ME73A
Mikrovågsugn
Bruksanvisning och tillagningstips
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp
med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra
normal rengöring eller underhåll.
Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 1
12/18/2014 1:12:32 PM
innehåll
säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation............................................................................ 2
ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN
Ugnsegenskaper...................................................................................11
Du har precis köpt en SAMSUNG-mikrovågsugn.
Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med
mikrovågsugnen:
• Säkerhetsföreskrifter
• Lämpliga tillbehör och matlagningskärl
• Användbara matlagningstips
• Matlagningstips
Ugn......................................................................................................11
Manöverpanel.......................................................................................12
Tillbehör................................................................................................12
Använda ugnen......................................................................................13
Tillagning/Uppvärmning........................................................................13
Ställa in tiden........................................................................................13
Effektnivåer...........................................................................................14
FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH IKONER
Justera tillagningstiden..........................................................................14
VARNING
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till allvarlig
personskada eller dödsfall.
VAR FÖRSIKTIG!
Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i mindre
personskada eller skador på egendom.
Stoppa tillagningen...............................................................................14
Ställa in energisparläge.........................................................................14
Använda funktionen direktuppvärmning/tillagning..................................15
Inställningar för direktuppvärmning/tillagning.........................................15
Använda den automatiska snabbupptiningsfunktionen..........................16
Inställningar för automatisk snabbupptining..........................................16
Matlagning i flera steg...........................................................................17
Guide över matlagningskärl.................................................................18
Felsökning..............................................................................................19
Tekniska specifikationer.......................................................................19
Varning – brandrisk
Varning – het yta
Varning – elektricitet
Varning – explosivt material
Gör INTE detta.
Vidrör INTE.
Försök INTE demontera
apparaten.
Följ anvisningarna exakt.
Ta ur kontakten ur
vägguttaget.
Se till att enheten är jordad
för att undvika elektrisk
kortslutning.
Ring servicecentret för
hjälp.
Observera
Viktigt
Svenska - 2
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 2
12/18/2014 1:12:33 PM
VARNING (endast mikrovågsfunktion)
VARNING: Om dörren eller dörrens tätning
är trasig ska ugnen inte användas förrän
den reparerats av en kvalificerad person.
Varning: Det är farligt för andra
än kompetenta personer att utföra
underhåll eller reparationer som kräver
att en lucka tas bort som skyddar mot
mikrovågsenergin.
Den här apparaten är bara till för privat
bruk.
Varning: Låt endast barn använda
ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga
instruktioner och kan använda ugnen på
ett säkert sätt samt förstår riskerna med
felaktig användning.
Varning: Denna apparat kan användas
av barn från 8 år och äldre och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap
om de har övervakats eller instruerats i
att använda apparaten på ett säkert sätt
och förstår riskerna i samband med att
använda apparaten. Barn får inte leka med
enheten. Rengöring och underhåll får inte
utföras av barn om de inte är äldre än 8 år
och utan övervakning.
Använd endast redskap som passar för
mikrovågsugnar.
Vid uppvärmning av plast- eller
pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på
grund av risk för gnistbildning;
Mikrovågsugnen är avsedd för
uppvärmning av mat och dryck. Torkning
av mat eller kläder och uppvärmning av
varma dynor, tofflor, svampar, torra trasor
och liknande kan leda till risk för skada,
antändning eller brand.
Om du upptäcker rök ska du slå av eller
koppla ur apparaten och hålla luckan
stängd för att förhindra att lågor slår ut.
01 SÄKERHETSINFORMATION
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA
BRUK.
Se till att dessa säkerhetsföreskrifter alltid följs.
Innan du använder ugnen ska du se till att
följande instruktioner följs.
Svenska - 3
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 3
12/18/2014 1:12:33 PM
Varning: Uppvärmning av drycker i
mikrovågsugnen kan leda till fördröjd
kokningseffekt och därför måste du vara
försiktig vid hantering av behållaren.
Varning: Innehållet i nappflaskor och
barnmatsburkar skall röras om eller skakas
och temperaturen kontrolleras innan barnet
börjar äta, för att undvika brännskador.
Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får
inte värmas i mikrovågsugn, eftersom
de kan explodera, även efter att
värmeprocessen är klar.
Ugnen skall rengöras regelbundet och alla
matrester avlägsnas.
Om ugnen inte hålls ren kan det leda
till att ytan försämras vilket kan påverka
apparaten negativt samt eventuellt leda till
risker.
Den här apparaten är inte avsedd för att
installeras i fordon som körs på vägar,
exempelvis husvagnar och liknande.
Den här enheten är inte avsedd att
användas av några personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller
mental förmåga, eller avsaknad av
erfarenhet och kunskap, om personen
eller personerna inte har någon som
övervakar och instruerar angående
enhetsanvändningen av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de
inte leker med enheten.
Om strömkabeln skadas måste den bytas
ut av tillverkaren, en servicetekniker eller
liknande kvalificerad person för att undvika
fara.
Varning: Vätskor och annan mat får inte
värmas i slutna behållare eftersom de kan
explodera.
Apparaten ska inte rengöras med en
vattenstråle.
Den här ugnen skall placeras åt rätt håll
och med en höjd som gör det möjligt
att lätt komma åt ugnsutrymmet och
kontrollerna.
Svenska - 4
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 4
12/18/2014 1:12:33 PM
VARNING
(endast mikrovågsfunktion) – Tillval
Varning: När apparaten används i
kombinationsläge skall barn endast
använda ugnen under överinseende av en
vuxen på grund av de temperaturer som
genereras.
Apparaten blir varm under användning.
Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen inne i ugnen.
01 SÄKERHETSINFORMATION
Varning: Delar som är lättåtkomliga kan
bli heta under användning. Små barn skall
hållas på avstånd.
Ångrengörare får inte användas.
Varning: Utrustningen skall vara helt
avstängd vid byte av lampa för att undvika
risk för elektriska stötar.
Varning: Enheten och dess åtkomliga delar
kan bli heta under användning.
Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte
använda apparaten utan övervakning.
Denna apparat kan användas av barn från
8 år och äldre och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
utan erfarenhet och kunskap om de har
övervakats eller instruerats i att använda
apparaten på ett säkert sätt och förstår
riskerna i samband med att använda
apparaten. Barn får inte leka med enheten.
Rengöring och användarunderhåll skall inte
utföras av barn utan övervakning.
Använd inte slipmedel eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnens glas
eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda
till att glaset spricker.
Innan du börjar använda ugnen första
gången ska den köras med vatten i 10
minuter och sedan användas.
Om ugnen genererar ett konstigt ljud,
brandlukt eller rök ska du omedelbart
koppla ur strömkontakten och kontakta
närmaste servicecenter.
Mikrovågsugnen måste placeras så att
kontakten är åtkomlig.
Mikrovågsugnen är endast avsedd att
användas på en bänk eller bänkyta och
mikrovågsugnen ska inte placeras i ett
skåp.
Svenska - 5
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 5
12/18/2014 1:12:34 PM
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara
hög när enheten används.
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när
enheten används.
Förvara enheten och dess sladd utom
räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Apparaterna är inte avsedda att användas
med en extern timer eller separat
fjärrstyrning.
Den här produkten är en grupp 2 klass B
ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2,
som inkluderar all ISM-utrustning i vilken
radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/
eller används i form av elektromagnetisk
strålning för behandling av material och
EDM- och bågsvetsutrustning.
Klass B-utrustning är utrustning som passar
för användning i hemmiljöer och i inrättningar
som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät
som försörjer byggnader som används i
privat syfte.
INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN
Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför
golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara
ugnens vikt.
20 cm
10 cm
1.När ugnen installeras bör du se
ovanför
bakom
till att ugnen får tillräckligt med
85 cm
ventilation genom att lämna
10 cm
ovanför
minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme golvet på sidorna
bakom och på sidorna om ugnen,
samt minst 20 cm (8 tum) fritt
utrymme ovanför ugnen.
2.Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
3.Installera rullskenan och den roterande tallriken.
Kontrollera att den roterande tallriken kan
rotera obehindrat.
(Endast modell med roterande tallrik)
4.Denna mikrovågsugn måste placeras så att
kontakten är åtkomlig.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut
av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
För din egen säkerhet ska sladden anslutas till
ett jordat växelströmsuttag.
Svenska - 6
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 6
12/18/2014 1:12:34 PM
RENGÖRA MIKROVÅGSUGNEN
Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras
regelbundet för att förhindra att fett och matrester
samlas:
• Inre och yttre ytor
• Lucka och lucktätningar
• Roterande tallrik och rullringar
(endast modell med roterande tallrik)
Kontrollera ALLTID att dörrtätningarna är rena
och att dörren stängs ordentligt.
Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att
ytan försämras vilket kan påverka apparaten
negativt samt eventuellt leda till risker.
1.Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt
tvålvatten. Skölj och torka.
2.Avlägsna stänk eller fläckar på ugnens insida
med en trasa. Skölj och torka.
3.Placera en kopp med utspädd citronsaft i
ugnen och värm i tio minuter på maximal effekt
när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
4.Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det
behövs.
Spill INTE vatten i ventilationshålen. Använd
ALDRIG frätande produkter eller kemiska
lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av
luckans tätningslister så att inga partiklar:
• Ansamlingar
• Hindrar luckan från att stängas ordentligt
Rengör mikrovågsugnens insida efter
varje användningstillfälle med ett milt
rengöringsmedlet men låt mikrovågsugnen
svalna innan rengöring för att undvika skada.
Vid rengöring av den övre delen
av ugnsutrymmet är det lämpligt
att vrida vattenvärmaren 45° och
rengöra den. (Endast modell med svängvärmare)
01 SÄKERHETSINFORMATION
Installera inte mikrovågsugnen på varma eller
fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig
ugn eller ett element. Specifikationerna för
strömförsörjningen till ugnen måste följas
och eventuella förlängningssladdar måste ha
samma standard som nätkabeln som följer
med ugnen. Torka insidan och lucktätningen
med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen
används för första gången.
Svenska - 7
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 7
12/18/2014 1:12:34 PM
FÖRVARA OCH REPARERA
MIKROVÅGSUGNEN
Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas
när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för
service.
Ugnen får inte användas om luckan eller
lucktätningarna är skadade:
• Skadade gångjärn
• Tätningar som försämrats
• Ugnshöljet är skevt eller böjt
Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra
reparationer.
Ta ALDRIG bort ugnens ytterhölje.
Om det är fel på ugnen och den behöver
service eller om du är osäker på dess tillstånd:
• Dra ut kontakten ur vägguttaget
• Kontakta närmaste servicecenter för
eftermarknaden
Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas
undan under en tid.
Anledning: Damm och fukt kan negativt
påverka ugnens driftsdelar.
Mikrovågsugnen är inte avsedd för
kommersiellt bruk.
Av säkerhetsskäl ska du inte byta
ut lampan själv. Kontakta närmaste
auktoriserade Samsung-kundcenter så
skickar de ut en kvalificerad tekniker som
kan byta ut lampan.
VARNING
Endast behörig personal får utföra ändringar eller
reparationer på apparaten.
Värm inte vätskor och annan mat i stängda behållare
för mikrovågsfunktionen.
För din säkerhet skall du inte använda ång- eller
högtrycksapparater för rengöring.
Installera inte apparaten på följande ställen: Nära
värmeaggregat, antändbara material, på en fuktig,
oljig eller dammig plats där den utsätts för direkt
solljus och vatten eller där det kan uppstå en
gasläcka, på ojämn mark.
Den här apparaten måste jordas ordentligt i enlighet
med lokala och nationella bestämmelser.
Ta regelbundet bort alla främmande ämnen,
såsom damm eller vatten från kontaktens stift och
kontaktpunkter med en torr trasa.
Dra inte och böj inte överdrivet mycket på nätkabeln
och placera inga tunga föremål på den.
I händelse av en gasläcka (såsom propangas,
LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid
strömkontakten.
Svenska - 8
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 8
12/18/2014 1:12:35 PM
Förvara inte antändbara material i ugnen Var extra
försiktig vid uppvärmning av mat eller drycker
som innehåller alkohol, eftersom alkoholångor kan
komma i kontakt med ugnens heta delar.
Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
Slå inte av apparaten genom att dra ur
strömkontakten under tiden maskinen är igång.
Varning: Vid uppvärmning av drycker i
mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning
och därför är det viktigt att vara försiktig vid
hantering av behållaren. För att förhindra detta ska
du ALLTID låta behållaren stå minst 20 sekunder
efter att ugnen har stängts av så att temperaturen
kan fördelas. Rör om under uppvärmningen om det
behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning.
Följ dessa anvisningar för FÖRSTA HJÄLPEN i
händelse av skållskador:
Tryck inte för hårt och slå inte på apparaten.
Placera inte ugnen på ett svagt underlag, t.ex. en
vask eller ett glasobjekt.
Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring
eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
Se till att spänning, frekvens och ström är samma
som för produktspecifikationerna.
01 SÄKERHETSINFORMATION
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller
stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller
fastna med fingrarna i den.
För inte in fingrarna eller främmande föremål. Om
några främmande ämnen, t.ex. vatten, har trängt in
i apparaten ska du koppla från strömkontakten och
kontakta närmaste servicecenter.
• Håll det skållade området under kallt vatten i
minst 10 minuter.
• Täck med ett rent och torrt förband.
• Stryk inte på krämer, oljor eller lotion.
Dra ur kontakten helt ur vägguttaget. Använd inte en
förgrenare, förlängningssladd eller transformator.
Haka inte nätkabeln på ett metallföremål, placera
inte nätkabeln mellan hinder eller bakom ugnen.
Placera inte facket eller gallret i vatten precis efter
tillagning eftersom det kan göra att facket eller
gallret går sönder eller skadas.
Använd inte en skadad strömkontakt, en skadad
nätsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om
apparaten eller strömkontakten skadas ska du
kontakta närmaste servicecenter.
Använd inte mikrovågsugnen till att fritera eftersom
oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan
resultera i att den heta vätskan plötsligt kokar över.
Häll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.
Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på
ugnens lucka.
Spraya inte antändbara material, exempelvis
insektsmedel på ugnens yta.
Svenska - 9
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 9
12/18/2014 1:12:37 PM
Stå på en armslängd avstånd från ugnen när du
öppnar luckan för att undvika skållskador till följd av
att det tränger ut ånga eller varm luft.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd bara verktyg som passar för användning
i mikrovågsugn. ANVÄND INTE några behållare i
metall, tallrikar med guld- eller silverkant, grillspett,
gafflar etc.
Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar.
Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan
uppstå som skadar ugnen.
Använd inte mikrovågsugnen när den är tom.
Mikrovågsugnen stängs automatiskt av efter 30
minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar
att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att
absorbera mikrovågsenergier utifall mikrovågsugnen
startar oavsiktligt.
Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar
eller kläder.
Installera ugnen i enlighet med de mellanrum som
anges i den här bruksanvisningen. (Se Installera
mikrovågsugnen.)
Använd kortare tider för mindre mängder mat för att
förhindra överhettning och att maten bränns.
Sänk inte ned nätkabeln eller kontakten i vatten och
håll sladden borta från varma ytor.
Oknäckta ägg och hela, hårdkokta ägg ska
inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan
explodera, även efter att mikrouppvärmningen är
slut. Värm inte heller helt vakuumförpackade flaskor,
burkar och behållare och inte heller nötter med skal,
tomater etc.
Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor
eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld
när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan också
överhettas och stänga av sig själv automatiskt
och kommer att förbli avstängd tills den svalnar
tillräckligt.
Använd alltid grytvantar när en rätt tas ur ugnen för
att undvika brännskador.
Rör om vätskor halvvägs under uppvärmning
eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt
vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att
den blir för varm eller kokar.
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till
uttag i närheten av ugnen.
VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER EVENTUELL EXPONERING
FÖR MIKROVÅGOR. (ENDAST MIKROVÅGSFUNKTION)
Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av
mikrovågsenergi.
(a) Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med
luckan öppen, ändra säkerhetsspärrarna (luckans spärrar) eller föra in
någonting i säkerhetsspärrarnas öppningar.
(b) Placera INGA föremål mellan luckan och ugnens framsida och låt inte
rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Se till att
luckan och luckans tätningsytor hålls rena genom att torka dem efter
användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
(c) Om ugnen är skadad ska du INTE använda den förrän den reparerats
av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är
särskilt viktigt att luckan stängs ordentligt och att inga skador finns på:
(1) lucka (böjd)
(2) luckans gångjärn (avbrutna eller lösa)
(3) luckans tätningar och tätningsytorna
(d) Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad
mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.
Svenska - 10
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 10
12/18/2014 1:12:38 PM
Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en
kosmetisk skada om skadan på apparaten och/eller skadan på eller förlusten av
tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det här villkoret inkluderar:
(a) En bucklig, repad eller trasig lucka, handtag, panel eller manöverpanel.
(b) Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN
(ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och
de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för
hälsa och miljö.
UGN
1
2
4
3
02 UGNENS EGENSKAPER
• Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad
som beskrivs i bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i
den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer
som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig
och noggrann vid installation, underhåll och användning av enheten.
• Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen
variera lite från de som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att
alla varningstecken finns med. Om du har några frågor eller kommentarer,
kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information
online på adressen www.samsung.com.
• Den här mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat. Den är endast avsedd
för användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar innehållande
material som kan börja brinna och orsaka brännskada och eldsvåda.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig
användning av enheten.
• Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras, vilket kan påverka
apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
ugnsegenskaper
5
6
7
8
9
10
1. LUCKA
6. ROTERANDE TALLRIK
2. VENTILATIONSHÅL
7. KOPPLARE
3. LAMPA
8. RULLSKENA
4. DISPLAY
9. HÅL FÖR SÄKERHETSSPÄRRAR
5. LUCKSPÄRRAR
10.MANÖVERPANEL
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 11
Svenska - 11
12/18/2014 1:12:38 PM
MANÖVERPANEL
TILLBEHÖR
Beroende på modellen som du har köpt medföljer flera tillbehör som kan användas på
olika sätt.
1.Rullskena, placeras i mitten av ugnen.
Ändamål: Rullskenan bär upp den roterande tallriken.
1
2. Roterande tallrik, placeras på rullskenan med mittfästet på
kopplingen.
Ändamål: Den roterande tallriken är den huvudsakliga
matlagningsytan och kan lätt tas bort för
rengöring.
2
7
3
ANVÄND inte mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.
8
4
9
5
10
6
11
1. DISPLAY
2. VAL AV AUTOMATISK
UPPTININGSFUNKTION
3. VAL AV AUTOMATISK UPPVÄRMNING/
TILLAGNING
4. KNAPPEN FÖR MIKROVÅGSLÄGE
5. KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV KLOCKAN
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 12
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KNAPP FÖR ATT STOPPA/AVBRYTA
VÄLJA VIKT
KLOCKINSTÄLLNING
+30s-KNAPP
START-KNAPP
KNAPPEN FÖR ENERGISPAR
Svenska - 12
12/18/2014 1:12:38 PM
använda ugnen
STÄLLA IN TIDEN
Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp.
Kontrollera alltid inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.
Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng luckan.
Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka.
När strömmen är påkopplad visas ”:0”, ”88:88” eller ”12:00” automatiskt på skärmen.
Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 24- eller 12-timmarsformat.
Klockan måste ställas in:
• När mikrovågsugnen installeras för första gången
• Efter ett strömavbrott
1. Tryck på knappen Effektnivå.
Resultat: Indikatorn för 800 W (maximal effekt) visas:
Välj lämplig effektnivå genom att trycka på
knappen Effektnivå igen tills motsvarande
wattantal visas. Se tabellen för effektnivå på
nästa sida.
Glöm inte att ställa om klockan till sommartid och vintertid.
1. Så här visar du tiden med...
24-timmarsklocka
12-timmarsklocka
Tryck på knappen Klocka en eller två gånger.
2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna
10 min, 1 min och 10 s.
3. Tryck på knappen Start.
Resultat: Ugnslampan tänds och tallriken börjar rotera.
Tillagningen startar och när den har avslutats
hörs en signal från ugnen fyra gånger.
Slå aldrig på mikrovågsugnen när den är tom.
03 ANVÄNDA UGNEN
TILLAGNING/UPPVÄRMNING
2. Ställ in timmarna med knappen h och minuterna med
knappen min.
3. När rätt tid visas trycker du på knappen Klocka igen för att
starta klockan.
Resultat: Tiden visas när du inte använder
mikrovågsugnen.
Svenska - 13
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 13
12/18/2014 1:12:39 PM
EFFEKTNIVÅER
STOPPA TILLAGNINGEN
Du kan välja bland effektnivåerna nedan.
Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.
Effektnivå
Effekt
HÖG
800 W
MEDELHÖG
600 W
MEDEL
450 W
MEDELLÅG
300 W
UPPTINING
180 W
LÅG
100 W
1. Om du vill stoppa tillfälligt:
Öppna luckan.
Resultat: Tillagningen stoppas. Stäng dörren och tryck på
Start igen när du vill fortsätta tillagningen.
2. För att stoppa helt;
Tryck på knappen Stop.
Resultat: Tillagningen stoppas.
Om du vill avbryta tillagningsinställningarna
trycker du på knappen Stop en gång till.
Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.
Inställningar kan tas bort innan tillagningen börjar genom att trycka på knappen
Stop.
Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.
STÄLLA IN ENERGISPARLÄGE
JUSTERA TILLAGNINGSTIDEN
Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på knappen +30s en gång för varje steg om
30 sekunder som ska läggas till.
Ugnen har ett energisparläge. Den här enheten sparar el när ugnen inte används. Normalt
läge är standby-läge, och klockan visas när ugnen inte används.
• Tryck på knappen Energispar.
Resultat: Display av.
• Om du vill avaktivera energisparläget öppnar du luckan så
visar teckenfönstret aktuell tid. Ugnen är redo att användas.
1. Tryck på knappen +30s en gång för varje steg om
30 sekunder som ska läggas till.
2. Tryck på knappen Start.
Autofunktion för energibesparing
Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller användning
och tillfälligt stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter 25 minuter.
Ugnslampan stängs av efter 5 minuter med luckan öppen.
Svenska - 14
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 14
12/18/2014 1:12:40 PM
INSTÄLLNINGAR FÖR DIREKTUPPVÄRMNING/
TILLAGNING
Med funktionen Direktuppvärming ställs tillagningstiden in automatiskt.
Du kan justera antalet portioner genom att trycka på lämplig direktuppvärmingsknapp det
antal gånger som behövs.
Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng luckan.
I tabellen som följer visas de olika programmen för Direktuppvärmning/Tillagning,
mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer.
Tryck på den önskade knappen för Direktuppvärmning/
Tillagning det antal gånger som behövs.
Resultat: Tryck på knappen Start för att påbörja
tillagningen. När den är klar:
1) Ugnen piper fyra gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger.
(en gång i minuten)
3) Den aktuella tiden visas igen.
Exempelvis:Tryck på knappen Dryck en gång för att värma
en kopp kaffe. Se tabellen på nästa sida.
Mat/Knapp
Portionsstorlek
Väntetid
Färdigmat
300-350 g
400-450 g
3 min
Placera på en keramiktallrik och täck
med mikrovågstålig film.
Detta program är lämpligt för rätter
som består av 3 delar (t.ex. kött med
sås, grönsaker och ett tillbehör som
potatis, ris eller pasta).
Fryst
färdiglagad
mat
300-350 g
400-450 g
4 min
Ta ut den frysta måltiden och
kontrollera att innerförpackningen är
lämplig för mikrovågsugnar. Stick hål i
filmen ovanpå måltiden. Ställ den frysta
rätten i mitten av ugnen. Detta program
är lämpligt för frysta rätter som
består av 3 delar (t.ex. kött med sås,
grönsaker och ett tillbehör som potatis,
ris eller pasta).
150 ml (1 kopp)
250 ml (1 mugg)
1-2 min.
Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.
Drycker
(Kaffe, mjölk,
te, vatten med
rumstemperatur)
Rekommendationer
03 ANVÄNDA UGNEN
ANVÄNDA FUNKTIONEN DIREKTUPPVÄRMNING/
TILLAGNING
Häll i en keramikkopp och värm upp
utan övertäckning.
Placera en kopp 150 ml eller mugg
250 ml på mitten av den roterande
plattan.
Rör om försiktigt före och efter
väntetiden.
Svenska - 15
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 15
12/18/2014 1:12:40 PM
ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA
SNABBUPPTININGSFUNKTIONEN
INSTÄLLNINGAR FÖR AUTOMATISK SNABBUPPTINING
Med den automatiska snabbupptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk eller
frukt/bär.
Upptiningstid och effektnivå ställs in automatiskt. Du väljer bara program och vikt.
Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.
Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng luckan.
I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk snabbupptining, mängder,
väntetider och lämpliga rekommendationer.
Ta bort allt förpackningsmaterial innan upptining. Placera kött, kyckling, fisk och frukt/bär
på en keramiktallrik.
Kod/Mat
Portion
Väntetid
Rekommendationer
1. Kött
200-1500 g
20-90 min.
Täck kanterna med aluminiumfolie.
Vänd köttet när ugnen piper.
Programmet är lämpligt för nötkött, lamm,
fläsk, biffar, kotletter, köttfärs.
2. Fågel
200-1500 g
20-90 min.
Skydda benen och vingspetsarna med
aluminiumfolie. Vänd fågeln när ugnen piper.
Programmet är lämpligt för hel kyckling samt
kycklingdelar.
3. Fisk
200-1500 g
20-80 min.
Skydda fiskstjärten med aluminiumfolie.
Vänd fisken när ugnen piper. Programmet är
lämpligt för hela fiskar samt fiskfiléer.
4. Frukt/Bär
100-600 g
5-20 min.
Sprid ut frukten jämt över en plan glastallrik.
Det här programmet är lämpligt för alla sorters
frukt.
1. Tryck på knappen Snabbupptining.
Resultat: Följande indikator visas.
Tryck på knappen Snabbupptining en eller flera gånger i
enlighet med den typ av livsmedel som ska tinas upp.
Se tabellen på nästa sida för mer information.
2. Välj vikt genom att trycka på knappen 100g.
Det går att ställa in maximalt 1500 g.
3. Tryck på knappen Start.
Resultat:
 Upptiningen börjar.
 Ugnen piper halvvägs under upptiningen
för att påminna dig om att vända på
maten.
 Tryck på knappen Start igen för att
slutföra upptiningen.
Du kan även tina upp mat manuellt. Detta gör du genom att välja
mikrovågsfunktionen Tillagning/Uppvärmning med en effektnivå på 180 W.
Se avsnittet med rubriken ”Tillagning/Uppvärmning” på sidorna 13 för mer
information.
Svenska - 16
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 16
12/18/2014 1:12:40 PM
MATLAGNING I FLERA STEG
Det går att programmera din mikrovågsugn så att den tillagar maten i upp till tre steg.
Exempelvis:
u vill tina och tillaga utan att behöva ställa in ugnen efter varje
D
steg. Så här kan du tina och tillaga 500 g fisk i tre steg:
Du kan ställa in mellan två och tre steg i matlagning i flera steg.
Om du ställer in i tre steg, måste det första steget vara upptining.
Tryck inte på knappen Start förrän du har ställt in det sista steget.
1. Tryck på knappen Snabbupptining en eller flera gånger.
7. Tryck på knappen Start.
Resultat: De tre lägena [upptining och tillagning (I, II)] slås
sedan på. Beroende på upptiningsläget som
du har valt kan ugnen pipa halvvägs genom
upptiningen för att påminna dig om att vända på
maten.
 Ugnen avger fyra ljudsignaler när tillagningen
har avslutats.
03 ANVÄNDA UGNEN
Upptining
Tillagning I
Tillagning II
6. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna
10 min, 1 min och 10 s lämpligt antal gånger (5 minuter i
exemplet).
2. Ställ in vikten genom att trycka på knappen 100g lämpligt
antal gånger (500 g i exemplet).
3. Tryck på knappen Effektnivå.
Mikrovågsläget (I) :
; Om det behövs ska du ställa in effektnivån genom att
trycka på knappen Effektnivå igen en eller flera gånger
(600 W i exemplet).
4. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna
10 min, 1 min och 10 s lämpligt antal gånger (4 minuter i
exemplet).
5. Tryck på knappen Effektnivå.
Mikrovågsläget (II):
; Om det behövs ska du ställa in effektnivån genom att
trycka på knappen Effektnivå igen en eller flera gånger
(450 W i exemplet).
Svenska - 17
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 17
12/18/2014 1:12:40 PM
guide över matlagningskärl
För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten
utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används. Matlagningskärl måste
därför väljas noggrant. Om kärlen är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig.
Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så
fall hur de används i mikrovågsugnen.
Matlagningskärl
Mikrovågståliga
Aluminiumfolie
✓✗
Anmärkningar
Kan användas i små mängder för att
skydda delar från att kokas för mycket.
Ljusbågsbildning kan uppstå om folien
är för nära ugnsväggen eller om för
mycket folie används.
Brynplatta
✓
Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods
✓
Porslin, keramik, glaserat lergods och
benporslin är vanligtvis lämpligt om de
inte har metalldekor.
Engångstallrikar i
kartong
✓
Vissa frysta varor förpackas i sådana
behållare.
• Polystyrenmuggar och
-behållare
✓
Kan användas till att värma upp mat.
Överhettning kan göra att polystyren
smälter.
• Papperspåsar eller
tidningar
✗
Kan fatta eld.
• Återvunnet papper eller
metalldekor
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning.
• Ugnsformar
✓
Kan användas om de inte har
metalldekor.
• Finare glas
✓
Kan användas till att värma upp mat
eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder
eller spricka om det plötsligt värms
upp.
• Glasburkar
✓
Lock måste tas bort. Enbart lämpliga
för uppvärmning.
Snabbmatsförpackningar
Matlagningskärl
Mikrovågståliga
Anmärkningar
Metall
• Tallrikar
✗
• Metallförslutningar på
fryspåsar
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
Papper
• Tallrikar, muggar,
servetter och
hushållspapper
✓
För korta tillagningstider och
uppvärmning. Kan även användas till
att absorbera överflödig vätska.
• Återvunnet papper
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning.
• Behållare
✓
Särskilt om värmetålig termoplast
används. Vissa andra plaster
kan bli skeva eller missfärgas vid
höga temperaturer. Använd inte
melaminplast.
• Plastfolie
✓
Kan användas till att bevara vätska. Bör
inte komma i närheten av maten. Var
försiktig när filmen tas bort eftersom het
ånga strömmar ut.
• Fryspåsar
✓✗
Plast
Vax- eller smörpapper
✓
Glaskärl
✓
: Rekommenderas
✓✗
Endast om de kan kokas eller är
ugnsfasta. Får inte vara lufttäta. Stick
hål med en gaffel om det behövs.
Kan användas till att bevara vätska och
förhindra stänk.
: Var försiktig
✗
: Farligt
Svenska - 18
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 18
12/18/2014 1:12:41 PM
felsökning
Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.
Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta
SAMSUNGS lokala tekniska servicecenter.
Ha följande information tillgänglig:
• Modell- och serienummer finns vanligtvis tryckta på ugnens baksida.
• Dina garantiuppgifter
• En tydlig beskrivning av problemet
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS eftermarknadsservice.
Ugnen startar inte när du trycker på startknappen.
• Är luckan helt stängd?
Maten har inte tillagats alls.
• Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på knappen?
• Är luckan stängd?
• Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts.
Maten har tillagats för mycket eller för lite.
• Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
• Valdes lämplig effektnivå?
Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning).
• Använde du ett kärl med metalldekor?
• Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
• Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?
Lampan fungerar inte.
• Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv.
Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de ut en
kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.
Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater.
• Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används.
Detta är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt bort
från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
• Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan teckenfönstret
återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och koppla
in den igen. Nollställ tiden.
tekniska specifikationer
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och
bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Modell
ME73A
Strömförsörjning
230 V - 50 Hz
Strömförbrukning
Mikrovågsugn
1150 W
Uteffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75S (31)
Kylmetod
Kylfläktsmotor
Mått (B x H x D)
Utsida
Ugnsutrymme
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volym
20 liter
Vikt
Netto
Ca 11,5 kg
04 FELSÖKNING OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Detta är normalt.
• Kondensation inuti ugnen.
• Luftflöde runt luckan och ytterhöljet
• Ljus reflekteras runt luckan och ytterhöljet
• Ånga strömmar ut från luckan eller ventilationsöppningarna
Svenska - 19
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 19
12/18/2014 1:12:41 PM
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-03794P-00
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_SV.indd 20
12/18/2014 1:12:41 PM
ME73A
Mikrobølgeovn
Brukerveiledning og guide til matlaging
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.
Vær oppmerksom på at Samsung-garantien IKKE dekker servicetelefoner
for å forklare drift av produktet, riktig eller feil installering eller utføring av
normal rengjøring eller vedlikehold
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 1
12/18/2014 11:52:41 AM
innhold
sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon.......................................................................... 2
BRUKE DENNE VEILEDNINGEN
Stekeovnsfunksjoner............................................................................11
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG-mikrobølgeovn.
I brukerveiledningen finner du mye verdifull informasjon om matlaging med
mikrobølgeovnen:
• Sikkerhetsforskrifter
• Passende tilbehør og kokekar
• Nyttige matlagingstips
• Matlagingstips
Ovn......................................................................................................11
Kontrollpanel.........................................................................................12
Tilbehør................................................................................................12
Bruk av ovnen........................................................................................13
Tilberedning/Oppvarming......................................................................13
Stille inn klokken...................................................................................13
Effektnivåer...........................................................................................14
FORKLARING AV SYMBOLER OG IKONER
Justere tilberedningstiden.....................................................................14
Stanse tilberedningen...........................................................................14
ADVARSEL
Stille inn strømsparingsmodus..............................................................14
Bruke funksjonen for øyeblikkelig oppvarming/tilberedning....................15
Innstillinger for øyeblikkelig oppvarming/tilberedning.............................15
Bruke funksjonen for automatisk hurtigtining.........................................16
Innstillinger for automatisk hurtigtining...................................................16
Tilberedning i flere trinn.........................................................................17
Veiledning for kokekar..........................................................................18
Feilsøking...............................................................................................19
Tekniske spesifikasjoner......................................................................19
OBS!
Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlige
personskader eller død.
Farer eller usikker bruk som kan føre til mindre
personskader eller skader på gjenstander.
Advarsel: Brannfare
Advarsel: Varm overflate
Advarsel: Strøm
Advarsel: Eksplosivt materiale
IKKE prøv dette.
Må IKKE røres.
Må IKKE demonteres.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk ut støpselet fra
kontakten.
Sørg for at maskinen er jordet
slik at du unngå støt.
Ta kontakt med
servicesenteret for hjelp.
Merk
Viktig
Norsk - 2
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 2
12/18/2014 11:52:43 AM
ADVARSEL (Kun mikrobølgefunksjon)
ADVARSEL: Hvis døren eller dørlåsene
er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den
har blitt reparert av en kyndig person.
ADVARSEL: Det er farlig for andre
enn kyndige personer å utføre service
eller reparasjoner der det er nødvendig
å fjerne et deksel som beskytter mot
mikrobølgeenergi.
Dette apparatet er kun beregnet for bruk
i husholdninger.
ADVARSEL: Barn må bare få lov til å
bruke ovnen alene etter at de har fått
tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan
stole på at barnet bruker ovnen på en
sikker måte og forstår faren ved feil bruk.
ADVARSEL: Dette apparatet kan brukes
av barn fra åtte år og oppover og av
personer med redusert fysisk, sensorisk
eller mental kapasitet, eller som mangler
erfaring og kunnskap, så fremt de holdes
under oppsyn eller er blitt instruert i trygg
bruk av apparatet og forstår farene som
er involvert. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold
som utføres av brukeren, skal ikke
utføres av barn med mindre de er over 8
år gamle og blir holdt tilsyn med.
Bruk bare redskaper som egner seg for
bruk i mikrobølgeovner.
Når matvarer varmes opp i plast- eller
papirbeholdere, må du holde øye med
ovnen på grunn av fare for antenning.
Mikrobølgeovnen er beregnet på å varme
opp mat og drikke. Tørking av mat eller
klær samt oppvarming av varmeputer,
tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende
kan føre til personskade, antenning eller
brann.
01 SIKKERHETSINFORMASJON
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG
REFERANSE.
Kontroller at disse sikkerhetstiltakene følges til
enhver tid.
Kontroller at følgende instruksjoner
etterfølges før du begynner å bruke ovnen.
Norsk - 3
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 3
12/18/2014 11:52:43 AM
Hvis du kommer ut røyk, slår du av
apparatet eller trekker ut kontakten og
holder døren lukket for å kvele eventuelle
flammer.
ADVARSEL: Oppvarming av drikke
i mikrobølgeovn kan føre til forsinket
overkoking. Du må derfor være forsiktig
når du håndterer beholderen.
ADVARSEL: Innholdet i tåteflasker
og glass med babymat skal røres
i eller ristes og temperaturen må
kontrolleres før maten spises for å unngå
forbrenninger.
Egg med skall på og hele hardkokte egg
må ikke varmes i mikrobølgeovn. De kan
eksplodere, også etter at oppvarmingen i
mikrobølgeovn er avsluttet.
Ovnen må rengjøres regelmessig og
eventuelle matrester må fjernes.
Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det
føre til at overflatene forfaller. Dette kan
få innvirkning på apparatets levetid og
kanskje føre til farlige situasjoner.
Apparatet er ikke ment å skulle
installeres i kjøretøyer, campingvogner,
bobiler og lignende.
Dette apparatet er ikke beregnet for
å brukes av personer (inkludert barn)
med svekkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller som mangler
relevant erfaring og kunnskap, med
mindre de er under oppsyn eller får
opplæring av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke
leker med apparatet.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes
ut av produsenten, serviceagenten eller
en annen kvalifisert person for å unngå
farer.
ADVARSEL: Mat og drikke må ikke
varmes opp i lukkede beholdere. Disse
kan eksplodere.
Apparatet skal ikke rengjøres med vann
under trykk.
Ovnen skal plasseres i riktig retning og
høyde for å garantere enkel tilgang til
ovnsrommet og ovnsbrytere.
Når du skal bruke ovnen for første gang,
bør den først brukes med vann i 10
minutter.
Norsk - 4
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 4
12/18/2014 11:52:43 AM
ADVARSEL
(Bare ovnsfunksjon) - Valgfritt
ADVARSEL: På grunn av de høye
temperaturene som genereres når
ovnen brukes i kombinasjonsmodus, må
barn som bruker ovnen, overvåkes av
voksne.
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å
berøre varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Deler som man kan
komme borti, kan bli varme under bruk.
Små barn må holdes unna.
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet
er slått av før du skifter lyspæren for å
unngå muligheten for elektrisk støt.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler
man kan komme borti, blir varme under
bruk.
Unngå å berøre varmeelementene. Barn
under 8 år må holdes unna med mindre
de er under kontinuerlig oppsyn.
Dette apparatet kan brukes av barn fra
åtte år og oppover og av personer med
redusert fysisk, sensorisk eller mental
kapasitet, eller som mangler erfaring
og kunnskap, så fremt de holdes under
oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk
av apparatet og forstår farene som
er involvert. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold
som kan utføres av brukeren, må ikke
utføres av barn uten oppsyn.
Ikke bruk sterke slipemidler eller
metallskrape til å rengjøre glasset i
ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten
blir skrapet opp slik at glasset knuses.
Temperaturen til tilgjengelige overflater
kan være høy når apparatet er i bruk.
01 SIKKERHETSINFORMASJON
Hvis ovnen lager en merkelig lyd, det
lukter brent eller kommer røyk, må du
koble fra strømkontakten øyeblikkelig og
kontakte nærmeste servicesenter.
Mikrobølgeovnen må plasseres i
nærheten av en stikkontakt.
Mikrobølgeovnen er bare ment å skulle
brukes på kjøkkenbenken, og må ikke
plasseres inni et skap.
Norsk - 5
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 5
12/18/2014 11:52:43 AM
Døren eller den ytre overflaten kan bli
varm når apparatet er i bruk.
Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Apparater er ikke ment å skulle opereres
ved hjelp av en ekstern timer eller et
separat fjernkontrollsystem.
Dette produktet tilhører ISM-utstyr i
gruppe 2 klasse B. Definisjonen for gruppe
2 som inneholder alt ISM-utstyr der
radiofrekvensenergi med vilje genereres
og/eller brukes i form av elektromagnetisk
stråling for behandling av materialer, og
EDM- og elektrosveiseutstyr.
Klasse B-utstyr er utstyr som passer til
bruk i husholdninger og i virksomheter som
er direkte koblet til et lavstrømsnettverk
som forsyner hus som brukes som
boligbygninger.
INSTALLERE MIKROBØLGEOVNEN
Plasser ovnen på en flat overflate 85 cm over
gulvet. Overflaten må være sterk nok til å bære
vekten av ovnen trygt.
20 cm
10 cm
1. Når du installerer ovnen, må du
over
bak
kontrollere at den får tilstrekkelig
ventilasjon. Det må minst være
10 cm
85 cm
10 cm fritt rom bak og på sidene fra gulvet på siden
av ovnen, og minst 20 cm fritt rom
over ovnen.
2. Fjern alt emballasjemateriale inne i ovnen.
3.Installer den roterende ringen og tallerkenen.
Kontroller at tallerkenen roterer fritt.
(Kun modeller med roterende tallerken)
4.Denne mikrobølgeovnen må plasseres i
nærheten av en stikkontakt.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut
av produsenten, serviceagenten eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer.
For din egen sikkerhet må du koble
ledningen til en 3-pinners, skikkelig jordet
vekselstrømkontakt.
Norsk - 6
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 6
12/18/2014 11:52:43 AM
RENGJØRE MIKROBØLGEOVNEN
Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres
regelmessig for å forhindre at det samler seg fett
og matpartikler:
• Overflatene på inn- og utsiden
• Dør og dørlister
• Roterende tallerken og ringer
(Kun modeller med roterende tallerken)
Pass ALLTID på at dørlistene er rene og at
døren kan lukkes ordentlig.
Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at
overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning
på apparatets levetid og kanskje føre til farlige
situasjoner.
1.Rengjør de ytre overflatene med en myk klut
og varmt såpevann. Skyll og tørk.
2.Fjern søl og flekker fra de innvendige
overflatene til ovnen med en klut med såpe.
Skyll og tørk.
3.Du løsner størknede matpartikler og fjerne
lukt ved å plassere en kopp med fortynnet
sitronsaft i ovnen og varme det i ti minutter på
maksimal effekt.
4.Vask den roterende tallerkenen ved behov. Den
kan vaskes i oppvaskmaskin.
IKKE søl vann i ventilene. Bruk ALDRI
slipemidler eller kjemiske løsninger. Vær
spesielt påpasselig når du rengjør dørlistene for
å sikre at ingen partikler:
• Samler seg
• Forhindrer at døren lukker seg ordentlig
Rengjør ovnsrommet i mikrobølgeovnen
rett etter hver bruk med en mild
vaskemiddeloppløsning, men la
mikrobølgeovnen kjøles ned før rengjøring for å
unngå skader.
01 SIKKERHETSINFORMASJON
Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller
fuktige omgivelser, for eksempel ved siden av
en vanlig ovn eller radiator. Spesifikasjonene
for strømforsyningen til ovnen må respekteres,
og eventuelle skjøteledninger som brukes, må
ha samme standard som strømledningen som
følger med ovnen. Tørk av innsiden av ovnen
og dørlåsene med en fuktig klut før du bruker
mikrobølgeovnen for første gang.
Norsk - 7
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 7
12/18/2014 11:52:43 AM
Ved rengjøring inni den øvre delen av
ovnsrommet vil det være praktisk å
snu varmeelementet nedover 45° og
rengjøre det. (Kun modeller med dreievarmer)
OPPBEVARE OG REPARERE
MIKROBØLGEOVNEN
Det bør tas noen enkle forholdsregler ved
oppbevaring eller reparasjon av mikrobølgeovnen.
Ovnen må ikke brukes hvis døren eller dørlåsene
er skadet:
• Ødelagte hengsler
• Skadede tetninger
• Misformet eller bøyd ovnsdeksel
Reparasjoner bør bare utføres av kvalifiserte
serviceteknikere for mikrobølgeovner.
Du må ALDRI ta av det ytre dekselet på ovnen.
Hvis det er feil på ovnen og den behøver
reparasjon, eller hvis du er i tvil om noe er galt:
• Trekk ut kontakten
• Kontakt nærmeste kundesenter
Sett ovnen på et tørt, støvfritt sted hvis du vil
sette den bort for en periode.
Årsak : Støv og damp kan ha negativ effekt på
delene i ovnen.
Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet for
kommersiell bruk.
Av sikkerhetsgrunner skal du ikke skifte
lyspæren selv. Ta kontakt med nærmeste
autoriserte Samsung-kundesenter for å avtale
at en kvalifisert tekniker skal skifte pæren.
ADVARSEL
Kun kvalifisert personell kan endre eller reparere
apparatet.
Ikke varm opp væske og annen mat i forseglede
beholdere for mikrobølgefunksjonen.
Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller
dampstrålespylere, av hensyn til din egen sikkerhet.
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en
varmekilde eller antennelig materiale. Ikke installer
dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted,
på et sted som er utsatt for direkte sollys og vann,
der det kan forekomme gasslekkasjer, eller på ujevn
grunn.
Dette apparatet må være skikkelig jordet i samsvar
med lokale og nasjonale retningslinjer.
Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller
vann fra strømkontakten og kontaktpunktene med
en tørr klut.
Ikke dra for hardt i strømledningen eller bøy den.
Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen.
I tilfelle det oppstår en gasslekkasje (som
propangass eller annen gass) må du lufte
øyeblikkelig og ikke ta på strømkontakten.
Norsk - 8
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 8
12/18/2014 11:52:45 AM
Ikke lagre brennbare materialer i ovnen. Utvis
forsiktighet når du varmer retter eller drikker som
inneholder alkohol. Alkoholdamp kan komme i
kontakt med et varmt område i ovnen.
Ikke berør strømledningen med våte hender.
Ikke slå av apparatet ved å dra ut strømledningen
mens en operasjon pågår.
ADVARSEL: Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer
kan føre til forsinket, hissig koking. Man bør derfor
være forsiktig ved håndtering av beholderen. Unngå
denne situasjonen ved å ALLTID la beholderen stå i
minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at
temperaturen kan jevnes ut. Rør under oppvarming,
om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming.
Hvis du brenner deg, følger du disse
FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE:
Ikke bruk for mye makt eller press på apparatet.
Ikke plasser ovnen over en skjør gjenstand som
f.eks. en vask eller en glassgjenstand.
Ikke bruk benzen, tynner, alkohol, damprenser eller
høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
Kontroller at strømspenning, frekvens og
strøm samsvarer med det som er nevnt i
produktspesifikasjonene.
• Senk det forbrente området ned i kaldt vann i
minst 10 minutter.
• Dekk med en ren, tørr forbinding.
• Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
Sett strømkontakten skikkelig i støpselet på veggen.
Ikke bruk en adapter med flere kontakter, en
skjøteledning eller en elektrisk omformer.
01 SIKKERHETSINFORMASJON
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker
den, da de kan skumpe borti døren eller sette fast
fingrene i døren.
Ikke stikk fingre eller fremmedelementer inn i
apparatet. Hvis fremmedelementer som vann
har kommet inn i apparatet, må du koble ut
strømkontakten og kontakte ditt nærmeste
servicesenter.
Ikke legg platen eller stativet i vann rett etter
matlaging, da det kan gjøre at platen eller stativet
knuses eller skades.
Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand.
Legg strømledningen mellom gjenstandene eller bak
ovnen.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, da
oljetemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan
føre til at den varme væsken plutselig koker over.
Ikke bruk en skadet strømkontakt, et skadet støpsel
eller et løst veggstøpsel. Hvis strømkontakten
eller strømledningen er skadet, kontakter du ditt
nærmeste servicesenter.
Ikke hell eller spray vann direkte på ovnen.
Ikke plasser gjenstander på ovnen, hverken inne i
ovnen eller på døren.
Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på
overflaten til ovnen.
Norsk - 9
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 9
12/18/2014 11:52:46 AM
Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Av
sikkerhetshensyn vil mikrobølgeovnen slå seg
av automatisk i 30 minutter. Vi anbefaler at du
plasserer et glass vann inne i ovnen for å absorbere
mikrobølgeenergi i tilfelle mikrobølgeovnen starter
utilsiktet.
OBS!
Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i
mikrobølgeovn. IKKE bruk metallbeholdere, servise
med gull- eller sølvdekor, grillspyd, gafler osv.
Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller
plastposer.
Årsak: Det kan oppstå elektrisk overslag eller gnister
som kan skade ovnen.
Installer ovnen i samsvar med kravene i denne
håndboken. (Se Installere mikrobølgeovnen.)
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til
kontakter i nærheten av ovnen.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller
klær.
Bruk kortere tid for små matporsjoner for å unngå å
overopphete og brenne maten.
FORHOLDSREGEL FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING
FOR MIKROBØLGEENERGI. (KUN MIKROBØLGEFUNKSJON)
Ikke senk strømkabelen eller strømkontakten ned i
vann, og hold strømledningen borte fra varme.
Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for
mikrobølgeenergi.
(a) Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren
åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i
hullene til sikkerhetssperrene.
(b) IKKE plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat
eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i ovnen. Hold dørene og
tetningslistene rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og
deretter med en myk, tørr klut.
(c) Hvis ovnen er ødelagt, må den ikke brukes før den har blitt reparert av en
kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av
produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at
det ikke er skade på:
(1) dør (bøyd)
(2) dørhengsler (ødelagte eller løse)
(3) dørforseglinger og tetningsflater
(d) Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte
serviceteknikere for mikrobølgeovner, og som har fått opplæring av
produsenten.
Egg med skall og hele hardkokte egg skal ikke
varmes i mikrobølgeovn da de kan eksplodere, til
og med etter mikrobølgeoppvarming. Ikke varm
opp lufttette eller vakuumforseglede flasker, krukker,
beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.
Ikke dekk til ventilasjonshullene med stoff eller papir.
De kan ta fyr når varm luft føres ut av ovnen. Ovnen
kan også overopphetes og slå seg av automatisk.
Den forblir avslått til den er avkjølt.
Bruk alltid grytekluter når du tar maten ut av ovnen
for å unngå utilsiktet forbrenning.
Rør rundt i væske halvveis i eller etter oppvarmingen
og la den stå i minst 20 sekunder for å unngå at den
koker over.
Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du
åpner døren slik at du ikke skåldes av varm luft eller
damp som kommer ut.
Norsk - 10
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 10
12/18/2014 11:52:47 AM
Samsung vil ta betalt for å bytte ut et tilbehør eller reparere en kosmetisk feil,
dersom skaden på enheten og/eller skaden på eller tap av tilbehøret er forårsaket av
kunden. Denne bestemmelsen gjelder følgende:
(a) Bulket, oppskrapt eller ødelagt dør, håndtak, ut-panel eller kontrollpanel.
(b) Ødelagt eller manglende brett, føringshjul, kobling eller ledningsrack.
stekeovnsfunksjoner
OVN
1
2
4
3
02 OVNSFUNKSJONER
• Bruk dette apparatet bare til dets tiltenkte formål som beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne
håndboken dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det
er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold
og bruk av apparatet.
• Siden disse følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan
egenskapene til din mikrobølgeovn variere noe fra de som beskrives i denne
håndboken slik at noen varselstegn ikke er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller
bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og
informasjon online på www.samsung.com.
• Denne mikrobølgeovnen skal brukes til å varme mat. Den er kun ment for bruk
i hjemmet. Ikke varm opp noen typer tekstiler eller puter fylt med korn, da dette
kan føre til forbrenninger og brann. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
skader som skyldes uriktig bruk av apparatet.
• Hvis ovnen ikke rengjøres, kan dette føre til at overflatene forfaller. Dette kan ha
en negativ innvirkning på apparatets levetid og muligens føre til farlige situasjoner.
5
6
7
8
9
10
1. DØR
6. ROTERENDE TALLERKEN
2. VENTILASJONSHULL
7. KOBLING
3. LYS
8. ROTERENDE RING
(Gjelder i land med avfallssortering)
4. SKJERM
9. HULL FOR SIKKERHETSSPERRER
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer
at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel)
ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å
hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending
ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
5. LÅSEHAKER
10.KONTROLLPANEL
KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET
(AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med
annet kommersielt avfall som skal kastes.
Norsk - 11
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 11
12/18/2014 11:52:47 AM
KONTROLLPANEL
TILBEHØR
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør som kan brukes
på mange forskjellige måter.
1. Roterende ring, skal plasseres midt i ovnen.
Hensikt: Tallerkenen plasseres på den roterende ringen.
1
2. Roterende tallerken, skal plasseres på den roterende
ringen slik at midten passer i koblingen.
Hensikt: Tallerkenen er stedet der maten blir tilberedt.
Den kan enkelt tas ut og rengjøres.
2
7
3
IKKE bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og tallerkenen.
4
8
9
5
6
10
11
1. SKJERM
2. VELGE FUNKSJONEN FOR
AUTOMATISK HURTIGTINING
3. AUTOMATISK OPPVARMING/
TILBEREDNING
4. KNAPP FOR MIKROBØLGEMODUS
5. TIDSINNSTILLINGSKNAPP
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 12
6. STOPP/AVBRYT-KNAPP
7. VALG AV VEKT
8. KLOKKEINNSTILLING
9. +30s-KNAPP
10.STARTKNAPP
11.ENERGISPARINGSKNAPP
Norsk - 12
12/18/2014 11:52:48 AM
bruk av ovnen
STILLE INN KLOKKEN
Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer opp mat.
Kontroller alltid innstillingene før du forlater ovnen.
Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.
Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke.
Når strømmen er tilkoblet, vises ":0", "88:88" eller "12:00" automatisk på skjermen.
Still inn riktig tid. Klokken kan ha enten 12- eller 24-timers visning.
Du må stille klokken:
• Første gang du installerer mikrobølgeovnen
• Etter et strømbrudd
1. Trykk på Effektnivåknappen.
Resultat: Indikatoren for 800 W (maksimal effekt) vises:
Velg riktig effektnivå ved å trykke flere ganger
på Effektnivåknappen til den viser ønsket
watt-effekt. Se tabellen med effektnivåer på
neste side.
Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- og vintertid.
03 OVNSBRUK
TILBEREDNING/OPPVARMING
1. For å vise tiden i...
2. Angi koketiden ved å trykke på knappene for 10 min, 1 min
og 10 s.
24-timers visning
12-timers visning
Trykk én eller to ganger på Klokkeknappen.
2. Angi timen med h-knappen og minuttene med minknappen.
3. Trykk på Startknappen.
Resultat: Ovnslyset blir tent og tallerkenen begynner å
rotere. Tilberedningen starter, og ovnen gir fra
seg fire pip når den er ferdig.
3. Når riktig klokkeslett vises, trykker du en gang til på
Klokkeknappen for å starte klokken.
Resultat: Tiden vises når du ikke bruker mikrobølgeovnen.
Slå aldri på mikrobølgeovnen når den er tom.
Norsk - 13
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 13
12/18/2014 11:52:48 AM
EFFEKTNIVÅER
STANSE TILBEREDNINGEN
Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor.
Du kan når som helst stanse tilberedningen for å kontrollere maten.
Effektnivå
Utsignal
HØYT
800 W
MIDDELS HØYT
600 W
MIDDELS
450 W
MIDDELS LAVT
300 W
TINING
180 W
LAVT
100 W
1. Hvis du vil stanse midlertidig.
Åpne døren.
Resultat: Tilberedningen stopper.
Når du vil fortsette kokingen, lukker du døren og
trykker en gang til på Stoppknappen.
2. Hvis du vil stoppe helt.
Trykk på Stoppknappen.
Resultat: Tilberedningen stopper.
Hvis du ønsker å annullere innstillingene, trykker
du en gang til på Stoppknappen.
Hvis du velger et høyere effektnivå må tilberedningstiden reduseres.
Hvis du velger et lavere effektnivå må tilberedningstiden økes.
Du kan avbryte alle innstillinger før du begynner tilberedningen ved ganske enkelt å
trykke på Stoppknappen.
JUSTERE TILBEREDNINGSTIDEN
STILLE INN STRØMSPARINGSMODUS
Du kan øke tilberedningstiden ved å trykke én gang på +30s-knappen for hvert
30. sekund som skal legges til.
Ovnen har en strømsparingsmodus. Denne funksjonen sparer elektrisitet når ovnen ikke
er i bruk. Normaltilstand er ventemodus og klokken vises når den ikke er i bruk.
1. Trykk én gang på +30s en gang for hvert 30. sekund som
skal legges til.
• Trykk på knappen Strømsparing.
Resultat: Skjerm av.
• For å fjerne strømsparingsmodus åpner du døren, og da
viser skjermen gjeldende klokkeslett. Ovnen er klar til bruk.
2. Trykk på Startknappen.
Automatisk energisparingsfunksjon
Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller bruker den
midlertidige stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken vises etter 25 minutter.
Ovnslampen slås av etter 5 minutter når døren er åpen.
Norsk - 14
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 14
12/18/2014 11:52:49 AM
INNSTILLINGER FOR ØYEBLIKKELIG OPPVARMING/
TILBEREDNING
Med funksjonen for øyeblikkelig oppvarming stilles tilberedningstiden inn automatisk.
Du kan justere antall porsjoner ved å trykke ønsket antall ganger på knappen for
øyeblikkelig oppvarming.
Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.
Følgende tabell viser forskjellige programmer for øyeblikkelig oppvarming/tilberedning,
mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
Trykk på den ønskede knappen for Øyeblikkelig oppvarming/
Tilberedning, så mange ganger du ønsker.
Resultat: Trykk på Startknappen for å starte
tilberedingen. Når den er ferdig, skjer følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger.
(en gang hvert minutt)
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Eksempel:Trykk en gang på Drikke-knappen for å varme
opp en kopp kaffe på nytt.
Se tabellen på neste side.
Mat/Knapp
Porsjonsstørrelse
Hviletid
Ferdigretter
300-350 g
400-450 g
3 min.
Plasser på en tallerken som tåler
mikrobølgeovn og dekk den med
plastfolie for mikrobølgeovn. Dette
programmet passer for måltider som
består av tre komponenter (f.eks.
kjøtt med saus, grønnsaker og enten
poteter, ris eller pasta).
Frosne
ferdigretter
300-350 g
400-450 g
4 min.
Kontroller om fatet til det frosne
måltidet kan brukes i mikrobølgeovn.
Perforer innpakningsfolien.
Plasser den frosne maten midt i ovnen.
Dette programmet passer for
frosne måltider som består av tre
komponenter (f.eks. kjøtt med saus,
grønnsaker og enten poteter, ris eller
pasta).
150 ml (1 kopp)
250 ml (1 krus)
1-2 min.
Hell det i en steintøykopp og varm opp
uten å dekke den til.
Sett koppen 150 ml eller kruset 250 ml
midt på den roterende tallerkenen.
Rør forsiktig før og etter hviletiden.
Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.
Drikke
(Kaffe, melk,
te, vann ved
romtemperatur)
Anbefalinger
03 OVNSBRUK
BRUKE FUNKSJONEN FOR ØYEBLIKKELIG
OPPVARMING/TILBEREDNING
Norsk - 15
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 15
12/18/2014 11:52:49 AM
BRUKE FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK
HURTIGTINING
INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK HURTIGTINING
Med den automatiske hurtigtiningsfunksjonen kan du tine kjøtt, fjærfe, fisk eller frukt/bær.
Tinetiden og effektnivået blir stilt inn automatisk. Du velger bare program og vekt.
Bruk bare kokekar som er sikre i mikrobølgeovn.
Først plasserer du den frosne maten midt på den roterende tallerkenen og lukker døren.
1. Trykk på knappen for Automatisk hurtigtining.
Resultat: Følgende indikator vises:
Trykk på knappen for Automatisk hurtigtining, én eller
flere ganger i henhold til typen mat som skal tines.
Se tabellen på neste side for mer informasjon.
2. Velg matens vekt ved å trykke på 100g-knappen.
Du kan angi maksimalt 1500 g.
3. Trykk på Startknappen.
Resultat:
 Tiningen begynner.
 Ovnen piper når den er halvveis i
tineprogrammet, for å minne deg på å
snu maten.
 Trykk en gang til på Startknappen for å
avslutte tiningen.
Følgende tabell viser forskjellige programmer for automatisk hurtigtining, mengder, hviletid
og relevante anbefalinger.
Fjern all emballasje før tining. Plasser kjøtt, fjærkre, fisk og frukt/bær på en
steingodstallerken.
Kode/Mat
Porsjon
Hviletid
Anbefalinger
1. Kjøtt
200-1500 g
20-90 min.
Skjerm kantene med aluminiumsfolie.
Vend kjøttet når ovnen piper.
Dette programmet passer for oksekjøtt, lam,
svin, steik, koteletter, kjøttdeig.
2. Fjærkre
200-1500 g
20-90 min.
Skjerm tuppene av ben og vinger med
aluminiumsfolie. Vend fjærfeet når ovnen
piper. Dette programmet passer både for hele
og oppdelte fugler.
3. Fisk
200-1500 g
20-80 min.
Skjerm halen på hele fisker med
aluminiumsfolie. Vend fisken når ovnen piper.
Dette programmet passer både for hel fisk
og fiskefiléter.
4. Frukt/Bær
100-600 g
5-20 min.
Spre frukten jevnt utover på et flatt glassfat.
Dette programmet passer for alle typer frukt.
Du kan også tine mat manuelt. Vil du gjøre dette, velger du mikrobølgefunksjon for
tilbereding/oppvarming med effektnivå på 180 W.
Se kapitlet som heter “Tilberedning/Oppvarming” på side 13 for mer informasjon.
Norsk - 16
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 16
12/18/2014 11:52:50 AM
TILBEREDNING I FLERE TRINN
Mikrobølgeovnen kan programmeres til å tilberede mat i opptil tre trinn.
Eksempel: Du ønsker å tine opp mat og tilberede den uten å måtte tilbakestille ovnen
etter hvert trinn. Da kan du tine opp og tilberede en fisk på 500 g i tre trinn:
7. Trykk på Startknappen.
Resultat: De tre modusene [tining og tilberedning (I, II)]
slås på deretter. I henhold til tinemodusen du
har valgt, kan ovnen pipe når den er halvveis
i tineprogrammet, for å minne deg om å snu
maten.
 Ovnen piper fire ganger når tilberedningen er
over.
Du kan angi mellom 2 og 3 trinn ved tilberedning i flere trinn.
Hvis du angir tre trinn, må tining være første trinn.
Ikke trykk på Startknappen før du har angitt det siste trinnet.
1. Trykk én eller flere ganger på knappen for
Automatisk hurtigtining.
03 OVNSBRUK
Tining
Tilbered I
Tilbered II
6. Angi koketiden ved å trykke påkrevd antall ganger
på knappene for 10 min, 1 min og 10 s (5 minutter i
eksemplet).
2. Angi vekten ved å dreie 100g-knappen riktig antall ganger
(eksemplet: til 500 g).
3. Trykk på Effektnivåknappen.
Mikrobølgemodusen (I) :
; Velg om nødvendig effekttrinn ved å trykke én eller flere
ganger på Effektnivåknappen (600 W i eksemplet).
4. Angi koketiden ved å trykke nødvendig antall ganger
på knappene for 10 min, 1 min og 10 s (4 minutter i
eksemplet).
5. Trykk på Effektnivåknappen.
Mikrobølgemodusen (II) :
; Velg om nødvendig effekttrinn ved å trykke én eller flere
ganger på Effektnivåknappen (450 W i eksemplet).
Norsk - 17
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 17
12/18/2014 11:52:50 AM
veiledning for kokekar
Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne penetrere
maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som brukes. Du må derfor
være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret er merket som sikkert for
mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg. Følgende tabell viser ulike typer
kokekar og angir om de kan brukes og hvordan de skal brukes i mikrobølgeovn.
Kokekar
Sikkert i
Kommentarer
mikrobølgeovn
Aluminiumsfolie
✓✗
Kokekar
Sikkert i
Kommentarer
mikrobølgeovn
Metall
• Fat
Kan føre til gnister eller brann.
• Klips til fryseposer
Kan brukes i små mengder for å beskytte
områder mot overkoking. Folien kan bøye
seg hvis den ligger for nær ovnsveggen
eller hvis det brukes for mye folie.
Bruneplate
Ikke forhåndsoppvarm i mer enn åtte
minutter.
Porselen og keramikk
Porselen, keramikk, glasert keramikk og
benporselen kan vanligvis brukes, hvis de
ikke har metalldekor.
Engangstallerkener i
polyesterpapp
Noe frossenmat er pakket på slike fat.
Papir
• Tallerkener, kopper,
servietter og matpapir
For kort tilberedningstid og oppvarming.
Også for å absorbere overflødig fuktighet.
• Resirkulert papir
Kan føre til gnister.
Plast
• Beholdere
Særlig varmebestandig termoplast. Noen
andre plasttyper kan misformes eller
misfarges ved høye temperaturer. Ikke
bruk melaminplast.
• Plastfolie
Kan brukes til å holde på fuktigheten. Må
ikke berøre maten. Vær forsiktig når du
fjerner folien. Det kan komme ut varm
damp.
Gatekjøkkenemballasje
• Polystyrenkopper og
-beholdere
Kan brukes til å varme opp mat i.
Overoppheting kan føre til at polystyren
smelter.
• Papirposer eller aviser
Kan ta fyr.
• Resirkulert papir eller
metalldekor
Kan føre til gnister.
• Fryseposer
✓✗
Vokset eller fettsikkert
papir
: Anbefales
Glasstøy
• Ovnsfaste serveringsfat
Kan brukes hvis de ikke har metalldekor.
• Fat av tynt glass
Kan brukes til å varme opp mat eller drikke
i. Skjørt glass kan knuse eller sprekke hvis
det varmes opp raskt.
• Glasskrukker
Må fjerne lokket. Passer bare til
oppvarming.
Bare hvis den tåler koking eller er
ovnssikker. Må ikke være lufttett. Perforer
med en gaffel, om nødvendig.
Kan brukes til å holde på fuktigheten og
hindre sprut.
✓✗
: Vær forsiktig
: Usikkert
Norsk - 18
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 18
12/18/2014 11:52:50 AM
feilsøking
Hvis du ikke klarer å løse problemet med hjelp av instruksjonene ovenfor, kan
du kontakte den lokale forhandleren eller SAMSUNGs kundeservicesenter.
Ha følgende informasjon for hånden:
Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den foreslåtte
løsningen.
• Modell og serienumre, vanligvis trykt på baksiden av ovnen
• Garantiinformasjon
• En klar beskrivelse av problemet
Ta så kontakt med den lokale forhandleren eller SAMSUNG kundesenter.
tekniske spesifikasjoner
Ovnen starter ikke når du trykker på knappen.
• Er døren ordentlig lukket?
Maten blir ikke kokt i det hele tatt.
• Har du stilt inn timeren riktig og/eller trykket på knappen?
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet strømnettet slik at en sikring har gått eller en bryter har blitt
aktivert?
Maten er enten for mye eller for lite kokt.
• Har du angitt riktig tilberedningstid for denne typen mat?
• Har du valgt riktig effekttrinn?
Det gnistrer og spraker inne i ovnen.
• Har du brukt et fat med metalldekor?
• Har du glemt en gaffel eller annet metallbestikk inne i ovnen?
• Ligger det aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?
Lyspæren virker ikke.
• Av sikkerhetsgrunner skal du ikke skifte lyspæren selv.
Ta kontakt med nærmeste autoriserte Samsung-kundesenter for å avtale at en
kvalifisert tekniker skal skifte pæren.
Ovnen skaper forstyrrelser på radio eller fjernsyn.
• Lette forstyrrelser kan oppleves på fjernsyn eller radio ved bruk av ovnen.
Dette er normalt. Du løser dette problemet ved å plassere ovnen borte fra
fjernsyn, radioer og antenner.
• Hvis interferens registreres av ovnens mikroprosessor, kan displayet nullstilles.
For å løse problemet kobler du fra strømkontakten og så setter du den inn på
nytt. Still inn klokken på nytt.
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både
designspesifikasjoner og disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.
Modell
ME73A
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølger
1150 W
Utgangseffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75S (31)
Kjølemetode
Kjøleviftemotor
Dimensjoner (B x H x D)
Utside
Ovnsrom
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volum
20 liter
Vekt
Netto
ca. 11,5 kg
04 FEILSØKING OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Dette er normalt.
• Kondens inne i ovnen.
• Luftstrøm rundt døren og det ytre dekselet.
• Lysreflekser rundt døren og det ytre dekselet.
• Damp som kommer ut rundt døren og ventilene.
Norsk - 19
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 19
12/18/2014 11:52:50 AM
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-03794P-00
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_NO.indd 20
12/18/2014 11:52:50 AM
ME73A
Mikroaaltouuni
Käyttöohje ja valmistusopas
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
Huomaathan, että Samsungin takuu EI kata laitteen käytön, asennuksen,
huollon tai puhdistuksen neuvontaa.
Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 1
12/17/2014 2:29:09 PM
sisällysluettelo
turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet................................................................................. 2
OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN
Uunin ominaisuudet..............................................................................11
Olet juuri hankkinut SAMSUNGin mikroaaltouunin.
Käyttöohjeessa on hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin
avulla:
• turvallisuusohjeet
• käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat
• hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä
• ruoanvalmistusvinkkejä.
Uuni......................................................................................................11
Käyttöpaneeli........................................................................................12
Lisätarvikkeet........................................................................................12
Uunin käyttäminen................................................................................13
Ruoanvalmistus/Lämmitys....................................................................13
Kellonajan asettaminen.........................................................................13
Tehot....................................................................................................14
KUVAKKEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
Valmistusajan muuttaminen..................................................................14
Valmistuksen keskeyttäminen...............................................................14
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa
lieviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Virransäästötilan asettaminen................................................................14
Nopean lämmitystoiminnon/valmistuksen käyttäminen..........................15
Nopean lämmityksen/valmistuksen asetukset.......................................15
Automaattisen pikasulatustoiminnon käyttäminen.................................16
Automaattisen pikasulatustoiminnon asetukset.....................................16
Monivaiheinen valmistus.......................................................................17
Valmistusastiaopas...............................................................................18
Ongelmatilanteet...................................................................................19
Tekniset tiedot.......................................................................................19
Varoitus: tulipalon vaara
Varoitus: kuuma pinta
Varoitus: sähkö
Varoitus: räjähtävä aine
ÄLÄ yritä tätä.
ÄLÄ koske.
ÄLÄ pura.
Noudata ohjeita tarkasti.
Irrota virtajohto
pistorasiasta.
Varmista, että laite on
maadoitettu, jotta et saisi
sähköiskua.
Pyydä ohjeita
huoltoliikkeestä.
Huom.
Tärkeää
Suomi – 2
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 2
12/17/2014 2:29:10 PM
VAROITUS: Anna lapsen käyttää uunia
ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos
hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos
hän pystyy käyttämään uunia turvallisesti
ja ymmärtää sen vääränlaiseen käyttöön
liittyvät vaarat.
VAROITUS: Tätä laitetta saavat käyttää
yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai
psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille
on annettu ohjeet laitteen turvalliseen
käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Alle 8-vuotiaiden lasten ei saa
antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen
tavalliseen ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä.
Isommat lapset saavat tehdä tällaisia
toimenpiteitä valvotusti.
Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön
soveltuvia keittiövälineitä.
Pidä uunia silmällä, kun lämmität ruokaa
muovi- tai paperiastiassa, sillä astia voi
syttyä palamaan.
VAROITUS (vain mikroaaltotoiminto)
VAROITUS: Jos luukku tai sen tiivisteet
ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää,
ennen kuin pätevä ammattilainen on
korjannut sen.
VAROITUS: Muut kuin pätevät
ammattilaiset eivät saa tehdä sellaisia
huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa
mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on
poistettava, sillä tämä on vaarallista.
Tämä laite on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
01 TURVALLISUUSOHJEET
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
Varmista, että näitä turvallisuusohjeita
noudatetaan aina.
Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun
käytät uunia.
Suomi – 3
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 3
12/17/2014 2:29:10 PM
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien
ja juomien lämmittämiseen. Ruokien
tai vaatteiden kuivaaminen sekä
lämpötyynyjen, tossujen, sienien
ja puhdistusliinojen ja vastaavien
lämmittäminen voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai tulipalon.
Jos havaitset savua, katkaise laitteesta
virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja
pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten
liekkien tukahduttamiseksi.
VAROITUS: Ole varovainen käsitellessäsi
juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen,
sillä neste saattaa kiehua viiveellä ja räiskyä
mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen.
VAROITUS: Palovammojen välttämiseksi
tuttipullot ja vauvanruokatölkit on
ravistettava tai niiden sisältöä on
hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila
on tarkastettava ennen tarjoilua.
Raakoja tai kokonaisia keitettyjä
kananmunia ei saa lämmittää
mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat
räjähtää jopa lämmityksen jälkeen.
Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja
ruoantähteet on poistettava.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen
pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi
lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa
vaaratilanteita.
Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi
ajoneuvoihin, asuntovaunuihin tai muihin
näiden kaltaisiin kulkuneuvoihin.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti
tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä
kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
Lasten ei tule antaa leikkiä laitteella.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee
vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa
huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella
teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin
välttyä.
VAROITUS: Nesteitä tai muita
ruokia ei tule lämmittää sinetöidyissä
säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.
Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
Suomi – 4
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 4
12/17/2014 2:29:10 PM
VAROITUS
(vain uunitoiminto) – valinnainen
VAROITUS: Jos laitetta käytetään
yhdistelmätilassa, lapset saavat käyttää
uunia vain aikuisten valvonnassa uunin
korkean lämpötilan vuoksi.
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä
oleviin vastuksiin ei saa koskea.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat
voivat kuumeta käytön aikana. Pienet
lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä
laitteesta.
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on
sammutettu, ennen kuin vaihdat sen
lampun, jotta et saisi sähköiskua.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat
osat kuumenevat käytön aikana.
Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea.
Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa
laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota
jatkuvasti.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos
käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten
ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman
valvontaa.
01 TURVALLISUUSOHJEET
Uuni tulee asettaa sellaiseen asentoon ja
sellaiselle korkeudelle, että sen sisätiloja ja
säätimiä on helppo käyttää.
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä
kertaa, lämmitä siinä vettä 10 minuuttia ja
käytä sitä vasta sen jälkeen.
Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen
käryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi
ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan keittiön työpöydällä tai
työtasolla eikä sitä saa asettaa kaapistoon.
Suomi – 5
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 5
12/17/2014 2:29:10 PM
Älä puhdista uunin luukun lasia
hankausaineilla tai terävillä metallilastoilla,
sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä
puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön
aikana.
Luukun ulkopinta voi kuumentua laitteen
ollessa käytössä.
Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukoohjausjärjestelmän kanssa.
Tämä on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISMlaite. Ryhmä 2 käsittää kaikki sellaiset ISMlaitteistot, jotka tarkoituksellisesti synnyttävät
tai käyttävät radiotaajuista energiaa
sähkömagneettisen säteilyn muodossa
jonkin aineen käsittelyyn, sekä EDM- ja
kaarihitsauslaitteet.
Luokan B laitteet soveltuvat käytettäviksi
kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty
suoraan asuinrakennusten sähkönjakelussa
käytettävään pienjänniteverkkoon.
MIKROAALTOUUNIN ASENTAMINEN
Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm
lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava riittävän
vahva, jotta se kestää uunin painon.
20 cm
10 cm
1.Kun asennat uunin paikoilleen,
yläpuolella takana
huolehdi sen riittävästä
ilmanvaihdosta ja jätä vähintään
85 cm
10 cm
sivulla
10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse lattiasta
ja sivuille sekä vähintään 20 cm
(8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
2.Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
3.Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen.
Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään
vapaasti. (Vain uunilautasen sisältävät mallit.)
4.Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee
vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa
huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla,
jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Virtajohto tulee turvallisuussyistä kytkeä
vaihtovirtaa käyttävään maadoitettuun
pistorasiaan.
Suomi – 6
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 6
12/17/2014 2:29:11 PM
MIKROAALTOUUNIN PUHDISTAMINEN
Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa
säännöllisesti, jotta rasva ja ruoantähteet eivät
pääsisi kertymään niihin:
• sisä- ja ulkopinnat
• luukku ja luukun tiivisteet
• uunilautanen ja pyöritysalusta.
(Vain uunilautasen sisältävät mallit.)
Varmista AINA, että luukun tiivisteet ovat
puhtaat ja että luukku sulkeutuu kunnolla.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta
saattaa vaurioitua ja tämä voi lyhentää laitteen
käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
1.Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja
lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.
2.Poista uunin sisäpinnoilla olevat roiskeet tai
tahrat saippuaveteen kostutetulla liinalla.
Huuhtele ja kuivaa.
3.Jos haluat poistaa kovettuneita ruoantähteitä
tai hajuja, laita kupillinen laimennettua
sitruunamehua uuniin ja käytä uunia
enimmäisteholla 10 minuuttia.
4.Pese konepesun kestävä uunilautanen
tarvittaessa.
ÄLÄ läikytä vettä ilmanvaihtoaukkoihin.
ÄLÄ MILLOINKAAN käytä hankausaineita
tai kemiallisia liuottimia. Noudata erityistä
huolellisuutta luukun tiivisteitä puhdistettaessa,
jotta vieraat aineet eivät
• kertyisi laitteeseen
• estäisi luukun sulkeutumista kunnolla.
Puhdista mikroaaltouunin sisäosat
välittömästi jokaisen käytön jälkeen laimealla
pesuaineliuoksella ja anna mikroaaltouunin
jäähtyä ennen sen puhdistamista vammojen
välttämiseksi.
01 TURVALLISUUSOHJEET
Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai
kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin
tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset
tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten
jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia
kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi
mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet
kostealla liinalla, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
Suomi – 7
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 7
12/17/2014 2:29:11 PM
Kun uunin sisäkattoa puhdistetaan,
on suositeltavaa kääntää vastusta
45 astetta alaspäin ja puhdistaa se.
(Vain kääntyvällä vastuksella varustetut mallit.)
MIKROAALTOUUNIN SÄILYTTÄMINEN
JA KORJAAMINEN
Mikroaaltouunin säilyttämisessä ja korjaamissa
tulee noudattaa muutamia yksinkertaisia
varotoimenpiteitä.
Uunia ei saa käyttää, jos luukku tai sen tiivisteet
ovat vaurioituneet eli jos
• sarana on rikki
• tiivisteet ovat huonot
• uunin ulkokuori on lommoutunut tai
vääntynyt.
Korjaukset tulee jättää mikroaaltouunien
korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön
tehtäväksi.
ÄLÄ MILLOINKAAN irrota uunin ulkokuorta.
Jos uuni on rikki ja tarvitsee huoltoa tai jos olet
epävarma sen kunnosta, toimi seuraavasti:
• Irrota laite pistorasiasta.
• Ota yhteyttä lähimpään merkkihuoltoon.
Jos haluat laittaa uunin tilapäiseen säilytykseen,
valitse tähän tarkoitukseen kuiva ja pölytön
paikka.
Syy: Pöly ja kosteus voivat vaurioittaa uunin
liikkuvia osia.
Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu
kaupalliseen käyttöön.
Lamppua ei tule turvallisuussyistä vaihtaa itse.
Ota yhteyttä lähimpään Samsungin
valtuuttamaan merkkihuoltoon, jotta pätevä
teknikko voisi vaihtaa lampun.
VAROITUS
Vain pätevän teknikon tulee antaa muunnella tai
korjata laitetta.
Älä lämmitä sinetöidyissä pakkauksissa olevia
nesteitä ja muita ruoka-aineita.
Turvallisuussyistä laitetta ei tule milloinkaan
puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
Älä asenna laitetta kaltevalle pinnalle, lämmittimien
tai herkästi syttyvien aineiden lähelle, kosteisiin,
öljyisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon,
veden lähelle tai sellaisiin paikkoihin, joissa voi
esiintyä kaasuvuotoja.
Laite on maadoitettava oikein paikallisten ja
kansallisten säädösten mukaisesti.
Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai
vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja
kosketuskohdista kuivaa liinaa käyttäen.
Suomi – 8
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 8
12/17/2014 2:29:12 PM
Älä vedä tai taivuta sähköjohtoa äläkä aseta sen
päälle mitään painavia esineitä.
Älä pidä uunin päällä, sisällä tai luukun edessä
mitään esineitä.
Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai
nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä
koske pistokkeeseen.
Älä ruiskuta uunin pinnalle mitään tulenarkoja aineita,
esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
Älä sammuta laitetta irrottamalla virtajohtoa silloin,
kun laite on käytössä.
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet
sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen tai
heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Älä laita sormiasi tai mitään laitteeseen
kuulumattomia aineita sen sisälle. Jos laitteen sisälle
on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta,
esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: Ole varovainen käsitellessäsi juomien
säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste
saattaa kiehua viiveellä ja räiskyä mikroaaltouunissa
lämmittämisen jälkeen. Tästä aiheutuvan vaaran voi
estää seuraavasti: anna ruokien ja juomien AINA
seistä ainakin 20 sekuntia uunin sammuttamisen
jälkeen, jotta lämpötila pääsisi tasaantumaan.
Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana
ja AINA lämmityksen jälkeen.
Jos poltat itsesi, noudata seuraavia
ENSIAPUOHJEITA:
Älä altista laitetta kovalle paineelle tai iskuille.
Älä pidä uunia minkään herkästi särkyvän esineen,
esimerkiksi lasiesineen tai astianpesualtaan päällä.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen bentseeniä,
ohentimia, alkoholia tai höyry- ja painepesureita.
Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta
vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia.
01 TURVALLISUUSOHJEET
Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole
erityisen varovainen, kun lämmität uunissa sellaisia
ruokia tai juomia, jotka sisältävät alkoholia, sillä
alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.
Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
• Kasta palanut alue kylmään veteen vähintään
10 minuutiksi.
• Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
• Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä
hoitoaineita.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä
jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.
Älä ripusta sähköjohtoa mihinkään metalliesineeseen
äläkä laita sitä esineiden väliin tai uunin taakse.
Älä laita levyä tai ritilää veteen heti ruoanlaiton jälkeen, sillä ne
voivat vaurioitua tai mennä rikki.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa
tai löysää pistorasiaa. Jos laitteen pistoke tai
virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä käytä mikroaaltouunia uppopaistamiseen, sillä ruokaöljyn
lämpötilaa ei ole mahdollista hallita. Tällöin kuuma neste
saattaa yhtäkkiä kiehua yli.
Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.
Suomi – 9
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 9
12/17/2014 2:29:14 PM
Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua
avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei pääsisi
polttamaan ihoasi.
HUOMIO
Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia
keittiövälineitä. ÄLÄ käytä metalliastioita, vartaita,
haarukoita tai sellaisia astioita, joissa on kulta- tai
hopeareunukset yms.
Poista paperi- ja muovipussien metalliset
kierresulkijat.
Syy: Tästä syntyvät valokaaret tai kipinät voivat
vaurioittaa uunia.
Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouuni
sammutetaan turvallisuussyistä automaattisesti
30 minuutin ajaksi. Suosittelemme pitämään uunissa
aina vesilasillista, jotta mikroaaltosäteily kohdistuisi
siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.
Asenna uuni tässä oppaassa annettujen
turvaväliohjeiden mukaisesti. (Ks. kohtaa
”Mikroaaltouunin asentaminen”.)
Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden
kuivaukseen.
Ole varovainen käyttäessäsi uunin lähellä sijaitsevia
pistorasioita.
Käytä lyhyempää lämmitysaikaa pienemmille ruokaannoksille, jottei ruoka ylikuumenisi tai palaisi.
Älä kasta virtajohtoa veteen äläkä kytke
sitä märkänä, ja pidä se kaukana kaikista
lämmönlähteistä.
Raakoja ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa
lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat
räjähtää vielä lämmityksen jälkeenkin. Myöskään
ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä,
säilytysastioita tai kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja
jne. ei tule lämmittää mikroaaltouunissa.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja liinoilla tai
papereilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa
sytyttää liinan tai paperin palamaan. Uuni voi myös
ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Tällöin
se pysyy sammutettuna niin kauan, kunnes se on
jäähtynyt riittävästi.
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista, jotta
et saisi palovammoja.
Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen
jälkeen, ja anna nesteiden seisoa lämmityksen
jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät kiehuisi
ja räiskyisi.
VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN
VÄLTTÄMISEKSI. (VAIN MIKROAALTOTOIMINTO.)
Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen
vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.
a) Älä milloinkaan yritä käyttää uunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta
uunin turvalukitusta (luukun salpoja) äläkä työnnä turvalukituskoloihin mitään
niihin kuulumatonta.
(b) ÄLÄ milloinkaan laita mitään uunin luukun ja uuniaukon väliin äläkä anna
ruoan ja puhdistusaineen jäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi luukun ja
sen tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi pinnat käytön jälkeen ensin kostealla ja
sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.
(c) ÄLÄ käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja
mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut teknikko on huoltanut sen. On
erityisen tärkeätä, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät
ole vaurioituneet:
(1) luukku (vääntynyt)
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet)
(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat.
(d) Uunin säätö ja huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien
korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.
Suomi – 10
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 10
12/17/2014 2:29:15 PM
Samsung veloittaa korjausmaksun lisätarvikkeiden vaihtamisesta ja kosmeettisten
vaurioiden korjaamisesta, jos laitteen tai lisätarvikkeen vauriot tai lisätarvikkeen
häviäminen johtuu asiakkaasta. Tämä ehto koskee seuraavia:
(a) Kolhiintunut, naarmuuntunut tai rikkoutunut luukku, ulkopaneeli tai
käyttöpaneeli.
(b) Rikkoutunut tai kadonnut uunipelti, ohjaintela, sovitin tai ritilä.
TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN
(ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
UUNI
1
2
4
3
02 UUNIN OMINAISUUDET
• Käytä laitetta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen,
johon laite on suunniteltu. Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät kata
kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä
järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.
• Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman mikroaaltouunisi
ominaisuudet saattavat poiketa oppaassa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät
välttämättä koske käyttämääsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.
samsung.com.
• Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan lämmittämiseen. Se on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön. Älä lämmitä uunissa mitään tekstiilituotteita tai jyvillä täytettyjä
tyynyjä, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Valmistaja ei ole
vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta
käytöstä.
• Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi lyhentää
laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
uunin ominaisuudet
5
6
7
8
9
1. LUUKKU
6. UUNILAUTANEN
2. ILMANVAIHTOAUKOT
7. SOVITIN
3. VALO
8. PYÖRITYSALUSTA
4. NÄYTTÖ
9. TURVALUKITUSKOLOT
5. LUUKUN SALVAT
10.KÄYTTÖPANEELI
10
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta
tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia)
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote
ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Suomi – 11
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 11
12/17/2014 2:29:15 PM
KÄYTTÖPANEELI
LISÄTARVIKKEET
Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä varusteita, joita
voidaan käyttää eri tavoin.
1.Pyöritysalusta, joka asetetaan uunin keskelle.
Tarkoitus:Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.
1
2.Uunilautanen, joka asetetaan pyöritysalustan päälle siten,
että sen keskiosa osuu sovittimeen.
Tarkoitus:Uunilautanen toimii pääasiallisena keittopintana,
joka voidaan poistaa puhdistamista varten
helposti.
2
7
3
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.
4
8
9
5
6
10
11
1. NÄYTTÖ
2. AUTOMAATTISEN
PIKASULATUSTOIMINNON VALINTA
3. AUTOMAATTISEN LÄMMITYS-/
VALMISTUSTOIMINNON VALINTA
4. MIKROAALTOTILAN PAINIKE
5. AJAN ASETUSPAINIKE
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 12
6. PYSÄYTYS- JA PERUUTUSPAINIKE
7. PAINON VALINTA
8. KELLON ASETUSPAINIKE
9. +30s-PAINIKE
10. KÄYNNISTYSPAINIKE
11. VIRRANSÄÄSTÖPAINIKE
Suomi – 12
12/17/2014 2:29:15 PM
uunin käyttäminen
KELLONAJAN ASETTAMINEN
Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai lämmittää.
Tarkista mikroaaltouunin asetukset aina, ennen kuin jätät uunin ilman valvontaa.
Aseta ruoka ensin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.
Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Kun laitteeseen kytketään virta, näyttöön
ilmestyy automaattisesti ”:0”, ”88:88” tai ”12:00”.
Aseta nykyinen kellonaika. Aika voidaan näyttää 12 tai 24 tunnin muodossa. Kellonaika
on asetettava
• mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä
• sähkökatkoksen jälkeen.
1. Paina Tehopainiketta.
Tulos:
Näyttöön ilmestyy 800 W (enimmäisteho).
Valitse haluamasi teho painamalla
Tehopainiketta, kunnes näyttöön ilmestyy
oikea wattilukema. Katso seuraavan sivun
tehotaulukkoa.
Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.
1. Jos haluat näyttää ajan...
24 tunnin muodossa
12 tunnin muodossa
Paina Kellopainiketta kerran tai kahdesti.
2. Aseta valmistusaika painamalla 10 min-, 1 min- ja
10 s-painikkeita.
3. Paina Käynnistä -painiketta.
Tulos:
Uunin valo syttyy ja uunilautanen alkaa pyöriä.
Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä
äänimerkkiä.
Älä milloinkaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.
03 UUNIN KÄYTTÄMINEN
RUOANVALMISTUS/LÄMMITYS
2. Aseta tunti h-painikkeella ja minuutit min-painikkeella.
3. Kun oikea aika on näkyvillä, käynnistä kello painamalla
Kellopainiketta.
Tulos:
Kellonaika näytetään aina, kun mikroaaltouunia
ei käytetä.
Suomi – 13
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 13
12/17/2014 2:29:16 PM
TEHOT
VALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN
Voit valita alla mainituista tehoista.
Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamiseksi.
Teho
Teho
SUURI TEHO
800 W
YLEMPI KESKITEHO
600 W
KESKITEHO
450 W
ALEMPI KESKITEHO
300 W
SULATUS
180 W
PIENI TEHO
100 W
1. Valmistuksen väliaikainen keskeyttäminen:
Avaa luukku.
Tulos:
Valmistus keskeytetään.
Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje luukku ja
paina Käynnistä -painiketta uudelleen.
2. Valmistuksen täydellinen keskeyttäminen:
Paina Pysäytä -painiketta.
Tulos:
Valmistus päättyy.
Jos haluat perua valmistusasetukset, paina
Pysäytä -painiketta uudelleen.
Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.
Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.
Voit perua minkä tahansa asetuksen ennen valmistuksen aloittamista painamalla
Pysäytä -painiketta.
VALMISTUSAJAN MUUTTAMINEN
VIRRANSÄÄSTÖTILAN ASETTAMINEN
Valmistusaikaa voidaan pidentää painamalla +30s -painiketta kerran jokaista lisättävää
30 sekuntia kohden.
Uunissa on virransäästötila. Se säästää sähköä silloin, kun uunia ei käytetä. Kun uunia ei
käytetä, se on valmiustilassa ja näyttää kellonajan.
1. Paina +30s -painiketta kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia
kohden.
2. Paina Käynnistä -painiketta.
• Paina Virransäästö-painiketta.
Tulos:
Näyttö otetaan pois käytöstä.
• Ota virransäästötila pois käytöstä avaamalla luukku. Näytölle
ilmestyy nykyinen aika. Uuni on käyttövalmis.
Automaattinen virransäästötoiminto
Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen asetusten tekeminen on kesken tai
kun laite on tilapäisesti pysäytetty, toiminto perutaan ja kello palautuu näkyviin
25 minuutin kuluttua. Uunin valo sammuu 5 minuutin kuluttua, jos luukku on auki.
Suomi – 14
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 14
12/17/2014 2:29:16 PM
NOPEAN LÄMMITYKSEN/VALMISTUKSEN
ASETUKSET
Nopeaa lämmitystoimintoa käytettäessä valmistusaika asetetaan automaattisesti.
Voit asettaa annosten määrän painamalla haluamaasi nopean lämmityksen painiketta niin
monta kertaa kuin on tarpeen.
Aseta ruoka ensin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.
Seuraavassa taulukossa kuvataan nopeat lämmitys- ja valmistusohjelmat ja annetaan
niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja suositukset.
Paina haluamaasi Nopean lämmityksen/Valmistuksen
painiketta niin monta kertaa kuin on tarpeen.
Tulos:
Aloita valmistus painamalla Käynnistä
-painiketta. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa 3 äänimerkkiä.
(Kerran minuutissa.)
3) Näyttöön ilmestyy jälleen nykyinen aika.
Esimerkki:Lämmitä kupillinen kahvia painamalla
Juomapainiketta kerran.
Katso seuraavan sivun taulukko.
Ruoka/Painike
Annoskoko
Seisotusaika
Suositukset
Valmisruoat
300-350 g
400-450 g
3 min
Aseta ruoka
keramiikkalautaselle ja peitä
se mikroaaltouunikäyttöön
soveltuvalla kelmulla. Tämä
ohjelma soveltuu kolmesta
osasta koostuville aterioille
(esim. lihaa kastikkeen ja
vihannesten tai lisukkeiden,
kuten perunan, riisin tai pastan
kera).
Pakastetut
valmisateriat
300-350 g
400-450 g
4 min
Ota pakastettu valmisateria
esiin ja tarkista, soveltuuko astia
mikroaaltouunissa käytettäväksi.
Lävistä valmisaterian kalvo.
Laita pakastettu valmisateria
uunilautasen keskelle. Tämä
ohjelma soveltuu kolmesta
osasta koostuvien pakastettujen
valmisaterioiden lämmitykseen
(esim. lihaa kastikkeen kera,
vihanneksia sekä lisukkeita,
kuten perunaa, riisiä tai pastaa).
150 ml (1 kuppi)
250 ml (1 muki)
1-2 min
Kaada keraamiseen kuppiin ja
kuumenna peittämättä.
Laita yksi kuppi 150 ml tai muki
250 ml uunilautasen keskelle.
Hämmennä huolellisesti ennen
seisotusta ja sen jälkeen.
Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.
Juomat
(huoneenlämpöinen
kahvi, maito, tee
tai vesi)
03 UUNIN KÄYTTÄMINEN
NOPEAN LÄMMITYSTOIMINNON/VALMISTUKSEN
KÄYTTÄMINEN
Suomi – 15
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 15
12/17/2014 2:29:16 PM
AUTOMAATTISEN PIKASULATUSTOIMINNON
KÄYTTÄMINEN
AUTOMAATTISEN PIKASULATUSTOIMINNON
ASETUKSET
Automaattisella pikasulatustoiminnolla voidaan sulattaa lihaa, linnunlihaa, kalaa ja
hedelmiä/marjoja.
Sulatusaika ja teho asetetaan automaattisesti. Sinun tarvitsee vain valita ohjelma ja paino.
Seuraavassa taulukossa kuvataan automaattiset pikasulatusohjelmat ja annetaan niihin
liittyvät määrät, seisotusajat ja suositukset.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista.
Laita liha, linnunliha, kala tai hedelmät/marjat keramiikkalautaselle.
Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettuja astioita.
Aseta pakastettu ruoka uunilautasen keskelle ja sulje luukku.
1. Paina Pikasulatus -painiketta.
Tulos:
Näyttöön ilmestyy seuraava viesti:
Paina Pikasulatus -painiketta kerran tai kahdesti riippuen
siitä, millaista ruokaa sulatat. Saat lisätietoja seuraavalla
sivulla olevasta taulukosta.
2. Valitse ruoan paino 100g -painikkeella.
Painoksi voidaan asettaa enintään 1500 g.
3. Paina Käynnistä -painiketta.
Tulos:
 Sulatus käynnistyy.
 Uuni muistuttaa ruoan kääntämisestä
antamalla äänimerkin sulatusajan
puolivälissä.
 Tee sulatus loppuun painamalla
Käynnistä -painiketta uudelleen.
Koodi/Ruoka
Annos
1. Liha
200-1500 g
20-90 min
Suojaa reunat alumiinifoliolla.
Käännä liha sen jälkeen, kun uuni
on antanut äänimerkin.
Tämä ohjelma soveltuu
käytettäväksi naudanlihan,
lampaanlihan, sianlihan, pihvien,
kyljysten ja jauhelihan kanssa.
2. Linnunliha
200-1500 g
20-90 min
Suojaa koivet ja siipien kärjet
alumiinifoliolla. Käännä linnunliha
sen jälkeen, kun uuni on antanut
äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu
käytettäväksi sekä kokonaisen että
paloitellun kanan kanssa.
3. Kala
200-1500 g
20-80 min
Suojaa kokonaisen kalan pyrstö
alumiinifoliolla. Käännä kala sen
jälkeen, kun uuni on antanut
äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu
käytettäväksi sekä kokonaisen
kalan että kalafileiden kanssa.
4. Hedelmät/Marjat
100-600 g
5-20 min
Levitä hedelmät tasaisesti litteälle
lasiastialle.
Tämä ohjelma soveltuu
kaikenlaisille hedelmille.
Voit sulattaa ruoan myös manuaalisesti. Jos haluat toimia näin, valitse
mikroaaltouunin ruoanvalmistus- ja lämmitystoiminto teholla 180 W.
Lisätietoja on sivun 13 kohdassa ”Ruoanvalmistus/Lämmitys”.
Seisotusaika
Suositukset
Suomi – 16
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 16
12/17/2014 2:29:17 PM
MONIVAIHEINEN VALMISTUS
Mikroaaltouuni voidaan ohjelmoida valmistamaan ruokaa kolmessa vaiheessa.
Esimerkki: H
aluat sulattaa ruoan ja valmistaa sen muuttamatta uunin asetuksia kunkin
vaiheen jälkeen.
Näin voit sulattaa ja valmistaa 500 g kalaa kolmessa vaiheessa:
7. Paina Käynnistä -painiketta.
Tulos:
Kolme tilaa [sulatus ja valmistus (I, II)]
valitaan. Valitsemastasi sulatustilasta riippuen
uuni saattaa antaa äänimerkin sulatusajan
puolivälissä, jotta muistaisit kääntää ruoan.
 Kun valmistus päättyy, uuni antaa neljä
äänimerkkiä.
Voit käyttää kahta tai kolmea vaihetta monivaiheisessa valmistuksessa.
Jos käytät kolmea vaihetta, ensimmäisen on oltava sulatus.
Älä paina Käynnistä -painiketta, ennen kuin olet asettanut viimeisen vaiheen.
1. Paina Pikasulatus -painiketta kerran tai useammin.
03 UUNIN KÄYTTÄMINEN
Sulatus
Valmistus I
Valmistus II
6. Aseta valmistusaika painamalla 10 min-, 1 min- ja
10 s -painikkeita riittävän monta kertaa (esimerkissämme
5 minuuttia).
2. Aseta paino painamalla 100g -painiketta riittävän monta
kertaa (esimerkissämme 500 g).
3. Paina Tehopainiketta.
Mikroaaltouunitila (I):
: Aseta tarvittaessa teho painamalla Tehopainiketta kerran
tai useammin (esimerkissämme 600 W).
4. Aseta valmistusaika painamalla 10 min-, 1 min- ja
10 s -painikkeita riittävän monta kertaa (esimerkissämme
4 minuuttia).
5. Paina Tehopainiketta.
Mikroaaltouunitila (II):
: Aseta tarvittaessa teho painamalla Tehopainiketta kerran
tai useammin (esimerkissämme 450 W).
Suomi – 17
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 17
12/17/2014 2:29:17 PM
valmistusastiaopas
Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan ilman,
että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä. Tästä syystä valmistusastiat
on valittava huolellisesti. Jos valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön soveltuvaksi, sinulla ei
ole syytä huoleen. Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja ilmoitetaan niiden
soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.
Valmistusastiat
Soveltuvuus
Kommentit
mikroaaltouunikäyttöön
Alumiinifolio
✓✗
Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan
ruokaa ylikypsymiseltä. Valokaaria voi esiintyä,
jos folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos
foliota käytetään liikaa.
Ruskistuslautanen
✓
Älä esilämmitä yli 8 minuuttia.
Posliini- ja saviastiat
✓
Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi ja luuposliini
soveltuvat yleensä mikroaaltouunissa
käytettäviksi, paitsi jos niissä on metallikoristeita.
Kertakäyttöiset
polyesteri-kartonkiastiat
✓
Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.
• Vaahtomuovikupit ja
-astiat
✓
Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen.
Ylikuumentuminen saattaa sulattaa
vaahtomuovin.
• Paperipussit tai
sanomalehti
✗
Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai
metallikoristelut
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaria.
• Uuni- ja pöytäkäyttöön
tarkoitetut astiat
✓
Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on
metallikoristeita.
• Hauraat lasiastiat
✓
Voidaan käyttää ruoan tai juomien
lämmitykseen. Ohut lasi saattaa särkyä tai
haljeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
• Lasitölkit
✓
Kansi on poistettava. Ainoastaan lämmitykseen.
Pikaruokien pakkaukset
Valmistusastiat
Soveltuvuus
Kommentit
mikroaaltouunikäyttöön
Metalli
• Astiat
✗
• Pakastepussien
kierresulkijat
✗
Paperi
• Lautaset, kupit,
lautasliinat ja
talouspaperi
✓
Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja
lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden
imemiseen.
• Uusiopaperi
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaria.
• Säilytysastiat
✓
Erityisesti, jos ne on valmistettu lämpömuovista.
Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai
muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa.
Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikelmu
✓
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana.
Ei saa osua ruokaan. Varo kuumaa höyryä
kelmua poistaessasi.
Muovi
• Pakastepussit
✓✗
Vahapaperi tai rasvan
kestävä paperi
Lasitavara
Voivat aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
✓
: Suositellaan
✓
✓✗
Vain kiehumisen ja uunikäytön kestävät
materiaalit. Ei saa olla ilmatiivis. Lävistä
tarvittaessa haarukalla.
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana ja
roiskumisen estämiseen.
: Noudata varovaisuutta
✗
: Vaarallinen
Suomi – 18
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 18
12/17/2014 2:29:17 PM
ongelmatilanteet
Jos ongelma ei ratkea yllä olevien neuvojen avulla, ota yhteyttä lähimpään
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Etsi seuraavat tiedot:
Jos laitteen käytössä esiintyy alla lueteltuja ongelmia, kokeile annettuja ratkaisuja.
• Malli- ja sarjanumerot, jotka on tavallisesti painettu uunin taakse.
• Takuutiedot.
• Selkeä kuvaus ongelmasta.
Ota tämän jälkeen yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Uuni ei käynnisty, vaikka painat painiketta.
• Onko luukku täysin kiinni?
tekniset tiedot
Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.
• Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai painanut painiketta?
• Onko luukku suljettu?
• Onko sähköpiiri ylikuormittunut ja sulake tästä syystä palanut tai
automaattisulake lauennut?
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot
ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Ruoka on ylikypsää tai raakaa.
• Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaisesti?
• Oliko teho valittu oikein?
Uunin sisällä kipinöi ja ritisee (siellä näkyy valokaari).
• Oletko käyttänyt jotakin metallikoristeltua astiaa?
• Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin sisälle?
• Onko alumiinifolio liian lähellä laitteen sisäseinämiä?
Lamppu ei toimi.
• Lamppua ei tule turvallisuussyistä vaihtaa itse. Ota yhteyttä lähimpään
Samsungin valtuuttamaan merkkihuoltoon, jotta pätevä teknikko voisi vaihtaa
lampun.
Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.
• Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin käytön
aikana. Tämä on normaalia. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin kauemmaksi
televisioista, radioista ja antenneista.
• Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua.
Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen takaisin
paikoilleen. Aseta kellonaika uudelleen.
Malli
ME73A
Virtalähde
230 V - 50 Hz
Virrankulutus
Mikroaalto
1150 W
Teho
100 / 800 W (IEC-705)
Käyttötaajuus
2450 MHz
Magnetroni
OM75S (31)
Jäähdytysmenetelmä
Tuulettimen moottori
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
Sisämitat
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Tilavuus
20 litraa
Paino
Netto
n. 11,5 kg
04 ONGELMATILANTEET JA TEKNISET TIEDOT
Tämä on normaalia.
• Kosteuden tiivistyminen uunin sisälle.
• Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
• Lievä lämmön hehkuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärille.
• Höyryn karkaaminen luukusta tai ilmanpoistoaukoista.
Suomi – 19
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 19
12/17/2014 2:29:17 PM
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-03794P-00
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_FI.indd 20
12/17/2014 2:29:18 PM
ME73A
Mikrobølgeovn
Brugervejledning og tilberedningsvejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Bemærk, at Samsung-garantien IKKE dækker serviceopkald til forklaring
af produktets betjening, rettelse af forkert installation eller udførelse af
almindelig rengøring eller vedligeholdelse.
Denne manual er trykt på 100 % genbrugspapir.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 1
12/18/2014 1:06:29 PM
indhold
sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer...................................................................... 2
BRUG AF DENNE INSTRUKTIONSBOG
Ovnens funktioner.................................................................................11
Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn.
Brugervejledningen indeholder nyttige oplysninger om tilberedning med din
mikrobølgeovn:
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
• Nyttige tilberedningstips
• Tilberedningstips
Ovn......................................................................................................11
Betjeningspanel....................................................................................12
Tilbehør................................................................................................12
Ovnbrug..................................................................................................13
Tilberedning/Opvarmning......................................................................13
Indstilling af klokkeslættet.....................................................................13
Effektniveauer.......................................................................................14
OVERSIGT OVER SYMBOLER OG IKONER
Justering af tilberedningstiden...............................................................14
Afbrydelse af tilberedningen..................................................................14
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre
alvorlig personskade eller tingsskade.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre
mindre personskade eller tingsskade.
Indstilling af energisparefunktionen........................................................14
Anvendelse af hurtigopvarmnings/tilberedningsfunktionen....................15
Indstillinger for hurtig opvarmning/tilberedning......................................15
Anvendelse af funktionen til automatisk hurtigoptøning.........................16
Indstillinger for automatisk hurtigoptøning.............................................16
Tilberedning i flere trin...........................................................................17
Vejledning i køkkenudstyr.....................................................................18
Problemløsning......................................................................................19
Tekniske specifikationer.......................................................................19
Advarsel, brandfare
Advarsel, varm overflade
Advarsel, elektricitet
Advarsel, eksplosive
materialer
Forsøg IKKE.
Rør IKKE.
Adskil IKKE.
Følg anvisningerne nøje.
Tag strømstikket ud af
stikkontakten.
Sørg for, at apparatet er
jordforbundet for at forhindre
elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at
få hjælp.
Bemærkning
Vigtigt
Dansk - 2
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 2
12/18/2014 1:06:31 PM
ADVARSEL
(kun mikrobølgeovnsfunktion)
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens
tætninger beskadiges, må ovnen ikke
betjenes, før den er blevet repareret af
en kompetent person.
ADVARSEL: Det er farligt for alle andre
end en kompetent person at udføre
service eller reparationer, der involverer
fjernelse af det dæksel, der beskytter dig
mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.
Dette apparat er kun beregnet til brug i
private husholdninger.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen
uden overvågning, når de har fået
passende anvisninger, så barnet kan
bruge ovnen på en sikker måde og forstå
faren ved forkert brug.
ADVARSEL: Apparatet kan anvendes
af børn på 8 år og derover og personer
med nedsatte fysiske, sanse- eller
mentale færdigheder eller manglende
erfaring og viden, hvis de har fået
oplæring eller instruktion vedrørende
sikker brug af apparatet og forstår,
hvilke farer det medfører. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse bør ikke udføres
af børn, medmindre de er mindst 8 år og
under opsyn.
Brug kun køkkenredskaber, der
er velegnede til anvendelse i
mikrobølgeovne.
Ved opvarmning af mad i plastic- eller
papiremballage skal du holde øje med
ovnen pga. muligheden for antændelse.
Mikrobølgeovnen er beregnet til
opvarmning af mad- og drikkevarer.
Tørring af fødevarer eller beklædning
og opvarmning af puder, hjemmesko,
svampe, fugtige klude og lignende
kan medføre risiko for personskade,
antændelse eller brand.
01 SIKKERHEDSINFORMATIONER
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR
DEM TIL FREMTIDIG BRUG.
Sørg for, a disse sikkerhedsanvisninger
overholdes til enhver tid.
Kontroller, at følgende anvisninger følges,
inden ovnen tages i brug.
Dansk - 3
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 3
12/18/2014 1:06:31 PM
Hvis der udsendes røg, skal du afbryde
for (fjerne stikket fra) apparatet og holde
døren lukket for at kvæle flammer.
ADVARSEL: Mikrobølgeopvarmning
af drikkevarer kan medføre forsinket
opkogning. Vær derfor omhyggelig, når
du håndterer beholderen.
ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og
glas med babymad skal altid omrøres
eller rystes, og temperaturen skal
kontrolleres inden indtagelse for at
undgå forbrændinger.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg
bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn,
da de kan eksplodere, også efter at
mikrobølgeopvarmningen er slut.
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og
alle madrester bør fjernes.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre
til nedbrydning af overfladen, hvilket kan
påvirke apparatet og muligvis føre til en
faresituationer.
Apparatet er ikke beregnet til installation
i vejkøretøjer, campingvogne og
tilsvarende køretøjer osv.
Dette apparat er ikke beregnet til
brug af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og
viden, med mindre de har fået oplæring
eller instruktion vedr. brug af apparatet
af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
Hvis strømkablet beskadiges, skal
det udskiftes af producenten, et
serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå risici.
ADVARSEL: Væsker og andre
madvarer må ikke opvarmes i forseglede
beholdere, da de kan eksplodere.
Apparatet må ikke rengøres med en
højtryksrenser.
Denne ovn bør placeres i passende
højde og retning, så der er let adgang til
ovnrum og kontrolområde.
Inden ovnen tages i brug for første gang,
skal ovnen betjenes med vand i 10
minutter og derefter tages i brug.
Dansk - 4
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 4
12/18/2014 1:06:31 PM
ADVARSEL
(kun ovnfunktion) - tilbehør
ADVARSEL: Når ovnen bruges til
kombinationstilberedning bør børn,
på grund af den varme der udvikles,
kun anvende ovnen under opsyn af en
voksen.
Under brug bliver apparatet varmt.
Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive
varme under brugen. Mindre børn bør
holdes på afstand.
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er
slukket, før du udskifter pæren, for at
undgå risikoen for elektrisk stød.
ADVARSEL: Apparatet og dets
tilgængelige dele bliver varme under
brug.
Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne. Børn på under 8 år
skal holdes på afstand, hvis de ikke er
under konstant overvågning.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år
og derover og personer med nedsatte
fysiske, sanse- eller mentale færdigheder
eller manglende erfaring og viden, hvis
de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende sikker brug af apparatet og
forstår, hvilke farer det medfører. Børn
må ikke lege med apparatet. Rengøring
og brugervedligeholdelse bør ikke
udføres af børn uden overvågning.
Brug ikke hårde, slibende
rengøringsmidler eller metalskrabere
til rengøring af glasset i ovndøren, da
disse kan ridse overfladen, og det kan
medføre, at glasset splintres.
01 SIKKERHEDSINFORMATIONER
Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en
brændt lugt, eller hvis der udsendes røg,
skal du straks tage strømstikket ud og
kontakte det nærmeste servicecenter.
Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er
adgang til stikket.
Mikrobølgeovnen er kun beregnet
til brug på et køkkenbord eller en
køkkenbordsplade, og mikrobølgeovnen
må ikke anbringes i et skab.
Dansk - 5
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 5
12/18/2014 1:06:31 PM
På de overflader, der er tilgængelige, kan
temperaturen være høj, når apparatet er
i brug.
Døren eller den ydre overflade kan blive
varm, når apparatet er i brug.
Hold apparatet og dets kabel uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
Apparatet er ikke beregnet til at blive
betjent ved hjælp af en ekstern timer eller
et separat fjernbetjeningssystem.
Dette produkt er gruppe 2, klasse ISMudstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter
alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk
udstyr, hvori der internt bevidst genereres
radiofrekvensenergi og/eller anvendes
i form af elektromagnetisk stråling til
behandling af materialer og EDM- og
lysbuesvejsningsudstyr.
Klasse B udstyr er udstyr velegnet til
anvendelse i private hjem og under
forhold ved direkte tilslutning til en
lavspændingsstrømforsyning, der forsyner
bygninger indeholdende private beboelser.
INSTALLATION AF DIN MIKROBØLGEOVN
Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm
fra gulvet. Overfladen skal være stærk nok til på
sikker vis at bære ovnens vægt.
20 cm
10 cm
1.Når du installerer ovnen, skal du
over
bag
sørge for tilstrækkelig ventilation
til ovnen ved et sørge for, der er
85 cm
10 cm
fra gulvet
ved siden
mindst 10 cm plads bagved og
ud til ovnens sider og mindst
20 cm plads ovenover ovnen.
2.Fjern al emballage inde i ovnen.
3.Installer rotationsringen og drejeskiven.
Kontroller, at drejeskiven roterer frit.
(Kun modeller med drejeskive)
4.Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er
adgang til stikket.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det
udskiftes af producenten, et serviceværksted
eller en tilsvarende kvalificeret person for at
undgå risici.
Af hensyn til din personlige sikkerhed
skal du slutte kablet til et korrekt jordet
vekselstrømsstik.
Dansk - 6
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 6
12/18/2014 1:06:31 PM
RENGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN
Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres
jævnligt for at undgå, at der samles fedt og
madrester:
• Indvendige og udvendige overflader
• Dør og dørtætninger
• Drejeskive og rotationsringe
(Kun drejeskivemodel)
Sørg ALTID for, at dørtætningerne er rene, og
at døren kan lukkes ordentligt.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til
nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke
apparatet og muligvis føre til en faresituationer.
1.Rengør de udvendige overflader med en blød
klud og varm sæbevand. Skyl og tør.
2.Fjern eventuelle stænk eller pletter på
indvendige overflader i ovnen med en
sæbeklud. Skyl og tør.
3.Hvis du skal løsne hårde madrester og fjerne
lugte, kan du anbringe en kop opløst citronsaft
i ovnen og opvarme denne i ti minutter ved
maksimal effekt.
4.Vask den opvaskemaskinesikre tallerken efter
behov.
SPILD IKKE vand i ventilationsåbningerne.
Brug ALDRIG slibemidler eller
opløsningsmidler. Vær især omhyggelig ved
rengøring af dørtætningerne, at der ikke er
nogen madrester:
• Der hobes op
• Forhindrer døren i at lukkes ordentligt
Rengør mikrobølgeovnens rum med en
mild sæbeopløsning umiddelbart efter hver
brug, men lad mikrobølgeovnen køle ned før
rengøringen for at undgå skader.
01 SIKKERHEDSINFORMATIONER
Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme
eller fugtige omgivelser, som f.eks. ud for
en almindelig ovn eller radiator. Ovnens
strømspecifikationer skal overholdes og et
eventuelt forlængerkabel skal være af samme
standard som det strømkabel, der følger
med ovnen. Tør det indvendige og dørens
tætning af med en fugtig klud, før du bruger
mikrobølgeovnen for første gang.
Dansk - 7
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 7
12/18/2014 1:06:31 PM
Ved rengøring af ovnrummets
øverste del er det nemmere, hvis
varmeelementet svinges 45° ned.
(Kun modeller med svingbart varmeelement)
OPBEVARING OG REPARATION AF DIN
MIKROBØLGEOVN
Overhold nogle få anvisninger ved opbevaring,
eller når mikrobølgeovnen skal serviceres.
Ovnen må ikke bruges, hvis døren eller
dørtætningerne er beskadiget:
• Ødelagt hængsel
• Forringede tætninger
• Forvredet eller bøjet ovnrum
Kun en kvalificeret tekniker med erfaring i
mikrobølgeovne må foretage reparation.
Tag ALDRIG det udvendige kabinet af ovnen.
Hvis ovnen er defekt og skal services, eller du
er i tvivl om dens tilstand, skal du:
• Fjern stikket fra stikkontakten
• Kontakt det nærmeste After Salesservicecenter
Hvis du vil sætte ovnen af vejen midlertidigt,
skal du vælge et tørt sted frit for støv.
Årsag: Støv og fugt kan påvirke de arbejdende
dele i ovnen.
Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til
kommerciel brug.
Pæren bør af hensyn til sikkerheden ikke
udskiftes personligt. Kontakt nærmeste
autoriserede Samsung-kundecenter for at få en
kvalificeret tekniker til at udskifte pæren.
ADVARSEL
Kun uddannede fagfolk må ændre eller reparere
apparatet.
Opvarm ikke varme væsker og andre fødevarer i
forseglede beholdere ved funktionen mikrobølgeovn.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge
højtryks- eller damprensere.
Installer ikke dette apparat i nærheden af et
varmeapparat, brandfarligt materiale, på et fugtigt,
fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for
direkte sollys og vand, eller hvor der kan sive gas
ud, på en ujævn overflade.
Dette apparat skal jordforbindes korrekt i
overensstemmelse med lokale og nationale
forskrifter.
Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer,
som f.eks. støv eller vand, fra strømstikterminalerne
og kontaktpunkterne med en tør klud.
Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøje det eller
placere tunge genstande på det.
I tilfælde af gasudsivning (f.eks. propangas, LP-gas
osv.) skal der straks ventileres, uden at strømstikket
berøres.
Dansk - 8
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 8
12/18/2014 1:06:33 PM
Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Pas
særligt på, når du opvarmer retter eller drikkevarer,
der indeholder alkohol, da alkoholdampe kan
komme i kontakt med en varm del af ovnen.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud,
mens ovnen er i brug.
ADVARSEL: Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer
kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor
omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at
undgå denne situation skal du ALTID lade det stå
og køle af i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er
slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør om
nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID
rundt efter opvarmningen.
Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af
skoldning:
Anvend ikke overdreven kraft på apparatet.
Anbring ikke ovnen over en skrøbelig genstand som
f.eks. en vask eller en glasgenstand.
Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damprenser eller
højtryksrenser til at rengøre apparatet.
Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke
stemmer overens med produktets specifikationer.
• Anbring det skoldede område i kold vand i
mindst 10 minutter.
• Tildæk det med et rent, tørt klæde.
• Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at
anvende en fordelerdåse, et forlængerkabel eller en
elektrisk transformator.
Undlad at hægte strømkablet på en metalgenstand
eller at sætte strømkablet ind mellem genstandene
eller bag ovnen.
01 SIKKERHEDSINFORMATIONER
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes,
da børnene kan støde ind i døren eller få fingrene i
klemme i den.
Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks.
vand, ind i apparatet, skal du ikke sætte fingre eller
fremmede stoffer ind, men tage strømstikket ud og
kontakte det nærmeste servicecenter.
Sæt ikke bakken eller risten i vandet umiddelbart efter
tilberedning, da dette kan medføre brud eller skade på
bakken eller risten.
Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget
strømkabel eller en løs stikkontakt. Når strømstikket
eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit
nærmeste servicecenter.
Brug ikke mikrobølgeovnen til friturestegning, da
olietemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan medføre
pludselig overkogning af flydende væske.
Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.
Anbring ingen genstande oven på ovnen, i den
indvendige del i eller på ovnens dør.
Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks.
insektmiddel på ovnens overflade.
Dansk - 9
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 9
12/18/2014 1:06:34 PM
Brug ikke mikrobølgeovnen i tom tilstand.
Mikroovnen slukkes automatisk i 30 minutter
af sikkerhedshensyn. Vi anbefaler, at der altid
står et glas vand inde i ovnen for at absorbere
mikrobølgeenergi, hvis mikrobølgeovnen startes
utilsigtet.
FORSIGTIG
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede
til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE
metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter,
kødpinde, gafler mv.
Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.
Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der
kan beskadige ovnen.
Installer ovnen i overensstemmelse med kravene i
denne vejledning.
(Se Installation af din mikrobølgeovn.)
Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.
Brug kortere tid til mindre mængder mad for at
undgå overophedet og brændt mad.
Nedsænk ikke strømstikket eller strømkablet i vand,
og hold strømkablet væk fra varme.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes
i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter
at mikrobølgeopvarmningen er slut. Og opvarm
ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede
flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater
mv.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller
papir. Der kan gå ild i dette, da der slipper varm
luft ud fra ovnen. Ovnen kan blive overophedet og
automatisk slukke. Den forbliver slukket, indtil den er
kølet tilstrækkeligt af.
Brug altid ovnhandsker, når du tager en tallerken ud
af ovnen, for at undgå forbrænding.
Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen
eller efter opvarmningen, og lad væsken stå i mindst
20 sekunder efter opvarmningen for at undgå
opkogning.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner
døren, for at undgå at blive skoldet ved varm luft
eller damp, der slipper ud.
Vær opmærksom, når du tilslutter andre elektriske
apparater tæt ved ovnen.
FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR
MIKROBØLGEENERGI. (KUN MIKROBØLGEOVNSFUNKTION)
Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig
mikrobølgeenergi.
(a) Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren
åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre
noget i sikkerhedslåsehullerne.
(b) Anbring IKKE genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke madeller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens
tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud
og derefter med en blød, tør klud.
(c) Betjen IKKE ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af
en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er
oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og
at følgende ikke beskadiges:
(1) dør (bøjet)
(2) dørhængsler (ødelagte eller løse)
(3) dørtætninger og tætningsoverflader
(d) Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret
servicetekniker med kendskab til mikrobølgeovne, og som er oplært af
producenten.
Dansk - 10
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 10
12/18/2014 1:06:35 PM
Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller reparation af
en kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden og/eller skade på eller bortkomst af
tilbehør skyldes kunden. Elementer i denne bestemmelse omfatter:
(a) En/et bulet, ridset eller ødelagt dør, håndtag, ydre panel eller
betjeningspanel.
(b) En/et ødelagt eller manglende bakke, styreriller, drev eller trådnet.
KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT
(ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
OVN
1
2
4
3
02 OVNENS FUNKTIONER
• Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne
brugervejledning. Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne
brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som
kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og
omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
• Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne
for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der
er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis
ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste
servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
• Denne mikrobølgeovn er beregnet til opvarmning af madvarer. Den er kun
beregnet til privat brug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med
korn, hvilket kunne forårsage forbrændinger og brand. Producenten kan ikke
gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug af apparatet.
• Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket
kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
ovnens funktioner
5
6
7
8
9
10
1. DØR
6. DREJESKIVE
2. VENTILATIONSHULLER
7. DREV
3. LYS
8. ROTATIONSRING
4. DISPLAY
9. SIKKERHEDSLÅSEHULLER
5. DØRHÆNGSLER
10.BETJENINGSPANEL
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige
virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra
andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med
henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 11
Dansk - 11
12/18/2014 1:06:35 PM
BETJENINGSPANEL
TILBEHØR
Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der kan bruges på
en lang række måder.
1.Rotationsring skal anbringes midt i ovnen.
Formål: Rotationsringen understøtter drejeskiven.
1
2.Drejeskive skal anbringes oven på rotationsringen med det
midterste monteret på drevet.
Formål: Drejeskiven fungerer som den primære flade ved
tilberedning. Den kan let tages ud og rengøres.
2
7
3
BETJEN ikke mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.
4
8
9
5
6
10
11
1. DISPLAY
2. VALG AF FUNKTIONEN AUTOMATISK
HURTIGOPTØNING
3. VALG AF AUTOMATISK
OPVARMNING/TILBEREDNING
4. KNAPPEN MIKROBØLGETILSTAND
5. KNAP TIL TIDSINDSTILLING
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 12
6. STOP/ANNULLER-KNAP
7. VALG AF VÆGT
8. INDSTILLING AF UR
9. KNAPPEN +30s
10. START-KNAP
11. ENERGISPAREKNAP
Dansk - 12
12/18/2014 1:06:36 PM
ovnbrug
INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTET
Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer mad.
Kontroller ALTID tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være uovervåget.
Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.
Mikrobølgeovnen har et indbygget ur.
Når der tændes for strømmen, vises “:0”, “88:88” eller “12:00” automatisk på displayet.
Indstil det aktuelle klokkeslæt.
Tiden kan vises med enten 12 timers eller 24 timers angivelse.
Du skal indstille uret:
• Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
• Efter et strømsvigt
1. Tryk på knappen Effektniveau.
Resultat: Der vises 800 W (maksimum tilberedningseffekt):
Vælg det korrekte effektniveau ved at trykke på
knappen Effektniveau igen, til den tilsvarende
effekt vises. Se effektniveautabellen på næste
side.
2. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knapperne
10 min, 1 min og 10 s.
03 OVNBRUG
TILBEREDNING/OPVARMNING
Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- eller normaltid.
1. For at vise tiden i...
24-timers visning
12-timers visning
Tryk på knappen Ur en eller to gange.
3. Tryk på knappen Start.
Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at
rotere. Tilberedningen starter, og når den er
færdig, bipper ovnen fire gange.
2. Indstil timen med knappen h og minutterne med knappen
min.
3. Når den rigtige tid vises, skal du trykke på knappen
Clock (Ur) igen for at starte uret.
Resultat: Klokkeslættet vises, når mikrobølgeovnen ikke
anvendes.
Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom.
Dansk - 13
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 13
12/18/2014 1:06:37 PM
EFFEKTNIVEAUER
AFBRYDELSE AF TILBEREDNINGEN
Du kan vælge blandt nedenstående effektniveauer.
Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.
Effektniveau
Output
HØJ
800 W
MIDDELHØJ
600 W
MIDDEL
450 W
MIDDELLAV
300 W
OPTØNING
180 W
LAV
100 W
1. Sådan stopper du midlertidigt.
Åbn lågen.
Resultat: Tilberedningen standser.
Genoptag tilberedningen ved at lukke døren og
trykke på Start igen.
2. For at stoppe helt.
Tryk på knappen Stop.
Resultat: Tilberedningen stopper.
Hvis du vil annullere indstillingen af
tilberedningstiden, skal du trykke på knappen
Stop igen.
Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.
Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.
JUSTERING AF TILBEREDNINGSTIDEN
Du kan forlænge tilberedningstiden ved at trykke på knappen +30s en gang for hver
30 sekunder, der skal tilføjes.
1. Tryk på knappen +30s én gang for hver 30 sekunder, der
skal tilføjes.
Du kan annullere enhver indstilling før start på tilberedning ved at trykke på knappen
Stop.
INDSTILLING AF ENERGISPAREFUNKTIONEN
Ovnen har en energisparefunktion. Med denne funktion spares på strømmen, når ovnen
ikke er i brug. Normal tilstand er standbytilstand og visning af uret, når den ikke er i brug.
• Tryk på knappen Energibesparelse.
Resultat: Display slukket.
• For at fjerne energisparefunktionen skal du åbne døren, og
displayet viser den aktuelle tid. Ovnen er klar til brug.
2. Tryk på knappen Start.
Funktionen til automatisk energibesparelse
Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller opererer med
midlertidigt stop, annulleres funktionen og klokkeslættet vil blive vist efter
25 minutter. Ovnlampen slukkes efter 5 minutter med åben dør.
Dansk - 14
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 14
12/18/2014 1:06:37 PM
ANVENDELSE AF HURTIGOPVARMNINGS/
TILBEREDNINGSFUNKTIONEN
Tryk på knappen Hurtig opvarmning/Tilberedning det
påkrævede antal gange.
Resultat: Tryk på knappen Start for at starte
tilberedningen. Når den er færdig:
1) Ovnen bipper fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange.
(én gang hvert minut)
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Eksempel:Tryk på knappen Drikkevarer én gang for at
opvarme én kop kaffe.
Se i tabellen på næste side.
Følgende tabel viser de forskellige hurtige opvarmnings/tilberedningsprogrammer,
mængder, hensætningstider og relevante anbefalinger.
Madvare/Knap
Portionsstørrelse
Hensætningstid
Færdigretter
300-350 g
400-450 g
3 min.
Anbring på en keramisk
plade, og tildæk med
mikrobølgefilm. Dette
program er velegnet til
måltider, der består af
3 dele (f.eks. kød med
sauce, grøntsager og en
sideanretning, som f.eks.
kartofler, ris eller pasta).
Frosne
færdigretter
300-350 g
400-450 g
4 min.
Tag den frosne færdigret,
og kontroller, om retten er
velegnet til mikrobølgeovn.
Gennembryd filmen over
færdigretten. Anbring den
frosne færdigret i midten.
Dette program er velegnet
til frosne færdigretter, der
består af tre dele (f.eks. kød
med sauce, grøntsager og
en sideanretning, som f.eks.
kartofler, ris eller pasta).
150 ml (1 kop)
250 ml (1 krus)
1-2 min.
Hæld i en keramisk kop, og
opvarm utildækket.
Anbring en kop (150 ml) eller
et krus (250 ml) på midten af
drejeskiven.
Rør omhyggeligt rundt før og
efter hensætningstiden.
Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.
Drikke
(Kaffe, mælk,
te, vand med
stuetemperatur)
Anbefalinger
03 OVNBRUG
Ved brug af dampfunktionen indstilles tilberedningstiden automatisk.
Du kan tilpasse portionsantallet ved at trykke på hurtigopvarmningsknappen det
påkrævede antal gange.
Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.
INDSTILLINGER FOR HURTIG OPVARMNING/TILBEREDNING
Dansk - 15
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 15
12/18/2014 1:06:37 PM
ANVENDELSE AF FUNKTIONEN TIL AUTOMATISK
HURTIGOPTØNING
INDSTILLINGER FOR AUTOMATISK HURTIGOPTØNING
Følgende tabel beskriver de forskellige automatiske hurtigoptøningsprogrammer,
mængder, hensætningstider og relevante anbefalinger.
Fjern al emballage før optøningen. Anbring kød, fjerkræ, fisk og frugt/bær på en tallerken.
Med den automatiske hurtigoptøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ, frugt/bær.
Optøningstiden og effektniveauet indstilles automatisk. Vælg blot program og vægt.
Brug kun tallerkener, der er mikrobølgesikre.
Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.
Kode/Mad
Portion
Hensætningstid
1. Kød
200-1500 g
20-90 min.
Dæk kanterne med alufolie.
Vend kødet, når ovnen bipper.
Dette program er velegnet til oksekød,
lammekød, svinekød, steaks, koteletter
og fars.
2. Fjerkræ
200-1500 g
20-90 min.
Dæk lår- og vingeender med alufolie.
Vend fjerkræet, når ovnen bipper.
Dette program er velegnet til hele
kyllinger samt kyllingedele.
3. Fisk
200-1500 g
20-80 min.
Dæk halen på den hele fisk med
alufolie. Vend fisken, når ovnen bipper.
Dette program er velegnet til hele fisk
samt fiskefileter.
4. Frugt/Bær
100-600 g
5-20 min.
Fordel frugter jævnt på et fladt glasfad.
Dette program er velegnet til alle typer
frugt.
1. Tryk på knappen Hurtigoptøning.
Resultat: Der vises følgende indikation:
Tryk én eller flere gange på knappen Hurtigoptøning i
overensstemmelse med den type madvarer, der skal optøs.
Se tabellen på næste side for flere detaljer.
2. Vælg madens vægt ved at trykke på knappen 100g.
Du kan indstille op til en maksimumvægt på 1500 g.
3. Tryk på knappen Start.
Resultat:
 Optøningen starter.
 Ovnen bipper halvvejs gennem
optøningen for at minde dig om at vende
maden.
 Tryk på knappen Start igen for at afslutte
optøningen.
Anbefalinger
Du kan også optø maden manuelt. Dette gøres ved at vælge funktionen
Tilberedning/opvarmning med et effektniveau på 180 W. Find flere oplysninger i
afsnittet “Tilberedning/Opvarmning” på side 13 for flere detaljer.
Dansk - 16
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 16
12/18/2014 1:06:38 PM
TILBEREDNING I FLERE TRIN
Din mikrobølgeovn kan programmeres til at tilberede mad i op til tre trin.
6. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knappen
10 min, 1 min og 10 s et passende antal gange (5 minutter
i eksemplet).
Eksempel: D
u vil optø fødevarer og tilberede disse, uden at det er nødvendigt at
nulstille ovnen efter hvert trin.
Du kan derfor optø og tilberede 500 g fisk i tre trin:
7. Tryk på knappen Start.
Resultat: De tre tilstande [optøning og tilberedning
(I, II)] vælges efter hinanden. I henhold til den
optøningstilstand, du har valgt, bipper ovnen
måske halvvejs gennem optøningen for at minde
dig om at vende madvarerne.
 Når tilberedningen er færdig, bipper ovnen
fire gange.
Du kan vælge mellem to og tre trin ved tilberedning i flere trin.
Hvis du vælger tre trin, skal det første trin være optøning.
Tryk ikke på knappen Start, før du har indstillet det sidste trin.
1. Tryk én eller flere gange på knappen Hurtigoptøning.
03 OVNBRUG
Optøning
Tilberedning I
Tilberedning II
2. Indstil vægten ved at trykke på knappen 100g det
nødvendige antal gange (500 g i eksemplet).
3. Tryk på knappen Effektniveau.
Mikroovnstilstanden (I):
; Indstil om nødvendigt effektniveauet ved igen at trykke
én eller flere gange på knappen Effektniveau (600 W i
eksemplet).
4. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knappen
10 min, 1 min og 10 s et passende antal gange
(4 minutter i eksemplet).
5. Tryk på knappen Effektniveau.
Mikroovnstilstanden (II):
; Indstil om nødvendigt effektniveauet ved igen at trykke
én eller flere gange på knappen Effektniveau (450 W i
eksemplet).
Dansk - 17
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 17
12/18/2014 1:06:38 PM
vejledning i køkkenudstyr
For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen, skal mikrobølgerne kunne trænge ind i
maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken. Vær derfor
omhyggelig med at vælge kogekar. Hvis kogekarret er mærket som mikrobølgesikkert,
er der ingen grund til bekymring. Følgende tabel indeholder de forskellige typer
kogekar og angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.
Kogekar
Mikrobølgesikker Kommentarer
Alufolie
✓✗
Kogekar
• Tallerkner
✗
• Clips med metaltråd til
lukning af fryseposer
✗
Papir
• Tallerkner, kopper,
servietter og
køkkenrulle
✓
Til korttidstilberedning og opvarmning.
Absorberer desuden overskydende
fugt.
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
• Beholdere
✓
Nogle frosne fødevarer indpakkes med
disse tallerkner.
Særligt ved varmebestandig termoplast.
Nogle andre plastarter kan slå sig
eller misfarves ved høje temperaturer.
Anvend ikke melaminplast.
• Klar madfolie
✓
Kan anvendes til at opvarme mad.
Overophedning kan få polystyren til at
smelte.
Kan anvendes til at holde på fugt. Må
ikke komme i berøring med maden.
Vær forsigtig ved aftagning af folie, da
der kan slippe varm damp ud.
• Fryseposer
✓✗
Kun hvis koge- eller ovnsikker. Må ikke
være lufttæt. Prik om nødvendigt med
en gaffel.
✓
Forvarm ikke længere end otte minutter.
• Genbrugspapir
Porcelæn og stentøj
✓
Porcelæn, potter, glaseret stentøj og
benporcelæn er normalt velegnet,
medmindre det er dekoreret med en
metalkant.
Plast
✓
Fastfoodemballage
• Kopper af polystyren
✓
Kan forårsage gnistdannelse eller
brand.
Kan anvendes i små mængder for at
beskytte områder mod overtilberedning.
Der kan forekomme gnistdannelse, hvis
folien er for tæt på ovnvæggen, eller
hvis der anvendes for meget folie.
Bruningstallerken
Engangstallerkener af
pap
Mikrobølgesikker Kommentarer
Metal
• Papirsposer eller aviser
✗
Kan antændes.
• Genbrugspapir eller
metalkanter
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
• Ildfaste fade
✓
Kan anvendes, medmindre det er
dekoreret med en metalkant.
• Fine glas
✓
Kan anvendes til at opvarme mad eller
drikke. Fint glas kan gå i stykker eller
knække ved pludselig opvarmning.
• Glasbeholdere
✓
Låget skal fjernes. Kun egnet til
opvarmning.
Voks- eller fedttæt papir
Glas
✓
: Anbefales
✓✗
✓
Kan anvendes til at holde på fugt og
forhindre stænk.
: Brug med varsomhed
✗
: Usikkert
Dansk - 18
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 18
12/18/2014 1:06:38 PM
problemløsning
Hvis ovenstående anvisninger ikke gør det muligt at løse problemet, kan du
kontakte dit lokale Samsung-servicecenter.
Hav venligst følgende informationer parat:
Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med en af de
foreslåede løsninger.
• Model- og serienummer. Disse findes normalt bag på ovnen
• Dine garantidetaljer
• En tydelig beskrivelse af problemet
Kontakt herefter din forhandler eller dit Samsung-servicecenter.
tekniske specifikationer
Ovnen starter ikke, når du trykker på knappen.
• Er døren fuldstændig lukket?
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter.
Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden
forudgående varsel.
Maden bliver slet ikke tilberedt.
• Har du indstillet timeren korrekt og/eller trykket på knappen?
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller fået
relæet til at slå fra?
Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.
• Anvendte du den korrekte tilberedningstid for denne type mad?
• Anvendte du det korrekte effektniveau?
Det gnistrer og knalder inde i oven (gnistdannelse).
• Har du brugt en tallerken med metalkanter?
• Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
• Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?
Pæren lyser ikke.
• Pæren bør af hensyn til sikkerheden ikke udskiftes personligt.
Kontakt nærmeste autoriserede Samsung-kundecenter for at få en kvalificeret
tekniker til at udskifte pæren.
Ovnen forårsager interferens med radioer eller tv-apparater.
• Der kan observeres noget støj på tv-apparater eller radioer, når ovnen betjenes.
Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tv-apparater, radioer og antenner for at
løse dette problem.
• Hvis støjen detekteres af ovnens mikroprocessor, nulstilles displayet muligvis.
For at løse dette problem: Fjern strømstikket, og tilslut det igen.
Indstil klokkeslættet igen.
Model
ME73A
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Strømforbrug
Mikrobølge
1150 W
Udgangseffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Afkølingsmetode
Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D)
Udvendig
Ovnrum
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volumen
20 liter
Vægt
Netto
Ca. 11,5 kg
04 PROBLEMLØSNING OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Dette er normalt.
• Kondens i ovnen.
• Luftstrømme rundt om døren og ydersider.
• Lys reflekteres rundt om døren og ydersider.
• Damp slipper ud fra døren eller ventilationshullerne.
Dansk - 19
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 19
12/18/2014 1:06:38 PM
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-03794P-00
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_DA.indd 20
12/18/2014 1:06:39 PM
ME73A
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 1
12/17/2014 10:40:53 AM
contents
safety information
Safety information................................................................................. 2
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
Oven features.........................................................................................11
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contains valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Oven.....................................................................................................11
Control panel........................................................................................12
Accessories..........................................................................................12
Oven use.................................................................................................13
Cooking/Reheating...............................................................................13
Setting the time....................................................................................13
Power levels.........................................................................................14
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
Adjusting the cooking time....................................................................14
Stopping the cooking............................................................................14
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Setting the energy save mode..............................................................14
Using the instant reheat/cook feature....................................................15
Instant reheat/cook settings..................................................................15
Using the auto rapid defrost feature......................................................16
Auto rapid defrost settings....................................................................16
Multistage cooking................................................................................17
Cookware guide....................................................................................18
Troubleshooting.....................................................................................19
Technical specifications.......................................................................19
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
English - 2
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 2
12/17/2014 10:40:54 AM
WARNING (Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals are
damaged, the oven must not be operated
until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave
energy.
This appliance is intended to be used in
household only.
WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the
child is able to use the oven in a safe way
and understands the hazards of improper
use.
WARNING: This appliance can be used by
children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made
by children unless they are aged from 8
years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plastic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignition.
01 SAFETY INFORMATION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
English - 3
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 3
12/17/2014 10:40:54 AM
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of food
or clothing and heating of warming pads,
slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be stirred
or shaken and the temperature checked
before consumption, in order to avoid
burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is not intended for installing
in road vehicles, caravans and similar
vehicles etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
WARNING: Liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode.
The appliance should not be cleaned with
a water jet.
English - 4
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 4
12/17/2014 10:40:54 AM
WARNING (Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is operated
in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision
due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become
hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
01 SAFETY INFORMATION
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven
should be operated with the water during
10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a
burning smell, or smoke is emitted, unplug
the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
English - 5
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 5
12/17/2014 10:40:54 AM
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass
since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated and/
or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc
welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable
for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low
voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
cm
10 cm
1.When you install your oven, make 20above
behind
sure there is adequate ventilation
for your oven by leaving at least
85 cm of
10 cm on
the side
10 cm (4 inches) of space behind the floor
and, on the sides of the oven and
20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned so
that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
For your personal safety, plug the cable into a
proper AC earthed socket.
English - 6
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 6
12/17/2014 10:40:55 AM
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent grease and
food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are clean
and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean condition
could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance
and possibly result in a hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the inside
surfaces of oven with a soapy cloth. Rinse and
dry.
3.To loosen hardened food particles and remove
smells, place a cup of diluted lemon juice in
the oven and heat for ten minutes at maximum
power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use
any abrasive products or chemical solvents.
Take particular care when cleaning the door
seals to ensure that no particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right after
each use with a mild detergent solution, but let
the microwave oven cool down before cleaning
in order to avoid injury.
01 SAFETY INFORMATION
Do not install the microwave oven in
hot or damp surroundings like next to a
traditional oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be of the
same standard as the power cable supplied
with the oven. Wipe the interior and the door
seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
English - 7
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 7
12/17/2014 10:40:55 AM
When cleaning the upper part inside
the cavity, it will be convenient to
turn heater downward by 45° and
clean it.
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken when
storing or having your microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door
seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair.
NEVER remove the outer casing from the
oven. If the oven is faulty and needs servicing
or you are in doubt about its condition:
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely affect
the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung
customer care centre to arrange for a qualified
engineer to replace the bulb.
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
English - 8
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 8
12/17/2014 10:40:56 AM
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
01 SAFETY INFORMATION
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord
or an electric transformer.
Do not put the tray or rack in water shortly after cooking
because it may cause breakage or damage of the tray or
rack.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not operate the microwave oven for deep fat frying
because the oil temperature cannot be controlled. This could
result in a sudden boil over the hot liquid.
Do not use a damaged power plug, damaged
power cord or loose wall socket. When the power
plug or power cord is damaged, contact your
nearest service centre.
English - 9
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 9
12/17/2014 10:40:57 AM
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances
stated in this manual. (See installing your microwave
oven.)
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or
paper. They may catch fire as hot air escapes from
the oven. The oven may also overheat and switch
itself off automatically, and will remain off until it
cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot
air or steam.
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY. (MICROWAVE FUNCTION ONLY)
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven
with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to
insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the
door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a
damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
English - 10
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 10
12/17/2014 10:40:58 AM
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was
caused by the customer. Items this stipulation covers include:
(a) A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.
(b) A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of
waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
OVEN
1
2
4
3
02 OVEN FEATURES
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when
installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find
help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled
with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be
held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible
result in a hazardous situation.
oven features
5
6
7
8
9
10
1.DOOR
6.TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7.COUPLER
3.LIGHT
8. ROLLER RING
4.DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10. CONTROL PANEL
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
English - 11
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 11
12/17/2014 10:40:59 AM
CONTROL PANEL
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
1
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the centre
fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for cleaning.
2
7
3
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
8
4
9
5
10
6
11
1. DISPLAY
6. STOP/CANCEL BUTTON
2. AUTO RAPID DEFROST FEATURE
SELECTION
7. WEIGHT SELECTION
3. AUTO REHEAT/COOK SELECTION
9. +30s BUTTON
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
8. CLOCK SETTING
10. START BUTTON
11. ENERGY SAVE BUTTON
English - 12
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 12
12/17/2014 10:40:59 AM
oven use
SETTING THE TIME
The following procedure explains how to cook or reheat food.
Always check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or
“12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 12-hour or 24-hour
notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
1. Press the Power Level button.
Result : The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level by pressing
the Power Level button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the
power level table on the next page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10
s buttons.
3. Press the Start button.
Result : The oven light comes on and the turntable starts
rotating. Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
03 OVEN USE
COOKING/REHEATING
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock button once or twice.
2. Set the hour with the h button and the minutes with the min
button.
3. When the right time is displayed, press the Clock button
again to start the clock.
Result : The time is displayed whenever you are not
using the microwave oven.
English - 13
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 13
12/17/2014 10:41:00 AM
POWER LEVELS
STOPPING THE COOKING
You can choose among the power levels below.
You can stop cooking at any time to check the food.
Power level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST
180 W
LOW
100 W
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result : Cooking stops. To resume cooking, close the
door and press Start again.
2. To stop completely;
Press the Stop button.
Result : The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press
the Stop button again.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30
seconds to be added.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing Stop button.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in
use. Normal condition is standby mode and show clock when not using.
• Press the Energy Save button.
Result : Display off.
• To remove energy save mode, open the door or press any
button. The oven is ready for use.
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
Auto energy saving function
2. Press the Start button.
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
English - 14
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 14
12/17/2014 10:41:00 AM
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically.
You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant Reheat button
the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
The following table presents the various Instant Reheat/Cook Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Serving size
Standing
time
Ready meals
300-350 g
400-450 g
3 min.
Put on a ceramic plate and cover it with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and side dish like potatoes,
rice or pasta).
Frozen ready
meals
300-350 g
400-450 g
4 min.
Take frozen ready meal and check if
dish is suitable for microwave. Pierce
film of ready meal. Put the frozen ready
meal in the centre. This programme
is suitable for frozen ready meals
consisting of 3 components (e.g. meat
with sauce, vegetables and a side dish
like potatoes, rice or pasta).
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
1-2 min.
Pour into a ceramic cup and reheat
uncovered.
Place cup (150 ml) or mug (250 ml) in
the centre of turntable.
Stir carefully before and after standing
time.
Use only recipients that are microwave-safe.
Drinks
(Coffee, milk, tea,
water with room
temperature)
Recommendations
03 OVEN USE
Press the Instant Reheat/Cook button which you want the
required number of times.
Result :Press Start button to start cooking. When it has
finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times.
(once every minute)
3) The current time is displayed again.
Example:Press the Drinks button once times to reheat
one cups of coffee. Refer to the table on the
next page.
Food/Button
English - 15
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 15
12/17/2014 10:41:00 AM
USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE
AUTO RAPID DEFROST SETTINGS
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme
and the weight.
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and
fruit/berry on a ceramic plate.
Use only dishes that are microwave-safe.
Code/Food
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rapid Defrost button.
Result : The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost button one or more times
according to the type of food to be defrosted. Refer to the
table on the next page for further details.
2. Select the food weight by pressing the 100 g button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food
over.
 Press Start button again to finish
defrosting.
Portion
Standing
time
Recommendations
1. Meat
200-1500 g
20-90 min.
Shield the edges with aluminium
foil. Turn the meat over, when the
oven beeps.
This programme is suitable for
beef, lamb, pork, steaks, chops,
minced meat.
2. Poultry
200-1500 g
20-90 min.
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry
over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken
portions.
3. Fish
200-1500 g
20-80 min.
Shield the tail of a whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
fishes as well as for fish fillets.
4. Fruit/Berry
100-600 g
5-20 min.
Spread fruits evenly into a flat
glass dish.
This programme is suitable for all
kind of fruits.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/
reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled
“Cooking/Reheating” on page 13 for further details.
English - 16
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 16
12/17/2014 10:41:01 AM
MULTISTAGE COOKING
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
Example: Y
ou wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after
each stage. You can thus defrost and cook a 500 g fish in three stages:
7. Press the Start button.
Result : The three modes [defrosting and cooking (I, II)]
are selected on after. According to the defrosting
mode that you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind you to turn
the food over.
 When cooking is over, the oven beeps four
times.
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost button once or more times.
03 OVEN USE
Defrosting
Cook I
Cook II
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10
s buttons the appropriate number of times (5 minutes in the
example).
2. Set the weight by pressing the 100 g button the appropriate
number of times (500 g in the example).
3. Press the Power Level button.
The microwave mode (I) :
; If necessary, set the power level by pressing the Power
Level button again one or more times (600 W in the
example).
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10
s buttons the appropiate number of times (4 minutes in the
example).
5. Press the Power Level button.
The microwave mode (II) :
; If necessary, set the power level by pressing the Power
Level button again one or more times (450 W in the
example).
English - 17
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 17
12/17/2014 10:41:01 AM
cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the
food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore
be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe,
you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and
indicates whether and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwave-safe
Aluminum foil
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close
to the oven wall or if too much foil is
used.
Cookware
Microwave-safe
Comments
Metal
• Dishes
✗
• Freezer bag twist ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
• Plates, cups, napkins
and kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Plastic
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the polystyrene
to melt.
• Freezer bags
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
Wax or grease-proof
paper
• Recycled paper or metal
trims
✗
May cause arcing.
• Oven-to-table ware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Fast-food packaging
✓
: Recommended
✓✗
✓
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Use caution
✗
: Unsafe
Glassware
English - 18
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 18
12/17/2014 10:41:01 AM
troubleshooting
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact
your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
The oven does not start when you press the button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker
to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please
contact nearest authorised Samsung customer care centre to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be
reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset
the time.
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
ME73A
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S (31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
11.5 kg approx
04 TROUBLESHOOTING & TECHNICAL SPECIFICATIONS
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
English - 19
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 19
12/17/2014 10:41:01 AM
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-03794P-00
ME73A-XEE_DE68-03794P-00_EN.indd 20
12/17/2014 10:41:01 AM