Samsung DSB-S305 Instrukcja obsługi

MF68-00374A_COVER
10/21/05
2:29 PM
Page 1
DIGITAL SATELLITE RECEIVER
MF68-00374A
DSB-S305G
FTA, EM NAG
Instrukcja obs∏ugi
PL
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . GB
GB
Instrukcja obs∏ugi . . . . . . . . . . . . . . . PL
Instructions for use
FTA, EM NAG
DSB-S305G
REV. 1.0
CYFROWY DEKODER SATELITARNY
MF68-00374A_3-4(PL)
10/21/05
2:30 PM
Page II
Instrukcja obs∏ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
DSB-S305G
FTA, EM NAG
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page b
DSB-S305G
FTA, EM NAG
Instrukcja obs∏ugi
CYFROWY DEKODER SATELITARNY
PL
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page d
DSB-S305G
INSTRUKCJE BEZPIECZE¡STWA
Niniejszy dekoder zosta∏ wyprodukowany w technologii, spe∏niajàcej mi´dzynarodowe
standardy bezpieczeƒstwa.
Prosimy o dok∏adne przeczytanie poni˝szych zaleceƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa.
100-240V~ AC, 50/60Hz
PRZECIÑ˚ENIA:
Nie doprowadzaj do przecià˝enia gniazd Êciennych, przewodów
przed∏u˝ajàcych lub adapterów, poniewa˝ mogà spowodowaç po˝ar
lub pora˝enie elektryczne.
P¸YNY:
Nie dopuszczaj do kontaktu dekodera z ˝adnymi p∏ynami.
CZYSZCZENIE:
Przed czyszczeniem od∏àcz dekoder od gniazda zasilania.
U˝yj wilgotnej Êciereczki (bez detergentu) do czyszczenia obudowy.
WENTYLACJA:
Nie zas∏aniaj otworów wentylacyjnych dekodera. Zapewnij swobodny
obieg powietrza wokó∏ dekodera. Nie przechowuj dekodera w miejscu
nara˝onym na bezpoÊrednià operacj´ s∏onecznà lub w pobli˝u êróde∏
ciep∏a np. grzejnika. Nigdy nie ustawiaj sprz´tu elektronicznego na
dekoderze. Ustaw dekoder w odleg∏oÊci co najmniej 30 mm od Êciany.
AKCESORIA:
Nie u˝ywaj jakichkolwiek akcesoriów nie zalecanych przez producenta;
mo˝e to powodowaç ryzyko zranienia u˝ytkownika lub uszkodzenia
sprz´tu.
POD¸ÑCZANIE DO ANTENY SATELITARNEJ LNB:
Kabel pod∏àczeniowy konwertera LNB przenosi napi´cia uk∏adu
zasilania. Dlatego zalecamy od∏àczenie od êród∏a zasilania przed
pod∏àczaniem lub od∏àczaniem tego kabla.
NIESTOSOWANIE SI¢ MO˚E DOPROWADZIå DO USZKODZENIA LNB.
(zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w
odnoszàcych si´ do niego tekstach wskazuje, ˝e produktu
po up∏ywie okresu u˝ytkowania nie nale˝y usuwaç z
innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknàç szkodliwego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u˝ycia
zasobów materialnych jako sta∏ej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla Êrodowiska recyklingu tego produktu u˝ytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktowaç si´ z punktem
sprzeda˝y detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem w∏adz lokalnych.
U˝ytkownicy w firmach powinni skontaktowaç si´ ze swoim dostawcà i
sprawdziç warunki umowy zakupu.
Produktu nie nale˝y usuwaç razem z innymi odpadami komercyjnymi.
SERWISOWANIE:
Nie podejmuj prób samodzielnego serwisowania produktu.
Jakiekolwiek próby takiego dzia∏ania spowodujà utrat´ gwarancji.
Wszystkie czynnoÊci serwisowe pozostaw wykwalifikowanemu
agentowi serwisu.
WY¸ADOWANIA:
Je˝eli dekoder jest zainstalowany w regionie intensywnych wy∏adowaƒ
atmosferycznych, podstawowà kwestià stajà si´ urzàdzenia
zabezpieczajàce êród∏o zasilania i modemu linii telefonicznej.
Osobne instrukcje producenta dotyczàce zabezpieczenia innego
sprz´tu, jak telewizor, Hi-Fi, itp. pod∏àczonych do dekodera na
wypadek burz z wy∏adowaniami równie˝ muszà byç przestrzegane.
UZIEMIENIE:
Uziemienie kabla konwertera LNB musi byç pod∏àczone bezpoÊrednio
do systemu uziemienia anteny satelitarnej.
System uziemienia musi byç zgodny z lokalnymi przepisami.
Zanotuj :
Z powodów ochrony Êrodowiska zu˝yte baterie wyrzucaj w wyznaczonych do
tego celu miejscach.
PL-1
PL
Prawid∏owe usuwanie produktu
ZASILANIE:
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 2
FUNKCJE G¸ÓWNE
Instrukcje bezpieczeƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. U˚YTKOWNIK
Pod∏àczenia dekodera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel przedni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pilot zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sterowanie dekoderem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu g∏ówne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Organizacja kana∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1 Ulubione kana∏y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Przenoszenie kana∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3 Usuwanie kana∏u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4 Usuwanie transpondera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5 Usuwanie satelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6 Usuwanie wszystkich kana∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Instalacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1 Ustawienia LNB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Skanowanie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Skanowanie transpondera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Skanowanie wybiórcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 Przywracanie ustawieƒ domyÊlnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6 Ustawienia transpondera macierzystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. TUNER
SZEROKOZAKRESOWY TUNER 950~2150 MHz
SZYBKOÂå ODCZYTU SYMBOLU 1~45 MS/s
WSPÓ¸PRACA Z DiSEqC W WERSJI 1.2
PRZE¸ÑCZNIK NAPI¢CIA 13V/18V
CIÑG¸A KONTROLA TORÓW 22KHz
3. Ustawienia systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1 Wybór j´zyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2 Ustawienia menu ekranowego OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Ustawienia mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4 Ustawienia czasu i timera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.5 Informacje o Systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. VIDEO
ZGODNOÂå Z DVB-S
MPEG-2 VIDEO (MP@ML)
1~15 Mb/s
KOMPATYBILNOÂå SCPC/MCPC
OBS¸UGA FORMATU EKRANU 4:3 (NORMAL) I 16:9 (WIDE SCREEN)
4. Blokada rodzicielska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1 Ustawienie blokady kana∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Zmiana kodu PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. AUDIO
MPEG 1 AUDIO WARSTWA I I II
TRYBY DèWI¢KU MONO, DUAL, STEREO I JOINT STEREO AUDIO
CZ¢STOTLIWOÂCI PRÓBKOWANIA 32, 44,1 I 48 kHz
REGULACJA G¸OÂNOÂCI I FUNKCJA CHWILOWEGO
WYCISZENIA DèWI¢KU Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
CYFROWE WYJÂCIE AUDIO SPDIF
KODOWANE WYJÂCIE BIT-STREAM DOLBY DIGITAL (OPCJONALNE)
5. Przypisany serwis Nagravision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6. R´czne uaktualnienie oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rozwiàzywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-3
PL
PAMI¢å NA 4000 KANA¸ÓW
POBIERANIE OPROGRAMOWANIA Z SATELITY
ZAAWANSOWANY ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK
PROGRAMOWANIA
WYÂWIETLACZ OSD W WIELU J¢ZYKACH
OBS¸UGA TELEGAZETY VBI
WSPÓ¸PRACA Z DiSEqC 1.2
PE¸NA OBS¸UGA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
PODCZERWIENIÑ
MO˚LIWOÂå SKANOWANIA WYBIÓRCZEGO I TRANSPONDERA
ORGANIZACJA KANA¸ÓW
WYJÂCIA SCART
NISKIE ZU˚YCIE ENERGII
8 LIST ULUBIONYCH POZYCJI
AUTOMATYCZNIE UAKTUALNIANY EPG
PASS LOOP DLA SYGNA¸U RGB
15 TIMERÓW DO PROGRAMOWANIA W¸ÑCZANIA I
WY¸ÑCZANIA PROGRAMÓW (WYDARZE¡)
Funkcje g∏ówne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PL-2
DSB-S305G
DSB-S305G
SPIS TREÂCI
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 4
DSB-S305G
DSB-S305G
POD£¥CZANIE DEKODERA
POD¸ÑCZANIE DEKODERA
Schemat pod∏àczania
1. LOKALIZACJA ODBIORNIKA DEKODERA
Dekoder powinien byç ustawiony w miejscu o w∏aÊciwej wentylacji.
Nie umieszczaj go w zamkni´tej szafce ograniczajàcej obieg powietrza, co mo˝e
spowodowaç przegrzanie.
Lokalizacja powinna chroniç przed bezpoÊrednim dzia∏aniem s∏oƒca, nadmiernà
wilgocià, niedba∏à obs∏ugà i zwierz´tami domowymi.
Unikaj ustawiania na dekoderze innych urzàdzeƒ elektronicznych.
Lokalizacja powinna zabezpieczaç bezpieczny dost´p do kabla antenowego Twojego
systemu antenowego.
PL
2. PO¸ÑCZENIE DEKODERA Z ANTENÑ SATELITARNÑ
Po zainstalowaniu systemu antenowego pod∏àcz kabel koncentryczny z LNB anteny
do terminala oznaczonego “DISH INPUT” z ty∏u obudowy dekodera.
Wszystkie gniazda kabli powinny byç dokr´cone r´cznie, bez u˝ycia jakichkolwiek
kluczy. Kabel powinien mieç impedancj´ 75 omów i byç zakoƒczony wtyczkà typu “F”.
3. POD¸ÑCZANIE DEKODERA DO TELEWIZORA
Do pod∏àczenia dekodera do telewizora mo˝na u˝yç kabla Scart.
W przypadku pod∏àczania telewizora kablem SCART, pod∏àcz gniazdo SCART
oznaczone TV do odpowiedniego portu SCART.
4. POD¸ÑCZANIE MEGNETOWIDU
Do pod∏àczania magnetowidu lub odtwarzacza DVD dekoder jest wyposa˝ony
w gniazdo SCART z ty∏u obudowy oznaczone “AV2 (EXT)”.
Magnetowid lub odtwarzacz DVD mo˝na pod∏àczyç do dekodera za pomocà z∏àcza
SCART.
Zanotuj : Szczegó∏owe informacje na temat pod∏àczania znajdziesz w instrukcji
obs∏ugi magnetowidu lub odtwarzacza DVD.
5. POD¸ÑCZANIE CYFROWEGO SYSTEMU AUDIO
Pod∏àcz kabel optyczny pomi´dzy wyjÊciem DIGITAL AUDIO OUT dekodera i wejÊciem
Optycznym SPDIF cyfrowego systemu dêwi´ku.
6. INSTALACJI KARTY NAGRAVISION
Aby oglàdaç programy kodowane w systemie NAGRAVISION potrzebna jest
odpowiednia i wa˝na karta NAGRAVISION. Niniejszy dekoder posiada wbudowany
NAGRAVISION CAS do oglàdania programów kodowanych w systemie NAGRAVISION.
Zanotuj : W∏ó˝ kart´ NAGRAVISION metalowym z∏otym chipem zwróconym w dó∏.
PL-4
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-5
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 6
DSB-S305G
DSB-S305G
OPIS
OPIS
Panel tylny
Panel przedni
PL
1
1. Dioda LED
2
1
3
Kiedy dioda LED Êwieci na Czerwono, dekoder jest w stanie czuwania.
Kiedy dioda LED Êwieci na Zielono, dekoder jest w∏àczony.
3
4
5
6 7
1. WEJÂCIE ANTENOWE Ten port s∏u˝y do pod∏àczania kabla koncentrycznego do wejÊcia LNB
talerza anteny satelitarnej. Za poÊrednictwem tego portu jest przesy∏any
sygna∏ IF i zakres cz´stotliwoÊci tego sygna∏u wynosi 950-2150 MHz.
Poprzez ten port dokonuje si´ równie˝ prze∏àczenie napi´cia z 13V na
18V.
2. Czujnik podczerwieni S∏u˝y do odbierania komend podczerwieni z pilota zdalnego sterowania.
3. Czytnik karty
2
Szczelina czytnika karty dekodera.
Z a n o t u j : W∏ó˝ kart´ Smartcard metalowym,
z∏otym chipem zwróconym w dó∏.
2. AUDIO L/R
Te z∏àcza RCA s∏u˝à do pod∏àczania zewn´trznych urzàdzeƒ audio.
3. AV1 (TV)
Gniazdo do pod∏àczenia telewizora.
Obs∏ugiwane sà formaty YUV i RGB.
4. AV2 (EXT)
Gniazdo do pod∏àczenia magnetowidu lub innego sprz´tu.
5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTYCZNE)
WyjÊcie do pod∏àczenia cyfrowego wzmacniacza.
6. RS-232 DATA PORT
Port do pod∏àczania dekodera do komputera w celu odczytywania i
pobierania danych z informacjami.
Zanotuj : Stosowany tylko w przypadku pobierania zawartoÊci
(download).
7. KABEL ZASILANIA
PL-6
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
Kabel zasilania pràdem zmiennym AC z wtyczkà pod∏àczeniowà.
Zakres napi´cia wejÊciowego wynosi od 100V do 240V~, 50Hz/60Hz.
R
N
Y
PL-7
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 8
OPIS
DSB-S305G
DSB-S305G
OPIS
Pilot zdalnego sterowania
1. ZASILANIE
Przycisk do w∏àczania i prze∏àczania w tryb
czuwania.
Przycisk ten s∏u˝y do wyboru listy Êcie˝ek dêwi´kowych bie˝àcego serwisu.
Przycisk dzia∏a tak samo, jak przycisk ˚Ó¸TY w menu.
WciÊnij raz, aby w∏àczyç Êcie˝k´ dêwi´kowà.
WciÊnij dwukrotnie, aby w∏àczyç Êcie˝k´ video.
Âcie˝ki dêwi´ku i obrazu nie sà dost´pne dla ka˝dego kana∏u i zale˝à od
warunków operatora. Przycisk s∏u˝y do wyÊwietlania wiadomoÊci pomocy
w submenu.
11. AUDIO
(NIEBIESKI)
Przycisk ten s∏u˝y do zmiany dêwi´ku na prawy, lewy i oba kana∏y.
Przycisk dzia∏a tak samo, jak przycisk NIEBIESKI w menu.
2. PRZYCISKI NUMERYCZNE 0-9
Przyciski te s∏u˝à do wprowadzania wartoÊci
liczbowych i wyboru kana∏ów bezpoÊrednio
za pomocà ich numeru.
3. PG+/PGPrzyciski te s∏u˝à do poruszania si´ w gór´
lub w dó∏ listy programów telewizyjnych /
radiowych oraz w menu.
12. i (INFORMACJE) Przycisk ten s∏u˝y do wyÊwietlania okna informacyjnego na ekranie.
(CZERWONY)
Przycisk dzia∏a tak samo, jak przycisk CZERWONY w menu.
WciÊnij przycisk jeden raz, aby uzyskaç prostà informacj´ na temat
programu. WciÊnij przycisk dwukrotnie, aby uzyskaç szczegó∏owà
informacj´ na temat kana∏u w oknie tekstowym.
4. TV/RADIO
Przycisk ten s∏u˝y do prze∏àczania pomi´dzy
kana∏ami telewizyjnymi i radiowymi.
13. MENU
Przycisk s∏u˝y do opuszczania menu lub powrotu do poprzedniego menu.
14. EXIT
Przycisk s∏u˝y do opuszczania menu lub powrotu do poprzedniego menu,
albo opuszczania niektórych bannerów.
6. FAV
WciÊnij ten przycisk do prze∏àczenia pomi´dzy
listami ulubionych kana∏ów.
15. OK
Przycisk s∏u˝y do wprowadzania i zatwierdzania danych wprowadzonych
do menu systemowego. Przycisk s∏u˝y tez do wyboru pozycji z menu.
WciÊnij przycisk podczas oglàdania telewizji, aby wyÊwietliç list´ kana∏ów.
7. EPG
Przycisk EPG (Elektronicznego Przewodnika
Programów) s∏u˝y do uruchamiania tego
przewodnika po programach TV/Radio.
16. / / / Przyciski te s∏u˝à do poruszania podÊwietlanego paska kursora podczas
wyboru opcji menu.
17. CH
Przyciski te s∏u˝à do zmiany kana∏ów.
5. MUTE
Przycisk ten s∏u˝y do chwilowego wyciszania i
ponownego przywracania dêwi´ku.
8. LAST
Przycisk do bezpoÊredniego przywo∏ania
ostatnio oglàdanego kana∏u.
/CH
18. VOL+/VOL-
Przyciski te s∏u˝à do zmiany poziomu g∏oÊnoÊci.
19. TIMER
Przyciski s∏u˝à do zaprogramowania timera programów telewizyjnych w
przewodniku EPG. Je˝eli dana pozycja jest zapisana w timerze,
automatycznie w∏àczy si´ lub wy∏àczy o godzinach timera w∏àczenia /
wy∏àczenia (on/off) ustawionych w oparciu o czas rozpocz´cia / zakoƒczenia
programu TV. WciÊni´cie przycisku prze∏àcza aktywacj´ / dezaktywacj´
timera(ów) w przewodniku EPG. Po w∏àczeniu ekranu przewodnika EPG
wciÊni´ciem przycisku ‘EPG’ mo˝na wybraç interesujàcà nas pozycj´
programu za pomocà przycisków / i / . Nast´pnie wciÊnij przycisk
‘timer’. Je˝eli ta pozycja programowa jest zapisana w timerze, w prawym,
górnym rogu okna nazwy programu pojawi si´ symbol ®. W ‘Time & Timer
Settings’ w menu ‘Event Repetition’ równie˝ wyÊwietla si´ ‘EPG’. Z drugiej
strony, je˝eli w EPG nie znajduje si´ ˝adna pozycja programowa, Timer nie
mo˝e byç u˝ywany.
9. TEXT (ZIELONY)
Przycisk ten s∏u˝y do wyboru j´zyka telegazety
VBI. Przycisk ten dzia∏a tak samo, jak przycisk
ZIELONY w menu.
WciÊnij przycisk. Wówczas pojawi si´ okno
(banner) z mo˝liwoÊcià wyboru j´zyka
telegazety VBI. W tym oknie mo˝esz dokonaç
wyboru telegazety.
Z a n o t u j : W czasie instalacji baterii upewnij
si´, ˝e zachowujesz odpowiednià
biegunowoÊç (+/-).
PL-8
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-9
PL
10. ALT (YELLOW)
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 10
DSB-S305G
DSB-S305G
FUNKCJE PODSTAWOWE
FUNKCJE PODSTAWOWE
3. Wybór Êcie˝ki dêwi´kowej
1. Ekran wyÊwietlacza
Przed oglàdaniem programu telewizyjnego musisz dokonaç instalacji.
Z tego powodu na poczàtku na ekranie telewizora widaç wy∏àcznie wyÊwietlane menu.
Po zaprogramowaniu kana∏ów telewizyjnych zobaczysz nast´pujàcy obraz (banner) za ka˝dym
prze∏àczeniem kana∏ów:
●
WciÊnij przycisk ˚Ó¸TY (ALT), aby w∏àczyç list´
dost´pnych Êcie˝ek dêwi´kowych.
●
WciÊnij przycisk / i OK, aby wybraç jednà z nich.
Numer kana∏u
PL
4. Wybór Êcie˝ki video
●
Status sygna∏u
●
●
Informacje o programie
Bie˝àcy ulubiony
WciÊnij przycisk ˚Ó¸TY (ALT), aby w∏àczyç list´ dost´pnych
Êcie˝ek video.
● WciÊnij przycisk / i OK, aby wybraç jednà z nich.
Numer Êcie˝ki dêwi´kowej bie˝àcego kana∏u
WciÊnij przycisk CZERWONY ( i ) w trybie oglàdania.
Wybierz kana∏ wciskajàc przyciski NUMERYCZNE (0~9) lub / i wybierz przycisk TV/RADIO,
aby przejÊç do kana∏u telewizyjnego lub radiowego.
Niniejszy obraz pojawi si´ przy ka˝dej zmianie kana∏u.
WciÊni´cie przycisku TV/RADIO na pilocie zdalnego sterowania powoduje prze∏àczanie programów
TV i RADIOWYCH.
5. Lista
Szczegó∏owe informacje na temat kana∏ów
●
●
●
WciÊnij dwukrotnie przycisk CZERWONY ( i ) podczas oglàdania programu.
WciÊnij przycisk OK podczas oglàdania programu.
Wybierz list´ wciskajàc przyciski TV/RADIO lub FAV.
Ikona
za nazwà kana∏u symbolizuje podzielenie kana∏u,
i ikona
za nazwà kana∏u wskazuje blokad´ dost´pu do
kana∏u w ramach kontroli rodzicielskiej.
Na poczàtku pojawi si´ banner opisany powy˝ej.
Po wciÊni´ciu przycisku CZERWONY ( i ) po raz drugi, szczegó∏owe informacje na temat bie˝àcego
programu, je˝eli takie istniejà, mogà si´ wyÊwietliç w kolejnym bannerze. Je˝eli ta
informacja zajmuje wi´cej ni˝ jednà stron´, do przewijania strony w gór´ lub w dó∏ mo˝na u˝yç
przycisków PG+/PG-.
●
●
Wybierz kana∏ wciskajàc / , PG+/PG-.
WciÊnij przycisk OK, aby oglàdaç wybrany kana∏.
Przyciski kolorowe s∏u˝à do korzystania z nast´pujàcych serwisów:
Zanotuj : Us∏uga ta zale˝y od oferty operatora.
2. Regulacja poziomu g∏oÊnoÊci
●
Przycisk Zielony (TEXT)
: Ulubione
●
Przycisk ˚ó∏ty (ALT)
: Alfabetyczne
●
Przycisk Niebieski (AUDIO)
: Operatora
●
Przycisk Czerwony ( i )
: Transponder
Aby regulowaç poziom g∏oÊnoÊci:
●
WciÊnij przyciski / , VOL- lub VOL+, aby wyregulowaç ˝àdany poziom g∏oÊnoÊci.
●
WciÊnij przycisk MUTE, aby w∏àczyç tryb chwilowego wyciszenia dêwi´ku.
●
Ponownie wciÊnij przycisk MUTE lub przyciski / , aby wy∏àczyç funkcj´ chwilowego wyciszenia
dêwi´ku.
PL-10
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-11
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 12
DSB-S305G
DSB-S305G
FUNKCJE PODSTAWOWE
FUNKCJE PODSTAWOWE
5.1 Ulubione serwisy
6. Informacje o programie
●
EPG.Elektroniczny Przewodnik po Programie
Elektroniczny przewodnik po programie EPG przedstawia
informacje o programie.
WciÊnij przycisk ZIELONY (TEXT) na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybraç list´ Ulubione (Favorites).
● WciÊnij przycisk ZIELONY (TEXT), aby prze∏àczyç pomi´dzy
listà ulubionych i listà kana∏ów.
● U˝yj przycisków / , PG+/PG-, aby wybraç ulubionà grup´ lub
˝àdany kana∏.
Zanotuj : 1. Serwis niniejszy zale˝y od oferty operatora.
2. Po odczytaniu przez dekoder czasu GMT z
sygna∏u, co zabiera kilka sekund, wyÊwietlà si´
prawid∏owe informacje przewodnika EPG.
WciÊnij przycisk EPG podczas oglàdania programu.
Funkcja niniejsza wyÊwietla si´ na ekranie tylko w postaci wskazania czasu.
●
WciÊnij przycisk ˚Ó¸TY (ALT) na pilocie zdalnego sterowania,
aby wybraç list´ alfabetycznà (Alphabetical).
● WciÊnij przycisk ˚Ó¸TY (ALT), aby prze∏àczyç pomi´dzy
listà alfabetycznà i listà kana∏ów.
● U˝yj przycisków / , PG+/PG-, aby wybraç grup´
alfabetycznà lub ˝àdany kana∏.
●
PRZYCISK ZIELONY (TEXT): Zielony przycisk s∏u˝y do przejÊcia do poprzedniej daty.
●
PRZYCISK ˚Ó¸TY (ALT): ˚ó∏ty przycisk s∏u˝y do przejÊcia do nast´pnej daty.
●
PRZYCISK NIEBIESKI (AUDIO): mo˝e byç u˝ywany do przejÊcia o stron´ w gór´, je˝eli
informacji jest wi´cej, ni˝ jedna strona.
●
PRZYCISK CZERWONY ( i ) mo˝e byç u˝ywany do przejÊcia o stron´ w dó∏, je˝eli informacji jest
wi´cej, ni˝ jedna strona.
5.3 Serwisy operatora
Odst´py czasowe mogà byç regulowane przyciskami u˝ywanymi w nast´pujàcej kolejnoÊci na
ekranie przewodnika EPG:
●
przycisk 1 : 1 godzina i 30 minut
WciÊnij przycisk NIEBIESKI (AUDIO) na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybraç list´ operatora (Provider).
● WciÊnij przycisk NIEBIESKI (AUDIO), aby prze∏àczyç pomi´dzy
listà operatora i listà kana∏ów.
● U˝yj przycisków / , PG+/PG-, aby wybraç grup´
operatora lub ˝àdany kana∏.
przycisk 2 : 30 minut
5.4 Serwisy transpondera
●
Wybierz kana∏ wciskajàc przyciski / , PG+/PG- i wciÊnij przycisk OK, aby oglàdaç ten kana∏.
Poprzednia pozycja programowa mo˝e byç przywrócona poprzez wciÊni´cie przycisku LAST
podczas oglàdania programów na tym kanale.
●
Kiedy wciÊniesz przycisk TIMER na pilocie zdalnego sterowania w ekranie przewodnika EPG,
je˝eli bie˝àcy kana∏ nadaje jakiÊ program, timer jest ustawiony natychmiast i jego wskazanie
pojawia si´ na ekranie EPG. Program ustawiony w ten sposób poka˝e si´ w polu Timera i w
menu ustawieƒ timera.
●
WciÊnij przycisk CZERWONY ( i ) na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybraç list´ transpondera.
● WciÊnij przycisk CZERWONY ( i ) aby prze∏àczyç pomi´dzy
listà transpondera i listà kana∏ów.
● U˝yj przycisków / , PG+/PG-, aby wybraç grup´
transpondera lub ˝àdany kana∏.
PL-12
przycisk 3 : 15 minut
Za pomocà przycisków TV/RADIO lub FAV mo˝na przeszukaç ró˝ne listy programów.
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-13
PL
●
5.2 Serwisy alfabetycznie
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 14
STEROWANIE DEKODEREM
7. Telegazeta VBI
Menu g∏ówne
Je˝eli aktualnie odbierany program telewizyjny oferuje informacje
telegazety Teletext VBI wciÊnij przycisk ZIELONY (TEXT),
aby obejrzeç list´ dost´pnych j´zyków telegazety.
WiadomoÊci telegazety wyÊwietlà si´ na ekranie telewizora,
je˝eli obs∏uguje on t´ funkcj´.
w prawym rogu banneru wskazuje, ˝e w sygnale odbieranego
programu sà przesy∏ane informacje telegazety. Nawet, je˝eli na
bannerze jest wyÊwietlony symbol
, informacje moga nie byç
dost´pne z przyczyn nadawania.
Po zainstalowaniu swojego systemu antenowego i dekodera STB z u˝yciem odpowiednich gniazd.
●
●
Pod∏àcz i w∏àcz zasilanie dekodera.
WciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç menu g∏ówne.
WyÊwietli si´ nast´pujàcy ekran:
U˝yj przycisków / , aby wybraç ˝àdanà telegazet´ Teletext VBI.
● WciÊnij przycisk OK i wybrana telegazeta Teletext VBI wyÊwietli si´ na ekranie.
Przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ w menu “Installation”,
nale˝y sprawdziç menu 3 “System Setup”, aby dowiedzieç
si´, czy wszystkie informacje odnoszà si´ do Ciebie.
8. Tryb Audio
1. Organizacja kana∏ów
Mo˝na wybraç spoÊród kana∏ów prawego, lewego lub
stereofonicznego typu dêwi´ku u˝ywajàc przycisku
NIEBIESKI (AUDIO).
Menu “Channel Organising” ma szeÊç funkcji:
S∏u˝y do usuwania kana∏ów z listy zwiàzanych z przypisanym
satelità lub transponderem. Oferuje te˝ mo˝liwoÊç tworzenia listy
ulubionych i przenoszenie kana∏ów na wybrane miejsce na liÊcie.
●
Zmiana trybu Audio:
●
●
WciÊnij przycisk NEIBIESKI (AUDIO), aby wybraç kana∏ lewy,
prawy lub dêwi´k stereo.
● WciÊnij przycisk EXIT, aby zapisaç zmiany i opuÊciç menu.
Wprowadê Kod PIN.
Je˝eli nie wpisa∏eÊ swojego kodu PIN, b´dzie u˝ywany Kod PIN
0000 ustawiony fabrycznie.
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-15
PL
WyÊwietlà si´ tematy submenu.
Do zmian submenu organizacji kana∏ów (Channel Organising),
instalacji (Installation) i blokady (Parental Lock) potrzebny jest
kod PIN.
Zmiana telegazety VBI :
PL-14
DSB-S305G
DSB-S305G
FUNKCJE PODSTAWOWE
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 16
STEROWANIE DEKODEREM
1.1 Ulubione Kana∏y
1.3 Usuwanie kana∏u
Mo˝na przypisaç bie˝àcy kana∏ do grupy ulubionych (Favorite
Group) w sposób natychmiastowy.
Dodatkowo mo˝na przypisaç kana∏ do wielu ulubionych grup.
●
●
DSB-S305G
DSB-S305G
STEROWANIE DEKODEREM
Wybierz ˝àdany kana∏ do usuni´cia wciskajàc przycisk
CZERWONY ( i ).
● WciÊnij przycisk OK dla zatwierdzenia zmiany.
Wybierz ˝àdanà ulubionà grup´ (FAV1~FAV8) przyciskiem
FAV.
Wybierz ˝àdanà list´ kana∏ów przyciskami / lub PG+/PG-,
albo numerycznymi w oknie listy kana∏ów TV lub RADIO.
● WciÊnij przycisk CZEWONY ( i ) i nast´pnie przypisz
wybrany kana∏ do grupy ulubionych.
● Nast´pnie wciÊnij przycisk OK, aby zatwierdziç wybór.
●
PL
1.4 Usuwanie transpondera
●
Wybierz ˝àdanà list´ transpondera do usuni´cia wciskajàc
przycisk CZERWONY ( i ).
● WciÊnij przycisk OK dla zatwierdzenia zmiany.
Mo˝na zamieniaç listy kana∏ów TV lub Radio przyciskiem TV/RADIO i zmieniç list´ ulubionych
kana∏ów przyciskiem FAV.
●
Po wciÊni´ciu przycisku TV/RADIO, prze∏àczajà si´ mi´dzy sobà listy kana∏ów TV i Radiowych.
WciÊnij przycisk FAV, aby wybraç innà list´ ulubionych.
● WciÊnij przycisk ZIELONY (TEXT) aby zmieniç nazw´ listy ulubionych.
Zanotuj : Funkcja niniejsza nie usuwa samego transpondera,
ale usuwa list´ kana∏ów przypisanych do wybranego
transpondera.
●
Usuwanie kana∏ów z grupy ulubionych (Favorite Group):
Wybierz list´ kana∏ów do usuni´cia przyciskami / lub przyciskami PG+/PG-, albo
numerycznymi.
● WciÊnij przycisk CZERWONY ( i ), aby usunàç wybrany kana∏ z listy ulubionych kana∏ów.
1.5 Usuwanie satelity
Zanotuj : Na jednej liÊcie ulubionych kana∏ów mo˝na umieÊciç maksymalnie 200 kana∏ów.
●
●
Wybierz ˝àdanà list´ satelity do usuni´cia wciskajàc przycisk
CZERWONY ( i ).
● WciÊnij przycisk OK dla zatwierdzenia zmiany.
1.2 Przenoszenie kana∏u
●
●
●
●
●
Zanotuj : Funkcja niniejsza nie usuwa samego satelity, ale
usuwa list´ kana∏ów przypisanych do wybranego
transpondera.
Wybierz list´ TV/RADIO przyciskami / lub TV/RADIO.
Wybierz kana∏ z listy TV lub Radio przyciskami / , albo
PG+/PG- lub numerycznymi.
Wybierz kana∏ wciskajàc przycisk CZERWONY ( i ).
WciÊnij przycisk / lub PG+/PG-, aby zmieniç pozycj´ na
liÊcie ˝àdanego kana∏u i wciÊnij przycisk OK, aby zatwierdziç
zmian´.
Je˝eli chcesz przywróciç kana∏owi poczàtkowà pozycj´ na liÊcie,
zamiast przycisku OK wciÊnij przycisk NIEBIESKI (AUDIO).
PL-16
1.6 Usuwanie wszystkich kana∏ów
W oknie zatwierdzania wciÊnij przycisk OK, aby usunàç
wszystkie kana∏y i wciÊnij przycisk EXIT, aby opuÊciç okno.
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-17
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 18
STEROWANIE DEKODEREM
2. Instalacja
2.3 Skanowanie transpondera
Menu niniejsze oferuje ustawienia osobiste, dodawanie nowych
serwisów i wyÊwietlanie statusu dekodera.
Je˝eli posiadasz zmotoryzowany system DiSEqC 1.2 w pe∏ni
kompatybilny z DiSEqC1.2, wówczas mo˝esz korzystaç z zalet
dost´pnych funkcji DiSEqC 1.2.
●
W trybie menu g∏ównego wybierz “Installation”, aby wybraç
submenu.
● Wpisz Kod PIN.
●
●
Je˝eli nie wpisa∏eÊ swojego kodu PIN, b´dzie u˝ywany Kod PIN
0000 ustawiony fabrycznie.
Wybierz tryb skanowania (Scan Mode) : wszystkie (All) lub tylko wolne (Only Free)
Po skanowaniu wyÊwietli si´ wiadomoÊç “Your digital receiver found..” (Twój dekoder odnalaz∏...)
Nast´pnie wciÊnij przycisk OK, aby zapisaç kana∏y w pami´ci dekodera STB.
NaciÊnij EXIT aby nie zapisywaç zmian w listach kana∏ów.
2.4 Skanowanie wybiórcze
●
Wybierz w∏àczenie zasilania “On”.
● Wybierz ˝àdanà nazw´ satelity.
● Wybierz typ konwertera LNB (cz´stotliwoÊç).
● Wybierz tryb DiSEqC
(Off, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, Tone Burst A, Tone Burst B)
Submenu “Selective Scanning” umo˝liwia automatyczne
pobieranie kana∏ów z zaprogramowanych satelitów.
Automatyczne pobieranie kana∏ów:
Mo˝na wybraç jednà z opcji trybu All/Off/Only Free przyciskami
/ dla ka˝dego satelity, który mo˝e byç dalej wyÊwietlany
przyciskami PG+/PG-.
22KHz: W przypadku u˝ywania konwertera LNB typu dual lub dwóch anten pod∏àczonych do
prze∏àcznika, z prze∏àczaniem torów 22 KHz (“On”, “Off” lub “Auto”) mo˝na prze∏àczaç
sygna∏ pomi´dzy konwerterami LNB lub antenami.
Off :
All :
Only Free :
●
2.2 Skanowanie sieci
Bez skanowania
Skanowanie wszystkich kana∏ów
Skanowanie tylko wolnych kana∏ów
WciÊnij przycisk OK.
WyÊwietli si´ menu skanowania wybiórczego (Selective Scanning).
Wszystkie kana∏y na liÊcie z wybranego satelity b´dà automatycznie pobrane.
Po skanowaniu zobaczysz wiadomoÊç “Your digital receiver found...”(Twój dekoder odnalaz∏...).
Nast´pnie powinieneÊ wcisnàç przycisk OK, aby zapisaç wszystkie kana∏y w pami´ci dekodera STB.
Submenu skanowania sieci “Network Scanning” umo˝liwia
pobieranie kana∏ów z ustawieƒ konwertera LNB.
●
Po wyborze menu “Network Scanning” menu, dekoder
wyszuka wszystkie dost´pne kana∏y oferowane przez Cyfrowy
Polsat NIT.
● WciÊnij przycisk OK, aby zapisaç wyszukane programy.
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-19
PL
●
Mo˝na wybraç warunki ustawieƒ satelity i LNB, aby uruchomiç
wyszukiwanie kana∏ów i mo˝na zamieniç ustawienia dla toru
22KHz. Parametry ustawione w menu sà potrzebne do
programowania skanowania wybiórczego i skanowania sieci
(“Selective scanning” i “Network scanning”). Konieczne
informacje mogà byç odszukane w materia∏ach na temat anteny i
konwertera LNB lub sà dost´pne u sprzedawcy.
PL-18
Wybierz satelit´.
Wybierz jeden transponder powy˝szych satelitów i sprawdê
cz´stotliwoÊç, szybkoÊç symbolu, FEC i polaryzacj´.
Je˝eli pojawià si´ problemy, poproÊ o pomoc sprzedawc´.
Czasami taki transponder mo˝e nie istnieç z powodów nadawania.
Lepszym rozwiàzaniem jest wybór g∏ównego transpondera spoÊród
listy dla ˝àdanego satelity.
2.1 Ustawienia LNB
DSB-S305G
DSB-S305G
STEROWANIE DEKODEREM
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 20
STEROWANIE DEKODEREM
2.5 Przywracanie ustawieƒ domyÊlnych
3. Ustawienia systemowe
Funkcja s∏u˝y do przywrócenia wszystkim ustawieniem dekodera
domyÊlnych wartoÊci fabrycznych w przypadku napotkania
problemów, po dokonaniu b∏´dnych zmian ustawieƒ danych
kana∏ów i innych.
Opcja niniejsza pozwala na zmiany domyÊlnych ustawieƒ
fabrycznych systemu, by dopasowaç go do w∏asnych wymagaƒ.
DSB-S305G
DSB-S305G
STEROWANIE DEKODEREM
Na ekranie pojawi si´ nast´pujàce okno:
PL
W oknie zatwierdzenia po wciÊni´ciu przycisku OK wszystkie
ustawienia dekodera b´dà automatycznie wyzerowane do
ustawionych fabrycznie wartoÊci.
Zanotuj : Spowoduje to usuni´cie wszystkich poprzednich ustawieƒ!
Wszystkie ustawienia i informacje w∏àczajàc w to dane o
kana∏ach b´dà usuni´te.
3.1 Wybór j´zyka
Opcja wyboru j´zyka “Language Selection” pozwala
u˝ytkownikowi na wybór ˝àdanego j´zyka menu ekranowego
OSD, Êcie˝ki dêwi´kowej (Soundtrack), lub przewodnika po
programach (EPG). Z drugiej strony, j´zyki menu ekranowego
OSD, Êcie˝ki dêwi´kowej (Soundtrack), telegazety (Teletext VBI)
i przewodnika po programach (EPG) zale˝eç b´dà od warunków
nadawania. Na przyk∏ad, nawet po wyborze odpowiedniego
j´zyka napisów (Subtitle), napisy mogà si´ nie pojawiç, je˝eli
nie sà nadawane w sygnale kana∏u.
2.6 Ustawienia transpondera macierzystego
Poni˝ej znajdziesz instrukcje dotyczàce ustawieƒ transpondera
macierzystego (Home Transponder) wykorzystywanego do
pobierania listy us∏ug sieciowych.
Wprowadê wartoÊci cz´stotliwoÊci (Frequency), polaryzacji
(Poliarity), szybkoÊci przesy∏ania (Symbol Rate) i FEC za pomocà
przycisków / lub przycisków numerycznych.
●
●
●
●
●
●
●
Aby dopasowaç urzàdzenie dla u˝ytkowników pochodzàcych z ró˝nych regionów mówiàcych
ró˝nymi j´zykami, jest dost´pnych 7 j´zyków menu ekranowego.
● Aby wybraç ˝àdany j´zyk menu ekranowego OSD wciÊnij przyciski / , aby zmieniç j´zyk
i wciÊnij OK.
● Rodzaj j´zyka menu ekranowego (OSD), Êcie˝ki dêwi´kowej, czy przewodnika po programach
(EPG) b´dzie zale˝a∏ od dokonanego wyboru j´zyka.
Wybierz transponder macierzysty (Home Transponder),
który chcesz ustawiç. Mo˝na ustawiç wartoÊç 1, 2 lub 3.
Wprowadê cz´stotliwoÊç (Frequency) transpondera, który chcesz odszukaç.
Wprowadê wartoÊç polaryzacji (Polarity) transpondera, który chcesz odszukaç.
Mo˝na wybraç wartoÊç polaryzacji poziomej (Horizontal), pionowej (Vertical),
ko∏owej w lewo (Circular Left) lub ko∏owej w prawo (Circular Right).
Wprowadê szybkoÊç przesy∏ania (Symbol Rate) transpondera, którego chcesz odszukaç.
Wybierz wartoÊç korekcji b∏´du FEC transpondera, który chcesz odszukaç.
Mo˝na wybraç wartoÊci 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 lub Automatycznà.
WciÊnij przycisk OK, aby zatwierdziç wybór.
PL-20
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-21
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 22
STEROWANIE DEKODEREM
3.2 Ustawienia menu ekranowego OSD
Tryb ustawienia kolorów u˝ytkownika lub kolorów EPG
Mo˝na ustawiç przeêroczystoÊç menu ekranowego (Transparency
level), czas jego wyÊwietlania na ekranie ,schemat kolorów (Color
Scheme) i lokalizacj´ (OSD Position).
●
●
WciÊnij przycisk ZIELONY (TEXT).
Pojawi si´ pozycja menu, którà chcesz zmieniç.
● PrzenieÊ pozycj´, którà chcesz zmieniç za pomocà
przycisków / .
● Ustaw ˝àdany kolor za pomocà przycisków / .
● WciÊnij przycisk OK, aby zapisaç ustawienie.
Wybierz poziom przeêroczystoÊci (OSD Transparency level.)
Poziom przeêroczystoÊci ma zakres od 0 do 100%.
Ustawienia dokonuje si´ przyciskami numerycznymi, / lub
przyciskami PG+/PG-.
Lokalizacja OSD
Zanotuj : Ustawiona w ten sposób przeêroczystoÊç w opcji u˝ytkownika
“User Defined” ma zastosowania tylko do niektórych kolorów.
Ustaw czas wy∏àczenia okna menu informacyjnego (banneru) na ekranie.
Zakres dost´pnych czasów w∏àczenia wynosi od 0,5 do 60 sekund.
Ustawienia dokonuje si´ przyciskami numerycznymi, / lub przyciskami PG+/PG-.
Przyciski / Przyciski PG+/PG●
●
3.3 Ustawienia mediów
: Ustawienia w krokach co 0,5s
: Ustawienia w krokach co 60s.
Mo˝na ustawiç ró˝ne media wed∏ug uznania.
Ustaw kursor na niniejszym submenu i wciÊnij OK.
Ustaw schemat kolorów :
●
Mo˝na zmieniç kolory odpowiednio do w∏asnych upodobaƒ
(np. t∏o (background), tekst (text), symbol, lini´ (line), itp.)
●
●
Przyciski / : wybierz tryb schematu kolorów.
Color scheme 1 : zmiana koloru menu na b∏´kitny.
Color scheme 2 : zmiana koloru menu na zielony.
Color scheme 3 : zmiana koloru menu na bràzowy.
User defined
: Ustawienie kolorów wybranych przez
u˝ytkownika.
EPG colors
: Ustawienie kolorów w menu przewodnika
po programach EPG.
●
●
●
●
Zanotuj : Schematy kolorów 1, 2 i 3 mogà byç zmienione w przysz∏oÊci
poprzez uaktualnienie (upgrade) oprogramowania.
PL-22
Ustaw kursor na wybranej pozycji okna i wciskaj przyciski
/ lub / a˝ okno menu znajdzie si´ w ˝àdanym po∏o˝eniu na ekranie TV.
Okno przeniesie si´ w wybrane po∏o˝enie.
C
●
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
Wciskaj przyciski / , aby przejÊç do podpozycji i wciskaj
przyciski / , aby wybraç ich opcje.
WciÊnij przycisk OK, aby zatwierdziç wybór.
WciÊnij przycisk MENU/EXIT, aby opuÊciç menu.
Wybierz system telewizyjny :
PAL, SECAM
Wybierz typ formatu ekranu pasujàcy do w∏asnego telewizora:
format STANDARD 4 : 3 lub format szerokoekranowy (WIDE SCREEN) 16 : 9.
Wybierz sposób konwersji formatu sygna∏u do formatu ekranu :
Letter Box, Pan & Scan, mieszany Mixed lub pe∏ny Full.
Wybierz typ sygna∏u Video :
Composite, Composite + RGB lub Composite + YUV.
Dokonaj ustawieƒ w kwestii automatycznego rozpoznawania sygna∏u audio Dolby Digital.
- Aby uruchomiç automatyczne wykrywanie wybierz ON.
- Aby wy∏àczyç automatyczne wykrywanie wybierz OFF.
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-23
PL
Informacje pomocy wyÊwietlajà si´ po wciÊni´ciu przycisku
˚Ó¸TEGO (ALT).
Przyciski / : Ustawienia w krokach co 1%.
Przyciski PG+/PG- : Ustawienia w krokach co 10%.
●
DSB-S305G
DSB-S305G
STEROWANIE DEKODEREM
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 24
STEROWANIE DEKODEREM
3.4 Ustawienia czasu i timera
4. Blokada rodzicielska
1) Czas
Niniejsza funkcja blokady dost´pu “Parental Lock” pozwala na
ograniczenie i chroni przed nieautoryzowanym dost´pem do
dekodera STB za pomocà kodu PIN (Personal Identification
Number), sk∏adajàcego si´ z 4 cyfr. (Fabrycznie ustawiony kod
PIN : 0000)
●
Ustaw kursor na tym submenu i wciÊnij OK.
Zmieƒ tryb z automatycznego (Auto) na r´czny (Manual).
● WciÊnij przycisk / , aby zmieniç czas lokalny w strefie
czasu (Time Zone). Czas lokalny zmieni si´ odpowiednio
do wybranej strefy czasowej.
Czas GMT odnosi si´ do standardowego czasu Greenwich za
poÊrednictwem sygna∏u nadawania. Nie mo˝e byç zmieniany.
●
2) Timer
Wprowadê kod PIN.
Je˝eli nie wpisa∏eÊ swojego kodu PIN, b´dzie u˝ywany domyÊlny
Kod PIN 0000 ustawiony fabrycznie.
Wraz z timerami przewodnika po programach EPG jest dost´pnych do programowania 15 timerów.
Wybierz numer timera w menu ‘Timer’ u˝ywajàc przycisków / w zakresie od 1 do 15.
WciÊnij przyciski / , aby wybraç powtórzenie danej pozycji programu, które chcesz
zaprogramowaç: codziennie (Daily), w ka˝dà niedziel´ (Every Sunday), ka˝dy poniedzia∏ek
(Every Monday), ka˝dy wtorek (Every Tuesday), ka˝dà Êrod´ (Every Wednesday), ka˝dy
czwartek (Every Thursday), ka˝dy piàtek (Every Friday), ka˝dà sobot´ (Every Saturday),
jeden raz (Once).
Je˝eli timer jest ustawiany z ekranu przewodnika EPG, wyÊwietli si´ na nim ‘Event Repetition’.
● WciÊnij przyciski Numeryczne (0~9), aby ustawiç ˝àdany czas i wciÊnij przyciski / , aby
wybraç czas zaprogramowania w∏àczenia. Je˝eli czas w∏àczenia ‘Switch-on Time’ jest taki sam,
jak czas wy∏àczenia ‘Switch-off Time’, ten timer b´dzie dzia∏a∏ przez 24 godziny.
● Wybierz kana∏ TV do ustawienia wybranego programu wciskajàc przyciski / . WciÊni´cie
przycisku TV/RADIO powoduje prze∏àczanie pomi´dzy programami telewizyjnymi i radiowymi.
● Poniewa˝ mo˝na zaprogramowaç timery codziennie (Daily), w ka˝dà niedziel´ (Every Sunday),
ka˝dy poniedzia∏ek (Every Monday), itp. priorytet b´dzie mia∏o ustawienie, które jest rzadsze.
Na przyk∏ad, je˝eli ustawisz timery jeden raz (Once) i codziennie ‘Daily’, ‘Once’ b´dzie mia∏o
priorytet przed ‘Daily’. Je˝eli timer dzia∏a, w menu ‘Timer’ pojawi si´ wiadomoÊç ‘Running’.
●
●
4.1 Ustawienie blokady kana∏u
Wybierz kana∏ wciskajàc przyciski / , PG+/PG-, / lub
numeryczne.
● WciÊni´cie przycisku TV/RADIO, powoduje prze∏àczenie listy
kana∏ow telewizyjnych i radiowych.
● Wybierz blokad´ kana∏ów wciskajàc przycisk CZERWONY ( i ).
● WciÊnij przycisk OK, aby zatwierdziç ustawienie.
●
Blokada kana∏u jest w∏àczona. Przy ka˝dej próbie jego
oglàdania w oknie potwierdzenia trzeba wprowadziç kod PIN.
Po wprowadzeniu kodu PIN, aby uzyskaç dost´p do kana∏u
zablokowanego przez kontrol´ rodzicielskà uzyskuje si´ dost´p
do wszystkich zablokowanych kana∏ów. Oznacza to wi´c,
˝e dost´p do wszystkich zablokowanych kana∏ów mo˝na
uzyskaç wprowadzajàc kod PIN w oknie zatwierdzania.
Kasowanie blokady:
3.5 Informacje o Systemie
●
Je˝eli musisz si´ skontaktowaç z operatorem sieci lub centrum
serwisowym mo˝e byç potrzebne przedstawienie informacji o
dekoderze dost´pnych w niniejszym menu.
Ustaw kursor na tym submenu i wciÊnij OK.
W menu ekranowym OSD wyÊwietlà si´ nast´pujàce informacje.
PL-24
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
Ponownie wciÊnij przycisk CZERWONY ( i ), aby skasowaç rozdzicielskà blokad´ kana∏ów.
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-25
PL
Wybierajàc niniejsze menu masz dost´p do dwóch opcji:
Ustawienia blokady dost´pu do jakiegokolwiek kana∏u i zmiany
numeru kodu PIN.
DSB-S305G
DSB-S305G
STEROWANIE DEKODEREM
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 26
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
4.2 Zmiana kodu PIN
Aby zmieniç kod PIN wybierz drugà z opcji menu zmiany kodu
“Change PIN Code”.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiàzanie problemu
Brak wskazaƒ LED na
wyÊwietlaczu przedniego
panelu; Brak zasilania
Nieprawid∏owo pod∏àczony
przewód zasilania
Prawid∏owo pod∏àcz przewód zasilania
Brak obrazu na ekranie
Dekoder w trybie czuwania;
Scart nieprawid∏owo pod∏àczony
do wyjÊcia video telewizora;
nieprawid∏owy kana∏ lub wybór
wyjÊcia video w telewizorze
W∏àcz zasilanie dekodera “On”;
Sprawdê po∏àczenia i popraw je
DSB-S305G
DSB-S305G
STEROWANIE DEKODEREM
Przeniesiesz si´ do poni˝szego menu:
W tej opcji musisz wprowadziç wa˝ny kod PIN w pierwszym
pasku kursora i wprowadziç nowy kod PIN w drugim pasku
kursora. Aby zatwierdziç zmian´ ponownie wprowadê kod PIN.
Prosimy o zapami´tanie, ˝e kod PIN powinien sk∏adaç sie z 4 cyfr.
Nieprawid∏owo pod∏àczony kabel
audio;
Poziom g∏oÊnoÊci = 0;
W∏àczona funkcja wyciszenia
dêwi´ku Mute
FABRYCZNIE USTAWIONY Kod PIN: 0 0 0 0.
Zanotuj : Je˝eli zapomnisz Kodu PIN, skontaktuj si´ z OPERATOREM US¸UGI. Po zmianie
swojego has∏a, prosimy o jego zapami´tanie i przechowywanie w bezpieczny sposób.
5. Przypisany serwis Nagravision
●
Informacje Nagravision sà wykorzystywane do wyÊwietlania
informacji o karcie (status karty, numer karty, itd.)
● Us∏uga komunikatora (Mail Message) jest wykorzystywana do
otrzymywania, przeglàdania oraz usuwania krótkich wiadomoÊci
przesy∏anych przez operatora.
Zwi´ksz poziom g∏oÊnoÊci;
WciÊnij przycisk MUTE
Pilot zdalnego sterowania
nie dzia∏a prawid∏owo
Nieprawid∏owe dzia∏anie;
Baterie sà zu˝yte lub
nieprawid∏owo w∏o˝one
Skieruj pilot zdalnego sterowania
w stron´ dekodera;
Wymieƒ lub prawid∏owo w∏ó˝ baterie
S∏aba jakoÊç obrazu
z os∏abieniem sygna∏u
Za s∏aby sygna∏
Sprawdê pod∏àczenia wszystkich kabli.
Sprawdê menu “LNB Setting”, popraw
po∏o˝enie anteny.
Na ekranie pojawia si´
wiadomoÊç
“Searching for signal”
Nie pod∏àczony lub êle
pod∏àczony kabel antenowy;
Uszkodzony konwerter LNB;
Niew∏aÊciwie ustawiona antena
satelitarna;
W menu ustawieƒ konwertera LNB
wybrana opcja “OFF” (wy∏àczony)
Sprawdê pod∏àczenia i popraw je;
Na ekranie pojawia si´
Jeszcze nie ustawiony satelita
wiadomoÊç
“Channel data does not exist.”
6. R´czne uaktualnienie oprogramowania
Sprawdê po∏àczenia i popraw je;
Zmieƒ konwerter LNB;
Sprawdê pozycj´ i popraw;
Sprawdê si∏´ sygna∏u w menu “Selective
scanning”
Przeprowadê skanowanie zakresu w menu
“Network scanning” lub “Selective scanning”.
Mo˝na pobraç i uaktualniç (update) oprogramowanie niniejszego
dekodera STB za poÊrednictwem satelity ASTRA, Hotbird, Sirius,
je˝eli nowe oprogramowanie jest dost´pne.
Zanotuj : Satelity powy˝sze oferujàce zdalne uaktualnienie
oprogramowania firmy Samsung w przysz∏oÊci
mogà byç zastàpione przez inne.
Utylizacja
Urzàdzenie, opakowanie (np. styropian) i baterie nie mogà byç traktowane w taki sam
sposób, jak zwyk∏e Êmieci domowe. Prosimy o zdobycie odpowiednich informacji w zakresie
regulacji prawnych swojej spo∏ecznoÊci i pozbywanie si´ odpadków zgodnie z tymi
regulacjami w wyznaczonych do tego oddzielnych lokalizacjach.
Na czas pobierania oprogramowania wy∏àcz dekoder.
Je˝eli nowe oprogramowanie b´dzie dost´pne pojawi si´ o tym
informacja i zapytanie, czy ma byç przeprowadzone jego uaktualnienie czy nie.
Je˝eli wciÊniesz przycisk OK, uaktualnienie rozpocznie si´ natychmiast.
Je˝eli uaktualnienie nie b´dzie mo˝liwe, pojawi si´ wiadomoÊç “You can’t update software!”, albo
je˝eli nie ma potrzeby uaktualnienia, wyÊwietli si´ wiadomoÊç “You don’t need to update software!”.
Je˝eli otrzymasz informacj´, ˝e zmieni∏ si´ transponder oprogramowania Samsung, powinieneÊ
wybraç zaawansowany tryb u˝ytkownika ‘User Advanced Mode’ w trybie Menu u˝ywajàc przycisków
/ . Nast´pnie nale˝y ustawiç w∏aÊciwe parametry dla nowego transpondera Samsung.
PL-26
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-27
PL
Brak dêwi´ku
Sprawdê wyjÊcia kana∏u i video
i popraw (Instrukcja obs∏ugi TV)
MF68-00374A_PL
10/21/05
2:31 PM
Page 28
WyjÊcie A/V
èród∏o zasilania
Typ :
Napi´cie wejÊciowe :
Bezpiecznik :
DSB-S305G
DSB-S305G
DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Interfejs :
TV SCART :
VCR SCART :
SPDIF :
SMPS
AC 100-240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6AH
2 SCART (TV, VCR), 2 PIN RCA (L+R)
VIDEO (CVBS, YUV, RGB), AUDIO R&L
VIDEO (CVBS, RGB), AUDIO R&L
CYFROWE WYJÂCIE AUDIO
Tuner
Interfejs danych seryjnych
950 ~ 2150 MHz
-65 ~ -25 dBm
PLL syntetyzer cz´stotliwoÊci
75 fl niezbalansowana
typ ˝eƒski F
13 V/18 V, 22 kHz tone
wspó∏praca z wersjà 1.2
Standard :
Typ z∏àcza :
RS232C, Max. 115.2 kB
AUDIO typ Jack
PL
Zakres cz´stotliwoÊci :
Poziom sygna∏u wejÊciowego :
Wybór kana∏ów :
Impedancja wejÊciowa :
Typ gniazda :
Sterowanie mocà konwertera LNB :
DiSEqC :
PHISICAL SPECIFICATION
Wymiary (szer. x g∏´b. x wys.) :
Waga (netto) :
270 x 200 x 40 mm
1,056 Kg
Demodulator
Typ :
SzybkoÊç przesy∏ania danych :
Wewn´trzne FEC :
Zewn´trzne FEC :
DEMODULACJA QPSK (DVB-S)
1~45Ms/s
Konwolucyjny Viterbi
WartoÊci kodowania - 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Kodowanie Reed Solomon (204,188), t = 8
Dekoder Video
System kodowania :
MPEG 2 ISO/TEC 13818
(transport stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1~ 15 Mb/s
4:3 (normalny) & 16:9 (szerokoekranowy)
720(H) x 576(V) x 50 pól/sec
Profil i poziom :
SzybkoÊç odczytu :
Formaty Video :
RozdzielczoÊç obrazu :
Dekoder Audio
System kodowania :
Tryb Audio :
Cz´stotliwoÊç próbkowania :
MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 warstwa I i II
mono, dual, stereo, joint stereo
32, 44.1, 48 kHz
PL-28
C
Y
F
R
O
W
Y
D
E
K
O
D
E
R
S
A
T
E
L
I
T
A
R
N
Y
PL-29
MF68-00374A_3-4(GB)
10/21/05
2:33 PM
Page II
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . GB
DSB-S305G
FTA, EM NAG
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page b
DSB-S305G
FTA, EM NAG
Instructions for use
GB
DIGITAL SATELLITE RECEIVER
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page d
DSB-S305G
SAFETY INSTRUCTIONS
This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.
Please read the following recommended safety precautions carefully.
AC 100-240V~, 50/60Hz
OVERLOADING:
Do not overload wall outlets, extension cords or adapters
as this can result in fire or electrical shock.
LIQUIDS:
Keep liquids away from the STB.
CLEANING:
Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket.
Use a cloth lightly dampened with water(no solvents) to
clean the exterior.
VENTILATION:
Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow
is maintained around the STB. Never store the STB where it is
exposed to direct sunlight or near heating equipment e.g. a
radiator.
Never stack other electronic equipment on top of the STB.
Place the STB at least 30mm from the wall.
ATTACHMENTS:
Do not use any attachment that is not recommended by the
manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.
CONNECTION TO THE SATELLITE DISH LNB:
The LNB connector cable has voltage in its center core. It is
therefore recommended that the STB be disconnected from
the mains power before connecting or disconnecting this cable.
FAILURE TO DO SO COULD DAMAGE THE LNB.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature,
indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.
SERVICING:
Do not attempt to service this product yourself.
Any attempt to do so will make the warranty invalid.
Refer all servicing to a qualified service agent.
LIGHTNING:
If the STB is installed in an area subject to intense lightning
activity, protection devices for the STB mains connector and
modem telephone line are essential.
The individual manufacturer’s instruction for safeguarding other
equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected to the STB must
also be followed during lightning storms.
GROUNDING:
The ground of the LNB cable must be directly connected to the
system ground for the satellite dish.
The grounding system must comply with local regulations
Note :
Dispose the used batteries at designated place for environment protection
GB-1
GB
MAINS SUPPLY:
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 2
GENERAL FEATURES
1. USER SECTION
Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Connecting Your “STB” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Remote Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Basic Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Operating The Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
15
16
16
17
17
17
17
2. Installation . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 LNB Setting . . . . . . . . . . .
2.2 Network Scanning . . . . . .
2.3 Transponder Scanning . . .
2.4 Selective Scanning . . . . . .
2.5 Reset to Factory Defaults .
2.6 Home Transponder Sett. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
18
19
19
20
20
3. System Setup . . . . . . . . .
3.1 Language Selection .
3.2 OSD Setting. . . . . . .
3.3 Media Settings . . . . .
3.4 Time & Timer Setting
3.5 System Information .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
21
22
23
24
24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2. TUNER SECTION
950~2150 MHz WIDE BAND TUNER
1~45 MS/s SYMBOL RATE
SUPPORTING DiSEqC 1.2 VERSION
13V/18V SWITCHING
22KHz CONTINUOUS TONE CONTROL
3. VIDEO SECTION
DVB-S COMPLIANT
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
1~15 Mb/s DATA RATE
COMPATIBLE FOR BOTH SCPC/MCPC
SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3(NORMAL) AND
16:9(WIDE SCREEN)
4. AUDIO SECTION
4. Parental Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1 Set Channel Lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 Change PIN Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
MONO, DUAL, STEREO AND JOINT STEREO AUDIO MODE
32, 44.1 AND 48 kHz SAMPLING FREQUENCIES
VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH
REMOTE CONTROL UNIT
SPDIF DIGITAL AUDIO OUTPUT
DOLBY DIGITAL ENCODED BIT-STREAM OUTPUT(OPTIONAL)
5. Embedded Nagravision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6. Manual Software Upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
GB-2
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-3
GB
4000 PROGRAMMABLE CHANNELS
SOFTWARE DOWNLOAD VIA SATELLITE & PC(Secured)
ADVANCED ELECTRONIC PROGRAM GUIDE
MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD
TELETEXT VBI SUPPORTED
DiSEqC 1.2 SUPPORTED
FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT
TRANSPONDER and SELECTIVE SCAN FACILITY
CHANNEL ORGANIZING(PROGRAMMABLE)
SCARTS OUTPUT
LOW POWER CONSUMPTION
8 FAVORITE LISTS
AUTO UPDATED EPG
PASS LOOP FOR RGB SIGNAL
15 TIMERS TO RESERVE PROGRAMS(EVENTS) FOR TURNING
ON/OFF
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Main Menu . . . . . . . . . . . . . .
1. Channel Organising . . .
1.1 Favorite Channels .
1.2 Move Channel . . . .
1.3 Delete Channel . . .
1.4 Delete Transponder
1.5 Delete Satellite . . . .
1.6 Delete All Channels
DSB-S305G
DSB-S305G
CONTENTS
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 4
1. LOCATION OF THE RECEIVER
DSB-S305G
DSB-S305G
CONNECTING YOUR "STB"
CONNECTING YOUR “STB”
Connecting Figure
Your STB should be placed under proper ventilation.
Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air,
resulting in overheating.
The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture,
rough handling or household pets.
Avoid stacking other electronic components on the top of the receiver.
The location should be safely accessible by the cable from your antenna system.
2. CONNECTING THE RECEIVER WITH DISH SYSTEM
GB
After installing your antenna system, connect the coaxial cable from the LNB
of your antenna to “DISH INPUT” terminal marked at the rear of the STB.
All cable connectors should be finger tightened; do not use any kind of wrench
while tightening connectors. The cable should be 75ohm impedance coaxial
twisted at the end with an “F” type connector.
3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV
To connect the receiver with your television, you can use Scart Cable.
In the case of connecting your TV through SCART cable, connect the SCART
connector marked TV to the respective SCART port on the TV.
4. CONNECTING YOUR VCR
To connect a VCR or DVD player, the STB has been provided with SCART at the
rear marked “AV2 (EXT)”.
Using a SCART connector, the VCR or DVD player can be connected to the receiver.
N o t e : For detailed information, refer to the manual of your VCR or DVD Player.
5. CONNECTING DIGITAL AUDIO SYSTEM
Connect a fiber optic cable between DIGITAL AUDIO OUT on the receiver and
Optical SPDIF on the Digital Audio System.
6. INSERTING SMARTCARDS FOR NAGRAVISION SERVICES
In order to view a scrambled service, you need to have the appropriate a valid
Smartcard. This STB has the NAGRAVISION CAS embedded to view NAGRAVISION
programmes.
Note : Insert the Smartcard with the gold coloured chip facing downwards.
GB-4
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-5
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 6
DSB-S305G
DSB-S305G
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Rear Panel
Front Panel
1
1
3
2
2
3
4
5
6 7
GB
1. LED
When the LED light Red, the Set-Top Box enters the standby mode.
When the LED light Green, it enters the operation mode.
2. Infrared Sensor
This is to receive the IR commands from the Remote Control Unit.
3. Card Slot
Slot for smartcard.
N o t e : Insert the Smartcard with the gold
colored chip facing downwards
1. DISH INPUT
This port is to connect the coaxial cable from LNB of your dish.
The IF input is provided through this port and the input frequency
range is 950-2150 MHz. Also the voltage switching 13V and
18V is passed through this port.
2. AUDIO L/R
These RCA connectors are for connecting any external audio.
3. AV1 (TV)
This is for connecting to your TV.
YUV and RGB format is supported.
4. AV2 (EXT)
This is for connecting to your VCR or other equipment.
5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Output for connection to a digital amplifier.
6. RS-232 DATA PORT
This is for connecting your receiver to a computer for reading
and loading data information.
Note : Only for download service.
7. AC MAINS
GB-6
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
This is to plug in the AC mains power cord.
The input AC voltage range is 100V to 240V~, 50Hz/60Hz supply.
C
E
I
V
E
R
GB-7
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 8
DESCRIPTION
DSB-S305G
DSB-S305G
DESCRIPTION
Remote Control Unit
1. POWER
This is for switching the receiver
ON/STANDBY mode.
10. ALT (YELLOW)
This key is for selecting the soundtrack list for the current service.
This key functions same as the YELLOW key on the menu.
Press it once and sound track appears.
Press it twice and video track appears.
The sound and video track services are not provided for every
channel and depend on the conditions the operator is in.
This key is for displaying the help message in the sub-menu.
11. AUDIO (BLUE)
This key is for changing the Audio to the left, right or both channels,
This key functions same as the BLUE key on the menu.
2. 0-9 NUMERICAL keys
These keys are to enter numeric values
and to select the channel directly by
entering its number.
12. i (INFORMATION) This key is for displaying the program information box in the screen.
(RED)
This key functions same as the RED key on the menu.
Press it once and you can get simple information on the program.
Press it twice and you can get detailed information on the channel in
text box.
4. TV/RADIO
This key is for toggling between the
TV channel and Radio channel.
5. MUTE
This key is for toggling between
normal & muted audio.
13. MENU
This key is for opening up the menu or returning to the previous menu.
14. EXIT
6. FAV
Use the key to switch between favorite lists.
This key is for exiting a menu or returning to the previous menu or exiting
some banners.
15. OK
7. EPG
EPG (Electronic Program Guide) key displays
the TV/Radio Program guide.
This key is for entering and confirming any data to the receiver in the
menu system. This key is for selecting the item. Additionally, a list of
channels is displayed when it's pressed while watching TV.
16.
8. LAST
This key is for calling up directly whatever
channel you were watching from the list.
GB-8
D
I
G
I
T
A
L
S
A
///
17. CH
9. TEXT (GREEN)
This key is for selecting Teletext VBI mode.
This key functions same as the GREEN key
on the menu.
Press it one time. Then Teletext VBI language
selection banner will appear. It will allow to
choose language of Teletext.
N o t e : When inserting batteries, make sure
that the polarity(+/-) is correct.
T
E
L
L
I
T
These keys are for moving the highlight bar for selecting
options on the menu.
/CH
These keys are for changing channels.
18. VOL+/VOL-
These keys are for increasing or decreasing the volume.
19. TIMER
This key is for reserving events(programs) into timer(s) in EPG. If a event is
set in timer, it will be turned on/off automatically based on start/end time of
event. This key activates/deactivates timer(s) in EPG as toggle type.
After activating EPG screen by pressing ‘EPG’ key, you can select the
interesting event (program) using the / keys and / keys. Then,
press ‘timer’ key. If this event is reserved in the timer, ® is displayed
on the right corner of this event name. ‘EPG’ on ‘Event Repetition’ in
‘Time & Timer Settings’ menu is displayed, too.
However, if there is no event on EPG for the channel, this Timer can’t
be supported.
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-9
GB
3. PG+/PGThese keys are for moving up or down
pages on the menu and TV/Radio list.
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 10
DSB-S305G
DSB-S305G
BASIC FUNCTIONS
BASIC FUNCTIONS
3. Select Soundtrack
1. Display Screen
●
Before you can view the television program, you must perform the installation.
Therefore you will see only menu images at first.
After the television channels have been programmed, you will see the following
picture(banner) each time you switch channels:
●
Press YELLOW (ALT) key to see the soundtrack list.
Press / and OK key to select one.
Channel Number
4. Select Videotrack
●
Signal Status
●
●
Program Information
Current Favorite
Press YELLOW (ALT) key twice to see the videotrack list.
Press / and OK key to select one.
The number of soundtrack in current channel
Press the RED ( i ) key in view mode.
Select the channel by pressing NUMERICAL (0~9) keys or / keys and select
TV/RADIO key to move to TV or Radio channel.
You will also see this picture each time you change channels.
When you press TV/RADIO key on the Remote Control Unit, TV and RADIO program are toggled.
5. Service List
Detailed program information
●
●
Press the RED ( i ) key twice while you are viewing a program.
●
First you will see the banner described above.
After the RED ( i ) key is pressed in the second time, detailed information for current program can
be displayed on another banner, if there is more information. When this information is more than
one page, PG+/PG- keys can be used for page up and down.
Press OK key to while you are viewing a program.
Select list by pressing TV/RADIO or FAV key.
The
icon behind the channel name symbolizes
scrambled channel, and the
icon behind the
channel name shows parental locked channel.
●
Note : This service depends on service provider.
●
2. Volume Control
Select the channel by pressing / , PG+/PG-.
Press OK key to watch that channel.
The colour key corresponds the following service list.
To control the volume level :
Press / , VOL- or VOL+ keys to adjust the volume level.
● Press MUTE key to turn to silence mode.
● Press MUTE key again or / keys in order to cancel the mute function.
●
GB-10
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
●
Green (TEXT) key
: Favorites
●
Yellow (ALT) key
: Alphabetical
●
Blue (AUDIO) key
: Provider
●
Red ( i ) key
: Transponder
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-11
GB
●
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 12
BASIC FUNCTIONS
5.1 Service Favorites
6. Program Information
●
Press the GREEN (TEXT) key on the remote control unit to
select the Favorites list.
● Press the GREEN (TEXT) key to switch between favorite list
and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a favorite group or a
channel that you want.
EPG-Electronic Program Guide
The electronic program guide gives you information
for the channels.
5.2 Service Alphabetical
●
Note : 1. This service depends on service provider.
2. After receiver recognized the GMT-time
from the signal which takes few seconds,
it can display correct EPG information.
Press EPG key while you are viewing a program.
This function is displayed on the screen by using only time.
●
●
GREEN (TEXT) key: Green key is for moving back to the previous date.
●
YELLOW (ALT) key: Yellow key is for moving to the next coming date.
●
BLUE (AUDIO) key can be used for page up, if there is more information than one page.
●
RED ( i ) key can be used for page down, if there is more information than one page.
Time interval can be adjusted by pressing keys as followings on EPG screen:
1 key: 1 hour and 30 minutes
2 key: 30 minutes
3 key: 15 minutes
5.3 Service Provider
With the TV/RADIO or FAV key you can browse among the various programs lists.
●
●
Select the channel by pressing / , PG+/PG- keys and press OK key to watch this channel.
Current event can be returned by pressing LAST key during moving events on this channel.
●
When the TIMER key on the remote control is pressed in the EPG screen, if the current channel
involves an event, timer is set immediately and the set timer is indicated on the EPG screen.
A program that has been set in this way is indicated on Timer Field of Time & Timer Setting.
Press the BLUE (AUDIO) key on the remote control unit to
select the Provider list.
● Press the BLUE (AUDIO) key to switch between Provider list
and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Provider group or a
channel that you want.
5.4 Service Transponder
●
Press the RED ( i ) key on the remote control unit to select the
Transponder list.
● Press the RED ( i ) key to switch between Transponder list and
channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Transponder group
or a channel that you want.
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-13
GB
Press the YELLOW (ALT) key on the remote control unit to
select the Alphabetical list.
● Press the YELLOW (ALT) key to switch between alphabet list
and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Alphabetical group
or a channel that you want.
GB-12
DSB-S305G
DSB-S305G
BASIC FUNCTIONS
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 14
OPERATING THE RECEIVER
7. Teletext VBI
Main Menu
When the current broadcasting program provides Teletext VBI,
press the GREEN (TEXT) key to see the current language list
for Teletext.
This Teletext will be displayed to the screen by TV, which supports
Teletext.
at the right corner on the banner shows that Teletext is
available on this event(program). Even
is displayed on the
banner, Teletext may not be available due to broadcasting
After installing your antenna system and STB with appropriate connectors.
●
●
DSB-S305G
DSB-S305G
BASIC FUNCTIONS
Plug in the AC main power and switch on the receiver.
Press MENU key to bring up the main menu.
The following on screen display will appear:
The sub menu topics will be displayed.
For the sub-menus Channel Organising, Installation and
Parental Lock you need the PIN Code.
To change the Teletext VBI:
8. Audio Mode
1. Channel Organising
You can choose a mode among left, right or stereo using the
BLUE (AUDIO) key.
The “Channel Organising” menu has six functions:
This menu is for removing some channels from channel list
which are related with designated Satellite or Transponder.
And it provides making favorite list and moving channel position
as you want.
To change the audio mode:
●
●
Press the BLUE (AUDIO) key to select the left, right or stereo.
Press the EXIT key to save and escape from this menu.
●
Enter the PIN Code.
If you have not entered your own PIN Code, the PIN Code 0000
applies which was set at the factory.
GB-14
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-15
GB
Before you begin with the “Installation” menu,
you should check in the 3rd menu “System Setup”
whether all the information there is applicable for you.
Use the / keys to select language of Teletext VBI you want.
● Press the OK key and then the language of Teletext VBI you
want is selected.
●
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 16
OPERATING THE RECEIVER
1.1 Favorite Channels
1.3 Delete Channel
You can immediately register the present channel to the desired
Favorite Group.
In addition, you can register a channel to multiple favorite groups.
●
DSB-S305G
DSB-S305G
OPERATING THE RECEIVER
Select the desired channel you want to delete by pressing
RED ( i ) key.
● Press OK key for confirmation.
●
1.4 Delete Transponder
You can change TV list or Radio list by the TV/RADIO key and change favorite list by the FAV key.
●
Select the desired transponder list you want to delete by
pressing RED ( i ) key.
● Press OK key for confirmation.
●
When you press the TV/RADIO key, TV list and Radio list are toggled.
● Press the FAV key to select another favorite list.
● GREEN (TEXT) key to edit favorite list name.
Note : This feature doesn’t delete transponder itself but
deletes the list of channels registered at the
selected transponder.
To delete channels from Favorite Group:
●
●
Select a channel list to delete with / or PG+/PG- keys or numeric keys.
Press the RED ( i ) key to delete the selected channel from the favorite channels.
Note : One favorite list can contain max. 200 channels.
1.5 Delete Satellite
●
Select the desired satellite list you want to delete by
pressing RED ( i ) key.
● Press OK key for confirmation.
1.2 Move Channel
Select the TV/RADIO list with / or TV/RADIO key.
Select a channel in the TV or Radio list with / or
PG+/PG- keys or numeric keys.
● Select channel by pressing the RED ( i ) key.
● Press the / or PG+/PG- keys to change the position of
the channel you want, and press the OK key for confirmation.
● If you want to return the channel to the initial position,
do not press the OK key but press the BLUE (AUDIO) key.
●
Note : This feature doesn’t delete satellite itself but
deletes the list of channels registered at the
selected Satellite.
●
GB-16
1.6 Delete All Channels
At the request window, press OK key to delete all channels
or press EXIT to cancel the action.
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-17
GB
Select the desired Favorite Group(FAV1~FAV8) using the
FAV key.
● Select the desired channel list using the / or PG+/PG- keys
or numeric keys at the TV or RADIO list window.
● Press the RED ( i ) key and then register the selected channel
at the Favorite Group.
● Then press the OK key for confirmation.
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 18
OPERATING THE RECEIVER
2. Installation
2.3 Transponder Scanning
The menu provides settings for customizing, adding new
services and displaying the status of the receiver.
If you have a DiSEqC 1.2 motorized system which is fully
compatible with DiSEqC1.2, then you can take advantage of
the DiSEqC 1.2 functions available.
●
Select “Installation” in the main menu mode to select the
sub menu.
● Enter the PIN Code.
●
●
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
Select Satellite.
Select any transponder from above satellites and
check out the Frequency, Symbol Rate, FEC and Polarity.
In case problems arise, ask your dealer.
Sometimes this transponder may not exist due to broadcasting.
It is better to select main transponder among them for the
desired satellite.
●
You can select the satellite and LNB setting conditions
to execute channel search and you can alter the settings
for 22KHz tone. The parameters set in this menu are
needed for programming the channels for the “Selective
scanning” and “Network scanning”.
The necessary information can be found at your antenna
and LNB brochures, or you can ask your dealer.
GB
2.1 LNB Setting
Select the Scan Mode : All or Only Free
After scanning you will see "Your digital receiver found.."
Then, you should press OK key to store all channels into STB.
Press EXIT to discard changes.
2.4 Selective Scanning
●
Select LNB power supply “On”.
● Select the desired satellite name.
● Select the LNB type (frequency).
● Select the DiSEqC Mode
(Off, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, Tone Burst A, Tone Burst B)
The sub menu “Selective Scanning” will enable scan the
channels automatically from the preprogrammed satellites.
To download channels automatically:
You can select All/Off/Only Free option mode with the the
/ keys in each satellite, which can be displayed more by
the PG+/PG- keys.
22KHz: In case you are using a dual LNB or two antennas connected to a 22KHz tone
switch box, with the 22 KHz tone switch (“On”, “Off” or “Auto”) you can switch
between both LNB or antennas.
Off :
No Scan
All :
Scan all the channels
Only Free : Scan free channels
●
2.2 Network Scanning
Press OK key.
Selective Scanning menu will be displayed.
All the channels in the list from the selected satellite will be
automatically downloaded.
After scanning you will see “Your digital receiver found...”.
Then, you should press OK key to store all channels into STB.
The sub menu “Network Scanning” will enable scan the
channels from the LNB setting.
●
When you select “Network Scanning” menu, STB will
search all available channels from Cyfrowy Polsat NIT only.
● Press OK key to save found programs.
GB-18
DSB-S305G
DSB-S305G
OPERATING THE RECEIVER
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-19
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 20
OPERATING THE RECEIVER
2.5 Reset to Factory Defaults
3. System Setup
This is to recover the Factory set values in case the user has
encountered some problems after changing any values of
channel data and others which may be in error.
This option enables you to change the factory preset
system settings as per your requirements.
DSB-S305G
DSB-S305G
OPERATING THE RECEIVER
The screen display will be as follows:
At the request window, if you press OK key, the receiver will be
reset to factory default settings automatically. Then First Installation
Procedure will start. Press EXIT to cancel.
3.1 Language Selection
The “Language Selection” option allows the user to select
the desired language of the OSD, Soundtrack, Teletext VBI,
or EPG. However, these languages for Soundtrack, Teletext VBI
and EPG depend on broadcasting.
For example, even the language for Subtitle can be selected,
it may not be supported because of no Subtitle on the program.
2.6 Home Transponder Sett.
This is to set new settings for Home Transponders which are
used for downloading network services list.
Input the Frequency, Poliarity, Symbol Rate and FEC using
/ or numeric keys.
●
●
●
●
●
●
●
For user convenience, 7 different languages are available in
OSD menu.
● To select the desired language menu, press / keys to
change language and press OK.
● The OSD Language, Soundtrack, Teletext, or EPG will vary
according to the selected language.
Select Home Transponder you want to set.
You can select the value of 1, 2 or 3.
Input the Frequency of the transponder you want to find.
Input the Polarity of the transponder you want to find.
You can select the value of Horizontal, Vertical, Circular Left
or Circular Right.
Input the Symbol Rate of the transponder you want to find.
Select FEC (Forward Error Correction) of the transponder
you want to find.
You can select the value of 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 or Auto.
Press OK key to confirm your selection.
GB-20
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-21
GB
Note : This cause your previous settings to be deleted!
All settings and information including channel data will
be deleted.
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 22
OPERATING THE RECEIVER
3.2 OSD Setting
To set User defined mode or EPG color mode
You can set the OSD transparency, the display time,
Color Scheme and OSD Position.
●
●
Press the GREEN (TEXT) key.
The item which you want to change will appear.
● Move the item which you want to change using the
/ keys.
● Set the color you want using the / keys.
● Press the OK key to set.
Select OSD Transparency level.
The OSD Transparency level from 0 to 100%.
Setting is made with the numeric keys, / keys or
PG+/PG- keys.
To see the help message, press the YELLOW (ALT) key.
/ keys
: Setting in increment of 1%.
PG+/PG- keys : Setting in increment of 10%.
OSD Position
●
Set the display duration of the information(banner) box
displayed in the screen.
The time ranges from 0.5 to 60.0 seconds.
Setting is made with the numeric keys, / keys or PG+/PG- keys.
3.3 Media Settings
/ keys
: Adjusting in increment of 0.5sec.
PG+/PG- keys : Adjusting in increment of 1 sec.
●
You can set the various media settings you want.
Place the cursor on this sub menu and press OK.
Set the Color Scheme :
●
You can change color according to your preference.
(i.e background, text, symbol, line, etc)
/ keys
●
●
: select the color scheme mode.
Color scheme 1:
Color scheme 2:
Color scheme 3:
User defined:
EPG colors:
●
changes the menu to sky blue color.
changes the menu to green color.
changes the menu to dark brown color.
Sets the color according to user preference.
Sets the color in the EPG menu.
●
●
●
Note : Color scheme 1, 2 and 3 may be changed in the future
by upgrading software.
●
GB-22
Place the cursor on the position you want, and press the
/ keys or / keys until the screen moves to the position you want.
The screen will move to the position you want.
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
Press the / keys to move the sub items and press the
/ keys to select the option.
Press the OK key to confirm.
Press the MENU/EXIT keys to exit the menu.
Select the TV system :
PAL, SECAM
Select the TV type according to your TV: STANDARD
4 : 3 ratio or WIDE SCREEN 16 : 9 ratio type.
Select the aspect ratio conversion :
Letter Box, Pan & Scan, Mixed or Full.
Select the Video Signal Type :
Composite, Composite + RGB or Composite + YUV.
Select automatic detection for Dolby Digital audio signal: On or Off.
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-23
GB
Note : This transparency is NOT applied to color scheme with
“User Defined” option.
●
DSB-S305G
DSB-S305G
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 24
OPERATING THE RECEIVER
3.4 Time & Timer Setting
4. Parental Lock
1) Time
This “Parental Lock” feature sets viewing restrictions and
prevents unauthorized access to your STB through the PIN
(Personal Identification Number), which is a 4 digit number.
(The factory preset PIN Code : 0000)
●
Place the cursor on this sub menu and press OK.
Change mode from Auto to Manual.
● Press / keys to change local time in Time Zone.
The local time will be changed according to your location.
On selecting this menu, you will have two options:
to set lock for any desired channel and to change your PIN value.
GMT is referred to the standard time of Greenwich by
broadcasting signal. This cannot be changed.
●
2) Timer
Enter PIN Code.
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
15 timers are supported including timer(s) from EPG.
GB
Select the timer number on ‘Timer’ using / keys from 1 to 15.
Press the / keys to choose event repetition you want to
reserve : Daily, Every Sunday, Every Monday, Every Tuesday,
Every Wednesday, Every Thursday, Every Friday, Every Saturday, Once.
If the timer is set from EPG screen, EPG is displayed on ‘Event Repetition’.
● Press the Numerical (0~9) keys to set the time you want and press the
/ keys to choose a switch time you want to reserve. If set time on ‘Switch-on
Time’ is same as one on ‘Switch-off Time’, this timer works for 24 hours.
● Select TV program to set the event program by pressing / keys.
When you press the TV/RADIO key, TV program and Radio program are toggled.
● Even you can set timers on Daily and Every Monday or Every Sunday, etc.
The priority has the least frequent timer. For example, when you set timers on Once and daily,
‘Once’ will work in stead of ‘Daily’ at that day. If the timer is running, ‘Running’ message with
a timer number is displayed on ‘Timer’.
●
●
4.1 Set Channel Lock
Select the channel by pressing / , PG+/PG-, / or
numeric keys.
● When you press the TV/RADIO key, TV list and Radio list
are toggled.
● Select the channel lock by pressing RED ( i ) key.
● Press OK key for confirmation.
●
This will lock the channel. Whenever you need to view the
channel, you will have to enter the PIN at the request window.
After successfully entering PIN code on any locked channel,
you will not need to enter the PIN code once again on any
other locked channel, unless STB was turned off or in
stand-by mode.
3.5 System Information
To cancel the lock :
If you have to contact your service provider or a service center
they might ask for information available from this menu.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
The following will be the on-screen display.
GB-24
DSB-S305G
DSB-S305G
OPERATING THE RECEIVER
●
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
Press RED ( i ) key again in order to cancel the lock.
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-25
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 26
TROUBLESHOOTING
4.2 Change PIN Code
To change the PIN Code, select the second option “Change
PIN Code”.
This will take you to the following menu:
In this option, you need to enter the current PIN Code at
the first cursor, and at the second cursor enter the desired
PIN Code.
To confirm, you need to enter the new PIN Code again.
Problem
Possible cause
Solution of the problem
No display LED on
the front panel;
No power supply
Power cord
not plugged in correctly
Power cord plug in correctly
No pictures on the screen
Receiver in Standby mode;
Scart not connected tightly
to video output of television;
incorrect channel or video
output selected on television
Set receiver to “On”;
Check connection and correct;
Audio cord connected
incorrectly;
Loudness level = 0;
Muting active
Check connection and correct;
incorrect operation;
Point remote control
towards the Receiver.
Replace batteries or insert correctly
No sound
Please remember the PIN Code should be a 4 digit numerical value.
THE FACTORY PRESET PIN Code : 0 0 0 0.
Remote Control does not
operate directly
Batteries dead or inserted
incorrectly
5. Embedded Nagravision
●
Nagravision Information is used for displaying information
about card (card status, card number etc.)
● Mail Message is used for reading, viewing and removing
received short messages from the operator.
6. Manual Software Upgrade
Note : These satellites for upgrading software on Samsung
Brand can be changed in the future.
Signal strength to low
Check all wire connections. Check the
“LNB Setting” menu, correct
alignment of your antenna
On-Screen Error Message
“Searching for signal”
Antenna cable not connected
or not tight;
LNB defective;
incorrect position of the
satellite antenna;
LNB is set to "OFF" in
LNB Setting menu
Check connection and correct;
Satellite not yet set
Scan of in “Network scanning” or
“Selective scanning” menu
Change LNB;
Check position and correct;
Check the signal strength in
the “Selective scanning” menu
DISPOSAL
During downloading don’t turn off the STB.
The device, packaging material (e.g. Styrofoam) and the batteries must never be disposed of with
household refuse. Please obtain appropriate information about the regulations in your community,
and dispose of all refuse in accordance with regulations at the separate locations provided.
If there is a new version of software to download, you are
asked whether you want to do update or not.
If you press OK key, the update starts right away.
In case update is impossible, you get this message “You can’t update software!”
Or in case you don’t need to update, “You don’t need to update software!” will be displayed.
If you get information that a Transponder is changed to different one for Samsung software,
you should select ‘User Advanced Mode’ at Menu mode by using the / key.
Then you should set exact parameters for the new transponder for Samsung.
GB-26
Increase loudness on television set;
Press the MUTE key
Poor picture quality
signal strength in
On-Screen Error Message
“Channel data
does not exist.”
You can download and upgrade the software of this STB
through ASTRA, Hotbird, Sirius or Eutelsat satellite when the
new software is released.
Check channel and video output and
correct (TV instruction manual)
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-27
GB
Note : If you forgot the PIN Code, contact to the SERVICE PROVIDER.
Once you change password, please do not forget and keep well.
DSB-S305G
DSB-S305G
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00374A_GB
10/21/05
2:32 PM
Page 28
A/V output
Power supply
Type :
Input voltage :
Fuse rating :
DSB-S305G
DSB-S305G
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Interface :
TV SCART :
VCR SCART :
SPDIF :
SMPS
AC 100-240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6AH
2 SCART (TV, VCR), 2 PIN RCA (L+R)
VIDEO (CVBS, YUV, RGB), AUDIO R&L
VIDEO (CVBS, RGB), AUDIO R&L
Digital Audio Output
Tuner
Serial data interface
950 ~ 2150 MHz
-65 ~ -25 dBm
PLL frequency synthesizer
75 Ω unbalanced
F type female
13 V/18 V, 22 kHz tone
1.2 supported
Standard :
Connector type :
RS232C, Max. 115.2 kB
AUDIO Jack-type
PHISICAL SPECIFICATION
Size (W x D x H) :
Weight (Net) :
270 x 200 x 40 mm
1.056 Kg
Demodulator
Type :
Symbol rate :
Inner FEC :
Outer FEC :
QPSK DEMODULATION (DVB-S)
1~45Ms/s
Viterbi Convolutional
Coding Rate - 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Reed Solomon Coding (204,188), t = 8
Video decoder
System decoding :
MPEG 2 ISO/TEC 13818
(transport stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Profile and level :
Data rate :
Video formats :
Picture resolution :
Audio Decoder
System decoding :
Audio mode :
Sampling frequency :
MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 layer I & II
mono, dual, stereo, joint stereo
32, 44.1, 48 kHz
GB-28
D
I
G
I
T
A
L
S
A
T
E
L
L
I
T
E
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-29
GB
Freq. Range :
Input signal level :
Channel selection :
Input impedance :
Connector type :
LNB power control :
DiSEqC :