Samsung MM-L7 Uživatelská přiručka

MICRO COMPONENT
SYSTEM
CD-R/RW-AFSPILLER
MM-L7
Brugervejledning
Sikkerhedsadvarsler
DK
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne CD-afspiller er klassificeret som KLASSE
1 LASER-produkt.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG
FOR AT NEDS?TTE MULIGHEDEN FOR ELEKTRISK STØD, MÅ BAGPLADEN IKKE AFTAGES.
INDVENDIGE KOMPONENTER KAN IKKE REPARERES AF BRUGER, REPARATION MÅ KUN
UDFØRES AF KVALIFICERET TEKNIKER.
Anvendelse af betjeningsudstyr, udførelse af justeringer eller
benyttelse af procedurer, der ikke er anført i denne vejledning, kan resultere i, at man udsættes for farlig stråling.
FORSIGTIG - DER UDSENDES USYNLIG
LASERSTRÅLING, NÅR KABINETTET ER ÅBENT OG
SIKKERHEDSANORDNINGERNE ER SAT UD AF FUNKTION. UDSÆT IKKE ØJNE ELLER HUD FOR
LASERSTRÅLEN.
Dette symbol indikerer, at højspænding i denne
enhed udgør risiko for elektrisk stød.
Dette symbol indikerer vigtige oplysninger om
betjening og vedligeholdelse af enheden.
ADVARSEL: For at undgå fare for brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes for regn
eller fugt.
FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SKAL
STIKKET S?TTES KORREKT I STIKKONTAKTEN.
2
Du har netop købt et
SAMSUNG Micro component-system.
Indholdsfortegnelse
Tag dig tid til at læse denne vejledning,
da det vil gøre det lettere at installere
enheden og få det fulde udbytte af dens
muligheder.
DK
◆ INSTALLERING AF MICRO COMPONENT-SYSTEMET
Sikkerhedsadvarsler ..................................................................................................................... 2
Oversigt over frontpanelet ............................................................................................................ 4
Fjernbetjening ............................................................................................................................... 5
Oversigt over bagpanelet ............................................................................................................. 6
Hvor skal Micro component-systemet opstilles ............................................................................ 7
Tilslutning af systemet til lysnettet ................................................................................................ 7
Isætning af batterier i fjernbetjeningen ......................................................................................... 7
Tilslutning af ekstern lydkilde ........................................................................................................ 8
Digitalt CD-udgangsstik ................................................................................................................ 8
Tilslutning af højttalerne ............................................................................................................... 8
Tilslutning af AM-antennen (MW)/LW ((MB)/LB)l .......................................................................... 9
Tilslutning af FM-antennen ........................................................................................................... 9
Indstilling af uret ......................................................................................................................... 10
◆ CD-AFSPILLER
Lytte til en CD ............................................................................................................................. 10
Valg af musiknummer (spor) ....................................................................................................... 11
Søgning efter et specielt musikstykke på en CD ........................................................................ 11
Forholdsregler ved brug af CD'ere ............................................................................................. 11
CD-gentagefunktion .................................................................................................................... 11
Programmering af afspilningsrækkefølgen ................................................................................. 11
Kontrol og ændring af programmerede musiknumre (spor) ........................................................ 12
◆ TUNER (RADIOMODTAGER)
Søgning efter og lagring af radiostationer ............................................................................ 12~13
Valg af lagret radiostation ........................................................................................................... 13
Forbedring af radiomodtagelsen ................................................................................................ 13
Om RDS-udsendelser...................................................................................................................14
Om RDS DISPLAY-funktionen......................................................................................................14
PTY (Programtype)-indikation og PTY-SEARCH-funktion............................................................15
◆ BÄNDOPTAGER
Lytte til et kassettebånd .............................................................................................................. 16
Valg af kassette-afspilningsfunktionen ....................................................................................... 16
Opretholdelse af lydkvaliteten .................................................................................................... 16
Optagelse af et radioprogram ..................................................................................................... 17
Optagelse af en CD med CD-Synchro-funktionen ..................................................................... 17
Gentage (A*B)-funktionen .......................................................................................................... 17
Gode råd ved optagelse ............................................................................................................ 17
◆ ANDRE FUNKTIONER
Timer-funktion ............................................................................................................................. 18
Afbrydelse af Timeren ................................................................................................................. 18
Indstilling af systemet til at slukke automatisk ........................................................................... 19
Dæmper-funktion (Mute) ............................................................................................................ 19
Balance ....................................................................................................................................... 19
Effektlyds-funktion ...................................................................................................................... 20
Tilslutning af hovedtelefoner ....................................................................................................... 20
◆ GODE RÄD UNDER BRUG
Sikkerhedsforholdsregler ..............................................................................................................21
Inden forhandleren kontaktes (Fejlfinding) ...................................................................................21
Tekniske specifikationer................................................................................................................22
Symboler
Tryk
Skub
Vigtigt
Bemærk
3
Oversigt over frontpanelet
DK
9
1
10
2
11
FUNC.
3
R
13
CD/TAPE/TUNING
4
5
6
7
8
Tuning Mode
Display
Repeat A B
CD Repeat
14
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Record
15
16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
12
Volume
CD-klap åbne / lukke (û)
On / Standby (tænd / sluk)
Multifunktion (CD/BÅND/TUNING)
CD-gentageknap
Tuning-funktion (stop)
Frekvensbånd
PROG. / indstilling
CD-Synchro
9. Tryk udkast(û)
10.Hovedtelefonstik
11.Funktionsknap
12.Volumenkontrol
13.Gentage (A↔B)-funktion
14.+10 (CD) / PTY
15.Forindstilling EQ
16.Optagelse start / stop
Fjernbetjening
DK
9
On/Standby
Sleep
Mute
10
1
2
Power
Sound
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
12
3
4
11
Tape
Mono/ST. Mode
5
6
Program/
Repeat
Set
14
CD/TAPE/MP3
Band
13
Function
15
7
VOL.
16
8
Tuning
Mode
VOL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
On / Standby (tænd / sluk)
Forindstilling EQ
Effektlyd
Mono / stereo
Bånd-funktion
Multifunktion (CD / BÅND)
Frekvensbånd
Volumenkontrol
Sleep
17
10. Dæmper (Mute)
11. Timer til / fra
12. Timer / ur
13. Program / indstilling
14. Gentag
15. Funktionsknap
16. Radiostations-søgning
17. Tuning-funktion
5
Oversigt over bagpanelet
DK
1
2
3
4
5
1. FM-ANTENNESTIK
2. CD DIGITALT UDGANGSSTIK
3. AM-ANTENNESTIK (MW)/LW ((MB)/LB)
4. AUX-INDGANGSSTIK
5. HØJTTALER-TILSLUTNINGSSTIK
6
Hvor skal Micro Component Systemet opstilles
For at få det fulde udbytte af det nye Micro Component System,
skal man følge denne installationsvejledning, når man tilslutter enheden.
◆ Placèr systemet på en plan, stabil overflade.
◆ Placér aldrig enheden på et tæppe.
◆ Placèr aldrig enheden udendørs.
◆ Hold en afstand på ca. 15 cm på begge sider og bagtil til
vægge og lignende af hensyn til ventilationen.
◆ Kontrollèr, at der er tilstrækkelig plads til at CD-afspilleren let
kan åbnes.
◆ Anbring højttalerne i passende afstand på hver side af systemet
for at sikre god stereogengivelse..
◆ Ret højttalerne mod lytteområdet.
◆ For at sikre optimal ydelse, skal man sikre sig, at begge
højttalere er placeret lige højt over gulvet.
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Der skal isættes eller udskiftes batterier i fjernbetjeningen, når:
Micro component-systemet købes
Fjernbetjeningen ikke længere fungerer korrekt
DK
Når batterierne udskiftes, skal der bruges et nyt sæt batterier,
og man bør aldrig blande alkaline- og mangan-batterier.
1
2
Placèr tommelfingeren på det afmærkede sted
på
dækslet over batterirummet (bag på fjernbetjeningen) og skub
dækslet i pilens retning.
Isæt to AAA, LR03 eller tilsvarende batterier - husk at vende
dem rigtigt:
+ på batteriet mod + på fjernbetjeningen
– på batteriet mod - på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på plads ved at skyde tilbage, indtil det klikker på plads.
FUNC.
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
Repeat
Display
Repeat A B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PRO./Set
CD Synchro
Star/Stop
Record
Tilslutning af systemet til lysnettet
Strømforsyningsledningens stik skal sættes i en egnet stikkontakt.
Inden stikket sættes i stikkontakten skal spændingen
kontrolleres.
1
Sæt stikket på stømforsyningsledningen (mærket med AC
CORD på bagsiden af systemet) ind i en egnet stikkontakt.
2
Tryk på On/Standby-knappen for at tænde for Micro
component-systemet.
7
Tilslutning af ekstern lydkilde
DK
AUX-indgangen kan anvendes til at videregive lydkvaliteten til
Micro component-systemet, når der lyttes til andre lydkilder.
F.eks. fra:
Et TV
En videodisc-afspiller
En Hi-Fi stereo videokassettebåndoptager
For at kunne tilslutte en ekstern lydkilde, skal denne have
en audio-udgang. Endvidere skal der anvendes et RCAtilslutningskabel.
1
2
Sæt systemet på standby og sluk for strømmen til systemet og
til den eksterne lydkilde.
Tilslut audio-kablet til bagsiden af Micro component-systemet.
Tilslut ...
Til stikket mærket ...
Rødt stik
Hvidt stik
R (højre)
L (venstre)
For optimal lydkvalitet: undlad at bytte om på højre og
venstre kanal.
3
Tænd igen for strømmen på stikkontakten og tryk på
On/Standby-knappen for at tænde for enheden.
4
Vælg AUX-funktionen ved at trykke på FUNC.-knappen.
Resultat: AUX vises på displayet.
5
6
Tænd for den eksterne lydkilde.
Tilslutning af højttalerne
Højttalernes tilslutningsklemmer er placeret på systemets
bagside.
Systemet har fire klemmer:
To til den venstre højttaler (mærket L)
To til den højre højttaler (mærket R)
For at opnå den korrekte lydkvalitet, tilsluttes den:
Røde ledning til +klemmerne
Sorte ledning til -klemmerne
1
For at tilslutte en ledning til en klemme trykkes knappen så langt ind som muligt:
Til højre på systemet
2
3
Stik ledningen, så langt som plastisoleringen gør det muligt, ind i hullet.
Tryk knappen tilbage:
Til venstre på systemet, indtil den klikker på plads
Helt op på højttaleren
Resultat: Ledningen er fastklemt og solidt fastholdt.
Gentag proceduren for de andre ledninger.
4
(Højre højttaler)
(Venstre højttaler)
Justèr volumen og balance efter behov på:
Volume
Balance
Digitalt CD-udgangsstik
Denne enhed kan videregive digitale CD-lydsignaler via dette stik.
Brug et optisk kabel til at forbinde digitalt audio-udstyr (DATafspiller, MD-optager etc.).
Tag støvproppen (1) ud af CD DIGITAL OUT-stikket. Sæt derefter et
optisk kabelstik i CD DIGITAL OUT-stikket.
Anvisninger for placering af højttalere
◆ Placering i nærheden af varmeapparater, i direkte lys eller på
steder med høj luftfugtighed kan medføre, at højttalerens
ydelse nedsættes.
◆ Placèr ikke højttaleren på væggen eller på et højt stativ eller på
andre ustabile steder for at forhindre ulykker forårsaget af, at
højttaleren falder ned.
◆ Fjern ikke højttaleren fra TV- eller computer-skærmen.
Højttalerens placering tæt på TV- eller computer-skærmen kan
have indflydelse på skærmbilledets kvalitet.
(1)
Når CD DIGITAL OUT-stikket ikke anvendes:
Påsæt den medfølgende støvprop.
8
Tilslutning af AM-antennen (MW)/LW ((MB)/LB)
AM-antennen (til lang- og mellembølger) kan:
◆ Placeres på en stabil overflade
◆ Fastgøres til væggen (soklen skal først aftages)
DK
AM-antennens tilslutningsklemmer er placeret på systemets bagside, og de er mærket AM.
For at undgå støjinterferens skal man kontrollere, at højttalerledningerne ikke løber for tæt på antenneledningerne.
Der skal altid være en afstand på mindst 5 cm.
Tilslutning af FM-antennen
Tilslutning af antenne med KOAXIAL-kabel.
◆ Tilslut en 75Ω antenne til FM-antennestikket.
◆ Tilslut den medfølgende FM-antennes ledning til koaxial-stikket (75Ω) mærket FM på systemets bagside.
◆ Følg vejledningen på Side 12 for at tune ind på en radiostation, og find antennens bedste stilling og placering.
◆ Hvis modtagelsen er dårlig, kan det være nødvendigt at opsætte en udendørs antenne.
Dette gøres ved at tilslutte en udendørs FM-antenne til FM-stikket på systemets bagside ved at bruge et 75Ω koaxial-kabel (medfølger ikke).
FM-ANTENNE (medfølger)
75W KOAXIAL-KABEL (medfølger ikke)
9
Indstilling af uret
DK
Lytte til en CD
Systemet er udstyret med et ur, som gør det muligt at tænde og
slukke automatisk for systemet. Man skal indstille uret:
Når man har købt Micro component-systemet
Efter strømsvigt
Når enheden har været afbrudt fra lysnettet
På hvert trin er der nogle få sekunder til at indstille de ønskede
muligheder. Hvis tiden overskrides, skal man starte forfra igen.
1
2
Tænd for systemet ved at trykke på On/Standby-knappen.
3
Tryk på Program/Set-knappen.
Resultat: Timerne blinker.
4
For at ...
Tryk på ...
Øge timetallet
Reducere timetallet
ö
õ
Tryk to gange på Timer/Clock-knappen.
Resultat: CLOCK vises på displayet.
1
2
Vælg CD-funktionen ved at trykke på FUNC.-knappen.
Tryk på Open/Close-knappen (û) på frontpanelet.
CD-rummet åbnes.
Resultat:
Læg CD'en i CD-rummet, med label-siden opad.
3
4
5
Når det korrekte timetal vises: tryk på Program/Set-knappen.
Resultat: Minutterne blinker.
6
For at ...
Tryk på ...
Øge minuttallet
Reducere minuttallet
ö
õ
7
Man kan afspille 12 cm eller 8 cm CD'ere uden brug af adapter.
Denne enhed er konstrueret, så den kan afspille følgende CDtyper: Audio CD, CD Text, CD-R og CD-RW.
Vedvarende brug af CD'ere med uregelmæssig facon (hjerteformede, ottekantede etc.) kan beskadige enheden.
Luk CD-rummet ved at trykke på Open/Close-knappen(û)
igen.
Resultat:
Displayet angiver antallet af musiknumre (spor)
på CD'en.
Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (√») .
Resultat:
Det første musiknummer på CD'en afspilles og
dets nummer vises på displayet.
For at stoppe afspilningen midlertidigt: tryk på PLAY/PAUSEknappen (√») .
Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (√») igen for at
genoptage afspilningen af CD'en.
Tryk på STOP-knappen (■) når afspilningen skal afsluttes.
5
6
7
Når det korrekte klokkeslæt vises: tryk på Program/Set-knappen.
Resultat: Uret starter og vises på displayet - også når
systemet står på standby.
2 4
Man kan få klokkeslættet frem på displayet - også når
man anvender andre funktioner - ved at trykke èn gang
på Timer/Clock-knappen.
CD Door Open/Close
1
FUNC.
Volume
R
5 6
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
7
Band
Display
Repeat A B
PTY
Preset EQ
+10 (CD)
Record
PROG./Set
On/Standby
Sleep
Mute
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
CD Synchro
Start/Stop
1
Power
Sound
CD/TAPE/MP3
2
7
Band
5 6
Function
3 5 7
CD/TAPE/MP3
Band
Hvis der afspilles en CD-R eller CD-RW
Brugerindspillede CD-R'ere (Recordable) og CD-RW'ere (Rewritable)
kan kun afspilles, hvis de er blevet færdiggjort ("finalized").
Function
◆ Man kan afspille sine egne originale CD-R'ere eller CD-RW'ere, der er
optaget i 'Music CD format'. (Det kan være, at de ikke kan afspilles på
grund af deres karakteristik eller forhold under optagelsen).
VOL.
◆ Visse CD-R'ere eller CD-RW'ere kan ikke afspilles på grund af
4 6
Tuning
Mode
VOL.
10
4 6
deres disk-karakteristik, beskadigelser eller pletter på
læsesiden, eller hvis afspillerens linse er snavset.
◆ CD-RW'ere kan kræve en længere aflæsningstid. (Dette kan
være forårsaget af, at CD-RW'eres reflekteringsevne er lavere
end standard CD'eres).
Valg af musiknummer (spor)
Man kan vælge det musiknummer, man ønsker af lytte til. Både når
CD-afspilleren er stoppet eller når en CD afspilles.
For at starte afspilning fra begyndelsen af det ...
CD-gentagefunktion
Man kan gentage:
Næste musiknummer ...................................... ïI en gang
Aktuelle musiknummer ..................................... Iî en gang
Foregående musiknummer .............................. Iî to gange
Musiknummer efter eget valg .......................... Iî eller ïI det
nødvendige antal gange.
FUNC.
1
Tryk på CD Repeat...
Det aktuelle musiknummer En gang (REPEAT 1 vises på displayet)
Hele CD'en
To gange (REPEAT ALL vises på displayet)
2
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
Tryk på CD Repeat-knappen.
For at gentage...
Volume
CD Repeat
DK
Et specifikt musiknummer på en CD
Alle musiknumre på CD'en
Tryk på ...
Ønsker man at afbryde Repeat-funktionen: tryk en tredje gang
på CD Repeat-knappen.
Resultat:
REPEAT vises ikke længere på displayet, og
funktionen er ophørt.
Display
Repeat A B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
Power
Sound
Søgning efter et specielt musikstykke på en CD
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
1 2
Når man lytter til en CD, kan man hurtigt søge efter et specifikt
musikstykke på et musiknummer.
For at søge gennem numrene...
CD/TAPE/MP3
Tryk på og hold...
Fremad ..................................................... ïI i mindst et sekund
Bagud ....................................................... Iî i mindst et sekund
Det anbefales, at man skruer ned for lydstyrken (Volume), inden
man bruger denne funktion.
Programmering af afspilningsrækkefølgen
Man kan efter eget ønske programmere:
Den rækkefølge, i hvilken numrene skal afspilles
De numre, man ikke ønsker at afspille
FUNC.
Denne funktion kan kombineres med Repeat-funktionen..
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A B
1
2
Om nødvendigt, stop afspilningen ved at trykke på STOP (■).
3
Vælg det ønskede nummer ved at trykke på SKIP-knapperne:
Iî for at gå tilbage gennem musiknumrene
ïI for at gå frem gennem musiknumrene
4
Tryk på Program/Set.
Resultat:
P -- 0 2 vises på displayet.
5
For at vælge andre numre, gentag trinnene 3 og 4
6
Når valget af musiknumre er afsluttet, startes afspilningen i
den rækkefølge numrene er blevet programmeret, ved at
trykke på CD (√»).
For at afbryde afspilningen af de valgte numre, når afspilningen
er i gang: tryk to gange på STOP (■).
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
Forholdsregler ved brug af CD'ere
For at sikre, at CD'erne altid gengiver lyden bedst muligt, skal man:
Altid holde dem på kanten og undgå at sætte fingeraftryk
på den blanke overflade
Man kan programmere op til 24 musiknumre.
Altid opbevare dem i deres hylstre, når man ikke afspiller dem
Undlade at klæbe papir eller tape på dem eller skrive på
label-siden
Tryk på Program/Set.
Resultat:
PROGRAM og P -- 0 1 vises på displayet.
7
Rense afspilleren med en speciel rense-CD
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
1 7 CD/TAPE/MP36
3
Band
Function
2 4
3
11
Kontrol og ændring af programmerede musiknumre (spor)
Man kan når som helst kontrollere og ændre de valgte musiknumre.
DK
Søgning efter og lagring af radiostationer
Man kan lagre op til:
15 FM-stationer
8 MW(MB)-stationer
7 LW(LB)-stationer
Man skal mindst have valgt et musiknummer.
1
Tryk èn gang på STOP (■) hvis afspilningen af de valgte
numre er i gang.
2
Tryk på Program/Set.
Hver gang, der trykkes på Program/Set, vises det
næste nummer, der er valgt, på displayet.
3
Tryk en eller flere gange på Program/Set, indtil det nummer
der skal ændres, vises på displayet.
4
5
Tryk på SKIP Iî eller ïI for at vælge et nyt musiknummer.
Tryk på CD (√») for at starte afspilningen af valget.
Resultat:
Det første musiknummer, der er valgt, afspilles.
1
2
Tænd for systemet ved at trykke på On/Standby.
3
Vælg det ønskede frekvensbånd ved at trykke på Band-knappen.
Resultat: Det valgte vises på displayet:
FM
Frekvensmoduleret
AM(MW(MB) Mellembølge
LW(LB)
Langbølge
4
For at søge efter
en station ...
Tryk på Tuning Mode-knappen
på frontpanelet ...
Manuelt
Automatisk
En eller flere gange indtil MANUAL vises på displayet.
En eller flere gange indtil AUTO vises på displayet.
Man kan ændre et eller flere numre i det oprindeligt programmerede valg.
5
On/Standby
Sleep
Mute
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
Power
Sound
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på FUNC.-knappen.
Vælg den station der skal lagres ved at:
Trykke på Tuning õ eller ö på frontpanelet
eller
Trykke på Tuning õ eller ö på fjernbetjeningen
For at komme hurtigere frem gennem frekvenserne under
manuel søgning: hold Tuning õ eller ö -knapperne indtrykket.
Den automatiske søgeprocedure kan stoppe på en
frekvens, som ikke transmitterer en radiostation. Hvis dette
sker, bruges manuel søgning.
2 3
CD/TAPE/MP3
4
1
2
5
Band
Function
4
1
FUNC.
Volume
R
VOL.
5
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
Tuning
Mode
3
CD Repeat
Display
Repeat A B
Band
Band
Preset EQ
PROG./Set
CD Synchro
4
PTY
+10 (CD)
Record
VOL.
12
Start/Stop
5
Søgning efter og lagring af radiostationer (fortsat)
6
Justèr lydstyrken (volume) ved at:
Trykke på Volume + eller - på frontpanelet
eller
Trykke på VOL. + eller - knapperne på fjernbetjeningen
7
Vælg stereo eller mono ved at trykke på Mono/ST.
Resultat: STEREO-indikatoren vises, når stereo er valgt.
8
IHvis man ikke ønsker at lagre den radiostation, der er fundet:
gå tilbage til trin 4 og søg efter en anden station.
Hvis man ønsker at lagre radiostationen:
a Tryk på Program/Set.
Resultat: Programnummeret og PROGRAM vises på
displayet i nogle få sekunder.
b Tryk på Tuning õ og ö for at tildele et
programnummmer mellem 1 og 15.
c Tryk på Program/Set for at lagre radiostationen.
Resultat: PROGRAM ises ikke længere på displayet og
stationen er lagret.
9
Valg af lagret radiostation
Man kan lytte til en lagret radiostation som følger:
DK
1
2
3
4
Tænd for systemet ved at trykke på On/Standby.
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på FUNC.-knappen.
Vælg det ønskede frekvensbånd ved at trykke på Band-knappen.
Vælg radiostationen som følger.
For at lytte til ...
Tryk på ...
En lagret station
a Tuning Mode-knappen
indtil "PRESET" vises på displayet.
b Tuning õ og ö for at vælge det
ønskede program.
Tuning õ og ö indtil den
nskede frekvens vises på displayet.
En anden station
Tryk på Tuning Mode igen for at forlade Preset Mode.
For at lagre andre ønskede radiofrekvenser, gentag trin 3 til 8.
On/Standby
PROGRAM-funktionen kan bruges til at tildele en ny
station et eksisterende programnummer..
Sleep
Mute
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
1Power
Sound
Power
Sound
Preset
EQ
Tape
Mono/ST. Mode
Timer
on/off
Timer/
Clock
Repeat
Band
Function
VOL.
4
Tuning
Mode
4
4VOL.
CD/TAPE/MP3
Program/
Set
Band
3
2
Function
8
7
CD/TAPE/MP3
Band
Function
Forbedring af radiomodtagelsen
6
VOL.
VOL.
Man kan forbedre radiomodtagelseskvaliteten af ved:
Dreje FM- eller AM-antennen
Tuning
Mode
8
8
Afprøve alternative placeringer af FM- og AMantennerne inden de fastgøres endeligt
VOL.
VOL.
Hvis radiomodtagelsen fra en bestemt FM-station er
dårlig: tryk på Mono/ST. for at skifte fra stereo til mono.
Lydkvaliteten vil herefter blive bedre.
6
Power
Sound
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
FUNC.
6
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
8
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A B
8
CD/TAPE/MP3
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Record
Band
Function
13
Om RDS-udsendelser
DK
Om RDS DISPLAY-funktionen
Denne enhed er udstyret med RDS-funktionen (Radio Data System), som gør det
muligt at modtage forskellige typer informationer, som f.eks. den transmitterende
radiostations navn, radiotext, klokkeslæt og 30 navngivne programtyper (nyheder,
rock, klassisk etc.), fra FM RDS-stationen sammen med det normale radiosignal.
1
2
3
Tryk på On/Standby -knappen.
Indstil på FM-radio.
Se for metode til modtagelse af radiofrekvenser på page 12.
FM og frekvens vises på displayet
Hvis den modtagne radiostation udsender RDSinformationer, vises 'RDS' automatisk på displayet..
Tryk på RDS Display-knappen for at vælge den ønskede
RDS-funktion.
Hver gang der trykkes på knappen, skifter RDS-funktionen
som følger:
Om "PS NAME" MODE
Viser navnet på den modtagne station på displayet.
Tryk på RDS Display-knappen for at vælge PS NAME.
"PS NAME" vises på displayet.
Hvis der modtages PS-informationer, vises PS navn (BBC, AFO,
NDR etc.) på displayet.
IHvis der ikke modtages PS informationer, vises den oprindelige FM-frekvens på displayet.
Selv om der ikke er trykket på RDS Display-knappen, sikrer
modtagelse af PS-informationer, at PS-navn vises på displayet
.
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
PS NAME
RT
CT
Current FM frequency
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat
Repeat A
A B
B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
RDS-funktionen kan kun modtages på FM.
Beskrivelse af RDS-funktionen
Record
Om 'RT' MODE
1. PTY(Programtype): Viser den type program, der aktuelt
modtages
2. PS NAME(Program-servicenavn): Angiver navnet på den
station der modtages med op til 8 karakterer.
3. RT(Radiotext): Dekoder den tekst, der udsendes af en station
(hvis der udsendes tekst) og viser den med maks. 64 karakterer.
4. CT(Klokkeslæt): Dekoder aktuelt klokkeslæt fra FMfrekvensen.
Viser med tekst, hvad der modtages fra
radiostationen.
Tryk på RDS Display-knappen for at vælge RT MODE.
"RT" vises på displayet.
Hvis der modtages RT-informationer, vises de modtagne
informationer på displayet.
Hvis der ikke modtages RT-informationer, vises "NO RT" på
displayet.
Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CTinformationer, hvorfor disse ikke altid bliver vist på
displayet.
Volume
R
5. TA(Trafikmeddelelser): Dette symbol blinker, når der er en
trafikmeddelelse på vej.
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
6. EON(Udvidet anden netværksinformation): Muliggør
modtagelse af RDS-informationer på andre radionetværk.
Display
Repeat A B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
Record
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Om CT (Klokkeslæt)
Indstiller klokkeslættet på RDS-uret.
For at vælge CT-klokkeslæt: gå ved hjælp af RDS Display-knappen til CT MODE.
1
FUNC.
Det kan tage op til 2 minutter at dekode CT-informationer,
hvorfor uret ikke altid vises med det samme.
Volume
Hvis der ikke modtages CT-informationer, vises "NO CT" på displayet.
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Record
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Record
14
PTY (Programtype)-indikation og
PTY-SEARCH-funktion
◆ PTY-informationer består af et identifikationssymbol, som hjælper
FM-radioen med at genkende programtypen på den enkelte FMstation.
◆ Nedenstående 30 PTY-informationer vises på displayet ved tryk på
PTY-knappen.
Om PTY-SEARCH
Søger efter samme PTY som programtypen på den modtagne
station.
1
Visning
Programtype
NEWS
• Nyheder, herunder interviews og reportagestof
AFFAIRS
• Forskellige områder, herunder aktuelle hændelser, dokumentarstof, diskussioner og analyser.
INFO
• Informationer, herunder mål og vægt, uddybende meddelelser og
annonceringer, kunderelaterede emner, medicinsk information etc.
SPORT
• Sport
EDUCATE
• Uddannelse
DRAMA
• Radioteater m.m.
CULTURE
• Kultur - national eller lokal kultur, herunder religiøse problemer,
socialvidenskab, sprog, teater etc.
SCIENCE
• Naturvidenskab og teknologi
VARIED
• Andet - oplæsning, underholdningsprogrammer (quiz, spil), interviews, lystspil, satire etc.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
M.O.R.M
• Musak - underholdningsmusik, vokal eller instrumental
LIGHT M
• Let klassisk musik - klassisk og instrumental- og kormusik
CLASSIC
• Tungere klassisk musik - orkestral musik, symfonisk musik, kammermusik og opera
OTHER M
• Anden musik - jazz, R&B, country-music
WEATHER
• Vejrudsigten
FINANCE
• Økonomi
CHILDREN
• Børneprogrammer
SOCIAL A
• Socialrelaterede programmer
RELIGION
• Religiøse programmer
2
Enheden skal stå på FM.
Se for metode til radiomodtagelse på siderne 12 og 13.
FM og frekvensen vises på displayet.
Hvis den modtagne station udsender RDS-informationer,
lyser "RDS".
Tryk på PTY-knappen.
PTY MODE (NYHEDER, RAPPORT etc.) vises på
displayet.
Tryk på TUNING eller õ eller ö -knappen for at vælge
den ønskede PTY MODE.
Hvis stationen ikke udsender PTY-informationer, lyser 'NO
PTY' på displayet.
Når der vælges PTY MODE (PTY MODE vises på
displayet), trykkes der igen på PTY-knappen for at gå over
til PTY-SEARCH MODE og foretage automatisk sekventiel
søgning efter stationen.
Hvis PTY MODE modtages i autosøgningens retning, og
den stemmer overens med den valgte PTY MODE, stopper
den automatiske søgning og PTY-SEARCH er afsluttet.
Hvis den PTY MODE, som stemmer overens med den valgte PTY
MODE i autosøgningens retning, ikke modtages, går enheden
tilbage til den første frekvens ved begyndelsen af PTY SEARCH og
den automatiske søgning og PTY SEARCH afbrydes.
FUNC.
Volume
2
R
CD/TAPE/TUNING
2
Tuning Mode
Display
PHONE IN
• Telefonprogrammer
TRAVEL
• Rejseprogrammer
Band
Preset EQ
+10 (CD)
LEISURE
• Fritidsprogrammer
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
JAZZ
• Jazz-musik
COUNTRY
• Country-musik
NATIONAL M
• National musik
OLDIES
• Oldies musik
FOLK M
• Folkemusik
DOCUMENT
• Dokumentarprogrammer
TEST
• Alarm-test
CD Repeat
Repeat A B
PTY
2
Record
15
GB
DK
Lytte til et kassettebånd
DK
1
2
3
Valg af kassette-afspilningsfunktion
Tænd for systemet ved at trykke på On/Standby.
Vælg TAPE-funktionen ved at trykke på FUNC. på frontpanelet.
Åbn kassettedækslet ved at trykke på hjørnet af dækslet, mærket
Push Eject û indtil der høres et klik. Slip derefter dækslet.
Isæt det indspillede kassettebånd med den åbne del med
båndet vendende nedad.
Luk dækslet ved at presse på det, indtil det klikker på plads.
4
5
6
For at lytte til ...
Side A
Side B
Resultat:
7
Micro compact-systemet har tre kassette-afspilningsfunktioner, som
gør det muligt at afspille begge sider af et kassettebånd automatisk.
Man kan vælge funktion under afspilning, eller når
kassettebåndet er stoppet.
Tryk en eller flere gange på Tape Mode for at vise det ønskede symbol på displayet.
Når displayet
viser...
Afspiller systemet...
Kassettebåndets ene side og stopper.
Den ene side af kassettebåndet
Den anden side af kassettebåndet og stopper
Tryk ...
œ√ Èn gang på
œ√ gen på
Kassettebåndet afspilles.
For at ...
Begge sider af kassettebåndet uafbrudt (begge
sider afspilles i rækkefølge indtil kassetteafspilleren
Tryk på ...
stoppes).
Justere lydstyrken
VOL. + eller – ((eller
Volume + eller –
knapperne på frontpanelet)
Stoppe afspilning eller søgning
STOP (■)
Når kassettebåndet er stoppet vælges en af følgende
funktioner efter ønske.
8
For at ...
Power
Sound
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
CD/TAPE/MP3
Tryk på ...
Spole båndet tilbage
Spole båndet hurtigt frem
î
ï
Kassettebåndoptageren stopper automatisk, når
starten eller slutningen af kassettebåndet nås.
Band
Function
Opretholdelse af lydkvaliteten
2
1
3
FUNC.
7
Volume
6
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A B
7
PTY
Band
Preset EQ
PROG./Set
CD Synchro
+10 (CD)
Record
Mono/ST. Mode
Re eat
Start/Stop
◆
◆
◆
Kapstan (③)
For at sikre at kassettebåndene altid gengiver lyden bedst muligt, skal man:
◆
◆
◆
Set
Hoveder (①)
Ruller (②)
Kontrollere at båndet i kassetten altid er tilpas stramt.
Opbevare kassettebåndene på et rent sted, uden for direkte
sollys, hvor de ikke bliver udsat for alt for høje temperaturer.
Undgå at anvende 120-minutters kassettebånd, da de meget
let tager skade.
VOL.
VOL.
8
Band
CD/TAPE/MP3
7
VOL
16
8
7
3
3
Tuning
Mode
Function
7
VOL.
VOL.
2
1
2
Gentage (A↔B)-funktionen
Optagelse af et radioprogram
Man kan optage et radioprogram efter eget valg og afspille det på
et senere tidspunkt.
DK
Når man vælger CD(TAPE) Repeat (A↔B)-afspilning, bliver de
musikstykker, man lytter til, afspillet tre (3) gange.
1
Isæt et uindspillet kassettebånd i kassettebåndoptageren.
2
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på FUNC.-knappen.
3
Vælg den radiostation som udsendelsen skal optages fra ved at
trykke på Tuning õeller ö.
4
For at starte optagelse: tryk på Record Start/Stop -knappen.
Resultat: Optagelsen starter straks.
5
Når man ønsker at stoppe optagelsen: tryk på Record
Start/Stop -knappen.
1
Tryk på CD(√») / TAPE(œ √) -knappen.
Resultat: CD(TAPE)-afspilleren begynder afspilning.
2
Tryk på Repeat (A↔B) -knappen.
Resultat: START-indikatoren vises på displayet
A↔B blinker på displayet
A-tiden lagres.
3
Tryk på Repeat (A↔B) -knappen.
Resultat: Indikatoren END vises på displayet
B-tiden lagres.
Det valgte musikstykke gentages tre (3) gange.
4
Når man ønsker at afbryde gentagen afspilning: tryk på
Repeat (A↔B)--knappen.
CD/TAPE/MP3
2
FUNC.
5
FUNC.
Band
Function
Volume
Volume
R
3
Tuning Mode
CD Repeat
R
3
CD/TAPE/TUNING
CD/TAPE/TUNING
VOL.
3
Display
Repeat A B
3
1
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A
A B
B
Repeat
PTY
PTY
Band
Preset EQ
Tuning
Mode
+10 (CD)
Record
PROG./Set
CD Synchro
Band
Preset EQ
+10 (CD)
2 3 4
Record
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Star/Stop
Start/Stop
4 5
VOL.
Gode råd ved optagelse
Optagelse af en CD med CD-Synchro-funktionen
Man kan optage en CD på et kassettebånd.
1
Isæt et uindspillet kassettebånd i kassettebåndoptageren.
2
Vælg CD-funktionen ved at trykke på FUNC.-knappen.
3
Læg en CD i enheden.
4
Tryk på CD Synchro -knappen.
Resultat: Det første musiknummer på CD'en afspilles og
båndoptageren begynder automatisk at optage
(synkroniseret optagelse).
5
Når optagelsen er afsluttet: tryk på STOP (■) -knappen (n).
Optag kun på kassettebånd med normal bias.
For at undgå utilsigtet sletning af et kassettebånd der
er indspillet, kan man fjerne sikkerhedstappene på
bagsiden af kassettebåndet. For at kunne optage på
et kassettebånd, hvor disse tappe er fjernet, dækker
man ganske enkelt hullerne med tape.
Det er en overtrædelse af copyright-lovene at kopiere
plader (CD'er) og fabriksindspillede kassettebånd
eller at optage dem på nogen måde uden tilladelse af
indehaverne af de tilhørende copyright-rettigheder.
2
FUNC.
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
CD Repeat
Display
Repeat A B
5
PTY
Band
4
PROG./Set
Preset EQ
+10 (CD)
Record
CD Synchro
Start/Stop
17
Timer-funktion
DK
Timereren gør det muligt at tænde og slukke for systemet på bestemte tidspunkter.
F.eks.: Man ønsker at vågne til musik hver morgen.
Hvis man ikke længere ønsker at systemet tændes og
slukkes automatisk, skal timer-funktionen slås fra.
On/Standby
Inden timeren indstilles, skal man kontrollere at
uret er indstillet korrekt.
På hvert trin er der nogle få sekunder til at
indstille de ønskede muligheder. Hvis tiden
overskrides, skal man starte forfra igen.
1
2
3
4
5
6
7
Tryk på Timer/Clock indtil
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
1 8
Power
Sound
Indstil timerens tænd-tid.
a Indstil timeren ved at trykke på Tuning õ og ö.
b Tryk på Program/Set.
Resultat: Minutterne blinker.
c Indstil minutterne ved at trykke på Tuning õ og ö.
d Tryk på Program/Set.
Resultat: OFF TIME vises på displayet (i stedet for
balance-symbolerne) i nogle få sekunder, fulgt
af en evt. allerede indstillet sluk-tid; timerens
sluk-tid kan nu indstilles.
Indstil timerens sluk-tid.
a Indstil timeren ved at trykke på Tuning õ og ö.
b Tryk på Program/Set.
Resultat: Minutterne blinker.
c ndstil minutterne ved at trykke på Tuning õ og ö.
d Tryk på Program/Set.
Resultat: VOL XX vises på displayet, hvor XX viser den
lydstyrke, der allerede er indstillet.
Tryk på Tuning õ og öfor at indstille lydstyrken og tryk på
Program/Set.
Resultat: De lydkilder, der kan vælges, vises på displayet.
Tryk på Tuning õ og ö for at vælge den lydkilde, der skal
afspilles, når systemet tænder.
CD (compact disc)
Skal man også ...
Isætte et optaget kassettebånd i
båndoptageren, inden systemet
sættes på standby.
a Vælge FM- eller AMfrekvensbånd ved at trykke på
Tuning Mode õ og ö.
b Trykke på Program/Set.
c Vælge en lagret radiostation ved at
trykke påTuning Mode õ og ö.
a Lægge en CD i CD-rummet.
Tryk på On/Standby for at sætte systemet på standby.
Resultat:
vises på displayet nederst til venstre under uret
og angiver, at timeren er indstillet. Systemet tænder
og slukker automatisk på de indstillede tidspunkter.
Hvis timerens tænd- og sluk-tider er ens, vises ordet
ERROR på displayet.
2
3 4 5 6 7
TIMER vises på displayet.
CD/TAPE/MP3
Tryk på Program/Set.
Resultat: ON TIME vises på displayet (i stedet for balancesymbolerne) i nogle få sekunder, fulgt af en evt.
allerede indstillet tænd-tid; timerens tænd-tid kan
nu indstilles.
TUNER (radio)
18
Mute
Tænd for systemet ved at trykke på On/Standby.
Hvis man vælger ...
TAPE (kassettebånd)
8
Sleep
Band
Function
VOL.
4 5 6 7
4 5 6 7
Tuning
Mode
VOL.
Afbrydelse af Timeren
Når timeren er indstillet, starter systemet automatisk som angivet på
displayet. Hvis man ikke længere ønsker at benytte timer-funktionen,
skal man afbryde den.
Timer-funktionen kan afbrydes når som helst (systemet tændt
eller på standby).
For at ...
Afbryde timeren
Tryk på Timer On/Off ...
En gang.
Resultat:
vises ikke længere på displayet.
Genstarte timeren
To gange.
Resultat:
On/Standby
vises igen på displayet.
Sleep
Mute
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
Power
Sound
CD/TAPE/MP3
Indstilling af systemet til at slukke automatisk
Under afspilning af en CD eller et kassettebånd, kan man indstille
systemet, så det slukker automatisk.
F.eks. : Man ønsker at falde i søvn til musik.
1
Tryk på Sleep.
Resultat: Følgende indikation vises på displayet:
2
Tryk en eller flere gange på Sleep for at angive hvor længe
systemet skal fortsætte med at spille, inden det slukkes:
Balance
Micro audio-systemet er udstyret med en forindstillings-balance,
der alt efter den type musik der afspilles, gør det muligt
at vælge den lydmæssigt bedste balance mellem diskant
og bas.
Tryk en eller flere gange på Preset EQ -knappen indtil den ønskede
effekt er valgt.
For at opnå en ...
90 MIN
OFF
3
60 MIN
15 MIN
45 MIN
30 MIN
Man kan når som helst:
Kontrollere resttiden ved at trykke på Sleep.
Ændre den resterende tid ved at gentage trin 1 og 2.
For at afbryde SLEEP-funktionen: tryk en eller flere gange på
Sleep, indtil OFF vises på displayet.
On/Standby
Vælg ...
Standardbalance (lineær)
PASS
Balance egent til discotek
Dl CLUB
Balance egent til koncertsal
HALL
Balance egent til stadionforhold
STADIUM
Balance egent til rockmusik
ROCK
Balance egent til popmusik
POP
Balance egent til klassisk musik
CLASSIC
Resultat: Den tilhørende indikator vises på displayet.
FUNC.
Sleep
Mute
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
1 2 3
Power
Sound
Preset
EQ
Timer
on/off
Tuning Mode
Timer/
Clock
CD Repeat
Display
Repeat A B
PTY
Band
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
Preset
PresetEQ
EQ
+10 (CD)
Record
PROG./Set
CD Synchro
Start/Stop
Dæmper-funktion (Mute)
Man kan koble lyden midlertidigt fra på systemet.
F.eks.: Man ønsker at svare på et telefonopkald
1
2
Tryk på Mute.
For igen at koble lyden til (med samme lydstyrke som før): tryk
på Mute eller på Volume-knapperne.
On/Standby
Sleep
Mute
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
1
Power
Sound
19
DK
Effektlyds-funktion
DK
Tilslutning af hovedtelefoner
Denne maskine er udstyret med funktionen, Power Sound
(effektlyd), som forstærker bas- og diskant-effekten til det
dobbelte for mere effektfuld reallyd.
1
2
Det er muligt at tilslutte et sæt hovedtelefoner til Micro component-systemet, så man kan lytte til musik eller radioprogrammer uden at forstyrre
andre personer i rummet. Hovedtelefonerne skal være forsynet med et 3,5
mm stik eller en tilsvarende adapter.
Tryk på Power Sound -knappen.
Resultat:
P, SOUND vises på displayet i nogle få sekunder.
En mere effektfuld rumlyd høres.
Tilslut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket på frontpanelet
(øverste højre hjørne fortil).
For at afbryde denne funktion: tryk igen på Power Sound-knappen.
Resultat: Højttalerne afbrydes og fungerer ikke.
Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke
kan beskadige hørelsen.
On/Standby
Sleep
Mute
Preset
EQ
Timer
on/off
Timer/
Clock
Tape
Mono/ST. Mode
Repeat
Program/
Set
Power
Sound
20
Sikkerhedsforholdsregler
Inden forhandleren kontaktes (Fejlfinding)
Nedenstående illustrationer viser de forholdsregler, der skal tages,
når man anvender eller flytter Micro component-systemet.
10%
Det går altid et stykke tid, inden man føler sig bekendt med nyt udstyr.
Kommer man ud for et eller flere af nedenstående problemer, bør man
forsøge sig med en af de anførte løsninger. De kan både spare tid og
besvær med unødvendige telefonopringninger til forhandleren.
75%
35°
Problem
H
Kontrollèr / Forklaringer
H
5°
FUNC.
Volume
FUNC.
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
Repeat
Volume
R
Display
CD/TAPE/TUNING
Repeat A B
PTY
Tuning Mode
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PRO./Set
CD Synchro
Star/Stop
Repeat
Display
Repeat A B
Record
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PRO./Set
CD Synchro
Star/Stop
Record
Omgivende forhold ved brug:
Omgivende temperatur:
5°C-35°C
Omgivende fugtighed:
10-75%
Enheden må ikke udsættes for direkte
sollys eller andre varmekilder. Det kan
resultere i, at enheden overophedes og
medføre, at enheden ikke fungerer.
G
E
N
E
R
E
L
T
Systemet fungerer ikke
• Strømforsyningsledningens stik sidder ikke korrekt i
stikkontakten, eller der er ikke tændt for stikkontakten.
• Fjernbetjeningens batterier skal udskiftes eller
batterierne vender forkert.
• Der er ikke trykket på On/Standby-knappen.
Lyden fungerer ikke
• Der er skruet helt ned for lydstyrken.
• Den korrekte funktion (TUNER, CD, TAPE, AUX)
er ikke valgt.
• Hovedtelefonerne er koblet til systemet.
• Højttalerledningerne er ikke tilsluttet.
Timeren fungerer ikke
• Timeren er stoppet, fordi der er trykket på Timer
On/Off.
Hvis det stadig ikke fungerer, selv
om ovenstående er forsøgt
Tryk på Preset EQ-knappen på frontpanelet i 5
sekunder når systemet står på 'OFF' (standby),det går derefter tilbage til den oprindelige
indstilling (RESET).
CD-afspilleren begynder ikke at
afspille musiknumrene
• CD-funktionen er ikke blevet valgt.
• CD'en er blevet sat omvendt i eller den er enten
snavset eller ridset.
• Lasersensoren er snavset eller støvet.
• Systemet er ikke blevet placeret på en plan, vandret flade.
• Der er dannet kondens i afspilleren; lad systemet
stå i et varmt, luftigt rum i mindst en (1) time.
C
FUNC.
FUNC.
D
Volume
Volume
R
R
CD/TAPE/TUNING
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
Tuning Mode
Repeat
Display
Repeat
Display
Repeat A B
Repeat A B
PTY
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PRO./Set
CD Synchro
Star/Stop
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PRO./Set
CD Synchro
Star/Stop
Record
Record
Der må ikke sættes potteplanter eller
vaser oven på enheden. Hvis der
kommer fugt ind i enheden, kan der
opstå fare for elektrisk stød, og udstyret
kan tage skade. Er der kommet vand ind i
enheden, skal strømmen straks afbrydes.
Under tordenvejr bør man tage stikket
ud af stikkontakten. En overspænding
forårsaget af lynnedslag kan beskadige enheden.
VOLUME
Tag batterierne ud af fjernbetjeningen,
hvis den ikke skal anvendes i en længere
periode. Lækkende batterier kan medføre
alvorlig skade på fjernbetjeningen.
Ved anvendelse af hovedtelefoner, skal
man undlade at skrue for højt op for
lydstyrken. Længerevarende brug af
hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan
beskadige hørelsen.
K
A
S
S
E
T
T
E
R
R
A
D
I
O
Båndet begynder ikke at køre
• TAPE-funktionen er ikke blevet valgt.
• Kassettebåndet er ikke sat korrekt i.
• Kassettebåndoptageren er ikke blevet lukket.
• Båndet er enten slapt eller brækket.
Lyden falder ud
• Audio-hovederne er snavsede.
Kassettebåndet er ikke slettet korrekt • Ruller eller capstans er snavsede.
Der er usædvanlig meget wow og flutter • Båndet er slidt.
Modtagelsen er dårlig eller der modtages • TUNER-funktionen er ikke blevet valgt.
slet ingen radiostationer
• Radiofrekvensen er ikke valgt korrekt.
• Antennen er afbrudt eller den peger i den forkerte
retning. Drej den indtil den bedste modtagelse
opnås.
• Systemet er placeret i en bygning, som blokerer
for radiobølgerne; der skal anvendes en
udendørs antenne.
Hvis ovennævnte problemløsninger ikke løser problemet, skal man
notere:
Model og serienumre (normalt trykt på systemets
bagside)
Hvad garantien omfatter
En klar beskrivelse af problemet
Kontakt dernæst forhandleren eller SAMSUNG's serviceafdeling.
FUNC.
Volume
R
CD/TAPE/TUNING
Tuning Mode
Repeat
Display
Repeat A B
PTY
Band
Preset EQ
+10 (CD)
PRO./Set
CD Synchro
Star/Stop
Record
Der må ikke sættes tunge genstande
oven på strømforsyningsledningen.
En beskadiget strømforsyningsledning
kan medføre skade på udstyret
(brandfare) eller give elektrisk stød.
Komponenterne inde i enheden strømforsynes ved netspænding. Man må ikke
aftage udstyrets yderbeklædning, da det
kan resultere i elektrisk stød.
21
DK
Tekniske specifikationer
GB
DK
SAMSUNG tilstræber hele tiden at forbedre sine produkter. Såvel designspecifikationer som denne brugervejledning kan
derfor ændres uden varsel.
RADIO
LW(LB)
Anvendelig følsomhed
FM
Signal/støjforhold
Anvendelig følsomhed
Total harmonisk forvrængning
AM (MW)
Signal/støjforhold
Anvendelig følsomhed
Total harmonisk forvrængning
60 dB
60 dB
6 dB
1,5%
40 dB
54 dB
2%
CD-AFSPILLER
Frekvensområde
Signal/støjforhold
Forvrængning
Kanalseparation
CD-størrelser
20 Hz - 20 KHz (±1 dB)
90 dB (ved 1 KHz) med filter
0,05%
Uden for målbare grænser
Diameter: 120 eller 80 mm. Tykkelse: 1,2 mm
B˜NDOPTAGER
Frekvensområde
Signal/støjforhold
Kanalseparation
Sletteeffekt
125 Hz ~ 12 KHz
40 dB
35 dB
60 dB
GENERELT
Udgangseffekt
Dimensioner
2x20 Watts (total harmonisk forvrængning: 10%)
180(B)x265(H)x270(D)mm.
22
DETTE APPARAT ER FREMSTILLET AF:
ELECTRONICS
AH68-00770K