Samsung SC7935 Наръчник за потребителя

DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:32 PM
BG
Page 1
àÌÒÚÛ͈Ëfl Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl
èêÄïéëåìäÄóäÄ
❈ è‰Ë
ÛÔÓÚ·‡ ̇ Û‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡Ú‡
ËÌÒÚÛ͈Ëfl.
❈ ë‡ÏÓ Á‡ ÒÚ‡È̇ ÛÔÓÚ·‡.
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:32 PM
Page 2
àçëíêìäñàà áÄ ÅÖáéèÄëçéëí
1. èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ˆfl·ڇ ËÌÒÚÛ͈Ëfl. èÂ‰Ë ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ Û‰‡ ‚
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ, Û‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
Û͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ χÍËӂ͇ڇ ̇ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ Û‰‡.
2. ÇçàåÄçàÖ: ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÏÓÍË
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
ç Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÈÚ Ú˜ÌÓÒÚË.
3. íÓÁË Û‰ Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ ‰Âˆ‡ ËÎË ÌÂÏÓ˘ÌË Îˈ‡ ·ÂÁ
ÒÔˆˇÎÂÌ Ì‡‰ÁÓ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓ Îˈ Á‡ ÓÒË„Ûfl‚‡Ì ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÚÓ ÏÛ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ ÒË Ë„‡flÚ Ò Û‰‡.
4. ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ·ÂÁ ÚÓ·‡ Á‡ Ô‡ı. ᇠ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË
Á‡ÏÂÌflÈÚ ÚÓ·‡Ú‡ Á‡ Ô‡ı, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò  ̇Ô˙ÎÌË·
5. èÂ‰Ë ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ¢ÂÔÒ· ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÎ˙Á„‡˜‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
STOP (ËÎË Min.)
6. ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÍË·ËÚÂÌË ÍΘÍË, Ú΢Ë
‚˙„ÎÂÌË ËÎË Ù‡ÒÓ‚Â. ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ Û‰‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó Ô˜ÍË ËÎË ‰Û„Ë ËÁÚÓ˜ÌˈË
̇ ÚÓÔÎË̇. íÓÔÎË̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ‰ÂÙÓÏË‡ ËÎË Ó·ÂÁˆ‚ÂÚË Ô·ÒÚχÒÓ‚ËÚÂ
˜‡ÒÚË Ì‡ Û‰‡.
7. àÁ·fl„‚‡ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ËÎË ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË ‚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡,
Á‡˘ÓÚÓ Û‰˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë. ç ̇ÒÚ˙Ô‚‡ÈÚÂ Ë Ì ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÚÂÊÍË
Ô‰ÏÂÚË ‚˙ıÛ Ï‡ÍÛ˜‡. ç ·ÎÓÍË‡ÈÚ ‚ıÓ‰ÌËÚÂ Ë ËÁıÓ‰ÌËÚ ÓÚ‚ÓË Á‡
‚˙Á‰Ûı.
8. èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ËÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ ÓÚ ·ÛÚÓ̇
̇ ÍÓÔÛÒ‡. èÂ‰Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÚÓ·‡Ú‡ Á‡ Ô‡ı ËÎË ÙËÎÚËÚÂ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
Û‰‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
9. èÂ‰Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ËÎË ÂÏÓÌÚ Ì‡ Û‰‡, ËÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
10. ç Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û‰˙ÎÊËÚÂÎË ËÎË ‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎË.
11. ÄÍÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ì ‡·ÓÚË ÌÓχÎÌÓ, ËÁÍβ˜ÂÚ fl ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë ÒÂ
Ó·˙ÌÂÚ Í˙Ï ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙.
12. á‡Ïfl̇ ̇ ÔÓ‚‰ÂÌ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Í‡·ÂÎ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË ÓÚ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ ËÎË ÚÂıÌËÍ Ò
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËfl.
13. è‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò Ò‡ÏÓÂÒÚ‡ÚË‡˘ Ò ÚÂÏÓ-‰‡Ú˜ËÍ, ÍÓÈÚÓ
ËÁÍβ˜‚‡ Û‰‡ ÔË Ô„fl‚‡ÌÂ. è„fl‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ô˘ËÌÂÌÓ ÓÚ
Á‡ÔÛ¯‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡, ̇Í‡ÈÌË͇, Ú˙·‡Ú‡ ËÎË Ï‡ÍÛ˜‡. ëΉ ͇ÚÓ
ÓÚÒÚ‡ÌËÚ Ô˘Ë̇ڇ Á‡ Ô„fl‚‡ÌÂ Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ Û‰‡ ‰‡ ËÁÒÚËÌÂ, ÚÓÈ ˘Â ÒÂ
‚Íβ˜Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
BG-1
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:32 PM
Page 3
1 åéçíÄÜ çÄ èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
éÔˆËfl
éÔˆËfl
▼
éÔˆËfl
çflÍÓË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë/ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÓÚ΢‡‚‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ·.
ᇠÒ˙ı‡ÌÂÌË ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Á‡ÍÂÔÂÚ ̇Í‡ÈÌË͇ Á‡ Ú‚˙‰Ë ÔÓÍËÚËfl
‚ ÍÓÔÛÒ‡ ̇ Û‰‡.
BG-2
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:33 PM
Page 4
2 àáèéãáÇÄçÖ çÄ èêÄïéëåìäÄóäÄíÄ
2-1 èË·Ë‡Ì ̇
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ͇·ÂÎ
2-2 ÅÛÚÓÌ Á‡
‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì
 (ON/OFF)
ÇÌËχÌËÂ
ᇠËÁÍβ˜‚‡ÌÂ̇
͇·Â·ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡,
‰˙ÔÌÂÚ¢ÂÔÒ·,
‡ÌÂÒ‡ÏËfl ͇·ÂÎ.
2-3 êÖÉìãÄíéê çÄåéôçéëííÄ
1) åéÑÖãà ë ìèêÄÇãÖçàÖ éí äéêèìëÄ
MIN = ᇠ‰ÂÎË͇ÚÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË (ÔÂ‰ÂÚ‡ Ë ‰).
MAX = ᇠڂ˙‰Ë ̇ÒÚËÎÍË Ë ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË ÍËÎËÏË.
2) åéÑÖãà ë ÑàëíÄçñàéççé ìèêÄÇãÖçàÖ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
èËÂÏÌËÍ
ᇠËÁ·Ó ̇ ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË ÔË
ÒΉ̇ڇ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ
(ëÚÓÔ ➝ åËÌ ➝ ë‰ ➝ å‡ÍÒ ➝ ëÚÓÔ)
ëÂÌÁÓ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ‚Íβ˜ÂÌ Û‰
èË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò‚ÂÚ‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
2-4 êÖÉìãÄíéê çÄ ÇëåìäÄíÖãçÄíÄåéôçéëí
ᇠ̇χÎfl‚‡Ì ̇ ‚ÒÏÛ͇ÚÂÎ̇ڇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
̇ ÔÂ‰ÂÚ‡, χÎÍË ÍËÎËÏË ËÎË ‰Û„Ë ÎÂÍË Ú˙͇ÌË, ÓÚ‚ÓÂÚÂ
‚˙Á‰Û¯ÌËfl Í‡Ì
2-5 îìçäñàü àáÑìïÇÄçÖ
àÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ‚ÂÌÚË·ÚÓ‡ Ò ̇ÏË‡ ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
̇ Û‰‡.
1) àÁ‚‡‰ÂÚ χÍÛ˜‡ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡.
2) èËÒ˙‰ËÌÂÚ Í‡fl ̇ χÍÛ˜‡ Í˙Ï ËÁıÓ‰‡ ̇
‚ÂÌÚË·ÚÓ‡.
BG-3
ëÄåé ÇåéÑÖãà ë
ìèêÄÇãÖçàÖ éí äéêèìëÄ
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:33 PM
Page 5
2-6 àáèéãáÇÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ
• ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ı ÓÚ Ï·ÂÎË,
‡ÙÚÓ‚Â, ÍÌË„Ë Ë ‰.
• ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‡ÔˈÂËË – Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÎÂÍË
Ú˙͇ÌË, ÔÂ‰ÂÚ‡ Ë ‰.
• ëÍÓÒÂÌ Ì‡Í‡ÈÌËÍ – Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇
ëÍÓÒÂÌ Ì‡Í‡ÈÌËÍ
‡‰Ë‡ÚÓË, ˙„ÎË, Ú‡ÔˈÂËfl Ë ‰.
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ı
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‡ÔˈÂËË
2-7 àáèéãáÇÄçÖ çÄ çÄäêÄâçàñàíÖ áÄ èéÑéÇÖ
éÔˆËfl
ëÍÓÒÂÌ Ì‡Í‡ÈÌËÍ
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‚˙‰Ë
ÔÓÍËÚËfl (ÓÔˆËfl)
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì Ô‡ı
ëÔˆˇÎÂÌ Ì‡Í‡ÈÌËÍ
Á‡ Ô‡ÍÂÚ (ÓÔˆËfl)
BG-4
ç‡Í‡ÈÌËÍ Á‡ Ú‡ÔˈÂËË
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:33 PM
Page 6
3àçÑàäÄíéê áÄ èêÖèöãÇÄçÖ çÄ íéêÅÄíÄ áÄ èêÄï
ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò‚ÂÚË
˜Â‚ÂÌÓ, Á‡ÏÂÌÂÚ ÚÓ·‡Ú‡ Á‡ Ô‡ı.
ÇÌËχÌË : ÄÍÓ ÒΉ Á‡Ïfl̇ ̇ ÚÓ·‡Ú‡
Á‡ Ô‡ı, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ Ò‚ÂÚË
˜Â‚ÂÌÓ, ËÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ Ë ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
Ì Ò  Á‡ÔÛ¯ËΠχÍÛ˜˙Ú, ̇Í‡ÈÌËÍ˙Ú ËÎË
‚ıÓ‰fl˘ËflÚ/ËÁıÓ‰fl˘ËflÚ ÙËÎÚ˙.
ÄÍÓ ÔË ‰Ó·ÎËʇ‚‡Ì ̇
̇Í‡ÈÌË͇ ̇ 10 ÒÏ ÓÚ ÔÓ‰‡
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡
ÙËÎÚ˙‡ Ò‚ÂÚË ˜Â‚ÂÌÓ, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ Ô‡ıÓÛÎÓ‚ËÚÂÎfl.
3-1 áÄåüçÄ çÄ íéêÅÄíÄ áÄ èêÄï
3
2
1
ᇷÂÎÂÊ͇ :
åÓÊ ‰‡ Á‡Ô˜‡Ú‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓ·‡ Á‡ Ô‡ı ͇ÚÓ
Á‡ÎÂÔËÚ ҇ÏÓÁ‡ÎÂÔ‚‡˘‡Ú‡ Ò ÎÂÌÚ‡ ‚˙ıÛ ÓÚ‚Ó‡ ̇ ÚÓ·‡Ú‡.
éÔˆËfl
• èãÄíçÖçÄ íéêÅÄ áÄ èêÄï
ÄÍÓ ÒΉ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÚÓ·‡Ú‡  Ô˙Î̇ Ò Ô‡ı, ÔÓ˜ËÒÚÂÚ fl Ë fl
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
4 èéóàëíÇÄçÖ çÄ ñàäãéççàü îàãíöê (éèñàü)
ñËÍÎÓÌÂÌ ÙËÎÚ˙
ëÍÓÒÂÌ
̇Í‡ÈÌËÍ
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ Ô‡ı
ÇÌËχÌË : ᇠ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ˆËÍÎÓÌÌËfl ÙËÎÚ˙ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
BG-5
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:33 PM
Page 7
5 ëåüçÄ çÄ ÅÄíÖêààíÖ (éèñàü)
íàè ÅÄíÖêàà: ÄÄ
áÄÅÖãÖÜäÄ : ÄÍÓ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ Ì ‡·ÓÚË, ÒÏÂÌÂÚ ·‡ÚÂËËÚÂ. ÄÍÓ
ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ì Ò ÓÚÒÚ‡ÌË, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï Ì‡¯ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ‰ËÎ˙.
ÇçàåÄçàÖ
1. ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚ ËÎË ÔÂÁ‡Âʉ‡ÈÚ ·‡ÚÂËËÚÂ.
2. ç ̇„fl‚‡ÈÚ ·‡ÚÂËËÚÂ Ë Ì „Ë ı‚˙ÎflÈÚ ‚ Ó„˙Ì.
3. ç ̇Û¯‡‚‡ÈÚ ÔÓÎflÌÓÒÚÚ‡ (‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚ (+) Ë (-) )
4. ìÚËÎËÁË‡ÈÚ ·‡ÚÂËËÚ ÔÓ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ì‡˜ËÌ.
6 èéóàëíÇÄçÖ çÄ ÇïéÑüôàü îàãíöê
1
2
3
4
ᇷÂÎÂÊ͇ : ç ËÁı‚˙ÎflÈÚ ÙËÎÚ˙‡.
7 èéóàëíÇÄçÖ çÄ àáïéÑüôàü îàãíöê
éÔˆËfl: îËÎÚ˙ HEPA H11 + SILVER NANO
éÔˆËfl: îËÎÚ˙ HEPA H11
éÔˆËfl:åËÍÓÙËÎÚ˙ + SILVER NANO
BG-6
DJ68-00364G(BG-1) 0.0
1/30/07 3:33 PM
Page 8
éÔˆËfl:åËÍÓÙËÎÚ˙
ᇷÂÎÂÊ͇ : çÓ‚Ë ÙËÎÚË ËÎË ÚÓ·Ë Á‡ Ô‡ı ÏÓÊÂÚ Á‡ Á‡ÍÛÔËÚ ‚
χ„‡ÁËÌËÚÂ, ÔÓ‰‡‚‡˘Ë ÚÂıÌË͇ Samsung.
- éíëíêÄçüÇÄçÖ çÄ èêéÅãÖåà
è êéÅ ã Öå
èêàóàçÄ
åÓÚÓ˙Ú Ì ‡·ÓÚË.
êÖòÖçàÖ
ãËÔÒ‡ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
àÁÍβ˜‚‡Ì ÔË Ô„fl‚‡ÌÂ.
åÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ç‡Í‡ÈÌËÍ˙Ú, ‚‡ÍÛÛÏÌËflÚ Ï‡ÍÛ˜
ËÎË Ú˙·‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ò ÒÌËʇ‚‡.
䇷ÂÎ˙Ú Ì Ò ̇‚Ë‚‡ èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Í‡·ÂÎ˙Ú Ì Â
Ô„˙Ì‡Ú ËÎË Â Ì‡‚ËÚ
‰Ó Í‡È.
ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ.
àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ͇·Â· ̇ 2-3
ÏÂÚ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
ÔË·Ë‡Ì ̇ ͇·Â·.
è‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ÌÂ
Á‡ÒÏÛÍ‚‡ Ô‡ı.
èÓ‚ÂÂÚ ‚‡ÍÛÛÏÌËfl χÍÛ˜ Ë
„Ó Á‡ÏÂÌÂÚ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ.
èÛÍ̇ÚË̇ ËÎË ‰ÛÔ͇ ‚˙‚
‚‡ÍÛÛÏÌËfl χÍÛ˜.
çËÒ͇ ËÎË ÎËÔÒ‚‡˘‡
îËÎÚËÚ Á‡ Á‡ÔÛ¯ÂÌË Ò Ô‡ı.
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ.
èÓ‚ÂÂÚ ͇·Â·, ˘ÂÔÒ· Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
éÒÚ‡‚ÂÚ Û‰‡ ‰‡ ËÁÒÚËÌÂ.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË
Ë Á‡ÏÂÌÂÚ ÚÓ·‡Ú‡ Á‡ Ô‡ı.
èÓ‚ÂÂÚ ÙËÎÚËÚÂ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ „Ë ÔÓ˜ËÒÚÂÚÂ,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍËÚÂ.
í‡ÁË Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò ÒΉÌÓÚÓ
EMC ‰ËÂÍÚË‚‡ : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC
ÑËÂÍÚË‚‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌË : 73/23/EEC and 93/68/EEC
BG-7
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:22 PM
MK
Page 1
ìÔ‡ÚÒÚ‚Ó Á‡ ÛÔÓÚ·‡
èêÄÇéëåìäÄãäÄ
❈ èÓ˜ËÚ‡¿ÚÂ
„Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ô‰ ‰‡ ‡ÍÛ‚‡Ú ÒÓ Ó‚Ó¿
‡Ô‡‡Ú.
❈ ë‡ÏÓ Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ‚Ó Á‡Ú‚ÓÂÌË ÔÓÒÚÓËË.
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:22 PM
Page 2
ÇÄÜçàÅÖáÅÖÑçéëçàåÖêäà
1. èÓ˜ËÚ‡¿Ú „Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ. è‰ ‚ÍÎÛ˜Û‚‡ø ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
‚ÓÎڇʇڇ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÌËÓÚ ‰Ó‚Ó‰  ËÒÚ‡ ͇ÍÓ Ó̇‡¯ÚÓ Â ÔÓÒÓ˜Â̇ ̇
ÂÚËÍÂÚ‡Ú‡ Ó‰ ‰ÓÎ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
2. èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ : çÂÍÓËÒÚÂÚ¿‡Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‡ÍÓÔÓ‰ÓÚ
ËÎËÔÓÒÚË͇ڇ Ò‚·ÊÌË.
çÂÍÓËÒÚÂÚ¿‡ Á‡ ‚ÒÏÛÍÛ‚‡ø‚Ӊ‡.
3. é‚Ó¿ ‡Ôa‡Ú Ì  ̇ÏÂÌÂÚ ‰‡ „Ó ÍÓËÒÚ‡Ú ‰Âˆ‡ ËÎË ÌÂÒÚ‡·ËÎÌË Îˈ‡ ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ
ÌÂχ ÒÓÓ‰‚ÂÚÂÌ Ì‡‰œÓ Ó‰ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ó‰„Ó‚ÓÌÓ Îˈ Á‡ ‰‡ Ò ӷÂÁ·Â‰Ë ‰Â͇
ÏÓÊ ‰‡‡ÍÛ‚‡‡Ú ÒÓ‡Ô‡‡ÚÓÚ·ÂÁ·Â‰ÌÓ. ш‡Ú‡ Ú·‡‰‡ ÒÂ̇‰„Ήۂ‡‡Ú Á‡‰‡
ÒÂÒÔ˜ËÚˉ‡ ÒËË„‡‡Ú ÒÓÌ„Ó.
4. ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ·ÂÁ ‚Œ˘͇ Á‡ Ô‡‚. è‡ÁÌÂÚ ¿‡
‚Œ˘͇ڇ Ô‰ ‰‡ Ò ̇ÔÓÎÌË Á‡ Ó‰‰ÊÛ‚‡ø ̇ χÍÒËχÎ̇ ÂÙË͇ÒÌÓÒÚ.
5. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ̇ ëíéè(ËÎËåàç) Ô‰ ‰‡ „Ó ‚ÍÎÛ˜ËÚ ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ ‚Ó ¯ÚÂÍÂ.
6. ç ÍÓËÒÚÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Á‡ ÒÓ·Ë‡ø ˜ÍÓ˜Ëø‡ ËÎË ‰Ó„Ó˜Ëø‡.
óÛ‚‡¿Ú ¿‡ ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ Ó‰Ô˜ÍË ËÎË ‰Û„Ë „¿ÌË Ú·. íÓÔÎË̇ڇÏÓʉ‡ „Ë
‰ÂÙÓÏË‡ ËÎË Ó·ÂÁ·ÓË Ô·ÒÚ˘ÌËÚ‰ÂÎÓ‚Ë̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
7. àÁ·Â„ÌÛ‚‡¿Ú ÒÓ·Ë‡ø ̇ Ú‚‰Ë, ÓÒÚË Ô‰ÏÂÚË ÒÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ·Ë‰Â¿ŒË
ÏÓÊ ‰‡„Ë Ó¯ÚÂÚ‡Ú ‰ÂÎÓ‚ËÚ Á‡ ˜ËÒÚÂøÂ. ç ÒÚ‡ÔÌÛ‚‡¿Ú ̇ ˆ‚ÓÚÓ. çÂ
ÒÚ‡‚‡¿Ú ÚÂÊË̇ ̇ ˆ‚ÓÚÓ. ç ·ÎÓÍË‡¿Ú „Ë ÓÚ‚ÓËÚ Á‡ ‚ÒÏÛÍÛ‚‡ø ËÎË Á‡
ËÁ‰Û‚ÌË „‡ÒÓ‚Ë.
8. àÒÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ̇ ҇χڇ χ¯Ë̇ Ô‰ ‰‡ ¿‡ ËÒÍÎÛ˜ËÚ Ӊ
¯ÚÂÍÂ. á‡Ù‡ÚÂÚ „Ó ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ Á‡ ‰‡ „Ó ËÁ‚ΘÂÚ ͇·ÂÎÓÚ Ó‰ ¯ÚÂÍÂ Ô‰
‰‡ ‡·ÓÚËÚ ̇ ‚Œ˘͇ڇ Á‡Ô‡‚ËÎË̇ÙËÎÚËÚÂ.
9. èËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ ÏÓ‡ ‰‡ ·Ë‰Â ËÒÍÎÛ˜ÂÌ Ó‰ ¯ÚÂÍÂ Ô‰ ˜ËÒÚÂø ËÎË
Ó‰‰ÊÛ‚‡ø ̇ ‡Ô‡‡ÚÓÚ.
10. ç Ò ÔÂÔÓ‡˜Û‚‡ ÍÓËÒÚÂø ̇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ Í‡·ÂÎ.
11. ÄÍÓ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ÌÂ‡·ÓÚËÔ‡‚ËÎÌÓ,ËÒÍÎÛ˜ÂÚ „Ó ÔÂÍËÌÛ‚‡˜ÓÚË
ÒÓ‚ÂÚÛ‚‡¿Ú Ò ÒÓ Ó‚Î‡ÒÚÂÌÓÎˈÂÁ‡ ÒÂ‚ËÒË‡øÂ.
12. ÄÍÓ Í‡·ÂÎÓÚ Â Ó¯ÚÂÚÂÌ, ÏÓ‡ ‰‡ „Ó Á‡ÏÂÌ‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÓÚ, ӂ·ÒÚÂÌ ÒÂ‚ËÒ
ËÎË ÒÓÓ‰‚ÂÚÌÓ Í‚‡ÎËÙËÍÛ‚‡ÌÓ ÎˈÂÁ‡‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ͇ÍÓ‚ ·ËÎÓ ËÁËÍ.
13. è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ëχ Ò‡ÏÓÂÒÂÚË‡˜ÍË ÚÂχÎÂÌ ÔÂÍËÌÛ‚‡˜ Á‡ Á‡¯ÚËÚ‡
¯ÚÓ ‡‚ÚÓχÚÒÍË „Ó ÔÂÍËÌÛ‚‡ ‰Ó‚Ó‰ÓÚ Á‡ ÂÎÂÍÚ˘̇ ÂÌÂ„Ë¿‡ ÔË
Ô„¿ۂ‡øÂ. è„¿ۂ‡øÂÚÓÏÓʉ‡ ÒÂÔ‰ËÁ‚Ë͇ ÒÓ ·ÎÓÍË‡ø ̇
ÙËÎÚÂÓÚ, ÍÓ˜Ìˈ‡Ú‡, ˆ‚ÓÚÓ, ËÎË ˆÂ‚͇ڇ. èÓ ÓÚÒÚ‡ÌÛ‚‡ø ̇
Ô˘ËÌËÚÂÎÓÚ Ë ÔÓ ËÁ·‰Û‚‡ø ̇ ÏÓÚÓÓÚ, Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ ‡‚ÚÓχÚÒÍË ŒÂ
Ò ‚ÍÎÛ˜Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
MK-1
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:22 PM
Page 3
1 ëéëíÄÇìÇÄæÖ çÄ èêÄÇìëåìäÄãäÄíÄ
éèñà∑Ä
éèñà∑Ä
▼
éèñà∑Ä
é‰ÎËÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡‡Ú ‚Ó Á‡‚ËÒÌÓÒÚ Ó‰ ÏÓ‰ÂÎÓÚ.
èÓ‰ÎÓ„‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚Û‚‡ø Á‡ ÔÓÎÂÒÌÓ ÒÍ·‰Ë‡øÂ.
MK-2
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:22 PM
Page 4
2 êÄäìÇÄæÖ ëé èêÄÇéëåìäÄãäÄíÄ
2-1 äÄÅÖã áÄ
çÄèé∑ìÇÄæÖ
2-2 èêÖäàçìÇÄó áÄ
ÇäãìóÖçéëí/àëäãìó
Öç éëí
áÄÅÖãÖòäÄ :
á‡Ù‡ÚÂÚ „Ó
ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ Á‡ ‰‡ „Ó
ËÒÍÎÛ˜ËÚ Ӊ ¯ÚÂÍÂ.
2-3 äéçíêéãÄ çÄ ÇäãìóÖçéëí
1) äÄ∑ ÇàÑéÇà ëé äéçíêéãÄ çÄåÄòàçÄíÄ
MIN = ᇠ‰ÂÎË͇ÚÌË ÔÓ‚¯ËÌË, ̇ Ô. ÏÂÊÌË Á‡‚ÂÒË.
MAX = ᇠ„Û·Ë ÔÓ‰Ó‚Ë ËÎË ÏÌÓ„Û Ì˜ËÒÚË ÚÂÔËÒË.
2) äÄ∑ ÇàÑéÇà ëé äéçíêéãÄ çÄåÄòàçÄíÄ
äéèóÖ áÄ äéçíêéãÄ
èêàÖåçàä
èËÚËÒÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡ ÍÓÌÚÓ·
ÌÂÍÓÎÍÛ Ô‡ÚË Á‡ ‰‡ „Ó ËÁ·ÂÂÚÂ
‚ËÒÚËÌÒÍËÓÚ ÂÊËÏ.
(STOP➝ MIN ➝ MID ➝ MAX ➝ STOP)
àëèêÄÕÄó
ëà∑ÄãàóäÄ áÄ ÇäãìóÖçéëí
äÓ„‡ ŒÂ Ò ÔËÚËÒÌ ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡
‚ÍÎÛ˜Û‚‡ø “ON/OFF”, ÒË¿‡Î˘͇ڇ Á‡
‚ÍÎÛ˜ÂÌÓÒÚ Ò ԇÎË ‡‚ÚÓχÚÒÍË.
àçîêÄñêÇÖçÄ
äéçíêéãÄ
äÓԘ Á‡ ‚ÍÎÛ˜Û‚‡ø ON/OFF
2-4 äéçíêéãÄ çÄ ÇéáÑìïéí
ᇠ‰‡ Ò ̇χÎË ‚ÒÏÛÍÛ‚‡øÂÚÓ ÔË ˜ËÒÚÂø Á‡‚ÂÒË, χÎË
ÚÂÔËÒË Ë ‰Û„Ë ÎÂÒÌË ÔÓ‰ÎÓ„Ë, ÔÓ‚ÎÂÍÛ‚‡¿Ú „Ó Í‡Ô‡˜ÂÚÓ Á‡
‚ÓÁ‰Ûı Ò ‰Ó‰Â͇ Ì Ò ÓÚ‚ÓË ÓÚ‚ÓÓÚ.
2-5 ìèéíêÖÅÄ çÄ ÑìÇÄãéíé
ëÏÂÒÚÂÌÓ Â Ì‡ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ó‰ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ó‰ ΂Ó.
1) àÁ‚‡‰ÂÚ „Ó ˆ‚ÓÚÓ Ó‰ ÚÂÎÓÚÓ Ì‡ ‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ.
2) èÓ‚ÁÂÚ ¿‡ ¯ÚËÔ͇ڇ ̇ ˆ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚ‚ÓÓÚ Á‡
‰Û‚‡øÂ.
MK-3
ëÄåé äÄ∑ ÇàÑéÇà ëé
äéçíêéãÄ çÄåÄòàçÄíÄ
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:23 PM
Page 5
2-6 ìèéíêÖÅÄ çÄ ÑéÑÄíéñàíÖ
• óÂÚ͇ Á‡ ÒÓ·Ë‡øÂÔ‡¯Ë̇–Ï·ÂÎ, ÔÓÎˈË,
ÍÌË„Ë,ËÒÎ.
• ÑÓ΄‡ ˜ÂÚ͇–Á‡ÔÂÌ˘Ëø‡ËÁ‡‚ÂÒË.
• Ä·Ú͇ Á‡ ÚÂÒÌËÓÚ‚ÓË–Á‡‡‰Ë¿‡ÚÓË,
ÔÛÍ̇ÚËÌË,ÔÓˆÂÔË,ÏÂØÛÔÂÌˈË.
óÖíäÄ áÄ ëéÅàêÄæÖ
èêÄòàçÄ
ÑéãÉÄ óÖíäÄ
ÄãÄíäÄ áÄ íÖëçà
éíÇéêà
2-7 äéêàëíÖæÖ çÄ ÑéÑÄíéñàíÖ áÄ èéÑéÇà
éèñà∑Ä
íÖëçà éíÇéêà
ÉêìÅà èéÑéÇà
(àáÅéêçé)
ëéÅàêÄæÖ
èêÄòàçÄ
ëèÖñà∑ÄãÖç ÑÖã áÄ
èÄêäÖíà (àáÅéêçé)
MK-4
íÄèÄñàê
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:23 PM
Page 6
3àçÑàäÄíéê áÄ àëèéãçÖíéëí ëé èêÄÇ
ÄÍÓË̉Ë͇ÚÓÓÚ Á‡ “àÒÔÓÎÌÂÚÓÒÚ ÒÓÔ‡‚” ÔÓˆ‚ÂÌˉӉÂ͇
Ò ˜ËÒÚË, ÚÓ„‡¯‚Œ˘͇ڇ Á‡Ô‡‚ Ú·‡‰‡ ÒÂÒÏÂÌË.
áÄÅÖãÖòäÄ : ÄÍÓ ËÌˉË͇ÚÓÓÚ ”àÒÔÓÎÌÂÚÓÒÚ ÒÓ
Ô‡‚” ÔÓ‰ÓÎÊË ‰‡ ÔÓ͇ÊÛ‚‡ ˆ‚Â̇ ·Ó¿‡ Ë ÔÓ ÏÂÌÛ‚‡øÂ
̇ ‚Œ˘͇ڇ ÒÓ ÌÓ‚‡, ËÒÍÎÛ˜ÂÚ ¿‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ë
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡Îˈ‚͇ڇ, ˆ‚ÓÚÓ, ÍÓ˜Ìˈ‡Ú‡ ËÎË
ÙËÎÚÂÓÚ Á‡ ‚ÒÏÛÍÛ‚‡øÂ/ËÁ‰Û‚Û‚‡ø Ò Á‡ÔÛ¯ÂÌË.
ÄÍÓ Ë̉Ë͇ÚÓÓÚ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇
ÙËÎÚÂÓÚ Ò Á‡Ô‡ÎË ˆ‚ÂÌÓ ÍÓ„‡
Ô‡ÔÛ˜‡Ú‡ Á‡ ‚ÒÏÛÍÛ‚‡ø Î·‰Ë ̇‰ ÔÓ‰ÓÚ 10 ˆÏ,
ËÒ˜ËÒÚÂÚ ¿‡.
3-1 åÖçìÇÄæÖ çÄ ÇêÖÕàóäÄíÄ áÄ èêÄÇ
3
2
1
áÄÅÖãÖòäÄ : àÒÍÓËÒÚÂ̇ڇ ‚Œ˘͇ Á‡ Ô‡‚ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò Á‡ÎÂÔË ÒÓ Ú„‡ø ̇ ̇ÎÂÔ͇ڇ ̇ Ò‡ÏÓÎÂÔÎË‚‡Ú‡
ÎÂÌÚ‡ ¯ÚÓ ÔÓÚÓ‡ ÒÂ ÎÂÔË ‚Á ÓÚ‚ÓÓÚ.
èé àáÅéê
• áÄ ÇêÖÕàóäÄ éÑ íäÄÖçàçÄ
èÓ ÛÔÓÚ·‡, ‡ÍÓ ‚Œ˘͇ڇ Á‡ Ô‡‚ Ó‰ Ú͇ÂÌË̇  ÔÓÎ̇,
ËÒ˜ËÒÚÂÚ ¿‡ Ë ÛÔÓÚ·ÂÚ ¿‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
4 óàëíÖæÖ çÄ ñàäãéçëäàéí îàãíÖê (àáÅéêçé)
ñàäãéçëäà îàãíÖê
ÄãÄíäÄ áÄ
íÖëçà éíÇéêà
ÅìêÖçñÖ áÄ èêÄÇ
áÄÅÖãÖòäÄ : ñËÍÎÓÌÒÍËÓÚ ÙËÎÚÂ ÏÓ‡ ‰‡ Ò ÍÓËÒÚË ÒÂÍÓ„‡¯ Á‡ ‰‡ Ò Ӊ‰ÊË
χÍÒËχÎ̇ ÂÙË͇ÒÌÓÒÚ.
MK-5
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:23 PM
Page 7
5 åÖçìÇÄæÖ çÄ ÅÄíÖêààà (àáÅéêçé)
ÇàÑ ÅÄíÖêàà : ÉÓÎÂÏË̇ AA
áÄÅÖãÖòäÄ : äÓ„‡ Ô‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì ‡·ÓÚË, ÒÏÂÌÂÚÂ
„Ë ·‡ÚÂËËÚÂ. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏÓÚ ÓÔÒÚÓ¿Û‚‡, Ó·‡ÚÂÚ Ò ͇¿ ӂ·ÒÚÂÌÓ ÎˈÂ.
èêÖÑìèêÖÑìÇÄæÖ
1. çËÍÓ„‡¯Ì„ËÓÚ‚Ó‡¿ÚÂËÎËÔÓÎÌËÚ·‡ÚÂËËÚÂ.
2. çËÍÓ„‡¯Ì„ËÁ‡„‚‡¿Ú·‡ÚÂËËÚÂËÌÂÙ·¿Ú„˂ÓÓ„‡Ì.
3. çÂÏÂÌÛ‚‡¿Ú„ËÔÓÎÓ‚ËÚÂ(+),(-).
4. îÎÂÚ„˷‡ÚÂËËÚÂ̇ ÒÓÓ‰‚ÂÚÌÓÏÂÒÚÓ.
6 óàëíÖæÖ çÄ îàãíÖêéí áÄ ÇëåìäìÇÄæÖ
1
2
3
áÄÅÖãÖòäÄ : ç Ù·¿Ú „Ó ÙËÎÚÂÓÚ.
7 7îàãíÖê áÄ àáÑìÇìÇÄæÖ
éèñà∑Ä : HEPA H11 + SILVER NANO
éèñà∑Ä : HEPA H11
éèñà∑Ä:MICRO FILTER + SILVER NANO
MK-6
4
DJ68-00364G(MK-2) 0.0
1/30/07 3:23 PM
Page 8
éèñà∑Ä-MICRO FILTER
áÄÅÖãÖòäÄ : îËÎÚËÚ ËÎË ‚Œ˘ÍËÚ ¯ÚÓ Ò ÏÂÌÛ‚‡‡Ú ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÍÛÔ‡Ú Í‡¿ ÎÓ͇ÎÌËÓÚ ‰ËÒÚË·ÛÚÂ ̇ Samsung.
- Ääé àåÄíÖ èêéÅãÖå
è êéÅ ã Öå
èêàóàçÄ
ãÖä
åÓÚÓÓÚ Ì Ò ‚ÍÎÛ˜Û‚‡. çÂχ ‰Ó‚Ó‰ ̇ ÒÚÛ¿‡.
íÂχÎÂÌ ÔÂÍËÌ.
åÓÊÌÓÒÚ‡ Á‡ ‚ÒÏÛÍÛ‚‡ø çÓ„‡ÍËÚÂ, ˆ‚ÓÚÓ Á‡
‚ÒÏÛÍÛ‚‡ø ËÎË ˆÂ‚͇ڇ Ò ·ÎÓÍË‡ÌË.
ÔÓÒÚÂÔÂÌÓ Ò ̇χÎÛ‚‡.
èÓ‚ÂÂÚ „Ë Í‡·ÂÎÓÚ, ÔËÍÎÛ˜ÓÍÓÚ ËÎË
¯ÚÂÍÂÓÚ. éÒÚ‡‚ÂÚ ‰‡ Ò ËÁ·‰‡Ú.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì¯ÚÓ ·ÎÓÍË‡
Ë ÓÚÒÚ‡ÌÂÚ „Ó.
䇷ÂÎÓÚ Ì ÒÂ
̇ÏÓÚÛ‚‡ ˆÂÎÓÒÌÓ.
èӂΘÂÚ „Ó Í‡·ÂÎÓÚ 2-3 Ï. Ë
ÔËÚËÒÌÂÚ „Ó ÍÓÔ˜ÂÚÓ Á‡
̇ÏÓÚÛ‚‡øÂ.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Í‡·ÂÎÓÚ
ÒÂÔ‚ËÚ͇ΠËÎË Ô‡Í Ò ̇ÏÓÚ‡Î
ÌÂ‡ÏÌÓ.
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ Ì ÒÓ·Ë‡ èÛÍ̇ÚË̇ ËÎË ‰ÛÔ͇ ̇
ˆ‚ÓÚÓ.
̘ËÒÚÓÚËË.
èÓ‚ÂÂÚ „Ó ˆ‚ÓÚÓ Ë Á‡ÏÂÌÂÚÂ
„Ó ‡ÍÓ Â ÔÓÚ·ÌÓ.
å‡Î‡ ËÎË Ì‡Ï‡ÎÂ̇
îËÎÚÂÓÚ Â ÔÓÎÌ ÒÓ Ô‡‚.
ÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÒÏÛÍÛ‚‡øÂ.
èÓ‚ÂÂÚ „Ó ÙËÎÚÂÓÚ Ë ‡ÍÓ Â
ÔÓÚ·ÌÓ, ËÒ˜ËÒÚÂÚ „Ó Í‡ÍÓ ¯ÚÓ Â
ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚Ó ÛÔ‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ.
è‡‚ÓÒÏÛ͇Î͇ڇ  ӉӷÂ̇ ÒÓ :
EMC ÑËÂÍÚË‚‡Ú‡ : 89/336/EEC, 92/31/EEC Ë 93/68/EEC
çËÒÍÓ Ì‡ÔÓÌÒ͇ڇ ÑËÂÍÚË‚‡ : 73/23/EEC Ë 93/68/EEC
MK-7
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
EN
Page 1
Operating Instructions
VACUUM CLEANER
❈ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❈ For Indoor use only.
Register your product at www.samsung.com/global/register
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 2
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your
electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the
cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they
have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can
use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
4. Do not use the vacuum cleaner without the dust bag. Empty the dust bag before it is
full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can
deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage
the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the
hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
8. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical
outlet. Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet before caring the
dust bag and filters.
9. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the
appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and
consult an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out protection
which automatically shut off current on over heating. Overheating can be caused by
blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the cause and
cooling the motor, vacuum cleaner automatically start again.
EN-1
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 3
1 ASSEMBLING THE CLEANER
1
OPTION
OPTION
▼
OPTION
Features may vary according to model.
Parking floor nozzle for easier storage.
EN-2
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 4
2 OPERATING THE CLEANER
1
2-1 POWER CORD
2-2 ON/OFF SWITCH
NOTE
Grasp the plug to
disconnect cord from
the electrical outlet.
2-3 POWER CONTROL
1) BODY-CONTROL TYPE
MIN = For delicate surface e.g. net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.
2) REMOTE-CONTROL TYPE
CONTROL-BUTTON
RECEIVER
Press control button repeatedly
to select correct mode.
(STOP ➝ MIN ➝ MID ➝ MAX ➝ STOP)
SENDER
POWER LAMP
When pushed the “ON/OFF” switch button,
the Power lamp is turned on automatically.
INFRARED-CONTROL
ON/OFF switch button
2-4 AIR CONTROL
To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other
light fabrics, pull the tap air until the hole is open.
BODY CONTROL TYPE ONLY
2-5 USING THE BLOWER
Located on the left rear side of the cleaner.
1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.
EN-3
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 5
2-6 USING THE ACCESSORIES
DUSTING BRUSH
• Dusting brush - for furniture, shelves, books,
etc.
• Upholstery brush - for cushions and drapery.
• Crevice tool - for radiators, crevices, comers,
between cushions.
UPHOLSTERY BRUSH
CREVICE TOOL
2-7 USING FLOOR TOOLS
OPTION
CREVICE
HARD FLOOR (OPTION)
DUSTING
PARQUET SPECIALIST (OPTION)
EN-4
UPHOLSTERY
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 6
3 DUST FULL INDICATOR
1
If the "Dust Full" indicator turns to red color while you are
cleaning, the dust bag requires replacement
NOTE : If the "Dust Full" indicator continues to display
red color even after having changed bag into
new one, turn the cleaner off and check if
there is any clogging in the hose,tube,floor
nozzle,or on the inlet/outlet filter.
If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10
cm above flat floor, clean it.
3-1 CHANGING THE DUST BAG
3
2
1
NOTE : A used dust bag can be sealed by removing the paper
from the adhesive strip and sealing the strip over the hole.
OPTIONAL
• FOR CLOTH BAG
After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and
use it again.
4 CLEANING THE CYCLONE FILTER(OPTIONAL)
CYCLONIC FILTER
CREVICE
TOOL
DUST
BARREL
NOTE : The Cyclone Filter must be used at all times to retain optimum efficiency.
EN-5
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 7
5 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)
BATTERY TYPE : AA Size
NOTE : When the vacuum cleaner does not operate, replace the batteries.
If the problem persists, please contact our authorized dealer.
WARNING
1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) terminals.
4. Dispose the batteries properly.
6 CLEANING THE INLET FILTER
1
2
3
NOTE : Don’t throw away the filter.
7 OUTLET FILTER
OPTION : HEPA H11 + SILVER NANO
OPTION : HEPA H11
OPTION-MICRO FILTER + SILVER NANO
EN-6
4
DJ68-00364G(EN-3) 0.0
1/30/07 3:29 PM
Page 8
OPTION-MICRO FILTER
NOTE : Replacement filters or bags can be bought from your local Samsung distributor.
- IF YOU HAVE A PROBLEM
PROBLEM
Motor does not start.
CAUSE
REMEDY
No power supply.
Thermal cut-out.
Nozzle, suction hose or tube
is blocked.
Check cable, plug and socket.
Leave to cool.
Check for blockage and
remove.
Check that the cord is not
twisted or wound unevenly.
Pull the cord out 2-3m and
push down the cord rewind
button.
Vacuum cleaner does not
pick up dirt.
Crack or hole in hose.
Check hose and replace if
required.
Low or decreasing suction
Filter is full with dust.
Please check filter and, if
required, clean as illustrated
in the instructions.
Suction force is gradually
decreasing.
Cord does not rewind fully.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC
EN-7
DJ68-00364G REV(0.0)