Samsung DVD-HD850 Brugervejledning

00631C-HD850-XEE_Cover
4/12/05
10:15 AM
Page 3
DVD-Spelare
DVD-Afspiller
DVD-Spiller
DVD-Soitin
DVD-HD850
SWE DEN NOR
FIN
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 2
Säkerhet
1. Placering
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med dem som
anges på etiketten på apparatens baksida. Stall DVD-spelaren
plant, på ett lämpligt underlag (möbel) och se till att den fär got
ventilation genom att lämna (7-10) fritt utrymne runt om.
Kontrollera att ventilations-springorna inte är övertäckta.
Placera ingenting på DVD-spelaren. Placer ade inte pa
förtäkare eller annan utrusning som kan bli varm. Innan du
flyttar spelaren måste du försäkra dig om att skivfacket är
tomt. DVD-spelaren arbertas kontinuerlig. När den står i
standby innebär det inte att den är skild den från nätet, vilket
rekomenderas om du inte anväder den uneder en viss tid.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
2. För säkerhetens skull
Oppna aldrig apparaten eller någon av dess delar. Det kan
vara farligt för dig eller för vissa känsliga delar. Du utsätter dig
för risk för elektriska stötar och för lasesträlen. Försok inte titta
in i apparaten genom att se in i det öppnade skivfacket eller
andra öppningar.
3. Obs
Skydda spelaren mot fuktighet och Hetta (öppen spis), liksom
mot utrusning som avger starka magnetiska eller alecktriska
fält (högtalare…). Dra ur nätkabeln om spelaren inte fungerar
riktigt. Spelaren är inte avsedd för Industriell användning utan
endast för hemmabruk. Denna produkt är inte hemmabruk.
Denna produkt är endast avsedd att användast för privat brukt.
Att kopiera eller ladda ner musikfiller i avsikt att avyttr dem,
eller för all annan vinstgivande verskamhet, innebär eller kan
innebära ett brtt mot patent-och upphovsrättlagen.
GARANTNIS UPPHÖRANDE : ENLIGT GÄLANDE
LAGSTIFTNING I PATENT-OCH UPPHOVRÄTTLAGEN OCH
ALLA ANDRA RÄTTIHETER, UPPHÖR ATT GÄNANTI ATT
GÄLL TILL FÖLDJD V PRODUKTENS ANVÄNDNING PÅ
ALLA ANDRA VILLKOR ÄN DE OVAN BESKRIVNA.
Kondensbildning: Om apparaten och/eller skivorna tas in från
kyla till värme, t.e.x. eftr transport vindtrtid, vänta då ungefär
två timmer tills de uppnått rumstemperatur. På så sätt unviker
man allvarliga skador.
SWE-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 3
4. DVD-SKIVAN
Var försigtig när du hanterar dina skivor.
Håll skivorna med fingrarna runt kanten eller i hålet.
Lägg altid in skivan med etten uppåt ( gäller enkelsidig skiva).
Vid behov skall du altid använda en mjuk trasa när du rengör skivan.
Torka från mitten och utåt. Lägg alltid tillbaka skivan i
fordalet när du har spelat den och placera fordelet vertikalt.
Lägg altijd in skivan korekt i släden-använd styrlackarna.
Använd aldrug rengörningssprayer, bensin, vätskor som alstar
statisk elektricitet eller andra løsningsmedel om skivytan år smustsig.
Torka Försiktigt med en mjuk, fuktig trasa (endast vatten).
Torka aldrig av skivan med en roterande röselse, eftersom
cirkulara repor då kan uppstå och därmed orsaka störningar vid avspelnigen.
5. Batteri
Bateried som avänds i denna produkt innehåller miljöfarlinga kemikalier.
Släng aldrig batteriet i de vanliga hushållssoporna. Vi rekommenderar
att en servicetekniker byter batteriet.
6. Underhåll av höljet
Av säkethersskäl bör du dra ut nätkontakten från vägguttaget innan regöring.
•Använd aldrig besen, thinner eller andra kemiska lösmedel vid rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Den enhed som denna bruksanvisning medföljer är licensierad med vissa upphovsrätter för vissa
tredje parter. License är begränsad till privat icke-kommer-seil använding av den slutliga
användaren för det licensierade innelållet. Inga rättigheter avser kommer-siell användning.
Licensen täcker inte någon annan enhet än denna och licensen omfattar inte någon oli-censiered
enhed eller process i enlighet met ISO/ IEC 11172-3 eller ISO /IEC 11172-3 använd eller såld tillsammans med denna enhed. Licesen täcker bara an användningen av denna enhet för att koda
och/eller avkoda ijudfielr enligght ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen ger inga
rättigheter för produkter eller functionner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-3.
VARNING: ANVÄNDNING AV KONTROLLER, INSTALLNINGAR OCH ANDRA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄN DE SOM SPECIFICERAS HÄR KAN RESULTERA I FARLIG
STRÅLNING.
SWE-3
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 4
Innan du startar
Tillbehör
Fjärrkontroll
Barrerer till
fjärkontroll (AAA
Size)
Bruksanvisnig
Video/Audio
kabel
HDMI Kabel
Install Batteries in the Remote control
1
Öppna
batterriluckan på
fjårrkontrollens
baksida.
2
lägg i två stycken
batterier av AAA-typ.
Lägg i batterierna
korrekt anligh
polaritet-märkningen
(+och - ).
3
Sätt tillbaka
batterriluckan.
If the remote control doesn’t operate properly:
- Kontollera polariteten (+och -). påbatterierna.
- Kontrollera att batterierna inte är slut.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellen fjårsensorn och fjårkonrollen.
- Konrtorllera att de inte finss någon fluorescerande belysnig i närheten.
SWE-4
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
TA B L E
10:22 AM
OF
Page 5
CONTENTS
Suakerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innan du startar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chapter 1: Inställnigar
Skivfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skivtyper och karakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chapter 2: Anslutnigar
Ansluta DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chapter 3: Basfunktioner
spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Söka och hoppa över kapitel eller låt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Använda visnigsfunktionen (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Använda skiv-och tetelmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
AnvändaFunktion Meny (Funktionsmenyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Repetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reperis i slow-motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programmerad uppspelning (PROGRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Chapter 4: Avancerade Funktioner
Justera bildförhållandet (EZ View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vualja spark med AUDIO-knappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Välja textningsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Välja önskad kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Användafunktionen Instant Reply/Skip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Använda bokmärkesfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Använda funktioner för zooming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Visningmenny(clip menu) MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . 37
Val av mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uppspelning av MP3/WMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Uppspelning av MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Visning av bild-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Chapter 5: Ändra Installnings Menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inställning av språfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Inställning av Ijudalternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Inställning av surroundijud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Inställning av föraldraskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Chapter 6: Referens
Kontrollera en teve med fjärkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Uppgradering av programvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Fesökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
SWE-5
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 6
Av s n i t t 1
INSTÄLNIGAR
Skivfunktioner
Utmärkt ijud
Dolby Digital-sytem utvecklad av DOLBY Labs
erbjuder kristallklar ijudåtergivnig.
TV-bild
Video med MPEG2-kompression. Både normal bild
och bredbild (16:9) kan visas.
Slow Motion
En vikting scen kan visas långsamt.
Programmerad uppspelning (CD)
Du kan programmera låtar att spelas upp i en
bestämd ordning.
Föräldraskydd (DVD)
Med föraldraskyddet användare välja en nivå som
hidrar barn från att vissa typer av filmer, som t ex.
våldsfilmer, vuxenfilmer, etc.
Olika menyfunktioner på skärmen
Du kan välja olika spårk (Ijud/texning) och
kameravinklar när du tittar på film.
Progressiv skanning
Med hjälp av progressiv skanning skapas en
förbättrad bild med dubbla skanningslinjer på en
traditionell, sammanflätad bild.
EZ VIEW (fullskärmsvisning) (DVD)
Genom enkel visning aktiveras bildjusteringen så att
den överensstämmer med TV:ns skärmstorlek (16:9
eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan visa digitala foton på din TV.
Repeatering
Du kan repetera en lat eller film genom att trycka på
REPEAT-kanppen.
MP3/WMA
Denna apparat kan spela skivor som skapats från
MP3/WMA-filer.
OBS
- Skivor som intekan spelas upp på denna
spelare.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (utom CD-lager)
• CDG: er endast uppspelning av ijud, ej
bilder.
- Föjande kan spelas upp beronde på hur
inspelningen gjorts.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Spelaren kan kanske inte spela upp vissa
cd-r, cd-rw-och dvd-r-skivor beroende på det
sätt de är inspelade på.
KOPIERINGSSKYDD
Många DVD-skipor är kodade med ett
kopieringsskydd. P g a. detta ska du endast ansluta
din DVD-spelare direkt till en teve, inte till en
videobandspelare. Om du ansluter spelaren till en
videobandsspelare, kan bilden innehaålla störningar
från kopieeringsskyddet.
denna produkt innehåller en teknologi för
kopieringsskydd osm bygger på vissa amerikanska
paten och andra företag. Användnigen av macrovisio
teknologi för upphovsrättsskydd i denna produkt
måste auktoriseras av macrovision och gäller endast
för hemmabrukt och övriga begränsade betalvisnigar,
såvida inte ytterligarerättigheter erhales från
Macrovision. Det är förbjuded att isär produkten eller
anvuanda reverse engineering.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
Direkt Repris (DVD)
Denna function används för att visa en repris av de
senaste 10 sekunderna av filmen från den nuvarande
positionen.
Instant Skip (direkt hopp) (DVD)
Denna funktionen flyttar dig framåt 10 sekunder vid
uppspelning
MPEG4
Denna spelare kan spela upp MPEG4-format i form
av en avi-fil.
(525p/625p)
ANVÄNDARE SKA LÄGGA MÄRKE TILL ATT INTE
ALLA S K HÖGDEFINITIONSTEVEAPPARATER ÄR
FULLT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH
KAN FÖRORSAKA PROBLEM MED BILDEN. NÄR DET
GÄLLER 525 ELLER 625 PROGRESSIVE SCANBILDPROBLEM REKOMMENDERAS ANVÄNDAREN
ATT SÄTTA ANSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”- UTMATNING. OM DET FINNS FRÅGOR
RÖRANDE VÅRA TEVEAPPARATERS
KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL AV 525p OCH
625p DVD-SPELARE VAR VÄNLIG KONTAKTA VÅRT
KUNDSERVICECENTER.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reducerar bildstöningar genom att skapa en
digital väg för video/ audiosignaler från sepelaren till
din teve.
SWE-6
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 7
INSTÄLNIGAR
Inställningar
Skivtyper och karakteristik
Din DVD-spelare kan spela upp följande typer av skivor.
skivtyp/Märkning
Inspelningstyp
Skivstorlek
Max. speltid
Karakteristik
12 Cm
Enkelsidig 240 min.
Dubbelsiding 480 min.
8 Cm
Enkelsidig 80 min.
Dubbelsidig 160 min.
- DVD ger utmuarkt ijud-och
videokvalitet tack vare Dolby Digitaloch MPEG2-systemet.
- Olika visnings-och ijudfunctioner kan
enkellt ställas in i menysystemet.
12 Cm
74 min.
DVD
Ljud
+
Video
VIDEO-CD
Ljud
+
Video
AUDIO-CD
- Video CD-ijud, VHS-kvalitet och
MPEG1-kompression.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Ljud
Disc Markings
~
PAL
Kodningsregioner
Play Region Number
Både DVD-spelare och skivor är
kokade efter vilken region de ska
användas i. Dessa regionkoder måste
överensstämma för att en skiva ska
gå att spela.
PAL broadcast system in UK, France,
Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
DIGITAL
SOUND
- En CD spelas in med digital signal,
vilket ger bättre, mindre störningar och
mindre försämring av ijudkvaliteten
after lång langringstid.
Stereo disc
Digital Audio disc
DivX Certifierad
DTS disc
DivX, DivX Certifierad och
tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör
DivXNetworks, Inc.
MP3 disc
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det inte
att spela upp dem och DVD-spelaren kan
skadas.
SWE-7
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 8
INSTÄLNIGAR
Beskrivning
Framsidans kontroller
9
10
EZ VIEW
1
2
3
4
5
6
7
1.
STANDBY/ON (
)
Nuar spelaren kopplast in, tânds nätlampan.
6.
STOP (
)
Stoppar skivuppspelnigen.
2.
SKIVACK lampa
saat in skivan här.
7.
SEPARAT RECIVER
8.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Tryckk för at öppna eller stuanga skivfacket.
SKIP (
) / SEARCH
Används för att hoppa frem en scen eller låt.
4.
DISPLAY
functionsindikatore visas här.
9.
SKIP (
) / SEARCH
Används för att hoppa tillbaka en scen eller låt.
5.
EZ VIEW
Bildkvoten för en bild kan enkelt justeras för att passa
storleken på din TV-skärm (16:9 eller 4:3).
8
10. PLAY/PAUSE (
)
Tryck för att starta eller pausa uppspelnig.
Displayvisning
1
2
1.
Indikatorer för skivtyp
2.
Play/Pause (Spela/Paus)
3
3.
SWE-8
Visar olika meddelanden rörande
olika operationer, t ex PLAY, STOP,
LOAD…
no DISC: Skiva saknas.
OPEN: Släden är öppen.
LOAD: Skivanformatinoen läses till spelaren.
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 9
INSTÄLNIGAR
Inställningar
beskrivning-Baksidan
1
1
3
2
4
5
6
7
1.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Anv¨ånd antigen en opstik kabel eller en koaxialkabel
för att ansluta till en kompatibel Dolby Digitalmottagare.
- Används för att ansluta till en A/V-förstärkare som
innehåler Dolby Digital-dekoder eller DTS-dekoder.
4.
VIDEO OUT JACK (VIDEO UTGÅNG)
- Anvuand en videokabel för att ansluta till
videoingangen på en teve.
- Videoutgången maste vualjas till COMPONENT
(I-SCAN), SCART Output eller S-VIdeo i
inställningsmeyn.
2.
KOMPONENTIVIDEOUTGÅNGAR
- Avvuand dessa utgångar om du her en teve med
Komponentvideoingångar. De stöder P.pb. och Y-Video.
- Om videoutgången HDMI/COMPONENT (P-SCAN) har
valts i instalningsmenyn, är lägena Interlanced Scan
(radsprång), Video och S-Video inte åtkomliga.
- Om videoutgången COMPONENT (I-SCAN har valts i
Inställningsmenyn, är lägena Progressive Scan och
HDMI inte åtkomliga.
5.
S-VIDEO OUT JACK ( S-VIDEOUTGÅNG)
- Använd en S-videokabel för att ansluta denna till Svideo ingången på en teve För bättre bildkvalitet.
- Videoutgången i inställningsmenyn måste vara satt till
COMPOSITE/S-VIDEO.
6.
HDMI-UTGÅNG
- Använd HDMI -kabeln för att förbinda urtaget med
HDMI-urtget på teven för att få högkvalitetsbild.
- Om du vill använda en Video-, S-Video- eller
Component-utgång drar du ur HDMI-kabeln.
7.
SCART AV
- Ansluts till TV med scartingång.
3.
AUDIO OUT JACKS
Ansluit till audioningångarna på teve,
audio/videomottagare.
VIKTIGT ANMÄRKNING
- Ttta efter i din teves bruksanvisning för att ta reda på om teven stöder progressive scan (P-SCAN).
Om det är så, följ instruktionerna i tevens bruksanvisning om inställningar för Progressive Scan i tevens
menysystem.
- Om videoutgången HDMI/COMPONENT (P-SCAN) har valts i inställningsmenyn, kan inte video och SVideo , SCART användas.
- HDMI-utgången på denna enhet kan anslutas till ett DVI-jack på en teve eller annan utrusning med hjälp av
en konverteringsadapter. Iså fall är det nödvändigt att avända en teve eller skärm med en HDCP-kompatibel
DVI-ngång.
- Om enheten anslutits till en teve eller skärm som inte är kompatibel sker ingen bildutmatning.
- Se i bruksanvisningen för teven eller annan anordning som ansults till denna enhet för detaljerad
information on HDMI-terminalen.
- Se sidorna 52-54 för mera information om ur du använder instållningsmenyn.
SWE-9
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 10
INSTÄLNIGAR
Fjärrkontrollen
6.
1
17
7.
8.
9.
2
10.
3
18
4
5
19
20
21
6
22
11.
12.
13.
14.
7
8
15.
23
16.
17.
9
10
24
11
25
18.
19.
26
20.
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
21.
22.
23.
24.
32
25.
33
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
DVD Av/På-knapp
Stänger av/på strömmen.
SIFFERKNAPPAR
PROG-knapp
Ger dig möjlighet att programmera en speciell arding.
STEP-knapp
Stegar framåt en bild i taget.
VOL (+, -) Knapp
Kontrollerar volymen.
29.
30.
31.
32.
33.
SWE-10
TV/VIDEO-knapp
Tryck för att alla tillgängliga videokällor ( t ex teve, kabel,
Video)
SEARCH -Knapp (
/
)
Ger dig möjlighet attsöka framåt/båkat på en skiva.
STOP-Knapp (
)
SKIP-Knapp (
/
)
Anvand för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
Knappen-MENU
Tar fram DVD-spelaren meny.
RETURN-knapp
Atervänder till föregående meny.
AUDIO-Knapp
Avänd denna knapp för att komma åt olika audiofunktioner
på en skiva.
ZOOM-knapp
Förstorar DVD-bilden
VIDEO SEL.-knapp
Väljer videongångsformat.
REPEAT A-B-Knapp
Gör det möjligt för dig att upprepa uppspelning av A-B för skivan.
BOOKMARK-knapp
TV POWER-knapp
Sätter teven på “på” eller “av”
CLEAR-Knapp
Avänds för att ta bort menyer eller statusvisningar från
scärment.
INSTANT SKIP-knapp
Denna funktion flyttar dig fråmat 10 sekunder vid
uppspelning
INSTANT REPLAY-knapp
Denna funktion avänds för att visa en repris sv de senate
10 Sekunderna av filmen från den nuvarande
porsitionen.
CH (
,
)-knappar
Kanaval.
OPEN/CLOSE (
)-knapp
Öppnar/stänger HDMI-eller DVI-utmatnigsupplösning.
PLAY/PAUSE-knapp(
)
Starta uppspelning/pausa uppspelning.
INFO-knapp
Visar aktuellt information om skivan.
Knappen DISC MENU
Visar skivan meny på skärmen.
ENTER/DIRECTION …†œ√ knapp.
Denna knapp fungerar som omkoplingsknapp.
ANGLE knapp
För repetering av en titel, kapitel, låt eller skiva.
EZ VIEW kanpp
Easy View kan omvandl bilder i letterboxformat till
fullskärmsvisnig på din vanliga TV.
Knappen HDMI SEL.
Inställning för HDMI-eller DVI-utmatnigsuplösnig.
REPEAT-knapp
För repetering av en titel, kapitel, låt eller skiva.
SUBTITLE-knapp
SHUTTLE-HJUL(söklage)
Ger snabbavspelning.
RULLHJUL (stegläge)
Avspelning ruta-för-ruta. I CD-läge utförs spårsökning.
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 11
Av s n i t t 2
ANSLUNIGAR
Välja en anslutning
Innan du ansluter DVD-spelaren
- Stäng alltid av DVD-spelaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller plockar bort
några kablar.
- Se bruksanvisningen för ytterligare komponenter (exempelvis en TV) som du ansluter för
ytterligare information om vissa komponenter.
Ansluta till en TV (SCART)
- För att använda SCART-funktionen ansluter du SCART-polen (EXT) på DVD-spelarens baksida
till SCART-polen (IN) på din TV.
- Om din TV inte är utrustad med en SCART-funktion kan du välja en av följande anslutningstyper:
Ansluta till en TV (Video CVBS)
1
Använd bild- och ljudkablarna för att ansluta polerna
VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens
baksida till polerna VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) IN på din
TV.
2
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
VIT
GUL
OR
Ljudkabel
RÖD
VIT
Video-kabel
GUL
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen
från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
OBS
- Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 17-18)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om det finns en pol för ljudingång på TV:n ansluter du den till [AUDIO OUT][vänster] (vit) på DVD-spelaren.
- Om du trycker på knappen VIDEO SEL. när DVD-spelaren är i stoppläge eller det inte finns någon skiva i
ändras videoutgångsläget enligt följande: (SCART RGB ➝ SCART VIDEO ➝ COMPOSITE/S-VIDEO ➝
COMPONENT(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- När videoutgången i inställningsmenyn är inställd på HDMI/COMPONENT(P-SCAN), fungerar inte Videooch S-Video-utgångarna.
SWE-11
Anslutningar
Följande avsnitt visar exempel på anslutningstyper som vanligtvis används vid anslutning av en
DVD-spelare till TV och andra komponenter.
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 12
ANSLUNIGAR
Ansluta till en TV (S-Video)
- Ansluta till TV:n med en S-Video-kabel.
- Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder. S-Video separerar bildelementen till svartvita
signaler (Y) och färgsignaler (C) för att visa tydligare bilder än i standardingångsläget för bild.
(Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1
Använd en S-Video-kabel (medföljer ej) och anslut till polen
S-VIDEO OUT på DVD-spelarens baksida till polen S-VIDEO
IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO (röd
och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills S-Videosignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
VIT
Ljudkabel
RÖD
S-Video-kabel
(medföljer ej)
VIT
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på COMPOSITE/S-VIDEO i
menyn Display Setup (Inställningar för skärm).
(Se sidorna 52-54)
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget för
Video Output (Bildutgång). (se sidan 11)
OBS
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 17-18)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning.
Se bruksanvisningen för din TV.
SWE-12
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 13
ANSLUNIGAR
Ansluta till en TV (Radsprång)
- Ansluta till TV:n med Component video-kablar.
- Component video separerar bildelementen till svartvita signaler (Y) och blå (PB) och röda (PR)
signaler för att visa klarare och tydligare bilder. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
Anslutnigar
1
Använd Component video-kablar (medföljer ej) för att ansluta
polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVD-spelarens baksida
till polerna COMPONENT IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO (röd
och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
RÖD
3
BLÅ
GRÖN
VIT
Ljudkabel
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills Componentsignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
RÖD
VIT
RÖD
BLÅ
GRÖN
Component-kabel
(medföljer ej)
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på COMPONENT(I-SCAN) i
menyn Display Setup (Inställningar för skärm).
(Se sidorna 52-54)
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget för
Video Output (Bildutgång). (se sidan 11)
OBS
- Om Video output (Bildutgången) är felaktigt inställd på S-Video med Component-kablarna anslutna
blir skärmen röd.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 17-18)
- TV:ns Component-portar är märkta “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stället för “PR, PB, Y” beroende på
tillverkare. Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning.
Se bruksanvisningen för din TV.
SWE-13
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 14
ANSLUNIGAR
Ansluta till en TV (Progressiv)
1
Använd Component video-kablar (medföljer ej) för att ansluta
polerna COMPONENT VIDEO OUT på DVD-spelarens baksida
till polerna COMPONENT IN på TV:n.
2
Använd bildkablarna och anslut till polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO (röd
och vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills Componentsignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
4
Ställ in Video Output (Bildutgång) på HDMI/COMPONENT
(P-SCAN) i menyn Display Setup (Inställningar för skärm).
(Se sidorna 52-54)
Du kan använda knappen VIDEO SEL. för att ändra läget för
Video Output (Bildutgång). (se sidan 11)
För att använda den progressiva bildutgången,
- ska du först läsa bruksanvisningen för TV:n och ta reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning. Om TV:n stöder progressiv skanning följer du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
angående inställningar för progressiv skanning i TV:ns menysystem.
- Beroende på TV kan anslutningssättet variera från bilden ovan.
OBS
- Vad är progressiv skanning?
Progressiv skanning har dubbelt så många skanningslinjer mot vid sammanflätad utgångsmetod.
Med progressiv skanning får du högre bildkvalitet.
SWE-14
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 15
ANSLUNIGAR
Ansluta till en TV med DVI-uttag
1
Använd en HDMI-DVI-kabel (medföljer ej) och anslut polen
HDMI OUT på DVD-spelarens baksida till polen DVI IN på
TV:n.
Anslutnigar
2
Använd bildkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och vit)
OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO (röd och
vit) IN på TV:n.
Sätt på DVD-spelaren och TV:n.
RÖD
VIT
Ljudkabel
RÖD
VIT
HDMI/DVI-kabel
(medföljer ej)
3
Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills DVIsignalen från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
Ansluta till en TV med HDMI-uttag
1
Använd HDMI-HDMI-kabeln för att ansluta HDMI OUT-polen på
DVD-spelarens baksida till HDMI OUT-polen på din TV.
2
Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills HDMI-signalen
från DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
HDMI-kabel
Specifikationer för HDMI VIDEO
När du trycker på knappen HDMI SEL., markeras 480p/576p, 720p, 768p, 1080i i rätt ordning.
Första gången du trycker på knappen HDMI SEL. visas den aktuella upplösningen.
Andra gången du trycker på knappen kan du ändra den utgående HDMI-upplösningen.
- Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
- Se bruksanvisningen för din TV.
- Om HDMI- eller HDMI-DVI-kabeln är ansluten till TV:n ställs DVD-spelarens utgång in på HDMI/DVI inom 10
sekunder.
- Om du ställer in den utgående HDMI-upplösningen på 720p eller 1080i, ger den utgående HDMI bättre
bildkvalitet.
SWE-15
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 16
ANSLUNIGAR
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett grässnitt som möjligör digital överföring av video- och audiodata genom en enda anslutning.
När HDMI används suander DVD-spelaren en video-och audiosignal och visar en skarp bild på en teve
med ett HDMI-jack.
•Beskrivning av hdmi-kopling
HDMI -Ansluitningen: både okomprimered videodata och digital audiodata(LPCM eller Bitstream-data)
- Fast spelaren använder en HDMI-kabel matas enbart en rent digital signal ut till teven.
- Om teven inte st¨der HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) “snöar” dt på skärmen.
• Varför använder Samsung HDMI?
Analoga teveappararater kräver en analog audio /videosignal, men när spelar upp en DVD är data som
överförs till teven digital. Därför krävs antingen en digital-till-analogkonventer (iDVD-spelaren) eller en
analog-till-digitalkonverter (i teven). Under denna omvandlingförsämras bildkvaliteten på grund av
störningar och signalbortfall. DVI-teknologin är överslägsen därför att den inte kräver någon omvandling
mellan digitala och analoga signaler utan är ren digital siganal från spelaren till di teve.
• Vad HDCP?What is the HDCP?
HDCP( HIgh-bandwidth Digital Content Protection ) är ett system för att skydda DVD-Innehållet som
matas ut via DVI från kopiering. Det sörje för en säker digital länk mellan videokällan (PC,DVD etc) och en
visningsanording ( teve, projektor etc). Innhållet krypteras vid källan för att hindra oauktoriserad kopiering.
SWE-16
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 17
ANSLUNIGAR
Anslutning till ett högtalarsystem (2-kanals förstärkare)
1
Använd ljudkablarna och anslut polerna AUDIO (röd och vit)
OUT på DVD-spelarens baksida till polerna AUDIO (röd och
vit) IN på förstärkaren.
Anslutnigar
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna VIDEO,
S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI OUT på DVD-spelarens
baksida till polen VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller DVI IN
på din TV enligt beskrivningen på sidorna 11-15.
3
RÖD
VIT
Ljudkabel
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
RÖD
2-kanals stereo amp
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess
ljudingång.
OBS
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren.
Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 50-51)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
SWE-17
VIT
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 18
ANSLUNIGAR
Anslutning till ett högtalarsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS Amplifier)
1
Om du använder en optisk kabel (medföljer ej), ansluter du
polen DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på DVD-spelarens
baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på
förstärkaren.
Om du använder en koaxialkabel (medföljer ej), ansluter du
polen DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) på DVD-spelarens
baksida till polen DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på
förstärkaren.
2
Använd videosignalkabeln/kablarna och anslut polerna VIDEO,
S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI OUT på DVD-spelarens
baksida till polen VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller DVI IN
på din TV enligt beskrivningen på sidorna 11-15.
eller
3
Koaxialkabel
(medföljer ej)
Optisk kabel
(medföljer ej)
Sätt på DVD-spelaren, TV:n och förstärkaren.
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja
external input för att höra ljud från DVD-spelaren.
Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess
ljudingång.
OBS
- När du ansluter DVD-spelaren till en DTS-förstärkare och spelar upp en DTS-skiva ställer du in DTS
på On i menyn Audio Setup. Om den är inställd på Off, kommer ljudet inte att höras eller också blir
ljudet mycket högt.
- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna
och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 50-51)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare.
Se bruksanvisningen för din förstärkare.
- Avlägsna dammskyddet från den optiska ljudutgången innan du använder den optiska kabeln (medföljer ej)
och sätt tillbaka skyddet när den inte används.
SWE-18
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 19
Av s n i t t 3
BASFUNKTIONER
Spela en skiva
Innan uppselning
- Sätta på TV:n och ställa in rätt Video Input <Bildingång> på TV:ns fjärrkontroll.
- Om du har anslutit ett ijudsystem, sätt på detta och ställ in rätt ijudingångskanal.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Uppspelning
1
Tryck på OPEN/CLOSE( )
knappen. STANBYindikatorn tänds och
skivfacket mataasa ut.
2
Lägg försiktigt i en skiva
med atiketten uppåt.
▼
3
RESUME-funktionen
När du stoppar skivuppspelning kommer
spelaren ihåg var du stoppade. När du sedan
trycker på PLAY/PAUSE ( ) knappen
ingen,återupptas uppspelningen fran det ställe
där uppspelningen stoppades (om inte skivan
är bortplockad, om DVD-spelaren inte är
inkopplad till en strömkälla eller om du har
tryckt på knappen STOP ( ) två gånger.)
Tryck på PLAY/PAUSE ( )
eller OPEN/CLOSE ( )
knappen för att stänga helst
under uppspelningen.
SWE-19
Basfunktioner
Efter att du anslutit DVD-spelaren och tryck på POWER -kanppen för första gången visas
f¨ljande meny:Om du vill välja spårk, tryck på en sifferknapp. (Denna meny visas endast
första gången du ansluter väljer spårk från början, förloras alla installningarna i Setupmenyn.
Om du inte har angett språk för startfönstret kan inställningarna ändras så fort du slår på
eller slår av strömmen. Se därför till att välja det språk du vill använda.
När du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att trycka på knappen
på
enhetens framsida i mer än 5 sekunder när det inte finns någon skiva inmatad.
Då visas fönstret SELECT MENU LANGUAGE igen där du kan återställa önskat språk.
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 20
BASFUNKTIONER
4
Stoppa uppspelning tryck
på STOP ( ) -knappen när
som helst under
uppspelningen.
OBS
- Om spelaren lämnas i stoppläget mer än en
minututan nagån handling från användarens sida
aktiveras en skärmsläckare. Tryck på
PLAY/PAUSE ( )- knappen för att återupta
normal uppspelning.
- Strömmen slås av automatiskt c;a 30 minuter
efter att splaren ställts i stopplaget (automatisk
avstängningsfunktion).
5
Ta ur skiva tryck på
OPEN/CLOSE ( ) knappen.
6
pausa uppspelning tryck
pa PLAY/PAUSE ( ) eller STEP-knappen på
fjårrkontollen när som helst
under uppspelningen.
OBS
Om DVD-speleren lämnas 5 minuter i pauseläget,
stoppar den.
7
Stegvis uppspelning
(utom för musik-CD)
Vrid JOG DIAL medurs eller
tryck på knappen STEP på
fjärrkontrollen under
uppspelning.
Slow motion-uppspelning
(utom för musik-CD)
Tryck på knappen SEARCH
( ) för att välja en
uppspelningshastighet
mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av
normalhastighet i läget
PAUSE eller STEP.
▼
8
Inget ljud hörs under uppspelning i slow motion.
Tryck på PLAY/PAUSE ( )-knappen för att
återuppta normal uppspelning.
Långsam avspelning bakåt fungerar inte på.
OBS
(
SWE-20
) -ikonen anger att fel knapp har tryckts in.
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 21
BASFUNKTIONER
Söka framåt eller bakat
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett kapitel ell en låt, eller använda SKIP-funktionen
för att hoppa vidare till nästa val.
Söka framat eller bakat.
▼
Vrid SHUTTLE DIAL eller
tryck på knappen SEARCH
( eller ) på
fjärrkontrollen i mer än en
sekund.
Tryck på knappen SEARCH ( eller ) under
uppspelning och tryck på den igen för att söka i högre
hastighet.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
- Inget ljud hörs i sökningsläget (Utom CD).
Hoppa över låtar
Tryck pa (
eller
)
knappen under uppspelnig.
- Vid uppspelning av en DVD-skiva, tryck på ( )knappen för att hoppa till nuasta kapitel. Om du
trycker på ( )- knappen hoppar du till början av
kapitelt. Ytterligare en tritryckning förflyttar dig till
början av föregående kapitel.
- Vid uppspelning av en VCD2.0-skiva i Läget
MENU off, en VCD 1.1-skiva eller musik-CD,
tryck på ( )-kanppen hoppa till nästa låt.
Om du trycker på( )-knappen hoppar du till
början av spåret Ytterligare en trycning förflyttar
dig till början av föregående spår.
- Om ett spår överskrider 15 minuter vid
uppspelning av en VCD och du trycker på
knappen, flyttar skivan båkat 5 minuter.
Om du trycker på -Knappen, flyttar skivan
bakåt 5 minuter.
OBS
Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
SWE-21
Basfunktioner
OBS
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 22
BASFUNKTIONER
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)
Vid uppspelning av en DVD/VCD/CD/MPEG4
▼
Du kan välja Info i funktionsmenyn genom att
trycka på knappen MENU.
▼
1
Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
Tryck på knappen INFO pa
fjarrkontollen under
uppspelnig.
2
DVD
Tryck på knapparna …/† för
att välja önskat alternativ.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
SWE-22
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 23
BASFUNKTIONER
▼
3
Tryck på knapparna œ/√ för
att utföra önskad inställning
och tryck sedan på ENTER.
Du kan använda siffertangenterna på
fjårkontrollen för att gå direkt till en titel eller
kapitel, eller starta uppspelning från den falda
tiden .
4
Tryck på INFO igen för att ta
bort skärmvisningen.
Uppspelning av önskad titel när det finns mer än pa skivan.
Om det finns mer är en film på DVD-skivan, Visaa varje film på listan.
De flesta DVD-skivor uar inspelde i form av kapitel, så du kan lätt finna en viss del av skivan (som
låtar på en musik-CD)
Dukan spela upp en film fran en viss tidpunk.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa skivor.
Avser språket för filmens ljudspår.
I exemplet spelas ijudet upp på engelska med 5.1 kanaler.
En DVD-skiva kan ha upp till åtta olika ijudspår (spårk).
MP3, AC3 och WMA stöds.(DivX)
Visar de spårk för textremsan som finss pa skivan.
Du kan välja textrem spårk, eller ta bort den helt från skärmen om du önskar det.
En DVD-skiva kan ha upp till 32 olika sprak på textremsan.
(DivX)
Filstorleken står i relation till en viss upplösning.
Ju större filen är desto högre upplösning visas.
Om filens upplösning är låg skalas den upp automatiskt. Detta gör att du kan se en större skärm.
SWE-23
Basfunktioner
OBS
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 24
BASFUNKTIONER
Använda skiv-och titelmenyn
Använda skivemenyn
1
Tryck på knappen MENU pa
fjarkontrollen vid
uppspelning av en DVDskiva.
2
Tryck på knapparna …/† för
att välja Disc Menu och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
Obs
- Du kan också anända Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjårkontollen.
- I VCD 2.0 används knappen DISC MENU för att
välja läget Menu On (Meny På) eller Menu Off
(Meny Av).
Using the Title Menu (DVD)
1
Tryck på knappen MENU på
fjärrkontollen vid
uppspelning av ev DVDskiva.
2
Tryck på knapparna …/† för
att välja Title Menu och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
OBS
- På vissa skivor fungerar inte titel/skivmenyerna.
- Titelmenyn visas bara om det finss minst två titlar
på skivan.
SWE-24
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 25
BASFUNKTIONER
Använda Funktion meny (funktion menyn)
Använda Funktion meny (DVD/VCD)
1
Tryck pa knappen MENU vid
uppspelning.
2
Info
Basfunktioner
Tryck på knapparna …/† för
att välja Function och tryck
sedan på knappen √ eller
ENTER.
- Info (Se sidorna 22-23)
- Zoom (Se sidan 36)
- Bookmark
(Se sidorna 34-35)
- Repeat (Se sidorna 26-27)
- EZ View (Se sidorna 29-30)
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja en av de fem
funktionerna. Tryck sedan
på knappen √ eller
ENTER för att välja
funktion.
Du kan också välja dessa funktioner med sina
respektive knappar på fjärrkontrollen.
OBS
Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
SWE-25
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 26
BASFUNKTIONER
Repetering
Du kan repetera ett spar, ett kapitel, önskkat avsnitt i en titel (A-B) eller hela skivan.
Vid DVD/VCD/CD-uppspelnig
1
Tryck på REPEAT på
fjärrkontrollen.
Indikatorengen För
repetering visas.
▼
2
DVD
Tryck på knapparna œ/√ -för
att välja Chapter, Title eller
A-B och tryck sedan på
knappen ENTER.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
För DVD-skivor repeteras uppspelning eftr
kapitel eller ; CD-eller VCD repeteras
uppspelning efter skiva eller spår.
Chapter ( ): Upprerpar det kapitel som spelas
upp.
Title ( ): Upprepar den titel som spelas upp
Disc ( ): upprepar skivan som spelas.
Track ( ): upprepar spåret som spelas.
A-B: repeaterar ett segment som du valt på
skivan.
Använda funktionen A-B Repeat
1. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den upprepade uppspelningen ska starta (A).
B markeras automatiskt.
2. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
- Tryck på knappen CLEAR för att återgå till normal visning.
OBS
A-B REPEAT låter dig inte sätta punkten (B) förrän det gått minst 5 sekunder från det att punkt (A)
har satts.
3
Tryck igen på REPEAT för
att återgå till vanlig
uppspelning.
Tryck sedan på vänster œ/√
pil för att välja Off.
Tryck på ENTER.
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
OBS
- Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för
alla skivor.
- Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
SWE-26
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 27
BASFUNKTIONER
Reperis i Slow-motion
med den här funktionen kan du visa en repris av scener i slow-motion för att närmare studera t ex
sportsekvenser, dansnummer ellr musikers teknik.
Vid DVD/VCD-uppspelning
1
Tryck på knappen
PLAY/PAUSE ( ).
Basfunktioner
2
Tryck på knappen SEARCH
( ) för att välja en
uppspelningshastighet
mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av
normalhastighet i läget
PAUSE eller STEP.
▼
The disc will play from A to B repeatedly at the
speed you chose.
▼
3
För att ställa in A-B REPEAT, anger du (A) först
och sedan (B) efter att den påföljande
långsamma uppspelningstiden har passerats:
1/8x: vänta 40 sekunder och tryck sedan på B
Tryck på REPEAT på
fjärrkontrollen.
Tryck på knapparna œ/√ för
att välja A-B.
4
Tryck på knappen ENTER på
det ställe där du vill att den
upprepade uppspelningen ska
starta (A). B markeras
automatiskt. Tryck på knappen
ENTER på det ställe där du vill
att den upprepade
inspelningen ska sluta (B).
1/4x: vänta 20 sekunder och tryck sedan på B
1/2x: vänta 10 sekunder och tryck sedan på B
5
För att återgå till normal
avspelnig trycker du på
knappen CLEAR och
därefter på knappen
PLAY/PAUSE ( ).
OBS
Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
Använda funktionen A-B Repeat
1. Tryck på knappen REPEAT A-B under långsam uppspelning där du vill att den upprepade
uppspelningen ska starta (A). B markeras automatiskt.
2. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
- Tryck på knappen CLEAR för att återgå till normal visning och tryck sedan på knappen PLAY/PAUSE ( ).
SWE-27
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 28
BASFUNKTIONER
Programmerad uppspelning (Program)
Programmera CD-skiva
Program Play (Programuppspelning) gör det möjligt för dig att välja den ordning du vill spela upp spåren i.
1
I stoppläget, tryck på
PROG-knappen
2
Tryck på knapparna œ/√ för
att välja PROGRAM.
Tryck på ENTER.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Tryck på knapparna
…/†/œ/√ för att välja det
första spåret som ska
läggas till i programmet.
Tryck på ENTER. välj sedan
07 och tryck pa ENTERknappen.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- Tryck på knappen RETURN för att återgå till
föregående meny.
- För att avbryta den valda programordningen
trycker du på knappen CLEAR.
- Denna DVD-spelare kan programmeras
maximalt 20 steg
4
Tryck på PLAY/PAUSE ( )
-knappen kommer att spelas
upp i proggammerand
ordning.
Slumpmässig uppspelning (på CD)
Random Play (Slumpvis uppspelning) spelar upp skivans spår i slumpvis ordning.
1
I stoppläget, tryck på PROGknappen.
2
Tryck på knapparna œ/√ för
att välja RANDOM.
Tryck på ENTER.
PROGRAM
œ√
RANDOM
OBS
- Beroende på skivan, kan det hända att
programmerad eller slumpmässig uppspelning
inte kan göras.
- Tryck på knappen CLEAR på fjärrkontrollen i
uppspelningsläget för att avbryta Program Play
(Programuppspelning) eller Random Play
(Slumpvis uppspelning).
SWE-28
00631C-HD850-SWE_1
4/12/05
10:22 AM
Page 29
Av s n i t t 4
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Justera bildförhållandet (EZ VIEW)
Uppspelning med ändrat bildförhallande (DVD)
▼
Tryck på knappen EZ
VIEW.
- Bikdstrorleken
(förhallandet) ändras
varje gång du tryuckerpå
knappen.
- Skärmens zoomläge kan
variera beroende på
skärmens inställningar i
menyn Inställningar för
skärm.
- För att säkerställa riktig
funktion av knappen EZ
VIEW bör du ställa in
den rätta bildkvoten i
menyn Inställningar för
skärm.
(Se sidorna 52-54)
WIDE SCREEN
EZ VIEW
För att avlägsna fältet för bildkvoten
trycker du på knappen CLEAR.
If you are using a 16:9 TV
För skivor med 4:3 bildförhallande
- WIDE SCREEN
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9.
- Normal Wide-screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9 Bilden kommer att
se utsträckt ut horisontelt.
- SCREEN FIT ( ANPASSA FÖR SKARMEN )
övre och undre dlen av bildenskärs av. När du speler upp
en skiva i bildförhållandet 2.35:1 kommer de svarta fälten
på skärmens topp och botten att försvinna. Bilden kommer
att se utsträck ut vertikalt. (På vissa typer av skivor
försvinner de svarta fälten in te helt)
- ZOOM FIT(ZOOMZ TILL VERTIKALT)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt
förstoras.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
övre och undre delen av bilden skär av och den visas pa
hela skärmen. Bilder kommer att se utsräckt ut vertikalt
- ZOOM FIT (ZOOM TILL MITTPUNK)
bildens topp, botten och sidor skär bort och bildens mitt
förstoras.
- Vertical Fit (anpassa vertikalt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9TV visas svarta
fält till höger och vänster på skärmen för att förhidra sträcks
ut horisontellt.
SWE-29
Avancerade
Funktioner
För skivor med 16: 9 bildförhållande
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 30
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
IOm du har en 4:3 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
Fuor skivor med 4:3 bildförhallande
- 4:3 Letter Box
Visar DVD-filmen i bildförhallandet 16:9 svarta fält kommer
att visas uppe och nere på skärmen.
- Normal Skärm
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 4:3.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på
hela skärmen. Bilden kommer att se utsträcktut vertikalt.
- 4:3 Pan Scan
Vänster och höger sida på skärmen delas av och det
centrerade området i 16:9 skärmen visas.
- SCREEN FIT (ANPASSA FÖR SKÄRMEN)
Övre och undre delen av bilden skärmen. Bilden kommer att
se utsträckt ut vertikalt.
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt
förstoras.
- ZOOM FIT
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt
förstoras.
OBS
Denna funktion kan uppföra sig olika beronde på skivans typ.
SWE-30
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 31
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Välja språk med AUDIO-knappen
Du kan välja önskad ijudspråk snabbt och enkelt med knappen AUDIO.
Uvända AUDIO-knappen (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
Tryck på AUDIO-knappen.
Ljudet ändras varje gång
du trycker på knappen.
- Tillgängliga språk för ljud
visas som förkortningar.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
VCD/CD
√
Tryck på knapparna œ/√
för att välja önskat ljud på
en MPEG4 och tryck sedan
på ENTER.
MPEG4
Stereo
AUDIO
Avancerade
Funktioner
När du spelar upp en VCD
eller CD kan du välja mellan
Stereo, Right eller Left.
AUDIO
PCM 1/2
2
Om du vill ta bort
ijudsymoble, trycker du på
CLEAR eller RETURN.
OBS
- Den här funktionen beror på vilka språk som
kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- Se "Använda språk för ljud" på sidan 47 för att
alltid få samma språk när du spelar upp en DVD.
SWE-31
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 32
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Välja textningsspråk
Du kan snabbt och enkelt välja önskad undertext med SUBTITLE-knappen.
Använda SUBTITEL-knappen (DVD/MPEG4)
1
Tryck på SUBTITLEknappen.
Undertexten ändras då
knappen trycks upprepade
gånger.
Undertextens språk
representers av
förkortningar.
DVD
Off
√
Tryck på knapparna œ/√
för att välja önskad
undertextning på en
MPEG4 och tryck sedan på
ENTER.
SUBTITLE
MPEG4
NONE
2
Om du vill ta bort
symbolen för textremsan,
trtycker du på CLEAR
eller RETURN.
OBS
- Beroende på DVD-skivan kan du ändra önskad
undertextning med Disc Menu.
Tryck på knappen DISC MENU.
- Den här funktionen beror på vilka
undertextningar som kodats på skivan och
fungerar kanske inte med alla DVD-skivor.
- En-DVD-skiva kan innehålla upp till 8.
- För att få samma språk för undertextning för alla
DVD-skivor; se “Använda språk för
undertextning” på sidan 48.
SWE-32
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 33
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Välja Önskad kameravinkel
När en DVD-skiva innehåller flera olika kameravinklar av en bestämd scen, kan du använda
ANGEL-funktionen för att välja en beståmd kameravinkel.
Använda ANGLE-knappen(DVD)
IOm skivan innehåller flera kameravinklar, visas sybolen för kameravinklar på skärmen.
1
Trikt på kanppen ANGLE
(kamera vinkel) så visas
sybolen för kameravinkel med
numered för den aktuella
kameravinkeln samt antalet
tillngänglinga kameravinklar.
2
4/6
ANGLE
Tryck på upprepade gånger
på ANGLE för att komma till
önskad kameravinkel, Tryck
på CLEAR eller RETURN för
att ta bort
kameravinkelsymbolen.
OBS
Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt få
skivor denna funktion.
Att använda funktionen direkt repris (DVD)
Om du missar en scen ka du se den ingen genom att använda denna funktion.
Tryck på knappen
INSTANT REPLAY.
- Den aktuella scenen
flyttas bakåt omkring tio
sekunder och spelas
upp.
Using the Instant Replay function (DVD)
Använda denna funktion för att direkt hoppa 10 sekunder framåt i den nuverande scene.
Tryck på knappen
INSTANT SKIP.
- Uppspelningen hoppar
10 sekunder fråmat.
OBS
Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller vualdigt
få skivor denna funktion.
SWE-33
Avancerade
Funktioner
Använda funktionen Instant Skip
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 34
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Avända bokmärkesfunktionen
Med bokmärkesfunktionen (BOOKMARK)kan du välja delär av en DVD-eller VCD-skiva (läget
Menu Off) så att du snabbt kan hitta valt parti vid ett senere tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen (DVD/VCD)
1
Tryck pa BOOKMARKknappen för att flyttatill
önskad bokmärkkesikon.
Använda knappen MENU.
Tryck på MENU-knappen på
fjärrkontrollen under
uppspelning.
Tryck på knapparna …/†
för att välja Function och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Tryck på knapparna …/†
för att välja Bookmark
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
När du hittat den scen du
vill märka, tryck på
ENTER-knappen.
Upp till tre scener kan
markeras samtidigt.
OBS
- Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
- Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på
alla skivor.
SWE-34
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 35
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Hämta en märkt scen
1
Tryck på BOOKMARKknappen på fjärrkontrollen
under uppspelning.
2
√Tryck på knapparna œ/√
för att välja en markerad
scen.
3
Tryck på PLAY/PAUSE
(
)-knappen för att
hotta till märkt scen.
Avancerade
Funktioner
Radera ett bokmärke
1
Tryck pa BOOKMARKknappen på fjärrkontrollen
under uppspelning.
2
√Tryck på knapparna œ/√
för att välja numret på
bokmärket som du vill ta
bort.
3
Tryck pa CLEAR-knappen
för att radera ett
bokmärkesnummer.
SWE-35
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 36
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Använda funktionner för zoomnig
Använda zoomfuktionen (DVD/VCD)
1
Tryck pa ZOOM-knappen för
att flyttatill önskad
bokmärkkesikon.
Använda knappen MENU.
Om TV:n är i vänteläge eller
uppspelningsläge trycker du
på knappen MENU på
fjärrkontrollen.
Tryck på knapparna …/†
för att välja Function och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Tryck på knapparna …/†
för att välja Zoom och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
†
Tryck på knapparna …/†
eller œ/√ om du vill välja
en del av skärmen att
zooma in.
Tryck på ENTERknappen.
Under DVD-uppspelning, tryck på ENTERknappen för att zooma in med förstoringen
2X/4X/2X/normal.
Under VCD-uppspelning, tryck på ENTERknappen för att zooma in med förstoringen
2X/normal.
OBS
Vid uppspelning med VCD 2.0 fungerar den
funktionen endast när Menu är i läget off.
Välj Menu Off (Meny Av) genom att trycka på
knappen DISC MENU.
SWE-36
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 37
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Visningmeny (clips menu) för
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-skivor innehåller individuella moledier, bilder eller filmer
som kan organiseras i mappar enligt nedan. Dessa liknar de som du anvuander för
att placera filer i olika mappar på en dator.
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
Facket stängs och den här
skärmen visas.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Överliggande mapp, aktuell mapp Mappar och filer i den
aktuella mappen
och mappar på samma nivå
: Namnet på den fil som spelas just nu.
-
: Symbol för MP3-fil.
-
: Aktell uppspelningstid.
-
:Symbol för WMA-fil.
-
: Aktuellt uppspelningläge. ∂et finss fyra
lägen. Du kan vualja dessa i tur och
ordning genom att trycka på REPEAT.
- Off: Normal uppspelning.
- Track: Repeterar det nuvarande spåret.
- Folder: Repeterar den nuvarande
mappen.
- Random: filerna på skivsn spelas upp i
slumpmäss ordning.
-
: Symbol för JPEG-fil.
-
: Symbol för AVI-fil.
-
: Symbol för mapp.
-
: Symbol för aktuell mapp.
Avancerade
Funktioner
-
Mapper kan bara väljas i stoppläget.
Mappar väljer du överliggande mapp.
- Så huar väljer du överlinggande mapp
Tryck på RETURN-knappen för att komma till
†huvudmappen, eller tryck på knapparna …/†
knapparna för att välja “..” och, tryck ENTER för att
komma till huvudmappen.
Root
WMA
JPEG
- Så här väljer du en mapp på samma nivå
Tryck på knapparna œ/√ för att markera det vänstra
† -knapparna för att
fönstret. Tryck på knapparna …/†
välja önskad mapp, tryck sedan ENTER.
Parent Folder
MP3
MUSIC
- Så här väljer du en unedermapp
Tryck på knapparna œ/√ -knapparna för att markera
det högra fönstret.
† -knapparna för att välja
Tryck på knapparna …/†
önskad mapp, tryck sedan ENTER.
Current Folder
1st
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
SWE-37
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 38
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Uppspelning av MP3/WMA
Off
1
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
†
Tryck på knapparna …/†
eller œ/√ för att välja en
musikfil.
Tryck på ENTER för att borja
uppspelningen av musikfilen.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
RO
OO
OT
T
R
R
. .O O T
WMA
B eMcAa u s e Y o u
W
JPEG
CPa E
c tGu s
J
MP3
S aPd3 D a y u
M
MPEG4
Wonderful
MPEG4
Repeat/Random playback
1
Tryck på knappen REPEAT
för att ändra
uppspelningsläge. Det
finns fyra lägen; Off, Track,
Folder och Random.
- Off: Normal uppspelning
- Track: Repeterar den nuvarande musikfilen.
- Folder: Repeterar de musikfiler som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Random: Musikfiler med samma filändelse spelas upp i
slumpmässig ordning.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka på knappen
CLEAR.
SWE-38
Om du har en skiva som innehåller både
MP3- och WMA-filer går det endast att
spela upp en av dem, inte båda.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 39
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
CD-R MP3/WMA-skivor
När du spelar in MP3/WMA-filer på vd-r, observera
följande:
- Använd en dekomprimeringshastiget om minst 64 kBps
när du spelar WMA--filer
Ludjkvaliteten påWMA-fi;er beror till största del på den
komptimerings-/dekomprimeringshastighet som du väljer.
För att få ijud i CD-kvalitet krävs en analog/digital.
samplingsvrekvens, dvs omvalding till WMA-format, på
mints 64k bps och upp till 192 kbps. I enlighet med detta
kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64 kbps
eller Uover 192 Kbps inte att spelas upp på ett bra sätt.
- MP3/WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller
JOLIER.
ISO 9660-format och joliet MP3/WMA-filer är kompatibla
med Microsoft DOS ochWindows, och med Apples Mac.
Dessa två format är de mest använda.
- När du namnger dina MP3/WMA-filer, använ inte flerän 8
tecken och sätt “mp3, wma” som filändelse.
Allmänt namnformat är Titel. mp3. eller Titel .wma. nar du
namger din titel, försäkra dig nom att du använder 8 tecken
eller färe, använd inga melanslag och undvik specialtecken,
insklusive: (.,/,\,=,+).
- Viktigt:Ovanstående rekommeendationer är vare sig
garantier för ijudkvaliteten eller för att DVD-spelaren spelar
upp MP3-filerna. Du bör hålla i minnet att visa teknologier
och metoder för inspelning av dessa på din DVD-spelare
(försämrad Ijudkvalit och i vissa fall blir det omöjligt för
spelaren att låsa filerna).
- Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 3, 000 filer
och 300 mapper per skiva.
SWE-39
Avancerade
Funktioner
- Använd en dekomprimeringsfaktor pa minst 128 Kbps
när du speler in MP3-filer.
Ljudkvaliteten pa MP3 beror i hög grad på den faktor för
komprimering/ dekomprimering som du väljer. För att få
samma kvlitet som på en ijud-CD måste du han en analog/
digital samplingfaktor, alltså omvandling till MP3-format, på
minst 128 Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja ännu högre
faktor, exempelvis 192 kbps eller mera ger endast en
marginell förbättring av ijudkvaliteten. På samma saätt
kommer filer med samplingsfaktor under 128 kbps inte att
spelas upp korrekt.
- Försok inte spela in copyroghtskyddade Mp3-filer
Vissa “securized” filer är krypterade och kodskyddade för
att för ebygga illegal kopiering. Dessa filer är av följande
typer:Windows media™(registrerat varumärke för Microsoft
Inc) och SDMI™(registrerat varumärke för The SDMI
Fondation). Du kan inte kopiera sådana filer.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 40
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Uppspelning av MPEG4
MPEG4 uppspelningsfunktion
AVI-filer innehåller Ijud-och videodata. Endast filer i AVI-format med filändelsen
“.avi”kan spelas upp.
1
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
†
Tryck på knapparna …/†
eller œ/√ för att markera
en avi-fill (DIVX/XviD) och
tryck sedan på ENTER.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Repeterad uppspelnig
1
Tryck på REPEAT för att
uppspelningsläge.
Det finns fyra lägen; av,
mapp, titel och A-B (A och
Bär två punkter som du
själva väljer).
- Folder : reperterar de AVI-filer som har samma filändelser i
den aktuella mappen.
- Title : repeterar den titel som spelas upp.
- A-B : repeterar den del av filn som du valt.
SWE-40
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 41
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Beskrivning av MPE4:s funktion
Funktion
Beskrivning
Hoppa över
(
eller
)
(
Sök
eller
)
Uppspelning i
Slow-motion
Step Motion
Play
ZOOM
Under uppspelning kan du
trycka på (
eller
)
eller för att hoppa bakåt eller
formåt 5 minuter.
Under avspelning kan du
trycka på knapparna
SEARCH (
eller
)
och trycka ytterligare en
gång för att öka
sökhatigheten. Gör att tu
kan söka snabbare med
bild i en AVI-fil. (2x, 4x, 8x)
Gör att du kan spela upp en
AVI-fil ilångsammare
hastighet. (1/8, 1/4x, 1/2,x)
varje gång du trycker på
STEP (steg) visas en ny
bildruta.
2X/4X/2X/Normal i tur och
ordning
CD-R AVI- file
Referenssida
-
-
Denna spelare kan spela upp AVI-filer som är komprimerande i
följande format:
- DivX 3.11 Innehåll
- DivX 4 innehåll (baserat på MPEG-4 simple Profile)
- DivX 5 innehåll (MPEG-4 simple profile plus tillkomande
funktioner som tvåvägs bikdrutor. Qpel och GMC kan också
användas)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innehåll.
Denna spelare stöder alla uppösningar upp till max. enligt
nedan:
P 20
P 20
P 36
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Om bithastigheten
flukturar: spelaren kan sluta
dekoda delar av hög
bithastighet och börja ingen
när bithastigheten
återvänder till normal.
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maximum bithastighet
: 4Mbps
- Dessa funktioner kan kanske inte Användas för alla MPE4filter.
OBS
- Vissa MPE-4 filler som skapats på en persondator kan inte spelas upp.
Det beror på att codec-typen, versionen och högre upplösning över specifikationen inte stöds.
SWE-41
Avancerade
Funktioner
- Denna spelare stöder cd-r-/rw-skivor som är skrivna i MPEG4 enligt formatet”ISO9660”.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 42
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
Visning av bild-cd
Off
1
Välj önskad mapp.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
† för
Använd piltagenterna …/†
att välja en bild i menyn Clips
och tryck sedan på ENTER.
Du bör nu se en skärm som
ser ut som den nedan.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
OBS
- Om du inte trycker på någon knapp på
fjärkontrollen inom 10 sekunder försvinner menyn
tryck på INFO på fjärkontollen för att visa menyn
igen.
ENTER RETURN
Tryck på knappen INFO för att
visa menyn.
Tryck på knapparna œ/√ för att
välja den meny du önskar och
tryck sedan på knappen
ENTER.
- Tryck på kanppen STOP för att återga till
visningsmenyn (clips menu).
- När du visar en Kodak Picture CD, visas bilden
direkt, inte visningsmenyn.
Bildspel
Skärmen Album
•
TIMER:
: Återvänd till albumskärmen..
• Tryck på knappen
för att visa nästa 6 bilder.
• Tryck på knappen
för att visa föregående 6 bilder.
ENTER RETURN
Rotering
: Varje vårge trycker på ENTER, roteras bilden 90 grader
medurs.
Zoom
† eller œ/√ om du vill välja en
: Tryck på knapparna …/†
del av skärmen att zooma in. Tryck på ENTER-knappen.
VArje gång du tricker på ENTER förstoras bilden upp till
4 gånger. (2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal).
•
: Visning som bildspel.
• Innan du kan börja köra bildspelet måste du ställa in
intervallet mellan bilderna. Tryck på knapparna œ/√ och för
att välja önskad symbol och tryck sedan på knappen ENTER.
•
: Bilderna ändras automatiskt med intervall på omkring
6 sekunder.
•
: Bilderna byts automatiskmed ungefär 12 sekunder
intervall.
•
: Bilderna byts automatiskt med ungefär 18 sekunders
intervall.
OBS
- Beroende på filens storlek kan tidsperioden mellan varje bild variera från den förinställda.
- Om du inte trycker på någon knapp, startas bildspelet automatiskt med tio sekunders intervall mellan
bilderna som standard.
SWE-42
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 43
A VA N C E R A D E F U N K T I O N E R
CD-R JPEG skivor
- Endast filer med uandelserna “jpg” och “. JPG” kan spelas upp.
- Om skivan inte är avslutad, tar det luarge tid innan den startar och det gårkanse inte att visa alla inspelade filer.
- Endast CD-R skivor med JPEG-filer i ISO 9660 eller joilet-format kan spelas upp.
- JPEG-filensnamm får inte vara längre än 8 tecken och får inte innhålla några blanktecken eller specialtecken (. / = +).
- Endast kontineurligt inspelade multisession-skivor kan spelas upp. Om det finns ett tomt segment på en multisession-skiva, kan
den bara spelas upp fram till detta segment.
- Maximalt 3000 bilder kan langras på en cd-skiva.
- Vi rekommenderar Kodaks bild-CD-skivor.
- När du spelar upp en kodak Picture CD kan du endast visa jpeg-filer i bildmappen
- Kodak Picture CD: JPEG-filerna i bildmappen (pictures) kan visas automatiskt.
- Konica Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPG-filer i visningsmeny (clips menu).
- Fuji Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du JPEG-filer i visningsmenyn.
- QSS Picture CD:Denna spelare kan invite visa QSS picture CD.
- Om antalet filer pa skiva överstiger 3000, kan bara 3000 av dssa visas.
- om antalet filer på en skiva överstiger 3000, kan bara JPEG-bilder i 300 mappar visas.
Avancerade
Funktioner
SWE-43
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 44
Chapter 5
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Använda inställingsmenyn (SETUP MENU)
I installingsmenyn kan du anpassa DVD-spelaren genom att justera inställningar för olika functioner,
som t.ex.språkval, föral-draskidd och vilken typ av TV som avänds.
1
Tryck på knappen MENU
på fjärrkontrollen med
DVD-spelaren i stoppat
läge. Tryck på knapparna
…/† för att välja Setup
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
❶ Language Setup (spårkinställning): Inställning av språk.
❷ Audio Setup (Inställning av ijudspår ): Instalning av Ijudalternativ
❸ Display Setup : (Inställning av visning pa skärmen):Installning av visningsatenativ avänds för att
välja vilken typ av TV du vill använda och andra typer av visningsalternativ.
❹ Parental Setup :(inställning av för föraldraskydd gör det möjligt att hindrabarn från att titta på
olämpliga filmer
❺ Divx(R) Registration (DivX(R) Registrering)) : Använd registeringskoden för att registera denna
spelare hos tjänsten (DIVX(R) Video on Demand. Detta låter dig hyra och köpa videor i formatet
DivX( R) Video On Demmand . Mera information finss på www.divx.com/vod.
2
†
Tryck på knapparna …/†
för att få åtkomst till de
olika funktionerna. Tryck
sedan på knappen √ eller
ENTER för att välja
underfunktionerna.
3
För att ta bort
inställningsfönstret efter
att inställningarna är klara
trycker du på knappen
MENU igen.
OBS
Det är inte säkert att alla inställningsmöjligheter
är tillgängliga på alla skivor.
SWE-44
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 45
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Instaällning av språkfuntioner
Du kan i förväg stalla in vilket språk som din DVD-spelare ska använda.
Spelarens menyspråk
1
När enheten är i STOPläge trycker du på
kanppen MENU på
fjärrkontrollen.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Language
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Tryck på knapparna …/†
och för att välja önskat
alternativ och tryck sedan
på knappen √ eller
ENTER.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- Språket väljs och du återvänder till
inställningsmenyn (Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
SWE-45
Ändra Inställnigs
Menyn
Tryck på knapparna …/†
för att välja Player Menu
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 46
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Inställning av språkfuktioner
Denna funktion ställer in det språk som används för skivmenytexter.
1
Nar enheten är i STOPläge trycker du på kappen
MENU påfjärrkontrollen .
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Language
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
Tryck på knapparna …/†
för att välja Disc Menu
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Tryck på knapparna …/†
och för att välja önskat
alternativ och tryck sedan
på knappen √ eller
ENTER.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- Välj ”Others” om det språk du vill använda
inte finns listat.
- Om det valda språket inte finns inspelat på
skivan, kommer originalspråket att användas.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Språket väljs och du återvänder till
inställningsmenyn (Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck
på MENU-knappen.
SWE-46
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 47
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Using the Audio Language
1
Nar enheten är i STOPläge trycker du på kappen
MENU påfjärrkontrollen .
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Language
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
Tryck på knapparna …/†
för att välja Audio och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Tryck på knapparna …/†
och för att välja önskat
alternativ och tryck sedan
på knappen √ eller
ENTER.
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
- Välj ”Original” om du vill att originalspråket
ska användas.
- Välj ”Others” om det språk du vill använda
inte finns listat.
- Om det valda språket inte finns inspelat på
skivan, kommer originalspråket att användas.
- Språket väljs och du återvänder till
inställningsmenyn (Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
SWE-47
Ändra Inställnigs
Menyn
▼
5
AUDIO LANGUAGE
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 48
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Inställning av språkfunktioner ( forstsättning)
1
Nuar enheten är STOPläge trycker du på
knappen MENU på
fjärrkontrolen.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Language
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
Tryck på knapparna …/†
för att välja Subtitle och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Tryck på knapparna …/†
och för att välja önskat
alternativ och tryck sedan
på knappen √ eller
ENTER.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Välj ”Automatic” om du vill att
textningsspråket ska vara samma som det du
valt för ljudspåret.
- Välj ”Others” om det språk du vill använda
inte finns listat. Vissa skivor kanske inte
innehåller det språk du valt i tidigare
inställning. I detta fall används originalspråket.
- Språket väljs och du återvänder till
inställningsmenyn (Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
SWE-48
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 49
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Att använda DivX Undertextspråk
1
Nuar enheten är STOPläge trycker du på
knappen MENU på
fjärrkontrolen.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Language
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
Tryck på knapparna …/†
för att välja DivX Subtitle
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Tryck på knapparna …/†
och för att välja önskat
alternativ och tryck sedan
på knappen √ eller
ENTER.
DivX Subtitle
- Språket väljs och du återvänder till
inställningsmenyn (Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
Westren
Central
Greek
Cyrillic
SWE-49
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish och Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene och
Serbian(Latin)
Greek
English och modern Greek
Cyrillic
English, Russian, Bulgarian, Belorussian,
Macedonian, Moldavian, Serbian(Cyrillic),
Ukrainian
Ändra Inställnigs
Menyn
▼
DivX SUBTITLE LANGUAGE
5
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 50
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Inställning av sorroundijud
Med de olika ljudalternativen kan du göra inställningar för ljudenheten och ändra
dem beroende på vilket ljudsystem du använder.
1
När enheten är i STOPLäge trycker du på
knappen MENU pa
fjärkontrollen.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Audio Setup
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
▼
4
❷ -kanppen
Använd œ/❷
för att välja Speaker
setup. Trick sedan på ❿
eller ENTER.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
: PCM
: PCM
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
SWE-50
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 51
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
❶ Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang vaelg Bitstream når du forbider med en
Dolby digital og DTS dekoder.
OBS
• När du spelar upp DTS-Ijud, finn det inga signaler på de analoga utgångarna.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer tilL PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital udgang. Vaeleg bitstream når du forbinder
med en MPEG-2 dekoder.
❸ Dynamic Compression
- On : För att använda dynamisk kompression.
- Off : Fär att välja standartomfång
❹ PCM Down Sampling
- On : Välj när förstärkaren som är ansluten till spelaren inte kompatibel med 96 khz.Då
omvandlas 96 kHZ-sigalerna till 48 kHZ.
- Off : Väljs när förstärkaren som är ansluten till spelaren är kompatibel med 96 kHZ.
Da matas de oförändrade signalerna ut.
OBS
Även när PCM-nedsampling är avstängd
• Vissa skivor kommer bara leverera ut nedsamplat ljud genom de digitala utgångarna.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och symbolen DD är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
“DTS”och “DTS Digital Out” är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
SWE-51
Ändra Inställnigs
Menyn
HDMI
- Om din teve inte är kompatibel med komprimerade flerkanals- format (t ex Dolby Digital ,
Dts eller MPEG) bör du stalla in läget Digital Audio i PCM-Läge.
- Om din teve inte är kompatibel med LPCM-samplingshastigheter över 48 kHZ bör du stalla
in PCM Down sampling på On (på)
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 52
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Instälning av visningsalternativ
Med de olika alternativen för skärmen kan du ställa in olika bildfunktioner för enheten.
1
När enheten är STOPläge trycker du på
knappen MENU på
fjårrkontrollen.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Display Setup
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
❷-knappen
Använd œ/❷
för att välja önskat
alternative, tryck sedan pa
ENTER eller ❿-knappen.
▼
4
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
: Wide
√
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
SWE-52
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 53
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
❶ TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skäminställningen (Formatet)
- 4:3 Letter Box : välj om du vill se hela den
bredbild (16:9) som DVD-spelaren ger även
om din teve endast är av standardtyp (4:3).
Svarta avmaskningar kommer att visas
överst och underst på skärmen
- 4:3 Pan Scan :Vualj detta läge för
konventionella tevestolekar nuar du vill se
mittdelan av 16:9 skuarmen. (Exterema
vuaster-och högersidor av filmbilden
kommer att klippas bort.)
- 16:9 Wide : Du kan visa hela bredbilden
(16:9) pa din storbildsteve.
- PAL-skiva: Om du använder en PAL skiva
• Om ditt TV-system bara ha NTSC
videoingång, måste du välja “NTSC outgång”.
• Om ditt TV-system bara har NTSC
videoingång”.
• Vid inställning av ett PAL-TV-system blir
bildfrekvensen på HDMI-utsignalen 50 Hz.
➏ Video Output
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
❷ Still Mode
Dessa alternativ förhindrar att bilden skakar i
pausläge och att liten text blir tydlygare.
- Auto : När du väljer Auto, kommer
FIELD/FRAME-luaget automatiskt att
omvandlas.
- Field : Välj denna funktion när skärmbilden
skakar i Auto-läget.
- Frame : Välj denna funktion om du vill se
små bokstäver tydligare i Auto -läget.
Använd denna funktion för att välja om
skärmmeddelandenska visas eller inte.
DISPLAY SETUP
❹ Black Level
Justerar skärmens Ijusstyrka.(På eller Av).
Den här funktionen fungerar inte i progressivt läge.
❺ TV System
- NTSC : Om du använder en NTSC-skiva
• Om ditt TV-system bara har PAL
videoingång, måste du välja “PAL” När du
väljer “PAL” är utgångsformatet med
radsprå PAL 60 Hz.
• Om ditt TV-system bara har NTSC
videoingång. måste du välja ”NTSC
Videoutgang”.
• Vid inställning av ett NTSC-TV-system blir
bildfrekvensen på HDMI-utsignalen 60 Hz.
SWE-53
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
√
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
COMPONENT(I-SCAN)
HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
SCART Output
√
RGB
Video
Ändra Inställnigs
Menyn
❸ Screen Messages
Välj Videoutgång
- COMPOSITE/S-VIDEO : Välj denna om du
vill använda Video och s-Video utgång.
- COMPONENT(I-SCAN) : Välj denna om du
vill använda komponent med radsprång
(625i/525i) utgång.
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN) :välj denna
om du vill använda Komponent progressive
(625i/525i) utgång eller HDMI.
•Om du trycker på VIDEO SEL-knappen
ändras Videouttaget i en regelbunden följd
i no disc-läge.
(SCART RGB ➝ SCART VIDEO
COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- SCART Output : Välj denna om du vill välja
SCART-utgång.
• RGB : Välj denna om du vill välja SCART
RGB-utgång.
• Video : Välj denna om du vill välja SCART
video-utgång.
• Om du inte valt Ja/Nej i den undermeny
som visas inom tio sekunder, återvänder du
till den föregånde menyn.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 54
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
∏
HDMI
Den här inställningen används när enheten
är ansluten via HDMI eller DVI med
visningsenheter (TV, projektor etc).
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Den här funktionen kan användas för att
fininställa utgången på DVD-HD850 till din
TV eller bildskärm för bästa färgreproduktion.
Du kan använda den här funktionen för att
ange frekvensområdets digitala data för
HDMI- eller DVI-utgången vid RGBanslutning.
- RGB-Normal : HDMI/DVI Begränsat
frekvensområde för RGB-datautgång.
- RGB-Expand : HDMI/DVI Fullt
frekvensområde för RGB-datautgång.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI Begränsat
frekvensområde för YCbCr-(4:4:4)-utgång.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI Begränsat
frekvensområde för YCbCr-(4:2:2)-utgång.
Om du ställer in den utgående HDMIupplösningen på 768p, kan du inte
använda YcbCr-formatet.
Begränsat frekvensområde för svartvita
nivåer och färgnivåer visas inom det
begränsade dataområdet.
t.ex.) När bitdjupet är 8 bitar
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
- DVI Output
Den här funktionen kan du använda för att
ange utgående format för HDMI till DVI.
- Den här funktionen korrigerar en TV-skärm
när den inte kan säkra normal visning.
- Om HDMI till DVI-utgång är felaktigt
inställd kan skärmen drabbas av
störningar.
HDMI SETUP
Resolution
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Läs först bruksanvisningen för TV:n och
ta reda på om din TV kan hantera
progressiv skanning.
Om TV:n stöder progressiv skanning
följer du anvisningarna i TV:ns
bruksanvisning angående inställningar för
progressiv skanning i TV:ns menysystem.
• Om videoutgången är felaktigt inställd
kanske bilden inte visas.
• De upplösningar som finns tillgängliga för
HDMI-utgången beror på vilken TV eller
projektor som är ansluten.
Se bruksanvisningen för din TV eller
projektor för ytterligare information.
• När upplösningen ändras vid uppspelning
kan det ta några sekunder innan en
normal bild visas.
• Om du ställer in den utgående HDMIupplösningen på 720p eller 1080i, ger den
utgående HDMI bättre bildkvalitet.
Fullt frekvensområde för svartvita nivåer
och färgnivåer visas inom det fulla
dataområdet.
t.ex.) När bitdjupet är 8 bitar
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Brightness
Den här funktionen kan du använda för att
ange den utgående ljusstyrkan för
HDMI/COMPONENT(P-SCAN).
Dark
: 576p
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
SWE-54
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 55
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Inställning av föräldraskydd
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast till sammans med skivor som har tilldelats en bestämd
niveåbendömning-vilken hjälper dig att tittar på. Det finss upp till åtta olika nivabedömningar på en
skiva.
1
När enheten är i STOPläge trycker du på
knappen MENU.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Parental
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
: No
▼
5
Ange ditt lörsenord.
Skärmen RE-enter
Password visas där du
bekräftar løsenordet.
Ange ditt l¨senord på nytt.
Speleran är låst ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
SWE-55
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
Ändra Inställnigs
Menyn
Tryck på knappen √eller
ENTER för att välja Yes
(Ja) om du vill använda ett
lösenord.
Enter Password visas.
PARENTAL SETUP
Use Password
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 56
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Inställning av föräldraskydd
1
När enhettn är i STOPluage trycker du på
knappen MENU.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Parental
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Ange ditt lösenord.
Skärmen Parental Contil
Enter Password
----
5
Tryck på knapparna …/†
för att välja Rating Level
och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
√
√
▼
6
Tryck på knapparna …/†
för att välja den Rating
Level du vill ha och tryck
sedan på knappen ❿ eller
ENTER.
Ex.) Installation i LEVEL6.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
Om du exempelvis väljer upp till nivå 6,
kommer skivor som innehåller nivå 7 och 8 inte
att spelas upp.
SWE-56
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 57
Å N D R A I N S TA L L N I N G S M E N Y N
Ändra lösenord
1
Nuar enheten är STOPLäge trycker du på
knappen MENU.
2
Tryck på knapparna …/†
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen √
eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Tryck på knapparna …/†
för att välja Parental
Setup och tryck sedan på
knappen √ eller ENTER.
Skärmen Enter Password
visas.
Ange ditt lösenord på nytt.
Setup
▼
4
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
MENU-knappen.
√
√
Change Password
Ändra Inställnigs
Menyn
Tryck på knapparna …/†
för att välja Change
Password och tryck
sedan på knappen √ eller
ENTER.
Mata in det nya
lösenordet.
Mata in det en gång till.
PARENTAL SETUP
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
Re-enter Password
----
OBS
Om du har glömt bort lösenordet, se ”Bortglömt
lösenord” i felsökningsguiden.
SWE-57
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 58
Chapter 6
REFERENS
Kontrollera en teve med fjärkontrollen
Fjärrkontrollen kan ställas i för att kontrolera de flesta typer av teve-apparater. För att
programmera fjärkontrollen, använd den kod som modsivarar din tv.
TV Codes
FABRIKAT
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
KODKANPP
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
FABRIKAT
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KODKNAPP
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.Slå på Teven
2.Rikta DVD-spelarens fjärkontrolll mot teven
3.Meadan du hållerned TV POWER-knappen, mata in den kod som motsvarar din
teve.
4.Om teven stängs av, är installningen klar. Mata in en annan kod för samma tevemärke om den första koden inte fungerar.
Du kan kontrollera funktionerna ( ,
), VOL (+, -) och TV/VIDEO på en TV
med annat fabrikat.
- Det är inte säkert att fjärrkontrollen kan styra alla TV-modeller enligt listan över olika
märken.
- Om du byter ut fjärrkontrollens batterier ska du ange märkeskoden igen.
Ex.) För Samsung 2 tevapparater
Tryck och håll inne knappen TV POWER.Knappa därefter in 0 och sedan1.
ENG-58
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 59
REFERENS
Uppgradering av programvara
Introduktion
Samsung ger ofta ut uppgraderingar av programvaran för att förbättra spelarens prestanda upp till
senaste versionen, via Samsungs internetplats (www.samsung.com).
Speciellt beror detta på den nya codecen för MPEG4 så att den ska gå att visa. Vilka förbättringar
som gjorts beror på vilken version du använder, liksom vilken programvara din dvd-spelare innehåller
före uppgraderingen.
Så här skapar du en uppgraderingsskiva:
1
Du måste hämta en ny fil på
”Download Center” på
Samsungs internetplats
(www.samsung.com).
2
OBS
- Filsystem CD-ROM ISO Level
- Teckenuppsättning ISO 9660
- Finaliserad, en session
- Låg skrivhastighet
Skriv den till en cd-rw-skiva
på din dator.
Uppgraderingsprocedur
1
Öppna skivfacket.
Stoppa in skivan i facket.
Stäng facket.
Skärmen Firmware
upgrade visas.
Firmware upgrade
appears on the display
▼
2
Tryck på knappen œ/√ för
att välja Total och tryck
sedan på knappen ENTER.
- I mitten av proceduren öppnas skivfacket
automatiskt. Vänta cirka två minuter efter att
du tagit ut skivan.
- Om uppdateringen av spelaren lyckades,
stängs den av efter att skivfacket stängts
automatiskt. När den stängs av, visas denna
skärmbild:
Firmware upgrade starts
3
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
OBS
- Om ”Select Menu Language” inte visas måste
du kontakta Samsungs kundtjänst.
- Tryck inte på någon knapp och dra inte ur
nätsladden under uppgraderingen.
- Denna uppgraderingsprocedur kan komma att
ändras, se mera om detta på vår webbplats
(www.samsung.com).
SWE-59
Referens
Tryck på sifferknapparna
för att välja önskat språk.
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 60
REFERENS
Felsökning
Innan du ringer till en serviceverkstad (felsökning).
Problem
Inga funktioner kan
styras med
fjärrkontrollen.
Lösning
• Kontrollera batterin a i fjärkontrollen, de kan behöva bytas
• Fjärrkontrollen kan inte användas på längre avstånd än sex meter.
• Tag ur batterierna och håll ned en eller flera knappar under flera minuter för att
tömma mikroprocessorn inuti fjärkontrollen för att återsla den. Installera
baterrierna och prova igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan linger med aitiketen uppåt.
• Kontorllera DVD-skivans regionkod.
5.1 ch-Ijud
reproduceras inte.
• 5.1 reproduceras endast när följande krav uppfylls:
1) DVD-spelaren är ansluten till en kompatibel förstärkare.
2) Skivan är inspelad med 5.1 ch-Ijud.
• Kontrollera att skikvan har har markningen “ DOLBY 5.1 ch”.
• Kontrollera att din Ijudanlänggning är inkopplad och fungerar korerrekt.
• Är Ljudutgång inställd på Bitsröm i inställningsmenyn?
Se sidan
P4
P7
P18
P50~51
Ikonen
visas på
skärmen.
• Funktionene kan inte utföras p.g.a att:
1. DVD-skivans programvara förhindrar det.
2. DVD-skivan sprogramvara inte stöder den funktionen ( t.ex. olika kameravinklar)
3. Funktionen inte finss tillgänglig just nu.
4. Du har begärt ett ogiltigt titel/kapitelnummer eller söktid.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera om skivan har någon meny.
Uppspelningsläget är
inte samma som i
inställningsmenyn.
• Vissa av de funktioner som i väljs installningsmenyn (SETUP MENU) kanske
inte fungerrar korerkt om inte skivan är kodad med mostvarande funktion.
P45~57
Skärmförhållandet (normal/
bredbild) kan inte ändras.
• Skärmförhållandet är fast på din skiva.
P52~53
Inget ljud hörs.
• Förvissa dig om att du har valt korrekt Dolby Digital Out/MPEG-2 Digital Out i
menyn Audio Options.
P50~51
Skärmen är blockerad
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i
enheten. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
Du glömde att ställa in
nivån på barnlåset.
• Tryck på knappen
i mer än 5 sekunder utan att det finns någon skiva i
enheten. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Om du storöter på
andra problem.
• Gå till innehållsförtecningen och leta upp det avsnittt i bruksanvisningen som
behandkar ditt problem och följ proceduren igen.
• Om det fortfarande inte går att lösaproblemet, kontakta service.
Bilden har störningar
eller är delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
SWE-60
P19
P55~57
P2
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 61
REFERENS
Problem
Ingen HDMI-utmatning
Lösning
Se sidan
• Kontrollera att videoutgången stödjer HDMI.
• KOntrollera förbindelsen mellan teven och HDMI-urtaget på DVD-spelaren
• Se after om teven stöder480p/576p/720p/768p/1080i DVD-spelare
P15~16
Onormal HDMIskärmbild
• Om det “snöar “ på kärmen innebär det att teven inte stöder HDCP (Highbandwith Digital Content protection).
P15~16
Skakningar i bilden vid
HDMI-utmaning
• Kontrollera att teve-system är korrekt inställt.
• Kraftiga skakningar i skärmbilden kan förekomma när ramhastigheten
omvandlas från 50 HZ till 60 Hz för 720/1081i DVI ( Digital Visual Interface )
Output.
• För mer information, se bruksanvisningarna för teva.
P52~54
Referens
SWE-61
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 62
REFERENS
Specifications
Strömkrav
Allmänt
12 W
Vikt
2.3 Kg
Mått
430mm X 250mm X 49mm
Temperaturförhållanden
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsförhållanden
10 % till 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Skiva
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 74 min.
CD: 8Cm
(COMPACT DISC)
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 20 min.
Composite Video
SCART
Component Video
S-VIDEO
HDMI
SCART
2-ch
Audio
signal
Läshastighet: 3.49 ~ 4.06 m/sek
C:a speltid (enkelt lager): 135 min.
CD: 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD: 12 Cm
(VIDEO COMPACT DISC)
Video
signal
AC 110-240V, 60/50 Hz
Effektförbrukning
*Utsignalsnivå
Läshastighet: 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid: 74 min. (Video + Audio)
1-kanals: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
R (Röd): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
G (Grön): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
B (Blå): 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Composite Video: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Y: 1.0 Vp-p (75 ohms last)
Pr: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Pb: 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Luminanssignal: 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Färgsignal: 0,3 Vp-p (75 ohms last)
480p/576p, 720p, 768p, 1080i
2 Ch: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
*Signal/brusförhållande
110 dB
*Dynamiskt omfång
100 dB
*Total harmonisk distorsion
0.004 %
*: Nominella värden
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
- Uppgifterna om vikt och dimensioner är ungefärliga.
SWE-62
00631C-HD850-SWE_2
4/12/05
10:24 AM
Page 63
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv månader från den ursprungliga
inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör
ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella
landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Svenska AB
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 Upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
www.samsung.se
■GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, och
serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av
produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända
servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
Samsung-handlare. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska
standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten
ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och
ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli
följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, och oriktig installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, oriktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller av annan orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till
produkten under garantiperioden.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
SWE-63
Referens
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det
rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och
Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller
följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på
annan sammanhörande utrustning eller material.
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 2
Sikkerhedsregler
1. Installation
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til den spænding,
der er anført identifikationsetiketten, der sidder bag på
apparatet. Installér apparatet på et plant og velegnet underlag
(møbel), og sørg for, at der er tilstrækkelig meget plads omkring
til at sikre korrekt ventilation (7 til 10 cm). Sørg for, at
ventilationsåbningerne ikke tildækkes. Der må ikke stilles noget
oven på dvd-afspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere
eller andet udstyr, der kan afgive varme. Før dvd-fspilleren
flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom.
Denne dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig brug.
Selv om den er indstillet på standby, er den ikke afbrudt
strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren
bliver helt afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales
at gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbehør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med
laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gennem
dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning.
3. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved
pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få
pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger kan
medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt og/eller
pladerne beskadiges. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt og stærk
varme (kamin) og mod alt udstyr, der frembringer kraftige
magnetfelter eller elektriske felter, f.eks. højttalere mv.
Netledningen skal frakobles netforsyningen, hvis der er
problemer med dvd-afspilleren. Denne dvd-afspiller er ikke
beregnet til industriel brug, men udelukkende til brug i private
hjem. Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug.
Kopiering eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt eller
andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven
om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN BORTFALDER
SÅFREMT PRODUKTET IKKE ANVENDES I
OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN.
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis
apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved kølig
temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om vinteren.
Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at undgå
alvorlige skader.
DEN-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 3
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod
hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten opad
(ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen ren med
en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg kluden udad
mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet efter brug, og
opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på plads i
holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring
af grammofonplader, benzin, antistatisk væske eller anden
opløsning, hvis pladens overflade er snavset. Tør forsigtig
pladen af med en blød fugtig klud (kun vand), og tør aldrig
pladen af med en roterende bevægelse, eftersom det kan give
cirkulære ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage støj
ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Det anbefales at overlade
batteriudskiftning til en teknikker.
Den enhed som denne håndbog medfølger er licensiert med visse ejendomsretter for visse tredje
parter. Licensen er begrænset til privat ikke-kommersiel brug af den endelige bruger for det
licensierte indhold. Ingen rettigheder bevilges for kommersiel brug. Licensen dækker ikke nogen
anden enhed end denne og dækker ikke nogen ulicensiert enhed eller proces i overensstemmelse
med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brugt eller solgt sammen med denne enhed. Licensen
dækker kun brugen af denne enhed for at kode eller afkode lydfiler i overensstemmelse med
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen giver ingen rettigheder for produkter eller
funktioner der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-2.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DEN-3
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 4
Før du starter
Tilbehør
Fjernbetjening
Batterier til
fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Betjeningsvejledning
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
1
Åbn for batterilåget på
bagsiden af
fjernbetjeningen.
2
Isæt to AAA-batterier.
Husk at vende polerne
(+ eller -) rigtigt.
3
Sæt låget på plads.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den skal:
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
DEN-4
Video/Audio
Tilslutningskabel
kabel HDMI
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 5
INDHOLDSFORTEGNELSE
Sikkerhedsregler
................................................... 2
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Afsnit 1: Setup
Generelle features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Afsnit 2: Tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Afsnit 3: Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Brug af funktionsmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Slow Repeat-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afsnit 4: Advancerede Funktioner
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vælg Audio-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vælg kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip
(gentag straks/hop over). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Brug af bogmærke-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clips Menu MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4 afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Visning af CD-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Afsnit 5: Indstilling af Setupmenuen
Brug af Setupmenuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Afsnit 6: Opslagsguide
Fjernbetjening af TV’et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Opgradering af firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Guide til fejllokalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEN-5
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 6
Afsnit 1
SETUP
Generelle features
Fantastisk Lyd
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver
en krystalklar lydgengivelse.
Skærm
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både
almindelige og widescreen (16:9) film.
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Programafspilning (CD)
Du kan programmere spor til at spille i en fastsat
rækkefølge.
Censur-kontrol (DVD)
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at
vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der er
forbudt for børn.
Forskellige on-screen
menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst) og
kameravinkler, mens du ser filmen.
Progressiv scanning
Progressiv scanning giver et forbedret billede med
det dobbelte antal scanningslinjer i forhold til et
konventionelt interlaced billede.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
(DVD)
Med Easy View kan du justere billedet, så det svarer
til skærmstørrelsen på dit TV (16:9 eller 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke på
REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Dette apparat kan afspille disks med MP3/WMA filer.
Instant Replay (DVD)
Denne funktion bruges til genafspilning af de foregående 10
sekunder af filmen fra den nuværende position.
Instant Skip (DVD)
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i
afspilningen.
MPEG4
Denne enhed kan afspille avi-filer optaget i MPEG4formater.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reducerer billedforstyrrelser gennem at skabe
en rent digital vej for video/audiosignaler fra
DVD-afspilleren til dit fjernsyn.
BEMÆRK
- Diske som ikke kan spilles med denne
afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (med undtagelse af CD
layer)
• CDG’er spiller kun lyd, ikke grafisk.
- Evnen til at afspille optagelsen kan afhænge
af optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- Det kan være umuligt at afspille visse CD-R,
CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse.
grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller
direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning
til en videomaskine kan resultere i et forvrænget
billede fra kopibeskyttede DVD-diske.
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og
andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s
kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af
Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af
Macrovision.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
(525p/625p)
“BRUGERE SKAL BEMÆRKE AT IKKE ALLE
HØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ER FULDT
KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN
FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅR DET
DREJER SIG OM BILLEDPROBLEMER MED 525
ELLER 625 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES
BRUGEREN AT SÆTTE TILSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UDSIGNAL. HVIS DER ER
SPØRGSMÅL OM VORES FJERNSYNS-APPARATERS
KOMPABILITET MED DENNE MODEL 525p OG 625p
DVD-AFSPILLER, SÅ KONTAKT VENLIGST VORES
KUNDESERVICECENTER.”
DEN-6
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 7
SETUP
Setup
Disktype og egenskaber
Denne DVD-afspiller kan afspille Diske med følgende logoer:
Disktyper (Logoer)
Optagelses-typer
DVD
Lyd
+
Video
VIDEO-CD
Lyd
+
Video
AUDIO-CD
Diskstørrelse
Max. spilletid
Egenskaber
12 Cm
Ensidet 240 min.
Dobbeltsidet 480 min.
8 Cm
Ensidet 80 min.
Dobbeltsidet 160 min.
• DVD-giver fantastisk lyd og
videogengivelse takket være Dolby
Digital og MPEG2 systemet.
• Forskellige skærm- og
audiofunktioner kan vælges ved hjælp
af on-screen menuen.
12 Cm
74 min.
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG1 kompressionsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Lyd
Diskmarkeringer
~
PAL
Regionsnummer for afspilning
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland, osv.
Dolby Digital-disk
STEREO
DIGITAL
SOUND
• En CD optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet og giver
bedre lydkvalitet i flere år.
Både DVD-afspilleren og Diske er indkodet
med et regionsnummer. Disse regionskoder
skal stemme overens for at disken skal virke.
Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil
disken ikke spille.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
Stereodisk
Digital lyddisk
DTS-disk
DivX certifikation
MP3-disk
Du må kun indsætte én DVD-disk ad gangen.
Hvis du indsætter to eller flere diske, kan de
ikke afspilles, og det kan medføre skade på
DVD-afspilleren.
DEN-7
DivX, DivX certificeret og
tilhørende logoer er
varemærker for
DivXNetworks, Inc anvendes
under licens.
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 8
SETUP
Description
Beskrivelse af Frontpanelet
9
10
EZ VIEW
1
2
3
4
5
6
7
8
1. STANDBY/ON (
)
Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser lysdioden
for tænd/sluk. Når der trykkes på STANDBY/ON-knappen,
kommer det blå lys frem, og afspilleren er tændt.
6. STOP (
)
• Stopper afspilningen.
2. Lysdiode DISKSKUFFE
Indlæs disken her.
8. SKIP (
) / SEARCH
Bruges til at hoppe tilbage forbi en scene eller musik.
3. OPEN/CLOSE (
)
Åbner eller lukker for diskskuffen.
9. SKIP (
) / SEARCH
Bruges til at hoppe frem forbi en scene eller musik.
4. DISPLAY
Betjeningsindikatorerne vises her.
10. PLAY/PAUSE (
)
Starter afspilningen eller standser afspilningen
midlertidigt.
7. FJERNMODTAGER
5. EZ View
Billedets aspekt-ratio kan let indstilles til dit TV’s
skærmstørrelse (16:9 eller 4:3).
Displayindikatorer
1
2
1. Indikatorer for disktype
2. Play/Pause (Afspil/Pause)
3
3.
DEN-8
Viser forskellige meddelelser om
handlinger som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEN : Diskskuffen er åben.
LOAD : Afspiller og indlæser
diskoplysningerne.
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 9
SETUP
Setup
Beskrivelse af Bagpanelet
1
1
3
2
4
5
6
1. DIGITAL AUDIO UDGANG
- Brug enten et optisk eller koaksialt kabel til forbindelse
med en kompatibel Dolby Digital receiver. Bruges til at
tilslutte en A/V forstærker som har Dolby Digital dekoder
eller DTS dekoder.
2. KOMPONENTVIDEOUDGANGE
- Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn med
komponentvideoindgange. De kan bruges med Pr, Pb og
Y-video.
- Hvis der vælges HDMI/COMPONENT (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer
skærmskanderingsmåden og Video og S-Video ikke.
- Hvis der vælges COMPONENT (I-SCAN) videoudgang i
opsætningsmenuen, fungerer den progressive
scanningsmåde og HDMI-måde ikke.
3. AUDIO OUT
- Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn, audio/video
modtager.
7
4. VIDEO UDGANG
- Brug et videokabel for tilslutning til Video indgangen på dit
fjernsyn.
- Videoudgangen i opsætningsmenuen skal til
COMPONENT (I-SCAN), SCART eller S-Video.
5. S-VIDEO UDGANG
- Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt til
S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket giver et billede af
højere kvalitet.
- Videoudgangen skal være sat til S-Video i
opsætningsmenuen.
6. HDMI-UDGANG
- Brug HDMI-kabelet for at forbinde denne udgang med
HDMI-indgangen på fjersynsapparatet for at få
højkvalitetsbillede.
- Hvis du ønsker at bruge en Video-, S-Video- eller
Component-udgang, skal du fjerne HDMI-kablet.
7. SCART AV STIK
- Forbind til et TV med scart-indgang.
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller dit fjernsyns brugsanvisning for at undersøge om fjernsynsapparatet håndterer Progressive
Scan (P-SCAN). I så fald, følg instruktionerne i brugsanvisningen om indstillinger for Progressive Scan i
menusystemet.
• Hvis der vælges HDMI/COMPONENT (P-SCAN) videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video og
S-Video, Scart ikke.
• HDMI-udgangen på denne enhed kan forbindes med et DVI-jack på et fjernsyn eller andet
udstyr gennem en konverteringsadapter. I så fald er det nødvændigt at bruge et fjernsyn eller en
skærm med en HDCP-kompatibel DVI-indgang.
• Hvis enheden forbindes med et fjernsyn eller en skærm der ikke er kompatibel er der ikke noget billede.
• Se i brugsanvisningen for fjernsyn eller skærm der forbindes med denne enhed for detaljeret
information om HDMI-terminalen.
• Se side 52~54 or at få mere information om, hvordan opsætningsmenuen bruges.
DEN-9
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 10
SETUP
Fjernbetjeningen
1
17
2
3
18
4
5
19
20
21
6
22
7
8
23
9
10
24
11
25
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
32
33
1. DVD POWER-knap
Tænder og slukker for strømmen.
2. NUMMER-knapper
3. PROG-knap
Giver dig mulighed at programmere en vis rækkefølge.
4. STEP-knap
Afspiller et billede ad gangen.
5. VOL +/- knapper
Kontrollerer volumen
6. TV/VIDEO-knap
Tryk for at vise alle disponible videokilder
(f.eks. fjernsyn, kabel, video)
7. SEARCH-knapper (
/
)
Giver dig mulighed at søge frem/tilbage på en plade
8. STOP-knap (
)
9. SKIP-knapper (
/
)
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
10. MENU-knap
Viser DVD-afspillerens setupmenu.
11. RETURN-knappen
Vender tilbage til den forrige menu.
12. AUDIO-knap
Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disk.
13. ZOOM-knap
Forstørrer DVD-billedet.
14. VIDEO SEL.-knap
Vælger videoudgangsformat.
15. REPEAT A-B knap
Gør det muligt at gentage afspilning af A-B-disk.
16. BOGMÆRKE-funktion
17. TV POWER-knap
Anvendes til at tænde/slukke for fjernsynsapparatet.
18. CLEAR-knap
Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
19. INSTANT SKIP-knap
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i afspilningen.
20. INSTANT REPLAY-knap
Denne funktion bruges til at afspille de foregående 10
sekunder af filmen fra nuværende position.
21. CH(
,
)-knapper
Kanalvalg.
22. OPEN/CLOSE-knap (
)
Sådan åbnes og lukkes diskskuffen.
23. PLAY/PAUSE-knap (
)
Begynd/pause diskafspilning
24. Knappen INFO
Viser oplysninger om den aktuelle disk.
25. Knappen DISC MENU
Viser diskmenuen på skærmen.
…†œ√ -knap
26. ENTER/…
Denne knap fungerer som joystick.
27. ANGLE -knap
Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en DVD.
28. EZ VIEW-knap
Billedets aspekt-ratio kan let indstilles til dit TV’s
skærmstørrelse (16:9 eller 4:3).
29. HDMI SEL.- knap
Indstilling for HDMI eller DVI Output-opløsning.
30. REPEAT-knap
Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
31. SUBTITLE-knap
32. SHUTTLE DIAL (Søgemåde)
Udfører afspilning i fast-motion.
33. JOG DIAL (Step-måde)
Styrer funktionen til afspilning af ramme for ramme.
I cd-måde udføres sporsøgning.
DEN-10
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 11
Afsnit 2
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Vælg en tilslutning
Inden DVD-afspilleren tilsluttes
- Sluk altid for DVD-afspilleren, TV og andre komponenter, inden du tilslutter eller fjerner kabler.
- Se i brugervejledningerne til de andre komponenter (som f.eks. TV), du tilslutter, for flere
informationer om disse komponenter.
Tilslut til et TV (SCART)
- Med SCART: Tilslut SCART (EXT)-stikket bag på DVD-afspilleren til SCART(IN)-stikket på dit TV.
- Hvis dit TV ikke er forsynet med et SCART, kan du vælge en af følgende alternative tilslutninger:
Tilslut til et TV (Video CVBS)
1
Med video-/lydkabler: Tilslut OUT-stikkene VIDEO (gul)/AUDIO
(rød og hvid) bag på DVD-afspilleren til IN-stikkene VIDEO
(gul)/AUDIO (rød og hvid) på dit TV.
2
Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
HVID
GUL
eller
Lydkabel
RØD
HVID
Video-kabel
GUL
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
videosignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
BEMÆRK
- Den kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 17 til 18)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit TV-apparat.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis der er ét lydindgangsstik på TV’et, skal du tilslutte det til [AUDIO OUT]-stikket[venstre] (hvid) på DVDafspilleren.
- Hvis du trykker på knappen VIDEO SEL., når DVD-afspilleren er i stop-tilstand, eller ingen disk er indsat,
ændres video-udgangstilstanden i følgende rækkefølge: (SCART RGB ➝ SCART VIDEO ➝
COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- Når Video Output i opsætningsmenuen er indstillet til HDMI/COMPONENT(P-SCAN), fungerer udgangene
Video og S-Video ikke.
DEN-11
Tilslutningsmuligheder
Følgende viser eksempler på tilslutninger, der almindeligvis anvendes til at tilslutte DVD-afspilleren
til et TV og andre komponenter.
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 12
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Tilslut til et TV (S-Video)
- Tilslut til dit TV med et S-Video-kabel.
- Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet. S-Video adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y) og
farvesignaler (C), der giver mere klare billeder end den almindelige videoudgang.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1
Med et S-Video-kabel (medfølger ikke): Tilslut S-VIDEO OUTstikket på bagsiden af DVD-afspilleren til S-VIDEO IN-stikket på
dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag
på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit
TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
S-Video-signalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
HVID
Lydkabel
RØD
S-Video-kabel
(medfølger ikke)
HVID
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til COMPOSITE/S-VIDEO i
menuen Display Setup (Opsætning af skærm). (Se side 52 til
54) Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden
Video Output (Videoudgang). (Se side 11)
BEMÆRK
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 17 til 18)
- Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af TV-apparatet.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
DEN-12
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 13
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Tilslut til et TV (Interlace)
1
Med komponentvideokabler (medfølger ikke): Tilslut
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag
på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit
TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
RØD
3
BLÅ
GRØN
HVID
Lydkabel
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
komponentsignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
RØD
HVID
RØD
BLÅ
GRØN
Komponentkabel
(medfølger ikke)
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til COMPONENT(I-SCAN) i
menuen Display Setup (Opsætning af skærm).
(Se side 52 til 54)
Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden
Video Output (Videoudgang). (Se side 11)
BEMÆRK
- Hvis videoudgang fejlagtigt indstilles til S-Video med komponentkablerne tilsluttet, bliver skærmen
rød.
- Hvis du vil tilslutte en forstærker, skal du læse siden om tilslutning af forstærker. (Se side 17 til 18)
- Komponentstikkene på dit TV er muligvis mærket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” og ikke “PR, PB, Y”.
Det afhænger af fabrikatet. Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af TV-apparatet.
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
DEN-13
Tilslutningsmuligheder
- Tilslut dit TV med komponentvideokabler.
- Du vil glæde dig over den høje kvalitet og den nøjagtige gengivelse af farvebilleder.
Komponentvideo adskiller billedelementet i sort/hvide- (Y), blå(PB), røde(PR) signaler og
præsenterer klare og rene billeder. (Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 14
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Tilslut til et TV (progressiv)
1
Med komponentvideokabler (medfølger ikke): Tilslut
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til COMPONENT IN-stikkene på dit TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag
på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit
TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
RØD
3
BLÅ
GRØN
HVID
Lydkabel
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil
komponentsignalet fra DVD-afspilleren vises på TV-skærmen.
RØD
HVID
RØD
BLÅ
GRØN
Komponentkabel
(medfølger ikke)
4
Indstil Video Output (Videoudgang) til HDMI/COMPONENT(PSCAN) i menuen Display Setup (Opsætning af skærm).
(Se side 52 til 54)
Du kan bruge knappen VIDEO SEL. til at ændre tilstanden
Video Output (Videoudgang). (Se side 11)
For at indstille progressiv videoudgang:
- Undersøg i brugervejledningen til dit TV for at se, om TV’et understøtter progressiv scanning.
Hvis progressiv scanning understøttes, skal du følge TV’ets brugervejledning til indstilling af
progressiv scanning i TV’ets menusystem.
- Afhængig af dit TV kan tilslutningsmetoden være anderledes end vist på illustrationen herover.
BEMÆRK
- Hvad er “Progressiv scanning”?
Progressiv scanning har dobbelt så mange scanningslinjer som interlace-udgangsmetoden.
Progressiv scanning giver bedre og mere klar billedkvalitet.
DEN-14
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 15
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Tilslut til et TV med DVI-stik
1
Tilslutningsmuligheder
Med HDMI-DVI-kablet (medfølger ikke): Tilslut HDMI OUTstikket på bagsiden af DVD-afspilleren til DVI IN-stikket på dit
TV.
2
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag
på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit
TV. Tænd for DVD-afspilleren og TV’et.
RØD
HVID
Lydkabel
RØD
HVID
HDMI-DVI-kabel
(medfølger ikke)
3
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil DVIsignalet fra DVD-afspilleren vises på din TV-skærm.
Tilslut til et TV med HDMI-stik
1
Med HDMI-HDMI-kablet: Tilslut HDMI OUT-stikket på bagsiden
af DVD-afspilleren til HDMI IN-stikket på dit TV.
2
Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen, indtil HDMIsignalet fra DVD-afspilleren vises på din TV-skærm.
HDMI-kabel
HDMI-videospecifikationer
Når du trykker på knappen HDMI SEL., vælges 480p/576p, 720p, 768p, 1080i efter hinanden.
Det første tryk på knappen HDMI SEL. viser den aktuelle opløsning.
Med det næste tryk kan du ændre HDMI-udgangsopløsningen.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV.
- Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er tilsluttet til TV’et, indstilles DVD-afspillerens udgang til HDMI/DVI i løbet
af 10 sekunder.
- Hvis du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720p eller 1080i, giver HDMI-udgangen bedre billedkvalitet.
DEN-15
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 16
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er en grænseflade der muliggør digital overførelse af video- og audiodata gennem en eneste
forbindelse. Når HDMI bruges sender DVD-afspilleren et video- og audiosignal og viser et skarp billede på
et fjernsyn med HDMI-jack.
• Beskrivelse af HDMI-tilslutning
HDMI-tilslutningen: både ukomprimeret videodata og digital audiodata (LPCM eller Bitstream-data).
- Skønt afspilleren bruger et HDMI-kabel sendes kun et rent digital signal ud til fjernsynet.
- Hvis fjernsynet ikke støtter HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ”sner” det på skærmen.
• Hvorfor bruger Samsung HDMI?
Analoge fjernsynsapparater kræver et analogt audio/videosignal, men når man afspiller en DVD er data
som overføres til fjernsynet digitale. Derfor kræves der enten en digital-til-analogkonverter (i DVDafspilleren) eller en analog-til-digitalkonverter (i fjernsynet). Under denne konvertering forringes
billedkvaliteten på grund af forstyrrelse og signaltab. DVI-teknologien er overlegen fordi den ikke kræver
nogen konvertering mellem digitale og analoge signaler og er derfor et rent digitalt signal fra DVDafspilleren til dit fjernsyn.
• Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system der beskytter DVD-indholdet der sendes
ud gennem DVI imod kopiering. Det sørger for en sikker digital forbindelse mellem videokilde (PC, DVD
etc) og en skærm (fjernsyn, projektor etc). Indholdet kodes ved kilden for at forhindre uautoriseret
kopiering.
DEN-16
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 17
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Tilslut til et lydsystem (2 kanals forstærker)
1
Tilslutningsmuligheder
Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag
på DVD-afspilleren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på
forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO-, S-VIDEO-,
COMPONENT- eller HDMI OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT- eller DVI INstikket på dit TV som forklaret på side 11 til 15.
3
RØD
HVID
Lydkabel
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
RØD
HVID
2 kanal stereo
forstærker
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige høje lyde kan medføre skader på
højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 50 til 51)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
DEN-17
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 18
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Tilslut til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS Amplifier)
1
Hvis du bruger et optisk kabel (medfølger ikke): Tilslut DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på bagsiden af DVD-afspilleren
til DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)-stikket på forstærkeren.
Hvis du bruger et koaksialkabel (medfølger ikke): Tilslut
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-stikket på bagsiden af DVDafspilleren til DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)-stikket på
forstærkeren.
2
Med videosignalkabel/kabler: Tilslut VIDEO-, S-VIDEO-,
COMPONENT- eller HDMI OUT-stikkene på bagsiden af DVDafspilleren til VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT- eller DVI INstikket på dit TV som forklaret på side 11 til 15.
eller
3
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
Optisk kabel
(medfølger ikke)
Tænd for DVD-afspilleren, TV’et og forstærkeren.
Dolby digital eller
DTS amp
4
Tryk på indgangsvælgeren på forstærkeren for at vælge
eksternt input for at høre lyden fra DVD-afspilleren.
Se i brugervejledningen til forstærkeren for at indstille
forstærkerens lydindgang.
BEMÆRK
- Når du tilslutter DVD-afspilleren til DTS Amplifier og spiller en DTS-disk, skal du indstille DTS til On
(Til) i Audio Setup (Opsætning af lyd)-menuen. Hvis det indstilles til Off (Fra), høres ingen lyd, eller
der vil være en høj lyd.
- Skru ned for lyden, når du tænder for forstærkeren. Pludselige høje lyde kan medføre skader på
højttalerne og dine ører.
- Indstil lyden på menuskærmen, så den passer til forstærkeren. (Se side 50 til 51)
- Stikkenes placering kan variere. Det afhænger af forstærkeren.
Se venligst i brugervejledningen til forstærkeren.
- Fjern støvdækslet fra stikket til den optiske lydudgang, inden du anvender det optiske kabel (medfølger
ikke), og sæt dækslet på igen, når stikket ikke anvendes.
DEN-18
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 19
Afsnit 3
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Afspilning af en disk
Før Afspilning
- Tænd for dit TV, og indstil den korrekte videoindgang på TV’ets fjernbetjening.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Afspilning
1
Tryk på OPEN/CLOSE ( )knappen.
STANDBY indikatorlyset
slukkes og diskskuffen
åbnes.
2
Læg disken forsigtigt ned i
skuffen med dets label
opad.
▼
3
Tryk på PLAY/PAUSE ( )knappen eller OPEN/CLOSE
( )-knappen for at lukke for
diskskuffen.
DEN-19
Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren
aktiveres en skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE
( ) for at gå tilbage til normal afspilning.
(medmindre disken er fjernet, eller afspilleren
ikke er tilsluttet, eller du trykker på knappen
STOP ( ) to gange).
Grundlæggende
Funktioner
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD POWER-knappen, vises
denne skærm: Du vælger et sprog ved at trykke på en NUMMER-knap.
(Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVD-afspilleren).
Hvis sproget på startskærmen ikke er indstillet, ændres indstillingerne muligvis, når du
tænder eller slukker for strømmen.
Du skal derfor sørge for at vælge det sprog, du vil bruge.
Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at trykke på knappen
på
enhedens frontpanel i mere end fem sekunder, når der ikke er nogen disk i enheden.
Vinduet SELECT MENU LANGUAGE vises igen, hvor du kan nulstille dit foretrukne
sprog.
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 20
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
BEMÆRK
4
- Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren
aktiveres en skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE
( ) for at gå tilbage til normal afspilning.
Stop Afspilning
Tryk på STOP ( )knappen.
- Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i
stop-mode (auto power-off feature).
5
Fjern Disken
Tryk på OPEN/CLOSE ( )knappen.
▼
Skærmen “fryses” uden lyd.
Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at
genstarte afspilningen.
▼
Hvergang knappen trykkes eller joghjulet drejes
ser man et nyt billede.
Der høres ingen lyd under STEP-mode.
Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at
vende tilbage til normal afspilning.
(man kan kun springe fremad i delbillederne)
▼
Tryk på PLAY/PAUSE ( ) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
Ved afspilning af en DVD vil langsom baglæns
afspilning ikke virke.
6
Pause
Tryk på PLAY/PAUSE (
eller STEP-knappen på
fjernbetjeningen.
)
7
Step Motion Afspilning
(ikke for CD)
Drej JOG DIAL med uret, eller
tryk på knappen STEP på
fjernbetjeningen under
afspilning.
8
Slow Motion Afspilning
(ikke for CD)
Tryk på knappen SEARCH
( ) for at vælge en
afspilningshastighed på 1/8,
1/4 eller 1/2 af normal i
tilstandene PAUSE eller
STEP.
BEMÆRK
Tryk ( ) på PLAY-knappen for at vende tilbage til
normal afspilning.
DEN-20
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 21
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Søg og Skip-funktionerne
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit eller spor eller bruge skip-funktionen til hurtigt at
springe fremad i selektionen.
Søgning FORWARD eller REVERSE
▼
Drej SHUTTLE DIAL, eller
tryk på knappen SEARCH
( eller ) på
fjernbetjeningen under
afspilning i mere end ét
sekund.
Tryk på knappen ( eller ) under afspilning,
og tryk igen for at søge med en højere
hastighed.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- Den hastighed, der markeret i denne funktion,
kan være forskellig fra den faktiske
afspilningshastighed.
- Der høres ingen lyd under søgning
(Med undtagelse af CD).
Skip et spor
Tryk på SKIP (
eller
)
–knappen under afspilning.
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste
afsnit ved at trykke på SKIP ( )-knappen.
Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, rykkes hen
til begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker igen,
rykkes hen til begyndelsen af forrige afsnit.
• Ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU Off mode, en
VCD 1.1, Super Audio CD, DVD-AUDIO eller en CD,
rykkes til næste spor, når du trykker på SKIP ( )knappen. Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen,
rykkes tilbage til begyndelsen af det nuværende
spor. Trykkes én gang mere, rykkes der tilbage til
begyndelsen af det forrige spor.
• Hvis et enkelt spor overstiger 15 minutter ved
afspilning af en VCD, og du trykker på SKIP ( )knappen, rykkes der 5 minutter fremad.
Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, rykkes der 5
minutter tilbage.
BEMÆRK
Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne funktion
kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off (Menu fra)
ved at trykke på knappen DISC MENU.
DEN-21
Grundlæggende
Funktioner
BEMÆRK
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 22
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Display-funktionen
Når en DVD/VCD/CD/MPEG4 afspilles
▼
Du kan vælge Info på funktionsmenuen ved at
trykke på knappen MENU.
▼
Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne
funktion kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off
(Menu fra) ved at trykke på knappen DISC
MENU.
1
Tryk på knappen INFO
under afspilning.
2
DVD
Tryk på knapperne …/† for at
vælge det ønskede punkt.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
DEN-22
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 23
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
▼
3
Tryk på knapperne œ/√ for
at udføre den ønskede
opsætning, og tryk derefter
på ENTER.
Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes
til at få direkte adgang til en titel, et kapitel eller
til at begynde afspilningen på et ønsket
tidspunkt.
4
For at få skærmen til at
forsvinde trykkes på
knappen INFO igen.
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er mere end én på disken.
Hvis der for eksempel er mere end én film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at man hurtigt kan finde en ønsket passage (samme
som spor eller sange på en audio CD).
Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som
reference. Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse diske.
Henviser til sproget på filmens lydspor.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I eksemplet afspilles lydsporet på engelsk 5.1 kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor.
MP3, AC3 og WMA understøttes.(DivX)
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås fra, hvis man ønsker det.
En DVD-disk kan have op til 32 forskellige undertekster.
(DivX)
Filstørrelsen har relation til en titels opløsning.
Jo større filstørrelsen er, jo højere opløsning vises.
Hvis filopløsningen er lille, skaleres den automatisk op. Så du kan se den større skærm.
DEN-23
Grundlæggende
Funktioner
BEMÆRK
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 24
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Brug af disk- og titelmenu
Brug af diskmenu (DVD)
1
Under afspilningen af en
DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
2
Tryk på knapperne …/† for
at vælge Disc Menu, og tryk
derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå diskmenu ikke virker.
- Du kan også anvende Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjernbetjeningen.
- I VCD 2.0 bruges knappen DISC MENU til at
vælge tilstandene Menu On (Menu til) eller Menu
Off (Menu fra).
Brug af Titelmenu (DVD)
1
Under afspilningen af en
DVD-disk trykkes på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
2
Tryk på knapperne …/† for
at vælge Title Menu, og tryk
derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
BEMÆRK
- Der kan være diske, hvorpå titelmenu ikke virker.
- Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to
titler på disken.
DEN-24
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 25
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Brug af funktionsmenu
Brug af funktionsmenu (DVD/VCD)
1
Tryk på knappen MENU under
afspilning.
2
Tryk på knapperne …/†
for at vælge en af fem
funktioner. Tryk derefter
på √ eller på knappen
ENTER for at få adgang
til funktionen.
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
3
Info
Grundlæggende
Funktioner
Tryk på knapperne …/† for at
vælge Function, og tryk
derefter på √ eller på knappen
ENTER.
- Info (Se side 22 til 23)
- Zoom (Se side 36)
- Bookmark (Se side 34 til 35)
- Repeat (Se side 26 til 27)
- EZ View (Se side 29 til 30)
Man kan også vælge disse funktioner direkte
ved brug af deres respektive knapper på
fjernbetjeningen.
BEMÆRK
- Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne
funktion kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off
(Menu fra) ved at trykke på knappen DISC
MENU.
DEN-25
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 26
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Repeat afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele disken.
Når du afspiller en DVD/VCD/CD
1
Tryk på REPEAT-knappen
på fjernbetjeningen. Repeat
skærmen vises.
▼
2
DVD
Tryk på knapperne œ/√ for at
vælge Chapter, Title eller
A-B, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler.
En CD eller VCD gentager afspilning af hele
disken eller et spor.
Chapter ( ): gentager det kapitel, der afspilles.
Title ( ): gentager den titel, der afspilles.
Disc ( ): gentager den disk, der afspilles.
Track ( ): gentager det nummer, der afspilles.
A-B: gentager et segment af disken, som du
vælger.
Brug A-B-gentag-funktionen
1. Tryk på knappen REPEAT A-B på det sted, hvor du ønsker at starte gentagelsen (A).
B fremhæves automatisk.
2. Tryk på knappen REPEAT A-B på det sted, hvor du ønsker at slutte gentagelsen (B).
- Tryk på knappen CLEAR for at vende tilbage til normal afspilning.
BEMÆRK
A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før der er gået mindst 5 sekunder,
efter at punkt (A) er blevet indstillet.
3
Du vender tilbage til normal
afspilning ved at trykke på
REPEAT igen, og vælg Off
ved hjælp af œ/√-knappen.
Tryk derefter på ENTER.
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
BEMÆRK
- Alt efter disken, er det muligt at Repeatfunktionen ikke virker.
- Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne
funktion kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off
(Menu fra) ved at trykke på knappen DISC
MENU.
DEN-26
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 27
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Slow Repeat-afspilning
Med denne funktion kan du gengive scener, der indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i
slow motion, så du kan studere dem nærmere.
Når du afspiller en DVD/VCD
1
Tryk på knappen
PLAY/PAUSE ( ).
Grundlæggende
Funktioner
2
Tryk på knappen SEARCH
( ) for at vælge en
afspilningshastighed på 1/8,
1/4 eller 1/2 af normal i
tilstandene PAUSE eller
STEP.
▼
Disken afspiller kun fra A til B gentagne gange
ved den valgte hastighed.
▼
3
For at indstille A-B REPEAT skal du først
indstille (A) og derefter indstille (B), når
følgende tider med langsom gengivelse er
forløbet:
1/8x: vent 40 sekunder, og tryk derefter på B
Tryk på REPEAT-knappen
på fjernbetjeningen.
Tryk på knapperne œ/√ for
at vælge A-B.
4
Tryk på knappen ENTER på
det sted, hvor gentagelsen
skal starte (A).
B fremhæves automatisk.
Tryk på knappen ENTER på
det sted, hvor gentagelsen
skal stoppe (B).
1/4x: vent 20 sekunder, og tryk derefter på B
1/2x: vent 10 sekunder, og tryk derefter på B
5
For at genoptage normal
afspilning, trykkes på
knappen CLEAR og derefter
trykkes på knappen
PLAY/PAUSE ( ).
BEMÆRK
Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne funktion
kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off (Menu fra)
ved at trykke på knappen DISC MENU.
Brug A-B-gentag-funktionen
1. Under langsom afspilning: Tryk på knappen REPEAT A-B på det sted, hvor du ønsker at starte
gentagelsen (A). B fremhæves automatisk.
2. Tryk på knappen REPEAT A-B på det sted, hvor du ønsker at slutte gentagelsen (B).
- For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på knappen CLEAR og derefter trykke på
knappen PLAY/PAUSE ( ).
DEN-27
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 28
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning
Afspilning af programmeret rækkefølge (CD)
Med Program Play (Programafspilning) kan du vælge den rækkefølge, som numrene skal afspilles i.
1
Tryk på PROG-knappen.
2
Tryk på knapperne œ/√ for
at vælge PROGRAM.
Tryk på ENTER-knappen.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Tryk på knapperne
…/†/œ/√ for at vælge det
første nummer, der skal
føjes til programmet.Tryk på
ENTER-knappen.
Rækkefølgen på dine
programvalg vises i
Programrækkefølge-kassen.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- Tryk på knappen RETURN for at vende tilbage
til den forrige menuskærm.
- Tryk på knappen CLEAR for at annullere den
valgte programrækkefølge.
- Denne enhed understøtter maksimalt 20
programmerede rækkefølger.
4
Tryk på PLAY/PAUSE ( )knappen.
Disken bliver nu afspillet i
den programmerede
rækkefølge.
Afspilning i tilfældig rækkefølge (CD)
Random Play (Tilfældig afspilning) afspiller numrene på en disk i tilfældig rækkefølge.
1
Tryk på PROG-knappen.
2
Tryk på knapperne œ/√ for
at vælge RANDOM.
Tryk på ENTER-knappen.
PROGRAM
œ√
RANDOM
BEMÆRK
- Afhængig af disken kan det forekomme at
afspilning i programmeret eller tilfældig
rækkefølge ikke er mulig.
- I afspilningstilstand skal du trykke på knappen
CLEAR på fjernbetjeningen for at annullere
Program Play (Programafspilning) eller Random
Play (Tilfældig afspilning).
DEN-28
00631C-HD850-DEN_1
4/12/05
10:38 AM
Page 29
Afsnit 4
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
▼
Tryk på knappen EZ
VIEW.
- Skærmstørrelsen skifter,
når der trykkes på
knappen gentagne
gange.
- Zoom-skærmtilstand
fungerer forskelligt
afhængigt af
skærmindstillingen i
menuen Display Setup.
- For at sikre den korrekte
funktion af knappen EZ
VIEW, bør du indstille
det korrekte aspekt-ratio
i menuen Display Setup.
(See pages 52 to 54).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Tryk på knappen CLEAR for at fjerne
aspektbjælken.
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- WIDE SCREEN
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
- Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
- SCREEN FIT (TILPASNING TIL SKÆRMEN)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en
disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder skærmens
sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil
se ud, som det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de
sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
- ZOOM FIT (ZOOMTILPASNING)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk,
og den centrale del af skærmen er forstørret.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt
lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk,
og den centrale del af skærmen er forstørret.
- Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme
sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt
vandret.
DEN-29
Advancerede
Funktioner
Hvis du bruger et 16:9 tv
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 30
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til diske med 16:9 størrelsesforhold
Til diske med 4:3 størrelsesforhold
- 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på
skærmen.
- Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
- 4:3 Pan Scan
De venstre og højre dele af skærmen skæres bort, og den
midterste del af 16:9-skærmen vises.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde
skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
- SCREEN FIT (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm
kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- ZOOM FIT (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret
væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
BEMÆRK
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
DEN-30
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 31
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Vælg Audio-sprog
Du kan vælge en ønsket audio hurtigt og let ved brug af AUDIO-knappen.
Brug AUDIO-knappen (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
Tryk på AUDIO-knappen.
Lyden skifter, når der
trykkes på knappen
gentagne gange.
- Sprogene vises med
forkortelser.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
Ved afspilning af en VCD
eller CD kan du vælge
blandt Stereo, Right eller
Left.
Stereo
AUDIO
Advancerede
Funktioner
MPEG4
√ for
Tryk på knapperne œ/√
at vælge den ønskede
audio på en MPEG4, og
tryk derefter på ENTER.
PCM 1/2
2
For at få AUDIO-ikonet
væk, trykkes på knappen
CLEAR eller RETURN.
BEMÆRK
- Denne funktion afhænger af, hvordan
lydsprogene er kodet på disken og fungerer
muligvis ikke.
- En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
- For at det samme lydsprog bruges, hver gang du
afspiller en DVD, skal du se “Brug lydsproget” på
side 47.
DEN-31
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 32
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Vælg undertitel-sprog
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen (DVD/MPEG4)
1
Tryk på SUBTITLEknappen.
Underteksten skifter, når
der trykkes på knappen
gentagne gange.
Undertekst-sproget vises
med forkortelser.
DVD
Off
SUBTITLE
MPEG4
√ for
Tryk på knapperne œ/√
at vælge det ønskede
undertekstsprog på en
MPEG4, og tryk derefter på
ENTER.
NONE
2
For at få SUBTITLEikonet væk, trykkes på
knappen CLEAR eller
RETURN.
BEMÆRK
- Afhængig af DVD’en kan du ændre den ønskede
undertekst i Disc Menu. Tryk på knappen DISC
MENU.
- Funktionen afhænger af, hvilke undertekster der
er kodet på disken, og det fungerer derfor
muligvis ikke på alle diske.
- En DVD disk kan indeholde op til 32
undertekstsprog.
- For at det samme sprog til undertekster
anvendes hver gang, du afspiller en DVD, skal
du se “Brug undertekster” på side 48.
DEN-32
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 33
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Vælg kameravinkel
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du
bruge (Angle) vinkel-funktionen.
Brug ANGLE (vinkel)-knappen (DVD)
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises mærket ANGLE (vinkel) på skærmen.
1
Tryk på knappen ANGLE
(vinkel), og ikonet ANGLE
vises med aktuelt
vinkelnummer og antallet
af tilgængelige vinkler.
2
4/6
ANGLE
Tryk på knappen ANGLE
gentagende gange for at
få den ønskede
scenevinkel. For at få
ANGLE-ikonet væk,
trykkes på knappen
CLEAR eller RETURN.
BEMÆRK
Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
Brug af Instant Afspilnings Funktion (DVD)
Hvis du ikke fik set en scene kan du se den igen ved at bruge denne funktion.
Tryk på knappen
INSTANT REPLAY.
- Den aktuelle scene
flytter ca. 10 sekunder
tilbage og afspilles igen.
Brug af funktionerne Instant Skip (DVD)
Denne funktion bruges til at hoppe 10 sekunder frem i afspilningen af den scene, der bliver vist.
Tryk på knappen
INSTANT SKIP.
- Afspilningen vil hoppe
10 sekunder frem i
afspilningen.
BEMÆRK
Hvis disken ikke har indspillet scener i forskellige
vinkler, virker denne funktion ikke.
DEN-33
Advancerede
Funktioner
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip (gentag straks/hop over)
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 34
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Brug af bogmærke-funktionen
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD eller VCD (Menu Off-mode), så du hurtigt
kan finde udsnittet senere.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD/VCD)
1
Tryk på BOOKMARKknappen på fjernbetjeningen
under afspilning.
Brug knappen MENU.
Tryk på MENU-knappen på
fjernbetjeningen under afspilning.
Tryk på knapperne …/† for
at vælge Function, og tryk
derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Bookmark,
og tryk derefter på √ eller
på knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
Når du kommer til den
scene, du ønsker at
markere, så tryk på
ENTER-knappen.
Op til tre steder kan
markeres samtidigt.
BEMÆRK
- Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne
funktion kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off
(Menu fra) ved at trykke på knappen DISC
MENU.
- Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at
bruge Bogmærke-funktionen.
DEN-34
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 35
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Find en markeret scene frem
1
Tryk på BOOKMARKknappen på
fjernbetjeningen under
afspilning.
2
Tryk på tasterne œ/√ for at
vælge en markeret scene.
3
Tryk på PLAY/PAUSE
(
)-knappen for at
springe hen til den
markerede scene.
Advancerede
Funktioner
Slet et bogmærke
1
Tryk på BOOKMARKknappen på
fjernbetjeningen under
afspilning.
2
Tryk på knapperne œ/√ for
at vælge det
bogmærkenummer, du
ønsker at slette.
3
Tryk på CLEAR-knappen
for at slette et
bogmærkenummer.
DEN-35
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 36
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Brug zoom lydfunktionerne
Brug Zoom-funktionen (DVD/VCD)
1
Tryk på ZOOM-knappen på
fjernbetjeningen under afspilning.
Brug knappen MENU.
Under afspilning eller pause
skal du trykke på knappen
MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på knapperne …/† for
at vælge Function, og tryk
derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Zoom, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
†
Tryk på knapperne …/†
eller œ/√ for at vælge
den del af skærmen, som
du vil zoome ind på.
Tryk på ENTER-knappen.
Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER
for at zoome ind 2X/4X/2X/normal i den
rækkefølge.
Under afspilning af en VCD trykkes på ENTER
for at zoome ind 2X/normal i den rækkefølge.
BEMÆRK
Ved afspilning af VCD 2.0, fungerer denne funktion
kun, når menuen er fra. Vælg Menu Off (Menu fra)
ved at trykke på knappen DISC MENU.
DEN-36
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 37
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Clips-menu MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Disks med MP3/WMA/JPEG/MPEG4 indeholder individuelle sange, billeder eller film,
der kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Det gøres på samme måde, som når du
bruger din computer til at lægge filer i forskellige mapper.
Åbn diskskuffen.
Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen.
Skuffen lukkes, og denne
skærm vises.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Overordnet mappe, aktuel
mappe og peer-mapper
Mapper og filer i
aktuel mappe
: Filnavn for den der afspilles nu.
-
: MP3 filikon.
-
: Aktuel afspilningstid.
-
: WMA filikon.
-
: JPEG-filikon.
-
: AVI-filikon.
-
: Mappeikon.
-
: Aktuelt mappeikon.
-
: Aktuel afspilningsmåde: Der er 4
funktionsmåder. De kan vælges i
rækkefølge ved at trykke på knappen
REPEAT.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentag aktuelt spor.
- Folder : Gentag den aktuelle mappe.
- Random : Filerne på disken bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
Advancerede
Funktioner
-
Valg af mappe
Mappen kan kun vælges i Stop-indstilling.
- Sådan vælges overordnet mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet
† for at vælge “..”, og
mappe, eller brug knapperne …/†
tryk på ENTER for at gå til overordnet mappe.
- Sådan vælges peer-mappen
Tryk på knapperne œ/√ til at fremhæve venstre
† for at vælge den
vindue. Tryk på knapperne …/†
ønskede mappe, derefter trykkes på ENTER.
Root
WMA
JPEG
Parent Folder
MP3
MUSIC
- Sådan vælges under-mappen
Tryk på knapperne œ/√ til at fremhæve højre vindue.
† for at vælge den ønskede
Tryk på knapperne …/†
mappe, derefter trykkes på ENTER.
Current Folder
1st
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
DEN-37
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 38
ADVANCEREDE FUNKTIONER
MP3/WMA afspilning
1
Åbn diskskuffen.
Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
†
Tryk på knapperne …/†
eller œ/√ for at vælge en
sangfil.
Tryk på ENTER for at
begynde afspilning af en
lydfil.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
RO
OO
OT
T
R
R
. .O O T
WMA
B eMcAa u s e Y o u
W
JPEG
CPa E
c tGu s
J
MP3
S aPd3 D a y u
M
MPEG4
Wonderful
MPEG4
Repeat/Random afspilning
1
Tryk på knappen REPEAT
for at skifte
afspilningsmåde.
Der er fire tilstande; Off,
Track, Folder og Random.
- Off: Normal afspilning
- Track: Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder: Gentager lydfiler, som er af samme filtype, i den
aktuelle mappe.
- Random: lydfilerne på disken, som er af samme filtype, bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
For at genoptage normal afspilning, trykkes på knappen CLEAR.
DEN-38
Når en disk indeholder både MP3- og
WMA-filer, afspilles kun én type; ikke
begge.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 39
ADVANCEREDE FUNKTIONER
CD-R MP3/WMA diske
Når der optages MP3/WMA-filer på CD-R, se venligst
følgende.
- Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel
med Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac.
Disse to formater er de mest brugte.
- Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke 8
tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma.
Ved komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger
8 tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og
undgår brugen af specielle tegn inklusive: (.,/,\,=,+).
- Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og
kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er af
følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af
Microsoft Inc) og SDMITM (registeret varemærke af The
SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
- Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en
garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser, eller
som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være opmærksom
på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers
optagelser på CD-R’er forhindrer optimal afspilning af disse
filer på din DVD afspiller (degraderet lydkvalitet og i visse
tilfælde afspillerens uformåenhed til at læse filerne).
- Denne enhed kan maksimalt afspille 3,000 filer og 300
mapper per disk.
DEN-39
Advancerede
Funktioner
- Brug en dekompression overførelseshastighed på
mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken
kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital
sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på
mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent
bedre lydkvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere. Modsat, filer med samplingshastighed
under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
- Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps,
når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af
størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en
størrelse på analog/digital sampling, som stemmer overens
med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps.
Omvendt gælder det, at filer med
dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps eller over
192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 40
ADVANCEREDE FUNKTIONER
MPEG4 afspilning
MPEG4-afspillefunktion
AVI-filer indeholder lyd- og videodata. Kun filer af formatet AVI med filtypenavnet
“.avi” kan afspilles.
1
Åbn diskskuffen.
Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
†
Tryk på knapperne …/†
eller œ/√ til at vælge en
avi-fil (DivX/XviD), tryk
derefter på knappen
ENTER.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Gentag afspilning
1
Tryk på knappen REPEAT
for at ændre
afspilningsmåde. Der er 4
måder, Off, Folder, Titel
og A-B (en afstand mellem
to punkter som du selv
vælger).
- Folder : gentager AVI-filerne som har samme fil-endelser i den
aktuelle mappe.
- Title : gentager den titel, der afspilles.
- A-B : gentager et segment af filen, som du vælger.
DEN-40
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 41
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Beskrivelse af funktioner for MPEG4-filer
Funktion
Beskrivelse
Under afspilning trykkes på
Spring over
knappen
eller
, og der
(
eller
)
flyttes 5 minutter frem eller
tilbage.
Tryk på knappen SEARCH
(
eller
) under
Søg
afspilning. Tryk på knappen
( eller )
SEARCH, og tryk igen for at
søge hurtigere.Giver mulighed
for at søge hurtigere I AVI-fil.
(2X, 4X, 8X)
Giver mulighed for langsom
Afspilning i afspilning af AVI-fil.
slow-motion (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang der trykkes på
Afspilning
billede efter knappen STEP, kommer en ny
billedramme frem.
billede
2X/4X/2X/Normal i
ZOOM
rækkefølge.
CD-R AVI-fil
Referenceside
Denne enhed kan afspille AVI-filer i følgende
videokomprimeringsformater:
- DivX 3.11
- DivX 4 (baseret på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 MPEG-4 simple profile plus yderligere funktioner så
som tovejsvisning/-søgning af rammer. Qpel og GMC kan
også anvendes)
- kompatibel XviD MPEG-4.
-
-
Denne enhed understøtter alle opløsninger op til maks
nedenfor.
P 20
P 20
P 36
- Det afhænger af MPEG4-filen, om disse funktioner fungerer.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate kan variere:
Enheden kan hoppe over
afkodning af afsnit med
høje bitrater og begynde
afkodningen igen, når
bitraten er vendt tilbage til
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maksimal bitrate: 4Mbps
- Denne enhed understøtter CD-R/CD-RW skrevet i MPEG-4 i overensstemmelse med “ISO9660 standard”.
DEN-41
Advancerede
Funktioner
BEMÆRK
- Visse MPEG-4-filer som er oprettet på en PC kan ikke afspilles. Kun Codec Type, hvis version og opløsning
er angivet i specifikationerne, er understøttet.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 42
ADVANCEREDE FUNKTIONER
Visning af CD-billede
Off
1
Vælg den ønskede mappe
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
† til
Tryk på knapperne …/†
at vælge en billedefil i
clipsmenuen, tryk derefter
på ENTER.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
BEMÆRK
- Hvis der ikke trykkes på nogen knap på
fjernbetjeningen i 10 sekunder, forsvinder
menuen.
ENTER RETURN
Tryk på knappen INFO for
at vise menuen.
Tryk på knapperne œ/√ for
at vælge den menu, du vil
vise. Tryk derefter på
knappen ENTER.
- Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til
clips-menuen.
- Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser
enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
Slide-show
Album-skærm
•
TIMER:
: Vend tilbage til albumskærmen.
• For at se de næste 6 billeder, trykkes på knappen
.
• For at se de forrige 6 billeder, trykkes på knappen
.
ENTER RETURN
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the picture
rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
† eller œ/√ for at vælge et
: Tryk på knapperne …/†
ønsket ikon. Tryk derefter på knappen ENTER.
Hver gang der trykkes på knappen ENTER, forstørres
billedet op til 4X.
(2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Enheden går i billedserie-mode.
• Før serievisningen kan begynde, skal man indstille
varigheden af intervallet mellem billederne. Tryk på
knapperne œ/√ for at vælge et ønsket ikon.
Tryk derefter på knappen ENTER.
•
: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
BEMÆRK
- Afhængig af filstørrelsen kan tiden mellem hvert billede variere fra den indstillede intervaltid.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap, starter billedserien automatisk med intervaller af 10 sekunder som
standard.
DEN-42
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 43
ADVANCEREDE FUNKTIONER
CD-R JPEG Diske
- Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
- Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
- Kun CD-R diske med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
- Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige karakterer
(. / = +).
- Kun konsekutivt indspillede multisession-diske kan vises. Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan disken kun
vises hen til dette tomme segment.
- Der kan maksimalt lagres 3000 billeder på en enkelt CD.
- Kodak Picture CD’er anbefales.
- Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
- Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan afspilles automatisk.
- Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges JPEG-filerne i clips-menuen.
- QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billede-cd’er.
- Hvis antallet af filer på 1 disk er over 3000, er det kun de 3000 JPEG-filer, der kan vises.
- Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
Advancerede
Funktioner
DEN-43
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 44
Afsnit 5
INDSTILLING
AF
SETUPMENUEN
Brug af Setupmenuen
Setupmenuen lader dig “skræddersy” din DVD-afspiller, så du kan vælge forskellige
sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button on the remote
control.
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup : Indstilling af sproget.
Audio Setup : Indstilling af audio options.
Display Setup : Indstilling af Display options
Bruges til at vælge den type skærm du ønsker at se og andre display options.
¨ Parental Setup : Indstilling af censur-niveauet Lader brugeren sætte et censur-niveau, som
forhindrer børn i at se “forbudt-for-børn” film.
ˆ Divx(R) Registration : Brug venligst registreringskoden til at registrere denne afspiller med
DivX(R)-video On Demand-service. Det vil give dig mulighed for at købe
og bruge videoer ved brug af DivX(R)-video On
Demand-format. For yderligere oplysninger gå til www.divx.com/vod.
Œ
´
ˇ
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at få adgang til
forskellige funktioner.
Tryk på knappen √ eller
ENTER for at få adgang til
underfunktionerne.
3
For at fjerne
opsætningsskærmen efter
indstilling skal du trykke
på knappen MENU igen.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg
ikke tilgængelige.
DEN-44
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 45
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Indstilling af sprog
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst menuen, så det ønskede
sprog vises, hver gang du ser en film.
Brug af Player Menu Language
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Language
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
4
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender
tilbage til opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
DEN-45
Indstilling af
Setupmenuen
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Player Menu,
og tryk derefter på √ eller
på knappen ENTER.
Setup
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 46
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene.
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Language
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Disc Menu,
og tryk derefter på √ eller
på knappen ENTER.
Setup
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på
disken, vælges det originale optagelsessprog.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender
tilbage til opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
DEN-46
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 47
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Audio sprog
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Language
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Audio, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
5
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal
være det originale sprog, som disken er
optaget i.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt.
- Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på
disken, vælges det originale optagelsessprog.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender
tilbage til opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
DEN-47
Indstilling af
Setupmenuen
▼
AUDIO LANGUAGE
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 48
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Undertekst sprog
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Language
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Subtitle, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at
undertekstsproget skal være det samme som
det, du har valgt til audio sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog
ikke er nævnt. Nogle diske indeholder ikke det
sprog, du har valgt som dit ønskede sprog. I
disse tilfælde vil disken bruge dets originale
sprogindstilling.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender
tilbage til opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
DEN-48
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 49
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Indstilling af sproget for undertekster i DivX
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Language
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge DivX
Subtitle, og tryk derefter
på √ eller på knappen
ENTER.
Setup
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
DivX SUBTITLE LANGUAGE
DivX Subtitle
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender
tilbage til opsætningsmenuen.
- Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Westren
Central
Greek
Cyrillic
DEN-49
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish og Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene og
Serbian(Latin)
Greek
English og modern Greek
Cyrillic
English, Russian, Bulgarian, Belorussian,
Macedonian, Moldavian, Serbian(Cyrillic),
Ukrainian
Indstilling af
Setupmenuen
▼
5
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 50
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Indstilling af Audio-options
Med lydindstillinger kan du indstille lydenheden og lydstatusindstillinger afhængig af
det anvendte lydsystem.
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Audio Setup,
og tryk derefter på √ eller
på knappen ENTER.
Setup
▼
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
: PCM
: PCM
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
DEN-50
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 51
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Œ
Dolby/DTS Digital Out
- PCM : PCM : Konverterer til PSM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ud Dolby Digital via digital udgang.
Vælg Bitstream når du forbinder med en Dolby digital og DTS dekoder.
BEMÆRK
- Der er ingen analog audioudgang, når du afspiller DTS-lyd.
´
MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM (2-kanalers) audio.
- Bitstream : Sender ud MPEG-2 Bitstream via digital udgang.
Vælg Bitstream når du forbinder med en MPEG-2 dekoder.
ˇ
Dynamic Compression
- On : Vælger dynamisk kompression.
- Off : Vælger standard opstilling.
¨
PCM Down Sampling
- On : Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet til afspilleren, ikke er kompatibel med
96KHz. I dette tilfælde bliver 96KHz signalerne nedkonverteret til 48 KHz.
- Off : Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet til afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden ændringer.
BEMÆRK
Også selv om PCM Down-sampling er slået fra
- Visse diske vil kun udsende down-samplet audio via digital udgangen.
Fremstillet under licenstilladelse af Dolby Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol er
Dolby Laboratories varemærker.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af Digital Theater Systems, Inc.
DEN-51
Indstilling af
Setupmenuen
HDMI
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med komprime-rede multi-kanal formater (Dolby Digital,
DTS, MPEG), skal du indstille Digital Audio til PCM.
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med en LPCM sampling-rate på over 48kHz, skal du
indstille PCM Down Sampling til On.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 52
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Indstilling af displayet
Med skærmindstillinger kan du indstille forskellige videofunktioner i afspilleren.
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Display
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
Setup
▼
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge et ønsket
emne. Tryk derefter på √
eller på knappen ENTER.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
√
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DEN-52
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 53
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Œ
TV Aspect (format)
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være
nødvendigt at justere skærmindstillingerne
(aspektforhold).
- 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at
se det totale 16:9 skærmformat, som
DVD’en har, også selv om du har et TV med
4:3 skærmformat. Du vil nu se sorte
“bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
- 4:3 Pan Scan : Vælges for normal TVstørrelse, når du ønsker at se midtersektionen
af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre
side af filmen vil ikke kunne ses).
- 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på
dit widescreen TV.
• Hvis du indstiller NTSC TV-system, er
HDMI-udgangsrammeraten 60 Hz.
- PAL-disk: I tilfælde hvor der bruges PAL-disk.
• Hvis dit tv-system kun har NTSCvideoindgang, skal du vælge "NTSC Output".
• Hvis dit tv-system kun har PAL-indgang,
skal du vælge "PAL Output".
• Hvis du indstiller PAL TV-system, er HDMIudgangsrammeraten 50 Hz.
Ø
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer
ved stilstand og vil vise småt tekst mere
tydeligt.
- Auto : Vælges Auto, vil Field/Frame
automatisk konverteres.
- Field : Vælg denne feature, hvis skærmen
ryster i Auto mode.
- Frame : Vælg denne feature, hvis du ønsker
at se små bogstaver bedre i Auto mode.
ˇ
Screen Messages (skærmbeskeder)
Brug denne feature til henholdsvis at tænde
og slukke for skærmdisplayet.
¨
Black Level
Justerer skærmens lysniveau.(Til eller Fra)
Dette fungerer ikke i progressiv-tilstand.
ˆ
DISPLAY SETUP
TV System
- NTSC-disk: I tilfælde hvor der bruges
NTSC-disk.
• Hvis dit tv-system kun har PAL-Videoindgang,
skal du vælge "PAL". Når du vælger "PAL", er
skærmskanderingsudgangsformat PAL 69 Hzudgang.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-indgang,
skal du vælge "NTSC Output".
DEN-53
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
√
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
COMPONENT(I-SCAN)
HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
SCART Output
√
RGB
Video
Indstilling af
Setupmenuen
´
Video Output
Vælg Videoudgang.
- COMPOSITE/S-VIDEO : Vælges, når du vil
bruge video og S-video Out.
- COMPONENT(I-SCAN) : Vælges, når du vil
bruge komponent skærmskandering
(625i/525i) Out.
- HDMI / COMPONENT(P-SCAN) : Vælges,
når du vil bruge komponent progressiv
(625p/525p) Out eller HDMI.
• Hvis du trykker VIDEO SEL-knappen
ændres videoudgangen i fast rækkefølge
ved no disc-måde.
(SCART RGB ➝ SCART VIDEO
COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- SCART Output : Vælges, når du vil bruge
Scart Out.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART
RGB Out.
• Video : Vælges, når du vil bruge SCART
Video Out.
• Hvis valget Yes/No i undermenuen for
displayindstillinger (Display Setup sub
Menu) ikke foretages inden for 10 sekunder,
vender skærmen tilbage til forrige menu.
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 54
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
∏
HDMI
Denne indstilling anvendes, når enheden
med HDMI eller DVI er tilsluttet
skærmenheder (TV, projektor mv.)
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Denne funktion kan anvendes til at
finjustere udgangen fra DVD-HD850 til
TV’et eller skærmen for bedste
farvegengivelse.
Du kan anvende denne funktion til at
indstille RGB-området i HDMI- eller DVIudgangens digitale data.
- RGB-Normal : HDMI/DVI med begrænset
RGB-dataudgangsområde.
- RGB-Expand : HDMI/DVI med komplet
RGB-dataudgangsområde.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI med begrænset
YCbCr-(4:4:4)-dataudgangsområde.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI med begrænset
YCbCr-(4:2:2)-dataudgangsområde.
Hvis du indstiller HDMIudgangsopløsningen til 768p, kan du ikke
anvende formatet YCbCr.
Sort/hvid- og farveniveau med begrænset
område vises med et begrænset dataområde.
f.eks.) Når bitdybden er 8 bit
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
- DVI-udgang
Du kan anvende denne funktion til at
indstille HDMI til DVI-udgangsformat.
- Denne funktion korrigerer en TV-skærm,
der ikke er centreret, for at sikre en normal
visning.
- Hvis HDMI til DVI-udgang er indstillet
forkert, kan skærmen blive påvirket.
HDMI SETUP
Resolution
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Hvis progressiv scanning understøttes,
skal du følge TV’ets brugervejledning til
indstilling af progressiv scanning i TV’ets
menusystem.
• Hvis videoudgang indstilles forkert, kan
skærmen blive blokeret.
• Den opløsning, der er tilgængelig for
HDMI-udgangen, afhænger af den
tilsluttede enhed (TV eller projektor).
Se brugervejledningen til TV’et eller
projektoren for detaljer.
• Når opløsningen ændres under afspilning,
kan det tage nogle sekunder, inden der
vises et normalt billede.
• Hvis du indstiller HDMIudgangsopløsningen til 720p eller 1080i,
giver HDMI-udgangen bedre billedkvalitet.
Sort/hvid- og farveniveau med komplet
område vises med et komplet dataområde.
f.eks.) Når bitdybden er 8 bit
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Lysstyrke
Du kan anvende denne funktion til at
indstille udgangskontrasten for
HDMI/COMPONENT(P-SCAN).
Dark
: 576p
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
DEN-54
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 55
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer
på en disk.
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Parental
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
4
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
▼
5
Indtast adgangskoden.
Skærmbilledet til
genindtastning af
adgangskode vises, så du
kan bekræfte
adgangskoden.
Indtast adgangskoden
igen.
Afspilleren er låst (
).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
DEN-55
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Indstilling af
Setupmenuen
Tryk på knappen √ eller
ENTER for at vælge Yes
(Ja), hvis du ønsker at
bruge en adgangskode.
Nu vises Indtast kodeord
på skærmen.
Setup
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 56
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Indstilling af censurniveauet
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Parental
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Indtast adgangskoden.
Enter Password
----
5
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Rating Level,
og tryk derefter på √ eller
på knappen ENTER.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
√
√
▼
6
† for
Tryk på knappen …/†
at vælge det ønskede
Rating Level, og tryk
derefter på √ eller på
knappen ENTER.
f.eks.) Opsætning i Level6.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
Hvis du for eksempel vælger op til niveau 6, vil
niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
DEN-56
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 57
INDSTILLING AF SETUPMENUEN
Ændr adgangskoden
1
Tryk på knappen MENU,
når enheden er i
tilstanden Stop.
2
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Setup, og
tryk derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Parental
Setup, og tryk derefter på
√ eller på knappen
ENTER. Skærmen Indtast
adgangskode vises.
Skærmbilledet til
børnesikring vises.
Setup
▼
4
†
Tryk på knapperne …/†
for at vælge Change
Password, og tryk
derefter på √ eller på
knappen ENTER.
Indtast dit nye kodeord.
Bekræft koden ved at
indtaste den igen.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Tryk på MENU-knappen for at fjerne SETUP
MENU igen.
√
√
Change Password
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
BEMÆRK
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du se
"Glemt adgangskode" i Fejlfindingsguiden.
----
DEN-57
Opslagsguide
Re-enter Password
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 58
Afsnitr 6
OPSLAGSGUIDE
Fjernbetjening af TV’et
Fjernbetjeningen kan også indstilles til at betjene de fleste fjernsyn. Ved programmering af
fjernbetjeningen bruges den kode, som modsvarer dit fjernsynsmærke.
TV Koder
KODER
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
MÆRKE
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
KODER
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
MÆRKE
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1. Tænd for TV’et.
2. Ret DVD’ens fjernbetjening mod fjernsynet.
3. Hold TV POWER-knappen nede, mens du indtaster koden for dit mærke.
4. Når fjernsynet slukkes, er indstillingen fuldført.
Hvis den først valgte kode ikke virker, så prøv andre koder på samme mærke.
Du kan styre TV POWER, CH ( ,
), VOL (+, -) og TV/VIDEO-funktioner på
TV af andre fabrikater.
- Fjernbetjeningen kan muligvis ikke styre hver eneste TV-model af de fabrikater, der
findes her.
- Hvis du udskifter fjernbetjeningens batterier, skal du indstille mærkekoden igen.
f.eks.) for Samsung_2 fjernsyn.
3 Tryk på 0 og 1 mens du holder TV POWER-knappen nede.
DEN-58
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 59
OPSLAGSGUIDE
Opgradering af firmware
Indledning
Samsung leverer af og til softwareopgraderinger for at forbedre denne enheds ydeevne, da der
jævnligt oprettes nye codecs for MPEGfiler. Disse opgraderinger kan findes på Samsungs Internetsite
(www.samsung.com).
Hvilke forbedringer der foretages afhænger af den opgraderingssoftware du bruger, så vel som af
hvilken software din DVD-afspiller havde før opgraderingen.
Hvordan laves en opgraderingsdisk
1
Du skal hente en ny fil fra
“Download Center” på Samsung
Internetsite
(www.samsung.com).
BEMÆRK
- Vælg ISO-format som filsystem for CD-ROM-disk
- Skrifttype skal være i overensstemmelse med
ISO 9660
- Optagelsen skal finaliseres og udføres i en enkelt
session
- Lav skrivehastighed
2
Skriv filen over på disken
med din computer.
Fremgangsmåde for opgradering
1
Åbn diskskuffen.
Læg disken på bakken.
Luk diskskuffen.
Skærmen Firmwareopgradering vises.
Firmware upgrade' vises i
displayet.
▼
2
Tryk på knappen œ/√ for
at vælge Total, og tryk
derefter på knappen
ENTER.
- Midtvejs i proceduren åbnes skuffen
automatisk. Vent ca. 2 minutter efter at
disken er taget ud.
- Hvis enheden blev vellykket opdateret, vil
den slukke og tænde, efter at skuffen er
blevet lukket automatisk. Når enheden
tændes, vises denne skærm på displayet.
Opgradering af firmware begynder
Tryk på de numeriske
taster for at vælge det
ønskede sprog.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
BEMÆRK
- Hvis “Select Menu Language” ikke vises,
kontaktes “Samsung Service Center”.
- Tryk ikke på nogen knapper og tag ikke
netforsyningen ud under opgraderingen.
- Opdateringsproceduren kan ændre sig, se
websiten (www.samsung.com).
DEN-59
Opslagsguide
3
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 60
OPSLAGSGUIDE
Guide til fejllokalisering
Før du kontakter servicecenteret
Problem
Løsning
Se side
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par minutter, hvilket
tømmer mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen og nulstiller den. Sæt
batterierne i og prøv igen.
P4
Disken vil ikke spille
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
P7
Der er ingen 5.1
kanals lyd
• 5.1 kanals lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Tjek om de afspillede diske er mærket “Dolby 5.1ch”.
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
Fjernbetjeningen virker
ikke
ikonet vises på
skærmen
P18
P50~51
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature (f.eks. kameravinkler).
3. Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor rækkevidde.
Disk Menuen kommer ikke op
• Tjek om disken har en menu.
Playback mode er
forskellig fra valgene på
Setup menuen.
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis disken ikke er
indkodet med tilsvarende funktioner.
Skærmformatet kan
ikke ændres
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital udgang er
valgt i Audio Options menuen.
Skærmen er blokeret
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Glemt kodeordet
• Tryk på knappen
i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt.
Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Brug det ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
Andre problemer
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som
indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Billedet er støjfyldt eller
forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
DEN-60
P44~55
P52~53
P50~51
P19
P55~57
P3
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 61
OPSLAGSGUIDE
Løsning
Se side
• Kontroller, at videoudgangen er HDMI-aktiveret.
• Kontroller forbindelsen mellem fjernsyn og HDMI-udgangen på DVD-afspilleren.
• Kontroller om TV-apparatet understøtter 480p/576p/720p/768p/1080i DVD-afspiller.
P15~16
Unormalt HDMIskærmbillede
• Hvis det ”sner” på skærmen indebærer det at fjernsynsapparatet ikke
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P15~16
Skærmbilledet ryster
ved brug af HDMIudsignal
• Kontroller, at dit tv-system er korrekt indstillet.
• Uregelmæssig skanderingshastighed i skærmbilledet kan forekomme når
delbilledfrekvensen konverteres fra 50 Hz til 60 Hz for 720P/1080i DVI (Digital
Visual Interface) Output.
• Der henvises til brugermanual for tv'et.
P52~54
Problem
Ingen HDMI-udsignal
Opslagsguide
DEN-61
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 62
OPSLAGSGUIDE
Specifikationer
Generelt
Strømbehov
AC 110-240V, 60/50 Hz
Strømforbrug
12 W
Vægt
2.3 Kg
Dimensioner
+5°C til + 35°C
Fugtighedsgrad for optimalt brug
10 % til 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disk
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
CD: 8 cm
(COMPACT DISC)
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
Composite Video
SCART STIK
Component Video
S-VIDEO
HDMI
SCART STIK
2 Kanal
Audio
Udgange
Afspilningshastighed: 3.49 til 4.06 m/sek.
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
CD: 12 cm
(COMPACT DISC)
VCD: 12 cm
(VIDEO COMPACT DISC)
Video
Udgange
430mm(W) X 250mm(D) X 49mm(H)
Rumtemperatur for optimalt brug
*Frekvens respons
Afspilningshastighed: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min. (Video+Audio)
1 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
R (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
480p/576p, 720p, 768p, 1080i
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz sampling: 4Hz til 22 kHz
96 kHz sampling: 4Hz til 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total lydforvrængning
0.004 %
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne
uden varsel.
- Vægt og dimensioner er cirkamål.
DEN-62
00631C-HD850-DEN_2
4/12/05
10:14 AM
Page 63
DANMARK
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders
reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan
henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande
opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af
problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
www.samsung.dk
Samsung Electronics Nordic AB Box 713
Johanneslundsvägen 2
S-194 27 Upplands-Väsby Sverige
Tlf: +46 (0)8 590 966 00
Fax: +46 (0)8 590 966 50
■GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering,
og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af
defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af
uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der
kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre
lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for
sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung
kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
EUROPÆISK GARANTI
DEN-63
Opslagsguide
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er
lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste
gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar
for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller
audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 2
Forholdsregler
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med
spesifikasjonene på merket bak på spilleren. Plasser spilleren
horisontalt på en egnet flate (møbel), med nok plass omkring til
ventilasjon (7~10cm). Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er
dekket. Sett ikke annet utstyr eller tungt utstyr oppå spilleren.
Sett ikke spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan bli
varmt. Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter spilleren.
Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig bruk. Selv om DVDspilleren står på standby er den ikke spenningsløs. For å gjøre
spilleren spenningløs, skal støpslet trekkes ut av stikkontakten,
dette anbefales når spilleren ikke skal brukes i en lengre
periode,
2. Av hensyn til din sikkerhet
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter. Det kan
være farlig for deg og kan skade ømfintlige komponenter. Du
kan bil utsatt for elektrisk støt eller berøre laserstrålen. Plasser
ikke øynene tett på åpningen i plateskuffen eller noen annen
åpning for å se inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det må ikke
plasseres væskefylte gjenstander som f.eks. vaser oppå
spilleren), sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av sterke
magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere ...). Trekk ut
støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på spilleren. Spilleren
er ikke beregnet til kommersielt bruk, kun for husholdningsbruk.
Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk. Kondens:
Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt sted, som f.eks.
ved transport om vinteren, skal den stå i ca. 2 timer til den har
fått romtemperatur.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene mot
hullet eller mot kanten. Legg alltid platen med etiketten opp (ved
enkeltsidige plater).Gjør om nødvendig platen ren med en myk
klut, start i sentrum av platen og beveg kluten utover mot
kanten. Legg alltid platen tilbake i etuiet etter bruk, og oppbevar
etuiet vertikalt. Legg alltid platen riktig på plass i holderens
fordypning. Bruk aldri spray beregnet til rengjøring av
grammofonplater, benzen, antistatisk væeske eller annen
oppløsning hvis platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av
platen med en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av platen
med en roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i
overflaten; disse ripene kan forårsake støy ved avspilling.
NOR-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 3
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøt. Kast ikke batteriene sammen med
husholdningsavfallet. Det anbefales å la en tekniker bytte
batteri i apparatet.
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsstyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved
rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut
Enheten som denne håndboken omhandler innehar lisenser fra tredjeparts leverandører. Disse
lisensene er begrenset til privat ikke-kommersiel bruk. Ingen lisenser omhandler kommersiell bruk
av dette produktet. Lisensen dekker ikke noen annen enhet eller prosess i følge ISO/IEC 11172-3
eller ISO/IEC 13818-3, bruk eller solgt sammen med denne enhet. Lisensen dekker kun bruk av
denne enhet for å kode eller dekode lydfiler ifølge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Lisensen gir ingen rettigheter for produkter eller funksjoner som ikke ee ifølge ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-3.
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER, INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER ENN
DE SOM SPESIFISERES HER KAN FORÅRSAKE FARLIG STRÅLING.
NOR-3
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 4
Før du setter i gang
Tilbehør
Fjernkontroll
Batterier for
fjernkontroll
(størrelse AAA)
Brukerveiledning
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1
Åpne batteridekslet
på baksiden av
fjernkontrollen.
2
Sett inn to AAA batterier.
Kontroller at polariteten
(+ og -) er korrekt
tilpasset.
3
Sett på
batteridekslet.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer skikkelig:
- Sjekk polariteten + - på batteriene (tørrelement).
- Sjekk om batteriene er utladd.
- Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
- Sjekk om det er fluorescerende belysning i nærheten.
NOR-4
Video/Audiokabel
HDMI kabel
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 5
INNHOLD
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kapittel 1: Setup
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Platetype og karakteristikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oversikt over fjernkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kapittel 2: Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kapittel 3: Basis Funksjoner
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bruk av funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Slow Repeat-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programmert avspilling og tilfedig avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kapittel 4: Advanced Functions
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip (direkte reprised/hopp over) . . . . 33
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kapittel 5: Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Oppsetting av språfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Oppsetting av foreldrekontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kapittel 6: Reference
Regulering av tv-apparat med fjerkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Oppgradering av fastvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Feilsøkingsguide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spesifikasjosner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
NOR-5
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 6
Kapittel 1
SETUP
Generelle funksjoner
Fremragende lyd
Dolby Digital, a teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow Motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Spille av program (CD)
Du kan programmere spor slik at de blir spilt i en
bestemt rekkefølge.
Foreldrekontroll (DVD)
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et nivå
slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med f.eks.
rå vold, saker som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
Progressiv skanning
Med progressiv skanning får du forbedret
bildekvalitet med dobbelt så mange skannelinjer som
i et vanlig bilde med linjesprang.
EZ VIEW (DVD)
Med Easy View kan du justere bildet slik at det
passer til TV-skjermen (16:9 eller 4:3).
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Av
den grunn må du bare kople din DVD-spiller direkte
til tv-apparatet, ikke til en VCR, får du et forvrengt
blide.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S.
patentkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
Øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundere av filmen fra aktuell posisjon.
(525p/625p)
Instant Skip (direkte hopp) (DVD)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater innen en
avi-fil.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduserer billedstøy gjonnom å overføre et
rent, digitalt lyd og bilde signal fra en signalkilde
(f.eks. DVD) til din skjerm
MERKNAD
- Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (unntatt CD-lag)
• CDGs-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
- Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT IKKE
ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER FULLT
KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN
FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR DET
GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 ELLER 625
PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å
SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL OM
VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET
MED DENNE MODELL 525p OG 625p DVD-SPILLER
VÆR SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT
SUPPORTSENTER.”
NOR-6
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 7
SETUP
Setup
Platetype og karakteristikker
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Platestørrelse
Maks. spilletid
12 Cm
Ensidig 240 min.
Tosidig 480 min.
8 Cm
Ensidig 80 min.
Tosidig 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Platemerking
PAL
DIGITAL
SOUND
- CD blir innsplit med bedre lyd-kvalitet,
mindre forvrengning og mindre
forringelse av lydkvaliteren over tid.
Avspilling områdenummer
Avspilling område-numme
Bade DVD-spilleren og platene er
kodet etter område. Disse
områdekodene må matche hverandre
for at platen skal kunne spilles. Hvis
kodene ikke matcher hverandre, kan
ikke platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren
er angitt på bakpanelet til spilleren.
PAL kringkastingssystem i UK, Frankrike,
Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
- DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEGsystemet skjerm-og lydfunksjoner
velges enkelt fra skjermmenyen.
- Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner
velges enkelt med skjermmenyer.
- Video med CD-lyd, VHS kvalitet og
MPEG-1 kompresjonsteknologi.
Audio
~
Beskrivelse
Stereo-plate
Digital Audioplate
DTS-plate
DivX Certification
MP3-plate
Du kan bare sette inn en DVD-plate av
gangen. Hvis du setter inn to eller flere plater,
er det ikke mulig å spille av platene. I tillegg
kan det føre til skade på DVD-spilleren.
NOR-7
DivX, DivX Certified,
og tilhørende logoer er
varemerker fra DivXNetworks,
Inc og brukes på lisens
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 8
SETUP
Beskrivelse
Beskrivelse - Frontpanel
9
10
EZ VIEW
1
1.
2
3
4
STANDBY/ON (
)
Når spilleren er tilkoplet strømforsynngen, lyser lysene for
av/på. Når STANDBY/ON trykkes, vises det blå lyset og
spilleren er på.
5
6
7
6.
STOP (
)
Stopper avspillingen av platen.
7.
FJERNMOTTAKER
8.
SKIP (
) / SEARCH
Brukes til å gå fremover til en scene eller musikk.
SKIP (
) / SEARCH
Brukes til å gå tibake til en scene eller musikk.
2.
Lysdiode PLATESKUFF
Sett inn platen her.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
9.
4.
DISPLAY
Funksjonsindikatorene blir vist her.
10. PLAY/PAUSE (
)
Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
5.
EZ VIEW
Størrelsesforholdet til et bilde kan enkelt justeres slik at
det passer til TV-skjermen (16:9 eller 4:3).
8
Front Panel Display
1
2
1.
Disktypeindikatorer
2.
Play / Pause (spill av / pause)
3
3.
NOR-8
Viser forskjellige meldinger om
operasjoner, som PLAY (spill), STOP
(stopp), LOAD (sett inn)....
no DISC: Ingen plate lagt inn.
OPEN: Plateskuffen er åpen.
LOAD: Spilleren laster plateinformasjon.
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 9
SETUP
Setup
Beskrivelse - Bakpanel
2
1
1
1.
2.
3.
4.
3
4
5
6
DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
- Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel som
tilkopling til en kompatibel Dolby Digital mottaker.
- Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som
inneholder en Dolby Digital dekoder eller en DTSdekoder.
KOMPONENTVIDEOUTGANGER
- Bruk disse utganger hvis du har et fjernsynsapparat
med komponentvideoinnganger. De kan brukes med
PR, PB og Y-video.
- Hvis HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Videouttak er
valgt i oppsettsmenyen, vil modus for
linjesprangsskanning. video og S-Video ikke virke.
- Hvis COMPONENT (I-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for progressiv skanning og
HDMI-modus ikke virke.
AUDIO-UT KOBLING
- Koples til audio inngangskontakten på tvapparatet/audio/video-mottakeren.
7
- Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
Component (I-SCAN), SCART-uttak eller
COMPOSITE/S-VIDEO.
5.
S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten
til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
- Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
COMPOSITE/S-VIDEO.
6.
HDMI-UTGANG
- Bruk HDMI-kabelen for å forbinde denne utgang med
HDMI-inngangen på fjersynsapparatet for å få
høykvalitetsbilde.
- Hvis HDMI kabelen er tilkoblet en TV/Skjerm med
HDMI inngang vil HDMI modus virke automatisk.
- Hvis du vil bruke videoutgang, S-videoutgang eller
komponentutgang, tar du ut HDMI-kabelen.
7.
SCART AV KONTAKT
- Koples til et TV med en scart inngangskontakt
VIDEO UTGANGSKONTAKT
- Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten
til S-videokontakten på ditt tv-apparat. for å oppnå
høyere kvalitet på bildet.
VIKTIG BEMERKNING
- Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for å finne ut om fjernsynsapparatet klarer Progressive
Scan (P-SCAN). Hvis det er så, følg instruksene i bruksanvisning om innstillinger for Progressive Scan i
menysystemet.
- Hvis HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Videouttak er valgt i oppsettsmenyen, vil video og S-Video, Scart ikke
virke.
- HDMI utgangen på denne enheten kan kobles til en DVI plugg på en TV eller annen skjerm ved hjelp av et
adapter.
- Hvis enheten er koblet til et TV eller skjerm som ikke er kompatibel, (HDCP) vil det ikke bli bilde.
- Se i håndboken for skjermen som er tilkoblet denne enhet for detaljert informasjon vedrørende HDMI
terminalen.
- Se side 52 ~ 54 for å få mer informasjon om hvordan oppsettsmenyen brukes.
NOR-9
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 10
SETUP
Oversikt over fjernkontrollen
7.
1
17
8.
9.
10.
2
11.
3
18
12.
4
13.
5
19
20
21
6
22
14.
15.
7
8
23
9
10
24
11
25
19.
26
20.
18.
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
16.
17.
32
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
33
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DVD POWER-knapp
Slå av/på strømmen.
SIFFER-knapper
PROG-knapp
Gjør det mulig å programmere en viss rekkefølge.
STEP-knapp
Spill av en ramme on gangen.
VOL (+, -)-knapper
Kontrollerer volumet.
TV/VIDEO-knapp
Trykk for å vise alle disponible videokjelder
( feksfjernsyn, kabel, Video)
30.
31.
32.
33.
NOR-10
SEARCH-knapper (
/
)
Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
STOP-knapp (
)
SKIP-knapper (
/
)
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
MENU-knapp
Viser DVD-spillerens meny.
RETURN-knapp
Stiller tilbake til forrige meny.
AUDIO-knapp
Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
ZOOM-knapp
Forstørrer DVD-bildene.
VIDEO SEL.-knapp
Velger videoutgangsformat.
REPEAT A-B-knapp
Brukes til å gjenta avspillingen av A-B.
BOOKMARK-knapp
TV POWER-knapp
Set fjernsynsapparatet på “på” eller “av”.
CLEAR-knapp
Blir brukt til å fjerne meny-eller statusdisplayer fra
skjermen.
INSTANT SKIP-knapp
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder ved
avspilling.
INSTANT REPLAY-knapp
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
CH (
,
)-knapper
Kanalvalg.
OPEN/CLOSE-knapp (
)
Åpner/stenger platebrettet.
PLAY/PAUSE-knapp (
)
Starter/tar pause i avspillingen.
INFO-knapp
Viser gjeldende platemodus.
Knappen DISC MENU
Viser platens meny på skjermen.
…†œ√)
ENTER/RETNINGS-knapp (…
Benyttes for å navigere i menyer.
ANGLE-knapp
Blir brukt til å få adgang til forskjellige kameravinkler på
en DVD.
EZ VIEW-knapp
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermvisning på din vanlige TV.
HDMI SEL.-knapp
Innstilling for HDMI- eller DVI-oppløsning.
REPEAT-knapp
Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en titel, et kapittel,
et spor eller en plate.
SUBTITLE-knapp
SHUTTLE DIAL (Søkemodus)
Utfører hurtigavspilling.
JOG DIAL (Trinnmodus)
Gir avspilling ramme for ramme. I CD-modus utføres
sporsøk.
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 11
Kapittel 2
TILKOPLINGER
Velge en tilkobling
Eksemplene under viser de vanligste tilkoblingene som brukes for å koble DVD-spilleren til et TVapparat eller andre komponenter.
- Slå alltid av DVD-spilleren, TV-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller kobler fra
kabler.
- Se i brukerveiledningen for tilleggskomponentene (for eksempel TV-apparatet) du kobler til, hvis
du trenger mer informasjon om komponentene.
Koble til et TV-apparat (SCART)
- Koble SCART-kabelen fra SCART (EXT)-kontakten bak på DVD-spilleren til SCART(IN)kontakten på TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke har en SCART-kontakt, kan du bruke en av disse alternative fremgangsmåtene:
Koble til et TV-apparat (Video CVBS)
1
Koble VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til VIDEO (gul)/LYD (rød og hvit) INNkontaktene på TV-apparatet med video/lyd-kablene.
2
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
HVIT
GUL
eller
Lydkabel
RØD
HVIT
Videokabel
GUL
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
MERKNAD
- Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 17 og 18)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis det bare er en innkontakt for lyd på TV-apparatet, kobler du den til [LYD UT][venstre] (hvit)-kontakten på
DVD-spilleren.
- Hvis du trykker på VIDEO SEL. mens DVD-spilleren er stoppet eller det ikke er noen plate i spilleren, endres
modus for videoutgang i denne rekkefølgen: (SCART RGB ➝ SCART VIDEO ➝ COMPOSITE/S-VIDEO ➝
COMPONENT(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- Hvis Videoutgang i Setup-menyen er satt til HDMI/COMPONENT(P-SCAN),, vil ikke video- og
S-videoutgangene fungere.
NOR-11
Tilkoplinger
Før du kobler til DVD-spilleren
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 12
TILKOPLINGER
Koble til et TV-apparat (S-video)
- Koble til TV-apparatet med en S-videokabel.
- Dette gir høy bildekvalitet. S-video deler bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y) og fargesignaler
(C), noe som gir skarpere bilde enn vanlig videoinngang. (Lydsignalene leveres gjennom
lydutgangen.)
1
Koble en S-videokabel (ikke inkludert) fra S-VIDEO OUTkontakten bak på DVD-spilleren til S-VIDEO IN-kontakten på
TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TVapparatet.
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
videosignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
HVIT
Lydkabel
RØD
S-videokabel
(ikke inkludert)
HVIT
4
Angi Video Output (Videoutgang) til COMPOSITE/S-VIDEO i
menyen Display Setup (Skjermoppsett). (Se side 52 til 54)
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for Video
Output (Videoutgang). (Se side 11)
MERKNAD
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 17 til 18)
- Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
NOR-12
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 13
TILKOPLINGER
Koble til et TV-apparat (linjesprang)
1
Koble en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra
COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til
COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TVapparatet.
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
RØD
3
BLÅ
GRØNN
HVIT
Lydkabel
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
komponentsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
RØD
HVIT
RED
BLÅ
GRØNN
Komponentkabel
(ikke inkludert)
4
Angi Video Output (Videoutgang) til COMPONENT(I-SCAN) i
menyen Display Setup (Skjermoppsett).
(Se side 52 til 54)
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for Video
Output (Videoutgang). (Se side 11)
MERKNAD
- Hvis videoutgangen er angitt til S-video når komponentkablene er koblet til, vil skjermen bli rød.
- Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 17 til 18)
- Komponentkontaktene på TV-apparatet kan være merket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stedet for “PR, PB,
Y”, avhengig av produsent. Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
NOR-13
Tilkoplinger
- Koble til TV-apparatet med komponentvideokabler.
- Dette gir høy kvalitet og nøyaktig fargegjengivelse i bildet. Komponentvideo deler bildeelementet i
sort-hvitt-signaler (Y), og blå (PB), og røde (PR)signaler, noe som gir skarpe og rene bilder.
(Lydsignalene leveres gjennom lydutgangen.)
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 14
TILKOPLINGER
Koble til et TV-apparat (progressiv)
1
Koble en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra
COMPONENT OUT-kontaktene bak på DVD-spilleren til
COMPONENT IN-kontaktene på TV-apparatet.
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TVapparatet.
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
RØD
3
BLÅ
GRØNN
HVIT
Lydkabel
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
komponentsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
RØD
HVIT
RED
BLÅ
GRØNN
Komponentkabel
(ikke inkludert)
4
Angi Video Output (Videoutgang) til HDMI/COMPONENT
(P-SCAN) i menyen Display Setup (Skjermoppsett).
(Se side 52 til 54)
Du kan bruke knappen VIDEO SEL. til å endre modus for Video
Output (Videoutgang). (Se side 11)
Hvis du vil se det progressive videosignalet,
- Se i brukerveiledningen for TV-apparatet, for å kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv
skanning. Hvis apparatet støtter progressiv skanning, følger du fremgangsmåten i
brukerveiledningen for innstilling av progressiv skanning i TV-apparatets menysystem.
- Tilkoblingsmetoden kan variere i forhold til illustrasjonen over, avhengig av TV-apparatet.
MERKNAD
- Hva er ”Progressiv skanning”?
Progressiv skanning bruker dobbelt så mange skannelinjer som metoden med linjesprangutgang.
Progressiv skanning gir bedre og skarpere bildekvalitet.
NOR-14
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 15
TILKOPLINGER
Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt
1
Koble en HDMI-DVI-kabel (ikke inkludert) fra HDMI OUTkontakten bak på DVD-spilleren til DVI IN-kontakten på TVapparatet.
Tilkoplinger
2
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på TVapparatet.
Slå på DVD-spilleren og TV-apparatet.
RØD
HVIT
Lydkabel
RØD
HVIT
HDMI-DVI-kabel
(ikke inkludert)
3
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til DVIsignalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
1
Koble en HDMI-HDMI-kabel (ikke inkludert) fra HDMI OUTkontakten bak på DVD-spilleren til HDMI IN-kontakten på TVapparatet.
2
Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til
HDMI-signalet fra DVD-spilleren vises på TV-skjermen.
HDMI-kabel
Spesifikasjoner for HDMI-VIDEO
Når du trykker på HDMI SEL., velges 480p/576p, 720p, 768p og 1080i i rekkefølge.
Første gang du trykker på HDMI SEL. vises gjeldende oppløsning.
Neste gang du trykker endres oppløsningen for HDMI-utgangen.
- Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
- Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis HDMI eller HDMI-DVI-kabelen er koblet til TV-apparatet, endres utsignalet fra DVD-spilleren til HDMI/DVI
innen 10 sekunder.
- Hvis du angir en HDMI-oppløsning på 720p eller 1080i, gir HDMI-signalet bedre bildekvalitet.
NOR-15
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 16
TILKOPLINGER
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er et grensesnitt som gjør det muligt med digital overføring av video- og audiodata gjennem en
eneste tilslutning.
Når HDMI brukes sender DVD-spilleren et video- og audiosignal og viser et skarpt bilde på et fjernsyn
med et HDMI-jack.
• Beskrivelse av HDMI-forbindelse
HDMI-tilslutning: både ukomprimert videodata og digital audiodata (LPCM eller Bitstream-data)hhh.hhh
- Selv om bruker en HDMI-kabel sendes kun et rent digitalt signal ut till fjernsynet.
- Hvis fjernsynet ikke støtter HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) “snør” det på skjermen.
• Hvofor bruker Samsung HDMI?
Analoge fjernsyn trenger et analogt audio/videosignal, men når man spiller av en DVD er data som
overføres til fjernsynet digitale. Derfor behøvs enten en digital-til-analogkonverter (i DVD-spilleren) eller en
analog-til-digitalkonverter (i fjernsynet). Under denne omforming forringes billedkvaliteten på grunn av
forstyrrelser og signaltap. DVI-teknologin er overlegen fordi den ikke trenger noen omforming mellon
digitale og analoge signaler men er et rent digitalt signal fra spilleren til ditt fjernsyn.
• Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system for å beskyte DVD-innholdet som sends ut
gjennom DVI fra kopiering. Det sørger for en sikker digital forbindelse mellom videokjelda (PC, DVD etc)
og en skjerm (fjernsyn, projector etc). Innholdet kodes ved kjelda for å forhindre uauktorisert kopiering.
NOR-16
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 17
TILKOPLINGER
Koble til et lydsystem (2-kanals forsterker)
1
Koble lydkablene fra LYD (rød og hvit) UT-kontaktene bak på
DVD-spilleren til LYD (rød og hvit) INN-kontaktene på
forsterkeren.
Tilkoplinger
2
Koble VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI OUTkontaktene bak på DVD-spilleren til VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT eller DVI IN-kontaktene på TV-apparatet, som
beskrevet på side 11 til 15.
3
RØD
HVIT
Lydkabel
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
RØD
2-kanals
stereoforsterker
4
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å
høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang på forsterkeren.
MERKNAD
- Skru ned volumet når du slår på forsterkeren.
Plutselig lyd kan forårsake hørselsskade og skade på høyttalerne.
- Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 50 til 51)
- Kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren.
Se brukerhåndboken for forsterkeren hvis du trenger mer informasjon.
NOR-17
HVIT
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 18
TILKOPLINGER
Koble til et lydsystem (Dolby digital, MPEG2 eller DTS-forsterker)
1
Hvis du bruker en optisk kabel (ikke inkludert), kobler du
kontakten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bak på DVDspilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) på
forsterkeren.
Hvis du bruker en koaksial kabel (ikke inkludert), kobler du
kontakten DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) bak på DVDspilleren til kontakten DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) på
forsterkeren.
2
Koble VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI OUTkontaktene bak på DVD-spilleren til VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT eller DVI IN-kontaktene på TV-apparatet, som
beskrevet på side 11 til 15.
eller
3
Koaksialkabel
(ikke inkludert)
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Slå på DVD-spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
Dolby digital eller
DTS-forsterker
4
Velg ekstern inngang på forsterkerens inngangsvelger for å
høre lyd fra DVD-spilleren.
Se i brukerveiledningen for forsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang på forsterkeren.
MERKNAD
- When you connect the DVD player to DTS Amplifier and play a DTS disc, set the DTS to On in Audio
Setup menu. If it is set to Off, sound will not be heard, or there will be a loud sound.
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 50 to 51)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust cover before using the optical cable (not included) and put the cover on the cable
again when it's not used.
NOR-18
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 19
Kapittel 3
BASIS FUNKSJONER
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
- Slå på TV-apparatet og velge riktig videoinngang på fjernkontrollen.
- Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå på audiosystemet og still det på riktig
audioinngangskanal.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Avspilling
1
Trykk på OPEN/CLOSE
( )-knappen.
STANDBY-indicatoren
slukker, og skuffen åpner.
2
Legg en plate forsiktig inn i
skuffen med plateetiketten
opp.
▼
3
Gjenopptakelsesfunksjon
Nåe du stopper en plate midlertidig under
avspilling, husker spilleren hvor du stoppet.
Når du trykker PLAY/PAUSE ( ) på nytt, tar
den opp avspillingen fra der du stoppet
(unntatt hvis platen er fjernet eller spilleren ikke
er koblet til, eller hvis du trykker to ganger på
STOP ( ).)
Trykk på PLAY/PAUSE ( )knappen eller OPEN/CLOSE
( )-knappen for å lukke
plateskuffen.
NOR-19
Basis
Funksjoner
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første gangen du trykker på DVD POWERknappen, kommer dette skjermbildet opp: Hvis du vil velge språk, trykker du på en
sifferknapp.
(Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn spilleren for første gang.)
Hvis det ikke er valgt språk for oppstartsskjermen, kan innstillingene bli endret når du
slår apparatet på eller av. Pass derfor på at du velger det språket du vil bruke.
Når du har valgt et menyspråk, kan du endre det ved å trykke på
på frontpanelet
på enheten i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i enheten.
Deretter vises vinduet SELECT MENU LANGUAGE på nytt, slik at du kan velge det
språket du vil bruke.
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 20
BASIS FUNKSJONER
4
Stopp avspillingen
Trykk på STOP ( )knappen under avspilling.
MERKNAD
- Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker på PLAY/PAUSE ( )-knappen for
å gjenoppta normal avspilling.
- Strømmen blir automatisk slått av etter at
spilleren har stått ca. 30 minutter på stopp
(automatisk utkoplingsfunksjon).
5
Ta ut platen
Trykk på OPEN/CLOSE
( )-knappen.
▼
6
Ta pause i avspillingen
Trykk på PLAY/PAUSE
( )- eller STEP-knappen
på fjernkontrollen under
avspilling.
Skjermen stopper, ingen lyd.
For å gjenoppta avspillingen, trykk på
PLAY/PAUSE ( )-knappen på nytt.
MERKNAD
Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
▼
Hver gang knappen trykkes eller det stegvise
rattet vrides ser man et nytt bilde.
Det er ingen i STEP-modus.
Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til
normala avspilling.
Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.
▼
Det er ingen lyd under slow motion.
Trykk PLAY/PAUSE ( ) for å gå tilbake til
normal avspilling.
Vil langsom baklengs avspilling ikke virke.
7
Trinnvis anspilling (unntatt
CD)
Vri bryteren JOG DIAL med
urviseren, eller trykk på STEP
på fjernkontrollen under
avspilling.
8
Slow Motion-avspilling
(Unntatt CD)
Trykk på SEARCH ( ) for
å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av
vanlig hastighet i PAUSEeller STEP-modus.
MERKNAD
ikonet angir at du har trykk på en ugyldig knapp.
NOR-20
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 21
BASIS FUNKSJONER
Bruk av søke- og neste spor-funksjonene
Under avspilling kan du søke raskt gjonnom et kapittel eller et spor eller bruke neste sporfunksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Søker FORWARD eller REVERSE
▼
Under avspilling vrir du på
SHUTTLE DIAL eller
trykker på SEARCH
( eller ) på
fjernkontrollen i minst 1
sekund.
Under avspilling trykker du på SEARCH
( eller ) og trykker igjen for å søke med
høyere hastighet.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- Den markerte hastigheten i denne funksjonen
kan avvike fra den faktiske
avspillingshastigheten.
- Du hører ingen lyd i søkemodus (unntatt CD).
Hoppe over spor
Trykk på neste sporknappene for å hoppe SKIP
(
eller
) under
avspilling.
- Når du spiller en DVD og trykker på SKIP ( )knappen, går den til neste kapittel Hvis du
trykker på SKIP ( )-knappen går platen tilbake
til begynnelsen av kapitlet. Trykker du en gang
til, går den til begynnelsen av forrige kapittel.
- Når du spiller en VCD 2.0 i MENU Off-modus, en
VCD 1.1 eller en CD og trykker på SKIP ( )knappen går platen til neste spor. Hvis du trykker
på SKIP ( )-knappen, går den til begynnelsen
av sporet. Trykker du en gang til, går den til
begynnelsen av forrige spor.
- Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller
en VCD, og du trykker på
-knappen, går
platen 5 minutter framover. Hvis du trykker på
-knappen går den 5 minutter tilbake.
MERKNAD
Når du spiller av VCD 2.0, virker denne funksjonen
bare hvis menyen er av. Velg Menu Off (Meny av)
ved å trykke på DISC MENU.
NOR-21
Basis
Funksjoner
MERKNAD
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 22
BASIS FUNKSJONER
Bruk av displayfunksjonen
Ved avspilling av DVD/VCD/CD
▼
Du kan velge Info i funksjonsmenyen ved å
trykke på MENU.
▼
Når du spiller av VCD 2.0, virker denne
funksjonen bare hvis menyen er av. Velg Menu
Off (Meny av) ved å trykke på DISC MENU.
1
Trykk på knappen INFO på
fjernkontrollen under
avspilling.
2
DVD
Trykk på …/† for å velge
ønsket element.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
NOR-22
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 23
BASIS FUNKSJONER
▼
3
Trykk på œ/√ for å gjøre
ønsket innstilling, og trykk
deretter på ENTER.
Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for
å gå rett til en tittel eller et kapittel, eller starte
avspillingen fra den valgte tiden.
4
Trykk på INFO igjen for å ta
bort skjermvisningen.
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer enn én på platen.
Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film på listen.
De fleste DVD-plater er innsplit i form av kapittel, så du kan left finne en bestemt del av platen (det
samme som spor på en audio-CD).
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt. Du må angi starttiden som referanse.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
Henviser til språket i filmens lydspor.
I eksemplet avspilles lyden på engelsk med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike lydspor (språk).
Det er støtte for MP3, AC3 og WMA.(DivX)
Viser de språk for teksten som finnes på platen.
Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort fra skjermen hvis du ønsket det.
En DVD-plate kan ha inntil 32 ulike språk tekstingen.
(DivX)
Filstørrelsen står i forhold til oppløsningen. Jo større filen er, jo høyere er oppløsningen.
Hvis filen har lav oppløsning, blir den automatisk skalert opp, slik at du kan se bildet på hele
skjermen.
NOR-23
Basis
Funksjoner
MERKNAD
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 24
BASIS FUNKSJONER
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk platemenyen (DVD)
1
Trykk på knappen MENU på
fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
2
Trykk på …/† for å velge
Disc Menu, og trykk
deretter på √ eller ENTER.
Press ENTER key
for Disc Menu
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke platemenyene.
- Du kan også bruge Disc Menu med DISC MENU
knappen på fjernstyringen.
- I VCD 2.0 brukes knappen DISC MENU til å
velge Menu On (Meny på) eller Menu Off (Meny
av).
Bruk tittelmenyen (DVD)
1
Trykk på knappen MENU på
fjernkontrollen ved avspilling
av en DVD-plate.
2
Trykk på …/† for å velge
Title Menu, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Press ENTER key
for Title Menu
MERKNAD
- På enkelte plater virker ikke tittelmenyene.
- Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
NOR-24
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 25
BASIS FUNKSJONER
Bruk av funksjonsmeny
Bruk av fuksjonsmeny (DVD/VCD)
1
Trykk på knappen MENU
ved avspilling.
2
Trykk på …/† for å velge
en av de fem
funksjonene.
Trykk deretter på √ eller
ENTER for å få tilgang til
funksjonen.
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
3
Info
Basis
Funksjoner
Trykk på …/† for å velge
Function, og trykk deretter på
√ eller ENTER.
- Info (Se side 22 til 23)
- Zoom (Se side 36)
- Bookmark (bokmerke)
(Se side 34 til 35)
- Repeat (Se side 26 til 27)
- EZ View
(Se side 29 til 30)
Du kan også velge disse funksjonene med de
respektive knapper på fjernkontrollen.
MERKNAD
- Når du spiller av VCD 2.0, virker denne
funksjonen bare hvis menyen er av. Velg Menu
Off (Meny av) ved å trykke på DISC MENU.
NOR-25
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 26
BASIS FUNKSJONER
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen.
Når du spiller en DVD/VCD/CD-plate
1
Trykk på REPEAT-knappen
og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
▼
2
DVD
Trykk på œ/√ for å velge
Chapter, Title eller A-B, og
trykk deretter på ENTER.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller
tittel og på CD eller VCD plate eller spor.
Kapittel ( ): gjentar det kapittelet so avspilles.
Tittel ( ): gjentar den tittelen som avspilles.
Plate ( ): repeterer platen som spilles av.
Spor ( ): repeterer sporet som spilles av.
A-B: gjentar et segment av platen som du
velger.
Bruke funksjonen Repeter A-B
1. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte avspillingen skal starte (A).
B markeres automatisk.
2. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte avspillingen skal stoppe (B).
- Trykk på CLEAR for å gå tilbake til vanlig avspilling.
MERKNAD
A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
3
For å gå tilbake til normal
avspilling trykker du
REPEAT på nytt.
Derreter trykker du på œ/√knappen for å velge Off, og
trykker ENTER .
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
MERKNAD
- Gjentakelsesfunksjone virker ikke på aller plater.
- Når du spiller av VCD 2.0, virker denne
funksjonen bare hvis menyen er av. Velg Menu
Off (Meny av) ved å trykke på DISC MENU.
NOR-26
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 27
BASIS FUNKSJONER
Slow-Repeat avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener som inneholder for eksempel sport,
musikkinstrumenter eller lignende, som du ønsket å studere nærmere.
Når du spiller en DVD/VCD-plate
1
Trykk på knappen
PLAY/PAUSE ( ) ved
avspilling.
Basis
Funksjoner
2
Trykk på SEARCH ( ) for
å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av
vanlig hastighet i PAUSEeller STEP-modus.
▼
Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i
den hastigheten du velger.
▼
3
Still inn A-B REPEAT ved å angi (A) først, og
deretter (B) etter at avspillingstiden i sakte
modus har passert:
1/8x: vent 40 sekunder og trykk deretter B
Trykk på knappen REPEAT
på fjernkontrollen.
Trykk på œ/√ for å velge
A-B.
4
Trykk på ENTER der du vil at
den gjentatte avspillingen
skal starte (A).
B markeres automatisk.
Trykk på ENTER der du vil at
den gjentatte avspillingen
skal stoppe (B).
1/4x: vent 20 sekunder og trykk deretter B
1/2x: vent 10 sekunder og trykk deretter B
5
For å gå tilbake til normal
avspilling, trykk på CLEAR
og derreter PLAY/PAUSE
( ).
MERKNAD
Når du spiller av VCD 2.0, virker denne funksjonen
bare hvis menyen er av. Velg Menu Off (Meny av)
ved å trykke på DISC MENU.
Bruke funksjonen Repeter A-B
1. I sakte avspilling trykker du på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte avspillingen skal starte
(A). B markeres automatisk.
2. Trykk på REPEAT A-B der du vil at den gjentatte avspillingen skal stoppe (B).
- Trykk på CLEAR for å gå tilbake til normal avspilling, og trykk deretter på PLAY/PAUSE ( ).
NOR-27
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 28
BASIS FUNKSJONER
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling
Programmert avspilling (CD)
Program Play (Programmer avspilling) brukes til å velge rekkefølge for avspilling av sporene.
1
Trykk på knappen PROG
ved avspilling.
2
Trykk på œ/√ for å velge
PROGRAM.
Trykk ENTER.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Trykk på …/†/œ/√ for å
velge første spor som skal
legges til i programmet.
Trykk ENTER . Det
nummeret du har valgt, blir
vist i boksen Program Order.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
- Trykk på CLEAR for å avbryte den valgte
programmeringsrekkefølgen.
- Denne DVD-spilleren kan programmeres for
maksimalt 20 steg.
4
Trykk på PLAY/PAUSE
( )-knappen. Platen vil bli
split i den programmerte
rekkefølgen.
Tifeldig avspilling (CD)
Random Play (Tilfeldig avspilling) spiller av sporene på en plate i tilfeldig rekkefølge.
1
Trykk på PROG-knappen.
2
Trykk på œ/√ for å velge
RANDOM. Trykk ENTER.
PROGRAM
œ√
RANDOM
MERKNAD
- Funksjonene programmert og tilfelding avspilling
fungerer ikke på alle plater.
- Under avspilling trykker du på CLEAR på
fjernkontrollen for å avbryte Program Play
(Programmert avspilling) eller Random Play
(Tilfeldig avspilling).
NOR-28
00631C-HD850-NOR_1
4/12/05
10:19 AM
Page 29
Kapittel 4
SPESIAL FUNKSJONER
Justere bildeforholdet (EZ View)
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
▼
Trykk på knappen EZ
VIEW.
- Bildstørrelsen (forholdet)
endres hver gang du
trykker på knappen.
- Zoom-funksjonen
fungerer på forskjellige
måter, avhengig av
skjerminnstillingen i
menyen Display Setup
(Skjermoppsett).
- For å sikre at EZ VIEW
fungerer som den skal,
bør du angi riktig
størrelsesforhold i
menyen Display Setup
(Skjermoppsett).
(se side 52 ~ 54).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Trykk på CLEAR for å fjerne visningen
av størrelsesforholdet.
Hvis du har en 16:9 TV
For plater med 4:3 bildeforhold
- Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
- Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å
synes strukket horisontalt.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en
plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder
kommer til å se utstrekte ut vertikalt. (På visse typer
forsvinner de svarte feltene ikke helt).
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele
skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
- Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises
svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre at
bildet strekkes ut horisontalt.
NOR-29
Spesial
Funksjoner
For plater med 16:9 bildeforhold
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 30
SPESIAL FUNKSJONER
Hvis du har en 4:3 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
For plater med 4:3 bildeforhold
- 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildforholdet 16:9 Svarte felt kommer til å
vises oppe og nede på skjermen.
- Normal Skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
- 4:3 Pan Scan
Venstre og høyre del av skjermen kuttes av, og den midtre
delen av 16:9-skjermbildet vises.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele
skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
- Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele
skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
- Zoom Fit (zoome til midpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres..
- Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets stopp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter
forstørres.
MERKNAD
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig av platetype.
NOR-30
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 31
SPESIAL FUNKSJONER
Valg av audiospråk
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt med AUDIOBruk av AUDIO-knappen (DVD/VCD/CD)
1
Trykk på AUDIO-knappen.
Lyden endres når
knappen trykkes flere
gangger.
- Audio-språkene er
representert ved
forkortelser.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
VCD/CD
√ for å velge
Trykk på œ/√
ønsket lyd på MPEG4, og
trykk deretter på ENTER.
MPEG4
Stereo
AUDIO
Spesial
Funksjoner
Når du spiller av en VCD
eller CD, kan du velge
mellom Stereo, Right eller
Left.
AUDIO
PCM 1/2
2
For å fjerne AUDIO-ikonet
trykk på knappen CLEAR
eller RETURN.
MERKNAD
- Denne funksjonen avhenger av hvilke språk som
er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke
fungere.
- En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
- Hvis du vil at det samme språket skal vises hver
gang du spiller av en DVD, ser du i ”Bruke
lydspråk” på side 47.
NOR-31
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 32
SPESIAL FUNKSJONER
Valg av tekstspråk
Du kan velge den teksten du ønsket med SUBTITLE-knappen.
Bruk av SUBTITLE-knappen (DVD/MPEG4)
1
Trykk på SUBTITLEknappen.
Tekstingen endres når
knappen trykkes flere
ganger.
Tekstingensspråkene er
representert ved
forkortelser.
DVD
Off
√ for å velge
Trykk på œ/√
ønsket språk i undertekster
på MPEG4, og trykk
deretter på ENTER.
SUBTITLE
MPEG4
NONE
2
For å fjerne TEKSTINGikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
MERKNAD
- Avhengig av DVD-ene kan du velge ønsket
språk i undertekster i menyen Disc Menu.
Trykk på DISC MENU.
- Denne funksjonen avhenger av hvilke
undertekster som er kodet inn på platen, og vil
kanskje ikke fungere med alle DVD-er.
- En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
- Hvis du vil at samme språk i undertitler skal
brukes hver gang du spiller av en DVD:
Se ”Bruke språk i undertitler” på side 48.
NOR-32
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 33
SPESIAL FUNKSJONER
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Bruk av ANGLE-knappen (DVD)
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket ANGLE vises på skjermen.
1
Trykk på knappen
ANGLE, og ANGLE vil
vises med aktuelt
vinkelnummer og antall
vinkler tilgjengelige.
2
Trykk på knappen ANGLE
igjen til ønsket vinkel
oppnås. For å fjerne
ANGLE-ikonet trykk på
knappen CLEAR eller
RETURN.
4/6
ANGLE
MERKNAD
Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne funksjonen
virke. For tiden er det svært få plater som har
denne funksjonen.
Bruk av funksjonen øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne på nytt ved å bruke denne funksjonen.
Trykk på INSTANT
REPLAY.
- Gjeldende scene går ca.
10 sekunder tilbake, og
spilles av.
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp direkte) (DVD)
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder fremover i den aktuelle scenen.
Trykk på INSTANT SKIP.
- Avspillingen hopper 10
sekunder fremover.
MERKNAD
Dette virker ikke på alle plater.
NOR-33
Spesial
Funksjoner
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over)
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 34
SPESIAL FUNKSJONER
Bruk av Bookmark-funksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD eller VCD (Menu Off) slik at du senere
finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
1
Trykk på BOOKMARKknappen på fjernkontrollen
under avspilling.
Bruke knappen MENU.
Trykk på MENU-knappen på
fjernkontrollen under
avspilling.
Trykk på …/† for å velge
Function, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Trykk på …/† for å velge
Bookmark, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
Når du kommer til den
scenen du vil merke,
trykker du ENTER.
Opptil tre scener kan
merkes samtidig.
MERKNAD
- Når du spiller av VCD 2.0, virker denne
funksjonen bare hvis menyen er av. Velg Menu
Off (Meny av) ved å trykke på DISC MENU.
- Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
NOR-34
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 35
SPESIAL FUNKSJONER
Oppkalling av en merket scene
1
Trykk på BOOKMAR knappen på fjernkontrollen
under avspilling.
2
√ for å velge
Trykk på œ/√
en merket scene.
3
Trykk på PLAY/PAUSE
(
)-knappen for å
hoppe over den merkede
scenen.
Spesial
Funksjoner
Sletting av et bokmerke
1
Trykk på BOOKMAR knappen på fjernkontrollen
under avspilling.
2
√ for å velge
Trykk på œ/√
bokmerkenummeret du vil
slette.
3
Trykk på CLEAR-knappen
for å slette bokmerket.
NOR-35
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 36
SPESIAL FUNKSJONER
Bruk av funksjonene zoom
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
1
Trykk på ZOOM-knappen
fjernkontrollen under
avspilling.
Bruke knappen MENU.
Under avspilling eller i
pausemodus trykker du på
MENU på fjernkontrollen.
Trykk på …/† for å velge
Function, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Trykk på …/† for å velge
Zoom, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
√
Trykk på …/† eller œ/√
for å velge den delen av
skjermen som du vil
zoome inn på.
Trykk ENTER.
Trykk ENTER under DVD-avspilling for å
zoome inn 2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome
inn 2X/normal i rekkefølge.
MERKNAD
Når du spiller av VCD 2.0, virker denne funksjonen
bare hvis menyen er av. Velg Menu Off (Meny av)
ved å trykke på DISC MENU.
NOR-36
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 37
SPESIAL FUNKSJONER
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4 inneholder individuelle sanger, bilder eller
filmer som kan ordnes i mapper som vist nedenfor. Dette ligner på hvordan du
benytter din PC til å legge filer i ulike mapper.
Åpne plateskuffen.
Legg platen i skuffen.
Lukk plateskuffen.
Skuffen lukkes, og dette
skjermbildet vises.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Hovedmappe, aktuell mappe
og mapper på samme nivå
Mapper og filer i
aktuell mappe
: Navn på filen som avspilles.
-
: MP3 filikon.
-
: Aktuell avspillingstid.
-
: WMA filikon.
-
: Aktuell avspillingmodus : Det er 4 modi.
Disse kan velges i rekkefølge ved å trykke
REPEAT-knappen.
- Off: Vanlig avspilling
- Spor: Gjentar aktuelt spor.
- Mappe: Gjentar aktuell mappe.
- Tilfeldig: Filene på platen vil avspilles i
tilfeldig rekkofølge.
-
: JPEG filikon.
-
: AVI filikon.
-
: Mappeikon.
-
: Aktuelt mappeikon.
Spesial
Funksjoner
-
Mappeutvalg
Mappen kan kun velges i stoppmodus
- Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til hovedmappen,
eller trykk på …/†-knappene for å velge “..”, og trykk
derreter på ENTER for å gå til hovedmappen.
- Velge mappe på samme nivå
√-knappene for å merkere venstre vindu.
Trykk på œ/√
Trykk på …/†-knappene for å velge ønsket mappe,
og tryk så ENTER.
Root
WMA
JPEG
Parent Folder
MP3
MUSIC
- Velge undermappe
√-knappene for å merkere høyre vindu.
Trykk på œ/√
Trykk på …/†-knappene for å velge ønsket mappe, og
trykk så ENTER.
Current Folder
1st
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
NOR-37
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 38
SPESIAL FUNKSJONER
MP3/WMA-avspilling
Off
1
Åpne plateskuffen.
Legg platen i skuffen.
Lukk plateskuffen.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
√
Trykk på …/† eller œ/√
for å velge en sangfil.
Trykk på ENTER for å
begynne avspillingen av
sangfilen.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
RO
OO
OT
T
R
R
. .O O T
WMA
B eMcAa u s e Y o u
W
JPEG
CPa E
c tGu s
J
MP3
S aPd3 D a y u
M
MPEG4
Wonderful
MPEG4
Program/tilfeldig avspilling
1
Trykk på REPEAT for å
endre avspillingsmodus.
Det finnes fire modi;
normal, spor, mappe og
Tilfeldig.
- Off: Vanlig avspilling
- Spor: Gjentar aktuell sangfil.
- Mappe: Gjentar de sangfilene som har samme filetypefelt i den
aktuelle mappen.
- Tilfeldig: Filene på platen av samme filtype vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
For å gjenoppta normal avspilling, trykk på CLEAR-knappen.
NOR-38
Hvis en plate inneholder både MP3
og WMA-filer, vil bare en type spilles
av, ikke begge.
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 39
SPESIAL FUNKSJONER
CD-R MP3/WMA-plater
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R, vennligst
merk følgende.
- MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er
kompatible med Microsofts DOS og Windows og med
Apples Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
- Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 Kbps når
du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den
komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du velger.
For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital
samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format, på
minst 64 Kbps og inntil 192 Kbps. I overensstemmelse med
dette kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64
Kbps eller over 192 Kbps ikke avspilles på en god måte.
- Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsettbeskyttet
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskytter for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende typer:
Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og
SDMITM (registrert varemerke av SDMI Foundation). Du kan
ikke kopiere slike filer.
- Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på
minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken
hastighet du velger på komprimering/dekomprimering. For å
få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital
prøvehastighet, det vil si konvertering til MP3-format, til
minst 160 Kbps. Ved valg av høyere hastigheter, som for
eksempel 192 Kbps eller mer, får man sjelden bedre
lydkvalitet. På den andre siden vil prøvehastigheter på
under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
- Viktig:
Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at
DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller som en garanti for
lydkvalitet. Du Hør legge merke til at visse teknikker og
metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer optimal
avspilling av disse filene på din DVD-spiller (redusert
lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren ikke i stand til å
lese filene).
- Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 3.000 filer og
300 mapper pr. plate.
NOR-39
Spesial
Funksjoner
- Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller
WMA filene dine, og sett inn “.mp3, .wma” som
filetternavn.
Allment navneformat : Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du
lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet
skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene,
inkludert (.,/,\,=,+).
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 40
SPESIAL FUNKSJONER
MPEG4-avspilling
MPEG4-avspillingsfunksjon
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og videodata. Kun AVI-formatfiler med
forlengelsen “.avi” kan avspilles.
1
Åpne plateskuffen.
Legg platen i skuffen.
Lukk plateskuffen.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Bruk knappene …/† eller
œ/√
√ for å velge en avi-fil
(DivX/XiviD) og trykk på
ENTER.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Gjenta avspilling
1
Trykk på REPEAT for å
endre avspillingsmodus.
Det finnes fire modi: Off,
Mappe, Tittel og A-B (en
avstand mellom to punkter
tildelt av brukeren).
- Mappe : gjentar de AV1-filene som har samme filetypefelt i
den aktuelle mappen.
- Tittel : gjentar tittelen som avspilles.
- A-B : gjentar et segment av filen du velger.
NOR-40
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 41
SPESIAL FUNKSJONER
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
Beskrivelse
(
Hopp over
eller
)
(
Søk
eller
)
Slow Motionavspilling
Step Motionavspilling
ZOOM
Under avspilling trykkes
knappen
eller
for å
hoppe 5 minutter fremover
eller bakover.
Under avspilling, trykk på
fremover SEARCH
( eller )-knapp, og trykk
på nytt for å søke ved
hurtigere hastighet. Gjor at du
kan søke ved høyere
hastighet i AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Gjøre at du kan søke ved
lavere hastighet i AVI-file.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang knappen STEP
trykkes, vil det komme til
syne en ny ramme.
2X/4X/2X/Normal i rekkefølge
CD-R AVI-fil
Referanseside
-
-
P 20
P 20
P 36
Denne enheten kan avspille følgende
videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (Basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra funksjoner
slik som toveis rammer. Qpel og GMC støttes også).
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
Denne enheten støtter oppløsninger inntil maks. nedenfor.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bithastighet kan variere:
Innretningen kan slutte å
dekode de høye
bithastighetsdelene og
begynne dekodingen igjen
når bithastigheten blir
normal igjen.
720 x 480 @30bilder/sek.
720 x 576 @25bilder/sek.
: Maks. bithastighet :
4Mbps
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker, anhengig av
MPEG4-fil.
MERKNAD
- Noen MPEG-4 filer som er opperettet på en PC kan ikke avspilles.
Det er fordi codec-typen, versjon og høyere oppløsning over spesifikasjonen ikke støttes.
NOR-41
Spesial
Funksjoner
- Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i MPEG4 etter “ISO9660-formatet”.
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 42
SPESIAL FUNKSJONER
Visning av bilde-CD
Off
1
Velg ønsket mappe.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
Bruk knappene …/† for å
velge en bildefil i
clipsmenyen, og trykk
derreter ENTER.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
MERKNAD
- Hvis du ikke trykker på noen knapp på
fjernkontrollen innen 10 sekunder,
forsvinnermenyen.
ENTER RETURN
Trykk på INFO for å vise
menyen.
√ for å velge
Trykk på œ/√
den menyen du vil vise, og
trykk deretter på ENTER.
- Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
- Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
Lysbildevisning
Albumskjermbilde
•
TIMER:
: Ga tilbake til albumskjermen.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 neste bildene.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 forrige bildene.
ENTER RETURN
Rotering
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres bildet 90
grader i klokkeretning.
Zoom
√ for å velge den delen av
: Trykk på …/† eller œ/√
skjermen som du vil zoome inn på.
Trykk på knappen ENTER. Hver gang du trykker på
ENTER forstørrses bildet inntil 4 ganger.
(2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Visning som slideshow.
• Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille inn
√ for å velge ønsket
intervallet mellom bildene. Trykk på œ/√
ikon, og trykk deretter på ENTER.
•
: Bildene skifter automatisk med et intervall på 6
sekunder.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.12 sekunders
mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca.18 sekunders
mellomrom.
MERKNAD
- Tiden mellom hvert bilde kan avvike fra den angitte intervalltiden, avhengig av filstørrelsen.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil lysbildefremvisningen starte automatisk med 10 sekunders intervall
som standart
NOR-42
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 43
SPESIAL FUNKSJONER
CD-R JPEG plater
- Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan avspilles.
- Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte file.
- Kun CD-R plate med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
- JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en multisession-plate, kan den
bare avspilles frem til dette segmentet.
- Maksimalt 3000 bilder kan lagres på en CD-plate.
- Kodak bilde-CD-er anbefales.
- Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
- Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan avspilles automatisk.
- Konica bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEG-filene i clips-menyen.
- Fuji bilde-CD: Hvis du ønsket å se bildet, velg JPEG-filene i clips-menyen.
- QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS bilde-CD.
- Hvis antallet filer på en plate overstiger 3000, kan bare 3000 av disse vises.
- Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
Spesial
Funksjoner
NOR-43
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 44
Kapittel 5
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Bruk av Setup Menu
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller ved å velge forskjellige språkreferanser, sette opp
et foreidrenivå og justere spilleren etter den typen fjernsynsskjem du har.
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
Velg Setup med
†, og trykk
knappene …/†
derreter på √ eller
ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
❶ Language Setup (språkinnstilling) : Innstilling av språk.
❷ Audio Setup (innstilling av lydspor) : Valg av audiomuligheter.
❸ Display Setup (innstilling av visning på skjermen) : Valg av displaymuligheter Blir brukt til å velge
hvilken type skjerm du vil se på og forskjellige
displaymuligheter.
❹ Parental Setup (Innstilling av foreldrekontroll) : Valg av foreldrenivå du kan sette et nivå som
hindrer at barn kan se på upassendre filmer for
eksempel med rå vold eller saker som bare angår
voksne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-registrering) : Vennligst benytt registreringskoden for å registrere
denne spilleren hos DivX(R) Video On Demandservice. Dette vil gjøre at du er i stand til å leie og
kjøpe videoer ved bruk av DivX(R) Video On
Demand-formater. For ytterligere opplysninger,
besøk www.divx.com/vod.
2
† for å få
Trykk på …/†
tilgang til de forskjellige
funksjonene. Trykk
deretter på √ eller
ENTER for å få tilgang til
underfunksjoner.
3
Trykk på MENU igjen for å
fjerne oppsettskjermbildet
når oppsettet er ferdig.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker
ikke på alle plater.
NOR-44
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 45
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter opp menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på forhånd, kommer
dette opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Language Setup, og
trykk deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Trykk på …/† for å velge
ønsket element, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne,
trykker du MENU .
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
NOR-45
Endring AV
Setup Meny
Trykk på …/† for å velge
Player Menu, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 46
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten på menyskjermene til platen.
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Language Setup, og
trykk deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
Trykk på …/† for å velge
Disc Menu, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Trykk på …/† for å velge
ønsket element, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- Velg “Others” hvis det språket du ønsket, ikke
står på listen.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp
på platen, vil det originale forhåndsinnspilte
språket bli valgt.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
NOR-46
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 47
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Bruk av audiospråket
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Language Setup, og
trykk deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
Trykk på …/† for å velge
Audio, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Bruk knappene …/† for å
velge ønsket språk, og
trykk derreter på √ eller
ENTER.
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråk for
lydsporet skal være originalspråket platen er
spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket su ønsket, ikke
står på listen.
- Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp
på platen, vil det originale forhåndsinnspilte
språket bli valgt.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
NOR-47
Endring AV
Setup Meny
▼
5
AUDIO LANGUAGE
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 48
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Bruk av tekstspråk
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Lanquage Setup, og
trykk deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
Trykk på …/† for å velge
Subtitle, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Trykk på …/† for å velge
ønsket element, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket
skal være det samme som lydspråket du
valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsket ikke
står på listen. Noen plater inneholder ikke det
språket du valgte som utgangsspråk; i slike
tifelller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
NOR-48
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 49
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Bruk av DivX-språket for teksting
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Lanquage Setup, og
trykk deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
Trykk på …/† for å velge
DivX Subtitle, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Trykk på …/† for å velge
ønsket element, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
DivX SUBTITLE LANGUAGE
DivX Subtitle
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
Westren
Central
Greek
Cyrillic
NOR-49
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish og Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene og
Serbian(Latin)
Greek
English og modern Greek
Cyrillic
English, Russian, Bulgarian, Belorussian,
Macedonian, Moldavian, Serbian(Cyrillic),
Ukrainian
Endring AV
Setup Meny
▼
5
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 50
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Oppsetting av audiomulighetene
Med alternativer for lyd kan du sette opp lydenheten og innstillingene for lyd,
avhengig av hvilket lydsystem som brukes.
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
2
Trykk på …/† for å velge
Audio Setup, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
Setup
▼
4
Trykk på …/† for å velge
ønsket element, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
: PCM
: PCM
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
NOR-50
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 51
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
❶ Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut Dolby Digital via digital utgang. Velg Bitstream når du forbinder med en
Dolby digital og DTS dekoder
MERKNAD
• Det er ikke noen analog audioeffekt når du spiller DTS-lyd.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konverterer til PCM(2-kanals) audio.
- Bitstream : Sender ut MPEG-2 Bitstrean via digital utgang. Velg Bitstream når du forbinder med
en MPEG-2 dekoder.
❸ Dynamic Compression
- On : For å velge dynamisk kompresjon.
- Off : For å velge standardområde.
❹ PCM Down Sampling
- On : Velgt denne når forsterkeren som er tilkoplet spilleren ikke er 96KHz kompatibel.
I dette tilfellet vil 96KHz-signaler nedkonverteres til 48KHZ.
- Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller
vil alle signaler mates ut uten endringer.
MERKNAD
Selv når PCM Down sampling er av
• Noen disker vil kun gi down-sampled audio gjonnom de digitale utgangene.
MERKNAD
• Trykk på MENU igjen for å ta bort skjermvisningen.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og det doble-D symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemerker eid av Digital Theater Systems, Inc.
NOR-51
Endring AV
Setup Meny
HDMI
- Hvis din TV ikke er kompatibel med komprimert multikanals formater (Dolby Digital, DTS,
og MPEG f.eks) bør du stille t Digital Audio til PCM.
- Hvis ditt TV ikke er kompatibel med LPCM sampling rate over 48KHz bør du slå PCM
downsampling til On.
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 52
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Oppsetting av displaymulighetene
Med alternativer for visning kan du angi forskjellige videofunksjoner for spilleren.
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Display Setup, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
Setup
Trykk på …/† for å velge
ønsket element, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
▼
4
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
: Wide
√
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
NOR-52
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 53
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
❶ TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du
kanskje justere skjerminnstillingen
(visningsaspektet).
- 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale
16:9-skjermen DVD gir selv om du har en
TV med 4:3-skjerm. Du vil få svarte felt
øverst og nederst på skjermen.
- 4:3 Pan Scan : Velg denne muligheten for
TV-er av konvensjonell størrelse hvis du vil
se den sentrale delen av 16:9-skjermen.
(Filmen blir noe beskåret på venstre og
høyre side.)
- 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på
en widescreen TV.
- PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSCVideo-inngang, må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun hal PALinngang, må du velge “PAL-uttak ”.
• Hvis du setter opp PAL TV-systemet, er
HDMI utgangsrammehastigheten 50 Hz.
DISPLAY SETUP
➏ Video Output
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
❷ Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å
forhindre at bildet skjelver når du er i pausemodus, og de viser liten tekst bedre.
- Auto : Når du velger Auto, Field/Framemodus konvertert automatisk.
- Field : Velg denne muligheten hvis skjermen
er urolig i Auto-modus.
- Frame : Velg denne muligheten hvis du vil
se små bokstaver klarere enn i Auto-modus.
Velg Video Output.
- COMPOSITE/S-VIDEO : Velg når du vil
anvende Video og S-Video.
- COMPONENT(I-SCAN) : Velg når du vil
anvende component Interlace (525i).
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN) : Velg når
du vil anvende Component Progressive
(525p) Out eller HDMI.
• Hvis du trykker VIDEO SEL.-knappen
endres videoutgangen på en regelmæssig
orden i no disc-måte.
(SCART RGB ➝ SCART VIDEO
COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- SCART Output : Velg når du vil anvende
SCART Out.
• RGB : Velg når du vil anvende SCART
RGB Out.
• Video : Velg når du vil anvende SCART
Video Out.
• Hvis du ikke velger Ja/Nei undermenyen
Displayinnstilling innen 10 sekunder, vil
skjermen gå tilbake til forrige meny.
DISPLAY SETUP
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
TV Aspect
Still Mode
❹ Black Level
Justere lysstyrken på skjermen. (På eller Av)
Fungerer ikke i progressiv modus.
❺ TV System
- NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Videoinngang, må du velge “PAL”. Hvis du velger
“PAL”, er linjespranguttaksformat 60 Hz uttak.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSCinngang, må du velge “NTSC-uttak ”.
• Hvis du setter opp NTSC TV-systemet, er
HDMI utgangsrammehastigheten 60 Hz.
NOR-53
: Wide
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
COMPONENT(I-SCAN)
HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
SCART Output
√
RGB
Video
Endring AV
Setup Meny
❸ Screen Messages
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 54
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
∏
HDMI
Denne innstillingen brukes hvis enheten er
koblet til en visningsenhet (TV, videokanon
osv.) med HDMI eller DVI.
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Denne funksjonen kan brukes til å
finjustere utsignalet fra DVD-HD850 til TVapparatet eller skjermen, for å få best
mulig fargegjengivelse.
Du kan bruke denne funksjonen til å angi
RGB-området til de digitale dataene i
HDMI eller DVI-signalet.
- RGB-Normal : HDMI/DVI RGB-utsignal i
begrenset område.
- RGB-Expand : HDMI/DVI RGB-utsignal i
hele området.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI-utsignal i
begrenset område YCbCr-(4:4:4).
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI-utsignal i
begrenset område YCbCr-(4:2:2).
Hvis du angir oppløsningen til HDMIutsignalet til 768p, kan du ikke bruke
YCbCr-formatet.
Sort-hvitt og fargenivåene i begrenset
område vises innenfor et begrenset
dataområde.
eks.) Hvis bitoppløsningen er 8 bits
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Sort-hvitt og fargenivåene i hele området
vises innenfor hele dataområdet.
eks.) Hvis bitoppløsningen er 8 bits
- DVI-utsignal
Du kan bruke denne funksjonen til å angi
format for HDMI til DVI-utsignalet.
- Denne funksjonen brukes til å korrigere en
TV-skjerm som ikke er sentrert, slik at du
oppnår normal visning.
- Hvis HDMI til DVI-utsignalet ikke er riktig
justert, kan skjermbildet bli forskjøvet.
HDMI SETUP
Resolution
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Se i brukerveiledningen for TV-apparatet,
for å kontrollere om TV-apparatet støtter
progressiv skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv
skanning, følger du fremgangsmåten i
brukerveiledningen for innstilling av
progressiv skanning i TV-apparatets
menysystem.
• Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert,
kan skjermen bli blokkert.
• Oppløsningene som er tilgjengelige for
HDMI-utsignalet avhenger av TV-apparatet
eller fremviseren som er koblet til.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet
eller fremviseren hvis du vil vite mer.
• Hvis oppløsningen endres under
avspilling, kan det ta noen sekunder før
bildet vises normalt.
• Hvis du angir en HDMI-oppløsning på
720p eller 1080i, gir HDMI-signalet bedre
bildekvalitet.
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Brightness
Du kan bruke denne funksjonen til å angi
lysstyrken i HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
-utsignalet.
Dark
: 576p
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
NOR-54
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 55
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Parental Setup, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
: No
▼
5
Skriv inn passordet ditt.
Skjermbildet Re-enter
Password vises for å
bekreffe passordet. Skriv
inn passordet ditt på nyrtt.
Spilleren er låst ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
NOR-55
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
Endring AV
Setup Meny
Trykk på √ eller ENTER
for å velge Yes (Ja) hvis
du vil bruke passord.
‘Enter Password’ blir vist
på skjermen.
PARENTAL SETUP
Use Password
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 56
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Instilling av hastighetsnivået
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Parental Setup, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Skriv inn passordet ditt.
Enter Password
----
5
Trykk på …/† for å velge
Rating Level, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
√
√
▼
6
Trykk på …/†, for å velge
ønsket Rating Level, og
trykk deretter på √ eller
ENTER.
f.eks) Oppsetting av nivå
6.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
- For eksempel, hvis du velger inntil nivå 6, vil
plater med nivå 7, 8 ikke avspilles.
NOR-56
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 57
E N D R I N G AV S E T U P M E N Y
Endre passordet
1
Når enheten er i Stopmodus, trykker du på
MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
Trykk på …/† for å velge
Setup, og trykk deretter
på √ eller ENTER.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Trykk på …/† for å velge
Parental Setup, og trykk
deretter på √ eller
ENTER.
Skjermbildet Enter
Password vises.
Skriv inn passordet ditt.
: Yes
Rating Level
:8
- Trykk på MENU igjen for å ta bort
skjermvisningen.
√
√
Change Password
Endring AV
Setup Meny
Velg Change Password
med knappene …/†, og
trykk derreter på √ eller
ENTER.
Tast inn ditt nye passord.
Tast inn passordet en
gang til
PARENTAL SETUP
Use Password
▼
4
Setup
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
Re-enter Password
----
MERKNAD
Hvis du har glemt passordet, ser du i ”Glemt
passord” i feilsøkingsveiledningen.
NOR-57
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 58
Kapittel 6
REFERANSE
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan også innstilles for å styre de fleste tv-apparatene. For å
programmere fjernkontrollen, bruk koden som passer til merket på apparatet ditt.
TV Koder
MERKE
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
KODE
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
MERKE
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KODE
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.Skru på tv-apparatet.
2.Fjernkontrollen til DVD-spilleren pekes mot tv apparatet.
3.Mens TV POWER-knappen trykkes, tast koden som passer ti tv-merket ditt.
4.Hvis tv-apparatet skrus av er innstillingen ferdig. Hvis den første merke-koden ikke
virket, prøv andre koder som tilhører sanmme merket.
Du kan styre TV POWER, CH ( ,
), VOL (+, -) og TV/VIDEO-funksjonene på
TV-apparater fra andre produsenter.
- Det kan være at fjernkontrollen ikke kan styre alle TV-modeller fra produsentene i
listen.
- Hvis du skifter batteriene i fjernkontrollen, må produsentkoden angis på nytt.
f.eks) For Samsung_2 tv-apparat
Mens du holder TV POWER-knappen nede tast 0 eller 1.
NOR-58
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 59
REFERANSE
Oppgradering av fastvare
Innledning
Samsung vil ofte støtte programvareoppgradering for å forbedre ytelsen av denne enheten til siste
status gjennom Samsungs internettsider (www.samsung.com).
Spesielt avhenger dette av den nye codecen til mpeg4 slik at denne skal vises. Hvilke forbedringer
som gjøres avhenger av oppgraderingsprogramvaren som du bruker, samt programvaren som din
DVD-spiller hadde før oppgraderingen.
Slik oppgraderes en disk
1
Du må laste ned en ny fil gjennom
Samsungs nedlastingssenter på
internettsidene
(www.samsung.com).
2
MERKNAD
- Filsystem CD-ROM ISO-nivå
- Tegnsett ISO 9660
- Fullført, enkel sesjon
- Lav skrivehastighet.
Skriv filen til disken ved
bruk av CD-RW på din PC.
Oppgraderingsprosedyre
1
Åpne plateskuffen.
Legg platen i skuffen.
Lukk plateskuffen.
Skjermbildet for
oppgradering av fastvare
vises.
Programvareoppgradering vises
på displayet
▼
2
Trykk på œ/√ for å velge
Total, og trykk deretter på
ENTER.
- Midt i skrivingen vil brettet åpnes automatisk.
Etter at disken er fjernet, vennligst vent i ca.
2 minutter.
- Hvis oppdateringen av enheten var vellykket,
vil enheten slå seg av og på etter at brettet
lukkes automatisk. Når enheten slås på, vil
denne skjermen vises.
Oppgradering av programvare
begynner
3
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
MERKNAD
- Hvis "Velg menyspråk" ikke kommer opp,
vennligst ta kontakt med Samsung
servicesenter.
- Ikke trykk på noen knapp eller trekk ut
strømledningen under oppgradering.
- Oppgraderingsprosedyren kan endre seg, se
nettsidene (www.samsung.com).
NOR-59
Referanse
Trykk på talltastene for å
velge ønsket språk.
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 60
REFERANSE
Feilsøkingsguide
Før du ber om service (feilsøking)
Løsning
Problem
Fjernkontrollen virker
ikke
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter for å
drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn
batteriene igjen og forsøk på nytt.
Platen blir ikke spilt
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt :
1) DVD-spilleren en kopiet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har “Dolby 5.1 ch” merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosytem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
Side
P4
P7
P18
P50~51
ikonet blir vist på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du tar bedt om et titel- eller kapittelnummer eller en søketid som ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
• Sjekk om platen har en meny.
Avspillingsmodus er
forskjellige fra Setup
menuvalget.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen ikke er
kodet med den tilsvarende funksjonen.
P45~57
Det er ikke mulig å
endre skjermforholdet.
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
P52~53
ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen AUDIO
OPTIONS.
P50~51
Skjermen er blokkert.
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
P19
Glemt passord
• Trykk på
i minst 5 sekunder mens det ikke er noen plate i spilleren.
Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
P55~57
Hvis du støter på andre
problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det aktuelle
problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til
.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt
nærmeste autoriserte servicesenter.
Det er støy eller
forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
NOR-60
P2
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 61
REFERANSE
Problem
Løsning
Side
Inngen HDMIutmatning.
• Kontroller at videoutgang er aktivert for HDMI.
• Sjekk forbindelsen mellom fjernsyn og HDMI-kontakten på DVD-spilleren.
• Sjekk hvis fjernsynsapparatet støtter 480p/576p/720p/768p/1080i DVD-spiller.
P15~16
Abnormalt HDMIskjermbild.
• Hvis det “snøer” på skjermen betyr det at fjernsynsapparatet ikke støtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P15~16
Skjermbildet skaker
ved HDMI-utmatning
• Kontroller at TV-systemet ditt er riktig stilt inn.
• Skjermeboldet kan skake kraftig når rammehastigheten konverteres fra 50Hz
til 60Hz for 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output.
• Se TV-apparatets bruksanvisning.
P52~54
Referanse
NOR-61
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 62
REFERANSE
Spesifikasjoner
Generelt
Nettspenning
AC 110-240V, 60/50 Hz
Effektforbruk
12 W
Vekt
2.3 Kg
Dimensjoner
Driftstemperatur
Luftfuktighet
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Plate
10 % til 75 %
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid (ensidig, ettlags plate) : 135 min
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
Komposittvideo
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
S-VIDEO
HDMI
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
Audioutg
ang
+5°C til +35 °C
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12 cm
Videoutg
ang
430mm X 250mm X 49mm
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
480p/576p, 720p, 768p, 1080i
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
*FREKVENSRESPONS
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK OMRÅDE
100 dB
*TOTAL HARMONISK FORVRENGNING
0.004 %
*: Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene
uten forvarsel.
- Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
NOR-62
00631C-HD850-NOR_2
4/12/05
10:21 AM
Page 63
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse. Dersom
garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil
oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det
oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
■ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre
forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig
utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske
standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det
landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke,
og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter,
gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er
utenfor Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg
eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne
garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under
denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og
distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på
plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
NOR-63
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 2
Turvatoimenpitett
1. Asentaminen
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on samanlainen kuin
laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta soitin
vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle)
siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmankiertoa varten
(7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot eivät ole peitossa.
Älä laita muita laitteita tai raskaita esineitä soittimen päälle. Älä
laita soitinta vahvistimien tai muiden kuumenevien laitteiden
päälle. Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levyalusta
(kelkka) on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan
käyttöön. DVD -soittimen asettaminen valmiustilaan ei katkaise
virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista
kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin silloin
kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soittimen koteloa tai sen osia. Se voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä herkkiä
komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua alttiiksi lasersäteilylle. Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin aukkoihin,
joista näkyy laitteen sisälle.
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (esim. vesipisarolta ja roiskeilta ja
huolehdi. ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä esineitä
kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim. takkatulelta) sekä
laittelta, jotka synnyttävät voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta,
mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöita. Soitinta ei ole
tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön.
Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
Kondensoituminen; Jos olet säilyttänyt soitinta tai levyjä
kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella, odota noin
kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavuttaneet
huoneenlämmön.
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai
reiästä. Aseta levy laitteeseen aina etiketti ylöspäin (yksipuoliset
levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos
se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan päin. Laita levyt
aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne pystyasennossa. Aseta
levy aina huolellisesti oikeaan kohtaan levyalustalle. Älä
koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä,
sähköstaattisia nesteitä tai muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti
kosteala, pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä).
Ällä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä vou jäädä
rengasmaisia naarmuja jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn
toistoon.
FIN-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 3
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kaemikaaleja. Älä häytä paristoja tavallisten
talousjätteiden mukana. Suosittelemme, että paristo
vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• älä kaytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita
liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Tämän käyttöoppaan mukana tuleva tuoteyksikkö on lisensoitu tiettyjen immateriaalioikeuksien
mukaisesti tiettyjen kolmansien osapuolten toimesta. Lisenssi on rajoitettu loppukuluttajan
yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön lisensoidun sisällön osalta. Mitään oikeuksia kaupalliseen
käyttöön ei ole myönnetty. Lisenssi kattaa ainoastaan tuoteyksikön, eikä lisenssi ulotu mihinkään
lisensoimattomaan laitteeseen tai mihinkään ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -prosessiin,
jota käytetään tai myydään tämän tuotteen mukana. Lisenssi kattaa ainoastaan tämän tuoteyksikön
audiotiedostojen koodaamisen ja koodin purkamisen ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC 13818-3:n
mukaisesti. Tämän lisenssin nojalla ei ole myönnetty mitään oikeuksia tuoteominaisuuksille tai
toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA VAARALLISSEEN
ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
FIN-3
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 4
Ennen kuin aloitat
Oheistarvikkeet
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
paristot
(koko AAA)
Kayttöopas
Video/Audiokaapeli
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
1
Avaa paristorasian
kansi
kaukosäätimen
takaosasta.
2
Asenna kaksi AAAparistoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -)
tulevat oikein.
3
Laita paristorasian
kansi paikoilleen.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
- Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
- Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä ole esteitä.
- Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa säteilyä.
FIN-4
HDMI-kaapeli
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
TA B L E
10:40 AM
OF
Page 5
CONTENTS
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kappaleen 1: Asetukset
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaukosäätimen esittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kappaleen 2: Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kappaleen 3: Perus Toiminnot
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Disc- tai Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen . . . . . 24
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uusintatoisto Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hindastettu toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kappaleen 4: Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Merkintätoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zoom-toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-leikevalikko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kappaleen 5: Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ikärajavalvonnan asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kappaleen 6: Lisäksi
Television ohjaaminen kaukosäätimellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Laitteisto-ohjelmiston päivitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Takapaneeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
FIN-5
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 6
Kappaleen 1
ASETUKSET
Yleiset ominaisuudet
Erinomainen ääni
Dolby Laboratoriesin kehittämä Dolby
Digitalteknologia tuottaa kristallinkirkaan äänen.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan. Tuki
tavallisille ja laajakangaselokuville (16:9) käytvät.
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella
hidastettuina.
Ohjelmoitu toisto (CD)
Voit ohjelmoida urien toiston halutussa järjestyksessa.
Vanhempain valvontamahdollisuus
(DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien estää
lapsia katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten
väkivaltaa sisältäviä tai aikuisille suunnattuja filmejä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen
valintamahdollisuuksia
Voit valita eri kiellä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Progressiivinen kuvanmuodostus
Progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)
parantaa kuvaa, koska siinä piirretään kerralla kaksi
kertaa enemmän vaakajuovia kuin perinteisessä
lomitetussa kuvanmuodostuksessa (interlaced scan).
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Easy View -toiminnon avulla kuva voidaan säätää
television kuvaruudun koon (16:9 tai 4:3) mukaiseksi.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Toisto
Voit toistaa kappaleen tai elokuvan uudestaan
helposti painamalla REPEAT-nappulaa.
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista.
Pikatoisto (DVD)
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen) (DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä elokuvassa 10
sekuntia eteenpäin.
MPEG4
Tämän laite voi toistaa AVI-tiedostojen MPEG4jaksoja.
HUOM!
- Seuraavia levyjan ei voida toistaa tässä
soitimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD (lukuun ottamatta CDkerrosta)
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei
grafiikkaa.
- Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
- Tässä laitteessa ei ehkä voida toistaa tiettyjä
CD-R, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn typin
tai tallennusmenetelmän vuoksi.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja. Siksi sinun
kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan
televisioosi, eikä videolaitteeseesi. Yhdistäminen
videonauhuriin aiheuttaa häiriöitä kuvaan
kopiosuojattuja DVD-levyjä käytettäessä.
Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisen tekijänoikeussuojauksen.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision kanssa ole sovittu muista
järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen on
kielletty.
PROGRESSIVE SCAN -ulostulot
(525p/625p)
"KULUTTAJIEN ON HUOMIOITAVA ETTÄ KAIKKI
KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN OMAAVAT
TELEVISIOVASTAANOTTIMET EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA
SAATTAVAT AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ NÄYTÖSSÄ.
MALLEIHIN 525 TAI 625 LIITTYVISSÄ KEHITTYNEEN
SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA
KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN
”STANDARD DEFINITION” -KYTKENTÄÄ
ULOSTULOSSA. OTTAKAA YHTEYTTÄ
ASIAKASPALVELUUMME MIKÄLI TEILLÄ ON
KYSYMYKSIÄ DVD-SOITTIMIEMME 525p TAI 625p
YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV MALLIEN KANSSA.”
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI vähentää kuvan kohinaa sallimalla suoran
digitaalisen video/audio-signaalipolun tallentimesta
televisioosi.
FIN-6
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 7
ASETUKSET
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavanlaisia levyja (levyjen logot selviävät myös
luettelosta:
Levytypit (logot)
Taltiontityypit
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Levyn koko
Maksimi soittoakika
Ominaisuudet
12 Cm
Yksipuolinen 240 min.
Kaksipuolinen 480 min.
8 Cm
Yksipuolinen 80 min.
Kaksipuolinen160 min.
- DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
- Erilaiset kuvaruutu- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita kuvaruudulta.
12 Cm
74 min.
- Video CD-äänellä, VHS-laatu &
MPEG-1 pakkausteknikka.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
Levyjen merkinnät
~
PAL
Alueellinen numerointi
Aluenumerointi
Sekä DVD-laite että -levyt on koodattu
alueen mukaan. Näiden alueellisten
koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta
levyn käyttö on mahdollista. Elleivät
koodit vastaa toisiaan, levyn soitto ei
onnistu.
Tämän laitteen alueellinen numero
löytyy takapanelista.
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Dolby Digital -levy
STEREO
DIGITAL
SOUND
- LP-levy äänitetään analogisena
signaalina tuottaen jonkin verran
säröä. CD-levy äänittyy digitaalisena
signaalina. Tuloksena on parempi
äänenlaadun heikkenemistä ajan
myötä.
Stereolevy
Digitaalinen audiolevy
DTS-levy
DivX-sertifiointi
MP3-levy
Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy
kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi levyä
tai useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja DVDsoitin voi vaurioitua.
FIN-7
DivX, DivX-sertifiointi ja
nihin liittyvät logot ovat
DivXNetworks, Inc:in
tavaramerkkejä. Niitä käytetään
lisenssin nojalla.
Asetukset
Levytypit ja ominaisuudet
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 8
ASETUKSET
Esittely
Etupaneelin esittely
9
10
EZ VIEW
1
1.
2
3
STANDBY/ON (
)
Kun laite kytketään pistorasiaan, merkkivalo syttyy.
Kun painat STANDBY/ON-painiketta, sininen valo syttyy
ja soitin käynnistyy.
2.
DISC TRAY
Aseta levy tähän.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levykelkan.
4.
DISPLAY
Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
5.
EZ VIEW
Voit säätää kuvasuhteen helposti television kuvaruudun
koon (16:9 tai 4:3) mukaiseksi.
4
5
6
7
8
6.
STOP (
)
Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
7.
ETÄVASTAANOTIN
8.
SKIP (
) / SEARCH
Voit ohittaa kohtauksen tai siirtyä musiikkikappaleen
verran eteenpäin.
9.
SKIP (
) / SEARCH
Voit ohittaa kohtauksen tai siirtyä musiikkikappaleen
verran taaksepäin.
10. PLAY/PAUSE (
)
Paina tätä painiketta aloittaaksesi levyn soiton tai
keskeyttääksesi sen.
Näytön ilmaisimet
1
2
1.
Levytyypin ilmaisimet
2.
Toisto/tauko
3
3.
FIN-8
Eri toiminnoista kertova näyttö PLAY,
STOP, LOAD ...
no DISC: Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEN: Levykelkka on auki.
LOAD: Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 9
ASETUKSET
Asetukset
Takapaneelin esittely
2
1
1
3
4
5
6
1.
DIGITAALISEN ÄÄNEN
ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään
yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimmeen.
- Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby
Digital -dekooderi tai DTS -dekooderi.
2.
KOMPONENTTIVIDEON
ULOSTULOLIITÄNNÄT (COMPONENT
VIDEO OUT JAKCKS)
- Käytä näitä liitäntöjä jos sinulla on komponenttivideoliitännöillä varustettu TV. Nämä liitännät tarjoavat
PR-, PB- ja Y-videon.
- Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
HDMI/COMPONENT (P-SCAN)-videolähtö, S-Videovaihtoehto ei ole käytössä.
- Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
COMPONENT (I-SCAN) -videolähtö progressivinen
skannaus ja HDMI-tila eivät ole käytössä.
3.
AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
- Yhdistä televisiosi audio/video- tai Audio-sisäänmenoliitäntään
7
4.
VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Videosisäänmenoliitäntään.
- Setup Menu -asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava
COMPONENT (I-SCAN), SCART-lähtö tai
COMPOSITE/S-VIDEO.
5.
S-VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
- Käytä S-Video-kaapelia yhdistäessäsi tämän liitännän
televisiosi S-videoliitäntään parempilaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
- Asetusvalikossa videolostuloksi on valittava
COMPOSITE/S-VIDEO.
6.
HDMI-ULOSTULOLIITÄNTÄ (DVI OUT
JACK)
- Käytä HDMI-johtoa kytkeäksesi tämän liitännän
television HDMI-liitäntään.
- Jos HDMI-johto on liitetty HDMI-ulostuloominaisuudella varustettuun televisioon, HDMI-tila
toimii automaattisesti.
- Jos haluat käyttää video-, S-Video- tai
komponenttilähtöä, irrota HDMI-johto.
7.
SCART AV liitäntä
- Yhdistä televisioon scart-sisäänmenoliitännällä.
Tärkeä huomautus
- Katso TV:n käyttöoppaasta tukeeko TV-vastaanottimesi kehittynyttä skannaustoimintoa. Jos kehittynyttä
skannaustoimintoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kyseisen toiminon asettamisesta TV:n
valikkoihin.
- Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
HDMI/COMPONENT (P-SCAN)-videolähtö, Video-, S-Video- ja SCART-vaihtoehto eivät ole käytössä.
- Tämän laitteen HDMI-ulostulo voidaan kytkeä TV:n DVI-liitäntään tai toiseen muunnosadapteria käyttävään
laitteeseen. Siinä tapauksessa on välttämätöntä käyttää TV:tä tai näyttoä, jonka DVI-ulostulo on HDCPyhteensopiva.
- Kuva ei välttämättä tule näkyviin, jos laite on kytketty TV:hen tai näyttöön, joka ei ole yhteensopiva
yllämainitun formaatin kanssa.
- Tutustu tähän laitteeseen kytketyn TV:n tai näytön kysymyksissä.
- Sivulla 52 ~ 54 on lisätietoja Setup-asetusvalikon käyttämisestä.
FIN-9
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 10
ASETUKSET
Kaukosäätimen esittely
6.
1
17
7.
2
8.
9.
3
18
4
5
19
20
21
6
22
10.
11.
12.
13.
14.
7
8
23
15.
9
10
24
16.
17.
11
25
18.
26
19.
12
27
20.
13
28
14
29
15
30
31
16
21.
22.
23.
24.
32
25.
33
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
DVD käynnistyspainike
Käynnistää tai sammuttaa virran.
Numeropainikket
PROG-painike
Tämä mahdollistaa ohjelmoinin halutussa järjestyksessä.
STEP-painike
Toisto etenee kehys kerrallaan.
VOL (+, -) -painikket
Äänenvoimakkuuden säätö.
29.
30.
31.
32.
33.
FIN-10
TV/VIDEO-painike
Paina nähdäksesi kaikki saatavilla olevat videolähteet
(esim. TV, Cable, Video)
SEARCH painikkeet (
/
)
Mahdollistaa etsinnän (search) levyltä eteen- ja
taaksepäin.
Lopetuspainike (
)
SKIP painikkeet (
/
)
Käyta SKIP-painikkeet hypätäksesi otsikon, kappaleen
tai raidan yli.
MENU -painike
Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
Valikkopainike
Tuo esille levyvalikot.
Toimintopainike
Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
Zoomauspainike
Suurentaa DVD-kuvaa.
VIDEO SEL.-painike
Valitsee videon lähtömuodon.
REPEAT A-B -painike
Mahdollistaa valitun kohdan (A–B) uudelleentoiston.
Merkintäpainike
TV POWER -painike
Kytkee TV:n virran päälle ja pois.
Tyhjennyspainike
Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset
kuvaruudulta.
INSTANT SKIP -painike
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
INSTANT REPLAY -painike
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan viimeiset
10 sekuntia.
CH (
,
) -painiket
Kanavan valinta.
OPEN/CLOSE (
) -painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Toisto/tauko -painike (
)
Aloittaa/keskeyttää levyn toiston.
INFO-painike
Näyttää nykyisen levytilan.
DISC MENU -painike
Tuo näkyviin levyvalikon.
…†œ√ -painike
ENTER/…
Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
Kulmapainike
Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
EZ VIEW -painike
Easy View -toiminnon avulla voit muuttaa Letter
Boxmuodon tavallisessa televisiossa näkyvään muotoon.
HDMI SEL. -painike
HDMI tai DVI Ulostulo resoluution asutekset.
Näyttopainike
Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
Tekstityspainike
VALINTAPYÖRÄ (hakutila)
Pikakelaus eteenpäin.
VALINTAPYÖRÄ (askeltila)
Ohjaa toistamista kehys kerrallaan. CD-tilassa ohja
raitojen etsimistä.
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 11
Kappeleen 2
YHTEYDET
Kytkentätavan valitseminen
Seuraavassa on esimerkkejä tavallisista DVD-soittimen ja television tai muiden laitteiden
kytkennöistä.
- Katkaise aina virta DVD-soittimesta, televisiosta ja muista laitteista, ennen kuin kytket tai irrotat
johtoja.
- Katso lisätiedot kytkettävien lisälaitteiden (kuten television) käyttöoppaista.
Kytkeminen televisioon (SCART)
- Kytke SCART-johto DVD-soittimen takana olevaan SCART (EXT) -lähtöliittimeen ja television
SCART (IN) -tuloliittimeen.
- Jos televisiossasi ei ole SCART-liitintä, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoisista kytkentätavoista:
Kytkeminen televisioon (Video CVBS)
1
Kytke video- ja audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin
VIDEO OUT (keltainen)- ja AUDIO OUT (punainen ja
valkoinen) -lähtöliittimiin ja television VIDEO IN (keltainen)- ja
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
2
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
VALKOINEN
KELTAINEN
tai
Audiojohto
PUNAINEN
VALKOINEN
Videojohto
KELTAINEN
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes
DVD-soittimen videosignaali näkyy television kuvaruudussa.
HUOM!
- Jos audiojohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 17–18.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on. Katso ohjeet oman televisiosi
käyttöoppaasta.
- Jos televisiossa on yksi audiotuloliitin, kytke se DVD-soittimen vasempaan (L, valkoinen) AUDIO OUT lähtöliittimeen.
- Jos painat VIDEO SEL. -painiketta, kun DVD-soitin on pysäytystilassa tai soittimessa ei ole levyä,
videolähtötila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (SCART RGB ➝ SCART VIDEO ➝ COMPOSITE/SVIDEO ➝ COMPONENT(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- Kun Asetukset -valikon Videolähtö -asetukseksi on valittu HDMI/COMPONENT(P-SCAN), video- ja S-Videolähdöt eivät toimi.
FIN-11
Yhteydet
Ennen DVD-soittimen kytkemistä
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 12
YHTEYDET
Kytkeminen televisioon (S-Video)
- Kytke DVD-soitin televisioon S-Video-johdolla.
- Kuvanlaatu paranee. S-Video-lähtö erottaa kuvasignaalit musta-valkoisiksi signaaleiksi (Y) ja
värisignaaleiksi (C), jolloin kuvat ovat selkeämpiä kuin tavallisessa videotulotilassa.
(Äänisignaalit siirtyvät audiolähdön kautta.)
1
Kytke S-Video-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen
takana olevaan S-VIDEO OUT -lähtöliittimeen ja television
S-VIDEO IN -tuloliittimeen.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT
(punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television AUDIO IN
(punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
VALKOINEN
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes
DVD-soittimen S-Video-signaali näkyy television kuvaruudussa.
Audiojohto
PUNAINEN
S-Video-johto
(ei toimiteta mukana)
VALKOINEN
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video Output
(Videolähtö) -asetukseksi COMPOSITE/S-VIDEO.
(Katso sivut 52–54.)
Voi muuttaa Video Output (Videolähtö) -asetusta VIDEO SEL. painikkeella. (Katso sivu 11.)
HUOM!
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 17–18.)
- Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on.
Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
FIN-12
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 13
YHTEYDET
Kytkeminen televisioon (lomitettu kuvanmuodostus)
- Kytke DVD-soitin televisioon komponenttivideojohdoilla.
- Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti. Komponenttivideolähtö erottaa kuvasignaalin
musta-valkoisiksi(Y), sinisiksi(PB) ja punaisiksi(PR) signaaleiksi, jolloin kuva on selkeä ja tarkka.
(Äänisignaalit siirtyvät audiolähdön kautta.)
Yhteydet
1
Kytke komponenttivideojohdot (ei toimiteta mukana) DVDsoittimen takana oleviin COMPONENT OUT -lähtöliittimiin ja
television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT
(punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television AUDIO IN
(punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
PUNAINEN
3
SININEN
VIHREÄ
VALKOINEN
Audiojohto
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes
DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television
kuvaruudussa.
PUNAINEN
VALKOINEN PUNAINEN SININEN VIHREÄ
Komponenttijohto
(ei toimiteta mukana)
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video Output
(Videolähtö) -asetukseksi COMPONENT(I-SCAN).
(Katso sivut 52–54.)
Voi muuttaa Video Output (Videolähtö) -asetusta VIDEO SEL. painikkeella. (Katso sivu 11.)
HUOM!
- Jos videolähdöksi on valittu vahingossa S-Video komponenttijohtojen ollessa kytkettyinä,
kuvaruutu muuttuu punaiseksi.
- Jos haluat kytkeä vahvistimen, katso ohjeet vahvistimen kytkentää koskevilta sivuilta. (Katso sivut 17–18.)
- Television komponenttiliittimessä voi olla valmistajasta riippuen merkintä ”R-Y, B-Y, Y” tai ”Cr, Cb, Y”
merkinnän “PR, PB, Y” sijaan. Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on.
Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
FIN-13
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 14
YHTEYDET
Kytkeminen televisioon (progressiivinen kuvanmuodostus)
1
Kytke komponenttivideojohdot (ei toimiteta mukana) DVDsoittimen takana oleviin COMPONENT OUT -lähtöliittimiin ja
television COMPONENT IN -tuloliittimiin.
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT
(punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television AUDIO IN
(punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
PUNAINEN
3
SININEN
VIHREÄ
VALKOINEN
Audiojohto
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes
DVD-soittimen komponenttisignaali näkyy television
kuvaruudussa.
PUNAINEN
VALKOINEN PUNAINEN SININEN VIHREÄ
Komponenttijohto
(ei toimiteta mukana)
4
Valitse Display Setup (Näytön asetukset) -valikon Video Output
(Videolähtö) -asetukseksi HDMI/COMPONENT(P-SCAN).
(Katso sivut 52–54.)
Voi muuttaa Video Output (Videolähtö) -asetusta VIDEO SEL. painikkeella. (Katso sivu 11.)
Tarkista progressiivisen videolähdön käytettävyys seuraavasti:
- Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio progressiivista kuvanmuodostusta.
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen
kuvanmuodostuksen asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
- Kytkentätapa voi erota yllä olevasta kuvasta sen mukaan, millainen televisiosi on.
HUOM!
- Mikä on progressiivinen kuvanmuodostus (progressive scan)?
Progressiivisessa kuvanmuodostuksessa kuvaan piirtyy kerralla kaksi kertaa enemmän vaakajuovia kuin
lomitetussa kuvanmuodostuksessa.
Progressiivinen kuvanmuodostus tekee kuvasta laadukkaamman ja selkeämmän.
FIN-14
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:40 AM
Page 15
YHTEYDET
Kytkeminen televisioon DVI-liittimellä
1
Kytke HDMI-DVI-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen
takana olevaan HDMI OUT -lähtöliittimeen ja television DVI IN tuloliittimeen.
Yhteydet
2
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT
(punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja television AUDIO IN
(punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Kytke virta DVD-soittimeen ja televisioon.
PUNAINEN
VALKOINEN
Audiojohto
PUNAINEN
VALKOINEN
HDMI-DVI-johto
(ei toimiteta mukana)
3
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes
DVD-soittimen DVI-signaali näkyy television kuvaruudussa.
Kytkeminen televisioon HDMI-liittimellä
1
Kytke HDMI-HDMI-johto (ei toimiteta mukana) DVD-soittimen
takana olevaan HDMI OUT -lähtöliittimeen ja television HDMI
IN -tuloliittimeen.
2
Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes
DVD-soittimen HDMI-signaali näkyy television kuvaruudussa.
HDMI-johto
HDMI-videokuvan tekniset tiedot
Kun painat HDMI SEL. -painiketta, resoluutioksi vaihtuu järjestyksessä 480p/576p, 720p, 768p ja 1080i.
Ensimmäinen HDMI SEL. -painikkeen painallus näyttää senhetkisen resoluution.
Toisella painalluksella voit muuttaa HDMI-lähdön resoluutiota.
- Jotkin HDMI-lähdön resoluutiot eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on.
- Katso ohjeet oman televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos televisioon on kytketty HDMI- tai HDMI-DVI-johto, DVD-soittimen lähdöksi muuttuu 10 sekunnin kuluessa
HDMI tai DVI.
- Jos valitset HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i, HDMI-lähdön kuvanlaatu on parempi.
FIN-15
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 16
YHTEYDET
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI-liitäntä mahdollistaa video- ja audiodatan siirtämisen vain yhtä liitintä käyttämällä. HDMI:n avulla
DVD-soitin siirtää digitaalista video- ja audiosignaalia ja näyttää kirkkaan kuvan televisiossa, jossa on
HDMI-liitäntä.
• HDMI-liitännän kuvaus
HDMI-liitin-pakkaamatonta videodataa ja digitaalista audiodataa (LPCM- tai bittivirtadataa).
- Vaikka soitin käyttää HDMI-kaapelia, soitin lähettää TV:hen vain puhdasta digitaalista signaalia.
- Jos TV ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital content protection), näytölle ilmestyy lumisadetta.
• Miksi Samsung käyttää HDMI:tä?
Analoginen TV tarvitsee analogisen video/audiosignaalin. DVD-levyä toistettaessa televisioon lähetettävä
data on digitaalista. Tämän vuoksi tarvitaan joko digitaalisen datan analogiseksi muuntava sovitin (DVD
soittimessa) tai analogisen datan digitaaliseksi muuttava sovitin (TV;ssä). Muunnoksen aikana kuvan laatu
saattaa heikentyä hälinästä ja signaalin menetyksestä jotuen. DVI-teknologian etuna on, ettei se tarvitse
D/A-muunosta ja että soittimesta TV:hen tuleva signaali on puhtaasti digitaalinen.
• Mikä on HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on sujaa DVI-ulostulon kautta tulevaa DVD-sisältöä
kopioninnilta. Se tarjoaa turvalisen digitaalilinkin videolähteen (esim. PC tai DVD) ja näyttölaitteen (esim.
TV tai projektori) välille. Sisältö on salattu lähdelaittessa, mikä estää luvattoman kopioinin.
FIN-16
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 17
YHTEYDET
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (kaksikanavaiseen vahvistimeen)
1
Kytke audiojohdot DVD-soittimen takana oleviin AUDIO OUT
(punainen ja valkoinen) -lähtöliittimiin ja vahvistimen AUDIO
IN (punainen ja valkoinen) -tuloliittimiin.
Yhteydet
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT- tai HDMI OUT lähtöliittimeen ja television VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENTtai DVI IN -tuloliittimeen sivujen 11–15 ohjeiden mukaisesti.
3
PUNAINEN
VALKOINEN
Audiojohto
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
PUNAINEN
VALKOINEN
Kaksikanavainen
stereovahvistin
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo, jotta
kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 50–51.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
FIN-17
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 18
YHTEYDET
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-vahvistimeen)
1
Jos käytät optista johtoa (ei toimiteta mukana), kytke se DVDsoittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) tuloliittimeen.
Jos käytät koaksiaalijohtoa (ei toimiteta mukana), kytke se
DVD-soittimen takana olevaan DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) -lähtöliittimeen ja vahvistimen DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) -tuloliittimeen.
2
Kytke videosignaalijohdot DVD-soittimen takana olevaan
VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENT- tai HDMI OUT lähtöliittimeen ja television VIDEO-, S-VIDEO-, COMPONENTtai DVI IN -tuloliittimeen sivujen 11–15 ohjeiden mukaisesti.
tai
3
Koaksiaalijohto
(ei toimiteta mukana)
Optinen johto
(ei toimiteta mukana)
Kytke virta DVD-soittimeen, televisioon ja vahvistimeen.
Dolby Digital- tai
DTS-vahvistin
4
Valitse vahvistimen lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo, jotta
kuulet DVD-soittimen äänen.
Katso vahvistimen käyttöoppaasta, miten äänitulo valitaan.
HUOM!
- Kun kytket DVD-soittimen DTS-vahvistimeen ja toistat DTS-levyä, ota DTS käyttöön Audio Setup
(Ääniasetukset) -valikossa. Jos asetukseksi on valittu Off (Poissa käytöstä), ääntä ei kuulu tai
kaiuttimista kuuluu kovaa kohinaa.
- Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin kytket vahvistimeen virran.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
- Määritä ääniasetukset valikossa vahvistimen mukaisiksi. (Katso sivut 50–51.)
- Liittimien sijainti voi vaihdella sen mukaan, millainen vahvistin sinulla on.
Katso ohjeet oman vahvistimesi käyttöoppaasta.
- Poista pölysuojus optisesta audiolähtöliittimestä, ennen kuin kytket siihen optisen johdon (ei toimiteta
mukana), ja aseta pölysuojus takaisin paikalleen, kun liitin ei ole käytössä.
FIN-18
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 19
Kappeleen 3
PERUS TOIMINNOT
Levyn soittaminen
Ennen toistoa
- Kytke televisioon virta ja valitse television kaukosäätimellä oikea videotulo.
- Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke siihen virta ja viritä se oikealle äänen
tulokanavalle. Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Toisto
1
Paina OPEN/CLOSE ( )painiketta. STANDBYmerkkivalo sammuu ja
levykelkka aukeaa.
2
Aseta levy varovasti
levykelkkaan levyn
tekstipuoliylöspäin.
▼
3
Jatka toiminto
Kun lopetat levyn toiston, laite muistaa mihin
pysähdyit. Kun painat PLAY/PAUSE ( ) painiketta uudelleen, se etsii kohdan, johon jäit
(paitsi jos poistat levyn, katkaiset laitteesta
virran tai painat STOP ( ) -painiketta kaksi
kertaa).
Paina PLAY/PAUSE ( )
-painiketta tai OPEN/CLOSE
( ) -painiketta sulkeaksesi
levykelkan.
FIN-19
Perus
Toiminnot
Kun olet liittänyt laitteen pistorasiaan ensimmäisen kerran ja painat DVD POWER painiketta näytöllä näkyy seuraava viesti: If you want to select the language, press a
NUMBER button. (Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä tulee näkyviin ainoastaan ensimmäisellä kerralla, kun liität laitteen
pistorasiaan.) Jos kieltä ei valita käynnistysnäytössä, asetukset voivat muuttua aina,
kun kytket tai katkaiset virran. Muista siksi valita haluamasi kieli.
Kun olet valinnut valikkokielen, voit muuttaa sitä painamalla laitteen etupaneelin
painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole levyä. Tällöin kuvaruutuun tulee
SELECT MENU LANGUAGE-ikkuna, josta voit valita haluamasi kielen.
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 20
PERUS TOIMINNOT
HUOM!
4
- Jos laite jätetään STOP-tooiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän
mitään toimenpidettä. Paina PLAY/PAUSE ( )painiketta palauttaaksesi normaalitian.
Toiston pysäytys
Paina STOP ( ) painiketta
toiston aikana.
- Soitin sammuu automaattisesti ottuaan puoli
tuntia pysähtyneenä. (Automaattinen
sammuttaminen.
5
Levyn poistaminen
Paina OPEN/CLOSE ( ) painiketta.
▼
6
Toiston keskeyttäminen
Paina PLAY/PAUSE
( ) -painiketta tai STEPpainiketta toiston aikana.
Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE (
painiketta uudelleen.
)-
HUOM!
Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
▼
Joka kerta painiketta painettaessa tai kun Jog
Dial on käytössä, uusi kehys ilmestyy.
STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa.
Voit suorittaa STEP-toiminnon vain toistaessasi
forward-asennossa.
▼
Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
Paina PLAY/PAUSE ( ) -painiketta palataksesi
normaaliin toistoon.
Toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei
toimi.
7
Näkymä kerrallaan -toisto
(paitsi CD)
Käännä kaukosäätimen JOG
DIAL -säädintä myötäpäivään
tai paina STEP-painiketta
toiston aikana.
8
Hidastettu toisto (paitsi
CD)
Valitse toistonopeudeksi 1/8,
1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla
SEARCH ( ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
HUOM!
Tämä ( ) merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
FIN-20
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 21
PERUS TOIMINNOT
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai käyttää
sivuutustoimintoa hypätäksesi seuraavaan.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
▼
Käännä toiston aikana
kaukosäätimen SHUTTLE
DIAL -säädintä tai paina
SEARCH ( tai ) painiketta yli 1 sekunnin
ajan.
Paina toiston aikana SEARCH ( tai ) painiketta ja paina painiketta uudelleen, jos
haluat suurentaa hakunopeutta.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta
toistonopeudesta.
- Hakutilassa ei kuulu ääntä (paitsi CD-haun
aikana).
Raitojen ohittaminen
Paina SKIP (
tai
)painiketta toiston aikana.
- Mikäli painat SKIP ( )-painiketta DVD-levyn
toiston aikana, siirryt sueraavaan kappaleeseen.
Mikäli painat SKIP ( ) -painiketta, toisto siirtyy
kappaleen alkuun. Yhden lisäpininalluksen
seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen
alkuun.
- Mikäli painat SKIP ( ) -painiketta soittaessasi
VCD 2.0-levyä MENU OFF -tilassa, VCD1.1-tai
CD-levyä, toisto siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli
painat SKIP ( ) -painiketta, toisto siirtyy uran
alkuun. Yhden lisäpainalluksen seurauksena
toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
- Mikäli uran kesto on yli 15 minuuttia VCD-levyä
soitettaessa, toisto siirtyy 5 minuuttia ettenpäin.
Mikäli painat
-painiketta, toisto siirtyy 5
minuuttia taaksepäin.
FIN-21
HUOM!
Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa käytöstä)
painamalla DISC MENU -painiketta.
Perus
Toiminnot
HUOM!
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 22
PERUS TOIMINNOT
Display-toiminnon käyttö
DVD/VCD/CD/MPEG4-levyn toistaminen
▼
Voit valita tiedot toimintovalikosta painamalla
MENU-painiketta.
▼
Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa
käytöstä) painamalla DISC MENU -painiketta.
1
Paina toiston aikana
kaukosäätimen INFO painiketta.
2
DVD
Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla …/† painiketta.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
FIN-22
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 23
PERUS TOIMINNOT
▼
3
Voit määrittää asetukset
käyttämällä œ/√ painikkeita ja painamalla
lopuksi ENTER.
Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston tietyn
kellonajan kohdalta.
4
Voit piilottaa ikkunan
painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
Perus
Toiminnot
HUOM!
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä sijaitsevista useista esityksistä.
esimerkiksi useita elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin, jolloin voit löytää tietyn kohdan helposti (kuten Audio
CD-levyllä olevat urat).
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi ajan kohdalta. Syötä aloitusaika.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
Tämä viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen. Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Tuettuja ääniformaatteja ovat MP3, AC3 ja WMA (DivX).
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
(DivX)
Tiedoston koko määräytyy nimikkeen resoluution mukaan.
Mitä suurempi tiedoston koko on, sitä tarkempi resoluutio on.
Jos tiedoston resoluutio on pieni, se suurenee automaattisesti. Näin kuvaruutu on suurempi.
FIN-23
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 24
PERUS TOIMINNOT
Disc- ja Title-valikon (levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen (DVD)
1
DVD-levyn toiston aikana
paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
HUOM!
- Disc-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Voit myôs käyttää levyn valikkoa kauko-ohjaimen
DISC MENU-painikkeen avulla.
- Jos laitteessa on VCD 2.0 -levy, tila Menu On
(Valikko käytössä) tai Menu Off (Valikko poissa
käytöstä) valitaan DISC MENU -painikkeella.
2
Valitse Disc Menu
painamalla …/† -painiketta
ja paina sitten √ - tai
ENTER-painiketta.
Press ENTER key
for Disc Menu
Title-valikon (Nimike) käyttäminen (DVD)
1
DVD-levyn toiston aikana
paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
2
Valitse Title Menu
painamalla …/† -painiketta
ja paina sitten √ - tai
ENTER-painiketta.
Press ENTER key
for Title Menu
HUOM!
- Title-valikot eivät toimi kaikka levyjä käytettässa.
- Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
FIN-24
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 25
PERUS TOIMINNOT
Toimintovalikon käyttäminen
Toimintovalikon käyttäminen (DVD/VCD)
1
Paina MENU-painiketta
toiston aikana.
2
Info
Zoom
Perus
Toiminnot
Valitse Function painamalla
…/† -painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
- Info (katso sivut 22 ~ 23)
- Zoom (lisätietoja on sivulla 36)
- Bookmark
(katso sivut 34 ~ 35)
- Repeat (katso sivut 26 ~ 27)
- EZ View
(katso sivut 29 ~ 30)
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
3
Valitse yksi viidestä
toiminnosta painamalla
…/† -painiketta.
Vahvista sitten valinta
painamalla √ -tai
ENTER-painiketta.
Voit myös valita nämä toiminnot suoraan
käyttämällä niitä vastaavia kaukosäätimen
painikkeita.
HUOM!
- Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa käytöstä)
painamalla DISC MENU -painiketta.
FIN-25
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 26
PERUS TOIMINNOT
Uusintatoisto (Repeat Play)
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko levy.
Kun laite toistaa DVD/VCD/CD-levyä, toimi seuraavasti:
1
Paina kaukosäätimen
REPEAT-painiketta.
Uusintatoiminto ilmestyy
näyttöön.
▼
2
DVD
Valitse Chapter, Title tai A-B
painamalla œ/√ -painiketta ja
paina sitten ENTERpainiketta.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai
nimikkeittäin. CD- tai VCD-levyt uusivat toiston
levyittäin tai urittain.
Kappaleen ( ): aloittaa meneillään olevan
kohtauksen toiston alusta.
Title ( ): aloittaa meneillään olevan
ohjelman toiston alusta.
Disc ( ): toistaa uudelleen sillä hetkellä
toistettavan levyn.
Track ( ): toistaa uudelleen sillä hetkellä
toistettavan raidan.
A-B: toistaa levyltä osan.
A–B-toistotoiminnon käyttäminen
1. Valitse REPEAT A-B -painiketta painamalla kohta, josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
B korostuu automaattisesti.
2. Valitse REPEAT A-B -painiketta painamalla kohta, johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
- Palaa normaalitoistoon painamalla CLEAR-painiketta.
HUOM!
Voit asetta A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut
vähintään viisi sekuntia.
3
Paina REPEAT-painiketta
uusdestaan, kun haluat
palata normaaliin toistoon.
Paina sen jälkeen œ/√ painiketta, vilitse Off ja
paina ENTER-painiketta.
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
FIN-26
HUOM!
- Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei
onnistu.
- Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa käytöstä)
painamalla DISC MENU -painiketta.
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 27
PERUS TOIMINNOT
Hidastettu Toisto
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua tai tanssi- tai
musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
Kun laite toistaa DVD/VCD-levyä, toimi seuraavasti
1
Paina PLAY/PAUSE ( )painiketta toiston aikana.
Perus
Toiminnot
2
Valitse toistonopeudeksi 1/8,
1/4 tai 1/2 normaalista
nopeudesta painamalla
SEARCH ( ) -painiketta
PAUSE- tai STEP -tilassa.
▼
Levyä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä
uudelleen kohdata A kohtaan B.
▼
3
Kun määrität A-B REPEAT -toimintoa, valitse
ensin kohta (A) ja kohta (B) vasta sitten, kun
hidasta toistoa on kestänyt määrätty aika:
1/8x: Odota 40 sekuntia ja valitse sitten B.
Paina kaukosäätimen
REPEAT -painiketta.
Valitse A-B painamalla
œ/√ -painiketta.
4
Valitse ENTER-painiketta
painamalla kohta, josta
haluat uudelleentoiston
alkavan (A). B korostuu
automaattisesti.
Valitse ENTER-painiketta
painamalla kohta, johon
haluat uudelleentoiston
päättyvän (B).
1/4x: Odota 20 sekuntia ja valitse sitten B.
1/2x: Odota 10 sekuntia ja valitse sitten B.
5
Voit jatka toistoa normaalisti
painamalla CLEAR painiketta ja painamalla
PLAY/PAUSE ( )painiketta.
HUOM!
Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa käytöstä)
painamalla DISC MENU -painiketta.
A–B-toistotoiminnon käyttäminen
1. Valitse hitaan toiston aikana REPEAT A-B -painiketta painamalla kohta, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A). B korostuu automaattisesti.
2. Valitse REPEAT A-B -painiketta painamalla kohta, johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
- Palaa normaalitoistoon painamalla CLEAR-painiketta ja paina sitten PLAY/PAUSE( )painiketta.
FIN-27
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 28
PERUS TOIMINNOT
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
Program Playback (ohjelman toisto) (CD)
Program Play (Ohjelmoitu toisto) -toiminnolla voit valita, missä järjestyksessä raidat toistetaan.
1
Paina PROG-painiketta
toiston aikana.
2
Valitse PROGRAM
painamalla œ/√ -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Valitse ensimmäinen
toistettava raita painamalla
…/†/œ/√ -painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Valintanumerot ilmestyvät
Program Order -laatikkoon.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- Palaa edelliseen valikkonäyttöön painamalla
RETURN-painiketta.
- Peruuta ohjelmoitu järjestys painamalla
CLEAR-painiketta.
- This unit can support a maximum of 20
programmed tracks.
4
Paina PLAY/PAUSE ( )painiketta. Levyn toisto
tapahtuu ohjelmoidussa
järjestyksessä.
Random Playback (satunnainen toisto) (CD)
Random Play (Satunnaistoisto) toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.
1
Paina PROG -painiketta.
PROGRAM
œ√
RANDOM
HUOM!
- Levystä riippuen Program ja Random
Playbacktoiminnot aivät mahdollisesti.
- Peruuta Program Play (Ohjelmoitu toisto) tai
Random Play (Satunnaistoisto) painamalla
toistotilassa kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
2
Valitse RANDOM
painamalla œ/√ -painiketta.
Paina ENTER-painiketta
FIN-28
00631C-HD850-FIN_1
4/12/05
10:41 AM
Page 29
Kappeleen 4
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
▼
Paina EZ VIEWpainiketta.
- Ikkunan koko muuttuu,
kun painiketta painetaan
toistuvasti.
- Kuvaruudun
zoomaustoiminto voi
toimia eri tavoilla sen
mukaan, mikä
kuvaruutuasetus on
valittu Display Setup valikossa.
- Jotta EZ VIEW -painike
toimisi oikein, määritä
oikea kuvasuhde
Display Setup valikossa. (Lisätietoja on
sivulla 52 ~ 54).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Voit poistaa kuvasuhdepalkin painamalla
CLEAR-painiketta.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
4:3-kuvasuhteen levyt
- Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessa kuvasuhde on 16:9.
- Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on
venytetty sivusuunnassa.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa
kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei ole mustia
palkkeja. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa. Levyn
tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan
näytostä.
- Zoom Fit (zooma keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
- Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
- Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit. Tällöin
kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
FIN-29
Kehittyneet
Toiminnot
16:9-kuvasuhteen levyt
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 30
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
16:9-kuvasuhteen levyt
4:3-kuvasuhteen levyt
- 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaruudun
ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
- Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
- 4:3 Pan Scan
Kuvaruudun vasen ja oikea reuna leikkautuvat pois, ja
kuvaruudussa näkyy 16:9-kuvan keskiosa.
- Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko
näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
HUOM!
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
FIN-30
- Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 31
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Audio-kielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta.
Studio-painikkeen käyttö (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
Paina AUDIO-painiketta.
Audio-ääniasetus
muuttuu, kun painiketta
painetaan toistuvasti.
- Äänentoistokielet on
esitetty lyhenteinä.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
Kun toistat VCD- tai CDlevyä, voit valita
vaihtoehdot Stereo, Right
tai Left.
Stereo
AUDIO
Kehittyneet
Toiminnot
MPEG4
Valitse haluamasi MPEG4ääniraitakieli painamalla
œ/√
√ -painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
PCM 1/2
2
Voit poistaa AUDIOkuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai
RETURN-näppäintä.
HUOM!
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä
ääniraitakieliä levylle on koodattu, ja se ei
välttämättä toimi kaikilla levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
- Jos haluat käyttää aina samaa ääniraitakieltä DVDlevyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Ääniraitakielen käyttäminen” sivulta 48.
FIN-31
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 32
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Tekstityskielen valinta
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLE-painikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttï (DVD/MPEG4)
1
Paina SUBTITLEpainiketta.
Tekstitys muuttuu, kun
painiketta painetaan
toistuvasti.
Tekstityskielet on esitetty
lyhenteinä.
DVD
Off
Valitse haluamasi MPEG4tekstityskieli painamalla
œ/√
√ -painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
SUBTITLE
MPEG4
NONE
2
Voit poistaa SUBTITLEkuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai
RETURN-näppäintä.
HUOM!
- DVD-levystä riippuen voit muuttaa haluamaasi
tekstityskieltä kohdassa Disc Menu
(Levyvalikko). Paina DISC MENU -painiketta.
- Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä
levylle on koodattu, ja se ei välttämättä toimi kaikilla
DVD-levyillä.
- DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
- Jos haluat käyttää aina samaa tekstityskieltä DVDlevyn toistossa, katso ohjeet kappaleesta
”Tekstityskielen käyttäminen” sivulta 49.
FIN-32
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 33
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Kamerakulman muuttaminen
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kohtauksen useista kuvakulmista, voit valita Angletoiminnon.
ANGLE-painikkeen käyttö (DVD)
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman ANGLE-merkki tulee näkyviin.
1
Kun painat ANGLEnäppäintä, ANGLE-kuvake
tulee näkyviin, samoin
nykyisen kuvakulman
numero ja käytettävissä
olevien kuvakulmien
määrä..
2
4/6
ANGLE
Voit valita haluamasi
kuvakulman painamalla
ANGLE-painiketta. Voit
poistaa ANGLEkuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai
RETURN-näppäintä.
HUOM!
Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä ominaisuus
ei toimi. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hyvin
harvoilla levyillä.
Pikatoistotoiminnon käyttäminen (DVD)
Voit katsella ohi menneen kohtauksen käyttämällä tätä toimintoa.
Paina INSTANT REPLAYpainiketta.
- Senhetkinen kohtaus
siirtyy taaksepäin noin
10 sekuntia ja toistuu
uudelleen.
Instant Skip -toiminnon käyttäminen (DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
Paina INSTANT SKIPpainiketta.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia
eteenpäin.
HUOM!
Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
FIN-33
Kehittyneet
Toiminnot
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 34
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Merkintätoiminnon käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai VCD-levyltä (Menu Off -tilassa).
Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti löytää myöhemmin.
Bookmark-toiminnon (DVD/VCD)
1
Paina kaukosäätimessa
olevaa BOOKMARKpainiketta toiston aikana.
MENU-painikkeen
käyttäminen.
Paina kaukosäätimessa
olevaa MENU-painiketta
toiston aikana.
Valitse Function
painamalla …/† -painiketta
ja paina sitten √ - tai
ENTER-painiketta.
Valitse Bookmark
painamalla …/† painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
Paina ENTER-painiketta,
kun saavut kuvakohtaan,
jonka haluat merkata.
Voit merkitä samaan
aikaan enintään kolme
kohtausta.
HUOM!
- Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii
vain silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa käytöstä)
painamalla DISC MENU -painiketta.
- Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei
mahdollisesti toimi.
FIN-34
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 35
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
1
Paina kaukosäätimessa
olevaa BOOKMARKpainiketta toiston aikana.
2
Valitse merkitty kohtaus
√painamalla œ/√
painiketta.
3
Paina PLAY/PAUSE
(
) -painiketta
hypätäksesi merkittyyn
kohtaan.
Kehittyneet
Toiminnot
Kirjanmerkin poisto
1
Paina kaukosäätimessa
olevaa BOOKMARKpainiketta toiston aikana.
2
Valitse poistettavan
kirjanmerkin numero
√painamalla œ/√
painiketta.
3
Paina CLEAR-painiketta
kirjamerkin numeron
poistamiseksi.
FIN-35
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 36
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Zoom-toiminnon käyttö
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
1
Paina kaukosäätimessä
olevaa ZOOM-painiketta
toiston aikana tai
taukotilassa.
MENU-painikkeen
käyttäminen.
Paina toisto- tai taukotilassa
kaukosäätimen MENUpainiketta.
Valitse Function
painamalla …/† -painiketta
ja paina sitten √ - tai
ENTER-painiketta.
Valitse Zoom painamalla
…/† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
Valitse kuvaruudusta
zoomattava osa
painamalla …/† √painiketta tai œ/√
painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Paina ENTER-painiketta järjestyksessä
2X/4X/2X/normal zoomataksesi DVD-levyn
toiston aikana..
Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/normal
zoomataksesi VCD-levyn toiston aikana.
HUOM!
Kun toistat VCD 2.0 -levyä, tämä toiminto toimii vain
silloin, kun valikko on poissa käytöstä.
Valitse asetus Menu Off (Valikko poissa käytöstä)
painamalla DISC MENU -painiketta.
FIN-36
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 37
KEHITTYNEET TOIMINNOT
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-leikevalikko
Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai MPEG4tiedostoja, voidaan järjestää alla näkyvän kaltaisiksi kansioiksi. Tämä järjestäminen vastaa
tietokoneen tiedostojen järjestämistä kansioiksi.
Avaa levytarjotin.
Aseta levy tarjottimelle.
Sulje tarjotin.
Levyluukku sulkeutuu, ja
kuvaruutuun tulee tämä
näyttö.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Pääkansio, nykyinen kansio ja Nykyisen kansion
kansiot ja tiedostot
saman tason kansiot
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
-
: MP3-tiedoston kuvake.
-
: Nykyinen toistoaika.
-
: WMA-tiedoston kuvake.
-
: Nykyinen toistotila. Käytettävissä on neljä
tilaa: Voit valita ne painamalla REPEAT
(toisto) -painiketta.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Toistaa nykyisen raidan.
- Folder: Toistaa nykyisen kansion.
- Random: Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
-
: JPEG-tiedoston kuvake.
-
: AVI-tiedoston kuvake.
-
: Kansion kuvake.
-
: Nykyisen kansion kuvake.
Kehittyneet
Toiminnot
-
Kansion valinta
Kansio voidaan valita ainoastaan pysäytystilassa
- Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla RETURNpainiketta. Voit valita kohteen “..”
käyttämällä …/† -painikkeita ja siirtyä
päätason kansioon painamalla ENTER.
Root
WMA
JPEG
- Saman tason kansion valitseminen
√Voit korostaa vasemman ikkunan käyttämällä œ/√
painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla …/†-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
Parent Folder
MP3
MUSIC
Current Folder
1st
Sub-Folders
- Alikansion valitseminen
√Voit korostaa oikean ikkunan käyttämällä œ/√
painiketta. Voit valita haluamasi kansion painamalla
…/† -painiketta. Paina lopuksi ENTER.
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
FIN-37
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 38
KEHITTYNEET TOIMINNOT
MP3/WMA-toisto
Off
1
Avaa levytarjotin.
Aseta levy tarjottimelle.
Sulje tarjotin.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
Valitse musiikkitiedosto
painamalla …/† -painiketta
√ -painiketta.
tai œ/√
Voit aloittaa
musiikkitiedoston toiston
painamalla ENTERpainiketta.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
RO
OO
OT
T
R
R
. .O O T
WMA
B eMcAa u s e Y o u
W
JPEG
CPa E
c tGu s
J
MP3
S aPd3 D a y u
M
MPEG4
Wonderful
MPEG4
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
1
Voit vaihtaa toistotilaa
painamalla REPEATpainiketta. Valittavissa on
neljä tilaa: Off, Track,
Folder ja Random.
- Off: Tavallinen toisto
- Track: Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder: Toistaa nykyisessä kansiossa olevat saman
laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Random: Levyn saman laajennuksen omaavat
tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
TVoit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CLEAR-painiketta.
FIN-38
Jos levyllä on sekä MP3- että WMAtiedostoja, vain yksi tiedostotyyppi
toistuu, ei molemmat.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 39
KEHITTYNEET TOIMINNOT
CD-R MP3- tai WMA-tiesdosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-R-levylle, ota
seuraavat seikat huomioon.
- MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai
JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-muotoiset MP3- tai WMA-tiedostot ovat
yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windowskäyttöjärjestelmien sekä Applen Macintosh-tietokoneiden
kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
- Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan
merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3 tai Nimi.wma.
Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien
erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
- Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä
tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The
SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia
tiedostoja ei voi kopioida.
- Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät takaa, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille
käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -menetelmiä,
tiedostoja ei voida toistaa parhaalla mahdollisella tavalla
DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa
heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
- Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
3,000 tiedostoa ja 300 kansiota.
FIN-39
Kehittyneet
Toiminnot
- Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 128 Kb/s.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa
tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on
vähintään 128 Kb/s ja enintään 160 Kb/s. Korkeammat
näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kb/s tai enemmän, eivät
välttämättä paranna äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot,
joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kb/s, eivät soi
kunnolla.
- Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 64 Kb/s.
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa
tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on
vähintään 64 kb/s ja enintään 192 kb/s. Vastaavasti
tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 64 kb/s tai
ylittää 192 Kb/s, eivät soi kunnolla.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 40
KEHITTYNEET TOIMINNOT
MPEG4-toisto
MPEG4-toistotoiminto
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVI-tiedostot sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain
AVI-tiedostoja, joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1
Avaa levytarjotin.
Aseta levy tarjottimelle.
Sulje tarjotin.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
PValitse AVI-tiedosto (DivX
tai XviD) käyttämällä …/†,
œ/√
√ painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Toistaminen uudellen
1
Voit vaihtaa toistotilaa
painamalla REPEATpainiketta. Tiloja on neljä:
Off (ei käytössä), Folder
(kansio), Title (esitys) ja
A-B (käyttäjän määrittämä
kahden pisteen välinen
etäisyys).
- Folder : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat saman
laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
- Title : meneillään olevan ohjelman toisto aloitetaan alusta.
- A-B : tilassa toistetaan levyltä valittu osa.
FIN-40
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 41
KEHITTYNEET TOIMINNOT
MPEG4-toimintojen kuvaus
Toiminto
Kuvaus
Voit pikakelata eteen- tai
Ohitus
taaksepäin 5 minuuttia
(
tai
) painamalla toiston aikana
tai
-painiketta.
Paina toiston aikana
SEARCH (
tai
)Haku
hakupainiketta. Voit lisätä
(
tai
) hakunopeutta painamalla
uudelleen. Sallii haun AVItiedostossa suuremmalla
nopeudella. (2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa
Hidastettu suuremmalla nopeudella.
toisto
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Vaiheittainen Kun painat STEP-painiketta,
näyttöön tulee uusi ruutu.
toisto
ZOOM
2X/4X/2X/tavallinen tässä
järjestyksessä.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
Katso sivu
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen pakattuja
muotoja:
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4-profiiliin ja
lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin kehyksiin, lisäksi Qpelja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
-
-
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan tarkkuuteen
saakka.
P 20
DivX3.11 & DivX4 & XviD
P 20
P 36
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa MPEG4tiedostoissa.
Bittinopeus voi vaihdella.
Laite voi ohittaa
dekoodaamisen korkean
bittinopeuden osat ja
aloittaa dekoodaamisen
uudelleen, kun bittinopeus
palaa normaaliksi.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30
kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25
kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4
Mbps
HUOM!
- Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja ei ehkä toisteta.
Siksi pakkaushallinnan tyyppiä, versiota ja määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
FIN-41
Kehittyneet
Toiminnot
- Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja tiedostoja.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 42
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Off
1
Valitse haluamasi kansio.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
PVoit valita kuvatiedoston
leikevalikoista painamalla
…/† -painikkeita.
Paina lopuksi ENTER.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
HUOM!
- Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10
sekuntiin, valikko poistuu näytöstä.
ENTER RETURN
Saat valikon kuvaruutuun
painamalla INFOpainiketta.
Valitse haluamasi valikko
√ -painiketta
painamalla œ/√
ja paina sitten ENTERpainiketta.
- Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
Albuminäyttö
•
Diaesitys
TIMER:
: Palaaminen albuminäkymään.
• Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla
• Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla
ENTER RETURN
-painiketta.
-painiketta.
Pyöritys
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa käännetään
90 astetta myötäpäivään.
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
• Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen kuvaesityksen
√alkamista. Valitse haluamasi kuvake painamalla œ/√
painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Zoom
: Valitse kuvaruudusta zoomattava osa painamalla …/† √ - painiketta.
painiketta tai œ/√
Paina ENTER-painiketta. Kun ENTER-painiketta
painetaan, kuva laajennetaan aina nelinkertaiseksi
saakka: (2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normaali)
•
: Kuva vaihtuu automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin
välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18 sekunnin
välein.
HUOM!
- Tiedostojen koon mukaan kuvien todellinen vaihtoväli voi poiketa määritetystä aikavälistä.
- Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja kuvat vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden sekunnin välein.
FIN-42
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 43
KEHITTYNEET TOIMINNOT
Kuva-CD-levyjen toistaminen
- Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
- Jos levykelkkaa ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä toisteta.
- JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai erikoismerkkejä (. / = +).
- Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta, levyn toisto keskeytyy, kun
se saavutetaan.
- Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 3000 kuvaa.
- Suosittelemme Kodakin kuva-CD-levyjen käyttöä.
- Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
- Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan automaattisesti.
- Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-tiedostot leikevalikosta.
- QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS Picture CD -levyä.
- Jos levy sisältää yli 3000 tiedostoa, vain 3000 ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
- Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300 ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot toistetaan.
Kehittyneet
Toiminnot
FIN-43
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 44
Kappeleen 5
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Asetusvalikon
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten
käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman televisiosi mukaisesti.
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta. Valitse Setup
†käyttämällä …/†
painikkeita ja paina √-tai
ENTER-painikkeita.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
❶ Language Setup (kieelen valinta) : Kielen valinta.
❷ Audio Setup (ääniasetukset) : Audiovaihtoehtojen asetus
❸ Display Setup (näyttöasetukset) : Näyttövaihtoehtojen asetus.
Käytetään näyttömallien ja useiden näyttövaihtoehtojen
valitsemiseen.
❹ Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa käyttäjille
mahdollisuuden asettaa tarvittavat tasot, joilla voidaan estää lapsia
katsomasta sopimattomia elokuvia, kuten väkivaltaelokuvia, aikuisten
elokuvia, jne.
❺ Divx(R) Registration (DivX(R)-rekisteröinti) : Rekisteröi tämä soitin DivX(R) Video on Demand palveluun käyttämällä rekisteröintikoodia. Tällöin voit
vuokrata ja hankkia videoita käyttämällä DivX(R) Video
On Demand -muotoa. Lisätietoja on osoitteessa
www.divx.com/vod
2
Valitse toiminnot
†painamalla …/†
painiketta.
Valitse alatoiminnot
painamalla √-tai ENTERpainiketta.
3
Poista asetusvalikko
kuvaruudusta asetusten
määrittämisen jälkeen
painamalla uudelleen
MENU-painiketta.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti ole käytettävissä.
FIN-44
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 45
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Kielivaihtoehtojen asetus
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, tulevat ne aina automaattisesti
käyttöön, kun katsot elokuvaa.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Language Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
4
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
FIN-45
Asetusten
Muuttaminen
Valitse Player Menu
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 46
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Disc Menu Language -toiminon käyttö
Levykielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Language Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
4
Valitse Disc Menu
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole
listalla.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle,
valitsee laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
Français
Deutsch
Español
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
Italiano
Nederlands
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Others
FIN-46
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 47
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Audio Language -toiminon käyttö
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Language Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
4
Valitse Audio painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on
äänitetty.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole
listalla.
- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle,
valitsee laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
FIN-47
Asetusten
Muuttaminen
▼
5
AUDIO LANGUAGE
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 48
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Subtitle Language -toiminon käyttö
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Language Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
4
Valitse Subtitle
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että
tekstityskieli on sama kuin audio-asetuksessa
valittu kieli.
- Valitse “Others”, mikäli haluamasi kieli ei ole
listalla. Tietyt levyt eivät aina sisällä sitä kieltä,
jonka valitset alkukieleksi. Tässä tapauksessa
levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
FIN-48
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:43 AM
Page 49
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
DivX-tekstityskielen käyttö
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Language Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
4
Valitse DivX Subtitle
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
DivX SUBTITLE LANGUAGE
DivX Subtitle
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Westren
Central
Greek
Cyrillic
FIN-49
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish ja Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene ja
Serbian(Latin)
Greek
English ja modern Greek
Cyrillic
English, Russian, Bulgarian, Belorussian,
Macedonian, Moldavian, Serbian(Cyrillic),
Ukrainian
Asetusten
Muuttaminen
▼
5
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 50
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Audiovaihtoehjoen asetus
Ääniasetusten valikossa voit määrittää äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset
käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaisiksi.
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Audio Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
▼
4
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
: PCM
: PCM
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
FIN-50
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 51
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
❶ Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos Dolby Digitalin tai DTS bittivirran digitalisen ulostulon kautta.
Valitse bittivirta kun kytket Dolby digitaliin ja DTS tallentimeen.
HUOM!
• Kun toistat DTS-ääntä, analogista äänen ulostuloa ei ole.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Muuntaa PCM(2CH) audioksi.
- Bitstream : Tuo ulos MPEG-2 bittivirran digitalisen ulostulon kautta. Valitse bittivirta kun kytket
MPEG-2 koodinpurkajaan.
❸ Dynamic Compression
- On : Dynaamisen pakkauksen valitseminen.
- Off : Standardialueen valitseminen.
❹ PCM Down Sampling
- On : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin 96 kHz:n signaali muunnetaan muotoon 48 kHz.
- Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin signaali lähetetään muuttumattomana.
HUOM!
Jos PCM-näytteenottotaajuuden alentaminen on pois käytöstä
• Joitakin levyjä käytettäessä toistavat näytteenottotaajuudeltaan alennettu ääni toistetaan vain
digitaalisten lähtöjen kautta.
HUOM!
• Paina MENU-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
“DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
FIN-51
Asetusten
Muuttaminen
HDMI
- Jos TV ei ole yhteensopiva puristettujen moni-kanava formaattien (Dolby Digital, DTS, MPEG)
kanssa, sinun täytyy asettaa Digitalinen Audio PCM:ään
- Jos TV ei ole yhteensopiva LPCM tunnustelutaajuus yli 48kHz kanssa, sinun täytyy jättää PCM
tunnustelu päälle (On).
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 52
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Näyttövaihtoehjoen asetus
Kuvaruutuasetusten valikossa voit määrittää laitteen erilaisia kuvaruututoimintoja.
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Display Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta
Setup
Valitse haluamasi
vaihtoehto painamalla
…/†
†-painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Still Mode
: Wide
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
√
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
FIN-52
▼
4
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 53
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
❶ TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten
(kuvasuhteen) säätäminen saattaa olla
suositeltavaa.
- 4:3 Letter Box : Valitse tämä, kun haluat
katsella koko 16:9-suhteen kuvaruutua, jonka
DVD-levy tarjoaa, vaikka olisi käytössä 4:3suhteen TV-ruutu. Mustat reunat ilmestyvät
kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
- 4:3 Pan Scan : Valitse tämä tavanomaista
televisiota varten, kun haluat nähdä
kuvaruudun suhteessa 16:9 keskimmäiset
osuudet. (Elokuvan äärialueet vasemmalla ja
oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
- 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen
kuvaa laajalla kuvaruudulla.
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
❷ Still Mode
❸ Screen Messages
Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä
pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
DISPLAY SETUP
❹ Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
( Käytössä tai Poissa käytöstä)
Toiminto ei toimi progressiivisessa tilassa.
❺ TV System
- NTSC -levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse
PAL-vaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon,
lomitettu tulomuoto on PAL 60 Hz -tulo.
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse
NTSC-lähtö-vaihtoehto.
• Jos määrität NTSC-tv-järjestelmää, HDMItulon kehysnopeus on 60 Hz.
FIN-53
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
√
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
COMPONENT(I-SCAN)
HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
SCART Output
√
RGB
Video
Asetusten
Muuttaminen
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan
tärinä pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen
teksti tavallista selvemmin.
- Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu
Field/Frame-tila automaattisesti.
- Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu
väreilee Auto-tilassa.
- Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat
nähdä pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
- PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo,
valitse NTSC Output -vaihtoehto.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL
lähtö -vaihtoehto.
• Jos määrität PAL-tv-järjestelmää, HDMI-tulon
kehysnopeus on 50 Hz.
➏ Video Output
Valitse Video Output (videolähtö).
- COMPOSITE/S-VIDEO : Valitse tämä, jos
haluat käyttää Video- tai S-Video Out lähtöä.
- COMPONENT(I-SCAN) : Valitse tämä, jos
haluat käyttää Component Interlace (525i) lähtöä.
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN) : Valitse
tämä, jos haluat käyttää Component
Interlace (525p) -lähtöä tai HDMI:tä.
• Jos painat VIDEO SEL painiketta, videon
ulostulo muuttuu normaali taajuiseksi no
disc- tilassa.
(SCART RGB ➝ SCART VIDEO ➝
COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- SCART Output : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Scart-lähtöä.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää
SCART RGB -lähtöä.
• Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää
SCART Video -lähtöä.
• Edellinen valikko palaa näkyviin, jos
Display Setup (Näyttöasetukset) alivalikossa ei valita Yes/No (kyllä/ei) vaihtoehtoa 10 sekunnin kuluessa.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 54
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
❼ HDMI
Tätä asetusta käytetään, kun laite on kytketty
HDMI- tai DVI-liittimellä näyttölaitteeseen
(televisioon, projektoriin jne.).
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Tällä toiminnolla voit hienosäätää DVD-HD850laitteen televisio- tai monitorikuvaa niin, että
värit toistuvat mahdollisimman hyvin.
Tällä toiminnolla voit määrittää HDMI- tai
DVI-lähdön digitaalisen datan RGB-alueen.
- RGB-Normal (RGB – normaali): HDMI/DVI-lähdön datan rajoitettu RGB-alue.
- RGB-Expand (RGB – laajennettu):
HDMI-/DVI-lähdön datan täysi RGB-alue.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI-lähdön rajoitettu
YCbCr-(4:4:4)-alue.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI-lähdön rajoitettu
YCbCr-(4:2:2)-alue.
Jos määrität HDMI-lähdön resoluutioksi
768p, et voi käyttää YCbCr-muotoa.
Rajoitetulla data-alueella kuvaruudun
musta-valko- ja värialuetta on rajoitettu.
Esimerkki: Bittisyvyys on 8 bittiä:
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Täydellä data-alueella kuvaruudun mustavalko- ja värialue on täydellinen.
Esimerkki: Bittisyvyys on 8 bittiä:
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Brightness
Tällä toiminnolla voit määrittää
HDMI/COMPONENT(P-SCAN) -lähdön
kirkkauden.
Dark
- DVI Output
Tällä toiminnolla voit määrittää HDMI- tai
DVI-lähdön muodon.
- Toiminto korjaa television kuvaruudun
normaaliksi, kun sitä ei ole keskitetty.
- Jos HDMI-DVI-lähtö on määritetty väärin,
kuvaruutu voi olla vääristynyt.
HDMI SETUP
Resolution
: 576p
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko
televisio progressiivista
kuvanmuodostusta. Jos televisio tukee
progressiivista kuvanmuodostusta,
määritä progressiivisen
kuvanmuodostuksen asetukset television
valikkojärjestelmässä käyttöoppaan
mukaisesti.
• Jos videolähtö on määritetty väärin,
kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
• HDMI-lähdölle valittavissa olevat
resoluutiot määräytyvät laitteeseen
kytketyn television tai projektorin
mukaan. Lisätietoja on television tai
projektorin käyttöoppaassa.
• Kun resoluutiota vaihdetaan toiston
aikana, normaalin kuvan tuleminen
kuvaruutuun voi kestää muutaman
sekunnin.
• Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi
720p tai 1080i, HDMI-lähdön kuvanlaatu
on parempi.
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
FIN-54
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 55
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Ikärajavalvonnan asetus
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä
ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella. Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Parental Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ tai ENTER-painiketta.
Setup
4
: No
▼
5
Kirjoita salasanasi. Sinua
pyydetään vahvistamaan
salasanasi kirjoittamalla
salasana uudelleen.
Kirjoita salasana
uudelleen.
Soitin on lukittu ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
FIN-55
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Asetusten
Muuttaminen
Jos haluat käyttää
salasanaa, valitse Yes
painamalla √ - tai
ENTER-painiketta. Enter
Password -kuvaruutu
ilmestyy näkyviin.
PARENTAL SETUP
Use Password
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 56
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Lapsilukon tason määrittäminen
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Parental Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Kirjoita salasanasi.
Enter Password
----
5
Valitse Rating Level
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
√
√
▼
6
Valitse haluamasi Rating
†Level painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
e.g) Level 6 -tason
valitseminen.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
FIN-56
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 57
A S E T U S T E N M U U T TA M I N E N
Salasanan muuttaminen
1
Kun laite on
pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse Setup painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
Valitse Parental Setup
†painamalla …/†
painiketta ja paina sitten
√ - tai ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö,
johon syötetään salasana.
Anna uusi salasanasi.
Setup
▼
4
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Paina MENU-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
√
√
Change Password
Asetusten
Muuttaminen
Valitse Change
Password painamalla
…/†
† -painiketta ja paina
sitten √ - tai ENTERpainiketta. Anna uusi
salasanasi. Anna uusi
salasanasi uudestaan.
PARENTAL SETUP
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
Re-enter Password
----
HUOM!
Jos olet unohtanut salasanan, katso kappaleesta
”Vianetsintä” kohta ”Salasana unohtunut”.
FIN-57
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 58
Kappeleen 6
LISÄKSI
Television ohjaaminen kaukosäätimellä
Kaukosäädin voidaan säätää niin, että sitä voidaan käyttää myös useimpien televisioiden
ohjaamiseen. Kaukosäätimen ohjelmoimiseen käytetään kyseistä tv-merkkiä vastaavaa
koodia.
TV-koodit
MERKKI
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
KOODIT
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
MERKKI
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KOODIT
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.Kytke tv päälle.
2.Osoita DVD:n kaukosäätimellä tv:tä.
3.Pidä TV:n POWER-kytkin alhaalla ja syötä samanaikaisesti kyseisen televisiomerkin koodi.
4.Mikäli tv sulkeutuu, asetus on valmis.
Syötä muut kyseisen televisiomerkin koodit, mikäli ensimmäinen koodi ei toimi.
Voit käyttää kaukosäätimellä toisen valmistajan television seuraavia toimintoja:
virran kytkentä/katkaisu, kanavan valinta CH ( ,
), äänenvoimakkuussäätö VOL
(+, -) ja TV-/videotoiminnot.
- Kaukosäädin ei ehkä toimi kaikkien lueteltujen televisiomerkkien mallien kanssa.
- Jos vaihdat kaukosäätimen paristot, ohjelmoi laitemerkkikoodi uudelleen.
e.g) Samsung_2 TV:t
Pidä TV:n POWER-painiketta alhaalla ja
syötä 0 ja 1.
FIN-58
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 59
LISÄKSI
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
Johdanto
Samsung tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä laitteen toiminnan tehostamiseksi internetsivustollaan (www.samsung.com).
Koska mpeg4-pakkaustekniikka on uutta tekniikkaa, siihen tulee päivityksiä. Parannukset
määräytyvät käytettävän päivitysohjelmiston ja DVD-soittimesi käyttämän ohjelmiston mukaan.
Päivityslevyn laatiminen
1
Lataa uusi tiedosto Samsungin
internet-sivuston
(www.samsung.com) Download
Center (latauskeskus) -osasta.
2
HUOM!
- Valitse tiedostojärjestelmäksi CD-ROM ISO
- Valitse merkistöksi ISO 9660
- Käytä levyllä vain yhtä istuntoa ja viimeistele levy
- Käytä alhaista tallennusnopeutta
Tallenna tiedosto levylle
tietokoneesi CD-RWasemassa.
Päivittäminen
1
Avaa levytarjotin.
Aseta levy tarjottimelle.
Sulje tarjotin.
Näyttöön tulee Firmware
upgrade-näyttö.
Laitteisto-ohjelmistopäivitystiedot
tulevat näkyviin
▼
2
Valitse Total painamalla
œ/√ -painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
- Tarjotin avautuu automaattisesti. Poista levy
ja odota kaksi minuuttia.
- Jos laitteen päivitys onnistuu, virta sammuu
laitteesta automaattisesti, kun levytarjotin on
suljettu. Kun laite käynnistyy, näyttö tulee
näkyviin.
Laitteisto-ohjelmiston päivitys alkaa
3
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
HUOM!
- Jos Select Menu Language -ilmoitus ei tule
näkyviin, ota yhteys Samsungin huoltopalveluun.
- Älä paina mitään painiketta äläkä katkaise virtaa
päivityksen ollessa käynnissä.
- Nämä päivitystoimet voivat vaihdella. Lisätietoja
on osoitteessa www.samsung.com.
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
FIN-59
Lisäksi
Valitse haluamasi kieli
painamalla vastaavaa
numeropainiketta.
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 60
LISÄKSI
Vianetsintäopas
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Ratkaisuehdotus
Kaukosäätimellä ei voida • Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
suorittaa mitään
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita minuutteja,
toimintoja.
jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee. Asenna paristot uudelleen ja
yritä uudestaan.
Levy ei soi.
5.1 kanavaääni ei
toistu.
(
) -kuvake ilmestyy
• Varmista, että levy on asennettu tarrapuoli ylöspäin..
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kelvolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä Dolby 5.1 ch.
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
Page
P4
P7
P18
P51~52
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt
suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tue ominaisuutta (esim. kuvakulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat alueen
ulkopuolella.
Levyvalikko ei ilmesty.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa..
Soittotila on erilainen
kuin Setup -valikon
valinta.
Kuvaruudun suhdetta
ei voi muuttaa.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos levyä ei
ole koodattu vastaavalla toiminnolla.
P44~55
• Kuvaruudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi..
P52~53
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikossa.
P50~51
The screen is blocked
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
P19
Forgot password
• Paina
-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan niin, ettei laitteessa ole levyä.
Kaikki asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
P55~57
If you experience other
problems.
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka ratkaisee ongelman, ja noudata ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kuva on kohinainen tai
vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
FIN-60
P2
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 61
LISÄKSI
Ongelma
Ratkaisuehdotus
Page
Ei HDMI-ulostuloa
(output)
• Tarkista, että HDMI on käytössä videolähdössä..
• Tarkista TV:n ja DVD-soittimen välisen HDMI-liitännän kytkentä.
• Katso tukeeko TV tätä 480p/576p/720p/768p/1080i DVD-soitinta.
P15~16
Epänormaali HDMIulostulon (output) näyttö.
• Jos näytölle ilmestyy lumisadetta, se tarkoittaa että TV ei tue HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protect) -toimintoa.
P15~16
HDMI-ulostulon särinä.
• Tarkista, että televisiojärjestelmä on määritetty oikein.
• Näytössä saattaa esiintyä häiritsevää särinää, kun kehysarvoa muutetaan
arvosta 50 Hz arvoon 60 Hz, 720P/1080i HDMI ulostuloa käytettäessä..
• Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
P52~54
Lisäksi
FIN-61
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 62
LISÄKSI
Erittelyt
Jännitevaatimukset
Yleistä
12 W
Paino
2.3 kg
Mitat
L 430 mm x S 250 mm x K 49 mm
Lämpötila
Kosteus
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Levy
10 % - 75 %
Lukunopeus: 3,49 ~ 4,06 min/sek.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 74 min.
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 20 min.
Komposiittivideo
Lukunopeus: 4,8 ~ 5,6 min/sek.
Maks. soittoaika: 74 min. (Video + Audio)
1-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-LIITÄNTÄ
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Komponenttivideo
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
S-VIDEO
HDMI
SCART-liitäntä
2-kanava
Audiolähtö
+5°C to +35°C
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12 cm
Videolähtö
AC 110-240V, 60/50 Hz
Tehonkulutus
*Taajuusvaste
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
480p/576p, 720p, 768p, 1080i
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz näytteistys : 4 Hz - 22 kHz
96 kHz näytteistys : 4 Hz - 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen
0.004 %
*: Nimelliset arvot
- Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat arvioita.
FIN-62
00631C-HD850-FIN_2
4/12/05
10:44 AM
Page 63
SUOMI
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics (U.K.) Ltd.,
Euro Service Centre, Stafford Park 12,
TELFORD, Shropshire TF3 3BJ,
Puh: 01952) 292262, Faksi: 01952) 292033
■TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on kokonaan ja
oikein täytetty, jos se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen
vahvistavan todisteen kanssa ja jos tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus on suoritettava Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama.Tämä takuu ei kata tällaisia korjauksia
eikä niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja, jos se pitää muuttaa
yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa,
joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja
valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta, muutostyön mahdollisesti aiheuttamia
vikoja eikä niistä aiheutuvia kustannuksia.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava
käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä
muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
FIN-63
Lisäksi
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
välillisistä menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
00631C-HD850-XEE_Cover
4/12/05
10:15 AM
Page 2
ELECTRONICS
AK68-00631C