo
nagomilavanje čestica masti i hrane:
• Unutrašnje i spoljne površine
• Vrata i zaptivni sistem na vratima
• Obrtno postolje i obrtni prstenovi
(samo za model sa obrtnim postoljem)
UVEK vodite računa da zaptivni sistem na
vratima bude čist i da se vrata dobro zatvaraju.
Neodržavanje pećnice u čistom stanju može
da dovede do habanja površine, što može da
utiče na smanjivanje životnog veka uređaja ili
do opasne situacije.
1.Spoljne površine čistite mekom krpom i toplom
sapunjavom vodom. Isperite i osušite.
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 6
2013-07-22 �� 10:28:36
ODLAGANJE I SERVISIRANJE
MIKROTALASNE PEĆNICE
Pre odlaganja ili servisiranja pećnice potrebno
je da se pridržavate nekoliko jednostavnih mera
predostrožnosti.
Pećnica se ne sme koristiti ako su oštećena vrata
ili zaptivni sistem na vratima:
• slomljena šarka
• pohabane zaptivni sistem
• izobličeno ili savijeno kućište pećnice
Pećnicu sme da popravlja isključivo kvalifikovan
serviser za mikrotalasne pećnice
NIKADA nemojte uklanjati spoljno kućište
sa pećnice. Ako se pećnica pokvari pa je
potrebno servisiranja ili niste sigurni šta nije u
redu:
• Isključite je iz zidne utičnice
• Obratite se najbližem servisnom centru
Ako želite da privremeno odložite pećnicu,
izaberite suvo mesto bez prašine.
Razlog: Prašina i vlaga mogu negativno uticati
na ispravne elemente pećnice.
Ova mikrotalasna pećnica nije predviđena za
komercijalnu upotrebu.
SRPSKI
2.Sapunjavom krpom uklonite sve mrlje sa
unutrašnjih površina pećnice. Isperite i osušite.
3.Da biste omekšali očvrsle čestice hrane i uklonili
mirise, stavite šoljicu razblaženog limunovog
soka u pećnicu i zagrevajte deset minuta
maksimalnom snagom.
4.Tanjir za mikrotalasnu pećnicu perite po potrebi.
NEMOJTE prosipati vodu u ventilacione
otvore. NIKADA nemojte koristiti abrazivna
sredstva i hemijske rastvarače. Budite posebno
pažljivi pri čišćenju zaptivnog sistema na
vratima da ne bi došlo do:
• nagomilavanja čestica
• nepravilnog zatvaranja vrata usled
nagomilavanja čestica
Čistite unutrašnjost mikrotalasne pećnice
odmah nakon svake upotrebe blagim
rastvorom deterdženta, ali pre čišćenja ostavite
pećnicu da se ohladi da ne bi došlo do
povreda.
Prilikom čišćenja gornjeg dela
unutrašnjosti pećnice, poželjno je
okrenuti grejač nadole za 45 ° i
očistiti ga.
(samo za model sa pokretnim grejačem)
7
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 7
2013-07-22 �� 10:28:36
SRPSKI
Iz bezbednosnih razloga, ne bi trebalo sami
da menjate sijalicu. Obratite se najbližem
ovlašćenom centru za korisničku podršku
kompanije Samsung i zatražite da vam stručno
tehničko lice zameni sijalicu.
Nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama.
Nemojte isključivati uređaj isključivanjem utikača iz
utičnice dok je u toku operacija.
Nemojte da stavljate prste niti strane supstance.
Ako dođe do prodiranja strane supstance, kao što
je voda, u uređaj, isključite utikač iz zidne utičnice i
obratite se najbližem servisnom centru.
UPOZORENJE
Nemojte delovati preteranim pritiskom niti udarati
uređaj.
Izmene ili popravke uređaja trebalo bi da obavlja
isključivo kvalifikovano osoblje.
Nemojte stavljati uređaj na lomljive predmete, kao
što je sudopera ili stakleni predmeti.
Nemojte da zagrevate tečnost niti druge namirnice u
zatvorenim posudama za mikrotalasnu pećnicu.
Za čišćenje uređaja nemojte da koristite benzol,
razređivač, alkohol, parni čistač niti čistač koji koristi
visok pritisak.
Nemojte da koristite aparate za čišćenje pod
pritiskom vode niti aparate za čišćenje parom zbog
sopstvene bezbednosti.
Uverite se da napon struje, frekvencija i struja
odgovaraju vrednostima iz specifikacije proizvoda.
Nemojte da instalirate uređaj pored grejalice ili
zapaljivog materijala; na lokaciji koja je izložena vlazi,
masnoći ili prašini niti na lokaciji koja je izložena
direktnoj sunčevoj svetlosti, kao ni na lokaciji na
kojoj može da dođe do curenja gasa; niti na neravnoj
površini.
Ispravno priključite utikač u zidnu utičnicu. Nemojte
da koristite adapter sa više priključaka, produžni kabl
niti električni transformator.
Nemojte da kačite kabl za napajanje o metalne
predmete, da ga umećete između predmeta niti iza
pećnice.
Ovaj uređaj mora da bude pravilno uzemljen u skladu
sa lokalnim i nacionalnim propisima.
Nemojte koristiti oštećen utikač, kabl za napajanje
niti labavu zidnu utičnicu. Ako dođe do oštećenja
utikača ili kabla za napajanje, obratite se najbližem
servisnom centru.
Redovno uklanjajte sve strane supstance, kao što
je prašina ili voda, sa terminala utikača i spojeva
pomoću suve tkanine.
Nemojte da vučete ili da prekomerno savijate kabl
za napajanje, kao ni da stavljate teške predmete na
njega.
Nemojte da sipate niti da prskate vodu direktno na
pećnicu.
Nemojte da stavljate predmete na pećnicu, unutar
pećnice niti na vrata.
U slučaju curenja gasa (kao što je propan, tečni
gas itd.), odmah proverite prostoriju i nemojte da
dodirujete utikač.
Nemojte prskanjem da nanosite isparljive supstance,
kao što su insekticidi, na površinu pećnice.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 8
2013-07-22 �� 10:28:40
Ne stavljajte zapaljive materijale u pećnicu. Budite
posebno oprezni prilikom zagrevanja jela ili napitaka
koji sadrže alkohol, pošto alkoholna isparenja mogu
da dođu u kontakt sa vrelim delom pećnice.
Kabl za napajanje i utikač ne zaranjajte u vodu, a
kabl za napajanje držite dalje od izvora toplote.
Kada zatvarate i otvarate vrata uređaja, neka deca
budu na bezbednoj udaljenosti, pošto se mogu
udariti o vrata ili priklještiti prste u vratima.
UPOZORENJE: Zagrevanje napitaka u
mikrotalasnoj pećnici može da dovede do
zakasnelog eruptivnog vrenja, pa je zato važno
pažljivo rukovati posudom; da biste sprečili ovu
pojavu, UVEK sačekajte najmanje 20 sekundi
nakon isključivanja pećnice da bi se temperatura
izjednačila. Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno,
i OBAVEZNO promešajte nakon grejanja.
U slučaju da dođete u kontakt sa vrelom tečnošću,
pratite sledeća uputstva za PRVU POMOĆ:
• Opečeni deo tela potopite u hladnu vodu u
trajanju od najmanje 10 minuta.
• Pokrijte ga čistim, suvim zavojem.
• Ne nanosite nikakve kreme, ulja niti losione.
SRPSKI
Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati
u mikrotalasnoj pećnici jer mogu da eksplodiraju, čak
i nakon zagrevanja u mikrotalasnoj pećnici; takođe,
ne zagrevajte hermetički zatvorene ili vakumirane
flaše, tegle, posude, koštunjavo voće u ljusci,
paradajz itd.
Nemojte da pokrivate ventilacione otvore tkaninom
ili papirom. Ti materijali mogu da se zapale jer iz
pećnice izlazi vreo vazduh. Pećnica može da se
pregreje i da se automatski isključi, nakon čega će
ostati isključena dok se dovoljno ne ohladi.
Uvek koristite kuhinjske rukavice prilikom uklanjanja
posuda iz pećnice kako biste izbegli opekotine.
Tečnosti promešajte na polovini grejanja ili nakon
grejanja, pa ih ostavite bar 20 minuta nakon grejanja
kako biste sprečili da dođe do eruptivnog vrenja.
Prilikom otvaranja vrata pećnice trebalo bi da stojite
na udaljenosti ispružene ruke kako biste sprečili da
vas opeče vreo vazduh ili para koja izlazi iz pećnice.
Nemojte da uključujete mikrotalasnu pećnicu dok
je prazna. Mikrotalasna pećnica će se automatski
isključiti nakon 30 minuta iz bezbednosnih razloga.
Preporučuje se da u pećnici uvek stoji čaša vode
koja će upijati mikrotalasnu energiju ako dođe do
slučajnog uključivanja mikrotalasne pećnice.
OPREZ
Koristite isključivo pribor koji je pogodan za
korišćenje u mikrotalasnim pećnicama; NEMOJTE
da koristite metalne posude, tanjire sa pozlaćenim ili
posrebrenim rubovima, ražnjeve, viljuške itd. Uklonite
žičane veze za zatvaranje papirnih ili plastičnih kesa.
Razlog: Postoji mogućnost stvaranja električnog luka
ili varnica, što može da ošteti pećnicu.
Pećnicu instalirajte u skladu sa vrednostima
razdaljine od drugih predmeta koje su navedene u
ovom priručniku. (Pogledajte odeljak „Instaliranje
mikrotalasne pećnice“.)
Nemojte da koristite mikrotalasnu pećnicu za
sušenje papira ili odeće.
Budite pažljivi prilikom povezivanja električnih uređaja
u utičnice u blizini pećnice.
Koristite kraće vreme za manje količine hrane kako
biste sprečili pregrevanje i zagorevanje hrane.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 9
2013-07-22 �� 10:28:42
MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA SPREČAVANJE MOGUĆEG
IZLAGANJA PREKOMERNOJ KOLIČINI MIKROTALASNE
ENERGIJE. (SAMO ZA MIKROTALASNU FUNKCIJU)
• Zbog toga što se sledeća uputstva za upotrebu odnose na različite
modele, karakteristike vaše mikrotalasne pećnice mogu da se
razlikuju od onih opisanih u ovom priručniku, a možda neće biti
primenljivi ni svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumice,
obratite se najbližem servisnom centru ili pomoć i informacije
potražite na mreži na Web lokaciji www.samsung.com.
• Ova mikrotalasna pećnica predviđena je za podgrevanje hrane.
Namenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Nemojte da
zagrevate nijedan tip tekstila, kao ni jastuke napunjene zrnevljem,
jer to može prouzrokovati opekotine i požar. Proizvođač se ne može
smatrati odgovornim za oštećenja izazvana nepravilnim ili neispravnim
korišćenjem uređaja.
• Neodržavanje pećnice u čistom stanju može da dovede do habanja
površine, što može da utiče na smanjivanje životnog veka uređaja ili
da dovede do opasne situacije.
SRPSKI
Ako se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti rizikujete da budete izloženi
štetnom dejstvu mikrotalasne energije.
(a) Ni u kom slučaju pećnicu ne treba uključivati dok su vrata otvorena,
niti dirati sigurnosne brave (brave na vratima) ili umetati bilo šta u
otvore za sigurnosno zatvaranje.
(b)NEMOJTE stavljati bilo kakve predmete između vrata pećnice i
otvora pećnice i pazite da se ostaci hrane ili sredstava za čišćenje
ne skupljaju na zaptivnim površinama. Vrata i zaptivne površine vrata
održavajte čistim tako što ćete ih nakon svake upotrebe obrisati
vlažnom krpom, a zatim i mekom suvom krpom.
(c) NE koristite pećnicu ako je oštećena, sve dok je ne popravi
kvalifikovani majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku
proizvođača. Naročito je važno da se vrata pećnice pravilno zatvaraju
i da ništa od sledećeg nije oštećeno:
(1) vrata (savijena)
(2) šarke vrata (polomljene ili rasklimane)
(3) zaptivni sistem na vratima i zaptivne površine
(d)Pećnicu sme da podešava i popravlja samo kvalifikovani majstor za
mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača.
PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA
(ODLAGANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE
OPREME)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod
i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kompanija Samsung naplaćuje zamenu dodatnog elementa ili otklanjanje
kozmetičkih defekata ako je do oštećenja uređaja i/ili oštećenja ili gubitka
dodatnog elementa došlo krivicom korisnika. Ova napomena odnosi se na
sledeće:
(a) Ulubljena, izgrebana ili pokvarena vrata, ručka, spoljna tabla ili
kontrolna tabla.
(b)Polomljeno ili izgubljeno ležište, valjak, spojnica ili žičana rešetka.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da
izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
• Koristite ovaj uređaj samo za predviđenu namenu, prema uputstvima
iz ovog priručnika. Upozorenja i važna bezbednosna uputstva u
ovom priručniku ne obuhvataju sve moguće uslove i situacije do kojih
može doći. Dužni ste da koristite svoje rasuđivanje i budete oprezni i
pažljivi pri instalaciji, održavanju i korišćenju uređaja.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 10
2013-07-22 �� 10:28:42
SADRŽAJ
KRATKI VODIČ SA OBJAŠNJENJIMA
Kratki vodič sa objašnjenjima........................................................................................11
Pećnica........................................................................................................................12
Kontrolna tabla.............................................................................................................12
Dodatni elementi...........................................................................................................13
Podešavanje vremena...................................................................................................14
Kako radi mikrotalasna pećnica....................................................................................14
Proveravanje da li pećnica pravilno funkcioniše.............................................................15
Kuvanje/Podgrevanje....................................................................................................15
Nivoi snage...................................................................................................................16
Korišćenje funkcije za uklanjanje mirisa.........................................................................16
Podešavanje vremena kuvanja......................................................................................16
Prekidanje kuvanja........................................................................................................16
Podešavanje režima za uštedu energije.........................................................................16
Upotreba funkcije za zdravo kuvanje.............................................................................17
Korišćenje programa za zdravo kuvanje: povrće i žitarice.........................................17
Korišćenje programa za zdravo kuvanje: živina i riba.................................................18
Vodič za kuvanje na pari
(samo za modele MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)...19
Korišćenje tanjira za pečenje
(samo za modele MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*).......21
Postavke za ručno pečenje pomoću tanjira za pečenje.............................................21
Korišćenje funkcije automatskog odmrzavanja..............................................................22
Korišćenje programa za automatsko odmrzavanje....................................................23
Korišćenje funkcije moj tanjir.........................................................................................23
Korišćenje programa za funkciju moj tanjir................................................................23
Izbor dodatnih elemenata.............................................................................................24
Korišćenje roštilja..........................................................................................................24
Kombinovanje mikrotalasne pećnice i roštilja................................................................24
Isključivanje zvučnog signala.........................................................................................25
Bezbednosno zaključavanje mikrotalasne pećnice........................................................25
Vodič za posuđe...........................................................................................................26
Vodič za kuvanje...........................................................................................................27
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem...........................................................35
Tehničke specifikacije...................................................................................................35
Ukoliko želite nešto da skuvate.
1. Stavite hranu u pećnicu.
Izaberite nivo snage tako što ćete dugme
Microtalasna ( ) pritisnuti jednom ili više puta.
SRPSKI
2. Izaberite vreme kuvanja tako što ćete okrenuti
regulator do željenog položaja.
3. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Rezultat:
Kuvanje počinje. Kada je kuvanje
gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim
signalom 4 puta.
Ukoliko želite nešto automatski da odmrznete.
1. Stavite zamrznutu hranu u pećnicu.
Izaberite tip hrane koju kuvate tako što ćete pritisnuti
dugme dugme Odmrzavanje jednom ili više puta.
2. Izaberite težinu okretanjem regulatora u
odgovarajući položaj.
3. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Ukoliko želite da dodate 30 sekundi.
Ostavite hranu u pećnici.
Pritisnite dugme +30s za svakih 30 sekundi koje želite
da dodate vremenu kuvanja
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 11
2013-07-22 �� 10:28:43
KONTROLNA TABLA
Ukoliko želite nešto da ispečete na roštilju.
1. Pritisnite dugme Roštilj ( ).
SRPSKI
1
2. Izaberite vreme kuvanja tako što ćete okrenuti
regulator do željenog položaja.
2
3. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
3
8
4
9
5
10
6
PEĆNICA
1
2
3
5
4
11
7
1. EKRAN
2. DUGME ZDRAVO KUVANJE
3. DUGME ZA ODMRZAVANJE
4. DUGME ZA MIKROTALASNU
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
DRŠKA NA VRATIMA
VENTILACIONI OTVORI
ROŠTILJ
SVETLO
EKRAN
BRAVE NA VRATIMA
10
11
5. DUGME ZA ROŠTILJ
12
6. REGULATOR
(TEŽINA/PORCIJA/VREME)
7. VRATA
8. OBRTNO POSTOLJE
9. SPOJNICA
10.OBRTNI PRSTEN
11.SIGURNOSNI OTVORI ZA
ZATVARANJE
12.KONTROLNA TABLA
12
7. DUGME STOP/EKONOMIČAN
REŽIM
8. DUGME MOJ TANJIR
9. DUGME ZA UKLANJANJE
MIRISA
10.DUGME ZA
MIKROTALASNU+ROŠTILJ
11.DUGME ZA PODEŠAVANJE
ČASOVNIKA
12.DUGME START/+30s
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 12
2013-07-22 �� 10:28:44
DODATNI ELEMENTI
6. Posuda za kuvanje na pari, pogledajte stranice
19-21. (samo modeli MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
U zavisnosti od toga koji ste model kupili, dobićete nekoliko dodatnih
elemenata koje možete da koristite na različite načine.
Primena:
1. Spojnica, već postavljena na osovinu motora u
osnovi pećnice.
Kada koristite funkciju kuvanja na pari
upotrebite plastičnu posudu za kuvanje na pari.
2. Obrtni prsten, postavlja se na sredinu pećnice.
NEMOJTE koristiti režime Roštilj ( ) i Kombinovano (
posudom za kuvanje na pari.
Primena : Obrtni prsten drži obrtno postolje.
Režim rada
3. Obrtno postolje, postavlja se na obrtni prsten tako
da se centrom pričvrsti za spojnicu.
Primena : Obrtno postolje služi kao glavna
površina za kuvanje, a može se lako
izvaditi radi čišćenja.
(posuda za kuvanje
na pari)
4. Rešetka za roštilj, postavlja se na obrtno postolje.
MIKROTAL. (
O
)
ROŠTILJ( )
X
) sa
KOMBINOVANO (
SRPSKI
NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i obrtnog
postolja.
Primena : Spojnica okreće obrtno postolje.
)
X
Primena : Metalna rešetka se može koristiti za
roštilj i kombinovano kuvanje.
5. Tanjir za pečenje, pogledajte stranice 21-22.
(samo modeli MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Primena:
Tanjir za pečenje se koristi kada
želite bolje da zapečete hranu u mikrotalasnoj pećnici ili
u kombinovanom režimu sa roštiljom. Omogućava da
testenina i testo za picu budu hrskavi.
NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i obrtnog
postolja.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 13
2013-07-22 �� 10:28:44
SRPSKI
PODEŠAVANJE VREMENA
KAKO RADI MIKROTALASNA PEĆNICA
Mikrotalasna pećnica ima ugrađen sat. Kada je napajanje uključeno na
ekranu se automatski prikazuje „:0“, „88:88“ ili „12:00“.
Podesite vreme. Vreme se može prikazivati u 24-časovnom ili 12-časovnom
formatu. Sat morate podesiti:
• Pri instalaciji mikrotalasne pećnice
• Nakon nestanka struje
Mikrotalasi su elektromagnetni talasi visoke frekvencije. Energija koja se
oslobađa omogućava kuvanje ili podgrevanje hrane bez promene njenog
oblika i boje.
Mikrotalasnu pećnicu možete koristiti za:
• Odmrzavanje (ručno i automatski)
• Kuvanje
• Podgrevanje
Ne zaboravite da ponovo podesite sat na prelazu sa letnjeg na zimsko
računanje vremena i obrnuto.
Princip kuvanja.
Funkcija automatske uštede energije
Ako ne izaberete nijednu funkciju tokom podešavanja ili rada uređaja, uz
privremeno zaustavljanje, ova funkcija će biti otkazana i posle 25 minuta će se
prikazati sat. Sijalica u pećnici će se isključiti 5 minuta nakon otvaranja vrata.
1. Mikrotalasi koje proizvodi magnetron ravnomerno se
raspoređuju dok se hrana vrti na obrtnom postolju.
Tako se hrana kuva ravnomerno.
2. Hrana apsorbuje mikrotalase do dubine od 1 inča
(2,5 cm). Kuvanje se dalje nastavlja prenosom
toplote kroz hranu.
3. Vreme kuvanja varira u zavisnosti od upotrebljene
posude i svojstava hrane:
• Količine i gustine
• Sadržaja vode
• Početne temperature (iz frižidera ili ne)
1. Da biste prikazali vreme u...
24-časovnom formatu
12-časovnom formatu
Pritisnite dugme Sat ( ) jednom ili dvaput.
2. Okrenite regulator da podesite sate.
3. Pritisnite dugme Sat (
Pošto se sredina hrane kuva prenosom toplote, kuvanje se nastavlja
čak i nakon što izvadite hranu iz pećnice. U receptima i ovoj brošuri
navedeno je koliko vremena hrana treba da odstoji posle kuvanja i ovo
se mora poštovati kako bi se postiglo:
).
• Ravnomerno kuvanje hrane do same sredine
• Ista temperatura u celom jelu
4. Okrenite regulator da podesite minute.
5. Pritisnite dugme Sat (
).
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 14
2013-07-22 �� 10:28:45
PROVERAVANJE DA LI PEĆNICA PRAVILNO
FUNKCIONIŠE
KUVANJE/PODGREVANJE
Sledeće procedure objašnjavaju kako se kuva i podgreva hrana.
UVEK proverite postavke za kuvanje ako nameravate da ostavite pećnicu
bez nadzora.
Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja. Zatim zatvorite vrata.
1. Pritisnite dugme Mikrotalasna (
Rezultat:
1. Pritisnite dugme Mikrotalasna (
Rezultat:
).
Pojaviće se oznaka 800 W (maksimalna
snaga kuvanja)
2. Podesite vreme na 4 do 5 minuta tako što ćete
okrenuti regulator i pritisnuti dugme Start/+30s ( ).
Rezultat:
).
Pojaviće se oznaka 800 W (maksimalna
snaga kuvanja):
Izaberite odgovarajući nivo snage tako
što ćete pritiskati dugme Mikrotalasna ( ) dok se ne
prikaže željena snaga. Pogledajte tabelu sa nivoima snage.
SRPSKI
Sledeća jednostavna procedura omogućava vam da proverite da li pećnica
sve vreme pravilno radi.
Otvorite vrata pećnice tako što ćete povući ručku koja se nalazi sa desne
strane vrata. Postavite čašu sa vodom na obrtno postolje. Zatim zatvorite
vrata.
2. Podesite vreme kuvanja pomoću regulatora.
Rezultat:
Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno
postolje počinje da se okreće.
1) Kuvanje počinje, a po završetku kuvanja, pećnica će se
4 puta oglasiti zvučnim signalom.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Prikazano je vreme kuvanja.
3. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Rezultat:
Pećnica se mora uključiti u odgovarajuću zidnu utičnicu. Obrtno postolje
mora biti na svom mestu u pećnici. Ako se koristi nivo snage niži od
maksimalnog, vodi će trebati više vremena da proključa.
Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno
postolje počinje da se okreće.
1) Kuvanje počinje, a po završetku
kuvanja, pećnica će se 4 puta oglasiti zvučnim
signalom.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Nikada nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna.
Ako želite da brzo zagrejete jelo na maksimalnom nivou snage
(800 W), samo pritisnite dugme +30s jednom za svakih 30 sekundi
kuvanja. Pećnica odmah počinje sa radom.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 15
2013-07-22 �� 10:28:45
NIVOI SNAGE
PODEŠAVANJE VREMENA KUVANJA
Možete izabrati neki od sledećih nivoa snage.
Možete produžiti vreme kuvanje pritiskom na dugme
+30s jednom za svakih 30 sekundi koje želite da
dodate.
Snaga
SRPSKI
Nivo snage
MWO
ROŠTILJ
VISOKA
800 W
-
Pritisnite dugme +30s jednom za svakih 30 sekundi koje
želite da dodate.
SREDNJE VISOKA
600 W
-
PREKIDANJE KUVANJA
SREDNJA
450 W
-
Kuvanje možete prekinuti u bilo kom trenutku kako biste proverili hranu.
SREDNJA NIŽA
300 W
-
1. Za privremeno prekidanje;
ODMRZAVANJE ( )
180 W
-
NISKA/ODRŽAVANJE TOPLOTE
100 W
-
ROŠTILJ
-
1100 W
KOMBINOVANO I (
)
600 W
1100 W
KOMBINOVANO II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
KOMBINOVANO III (
1) Otvorite vrata.
Rezultat:
Kuvanje se prekida. Da biste nastavili kuvanje,
zatvorite vrata i ponovo pritisnite ( ).
2) Pritisnite dugme Stop ( ).
Rezultat: Kuvanje se prekida. Da biste nastavili kuvanje, ponovo
pritisnite ( ).
2. Za trajno prekidanje;
Pritisnite dugme Stop ( ).
Rezultat: Kuvanje se prekida. Ako želite da
otkažete postavke za kuvanje, ponovo
pritisnite dugme Stop ( ).
Ako izaberete viši nivo snage, morate da skratite vreme kuvanja.
Ako izaberete niži nivo snage, morate da produžite vreme kuvanja.
Sve postavke možete otkazati pre početka kuvanja tako što ćete
pritisnuti dugme Stop ( ).
KORIŠĆENJE FUNKCIJE ZA UKLANJANJE MIRISA
Koristite ovu funkciju nakon kuvanja hrane sa jakim mirisom ili ako u pećnici
ima puno dima. Prvo očistite unutrašnjost pećnice.
PODEŠAVANJE REŽIMA ZA UŠTEDU ENERGIJE
Pritisnite dugme za Uklanjanje mirisa ( ) nakon
čišćenja. Začuće se četiri zvučna signala.
Pećnica ima režim za uštedu energije. Ovaj režim omogućava uštedu
energije čak i kada pećnica nije u upotrebi. Normalno stanje je prelazak u
režim pripravnosti sa prikazivanjem sata.
• Pritisnite dugme Ušteda energije (
Rezultat: Ekran će se isključiti.
Vreme za uklanjanje mirisa određeno je na 5 minuta. Produžava se za
30 sekundi svakim pritiskom na dugme +30s.
).
• Da biste isključili režim za uštedu energije, otvorite
vrata ili pritisnite dugme Ušteda energije ( ) nakon
čega će se na ekranu prikazati trenutno vreme.
Pećnica je spremna za upotrebu.
Maksimalno vreme za uklanjanje mirisa je 15 minuta.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 16
2013-07-22 �� 10:28:46
UPOTREBA FUNKCIJE ZA ZDRAVO KUVANJE
KORIŠĆENJE PROGRAMA ZA ZDRAVO KUVANJE:
POVRĆE I ŽITARICE
Funkcija Zdravo kuvanje ima dvadeset unapred programiranih vremena
kuvanja. Ne morate da podešavate vreme kuvanja niti nivo snage. Veličinu
porcije možete da podesite okretanjem regulatora.
Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.
1. Izaberite tip hrane koju kuvate pritiskom na dugme
Healthy Cooking (Zdravo kuvanje) ( ) ili
Healthy Cooking (Zdravo kuvanje) ( ) jednom ili
više puta.
Kôd
2. Izaberite veličinu porcije okretanjem regulatora.
(pogledajte tabelu sa strane).
Hrana
Porcija
(g)
Vreme
nakon
kuvanja
(min.)
1
Brokoli
250
500
1-2
Operite i očistite svež brokoli i pripremite cvetove.
Ravnomerno je rasporedite u staklenu činiju sa
poklopcem. Dodajte 30 ml (2 kašike) vode ako
kuvate 250 g, odnosno 60-75 ml (4-5 kašika)
vode za 500 g. Stavite činiju na sredinu obrtnog
postolja. Kuvajte poklopljeno. Promešajte nakon
kuvanja.
2
Šargarepa
250
1-2
Operite i očistite šargarepu, a zatim je isecite na
jednake kolutove. Ravnomerno je rasporedite u
staklenu činiju sa poklopcem. Dodajte 30 ml (2
kašike) vode ako kuvate 250 g. Stavite činiju na
sredinu obrtnog postolja. Kuvajte poklopljeno.
Promešajte nakon kuvanja.
3
Boranija
250
1-2
Operite i očistite boraniju. Ravnomerno je
rasporedite u staklenu činiju sa poklopcem.
Dodajte 30 ml (2 kašike) vode ako kuvate 250 g.
Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte
poklopljeno. Promešajte nakon kuvanja.
4
Spanać
150
1-2
Operite i očistite spanać. Stavite ga u staklenu
činiju sa poklopcem. Ne stavljajte vodu. Stavite
činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte
poklopljeno. Promešajte nakon kuvanja.
5
Klip
kukuruza
250
(1
komada)
1-2
Operite i očistite kukuruz, pa ga stavite u ovalnu
staklenu posudu. Pokrijte providnom folijom za
mikrotalasnu i izbušite foliju.
3. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Rezultat : Kuvanje počinje. Kada se kuvanje
završi.
1) Pećnica će se oglasiti zvučnim
signalom 4 puta.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj
pećnici.
Preporuke
SRPSKI
U sledećoj tabeli nalazi se 12 automatskih programa za zdravu ishranu za
kuvanje povrća ili žitarica. Tabela sadrži količine, vreme nakon kuvanja i
odgovarajuće preporuke. Programi 1-10 koriste samo mikrotalasnu energiju.
Programi 11-12 rade sa kombinacijom mikrotalasa i roštilja.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 17
2013-07-22 �� 10:28:47
Kôd
Hrana
Porcija
(g)
Vreme
nakon
kuvanja
(min.)
Preporuke
Kôd
12
Oljušten
krompir
250
500
2-3
Operite i oljuštite krompire, a zatim ih isecite na
jednake komade. Stavite ih u staklenu činiju sa
poklopcem. Dodajte 45-60 ml vode (3-4 kašike).
Stavite činiju na sredinu obrtnog postolja. Kuvajte
poklopljeno.
7
Integralni
pirinač
(polukuvan)
125
5-10
Koristite veliku posudu od vatrostalnog
stakla sa poklopcem. Dodajte dva puta veću
količinu hladne vode (¼ l). Kuvajte poklopljeno.
Promešajte pre nego što ostavite da odstoji i
dodajte so i začinsko bilje.
Integralni
makaroni
125
SRPSKI
6
8
1
Kinoa
125
1-3
Koristite veliku posudu od vatrostalnog stakla
sa poklopcem. Dodajte dva puta veću količinu
hladne vode (250 ml). Kuvajte poklopljeno.
Promešajte pre nego što ostavite da odstoji i
dodajte so i začinsko bilje.
10
Bulgur
125
2-5
Koristite veliku posudu od vatrostalnog stakla
sa poklopcem. Dodajte dva puta veću količinu
hladne vode (250 ml). Kuvajte poklopljeno.
Promešajte pre nego što ostavite da odstoji i
dodajte so i začinsko bilje.
11
Graten od
povrća
500
2-3
Stavite povrće, kao što su kuvani krompir
isečen na kolutove, kolutovi tikvice i paradajza,
i sos u vatrostalnu činiju odgovarajuće veličine.
Narendajte sir odozgo. Stavite posudu na
rešetku.
Pečeni
paradajz
Porcija
(g)
Vreme
nakon
kuvanja
(min.)
400
1-2
Preporuke
Operite i očistite paradajz, isecite ga na polovine
i stavite u posudu za pečenje. Narendajte sir
odozgo. Stavite posudu na rešetku.
KORIŠĆENJE PROGRAMA ZA ZDRAVO KUVANJE:
ŽIVINA I RIBA
U sledećoj tabeli nalazi se 8 automatskih programa za zdravu ishranu za
kuvanje živine i ribe sa količinama, vremenom nakon kuvanja i odgovarajućim
preporukama. Programi 1-6 koriste samo mikrotalasnu energiju.
Programi 7-8 rade sa kombinacijom mikrotalasa i roštilja.
Koristite veliku posudu od vatrostalnog stakla sa
poklopcem. Dodajte ½ l kipuće vode, prstohvat
soli i dobro promešajte. Kuvajte otklopljeno.
Promešajte pre nego što ostavite da odstoji, a
zatim dobro ocedite.
9
Hrana
Kôd
Hrana
Vreme
nakon
Porcija (g)
kuvanja
(min.)
Preporuke
1
Pileća
prsa
300
(2 komada)
2
Operite komade i stavite ih na keramički tanjir.
Pokrijte providnom folijom pogodnom za
mikrotalasne pećnice. Izbušite foliju. Stavite
činiju na obrtno postolje.
2
Ćureća
prsa
300
(2 komada)
2
Operite komade i stavite ih na keramički tanjir.
Pokrijte providnom folijom pogodnom za
mikrotalasne pećnice. Izbušite foliju. Stavite
činiju na obrtno postolje.
3
Sveži
fileti ribe
300
(2 komada)
1-2
Operite ribu i stavite je na keramički tanjir, pa
dodajte 1 kašiku limunovog soka. Pokrijte
providnom folijom pogodnom za mikrotalasne
pećnice. Izbušite foliju. Stavite činiju na obrtno
postolje.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 18
2013-07-22 �� 10:28:48
Kôd
Hrana
Vreme
nakon
Porcija (g)
kuvanja
(min.)
Preporuke
Sveži
fileti
lososa
300
(2 komada)
1-2
Operite ribu i stavite je na keramički tanjir, pa
dodajte 1 kašiku limunovog soka. Pokrijte
providnom folijom pogodnom za mikrotalasne
pećnice. Izbušite foliju. Stavite činiju na obrtno
postolje.
5
Sveže
kozice
250
1-2
Operite kozice i stavite ih na keramički tanjir,
pa dodajte 1 kašiku limunovog soka. Pokrijte
providnom folijom pogodnom za mikrotalasne
pećnice. Izbušite foliju. Stavite činiju na obrtno
postolje.
6
Sveža
pastrmka
200
(1 riba)
2
Stavite 2 sveže cele ribe u posudu predviđenu
za pećnicu. Dodajte prstohvat soli, 1 kašiku
limunovog soka, so i začinsko bilje. Pokrijte
providnom folijom pogodnom za mikrotalasne
pećnice. Izbušite foliju. Stavite činiju na obrtno
postolje.
8
Riba
Grilovani
fileti
lososa
200
(1 riba)
300
(2 fileta)
3
2
Posuda za kuvanje na pari zasnovana je na principu kuvanja na pari i
dizajnirana je na brzo i zdravo kuvanje u Samsung mikrotalasnoj pećnici.
Ovaj dodatni element je savršen za brzo kuvanje pirinča, testenine, povrća
itd., uz očuvanje njihove nutritivne vrednosti.
Komplet posuda za kuvanje na pari u mikrotalasnoj pećnici sastoji se od tri
dela:
SRPSKI
4
7
VODIČ ZA KUVANJE NA PARI (SAMO ZA MODELE
MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Posuda
Umetak
Poklopac
Svi delovi mogu da rade na temperaturi od-20 °C do 140 °C.
Pogodni su za skladištenje u zamrzivaču. Mogu da se koriste odvojeno ili
zajedno.
USLOVI ZA UPOTREBU:
Nemojte da koristite:
Premažite kožicu cele ribe (pastrmka ili zlatna
orada) uljem, začinskim biljem i začinima.
Poređajte ribu jednu pored druge na gornju
rešetku, tako da glava bude postavljena do
repa. Okrenite ih čim se oglasi zvučni signal.
• za kuvanje hrane sa visokim sadržajem šećera ili masti,
• sa funkcijom roštilja, funkcijom rotacione toplote niti na grejnoj ploči.
Pre prve upotrebe sve delove dobro operite u sapunjavoj vodi.
Informacije o vremenu kuvanja potražite u uputstvima u tabeli na
sledećoj stranici.
Rasporedite filete ribe ravnomerno po gornjoj
rešetci. Okrenite ih čim se oglasi zvučni signal.
ODRŽAVANJE:
Posudu za kuvanje na pari moguće je prati u mašini sa pranje sudova.
Za ručno pranje koristite vruću vodu i tečnost za pranje. Nemojte da
koristite abrazivne sunđere.
Neke vrste hrane (poput paradajza) mogu da izazovu promenu boje
plastike. To je normalna pojava i ne predstavlja grešku u proizvodnji.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 19
2013-07-22 �� 10:28:49
ODMRZAVANJE:
Hrana
Postavite zamrznutu hranu u posudu za kuvanje na pari bez poklopca.
Tečnost će ostati na dnu posude i neće štetno uticati na hranu.
Paprikaš
(ohlađen)
SRPSKI
Artičoke
Sveže
povrće
Smrznuto
povrće
Pirinač
Krompir u
ljusci
Porcija
Vreme Vreme nakon
Nivoi
kuvanja
kuvanja
snage
(min.)
(min.)
Vreme Vreme nakon
Nivoi
kuvanja
kuvanja
Rukovanje
snage
(min.)
(min.)
600 W
5-6
1-2
Posuda + Poklopac
400 g
Uputstvo
Sipajte čorbu u posudu za kuvanje na pari. Poklopite. Dobro promešajte
pre nego što ostavite da odstoji.
Supa
400 g
800 W
3-4
1-2
Posuda + Poklopac
(ohlađena) Uputstvo
Sipajte u posudu za kuvanje na pari. Poklopite. Dobro promešajte pre
nego što ostavite da odstoji.
Zamrznuta
400 g
800 W 8-10
2-3
Posuda + Poklopac
supa
Uputstvo
Stavite zamrznutu supu u posudu za kuvanje na pari. Poklopite. Dobro
promešajte pre nego što ostavite da odstoji.
Zamrznute
150 g
600 W
1-2
2-3
Posuda + Poklopac
knedle
Uputstvo
punjene
Navlažite vrhove punjenih knedli hladnom vodom. Stavite 1-2 zamrznute
džemom
knedle jednu pored druge u posudu za kuvanje na pari. Poklopite.
Voćni
250 g
800 W
3-4
2-3
Posuda + Poklopac
kompot
Uputstvo
Izmerite sveže voće (npr. jabuke, kruške, šljive, kajsije, mango i ananas)
nakon što ga oljuštite, operete i isečete na manje komade ili kockice.
Stavite u posudu za kuvanje na pari. Dodajte 1-2 kašike vode i 1-2
kašike šećera. Poklopite.
KUVANJE:
Hrana
Porcija
Rukovanje
300 g
Posuda sa umetkom
800 W
5-6
1-2
(1-2 komada)
+ poklopac
Uputstvo
Operite i očistite artičoke. Postavite umetak u posudu. Postavite artičoke
na umetak. Dodajte jednu kašiku soka od limuna. Poklopite.
Posuda sa umetkom
300 g
800 W
4-5
1-2
+ poklopac
Uputstvo
Izmerite povrće (npr. brokoli, karfiol, šargarepu, paprike) nakon pranja,
čišćenja i sečenja na manje komade. Postavite umetak u posudu.
Rasporedite povrće po umetku. Dodajte dve kašike vode. Poklopite.
Posuda sa umetkom
300 g
600 W
7-8
2-3
+ poklopac
Uputstvo
Stavite zamrznuto povrće u posudu za kuvanje na pari. Postavite umetak
u posudu. Dodajte jednu kašiku vode. Poklopite. Dobro promešajte
neposredno nakon kuvanja i nakon nekog vremena.
250 g
800 W 15-18
5-10
Posuda + Poklopac
Uputstvo
Stavite pirinač u posudu za kuvanje na pari. Dodajte 500 ml hladne
vode. Poklopite. Nakon kuvanja ostavite beli pirinač da odstoji 5 minuta,
a integralni pirinač 10 minuta.
500 g
800 W
7-8
2-3
Posuda + Poklopac
Uputstvo
Izmerite krompir, operite ga i stavite u posudu za kuvanje na pari.
Dodajte tri kašike vode. Poklopite.
Rukovanje posudom za kuvanje na pari
+
Posuda + Poklopac
Posuda sa umetkom + Poklopac
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 20
2013-07-22 �� 10:28:49
MERE PREDOSTROŽNOSTI:
4. Stavite tanjir za pečenje na metalnu rešetku (ili obrtno
postolje) u mikrotalasnu pećnicu.
Posebno obratite pažnju prilikom otvaranja poklopca posude za kuvanje
na pari, zbog toga što para može da bude vrela.
Prilikom rukovanja nakon kuvanja koristite rukavice za pećnicu.
KORIŠĆENJE TANJIRA ZA PEČENJE
(SAMO ZA MODELE MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Čišćenje tanjira za pečenje
Tanjir za pečenje perite toplom vodom i deterdžentom i isperite ga
čistom vodom.
SRPSKI
5. Izaberite odgovarajuće vreme pečenja i nivo snage.
(pogledajte tabelu sa strane)
Nemojte koristiti ribaću četku ili oštar sunđer jer ćete tako oštetiti gornji
sloj tanjira.
Tanjir za pečenje omogućava da hrana bude reš pečena ne samo odozgo
kao sa roštiljem, već da postane hrskava i reš i odozdo zbog visoke
temperature tanjira za pečenje. Različite vrsta jela koja možete da spremite
na tanjiru za pečenje možete naći u tabeli (pogledajte sledeću stranicu).
Tanjir za pečenje može se koristiti i za slaninu, jaja, kobasice, itd.
Napomena
Tanjir za pečenje nije predviđen za pranje u mašini za pranje sudova.
POSTAVKE ZA RUČNO PEČENJE POMOĆU TANJIRA
ZA PEČENJE
1. Stavite tanjir za pečenje direktno na obrtno postolje
i prethodno ga zagrejte na najvišoj temperaturi
kombinacijom mikrotalasa i roštilja [600 W + Roštilj
(
)] pridržavajući se vremena i uputstava iz tabele.
Preporučuje se prethodno zagrevanje tanjira za pečenje direktno na
obrtnom postolju. Prethodno zagrejte tanjir kombinacijom 600 W + Roštilj
(
) 3-5 minuta. Pridržavajte se vremena i uputstava iz tabele.
Tanjir za pečenje uvek vadite pomoću rukavica jer bude veoma vreo.
2. Premažite tanjir uljem ako spremate slaninu i jaja da biste dobili lepo
pečenu hranu.
Hrana
Slanina
Vodite računa o tome da je tanjir za pečenje presvučen slojem teflona i
da nije otporan na ogrebotine. Za sečenje na tanjiru za pečenje nemojte
da koristite oštre predmete poput noža.
Koristite plastične dodatne elemente da biste izbegli ogrebotine
površine tanjira za pečenje ili pre sečenja uklonite hranu sa tanjira.
Pečeni
paradajz
3. Stavite hranu na tanjir za pečenje.
Nemojte na tanjir stavljati predmete koji nisu otporni
na toplotu, npr. plastične činije.
Porcija
4 kriške (80 g)
Vreme prethodnog
Vreme
zagrevanja (min.) kuvanja (min.)
600 W + Roštilj
3
3½-4
Snaga
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Stavite kriške jednu pored druge na
tanjir. Stavite tanjir za pečenje na rešetku.
200 g (2 komada) 450 W + Roštilj
3
4½-5
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Isecite paradajz na polovine. Stavite
malo sira odozgo. Poređajte u krug na tanjir. Stavite tanjir za pečenje na
rešetku.
Nikada nemojte tanjir stavljati u pećnicu bez
obrtnog postolja.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 21
2013-07-22 �� 10:28:50
SRPSKI
Hrana
Porcija
Pljeskavica
(zamrznuta)
2 komada (125 g)
Bageti
(zamrznuti)
Pica
(zamrznuta)
Pečeni
krompir
Riblji
štapići
(zamrznuti)
Pileći fileti
(zamrznuti)
Vreme prethodnog
Vreme
zagrevanja (min.) kuvanja (min.)
600 W + Roštilj
3
7-7½
Snaga
Hrana
Pica
(ohlađena)
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Poređajte zamrznute pljeskavice u krug
na tanjir. Stavite tanjir za pečenje na rešetku. Okrenite pljeskavice nakon 4-5
minuta.
200-250 g
450 W + Roštilj
4
8-9
(2 komada)
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Stavite jedan baget u sredinu, 2 bageta
jedan pored drugog na tanjir. Stavite tanjir za pečenje na rešetku.
300-350 g
600 W + Roštilj
4
9-10
Porcija
300-350 g
Vreme prethodnog
Vreme
zagrevanja (min.) kuvanja (min.)
450 W + Roštilj
4
6½-7½
Snaga
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Stavite ohlađenu picu na tanjir. Stavite
tanjir za pečenje na rešetku.
KORIŠĆENJE FUNKCIJE AUTOMATSKOG ODMRZAVANJA
Funkcija Automatsko odmrzavanje omogućava vam da odmrznete meso,
živinu, ribu, hleb i kolače. Vreme odmrzavanja i nivo snage podešavaju se
automatski. Izaberite samo program i težinu.
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj
pećnici.
Prvo postavite smrznutu hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Stavite zamrznutu picu na tanjir za
pečenje. Stavite tanjir za pečenje na rešetku.
250 g
600 W + Roštilj
3
5-6
500 g
8-9
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Isecite krompir na polovine. Stavite ga
na tanjir za pečenje tako da isečena strana bude okrenuta nadole. Poređajte
ih u krug. Stavite tanjir na rešetku.
150 g (5 komada) 600 W + Roštilj
4
7-8
300 g (10 komada)
9-10
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Premažite tanjir 1 kašikom ulja.
Poređajte riblje štapiće u krug na tanjir. Okrenite ih nakon 4 min. (5 komada) ili
nakon 6 min. (10 komada).
125 g
600 W + Roštilj
4
5-5½
250 g
7½-8
< Preporuke >
Prethodno zagrejte tanjir za pečenje. Premažite tanjir 1 supenom kašikom
ulja. Stavite tanjir za pečenje na rešetku. Okrenite nakon 3 min. (125 g) ili 5
min. (250 g).
1. Izaberite tip hrane koju kuvate pritiskom na dugme
Odmrzavanje ( ) jednom ili više puta.
(pogledajte tabelu sa strane).
2. Izaberite težinu hrane tako što ćete okrenuti
regulator.
3. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Rezultat : • Odmrzavanje počinje.
• Na polovini ciklusa odmrzavanja,
pećnica će oglasiti zvučnim signalom
da vas podseti da okrenete hranu.
• Ponovo pritisnite dugme ( ) da biste dovršili odmrzavanje.
Hranu možete odmrzavati i ručno. Da biste to uradili, izaberite funkciju
mikrotalasnog kuvanja/podgrevanja i nivo snage 180 W. Više detalja
potražite u odeljku „Kuvanje/Podgrevanje“ na stranici 15.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 22
2013-07-22 �� 10:28:50
KORIŠĆENJE PROGRAMA ZA AUTOMATSKO ODMRZAVANJE
KORIŠĆENJE FUNKCIJE MOJ TANJIR
Sledeća tabela sadrži različite programe za automatsko brzo odmrzavanje, količine
hrane, vreme nakon odmrzavanja i odgovarajuće preporuke. Pre odmrzavanja, uklonite
sav materijal za pakovanje. Meso, živinu i hleb/kolače stavite na keramički tanjir.
Funkcija Moj tanjir ima dva unapred programirana vremena kuvanja. Ne
morate da podešavate vreme kuvanja niti nivo snage. Možete podesiti broj
porcija okretanjem regulatora. Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog
postolja i zatvorite vrata.
1. Meso
2. Živina
3. Riba
4. Hleb/
Kolači
Količina za
Vreme nakon
posluživanje
Preporuke
kuvanja (min.)
(g)
200-1500
20-60
Zaštitite ivice aluminijumskom folijom.
Okrenite meso kad se začuje zvučni signal.
Ovaj program se može koristiti za govedinu,
jagnjetinu, svinjetinu, šnicle, odreske i
mleveno meso.
200-1500
20-60
Krajeve bataka i krila zaštitite aluminijumskom
folijom. Okrenite meso kad se začuje zvučni
signal. Ovaj program pogodan je za celo pile i
za komade piletine.
200-1500
20-50
Rep ribe zaštitite aluminijumskom folijom.
Okrenite ribu kad se začuje zvučni signal.
Ovaj program pogodan je za celu ribu i za
riblje filete.
125-625
5-20 min.
Stavite hleb na list kuhinjskog papira i
okrenite ga kada se začuje zvučni signal.
Stavite kolač na keramički tanjir i ako
je moguće okrenite ga kada se začuje
zvučni signal. Pećnica nastavlja sa radom
i zaustavlja se kad otvorite vrata. Ovaj
program je pogodan za sve vrste hleba,
sečenog ili celog, kao i za kiflice i bagete.
Kiflice poređajte u krug. Ovaj program je
pogodan za sve vrste kolača sa kvascem,
biskvit, kolače sa sirom i lisnato testo. Nije
pogodan za kolače sa testom bez kvasca,
voćne i kremaste kolače, kao ni za kolače sa
čokoladnim prelivom.
1. Izaberite tip hrane koju kuvate tako što ćete pritisnuti
dugme Moj tanjir ( ) jednom ili više puta.
SRPSKI
Kôd/
Hrana
2. Izaberite veličinu porcije okretanjem regulatora.
(Pogledajte tabelu sa strane.)
3. Pritisnite dugme ( ).
Rezultat : Kuvanje počinje. Kada se kuvanje završi.
1) Pećnica će se oglasiti zvučnim signalom
4 puta.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
KORIŠĆENJE PROGRAMA ZA FUNKCIJU MOJ TANJIR
Sledeća tabela sadrži različite programe za automatsko podgrevanje
pomoću funkcije Moj tanjir, sa količinom hrane, vremenom nakon kuvanja i
odgovarajućim preporukama. Ovi programi koriste samo mikrotalasnu energiju.
Kôd/Hrana
1. Ohlađeno
gotovo jelo
Ako hranu želite da odmrznete ručno, izaberite funkciju Ručno
odmrzavanje i nivo snage od 180 W. Više detalja o ručnom
odmrzavanju i vremenu odmrzavanja potražite na stranicama 31-32.
Količina za
Vreme nakon
posluživanje
Preporuke
kuvanja (min.)
(g)
300-350
2-3
Stavite hranu na keramički tanjir
400-450
i pokrijte providnom folijom za
mikrotalasnu. Ovaj program je
prikladan za jela koja se sastoje od 3
komponente (npr. meso sa sosom,
povrće i prilozi kao što su krompir,
pirinač ili testenine).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 23
2013-07-22 �� 10:28:51
Kôd/Hrana
SRPSKI
2. Ohlađeno
vegetarijansko
jelo
4. Pritisnite dugme Roštilj(
Količina za
Vreme nakon
posluživanje
Preporuke
kuvanja (min.)
(g)
300-350
2-3
Stavite hranu na keramički tanjir
400-450
i pokrijte providnom folijom za
mikrotalasnu. Ovaj program je
prikladan za jela koja se sastoje od 2
komponente (npr. špagete sa sosom
ili pirinač sa povrćem).
).
Rezultat : Pojaviće se sledeće oznake:
5. Podesite vreme pečenja okretanjem regulatora.
Maksimalno vreme za roštilj je 60 minuta.
6. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Rezultat : Pečenje na roštilju počinje. Kada se
kuvanje završi.
1) Pećnica će se oglasiti zvučnim
signalom 4 puta.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
IZBOR DODATNIH ELEMENATA
Koristite posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu,
nemojte koristiti plastične činije, tanjire, papirne čaše,
ubruse, itd.
Ako želite izabrati kombinovani režim kuvanja (roštilj
i mikrotalase), koristite samo posuđe koje je predviđeno za mikrotalasnu
pećnicu i pogodno na pečenje.
Više detalja o prikladnim posudama, noževima, viljuškama i kašikama
potražite u Vodiču za posuđe na stranici 26.
Ako se grejač tokom upotrebe roštilja bude isključivao i uključivao, ne
brinite. Sistem je osmišljen da spreči pregrejavanje pećnice.
Uvek koristite zaštitne rukavice kada rukujete posuđem u pećnici jer
bude veoma vrelo.
KORIŠĆENJE ROŠTILJA
Roštilj omogućava brzo podgrevanje i pečenje hrane bez korišćenja
mikrotalasa. Zbog toga uz mikrotalasnu pećnicu dobijate i rešetku za roštilj.
KOMBINOVANJE MIKROTALASNE PEĆNICE I ROŠTILJA
Za istovremeno brzo kuvanje i pečenje takođe možete koristiti i kombinaciju
mikrotalasa i roštilja.
1. Prethodno zagrejte roštilj na željenu temperaturu
tako što ćete pritisnuti dugme Roštilj ( ) i podesiti
temperaturu prethodnog zagrevanja okretanjem
regulatora.
UVEK koristite posuđe koje je predviđeno za mikrotalasnu pećnicu
i otporno na pečenje. Stakleno ili keramičko posuđe su idealni jer
dozvoljavaju ravnomerno prodiranje mikrotalasa u hranu.
2. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
UVEK koristite zaštitne rukavice kada rukujete posuđem u pećnici jer
bude veoma vrelo.
1. Otvorite vrata pećnice. Stavite hranu na rešetku i
rešetku stavite na obrtno postolje. Zatvorite vrata.
3. Otvorite vrata i stavite hranu na rešetku.
Zatvorite vrata.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 24
2013-07-22 �� 10:28:52
2. Da biste ponovo uključili zvučni signal, ponovo
istovremeno pritisnite dugmad ( ) i ( ) u trajanju od
dve sekunde.
2. Pritisnite dugme Kombinovano (
).
Rezultat : Na ekranu će se prikazati sledeće
oznake:
Rezultat:
(režim rada sa mikrotalasima i roštiljem)
600 W (izlazna snaga)
• Pećnica će se ponovo oglašavati zvučnim signalom.
Temperatura roštilja se ne može podešavati.
SRPSKI
Izaberite odgovarajući nivo snage tako što ćete pritiskati dugme
Kombinovano (
) sve dok se ne prikaže željeni nivo snage.
• Pojaviće se sledeća oznaka.
BEZBEDNOSNO ZAKLJUČAVANJE MIKROTALASNE
PEĆNICE
3. Podesite vreme kuvanja pomoću regulatora.
Maksimalno vreme za roštilj je 60 minuta.
Mikrotalasna pećnica je opremljena specijalnim programom za roditeljsku
kontrolu, koji omogućava „zaključavanje“ pećnice tako da deca ili
neupućene osobe ne mogu slučajno da je uključe.
Pećnica se može zaključati kad god je potrebno.
4. Pritisnite dugme Start/+30s ( ).
Rezultat : Kombinovano kuvanje počinje.
Kada se kuvanje završi.
1) Pećnica će se oglasiti zvučnim
signalom 4 puta.
2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki
minut).
3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.
1. Pritisnite dugmad ( ) i ( ) u trajanju od dve
sekunde.
Rezultat:
Maksimalna snaga mikrotalasa za kombinovani režim mikrotalasa i
roštilja je 600 W.
• Pećnica je zaključana (ne može se
izabrati nijedna funkcija).
• Na ekranu se prikazuje slovo “L”.
2. Da biste otključali pećnicu, ponovo pritisnite dugmad
( ) i ( ) u trajanju od dve sekunde.
ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG SIGNALA
Zvučni signal možete isključiti u svakom trenutku.
Rezultat : Pećnica se može normalno koristiti.
1. Pritisnite dugmad ( ) i ( ) u trajanju od dve
sekunde.
Rezultat:
• Pojaviće se sledeća oznaka.
• Neće se čuti zvučni signal svaki put kada pritisnete
neko dugme.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 25
2013-07-22 �� 10:28:53
SRPSKI
VODIČ ZA POSUĐE
Posuđe
Kod kuvanja hrane u mikrotalasnoj pećnici, potrebno je da mikrotalasi
prodru u hranu, pa ih posuđe ne sme odbijati niti apsorbovati.
Zato je važno voditi računa pri izboru posuđa. Ako posuđe ima oznaku da
se može koristiti u mikrotalasnoj pećnici, možete ga bezbedno koristiti.
U sledećoj tabeli, data je lista različitih tipova posuđa uz napomene o tome
da li se i kako mogu koristiti u mikrotalasnoj pećnici.
Posuđe
Aluminijumska folija
Bezbedno za
korišćenje
✓✗
Tanjir za pečenje
✓
Keramičke i glinene
posude
✓
Plastificirane kutije za
jednokratnu upotrebu
Pakovanja za brzu hranu
• Posude od stiropora
✓
• Papirne vrećice ili novine
• Reciklirani papir ili
metalni rubovi
Stakleno posuđe
• Posuđe za pečenje i
serviranje
• Fine staklene posude
✗
✗
• Staklene tegle
✓
✓
✓
✓
Komentari
Može se koristiti u malim količinama za
zaštitu određenih delova od prekuvavanja.
Može doći do stvaranja električnog luka ako
je folija suviše blizu zidu pećnice ili ako se
koristi previše folije.
Prethodno ne zagrevajte pećnicu duže od
8 minuta.
Porcelan, glinene i glazirane posude i fini
porcelan uglavnom su pogodni, osim ako su
ukrašeni metalnim rubom.
Neke vrste smrznute hrane pakuju se u ove
kutije.
Komentari
• Posuđe
• Žičane veze za kese za
zamrzivač
Papir
• Tanjiri, čaše, salvete i
kuhinjski papir
• Reciklirani papir
Plastika
• Kutije
✗
✗
Mogu izazvati električni luk ili vatru.
✓
Za kratko kuvanje i podgrevanje. Mogu
poslužiti za upijanje viška vlage.
Mogu prouzrokovati električni luk.
• Providna folija
✓
• Kese za zamrzivač
Voštani papir ili papir koji
odbija masnoću
Mogu se koristiti za zagrevanje hrane. Ako se
pregreju, može doći do topljenja stiropora.
Mogu da se zapale.
Mogu prouzrokovati električni luk.
Bezbedno za
korišćenje
✓ : Preporučuje se
✗
✓
✓✗
✓
Posebno ako je u pitanju termoplastika
otporna na visoke temperature. Neke od
ostalih vrsta plastike mogu se iskriviti ili
promeniti boju na visokim temperaturama. Ne
koristite Melamin plastiku.
Može se koristiti za zadržavanje vlage. Ne bi
trebalo da dodiruje hranu. Vodite računa pri
uklanjanju folije jer se oslobađa vrela para.
Samo ako su otporne na kuvanje i pečenje.
Ne bi trebalo da budu hermetički zatvorene.
Ako je potrebno, probušite ih viljuškom.
Može se koristiti za zadržavanje vlage i
sprečavanje prskanja.
✓✗ : Obazrivo koristiti
✗ : Nije bezbedno
Mogu se koristiti, osim ako su ukrašeni
metalnim rubom.
Mogu se koristiti za zagrevanje hrane ili
tečnosti. Osetljivo staklo se može polomiti ili
naprsnuti ako se naglo zagreje.
Poklopac se mora ukloniti. Može se koristiti
samo za podgrevanje.
Metal
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 26
2013-07-22 �� 10:28:53
VODIČ ZA KUVANJE
Vodič za kuvanje smrznutog povrća
Koristite odgovarajuću vatrostalnu činiju sa poklopcem. Kuvajte pokriveno
u minimalnom trajanju - pogledajte tabelu. Nastavite sa kuvanjem dok ne
budete zadovoljni rezultatom.
Promešajte dvaput tokom kuvanja i jednom nakon kuvanja. Nakon kuvanja,
dodajte so, začinsko bilje ili maslac. Nakon kuvanja ostavite poklopac.
MIKROTALASI
Hrana
KUVANJE
Posuđe za kuvanje u mikrotalasnoj pećnici:
Posuđe mora omogućiti prodiranje mikrotalasne energije kroz njega kako bi
se postigao maksimalni efekat. Metali kao što su nerđajući čelik, aluminijum
i bakar odbijaju mikrotalase, ali mikrotalasi mogu da prodru kroz keramiku,
staklo, porcelan i plastiku kao i kroz papir i drvo. Hrana se, dakle, nikada ne
sme kuvati u metalnom posuđu.
Hrana koja se može kuvati u mikrotalasnoj pećnici:
Razne vrste hrane se mogu kuvati u mikrotalasnoj pećnici, uključujući
sveže i smrznuto povrće, voće, testenine, pirinač, zrnevlje, mahunarke, ribu
i meso. Sosovi, kremovi, supe, pudinzi i slatko takođe se mogu kuvati u
mikrotalasnoj pećnici. Uopšteno gledano, mikrotalasno kuvanje je idealnu
za sve vrste hrane koje bi se inače pripremale na štednjaku. Na primer,
za topljenje margarina ili čokolade ( pogledajte poglavlje sa savetima,
tehnikama i korisnim napomenama).
Korišćenje poklopca tokom kuvanja
Tokom kuvanja, važno je da hrana bude poklopljena, jer voda koja isparava
pospešuje proces kuvanja. Hrana se može poklopiti na različite načine: npr.
keramičkim tanjirom, plastičnim poklopcem ili providnom folijom koja se
može koristiti u mikrotalasnoj pećnici.
Porcija Snaga
Spanać
150 g
600 W
Brokoli
300 g
600 W
Grašak
300 g
600 W
Boranija
300 g
600 W
Mešano povrće
(šargarepa/
grašak/kukuruz)
Mešano povrće
(na kineski način)
300 g
600 W
300 g
600 W
Vreme nakon
kuvanja
Uputstvo
(min.)
4½-5½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
9-10
2-3
Dodajte 30 ml
(2 kašiku)
hladne vode.
7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
8-9
2-3
Dodajte 30 ml
(2 kašiku)
hladne vode.
7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
8-9
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
Vreme
(min.)
SRPSKI
Mikrotalasna energija prodire u hranu tako što je privlači i apsorbuje sadržaj
vode, masti i šećera u hrani.
Mikrotalasi izazivaju brzo kretanje molekula hrane. Brzo kretanje molekula
prouzrokuje trenje, a stvorena toplota kuva hranu.
Vreme nakon kuvanja
Po završetku kuvanja, važno je da hrana odstoji kako bi se omogućilo
izjednačavanje temperature u samoj hrani.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 27
2013-07-22 �� 10:28:53
Vodič za kuvanje pirinča i testenine
SRPSKI
Pirinač :
Vodič za kuvanje svežeg povrća
Koristite odgovarajuću vatrostalnu činiju sa poklopcem. Dodajte 30-45 ml
hladne vode (2-3 kašike) na svakih 250 g, osim ako nije preporučena druga
količina vode – pogledajte tabelu. Kuvajte pokriveno u minimalnom trajanju
– pogledajte tabelu. Nastavite sa kuvanjem dok ne budete zadovoljni
rezultatom. Promešajte jedanput tokom kuvanja i jedanput nakon kuvanja.
Nakon kuvanja, dodajte so, začinsko bilje ili maslac.
Poklopite i ostavite da odstoji 3 minuta.
Savet :
Sveže povrće isecite na komade jednake veličine. Što je
sitnije isečeno, brže će se skuvati.
Sveže povrće bi uvek trebalo kuvati na najvišem nivou snage mikrotalasne
pećnice (800 W).
Koristite veliku vatrostalnu činiju sa poklopcem – tokom
kuvanja zapremina pirinča se udvostruči. Kuvajte
poklopljeno.
Nakon isteka vremena kuvanja, promešajte i pre nego što
ostavite da odstoji dodajte so ili začinsko bilje i maslac.
Napomena: pirinač možda neće upiti svu vodu po isteku
vremena kuvanja.
Testenina : Koristite veliku vatrostalnu činiju. Dodajte kipuću vodu,
prstohvat soli i dobro promešajte. Kuvajte otklopljeno.
Povremeno promešajte tokom kuvanja i nakon kuvanja.
Ostavite da odstoji poklopljeno, a zatim dobro ocedite.
Hrana
Beli pirinač
(polukuvan)
Integralni
pirinač
(polukuvan)
Mešani pirinač
(pirinač i divlji
pirinač)
Mešane
žitarice
(pirinač +
žitarice)
Testenina
250 g
800 W
Vreme
(min.)
16-17
250 g
800 W
21-22
250 g
800 W
17-18
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
250 g
800 W
18-19
5
Dodajte 400 ml
hladne vode.
250 g
800 W
11-12
5
Dodajte 1000 ml
vrele vode.
Porcija Snaga
Vreme nakon
Uputstvo
kuvanja (min.)
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
250 g
500 g
250 g
250 g
Vreme
(min.)
4-4½
7-7½
5½-6½
4½-5
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Tikvice
250 g
3½-4
Plavi patlidžan
250 g
3½-4
Praziluk
Pečurke
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Crni luk
250 g
5½-6
Paprika
250 g
4½-5
Hrana
Brokoli
Prokelj
Šargarepa
Porcija
Vreme nakon
Uputstvo
kuvanja (min.)
3
Pripremite cvetove jednake veličine.
Usmerite drške ka centru.
3
Dodajte 60-75 ml (5-6 kašika) vode.
3
Isecite šargarepu na komade
jednake veličine.
3
Pripremite cvetove jednake veličine.
Presecite velike cvetove na pola.
Usmerite drške ka centru.
3
Isecite tikvice na kriške. Dodajte 30
ml (2 kašike) vode ili parče maslaca.
Kuvajte dok ne omekša.
3
Isecite patlidžan na male komade i
isprskajte 1 kašikom soka od limuna.
3
Isecite praziluk na tanke kolutove.
3
Pripremite cele sitnije pečurke
ili izrezane. Nemojte da dodajte
vodu. Poprskajte sokom od limuna.
Začinite solju i biberom. Ocedite pre
služenja.
3
Iseckajte luk ili ga prepolovite.
Dodajte samo 15 ml (1 kašiku) vode.
3
Isecite papriku na tanke kolutove.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 28
2013-07-22 �� 10:28:53
Krompir
250 g
500 g
Vreme
(min.)
4-5
7½-8½
Keleraba
250 g
5-5½
Hrana
Porcija
Ostavite hranu neko vreme da odstoji nakon podgrevanja - da bi se
temperatura izjednačila.
Preporučeno vreme nakon podgrevanja je 2-4 minuta, osim ako u tabeli ne
stoji drugačije.
Posebno obratite pažnju na podgrevanje tečnosti i hrane za bebe. Takođe
pogledajte poglavlje o merama predostrožnosti.
Vreme nakon
Uputstvo
kuvanja (min.)
3
Izmerite oguljeni krompir i isecite
ga na polutke ili četvrtine jednake
veličine.
3
Isecite kelerabu na kockice.
Uvek sačekajte da hrana odstoji najmanje 20 sekundi nakon isključivanja
pećnice da bi se temperatura izjednačila. Mešajte tokom grejanja, ako
je potrebno, i OBAVEZNO promešajte nakon grejanja. Da biste sprečili
eruptivno vrenje i moguće opekotine, treba napitke da mešate kašikom ili
staklenim štapićem pre, tokom i nakon podgrevanja.
U mikrotalasnoj pećnici podgrejaćete hranu mnogo brže nego u standardnoj
pećnici.
Kao vodič koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom
podgrevanja. Vreme iz tabele odnosi se na tečnosti na sobnoj temperaturi
od oko +18 do +20 °C ili na ohlađenu hranu temperature od oko +5 do +7
°C.
SRPSKI
PODGREVANJE TEČNOSTI
PODGREVANJE
Podgrevanje tečnosti i hrane
Raspoređivanje i poklapanje
Izbegavajte da podgrevate velike komade hrane kao što su veliki komadi
mesa – mogu se prekuvati i isušiti pre nego što se sredina dovoljno zagreje.
Manji komadi hrane lakše će se podgrejati.
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom podgrevanja.
Nivoi snage i mešanje
Neke vrste hrane mogu se podgrejati na 800 W snage, dok druge vrste
hrane treba podgrevati na 600 W, 450 W ili čak 300 W.
Za savet pogledajte tabelu. Uopšteno gledano, ako je hrana osetljiva, ima je
u velikim količinama ili ako će se vrlo brzo podgrejati (npr. pite s mesom), tu
hranu je bolje podgrejavati pomoću nižeg nivoa snage.
Tokom grejanja, dobro promešajte ili okrenite hranu da biste dobili najbolje
rezultate. Ako je moguće, ponovo promešajte pre služenja.
Posebno obratite pažnju na podgrevanje tečnosti i hrane za bebe. Da biste
sprečili eruptivno vrenje tečnosti i moguće opekotine, mešajte pre, tokom
i nakon podgrevanja. Nakon podgrevanja, ostavite tečnost da odstoji u
mikrotalasnoj pećnici. Preporučuje se da se u tečnost stavi plastična kašika
ili stakleni štapić. Izbegavajte pregrevanje (i samim tim kvarenje) hrane.
Poželjno je podesiti kraće vreme kuvanja i po potrebi naknadno dodati
vreme zagrevanja.
Hrana
Porcija
Snaga
Napici
(kafa, čaj i
voda)
150 ml
(1 šolja
za kafu)
800 W
250 ml
(1 velika
šolja)
Supa
(ohlađena)
Vreme podgrevanja i nakon podgrevanja
Pri prvom podgrevanju određene vrste hrane, korisno je zabeležiti koliko je
vremena potrebno za podgrevanje za buduću upotrebu.
Uvek vodite računa da podgrejana hrana bude ravnomerno topla.
250 g
Vreme Vreme nakon
(min.) kuvanja (min.)
1-1½
1-2
Napunite šolje
i podgrevajte ih
nepokrivene. Stavite
šolju/veliku šolju na
sredinu obrtnog postolja.
Nakon zagrevanja
ostavite šolje da odstoje
u mikrotalasnoj pećnici i
dobro promešajte.
2-3
Sipajte supu u duboki
keramički tanjir. Pokrijte
plastičnim poklopcem.
Dobro promešajte
nakon podgrevanja.
Pre posluženja, ponovo
promešajte.
1½-2
800 W
3-3½
Uputstvo
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 29
2013-07-22 �� 10:28:53
Porcija
Snaga
Vreme Vreme nakon
(min.) kuvanja (min.)
Paprikaš
(ohlađen)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Sipajte čorbu u duboki
keramički tanjir. Pokrijte
plastičnim poklopcem.
Povremeno tokom
podgrevanja mešajte i
ponovo promešajte pre
nego što ostavite da
odstoji i pre služenja.
Testenina
i sos
(ohlađeno)
350 g
600 W
4½-5½
3
Stavite testeninu (npr.
špagete ili rezance sa
jajima) na plitki keramički
tanjir. Pokrijte providnom
folijom pogodnom za
mikrotalasne pećnice.
Promešajte pre služenja.
SRPSKI
Hrana
Filovana
testenina
i sos
(ohlađeno)
Ostala jela
(ohlađena)
350 g
350 g
600 W
600 W
5-6
5½-6½
3
3
PODGREVANJE HRANE ZA BEBE
Uputstvo
HRANA ZA BEBE: Prespite hranu u duboki keramički tanjir. Pokrijte
plastičnim poklopcem. Dobro promešajte nakon podgrevanja!
Pre služenja, ostavite da odstoji 2-3 minuta. Ponovo promešajte i proverite
temperaturu.
Preporučena temperatura pri služenju: između 30 i 40 °C.
MLEKO ZA BEBE: Sipajte mleko u sterilizovanu staklenu flašicu.
Podgrevajte bez poklopca. Nikad ne zagrevajte flašicu za bebu dok se
na njoj nalazi cucla, jer boca može da eksplodira ako se previše zagreje.
Dobro promućkajte pa ostavite da odstoji, a zatim ponovo promućkajte pre
služenja! Uvek pažljivo proverite temperaturu mleka ili hrane za bebe pre
hranjenja. Preporučena temperatura pri služenju: oko 37 °C.
NAPOMENA: Hranu za bebe treba posebno pažljivo proveriti pre hranjenja
kako ne bi došlo do opekotina.
Kao vodič za podgrevanje koristite sledeću tabelu sa nivoima snage i
vremenom podgrevanja.
Podgrevanje hrane i mleka za bebe
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom podgrevanja.
Stavite filovanu testeninu
(npr. ravioli, tortelini) u
duboki keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim
poklopcem. Povremeno
tokom podgrevanja
mešajte i ponovo
promešajte pre nego što
ostavite da odstoji i pre
služenja.
Hrana
Hrana
za bebe
(povrće
+ meso)
Sastavite obrok od 2-3
vrste ohlađene hrane i
stavite ga na keramički
tanjir. Pokrijte providnom
folijom pogodnom za
mikrotalasne pećnice.
Porcija Snaga
190 g
600 W
Vreme
30 sek.
Vreme nakon
kuvanja
Uputstvo
(min.)
2-3
Prespite hranu u duboki
keramički tanjir. Kuvajte
poklopljeno. Promešajte
nakon podgrevanja.
Ostavite da odstoje 2-3
minuta. Pre hranjenja,
dobro promešajte i pažljivo
proverite temperaturu.
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 30
2013-07-22 �� 10:28:53
Hrana
Porcija Snaga
190 g
600 W
Mleko
za bebe
100 ml
200 ml
300 W
Porcija
Vreme
(min.)
Mlevena
govedina
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Svinjski odresci
250 g
7½-8½
500 g
(2 komada)
14½15½
900 g
28-30
Hrana
Vreme nakon
kuvanja
(min.)
SRPSKI
Kašica
za bebe
(žitarice
+ mleko
+ voće)
stajanja nakon odmrzavanja varira zavisno od količine hrane. Pogledajte
donju tabelu.
Savet :
Tanki komadi hrane se bolje odmrzavaju od debljih komada,
a manje količine se brže odmrzavaju od većih. Imajte na
umu ovaj savet dok zamrzavate i odmrzavate hranu.
Za odmrzavanje hrane koja ima temperaturu od -18 do-20 °C, pridržavajte
se uputstva iz sledeće table.
Svu zamrznutu hranu treba odmrzavati pomoću nivoa snage za
odmrzavanje (180 W).
Vreme nakon
kuvanja
Uputstvo
(min.)
20 sek.
2-3
Prespite hranu u duboki
keramički tanjir. Kuvajte
poklopljeno. Promešajte
nakon podgrevanja.
Ostavite da odstoje 2-3
minuta. Pre hranjenja,
dobro promešajte i pažljivo
proverite temperaturu.
30-40 sek.
2-3
Promešajte ili dobro
promućkajte i prespite
50 sekundi
u sterilizovanu staklenu
do 1 minut
flašicu. Stavite na sredinu
obrtnog postolja. Kuvajte
otklopljeno. Dobro
promućkajte i ostavite da
odstoji najmanje 3 minuta.
Pre hranjenja, dobro
promućkajte i pažljivo
proverite temperaturu.
Vreme
Uputstvo
Meso
RUČNO ODMRZAVANJE
5-25
Stavite meso na plitki
keramički tanjir. Zaštitite
tanje ivice aluminijumskom
folijom. Na polovini ciklusa
odmrzavanja, okrenite
hranu!
15-40
Prvo stavite komade
piletine na plitki keramički
tanjir tako da strana sa
kožicom bude okrenuta
nadole, ili ako je reč o
celom piletu, tako da grudi
budu okrenute nadole.
Tanje delove, kao što
su krajevi bataka i krila,
zaštitite aluminijumskom
folijom. Na polovini ciklusa
odmrzavanja, okrenite
hranu!
Živina
Mikrotalasi su odličan način za odmrzavanje hrane. Mikrotalasi na blag
način odmrzavaju hranu za kratko vreme. To je velika prednost ako vam
stignu neočekivani gosti.
Smrznuta živina mora se potpuno odmrznuti pre kuvanja. Uklonite sve
eventualne metalne veze i izvadite je iz pakovanja da bi se tečnost ocedila.
Smrznutu hranu stavite u nepoklopljenu posudu. Na pola procesa
odmrzavanja okrenite, ocedite eventualnu tečnosti i što pre uklonite
iznutrice.
Povremeno proverite da se hrana nije zagrejala.
Ako manji i tanji komadi smrznute hrane počnu da se zagrevaju, možete
ih zaštititi tako što ćete ih uviti malim trakama aluminijumske folije u toku
odmrzavanja.
Ako živina počne da se zagreva spolja, prekinite odmrzavanje i ostavite da
odstoji 20 minuta pre nego što nastavite.
Da biste završili odmrzavanje, ostavite ribu, meso i živinu da odstoji. Vreme
Komadi piletine
Celo pile
31
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 31
2013-07-22 �� 10:28:54
Hrana
Vreme
(min.)
Vreme nakon
kuvanja
(min.)
250 g
(2 komada)
6-7
5-15
400 g
(4 komada)
12-13
Porcija
Posuđe za pečenje na roštilju:
Treba da bude otporno na vatru i može da sadrži metalne delove. Nemojte
koristiti nijednu vrstu plastičnog posuđa jer se ono može istopiti.
Hrana pogodna za pečenje na roštilju:
Šnicle, kobasice, odresci, pljeskavice, slanina u komadu i tanko sečena
slanina, tanki riblji fileti, sendviči i sve vrste tosta sa dodacima.
Važna napomena:
Kada se koristi samo roštilj, obavezno proverite da li je grejni element za
roštilj ispod svoda u horizontalnom položaju, a ne na zadnjem zidu pećnice
u uspravnom položaju. Ne zaboravite da hranu morate da postavite na
visoku rešetku, osim ako u uputstvu ne postoji neka druga preporuka.
Uputstvo
SRPSKI
Riba
Riblji fileti
Smrznutu ribu stavite na
sredinu plitkog keramičkog
tanjira. Tanje delove stavite
pod deblje delove. Zaštitite
uže delove aluminijumskom
folijom. Na polovini ciklusa
odmrzavanja, okrenite
hranu!
MIKROTALASNA + ROŠTILJ
Ovaj režim kuvanja kombinuje toplotu koja zrači iz roštilja i brzinu kuvanja
pomoću mikrotalasa. U funkciji je samo kada su vrata zatvorena i kada
se okreće obrtno postolje. Zahvaljujući rotaciji obrtnog postolja, hrana se
ravnomerno peče. Sa ovim modelom dostupne su tri kombinacije: 600 W +
Roštilj, 450 W + Roštilj i 300 W + Roštilj.
Posuđe za kuvanje kombinovanjem mikrotalasa + roštilja
Koristite posuđe kroz koje mogu da prodru mikrotalasi. Posuđe treba da
bude otporno na vatru. Pri kombinovanom režimu rada nemojte koristiti
metalno posuđe. Nemojte koristiti nijednu vrstu plastičnog posuđa jer se
ono može istopiti.
Hrana koja se može kuvati kombinovanjem mikrotalasa + roštilja:
Hrana podesna za kombinovani režim kuvanja uključuje sve vrste već
spremljene hrane koju je potrebno podgrejati i zapeći (npr. zapržena
testenina), kao i jela koja se za kratko vreme zapeku s gornje strane.
Takođe, ovaj režim se može koristiti za velike porcije hrane kod kojih je
važno da budu pečene i hrskave (npr. komadi piletine koje na polovini
procesa spremanja treba okrenuti). Za više detalja, pogledajte tabelu za
roštilj.
Važna napomena:
Kada se koristi kombinovani režim rada (mikrotalasi + roštilj), obavezno
proverite da li je grejni element za roštilj ispod svoda u horizontalnom
položaju, a ne na zadnjem zidu pećnice u uspravnom položaju. Hranu
morate da postavite na visoku rešetku, osim ako u uputstvu ne postoji
neka druga preporuka. U suprotnom, morate je postaviti direktno na obrtno
postolje. Pogledajte uputstva iz navedene tabele.
Hrana se mora okretati da bi se zapekla sa obe strane.
Voće
Bobičasto voće
250 g
6-7
5-10
Rasporedite voće
po plitkom okruglom
staklenom tanjiru (velikog
prečnika).
2 komada
4 komada
½-1
2-2½
5-20
Tost/Sendvič
250 g
4½-5
Nemački hleb
(pšenično +
raženo brašno)
500 g
8-10
Poređajte kiflice u krug,
a hleb horizontalno po
kuhinjskom papiru koji ste
stavili na sredinu obrtnog
postolja. Na polovini
ciklusa odmrzavanja,
okrenite hranu!
Hleb
Kiflice
(svaka po 50 g)
ROŠTILJ
Grejni element za roštilj nalazi se ispod svoda unutrašnjeg prostora pećnice.
U funkciji je kada su vrata zatvorena i kada se okreće obrtno postolje.
Rotacija obrtnog postolja omogućava ravnomernije reš pečenje hrane.
Hrana će se brže ispeći ako roštilj prethodno 3-4 minuta zagrejete.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 32
2013-07-22 �� 10:28:54
Vodič za pečenje zamrznute hrane na roštilju
Kao vodič za pečenje na roštilju koristite navedenu tabelu sa nivoima snage
i vremenom pečenja.
Porcija
Kiflice (svaka oko
50 g)
2 komada
4 komada
Bageti + dodaci
(paradajz, sir,
šunka, pečurke)
250-300 g
(2 komada)
Graten (povrće ili
krompir)
400 g
Testenina
(kaneloni,
makaroni,
lazanje)
400 g
1. strana,
vreme
(min.)
Mikrotalasi 300 W +
+ roštilj
Roštilj
1-1½
2-2½
Snaga
450 W +
Roštilj
450 W +
Roštilj
Mikrotalasi
+ roštilj
8-9
13-14
600 W +
Roštilj
14-15
2. strana,
vreme
(min.)
Samo
roštilj
1-2
1-2
-
-
Samo
roštilj
2-3
Pileći fileti
250 g
450 W +
Roštilj
5-5½
3-3½
Pomfrit iz
pećnice
250 g
450 W +
Roštilj
9-11
4-5
Najpre zagrejte roštilj 3-4 minuta pomoću funkcije roštilja. Kao vodič za pečenje
na roštilju koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom pečenja.
Sveža
hrana
Uputstvo
Poređajte kiflice u krug
na rešetku. Pecite na
roštilju drugu stranu
kiflica sve dok ne
postanu hrskave po želji.
Ostavite da odstoje 2-5
minuta.
Stavite 2 zamrznuta
bageta jedan pored
drugog na rešetku.
Nakon pečenja na
roštilju, ostavite da
odstoje 2-3 minuta.
Stavite zamrznuti graten
u mali okrugli tanjir od
vatrostalnog stakla.
Stavite posudu na
rešetku. Nakon kuvanja,
ostavite da odstoji 2-3
minuta.
Stavite zamrznutu
testeninu u mali plitki
pravougaoni tanjir od
vatrostalnog stakla.
Stavite tanjir direktno na
obrtno postolje. Nakon
kuvanja, ostavite da
odstoji 2-3 minuta.
Stavite pileće filete na
rešetku. Okrenite nakon
prvog ciklusa.
Ravnomerno rasporedite
pomfrit na papir za
pečenje i stavite ga na
rešetku.
Kriške
tosta
Kiflice (već
pečene)
1. strana,
vreme
(min.)
2. strana,
vreme
(min.)
Samo
roštilj
6-8
4-5½
Samo
roštilj
2-3
2-3
Mikrotalasi
+ roštilj
300 W +
Roštilj
Samo
roštilj
200 g
(2 komada)
4½-5½
2-3
400 g
(4 komada)
7-8
Porcija
Snaga
4 komada
(svaki po
25 g)
2-4 komada
Prženi
paradajz
Uputstvo
Stavite kriške tosta jednu
pored druge na rešetku.
Kiflice poređajte u krug
direktno na obrtno postolje
tako da donja strana bude
okrenuta nagore.
Isecite paradajz na polovine.
Stavite malo sira odozgo.
Poređajte u krug na plitki tanjir
od vatrostalnog stakla. Stavite
tanjir na rešetku.
Havajski
tost
(ananas,
šunka,
kriške
sira)
2 komada
(300 g)
450 W +
Roštilj
3½-4
-
Prvo od kriški hleba napravite
tost. Stavite tost sa dodacima
na rešetku. Postavite 2
parčeta tosta jedan naspram
drugoga direktno na rešetku.
Ostavite da odstoje 2-3
minuta.
Pečeni
krompir
250 g
600 W +
Roštilj
4½-5½
-
Isecite krompir na polovine.
Poređajte ga u krug na rešetku
tako da sečena strana bude
okrenuta ka roštilju.
500 g
8-9
SRPSKI
Sveža hrana
Vodič za pečenje sveže hrane na roštilju
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 33
2013-07-22 �� 10:28:54
Sveža
hrana
Snaga
450-500 g
(2 komada)
300 W +
Roštilj
1. strana,
vreme
(min.)
2. strana,
vreme
(min.)
10-12
12-13
SRPSKI
Komadi
piletine
Porcija
Jagnjeći
kotleti/
goveđe
šnicle
(srednje
veličine)
400 g
(4 komada)
Svinjski
odresci
1 jabuka
(oko 200 g)
12-15
9-12
Premažite jagnjeće kotlete
uljem i začinima. Poređajte
ih u krug na rešetku. Nakon
pečenja na roštilju, ostavite da
odstoje 2-3 minuta.
Mikrotalasi
+ roštilj
300 W +
Roštilj
Samo
roštilj
7-8
6-7
Premažite svinjske odreske
uljem i začinima. Poređajte
ih u krug na rešetku. Nakon
pečenja na roštilju, ostavite da
odstoje 2-3 minuta.
4-4½
-
300 W +
Roštilj
2 jabuke
(oko 400 g)
Pečena
piletina
1,200 g
6-7
600 W +
Roštilj
15-18
15-18
TOPLJENJE MASLACA
Stavite 50 g maslaca u malu duboku staklenu posudu. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Zagrevajte 30-40 sekundi na 800 W sve dok se maslac ne otopi.
Komade piletine premažite
uljem i začinima. Poređajte
ih u krug tako da kosti budu
okrenute prema centru kruga.
Stavite komad piletine tako da
ne bude na sredini rešetke.
Ostavite da odstoje 2-3
minuta.
Samo
roštilj
250 g
(2 komada)
Pečene
jabuke
POSEBNE NAPOMENE
Uputstvo
TOPLJENJE ČOKOLADE
Stavite 100 g čokolade u malu duboku staklenu posudu. Zagrevajte 3-5
sekundi na 450 W sve dok se čokolada ne otopi. Promešajte jednom ili
dvaput tokom otapanja. Za vađenje koristite rukavice!
TOPLJENJE KRISTALIZOVANOG MEDA
Stavite 20 g kristalizovanog meda u malu duboku staklenu posudu.
Zagrevajte 20-30 sekundi na 300 W sve dok se med ne otopi.
TOPLJENJE ŽELATINA
Suve listove želatina (10 g) potopite u hladnu vodu na 5 minuta. Ocedite
želatin i stavite ga u malu vatrostalnu činiju. Zagrevajte 1 minut na 300 W.
Promešajte nakon otapanja.
KUVANJE GLAZURE ILI PRELIVA (ZA KOLAČE I SITNE KOLAČE)
Pomešajte instant prah za preliv (oko 14 g) sa 40 g šećera i 250 ml hladne
vode. Kuvajte nepokriveno u staklenoj vatrostalnoj činiji 3½ do 4½ minuta
na 800 W, dok preliv/glazura ne postane providan. Promešajte dvaput
tokom kuvanja.
KUVANJE DŽEMA
Stavite 600 g voća (npr. mešanog bobičastog voća) u dovoljno veliku
vatrostalnu činiju sa poklopcem. Dodajte 300 g šećera za zimnicu i dobro
promešajte. Kuvajte poklopljeno 10-12 sekundi na 800 W.
Promešajte nekoliko puta tokom kuvanja. Sipajte direktno u male tegle za
džem sa poklopcem na zavijanje. Ostavite da odstoji poklopljeno 5 minuta.
Izdubite jabuke i filujte ih
grožđicama i džemom.
Pospite iseckani badem na
jabuke. Stavite jabuke na plitki
tanjir od vatrostalnog stakla.
Stavite tanjir direktno na
obrtno postolje.
KUVANJE PUDINGA
Pomešajte prah za puding sa šećerom i mlekom (500 ml) pridržavajući se
uputstva na kesici i dobro promešajte. Koristite odgovarajuću posudu od
vatrostalnog stakla sa poklopcem. Kuvajte poklopljeno 6½ do 7½ minuta na
800 W. Dobro promešajte nekoliko puta tokom kuvanja.
Pile premažite uljem i
začinima. Pile stavite direktno
na obrtno postolje tako da
grudi budu okrenute nadole,
potom ga okrenite tako da
grudi budu okrenute nagore.
Ostavite da odstoji 5 minuta
nakon pečenja na roštilju.
PRŽENJE KRIŠKI BADEMA
Ravnomerno rasporedite 30 g seckanih badema po keramičkom tanjiru
srednje veličine. Nekoliko puta promešajte tokom pečenja 3½ do 4½ minuta
na 600 W. Ostavite da odstoji 2-3 minuta u pećnici. Za vađenje koristite
rukavice!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 34
2013-07-22 �� 10:28:54
ŠTA UČINITI AKO STE U NEDOUMICI ILI IMATE PROBLEM
Pri prvom pokretanju oseća se neprijatan miris i vidi se dim.
• Ovo je privremena pojava do koje dolazi usled zagrevanja novih
komponenata. Dim i neprijatan miris nestaće u potpunosti nakon
10 minuta rada. Da biste brže uklonili neprijatan miris, stavite limun ili
limunov sok u pećnicu i uključite je.
Ako se pojavi neki od sledećih problema, pokušajte da ga rešite pomoću
predloženih rešenja.
Ako ne možete da rešite problem pomoću navedenih smernica, obratite
se lokalnom korisničkom centru kompanije SAMSUNG.
Pripremite sledeće informacije:
• Broj modela i serijski broj, najčešće se nalaze na poleđini pećnice
• Podaci o garanciji
• Jasan opis problema
Pećnica se ne uključuje kada pritisnete dugme ( ).
• Da li su vrata potpuno zatvorena?
SRPSKI
To je normalna pojava.
• U pećnici se kondenzuje voda.
• Strujanje vazduha se oseća oko vrata i kućišta.
• Refleksija svetla se javlja oko vrata i kućišta.
• Para izlazi kroz otvore oko vrata ili ventilacione otvore.
Zatim kontaktirajte lokalnog distributera ili servisnu službu kompanije SAMSUNG.
Hrana se uopšte ne kuva.
• Da li ste pravilno podesili tajmer i/ili pritisnuli dugme ( )?
• Da li su vrata zatvorena?
• Da niste preopteretili električno kolo pa je pregoreo osigurač ili je iskočila
sklopka?
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Kompanija SAMSUNG neprekidno radi na usavršavanju svojih proizvoda.
Specifikacije dizajna i uputstvo za korisnika mogu se promeniti bez prethodne najave.
Model
Hrana je prekuvana ili nedovoljno kuvana.
• Da li ste podesili odgovarajuću dužinu kuvanja za taj tip hrane?
• Da li ste izabrali odgovarajući nivo snage?
U pećnici dolazi do varničenja i pucketanja (električni luk).
• Da niste koristili posudu sa metalnim rubovima?
• Da niste u pećnici zaboravili viljušku ili neki drugi metalni objekat?
• Da li je aluminijumska folija preblizu unutrašnjih zidova?
Sijalica ne radi.
• Iz bezbednosnih razloga, ne bi trebalo sami da menjate sijalicu. Obratite
se najbližem ovlašćenom centru za korisničku podršku kompanije
Samsung i zatražite da vam stručno tehničko lice zameni sijalicu.
Pećnica ometa signal radija ili televizora.
• Dok pećnica radi, može doći do manjih smetnji na televizorima i radio
aparatima. To je normalna pojava. Da biste rešili ovaj problem, pećnicu
postavite dalje od televizora, radio aparata i antena.
• Ako mikroprocesor pećnice detektuje smetnje, može doći do resetovanja
displeja. Da biste rešili ovaj problem, izvucite utikač iz utičnice, a zatim
ga ponovo priključite. Ponovo podesite vreme.
MG23F301T**, MG23F302T**
Izvor napajanja
230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije
Mikrotalasna
Roštilj
Kombinovani režim rada
1200 W
1100 W
2300 W
Izlazna snaga
100 W / 800 W (IEC-705)
Radna frekvencija
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metod hlađenja
Motor sa rashladnim ventilatorom
Dimenzije (Š x V x D)
Spolja
Otvor pećnice
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Zapremina
23 litra
Težina
Neto
Približno 13 kg
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 35
2013-07-22 �� 10:28:54
POZOVITE
ZEMLJA
BOSNIA
ILI NAS POSETITE NA MRE I NA
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Kôd br.: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SR.indd 36
2013-07-22 �� 10:28:54
MG23F301T**
MG23F302T**
predstavljajte si vse možnosti
Mikrovalovna pečica
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za prejem popolnejše storitve izdelek
registrirajte na
www.samsung.com/register
Navodila za uporabo in kuharski priročnik
Garancija podjetja Samsung NE krije klicanja servisa za pojasnjevanje
delovanja izdelka, popravilo nepravilne namestitve ali normalno čiščenje
ali vzdrževanje.
Ta priročnik je izdelan iz 100 % recikliranega papirja.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 1
2013-07-22 �� 10:30:16
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA
POZNEJŠO UPORABO.
Vedno upoštevajte te varnostne ukrepe.
Pred uporabo pečice se prepričajte, da
so upoštevana naslednja navodila.
SLOVENŠČINA
UPORABA KNJIŽICE Z NAVODILI
Kupili ste mikrovalovno pečico SAMSUNG. Navodila za uporabo vsebujejo
informacije, ki vam bodo v pomoč pri kuhanju hrane z mikrovalovno pečico.
• Varnostni ukrepi
• Dodatna oprema in posoda, primerna za uporabo
• Uporabni kuharski nasveti
• Kuharski nasveti
LEGENDA SIMBOLOV IN IKON
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko povzroči hudo
telesno poškodbo ali smrt.
PREVIDNO
Nevarnosti ali nevarna uporaba, ki lahko povzroči lažjo
telesno poškodbo ali materialno škodo.
Opozorilo: nevarnost
požara
Opozorilo: vroča površina
Opozorilo: elektrika
Opozorilo: eksplozivna snov
NE poskušajte.
NE dotikajte se.
NE razstavljajte.
Dosledno upoštevajte
navodila.
Izključite napajalni vtič iz
stenske vtičnice.
Prepričajte se, da je aparat
ozemljen, da preprečite
električni udar.
Za pomoč pokličite servisni
center.
Opomba
O
POZORILO
(samo funkcija mikrovalovne pečice)
OPOZORILO: Če so vrata ali
tesnila na vratih poškodovana, ne
uporabljajte pečice, dokler je ne popravi
usposobljena oseba.
OPOZORILO: Vsi nepooblaščeni posegi
v pečico, ki vključujejo odstranjevanje
pokrova, ki ščiti pred mikrovalovno
energijo, so nevarni za osebe, ki niso
strokovno usposobljene za take posege.
OPOZORILO: Tekočin in drugih živil
ne segrevajte v zaprtih posodah, ker jih
lahko raznese.
Aparat je namenjen samo uporabi v
gospodinjstvu.
Pomembno
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 2
2013-07-22 �� 10:30:17
Če opazite dim, izklopite ali izključite
aparat. Vrata pustite zaprta, da zadušite
morebitni ogenj.
OPOZORILO: Pri segrevanju napitkov
v mikrovalovni pečici lahko pride do
zapoznelega nenadnega vrenja, zato je
treba previdno ravnati s posodo.
OPOZORILO: Vsebino stekleničk za
hranjenje in kozarcev z otroško hrano
pred uporabo premešajte ali pretresite
ter preverite njeno temperaturo, da se
izognete opeklinam.
Neolupljenih jajc in celih trdo kuhanih jajc
ne segrevajte v mikrovalovni pečici, saj
jih lahko raznese, tudi ko pečica ne greje
več.
Pečico redno čistite in iz nje odstranjujte
morebitne ostanke hrane.
Če pečica ni čista, lahko pride do
poslabšanja površin, to pa lahko skrajša
življenjsko dobo aparata in privede do
nevarnih situacij
Aparat ni namenjen nameščanju v
cestnih vozilih, počitniških prikolicah in
podobnih vozilih.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Otrokom dovolite
uporabo pečice brez vašega nadzora
samo v primeru, da so bili seznanjeni
z ustreznimi navodili za varno uporabo
pečice in se zavedajo nevarnosti
neustrezne uporabe le-te.
OPOZORILO: Ta aparat smejo uporabljati
otroci od 8. leta naprej in fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe
ali osebe s premalo izkušenj in znanja,
če so pod nadzorom ali so prejele
navodila o varni uporabi aparata ter
poznajo morebitne nevarnosti. Otroci se z
aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo
čistiti in vzdrževati aparata, razen če so
stari 8 let ali več in so pod nadzorom.
Uporabljajte samo pripomočke, ki so
primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Ko segrevate živila v posodah iz plastike
ali papirja, jih morate spremljati, ker
obstaja nevarnost vžiga.
Mikrovalovna pečica je namenjena gretju
živil in napitkov. Sušenje hrane ali oblačil
in gretje grelnih blazin, copat, gob,
vlažnih krp in podobno lahko povzroči
poškodbo, vžig ali požar.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 3
2013-07-22 �� 10:30:17
SLOVENŠČINA
Aparata ne smejo uporabljati fizično,
senzorno ali mentalno slabotne osebe
(in otroci) s premalo izkušenj in znanja,
razen če jih nadzira ali jim o uporabi
aparata da navodila odgovorna oseba, ki
je odgovorna za njihovo varnost.
Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti,
da se z aparatom ne igrajo.
Če je napajalni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Tekočin in drugih živil
ne segrevajte v zaprtih posodah, ker jih
lahko raznese.
Aparata ne čistite z vodnim curkom.
Pečico namestite tako, da je usmerjena
in na višini, ki omogoča lahek dostop do
notranjosti in upravljalnega območja.
Pred prvo uporabo pečice le-to najprej
10 minut uporabljajte z vodo.
Če pečica oddaja nenavaden zvok, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni vtič in se obrnite na najbližji
servisni center.
Mikrovalovna pečica naj bo postavljena
tako, da imate dostop do vtiča.
Mikrovalovna pečica se sme uporabljati
samo na pultu ali nad njim; uporaba v
omarici ni dovoljena.
O
POZORILO
(samo funkcija pečice) - izbirno
OPOZORILO: Ko aparat uporabljate
v kombiniranem načinu, smejo otroci
uporabljati pečico samo pod nadzorom
odrasle osebe zaradi visokih temperatur
pri pripravi hrane.
Aparat se med uporabo zelo segreje.
Bodite previdni, da se ne dotaknete
grelnika v pečici.
OPOZORILO: Dostopni deli se lahko
med uporabo zelo segrejejo. Majhni
otroci naj se ne nahajajo v bližini pečice.
Ne uporabljajte parnega čistilnika.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 4
2013-07-22 �� 10:30:17
Vrata ali zunanja površina se lahko med
delovanjem aparata zelo segrejejo.
Aparat in njegov kabel hranite izven
dosega otrok, mlajših od 8 let.
Aparati niso namenjeni upravljanju
z zunanjim časovnikom ali ločenim
daljinskim upravljalnikom.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Zagotovite, da je aparat
izklopljen, preden zamenjate lučko, da se
izognete možnosti električnega udara.
OPOZORILO: Aparat in njegovi
dostopni deli se lahko med uporabo
zelo segrejejo. Bodite previdni, da se ne
dotaknete grelnika. Otroci, mlajši od 8
let, naj ne bodo v bližini pečice, razen če
so pod stalnim nadzorom.
Ta aparat smejo uporabljati otroci od
8. leta naprej in fizično, senzorno ali
mentalno slabotne osebe ali osebe s
premalo izkušenj in znanja, če so pod
nadzorom ali so prejele navodila o varni
uporabi aparata ter poznajo morebitne
nevarnosti. Otroci se z aparatom ne
smejo igrati. Pečice ne smejo čistiti in
vzdrževati otroci brez nadzora.
Za čiščenje stekla v vratih pečice ne
uporabljajte jedkih čistilnih sredstev ali
kovinskih strgal, saj lahko opraskajo
površino, s čimer lahko povzročijo, da se
steklo zdrobi.
Med delovanjem aparata je temperatura
dostopnih površin lahko visoka.
Izdelek je industrijska, znanstvena ali
medicinska oprema razreda B skupine
2. Skupina 2 zajema vso industrijsko,
znanstveno in medicinsko opremo, pri
kateri namenoma nastaja radiofrekvenčna
energija in/ali je ta uporabljena v obliki
elektromagnetnega sevanja za obdelavo
snovi, ter opremo za potopno erozijo in
obločno varjenje.
Oprema razreda B je oprema, primerna za
uporabo v gospodinjstvu in obratih, ki so
neposredno priključeni na nizkonapetostno
električno omrežje, ki dovaja energijo
stavbam, ki se uporabljajo v gospodinjske
namene.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 5
2013-07-22 �� 10:30:18
SLOVENŠČINA
NAMESTITEV MIKROVALOVNE PEČICE
Pečico postavite na ravno površino 85 cm
nad tlemi. Površina mora biti dovolj trdna, da
lahko prenese njeno težo.
20 cm
10 cm
1.Pri namestitvi pečice poskrbite
zgoraj
zadaj
za ustrezno zračenje, tako da
pustite vsaj 10 cm prostora za
10 cm ob
85 cm
pečico in ob straneh ter 20 cm nad tlemi straneh
prostora nad pečico.
2.Iz notranjosti pečice odstranite vso embalažo.
3.Namestite nosilec in vrtljivo ploščo.
Preverite, ali se vrtljiva plošča prosto vrti.
(samo model z vrtljivo ploščo)
4.Mikrovalovna pečica naj bo postavljena
tako, da imate dostop do vtiča.
Ne nameščajte mikrovalovne pečice v
vročem ali vlažnem okolju v bližini klasične
peči ali radiatorja. Treba je upoštevati
specifikacije napajanja pečice in vsak
dodatni kabel mora izpolnjevati enake
standarde kot napajalni kabel, ki je priložen
pečici. Pred prvo uporabo očistite notranjost
pečice in tesnila na vratih z vlažno krpo.
ČIŠČENJE MIKROVALOVNE PEČICE
Naslednje dele mikrovalovne pečice je treba
redno čistiti, da preprečite nabiranje delcev
masti in hrane:
•Zunanje in notranje površine
•Vrata in tesnila vrat
•Vrtljivo ploščo in njen nosilec
(samo model z vrtljivo ploščo)
Tesnila vrat morajo biti VEDNO čista in
vrata se morajo pravilno zapirati.
Če pečica ni čista, lahko pride do
poslabšanja površin, to pa lahko skrajša
življenjsko dobo aparata in privede do
nevarnih situacij.
Če je napajalni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegov servisni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti. Za osebno varnost kabel
priključite v ustrezno ozemljeno vtičnico na
izmenični tok.
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 6
2013-07-22 �� 10:30:18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 7
7
SHRANJEVANJE IN POPRAVILO
MIKROVALOVNE PEČICE
Pri shranjevanju in popravilu pečice je treba
upoštevati nekaj enostavnih varnostnih
ukrepov.
Pečice ne uporabljajte, če so poškodovana
vrata ali tesnila vrat:
•Zlomljen tečaj
•Poškodovana tesnila
•Ukrivljeno ali zvito ohišje pečice
Popravila naj izvaja samo usposobljeno
servisno osebje.
NIKOLI ne odstranjujte zunanjega ohišja
pečice. Če je pečica pokvarjena in
potrebuje popravilo ali pa ste v dvomih
glede njenega stanja:
•Jo izključite iz napajanja
•Obrnite se na najbližji center za pomoč
uporabnikom
Če želite pečico začasno pospraviti,
izberite suh in neprašen prostor.
Razlog: Prah in vlaga lahko slabo vplivata
na dele pečice.
Ta mikrovalovna pečica ni primerna za
komercialno uporabo.
SLOVENŠČINA
1.Zunanje površine očistite z mehko krpo in
mlačno milnico. Splaknite in osušite.
2.Vse madeže na notranjih površinah
odstranite s krpo in milnico. Splaknite in
osušite.
3.Če želite odstraniti posušene delce hrane
in odstraniti vonjave, v pečico postavite
kozarec z limoninim sokom in ga deset
minut segrevajte z najvišjo močjo.
4.Krožnik po potrebi operite v pomivalnem
stroju.
NE zmočite odprtin za zračenje.
NIKOLI ne uporabljajte jedkih snovi ali
kemičnih raztopin. Bodite posebej pozorni
pri čiščenju tesnil vrat, da:
•Se delci ne začnejo nabirati
•Delci ne preprečijo zapiranja vrat
Po vsaki uporabi z blagim detergentom
očistite notranjost pečice, vendar
počakajte, da se pečica prej ohladi, da se
izognete poškodbam.
Pri čiščenju zgornjega dela
notranjosti pečice je priročno
grelnik obrniti navzdol za 45 ° in
ga očistiti. (samo model z nihajnim grelnikom)
2013-07-22 �� 10:30:18
SLOVENŠČINA
Iz varnostnih razlogov žarnice ne
zamenjajte sami. Obrnite se na najbližji
pooblaščeni center za pomoč strankam
podjetja Samsung, da vam bo žarnico
zamenjal usposobljeni tehnik.
Ne vstavljajte prstov ali tujih snovi. Če v aparat
prodre tuja snov, kot je voda, izključite napajalni
kabel in se obrnite na najbližji servisni center.
Aparata ne izpostavljajte prekomernemu pritisku ali
udarcem.
Pečice ne postavljajte na občutljiv predmet, kot je
korito ali steklen predmet.
OPOZORILO
Aparata ne čistite z benzenom, topilom, alkoholom,
parnim ali visokotlačnim čistilnikom.
Aparat sme spreminjati ali popravljati samo
usposobljeno osebje.
Zagotovite, da uporabljate napetost, frekvenco in
tok, ki so navedeni v specifikacijah izdelka.
V načinu mikrovalovne pečice ne grejte tekočin in
drugih živil v zaprtih posodah.
Napajalni vtič trdno priključite na stensko vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnika, podaljška ali električnega
pretvornika.
Zaradi lastne varnosti ne uporabljajte visokotlačnih
vodnih ali parnih čistilnikov.
Napajalnega kabla ne obešajte na kovinski predmet,
ne vstavljajte ga med predmete ali za pečico.
Aparata ne nameščajte blizu grelnika, vnetljivih snovi,
na vlažnem, mastnem ali prašnem mestu, na mestu,
ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi,
kjer lahko pušča plin ali na neravna tla.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali
napajalnega kabla ali zrahljane stenske vtičnice. Če
je napajalni vtič ali napajalni kabel poškodovan, se
obrnite na najbližji servisni center.
Aparat mora biti ozemljen v skladu z lokalnimi in
nacionalnimi predpisi.
Na pečico ne zlivajte vode, niti je nanjo ne pršite.
S pinov napajalnega vtiča in stičnih točk s suho krpo
redno odstranjujte tuje snovi, kot sta prah in voda.
Na pečico, vanjo ali na vrata pečice ne postavljajte
predmetov.
Napajalnega vtiča ne vlecite ali prekomerno zvijajte in
nanj ne postavljajte težkih predmetov.
Na površino pečice ne pršite hlapljivih snovi, kot je
insekticid.
V primeru uhajanja plina (na primer propana,
utekočinjenega naftnega plina itd.) takoj prezračite,
ne da bi se dotaknili napajalnega vtiča.
V pečici ne shranjujte vnetljivih snovi. Bodite posebej
pozorni pri gretju jedi ali napitkov, ki vsebujejo
alkohol, ker lahko alkoholni hlapi pridejo v stik z
vročim delom pečice.
Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Ko aparat deluje, ga ne izklopite tako, da izključite
napajalni kabel.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 8
2013-07-22 �� 10:30:22
Ko odpirate ali zapirate vrata, naj bodo otroci stran
od njih, da se ne udarijo vanje in da jim z vrati ne
priprete prstov.
Neolupljenih jajc in celih trdo kuhanih jajc ne
segrevajte v mikrovalovni pečici, saj jih lahko
raznese, tudi ko pečica ne greje več. Ne segrevajte
nepredušno ali vakuumsko zaprtih steklenic,
kozarcev, posod, oreščkov v lupini, paradižnika itd.
Ne zakrivajte odprtin za prezračevanje z blagom ali
papirjem. Lahko se vnameta zaradi vročega zraka,
ki uhaja iz pečice. Pečica se lahko tudi pregreje in se
samodejno izklopi ter ostane izklopljena, dokler se
ne ohladi dovolj.
Pri jemanju posode iz pečice vedno uporabljajte
rokavice za peko, da se ne opečete.
• Oparjeni predel držite v hladni vodi vsaj 10 minut.
• Povijte s čistim in suhim povojem.
• Ne nanašajte krem, olj ali losjonov.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Pri segrevanju napitkov v mikrovalovni
pečici lahko pride do zapoznelega nenadnega
vrenja, zato je treba previdno ravnati s posodo. Da
to preprečite, po izklopu pečice VEDNO počakajte
20 sekund, da se izravna temperatura. Po potrebi
mešajte med segrevanjem hrane in VEDNO
premešajte po segrevanju.
V primeru oparin sledite naslednjim navodilom PRVE
POMOČI:
Tekočine premešajte na polovici gretja ali po
končanju gretja in jih pustite počivati vsaj 20 sekund
po gretju, da preprečite nenadno vretje.
PREVIDNO
Ko odpirate vrata, stojte za dolžino rok stran od
pečice, da vas ne opeče uhajajoči vroč zrak ali para.
Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za
uporabo v mikrovalovni pečici. NE uporabljajte
kovinskih posod, posod z zlatimi ali srebrnimi
dodatki, nabodal, vilic itd.
S papirnatih ali plastičnih vrečk odstranite žičke za
zapiranje.
Razlog: Električno iskrenje lahko poškoduje pečico.
Ne uporabljajte prazne mikrovalovne pečice. Iz
varnostnih razlogov se bo mikrovalovna pečica
samodejno zaustavila za 30 minut. Priporočamo,
da v pečico postavite kozarec vode, ki bo vsrkala
mikrovalovno energijo, če boste mikrovalovno pečico
nenamerno vklopili.
Pečico namestite v skladu z merami, navedenimi
v navodilih. Oglejte si Namestitev mikrovalovne
pečice.)
V mikrovalovni pečici ne sušite papirja ali oblačil.
Za manjše količine živil uporabite krajši čas, da
preprečite pregretje in zažig živil.
Bodite previdni pri priključevanju drugih električnih
naprav na vtičnice v bližini pečice.
Izogibajte se stiku napajalnega kabla in vtiča z vodo
in vročino.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 9
2013-07-22 �� 10:30:23
VARNOSTNI UKREPI V IZOGIB MOREBITNI
IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI
ENERGIJI (SAMO FUNKCIJA MIKROVALOVNE PEČICE).
• Ker naslednja navodila za uporabo veljajo za različne modele, se
lahko značilnosti vaše mikrovalovne pečice rahlo razlikujejo od
značilnosti, opisanih v navodilih, poleg tega morda ne veljajo vsi
opozorilni znaki. V primeru vprašanj ali pomislekov se obrnite na
najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na
spletnem mestu www.samsung.com.
SLOVENŠČINA
Neupoštevanje naslednjih varnostnih ukrepov lahko povzroči škodljivo
izpostavljanje mikrovalovni energiji.
(a) Pečice v nobenem primeru ne vklapljajte, če so vrata odprta, ne
poskušajte spreminjati sistema varnostnega zaklepanja (zapahi na
vratih) ali vstavljati predmetov v odprtine za varnostni zaklep pečice.
• Ta mikrovalovna pečica je namenjena gretju živil. Namenjena je samo
gospodinjski uporabi. Ne grejte blaga ali blazin, napolnjenih z zrni,
saj lahko pride do ožganin ali požara. Proizvajalec ni odgovoren za
škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe aparata.
(b)Med vrata in sprednjo stran pečice NE postavljajte nobenih
predmetov, na tesnilnih površinah pa ne sme biti nobenih ostankov
hrane ali čistil. Redno čistite vrata in tesnilne površine, najprej z vlažno
krpo, nato pa z mehko suho krpo.
• Če pečica ni čista, lahko pride do poslabšanja površin, to pa lahko
skrajša življenjsko dobo aparata in privede do nevarnih situacij.
(c) Če je mikrovalovna pečica pokvarjena, je NE uporabljajte, dokler je
ne popravi pooblaščeni serviser. Izjemno pomembno je, da se vrata
pečice pravilno zapirajo in da niso poškodovani naslednji deli:
USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA
(ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA)
(1) vrata (ukrivljena)
(2) tečaji vrat (zlomljeni ali zrahljani)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
(3) tesnila vrat in tesnilne površine
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob
koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke
ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
(d)Spremembe ali popravila pečice smejo opravljati samo ustrezno
usposobljeni pooblaščeni serviserji.
Samsung bo zaračunal stroške popravila za zamenjavo dodatne opreme
ali popravilo kozmetične napake, če je enoto in/ali dodatno opremo
poškodoval ali dodatno opremo izgubil kupec. Postavke, ki jih krije ta
pogodba:
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
(a) Udrta, opraskana ali poškodovana vrata, ročaj, zunanja ali nadzorna
plošča.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
(b)Poškodovan ali manjkajoč pladenj, vodilni valj, priključek za vrtljivo
ploščo ali rešetka.
• Aparat uporabljajte samo v predvidene namene, kot je opisano v teh
navodilih za uporabo. Opozorila in pomembna varnostna navodila v
teh navodilih ne zajemajo vseh možnih razmer in situacij, do katerih
lahko pride. Odgovorni ste za to, da uporabljate zdrav razum in da
ste previdni pri nameščanju, vzdrževanju in uporabi aparata.
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 10
2013-07-22 �� 10:30:24
KAZALO
NAVODILA ZA HITRO UPORABO
Navodila za hitro uporabo.........................................................................11
Pečica......................................................................................................12
Nadzorna plošča......................................................................................12
Dodatna oprema......................................................................................13
Nastavitev časa........................................................................................14
Delovanje mikrovalovne pečice.................................................................14
Preverjanje delovanja pečice.....................................................................15
Kuhanje/Pogrevanje..................................................................................15
Ravni moči...............................................................................................16
Uporaba funkcije odstranjevanja vonjav....................................................16
Prilagoditev časa kuhanja.........................................................................16
Prekinitev kuhanja.....................................................................................16
Nastavitev načina za varčevanje z energijo................................................16
Uporaba funkcij zdravega kuhanja............................................................17
Uporaba programov zdravega kuhanja: Zelenjava in žitarice..................17
Uporaba programov zdravega kuhanja: Perutnina in riba.......................18
Priročnik za kuhanje na paro (samo modeli MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)................................................................19
Uporaba krožnika za hrustljave jedi (samo modeli MG23F301TC*,
MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)........................................21
Ročni programi priprave hrustljavih jedi.................................................21
Uporaba funkcije samodejnega odmrzovanja............................................22
Uporaba funkcije samodejnega odmrzovanja........................................23
Uporaba funkcije mojega krožnika............................................................23
Uporaba programov mojega krožnika...................................................23
Izbira dodatne opreme..............................................................................24
Žar...........................................................................................................24
Kombinacija mikrovalov in žara.................................................................24
Izklop zvočnega signala............................................................................25
Varnostni zaklep mikrovalovne pečice.......................................................25
Posoda in pripomočki, primerni za uporabo..............................................26
Kuharski priročnik.....................................................................................27
Nasveti za odpravljanje težav....................................................................35
Tehnični podatki.......................................................................................35
Kuhanje.
1. Postavite živilo v pečico.
Z enkratnim ali večkratnim pritiskom gumba
Mikrovalovna pečica ( ) izberite stopnjo moči.
3. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Rezultat:
SLOVENŠČINA
2. Z vrtljivim gumbom izberite čas kuhanja.
Kuhanje se začne. Ko je kuhanje
končano, se štirikrat oglasi zvočni
signal pečice.
Samodejno odmrzovanje živil.
1. Postavite zamrznjeno živilo v pečico.
Izberite vrsto živila, ki ga odmrzujete, tako, da enkrat
ali večkrat pritisnete gumb Odmrzovanje ( ).
2. Z vrtljivim gumbom izberite težo.
3. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Dodajanje 30 sekund.
Pustite živilo v pečici.
Enkrat ali večkrat pritisnite +30s, da dodate 30 sekund.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 11
2013-07-22 �� 10:30:25
NADZORNA PLOŠČA
Žar.
1. Pritisnite gumb Žar ( ).
1
SLOVENŠČINA
2. Z vrtljivim gumbom izberite čas kuhanja.
2
3. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
PEČICA
3
8
4
9
5
10
6
1
2
3
4
5
11
7
1. ZASLON
2. GUMB ZDRAVO KUHANJE
3. GUMB ZA ODMRZOVANJE
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
ROČAJ NA VRATIH
ODPRTINE ZA ZRAČENJE
ŽAR
LUČ
ZASLON
ZAPAHI NA VRATIH
10
11
4. GUMB ZA MIKROVALOVE
12
5. GUMB ZA ŽAR
7. V
RATA
8. VRTLJIVA PLOŠČA
9. PRIKLJUČEK ZA VRTLJIVO
PLOŠČO
10.NOSILEC VRTLJIVE PLOŠČE
11.ODPRTINE ZA VARNOSTNI
ZAKLEP PEČICE
12.NADZORNA PLOŠČA
6. VRTLJIVI GUMB
(TEŽA/OBROK/ČAS)
12
7. G
UMB STOP/EKOLOŠKA
NASTAVITEV
8. GUMB MOJ KROŽNIK
9. G
UMB ZA ODSTRANJEVANJE
VONJAV
10.GUMB ZA MIKROVALOVE IN
ŽAR
11.GUMB ZA NASTAVITEV URE
12.GUMB START/+30s
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 12
2013-07-22 �� 10:30:25
DODATNA OPREMA
6. Parni kuhalnik, oglejte si strani 19-21.
(samo modeli MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Namen:
Pri uporabi funkcije kuhanja na paro
uporabljajte plastični parni kuhalnik.
Priložena je dodatna oprema (odvisno od modela pečice), ki jo lahko
uporabite na več načinov.
NE uporabljajte mikrovalovne pečice brez nosilca in vrtljive plošče.
NE uporabljajte načina ŽAR ( ) in KOMBINIRANO (
kuhalnikom.
2. Nosilec vrtljive plošče, ki ga postavite na sredino
pečice.
Namen:
Nosilec podpira vrtljivo ploščo.
Način delovanja
3. Vrtljiva plošča, ki jo postavite na nosilec, ki je
povezan s priključkom za vrtljivo ploščo.
Namen:
MV (
O
Vrtljiva plošča se uporablja kot glavna
kuhalna površina; zlahka jo odstranite
in očistite.
)
ŽAR ( )
X
) s parnim
KOMBINIRANO (
)
SLOVENŠČINA
1. Priključek za vrtljivo ploščo, nameščen na osi
vrtenja na dnu pečice.
Namen:
Vrtljiva plošča se vrti s pomočjo
priključka.
X
(parni kuhalnik)
4. Rešetka za žar, ki jo postavite na vrtljivo ploščo.
Namen:
Kovinski podstavek lahko uporabljate
pri žaru in kombinirani uporabi pečice.
5. Krožnik za hrustljave jedi, oglejte si strani 21-22.
(samo modeli MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Namen:
Krožnik za hrustljave jedi uporabite,
če želite hrano boje zapeči pri kuhanju z mikrovalovi ali
kombiniranem kuhanju z žarom. Testo za pecivo in pico bo
hrustljavo.
NE uporabljajte mikrovalovne pečice brez nosilca in vrtljive plošče.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 13
2013-07-22 �� 10:30:26
SLOVENŠČINA
NASTAVITEV ČASA
DELOVANJE MIKROVALOVNE PEČICE
Mikrovalovna pečica ima vgrajeno uro. Ko se aparat napaja, je na zaslonu
samodejno prikazano ":0", "88:88" ali "12:00".
Nastavite trenutni čas. Čas je lahko prikazan v 24- ali 12-urni obliki.
Uro je treba nastaviti:
• Ob prvi namestitvi mikrovalovne pečice
• Po prekinitvi napajanja
Mikrovalovi so visokofrekvenčni elektromagnetni valovi; sproščena energija
omogoča kuhanje ali pogrevanje hrane brez spreminjanja oblike ali barve.
Z mikrovalovno pečico lahko:
• Odmrzujete (ročno ali samodejno)
• Kuhate
• Pogrejete
Ne pozabite ponastaviti ure ob prehodu s poletnega na zimski čas in
obratno.
Osnove kuhanja
1. Magnetron proizvaja mikrovalove, ki se v notranjosti
pečice odbijajo in enakomerno porazdelijo med
vrtenjem hrane na vrtljivi plošči. Hrana je zato
enakomerno kuhana.
2. Hrana vsrka mikrovalove do 2,5 cm globoko.
Kuhanje se nato nadaljuje, ko hrana vsrka toploto.
3. Čas kuhanja je odvisen od uporabljene posode in
lastnosti hrane:
• Količina in gostota
• Vsebnost vode
• Začetna temperatura (ohlajeno ali ne)
Funkcija samodejnega varčevanja z energijo
Če med nastavljanjem ali delovanjem z začasno zaustavitvijo ne izberete
nobene funkcije, je funkcija preklicana, po 25 minutah pa je prikazana
ura. Če so vrata 5 minut odprta, se lučka pečice izklopi.
1. Za prikaz časa v...
24-urni obliki
12-urni obliki
Enkrat ali dvakrat pritisnite gumb Ura (
).
2. Z vrtljivim gumbom nastavite uro.
3. Pritisnite gumb Ura (
Sredica živila se skuha, ko živilo vsrka toploto. Tako se kuhanje
nadaljuje tudi, ko živilo vzamete iz pečice. Čas počivanja, naveden v
receptih in v tej knjižici, je treba upoštevati, da zagotovite:
).
• Enakomerno skuhano hrano vse do sredice
• Enakomerno temperaturo hrane
4. Z vrtljivim gumbom nastavite minute.
5. Pritisnite gumb Ura (
).
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 14
2013-07-22 �� 10:30:26
KUHANJE/POGREVANJE
Naslednji enostaven postopek vam omogoča preverjanje delovanja pečice.
Vrata pečice odprete tako, da povlečete ročaj na desni strani vrat. Postavite
kozarec vode na vrtljivo ploščo. Nato zaprite vrata.
V naslednjem postopku je razloženo, kako se kuha in pogreva hrano.
VEDNO preverite nastavitve pečice, preden greste stran od nje.
Najprej postavite živilo na sredino vrtljive plošče. Nato zaprite vrata.
1. Pritisnite gumb Mikrovalovi ( ).
Rezultat: Prikaže se 800 W (največja moč
kuhanja)
1. Pritisnite gumb Mikrovalovi ( ).
Rezultat: Prikaže se 800 W (največja moč
kuhanja):
Izberite ustrezno raven moči tako, da
znova pritiskate gumb Mikrovalovi (
dokler se ne prikaže ustrezno število
vatov. Oglejte si tabelo ravni moči.
2. Z vrtljivim gumbom nastavite čas od 4 do 5 minut
in pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Rezultat:
Luč v pečici se prižge in vrtljiva plošča
se začne vrteti.
1) Kuhanje se začne. Ob koncu
kuhanja se štirikrat oglasi zvočni
signal.
2) Na konec vas bodo opozorili
3 zvočni signali (en na minuto).
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
SLOVENŠČINA
PREVERJANJE DELOVANJA PEČICE
),
2. Z vrtljivim gumbom nastavite čas kuhanja.
Rezultat:
Prikaže se čas kuhanja.
3. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Rezultat:
Pečico je potrebno priključiti v ustrezno zidno vtičnico. Vrtljiva plošča
mora biti v pečici. Če ni uporabljena najvišja raven moči, bo dlje trajalo,
da voda zavre.
Luč v pečici se prižge in vrtljiva plošča
se začne vrteti.
1) Kuhanje se začne. Ob koncu
kuhanja se štirikrat oglasi zvočni
signal.
2) Na konec vas bodo opozorili
3 zvočni signali (en na minuto).
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
Ne vklapljajte mikrovalovne pečice, ko je prazna.
Če želite hitro segreti jed pri najvišji moči (800 W), enostavno enkrat
pritisnete gumb +30s za vsakih 30 sekund kuhanja. Pečica se takoj
vklopi.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 15
2013-07-22 �� 10:30:27
RAVNI MOČI
PRILAGODITEV ČASA KUHANJA
Izbirate lahko med spodnjimi ravnmi moči.
Čas kuhanja lahko podaljšate tako, da enkrat pritisnete
gumb +30s za vsakih 30 sekund, ki jih želite dodati.
SLOVENŠČINA
Raven moči
Izhod
MIKROVALOVNA PEČICA
ŽAR
VISOKA
800 W
-
SREDNJE VISOKA
600 W
-
SREDNJA
450 W
-
SREDNJE NIZKA
300 W
-
ODMRZOVANJE ( )
180 W
-
NIZKO/OHRANJANJE HRANE TOPLE
100 W
-
ŽAR
-
1100 W
KOMBINIRANO I (
)
600 W
1100 W
KOMBINIRANO II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
KOMBINIRANO III (
Enkrat pritisnite gumb +30s za vsakih 30 sekund, ki jih
želite dodati.
PREKINITEV KUHANJA
Kuhanje lahko kadarkoli prekinete, da preverite hrano.
1. Za začasno zaustavitev:
1) Odprite vrata.
Rezultat: Kuhanje se ustavi. Če želite nadaljevati
s kuhanjem, zaprite vrata in znova
pritisnite ( ).
2) Pritisnite gumb Stop ( ).
Rezultat: Kuhanje se ustavi. Za nadaljevanje kuhanja znova pritisnite
( ).
2. Za popolno prekinitev:
Pritisnite gumb Stop ( ).
Rezultat:
Če izberete višjo raven moči, morate skrajšati čas kuhanja.
Če izberete nižjo raven moči, morate čas kuhanja podaljšati.
Kuhanje se prekine. Za preklic
nastavitev kuhanja znova pritisnite
gumb Stop ( ).
Katerokoli nastavitev lahko prekličete tudi pred začetkom z enostavnim
pritiskom gumba Stop ( ).
UPORABA FUNKCIJE ODSTRANJEVANJA VONJAV
To funkcijo uporabite pri kuhanju hrane z močnimi vonjavami in v primeru,
ko je v pečici veliko dima. Najprej očistite notranjost pečice.
NASTAVITEV NAČINA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
Pečica je opremljena z načinom za varčevanje z energijo. S to funkcijo
prihranite elektriko, ko pečica ni v uporabi. Normalno stanje pečice, ko ni v
uporabi, je način v pripravljenosti in prikaz ure.
Po čiščenju pritisnite gumb Odstranjevanje vonjav ( ).
Zaslišali boste štiri zvočne signale.
• Pritisnite gumb Varčevanje z energijo ( ).
Rezultat: Zaslon se izklopi.
• Za preklop iz načina za varčevanje z energijo odprite
vrata ali pritisnite gumb Varčevanje z energijo ( )
in zaslon bo prikazal trenutni čas. Pečica je pripravljena za uporabo.
Odstranjevanje vonjav traja 5 minut. Če pritisnete gumb +30s, se
podaljša za 30 sekund.
Najdaljši čas odstranjevanja vonjav je 15 minut.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 16
2013-07-22 �� 10:30:28
UPORABA FUNKCIJ ZDRAVEGA KUHANJA
UPORABA PROGRAMOV ZDRAVEGA KUHANJA:
ZELENJAVA IN ŽITARICE
Funkcije zdravega kuhanja vsebujejo dvajset predhodno nastavljenih časov
kuhanja. Časa kuhanja in ravni moči vam ni treba nastaviti. Z vrtljivim
gumbom prilagodite velikost porcije.
Najprej postavite hrano na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.
1. Izberite vrsto hrane, ki jo kuhate, z enojnim ali
večkratnim pritiskom gumba HEALTHY COOKING
(ZDRAVO KUHANJE) ( ) ali HEALTHY
COOKING (ZDRAVO KUHANJE) ( ).
Koda
2. Z vrtljivim gumbom izberite velikost porcije.
(Oglejte si tabelo ob strani.)
Živilo
Čas
Obrok
počivanja
(g)
(min)
1
Brokoli
250
500
1-2
Svež brokoli splaknite in očistite ter
pripravite cvetove. Enakomerno jih
razporedite v stekleno posodo s
pokrovom. Za kuhanje 250 g dodajte 30
ml (2 žlici), za 500 g pa 60-75 ml (4-5
žlic) vode. Posodo postavite na sredino
vrtljive plošče. Kuhajte pokrito. Po kuhanju
premešajte.
2
Korenje
250
1-2
Korenje splaknite in očistite in ga narežite
na enakomerne rezine. Enakomerno
jih razporedite v stekleno posodo s
pokrovom. Za kuhanje 250 g dodajte 30
ml (2 žlici) vode. Posodo postavite na
sredino vrtljive plošče. Kuhajte pokrito. Po
kuhanju premešajte.
3
Stročji fižol
250
1-2
Stročji fižol splaknite in očistite.
Enakomerno jih razporedite v stekleno
posodo s pokrovom. Za kuhanje 250
g dodajte 30 ml (2 žlici) vode. Posodo
postavite na sredino vrtljive plošče. Kuhajte
pokrito. Po kuhanju premešajte.
4
Špinača
150
1-2
Špinačo splaknite in očistite. Položite jo v
stekleno posodo s pokrovom. Ne dodajajte
vode. Posodo postavite na sredino vrtljive
plošče. Kuhajte pokrito. Po kuhanju
premešajte.
3. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Rezultat:
Kuhanje se začne. Ko je končano.
1) Štirikrat se oglasi zvočni signal
pečice.
2) Na konec vas bodo opozorili
3 zvočni signali (en na minuto).
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
Nasveti
Uporabljajte samo posodo, primerno za uporabo v pečici.
SLOVENŠČINA
V naslednji tabeli je predstavljenih 12 samodejnih programov zdrave
prehrane za kuhanje zelenjave in žitaric. Vsebuje količine, čase počivanja in
ustrezne nasvete. Pri programih od 1 do 10 se uporablja samo mikrovalovna
energija. Pri programih 11 in 12 se kombinirano uporabljata mikrovalovna
pečica in žar.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 17
2013-07-22 �� 10:30:29
SLOVENŠČINA
Koda
Živilo
Čas
Obrok
počivanja
(g)
(min)
Nasveti
5
Sladka
koruza
250
(1 kos)
1-2
Sladko koruzo splaknite in očistite ter jo
dajte v ovalno stekleno posodo. Pokrijte
s folijo za mikrovalovne pečice in folijo
naluknjajte.
6
Olupljen
krompir
250
500
2-3
Krompir operite in olupite ter ga narežite
na podobno velike kose. Položite ga v
stekleno posodo s pokrovom. Dodajte 4560 ml (3-4 žlice) vode. Posodo postavite
na sredino vrtljive plošče. Kuhajte pokrito.
Rjavi riž
(predkuhan)
125
5-10
Polnozrnati
makaroni
125
7
8
9
10
Kvinoja
Bulgur
125
125
1
1-3
2-5
Uporabite veliko posodo iz ognjevarnega
stekla s pokrovom. Dodajte dvojno količino
hladne vode (¼ l). Kuhajte pokrito. Pred
počivanjem premešajte in dodajte sol in
zelišča.
Čas
Obrok
počivanja
(g)
(min)
Koda
Živilo
Nasveti
11
Gratinirana
zelenjava
500
2-3
Dajte zelenjavo, kot so predkuhane rezine
krompirja), rezine bučk ter paradižnik
in omako v primerno veliko posodo iz
ognjevarnega stekla. Po vrhu potresite
nariban sir. Posodo postavite na
podstavek.
12
Pečeni
paradižniki
400
1-2
Paradižnike splaknite in očistite, narežite jih
na polovice in dajte v posodo, primerno za
uporabo v pečici. Po vrhu potresite nariban
sir. Posodo postavite na podstavek.
UPORABA PROGRAMOV ZDRAVEGA KUHANJA:
PERUTNINA IN RIBA
V naslednji tabeli je predstavljenih 8 samodejnih programov zdrave prehrane
za kuhanje perutnine in rib, količine, časi počivanja in ustrezna priporočila. Pri
programih od 1 do 6 se uporablja samo mikrovalovna energija. Pri programih
7 in 8 se kombinirano uporabljata mikrovalovna pečica in žar.
Uporabite veliko posodo iz ognjevarnega
stekla s pokrovom. Dodajte ½ l vrele
vode in ščepec soli ter dobro pomešajte.
Kuhajte nepokrito. Pred počivanjem
premešajte in nato dobro odcedite.
Koda
Uporabite veliko posodo iz ognjevarnega
stekla s pokrovom. Dodajte dvojno količino
hladne vode (250 ml). Kuhajte pokrito.
Pred počivanjem premešajte in dodajte sol
in zelišča.
Uporabite veliko posodo iz ognjevarnega
stekla s pokrovom. Dodajte dvojno količino
hladne vode (250 ml). Kuhajte pokrito.
Pred počivanjem premešajte in dodajte sol
in zelišča.
Živilo
Obrok
(g)
Čas
počivanja
(min)
Nasveti
1
Piščančja
prsa
300
(2 kosa)
2
Kosa splaknite in položite na keramični
krožnik. Pokrijte s folijo za mikrovalovne
pečice. Folijo naluknjajte. Posodo
postavite na vrtljivo ploščo.
2
Puranja
prsa
300
(2 kosa)
2
Kosa splaknite in položite na keramični
krožnik. Pokrijte s folijo za mikrovalovne
pečice. Folijo naluknjajte. Posodo
postavite na vrtljivo ploščo.
3
Sveži ribji
fileji
300
(2 kosa)
1-2
Ribo splaknite in položite na keramični
krožnik ter dodajte 1 žlico limoninega
soka. Pokrijte s folijo za mikrovalovne
pečice. Folijo naluknjajte. Posodo
postavite na vrtljivo ploščo.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 18
2013-07-22 �� 10:30:30
Čas
počivanja
(min)
Živilo
Obrok
(g)
4
Svež
lososov file
300
(2 kosa)
1-2
Ribo splaknite in položite na keramični
krožnik ter dodajte 1 žlico limoninega
soka. Pokrijte s folijo za mikrovalovne
pečice. Folijo naluknjajte. Posodo
postavite na vrtljivo ploščo.
5
Sveže
kozice
250
1-2
Kozice splaknite na keramičnem krožniku
in dodajte 1 žlico limoninega soka.
Pokrijte s folijo za mikrovalovne pečice.
Folijo naluknjajte. Posodo postavite na
vrtljivo ploščo.
6
Sveža
postrv
200
(1 riba)
2
Položite 2 celi ribi na krožnik, primeren za
uporabo v pečici. Dodajte ščepec soli,
1 žlico limoninega soka, sol in zelišča.
Pokrijte s folijo za mikrovalovne pečice.
Folijo naluknjajte. Posodo postavite na
vrtljivo ploščo.
Ribja
pečenka
200
(1 riba)
3
Lososovi
zrezki z
žara
300
(2 zrezka)
2
7
8
PRIROČNIK ZA KUHANJE NA PARO (SAMO MODELI
MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*,
MG23F302TJ*)
Nasveti
Kuhalnik na paro deluje na osnovi kuhanja na paro in je zasnovano za hitro
in zdravo kuhanje v mikrovalovni pečici Samsung.
Ta dodatna oprema je idealna za kuhanje riža, testenin, zelenjave itd. v
rekordnem času, pri čemer se ohranijo prehranske vrednosti.
Komplet kuhalnika na paro za mikrovalovno pečico je sestavljen iz 3
predmetov:
SLOVENŠČINA
Koda
Posoda
Vstavitveni pladenj
Pokrov
Vsi deli do primerni za temperature od -20 do 140 °C.
Primerno za shranjevanje v zamrzovalniku. Uporabljate jih lahko posebej ali
skupaj.
POGOJI UPORABE:
Celo ribo (postrv ali orado) premažite z
oljem in dodajte zelišča in začimbe. Ribi
položite eno poleg druge (glavo ob rep)
na visoki podstavek. Ko se oglasi zvočni
signal, ju obrnite.
Ne uporabljajte:
• za kuhanje živil z visoko vsebnostjo sladkorja ali maščob,
• s funkcijo žara ali gretja med vrtenjem ali na štedilniku.
Pred prvo uporabo vse dele dobro operite v milnici.
Ribja zrezka enakomerno položite na
visoki podstavek. Ko se oglasi zvočni
signal, ju obrnite.
Za čase kuhanja si oglejte navodila v tabeli na naslednji strani.
VZDRŽEVANJE:
Kuhalnik na paro je dovoljeno pomivati v pomivalnem stroju.
Pri pomivanju na roke uporabite vročo vodo in detergent za pomivanje
posode. Ne uporabljajte strgalnih gobic.
Nekatera živila (kot je paradižnik) lahko obarvajo plastiko. To je normalno
in ne gre za napako v izdelavi.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 19
2013-07-22 �� 10:30:31
ODMRZOVANJE:
Živilo
Zamrznjena živila dajte v posodo za kuhanje na paro brez pokrova. Tekočina
bo ostala na dnu posode in ne bo škodovala živilom.
SLOVENŠČINA
Artičoke
Sveža
zelenjava
Zamrznjena
zelenjava
Riž
Krompir v
oblicah
Ravni
moči
Porcija
Ravni
moči
Čas
kuhanja
(min)
Čas
počivanja
(min)
Čas
kuhanja
(min)
5-6
Čas
počivanja
(min)
1-2
Rokovanje
400 g
600 W
Posoda in pokrov
Navodila
Enolončnico dajte v posodo za kuhanje na paro. Pokrijte s pokrovom. Pred
počivanjem dobro premešajte.
Juha
400 g
800 W
3-4
1-2
Posoda in pokrov
(ohlajena)
Navodila
Nalijte v posodo za kuhanje na paro. Pokrijte s pokrovom. Pred počivanjem
dobro premešajte.
Zamrznjena
400 g
800 W
8-10
2-3
Posoda in pokrov
juha
Navodila
Zamrznjeno juho dajte v posodo za kuhanje na paro. Pokrijte s pokrovom.
Pred počivanjem dobro premešajte.
Zamrznjeni
150 g
600 W
1-2
2-3
Posoda in pokrov
kvašeni
Navodila
cmoki z
Zgornji del polnjenih cmokov navlažite s hladno vodo. 1-2 zamrznjena
marmeladnim cmoka položite enega poleg drugega v posodo za kuhanje na paro.
nadevom
Pokrijte s pokrovom.
Kompot
250 g
800 W
3-4
2-3
Posoda in pokrov
Navodila
Sveže sadje (npr. jabolka, hruške, slive, marelice, mango ali ananas) olupite,
operite, narežite na podobno velike kose ali kockice in stehtajte. Dajte v
posodo za kuhanje na paro. Dodajte 1-2 žlici vode in 1-2 žlici sladkorja.
Pokrijte s pokrovom.
Enolončnica
(ohlajena)
KUHANJE:
Živilo
Porcija
Rokovanje
300 g
Posoda z vstavitvenim
800 W
5-6
1-2
(1-2 kosa)
pladnjem in pokrovom
Navodila
Artičoke splaknite in očistite. Vstavite vstavitveni pladenj v posodo. Artičoke
položite na pladenj. Dodajte 1 žlico limoninega soka. Pokrijte s pokrovom.
Posoda z vstavitvenim
300 g
800 W
4-5
1-2
pladnjem in pokrovom
Navodila
Zelenjavo (npr. brokoli, cvetačo, korenje, papriko) operite, očistite in
narežite na kose podobne velikosti, nato pa jo stehtajte. Vstavite pladenj
v posodo. Zelenjavo porazdelite po vstavitvenem pladnju. Dodajte 2 žlici
vode. Pokrijte s pokrovom.
Posoda z vstavitvenim
300 g
600 W
7-8
2-3
pladnjem in pokrovom
Navodila
Zamrznjeno zelenjavo dajte v posodo za kuhanje na paro. Vstavite
vstavitveni pladenj v posodo. Dodajte 1 žlico vode. Pokrijte s pokrovom. Po
kuhanju in počivanju dobro premešajte.
250 g
800 W
15-18
5-10
Posoda in pokrov
Navodila
Riž dajte v posodo za kuhanje na paro. Dodajte 500 ml hladne vode.
Pokrijte s pokrovom. Po kuhanju pustite beli riž počivati 5 minut, rjavi pa
10 minut.
500 g
800 W
7-8
2-3
Posoda in pokrov
Navodila
Krompir stehtajte in splaknite ter dajte v posodo za kuhanje na paro.
Dodajte 3 žlice vode. Pokrijte s pokrovom.
Rokovanje s parnim kuhalnikom
+
Posoda in pokrov
Posoda z vstavitvenim pladnjem
in pokrovom
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 20
2013-07-22 �� 10:30:31
VARNOSTNI UKREPI:
4. Krožnik za hrustljave jedi postavite na kovinski
podstavek (ali vrtljivo ploščo) v pečici.
Bodite posebej pozorni pri odpiranju pokrova parnega kuhalnika, saj
lahko iz njega uhaja zelo vroča para.
Za rokovanje po kuhanju uporabite kuhinjske rokavice.
5. Izberite ustrezen čas kuhanja in moč. (Oglejte si tabelo ob strani.)
Čiščenje krožnika za hrustljave jedi
Krožnik za hrustljave jedi očistite s toplo vodo in detergentom ter
splaknite s čisto vodo.
Zaradi visoke temperature krožnika za hrustljave jedi ne boste zapekli ne
le na vrhu z žarom, temveč bo ta hrustljava in zlata tudi spodaj. Nekaj jedi,
ki jih lahko pripravite na krožniku za hrustljave jedi, lahko najdete v tabeli
(oglejte si naslednjo stran).
Krožnik za hrustljave jedi lahko uporabite tudi za slanino, jajca, klobase itd.
Ne uporabljajte ostrih ščetk ali trdih gobic, da ne poškodujete vrhnje plasti.
Opomba
Krožnik za hrustljave jedi ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
SLOVENŠČINA
UPORABA KROŽNIKA ZA HRUSTLJAVE JEDI (SAMO MODELI
MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
ROČNI PROGRAMI PRIPRAVE HRUSTLJAVIH JEDI
1. Krožnik za hrustljave jedi postavite neposredno na
vrtljivo ploščo in ga predhodno segrejte z najvišjo
kombinacijo načina mikrovalovne pečice in žara
[600 W in žar (
)], pri čemer upoštevajte čase in
navodila v tabeli.
Priporočamo, da krožnik za hrustljave jedi predhodno segrejete na vrtljivi
plošči. Krožnik za hrustljave jedi predhodno grejte 3-5 minut s funkcijo
600 W in žar (
). Sledite časom in navodilom v tabeli.
Živilo
Pri jemanju krožnika za hrustljave jedi iz pečice uporabljajte kuhinjske
rokavice, saj postane zelo vroč.
Slanina
2. Če pripravljate hrano, kot so slanina in jajca, krožnik premažite z oljem,
da se bo hrana lepo zapekla.
Krožnik za hrustljave jedi je premazan s teflonom, ki ni odporen proti
praskam. Za rezanje na krožniku za hrustljave jedi ne uporabljajte ostrih
predmetov, kot je nož.
Pečeni
paradižniki
Uporabljajte plastične pripomočke, da se izognete praskam na površini
krožnika za hrustljave jedi, ali pa hrano pred rezanjem vzemite s
krožnika.
3. Hrano položite na krožnik za hrustljave jedi.
Na krožnik za hrustljave jedi ne postavljajte posode,
ki ni odporna na vročino (npr. plastične posode).
Hamburger
(zamrznjen)
Krožnika za hrustljave jedi ne postavljajte v pečico
brez vrtljive plošče.
Porcija
Moč
4 rezine (80 g)
600 W in žar
Čas predhodnega
segrevanja (min)
3
Čas kuhanja
(min)
3½-4
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Položite rezine eno poleg druge
na krožnik za hrustljave jedi. Krožnik za hrustljave jedi postavite na podstavek.
200 g (2 kosa)
450 W in žar
3
4½-5
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Paradižnike narežite na polovice.
Nanje dajte nekaj sira. Razporedite v krogu na krožnik za hrustljave jedi.
Krožnik za hrustljave jedi postavite na podstavek.
2 kosa (125 g)
600 W in žar
3
7-7½
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Zamrznjena hamburgerja
položite v krogu na krožnik za hrustljave jedi. Krožnik za hrustljave jedi
postavite na podstavek. Po 4-5 minutah obrnite.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 21
2013-07-22 �� 10:30:32
Živilo
Porcija
Moč
Čas predhodnega
segrevanja (min)
Čas kuhanja
(min)
Bagete
(zamrznjene)
200-250 g (2 kosa)
450 W in žar
4
8-9
Živilo
Pica
(ohlajena)
SLOVENŠČINA
< Nasveti >
300-350 g
600 W in žar
4
600 W in žar
Čas kuhanja
(min)
300-350 g
450 W in žar
4
6½-7½
UPORABA FUNKCIJE SAMODEJNEGA ODMRZOVANJA
9-10
Funkcija samodejnega odmrzovanja omogoča odmrzovanje mesa,
perutnine, rib, kruha/peciva. Čas odmrzovanja in raven moči sta nastavljena
samodejno. Enostavno izberite program in težo.
< Nasveti >
250 g
500 g
Čas predhodnega
segrevanja (min)
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Položite ohlajeno pico na
krožnik. Krožnik za hrustljave jedi postavite na podstavek.
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Položite zamrznjeno pico na
krožnik za hrustljave jedi. Krožnik za hrustljave jedi postavite na podstavek.
Pečeni
krompir
Moč
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Eno bageto položite blizu
sredine, 2 pa eno poleg druge na krožnik. Krožnik za hrustljave jedi postavite
na podstavek.
Pica
(zamrznjena)
Porcija
3
Uporabljajte samo posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Najprej postavite zamrznjeno živilo na sredino vrtljive plošče in zaprite vrata.
5-6
8-9
1. Z enkratnim ali večkratnim pritiskom gumba
Odmrzovanje ( ). (Oglejte si tabelo ob strani.)
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Krompir razrežite na polovice.
Položite jih na krožnik za hrustljave jedi z rezano stranjo navzdol. Razporedite v
krogu. Krožnik postavite na podstavek.
Ribje palčke
(zamrznjene)
150 g (5 kosov)
300 g (10 kosov)
600 W in žar
4
2. Z vrtljivim gumbom nastavite težo hrane.
7-8
9-10
3. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Rezultat:
• Odmrzovanje se začne.
• Na sredini odmrzovanja vas pečica z
zvočnim signalom opozarja, da morate obrniti hrano.
• Za konec odmrzovanja znova pritisnite gumb ( ).
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Krožnik premažite z 1 žlico olja.
Ribje palčke razporedite v krogu na krožnik. Obrnite po 4 minutah (5 kosov) ali
po 6 minutah (10 kosov).
Piščančji
ocvrtki
(zamrznjeni)
125 g
250 g
600 W in žar
4
5-5½
7½-8
Hrano lahko odmrznete tudi ročno. To naredite z nastavitvijo moči
mikrovalovne pečice za funkcijo kuhanja/pogrevanja na 180 W. Za
dodatne podrobnosti si oglejte razdelek “Kuhanje/Pogrevanje" na strani
15.
< Nasveti >
Predhodno segrejte krožnik za hrustljave jedi. Krožnik premažite z 1 žlico
Piščančje ocvrtke položite na krožnik. Krožnik za hrustljave jedi postavite na
podstavek. Po 3 (125 g) ali 5 minutah (250 g) obrnite.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 22
2013-07-22 �� 10:30:32
UPORABA FUNKCIJE SAMODEJNEGA ODMRZOVANJA
UPORABA FUNKCIJE MOJEGA KROŽNIKA
V naslednji tabeli si lahko ogledate različne programe funkcije samodejnega
odmrzovanja, količine, čase počivanja in ustrezne nasvete. Pred odmrzovanjem
odstranite embalažo. Meso, perutnino, kruh/pecivo postavite na keramični krožnik.
Funkcija mojega krožnika vsebuje 2 predhodno nastavljena časa kuhanja.
Časa kuhanja in ravni moči vam ni treba nastaviti. Število porcij lahko
nastavite z vrtljivim gumbom. Najprej postavite hrano na sredino vrtljive
plošče in zaprite vrata.
Velikost
porcije
(g)
Čas
počivanja
(min)
1. Meso
200-1500
20-60
Nasveti
1. Z enkratnim ali večkratnim pritiskom gumba Moj
krožnik ( ) izberite vrsto hrane, ko jo kuhate.
Robove zaščitite z aluminijasto folijo.
Ko se oglasi zvočni signal, meso obrnite.
Program je primeren za odmrzovanje govedine,
jagnjetine, svinjine, zrezkov, zarebrnic in
mletega mesa.
2. Z vrtljivim gumbom izberite velikost porcije.
(Oglejte si tabelo ob strani.)
2. Perutnina 200-1500
20-60
Noge in perutničke zaščitite z aluminijasto folijo.
Ko se oglasi zvočni signal, perutnino obrnite.
Program je primeren za celega piščanca in
posamezne kose.
3. Ribe
200-1500
20-50
Rep cele ribe zaščitite z aluminijasto folijo. Ko
se oglasi zvočni signal, ribo obrnite. Program je
primeren za celo ribo in ribje fileje.
4. Kruh/
Pecivo
125-625
5-20 min
Položite kruh na kos kuhinjskega papirja in ga
obrnite, ko se oglasi zvočni signal. Položite
pecivo na keramični krožnik in ga, če je
mogoče, obrnite, ko se oglasi zvočni signal.
(Pečica se izklopi, ko odprete vrata.) Program
je primeren za odmrzovanje vseh vrst kruha,
rezin in hlebcev, krušnega peciva in baget.
Krušno pecivo postavite v krogu. Program je
primeren za odmrzovanje vseh vrst kvašenega
peciva, biskvita, skutine torte in krhkega peciva.
Ni primeren za odmrzovanje hrustljavih sladic,
sadnih in kremnih tort in tort s čokoladnim
prelivom.
SLOVENŠČINA
Koda/Živilo
3. Pritisnite gumb ( ).
Rezultat: Kuhanje se začne. Ko je končano.
1) Štirikrat se oglasi zvočni signal
pečice.
2) Na konec vas bodo opozorili
3 zvočni signali (en na minuto).
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
Uporabljajte samo posodo, primerno za uporabo v pečici.
UPORABA PROGRAMOV MOJEGA KROŽNIKA
V naslednji tabeli so predstavljeni programi samodejnega pogrevanja
mojega krožnika, količine, časi počivanja in ustrezni nasveti. Pri teh
programih se uporablja samo mikrovalovna energija.
Koda/Živilo
1. Ohlajen
pripravljen
obrok
Za ročno odmrzovanje hrane izberite funkcijo ročnega odmrzovanja z
ravnjo moči 180 W. Za dodatne podrobnosti o ročnem odmrzovanju in
času odmrzovanja si oglejte strani 31-32.
Velikost Čas počivanja
porcije (g)
(min)
300-350
400-450
2-3
Nasveti
Postavite na keramični krožnik in
pokrijte s folijo za mikrovalovne
pečice. Program je primeren za jedi
iz 3 sestavin (npr. meso z omako,
zelenjava in priloga iz krompirja, riža
ali testenin).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 23
2013-07-22 �� 10:30:33
Koda/Živilo
SLOVENŠČINA
2. Ohlajen
vegetarijanski
obrok
Velikost Čas počivanja
porcije (g)
(min)
300-350
400-450
2-3
4. Pritisnite gumb Žar ( ).
Rezultat: Prikaže se naslednje:
Nasveti
Jed postavite na keramični krožnik
in jo pokrijte s folijo za mikrovalovne
pečice. Ta program je primeren za
obroke iz 2 sestavin (npr. špagete z
omako ali riž z zelenjavo).
5. Z vrtljivim gumbom nastavite čas pečenja na žaru.
Najdaljši čas pečenja na žaru je 60 minut.
IZBIRA DODATNE OPREME
6. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
Uporabljajte posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Ne
uporabljajte plastične posode, krožnikov, papirnatih kozarcev, brisač itd.
Rezultat:
Če izberete kombinirano uporabo pečice (žar in
mikrovalovna pečica), uporabljajte samo posodo, ki je
primerna za uporabo v mikrovalovni in klasični pečici.
Za dodatne podrobnosti o ustrezni posodi in pripomočkih si oglejte
razdelek Posoda in pripomočki, primerni za uporabo na strani 26.
Pečenje na žaru se začne. Ko je
končano.
1) Štirikrat se oglasi zvočni signal
pečice.
2) Na konec vas bodo opozorili 3 zvočni signali (en na
minuto).
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
Če se grelnik med pečenjem na žaru izklaplja in vklaplja, ni razloga za
skrb. Sistem je zasnovan tako, da preprečuje prekomerno segrevanje
pečice.
ŽAR
Posodo v pečici prijemajte s kuhinjskimi rokavicami, saj je lahko zelo
vroča.
Žar vam omogoča, da hrano hitro segrejete in zapečete brez mikrovalov.
Zato ima mikrovalovna pečica tudi podstavek za žar.
KOMBINACIJA MIKROVALOV IN ŽARA
1. Žar predhodno segrejte na zahtevano temperaturo
tako, da pritisnete gumb Žar ( ) in z vrtljivim
gumbom nastavite čas predgretja.
Kuhanje z mikrovalovi lahko kombinirate z žarom ter tako hrano hitro
skuhate in zapečete obenem.
VEDNO uporabljajte posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni
in klasični pečici. Steklena ali keramična posoda je idealna, saj
omogoča mikrovalovom, da enakomerno prodirajo v hrano.
2. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
VEDNO prijemajte posodo v pečici s kuhinjskimi rokavicami, saj je
lahko zelo vroča.
3. Odprite vrata in hrano postavite na podstavek.
Zaprite vrata.
1. Odprite vrata pečice.
Hrano položite na podstavek, tega pa na vrtljivo
ploščo. Zaprite vrata.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 24
2013-07-22 �� 10:30:34
2. Za ponovni vklop zvočnega signala znova dve
sekundi držite pritisnjena gumba ( ) in ( ).
Rezultat:
• Prikaže se naslednje.
2. Pritisnite gumb Kombinirano (
).
Rezultat: Prikaže se naslednje:
600 W
(način mikrovalov in žara)
(izhodna moč)
• Pečica ponovno deluje z vklopljenim zvočnim signalom.
Temperature žara ni mogoče nastaviti.
3. Z vrtljivim gumbom nastavite čas kuhanja.
Najdaljši čas pečenja na žaru je 60 minut.
VARNOSTNI ZAKLEP MIKROVALOVNE PEČICE
4. Pritisnite gumb Start/+30s ( ).
1. Dve sekundi držite pritisnjena gumba ( ) in ( ).
Rezultat:
• Pečica se zaklene (izbira funkcij ni
mogoča).
• Na zaslonu se prikaže “L”.
Rezultat:
Mikrovalovna pečica je opremljena s programom, s katerim “zaklenete”
gumbe in tako preprečite otrokom in drugim osebam uporabo pečice.
Pečico lahko kadarkoli zaklenete.
Kombinirana uporaba pečice se začne.
Ko je končano.
1) Štirikrat se oglasi zvočni signal
pečice.
2) Na konec vas bodo opozorili
3 zvočni signali (en na minuto).
3) Ponovno se prikaže trenutni čas.
SLOVENŠČINA
Izberite ustrezno raven moči tako, da znova pritiskate gumb
Kombinirano (
), dokler se ne prikaže ustrezna raven moči.
2. Za odklepanje pečice znova dve sekundi držite
pritisnjena gumba ( ) in ( ).
Največja moč mikrovalovne pečice pri kombinirani uporabi mikrovalov in
žara je 600 W.
Rezultat:
Pečico lahko normalno uporabljate.
IZKLOP ZVOČNEGA SIGNALA
Zvočni signal lahko kadarkoli izklopite.
1. Dve sekundi držite pritisnjena gumba ( ) in ( ).
Rezultat:
• Prikaže se naslednje.
• Zvočni signal se ne oglasi ob vsakem pritisku gumba.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 25
2013-07-22 �� 10:30:35
SLOVENŠČINA
POSODA IN PRIPOMOČKI, PRIMERNI ZA UPORABO
Če želite pripravljati jedi v mikrovalovni pečici, morajo mikrovalovi prodreti v
živilo, ne da bi jih pri tem posoda vsrkala ali odbila. Zato morate biti previdni
pri izbiri posode. Če je na posodi označeno, da je primerna za uporabo v
mikrovalovni pečici, ste lahko brez skrbi. V spodnji tabeli so naštete različne
vrste posode z navodili o uporabi v mikrovalovni pečici.
Posoda
Aluminijasta folija
Primerno za
uporabo v
mikrovalovni
pečici
✓✗
Plastični in papirnati
krožniki za enkratno
uporabo
Embalaža za hitro
pripravljene obroke
• Posoda in kozarci iz
polistirena
✓
• Papirnate vrečke ali
časopisni papir
• Reciklirani papir ali
kovinski dodatki na
posodi
Steklena posoda
• Posoda, primerna za
pečico in postrežbo
✗
Lahko se uporabljajo za pogrevanje jedi.
Polistiren se lahko pri prekomernem
segrevanju stali.
Lahko se vnamejo.
✗
Lahko povzročijo iskrenje.
✓
• Kristalno steklo
✓
• Stekleni kozarci
✓
Kovinski predmeti
• Posoda
• Žičke za zapiranje
vrečk za zamrzovanje
Papir
• Krožniki, kozarci, prtički
in papirnate brisače
• Reciklirani papir
Plastika
• Posoda
Lahko se uporablja v manjših količinah
za zaščito posameznih delov. Če je folija
preblizu sten pečice ali če je folije preveč,
lahko pride do iskrenja.
Predhodno ne segrevajte dlje kot 8 minut.
✓
✓
Primerno za
uporabo v
mikrovalovni
pečici
Opombe
Krožnik za hrustljave
jedi
Porcelan in keramika
✓
Posoda
Porcelan, lončevina in keramika z glazuro
so običajno primerni, če nimajo kovinskih
dodatkov.
V njih so pakirane nekatere zamrznjene
jedi.
Lahko se uporabljajo, če nimajo kovinskih
dodatkov.
Lahko povzročijo iskrenje ali požar.
✓
Za kratkotrajno kuhanje in pogrevanje. Za
vsrkavanje odvečne vlage.
Lahko povzročijo iskrenje.
✓
✓
• Vrečke za zamrzovanje
✓✗
Papir, odporen na vosek
in maščobe
✓
✓
: Priporočeno
✓✗
Lahko se uporablja za pogrevanje jedi
ali tekočin. Občutljivo steklo se lahko ob
nenadnem segrevanju razbije ali poči.
Pokrove je treba odstraniti. Primerno
samo za pogrevanje.
✗
✗
✗
• Folija za živila
Opombe
Še posebej če so iz termoplastičnih
snovi, odpornih na toploto. Druge
vrste plastičnih snovi lahko pri visokih
temperaturah izgubijo obliko ali barvo.
Ne uporabljajte plastičnih izdelkov iz
melamina.
Lahko se uporablja za ohranjanje vlage.
Ne sme se dotikati živila. Pazite, da se pri
odstranjevanju folije ne oparite.
Samo v primeru, da jih je mogoče segreti
v vreli vodi ali pečici. Ne smejo biti
nepredušno zaprte. Po potrebi naluknjajte
z vilicami.
Lahko se uporablja za ohranjanje vlage in
preprečevanje brizganja.
: Previdno
✗
: Ni varno
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 26
2013-07-22 �� 10:30:35
KUHARSKI PRIROČNIK
Kuharski priročnik za zamrznjeno zelenjavo
Uporabite posodo iz ognjevarnega stekla s pokrovom. Pokrito kuhajte
minimalno časa - oglejte si tabelo. Po potrebi nadaljujte s kuhanjem.
Dvakrat pomešajte med kuhanjem in enkrat po kuhanju. Po kuhanju dodajte
sol, zelišča ali maslo. Med počivanjem pokrijte.
MIKROVALOVI
Živilo
Porcija
Špinača
150 g
Brokoli
300 g
Grah
300 g
Stročji fižol
300 g
Mešana
zelenjava
(korenje/grah/
koruza)
Mešana
zelenjava
(po kitajsko)
300 g
KUHANJE
Posoda, primerna za uporabo v mikrovalovni pečici:
Posoda mora za maksimalni učinek omogočati prehajanje mikrovalovne
energije. Kovine, npr. nerjaveče jeklo, aluminij in baker, odbijajo mikrovalove.
Keramika, steklo, porcelan, plastika, papir in les pa jih prepuščajo skozi.
Zato živil ne smete kuhati v kovinski posodi.
Jedi, primerne za pripravo v mikrovalovni pečici:
Veliko jedi je primernih za pripravo v mikrovalovni pečici, npr. sveža in
zamrznjena zelenjava, testenine, riž, žita, stročnice, ribe in meso. Omake,
kreme, juhe, pudingi in konzervirana hrana se prav tako lahko pripravi v
mikrovalovni pečici. V mikrovalovni pečici lahko pripravite vse jedi, ki bi
jih običajno skuhali na štedilniku. Na primer taljenje masla ali čokolade
(preberite poglavje z nasveti, postopki in navodili).
Pokrivanje med kuhanjem
Pokrivanje jedi med kuhanjem je zelo pomembno, saj para, ki se dviga,
pripomore h kuhanju. Jed lahko pokrijete na več načinov: npr. s keramičnim
krožnikom, plastičnim pokrovom ali folijo za mikrovalovne pečice.
300 g
Čas
Čas počivanja
Navodila
(min)
(min)
600 W 4½-5½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlico) hladne
vode.
600 W
9-10
2-3
Dodajte 30 ml
(2 žlici) hladne
vode.
600 W 7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlico) hladne
vode.
600 W
8-9
2-3
Dodajte 30 ml
(2 žlici) hladne
vode.
600 W 7½-8½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 žlico) hladne
vode.
Moč
600 W
8-9
2-3
SLOVENŠČINA
Mikrovalovna energija prodira v živilo. Privlačijo in vsrkajo jo voda, maščoba
in sladkor v hrani.
Zaradi mikrovalov se molekule v živilu začnejo hitro premikati. Hitro
premikanje teh molekul povzroča trenje, zaradi katerega se živilo toplotno
obdela.
Dodajte 15 ml
(1 žlico) hladne
vode.
Čas počivanja
Čas počivanja po kuhanju je pomemben del priprave hrane, saj omogoča,
da se temperatura hrane izravna.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 27
2013-07-22 �� 10:30:35
Kuharski priročnik za riž in testenine
Kuharski priročnik za svežo zelenjavo
SLOVENŠČINA
Riž: Uporabite veliko posodo iz ognjevarnega stekla s
pokrovom - prostornina riža se med kuhanjem podvoji.
Kuhajte pokrito.
Po kuhanju in pred počivanjem pomešajte in solite ali
dodajte zelišča in maslo.
Opomba: riž morda do izteka časa kuhanja še ni vsrkal vse
vode.
Testenine: Uporabite veliko posodo iz ognjevarnega stekla. Dodajte
vrelo vodo in ščepec soli in dobro pomešajte. Kuhajte
nepokrito.
Občasno pomešajte med kuhanjem in po njem. Med
počivanjem pokrijte in nato dobro odcedite.
Živilo
Porcija
Moč
Čas
(min)
Čas
počivanja
(min)
Uporabite posodo iz ognjevarnega stekla s pokrovom. Dodajte 30-45 ml
hladne vode (2-3 žlice) za vsakih 250 g, če ni navedeno drugače - oglejte
si tabelo. Pokrito kuhajte minimalno časa - oglejte si tabelo. Po potrebi
nadaljujte s kuhanjem. Enkrat pomešajte med kuhanjem in enkrat po njem.
Po kuhanju dodajte sol, zelišča ali maslo.
Pokrijte za 3 minute med počivanjem.
Namig:
Svežo zelenjavo narežite na enako velike dele. Manjši bodo
deli, hitreje bodo skuhani.
Vso svežo zelenjavo je treba skuhati s polno močjo mikrovalov (800 W).
Navodila
Beli riž
(predkuhan)
250 g
800 W 16-17
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Rjavi riž
(predkuhan)
250 g
800 W 21-22
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Mešani riž
(navadni in divji riž)
250 g
800 W 17-18
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Mešane žitarice
(riž in žitarice)
250 g
800 W 18-19
5
Dodajte 400 ml
hladne vode.
Testenine
250 g
800 W 11-12
5
Dodajte 1000 ml
vroče vode.
Čas
počivanja
(min)
Porcija
Čas
(min)
Brokoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
3
Pripravite enako velike cvetove.
Stebla razporedite proti sredini.
Brstični
ohrovt
250 g
5½-6½
3
Dodajte 60-75 ml (5-6 žlic) vode.
Korenje
250 g
4½-5
3
Korenje narežite na enako velike
rezine.
Cvetača
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Pripravite enako velike cvetove.
Velike cvetove narežite na polovice.
Stebla razporedite proti sredini.
Bučke
250 g
3½-4
3
Bučke narežite na rezine. Dodajte
30 ml (2 žlici) vode ali košček
masla. Skuhajte do mehkega.
Jajčevci
250 g
3½-4
3
Jajčevce narežite na tanke rezine
in pokapajte z 1 žlico limoninega
soka.
Por
250 g
4½-5
3
Por narežite na debele rezine.
Živilo
Navodila
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 28
2013-07-22 �� 10:30:35
Čas
počivanja
(min)
izognete silovitemu vrenju in morebitnim oparinam, mešajte pred, med in
po segrevanju. Med počivanjem naj ostanejo v pečici. Priporočamo, da
v tekočine postavite plastično žličko ali stekleno paličico. Jedi ne kuhajte
predolgo (s tem jo pokvarite).
Bolje je, da nastavite krajši čas kuhanja in po potrebi grejete dlje časa.
Čas
(min)
125 g
250 g
1½-2
3-3½
3
Čebula
250 g
5½-6
3
Čebulo narežite na rezine ali
polovice. Dodajte samo 15 ml (1
žlico) vode.
Časi pogrevanja in počivanja
Ko prvič pogrevate jed, si za prihodnjo uporabo zapišite, koliko časa ste jed
pogrevali. Pogreta hrana mora biti temeljito segreta.
Po pogrevanju pustite jed nekaj časa počivati, da se temperatura izravna.
Priporočen čas počivanja po pogrevanju je 2-4 minute, razen če je v tabeli
priporočeno drugače. Bodite posebej pozorni pri segrevanju tekočin in
otroške hrane. Preberite tudi poglavje o varnostnih ukrepih.
Paprika
250 g
4½-5
3
Papriko narežite na tanke rezine.
POGREVANJE TEKOČIN
Krompir
250 g
500 g
4-5
7½-8½
3
Krompir olupite, stehtajte in
narežite na enako velike polovice
ali četrtine.
Koleraba
250 g
5-5½
3
Kolerabo narežite na majhne
kocke.
Gobe
Navodila
Pripravite cele ali na rezine
narezane gobe. Ne dodajajte
vode. Pokapajte z limoninim
sokom. Začinite s soljo in poprom.
Odcedite, preden postrežete.
SLOVENŠČINA
Porcija
Živilo
Počakajte vsaj 20 sekund po izklopu pečice, da se temperatura izravna.
Po potrebi mešajte med segrevanjem hrane in VEDNO premešajte po
segrevanju. Da se izognete silovitemu vrenju in morebitnim oparinam, v
napitke postavite žlico ali stekleno paličico in mešajte pred, med in po
segrevanju.
Pogrevanje tekočin in jedi
POGREVANJE
Pri pogrevanju upoštevajte ravni moči in čase v tej tabeli.
Hrano lahko v mikrovalovni pečici pogrejete precej hitreje kot v klasični
pečici. Upoštevajte ravni moči in čase pogrevanja v naslednji tabeli. Časi
v tabeli veljajo za tekočine pri sobni temperaturi od +18 do +20 °C in za
ohlajene jedi s temperaturo od +5 do +7 °C.
Živilo
Napitki
(kava, čaj in
voda)
Razporeditev in pokrivanje jedi
Ne pogrevajte velikih kosov mesa - lahko se razkuhajo in izsušijo, preden se
sredica sploh segreje. Bolje bo, da pogrejete manjše kose.
Ravni moči in mešanje
Nekatere jedi lahko pogrejete z močjo 800 W, medtem ko lahko druge že z
močjo 600 W, 450 W ali celo 300 W.
Pomagajte si s tabelami. Če segrevate občutljivo jed, velike količine jedi ali
pa obstaja verjetnost, da se segreje zelo hitro, je bolje uporabiti manj moči.
Za boljši učinek hrano dobro premešajte in obrnite med pogrevanjem. Če je
mogoče, znova pomešajte, preden postrežete.
Bodite posebej previdni pri segrevanju tekočin in otroške hrane. Da se
Porcija
Moč
Čas
Čas
počivanja
(min)
(min)
150 ml
800 W 1-1½
(1 skodelica)
250 ml
(1 skodelica
za belo
kavo)
1½-2
1-2
Navodila
Nalijte v skodelico in
pogrejte nepokrito.
Skodelico postavite na
sredino vrtljive plošče. Med
počivanjem pustite počivati v
mikrovalovni pečici in dobro
premešajte.
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 29
2013-07-22 �� 10:30:35
SLOVENŠČINA
Živilo
Porcija
Moč
Čas
Čas
počivanja
(min)
(min)
POGREVANJE OTROŠKE HRANE
Juha
(ohlajena)
250 g
800 W 3-3½
2-3
Nalijte v globok keramični
krožnik. Pokrijte s plastičnim
pokrovom. Po pogrevanju
dobro premešajte.
Preden postrežete, znova
premešajte.
Enolončnica
(ohlajena)
350 g
600 W
2-3
Enolončnico dajte v globok
keramični krožnik. Pokrijte
s plastičnim pokrovom.
Med pogrevanjem občasno
premešajte ter znova pred
počivanjem in preden
postrežete.
Testenine z
omako
(ohlajeno)
Polnjene
testenine
z omako
(ohlajeno)
Pripravljene
jedi
(ohlajene)
350 g
350 g
350 g
600 W
600 W
600 W
5½6½
4½5½
5-6
5½6½
3
3
3
OTROŠKA HRANA: Izpraznite v globok keramični krožnik. Pokrijte s
plastičnim pokrovom. Po pogrevanju dobro premešajte!
Preden postrežete, pustite počivati 2-3 minute. Znova premešajte in
preverite temperaturo.
Priporočena temperatura postrežene hrane: 30-40 °C.
MLEKO ZA DOJENČKE: Mleko nalijte v sterilno stekleničko. Pogrejte
nepokrito. Nikoli ne segrevajte stekleničke za dojenčka s cucljem, saj
lahko pri prekomernem segrevanju pride do eksplozije. Dobro premešajte
pred počivanjem in znova, preden postrežete! Preden mleko ali hrano za
dojenčke postrežete otroku, preverite njuno temperaturo. Priporočena
temperatura postrežene hrane: pribl. 37 °C.
OPOMBA: Otroško hrano je treba posebej pozorno preveriti, preden jo
postrežete, da se izognete opeklinam.
Pri pogrevanju upoštevajte ravni moči in čase v naslednji tabeli.
Navodila
Pogrevanje hrane in mleka za otroke
Pri pogrevanju upoštevajte ravni moči in čase v tej tabeli.
Testenine (npr. špagete
ali jajčne rezance) naložite
na plitev keramični
krožnik. Pokrijte s folijo
za mikrovalovne pečice.
Premešajte, preden
postrežete.
Polnjene testenine (npr.
raviole, torteline) naložite v
globok keramični krožnik.
Pokrijte s plastičnim
pokrovom. Med pogrevanjem
občasno premešajte ter
znova pred počivanjem in
preden postrežete.
Jed iz 2-3 ohlajenih sestavin
postavite na keramični
krožnik. Pokrijte s folijo za
mikrovalovne pečice.
Živilo
Porcija
Moč
Čas
Čas
počivanja
(min)
Otroška hrana
(zelenjava in
meso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Izpraznite v globok
keramični krožnik. Kuhajte
pokrito. Po kuhanju
premešajte. Pustite
počivati 2-3 minute.
Preden postrežete, dobro
premešajte in previdno
preverite temperaturo.
Kašica
za otroke
(žitarice,
mleko in
sadje)
190 g
600 W
20 s
2-3
Izpraznite v globok
keramični krožnik. Kuhajte
pokrito. Po kuhanju
premešajte. Pustite
počivati 2-3 minute.
Preden postrežete, dobro
premešajte in previdno
preverite temperaturo.
Navodila
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 30
2013-07-22 �� 10:30:35
Živilo
Mleko za
dojenčke
Porcija
100 ml
Moč
300 W
30-40 s
Od 50 s
do 1 min
Čas
počivanja
(min)
2-3
Vsa hrana mora biti odmrznjena z ravnijo moči za odmrzovanje (180 W).
Navodila
Živilo
Dobro premešajte ali
pretresite in nalijte v sterilno
stekleničko. Postavite na
sredino vrtljive plošče.
Kuhajte nepokrito. Dobro
pretresite in pustite
počivati vsaj 3 minute.
Preden postrežete, dobro
pretresite in previdno
preverite temperaturo.
Porcija
Čas
Čas (min) počivanja
(min)
Navodila
Meso
Mleta
govedina
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Svinjski zrezki
250 g
7½-8½
Kosi piščanca
500 g
(2 kosa)
14½-15½
Cel piščanec
900 g
28-30
250 g
(2 kosa)
6-7
400 g
(4 kosi)
12-13
250 g
6-7
5-25
Meso postavite na plitev keramični
krožnik. Tanjše robove zaščitite
z aluminijasto folijo. Na polovici
odmrzovanja obrnite!
15-40
Kose piščanca najprej položite na
plitev keramični krožnik obrnjene
s kožo navzdol, celega piščanca
pa s prsno stranjo navzdol. Tanjše
dele, kot so noge in perutničke,
zaščitite z aluminijasto folijo. Na
polovici odmrzovanja obrnite!
5-15
Zamrznjeno ribo postavite na
sredino plitvega keramičnega
krožnika. Tanjše dele postavite pod
debelejše. Tanjše dele zaščitite
z aluminijasto folijo. Na polovici
odmrzovanja obrnite!
5-10
Sadje razporedite na plitev,
okrogel, steklen krožnik (širok).
SLOVENŠČINA
200 ml
Čas
Perutnina
ROČNO ODMRZOVANJE
Mikrovalovne pečice so idealne za odmrzovanje hrane. Mikrovalovi hitro in
nežno odmrznejo hrano. To je lahko dobra rešitev, če se nenadoma pojavijo
nenapovedani gostje.
Perutnina mora biti pred kuhanjem dobro odtajana. Odstranite kovinske
žičke in jo vzemite iz embalaže, da tekočina odteče.
Zamrznjeno hrano postavite v posodo brez pokrova. Na polovici jo obrnite,
da tekočina odteče, in čim prej odstranite drobovje.
Občasno preverite, ali je hrana morda že topla.
Če se manjši in tanjši kosi zamrznjene hrane začnejo segrevati, jih lahko
zaščitite tako, da jih med odmrzovanjem ovijete v tanke plasti aluminijaste
folije.
Če se zunanja plast perutnine začne segrevati, ustavite odmrzovanje za 20
minut, preden nadaljujete.
Ribe, meso in perutnino pustite počivati, da se povsem odtaja. Čas
počivanja za popolno odmrzovanje je odvisen od odmrznjene količine.
Oglejte si naslednjo tabelo.
Namig:
Tanjši kosi hrane in manjše količine hrane se hitreje in
bolje odmrznejo kot debelejši kosi in večje količine. Ta
nasvet vam bo prišel prav pri naslednjem zamrzovanju in
odmrzovanju hrane.
Pri odmrzovanju hrane s temperaturo od -18 do -20 °C si pomagajte z
naslednjo tabelo.
Ribe
Ribji fileji
Sadje
Jagode
31
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 31
2013-07-22 �� 10:30:35
Živilo
Porcija
Čas
Čas (min) počivanja
(min)
MIKROVALOVI IN ŽAR
Način kuhanja združuje vročino z žara s hitrostjo kuhanja z mikrovalovi.
Funkcija deluje samo pri zaprtih vratih, ko se vrtljiva plošča vrti. Zaradi
vrtenja vrtljive plošče se hrana enakomerno zapeče. Na voljo so trije
kombinirani načini: 600 W in žar, 450 W in žar ter 300 W in žar.
Navodila
SLOVENŠČINA
Kruh
Krušno pecivo
(vsako
približno 50 g)
2 kosa
4 kosi
½-1
2-2½
Toast/Sendvič
250 g
4½-5
Kisli kruh
(pšenična in
ržena moka)
500 g
8-10
5-20
Posoda, primerna za pripravo hrane z mikrovalovi in žarom
Uporabljajte posodo, skozi katero lahko prodirajo mikrovalovi. Posoda mora
biti ognjevarna. Pri kombinirani uporabi pečice ne uporabljajte kovinske
posode. Ne uporabljajte plastične posode, saj se lahko stali.
Pecivo postavite v krogu, kruh pa
vodoravno na papirnato brisačo na
sredino vrtljive plošče. Na polovici
odmrzovanja obrnite!
Jedi, primerne za pripravo z mikrovalovi in žarom:
Hrana, primerna za pripravo v kombiniranem načinu, vključuje vse vrste
kuhanih jedi, ki jih je treba pogreti ali zapeči (npr. pečene testenine), in jedi,
ki jih je treba samo na hitro zapeči na površini. Ta način priprave hrane lahko
uporabite tudi pri debelejših porcijah hrane, pri katerih je dobro, če imajo
zapečeno, hrustljavo skorjo (npr. kosi piščanca, ki jih obrnemo na polovici
pečenja). Za več podrobnosti si oglejte tabelo za žar.
ŽAR
Pomembna opomba:
Kadar uporabljate kombinirani način (mikrovalovi in žar), mora biti grelnik
žara pod stropom pečice v vodoravnem položaju in ne ob zadnji steni v
navpičnem položaju. Če ni navedeno drugače, mora biti hrana na visokem
podstavku. V nasprotnem primeru jo postavite na vrtljivo ploščo. Oglejte si
navodila v naslednji tabeli.
Če želite, da bo hrana zapečena na obeh straneh, jo morate obrniti.
Grelnik žara je pod stropom pečice. Deluje pri zaprtih vratih, ko se vrtljiva
plošča vrti. Zaradi vrtenja vrtljive plošče se hrana lepše zapeče. Če žar 3-4
minute predhodno segrevate, bo hrana hitreje zapečena.
Posoda, primerna za žar:
Posoda mora biti ognjevarna in je lahko kovinska. Ne uporabljajte plastične
posode, saj se lahko stali.
Živila, primerna za žar:
Zarebrnice, klobase, zrezki, hamburgerji, slanina, prekajene rezine, tanke
ribje porcije, sendviči in vse vrste obloženega toasta.
Pomembna opomba:
Kadar uporabljate samo žar, mora biti grelnik žara pod stropom pečice v
vodoravnem položaju in ne ob zadnji steni v navpičnem položaju. Če ni
navedeno drugače, mora biti hrana na visokem podstavku.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 32
2013-07-22 �� 10:30:35
Priročnik za žar za zamrznjena živila
Priročnik za žar za sveža živila
Pri pečenju na žaru upoštevajte ravni moči in čase v tej tabeli.
Žar predhodno segrevajte 3-4 minute s funkcijo žara.
Pri pečenju na žaru upoštevajte ravni moči in čase v tej tabeli.
Sveža
živila
Porcija
2 kosa
4 kosi
Obložene
bagete
(paradižniki,
sir, šunka,
gobe)
Gratinirane
jedi
(zelenjava ali
krompir)
250-300 g
(2 kosa)
Testenine
(kaneloni,
makaroni,
lazanja)
400 g
400 g
450 W in
žar
450 W in
žar
Mikrovalovi
in žar
8-9
13-14
600 W
in žar
14-15
-
-
Samo
žar
2-3
Piščančji
ocvrtki
250 g
450 W in
žar
5-5½
3-3½
Pečen
krompirček
250 g
450 W in
žar
9-11
4-5
Navodila
Sveža
živila
Pecivo v krogu postavite
na podstavek. Drugo
stran peciva zapecite po
svojem okusu. Pustite
počivati 2-5 minut.
Zamrznjeni bageti
položite na podstavek
eno poleg druge. Po
pečenju na žaru pustite
počivati 2-3 minute.
Gratinirano jed dajte na
majhen okrogel krožnik
iz ognjevarnega stekla.
Krožnik postavite na
podstavek. Po kuhanju
pustite počivati 2-3
minute.
Zamrznjene testenine
dajte v majhno plitvo
pravokotno posodo iz
ognjevarnega stekla.
Posodo postavite
neposredno na vrtljivo
ploščo. Po kuhanju
pustite počivati 2-3
minute.
Piščančje ocvrtke
položite na podstavek.
Po izteku prvega časa
obrnite.
Pečen krompirček
enakomerno razporedite
po podstavku, na
katerega ste položili papir
za peko.
Rezine
toasta
Krušno
pecivo (že
pečeno)
Porcija
4 kosi
(vsak po
25 g)
2-4 kosi
Pečeni
paradižniki
Havajski
toast
(šunka,
ananas,
rezine sira)
Pečeni
krompir
200 g
(2 kosa)
400 g
(4 kosi)
2 kosa
(300 g)
250 g
500 g
Čas za Čas za
1. stran 2. stran
Navodila
(min)
(min)
Samo žar
6-8
4-5½ Rezine toasta položite
eno poleg druge na
podstavek.
Samo žar
2-3
2-3
Krušno pecivo najprej
položite neposredno na
vrtljivo ploščo v krogu in s
spodnjo stranjo navzgor.
Mikrovalovi 300 W
Samo Paradižnike narežite na
in žar
in žar
žar
polovice. Nanje dajte
nekaj sira. Razporedite
4½-5½
2-3
v krogu na plitev krožnik
iz ognjevarnega stekla.
7-8
Postavite na podstavek.
Moč
450 W in
žar
3½-4
-
600 W in
žar
4½-5½
-
8-9
SLOVENŠČINA
Krušno
pecivo (vsak
pribl. 50 g)
Čas za Čas za
Moč
1. stran 2. stran
(min)
(min)
Mikrovalovi 300 W
Samo
in žar
in žar
žar
1-1½
1-2
2-2½
1-2
Najprej popecite rezine
kruha. Obloženi toast
položite na podstavek.
Dva toasta položite
neposredno na podstavek
drug nasproti drugega.
Pustite počivati 2-3
minute.
Krompir narežite na
polovice. V krogu jih
položite na podstavek,
z odrezano stranjo proti
žaru.
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 33
2013-07-22 �� 10:30:35
SLOVENŠČINA
POSEBNI NASVETI
Čas za Čas za
1. stran 2. stran
Navodila
(min)
(min)
Kosi
450-500 g 300 W in
10-12
12-13 Kose piščanca premažite
piščanca
(2 kosa)
žar
z oljem in začimbami.
Razporedite jih v krogu, s
kostmi proti sredini. Enega
samega kosa piščanca
ne položite na sredino
podstavka. Pustite
počivati 2-3 minute.
Jagnječje
400 g
Samo žar
12-15
9-12
Zarebrnice namažite
zarebrnice/
(4 kosi)
z oljem in začimbami.
goveji
V krogu jih položite na
zrezki
podstavek. Po pečenju na
(srednji)
žaru pustite počivati 2-3
minute.
Svinjski
Mikrovalovi 300 W
Samo Svinjske zrezke namažite
zrezki
in žar
in žar
žar
z oljem in začimbami.
V krogu jih položite na
250 g
7-8
6-7
podstavek. Po pečenju na
(2 kosa)
žaru pustite počivati 2-3
minute.
Pečena
1 jabolko
300 W in
4-4½
Izdolbite sredice jabolk
jabolka
(pribl.
žar
in jih napolnite z rozinami
200 g)
in marmelado. Nanje
dajte nekaj mandljev.
2 jabolki
6-7
Jabolka položite na plitev
(pribl.
krožnik iz ognjevarnega
400 g)
stekla. Krožnik postavite
neposredno na vrtljivo
ploščo.
Pečen
1200 g
600 W in
15-18
15-18 Piščanca namažite z oljem
piščanec
žar
in začimbami. Piščanca
položite na krožnik iz
ognjevarnega stekla,
najprej s prsmi navzdol,
nato pa še s prsmi
navzgor. Po pečenju na
žaru naj počiva 5 minut.
Sveža
živila
Porcija
Moč
TOPLJENJE MASLA
50 g masla dajte v majhno globoko stekleno posodo. Pokrijte s plastičnim
pokrovom. Segrevajte 30-40 sekund z močjo 800 W, dokler se maslo ne stopi.
TOPLJENJE ČOKOLADE
100 g čokolade dajte v manjšo globoko stekleno posodo. Segrevajte 3-5 minut
z močjo 450 W, dokler se čokolada ne stopi. Med topljenjem enkrat ali dvakrat
premešajte. Pri jemanju hrane iz pečice uporabljajte kuharske rokavice.
TOPLJENJE KRISTALIZIRANEGA MEDA
20 g kristaliziranega meda dajte v manjšo globoko stekleno posodo.
Segrevajte 20-30 sekund z močjo 300 W, dokler se med ne stopi.
TOPLJENJE ŽELATINE
Suhe lističe želatine (10 g) položite za 5 minut v hladno vodo. Izsušeno želatino
postavite v manjšo posodo iz ognjevarnega stekla. Segrevajte 1 minuto z
močjo 300 W. Po topljenju premešajte.
PRIPRAVA GLAZURE/PRELIVA (ZA TORTO)
V pripravljeno glazuro (približno 14 g) vmešajte 40 g sladkorja in 250 ml hladne
vode. Kuhajte v nepokriti posodi iz ognjevarnega stekla od 3½ do 4½ minute
z močjo 800 W, dokler glazura/preliv ne postane prozoren. Med kuhanjem
dvakrat premešajte.
KUHANJE MARMELADE
600 g sadja (na primer mešane jagode) dajte v primerno veliko posodo iz
ognjevarnega stekla s pokrovom. Dodajte 300 g sladkorja za konzerviranje
in dobro premešajte. 10-12 minut kuhajte pokrito pri 800 W. Med kuhanjem
večkrat premešajte. Nalijte neposredno v majhne kozarce za marmelado s
pokrovčki z navojem. 5 minut pustite počivati na pokrovu.
KUHANJE PUDINGA
V puding v prahu vmešajte sladkor in mleko (500 ml), kot je navedeno v
navodilih proizvajalca. Uporabite primerno veliko posodo iz ognjevarnega stekla
s pokrovom. Kuhajte pokrito od 6½ do 7½ minute pri 800 W.
Med kuhanjem večkrat dobro premešajte.
ZAPEČENE MANDLJEVE REZINE
30 g narezanih mandljev enakomerno razporedite na srednje velik keramični
krožnik. Med pečenjem z močjo 600 W, ki traja od 3½ do 4½ minute, večkrat
premešajte. Pustite počivati v pečici 2-3 minute. Pri jemanju hrane iz pečice
uporabljajte kuharske rokavice.
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 34
2013-07-22 �� 10:30:35
NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Pri prvi uporabi se pojavi dim in neprijeten vonj.
• To je samo začasno, pojavi pa se zaradi gretja novega sestavnega dela. Dim in
vonj bosta popolnoma izginila po 10 minutah uporabe.
Da bi vonj hitreje odpravili, uporabite mikrovalovno pečico tako, da v omaro
postavite koncentrat limone ali limonov sok.
Če ste naleteli na katero od spodaj navedenih težav, jih poskusite odpraviti s
pomočjo danih navodil.
Če si z naštetimi smernicami ne morete pomagati pri odpravljanju težav, se
obrnite na lokalni center za pomoč strankam podjetja SAMSUNG.
Preberite naslednje informacije:
• Model in serijske številke, ki so običajno natisnjene na hrbtni strani pečice
• Podrobnosti garancije
• Jasen opis težave
Ko pritisnete gumb ( ), se pečica ne vklopi.
• So vrata povsem zaprta?
SLOVENŠČINA
To je običajen pojav.
• Kondenzacija v pečici.
• Pri vratih in ohišju uhaja zrak.
• Pri vratih in ohišju se odbija svetloba.
• Ob vratih in odprtinah za zračenje uhaja para.
Obrnite se na najbližjega trgovca ali službo za pomoč kupcem izdelkov SAMSUNG.
Hrana sploh ni skuhana.
• Ste pravilno nastavili časovnik in/ali pritisnili gumb ( )?
• So vrata zaprta?
• Ste preobremenili električno omrežje in povzročili, da je pregorela varovalka ali se
je sprožil izklopnik?
TEHNIČNI PODATKI
SAMSUNG se trudi, da bi svoje izdelke vedno izboljševal. Spremembe specifikacij
pečice in navodil za uporabnike so mogoče brez predhodnega obvestila.
Model
Hrana je preveč ali premalo kuhana.
• Je bil čas kuhanja nastavljen za ustrezno vrsto hrane?
• Je bila izbrana ustrezna raven moči?
V pečici prihaja do iskrenja in prasketanja.
• Ste uporabili posodo s kovinskimi dodatki?
• Ste v pečici pozabili vilice ali kak drug kovinski pripomoček?
• Je aluminijasta folija preblizu notranjosti pečice?
Žarnica ne deluje.
• Iz varnostnih razlogov žarnice ne menjajte sami. Obrnite se na najbližji
pooblaščeni center za pomoč strankam podjetja Samsung, da vam bo žarnico
zamenjal usposobljeni tehnik.
Pečica povzroča motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala.
• Med delovanjem pečice je opaziti rahle motnje v televizijskem ali radijskem
signalu. To je običajen pojav. Težavo odpravite tako, da pečice ne namestite v
bližini televizorjev, radijskih sprejemnikov in anten.
• Če mikroprocesor v pečici zazna motnje, lahko pride do ponastavitve zaslona.
Težavo odpravite tako, da izključite napajalni kabel in ga znova priključite.
Ponastavite čas.
MG23F301T**, MG23F302T**
Vir napajanja
230 V ~ 50 Hz
Poraba energije
Mikrovalovi
Žar
Kombinirani način
1200 W
1100 W
2300 W
Izhodna moč
100 W / 800 W (IEC-705)
Delovna frekvenca
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda hlajenja
Motorček hladilnega ventilatorja
Mere (Š x V x G)
Zunanje
Notranje
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Prostornina
23 litrov
Teža
Neto teža
Pribl. 13 kg
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 35
2013-07-22 �� 10:30:35
VPRAŠANJA ALI KOMENTARJI
DRŽAVA
BOSNIA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE V SPLETU NA
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Št. kode: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_SL.indd 36
2013-07-22 �� 10:30:35
MG23F301T**
MG23F302T**
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 1
2013-07-22 �� 10:34:33
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
ENGLISH
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other
than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves the
removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since they
are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 2
2013-07-22 �� 10:34:34
The microwave oven is intended for heating
food and beverages. Drying of food or
clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order
to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages
can result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when handling
the container.
WARNING: The contents of feeding bottles
and baby food jars shall be stirred or shaken
and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposites removed.
ENGLISH
WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child
is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be used by
children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above
and supervised.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignitions.
3
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 3
2013-07-22 �� 10:34:34
ENGLISH
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is not intended for installing in
road vehicles, caravans and similar vehicles
etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must not
be heated in sealed containers since they are
liable to explode;
The appliance should not be cleaned with a
water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy access
to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven
should be operated with the water during 10
minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a
burning smell, or smoke is emitted, unplug
the power plug immediately and contact your
nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used
on the counter or counter top use only, the
microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is operated
in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision
due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care
should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
4
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 4
2013-07-22 �� 10:34:34
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic
radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable
for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low
voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
ENGLISH
WARNING: Accessible parts may become
hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its accessible
parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
5
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 5
2013-07-22 �� 10:34:34
ENGLISH
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
6
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 6
2013-07-22 �� 10:34:35
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
ENGLISH
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
7
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 7
2013-07-22 �� 10:34:35
ENGLISH
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care,to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
WARNING
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
8
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 8
2013-07-22 �� 10:34:38
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
ENGLISH
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
CAUTION
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
9
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 9
2013-07-22 �� 10:34:40
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY.(MICROWAVE FUNCTION ONLY)
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
ENGLISH
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
10
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 10
2013-07-22 �� 10:34:40
CONTENTS
QUICK LOOK-UP GUIDE
Quick look-up guide............................................................................................. 11
Oven.................................................................................................................... 12
Control panel........................................................................................................ 12
Accessories.......................................................................................................... 13
Setting the time.................................................................................................... 14
How a microwave oven works.............................................................................. 14
Checking that your oven is operating correctly...................................................... 15
Cooking/Reheating............................................................................................... 15
Power levels......................................................................................................... 16
Using the deodorize feature.................................................................................. 16
Adjusting the cooking time................................................................................... 16
Stopping the cooking........................................................................................... 16
Setting the energy save mode.............................................................................. 16
Using the healthy cooking features....................................................................... 17
Using healthy cooking programmes : vegetables & grains................................ 17
Using healthy cooking programmes : poultry & fish........................................... 18
Power steam cooking guide
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ* models)....... 19
Using the crusty plate
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ* models)...... 21
Manual crusty cook programmes..................................................................... 21
Using the auto power defrost feature.................................................................... 22
Using the auto power defrost programmes....................................................... 23
Using the my plate feature.................................................................................... 23
Using the my plate programmes....................................................................... 23
Choosing the accessories..................................................................................... 24
Grilling.................................................................................................................. 24
Combining microwaves and the grill..................................................................... 24
Switching the beeper off....................................................................................... 25
Safety-locking your microwave oven..................................................................... 25
Cookware guide................................................................................................... 26
Cooking guide...................................................................................................... 27
What to do if you are in doubt or have a problem................................................. 35
Technical specifications........................................................................................ 35
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the Microwave (
) button one or more times.
ENGLISH
2. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. The oven beeps 4
times when cooking is over.
If you want to auto Power defrost some food.
1. Place the frozen food in the oven.
Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one or more
times.
2. Select the weight by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
If you want to add extra 30 seconds.
Leave the food in the oven.
Press +30s one or more times for each extra 30
seconds that you wish to add.
11
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 11
2013-07-22 �� 10:34:41
CONTROL PANEL
If you want to grill some food.
1. Press the Grill ( ) button.
ENGLISH
1
2. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
2
3. Press the Start/+30s ( ) button.
8
4
9
5
10
6
OVEN
1
2
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
7
8
3
9
DOOR HANDLE
VENTILATION HOLES
GRILL
LIGHT
DISPLAY
DOOR LATCHES
10
4
5
11
11
12
7. DOOR
8. TURNTABLE
9. COUPLER
10.ROLLER RING
11.SAFETY INTERLOCK HOLES
12.CONTROL PANEL
7
12
1. DISPLAY
7. STOP/ECO BUTTON
2. HEALTHY COOKING BUTTON
8. MY PLATE BUTTON
3. POWER DEFROST BUTTON
9. DEODORIZATION BUTTON
4. MICROWAVE BUTTON
10.MICROWAVE+GRILL BUTTON
5. GRILL BUTTON
11.CLOCK SETTING BUTTON
6. DIAL KNOB
(WEIGHT/SERVING/TIME)
12.START/+30s BUTTON
12
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 12
2013-07-22 �� 10:34:42
ACCESSORIES
6. Steam cooker, see page 19 to 21.
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*,
MG23F302TJ* models)
Purpose : The plastic steam cooker when using
power steam function.
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
DO NOT operate the GRILL ( ) and COMBI (
cooker.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Operation Mode
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
MW (
O
)
GRILL ( )
X
) mode with Steam
COMBI (
ENGLISH
1. Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
Purpose : The coupler rotates the turntable.
)
X
(Steam cooker)
4. Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose : The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
5. Crusty plate, see page 21-22.
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*,
MG23F302TJ* models)
Purpose:
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill combination cooking
modes. It helps keep pastry and pizza dough crisp.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
13
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 13
2013-07-22 �� 10:34:43
ENGLISH
SETTING THE TIME
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without the foods form or colour
changing.
You can use your microwave oven to:
• Defrost (manual & auto)
• Cook
• Reheat
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
Cooking Principle.
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock (
) button once or twice.
2. Turn the dial knob to set the hour.
3. Press the Clock (
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
) button.
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
4. Turn the dial knob to set the minute.
5. Press the Clock (
) button.
14
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 14
2013-07-22 �� 10:34:43
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING
CORRECTLY
COOKING/REHEATING
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Press the Microwave ( ) button.
Result :
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Microwave ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table.
1. Press the Microwave ( ) button.
Result :
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed
2. Set the time 4 to 5 minutes by turning the dial knob
and press the Start/+30s ( ) button.
Result:
ENGLISH
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Then, close the door.
2. Set the cooking time by turning the dial knob.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Result :
The cooking time is displayed.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(800 W), simply press the +30s button once for each 30 seconds of
cooking time. The oven starts immediately.
15
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 15
2013-07-22 �� 10:34:43
POWER LEVELS
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can choose among the power levels below.
You can increase the cooking time by pressing the +30s
button once for each 30 seconds to be added.
ENGLISH
Power level
Output
MWO
GRILL
HIGH
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST ( )
180 W
-
LOW/KEEP WARM
100 W
-
GRILL
-
1100 W
COMBI I (
)
600 W
1100 W
COMBI II (
)
450 W
1100 W
)
300 W
1100 W
COMBI III (
Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
1) Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press ( ) again.
2) Press the Stop ( ) button.
Result :
Cooking stops. To resume cooking, press ( ) again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
The cooking stops. If you wish to
cancel the cooking settings, press the
Stop ( ) button again.
You can also cancel any setting before starting by simply pressing Stop
( ).
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
USING THE DEODORIZE FEATURE
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke
in the oven interior. First clean the oven interior.
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use. Normal condition is standby mode and show clock when
not using.
Press the Deodorization ( ) button after you have
finished cleaning. you will hear 4 beeps.
• Press the Energy Save ( ) button.
Result :
Display off.
• To remove energy save mode, open the door or
press the Energy Save ( ) button and then display
shows current time. The oven is ready for use.
The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by
30 seconds whenever the +30s button is pressed.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
16
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 16
2013-07-22 �� 10:34:44
USING THE HEALTHY COOKING FEATURES
USING HEALTHY COOKING PROGRAMMES :
VEGETABLES & GRAINS
The Healthy Cooking Features has twenty pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can
adjust the item of the serving by turning the dial knob.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Select the type of food that you are cooking
by pressing the HEALTHY COOKING ( ) or
HEALTHY COOKING ( ) button once or more
times.
Code
2. Select the size of the serving by turning the dial
knob. (Refer to the table on the side).
Food
Portion
(g)
1
Broccoli
250
500
2
Carrots
250
3
Green
Beans
250
4
Spinach
150
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Standing
tieme
Recommendations
(min.)
1-2
Rinse and clean fresh broccoli
and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 250 g, and
add 60-75 ml (4-5 tablespoons)
for 500 g. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
1-2
Rinse and clean carrots and
prepare even slices. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
1-2
Rinse and clean green beans.
Put them evenly into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tablespoon)
water when cooking 250 g. Put
bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
1-2
Rinse and clean spinach. Put
into a glass bowl with lid. Do not
add water. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
ENGLISH
The following table presents the 12 Healthy diet auto programmes for
cooking vegetables or grains. It contains its quantities, standing times
and appropriate recommendations. Programmes 1-10 are running with
microwave energy only. Programmes 11-12 are running with a combination
of microwave and grill.
17
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 17
2013-07-22 �� 10:34:45
Food
Portion
(g)
5
Corn On
The Cob
250
(1 pcs)
6
Peeled
Potatoes
250
500
ENGLISH
Code
7
8
Brown Rice
(Parboiled)
125
Wholemeal
Macaroni
125
9
Quinoa
125
10
Bulgur
125
Standing
tieme
Recommendations
(min.)
1-2
Rinse and clean corn on the
cobs and put into an oval glass
dish. Cover with microwave cling
film and pierce film.
2-3
Wash and peel the potatoes
and cut into a similar size. Put
them into a glass bowl with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tablespoons)
water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered.
5-10
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity of
cold water (¼ l). Cook covered.
Stir before standing time and add
salt and herbs.
1
Use a large glass ovenware
dish with lid. Add ½ l hot boiling
water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir
before standing time and drain
thoroughly afterwards.
1-3
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity
of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing
time and add salt and herbs.
2-5
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity
of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing
time and add salt and herbs.
Portion
(g)
Code
Food
11
Vegetables
Gratin
500
12
Grilled
Tomatoes
400
Standing
tieme
Recommendations
(min.)
2-3
Put the vegetables, such
as precooked potato slices,
courgette slices and tomatoes
and sauce into a suitable sized
glass pyrex dish. Add grated
cheese on top. Put dish on the
rack.
1-2
Rinse and clean tomatoes, cut
them into halves and put in
an ovenware dish. Add grated
cheese on top. Put dish on rack.
USING HEALTHY COOKING PROGRAMMES :
POULTRY & FISH
The following table presents the 8 Healthy diet auto programmes for
cooking poultry and fish, its quantities, standing times and appropriate
recommendations. Programmes 1-6 are running with microwave energy only.
Programmes 7-8 are running with a combination of microwaves and grill.
Food
Portion
(g)
1
Chicken
Breast
300
(2 pcs)
2
Turkey
Breast
300
(2 pcs)
3
Fresh Fish
Fillet
300
(2 pcs)
Code
Standing
tieme
Recommendations
(min.)
2
Rinse pieces and put on a
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable.
2
Rinse pieces and put on a
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable.
1-2
Rinse fish and put on a ceramic
plate, add 1 tablespoon lemon
juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
18
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 18
2013-07-22 �� 10:34:46
Code
Food
Fresh
Salmon
Filet
5
Fresh
Prawns
6
Fresh
Trout
7
8
Roast Fish
Grilled
Salmon
Steaks
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is
designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record
time, while preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
ENGLISH
4
POWER STEAM COOKING GUIDE (ONLY
MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*,
MG23F302TJ* MODELS)
Standing
tieme
Recommendations
(min.)
300
1-2
Rinse fish and put on a ceramic
(2 pcs)
plate, add 1 tablespoon lemon
juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
250
1-2
Rinse prawns on a ceramic plate,
add 1 tablespoon lemon juice.
Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
200
2
Put 2 fresh whole fish into an
(1 fish)
ovenproof dish. Add a pinch salt,
1 tablespoon lemon juice, salt
and herbs. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
200
3
Brush skin of whole fish (trout or
(1 fish)
gilthead) with oil and add herbs and
spices. Put fish side by side, head
to tail on the high rack. Turnover, as
soon as the beep sounds.
300
2
Put fish steaks evenly on the high
(2 steaks)
rack. Turnover, as soon as the
beep sounds.
Portion
(g)
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
CONDITIONS of USE:
Do not use:
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
MAINTENANCE:
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not
use abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal
and not a manufacturing fault.
19
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 19
2013-07-22 �� 10:34:47
DEFROSTING:
Food
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will
remain in the bottom of the pot and will not harm the food.
Stew
(chilled)
ENGLISH
COOKING:
Food
Portion
Power
levels
Cooking Standing
time
time
(min.)
(min.)
Handling
Soup
(chilled)
300 g
Bowl with insert
800 W
5-6
1-2
(1-2 pcs)
tray + Lid
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add 1 tablespoon lemon juice. Cover
with lid.
Fresh
Bowl with insert
300 g
800 W
4-5
1-2
vegetables
tray + Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots,
pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size.
Put tray into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add
2 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen
Bowl with insert
300 g
600 W
7-8
2-3
vegetables
tray + Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert
tray into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir
well after cooking and standing.
Rice
250 g
800 W
15-18
5-10
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover
with lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown
rice 10 minutes.
Jacket
500 g
800 W
7-8
2-3
Bowl + Lid
potatoes
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam
bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
Artichokes
Frozen
soup
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
Fruit
compote
Cooking Standing
time
time
Handling
(min.)
(min.)
400 g
600 W
5-6
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well
before standing.
150 g
600 W
1-2
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2
frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover
with lid.
250 g
800 W
3-4
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2
tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Portion
Power
levels
Handling of power steam cooker
+
Bowl + Lid
Bowl with insert tray + Lid
20
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 20
2013-07-22 �� 10:34:47
PRECAUTIONS:
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable)
in the microwave.
Take special care when opening the lid of your steamer, because the
steam escaping may be very hot.
Use oven gloves when handling after cooking.
USING THE CRUSTY PLATE (ONLY MG23F301TC*,
MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ* MODELS)
How to clean the crusty plate
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with
clean water.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill,
but also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high
temperature of the crusty plate. Several items which you can prepare on the
crusty plate can be found in the chart (see next page).
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
ENGLISH
5. Select the appropriate cooking time and power.
(Refer to the table on the side)
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer
will be damaged.
Please Note
The crusty plate is not dishwasher-safe.
1. Place the crusty plate directly on the turntable and
preheat it with highest Microwave-Grill-Combination
[600 W + Grill (
)] by following the times and
instructions in the chart.
MANUAL CRUSTY COOK PROGRAMMES
We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with 600 W + Grill (
) function for 3-5 minutes.
Follow the times and instructions in the table.
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become
very hot.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and
eggs, in order to brown the food nicely.
Food
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Bacon
Portion
Power
Preheating
time (min.)
Cooking time
(min.)
4 slices
(80 g)
600 W + Grill
3
3½-4
< Recommendations >
Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty
plate or remove the food from the plate before cutting.
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate. Put
crusty plate on the rack.
Grilled
3. Place the food on the crusty plate.
Tomatoes
Do not place any objects on the crusty plate that
are not heat-resistant; e.g. plastic bowels.
200 g
(2 pcs)
450 W + Grill
3
4½-5
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese on
top. Arrange in a circle on crusty plate. Put crusty plate on the rack.
Never place the crusty plate in the oven without
turntable.
21
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 21
2013-07-22 �� 10:34:48
Food
ENGLISH
Burger
(Frozen)
Portion
Power
Preheating
time (min.)
Cooking time
(min.)
2 pieces
(125 g)
600 W + Grill
3
7-7½
Food
Pizza
(Chilled)
< Recommendations >
Pizza
(Frozen)
200-250 g
(2 pcs)
450 W + Grill
4
Power
Preheating
time (min.)
Cooking time
(min.)
300-350 g
450 W + Grill
4
6½-7½
< Recommendations >
Preheat crust plate. Put the chilled pizza on the plate. Put crust
plate on rack.
Preheat crusty plate. Put frozen burger in a circle on crusty plate.
Put crusty plate on the rack. Turn over after 4-5 min.
Baguettes
(Frozen)
Portion
8-9
USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put 1 baguette beside the centre, 2
baguettes side by side on the plate. Put crusty plate on rack.
300-350 g 600 W + Grill
4
9-10
The Auto Power Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish
and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on the crusty plate.
Put crusty plate on the rack.
Baked
250 g
600 W + Grill
3
5-6
Potatoes
500 g
8-9
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut potatoes in halves. Put them on the
crusty plate with the cut side to the bottom. Arrange in a circle.
Put the plate on the rack.
Fish Fingers
150 g
600 W + Grill
4
7-8
(Frozen)
(5 pcs)
9-10
300 g
(10 pcs)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put fish
fingers in a circle on the plate. Turn over after 4 min (5 pc) or
after 6 min (10 pc).
Chicken
125 g
600 W + Grill
4
5-5½
Nuggets
250 g
7½-8
(Frozen)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. Put chicken
nuggets on the plate. Put crusty plate on the rack. Turn over
after 3 min (125 g) or 5 min (250 g).
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one or more
times. (Refer to the table on the side).
2. Set the weight of food by turning the dial knob.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
• Defrosting begins.
• The oven beeps half way through
defrosting to remind you to turn the food over.
• Press ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 15 for further details.
22
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 22
2013-07-22 �� 10:34:48
USING THE AUTO POWER DEFROST PROGRAMMES
USING THE MY PLATE FEATURE
The following table presents the various Auto power Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, bread/cake on a ceramic plate.
The my plate feature has 2 pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the
number of servings by turning the dial knob. First, place the food in the
centre of the turntable and close the door.
2. Poultry
Serving
size (g)
200-1500
200-1500
3. Fish
200-1500
4. Bread/
Cake
125-625
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the My plate ( ) button once or more
times.
Standing
Recommendations
time (min.)
20-60
Shield the edges with aluminium foil.
Turn the meat over when the oven
beeps. This programme is suitable for
beef, lamb, pork, steaks, chops and
minced meat.
20-60
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over
when the oven beeps. This programme
is suitable for whole chicken and
chicken portions.
20-50
Shield the tail of the whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over when
the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes and fish fillets.
5-20 min. Put bread on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven
beeps. Place cake on a ceramic plate
and if possible, turn over, as soon as
the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the
door. This programme is suitable for
all kinds of bread, sliced or whole, as
well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This
programme is suitable for all kinds of
yeast cake, biscuit, cheese cake and
puff pastry. It is not, suitable for short/
crust pastry, fruit and cream cakes as
well as for cake with chocolate topping.
ENGLISH
Code/
Food
1. Meat
2. Select the size of the serving by turning the dial
knob. (Refer to the table on the side.)
3. Press the ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
USING THE MY PLATE PROGRAMMES
The following table presents the My Plate auto reheat programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations. Those
programmes are running with microwave energy only.
Code/Food
1. Chilled
Ready meal
Select the Manual Defrosting function with a power level of 180 W if you
want to defrost food manually. For further details on manual defrosting
and defrosting time, refer to the page 31-32.
Serving
size (g)
300-350
400-450
Standing
time (min.)
2-3
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dishes like potatoes, rice
or pasta).
23
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 23
2013-07-22 �� 10:34:49
Code/Food
ENGLISH
2. Chilled
Vegetarian
Meal
Serving
size (g)
300-350
400-450
Standing
time (min.)
2-3
4. Press the Grill ( ) button.
Result :
The follwing indications are displayed:
Recommendations
Put meal on a ceramic plate and
cover with microwave cling film.
This programme is suitable for
meals consisting of 2 components
(e.g. spaghetti with sauce or rice
with vegetables).
5. Set the Grilling time by turning the dial knob. The
maximum grilling time is 60 minutes.
CHOOSING THE ACCESSORIES
6. Press the Start/+30s ( ) button.
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill
and microwave), use only dishes that are microwavesafe and ovenproof.
Result :
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
Cookware Guide on page 26.
Grilling cooking start. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling.
This system is designed to prevent overheating of the oven.
GRILLING
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. For this purpose, a grill rack is supplied with your microwave
oven.
COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill ( ) button and set the preheat
time by turning the dial knob.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
2. Press the Start/+30s ( ) button.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
3. Open the door and place the food on the rack.
Close the door.
1. Open the oven door.
Place the food on the rack and the rack on the
turntable. Close the door.
24
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 24
2013-07-22 �� 10:34:50
2. Press the Combi (
) button.
Result :
The following indications are displayed:
600 W
2. To switch the beeper back on, press the ( ) and ( )
buttons again for two second.
Result :
• The following indication is displayed.
(microwave and grill mode)
(out power)
) button
• The oven operates with the beeper on again.
You cannot set the temperature of the grill.
SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN
3. Set the Cooking time by turning the dial knob. The
maximum grilling time is 60 minutes.
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
ENGLISH
Select the appropriate power level by pressing the Combi (
again until the corresponding power level is displayed.
1. Press the ( ) and ( ) buttons for two second.
Result :
• The oven is locked (no functions
can be selected).
• The display shows “L”.
Combination cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 600 W.
2. To unlock the oven, press the ( ) and ( ) buttons
again for two second.
SWITCHING THE BEEPER OFF
Result :
The oven can be used normally.
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the ( ) and ( ) buttons for two second.
Result :
• The following indication is displayed.
• The oven does not beep each time you press a button.
25
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 25
2013-07-22 �� 10:34:51
ENGLISH
COOKWARE GUIDE
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwave-safe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities
to protect areas against
overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Do not preheat for more than 8
minutes.
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china
are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Some frozen foods are
packaged in these dishes.
Crust plate
✓
China and
earthenware
✓
Disposable
polyester cardboard
dishes
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
✓
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper or
metal trims
Glassware
• Oven-to-tableware
✗
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
May catch fire.
✗
May cause arcing.
✓
• Fine glassware
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
✓
Microwave-safe
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
✗
✗
May cause arcing or fire.
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
May cause arcing.
• Glass jars
Metal
• Dishes
• Freezer bag twist
ties
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
• Recycled paper
✗
Plastic
• Containers
✓
• Cling film
✓
• Freezer bags
✓✗
Wax or grease-proof
paper
✓
: Recommended
✓
✓✗
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not
use Melamine plastic.
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with
a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use Caution
✗
: Unsafe
26
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 26
2013-07-22 �� 10:34:51
COOKING GUIDE
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
MICROWAVES
Portion
Power
Time
(min.)
Spinach
150 g
600 W
4½-5½
Standing
time
(min.)
2-3
Broccoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Peas
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Green beans
300 g
600 W
8-9
2-3
Mixed
vegetables
(carrots/peas/
corn)
Mixed
vegetables
(chinese style)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
300 g
600 W
8-9
2-3
Food
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter
or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Instructions
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Add 30 ml (2
tablespoon)
cold water.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Add 30 ml (2
tablespoon)
cold water.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
ENGLISH
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks
the food.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
27
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 27
2013-07-22 �� 10:34:51
Cooking Guide for rice and pasta
ENGLISH
Rice :
Pasta :
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
White rice
(parboiled)
Brown rice
(parboiled)
Mixed rice
(rice + wild rice)
Mixed corn
(rice + grain)
Pasta
250 g
800 W
16-17
Standing
time
(min.)
5
250 g
800 W
21-22
5
250 g
800 W
17-18
5
250 g
800 W
18-19
5
250 g
800 W
11-12
5
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended – see
table. Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking.
Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Instructions
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 400 ml
cold water.
Add 1000 ml
hot water.
Standing
time
(min.)
3
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
Brussels
sprouts
Carrots
250 g
5½-6½
3
250 g
4½-5
3
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Courgettes
250 g
3½-4
3
Egg plants
250 g
3½-4
3
Leeks
Mushrooms
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Food
Instructions
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.)
water.
Cut carrots into even sized
slices.
Prepare even sized florets.
Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre.
Cut courgettes into slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) water or
a knob of butter. Cook until
just tender.
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Cut leeks into thick slices.
Prepare small whole or
sliced mushrooms. Do not
add any water. Sprinkle with
lemon juice. Spice with salt
and pepper. Drain before
serving.
28
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 28
2013-07-22 �� 10:34:51
Standing
time
(min.)
3
Time
(min.)
Onions
250 g
5½-6
Pepper
Potatoes
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
3
3
Turnip
cabbage
250 g
5-5½
3
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
Instructions
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml (1
tbsp.) water.
Cut pepper into small slices.
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar
sized halves or quarters.
Cut turnip cabbage into
small cubes.
ENGLISH
Portion
Food
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
REHEATING
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to
heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid
overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Drinks
(coffee, tea
and water)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
800 W
1-1½
250 g
800 W
Soup
(chilled)
1½-2
3-3½
Standing
time
Instructions
(min.)
1-2
Pour into cup and
reheat uncovered.
Put cup/ mug in the
centre of turntable.
Keep in microwave
oven during standing
time and stir well.
2-3
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
well after reheating.
Stir again before
serving.
29
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 29
2013-07-22 �� 10:34:51
Portion
Power
Time
(min.)
Stew
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
5-6
ENGLISH
Food
Plated
meal
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
REHEATING BABY FOOD
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
3
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave
cling film. Stir before
serving.
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a
deep ceramic plate.
Cover with plastic
lid. Stir occasionally
during reheating and
again before standing
and serving.
3
Plate a meal of 2-3
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered.
Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if
overheated. Shake well before standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it
to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before
serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby food
(vegetables +
meat)
Portion Power
190 g
600 W
Time
30 sec.
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
30
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 30
2013-07-22 �� 10:34:51
Food
190 g
Baby milk
100 ml
200 ml
Time
Food
Meat
Minced beef
Pork steaks
Poultry
Chicken
pieces
Whole
chicken
MANUAL DEFROSTING
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Fish
Fish fillets
Standing
time
(min.)
Portion
Time
(min.)
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10-12
7½-8½
5-25
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time!
500 g
(2 pcs)
900 g
14½-15½
15-40
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic
plate. Shield the thinner
parts like wings and ends
with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting
time!
250 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
6-7
5-15
Put frozen fish in the middle
of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts
under the thicker parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
28-30
12-13
ENGLISH
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
Hint :
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Standing
time
Instructions
(min.)
600 W 20 sec.
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
300 W
30-40
2-3
Stir or shake well
sec.
and pour into a
sterilized glass
50 sec. to
bottle. Place into the
1 min.
centre of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
Portion Power
Instructions
31
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 31
2013-07-22 �� 10:34:51
Food
ENGLISH
Fruits
Berries
Bread
Bread rolls
(each about
50 g)
Toast/
Sandwich
German
bread
(wheat + rye
flour)
MICROWAVE + GRILL
Portion
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
250 g
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Arrange rolls in a circle or
bread horizontally on kitchen
paper in the middle of
turntable. Turn over after half
of defrosting time!
500 g
8-10
Instructions
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable,
the food browns evenly. Three combination modes are available with this
model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also,
this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned
and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through
cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and
not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has
to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the
following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill
for 3-4 minutes will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin
fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating
element is under the ceiling in the horizontal position and not on the backwall in the vertical position. Please remember that food must be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended.
32
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 32
2013-07-22 �� 10:34:51
Grill Guide for frozen food
Grill Guide for fresh food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Fresh food
Baguettes +
topping
(tomatoes,
cheese, ham,
mushrooms)
Gratin
(vegetables or
potatoes)
2 pcs
4 pcs
Power
MW +
Grill
250-300 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
8-9
400 g
450 W +
Grill
13-14
MW +
Grill
600 W +
Grill
14-15
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
2nd side
time
Instructions
(min.)
Grill only Arrange rolls in a
circle on rack. Grill the
second side of the
1-2
rolls up to the crisp
1-2
you prefer. Stand for
2-5 minutes.
Put 2 frozen
baguettes side by
side on the rack. After
grilling stand for 2-3
minutes.
-
Pasta
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
400 g
Grill only
Chicken
nuggets
250 g
450 W +
Grill
5-5½
3-3½
Oven chips
250 g
450 W +
Grill
9-11
4-5
2-3
Fresh food
Portion
Power
Toast slices
4 pcs
(each 25 g)
2-4 pieces
Grill only
1st side
time
(min.)
6-8
Grill only
2-3
MW +
Grill
300 W +
Grill
4½-5½
Bread rolls
(already
baked)
Grilled
tomatoes
Put frozen gratin into
a small, round glass
pyrex dish. Put the
dish on the rack. After
cooking stand for 2-3
minutes.
Put frozen pasta into
a small flat rectangular
glass pyrex dish. Put
the dish directly on
the turntable. After
cooking stand for 2-3
minutes.
Put chicken nuggets
on the rack. Turn over
after first time.
Put oven chips evenly
on baking paper on
the rack.
Toast hawaii
(ham,
pineapple,
cheese
slices)
Baked
potatoes
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
2 pcs
(300 g)
250 g
7-8
450 W +
Grill
3½-4
-
600 W +
Grill
4½-5½
-
500 g
Chicken
pieces
450-500 g
(2 pcs)
2nd side
time
Instructions
(min.)
4-5½
Put the toast slices side
by side on the rack.
2-3
Put bread rolls first with
the bottom side up in
a circle directly on the
turntable.
Grill only Cut tomatoes into
halves. Put some
cheese on top. Arrange
2-3
in a circle in a flat glass
pyrex dish. Place it on
the rack.
8-9
300 W +
Grill
10-12
12-13
ENGLISH
Bread rolls
(each ca.
50 g)
Portion
1st side
time
(min.)
300 W +
Grill
1-1½
2-2½
Toast the bread slices
first. Put the toast with
topping on the rack.
Put 2 toasts opposite
directly on the rack.
Stand for 2-3 minutes.
Cut potatoes into
halves. Put them in a
circle on the rack with
the cut side to the grill.
Prepare chicken pieces
with oil and spices. Put
them in a circle with the
bones to the middle.
Put 1 chicken piece
not into the centre of
the rack. Stand for 2-3
minutes.
33
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 33
2013-07-22 �� 10:34:51
ENGLISH
Fresh food
Portion
Power
Lamb
chops/
Beef steaks
(medium)
400 g
(4 pcs)
Grill only
Pork steaks
MW +
Grill
300 W +
Grill
7-8
300 W +
Grill
4-4½
250 g
(2 pcs)
Baked
apples
Roast
chicken
1 apple
(ca. 200 g)
2 apples
(ca. 400 g)
1200 g
1st side
time
(min.)
12-15
6-7
600 W +
Grill
15-18
SPECIAL HINTS
2nd side
time
Instructions
(min.)
9-12
Brush the lamb chops
with oil and spices. Lay
them in a circle on the
rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Grill only Brush the pork steaks
with oil and spices. Lay
them in a circle on the
6-7
rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Core the apples and
fill them with raisins
and jam. Put some
almond slices on top.
Put apples on a flat
glass pyrex dish. Place
the dish directly on the
turntable.
15-18 Brush chicken with oil
and spices. Put chicken
first breast side down,
second side breast side
up on pyrex dish. Stand
for 5 minutes after
grilling.
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
34
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 34
2013-07-22 �� 10:34:51
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell
will disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with
putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
ENGLISH
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Model
MG23F301T**, MG23F302T**
Power source
230 V ~ 50 Hz
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1100 W
2300 W
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13 kg approx
35
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 35
2013-07-22 �� 10:34:51
COUNTRY
BOSNIA
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
051 133 1999
BULGARIA
CROATIA
062 - SAMSUNG (062 726 786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
SLOVENIA
080 - MYSAMSUNG ( 080 69 726 7864)
www.samsung.com/si
Code No.: DE68-04178G-01
MG23F301TAK_OL_DE68-04178G-01_EN.indd 36
2013-07-22 �� 10:34:51