DW-SG97, DW-UG97 serien
DW-UG92 serien
DW-SG72, DW-UG72 serien
DW-UG62 serien
DW-SG52 serien
Opvaskemaskine
brugervejledning
Denne vejledning er trykt på 100% genbrugspapir.
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service kan du
registrere dit produkt på
www.samsung.com/register
DD68-00135C-03_DA.indd 1
2013-06-26
2:57:57
Funktioner i din nye samsung
opvaskemaskine
Din nye opvaskemaskine vil ændre dit syn på opvask af køkkentøj. Fra
dens specialiserede funktioner til dens energieffektivitet: Din nye Samsung
opvaskemaskine sikrer, at vask af dit køkkentøj bliver så nem og behagelig som
muligt.
1. Et slankt, digitalt touch-panel (DW-SG97 / DW-UG97)
Din nye Samsung opvaskemaskine leveres med et slankt betjeningspanel, der indeholder digitale
berøringssensorer for større brugervenlighed.
2. 3-lags filtreringssystem
Din nye Samsung opvaskemaskines 3-lags filtreringssystem filtrerer hver eneste rest af madvarer
fra dine tallerkener, kopper, bageredskaber og dit bestik. Det avancerede filtreringssystem
bortfiltrerer og opsamler omhyggeligt alle madrester, så du kan være sikker på, at dit service
kommer ud uden pletter.
Samsung opvaskemaskiner har de kraftigste filtreringssystemer i deres klasse.
3. Kondenserende tørreteknologi (DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG72, DW-UG62)
Din nye Samsung opvaskemaskine anvender den latente varmeenergi fra den sidste skyllecyklus
til tørring af indholdet. Dette sparer ikke blot energi. Det forhindrer også, at damp slipper ud af
opvaskemaskinen og skader dig og dine kære.
4. SDP-tørringsteknologi (DW-SG97 / DW-UG97, DW-UG92)
Din nye Samsung opvaskemaskine anvender SDP-teknologi (Super Desiccant Polymer) til at tørre
dit service efter den sidste skyllecyklus. Dette sparer ikke blot energi. Det forhindrer også, at damp
slipper ud af opvaskemaskinen og skader dig og dine kære.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om brug og vedligeholdelse af din nye Samsung
opvaskemaskine. Se i brugervejledningen for instruktioner om brug af betjeningspanelet og for tips om,
hvordan du får mest muligt ud af de nyeste funktioner og teknologier, der findes i dine nye opvaskemaskine.
Afsnittet “Programoversigt” indeholder i summeret form en tabel med de tilgængelige programmer, og
afsnittet “Problemløsning” indeholder informationer om at løse almindelige problemer.
2_ Funktioner i din nye samsung opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 2
2013-06-26
2:58:02
Sikkerhedsinstruktioner
Til lykke med din nye Samsung opvaskemaskine. Denne vejledning indeholder
vigtige informationer om installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Tag dig
tid til at læse vejledningen for at få fuldt udbytte af din opvaskemaskines mange
fordele og funktioner.
DET SKAL DU VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du er klar over, hvordan du sikkert og effektivt betjener de
omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat, og gem den et sikkert sted i nærheden af apparatet
til fremtidig brug. Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarsler og vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og
situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed,
når du installerer, vedligeholder og betjener opvaskemaskinen.
Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan de egenskaber, din opvaskemaskine
har, være lidt anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er
muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde
hjælp og informationer online på www.samsung.com.
VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Vigtige sikkerhedssymboler
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade og/eller tingsskade.
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre personskade og/eller tingsskade.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
For at mindske risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød eller personskade i forbindelse med
brug af din opvaskemaskine, skal du følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger:
Forsøg IKKE.
Adskil IKKE.
Rør IKKE.
Følg anvisningerne nøje.
Fjern strømstikket fra stikkontakten.
Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at få hjælp.
Bemærk
Disse advarselssymboler er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade.
Følg dem nøje.
Gem disse instruktioner et sikkert sted, og sørg for, at alle nye brugere er fortrolige med indholdet. Giv dem
videre til den næste ejer.
Sikkerhedsinstruktioner _3
DD68-00135C-03_DA.indd 3
2013-06-26
2:58:02
Sikkerhedsinstruktioner
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Dette apparat overholder gældende sikkerhedskrav. Men forkert anvendelse kan medføre personskade
og tingsskade.
For at undgå risikoen for uheld og skade på apparatet bedes du læse disse instruktioner omhyggeligt,
inden du bruger det første gang. De indeholder vigtige informationer om dets sikkerhed, brug og
vedligeholdelse.
FORSIGTIG
ADVARSEL
Som med alt udstyr, der bruger elektricitet og har bevægelige dele, så findes der potentielle farer. For
at betjene dette apparat sikkert skal du være fortrolig med dets betjening og være forsigtig, når du
bruger det.
Lad ikke børn (eller kæledyr) lege på eller i opvaskemaskinen. Lågen til opvaskemaskinen er svær at
åbne indefra, og børn kan komme slemt til skade, hvis de spærres inde.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
ADVARSEL
FORSIGTIG
Hvis strømstikket bliver beskadiget, skal det skiftes ud af fabrikanten eller serviceteknikeren eller en
lignende kvalificeret person for at undgå uheld.
Dette apparat skal anbringes, så der efter installationen er adgang til strømstikket, vandhanerne og
afløbsrørene.
INSTRUKTIONER OM WEEE-MÆRKET
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på
menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
4_ Sikkerhedsinstruktioner
DD68-00135C-03_DA.indd 4
2013-06-26
2:58:02
INSTRUKTIONER NÅR DU BRUGER OPVASKEMASKINEN
Denne opvaskemaskine er ikke designet til kommerciel anvendelse. Den er beregnet til brug i private
husholdninger og i tilsvarende arbejds- og beboelsesmiljøer, som f.eks.:
• Butikker
• Kontorer og udstillinger
og af beboere på etablissementer som f.eks.:
• Kollegier og gæstehytter.
Den må kun anvendes som et apparat til privat brug, som angivet i denne brugervejledning, til vask af
porcelæn og bestik fra private husholdninger.
Al anden brug understøttes ikke af producenten og kan være skadelig.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert brug eller betjening.
Brug ikke opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Eksplosionsfare.
ADVARSEL
ADVARSEL
Du må ikke inhalere eller indtage maskinopvaskemidler. Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og
ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i næsen, mund og svælg, hvis det indtages, eller
det kan forhindre vejrtrækning. Kontakt straks en læge, hvis opvaskemiddel er indtaget eller inhaleret.
Undgå at lade lågen være unødigt åben, da du kan falde over den.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
Sid ikke på, og læn dig ikke op ad den åbne låge. Dette kan få opvaskemaskinen til at tippe og blive
beskadiget, og du kan komme til skade.
Brug kun opvaske- og afspændingsmiddel, der er beregnet til private opvaskemaskiner. Brug ikke
opvaskemiddel til håndopvask.
Brug ikke stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.
FORSIGTIG
Fyld ikke beholderen til afspændingsmiddel med fast eller flydende opvaskemiddel. Dette kan medføre
alvorlig skade på beholderen.
FORSIGTIG
Fejlagtig påfyldning af fast eller flydende opvaskemiddel i saltbeholderen vil beskadige enheden til
blødgøring af vandet. Sørg for, at du har taget den rigtige pakke med opvaskesalt, inden du fylder
saltbeholderen.
Brug kun specielt groft, kornet opvaskesalt til reaktivering, da andre salttyper kan indeholde
uopløselige tilsætningsstoffer, der kan påvirke blødgøringsenhedens funktion.
FORSIGTIG
I et apparat med en bestikkurv (afhænger af modellen), vaskes og tørres bestik bedre, hvis det
placeres effektivt i kurven med håndtagene nedad. Men for at undgå at komme til skade skal du
anbringe knive og gafler mv. med håndtagene opad.
Plastgenstande, der ikke kan tåle at blive vasket i varmt vand, som f.eks. engangsbeholdere af plastic
eller plastbestik og -service, bør ikke vaskes op i opvaskemaskinen.
De høje temperaturer i opvaskemaskinen kan få dem til at smelte eller miste faconen.
På modeller med funktionen Udskudt start skal du sørge for, at sæbeskuffen er tør, før du kommer
opvaskemiddel i. Aftør om nødvendigt. Opvaskemidlet vil klumpe, hvis det kommer i en dampfyldt
sæbeskuffe og ikke kan opløses fuldstændigt.
ADVARSEL
Knive og andet husgeråd med skarpe spidser skal lægges i kurven med spidserne vendende nedad
eller anbringes vandret.
INSTRUKTIONER OM BESKYTTELSE AF DINE BØRN
ADVARSEL
Apparatet er ikke legetøj! For at undgå risiko for personskade skal du holde børn forsvarligt borte og
ikke tillade, at de leger i eller omkring opvaskemaskinen eller at bruge kontrollerne. De forstår ikke de
potentielle farer, de udsættes for. De skal altid være under opsyn, når du arbejder i køkkenet.
Der er også fare for, at legende børn kan lukke sig selv inde i opvaskemaskinen.
Sikkerhedsinstruktioner _5
DD68-00135C-03_DA.indd 5
2013-06-26
2:58:03
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
ADVARSEL
ADVARSEL
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige
eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion
vedr. sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
Ældre børn må kun anvende opvaskemaskinen, når dens betjening er forklaret tydeligt til dem, og når
de er i stand til sikkert at genkende farerne ved misbrug.
HOLD BØRN BORTE FRA OPVASKEMIDLER! Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og
ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i munden, næsen og svælget, hvis det indtages,
eller det kan forhindre vejrtrækning.
Hold børn borte fra opvaskemaskinen, når lågen er åben.
Der kan stadig være rester af opvaskemiddel i kammeret.
Kontakt straks en læge, hvis dit barn indtager eller inhalerer opvaskemiddel.
INSTRUKTIONER OM INSTALLATION AF OPVASKEMASKINEN
ADVARSEL
FORSIGTIG
ADVARSEL
ADVARSEL
Inden opsætning af apparatet skal du kontrollere det for eksterne, synlige skader. Du må under ingen
omstændigheder bruge et beskadiget apparat. Et beskadiget apparat kan være farligt.
Opvaskemaskinen må kun sluttes til el-forsyningen vha. et velegnet stik med afbryder. Der skal være
nem adgang til det elektriske skik, når opvaskemaskinen er monteret, så den når som helst nemt kan
kobles fra el-forsyningen. (Se afsnittet “Kontrol med tilbehøret” på side 11)
Der må ikke nære elektriske stik bag ved opvaskemaskinen. Der er fare for overophedning og
brandrisiko, hvis opvaskemaskinen bliver skubbet op mod et stik.
Opvaskemaskinen må ikke installeres under en komfurplade. De høje, strålende temperaturer, der
nogle gange genereres af en komfurplade, kan beskadige opvaskemaskinen. Af samme årsag
må den ikke installeres ved siden af åben ild eller andre apparater, der afgiver varme, som f.eks.
varmeapparater o.l.
Slut ikke opvaskemaskinen til el-forsyningen, før den er installeret komplet, og alle justeringer af lågens
fjedre er blevet udført.
FORSIGTIG
Inden tilslutning af apparatet: Kontroller, at tilslutningsdataene på typeskiltet (spænding og
strømforbrug) svarer til el-forsyningens data. Er du i tvivl, skal du kontakte en autoriseret el-installatør.
Dette apparats elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er sammenhæng mellem det og et
effektivt jordtilslutningssystem. Det er vigtigst, at de grundlæggende sikkerhedskrav er opfyldt og
regelmæssigt afprøves, og er der tvivl, skal det elektriske system i huset kontrolleres af en autoriseret
el-installatør.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for konsekvenserne af et utilstrækkeligt jordforbindelsessystem
(f.eks. elektrisk stød).
FORSIGTIG
Slut ikke apparatet til el-forsyningen med en fordelerdåse eller et forlængerkabel. Disse garanterer ikke
apparatets nødvendige sikkerhed (f.eks. fare for overophedning).
Apparatet må kun installeres i mobile installationer, som f.eks. skibe, hvis en autoriseret el-installatør
har udført en risikovurdering af installationen.
FORSIGTIG
Plastindkapslingen af vandtilslutningen indeholder en elektrisk komponent. Indkapslingen må ikke
nedsænkes i vand.
Der er elektriske ledninger i Aqua-Stoppets slange. Afkort aldrig vandtilførselsslangen, heller ikke hvis
den er for lang.
Installation, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres relevante, kvalificerede og kompetente
personer i nøje overensstemmelse med nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser. Reparationer og
andet arbejde, der udføres af ikke-kvalificerede personer, kan være farlige. Producenten kan ikke gøres
ansvarlig for ikke-autoriseret arbejde.
6_ Sikkerhedsinstruktioner
DD68-00135C-03_DA.indd 6
2013-06-26
2:58:03
FORSIGTIG
ADVARSEL
Det integrerede vandtætningssystem tilbyder beskyttelse mod vandskade, hvis følgende betingelser er
overholdt:
• Opvaskemaskinen er installeret korrekt og er i lod.
• Opvaskemaskinen er vedligeholdt korrekt og dele bliver udskiftes, når det kan ses, at dette er
nødvendigt.
• Stophanen bliver lukket, når apparatet ikke anvendes i en længere periode (f.eks. i ferier).
• Vandtætningssystem fungerer også, selvom apparatet er slukket. Men apparatet skal være sluttet
til el-forsyningen.
Et beskadiget apparat kan være farligt. Hvis opvaskemaskinen bliver beskadiget, så sluk for den ved
kontakten, og kontakt din forhandler eller serviceafdelingen.
Uautoriserede reparationer kan medføre uforudsete farer for brugeren. Dette kan producenten ikke
gøres ansvarlig for. Reparationer må kun udføres af en godkendt servicetekniker.
Fejlagtige komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Apparatets sikkerhed kan kun
garanteres, når sådanne dele monteres.
Kobl altid opvaskemaskinen fra el-forsyningen ved vedligeholdelsesarbejde (sluk på stikkontakten, og
tag stikket ud).
FORSIGTIG
Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specialkabel, der kan leveres fra
producenten. Af sikkerhedsmæssige årsager må dette kun monteres af serviceafdelingen eller af en
autoriseret servicetekniker.
ADVARSEL
I lande med områder, der hjemsøges af kakerlakker eller andre skadedyr, skal du være særlig
opmærksom på hele tiden at holde apparatet og omgivelserne helt rene. Enhver skade, der skyldes
kakerlakker eller andre skadedyr, er ikke dækket af garantien.
FORSIGTIG
I tilfælde af fejl eller rengøring er apparatet kun helt isoleret fra el-forsyningen, når:
• det slukkes på stikkontakten, og stikket tages ud, eller
• der slukkes for det på hovedafbryderen, eller
• hovedsikringen er frakoblet, eller
• den udtagelige sikring er fjernet (i lande hvor dette er muligt).
Forsøg ikke at foretage nogen ændring af apparatet, med mindre dette er godkendt af producenten.
FORSIGTIG
Åbn aldrig apparatets kabinet.
At arbejde med elektriske forbindelser eller komponenter og mekaniske dele er særdeles farligt og kan
medføre driftsfejl eller elektrisk stød.
Så længe apparatet er dækket af garantien, må reparationer kun udføres af en servicetekniker, der er
godkendt af producenten. Ellers gælder garantien ikke.
FORSIGTIG
Ved installation af produktet skal du sørge for, at der er plads øverst, til venstre for, til højre for og
bagved produktet for at sikre korrekt ventilation.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads mellem produktet og afløbet, kan det beskadige afløbet, eller der
kan gro skimmel.
Sørg for, at opvaskemaskinens indstilling for hårdhedsgrad passer med dit område. (Se afsnittet
”Indstilling af vandets hårdhedsgrad” på side 13)
Sikkerhedsinstruktioner _7
DD68-00135C-03_DA.indd 7
2013-06-26
2:58:04
Indhold
OPSÆTNING AF DIN
OPVASKEMASKINE
9
9
Kontrol af delene og betjeningspanelet
11
Overholdelse af installationskravene
PROBLEMLØSNING OG
INFORMATIONSKODER
Kontroller disse punkter, hvis din
vaskemaskine...
30
Informationskoder
INDEN DU BRUGER PRODUKTET
FØRSTE GANG
13
13
Brug af systemet til blødgøring af vandet
14
Brug af funktionen Lyd til/fra
14
Brug af opvaskesalt
15
Brug af afspændingsmiddel
Retningslinjer for opvask
16
Brug af kurvene
20
Brug af opvaskemiddel
PROGRAMOVERSIGT
31
Programoversigt
31
TILLÆG
FYLDNING AF DIN
OPVASKEMASKINE
16
28
28
16
32
32
Bortskaffelse af opvaskemaskinen og
hjælp til miljøet
32
Overensstemmelseserklæring
32
Specifikationer
TIL STANDARDTEST
BETJENING AF DIN
OPVASKEMASKINE
22
22
Grundlæggende instruktioner.
22
Brug af knapperne til programvalg
23
Brug af funktionen Udskudt start
23
Brug af det digitale display
24
Brug af yderligere funktioner
33
35
PRODUKTOVERSIGT
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE AF
OPVASKEMASKINEN
25
25
Udvendig rengøring
25
Rengøring af vaskekammeret
25
Rengøring af filtrene
26
Rengøring af spulearmene
27
Opbevaring af opvaskemaskine
8_ Indhold
DD68-00135C-03_DA.indd 8
2013-06-26
2:58:04
Opsætning af din opvaskemaskine
Sørg for, at din tekniker følger disse instruktioner omhyggeligt for at sikre, at din nye
opvaskemaskine fungerer sikkert og normalt.
KONTROL AF DELENE OG BETJENINGSPANELET
ADVARSEL
01 OPSÆTNING
Hvis din opvaskemaskine har været pakket ud, så kontroller, at du har modtaget alle de dele, der er vist
herunder. Hvis opvaskemaskinen er blevet beskadiget under transporten, eller hvis du ikke har fået alle
delene, skal du kontakte Samsung kundeservice eller din Samsung forhandler.
Når du har pakket opvaskemaskinen ud: Hold emballagen uden for børns rækkevidde af hensyn til
deres sikkerhed.
1
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Øverste spulearm (ikke vist)
Bestikbakke (DW-SG97, DW-SG72 / DWUG97, DW-UG92, DW-UG72)
Bestikkurv (DW-SG52 / DW-UG62)
(se side 19)
8
Sæbeskuffe
9
Beholder til afspændingsmiddel
3
Overkurv
10
Betjeningspanel
(I lågens front: DW-SG72, DW-SG52 / DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
4
Øverste spulearm
11
Nederste spulearm
5
Spuledisken til den intensive zone
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
12
Afløbsslange
6
Filterkombination
13
Strømkabel
7
Saltbeholder
14
Aqua-Stop
Opsætning af din opvaskemaskine _9
DD68-00135C-03_DA.indd 9
2013-06-26
2:58:04
Opsætning af din opvaskemaskine
DW-SG97, DW-UG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Opsætning af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 10
2013-06-26
2:58:05
Knappen Power (Tænd/sluk)
9
Vaskeindikator
2
Knapper til programvalg
10
Skylleindikator
3
Knappen Halv maskine
11
Tørreindikator
4
Knappen Udskudt start
12
5
Indikatoren Børnesikring
13
Knappen Hygiejne/Børnesikring
6
Indikatoren Påfyld salt
14
Knappen Multitabs
7
Indikatoren Påfyld afspændingsmiddel
15
Knappen Start/Reset (Start/Nulstil)
8
Indikatoren Udskudt start
Knappen Intensiv zone
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
Knappen Forvask (DW-SG52)
01 OPSÆTNING
1
Kontrol med tilbehøret
•
•
•
•
•
•
•
•
Brugervejledning
Garantibevis
Tragt (se afsnittet “Påfyldning af saltbeholderen” på side 14)
Energimærkat
Installationsvejledning
Installationssæt
Sparkeplade (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Nederste del (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
OVERHOLDELSE AF INSTALLATIONSKRAVENE
Strømforsyning og jording
ADVARSEL
Brug ikke et forlængerkabel.
Brug kun det strømkabel, der blev leveret med opvaskemaskinen.
Ved klargøring af installationen: Sørg for, at din el-installation
•
•
har en sikring (vekselstrøm 220-240 V / 50 Hz) eller et HFI-relæ.
har en særskilt kabel til din opvaskemaskine.
Din opvaskemaskine skal være jordforbundet. Hvis opvaskemaskinen fungerer forkert eller går i stykker,
nedsætter jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød, fordi det er vejen med den mindste modstand for den
elektriske strøm.
Din opvaskemaskine leveres med et strømkabel og et trebenet stik med jordforbindelse, der kan sættes i en
korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.
Slut ikke jordlederen til vvs-installationer af plastic, et gasrør eller et koldtvandsrør.
ADVARSEL
Forkert tilslutning af jordlederen kan medføre elektrisk stød.
Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis du ikke er sikker på, om opvaskemaskinen er jordforbundet korrekt.
FORSIGTIG
Du må ikke ændre stikket, der følger med opvaskemaskinen. Hvis det ikke passer til tilslutningen, skal
en autoriseret el-installatør installere et korrekt stik.
Opsætning af din opvaskemaskine _11
DD68-00135C-03_DA.indd 11
2013-06-26
2:58:05
Opsætning af din opvaskemaskine
Vandtilførsel
Drik ikke vand inde fra opvaskemaskinen.
ADVARSEL
•
•
•
Opvaskemaskinen kan sluttes til en varm- eller koldtvandsforsyning, maks. 60 ºC.
En stophane med et 3/4” hangevind skal monteres på hanen.
Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa. Hvis vandtrykket er for lavt, fungerer
vandforsyningsventilen muligvis ikke korrekt og afbryder opvaskemaskinen. Hvis vandtrykket er for højt,
skal der monteres en trykreduktionsventil.
FORSIGTIG
Du kan nedsætte risikoen for lækager og vandskade ved at:
• Sørge for, at der er nem adgang til vandhanerne.
• Lukke for hanerne, når opvaskemaskinen ikke bruges.
• Regelmæssigt at kontrollere rørene for lækager.
Brug af Aqua-Stop
Aqua-Stop blev opfundet som det perfekte system til beskyttelse mod lækager.
Det er monteret på vandtilførselsslangen og lukker automatisk for vandstrømmen i tilfælde af skade på
slangen.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
Aqua-Stop er en elektrisk komponent.
• Pas på, du ikke beskadiger maskinens Aqua-Stop.
• Drej ikke og bøj ikke vandtilførselsslangen, der er koblet til maskinens Aqua-Stop.
Hvis maskinens Aqua-Stop er blevet beskadiget, så luk straks for vandhanen, og træk strømstikket ud.
Når du har gjort det: Kontakt Samsung kundeservice eller en kvalificeret tekniker.
Afløb
Hvis opvaskemaskinen har sit eget afløb: Kobl afløbsslangen på et afløb med en højde på 30 til 70 cm fra
gulvet.
Kobles afløbsslangen på et afløb med en højde på mere end 80 cm over gulvet, kan det medføre, at vandet
i opvaskemaskinen løber tilbage, eller at opvaskemaskinen ikke tømmes helt.
Gulvet
For den bedste ydelse skal opvaskemaskinen installeres på et solidt, lige gulv.
Trægulve skal måske forstærkes for at minimere vibrationer. Gulvtæpper og gulvfliser er medvirkende
faktorer til vibrationer og kan medføre, at opvaskemaskinen bevæger sig en anelse, når den er i brug.
Installer aldrig opvaskemaskinen på en platform eller en dårligt understøttet struktur.
FORSIGTIG
Omgivende temperatur
Installer ikke opvaskemaskinen et sted, hvor der kan forekomme frost. Der bliver altid lidt vand stående i
opvaskemaskinens vandventil, vandpumpe og vandslange, og hvis vandet i maskinen eller slangerne fryser,
kan det beskadige apparatet og dets komponenter.
Testkørsel
Sørg for, at du installerer din opvaskemaskine korrekt ved at køre programmet Hurtig eller Forvask, når
installationen er udført.
12_ Opsætning af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 12
2013-06-26
2:58:06
Inden du bruger produktet
første gang
BRUG AF SYSTEMET TIL BLØDGØRING AF VANDET
Du skal blødgøre vandet, hvis vandets hårdhed er større end 1,0 mmol/ℓ (6 °d – tysk skala). For at gøre
dette har du brug for:
•
•
Opvaskesalt.
Indstilling af vandets hårdhedsgrad for dit område.
For flere informationer om vandets hårdhedsgrad i dit område kan du kontakte den lokale
vandforsyning.
02 INDEN BRUG
Bedre vaskeresultater kræver brug af blødt vand.
Hårdt vand indeholder urenheder, der kan påvirke vaskeevnen.
Hvis vandets hårdhedsgrad varierer, så indstil opvaskemaskinen til den højeste værdi. Hvis vandets
hårdhedsgrad f.eks. varierer mellem 6,7 mmol/ℓ og 9,0 mmol/ℓ, skal du indstille opvaskemaskinen til
9,0 mmol/ℓ.
Opvaskemaskinens standardindstilling for vandets hårdhedsgrad er 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Hvis denne
indstilling svarer til vandets hårdhedsgrad i dit område, skal du ikke ændre indstillingen.
Følg instruktionerne herunder, hvis du har brug for at ændre vandets hårdhedsgrad.
Indstilling af vandets hårdhedsgrad
1. Hold knapperne Udskudt start og Halv maskine
nede, og tryk på knappen
Power (tænd/sluk) for at få adgang til indstilling af vandets hårdhedsgrad.
2. Når du går ind i indstillingen for vandets hårdhed, vises den aktuelle indstilling af hårdhedsgraden.
til at vælge vandets hårdhedsgrad fra niveau 0 til niveau 5.
3. Brug knappen Halv maskine
(Se tabellen herunder for indstilling af vandets hårdhedsgrad i dit område.)
Hvis vandets hårdhedsgrad er meget lav i dit område, skal du ikke bruge opvaskesalt. Men du skal
i opvaskemaskinen indstille vandets hårdhedsgrad til 0.
4. Tryk på knappen Power (tænd/sluk)
for at afslutte indstillingen af vandets hårdhed.
Tabel med vands hårdhedsgrader
Vandets hårdhed måles i tyske grader (°dH), franske grader (°TH) eller mmol/ℓ (international enhed for vands
hårdhed).
Grad
Vandets hårdhed
Regenererende blødgørings/
vaskecyklus (ØKO-program)
Salttilførsel
Intet
genbrug
Nej
Nej
1~2,5
1/8
Ja
Ja
2,5~4,0
1/5
Ja
Ja
4,0~5,5
1/3
Ja
Ja
5,5~7,0
1/2
Ja
Ja
>7,0
1/1
Ja
Ja
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Område
<6
<10
<1,0
1
6~14
10~25
2
14~23
25~40
3
23~31
40~55
4
31~40
55~70
5
>40
>70
0
Inden du bruger produktet første gang _13
DD68-00135C-03_DA.indd 13
2013-06-26
2:58:06
Inden du bruger produktet
første gang
BRUG AF FUNKTIONEN LYD TIL/FRA
1. Hold knapperne Udskudt start og Halv maskine
for at få adgang til funktionen Lyd til/fra.
nede, og tryk på knappen Power (tænd/sluk)
2. Tryk på knappen Hygiejne for at aktivere eller deaktivere funktionen Lyd til/fra.
- Indikatoren “Påfyld afspændingsmiddel ” tændes for at indikere, at funktionen Lyd til er blevet
aktiveret.
- Indikatoren “Påfyld afspændingsmiddel ” slukkes for at indikere, at funktionen Lyd fra er blevet
aktiveret.
Selvom funktionen Lyd fra er aktiveret, afgives en fejllyd, hvis der opstår en fejl.
3. For at afslutte indstillingen Lyd fra/til: Tryk på knappen Power (tænd/sluk)
.
BRUG AF OPVASKESALT
Påfyldning af saltbeholderen
For at bruge blødt vand skal du komme opvaskesalt i saltbeholderen.
FORSIGTIG
Brug kun opvaskesalt.
Brug ikke andre salttyper eller midler. Dette kan beskadige saltbeholderen og systemet til blødgøring af vandet.
FORSIGTIG
Opfyld altid saltbeholderen, lige for du kører et af de komplette vaskeprogrammer, for at forhindre korrosion
pga. overskydende salt eller saltvand.
1. Åbn lågen.
2. Åbn låget til saltbeholderen ved at dreje det mod uret.
3. Fyld saltbeholderen med vand (kun nødvendigt, når du tænder for
apparatet første gang)
4. Kom opvaskesaltet i.
FORSIGTIG
Saltbeholderens kapacitet er ca. 1 kg. Overfyld ikke
saltbeholderen.
5. Fjern overskydende salt omkring saltbeholderens åbning og låg.
FORSIGTIG
Hvis overskydende salt ikke fjernes, lukker saltbeholderens
låg måske ikke korrekt, og saltvand kan flyde ud. Det påvirker
vaskeresultatet negativt.
6. Drej saltbeholderens låg med uret, indtil det er helt lukket.
Hvis du spilder meget salt eller saltvand inde i røret, anbefales det at
køre Forvask for at rense rørets inderside.
Alt resterende salt eller saltvand kan medføre korrosion.
Afhængigt af størrelsen på saltkornene kan det tage lidt tid, inden saltet
er opløst, og indikatoren “Påfyld salt ” slukker.
14_ Inden du bruger produktet første gang
DD68-00135C-03_DA.indd 14
2013-06-26
2:58:06
Kontrol af indikatoren Påfyld salt
Hvis indikatoren “Påfyld salt ” lyser, skal du påfylde opvaskesalt som beskrevet herover.
BRUG AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel
Så snart indikatoren Påfyld afspændingsmiddel lyser på betjeningspanelet, skal du påfylde
afspændingsmiddel. Opvaskemaskinen er designet til kun at bruge flydende afspændingsmiddel.
Brug af afspændingsmiddel i pulverform vil klumpe i beholderens åbning og medføre, at opvaskemaskinen
ikke fungerer korrekt.
02 INDEN BRUG
Når indikatoren “Påfyld salt ” tændes, betyder det, at der endnu er salt til tre opvaske.
Afspændingsmiddel forbedrer opvaskemaskinens tørreevne.
Kom ikke almindeligt opvaskemiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
FORSIGTIG
1. Fjern låget til beholderen til afspændnigsmiddel ved at dreje det mod
uret.
2. Kom afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
Brug det lille vindue, når du påfylder afspændingsmiddel.
FORSIGTIG
Fyld ikke beholderen over det angivne niveau for
afspændingsmiddel, da det ellers kan løbe over under
vaskecyklussen.
3. Drej indstillingen for afspændingsmiddel til en værdi mellem 1 og 6. Jo
højere værdi, jo mere afspændingsmiddel bruges der.
Hvis du ikke nemt kan dreje knappen til afspændingsmidlet, så prøv
med en mønt.
4. Luk låget til beholderen til afspændnigsmiddel ved at dreje det med
uret.
Inden du bruger produktet første gang _15
DD68-00135C-03_DA.indd 15
2013-06-26
2:58:07
Fyldning af din opvaskemaskine
RETNINGSLINJER FOR OPVASK
Følg disse enkle retningslinjer for at få de bedste resultater og spare energi.
Inden service kommes i
FORSIGTIG
Fjern madvarerester, som f.eks. ben, frugtkerner mv., og affald, som f.eks. tandstikker, papirservietter
mv., fra dit service. Madvarerester og affald kan beskadige dit service, støje og endda medføre
fejlfunktion.
ADVARSEL
Vask ikke genstande, der er dækket med aske, sand, voks, smørefedt eller maling.
Disse materialer kan beskadige opvaskemaskinen, og aske opløses og fordeles i hele
opvaskemaskinen indre.
Genstande, der ikke er velegnet til opvaskemaskinen
•
•
•
•
•
•
Kobber, messing, tin, elfenben, aluminiumsgenstande eller genstande med klæbestof
Genstande af ikke-varmebestandigt plast
Kunsthåndværk, antikviteter, værdifulde vaser og dekorative glasvarer
Farver malet på blanke overflader
Bestik og køkkentøj af træ eller genstande med trædele
Fine glasvarer eller glasvarer der indeholder blykrystal
Sølvtøj, der har været i kontakt ned fødevarer, der indeholder svovl, kan blive misfarvet. Dette
omfatter æggeblommer, løg, mayonnaise, sennep, fisk, fisk i saltlage og marinader.
•
Der kan forekomme pletter på glas, der vaskes ofte. Kom ikke fine glasvarer eller glasvarer, der
indeholder blykrystal, i opvaskemaskinen.
ADVARSEL
Aluminiumsdele (f.eks. fedtfiltre) må ikke rengøres med ætsende, alkaliske rengøringsmidler. Dette kan
ødelægge materialet eller i værste tilfælde medføre en alvorlig kemisk reaktion. Brug kun genstande,
f.eks. glas, porcelæn og bestik, hvor producenten angiver, at maskinopvask er sikker.
BRUG AF KURVENE
Håndtering af kurvene
FORSIGTIG
Brug ikke overdreven kraft, når du skubber kurvene ind eller ud. Dette kan ødelægge kurvene og
genstandene i kurvene.
16_ Fyldning af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 16
2013-06-26
2:58:08
Brug af overkurven
Overkurven er hovedsagelig til mindre, lette eller skrøbelige genstande, som f.eks. kopper, underkopper,
dessertskåle o.l.
Justering af overkurven
FORSIGTIG
Fjern alle genstande fra kophylderne, inden højden justeres. Hvis du ikke gør det, kan du ødelægge
genstandene og kurven.
1. Træk overkurven ud.
03 FYLDNING
Du kan justere højden på overkurven, så der bliver yderligere højde til anbringelse af store genstande i enten
over- eller underkurven.
2. Sådan hæves overkurven: Tag fat i begge sider af overkurven, og
træk den forsigtigt så langt op som muligt.
3. Sådan sænkes overkurven: Tag fat i begge sider af overkurven, og
løft den et lille trin op. Sæt den derefter forsigtigt ned.
Når som helst du justerer højden, skal du passe på, at den øverste spulearm, når den drejer rundt, ikke
rammer dit service, der er anbragt i overkurven.
FORSIGTIG
Sørg for, at overkurven er lige. Hvis overkurven er hævet i den ene side, vil det forhindre, at lågen kan
lukkes helt og medføre problemer med opvaskemaskinens funktion.
FORSIGTIG
Hæv ikke overkurven i den ene side alene. Hvis du gør det, kan lågen ikke lukke helt, og det vil
efterfølgende skabe problemer for opvaskemaskinens funktion.
Brug af underkurven
Brug underkurven til store fade og tunge genstande, som serveringsfade, pander, gryder, skåle mv.
Mindre genstande, som f.eks. underkopper, kan også anbringes i underkurven.
Anbring ikke skrøbelige glasvarer i underkurven.
FORSIGTIG
Fyldning af din opvaskemaskine _17
DD68-00135C-03_DA.indd 17
2013-06-26
2:58:08
Fyldning af din opvaskemaskine
Brug af de hængslede kroge
Med foldbare, hængslede kroge kan du lave plads i underkurven til store genstande.
1. Tryk på de hængslede kroge for at lægge dem ned.
Brug af bestikbakke (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Indsatserne i bestikbakken kan tages ud af den.
Du kan f.eks. fjerne den ene side af indsatserne for at gøre plads til større genstande i overkurven.
1. Arranger bestikket på indsatserne i bestikbakken som vist.
2. Sæt indsatserne på bestikbakken.
Anbringer du store genstande på bakken, f.eks. kageknive, kan
det genere den øverste spulearm.
Hvis håndtag på skeer ikke passer mellem holderne, så anbring
skeerne omvendt.
3. Fjern indsatserne fra bestikbakken efter slutningen af programmet.
18_ Fyldning af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 18
2013-06-26
2:58:09
Brug af bestikkurven (DW-SG52 / DW-UG62)
Bestikkurven har et låg, så hver kniv, ske eller gaffel, kan anbringes individuelt for at forhindre, de støder
sammen eller misfarves.
1. Anbring de forskellige bestiktyper i kurven som vist.
03 FYLDNING
Anbring af sikkerhedsmæssige årsager knive i knivholderen.
FORSIGTIG
2. Anbring bestikkurven i underkurven.
Hvis du kun vasker en lille mængde bestik, kan du opdele
bestikkurven og kun bruge den ene side.
FORSIGTIG
Anbring ikke lange genstande i bestikkurven. Håndtagene er
måske for lange og kan genere den øverste spulearm.
Bestikbakken kan anvendes med dækslet åbent.
1. Åbn dækslet, og fastgør det til håndtaget som vist i figuren.
For at opdele bestikkurven i to dele: Træk bestikkurvens ene side i
pilens retning (se figuren), mens du holder i den anden side.
Fyldning af din opvaskemaskine _19
DD68-00135C-03_DA.indd 19
2013-06-26
2:58:10
Fyldning af din opvaskemaskine
Brug af kophylderne
Du kan anbringe kopper, mindre genstande og langt husgeråd i
kophylderne. Disse er også meget praktiske til vask af vinglas.
Anbring vinglassene på de små stænger på kophylderne. Kophylderne kan
også foldes tilbage, når de ikke bruges.
FORSIGTIG
Juster ikke overkurvens niveau, når glasstøtterne er slået op. Dette
gør det umuligt at skubbe overkurven ind.
BRUG AF OPVASKEMIDDEL
Alle opvaskeprogrammer med undtagelse af Forvask
kræver opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel.
Kom den korrekte mængde opvaskemiddel til det valgte program i for at sikre den bedste ydelse.
FORSIGTIG
ADVARSEL
Brug kun maskinopvaskemiddel. Almindeligt opvaskemiddel producerer for meget skum, og det kan
forringe opvaskemaskinens ydelse eller medføre fejlfunktion.
Du må ikke indånde dunster fra opvaskemidlet eller indtage det. Opvaskemiddel indeholder irriterende
og ætsende ingredienser, der kan give vejrtrækningsbesvær. Hvis du har inhaleret dunster fra
opvaskemidlet eller indtaget det, skal du straks kontakte en læge.
Hold opvaskemiddel uden for børns rækkevidde.
ADVARSEL
Opfyldning af sæbeskuffen
1. Åbn flappen på sæbeskuffen ved at trykke på dens låseknap.
Flappen åbnes altid ved slutning af en vaskecyklus.
2. Kom den anbefalede mængde opvaskemiddel i hovedsæberummet.
3. Luk flappen ved at skubbe den til venstre og derefter trykke ned den.
20_ Fyldning af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 20
2013-06-26
2:58:11
4. For et bedre vaskeresultat, specielt hvis du har meget snavsede
genstande, kan du komme en lille mængde opvaskemiddel (ca. 8 g) i
lågen. Dette fungerer i forvaskefasen.
03 FYLDNING
Brug af multitabs
Du kan også bruge 2-i-1-, 3-i-1- eller 4-i-1-multitabs.
Multitabs, afhængigt af typen, kombinerer opvaskemiddel med afspændingsmiddel og/eller opvaskesalt.
Se producentens instruktioner inden brug af et multitabs-produkt, og undersøg, om det er velegnet til
vandets hårdhedsgrad i dit område.
1. Tryk på sæbeskuffens oplåsningsknap, og åbn sæbeskuffens flap.
2. Kom en multitab i hovedsæberummet, og luk flappen.
3. Tryk på knappen Multitabs
funktionen Multitabs.
på betjeningspanelet for at aktivere
Fyldning af din opvaskemaskine _21
DD68-00135C-03_DA.indd 21
2013-06-26
2:58:12
Betjening af din opvaskemaskine
GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER.
1. Åbn lågen.
2. Fyld kurvene.
Overfyld ikke kurvene.
FORSIGTIG
3. Sørg for, at spulearmenes funktion ikke forhindres.
4. Kom den relevante mængde opvaskemiddel i sæberummet og i døren (hvis nødvendigt).
5. Tryk på knappen Power (tænd/sluk)
for at tænde for opvaskemaskinen.
6. Vælg et program, der passer til indholdet, med knappen PROG. (PROGRAM). (Se afsnittet “Brug af
knapperne til programvalg” på side 22)
Indikatoren for det valgte program tændes.
7. Vælg eventuelle ekstrafunktioner.
Dette tænder de tilhørende indikatorer.
8. Tryk på knappen Start/Reset (Start/Nulstil)
, og luk lågen for at starte.
9. Når vaskeprogrammet er færdigt, afgiver opvaskemaskinen en lyd.
Strømmen slukkes automatisk efter 10 minutter.
10. Tøm kurvene.
Tøm i rækkefølge underkurven, overkurven og bestikbakken (hvis der er noget i).
Dette forhindrer, at vand fra overkurven drypper på genstande i underkurven.
BRUG AF KNAPPERNE TIL PROGRAMVALG
Vælg et program, der passer til indholdet og mængden af snavs, med knappen PROG. (PROGRAM).
Symbol
Program
Beskrivelse
Intensiv 70 ºC
Meget snavsede genstande, inkl. gryder og pander
Auto 40 ~ 65 ºC
Let til kraftigt snavsede ting, der bruges dagligt,
automatisk detektering af mængden af snavs
Ekspres 65 ºC
Normalt snavsede, daglige genstande, med kort
programtid
ØKO 45 ºC
Normalt snavsede, daglige genstande, med reduceret
energi- og vandforbrug
Hurtig 50 ºC
Let snavset med meget kort programtid
Fint 40 ºC
Let snavsede, fine genstande
Forvask
Kold skylning, kun til at fjerne snavs på service, der
opbevares i lang tid, eller iblødsætning af service, der
tørres inden næste program kører.
Brug af forvaskefunktionen (DW-SG52)
Tryk på knappen Forvask for at bruge forvaskefunktionen.
22_ Betjening af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 22
2013-06-26
2:58:12
Afbrydelse af et program
Hvis du åbner lågen, mens et program er i gang, stopper programmet midlertidigt. Du skal blot lukke døren
for at genoptage programmet.
FORSIGTIG
Vandet i opvaskemaskinen kan være særdeles varmt.
Åbn kun lågen, hvis det er absolut nødvendigt, og vær ekstremt påpasselig.
04 BETJENING
Ændring af et program
Hvis et program allerede er startet, og du vil ændre det, skal du følge instruktionerne herunder:
Hvis flappen på sæberummet er blevet åbnet, må du ikke ændre programmet.
1. Åbn lågen for at ændre programmet.
2. Tryk og hold på knappen Start/Reset (Start/Nulstil)
•
•
i 3 sekunder for at nulstille programmet.
Når programmet er nulstillet, udfører opvaskemaskinen en tømning på 1 minut. Du kan ændre
programmet, når tømningen stopper.
For at springe tømningsprocessen over skal du trykke på knappen Power (tænd/sluk) for at
slukke for opvaskemaskinen, og derefter trykke på knappen igen for at starte maskinen igen.
Du skal vælge ekstrafunktioner igen.
3. Skift programmet, og tryk på knappen Start/Reset (Start/Nulstil)
.
4. Luk lågen for at starte et nyt program.
BRUG AF FUNKTIONEN UDSKUDT START
Du kan indstille opvaskemaskinen til at starte et program på et senere tidspunkt ved at vælge en udskydelse
på mellem 1 og 24 timer (i trin på 1 time).
1. Åbn lågen, og fyld kurvene.
2. Kom den relevante mængde opvaskemiddel i sæberummet og i døren (hvis nødvendigt).
3. Tryk på knappen Power (tænd/sluk)
for at tænde for opvaskemaskinen.
4. Vælg programmet og funktioner.
5. Indstil udskydelsen med knappen Udskudt start
6. Tryk på knappen Start/Reset (Start/Nulstil)
at tælle ned.
.
. Indikatoren Udskudt start
lyser, og uret begynder
7. For at annullere funktionen Udskudt start skal du trykke og holde på knappen
Start/Reset (Start/Nulstil) i 3 sekunder for at nulstille programmet.
BRUG AF DET DIGITALE DISPLAY
Det digitale display viser den resterende vasketid, statusinformationer (Udskudt start, Påfyld salt,
Påfyld afspændingsmiddel og Børnesikring) samt fejlkoder.
Hvis der opstår en fejl, mens produktet kører, vises den kode, der er knyttet til fejlen, og der lyder en bip-lyd.
Se afsnittet “Informationskoder” på side 30.
Tidsdisplay
Tidsdisplayet viser i timer og minutter den resterende tid for det valgte program.
Den resterende tid kan variere, også med det samme program. Dette kan skyldes forskel i
vandtemperaturen, reaktiveringscyklussen og mængden og tilstanden af indholdet.
Indikatoren Påfyld salt
Hvis indikatoren “Påfyld salt ” lyser, betyder det, at opvaskemaskinen snart mangler opvaskesalt, og at
den skal fyldes op.
For at fylde saltbeholderen skal du se afsnittet “Påfyldning af saltbeholderen” på side 14.
Betjening af din opvaskemaskine _23
DD68-00135C-03_DA.indd 23
2013-06-26
2:58:13
Betjening af din opvaskemaskine
Indikatoren Påfyld afspændingsmiddel
Hvis indikatoren “Påfyld afspændingsmiddel ” lyser, betyder det, at opvaskemaskinen snart mangler
afspændingsmiddel, og at den skal fyldes op.
For at fylde beholderen til afspændnigsmiddel skal du se afsnittet “Påfyldning af beholderen til
afspændingsmiddel” på side 15.
BRUG AF YDERLIGERE FUNKTIONER
Intensiv zone (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72,
DW-UG62)
Brug denne funktion til meget snavset service, der er svært at få ren og til service med kraftig olie. Placer
genstandene over spuledisken til den intensive zone (se afsnittet “Kontrol af delene og betjeningspanelet” på
side 9), og tryk derefter på knappen Intensiv zone
.
Halv maskine
Til et mindre antal genstande kan du bruge over- eller underkurven alene for at spare energi.
Tryk på knappen Halv maskine
for at vælge over- eller underkurven.
Multitabs
Hvis du vil bruge opvaskemiddel i form af 2-i-1-, 3-i-1- eller 4-i-1-multitabs, skal du vælge et program og
derefter trykke på knappen Multitabs
. (Funktionen Multitabs er tilgængeligt med alle programmer med
undtagelse af Forvask .)
Når du vælger funktionen Multitabs, slukkes indikatoren “Påfyld afspændingsmiddel
”.
Hygiejne
Tryk på knappen Hygiejne for den bedst mulige hygiejne ved din opvaskemaskine. Ved slutskylningen
varmes den op til 70 ºC og bevarer denne temperatur i flere minutter.
Denne funktion er tilgængelig ved alle programmer med undtagelse af Forvask
og Fint .
Børnesikring
Funktionen Børnesikring låser alle knapperne, så det valgte program ikke kan ændres.
Aktivering/deaktivering
For at aktivere eller deaktivere funktionen Børnesikring skal du trykke og holde på knappen Hygiejne
3 sekunder .
Indikatoren “Børnesikring ” tændes for at indikere, at funktionen Børnesikring er blevet aktiveret.
i
Aktivering af funktionen Børnesikring låser alle knapper.
24_ Betjening af din opvaskemaskine
DD68-00135C-03_DA.indd 24
2013-06-26
2:58:13
Rengøring og vedligeholdelse
af opvaskemaskinen
Holder du opvaskemaskinen ren, forbedres dens ydelse, unødvendige reparationer
undgås, og dens levetid forlænges.
Det er bedst at fjerne udvendigt spild på opvaskemaskinen, når det sker.
Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at aftørre spild og støv på betjeningspanelet.
FORSIGTIG
Brug ikke benzen, voks, fortynder, klorin eller alkohol. Disse kemikalier kan misfarve vaskemaskinens
indre sider og medføre pletter.
FORSIGTIG
Rengør ikke opvaskemaskinen ved at sprøjte vand på den. I særdeleshed skal du beskytte de
elektriske komponenter mod at komme i kontakt med vand.
Hvis din opvaskemaskine har et lågepanel af rustfrit stål, kan det rengøres med et rengøringsmiddel til
rustfrit stål på hårde hvidevarer eller et tilsvarende produkt med en ren, blød klud.
RENGØRING AF VASKEKAMMERET
Hvis der er kalk- eller fedtaflejringer i vaskekammeret, skal du fjerne disse med en fugtig klud eller køre et
program, der har den højeste skylletemperatur, uden at komme genstande i maskinen, og efter du har fyldt
opvaskemiddel i sæbeskuffen.
FORSIGTIG
05 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
UDVENDIG RENGØRING
Fjern ikke frontforseglingen på beholderen. Fjerner du forseglingen, kan opvaskemaskinen lække, eller
der kan opstå en fejlfunktion.
RENGØRING AF FILTRENE
1. Sluk for opvaskemaskinen.
2. Drej filtercylinderen mod uret for at løsne den, og tag den ud.
3. Fjern det fine filter (fladt, rektangulært).
Rengøring og vedligeholdelse af opvaskemaskinen _25
DD68-00135C-03_DA.indd 25
2013-06-26
2:58:14
Rengøring og vedligeholdelse
af opvaskemaskinen
4. Adskil det grove filter og mikrofilteret.
5. Fjern alt snavs og andre rester fra filtrene, og skyl dem under rindende
vand.
6. Saml filtrene i modsat rækkefølge i forhold til adskillelsen, monter
filtercylinderen, og drej med uret mod lukkepilen.
Hvis filtercylinderen ikke lukkes korrekt, bliver ydelsen forringet.
FORSIGTIG
RENGØRING AF SPULEARMENE
Hvis opvaskemaskinen fortsætter med at fungere dårligt, eller det virker, som om der er klumper i strålerne,
skal du rengøre spulearmene. Vær forsigtig, når du fjerner spulearmene. De kan nemt knække.
Sluk for opvaskemaskinen, inden du fjerner spulearmene.
FORSIGTIG
Rengøring af spulearmene
1. Fjern indsatsen i bestikbakken (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72) (Se afsnittet “Brug af kurvene” på side 16).
2. Drej knappen i midten af den øverste spulearm mod uret, og tag armen
af.
3. Løsn og fjern den møtrik, der holder den øverste spulearm på plads, og
fjern armen.
26_ Rengøring og vedligeholdelse af opvaskemaskinen
DD68-00135C-03_DA.indd 26
2013-06-26
2:58:14
4. Fjern underkurven.
5. Træk sikkert den nederste spulearm opad én gang for at fjerne den.
05 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
6. Brug en spids genstand, som f.eks. en tandstik, til at fjerne madpartikler
i spulearmens dyser.
7. Skyl grundigt under rindende vand.
8. Monter spulearmene igen, og kontroller, at de kan dreje frit.
OPBEVARING AF OPVASKEMASKINE
Hvis du skal opbevare opvaskemaskinen i en længere periode, skal du først tømme den helt og derefter
afmontere vandslangen.
Din opvaskemaskine kan blive beskadiget, hvis der står vand i slangerne og interne komponenter, inden
den sættes til opbevaring. Efter tømning og frakobling af opvaskemaskinen skal du huske at lukke for
vandforsyningsventilen og slukke for afbryderen.
Rengøring og vedligeholdelse af opvaskemaskinen _27
DD68-00135C-03_DA.indd 27
2013-06-26
2:58:15
Problemløsning og
informationskoder
KONTROLLER DISSE PUNKTER, HVIS DIN VASKEMASKINE...
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
LØSNING
Lågen er ikke helt lukket. Knappen
Start/Reset (Start/Nulstil) er
ikke valgt.
Kontroller, at lågen er smækket og
helt lukket. Tryk på knappen Start/
Reset (Start/Nulstil) , inden du
lukker lågen.
Intet program er valgt.
Vælg et program.
Strømkablet er ikke tilsluttet.
Tilslut strømkablet.
Der tilføres ikke vand.
Kontroller, at vandforsyningsventilen
er åben.
Betjeningspanelet er låst.
Deaktiver funktionen Børnesikring
for at låse betjeningspanelet op.
Har en dårlig lugt.
Der står vand fra forrige cyklus.
Kom opvaskemiddel i uden
at komme service i, og kør
programmet Auto
for at
rengøre opvaskemaskinen.
Indeholder overskudsvand,
når programmet er færdigt.
Afløbsslangen er foldet eller
stoppet.
Udglat slangen, og fjern
tilstopningen.
Der blev valgt et forkert program.
Vælg et program, der passer til
graden af snavs på servicet, som
angivet i denne vejledning.
Filteret er forurenet eller ikke
fastgjort korrekt.
Rens filteret, og sørg for, at filtrene
er fastgjort korrekt.
Intet opvaskemiddel, eller der
anvendes ikke tilstrækkeligt
opvaskemiddel.
Brug et automatisk opvaskemiddel,
eller brug mere opvaskemiddel.
Vandtrykket er for lavt.
Vandtrykket skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
Dyser på spulearme er tilstoppede.
Rengør spulearmene.
Servicet er sat forkert i.
Flyt rundt på servicet, så det
har god adgang til vandet og
ikke generer spulearmen og
sæbeskuffen.
Vandet er for hårdt.
Kontroller indikatoren Påfyld salt, og
påfyld opvaskesalt.
Ikke vil starte.
Indeholder resterende
madpartikler fra opvasken.
28_ Problemløsning og informationskoder
DD68-00135C-03_DA.indd 28
2013-06-26
2:58:15
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
Tørrer ikke servicet godt.
Støjer for meget.
Kontroller beholderen og
afspændingsmidlet.
Kontroller indstillingen for
afspændingsmiddel.
Der blev brugt multitabs uden at
vælge funktionen Multitab.
Vælg funktionen Multitab, eller brug
afspændingsmiddel.
Glas og kopper med buet bund
kan rumme vand. Dette vand kan
spildes på andre genstande, når du
tømmer maskinen.
Når programmet er færdigt, så
tøm først den nederste bakke og
derefter den øverste. Så undgår
du, at vand drypper fra den øverste
bakke ned på servicet i den
nederste bakke.
Opvaskemaskinen bipper, når låget
til sæbeskuffen åbnes og under
første trin ved tømning (pumpning).
Dette er en normal funktion.
Opvaskemaskinen står ikke lige.
Sørg for, at opvaskemaskinen står
lige.
06 PROBLEMLØSNING
Der er ikke afspændingsmiddel i
beholderen, eller der blev ikke brugt
tilstrækkeligt afspændingsmiddel.
LØSNING
Der kommer en ‘klikkende’ lyd, fordi
Flyt rundt på servicet.
en arm støder mod servicet.
Efterlader en gul eller
brun film på kopper eller
tallerkener.
Dette kan skyldes kaffe- og terester.
Brug et program med en højere
temperatur.
Har ikke tændt nogen
indikatorer.
Strømkablet er ikke tilsluttet.
Tilslut strømkablet.
Har ikke arme, der roterer frit.
Armene er tilstoppet med
madpartikler.
Rengør armene.
Efterlader en hvid belægning
på bestik eller køkkentøj efter
vask.
Der blev brugt hårdt vand.
Kontroller indikatoren Påfyld
salt, og at indstillingen for
afspændingsmiddel er korrekt i
forhold til vandets hårdhed i dit
område.
Kontroller, at låget på
saltbeholderen er sat rigtigt på.
Starter af sig selv.
(DW- SG97)
Opvaskemaskinen har ikke været
tændt i mere end to dage.
Dette er en automatisk
tørringscyklus, der holder SDP'en
ren, og det er ikke en fejl. (Hvis du
vil stoppe cyklussen, skal du trykke
på knappen Power (tænd/sluk).)
Problemløsning og informationskoder _29
DD68-00135C-03_DA.indd 29
2013-06-26
2:58:15
Problemløsning og
informationskoder
INFORMATIONSKODER
Informationskoder vises for at hjælpe dig med bedre at forstå, hvad der sker med opvaskemaskinen.
Hvis nogen af koderne herunder vises, bør du vælge muligheden Nulstil og følge de pågældende
instruktioner.
KODESYMBOL
bE2
3E, AE
BETYDNING
Knapfejl
LØSNING
Kontroller, om der er trykket på nogen
knap i mere end 30 sekunder.
Intern kommunikationsfejl
Sluk for apparatet, og tænd det igen.
5E
Tømningsfejl
Kontroller, om afløbsslangen er
stoppet eller foldet.
4E
Vandforsyningsfejl
Sørg for, at vandforsyningsventilen er
åben.
4E1
Varmtvandsforsyning
Sørg for, at temperaturen på det tilførte
vand ikke overstiger 80 ºC.
HE, HE1
Opvarmningsfejl
Sluk, og tag strømstikket ud. Luk
vandforsyningsventilen, og kontakt
servicecenteret.
tE
Fejl ved temperatursensor
1E
Fejl - lav vandstand
PE
Fejl - forløbsændrer
Sluk for apparatet, og tænd det igen.
LE
Fejl - lækage
OE
Fejl - høj vandstand
Sluk, og tag strømstikket ud. Luk
vandforsyningsventilen, og kontakt
servicecenteret.
For flere informationer om fejlkoderne, eller hvis du ikke kan løse problemet med den forslåede løsning,
kan du se bagsiden af denne vejledning og kontakte Samsungs kundeservicecenter.
30_ Problemløsning og informationskoder
DD68-00135C-03_DA.indd 30
2013-06-26
2:58:15
Programoversigt
PROGRAMOVERSIGT
Tilsmudsningsgrad
Intensiv 70
Auto 40-65
Ekspres 65
Øko 45
Hurtig 50
Fin 40
Forvask
Resterende mængde
madvarer
Stor
Meget lille til stor
Normal
Normal
Lille
Lille
Meget lille
Forvask 
Hovedvask 
1. skylning 
1. skylning 
2. skylning 
(2. skylning) 
Varm skylning  Varm skylning 
Tørring 
Tørring 
Slut
Slut
Forvask 
Forvask 
Hovedvask 
Hovedvask 
Hovedvask 
Hovedvask 
1. skylning 
1. skylning 
1. skylning 
1. skylning 
Forvask 
Varm skylning  Varm skylning  Varm skylning  Varm skylning 
Tørring 
Tørring 
Slut
Slut
Slut
Kold skylning 
Slut
Tørring 
Slut
07 PROGRAMOVERSIGT
Programsekvens
Forvask 
Hovedvask 
10
(DW-SG97,
DW-SG72)
10,3
Vandforbrug
(l)
17,3
9,1~18,5
11,6
(DW-UG97,
DW-UG92,
DW-UG72,
DW-UG62)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
12
(DW-SG52)
0,83
(DW-SG97)
0,90
(DW-SG72)
0,97
(DW-SG52)
Energiforbrug (kWh)
1,5
0,8~1,6
1,2
0,83
(DW-UG97,
DW-UG92)
0,93
(DW-UG72)
0,92
(DW-UG62)
Opvasketiden varierer i forhold til de muligheder, du vælger, samt af trykket og temperaturen på det
tilførte vand.
Programoversigt _31
DD68-00135C-03_DA.indd 31
2013-06-26
2:58:15
Tillæg
BORTSKAFFELSE AF OPVASKEMASKINEN OG HJÆLP TIL
MILJØET
es, skal de lokale
ald overholdes. Skær strømkablet af, så apparatet ikke kan sluttes til strømmen.
Tag lågen af, så dyr og børn ikke kan blive fanget inde i apparatet.
Overskrid ikke de sæbemængder, der anbefales i sæbeproducentens anvisninger.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette produkt overholder kravene i følgende direktiver:
EMC-direktiv 2004/108/EF
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
SPECIFIKATIONER
MODEL
DW-SG97, DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72, DW-UG62
Spænding
Type
Halvintegreret / Integreret under
Vandtryk
Vaskekapacitet (kuverter)
14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72),
13 (DW-SG52 / DW-UG62)
ekt
Dimensioner
598 mm (B) X 817 mm (H) X 575 mm (D)
Model
Vægt
32_ Tillæg
DD68-00135C-03_DA.indd 32
DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97,
DW-UG92, DW-UG72
DW-SG52 / DW-UG62
Udpakket
4 6 , 0 kg
4 4 , 5 kg
Emballeret
4 9 , 0 kg
4 7 , 5 kg
Til standardtest
Figurerne herunder viser den korrekte måde at fylde kurvene baseret på de europæiske standarder
(EN50242).
•
•
14 kuverter
09 TIL STANDARDTEST
•
•
•
•
•
•
Opvaskekapacitet: 14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72) / 13 (DW-SG52 / DW-UG62)
kuverter
Teststandard: EN50242/IEC60436
Placering af overkurven: Lav
Program: Øko
Ekstra funktioner: Ingen
Indstilling for afspænding: 6
Dosering af standardopvaskemiddel
- 14 kuverter: 7 g + 28 g
- 13 kuverter: 6 g + 26.5 g
For placering af genstandene: se figur A, B, C.
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
6
9
4
17
10
6
< Figur A-1: Underkurv>
14
16
14
6
<Figur B-1: Overkurv>
<Figur C-1: Bestikbakke>
1
Suppetallerken:
havregryn
6
Kop: te
12
Suppeske: havregryn
2
Middagstallerken: æg
7
Underkop: te
13
Gaffel: æg
3
Middagstallerken: kød
8
Glas: mælk
14
Kniv
4
Desserttallerken: spinat
9
Lille skål, mellemstor
skål: Spinat
15
Dessertske
5
Desserttallerken: æg
10
Stor skål: kød
16
Teske
11
Oval tallerken: margarine
17
Serveringsbestik
Til standardtest _33
DD68-00135C-03_DA.indd 33
2013-06-26
2:58:15
Til standardtest
13 kuverter
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
15
12
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Overkurv>
17
15
16
4
<Underkurv>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Bestikkurv>
1
Suppetallerken:
havregryn
6
Kop: te
12
Suppeske: havregryn
2
Middagstallerken: æg
7
Underkop: te
13
Gaffel: æg
3
Middagstallerken: kød
8
Glas: mælk
14
Kniv
15
Dessertske
4
Desserttallerken: spinat
9
Lille skål, mellemstor
skål: Spinat
5
Desserttallerken: æg
10
Stor skål: kød
16
Teske
11
Oval tallerken: margarine
17
Serveringsbestik
34_ Til standardtest
DD68-00135C-03_DA.indd 34
2013-06-26
2:58:16
Produktoversigt
REGULERING (EF) Nr. 1059/2010
Leverandør
Modelnavn
Energieffektivitetsklasse
DWSG97
DWUG97,
DWUG92
DWSG72
DWUG72
DWUG62
DWSG52
14
14
14
14
13
13
A+++
A+++
A++
A++
A++
A+
Øko-mærket
No
No
No
No
No
No
Årligt energiforbrug, (AE C) (kWh/år) 1)
236
237
256
266
262
276
Energiforbrug ved standardcyklus, (E t)
(KWh)
0,83
0,83
0,90
0,93
0,92
0,97
Strømforbrug ved afbrudt tilstand, P o
(W)
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Strømforbrug ved tændt tilstand, P o (W)
3
3
3
3
3
3
2800
2884
2800
2884
2884
3360
Vandforbrug ved standardprogram, (l)
10
10,3
10
10,3
10,3
12
Effektivitetsklasse - tørring
A
A
A
A
A
A
Årligt vandforbrug (AW C), (l) 2)
3)
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Programtid for standardcyklus
145
145
145
145
145
160
Varighed for efterladt tændt-tilstand, (T l)
(min.)
10
10
10
10
10
10
Luftbåren akustisk støjudsendelse (dBA
re 1 pW)
40
43
41
44
45
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Bygget under
-
Yes
-
Yes
Yes
-
Fritstående
-
-
-
-
-
-
Standardprogram
Indbygget
Installation
10 PRODUKTOVERSIGT
Angivet kapacitet (kuverter)
SAMSUNG
1) baseret på 280 almindelige opvaske med koldtvandstilførsel og brug af tilstande med lavt strømforbrug.
Det virkelige energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
2) baseret på 280 almindelige opvaske. Det virkelige vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet
anvendes.
3) ‘Standardprogram’ er en standardopvask, der er velegnet til rengøring af normalt snavset service og er
det mest energieffektive program med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.
Produktoversigt _35
DD68-00135C-03_DA.indd 35
2013-06-26
2:58:17
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
L AND
R IN G
E L L E R B E S Ø G O S O N L IN E PÅ
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
F IN L AN D
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030- 6227 515
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
IR AN
Kodenr.: DD68-00135C-04_DA
DD68-00135C-04_DA.indd 36
DW-SG97, DW-UG97 Series
DW-UG92 Series
DW-SG72, DW-UG72 Series
DW-UG62 Series
DW-SG52 Series
Dishwasher
user manual
This manual is made with 100% recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung
product. To receive a more complete
service, please register your product at
www.samsung.com/register
DD68-00135C-03_EN.indd 1
2013-06-26
2:56:38
Features of your new
samsung dishwasher
Your new dishwasher will change the way you feel about washing kitchenware.
From its specialised features to its energy efficiency, your new Samsung
dishwasher ensures that washing your kitchenware is as easy and enjoyable as
possible.
1. A Sleek Digital Touch Panel (DW-SG97 / DW-UG97)
Your new Samsung dishwasher comes with a sleek control panel that incorporates digital touch
sensors for greater ease-of-use.
2. 3-Tier Filtration System
Your new Samsung dishwasher’s 3-tier filtration system filters every last bit of food from your
dishes, cups, cooking utensils and cutlery. The advanced filtration system thoroughly filters out
and collects all food remains so that you can rest assured knowing that your dishes will come out
spotless.
Samsung dishwashers have the most powerful filtration systems in their class.
3. Condensing Drying Technology (DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG72, DW-UG62)
Your new Samsung dishwasher utilizes the latent thermal energy from the final rinse cycle to drying
the load. This not only saves energy, but also prevents steam from escaping the dishwasher and
injuring you and your loved ones.
4. SDP Drying Technology (DW-SG97 / DW-UG97, DW-UG92)
Your new Samsung dishwasher utilizes Super Desiccant Polymer (SDP) technology to dry your
dishes following the last rinse cycle. This not only saves energy, but also prevents steam from
escaping the dishwasher and injuring you and your loved ones.
This user manual contains important information concerning the use and care of your new Samsung
dishwasher. Refer to the manual for detailed instructions on using the control panel and for tips on how to
get the best out of the latest features and technologies of your new dishwasher. The “Programme Chart”
section contains a summarised table of the available programmes, and the “Troubleshooting” section
contains information on solving common problems.
2_ Features of your new Samsung dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 2
2013-06-26
2:56:42
Safety instructions
Congratulations on your new Samsung dishwasher. This manual contains important
information on the installation, use and care of your appliance. Please take time
to read this manual to take full advantage of your dishwasher’s many benefits and
features.
WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS
Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the
extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for
your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.
Warning and important safety instructions in this manual do not cover all possible conditions and
situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing,
maintaining, and operating your dishwasher.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dishwasher
may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at
www.samsung.com.
IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS
Important safety symbols
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury and/or property damage.
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
CAUTION
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your
dishwasher, follow these basic safety precautions:
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the appliance is grounded to prevent electric shock.
Call the service centre for help.
Note
These warning symbols are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them
on to any future owner.
Safety instructions _3
DD68-00135C-03_EN.indd 3
2013-06-26
2:56:42
Safety instructions
Important safety precautions
This appliance conforms to current safety requirements. Inappropriate use can, however, lead to
personal injury and damage to property.
To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully
before using it for the first time. They contain important information on its safety, use and maintenance.
CAUTION
As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate
this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.
WARNING
Do not let children (or pets) play on or in your dishwasher. The dishwasher door does not open easily
from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
WARNING
CAUTION
If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This appliance must be positioned to be accessible to the power plug after installation, the water
supply tabs and the drain pipes.
INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
4_ Safety instructions
DD68-00135C-03_EN.indd 4
2013-06-26
2:56:43
INSTRUCTIONS WHEN USING YOUR DISHWASHER
This dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and
in similar working and residential environments such as:
• Shops
• Offices and showrooms
and by residents in establishments such as:
• Hostels and guest houses.
It must only be used as a domestic appliance as specified in these user manual, for cleaning domestic
crockery and cutlery.
Any other usage is not supported by the manufacturer and could be dangerous.
The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from incorrect or improper use or
operation.
Do not use solvents in the dishwasher. Danger of explosion.
WARNING
WARNING
Do not inhale or ingest dishwasher detergent. Dishwasher detergents contain irritant or corrosive
ingredients which can cause burning in the nose, mouth and throat if swallowed, or inhibit breathing.
Consult a doctor immediately if detergent has been swallowed or inhaled.
Avoid leaving the door open unnecessarily, as you could trip over it.
CAUTION
CAUTION
Do not sit or lean on the opened door. This could cause the dishwasher to tip and be damaged, and
you could get injured.
Only use detergent and rinse aid formulated for domestic dishwashers. Do not use washing‐up liquid.
Do not use the strong acid cleaning agent.
CAUTION
Do not fill the rinse aid reservoir with powder or liquid detergent. This will cause serious damage to the
reservoir.
CAUTION
Inadvertently filling the salt reservoir with powder or liquid dishwasher detergent will damage the water
softener. Make sure you have picked up the correct packet of dishwasher salt before filling the salt
reservoir.
Please only use special coarse grained dishwasher salt for reactivation, as other salts may contain
insoluble additives which can impair the functioning of the softener.
CAUTION
In an appliance with a cutlery basket (depending on model), cutlery is cleaned and dried more if placed
in efficiently the basket with the handles downwards. However, to avoid the risk of injury, place knives
and forks etc. with the handles upwards.
Plastic items which cannot withstand being washed in hot water, such as disposable plastic
containers, or plastic cutlery and crockery should not be cleaned in the dishwasher.
The high temperatures in the dishwasher may cause them to melt or lose shape.
On models with Delay Start function, make sure that the dispenser is dry before adding detergent.
Wipe dry if necessary. Detergent will clog if poured into a damp dispenser and may not be thoroughly
dispersed.
WARNING
Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or
placed in a horizontal position.
INSTRUCTIONS FOR PROTECTING YOUR CHILDREN
WARNING
This appliance is not a toy! To avoid the risk of injury, keep children well away and do not allow them to
play in or around the dishwasher or to use the controls. They will not understand the potential dangers
posed by it. They should be supervised whenever you are working in the kitchen.
There is also a danger that children playing might shut themselves in the dishwasher.
Safety instructions _5
DD68-00135C-03_EN.indd 5
2013-06-26
2:56:43
Safety instructions
WARNING
WARNING
WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Older children may only use the dishwasher when its operation has been clearly explained to them and
they are able to use it safely, recognising the dangers of misuse.
KEEP CHILDREN AWAY FROM DETERGENTS! Dishwasher detergents contain irritant and corrosive
ingredients which can cause burning in the mouth, nose and throat if swallowed, or inhibit breathing.
Keep children away from the dishwasher when the door is open.
There could still be detergent residues in the cabinet.
Consult a doctor immediately if your child has swallowed or inhaled detergent.
INSTRUCTIONS FOR INSTALLING YOUR DISHWASHER
WARNING
CAUTION
WARNING
WARNING
Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage. Under no circumstances
should you use a damaged appliance. A damaged appliance could be dangerous.
The dishwasher must only be plugged into the electricity supply via a suitable switched socket.
The electrical socket must be easily accessible after the dishwasher is installed so that it can be
disconnected from the electricity supply at any time. (Refer to the “Checking the accessories” section
on page 11).
There must be no electrical sockets behind the dishwasher. Danger of overheating and fire risk if the
dishwasher were to be pushed up against a plug.
The dishwasher must not be installed under a hob. The high radiant temperatures which are
sometimes generated by a hob could damage the dishwasher. For the same reason it should not be
installed next to open fires or other appliances which give off heat, such as heaters etc.
Do not connect the dishwasher to the mains supply until it has been fully installed and any adjustment
has been made to the door springs.
CAUTION
Before connecting the appliance, check that the connection data on the data plate (voltage and
connected load) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.
The electrical safety of this appliance can only be guaranteed when continuity is complete between it
and an effective grounding system. It is most important that this basic safety requirement is present
and regularly tested and where there is any doubt the electrical system in the house should be
checked by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate grounding system (e.g.
electric shock).
CAUTION
Do not connect the appliance to the mains electricity supply by a multi‐socket unit or an extension
lead. These do not guarantee the required safety of the appliance (e.g. danger of overheating).
This appliance may only be installed in mobile installations such as ships if a risk assessment of the
installation has been carried out by a suitably qualified engineer.
CAUTION
The plastic housing of the water connection contains an electrical component. The housing must not
be submerged in water.
There are electrical wires in the hose of Aqua-Stop. Never cut the water inlet hose, even if it is too long.
Installation, maintenance and repairs may only be carried out by a suitably qualified and competent
person in strict accordance with current national and local safety regulations. Repairs and other work
by unqualified persons can be dangerous. The manufacturer cannot be held liable for unauthorised
work.
6_ Safety instructions
DD68-00135C-03_EN.indd 6
2013-06-26
2:56:44
CAUTION
WARNING
The integrated waterproof system offers protection from water damage, provided the following
conditions are met:
• The dishwasher is correctly installed and plumbed in.
• The dishwasher is properly maintained and parts are replaced where it can be seen that this is
necessary.
• The stopcock has been turned off when the appliance is not used for a longer period of time (e.g.
during holidays).
• The waterproof system will work even if the appliance is switched off. However, the appliance must
remain connected to the electricity supply.
A damaged appliance can be dangerous. If the dishwasher gets damaged, switch it off at the mains
and call your dealer or the service department.
Unauthorised repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which the manufacturer
cannot accept liability. Repairs should only be undertaken by an approved service technician.
Faulty components must only be replaced by original spare parts. Only when these parts are fitted can
the safety of the appliance can be guaranteed.
Always disconnect the dishwasher from the electrical supply for maintenance work (switch off at the
wall socket and remove the plug).
CAUTION
WARNING
CAUTION
If the connection cable is damaged it must be replaced with a special cable, available from the
manufacturer. For safety reasons, this must only be fitted by the service department or an authorised
service technician.
In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or other
vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in a clean condition at all
times. Any damage which may be caused by cockroaches or other vermin will not be covered by the
guarantee.
In the event of a fault or for cleaning purposes, the appliance is only completely isolated from the
electiricity supply when:
• it is switched off at the wall socket and the plug is withdrawn, or
• it is switched off at the mains, or
• the mains fuse is disconnected, or
• the screw-out fuse is removed (in countries where this is applicable).
Do not make any alterations to the appliance, unless authorised to do so by the manufacturer.
CAUTION
Never open the casing/housing of the appliance.
Tempering with electrical connections or components and mechanical parts is highly dangerous and
can cause operational faults or electric shock.
While the appliance is under guarantee, repairs should only be undertaken by a service technician
authorised by the manufacturer. Otherwise the guarantee will be invalidated.
CAUTION
When installing the product, make sure there is space at the top, left, right and back of the product to
ensure proper ventilation.
If there is insufficient space between the product and the sink, it may damage the sink or allow mold to
grow.
Make sure that your dishwasher’s hardness level setting is correct as your area. (Refer to the “Setting
the water hardness level” section on page 13)
Safety instructions _7
DD68-00135C-03_EN.indd 7
2013-06-26
2:56:44
Contents
SETTING UP YOUR DISHWASHER
9
11
TROUBLESHOOTING AND
INFORMATION CODES
9
Meeting the installation requirements
28
Check these points if your dishwasher...
30
Information codes
BEFORE USING THE PRODUCT
FOR THE FIRST TIME
13
13
Using the water softening system
14
Using the Sound On/Off function
14
Using dishwasher salt
15
Using rinse aid
Dishwashing guidelines
16
Using the baskets
20
Using detergent
16
Basic instructions
31
31
Programme chart
32
32
Disposing the dishwasher and helping
the environment
32
Declaration of conformity
32
Specifications
FOR STANDARD TEST
OPERATING YOUR DISHWASHER
22
PROGRAMME CHART
APPENDIX
LOADING YOUR DISHWASHER
16
28
Checking the parts and control panel
22
22
Using the programme selection buttons
23
Using the Delay Start function
23
Using the digital display
24
Using additional functions
33
35
PRODUCT FICHE
CLEANING AND MAINTAINING
YOUR DISHWASHER
25
Cleaning the exterior
25
Cleaning the wash cabinet
25
Cleaning the filters
26
Cleaning the spray arms
27
Storing your dishwasher
25
8_ Contents
DD68-00135C-03_EN.indd 8
2013-06-26
2:56:44
Setting up your dishwasher
Be sure to have your technician follow these instructions closely to ensure the safe
and normal operation of your new dishwasher.
CHECKING THE PARTS AND CONTROL PANEL
WARNING
01 SETTING UP
When your dishwasher has been unpacked, make sure that you’ve received all the parts shown below.
If your dishwasher was damaged during shipping, or if you do not have all the parts, contact Samsung
Customer Service or your Samsung dealer.
Keep the packaging out of the reach of children to ensure their safety, after unpacking your
dishwasher.
1
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Top spray arm (not shown)
Cutlery tray (DW-SG97, DW-SG72 / DWUG97, DW-UG92, DW-UG72)
Cutlery basket (DW-SG52 / DW-UG62)
(see page 19)
8
Detergent dispenser
9
Rinse aid reservoir
3
Upper basket
10
Control panel
(In front of the door : DW-SG72, DW-SG52 /
DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
4
Upper spray arm
11
Lower spray arm
5
Intensive zone spray disk
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
12
Drain hose
6
Filter combination
13
Power cord
7
Salt reservoir
14
Aqua-Stop
Setting up your dishwasher _9
DD68-00135C-03_EN.indd 9
2013-06-26
2:56:45
Setting up your dishwasher
DW-SG97, DW-UG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Setting up your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 10
2013-06-26
2:56:45
Power button
9
Wash indicator
2
Programme selection buttons
10
Rinse indicator
3
Half Load button
11
Dry indicator
4
Delay Start button
12
5
Child Lock indicator
13
Sanitize/Child Lock button
6
Salt Refill indicator
14
Multi Tabs button
7
Rinse Refill indicator
15
Start/Reset button
8
Delay Start indicator
Intensive Zone button (DW-SG97, DWSG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72,
DW-UG62)
Prewash button (DW-SG52)
01 SETTING UP
1
Checking the accessories
•
•
•
•
•
•
•
•
User manual
Warranty card
Funnel (Refer to the “Filling the salt reservoir” section on page 14)
Energy label
Installation manual
Installation kit
Kick plate (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Felt lower (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
MEETING THE INSTALLATION REQUIREMENTS
Power supply and grounding
WARNING
Do not use an extension cord.
Only use the power cord that came with the dishwasher.
When preparing for the installation, ensure that your power supply offers:
•
•
An AC 220-240 V / 50 Hz fuse or a circuit breaker.
An individual branch circuit serving your dishwasher.
Your dishwasher must be grounded. If your dishwasher malfunctions or breaks down, grounding will reduce
the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your dishwasher comes with a power cord and a grounded, three-prong plug that can be inserted into a
properly installed and grounded outlet.
Do not connect the ground wire to a plastic plumbing line, gas line, or hot water pipe.
WARNING
Improperly connecting the grounding conductor can result in electric shock.
Check with a qualified electrician or technician if you are unsure whether your dishwasher has been properly
grounded.
CAUTION
Do not modify the plug provided with the dishwasher. If it does not fit the outlet, have a proper outlet
installed by a qualified electrician.
Setting up your dishwasher _11
DD68-00135C-03_EN.indd 11
2013-06-26
2:56:46
Setting up your dishwasher
Water supply
Do not drink the water from inside the dishwasher.
WARNING
•
•
•
The dishwasher may be connected to a cold or hot water supply, max 60ºC.
A stopcock with a 3/4” male thread must be provided on tap.
The water pressure must be between 0.05MPa and 0.8MPa. If the water pressure is to less, the water
supply valve may not operated properly causing the dishwasher to turn off. If the water pressure is too
high, a pressure reducer valve must be fitted.
CAUTION
You can reduce the risk of leaks and water damage by:
• Making water taps easily accessible.
• Turning off the taps when the dishwasher is not in use.
• Periodically checking the fittings for leaks.
Using Aqua-Stop
The Aqua-Stop was invented as the perfect leakage protection system.
It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow in the event of damage to
the hose.
CAUTION
CAUTION
Aqua-Stop is an electrical component.
• Take care that you do not damage the Aqua-Stop.
• Do not twist or bend the water supply hose connected to the Aqua-Stop.
If the Aqua-Stop has been damaged, shut off the water taps and pull out the power plug right away.
Once these steps have been taken, contact Samsung Customer Service or a qualified technician.
Drain
If you are using a drain exclusively for the dishwasher, connect the drain hose to a drain that is between
30cm to 70cm off the ground.
Connecting the drain hose to a drain more than 80cm off the ground can result the water in the dishwater
flowing back or draining incompletely.
Flooring
For best performance, your dishwasher must be installed on a solid, even floor.
Wooden floors may need to be reinforced to minimize vibrations. Carpeting and soft tiles are contributing
factors to vibrations and may cause your dishwasher to move slightly while operating.
Never install your dishwasher on a platform or poorly supported structure.
CAUTION
Ambient temperature
Do not install your dishwasher in an area exposed to freezing temperatures. Your dishwasher always retains
some water in the water valve, pump and hose and if the water freezes in the machine or hoses, it may
damage the appliance and its components.
Test run
Make sure that you install your dishwasher correctly by running the Quick or Prewash cycle after the
installation is complete.
12_ Setting up your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 12
2013-06-26
2:56:46
Before using the product for
the first time
USING THE WATER SOFTENING SYSTEM
You will need to soften the water if the water supply is harder than 1.0 mmol/ℓ (6 °d – German scale). To do
this, you need:
•
•
Dishwasher salt.
Configuration of the water hardness level according to your area.
For more information about the water hardness level in your area, contact your local water department.
02 BEFORE USING
Better washing results require the use of soft water.
Hard water contains impurities that can hinder the washing performance.
If the hardness level of your water supply is unsteady, set the dishwasher to the highest measurement.
For example, if the water hardness reading ranges from 6.7 mmol/ℓ to 9.0 mmol/ℓ, set the dishwasher
to 9.0 mmol/ℓ.
The dishwasher’s default water hardness level setting is 3 (4.0-5.5 mmol/ℓ). If this setting matches the water
hardness level in your area, there is no need to change it.
If you need to change the water hardness level, follow the instructions below.
Setting the water hardness level
1. While holding down the Delay Start and Half Load
access the setting for the water hardness level.
buttons, press the Power
button to
2. Once you enter the setting for the water hardness, the current hardness level setting is displayed.
button to select the water hardness level from Level 0 to Level 5. (Refer to the
3. Use the Half Load
table below for the water hardness level setting in your area.)
If the water hardness level in your area is very low, you do not need to use dishwasher salt.
However, you set the water hardness setting for the dishwasher to 0.
4. To exit the water hardness setting, press the Power
button.
Water hardness level chart
The water hardness is measured using German degrees (°dH), French degrees (°TH), or mmol/ℓ
(International unit for the water hardness).
Level
Water hardness
Regeneration softening/
washing cycle(ECO program)
Salt
injection
No
recycle
No
No
1~2.5
1/8
Yes
Yes
2.5~4.0
1/5
Yes
Yes
4.0~5.5
1/3
Yes
Yes
5.5~7.0
1/2
Yes
Yes
>7.0
1/1
Yes
Yes
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Range
<6
<10
<1.0
1
6~14
10~25
2
14~23
25~40
3
23~31
40~55
4
31~40
55~70
5
>40
>70
0
Before using the product for the first time _13
DD68-00135C-03_EN.indd 13
2013-06-26
2:56:46
Before using the product for
the first time
USING THE SOUND ON/OFF FUNCTION
1. While holding down the Delay Start and Half Load
buttons, press the Power
access the setting to activate/deactivate the Sound On/Off function.
button to
2. Press the Sanitize button to activate or deactivate the Sound On/Off function.
- “Rinse Refill ” indicator turns on to indicate that Sound On function has been activated.
- “Rinse Refill ” indicator turns off to indicate that Sound Off function has been activated.
Even though Sound Off function has been activated, the error sound plays when an error occurs.
3. To exit the Sound On/Off setting, press the Power
button.
USING DISHWASHER SALT
Filling the salt reservoir
In order to use soft water, you need to fill the salt reservoir with dishwasher salt.
CAUTION
CAUTION
Use dishwasher salt only.
Do not use any other type of salt or solvent. This may damage the salt reservoir and the water
softening system.
Always fill the salt reservoir just before running one of complete washing programmes to prevent
corrosion due to the excess salt or salty water.
1. Open the door.
2. Open the salt reservoir cap by rotating it counterclockwise.
3. Fill the salt reservoir with water(only required when switching on the
appliance for the first time)
4. Add the dishwasher salt.
CAUTION
The salt reservoir’s capacity is about 1 kg. Do not overfill the salt
reservoir.
5. Remove excess salt from around the salt reservoir opening and cap seal.
CAUTION
If the excess salt is not removed, the salt reservoir cap may not
close properly and allow salt water flow out with negative impact to
the performance.
6. Rotate the salt reservoir cap clockwise until it is completely shut.
Recommended that if spilled a lot of salt or salty water to inside
Tub, run the Prewash to clean inside Tub.
Any remaining salt grain or salty water can occur corrosion.
Depending on the size of the salt grains, it may take a while for
the salt to dissolve and the “Salt Refill ” indicator to turn off.
14_ Before using the product for the first time
DD68-00135C-03_EN.indd 14
2013-06-26
2:56:47
Checking the Salt Refill indicator
If the “Salt Refill ” indicator is lit, add dishwasher salt as described above.
USING RINSE AID
Filling the rinse aid reservoir
As soon as the rinse aid refill indicator lights up on the control panel , refill with rinse aid. Your dishwasher
has been designed to use liquid rinse aid only.
Using a powdered rinse aid will clog up the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction.
02 BEFORE USING
A lit “Salt Refill ” indicator means that there remains salt for three more cycles from the first switched
on.
Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher.
Do not add regular detergent into the rinse aid reservoir.
CAUTION
1. Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.
2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.
Use the viewing port when filling the rinse aid.
CAUTION
Do not fill the reservoir above the rinse aid level as the rinse aid
may overflow during the wash cycle.
3. Turn the rinse aid setting to a rinse aid amount between 1 and 6. The
higher the level, the more rinse aid will be used.
If you are unable to rotate the rinse aid leveller with ease, try using a
coin.
4. Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.
Before using the product for the first time _15
DD68-00135C-03_EN.indd 15
2013-06-26
2:56:48
Loading your dishwasher
DISHWASHING GUIDELINES
Follow these simple guidelines to get the best results and save energy.
Before loading dishes
CAUTION
Remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and waste such as toothpicks, paper napkins,
etc. from your dishes. Food remains and waste can damage your dishes, make noise and even result
in a product malfunction.
WARNING
Do not wash items that are covered with ash, sand, wax, lubricating grease or paint.
These materials will damage the dishwasher and ash does not dissolve and will distribute in hole
interior.
Items not suitable for the dishwasher
•
•
•
•
•
•
Copper, brass, tin, ivory and aluminium items or with an adhesive
Non-heat resistant plastics
Craft items, antiques, valuable vases and decorative glassware
Colours painted over a glaze
Wooden cutlery and crockery or items with wooden parts
Delicate glassware, or glassware containing lead crystal
Silverware that has been in contact with foods containing sulphur can become discoloured. These
include egg yolks, onions, mayonnaise, mustard, fish, fish brine and marinades.
•
Clouding may occur on glasses after frequent washing. Do not wash delicate glassware, or glassware
containing lead crystal in the dishwasher.
WARNING
Aluminium components (e.g. grease filters) must not be cleaned with caustic, alkaline cleaning agents.
These may damage the material, or in extreme cases, cause a severe chemical reaction. Use only
Items e. g. glasses, porcelain and cutlery which the manufacturer declare as dishwasher-proof.
USING THE BASKETS
Handling the baskets
CAUTION
Do not use excessive force to slide the baskets in or out. This may damage the baskets and the items
inside the baskets.
16_ Loading your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 16
2013-06-26
2:56:48
Using the upper basket
Use the upper basket for mainly small, light or delicate items such as cups, saucers, glasses, dessert
bowls, etc.
Adjusting the upper basket
CAUTION
Remove all items from the cup selves before adjusting the height. Failing to do so may damage the
items and the basket.
1. Pull out the upper basket.
03 LOADING
You can adjust the height of the upper basket for additional clearance for placing large items in either the
upper or lower basket.
2. To raise the upper basket: Hold the upper basket on both sides and
gently pull it up as far as possible.
3. To lower the upper basket: Hold the upper basket on both sides, and
lift it up for a short step. And then push it down gently.
Whenever you adjust the height, make sure that the upper spray arm will not become caught on the
dishes loaded in the lower basket as it spins.
CAUTION
Make sure that the upper basket is level. If the upper basket is raised on one side, it will prevent the
door from closing fully and cause problems with the dishwasher operation.
CAUTION
Do not raise the upper basket on one side only. Doing so will prevent the door from closing fully and
consequently cause problems with the dishwasher’s operation.
Using the lower basket
Use the lower basket for large plates and heavy items such as serving platters, pans, pots, bowls, etc.
Small items such as saucers can also be placed in the lower basket.
Do not place delicate glassware in the lower basket.
CAUTION
Loading your dishwasher _17
DD68-00135C-03_EN.indd 17
2013-06-26
2:56:49
Loading your dishwasher
Using the hinged spikes
Foldable hinged spikes allow you to make room in the lower basket for large items.
1. Flatten the hinged spikes by pressing them down.
Using the cutlery tray (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
The cutlery tray inserts can be detached from the cutlery tray.
For example, you can remove one side of the inserts to make room for larger items in the upper
basket.
1. Arrange the cutlery in the cutlery tray inserts as shown.
2. Attach the inserts to the cutlery tray.
Placing large items such as cake cutters in the tray can result in
interference with the top spray arm.
If spoon handles do not fit between the holders, then place them
the other way round.
3. Remove the cutlery tray inserts from the cutlery tray after the end of the
programme.
18_ Loading your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 18
2013-06-26
2:56:50
Using the cutlery basket (DW-SG52 / DW-UG62)
The cutlery basket has cover so that each knife, spoon, or fork can be placed on individual stands to
prevent chipping and discolouration.
1. Place the different types of cutlery in the baskets as shown.
03 LOADING
For safety purposes, place knives in the knife rack.
CAUTION
2. Place the cutlery basket in the lower basket.
If you are washing a small amount of cutlery only, you may
separate the cutlery basket and use only one side.
CAUTION
Do not place long items inside the cutlery basket. The handle may
be too long and interfere with the upper spray arm.
The cutlery basket can be used with the cover opened.
1. Raise the cover and attach it to the handle as shown in the diagram.
To separate the cutlery basket into two baskets, pull one side of
the cutlery basket in the direction of the arrow in the figure while
holding the other side.
Loading your dishwasher _19
DD68-00135C-03_EN.indd 19
2013-06-26
2:56:51
Loading your dishwasher
Using the cup selves
You can place cups, small items and long cooking utensils on the cup
selves. This is also a very convenient way to wash wine glasses.
Place wine glasses on the pegs of the cup selves. The cup selves can also
be folded back when not in use.
CAUTION
Do not adjust the level of the upper basket with the glass supports
propped up. This will make it impossible to push in the upper basket.
USING DETERGENT
All dishwasher programme, except for for Prewash
, require detergent in the detergent compartment.
Add the correct amount of detergent for the selected programme to ensure the best performance.
CAUTION
WARNING
Use dishwasher detergent only. Regular detergent produces too much foam, which may decrease the
dishwasher’s performance or cause it to malfunction.
Do not breathe in the fumes of dishwasher detergent or swallow it. Dishwasher detergent contains
irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. If you have inhaled the fumes of
detergent or swallowed it, seek medical attention immediately.
Keep dishwasher detergent out of the reach of children.
WARNING
Filling the detergent dispenser
1. Open the detergent dispenser flap by pushing the detergent dispenser
release catch.
The flap is always opened at the end of a dishwashing cycle.
2. Add the recommended amount of detergent into the main wash
detergent compartment.
3. Close the flap by pushing it to the left and then pressing it down.
20_ Loading your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 20
2013-06-26
2:56:52
4. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, add
small amount(about 8 g) of detergent on the door. That will act in
prewash phase.
03 LOADING
Using multi tabs
You can also use 2-in-1, 3-in-1, or 4-in-1 multi tabs.
Multi tabs, depending on the type, combine dishwasher detergent with rinse aid and/or dishwasher salt.
Refer to the manufacturer’s instructions before using a multi tab product and verify that it is suitable for
the water hardness level in your area.
1. Push the detergent dispenser’s release catch and open the detergent
dispenser flap.
2. Add the multi tab into the main wash detergent compartment and
close the flap.
3. Push the Multi Tabs
Multi Tabs function.
button on the control panel to activate the
Loading your dishwasher _21
DD68-00135C-03_EN.indd 21
2013-06-26
2:56:53
Operating your dishwasher
BASIC INSTRUCTIONS
1. Open the door.
2. Load the baskets.
Do not overload the baskets.
CAUTION
3. Make sure the spray arms are not obstructed.
4. Add the appropriate amount of dishwasher detergent into the dispenser and on the door (if required).
5. Push the Power
button to turn on the dishwasher.
6. Select a programme appropriate for the type of load using the PROG. button. (Refer to the “Using the
programme selection buttons” section on page 22.)
The indicator for the selected programme illuminates.
7. Select any additional functions.
This turns on the corresponding indicators.
8. Push the Start/Reset
button and close the door to start.
9. When the wash cycle if completed, the dishwasher sounds a chime.
The power is automatically turned off after 10 minutes.
10. Unload the baskets.
Unload the lower basket, the upper basket, and the cutlery tray (if loaded) in this order.
This will prevent water from the upper basket dropping onto items in the lower basket.
USING THE PROGRAMME SELECTION BUTTONS
Select a programme appropriate for the type of load and soiling using the PROG. button.
Symbol
Programme
Description
Intensive 70 ºC
Heavily soiled items include pots and pans
Auto 40 ~ 65 ºC
Lightly to heavily soiled daily using items, automatic
detection of the amount of soils
Express 65 ºC
Normally soiled daily using items, with short cycle time
ECO 45 ºC
Normally soiled daily using items, with reduced energy
and water consumptions
Quick 50 ºC
Lightly soiled with very short cycle time
Delicate 40 ºC
Lightly soiled delicate items
Prewash
Cold rinse for remove only dirt on dishes stored for a long
time or soaking dishes which are dried up before other
programme running.
Using the Prewash function (DW-SG52)
Press the Prewash button to use the Prewash function.
22_ Operating your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 22
2013-06-26
2:56:53
Interrupting a programme
If you open the door while a programme is in progress, the programme is temporarily halted. To resume the
programme, simply close the door.
CAUTION
The water in the dishwasher may be extremely hot.
Only open the door when absolutely necessary and exercise extreme caution.
04 OPERATING
Changing a programme
If a programme has already started and you want to change it, follow the instructions below:
If the detergent dispenser flap has been opened, do not change the programme.
1. Open the door to interrupt the programme.
2. Push and hold the Start/Reset
•
•
button for 3 seconds to reset the programme.
Once the programme is reset, the dishwasher will perform a 1 minute drain. You will be able to
change the programme once the draining ends.
To skip the draining process, press the Power button to turn the dishwasher off and then
press the button again to turn it back on.
You will have to select additional functions again.
3. Change the programme and push the Start/Reset
button.
4. Close the door to start the new programme.
USING THE DELAY START FUNCTION
You can set the dishwasher to start a programme at a later time by choosing a delay of between 1 and
24 hours (in 1 hour increments).
1. Open the door and load the baskets.
2. Add the appropriate amount of dishwasher detergent into the dispenser and on the door (if required).
3. Push the Power
button to turn on the dishwasher.
4. Select the programme and functions.
5. Set the delay time using the Delay Start
6. Push the Start/Reset
down.
button.
button. The Delay Start
indicator lights up, and the clock begins to count
7. To cancel the Delay Start function, press and hold the Start/Reset
programme.
button for 3 seconds to reset the
USING THE DIGITAL DISPLAY
The digital display shows the remaining wash time, status information (Delay Start, Salt Refill, Rinse Refill,
and Child Lock) and error codes.
If an error occurs while the product is operating, the code associated with the error is displayed and a
beeping sound will be played. Refer to the “Information codes” section on page 30.
Time display
The time display area indicates the time remaining until the end of the selected programme in hours and
minutes.
The time remaining may vary even with the same programme. This can be due to difference in water
temperature, the reactivation cycle, and the size and state of the load.
Operating your dishwasher _23
DD68-00135C-03_EN.indd 23
2013-06-26
2:56:54
Operating your dishwasher
Salt Refill indicator
If the “Salt Refill ” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be
refilled.
To refill the salt reservoir, refer to the “Filling the salt reservoir” section on page 14.
Rinse Refill indicator
If the “Rinse Refill ” indicator is lit, it means the dishwasher is low on rinse aid and requires a refill.
To refill the rinse aid reservoir, refer to the “Filling the rinse aid reservoir” section on page 15.
USING ADDITIONAL FUNCTIONS
Intensive Zone (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72,
DW-UG62)
Use this function for hard-to-clean, heavily soiled dishes, pot & pan, and dishes with heavy oil. Locate items
above the Intensive zone spray disk (Refer to the “Checking the parts and control panel” section on page 9)
and press the Intensive Zone
button.
Half Load
For small amount of loading items, use either the upper or lower basket only to save energy.
Press the Half Load
button to select the upper or lower basket.
Multi Tabs
If you wish to use a 2-in-1, 3-in-1, or 4-in-1 multi tablet detergent, select a programme and then push the
Multi Tabs
button. (The Multi Tabs function is available with all programme except Prewash .)
When you select the Multi Tabs function, the “Rinse Refill
” indicator turns off.
Sanitize
Push the Sanitize button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to
70 ºC and hold this temperature for a several minutes.
This function is available with all programme except Prewash
and Delicate .
Child Lock
The Child Lock function locks all buttons so that the selected programme cannot be changed.
Activating/Deactivating
To activate or deactivate the Child Lock function, push and hold the Sanitize button for 3 seconds.
The “Child Lock ” indicator turns on to indicate that Child Lock function has been activated.
Activating the Child Lock function locks all buttons.
24_ Operating your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 24
2013-06-26
2:56:54
Cleaning and maintaining your
dishwasher
Keeping your dishwasher clean improves its performance, reduces unnecessary
repairs, and prolongs its life.
It’s best to clean spills on the exterior of your dishwasher as they occur.
Use a soft, damp piece of cloth to gently wipe away spills and dust from the control panel.
CAUTION
Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, or alcohol. These chemicals may discolour the
inner walls of the dishwasher and cause stains.
CAUTION
Do not clean the dishwasher by sprinkling water over it. In particular, protect the electrical components
from coming into contact with water.
If your dishwasher has a stainless steel door panel, it can be cleaned with a stainless steel cleaner for
Home Appliances or similar product using a clean, soft cloth.
CLEANING THE WASH CABINET
05 CLEANING AND MAINTAINING
CLEANING THE EXTERIOR
If there are limescale or grease deposits in the cabinet, remove these by damp cloth or run a programme
which has highest rinsing temperature without any loading items after filling detergent dispenser with
dishwasher detergent.
CAUTION
Do not remove the front seal on the container. Removing the seal can cause the dishwasher to leak or
malfunction.
CLEANING THE FILTERS
1. Turn off the dishwasher.
2. Rotate the filter insert counterclockwise to unfasten and then detach the
filter insert.
3. Remove the fine filter (flat rectangular).
Cleaning and maintaining your dishwasher _25
DD68-00135C-03_EN.indd 25
2013-06-26
2:56:55
Cleaning and maintaining your
dishwasher
4. Disassemble the coarse filter and micro filter.
5. Remove any dirt or other remains from the filters and rinse them under
running water.
6. Reassemble the filters in the reverse order of the dissasembly, replace
the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.
CAUTION
If the filter insert is not closed properly, the performance will be
decreased.
CLEANING THE SPRAY ARMS
If the dishwasher continues to perform poorly or the jets on the spray arms seem clogged, clean the spray
arms. When removing the spray arms, take care as they break easily.
Turn off the dishwasher before removing the spray arms.
CAUTION
Cleaning the spray arms
1. Remove the cutlery tray insert. (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72) (Refer to the “Using the baskets” section on page 16.)
2. Rotate the handle on the middle of the top spray arm in the
counterclockwise direction and detach the arm.
3. Unfasten and remove the nut holding the upper spray arm in place and
detach the arm.
26_ Cleaning and maintaining your dishwasher
DD68-00135C-03_EN.indd 26
2013-06-26
2:56:55
4. Remove the lower basket.
5. Firmly pull the lower spray arm upward at once to remove it.
05 CLEANING AND MAINTAINING
6. Use a pointed object such as a toothpick to push out food particles in
the spray arm’s jets.
7. Rinse thoroughly under running water.
8. Reattach the spray arms and check that they rotate freely.
STORING YOUR DISHWASHER
If you need to store your dishwasher for an extended period of time, first drain the unit fully and then
disconnect the water hose.
Your dishwasher can become damaged if water is left in the hoses and internal components before storing
it. After draining and disconnecting the dishwasher, be sure to turn off the water supply valve and circuit
breaker.
Cleaning and maintaining your dishwasher _27
DD68-00135C-03_EN.indd 27
2013-06-26
2:56:56
Troubleshooting and
information codes
CHECK THESE POINTS IF YOUR DISHWASHER...
PROBLEM
Will not start.
Has a bad odour.
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
The door is not closed completely.
The Start/Reset button is not
selected.
Check that the door is latched and
closed completely. Press the Start/
Reset button before closing the
door.
No programme is selected.
Select a programme.
The power cord is not connected.
Connect the power cord.
There is no water supplied.
Check that the water supply valve
is open.
The control panel is locked.
Deactivate the Child Lock function
to unlock the control panel.
There is water left over from the last
cycle.
Add detergent without loading
dishes and run the Auto
programme to clean the
dishwasher.
Has water remaining after the
The drain hose is folded or clogged. Straighten and unclog the hose.
programme has finished.
Has food particles remaining
on the dishes.
Does not dry dishes well.
An inappropriate programme was
been selected.
Select a programme according
to the soil level of the dishes as
directed in this manual.
The filter is contaminated or not
correctly fasten.
Clean the filter and make sure the
filters are fitted properly.
No dishwasher detergent or not
enough detergent is being used.
Use an automatic dishwasher
detergent or use more detergent.
The pressure of the supplied water
is low.
The water supply pressure must be
between 0.05 MPa and 0.8 MPa.
Spray arm jets are clogged.
Clean the spray arms.
The dishes are improperly loaded.
Rearrange the dishes so they
have good water access and do
not interfere with spray arm and
dispenser operation.
The water is too hard.
Check salt refill indicator and refill
dishwasher salt.
There is no rinse aid in the
dispenser or not enough rinse aid
was used.
Check the dispenser and add rinse
aid.
Multi taps were used without
selecting the Multi Tap function.
Select the Multi Tap function or use
rinse aid.
Glasses and cups with concave
bottoms hold water. This water may
spill onto other items when you are
unloading.
After finishing the cycle, empty the
lower rack first and then the upper,
this will avoid water dripping from
the upper rack onto the dishes in
the lower rack.
Check rinse aid setting.
28_ Troubleshooting and information codes
DD68-00135C-03_EN.indd 28
2013-06-26
2:56:56
PROBLEM
SOLUTION
The dishwasher beeps when the
dispenser cover is opened and
during the initial stage of draining
the pump operation.
This is a normal operation.
The dishwasher is not level.
Ensure that the dishwasher is level.
There is a ‘chopping’ sound
because an arm is bumping against
the dishes.
Rearrange the dishes.
Leaves a yellow or brown film This can occurs from coffee and tea Use programme with higher
on cups or dishes
soils.
temperature.
Does not have any indicators
lit.
The power cord is not connected.
Connect the power cord.
Does not have smoothly
rotating arms.
The arms are clogged with food
particles.
Clean the arms.
06 TROUBLESHOOTING
Is too noisy.
POSSIBLE CAUSE
Check the salt fill indicator and
softener setting is correct according
to the water hardness of your area.
Leaves a white coating on
cutlery or crockery after
cleaning.
Hard water was used.
Starts by itself. (DW- SG97)
The dishwasher has not been
turned on for more than two days.
Check salt reservoir cap is correctly
fitted.
This is an automated drying cycle
that keeps the SDP clean and is not
a malfunction. (If you wish to stop
the cycle, press the Power button.)
Troubleshooting and information codes _29
DD68-00135C-03_EN.indd 29
2013-06-26
2:56:56
Troubleshooting and
information codes
INFORMATION CODES
Information codes are displayed to help you better understand what is occurring with your dishwasher.
If any of the codes below occur, you should select the Reset option and follow the respective instruction.
CODE SYMBOL
bE2
3E, AE
MEANING
Button key error
SOLUTION
Check any button is pressed more
than 30 sec.
Internal communication error
Turn off and restart the appliance.
5E
Drain error
Check whether the drain hose is
clogged or folded.
4E
Water supply error
Make sure the water supply valve
open.
4E1
Hot water supply
Make sure the temperature of supplied
water is not higher than 80 ºC.
HE, HE1
Heater error
tE
Temperature sensor error
Turn off and unplug the power plug,
close water supply valve and contact
service center.
1E
Low water level error
PE
Flow changer error
Turn off and restart the appliance.
LE
Leakage error
OE
Over water level error
Turn off and unplug the power plug,
close water supply valve and contact
service center.
For more information about the error codes, or if you are unable to resolve the problem using the
suggested solution, refer to the back of this manual and contact your Samsung Customer Service
centre.
30_ Troubleshooting and information codes
DD68-00135C-03_EN.indd 30
2013-06-26
2:56:56
Programme chart
PROGRAMME CHART
Soil level
Auto 40-65
Express 65
Eco 45
Quick 50
Delicate 40
Prewash
Heavy
Very light to
Heavy
Normal
Normal
Light
Light
Very light
Mainwash 
Mainwash 
Prewash 
Prewash 
Mainwash 
Mainwash 
1st rinse 
1st rinse 
2nd rinse 
(2nd rinse) 
Hot rinse 
Hot rinse 
Dry 
Dry 
End
End
Program
sequence
Prewash 
Prewash 
Mainwash 
Mainwash 
Prewash 
1st rinse 
1st rinse 
1st rinse 
1st rinse 
Cold rinse 
Hot rinse 
Hot rinse 
Hot rinse 
Hot rinse 
End
Dry 
Dry 
End
Dry 
End
End
07 CYCLE CHART
Intensive 70
Amount of
food remains
End
10
(DW-SG97, DW-SG72)
Water
consumption
10.3
17,3
9.1~18.5
11.6
(L)
(DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72, DW-UG62)
10.5
10.1
3.7
1.0
0.7
-
12
(DW-SG52)
0.83
(DW-SG97)
0.90
(DW-SG72)
Energy
consumption
(kWh)
1.5
0.8-1.6
1.2
0.97
(DW-SG52)
0.83
(DW-UG97, DW-UG92)
0.93
(DW-UG72)
0.92
(DW-UG62)
The wash time varies depending on the options you add, and on the pressure and temperature of the
supplied water.
Programme chart _31
DD68-00135C-03_EN.indd 31
2013-06-26
2:56:56
Appendix
DISPOSING THE DISHWASHER AND HELPING THE ENVIRONMENT
Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe
the power cord so that the appliance cannot be connected to
a power source.
Remove the door so that animals and children cannot get trapped inside the appliance.
Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers’ instructions.
DECLARATION OF CONFORMITY
This product complies with the requirements of these directives:
EMC-Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC
SPECIFICATIONS
MODEL
DW-SG97, DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72, DW-UG62
Power
Type
Semi built-in / Built-under
Water pressure
Wash capacity (place settings)
14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72),
13 (DW-SG52 / DW-UG62)
Rated power
Dimension
Model
Weight
Unpacked
Packed
32_ Appendix
DD68-00135C-03_EN.indd 32
DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97,
DW-UG92, DW-UG72
DW-SG52 / DW-UG62
For standard test
The diagrams below show the proper way to load the baskets based on the European Standards
(EN50242).
•
•
14 place settings
09 FOR STANDARD TEST
•
•
•
•
•
•
Washing capacity: 14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72) / 13 (DW-SG52 / DW-UG62)
place settings
Test standard: EN50242/IEC60436
Position of upper basket: Low
Programme: Eco
Additional options: None
Rinse aid setting: 6
Dosage of the standard detergent
- 14 PS : 7 g + 28 g
- 13 PS : 6 g + 26.5 g
For the arrangement of the items, refer Figure A, B, C.
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
6
9
4
< Figure A-1: Lower basket>
17
10
6
14
14
16
6
<Figure B-1: Upper basket>
< Figure C-1: Cutlery tray>
1
Soup plate : Oat flake
6
Cup : Tea
12
Soup spoon : Oat flake
2
Dinner plate : Egg
7
Saucer : Tea
13
Fork : Egg
3
Dinner plate : Meat
8
Glass : Milk
14
Knife
4
Dessert dish : Spinach
9
Small bowl, Middle bowl
: Spinash
15
Dessert spoon
5
Dessert dish : Egg
10
Big bowl : Meat
16
Tea spoon
11
Oval plate : Margarine
17
Serving cutlery
For standard test _33
DD68-00135C-03_EN.indd 33
2013-06-26
2:56:56
For standard test
13 place settings
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
12
16
15 17
13
8
15
12
12
12
17
16
7
9
14
6
8
5
16
16
12
13
12
15
10
13
13
15
16
4
12
6
<Lower basket>
<Upper basket>
17
12
13
16
17
<Cutlery basket>
1
Soup plate : Oat flake
6
Cup : Tea
12
Soup spoon : Oat flake
2
Dinner plate : Egg
7
Saucer : Tea
13
Fork : Egg
3
Dinner plate : Meat
8
Glass : Milk
14
Knife
4
Dessert dish : Spinach
9
Small bowl, Middle bowl
: Spinash
15
Dessert spoon
5
Dessert dish : Egg
10
Big bowl : Meat
16
Tea spoon
11
Oval plate : Margarine
17
Serving cutlery
34_ For standard test
DD68-00135C-03_EN.indd 34
2013-06-26
2:56:57
Product fiche
REGULATION (EU) No 1059/2010
Supplier
Model name
Energy efficiency class
DWSG97
DWUG97,
DWUG92
DWSG72
DWUG72
DWUG62
DWSG52
14
14
14
14
13
13
A+++
A+++
A++
A++
A++
A+
Eco label
No
No
No
No
No
No
Annual energy consumption, (AE C)
(kWh/year) 1)
236
237
256
266
262
276
Standard cycle energy consumption,
(E t) (Kwh)
0.83
0.83
0.90
0.93
0.92
0.97
Power consumption off mode, P o (W)
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
Power consumption left-on mode, P l (W)
3
3
3
3
3
3
2800
2884
2800
2884
2884
3360
Standard programme water
consumption, (L)
10
10.3
10
10.3
10.3
12
Drying efficiency class
A
A
A
A
A
A
Annual water consumption (AW C), (L) 2)
Standard programme
3)
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Programme time for the standard cycle
145
145
145
145
145
160
Duration of the left-on mode, (T l) (min)
10
10
10
10
10
10
Airborne acoustical noise emissions
(dBA re 1pW)
40
43
41
44
45
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Built-under
-
Yes
-
Yes
Yes
-
Free standing
-
-
-
-
-
-
Built-in
Installation
10 PRODUCT FICHE
Rated Capacity (place setting)
SAMSUNG
1) based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power
modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is
used.
3) ‘Standard programme’ is the standard cleaning cycle which is suitable to clean normally soiled
tableware, and that it is the most efficient programme in terms of combined energy and water
consumption.
Product fiche _35
DD68-00135C-03_EN.indd 35
2013-06-26
2:56:58
Note
DD68-00135C-03_EN.indd 36
2013-06-26
2:56:58
Note
DD68-00135C-03_EN.indd 37
2013-06-26
2:56:58
QUESTIONS OR COMMENTS?
C OUNT R Y
C AL L
O R V I S I T U S O N L I N E AT
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
F IN L AN D
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030- 6227 515
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
IR AN
Code No.: DD68-00135C-04_EN
DD68-00135C-04_EN.indd 38
DW-SG97, DW-UG97 sarja
DW-UG92 sarja
DW-SG72, DW-UG72 sarja
DW-UG62 sarja
DW-SG52 sarja
Astianpesukone
käyttöopas
Tämä opas on valmistettu 100-prosenttisesta kierrätyspaperista.
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että hankit tämän Samsungin
tuotteen. Jotta saisit täydet palvelumme
käyttöösi, rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/register
DD68-00135C-03_FI.indd 1
2013-06-26
2:53:56
Samsungin astianpesukoneen
ominaisuudet
Uusi astianpesukoneesi muuttaa käsityksesi astioiden pesemisestä. Samsungin
astianpesukoneen erityisominaisuuksien ja energiatehokkuuden ansiosta astioiden
peseminen on helppoa ja mukavaa.
1. Hieno kosketuspaneeli (DW-SG97 / DW-UG97)
Tässä Samsungin astianpesukoneessa on hieno kosketuspaneeli, jonka digitaalisten
kosketuksentunnistimien ansiosta laitetta on helppo käyttää.
2. 3-tasoinen suodatusjärjestelmä
Tämän Samsungin astianpesukoneen 3-tasoinen suodatusjärjestelmä suodattaa kaikki
ruoantähteet pois lautasista, laseista sekä ruokailu- ja ruoanlaittovälineistä. Kehittynyt
suodatusjärjestelmä suodattaa ja kerää kaikki ruoantähteet pois, joten voit olla varma, että astioista
tulee tahrattoman puhtaita.
Samsungin astianpesukoneet käyttävät luokkansa tehokkaimpia suodatusjärjestelmiä.
3. Tiivistävä kuivaustekniikka (DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG72, DW-UG62)
Tämä Samsungin astianpesukone käyttää latenttia lämpöenergiaa viimeisestä huuhteluohjelmasta
kuivaukseen asti. Näin paitsi säästetään sähköä, myös estetään höyryä pääsemästä pois
astianpesukoneesta ja aiheuttamasta henkilövahinkoja.
4. SDP-kuivaustekniikka (DW-SG97 / DW-UG97, DW-UG92)
Tämä Samsungin astianpesukone käyttää Super Desiccant Polymer -tekniikkaa (SDP) astioiden
kuivaamiseen viimeisen huuhteluohjelman jälkeen. Näin paitsi säästetään sähköä, myös estetään
höyryä pääsemästä pois astianpesukoneesta ja aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä Samsungin astianpesukoneen käyttöä ja ylläpitoa koskevia ohjeita. Saat
tästä käyttöoppaasta ohjauspaneelin käyttöä koskevia ohjeita sekä vinkkejä, joiden avulla voit hyödyntää
kaikki astianpesukoneen ominaisuudet ja sen käyttämät tekniikat. ”Ohjelmakaavio”-osiossa on taulukko,
josta käyvät ilmi kaikki laitteen ohjelmat. ”Vianetsintä”-osiossa taas on kuvattu tavallisimmat ongelmat ja
niiden ratkaisut.
2_ Samsungin astianpesukoneen ominaisuudet
DD68-00135C-03_FI.indd 2
2013-06-26
2:54:00
Turvallisuusohjeet
Onnittelut Samsungin astianpesukoneen hankinnasta. Tässä käyttöoppaassa on
tärkeitä laitteen asennusta, käyttöä ja ylläpitoa koskevia ohjeita. Lue tämä opas, jotta
voisit hyödyntää astianpesukoneen kaikki edut ja ominaisuudet.
TURVALLISUUSTIETOIHIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA
Lue tämä opas läpikotaisin, jotta tietäisit, kuinka laitteen kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja käytetään
turvallisesti. Pidä opas tallessa laitteen lähellä tulevaa käyttöä varten. Käytä laitetta vain tässä
käyttöoppaassa kuvatulla tavalla ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla
vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja olla huolellinen ja varovainen, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä
astianpesukonetta.
Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman astianpesukoneesi ominaisuudet saattavat
poiketa ohjeessa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämääsi laitetta. Jos sinulla
on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta
www.samsung.com.
TÄRKEITÄ TURVAMERKINTÖJÄ JA VAROTOIMENPITEITÄ
Tärkeitä turvamerkintöjä
Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
HUOMIO
HUOMIO
Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä astianpesukonetta
käyttäessäsi noudattamalla seuraavia turvatoimia:
ÄLÄ yritä tätä.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ koske.
Noudata ohjeita tarkasti.
Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
Varmista, että laite on maadoitettu, jotta voisit välttyä sähköiskuilta.
Soita huoltoliikkeeseen, jos tarvitset apua.
Huomautus
Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.
Noudata merkintöjä tarkasti.
Pidä nämä ohjeet tallessa ja varmista, että uudet käyttäjät tutustuvat niihin. Anna ohjeet laitteen mukana
mahdollisille tuleville omistajille.
Turvallisuusohjeet _3
DD68-00135C-03_FI.indd 3
2013-06-26
2:54:00
Turvallisuusohjeet
Tärkeitä varotoimenpiteitä
Tämä laite noudattaa voimassa olevia turvallisuusvaatimuksia. Laitteen vääränlainen käyttö voi kuitenkin
aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, jotta välttyisit onnettomuuksilta ja
vahingoilta. Ohjeissa on tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja ylläpitoa koskevia tietoja.
HUOMIO
Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen
käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.
VAROITUS
Älä anna lasten (tai lemmikkien) leikkiä astianpesukoneen sisällä tai päällä. Astianpesukoneen luukkua
ei saa helposti auki sisältä päin, ja lapsi voi loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun laitteen sisään.
Valvo, etteivät lapset leiki laitteen kanssa.
VAROITUS
HUOMIO
Jos pistoke (sähköjohto) on vaurioitunut, pistoke tai johto tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa
huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vältyttäisiin vaurioilta ja vahingoilta.
Laite tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että sähköjohtoon, vedenottohanoihin ja poistoletkuun pääsee
tarvittaessa käsiksi.
TIETOA WEEE-MERKISTÄ
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta
jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai
sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
4_ Turvallisuusohjeet
DD68-00135C-03_FI.indd 4
2013-06-26
2:54:01
ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA
Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
kotitalouskäyttöä vastaaviin olosuhteisiin seuraavissa käyttöympäristöissä:
• Kaupat
• Toimistot ja näyttelytilat.
Laitetta voivat käyttää myös seuraavanlaisten majoitusliikkeiden asukkaat:
• Hotellit ja majatalot.
Laitetta tulee käyttää kodinkoneena astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen tämän käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
Valmistaja ei tarjoa tukea muunlaiselle käytölle. Lisäksi muunlainen käyttö voi olla vaarallista.
Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat vääränlaisesta tai
ohjeidenvastaisesta käytöstä.
Älä käytä liuottimia astianpesukoneessa. Räjähdysvaara.
VAROITUS
VAROITUS
Älä hengitä äläkä niele astianpesukoneen pesuaineita. Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä ja
korroosiota aiheuttavia aineita, jotka voivat nieltäessä pysäyttää hengityksen tai aiheuttaa palovammoja
nenään, suuhun tai kurkkuun. Jos olet niellyt tai hengittänyt pesuainetta, ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.
Älä jätä laitteen luukkua auki turhaan, sillä saatat kompastua siihen.
HUOMIO
HUOMIO
Jos laitteen luukku on auki, älä istu sen päällä äläkä nojaa siihen. Laite voi kaatua ja vaurioitua ja saatat
saada vammoja.
Käytä vain kotikäyttöön suunnitelluille astianpesukoneille tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Älä käytä
tiskiaineita.
Älä käytä erittäin hapanta pesuainetta.
HUOMIO
Älä täytä huuhteluainelokeroa pesupulverilla tai nestemäisellä pesuaineella. Lokero voi vaurioitua
pahoin.
HUOMIO
Jos täytät suolalokeron pesujauheella tai astianpesuaineella, vedenpehmennin vaurioituu. Varmista
ennen suolalokeron täyttämistä, että olet ottanut oikean pakkauksen astianpesukonesuolaa.
Käytä vain karkeaksi jauhettua astianpesukonesuolaa, sillä muissa suoloissa voi olla liukenemattomia
lisäaineita, jotka saattavat heikentää pehmentimen toimintaa.
HUOMIO
Jos laitteessa on ruokailuvälinekori (tämä riippuu mallista), ruokailuvälineet pestään ja kuivataan
paremmin, jos ne asetetaan koriin oikein, kahvapuoli alaspäin. Aseta kuitenkin turvallisuussyistä terävät
veitset ja haarukat kahvapuoli ylöspäin.
Astianpesukoneessa ei saa pestä sellaisia muoviastioita tai -välineitä, jotka eivät kestä pesua kuumassa
vedessä. Tällaisia ovat esimerkiksi muoviset kertakäyttölautaset, ruokailuvälineet ja kertakäyttöastiat.
Astianpesukoneen korkea lämpötila voi saada tällaiset esineet sulamaan tai menettämään muotonsa.
Jos käyttämässäsi mallissa on viivekäynnistystoiminto, varmista, että annostelija on kuiva, ennen
kuin laitat sinne pesuainetta. Pyyhi annostelija tarvittaessa kuivaksi. Pesuaine paakkuuntuu, jos sitä
kaadetaan kosteaan annostelijaan. Tällöin aine ei leviä laitteeseen kunnolla.
VAROITUS
Veitset ja muut teräväkärkiset välineet tulee asettaa koriin joko vaakasuorassa tai niin, että niiden terävä
osa osoittaa alaspäin.
Turvallisuusohjeet _5
DD68-00135C-03_FI.indd 5
2013-06-26
2:54:01
Turvallisuusohjeet
LAPSIA KOSKEVIA TURVALLISUUSOHJEITA
VAROITUS
VAROITUS
VAROITUS
VAROITUS
Tämä laite ei ole lelu! Jotta henkilövahingoilta voitaisiin välttyä, pidä lapset etäällä laitteesta äläkä anna
heidän käyttää laitteen ohjaimia tai leikkiä laitteen sisällä tai läheisyydessä. Lapset eivät ymmärrä
laitteeseen liittyviä vaaroja. Valvo lapsia aina, kun työskentelet keittiössä.
Lapset saattavat leikkiessään sulkea itsensä astianpesukoneen sisään.
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai
kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos näille henkilöille on annettu riittävät ohjeet laitteen
turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa käyttää tai ylläpitää laitetta ilman aikuisten valvontaa.
Isommat lapset voivat käyttää astianpesukonetta vain, jos heille on kerrottu tarkkaan, kuinka laite
toimii, ja jos he osaavat käyttää laitetta turvallisella tavalla ja ymmärtävät vääränlaiseen käyttöön liittyvät
vaarat.
PIDÄ PESUAINEET POISSA LASTEN SAATAVILTA! Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä ja
korroosiota aiheuttavia aineita, jotka voivat nieltäessä pysäyttää hengityksen tai aiheuttaa palovammoja
nenään, suuhun tai kurkkuun.
Pidä lapset kaukana astianpesukoneesta, kun sen luukku on auki.
Laitteen sisällä saattaa olla pesuaineiden jäänteitä.
Jos lapsi on hengittänyt tai niellyt pesuainetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
ASTIANPESUKONEEN ASENNUSTA KOSKEVIA OHJEITA
VAROITUS
HUOMIO
VAROITUS
VAROITUS
Tarkista, ettei laitteessa ole mitään näkyviä vaurioita, ennen kuin asennat sen. Jos laite on jollakin tapaa
vaurioitunut, älä käytä sitä missään olosuhteissa. Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen.
Astianpesukoneen johto tulee kytkeä vain soveltuvanlaiseen, katkaisimelliseen pistorasiaan.
Pistorasiaan tulee voida päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen, jotta laitteen johdon voi tarvittaessa
kytkeä helposti irti. (Ks. ”Lisätarvikkeiden tarkistaminen”, s. 11.)
Astianpesukoneen takana ei saa olla pistorasioita. Laite voi ylikuumentua tai aiheuttaa tulipalon, jos se
on pistokkeen kanssa kosketuksissa.
Astianpesukonetta ei saa asentaa lieden alle. Liedestä säteilevä lämpö voi vaurioittaa
astianpesukonetta. Laitetta ei saa samasta syystä asentaa avotulen tai sellaisten laitteiden läheisyyteen,
joista säteilee lämpöä. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpöpatterit.
Älä kytke laitteen virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin se on asennettu täysin paikoilleen ja sen luukun
jouset on säädetty.
HUOMIO
Ennen kuin kytket laitteen virran päälle, varmista, että tyyppikilvessä olevat virtatiedot (jännite ja
liitäntäteho) vastaavat käytettävän sähköverkon ominaisuuksia. Jos et ole varma asiasta, kysy neuvoa
valtuutetulta sähköasentajalta.
Laitteen sähköturvallisuuden voi taata ainoastaan silloin, kun se on kytketty pysyvästi tehokkaaseen
maadoitusjärjestelmään. On erittäin tärkeää, että tämä perusvaatimus täytetään ja että maadoitus
tarkistetaan säännöllisesti. Jos talon sähköjärjestelmissä on jotakin epäselvää, ota yhteyttä
valtuutettuun sähköasentajaan.
Valmistaja ei ole vastuussa riittämättömän maadoituksen seurauksista (esim. sähköiskuista).
HUOMIO
Älä kytke laitetta monipistorasiaan tai jatkojohtoon. Ne eivät täytä laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä
vaatimuksia (eli aiheuttavat ylikuumenemisen vaaran).
Laitteen saa asentaa liikkuviin tiloihin, esim. laivaan ainoastaan siinä tapauksessa, että valtuutettu
insinööri arvioi asennetun laitteen ja siihen liittyvät riskit.
Vesiliitännän muovikuoren sisällä on elektronisia osia. Sitä ei saa upottaa veteen.
HUOMIO
Vesistopperissa on sähköjohtimia. Älä milloinkaan katkaise vedenottoletkua, vaikka se olisi liian pitkä.
6_ Turvallisuusohjeet
DD68-00135C-03_FI.indd 6
2013-06-26
2:54:02
Laitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan pätevä henkilö. Kansallisia ja paikallisia
turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. On vaarallista antaa pätemättömän henkilön korjata tai
huoltaa laitetta. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattomista toimista.
HUOMIO
VAROITUS
Laitteen sisäinen vesitiiviysjärjestelmä suojaa vesivahingoilta, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:
• Astianpesukone ja sen vesiliitäntä on asennettava oikein.
• Astianpesukonetta tulee ylläpitää oikein ja sen osia tulee tarpeen vaatiessa vaihtaa.
• Sulkuhana on suljettava, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. lomalla).
• Vesitiiviysjärjestelmä on käytössä myös silloin, kun laitteen virta ei ole päällä. Laitteen tulee kuitenkin
tällöin olla kytkettynä sähköverkkoon.
Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen. Jos astianpesukone vaurioituu, kytke se irti sähköverkosta ja ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.
Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle ennalta-arvaamattomia
vaaroja, joista valmistaja ei ole vastuussa. Laitetta saa korjata vain valtuutettu teknikko.
Mahdolliset vialliset osat tulee korvata vain alkuperäisvaraosilla. Laitteen turvallisuuden voi taata vain
alkuperäisvaraosia käyttämällä.
Kytke astianpesukone huollon ajaksi aina irti sähköverkosta (katkaise pistorasian virta sen katkaisijasta
ja irrota pistoke rasiasta).
HUOMIO
Jos sähköjohto vaurioituu, se täytyy vaihtaa valmistajan toimittamaan erikoisjohtoon. Johdon saa
turvallisuussyistä vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai asentaja.
VAROITUS
Laite ja sen ympäristö on syytä pitää erityisen puhtaina sellaisissa maissa, joissa esiintyy torakoita tai
muita tuhoeläimiä. Takuu ei korvaa torakoiden tai muiden tuhoeläinten aiheuttamia vaurioita.
HUOMIO
Jos laitteessa on vikaa tai se täytyy puhdistaa, se tulee irrottaa täysin sähköverkosta, ja laite on täysin
irti sähköverkosta vain seuraavissa tapauksissa:
• kun laitteen johto ja pistoke on irrotettu pistorasiasta tai
• sähkönsyöttö katkaistaan kokonaan tai
• sulakekytkin on käännetty pois päältä tai
• irrotettava sulake on irrotettu (niissä maissa, joissa tällaisia sulakkeita käytetään).
Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia, jollei valmistaja ole antanut niihin erillistä lupaa.
HUOMIO
Älä milloinkaan avaa laitteen kuorta.
Laitteen elektronisten liitäntöjen ja osien tai mekaanisten osien muuntelu on erittäin vaarallista ja voi
aiheuttaa toimintavirheitä tai sähköiskun.
Kun laitteen takuu on voimassa, korjauksia saa tehdä vain valmistajan valtuuttama teknikko. Muutoin
takuu on mitätön.
HUOMIO
Kun laitetta asennetaan, varmista, että sen yläpuolelle, vasemmalle ja oikealle puolelle ja taakse jää
riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
Jos laitteen ja tiskialtaan välissä ei ole riittävästi tilaa, tiskiallas voi vaurioitua tai pinnoille voi muodostua
hometta.
Varmista, että astianpesukoneen veden kovuusasetus on asuinalueellesi sopiva. (Tutustu sivulla 13
olevaan ”Veden kovuuden säätäminen” -osioon.)
Turvallisuusohjeet _7
DD68-00135C-03_FI.indd 7
2013-06-26
2:54:02
Sisällysluettelo
ASTIANPESUKONEEN ASENNUS
9
VIANETSINTÄ JA KOODIT
9
Osien ja ohjauspaneelin tarkistaminen
28
Tarkista nämä, jos...
11
Asennusvaatimukset
30
Koodit
ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA
ENSIMMÄISTÄ KERTAA
13
13
Vedenpehmennysjärjestelmän käyttö
14
Äänitoiminnon ottaminen käyttöön ja
pois käytöstä
14
Astianpesukonesuolan käyttö
15
Huuhteluaineen käyttö
ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÖ
16
Astioidenpesuohjeita
16
Korien käyttö
20
Pesuaineiden käyttö
16
ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖ
22
22
Perusohjeet
22
Ohjelmanvalintapainikkeiden käyttö
23
Viivekäynnistystoiminnon käyttö
23
Digitaalisen näytön käyttö
24
Lisätoimintojen käyttö
28
OHJELMATAULUKKO
31
Ohjelmataulukko
31
LIITE
32
32
Astianpesukoneen hävittäminen ja
ympäristönsuojelu
32
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
32
Tekniset tiedot
PERUSTESTAUS
33
35
TUOTESELOSTE
ASTIANPESUKONEEN
PUHDISTUS JA HUOLTO
25
25
Ulkopintojen puhdistaminen
25
Pesukammion puhdistaminen
25
Suodattimien puhdistaminen
26
Ruiskutankojen puhdistaminen
27
Astianpesukoneen varastointi
8_ Sisällysluettelo
DD68-00135C-03_FI.indd 8
2013-06-26
2:54:03
Astianpesukoneen asennus
Jotta astianpesukone toimisi normaalisti ja sen käyttö olisi turvallista, varmista, että
asentaja noudattaa näitä ohjeita tarkkaan.
OSIEN JA OHJAUSPANEELIN TARKISTAMINEN
VAROITUS
01 ASENNUS
Kun astianpesukone puretaan pakkauksestaan, varmista, että pakkauksesta löytyvät kaikki alla näytetyt
osat. Jos astianpesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos osia puuttuu, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun tai lähimpään Samsungin jälleenmyyjään.
Pidä pakkaustarvikkeet pakkauksen purkamisen jälkeen poissa lasten ulottuvilta, jotta lasten
turvallisuus ei vaarantuisi.
1
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Yläruiskun varsi (ei näy kuvassa)
Ruokailuvälinehylly (DW-SG97, DW-SG72
/ DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Ruokailuvälinekori
(DW-SG52 / DW-UG62; ks. s. 19.)
8
Pesuainelokero
9
Huuhteluainelokero
3
Yläkori
10
Ohjauspaneeli
(Luukun edessä: DW-SG72, DW-SG52 / DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
4
Ylempi ruiskutanko
11
Alempi ruiskutanko
5
Tehoruiskutusalueen levy
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
12
Poistoletku
6
Suodatinyhdistelmä
13
Sähköjohto
7
Suolalokero
14
Vesistopperi
Astianpesukoneen asennus _9
DD68-00135C-03_FI.indd 9
2013-06-26
2:54:03
Astianpesukoneen asennus
DW-SG97, DW-UG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Astianpesukoneen asennus
DD68-00135C-03_FI.indd 10
2013-06-26
2:54:03
Virtapainike
9
Pesun merkkivalo
2
Ohjelmanvalintapainikkeet
10
Huuhtelun merkkivalo
3
Puolitäyttöpainike
11
Kuivauksen merkkivalo
4
Viivekäynnistyspainike
12
5
Lapsilukon ilmaisin
13
Puhdistuspainike/lapsilukko
6
Suolan täytön ilmaisin
14
Yhdistelmäpesutablettipainike
7
Huuhteluaineen täytön ilmaisin
15
Käynnistys- ja nollauspainike
8
Viivekäynnistyksen ilmaisin
Tehoruiskutusalueen painike (DW-SG97,
DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DWUG72, DW-UG62)
Esipesupainike (DW-SG52)
01 ASENNUS
1
Lisätarvikkeiden tarkistaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas
Takuukortti
Annostelija (Ks. ”Suolalokeron täyttö”, s. 14.)
Energiamerkintä
Asennusopas
Asennuspakkaus
Suojalevy (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Alahuopa (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
ASENNUSVAATIMUKSET
Virransyöttö ja maadoitus
VAROITUS
Älä käytä jatkojohtoa.
Käytä vain astianpesukoneen mukana toimitettua sähköjohtoa.
Kun valmistelet asennusta, varmista, että virransyöttö täyttää seuraavat ehdot:
•
•
AC 220–240 V / 50 Hz -sulake tai -suojakytkin.
Erillinen virtapiiri astianpesukoneelle.
Astianpesukone täytyy maadoittaa. Jos astianpesukone ei toimi oikein tai menee rikki, maadoitus vähentää
sähköiskun riskiä, sillä sen avulla jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
Astianpesukoneen mukana toimitetaan sähköjohto ja maadoitettu, kolmiosainen pistoke, jonka voi kytkeä
oikein asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
Älä kytke maadoitusjohtoa muoviseen putkilinjaan, kaasuputkiin tai kuumavesiputkeen.
VAROITUS
Maadoitusjohtimen vääränlainen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos et ole varma, onko astianpesukone oikein maadoitettu, pyydä pätevää asentajaa tai sähkömiestä
varmistamaan asia.
HUOMIO
Älä muuntele astianpesukoneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä
valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.
Astianpesukoneen asennus _11
DD68-00135C-03_FI.indd 11
2013-06-26
2:54:04
Astianpesukoneen asennus
Vedensyöttö
Älä juo astianpesukoneen sisällä olevaa vettä.
VAROITUS
•
•
•
Astianpesukoneen voi kytkeä joko kylmään tai kuumaan veteen. Veden enimmäislämpötila on 60 ºC.
Hanassa tulee olla sulkuhana, jossa on 3/4 tuuman ulkokierre.
Vedenpaineen on oltava välillä 0,05 MPa ja 0,8 MPa. Jos vedenpaine on tätä alhaisempi,
vedensyöttöventtiili ei ehkä toimi oikein ja astianpesukone sammuu. Jos vedenpaine taas on liian korkea,
painetta alentava venttiili on asennettava.
HUOMIO
Voit vähentää vuodon ja vesivahingon riskiä seuraavasti:
• Pitämällä vesihanat käden ulottuvilla.
• Kääntämällä hanat kiinni, kun astianpesukonetta ei käytetä.
• Tarkistamalla vesiliitännän säännöllisesti vuotojen varalta.
Vesistopperin käyttö
Vesistopperi on järjestelmä, joka on kehitetty vuotojen estämiseksi.
Se on kiinnitetty tulovesiletkuun ja katkaisee vedensyötön automaattisesti, jos letku vaurioituu.
HUOMIO
HUOMIO
Vesistopperi on elektroninen.
• Varo, ettet vaurioita vesistopperia.
• Älä taivuta tai väännä tulovesiletkua, johon on kiinnitetty vesistopperi.
Jos vesistopperi on vaurioitunut, sulje vesihanat ja irrota pistoke välittömästi pistorasiasta. Kun olet
tehnyt näin, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun tai pätevään asentajaan.
Viemäri
Jos astianpesukoneella on oma viemärinsä, kiinnitä poistoletku sellaiseen viemäriin, joka on noin 30–70 cm
korkeudella maasta.
Jos kiinnität poistoletku viemäriin, joka on yli 80 cm korkeudella maasta, vesi saattaa valua takaisin
astianpesukoneeseen tai huuhtelu jää keskeneräiseksi.
Lattia
Jotta astianpesukone toimisi mahdollisimman hyvin, se on asennettava suoralle ja tukevalle lattiapinnalle.
Puulattiaa saattaa täytyä vahvistaa, jotta tärinää esiintyisi mahdollisimman vähän. Matot ja pehmeät laatat
lisäävät myös tärinää, ja tällaisilla pinnoilla astianpesukone saattaa liikkua jonkin verran, kun sitä käytetään.
Älä milloinkaan asenna astianpesukonetta korokkeelle tai minkään huonosti tuetun rakenteen varaan.
HUOMIO
Ympäristön lämpötila
Älä asenna astianpesukonetta paikkaan, jossa voi esiintyä pakkasta. Astianpesukone jättää aina jonkin
verran vettä vesiventtiiliin, pumppuun ja letkuun, ja jos koneessa tai letkuissa oleva vesi pääsee jäätymään,
laite tai sen osat voivat vaurioitua.
Testiohjelma
Varmista, että astianpesukone on asennettu oikein, käynnistämällä Pika- tai Esipesu-ohjelman
asennuksen jälkeen.
12_ Astianpesukoneen asennus
DD68-00135C-03_FI.indd 12
2013-06-26
2:54:04
Ennen kuin käytät laitetta
ensimmäistä kertaa
VEDENPEHMENNYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Vettä täytyy pehmentää, jos käytettävä vesi on kovempaa kuin 1,0 mmol/ℓ (6 °d – saksalaisella asteikoilla).
Tähän tarvitaan seuraavia:
•
•
Astianpesukonesuolaa.
Veden kovuuden tason säätäminen asuinalueen mukaisesti.
Saat lisätietoja alueesi veden kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.
Jos veden kovuus vaihtelee, aseta astianpesukone suurimpaan kovuuteen. Jos veden kovuuslukemat
vaihtelevat esimerkiksi välillä 6,7 mmol/ℓ – 9,0 mmol/ℓ, aseta astianpesukone arvoon 9,0 mmol/ℓ.
02 ENNEN KÄYTTÖÄ
Veden on oltava pehmeää, jotta pesu olisi mahdollisimman perusteellinen.
Kovassa vedessä on epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää pesun tuloksia.
Astianpesukoneen veden kovuuden oletusasetus on 3 (4,0–5,5 mmol/ℓ). Jos tämä asetus vastaa
asuinalueesi veden kovuutta, sitä ei tarvitse muuttaa.
Jos veden kovuusasetusta täytyy muuttaa, noudata alla olevia ohjeita.
Veden kovuuden säätäminen
1. Siirry veden kovuusasetuksiin pitämällä viivekäynnistyspainiketta ja puolitäyttöpainiketta
painettuna samalla, kun painat Power-painiketta (virtapainiketta) .
2. Kun olet veden kovuusasetuksissa, senhetkinen kovuusasetus näkyy näytössä.
3. Valitse veden kovuusasetus väliltä 0–5 puolitäyttöpainikkeella
tason mukaiset asetukset alla olevasta taulukosta.)
. (Tarkista alueesi veden kovuuden
Jos alueesi veden kovuus on vähäinen, astianpesukonesuolaa ei tarvitse käyttää.
Astianpesukoneen veden kovuusasetus tulee kuitenkin asettaa arvoon 0.
4. Poistu veden kovuusasetuksista painamalla Power-painiketta (virtapainiketta) .
Veden kovuustaulukko
Veden kovuutta mitataan joko saksalaisella asteikoilla (°dH), ranskalaisella asteikoilla (°TH) tai yksiköllä
mmol/ℓ (kansainvälinen veden kovuuden mittayksikkö).
Taso
Veden kovuus
Virvoituspehmennys/
pesuohjelma (ECO-ohjelma)
Suolansyöttö
Ei
kierrätystä
Ei
Ei
1–2,5
1/8
Kyllä
Kyllä
25–40
2,5–4,0
1/5
Kyllä
Kyllä
40–55
4,0–5,5
1/3
Kyllä
Kyllä
31–40
55–70
5,5–7,0
1/2
Kyllä
Kyllä
> 40
> 70
> 7,0
1/1
Kyllä
Kyllä
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Väli
0
<6
< 10
< 1,0
1
6–14
10–25
2
14–23
3
23–31
4
5
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa _13
DD68-00135C-03_FI.indd 13
2013-06-26
2:54:04
Ennen kuin käytät laitetta
ensimmäistä kertaa
ÄÄNITOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POIS KÄYTÖSTÄ
1. Ota ääni käyttöön/pois -toiminto käyttöön tai pois käytöstä pitämällä viivekäynnistyspainiketta ja
painettuna samalla, kun painat Power-painiketta (virtapainiketta) .
puolitäyttöpainiketta
2. Ota ääni käyttöön/pois -toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla puhdistuspainiketta .
- Huuhteluaineen täytön ilmaisin ” ” syttyy ja ilmaisee, että ääni käyttöön -toiminto on aktivoitu.
- Huuhteluaineen täytön ilmaisin ” ” sammuu ja ilmaisee, että ääni pois -toiminto on aktivoitu.
Vaikka ääni pois -toiminto olisikin aktivoitu, virheäänimerkki kuuluu aina virhetilanteissa.
3. Poistu ääni käyttöön/pois -asetuksista painamalla Power-painiketta (virtapainiketta) .
ASTIANPESUKONESUOLAN KÄYTTÖ
Suolalokeron täyttö
Jotta käytettävä vesi olisi pehmeää, suolalokero tulee täyttää astianpesukonesuolalla.
HUOMIO
Käytä vain astianpesukonesuolaa.
Älä käytä muita suoloja tai liuottimia. Muutoin suolalokero ja vedenpehmennysjärjestelmä voivat vaurioitua.
HUOMIO
Täytä aina suolalokero juuri ennen täyden pesuohjelman käynnistämistä, jotta laite ei ruostuisi liian suolan tai
suolaveden vuoksi.
1. Avaa luukku.
2. Avaa suolalokeron kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Täytä suolalokero vedellä (tämä täytyy tehdä vain silloin, kun laite
kytketään päälle ensimmäistä kertaa).
4. Lisää lokeroon astianpesukonesuolaa.
HUOMIO
Suolalokeron kapasiteetti on n. 1 kg. Älä täytä suolalokeroa liian
täyteen.
5. Poista ylimääräinen suola suolalokeron suuaukon ja kannen tiivisteen
ympäriltä.
HUOMIO
Jos et poista ylimääräistä suolaa, suolalokeron kansi ei välttämättä
mene täysin kiinni, ja suolaisen veden tulviminen lokerosta
heikentää laitteen suorituskykyä.
6. Käännä suolalokeron kantta myötäpäivään niin kauan, kunnes se on
täysin kiinni.
Suosittelemme puhdistamaan rummun sisältä käsin käyttämällä
Esipesu-ohjelman , jos rumpuun pääsee paljon suolaa tai
suolavettä.
Rumpuun jäävät suolarakeet tai suolavesi voivat aiheuttaa
ruostumista.
Suolarakeiden koko vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti suola
liukenee ja kuinka pian suolan täytön ilmaisin ” ” sammuu.
14_ Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa
DD68-00135C-03_FI.indd 14
2013-06-26
2:54:05
Suolan täytön ilmaisimen tarkistaminen
Jos suolan täytön ilmaisin ” ” palaa, lisää laitteeseen astianpesukonesuolaa edellä kuvatulla tavalla.
HUUHTELUAINEEN KÄYTTÖ
Huuhteluainelokeron täyttö
Lisää laitteeseen huuhteluainetta, kun ohjauspaneelissa oleva huuhteluaineen täytön ilmaisin syttyy. Tässä
astianpesukone voi käyttää vain nestemäistä huuhteluainetta.
Jauhemaisen huuhteluaineen käyttö tukkii säiliön suuaukon ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
02 ENNEN KÄYTTÖÄ
Kun suolan täytön ilmaisin ” ” syttyy, suolaa on jäljellä vielä kolmelle pesukerralle.
Huuhteluaine tehostaa astianpesukoneen kuivaustoimintoa.
Älä käytä tavallista pesuainetta huuhteluainelokerossa.
HUOMIO
1. Avaa huuhteluainelokeron kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
2. Täytä huuhteluainelokero huuhteluaineella.
Käytä katseluaukkoa apuna, kun lisäät huuhteluainetta.
HUOMIO
Älä lisää huuhteluainetta yli ylärajan, sillä muuten aine voi tulvia yli
pesuohjelman aikana.
3. Aseta huuhteluaineen määrän asetukseksi jokin arvo välillä 1–6. Mitä
suurempi arvo, sitä enemmän huuhteluainetta käytetään.
Jos huuhteluaineen määrän säätimen kääntäminen ei onnistu helposti,
käytä apuna kolikkoa.
4. Sulje huuhteluainelokeron kansi kääntämällä sitä myötäpäivään.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa _15
DD68-00135C-03_FI.indd 15
2013-06-26
2:54:06
Astianpesukoneen täyttö
ASTIOIDENPESUOHJEITA
Pääset näitä helppoja ohjeita noudattamalla parhaisiin tuloksiin ja samalla säästät sähköä.
Ennen astioiden asettelua
HUOMIO
Poista astioista kaikki ruoantähteet, esim. luut ja siemenet, sekä kaikki muu ylimääräinen, esim.
hammastikut ja lautasliinat. Ruoantähteet ja roskat voivat vaurioittaa astioita ja aiheuttaa ylimääräistä
ääntä tai toimintahäiriöitä koneessa.
VAROITUS
Älä pese astioita, joissa on tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voitelurasvaa tai maalia.
Tällaiset aineet vaurioittavat astianpesukonetta. Lisäksi tuhka ei liukene, vaan kerääntyy laitteen sisällä
oleviin aukkoihin.
Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat
•
•
•
•
•
•
Kupari-, messinki-, tina-, norsunluu- ja alumiiniastiat tai astiat, joissa on tarroja
Kuumuutta kestämättömästä muovista valmistetut astiat
Käsityönä tehdyt esineet, antiikki, arvokkaat maljakot ja lasiset koriste-esineet
Maalatut lasitetut pinnat
Puiset ruokailu- ja ruoanlaittovälineet ja esineet, joissa on puisia osia
Herkästi särkyvät lasiesineet ja lyijykristallia sisältävät lasiesineet
Rikkipitoisten ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olleet hopeaesineet saattavat haalistua. Tällaisia
ruoka-aineita ovat munankeltuaiset, sipuli, majoneesi, sinappi, kala, suolakala ja marinadit.
•
Kun laseja pestään usein, ne saattavat himmentyä. Älä pese herkästi särkyviä ja lyijykristallia sisältäviä
lasiesineitä astianpesukoneessa.
VAROITUS
Alumiinisia osia (esim. rasvanpoistosuodattimia) ei saa pestä syövyttävillä, emäksisillä puhdistusaineilla.
Tällaiset aineet vaurioittavat näitä osia ja voivat ääritapauksissa jopa aiheuttaa vaarallisen
kemiallisen reaktion. Käytä astianpesukoneessa vain sellaisia astioita, esim. laseja, posliiniastioita ja
ruokailuvälineitä, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden kestävän konepesun.
KORIEN KÄYTTÖ
Korien käsittely
HUOMIO
Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität tai irrotat laitteen koreja. Korit ja niiden sisällä olevat astiat voivat
vaurioitua.
16_ Astianpesukoneen täyttö
DD68-00135C-03_FI.indd 16
2013-06-26
2:54:06
Yläkorin käyttö
Käytä yläkoria ensisijaisesti pienille, kevyille ja herkästi särkyville astioille, esim. kupeille, lautasille, laseille,
jälkiruokakipoille jne.
Yläkorin säätäminen
HUOMIO
Poista kaikki astiat kuppihyllyiltä ennen korkeuden säätämistä. Muutoin sekä astiat että itse kori voivat
vaurioitua.
1. Vedä yläkori ulos.
03 TÄYTTÖ
Voit säätää yläkorin korkeuden sen mukaan, haluatko asettaa isommat astiat ylä- vai alakoriin.
2. Nosta yläkoria ylemmäksi seuraavasti: Pidä yläkorin molemmista
reunoista kiinni ja nosta sitä varovasti ylöspäin niin paljon kuin
mahdollista.
3. Siirrä yläkoria alemmaksi seuraavasti: Pidä yläkorin molemmista
reunoista kiinni ja nosta sitä hieman ylöspäin. Paina sitä sitten varovasti
alaspäin.
Kun muutat korkeutta, varmista aina, ettei ylempi ruiskutanko tartu alakorin astioihin laitteen käytön
aikana.
HUOMIO
Varmista, että yläkori on suorassa. Jos yläkorin jompikumpi reuna on kohollaan, luukku ei mene täysin
kiinni eikä astianpesukone toimi oikein.
HUOMIO
Älä nosta yläkoria vain toisesta reunasta. Tällöin luukku ei mene täysin kiinni eikä astianpesukone tästä
syystä toimi oikein.
Alakorin käyttö
Käytä alakoria suurille ja painaville astioille, esim. tarjottimille, paistinpannuille, kattiloille, kulhoille jne.
Alakoriin voi myös laittaa pienempiä astioita, esim. lautasia.
Älä laita alakoriin herkästi särkyviä lasiastioita.
HUOMIO
Astianpesukoneen täyttö _17
DD68-00135C-03_FI.indd 17
2013-06-26
2:54:06
Astianpesukoneen täyttö
Saranakeppien käyttö
Taivutettavien saranakeppien avulla alakoriin voi tehdä tilaa isommille astioille.
1. Suorista saranakepit painamalla niitä alaspäin.
Ruokailuvälinehyllyn käyttö (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Ruokailuvälinehyllyn pidikkeet voi irrottaa hyllystä.
Voit esimerkiksi irrottaa toisen puolen pidikkeet, jos tarvitset lisätilaa yläkoriin sijoitettaville isommille
astioille.
1. Asettele ruokailuvälineet ruokailuvälinehyllyn pidikkeisiin kuvan
osoittamalla tavalla.
2. Kiinnitä pidikkeet ruokailuvälinehyllyyn.
Jos asetat hyllyyn isoja esineitä, esim. kakkulapioita, ne voivat
osua yläruiskun varteen.
Jos lusikoiden kahvat eivät mahdu pidikkeisiin, käännä ne
toisinpäin.
3. Irrota ruokailuvälinehyllyn pidikkeet paikoiltaan, kun pesuohjelma on
päättynyt.
18_ Astianpesukoneen täyttö
DD68-00135C-03_FI.indd 18
2013-06-26
2:54:07
Ruokailuvälinekorin käyttö (DW-SG52 / DW-UG62)
Ruokailuvälinekori on suojattu niin, että kaikki veitset, haarukat ja lusikat voi asettaa erilleen, jotteivät niiden
pinnat lohkeilisi tai haalistuisi.
1. Aseta erityyppiset ruokailuvälineet koreihin kuvan osoittamalla tavalla.
03 TÄYTTÖ
Aseta veitset turvallisuussyistä veitsitelineeseen.
HUOMIO
2. Aseta ruokailuvälinekori alakoriin.
Jos peset vain pienen määrän ruokailuvälineitä, voit käyttää vain
ruokailuvälinekorin toista puolta.
HUOMIO
Älä laita ruokailuvälinekoriin pitkiä ruokailuvälineitä. Pitkien
ruokailuvälineiden kahvat voivat osua ylempään ruiskutankoon.
Ruokailuvälinekorin suojakannen voi jättää auki.
1. Nosta kansi irti ja kiinnitä se pidikkeeseensä kuvan osoittamalla tavalla.
Jos haluat erottaa ruokailuvälinekorin kahdeksi eri koriksi, vedä
sen toista puolta kuvassa näkyvän nuolen osoittamaan suuntaan
samalla, kun pidät toisesta puolesta kiinni.
Astianpesukoneen täyttö _19
DD68-00135C-03_FI.indd 19
2013-06-26
2:54:09
Astianpesukoneen täyttö
Kuppihyllyjen käyttö
Kuppihyllyille voi laittaa kuppien lisäksi muita pikkuastioita sekä pitkiä
ruoanlaittovälineitä. Tällä hyllyllä voi pestä myös viinilasit.
Asettele viinilasit kuppihyllyn tappeihin. Kuppihyllyn voi taittaa, kun sitä ei
käytetä.
HUOMIO
Älä säädä yläkorin korkeutta, kun lasien tuet ovat pystyssä. Tällöin
yläkoria ei voi työntää paikoilleen.
PESUAINEIDEN KÄYTTÖ
Kaikki astianpesukoneen ohjelmat paitsi esipesu
pesuainetta.
edellyttävät, että pesuaineen annostelijassa on
Lisää valitsemasi ohjelman vaatima määrä pesuainetta, jotta pääsisit parhaisiin tuloksiin.
HUOMIO
VAROITUS
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pesuainetta. Tavallinen astianpesuaine vaahtoaa liikaa, ja
tämä voi heikentää astianpesukoneen suorituskykyä tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Älä hengitä pesuaineen höyryjä äläkä niele ainetta. Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä
aiheuttavia ja syövyttäviä kemikaaleja, jotka voivat vaikeuttaa hengittämistä. Jos olet hengittänyt
pesuaineen höyryjä tai niellyt ainetta, käy viipymättä lääkärin vastaanotolla.
Pidä astianpesukoneen pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
VAROITUS
Pesuainelokeron täyttö
1. Avaa pesuainelokeron läppä työntämällä lokeron vapautussalpaa.
Läppä avataan aina, kun astianpesuohjelma päättyy.
2. Lisää pesuaineen pääannostelijaan suositeltu määrä pesuainetta.
3. Sulje läppä työntämällä sitä vasemmalle ja painamalla se alas.
20_ Astianpesukoneen täyttö
DD68-00135C-03_FI.indd 20
2013-06-26
2:54:10
4. Pääset parempiin pesutuloksiin lisäämällä pienen määrän (noin
8 g) pesuainetta luukkuun – erityisesti, jos astiat ovat hyvin likaisia.
Luukkuun lisättyä ainetta käytetään esipesun aikana.
03 TÄYTTÖ
Yhdistelmäpesutablettien käyttö
Voit halutessasi käyttää ”2-in-1”-, ”3-in-1”- tai ”4-in-1”-tyyppisiä yhdistelmäpesutabletteja.
Yhdistelmäpesutableteissa on niiden tyypistä riippuen pesuaineen lisäksi myös huuhteluainetta ja/tai
astianpesukonesuolaa.
Tutustu yhdistelmäpesutablettien valmistajan antamiin ohjeisiin ennen tablettien käyttöä, ja varmista,
että tabletit soveltuvat käytettäviksi asuinalueesi veden kanssa veden kovuudesta riippuen.
1. Avaa pesuainelokeron läppä työntämällä pesuainelokeron
vapautussalpaa.
2. Aseta yhdistelmäpesutabletti pesuaineen pääannostelijaan ja sulje
läppä.
3. Ota yhdistelmäpesutablettitoiminto käyttöön painamalla
ohjauspaneelin yhdistelmäpesutablettipainiketta
.
Astianpesukoneen täyttö _21
DD68-00135C-03_FI.indd 21
2013-06-26
2:54:11
Astianpesukoneen käyttö
PERUSOHJEET
1. Avaa luukku.
2. Täytä korit.
Älä lataa koreja liian täyteen.
HUOMIO
3. Varmista, ettet tuki ruiskutankoja.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon ja (tarvittaessa myös) luukkuun.
5. Käynnistä astianpesukone painamalla Power-painiketta (virtapainiketta) .
6. Valitse pestäville astioille soveltuva pesuohjelma ohjelmapainikkeella.
(Ks. ”Ohjelmanvalintapainikkeiden käyttö”, s. 22.).
Valitun ohjelman ilmaisin syttyy palamaan.
7. Valitse haluamasi lisätoiminnot.
Niiden ilmaisimet syttyvät palamaan.
8. Aloita peseminen sulkemalla luukku ja painamalla Start/Reset -painiketta (käynnistys- ja
nollauspainiketta) .
9. Astianpesukone antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on valmis.
Virta katkaistaan automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
10. Tyhjennä korit.
Poista astiat ensin alakorista, sen jälkeen yläkorista ja poista lopuksi ruokailuvälineet niiden hyllyltä
(jos hylly on käytössä).
Kun poistat astiat tässä järjestyksessä, yläkorin vesi ei pääse tippumaan alakorissa olevien
astioiden päälle.
OHJELMANVALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
Valitse pestäville astioille soveltuva pesuohjelma ohjelmapainikkeella astioiden likaisuuden mukaisesti.
Merkki
Ohjelma
Kuvaus
Intensiivinen, 70 ºC
Erittäin likaiset astiat, kattilat ja paistinpannut.
Automaattinen, 40 – 65 ºC
Hieman tai erittäin likaiset päivittäiset käyttöastiat.
Astioiden likaisuus tunnistetaan automaattisesti.
Pikapesu, 65 ºC
Normaalilikaiset päivittäiset käyttöastiat. Lyhyt
pesuohjelma.
ECO 45 ºC
Normaalilikaiset päivittäiset käyttöastiat. Sähköä ja vettä
käytetään vähemmän.
Nopea, 50 ºC
Hieman likaiset astiat. Erittäin lyhyt pesuohjelma.
Hienopesu, 40 ºC
Hieman likaiset, helposti särkyvät astiat.
Esipesu
Kylmähuuhtelu, jossa lika poistetaan sellaisista astioista,
jotka ovat seisoneet kauan. Sellaisten astioiden liotus,
joihin lika on päässyt kuivumaan kiinni. Käytetään ennen
jonkin toisen pesuohjelman käyttöä.
Esipesutoiminnon käyttö (DW-SG52)
Käynnistä esipesutoiminto painamalla esipesupainiketta.
22_ Astianpesukoneen käyttö
DD68-00135C-03_FI.indd 22
2013-06-26
2:54:11
Ohjelman keskeyttäminen
Jos avaat laitteen luukun, kun ohjelma on käynnissä, ohjelma pysäytetään väliaikaisesti. Voit jatkaa ohjelmaa
sulkemalla luukun.
HUOMIO
Astianpesukoneessa oleva vesi voi olla erittäin kuumaa.
Avaa luukku kesken ohjelman vain, jos se on välttämätöntä, ja muista olla varovainen.
04 KÄYTTÖ
Ohjelman vaihtaminen
Jos ohjelma on jo käynnistynyt, mutta haluatkin vaihtaa sitä, noudata seuraavia ohjeita:
Jos pesuainelokeron läppä on auki, älä vaihda ohjelmaa.
1. Keskeytä ohjelma avaamalla luukku.
2. Nollaa ohjelma-asetukset painamalla Start/Reset-painiketta (käynnistys- ja nollauspainiketta)
pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.
•
•
ja
Kun ohjelma-asetukset on nollattu, astianpesukone tekee minuutin ajan kestävän tyhjennyksen.
Voit vaihtaa ohjelmaa, kun tyhjennys on tehty.
Voit ohittaa tyhjennyksen sammuttamalla koneen Power-painikkeella (virtapainikkeella) .
Käynnistä tämän jälkeen kone uudelleen painamalla virtapainiketta uudelleen.
Mahdolliset lisätoiminnot täytyy valita uudelleen.
3. Vaihda ohjelmaa ja paina Start/Reset -painiketta (käynnistys- ja nollauspainiketta)
.
4. Käynnistä uusi ohjelma sulkemalla luukku.
VIIVEKÄYNNISTYSTOIMINNON KÄYTTÖ
Voit asettaa astianpesukoneen käynnistämään pesuohjelman myöhemmin valitsemalla viiveen, joka voi olla
1–24 tuntia (asetusta muutetaan tunnin mittaisissa jaksoissa).
1. Avaa luukku ja täytä korit.
2. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon ja (tarvittaessa myös) luukkuun.
3. Käynnistä astianpesukone painamalla Power-painiketta (virtapainiketta) .
4. Valitse haluamasi ohjelma ja toiminnot.
5. Aseta viive painamalla viivekäynnistyspainiketta
.
6. Paina Start/Reset-painiketta (käynnistys- ja nollauspainiketta)
syttyy palamaan ja aikalaskuri käynnistyy.
. Viivekäynnistyksen ilmaisin
7. Voit perua viivekäynnistystoiminnon ja nollata ohjelma-asetuksen painamalla Start/Reset-painiketta
(käynnistys- ja nollauspainiketta) ja pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.
DIGITAALISEN NÄYTÖN KÄYTTÖ
Digitaalisessa näytössä näkyvät jäljellä oleva pesuaika, tilatiedot (viivekäynnistys, suolan täyttö,
huuhteluaineen täyttö ja lapsilukko) ja virhekoodit.
Jos laitteen ollessa käynnissä tapahtuu jokin virhe, virheen koodi näkyy näytössä ja kuulet äänimerkin. Ks.
”Koodit”, s. 30.
Ajan näyttö
Näytön aika-alue näyttää, kuinka pian valittu ohjelma päättyy. Tiedot näytetään tunneissa ja minuuteissa.
Jäljellä oleva aika voi vaihdella myös saman ohjelman sisällä. Vaihtelut voivat johtua veden lämpötilaeroista,
uudelleenaktivointijaksosta ja siitä, kuinka täyteen kone on ladattu.
Astianpesukoneen käyttö _23
DD68-00135C-03_FI.indd 23
2013-06-26
2:54:12
Astianpesukoneen käyttö
Suolan täytön ilmaisin
Jos suolan täytön ilmaisin ” ” palaa, astianpesukoneessa on vähän astianpesukonesuolaa ja suolalokero
tulee täyttää.
Täytä suolalokero sivulla 14. olevassa kohdassa ”Suolalokeron täyttö” annettujen ohjeiden mukaisesti.
Huuhteluaineen täytön ilmaisin
Jos huuhteluaineen täytön ilmaisin ” ” palaa, astianpesukoneessa on vähän huuhteluainetta ja
huuhteluainelokero tulee täyttää.
Täytä huuhteluainelokero sivulla 15. olevassa kohdassa ”Huuhteluainelokeron täyttö” annettujen ohjeiden
mukaisesti.
LISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ
Tehoruiskutusalue (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72,
DW-UG62)
Käytä tätä toimintoa vaikeasti pestäville, hyvin likaisille tai rasvaisille astioille, kattiloille ja paistinpannuille.
Asettele astiat tehoruiskutusalueen levyn päälle (ks. ”Osien ja ohjauspaneelin tarkistaminen”, s. 9.) ja paina
tehoruiskutusalueen painiketta
.
Puolitäyttö
Käytä pienelle määrälle astioita sähkön säästämiseksi vain ylä- tai alakoria.
Valitse ylä- tai alakori painamalla puolitäyttöpainiketta
.
Yhdistelmäpesutabletit
Jos haluat käyttää ”2-in-1”-, ”3-in-1”- tai ”4-in-1”-tyyppisiä yhdistelmäpesutabletteja, valitse ohjelma ja paina
sen jälkeen yhdistelmäpesutablettipainiketta
. (Yhdistelmäpesutablettitoiminto on käytettävissä
kaikkien muiden ohjelmien paitsi esipesun kanssa.)
Kun valitset yhdistelmäpesutablettitoiminnon, huuhteluaineen täytön ilmaisin ” ” -ilmaisin sammuu.
Puhdistus
Pidä astianpesukone mahdollisimman puhtaana painamalla puhdistuspainiketta . Viimeisessä
huuhtelussa lämpötila nousee arvoon 70 ºC ja pysyy siinä useiden minuuttien ajan.
Tämä toiminto on käytettävissä kaikkien muiden ohjelmien paitsi esipesun
- ja hienopesun
kanssa.
Lapsilukko
Lapsilukko lukitsee kaikki laitteen painikkeet niin, että valittua ohjelmaa ei voi muuttaa.
Ottaminen käyttöön ja pois käytöstä
Ota lapsilukkotoiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla puhdistuspainiketta ja pitämällä sitä
painettuna kolmen sekunnin ajan.
Lapsilukon ilmaisin ” ” syttyy palamaan ja ilmaisee, että lapsilukko on otettu käyttöön.
Lapsilukon ottaminen käyttöön lukitsee kaikki painikkeet.
24_ Astianpesukoneen käyttö
DD68-00135C-03_FI.indd 24
2013-06-26
2:54:12
Astianpesukoneen puhdistus
ja huolto
Kun pidät astianpesukoneen puhtaana, se toimii tehokkaammin, vältyt turhilta
korjauksilta ja laite kestää pidempään.
Astianpesukoneen ulkopinnoille tulevat tahrat kannattaa aina puhdistaa välittömästi.
Pyyhi lika ja pöly pois laitteen ohjauspaneelista pehmeällä, kostealla liinalla.
HUOMIO
Älä käytä bentseeniä, vahaa, ohentimia, kloorivalkaisuainetta tai alkoholia. Nämä aineet voivat haalistaa
laitteen sisäseinämiä ja aiheuttaa tahroja.
HUOMIO
Älä pese astianpesukonetta ruiskuttamalla sen päälle vettä. Varo erityisesti, etteivät laitteen elektroniset
osat pääse kosketuksiin veden kanssa.
Jos astianpesukoneen luukku on ruostumatonta terästä, sen voi puhdistaa ruostumattomasta
teräksestä valmistetuille kodinkoneille tarkoitetulla puhdistusaineella käyttämällä puhdasta, pehmeää
liinaa.
05 PUHDISTUS JA HUOLTO
ULKOPINTOJEN PUHDISTAMINEN
PESUKAMMION PUHDISTAMINEN
Jos laitteen pesukammiossa on kalkkia tai rasvaa, poista ne kostealla liinalla tai täytä pesuainelokero
astianpesuaineella ja käynnistä kaikkein korkeinta huuhtelulämpötilaa käyttävä ohjelma ilman astioita.
Älä irrota säiliön etuosan tiivistettä. Tiivisteen irrottaminen voi aiheuttaa vuotoja tai toimintahäiriöitä.
HUOMIO
SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN
1. Sammuta astianpesukone.
2. Käännä suodatinsäiliötä vastapäivään ja irrota se laitteesta.
3. Irrota hienosuodatin (litteä ja neliönmuotoinen).
Astianpesukoneen puhdistus ja huolto _25
DD68-00135C-03_FI.indd 25
2013-06-26
2:54:12
Astianpesukoneen puhdistus
ja huolto
4. Pura karkeasuodatin ja mikrosuodatin.
5. Poista lika ja muut tähteet suodattimista ja huuhtele ne juoksevan veden
alla.
6. Kokoa suodattimet uudelleen käänteisessä järjestyksessä, aseta
suodatinsäiliö takaisin paikoilleen ja kiinnitä se kääntämällä sitä
myötäpäivään nuolen suuntaisesti.
HUOMIO
Jos suodatinsäiliötä ei kiinnitetä kunnolla, laitteen suorituskyky
kärsii.
RUISKUTANKOJEN PUHDISTAMINEN
Jos astianpesukone toimii huonosti tai jos ruiskutankojen suihkut tuntuvat olevan tukossa, puhdista tangot.
Irrota ruiskutangot varovasti, sillä ne menevät helposti rikki.
Sammuta astianpesukone ennen ruiskutankojen irrottamista.
HUOMIO
Ruiskutankojen puhdistaminen
1. Irrota ruokailuvälinehylly. (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72) (Ks. ”Korien käyttö”, s. 16.)
2. Käännä yläruiskutangon keskellä olevaa kahvaa vastapäivään ja irrota
tanko.
3. Löysää ja irrota yläruiskutangon kiinnitysmutteri ja irrota tanko laitteesta.
26_ Astianpesukoneen puhdistus ja huolto
DD68-00135C-03_FI.indd 26
2013-06-26
2:54:13
4. Irrota alakori.
5. Poista alaruiskutanko vetämällä sitä hyvällä otteella suoraan ylöspäin.
05 PUHDISTUS JA HUOLTO
6. Poista mahdolliset ruoantähteet ruiskutangon suihkusta käyttämällä
jotakin ohutkärkistä esinettä, esimerkiksi hammastikkua.
7. Huuhtele hyvin juoksevan veden alla.
8. Kiinnitä ruiskutangot takaisin paikoilleen ja varmista, että ne pääsevät
kääntymään vapaasti.
ASTIANPESUKONEEN VARASTOINTI
Jos astianpesukonetta täytyy pitää varastossa pitkän aikaa, tyhjennä laite täysin kaikesta vedestä ja irrota
vesiletku.
Astianpesukone voi vaurioitua, jos siihen tai sen letkuihin jää vettä, kun se varastoidaan. Kun kone on
tyhjennetty vedestä täysin ja irrotettu liitännöistään, muista katkaista vedensyöttö ja kääntää suojakytkin
kiinni.
Astianpesukoneen puhdistus ja huolto _27
DD68-00135C-03_FI.indd 27
2013-06-26
2:54:13
Vianetsintä ja koodit
TARKISTA NÄMÄ, JOS...
ONGELMA
MAHDOLLINEN SYY
RATKAISU
Luukku ei ole täysin kiinni. Start/
Reset-painiketta (käynnistysja nollauspainiketta) ei ole
painettu.
Varmista, että luukku on tiiviisti
kiinni. PainaStart/Resetpainiketta (käynnistys- ja
nollauspainiketta) , ennen kuin
suljet luukun.
Ohjelmaa ei ole valittu.
Valitse ohjelma.
Virtajohtoa ei ole kytketty
pistorasiaan.
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule vettä.
Varmista, että vedensyöttöventtiili
on auki.
Ohjauspaneeli on lukossa.
Avaa ohjauspaneelin lukitus
ottamalla lapsilukko pois käytöstä.
Astianpesukone haisee
epämiellyttävälle.
Laitteeseen on jäänyt vettä
viimeisimmän pesuohjelman jäljiltä.
Lisää laitteeseen pesuainetta ja
puhdista laite käynnistämällä Auto
(Automaattinen)
-ohjelma
ilman astioita.
Astianpesukoneen sisällä on
vettä, vaikka pesuohjelma on
päättynyt.
Poistoletku on taittunut tai tukossa.
Suorista letku tai poista tukos.
Pesuohjelma ei ollut oikea.
Valitse pesuohjelma astioiden
likaisuuden mukaisesti tässä
oppaassa kuvatulla tavalla.
Suodatin on likainen tai se ei ole
kunnolla kiinni.
Puhdista suodatin ja varmista, että
kaikki suodattimet ovat kunnolla
kiinni.
Pesuainetta ei ole lainkaan tai sitä ei
ole riittävästi.
Lisää tarvittava määrä pesuainetta
laitteeseen.
Laitteeseen tulevan veden paine on
alhainen.
Vedenpaineen on oltava välillä
0,05 MPa – 0,8 MPa.
Astianpesukone ei käynnisty.
Astioissa on vielä pesun
jälkeenkin ruoantähteitä.
Ruiskutangon suihkut ovat tukossa.
Puhdista ruiskutangot.
Astiat on aseteltu laitteeseen väärin.
Järjestä astiat uudelleen niin,
että vesi pääsee virtaamaan
niiden päälle ja että ne eivät estä
ruiskutangon ja annostelijan
toimintaa.
Vesi on liian kovaa.
Tarkista suolan täytön
ilmaisin ja lisää tarvittaessa
astianpesukonesuolaa.
28_ Vianetsintä ja koodit
DD68-00135C-03_FI.indd 28
2013-06-26
2:54:13
ONGELMA
MAHDOLLINEN SYY
RATKAISU
Lisää riittävästi huuhteluainetta
annostelijaan.
Yhdistelmäpesutabletteja
on käytetty valitsematta
yhdistelmäpesutablettitoimintoa.
Valitse
yhdistelmäpesutablettitoiminto tai
käytä huuhteluainetta.
Koverapohjaisten lasien ja kuppien
pohjalle jää vettä. Vettä saattaa
läikkyä muille astioille, kun tyhjennät
laitetta.
Kun pesuohjelma on valmis,
tyhjennä ensin alempi ja sitten
ylempi teline. Näin estät veden
tippumisen ylemmästä telineestä
alemmassa telineessä olevien
astioiden päälle.
Astianpesukone antaa äänimerkin,
kun annostelijan kansi avataan ja
kun vettä pumpataan sisään.
Tämä on osa laitteen normaalia
toimintaa.
Laite ei ole täysin suorassa.
Varmista, että laite on suorassa.
Laitteesta kuuluu kolinaa, sillä
ruiskutanko pääsee osumaan
astioihin.
Järjestä astiat uudelleen.
Kuppien tai astioiden pinnalle
jää kellertävä tai rusehtava
kalvo.
Kahvin ja teen jäänteet voivat
aiheuttaa tämän.
Käytä kuumempaa lämpötilaa
käyttävää pesuohjelmaa.
Mikään merkkivaloista ei
pala.
Virtajohtoa ei ole kytketty
pistorasiaan.
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Ruiskutangot eivät liiku
tasaisesti.
Ruoantähteet ovat tukkineet tangot.
Puhdista tangot.
Astianpesukone ei kuivaa
astioita kunnolla.
Laite pitää liian kovaa ääntä.
Ruokailuvälineiden tai
astioiden pinnalle jää
valkoista ainetta.
Käytetty vesi oli liian kovaa.
Tarkista huuhteluaineasetukset.
06 VIANETSINTÄ
Annostelijassa ei ole lainkaan
huuhteluainetta tai sitä ei ole
riittävästi.
Varmista, että suolan täytön
ilmaisin ei pala ja että
vedenpehmennysasetukset ovat
asuinalueen veden kovuuden
mukaiset.
Varmista, että suolalokeron kansi on
kunnolla kiinni.
Laite käynnistyy itsestään
(DW- SG97)
Astianpesukonetta ei ole
käynnistetty yli kahteen päivään.
Tämä ei ole toimintahäiriö, vaan
kyseessä on automaattinen
kuivatusohjelma, joka pitää laitteen
SDP:n puhtaana. (Jos haluat
pysäyttää ohjelman, paina Powerpainiketta (virtapainiketta).)
Vianetsintä ja koodit _29
DD68-00135C-03_FI.indd 29
2013-06-26
2:54:14
Vianetsintä ja koodit
KOODIT
Laite näyttää koodeja, jotka antavat tietoa laitteen toiminnasta.
Jos näet jonkin alla olevista koodeista, käytä laitteen nollaustoimintoa ja noudata koodin kohdalla annettuja
ohjeita.
KOODIMERKINTÄ
MERKITYS
RATKAISU
Painikevirhe
Tarkista, onko jotakin painiketta
painettu yli 30 sekunnin ajan.
Sisäinen tiedonsiirtovirhe
Sammuta laite ja käynnistä se
uudelleen.
5E
Vedenpoistovirhe
Tarkista, onko poistoletku tukossa tai
taittunut.
4E
Vedensyöttövirhe
Varmista, että vedensyöttöventtiili on
auki.
4E1
Vesi on kuumaa
Varmista, ettei syöttöveden lämpötila
ole yli 80 ºC.
bE2
3E, AE
HE, HE1
Lämmitysvirhe
tE
Lämpötila-anturin virhe
1E
Veden taso on liian alhainen
PE
Virtauksen vaihtajan virhe
LE
Vuoto
OE
Veden taso on liian korkea
Sammuta laite, irrota virtajohto
pistorasiasta, sulje vedensyöttö ja ota
yhteyttä huoltoon.
Sammuta laite ja käynnistä se
uudelleen.
Sammuta laite, irrota virtajohto
pistorasiasta, sulje vedensyöttö ja ota
yhteyttä huoltoon.
Jos haluat lisätietoja virhekoodeista tai jos ongelma ei ratkea ohjeita noudattamalla, ota yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat tämän oppaan lopussa.
30_ Vianetsintä ja koodit
DD68-00135C-03_FI.indd 30
2013-06-26
2:54:14
Ohjelmataulukko
OHJELMATAULUKKO
Intensiivinen, 70
Automaattinen,
40–65
Pikapesu, 65
Eco, 45
Nopea, 50
Hienopesu, 40
Esipesu
Ruoantähteiden
määrä
Paljon
Hyvin vähän tai
paljon
Normaali
Normaali
Vähän
Vähän
Hyvin vähän
Ohjelmien
järjestys
Esipesu 
Esipesu 
Pääpesu 
Pääpesu 
1. huuhtelu 
1. huuhtelu 
2. huuhtelu 
(2. huuhtelu) 
Kuuma huuhtelu  Kuuma huuhtelu 
Kuivaus 
Kuivaus 
Valmis
Valmis
Esipesu 
Esipesu 
Pääpesu 
Pääpesu 
Pääpesu 
Pääpesu 
1. huuhtelu 
1. huuhtelu 
1. huuhtelu 
1. huuhtelu 
Esipesu 
Kuuma huuhtelu  Kuuma huuhtelu  Kuuma huuhtelu  Kuuma huuhtelu 
Kuivaus 
Kuivaus 
Valmis
Valmis
Valmis
Kylmähuuhtelu 
Valmis
Kuivaus 
07 OHJELMAKAAVIO
Likaisuus
Valmis
10
(DW-SG97,
DW-SG72)
10,3
Vedenkulutus
(litroina)
17,3
9,1–18,5
11,6
(DW-UG97,
DW-UG92,
DW-UG72,
DW-UG62)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
12
(DW-SG52)
0,83
(DW-SG97)
0,90
(DW-SG72)
Energiankulutus
(kWh)
0,97
(DW-SG52)
1,5
0,8–1,6
1,2
0,83
(DW-UG97,
DW-UG92)
0,93
(DW-UG72)
0,92
(DW-UG62)
Pesuaika vaihtelee valittujen asetusten sekä veden paineen ja lämpötilan mukaisesti.
Ohjelmataulukko _31
DD68-00135C-03_FI.indd 31
2013-06-26
2:54:14
Liite
ASTIANPESUKONEEN HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Astianpesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Kun haluat hävittää sen, tutustu paikallisiin
jätehuoltomääräyksiin. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon.
Irrota luukku, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä laitteen sisälle loukkuun.
Älä käytä puhdistusainetta enempää kuin aineen valmistajan ohjeissa on neuvottu.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:
EMC-direktiivi 2004/108/EY
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
TEKNISET TIEDOT
MALLI
DW-SG97, DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72, DW-UG62
Sähkövirta
Tyyppi
Osittain sisäänrakennettu / allerakennettu
Vedenpaine
Pesukapasiteetti (vakioasetuksilla)
14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72),
13 (DW-SG52 / DW-UG62)
Nimellisteho
Mitat
598 mm (L) x 817 mm (K) x 575 mm (S)
Malli
Paino
Avattuna
pakkauksesta
Pakattuna
32_ Liite
DD68-00135C-03_FI.indd 32
DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97,
DW-UG92, DW-UG72
DW-SG52 / DW-UG62
Perustestaus
Alla olevissa kuvissa näytetään oikea, eurooppalaisiin standardeihin (EN50242) perustuva tapa täyttää
korit.
•
•
09 PERUSTESTAUS
•
•
•
•
•
•
Pesukapasiteetti: 14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72) / 13 (DW-SG52 / DW-UG62),
vakioasetukset
Testausstandardi: EN50242/IEC60436
Yläkorin paikka: Alhaalla
Ohjelma Eco
Lisäasetukset: Ei mitään
Huuhteluaineen asetus: 6
Tavallisen pesuaineen annostus
- 14 PS: 7 g + 28 g
- 13 PS: 6 g + 26,5 g
Tarkista astioiden asettelu kuvista A, B ja C.
14 vakioasetusta
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
9
4
6
17
10
6
< Kuva A-1: Alakori>
14
16
14
6
< Kuva C-1:
Ruokailuvälinehylly>
<Kuva B-1: Yläkori>
1
Keittolautanen:
kaurahiutaleita
6
Kuppi: teelle
12
Keittolusikka:
kaurahiutaleita
2
Ruokalautanen:
kananmunaa
7
Pikkulautanen: teelle
13
Haarukka: kananmunaa
3
Ruokalautanen: lihaa
8
Lasi: maitoa
14
Veitsi
4
Jälkiruokalautanen:
pinaattia
9
Pienet ja keskikokoiset
kulhot: pinaattia
15
Jälkiruokalusikka
5
Jälkiruokalautanen:
kananmunaa
10
Iso kulho: lihaa
16
Teelusikka
11
Soikea lautanen:
margariinia
17
Tarjoiluvälineet
Perustestaus _33
DD68-00135C-03_FI.indd 33
2013-06-26
2:54:14
Perustestaus
13 vakioasetusta
1
2
1
3
11
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
12
15
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Yläkori>
17
15
16
4
<Alakori>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Ruokailuvälinekori>
1
Keittolautanen:
kaurahiutaleita
6
Kuppi: teelle
12
Keittolusikka:
kaurahiutaleita
2
Ruokalautanen:
kananmunaa
7
Pikkulautanen: teelle
13
Haarukka: kananmunaa
3
Ruokalautanen: lihaa
8
Lasi: maitoa
14
Veitsi
4
Jälkiruokalautanen:
pinaattia
9
Pienet ja keskikokoiset
kulhot: pinaattia
15
Jälkiruokalusikka
5
Jälkiruokalautanen:
kananmunaa
10
Iso kulho: lihaa
16
Teelusikka
11
Soikea lautanen:
margariinia
17
Tarjoiluvälineet
34_ Perustestaus
DD68-00135C-03_FI.indd 34
2013-06-26
2:54:15
Tuoteseloste
ASETUS (EU) n:o 1059/2010
Toimittaja
Mallin nimi
Energiatehokkuusluokka
DWSG97
DWUG97,
DWUG92
DWSG72
DWUG72
DWUG62
DWSG52
14
14
14
14
13
13
A+++
A+++
A++
A++
A++
A+
Eco-merkintä
No
No
No
No
No
No
Vuosittainen energiankulutus (AE C)
(kWh/vuodessa) 1)
236
237
256
266
262
276
Perusohjelman energiankulutus (E t)
(kWh)
0,83
0,83
0,90
0,93
0,92
0,97
Sähkönkulutus off-tilassa, P o (W)
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Sähkönkulutus päälle jätettynä, P l (W)
3
3
3
3
3
3
Vuosittainen vedenkulutus (AW C), (l) 2)
2800
2884
2800
2884
2884
3360
Perusohjelman vedenkulutus (l)
10
10,3
10
10,3
10,3
12
Kuivausteholuokka
A
A
A
A
A
A
3)
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Perusohjelman kestoaika
145
145
145
145
145
160
Päällejättötilan kestoaika (T l) (min)
10
10
10
10
10
10
Ilmateitse siirtyvät melupäästöt (dBA re
1 pW)
40
43
41
44
45
45
Perusohjelma
Sisäänrakennettu
Asennus
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Allerakennettu
-
Yes
-
Yes
Yes
-
Itsenäinen
-
-
-
-
-
-
10 TUOTESELOSTE
Nimellisteho (vakioasetuksilla)
SAMSUNG
1) Perustuu 280 tavalliseen, kylmää vettä käyttävään pesuohjelmaan ja virransäästötilan
energiankulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, millä tavoin konetta käytetään.
2) Perustuu 280 tavalliseen pesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, millä tavoin konetta
käytetään.
3) Tavallisella pesuohjelmalla tarkoitetaan sitä tyypillistä pesuohjelmaa, joka soveltuu normaalilikaisten
astioiden pesemiseen ja joka on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain.
Tuoteseloste _35
DD68-00135C-03_FI.indd 35
2013-06-26
2:54:15
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
AUSTRIA
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
F IN L AN D
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
SOITA NUMEROON
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030- 6227 515
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
TAI VIERAILE OSOITTEESSA
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
IR AN
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
Koodinumero: DD68-00135C-04_FI
DD68-00135C-04_FI.indd 36
DW-SG97, DW-UG97 serien
DW-UG92 serien
DW-SG72, DW-UG72 serien
DW-UG62 serien
DW-SG52 serien
Oppvaskmaskin
brukerhåndbok
Denne håndboken er laget med 100 % resirkulert papir.
tenk deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsungproduktet. For å motta mer fullstendig
service kan du registrere produktet ditt på
www.samsung.com/register
DD68-00135C-03_NO.indd 1
2013-06-26
2:52:38
Funksjonene til din nye
oppvaskmaskin fra Samsung
Din nye oppvaskmaskin vil endre ditt syn på å vaske kjøkkenutstyr. Fra de
spesialiserte funksjonene til strømsparingen sikrer din nye oppvaskmaskin fra
Samsung at oppvask av kjøkkenutstyr er så enkel og morsom som mulig.
1. Et stilig digitalt berøringspanel (DW-SG97 / DW-UG97)
Din nye oppvaskmaskin fra Samsung har et stilig kontrollpanel med digitale berøringssensorer som
gir bedre brukervennlighet.
2. 3-lags filtreringssystem
Din nye oppvaskmaskin fra Samsung har et 3-lags filtreringssystem som filtrerer hver eneste matbit
fra tallerkener, kopper, kjøkkenutstyr og bestikk. Det avanserte filtreringssystemet filtrerer ut og
samler alle matrester slik at du kan være sikker på at oppvasken er flekkfri når den er ferdig.
Oppvaskmaskiner fra Samsung har de kraftigste filtreringssystemene i sin klasse.
3. Kondenstørkingsteknologi (DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG72, DW-UG62)
Din nye oppvaskmaskin fra Samsung bruker den latente termiske energien fra den siste skyllingen
til å tørke oppvasken. Dette sparer ikke bare strøm, men hindrer også at det kommer damp ut av
oppvaskmaskinen som kan skade deg og dine nærmeste.
4. SDP-tørketeknologi (DW-SG97 / DW-UG97, DW-UG92)
Din nye oppvaskmaskin fra Samsung bruker SDP-teknologi (Super Desiccant Polymer,
supertørkende polymer) til å tørke oppvasken etter den siste skyllingen. Dette sparer ikke bare
strøm, men hindrer også at det kommer damp ut av oppvaskmaskinen som kan skade deg og
dine nærmeste.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om bruk og vedlikehold av din nye oppvaskmaskin
fra Samsung. Se i håndboken for detaljerte instruksjoner for bruk av kontrollpanelet og tips til hvordan du får
mest mulig ut av de nyeste funksjonene og teknologiene til din nye oppvaskmaskin. Delen “Programtabell”
inneholder en oppsummert tabell over de tilgjengelige programmene, og delen “Feilsøking” inneholder
informasjon om hvordan du løser vanlige problemer.
2_ Funksjonene til din nye oppvaskmaskin fra Samsung
DD68-00135C-03_NO.indd 2
2013-06-26
2:52:42
Sikkerhetsinstrukser
Gratulerer med din nye oppvaskmaskin fra Samsung. Denne brukerhåndboken
inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta
deg tid til å lese denne brukerhåndboken for å få fullt utbytte av oppvaskmaskinens
mange fordeler og funksjoner.
DET DU TRENGER Å VITE OM SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt skal bruke de omfattende
funksjonene til det nye apparatet, og ta vare på håndboken på et trygt sted i nærheten av apparatet
til fremtidig referanse. Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne
brukerhåndboken.
Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne brukerhåndboken dekker ikke alle mulige
omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og
nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker oppvaskmaskinen.
Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din
oppvaskmaskin variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og det er ikke sikkert at alle
varselstegnene gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter
eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.
VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER
Viktige sikkerhetssymboler
Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.
ADVARSEL
Farer eller utrygge vaner som kan føre til personskade og/eller skade på eiendom.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker
oppvaskmaskinen, bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene:
IKKE forsøk.
IKKE demonter.
IKKE berør.
Følg retningslinjene eksplisitt.
Dra ut støpselet fra veggkontakten.
Kontroller at apparatet er jordet for å hindre elektrisk støt.
Ring servicesenteret for å få hjelp.
Merk
Disse varselssymbolene er her for å hindre at du eller andre blir skadet.
Følg dem eksplisitt.
Ta vare på disse instruksjonene på et trygt sted og sørg for at nye brukere er kjent med innholdet. Gi dem
videre til en eventuell ny eier.
Sikkerhetsinstrukser _3
DD68-00135C-03_NO.indd 3
2013-06-26
2:52:42
Sikkerhetsinstrukser
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Dette apparatet samsvarer med gjeldende sikkerhetskrav. Feil bruk kan føre til personskade og skade
på eiendom.
For å unngå risiko for ulykker og skader på apparatet leser du disse instruksjonene nøye før du bruker
det for første gang. De inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.
FORSIKTIG
ADVARSEL
Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å
bruke dette apparatet på en trygg måte gjør du deg kjent med bruken av det og er forsiktig når du
bruker det.
Ikke la barn (eller dyr) leke på eller i oppvaskmaskinen. Døren til oppvaskmaskinen er vanskelig å åpne
fra innsiden, og barn kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
ADVARSEL
FORSIKTIG
Hvis støpselet (strømledningen) er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes
servicerepresentant, eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
Dette apparatet bør plasseres i nærheten av strømtilførselen etter installasjon, vanntilførselskranene og
avløpsrørene.
INSTRUKSJON OM WEEE-MERKET
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell
skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes
adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for
detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet
og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
4_ Sikkerhetsinstrukser
DD68-00135C-03_NO.indd 4
2013-06-26
2:52:43
INSTRUKSJONER NÅR DU BRUKER OPPVASKMASKINEN
Denne oppvaskmaskinen er ikke laget for kommersiell bruk. Den er ment for bruk i private
husholdninger og i lignende arbeids- og bomiljøer, som:
• Butikker
• Kontorer og visningsrom
og av beboere i virksomheter som:
• Hosteller og gjestehus.
Den må bare brukes som et husholdningsapparat som spesifisert i denne brukerhåndboken, til
rengjøring av vanlig stentøy og bestikk.
All annen bruk støttes ikke av produsenten og kan være farlig.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som en følge av feil bruk.
Ikke bruk løsemidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.
ADVARSEL
ADVARSEL
Ikke inhaler eller svelg oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel inneholder irriterende eller etsende ingredienser
som kan føre til brenning i nese, munn og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet. Oppsøk en
lege øyeblikkelig dersom du svelger eller inhalerer oppvaskmiddel.
Ikke la døren stå åpen unødvendig da du kan snuble i den.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Ikke sitt på eller len deg mot den åpne døren. Dette kan føre til at oppvaskmaskinen tipper og blir
skadet, og du kan bli skadet.
Bruk bare oppvaskmiddel og skyllemiddel som er ment for oppvaskmaskiner til husholdningsbruk. Ikke
bruk vanlig oppvaskmiddel.
Ikke bruk rensemidlet som inneholder sterk syre.
FORSIKTIG
Ikke fyll skyllemiddelbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel. Dette vil føre til alvorlig skade
på beholderen.
FORSIKTIG
Hvis du fyller saltbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel, skader det vannmykneren.
Kontroller at du har valgt riktig pakke med oppvaskmaskinsalt før du fyller saltbeholderen.
Bare bruk spesielt grovkornet oppvaskmaskinsalt til reaktivering, siden andre salter kan inneholde
uoppløselige tilsetningsstoffer som kan svekke mykningsmiddelets funksjon.
FORSIKTIG
I et apparat med bestikkurv (avhengig av modellen) rengjøres og tørkes bestikket bedre hvis det
plasseres effektivt i kurven med håndtakene ned. Men for å unngå risiko for skader plasserer du kniver
og gafler osv. med håndtakene oppover.
Plastgjenstander som ikke tåler å vaskes i varmt vann, som plastbeholdere til engangsbruk, eller
plastbestikk og plasttallerkener, må ikke rengjøres i oppvaskmaskinen.
De høye temperaturene i oppvaskmaskinen kan føre til at de smelter eller blir deformert.
På modeller med funksjonen Delay Start (Utsatt start) kontrollerer du at dispenseren er tørr før du
tilsetter oppvaskmiddel. Tørk den om nødvendig. Oppvaskmiddel klumper seg hvis det helles i en
fuktig dispenser og blir kanskje ikke skikkelig spredd ut.
ADVARSEL
Kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr må settes i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i
horisontal posisjon.
INSTRUKSJONER FOR Å BESKYTTE BARN
ADVARSEL
Dette apparatet er ikke et leketøy! For å unngå risiko for skader holder du barn unna apparatet og lar
dem ikke leke i eller rundt oppvaskmaskinen eller bruke kontrollene. De vil ikke forstå de potensielle
farene den utgjør. De må overvåkes når du arbeider på kjøkkenet.
Det er også fare for at barn som leker kan stenge seg selv inne i oppvaskmaskinen.
Sikkerhetsinstrukser _5
DD68-00135C-03_NO.indd 5
2013-06-26
2:52:43
Sikkerhetsinstrukser
ADVARSEL
ADVARSEL
ADVARSEL
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysiske,
sanselige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i bruken
av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten overvåkning.
Eldre barn kan bare bruke oppvaskmaskinen når bruken har blitt nøye forklart dem og de er i stand til
å bruke den på en trygg måte og kjenner til farene ved feil bruk.
HOLD BARN UNNA OPPVASKMIDLER! Oppvaskmiddel inneholder irriterende eller etsende
ingredienser som kan føre til brenning i nese, munn og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet.
Hold barn unna oppvaskmaskinen når døren er åpen.
Det kan fremdeles være oppvaskmiddelrester i beholderen.
Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom et barn har svelget eller inhalert oppvaskmiddel.
INSTRUKSJONER FOR Å INSTALLERE OPPVASKMASKINEN
ADVARSEL
FORSIKTIG
ADVARSEL
ADVARSEL
Før du konfigurerer apparatet må du se om det har synlige skader utenpå. Du må ikke under noen
omstendigheter bruke et skadet apparat. Et skadet apparat kan være farlig.
Oppvaskmaskinen må bare være koblet til strømforsyningen via en passende stikkontakt.
Stikkontakten må være lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert slik at den kan kobles fra
strømforsyningen når som helst. (se i delen “Kontrollere tilbehøret” på side 11.).
Det må ikke være noen stikkontakter bak oppvaskmaskinen. Det er fare for overoppheting og brann
hvis oppvaskmaskinen blir dyttet mot en kontakt.
Oppvaskmaskinen må ikke installeres under en komfyr. De høye temperaturene som noen ganger
genereres av en komfyr, kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn skal den ikke installeres ved
siden av åpne flammer eller andre apparatet som gir fra seg varme, som varmeovner osv.
Ikke koble oppvaskmaskinen til strømnettet før den er fullstendig installert og alle justeringer har blitt
utført på dørhengslene.
FORSIKTIG
Før du kobler til apparatet må du kontrollere at tilkoblingsdataplaten (spenning og belastning)
samsvarer med hovedstrømforsyningen. Hvis du er i tvil, kontakter du en kvalifisert tekniker.
Apparatets elektriske sikkerhet kan bare garanteres når kontinuiteten er fullstendig mellom apparatet
og et effektivt jordingssystem. Det er mest viktig at dette grunnleggende sikkerhetskravet er til stede og
jevnlig testes, og ved tvil skal det elektriske systemet i boligen kontrolleres av en kvalifisert elektriker.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av et utilstrekkelig jordet system (f.eks.
elektrisk støt).
FORSIKTIG
Ikke koble apparatet til hovedstrømforsyningen med en stikkontakt med flere kontakter eller
en skjøteledning. Disse garanterer ikke tilstrekkelig sikkerhet for apparatet (f.eks. er det fare for
overoppheting).
Dette apparatet kan bare installeres i bevegelige installasjoner som skip, dersom en risikovurdering av
installasjonen har blitt gjennomført av en kvalifisert tekniker.
Plastrøret til vanntilkoblingen inneholder en elektrisk komponent. Røret må ikke senkes i vann.
FORSIKTIG
Det er elektriske kabler i slangen til vannstopperen. Aldri forkort vanninntaksslangen, selv om den er for
lang.
Installasjon, vedlikehold og reparasjoner kan bare gjennomføres av en kvalifisert og kompetent person
i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner og annet arbeid utført
av ukvalifiserte personer kan være farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert arbeid.
6_ Sikkerhetsinstrukser
DD68-00135C-03_NO.indd 6
2013-06-26
2:52:44
FORSIKTIG
ADVARSEL
Det integrerte vannsikre systemet tilbyr beskyttelse mot vannskader, gitt at de følgende vilkårene
overholdes:
• Oppvaskmaskinen er riktig installert og plombert.
• Oppvaskmaskinen er riktig vedlikeholdt og deler er skiftet ut når det er nødvendig.
• Stoppekranen har blitt slått av når apparatet ikke er i bruk over lengre perioder (f.eks. i ferier).
• Det vannsikre systemet vil fungere selv om apparatet er slått av. Men apparatet må være koblet til
strømforsyningen.
Et skadet apparat kan være farlig. Hvis oppvaskmaskinen blir skadet, slår du den av på hovedsikringen
og ringer forhandleren eller serviceavdelingen.
Uautoriserte reparasjoner kan føre til uforutsette farer for brukeren, noe produsenten ikke kan holdes
ansvarlig for. Reparasjoner skal bare utføres av en godkjent servicetekniker.
Ødelagte komponenter må bare skiftes ut med originale reservedeler. Bare når disse delene er
montert, kan sikkerheten til apparatet garanteres.
Koble alltid oppvaskmaskinen fra strømforsyningen for vedlikeholdsarbeid (slå av ved stikkontakten og
ta ut støpselet).
FORSIKTIG
Hvis tilkoblingskabelen er skadet, må den skiftes ut med en spesialkabel som er tilgjengelig fra
produsenten. Av sikkerhetsmessige årsaker må denne bare monteres av serviceavdelingen eller av en
autorisert servicetekniker.
ADVARSEL
I land hvor det er områder som kan være utsatt for kakerlakker eller andre skadedyr, må du være
ekstra oppmerksom på å holde apparatet og området rundt rent til enhver tid. Skader som er påført av
kakerlakker eller andre skadedyr vil ikke dekkes av garantien.
FORSIKTIG
Dersom det oppstår en feil eller ved rengjøring, er apparatet bare fullstendig isolert fra strømforsyningen
når:
• det er slått av ved stikkontakten og støpselet er tatt ut, eller
• det er slått av på strømnettet, eller
• hovedsikringen er koblet fra, eller
• sikringen som kan skrus ut, er fjernet (i land hvor dette gjelder).
Ikke foreta endringer på apparatet med mindre du er autorisert av produsenten til å gjøre det.
FORSIKTIG
Aldri åpne rammen/stativet til apparatet.
Det er meget farlig å tukle med elektriske tilkoblinger eller komponenter og mekaniske deler, og det
kan føre til driftsfeil eller elektrisk støt.
Mens apparatet er underlagt garantien skal reparasjoner bare utføres av en servicetekniker som er
autorisert av produsenten. Ellers vil garantien ugyldiggjøres.
FORSIKTIG
Når du installerer produktet må du sørge for at det er nok plass på toppen, til venstre og høyre for og
på baksiden av produktet til å sørge for tilstrekkelig ventilasjon.
Hvis det er utilstrekkelig plass mellom produktet og vasken, kan det gi skader på vasken eller føre til
muggvekst.
Se till att inställningen för hårdhetsnivån på diskmaskinen är rätt för ditt område. (Se avsnittet ”Ställa in
vattnets hårdhetsnivå” på sidan 13)
Sikkerhetsinstrukser _7
DD68-00135C-03_NO.indd 7
2013-06-26
2:52:44
Innhold
KONFIGURERE
OPPVASKMASKINEN
9
9
Kontrollere delene og kontrollpanelet
11
Imøtekomme installasjonskravene
FEILSØKING OG
INFORMASJONSKODER
28
Kontroller disse punktene hvis
oppvaskmaskinen...
30
Informasjonskoder
FØR DU BRUKER PRODUKTET
FOR FØRSTE GANG
13
Bruke vannmykningssystemet
14
Bruke Lyd på/av-funksjonen
14
Bruke oppvaskmaskinsalt
15
Bruke skyllemiddel
13
16
16
Retningslinjer for oppvaskmaskinen
16
Bruke kurvene
20
Bruke oppvaskmiddel
22
Bruke programvalgknappene
23
Bruke Utsatt start-funksjonen
23
Bruke det digitale displayet
24
Bruke tilleggsfunksjoner
22
Utvendig rengjøring
31
Programtabell
32
32
Avhending av oppvaskmaskinen og
støtting av miljøet
32
Samsvarserklæring
32
Spesifikasjoner
33
34
35
FOR STANDARDTEST
PRODUKTKORT
RENGJØRE OG VEDLIKEHOLDE
OPPVASKMASKINEN
25
31
FOR STANDARDTEST
BRUKE OPPVASKMASKINEN
Grunnleggende instruksjoner
PROGRAMTABELL
VEDLEGG
FYLLE OPP OPPVASKMASKINEN
22
28
25
25
Rengjøre innsiden av oppvaskmaskinen
25
Rengjøre filtrene
26
Rengjøre sprayarmene
27
Lagre oppvaskmaskinen
8_ Innhold
DD68-00135C-03_NO.indd 8
2013-06-26
2:52:45
Konfigurere oppvaskmaskinen
Sørg for at du får teknikeren til å følge disse instruksjonene nøye for å sikre at den
nye oppvaskmaskinen er trygg og fungerer normalt.
KONTROLLERE DELENE OG KONTROLLPANELET
ADVARSEL
Hold emballasjen utenfor barns rekkevidde når du har pakket ut oppvaskmaskinen, for å sikre at barna
er trygge.
1
01 KONFIGURERE
Når oppvaskmaskinen har blitt pakket opp, må du kontrollere at du har mottatt alle delene som vises under.
Hvis oppvaskmaskinen har blitt skadet under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, kontakter du
Samsungs kundeservice eller din Samsung-forhandler.
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Øverste sprayarm (vises ikke)
Bestikkbrett (DW-SG97, DW-SG72 / DWUG97, DW-UG92, DW-UG72)
Bestikkurv (DW-SG52 / DW-UG62)
(se side 19.)
8
Oppvaskmiddeldispenser
9
Skyllemiddelbeholder
3
Øvre kurv
10
Kontrollpanel
(Foran på døren: DW-SG72, DW-SG52 / DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
4
Øvre sprayarm
11
Nedre sprayarm
5
Intensiv sonesprayplate
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
12
Avløpsslange
6
Filterkombinasjon
13
Strømledning
7
Saltbeholder
14
Vannstopper
Konfigurere oppvaskmaskinen _9
DD68-00135C-03_NO.indd 9
2013-06-26
2:52:45
Konfigurere oppvaskmaskinen
DW-SG97, DW-UG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Konfigurere oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 10
2013-06-26
2:52:45
Power-knapp (På/Av)
9
Vask-indikator
2
Programvalgknapper
10
Skylling-indikator
3
Halvfull-knapp
11
Tørking-indikator
4
Utsatt start-knapp
12
5
Barnesikringsindikator
13
Rense-/Barnesikringsknapp
6
Saltpåfyllingsindikator
14
Multitabletter-knapp
7
Skyllemiddelpåfyllingsindikator
15
Start/Reset-knapp (Start/Tilbakestill)
8
Utsatt start-indikator
Intensiv sonesprayplate
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
Forvask-knapp (DW-SG52)
01 KONFIGURERE
1
Kontrollere tilbehøret
•
•
•
•
•
•
•
•
Brukerhåndbok
Garantikort
Trakt (Se i delen “Fylle saltbeholderen” på side 14.)
Energietikett
Installasjonshåndbok
Installasjonssett
Sparkeplate (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Filt nedre (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
IMØTEKOMME INSTALLASJONSKRAVENE
Strømforsyning og jording
ADVARSEL
Ikke bruk en skjøteledning.
Bare bruk strømledningen som fulgte med oppvaskmaskinen.
Når du forbereder installasjonen, kontrollerer du at strømtilførselen har:
•
•
En vekselstrømsikring på 220-240 V / 50 Hz eller kretsbryter.
En individuell grenledning som betjener oppvaskmaskinen.
Oppvaskmaskinen må være jordet. Hvis det oppstår feil på oppvaskmaskinen, vil jordingen redusere
risikoen for elektrisk støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med en strømledning og et jordet, tretannet støpsel som kan settes inn i en
skikkelig installert og jordet stikkontakt.
Ikke koble jordledningen til et avløpsrør i plast, en gassledning eller et varmtvannsrør.
ADVARSEL
Feil tilkobling til jordingsleder kan føre til elektrisk støt.
Kontakt en kvalifisert elektriker eller tekniker hvis du er usikker på om oppvaskmaskinen din er skikkelig
jordet.
FORSIKTIG
Ikke endre støpselet som følger med oppvaskmaskinen. Hvis det ikke passer i uttaket, får du et
skikkelig uttak installert av en kvalifisert elektriker.
Konfigurere oppvaskmaskinen _11
DD68-00135C-03_NO.indd 11
2013-06-26
2:52:46
Konfigurere oppvaskmaskinen
Vannforsyning
Ikke drikk vannet fra innsiden av oppvaskmaskinen.
ADVARSEL
•
•
•
Oppvaskmaskinen kan være koblet til en kaldt- eller varmtvannsforsyning, maks 60 ºC.
En stoppekran med en 3/4” utvendig gjenge må være montert på kranen.
Vanntrykket må være på mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa. Hvis vanntrykket er for lavt, kan ikke
vannforsyningsventilen fungere skikkelig, og det fører til at oppvaskmaskinen slås av. Hvis vanntrykket er
for høyt, må det monteres en trykkreduksjonsventil.
FORSIKTIG
Du kan redusere risikoen for lekkasjer og vannskader ved å:
• Ha vannkraner lett tilgjengelig.
• Slå av kranene når oppvaskmaskinen ikke er i bruk.
• Jevnlig kontrollere delene for lekkasjer.
Bruke vannstopper
Vannstopperen ble funnet opp som det perfekte lekkasjebeskyttelsessystemet.
Det er koblet til vannforsyningsslangen og stopper vannstrømmen automatisk i tilfelle skader på slangen.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Vannstopperen er en elektrisk komponent.
• Pass på så du ikke skader vannstopperen.
• Ikke bøy eller vri vannforsyningsslangen som er koblet til vannstopperen.
Hvis vannstopperen har blitt skadet, stenger du vannkranene og drar ut strømkontakten øyeblikkelig.
Når disse trinnene er gjennomført, kontakter du Samsungs kundeservice eller en kvalifisert tekniker.
Avløp
Hvis du bruker et avløp kun til oppvaskmaskinen, kobler du avløpsslangen til et avløp som er mellom 30 cm
og 70 cm over bakken.
Hvis du kobler avløpsslangen til et avløp som er mer enn 80 cm over bakken, kan det føre til at vannet i
oppvaskmaskinen renner tilbake eller ikke tømmes helt.
Gulvfeste
For best mulig ytelse må oppvaskmaskinen installeres på et solid og jevnt gulv.
Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrasjoner. Tepper og myke fliser bidrar til vibrasjoner og kan
føre til at oppvaskmaskinen beveger litt på seg mens den er i bruk.
Aldri installer oppvaskmaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.
FORSIKTIG
Romtemperatur
Ikke installer oppvaskmaskinen på et område som er utsatt for frysetemperaturer. Oppvaskmaskinen
beholder alltid litt vann i vannventilen, pumpen og slangen, og hvis vannet fryser i maskinen eller slangene,
kan det skade apparatet og komponentene.
Testkjøring
Forsikre deg om at du har montert oppvaskmaskinen på riktig måte ved å kjøre programmet Quick (hurtig)
eller Prewash (Forvask) etter fullført montering.
12_ Konfigurere oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 12
2013-06-26
2:52:46
Før du bruker produktet for
første gang
BRUKE VANNMYKNINGSSYSTEMET
Du vil måtte mykne vannet hvis vannforsyningen har en hardhet på mer enn 1,0 mmol/ℓ (6 °d – tysk skala).
For å gjøre dette trenger du:
•
•
Oppvaskmaskinsalt.
Konfigurasjon av vannets hardhetsgrad i henhold til ditt område.
02 FØR BRUK
Bedre vaskeresultater krever bruk av mykt vann.
Hardt vann inneholder urenheter som kan hindre vaskeytelsen.
For mer informasjon om vannets hardhetsgrad i ditt område kontakter du ditt lokale vannverk.
Hvis hardhetsgraden til vannforsyningen din er ustabil, angir du oppvaskmaskinen til det høyeste
nivået. Hvis for eksempel vannets hardhetsgrad varierer fra 6,7 mmol/ℓ til 9,0 mmol/ℓ, angir du
oppvaskmaskinen til 9,0 mmol/ℓ.
Oppvaskmaskinens standardinnstilling for vannets hardhetsgrad er 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Hvis denne
innstillingen samsvarer med vannets hardhetsgrad i ditt område, trenger du ikke å endre den.
Hvis du må endre vannets hardhetsgrad, følger du instruksjonene nedenfor.
Stille inn vannets hardhetsgrad
1. Mens du holder inne knappene Delay Start (Utsatt start) og Half Load (Halvfull)
Power (På/Av) for å få tilgang til innstillingene for vannets hardhetsgrad.
trykker du på
2. Når du angir innstillingen for vannets hardhetsgrad, vises gjeldende hardhetsgradinnstilling.
til å velge vannets hardhetsgrad fra nivå 0 til nivå 5. (Se i tabellen
3. Bruk knappen Half Load (Halvfull)
nedenfor for vannets hardhetsgradinnstilling i ditt område.)
Hvis vannets hardhetsgrad i ditt område er veldig lav, trenger du ikke å bruke oppvaskmaskinsalt.
Men du angir oppvaskmaskinens innstilling for vannets hardhetsgrad til 0.
4. For å gå ut av innstillingen for vannets hardhetsgrad trykker du på Power (På/Av) .
Tabell over vannets hardhetsgrad
Vannets hardhetsgrad måles med tyske grader (°dH), franske grader (°TH) eller mmol/ℓ (internasjonal enhet
for vannets hardhetsgrad).
Nivå
0
Vannets hardhet
Regenerering av mykner-/
vaskeprogram (ØKO-program)
Saltinjeksjon
Ingen
resirkulering
Nei
Nei
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Område
<6
<10
<1,0
1
6~14
10~25
1~2,5
1/8
Ja
Ja
2
14~23
25~40
2,5~4,0
1/5
Ja
Ja
3
23~31
40~55
4,0~5,5
1/3
Ja
Ja
4
31~40
55~70
5,5~7,0
1/2
Ja
Ja
5
>40
>70
>7,0
1/1
Ja
Ja
Før du bruker produktet for første gang _13
DD68-00135C-03_NO.indd 13
2013-06-26
2:52:46
Før du bruker produktet for
første gang
BRUKE LYD PÅ/AV-FUNKSJONEN
1. Mens du holder inne knappene Delay Start (Utsatt start) og Half Load (Halvfull)
trykker du på
Power (På/Av) for å få tilgang til innstillingen for å aktivere/deaktivere funksjonen Sound On/Off (Lyd
på/av).
2. Trykk på knappen Sanitize (Rense) for å aktivere funksjonen Sound On/Off (Lyd på/av).
- Indikatoren “Rinse Refill (Skyllemiddelpåfylling) ” slår seg på for å indikere at funksjonen Sound
On (Lyd på) har blitt aktivert.
- Indikatoren “Rinse Refill (Skyllemiddelpåfylling) ” slår seg av for å indikere at funksjonen Sound
Off (Lyd av) har blitt aktivert.
Selv om funksjonen Sound Off (Lyd av) har blitt aktivert, spilles feillyden av når det oppstår en feil.
3. For å gå ut av innstillingen Sound On/Off (Lyd på/av) trykker du på Power (På/Av) .
BRUKE OPPVASKMASKINSALT
Fylle saltbeholderen
For å bruke mykt vann må du fylle saltbeholderen med oppvaskmaskinsalt.
FORSIKTIG
Bruk kun oppvaskmaskinsalt.
Ikke bruk andre typer salt eller løsemidler. Dette kan skade saltbeholderen og vannmykningssystemet.
FORSIKTIG
Saltbeholdningen må alltid fylles opp rett før du kjører et av de fullstendige vaskeprogrammene for å
forhindre korrosjon på grunn av overflødig salt eller saltvann.
1. Åpne døren.
2. Åpne saltbeholderhetten ved å rotere den mot klokken.
3. Fyll saltbeholderen med vann (bare nødvendig når du slår på apparatet for
første gang)
4. Tilsett oppvaskmaskinsalt.
Saltbeholderens kapasitet er omtrent 1 kg. Ikke overfyll saltbeholderen.
FORSIKTIG
5. Fjern overflødig salt rundt saltbeholderåpningen og hetteforseglingen.
FORSIKTIG
Hvis det overflødige saltet ikke fjernes, kan det hende at
saltbeholderhetten ikke lukkes skikkelig slik at saltet renner ut med
negativ virkning på ytelsen.
6. Roter saltbeholderhetten med klokken til den er helt stengt.
Hvis det er sølt mye salt eller saltvann i tønnen, bør du kjøre Prewash
(Forvask) for å rengjøre innsiden av tønnen.
Eventuelle saltkorn eller saltvann som ligger igjen, kan føre til korrosjon.
Avhengig av størrelsen på saltkornene kan det ta en stund før saltet
løser seg opp og indikatoren “Salt Refill (Saltpåfylling) ” slår seg av.
14_ Før du bruker produktet for første gang
DD68-00135C-03_NO.indd 14
2013-06-26
2:52:47
Kontrollere saltpåfyllingsindikatoren
Hvis indikatoren “Salt Refill (Saltpåfylling) ” lyser, tilsetter du oppvaskmaskinsalt som beskrevet over.
BRUKE SKYLLEMIDDEL
Fylle skyllemiddelbeholderen
02 FØR BRUK
Når indikatoren “Salt Refill (Saltpåfylling) ” lyser, betyr det at det er salt igjen til tre ganger til etter
denne.
Så snart indikatoren for skyllemiddelpåfylling lyser på kontrollpanelet, fyller du opp med skyllemiddel.
Oppvaskmaskinen har bare blitt designet for å bruke flytende skyllemiddel.
Bruk av skyllemiddel i pulverform vil tette igjen beholderåpningen og føre til feil på oppvaskmaskinen.
Skyllemiddelet forbedrer tørkeytelsen til oppvaskmaskinen.
Ikke tilsett vanlig oppvaskmiddel i skyllemiddelbeholderen.
FORSIKTIG
1. Fjern skyllemiddelhetten ved å rotere den mot klokken.
2. Fyll skyllemiddelbeholderen med skyllemiddel.
Bruk kikkehullet når du fyller med skyllemiddel.
FORSIKTIG
Ikke fyll beholderen over skyllemiddelnivået siden skyllemiddelet
kan renne ut i løpet av oppvaskprogrammet.
3. Sett skyllemiddelinnstillingen til en skyllemiddelmengde på mellom 1 og
6. Jo høyere nivået er, jo mer skyllemiddel brukes.
Hvis du ikke klarer å rotere bryteren for skyllemiddelnivå, kan du bruke
en mynt.
4. Lukk skyllemiddelhetten ved å rotere den med klokken.
Før du bruker produktet for første gang _15
DD68-00135C-03_NO.indd 15
2013-06-26
2:52:48
Fylle opp oppvaskmaskinen
RETNINGSLINJER FOR OPPVASKMASKINEN
Følg disse enkle retningslinjene for å få best mulig resultat og spare strøm.
Før du fyller opp maskinen
FORSIKTIG
ADVARSEL
Fjern matrester som bein, fruktfrø osv. og avfall som tannpirkere, papirservietter osv. fra tallerkenene.
Matrester og avfall kan skade tallerkenene, lage støy og til og med føre til feil på oppvaskmaskinen.
Ikke vask gjenstander som er dekket av aske, sand, voks, smørefett eller maling.
Disse materialene vil skade oppvaskmaskinen og aske løser seg ikke opp og vil spre seg i hele
maskinen.
Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen
•
•
•
•
•
•
Gjenstander i kobber, messing, tinn, elfenben og aluminium eller med lim
Plast som ikke tåler varme
Håndlagde gjenstander, antikke gjenstander, dyre vaser og glasspynt
Farger malt over glasur
Trebestikk og kjøkkenutstyr eller gjenstander med tredeler
Fint glass eller glass som inneholder blykrystall
Sølvtøy som har vært i kontakt med matvarer som inneholder svovel, kan bli misfarget. Dette
inkluderer eggeplommer, løk, majones, sennep, fisk, fiskelake og marinader.
•
Glass kan bli uklare når de vaskes ofte. Ikke vask fint og skjørt glass eller glass som inneholder
blykrystall, i oppvaskmaskinen.
ADVARSEL
Aluminiumkomponenter (f.eks. fettfiltre) må ikke rengjøres med etsende, alkaliske rensemidler. Disse
kan skade materialet, eller i ekstreme tilfeller føre til en alvorlig kjemisk reaksjon. Bruk kun gjenstander
som glass, porselen og bestikk som produsenten har erklært at tåler oppvaskmaskin.
BRUKE KURVENE
Håndtere kurvene
FORSIKTIG
Ikke bruk makt når du skyver kurvene inn eller ut. Dette kan skade kurvene og gjenstandene inni
kurvene.
16_ Fylle opp oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 16
2013-06-26
2:52:48
Bruke den øvre kurven
Bruk den øvre kurven hovedsakelig til små, lette og skjøre gjenstander som kopper, skåler, glass,
dessertskåler osv.
Justere den øvre kurven
FORSIKTIG
Fjern alle gjenstander fra koppehyllene før du justerer høyden. Hvis ikke kan du skade gjenstandene og
kurven.
1. Dra ut den øvre kurven.
2. Slik hever du den øvre kurven: Hold den øvre kurven på begge sider
og dra den forsiktig oppover så langt som mulig.
03 FYLLE OPP
Du kan justere høyden på den øvre kurven slik at du får ekstra plass til å plassere store gjenstander enten i
den øvre eller nedre kurven.
3. Slik senker du den øvre kurven: Hold den øvre kurven på begge
sider og løft den opp et kort trinn. Deretter dytter du den forsiktig ned.
Når du justerer høyden må du kontrollere at den øvre sprayarmen ikke setter seg fast i tallerkenene
som er satt inn i den nedre kurven, når den snurrer.
FORSIKTIG
Kontroller at den øvre kurven er i vater. Hvis den øvre kurven er hevet på en side, vil den hindre døren i
å lukke seg helt og føre til problemer med bruk av oppvaskmaskinen.
FORSIKTIG
Ikke hev den øvre kurven bare på én side. Det vil hindre døren i å lukke seg helt og dermed føre til
problemer med bruk av oppvaskmaskinen.
Bruke den nedre kurven
Bruk den nedre kurven til store tallerkener og tunge gjenstander som serveringsfat, gryter, kjeler, boller osv.
Små gjenstander som skåler kan også plasseres i den nedre kurven.
Ikke plasser fint glass i den nedre kurven.
FORSIKTIG
Fylle opp oppvaskmaskinen _17
DD68-00135C-03_NO.indd 17
2013-06-26
2:52:48
Fylle opp oppvaskmaskinen
Bruke de hengslede spissene
Hengslede spisser som kan legges ned gjør at du kan gjøre plass til større gjenstander i den nedre kurven.
1. Legg de hengslede spissene flatt ved å presse dem ned.
Bruke bestikkbrettet (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Bestikkbrettinnleggene kan fjernes fra bestikkbrettet.
Du kan for eksempel fjerne en side av innleggene for å gjøre plass til større gjenstander i den øvre
kurven.
1. Legg bestikket i bestikkbrettinnleggene som vist.
2. Fest innleggene på bestikkbrettet.
Hvis du plasserer store gjenstander som kakespader i brettet, kan
det forstyrre den øverste sprayarmen.
Hvis skjehåndtak ikke passer inn mellom holderne, plasserer du
dem den andre veien.
3. Fjern bestikkbrettinnleggene fra bestikkbrettet når programmet er
ferdig.
18_ Fylle opp oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 18
2013-06-26
2:52:49
Bruke bestikkurven (DW-SG52 / DW-UG62)
Bestikkurven har et lokk slik at hver kniv, skje eller gaffel kan plasseres på individuelle stativer for å hindre
misfarging eller at de gnisser mot hverandre.
1. Plasser de forskjellige typene bestikk i kurvene som vist.
03 FYLLE OPP
Av sikkerhetsmessige årsaker plasserer du kniver i knivstativet.
FORSIKTIG
2. Plasser bestikkurven i den nedre kurven.
Hvis du bare vasker en liten mengde bestikk, kan du skille
bestikkurven og bruke bare én side.
FORSIKTIG
Ikke plasser lange gjenstander inni bestikkurven. Håndtaket kan
være for langt og forstyrre den øvre sprayarmen.
Bestikkurven kan brukes med lokket åpnet.
1. Hev lokket og fest det til håndtaket som vist på illustrasjonen.
For å dele bestikkurven i to kurver, drar du én side av
bestikkurven i pilretningen som vist på illustrasjonen, mens du
holder på den andre siden.
Fylle opp oppvaskmaskinen _19
DD68-00135C-03_NO.indd 19
2013-06-26
2:52:51
Fylle opp oppvaskmaskinen
Bruke koppehyllene
Du kan plassere kopper, små gjenstander og lange kjøkkenredskaper på
koppehyllene. Dette er også en veldig praktisk måte å vaske vinglass på.
Plasser vinglass på støttene til koppehyllene. Koppehyllene kan også
brettes tilbake når de ikke er i bruk.
FORSIKTIG
Ikke juster nivået til den øvre kurven mens glasstøtten er hevet. Dette
vil gjøre det umulig å skyve inn den øvre kurven.
BRUKE OPPVASKMIDDEL
Alle oppvaskprogrammer, unntatt Prewash (Forvask)
, krever oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.
Tilsett riktig mengde oppvaskmiddel for valgt program for å sikre best mulig ytelse.
FORSIKTIG
ADVARSEL
Bruk kun oppvaskmiddel. Vanlige oppvaskmidler produserer for mye skum, noe som kan svekke
oppvaskmaskinens ytelse eller føre til feil.
Ikke pust inn dampen fra oppvaskmiddel eller svelg det. Oppvaskmidler inneholder irriterende og
etsende kjemikalier som kan fremkalle pusteproblemer. Hvis du har inhalert damp fra oppvaskmidler
eller svelget det, må du oppsøke lege øyeblikkelig.
Hold oppvaskmidler utenfor barns rekkevidde.
ADVARSEL
Fylle oppvaskmiddeldispenseren
1. Åpne klaffen på oppvaskmiddeldispenseren ved å dytte inn låsen på
oppvaskmiddeldispenseren.
Klaffen åpnes alltid på slutten av et oppvaskprogram.
2. Tilsett anbefalt mengde oppvaskmiddel i hovedrommet for
oppvaskmiddel.
3. Lukk klaffen ved å skyve den til venstre og deretter trykke den nedover.
20_ Fylle opp oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 20
2013-06-26
2:52:52
4. For et bedre oppvaskresultat, spesielt hvis du skal rengjøre veldig
skitne gjenstander, tilsetter du litt (cirka 8 gram) oppvaskmiddel på
døren. Dette virker i forvaskfasen.
03 FYLLE OPP
Bruke multitabletter
Du kan også bruke multitabletter som 2-i-1, 3-i-1 eller 4-i-1.
Multitabletter, avhengig av typen, kombinerer oppvaskmiddel med skyllemiddel og/eller oppvaskmaskinsalt.
Se i produsentens instruksjoner før du bruker et multitablettprodukt og kontroller at det passer til
vannets hardhetsgrad i ditt område.
1. Dytt inn oppvaskmiddeldispenserens lås og åpne klaffen på
oppvaskmiddeldispenseren.
2. Legg multitabletten i hovedrommet for oppvaskmiddel og lukk klaffen.
3. Trykk på knappen Multi Tabs (Multitabletter)
på kontrollpanelet
for å aktivere funksjonen Multi Tabs (Multitabletter).
Fylle opp oppvaskmaskinen _21
DD68-00135C-03_NO.indd 21
2013-06-26
2:52:52
Bruke oppvaskmaskinen
GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER
1. Åpne døren.
2. Fyll kurvene.
Ikke overfyll kurvene.
FORSIKTIG
3. Kontroller at sprayarmene ikke hindres.
4. Tilsett passende mengde oppvaskmiddel i dispenseren og på døren (om nødvendig).
5. Trykk på Power (På/Av)
for å slå på oppvaskmaskinen.
6. Velg et program som passer til typen oppvask ved hjelp av PROG.-knappen. (Se i delen “Bruke
programvalgknappene” på side 22.)
Indikatoren for det valgte programmet lyser.
7. Velg eventuelle tilleggsfunksjoner.
Dette slår på tilsvarende indikatorer.
8. Trykk på Start/Reset (Start/Tilbakestill)
og lukk døren for å starte.
9. Oppvaskmaskinen vil avgi en ringelyd når vaskesyklusen er fullført.
Strømmen slås av automatisk etter ti minutter.
10. Ta ut av kurvene.
Ta ut av den nedre kurven, den øvre kurven og bestikkbrettet (hvis det er satt inn) i denne
rekkefølgen.
Dette hindrer at det kommer vann fra den øvre kurven ned i den nedre kurven.
BRUKE PROGRAMVALGKNAPPENE
Velg et program som passer til typen oppvask og tilsmussing ved hjelp av PROG.-knappen.
Symbol
Program
Beskrivelse
Intensive 70 ºC (Intensiv 70 ºC)
Veldig skitne gjenstander som gryter og kjeler
Auto 40 ~ 65 ºC
Litt til veldig skitne gjenstander som er i daglig bruk, med
automatisk registrering av mengden tilsmussing
Express 65 ºC (Ekspress 65 ºC)
Normalt skitne gjenstander som er i daglig bruk, med kort
programvarighet
ECO 45 ºC (ØKO 45 ºC)
Normalt skitne gjenstander som er i daglig bruk, med redusert
strøm- og vannforbruk
Quick 50 ºC (Hurtig 50 ºC)
Litt skitne gjenstander med veldig kort programvarighet
Delicate 40 ºC (Finvask 40 ºC)
Litt skitne fine gjenstander
Prewash (Forvask)
Kald skylling for å fjerne skitt på tallerkener som har vært
oppbevart i lengre tid eller til å bløtgjøre tallerkener som har
tørket inn før det vanlige programmet kjøres.
Bruke Prewash-funksjonen (Forvask) (DW-SG52)
Trykk på Prewash (Forvask)-knappen for å bruke denne funksjonen.
22_ Bruke oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 22
2013-06-26
2:52:53
Avbryte et program
Hvis du åpner døren mens et program pågår, stanses programmet midlertidig. For å gjenoppta programmet
bare lukker du døren.
FORSIKTIG
Vannet i oppvaskmaskinen kan være ekstremt varmt.
Du må bare åpne døren hvis det er helt nødvendig og være veldig forsiktig.
04 BRUK
Bytte program
Hvis et program allerede har startet og du vil bytte det, følger du instruksjonene nedenfor:
Hvis klaffen på oppvaskmiddeldispenseren har blitt åpnet, må du ikke bytte program.
1. Åpne døren for å avbryte programmet.
2. Trykk og hold inn Start/Reset (Start/Tilbakestill)
•
•
i 3 sekunder for å tilbakestille programmet.
Når programmet er tilbakestilt, gjennomfører oppvaskmaskinen en tømming på 1 minutt. Du vil
kunne bytte program så snart tømmingen er fullført.
For å hoppe over tømmingsprosessen trykker du på Power (På/Av) for å slå av
oppvaskmaskinen og deretter trykker du på knappen igjen for å slå den på igjen.
Du vil måtte velge tilleggsfunksjoner på nytt.
3. Bytt programmet og trykk på Start/Reset (Start/Tilbakestill)
.
4. Lukk døren for å starte det nye programmet.
BRUKE UTSATT START-FUNKSJONEN
Du kan stille inn oppvaskmaskinen til å starte et program på et senere tidspunkt ved å velge en utsettelse
mellom 1 og 24 timer (i trinn på 1 time).
1. Åpne døren og fyll opp kurvene.
2. Tilsett passende mengde oppvaskmiddel i dispenseren og på døren (om nødvendig).
3. Trykk på Power (På/Av)
for å slå på oppvaskmaskinen.
4. Velg program og funksjoner.
5. Still inn utsettelsestiden med knappen Delay Start (Utsatt start)
6. Trykk på Start/Reset (Start/Tilbakestill)
begynner å telle ned.
.
. Indikatoren Delay Start (Utsatt start)
lyser og klokken
7. For å avbryte funksjonen Delay Start (Utsatt start) trykker du på og holder Start/Reset (Start/
Tilbakestill) inne i 3 sekunder for å tilbakestille programmet.
BRUKE DET DIGITALE DISPLAYET
Det digitale displayet viser gjenværende oppvasktid, statusinformasjon (Delay Start (Utsatt start), Salt Refill
(Saltpåfylling), Rinse Refill (Skyllemiddelpåfylling) og Child Lock (Barnesikring)) og feilkoder.
Hvis det oppstår en feil mens produktet er i bruk, vises koden som er forbundet med feilen, og du hører en
pipelyd. Se i delen “Informasjonskoder” på side 30.
Tidsvisning
Tidsvisningsområdet indikerer gjenværende tid til det valgte programmet er slutt, i timer og minutter.
Tiden som gjenstår kan til og med variere innenfor samme program. Dette kan skyldes forskjell i
vanntemperatur, reaktiveringsprogrammet og størrelse på og tilsmussing av gjenstandene.
Bruke oppvaskmaskinen _23
DD68-00135C-03_NO.indd 23
2013-06-26
2:52:53
Bruke oppvaskmaskinen
Saltpåfyllingsindikator
Hvis indikatoren “Salt Refill (Saltpåfylling) ” lyser, betyr det at oppvaskmaskinen har lite
oppvaskmaskinsalt igjen og må fylles på.
For å fylle på saltbeholdningen se i delen “Fylle saltbeholderen” på side 14.
Skyllemiddelpåfyllingsindikator
Hvis indikatoren “Rinse Refill (Skyllemiddelpåfylling) ” lyser, betyr det at oppvaskmaskinen har lite
skyllemiddel igjen og trenger påfyll.
For å fylle på skyllemiddelbeholdningen se i delen “Fylle skyllemiddelbeholderen” på side 15.
BRUKE TILLEGGSFUNKSJONER
Intensiv sonesprayplate (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72,
DW-UG62)
Bruk denne funksjonen til tallerkener, gryter og kjeler som er veldig skitne og vanskelige å rengjøre eller har
mye olje på seg. Plasser gjenstandene over den intensive sonesprayplaten (se i delen “Kontrollere delene og
kontrollpanelet” på side 9.) og trykk på knappen Intensive Zone (Intensiv sone)
.
Halvfull
Til få gjenstander bruker du enten bare den øvre eller nedre kurven for å spare strøm.
Trykk på knappen Half Load (Halvfull)
for å velge den øvre eller nedre kurven.
Multitabletter
Hvis du ønsker å bruke en multitablett som 2-i-1, 3-i-1 eller 4-in-1, velger du et program og deretter trykker
. (Funksjonen Multi Tabs (Multitabletter) er tilgjengelig for
du på knappen Multi Tabs (Multitabletter)
alle programmer unntatt Prewash (Forvask) .)
Når du velger funksjonen Multi Tabs (Multitabletter), deaktiveres funksjonen “Rinse Refill (Skyllemiddelpåfylling)
”.
Rense
Trykk på knappen Sanitize (Rense) for best mulig hygiene i oppvaskmaskinen. Ved siste skylling varmes
den opp til 70 ºC og beholder denne temperaturen i flere minutter.
Denne funksjonen er tilgjengelig med alle programmene unntatt Prewash (Forvask)
(Finvask) .
og Delicate
Barnesikring
Funksjonen Child Lock (Barnesikring) låser alle knappene slik at det valgte programmet ikke kan endres.
Aktivere/dekativere
For å aktivere eller deaktivere funksjonen Child Lock (Barnesikring) trykker og holder du knappen Sanitize
(Rense) inne i 3 sekunder.
Indikatoren “Child Lock (Barnesikring) ” slår seg på for å indikere at funksjonen Child Lock (Barnesikring)
har blitt aktivert.
Aktivering av Child Lock (Barnesikring) låser alle knappene.
24_ Bruke oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 24
2013-06-26
2:52:54
Rengjøre og vedlikeholde
oppvaskmaskinen
Ved å holde oppvaskmaskinen ren forbedres ytelsen, reduseres unødvendige
reparasjoner og forlenges levetiden.
Det er best å rengjøre søl på utsiden av oppvaskmaskinen når de oppstår.
Bruk en myk, fuktig klut til å tørke forsiktig bort søk og støv fra kontrollpanelet.
FORSIKTIG
Ikke bruk benzen, voks, tynner, klorblekemidler eller alkohol. Disse kjemikaliene kan misfarge de indre
veggene av oppvaskmaskinen og føre til flekker.
FORSIKTIG
Ikke rengjør oppvaskmaskinen ved å sprute vann over den. Du bør være ekstra påpasselig med å
beskytte de elektriske komponentene fra å komme i kontakt med vann.
Hvis oppvaskmaskinen har en dør i rustfritt stål, kan den rengjøres med rengjøringsmiddel for
husholdningsapparater i rustfritt stål eller et lignende produkt og en ren, myk klut.
RENGJØRE INNSIDEN AV OPPVASKMASKINEN
05 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
UTVENDIG RENGJØRING
Hvis det lagrer seg kalkstein eller fett inni maskinen fjerner du det med en fuktig klut eller kjører et
program som har den høyeste skylletemperaturen uten å fylle opp med gjenstander, etter at du har fylt
oppvaskmiddeldispenseren med oppvaskmiddel.
FORSIKTIG
Ikke fjern frontforseglingen på beholderen. Hvis du fjerner forseglingen kan det føre til at
oppvaskmaskinen lekker eller fungerer på feil måte.
RENGJØRE FILTRENE
1. Slå av oppvaskmaskinen.
2. Roter filterinnleggene mot klokken for å løsne og deretter ta av
filterinnlegget.
3. Fjern det fine filteret (flatt rektangulært).
Rengjøre og vedlikeholde oppvaskmaskinen _25
DD68-00135C-03_NO.indd 25
2013-06-26
2:52:54
Rengjøre og vedlikeholde
oppvaskmaskinen
4. Demonter det grove filteret og mikrofilteret.
5. Fjern eventuell skitt eller andre rester fra filtrene og skyll dem i rennende
vann.
6. Sett sammen filtrene igjen i omvendt rekkefølge av demonteringen, skift
ut filterinnlegget og roter med klokken til lukk-pilen.
Hvis filterinnlegget ikke er lukket skikkelig, svekkes ytelsen.
FORSIKTIG
RENGJØRE SPRAYARMENE
Hvis oppvaskmaskinen fortsetter å fungere dårlig eller strålene på sprayarmene virker tilstoppet, rengjør du
sprayarmene. Når du fjerner sprayarmene må du være forsiktig, for de går lett i stykker.
Slå av oppvaskmaskinen før du fjerner sprayarmene.
FORSIKTIG
Rengjøre sprayarmene
1. Fjern bestikkbrettinnlegget. (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72) (Se i delen “Bruke kurvene” på side 16.)
2. Roter håndtaket i midten av øverste sprayarm mot klokken og ta av
armen.
3. Løsne og fjern mutteren som holder den øvre sprayarmen på plass og ta
av armen.
26_ Rengjøre og vedlikeholde oppvaskmaskinen
DD68-00135C-03_NO.indd 26
2013-06-26
2:52:55
4. Fjern den nedre kurven.
5. Dra den nedre sprayarmen bestemt oppover i én bevegelse for å fjerne
den.
05 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
6. Bruk en spiss gjenstand, som en tannpirker, til å dytte ut matrester i
sprayarmenes stråler.
7. Skyll godt i rennende vann.
8. Fest sprayarmene igjen og kontroller at de roterer fritt.
LAGRE OPPVASKMASKINEN
Hvis du må lagre oppvaskmaskinen over en lengre periode, må du først tømme enheten helt og deretter
koble fra vannslangen.
Oppvaskmaskinen kan bli skadet hvis det blir værende igje nvann i slangene og de interne komponentene
før du lagrer den. Når du har tømt og koblet fra oppvaskmaskinen, må du sørge for å slå av
vannforsyningsventilen og kretsbryteren.
Rengjøre og vedlikeholde oppvaskmaskinen _27
DD68-00135C-03_NO.indd 27
2013-06-26
2:52:55
Feilsøking og
informasjonskoder
KONTROLLER DISSE PUNKTENE HVIS OPPVASKMASKINEN...
PROBLEM
Vil ikke starte.
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Døren er ikke lukket skikkelig.
Knappen Start/Reset (Start/
Tilbakestill) er ikke valgt.
Sjekk at døren er festet og lukket
helt. Trykk på knappen Start/Reset
(Start/Tilbakestill) før du lukker
døren.
Ingen program er valgt.
Velg et program.
Strømledningen er ikke koblet til.
Koble til strømledningen.
Det er ingen vannforsyning.
Kontroller at vannforsyningsventilen
er åpen.
Kontrollpanelet er låst.
Deaktiver funksjonen Child Lock
(Barnesikring) for å låse opp
kontrollpanelet.
Har vond lukt.
Tilsett oppvaskmiddel uten å fylle
Det ligger igjen vannrester fra forrige maskinen med oppvask og kjør
program.
Auto
-programmet for å rense
oppvaskmaskinen.
Det ligger igjen vann etter at
programmet er fullført.
Avløpsslangen er brettet eller
tilstoppet.
Rett ut og rens slangen.
Et utilstrekkelig program ble valgt.
Velg et program som passer til
tilsmussingsgraden på tallerkenene
som anvist i denne håndboken.
Filteret er tilsmusset eller ikke riktig
festet.
Rengjør filteret og kontroller at
filtrene er skikkelig festet.
Ingen oppvaskmiddel eller ikke nok
oppvaskmiddel blir brukt.
Bruk et automatisk oppvaskmiddel
eller bruk mer oppvaskmiddel.
Trykket på vannforsyningen er lavt.
Vannforsyningstrykket må være
mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa.
Sprayarmens stråler er tilstoppet.
Rengjør sprayarmene.
Tallerkenene er ikke satt inn riktig.
Omordne tallerkenene slik at
de har god vanntilgang og
ikke hindrer sprayarmen og
dispenserfunksjonen.
Vannet er for hardt.
Kontroller saltpåfyllingsindikatoren
og fyll på oppvaskmaskinsalt.
Har matrester igjen på
tallerkenene.
28_ Feilsøking og informasjonskoder
DD68-00135C-03_NO.indd 28
2013-06-26
2:52:55
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
Kontroller dispenseren og tilsett
skyllemiddel.
Kontroller innstillingen for
skyllemiddel.
Multitabletter ble brukt uten å velge
funksjonen Multi Tap (Multitablett).
Velg funksjonen Multi Tap
(Multitablett) eller bruk skyllemiddel.
Glass og kopper med konkav bunn
vil samle opp vann. Dette vannet
kan falle ned på andre gjenstander
når du tømmer maskinen.
Når vaskesyklusen er ferdig, bør du
tømme den nederste reolen først.
Dermed unngår du at det drypper
vann fra den øverste reolen ned på
oppvasken i den nederste.
Oppvaskmaskinen piper når
dispenserlokket åpnes og i
løpet av den første fasen av
pumpetømmingen.
Dette er helt normalt.
Oppvaskmaskinen er ikke i vater.
Kontroller at oppvaskmaskinen er
i vater.
Det kommer en “hakkelyd” fordi en
arm kommer borti tallerkenene.
Omordne tallerkenene.
Etterlater et gult eller brunt
lag på kopper og tallerkener
Dette kan komme fra kaffe- og
tesøl.
Bruk et program med høyere
temperatur.
Ingen indikatorer lyser.
Strømledningen er ikke koblet til.
Koble til strømledningen.
Armene roterer ikke jevnt.
Armene er tilstoppet med matrester. Rengjør armene.
Tørker ikke oppvasken godt.
Er for støyete.
Legger igjen et hvitt lag på
bestikk eller steintøy etter
rengjøring.
Hardt vann ble brukt.
06 FEILSØKING
Det er ikke skyllemiddel i
dispenseren eller det ble ikke brukt
nok skyllemiddel.
Kontroller om
saltpåfyllingsindikatoren og
mykningsinnstillingen er riktig i
henhold til vannets hardhetsgrad i
ditt område.
Kontroller at saltbeholderhetten
sitter riktig.
Starter av seg selv. (DWSG97)
Dette er et automatisert
tørkeprogram som holder SDP ren,
Oppvaskmaskinen har ikke blitt slått
og er ikke en feil. (Hvis du ønsker å
på på mer enn to dager.
stoppe programmet, trykker du på
Power (På/Av).)
Feilsøking og informasjonskoder _29
DD68-00135C-03_NO.indd 29
2013-06-26
2:52:56
Feilsøking og
informasjonskoder
INFORMASJONSKODER
Informasjonskoder vises for å hjelpe deg til bedre å forstå hva som skjer med oppvaskmaskinen.
Hvis noen av kodene nedenfor vises, bør du velge Tilbakestill-alternativet og følge instruksjonene.
KODESYMBOL
bE2
3E, AE
BETYDNING
Knappefeil
LØSNING
Kontroller om en knapp er trykket inn i
mer enn 30 sekunder.
Intern kommunikasjonsfeil
Slå av og start apparatet på nytt.
5E
Avløpsfeil
Kontroller om avløpsslangen er
tilstoppet eller brettet.
4E
Vannforsyningsfeil
Kontroller at vannforsyningsventilen er
åpen.
4E1
Varmtvannsforsyning
Kontroller at temperaturen på vannet
ikke er høyere enn 80 ºC.
HE, HE1
Varmefeil
tE
Temperatursensorfeil
Slå av og koble fra strømkontakten,
steng vannforsyningsventilen og
kontakt servicesenteret.
1E
Feil med lavt vannivå
PE
Flytendringsfeil
Slå av og start apparatet på nytt.
LE
Lekkasjefeil
OE
Feil med høyt vannivå
Slå av og koble fra strømkontakten,
steng vannforsyningsventilen og
kontakt servicesenteret.
For mer informasjon om feilkodene eller hvis du ikke klarer å løse problemet med den foreslåtte
løsningen, ser du bakerst i denne håndboken og kontakter ditt Samsung kundeservicesenter.
30_ Feilsøking og informasjonskoder
DD68-00135C-03_NO.indd 30
2013-06-26
2:52:56
Programtabell
PROGRAMTABELL
Intensive 70
(Intensiv 70)
Auto 40-65
Express 65
(Ekspress 65)
Eco 45 (Øko
45)
Quick 50
(Hurtig 50)
Delicate 40
(Finvask 40)
Prewash
(Forvask)
Mengde matrester
Mye
Veldig lite til
mye
Normal
Normal
Lite
Lite
Veldig lite
Hovedvask 
Hovedvask 
Programsekvens
Forvask 
Forvask 
Hovedvask 
Hovedvask 
1. skylling 
1. skylling 
2. skylling 
(2. skylling) 
Varmskylling 
Varmskylling 
Tørking 
Tørking 
Ferdig
Ferdig
Forvask 
Forvask 
Hovedvask 
Hovedvask 
Forvask 
1. skylling 
1. skylling 
1. skylling 
1. skylling 
Kaldskylling 
Varmskylling 
Varmskylling 
Varmskylling 
Varmskylling 
Ferdig
Tørking 
Tørking 
Ferdig
Tørking 
Ferdig
Ferdig
07 PROGRAMTABELL
Tilsmussingsnivå
Ferdig
10
(DW-SG97,
DW-SG72)
10,3
Vannforbruk
(l)
17,3
9,1~18,5
11,6
(DW-UG97,
DW-UG92,
DW-UG72,
DW-UG62)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
12
(DW-SG52)
0,83
(DW-SG97)
0,90
(DW-SG72)
0,97
(DW-SG52)
Strømforbruk (kWt)
1,5
0,8-1,6
1,2
0,83
(DW-UG97,
DW-UG92)
0,93
(DW-UG72)
0,92
(DW-UG62)
Vasketiden vil variere avhengig av alternativene du velger, og av vannets trykk og temperatur.
Programtabell _31
DD68-00135C-03_NO.indd 31
2013-06-26
2:52:56
Vedlegg
AVHENDING AV OPPVASKMASKINEN OG STØTTING AV MILJØET
Denne oppvaskmaskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste den, må du følge
de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en
strømkilde.
Fjern døren slik at dyr og barn ikke kan bli innestengt i apparatet.
Ikke bruk mer oppvaskmidler enn det som anbefales i oppvaskmiddelprodusentens instruksjoner.
SAMSVARSERKLÆRING
Dette produktet samsvarer med kravene i disse direktivene:
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
SPESIFIKASJONER
MODELL
DW-SG97, DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72, DW-UG62
Strøm
Type
Halvveis innebygd / Underbygd
Vanntrykk
Oppvaskkapasitet (plassinnstillinger)
14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72),
13 (DW-SG52 / DW-UG62)
ekt
Mål
598 mm (B) X 817 mm (H) X 575 mm (D)
Modell
Vekt
32_ Vedlegg
DD68-00135C-03_NO.indd 32
DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97,
DW-UG92, DW-UG72
DW-SG52 / DW-UG62
Upakket
4 6 , 0 kg
4 4 , 5 kg
Pakket
4 9 , 0 kg
4 7 , 5 kg
For standardtest
Diagrammene nedenfor viser riktig måte å fylle opp kurvene basert på de europeiske standarder
(EN50242).
•
•
14 plassinnstillinger
09 FOR STANDARDTEST
•
•
•
•
•
•
Oppvaskkapasitet: 14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72) / 13 (DW-SG52 / DW-UG62)
plassinnstillinger
Teststandard: EN50242/IEC60436
Posisjon på øvre kurv: Lav
Program: Eco (Øko)
Tilleggsalternativer: Ingen
Skyllemiddelinnstilling: 6
Dosering av standard oppvaskmiddel
- 14 PS: 7 g + 28 g
- 13 PS: 6 g + 26,5 g
Se figur A, B, C for å plassere gjenstandene.
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
6
9
4
17
10
6
< Figur A-1: Nedre kurv>
14
16
14
6
<Figur B-1: Øvre kurv>
< Figur C-1: Bestikkbrett>
1
Suppetallerken:
Frokostblanding
6
Kopp: Te
12
Suppeskje:
Frokostblanding
2
Middagstallerken: Egg
7
Skål: Te
13
Gaffel: Egg
3
Middagstallerken: Kjøtt
8
Glass: Melk
14
Kniv
4
Desserttallerken: Spinat
9
Liten bolle, mellomstor
bolle: Spinat
15
Dessertskje
5
Desserttallerken: Egg
10
Stor bolle: Kjøtt
16
Teskje
11
Oval tallerken: Margarin
17
Serveringsbestikk
For standardtest _33
DD68-00135C-03_NO.indd 33
2013-06-26
2:52:56
For standardtest
13 plassinnstillinger
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
15
12
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Øvre kurv>
17
15
16
4
<Nedre kurv>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Bestikkurv>
1
Suppetallerken:
Frokostblanding
6
Kopp: Te
12
Suppeskje:
Frokostblanding
2
Middagstallerken: Egg
7
Skål: Te
13
Gaffel: Egg
3
Middagstallerken: Kjøtt
8
Glass: Melk
14
Kniv
15
Dessertskje
4
Desserttallerken: Spinat
9
Liten bolle, mellomstor
bolle: Spinat
5
Desserttallerken: Egg
10
Stor bolle: Kjøtt
16
Teskje
11
Oval tallerken: Margarin
17
Serveringsbestikk
34_ For standardtest
DD68-00135C-03_NO.indd 34
2013-06-26
2:52:57
Produktkort
FORSKRIFT (EU) nr. 1059/2010
Leverandør
SAMSUNG
Modellnavn
Energibesparelsesklasse
DWUG97,
DWUG92
DWSG72
DWUG72
DWUG62
DWSG52
14
14
14
14
13
13
A+++
A+++
A++
A++
A++
A+
Økomerket
No
No
No
No
No
No
Årlig energiforbruk (AE C) (kWt/år) 1)
236
237
256
266
262
276
Energiforbruk standardprogram (E t)
(kWt)
0,83
0,83
0,90
0,93
0,92
0,97
Strømforbruk i avslått modus, P o (W)
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Strømforbruk i påslått modus, P I (W)
3
3
3
3
3
3
2800
2884
2800
2884
2884
3360
10
10,3
10
10,3
10,3
12
Årlig vannforbruk (AW C), (L)
2)
Vannforbruk ved standardprogram, (l)
Tørkeeffektivitetsklasse
A
A
A
A
A
A
Standardprogram 3)
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Programtid for standardprogram
145
145
145
145
145
160
Varighet for påslått modus (T I) (min)
10
10
10
10
10
10
Luftbårne utslipp av akustisk støy (dBA
re 1pW)
40
43
41
44
45
45
Innebygd
Installasjon
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Underbygd
-
Yes
-
Yes
Yes
-
Frittstående
-
-
-
-
-
-
10 PRODUKTKORT
Nominell kapasitet (plassinnstilling)
DWSG97
1) basert på 280 standard oppvaskprogrammer med kaldt vann fyll og forbruk av lavstrømsmodusene.
Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
2) basert på 280 standard oppvaskprogrammer. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet
brukes.
3) “Standardprogram” er standard oppvaskprogram som passer til å rengjøre normalt tilsmusset servise,
og som er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert strøm- og vannforbruk.
Produktkort _35
DD68-00135C-03_NO.indd 35
2013-06-26
2:52:57
SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
L AND
R IN G
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
F IN L AN D
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030- 6227 515
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR
PÅ
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
IR AN
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
Kodenr.: DD68-00135C-04_NO
DD68-00135C-04_NO.indd 36
DW-SG97, DW-UG97 serien
DW-UG92 serien
DW-SG72, DW-UG72 serien
DW-UG62 serien
DW-SG52 serien
Diskmaskin
bruksanvisning
Den här bruksanvisningen är gjord av 100 % återvunnet papper.
imagine the possibilities
Tack för att du har valt att köpa den här
produkten från Samsung. För en mer
komplett tjänst kan du registrera produkten
på adressen
www.samsung.com/register
DD68-00135C-03_SV.indd 1
2013-06-26
2:51:18
Funktioner i din nya diskmaskin
från Samsung
Din nya diskmaskin kommer att ändra hela din känsla inför att diska. Med alltifrån de
specialiserade funktionerna till energisnålheten garanterar vi att det blir en enkel och
rolig uppgift att diska med den nya diskmaskinen från Samsung.
1. Stilfull digital pekpanel (DW-SG97 / DW-UG97)
Den nya diskmaskinen från Samsung levereras med en stilfull kontrollpanel med digitala
peksensorer för enklare användning.
2. Filtreringssystem i 3 steg
Den nya diskmaskinen från Samsung levereras med ett filtreringssystem i 3 steg som effektivt
avlägsnar alla matrester på tallrikar, glas, matlagningskärl och porslin. Det avancerade
filtreringssystemet filtrerar noggrant ut och samlar in matrester, så att du kan vara säker på att
disken blir skinande ren.
Diskmaskinerna från Samsung har de effektivaste filtreringssystemen i sin klass,
3. Kondenstorkningsteknik (DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG72, DW-UG62)
Din nya diskmaskin från Samsung använder kvarliggande värmeenergi från den sista sköljningen till
att torka disken. Detta sparar inte bara energi, utan förhindrar att ångan tränger ut ur diskmaskinen
och skadar dig och dina nära och kära.
4. SDP torkteknik (DW-SG97 / DW-UG97, DW-UG92)
Diskmaskinen från Samsung använder SDP-teknik (Super Desiccant Polymer) för att torka disken
efter den sista sköljningen. Detta sparar inte bara energi, utan förhindrar att ångan tränger ut ur
diskmaskinen och skadar dig och dina nära och kära.
Den här bruksanvisningen innehåller viktig information gällande användning och skötsel av din nya
diskmaskin från Samsung. Se bruksanvisningen för detaljerade instruktioner kring hur du använder
kontrollpanelen och för tips kring hur du får ut maximalt av de senaste egenskaperna och teknikerna i
diskmaskinen. Avsnittet ”Programtabell” innehåller en sammanfattad tabell över tillgängliga program och
avsnittet ”Felsökning” innehåller information om hur du löser vanliga problem.
2_ Funktioner i din nya diskmaskin från Samsung
DD68-00135C-03_SV.indd 2
2013-06-26
2:51:43
Säkerhetsinstruktioner
Grattis till din nya diskmaskin från Samsung. I den här bruksanvisningen finns viktig
information om installation, användning och skötsel av din maskin. Ta dig tid att
läsa igenom den här bruksanviningen för att fullt ut utnyttja diskmaskinens många
egenskaper och funktioner.
DET DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA
Läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att du känner till hur du använder de utökade
egenskaperna och funktionerna på maskinen på ett säkert sätt och spara den på en säker plats för framtida
referens. Använd bara den här maskinen för det syfte som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden
och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft och vara försiktig vid installation,
skötsel och användning av diskmaskinen.
Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos din
diskmaskin variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är inte säkert att alla
varningssymboler är tillämpliga. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta närmaste servicecenter
eller gå till hjälp- och informationsavsnittet online på adressen www.samsung.com.
VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER OCH
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Viktiga säkerhetssymboler
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom.
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
För att minska risken för brand, explosion, elektrisk stöt och personskada när du använder
diskmaskinen ska du följa de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna:
Gör INTE.
Plocka INTE isär enheten.
Vidrör INTE.
Följ anvisningarna exakt.
Koppla ur strömkontakten ur vägguttaget.
Se till att maskinen är ansluten till jord för att förhindra elektrisk kortslutning.
Kontakta servicecentret för att få hjälp.
Obs
De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra.
Följ dem exakt.
Förvara de här instruktionerna på en säker plats och se till att nya användare får kännedom om innehållet.
Lämna dem vidare till eventuella framtida ägare.
Säkerhetsinstruktioner _3
DD68-00135C-03_SV.indd 3
2013-06-26
2:51:43
Säkerhetsinstruktioner
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Den här enheten uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock leda till person- och
egendomsskada.
För att undvika risk för olyckor och skada på enheten ska du läsa följande instruktioner noggrant innan
du använder den för första gången. De innehåller viktig information om säkerhet, användning och
skötsel.
VAR FÖRSIKTIG!
I likhet med annan utrustning som drivs med el och innehåller rörliga delar finns det risk för olika faror.
För säker användning är det viktigt att lära sig hur den fungerar och hantera den med viss försiktighet.
VARNING
Låt inte barn (och husdjur) leka på eller i diskmaskinen. Diskmaskinsluckan är svår att öppna från
insidan och barn kan blir allvarligt skadade om de fastnar i den.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
Om kontakten (strömsladden) skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en
liknande behörig person för att undvika skada.
Den här enheten måste placeras så att strömkontakten, vattentillförseldelarna och utloppsrören är
åtkommliga efter installationen.
INSTRUKTIONER FÖR WEEE-MÄRKNINGEN
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information
om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och
de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
4_ Säkerhetsinstruktioner
DD68-00135C-03_SV.indd 4
2013-06-26
2:51:44
INSTRUKTIONER VID ANVÄNDNING AV DISKMASKINEN
Den här diskmaskinen är inte utformad för kommersiell användning. Den är avsedd att användas i
privata hushåll och liknande arbetsmiljöer och andra miljöer, såsom:
• Butiker
• Kontor och demonstrationslokaler
och av personer inom exempelvis följande områden:
• Vandrarhem.
Den får endast användas för hemmabruk enligt vad som anges i den här bruksanvisningen för
rengöring av porslin och bestick.
All annan användning är inte tillåten av tillverkaren och kan vara farlig.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning eller drift.
Använd inte lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion.
VARNING
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Andas inte in och drick inte maskindiskmedlet. Maskindiskmedel innehåller irriterande eller
korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller
hindra andningen. Kontakta en läkare omedelbart om diskmedlet har svalts eller andats in.
Lämna inte luckan öppen i onödan, eftersom du kan snubbla över den.
Sitt inte och luta dig inte mot den öppnade luckan. Det kan göra att diskmaskinen välter och skadas
samt du kan bli skadad.
Använd bara diskmedel och sköljmedel som är avsett för diskmaskiner för privat bruk. Använd inte
tvättmedel.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte rengöringsmedel med stark syra.
Fyll inte på sköljglansbehållaren med flytande diskmedel eller pulverdiskmedel. Detta orsakar allvarlig
skada på behållaren.
VAR FÖRSIKTIG!
Oavsiktlig påfyllning av saltbehållaren med pulverdiskmedel eller flytande diskmedel skadar
mjukgöraren. Se till att du har valt rätt paket med disksalt innan du fyller på saltbehållaren.
Använd bara speciellt, grovt disksalt för omaktivering, eftersom andra salter kan innehålla olösliga
tillsatser som kan göra att mjukgöraren inte fungerar korrekt.
VAR FÖRSIKTIG!
I en maskin med bestickskorg (beroende på modell) diskas besticken effektivare och torkar bättre om
de placeras med handtagen nedåt i korgen. För att undvika risk för skada ska dock knivar och gafflar
etc. placeras med handtagen uppåt.
Plastartiklar som inte klarar att diskas i hett vatten, exempelvis engångsbehållare i plast, eller
plastbestick och -tallrikar, ska inte diskas i diskmaskinen.
De höga temperaturerna i diskmaskinen kan göra att de smälter eller tappar formen.
På modeller med funktionen Senarelägg start ska du kontrollera att behållaren är torr innan du lägger
i diskmedel. Torka torrt vid behov. Diskmedlet klumpar sig om behållaren är fuktig och kan då inte
spridas ordentligt.
VARNING
Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas
vågrätt.
INSTRUKTIONER FÖR HUR DU SKYDDAR BARNEN
VARNING
Den här enheten är ingen leksak! För att undvika risk för skador ska barn hållas på avstånd och de får
inte leka i eller runt diskmaskinen eller använda kontrollerna. De förstår inte de risker detta medför. De
ska övervakas när du arbetar i köket.
Det finns också risk för att barn som leker kan stänga sig själva inne i diskmaskinen.
Säkerhetsinstruktioner _5
DD68-00135C-03_SV.indd 5
2013-06-26
2:51:44
Säkerhetsinstruktioner
VARNING
VARNING
VARNING
Den här enheten får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller avsaknad av erfarenheter och kunskaper om de övervakas eller har fått tillräckligt
med vägledning för att de ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som den
medför. Barn får inte leka med enheten.
Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan övervakning.
Äldre barn får bara använda diskmaskinen när funktionen har förklarats ordentligt för dem och de kan
använda den på ett säkert sätt, med uppmärksamhet på riskerna med felaktig användning.
HÅLL BARNEN BORTA FRÅN DISKMEDEL! Maskindiskmedel innehåller irriterande och korroderande
beståndsdelar som kan orsaka brännskador i munnen, näsan och halsen om det sväljs, eller hindra
andningen.
Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Det kan fortfarande finnas diskmedelsrester i behållaren.
Kontakta en läkare omedelbart om ditt barn har svalt eller andats in diskmedel.
INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV DISKMASKINEN
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
VARNING
Innan du installerar enheten ska du kontrollera att den inte har synliga skador. Du får under inga
omständigheter använda en skadad enhet. En skadad enhet kan vara farlig.
Diskmaskinen får bara kopplas in till strömkällan med en kontakt av rätt jordningstyp. Eluttaget måste
vara lätt att komma åt efter att diskmaskinen har installerats så den går att koppla från strömkällan när
som helst. (Se avsnittet ”Kontrollera tillbehören” på sidan 11.).
Det får inte finnas några eluttag bakom diskmaskinen. Det finns risk för överhettning och brand om
diskmaskinen skulle komma emot en kontakt.
Diskmaskinen får inte installeras under en häll. De höga utstrålande temperaturerna som ibland
kommer från hällen kan skada diskmaskinen. Av samma orsak ska den inte installeras intill öppen eld
eller andra enheter som avger hetta, såsom värmeaggregat etc.
Koppla inte ur diskmaskinen från strömkällan förrän den har installerats helt och alla justeringar har
gjorts av luckfjädrarna.
VAR FÖRSIKTIG!
Innan du kopplar in enheten ska du kontrollera att anslutningsdata på märkplåten (spänning och
anslutningens effekt) matchar strömkällan. Kontakta en elektriker om du har frågot.
Elsäkerheten för den här enheten kan bara garanteras när det finns kontinuitet mellan den och ett
effektivt jordningssystem. Det viktigaste är att det här grundläggande säkerhetskravet är uppfyllt och
regelbundet testas och i fall där det råder tvekan ska en behörig elektriker kontrollera elsystemet i
huset.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av ett ofullständigt jordningssystem (t.ex. elektrisk
kortslutning).
VAR FÖRSIKTIG!
Anslut inte enheten till strömkällan via en förgrenare eller förlängningssladd. Dessa garanterar inte
säkerheten för enheten (t.ex. fara vid överhettning).
Den här enheten får bara installeras mobilt, exempelvis på båtar, om en riskbedömning för
installationen har gjorts av en behörig tekniker.
VAR FÖRSIKTIG!
Plastkåpan för vattenanslutningen innehåller en elkomponent. Kåpan får inte nedsänkas i vatten.
Det finns elektriska kablar i Aqua-Stop-slangen. Skär aldrig i vatteninloppsslangen, även om den är för
lång.
Installation, underhåll och reparationer får bara utföras av en behörig och kompetent person i strikt
enlighet med aktuella regler på nationell och lokal nivå. Reparationer och annat arbete som utförs av
obehöriga personer kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för obehörigt arbete.
6_ Säkerhetsinstruktioner
DD68-00135C-03_SV.indd 6
2013-06-26
2:51:45
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
Det integrerade vattensäkerhetssystemet erbjuder skydd mot vattenskador, under förutsättning att
följande villkor uppfylls:
• Diskmaskinen är korrekt installerad och inkopplad.
• Diskmaskinen är väl skött och delarna utbytta där det kan verka nödvändigt.
• Stoppkranen har stängts av när enheten inte används under en längre tid (exempelvis under
semestern).
• Vattensäkerhetssystemet fungerar även om enheten är frånslagen. Däremot måste enheten
fortsätta vara inkopplad till en strömkälla.
En skadad enhet kan vara farlig. Om diskmaskinen blir skadad ska du slå av huvudströmmen och
kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen.
Obehöriga reparationer kan resultera i oförutsedda skador för användaren, för vilka tillverkaren inte kan
ta ansvar. Reparationer ska bara genomföras av en godkänd servicetekniker.
Felaktiga komponenter får bara ersättas av originalreservdelar. Bara när dessa delar är monterade kan
säkerheten garanteras för enheten.
Koppla alltid ur diskmaskinen från strömkällan vid underhållsarbete (slå av brytaren och dra ut
kontakten).
VAR FÖRSIKTIG!
Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas mot en specialkabel, som finns att köpa hos
tillverkaren. Av säkerhetsskäl får denna bara monteras av serviceavdelningen eller en behörig
servicetekniker.
VARNING
I länder där det finns områden som kan vara utsatta för angrepp av kackerlackor eller andra skadedjur
är det viktigt att lägga extra vikt vid att hela tiden hålla enheten och dess omgivningar rena. Skador
orsakade av kackerlackor eller andra skadedjur täcks inte av garantin.
VAR FÖRSIKTIG!
Om det förekommer fel eller i rengöringssyfte ska enheten vara helt strömisolerad i följande fall:
• den är urdragen ur väggutaget och avstängd, eller
• den är frånslagen från strömkällan, eller
• huvudsäkringen är frånkopplad, eller
• den urskruvade säkringen är borttagen (i länder där detta är tillämpligt).
Gör inga modifieringar av enheten om det inte uttryckligen tillåts av tillverkaren.
VAR FÖRSIKTIG!
Öppna aldrig kåpan på enheten.
Det är mycket farligt att modifiera de elektriska anslutningarna eller komponenterna och mekaniska
delarna, samt detta kan orsaka felaktigheter i driften eller elektrisk kortslutning.
När enheten omfattas av garantin ska reparationer bara genomföras av en servicetekniker som är
auktoriserad av tillverkaren. Annars blir garantin ogiltig.
VAR FÖRSIKTIG!
När du installerar produkten ska du se till att det finns plats upptill, på vänster och höger sida och på
baksidan av produkten, för att säkerställa effektiv ventilation.
Om det är för lite plats mellan produkten och avloppet, kan det skada avloppet eller göra att det bildas
mögel.
Se till att inställningen för hårdhetsnivån på diskmaskinen är rätt för ditt område. (Se avsnittet ”Ställa in
vattnets hårdhetsnivå” på sidan 13)
Säkerhetsinstruktioner _7
DD68-00135C-03_SV.indd 7
2013-06-26
2:51:45
Innehåll
INSTALLERA DISKMASKINEN
9
11
FELSÖKNING OCH
INFORMATIONSKODER
9
28
Kontrollera delarna och kontrollpanelen
Uppfylla installationskraven
28
Kontrollera följande om diskmaskinen...
30
Informationskoder
INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN FÖR FÖRSTA
GÅNGEN
13
13
PROGRAMTABELL
31
Programtabell
31
Använda vattenuppmjukningssystem
14
Använda funktionen Ljud på/av
14
Använda disksalt
15
Använda sköljglans
FYLLA PÅ DISKMASKINEN
16
Riktlinjer för diskning
16
Använda korgar
20
Använda diskmedel
16
ANVÄNDA DISKMASKINEN
22
22
Grundläggande instruktioner
22
Använda programvalsknapparna
23
Använda funktionen Senarelägg start
23
Använda den digitala displayen
24
Använda fler funktioner
BILAGA
32
32
Kassera diskmaskinen och skona miljön
32
Deklaration om överensstämmelse
32
Specifikationer
FÖR STANDARDTEST
33
35
PRODUKTINFORMATION
RENGÖRA OCH SKÖTA
DISKMASKINEN
25
Rengöra utsidan
25
Rengöra maskinen invändigt
25
Rengöra filtren
26
Rengöra sprayarmarna
27
Förvaring av diskmaskinen
25
8_ Innehåll
DD68-00135C-03_SV.indd 8
2013-06-26
2:51:46
Installera diskmaskinen
Se till att din tekniker följer de här instruktionerna noggrant för att säkerställa säker
och normal användning av din nya diskmaskin.
KONTROLLERA DELARNA OCH KONTROLLPANELEN
VARNING
01 INSTALLATION
När diskmaskinen har packats upp ska du se till att du har fått alla de delar som beskrivs nedan. Om
diskmaskinen skadades under transporten, eller om du inte har alla delar, ska du kontakta Samsungs
kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.
Håll förpackningsmaterialet på avstånd från barn för att garantera deras säkerhet, efter att du har
packat upp diskmaskinen.
1
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Övre sprayarm (visas ej)
Besticksbricka (DW-SG97, DW-SG72 /
DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Bestickskorg (DW-SG52 / DW-UG62)
(se sidan 19.)
8
Diskmedelsbehållare
9
Sköljglansbehållare
3
Övre korg
10
Kontrollpanel
(På dörrens framsida: DW-SG72, DW-SG52 /
DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
4
Övre sprayarm
11
Nedre sprayarm
5
Intensivzon
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
12
Utloppsslang
6
Filterkombination
13
Strömkabel
7
Saltbehållare
14
Aqua-Stop
Installera diskmaskinen _9
DD68-00135C-03_SV.indd 9
2013-06-26
2:51:46
Installera diskmaskinen
DW-SG97, DW-UG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Installera diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 10
2013-06-26
2:51:46
Strömknapp
9
Diskindikator
2
Programvalsknappar
10
Sköljindikator
3
Knapp för halv maskin
11
Torkningsindikator
4
Knapp Senarelägg start
12
5
Barnlåsindikator
13
Decinficering/barnlåsknapp
6
Saltpåfyllningsindikator
14
Knapp för disktabletter
7
Sköljglanspåfyllningsindikator
15
Start-/återställningsknapp
8
Indikator Senarelägg start
Intensivzonsknapp (DW-SG97, DW-SG72 /
DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DWUG62)
Fördiskknapp (DW-SG52)
01 INSTALLATION
1
Kontrollera tillbehören
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruksanvisning
Garantikort
Tratt (se avsnittet ”Fylla saltbehållaren” på sidan 14.)
Energimärkning
Installationsmanual
Installationskit
Hasplåt (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Nedre filttyg (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
UPPFYLLA INSTALLATIONSKRAVEN
Strömtillförsel och jordning
VARNING
Använd inte en förlängningssladd.
Använd endast strömkabeln som levereras med diskmaskinen.
Vid förberedelse av installationen ska du se till att strömkällan uppfyller följande:
•
•
En AC 220-240 V / 50 Hz säkring eller kretsbrytare.
En individuell kretsbrytare som är kopplad till diskmaskinen.
Diskmaskinen måste jordas. Om diskmaskinen inte fungerar eller går sönder, minskar jordningen risken för
elektrisk kortslutning genom att erbjuda en väg för minsta mostånd i den elektriska strömmen.
Diskmaskinen levereras med en strömkabel och en jordad kontakt med tre stift som kan sättas i ett rätt
installerat och jordat uttag.
Anslut inte den jordade kabeln till en VVS-kabel i plast, gaslinje eller ett varmvattenrör.
VARNING
Om den jordade ledaren ansluts felaktigt kan det resultera i elektrisk kortslutning.
Fråga en behörig elektriker eller tekniker om du är osäker på om diskmaskinen har jordats rätt.
VAR FÖRSIKTIG!
Modifiera inte kontakten som levereras med diskmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du be att
få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.
Installera diskmaskinen _11
DD68-00135C-03_SV.indd 11
2013-06-26
2:51:47
Installera diskmaskinen
Vattentillförsel
Drick inte vatten från diskmaskinen.
VARNING
•
•
•
Diskmaskinen får anslutas till kallt eller varmt vatten som är max 60 ºC.
En stoppkran med en 3/4” hane måste finnas på kranen.
Vattentrycket måste ligga mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa. Om vattentrycket är för lågt kanske
vatteninloppsventilen inte fungerar korrekt, vilket kan göra att diskmaskinen slås av. Om vattentrycket är
för högt måste en tryckreduceringsventil installeras.
VAR FÖRSIKTIG!
Du kan minska risken för läckage och vattenskada genom att göra följande:
• Göra vattenkranarna lättare att komma åt.
• Stänga kranarna när diskmaskinen inte används.
• Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på kopplingarna.
Använda Aqua-Stop
Aqua-Stop har utvecklats som det perfekta läckageskyddssystemet.
Det är kopplat till vattentillförselslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Aqua-Stop är en elektrisk komponent.
• Var försiktig så att du inte skadar Aqua-Stop.
• Vrid eller böj inte vattentillförselslangen som är ansluten till Aqua-Stop.
Om Aqua-Stop skadas ska du stänga av vattenkranarna och dra ut strömkontakten direkt. Så fort de
här stegen har tagits ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller en behörig tekniker.
Tömning
Om du använder en tömning som är unik för diskmaskinen ska du ansluta tömningsslangen till en tömning
som är mellan 30 cm och 70 cm från marken.
Om tömningsslangen ansluts till ett utlopp som är mer än 80 cm över jord kan det resultera i att vattnet i
diskmaskinen rinner tillbaka eller inte töms helt.
Golv
För bästa prestanda måste diskmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv.
Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer. Mattor och mjuka dynor kan bidra till vibrationer
och kan orsaka att diskmaskinen flyttar på sig under användning.
VAR FÖRSIKTIG!
Installera aldrig diskmaskinen på en plattform eller en struktur som har svagt stöd.
Omgivande temperatur
Installera inte diskmaskinen i ett område som utsätts för frystemperaturer. Din diskmaskin har alltid kvar
vatten i vattenventilen, -pumpen och -slangen och om vattnet fryser i maskinen eller slangar, kan det skada
enheten och dess komponenter.
Testkörning
Se till att installera diskmaskinen på rätt sätt genom att köra programmet Snabb eller Fördisk efter att
installationen är klar.
12_ Installera diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 12
2013-06-26
2:51:47
Innan du använder produkten
för första gången
ANVÄNDA VATTENUPPMJUKNINGSSYSTEM
Du behöver göra vattnet mjukare om det ingående vattnet är hårdare än 1,0 mmol/ℓ (6 °d – tysk skala).
För att göra detta behöver du:
•
•
Disksalt.
Konfiguratonen för vattnets hårdhet enligt ditt område.
För mer information om vattnets hårdhet i ditt område, ska du kontakta ditt lokala vattenverk.
Om hårdheten för vattentillförseln är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet. Om
exempelvis vattnets hårdhet ligger i området 6,7 mmol/ℓ till 9,0 mmol/ℓ, ska du ställa in diskmaskinen
på 9,0 mmol/ℓ.
02 FÖRE ANVÄNDNING
För bättre diskresultat krävs användning av mjukt vatten.
Hårt vatten innehåller orenheter som kan hindra diskprestandan.
Diskmaskinens standardinställning för vattnhets hårdhet är 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Om den här inställningen
matchar vattnets hårdhetsnivå i ditt område finns det inget behov av att ändra den.
Om du behöver ändra vattnets hårdhetsnivå ska du följa instruktionerna nedan.
Ställa in vattnets hårdhetsnivå
1. När du trycker in knapparna Delay Start (Senarelägg start) och Half Load (Halv maskin)
du trycka på knappen Power (Ström) för att öppna inställningarna för vattnets hårdhetsnivå.
ska
2. När du anger inställningarna för vattnets hårdhet visas den aktuella inställningen för hårdhetsnivån.
för att välja vattnets hårdhetsnivå från nivå 0 till nivå 5.
3. Använd knappen Half Load (Halv maskin)
(Se tabellen nedan för inställning av vattnets hårdhetsnivå i ditt område.)
Om vattnets hårdhetsnivå i ditt område är mycket låg behöver du inte använda disksalt. Du ställer
dock in vattnets hårdhet för diskmaskinen till 0.
4. För att stänga inställningen för vattnets hårdhet trycker du på knappen Power (Ström) .
Tabell över vattnets hårdhet
Vattnets hårdhet mäts med tyska grader (°dH), franska grader (°TH), eller mmol/ℓ (internationell enhet för
vattnets hårdhet).
Nivå
Vattnets hårdhet
Sköljglans-/diskprogram
(ECO-program)
Saltinjektion
Ingen
repris
Nej
Nej
1~2.5
1/8
Ja
Ja
2.5~4.0
1/5
Ja
Ja
4.0~5.5
1/3
Ja
Ja
5.5~7.0
1/2
Ja
Ja
>7.0
1/1
Ja
Ja
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Område
<6
<10
<1.0
1
6~14
10~25
2
14~23
25~40
3
23~31
40~55
4
31~40
55~70
5
>40
>70
0
Innan du använder produkten för första gången _13
DD68-00135C-03_SV.indd 13
2013-06-26
2:51:47
Innan du använder produkten
för första gången
ANVÄNDA FUNKTIONEN LJUD PÅ/AV
1. Samtidigt som du trycker in knapparna för Delay Start (Senarelägg start) och Half Load (Halv
ska du trycka på knappen Power (Ström) för att öppna inställningen för att aktivera/
maskin)
avaktivera funktionen Ljud på/av.
2. Tryck på knappen för Sanitize (Decinficering) för att aktivera eller inaktivera funktionen Ljud på/av.
- ”Sköljglanspåfyllningsindikatorn ” slås på för att indikera att funktionen Ljud på har aktiverats.
- ”Sköljglanspåfyllningsindikatorn ” slås av för att indikera att funktionen Ljud av har aktiverats.
Även om funktionen Ljud av har aktiverats hörs signalen när ett fel inträffar.
3. För att stänga inställningen för Ljud på/av ska du trycka på knappen Power (Ström) .
ANVÄNDA DISKSALT
Fylla saltbehållaren
Om du vill få mjukare vatten måste du fylla på saltbehållaren med disksalt.
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Använd bara diskmaskinssalt.
Använd inte någon annan typ av salt eller lösningsmedel. Detta kan skada saltbehållaren och
vattenmjukgörarsystemet.
Fyll alltid saltbehållaren precis innan du sätter på vattnet för att slutföra diskprogrammen och förhindra
korrodering på grund av överskottssalt eller för hög salthalt i vattnet.
1. Öppna luckan.
2. Öppna saltbehållarlocket genom att vrida det moturs.
3. Fyll på saltbehållaren med vatten (behövs bara när enheten slås på för
första gången)
4. Tillsätt disksalt.
VAR FÖRSIKTIG!
Saltbehållarens kapacitet är ca 1 kg. Fyll inte på för mycket i
saltbehållaren.
5. Avlägsna överskottssalt runt saltbehållarens öppning och lockets tätning.
VAR FÖRSIKTIG!
Om överskottssaltet inte tas bort kan eventuellt inte saltbehållarens
lock stängas ordentligt och saltvatten kan rinna ut och påverka
prestandan negativt.
6. Snurra saltbehållarens lock medurs tills det är helt stängt.
Om du har spillt större mängder salt eller salthaltigt vatten i röret
rekommenderas att du kör Prewash (Fördisk) för att rengöra
rörets insida.
Allt återstående salt eller salthaltigt vatten kan orsaka korrodering.
Beroende på storleken på saltkornen kan det ta en stund för saltet att
lösas upp och indikatorn för ”Saltpåfyllning ” stängs av.
14_ Innan du använder produkten för första gången
DD68-00135C-03_SV.indd 14
2013-06-26
2:51:48
Kontrollera indikatorn för saltpåfyllning
Om indikatorn för ”Saltpåfyllning ” tänds ska du tillsätta disksalt enligt beskrivningen ovan.
ANVÄNDA SKÖLJGLANS
Fylla på behållaren för sköljglans
Så fort sköljglanspåfyllningsindikatorn tänds på kontrollpanelen ska du fylla på sköljglans. Din diskmaskin
har utformats för att endast använda flytande sköljglans.
Om du tillsätter sköljglans i pulverform sätter det igen behållarens öppning och orsakar att diskmaskinen
inte fungerar korrekt.
02 FÖRE ANVÄNDNING
En tänd indikator för ”Saltpåfyllning ” betyder att det finns salt för tre program till från att lampan
tänds för första gången.
Sköljglansen förbättrar torkprestandan för diskmaskinen.
VAR FÖRSIKTIG!
Tillsätt inte vanligt diskmedel i sköljglansbehållaren.
1. Avlägsna sköljglansbehållarlocket genom att vrida det moturs.
2. Fyll sköljglansbehållaren med sköljglans.
Använd visningsporten vid påfyllning av sköljglans.
VAR FÖRSIKTIG!
Fyll inte behållaren över nivån för sköljglans, eftersom det kan
rinna över under diskningen.
3. Ställ in inställningen för sköljglans till en nivå mellan 1 och 6. Ju högre
nivå, desto mer sköljglans används.
Om du inte kan rotera nivåregleringen för sköljglans med enkelhet kan
du prova att använda ett mynt.
4. Stäng sköljglansbehållarlocket genom att vrida det medurs.
Innan du använder produkten för första gången _15
DD68-00135C-03_SV.indd 15
2013-06-26
2:51:49
Fylla på diskmaskinen
RIKTLINJER FÖR DISKNING
Följ de här enkla riktlinjerna för att få bästa resultat och spara energi.
Innan du fyller på disk
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
Avlägsna matrester, såsom ben, kärnor etc. och avfall, såsom tandpetare, pappersnäsdukar etc.
från tallrikarna. Matrester och avfall kan skada disken, avge störande ljud och till och med leda till
produktfel.
Diska inte föremål som är täckta med aska, sand, vax, smörjfett eller olja.
Dessa material skadar diskmaskinen och askan löses inte upp utan fördelas i interiören.
Föremål som inte är lämpliga för diskmaskinen
•
•
•
•
•
•
Föremål i koppar, mässing, tenn, elfenben och aluminium, eller de som har en vidhäftning
Icke värmeresistent plast
Handgjorda föremål, antika föremål, värdefulla vaser och konstglas
Färger målade över glasering
Träföremål och fint porslin, samt föremål med delar i trä
Fint glas, eller glas som innehåller kristall
Silver som har varit i kontakt med mat som innehåller sulfur kan bli missfärgat. Detta omfattar
äggula, lök, majonnäs, senap, fisk, fisk i saltlake och marinader.
•
Det kan bildas en grå ton på glas efter många diskningar. Diska inte fint glas, eller glas som innehåller
kristall, i diskmaskinen.
VARNING
Aluminiumkomponenter (t.ex. fettfilter) får inte rengöras med kaustiksoda eller alkaliska
rengöringsmedel. Detta kan skada materialet, eller i extrema fall, orsaka en allvarlig kemisk reaktion.
Använd bara artiklar, t.ex. glas, porslin och bestick, där tillverkaren har angett att de tål maskindisk.
ANVÄNDA KORGAR
Hantera korgar
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte överdrivet våld för att föra in eller ut korgarna. Det kan skada korgarna och föremålen i
dem.
16_ Fylla på diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 16
2013-06-26
2:51:49
Använda övre korgen
Använd den övre korgen för små, lätta eller ömtåliga föremål, såsom koppar, fat, glas, dessertskålar etc.
Justera övre korgen
Du kan justera höjden på övre korgen för ytterligare plats och lägga större föremål i övre eller nedre korgen.
Ta bort alla föremål från mugghyllorna innan du justerar höjden. Om du inte gör det kan det orsaka
skada på föremålen och korgen.
1. Dra ut övre korgen.
2. Så här höjer du övre korgen: Håll i övre korgen på båda sidor och dra
försiktigt uppåt så långt det går.
03 FYLLA MASKINEN
VAR FÖRSIKTIG!
3. Så här sänker du övre korgen: Håll i övre korgen på båda sidorna
och lyft den uppåt i ett kort steg. Tryck sedan försiktigt nedåt.
När du justerar höjden ska du se till att övre sprayarmen inte fastnar i den disk som fylls på i nedre
korgen när den snurrar.
VAR FÖRSIKTIG!
Se till att övre korgen är nivåreglerad. Om övre korgen är höjd på ena sidan hindrar det luckan från att
stängas helt och kan orsaka problem med diskmaskinsanvändningen.
VAR FÖRSIKTIG!
Höj inte övre korgen på enbart ena sidan. Om du gör det kan det hindra att luckan stängs helt och
orsaka problem med diskmaskinsanvändningen.
Använda nedre korgen
Använd nedre korgen för stora tallrikar och tunga föremål, exempelvis vid placering av tallrikar, kastruller,
stekpannor, skålar etc.
Små föremål, såsom tefat kan också placeras i nedre korgen.
VAR FÖRSIKTIG!
Placera inga ömtåliga glas i nedre korgen.
Fylla på diskmaskinen _17
DD68-00135C-03_SV.indd 17
2013-06-26
2:51:49
Fylla på diskmaskinen
Använda gångjärnsförsedda spett
De vikbara gångjärnsförsedda spetten gör det möjligt för dig att göra plats för stora föremål i nedre korgen.
1. Fäll ut de gångjärnsförsedda spetten genom att trycka dem nedåt.
Använda besticksbrickan (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Besticksbrickan kan dras ut från bestickskorgen.
Du kan exempelvis ta bort ena sidan av den för att ge plats åt större föremål i övre korgen.
1. Sortera besticken i besticksbrickans delar så som visas på bilden.
2. Sätt fast delarna i besticksfacket.
Om du placerar sto