Samsung DVD-HD870 Brugervejledning

01285N_HD870_XEE Cover
23/02/2007
13:39
Page 3
DVD-Spelare
DVD-Afspiller
DVD-Spiller
DVD-Soitin
DVD-HD870
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 2
SIKKERHEDSREGLER
1. Installation
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til
den spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder bag på apparatet. Installér apparatet på et plant og velegnet underlag (møbel),
og sørg for, at der er tilstrækkelig meget plads
omkring til at sikre korrekt ventilation (7 til 10
cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
tildækkes. Der må ikke stilles noget oven på
dvd-afspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på
forstærkere eller andet udstyr, der kan afgive
varme. Før dvd-fspilleren flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom.
Denne dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig
brug.
Selv om den er indstillet på standby, er den ikke
afbrudt strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt afbrudt, skal
den frakobles elstikket, hvilket anbefales at
gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse,
og det skal altid væremuligt at anvende det.
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets
tilbehør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte
komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i
berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i
apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning
eller nogen anden åbning.
3. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen
eller ved pladetallerkenen mens de er i
bevægelse. Prøv ikke at få pladetallerkenen til
at dreje med hånden. Disse handlinger kan
medføre, at Apparatet må ikke udsættes for
dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt
med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på
apparatet. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt og
stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der
frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske
felter, f.eks. højttalere mv. Netledningen skal
frakobles netforsyningen, hvis der er problemer
med dvd-afspilleren. Denne dvd-afspiller er ikke
beregnet til industriel brug, men udelukkende til
brug i private hjem. Dette produkt er
udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering
eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt
eller andet lukrativt formål udgør eller kan
udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN
BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE
ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED
LOVGIVNINGEN.
2
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet
bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har
været opbevaret ved kølig temperatur i et stykke
tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele
skal have stuetemperatur før brug for at undgå
alvorlige skader.
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid
pladen med etiketten opad (ved enkeltsidede
plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en
blød klud, start i centrum af pladen og bevæg
kluden udad mod kanten. Læg altid pladen
tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på plads i
holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin,
antistatisk væske eller anden opløsning, hvis
pladens overflade er snavset. Tør forsigtig
pladen af med en blød fugtig klud (kun vand),
og tør aldrig pladen af med en roterende
bevægelse, eftersom det kan give cirkulære
ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage
støj ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier,
der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til
en teknikker.
Den enhed som denne håndbog medfølger er licensiert med visse ejendomsretter for visse tredje
parter. Licensen er begrænset til privat ikke-kommersiel brug af den endelige bruger for det licensierte indhold. Ingen rettigheder bevilges for kommersiel brug. Licensen dækker ikke nogen anden
enhed end denne og dækker ikke nogen ulicensiert
enhed eller proces i overensstemmelse med
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brugt eller
solgt sammen med denne enhed. Licensen dækker
kun brugen af denne enhed for at kode eller afkode
lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Licensen giver ingen rettigheder for produkter eller funktioner der ikke er i
overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-2.
23/02/2007
13:40
FØR DU
STAR TER
Page 3
INDHOLDS FOR TEGNELSE
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tilbehør
Fjernbetjening
Batterier til
fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Betjeningsvejle
dning
Video/Audio
Tilslutningska
bel
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
1. Åbn for batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne
(+ eller -) rigtigt.
3. Sæt låget på plads.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den skal:
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være
blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
Setup
Generelle features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Brug af funktionsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Langsom afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Advancerede Funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . . . . . . 19
Vælg Audio-sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vælg kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip
(gentag straks/hop over). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Brug af bogmærke-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Clips Menu MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio afspilning . . . . . . . . . . . . . . . 23
MPEG4 afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visning af CD-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Indstilling af Setupmenuen
Brug af Setupmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opslagsguide
Opgradering af firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Guide til fejllokalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
Dansk
01285N_HD870_XEE DAN1
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 4
SETUP
Generelle features
Fantastisk Lyd
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver
en krystalklar lydgengivelse.
Skærm
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både
almindelige og widescreen (16:9) film.
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Censur-kontrol (DVD)
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at
vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der
er forbudt for børn.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst)
og kameravinkler, mens du ser filmen.
Progressiv scanning
Progressiv scanning giver et forbedret billede med
det dobbelte antal scanningslinjer i forhold til et konventionelt interlaced billede.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
(DVD)
Med Easy View kan du justere billedet, så det svarer til skærmstørrelsen på dit TV (16:9 eller 4:3).
BEMÆRK
- Diske som ikke kan spilles med denne afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
• CDG’er spiller kun lyd, ikke grafisk.
- Evnen til at afspille optagelsen kan afhænge af
optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Det kan være umuligt at afspille visse CD-R, CDRW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse.
grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller
direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning
til en videomaskine kan resultere i et forvrænget
billede fra kopibeskyttede DVD-diske.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke
på REPEAT-knappen.
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og
andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s
kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af
Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af
Macrovision.
MP3/WMA
Dette apparat kan afspille disks med MP3/WMA filer.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p)
Instant Replay (DVD)
Denne funktion bruges til genafspilning af de foregående
10 sekunder af filmen fra den nuværende position.
“BRUGERE SKAL BEMÆRKE AT IKKE ALLE
HØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ER
FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG
KAN FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅR
DET DREJER SIG OM BILLEDPROBLEMER MED
525 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES
BRUGEREN AT SÆTTE TILSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UDSIGNAL. HVIS DER
ER SPØRGSMÅL OM VORES FJERNSYNS-APPARATERS KOMPABILITET MED DENNE MODEL
525p DVD-AFSPILLER, SÅ KONTAKT VENLIGST
VORES KUNDESERVICECENTER.”
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Instant Skip (DVD)
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i afspilningen.
MPEG4
Denne enhed kan afspille avi-filer optaget i MPEG4formater.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reducerer billedforstyrrelser gennem at skabe
en rent digital vej for video/audiosignaler fra
DVD-afspilleren til dit fjernsyn.
4
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 5
Disktype og egenskaber
Disktyper (Logoer)
Optagelses-typer
DVD
Lyd
+
Video
AUDIO-CD
Diskstørrelse
Max. spilletid
Egenskaber
12 Cm
Ensidet 240 min.
Dobbeltsidet 480 min.
• DVD-giver fantastisk lyd og videogengivelse takket være Dolby Digital og
MPEG2 systemet.
8 Cm
Ensidet 80 min.
Dobbeltsidet 160 min.
• Forskellige skærm- og
audiofunktioner kan vælges ved hjælp
af on-screen menuen.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
• En CD optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet og giver
bedre lydkvalitet i flere år.
Diskmarkeringer
Regionsnummer for afspilning
~
PAL
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland, osv.
Dolby Digital-disk
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereodisk
Digital lyddisk
Både DVD-afspilleren og Diske er indkodet
med et regionsnummer. Disse regionskoder
skal stemme overens for at disken skal virke.
Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil
disken ikke spille.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
DTS-disk
MP3-disk
Du må kun indsætte én DVD-disk ad gangen.
Hvis du indsætter to eller flere diske, kan de
ikke afspilles, og det kan medføre skade på
DVD-afspilleren.
DivX certifikation
DivX, DivX certificeret og
tilhørende logoer er varemærker for
DivXNetworks, Inc anvendes under
licens.
5
Dansk
Denne DVD-afspiller kan afspille Diske med følgende logoer:
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 6
Description
Beskrivelse af Frontpanelet
9
1
1.
2
STANDBY/ON (
3
)
4
6.
2.
STANDBY-indikator
Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser lysdioden for tænd/sluk.
3.
Lysdiode DISKSKUFFE
Indlæs disken her.
4.
5.
OPEN/CLOSE (
)
7
8
VIDEO SEL.
Tryk for at ændre Video-udgangstilstand..
Når der trykkes på STANDBY/ON-knappen, kommer det
blå lys frem, og afspilleren er tændt.
6
5
10
7.
STOP (
)
Stopper afspilningen.
8. SKIP (
) / SEARCH
Bruges til at hoppe tilbage forbi en scene eller musik.
9. SKIP (
) / SEARCH
Bruges til at hoppe frem forbi en scene eller musik.
10. PLAY/PAUSE (
)
Åbner eller lukker for diskskuffen.
Starter afspilningen eller standser afspilningen midler-
DISPLAY
tidigt.
Betjeningsindikatorerne vises her.
Displayindikatorer
Viser forskellige meddelelser om handlinger som PLAY, STOP, LOAD …
nodSC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEn : Diskskuffen er åben.
LOAd : Afspiller og indlæser diskoplysningerne.
6
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 7
Beskrivelse af Bagpanelet
2
Dansk
3
1
2
1. SCART AV STIK
- Forbind til et TV med scart-indgang.
2. DIGITAL AUDIO UDGANG
- Brug enten et optisk eller koaksialt kabel til forbindelse
med en kompatibel Dolby Digital receiver.
Bruges til at tilslutte en A/V forstærker som har Dolby
Digital dekoder eller DTS dekoder.
3. KOMPONENTVIDEOUDGANGE
- Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn med komponentvideoindgange. De kan bruges med Pr, Pb og Yvideo.
- Hvis der vælges P-SCAN videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer skærmskanderingsmåden og Video
og S-Video ikke.
- Hvis der vælges I-SCAN videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer den progressive scanningsmåde og
HDMI-måde ikke.
4. AUDIO OUT
- Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn, audio/video
modtager.
4
5
6
7
5. VIDEO UDGANG
- Brug et videokabel for tilslutning til Video indgangen på
dit fjernsyn.
- Videoudgangen i opsætningsmenuen skal til S-Video.
6. S-VIDEO UDGANG
- Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt til
S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket giver et
billede af højere kvalitet.
- Videoudgangen i opsætningsmenuen skal til S-Video.
7. HDMI-UDGANG
- Brug HDMI-kabelet for at forbinde denne udgang med
HDMI-indgangen på fjersynsapparatet for at få højkvalitetsbillede.
- Hvis du ønsker at bruge en Video-, S-Video- eller
Component-udgang, skal du fjerne HDMI-kablet.
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller dit fjernsyns brugsanvisning for at undersøge om fjernsynsapparatet håndterer Progressive Scan
(P-SCAN). I så fald, følg instruktionerne i brugsanvisningen om indstillinger for Progressive Scan i menusystemet.
• HDMI-udgangen på denne enhed kan forbindes med et DVI-jack på et fjernsyn eller andet
udstyr gennem en konverteringsadapter. I så fald er det nødvændigt at bruge et fjernsyn eller en skærm med
en HDCP-kompatibel DVI-indgang.
• Hvis enheden forbindes med et fjernsyn eller en skærm der ikke er kompatibel er der ikke noget billede.
• Se i brugsanvisningen for fjernsyn eller skærm der forbindes med denne enhed for detaljeret
information om HDMI-terminalen.
• Se side 27~29 or at få mere information om, hvordan opsætningsmenuen bruges.
7
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 8
Fjernbetjeningen
14
15
1
2
16
3
4
5
6
7
8
17
18
19
5.
INSTANT REPLAY-knap
Denne funktion bruges til at afspille de foregående 10
sekunder af filmen fra nuværende position.
6.
SKIP knapper (
)
/
Bruges til at springe titel, kapitel eller nummer over.
7.
STOP-knap (
8.
MENU-knap
Viser DVD-afspillerens setupmenu.
9.
œƒ¦‹ -knap
ENTER/œ
Denne knap fungerer som joystick.
)
10. EZ VIEW-knap
Billedets aspekt-ratio kan let indstilles til dit TV’s skærmstørrelse (16:9 eller 4:3).
11. DISC MENU-knap
Viser diskmenuen på skærmen.
12. SUBTITLE-knap
13. AUDIO-knap
Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disk.
9
14. ZOOM-knap
10
Forstørrer DVD-billedet.
11
20
21
15. OPEN/CLOSE-knap (
)
Sådan åbnes og lukkes diskskuffen.
12
13
22
23
16. STEP-knap
Afspiller et billede ad gangen.
17. INSTANT SKIP-knap
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i afspilningen.
18. PLAY/PAUSE-knap (
)
Begynd/pause diskafspilning.
19. RETURN-knappen
Vender tilbage til den forrige menu.
20. INFO-knap
Viser oplysninger om den aktuelle disk.
1.
DVD POWER-knap
Tænder og slukker for strømmen.
2.
NUMMER-knapper
3.
VIDEO SEL.-knap
Skift Video-udgangstilstand.
4.
8
SEARCH/SKIP knapper (
)
/
Gør det muligt at søge frem/tilbage gennem en disk.
21. CANCEL-knap
Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
22. HDMI SEL.- knap
Indstilling for HDMI-opløsning.
23. REPEAT-knap
Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 9
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Følgende viser eksempler på tilslutninger, der almindeligvis anvendes til at tilslutte DVD-afspilleren til et TV
og andre komponenter.
Inden DVD-afspilleren tilsluttes
- Sluk altid for DVD-afspilleren, TV og andre komponenter, inden du tilslutter eller fjerner kabler.
- Se i brugervejledningerne til de andre komponenter (som f.eks. TV), du tilslutter, for flere informationer om
disse komponenter.
Tilslut til et TV (SCART)
- Med SCART: Tilslut SCART (EXT)-stikket bag på DVD-afspilleren til SCART(IN)-stikket på dit TV.
- Hvis dit TV ikke er forsynet med et SCART, kan du vælge en af følgende alternative tilslutninger:
Tilslut til et TV (Video CVBS)
1
Med video-/lydkabler: Tilslut OUT-stikkene VIDEO
(gul)/AUDIO (rød og hvid) bag på DVD-afspilleren til INstikkene VIDEO (gul)/AUDIO (rød og hvid) på dit TV.
2
Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
eller
HVID
Lydkabel
RØD
HVID
GUL
Video-kabel
GUL
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
videosignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
BEMÆRK
- Den kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 14 til 15)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit TV-apparat.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis der er ét lydindgangsstik på TV’et, skal du tilslutte det til [AUDIO OUT]-stikket[venstre] (hvid) på
DVD-afspilleren.
- Hvis du trykker på knappen VIDEO SEL., når DVD-afspilleren er i stop-tilstand, eller ingen disk er indsat,
ændres video-udgangstilstanden i følgende rækkefølge: (COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝
SCART RGB)
- Du bør ikke tilslutte SCART- og komponentvideoindgangene (Y, Pb, Pr) på samme tid, da de kan forstyrre
hinanden og forringe videoudgangskvaliteten.
- Hvid du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, kan S-Video- ikke anvendes.
9
Dansk
Tilslutningsmuligheder
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 10
Tilslut til et TV (S-Video)
- Tilslut til dit TV med et S-Video-kabel.
- Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet. S-Video adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y) og farvesignaler (C), der giver mere klare billeder end den almindelige videoudgang.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1
Med et S-Video-kabel (medfølger ikke): Tilslut S-VIDEO
OUT-stikket på bagsiden af DVD-afspilleren til S-VIDEO
IN-stikket på dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
S-Video-signalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
RØD
HVID
Lydkabel
RØD
S-Video-kabel (medfølger ikke)
HVID
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til S-Video i menuen
Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 27 til 29)
Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden
Video Output (Videoudgang). (Se side 9)
BEMÆRK
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 14 til 15)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af TV-apparatet.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Du bør ikke tilslutte S-Video- og komponentvideoindgangene (Y, Pb, Pr) på samme tid, da de kan forstyrre
hinanden og forringe videoudgangskvaliteten.
- Hvid du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, kan S-Video-ikke anvendes.
10
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 11
Tilslut til et TV (Interlace)
- Tilslut dit TV med komponentvideokabler.
Dansk
- Du vil glæde dig over den høje kvalitet og den nøjagtige gengivelse af farvebilleder. Komponentvideo
adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y), blå(PB), røde(PR) signaler og præsenterer klare og rene billeder.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1
Med komponentvideokabler (medfølger ikke): Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
2
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
komponentsignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
BLÅ
RØD
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
GRØN
HVID
Lydkabel
RØD
Komponentkabel
(medfølger ikke)
HVID
RØD
BLÅ
GRØN
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til I-SCAN i menuen
Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 27 til 29)
Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden
Video Output (Videoudgang). (Se side 9)
BEMÆRK
- Hvis videoudgang fejlagtigt indstilles til S-Video med komponentkablerne tilsluttet, bliver skærmen
rød.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 14 til 15)
- Komponentstikkene på dit TV er muligvis mærket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” og ikke “PR, PB, Y”.
Det afhænger af fabrikatet. Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af TV-apparatet.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvid du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, kan S-Video- ikke anvendes.
11
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 12
Tilslut til et TV (progressiv)
1
Med komponentvideokabler (medfølger ikke): Tilslut COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
2
RØD
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
komponentsignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
RØD
BLÅ
GRØN
HVID
Lydkabel
RØD
HVID
RØD
BLÅ
GRØN
Komponentkabel
(medfølger ikke)
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til P-SCAN i menuen
Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 27 til 29)
Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden
Video Output (Videoudgang). (Se side 9)
For at indstille progressiv videoudgang:
- Undersøg i brugervejledningen til dit TV for at se, om TV’et understøtter progressiv scanning.
Hvis progressiv scanning understøttes, skal du følge TV’ets brugervejledning til indstilling af
progressiv scanning i TV’ets menusystem.
- Afhængig af dit TV kan tilslutningsmetoden være anderledes end vist på illustrationen herover.
BEMÆRK
- Hvad er “Progressiv scanning”?
Progressiv scanning har dobbelt så mange scanningslinjer som interlace-udgangsmetoden.
Progressiv scanning giver bedre og mere klar billedkvalitet.
- Hvid du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, kan S-Video- ikke anvendes.
12
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 13
Tilslut til et TV med DVI-stik
1
Dansk
Med HDMI-DVI-kablet (medfølger ikke): Tilslut HDMI OUTstikket på bagsiden af DVD-afspilleren til DVI IN-stikket på
dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på dit TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
HVID
Lydkabel
RØD
HVID
HDMI-DVI-kabel
(medfølger ikke)
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
DVI-signalet fra DVD-afspilleren vises på din TV-skærm.
Tilslut til et TV med HDMI-stik
1
Med HDMI-HDMI-kablet: Tilslut HDMI OUT-stikket på
bagsiden af DVD-afspilleren til HDMI IN-stikket på dit TV.
2
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
HDMI-signalet fra DVD-afspilleren vises på din TV-skærm.
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-videospecifikationer
Når du trykker på knappen HDMI SEL., vælges 480p/576p, 720p, 1080i efter hinanden.
Det første tryk på knappen HDMI SEL. viser den aktuelle opløsning.
Med det næste tryk kan du ændre HDMI-udgangsopløsningen.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV.
- Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er tilsluttet til TV’et, indstilles DVD-afspillerens udgang til HDMI/DVI i
løbet af 10 sekunder.
- Hvis du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, giver HDMI-udgangen bedre billedkvalitet.
- Hvid du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, kan S-Video-ikke anvendes.
13
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er en grænseflade der muliggør digital overførelse af video- og audiodata gennem en eneste
forbindelse. Når HDMI bruges sender DVD-afspilleren
et video- og audiosignal og viser et skarp billede på
et fjernsyn med HDMI-jack.
• Beskrivelse af HDMI-tilslutning
HDMI-tilslutningen: både ukomprimeret videodata og
digital audiodata (LPCM eller Bitstream-data).
- Skønt afspilleren bruger et HDMI-kabel sendes
kun et rent digital signal ud til fjernsynet.
- Hvis fjernsynet ikke støtter HDCP (High Bandwidth
Digital Content Protection) ”sner” det på skærmen.
Page 14
• Hvorfor bruger Samsung HDMI?
Analoge fjernsynsapparater kræver et analogt
audio/videosignal, men når man afspiller en DVD er data
som overføres til fjernsynet digitale. Derfor kræves der
enten en digital-til-analogkonverter (i DVD-afspilleren)
eller en analog-til-digitalkonverter (i fjernsynet). Under
denne konvertering forringes billedkvaliteten på grund af
forstyrrelse og signaltab. DVI-teknologien er overlegen
fordi den ikke kræver nogen konvertering mellem digitale
og analoge signaler og er derfor et rent digitalt signal fra
DVD-afspilleren til dit fjernsyn.
• Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et
system der beskytter DVD-indholdet der sendes ud gennem DVI imod kopiering. Det sørger for en sikker digital
forbindelse mellem videokilde (PC, DVD etc) og en
skærm (fjernsyn, projektor etc). Indholdet kodes ved
kilden for at forhindre uautoriseret kopiering.
Tilslut til et lydsystem (2 kanals forstærker)
1
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og
hvid) på forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO-, S-VIDEO-,
COMPONENT-stikkene på bagsiden af DVD-afspilleren til
VIDEO-, S-VIDEO-, eller COMPONENT-stikket på dit TV
som forklaret på side 9 til 14.
RØD
3
HVID
Lydkabel
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
RØD
2 kanal stereo
forstærker
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren.
Pludselige høje lyde kan medføre skader på højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 27)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
14
HVID
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 15
Tilslut til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS Amplifier)
1
Dansk
Hvis du bruger et optisk kabel (medfølger ikke): Tilslut
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på bagsiden af
DVD-afspilleren til DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)-stikket
på forstærkeren.
Hvis du bruger et koaksialkabel (medfølger ikke): Tilslut
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-stikket på bagsiden af
DVD-afspilleren til DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)-stikket
på forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO-, S-VIDEO-,
COMPONENT-stikkene på bagsiden af DVD-afspilleren til
VIDEO-, S-VIDEO-, eller COMPONENT-stikket på dit TV
som forklaret på side 9 til 14.
eller
3
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
Optisk kabel
(medfølger ikke)
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Når du tilslutter DVD-afspilleren til DTS Amplifier og spiller en DTS-disk, skal du indstille DTS til
On (Til) i Audio Setup (Opsætning af lyd)-menuen. Hvis det indstilles til Off (Fra), høres ingen lyd,
eller der vil være en høj lyd.
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige høje lyde kan medføre skader på
højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 27)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
- Fjern støvdækslet, inden du bruger det optiske kabel (medfølger ikke), og sæt dækslet på kablet igen, når
det ikke anvendes.
15
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 16
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Afspilning af en disk
Før Afspilning
- Tænd for dit TV, og indstil den korrekte
videoindgang på TV’ets fjernbetjening.
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD
POWER-knappen, vises denne skærm: Du vælger et sprog
ved at trykke på en NUMMER-knap.
(Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVDafspilleren).
Hvis sproget på startskærmen ikke er indstillet, ændres indstillingerne muligvis, når du tænder eller slukker for strømmen.
Du skal derfor sørge for at vælge det sprog, du vil bruge.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at
trykke på knappen
på enhedens frontpanel i mere end
fem sekunder, når der ikke er nogen disk i enheden.
Vinduet SELECT MENU LANGUAGE vises igen, hvor du
kan nulstille dit foretrukne sprog.
Press
1
Touche
2
for English
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Afspilning
1. Tryk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes.
2. Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label opad.
3. Tryk på PLAY/PAUSE (
(
)-knappen eller OPEN/CLOSE
)-knappen for at lukke for diskskuffen.
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et minut
uden nogen betjening fra brugeren aktiveres en
skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE (
tilbage til normal afspilning.
4. Stop Afspilning
Tryk på STOP ( )-knappen.
5. Fjern Disken
Tryk på OPEN/CLOSE (
16
)-knappen.
) for at gå
6. Pause
Tryk på PLAY/PAUSE ( ) eller STEP-knappen på fjern
betjeningen.
- Skærmen “fryses” uden lyd.
Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at genstarte
afspilningen.
7. Step Motion Afspilning (ikke for CD)
Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under afspilning.
- Hvergang knappen trykkes eller joghjulet drejes ser
man et nyt billede.
- Der høres ingen lyd under STEP-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at vende
tilbage til normal afspilning. (man kan kun springe
fremad i delbillederne).
8. Slow Motion Afspilning
Tryk på knappen SEARCH ( /
) for at vælge en
afspilningshastighed på 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal i tilstandene PAUSE eller STEP.
- Der høres ingen lyd under SLOW-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( ) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
BEMÆRK
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren
aktiveres en skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE
( ) for at gå tilbage til normal afspilning.
- Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i
stop-mode (auto power-off feature).
- Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5
minutter, før den stopper.
- Tryk (
) på PLAY-knappen for at vende tilbage til
normal afspilning.
23/02/2007
13:40
Page 17
Søg og Skip-funktionerne
Display-funktionen
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit
eller spor eller bruge skip-funktionen til hurtigt at springe
fremad i selektionen.
Når en DVD/MPEG4 afspilles
Søgning FORWARD eller REVERSE
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge det ønskede punkt.
Drej tryk på knappen SEARCH (
eller
) på fjernbetjeningen under afspilning i mere end ét sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
BEMÆRK
- Den hastighed, der markeret i denne funktion,
kan være forskellig fra den faktiske afspilningshastighed.
- Der høres ingen lyd under søgning
(Med undtagelse af CD).
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
- Du kan vælge Info på funktionsmenuen ved at trykke
på knappen MENU.
3. Tryk på knapperne ¦‹ for at udføre den ønskede
opsætning, og tryk derefter på ENTER.
- Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få
direkte adgang til en titel, et kapitel eller til at begynde
afspilningen på et ønsket tidspunkt.
4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO
igen.
BEMÆRK
Title
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket
titel, når der er mere end én på disken.
Hvis der for eksempel er mere end én film på
en DVD, vil hver film blive vist på listen.
Chapter
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at
man hurtigt kan finde en ønsket passage
Skip et spor
Tryk på SKIP (
eller
) –knappen under afspilning.
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit
ved at trykke på SKIP (
)-knappen.
Hvis du trykker på SKIP (
)-knappen, rykkes hen til
begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker igen, rykkes hen
til begyndelsen af forrige afsnit.
• Ved afspilning af en CD, rykkes til næste spor, når du
trykker på SKIP (
)-knappen. Hvis du trykker på SKIP
(
)-knappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det
nuværende spor. Trykkes én gang mere, rykkes der
tilbage til begyndelsen af det forrige spor.
Time
Audio
Subtitle
Giver mulighed for at afspille en film på et
ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som reference. Tidssøgefunktionen
fungerer ikke på visse diske.
Henviser til sproget på filmens lydspor.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I
eksemplet afspilles lydsporet på engelsk 5.1
kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige
lydspor.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på
disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene,
eller de kan slås fra, hvis man ønsker det.
En DVD-disk kan have op til 32 forskellige
undertekster.
17
Dansk
01285N_HD870_XEE DAN1
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Brug af disk- og titelmenu
Page 18
Brug af funktionsmenu
Brug af funktionsmenu (DVD)
Brug af diskmenu
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Disc Menu, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
1. Tryk på knappen MENU under afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Function, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Info (Se side 17)
- Zoom (Se side 22)
- Bookmark (Se side 21 til 22)
- Repeat (Se side 18 til 19)
- EZ View (Se side 19 til 20)
- Angle (Se side 21)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå diskmenu ikke virker.
- Du kan også anvende Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjernbetjeningen.
Brug af Titelmenu
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Title Menu, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Enter
Return
Menu
3. Tryk på knapperne œƒ for at vælge en af fem funktioner.
Tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER for at få
adgang til funktionen.
Man kan også vælge disse funktioner direkte ved brug af
deres respektive knapper på fjernbetjeningen.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Repeat afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel,
en sektion (A-B) eller hele disken.
Press ENTER key
for Title Menu
Når du afspiller en DVD
Enter
Return
Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå titelmenu ikke virker.
- Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to
titler på disken.
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat
skærmen vises.
2. Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge Chapter, Title eller
A-B, og tryk derefter på knappen ENTER.
- En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler.
- Chapter ( ): gentager det kapitel, der afspilles.
- Title ( ): gentager den titel, der afspilles.
- A-B: gentager et segment af disken, som du vælger.
T
DVD
Off
18
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
01285N_HD870_XEE DAN1
23/02/2007
13:40
Page 19
Brug A-B-gentag-funktionen
- Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til
normal afspilning.
3. Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på
REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af ¦‹-knappen.
Tryk derefter på ENTER.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
BEMÆRK
- A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at
indstille punkt (B), før der er gået mindst 5
sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet.
- Alt efter disken, er det muligt at Repeatfunktionen ikke virker.
Langsom afspilning
Med denne funktion kan du gengive scener, der
indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i slow
motion, så du kan studere dem nærmere.
Når du afspiller en DVD
1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryk på knappen SEARCH ( / ) for at vælge en
afspilning shastighed på 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal i til
standene PAUSE eller STEP.
ADVANCEREDE
FUNKTIONER
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
Tryk på knappen EZ VIEW.
- Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
- Zoom-skærmtilstand fungerer forskelligt afhængigt af
skærmindstillingen i menuen Display Setup.
- For at sikre den korrekte funktion af knappen EZ VIEW, bør
du indstille det korrekte aspekt-ratio i menuen Display Setup.
(Se side 27 til 29).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Hvis du bruger et 16:9 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- WIDE SCREEN
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
- SCREEN FIT (TILPASNING TIL SKÆRMEN)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en
disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder skærmens
sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se
ud, som det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de sorte
bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
- ZOOM FIT (ZOOMTILPASNING)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt
lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
- Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme
sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
19
Dansk
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge A-B.
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker
at starte gentagelsen (A). B fremhæves automatisk.
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor du ønsker
at slutte gentagelsen (B).
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 20
Hvis du bruger et 4:3 tv
BEMÆRK
- Denne funktion afhænger af, hvordan lydsprogene er kodet på disken og fungerer muligvis ikke.
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
- 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. De
sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
- 4:3 Pan Scan
De venstre og højre dele af skærmen skæres bort, og den
midterste del af 16:9-skærmen vises.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
- For at det samme lydsprog bruges, hver gang
du afspiller en DVD, skal du se “Brug lydsproget” på side 26.
Vælg undertitel-sprog
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med
SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Tryk på SUBTITLE-knappen.
Underteksten skifter, når der trykkes på knappen gentagne
gange. Undertekst-sproget vises med forkortelser.
DVD
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og den centrale del af skærmen er forstørret.
Off
MPEG4
BEMÆRK
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
Afhængig af DivX-disken
forsvinder mulighederne for
eksterne undertitler.
Vælg Audio-sprog
Brug AUDIO-knappen (DVD/MPEG4)
1. Tryk på AUDIO-knappen. Lyden skifter, når der trykkes på
knappen gentagne gange.
Sprogene vises med
DVD
forkortelser.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. For at få SUBTITLE-ikonet væk, trykkes på knappen
CANCEL eller RETURN.
BEMÆRK
- Afhængig af DVD’en kan du ændre den
ønskede undertekst i Disc Menu. Tryk på knappen DISC MENU.
AUDIO
2. For at få AUDIO-ikonet væk, trykkes på knappen CANCEL
eller RETURN.
20
Enter
Tryk flere gange på knappen Subtitle på fjernbetjeningen for at vælge det
ønskede undertekstsprog
på en MPEG4, og tryk
derefter på ENTER.
AUDIO
MPEG4
PCM 1/2
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Du kan vælge en ønsket audio hurtigt og let ved
brug af AUDIO-knappen.
Tryk flere gange på
knappen Audio på fjernbetjeningen for at vælge
den ønskede audio på
en MPEG4, og tryk
derefter på ENTER.
SUBTITLE
- Funktionen afhænger af, hvilke undertekster
der er kodet på disken, og det fungerer derfor
muligvis ikke på alle diske.
- En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
- For at det samme sprog til undertekster anvendes hver gang, du afspiller en DVD, skal du se
“Brug undertekster” på side 26.
23/02/2007
13:41
Page 21
Vælg kameravinkel
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du bruge (Angle)
vinkel-funktionen.
Brug ANGLE (vinkel)-funktionen (DVD)
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises mærket
ANGLE (vinkel) på skærmen.
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Function, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Angle, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Brug af bogmærkefunktionen
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en
DVD, så du hurtigt kan finde udsnittet senere.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD)
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Function, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
Info
EZ View
Zoom
Angle
Bookmark
Enter
Return
Menu
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
3. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Bookmark, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne¦/‹, eller brug talknapperne på
fjernbetjeningen for at vælge den ønskede vinkel.
- - -
4/6
BEMÆRK
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
- Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
Brug af funktionerne Instant
Replay/Skip (gentag straks/hop
over)
Brug af Instant Afspilnings
Funktion (DVD)
Hvis du ikke fik set en scene kan du se den igen
ved at bruge denne funktion.
4. Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk
på ENTER-knappen. Op til tre steder kan markeres samtidigt.
1 - -
CANCEL
BEMÆRK
- Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt
at bruge Bogmærke-funktionen.
Find en markeret scene frem
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using
the Bookmark Function” (Brug af bogmærke) på side 21.
4. Tryk på tasterne ¦‹ for at vælge en markeret scene.
Tryk på knappen INSTANT REPLAY. Den aktuelle scene flytter
ca. 10 sekunder tilbage og afspilles igen.
1 2 3
CANCEL
Brug af funktionerne Instant Skip (DVD)
Denne funktion bruges til at hoppe 10 sekunder
frem i afspilningen af den scene, der bliver vist.
Tryk på knappen INSTANT SKIP.
- Afspilningen vil hoppe 10 sekunder frem i afspilningen.
BEMÆRK
Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
5. Tryk på PLAY/PAUSE (
den markerede scene.
)-knappen for at springe hen til
Slet et bogmærke
1~3. De første 1~3 trin er de samme som trinnene for “Using
the Bookmark Function” (Brug af bogmærke) på side 21.
21
Dansk
01285N_HD870_XEE DAN2
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 22
4. Tryk på knapperne ¦‹ for at vælge det bogmærkenummer,
du ønsker at slette.
5. Tryk på CANCEL-knappen for at slette et bogmærkenummer.
-
: Filnavn for den der afspilles nu.
-
: Aktuel afspilningstid.
1 2 3
CANCEL
Brug zoom lydfunktionerne
Brug Zoom-funktionen (DVD)
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen under
afspilning.
2. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Function, og tryk
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne œƒ for at vælge Zoom, og tryk derefter
på ‹ eller på knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne œƒ eller ¦‹ for at vælge den del af
skærmen, som du vil zoome ind på. Tryk på ENTER-knappen.
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge.
: Aktuel afspilningsmåde: Der er 4 funktionsmåder.
De kan vælges i rækkefølge ved at trykke på
knappen REPEAT.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentag aktuelt spor.
- Folder : Gentag den aktuelle mappe.
- Random : Filerne på disken bliver afspillet i tilfældig rækkefølge.
-
: MP3 filikon.
-
: CD Audio-filikon.
-
: WMA filikon.
-
: Mappeikon.
-
: JPEG-filikon.
-
: Aktuelt mappeikon.
-
: AVI-filikon.
BEMÆRK
Ved afspilning af MP3, WMA, JPEG, kan Picture
Quality (Billedkvalitet) ikke indstilles.
Info
Valg af mappe
Zoom
Bookmark
Repeat
Mappen kan vælges i tilstandene Stop og Play
(afspilning).
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
- Sådan vælges overordnet mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet mappe,
ƒ for at vælge “..”, og tryk på
eller brug knapperne œƒ
ENTER for at gå til overordnet mappe.
- Sådan vælges peer-mappen
ƒ for at vælge den ønskede mappe,
Tryk på knapperne œƒ
derefter trykkes på ENTER.
- Sådan vælges under-mappen
ƒ for at vælge den ønskede mappe,
Tryk på knapperne œƒ
derefter trykkes på ENTER.
Clips-menu MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio
CD Audio eller disks med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
indeholder individuelle sange, billeder eller film, der
kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Det gøres
på samme måde, som når du bruger din computer til
at lægge filer i forskellige mapper.
R oot
W MA
JPEG
Parent Folder
MP 3
MU S IC
Current Folder
1s t
Stop
Åbn diskskuffen. Læg
disken på bakken. Luk
diskskuffen. Skuffen lukkes,
og denne skærm vises.
Off
T
WMA
S ON G FILE 1
JPEG
MP3
S ON G FILE 2
MPEG4
S ON G FILE 3
Enter
22
Sub-Folders
2nd
00:00:00
Return
Menu
MP E G4 FILE S
Peer Folders
23/02/2007
13:41
Page 23
MP3/WMA/CD Audio
afspilning
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
- Når en disk indeholder både MP3- og WMA-filer,
afspilles kun én type; ikke begge.
ƒ eller ¦‹ for at vælge en sangfil.
2. Tryk på knapperne œƒ
Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en lydfil.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
- Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps,
når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af
størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på
analog/digital sampling, som stemmer overens med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder
det, at filer med dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps
eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
Samplingshastighed, der understøttes for WMA-filer, er > 30
Khz.
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Repeat/Random afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at skifte afspilningsmåde. Der er
fire tilstande; Off, Track, Folder og Random.
- Off: Normal afspilning
- Track: Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder: Gentager lydfiler, som er af samme filtype, i den
aktuelle mappe.
- Random: lydfilerne på disken, som er af samme filtype, bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
For at genoptage normal afspilning, trykkes på knappen CANCEL.
- Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og
kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er af
følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af
Microsoft Inc) og SDMITM (registeret varemærke af The SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
- Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en
garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser, eller
som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være opmærksom
på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser
på CD-R’er forhindrer optimal afspilning af disse filer på din
DVD afspiller (degraderet lydkvalitet og i visse tilfælde
afspillerens uformåenhed til at læse filerne).
- Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 500 mapper
per disk.
CD-R MP3/WMA diske
Når der optages MP3/WMA-filer på CD-R, se venligst følgende.
- Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel med
Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac. Disse to
formater er de mest brugte.
MPEG4 afspilning
MPEG4-afspillefunktion
AVI-filer indeholder lyd- og videodata. Kun filer af
formatet AVI med filtypenavnet “.avi” kan afspilles.
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken. Luk diskskuffen.
ƒ eller ¦‹ til at vælge en avi-fil
2. Tryk på knapperne œƒ
(DivX/XviD), tryk derefter på knappen ENTER.
- Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke 8
tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma.
Ved komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og
undgår brugen af specielle tegn inklusive: (.,/,\,=,+).
Stop
Off
/MPEG4
T
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
- Brug en dekompression overførelseshastighed på mindst
128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken
kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital
sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på
mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent
bedre lydkvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere. Modsat, filer med samplingshastighed
under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
00:00:00
Return
Menu
Gentag afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at ændre afspilningsmåde. Der
er 3 måder, Off, Folder og Titel.
- Folder : gentager AVI-filerne som har samme fil-endelser i
den aktuelle mappe.
- Title : gentager den titel, der afspilles.
23
Dansk
01285N_HD870_XEE DAN2
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 24
Beskrivelse af funktioner for MPEG4-filer
Funktion
Beskrivelse
Referenceside
Under afspilning trykkes på
Spring over
knappen
eller
, og
(
eller
)
der flyttes 5 minutter frem eller
tilbage.
Tryk på knappen SEARCH
(
eller
) under
Søg
afspilning. Tryk på knappen
(
eller
)
SEARCH, og tryk igen for at
søge hurtigere.Giver mulighed
for at søge hurtigere I AVI-fil.
(2X, 4X, 8X)
Giver mulighed for langsom
Afspilning i afspilning af AVI-fil.
slow-motion (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang der trykkes på
Afspilning
billede efter knappen STEP, kommer en ny
billedramme frem.
billede
ZOOM
Visning af CD-billede
2X/4X/2X/Normal i
rækkefølge.
-
1. Vælg den ønskede mappe
ƒ til at vælge en billedefil i clips
2. Tryk på knapperne œƒ
menuen, tryk derefter på ENTER.
3. Tryk på knapperne INFO for at vælge den menu, du vil vise.
Tryk derefter på knappen ENTER
ENTER RETURN
P 16
BEMÆRK
- Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til
clips-menuen.
P 16
P 22
- Det afhænger af MPEG4-filen, om disse funktioner
fungerer.
CD-R AVI-fil
Denne enhed kan afspille AVI-filer i følgende videokomprimeringsformater:
- DivX 3.11
- DivX 4 (baseret på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 MPEG-4 simple profile plus yderligere funktioner så
som tovejsvisning/-søgning af rammer. Qpel og GMC kan
også anvendes)
- kompatibel XviD MPEG-4.
DVD-RW og DVD+R
Formater der understøtter DivX-filer:
- Grundlæggende DivX-format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG4-kompatibel video-codec) og DivX Pro
- Filformater: *.avi, *.div, *.divx.
Denne enhed understøtter alle opløsninger op til maks nedenfor.
- Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser
enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the picture
rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
ƒ for at vælge et ønsket ikon.
: Tryk på knapperne œƒ
Tryk derefter på knappen ENTER.
Hver gang der trykkes på knappen ENTER, forstørres
billedet op til 2X.
Slide-show
•
: Enheden går i billedserie-mode.
• Før serievisningen kan begynde, skal man indstille varigheden af intervallet mellem billederne.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
•
Bitrate kan variere:
Enheden kan hoppe over
afkodning af afsnit med
høje bitrater og begynde
afkodningen igen, når
bitraten er vendt tilbage til
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maksimal bitrate: 4Mbps
: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
TIMER:
ENTER RETURN
BEMÆRK
- Den opløsning, der supporteres af modellen
DVD-HD870, er op til 720 x 480 @30 rammer/
720 x 576 @25 rammer
- Visse MPEG-4-filer som er oprettet på en PC
kan ikke afspilles. Kun Codec Type, hvis version
og opløsning er angivet i specifikationerne, er
understøttet.
BEMÆRK
- Afhængig af filstørrelsen kan tiden mellem hvert
billede variere fra den indstillede intervaltid.
- Denne enhed understøtter CD-R/CD-RW
skrevet i MPEG-4 i overensstemmelse med
“ISO9660 standard”.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap, starter
billedserien automatisk med intervaller af 10
sekunder som standard.
24
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 25
MP3-JPEG-afspilning
ƒ for at vælge en MP3-fil på menu
1. Tryk på knapperne œ/ƒ
en Clip (Klip), og tryk derefter på knappen ENTER.
ƒ for at vælge en JPEG-fil på menu
2. Tryk på knapperne œ/ƒ
en Clip (Klip), og tryk derefter på knappen ENTER.
- Musikken afspilles fra starten.
3. Tryk på Stop-knappen, når du vil standse afspilningen.
BEMÆRK
MP3- og JPEG-filerne skal befinde sig på den samme
disk.
CD-R JPEG Diske
- Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
- Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte
afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
- Kun CD-R diske med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller
Joliet kan vises.
- Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer
og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige karakterer
(. / = +).
- Kun konsekutivt indspillede multisession-diske kan vises. Hvis
der er et tomt segment i en multisession-disk, kan disken kun
vises hen til dette tomme segment.
- Der kan maksimalt lagres 3000 billeder på en enkelt CD.
- Kodak Picture CD’er anbefales.
- Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i
billedmapperne, der kan vises.
- Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan afspilles
automatisk.
- Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEGfilerne i clips-menuen.
- Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billede-cd’er.
- Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500
JPEG-filer, der kan vises.
- Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 500, er det kun de
500 JPEG-mapper, der kan vises.
INDSTILLING AF
SETUPMENUEN
Brug af Setupmenuen
Setupmenuen lader dig “skræddersy” din DVDafspiller, så du kan vælge forskellige sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Setup
Enter
Return
Menu
❶ Language Setup : Indstilling af sproget.
❷ Audio Setup : Indstilling af audio options.
❸ Display Setup : Indstilling af Display options Bruges til at
vælge den type skærm du ønsker at se og andre
display options.
❹ Parental Setup : Indstilling af censur-niveauet Lader
brugeren sætte et censur-niveau, som forhindrer børn i
at se “forbudt-for-børn” film.
➎ Divx(R) Registration : Brug venligst registreringskoden
til at registrere denne afspiller med DivX(R)-video On
Demand-service. Det vil give dig mulighed for at købe
og bruge videoer ved brug af DivX(R)-video On
Demand-format. For yderligere oplysninger gå til
www.divx.com/vod.
ƒ for at få adgang til forskellige f
2. Tryk på knapperne œƒ
unktioner. Tryk på knappen ‹ eller ENTER for at få adgang
til underfunktionerne.
3. For at fjerne opsætningsskærmen efter indstilling skal du
trykke på knappen MENU igen.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg
ikke tilgængelige.
25
Dansk
Du kan afspille JPEG-filer og have baggrundsmusik.
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 26
Audio sprog
Indstilling af sprog
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk
menuen, og undertekst menuen, så det ønskede
sprog vises, hver gang du ser en film.
Brug af Player Menu Language
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Player Menu, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Audio, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det
originale sprog, som disken er optaget i.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
LANGUAGE SETUP
Disc Menu
Audio
Player Menu
Menu
Player
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Subtitle
DivX Subtitle
Original
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
Undertekst sprog
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Disc Menu, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Subtitle, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget
skal være det samme som det, du har valgt til audio
sprog.
- Nogle diske indeholder ikke det sprog, du har valgt som
dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets
originale sprogindstilling.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
LANGUAGE SETUP
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
Enter
26
Return
Menu
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
23/02/2007
13:41
Page 27
❷ MPEG-2 Digital Out
Indstilling af sproget for
undertekster i DivX
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Language Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge DivX Subtitle, og
4. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
5. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
- PCM : Konverterer til PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital
udgang. Vælg Bitstream når du forbinder med en
MPEG-2 dekoder.
❸ DTS
- Off : Vælger standard opstilling.
- On : Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang.
Vælg DTS ved opkobling til en DTS Dekoder.
BEMÆRK
- Der er ingen analog audioudgang, når du afspiller
DTS-lyd.
❹ Dynamic Compression
- On : Vælger dynamisk kompression.
- Off : Vælger standard opstilling.
❺ PCM Down Sampling
- On :
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
Enter
- Off :
√ Unicode
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Indstilling af Audio-options
Med lydindstillinger kan du indstille lydenheden og
lydstatusindstillinger afhængig af det anvendte
lydsystem.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Audio Setup, og tryk
3. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
Dansk
01285N_HD870_XEE DAN2
Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet
til afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz. I
dette tilfælde bliver 96KHz signalerne nedkonverteret til 48 KHz.
Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet
til afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden
ændringer.
BEMÆRK
Også selv om PCM Down-sampling er slået fra
- Visse diske vil kun udsende down-samplet
audio via digital udgangen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
HDMI
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med komprime-rede multi-kanal formater (Dolby
Digital, DTS, MPEG), skal du indstille Digital
Audio til PCM.
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med en LPCM
sampling-rate på over 48kHz, skal du indstille
PCM Down Sampling til On.
Fremstillet under licenstilladelse af Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol
er Dolby Laboratories varemærker.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af
Digital Theater Systems, Inc.
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Indstilling af displayet
Med skærmindstillinger kan du indstille forskellige
videofunktioner i afspilleren.
Setup
Enter
Return
Menu
❶ Digital Out
- PCM : PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang.
Vælg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital
dekoder.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge Display Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
ƒ for at vælge et ønsket emne. Tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
27
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 28
DISPLAY SETUP
Setup
Language Setup
‹
TV Aspect
: Wide
Audio Setup
‹
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Display Setup
‹
TV System
Parental Setup :
‹
Video Output
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at
justere skærmindstillingerne (aspektforhold).
- 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at se det
totale 16:9 skærmformat, som DVD’en har, også selv
om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se
sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
- 4:3 Pan&Scan : Vælges for normal TV-størrelse, når du
ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm. (Yderste
venstre og højre side af filmen vil ikke kunne ses).
- 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på dit
widescreen TV.
DISPLAY SETUP
Aspect
Ratio
TV Aspect
Setup
Return
Menu
❷ Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved stilstand og vil vise småt tekst mere tydeligt.
Enter
Return
‹
Menu
❺ Video Output
Vælg Videoudgang.
- S-Video : Vælges, når du vil bruge video og S-Video
Out.
- I-SCAN : Vælges, når du vil bruge komponent skærmskandering (525i) Out.
- P-SCAN : Vælges, når du vil bruge komponent progressiv (525p) Out eller HDMI.
• Hvis du trykker VIDEO SEL-knappen ændres
videoudgangen i fast rækkefølge ved no disc-måde.
(COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝
SCART RGB)
- SCART Output : Vælges, når du vil bruge Scart Out.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART RGB Out.
• Hvis valget Yes/No i undermenuen for displayindstillinger (Display Setup sub Menu) ikke foretages inden
for 10 sekunder, vender skærmen tilbage til forrige
menu.
❻ HDMI
- Auto : Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk konverteres.
Denne indstilling anvendes, når enheden med HDMI er
tilsluttet skærmenheder (TV, projektor mv.)
- Field : Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i Auto
mode.
- Resolution Setting
- Frame : Vælg denne feature, hvis du ønsker at se små
bogstaver bedre i Auto mode.
❸ Screen Messages (skærmbeskeder)
Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke
for skærmdisplayet.
❹ TV System
- NTSC-disk: I tilfælde hvor der bruges NTSC-disk.
• Hvis dit tv-system kun har PAL-Videoindgang, skal du
vælge "PAL". Når du vælger "PAL", er skærmskanderingsudgangsformat PAL 69 Hz-udgang.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-indgang, skal du
vælge "NTSC Output".
• Hvis du indstiller NTSC TV-system, er HDMIudgangsrammeraten 60 Hz.
- Auto : Opløsing indstilles automatisk
- Manual : Opløsing indstilles manuelt
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Denne funktion kan anvendes til at finjustere udgangen fra DVD-HD870 til TV’et eller skærmen for bedste farvegengivelse.
Du kan anvende denne funktion til at indstille RGBområdet i HDMI-udgangens digitale data.
- RGB-Normal : HDMI med begrænset RGBdataudgangsområde.
- PAL-disk: I tilfælde hvor der bruges PAL-disk.
- RGB-Expand : HDMI med komplet RGBdataudgangsområde.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-videoindgang, skal du
vælge "NTSC Output".
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI med begrænset YCbCr(4:4:4)-dataudgangsområde.
• Hvis dit tv-system kun har PAL-indgang, skal du vælge
"PAL Output".
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI med begrænset YCbCr(4:2:2)-dataudgangsområde.
• Hvis du indstiller PAL TV-system, er HDMIudgangsrammeraten 50 Hz.
28
‹
Picture Quality
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
Still Mode
4:3 Pan&Scan
Screen Message √ 16:9 Wide
TV System
Video Output
: SCART-RGB
‹
HDMI
‹
Picture Quality
Enter
Setup
Menu
❶ TV Aspect (format)
NTSC
√ PAL
HDMI
23/02/2007
13:41
Page 29
Sort/hvid- og farveniveau med begrænset område vises
med et begrænset dataområde.
f.eks.) Når bitdybden er 8 bit
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Sort/hvid- og farveniveau med komplet område
vises med et komplet dataområde.
f.eks.) Når bitdybden er 8 bit
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
HDMI SETUP
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med
DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din
familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer på
en disk.
Indstilling af censurniveauet
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Language Setup
‹
Format
: RGB-Normal
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
Setup
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
❼ Picture Quality
- Black Level : Justerer skærmens lysstryrke. (On eller
Off). Det fungerer ikke i progressiv tilstand.
- Contrast : Level 1 ~ Level 5 (Niveau 1~5).
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5 (Niveau 1~5).
Setup
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
Menu
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
PICTURE QUALITY
Return
ƒ for at vælge Parental Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
- Brightness : Level 1 ~ Level 5 (Niveau 1~5).
Black Level
‹
DivX(R) Registration
Return
Menu
ƒ for at vælge Rating Level, og tryk
4. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
• Hvis progressiv scanning understøttes, skal
du følge TV’ets brugervejledning til indstilling
af progressiv scanning i TV’ets menusystem.
• Hvis videoudgang indstilles forkert, kan
skærmen blive blokeret.
• Den opløsning, der er tilgængelig for HDMIudgangen, afhænger af den tilsluttede enhed
(TV eller projektor).
Se brugervejledningen til TV’et eller projektoren for detaljer.
• Når opløsningen ændres under afspilning,
kan det tage nogle sekunder, inden der vises
et normalt billede.
• Hvis du indstiller HDMI-udgangsopløsningen
til 720p eller 1080i, giver HDMI-udgangen
bedre billedkvalitet.
Setup
Enter
Return
Menu
5. Indtast adgangskoden.
- Som standard er adgangskoden indstillet til 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
ƒ for at vælge det ønskede Rating
6. Tryk på knappen œƒ
Level, og tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
f.eks.) Opsætning i Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating
RatingLevel
Level
: Kids Safe
Change Passwor
√ Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
Return
Menu
29
Dansk
01285N_HD870_XEE DAN2
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 30
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Hvis du for eksempel vælger op til niveau 6, vil
niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
Ændr adgangskoden
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
ƒ for at vælge Setup, og tryk
2. Tryk på knapperne œƒ
derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
‹
Menu
ƒ for at vælge Parental Setup, og
3. Tryk på knapperne œƒ
tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
‹
Menu
ƒ for at vælge Change Password,
4. Tryk på knapperne œƒ
og tryk derefter på ‹ eller på knappen ENTER. Indtast dit
nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den igen.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
BEMÆRK
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du se
"Glemt adgangskode" i Fejlfindingsguiden.
30
Menu
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 31
OPSLAGSGUIDE
Opgradering af firmware
2. Tryk på knappen ¦‹ for at vælge Total, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Hvilke forbedringer der foretages afhænger af den
opgraderingssoftware du bruger, så vel som af
hvilken software din DVD-afspiller havde før
opgraderingen.
Hvordan laves en opgraderingsdisk
1. Du skal hente en ny fil fra “Download Center” på Samsung
Internetsite (www.samsung.com).
2. Skriv filen over på disken med din computer.
BEMÆRK
- Vælg ISO-format som filsystem for CD-ROM-disk
- Skrifttype skal være i overensstemmelse med
ISO 9660
- Optagelsen skal finaliseres og udføres i en
enkelt session
- Lav skrivehastighed
Fremgangsmåde for opgradering
1. Åbn diskskuffen. Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen. Skærmen Firmware-opgradering vises.
Dansk
Indledning
Samsung leverer af og til softwareopgraderinger for
at forbedre denne enheds ydeevne, da der jævnligt
oprettes nye codecs for MPEGfiler. Disse
opgraderinger kan findes på Samsungs Internetsite
(www.samsung.com).
Opgradering af firmware
begynder
- Midtvejs i proceduren åbnes skuffen automatisk. Vent
ca. 2 minutter efter at disken er taget ud.
- Hvis enheden blev vellykket opdateret, vil den slukke og
tænde, efter at skuffen er blevet lukket automatisk. Når
enheden tændes, vises denne skærm på displayet.
3. Tryk på de numeriske taster for at vælge det ønskede sprog.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
BEMÆRK
- Hvis “Select Menu Language” ikke vises, kontaktes “Samsung Service Center”.
- Tryk ikke på nogen knapper og tag ikke netforsyningen ud under opgraderingen.
- Opdateringsproceduren kan ændre sig, se websiten (www.samsung.com).
Firmware upgrade' vises i displayet.
31
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 32
Guide til fejllokalisering
Før du kontakter servicecenteret
Problem
Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par minutter, hvilket tømmer mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen og nulstiller den. Sæt batterierne i
og prøv igen.
Disken vil ikke spille
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
Der er ingen 5.1
kanals lyd
ikonet vises på
skærmen
Disk Menuen kommer ikke op
Playback mode er
forskellig fra valgene på
Setup menuen.
Skærmformatet kan
ikke ændres
• 5.1 kanals lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Tjek om de afspillede diske er mærket “Dolby 5.1ch”.
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
Se side
P3
P5
P14-15
P27
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature (f.eks. kameravinkler).
3. Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor rækkevidde.
• Tjek om disken har en menu.
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis disken ikke er
indkodet med tilsvarende funktioner.
P25~30
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
P27~29
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital udgang er
valgt i Audio Options menuen.
P27
Skærmen er blokeret
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
P16
Glemt kodeordet
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Brug det ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
P29
Andre problemer
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som
indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Billedet er støjfyldt
eller forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
P2
• Kontroller, at videoudgangen er HDMI-aktiveret.
• Kontroller forbindelsen mellem fjernsyn og HDMI-udgangen på DVD-afspilleren.
• Kontroller om TV-apparatet understøtter 480p/576p/720p/1080i DVD-afspiller.
P13~14
Unormalt HDMIskærmbillede
• Hvis det ”sner” på skærmen indebærer det at fjernsynsapparatet ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P13~14
Skærmbilledet ryster
ved brug af HDMIudsignal
• Kontroller, at dit tv-system er korrekt indstillet.
• Uregelmæssig skanderingshastighed i skærmbilledet kan forekomme når delbilledfrekvensen konverteres fra 50 Hz til 60 Hz for 720P/1080i DVI (Digital Visual
Interface) Output.
• Der henvises til brugermanual for tv'et.
P28~29
Ingen HDMI-udsignal
32
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 33
Specifikationer
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
9W
Vægt
Dimensioner
Rumtemperatur for optimalt brug
Fugtighedsgrad for optimalt brug
Disk
2.3 Kg
430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
DVD
Afspilningshastighed: 3.49 til 4.06 m/sek.
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Composite Video
Dansk
Generelt
Strømbehov
Strømforbrug
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
RR (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
SCART STIK
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Video
Udgange
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Component Video
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
S-Video
HDMI
SCART STIK
2 Kanal
Audio
Udgange
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
480p/576p. 720p. 1080i
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz til 22 kHz
*Frekvens respons
96 kHz Sampling : 4 Hz til 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total lydforvrængning
0.004 %
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Vægt og dimensioner er cirkamål.
33
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 34
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders
reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan
henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de
garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af
problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
www.samsung.com/dk
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tlf: 38 322 887
■GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og
såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede
indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop
det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung
kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er
lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende,
og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab
eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende
udstyr eller materiel.
EUROPÆISK GARANTI
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 35
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
Latin America
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
U.A.E
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
38 322 887
09 693 79 554
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
01285N_HD870_XEE DAN2
23/02/2007
13:41
Page 36
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 2
TURVAT OIMENPITEET
1. Asentaminen
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on
samanlainen kuin laitteen takaosassa olevassa
tunnistetarrassa. Aseta soitin vaaka-asentoon
sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle)
siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa
ilmankiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että
ilmastointiaukot eivät ole peitossa. Älä laita
muita laitteita tai raskaita esineitä soittimen
päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai muiden
kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on
tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan
käyttöön. DVD -soittimen asettaminen valmiustilaan ei katkaise virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin silloin
kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
Virtapistoketta k äytet ään virrankatkaisuun,
joten sen tulee olla aina k äytett ävissä.
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soittimen koteloa tai sen osia.
Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa
tiettyjä herkkiä komponentteja. Voit saada
sähköiskun tai joutua alttiiksi laser-säteilylle. Älä
katso levyalustan aukkoon tai muihin aukkoihin,
joista näkyy laitteen sisälle.
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (esim. vesipisarolta ja
roiskeilta ja huolehdi. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eik ä sen p äälle
saa asettaa nesteill ä t äytettyj ä astioita, kuten
maljakkoja.ettei laitteen päälle aseteta nesteitä
sisältäviä esineitä kuten maljakoita) ja
kuumuudelta (esim. takkatulelta) sekä laittelta,
jotka synnyttävät voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto
pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöita. Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön. Tuote
on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
Kondensoituminen; Jos olet säilyttänyt soitinta
tai levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella, odota noin kaksi tuntia kunnes laite
ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen
reunoista tai reiästä. Aseta levy laitteeseen aina
2
etiketti ylöspäin (yksipuoliset levyt). Käytä aina
puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos
se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan
päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan kohtaan levyalustalle. Älä
koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai muita
liuottimia. Pyyhi levy varovasti kosteala,
pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Ällä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä.
Siitä vou jäädä rengasmaisia naarmuja jotka
voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää
ympäristölle haitallisia kaemikaaleja. Älä häytä
paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• älä kaytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Tämän käyttöoppaan mukana tuleva tuoteyksikkö on
lisensoitu tiettyjen immateriaalioikeuksien mukaisesti
tiettyjen kolmansien osapuolten toimesta. Lisenssi
on rajoitettu loppukuluttajan yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön lisensoidun sisällön osalta. Mitään
oikeuksia kaupalliseen käyttöön ei ole myönnetty.
Lisenssi kattaa ainoastaan tuoteyksikön, eikä
lisenssi ulotu mihinkään lisensoimattomaan laitteeseen tai mihinkään ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC
13818-3 -prosessiin, jota käytetään tai myydään
tämän tuotteen mukana. Lisenssi kattaa ainoastaan
tämän tuoteyksikön audiotiedostojen koodaamisen
ja koodin purkamisen ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC
13818-3:n mukaisesti. Tämän lisenssin nojalla ei ole
myönnetty mitään oikeuksia tuoteominaisuuksille tai
toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai
ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA VAARALLISSEEN
ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
23/02/2007
13:42
Page 3
ENNEN KUIN
ALOITAT
Oheistarvikkeet
Kaukosäädin
Kaukosäätimen paristot
(koko AAA)
Kayttöopas
Video/Audiokaapeli
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA- paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Laita paristorasian kansi paikoilleen.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
- Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
- Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
- Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa säteilyä.
SISÄLLYSLUET
TELO
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Asetukset
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kaukosäätimen esittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Perus Toiminnot
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . . . . . 17
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Disc- tai Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uusintatoisto Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hidas toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . . . . 19
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen . . 21
Merkintätoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zoom-toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audioleikevalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MPEG4-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ikärajavalvonnan asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lisäksi
Laitteisto-ohjelmiston päivitys. . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
Suomi
01285N_HD870_XEE FIN1
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 4
ASETUKSET
Yleiset ominaisuudet
Erinomainen ääni
Dolby Laboratoriesin kehittämä Dolby
Digitalteknologia tuottaa kristallinkirkaan äänen.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan. Tuki
tavallisille ja laajakangaselokuville (16:9) käytvät.
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella hidastettuina.
Vanhempain valvontamahdollisuus
(DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien estää
lapsia katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten
väkivaltaa sisältäviä tai aikuisille suunnattuja filmejä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen val
intamahdollisuuksia
Voit valita eri kiellä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Progressiivinen kuvanmuodostus
Progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)
parantaa kuvaa, koska siinä piirretään kerralla kaksi
kertaa enemmän vaakajuovia kuin perinteisessä
lomitetussa kuvanmuodostuksessa (interlaced scan).
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Easy View -toiminnon avulla kuva voidaan säätää
television kuvaruudun koon (16:9 tai 4:3) mukaiseksi.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Toisto
Voit toistaa kappaleen tai elokuvan uudestaan helposti painamalla REPEAT-nappulaa.
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista.
Pikatoisto (DVD)
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen) (DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä elokuvassa 10
sekuntia eteenpäin.
MPEG4
Tämän laite voi toistaa AVI-tiedostojen MPEG4-jaksoja.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI vähentää kuvan kohinaa sallimalla suoran
digitaalisen video/audio-signaalipolun tallentimesta
televisioosi.
4
HUOM!
- Seuraavia levyjan ei voida toistaa tässä
soitimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (lukuun ottamatta CD-kerrosta)
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
- Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Tässä laitteessa ei ehkä voida toistaa tiettyjä
CD-R, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn typin
tai tallennusmenetelmän vuoksi.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja. Siksi sinun
kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan televisioosi, eikä videolaitteeseesi. Yhdistäminen
videonauhuriin aiheuttaa häiriöitä kuvaan kopiosuojattuja DVD-levyjä käytettäessä.
Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisen tekijänoikeussuojauksen.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision kanssa ole sovittu muista järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen on
kielletty.
PROGRESSIVE SCAN -ulostulot
(525p)
"KULUTTAJIEN ON HUOMIOITAVA ETTÄ KAIKKI
KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN OMAAVAT
TELEVISIOVASTAANOTTIMET EIVÄT OLE
TÄYSIN YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN
KANSSA JA SAATTAVAT AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ
NÄYTÖSSÄ. MALLEIHIN 525 LIITTYVISSÄ KEHITTYNEEN SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN
”STANDARD DEFINITION” -KYTKENTÄÄ
ULOSTULOSSA. OTTAKAA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME MIKÄLI TEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ
DVD-SOITTIMIEMME 525p YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV MALLIEN KANSSA.”
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 5
Levytypit ja ominaisuudet
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavanlaisia levyja (levyjen logot selviävät myös luettelosta) :
Taltiontityypit
DVD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Levyn koko
Maksimi soittoakika
12 Cm
Yksipuolinen 240 min.
Kaksipuolinen 480 min.
8 Cm
Yksipuolinen 80 min.
Kaksipuolinen160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
Ominaisuudet
- DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
- Erilaiset kuvaruutu- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita kuvaruudulta.
- LP-levy äänitetään analogisena signaalina tuottaen jonkin verran säröä.
CD-levy äänittyy digitaalisena signaalina. Tuloksena on parempi
äänenlaadun heikkenemistä ajan
myötä.
Levyjen merkinnät
Alueellinen numerointi
~
PAL
Aluenumerointi
Stereolevy
Sekä DVD-laite että -levyt on koodattu alueen
mukaan. Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan, levyn soitto
ei onnistu.
Digitaalinen audiolevy
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy
takapanelista.
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Dolby Digital -levy
STEREO
DIGITAL
SOUND
DTS-levy
MP3-levy
Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi levyä tai
useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja DVD-soitin
voi vaurioitua.
DivX-sertifiointi
DivX, DivX-sertifiointi ja
nihin liittyvät logot ovat DivXNetworks,
Inc:in tavaramerkkejä. Niitä käytetään
lisenssin nojalla.
5
Suomi
Levytypit (logot)
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 6
Esittely
Etupaneelin esittely
9
1
1.
2
STANDBY/ON (
3
)
4
6.
2.
7.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levykelkan.
5.
DISPLAY
Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
VIDEO SEL.
STOP (
)
8.
SKIP (
) / SEARCH
Voit ohittaa kohtauksen tai siirtyä musiikkikappaleen verran eteenpäin.
9.
SKIP (
) / SEARCH
Voit ohittaa kohtauksen tai siirtyä musiikkikappaleen verran taaksepäin.
DISC TRAY
Aseta levy tähän.
4.
10. PLAY/PAUSE (
)
Paina tätä painiketta aloittaaksesi levyn soiton tai
keskeyttääksesi sen.
Näytön ilmaisimet
Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
nodSC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEn : Levykelkka on auki.
LOAd : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
6
8
Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
STANDBY-merkkivalo
Kun laite kytketään pistorasiaan, merkkivalo syttyy.
7
Paina vaihtaaksesi videolähdön tilaa.
STANDBY/ON-painiketta, sininen valo syttyy ja soitin
käynnistyy.
6
5
10
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 7
Takapaneelin esittely
2
Suomi
3
1
1.
2.
3.
4.
2
SCART AV LIITÄNTÄ
- Yhdistä televisioon scart-sisäänmenoliitännällä.
DIGITAALISEN ÄÄNEN
ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään
yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimmeen.
- Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby
Digital -dekooderi tai DTS -dekooderi.
KOMPONENTTIVIDEON
ULOSTULOLIITÄNNÄT (COMPONENT VIDEO OUT JAKCKS)
- Käytä näitä liitäntöjä jos sinulla on komponent-tivideoliitännöillä varustettu TV. Nämä liitännät tarjoavat PR-,
PB- ja Y-videon.
- Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu P-SCAN-videolähtö, S-Video-vaihtoehto ei ole käytössä.
- Kun valitset valikossa Setup Menu (Asetusvalikko)
Video Output (Videolähtö) -asetuksen
I-SCAN, lomitettu kuvanmuodostus toimii.
4
5
6
7
5.
VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Videosisäänmenoliitäntään.
- Asetusvalikossa videolostuloksi on valittava S-Video.
6.
S-VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä S-Video-kaapelia yhdistäessäsi tämän liitännän
televisiosi S-videoliitäntään parempilaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
- Asetusvalikossa videolostuloksi on valittava S-Video.
HDMI-ULOSTULOLIITÄNTÄ (DVI OUT
JACK)
- Käytä HDMI-johtoa kytkeäksesi tämän liitännän television HDMI-liitäntään.
- Jos HDMI-johto on liitetty HDMI-ulostulo-ominaisuudella varustettuun televisioon, HDMI-tila toimii
automaattisesti.
- Jos haluat käyttää video-, S-Video- tai komponenttilähtöä, irrota HDMI-johto.
7.
AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
- Yhdistä televisiosi audio/video- tai Audio-sisäänmenoliitäntään
Tärkeä huomautus
- Katso TV:n käyttöoppaasta tukeeko TV-vastaanottimesi kehittynyttä skannaustoimintoa. Jos kehittynyttä
skannaustoimintoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kyseisen toiminon asettamisesta TV:n
valikkoihin.
- Tämän laitteen HDMI-ulostulo voidaan kytkeä TV:n DVI-liitäntään tai toiseen muunnosadapteria käyttävään laitteeseen. Siinä tapauksessa on välttämätöntä käyttää TV:tä tai näyttoä, jonka DVI-ulostulo on
HDCP-yhteensopiva.
- Kuva ei välttämättä tule näkyviin, jos laite on kytketty TV:hen tai näyttöön, joka ei ole yhteensopiva yllämainitun formaatin kanssa.
- Tutustu tähän laitteeseen kytketyn TV:n tai näytön kysymyksissä.
- Sivulla 27 ~ 29 on lisätietoja Setup-asetusvalikon käyttämisestä.
7
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 8
Kaukosäätimen esittely
5.
INSTANT REPLAY -painike
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan viimeiset
14
15
1
10 sekuntia.
6.
SKIP painikkeet (
/
)
Käyta SKIP-painikkeet hypätäksesi otsikon, kappaleen
tai raidan yli.
2
7.
Lopetuspainike (
8.
MENU -painike
)
Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
16
3
9.
›‚¥Š painike
ENTER/›
Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
4
5
6
7
8
17
18
19
10. EZ VIEW -painike
Easy View -toiminnon avulla voit muuttaa Letter
Boxmuodon tavallisessa televisiossa näkyvään muotoon.
11. DISC MENU -painike
Tuo näkyviin levyvalikon.
12. Tekstityspainike
9
13. Toimintopainike
Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
10
20
21
11
12
13
22
23
14. Zoomauspainike
Suurentaa DVD-kuvaa.
15. OPEN/CLOSE (
)-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
16. STEP-painike
Toisto etenee kehys kerrallaan.
17. INSTANT SKIP -painike
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia eteenpäin.
18. Toisto/tauko -painike (
)
Aloittaa/keskeyttää levyn toiston.
19. Valikkopainike
Tuo esille levyvalikot.
20. INFO-painike
1.
Näyttää nykyisen levytilan.
DVD käynnistyspainike
21. CANCEL-painike
Käynnistää tai sammuttaa virran.
2.
Numeropainikket
3.
VIDEO SEL.-painike
Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset
kuvaruudulta.
22. HDMI SEL. -painike
Vaihda videolähdön tilaa.
4.
SEARCH painikkeet (
/
)
Mahdollistaa etsinnän (search) levyltä eteen- ja taaksepäin..
8
HDMI resoluution asutekset.
23. Näyttopainike
Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 9
YHTEYDET
Seuraavassa on esimerkkejä tavallisista DVD-soittimen ja television tai muiden laitteiden kytkennöistä.
Ennen DVD-soittimen kytkemistä
- Katkaise aina virta DVD-soittimesta, televisiosta ja muista laitteista, ennen kuin kytket tai irrotat johtoja.
- Katso lisätiedot kytkettävien lisälaitteiden (kuten television) käyttöoppaista.
Kytkeminen televisioon (SCART)
- Kytke SCART-johto DVD-soittimen takana olevaan SCART (EXT) -lähtöliittimeen ja television SCART (IN)
-tuloliittimeen.
- Jos televisiossasi ei ole SCART-liitintä, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoisista kytkentätavoista:
Kytkeminen televisioon (Video CVBS)
1
Kytke video- ja audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin
VIDEO OUT (keltainen)- ja AUDIO OUT (punainen ja
valkoinen) -lähtöliittimiin ja television VIDEO IN (keltainen)ja AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
KELTAINEN
VALKOINEN
PUNAINEN
Audiojohto
tai
PUNAINEN
VALKOINEN
Videojohto
KELTAINEN
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen videosignaali näkyy television
kuvaruudussa.
HUOM!
- Jos audiojohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 14–15.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on. Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos televisiossa on yksi audiotuloliitin, kytke se DVD-soittimen vasempaan (L, valkoinen) AUDIO OUT lähtöliittimeen.
- Jos painat VIDEO SEL. -painiketta, kun DVD-soitin on pysäytystilassa tai soittimessa ei ole levyä, videolähtötila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: ( COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART
RGB)
- Älä yhdistä Scart-liitintä ja komponenttivideolähtöä (Y, Pb, Pr) samanaikaisesti, koska ne voivat häiritä
toisiaan ja heikentää kummankin kuvanlaatua.
- Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, S-Video -lähtöa ei voi käyttää.
9
Suomi
Yhteyden valinta
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 10
Kytkeminen televisioon (S-Video)
- Kytke DVD-soitin televisioon S-Video-johdolla.
- Kuvanlaatu paranee. S-Video-lähtö erottaa kuvasignaalit musta-valkoisiksi signaaleiksi (Y) ja värisignaaleiksi (C), jolloin kuvat ovat selkeämpiä kuin tavallisessa videotulotilassa.
(Äänisignaalit siirtyvät audiolähdön kautta.)
1
Kytke S-Video-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen
takana olevaan S-VIDEO OUT -lähtöliittimeen ja television
S-VIDEO IN -tuloliittimeen.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen S-Video-signaali näkyy television
kuvaruudussa.
PUNAINEN
VALKOINEN
Audiojohto
PUNAINEN
S-Video-johto
(ei toimiteta mukana)
VALKOINEN
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi S-Video.
(Katso sivut 27–29.)
Voi muuttaa Video Output (Videolähtö) -asetusta VIDEO
SEL. -painikkeella. (Katso sivu 9.)
HUOM!
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 14–15.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on.
Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Älä yhdistä S-Video-lähtöä ja komponenttivideolähtöä (Y, Pb, Pr) samanaikaisesti, koska ne voivat häiritä
toisiaan ja heikentää kummankin kuvanlaatua.
- Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, S-Video -lähtöa ei voi käyttää.
10
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 11
Kytkeminen televisioon (lomitettu kuvanmuodostus)
- Kytke DVD-soitin televisioon komponenttivideojohdoilla.
Suomi
- Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti. Komponenttivideolähtö erottaa kuvasignaalin mustavalkoisiksi(Y), sinisiksi(PB) ja punaisiksi(PR) signaaleiksi, jolloin kuva on selkeä ja tarkka.
(Äänisignaalit siirtyvät audiolähdön kautta.)
1
Kytke komponenttivideojohdot (ei toimiteta mukana) DVDsoittimen takana oleviin COMPONENT OUT -lähtöliittimiin
ja television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
2
PUNAINEN
SININEN
VIHREÄ
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television kuvaruudussa.
VALKOINEN
Audiojohto
PUNAINEN
VALKOINEN
PUNAINEN
SININEN
VIHREÄ
Komponenttijohto
(ei toimiteta mukana)
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi I-SCAN.
(Katso sivut 27–29.)
Voi muuttaa Video Output (Videolähtö) -asetusta VIDEO
SEL. -painikkeella. (Katso sivu 9.)
HUOM!
- Jos videolähdöksi on valittu vahingossa S-Video komponenttijohtojen ollessa kytkettyinä, kuvaruutu muuttuu punaiseksi.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 14–15.)
- Television komponenttiliittimessä voi olla valmistajasta riippuen merkintä ”R-Y, B-Y, Y” tai ”Cr, Cb, Y”
merkinnän “PR, PB, Y” sijaan. Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi
on. Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, S-Video -lähtöa ei voi käyttää.
11
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 12
Kytkeminen televisioon (progressiivinen kuvanmuodostus)
1
Kytke komponenttivideojohdot (ei toimiteta mukana) DVDsoittimen takana oleviin COMPONENT OUT -lähtöliittimiin
ja television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
2
PUNAINEN
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television kuvaruudussa.
PUNAINEN
SININEN
VIHREÄ
VALKOINEN
Audiojohto
PUNAINEN
VALKOINEN
PUNAINEN
SININEN
VIHREÄ
Komponenttijohto
(ei toimiteta mukana)
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video
Output (Videolähtö) -asetukseksi P-SCAN.
(Katso sivut 27–29.)
Voi muuttaa Video Output (Videolähtö) -asetusta VIDEO
SEL. -painikkeella. (Katso sivu 9.)
Tarkista progressiivisen videolähdön käytettävyys seuraavasti:
- Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
- Kytkentätapa voi erota yllä olevasta kuvasta sen mukaan, millainen televisiosi on.
HUOM!
- Mikä on progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)?
Progressiivisessa kuvanmuodostuksessa kuvaan piirtyy kerralla kaksi kertaa enemmän vaakajuovia kuin
lomitetussa kuvanmuodostuksessa.
Progressiivinen kuvanmuodostus tekee kuvasta laadukkaamman ja selkeämmän.
- Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, S-Video -lähtöa ei voi käyttää.
12
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 13
Kytkeminen televisioon DVI-liittimellä
1
Suomi
Kytke HDMI-DVI-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen
takana olevaan HDMI OUT -lähtöliittimeen ja television DVI
IN -tuloliittimeen.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
VALKOINEN
Audiojohto
PUNAINEN
VALKOINEN
HDMI-DVI-johto
(ei toimiteta mukana)
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen DVI-signaali näkyy television
kuvaruudussa.
Kytkeminen televisioon HDMI-liittimellä
1
Kytke HDMI-HDMI-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen takana olevaan HDMI OUT -lähtöliittimeen ja television HDMI IN -tuloliittimeen.
2
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-soittimen HDMI-signaali näkyy television
kuvaruudussa.
HDMI-johto
(ei toimiteta mukana)
HDMI VIDEO SpecificatiHDMI-videokuvan tekniset tiedot
Kun painat HDMI SEL. -painiketta, resoluutioksi vaihtuu järjestyksessä 480p/576p, 720p ja 1080i.
Ensimmäinen HDMI SEL. -painikkeen painallus näyttää senhetkisen resoluution.
Toisella painalluksella voit muuttaa HDMI-lähdön resoluutiota.
- Jotkin HDMI-lähdön resoluutiot eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on.
- Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos televisioon on kytketty HDMI- tai HDMI-DVI-johto, DVD-soittimen lähdöksi muuttuu 10 sekunnin
kuluessa HDMI tai DVI.
- Jos valitset HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, HDMI-lähdön kuvanlaatu on parempi.
- Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, S-Video -lähtöa ei voi käyttää.
13
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI-liitäntä mahdollistaa video- ja audiodatan
siirtämisen vain yhtä liitintä käyttämällä. HDMI:n avulla DVD-soitin siirtää digitaalista video- ja audiosignaalia ja näyttää kirkkaan kuvan televisiossa, jossa
on HDMI-liitäntä.
• HDMI-liitännän kuvaus
HDMI-liitin-pakkaamatonta videodataa ja digitaalista
audiodataa (LPCM- tai bittivirtadataa).
- Vaikka soitin käyttää HDMI-kaapelia, soitin lähettää TV:hen vain puhdasta digitaalista signaalia.
- Jos TV ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital
content protection), näytölle ilmestyy lumisadetta.
Page 14
• Miksi Samsung käyttää HDMI:tä?
Analoginen TV tarvitsee analogisen video/audiosignaalin. DVD-levyä toistettaessa televisioon lähetettävä data on digitaalista. Tämän vuoksi tarvitaan joko
digitaalisen datan analogiseksi muuntava sovitin
(DVD soittimessa) tai analogisen datan digitaaliseksi
muuttava sovitin (TV;ssä). Muunnoksen aikana kuvan
laatu saattaa heikentyä hälinästä ja signaalin menetyksestä jotuen. DVI-teknologian etuna on, ettei se
tarvitse D/A-muunosta ja että soittimesta TV:hen tuleva signaali on puhtaasti digitaalinen.
• Mikä on HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on
sujaa DVI-ulostulon kautta tulevaa DVD-sisältöä kopioninnilta. Se tarjoaa turvalisen digitaalilinkin videolähteen (esim. PC tai DVD) ja näyttölaitteen (esim. TV
tai projektori) välille. Sisältö on salattu lähdelaittessa,
mikä estää luvattoman kopioinin.
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (kaksikanavaiseen vahvistimeen)
1
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja vahvistimen AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-lähtöliittimeen ja television VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-tuloliittimeen sivujen 9–14 ohjeiden mukaisesti.
3
VALKOINEN
PUNAINEN
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Audiojohto
PUNAINEN
Kaksikanavainen stereovahvistin
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo,
jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 27.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
14
VALKOINEN
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 15
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-vahvistimeen)
1
Suomi
Jos käytät optista johtoa (ei toimiteta mukana), kytke se
DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) -tuloliittimeen.
Jos käytät koaksiaalijohtoa (ei toimiteta mukana), kytke se
DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO
IN (COAXIAL) -tuloliittimeen.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-lähtöliittimeen ja television VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT-tuloliittimeen sivujen 9–14 ohjeiden mukaisesti.
tai
Koaksiaalijohto
(ei toimiteta mukana)
Optinen johto
(ei toimiteta mukana)
3
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Dolby Digital- tai
DTS-vahvistin
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo,
jotta kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Kun kytket DVD-soittimen DTS-vahvistimeen ja toistat DTS-levyä, ota DTS käyttöön Audio Setup
(Ääniasetukset) -valikossa. Jos asetukseksi on valittu Off (Poissa käytöstä), ääntä ei kuulu tai
kaiuttimista kuuluu kovaa kohinaa.
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 27.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
- Poista pölysuojus ennen kuin käytät optista johtoa (ei toimiteta mukana), ja aseta pölysuojus takaisin
paikalleen, kun johto ei ole käytössä.
15
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 16
PERUS T OIMINNOT
4. Toiston pysäytys
Paina STOP ( ) painiketta toiston aikana.
Levyn soittaminen
Ennen toistoa
- Kytke televisioon virta ja valitse television
kaukosäätimellä oikea videotulo.
- Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke
siihen virta ja viritä se oikealle äänen
tulokanavalle. Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Kun olet liittänyt laitteen pistorasiaan ensimmäisen kerran ja
painat DVD POWER - painiketta näytöllä näkyy seuraava
viesti: If you want to select the language, press a NUMBER
button. (Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä tulee näkyviin ainoastaan ensimmäisellä kerralla, kun liität laitteen pistorasiaan.) Jos kieltä ei valita käynnistysnäytössä, asetukset voivat muuttua aina, kun kytket tai
katkaiset virran. Muista siksi valita haluamasi kieli.
Kun olet valinnut valikkokielen, voit muuttaa sitä painamalla
laitteen etupaneelin
painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun
laitteessa ei ole levyä. Tällöin kuvaruutuun tulee SELECT
MENU LANGUAGE-ikkuna, josta voit valita haluamasi kielen.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
5. Levyn poistaminen
Paina OPEN/CLOSE (
) -painiketta.
6. Toiston keskeyttäminen
Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta tai STEP- painiketta
toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta
uudelleen.
7. Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta painiketta painettaessa on käytössä, uusi
kehys ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa.
- Voit suorittaa STEP-toiminnon vain toistaessasi
forward-asennossa.
8. Hidastettu toisto
Valitse toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla SEARCH ( / ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
HUOM!
Toisto
1. Paina OPEN/CLOSE ( )-painiketta. STANDBY-merkkivalo sammuu ja levykelkka aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan levyn te stipuoliylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE (
(
) -painiketta tai OPEN/CLOSE
) -painiketta sulkeaksesi levykelkan.
- Kun lopetat levyn toiston, laite muistaa mihin
pysähdyit. Kun painat PLAY/PAUSE (
uudelleen, se etsii kohdan, johon jäit
16
) -painiketta
- Jos laite jätetään STOP-tooiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän
mitään toimenpidettä. Paina PLAY/PAUSE ( )painiketta palauttaaksesi normaalitian.
- Soitin sammuu automaattisesti ottuaan puoli
tuntia pysähtyneenä. (Automaattinen sammuttaminen. (Automatic Power-Off Function)
-Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
- Tämä (
) merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 17
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Display-toiminnon käyttö
DVD/MPEG4-levyn toistaminen
Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa
kappaleen tai uran läpi tai käyttää sivuutustoimintoa
hypätäksesi seuraavaan.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
2. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ›‚ painiketta.
tai
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta uudelleen.
HUOM!
- Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta
toistonopeudesta.
- Hakutilassa ei kuulu ääntä (paitsi CD-haun
aikana).
Raitojen ohittaminen
Paina SKIP (
tai
- Mikäli painat SKIP (
HUOM!
Title
Chapter
)-painiketta DVD-levyn toiston
Time
) -painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpininalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
- Mikäli painat SKIP (
Audio
) -painiketta soittaessasi CD-
levyä, toisto siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli painat SKIP
(
) -painiketta, toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisä-
painalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä
sijaitsevista useista esityksistä.
esimerkiksi useita elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin,
jolloin voit löytää tietyn kohdan helposti
) -painiketta toiston aikana.
aikana, siirryt sueraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
SKIP (
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä ¥Š - painikkeita ja
painamalla lopuksi ENTER.
- Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa
esityksen tai kohtauksen toiston tietyn kellonajan
kohdalta.
Subtitle
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi
ajan kohdalta. Syötä aloitusaika.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
Tämä viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen. Se voi
olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
17
Suomi
Käännä toiston aikana kaukosäätimen paina SEARCH (
) -painiketta yli 1 sekunnin ajan.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO -painiketta.
- Voit valita tiedot toimintovalikosta painamalla MENUpainiketta.
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Disc- tai Title-valikon (levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
2. Valitse Disc Menu painamalla ›‚ -painiketta ja paina
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Press ENTER key
for Disc Menu
Return
Toimintovalikon käyttäminen
Toimintovalikon käyttäminen (DVD)
1. Paina MENU-painiketta toiston aikana.
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
Enter
Page 18
2. Valitse Function painamalla ›‚ -painiketta ja paina sitten
Š - tai ENTER-painiketta.
- Info (katso sivut 17)
- Zoom (lisätietoja on sivulla 22)
- Bookmark (katso sivut 21 ~ 22)
- Repeat (katso sivut 18 ~ 19)
- EZ View (katso sivut 19 ~ 20)
- Angle (katso sivut 21)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
HUOM!
- Disc-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Voit myôs käyttää levyn valikkoa kaukoohjaimen DISC MENU-painikkeen avulla.
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2. Valitse Title Menu painamalla ›‚ -painiketta ja paina
sitten Š - tai ENTER-painiketta.
Enter
Return
Menu
3. Valitse yksi viidestä toiminnosta painamalla ›‚ -painiketta.
Vahvista sitten valinta painamalla Š -tai ENTER-painiketta.
Voit myös valita nämä toiminnot suoraan käyttämällä
niitä vastaavia kaukosäätimen painikkeita.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Uusintatoisto (Repeat Play)
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale,
nimike, valittu osuus (A-B) tai koko levy.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi
seuraavasti:
Press ENTER key
for Title Menu
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto
ilmestyy näyttöön.
Enter
Return
Menu
HUOM!
- Title-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
2. Valitse Chapter, Title tai A-B painamalla ¥Š -painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
- DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin.
- Kappaleen ( ): aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
- Title ( ): aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston alusta.
- A-B: toistaa levyltä osan.
T
DVD
Off
18
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
01285N_HD870_XEE FIN1
23/02/2007
13:42
Page 19
A–B-toistotoiminnon käyttäminen
3. Paina REPEAT-painiketta uusdestaan, kun haluat palata
normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen ¥Š -painiketta,
vilitse Off ja paina ENTER-painiketta.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
KEHITTYNEET
T OIMINNOT
Kuvasuhteen säätäminen
(EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Paina EZ VIEW-painiketta.
- Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
- Kuvaruudun zoomaustoiminto voi toimia eri tavoilla sen
mukaan, mikä kuvaruutuasetus on valittu Display Setup valikossa.
- Jotta EZ VIEW -painike toimisi oikein, määritä oikea kuva
suhde Display Setup -valikossa. (Lisätietoja on sivulla 27 ~ 29).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
HUOM!
- Voit asetta A-B REPEAT -toiminnon avulla Bpisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
- Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti
ei onnistu.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on
16:9
16:9-kuvasuhteen levyt
Hidas toisto
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua tai tanssi- tai
musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi
seuraavasti
1. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta toiston aikana.
2. Valitse toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla SEARCH ( / ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
- Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessa kuvasuhde on 16:9.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei ole mustia palkkeja. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa. Levyn tyypin
mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytostä.
- Zoom Fit (zooma keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
4:3-kuvasuhteen levyt
- Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on
venytetty sivusuunnassa.
- Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
- Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit. Tällöin
kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
19
Suomi
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. Valitse A-B painamalla ¥Š -painiketta.
3. Valitse ENTER -painiketta painamalla kohta, josta
haluat uudelleentoiston alkavan (A). B korostuu
automaattisesti.
4. Valitse ENTER -painiketta painamalla kohta, johon
haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
- Palaa normaalitoistoon painamalla CANCELpainiketta.
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 20
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on
4:3
16:9-kuvasuhteen levyt
- 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
HUOM!
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä ääniraitakieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
- 4:3 Pan Scan
Kuvaruudun vasen ja oikea reuna leikkautuvat pois, ja
kuvaruudussa näkyy 16:9-kuvan keskiosa.
- Jos haluat käyttää aina samaa ääniraitakieltä
DVD-levyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Ääniraitakielen käyttäminen” sivulta 26.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Tekstityskielen valinta
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti
SUBTITLE-painikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttï
(DVD/MPEG4)
4:3-kuvasuhteen levyt
- Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
1. Paina SUBTITLE-painiketta. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
Off
SUBTITLE
HUOM!
MPEG4
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
Audio-kielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta.
Studio-painikkeen käyttö
(DVD/MPEG4)
1. Paina AUDIO-painiketta. Audio-ääniasetus muuttuu, kun
painiketta painetaan toistuvasti.
Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Valitse haluamasi MPEG4tekstityskieli paina toistuvasti kaukosäätimen
Audio (ääni)-painiketta ja
paina sitten ENTERpainiketta.
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
2. Voit poistaa AUDIO-kuvakkeen näkyvistä painamalla
CANCEL- tai RETURN-näppäintä.
20
AUDIO
External subtitle (ulkoinen
tekstitys) -vaihtoehto
ilmestyy DivX-levystä riippuen.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Enter
Valitse haluamasi MPEG4tekstityskieli paina toistuvasti kaukosäätimen
Subtitle (tekstitys)painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. Voit poistaa SUBTITLE-kuvakkeen näkyvistä painamalla
CANCEL- tai RETURN-näppäintä.
HUOM!
- DVD-levystä riippuen voit muuttaa haluamaasi
tekstityskieltä kohdassa Disc Menu
(Levyvalikko). Paina DISC MENU -painiketta.
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä levylle on koodattu, ja se ei välttämättä
toimi kaikilla DVD-levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
- Jos haluat käyttää aina samaa tekstityskieltä
DVD-levyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Tekstityskielen käyttäminen” sivulta 26.
23/02/2007
13:44
Page 21
Kamerakulman muuttaminen
Merkintätoiminnon käyttö
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kohtauksen useista
kuvakulmista, voit valita Angle-toiminnon.
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD. Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan
nopeasti löytää myöhemmin.
ANGLE-toiminnon käyttö (DVD)
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman
ANGLE-merkki tulee näkyviin.
Bookmark-toiminnon (DVD)
1. Paina kaukosäätimessa olevaa MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Function painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten
‹ - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Angle painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten ‹tai ENTER-painiketta.
1. Paina kaukosäätimessa olevaa MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Function painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten
‹ - tai ENTER-painiketta.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Info
Enter
Zoom
Bookmark
Return
Menu
3. Valitse Bookmark painamalla œƒ -painiketta ja paina
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
- - -
4. Voit valita kuvakulman painamalla ¦/‹-painikkeita tai
käyttämällä kaukosäätimen numeropainikkeita.
4/6
4. Paina ENTER-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka
haluat merkata. Voit merkitä samaan aikaan enintään kolme
kohtausta.
1 - -
HUOM!
- Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä
ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
Instant Replay- tai Skiptoiminnon käyttäminen
Pikatoistotoiminnon käyttäminen
(DVD)
Voit katsella ohi menneen kohtauksen käyttämällä tätä
toimintoa.
Paina INSTANT REPLAY-painiketta. Senhetkinen kohtaus siirtyy taaksepäin noin 10 sekuntia ja toistuu uudelleen.
CANCEL
HUOM!
- Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”
Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen” sivulla 21.
‹ -painiketta.
4. Valitse merkitty kohtaus painamalla ¦‹
1 2 3
5. Paina PLAY/PAUSE (
merkittyyn kohtaan.
CANCEL
) -painiketta hypätäksesi
Instant Skip -toiminnon käyttäminen
(DVD)
Kirjanmerkin poisto
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
1~3. Ensimmäiset vaiheet 1–3 ovat samat kuin kappaleessa ”
Paina INSTANT SKIP-painiketta.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia eteenpäin.
Kirjanmerkkitoiminnon käyttäminen” sivulla 21.
‹ 4. Valitse poistettavan kirjanmerkin numero painamalla ¦‹
painiketta.
HUOM!
Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
21
Suomi
01285N_HD870_XEE FIN2
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 22
5. Paina CANCEL-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
1 2 3
CANCEL
-
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
-
: Nykyinen toistoaika.
-
Zoom-toimintojen käyttö
Zoom-toimintojen käyttö (DVD)
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta toiston
aikana tai taukotilassa.
2. Valitse Function painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten
‹ - tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Zoom painamalla œƒ -painiketta ja paina sitten ‹ tai ENTER-painiketta.
4. Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla œƒ ‹ - painiketta. Paina ENTER-painiketta.
painiketta tai ¦‹
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/4X/2X/normal
zoomataksesi DVD-levyn toiston aikana.
: Nykyinen toistotila. Käytettävissä on neljä tilaa: Voit
valita ne painamalla REPEAT (toisto) -painiketta.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Toistaa nykyisen raidan.
- Folder: Toistaa nykyisen kansion.
- Random: Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä
-
: MP3-tiedoston kuvake.
-
: WMA-tiedoston kuvake.
-
: JPEG-tiedoston kuvake.
-
: AVI-tiedoston kuvake.
-
: CD Audio-tiedoston kuvake.
-
: Kansion kuvake.
-
: Nykyisen kansion kuvake.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
HUOM!
Kuvanlaatua ei voi asettaa toistettaessa MP3-,
WMA- tai JPEG-tiedostoja.
Angle
Enter
Return
Menu
Kansion valinta
Kansion voi valita Stop (pysäytys) -tilassa ja Play
(toisto) -tilassa
- Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..” käyttämällä œƒ -painikkeita ja
siirtyä päätason kansioon painamalla ENTER.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio-leikevalikko
- Saman tason kansion valitseminen
Voit valita haluamasi kansion painamalla œƒ-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
CD Audio tai Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita
sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai MPEG4-tiedostoja,
voidaan järjestää alla näkyvän kaltaisiksi kansioiksi. Tämä
järjestäminen vastaa tietokoneen tiedostojen järjestämistä
kansioiksi.
- Alikansion valitseminen
Voit valita haluamasi kansion painamalla œƒ -painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
R oot
W MA
Avaa levytarjotin. Aseta
levy tarjottimelle. Sulje
tarjotin. Levyluukku
sulkeutuu, ja kuvaruutuun
tulee tämä näyttö.
JPEG
Stop
Off
Parent Folder
MP 3
T
00:00:00
WMA
MU S IC
MP3
1s t
MPEG4
Sub-Folders
2nd
Enter
Return
Menu
S ON G FILE 1
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
22
Current Folder
JPEG
Peer Folders
23/02/2007
13:44
Page 23
MP3/WMA/CD Audio-toisto
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
- Jos levyllä on sekä MP3- että WMA-tiedostoja, vain
yksi tiedostotyyppi toistuu, ei molemmat.
2. Valitse musiikkitiedosto painamalla œƒ -painiketta tai
¦‹
‹ -painiketta. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston
painamalla ENTER-painiketta.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
- Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 64 Kb/s.
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun
saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kb/s ja enintään 192
kb/s. Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa
64 kb/s tai ylittää 192 Kb/s, eivät soi kunnolla. Tuettu näytteenottotaajuus WMA-tiedostoissa on >30 kHz.
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta.
Valittavissa on neljä tilaa: Off, Track, Folder ja Random.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder: Toistaa nykyisessä kansiossa olevat saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Random: Levyn saman laajennuksen omaavat tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CANCEL-painiketta.
CD-R MP3- tai WMA-tiesdosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-R-levylle, ota
seuraavat seikat huomioon.
- MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-muotoiset MP3- tai WMA-tiedostot ovat
yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä Applen Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
- Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan
merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3 tai Nimi.wma.
Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien
erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
- Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä
tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The
SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia
tiedostoja ei voi kopioida.
- Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät takaa, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille
käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -menetelmiä,
tiedostoja ei voida toistaa parhaalla mahdollisella tavalla
DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa
heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
- Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
500 tiedostoa ja 500 kansiota.
MPEG4-toisto
MPEG4-toistotoiminto
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVI-tiedostot
sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain AVI-tiedostoja,
joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
‹
2. Valitse AVI-tiedosto (DivX tai XviD) käyttämällä œƒ, ¦‹
painikkeita ja paina ENTER-painiketta.
Stop
Off
/MPEG4
T
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
- Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka
on vähintään 128 Kb/s.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun
saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kb/s ja enintään 160 Kb/s.
Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kb/s tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua. Vastaavasti
tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kb/s, eivät
soi kunnolla.
00:00:00
Return
Menu
Toistaminen uudellen
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-painiketta. Tiloja on
neljä: Off (ei käytössä), Folder (kansio) ja Title (esitys).
- Folder : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat saman
laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Title : meneillään olevan ohjelman toisto aloitetaan alusta.
23
Suomi
01285N_HD870_XEE FIN2
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 24
MPEG4-toimintojen kuvaus
Toiminto
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Kuvaus
Katso sivu
Voit pikakelata eteen- tai
Ohitus
taaksepäin 5 minuuttia
(
tai
) painamalla toiston aikana
tai
-painiketta.
Paina toiston aikana
SEARCH (
tai
)Haku
hakupainiketta. Voit lisätä
(
tai
) hakunopeutta painamalla
uudelleen. Sallii haun AVItiedostossa suuremmalla
nopeudella. (2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa
Hidastettu suuremmalla nopeudella.
toisto
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Vaiheittainen Kun painat STEP-painiketta,
näyttöön tulee uusi ruutu.
toisto
ZOOM
2X/4X/2X/tavallinen tässä
järjestyksessä.
-
1. Valitse haluamasi kansio.
2.Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista painamalla œƒ painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
3. Valitse haluamasi valikko painamalla INFO-painiketta ja
paina sitten ENTER-painiketta.
ENTER RETURN
-
P 16
HUOM!
- Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
P 16
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
P 22
Pyöritys
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa
MPEG4-tiedostoissa.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa käännetään
90 astetta myötäpäivään.
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen pakattuja muotoja:
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin ja
lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin kehyksiin, lisäksi Qpelja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
Zoom
DVD-RW- ja DVD+R-levyt
Diaesitys
DivX-tiedostoja tukevat muodot:
- Yleisimmät DivX-muodot, DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4-yhteensopiva videokoodekki) ja DivX Pro
- Tiedostomuoto: *.avi, *.div, *.divx.
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan tarkkuuteen
saakka.
•
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Bittinopeus voi vaihdella.
Laite voi ohittaa
dekoodaamisen korkean bittinopeuden osat ja
aloittaa dekoodaamisen
uudelleen, kun bittinopeus
palaa normaaliksi.
: Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla
œƒ- painiketta. Paina ENTER-painiketta. Kun
ENTER-painiketta painetaan, kuva laajennetaan aina
nelinkertaiseksi saakka: (2X)
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
• Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen kuvaesityksen
alkamista.
•
: Kuva vaihtuu automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18 sekunnin välein.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30
kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25
kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4
Mbps
HUOM!
- DVD-HD870-mallin tukemat kuvatarkkuudet ovat
enintään 720 x 480 (30 kuvaa) ja 720 x 576 (25
kuvaa)
TIMER:
ENTER RETURN
- Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja
ei ehkä toisteta. Siksi pakkaushallinnan tyyppiä,
versiota ja määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
HUOM!
- Tiedostojen koon mukaan kuvien todellinen vaihtoväli voi poiketa määritetystä aikavälistä.
- Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja
CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja
tiedostoja.
- Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja
kuvat vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden sekunnin välein.
24
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 25
MP3-JPEG-toisto
HUOM!
MP3- ja JPEG -tiedostojen täytyy olla samalla levyllä.
Kuva-CD-levyjen toistaminen
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
Asetusvalikon käyttö
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin,
koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman televisiosi
mukaisesti.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUƒ -painikkeita ja
painiketta. Valitse Setup käyttämällä œƒ
paina ‹-tai ENTER-painikkeita.
- Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
- Jos levykelkkaa ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä toisteta.
- JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä
tyy, kun se saavutetaan.
- Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 3000 kuvaa.
- Suosittelemme Kodakin kuva-CD-levyjen käyttöä.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion
sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
- Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot
toistetaan automaattisesti.
- Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot
leikevalikosta.
- Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS Picture CD levyä.
- Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä
JPEG-tiedostoa toistetaan.
- Jos levy sisältää yli 500 kansiota, vain 500 ensimmäisessa
kansiossa olevat JPEG-tiedostot toistetaan.
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
siinä voi olla välilyöntejä ja tai erikoismerkkejä (. / = +).
Setup
- Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa.
Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta, levyn toisto keskey-
Language Setup
Enter
Return
Menu
❶ Language Setup (kieelen valinta) : Kielen valinta.
❷ Audio Setup (ääniasetukset) : Audiovaihtoehtojen asetus
❸ Display Setup (näyttöasetukset) : Näyttövaihtoehtojen
asetus. Käytetään näyttömallien ja useiden näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
❹ Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa käyttäjille mahdollisuuden asettaa
tarvittavat tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten väkivaltaelokuvia, aikuisten
elokuvia, jne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-rekisteröinti) : Rekisteröi
tämä soitin DivX(R) Video on Demand - palveluun käyttämällä rekisteröintikoodia. Tällöin voit vuokrata ja hankkia
videoita käyttämällä DivX(R) Video On Demand -muotoa.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod
ƒ -painiketta. Valitse
2. Valitse toiminnot painamalla œƒ
alatoiminnot painamalla ‹-tai ENTER-painiketta.
3. Poista asetusvalikko kuvaruudusta asetusten määrittämisen
jälkeen painamalla uudelleen MENU-painiketta.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti ole käytettävissä.
25
Suomi
Voit kuunnella taustalla musiikkia, kun toistat JPEGtiedostoja.
ƒ1. Valitse MP3-tiedosto leikevalikosta painamalla œ/ƒ
painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
ƒ2. Valitse JPEG-tiedosto leikevalikosta painamalla œ/ƒ
painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Musiikin toisto alkaa alusta.
3. Paina Stop (Pysäytys) -painikketta, kun haluat
pysäyttää toiston.
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 26
Kielivaihtoehtojen asetus
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, tulevat ne aina automaattisesti käyttöön, kun katsot elokuvaa.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse Player Menu painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
Audio Language -toiminon käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
4. Valitse Audio painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite
alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Original
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Disc Menu
Audio
LANGUAGE SETUP
Subtitle
DivX Subtitle
Player
Player Menu
Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
Subtitle Language -toiminon käyttö
Disc Menu Language -toiminon
käyttö
Levykielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse Disc Menu painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee laite
alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
4. Valitse Subtitle painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Audio
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
Enter
26
Disc Menu
Return
Menu
Subtitle
DivX Subtitle
√ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
23/02/2007
13:44
Page 27
DivX-tekstityskielen käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja
3. Valitse Language Setup painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse DivX Subtitle painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
Enter
√ Unicode
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Audiovaihtoehtojen asetus
Ääniasetusten valikossa voit määrittää äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaisiksi.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Audio Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
ƒ-painiketta ja
4. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos MPEG-2 bittivirran digitalisen ulostu
lon kautta. Valitse bittivirta kun kytket MPEG-2 koodinpurkajaan.
❸ DTS
- Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
- On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen
lähdön kautta.Valitse DTS, kun liityt DTC Decoder
laitetteeseen.
HUOM!
• Kun toistat DTS-ääntä, analogista äänen ulostuloa ei ole.
❹ Dynamic Compression
- On : Dynaamisen pakkauksen valitseminen.
- Off : Standardialueen valitseminen.
❺ PCM Down Sampling
- On : alitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96 kHz:n
signaali muunnetaan muotoon 48 kHz.
- Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta. Tällöin signaali
lähetetään muuttumattomana.
HUOM!
Jos PCM-näytteenottotaajuuden alentaminen on pois
käytöstä
• Joitakin levyjä käytettäessä toistavat näytteenottotaajuudeltaan alennettu ääni toistetaan vain digitaalisten lähtöjen kautta.
• Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
HDMI
- Jos TV ei ole yhteensopiva puristettujen monikanava formaattien (Dolby Digital, DTS, MPEG)
kanssa, sinun täytyy asettaa Digitalinen Audio
PCM:ään
- Jos TV ei ole yhteensopiva LPCM tunnustelutaajuus yli 48kHz kanssa, sinun täytyy jättää PCM
tunnustelu päälle (On).
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
“DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Setup
Enter
Return
Menu
❶ Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos Dolby Digitalin bittivirran
digitalisen ulostulon kautta. Valitse bittivirta kun kytket
Dolby digitaliin tallentimeen.
Näyttövaihtoehtojen asetus
Kuvaruutuasetusten valikossa voit määrittää laitteen
erilaisia kuvaruututoimintoja.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Display Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta
ƒ-painiketta ja
4. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
27
Suomi
01285N_HD870_XEE FIN2
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 28
DISPLAY SETUP
Setup
Language Setup
‹
TV Aspect
: Wide
Audio Setup
‹
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Display Setup
‹
TV System
Parental Setup :
‹
Video Output
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Menu
❶ TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
- 4:3 Letter Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka
olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat reunat
ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
- 4:3 Pan&Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähdä kuvaruudun suhteessa 16:9
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet vasemmalla
ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
- 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
DISPLAY SETUP
Aspect
Ratio
TV Aspect
Setup
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
Still Mode
4:3 Pan&Scan
Screen Message √ 16:9 Wide
TV System
Video Output
: SCART-RGB
‹
HDMI
‹
Picture Quality
Enter
Return
Menu
❷ Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti tavallista
selvemmin.
- Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
- Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
- Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kir
jaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
❸ Screen Messages
Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kirjaimet
selvemmin kuin Auto-tilassa.
❹ TV System
- NTSC -levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PAL-vaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu tulomuoto
on PAL 60 Hz -tulo.
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSC-lähtövaihtoehto.
• Jos määrität NTSC-tv-järjestelmää, HDMI-tulon
kehysnopeus on 60 Hz.
- PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL lähtö -vaihtoehto.
• Jos määrität PAL-tv-järjestelmää, HDMI-tulon
kehysnopeus on 50 Hz.
28
Setup
NTSC
√ PAL
HDMI
‹
Picture Quality
‹
Enter
Return
Menu
❺ Video Output
Valitse Video Output (videolähtö).
- S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää Video- tai SVideo Out - lähtoä.
- I-SCAN : Valitse tämä, jos haluat käyttää Component
Interlace (525i) -lähtöä.
- P-SCAN : Valitse tämä, jos haluat käyttää Component
Interlace (525p) -lähtöä tai HDMI:tä.
• Jos painat VIDEO SEL painiketta, videon ulostulo muuttuu normaali taajuiseksi no disc- tilassa.
(COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART
RGB)
- SCART Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää Scartlähtöä.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART RGB lähtöä.
• Edellinen valikko palaa näkyviin, jos Display Setup
(Näyttöasetukset) -alivalikossa ei valita Yes/No (kyllä/ei) vaihtoehtoa 10 sekunnin kuluessa.
❻ HDMI
Tätä asetusta käytetään, kun laite on kytketty HDMI-liittimellä
näyttölaitteeseen (televisioon, projektoriin jne.).
- Resolution Setting
- Auto : Automaattinen Resoluutio -asetus
- Manual : Manuaalinen Resoluutio -asetus
- Resolution
- 576p/480p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Tällä toiminnolla voit hienosäätää DVD-HD870-laitteen
televisio- tai monitorikuvaa niin, että värit toistuvat mahdollisimman hyvin.
Tällä toiminnolla voit määrittää HDMI-lähdön digitaalisen datan RGB-alueen.
- RGB-Normal (RGB – normaali): HDMI-lähdön
datan rajoitettu RGB-alue.
- RGB-Expand (RGB – laajennettu): HDMI-lähdön
datan täysi RGB-alue.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI-lähdön rajoitettu YCbCr(4:4:4)-alue.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI-lähdön rajoitettu YCbCr(4:2:2)-alue.
Rajoitetulla data-alueella kuvaruudun musta-valkoja värialuetta on rajoitettu.
Esimerkki: Bittisyvyys on 8 bittiä:
23/02/2007
13:44
Page 29
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Ikärajavalvonnan asetus
Täydellä data-alueella kuvaruudun mustavalko- ja värialue on täydellinen.
Esimerkki: Bittisyvyys on 8 bittiä:
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Format
: RGB-Normal
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVDlevyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella. Levyllä
on jopa 8 luokitustasoa.
Lapsilukon tason määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Setup
Enter
Return
Menu
❼ Picture Quality
- Black Level : Säätää näytön kirkkautta. (On) (Päällä)
tai (Off) (Pois päältä). Ei toimi progressiivisessa tilassa.
- Brightness : Taso 1 – Taso 5
Setup
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Parental Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
- Contrast : Taso 1 – Taso 5
- Color Saturation : Taso 1 – Taso 5
PICTURE QUALITY
Black Level
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
Setup
Enter
Return
Menu
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
ƒ -painiketta ja paina
4. Valitse Rating Level painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
PARENTAL SETUP
• Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko
televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
• Jos videolähtö on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
• HDMI-lähdölle valittavissa olevat resoluutiot
määräytyvät laitteeseen kytketyn television
tai projektorin mukaan. Lisätietoja on television tai projektorin käyttöoppaassa.
• Kun resoluutiota vaihdetaan toiston aikana,
normaalin kuvan tuleminen kuvaruutuun voi
kestää muutaman sekunnin.
• Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai
1080i, HDMI-lähdön kuvanlaatu on parempi.
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
5. Kirjoita salasanasi.
- Salasana on oletusarvoisesti 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
ƒ -painiketta
6. Valitse haluamasi Rating Level painamalla œƒ
ja paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
e.g) Kids Safe -tason valitseminen.
PARENTAL SETUP
Rating
RatingLevel
Level
: Kids Safe
Change Passwor
√ Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
Return
Menu
29
Suomi
01285N_HD870_XEE FIN2
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 30
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
Salasanan muuttaminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
ƒ -painiketta ja paina sitten
2. Valitse Setup painamalla œƒ
‹ - tai ENTER-painiketta.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
‹
Menu
ƒ -painiketta ja paina
3. Valitse Parental Setup painamalla œƒ
sitten ‹ - tai ENTER-painiketta.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
ƒ -painiketta ja
4. Valitse Change Password painamalla œƒ
paina sitten ‹ - tai ENTER-painiketta. Anna uusi
salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
HUOM!
Jos olet unohtanut salasanan, katso kappaleesta
”Vianetsintä” kohta ”Salasana unohtunut”.
30
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 31
LISÄKSI
Laitteisto-ohjelmiston
päivitys
2. Valitse Total painamalla ¦‹ -painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Koska mpeg4-pakkaustekniikka on uutta tekniikkaa,
siihen tulee päivityksiä. Parannukset määräytyvät
käytettävän päivitysohjelmiston ja DVD-soittimesi
käyttämän ohjelmiston mukaan.
Päivityslevyn laatiminen
1. Lataa uusi tiedosto Samsungin internet-sivuston
(www.samsung.com) Download Center (latauskeskus) osasta.
2. Tallenna tiedosto levylle tietokoneesi CD-RW-asemassa.
HUOM!
- Valitse tiedostojärjestelmäksi CD-ROM ISO
- Valitse merkistöksi ISO 9660
- Käytä levyllä vain yhtä istuntoa ja viimeistele levy
- Käytä alhaista tallennusnopeutta
Suomi
Johdanto
Samsung tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä
laitteen toiminnan tehostamiseksi internet-sivustollaan (www.samsung.com).
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
alkaa
- Tarjotin avautuu automaattisesti. Poista levy ja odota
kaksi minuuttia.
- Jos laitteen päivitys onnistuu, virta sammuu laitteesta
automaattisesti, kun levytarjotin on suljettu. Kun laite
käynnistyy, näyttö tulee näkyviin.3. Valitse haluamasi kieli
painamalla vastaavaa numeropainiketta.
3. Valitse haluamasi kieli painamalla vastaavaa
numeropainiketta.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Päivittäminen
1. Avaa levytarjotin. Aseta levy tarjottimelle. Sulje tarjotin.
Näyttöön tulee Firmware upgrade-näyttö.
HUOM!
- Jos Select Menu Language -ilmoitus ei tule
näkyviin, ota yhteys Samsungin huoltopalveluun.
- Älä paina mitään painiketta äläkä katkaise virtaa
päivityksen ollessa käynnissä.
- Nämä päivitystoimet voivat vaihdella. Lisätietoja
on osoitteessa www.samsung.com.
Laitteisto-ohjelmistopäivitystiedot tulevat näkyviin
31
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 32
Vianetsintäopas
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Ratkaisuehdotus
Kaukosäätimellä ei
voida suorittaa mitään
toimintoja.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita minuutteja, jolloin
sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee. Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
P3
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu tarrapuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
P5
5.1 kanavaääni ei
toistu.
(
) -kuvake ilmestyy
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kelvolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä Dolby 5.1 ch.
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tue ominaisuutta (esim. kuvakulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat alueen ulkopuolella.
Page
P14-15
P27
Levyvalikko ei ilmesty.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa..
Soittotila on erilainen
kuin Setup -valikon
valinta.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos levyä ei ole
koodattu vastaavalla toiminnolla.
P25~30
Kuvaruudun suhdetta
ei voi muuttaa.
• Kuvaruudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi..
P27~29
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikossa.
P27
Kuvaa ei näy
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
P16
Salana on unohtunut
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
P29
Jos kohtaat muita
ongelmia
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka ratkaisee ongelman, ja noudata ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kuva on kohinainen
tai vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-ulostuloa
(output)
• Tarkista, että HDMI on käytössä videolähdössä..
• Tarkista TV:n ja DVD-soittimen välisen HDMI-liitännän kytkentä.
• Katso tukeeko TV tätä 480p/576p/720p/1080i DVD-soitinta.
P13~14
Epänormaali HDMIulostulon (output) näyttö.
• Jos näytölle ilmestyy lumisadetta, se tarkoittaa että TV ei tue HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protect) -toimintoa.
P13~14
HDMI-ulostulon särinä.
• Tarkista, että televisiojärjestelmä on määritetty oikein.
• Näytössä saattaa esiintyä häiritsevää särinää, kun kehysarvoa muutetaan arvosta
50 Hz arvoon 60 Hz, 720P/1080i HDMI ulostuloa käytettäessä..
• Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
P28~29
32
P2
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 33
Erittelyt
Tehonkulutus
Yleistä
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
9W
Paino
2.3 Kg
Mitat
430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
Lämpötila
+5°C to +35°C
Kosteus
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Suomi
Jännitevaatimukset
Lukunopeus: 3,49 ~ 4,06 min/sek.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
Levy
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Komposiittivideo
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 74 min.
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 20 min.
1-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-LIITÄNTÄ
B (sininen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Videolähtö
Komponenttivideo
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
S-VIDEO
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
HDMI
480p/576p, 720p, 1080i
SCART-liitäntä
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
2-kanava
L(1/L), R(2/R)
48 kHz näytteistys : 4 Hz - 22 kHz
Audiolähtö
*Taajuusvaste
96 kHz näytteistys : 4 Hz - 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen
0.004 %
*: Nimelliset arvot
- Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat arvioita.
33
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 34
SUOMI
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
lähtien materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut myyjät
ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä takuuehtoja. Jos
tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
www.samsung.com/fi
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Puh: 09 693 79 554
■ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on kokonaan ja oikein
täytetty, jos se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan
todisteen kanssa ja jos tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus on suoritettava Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei
ole Samsungin valtuuttama.Tämä takuu ei kata tällaisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja, jos se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu
ei kata tällaista muutosta, muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja eikä niistä aiheutuvia kustannuksia.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö
tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä muun
tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan
aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin minkään
maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät
ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 35
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Region
North America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
Latin America
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
U.A.E
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
38 322 887
09 693 79 554
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
01285N_HD870_XEE FIN2
23/02/2007
13:44
Page 36
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 2
FORHOLDSREGLER
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer
overens med spesifikasjonene på merket bak på
spilleren. Plasser spilleren horisontalt på en
egnet flate (møbel), med nok plass omkring til
ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke annet utstyr
eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke
spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som
kan bli varmt. Kontroller at plateskuffen er tom,
før du flytter spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig bruk. Selv om DVD-spilleren
står på standby er den ikke spenningsløs. For å
gjøre spilleren spenningløs, skal støpslet
trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
Strømkontakten brukes som frakoblingsenhet,
og må væretilgjengelig til en hver tid.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med
fingrene mot hullet eller mot kanten. Legg alltid
platen med etiketten opp (ved enkeltsidige
plater).Gjør om nødvendig platen ren med en
myk klut, start i sentrum av platen og beveg
kluten utover mot kanten. Legg alltid platen
tilbake i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet
vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i
holderens fordypning. Bruk aldri spray beregnet
til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væeske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av
platen med en myk fuktig klut (kun vann), tørk
aldri av platen med en roterende bevegelse,
siden det kan gi sirkulære riper i overflaten;
disse ripene kan forårsake støy ved avspilling
5. Batteri
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan være farlig for deg og kan
skade ømfintlige komponenter. Du kan bil utsatt
for elektrisk støt eller berøre laserstrålen.
Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se
inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det
må ikke plasseres væskefylte gjenstander som
f.eks. vaser oppå spilleren),Apparatet må ikke
utsettes for dryppende vann eller vannsprut, og
ingengjenstander som inneholder væske, som
for eksempel vaser, må plasseres på, apparatet
sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av
sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks.
høyttalere ...). Trekk ut støpslet fra stikkontakten
hvis det er feil på spilleren. Spilleren er ikke
beregnet til kommersielt bruk, kun for husholdningsbruk. Dette produktet er kun beregnet til
personlig bruk. Kondens: Hvis spilleren har vært
oppbevart på et kaldt sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i ca. 2 timer til
den har fått romtemperatur.
2
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøt. Kast ikke batteriene
sammen med
husholdningsavfallet. Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsstyld skal støpslet trekkes ut av
stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre
løsemidler ved rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut
Enheten som denne håndboken omhandler innehar
lisenser fra tredjeparts leverandører. Disse lisensene
er begrenset til privat ikke-kommersiel bruk. Ingen
lisenser omhandler kommersiell bruk av dette produktet. Lisensen dekker ikke noen annen enhet eller
prosess i følge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, bruk eller solgt sammen med denne enhet.
Lisensen dekker kun bruk av denne enhet for å
kode eller dekode lydfiler ifølge ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3. Lisensen gir ingen rettigheter
for produkter eller funksjoner som ikke ee ifølge
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER, INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER ENN DE
SOM SPESIFISERES HER KAN FORÅRSAKE
FARLIG STRÅLING.
23/02/2007
13:45
FØR DU SETTER
I GANG
Tilbehør
Fjernkontroll
Batterier for fjernkontroll (størrelse AAA)
Brukerveiledning
Video/Audiokabel
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1. Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA batterier. Kontroller at polariteten
(+ og -) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer
skikkelig:
- Sjekk polariteten + - på batteriene (tørrelement).
- Sjekk om batteriene er utladd.
- Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
- Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
Page 3
INNHOLD
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Platetype og karakteristikker . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oversikt over fjernkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basis Funksjoner
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . . . . 17
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bruk av funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sakte avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . . . . 19
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprised/hopp over) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio-avspilling . . . . . . . . . . . . . . 23
MPEG4-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oppsetting av språfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . . . . . 27
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . . . . . 27
Oppsetting av foreldrekontrollen. . . . . . . . . . . . . . 29
Referanse
Oppgradering av fastvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Feilsøkingsguide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Spesifikasjosner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
Norsk
01285N_HD870_XEE NOR1
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 4
SETUP
Generelle funksjoner
Fremragende lyd
Dolby Digital, a teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow Motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Foreldrekontroll (DVD)
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et
nivå slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
Progressiv skanning
Med progressiv skanning får du forbedret bildekvalitet med dobbelt så mange skannelinjer som i et
vanlig bilde med linjesprang.
EZ VIEW (DVD)
Med Easy View kan du justere bildet slik at det
passer til TV-skjermen (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
Øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundere av filmen fra aktuell posisjon.
Instant Skip (direkte hopp) (DVD)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater innen
en avi-fil.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduserer billedstøy gjonnom å overføre et
rent, digitalt lyd og bilde signal fra en signalkilde
(f.eks. DVD) til din skjerm
4
MERKNAD
- Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (unntatt CD-lag)
• CDGs-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
- Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR, får du et
forvrengt blide.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p)
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT
IKKE ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER
FULLT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG
KAN FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR
DET GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å
SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL OM
VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET
MED DENNE MODELL 525p DVD-SPILLER VÆR
SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT SUPPORTSENTER.”
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 5
Platetype og karakteristikker
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer
DVD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Platestørrelse
Maks. spilletid
Beskrivelse
12 Cm
Ensidig 240 min.
Tosidig 480 min.
- DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEG-systemet skjerm-og lydfunksjoner velges
enkelt fra skjermmenyen.
8 Cm
Ensidig 80 min.
Tosidig 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
- Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner velges enkelt med skjermmenyer.
- CD blir innsplit med bedre lyd-kvalitet,
mindre forvrengning og mindre forringelse av lydkvaliteren over tid.
Platemerking
Avspilling områdenummer
~
PAL
Avspilling område-numme
Stereo-plate
Bade DVD-spilleren og platene er kodet etter
område. Disse områdekodene må matche
hverandre for at platen skal kunne spilles. Hvis
kodene ikke matcher hverandre, kan ikke platen spilles.
Digital Audioplate
Områdenummeret til denne spilleren er angitt
på bakpanelet til spilleren.
PAL kringkastingssystem i UK, Frankrike,
Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
DIGITAL
SOUND
DTS-plate
MP3-plate
Du kan bare sette inn en DVD-plate av gangen. Hvis du setter inn to eller flere plater, er
det ikke mulig å spille av platene. I tillegg kan
det føre til skade på DVD-spilleren.
DivX Certification
DivX, DivX Certified, og
tilhørende logoer er varemerker fra
DivXNetworks, Inc og brukes på lisens
5
Norsk
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 6
Beskrivelse
Beskrivelse - Frontpanel
9
1
1.
2
STANDBY/ON (
3
)
4
6.
2.
Lysdiode PLATESKUFF
Sett inn platen her.
4.
OPEN/CLOSE (
)
Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
5.
DISPLAY
Funksjonsindikatorene blir vist her.
8
VIDEO SEL.
STOP (
)
Stopper avspillingen av platen.
8.
SKIP (
) / SEARCH
Brukes til å gå fremover til en scene eller musikk.
9.
SKIP (
) / SEARCH
Brukes til å gå tibake til en scene eller musikk.
for av/på.
3.
7
7.
STANDBY-indikator
Når spilleren er tilkoplet strømforsynngen, lyser lysene
6
Trykk her for å endre videomodus.
Når STANDBY/ON trykkes, vises det blå lyset og
spilleren er på.
5
10
10. PLAY/PAUSE (
)
Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
Display på frontpanelet
Total spilletid/Viser forskjellige meldinger under vanlig bruk, for eksempel
PLAY, STOP, LOAD ...
nodSC : Ingen plate lagt inn.
OPEn : Plateskuffen er åpen.
LOAd : Spilleren laster plateinformasjon.
6
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 7
Beskrivelse - Bakpanel
3
Norsk
2
1
2
1.
SCART AV KONTAKT
- Koples til et TV med en scart inngangskontakt
2.
DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
- Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel
som tilkopling til en kompatibel Dolby Digital mottaker.
- Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som
inneholder en Dolby Digital dekoder eller en DTSdekoder.
3.
4.
KOMPONENTVIDEOUTGANGER
- Bruk disse utganger hvis du har et fjernsynsapparat
med komponentvideoinnganger. De kan brukes med
PR, PB og Y-video.
- Hvis P-SCAN Videouttak er valgt i oppsettsmenyen,
vil modus for linjesprangsskanning. video og S-Video
ikke virke.
- Hvis du har valgt I-SCAN)Video Output i Setup Menu
(Oppsettmenyen) vil linjesprangsøk (interlace) fungere.
AUDIO-UT KOBLING
- Koples til audio inngangskontakten på tvapparatet/audio/video-mottakeren.
4
5
6
7
5.
VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat. for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
- Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
6.
S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
- Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
7.
HDMI-UTGANG
- Bruk HDMI-kabelen for å forbinde denne utgang med
HDMI-inngangen på fjersynsapparatet for å få høykvalitetsbilde.
- Hvis HDMI kabelen er tilkoblet en TV/Skjerm med
HDMI inngang vil HDMI modus virke automatisk.
- Hvis du vil bruke videoutgang, S-videoutgang eller
komponentutgang, tar du ut HDMI-kabelen.
VIKTIG BEMERKNING
- Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for å finne ut om fjernsynsapparatet klarer Progressive
Scan (P-SCAN). Hvis det er så, følg instruksene i bruksanvisning om innstillinger for Progressive Scan i
menysystemet.
- HDMI utgangen på denne enheten kan kobles til en DVI plugg på en TV eller annen skjerm ved hjelp av
et adapter.
- Hvis enheten er koblet til et TV eller skjerm som ikke er kompatibel, (HDCP) vil det ikke bli bilde.
- Se i håndboken for skjermen som er tilkoblet denne enhet for detaljert informasjon vedrørende HDMI
terminalen.
- Se side 27 ~ 29 for å få mer informasjon om hvordan oppsettsmenyen brukes.
7
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 8
Oversikt over fjernkontrollen
14
15
1
2
16
3
4
5
6
7
8
17
18
19
5.
INSTANT REPLAY-knapp
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
6.
SKIP-knapper (
/
)
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
7.
STOP-knapp (
8.
MENU-knapp
Viser DVD-spillerens meny.
9.
œƒ¦‹)
ENTER/RETNINGS-knapp (œ
Benyttes for å navigere i menyer.
)
10. EZ VIEW-knapp
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til fullskjermvisning på din vanlige TV.
11. Knappen DISC MENU
Viser platens meny på skjermen.
12. SUBTITLE-knapp
13. AUDIO-knapp
Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
9
10
11
20
21
12
13
22
23
14. ZOOM-knapp
Forstørrer DVD-bildene.
15. OPEN/CLOSE (
)-knapp
Åpner/stenger platebrettet.
16. STEP-knapp
Spill av en ramme on gangen.
17. INSTANT SKIP-knapp
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder ved
avspilling.
18. PLAY/PAUSE-knapp (
Starter/tar pause i avspillingen.
19. RETURN-knapp
Stiller tilbake til forrige meny.
)
20. INFO-knapp
Viser gjeldende platemodus..
1.
DVD POWER-knapp
Slå av/på strømmen.
2.
SIFFER-knapper
21. CANCEL-knapp
Blir brukt til å fjerne meny-eller statusdisplayer fra skjermen.
3.
VIDEO SEL.-knapp
Endre videomodus.
22. HDMI SEL.-knapp
Innstilling for HDMI-oppløsning.
4.
SEARCH-knapper (
/
)
Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
23. REPEAT-knapp
Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en titel, et kapittel, et spor eller en plate.
8
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 9
TILKOPLINGER
Eksemplene under viser de vanligste tilkoblingene som brukes for å koble DVD-spilleren til et TV-apparat
eller andre komponenter.
Før du kobler til DVD-spilleren
- Slå alltid av DVD-spilleren, TV-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller kobler fra kabler.
- Se i brukerveiledningen for tilleggskomponentene (for eksempel TV-apparatet) du kobler til, hvis du
trenger mer informasjon om komponentene.
Koble til et TV-apparat (SCART)
- Koble SCART-kabelen fra SCART (EXT)-kontakten bak på DVD-spilleren til SCART(IN)-kontakten på TVapparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke har en SCART-kontakt, kan du bruke en av disse alternative fremgangsmåtene:
Koble til et TV-apparat (Video CVBS)
1
Koble VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TV-apparatet med video/lyd-kablene.
2
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
eller
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
GUL
Videokabel
GUL
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
MERKNAD
- Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 14 og 15)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis det bare er en innkontakt for lyd på TV-apparatet, kobler du den til [LYD UT][venstre] (hvit)-kontakten
på DVD-spilleren.
- Hvis du trykker på VIDEO SEL. mens DVD-spilleren er stoppet eller det ikke er noen plate i spilleren,
endres modus for videoutgang i denne rekkefølgen: (COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝
SCART RGB )
- Ikke brug SCART og komponentutgangen (Y, Pb, Pr) samtidig, da de kan påvirke hverandre og redusere
videokvaliteten.
- Hvis du velger en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, kan ikke S-Video benyttes.
9
Norsk
Valg av tilkopling
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 10
Koble til et TV-apparat (S-video)
- Koble til TV-apparatet med en S-videokabel.
- Dette gir høy bildekvalitet. S-video deler bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y) og fargesignaler (C), noe
som gir skarpere bilde enn vanlig videoinngang. (Lydsignalene leveres gjennom lydutgangen.)
1
Koble en S-videokabel (ikke inkludert) fra S-VIDEO OUTkontakten bak på DVD-spilleren til S-VIDEO IN-kontakten
på TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
HVIT
Lydkabel
RØD
S-videokabel
(ikke inkludert)
HVIT
4
Angi Video Output (Videoutgang) til S-Video i menyen
Display Setup (Skjermoppsett). (Se side 27 til 29)
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for
Video Output (Videoutgang). (Se side 9)
MERKNAD
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 14 til 15)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Ikke brug S-Video og komponentutgangen (Y, Pb, Pr) samtidig, da de kan påvirke hverandre og redusere
videokvaliteten.
- Hvis du velger en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, kan ikke S-Video benyttes.
10
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 11
Koble til et TV-apparat (linjesprang)
- Koble til TV-apparatet med komponentvideokabler.
- Dette gir høy kvalitet og nøyaktig fargegjengivelse i bildet. Komponentvideo deler bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y),
og blå (PB), og røde (PR)signaler, noe som gir skarpe og rene bilder.
Norsk
(Lydsignalene leveres gjennom lydutgangen.)
1
Koble en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2
RØD
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
komponentsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
RØD
BLÅ
GRØNN
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
RØD BLÅ
GRØNN
Komponentkabel
(ikke inkludert)
4
Angi Video Output (Videoutgang) til I-SCAN i menyen
Display Setup (Skjermoppsett).
(Se side 27 til 29)
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for
Video Output (Videoutgang). (Se side 9)
MERKNAD
- Hvis videoutgangen er angitt til S-Video når komponentkablene er koblet til, vil skjermen bli rød.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 14 til 15)
- Komponentkontaktene på TV-apparatet kan være merket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stedet for “PR, PB,
Y”, avhengig av produsent. Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du velger en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, kan ikke S-Video benyttes.
11
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 12
Koble til et TV-apparat (progressiv)
1
Koble en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
komponentsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
RØD
BLÅ
GRØNN
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
RØD BLÅ
GRØNN
Komponentkabel
(ikke inkludert)
4
Angi Video Output (Videoutgang) til P-SCAN i menyen
Display Setup (Skjermoppsett).
(Se side 27 til 29)
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for
Video Output (Videoutgang). (Se side 9)
Hvis du vil se det progressive videosignalet,
- Se i brukerveiledningen for TV-apparatet, for å kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv
skanning. Hvis apparatet støtter progressiv skanning, følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen for innstilling av progressiv skanning i TV-apparatets menysystem.
- Tilkoblingsmetoden kan variere i forhold til illustrasjonen over, avhengig av TV-apparatet.
MERKNAD
- Hva er ”Progressiv skanning”?
Progressiv skanning bruker dobbelt så mange skannelinjer som metoden med linjesprangutgang.
Progressiv skanning gir bedre og skarpere bildekvalitet.
- Hvis du velger en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, kan ikke S-Video benyttes.
12
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 13
Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt
1
Norsk
Koble en HDMI-DVI-kabel (ikke inkludert) fra HDMI OUTkontakten bak på DVD-spilleren til DVI IN-kontakten på TVapparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
HDMI-DVI-kabel
(ikke inkludert)
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
DVI-signalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
1
Koble en HDMI-HDMI-kabel (ikke inkludert) fra HDMI OUTkontakten bak på DVD-spilleren til HDMI IN-kontakten på
TV-apparatet.
2
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
HDMI-signalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
Spesifikasjoner for HDMI-VIDEO
Når du trykker på HDMI SEL., velges 480p/576p, 720p og 1080i i rekkefølge.
Første gang du trykker på HDMI SEL. vises gjeldende oppløsning.
Neste gang du trykker endres oppløsningen for HDMI-utgangen.
- Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
- Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis HDMI eller HDMI-DVI-kabelen er koblet til TV-apparatet, endres utsignalet fra DVD-spilleren til
HDMI/DVI innen 10 sekunder.
- Hvis du angir en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, gir HDMI-signalet bedre bildekvalitet.
- Hvis du velger en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, kan ikke S-Video benyttes.
13
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er et grensesnitt som gjør det muligt med digital overføring av video- og audiodata gjennem en
eneste tilslutning.
Når HDMI brukes sender DVD-spilleren et video- og
audiosignal og viser et skarpt bilde på et fjernsyn
med et HDMI-jack.
• Beskrivelse av HDMI-forbindelse
HDMI-tilslutning: både ukomprimert videodata og digital audiodata (LPCM eller Bitstream-data)hhh.hhh
- Selv om bruker en HDMI-kabel sendes kun et rent
digitalt signal ut till fjernsynet.
- Hvis fjernsynet ikke støtter HDCP (High Bandwidth
Digital Content Protection) “snør” det på skjermen.
Page 14
• Hvofor bruker Samsung HDMI?
Analoge fjernsyn trenger et analogt audio/videosignal,
men når man spiller av en DVD er data som overføres
til fjernsynet digitale. Derfor behøvs enten en digital-tilanalogkonverter (i DVD-spilleren) eller en analog-til-digitalkonverter (i fjernsynet). Under denne omforming forringes billedkvaliteten på grunn av forstyrrelser og
signaltap. DVI-teknologin er overlegen fordi den ikke
trenger noen omforming mellon digitale og analoge signaler men er et rent digitalt signal fra spilleren til ditt
fjernsyn.
• Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et
system for å beskyte DVD-innholdet som sends ut
gjennom DVI fra kopiering. Det sørger for en sikker digital forbindelse mellom videokjelda (PC, DVD etc) og en
skjerm (fjernsyn, projector etc). Innholdet kodes ved
kjelda for å forhindre uauktorisert kopiering.
Koble til et lydsystem (2-kanals forsterker)
1
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak
på DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
forsterkeren.
2
Koble VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT-kontaktene på TV-apparatet, som beskrevet på side 9 til 14.
3
RØD
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
Lydkabel
RØD
4
2-kanals stereoforsterker
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for
å høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger
mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på
forsterkeren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 27)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se brukerhåndboken for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
14
HVIT
HVIT
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 15
Koble til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS-forsterker)
1
Norsk
Hvis du bruker en optisk kabel (ikke inkludert), kobler du
kontakten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bak på DVDspilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på
forsterkeren. Hvis du bruker en koaksial kabel (ikke inkludert), kobler du kontakten DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) bak på DVD-spilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) på forsterkeren.
2
Koble VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT -kontaktene bak
på DVD-spilleren til VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENTkontaktene på TV-apparatet, som beskrevet på side 9 til
14.
eller
Koaksialkabel
(ikke inkludert)
Optisk kabel
(ikke inkludert)
3
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
Dolby digital eller
DTS-forsterker
4
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å
høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger
mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på
forsterkeren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig høy lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 27)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
- Vær så snill og fjern støvdekselet før bruking av den optiske kabelen (ikke inkludert) og anbring dekselet
på kabelen igjen når det ikke bruker.
15
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 16
BASIS FUNKSJONER
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
- Slå på TV-apparatet og velge riktig videoinngang
på fjernkontrollen.
- Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå
på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første gangen
du trykker på DVD POWER-knappen, kommer dette skjermbildet opp: Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp. (Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn
spilleren for første gang.) Hvis det ikke er valgt språk for
oppstartsskjermen, kan innstillingene bli endret når du slår
apparatet på eller av. Pass derfor på at du velger det språket
du vil bruke. Når du har valgt et menyspråk, kan du endre
det ved å trykke på
på frontpanelet på enheten i minst
5 sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Deretter vises vinduet SELECT MENU LANGUAGE på nytt,
slik at du kan velge det språket du vil bruke.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Avspilling
1. Trykk på OPEN/CLOSE ( )-knappen.
STANDBY-indicatoren slukker, og skuffen åpner.
2. Legg en plate forsiktig inn i skuffen med plateetiketten opp.
3. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE ( )-knappen for å lukke plateskuffen.
- Nåe du stopper en plate midlertidig under avspilling,
husker spilleren hvor du stoppet. Når du trykker
PLAY/PAUSE ( ) på nytt, tar den opp avspillingen
fra der du stoppet
16
4. Stopp avspillingen
Trykk på STOP ( )-knappen under avspilling.
5. Ta ut platen
Trykk på OPEN/CLOSE (
)-knappen.
6. Ta pause i avspillingen
Trykk på PLAY/PAUSE ( )- eller STEP-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
For å gjenoppta avspillingen, trykk på PLAY/PAUSE
( )-knappen på nytt.
7. Trinnvis anspilling (unntatt CD)
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling.
- Hver gang knappen trykkes eller det stegvise rattet
vrides ser man et nytt bilde.
- Det er ingen i STEP-modus.
- Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til normala
avspilling.
- Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.
8. Slow Motion-avspilling
Trykk på SEARCH (
) for å velge avspilling
/
shastighet mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av vanlig hastighet i
PAUSE- eller STEP-modus.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til normal
avspilling.
MERKNAD
- Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker på PLAY/PAUSE ( )-knappen for
å gjenoppta normal avspilling.
- Strømmen blir automatisk slått av etter at
spilleren har stått ca. 30 minutter på stopp
(automatisk utkoplingsfunksjon).
- Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
ikonet angir at du har trykk på en ugyldig
knapp.
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 17
Bruk av søke- og neste
spor-funksjonene
Bruk av displayfunksjonen
Ved avspilling av DVD/MPEG4
Søker FORWARD eller REVERSE
Under avspilling vrir du på trykker på SEARCH
(
eller
) på fjernkontrollen i minst 1 sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under avspilling.
- Du kan velge Info i funksjonsmenyen ved å trykke på
MENU.
2. Trykk på œƒ for å velge ønsket element.
3. Trykk på ¦‹ for å gjøre ønsket innstilling, og trykk
deretter på ENTER.
- Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå
rett til en tittel eller et kapittel, eller starte avspillingen
fra den valgte tiden.
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
MERKNAD
- Den markerte hastigheten i denne funksjonen
kan avvike fra den faktiske avspillingshastigheten.
- Du hører ingen lyd i søkemodus (unntatt CD).
MERKNAD
Title
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer
enn én på platen.
Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film på listen.
Hoppe over spor
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe SKIP (
eller
) under avspilling.
- Når du spiller en DVD og trykker på SKIP (
)-knappen,
går den til neste kapittel Hvis du trykker på SKIP (
)knappen går platen tilbake til begynnelsen av kapitlet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige
kapittel.
- Når du spiller en CD og trykker på SKIP (
)-knappen
går platen til neste spor. Hvis du trykker på SKIP (
)knappen, går den til begynnelsen av sporet. Trykker du
en gang til, går den til begynnelsen av forrige spor.
Chapter
Time
Audio
Subtitle
De fleste DVD-plater er innsplit i form av kapittel, så du kan left finne en bestemt del av platen.
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
Du må angi starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
Henviser til språket i filmens lydspor.
I eksemplet avspilles lyden på engelsk med
5.1 kanaler. En DVD-plate kan ha inntil åtte
ulike lydspor (språk).
Viser de språk for teksten som finnes på platen. Du kan velge språk på tekstingen, eller ta
den helt bort fra skjermen hvis du ønsket det.
En DVD-plate kan ha inntil 32 ulike språk tekstingen.
17
Norsk
Under avspilling kan du søke raskt gjonnom et kapittel eller et spor eller bruke neste spor-funksjonen og
hoppe til ditt neste valg.
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Bruk plate- og tittelmenyen
Page 18
Bruk av funksjonsmeny
Bruk platemenyen
Bruk av fuksjonsmeny (DVD)
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
1. Trykk på knappen MENU ved avspilling.
2. Trykk på œƒfor å velge Disc Menu, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
2. Trykk på œƒ for å velge Function, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
- Info (Se side 17)
- Zoom (Se side 22)
- Bookmark (bokmerke) (Se side 21 til 22)
- Repeat (Se side 18 til 19)
- EZ View (Se side 19 til 20)
- Angle (Se side 21)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke platemenyene.
- Du kan også bruge Disc Menu med DISC
MENU knappen på fjernstyringen.
Enter
Bruk tittelmenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
2. Trykk på œƒ for å velge Title Menu, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
Return
Menu
3. Trykk på œƒ for å velge en av de fem funksjonene.
Trykk deretter på ‹ eller ENTER for å få tilgang til funksjonen.
Du kan også velge disse funksjonene med de respektive
knapper på fjernkontrollen.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen.
Når du spiller en DVD-plate
Press ENTER key
for Title Menu
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for gjentakelse
blir vist.
Enter
Return
Menu
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke tittelmenyene.
- Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
2. Trykk på ¦‹ for å velge Chapter, Title eller A-B, og trykk
deretter på ENTER.
- På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel.
- Kapittel ( ): gjentar det kapittelet so avspilles.
- Tittel ( ): gjentar den tittelen som avspilles.
- A-B: gjentar et segment av platen som du velger.
T
DVD
Off
18
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
01285N_HD870_XEE NOR1
23/02/2007
13:45
Page 19
Bruke funksjonen Repeter A-B
3. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du REPEAT på
nytt. Derreter trykker du på ¦‹-knappen for å velge Off,
og trykker ENTER .
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
MERKNAD
- A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det
har gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
- Gjentakelsesfunksjone virker ikke på aller plater.
SPESIAL
FUNKSJONER
Justere bildeforholdet (EZ
View)
Avspilling med endret bildeforhold
(DVD)
Trykk på knappen EZ VIEW.
- Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på
knappen.
- Zoom-funksjonen fungerer på forskjellige måter, avhengig av
skjerminnstillingen i menyen Display Setup (Skjermoppsett).
- For å sikre at EZ VIEW fungerer som den skal, bør du angi
riktig størrelsesforhold i menyen Display Setup
(Skjermoppsett). (se side 27 ~ 29).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Sakte avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener
som inneholder for eksempel sport, musikkinstrumenter eller lignende, som du ønsket å studere
nærmere.
Hvis du har en 16:9 TV
Når du spiller en DVD-plate
For plater med 16:9 bildeforhold
1. Trykk på knappen PLAY/PAUSE (
- Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
) ved avspilling.
2. Trykk på SEARCH ( / ) for å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av vanlig hastighet i PAUSE- eller
STEP-modus.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en
plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt. (På visse typer forsvinner
de svarte feltene ikke helt).
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
For plater med 4:3 bildeforhold
- Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å
synes strukket horisontalt.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
- Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises
svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
19
Norsk
1. Trykk på REPEAT-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på ¦‹ for å velge A-B.
3. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A). B markeres automatisk.
4. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
- Trykk på CANCEL for å gå tilbake til vanlig avspilling.
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Hvis du har en 4:3 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
- 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildforholdet 16:9 Svarte felt kommer til
å vises oppe og nede på skjermen.
Page 20
MERKNAD
- Denne funksjonen avhenger av hvilke språk
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke
fungere.
- En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
- 4:3 Pan&Scan
Venstre og høyre del av skjermen kuttes av, og den midtre
delen av 16:9-skjermbildet vises.
- Hvis du vil at det samme språket skal vises
hver gang du spiller av en DVD, ser du i ”Bruke
lydspråk” på side 26.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
Valg av tekstspråk
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets stopp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
Du kan velge den teksten du ønsket med
SUBTITLE-knappen.
For plater med 4:3 bildeforhold
Bruk av SUBTITLE-knappen
(DVD/MPEG4)
- Normal Skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på
hele skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
1.Trykk på SUBTITLE-knappen.
Tekstingen endres når knappen trykkes flere ganger.
Tekstingensspråkene er representert ved forkortelser.
DVD
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres..
Off
SUBTITLE
MERKNAD
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
Valg av audiospråk
MPEG4
Eksterne alternativer for
undertekster vil vises, men
er avhengige av DivX-platen
Non-standard fonts are not supported
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt med
AUDIOBruk av AUDIO-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Trykk på AUDIO-knappen. Lyden endres når knappen t
Trykkes flere gangger.
Audio-språkene er representert ved forkortelser.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Trykk på Audio-knappen
ved remocongjentatte
ganger for å velge ønsket lyd på MPEG4, og
trykk deretter på ENTER.
AUDIO
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
2. For å fjerne AUDIO-ikonet trykk på knappen CANCEL eller
RETURN.
20
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Enter
Trykk på Subtitle-knappen ved remocongjentatte ganger for å velge
ønsket språk i undertekster på MPEG4, og trykk
deretter på ENTER.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. For å fjerne TEKSTING-ikonet trykk på knappen CANCEL
eller RETURN.
MERKNAD
- Avhengig av DVD-ene kan du velge ønsket
språk i undertekster i menyen Disc Menu.
Trykk på DISC MENU.
- Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke fungere med alle DVD-er.
- En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
- Hvis du vil at samme språk i undertitler skal
brukes hver gang du spiller av en DVD:
Se ”Bruke språk i undertitler” på side 26.
23/02/2007
13:45
Page 21
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er
vist fra flere kameravinkler, kan du velge ANGLEfunksjonen.
Bruk av ANGLE-funksjonen (DVD)
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket
ANGLE vises på skjermen.
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på œƒ for å velge Function, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Angle, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
Bruk av Bookmarkfunksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en
DVD slik at du senere finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på œƒ for å velge Function, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Angle
Zoom
Enter
Return
Menu
Bookmark
Repeat
3. Trykk på œƒ for å velge Bookmark, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
- - -
4. Tryk ¦/‹-knappene, eller du kan benytte talltastene på
fjernkontrollern for å volge ønsked vinkel.
4/6
4. Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du
ENTER. Opptil tre scener kan merkes samtidig.
1 - -
MERKNAD
- Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
- Dette virker ikke på alle plater.
CANCEL
MERKNAD
- Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
Oppkalling av en merket scene
Bruk funksjonen Instant
Replay/Skip (direkte
reprised/hopp over)
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Bruke bokmerkefunksjonen” på side 21.
‹ for å velge en merket scene.
4. Trykk på ¦‹
Bruk av funksjonen øyeblikkelig
repetisjon (DVD)
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne på
nytt ved å bruke denne funksjonen.
Trykk på INSTANT REPLAY, gjeldende scene går ca. 10
sekunder tilbake, og spilles av.
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp
direkte) (DVD)
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder fremover i den aktuelle scenen.
Trykk på INSTANT SKIP.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
1 2 3
5. Trykk på PLAY/PAUSE (
den merkede scenen.
CANCEL
)-knappen for å hoppe over
Sletting av et bokmerke
1~3. Trinn 1~3 er de samme som for “Bruke bokmerkefunksjonen” på side 21.
‹ for å velge bokmerkenummeret du vil slette.
4. Trykk på ¦‹
MERKNAD
Dette virker ikke på alle plater.
21
Norsk
01285N_HD870_XEE NOR2
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 22
5. Trykk på CANCEL-knappen for å slette bokmerket.
-
: Navn på filen som avspilles.
-
: Aktuell avspillingstid.
-
-
: Aktuell avspillingmodus : Det er 4 modi.
Disse kan velges i rekkefølge ved å trykke
REPEAT-knappen.
- Off: Vanlig avspilling
- Track: Gjentar aktuelt spor.
- Folder: Gjentar aktuell mappe.
- Random: Filene på platen vil avspilles i tilfeldig
rekkofølge.
: MP3 filikon.
-
: WMA filikon.
-
: JPEG filikon.
som du vil zoome inn på. Trykk ENTER.
-
: AVI filikon.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
-
: CD Audio filikon.
-
: Mappeikon
-
: Aktuelt mappeikon.
1 2 3
CANCEL
Bruk av funksjonene zoom
Bruk av zoom-funksjonen (DVD)
1. Trykk på MENU-knappen fjernkontrollen under avspilling.
2. Trykk på œƒ for å velge Function, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Zoom, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
‹ for å velge den delen av skjermen
4. Trykk på œƒ eller ¦‹
Info
Zoom
Bookmark
MERKNAD
Når du spiller av MP3-, WMA- eller JPEG-filer, kan
du ikke stille bildekvaliteten.
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
Mappeutvalg
Mappen kan velges både i stop- og
avspillingsmodus.
- Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til hovedmappen,
eller trykk på œƒ-knappene for å velge “..”, og trykk derreter på ENTER for å gå til hovedmappen.
Clips-meny for MP3/WMA/
JPEG/MPEG4/CD Audio
- Velge mappe på samme nivå
Trykk på œƒ-knappene for å velge ønsket mappe, og tryk
så ENTER.
CD Audio eller disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
inneholder individuelle sanger, bilder eller filmer som
kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Dette ligner
på hvordan du benytter din PC til å legge filer i ulike
mapper.
- Velge undermappe
Trykk på œƒ-knappene for å velge ønsket mappe, og trykk
så ENTER.
R oot
W MA
JPEG
Stop
Åpne plateskuffen. Legg
platen i skuffen. Lukk
plateskuffen. Skuffen
lukkes, og dette skjermbildet vises.
Off
Parent Folder
MP 3
T
00:00:00
MU S IC
WMA
MP3
1s t
MPEG4
Sub-Folders
2nd
Enter
Return
Menu
S ON G FILE 1
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
22
Current Folder
JPEG
Peer Folders
23/02/2007
13:45
Page 23
MP3/WMA/CD Audioavspilling
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
- Hvis en plate inneholder både MP3 og WMA-filer, vil
bare en type spilles av, ikke begge.
‹ for å velge en sangfil.
2. Trykk på œƒ eller ¦‹
Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av sangfilen.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
- Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 Kbps når
du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den
komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du velger.
For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format, på minst 64
Kbps og inntil 192 Kbps. I overensstemmelse med dette
kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 Kbps
eller over 192 Kbps ikke avspilles på en god måte.
Samplingsraten som ikke støttes for WMA-filer, er >30 Khz.
REPEAT
Repeat
Program/tilfeldig avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire
modi; normal, spor, mappe og Tilfeldig.
- Off: Vanlig avspilling
- Track: Gjentar aktuell sangfil.
- Folder: Gjentar de sangfilene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Random: Filene på platen av samme filtype vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
- Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsettbeskyttet
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskytter for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende typer:
Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og
SDMITM (registrert varemerke av SDMI Foundation). Du kan
ikke kopiere slike filer.
- Viktig:
Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at
DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller som en garanti for
lydkvalitet. Du Hør legge merke til at visse teknikker og
metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer optimal avspilling
av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i
noen tilfeller er spilleren ikke i stand til å lese filene).
- Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 500
mapper pr. plate.
For å gjenoppta normal avspilling, trykk på CANCEL-knappen.
CD-R MP3/WMA-plater
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R, vennligst
merk følgende.
- MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible
med Microsofts DOS og Windows og med Apples Mac. Disse
to formatene er de som er mest brukt.
- Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA
filene dine, og sett inn “.mp3, .wma” som filetternavn.
Allment navneformat : Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du
lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet
skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene,
inkludert (.,/,\,=,+).
- Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst
128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken
hastighet du velger på komprimering/dekomprimering. For å
få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til MP3-format, til minst 160
Kbps. Ved valg av høyere hastigheter, som for eksempel 192
Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet. På den
andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke
avspilles riktig.
MPEG4-avspilling
MPEG4-avspillingsfunksjon
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og videodata. Kun AVI-formatfiler med forlengelsen “.avi” kan
avspilles.
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
‹ for å velge en avi-fil
2. Bruk knappene œƒ eller ¦‹
(DivX/XiviD) og trykk på ENTER.
Stop
Off
/MPEG4
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Gjenta avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus. Det finnes fire
modi: Off, Mappe og Tittel.
- Mappe : gjentar de AV1-filene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Tittel : gjentar tittelen som avspilles.
23
Norsk
01285N_HD870_XEE NOR2
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 24
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
Visning av bilde-CD
Beskrivelse
Referanseside
Under avspilling trykkes
Hopp over knappen
eller
for å
( eller ) hoppe 5 minutter fremover
eller bakover.
Under avspilling, trykk på fremover SEARCH
( eller
)-knapp, og trykk
Søk
( eller ) på nytt for å søke ved hurtigere hastighet. Gjor at du
kan søke ved høyere
hastighet i AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Slow Motion- Gjøre at du kan søke ved
lavere hastighet i AVI-file.
avspilling
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang knappen STEP
Step Motiontrykkes, vil det komme til
avspilling
syne en ny ramme.
ZOOM
2X/4X/2X/Normal i rekkefølge
-
1. Velg ønsket mappe.
2. Bruk knappene œƒ for å velge en bildefil i clipsmenyen, og
trykk derreter ENTER.
3. Trykk på INFO for å velge den menyen du vil vise, og trykk
deretter på ENTER.
ENTER RETURN
-
MERKNAD
- Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
P 16
- Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
P 16
P 22
Rotering
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres bildet 90
grader i klokkeretning.
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker,
anhengig av MPEG4-fil.
CD-R AVI-fil
Zoom
Denne enheten kan avspille følgende videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (Basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra funksjoner
slik som toveis rammer. Qpel og GMC støttes også).
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
Lysbildevisning
DVD-RW og DVD+R
DivX-format som er støttet:
- Grunnleggende DivX-format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 kompatibelt videokodeks) og DivX Pro
- Filformat : *.avi, *.div, *.divx.
Denne enheten støtter oppløsninger inntil maks. nedenfor.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bithastighet kan variere:
Innretningen kan slutte å
dekode de høye
bithastighetsdelene og
begynne dekodingen igjen
når bithastigheten blir normal igjen.
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maks. bithastighet :
4Mbps
MERKNAD
- Oppløsningen som støttes av modellen DVDHD870 er opp til 720 x 480 @30 bilder/ 720 x
576 @25 bilder
- Noen MPEG-4 filer som er opperettet på en PC
kan ikke avspilles.
Det er fordi codec-typen, versjon og høyere
oppløsning over spesifikasjonen ikke støttes.
- Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i
MPEG4 etter “ISO9660-formatet”.
24
: Trykk på œƒ for å velge den delen av skjermen som
du vil zoome inn på.
Trykk på knappen ENTER. Hver gang du trykker på
ENTER forstørrses bildet inntil 2 ganger.
•
: Visning som slideshow.
• Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille inn
intervallet mellom bildene.
•
: Bildene skifter automatisk med et intervall på 6
sekunder.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.12 sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.18 sekunders mellomrom.
TIMER:
ENTER RETURN
MERKNAD
- Tiden mellom hvert bilde kan avvike fra den
angitte intervalltiden, avhengig av filstørrelsen.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil lysbildefremvisningen starte automatisk med 10 sekunders intervall som standart
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 25
Avspilling av MP3-JPEG
ƒ-knappene for å velge en MP3-fil i klipp
1. Trykk på œ/ƒ
menyen, og trykk deretter ENTER.
ƒ-knappene for å velge en JPEG-fil i klipp
2. Trykk på œ/ƒ
menyen, og trykk deretter ENTER.
- Musikken vil spilles av fra starten.
3. Trykk på stopp-knappen når du ønsker å stoppe
avspillingen.
MERKNAD
MP3- og JPEG-filene må være på samme plate.
CD-R JPEG plater
- Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan avspilles.
- Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte file.
- Kun CD-R plate med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet
format kan avspilles.
- JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette
segmentet.
- Maksimalt 3000 bilder kan lagres på en CD-plate.
- Kodak bilde-CD-er anbefales.
- Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
- Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
- Konica bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
- Fuji bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEGfilene i clips-menyen.
- QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS bilde-CD.
- Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare
500 av disse vises.
- Hvis antallet mapper på en plate overstiger 500, kan
bare JPEG-bilder i 500 mapper vises.
ENDRING AV SETUP
MENY
Bruk av Setup Menu
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller
ved å velge forskjellige språkreferanser, sette opp et
foreidrenivå og justere spilleren etter den typen
fjernsynsskjem du har.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
ƒ, og
på fjernkontrollen. Velg Setup med knappene œƒ
trykk derreter på ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Setup
Enter
Return
Menu
❶ Language Setup (språkinnstilling) : Innstilling av språk.
❷ Audio Setup (innstilling av lydspor) : Valg av audiomuligheter.
❸ Display Setup (innstilling av visning på skjermen) : Valg
av displaymuligheter Blir brukt til å velge hvilken type
skjerm du vil se på og forskjellige displaymuligheter.
❹ Parental Setup (Innstilling av foreldrekontroll) : Valg av
foreldrenivå du kan sette et nivå som hindrer at barn
kan se på upassendre filmer for eksempel med rå vold
eller saker som bare angår voksne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-registrering) : Vennligst
benytt registreringskoden for å registrere denne
spilleren hos DivX(R) Video On Demand-service. Dette
vil gjøre at du er i stand til å leie og kjøpe videoer ved
bruk av DivX(R) Video On Demand-formater. For
ytterligere opplysninger, besøk www.divx.com/vod.
ƒ for å få tilgang til de forskjellige funksjonene.
2. Trykk på œƒ
Trykk deretter på ‹ eller ENTER for å få tilgang til underfunksjoner.
3. Trykk på MENU igjen for å fjerne oppsettskjermbildet når
oppsettet er ferdig.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker
ikke på alle plater.
25
Norsk
Du kan vise JPEG-filer med musikk som bakgrunn.
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 26
Oppsetting av språfunksjonen
Hvis du setter opp menyen for spilleren og platen
og audio- og tekstspråket på forhånd, kommer dette
opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Player Menu, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretnings
menyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
MENU .
Bruk av audiospråket
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Audio, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
5. Bruk knappene œƒ for å velge ønsket språk, og trykk
derreter på‹ eller ENTER.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråk for lydsporet
skal være originalspråket platen er spilt inn på.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen,
vil det originale forhåndsinnspilte språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
LANGUAGE SETUP
Audio
Subtitle
Player Menu
Menu
Player
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
DivX Subtitle
Original
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
Bruk av tekstspråk
Enter
Return
Menu
Bruk av menyen for språket på
platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Disc Menu, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på platen,
vil det originale forhåndsinnspilte språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
press the MENU button.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Subtitle, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tifelller vil platen bruke den
originale språkinnstillingen.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
LANGUAGE SETUP
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Setup
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Return
Menu
√ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Enter
26
Disc Menu
Return
Menu
23/02/2007
13:45
Page 27
Bruk av DivX-språket for teksting
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Language Setup, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge DivX Subtitle, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
5. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
Enter
Menu
Oppsetting av audiomulighetene
Med alternativer for lyd kan du sette opp lydenheten
og innstillingene for lyd, avhengig av hvilket lydsystem som brukes.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Audio Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge Audio Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Return
- On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
MERKNAD
• Det er ikke noen analog audioeffekt når du spiller
DTS-lyd.
❹ Dynamic Compression
- On : For å velge dynamisk kompresjon.
- Off : For å velge standardområde.
❺ PCM Down Sampling
- On : Velgt denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz kompatibel.
I dette tilfellet vil 96KHz-signaler nedkonverteres til
48KHZ.
MERKNAD
Selv når PCM Down sampling er av
• Noen disker vil kun gi down-sampled audio
gjonnom de digitale utgangene.
• Trykk på MENU igjen for å ta bort s kjermvisningen.
HDMI
- Hvis din TV ikke er kompatibel med komprimert multikanals formater (Dolby Digital,
DTS, og MPEG f.eks) bør du stille t Digital
Audio til PCM.
- Hvis ditt TV ikke er kompatibel med LPCM
sampling rate over 48KHz bør du slå PCM
downsampling til On.
Language Setup
Enter
❸ DTS
- Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
- Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil alle
signaler mates ut uten endringer.
√ Unicode
Cyrillic
Greek
Return
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut MPEG-2 Bitstream via digital
utgang. Velg Bitstream når du forbinder med en
MPEG-2 dekoder.
Norsk
01285N_HD870_XEE NOR2
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det doble-D symbolet er varemerker
fra Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
Menu
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Oppsetting av displaymulighetene
Med alternativer for visning kan du angi forskjellige
videofunksjoner for spilleren.
Setup
Enter
Return
Menu
❶ Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut Dolby Digital via digital utgang.
Velg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital
dekoder.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
3. Trykk på œƒ for å velge Display Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
4. Trykk på œƒ for å velge ønsket element, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
27
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 28
DISPLAY SETUP
Setup
Language Setup
‹
TV Aspect
: Wide
Audio Setup
‹
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Display Setup
‹
TV System
Parental Setup :
‹
Video Output
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
- 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med 4:3-skjerm. Du
vil få svarte felt øverst og nederst på skjermen.
- 4:3 Pan&Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
- 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen TV.
DISPLAY SETUP
Setup
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
Still Mode
4:3 Pan&Scan
Screen Message √ 16:9 Wide
TV System
Video Output
: SCART-RGB
‹
HDMI
‹
Picture Quality
Enter
Return
‹
Picture Quality
‹
Menu
❶ TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
Aspect
Ratio
TV Aspect
Setup
Menu
❷ Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet
skjelver når du er i pause-modus, og de viser liten tekst
bedre.
- Auto : Når du velger Auto, Field/Frame-modus konvert
ert automatisk.
- Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
- Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
NTSC
√ PAL
HDMI
Enter
Return
Menu
❺ Video Output
Velg Video Output.
- S-Video : Velg når du vil anvende Video og S-Video.
- I-SCAN : Velg når du vil anvende component Interlace
(525i).
- P-SCAN : Velg når du vil anvende Component
Progressive (525p) Out eller HDMI.
• Hvis du trykker VIDEO SEL.-knappen endres videoutgangen på en regelmæssig orden i no disc-måte.
(COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝
SCART RGB)
- SCART Output : Velg når du vil anvende SCART Out.
• RGB : Velg når du vil anvende SCART RGB Out.
• Hvis du ikke velger Ja/Nei undermenyen
Displayinnstilling innen 10 sekunder, vil skjermen gå
tilbake til forrige meny.
➏ HDMI
Denne innstillingen brukes hvis enheten er koblet til en
visningsenhet (TV, videokanon osv.) med HDMI.
- Resolution Setting (Innstilling av oppløsning)
- Auto : Oppløningen settes automatisk
- Manual : Oppløningen settes manuelt
- Resolution
- 480p/576p : 720 x480, 720 x 576
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
❸ Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
❹ TV System
- NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang, må du
velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er linjespranguttaksformat 60 Hz uttak.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må du
velge “NTSC-uttak ”.
• Hvis du setter opp NTSC TV-systemet, er HDMI
utgangsrammehastigheten 60 Hz.
Denne funksjonen kan brukes til å finjustere utsignalet fra DVD-HD870 til TV-apparatet eller skjermen,
for å få best mulig fargegjengivelse.
Du kan bruke denne funksjonen til å angi RGB-området til
de digitale dataene i HDMI-signalet.
- RGB-Normal : HDMI RGB-utsignal i begrenset
område.
- RGB-Expand : HDMI RGB-utsignal i hele området.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI-utsignal i begrenset område
YCbCr-(4:4:4).
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI-utsignal i begrenset område
YCbCr-(4:2:2).
- PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun hal PAL-inngang, må du
velge “PAL-uttak ”.
• Hvis du setter opp PAL TV-systemet, er HDMI
utgangsrammehastigheten 50 Hz.
28
Sort-hvitt og fargenivåene i begrenset område vises
innenfor et begrenset dataområde.
eks.) Hvis bitoppløsningen er 8 bits
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
23/02/2007
13:45
Page 29
Sort-hvitt og fargenivåene i hele området vises
innenfor hele dataområdet.
eks.) Hvis bitoppløsningen er 8 bits
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Format
: RGB-Normal
Setup
Enter
Return
Menu
❼ Picture Quality
- Black Level (Svart nivå) : Justerer lysstyrken på skjermen (“On” eller “Off", på eller av). Fungerer ikke i progressiv modus.
- Brigtness (Lysstyrke) : Nivå 1 ~ nivå 5 (Level 1-5)
- Contrast : Nivå 1 ~ nivå 5 (Level 1-5)
- Color Saturation (Fargeintensitet) : Nivå 1 ~ nivå 5
(Level 1-5)
PICTURE QUALITY
Black Level
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er
som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det
kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
Instilling av hastighetsnivået
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
Setup
Return
Menu
‹
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
Return
Menu
3. Trykk på œƒ for å velge Parental Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
• Se i brukerveiledningen for TV-apparatet, for
å kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv skanning,
følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen for innstilling av progressiv skanning i
TV-apparatets menysystem.
• Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert,
kan skjermen bli blokkert.
• Oppløsningene som er tilgjengelige for
HDMI-utsignalet avhenger av TV-apparatet
eller fremviseren som er koblet til.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet eller
fremviseren hvis du vil vite mer.
• Hvis oppløsningen endres under avspilling,
kan det ta noen sekunder før bildet vises
normalt.
• Hvis du angir en HDMI-oppløsning på 720p
eller 1080i, gir HDMI-signalet bedre bildekvalitet.
‹
DivX(R) Registration
Enter
Setup
Enter
Language Setup
Audio Setup
Return
Menu
4. Trykk på œƒ for å velge Rating Level, og trykk deretter på
‹ eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
5. Skriv inn passordet ditt.
- Passordet er satt til 0000 som standard.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
6. Trykk på œƒ, for å velge ønsket Rating Level, og trykk
deretter på ‹ eller ENTER.
f.eks) Oppsetting av Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating
RatingLevel
Level
: Kids Safe
Change Passwor
√ Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
Return
Menu
29
Norsk
01285N_HD870_XEE NOR2
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 30
- Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
- For eksempel, hvis du velger inntil nivå 6, vil
plater med nivå 7, 8 ikke avspilles.
Endre passordet
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen
på fjernkontrollen.
2. Trykk på œƒ for å velge Setup, og trykk deretter på ‹
eller ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
3. Trykk på œƒ for å velge Parental Setup, og trykk deretter
på ‹ eller ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
‹
Menu
4. Velg Change Password med knappene œƒ, og trykk
derreter på ‹ eller ENTER. Tast inn ditt nye passord. Tast
inn passordet en gang til
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
MERKNAD
Hvis du har glemt passordet, ser du i ”Glemt passord” i feilsøkingsveiledningen.
30
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 31
REFERANSE
Oppgradering av fastvare
2. Trykk på ¦‹ for å velge Total, og trykk deretter på ENTER.
Spesielt avhenger dette av den nye codecen til
mpeg4 slik at denne skal vises. Hvilke forbedringer
som gjøres avhenger av oppgraderingsprogramvaren som du bruker, samt programvaren som din
DVD-spiller hadde før oppgraderingen.
Slik oppgraderes en disk
Norsk
Innledning
Samsung vil ofte støtte programvareoppgradering
for å forbedre ytelsen av denne enheten til siste status gjennom Samsungs internettsider (www.samsung.com).
Oppgradering av programvare
begynner
- Midt i skrivingen vil brettet åpnes automatisk. Etter at
disken er fjernet, vennligst vent i ca. 2 minutter.
- Hvis oppdateringen av enheten var vellykket, vil enheten
1. Du må laste ned en ny fil gjennom Samsungs
nedlastingssenter på internettsidene (www.samsung.com).
2. Skriv filen til disken ved bruk av CD-RW på din PC.
MERKNAD
- Filsystem CD-ROM ISO-nivå
- Tegnsett ISO 9660
- Fullført, enkel sesjon
- Lav skrivehastighet.
Oppgraderingsprosedyre
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen. Lukk plateskuffen.
Skjermbildet for oppgradering av fastvare vises.
slå seg av og på etter at brettet lukkes automatisk. Når
enheten slås på, vil denne skjermen vises.
3. Trykk på talltastene for å velge ønsket språk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
MERKNAD
- Hvis "Velg menyspråk" ikke kommer opp,
vennligst ta kontakt med Samsung servicesenter.
- Ikke trykk på noen knapp eller trekk ut strømledningen under oppgradering.
- Oppgraderingsprosedyren kan endre seg, se
nettsidene (www.samsung.com).
Programvareoppgradering
vises på displayet
31
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 32
Feilsøkingsguide
Før du ber om service (feilsøking)
Løsning
Problem
Side
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter for å drenere
mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn batteriene igjen
og forsøk på nytt.
P3
Platen blir ikke spilt
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
P5
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt :
1) DVD-spilleren en kopiet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har “Dolby 5.1 ch” merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosytem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
Fjernkontrollen virker
ikke
P14-15
P27
ikonet blir vist på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du tar bedt om et titel- eller kapittelnummer eller en søketid som ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
Avspillingsmodus er
forskjellige fra Setup
menuvalget.
Det er ikke mulig å
endre skjermforholdet.
• Sjekk om platen har en meny.
ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen AUDIO OPTIONS.
P27
Skjermen er blokkert.
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
P16
Glemt passord
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
P29
Hvis du støter på
andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det aktuelle problemet
blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen ikke er kodet
med den tilsvarende funksjonen.
P25~30
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
P27~29
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt
nærmeste autoriserte servicesenter.
Det er støy eller
forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Inngen HDMI-utmatning.
• Kontroller at videoutgang er aktivert for HDMI.
• Sjekk forbindelsen mellom fjernsyn og HDMI-kontakten på DVD-spilleren.
• Sjekk hvis fjernsynsapparatet støtter 480p/576p/720p/1080i DVD-spiller.
P13~14
Abnormalt HDMIskjermbild.
• Hvis det “snøer” på skjermen betyr det at fjernsynsapparatet ikke støtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P13~14
Skjermbildet skaker
ved HDMI-utmatning
• Kontroller at TV-systemet ditt er riktig stilt inn.
• Skjermeboldet kan skake kraftig når rammehastigheten konverteres fra 50Hz til
60Hz for 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output.
• Se TV-apparatets bruksanvisning.
P28~29
32
P2
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 33
Spesifikasjosner
AC 110-240 V, 60/50 Hz
Effektforbruk
9W
2.3 Kg
Vekt
Dimensjoner
+5°C til +35°C
Luftfuktighet
10 % til 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Plate
430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
Driftstemperatur
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Komposittvideo
Norsk
Generelt
Nettspenning
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid (ensidig, ettlags plate) : 135 min
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Videoutgang
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
S-VIDEO
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
HDMI
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
*FREKVENSRESPONS
480p/576p, 720p, 1080i
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz til 44 kHz
Audioutgang
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
OMRÅDE
100 dB
FORVRENGNING
0.004 %
*TOTAL HARMONISK
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
33
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 34
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle
garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er
mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
www.samsung.com/no
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tel: 231 627 22
■ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir
lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet
eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og
enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke
av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig
utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil
bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor
Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien.
Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien
kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige
for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller
et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 35
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Region
North America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
Latin America
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
U.A.E
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
38 322 887
09 693 79 554
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
01285N_HD870_XEE NOR2
23/02/2007
13:45
Page 36
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme
bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 2
Säkerhet
1. Placering
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens
med dem som anges på etiketten på apparatens
baksida. Stall DVD-spelaren plant, på ett
lämpligt underlag (möbel) och se till att den fär
got ventilation genom att lämna (7-10) fritt
utrymne runt om. Kontrollera att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Placera ingenting
på DVD-spelaren. Placer ade inte pa förtäkare
eller annan utrusning som kan bli varm. Innan
du flyttar spelaren måste du försäkra dig om att
skivfacket är tomt. DVD-spelaren arbertas kontinuerlig. När den står i standby innebär det inte
att den är skild den från nätet, vilket
rekomenderas om du inte anväder den uneder
en viss tid. Strömkontakten fungerar som urkopplingsenhet och skall vara inkopplad hela tiden.
2. För säkerhetens skull
Oppna aldrig apparaten eller någon av dess
delar. Det kan vara farligt för dig eller för vissa
känsliga delar. Du utsätter dig för risk för elek
triska stötar och för lasesträlen. Försok inte titta
in i apparaten genom att se in i det öppnade
skivfacket eller andra öppningar.
3. Obs
Skydda spelaren mot fuktighet och Hetta (öppen
spis), liksom mot utrusning som avger starka
magnetiska eller alecktriska fält (högtalare…).
Dra ur nätkabeln om spelaren inte fungerar rik
tigt. Apparaten får inte utsättas för vattendroppar
eller att det skvätter vätska på den och därför
skall exempelvis vaser inte ställas på den.
Spelaren är inte avsedd för Industriell
användning utan endast för hemmabruk. Denna
produkt är inte hemmabruk. Denna produkt är
endast avsedd att användast för privat brukt. Att
kopiera eller ladda ner musikfiller i avsikt att
avyttr dem, eller för all annan vinstgivande ver
skamhet, innebär eller kan innebära ett brtt mot
patent-och upphovsrättla gen.
GARANTNIS UPPHÖRANDE : ENLIGT
GÄLANDE LAGSTIFTNING I PATENT-OCH
UPPHOVRÄTTLAGEN OCH ALLA ANDRA
RÄTTIHETER, UPPHÖR ATT GÄNANTI ATT
GÄLL TILL FÖLDJD V PRODUKTENS
ANVÄNDNING PÅ ALLA ANDRA VILLKOR ÄN
DE OVAN BESKRIVNA.
Kondensbildning: Om apparaten och/eller skivor
na tas in från kyla till värme, t.e.x. eftr transport
vindtrtid, vänta då ungefär två timmer tills de
uppnått rumstemperatur. På så sätt unviker man
allvarliga skador.
2
4. DVD-SKIVAN
Var försigtig när du hanterar dina skivor. Håll
skivorna med fingrarna runt kanten eller i hålet.
Lägg altid in skivan med etten uppåt ( gäller
enkelsidig skiva). Vid behov skall du altid använ
da en mjuk trasa när du rengör skivan.
Torka från mitten och utåt. Lägg alltid tillbaka ski
van i fordalet när du har spelat den och placera
fordelet vertikalt. Lägg altijd in skivan korekt i slä
den-använd styrlackarna. Använd aldrug
rengörningssprayer, bensin, vätskor som alstar
statisk elektricitet eller andra løsningsmedel om
skivytan år smustsig. Torka Försiktigt med en
mjuk, fuktig trasa (endast vatten). Torka aldrig av
skivan med en roterande röselse, eftersom
cirkulara repor då kan uppstå och därmed orsaka
störningar vid avspelnigen.
5. Batteri
Bateried som avänds i denna produkt innehåller
miljöfarlinga kemikalier.
Släng aldrig batteriet i de vanliga hushållssopor
na. Vi rekommenderar att en servicetekniker
byter batteriet.
6. Underhåll av höljet
Av säkethersskäl bör du dra ut nätkontakten från
vägguttaget innan regöring.
• Använd aldrig besen, thinner eller andra
kemiska lösmedel vid rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Den enhed som denna bruksanvisning medföljer är
licensierad med vissa upphovsrätter för vissa tredje
parter. License är begränsad till privat icke-kommerseil använding av den slutliga användaren för det
licensierade innelållet. Inga rättigheter avser kommer-siell användning. Licensen täcker inte någon
annan enhet än denna och licensen omfattar inte
någon oli-censiered enhed eller process i enlighet
met ISO/ IEC 11172-3 eller ISO /IEC 11172-3
använd eller såld till-sammans med denna enhed.
Licesen täcker bara an användningen av denna
enhet för att koda och/eller avkoda ijudfielr enligght
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen
ger inga rättigheter för produkter eller functionner
som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3.
VARNING: ANVÄNDNING AV KONTROLLER,
INSTALLNINGAR OCH ANDRA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄN DE SOM SPECIFICERAS
HÄR KAN RESULTERA I FARLIG STRÅLNING.
23/02/2007
13:46
INNAN DU
STAR TAR
INNEHÅLLSFÖR TE
CKNING
Tillbehör
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innan du startar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fjärrkontroll
Barrerer till fjärkontroll
(AAA Size)
Bruksanvisnig
Video/Audio
kabel
Installera batterier i fjärrkontrollen
1. Öppna batterriluckan på fjårrkontrollens baksida.
2. lägg i två stycken batterier av AAA-typ. Lägg i
batterierna korrekt anligh polaritet-märkningen
(+och - ).
3. Sätt tillbaka batterriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar
korrekt:
- Kontollera polariteten (+och -). påbatterierna.
- Kontrollera att batterierna inte är slut.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellen
fjårsensorn och fjårkonrollen.
- Konrtorllera att de inte finss någon fluorescerande
belysnig i närheten.
Page 3
Inställningar
Skivfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivtyper och karakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anslutningar
Ansluta DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basfunktioner
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Söka och hoppa över kapitel eller låt . . . . . . . . . 17
Använda visningsfunktionen (DISPLAY) . . . . . . . 17
Använda skiv-och titelmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Använda Funktion Meny (Funktionsmenyn) . . . . 18
Repetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Längsam uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Avancerade Funktioner
Justera bildförhållandet (EZ View) . . . . . . . . . . . . 19
Välja sprak med AUDIO-knappen . . . . . . . . . . . . 20
Välja textningsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Välja önskad kamera vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Användafunktionen Instant Replay/Skip. . . . . . . . 21
Använda bokmarkesfunktionen . . . . . . . . . . . . . . 21
Använda funktioner för zooming. . . . . . . . . . . . . . 22
Visningmenny (clip menu) MP3/WMA/JPEG/
MPEG4/CD Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Val av mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uppspelning av MP3/WMA/CD Audio . . . . . . . . . 23
Uppspelning av MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Visning av bild-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ändra Installnings Menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU). . . . 25
Inställning av språfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inställning av surroundijud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
InsInstálning av visningsalternativ . . . . . . . . . . . . 27
Inställning av föraldraskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Referens
Uppsgradering av programvara . . . . . . . . . . . . . . 31
Fesökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
Svenska
01285N_HD870_XEE SWE1
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 4
INSTÄLLNINGAR
Skivfunktioner
Utmärkt ijud
Dolby Digital-sytem utvecklad av DOLBY Labs erbjuder kristallklar ijudåtergivnig.
TV-bild
Video med MPEG2-kompression. Både normal bild
och bredbild (16:9) kan visas.
Slow Motion
En vikting scen kan visas långsamt.
Föräldraskydd (DVD)
Med föraldraskyddet användare välja en nivå som
hidrar barn från att vissa typer av filmer, som t ex.
våldsfilmer, vuxenfilmer, etc.
Olika menyfunktioner på skärmen
Du kan välja olika spårk (Ijud/texning) och kameravinklar när du tittar på film.
Progressiv skanning
Med hjälp av progressiv skanning skapas en förbättrad bild med dubbla skanningslinjer på en traditionell, sammanflätad bild.
EZ VIEW (fullskärmsvisning) (DVD)
Genom enkel visning aktiveras bildjusteringen så att den
överensstämmer med TV:ns skärmstorlek (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan visa digitala foton på din TV.
Repeatering
Du kan repetera en lat eller film genom att trycka på
REPEAT-kanppen.
MP3/WMA
Denna apparat kan spela skivor som skapats från
MP3/WMA-filer.
Direkt Repris (DVD)
Denna function används för att visa en repris av de
senaste 10 sekunderna av filmen från den
nuvarande positionen.
Instant Skip (direkt hopp) (DVD)
Denna funktionen flyttar dig framåt 10 sekunder vid
uppspelning
MPEG4
Denna spelare kan spela upp MPEG4-format i form
av en avi-fil.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reducerar bildstöningar genom att skapa en digital
väg för video/ audiosignaler från sepelaren till din teve.
4
OBS
- Skivor som intekan spelas upp på denna
spelare.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (utom CD-lager)
• CDG: er endast uppspelning av ijud, ej bilder.
- Föjande kan spelas upp beronde på hur
inspelningen gjorts.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Spelaren kan kanske inte spela upp vissa
cd-r, cd-rw-och dvd-r-skivor beroende på det
sätt de är inspelade på.
KOPIERINGSSKYDD
Många DVD-skipor är kodade med ett kopieringsskydd. P g a. detta ska du endast ansluta din
DVD-spelare direkt till en teve, inte till en
videobandspelare. Om du ansluter spelaren till
en videobandsspelare, kan bilden innehaålla
störningar från kopieeringsskyddet.
denna produkt innehåller en teknologi för kopieringsskydd osm bygger på vissa amerikanska
paten och andra företag. Användnigen av macrovisio teknologi för upphovsrättsskydd i denna
produkt måste auktoriseras av macrovision och
gäller endast för hemmabrukt och övriga begränsade betalvisnigar, såvida inte ytterligarerättigheter erhales från Macrovision. Det är förbjuded att isär produkten eller anvuanda reverse
engineering.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p)
ANVÄNDARE SKA LÄGGA MÄRKE TILL ATT INTE
ALLA S K HÖGDEFINITIONSTEVEAPPARATER
ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT
OCH KAN FÖRORSAKA PROBLEM MED BILDEN.
NÄR DET GÄLLER 525 PROGRESSIVE SCANBILDPROBLEM REKOMMENDERAS
ANVÄNDAREN ATT SÄTTA ANSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UTMATNING. OM DET
FINNS FRÅGOR RÖRANDE VÅRA TEVEAPPARATERS KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL
AV 525p DVD-SPELARE VAR VÄNLIG KONTAKTA
VÅRT KUNDSERVICECENTER.”
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 5
Skivtyper och karakteristik
Din DVD-spelare kan spela upp följande typer av skivor.
Inspelningstyp
DVD
Ljud
+
Video
AUDIO-CD
Skivstorlek
Max. speltid
12 Cm
Enkelsidig 240 min.
Dubbelsiding 480 min.
8 Cm
Enkelsidig 80 min.
Dubbelsidig 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Ljud
Karakteristik
- DVD ger utmuarkt ijud-och videokvalitet tack vare Dolby Digital-och
MPEG2-systemet.
- Olika visnings-och ijudfunctioner kan
enkellt ställas in i menysystemet.
- En CD spelas in med digital signal,
vilket ger bättre, mindre störningar
och mindre försämring av ijudkvaliteten after lång langringstid.
Skivmärkning
Region Kodningsregioner
~
PAL
Kodningsregion
För PAL-system i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Dolby Digital-skiva
STEREO
DIGITAL
SOUND
Både DVD-spelare och skivor är kokade
efter vilken region de ska användas i.
Dessa regionkoder måste överensstämma
för att en skiva ska gå att spela.
Stereoskiva
Digital ljudskiva
DTS-skiva
MP3-skiva
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det inte
att spela upp dem och DVD-spelaren kan
skadas.
DivX Certifierad
DivX, DivX Certifierad och
tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc.
5
Svenska
skivtyp/Märkning
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 6
Beskrivning
Framsidans kontroller
9
1
1.
2
STANDBY/ON (
3
)
4
6.
7.
STANDBY-Indikator
SKIVFACK lampa
Sätt in skivan här.
4.
OPEN/CLOSE (
)
Tryckk för at öppna eller stuanga skivfacket.
5.
STOP (
)
8.
SKIP (
) SEARCH
Används för att hoppa frem en scen eller låt..
9.
SKIP (
) SEARCH
Används för att hoppa tillbaka en scen eller låt.
När spelaren kopplas in, tänds nätlampan
3.
VIDEO SEL.
Stoppar skivuppspelnigen.
spelaren slås på.
2.
7
Tryck för att ändra Video output-läge.
När spelaren kopplas in, tänds nätlampan. När knappen
STANDBY/ON trycks in, tänds en blå lampa och
6
5
10
10. PLAY/PAUSE (
)
Tryck för att starta eller pausa uppspelnig.
DISPLAY
Funktionsindikatorer visas här.
Displayvisning
Visar olika meddelanden rörande olika operationer, t ex PLAY, STOP,
LOAD…
nodSC: Skiva saknas.
OPEn: Släden är öppen.
LOAd: Skivinformationen läses till spelaren.
6
8
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 7
beskrivning-Baksidan
3
Svenska
2
1
1.
2.
3.
4.
2
SCART AV
- Ansluts till TV med scartingång.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Anv¨ånd antigen en opstik kabel eller en koaxialkabel
för att ansluta till en kompatibel Dolby Digital-mottagare.
- Används för att ansluta till en A/V-förstärkare som
innehåler Dolby Digital-dekoder eller DTS-dekoder.
KOMPONENTIVIDEOUTGÅNGAR
- Avvuand dessa utgångar om du her en teve med
Komponentvideoingångar. De stöder P.pb. och Y-Video.
- Om videoutgången P-SCAN har valts i instalningsmenyn, är lägena Progressive Scan (radsprång),
Video och S-Video inte åtkomliga.
- Om videoutgången I-SCAN har valts i
Inställningsmenyn, är lägena Interlanced Scan och
HDMI inte åtkomliga.
AUDIO OUT JACKS
- Ansluit till audioningångarna på teve, audio/videomottagare.
4
5.
6.
7.
5
6
7
VIDEO OUT JACK (VIDEO UTGÅNG)
- Anvuand en videokabel för att ansluta till videoingangen på en teve.
- Videoutgången maste vualjas till I-SCAN, SCART
Output eller S-VIdeo i inställningsmeyn.
S-VIDEO OUT JACK ( SVIDEOUTGÅNG)
- Använd en S-videokabel för att ansluta denna till Svideo ingången på en teve För bättre bildkvalitet.
- Videoutgången i inställningsmenyn måste vara satt till
S-Video.
HDMI-UTGÅNG
- Använd HDMI -kabeln för att förbinda urtaget med
HDMI-urtget på teven för att få högkvalitetsbild.
- Om HDMI-kabeln är ansluten till en teve som är
utrustad med HDMI-funktion kommer HDMI-läget
automatiskt att träda i funktion.
- Om du vill använda en Video-, S-Video- eller
Component-utgång drar du ur HDMI-kabeln.
VIKTIGT ANMÄRKNING
- Ttta efter i din teves bruksanvisning för att ta reda på om teven stöder progressive scan (P-SCAN).
Om det är så, följ instruktionerna i tevens bruksanvisning om inställningar för Progressive Scan i tevens
menysystem.
- HDMI-utgången på denna enhet kan anslutas till ett DVI-jack på en teve eller annan utrusning med hjälp
av en konverteringsadapter. Iså fall är det nödvändigt att avända en teve eller skärm med en HDCP-kompatibel DVI-ngång.
- Om enheten anslutits till en teve eller skärm som inte är kompatibel sker ingen bildutmatning.
- Se i bruksanvisningen för teven eller annan anordning som ansults till denna enhet för detaljerad information on HDMI-terminalen.
- Se sidorna 27~29 för mera information om ur du använder instållningsmenyn.
7
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 8
Fjärkontrollen
14
15
1
2
16
3
4
5
6
7
8
17
18
19
9
5.
INSTANT REPLAY-knapp
Denna funktion avänds för att visa en repris sv de senate 10 Sekunderna av filmen från den nuvarande
6.
SKIP-Knapp (
/
)
Anvand för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
7.
STOP Button (
8.
Knappen-MENU
Tar fram DVD-spelaren meny.
)
9.
ENTER/DIRECTION œƒ¦‹ knapp.
Denna knapp fungerar som omkoplingsknapp.
10. EZ VIEW kanpp
Easy View kan omvandl bilder i letterboxformat till fullskärmsvisnig på din vanliga TV.
11. Knappen DISC MENU
Visar skivan meny på skärmen.
12. SUBTITLE-knapp
13. AUDIO-Knapp
Avänd denna knapp för att komma åt olika audiofunktioner
på en skiva.
14. ZOOM-knapp
Förstorar DVD-bilden.
10
11
20
21
12
13
22
23
15. OPEN/CLOSE (
)-knapp
Öppnar/stänger HDMI-eller DVI-utmatnigsupplösning.
16. STEP-knapp
Stegar framåt en bild i taget.
17. INSTANT SKIP-knapp
Denna funktion flyttar dig fråmat 10 sekunder vid uppspelning.
18. PLAY/PAUSE-knapp(
)
Starta uppspelning/pausa uppspelning.
19. RETURN-knapp
Atervänder till föregående meny.
20. INFO-knapp
Visar aktuellt information om skivan.
1.
DVD Av/På-knapp
Stänger av/på strömmen.
2.
SIFFERKNAPPAR
3.
VIDEO SEL.-knapp
Ändra Video output-läge.
4.
SEARCH -Knapp (
/
)
Ger dig möjlighet attsöka framåt/båkat på en skiva.
8
21. CANCEL-Knapp
Avänds för att ta bort menyer eller statusvisningar från
scärment.
22. Knappen HDMI SEL.
Inställning för HDMII-utmatnigsuplösnig.
23. REPEAT-knapp
För repetering av en titel, kapitel, låt eller skiva.
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 9
ANSLUTNINGAR
Följande avsnitt visar exempel på anslutningstyper som vanligtvis används vid anslutning av en DVDspelare till TV och andra komponenter.
Innan du ansluter DVD-spelaren
- Stäng alltid av DVD-spelaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller plockar bort några kablar.
- Se bruksanvisningen för ytterligare komponenter (exempelvis en TV) som du ansluter för ytterligare information om vissa komponenter.
Ansluta till en TV (SCART)
- För att använda SCART-funktionen ansluter du SCART-polen (EXT) på DVD-spelarens baksida till
SCART-polen (IN) på din TV.
- Om din TV inte är utrustad med en SCART-funktion kan du välja en av följande anslutningstyper:
Ansluta till en TV (Video CVBS)
1
Använd bild- och ljudkablarna för att ansluta polerna
VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens
baksida till polerna VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) IN på
din TV.
2
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
VIT
Ljudkabel
ELLER
RÖD
VIT
GUL
Video-kabel
GUL
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
OBS
- Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 14-15)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om det finns en pol för ljudingång på TV:n ansluter du den till [AUDIO OUT][vänster] (vit) på DVDspelaren.
- Om du trycker på knappen VIDEO SEL. när DVD-spelaren är i stoppläge eller det inte finns någon skiva i
ändras videoutgångsläget enligt följande: (COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝ SCART RGB)
- Anslut inte Scart och Component Video (Y, Pb, Pr) ut samtidigt, de kan störa varandra och du fär sämre
visningskvalitet.
- Om du sätter HDMI:s upplösning till 720p eller 1080i, kan du använda S-Video ut.
9
Svenska
Ansluta DVD-spelaren
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 10
Ansluta till en TV (S-Video)
- Ansluta till TV:n med en S-Video-kabel.
- Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder. S-Video separerar bildelementen till svartvita signaler
(Y) och färgsignaler (C) för att visa tydligare bilder än i standardingångsläget för bild. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1
Använd en S-Video-kabel (medföljer ej) och anslut till polen
S-VIDEO OUT på DVD-spelarens baksida till polen SVIDEO IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills SVideo-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
RÖD
VIT
Ljudkabel
RÖD
S-Video-kabel
(medföljer ej)
VIT
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på S-Video i menyn
Display Setup (Inställningar för skärm). (Se sidorna 27-29)
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget
för Video Output (Bildutgång). (se sidan 9)
OBS
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 14-15)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning.
Se bruksanvisningen för din TV.
- Anslut inte S-Video och Component Video (Y, Pb, Pr) ut samtidigt, de kan störa varandra och du fär sämre
visningskvalitet.
- Om du sätter HDMI:s upplösning till 720p eller 1080i, kan du använda S-Video ut.
10
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 11
Ansluta till en TV (Radsprång)
- Ansluta till TV:n med Component video-kablar.
Svenska
- Component video separerar bildelementen till svartvita signaler (Y) och blå (PB) och röda (PR) signaler för
att visa klarare och tydligare bilder. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1
Använd Component video-kablar (medföljer ej) för att
ansluta polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVDspelarens baksida till polerna COMPONENT IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills
Component-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
RÖD
BLÅ
GRÖN
VIT
Ljudkabel
RÖD
Component-kabel
(medföljer ej)
VIT
RÖD
BLÅ
GRÖN
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på I-SCAN i menyn
Display Setup (Inställningar för skärm). (Se sidorna 27-29)
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget
för Video Output (Bildutgång). (se sidan 9)
OBS
- Om Video output (Bildutgången) är felaktigt inställd på S-Video med Component-kablarna anslutna
blir skärmen röd.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 14-15)
- TV:ns Component-portar är märkta “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stället för “PR, PB, Y” beroende på
tillverkare. Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning.
Se bruksanvisningen för din TV.
- Om du sätter HDMI:s upplösning till 720p eller 1080i, kan du använda S-Video ut.
11
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 12
Ansluta till en TV (Progressiv)
1
Använd Component video-kablar (medföljer ej) för att
ansluta polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVDspelarens baksida till polerna COMPONENT IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills
Component-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
RÖD
BLÅ
GRÖN
VIT
Ljudkabel
RÖD
Component-kabel
(medföljer ej)
VIT
RÖD
BLÅ
GRÖN
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på P-SCAN i menyn
Display Setup (Inställningar för skärm). (Se sidorna 27-29)
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget
för Video Output (Bildutgång). (se sidan 9)
För att använda den progressiva bildutgången,
- ska du först läsa bruksanvisningen för TV:n och ta reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning. Om TV:n stöder progressiv skanning följer du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
angående inställningar för progressiv skanning i TV:ns menysystem.
- Beroende på TV kan anslutningssättet variera från bilden ovan.
OBS
- Vad är progressiv skanning?
Progressiv skanning har dubbelt så många skanningslinjer mot vid sammanflätad utgångsmetod.
Med progressiv skanning får du högre bildkvalitet.
- Om du sätter HDMI:s upplösning till 720p eller 1080i, kan du använda S-Video ut.
12
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 13
Ansluta till en TV med DVI-uttag
1
Svenska
Använd en HDMI-DVI-kabel (medföljer ej) och anslut polen
HDMI OUT på DVD-spelarens baksida till polen DVI IN på
TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO
(röd och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
VIT
Ljudkabel
RÖD
VIT
HDMI/DVI-kabel
(Medföljer ej)
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills DVI-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
Ansluta till en TV med HDMI-uttag
1
Använd HDMI-HDMI-kabeln för att ansluta HDMI OUTpolen på DVD-spelarens baksida till HDMI OUT-polen på
din TV.
2
Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills HDMI-signalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
HDMI-kabel
(Medföljer ej)
Specifikationer för HDMI VIDEO
När du trycker på knappen HDMI SEL., markeras 480p/576p, 720p, 1080i i rätt ordning.
Första gången du trycker på knappen HDMI SEL. visas den aktuella upplösningen.
Andra gången du trycker på knappen kan du ändra den utgående HDMI-upplösningen.
- Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
- Se bruksanvisningen för din TV.
- Om HDMI- eller HDMI-DVI-kabeln är ansluten till TV:n ställs DVD-spelarens utgång in på HDMI/DVI inom
10 sekunder.
- Om du ställer in den utgående HDMI-upplösningen på 720p eller 1080i, ger den utgående HDMI bättre
bildkvalitet.
- Om du sätter HDMI:s upplösning till 720p eller 1080i, kan du använda S-Video ut.
13
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett grässnitt som möjligör digital överföring
av video- och audiodata genom en enda anslutning.
När HDMI används suander DVD-spelaren en videooch audiosignal och visar en skarp bild på en teve
med ett HDMI-jack.
• Beskrivning av hdmi-kopling
HDMI -Ansluitningen: både okomprimered videodata
och digital audiodata(LPCM eller Bitstream-data)
- Fast spelaren använder en HDMI-kabel matas
enbart en rent digital signal ut till teven.
- Om teven inte st¨der HDCP (High Bandwidth
Digital Content Protection) “snöar” dt på skärmen.
Page 14
• Varför använder Samsung HDMI?
Analoga teveappararater kräver en analog audio /videosignal, men när spelar upp en DVD är data som överförs till
teven digital. Därför krävs antingen en digital-tillanalogkonventer (iDVD-spelaren) eller en analog-till-digitalkonverter (i teven). Under denna omvandlingförsämras
bildkvaliteten på grund av störningar och signalbortfall.
DVI-teknologin är överslägsen därför att den inte kräver
någon omvandling mellan digitala och analoga signaler
utan är ren digital siganal från spelaren till di teve.
• Vad HDCP?What is the HDCP?
HDCP( HIgh-bandwidth Digital Content Protection ) är ett
system för att skydda DVD-Innehållet som matas ut via
DVI från kopiering. Det sörje för en säker digital länk mellan videokällan (PC,DVD etc) och en visningsanording (
teve, projektor etc). Innhållet krypteras vid källan för att
hindra oauktoriserad kopiering.
Anslutning till ett högtalarsystem (2-kanals förstärkare)
1
Använd ljudkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO
(röd och vit) IN på förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna
VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI OUT på DVDspelarens baksida till polen VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT
eller DVI IN på din TV enligt beskrivningen på sidorna 9-14.
RÖD
3
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
RÖD
2-kanals stereo amp
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess
ljudingång.
OBS
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren.
Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 27)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
14
VIT
Ljudkabel
VIT
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 15
Anslutning till ett högtalarsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS
Amplifier)
1
Svenska
Om du använder en optisk kabel (medföljer ej), ansluter du
polen DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på DVDspelarens baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på förstärkaren.
Om du använder en koaxialkabel (medföljer ej), ansluter
du polen DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) på DVDspelarens baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna
VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI OUT på
DVD-spelarens baksida till polen VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller DVI IN på din TV enligt beskrivningen på
sidorna 9-14.
eller
Koaxialkabel
(medföljer ej)
Optisk kabel
(medföljer ej)
3
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess
ljudingång.
OBS
- När du ansluter DVD-spelaren till en DTS-förstärkare och spelar upp en DTS-skiva ställer du in
DTS på On i menyn Audio Setup. Om den är inställd på Off, kommer ljudet inte att höras eller
också blir ljudet mycket högt.
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 27)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
- Avlägsna dammskyddet från den optiska ljudutgången innan du använder den optiska kabeln (medföljer
ej) och sätt tillbaka skyddet när den inte används.
15
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 16
BASFUNKTIONER
Spela en skiva
4. Stoppa uppspelning tryck på STOP (
som helst under uppspelningen.
Innan uppselning
- Sätta på TV:n och ställa in rätt Video Input
<Bildingång> på TV:ns fjärrkontroll.
- Om du har anslutit ett ijudsystem, sätt på detta
och ställ in rätt ijudingångskanal.
Efter att du anslutit DVD-spelaren och tryck på POWER kanppen för första gången visas f¨ljande meny:Om du vill
välja spårk, tryck på en sifferknapp. (Denna meny visas
endast första gången du ansluter väljer spårk från början,
förloras alla installningarna i Setup-menyn.
Om du inte har angett språk för startfönstret kan inställningarna ändras så fort du slår på eller slår av strömmen.
Se därför till att välja det språk du vill använda.
När du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att
trycka på knappen
på enhetens framsida i mer än 5
sekunder när det inte finns någon skiva inmatad.
Då visas fönstret SELECT MENU LANGUAGE igen där du
kan återställa önskat språk.
Press
1
Touche
2
for English
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
5. Ta ur skiva tryck på OPEN/CLOSE (
) -knappen när
) -knappen.
6. pausa uppspelning tryck pa PLAY/PAUSE ( ) -eller
STEP-knappen på fjårrkontollen när som helst under upp
spelningen.
- Bilden fryses, inget ljud hörs.
För att återuppta uppspelningen, tryck på
PLAY/PAUSE ( )-knappen igen
7. Stegvis uppspelning (utom för musik-CD)
Vrid medurs eller tryck på knappen STEP på
fjärrkontrollen under uppspelning.
- Varje gång knappen trycks in eller den stegvisa ratten
vrid syns en ny bild.
- Inget ljud hörs under uppspelning bildruta-för-bildruta.
- Tryck på PLAY/PAUSE ( ) -knappen för att
återuppta normal uppspelning.
- Du kan endast spela upp bildruta-för-bildrura i
framåtriktning.
8. Slow motion-uppspelning
Tryck på knappen SEARCH (
/ ) för att välja en
uppspelningshastighet mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal
hastighet i läget PAUSE eller STEP.
- Inget ljud hörs under uppspelning i slow motion.
- Tryck på PLAY/PAUSE ( )-knappen för att återupp
ta normal uppspelning.
OBS
Uppspelning
1. Tryck på OPEN/CLOSE( ) knappen. STANBY-indikatorn
tänds och skivfacket mataasa ut.
2. Lägg försiktigt i en skiva med atiketten uppåt.
3. Tryck på PLAY/PAUSE ( ) eller OPEN/CLOSE ( )
knappen för att stänga helst under uppspelningen.
- När du stoppar skivuppspelning kommer spelaren
ihåg var du stoppade. När du sedan trycker på
PLAY/PAUSE ( ) knappen ingen,återupptas upp
spelningen fran det ställe där uppspelningen stop
pades.
16
- Om spelaren lämnas i stoppläget mer än en
minututan nagån handling från användarens
sida aktiveras en skärmsläckare. Tryck på
PLAY/PAUSE ( )- knappen för att återupta normal uppspelning.
- Strömmen slås av automatiskt c;a 30 minuter
efter att splaren ställts i stopplaget (automatisk
avstängningsfunktion).
- Om DVD-speleren lämnas 5 minuter i
pauseläget, stoppar den.
- (
) -ikonen anger att fel knapp har tryckts in.
23/02/2007
13:46
Page 17
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)
Söka och hoppa över
kapitel eller låt
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett
kapitel ell en låt, eller använda SKIP-funktionen för
att hoppa vidare till nästa val.
Söka framat eller bakat.
Vrid tryck på knappen SEARCH ( eller
rkontrollen i mer än en sekund.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
CD
2X, 4X, 8X
) på fjär-
Vid uppspelning av en DVD/
MPEG4
1. Tryck på knappen INFO pa fjarrkontollen under uppspelnig.
- Du kan välja Info i funktionsmenyn genom att trycka på
knappen MENU.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja önskat alternativ.
OBS
- Den hastighet som är markerad i den här funktionen kan skilja sig från den faktiska uppspelningshastigheten.
3. Tryck på knapparna ¦/‹ för att utföra önskad inställning
och tryck sedan på ENTER.
- Du kan använda siffertangenterna på fjårkontrollen för
att gå direkt till en titel eller kapitel, eller starta
uppspelning från den falda tiden .
4. Tryck på INFO igen för att ta bort skärmvisningen.
- Inget ljud hörs i sökningsläget (Utom CD).
OBS
Hoppa över låtar
Title
Tryck pa (
eller
) knappen under uppspelnig.
- Vid uppspelning av en DVD-skiva, tryck på (
)-knap-
pen för att hoppa till nuasta kapitel. Om du trycker på
(
)- knappen hoppar du till början av kapitelt.
Chapter
Uppspelning av önskad titel när det finns mer
än pa skivan.
Om det finns mer är en film på DVD-skivan,
Visaa varje film på listan.
De flesta DVD-skivor uar inspelde i form av
kapitel, så du kan lätt finna en viss del av ski
Ytterligare en tritryckning förflyttar dig till början av
föregående kapitel.
- Vid uppspelning av en musik-CD, tryck på (
hoppa till nästa låt. Om du trycker på(
)-kanppen
Time
)-knappen hop-
par du till början av spåret Ytterligare en trycning förflyttar dig till början av föregående spår.
Audio
Subtitle
Dukan spela upp en film fran en viss tidpunk.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa
skivor.
Avser språket för filmens ljudspår.
I exemplet spelas ijudet upp på engelska
med 5.1 kanaler. En DVD-skiva kan ha upp
till åtta olika ijudspår (spårk).
Visar de spårk för textremsan som finss pa
skivan. Du kan välja textrem spårk, eller ta
bort den helt från skärmen om du önskar det.
En DVD-skiva kan ha upp till 32 olika sprak
på textremsan.
17
Svenska
01285N_HD870_XEE SWE1
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Använda skiv-och
titelmenyn
Page 18
Använda Funktion Meny
(Funktionsmenyn)
Använda Funktion meny (DVD)
Använda skivemenyn
1. Tryck på knappen MENU pa fjarkontrollen vid uppspelning
av en DVD-skiva.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Disc Menu och tryck
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
1. Tryck pa knappen MENU vid uppspelning.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Function och tryck
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
- Info (Se sidorna 17)
- Zoom (Se sida 22)
- Bookmark (Se sidorna 21 - 22)
- Repeat (Se sidorna 18 - 19)
- EZ View (Se sidorna 19 - 20)
- Angle (Se sidorna 21)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
OBS
- På vissa skivor fungerar inte skivmenyerna.
- Du kan också anända Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjårkontollen.
Använda titelmenyn
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontollen vid uppspelning
av ev DVD-skiva.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Title Menu och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
Enter
Return
Menu
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja en av de fem
funktionerna. Tryck sedan på knappen ‹ eller
ENTER för att välja funktion.
Du kan också välja dessa funktioner med sina respektive
knappar på fjärrkontrollen.
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
Repetering
Du kan repetera ett spar, ett kapitel, önskkat avsnitt i
en titel (A-B) eller hela skivan.
Vid DVD-uppspelnig
Press ENTER key
for Title Menu
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen. Indikatorengen För
repetering visas.
Enter
Return
Menu
OBS
- På vissa skivor fungerar inte titelmenyerna.
- Titelmenyn visas bara om det finss minst två titlar på skivan.
2. Tryck på knapparna ¦/‹ -för att välja Chapter, Title eller
A-B och tryck sedan på knappen ENTER.
- För DVD-skivor repeteras uppspelning eftr kapitel eller.
- Chapter ( ): Upprerpar det kapitel som spelas upp.
- Title ( ): Upprepar den titel som spelas upp
- A-B: repeaterar ett segment som du valt på skivan.
T
DVD
Off
18
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
01285N_HD870_XEE SWE1
23/02/2007
13:46
Page 19
Använda funktionen A-B Repeat
3. Tryck igen på REPEAT för att återgå till vanlig uppspelning.
Tryck sedan på vänster ¦/‹ pil för att välja Off. Tryck på
ENTER.
DVD
01
Off
T
01 A - B
ENTER REPEAT
Note
- A-B REPEAT låter dig inte sätta punkten (B)
förrän det gått minst 5 sekunder från det att
punkt (A) har satts.
- Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för
alla skivor.
Längsam uppspelning
i
med den här funktionen kan du visa en repris av
scener i slow-motion för att närmare studera t ex
sportsekvenser, dansnummer ellr musikers teknik.
Vid DVD-uppspelning
1. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Tryck på knappen SEARCH (
/ ) för att välja en
uppspelningshastighet mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal
hastighet i läget PAUSE eller STEP.
AVANCERADE
FUNKTIONER
Justera bildförhållandet
(EZ View)
Uppspelning med ändrat bildförhallande (DVD)
Tryck på knappen EZ VIEW.
- Bikdstrorleken (förhallandet) ändras varje gång du tryuckerpå
knappen.
- Skärmens zoomläge kan variera beroende på skärmens
inställningar i menyn Inställningar för skärm..
- För att säkerställa riktig funktion av knappen EZ VIEW bör du
ställa in den rätta bildkvoten i menyn Inställningar för skärm.
(Se sidorna 27-29)
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Om du har en 16:9 TV
För skivor med 16: 9 bildförhållande
- WIDE SCREEN
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9.
- SCREEN FIT ( ANPASSA FÖR SKARMEN )
övre och undre dlen av bildenskärs av. När du speler upp
en skiva i bildförhållandet 2.35:1 kommer de svarta fälten
på skärmens topp och botten att försvinna. Bilden kommer
att se utsträck ut vertikalt. (På vissa typer av skivor försvinner de svarta fälten in te helt)
- ZOOM FIT(ZOOMZ TILL VERTIKALT)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
För skivor med 4:3 bildförhallande
- Normal Wide-screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9 Bilden kommer att
se utsträckt ut horisontelt.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
övre och undre delen av bilden skär av och den visas pa
hela skärmen. Bilder kommer att se utsräckt ut vertikalt
- ZOOM FIT (ZOOM TILL MITTPUNK)
bildens topp, botten och sidor skär bort och bildens mitt förstoras.
- Vertical Fit (anpassa vertikalt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9TV visas svarta fält till höger och vänster på skärmen för att förhidra
sträcks ut horisontellt.
19
Svenska
1. Tryck på knappen REPEAT på fjärkontrollen.
2. Tryck på knappen ¦/‹ -för att välja på knappen A-B.
3. Tryck på knappen ENTER där du vill att den
upprepade uppspelningen ska starta (A).
B markeras automatiskt.
4. Tryck på knappen ENTER där du vill att den
upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
- Tryck på knappen CANCEL för att återgå till normal
visning.
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 20
Om du har en 4:3 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
- 4:3 Letter Box
Visar DVD-filmen i bildförhallandet 16:9 svarta fält kommer
att visas uppe och nere på skärmen.
OBS
- Den här funktionen beror på vilka språk som
kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- 4:3 Pan & Scan
Vänster och höger sida på skärmen delas av och det centrerade området i 16:9 skärmen visas.
- Se "Använda språk för ljud" på sidan 26 för att
alltid få samma språk när du spelar upp en
DVD.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärmen. Bilden kommer
att se utsträckt ut vertikalt.
Välja textningsspråk
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
Fuor skivor med 4:3 bildförhallande
Du kan snabbt och enkelt välja önskad undertext
med SUBTITLE-knappen.
Använda SUBTITEL-knappen
(DVD/MPEG4)
- Normal Skärm
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 4:3.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på
hela skärmen. Bilden kommer att se utsträcktut vertikalt.
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
1. Tryck på SUBTITLE-knappen.
Undertexten ändras då knappen trycks upprepade gånger.
Undertextens språk
DVD
representers av
förkortningar
Off
SUBTITLE
OBS
Denna funktion kan uppföra sig olika beronde på
skivans typ.
Välja språk med AUDIOknappen
MPEG4
Externa alternativ för
textning visas, beroende på
DivX-skivan.
Du kan välja önskad ijudspråk snabbt och enkelt
med knappen AUDIO.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Enter
Använda AUDIO-knappen
(DVD/MPEG4)
1. Tryck på AUDIO-knappen. Ljudet ändras varje gång du
trycker på knappen.
Tillgängliga språk för ljud
DVD
visas som förkortningar.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Tryck på Subtitle-knappen
på fjärrkontrollen
upprepade gånger för att
välja önskad undertextning
på en MPEG4 och tryck
sedan på ENTER.
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
AUDIO
2. Om du vill ta bort symbolen för textremsan, trtycker du på
CANCEL eller RETURN.
Tryck på Audio-knappen
på fjärrkontrollen
upprepade gånger för att
välja önskat ljud på en
MPEG4 och tryck sedan
på ENTER.
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
2. Om du vill ta bort ijudsymoble, trycker du på CANCEL eller
RETURN.
OBS
- Beroende på DVD-skivan kan du ändra önskad
undertextning med Disc Menu.
Tryck på knappen DISC MENU.
- Den här funktionen beror på vilka undertextningar som kodats på skivan och fungerar
kanske inte med alla DVD-skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- För att få samma språk för undertextning för
alla DVD-skivor; se “Använda språk för undertextning” på sidan 26.
20
23/02/2007
13:47
Page 21
Välja Önskad kameravinkel
När en DVD-skiva innehåller flera olika kameravinklar av en bestämd scen, kan du använda ANGELfunktionen för att välja en beståmd kameravinkel.
Använda ANGLE-funktionen (DVD)
IOm skivan innehåller flera kameravinklar, visas
sybolen för kameravinklar på skärmen.
1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen under
uppspelning
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Function och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Angle och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
Avända bokmärkesfunktionen
Med bokmärkesfunktionen (BOOKMARK)kan du välja
delär av en DVD-skiva så att du snabbt kan hitta valt
parti vid ett senere tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen
(DVD)
1. Tryck pa MENU-knappen för att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Function och tryck
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
Info
EZ View
Zoom
Angle
Bookmark
Enter
Repeat
Angle
Enter
Return
Menu
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Bookmark och tryck
sedan på knappen ‹ eller ENTER.
EZ View
Return
Menu
- - -
4. Tryk på knapparna¦/‹ eller använda sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att välja önskad vinkel.
4/6
OBS
- Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt
få skivor denna funktion.
Använda funktionen Instant
Replay/Skip
Att använda funktionen direkt repris
(DVD)
Om du missar en scen ka du se den ingen genom
att använda denna funktion.
Tryck på knappen INSTANT REPLAY. Den aktuella scenen flyttas bakåt omkring tio sekunder och spelas upp.
Använda funktionen Instant Skip
(hoppa framåt (DVD)
Använda denna funktion för att direkt hoppa 10
sekunder framåt i den nuverande scene.
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
- Uppspelningen hoppar 10 sekunder fråmat.
OBS
Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt
få skivor denna funktion.
4. När du hittat den scen du vill märka, tryck på ENTERknappen. Upp till tre scener kan markeras samtidigt.
1 - -
CANCEL
OBS
- Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på
alla skivor.
Hämta en märkt scen
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda
bokmärkesfunktionen” på sidan 21.
4. Tryck på knapparna ¦/‹-för att välja en markerad scen.
1 2 3
5. Tryck på PLAY/PAUSE (
CANCEL
)-knappen för att hotta till märkt scen.
Radera ett bokmärke
1~3. De första 1~3 stegen är samma som för “Använda
bokmärkesfunktionen” på sidan 21.
4. Tryck på knapparna ¦/‹-för att välja numret på bokmärket
som du vill ta bort.
21
Svenska
01285N_HD870_XEE SWE2
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 22
5. Tryck pa CANCEL-knappen för att radera ett bokmärkesnummer.
1 2 3
CANCEL
-
: Namnet på den fil som spelas just nu.
-
: Aktell uppspelningstid.
-
Använda funktioner för
zooming
välja dessa i tur och ordning genom att trycka på
REPEAT
- Off: Normal uppspelning.
- Track: Repeterar det nuvarande spåret.
- Folder: Repeterar den nuvarande mappen.
- Random: Filerna på skiven spelas upp i slump
mäss ordning.
Använda zoomfuktionen (DVD)
1. Tryck på MENU-knappen för att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Function och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Zoom och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ eller ¦/‹ om du vill välja en del
av skärmen att zooma in.
Tryck på ENTER-knappen.
- Under DVD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för
att zooma in med förstoringen 2X/4X/2X/normal.
: Aktuell upospelningläge. et finss fyra lägen. Du kan
-
: Symbol för MP3-fil.
-
: Symbol för mapp.
-
: Symbol för WMA-fil.
-
: Symbol för aktuell
mapp.icon.
-
: Symbol för JPEG-fil.
-
: Symbol för AVI-fil
-
: Symbol för CD Audio-fil
OBS
Vid uppspelning av MP3, WMA, JPEG, kan bildkvaliteten inte ställas in.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Val av mapp
Angle
Enter
Return
Menu
Mappen kan väljes både i läge Stop (stopp) och
Play (uppspelning).
- Så huar väljer du överlinggande mapp
Tryck på RETURN-knappen för att komma till huvudmappen,
ƒ -knapparna för att välja “..”
eller tryck på knapparna œ/ƒ
och, tryck ENTER för att komma till huvudmappen.
- Så här väljer du en mapp på samma nivå
ƒ -knapparna för att välja önskad
Tryck på knapparna œ/ƒ
mapp, tryck sedan ENTER.
Visningmenny (clip menu)
MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/
CD Audio
CD Audio eller MP3/WMA/JPEG/MPEG4-skivor
innehåller individuella moledier, bilder eller filmer
som kan organiseras i mappar enligt nedan. Dessa
liknar de som du anvuander för att placera filer i
olika mappar på en dator.
- Så här väljer du en unedermapp
ƒ -knapparna för att välja önskad
Tryck på knapparna œ/ƒ
mapp, tryck sedan ENTER.
R oot
W MA
JPEG
Parent Folder
MP 3
MU S IC
Stop
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
Facket stängs och den
här skärmen visas.
1s t
T
00:00:00
Sub-Folders
2nd
WMA
JPEG
S ON G FILE 1
MP3
MPEG4
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
Enter
Return
Menu
MP E G4 FILE S
22
Current Folder
Off
Peer Folders
23/02/2007
13:47
Page 23
Uppspelning av MP3/WMA/
CD Audio
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
- Om du har en skiva som innehåller både MP3- och
WMA-filer går det endast att spela upp en av dem, inte
båda.
ƒ eller ¦/‹för att välja en musikfil.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
Tryck på ENTER för att borja uppspelningen av musikfilen.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Programmerad/slumpmässing
uppspelning
Tryck på knappen REPEAT för att ändra uppspelningsläge. Det
finns fyra lägen; Off, Track, Folder och Random.
- Off: Normal uppspelning
- Track: Repeterar den nuvarande musikfilen.
- Folder: Repeterar de musikfiler som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Random: Musikfiler med samma filändelse spelas upp i
slumpmässig ordning.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka på knappen
CANCEL.
CD-R MP3/WMA-skivor
- Använd en dekomprimeringshastiget om minst 64 kBps
när du spelar WMA--filer
Ludjkvaliteten påWMA-fi;er beror till största del på den komptimerings-/dekomprimeringshastighet som du väljer. För att få
ijud i CD-kvalitet krävs en analog/digital. samplingsvrekvens,
dvs omvalding till WMA-format, på mints 64k bps och upp till
192 kbps. I enlighet med detta kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 kbps eller Uover 192 Kbps inte
att spelas upp på ett bra sätt. Samplingshastigheten som kan
stödjas för WMA-filer är >30 Khz.
- Försok inte spela in copyroghtskyddade Mp3-filer
Vissa “securized” filer är krypterade och kodskyddade för att
för ebygga illegal kopiering. Dessa filer är av följande
typer:Windows media™(registrerat varumärke för Microsoft
Inc) och SDMI™(registrerat varumärke för The SDMI
Fondation). Du kan inte kopiera sådana filer.
- Viktigt:Ovanstående rekommeendationer är vare sig
garantier för ijudkvaliteten eller för att DVD-spelaren spelar
upp MP3-filerna. Du bör hålla i minnet att visa teknologier och
metoder för inspelning av dessa på din DVD-spelare
(försämrad Ijudkvalit och i vissa fall blir det omöjligt för
spelaren att låsa filerna).
- Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 500 filer och
500 mapper per skiva.
Uppspelning av MPEG4
MPEG4 uppspelningsfunktion
AVI-filer innehåller Ijud-och videodata. Endast filer i
AVI-format med filändelsen “.avi”kan spelas upp.
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
När du spelar in MP3/WMA-filer på vd-r, observera följande:
- MP3/WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller JOLIER.
ISO 9660-format och joliet MP3/WMA-filer är kompatibla med
Microsoft DOS ochWindows, och med Apples Mac. Dessa två
format är de mest använda.
- När du namnger dina MP3/WMA-filer, använ inte flerän 8
tecken och sätt “mp3, wma” som filändelse.
Allmänt namnformat är Titel. mp3. eller Titel .wma. nar du
namger din titel, försäkra dig nom att du använder 8 tecken
eller färe, använd inga melanslag och undvik specialtecken,
insklusive: (.,/,\,=,+).
- Använd en dekomprimeringsfaktor pa minst 128 Kbps när
du speler in MP3-filer.
Ljudkvaliteten pa MP3 beror i hög grad på den faktor för komprimering/ dekomprimering som du väljer. För att få samma
kvlitet som på en ijud-CD måste du han en analog/ digital samplingfaktor, alltså omvandling till MP3-format, på minst 128
Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja ännu högre faktor, exempelvis 192 kbps eller mera ger endast en marginell förbättring
av ijudkvaliteten. På samma saätt kommer filer med samplingsfaktor under 128 kbps inte att spelas upp korrekt
ƒ eller ¦/‹ för att markera en
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
avi-fill (DIVX/XviD) och tryck sedan på ENTER.
Stop
Off
/MPEG4
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Repeterad uppspelnig
Tryck på REPEAT för att uppspelningsläge. Det finns fyra
lägen; av, mapp och titel.
- Folder : reperterar de AVI-filer som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Title : repeterar den titel som spelas upp.
23
Svenska
01285N_HD870_XEE SWE2
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 24
Beskrivning av MPE4:s funktion
Funktion
Visning av bild-cd
Beskrivning
Referenssida
Under uppspelning kan du
eller
)
Hoppa öve trycka på (
( eller ) eller för att hoppa bakåt eller
formåt 5 minuter.
Under avspelning kan du
trycka på knapparna
SEARCH (
eller
)
och trycka ytterligare en
Sök
( eller ) gång för att öka
sökhatigheten. Gör att tu
kan söka snabbare med
bild i en AVI-fil. (2x, 4x, 8x)
Gör att du kan spela upp en
Uppspelning i AVI-fil ilångsammare
Slow-motion hastighet. (1/8, 1/4x, 1/2,x)
varje gång du trycker på
Step Motion STEP (steg) visas en ny bilPlay
druta.
ZOOM
2X/4X/2X/Normal i tur och
ordning
-
1. Välj önskad mapp.
ƒ för att välja en bild i menyn Clips
2. Använd piltagenterna œ/ƒ
och tryck sedan på ENTER. Du bör nu se en skärm som ser
ut som den nedan.
3. Tryck på knapparna INFO för att välja den meny du önskar
och tryck sedan på knappen ENTER.
ENTER RETURN
-
P16
OBS
- Tryck på kanppen STOP för att återga till visningsmenyn (clips menu).
P 16
- När du visar en Kodak Picture CD, visas bilden
direkt, inte visningsmenyn.
P 22
Rotering
- Dessa funktioner kan kanske inte Användas för alla
MPE4-filter.
: Varje vårge trycker på ENTER, roteras bilden 90
grader medurs.
CD-R AVI- file
Denna spelare kan spela upp AVI-filer som är komprimerande i
följande format:
- DivX 3.11 Innehåll
- DivX 4 innehåll (baserat på MPEG-4 simple Profile)
- DivX 5 innehåll (MPEG-4 simple profile plus tillkomande funktioner som tvåvägs bikdrutor. Qpel och GMC kan också
användas)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innehåll.
DVD-RW & DVD+R
Zoom
ƒ om du vill välja en del av
: Tryck på knapparna œ/ƒ
skärmen att zooma in. Tryck på ENTER-knappen.
VArje gång du tricker på ENTER förstoras bilden upp
till 2 gånger
Bildspel
•
: Visning som bildspel.
Format som stöder DivX-fil:
- Standardformat för DivX, DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4-kompatibel video codec) och DivX Pro
- Filformat : *.avi, *.div, *.divx.
• Innan du kan börja köra bildspelet måste du ställa in intervallet mellan bilderna
Denna spelare stöder alla uppösningar upp till max. enligt nedan:
•
: Bilderna ändras automatiskt med intervall på omkring
6 sekunder.
•
: Bilderna byts automatiskmed ungefär 12 sekunder
intervall.
•
: Bilderna byts automatiskt med ungefär 18 sekunders
intervall.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Om bithastigheten flukturar: spelaren kan sluta
dekoda delar av hög
bithastighet och börja
ingen när bithastigheten
återvänder till normal.
DivX5
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maximum bithastighet
: 4Mbps
OBS
- Upplösningen som kan stödas av modellen
DVD-HD870 upp till 720 x 480 @30 ramar/ 720
x 576 @25 ramar.
- Vissa MPE-4 filler som skapats på en persondator kan inte spelas upp. Det beror på att codectypen, versionen och högre upplösning över
specifikationen inte stöds.
- Denna spelare stöder cd-r-/rw-skivor som är
skrivna i MPEG4 enligt formatet”ISO9660”.
24
TIMER:
ENTER RETURN
OBS
- Beroende på filens storlek kan tidsperioden mellan varje bild variera från den förinställda.
- Om du inte trycker på någon knapp, startas bildspelet automatiskt med tio sekunders intervall
mellan bilderna som standard.
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 25
Uppspelning av MP3-JPEG
ƒ för att välja en MP3-fil i menyn,
1. Tryck på knapparna œ/ƒ
tryck sedan på ENTER.
ƒ för att välja en JPEG-fil i menyn,
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
tryck sedan på ENTER.
- Musiken startar från början.
3. Tryck på stoppknappen när du vill stoppa
uppspelningen.
OBS
MP3- och JPEG-filerna måste ligga på samma skiva
CD-R JPEG skivor
- Endast filer med uandelserna “jpg” och “. JPG” kan spelas upp.
ÅNDRA INSTALL NINGS MENYN
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU)
I installingsmenyn kan du anpassa DVD-spelaren
genom att justera inställningar för olika functioner,
som t.ex.språkval, föral-draskidd och vilken typ av
TV som avänds.
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen med DVDspelaren i stoppat läge. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja
Setup och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Om skivan inte är avslutad, tar det luarge tid innan den
startar och det gårkanse inte att visa alla inspelade filer.
- Endast CD-R skivor med JPEG-filer i ISO 9660 eller joiletformat kan spelas upp.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Enter
inte innhålla några blanktecken eller specialtecken (. / = +).
- Endast kontineurligt inspelade multisession-skivor kan spelas
upp. Om det finns ett tomt segment på en multisession-skiva,
kan den bara spelas upp fram till detta segment.
- Maximalt 3000 bilder kan langras på en cd-skiva.
- Vi rekommenderar Kodaks bild-CD-skivor.
- När du spelar upp en kodak Picture CD kan du endast visa
jpeg-filer i bildmappen
- Kodak Picture CD: JPEG-filerna i bildmappen (pictures) kan
visas automatiskt.
- Konica Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPG-filer
i visningsmeny (clips menu).
- Fuji Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPEG-filer i
visningsmenyn.
- QSS Picture CD:Denna spelare kan invite visa QSS picture CD.
- Om antalet filer pa skiva överstiger 500, kan bara 500 av
dssa visas.
- om antalet filer på en skiva överstiger 500, kan bara JPEGbilder i 500 mappar visas.
‹
Setup
- JPEG-filensnamm får inte vara längre än 8 tecken och får
Return
Menu
❶ Language Setup (spårkinställning): Inställning av språk.
❷ Audio Setup (Inställning av ijudspår ): Instalning av
Ijudalternativ
❸ Display Setup : (Inställning av visning pa
skärmen):Installning av visningsatenativ avänds för att
välja vilken typ av TV du vill använda och andra typer
av visningsalternativ.
❹ Parental Setup :(inställning av för föraldraskydd gör det
möjligt att hindrabarn från att titta på olämpliga filmer
❺ Divx(R) Registration (DivX(R) Registrering)) : Använd
registeringskoden för att registera denna spelare hos
tjänsten (DIVX(R) Video on Demand. Detta låter dig
hyra och köpa videor i formatet DivX( R) Video On
Demmand . Mera information finss på
www.divx.com/vod.
ƒ för att få åtkomst till de olika
2. Tryck på knapparna œ/ƒ
funktionerna. Tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER för
att välja underfunktionerna.
3. För att ta bort inställningsfönstret efter att inställningarna är
klara trycker du på knappen MENU igen.
OBS
Det är inte säkert att alla inställningsmöjligheter är
tillgängliga på alla skivor.
25
Svenska
Du kan spela upp JPEG med bakgrundsmusik.
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 26
Instaällning av språfunktioner
Du kan i förväg stalla in vilket språk som din DVDspelare ska använda.
Spelarens menyspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Player Menu och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œ/ƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
Inställning av språkfunktioner
(fortsättning)
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Audio och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Välj ”Original” om du vill att originalspråket ska användas.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn,
tryck på MENU-knappen.
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Menu
Player
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Disc Menu
Audio
: English
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Subtitle
DivX Subtitle
Original
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
Inställning av språkfunktioner
Denna funktion ställer in det språk som används för
skivmenytexter.
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen..
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER..
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Disc Menu och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œ/ƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställnings menyn, tryck på MENUknappen.
Ställa in textningsspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Subtitle och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œ/ƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Välj ”Automatic” om du vill att textningsspråket ska vara
samma som det du valt för ljudspåret.
- Vissa skivor kanske inte innehåller det språk du valt i
tidigare inställning. I detta fall används originalspråket.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på MENUknappen.
LANGUAGE SETUP
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Disc Menu
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
Return
Menu
√ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Setup
Enter
Setup
26
Player Menu
Return
Menu
23/02/2007
13:47
Page 27
Att använda DivX Undertextspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på kanppen MENU
på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Language Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja DivX Subtitle och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
5. Tryck på knapparna œƒ och för att välja önskat alternativ
och tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn,
tryck på MENU-knappen.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
Enter
√ Unicode
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Inställning av surroundijud
Med de olika ljudalternativen kan du göra inställningar för ljudenheten och ändra dem beroende på
vilket ljudsystem du använder.
1. När enheten är i STOP-Läge trycker du på knappen MENU
pa fjärkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Audio Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
ƒ -kanppen för att välja Speaker setup. Trick
4. Använd œ/ƒ
sedan på ‹ eller ENTER.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Setup
Enter
Return
AUDIO SETUP
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Setup
Return
- On : Matar endast ut DTS Bitstream via digital utgång.
DTS vid anslutning till en DTS-dekoder.
OBS
• När du spelar upp DTS-ljud, finn det inga signaler på de
utgångarna.
❹ Dynamic Compression
- On : För att använda dynamisk kompression.
- Off : Fär att välja standartomfång
❺ PCM Down Sampling
- On : Välj när förstärkaren som är ansluten till spelaren inte
kompatibel med 96 khz.Då omvandlas 96 kHZsigalerna till 48 kHZ.
- Off : Väljs när förstärkaren som är ansluten till spelaren är
kompatibel med 96 kHZ. Da matas de oförändrade
signalerna ut.
OBS
Även när PCM-nedsampling är avstängd
• Vissa skivor kommer bara leverera ut nedsam
plat ljud genom de digitala utgångarna.
• För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
HDMI
- Om din teve inte är kompatibel med komprimerade flerkanals- format (t ex Dolby
Digital , Dts eller MPEG) bör du stalla in läget
Digital Audio i PCM-Läge.
- Om din teve inte är kompatibel med LPCMsamplingshastigheter över 48 kHZ bör du
stalla in PCM Down sampling på On (på)
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen DD är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
Menu
Digital Out
Enter
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer tilL PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital
udgang. Vaeleg bitstream når du forbinder med
en MPEG-2 dekoder.
❸ DTS
- Off : Ingen utmatning av digital signal.
Menu
❶ Digital Out
- PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang
vaelg Bitstream når du forbider med en Dolby
digital dekoder.
Instálning av visningsalternativ
Med de olika alternativen för skärmen kan du ställa
in olika bildfunktioner för enheten.
1. När enheten är STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjårrkontrollen.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen ‹eller ENTER.
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Display Setup och
tryck sedan på knappen ‹eller ENTER.
ƒ-knappen för att välja önskat alternative, tryck
4. Använd œ/ƒ
sedan pa ENTER eller ‹-knappen.
27
Svenska
01285N_HD870_XEE SWE2
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 28
DISPLAY SETUP
Language Setup
‹
TV Aspect
: Wide
Audio Setup
‹
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Display Setup
‹
TV System
Parental Setup :
‹
Video Output
DivX(R) Registration
‹
Setup
Setup
Enter
❶ TV Aspect
Return
- 4:3 Letter Box : välj om du vill se hela den bredbild
(16:9) som DVD-spelaren ger även om din teve
endast är av standardtyp (4:3). Svarta avmaskningar
kommer att visas överst och underst på skärmen
- 4:3 Pan&Scan :Vualj detta läge för konventionella
tevestolekar nuar du vill se mittdelan av 16:9 skuarmen. (Exterema vuaster-och högersidor av filmbilden
kommer att klippas bort.)
- 16:9 Wide : Du kan visa hela bredbilden (16:9) pa din
storbildsteve.
DISPLAY SETUP
Aspect
Ratio
TV Aspect
Setup
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
Still Mode
4:3 Pan&Scan
Screen Message √ 16:9 Wide
TV System
Video Output
: SCART-RGB
‹
HDMI
‹
Picture Quality
Enter
Return
Menu
❷ Still Mode
Dessa alternativ förhindrar att bilden skakar i pausläge
och att liten text blir tydlygare.
- Auto : När du väljer Auto, kommer FIELD/FRAMEluaget automatiskt att omvandlas.
- Field : Välj denna funktion när skärmbilden skakar i
Auto-läget.
- Frame : Välj denna funktion om du vill se små bokstäver tydligare i Auto -läget.
❸ Screen Messages
Använd denna funktion för att välja om skärmmeddelandenska visas eller inte.
❹ TV System
1. NTSC : Om du använder en NTSC-skiva
• Om ditt TV-system bara har PAL videoingång, måste
du välja “PAL” När du väljer “PAL” är utgångsformatet
med radsprå PAL 60 Hz.
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång.
måste du välja ”NTSC Videoutgang”.
• Vid inställning av ett NTSC TV-sistem blir
bildfrekvensen på HDMI-utsignalen 60 Hz.
2. PAL-skiva: Om du använder en PAL skiva
• Om ditt TV-system bara ha NTSC videoingång,
måste du välja “NTSC outgång”.
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång”.
• Vid inställning av ett NTSC TV-sistem blir bildfrekvensen
på HDMI-utsignalen 50 Hz.
28
‹
‹
Picture Quality
Enter
Menu
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skäminställningen (Formatet)
NTSC
√ PAL
HDMI
Return
Menu
❺ Video Output
SVälj Videoutgång
- S-Video : Välj denna om du vill använda Video och S-Video
utgång.
- I-SCAN : Välj denna om du vill använda komponent med radsprång (525i) utgång.
- P-SCAN :välj denna om du vill använda Komponent progressive (525i) utgång.
- SCART Output : Välj denna om du vill välja
SCART-utgång.
• RGB : Välj denna om du vill välja SCART RGButgång.
• Om du trycker på VIDEO SEL-knappen ändras
Videouttaget i en regelbunden följd i no disc-läge.
(COMPOSITE/S-Video ➝ I-SCAN ➝ P-SCAN ➝
SCART RGB)
• Om du inte valt Ja/Nej i den undermeny
som visas inom tio sekunder, återvänder
du till den föregånde menyn.
❻ HDMI
Den här inställningen används när enheten är ansluten
via HDMI med visningsenheter (TV, projektor etc).
- Resolution Setting (Inställning av upplösning)
- Auto : Upplösningen ställs automatist
- Manual : Upplösningen ställs manuellt
- Resolution
- 576p/480p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Den här funktionen kan användas för att fininställa
utgången på DVD-HD870 till din TV eller bildskärm för
bästa färgreproduktion.
Du kan använda den här funktionen för att ange
frekvensområdets digitala data för HDMI-utgången vid
RGB-anslutning.
- RGB-Normal : HDMI Begränsat frekvensområde
för RGB-datautgång.
- RGB-Expand : HDMI Fullt frekvensområde för
RGB-datautgång.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI Begränsat frekvensområde för
YCbCr-(4:4:4)-utgång.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI Begränsat frekvensområde för
YCbCr-(4:2:2)-utgång.
23/02/2007
13:47
Page 29
Begränsat frekvensområde för svartvita nivåer och
färgnivåer visas inom det begränsade dataområdet.
t.ex.) När bitdjupet är 8 bitar
Inställning av föräldsskydd
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast till sammans med skivor som har tilldelats en bestämd
niveåbendömning-vilken hjälper dig att tittar på. Det
finss upp till åtta olika nivabedömningar på en skiva.
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Fullt frekvensområde för svartvita nivåer och
färgnivåer visas inom det fulla dataområdet.
t.ex.) När bitdjupet är 8 bitar
Inställning av föräldraskydd
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Format
: RGB-Normal
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen ‹ eller ENTER.
Setup
Enter
Return
Menu
❼ Picture Quality
Setup
- Black level (Svärtningsnivå) : Justerar ljusstyrkan på
skärmen (On eller Off (Av eller På)) Detta fungerar
inte i läget Progressive (Progressivt).
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Parental Setup och
tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
- Brightness (Ljusstyrka): Level 1 ~ Level 5 (Nivå 1 –
Nivå 5)
- Contrast : Level 1 ~ Level 5 (Nivå 1 – Nivå 5)
- Color Saturation (Färgmättnad): Level 1 ~ Level 5
(Nivå 1 – Nivå 5)
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
PICTURE QUALITY
Black Level
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Rating Level och
tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Setup
: Kids Safe
Change Password
Enter
Return
Menu
• Läs först bruksanvisningen för TV:n och ta
reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning.
Om TV:n stöder progressiv skanning följer
du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
angående inställningar för progressiv skanning i TV:ns menysystem.
• Om videoutgången är felaktigt inställd
kanske bilden inte visas.
• De upplösningar som finns tillgängliga för
HDMI-utgången beror på vilken TV eller projektor som är ansluten.
Se bruksanvisningen för din TV eller projektor för ytterligare information.
• När upplösningen ändras vid uppspelning
kan det ta några sekunder innan en normal
bild visas.
• Om du ställer in den utgående HDMI-upplösningen på 720p eller 1080i, ger den utgående
HDMI bättre bildkvalitet.
Setup
Enter
Return
Menu
5. Ange ditt lösenord. Skärmen Parental Contil
- Lösenordet är som standard 0000.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
6. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja den Rating Level du
vill ha och tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Ex.) Installation i Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating
RatingLevel
Level
: Kids Safe
Change Passwor
√ Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Setup
Enter
Return
Menu
29
Svenska
01285N_HD870_XEE SWE2
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 30
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen. Om du exempelvis väljer upp till
nivå 6, kommer skivor som innehåller nivå 7 och 8
inte att spelas upp.
Ändra lösenord
1. När enhettn är i STOP-luage trycker du på knappen MENU.
2. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Setup och tryck sedan
på knappen ‹ eller ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
3. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Parental Setup och
tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER.
Setup
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
‹
DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
4. Tryck på knapparna œ/ƒ för att välja Change Password
och tryck sedan på knappen ‹ eller ENTER. Mata in det
nya lösenordet. Mata in det en gång till.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Setup
Enter
Return
Menu
OBS
Om du har glömt bort lösenordet, se ”Bortglömt
lösenord” i felsökningsguiden.
30
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 31
REFERENS
2. Tryck på knappen ¦‹ för att välja Total och tryck sedan
på knappen ENTER.
Svenska
Uppgradering av programvara
Introduktion
Samsung ger ofta ut uppgraderingar av programvaran för att förbättra spelarens prestanda upp till
senaste versionen, via Samsungs internetplats
(www.samsung.com).
Speciellt beror detta på den nya codecen för
MPEG4 så att den ska gå att visa. Vilka förbättringar
som gjorts beror på vilken version du använder, liksom vilken programvara din dvd-spelare innehåller
före uppgraderingen.
Så här skapar du en uppgraderingsskiva:
1. Du måste hämta en ny fil på ”Download Center” på
Samsungs internetplats (www.samsung.com).
2. Skriv den till en cd-rw-skiva på din dator.
OBS
- Filsystem CD-ROM ISO Level
- Teckenuppsättning ISO 9660
- Finaliserad, en session
- Låg skrivhastighet
Uppgraderingsprocedur
1. Öppna skivfacket. Stoppa in skivan i facket. Stäng facket.
Skärmen Firmware upgrade visas.
Uppgraderingen av programvaran startar
- I mitten av proceduren öppnas skivfacket automatiskt.
Vänta cirka två minuter efter att du tagit ut skivan.
- Om uppdateringen av spelaren lyckades, stängs den av
efter att skivfacket stängts automatiskt. När den stängs
av, visas denna skärmbild:
3. Tryck på sifferknapparna för att välja önskat språk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
OBS
- Om ”Select Menu Language” inte visas måste
du kontakta Samsungs kundtjänst.
- Tryck inte på någon knapp och dra inte ur nätsladden under uppgraderingen.
- Denna uppgraderingsprocedur kan komma att
ändras, se mera om detta på vår webbplats
(www.samsung.com).
“Firmware upgrade (uppgradering av mjukvara)” visas
på displayen
31
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 32
Fesökning
Innan du ringer till en serviceverkstad (felsökning).
Problem
Lösning
Se sidan
Inga funktioner kan
styras med fjärrkontrollen.
• Kontrollera batterin a i fjärkontrollen, de kan behöva bytas
• Fjärrkontrollen kan inte användas på längre avstånd än sex meter.
• Tag ur batterierna och håll ned en eller flera knappar under flera minuter för att
tömma mikroprocessorn inuti fjärkontrollen för att återsla den. Installera
baterrierna och prova igen.
P3
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan linger med aitiketen uppåt.
• Kontorllera DVD-skivans regionkod.
P5
5.1 ch-Ijud reproduceras inte.
• 5.1 reproduceras endast när följande krav uppfylls:
1) DVD-spelaren är ansluten till en kompatibel förstärkare.
2) Skivan är inspelad med 5.1 ch-Ijud.
• Kontrollera att skikvan har har markningen “ DOLBY 5.1 ch”.
• Kontrollera att din Ijudanlänggning är inkopplad och fungerar korerrekt.
• Är Ljudutgång inställd på Bitsröm i inställningsmenyn?
Ikonen
visas på
skärmen.
• Funktionene kan inte utföras p.g.a att:
1. DVD-skivans programvara förhindrar det.
2. DVD-skivan sprogramvara inte stöder den funktionen ( t.ex. olika kameravinklar)
3. Funktionen inte finss tillgänglig just nu.
4. Du har begärt ett ogiltigt titel/kapitelnummer eller söktid.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera om skivan har någon meny.
Uppspelningsläget är inte • Vissa av de funktioner som i väljs installningsmenyn (SETUP MENU) kanske inte
samma som i inställfungerrar korerkt om inte skivan är kodad med mostvarande funktion.
ningsmenyn.
Skärmförhållandet (normal/
• Skärmförhållandet är fast på din skiva.
bredbild) kan inte ändras.
P14-15
P27
P25~30
P27~29
Inget ljud hörs.
• Förvissa dig om att du har valt korrekt Dolby Digital Out/MPEG-2 Digital Out i
menyn Audio Options.
P27
Skärmen är blockerad
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
P16
Du glömde att ställa in
nivån på barnlåset.
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
• Tryck på knappen
Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar. Använd inte den
här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
P29
Om du storöter på
andra problem.
• Gå till innehållsförtecningen och leta upp det avsnittt i bruksanvisningen som
behandkar ditt problem och följ proceduren igen.
• Om det fortfarande inte går att lösaproblemet, kontakta service.
Bilden har störningar
eller är delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-utmatning
• Kontrollera att videoutgången stödjer HDMI.
• KOntrollera förbindelsen mellan teven och HDMI-urtaget på DVD-spelaren
• Se after om teven stöder480p/576p/720p/1080i DVD-spelare
P13~14
Onormal HDMI-skärmbild
• Om det “snöar “ på kärmen innebär det att teven inte stöder HDCP (Highbandwith Digital Content protection).
P13~14
Skakningar i bilden vid
HDMI-utmaning
• Kontrollera att teve-system är korrekt inställt.
• Kraftiga skakningar i skärmbilden kan förekomma när ramhastigheten omvandlas
från 50 HZ till 60 Hz för 720/1081i DVI ( Digital Visual Interface ) Output.
• För mer information, se bruksanvisningarna för teva.
P28~29
32
P2
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 33
Tekniska data
Allmänt
9W
Vikt
2.3 Kg
Mått
430mm X 250mm X 45mm
Temperaturförhållanden
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsförhållanden
10 % till 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Skiva
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
CD: 12Cm
(COMPACT DISC)
CD: 8Cm
Svenska
Strömkrav
Effektförbrukning
Läshastighet: 3.49 ~ 4.06 m/sek
C:a speltid (enkelt lager): 135 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 74 min.
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
(COMPACT DISC)
Maximal speltid: 20 min.
Composite Video
1-kanals: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
R (Röd): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
SCART
B (Blå): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Video
signal
G (Grön): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Y: 1.0 Vp-p (75 ohms last)
Component Video
Pr: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Pb: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
S-VIDEO
signal
Färgsignal: 0,3 Vp-p (75 ohms last)
HDMI
480p/576p, 720p, 1080i
SCART
2 Ch: L(1/L), R(2/R)
2-ch
Audio
Luminanssignal: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
*Utsignalsnivå
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
*Signal/brusförhållande
110 dB
*Dynamiskt omfång
100 dB
*Total harmonisk distorsion
0.004 %
*: Nominella värden
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
- Uppgifterna om vikt och dimensioner är ungefärliga.
33
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 34
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna
produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att
uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem,
finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
www.samsung.com/se
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tel: 08 585 367 87
■ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans
med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, och serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än Samsung-handlare.
Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer
inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den
kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades
och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för
sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, och
oriktig installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, oriktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller av annan orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig
om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas
inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 35
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
Latin America
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
U.A.E
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
38 322 887
09 693 79 554
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
01285N_HD870_XEE SWE2
23/02/2007
13:47
Page 36
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
01285N_HD870_XEE Cover
23/02/2007
13:39
Page 2
AK68-01285N(01)