Samsung 17" SyncMaster 730XT LF17TPTLSN/EDC Brugervejledning

!
!
!
!
SyncMaster 730XT/930XT
Driverinstallation
Programinstallation
Noter
Ellers er der risiko for dødsfald eller personskade.
Ellers er der risiko for personskade eller tingskade.
Ikke tilladt
Til enhver tid vigtigt at læse og forstå
Demonter ikke
Tag stikket ud af stikkontakten
Må ikke berøres
Tilslut til jord for at forhindre elektrisk stød
Strøm
Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.
Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.
Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).
Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner stikket fra eller sætter
stikket i stikkontakten.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.
Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og undgå at placere tunge
materialer på det.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.
Det kan føre til brand på grund af overophedning.
Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.
Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af elektrisk stød.
Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage stikket ud af
stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.
Der er en risiko for elektrisk stød eller brand.
Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet til noget andet produkt.
Det kan føre til brand eller elektrisk stød.
Installation
Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med
særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor
kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, f.eks. i
lufthavne, jernbanestationer osv.
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Tab ikke skærmen, når du flytter den.
Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.
Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.
Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/eller beskadigelse
af produktet.
Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre, at den forreste ende
af produktets bund ikke stikker ud.
Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.
PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER NOGEN
VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som muligt.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en reol eller et skab.
Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.
Sæt skærmen forsigtigt ned.
Hvis du ikke gør dette, kan skærmen beskadiges.
Anbring ikke produktets front på gulvet.
Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.
Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.
Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
Sørg for at montere det angivne vægbeslag.
Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der er en afstand til
væggen på mere end 10 cm.
Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne
temperatur.
Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.
I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis børn leger med
det.
Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del af din krop på
foden, når du sænker den.
Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.
Rengøring og brug
Ved rengøring af skærmens kabinet eller overfladen på TFT-LCD-skærmen, skal du
tørre med en let fugtet, blød klud.
Spray ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.
Hvis det gøres, kan det medføre misfarvning og forvrængning af strukturen, og
skærmoverfladen kan skalle af.
Rengør udelukkende produktet med en blød klud og speciel skærmrens. Hvis det er
nødvendigt at bruge andet rengøringsmiddel end skærmrens, skal det fortyndes med
vand i forholdet 1:10.
Rengøring af benene i strømstik eller afstøvning af stikkontakter må udelukkende
foretages med en tør klud.
Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.
Husk at frakoble strømkablet før rengøring af produktet.
Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og derefter rengøre
produktet med en blød, tør klud.
Anvend ikke kemikalier, f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider,
smøremidler eller rengøringsmidler. Sådanne kan ændre produktoverfladens
udseende og føre til afskalning af produktets specifikationsmærkat.
Sørg for udelukkende at bruge den angivne klud, fordi produktkabinettet let bliver
ridset.
Brug den angivne klud med en smule vand. Fordi produktet let kan blive ridset,
hvis der er fremmedlegemer på kluden, skal du ryste den godt før brug.
Når du rengør produktet, må du ikke spraye vand direkte på produktets hoveddel.
Kontroller, at der ikke trænger vand ind i produktet, og at produktet ikke er vådt.
Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller en fejlfunktion.
Andet
Produktet benytter højspænding. Sørg for, at ingen brugere adskiller, reparerer eller
modificerer produktet.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvis produktet skal repareres, skal du
kontakte et servicecenter.
Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller røg fra produktet,
skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et
servicecenter.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv, røg eller vand, og
placer det ikke i en bil.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen
og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i signalkablet.
Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet
eller brand som følge af beskadigelse af kablet.
Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller venstre, mens du
holder fat i strømkablet eller signalkablerne.
Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet
eller brand som følge af beskadigelse af kablet.
Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller gardin.
Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne
temperatur.
Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin eller nogen form for
metal på produktet.
Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble
strømkablet og kontakte et servicecenter.
Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.
Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i nærheden af
produktet.
Det kan resultere i eksplosion eller brand.
Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm, skruer og knivblade
eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker eller papir, ind i produktet (gennem
ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).
Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble
strømkablet og kontakte et servicecenter.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme et efterbillede eller
en plet.
Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du stille det i dvaletilstand
eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.
Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.
I modsat fald kan det føre til synsskader.
Hvis du hele tiden må bevæge dig nærmere produktskærmen, kan du have
synsproblemer.
Du bør holde mindst fem minutters pause for hver time, du bruger skærmen, for at
nedsætte øjnenes træthed.
Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde, en ujævn overflade
eller et sted, der udsættes for rystelser.
Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader og/eller
beskadigelse af produktet.
Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det beskadige
produktet og medføre brand.
Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble strømkablet,
antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.
Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.
Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.
Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage strømstikket ud af
stikkontakten.
Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand som følge af støv eller
kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.
Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv., som kan
fange børns opmærksomhed.
Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre til personskade
eller død.
Vend ikke produktet på hovedet ved at holde fat i foden.
Det kan føre til, at det falder og forårsager personskade og/eller beskadigelse af
produktet.
Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af
varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.
Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre brand.
Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet på nogen måde.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Brug ikke en luftfugter i nærheden af produktet, og stil det ikke i nærheden af et
køkkenbord.
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket,
men skal i stedet udlufte med det samme.
Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.
Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet varmt. Berør det
ikke.
Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.
Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden af foden.
Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller fingre.
Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage personskade.
Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå det.
Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres på et jævnt og
stabilt underlag.
Placer ikke nogen tunge genstande på produktet.
Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.
Gode siddestillinger ved brug af skærmen
Brug altid produktet i korrekt position.
z
z
Hold ryggen ret, mens du kigger på produktet.
Afstanden mellem dine øjne og skærmen skal være mellem 45 til 50
cm. Kig på skærmen fra en position, der er en anelse højere end
skærmens højde.
z
Brug altid produktet i korrekt position.
z
Juster vinklen, så der ikke reflekteres noget lys i skærmen.
z
z
z
Placer dine arme vinkelret på dine sider, og lad dine arme være i
niveau med håndryggen.
Hold dine albuer i en 90 graders vinkel.
Hold dine knæ i en vinkel større end 90 grader, og hold hælene på
jorden. Hold dine arme lavere end dit hjerte.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan
indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med
andet erhvervsaffald.
Funktioner
Hvad er en netværksskærm?
Det er en ny konceptskærm med adgang til pc- og LAN-tjenester så billeder, videoklip, dokumenter
osv. kan vises ved at koble skærmen på en værts-pc.
Den har endvidere en funktion, så den på afstand kan kobles på værts-pc'en for Internettjenester,
uafhængigt af værts-pc'en.
MagicNet, der leveres med produktet, opretter adgang til netværket på afstand for at indstille tid og
visningsindholdet på hver netværksskærm, og tænder og slukker endvidere også på afstand.
Emballagens indhold
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele.
Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
Kontakt en lokal forhandler for at købe ekstraudstyr.
Udpakning
bez podstavce
Med fod
Brugervejledning
Hurtig installationsvejledning
Garantibevis
(Ikke alle steder)
Installations-cd med
brugervejledning,
skærmdriver, Natural Colorsoftware, MagicTune™software
Kabel
Strømkabel
Sælges sedparat
Tastatur (USB)
Din skærm
Foran
Mus (USB)
D-sub-kabel
Knappen MENU [ ]
Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til
at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
Customized Key
[ ]
Du kan tilpasse tasttildelingen for den tilpassende tast efter dine
ønsker.
Du kan konfigurere den tilpassede tast til en ønsket funktion via
Setup >Customized Key.
Knappen Volume [ ]
Knappen Justerings [
Indstil lydniveau med denne knap.
] Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer.
Knappen Enter [ ]
/ Knappen SOURCE
Bruges til at vælge OSD-menuen. /
Når du trykker på knappen 'SOURCE', vælges videosignalet, mens
OSD er slået fra.
(Når kildeknappen trykkes for at ændre indgangstilstanden, vises en
meddelelse øverst til venstre på skærmen, der oplyser den aktuelle
tilstand -- indgangssignalerne Analog, MagicNet.)
Knappen AUTO
Anvend denne knap til direkte automatisk justering
>> Klik her for at se et animationsklip.
Tænd/sluk-knap [
]
Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen.
Vær opmærksom på at hvis du fremtvinger lukning af Windows, kan
det medføre beskadigelse.
I disse tilfælde tvinges din skærm til at lukke, og dette kan beskadige
dit operativsystem. Du skal derfor kontrollere, at EWF-funktionen er
aktiveret.
1. Sluk for strømmen ved at holde tænd/sluk-knappen nede efter at
have skiftet fra tilstanden Monitor (Skærm) til tilstanden Client
(Klient).
2. Sluk for strømmen ved at holde tænd/sluk-knappen nede i mere
end fem sekunder i tilstanden Client (Klient).
Hvis du ikke kan starte din computer pga. et Windows-nedbrud, skal
du kontakte din administrator.
Strømindikator
Denne lyser ved normal drift, og blinker Grønt én gang, når skærmen
gemmer dine indstillinger.
Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om
energibesparende funktioner. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din
monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode.
Bagpå
Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.
POWER IN-port
Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
VGA IN-port
Tilslut signalkablet til D-sub-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
RS-232C
forbindelsesterminal
Tilslut et RS-232C kabel til denne terminal.
VGA OUT-port
Tilslut en skærm til en anden skærm med et D-Sub-kabel.
Kensington-lås
Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre
systemet, når det anvendes et offentligt sted.
Låsen skal anskaffes separat. For hjælp til brug af en låseenhed skal du
kontakte forhandleren, hvor du købte den.
1. Når du skifter fra tilstanden Client (Klient) til tilstanden Monitor (Skærm),
begynder Windows XPe at køre. Tryk ikke på tænd/sluk-knappen i
tilstanden Monitor (Skærm), da dette tvinger skærmen til at slukke og
muligvis beskadiger operativsystemet.
Anillo de sujeción del
cable
Øretelefon jack [ ]
Una vez conectado el cable, fije los cables al anillo de sujeción del cable.
Forbind din øretelefon til denne jack.
Mikrofon
Forbind en mikrofon til MIC terminalen.
forbindelsesterminal (MIC)
USB
(USB-lydtilslutningsstik)
Du kan tilslutte USB-enheder som f.eks. en mus, et tastatur og eksterne
lagerenheder (som f.eks. DSC, MP3, ekstern lagring mv.).
LAN
(LAN-lydtilslutningsstik)
Tilslut den, og brug den som en skærm.
Audio In terminal
Forbind denne Audio In terminal til Audio Out terminal bag på din
computer ved brug af et lydkabel.
Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.
Tilslutning af kabler
Tilslutning af værts-pc'en med LAN-kablet
Værts-pc
Hub
LAN-kabel
Skærm
Tilslut strømkablet til strømstikket på bagsiden af skærmen.
Tilslut musen og tastaturet til USB-portene.
Tilslut LAN-porten på skærmens bagside og hubben.
Tilslut hubben og LAN-porten på værts-pc'en.
Værts-pc'en skal have en IP-adresse.
Når du har tilsluttet lokalnetværket og indstillet IP-adressen, kan du se værts-pc-billedet på
skærmen.
Brug VGA IN-porten til at tilslutte skærmen direkte til en pc.
Tilslut VGA OUT-porten for at vise det samme billede på en anden skærm som f.eks. en projektor.
(Til præsentationsformål)
Brug USB-porten for tilslutning af eksterne lagringsenheder (f.eks. DSC, MP3, ekstern lagring
mv.).
Tilslutning af kabler (Når den anvendes som en almindelig skærm)
Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
Sæt stikket fra skærmens strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
Brug en relevant tilslutning på din computer.
Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
- Tilslut D-sub-kabel til VGA IN porten bag på din monitor.
[VGA IN]
Brug af Macintosh
- Forbind skærmen og Macintosh-computeren vha. computertilslutningskablet.
Når skærmen og computeren er forbundet, kan du tænde for dem og bruge dem.
Ekstern enhedsforbindelse
USB
(USB-lydtilslutningsstik)
Du kan tilslutte USB-enheder som f.eks. en mus, et tastatur og
eksterne lagerenheder (som f.eks. DSC, MP3, ekstern lagring mv.).
(No puede usar estos dispositivos sin conectarlos al PC host o sin
cambiar a MagicNet.)
LAN
(LAN-lydtilslutningsstik)
Tilslut LAN-kablet.
RS-232C forbindelsesterminal Tilslut et RS-232C kabel til denne terminal.
D-Sub-port
[VGA OUT]
Úselo conectándolo a otro monitor.
(La imagen del monitor principal aparece en el monitor conectado.)
Brug af soklen
Vippevinkel
Du kan vippe skærmen fremad for at justere vinklen til en bestemt vinkel.
Drejning af fod
Du kan let indstille din skærm fra højre mod venstre ved at bruge den roterende fod. Under skærmen
findes gummidupper som hjælp til at fastgøre skærmen.
Brug af andre sokler
Montering af fodstykke
Til denne monitor anvendes en 100 mm x 100 mm VESA kompatibel tilslutningsplade for ophæng.
Skærm
Tilslutningsplade for ophæng ( Sælges sedparat )
Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht
kussen om het beeldscherm te beschermen.
Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
Anbring tilslutningspladen for ophænget ud for hullerne i bagpanelets monteringsplade og fastspænd
den med de fire skruer, der leveres med fodstykke-armen, vægophæng and det andet fodstykke.
z
z
z
z
z
z
z
Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da de kan beskadige skærmens
indre.
For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan skruernes
længde variere, afhængigt af deres specifikationer.
Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer.
Fastgør ikke skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre, at produktet
falder ned og forårsager personskade.
Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.
Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikke-VESA- eller
et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren undlader at følge
instruktionerne vedr. produktets installation.
For at montere skærmen på væggen skal du købe det vægmonteringsudstyr til at opsætte
skærmen mindst 10 cm fra væggens overflade.
Kontakt det nærmeste Samsung Service Center for flere oplysninger. Samsung Electronics er
ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en anden fod end de
angivne.
Anvend vægmontering, der overholder internationale standarder.
Hvad er XPe klient?
En Microsoft Windows XP Embedded(XPe) klient anvender Microsoft Windows XP Embedded
operativsystem. Når en XPe klient forbindes til en Citrix ICA server eller en anden server, der kan
levere Microsoft RDP service, sendes data for tastatur, mus, audio/video og skærm gennem netværket
mellem klienten og serveren.
Servere der kan forbindes
En Citrix ICA (Independent Computing Architecture) server
- En Microsoft Windows 2000/2003 server hvor terminalservice og Citrix MetaFrame er installeret
- En Microsoft Windows NT 4.0 server hvor Citrix MetaFrame er installeret
En Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) server
- En Microsoft Windows 2000 server hvor terminalservice er installeret
- En Microsoft Windows 2003 server
- En Microsoft Windows XP professional
Denne manual beskriver de funktioner, som leveres af Windows XP Embedded Client. Den
forklarer imidlertid ikke de generelle funktionaliteter i Windows XP Embedded. For yderligere
generelle informationer om Windows XP Embedded, se Windows XP Embedded Help leveret af
Microsoft.
Logon
Logon
Når klienten starter, kan du logge på serveren ved at indtaste dit brugernavn og password. De
brugernavne, der allerede er konfigureret som standard, er ‘Administrator’ og ‘User’, og deres
passwords er et mellemrum.
Windows XP Embedded Desktop
Bruger
Når en bruger logger på, vises brugerskriverbordet, som vist i figuren nedenfor. De standardikoner,
som vises på brugerens skrivebord, er Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection og
Internet Explorer. Du kan også køre denne forbindelse fra menuen Start. Lydstyrkeikonet, VNC
serverikonet og systemtid vises på brugerens proceslinje.
Når du er logget på som bruger, er der mange restriktioner, som beskytter systemet mod ukorrekte
brugerhandlinger. Du har ingen adgang til systemdrev, og der er restriktioner i forbindelse med
konfigurering af egenskaber for dem. Du skal logge på som administrator for at kunne konfigurere
klientens avancerede og detaljerede indstillinger.
Administrator
Hvis du logger på som Administrator, vises Administrator skrivebordet som vist i nedenstående figur.
De standardikoner, som vises på Administrator skrivebordet, er My Computer, My Network Places,
Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection, Internet Explorer og Papirkurv. Du kan
også køre Citrix Program Neighborhood, Remote Desktop Connection og Internet Explorer fra menuen
Start. Lydstyrkeikonet, VNC serverikonet, Enhanced Write Filter statusikonet og systemtid vises på
Administrator proceslinjen. Der kræves Administrator rettigheder til at tilføje og fjerne programmer.
Log off, Restart, Shut down
- Du logger af den aktuelle session, lukker eller genstarter din klient ved brug af menuen Start. Klik på
Start → Shut down. Dialogboksen Luk Windows vises. Vælg en handling fra combo box og klik på
OK. Du kan også logge af eller lukke din klient ned ved at bruge dialogboksen Windows Security, der
vises ved at trykke på tasterne Ctrl + Alt + Del. Hvis ‘Force Auto Log on’ er aktiveret, vil du efter hver
udlogning omgående blive logget på.
- Klient udlogning, genstart og lukning påvirker EWF’s (Enhanced Write Filter) operationerne. For at
bevare den ændrede systemkonfiguration, skal du gemme en cache for den aktuelle systemsession i
flash-hukommelsen. Hvis du undlader at gøre dette, vil du miste den ændrede konfiguration, når
klienten lukkes ned eller genstartes. (I tilfælde af udlogning, huskes konfigurationen, når du logger
på igen) For more information on the Enhanced Write Filter, refer to the Program Help.
Programmer
- XPe klienten er en klient/server-baseret computerplatform. På denne platform får klienten adgang til
serveren hver gang, den har brugt for et program, og den modtager udelukkende brugerinterface
skærme fra serveren. Som følge deraf bruges forskellige programmer såsom ICA, RDP og VNC,
som er installeret på en XPe klient, til at hjælpe klienten med at få adgang til serveren og udføre
brugeropgaver.
Citrix Program Neighborhood
Uafhængig computerarkitektur (ICA) gør det muligt for dig at anvende applikationer på serveren gennem et
stort antal platforme og netværk uanset deres basis.
ICA MetaFrame serveren adskiller applikationens interne logik fra brugerinterfacet. På grund af denne
adskillelse arbejder brugere kun med brugerinterfacet på klienten. Det aktuelle program køres 100% på
serveren. Deruover når en applikation afvikles gennem ICA, bruges der kun ca. 10 % båndbredde
sammenlignet med at køre det lokalt. Når brugere anvender ICA, kan de udføre mere arbejde på klienten,
end hvis de arbejdede lokalt. ICA’s kerneteknologier er som følger:
Thin Resource
Lave systemkrav for afvikling af ICA; en computer udstyret med en Intel 286 processor og 640K
RAM er tilstrækkelig. Dette betyder, at ICA kan afvikles på en hvilken som helst eksisterende
computer i øjeblikket.
Thin Wire
Den nødvendige standard båndvidde til ICA protokollen er gennemsnitlig 20 kbps. Derfor
opretholdes en vedvarende ydelse selv med en opkalds- eller ISDN forbindelse. Et hvilket som
helst program uanset hvor stort det er, kan afvikles stabilt med en lille båndbredde.
Universal Application klient
Citrix ICA protokollen adskiller brugerinterface fra programmet. Medens en applikation kører på
WinFrame multi-user programserver, kører dens brugerinterface på WinFrame’s thin
klientsoftware. Det er på denne måde muligt hurtigt at afvikle en applikation i et hvilket som helst
miljø.
Uafhængig platform
ICA inddrages helt naturligt uanset hvilken systemplatform, den kører på. Eftersom klienterne for
UNIX, OS/2, Macintosh og ikke-DOS allerede findes på markedet, kan du køre Windows
applikationer på disse operativsystemer.
Citrix Program Neighborhood er et program, som styrer disse ICA forbindelser. Du starter Citrix Program
Neighborhood ved at vælge Start → Programs → Citrix → MetaFrame Access Clients → Program
Neighborhood, eller ved at dobbeltklikke på Citrix Program Neighborhood ikonet.
Du opretter en ny ICA forbindelse ved at dobbeltklikke på Add ICA forbindelsesikonet og følge disse trin:
1. Vælg den type forbindelse, der skal oprettes.
2. Indtast navnet på forbindelsen og navnet på serveren (IP adresse eller DNS navn).
3. Konfigurér komprimeringsgraden for de data, der skal sendes og modtages og pålidelighedsgraden
for sessioner.
4. For at kunne logge automatisk på serveren, indtast dit brugernavn, password og domaine. Hvis du
ikke indtaster dem nu, vil du blive bedt om at indtaste dem, hver gang du opretter forbindelse til
serveren.
5. Du kan specificere farven og størrelsen på det vindue, der skal vises.
6. Hvis en forbindelse lykkes, vises serverens skrivebord på klienten. På dette trin kan du få en
applikation til at køre automatisk.
7. Klik på Finish for at afslutte oprettelse af den nye forbindelse.
For yderligere informationer om ICA Client Program, se Citrix websted.
Remote Desktop forbindelse
Du kan styre en terminalserver eller en anden computer (Windows 95 eller senere) på afstand gennem
en remote desktop forbindelse.
Remote Desktop
-
Windows XP Professional eller Windows 2000/2003 server skal være installeret på computeren
for at den kan styres på afstand. Denne computer kaldes en vært.
Der kræves en fjerncomputer, som kører med et operativsystem, der er nyere end Windows 95.
Denne fjerncomputer kaldes en klient. Klientsoftware til remote desktop forbindelsen skal være
installeret på klienten.
Du skal også have forbindelse til internettet. En bredbånds internetforbindelse er god til en høj
ydelse. Men eftersom remote desktop overfører et minimum datasæt inklusive skærmdata og
tastaturdata for at styre værten på afstand, er en bredbånds internetforbindelse ikke påkrævet.
Du kan kan køre remote desktop på en lille båndbredde internetforbindelse.
Ved afvikling af remote desktop på Windows XP Professional, kan du ikke bruge operativsystemet
på din computer.
Opsætte din computer som værten
Du skal opsætte remote desktop featuren for at kunne styre den fra en anden computer. Du skal
være logget på som administrator eller være medlem af administratorgruppen for at kunne
opsætte Remote Desktop på din computer. Følg disse trin:
- Åbn Systemmappen i Control Panel. Klik på Start, peg på Settings, klik på Control Panel og
dobbeltklik derefter på System ikonet.
- På Remote tab, vælg afkrydsningsfeltet “Allow users to connect remotely to this computer” .
- Kontrollér at du har de korrekte tilladelser til at opsætte din computer til fjernforbindelser og klik
på OK.
- Lad din computer være tændt og være forbundet til klientens netværk med internetadgang.
Start en Remote Desktop session på klienten
Når du først har opsat din værtscomputer til fjernforbindelser og har installeret klientsoftware på en
Windows-baseret klientcomputer, er du klar til at starte en Remote Desktop session.
Du skal først oprette en virtuel privat netværksforbindelse eller fjernadgangs serviceforbindelse fra
din klients computer til din værtscomputer.
1. Klik på Start, peg på Programs og klik derefter på Remote Desktop Connection. Eller dobbeltklik på
ikonet Remote Desktop Connection.
Vinduet Remote Desktop forbindelse åbnes.
2. Indtast navnet på værtscomputeren. Du kan konfigurere detaljerede indstillinger ved at klikke på
knappen Options.
3. Indstillinger
- Generelt: Indtast login informationer for at få forbindelse til værtscomputeren. Indtast dit brugernavn
og password for automatisk at logge på værten.
- Skærm: Remote Desktop forbindelsen sender og modtager komprimerede skærmdata. Hvis du
indstiller opløsning og farvekvalitet i en høj kvalitet, kan hastigheden blive langsom.
- Lokal ressource: Specificér om du ønsker at anvende harddiske og porte.
- Programmer: Specificér om du ønsker at se skrivebordet eller køre en applikation, når du har
forbindelse. Standarden er ‘Desktop’ (skrivebord).
- Erfaring: Du kan vælge hastigheden til din forbindelse og vælge og dele miljømæssige
valgmuligheder.
4. Klik på Connect. Windows dialogboksen Log On vises.
5. Indtast i dialogboksen “Log On to Windows” dit brugernavn, password og domaine (hvis nødvendigt)
og klik derefter på OK. Vinduet Remote Desktop åbnes, og du vil se de skrivebordsindstillinger, filer
og programmer, som findes på værtscomputeren.
For yderligere informationer om Remote Desktop forbindelser, se Microsoft website.
RealVNC Server
RealVNC (Virtual Network Computing) er et softwareprogram, som giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til en anden computer på netværket og styre den på afstand. Sammenlignet med Windows
terminalservice, som har en lignende funktion, tillader RealVNC kun, at en administrator har adgang til
serveren ad gangen. Dvs. hvis en anden har forbindelse til serveren som administrator, vil den tidligere
administratorforbindelse blive afbrudt.
I RealVNC kommunikerer serveren og viewer via VNC protokollen. Du skal installere en RealVNC
server på den computer, du ønsker at styre på afstand og en VNC viewer på den computer, som på
afstand styrer den computer, hvor RealVNC serveren er installeret. Som følge deraf er RealVNC
serverprogrammet installeret på en Windows XP Embedded klient.
Når du bruger dette program, behøver du ikke at bevæge dig hen til det sted, hvor klienten befinder sig
for at kunne løse dens problemer. Du kan i stedet oprette forbindelse til klienten fra serveren og kan
løse problemerne på afstand. Af denne årsag er RealVNC meget nyttig.
Det er kun administratorer, der kan konfigurere RealVNC serveregenskaberne. Du finder dialogboksen
for konfigurering af RealVNC ved at dobbeltklikke på RealVNC ikonet i systembakken. Du kan fra
denne dialogboks køre en VNC server og kan konfigurere et password og mange egenskaber.
Standard password er ‘Administrator’. Bemærk at der skelnes mellem store og små bogstaver.
Internet Explorer
En XPe klient inkluderer Internet Explorer. Dette program er tilladt for alle brugere. For yderligere
informationer om Internet Explorer, se Microsoft website.
Enhanced Write Filter
Enhanced Write Filter (EWF) beskytter en flash volumen mod skriveadgang og øger som følge heraf
flash enhedens holdbarhed. EWF giver læse- og skriveadgang gennem en cache til klienten i stedet for
at give direkte adgang til en flash volumen.
De data, der opbevares i cachen, er kun effektive, når klienten er i drift. Data i cachen går tabt ved
genstart og lukning af din klient. Derfor for at gemme de data, der er skrevet til arkivet, favoritter og
cookie mapper osv., bør det indhold, der er gemt i cachen, overføres til flashen. Der vises en
fejlmeddelelse, når det ikke er muligt at skrive til cachen på grund af mangel på hukommelse. Hvis
denne meddelelse vises, skal du deaktivere EWF for at tømme EWF cachen. Brugeren kan
dobbeltklikke på EWF ikonet i mappen nederst til højre på skærmen for at få kontakt til EWF Manager.
En bruger kan også ændre EWF konfiguration ved at indtaste EWF styrekommandoer ved
kommandoprompten. Denne opgave kræver administratorrettigheder.
Aktivér skrivebeskyttelse og genstart din computer
-
Hvis EWF er deaktiveret, aktivér den. Hvis dette emne vælges, tømmes cachen, og EWF
aktiveres. Efter genstart af din computer skrives konfigurationerne og filsystem informationerne
til klienten til en cache. Du kan også udføre denne operation ved at indtaste “ewfmgr.exe c: enable” ved kommandoprompten og genstarte din computer.
Deaktivér skrivebeskyttelse og genstart din computer
-
Dette emne aktiveres, når EWF kører. Hvis dette emne er valgt, vil den aktuelle status for
klienten (gemt i en cache) blive gemt i en flash volumen, og EWF deaktiveres. Efter genstart af
din computer skrives konfigurationerne og filsystem informationerne til klienten til en flash
volumen. Du kan også udføre denne operation ved at indtaste “ewfmgr.exe c: commitanddisable” ved kommandoprompten og genstarte din computer.
Skriv ændringerne til en disk
-
Dette emne aktiveres, når EWF kører. Hvis dette emne er valgt, vil den aktuelle status for
klienten (gemt i en cache) blive gemt i en flash volumen. Men status for EWF vil ikke blive
ændret. Du kan også udføre denne operation ved at indtaste “ewfmgr.exe c: -commit” ved
kommandoprompten.
Du kan se konfigurationerne for de beskyttede volumener ved at indtaste “ewfmgr.exe c:” ved
kommandoprompten.
File-Based Write Filter (FBWF)
File-Based Write Filter (FBWF) beskytter klientens hukommelse mod at blive overskrevet af en ikkeautoriseret bruger. Ved at begrænse omfattende skrivning til hukommelsen, tillader FBWF, at du bruger
klienten i lang tid. Hvis du anmoder om I/O, sørger FBWF for, at klienten udfører sine handlinger med
cachen i stedet for hukommelsen, så hukommelsen bliver beskyttet.
Data, der er gemt i cachen, bevares, mens klienten fungerer normalt. De fjernes, når den genstartes
eller afsluttes. For at gemme ændringerne bør du skrive den relevante fil til disken med kommandoen
commit. Hvis du ikke ved, hvilken fil er ændret, skal du deaktivere FBWF, ændre den, og aktivere den
igen.
Du kan styre FBWF med forskellige muligheder ved kommandoen fbwfmgr ved en kommandoprompt.
Indstilling af FBWF
-
Aktuel FBWF status (Current FBWF status): Viser den aktuelle status for FBWF (aktiveret eller
deaktiveret).
Startkommando (Boot command): Viser den FBWF-kommando, der udføres ved næste start.
Brugt hukommelse (Used memory): Viser størrelsen på den RAM, som FBWF bruger. Hvis den
aktuelle status er indstillet til "Disabled", vises den anvendte hukommelse som 0 KB.
Maksimal hukommelse (Maximum memory): Viser den maksimale størrelse på den RAM, som
FBWF kan bruge.
FBWF-kommando
-
Aktiver FBWF, og genstart systemet (Enable the FBWF and restart the system): Aktiverer den
deaktiverede FBWF og genstarter klienten. Hvis klienten ikke genstarter, ændres kun
startkommandoen til BWF_ENABLE, og den aktuelle status ændres ikke.
Deaktiver FBWF, og genstart systemet (Disable the FBWF and restart the system): Deaktiverer
den aktiverede FBWF og genstarter systemet. Hvis klienten ikke genstarter, ændres kun
startkommandoen til FBWF_DISABLE, og den aktuelle status ændres ikke.
Skriv ændringerne til disken (Write the changes to the disk): Selvom diskene er beskyttet af
FBWF, kan du tilføje eller slette filerne, når du vil gemme på diskene. For at skrive ændringerne
til disken skal du klikke på knappen [Skriv ændringerne til disken] (Write changes to the disk).
Sessionsstatus
-
Aktuel session (Current session): Viser de enheder, der beskyttes af FBWF og en liste med de
mapper og filer på disse enheder, der er undtaget fra beskyttelse af FBWF.
Næste session (Next session): Vælger de enheder, der bliver beskyttet af FBWF, når klienten
starter næste gang. Vælg også de mapper og filer, som du vil undtage fra beskyttelse af FBWF.
Windows Media Player
XPe klienten inkluderer Windows Media Player 6.4. Med Windows Media Player kan du spille audio- og
videofiler på et websted.
Control Panel
Windows Firewall
Windows Firewall beskytter din klient yderligere. Windows Firewall gør det muligt for dig at begrænse
indkomne data til din klient fra andre computere og hjælper således med til at styre dine klientdata mere
effektivt. Derudover opsætter den også en barriere mellem din klient og netværkforbindelser ved at
reducere uautoriseret adgang, virus og orme i netværket.
Du kan tænke på en firewall som en skildvagt, der identificerer indkomne data fra internettet og andre
netværk. Alt efter firewall indstillingerne vil indkomne data til din computer enten blive tilladt eller blive afvist.
The Windows Firewall er som standard installeret og aktiveret på din klient. Din administrator kan imidlertid
slå den fra. Du kan foretrække at vælge en anden firewall. Det er derfor ikke påkrævet, at du bruger
Windows Firewall. Studér andre firewalls funktioner og vælg den, der bedst opfylder dine krav. For at kunne
installere og køre en anden firewall, skal du slå Windows Firewall fra.
Du skal være logget på som administrator for at slå Windows Firewall til eller fra. Følg disse trin for at slå
Windows Firewall til eller fra.
1. Kør Windows Firewall.
2. Klik på en af disse valgmuligheder under General tab.
{ On (anbefales): Dette er den anbefalede indstilling for normal brug.
{ On uden nogen undtagelser: Disse indstillinger blokerer for al uønsket adgang til din klient
inklusive alle forespørgsler og services valgt i Exceptions tab. Brug denne indstilling, når du har
brug for at beskytte din klient mest muligt.
{ Off (Anbefales ikke): Hvis du slår Windows Firewall fra, kan din klient og netværk blive mere
sårbar overfor virusser og ubudne gæster.
Konfigurering af hjælpeprogrammer
Lokalt drev
C drev
C drevet anvendes til systemet. Hvis der er mindre end 3MB ledig kapacitet, kan OS klienten ikke
køre. Sørg derfor altid for at der er tilstrækkelig ledig kapacitet. EWF kan hjælpe med til at
opretholde ledig kapacitet ved at forhindre, at der skrives direkte til C drevet.
Gemme filer
Din klient bruger en fast mængde flash hukommelse. Det er derfor bedre at gemme filer på
serveren i stedet for på din klient.
Oprette et netværksdrev
Administratoren kan oprette en mappe til et netværksdrev. For at bevare mappeinformationerne efter
genstart af klienten, skal du følge disse retningslinjer omhyggeligt.
-
Vælg Reconnect at logon afkrydsningsfeltet i dialogboksen Map Network Drive.
Hvis EWF eller FBWF er aktiveret, gemmes ændringerne på disken.
Installere MUI (Multi-language User Interface)
MUI Setup programmet hjælper dig med at opsætte sprog på XPe klienten. Du kan også slette en
original sprogpakke for at frigøre kapacitet. Hvis du ønsker at ændre standardsproget, standarder eller
formater, brug Regional Options i kontrolpanelet.
Du tilføjer et sprog til din XPe klient ved at følge disse trin:
- Log på som administrator.
- Hvis EWF eller FBWF er aktiveret, skal du deaktivere dem, inden du begynder med installationen.
- Klik på Start og klik på Run. Indtast muisetup.exe i Open box og klik på OK. En liste over de sprog,
der kan installeres, vises som vist nedenfor.
- Vælg det sprog, som du ønsker at installere og klik på Install fra menuen File. Installationen starter.
Du kan slette en original sprogpakke ved at bruge menuen Delete i menuen File. Denne handling
sletter kun den originale sprogpakke og sletter ikke den kopi, der er installeret på din XPe klient.
Gendan systemet
Oversigt
XPe klient har en gendannelsesfunktion, som giver dig mulighed for at vende tilbage til et backup
system, hvis du kommer ud for et alvorligt problem. Du kan tage en back up af et OS image, som
arbejder normalt, til USB hukommelsen eller PXE serveren. Du kan vende tilbage til en backup kopi, hvis
din klient har en af disse problemer:
Hvis en systemfil slettes ved en fejltagelse eller bliver ødelagt
Hvis klientcomputeren er ustabil, eller der er et problem med en driver
Hvis der opstår problemer efter installation af et nyt program eller en ny enhed
Hvis klientcomputeren er inficeret med en virus
Hvis Windows XP Embedded ikke vil starte
Sådan gendannes systemet
Gendannelse ved brug af USB hukommelse
Ved at følge disse trin kan du gemme alle de nødvendige filer i USB hukommelsen og kan boote
backup kopien fra USB hukommelsen og gendanne systemet.
- Udfør systemformattering af din USB hukommelse for at gøre den bootbar.
- Gem Windows XP Embedded image og Backup/Recovery Utility, som senere skal gendannes
af din USB hukommelse.
- Boot med USB hukommelsen.
- Gendan systemet ved brug af Windows XP Embedded image og Backup/Recovery Utility i USB
hukommelsen.
Gendannelse ved brug af netværks booting
Denne metode er mulig gennem PXE (Preboot eXecution Environment) serveren. PXE severen
har et klient/server interface baseret på TCP/IP, DHCP og TFTP. Den gør det muligt for en
administrator på fjernafstand at konfigurere og boote operativsystemet på en klient via et netværk.
- Implementere en PXE server.
- Gem Windows XP Embedded image og Backup/Recovery Utility, som senere skal gendannes
på PXE serveren.
- Boot klienten via netværket.
- Gendan systemet ved brug af Windows XP Embedded image og Backup/Recovery Utility på
PXE serveren via netværket.
For yderligere informationer se PXE Server User Manual.
Installation af skærmdriveren
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den medleverede CD-ROM.
Installation af driver varierer en smule fra det ene operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der
gives for det operativsystem, som du anvender.
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:
Internet web site :http://www.samsung.com/ (WORLDWIDE)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Installation af skærmdriveren (Automatisk)
Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
Klik på "Windows".
Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.
Hvis du ser følgende Besked-vindue, klik så på "Continue Anyway" (Fortsæt) knappen. Klik på
"OK" (Slut)-knappen.(Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem)
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit
system.
Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/
Installation af monitordriver er komplet.
Installation af skærmdriveren (Manuelt)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Microsoft® Windows Vista™ Operativsystem
Indsæt cd’en med brugervejledningen i cd-rom-drevet.
Klik på
(Start) og "Control Panel"(Kontrolpanel). Klik derefter på "Appearance and
Personalization"(Udseende og personlige indstillinger).
Klik på "Personalization"(Personlige indstillinger) og derefter på
"Display Settings"(Skærmindstillinger).
Klik på "Advanced Settings…"(Avancerede indstillinger…).
Klik på "Properties"(Egenskaber) på fanen "Monitor"(Skærm). Hvis knappen
"Properties"(Egenskaber) er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af din skærm er udført.
Skærmen kan anvendes, som den er.
Hvis meddelelsen “Windows needs…”(Windows skal bruge…), som vist i figuren herunder, vises,
skal du klikke på "Continue"(Fortsæt).
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit
system.
Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/
Klik på "Update Driver…"(Opdater driver…) på fanen "Driver".
Marker afkrydsningsfeltet "Browse my computer for driver software"(Søg på computeren efter
driversoftware), og klik på "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Lad mig
vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren).
Klik på "Have Disk…"(Har diskette/cd…), og vælg mappen (f.eks. D:\drev), hvor driverens
indstillingsfil findes, og klik på "OK".
Vælg den model, der svarer til din skærm, på skærmbilledet med skærmmodeller, og klik på
"Next"(Næste).
Klik på "Close"(Luk) → "Close"(Luk)→ "OK" → "OK" på følgende skærmbilleder, der vises i
rækkefølge.
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
Klik på "Start" → "Control Panel" (Kontrolpanel), og klik derefter på ikonet for "Appearance and
Themes" (Udseende og Emner...).
Klik på Display-ikonet, vælg "Settings" (Indstillinger)-fanen og klik på "Advanced..." (Avanceret...).
Klik på knappen for "Properties" (Egenskaber) på "Monitor"-fanen og vælg "Driver"-fanen.
Klik på "Update Driver..." (Opdatér driver) og vælg "Install from a list or..." (Installér fra liste
eller ...), og klik derefter på "Next" (Næste)-knappen.
Vælg "Don't search ,I will..." (Søg ikke, jeg vil ...), klik så på "Next" (Næste) og derefter klik på
"Have disk" (Har diskette).
Klik på "Browse" (Gennemse)-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i
listen og klik så på "Next" (Næste)-knappen.
Hvis du ser følgende Besked-vindue, klik så på "Continue Anyway" (Fortsæt) knappen. Klik på
"OK" (Slut)-knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit
system.
Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung.com/
Klik på "Close" (Luk)-knappen og igen på "OK"-knappen.
Installation af monitordriver er komplet.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Når du ser "Digital Signature Not Found" på din sk©¡rm, f©ªlg disse trin.
Vælg "OK" knappen i "Insert disk" (Isæt diskette) vinduet.
Klik på "Browse" (Gennemse) knappen i "File Needed" (Fil kræves) vinduet
Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "Open" (Åbn) knappen, og derefter "OK" knappen.
Manuel installationsguide
Klik på "Start", "Setting" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel).
Dobbeltklik "Display" (Skærm) ikonet.
Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen.
Vælg "Monitor".
Situation1 : Hvis "Properties" (Egenskaber) knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er
korrekt konfigureret. Stands installationen.
Situation2 : Hvis "Properties" (Egenskaber) knappen er aktiv, så klik på "Properties" (Egenskaber)
knappen. Følg herefter hvert af de følgende trin.
Klik på "Driver" og så "Update Driver..." (Opdater Driver) og klik derefter på "Next" (Næste)
knappen.
Vælg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Vis
en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede driver). Klik så på
"Next" (Næste), og derefter på "Have disk" (Har diskette).
Klik på "Browse" (Gennemse) knappen og vælg derefter A:\(D:\driver).
Klik på "Open" (Åbn) knappen, og klik derefter på "OK" knappen.
Vælg din skærmmodel, klik på "Next" (Næste) knappen og derefter på "Next" (Næste) knappen.
Klik på "Finish" (Slut) knappen og derefter på "Close" (Luk) knappen.
Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "Yes" (Ja) knappen. Klik så på
"Finish" (Slut) knappen og derefter på "Close" (Luk) knappen.
Microsoft® Windows® Millennium Operativsystem
Klik på "Start", "Setting" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel).
Dobbeltklik "Display" (Skærm) ikonet.
Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen.
Vælg "Monitor" fanen.
Klik på "Change" knappen i "Monitor Type" feltet.
Vælg "Specify the location of the driver".
Vælg "Display a list of all the drivers in a specific location." og klik derefter på "Next" knappen.
Klik på "Have Disk" knappen.
Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "OK" knappen.
Vælg "Show all devices" og vælg så den monitor, som er tilsluttet din computer og klik derefter på
"OK".
Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket dialogboksen for
Display Properties.
Microsoft® Windows® NT Operativsystem
Klik på "Start", "Settings" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel), og dobbeltklik derefter på
"Display" (Skærm).
I Vis registreringsoplysninger vinduet, klik på Indstillinger fanen og klik på "All Display Modes".
Klik på den ønskede indstilling "Resolution, Number of colors and Vertical frequency" (Opløsning,
Antal Farver og Lodret Frekvens) og klik så på "OK".
Klik på Anvend knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på "Test". Hvis
skærmen ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver eller
frekvens).
Hvis der ikke er nogen "Mode" i All Display Modes, kan du vælge opløsning og vertikal
frekvens ved hjælp af afsnittet om Fabriksindstillede Modes i denne håndbog.
Linux Operativsystem
For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for
system opstillingsfil.
Tryk på "Enter" ved det første og andet skærmbillede efter at have udført X86Config filen.
Det tredje skærmbillede bruges til installation af mus.
Indsæt en mus for din computer.
Næste skærmbillede bruges til Valg af tastatur.
Indsæt tastatur for din computer.
Næste skærmbillede anvendes til installation af skærm.
Først indsættes en vandret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indsæt derefter en lodret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indtast Navn på skærmmodel. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse på den
faktiske udføring af X-Window.
Du har nu afsluttet opstillingen af din skærm.
Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.
Natural Color
Natural Color Software Program
Et af de seneste problemer man har haft i forbindelse med en computer er, at farverne på de billeder,
der trykkes ud på en printer, eller billeder der skanderes via en scanner eller digitalkamera, ikke er de
samme farver, som ses på skærmen. Natural Color Software er løsningen på dette problem. Det er et
farvestyringssystem, som er udviklet af Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette system kan kun fås med Samsung skærme, og
det matcher monitorens skærmfarver med output fra farveprintere og scannere.
For yderligere oplysninger, gå til Hjælp (F1) i softwareprogrammet.
Installation af Natural Color Software
Sæt den medleverede CD for Samsung monitoren ind i CD-ROM-drevet. Det første skærmbillede for
installation af programmet vises. Det første skærmbillede for installation af programmet vises.
Hvis du vil installere programmet manuelt, skal du indsætte cd'en, som fulgte med Samsungskærmen, i cd-rom-drevet, klikke på knappen [Start] i Windows og derefter vælge [Run...] (Kør...).
Indtast D:\Color\NCProSetup.exe og tryk på [Enter] tasten.
(Hvis CD'en ikke er i et D:\drev, indtastes det faktiske bogstav for drevet.)
Fjernelse af Natural Color Software Programmet
Vælg "Setting" (Indstillinger)/"Control Panel" (Kontrolpanel) i menuen "Start" (Start), og dobbeltklik
derefter på "Add/Delete a program" (Tilføj eller fjern programmer).
Vælg Natural Color fra listen og klik så på "Tilføj/Fjern" tasten.
MagicTune™
Installation
1.
2.
3.
4.
5.
Indsæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Klik på MagicTune™-installationsfilen.
Vælg installationssproget, og klik derefter på [Next] (Næste).
Når vinduet InstallationShield Wizard vises, skal du klikke på "Next".
Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen) for at acceptere
vilkårene for anvendelse.
6. Vælg den mappe, hvor AutoRotaton-programmet skal installeres.
7. Klik på "Install" (Installer).
8. Vinduet "Installation Status" (Iinstallationsstatus) vises.
9. Klik på "Finish" (Udfør).
10. Når installationen er udført, vises ikonet til det eksekverbare MagicTune™-program på skrivebordet.
Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
MagicTune™-eksekveringsikonet vises muligvis ikke, afhængigt af
specifikationen for computersystemet eller skærmen. Hvis dette er
tilfældet, skal du trykke på F5.
Installationsproblemer (MagicTune™)
Installationen af MagicTune™ kan påvirkes af faktorer som skærmkortet, bundkortet og netværksmiljøet.
Systemkrav
Operativsystemer
z
z
z
z
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista™
Det anbefales, at du bruger MagicTune™ i Windows®2000 eller
nyere.
Hardware
z
z
32 MB hukommelse og derover
Harddisk på 60 MB og derover
* Yderligere oplysninger finder du på webstedet for MagicTune™.
Afinstallation
MagicTune™-programmet kan kun fjernes ved at bruge kontrolpanelet "Tilføj/fjern programmer" i
Windows®.
Udfør følgende trin for at fjerne MagicTune™.
1. Gå til [Proceslinje] ' [Start] ' [Indstillinger], og vælg [Kontrolpanel] på menuen.
Hvis programmet kører på Windows® XP, skal du gå til [Kontrolpanel] i [Start]-menuen.
2. Klik på ikonet "Tilføj/Fjern programmer" i kontrolpanelet.
3. Rul ned, og find "MagicTune™" på billedet "Tilføj/Fjern programmer"
4. Klik på knappen "Rediger/fjern" for at fjerne programmet.
5. Klik på "Ja" for at starte afinstallationen.
6. Vent, indtil dialogboksen "Uninstall Complete" ("Afinstallation færdig") vises.
Besøg MagicTune™ss website for teknisk support til MagicTune™s, FAQ (spørgsmål og svar) og
softwareopdateringer.
Kontrolknapper
[
] Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at
åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
[
] Med denne knap kan du justere emner i menuen.
[ ] Aktivere et fremhævet menupunkt.
[AUTO] Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmen Auto Adjustment
(Automatisk justering) på den animerede skærm i midten.
Direkte funktioner
AUTO
Menu
Indhold
Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmen Auto Adjustment (Automatisk
justering) på den animerede skærm i midten.
Værdierne for fine, coarse og position justeres automatisk.
Kun tilgængelig i analogt-tilstand
AUTO
Hvis Auto Adjustment (Automatisk justering) ikke fungerer korrekt, skal du
trykke på knappen 'AUTO' igen for at justere billedet med større nøjagtighed.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto (Auto)
automatisk.
OSD Lock & Unlock
Ved tryk på knappen AUTO efter låsning af skærmmenuen
Ved tryk på knappen MENU efter låsning af skærmmenuen
Menu
Indhold
Dette er funktionen, som låser OSD’en for at opretholde den aktuelle
indstillingstilstand og forhindre, at andre ændrer de aktuelle indstillinger.
Låse: Hold menuknappen nede i mere end fem (5) sekunder for at aktivere
OSD’ens låsefunktion.
OSD lås og åbn
Låse op: Hold menuknappen nede i mere end fem (5) sekunder for at deaktivere
OSD’ens låsefunktion.
Selvom OSD’ens låsefunktion er aktiveret, kan du stadig indstille
lysstyrke og kontrast og indstille Customized Key ( ) med knappen
Direct.
Customized key
Menu
Indhold
Du kan tilpasse tasttildelingen for den tilpassende tast efter dine ønsker.
Customized
key
For at vise det driftsskærmbillede, der vises, når du trykker på tasten [ ] efter at
have konfigureret den tilpassede tast, skal du klikke på navnet på hver enkelt
funktion.
(MagicBright - MagicColor - Color Effect)
Du kan konfigurere den tilpassede tast til en ønsket funktion via Setup >
Customized Key.
Volume
Menu
Volume
Indhold
Indstil lydniveau med denne knap [▲/
].
SOURCE
Menu
SOURCE
Indhold
Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.
(Analog/Client)
Skærmmenufunktioner
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Color Effect
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Reset
Customized
Key
Information
Picture
Menu
Indhold
Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre lysstyrken,
afhængigt af dine personlige præferencer.
Brightness
Direkte indstillingsfunktioner : Når OSD ikke vises på skærmen,
skal du trykke på knappen for at justere lysstyrken.
MENU →
Contrast
→
→
,
→ MENU
Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten,
afhængigt af dine personlige præferencer.
( Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Tryk på knappen
for at gå igennem de tilgængelige
forudkonfigurerede tilstande.
MagicBright er en ny funktion, der giver et optimalt
visningsmiljø afhængigt af indholdet af det billede, du ser på.
Der er aktuelt syv forskellige, tilgængelige tilstande: Custom,
Text, Internet, Game, Sport, Movie og Dynamic Contrast.
Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du
kan nemt vælge én af de syv indstillinger ved at trykke på
Customized Key-kontrolknappen.
Custom
Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af
vores teknikere, er de foruddefinerede værdier
Afspilning/Stop
muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det
afhænger af din smag.
Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken
og kontrasten med OSD-menuen.
Til dokumentationer eller arbejde med megen
tekst.
Til arbejde med en blanding af billeder, som
f.eks. tekst og grafik.
Til visning af billeder med bevægelse som
f.eks. et spil.
Til visning af billeder med bevægelse som
f.eks. sport.
Til visning af billeder med bevægelse som
f.eks. en DVD eller video-cd.
Dynamic Contrast er automatisk detektering af
det visuelle signalinput og justering for at skabe
den bedste kontrast.
Text
Internet
MagicBright
Game
Sport
Movie
Dynamic
Contrast
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
Menu
Indhold
Afspilning/Stop
MagicColor er en ny teknologi, som er udviklet af Samsung for
at forbedre digitale billeder og vise naturlige farver mere
tydeligt uden at forstyrre billedkvaliteten.
MagicColor
Color Tone
Off
Demo
Der vendes tilbage til den oprindelige tilstand.
Skærmbilledet før anvendelse af MagicColor
vises til højre, og skærmbilledet efter anvendelse
af MagicColor vises til venstre.
Full
Viser ikke kun levende naturlige farver, men også
mere realistiske hudfarver meget tydeligt.
Intelligent Viser levende naturlige farver meget tydeligt.
Farvens tone kan ændres, og en af fire tilstande kan vælges Cool, Normal, Warm og Custom.
( Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent. )
MENU →
Color Control
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Følg disse trin for individuel justering af Red, Green, Blue
farvekontrol. -Red, Green, Blue
( Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Du kan ændre den overordnede stil ved at ændre
skærmfarverne.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
- Off
- Grayscale
- Green
- Aqua
- Sepia
Color Effect
Off
Dette anvender en akromatisk farve på
skærmbilledet til justering af skærmeffekter.
Grayscale Standardfarverne i sort/hvid vises.
Green
Denne anvender den grønne farveffekt på et
sort/hvidt skærmbillede.
Aqua
Denne anvender akva-farveffekten på et
sort/hvidt skærmbillede.
Sepia
Denne anvender sepia-farveffekten på et
sort/hvidt skærmbillede.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Gammakorrektion ændrer farvernes lysintensitet med en
middellysintensitet.
Gamma
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Image
( Ikke tilgængelig i MagicColor-tilstandene Full og Intelligent. )
Menu
Coarse
Indhold
Fjerner støj som f.eks. lodrette striber.
Coarse-justering kan flytte skærmbilledområdet. Du kan
placere det i centrum igen med menuen for vandret
justering.
Kun tilgængelig i analogt-tilstand
MENU →
Fine
,
→
→
→
,
→ MENU
Fjerner støj som f.eks. vandrette striber.
Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage
den efter justering af frekvensen (urhastighed).
Afspilning/Stop
Kun tilgængelig i analogt-tilstand
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Følg denne vejledning for at ændre billedets tydelighed.
Sharpness
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Følg disse anvisninger for at ændre den vandrette
placering af monitorens skærmbillede.
H-Position
Kun tilgængelig i analogt-tilstand
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering
af monitorens skærmbillede.
V-Position
Kun tilgængelig i analogt-tilstand
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Menu
Indhold
Du kan ét vælge blandt ni sprog.
Language
Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD. Det har ingen
indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.
MENU →
H-Position
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Du kan ændre den lodrette placering af OSD menuen på din
skærm.
MENU →
Transparency
→
Du kan ændre den vandrette placering af OSD menuen på din
skærm.
MENU →
V-Position
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Indstilling af opacitet i OSD baggrund.
Afspilning/Stop
MENU →
Display Time
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menuen vil automatisk forsvinde efter et vist tidsrum, hvis der
ikke foretages nogen indstillinger.
Du kan indstille den tid, du ønsker at menuen vises, inden den
forsvinder.
- 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Setup
Menu
Indhold
Afspilning/Stop
Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne.
Reset
- No
- Yes
MENU →
Customized Key
→
→
→
,
→ MENU
Du kan angive en funktion, der skal aktiveres når der
trykkes på Customized Key ( ).
MENU →
Information
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menu
Information
Indhold
Viser en videokilde og skærmtilstand på OSD-skærmen.
MENU →
,
Tjekliste
Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du selv kan
klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret på dit garantibevis,
nummeret, der er angivet i afsnittet med Oplysninger eller du kan kontakte din forhandler.
Symptomer
Der er ikke noget
billede på
skærmen.
Jeg kan ikke
tænde for
monitoren.
Tjekliste
Mulige løsninger
Er strømkablet rigtigt
tilsluttet?
Kontroller strømforbindelse og forsyning.
Kommer meddelelsen
"Check Signal Cable" op
på skærmen?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Hvis strømmen er
tilsluttet, genstart
computeren for at se
åbningsskærm-billedet
(login skærmbilledet).
Hvis åbningsskærmbilledet (login skærmbilledet)
kommer frem, start så computeren i passende mode
(sikker mode for Windows ME/2000/XP), og juster
derefter videokortets frekvens.
(Se forudindstillede skærmtilstande.)
Hvis åbningsskærmbilledet (login skærmbilledet) ikke
kommer frem, kontakt da et servicecenter eller din
forhandler.
Kommer "Not Optimum
Mode", "Recommended
mode 1280 x 1024 60
Hz" frem på skærmen?
Denne meddelelse vises, hvis signalet fra videokortet
overstiger den maksi-male opløsning og frekvens for
din monitor.
Juster din monitors maksimale opløs- ning og
frekvens.
Hvis skærmen overstiger SXGA eller 75 Hz, vises
meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz". Hvis skærmen overstiger
85 Hz, fungerer skærmen korrekt, men meddelelsen
"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x
1024 60 Hz" i ét minut, hvorefter den forsvinder.
Skift til den anbefalede tilstand i perioden med på ét
minut.
( Meddelelsen vises igen, hvis systemet genstartes. )
Der er ikke noget billede
på skærmen.
Blinker
strømindikatorlampen på
monitoren med 1
sekunds interval?
Monitoren er i PowerSaver mode.
Tryk på en tast på tastaturet eller flyt musen for at
aktivere monitoren og kald billedet frem på skærmen.
Hvis der stadig ikke er noget billede, skal du trykke
på knappen 'SOURCE'. Tryk derefter på en vilkårlig
tast på tastaturet for at aktivere skærmen og
gendanne billedet på skærmen.
Jeg kan ikke finde
On Screen
Display.
Har du låst for On
Screen Display (OSD)
menuen for at sikre, at
der ikke sker ændringer?
Åbn for [
] ved at trykke på
menu knappen i mindst 5
sekunder.
Skærmbilledet har
underlige farver
eller er kun sort og
hvidt.
Har skærmbilledet kun
én farve, som om man
ser på skærmen
gennem et stykke
cellofan?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Blev skærmbilledets
farver anderledes efter
at køre et program eller
på grund af kollision af
applikationer?
Genstart computeren.
Er videokortet indstillet
korrekt?
Indstil vidokortet i henhold til instruktionsbogen for
videokort.
Har du skiftet videokort
eller drev?
Juster placering og størrelse af skærm billede ved
hjælp af OSD.
Har du justeret
monitorens opløsning
eller frekvens?
Juster videokort opløsning og frekvens.
(Se forudindstillede skærmtilstande.)
Skærmbilledet er
pludselig ude af
balance.
Sørg for at videokortet er skubbet helt ind.
Skærmen kan være i ubalance pga. videokortsignalernes cyklus. Genjustér
placeringen ved at se på OSD’en.
Skærmbilledet er
ude af fokus eller
OSD kan ikke
justeres.
Har du justeret
monitorens opløsning
eller frekvens?
Juster videokortopløsning og frekvens.
(Se forudindstillede skærmtilstande.)
LED blinker, men
der er ingen
billeder på
skærmen.
Check Display Timing på
menuen og kontroller,
om frekvensen er rigtigt
indstillet.
Juster frekvensen rigtigt i henhold
til videokortets instruktionsbog og
de forudindstillede skærmtilstande.
( Maximumfrekvens per resolution
kan variere fra det ene produkt til
det andet. )
Der er kun 16
farver vist på
skærmen.
Skærmbilledets
farver har ændret
sig efter at
videokortet blev
skiftet.
Er farverne i Windows
indstillet korrekt?
Windows XP :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) →
"Udseende og temaer" (Appearance and Themes) →
"Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger).
Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) →
"Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger).
Er videokortet indstillet
korrekt?
Indstil vidokortet i henhold til instruktionsbogen for
videokort.
Der fremkommer
en besked
"Ukendt monitor,
Plug & Play
(VESA DDC)
monitor fundet".
Har du installeret
monitordriver?
Installer monitordriver i henhold til instruktioner for
driverinstallation.
Se i instruktionsbog for
videokort for at finde ud
af, om Plug & Play
(VESA DDC)
understøttes.
Installer monitordriver i henhold til instruktioner for
driverinstallation.
Kontrolleres, når
MagicTune™ ikke
fungerer korrekt.
Funktionen
MagicTune™ findes kun
på pc'er (VGA) med
Windowsoperativsystemet, der
understøtter Plug and
Play.
* Hvis du vil kontrollere, om en pc kan bruges
sammen med funktionen MagicTune™, skal du følge
trinene nedenfor (i forbindelse med Windows™ XP):
Control Panel → Performance and Kontrolpanel →
Ydeevne og vedligeholdelse → System → Hardware
→ Enhedshåndtering → Skærme. Når du har slettet
Plug and Play-skærmen, skal du søge efter "Plug
and Play-skærm" ved at søge i den nye hardware.
MagicTune™ er ekstra software til skærmen. Visse
grafikkort understøtter muligvis ikke din skærm. Hvis
du har problemer med grafikkortet, kan du besøge
vores websted, hvor der findes en liste over
kompatible grafikkort.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™
fungerer ikke
korrekt.
Har du skiftet pc eller
grafikkort?
Download det seneste program. Programmet kan
downloades fra
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Installerede du
programmet?
Genstart computeren efter installation af programmet
første gang. Hvis der allerede er installeret en kopi af
programmet, skal du fjerne det, genstarte
computeren, og herefter installere programmet igen.
Du skal genstarte computeren, for at den skal
fungere normalt, når du har installeret eller fjernet et
program.
Besøg vores website, og download installationssoftwaren til MagicTune™ MAC.
Problemløsning vedr. Client Monitor
Symptom
Skærmen vises
ikke, når jeg skifter
til tilstanden Klient.
Fejlfinding
Ved start tager det omkring 30 sekunder at aktivere netværksfunktionerne, og
der vises intet på skærmen i 3-4 sekunder.
Vent 30 sekunder, efter at der er tændt, og forsøg at skifte tilstande igen.
Hvis operativsystemet ikke starter pga. beskadigelse af Windows, eller hvis der
vises en blå skærm, skal du downloade operativsystemet Windows XPe OS fra
dette sted og gendanne dit operativsystem : http://www.syncsight.com
Klientskærmen
vises, men jeg kan
ikke tilslutte til
serveren.
1) Kontroller, om LED'en for den hub-port, der er tilsluttet til lokalnetværket,
blinker. Hvis ikke, indikerer det, at LAN-forbindelsen er afbrudt. I dette tilfælde
skal du tilslutte med et andet LAN-kabel.
2) Kontroller, om indstillingerne i 'Settings' ('Indstillinger'), fanen
'Network' ('Netværk') er indstillet rigtigt. Standardindstillingen er "DHCP". Hvis dit
netværk bruger en statisk IP-adresse, skal du vælge 'Use the following IP
address' ('Brug følgende IP-adresse') og derefter angive de relevante IPadresseinformationer.
3) Kontroller, om User Name' ('Brugernavn') og 'Password' ('Adgangskode'), der
er indstillet på fanen 'Remote Desktop' ('Fjernskrivebord') i
'Settings' ('Indstillinger'), er de samme som de, der findes på værts-pc'en. Hvis
ikke skal du sørge for, at 'User Name' ('Brugernavn') og
'Password' ('Adgangskode') på 'Remote Desktop' ('Fjernskrivebord') passer med
de, der findes på værts-pc'en.
Jeg kan ikke få
adgang til
internettet på
klientskærmen.
1) Kontroller, om LED'en for den hub-port, der er tilsluttet til lokalnetværket,
blinker. Hvis ikke, indikerer det, at LAN-forbindelsen er afbrudt. I dette tilfælde
skal du tilslutte med et andet LAN-kabel.
2) Kontroller, om indstillingerne på fanen 'Network' ('Netværk') i
'Settings' ('Indstillinger') er indstillet rigtigt. Standardindstillingen er "DHCP". Hvis
dit netværk bruger en statisk IP-adresse, skal du vælge 'Use the following IP
address' ('Brug følgende IP-adresse') og derefter angive de relevante IPadresseinformationer.
Indholdet (video,
lyd) på serveren
afspilles ikke glat
på klientskærmen.
Det er fordi, dataene overføres via lokalnetværket. Kontroller lokalnetværkets
status.
Jeg har tilsluttet en
digital enhed som
f.eks. et digitalt
kamera,
videokamera eller
USB-hukommelse
til USB-porten, men
de fungerer ikke.
Denne model understøtter USB-enheder, der understøtter flytbare diske uden
yderligere driverinsallation. Kontroller om den enhed, du vil tilslutte, er en enhed,
der understøtter flytbare diske uden yderligere driverinstallation.
Fillisten vises ikke.
1) Kontroller filerne på kortet. Hvis der findes unormale filer (f.eks. 0 KByte,
ødelagte JPEG'er), vises filerne ikke på skærmen.
2) Den tid, der kræves for at vise filen, bestemmes af filens størrelse. Vent et
øjeblik.
3) Kontroller om filformatet understøttes af klientskærmen. Hvis filens filtypenavn
er ændret, afspilles filen ikke.
Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren.
Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det
installerede adapter (video) drev og monitor drev.
Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 56 Hz ~ 75 Hz.
(Den bør ikke overstige 75 Hz ved brug af maksimumopløsning.)
Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode,
fjern Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart computeren for at
geninstallere adapter (video) driver
Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.
Spørgsmål og svar
Spørgsmål
Hvordan ændrer jeg
frekvensen?
Svar
Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet.
Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen
af den anvendte driver.
(Se instruktionsbogen for computer eller videokort for yderlige
oplysninger).
Hvordan kan jeg justere
opløsningen?
Windows XP :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "Udseende og
temaer" (Appearance and Themes) → "Skærm" (Display) →
"Settings" (Indstillinger).
Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) →
"Skærm" (Display) → "Settings" (Indstillinger).
Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille
PowerSaver funktionen?
Windows XP :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "Udseende og
temaer" (Appearance and Themes) → "Skærm" (Display) → "Screen
Saver" (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-SETUP.
Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i "Control Panel" (Kontrolpanel) →
"Skærm" (Display) → "Screen Saver" (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-SETUP.
Se manualen til Windows/computeren
Hvordan kan jeg rengøre det
udvendige kabinet/LCD
Skærm?
Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med en blød
klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand.
Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at
kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i
monitoren.
Selvtest
Selv-test Kontrolfunktion | Advarsler | Miljø | Gode Tips
Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere, om din
monitor fungerer korrekt.
Selv-test Kontrolfunktion
Sluk for både computer og monitor.
Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
Tænd for monitoren.
Hvis monitoren fungerer korrekt, vil du se et felt med indrammet tekst som vist på følgende illustration.
Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor.
Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.
Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din
video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.
Advarsler
Hvis der er noget galt med inputsignalet, vil der fremkomme en besked på skærmen, eller
skærmbilledet forsvinder helt, selv om LED er aktiv. Beskeden kan angive, at monitoren er uden for
scanning rækkevidde eller at du skal checke signalkablet.
Miljø
Stedet og placeringen af monitoren kan have indflydelse på kvaliteten og andre af monitorens
funktioner.
Hvis der er woofer højttalere i nærheden af monitoren, bør wooferen fjernes og anbringes i andet
rum.
Fjern alle elekriske apparater som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er inden for en
radius af 1 meter fra monitoren.
Gode Tips
En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er
problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder,
har forkerte farver, udsender støj, Video mode not supported, osv. Hvis det er tilfældet, check først,
hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.
Kontrol af monitorens funktionstilstand
Hvis der ikke er noget billede på skærmen eller advarslen "Not Optimum Mode", "Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz" kommer frem, fjern da kablet fra computeren, mens monitoren stadig er
tændt.
Hvis en besked kommer frem på skærmen eller hvis skærmen bliver hvid betyder det, at monitoren
virker.
Hvis det er tilfældet, bør computeren checkes for at se, om der er problemer.
Specifikationer
Generelle
Modelbetegnelse
SyncMaster 730XT
LCD Skærm
Størrelse
17 " diagonalt (43 cm)
Billedareal
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Pixel Pitch
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Synkronisering
Vandret
30 ~ 81 kHz
Lodret
56 ~ 75 Hz
Skærmfarver
16,2 M farver
Resolution
Optimal opløsning
1280 x 1024@60 Hz
Maksimal opløsning
1280 x 1024@75 Hz
Inputsignal, Afgrænset
RGB Analog
0,7 Vp-p ± 5 %
TTL niveau (V høj ≥ 2.0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimum Pixel Clock
140 MHz
Effektforbrug
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Signalkabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
Dimensioner (B x H x D) / Vægt
370,0 x 342,3 x 69 mm (bez podstavce)
370,0 x 404,3 x 200 mm (se základním podstavcem) / 6,45 kg
VESA Monteringsplade
100 mm x 100 mm
Miljøforhold
Drift
Temperatur : 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
Fugtighed : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur : -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F)
Fugtighed : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plug & Play
Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og
computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor
installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.
Dot Acceptable
TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel)
nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan
forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid
til produktet.
Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.932.160.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel
Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)
Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan
anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
(Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)
Klient
emne
specifikationer
LAN
1 Gbps
USB
2.0 4Ports
Internet Browser
MS Internet Explorer
foto
JPEG,BMP
Video
MPEG1,WMV
(Ikke overtrædende 720p)
Serverkrav
Minimum
SPEC
Tilslut klientnr
CPU
RAM
Ethernet
OS
Kan lige indlæse
serverprogram
P3 400 MHz
64 Mbyte
100 Mbps
windows 2003
Server
anbefalet
SPEC
1
P4 1.0 GHz
256 Mbyte
2~4
P4 2.4 GHz
512 Mbyte
100 Mbps
5~7
P4 3.0 GHz
1 Gbyte
8~10
P4 3.2 GHz
2 Gbyte
windows 2003
Server
Indholdet ovenfor er resultatet af testning af en speciel server. Informationen kan ændre sig, da serveren
kan være anderledes. Nogle produkter understøtter måske ikke OS. Ved køb af et produkt, kontrollér om
det understøtter OS eller ej.
USB
Forbindelseshastighed for lokal enhed (USB)
Når du starter en skærm, vises muligvis et tomt skærmbillede i 3-4 sekunder, indtil skærmbilledet
MagicNet vises.
Hvis du afbryder for Client-skærmen, mens den starter, beskadiger du muligvis produktet.
Kompabilitet med lokal enhed (USB)
HID (Human Interface Devices) : Tastatur, mus
MSC (Mass Storage Class), Enheder, der bruger kommandosættet SCSI (Small Computer System
Interface), FAT-system (File Allocation Table)
Undtagelse
Visse producenter har fejlagtigt angivet, at deres enheder er USB-standardkompatible.
Vores produkt indeholder undtagelseshåndteringsprocedurer.
Men der er risiko for at visse enheder ikke virker korrekt.
Visse producenter har fejlagtigt angivet, at deres enheder er SCSI-standardkompatible.
Sådanne enheder virker sandsynligvis ikke korrekt.
Det anbefales, at USB-enheder først købes efter de er blevet testet og det er blevet bekræftet, at de er
kompatible.
PowerSaver
Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem. Dette system sparer på energien
ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Skærmen
vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en Strømtast på funktionstasten. Hvis du
ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du
ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der
følger VESA DPM, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er
installeret på din computer, for at anvende denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Strøbesparelse
Strømafbryder
(Tænd/sluk lampe)
EPA/ENERGY 2000
Strømindikator
Grøn
Sort
Sort
Effektforbrug
Mindre end 70 W
Mindre end 4.7 W
Mindre end 2.7 W
Denne skærm er EPA ENERGY STAR®-kompatibel og ENERGY2000kompatibel, når den anvendes med en computer, der er udstyret med
VESA DPM-funktionalitet.
Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG konstateret, at dette
produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.
Dette produkt overholder ENERGY STAR-kravene for integrerede
computere.
Fabriksindstillede Timing Modes
Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil
skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske
forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:
Fabriksindstillede Timing Modes
Vandret Frekvens
Display Mode
(kHz)
Lodret Frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant
af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for
Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed : kHz.
Lodret Frekvens
Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede
mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne
gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller
billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed : Hz.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst
kontakte Samsung Support.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
Latin America
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG(726-7864) (€
0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSU(72678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
Europe
CIS
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.com/cn
CHINA
800-810-5858
400-810-5858
010- 6475 1880
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1-800-3000-8282
1800 110011
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Asia Pacific
Middle East & Africa
Ordforklaring
Dot Pitch
Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er
opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed : mm.
Lodret Frekvens
Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren.
Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens.
Enhed : Hz.
Eksempel : Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes
den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed : kHz.
Interlace og Non-Interlace Metoder
Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode,
mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden
anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode,
som anvendes for TV.
Plug & Play
Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt
for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den
internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.
Resolution
Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'.
Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i
stand til at vise flere billedinformationer.
Eksempel :Hvis opløsningen er 1280 x 1024 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af
1280 vandrette punkter (vandret opløsning) og 1024 lodrette punkter (lodret
opløsning).
For bedre billede
Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet
nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der ikke
ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
Opløsning : 1280 x 1024
Lodret frekvens (opdateringshastighed) : 60 Hz
TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en
milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme
lyse, eller der kan forekomme sorte pixels.
Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 3.932.160.
Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det
anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for hårdhændet,
idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.
Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk
indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap.
Hvis der stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.
Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.
Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal
være væk fra skærmen i længere tid.
Rettigheder
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er
strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende
skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.
Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; Microsoft, Windows og
Windows NT er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; VESA, DPM og DDC er
indregistrerede varemærker for Video Standards Association; ENERGY STAR® navn og logo er
indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Samsung Electronics
Co., Ltd, der er en ENERGY STAR® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY
STAR® retningslinjer for energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i håndbogen, er
muligvis varemærker eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.