Samsung MWF300G Mikrovlnná trouba s grilem, ovládání EasyTronic, 23 l Uživatelská přiručka

MG23F301E**
MG23F302E**
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i
zasady przygotowywania potraw
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego
montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 1
5/17/2013 9:15:52 AM
Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ
NA PRZYSZŁOŚĆ.
Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są
przestrzegane przez cały czas korzystania z kuchenki.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z
poniższymi instrukcjami.
POLSKI
Jak korzystać z instrukcji obsługi
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja
obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu
kuchenki mikrofalowej dotyczących:
• zasad bezpieczeństwa
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
Legenda dla symboli i ikon
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia
mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie
pożarem
Ostrzeżenie; gorąca
powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał
wybuchowy
NIE próbować.
NIE dotykać.
NIE rozmontowywać.
Postępować zgodnie z
instrukcjami.
Odłącz wtyczkę zasilania z
gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie
jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem.
Skontaktować się z
centrum serwisowym.
Uwaga
OSTRZEŻENIE
(Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli
drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone —
usterki muszą najpierw zostać naprawione przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności
serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca
zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem
mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane
może być bardzo niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie
mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
Ważne
2
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 2
5/17/2013 9:15:53 AM
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy
wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania;
pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu
zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów
w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego
wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość
butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy
wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie
należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych,
ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej
wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni
i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w
pojazdach drogowych, przyczepach itp.
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki
mikrofalowej tylko po przekazaniu im odpowiednich
informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie
z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z
niewłaściwym jej użyciem.
OSTRZEŻENIE: Z urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w
zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8 lat.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub
papierowych pojemnikach powinno odbywać się
pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na
ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych
ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami,
zapłonem i pożarem.
3
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 3
5/17/2013 9:15:53 AM
POLSKI
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np.
dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez
inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się
urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony
przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Płyny i inna żywność nie mogą
być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem;
Nie należy czyścić urządzenia strumieniem wody.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim
kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy
dostęp do jej wnętrzna i do panelu sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić
do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd
spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym
serwisem.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana
jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy
umieszczać jej na półkach.
OSTRZEŻENIE (Tylko funkcja kuchenki) –
Opcjonalnie
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z
trybu łączonego wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy
zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia
łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie
należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości
porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
4
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 4
5/17/2013 9:15:53 AM
Urządzenie i przewody należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego
roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą
o współpracy z zewnętrznym urządzeniem
wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego
sterowania.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2
Klasy B według ISM. Definicja grupy 2
obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w
których przypadku energia o częstotliwości
radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub
wykorzystywana w formie promieniowania
elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe
do użytku w gospodarstwach domowych i
lokali podłączonych bezpośrednio do sieci
niskiego napięcia, która dostarcza prąd do
budynków wykorzystywanych w celach
mieszkaniowych.
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo
dostępne części nagrzewają się. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej
ósmego roku życia powinny korzystać z urządzenia
wyłącznie pod stałą kontrolą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8.
roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie
wolno używać środków zawierających składniki
ścierne lub ostrych szczotek metalowych,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co
może doprowadzić do pęknięcia szyby.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie
mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna
powierzchnia mogą się nagrzewać.
5
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 5
5/17/2013 9:15:53 AM
POLSKI
Instalowanie kuchenki mikrofalowej
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od
podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość
odpowiednią do ciężaru kuchenki.
20 cm
10 cm z
1.Instalując kuchenkę, zapewnij
od góry
tyłu
jej odpowiednią wentylację,
pozostawiając przynajmniej 10 cm
85 cm od
10 cm po
podłogi
bokach
przestrzeni z tyłu i po bokach
urządzenia oraz 20 cm nad
urządzeniem.
2.Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza
kuchenki.
3.Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Sprawdź, czy taca obraca się swobodnie.
(Dotyczy wyłącznie modeli z tacą obrotową).
4.Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód
zasilający musi zostać wymieniony przez producenta,
w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną
osobę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel
należy podłączyć do odpowiedniego uziemionego
gniazdka prądu zmiennego.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących
lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu
zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać
parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła
zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać
takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony
z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie
drzwiczek zwilżoną szmatką.
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić
regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
(Tylko model z tacą obrotową)
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, aby można
było prawidłowo zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
1.Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą
miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
6
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 6
5/17/2013 9:15:53 AM
obrócić o 45° ku dołowi i wyczyścić go. (Dotyczy
wyłącznie modeli z obrotowym elementem grzejnym).
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub
oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku
prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy
drzwiczki lub ich uszczelnienie, w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli
kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub
pojawiły się wątpliwości dotyczące jej działania:
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem
Jeśli przez pewien czas nie zamierzasz korzystać z
kuchenki, umieść ją w miejscu suchym i niezakurzonym.
Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na
działanie kuchenki.
Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do
POLSKI
2.Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach
lub na pierścieniu obrotowym kuchenki należy
usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3.Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości
jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy
umieścić na tacy obrotowej kuchenki szklankę
rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją
przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4.W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w
zmywarce).
NIE WOLNO wlewać wody do otworów
wentylacyjnych. NIE WOLNO używać produktów
zawierających składniki ścierne i rozpuszczalników.
Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia
uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia
prawidłowego zamykania drzwiczek.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą
roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy
zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Podczas czyszczenia górnej części
wnętrza komory element grzejny można
7
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 7
5/17/2013 9:15:54 AM
POLSKI
zastosowań komercyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy
wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić
wymianę żarówki.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi
rękami.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu
zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli
do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja,
np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
OSTRZEŻENIE
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub
uderzać go.
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie
przez wykwalifikowanych pracowników.
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także
szklanymi i innymi wrażliwymi przedmiotami.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w
zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki
mikrofalowej.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika,
alkoholu, urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do
czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia
strumieniem pary.
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada
danym technicznym produktu.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub
materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia
w wilgotnym, tłustym lub zakurzonym miejscu, ani tam,
gdzie urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie wolno
instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko
wycieku gazu, ani na nierównej powierzchni.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie
używaj rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie
wkładaj go między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a
także obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku
uszkodzenia wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego
należy skontaktować się z najbliższym serwisem.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze
wszystkimi miejscowymi przepisami.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy
regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów
styku przy użyciu suchej szmatki.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej
drzwiczkach żadnych przedmiotów.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani
kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych
substancji, np. środków owadobójczych.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania
wtyczki zasilania.
8
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 8
5/17/2013 9:15:57 AM
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów
łatwopalnych. Podczas podgrzewania posiłków lub napojów
z alkoholem należy zachować szczególną ostrożność. Opary
alkoholu mogą zetknąć się z gorącymi elementami kuchenki.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to
zapobiec ich przypaleniu.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie;
należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą
one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub
zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników,
a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w
kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach
dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy
ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec,
należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co
najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.
W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby
zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE
pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
POLSKI
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas
otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie
uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub
papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki
wydobywa się gorące powietrze. Kuchenka może się również
przegrzać i automatycznie wyłączyć. Do momentu jej
schłodzenia ponowne włączenie nie będzie możliwe.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy
zawsze używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia
przypadkowych oparzeń.
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej
10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub
płynami.
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy
zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać
przynajmniej 20 sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na
wyciągnięcie ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez
gorące powietrze lub parę.
PRZESTROGA
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30
minutach. Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest
używana, stała w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję
energii mikrofal po przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych
metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi
zdobieniami, szpikulców, widelców itd. Należy usunąć
druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków
elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do
uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w
niniejszej instrukcji. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru
lub odzieży.
9
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 9
5/17/2013 9:15:58 AM
POLSKI
Środki ostrożności zapobiegające
możliwej ekspozycji na nadmierne działanie
promieniowania mikrofalowego
(tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się
do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy
zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od
opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku
pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.
samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia.
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie
wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami.
Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada
za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia
lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić
użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki
z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach
bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów
do otworów blokad.
(b)Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami
kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się
jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą,
miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać,
dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta.
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się
drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d)Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio
przeszkolonych przez producenta.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
Naprawienie urządzenia, wymiana akcesorium lub naprawa uszkodzenia
obudowy podlega opłacie, jeśli urządzenie i/lub akcesorium zostało
uszkodzone przez klienta. Powyższy warunek dotyczy następujących
uszkodzeń:
(a) Wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek,
uchwytu, panelu zewnętrznego i panelu sterowania.
(b)Uszkodzenia lub zgubienia tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i
drucianej podstawki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
10
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 10
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
5/17/2013 9:15:58 AM
Spis treści
Skrócona instrukcja obsługi
Skrócona instrukcja obsługi......................................................................11
Przygotowywanie posiłku.
Piekarnik..................................................................................................12
1. Umieść jedzenie w kuchence.
Wybierz poziom mocy urządzenia, obracając
pokrętło REGULACJI MOCY GOTOWANIA.
Panel sterowania......................................................................................12
Ustawianie godziny...................................................................................14
2. Wybierz czas gotowania, obracając pokrętło
CZAS/WAGA (
).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę po około
dwóch sekundach.
Jak działa kuchenka mikrofalowa..............................................................14
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki...........................................15
Gotowanie/Podgrzewanie.........................................................................15
POLSKI
Akcesoria.................................................................................................13
Rozmrażanie żywności o określonej wadze.
Poziomy mocy..........................................................................................16
1. Za pomocą pokrętła REGULACJI MOCY
GOTOWANIA wybierz symbol Rozmrażanie
(waga).
Dostosowywanie czasu pracy...................................................................16
Zatrzymywanie pracy kuchenki.................................................................16
Rozmrażanie (czas)...................................................................................16
2. Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
), aby ustawić
odpowiednią wagę.
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę po około
dwóch sekundach.
Korzystanie z funkcji rozmrażanie (waga)..................................................17
Korzystanie z programów funkcji rozmrażanie (waga).........................17
Porady dotyczące gotowania na parze
(tylko modele MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*,
MG23F302EJ*).........................................................................................17
Zmiana czasu gotowania.
Porady dotyczące użycia talerza teflonowego
(tylko modele MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*,
MG23F302EJ*).........................................................................................19
Programy ręcznego opiekania na krucho............................................19
Pozostaw potrawę w kuchence.
Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
czasu.
Wybór akcesoriów....................................................................................20
Grillowanie.
Grillowanie................................................................................................20
1. Za pomocą pokrętła REGULACJI MOCY
GOTOWANIA wybierz symbol Grill.
Tryb łączony mikrofal i grilla.......................................................................21
) od określonego
Lista naczyń i przyborów kuchennych.......................................................22
Zasady przygotowywania potraw..............................................................23
2. Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
), aby ustawić
odpowiedni czas.
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę po około
dwóch sekundach.
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości...................31
Parametry techniczne...............................................................................31
11
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 11
5/17/2013 9:15:59 AM
Piekarnik
Panel sterowania
1
2
4
3
5
POLSKI
1
2
6
7
8
9
10
11
1. UCHWYT DRZWICZEK
7. DRZWICZKI
2. OTWORY WENTYLACYJNE
8. TACA OBROTOWA
3. GRILL
9. ŁĄCZNIK
4. OŚWIETLENIE
10.PIERŚCIEŃ OBROTOWY
5. POKRĘTŁO CZAS/WAGA
11.OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
6. ZATRZASKI DRZWICZEK
3
12
6
4
7
5
8
12.ZMIENNE POKRĘTŁO
REGULACJI MOCY
GOTOWANIA
1. WYŚWIETLACZ
5. KOMBI (Mikrofale z Grillem)
2. POKRĘTŁO CZAS/WAGA
6. ROZMRAŻANIE (WAGA)
3. ROZMRAŻANIE (CZAS)
7. GRILL
4. ZMIENNE POKRĘTŁO
REGULACJI MOCY
GOTOWANIA
8. PRZYCISK USTAWIANIE
ZEGARA
12
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 12
5/17/2013 9:15:59 AM
Akcesoria
5. Naczynie do gotowania na parze — patrz
strony od 17 do 18 (tylko modele MG23F301EF*,
MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ*).
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
Przeznaczenie: plastikowego naczynia do
gotowania na parze należy używać w przypadku
korzystania z funkcji gotowania na parze.
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
2.Taca obrotowa – umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
Przeznaczenie:
NIE WOLNO używać trybów grilla ( ) i łączonego (
korzystania z naczynia do gotowania na parze.
Taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.
Tryb pracy
3.Druciana podstawka – umieszczana na tacy
obrotowej.
Przeznaczenie:
POLSKI
1. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku
kuchenki.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
(naczynie do
gotowania na
parze)
Druciana podstawka może być
używany do grillowania oraz
gotowania w trybie kombinowanym.
MIKROFALE (
O
)
GRILL ( )
X
) w przypadku
TRYB KOMBINOWANY (
)
X
4.Talerz teflonowy, patrz strona 19~20.
(tylko modele MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC*, MG23F302EJ*)
Przeznaczenie:
Teflonowy talerz służy do
lepszego przypiekania potraw w trybie łączonym
kuchenki mikrofalowej lub grilla. Służy także do
przygotowywania na krucho ciast i spodów do pizzy.
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
13
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 13
5/17/2013 9:16:00 AM
POLSKI
Ustawianie godziny
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy
zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”,
„88:88” lub „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i
24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• po awarii zasilania
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których
energia umożliwia gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego
postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
• rozmrażania (ręcznego i automatycznego);
• gotowania;
• podgrzewania.
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na
czas letni lub zimowy.
Zasada działania.
1. Mikrofale generowane przez magnetron
rozprzestrzeniają się równomiernie, padając na
pożywienie obracające się na tacy. Dzięki temu
pożywienie jest przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie do
głębokości około 2,5 cm. Proces jest kontynuowany,
gdyż temperatura rozprasza się wewnątrz
pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego naczynia i
właściwości pożywienia:
• ilości i gęstości,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy niezamrożone).
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień urządzenia lub pracy w tymczasowym
trybie zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie
zostanie anulowane, a po 25 minutach zostanie wyświetlony zegar. Jeśli
drzwiczki są otwarte, lampa kuchenki jest wyłączana po 5 minutach.
1.Aby wyświetlić czas w formacie:
24-godzinnym
12-godzinnym
Naciśnij przycisk ( ) jeden lub dwa razy.
2. Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
godzinę.
3. Naciśnij przycisk (
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki
zjawisku rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet
po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać czasów
przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej instrukcji,
aby zapewnić:
).
4. Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
minuty.
5. Naciśnij przycisk (
), aby ustawić
• równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej
pożywienia,
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
), aby ustawić
).
14
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 14
5/17/2013 9:16:00 AM
Sprawdzanie poprawności działania
kuchenki
Gotowanie/Podgrzewanie
1. Ustaw poziom mocy za pomocą pokrętła
REGULACJI MOCY GOTOWANIA.
(MOC MAKSYMALNA: 800 W)
1. Ustaw poziom mocy za pomocą pokrętła
REGULACJI MOCY GOTOWANIA.
2. Określ czas, obracając pokrętło CZAS/WAGA
(
).
2. Ustaw czas na 4 lub 5 minut, obracając pokrętło
CZAS/WAGA (
).
Efekt:
POLSKI
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy zawsze sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem
kuchenki bez nadzoru.
Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij
drzwi.
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka
działa poprawnie.
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu po prawej stronie
drzwiczek. Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Następnie zamknij
drzwi.
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego
zakończeniu wyemitowane zostaną
4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni
sygnałem dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego
zakończeniu wyemitowane zostaną
4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni
sygnałem dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
elektrycznego. Taca obrotowa musi być włożona na swoje miejsce
w kuchence. Jeśli używany jest inny poziom mocy niż maksymalny,
zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
Moc gotowania można zmienić w trakcie procesu przyrządzania
żywności, korzystając z pokrętła REGULACJI MOCY GOTOWANIA.
15
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 15
5/17/2013 9:16:00 AM
Poziomy mocy
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
POLSKI
Poziom mocy
1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:
Otwórz drzwiczki.
Moc wyjściowa
MIKROFALE
GRILL
WYSOKI
800 W
-
PODWYŻSZONY
600 W
-
ŚREDNI
450 W
-
OBNIŻONY
300 W
-
ROZMRAŻANIE (CZAS)
180 W
-
Rozmrażanie (czas)
ROZMRAŻANIE (WAGA)
180 W
-
NISKI / UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
100 W
-
Funkcja Rozmrażanie (czas) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
-
1100 W
NISKI POZIOM MIKROFAL + GRILL
300 W
1100 W
ŚREDNI POZIOM MIKROFAL + GRILL
450 W
1100 W
WYSOKI POZIOM MIKROFAL + GRILL
600 W
1100 W
GRILL
Efekt:
2. Aby całkowicie zatrzymać:
Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
) maksymalnie w
lewo. Zostanie wyświetlony komunikat „Current time”
(Aktualny czas).
1. Za pomocą pokrętła REGULACJI MOCY
GOTOWANIA wybierz symbol Rozmrażanie (czas).
2. Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
), aby ustawić
odpowiedni czas.
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego zakończeniu
wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć
czas gotowania.
W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas
gotowania.
Dostosowywanie czasu pracy
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Dostosuj pozostały czas gotowania za pomocą pokrętła
CZAS/WAGA (
).
Aby wydłużyć lub skrócić czas podczas gotowania,
obróć pokrętło w prawo lub w lewo.
16
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 16
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki.
Wybierz funkcję Rozmrażanie (czas) i ustaw poziom mocy na 180 W,
jeśli chcesz ręcznie uruchomić proces rozmrażania. Więcej informacji
na temat funkcji Rozmrażanie (czas) oraz czasu rozmrażania można
znaleźć na str. 27.
5/17/2013 9:16:01 AM
Korzystanie z funkcji rozmrażanie (waga)
Porady dotyczące gotowania na parze
(tylko modele MG23F301EF*, MG23F301EJ*,
MG23F302EF*, MG23F302EJ*)
Funkcja Rozmrażanie (waga) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
2. Obróć pokrętło CZAS/WAGA (
odpowiednią wagę.
Efekt:
), aby ustawić
POLSKI
Naczynie do gotowania na parze pozwala szybko przyrządzić smaczne i zdrowe
potrawy w kuchence mikrofalowej Samsung.
Stanowi idealne rozwiązanie do gotowania ryżu, makaronu, warzyw itp., ponieważ
znacznie skraca czas przygotowania, a jednocześnie pozwala zachować wartości
odżywcze potrawy.
Naczynie do gotowania na parze składa się z trzech elementów:
1. Za pomocą pokrętła REGULACJI MOCY
GOTOWANIA wybierz symbol
Rozmrażanie (waga).
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego zakończeniu wyemitowane
zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna
godzina.
Misa
Wewnętrzna taca
Pokrywka
Wszystkie elementy wytrzymują temperatury od -20 °C do 140 °C.
Mogą z powodzeniem służyć do przechowywania żywności w zamrażarce. Misy i
pokrywki można używać razem lub osobno.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
WARUNKI EKSPLOATACJI:
Nie używać do:
• gotowania żywności z dużą zawartością cukru lub tłuszczu;
• przyrządzania potraw z użyciem funkcji grilla, termoobiegu lub na tradycyjnej kuchence.
Przed użyciem naczynia po raz pierwszy należy je dokładnie umyć w wodzie z
dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Czas gotowania potraw podano w tabeli na kolejnej stronie.
Korzystanie z programów funkcji rozmrażanie (waga)
Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania.
Połóż zamrożone jedzenie na tacy obrotowej.
Po usłyszeniu sygnału obróć je na drugą stronę.
Zachowaj odpowiedni czas oczekiwania po zakończeniu działania funkcji
Rozmrażanie (waga).
Potrawa
Porcja
Czas oczekiwania
Mięso
200-1500 g
20-60 min
Drób
200-1500 g
20-60 min
Ryby
200-1500 g
20-50 min
KONSERWACJA:
Zalecenia
Naczynie do gotowania na parze można myć w zmywarce.
W przypadku mycia ręcznego myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Nie używać szorstkich gąbek.
Niektóre rodzaje warzyw (np. pomidory) mogą powodować przebarwienia
plastiku. Jest to nieuchronne i nie stanowi wady produkcyjnej wyrobu.
Osłoń brzegi folią
aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć je na drugą
stronę.
ROZMRAŻANIE:
17
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 17
Umieścić zamrożone pożywienie w naczyniu do gotowania na parze, nie przykrywając
go pokrywką. Dzięki temu woda pozostanie na dnie naczynia i nie zniszczy potrawy.
5/17/2013 9:16:01 AM
POLSKI
GOTOWANIE:
Potrawa
Porcja
Karczochy
300 g
(1-2 szt.)
Czas
Poziomy
gotowania
mocy
(min)
800 W
5-6
Czas
oczekiwania
(min)
1-2
Obsługa
Misa z wewnętrzną
tacą i pokrywką
300 g
800 W
4-5
1-2
Misa z wewnętrzną
tacą i pokrywką
300 g
600 W
7-8
2-3
250 g
800 W
15-18
5-10
Misa z wewnętrzną
tacą i pokrywką
Potrawy
duszone
(schłodzone)
500 g
800 W
7-8
2-3
600 W
5-6
1-2
3-4
1-2
Obsługa
Misa z pokrywką
Instrukcje - Zupę przelać do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie zamieszać.
400 g
800 W
8-10
2-3
Misa z pokrywką
Instrukcje - Mrożoną zupę przełożyć do naczynia. Przykryj naczynie
pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie zamieszać.
250 g
800 W
3-4
2-3
Misa z pokrywką
Instrukcje - Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele) zważyć, a
następnie umyć, obrać ze skórki i pociąć na równe kawałki. Przełożyć do
naczynia. Dodać 1-2 łyżki wody oraz 1-2 łyżki cukru. Przykryć pokrywką.
Misa z pokrywką
+
Misa z pokrywką
Misa z pokrywką
Misa z wewnętrzną tacą i pokrywką
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Instrukcje - Zważyć i opłukać ziemniaki, a następnie umieścić je w
naczyniu. Dodać 3 łyżki wody. Przykryj naczynie pokrywką.
400 g
800 W
Czas
oczekiwania
(min)
Obsługa naczynia do szybkiego gotowania na parze
Instrukcje - Włożyć ryż do naczynia. Dodaj 500 ml zimnej wody. Przykryj
naczynie pokrywką. Po ugotowaniu powinno się odczekać 5 minut (ryż
biały) lub 10 minut (ryż brązowy).
Ziemniaki w
mundurkach
400 g
Kompot
owocowy
Instrukcje - Mrożone warzywa umieścić w naczyniu. Włożyć tacę do
naczynia. Dodać łyżkę wody. Przykryj naczynie pokrywką. Po ugotowaniu i
zakończeniu czasu oczekiwania dokładnie zamieszać.
Ryż
Zupy
(schłodzone)
Czas
Poziomy
gotowania
mocy
(min)
Mrożone pyzy 150 g
600 W
1-2
2-3
Misa z pokrywką
drożdżowe z
Instrukcje - Pyzy zwilżyć z wierzchu zimną wodą. Umieścić 1-2 mrożone
nadzieniem
pyzy razem w naczyniu. Przykryj naczynie pokrywką.
owocowym
Instrukcje - Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej
wielkości zważyć warzywa (np. brokuły, kalafior, marchew, pieprz). Włożyć
tacę do naczynia. Równomiernie rozmieścić warzywa na tacy. Dodać 2
łyżki wody. Przykryj naczynie pokrywką.
Mrożone
warzywa
Porcja
Zupa
mrożona
Instrukcje - Karczochy opłukać i oczyścić. Włożyć tacę do naczynia.
Położyć karczochy na tacy. Dodać łyżkę soku z cytryny. Przykryj naczynie
pokrywką.
Świeże
warzywa
Potrawa
Należy zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania
pokrywki, ponieważ para, która wytworzyła się w naczyniu może być
bardzo gorąca.
Misa z pokrywką
Instrukcje - Włożyć potrawę do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie zamieszać.
Nagrzane naczynie chwytać po założeniu rękawic kuchennych.
18
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 18
5/17/2013 9:16:01 AM
Porady dotyczące użycia talerza teflonowego
(tylko modele MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC*, MG23F302EJ*)
Sposób czyszczenia teflonowego talerza
Talerz teflonowy należy myć ciepłą wodą z detergentem, po czym
spłukać czystą wodą.
Nie należy używać szczotki do szorowania lub szorstkiej gąbki,
ponieważ mogą one uszkodzić górną warstwę talerza.
Uwaga
Talerza teflonowego nie można myć w zmywarce.
Programy ręcznego opiekania na krucho
1. Umieść talerz bezpośrednio na tacy obrotowej i
rozgrzej go, używając maksymalnej mocy dostępnej
w trybie łączonym kuchenki mikrofalowej i grilla
[600 W + Grill (
)], stosując się do instrukcji oraz
czasów umieszczonych w tabeli.
Pamiętaj, aby wyjmując talerz zawsze nosić rękawice kuchenne,
ponieważ jest bardzo gorący.
POLSKI
Talerz służy do lepszego przypiekania potraw nie tylko z wierzchu przy
pomocy grilla, ale także od spodu dzięki temperaturze samego talerza.
W tabeli na następnej stronie znajduje się kilka potraw, które można
przygotować na talerzu.
Talerza można również używać do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Zaleca się rozgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej.
) przez
Rozgrzewaj talerz teflonowy przy użyciu funkcji 600 W + Grill (
ok. 3-5 minut. Stosuj się do instrukcji i czasów podanych w tabeli.
Potrawa
Boczek
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie jak jaja czy bekon mogły się
odpowiednio przypiec.
Pamiętaj, że talerz ma teflonową powłokę, która nie jest odporna na
zarysowania. Dlatego nie używaj żadnych ostrych narzędzi, takich jak
nóż, do cięcia jedzenia na tym talerzu.
Korzystaj z plastikowych narzędzi, które nie porysują teflonowej
powierzchni talerza lub zdejmij jedzenie z talerza i dopiero wtedy je
pokrój.
Porcja
Zasilanie
Czas
rozgrzewania
(min)
Czas
gotowania
(min)
4 plastry (80 g)
600 W + Grill
3
3½-4
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Połóż plastry razem na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na drucianej podstawce.
Pomidory z
grilla
200 g (2 szt.)
450 W + Grill
3
4½-5
Zalecenia
3. Umieść jedzenie na talerzu.
Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które
nie są odporne na wysokie temperatury np.
plastikowych misek.
Nie wolno umieszczać talerza w kuchence bez tacy obrotowej.
Podgrzej talerz teflonowy. Przetnij pomidory na połówki. Połóż na górze
trochę sera. Rozłóż w okręgu na talerzu. Umieść talerz teflonowy na
drucianej podstawce.
Hamburger
(mrożony)
4. Umieść talerz teflonowy na metalowej podstawce
(lub tacy obrotowej) w kuchence mikrofalowej.
2 szt. (125 g)
600 W + Grill
3
7-7½
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Rozłóż mrożone burgery w okręgu na talerzu.
Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce. Po 4-5 minutach
obróć części na drugą stronę.
5. Wybierz odpowiedni czas gotowania i moc.
(Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).
19
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 19
5/17/2013 9:16:02 AM
Potrawa
POLSKI
Bagietki
(mrożone)
Pizza
(mrożona)
Porcja
Zasilanie
Czas
rozgrzewania
(min)
Czas
gotowania
(min)
200-250 g (2 szt.)
450 W + Grill
4
8-9
Czas
rozgrzewania
(min)
Czas
gotowania
(min)
Pizza
(schłodzona)
300-350 g
450 W + Grill
4
6½-7½
Zalecenia
Rozgrzej talerz teflonowy. Umieść schłodzoną pizzę na talerzu. Umieść
talerz teflonowy na podstawie.
300-350 g
600 W + Grill
4
9-10
Wybór akcesoriów
Należy korzystać wyłącznie z przyborów, które mogą być bezpiecznie
używane w kuchenkach mikrofalowych. Nie należy używać plastikowych
pojemników, naczyń ani papierowych kubeczków, ręczników itp.
W przypadku wybrania trybu kombinowanego (grill
+ mikrofale) należy używać wyłącznie przyborów,
które mogą być bezpiecznie używane w kuchenkach
mikrofalowych i tradycyjnych. Użycie przyborów
metalowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.
250 g
500 g
600 W + Grill
3
5-6
8-9
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Przetnij ziemniaki na połówki. Ułóż je na
talerzu przeciętą częścią ku dołowi. Ziemniaki należy ułożyć w okrąg.
Umieść talerz na podstawie.
150 g (5 szt.)
300 g (10 szt.)
600 W + Grill
4
Więcej szczegółów dotyczących przyborów kuchennych można znaleźć
na liście naczyń i przyborów kuchennych (s. 22).
7-8
Grillowanie
9-10
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania
mikrofal. Służy do tego druciana podstawka dostarczona wraz z kuchenką
mikrofalową.
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Natrzyj talerz 1 łyżeczką oleju i rozłóż paluszki
rybne w okręgu na talerzu. Obróć po upływie 4 min (5 szt.) lub 6 min
(10 szt.).
Nuggetsy
drobiowe
(mrożone)
Zasilanie
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Umieść mrożoną pizzę na talerzu. Umieść
talerz teflonowy na drucianej podstawce.
Paluszki
rybne
(mrożone)
Porcja
Podgrzej talerz teflonowy. Umieść jedną bagietkę na środku, a dwie po
obydwu stronach talerza. Umieść talerz teflonowy na podstawie.
Zalecenia
Pieczone
ziemniaki
Potrawa
125 g
250 g
600 W + Grill
4
1. Rozgrzej grill wybierając za pomocą pokrętła
REGULACJI MOCY GOTOWANIA najpierw symbol
Grill, a następnie ustawiając czas rozgrzewania za
pomocą pokrętła CZAS/WAGA (
).
5-5½
7½-8
2. Otwórz drzwiczki. Umieść żywność na podstawce i
połóż całość na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Natrzyj talerz 1 łyżką oleju. Umieść nuggetsy
na talerzu. Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce. Obróć po
upływie 3 min (125 g) lub 5 min (250 g).
20
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 20
5/17/2013 9:16:02 AM
Tryb łączony mikrofal i grilla
3. Określ czas, obracając pokrętło CZAS/WAGA
).
(
Efekt:
1. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieść żywność na
podstawce i połóż całość na tacy obrotowej.
Zamknij drzwiczki.
Wyłączanie się i włączanie grzałki to normalne zachowanie urządzenia.
Zaprojektowano je w taki sposób, aby nie dopuścić do przegrzania.
Podczas dotykania żywności znajdującej się w kuchence zawsze
używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć poparzenia.
Element grzejny musi być ustawiony poziomo.
NIE WOLNO używać trybów GRILL ( ) / KOMBI (
korzystania z naczynia do gotowania na parze.
Tryb pracy
MIKROFALE (
(naczynie do gotowania
na parze)
O
)
GRILL (
2. Za pomocą pokrętła REGULACJI MOCY
GOTOWANIA wybierz odpowiedni poziom mocy
kuchenki.
) w przypadku
) / KOMBI (
POLSKI
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za
pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem.
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie
używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane
i ceramiczne, ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego zakończeniu
wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
3. Określ czas, obracając pokrętło CZAS/WAGA (
).
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego
zakończeniu wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na minutę)
o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.
)
X
Maksymalna moc pracy w trybie kombinowanym kuchenki i grilla to 600 W.
NIE WOLNO używać trybów GRILL ( ) / KOMBI (
korzystania z naczynia do gotowania na parze.
Tryb pracy
(naczynie do gotowania
na parze)
MIKROFALE (
O
)
GRILL (
) w przypadku
) / KOMBI (
)
X
21
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 21
5/17/2013 9:16:02 AM
POLSKI
Lista naczyń i przyborów kuchennych
Przybory kuchenne
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie
przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot
posiada specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach
mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów
kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Folia aluminiowa
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
✓✗
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem.
Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki
lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko
łuku elektrycznego lub iskrzenia.
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez osiem
minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane
i porcelana miękka (kostna) mogą być używane
pod warunkiem, że nie mają metalowych
elementów ozdobnych.
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Talerz do zapiekania
✓
Naczynia porcelanowe
i gliniane
✓
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Opakowania żywności
typu fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
• Papierowe torby lub
gazety
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Wyroby szklane
• Naczynia
żaroodporne
✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
✓
• Delikatne wyroby
szklane
✓
• Słoiki
✓
Komentarz
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w
wyniku gwałtownego podgrzania.
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
• Papier makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
✗
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
Mogą powodować iskrzenie.
• Folia kuchenna
✓
✗
✓
• Torby do zamrażania
✓✗
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
: Zalecane
✓✗
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje
plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać
odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać
naczyń z melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci.
Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas
zdejmowania folii należy zachować ostrożność,
ponieważ z potrawy będzie wydobywała się
gorąca para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny
być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy
je przedziurawić widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
22
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 22
5/17/2013 9:16:03 AM
Zasady przygotowywania potraw
Zasady przygotowywania mrożonych warzyw
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą
się w nim wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia
ugotowanie jedzenia.
GOTOWANIE
Potrawa
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej
przybory i naczynia kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie
mikrofal. Mikrofale są odbijane przez metale, takie jak stal nierdzewna,
aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i
plastik, a także przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać do
gotowania metalowych pojemników.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów
żywności, w tym świeże i mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża,
fasola, ryby i mięso. W kuchence mikrofalowej można również przygotować
sosy, kremy, zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence
mikrofalowej można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej
kuchenki. Można na przykład roztopić masło lub czekoladę (dodatkowe
informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i techniki
przygotowania potraw).
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ
unosząca się para ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne
sposoby: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej pokrywki lub
folii kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu
wyrównania się temperatury potrawy.
Porcja
Zasilanie
Szpinak
150 g
600 W
Brokuły
300 g
600 W
Groszek
300 g
600 W
Zielona fasolka
300 g
600 W
Mieszanka
warzyw
(marchewka/
groszek/
kukurydza)
Mieszanka
warzyw
(dania chińskie)
300 g
600 W
300 g
600 W
POLSKI
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
Warzywa należy gotować pod przykryciem co najmniej przez czas
określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw,
czas gotowania można nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz
po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło.
Po ugotowaniu warzywa powinny pozostać przykryte w podanym czasie
oczekiwania.
MIKROFALE
Czas
oczekiwania Instrukcje
(min)
4½-5½
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę
stołową)
zimnej wody
9-10
2-3
Dodaj 30 ml
(2 łyżkę
stołową)
zimnej wody.
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę
stołową)
zimnej wody.
8-9
2-3
Dodaj 30 ml
(2 łyżkę
stołową)
zimnej wody.
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę
stołową)
zimnej wody.
Czas
(min)
8-9
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę
stołową)
zimnej wody.
23
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 23
5/17/2013 9:16:03 AM
Zasady gotowania ryżu i makaronu
POLSKI
Ryż:
Zasady gotowania świeżych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
Jeśli w tabeli poniżej nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml
zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw. Warzywa należy
gotować pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli
poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania
można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po jego
zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. W
czasie 3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być przykryte.
Wskazówka: Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości.
Im mniejsze kawałki, tym krótszy czas ich gotowania.
Podczas gotowania świeżych warzyw kuchenka powinna być ustawiona na
maksymalną moc (800 W).
Użyj dużej miski (ze szkła żaroodpornego) z przykrywką
— ryż zwiększa dwukrotnie swoją objętość w czasie
gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub
masło, a następnie odczekaj określony czas.
Uwaga: Po zakończeniu gotowania może okazać się, że
ryż nie wchłonął całej wody.
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą
wodę, szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez
przykrycia.
W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do
czasu zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem,
a następnie starannie odcedź.
Potrawa
Czas
Czas
oczekiwania
(min)
(min)
Porcja
Zasilanie
Ryż biały
(parboiled)
250 g
800 W
Ryż brązowy
(parboiled)
250 g
800 W
21-22
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Ryż mieszany
(ryż + dziki ryż)
250 g
800 W
17-18
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Mieszanka zbóż
(ryż + zboża)
250 g
800 W
18-19
5
Dodaj 400 ml
zimnej wody.
Makaron
250 g
800 W
11-12
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody.
16-17
5
Instrukcje
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Czas
oczekiwania
(min)
3
Porcja
Czas
(min)
Brokuły
250 g
500 g
4-4½
7-7½
Brukselki
250 g
5½-6½
3
Marchew
250 g
4½-5
3
Kalafior
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Cukinie
250 g
3½-4
3
Bakłażany
250 g
3½-4
3
Por
250 g
4½-5
3
Potrawa
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej
wielkości. Ułóż je łodygami do
środka.
Dodaj 60-75 ml (4-5 łyżek
stołowych) wody.
Potnij marchewki na plasterki o
podobnej wielkości.
Przygotuj kawałki o równej
wielkości. Przetnij większe kwiaty
na pół. Ułóż je łodygami do środka.
Potnij cukinie na plasterki. Dodaj
30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub
trochę masła. Gotuj do pierwszej
miękkości.
Potnij bakłażany na małe plasterki
i polej je 1 łyżką stołową soku z
cytryny.
Potnij pory na grube plastry.
24
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 24
5/17/2013 9:16:03 AM
Potrawa
Pieczarki
Porcja
Czas
(min)
125 g
250 g
1½-2
3-3½
Czas
oczekiwania
(min)
3
250 g
5½-6
3
Papryka
Ziemniaki
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Rzepa
3
Przygotuj małe grzyby lub potnij
większe na plasterki. Nie dodawaj
wody. Polej sokiem z cytryny.
Dopraw solą i pieprzem. Przed
podaniem odcedź.
Potnij cebule na plasterki lub
połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) wody.
Potnij paprykę na małe plasterki.
Zważ obrane ziemniaki i potnij je w
kostkę o równej wielkości.
Potnij rzepę w małą kostkę.
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować
czas na przyszłość. Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie
podgrzane. Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego
temperatura mogła się wyrównać. Jeśli w tabeli nie podano innych wartości,
zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu wynosi od 2 do 4 minut. Należy
zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek dla
dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad bezpieczeństwa.
POLSKI
Cebula
pamiętać o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po zakończeniu podgrzewania.
Podczas oczekiwania po podgrzaniu produkty te powinny pozostawać w kuchence
mikrofalowej. Zaleca się włożenie do podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki
lub szklanej pałeczki. Unikaj nadmiernego podgrzewania jedzenia (może to
spowodować obniżenie jego wartości odżywczych). Najlepiej ustawić krótszy czas
podgrzewania i wydłużyć go w razie potrzeby.
Instrukcje
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
PODGRZEWANIE
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20
sekund, aby jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania
jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy
o tym ZAWSZE pamiętać. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego
poparzenia, należy włożyć do napojów plastikową łyżeczkę lub szklaną
pałeczkę oraz zamieszać je przed, w trakcie i po zakończeniu podgrzewania.
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele
krótszym niż na tradycyjnej kuchni. Poziomy mocy i czas podgrzewania
zostały opisane w poniższej tabeli. Dla podanych czasów podgrzewania
przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową (około +18 do +20 °C), a
jedzenie jest schłodzone do temperatury około +5 do +7 °C.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki
mięsa — mogą się one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając
zimne wewnątrz. Dużo efektywniejsze jest podgrzewanie małych kawałków.
Odgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 800 W,
natomiast inne powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W,
a nawet 300 W. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli. Zwykle
lepszym rozwiązaniem jest podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego
poziomu mocy, szczególnie gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub
podgrzewa się bardzo szybko (np. pasztet). Podczas podgrzewania jedzenia
należy pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu jedzenia na drugą stronę. Jeśli
to możliwe, przed podaniem jedzenie należy zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek
dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy
Napoje
(kawa,
herbata i
woda)
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
150 ml
(1 filiżanka)
800 W
1-1½
1-2
250 ml
(1 kubek)
1½-2
Instrukcje
Wlej do ceramicznej filiżanki
i podgrzewaj bez przykrycia.
Umieść filiżankę (150 ml)
lub kubek (250 ml) na
środku tacy obrotowej.
Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upływie
czasu oczekiwania.
25
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 25
5/17/2013 9:16:03 AM
PODGRZEWANIE ODŻYWEK DLA DZIECI
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
Zupy
(schłodzone)
250 g
800 W
3-3½
2-3
Wlej do głębokiego talerza
ceramicznego. Przykryj
plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie
wymieszaj. Wymieszaj
ponownie przed podaniem.
Potrawy
duszone
(schłodzone)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Umieść potrawę na głębokim
talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
Makaron
z sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
4½-5½
3
Połóż makaron (np.
spaghetti) na płaskim talerzu
ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przed
podaniem zamieszaj.
POLSKI
Potrawa
Nadziewane
pierożki
z sosem
(schłodzone)
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350 g
350 g
600 W
600 W
5-6
5½-6½
3
3
JEDZENIE DLA DZIECI: Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz
ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie
wymieszaj!
Przed podaniem odstaw na 2-3 minuty. Wymieszaj ponownie i sprawdź
temperaturę. Zalecana temperatura: pomiędzy 30-40 °C.
MLEKO DLA DZIECI: Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj
bez przykrycia. Nie wolno podgrzewać butelki z założonym smoczkiem,
ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć. Wstrząśnij
przed odstawieniem, a następnie jeszcze raz przed podaniem dziecku!
Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia lub mleka dla dzieci przed ich
podaniem. Zalecana temperatura: ok. 37 °C.
UWAGA: Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie
sprawdzać temperaturę jedzenia dla dzieci przed jego podaniem.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w tabeli obok.
Instrukcje
Odgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Umieść nadziewane
pierożki (np. ravioli, tortellini)
na głębokim talerzu
ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
Umieść danie składające
się z 2-3 schłodzonych
składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych.
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas
Czas
oczekiwania
(min)
Odżywki dla
dzieci
(Warzywa i
mięso)
190 g
600 W
30 sekund
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu
zamieszaj. Odstaw na 2-3
minuty. Przed podaniem
zamieszaj i ostrożnie
sprawdź temperaturę.
Kaszka dla
dzieci
(zboża + mleko
+ owoce)
190 g
600 W
20 sekund
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu
zamieszaj. Odstaw na 2-3
minuty. Przed podaniem
zamieszaj i ostrożnie
sprawdź temperaturę.
Instrukcje
26
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 26
5/17/2013 9:16:03 AM
Potrawa
Mleko dla
dzieci
Porcja
Zasilanie
Czas
Czas
oczekiwania
(min)
100 ml
300 W
30-40 s.
2-3
50 s. do 1
min.
Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do
rozmrażania (180 W).
Zamieszaj lub wstrząśnij i
przelej do wysterylizowanej
szklanej butelki. Postaw
na środku tacy obrotowej.
Gotuj bez przykrycia.
Wstrząśnij i odstaw na co
najmniej 3 minuty. Przed
podaniem wstrząśnij
i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Porcja
Czas
(min)
Mielona
wołowina
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Steki wieprzowe
250 g
7½-8½
Potrawa
Instrukcje
Mięso
Rozmrażanie (czas)
5-25
Umieść mięso na płaskim talerzu
ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi
za pomocą folii aluminiowej. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
15-40
Umieść na płaskim talerzu
ceramicznym kawałki kurczaka skórką
do dołu, a całego kurczaka piersiami
do dołu. Osłoń cieńsze kawałki,
takie jak skrzydełka i końce udek, za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
5-15
Umieść mrożone ryby na środku
płaskiego talerza ceramicznego.
Cieńsze końce podłóż pod grubsze
części. Osłoń wąskie końce za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
5-10
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym,
szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Drób
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Umożliwiają
one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle wygodne, np. w
przypadku niespodziewanych gości.
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń metalowe
elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł swobodnie
ściekać.
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu rozmrażania
obróć na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to możliwe.
Kawałki kurczaka
500 g 14½-15½
(2 szt.)
Cały kurczak
900 g
28-30
200 g
(2 szt.)
6-7
400 g
(4 szt.)
12-13
250 g
6-7
Ryby
Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Filety rybne
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać,
można je osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii
aluminiowej.
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i
odczekaj 20 minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia rozmrażania.
Czas oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w zależności od ilości
jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
Wskazówka:
Czas
oczekiwania
(min)
POLSKI
200 ml
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do -20 °C
należy kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli na sąsiedniej stronie.
Instrukcje
Owoce
Jagody
Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a
mniejsza ilość może zostać rozmrożona w krótszym czasie.
Pamiętaj o tym podczas zamrażania i rozmrażania jedzenia.
Pieczywo
27
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 27
5/17/2013 9:16:03 AM
Porcja
Czas
(min)
2 szt.
4 szt.
½-1
2-2½
Tosty/kanapki
250 g
4½-5
Chleb (mąka
pszenna i żytnia)
500 g
8-10
Potrawa
POLSKI
Bułki
(każda ok. 50 g)
Czas
oczekiwania
(min)
5-20
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + Grill:
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie
mikrofal. Przybory kuchenne powinny być niepalne. W trybie łączonym nie
można używać przyborów zawierających elementy metalowe. Nie można
także używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec
stopieniu.
Instrukcje
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo
na papierze kuchennym pośrodku
tacy obrotowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
Żywność, którą można gotować w trybie mikrofale + Grill: Rodzaje
jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie łączonym to wszystkie
rodzaje jedzenia, które wymagają podgrzania i przypieczenia (np. pieczony
makaron), a także te wymagające krótkiego czasu gotowania w celu
przypieczenia tylko górnej części. Tryb ten może być również używany do
gotowania większych kawałków potraw, które powinny być z wierzchu
przypieczone i chrupiące (np. kawałki kurczaka, które należy odwrócić
na drugą stronę po upływie połowy czasu przyrządzania). Szczegółowe
informacje można znaleźć w tabeli grillowania.
GRILL
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką.
Włącza się on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte i taca się
obraca. Obracanie się tacy umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia.
Wstępne podgrzanie grilla przez 3-4 minuty sprawi, że jedzenie upiecze się
szybciej.
Ważna uwaga: Przed uruchomieniem trybu kombinacyjnego (mikrofale
+ Grill), należy sprawdzić, czy element grzejny grilla znajduje się w pozycji
poziomej pod górną ścianką kuchenki, a nie w pozycji pionowej przy tylnej
ściance. Jedzenie powinno być umieszczone na podwyższonym ruszcie,
chyba że instrukcja zaleca inaczej. W innych przypadkach jedzenie powinno
być umieszczone bezpośrednio na tacy obrotowej. Zapoznaj się ze
wskazówkami w tabeli na sąsiedniej stronie.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie
połowy czasu przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
Przybory kuchenne używane podczas grillowania:
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe
części. Nie można także używać przyborów wykonanych z plastiku,
ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie
kawałki ryb, wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Ważna uwaga:
Należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na podwyższonym ruszcie, chyba
że instrukcja zaleca inaczej.
Podręcznik grillowania zamrożonej żywności
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Produkty
zamrożone
MIKROFALE + GRILL
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą
grilla z szybkością gotowania za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy
drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się tacy
umożliwia równe przypieczenie potrawy. Ten model został wyposażony w
trzy tryby kombinowane: 600 W + Grill, 450 W + Grill i 300 W + Grill.
Bułki (każda ok.
50 g)
Porcja
Zasilanie
1. strona —
czas (min)
Mikrofale + Grill 300 W + Grill
2 szt.
4 szt.
1-1½
2-2½
2. strona —
czas (min)
Tylko grill
1-2
1-2
Instrukcje
Bułki należy ułożyć w okrąg na podstawie. Drugą stronę bułek
przypiecz zgodnie z upodobaniami. Odstaw na 2-5 minuty.
28
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 28
5/17/2013 9:16:03 AM
Produkty
zamrożone
Zapiekanka
(warzywna lub
ziemniaczana)
Makaron
(cannelloni,
macaroni, lasagne)
Zasilanie
1. strona —
czas (min)
2. strona —
czas (min)
250-300 g
(2 szt.)
450 W + Grill
8-9
-
Świeża żywność
Tosty
13-14
Bułki (upieczone)
Mikrofale + Grill 600 W + Grill
2-3
5-5½
Mikrofale + Grill 300 W + Grill
4½-5½
Tylko grill
2-3
7-8
Instrukcje
Przetnij pomidory na połówki. Połóż na górze trochę sera. Ułóż
w okręgu na płaskim, szklanym naczyniu żaroodpornym. Połóż
naczynie na podstawie.
Tosty hawajskie
(szynka, ananas,
plastry sera)
3-3½
9-11
Tylko grill
400 g (4 szt.)
2 szt. (300 g)
450 W + Grill
3½-4
-
Instrukcje
Podpiecz najpierw kawałki chleba w tosterze. Umieść gotowe
tosty na podstawie. Umieść 2 tosty naprzeciw siebie bezpośrednio
na podstawie. Odstaw na 2-3 minuty.
Umieść nuggetsy drobiowe na podstawie
450 W + Grill
2-3
2-4 sztuki
2-3
Instrukcje
250 g
4-5½
200 g (2 szt.)
Instrukcje
Frytki z piekarnika
6-8
Pomidory z grilla
Tylko grill
14-15
450 W + Grill
Tylko grill
Ułóż bułki spodnią stroną ku górze bezpośrednio na tacy
obrotowej tak, aby tworzyły okrąg.
Włóż mrożoną zapiekankę do małego, okrągłego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę na ruszcie. Po zakończeniu
przyrządzania odstaw na 2-3 minuty.
250 g
4 szt. (po 25 g)
-
Włóż mrożony makaron do małego, płaskiego, prostokątnego
naczynia żaroodpornego. Postaw potrawę bezpośrednio na tacy
obrotowej. Po zakończeniu przyrządzania odstaw na 2-3 minuty.
Nuggetsy drobiowe
2. strona —
czas (min)
Instrukcje
Instrukcje
400 g
1. strona —
czas (min)
Ułóż tosty obok siebie na ruszcie.
Ułóż 2 mrożone bagietki obok siebie na tacy. Po zakończeniu
grillowania odstaw na 2-3 minuty.
450 W + Grill
Zasilanie
Instrukcje
Instrukcje
400 g
Porcja
POLSKI
Bagietki z
dodatkami
(pomidory, ser,
szynka, pieczarki)
Porcja
4-5
Pieczone ziemniaki
Instrukcje
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
8-9
-
Instrukcje
Ułóż frytki równomiernie na papierze do pieczenia na tacy.
Przetnij ziemniaki na połówki. Ułóż je w okrąg na podstawie,
układając na ściętej stronie.
Podręcznik grillowania świeżej żywności
Rozgrzej wstępnie grill, włączając na 4 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
29
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 29
5/17/2013 9:16:03 AM
Świeża żywność
Kawałki kurczaka
Porcja
Zasilanie
1. strona —
czas (min)
2. strona —
czas (min)
450-500 g
(2 szt.)
300 W + Grill
10-12
12-13
DODATKOWE WSKAZÓWKI
ROZTAPIANIE MASŁA
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową
pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 800 W, aż do roztopienia
masła.
POLSKI
Instrukcje
ROZTAPIANIE CZEKOLADY
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj przez
3-5 minut przy użyciu mocy 450 W, aż do roztopienia. Podczas roztapiania zamieszaj raz
lub dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w
okrąg, kością do środka. Ułóż jeden kawałek kurczaka na środku
podstawy. Odstaw na 2-3 minuty.
Kotlety z baraniny/
steki wołowe
(średnie)
400 g (4 szt.)
Tylko grill
12-15
9-12
ROZTAPIANIE ZESTALONEGO MIODU
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj
przez 20-30 sekund przy użyciu mocy 300 W aż do roztopienia.
Instrukcje
Posmaruj kotlety olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okręgu na
podstawie. Po zakończeniu grillowania odstaw na 2-3 minuty.
Steki wieprzowe
Mikrofale + Grill 300 W + Grill
250 g (2 szt.)
7-8
ROZTAPIANIE ŻELATYNY
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Roztapiaj przez 1 minutę przy użyciu mocy 300 W. Po
roztopieniu zamieszaj.
Tylko grill
6-7
PRZYGOTOWANIE POLEWY I LUKRU NA CIASTA
Zmieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy
800 W, aż polewa lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj
dwukrotnie.
Instrukcje
Posmaruj steki wieprzowe olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w
okręgu na podstawie. Po zakończeniu grillowania odstaw na 2-3
minuty.
Pieczone jabłka
1 jabłko
(ok. 200 g)
2 jabłka
(ok. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
-
GOTOWANIE DŻEMU
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10-12 minut przy użyciu mocy 800 W. Podczas gotowania kilkakrotnie
zamieszaj. Przełóż zawartość bezpośrednio do niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5 minut.
6-7
Instrukcje
Usuń z jabłek pestki. W puste miejsce wsyp rodzynki i dodaj
dżem. Połóż na górze kilka kawałków migdałów. Umieść jabłka
na płaskim, szklanym naczyniu. Postaw potrawę bezpośrednio na
tacy obrotowej.
Pieczony kurczak
1200 g
600 W + Grill
15-18
GOTOWANIE BUDYNIU
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta i
dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z przykrywką.
Gotuj pod przykryciem przez 6½-7½ minuty przy użyciu mocy 800 W. Podczas gotowania
kilkakrotnie dokładnie zamieszaj.
15-18
Instrukcje
PRZYPIEKANIE PLASTERKÓW MIGDAŁÓW
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania kilkakrotnie
wymieszaj. Pozostaw na 2-3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż kurczaka w
naczyniu żaroodpornym jedną piersią w dół, drugą piersią w górę.
Po zakończeniu grillowania odstaw na 5 minut.
30
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 30
5/17/2013 9:16:03 AM
Co robić w przypadku wystąpienia problemu
lub wątpliwości
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
Jest to zjawisko normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Kuchenka nie uruchamia się po użyciu pokrętła CZAS/WAGA (Rozmrażanie).
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy czas został ustawiony właściwie?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało
przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Światło nie działa.
• Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić
wymianę żarówki.
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia
i telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę
należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
Dym i nieprzyjemny zapach po rozpoczęciu pracy.
• Jest to tymczasowy stan spowodowany nagrzewaniem się nowych elementów.
Dym i zapach znikną całkowicie po 10 minutach działania.
Aby szybciej pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, umieść w kuchence cytrynę
lub sok z cytryny.
Parametry techniczne
POLSKI
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Należy przygotować następujące informacje:
• model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
• szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
• dokładny opis problemu.
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem
obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor
deklarujemy, że kuchenka MG23F301E**, MG23F302E** firmy Samsung
spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
MG23F301E**, MG23F302E**
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb kombinowany
1200 W
1100 W
2300 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Objętość
23 litry
Waga
Netto
ok. 13 kg
Emisja hałasu
42 dBA
31
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 31
5/17/2013 9:16:03 AM
MG23F301E** , MG23F302E**
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
SLOVAKIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Kod produktu: DE68-03911G
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_PL.indd 32
5/17/2013 9:16:03 AM
MG23F301E**
MG23F302E**
Mikrohullámú sütő
Használati utasítás és főzési útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung terméket.
Ha szeretne még inkább teljes körű szolgáltatást kapni,
kérjük, regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.samsung.com/register honlapon.
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz
segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe
helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 1
2013-04-24
12:50:08
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE
MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET
RÁ.
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.
A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el,
és mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
MAGYAR
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A
Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben
történő főzéssel kapcsolatban:
• Biztonsági előírások
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
JELMAGYARÁZAT
FIGYELEM
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb
személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, áramütés-veszély
Vigyázat, robbanásveszély
NE kísérelje meg.
NE érintse meg.
NE szerelje szét.
Pontosan kövesse az
utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
Az áramütés elkerülése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
Megjegyzés
VIGYÁZAT
(Csak a mikrohullámú funkcióra vonatkozik)
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos
használni, amíg szakember meg nem
javította.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül
mindenki más számára veszélyes olyan
karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia
kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
A készüléket kizárólag háztartási használata
tervezték.
Fontos
2
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 2
2013-04-24
12:50:10
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok
melegítésére szolgál. Étel vagy ruha szárítása,
melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves
rongy vagy más hasonló tárgy melegítése
sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket
vagy húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, és
tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok
elfojtása érdekében.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú
melegítésekor a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az
edényt.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése
érdekében a cumisüvegek és a bébiételes
üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket
fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és főtt tojás egészben nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert
akár még azután is felrobbanhat, hogy a
mikrohullámú melegítés már befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradványokat el kell távolítani.
MAGYAR
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor
használhatják a sütőt felügyelet nélkül, ha
megfelelő útmutatást kaptak, amelynek
révén a gyermek képes biztonságos módon
használni a sütőt, és tisztában van a helytelen
használat veszélyeivel.
VIGYÁZAT: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett vagy eligazítás után használhatják.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását
gyerekek nem végezhetik, kivéve ha már
elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a
tevékenységüket.
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóba
csomagolt ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a
csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
3
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 3
2013-04-24
12:50:10
MAGYAR
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületi
károsodáshoz vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
A készüléket ne használja mozgó autóban,
lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan
személy (beleértve a gyerekeket is), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért
felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően
képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek
nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel
könnyen felrobbanhatnak.
A készülék nem tisztítható nagynyomású
mosóval.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy
a sütő belseje és kezelőszervei könnyen
hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő
irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10
percig csak vizet melegítsen, és csak azután
használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag
érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy
a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton
történő használatra tervezték, ne építse be
vagy zárja a konyhaszekrénybe.
VIGYÁZAT (Csak a sütő funkcióra vonatkozik)
- Opcionális
VIGYÁZAT: Ha a készülék kombinált
üzemmódban működik, gyermekek csak
felnőtt felügyelete mellett használhatják a
sütőt a keletkező hő miatt.
4
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 4
2013-04-24
12:50:10
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém
kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához,
mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
A hozzáférhető felületek a berendezés
működése közben felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés
működése közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol
a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső
időzítő vagy különálló távirányító-rendszer
segítségével.
5
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 5
MAGYAR
Használat során a készülék felforrósodik.
Ezért ne érjen a sütő belsejében található
fűtőelemekhez.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a
használat során felforrósodhatnak. Ezért
kisgyermekek nem tartózkodhatnak a
készülék közelében.
Gőztisztítóval nem tisztítható.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően
– az áramütés elkerülése érdekében – a
készüléket ki kell kapcsolni.
VIGYÁZAT: A készülék és annak
hozzáférhető részei használat közben
felforrósodnak. Ezért ne érjen a
fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek felügyelet
nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy
eligazítás után használhatják. Gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak
megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak
az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás
energiát elektromágneses sugárzás formájában
létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések,
továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra
szánt berendezések, illetve az olyan
létesítmények számára szánt berendezések,
amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó
alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.
2013-04-24
12:50:10
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm
távolságra. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz,
hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.
20 cm
10 cm
1.A sütő üzembe helyezésekor
felette
mögötte
győződjön meg arról, hogy a sütő
szellőzése érdekében a készülék
10 cm
85 cm a
oldalt
mögött és a két oldal mellett
padlótól
legalább 10 cm, felette pedig 20 cm
szabad tér legyen.
2.Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből.
3.Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálytalanul
forog-e. (Csak a forgótányéros modellek esetében)
4.A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően képzett
szakemberrel kell kicseréltetni. Személyes
biztonsága érdekében a hálózati kábelt
megfelelően földelt, váltakozó áramú fali aljzathoz
csatlakoztassa.
Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró
vagy nedves környezetben, pl. hagyományos
sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be
a sütő villamos hálózati csatlakoztatására
vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító
kábelt használjon, amelynek típusa megegyezik
a készülék hálózati kábelének típusával. Nedves
ronggyal törölje át a készülék belsejét és az
ajtótömítést, mielőtt először használatba venné
mikrohullámú sütőjét.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres
tisztítást igényelnek, hogy az olaj és az ételmaradék
ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrű
(Csak a forgótányéros modellek esetében)
MINDIG ellenőrizze, hogy az ajtótömítések tiszták
és az ajtó megfelelően záródik-e.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének
károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
6
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 6
2013-04-24
12:50:10
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 7
(Csak az elfordítható fűtőegységgel rendelkező
modellek esetén)
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS
JAVÍTÁSA
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a
mikrohullámú sütő tárolásakor vagy javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az
ajtótömítés sérült:
• Törött zsanér
• Megrongálódott tömítések
• Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember
végezze a javítást
NE távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék
hibás és javításra szorul, vagy az állapotát illetően
kétely merül fel:
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a
mikrohullámú sütőt, akkor erre a célra válasszon
száraz, pormentes helyet.
Oka: A por és a nedvesség megrongálhatja a sütő
alkatrészeit.
MAGYAR
1.A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott
puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután öblítse le és
törölje szárazra.
2.Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a
kifröccsenéseket és szennyeződéseket a sütő belső
felületekről. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
3.A megkeményedett ételmaradványok fellazítása és
a szagok eltávolítása céljából helyezzen a sütőbe
egy csésze hígított citromlevet, és 10 percig
melegítse maximális fokozaton.
4.A mosogatógépben mosható tányért mindig
mossa el, ha szükséges.
NE öntsön vizet a szellőzőnyílásokba.
NE használjon súrolószereket vagy oldószereket.
Tisztításkor fordítson különös figyelmet az ajtó
tömítésének, hogy ott az ételmaradékok:
• Ne gyűljenek fel
• Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
A mikrohullámú sütő belső terét minden használat
után rögtön tisztítsa meg enyhe mosogatószeres
oldattal, de a sérülések megelőzése érdekében ezt
megelőzően hagyja kihűlni a sütőt.
Amikor a felső részt tisztítja a sütőtéren
belül, érdemes 45°-kal lefelé fordítani a
fűtőelemet, és úgy tisztítani.
7
2013-04-24
12:50:10
MAGYAR
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.
Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje!
Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos Samsung
ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje
szakember segítségét.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket,
hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen
anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a
készülékre.
FIGYELEM
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató
vagy üvegtárgyak fölé.
A készüléket csak képesített szakember javíthatja és
alakíthatja át.
A készülék tisztításához ne használjon benzolt,
hígítót, alkoholt, gőzborotvát vagy nagynyomású
mosót.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a
mikrohullámú funkcióval.
Saját biztonsága érdekében ne használjon
nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és
az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony
anyagok közelében; párás, olajos vagy poros helyen;
közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott,
ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve egyenetlen
felületen.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Ne használjon elosztót, hosszabbítókábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt
vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak
megfelelően földelni kell.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden
idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt
vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy
a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a
tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a
sütőre.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz
stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő
belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a
sütő felületére.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
8
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 8
2013-04-24
12:50:13
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös
gonddal járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek
melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba
léphet a sütő forró részeivel.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig
melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen
az étel.
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe,
és tartsa a tápkábelt hőtől távol.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne
tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során
robbanásszerű, késleltetett forrás következhet be,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések
elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20
másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a
hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés közben
szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje
meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLYutasítások szerint járjon el:
MAGYAR
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még
a mikrohullámú melegítés befejezése után is
felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen
zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy
edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával,
se papírral. A konyharuha vagy a papír
meggyulladhat, amikor a forró levegő kiáramlik
a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet, és
automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen
addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le nem
hűl.
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig
hideg vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy
testápolót.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig
használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az
ételt a sütőből.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak
lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja
őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű
forrás elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon; NE használjon
fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített
tányérokat, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt
drótokat távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra
keletkezhet, ezáltal a sütő tönkremehet.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől,
nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú
sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan
kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy
pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje
a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül
elindítaná valaki.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt
vagy ruhát.
9
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 9
2013-04-24
12:50:14
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt módon,
rendeltetésének megfelelően használja. Az útmutatóban szereplő
figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások nem tesznek említést
minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe
helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó
felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak,
az Ön mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek
az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz, vagy további tájékoztatásért látogasson el a
www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási
célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött
párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem
felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából
eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
MAGYAR
A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt
szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe
helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos
berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES TÚLZOTT
MIKROHULLÁMÚENERGIA-KISUGÁRZÁS ELLEN
(CSAK A MIKROHULLÁMÚ FUNKCIÓRA VONATKOZIK)
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a) Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági
reteszekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz
nyílásaiba helyez.
(b)NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és
ne hagyja, hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a
tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének
tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz
ronggyal törölje le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta
a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a
sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő
elemek:
(1) ajtó (meghajlás)
(2) ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek
(d)A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett
mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának
kijavítására a felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat
számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
(a) Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy
kezelőpanel.
(b)Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
10
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 10
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
2013-04-24
12:50:14
TARTALOM
GYORSKALAUZ
Gyorskalauz..............................................................................................11
Ha főzni szeretne.
Sütő.........................................................................................................12
1. Tegye be az ételt a sütőbe.
Válassza ki a teljesítményszintet a FŐZÉSI
TELJESÍTMÉNYT SZABÁLYOZÓ elforgatásával.
Kezelőpanel..............................................................................................12
Az idő beállítása........................................................................................14
MAGYAR
Tartozékok................................................................................................13
2. Az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal állítsa be az
elkészítési időt.
Eredmény: A főzés körülbelül két másodpercen
belül elkezdődik.
A mikrohullámú sütő működése................................................................14
A sütő működésének ellenőrzése..............................................................15
Főzés/Melegítés........................................................................................15
Ha ételt szeretne kiolvasztani (súly alapján).
Teljesítményszintek...................................................................................16
1. Forgassa el a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ gombot Kiolvasztás (súly alapján)
állásba.
Az elkészítési idő beállítása.......................................................................16
A főzés leállítása.......................................................................................16
Kiolvasztás (idő alapján)............................................................................16
2. Állítsa be a súlyt az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal.
Ehhez forgassa el a gombot a megfelelő súlyértékre.
Eredmény: A főzés körülbelül két másodpercen
belül elkezdődik.
A kiolvasztás (súly alapján) funkció használata..........................................17
A kiolvasztási (súly alapján) programok használata..............................17
Párolási útmutató
(Csak az MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF* és
MG23F302EJ* modell esetében)..............................................................17
Ha be szeretné állítani az elkészítési időt.
A pirítótányér használata
(Csak az MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC* és
MG23F302EJ* modell esetében)..............................................................19
A manuális pirítási programok............................................................19
Hagyja az ételt a sütőben.
Állítsa be a kívánt időt az IDŐ/SÚLYT (
elforgatásával.
A tartozékok kiválasztása..........................................................................20
Ha grillezni szeretne.
Grillezés....................................................................................................20
1. Forgassa el a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ gombot Grill állásba.
Mikrohullám és grill kombinációja..............................................................21
) gomb
A mikrohullámú sütőben használható edények..........................................22
2. Állítsa be az időt az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal.
Ehhez forgassa el a gombot a megfelelő időértékre.
Eredmény: A főzés körülbelül két másodpercen
belül elkezdődik.
Sütési útmutató........................................................................................23
Teendők kétség vagy probléma esetén.....................................................31
Műszaki adatok........................................................................................31
11
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 11
2013-04-24
12:50:15
SÜTŐ
KEZELŐPANEL
1
2
4
3
5
MAGYAR
1
2
6
7
8
9
10
11
1. AJTÓFOGANTYÚ
7. AJTÓ
2. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
8. FORGÓTÁNYÉR
3. GRILL
9. ÖSSZEKÖTŐELEM
4. VILÁGÍTÁS
10.GÖRGŐS GYŰRŰ
5. IDŐ/SÚLY FORGÓGOMB
11.A BIZTONSÁGI RETESZ
NYÍLÁSAI
6. AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI
3
12
6
4
7
5
8
12.FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ GOMB
1. KIJELZŐ
5. KOMBINÁLT (Mikrohullám + Grill)
2. IDŐ/SÚLY FORGÓGOMB
6. KIOLVASZTÁS (SÚLY ALAPJÁN)
3. KIOLVASZTÁS (IDŐ ALAPJÁN)
7. GRILL
4. FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ GOMB
8. ÓRABEÁLLÍTÁS GOMB
12
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 12
2013-04-24
12:50:16
TARTOZÉKOK
5. Párolóedény, lásd 17-18. oldal (Csak az
MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF* és
MG23F302EJ* modell esetében).
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
Rendeltetés: A párolás funkcióhoz használatos
műanyag párolóedény.
1. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
helyezni.
Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
NE használja a párolóedényt Grill ( ) és Kombinált (
üzemmódban.
2. Forgótányért, amelyet a görgős gyűrűre
kell helyezni úgy, hogy annak közepe az
összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés:
Üzemmód
A forgótányér tölti be a fő
főzőfelület szerepét; mosogatáshoz
könnyen kivehető.
O
3. Grillezőrács, amelyet a forgótányérra kell helyezni.
Rendeltetés:
MIKROHULLÁM (
)
GRILL ( )
X
MAGYAR
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
)
KOMBINÁLT (
)
X
(Párolóedény)
A fémrács grillezéshez és kombinált
főzéshez alkalmazható.
4. Pirítótányér, lásd 19-20. oldal.
(Csak az MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC* és MG23F302EJ* modell esetében)
Rendeltetés:
A pirítótányér segítségével
mikrohullámú vagy grillezéssel
kombinált üzemmódban szebben
megpiríthatja az ételeket.
Ropogósra sütheti a tésztaféléket
és a pizzákat.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
13
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 13
2013-04-24
12:50:16
MAGYAR
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ MŰKÖDÉSE
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram
alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00”
felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás
formátumban. Az órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Áramszünetet követően
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk
keltett energia hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy
melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
• Kiolvasztás (kézi és automatikus)
• Sütés, főzés
• Melegítés
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
Főzési elv.
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha
működés közben átmenetileg leállítja a berendezést, a rendszer 25 perc
elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
1. A magnetron által termelt mikrohullámok a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen oszlanak
el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az
ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében történő
eloszlásával folytatódik a főzés.
3. Az elkészítési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
1. Az idő kijelzése...
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg egyszer vagy kétszer az (
2. Az IDŐ/SÚLY (
értékét.
3. Nyomja meg a (
4. Az IDŐ/SÚLY (
értékét
5. Nyomja meg a (
) gombot.
) forgógombbal állítsa be az óra
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből
való kivétele után is folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a
jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket, hogy biztosítsa:
• Az étel egyenletes megfövését egészen a közepéig
• Az egyenlő hőmérsékletet az étel minden részén
) gombot.
) forgógombbal állítsa be a perc
) gombot.
14
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 14
2013-04-24
12:50:17
FŐZÉS/MELEGÍTÉS
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően
működik-e.
Az ajtó jobb oldalán található fogantyút meghúzva nyissa ki az ajtót.
Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Ezután csukja be az ajtót.
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének
folyamatát.
Mindig ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül
hagyná.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére. Ezután csukja be az ajtót.
1. Állítsa maximumra a teljesítményszintet a
FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT SZABÁLYOZÓ
gombbal.
1. A FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT SZABÁLYOZÓ
gombbal állítsa be a maximális teljesítményszintet.
(MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 800 W)
2. Az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal állítson be
4-5 perces időtartamot.
2. Állítsa be az időt az IDŐ/SÚLY (
elforgatásával.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal
sípol (percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
MAGYAR
A SÜTŐ MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
) gomb
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal
sípol (percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak
a sütőben kell lennie. A maximálistól eltérő teljesítményszint
alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt forr fel.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
Főzés közben módosíthatja a teljesítményszintet a
FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT SZABÁLYZÓ gomb elforgatásával.
15
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 15
2013-04-24
12:50:17
TELJESÍTMÉNYSZINTEK
A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
MAGYAR
Teljesítményszint
1. Az ideiglenes leállításhoz:
nyissa ki az ajtót.
Teljesítmény
MIKROHULLÁM
GRILL
MAGAS
800 W
-
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
-
KÖZEPES
450 W
-
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
-
KIOLVASZTÁS (IDŐ ALAPJÁN)
KIOLVASZTÁS (IDŐ ALAPJÁN)
180 W
-
KIOLVASZTÁS (SÚLY ALAPJÁN)
180 W
-
A Kiolvasztás (idő alapján) funkcióval húst, baromfit vagy halat olvaszthat ki.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS
100 W
-
-
1100 W
ALACSONY MIKRO + GRILL
300 W
1100 W
KÖZEPES MIKRO + GRILL
450 W
1100 W
MAGAS MIKRO + GRILL
600 W
1100 W
GRILL
Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához
csukja be az ajtót.
2. A teljes leállításhoz:
Forgassa el balra az IDŐ/SÚLY (
Megjelenik a pontos idő.
) forgógombot.
1. Forgassa el a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ gombot Kiolvasztás (idő alapján)
állásba.
2. Állítsa be az időt az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal.
Ehhez forgassa el a gombot a megfelelő időértékre.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal
sípol (percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
Ha magasabb teljesítményszintet választ, csökkenteni kell az elkészítési
időt.
Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ, akkor hosszabb elkészítési
időre van szükség.
AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Az elkészítési időt az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal
állíthatja be.
Főzés közben az étel elkészítési idejének növeléséhez
vagy csökkentéséhez forgassa el jobbra vagy balra a
forgógombot.
A kiolvasztás manuális beállításához a Kiolvasztás (idő alapján) funkciót
válassza, 180 W-os teljesítményszinttel. A Kiolvasztás (idő alapján)
funkcióval és a kiolvasztási idővel kapcsolatos további részletek a 27.
oldalon találhatók.
16
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 16
2013-04-24
12:50:17
A KIOLVASZTÁS (SÚLY ALAPJÁN) FUNKCIÓ HASZNÁLATA
PÁROLÁSI ÚTMUTATÓ (CSAK AZ MG23F301EF*, MG23F301EJ*,
MG23F302EF* ÉS MG23F302EJ* MODELL ESETÉBEN)
A Kiolvasztás (súly alapján) funkcióval húst, baromfit vagy halat olvaszthat
ki.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. Forgassa el a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ gombot Kiolvasztás (súly alapján)
állásba.
MAGYAR
A Samsung párolóedénye a párolás alapelvén működik, amely segítségével
egészséges ételeket készíthet.
Az edény kiválóan alkalmas rizs, tészta, zöldségek stb. elkészítésére a
lehető legrövidebb idő alatt, a tápanyagok megtartása mellett.
A mikrohullámú párolóedény 3 részből áll:
2. Állítsa be a súlyt az IDŐ/SÚLY (
) forgógombbal.
Ehhez forgassa el a gombot a megfelelő súlyértékre.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés befejeződik, a sütő
négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Edény
Párolótálca
Fedő
Minden tartozék -20 °C és 140 °C közötti hőmérsékleten használható.
Fagyasztóban is tartható. Az elemek együtt vagy külön-külön is
használhatóak.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az edény nem használható:
• magas cukor- vagy zsírtartalmú ételek készítéséhez,
• grill- vagy légkeveréses sütőben vagy főzőlapon.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
A KIOLVASZTÁSI (SÚLY ALAPJÁN) PROGRAMOK
HASZNÁLATA
Első használat előtt bő szappanos vízben mossa el a tartozékokat.
Az elkészítési időről a következő oldalon található útmutató nyújt
tájékoztatást.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
A fagyasztott élelmiszert helyezze közvetlenül a forgótányérra.
Fordítsa át az ételt, amikor a sütő hangjelzést ad.
Tartsa be a megfelelő várakozási időt a kiolvasztás (súly alapján) után.
Étel
Adag
Pihentetés
Hús
200-1500 g
20-60 perc
Baromfi
200-1500 g
20-60 perc
Hal
200-1500 g
20-50 perc
KARBANTARTÁS:
A párolóedény mosogatógépben is tisztítható.
Javaslat
Kézi mosogatáshoz használjon meleg vizet és mosogatószert.
Súrolókefék, -szivacsok használata tilos.
A széleket takarja le alufóliával.
Fordítsa át az ételt, amikor a
sütő hangjelzést ad.
Bizonyos ételek (például a paradicsom) elszínezhetik a műanyagot. Ez
általános jelenség, nem utal gyártási hibára.
KIOLVASZTÁS
Helyezze a fagyasztott ételt a párolótál közepére, a fedő nélkül. A folyadék a
tál alján marad, és nem teszi tönkre az ételt.
17
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 17
2013-04-24
12:50:18
FŐZÉS:
Étel
MAGYAR
Articsóka
Étel
Adag
Teljesítmény- Sütési idő Pihentetési
Elemek
szintek
(perc)
idő (perc)
800 W
5-6
1-2
Párolóedény
tálcával + fedő
Adag
Teljesítmény- Sütési idő Pihentetési
Elemek
szintek
(perc)
idő (perc)
800 W
3-4
1-2
Párolóedény + fedő
Leves
400 g
(mélyhűtött) Tudnivalók
Töltse a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje meg.
Mélyhűtött
400 g
800 W
8-10
2-3
Párolóedény + fedő
leves
Tudnivalók
Tegye a mélyhűtött levest a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt
jól keverje meg.
Lekváros
150 g
600 W
1-2
2-3
Párolóedény + fedő
gombóc/
Tudnivalók
derelye
Hideg vízzel nedvesítse meg a gombócok/derelyék tetejét. Helyezzen 1-2
gombócot/derelyét egymás mellé a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt.
Gyümölcs250 g
800 W
3-4
2-3
Párolóedény + fedő
kompót
Tudnivalók
Mérje le a megmosott és meghámozott friss gyümölcsöket (pl. alma, körte,
szilva, sárgabarack, mangó vagy ananász), és vágja őket egyforma darabokra
vagy kockákra. Tegye a párolóedénybe. Adjon hozzá 1-2 evőkanál vizet és
1-2 evőkanál cukrot. Fedje le.
300 g
(1-2 db)
Tudnivalók
Mossa és tisztítsa meg az articsókákat. Helyezze a tálcát a párolótálba.
Helyezze el az articsókákat a párolótálcán. Locsolja meg őket egy evőkanál
citromlével. Tegye rá a fedőt.
Friss
300 g
800 W
4-5
1-2
Párolóedény
zöldségek
tálcával + fedő
Tudnivalók
A megmosott és megtisztított zöldségeket (pl. brokkoli, karfiol, sárgarépa,
paprika) mérje le, és vágja egyforma darabokra. Helyezze a tálcát a
párolóedénybe. Helyezze el a zöldségeket a párolótálcán. Adjon hozzá 2
evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt.
Fagyasztott 300 g
600 W
7-8
2-3
Párolóedény
zöldségek
tálcával + fedő
Tudnivalók
Tegye a fagyasztott zöldségeket a párolóedénybe. Helyezze a tálcát a
párolótálba. Adjon hozzá 1 evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt. Az elkészítési és
a pihentetési idő elteltével keverje meg alaposan.
Rizs
250 g
800 W
15-18
5-10
Párolóedény + fedő
Tudnivalók
Tegye a rizst a párolóedénybe. Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. Tegye rá a
fedőt. A főzést követően pihentesse a rizst 5, a barnarizst pedig 10 percig.
Héjában
500 g
800 W
7-8
2-3
Párolóedény + fedő
sült
Tudnivalók
burgonya
Mérje és öblítse le a burgonyát, majd helyezze a párolóedénybe. Adjon hozzá
3 evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt.
Ragu
400 g
600 W
5-6
1-2
Párolóedény + fedő
(mélyhűtött) Tudnivalók
Tegye a ragut a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje
meg.
A párolóedény kezelése
+
Párolóedény + fedő
Párolóedény tálcával + fedő
ÓVINTÉZKEDÉSEK:
A párolóedény fedelét óvatosan emelje le, mivel a kicsapó gőz nagyon
forró lehet.
A főzés befejeztével edényfogó kesztyűvel fogja meg az edényt.
18
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 18
2013-04-24
12:50:18
A PIRÍTÓTÁNYÉR HASZNÁLATA (CSAK AZ MG23F301EC*,
MG23F301EJ*, MG23F302EC* ÉS MG23F302EJ* MODELL ESETÉBEN)
A pirítótányér tisztítása
Tisztítsa meg a pirítótányért meleg vízzel és mosószerrel, majd öblítse le
tiszta vízzel.
Ezzel a pirítótányérral nem csak a grillen piríthatja az ételt, hanem a
pirítótányér magas hőmérsékletének köszönhetően az étel alja is barna és
ropogós lesz. A pirítótányéron elkészíthető ételeket táblázat foglalja össze
(lásd a következő oldalt).
A pirítótányér sonka, tojás és kolbászfélék stb. elkészítésére is használható.
Ne használjon súrolókefét vagy durva szivacsot, mert az megsértheti a
tányér felületét.
1. A pirítótányért tegye közvetlenül a forgótányérra,
és a táblázatban megadott elkészítési idők és
utasítások betartásával melegítse elő a legmagasabb
mikrohullám-grill kombinációval [600 W + Grill (
)].
MAGYAR
Megjegyzés:
A pirítótányér nem tisztítható mosogatógépben.
A MANUÁLIS PIRÍTÁSI PROGRAMOK
A pirítótányért érdemes a forgótányérra helyezve előmelegíteni.
Melegítse elő a pirítótányért 600 W + Grill (
) funkcióval 3-5 percig.
Tartsa be a táblázatban szereplő elkészítési időket és utasításokat.
A pirítótányért mindig edényfogó kesztyű segítségével vegye ki, mert az
nagyon forró.
Étel
2. Ha sonkás tojás jellegű ételt készít, kenje be a tálat olajjal, hogy az étel
szépen megpiruljon.
Szalonna
Adag
Teljesítmény
Előmelegítési idő
(perc)
Sütési idő
(perc)
4 szelet (80 g)
600 W + Grill
3
3½-4
Ügyeljen arra, hogy a pirítótányér teflonbevonata könnyen
megkarcolódik. Ne használjon tehát éles eszközöket, például kést.
<Javaslatok>
Ha műanyag eszközt használ, megóvja a pirítótányér felületét. Ugyanígy
a felvágás előtt ki is veheti az ételt a pirítótányérból.
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye a szeleteket egymás mellé a
pirítótányérra. Helyezze a pirítótányért az állványra.
Grillezett
paradicsom
3. Helyezze az ételt a pirítótányérra.
Ne tegyen nem hőálló edényt (például
műanyagdobozt) a pirítótányérra.
200 g (2 db)
450 W + Grill
3
4½-5
<Javaslatok>
A forgótányér nélkül soha ne tegye be a pirítótányért
a sütőbe.
Melegítse elő a pirítótányért. A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre
tegyen sajtot. Rendezze őket körbe a pirítótányéron. Helyezze a
pirítótányért az állványra.
4. Helyezze a pirítótányért a mikrohullámú sütőben
található fémállványra (vagy forgótányérra).
Hamburger
(fagyasztott)
2 darab (125 g)
600 W + Grill
3
7-7½
<Javaslatok>
5. Válassza ki az elkészítési időt és teljesítményt.
(Lásd az oldalsó táblázatot.)
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye a hamburgert a körbe a
pirítótányéron. Helyezze a pirítótányért az állványra. 4-5 perc elteltével
fordítsa meg.
19
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 19
2013-04-24
12:50:18
Étel
Bagett
(fagyasztott)
Adag
Teljesítmény
Előmelegítési idő
(perc)
Sütési idő
(perc)
200-250 g (2 db)
450 W + Grill
4
8-9
Étel
Pizza
(mélyhűtött)
MAGYAR
<Javaslatok>
300-350 g
600 W + Grill
4
9-10
600 W + Grill
600 W + Grill
3
5-6
8-9
4
7-8
600 W + Grill
6½-7½
GRILLEZÉS
9-10
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül
felmelegítheti és megpiríthatja. E célból a mikrohullámú sütő grillráccsal
rendelkezik.
Melegítse elő a pirítótányért. Kenje meg a tányért 1 evőkanál olajjal.
Rendezze el a halrudacskákat körben a pirítótányéron. 4 perc (5 db
esetén) vagy 6 perc (10 db esetén) elteltével forgassa meg.
125 g
250 g
4
A megfelelő edényekről és konyhai eszközökről további részleteket
tudhat meg az Útmutató a mikrohullámú sütőben használható
edényekkel kapcsolatban című részben, a 22. oldalon.
<Javaslatok>
Csirkefalatok
(fagyasztott)
450 W + Grill
Ha kombinált sütési üzemmódot választ (mikrohullám
és grill), csak olyan edényt használjon, amely
mikrohullámhoz is alkalmas, és sütőbe is megfelelő. A
fém edények vagy konyhai eszközök tönkretehetik a
sütőt.
Melegítse elő a pirítótányért. A krumplikat vágja félbe. Vágott felével
lefelé tegye őket a pirítótányérra. Rendezze kör alakba. Helyezze a
tányért az állványra.
150 g (5 db)
300 g (10 db)
300-350 g
Mikrohullámú sütőben alkalmazható edényeket használjon. Ne használjon
műanyag tartályokat, tálakat, papírcsészéket, rongyokat stb.
<Javaslatok>
Halrudacskák
(fagyasztott)
Sütési idő
(perc)
A TARTOZÉKOK KIVÁLASZTÁSA
Melegítse elő a pirítótányért. A fagyasztott pizzát tegye a pirítótányérra.
Helyezze a pirítótányért az állványra.
250 g
500 g
Előmelegítési idő
(perc)
Melegítse elő a pirítótányért. A fagyasztott pizzát tegye a tányérra.
Helyezze a pirítótányért az állványra.
<Javaslatok>
Sült burgonya
Teljesítmény
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Helyezze a franciakenyeret a pirítótányér
közepére, vagy két franciakenyeret egymás mellé. Helyezze a
pirítótányért az állványra.
Pizza
(fagyasztott)
Adag
4
1. Melegítse elő a grillt a szükséges hőmérsékletre.
Ehhez forgassa a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ gombot Grill állásba, az IDŐ/SÚLY
(
) gombbal pedig állítsa be az előmelegítési időt.
5-5½
7½-8
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Tegye be a fagyasztott
ételt a sütő rácsára. Csukja be az ajtót.
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Kenje meg a tányért 1 evőkanál A
csirkefalatokat helyezze a tálra. Helyezze a pirítótányért az állványra.
Fordítsa meg őket 3 perc (125 g) vagy 5 perc (250 g) elteltével.
20
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 20
2013-04-24
12:50:19
3. Állítsa be az időt az IDŐ/SÚLY (
elforgatásával.
MIKROHULLÁM ÉS GRILL KOMBINÁCIÓJA
) gomb
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú
üzemmódot grillel is kombinálhatja.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal
sípol (percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel
ezek nagyon felforrósodnak.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját. Tegye be a fagyasztott ételt a
sütő rácsára. Csukja be az ajtót.
Nem jelent hibát, ha a fűtőegység grillezés közben ki- és bekapcsol. Ez
a rendszer biztonsági funkciója a sütő túlmelegedése ellen.
Mindig használjon edényfogó kesztyűt, mert a sütőben az edények
átforrósodnak.
Ellenőrizze, hogy a fűtőegység vízszintes helyzetben van-e.
NE használja a párolóedényt GRILL (
üzemmódban.
Üzemmód
MIKROHULLÁM (
O
)
) és KOMBINÁLT (
GRILL (
MAGYAR
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt
használjon. Ideálisak az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek
lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
) / KOMBINÁLT (
2. Forgassa el a FŐZÉSI TELJESÍTMÉNYT
SZABÁLYOZÓ gombot a megfelelő
teljesítményszintre.
)
3. Állítsa be az időt az IDŐ/SÚLY (
) gomb
elforgatásával.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés befejeződik, a sütő
négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
)
X
(Párolóedény)
A maximális mikrohullámú teljesítmény kombinált mikrohullámú és
grillezési üzemmódban 600 W.
NE használja a párolóedényt GRILL (
üzemmódban.
Üzemmód
MIKROHULLÁM (
O
)
) és KOMBINÁLT (
GRILL (
)
) / KOMBINÁLT (
)
X
(Párolóedény)
21
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 21
2013-04-24
12:50:19
MAGYAR
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
Főzőeszköz
Alufólia
Mikrohullámú
sütőben
használható
✓✗
Cseréptányér
✓
Porcelán és agyagedény
✓
Eldobható poliészter
ételdobozok
Gyorsételek
csomagolása
• Polisztirol poharak,
edények
• Papírzacskók vagy
újságpapír
• Újrahasznosított papír
vagy fémbevonatú
edények
Üvegedény
• Főző- és tálalóedény
egyben
✓
Kis mennyiségekben használható
egyes területek túlsülése ellen. Ívkisülés
keletkezhet, ha a fólia túl közel van
a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát
használ.
Nyolc percnél tovább előmelegíteni nem
szabad.
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
✗
✗
Ívkisülést okozhat.
✓
• Fúvott üveg edények
✓
• Befőttesüvegek
✓
Fém
• Edények
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
Papír
• Tányér, pohár, szalvéta,
konyhai papírtörlő
Megjegyzések
Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
Tüzet foghat.
✓
Mikrohullámú
sütőben
használható
Főzőeszköz
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az
szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül,
hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket. Ezért fontos,
hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú
sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia. Az
alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok
használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A
fölösleges nedvesség felszívására is
használható.
Ívkisülést okozhat.
✓
• Háztartási fólia
✓
Zsírpapír
✓
: Ajánlott
✗
✓✗
✓
✓✗
Ételek és italok melegítésére
használható. A finom üveg eltörhet vagy
megrepedhet hirtelen melegítéskor.
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
✗
✗
• Újrahasznosított papír
Műanyag
• Tárolódobozok
• Fagyasztózacskók
Megjegyzések
Különösen hőálló műanyag esetén.
Bizonyos egyéb műanyagok magas
hőmérsékleten eldeformálódhatnak vagy
elszíneződhetnek. Melamin műanyagok
használata tilos.
A nedvesség megtartására használható.
Az étellel nem érintkezhet. Óvatosan
távolítsa el a fóliát, mert forró gőz szállhat
fel.
Csak ha főzhető vagy sütőben
használható. Ne legyen hermetikusan
zárt. Szükség esetén villával szurkálja
meg.
A nedvességtartalom megőrzésére
és a kifröccsenés megelőzésére
alkalmazható.
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
22
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 22
2013-04-24
12:50:19
SÜTÉSI ÚTMUTATÓ
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a
minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a
főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
MIKROHULLÁMOK
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Spenót
150 g
600 W
4½-5½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Brokkoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
Borsó
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Zöldbab
300 g
600 W
8-9
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
Vegyes zöldség
(sárgarépa/
zöldborsó/
kukorica)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Vegyes zöldség
(wok típusú)
300 g
600 W
8-9
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Étel
FŐZÉS
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a
mikrohullámokat. A mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél,
az alumínium és a réz visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a
kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a
fán. Ezért az ételt nem szabad fémedényekben készíteni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss
vagy fagyasztott zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és
hús. Mikrohullámú sütőben készíthet mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt
pudingot, befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális
minden olyan ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például
vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd a tippeket, technikákat és javaslatokat
tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből
képződő gőz hozzájárul a főzés folyamatához. Az étel többféle módon
fedhető le: pl. kerámia tányérral, műanyag fedővel, vagy mikrohullámú
sütőben használható háztartási fóliával.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel
belsejében egyenletes legyen.
MAGYAR
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsírés cukortartalma magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A
gyors mozgás súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg
az étel.
Tudnivalók
23
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 23
2013-04-24
12:50:20
MAGYAR
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Rizs:
Nagyméretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon - a rizs
főzés közben a duplájára dagad. Lefedve főzze.
A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig
nem szívja magába az összes vizet.
Tészta:
Nagyméretű hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá
forrásban lévő vizet, egy csipetnyi sót, és keverje jól össze.
Fedő nélkül főzze.
Főzés közben időnként, és utána is keverje meg. Lefedve
hagyja állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz
adjon 30-45 ml hideg vizet (2-3 ek.), hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő
vízmennyiség – lásd a táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig
- lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést. Főzés
közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza és fűszerezze meg,
és adjon hozzá vajat. 3 percig lefedve hagyja állni.
Tipp:
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél
kisebbre vágja, annál hamarabb megfő.
Minden friss zöldséget maximális mikrohullámú energiával kell főzni (800 W).
Étel
Adag
Brokkoli
250 g
500 g
Idő
(perc)
4-4½
7-7½
Kelbimbó
250 g
5½-6½
Sárgarépa
250 g
4½-5
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Fehér rizs
(előfőzött)
250 g
800 W
16-17
5
Barna rizs
(előfőzött)
250 g
800 W
21-22
5
Adjon hozzá
500 ml hideg
vizet.
Kevert rizs
(Rizs + vadrizs)
250 g
800 W
17-18
5
Adjon hozzá
500 ml hideg
vizet.
Cukkini
250 g
3½-4
Vegyes
gabonafélék
(Rizs + gabona)
250 g
800 W
18-19
5
Adjon hozzá
400 ml hideg
vizet.
Padlizsán
250 g
3½-4
Tészta
250 g
Póréhagyma
250 g
4½-5
800 W
11-12
5
Tudnivalók
Adjon hozzá
500 ml hideg
vizet.
Adjon hozzá
1000 ml
forró vizet.
Pihentetési
Tudnivalók
idő (perc)
3
Szedje szét egyforma méretű
rózsákra. A szárakat helyezze
középre.
3
Adjon hozzá 60-75 ml (4-5
ek.) vizet.
3
A sárgarépát vágja egyforma
szeletekre.
3
Szedje szét egyforma méretű
rózsákra. A nagy rózsákat
vágja félbe. A szárakat
helyezze középre.
3
A cukkinit vágja szeletekre.
Adjon hozzá 30 ml (2 ek.) vizet
vagy egy darabka vajat. Éppen
csak puhulásig főzze.
3
A padlizsánt vágja vékony
szeletekre, és hintse meg 1
evőkanál citromlével.
3
A póréhagymát vágja vastag
szeletekre.
24
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 24
2013-04-24
12:50:20
Étel
Gomba
Adag
125 g
250 g
Idő
(perc)
1½-2
3-3½
250 g
5½-6
Paprika
Burgonya
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
Karalábé
250 g
5-5½
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználásra feljegyzi
az időtartamot. Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében
átvette-e a hőt. Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából
rövid ideig hagyja állni az ételt. A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4
perc, hacsak a táblázat mást nem ajánl. Folyadék és bébiétel melegítésénél
különös gondossággal járjon el. Lásd a biztonsági óvintézkedéseket
tartalmazó fejezetet is.
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig
hagyjon legalább 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség
szerint, melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és
esetleges forrázás elkerülése érdekében tegyen az italba kanalat vagy
üvegpálcát, és melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
MELEGÍTÉS
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken
szokásos idő töredéke alatt melegítheti fel ételét. Alkalmazza az alábbi
táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket és melegítési
időket. A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli szobahőmérsékletű
folyadékokat, vagy +5 és +7 °C körüli hőmérsékletre lehűtött ételeket
vesznek alapul.
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat (pl. egybesült hús), mivel ezek
hajlamosak túlfőni és kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis
darabokat sikeresebben melegíthet.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket 800 watton melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy akár
300 wattot kell beállítani. Útmutatásért tekintse meg a táblázatot. Általában
érdemes alacsonyabb teljesítményszinten melegíteni, ha az étel kényes,
nagy mennyiségű, vagy ha valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik
(például vagdalthús-pástétom). Az optimális eredmény érdekében melegítés
közben jól keverje át, vagy fordítsa meg az ételt. Tálalás előtt lehetőleg
újra keverje meg. Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot és
bébiételt. A folyadékokat a kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás
elkerülése érdekében melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 25
MAGYAR
Hagyma
A várakozási idő alatt hagyja őket a mikrohullámú sütőben. Tegyen a
folyadékba műanyag kanalat vagy üvegpálcát. Kerülje az étel túlmelegítését
(és ezáltal elrontását). Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és
szükség esetén még tovább melegíteni.
Pihentetési
Tudnivalók
idő (perc)
3
Készítsen elő apró egész
gombafejeket vagy szeletelt
gombát. Vizet ne tegyen
hozzá. Hintse meg citromlével.
Sózza és borsozza meg.
Tálalás előtt csöpögtesse le.
3
A hagymát vágja félbe vagy
szeletelje fel. Csak 15 ml (1
ek.) vizet adjon hozzá.
3
A paprikát vágja kis szeletekre.
3
A hámozott burgonyát
mérje le, és vágja egyforma
darabokra vagy negyedekre.
3
A karalábét vágja kis kockákra.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Italok (kávé,
tea, víz)
150 ml
(1 csésze)
800 W
1-1½
1-2
Töltse kerámiacsészébe, és
fedetlenül melegítse. Helyezze
a csészét (150 ml) vagy
bögrét (250 ml) a forgótányér
közepére, a folyadékot a
várakozási idő előtt és után is
keverje jól át.
2-3
Töltse ki mély kerámiatálba.
Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje meg.
Tálalás előtt újra keverje meg.
1½-2
250 ml
(1 bögre)
Leves
(mélyhűtött)
250 g
800 W
3-3½
Tudnivalók
25
2013-04-24
12:50:20
MAGYAR
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Ragu
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
4½-5½
3
A tésztát (pl. spagetti vagy
tojásos metélt) szedje ki
kerámia lapostányérra. Takarja
le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával.
Tálalás előtt keverje meg.
Töltött tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5-6
3
A töltött tésztát (pl. ravioli,
tortellini) szedje ki mély
kerámiatálba. Fedje le műanyag
fedővel. Melegítés közben
időnként, pihentetés és tálalás
előtt újra keverje meg.
Vegyes tál
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5½-6½
3
Bébiétel és anyatej melegítése
Tudnivalók
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott
teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe.
A ragut szedje ki mély
kerámiatálba. Fedje le műanyag
fedővel. Melegítés közben
időnként, pihentetés és tálalás
előtt újra keverje meg.
Állítson össze egy 2-3
mélyhűtött összetevőből álló
fogást egy kerámia tányéron.
Fedje le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával.
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
BÉBIÉTEL: Az ételt szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje meg!
Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze a
hőmérsékletét. Ajánlott tálalási hőmérséklet: 30-40 °C között.
ANYATEJ: A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse.
Cumisüveget ne melegítsen cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés
hatására felrobbanhat. A várakozási idő előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza
fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig gondosan ellenőrizze, mielőtt a
babának adná. Ajánlott tálalási hőmérséklet: kb. 37 °C.
MEGJEGYZÉS: A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából
mindig gondosan kell ellenőrizni. Melegítési útmutatóul a következő
táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye
figyelembe.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
Pihentetési
idő (perc)
Bébiétel
(Zöldség +
hús)
190 g
600 W
30 mp
2-3
Szedje ki mély
kerámiatálba.
Lefedve főzze.
A melegítési idő
leteltével keverje
meg. 2-3 percig
hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Tejbegríz
(dara
+ tej +
gyümölcs)
190 g
600 W
20 mp
2-3
Szedje ki mély
kerámiatálba.
Lefedve főzze.
A melegítési idő
leteltével keverje
meg. 2-3 percig
hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Tudnivalók
26
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 26
2013-04-24
12:50:20
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
Pihentetési
idő (perc)
Anyatej
100 ml
300 W
30-40 mp
2-3
200 ml
Jól keverje meg
vagy rázza fel, és
töltse sterilizált
üvegbe. Helyezze
a forgótányér
közepére. Fedő
nélkül főzze. Jól
rázza fel, és legalább
3 percig hagyja állni.
Mielőtt a babának
adná, jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb
mennyiségekhez kevesebb idő szükséges, mint a nagyokhoz.
Ételek fagyasztásakor és kiolvasztásakor gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához
útmutatóul a következő táblázatot használja.
Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W) kell
kiolvasztani.
Étel
Adag
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Tudnivalók
MAGYAR
50 mp
és 1 perc
között
Tipp:
Tudnivalók
Hús
Darált
hús
250 g 6½-7½
500 g 10-12
Sertésszelet
250 g 7½-8½
5-25
A húst helyezze kerámia
lapostányérra. A vékonyabb széleket
borítsa be alufóliával. A kiolvasztási
idő felénél fordítsa meg!
15-40
Először is helyezze a darabolt csirkét
a bőrös részekkel lefelé, az egész
csirkét pedig először mellével lefelé
kerámia lapostányérra. A vékonyabb
részeket, mint például szárnyvégek,
borítsa be alufóliával. A kiolvasztási
idő felénél fordítsa meg!
5-15
A fagyasztott halat helyezze kerámia
lapostányér közepére. Úgy helyezze
el, hogy a vékonyabb részek
a vastagabbak alá kerüljenek.
A keskeny végeket borítsa be
alufóliával. A kiolvasztási idő felénél
fordítsa meg!
5-10
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen
egy nagy átmérőjű, kerek lapos
üvegtányéron.
Baromfi
Kiolvasztás (idő alapján)
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok
finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan
vendégek érkezésekor.
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a
csomagról minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a
kiolvadt folyadék lecsöpöghessen.
Csirkedarabok
500 g
(2 db)
14½15½
Egész csirke
900 g
28-30
200 g
(2 db)
6-7
400 g
(4 db)
12-13
250 g
6-7
Hal
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg,
csepegtesse le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket.
Halszeletek
Időnként ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek
felmelegedni, ezeket a kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal
beburkolhatja.
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és
mielőtt folytatná, 20 percig hagyja állni.
Gyümölcsök
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni.
A teljes kiolvadáshoz szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől
függően eltér. Lásd az alábbi táblázatban.
Bogyós
gyümölcsök
27
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 27
2013-04-24
12:50:20
Adag
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Zsemle
(egyenként kb.
50 g)
2 db
4 db
½-1
2-2½
5-20
Pirítós/
Szendvics
250 g
4½-5
Bajor rozskenyér 500 g
(búza- +
rozsliszt)
8-10
Étel
Mikrohullámú + Grill üzemmódban használható edények
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény
tűzálló legyen. Kombinált üzemmódban ne használjon fém eszközöket.
Semmilyen műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Tudnivalók
MAGYAR
Kenyér
Mikrohullámú + Grill üzemmódban elkészíthető ételek:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt
étel, amelyet fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint
mindazok, amelyek tetejének megpirításához rövid sütési idő szükséges.
Ez az üzemmód használható olyan vastagabb ételek elkészítéséhez is,
amelyeknél jó, ha a tetejük finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke,
amelyet a sütés félidejében meg kell fordítani). További részleteket a grill
táblázatból tudhat meg.
A zsemléket körben vagy vízszintes
sorban helyezze a forgótányér
közepére egy papírtörlőre. A
kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
Fontos megjegyzés:
Ha a kombinált (mikrohullám + Grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra,
hogy a grill fűtőelem vízszintesen, a tető alatt, ne pedig függőlegesen, a
hátsó fallal párhuzamosan álljon. Ne feledje, hogy az ételt a magas állványra
kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Ellenkező esetben
közvetlenül a forgótányérra kell helyezni. Kérjük, tekintse át a következő
táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
GRILL
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban
lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé
teszi az étel pirulását. Ha a grillt 3-4 percig előmelegíti, az étel gyorsabban
pirul meg.
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Grillezési útmutató fagyasztott élelmiszerekhez
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt
sonka, vékony halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból
összeállított melegszendvicsek.
Fagyasztott étel
Fontos megjegyzés:
Ne feledje, hogy az ételt a magas állványra kell tenni, kivéve, ha az
utasítások mást javasolnak.
Zsömle
(egyenként kb.
50 g)
MIKROHULLÁM + GRILL
Adag
2 db
4 db
Teljesítmény
Mikrohullám
+ Grill
1. oldal ideje
(perc)
2. oldal ideje
(perc)
300 W + Grill
Csak grill
1-1½
2-2½
1-2
1-2
Tudnivalók
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával
egyesíti. Csak csukott ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik.
A forgótányér forgása következtében az étel egyenletesen pirul meg. A
modellnél három kombinált üzemmód áll rendelkezésre:
600 W + Grill, 450 W + Grill és 300 W + Grill.
A zsömléket körben helyezze a rácsra. A zsömlék másik oldalát a
kívánt ropogóssági szintre grillezze. 2-5 percig hagyja állni.
28
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 28
2013-04-24
12:50:20
Fagyasztott étel
Adag
Teljesítmény
1. oldal ideje
(perc)
2. oldal ideje
(perc)
Bagett + feltét
(paradicsom, sajt,
sonka, gomba)
250-300 g (2 db)
450 W + Grill
8-9
-
Tészta
(Cannelloni,
makaróni,
lasagne)
Pirítós szeletek
Tudnivalók
450 W + Grill
13-14
-
Zsömle (készre
sütött)
A fagyasztott csőben sültet helyezze kisméretű, kerek, hőálló
üvegtálba. Az edényt helyezze az alacsony állványra. Sütés után
2-3 percig hagyja állni.
400 g
600 W + Grill
Csak grill
14-15
2-3
Grillezett
paradicsom
450 W + Grill
5-5½
450 W + Grill
9-11
6-8
4-5½
2-4 darab
Csak grill
2-3
2-3
Tudnivalók
200 g (2 db)
Mikrohullám
+ Grill
300 W + Grill
Csak grill
4½-5½
2-3
7-8
Tudnivalók
Hawaii
melegszendvics
(sonka,
ananász,
sajtszeletek)
3-3½
Helyezze a rácsra a csirkefalatokat.
250 g
Csak grill
A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre tegyen sajtot. Lapos, hőálló
üvegtányéron rendezze el körben. Tegye a rácsra.
Tudnivalók
Sütőben
készíthető
hasábburgonya
4 db
(25 g egyenként)
400 g (4 db)
Tudnivalók
250 g
2. oldal ideje
(perc)
A zsömlének először az alját tegye felfelé. A zsömléket körben
helyezze el, közvetlenül a forgótányérra.
A fagyasztott tésztát tegye kisméretű, lapos, szögletes, hőálló
üvegtálba. Az edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra. Sütés
után 2-3 percig hagyja állni.
Csirkefalatok
1. oldal ideje
(perc)
A pirítós szeleteket helyezze egymás mellé a rácsra.
Tudnivalók
Mikrohullám
+ Grill
Teljesítmény
Tudnivalók
Helyezzen a rácsra egymás mellé két fagyasztott franciakenyeret.
Grillezés után 2-3 percig hagyja állni.
400 g
Adag
MAGYAR
Csőben sült
zöldség vagy
burgonya
Friss
élelmiszer
4-5
Tudnivalók
Sült burgonya
A hasábburgonyát sütőpapíron egyenletesen helyezze az alacsony
állványra.
2 db (300 g)
450 W + Grill
3½-4
–
Tudnivalók
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A hozzávalókkal megrakott
szeleteket rakja a rácsra. Helyezzen 2 szendvicset egymással
szemben a rácsra. 2-3 percig hagyja állni.
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
8-9
-
Tudnivalók
A burgonyákat vágja félbe. Vágott oldalukkal a grill felé helyezze el
őket körben a rácsra.
Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez
A grillt a grill funkcióval 4 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
29
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 29
2013-04-24
12:50:20
Friss
élelmiszer
Darabolt csirke
Adag
Teljesítmény
1. oldal ideje
(perc)
2. oldal ideje
(perc)
450-500 g (2 db)
300 W + Grill
10-12
12-13
KÜLÖNLEGES TANÁCSOK
VAJ OLVASZTÁSA
Tegyen 50 g vajat egy kisméretű mély üvegtálba. Fedje le műanyag fedővel.
800 watton melegítse 30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad.
MAGYAR
Tudnivalók
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Tegyen 100 g csokoládét egy kisméretű mély üvegtálba. 450 watton
melegítse 3-5 percig, amíg a csokoládé meg nem olvad. Olvasztás közben
egyszer-kétszer keverje meg. Az edények kiemeléséhez mindig használjon
edényfogó kesztyűt!
A csirkedarabokat kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körbe fektesse a
darabokat úgy, hogy a csontok középre álljanak. Ne tegyen egyetlen
csirkét a rács közepére. 2-3 percig hagyja állni.
Bárányszelet/
Marhasült
(közepesen sült)
400 g (4 db)
Csak grill
12-15
9-12
KRISTÁLYOS MÉZ OLVASZTÁSA
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kisméretű mély üvegtálba. 300 watton
melegítse 20-30 másodpercig, amíg a méz megolvad.
Tudnivalók
A bárányszeleteket kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körben fektesse
őket a rácsra. Grillezés után 2-3 percig hagyja állni.
Sertéssült
250 g (2 db)
Mikrohullám
+ Grill
300 W + Grill
Csak grill
7-8
6-7
ZSELATIN OLVASZTÁSA
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe. A lecsöpögtetett
zselatint helyezze kisméretű hőálló üvegtálba. 300 watton 1 percig
melegítse. Olvadás után keverje meg.
Tudnivalók
MÁZ/CUKORMÁZ FŐZÉSE (SÜTEMÉNYEKHEZ ÉS TORTÁHOZ)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg
vízzel. Hőálló üvegtálban fedő nélkül, 800 watton főzze 3½-4½ percig, amíg
a máz/cukormáz áttetsző nem lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
A sertéshúst kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körben fektesse őket a
rácsra. Grillezés után 2-3 percig hagyja állni.
Sült alma
1 alma (kb. 200 g)
2 alma (kb. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
-
LEKVÁRFŐZÉS
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy
megfelelő méretű fedeles hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító
cukrot, és jól keverje össze. Lefedve főzze 800 watton 10-12 percig.
Főzés közben többször keverje meg. Kisméretű, csavaros tetejű lekváros
üvegekbe töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
6-7
Tudnivalók
Az almákat magozza ki, majd töltse meg mazsolával és lekvárral.
Tetejére szórjon mandulaszeleteket. Az almákat tegye egy lapos
hőálló üvegtálra. Az edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra.
Sült csirke
1200 g
600 W + Grill
15-18
PUDINGFŐZÉS
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral
és tejjel (500 ml). Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Lefedve főzze 800 watton 6½-7½ percig. Főzés közben többször jól keverje
meg.
15-18
Tudnivalók
A csirkét kenje meg olajjal és fűszerekkel. Először bőrével lefelé, majd
bőrével felfelé helyezze a csirkemellet hőálló üvegtálra. Grillezés után
5 percig hagyja állni.
MANDULASZELETEK PIRÍTÁSA
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes
méretű kerámia tányéron. Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben
néhányszor keverje meg. 2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények
kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
30
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 30
2013-04-24
12:50:20
TEENDŐK KÉTSÉG VAGY PROBLÉMA ESETÉN
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján
járjon el.
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.
A sütő nem indul el az IDŐ/SÚLY (kiolvasztás) gomb elforgatása után
• Az ajtó megfelelően záródik?
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Helyesen állította be az időzítőt?
• Az ajtó be van csukva?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy
leoldott az automata?
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alufólia túl közel van a belső falakhoz?
Kiégett az izzó.
• Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Kérjük, forduljon a legközelebbi
hivatalos Samsung ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje
szakember segítségét.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a
rádióban, amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma
úgy orvosolható, ha a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a
rádiókészüléktől és az antennától.
Füst és kellemetlen szag az első használatnál.
• Átmeneti állapot az új alkatrészek felmelegedése miatt. A füst és a
kellemetlen szag teljesen megszűnik 10 perc használat után.
A szag gyorsabb megszüntetése érdekében működtesse úgy a
mikrohullámú sütőt, hogy előtte citromlevet helyez a sütőtérbe.
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a
helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kérjük, ezt megelőzően írja össze a következő adatokat:
• a rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és
sorozatszámokat
• a garanciára vonatkozó adatokat
• a probléma világos leírását.
Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz.
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung
mint forgalmazó tanúsítja, hogy az MG23F301E** és MG23F302E** típusú
mikrohullámú sütők megfelelnek a lent felsorolt műszaki paramétereknek.
Modell
MG23F301E**, MG23F302E**
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
Grill
Kombinált mód
1200 W
1100 W
2300 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Méret (sz×ma×mé)
Kívül
Sütőtér
489×275×392 mm
330×211×324 mm
Űrtartalom
23 liter
Súly
Nettó
Kb. 13 kg
Zajszint
42 dBA
31
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 31
2013-04-24
12:50:20
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kódszám: DE68-03911G
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_HU.indd 32
2013-04-24
12:50:20
MG23F301E**
MG23F302E**
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa
a sprievodca varením
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné
hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a
výkonu bežného čistenia alebo údržby.
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 1
2013-04-24
12:49:11
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE
A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
Zaistite neustále dodržiavanie týchto
bezpečnostných zásad.
Pred začatím používania rúry zaistite
dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
SLOVENČINA
POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská
príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou
rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
• Tipy pre varenie
LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
VAROVANIE (iba pre funkciu mikrovlnnej rúry)
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo
tesnenia dvierok, rúra sa nemôže používať
dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú
osobu je nebezpečné, aby vykonávali servis
alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu,
ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa
mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa
nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože môžu vybuchnúť.
Tento spotrebič je určený len na použitie
v domácnosti.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo
škody na majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
Varovanie: Elektrická
energia
Varovanie: Výbušný materiál
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEDOTÝKAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
Explicitne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je
uzemnené, aby ste predišli
zásahu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc,
volajte servisné stredisko.
Poznámka
Upozornenie
2
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 2
2013-04-24
12:49:12
Ak z rúry vychádza dym, zariadenie vypnite
alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka, aby
ste zadusili akékoľvek plamene.
VAROVANIE: Mikrovlnné ohrievanie nápojov
môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto
dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo
pohárikov s detskou stravou zamiešajte alebo
pretraste a pred konzumáciou skontrolujte jeho
teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené
vajíčka sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrievania.
Rúru je potrebné pravidelne čistiť a musia sa
z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to
viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
Zariadenie nie je určené na montáž do
automobilov, karavanov ani podobných
dopravných prostriedkov.
SLOVENČINA
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať
mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade, ak
ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli
používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
VAROVANIE: Tento spotrebič môžu používať
deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny
k bezpečnému používaniu spotrebiča a
porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú
hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru mladšie ako 8 rokov.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné
pre mikrovlnné rúry.
Pri ohreve potravín v plastových alebo
papierových nádobách dávajte pozor, aby
nedošlo k ich vznieteniu.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie
jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo odevov
a zohrievanie ohrevných vankúšov, papúč,
špongií, vlhkých handričiek a podobných
predmetov môže znamenať riziko zranenia,
vznietenia alebo zapálenia.
3
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 3
2013-04-24
12:49:12
SLOVENČINA
Tento spotrebič nie je určený pre používanie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude
dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo,
že sa nebudú hrať so zariadením.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa
nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože by mohli vybuchnúť.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného
prúdu vody.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom
smere a v správne výške, aby bol zabezpečený
jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať
10 minút v prevádzke s vodou a až následne
začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia
alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte
sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby
bol prístup k zástrčke.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na
pracovnom pulte alebo pracovnom stole, nemali
by ste ju umiestňovať do skriniek.
VAROVANIE (iba pre funkciu rúry) –
voliteľné
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje
v kombinačnom režime, deti môžu používať>
rúru výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli
vytváraným teplotám.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte
byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas
používania zahriať. K zariadeniu nesmú mať
prístup malé deti.
Nepoužívajte parný čistič.
4
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 4
2013-04-24
12:49:13
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte,
aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa
možnosti zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné
časti sa môžu počas používania zahriať. Musíte
byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie
sú pod neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
vnemovými alebo duševnými schopnosťami,
prípadne nedostatkom skúseností, a to za
predpokladu, že sú pod dozorom alebo dostali
podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a
používateľskú údržbu nebudú vykonávať deti
bez dozoru.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky
alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo
dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch,
čo môže mať za následok rozbitie skla.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas
prevádzky spotrebiča vysoká.
SLOVENČINA
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu
byť počas jeho prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí
mladších ako 8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu
prostredníctvom externého časovača ani
samostatného systému diaľkového ovládania.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B
ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky zariadenia
ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo
používa rádiofrekvenčná energia v podobe
elektromagnetického žiarenia na spracovanie
materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové
zváranie. Zariadenia triedy B sú zariadenia
vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch
s priamym pripojením k nízkonapäťovej napájacej
sieti, ktorá privádza energiu do obytných budov.
5
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 5
2013-04-24
12:49:13
SLOVENČINA
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm
nad zemou. Povrch musí byť dostatočne silný,
aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
20 cm
10 cm
1.Keď inštalujete svoju rúru, uistite
hore
vzadu
sa, že má dostatočné vetranie tak,
že necháte aspoň 10 cm (4 palce) 85 cm 10 cm na
nad
bočnej
priestoru za rúrou a na bočných
podlahou
strane
stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2.Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
3.Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
(Iba model s otočným tanierom)
4.Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby
bol prístup k zástrčke.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu. Pre vašu osobnú
bezpečnosť zapojte kábel do vyhovujúcej
uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom
alebo vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa
bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať
technické údaje sieťového napájania rúry
a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí
dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel,
ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí
vlhkou handričkou.
ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia
pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení
mastnoty a čiastočiek jedla:
•Vnútorné a vonkajšie povrchy
•Dvierka a tesnenia dvierok
•Otočný tanier a valčekové krúžky
(iba model s otočným tanierom)
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté
a dvierka sa poriadne zatvárali.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave,
môže to viesť k opotrebovaniu povrchu, čo
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
1.Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou
a teplou mydlovou vodou. Opláchnite
6
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 6
2013-04-24
12:49:13
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 7
USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ
MIKROVLNNEJ RÚRY
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých
bezpečnostných opatrení, keď odkladáte alebo
nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené
dvierka alebo tesnenia dvierok:
•zlomený pánt
•opotrebované tesnenia
•poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný
technik pre mikrovlnné rúry.
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal.
V prípade, že je rúra pokazená a potrebuje
opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
•Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
•Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného
servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte
si suché a bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo
ovplyvniť funkčné diely v rúre.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre
komerčné využitie.
SLOVENČINA
a poutierajte dosucha.
2.Pomocou namydlenej handričky odstráňte
akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných
povrchoch. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3.Ak chcete uvoľniť zatvrdnuté čiastočky jedla
a odstrániť zápach, umiestnite do rúry šálku
s rozriedenou citrónovou šťavou a zahrejte ju na
desať minút pri maximálnom výkone.
4.Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú
do umývačky riadu.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov.
NIKDY nepoužívajte žiadne drsné produkty
alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa
zaistilo, že sa čiastočky:
•nenahromadia
•nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite po každom
použití jemným čistiacim roztokom, ale pred
čistením nechajte mikrovlnnú rúru vychladnúť,
aby sa predišlo zraneniam.
Keď čistíte hornú časť v priestore
rúry, bude pohodlné, keď otočíte
ohrevný prvok nadol o 45 ° a vyčistíte
ho. (Iba model s visiacim ohrevným prvkom.)
7
2013-04-24
12:49:13
SLOVENČINA
Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte
žiarovku osobne. Kontaktujte najbližšie
autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Samsung a dohodnite sa
s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak
sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr.
voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani
nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na
kuchynský drez alebo sklenené predmety).
VAROVANIE
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo,
alkohol, parné čistiace zariadenia ani vysokotlakové
čističe.
Úpravy a opravy spotrebiča môže vykonávať len
kvalifikovaný personál.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani
iné jedlo v uzavretých nádobách.
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd
zodpovedajú hodnotám predpísaným pre zariadenie.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové
vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej
zásuvky. Nepoužívajte rozbočovací adaptér,
predlžovací kábel ani elektrický transformátor.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a
horľavých materiálov; na vlhké, mastné alebo prašné
miesta; na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu a vode; na miesta, kde môže dôjsť k úniku
plynu; na nerovný podklad.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho neumiestňujte
za rúru.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku,
poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú
zásuvku. Keď sa napájacia zástrčka alebo kábel
poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s
miestnymi a národnými predpismi.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej
zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky
cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň
neklaďte ťažké predmety.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry
neumiestňujte žiadne predmety.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.)
okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa
napájacej zástrčky.
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr.
insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní
jedál a nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní,
pretože výpary z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s
horúcimi časťami rúry.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky
počas prevádzky zariadenia.
8
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 8
2013-04-24
12:49:17
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo
zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si
do nich privrieť prsty.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov
môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte
dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa
zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte
VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla
vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas
zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov
PRVEJ POMOCI:
SLOVENČINA
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo
by sa nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež nezohrievajte
vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre,
nádoby, orechy v škrupine, rajčiny atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo
papierom. Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká
horúci vzduch. Rúra sa tiež môže prehriať a
automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane
vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy
používajte chňapky, aby ste predišli neúmyselnému
popáleniu.
• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do
studenej vody,
• zakryte ho čistým suchým kusom látky,
• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové
mlieka.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny
premiešajte a po skončení ohrievania nechajte
tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k
náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku
paže, aby vás neobaril unikajúci horúci vzduch alebo
para.
UPOZORNENIE
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v
mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové
nádoby, riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou,
ihlice, vidličky atď. Odstráňte zakrútené upevňovacie
drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo
iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna.
Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne z
bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa
mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom,
odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera
alebo oblečenia.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v
tejto príručke. (Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej
rúry.)
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u
menšieho objemu jedla nastavte kratšiu dobu
zohrievania.
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v
blízkosti rúry, dávajte pozor.
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte
do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných
zdrojov.
9
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 9
2013-04-24
12:49:19
ZÁSADY PREDCHÁDZANIA VYSTAVENIU SA NADMERNEJ
INTENZITE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA
(IBA FUNKCIA MIKROVLNNEJ RÚRY)
• Tento spotrebič používajte len na určené účely tak, ako je to opísané
v tejto používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné
pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a
situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke
tohto spotrebiča postupujte uvážlivo, pozorne a obozretne.
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko
modelov, vlastnosti vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať
od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu vzťahovať všetky
výstražné značky. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc
a informácie online na stránke www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená
výlučne na použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani
vankúše z vláknin, ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým
alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
SLOVENČINA
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť
nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými
dvierkami, upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky
dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
(b)Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty
ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku
nahromadili na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace
povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr
utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c) Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom.
Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby
nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (zohnutie)
(2) pántov dvierok (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d)Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo
opravu kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie
alebo stratu príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na
nasledujúce položky:
(a) Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväť, vonkajší
panel alebo ovládací panel.
(b)Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie
zariadenie alebo mriežka.
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
10
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 10
2013-04-24
12:49:19
OBSAH
RÝCHLY SPRIEVODCA S NÁHĽADOM
Rýchly sprievodca s náhľadom.................................................................11
Ak chcete nejaké jedlo uvariť.
Rúra.........................................................................................................12
1. Jedlo vložte do rúry.
Otočením OVLÁDANIA VÝKONU VARENIA
vyberte úroveň výkonu.
Ovládací panel..........................................................................................12
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry............................................15
2. Nastavte čas varenia otočením voliča
ČAS/HMOTNOSŤ (
).
Výsledok: Varenie sa približne po dvoch
sekundách spustí.
Varenie/Prihrievanie..................................................................................15
Ak chcete nejaké jedlo rozmraziť (hmotnosť).
Úrovne výkonu..........................................................................................16
1. Volič OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA otočte na
symbol Rozmrazovanie (hmotnosť).
Nastavenie času.......................................................................................14
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry.........................................................14
Nastavenie času varenia...........................................................................16
SLOVENČINA
Príslušenstvo............................................................................................13
Zastavenie varenia....................................................................................16
Rozmrazovanie (čas) jedla.........................................................................16
2. Otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ (
) nastavte
príslušnú hmotnosť.
Výsledok: Varenie sa približne po dvoch
sekundách spustí.
Používanie funkcie rozmrazovanie (hmotnosť)...........................................17
Používanie programov rozmrazovanie (hmotnosť)...............................17
Sprievodca výkonnou prípravou v pare (len modely MG23F301EF*,
MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ*).......................................17
Ak chcete nastaviť čas varenia.
Nechajte jedlo v rúre.
Otočte volič ČAS/HMOTNOSŤT (
čas.
Používanie podnosu na schrumkavenie (len modely MG23F301EC*,
MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ*).......................................19
Manuálne programy varenia dochrumkava.........................................19
Výber príslušenstva...................................................................................20
) na požadovaný
Ak chcete nejaké jedlo grilovať.
Grilovanie.................................................................................................20
1. Volič OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA otočte na
symbol Gril.
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu...............................................21
Sprievodca náčiním na varenie.................................................................22
Sprievodca varením..................................................................................23
2. Otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ (
) nastavte
príslušný čas.
Výsledok: Varenie sa približne po dvoch
sekundách spustí.
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov.............................31
Technické údaje........................................................................................31
11
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 11
2013-04-24
12:49:20
RÚRA
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
4
3
5
SLOVENČINA
1
2
6
7
8
9
10
11
1. RUKOVÄŤ DVIEROK
7. DVIERKA
2. VETRACIE OTVORY
8. TANIER
3. GRIL
9. SPOJOVACIE ZARIADENIE
4. SVETLO
10.VALČEKOVÝ KRÚŽOK
5. VOLIČ ČASU/HMOTNOSTI
11.OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
6. ZÁPADKY DVIEROK
3
12
6
4
7
5
8
12.OVLÁDACÍ GOMBÍK
PREMENLIVÉHO VÝKONU
VARENIA
1. DISPLEJ
2. VOLIČ ČASU/HMOTNOSTI
3. ROZMRAZOVANIE (ČAS)
4. OVLÁDACÍ GOMBÍK
PREMENLIVÉHO VÝKONU
VARENIA
5. KOMBINOVANÝ REŽIM
(Mikrovlnný ohrev + Gril)
6. ROZMRAZOVANIE
(HMOTNOSŤ)
7. GRIL
8. TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN
12
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 12
2013-04-24
12:49:21
PRÍSLUŠENSTVO
5. Systém na prípravu v pare, pozrite si stranu
17 až 18 (len modely MG23F301EF*, MG23F301EJ*,
MG23F302EF*, MG23F302EJ*).
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
Účel:
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
NEPOUŽÍVAJTE režim grilovania ( ) alebo kombinovaný režim
(
) súčasne so systémom na prípravu v pare.
2. Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Plastový systém na prípravu v pare
použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy v pare.
Prevádzkový režim
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
O
3. Grilovací stojan sa umiestňuje na tanier.
Účel:
MŽ (
Kovový stojan môžete použiť pri
grilovaní a kombinovanom varení.
)
GRIL ( )
X
COMBI (
)
SLOVENČINA
1. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
X
(Varič na pare)
4. Podnos na schrumkavenie, pozri strany 19-20.
(Ien modely MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC*, MG23F302EJ*)
Účel:
Podnos na schrumkavenie sa používa
na dôkladnejšie zapečenie potravín v
režime mikrovlnného ohrievania alebo
v kombinovanom režime s grilovaním.
Vďaka tejto funkcii získate chrumkavé
pečivo a cesto na pizzu.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
13
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 13
2013-04-24
12:49:21
SLOVENČINA
NASTAVENIE ČASU
SPÔSOB FUNGOVANIA MIKROVLNNEJ RÚRY
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom režime. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Mikrovlny sú elektromagnetické vlny s vysokou frekvenciou, uvoľnená
energia umožňuje varenie alebo opätovné ohrievanie jedla, bez toho aby
zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
• Rozmrazovanie (manuálne a automatické)
• Varenie
• Prihrievanie
Počas prepínania na letný čas a z letného času, prípadne zimného času
nezabudnite vynulovať hodiny.
Princíp varenia.
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na tanieri.
Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do hĺbky
približne 1 palca (2,5 cm). Varenie potom pokračuje,
keď sa teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od používaného
receptu a vlastností jedla:
• Množstvo a hustota
• Obsah vody
• Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky
dočasného stavu zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a po 25
minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
1. Aby ste zobrazili čas v...
24-hodinovom režime
12-hodinovom režime
Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo (
).
2. Otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ (
hodinu.
3. Stlačte tlačidlo (
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po
vybratí jedla z rúry. Čas odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke
sa musí preto rešpektovať, aby sa zaistili:
• Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu
• Rovnaká teplota v rámci jedla
).
4. Otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ (
minútu.
5. Stlačte tlačidlo (
) nastavte
) nastavte
).
14
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 14
2013-04-24
12:49:22
KONTROLA SPRÁVNEJ PREVÁDZKY MIKROVLNNEJ RÚRY
VARENIE/PRIHRIEVANIE
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas
celej doby správne funguje.
Otvorte dvierka rúry tak, že potiahnete za rukoväť na pravej strane dvierok.
Na tanier umiestnite pohár s vodou. Potom zatvorte dvierka.
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred nechaním rúry bez dozoru si vždy skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
SLOVENČINA
1. Nastavte úroveň napájania na maximálnu tak, že
otočíte tlačidlo OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA.
(MAXIMÁLNY VÝKON: 800 W)
1. Nastavte úroveň napájania na maximálnu tak, že
otočíte tlačidlo OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA .
2. Vyberte čas otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ
(
).
2. Nastavte čas na 4 až 5 minút otočením voliča
ČAS/HMOTNOSŤ (
).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát
zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho
dokončení rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú
minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Počas varenia môžete zmeniť úroveň výkonu tak, že otočíte tlačidlo
OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA.
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v
správnej polohe Ak sa použije iná ako maximálna úroveň výkonu, vode
trvá dlhšie, kým zovrie.
15
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 15
2013-04-24
12:49:22
ÚROVNE VÝKONU
ZASTAVENIE VARENIA
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovní výkonov.
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
SLOVENČINA
Úroveň výkonu
1. Na dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výstup
MWO
GRIL
VYSOKÁ
800 W
-
STREDNE VYSOKÁ
600 W
-
STREDNÁ
450 W
-
STREDNE NÍZKA
300 W
-
ROZMRAZOVANIE (ČAS)
180 W
-
ROZMRAZOVANIE (ČAS) JEDLA
ROZMRAZOVANIE (HMOTNOSŤ)
180 W
-
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
100 W
-
Funkcia rozmrazovanie (čas) vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu a ryby.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
-
1100 W
MWO NÍZKE + GRIL
300 W
1100 W
MWO STREDNÉ + GRIL
450 W
1100 W
MWO VYSOKÉ + GRIL
600 W
1100 W
GRIL
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali
vo varení, zatvorte dvierka.
2. Úplné zastavenie;
Volič ČAS/HMOTNOSŤ (
„Aktuálny čas“ sa zobrazí.
) otočte doľava.
1. Volič OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA otočte na
symbol Rozmrazovanie (čas).
2. Otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ (
príslušný čas.
) nastavte
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát
zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
NASTAVENIE ČASU VARENIA
Nastavte zostávajúci čas varenia tak, že otočíte volič
ČAS/HMOTNOSŤ (
).
Ak chcete počas varenia predĺžiť alebo skrátiť čas
varenia jedla, otočte volič doprava alebo doľava.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Ak chcete jedlo rozmrazovať manuálne, vyberte funkciu rozmrazovania
(čas) s úrovňou výkonu 180 W. Ohľadom ďalších podrobností o funkcii
rozmrazovanie (čas) a čase rozmrazovania si pozrite stranu 27.
16
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 16
2013-04-24
12:49:22
POUŽÍVANIE FUNKCIE ROZMRAZOVANIE (HMOTNOSŤ)
SPRIEVODCA VÝKONNOU PRÍPRAVOU V PARE (LEN MODELY
MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ*)
Funkcia rozmrazovanie (hmotnosť) vám umožní rozmrazovať mäso, hydinu
a ryby.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Volič OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA otočte na
symbol Rozmrazovanie (hmotnosť).
2. Otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ (
príslušnú hmotnosť.
SLOVENČINA
Systém na výkonnú prípravu v pare vychádza z princípu naparovania a
je navrhnutý na rýchle a zdravé varenie pomocou vašej mikrovlnnej rúry
Samsung.
Toto príslušenstvo je ideálne na mimoriadne rýchle varenie ryže, cestovín,
zeleniny a iných surovín, pričom zostanú zachované ich nutričné hodnoty.
Systém na rýchlu prípravu v pare v mikrovlnnej rúre pozostáva z 3 dielov:
) nastavte
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát (jedenkrát každú
minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Miska
Vkladací priečinok
Pokrievka
Všetky diely znesú teplotu -20 °C až 140 °C.
Systém je vhodný na uloženie v mrazničke. Diely možno používať osobitne alebo spolu.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
PODMIENKY POUŽITIA:
Systém nepoužívajte:
• na prípravu jedál s vysokým obsahom cukru alebo tuku,
• s funkciou grilovania, funkciou rotujúceho prúdenia tepla ani na varnej platni.
POUŽÍVANIE PROGRAMOV ROZMRAZOVANIE (HMOTNOSŤ)
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál.
Mrazené jedlo postavte na tanier.
Keď rúra zapípa, jedlo prevráťte.
Po dokončení funkcie rozmrazovania (hmotnosť) dodržte príslušnú dobu
odstátia.
Jedlo
Porcia
Odstátie
Odporúčanie
Mäso
200-1500 g
20-60 min
Hydina
200-1500 g
20-60 min
Okraje zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, jedlo
prevráťte.
Ryba
200-1500 g
20-50 min
Pred prvým použitím všetky diely dôkladne opláchnite vodou s čistiacim prípravkom.
Príslušné časy varenia nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
ÚDRŽBA:
Systém na prípravu v pare možno umývať v umývačke riadu.
Pri ručnom umývaní použite horúcu vodu a prostriedok na umývanie
riadu. Nepoužívajte drsné hubky.
Niektoré potraviny (napríklad paradajky) môžu zafarbiť plastové časti. Je
to normálne a nejedná sa o chybu výroby.
ROZMRAZOVANIE:
Vložte zmrazené potraviny do misky systému na prípravu v pare bez
pokrievky. Tekutina zostane v spodnej časti misky a nebude mať vplyv na
kvalitu potravín.
17
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 17
2013-04-24
12:49:23
VARENIE:
Jedlo
SLOVENČINA
Artičoky
Jedlo
Porcia
300 g
(1 až 2 ks)
Úrovne Doba varenia Čas odstátia
výkonu
v (min.)
(min.)
800 W
5-6
1-2
Manipulácia
Polievka
(chladená)
Miska s vkladacím
priečinkom +
pokrievka
Mrazená
polievka
Pokyny - Artičoky opláchnite a vyčistite. Vložte vkladací priečinok do misky.
Artičoky poukladajte na podnos. Pridajte jednu polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte pokrievkou.
Čerstvá
zelenina
300 g
800 W
4-5
1-2
300 g
600 W
7-8
2-3
Úrovne Doba varenia Čas odstátia
výkonu
v (min.)
(min.)
400 g
800 W
250 g
800 W
15-18
5-10
Ovocný
kompót
Miska s vkladacím
priečinkom +
pokrievka
Dusené
mäso
(chladené)
500 g
800 W
7-8
2-3
400 g
800 W
600 W
5-6
1-2
8-10
2-3
Miska + pokrievka
Pokyny - Mrazenú polievku dajte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred
odstátím dobre zamiešajte.
250 g
800 W
3-4
2-3
Miska + pokrievka
Pokyny - Po olúpaní, očistení a nakrájaní na menšie kúsky alebo kocky
čerstvé ovocie (napr. jablká, hrušky, slivky, marhule, mangá alebo ananás)
odvážte. Vložte do parnej misky. Pridajte 1-2 polievkové lyžice vody a 1-2
polievkové lyžice cukru. Zakryte pokrievkou.
+
Miska + pokrievka
Miska + pokrievka
Miska s vkladacím priečinkom + pokrievka
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Miska + pokrievka
Pri otváraní pokrievky systému na prípravu v pare buďte mimoriadne
opatrní. Unikajúca para môže byť veľmi horúca.
Pokyny - Zemiaky odvážte, opláchnite a dajte ich do parnej misky. Pridajte 3
polievkové lyžice vody. Zakryte pokrievkou.
400 g
Miska + pokrievka
Manipulácia so systémom na výkonnú prípravu v pare
Pokyny - Ryžu vložte do parnej misky. Pridajte 500 ml studenej vody.
Zakryte pokrievkou. Po dovarení nechajte bielu ryžu odstáť 5 minút a hnedú
ryžu 10 minút.
Zemiaky v
šupke
1-2
Pokyny - Nalejte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre
zamiešajte.
Pokyny - Mrazenú zeleninu vložte do parnej misky. Vložte vkladací priečinok
do misky. Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody. Zakryte pokrievkou. Po uvarení a
odstátí dobre premiešajte.
Ryža
3-4
Manipulácia
Mrazené
150 g
600 W
1-2
2-3
Miska + pokrievka
kysnuté
Pokyny - Vrch plnených guliek navlhčite studenou vodou. Do parnej misky
guľky plnené vložte vedľa seba 1 - 2 mrazené guľôčky. Zakryte pokrievkou.
lekvárom
Miska s vkladacím
priečinkom +
pokrievka
Pokyny - Po umytí, očistení a nakrájaní na menšiu veľkosť zeleninu (napr.
brokolicu, karfiol, mrkvu, papriku) odvážte. Vložte podnos do misky. Zeleninu
rozložte na vkladací priečinok. Pridajte 2 polievkové lyžice vody. Zakryte
pokrievkou.
Mrazená
zelenina
Porcia
Na manipuláciu po varení použite kuchynské chňapky.
Miska + pokrievka
Pokyny - Dusené mäso vložte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred
odstátím dobre zamiešajte.
18
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 18
2013-04-24
12:49:23
POUŽÍVANIE PODNOSU NA SCHRUMKAVENIE (LEN MODELY
MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ*)
Čistenie podnosu na schrumkavenie
Podnos na schrumkavenie čistite teplou vodou a čistiacim
prostriedkom. Opláchnite čistou vodou.
Tento podnos na schrumkavenie vám umožňuje opražiť jedlo nielen z vrchnej
strany pomocou grilu, ale aj zo spodnej strany, a to vďaka vysokej teplote
podnosu na schrumkavenie. Niekoľko jedál, ktoré možno pripraviť na podnose
na schrumkavenie, možno nájsť v tabuľke (pozrite si ďalšiu stranu).
Podnos na schrumkavenie sa tiež môže použiť pre slaninu, vajcia, omáčky atď.
Nepoužívajte kefku na drhnutie alebo tvrdú špongiu, pretože v opačnom
prípade sa poškodí horná vrstva.
1. Umiestnite podnos na schrumkavenie priamo na tanier
a predhrejte ho pri najvyššom nastavení kombinácie
mikrovlnného ohrievania a grilu [600 W + Grill (
)]
a dodržiavajte príslušné doby a usmernenia v tabuľke.
MANUÁLNE PROGRAMY VARENIA DOCHRUMKAVA
Odporúčame, aby ste podnos na schrumkavenie predhrievali priamo na
tanieri. Predhrievajte podnos na schrumkavenie pomocou funkcie 600 W +
Grill (
) 3-5 minút. Dodržiavajte doby a pokyny v tabuľke.
Na vyberanie podnosu na schrumkavenie používajte chňapky, pretože
bude veľmi horúci.
Jedlo
2. Ak varíte jedlo, ako napríklad slaninku a vajíčka, natrite platňu olejom,
aby sa jedlo pekne opieklo.
Slanina
Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie obsahuje teflónovú vrstvu, ktorá
nie je odolná voči poškriabaniu. Na rezanie na podnose na schrumkavenie
nepoužívajte žiadne ostré predmety, ako napríklad nôž.
Používajte plastové príslušenstvo, aby ste predchádzali škrabancom na povrchu
podnosu na schrumkavenie alebo pred rezaním odstráňte jedlo z podnosu.
Grilované
paradajky
3. Jedlo umiestnite na podnos na schrumkavenie.
Na podnos na schrumkavenie nedávajte žiadne
predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu, napr.
plastové nádoby.
Fašírka
(mrazená)
Podnos na schrumkavenie nikdy nedávajte do rúry bez otočného
taniera.
Porcia
Príkon
4 plátky (80 g)
600 W + Gril
SLOVENČINA
Uvedomte si, prosím
Podnos na schrumkavenie nie je vhodný do umývačky riadu
Čas predhrievania Doba varenia v
(min.)
(min.)
3
3½-4
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie
poukladajte plátky. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
200 g (2 kusy) 450 W + Gril
3
4½-5
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Paradajky rozrežte na polovičky.
Posypte ich syrom. Usporiadajte do kruhu na podnos na schrumkavenie.
Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
2 kusy (125 g) 600 W + Gril
3
7-7½
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Položte zmrazenú fašírku do kruhu
na podnose na schrumkavenie. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan. Po 4-5 min. otočte.
4. Podnos na schrumkavenie umiestnite na kovový
držiak (alebo tanier) do mikrovlnnej rúry.
5. Vyberte vhodný čas varenia a výkon.
(Pozrite si tabuľku naboku)
19
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 19
2013-04-24
12:49:23
SLOVENČINA
Jedlo
Porcia
Príkon
Bagety
(zmrazené)
200-250 g
(2 ks)
450 W + Gril
Pizza
(mrazená)
Čas predhrievania Doba varenia v
(min.)
(min.)
4
8-9
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Položte jednu bagetu blízko k
stredu a 2. bagetu pozdĺžne k prvej na tanier. Podnos na schrumkavenie
umiestnite na stojan.
300-350 g
600 W + Gril
4
9-10
Jedlo
Porcia
Príkon
Pizza
(chladená)
300-350 g
450 W + Gril
Čas predhrievania Doba varenia v
(min.)
(min.)
4
6½-7½
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie
umiestnite vychladenú pizzu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan.
VÝBER PRÍSLUŠENSTVA
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie
umiestnite mrazenú pizzu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan.
Zapekané
250 g
600 W + Gril
3
5-6
zemiaky
500 g
8-9
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Zemiaky rozrežte na polovičky. Na
podnos na schrumkavenie ich položte odrezanou stranou smerom dole.
Usporiadajte do kruhu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
Rybie prsty 150 g (5 kusy) 600 W + Gril
4
7-8
(mrazené) 300 g (10 kusy)
9-10
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Tanier potrite 1 pol. lyžicou oleja.
Položte rybie prsty do kruhu na podnos. Otočte po 4 min. (5 ks) alebo po
6 min. (10 ks).
Kuracie
125 g
600 W + Gril
4
5-5½
nugety
250 g
7½-8
(mrazené)
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Tanier potrite 1 pol. lyžicou oleja.
Kúsky kuraťa položte na tanier. Podnos na schrumkavenie umiestnite na
stojan. Otočte po 3 min. (125 g) alebo 5 min. (250 g).
Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte plastové
nádoby, taniere, papierové poháriky, uteráky atď.
Ak chcete vybrať kombinovaný režim varenia (gril
a mikrovlnná rúra), použite iba riady, ktoré sú vhodné
do mikrovlnnej rúry a rúry. Kovové pomôcky alebo
kuchynské riady môžu poškodiť vašu rúru.
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete
v časti Sprievodca náčiním na varenie na strane 22.
GRILOVANIE
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva grilovací stojan.
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu otočením
tlačidla OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA na
symbol Gril a nastavte čas predhrievania otočením
tlačidla ČAS/HMOTNOSŤ (
).
2. Otvorte dvierka. Jedlo položte na stojan a stojan na
tanier. Zatvorte dvierka.
20
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 20
2013-04-24
12:49:24
KOMBINOVANIE MIKROVLNNÉHO OHREVU A GRILU
3. Vyberte čas otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ
(
).
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili
a opekali.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho
dokončení rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú
minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú
veľmi horúce.
1. Otvorte dvierka rúry. Jedlo položte na stojan a stojan
na tanier. Zatvorte dvierka.
Nemajte obavy, ak sa ohrievač počas grilovania vypne. Tento systém je
navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu rúry.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú
veľmi horúce.
Skontrolujte, či je ohrevný prvok v horizontálnej polohe.
NEPOUŽÍVAJTE režim GRIL (
s výkonným varením v pare.
Prevádzkový režim
MŽ(
)
O
) / KOMBINOVANÝ (
GRIL (
SLOVENČINA
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej
rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú
mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknúť do jedla.
2. Otočte volič OVLÁDANIE VÝKONU VARENIA na
vhodnú úroveň výkonu.
) súčasne
) / KOMBINOVANÝ (
3. Vyberte čas otáčaním voliča ČAS/HMOTNOSŤ
(
).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát (jedenkrát
každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
)
X
(Varič na pare)
Maximálny mikrovlnný výkon pre kombinovaný režim mikrovlnného
žiarenia a grilu je 600 W.
NEPOUŽÍVAJTE režim GRIL (
s výkonným varením v pare.
Prevádzkový režim
MŽ(
O
)
) / KOMBINOVANÝ (
GRIL (
) súčasne
) / KOMBINOVANÝ (
)
X
(Varič na pare)
21
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 21
2013-04-24
12:49:24
SLOVENČINA
SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE
Náčinie na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na
varenie označené ako vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne
obavy. Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie
a naznačuje, či a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Platnička na opekanie
Porcelán a kamenina
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓✗
✓
✓
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové poháre a
nádoby
✓
• Papierové vrecká alebo
noviny
• Recyklovaný papier
alebo kovové okraje
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
• Jemné sklo
✓
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
• Sklenené džbány
Kov
• Riady
• Sťahovacie popruhy na
vrecká do mrazničiek
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
• Recyklovaný papier
Plast
• Nádoby
Komentáre
Je možné použiť v malých množstvách
na ochranu častí jedla pred prevarením.
Ak sa fólia nachádza príliš blízko pri stene
rúry alebo ak sa použije priveľa fólie, môže
sa vyskytnúť iskrenie.
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán
sú zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
✗
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobiť iskrenie.
✗
✓
• Potravinová fólia
✓
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Voskový alebo mastný
papier
✓
✗
Môžu sa používať na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobiť roztopenie
polystyrénu.
Môžu začať horieť.
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Môže sa používať na ohrievanie jedál
alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
✓
: Odporúča sa
✓✗
Komentáre
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu
pri vysokých teplotách vlniť alebo stratiť
farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
Môže sa používať na zadržiavanie
vlhkosti. Nemala by sa dotýkať jedla.
Dávajte pozor, keď odstraňujete fóliu,
pretože môže unikať horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie
alebo vhodné do rúry. Nesmie byť
vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
: Používajte opatrne
✗
: Nebezpečné
22
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 22
2013-04-24
12:49:25
SPRIEVODCA VARENÍM
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté
počas minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste
dosiahli požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte
soľ, bylinky alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
MIKROVLNNÉ ŽIARENIE
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Špenát
150 g
600 W
4½-5½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú
lyžicu) studenej
vody
Brokolica
300 g
600 W
9-10
2-3
Pridajte 30 ml
(2 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Hrášok
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Zelené fazuľky
300 g
600 W
8-9
2-3
Pridajte 30 ml
(2 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Zmiešaná zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Zmiešaná zelenina
(Čínsky štýl)
300 g
600 W
8-9
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkové
lyžice) studenej
vody.
Jedlo
VARENIE
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala
pre dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od
kovov, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať
cez keramiku, sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo
sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane
čerstvej alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule,
ryby a mäsa. Omáčky, vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy
a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je
varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne
pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády
(pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa
ako para a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi
spôsobmi: napr. keramickou platňou, plastovým krytom, priľnavou fóliou
vhodnou pre mikrovlnné rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci
jedla.
Pokyny
SLOVENČINA
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje
a absorbuje voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb
týchto molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
23
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 23
2013-04-24
12:49:25
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
SLOVENČINA
Ryža:
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až
45 ml studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ
sa neodporúča iné množstvo vody (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas
minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení. Po
dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia
zakryte.
Rada:
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím
menšie sa nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Všetka čerstvá zelenina sa musí variť s využitím úplného mikrovlnného
výkonu (800 W).
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla
s vrchnákom – ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem.
Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte
alebo pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovať všetku vodu po
skončení varenia.
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku
soli a dobre zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia
zakryte a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
Biela ryža
(Predvarená)
250 g
800 W
16-17
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Tmavá ryža
(Predvarená)
250 g
800 W
21-22
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešaná ryža
(ryža + divoká ryža)
250 g
800 W
17-18
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
250 g
800 W
18-19
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
Cestoviny
250 g
800 W
11-12
5
Pridajte 1000 ml
horúcej vody.
Jedlo
Porcia
Čas
(min.)
Brokolica
250 g
500 g
250 g
4-4½
7-7½
5½-6½
250 g
4½-5
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Cukiny
250 g
3½-4
Baklažán
250 g
3½-4
Pór
Hríby
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Ružičková
kapusta
Mrkvy
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
3
Pripravte rovnako veľké kvety.
Nasmerujte stonky k stredu.
3
Pridajte 60-75 ml (4-5 polievkových
lyžíc) vody.
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne
veľké prúžky.
3
Pripravte rovnako veľké kvety.
Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu.
3
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte
30 ml (2 polievkové lyžice) vody
alebo hrudku masla. Uvarte až do
jemného stavu.
3
Baklažány nasekajte na malé plátky
a polejte 1 polievkovou lyžicou
citrónovej šťavy.
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané
hríby. Nepridávajte žiadnu vodu.
Polejte citrónovou šťavou. Posypte
soľou a korením. Pred servírovaním
nechajte odtiecť.
24
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 24
2013-04-24
12:49:25
Čas
(min.)
Cibule
250 g
5½-6
Korenie
Zemiaky
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
Kaleráb
250 g
5-5½
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali
potrebný čas – pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke
neodporúča iný čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si
tiež kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
3
Cibule nasekajte na plátky alebo
polovičky. Pridajte len 15 ml (1
polievkovú lyžicu) vody.
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
3
Odvážte oškrabané zemiaky
a narežte ich na rovnako veľké
polovice alebo štvrtiny.
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
PRIHRIEVANIE KVAPALÍN
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa
mohla vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania
a VŽDY po zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému
obareniu, do nápojov musíte umiestniť lyžičku alebo sklenenú paličku
a zamiešať ich pred ohrievaním, počas neho a po ňom.
PRIHRIEVANIE
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú
bežné sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke.
Časy v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až
+20 °C alebo ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
SLOVENČINA
Porcia
Jedlo
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre
prihrievanie.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú
sklon sa prevariť a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých
kúskov bude lepšie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriať pomocou výkonu 800 W zatiaľ, čo iné sa
môžu ohrievať pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo
s použitím nižšej úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých
množstvách alebo má sklony sa veľmi rýchlo zahriať (napríklad ovocné
koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte
alebo prevráťte. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste
zabránili vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas
a po ohriatí. Počas odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame,
aby ste do tekutín vložili plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte
nadmernému zohriatiu jedla (a následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotiť čas varenia a pridať dodatočný
čas ohrievania.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Nápoje
(káva, čaj
a voda)
150 ml
(1
šálka)
800 W
1-1½
1-2
Vylejte do keramickej šálky a
prihrievajte nezakryté. Umiestnite
šálku (150 ml) alebo džbán (250
ml) do stredu taniera a pred a po
trvaní opatrne zamiešajte.
2-3
Nalejte do hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým
krytom. Po prihriatí dobre
zamiešajte. Pred podávaním
znovu zamiešajte.
250 ml
(1
džbán)
Polievka
(chladená)
250 g
1½-2
800 W
3-3½
Pokyny
25
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 25
2013-04-24
12:49:25
SLOVENČINA
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Dusené
mäso
(chladené)
350 g
600 W
5½-6½
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
Plnené
cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
Jedlo na
tanieri
(chladené)
350 g
600 W
600 W
600 W
Čas
odstátia
(min.)
2-3
4½-5½
5-6
5½-6½
3
3
3
DETSKÉ MLIEKO: Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky.
Zohrievajte nezakryté. Nikdy neohrievajte detskú fľašku s nasadeným
cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnúť. Pred
odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním! Pred daním
detskej stravy alebo mlieka dieťatku vždy starostlivo skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota servírovania: pribl. 37 °C.
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
POZNÁMKA: Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr,
ako sa bude podávať, aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre
ohrievanie.
Vložte cestoviny (napr. špagety
alebo vaječné rezance) do
plochej keramickej misky.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry. Pred
podávaním zamiešajte.
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre
prihrievanie.
Vložte plnené cestoviny (napr.
ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom tanieri.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry.
PRIHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
DETSKÁ STRAVA: Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Po prihriatí dobre zamiešajte!
Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a
skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota podávania: medzi 30-40 °C.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
Čas
odstátia
(min.)
Detská strava
(Zelenina +
mäso)
190 g
600 W
30 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minúty
nechajte odstáť. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Detská
ovsená kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 sek.
2-3
Preložte do keramického
hlbokého taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minúty
nechajte odstáť. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
Pokyny
26
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 26
2013-04-24
12:49:25
Jedlo
Detské
mlieko
Porcia
Príkon
Čas
Čas
odstátia
(min.)
100 ml
300 W
30-40 sek.
2-3
50 s až
1 min.
Pokyny
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie
množstvá trvajú kratšie ako väčšie. Nezabudnite na túto
radu počas zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C
použite ako sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do
stredu taniera. Varte
nezakryté. Dobre zatraste
a nechajte odstáť najmenej
na 3 minúty. Pred
podávaním dobre zatraste
a opatrne skontrolujte
teplotu.
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovať s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Porcia
Čas
(min.)
Mleté
hovädzie
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Rozmrazovanie (čas)
Bravčové rezne
250 g
7½-8½
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania
zmrazeného jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za
krátky čas. Toto môže predstavovať vynikajúcu výhodu v prípade, že sa
odrazu objavia nečakaní hostia.
Hydina
Kúsky kuraťa
500 g
(2 ks)
14½15½
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte
akékoľvek kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa
umožnilo v odtečení roztopenej kvapaliny.
Celé kura
900 g
28-30
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte
akúkoľvek kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Ryba
200 g
(2 ks)
6-7
400 g
(4 ks)
12-13
250 g
6-7
Jedlo
Čas
odstátia
(min.)
Pokyny
SLOVENČINA
200 ml
Rada:
Mäso
Rybie prsty
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu
sa zakryť tak, že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi
hliníkovej fólie.
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte
rozmrazovanie a pred pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
5-25
Mäso umiestnite na rovný
keramický plech. Tenšie okraje
zakryte hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
15-40
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou
smerom nadol, celé kura prsiami
nadol na rovný keramický tanier.
Zakryte tenšie časti, ako napríklad
krídla a končeky hliníkovou fóliou. V
polovici rozmrazovania prevráťte!
5-15
Mrazenú rybu položte do stredu
plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod hrubšie
časti. Užšie konce zakryte hliníkovou
fóliou. V polovici rozmrazovania
prevráťte!
5-10
Ovocie rozmiestnite na plytkom
okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom)
Ovocie
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie.
Čas odstátia pre kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od
rozmrazovaného množstva. Obráťte sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Bobuľové plody
27
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 27
2013-04-24
12:49:25
Porcia
Čas
(min.)
Rožky
(každý približne
50 g)
2 ks
4 ks
½-1
2-2½
Hrianka/sendvič
250 g
4½-5
Nemecký chlieb
(múka + ražná
múka)
500 g
8-10
Jedlo
Čas
odstátia
(min.)
Náčinie na varenie pomocou mikrovlnného ohrievania a grilu
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie.
Náčinie na varenie musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime
nepoužívajte kovové náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Pokyny
SLOVENČINA
Chlieb
5-20
Rolky umiestnite do kruhu alebo
chlieb vodorovne na kuchynský
papier v strede taniera. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy
varených jedál, ktoré je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny),
ako aj jedlá, ktoré vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná
časť jedla. Tento režim sa môže tiež použiť pre hrubé porcie jedla, ktorým
prispieva opečená a chrumkavá horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich
musíte v polovici varenia obrátiť). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke
grilovania.
Dôležitá poznámka:
Pri kombinovanom (mikrovlnné ohrievanie + Gril) režime sa vždy uistite, že
grilový ohrievací prvok sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a
nie na zadnej stene vo vertikálnej polohe. Jedlo sa musí umiestniť na vysoký
stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny. V opačnom prípade sa musí
umiestniť priamo na tanier. Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
GRIL
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy,
keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje
rovnomernejšie opečenie. Predhriatie grilu na 3 až 4 minúty zaistí rýchlejšie
zhnednutie jedla.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ
plastového náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Sprievodca grilovaním mrazených potravín
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie
plátky, sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
Mrazené jedlo
Dôležitá poznámka:
Nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan, pokiaľ sa
neodporúčajú iné pokyny.
Rožky (každý
pribl. 50 g)
MIKROVLNNÉ OHRIEVANIE + GRIL
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu
s rýchlosťou mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne
opečie. Pre tento model sú dostupné tri kombinačné režimy: 600 W + Gril,
450 W + Gril a 300 W + Gril.
1. strana
2. strana
- trvanie
- trvanie
(min.)
(min.)
MR + Gril
300 W + Gril Iba grilovanie
2 ks
1-1½
1-2
4 ks
2-2½
1-2
Pokyny
Rožky rozmiestnite na stojane do kruhu. Druhú stranu
rožkov grilujte až do chrumkavosti, ktorú máte radi. 2-5
minúty nechajte odstáť.
Porcia
Príkon
28
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 28
2013-04-24
12:49:25
Mrazené jedlo
Bagety + plnka
(paradajky, syr,
šunka, hríby)
Cestoviny
(Cannelloni,
makaróny,
lazane)
Kuracie nugety
Hranolky do rúry
Príkon
250-300 g
(2 ks)
450 W + Gril
1. strana
- trvanie
(min.)
8-9
2. strana
- trvanie
(min.)
-
Čerstvé jedlo
Plátky hrianok
Pokyny
Položte 2 mrazené bagety vedľa seba na stojan. Po grilovaní
nechajte 2-3 minúty odstáť.
400 g
450 W + Gril
13-14
Pokyny
Mrazené cestíčko vložte do malého okrúhleho taniera z
ohňovzdorného skla. Misku umiestnite na podstavec. Po
varení nechajte 2-3 minúty odstáť.
MR + Gril
600 W + Gril Iba grilovanie
400 g
14-15
2-3
Pokyny
Mrazené cestoviny vložte do malého plochého
obdĺžnikového skleneného taniera z ohňovzdorného skla.
Tanier umiestnite rovno na otočný tanier. Po varení nechajte
2-3 minúty odstáť.
250 g
450 W + Gril
5-5½
3-3½
Pokyny
Kuracie nugety položte na stojan
250 g
450 W + Gril
9-11
4-5
Pokyny
Hranolky do rúry rovnomerne rozmiestnite na papieri na
pečenie na stojane.
Sendviče (už
upečené)
Grilované
paradajky
Hrianka Hawaii
(ananás, šunka,
plátky syra)
Zapekané
zemiaky
Kuracie kúsky
Sprievodca grilovaním čerstvých potravín
4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Porcia
Príkon
4 ks
(každý 25 g)
Iba grilovanie
1. strana
- trvanie
(min.)
6-8
2. strana
- trvanie
(min.)
4-5½
Pokyny
Plátky hrianok položte vedľa seba na podstavec.
2-4 kúsky
Iba grilovanie
2-3
2-3
Pokyny
Sendviče položte najskôr spodnou stranou nahor v kruhu
priamo na otočný tanier.
MR + Gril
300 W + Gril Iba grilovanie
200 g (2 kusy)
4½-5½
2-3
400 g (4 kusy)
7-8
Pokyny
Paradajky rozrežte na polovičky. Posypte ich syrom.
Umiestnite ich do kruhu na plochý tanier z ohňovzdorného
skla. Tanier dajte na stojan.
2 ks (300 g)
450 W + Gril
3½-4
Pokyny
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku s obložením položte
na stojan. 2 hrianky položte rovno na stojan. 2-3 minúty
nechajte odstáť.
250 g
600 W + Gril
4½-5½
500 g
8-9
Pokyny
Zemiaky rozrežte na polovičky. Položte ich do kruhu na
stojan s rozrezanou stranou na gril.
450-500 g
300 W + Gril
10-12
12-13
(2 ks)
Pokyny
Pripravte kuracie kúsky olejom a koreninami. Poukladajte
ich do kruhu s kosťami smerom k stredu. Jeden kurací
kúsok nedávajte do stredu stojana. 2-3 minúty nechajte
odstáť.
SLOVENČINA
zemiaky
(zelenina,
zemiaky)
Porcia
29
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 29
2013-04-24
12:49:25
Čerstvé jedlo
SLOVENČINA
Jahňacie rezne/
hovädzie stejky
(stredné)
Bravčové rezne
Pečené jablká
Opekané kura
ŠPECIÁLNE RADY
1. strana
2. strana
- trvanie
- trvanie
(min.)
(min.)
400 g (4 ks) Iba grilovanie
12-15
9-12
Pokyny
Jahňacie kotlety potrite olejom a koreninami. Položte ich do
kruhu na stojan. Po grilovaní nechajte 2-3 minúty odstáť.
MR + Gril
300 W + Gril Iba grilovanie
250 g (2 ks)
7-8
6-7
Pokyny
Bravčové rezne potrite olejom a koreninami. Položte ich do
kruhu na stojan. Po grilovaní nechajte 2-3 minúty odstáť.
1 jablko
300 W + Gril
4-4½
(cca. 200 g)
2 jablká
6-7
(cca. 400 g)
Pokyny
Odstráňte jadrá jabĺk a naplňte ich hrozienkami a lekvárom.
Navrch položte prúžky mandlí. Jablká položte na plochý
tanier z ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite rovno na
otočný tanier.
1200 g
600 W + Gril
15-18
15-18
Pokyny
Potrite kura olejom a koreninami. Kura najskôr položte
prsiami nadol a potom prsiami nahor do nádoby z
ohňovzdorného skla. Po dokončení grilovania nechajte
postáť 5 minút.
Porcia
Príkon
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým
krytom. Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 800 W, kým sa maslo
neroztopí.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí. Počas
roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri vyberaní používajte chňapky!
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody. Odtečenú
želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W. Po roztopení zamiešajte.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej
vody. Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone
800 W, kým nebude poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne
veľkej misky z varného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru
a dobre zamiešajte. Varte zakryté 10-12 minút s použitím 800 W. Počas
varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov
na džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstáť na uzávere.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov
výrobcu a dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla
s uzáverom. Varte zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 800 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký
keramický tanier. Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas
3½ až 4½ s použitím 600 W. Nechajte 2-3 minúty odstáť v rúre. Pri vyberaní
používajte chňapky!
30
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 30
2013-04-24
12:49:25
ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO PROBLÉMOV
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 31
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry MG23F301E**, MG23F302E** značky
Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
SLOVENČINA
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené
riešenie.
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho krytu.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho krytu.
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
Rúra sa nespustí, keď otočíte volič ČAS/HMOTNOSŤ (rozmrazovanie)
• Sú dvierka úplne zatvorené?
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo
odpojenie prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Žiarovka nesvieti.
• Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte žiarovku osobne. Kontaktujte
najbližšie autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Samsung a dohodnite sa s kvalifikovaným technikom na výmene
žiarovky.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Tento problém vyriešite inštaláciou rúry
ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
Dym a zápach pri prvotnej prevádzke.
• Ide o dočasný stav spôsobený novými ohrevnými prvkami. Dym
a zápach po 10 minútach prevádzky úplne zmiznú.
Ak chcete zápach odstrániť čo najrýchlejšie, počas prevádzky
mikrovlnnej rúry umiestnite do jej vnútra citrónový roztok alebo šťavu.
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte
vaše miestne stredisko služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Pripravte si nasledujúce informácie.
• Model a sériové čísla, ktoré sú za normálnych okolností vytlačené na
zadnej strane rúry
• Vaše záručné podmienky
• Jasný popis problému
Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
MG23F301E**, MG23F302E**
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné ohrievanie
Gril
Kombinovaný režim
1200 W
1100 W
2300 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2 450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 13 kg
Úroveň hluku
42 dBA
31
2013-04-24
12:49:25
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DE68-03911G
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_SLK.indd 32
2013-04-24
12:49:25
MG23F301E**
MG23F302E**
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a
pokyny pro přípravu pokrmů
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy
servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy
nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 1
2013-04-24
12:50:30
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
Tato bezpečnostní opatření je třeba
bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím trouby je třeba postupovat
podle následujících pokynů.
ČEŠTINA
JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka
spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné
troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
POPISKY SYMBOLŮ A IKON
VÝSTRAHA
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
Výstraha: Nebezpečí
požáru
Výstraha: Horký povrch
Výstraha: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Výstraha: Výbušný materiál
Neprovádějte.
Nedotýkejte se.
Nerozebírejte.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku
napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče,
aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc
servisního střediska.
Poznámka
VÝSTRAHA
(týká se pouze režimu mikrovlnná trouba)
VÝSTRAHA: Pokud jsou poškozená dvířka
nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba
zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VÝSTRAHA: Pro všechny osoby
s výjimkou kompetentních pracovníků je
nebezpečné provádět servis nebo opravy,
při nichž je třeba sejmout kryt chránící před
účinkem mikrovlnné energie.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Důležité
2
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 2
2013-04-24
12:50:31
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev
pokrmů a nápojů. Při používání k sušení
jídla nebo oblečení a nahřívání ohřívacích
podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně
vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte
nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
VÝSTRAHA: V důsledku mikrovlnného
ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému
intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
VÝSTRAHA: Kvůli možným popáleninám
je nutné obsah dětských lahví před
podáváním promíchat nebo protřepat
a zkontrolovat jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána
vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená
vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení
mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit
a odstraňovat všechny zbytky potravin.
ČEŠTINA
Tento spotřebič je určen pouze k použití
v domácnosti.
VÝSTRAHA: Dětem dovolte používat
troubu bez dozoru pouze v případě, že
jste je odpovídajícím způsobem poučili,
jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika
nesprávného použití.
VÝSTRAHA: Děti od 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění
a údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti, pokud nebudou starší 8 let a pod
dozorem.
Používejte pouze nádobí vhodné pro
použití v mikrovlnné troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo
papírových nádobách vždy troubu
průběžně kontrolujte, protože by nádoby
mohly vzplanout.
3
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 3
2013-04-24
12:50:32
ČEŠTINA
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče
a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Spotřebič není určen pro instalaci
v obytných vozidlech, karavanech a
podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití
osobami (včetně malých dětí), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou
být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání
spotřebiče dohlížet a poskytne těmto
osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se
spotřebičem nehrály.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí
poškozený napájecí kabel vyměnit pouze
výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím
vysokotlakého nebo parního čističe.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze
a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup
k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát
do trouby na 10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je
cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř,
okamžitě odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak,
aby zástrčka zůstala přístupná.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro
instalaci na pult nebo polici, neměla by být
umístěna ve skříňce.
VÝSTRAHA (týká se pouze režimu
horkovzdušná trouba) – volitelně
VÝSTRAHA: Pracuje-li spotřebič
v kombinovaném režimu, měly by jej děti
používat pouze pod dohledem dospělých
osob, protože dochází ke vzniku vysoké
teploty.
4
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 4
2013-04-24
12:50:32
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí
prostředky ani ostré kovové škrabky pro
čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání
skla.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít
přístupné povrchy vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být
dvířka nebo vnější povrchy horké.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být
mimo dosah dětí do 8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání
externími časovači nebo samostatnými
systémy dálkového ovládání.
5
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 5
ČEŠTINA
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte
opatrní a nedotýkejte se topných těles
uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou
zahřát přístupné součásti. Zabraňte malým
dětem přibližovat se.
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba
spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Během používání se spotřebič
a jeho přístupné součásti zahřívají. Buďte
opatrní a nedotýkejte se topných těles. Děti
mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby,
případně na ně dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič
pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo
jsou-li poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez
dozoru by neměly provádět čištění a údržbu
spotřebiče.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2.
Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna
zařízení ISM, ve kterých je generována nebo
používána radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a
vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání
v domácnosti a v provozovnách přímo připojených
k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje
dodávku energie pro domácnosti a obytné domy.
2013-04-24
12:50:32
ČEŠTINA
INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce
85 cm nad podlahou. Tato plocha musí mít
dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla
hmotnost trouby.
20 cm
10 cm
1.Při instalaci trouby zajistěte její
nad
za
přiměřenou ventilaci ponecháním
nejméně 10 cm volného prostoru 85 cm od 10 cm po
straně
podlahy
za troubou a po jejích stranách
a 20 cm volného prostoru nad
ní.
2.Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové
materiály.
3.Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.
(pouze model s otočným talířem)
4.Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby
zástrčka zůstala přístupná.
V případě poškození napájecího kabelu ho
musí vyměnit výrobce, zástupce servisu
výrobce nebo jiná osoba s odpovídající
kvalifikací, jinak hrozí nebezpečí. Kvůli vaší
osobní bezpečnosti je potřeba, abyste
kabel zapojili do řádně uzemněné elektrické
zásuvky.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého
ani vlhkého prostředí, například vedle
tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné
dodržovat specifikace napájení trouby
a veškeré prodlužovací kabely, pokud
budou použity, musejí odpovídat stejnému
standardu jako napájecí kabel dodávaný
s troubou. Než troubu poprvé použijete,
otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek
vlhkým hadříkem.
ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Následující součásti trouby by měly být
pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení
částeček potravin a tuků:
• Vnitřní a vnější povrchy
• Dvířka a těsnění dvířek
• Otočný talíř a otočné kruhy
(pouze model s otočným talířem)
VŽDY zajistěte, aby bylo těsnění dvířek čisté
a dvířka se správně zavírala.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a
mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
6
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 6
2013-04-24
12:50:32
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 7
SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ
TROUBY
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do
servisu je třeba dodržet několik jednoduchých
bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou
poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:
• Prasklý závěs
• Poškozené těsnění
• Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný
technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
NIKDY nesnímejte vnější plášť trouby.
Má-li trouba poruchu a je třeba ji opravit
nebo máte pochybnosti o jejím stavu:
• Odpojte ji z elektrické zásuvky
• Obraťte se na nejbližší poprodejní servisní
středisko
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte
suché a bezprašné místo.
Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně
ovlivnit funkční součásti trouby.
Tato mikrovlnná trouba není určena pro
komerční využití.
ČEŠTINA
1.Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem
a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a osušte.
2.Skvrny nebo cákance na vnitřních površích
odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové
vodě. Opláchněte a osušte.
3.Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach
odstraníte takto: vložte do trouby šálek zředěné
citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na
maximální výkon.
4.Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
NELIJTE vodu do ventilačních otvorů.
NIKDY nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky nebo chemická rozpouštědla.
Při čištění těsnění dvířek věnujte zvláštní
pozornost tomu, aby se částečky:
• Nehromadily
• Nebránily správnému zavírání dvířek
Vyčistěte vnitřní prostor mikrovlnné trouby
ihned po každém použití slabým roztokem
čisticího prostředku. Před čištěním však nechte
troubu vychladnout, aby nedošlo ke zranění.
Pro pohodlnější čištění horní vnitřní
části trouby je vhodné otočit topné
těleso o 45 ° dolů a vyčistit je.
(pouze model s výklopným topným tělesem)
7
2013-04-24
12:50:32
ČEŠTINA
Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte
žárovku sami. Obraťte se na nejbližší
autorizované středisko péče o zákazníky
společnosti Samsung a požádejte o výměnu
žárovky kvalifikovaného technika.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například
voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo
nárazům.
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je
například keramický dřez nebo předměty ze skla.
VÝSTRAHA
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo,
alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Opravy nebo úpravy spotřebiče smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud
odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených
nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely nebo
elektrické transformátory.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí
přístroje na vodu nebo páru.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých
materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému
slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo
na nerovné ploše.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte
jej mezi objekty nebo do prostoru za spotřebičem.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu,
poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou
zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo
zástrčka napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu
s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně
čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek,
jakými jsou např. prach nebo voda.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo
postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí
pokládat těžké předměty.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a
ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky,
např. insekticidy.
V případě úniku plynu (například propan-butanu
apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu
pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba
dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary
mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte
zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
8
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 8
2013-04-24
12:50:35
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je
otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich narazit nebo
si do nich přivřít prsty.
VÝSTRAHA: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu
může způsobit zpožděný prudký var, proto je při
manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň 20 sekund
po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej
zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto
pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
ČEŠTINA
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívejte ani
vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice a
nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem.
Mohly by se vznítit, protože z trouby vychází horký
vzduch. Trouba se může přehřát a v takovém případě
se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se
dostatečně neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské
chňapky, aby nedošlo k popálení.
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do
studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané
tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté
je nechejte alespoň 20 sekund odstát.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené
paže. Předejdete tak opaření uvolněným horkým
vzduchem nebo párou.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné
pro použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE
jakékoli kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo
stříbrnými linkami, jehly na špíz, vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové
sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a
poškodit troubu.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém
případě se mikrovlnná trouba automaticky vypne na
30 minut. Doporučuje se ponechat v troubě sklenici
s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných
mezer uvedených v této příručce. (viz část Instalace
mikrovlnné trouby)
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani
oblečení.
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek
v blízkosti trouby postupujte opatrně.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas,
aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a
dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů
tepla.
9
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 9
2013-04-24
12:50:37
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ NADMĚRNÉMU
VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII.
(TÝKÁ SE POUZE REŽIMU MIKROVLNNÁ TROUBA)
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které
jsou uvedeny v této příručce. Varování a důležité pokyny pro
zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší
odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče
počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se
vlastnosti vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik
uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit
na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace
online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze
pro pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu
textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko
požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo
nesprávné použití tohoto spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.
ČEŠTINA
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke
škodlivému vystavení mikrovlnné energii.
(a) Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky.
Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do
otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b)Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné
předměty. Zabraňte hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků
na povrchu těsnění. Zajistěte, aby dvířka a plochy těsnění byly
na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté
měkkým suchým hadříkem.
(c) Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit
kvalifikovaným a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na
opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby
správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
(1) dvířka (nesmějí být ohnutá)
(2) závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné)
(3) těsnění dvířek a povrch těsnění
(d)Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně
kvalifikovaný a výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy
mikrovlnných trub.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství
nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo
poškození nebo ztrátu příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto
podmínky zahrnují:
(a) Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadlo, vnější panel
nebo ovládací panel.
(b)Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný
rošt.
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
10
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 10
2013-04-24
12:50:37
OBSAH
STRUČNÉ A PŘEHLEDNÉ POKYNY
Stručné a přehledné pokyny.....................................................................11
Když chcete něco uvařit:
Trouba......................................................................................................12
1. Vložte pokrm do trouby.
Vyberte výkonový stupeň otáčením OVLADAČE
NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO STUPNĚ.
Ovládací panel..........................................................................................12
ČEŠTINA
Příslušenství..............................................................................................13
2. Nastavte dobu vaření otáčením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI (
).
Výsledek: Přibližně za dvě sekundy začne vaření.
Nastavení času.........................................................................................14
Princip funkce mikrovlnné trouby..............................................................14
Kontrola správného chodu trouby.............................................................15
Vaření/Ohřev.............................................................................................15
Chcete-li rozmrazit potravinu funkcí Rozmrazování (hmotnost).
Výkonové stupně......................................................................................16
1. Pomocí OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ nastavte symbol
Rozmrazování (hmotnost).
Nastavení doby vaření..............................................................................16
Zastavení vaření........................................................................................16
Rozmrazení potraviny pomocí funkce rozmrazování (čas)..........................16
2. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
)
vyberte odpovídající hmotnost.
Výsledek: Přibližně za dvě sekundy začne vaření.
Použití funkce rozmrazování (hmotnost)....................................................17
Použití programů funkce rozmrazování (hmotnost)..............................17
Pokyny pro vaření v páře
(pouze MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ*)...17
Chcete-li upravit dobu vaření.
Ponechte pokrm v troubě.
Nastavte ovladač ČASU/HMOTNOSTI (
požadovanou dobu.
Používání opékacího talíře
(pouze MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ*).. 19
) na
Ruční programy pro vaření s použitím opékacího talíře.......................19
Volba příslušenství....................................................................................20
Chcete-li pokrm grilovat:
Grilování...................................................................................................20
1. Pomocí OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ vyberte symbol Grilování.
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování.............................................21
Pokyny pro výběr nádobí..........................................................................22
Pokyny pro přípravu pokrmů.....................................................................23
2. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
)
vyberte správnou dobu.
Výsledek: Přibližně za dvě sekundy začne vaření.
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží......................................31
Technické údaje........................................................................................31
11
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 11
2013-04-24
12:50:37
TROUBA
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
4
3
5
ČEŠTINA
1
2
6
7
8
9
10
11
1. RUKOJEŤ DVÍŘEK
7. DVÍŘKA
2. VENTILAČNÍ OTVORY
8. OTOČNÝ TALÍŘ
3. GRIL
9. SPOJKA
4. OSVĚTLENÍ
10.OTOČNÝ KRUH
5. OVLADAČ ČASU/HMOTNOSTI
11.OTVORY BEZPEČNOSTNÍHO
ZÁMKU
6. ZÁPADKY DVÍŘEK
3
12
6
4
7
5
8
12.OVLADAČ NASTAVENÍ
RŮZNÝCH VÝKONOVÝCH
STUPŇŮ
1. DISPLEJ
2. OVLADAČ ČASU/HMOTNOSTI
3. ROZMRAZOVÁNÍ (ČAS)
4. OVLADAČ NASTAVENÍ
RŮZNÝCH VÝKONOVÝCH
STUPŇŮ
5. KOMBINOVANÝ REŽIM
(Mikrovlnný ohřev + Gril)
6. ROZMRAZOVÁNÍ (HMOTNOST)
7. GRILOVÁNÍ
8. TLAČÍTKO NASTAVENÍ HODIN
12
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 12
2013-04-24
12:50:38
PŘÍSLUŠENSTVÍ
5. Pařák, viz strana 17 až 18 (pouze modely
MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*,
MG23F302EJ*).
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství,
které lze využít různým způsobem.
Účel:
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na
místo otočný kruh a otočný talíř.
2. Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh,
středem na spojku.
Účel:
NEPOUŽÍVEJTE režim grilování ( ) a kombinovaný režim (
s pařákem.
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a
vyčistit.
Režim
MW (
O
3. Grilovací rošt, který se pokládá na otočný talíř.
Účel:
Pro funkci vaření v páře používejte
plastový pařák.
Kovový rošt se používá při grilování a
kombinovaném vaření.
)
GRILOVÁNÍ ( )
X
)
KOMBINOVANÝ REŽIM (
ČEŠTINA
1. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby.
Účel:
Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
)
X
(pařák)
4. Opékací talíř, viz strana 19 až 20.
(pouze modely MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC*, MG23F302EJ*)
Účel:
Opékací talíř je určen pro lepší opečení
pokrmů při použití kombinovaných režimů mikrovlnného
ohřevu a grilování. Umožňuje připravit křupavé koláče
a pizzy.
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na
místo otočný kruh a otočný talíř.
13
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 13
2013-04-24
12:50:38
ČEŠTINA
NASTAVENÍ ČASU
PRINCIP FUNKCE MIKROVLNNÉ TROUBY
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení
se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve
12hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí; Uvolněná
energie umožňuje vařit nebo ohřívat pokrmy, aniž by měnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k:
• Rozmrazování (ruční a automatické)
• Vaření
• Ohřev
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zimní čas a zpět.
Princip vaření:
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete
žádnou funkci, funkce se po 25 minutách zruší a zobrazí se hodiny. Jsou-li
dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
1. Mikrovlny generované magnetronem se rovnoměrně
rozptýlí, protože se pokrm otáčí na otočném talíři.
Díky tomu se pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrmy pohlcují mikrovlny přibližně do hloubky
2,5 cm. Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení
tepla v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle
vlastností pokrmu:
• Množství a hustota
• Obsah vody
• Počáteční teplota (podle toho, zda byla potravina
v chladničce nebo ne)
1. Chcete-li zobrazit čas ve...
24hodinovém formátu
12hodinovém formátu
Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko (
2. Pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
nastavte hodiny.
3. Stiskněte tlačítko (
).
)
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje
i po vyjmutí pokrmu z trouby. Proto je třeba dodržovat dobu odstání
uvedenou v receptech popsaných v této příručce. Zajistíte tím:
).
• Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu
• Stejná teplota v celém pokrmu
4. Pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko (
)
).
14
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 14
2013-04-24
12:50:39
KONTROLA SPRÁVNÉHO CHODU TROUBY
VAŘENÍ/OHŘEV
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy
funguje správně.
Otevřete dvířka trouby zatažením za rukojeť na pravé straně dvířek. Položte
na otočný talíř sklenici s vodou. Poté zavřete dvířka.
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, vždy zkontrolujte nastavení vaření.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře. Poté zavřete dvířka.
2. Pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
nastavte dobu 4 až 5 minut.
2. Pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
nastavte dobu.
)
ČEŠTINA
1. Pomocí OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ nastavte maximální výkonový stupeň.
(MAXIMÁLNÍ VÝKON: 800 W)
1. Nastavte výkonový stupeň na maximum otočením
OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ.
)
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je
vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je
vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný
talíř musí být v troubě na svém místě. Pokud použijete jiný výkonový
stupeň než maximální stupeň, voda se začne vařit po delší době.
Během přípravy pokrmu můžete změnit výkonový stupeň otočením
OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO STUPNĚ.
15
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 15
2013-04-24
12:50:39
VÝKONOVÉ STUPNĚ
ZASTAVENÍ VAŘENÍ
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
ČEŠTINA
Výkonový stupeň
1. Dočasné zastavení:
Otevřete dvířka.
Výkon
MIKROVLNNÁ TROUBA
GRILOVÁNÍ
VYSOKÝ
800 W
-
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
-
STŘEDNÍ
450 W
-
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
-
ROZMRAZENÍ POTRAVINY POMOCÍ FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ (ČAS)
ROZMRAZOVÁNÍ (ČAS)
180 W
-
ROZMRAZOVÁNÍ (HMOTNOST)
180 W
-
Funkce Rozmrazování (čas) umožňuje rozmrazovat maso, drůbež nebo ryby.
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
NÍZKÝ / UDRŽENÍ TEPLA
100 W
-
-
1100 W
NÍZKÝ MIKROVLNNÝ REŽIM + GRILOVÁNÍ
300 W
1100 W
STŘEDNÍ MIKROVLNNÝ REŽIM + GRILOVÁNÍ
450 W
1100 W
VYSOKÝ MIKROVLNNÝ REŽIM + GRILOVÁNÍ
600 W
1100 W
GRILOVÁNÍ
Výsledek: Vaření se zastaví. Příprava pokrmu
bude obnovena po zavření dvířek.
2. Chcete-li činnost zcela zastavit, otočte ovladač
ČASU/HMOTNOSTI (
) doleva.
Zobrazí se aktuální čas.
1. Pomocí OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ nastavte symbol Rozmrazování (čas).
2. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
vyberte správnou dobu.
)
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je
vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Upravte zbývající dobu vaření pomocí ovladače
ČASU/HMOTNOSTI (
).
Chcete-li během vaření pokrmu prodloužit nebo zkrátit
dobu vaření, otočte ovladačem doprava nebo doleva.
Pokud chcete rozmrazování potraviny provést ručně, vyberte funkci
Rozmrazování (čas) a výkonový stupeň 180 W. Další informace o funkci
Rozmrazování (čas) a o době rozmrazování naleznete na straně 27.
16
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 16
2013-04-24
12:50:39
POUŽITÍ FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ (HMOTNOST)
POKYNY PRO VAŘENÍ V PÁŘE (POUZE MG23F301EF*,
MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ*)
Funkce Rozmrazování (hmotnost) umožňuje rozmrazovat maso, drůbež
nebo ryby. Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a
zavřete dvířka.
1. Pomocí OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ nastavte symbol Rozmrazování
(hmotnost).
2. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
vyberte odpovídající hmotnost.
)
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
Miska
Vložka
Poklice
Všechny díly jsou schopny zvládat teploty −20 °C až 140 °C.
Vhodné pro skladování v mrazáku. Lze použít odděleně nebo současně.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je vaření
dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál zazní ještě
3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
PODMÍNKY POUŽITÍ:
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Nesmí se používat v těchto případech:
• k vaření jídel s velkým podílem cukru nebo tuku,
• současně s funkcí gril, otáčejícím talířem nebo na varné desce.
POUŽITÍ PROGRAMŮ FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ
(HMOTNOST)
Před prvním použitím omyjte všechny díly ve vodě se saponátem.
Doby přípravy jednotlivých pokrmů najdete v tabulce na následující
straně.
Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály.
Vložte zmražené potraviny na otočný talíř.
Až trouba vydá zvukový signál, pokrm otočte.
Po dokončení funkce Rozmrazování (hmotnost) dodržte doporučenou dobu
odstátí.
Pokrm
Porce
Doba odstavení
Doporučení
Maso
200-1500 g
20-60 min
Drůbež
200-1500 g
20-60 min
Ryby
200-1500 g
20-50 min
Okraje chraňte alobalem.
Až trouba vydá zvukový signál,
pokrm otočte.
ČEŠTINA
Dodávaný pařák, který využívá princip parního vaření, je určen pro rychlou
a zdravou přípravu pokrmů ve vaší mikrovlnné troubě Samsung. Toto
příslušenství je vhodné pro uvaření rýže, těstovin, zeleniny a dalších potravin
v rekordním čase, zatímco zůstane zachována jejich nutriční hodnota.
Sada pařáku pro mikrovlnnou troubu se skládá ze 3 částí:
ÚDRŽBA:
Pařák je možné mýt v myčce.
Při ručním mytí použijte horkou vodu a prostředek na nádobí.
Nepoužívejte drátěnky.
Některé potraviny (například rajčata) mohou způsobit změnu barvy
plastu. Je to normální jev a není to známka vadného výrobku.
ROZMRAZOVÁNÍ:
Položte mražený pokrm do parní misky bez poklice. Tekutina zůstane v dolní
části misky a neznehodnotí pokrm.
17
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 17
2013-04-24
12:50:40
VAŘENÍ:
Výkonové
Doba
Doba odstavení
Použití pařáku
stupně vaření (min)
(min)
Artyčoky
300 g
800 W
5-6
1-2
Miska s vložkou +
(1-2 ks)
poklice
Pokyny
Opláchněte a očistěte artyčoky. Vložte vložku do misky. Rozložte artyčoky na
vložce. Přidejte polévkovou lžíci citrónové šťávy. Zakryjte poklicí.
Čerstvá zelenina 300 g
800 W
4-5
1-2
Miska s vložkou +
poklice
Pokyny
Zeleninu (např. brokolici, květák, mrkev, papriku) zvažte po omytí, očištění a
nakrájení na stejně velké kousky. Vložte vložku do misky. Rozložte zeleninu na
vložce. Přidejte 2 polévkové lžíce vody. Zakryjte poklicí.
Mražená
300 g
600 W
7-8
2-3
Miska s vložkou +
zelenina
poklice
Pokyny
Vložte mraženou zeleninu do parní misky. Vložte vložku do misky. Přidejte
1 polévkovou lžíci vody. Zakryjte poklicí. Po uvaření a odstání dobře
zamíchejte.
Rýže
250 g
800 W
15-18
5-10
Miska + poklice
Pokyny
Vložte rýži do parní misky. Přidejte 500 ml studené vody. Zakryjte poklicí. Po
uvaření nechte bílou rýži odstát na 5 minut, hnědou rýži na 10 minut.
Brambory ve
500 g
800 W
7-8
2-3
Miska + poklice
slupce
Pokyny
Zvažte a opláchněte brambory a vložte je do parní misky. Přidejte 3 polévkové
lžíce vody. Zakryjte poklicí.
Dušený pokrm
400 g
600 W
5-6
1-2
Miska + poklice
(chlazený)
Pokyny
Vložte dušený pokrm do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře
zamíchejte.
Pokrm
ČEŠTINA
Pokrm
Porce
Porce
Polévka
(chlazená)
Výkonové
Doba
Doba odstavení
Použití pařáku
stupně vaření (min)
(min)
800 W
3-4
1-2
Miska + poklice
400 g
Pokyny
Nalijte polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře
zamíchejte.
Mražená
400 g
800 W
8-10
2-3
Miska + poklice
polévka
Pokyny
Vložte mraženou polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním
dobře zamíchejte.
Mražený knedlík 150 g
600 W
1-2
2-3
Miska + poklice
z kynutého těsta Pokyny
s džemovou
Navlhčete horní stranu plněných knedlíků studenou vodou. Vložte 1 až
náplní
2 zmražené knedlíky vedle sebe do parní misky. Zakryjte poklicí.
Ovocný kompot 250 g
800 W
3-4
2-3
Miska + poklice
Pokyny
Rozdělte čerstvé ovoce (např. jablka, hrušky, švestky, meruňky, manga nebo
ananas) po oloupání, omytí a nakrájení na kostičky podobné velikosti. Vložte
je do parní misky. Přidejte 1 až 2 polévkové lžíce vody a 1 až 2 polévkové lžíce
cukru. Přikryjte poklicí.
Zacházení s pařákem
+
Miska + poklice
Miska s vložkou + poklice
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Při odklápění víka pařáku dávejte pozor, protože unikající pára může být
velmi horká.
Při vyjímání z trouby a manipulaci po skončení vaření použijte chňapky.
18
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 18
2013-04-24
12:50:40
POUŽÍVÁNÍ OPÉKACÍHO TALÍŘE (POUZE MG23F301EC*,
MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ*)
Jak čistit opékací talíř
Opékací talíř čistěte teplou vodou a čisticím prostředkem a opláchněte
čistou vodou.
S tímto opékacím talířem nemusíte opékat pokrmy pouze v horní části
s grilem, ve spodní části se pokrmy díky vysoké teplotě opékacího talíře
také opečou dozlatova. V tabulce (viz další strana) najdete další pokrmy,
které můžete s pomocí opékacího talíře připravit.
Opékací talíř je možné použít také pro slaninu, vejce, párky apod.
Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo tvrdé houby, aby nedošlo k poškození
vnější vrstvy.
1. Položte opékací talíř přímo na otočný talíř v troubě
a předehřejte ho na nejvyšší stupeň kombinovaného
režimu Mikrovlnný ohřev – gril [600 W + Gril (
)]
dle časů a instrukcí v tabulce.
ČEŠTINA
Poznámka
Opékací talíř není vhodný k mytí v myčce.
RUČNÍ PROGRAMY PRO VAŘENÍ S POUŽITÍM
OPÉKACÍHO TALÍŘE
Opékací talíř doporučujeme předehřát přímo na otočném talíři.
Předehřejte opékací talíř pomocí funkce 600 W + Gril (
) po dobu 3 až
5 minut. Dodržujte časy a instrukce v tabulce.
Opékací talíř se zahřeje na velmi vysokou teplotu, proto vždy používejte
chňapky.
2. Pokud budete připravovat například slaninu nebo vejce, potřete talíř
olejem, aby se pokrm dobře opekl.
Pokrm
Slanina
Vezměte prosím na vědomí, že opékací talíř je potažen teflonovou
vrstvou, která není odolná proti poškrábání. Nepoužívejte žádné ostré
nástroje (například nůž) ke krájení na opékacím talíři.
Porce
Výkon
4 plátky
(80 g)
600 W + Gril
Doba
Doba
předehřátí (min) vaření (min)
3
3½-4
< Doporučení >
Abyste předešli poškrábání povrchu opékacího talíře, používejte
plastové nástroje nebo pokrm z talíře odeberte ještě před jeho
rozkrájením.
Předehřejte opékací talíř. Položte plátky vedle sebe na opékací
talíř. Položte opékací talíř na rošt.
Grilovaná
rajčata
3. Položte pokrm na opékací talíř.
Na opékací talíř nepokládejte předměty, které
nejsou žáruvzdorné (např. plastové mísy).
200 g (2 ks)
450 W + Gril
3
4½-5
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch
položte sýr. Rozložte do kruhu na opékací talíř. Položte opékací
talíř na rošt.
Opékací talíř nikdy nedávejte do trouby bez
otočného talíře.
Burgery
(mražené)
4. Položte opékací talíř na kovový rošt (nebo otočný
talíř) v mikrovlnné troubě.
2 kusy
(125 g)
600 W + Gril
3
7-7½
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Položte burgery dokola na opékací
talíř. Položte opékací talíř na rošt. Po 4 až 5 minutách obraťte.
5. Vyberte požadovanou dobu vaření a výkonový stupeň.
(viz tabulka vedle)
19
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 19
2013-04-24
12:50:40
Pokrm
Bagety
(mražené)
Porce
Výkon
200-250 g
(2 ks)
450 W + Gril
Doba
Doba
předehřátí (min) vaření (min)
4
Pokrm
Pizza
(chlazená)
8-9
Porce
Výkon
300-350 g
450 W + Gril
ČEŠTINA
< Doporučení >
300-350 g
600 W + Gril
4
9-10
VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě. Nepoužívejte plastové nádoby, nádobí, papírové kelímky, utěrky
apod.
Chcete-li vybrat režim kombinovaného vaření (grilování
a mikrovlnný ohřev), používejte pouze nádobí, které je
vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě i pro
pečení v normální troubě. Kovové nádobí nebo náčiní
může troubu poškodit.
Předehřejte opékací talíř. Mraženou pizzu položte na opékací
talíř. Položte opékací talíř na rošt.
250 g
500 g
600 W + Gril
3
5-6
8-9
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Brambory rozkrojte na poloviny.
Položte je na opékací talíř řeznou plochou dolů. Uspořádejte je
do kruhu. Položte talíř na rošt.
Rybí prsty
(mražené)
150 g (5 ks)
300 g (10 ks)
600 W + Gril
4
Další informace o vhodném nádobí a náčiní naleznete v části pokynů
pro výběr nádobí na straně 22.
7-8
GRILOVÁNÍ
9-10
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití
mikrovln. K tomuto účelu se s troubou dodává grilovací rošt.
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Potřete talíř jednou lžící oleje. Položte
rybí prsty do kruhu na talíř. Otočte je po 4 minutách (5 ks) nebo
po 6 minutách (10 ks).
Kuřecí
nugety
(mražené)
125 g
250 g
600 W + Gril
4
6½-7½
Předehřejte opékací talíř. Mraženou pizzu položte na talíř.
Položte opékací talíř na rošt.
< Doporučení >
Pečené
brambory
4
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Jednu bagetu položíte blízko středu
talíře, další 2 podél vedle ní. Položte opékací talíř na rošt.
Pizza
(mražená)
Doba
Doba
předehřátí (min) vaření (min)
1. Předehřejte gril na požadovanou teplotu nastavením
OVLADAČE NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ na symbol Grilování a nastavením doby
předehřátí pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI
(
).
5-5½
7½-8
< Doporučení >
2. Otevřete dvířka. Položte pokrm na rošt a rošt položte
na otočný talíř. Zavřete dvířka.
Předehřejte opékací talíř. Potřete talíř 1 lžící oleje. Položte
kuřecí nugety na talíř. Položte opékací talíř na rošt. Otočte po
3 minutách (125 g) nebo po 5 minutách (250 g).
20
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 20
2013-04-24
12:50:41
3. Pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
nastavte dobu.
KOMBINACE MIKROVLNNÉHO OHŘEVU A GRILOVÁNÍ
)
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž
dosáhnete současně uvaření i opečení potravin.
VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo
keramické nádoby, protože jimi mohou mikrovlny rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
1. Otevřete dvířka trouby. Položte pokrm na rošt a rošt
položte na otočný talíř. Zavřete dvířka.
Topné těleso se během grilování zapíná a vypíná. Neznepokojujte se
tím. Systém je zkonstruován tak, aby zabraňoval přehřátí trouby.
2. Otočte OVLADAČ NASTAVENÍ VÝKONOVÉHO
STUPNĚ na příslušný výkonový stupeň.
Při manipulaci s nádobím uvnitř trouby vždy používejte chňapky,
protože nádobí je velmi horké.
Zkontrolujte, zda je topné těleso ve vodorovné poloze.
NEPOUŽÍVEJTE režim GRILOVÁNÍ (
(
) spolu s pařákem.
Režim
MW (
)
GRILOVÁNÍ (
O
) / KOMBINOVANÝ REŽIM
) / KOMBINOVANÝ REŽIM (
ČEŠTINA
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je
vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
3. Pomocí ovladače ČASU/HMOTNOSTI (
)
nastavte dobu.
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je
vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
)
X
(pařák)
Maximální výkon při kombinaci mikrovlnného režimu a grilu je 600 W.
NEPOUŽÍVEJTE režim GRILOVÁNÍ (
(
) spolu s pařákem.
Režim
MW (
O
)
GRILOVÁNÍ (
) / KOMBINOVANÝ REŽIM
) / KOMBINOVANÝ REŽIM (
)
X
(pařák)
21
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 21
2013-04-24
12:50:42
ČEŠTINA
POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout.
Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat. Proto je třeba pečlivě volit nádobí.
Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte
si dělat starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o
tom, zda a jak se mají používat v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Alobal
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
• Křehké skleněné nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém zahřátí
prasknout nebo se roztříštit.
• Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
Poznámky
Poznámky
Kovy
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití
příliš velkého množství alobalu nebo
v případě, že je alobal příliš blízko stěny
trouby, může dojít ke vzniku elektrického
oblouku.
• Nádobí
✗
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Papír
Pečicí talíř
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než osm
minut.
• Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
Porcelán a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a
kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud
nemají kovové zdobení.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
• Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit barvu.
Nepoužívejte melaminové plasty.
• Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie
buďte opatrní, protože bude unikat horká
pára.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
✓
V těchto miskách jsou baleny některé
mražené potraviny.
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při
přehřátí se polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
Plastové nádobí
Balení potravin rychlého
občerstvení
• Sáčky do mrazničky
Skleněné nádobí
• Nádobí určené pro
použití v troubě
i k servírování
✓✗
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
✓
: Doporučeno
✓
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření
nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být
vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
: Buďte opatrní
✗
: Nebezpečné
22
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 22
2013-04-24
12:50:42
POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po
minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky
nebo máslo přidejte po skončení vaření. Na dobu odstavení zakryjte.
MIKROVLNY
Porce
Výkon
Doba
(min)
Špenát
150 g
600 W
4½-5½
Brokolice
300 g
600 W
9-10
Hrášek
300 g
600 W
7½-8½
Zelené fazolky
300 g
600 W
8-9
Míchaná zelenina
(mrkev/hrášek/
kukuřice)
300 g
600 W
7½-8½
Míchaná zelenina
(na čínský způsob)
300 g
600 W
8-9
Pokrm
VAŘENÍ
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod
mikrovlnné energie. Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od nerezové
oceli, hliníku a mědi, ale dokážou proniknout keramikou, sklem, porcelánem
a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy
nesmějí vařit v kovových nádobách.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například
čerstvá nebo mražená zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny,
ryby a maso. V mikrovlnné troubě je možné připravovat i omáčky, pudink,
polévky, pudinky vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je
mikrovlnné vaření ideální pro všechny potraviny, které lze běžně připravit
na varné desce. Například rozpouštění másla nebo čokolády (viz kapitola
obsahující tipy, techniky a rady).
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda
stoupá ve formě páry a přispívá tak k procesu vaření. Pokrmy lze zakrýt
několika způsoby, například keramickým talířem, plastovým víkem nebo
potravinovou fólií.
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota
v pokrmu.
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
ČEŠTINA
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr
obsažené v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb
těchto molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
23
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 23
2013-04-24
12:50:42
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
ČEŠTINA
Rýže:
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30-45 ml
studené vody (2-3 polévkové lžíce) na každých 250 g (pokud není doporučeno
jiné množství vody – viz tabulka). Vařte zakryté po minimální dobu – viz
tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
Během vaření a po něm jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte
po skončení vaření. Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Tip:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím
menší kousky budou, tím rychleji se uvaří.
Veškerá čerstvá zelenina by se měla vařit při plném mikrovlnném výkonu
(800 W).
Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu s víkem – rýže
při vaření zdvojnásobí svůj objem. Vařte zakryté.
Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte
a osolte nebo přidejte bylinky či máslo.
Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby vaření
absorbovat všechnu vodu.
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu. Přidejte vroucí
vodu, špetku soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté.
Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby
odstavení zakryjte a poté důkladně sceďte.
Pokrm
Bílá rýže
(předvařená)
Hnědá rýže
(předvařená)
Míchaná rýže
(rýže + divoká rýže)
Míchané obiloviny
(rýže + obiloviny)
Těstoviny
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
5
Přidejte 500 ml
studené vody.
Porce Výkon
Doba
(min)
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
5
Přidejte 500 ml
studené vody.
250 g
800 W
17-18
5
Přidejte 500 ml
studené vody.
250 g
800 W
18-19
5
Přidejte 400 ml
studené vody.
250 g
800 W
11-12
5
Přidejte 1000 ml
teplé vody.
Pokrm
Porce
Brokolice
250 g
500 g
250 g
Doba
(min)
250 g
4-4½
7-7½
5½6½
4½-5
Květák
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Cuketa
250 g
3½-4
Lilek
250 g
3½-4
Pórek
Žampióny
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Růžičková
kapusta
Mrkev
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
3
Připravte stejně velké růžice. Stonky
srovnejte směrem ke středu.
3
Přidejte 60-75 ml (4-5 polévkových
lžic) vody.
3
Mrkev nakrájejte na stejně velké
plátky.
3
Připravte stejně velké růžice. Velké
růžice rozpulte. Stonky upravte
směrem do středu.
3
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte
30 ml (2 polévkové lžíce) vody
nebo oříšek másla. Vařte, dokud
nezměkne.
3
Lilky nakrájejte na malé plátky a
pokapejte je 1 lžící citrónové šťávy.
3
Pórek nakrájejte na silné proužky.
3
Malé žampióny připravujte
vcelku, větší nakrájené na plátky.
Nepřidávejte vodu. Pokapejte
citrónovou šťávou. Osolte a
opepřete. Před podáváním sceďte.
24
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 24
2013-04-24
12:50:42
Doba
(min)
Cibule
250 g
5½-6
Paprika
Brambory
250 g
250 g
500 g
Řepa
250 g
4½-5
4-5
7½8½
5-5½
Doby ohřevu a odstavení
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si
dobu potřebnou k ohřátí.
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala teplota.
Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není
v tabulce doporučeno jinak.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další informace
jsou uvedeny také v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
3
Cibuli nakrájejte na plátky nebo
na půlky. Přidejte pouze 15 ml
(1 polévkovou lžíci) vody.
3
Papriku nakrájejte na malé plátky.
3
Oloupané brambory zvažte a
nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky
podobné velikosti.
3
Řepu nakrájejte na kostičky.
ČEŠTINA
Porce
Pokrm
OHŘEV TEKUTIN
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby,
aby mohlo dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby
míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu
varu a možnému opaření, je třeba do nápojů vkládat plastovou lžičku nebo
skleněnou tyčinku a nápoje míchat před ohříváním, během ohřívání a po něm.
OHŘEV
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba
k ohřátí v běžné troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako
orientační pokyny. Při stanovení dob uvedených v tabulce byly uvažovány
tekutiny o pokojové teplotě přibližně +18 až +20 °C nebo chlazené
potraviny o teplotě přibližně +5 až +7 °C.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení
ještě předtím, než se ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších kousků
dosáhnete lepšího výsledku.
Pokrm
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 800 W, zatímco některé
musejí být ohřívány při výkonu 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce. Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy při
nastavení na nižší výkonový stupeň v případě, že je potravina křehká, je jí
mnoho nebo je pravděpodobné, že se rychle zahřeje (například plněné koláčky).
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte anebo
otáčejte. Je-li to možné, před podáváním znovu zamíchejte.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili
intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba míchat pokrm před ohříváním,
během ohřívání i po něm. Během doby odstavení ponechte pokrm v mikrovlnné
troubě. Doporučujeme do tekutin vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou
tyčinku. Vyhněte se přehřátí (a tedy znehodnocení) pokrmů a potravin.
Je lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a v případě potřeby ji prodloužit.
Nápoje
(káva, čaj,
voda)
Polévka
(chlazená)
Porce
Výkon
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
150 ml
(1 šálek)
800 W
1-1½
1-2
Nalijte do keramického
šálku a ohřívejte bez
zakrytí. Šálek (150
ml) nebo hrnek (250
ml) položte do středu
otočného talíře. Před
odstavením a po něm
opatrně zamíchejte.
2-3
Nalijte polévku do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Po ohřátí dobře
zamíchejte. Znovu
zamíchejte před
podáváním.
1½-2
250 ml
(1 hrnek)
250 g
800 W
3-3½
Pokyny
25
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 25
2013-04-24
12:50:42
ČEŠTINA
Pokrm
Porce
Výkon
Doba
(min)
Dušený
pokrm
(chlazený)
350 g
600 W
5½-6½
Doba
odstavení
(min)
2-3
Pokyny
Vložte dušený pokrm do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před
odstavením a poté před
podáváním.
Těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
Plněné
těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
5-6
3
Plněné těstoviny (např.
ravioli, tortellini) dejte do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před
odstavením a poté před
podáváním.
Pokrm
na talíři
(chlazený)
350 g
600 W
5½-6½
3
Pokrm tvořený
2-3 chlazenými složkami
umístěte na keramickou
misku. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby.
600 W
4½-5½
3
KOJENECKÉ MLÉKO: Nalijte mléko do sterilizované skleněné láhve.
Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte dětskou láhev s nasazenou savičkou,
protože láhev by mohla při přehřátí explodovat. Před odstavením dobře
protřepejte a před podáváním znovu protřepejte! Vždy zkontrolujte teplotu
kojeneckého mléka nebo dětské výživy, než je dítěti podáte. Doporučená
teplota podávání: cca 37 °C.
POZNÁMKA: Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě
zkontrolovat, abyste předešli popáleninám. Výkonové stupně a doby
uvedené v následující tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
Těstoviny (např. špagety
nebo nudle) dejte na mělký
keramický talíř. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte.
Porce Výkon
Čas
Doba
odstavení
(min)
Dětská
výživa
(zelenina +
maso)
190 g
600 W
30 s
2-3
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři. Vařte
zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát. Před podáváním
dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte
teplotu.
Dětská
kaše
(obilovina
+ mléko +
ovoce)
190 g
600 W
20 s
2-3
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři. Vařte
zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát. Před podáváním
dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte
teplotu.
Pokrm
OHŘEV DĚTSKÉ VÝŽIVY
Pokyny
DĚTSKÁ VÝŽIVA: Vylijte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte!
Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu zamíchejte a
zkontrolujte teplotu. Doporučená teplota podávání: mezi 30 a 40 °C.
26
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 26
2013-04-24
12:50:42
Pokrm
Kojenecké
mléko
Porce Výkon
Čas
100 ml 300 W 30-40 s
200 ml
2-3
Všechny mražené potraviny by měly být rozmrazovány při rozmrazovacím
výkonovém stupni (180 W).
Pokyny
Porce
Doba
(min)
Mleté
hovězí
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Vepřové steaky
250 g
7½-8½
Kuřecí kousky
500 g
(2 ks)
14½-15½
Celé kuře
900 g
28-30
200 g
(2 ks)
6-7
400 g
(4 ks)
12-13
250 g
6-7
Pokrm
Dobře zamíchejte nebo
protřepejte a nalijte do
sterilizované skleněné
láhve. Postavte do
středu otočného talíře.
Vařte nezakryté. Dobře
protřepejte a nechte
alespoň 3 minuty odstát.
Před podáváním dobře
protřepejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Doba
odstavení
(min)
Maso
5-25
Maso položte na mělký
keramický talíř. Tenčí
okraje chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
15-40
Nejprve položte kuřecí
kousky kůží dolů, celé kuře
položte prsíčky na mělký
keramický talíř. Tenčí části,
například konce stehen a
křídla, chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
5-15
Mraženou rybu položte
doprostřed mělkého
keramického talíře. Tenčí
části zasuňte pod silnější
části. Úzké konce ryby
chraňte alobalem. Po
uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
5-10
Ovoce rozložte na mělkou
kulatou skleněnou misku (o
velkém průměru).
Drůbež
Rozmrazování (čas)
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny.
Mikrovlny mražené potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být
velmi výhodné například v případě, kdy se objeví nečekaní hosté.
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte
všechny kovové sponky a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování
obraťte, sceďte všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky.
Ryby
Občas potravinu zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátá.
Rybí filety
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné
je během rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a
nechte 20 minut odstát. Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit.
Doba odstavení pro úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje
naleznete v následující tabulce.
Tip:
Pokyny
ČEŠTINA
50 s až
1 min.
Doba
odstavení
(min)
Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá
množství vyžadují kratší dobu rozmrazování. Myslete na
tuto radu při zmrazování a rozmrazování potravin.
Ovoce
Bobulovité
ovoce
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě -18 až -20 °C použijte pro
orientaci tuto tabulku.
27
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 27
2013-04-24
12:50:42
Porce
Doba
(min)
Dalamánky
(přibližně po
50 g)
2 ks
4 ks
½-1
2-2½
Toasty nebo
sendviče
250 g
4½-5
Německý chléb
(pšeničná +
žitná mouka)
500 g
8-10
Pokrm
Doba
odstavení
(min)
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci
s grilováním: Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout.
Nádobí by mělo být ohnivzdorné. V kombinovaném režimu vaření
nepoužívejte kovové nádobí. Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí,
protože by se mohlo roztavit.
Pokyny
ČEŠTINA
Chléb
5-20
Potraviny vhodné pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu
v kombinaci s grilováním: Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim
vaření patří všechny druhy vařených pokrmů, které je třeba ohřát a opéci
(například zapékané těstoviny) a také potraviny vyžadující krátkou dobu pro
opečení povrchu. Tento režim je také možné použít pro silné porce potravin,
kterým prospívá opečený a křupavý povrch (například kuřecí kousky, které
se v polovině doby vaření otočí). Podrobné informace naleznete v tabulce
pro grilování.
Dalamánky uspořádejte do
kruhu, chléb vodorovně na
kuchyňský papír položený
na střed otočného talíře.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
Důležitá poznámka: Vždy, když používáte kombinovaný režim (mikrovlnný
ohřev + Grilování), zkontrolujte, zda je topné grilovací těleso pod stropem ve
vodorovné poloze, a nikoli ve svislé poloze na zadní stěně trouby. Potraviny
je nutné položit na vysoký rošt (pokud není v pokynech uvedeno jiné
doporučení). Jinak je třeba je položit přímo na otočný talíř. Pokyny si prosím
vyhledejte v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
GRILOVÁNÍ
Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Je
v činnosti, když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře
zajišťuje rovnoměrnější opečení potraviny. Předehřátím grilu po dobu
3-4 minut docílíte rychlejšího opečení potraviny.
Pokyny pro grilování mražených potravin
Nádobí vhodné pro grilování: Mělo by být ohnivzdorné a může
obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí, protože by se
mohlo roztavit.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro grilování.
Potraviny vhodné ke grilování: Kotlety, párky, steaky, hamburgery,
plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb, sendviče a všechny druhy toastů
s oblohou.
Mražený
pokrm
Důležitá poznámka: Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na
vysoký rošt (pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení).
Dalamánky
(přibližně po
50 g)
MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRILOVÁNÍ
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného
vaření. Je v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí.
Díky otáčení otočného talíře se potravina rovnoměrně opeče. Tento model
trouby nabízí tři kombinované režimy: 600 W + Gril, 450 W + Gril a 300 W
+ Gril.
Porce
2 ks
4 ks
Výkon
Mikrovlny
+ Gril
Doba opékání Doba opékání
jedné strany
druhé strany
(min)
(min)
300 W + Gril
Pouze gril
1-1½
2-2½
1-2
1-2
Pokyny
Uspořádejte dalamánky na roštu do kruhu. Grilujte dalamánky
na druhé straně až dosáhnete požadované křupavosti. Nechte
2 až 5 minut odstát.
28
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 28
2013-04-24
12:50:43
Mražený
pokrm
Zapečené
brambory
(zelenina
s bramborem)
Těstoviny
(cannelloni,
makaróny,
lasagne)
Výkon
250 až 300 g
(2 ks)
450 W +
Gril
8-9
Čerstvé
potraviny
-
Toastové
plátky
Pokyny
Položte 2 mražené bagety vedle sebe na rošt. Po grilování je
nechte 2 až 3 minuty odstát.
400 g
450 W +
Gril
13-14
Dalamánky
(již
upečené)
Vložte mražené suroviny do malé kulaté skleněné pyrexové
mísy. Položte nádobu na rošt. Po uvaření nechte 2 až 3 minuty
odstát.
400 g
Pouze gril
14-15
2-3
Grilovaná
rajčata
450 W +
Gril
5-5½
450 W +
Gril
9-11
2-4 kusy
Pouze gril
2-3
2-3
Pokyny
200 g (2 ks)
Mikrovlny +
Gril
300 W + Gril
Pouze gril
4½-5½
2-3
7-8
Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte sýr. Uspořádejte je
do kruhu na mělkou nádobu z ohnivzdorného skla. Dejte nádobu
na rošt.
3-3½
Havajské
toasty
(šunka,
ananas,
sýrové
plátky)
Pokyny
250 g
4-5½
Pokyny
Položte kuřecí nugety na rošt.
Čipsy
6-8
400 g (4 ks)
Pokyny
250 g
Pouze gril
Nejprve položte dalamánky přímo na rošt do kruhu spodní
stranou vzhůru.
Vložte zapékané těstoviny do malé skleněné pyrexové mísy.
Položte nádobu přímo na otočný talíř. Po uvaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
Kuřecí nugety
4 kusy
(každý 25 g)
Položte toastové plátky vedle sebe na rošt.
-
600 W + Gril
Výkon
Pokyny
Pokyny
Mikrovlny
+ Gril
Doba opékání Doba opékání
jedné strany
druhé strany
(min)
(min)
Porce
ČEŠTINA
Bagety
s náplní
(rajčata,
sýr, šunka,
žampióny)
Porce
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro grilování.
Doba opékání Doba opékání
jedné strany
druhé strany
(min)
(min)
4-5
Pečené
brambory
Pokyny
Rozložte hranolky rovnoměrně na pečicí papír na roštu.
2 kusy (300 g)
450 W + Gril
3½-4
-
Pokyny
Nejprve opečte toastové plátky. Položte toasty s oblohou na rošt.
Položte 2 toasty vedle sebe přímo na rošt. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
250 g
500 g
600 W + Gril
4½-5½
8-9
-
Pokyny
Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je do kruhu na rošt,
stranou řezu ke grilu.
Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů
Předehřívejte gril 4 minuty pomocí funkce grilování.
29
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 29
2013-04-24
12:50:43
Čerstvé
potraviny
Kuřecí
kousky
SPECIÁLNÍ RADY
Doba opékání Doba opékání
jedné strany
druhé strany
(min)
(min)
Porce
Výkon
450 až 500 g
(2 ks)
300 W + Gril
10-12
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým
víkem. Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 800 W, dokud se máslo
nerozpustí.
12-13
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké skleněné nádoby. Zahřívejte 3 až
5 minut při výkonu 450 W, dokud se čokoláda nerozpustí. Během rozpouštění
jednou či dvakrát zamíchejte. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
ČEŠTINA
Pokyny
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte je do kruhu na
rošt, kostmi směrem do středu. Položte jeden kuřecí kousek
doprostřed roštu. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Jehněčí/
hovězí
steaky
(střední)
Vepřové
steaky
400 g (4 ks)
Pouze gril
12-15
ROZPOUŠTĚNÍ KRYSTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
9-12
Pokyny
ROZPOUŠTĚNÍ ŽELATINY
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody. Odkapanou
želatinu vložte do malé mísy z ohnivzdorného skla. Zahřívejte po dobu 1 minuty
při výkonu 300 W. Po rozpuštění zamíchejte.
Potřete jehněčí plátky olejem a kořením. Položte je do kruhu na
rošt. Po grilování je nechte 2 až 3 minuty odstát.
250 g (2 ks)
Mikrovlny +
Gril
300 W + Gril
Pouze gril
7-8
6-7
PŘÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁČE)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody.
Vařte nezakryté v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při
výkonu 800 W, až poleva/želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát zamíchejte.
Pokyny
Potřete vepřové steaky olejem a kořením. Položte je do kruhu na
rošt. Po grilování je nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pečená
jablka
1 jablko
(přibl. 200 g)
2 jablka
(přibl. 400 g)
300 W + Gril
4-4½
VAŘENÍ MARMELÁDY
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby
z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté po dobu 10 až 12 minut při výkonu 800 W. Během
vaření několikrát zamíchejte. Vlijte přímo do malých zavařovacích sklenic se
šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
-
6-7
Pokyny
VAŘENÍ PUDINKU
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce
a dobře rozmíchejte. Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti
s víkem. Vařte zakryté po dobu 6½ až 7½ minuty při výkonu 800 W. Během
vaření několikrát důkladně zamíchejte.
Vykrájejte jádřince a naplňte jablka hrozinkami a džemem.
Ozdobte mandlovými plátky. Uspořádejte do kruhu na mělkou
misku z ohnivzdorného skla. Položte nádobu přímo na otočný
talíř.
Pečené
kuře
1200 g
600 W + Gril
15-18
15-18
OPÉKÁNÍ MANDLOVÝCH PLÁTKŮ
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř.
Během opékání několikrát promíchejte, opékejte 3½ až 4½ minuty při výkonu
600 W. Nechte v troubě 2 až 3 minuty odstát. Při vyjímání z trouby použijte
chňapky!
Pokyny
Kuře potřete olejem a kořením. Použijete pyrexovou nádobu –
nejprve kuře položte prsíčky dolů, potom otočte. Po grilování
nechejte 5 minut odstát.
30
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 30
2013-04-24
12:50:43
JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Jde o normální jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
Trouba se po otočení ovladače ČASU/HMOTNOSTI (Rozmrazování)
nezapne
• Jsou dvířka úplně zavřená?
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste dobu přípravy pokrmu správně?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo
aktivaci elektrického jističe?
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, která odpovídá typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské
náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Žárovka nefunguje.
• Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte žárovku sami. Obraťte se na
nejbližší autorizované středisko péče o zákazníky společnosti Samsung
a požádejte o výměnu žárovky kvalifikovaného technika.
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
Jde o normální jev. Problém vyřešíte tak, že umístíte troubu mimo dosah
televizorů, rádiových přijímačů a antén.
Kouř a zápach při prvním použití.
• Jedná se o dočasný stav způsobený zahříváním nových součástí. Kouř
a zápach zcela odezní po 10 minutách provozu.
Pokud se chcete zápachu zbavit rychleji, spusťte mikrovlnnou troubu
s vloženým vymačkaným citronem nebo citrónovou šťávou.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČEŠTINA
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se
na místní zákaznické středisko společnosti SAMSUNG.
Připravte si laskavě následující informace.
• Číslo modelu a výrobní číslo; obvykle jsou uvedena na zadní části
trouby.
• Podrobné informace o vaší záruce.
• Srozumitelný popis problému.
Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG.
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouby MG23F301E** a MG23F302E** odpovídají níže
uvedeným technologickým parametrům.
Model
MG23F301E**, MG23F302E**
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
Grilování
Kombinovaný režim
1200 W
1100 W
2300 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
Rozměry (Š × V × H)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
489 × 275 × 392 mm
330 × 211 × 324 mm
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 13 kg
Úroveň hluku
42 dBA
31
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 31
2013-04-24
12:50:43
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
SLOVAKIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Kód č.: DE68-03911G
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_CZ.indd 32
2013-04-24
12:50:43
MG23F301E**
MG23F302E**
Microwave Oven
Owner’s instructions & Cooking guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 1
4/29/2013 11:11:38 AM
Important safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
ENGLISH
Using this instruction booklet
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Legend for symbols and icons
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods
must not be heated in sealed containers
since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 2
4/29/2013 11:11:39 AM
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposites removed.
ENGLISH
WARNING: Only allow children to use
the oven without supervision when
adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven
in a safe way and understands the
hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8
years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignitions.
3
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 3
4/29/2013 11:11:39 AM
ENGLISH
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode;
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
4
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 4
4/29/2013 11:11:39 AM
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic
radiation for the treatment of material, and
ENGLISH
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
5
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 5
4/29/2013 11:11:39 AM
ENGLISH
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment
suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected
to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic
purposes.
Installing your microwave oven
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
Cleaning your microwave oven
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
6
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 6
4/29/2013 11:11:39 AM
7
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 7
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
(Swing heater model only)
Storing and repairing your
microwave oven
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
ENGLISH
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
4/29/2013 11:11:39 AM
ENGLISH
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care, to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
WARNING
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
8
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 8
4/29/2013 11:11:42 AM
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
CAUTION
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
ENGLISH
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
9
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 9
4/29/2013 11:11:44 AM
ENGLISH
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Precautions to avoid possible exposure to excessive
microwave energy.(microwave function only)
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 10
Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
10
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
4/29/2013 11:11:45 AM
contents
Quick look-up guide
Quick look-up guide.................................................................................11
If you want to cook some food.
Oven........................................................................................................12
1. Place the food in the oven.
Select the power level by rotating the COOKING
POWER CONTROL knob.
Control panel............................................................................................12
2. Select the cooking time by rotating the TIME/
WEIGHT (
) dial.
Setting the time........................................................................................14
How a microwave oven works..................................................................14
Result:
Checking that your oven is operating correctly..........................................15
Cooking/Reheating...................................................................................15
Cooking starts after about two
seconds.
ENGLISH
Accessories..............................................................................................13
If you want to Defrost (Weight) some food.
Power levels.............................................................................................16
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Defrost (Weight) symbol.
Adjusting the cooking time.......................................................................16
Stopping the cooking...............................................................................16
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate weight.
Defrost (Time) food...................................................................................16
Using the defrost (weight) feature..............................................................17
Result:
Using the defrost (weight) programmes..............................................17
Power steam cooking guide
(Only MG23F301EF*, MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ* models).....17
) dial to select the
Cooking starts after about two
seconds.
If you want to adjust the cooking time.
Leave the food in the oven.
Turn the TIME/WEIGHT (
Using the crusty plate
(Only MG23F301EC*, MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ* models)...19
) dial to the desired time.
If you want to grill some food.
Manual crusty cook programmes.......................................................19
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Grill symbol.
Choosing the accessories.........................................................................20
Grilling......................................................................................................20
Combining microwaves and the grill.........................................................21
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate time.
Cookware guide.......................................................................................22
Cooking guide..........................................................................................23
Result:
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................31
) dial to select the
Cooking starts after about two
seconds.
Technical specifications............................................................................31
11
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 11
4/29/2013 11:11:45 AM
Oven
Control panel
1
2
4
3
5
ENGLISH
1
2
6
7
8
9
10
11
1. DOOR HANDLE
7. DOOR
2. VENTILATION HOLES
8. TURNTABLE
3. GRILL
9. COUPLER
4. LIGHT
10.ROLLER RING
5. TIME / WEIGHT DIAL
11.SAFETY INTERLOCK HOLES
6. DOOR LATCHES
12.VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
3
12
6
4
7
5
8
1. DISPLAY
5. COMBI (Microwave + Grill)
2. TIME / WEIGHT DIAL
6. DEFROST (WEIGHT)
3. DEFROST (TIME)
7. GRILL
4. VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
8. CLOCK SETTING BUTTON
12
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 12
4/29/2013 11:11:45 AM
Accessories
5. Steam cooker, see page 17 to 18.
(Only MG23F301EF*, MG23F301EJ*,
MG23F302EF*, MG23F302EJ* models)
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
Purpose : The plastic steam cooker when using
power steam function.
1.Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
DO NOT operate the Grill ( ) and Combi (
cooker.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
Operation Mode
3. Grill rack, to be placed on the turntable.
MW (
O
Purpose : The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
)
) mode with Steam
GRILL ( )
X
ENGLISH
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
COMBI (
)
X
(Steam cooker)
4.Crusty plate, see page 19~20.
(Only MG23F301EC*, MG23F301EJ*,
MG23F302EC*, MG23F302EJ* models)
Purpose:
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill
combination cooking modes. It helps keep pastry and
pizza dough crisp.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
13
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 13
4/29/2013 11:11:46 AM
ENGLISH
Setting the time
How a microwave oven works
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy
released enables food to be cooked or reheated without the foods form
or colour changing.
You can use your microwave oven to:
• Defrost (manual & auto)
• Cook
• Reheat
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
or winter time.
Cooking Principle
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock (
) button once or twice.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
3. Press the (
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
) button.
4. Turn the TIME/WEIGHT (
5. Press the (
) dial to set hour.
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
) dial to set minute.
) button.
14
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 14
4/29/2013 11:11:47 AM
Checking that your oven is operating
correctly
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Then, close the door.
1. Set the power level to maximum by turning
COOKING POWER CONTROL knob.
2. Set the time by turning TIME/WEIGHT (
Result:
2. Set the time 4 to 5 minutes by turning the TIME/
WEIGHT (
) dial.
Result:
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
ENGLISH
1. Set the power level to maximum by turning
COOKING POWER CONTROL knob.
(MAXIMUM POWER : 800 W)
) dial.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
You can change the power level during cooking by turning the
COOKING POWER CONTROL knob.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
15
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 15
4/29/2013 11:11:47 AM
Power levels
Stopping the cooking
You can choose any of the power levels listed below.
You can stop cooking at any time to check the food.
ENGLISH
Power Level
MWO
GRILL
HIGH
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST (TIME)
180 W
-
DEFROST (WEIGHT)
180 W
-
LOW / KEEP WARM
100 W
-
GRILL
1. To stop temporarily;
Open the door.
Output
-
1100 W
MWO LOW + GRILL
300 W
1100 W
MWO MID + GRILL
450 W
1100 W
MWO HIGH + GRILL
600 W
1100 W
Result:
Cooking stops. To resume cooking,
close the door.
2. To stop completely;
Turn the TIME/WEIGHT (
) dial to the left.
“Current time” will be displayed.
Defrost (Time) food
The Defrost (Time) feature enables you to defrost meat, poultry, fish. First,
place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Defrost (Time) symbol.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate time.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
Result:
Adjusting the cooking time
Adjust the remaining cooking time by rotating the TIME/
WEIGHT (
) dial.
During the cooking to increase or decrease the cooking
time of you food, turn the dial right or left.
) dial to select the
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Select the Defrost (Time) function with a power level of 180 W if you
want to defrost food manually. For further details on Defrost (Time) and
defrosting time, refer to the page 27.
16
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 16
4/29/2013 11:11:47 AM
Using the defrost (weight) feature
Power steam cooking guide (Only MG23F301EF*,
MG23F301EJ*, MG23F302EF*, MG23F302EJ* models)
The Defrost (Weight) feature enables you to defrost meat, poultry, fish.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
2. Turn the TIME/WEIGHT (
appropriate weight.
Result:
) dial to select the
ENGLISH
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is
designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record
time, while preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Defrost (Weight) symbol.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Use only recipients that are microwave-safe.
CONDITIONS of USE:
Using the defrost (weight) programmes
Do not use:
Remove all kinds of packaging material before defrosting.
Place the frozen foods on a turntable.
Turn the food over when the oven beeps.
Keep the corresponding standing time after Defrost (Weight) has finished.
Food
Portion
Standing Time
Meat
200-1500 g
20-60 min
Poultry
200-1500 g
20-60 min
Fish
200-1500 g
20-50 min
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
Recommendation
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
Shield the edges with
aluminium foil.
Turn the food over when the
oven beeps.
MAINTENANCE:
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not
use abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal
and not a manufacturing fault.
DEFROSTING:
17
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 17
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will
remain in the bottom of the pot and will not harm the food.
4/29/2013 11:11:47 AM
ENGLISH
COOKING:
Food
Cooking Standing
Power
time
Handling
time
Food
Portion
levels
(min.)
(min.)
Artichokes
300 g
800 W
5-6
1-2
Bowl with insert
(1-2 pcs)
tray + Lid
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add one tablespoon lemon juice. Cover
with lid.
Fresh
300 g
800 W
4-5
1-2
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots,
pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size.
Put tray into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add
2 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen
300 g
600 W
7-8
2-3
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert
tray into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir
well after cooking and standing.
Rice
250 g
800 W
15-18
5-10
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover
with lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown
rice 10 minutes.
500 g
800 W
7-8
2-3
Bowl + Lid
Jacket
potatoes
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam
bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
Stew
400 g
600 W
5-6
1-2
Bowl + Lid
(chilled)
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
Soup
(chilled)
Frozen
soup
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
Fruit
compote
Cooking Standing
time
Handling
time
(min.)
(min.)
400 g
800 W
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well
before standing.
150 g
600 W
1-2
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2
frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover
with lid.
250 g
800 W
3-4
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2
tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Portion
Power
levels
Handling of power steam cooker
+
Bowl + Lid
Bowl with insert tray + Lid
PRECAUTIONS:
Take special care when opening the lid of your steamer, because the
steam escaping may be very hot.
Use oven gloves when handling after cooking.
18
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 18
4/29/2013 11:11:47 AM
Using the crusty plate (Only MG23F301EC*,
MG23F301EJ*, MG23F302EC*, MG23F302EJ* models)
How to clean the Crusty Plate
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with
clean water.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill,
but also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high
temperature of the crusty plate. Several items which you can prepare on the
crusty plate can be found in the chart (see next page).
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer
will be damaged.
ENGLISH
Please Note
The crusty plate is not dishwasher-safe.
1. Place the crusty plate directly on the turntable and
preheat it with highest Microwave-Grill-Combination
[600 W + Grill (
)] by following the times and
instructions in the chart.
Manual crusty cook programmes
We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable.
) function for 3-5 minutes.
Preheat crusty plate with 600 W + Grill (
Follow the times and instructions in the table.
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become
very hot.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and
eggs, in order to brown the food nicely.
Food
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Bacon
Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty
plate or remove the food from the plate before cutting.
Portion
Power
4 slices
(80 g)
600 W +
Grill
Preheating time
(min.)
Cooking time
(min.)
3
3½-4
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate. Put crusty
plate on the rack.
3. Place the food on the crusty plate.
Grilled
Do not place any objects on the crusty plate that
are not heat-resistant; e.g. plastic bowels.
Tomatoes
200 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
3
4½-5
< Recommendations >
Never place the crusty plate in the oven without
turntable.
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese on
top. Arrange in a circle on crusty plate. Put crusty plate on the rack.
Burger
(frozen)
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable)
in the microwave.
2 pieces
(125 g)
600 W +
Grill
3
7-7½
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put frozen burger in a circle on crusty plate. Put
crusty plate on the rack. Turn over after 4-5 min.
5. Select the appropriate cooking time and power.
(Refer to the table on the side)
19
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 19
4/29/2013 11:11:48 AM
ENGLISH
Preheating time
(min.)
Cooking time
(min.)
4
8-9
Food
Portion
Power
Baguettes
(frozen)
200-250 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
Pizza
(frozen)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put one baguette beside the centre, 2
baguettes side by side on the plate. Put crusty plate on rack.
300-350 g
600 W +
4
9-10
Grill
Baked
Potatoes
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on the crusty plate. Put
crusty plate on the rack.
3
5-6
250 g
600 W +
Grill
8-9
500 g
Fish
Fingers
(frozen)
Chicken
Nuggets
(frozen)
Food
Pizza
(chilled)
Portion
Power
300-350 g
450 W +
Grill
Preheating time
(min.)
Cooking time
(min.)
4
6½-7½
< Recommendations >
Preheat crust plate. Put the chilled pizza on the plate. Put crust
plate on rack.
Choosing the accessories
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill
and microwave), use only dishes that are microwavesafe and oven-proof. Metallic cookware or utensils may damage your oven.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the cookware guide
on page 22.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut potatoes in halves. Put them on the
crusty plate with the cut side to the bottom. Arrange in a circle.
Put the plate on the rack.
4
7-8
150 g
600 W +
(5 pcs)
Grill
9-10
300 g
(10 pcs)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put fish
fingers in a circle on the plate. Turn over after 4 min (5 pc) or after
6 min (10 pc).
4
5-5½
125 g
600 W +
Grill
7½-8
250 g
Grilling
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven.
1. Preheat the grill to the required temperature, by
turning the COOKING POWER CONTROL knob to
Grill symbol and set the preheat time by turning the
TIME/WEIGHT (
) knob.
2. Open the door. Place the food on the rack and the
rack on the turntable. Close the door.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. Put chicken
nuggets on the plate. Put crusty plate on the rack. Turn over after
3 min (125 g) or 5 min (250 g).
20
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 20
4/29/2013 11:11:48 AM
3. Set the time by turning the TIME/WEIGHT (
dial.
Result :
Combining microwaves and the grill
)
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
1. Open the oven door. Place the food on the rack and
the rack on the turntable. Close the door.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This system is
designed to prevent overheating of the oven.
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
Check that the heating element is in the horizontal position.
DO NOT operate the GRILL (
steam cooker.
Operation mode
MW (
O
) / COMBI (
)
ENGLISH
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
2. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the appropriate power Level.
) mode with power
GRILL (
) / COMBI (
3. Set the time by turning TIME/WEIGHT (
) dial.
Result:
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
)
X
(Steam cooker)
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 600 W.
DO NOT operate the GRILL (
steam cooker.
Operation mode
MW (
O
) / COMBI (
)
) mode with power
GRILL (
) / COMBI (
)
X
(Steam cooker)
21
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 21
4/29/2013 11:11:49 AM
ENGLISH
Cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwave-safe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities
to protect areas against
overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than
eight minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china
are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are
packaged in these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
Comments
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Metal
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not
use Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
✓✗
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with
a fork, if necessary.
Plastic
Fast-food packaging
• Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
Glassware
• Oven-to-table ware
Microwave-safe
• Fine glassware
✓
: Recommended
✓
✓✗
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use caution
✗
: Unsafe
22
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 22
4/29/2013 11:11:49 AM
Cooking guide
Cooking guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
MICROWAVES
Portion
Power
Time
(min.)
Spinach
150 g
600 W
4½-5½
Broccoli
300 g
600 W
9-10
Peas
300 g
600 W
7½-8½
Green beans
300 g
600 W
8-9
Mixed vegetables
(carrots/peas/corn)
300 g
600 W
7½-8½
Mixed vegetables
(Chinese style)
300 g
600 W
8-9
Food
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter
or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water
2-3
Add 30 ml (2
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 30 ml (2
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
2-3
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
ENGLISH
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks
the food.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
23
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 23
4/29/2013 11:11:49 AM
ENGLISH
Cooking guide for rice and pasta
Cooking guide for fresh vegetables
Rice :
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta :
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see
table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Standing
time
Instructions
(min.)
5
Add 500 ml
cold water.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
White rice
(Parboiled)
Brown rice
(Parboiled)
Mixed rice
(Rice + wild rice)
Mixed corn
(Rice + grain)
Pasta
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
5
Add 500 ml
cold water.
250 g
800 W
17-18
5
Add 500 ml
cold water.
250 g
800 W
18-19
5
Add 400 ml
cold water.
250 g
800 W
11-12
5
Add 1000 ml
hot water.
Standing
time
Instructions
(min.)
3
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
3
Add 60-75 ml (4-5 tbsp.) water.
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
Brussels
sprouts
Carrots
250 g
5½-6½
250 g
4½-5
3
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Courgettes
250 g
3½-4
3
Egg plants
250 g
3½-4
3
Leeks
Mushrooms
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Onions
250 g
5½-6
3
Pepper
250 g
4½-5
3
Food
Cut carrots into even sized
slices.
Prepare even sized florets. Cut
big florets into halves. Arrange
stems to the centre.
Cut courgettes into slices. Add
30 ml (2 tbsp.) water or a knob
of butter. Cook until just tender.
Cut egg plants into small slices
and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice.
Cut leeks into thick slices.
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon
juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving.
Cut onions into slices or halves.
Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Cut pepper into small slices.
24
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 24
4/29/2013 11:11:49 AM
Time
(min.)
Potatoes
250 g
500 g
4-5
7½-8½
Turnip
cabbage
250 g
5-5½
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
Standing
time
Instructions
(min.)
3
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar sized
halves or quarters.
3
Cut turnip cabbage into small
cubes.
REHEATING
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
ENGLISH
Portion
Food
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to
heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid
overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Food
Drinks
(coffee,
tea and
water)
Soup
(chilled)
Portion Power
150 ml
(1 cup)
800 W
1-1½
Standing
time
Instructions
(min.)
Pour in to a ceramic cup
1 -2
and reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug
(250 ml) in the centre of
turntable, Stir carefully
before and after standing
time.
1½-2
250 ml
(1 mug)
250 g
Time
(min.)
800 W
3-3½
2-3
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir well
after reheating. Stir again
before serving.
25
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 25
4/29/2013 11:11:49 AM
Food
ENGLISH
Stew
(chilled)
Portion Power
350 g
600 W
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
5½-6½
2-3
Reheating baby food and milk
Instructions
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover with
plastic lid. Stir occasionally
during reheating and
again before standing and
serving.
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4½-5½
3
Put pasta (e.g. spaghetti
or egg noodles) on a flat
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Stir
before serving.
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
5-6
3
Put filled pasta (e.g. ravioli,
tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during
reheating and again before
standing and serving.
Plated
meal
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
3
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Plate a meal of 2-3
chilled components on a
ceramic dish. Cover with
microwave cling-film.
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered.
Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if
overheated. Shake well before standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it
to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before
serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Food
Portion
Power
Time
Baby food
(Vegetables
+ meat)
190 g
600 W
30 sec.
Baby
porridge
(Grain +
milk + fruit)
190 g
600 W
20 sec.
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into
ceramic deep
plate. Cook
covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3
minutes. Before
serving, stir well
and check the
temperature
carefully.
2-3
Empty into
ceramic deep
plate. Cook
covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3
minutes. Before
serving, stir well
and check the
temperature
carefully.
26
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 26
4/29/2013 11:11:49 AM
Food
Baby milk
Portion
Power
100 ml
200 ml
300 W
Hint :
Standing
time
Instructions
(min.)
30-40 sec.
2-3
Stir or shake well
and pour into a
50 sec. to 1
sterilized glass
min.
bottle. Place
into the centre
of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
Time
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Meat
Minced
beef
Pork steaks
250 g
500 g
6½-7½
10-12
5-25
250 g
7½-8½
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield
thinner edges with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting
time!
Poultry
Chicken
pieces
Whole
chicken
500 g
(2 pcs)
900 g
14½-15½
15-40
First, put chicken pieces
first skin-side down,
whole chicken first
breast-side-down on a
flat ceramic plate. Shield
the thinner parts like
wings and ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting
time!
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
6-7
5-15
Put frozen fish in the
middle of a flat ceramic
plate. Arrange the thinner
parts under the thicker
parts. Shield narrow
ends with aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time!
Food
Defrost (Time)
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
28-30
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Fish
Fish fillets
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
12-13
Instructions
ENGLISH
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Fruits
27
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 27
4/29/2013 11:11:49 AM
Food
ENGLISH
Berries
Bread
Bread rolls
(each about.
50 g)
Toast/
sandwich
German
bread (wheat
+ rye flour)
Portion
250 g
Time
(min.)
6-7
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
250 g
4½-5
500 g
8-10
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Standing
Instructions
time (min.)
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
5-20
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also,
this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned
and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through
cooking). Please refer to the grill table for further details.
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally
on kitchen paper in the
middle of turntable.
Turn over after half of
defrosting time!
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and
not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has
to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the
following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill
for 3-4 minutes will make the food brown more quickly.
Grill Guide for frozen food
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen food
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin
fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Bread Rolls (each
ca. 50 g)
Important remark:
Please remember that food must be placed on the high rack, unless
another instruction is recommended.
MICROWAVE + GRILL
Baguettes+Topping
(tomatos, cheese,
ham, mushrooms)
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable,
the food browns evenly. Three combination modes are available with this
model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
1st side time
2nd side
(min.)
time (min.)
MW + Grill 300 W + Grill
Grill only
2 pcs
1-1½
1-2
4 pcs
2-2½
1-2
Instructions
Arrange rolls in a circle on rack. Grill the second side of
the rolls up to the crisp you prefer. Stand for 2-5 minutes.
250-300 g
450 W +
8-9
(2 pcs)
Grill
Instructions
Put 2 frozen baguettes side by side on the rack. After
grilling stand for 2-3 minutes.
Portion
Power
28
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 28
4/29/2013 11:11:49 AM
Frozen food
Portion
Gratin
(vegetables
potatoes)
400 g
Oven Chips
1st side time
(min.)
13-14
2nd side
time (min.)
-
Fresh food
450 W +
Grill
Instructions
Put frozen gratin into a small, round glass pyrex dish. Put
the dish on the rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
MW + Grill 600 W + Grill
Grill only
400 g
14-15
2-3
Grilled Tomatoes
Preheat the grill with the grill-function for 4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Toast Slices
Bread Rolls
(already baked)
Power
4 pcs
(each 25 g)
Grill only
1st side time
(min.)
6-8
1st side time
(min.)
300 W + Grill
4½-5½
2nd side time
(min.)
Grill only
2-3
7-8
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange
in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the rack.
Toast Hawaii
2 pcs
450 W +
3½-4
(pineapple, ham,
(300 g)
Grill
cheese slices)
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
rack. Put 2 toasts opposite directly on the rack. Stand for
2-3 minutes.
Baked Potatoes
250 g
600 W +
4½-5½
500 g
Grill
8-9
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack
with the cut side to the grill.
Chicken Pieces
450-500 g
300 W +
10-12
12-13
(2 pcs)
Grill
Instructions
Prepare chicken pieces with oil and spices. Put them in a
circle with the bones to the middle. Put one chicken piece
not into the centre of the rack. Stand for 2-3 minutes.
Lamb Chops/
400 g
Grill only
12-15
9-12
Beef Steaks
(4 pcs)
(medium)
Instructions
Brush the lamb chops with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex
dish. Put the dish directly on the turntable. After cooking
stand for 2-3 minutes.
250 g
450 W +
5-5½
3-3½
Grill
Instructions
Put chicken nuggets on the rack
250 g
450 W +
9-11
4-5
Grill
Instructions
Put oven chips evenly on baking paper on the rack.
Portion
Power
MW + Grill
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
Grill Guide for fresh food
Fresh food
Portion
2nd side time
(min.)
4-5½
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
2-4 pieces
Grill only
2-3
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle
directly on the turntable.
ENGLISH
Pasta
(Cannelloni,
Macaroni, Lasagne)
Chicken Nuggets
Power
29
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 29
4/29/2013 11:11:49 AM
Fresh food
Portion
Pork Steaks
Power
MW + Grill
ENGLISH
250 g
(2 pcs)
Baked Apples
Roast chicken
1st side time
(min.)
300 W + Grill
7-8
SPECIAL HINTS
2nd side time
(min.)
Grill only
6-7
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
Instructions
Brush the pork steaks with oil and spices. Lay them in a
circle on the rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1 apple
300 W +
4-4½
(ca. 200 g)
Grill
2 apples
6-7
(ca. 400 g)
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the turntable.
1200 g
600 W +
15-18
15-18
Grill
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second breast side up on pyrex dish. Stand for 5
minutes after grilling.
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
30
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 30
4/29/2013 11:11:49 AM
What to do if you are in doubt or have a problem
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
Technical specifications
ENGLISH
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you turn the TIME/WEIGHT (Defrost) dial
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell
will disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with
putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as
distributors testify, that the MG23F301E**, MG23F302E** ovens of
Samsung comply with the undermentioned technological parameters.
Model
MG23F301E**, MG23F302E**
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1100 W
2300 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13 kg approx
Noise level
42 dBA
31
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 31
4/29/2013 11:11:49 AM
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
SLOVAKIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Code No.: DE68-03911G
MG23F301EAS_EO_DE68-03911G_EN.indd 32
4/29/2013 11:11:49 AM