Samsung NV70H3350RS, Piekarnik elektryczny z podwójnym wentylatorem, 70 l Instrukcja obsługi

Seria NV70*33
Seria NV66*33
Piekarnik do
zabudowy
instrukcja instalacji i obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 1
2014-06-02 �� 5:07:35
spis treści
KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
4
8
10
KONSERWACJA
ŚRODOWISKO
INSTALACJA
11
PRZYCISKI STEROWANIA
PIEKARNIKIEM
12
12
14
16
AKCESORIA
WYSUWANA PODSTAWA
PIERWSZE CZYSZCZENIE
04 Korzystanie z instrukcji
04 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
08 Wymiana żarówki
09 Zdejmowanie drzwiczek
09 Wyjmowanie szyb z drzwiczek
10 Funkcja automatycznego oszczędzania
energii
10 Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
10 Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
11Instalacja
12 Przyciski sterowania piekarnikiem
12Akcesoria
14
14
15
15
Elementy wysuwanej podstawy
Montaż wysuwanej podstawy
Montaż wysuwanej podstawy
Wyjmowanie wysuwanej podstawy
16 Pierwsze czyszczenie
Polski - 2
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 2
2014-06-02 �� 5:07:35
KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
16
17
USTAWIANIE CZASU
POZOSTAŁE USTAWIENIA
18
19
FUNKCJE GOTOWANIA
16 Krok 1. Wybierz tryb gotowania
16 Krok 2. Ustaw temperaturę
16 Przydatne automatyczne szybkie wstępne
podgrzewanie
17
17
17
18
18
Ustawianie czasu
Ustawianie czasu gotowania
Ustawianie czasu zakończenia
Ustawianie opóźnionego startu
Ustawianie kuchennego wyłącznika
czasowego
18 Sygnał tonowy
18 Oświetlenie piekarnika
18 Blokada rodzicielska
18Wyłączenie
19 Funkcje gotowania
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA
POTRAW
20 Drób (kurczak/kaczka)
20 Mięso (wołowina/wieprzowina/jagnięcina)
21Ryby
21Dania
21Grill
22Wypieki
23 Gotowe dania mrożone
GOTOWANIE AUTOMATYCZNE
24 Programy automatycznego
przygotowywania
20
24
27
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
POTRAWY TESTOWE
31
27 Czyszczenie parą
(w zależności od modelu)
27 Katalityczna powierzchnia emaliowana
(w zależności od modelu)
28 Czyszczenie ręczne
28 Czyszczenie zbiornika wody
(w zależności od modelu)
28 Zdejmowanie prowadnic bocznych
(w zależności od modelu)
29 Zakładanie katalizatora bocznego
(w zależności od modelu)
29 Czyszczenie górnej ścianki
(w zależności od modelu)
30 Rozwiązywanie problemów
30 Kody informacyjne
31 Potrawy testowe
Polski - 3
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 3
2014-06-02 �� 5:07:35
korzystanie z instrukcji
Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia mające
na celu pomoc w obsłudze i konserwacji urządzenia.
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem
korzystania z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.
W tekście instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole.
OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA
UWAGA lub INFORMACJE
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Montaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator odpowiedzialny
jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi
bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i
wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać
wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u
producenta lub w autoryzowanym serwisie (dotyczy wyłącznie
modeli o stałym okablowaniu).
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający
musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym
serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę
(Dotyczy wyłącznie modeli z przewodem zasilającym).
Po zainstalowaniu należy zapewnić możliwość odłączenia
urządzenia od zasilania. Odłączenie można osiągnąć poprzez
umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie
przełącznika w okablowaniu, zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Polski - 4
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 4
2014-06-02 �� 5:07:35
01 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI ORAZ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA
Metoda mocowania nie może być oparta na wykorzystaniu
klejów, ponieważ nie są one uważane za niezawodny sposób
mocowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z
elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne
części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym
dzieciom zbliżać się do urządzenia.
Jeśli urządzenie wyposażone jest w funkcję czyszczenia parą
lub samoczyszczenia, przed skorzystaniem z tych opcji należy
usunąć nadmierną ilość rozlanego płynu i wszystkie przybory
kuchenne.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję samooczyszczenia,
podczas samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się
bardziej niż zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w
bezpiecznej odległości od piekarnika.
(Tylko model z funkcją czyszczenia)
Używać jedynie sond temperaturowych zalecanych dla tej
kuchenki. (Dotyczy tylko modeli z sondą temperaturową).
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia
prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki należy
wyłączyć zasilanie urządzenia.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno
używać środków zawierających składniki ścierne lub ostrych
szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować
powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne
części nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu
uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia
wyłącznie pod stałą kontrolą.
Polski - 5
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 5
2014-06-02 �� 5:07:36
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i
wiedzy jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić
się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie
i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej.
W czasie pracy urządzenia zewnętrzne powierzchnie mogą być
gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia
mogą się nagrzewać.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy
z zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym
systemem zdalnego sterowania.
Ruszt należy umieszczać w piekarniku tak,
aby wygięta część ramy zwrócona była do tyłu
urządzenia. W ten sposób podczas pieczenia
większych porcji ruszt będzie stabilniejszy
(w zależności od modelu).
PRZESTROGA
Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.
Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka posiadającego
odpowiednie uprawnienia.
W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika. Nieprawidłowo
wykonana naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik
wymaga naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG lub sprzedawcą.
Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.
Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub
bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.
Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.
Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję gotowania na parze, nie wolno go używać, gdy
pojemnik z wodą jest uszkodzony. (Tylko model z funkcją czyszczenia parą).
Polski - 6
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 6
2014-06-02 �� 5:07:36
Gdy pojemnik jest pęknięty lub uszkodzony, nie wolno go używać. Należy skontaktować się z
najbliższym serwisem. (Tylko model z funkcją czyszczenia parą).
Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do gotowania żywności stosowanej w gospodarstwie
domowym.
Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować
oparzenia. Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do
czasu ich ostygnięcia.
Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.
Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może
dojść do gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.
Podczas gotowania potraw zawierających alkohol może dojść do jego odparowania z powodu
wysokiej temperatury. Opary alkoholu mogą się zapalić w przypadku zetknięcia się z gorącymi
częściami piekarnika.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do
czyszczenia strumieniem pary.
Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w
bezpiecznej odległości.
Żywność mrożona, taka jak pizza, powinna być pieczona na dużej siatce. W przypadku
korzystania z blach do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.
Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować
uszkodzenie powierzchni emaliowanej.
W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową, a na nią kłaść blachy do pieczenia lub puszki.
Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia emaliowanych
powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.
Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych
powierzchni piekarnika. W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej
blachy.
Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania drzwiczek,
gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Na drzwiczkach nie wolno stawać, siadać, kłaść ciężkich przedmiotów ani opierać się o nie.
01 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI ORAZ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej
temperaturze.
Nie wolno otwierać drzwiczek, używając siły.
OSTRZEŻENIE: Nie odłączaj urządzenia z gniazdka elektrycznego, nawet jeśli proces
gotowania zakończył się.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zostawiać otwartych drzwiczek w czasie pieczenia.
Polski - 7
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 7
2014-06-02 �� 5:07:36
konserwacja
WYMIANA ŻARÓWKI
OSTRZEŻENIE
•Przed wymianą żarówek należy wyłączyć piekarnik i
odłączyć go od sieci.
•Żarówki mogą zostać zakupione w Centrum obsługi
firmy SAMSUNG.
Tylne oświetlenie piekarnika
W przypadku wymiany należy użyć lampy z żaroodporną
żarówką do piekarnika (25-40 W / 220-240 V, 300 °C).
1. Zdjąć osłonę, przekręcając ją w lewo, metalowy pierścień oraz
uszczelkę. Jeżeli to konieczne, wymienić oświetlenie piekarnika.
2. W razie potrzeby wyczyścić szklaną osłonę, pierścień metalowy i
uszczelkę.
3. Założyć uszczelkę i metalowy pierścień na szklaną osłonę.
4. Umieścić szklaną osłonę na miejscu, przekręcić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Boczne oświetlenie piekarnika (w zależności od modelu)
W przypadku wymiany należy użyć lampy z żaroodporną
żarówką do piekarnika (40 W / 220-240 V, 300 °C).
1. Aby zdjąć klosz, należy przytrzymać dolny koniec klosza jedną ręką i włożyć płaski, zaostrzony
element, np. nóż kuchenny, między klosz i ramkę.
2. Podważyć osłonę i, jeżeli to konieczne, wymienić oświetlenie piekarnika.
3. Z powrotem przymocować klosz.
WSKAZÓWKA: Do wkręcenia lub wykręcenia żarówki halogenowej należy użyć suchej
szmatki, aby uniknąć pozostawienia potu z palców na jej powierzchni. Zwiększa to
żywotność wymienianej żarówki.
Polski - 8
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 8
2014-06-02 �� 5:07:36
ZDEJMOWANIE DRZWICZEK
W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli
konieczny jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją.
OSTRZEŻENIE: Drzwiczki piekarnika są ciężkie.
2
1
1. Otworzyć drzwiczki
i całkowicie wychylić
zaciski na obu zawiasach.
2. Przymknąć drzwiczki o
około 70°. Złapać obiema
rękami środkową część
boków drzwiczek piekarnika
i wysunąć, aż możliwe
będzie usunięcie zawiasów.
3. Po zakończeniu
czyszczenia powtórzyć
kroki 1 i 2 w odwrotnej
kolejności, aby
przymocować drzwiczki.
Zacisk zawiasu powinien
być zamknięty po obu
stronach.
02 KONSERWACJA
70
WYJMOWANIE SZYB Z DRZWICZEK
Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie.
Szyby te można wyjąć w celu wyczyszczenia.
Szyba 1
1. Nacisnąć oba przyciski
z lewej i prawej strony
drzwiczek.
2. Zdjąć osłonę, a
następnie wyjąć szyby 1
i 2 z drzwiczek.
Szyba
Glass 11
Szyba
Glass 22
3. Po oczyszczeniu szyb
drzwiczek powtórzyć kroki
1 i 2 w odwrotnej kolejności,
aby je zamontować.
Sprawdzić, czy szyby 1 i
2 zostały zamontowane w
odpowiednich położeniach
(zgodnie z powyższym
rysunkiem).
MONTAŻ: Podczas montażu szyby 1 powierzchnia zadrukowana szyby powinna znaleźć się
wewnątrz, pomiędzy szybami.
Polski - 9
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 9
2014-06-02 �� 5:07:38
środowisko
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA ENERGII
• Jeżeli nie zostanie wybrana żadna opcja, gdy urządzenie jest ustawiane lub działa w
tymczasowym trybie zatrzymania, ustawienie zostanie anulowane, a po 10 minutach wyświetli
się zegar.
• Oświetlenie: Podczas gotowania można wyłączyć lampę piekarnika, naciskając przycisk lampy
piekarnika. Oświetlenie piekarnika jest wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu
gotowania, aby oszczędzić energię.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
• Podczas gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte. Drzwiczki można otworzyć, aby
odwrócić potrawę. Nie należy zbyt często otwierać drzwiczek podczas gotowania, aby utrzymać
temperaturę w komorze oraz zaoszczędzić czas i energię.
• Jeśli gotowanie trwa dłużej niż 30 minut, można wyłączyć kuchenkę około 5-10 minut przed
końcem czasu gotowania, aby oszczędzić energię. Pozostałe ciepło zostanie wykorzystane do
dokończenia procesu gotowania.
• Po ukończeniu gotowania, rozpoczynając kolejne gotowanie zanim ostygnie piekarnik, można
zaoszczędzić energię i czas na ponowne rozgrzewanie piekarnika.
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów
innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz
lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Polski - 10
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 10
2014-06-02 �� 5:07:38
instalacja
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące montażu
Piekarnik może być instalowany wyłącznie przez autoryzowanego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest
za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
• Upewnij się, że podczas instalacji piekarnika zapewniona jest ochrona przed częściami elektrycznymi
znajdującymi się pod napięciem.
Zasilanie
OSTRZEŻENIE: Podczas montażu należy uważać, aby kabel połączeniowy nie został
przytrzaśnięty i zabezpieczyć go przed zetknięciem się z gorącymi częściami piekarnika.
03 ŚRODOWISKO I INSTALACJA
Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki,
musi zostać użyty wielobiegunowy przełącznik izolacyjny (z odstępami
kontaktów min. 3 mm) w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Kabel
zasilający (H05 RR-F lub H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm²) musi mieć wystarczającą
długość, aby możliwe było jego podłączenie do piekarnika, nawet jeżeli
urządzenie stoi na podłodze przed szafką, w którą ma być wbudowane. Otwórz
BRĄZOWY NIEBIESKI ŻÓŁTY lub
tylną osłonę gniazdek piekarnika za pomocą śrubokrętu i odkręć częściowo
lub lub BIAŁY ZIELONY
śruby zacisku kabla przed podłączeniem kabla zasilającego do odpowiedniego
CZARNY
terminala. Piekarnik jest uziemiany za pomocą terminalu (
). Żółto-zielony
przewód (uziemienie) musi być dłuższy niż inne przewody i należy go podłączyć
w pierwszej kolejności. Jeżeli piekarnik jest podłączony do sieci elektrycznej przy pomocy wtyczki, musi ona
być dostępna przez cały czas od instalacji piekarnika. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
spowodowane brakiem uziemienia lub jego uszkodzeniem.
Instalowanie w szafce
Plastikowe i klejone powierzchnie muszą być odporne na temperaturę 90 °C wewnątrz szafki, w której piekarnik
jest montowany i na temperaturę 75 °C w przypadku przylegających mebli. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powierzchni plastikowych i klejonych spowodowane wysoką temperaturą.
W podstawie szafki, w której jest
Część
1
2 Część
545
montowany piekarnik powinien
dolna
górna
560
znajdować się otwór wentylacyjny.
Otwór wentylacyjny powinien mieć
50 mm i znajdować się pomiędzy dolną
595
572
półką a ścianką nośną. W przypadku
montażu piekarnika pod kuchenką
należy postępować zgodnie z instrukcją
montażu kuchenki.
595
21
Przepływ powietrza przez otwór
wentylacyjny
3
4
min. 550 min. 560
min. 50
min. 600
5
50
min. 590 ~
maks. 600
min. 550
min. 560
Część dolna
Część górna
Wsuń urządzenie do szafki i przykręć mocno dwoma śrubami po obu stronach. Upewnij się, że odstęp
pomiędzy urządzeniem a szafką nie jest mniejszy niż 5 mm.
Po zakończeniu montażu usuń winylową błonę ochronną, taśmę, papier i akcesoria z drzwiczek i wnętrza
piekarnika. Przed wyjęciem piekarnika z szafki odłącz go od prądu i odkręć dwie śruby znajdujące się po
obu stronach piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Szafka, w której jest montowany piekarnik musi mieć otwór wentylacyjny
do przepływu powietrza (jak pokazano na rysunku). Nie należy go zakrywać, ponieważ służy
on do wentylacji.
Elementy znajdujące się na zewnątrz piekarnika, jak uchwyt, mogą różnić się w zależności od
modelu. Na rysunku przedstawiono rzeczywisty rozmiar piekarnika.
Polski - 11
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 11
2014-06-02 �� 5:07:39
przyciski sterowania piekarnikiem
Wskaźnik wstępnego podgrzewania
Wyświetlacz
Kuchenny wyłącznik czasowy Oświetlenie piekarnika
Temperatura
Przełącznik trybów
Czas
Blokada rodzicielska
Czas gotowania
Włączanie/wyłączanie dźwięku
Czas zakończenia
Pokrętło
wielofunkcyjne
Panel przedni
Panel przedni jest dostępny w wielu materiałach i kolorach (m.in.: stal nierdzewna, biały,
czarny, beżowy i szklany). W celu poprawy jakości, wygląd panelu może ulec zmianie.
akcesoria
Nowy piekarnik firmy Samsung posiada w komplecie wiele akcesoriów, które są pomocne
podczas przygotowywania różnych posiłków. Piekarnik jest wyposażony w różne akcesoria
w zależności od modelu.
OSTRZEŻENIE
• Upewnij się, że akcesorium jest prawidłowo zamocowane na półce wewnątrz piekarnika.
Podstawy potrzebują przynajmniej 2 cm wolnej przestrzeni od spodu piekarnika, w przeciwnym
razie powierzchnia emaliowana może zostać uszkodzona.
• Przy wyjmowaniu posiłków i/lub akcesoriów z piekarnika należy zachować szczególną
ostrożność. Gorące posiłki, akcesoria i powierzchnie grzewcze mogą spowodować poparzenia!
Akcesoria mogą ulec deformacji, gdy się nagrzeją. Gdy akcesorium wystygnie, deformacja
zniknie, a akcesorium będzie nadal sprawne.
Półka druciana
Półki drucianej należy używać podczas grillowania i pieczenia potraw. Można
jej używać w połączeniu z naczyniem żaroodpornym lub innymi naczyniami
do pieczenia. Ruszt należy umieszczać w piekarniku tak, aby wygięta część
ramy zwrócona była do tyłu urządzenia. W ten sposób podczas pieczenia
większych porcji ruszt będzie stabilniejszy.
Wkładana taca druciana (Zależnie od modelu)
Wkładanej tacy drucianej należy używać podczas grillowania i pieczenia
potraw. Można jej używać w połączeniu z tacką w celu uniknięcia
zabrudzenia spodu piekarnika.
Blacha do pieczenia (Zależnie od modelu)
Blacha do pieczenia (Głębokość: 20 mm) przydaje się podczas
przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek. Należy ją umieścić w
piekarniku tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Polski - 12
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 12
2014-06-02 �� 5:07:40
Uniwersalna blacha (Zależnie od modelu)
Uniwersalna blacha (Głębokość: 30 mm) przydaje się podczas
przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek. Nadaje się także do
pieczenia. Można jej używać w połączeniu z wkładaną tacą drucianą w celu
uniknięcia zabrudzenia spodu piekarnika. Należy ją umieścić w piekarniku
tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Ruszt (Zależnie od modelu)
Rusztu można używać do grillowania, np. kurczaka. Rusztu można używać
wyłącznie w trybie jednokomorowym na półce 3, ponieważ należy go
zamocować na adapterze na tylnej ściance. Czarny plastikowy uchwyt
należy usunąć na czas gotowania.
Ruszt i przyrząd do szaszłyków (Zależnie od modelu)
Korzystanie:
• Umieścić blachę (bez stojaka) na półce 1 w celu zebrania soków lub na
dole piekarnika, jeżeli kawałek mięsa do upieczenia jest zbyt duży.
• Nałożyć jedną z par widełek na ruszt i umieścić na ruszcie kawałek mięsa
do upieczenia;
• Obgotowane ziemniaki lub warzywa można umieścić wokół krawędzi
blachy, aby upiec je w tym samym czasie.
• Umieścić podpórkę na środku półki i ustawić tak, aby element w
kształcie „v” znajdował się z przodu.
• Aby ułatwić wkładanie rożna, uchwyt powinien być przykręcony do
tępego końca.
• Ustawić rożen na podpórce zaostrzonym końcem skierowanym do
środka i delikatnie pchać, aż końcówka rożna wejdzie do mechanizmu
obracania z tylu piekarnika. Tępy koniec różna musi spoczywać na
elemencie w kształcie litery „v”. (Rożen ma dwa ucha, które powinny
znajdować się jak najbliżej drzwiczek piekarnika, tak aby zatrzymać ruch
do przodu rożna; ucha służą również jako rączka dla uchwytu.)
• Przed gotowaniem należy odkręcić uchwyt. Po zakończeniu gotowania
należy z powrotem przykręcić uchwyt w celu ułatwienia zdjęcia rożna z
podpórki.
04 PRZYCISKI STEROWANIA PIEKARNIKIEM I AKCESORIA
Głęboka taca (Zależnie od modelu)
Głęboka taca (Głębokość: 50 mm) nadaje się także do pieczenia. Można
jej używać w połączeniu z wkładaną tacą drucianą w celu uniknięcia
zabrudzenia spodu piekarnika. Należy ją umieścić w piekarniku tak, aby jej
pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Zaleca się stosowanie akcesoriów takich jak ruszt z pożywieniem o
wadze poniżej 1,5 kg.
Prowadnice teleskopowe (Zależnie od modelu)
• W celu wstawienia rusztu albo blachy do pieczenia ciasta lub mięsa
należy wysunąć prowadnice teleskopowe na jednym poziomie.
• Ruszt lub blachę należy ustawić na prowadnicach i wsunąć do końca
piekarnika. Drzwiczki piekarnika można zamknąć dopiero wtedy, gdy
prowadnice teleskopowe są wsunięte do wnętrza piekarnika.
Filtr tłuszczu (Zależnie od modelu)
Filtr tłuszczu jest instalowany na tylnej wewnętrznej ścianie i chroni
wentylator, okrągły podgrzewacz i kuchenkę od zabrudzeń, w szczególności
od rozpryskującego się tłuszczu. Zalecamy używanie filtra tłuszczu zawsze
podczas przygotowywania mięsa. Na czas pieczenia ciast filtr należy zdjąć!
W przeciwnym wypadku ciasta mogą nie wyjść dobrze.
Polski - 13
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 13
2014-06-02 �� 5:07:42
wysuwana podstawa
ELEMENTY WYSUWANEJ PODSTAWY
Element łączący
Prowadnice
teleskopowe
Podkładka
Wysuwana podstawa
Wysuwana podstawa ułatwia wkładanie i
wyjmowanie potraw, zwłaszcza gorących i ciężkich.
• Wysuwanej podstawy można używać na
każdym poziomie, na którym chcemy umieścić
półkę drucianą lub tacę.
• Półkę drucianą lub blachę należy ustawić na
wysuwanej podstawie i wsunąć podstawę do
końca piekarnika. Zamknij piekarnik.
Półka druciana i blacha do używania na wysuwanej podstawie
Akcesoria te są oferowane wyłącznie w ramach
wysuwanej podstawy. Wysuwana podstawa z tymi
akcesoriami może zastąpić blachę i półkę drucianą
podczas gotowania.
MONTAŻ WYSUWANEJ PODSTAWY
Przygotowanie
Sprawdź kierunek każdej części przed rozpoczęciem montażu wysuwanej podstawy.
Zwróć uwagę na oznaczenia „L” (lewa) i „R” (prawa) na prowadnicach.
Tył
Tył
Tył
Przód
Przód
Przód
Prowadnica L (lewa)
Podkładka (1 szt.)
Prowadnica R (prawa)
Prowadnice: L (1 szt.), R (1 szt.)
Element łączący (1 szt.)
Krok 1
Docisnąć lewą prowadnicę (L) do podkładki.
Zamontować przednią część obu prowadnic (L i R) w ten sam sposób.
Prowadnica L (lewa)
Prowadnica R (prawa)
Przód
Podkładka
Polski - 14
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 14
2014-06-02 �� 5:07:44
Krok 2
Przyjrzyj się położeniu czterech punktów wskazanych na poniższym rysunku.
Dociśnij element łączący do prowadnicy i sprawdź, czy są dobrze przymocowane we
wskazanych czterech punktach.
Element łączący
MONTAŻ WYSUWANEJ PODSTAWY
Aby zamontować wysuwaną podstawę, wsuń ją do
końca piekarnika.
Wysuwana podstawa ma 2 prowadnice, które
umożliwiają jej wysunięcie z piekarnika bez
konieczności dotykania bocznych ścian urządzenia.
05 WYSUWANA PODSTAWA
Przód
Korzystając z wysuwanej podstawy, należy
pamiętać, aby wysuwać i wsuwać ją, chwytając
za element łączący.
Chwytając za podkładkę, wyjmie się całą
podstawę.
WYJMOWANIE WYSUWANEJ PODSTAWY
Chwyć i pociągnij podkładkę i element łączący, aby
wyjąć podstawę.
OSTRZEŻENIE
W trakcie wyjmowania wysuwanej podstawy z
piekarnika należy zachować ostrożność. Gorące
posiłki, akcesoria i powierzchnie grzewcze mogą
spowodować poparzenia!
Polski - 15
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 15
2014-06-02 �� 5:07:45
pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić piekarnik, aby usunąć zapach nowego piekarnika.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Uruchom piekarnik w trybie konwekcyjnym lub konwencjonalnym na godzinę w temperaturze
200 °C. Dzięki temu spalone zostaną wszystkie substancje używane podczas produkcji.
3. Po godzinie wyłącz piekarnik, przekręcając pokrętło wyboru trybu do pozycji „Wył.”.
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić akcesoria przy pomocy czystej,
miękkiej szmatki nasączonej wodą i detergentem.
korzystanie z piekarnika
Poniżej przedstawiono podstawowe czynności związane z gotowaniem.
Przełącznik trybów
KROK 1
WYBIERZ TRYB
GOTOWANIA
Temperatura
Pokrętło
wielofunkcyjne
KROK 2
USTAW
TEMPERATURĘ
KROK 1. WYBIERZ TRYB GOTOWANIA
Przekręć pokrętło wyboru trybu, aby wybrać tryb gotowania.
KROK 2. USTAW TEMPERATURĘ
Po wybraniu funkcji gotowania można ustawić temperaturę.
Każda funkcja gotowania ma inny zakres temperatur (więcej informacji w części instrukcji dotyczącej
funkcji gotowania).
1. Naciśnij przycisk , ikona temperatury zacznie migać.
2. Ustaw pokrętłem wielofunkcyjnym oczekiwaną temperaturę.
3. Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć ustawianie temperatury.
Podczas gotowania można zmienić temperaturę, wykonując powyższe czynności.
PRZYDATNE AUTOMATYCZNE SZYBKIE WSTĘPNE PODGRZEWANIE
Piekarnik posiada funkcje gotowania, które obejmują fazę szybkiego wstępnego podgrzewania.
Ta faza zostanie oznaczona na wyświetlaczu obok ustawienia temperatury.
Podczas fazy wstępnego podgrzewania różne elementy grzejne są wykorzystywane w celu
przyspieszenia podgrzewania piekarnika. Nawet w przypadku podwyższenia temperatury piekarnika
automatycznie zmieni temperaturę docelową i zastosuje szybkie wstępne podgrzewanie. Po
osiągnięciu wybranej temperatury wskaźnik wstępnego podgrzewania zniknie i pojawi się sygnał
dźwiękowy przypominający o włożeniu jedzenia do piekarnika.
Polski - 16
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 16
2014-06-02 �� 5:07:45
ustawianie czasu
Czas gotowania
Czas zakończenia Czas
Pokrętło
wielofunkcyjne
USTAWIANIE CZASU
Przed pierwszym użyciem piekarnika lub po awarii zasilania należy ustawić czas.
1. Naciśnij przycisk
, ikona godzin zacznie migać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk
, ikona minut zacznie migać.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij ponownie przycisk
, aby zatwierdzić bieżące ustawienia.
Aby ponownie ustawić czas, należy ponownie wykonać powyższe czynności.
Podczas procesu gotowania naciśnij przycisk
, aby wyświetlić aktualny czas.
USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA
Po ustawieniu funkcji gotowania można wybrać czas gotowania.
Elementy grzejne zostaną automatycznie wyłączone po upływie czasu gotowania.
1. Naciśnij przycisk
, ikona czasu gotowania zacznie migać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas gotowania.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Aby ponownie ustawić czas gotowania, należy ponownie wykonać powyższe czynności. Po
upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie migać czas „0:00” i pojawi się sygnał
dźwiękowy. Można ustawić nowy czas gotowania lub wyłączyć piekarnik.
Aby anulować czas gotowania, naciśnij przycisk
i ustaw „0:00” dla czasu gotowania.
USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA
06 PIERWSZE CZYSZCZENIE, KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA ORAZ USTAWIANIE CZASU
Kuchenny wyłącznik czasowy
Po ustawieniu funkcji gotowania można ustawić, kiedy zakończy się czas gotowania.
Elementy grzejne zostaną automatycznie wyłączone po upływie czasu gotowania.
1. Naciśnij przycisk
, ikona czasu zakończenia zacznie migać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas zakończenia.
3. Naciśnij ponownie przycisk
.
Aby ponownie ustawić czas zakończenia, należy wykonać powyższe czynności.
Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie migać czas „0:00” i pojawi się sygnał
dźwiękowy.
Aby anulować czas zakończenia, naciśnij przycisk
i ustaw aktualny czas.
Polski - 17
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 17
2014-06-02 �� 5:07:46
USTAWIANIE OPÓŹNIONEGO STARTU
Jeżeli czas gotowania zostanie wprowadzony po zaprogramowaniu czasu zakończenia, piekarnik
automatycznie rozpocznie i zakończy pracę w ustawionym czasie.
1.
2.
3.
4.
5.
OSTRZEŻENIE
• W przypadku korzystania z funkcji opóźnienia startu nie należy pozostawiać jedzenia na
zbyt długo w piekarniku, ponieważ może się zepsuć.
• Ponieważ funkcja opóźnienia startu nie obejmuje wstępnego podgrzania piekarnika,
uzyskane rezultaty mogą się różnić od efektów gotowania obejmującego wstępne
podgrzanie piekarnika.
Naciśnij przycisk
, ikona czasu zakończenia zacznie migać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas zakończenia.
Naciśnij przycisk
, ikona czasu gotowania zacznie migać.
Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić czas gotowania.
Opóźniony punkt startu zostanie automatycznie obliczony, a piekarnik będzie oczekiwać do
czasu jego osiągnięcia.
Funkcja opóźnionego startu nie jest dostępna w trybie dwukomorowym.
Po wybraniu funkcji gotowania można ustawić czas gotowania, czas zakończenia i opóźnienie startu.
USTAWIANIE KUCHENNEGO WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Kuchenny wyłącznik czasowy można ustawić niezależnie od funkcji piekarnika i używać
jednocześnie z czasem gotowania lub czasem zakończenia. Kuchenny wyłącznik czasowy ma
własny sygnał dźwiękowy, więc można go odróżnić od innych.
1. Naciśnij przycisk , ikona kuchennego wyłącznika czasowego zacznie migać.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić żądany czas kuchennego wyłącznika czasowego.
3. Naciśnij ponownie przycisk .
Aby anulować kuchenny wyłącznik czasowy, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk .
Aby ponownie ustawić kuchenny wyłącznik czasowy, należy wykonać powyższe czynności. Po upływie
ustawionego czasu na wyświetlaczu będzie migać czas „0:00” i pojawi się sygnał dźwiękowy.
pozostałe ustawienia
SYGNAŁ TONOWY
W celu włączenia lub wyłączenia sygnału tonowego naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk
.
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA
Naciśnij przycisk
, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Oświetlenie piekarnika jest wyłączane po kilku minutach od rozpoczęcia programu gotowania,
aby oszczędzić energię.
BLOKADA RODZICIELSKA
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji blokady rodzicielskiej naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk . Po włączeniu funkcji blokady rodzicielskiej na wyświetlaczu
widoczne będzie oznaczenie . Z funkcji blokady rodzicielskiej można korzystać także
podczas gotowania. Przyciski i pokrętło wielofunkcyjne nie będą działać, ale można
wyłączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru trybu do pozycji „OFF” (Wył.).
WYŁĄCZENIE
Po wyłączeniu piekarnika wszystkie elementy grzejne przerwą pracę.
Ze względów bezpieczeństwa wentylator będzie pracować jeszcze przez jakiś czas
po wyłączeniu piekarnika.
Polski - 18
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 18
2014-06-02 �� 5:07:47
funkcje gotowania
Piekarnik oferuje funkcje przedstawione poniżej.
Symbol
Zakres
temperatur
funkcji
Zastosowanie
07 INNE USTAWIENIA I FUNKCJA GOTOWANIA
Ciepło jest emitowane z górnej i dolnej części systemu grzewczego.
Tryb
Funkcji tej należy używać podczas standardowego wypiekania i
konwencjonalny
pieczenia większości rodzajów dań.
40-250 °C
Sugerowana temperatura: 200 °C
Ciepło generowane przez konwekcję jest rozprowadzane
Gotowanie
równomiernie po piekarniku. Funkcji można używać do wypiekania i
konwekcyjne
w przypadku potraw zamrożonych.
40-250 °C
Sugerowana temperatura: 170 °C
Ciepło generowane przez podgrzewanie od góry i konwekcję jest
Podgrzewanie
rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji tej można
od góry +
używać do pieczenia potraw, które wymagają przyrumienienia
Konwekcja
powierzchni, np. mięso lub lasagne.
40-250 °C
Sugerowana temperatura: 190 °C
Podgrzewanie Ciepło generowane przez podgrzewanie od dołu i konwekcję jest
od dołu +
rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji należy używać
Konwekcja
do wypiekania pizzy, chleba i ciast.
40-250 °C
Sugerowana temperatura: 190 °C
Ciepło jest emitowane z powierzchni dużego grilla. Funkcji tej można
Duży grill
używać do przyrumienienia powierzchni dań, np. mięsa, lasagne,
40-270 °C
zapiekanek. Sugerowana temperatura: 240 °C
Ciepło jest emitowane z powierzchni małego grilla. Funkcji tej można
Grill ekologiczny używać dla mniejszych potraw, wymagających mniejszej ilości
40-270 °C
ciepła, np. ryb lub nadziewanych bagietek.
Sugerowana temperatura: 240 °C
Ciepło wytwarzane jest przez dwa elementy grzejne i
Wentylator +
rozprowadzane przez wentylator.
grill
Tryb ten może zostać wykorzystany do grillowania mięsa i ryb.
40-270 °C
Sugerowana temperatura: 240 °C
Ten tryb uruchamia na przemian wszystkie elementy grzejne: górny,
dolny i wentylator konwekcyjny.
Gotowanie
Ciepło jest równomiernie rozprowadzane. Tryb ten jest przydatny
intensywne
do pieczenia dużych ilości jedzenia, które wymagają utrzymywania
40-250 °C
wysokiej temperatury w piekarniku (np. duże zapiekanki i ciasta).
Sugerowana temperatura: 170 °C
Ten tryb obejmuje cykl automatycznego podgrzewania wstępnego
do temperatury 220 °C.
Grzałka górna i wentylator konwekcyjny są uruchomione podczas
procesu smażenia mięsa. Następnie żywność jest delikatnie
ProRoasting
gotowana w wybranej niskiej temperaturze. W tym cyklu
(Pieczenie)
uruchomiona jest grzałka górna i dolna. Ten tryb jest odpowiedni dla
40-150 °C
pieczonego mięsa, drobiu i ryb. Sugerowana temperatura: 100 °C
Należy rozpocząć gotowanie bez wstępnego podgrzewania.
Polski - 19
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 19
2014-06-02 �� 5:07:49
zasady przygotowywania potraw
INFORMACJE
• Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przy użyciu wszystkich trybów gotowania, z
wyjątkiem niektórych produktów określonych w instrukcji gotowania.
• Podczas używania funkcji grilla ekologicznego należy kłaść jedzenie na środku akcesorium.
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE AKRYLAMIDU
• Przy wypiekaniu i smażeniu żywności akrylamid może powodować problemy ze zdrowiem.
Akrylamid wytwarzany jest głównie podczas obróbki termicznej produktów zawierających
skrobię (np. chipsy ziemniaczane, frytki, pieczywo). Dlatego też zalecamy gotowanie w
niskiej temperaturze i powstrzymanie się od nadmiernego przyrumienienia potraw.
DRÓB (KURCZAK/KACZKA)
Produkt żywnościowy
Cały kurczak
(800-1300 g)
Kawałki kurczaka
(500-1000 g)
Pierś kaczki
(300-500 g)
Tryb
Półka
Podgrzewanie od
góry + Konwekcja
2
Podgrzewanie od
góry + Konwekcja
4
Podgrzewanie od
góry + Konwekcja
4
Akcesoria
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
Dodać filiżankę wody
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
190-220
45-65
200-220
25-35
180-200
25-35
MIĘSO (WOŁOWINA/WIEPRZOWINA/JAGNIĘCINA)
Produkt
żywnościowy
Steki wołowe
(400-800 g)
Wołowina pieczona
(800-1200 g)
Mięso wieprzowe z
kością (1000 g)
Żeberka jagnięce
(350-700 g)
Tryb
Duży grill
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
4
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
240
Podgrzewanie od
góry + Konwekcja
2
Podgrzewanie od
góry + Konwekcja
3
Gotowanie
konwekcyjne
3
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
Dodać filiżankę wody
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
Czas
(min)
Pierwsza
strona: 8-10
Druga
strona: 5-7
200-220
45-60
180-200
50-65
190-200
40-50
Polski - 20
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 20
2014-06-02 �� 5:07:49
RYBY
Produkt żywnościowy
Tryb
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
2
Półka druciana
180-200
30-40
3
Wkładana taca
druciana + blacha
uniwersalna (głęboka)
240
15-20
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200
13-20
Ryba pieczona (500-1000 g)
Podgrzewanie od
Używać naczynia
góry + Konwekcja
żaroodpornego
Całe ryby
Tryb
(300-1000 g)
konwencjonalny
Filety rybne (500-1000 g)
Tryb
konwencjonalny
DANIA
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
Podgrzewanie od
dołu + Konwekcja
3
Półka druciana
180
22-30
Podgrzewanie od
dołu + Konwekcja
2
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
200-220
15-25
Tryb
konwencjonalny
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
30-45
Produkt żywnościowy
Cannelloni/lasagne (250-500 g)
Używać naczynia
żaroodpornego
Pizza domowa (500-1000 g)
Pieczone ziemniaki
(500-1000 g)
Tryb
08 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Półka
GRILL
Produkt
żywnościowy
Kiełbaski (cienkie)
5-10 szt.
Tryb
Półka
Duży grill
4
Duży grill
5
Duży grill
4
Tosty 5-10 szt.
Tosty z serem 4-6 szt.
Temperatura
Czas (min)
(°C)
Pierwsza
Wkładana taca
strona: 5-8
druciana + blacha
220
Druga strona:
uniwersalna (głęboka)
5-8
Pierwsza
strona: 1-2
Półka druciana
240
Druga
strona: 1-2
Wkładana taca
druciana + blacha
200
4-8
do pieczenia
(uniwersalna)
Akcesoria
Polski - 21
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 21
2014-06-02 �� 5:07:49
WYPIEKI
Produkt żywnościowy
Tryb
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
Biszkopt (250-500 g)
Tryb
konwencjonalny
2
Półka druciana
160-180
20-30
Babki marmurkowe
(500-1000 g)
Tryb
konwencjonalny
2
Półka druciana
170-190
40-50
Tryb
konwencjonalny
2
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
160-180
25-35
Tryb
konwencjonalny
2
Półka druciana
190-200
25-30
Gotowanie
konwekcyjne
3
Półka druciana
180-200
15-25
Podgrzewanie od
dołu + Konwekcja
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
20-25
Podgrzewanie od
dołu + Konwekcja
3
Półka druciana
180-200
15-20
Podgrzewanie od
dołu + Konwekcja
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
20-30
Podgrzewanie od
dołu + Konwekcja
2
Półka druciana
170-180
45-55
Pieczone banany (3-5 szt.)
Gotowanie
konwekcyjne
3
Półka druciana
220-240
15-25
Pieczone jabłka 5-8 szt.,
150-200 g każde.
Gotowanie
konwekcyjne
3
Półka druciana
200-220
15-25
Ciasto jabłkowomigdałowe (500-1000 g)
Gotowanie
konwekcyjne
2
Półka druciana
170-190
35-45
Tryb
konwencjonalny
3
150-170
65-75
Gotowanie
konwekcyjne
2
150-170
70-80
Gotowanie
konwekcyjne
1+4
150-170
75-85
Ciasto drożdżowe na blasze
z przybraniem z owoców i
kruszonką (1000-1500 g)
Babeczki (500-800 g)
Świeże rogaliki (200-400 g)
(z ciasta gotowego)
Mrożone paszteciki z
ciasta francuskiego z
nadzieniem (300-600 g)
Brak konieczności
wstępnego podgrzewania
Mrożone ciasto drożdżowe
z jabłkami (350-700 g)
Placek drożdżowy z
nadzieniem
(600-1000 g)
Chleb domowy (700-900 g)
Drożdżowe ciasto z
jabłkami
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
Blacha do pieczenia
(uniwersalna) + blacha
uniwersalna (głęboka)
Polski - 22
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 22
2014-06-02 �� 5:07:49
GOTOWE DANIA MROŻONE
Produkt żywnościowy
Tryb
Półka
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
Gotowanie
konwekcyjne
2
Półka druciana
200-220
15-25
Mrożone frytki (300-700 g)
Gotowanie
konwekcyjne
2
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
20-30
Mrożone krokiety
(500-1000 g)
Gotowanie
konwekcyjne
2
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
25-35
Grill ekologiczny
3
Półka druciana
200
10-12
Grill ekologiczny
3
200
15-20
Grill ekologiczny
3
200
15-25
Grill ekologiczny
3
Blacha do pieczenia
(uniwersalna)
180-200
20-35
Tryb
konwencjonalny
3
Półka druciana
180-200
40-50
Mrożony pieczony
Camembert
(2-4 szt., 75 g każda)
Brak konieczności wstępnego
podgrzewania
Mrożone bagietki z
przybraniem (pomidory i
mozarella lub szynka i ser)
Mrożone paluszki rybne
(300-700 g)
Brak konieczności wstępnego
podgrzewania
Mrożony burger rybny
(300-600 g)
Brak konieczności wstępnego
podgrzewania
Mrożona lasagne
(500-1000 g)
Wkładana taca
druciana + blacha
do pieczenia
(uniwersalna)
Wkładana taca
druciana + blacha
do pieczenia
(uniwersalna)
08 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Mrożona pizza (300-1000 g)
Polski - 23
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 23
2014-06-02 �� 5:07:50
gotowanie automatyczne
Przy automatycznym gotowaniu można wybrać programy gotowania, pieczenia i opiekania.
Waga
Nr produktu żywnościowego
Pokrętło wielofunkcyjne
1. Przekręć pokrętło wyboru trybu do pozycji trybu automatycznego gotowania.
2. Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądany produkt żywnościowy i poczekaj
4-5 sekund.
3. Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać żądaną wagę i poczekaj 4-5 sekund.
4. Po 4-5 sekundach program automatycznego gotowania uruchomi się automatycznie.
PROGRAMY AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWYWANIA
Poniższa tabela przedstawia 25 programów gotowania, pieczenia i opiekania.
Zawiera ona ilości, zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia.
Tryby i czasy gotowania zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika.
Wskazówki na temat gotowania służą jako referencje. Pożywienie należy zawsze wkładać do
zimnego piekarnika.
Nr
A:01
Produkt
żywnościowy
Mrożona pizza
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Półka druciana
2
Umieść mrożoną pizzę na środku drucianego grilla.
Polecamy ustawienie 0,3-0,6 kg dla pizzy cienkiej;
0,7-1,0 kg dla pizzy z grubą warstwą dodatków.
Rozłóż mrożone frytki do pieczenia na blasze.
Pierwsze ustawienie jest zalecane do cienkich
frytek, drugie zaś do grubych frytek do pieczenia.
Użyj papieru do pieczenia. Zalecamy odwrócić po
upływie 2/3 czasu gotowania.
Mrożone krokiety ziemniaczane rozłóż równo
na blasze do pieczenia. Zalecamy odwrócić po
upływie 2/3 czasu gotowania.
Użyj żaroodpornego naczynia szklanego. Ułóż
schłodzone lub domowej roboty lasagne pośrodku
piekarnika na drucianej podstawce.
Rozłóż równomiernie na półce drucianej 2-6 steków
wołowych obok siebie. Pierwsze ustawienie
jest przeznaczone do cienkich steków, drugie
ustawienie do grubych. Odwróć po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego.
A:02
Mrożone frytki z
piekarnika
1. 0,3 - 0,5
2. 0,5 - 0,7
Blacha do
pieczenia
2
A:03
Mrożone
krokiety
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Blacha do
pieczenia
2
A:04
Domowe
lasagne
1. 0,3 - 0,5
2. 0,8 - 1,0
Półka druciana
3
A:05
Steki wołowe
1. 0,3 - 0,6
2. 0,6 - 0,8
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Polski - 24
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 24
2014-06-02 �� 5:07:50
Nr
A:06
Produkt
żywnościowy
Pieczeń wołowa
Akcesoria
Półka
Zalecenia
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
3. 1,2 - 1,4
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
2
1
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
2
1
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
Zamarynuj pieczeń wołową i ułóż ją na półce
drucianej/. Wlej do głębokiej blachy uniwersalnej
filiżankę wody. Odwróć po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego. Po upieczeniu owiń mięso w folię
aluminiową i pozostaw na 5-10 minut.
Ułóż zamarynowaną pieczeń wieprzową na półce
drucianej. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę.
Zamarynuj kotlety jagnięce. Połóż kotlety jagnięce
na półce drucianej. Po usłyszeniu sygnału
obróć na drugą stronę. Pierwsze ustawienie
jest przeznaczone do cienkich kotletów, drugie
ustawienie do grubych.
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Ułóż kawałki kurczaka obok siebie na
półce drucianej.
Natrzyj schłodzonego kurczaka oliwą i przyprawami
i ułóż go piersią ku górze na półce drucianej.
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
Półka druciana
2
1
A:07
Pieczeń
wieprzowa
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
A:08
Kotlety z
baraniny
1. 0,3 - 0,4
2. 0,5 - 0,6
A:09
Kawałki
kurczaka
1. 0,5 - 0,7
2. 1,0 - 1,2
A:10
Pieczony
kurczak
1. 0,8 - 1,0
2. 1,1 - 1,3
A:11
Pierś z kaczki
1. 0,3 - 0,5
2. 0,6 - 0,8
A:12
Zraz z indyka
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
A:13
Ryba na parze
1. 0,2 - 0,4
2. 0,5 - 0,7
3. 0,8 - 1,0
A:14
Pieczona ryba
1. 0,5 - 0,7
2. 0,8 - 1,0
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
4
3
A:15
Steki z łososia
1. 0,3 - 0,4
2. 0,7 - 0,8
4
3
A:16
Pieczone
ziemniaki
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Półka druciana
Blacha
uniwersalna
Blacha do
pieczenia
4
3
2
1
4
3
2
2
Przygotuj pierś z kaczki i ułóż ją na półce drucianej
tłustą stroną ku górze. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone dla jednej piersi z kaczki; drugie
ustawienie dla 2 grubych piersi z kaczki.
Ułóż zraz z indyka na półce drucianej. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę.
09 GOTOWANIE AUTOMATYCZNE
Waga/kg
Ułóż przygotowaną świeżą rybę (np. pstrąga,
łupacza, dorsza) w odpowiedniego rozmiaru
żaroodpornym szklanym naczyniu z pokrywką.
Dodaj płynu, aby pokryć dno naczynia
(np.: 3-4 łyżki stołowe soku z cytryny, białego wina
lub wody) i przykryj pokrywką. Umieść naczynie
na półce drucianej. Jeśli wolisz, by ryba miała
pieczony wygląd, natrzyj skórę ryby oliwą i nie
przykrywaj.
Ułóż obok siebie dwie ryby (w przeciwnych
kierunkach) na półce drucianej. Pierwsze
ustawienie jest przeznaczone do 2 ryb, drugie zaś
do 4. Program jest odpowiedni do przyrządzania
całych ryb jak pstrąg, sandacz lub dorada.
Ułóż steki z łososia na półce drucianej.
Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
Opłucz ziemniaki i potnij je na połówki. Natrzyj
oliwą, ziołami i przyprawami. Rozłóż równomiernie
na blasze do pieczenia. Pierwsze ustawienie jest
dla małych ziemniaków (100 g każdy); ustawienie
drugie jest dla dużych ziemniaków do pieczenia
(200 g każdy).
Polski - 25
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 25
2014-06-02 �� 5:07:50
Produkt
żywnościowy
Pieczone
warzywa
Waga/kg
Akcesoria
Półka
Zalecenia
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Blacha
uniwersalna
4
A:18
Zapiekane
warzywa
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Półka druciana
2
A:19
Babki
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
3. 0,9 - 1,0
Półka druciana
2
A:20
Babeczki
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
Półka druciana
2
A:21
Biały chleb
1. 0,7 - 0,8
Półka druciana
2
A:22
Chleb razowy
1. 0,7 - 0,8
Półka druciana
2
A:23
Bułki / ciabatta
1. 0,2 - 0,4
2. 0,6 - 0,8
Blacha do
pieczenia
3
A:24
pizza domowa
1. 0,2 - 0,6
2. 0,8 - 1,2
Blacha do
pieczenia
2
A:25
Fermentowanie
ciasta
drożdżowego
1. 0,2 - 0,4
(ciasto na
pizzę)
Półka druciana
2
Połóż warzywa: krojoną cukinię, kawałki papryki,
krojony bakłażan, grzyby i pomidorki koktajlowe na
blachę uniwersalną. Natrzyj je mieszaniną oliwy, ziół
i przypraw.
Przygotuj zapiekankę warzywną w okrągłym
żaroodpornym naczyniu. Postaw naczynie na półce
drucianej pośrodku piekarnika.
Włóż ciasto do odpowiednich rozmiarów głębokiej,
okrągłej formy z dziurką na babę lub ciasto.
Program jest odpowiedni do przygotowywania
ciasta cytrynowego, orzechowego lub
marmurkowego.
Umieść miksturę w wysmarowanym masłem
naczyniu lub formie do pieczenia odpowiednich
rozmiarów na 12 babeczek. Ustaw naczynie na
podstawce. Ustawienie 0,5-0,6 kg jest zalecane
dla babeczek po 45 g; ustawienie 0,7-0,8 kg dla
średnich babeczek po 65 g.
Program odpowiedni dla 500 g mieszanki
chlebowej z mąki pszennej. Postępuj zgodnie
z instrukcjami na opakowaniu. Włóż ciasto
drożdżowe do prostokątnej formy do pieczenia.
Z wierzchu zwilż ciasto wodą. Natnij nożem na całej
długości.
Program odpowiedni dla 500 g mieszanki
chlebowej z mąki pszennej i żytniej. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Włóż
zakwas (kwaśne ciasto) do prostokątnej formy do
pieczenia. Z wierzchu zwilż ciasto wodą. Natnij
nożem na całej długości.
Ustawienie 1 nadaje się dla ciasta w małych
kawałkach np. dla bułeczek lub świeżego ciasta na
rogaliki (4-8 szt.). Ustawienie 2 nadaje się dla ciasta
na domową ciabattę lub bagietki (2-6 szt.).
Użyj papieru do pieczenia.
Ustawienie 1 nadaje się do minipizzy (7-9 szt.).
Ustawienie 2 nadaje się dla jednej okrągłej pizzy o
rozmiarze zbliżonym do rozmiaru blachy. Zakresy
wagi zależą od ilości dodatków do pizzy: sosu,
warzyw, szynki i sera. Jeśli lubisz ciasto mocno
przypieczone, zalecamy podgrzać wstępnie
piekarnik przez 5 minut w trybie podgrzewanie od
dołu + konwekcja.
Ustawienie 0,2-0,4 kg służy do przygotowywania
ciasta lub ciasta drożdżowego na pizzę. Wybiera
się je również do tego, aby ciasto chlebowe
wstępnie wyrosło. Włóż do dużego okrągłego
naczynia i przykryj folią kuchenną. Ustawienie
0,4-0,6 kg służy do przygotowywania ciasta
chlebowego: na drożdżach lub na zakwasie.
Ustawienie 0,6-0,8 kg służy do przygotowywania
zakwasu chlebowego. Wyrób ciasto ręcznie, włóż
do formy do pieczenia i przykryj folią kuchenną.
Nr
A:17
2. 0,4 - 0,6
(ciasto
drożdżowe)
3. 0,6 - 0,8
(ciasto
chlebowe)
Polski - 26
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 26
2014-06-02 �� 5:07:50
czyszczenie i konserwacja
CZYSZCZENIE PARĄ (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Piekarnik można czyścić parą. Ułatwia to czyszczenie wnętrza piekarnika.
INFORMACJE
• Jeśli wnętrze piekarnika jest gorące, tryb czyszczenia parą nie działa.
Należy wcześniej ochłodzić piekarnik.
OSTRZEŻENIE
• Zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwiczek przed końcem procedury
czyszczenia parowego; woda na dnie jest gorąca.
• Nigdy nie pozostawiać resztek wody w piekarniku przez dłuższy czas, na przykład na
noc.
• Jeżeli piekarnik jest mocno zabrudzony, procedurę można powtórzyć po ochłodzeniu
piekarnika.
• Jeżeli piekarnik jest silnie zabrudzony tłuszczem, przykładowo po pieczeniu lub
grillowaniu, zalecane jest natarcie detergentem silnych zanieczyszczeń przed
uruchomieniem funkcji czyszczenia piekarnika.
• Po czyszczeniu pozostawić drzwiczki piekarnika odchylone w celu umożliwienia
całkowitego wyschnięcia wewnętrznych powierzchni emaliowanych.
10 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Przed użyciem funkcji czyszczenia parą wyjmij wszystkie akcesoria z
piekarnika.
2. Wlej około 400 ml wody na dno pustego piekarnika i zamknij drzwiczki
piekarnika.
3. Obróć pokrętło wyboru trybu do pozycji . Po wybraniu funkcji czyszczenie parą uruchomi się
automatycznie po kilku sekundach.
4. Po zakończeniu operacji pojawi się sygnał dźwiękowy, a czyszczenie parą zakończy się. Ustaw
pokrętło wyboru trybu w pozycji Off (Wył.), aby zakończyć czyszczenie parą.
5. Następnie wyczyść wnętrze piekarnika przy użyciu czystej, miękkiej szmatki i usuń gąbką wodę
pozostałą na dnie piekarnika.
KATALITYCZNA POWIERZCHNIA EMALIOWANA
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Wymienne części są pokryte emalią katalityczną o ciemnym zabarwieniu. Powierzchnie te mogą
pokryć się tłuszczem lub olejem rozprowadzanym podczas gotowania konwekcyjnego. Osad ten
zostanie spalony w temperaturze 200 °C i wyższej.
1. Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.
2. Po wyczyszczeniu wszystkich powierzchni wewnątrz piekarnika ustaw piekarnik na tryb
konwekcyjny w temperaturze 250 °C na godzinę.
INFORMACJE
• Części katalityczne mogą mieć 1 stronę lub 3 strony w zależności od modelu.
Polski - 27
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 27
2014-06-02 �� 5:07:51
CZYSZCZENIE RĘCZNE
OSTRZEŻENIE: Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik i akcesoria wystygły.
Nie wolno używać środków czyszczących, twardych szczoteczek, gąbek lub ścierek, wełny
stalowej, noży oraz innych składników ściernych.
Wnętrze piekarnika
• Aby oczyścić wnętrze piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub
ciepłej wody z mydłem.
• Nie wycieraj ręką uszczelki drzwiczek.
• W celu uniknięcia uszkodzenia emaliowanych powierzchni piekarnika należy stosować wyłącznie
dostępne w handlu środki do czyszczenia piekarników.
• W celu usunięcia trwałych zanieczyszczeń należy zastosować specjalny środek do czyszczenia
piekarników.
Powierzchnia zewnętrzna piekarnika
Do czyszczenia elementów zewnętrznych piekarnika, jak drzwiczki, uchwyt i wyświetlacz, należy
użyć czystej szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem, a następnie
osuszyć je za pomocą ręczników kuchennych lub suchej ścierki.
Gorące powietrze wydobywające się z piekarnika powoduje osadzanie się tłuszczu i brudu na
uchwycie i przyciskach. Należy je czyścić po każdym użyciu piekarnika.
Akcesoria
Umyj akcesorium po każdym użyciu i wysusz za pomocą ręcznika kuchennego.
W razie potrzeby zanurz je w ciepłej wodzie z mydłem na około 30 minut w celu łatwiejszego
oczyszczenia.
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODY (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Zbiornik wody gromadzi nadmiar wilgoci podczas pracy piekarnika.
Na zbiorniku wody mogą gromadzić się resztki jedzenia.
Należy regularnie czyścić zbiornik wody, aby nie dopuścić do
uszkodzenia mebli kuchennych po zakończeniu gotowania.
OSTRZEŻENIE: Jeśli zauważysz, że ze zbiornika przecieka
woda, skontaktuj się z naszym serwisem.
Zbiornik na wodę
ZDEJMOWANIE PROWADNIC BOCZNYCH (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
1. Naciśnij środkowy
fragment górnej części
prowadnicy.
2. Obróć prowadnicę o
około 45°.
3. Pociągnąć i wyjąć
prowadnicę z dwóch
dolnych otworów. Aby
założyć prowadnicę, należy
powtórzyć te kroki w
odwrotnej kolejności.
Polski - 28
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 28
2014-06-02 �� 5:07:51
ZAKŁADANIE KATALIZATORA BOCZNEGO (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
W celu zainstalowania bocznego katalizatora, należy zdjąć prowadnice boczne. (Informacje na ten
temat znajdują się w sekcji „ZDEJMOWANIE PROWADNIC BOCZNYCH”).
10 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Przysuń katalizator do bocznej
powierzchni wnętrza.
Dopasuj śrubę wnętrza
piekarnika do otworu
katalizatora i zamontuj
katalizator.
2. Sprawdź, czy katalizator jest zawieszony tak jak na rysunku.
Zamocuj drugą stronę w ten sam sposób. Aby zdjąć
katalizator, należy powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
CZYSZCZENIE GÓRNEJ ŚCIANKI (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
1. Możesz obniżyć grzałkę grilla, aby ułatwić czyszczenie
górnej ścianki piekarnika.
Zdejmij okrągłą nakrętkę, przekręcając ją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara i przytrzymując grzałkę grilla.
2. Przód grzałki obniży się. Grzałki nie można wyjąć z
piekarnika. Nie obniżaj grzałki siłą, ponieważ może ulec
deformacji.
3. Po zakończeniu czyszczenia podnieść grzałkę grilla
do pierwotnego poziomu i przekręcić okrągłą nakrętkę
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Polski - 29
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 29
2014-06-02 �� 5:07:52
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Co mam zrobić, jeżeli piekarnik
się nie nagrzewa?
• Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.
• Sprawdź, czy zastosowane zostały wymagane ustawienia.
• Mogło dojść do zadziałania bezpiecznika w instalacji domowej lub
zadziałania rozłącznika. Wymień bezpieczniki lub zresetuj obwód.
Jeżeli zjawisko powtarza się, wezwij uprawnionego elektryka.
Co powinienem zrobić, jeżeli
mimo ustawienia funkcji
i temperatury piekarnika
piekarnik nie nagrzewa się?
• Nie wolno zostawiać otwartych drzwiczek w czasie pieczenia.
• Jeśli drzwiczki piekarnika nie są otwarte, może wystąpił problem z
wewnętrznymi złączami elektrycznymi. Skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym.
Co zrobić, jeżeli lampka
piekarnika nie zapala się?
• Lampka piekarnika mogła się przepalić. Wymień lampkę
piekarnika.
• Jeśli oświetlenie piekarnika nie działa mimo wymienienia lampki,
skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
Co mam zrobić, jeśli wentylator
chłodzący pracuje po
wyłączeniu piekarnika?
• Po zakończeniu korzystania wentylator chłodzący pracuje, aby
chronić piekarnik przed wysoką temperaturą do czasu ochłodzenia
piekarnika. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym, jeżeli
wentylator pracuje nadal po ochłodzeniu piekarnika.
Co należy zrobić, jeśli nie
wszystkie przyciski działają?
• Sprawdź, czy funkcja blokady rodzicielskiej nie jest włączona.
Jeśli funkcja blokady rodzicielskiej jest wyłączona, skontaktuj się z
lokalnym centrum serwisowym.
1)
**
KODY INFORMACYJNE
Wszystkie kody informacyjne nie świadczą o awarii piekarnika. Najpierw należy skorzystać z
poniższych rozwiązań, a jeśli kody informacyjne nadal się pojawiają, należy skontaktować się z
lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
KOD
PROBLEM
1)
**
1)
**
ROZWIĄZANIE
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Piekarnik pracował przy ustawionej
temperaturze przez długi okres czasu.
• Poniżej 105 °C
16 godzin
• Od 105 °C do 240 °C 8 godzin
• Od 245 °C do maksymalnej
temperatury 4 godziny
Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność.
Ponieważ nie jest to błąd piekarnika,
należy korzystać z niego ponownie po
jego wyłączeniu.
Błąd przycisku
Występuje w przypadku naciśnięcia i
przytrzymania przycisku przez dłuższy
czas.
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy na
powierzchni wokół przycisków nie
ma wody. Wyłącz piekarnik i spróbuj
ponownie. Jeśli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Błąd bezpieczeństwa
Usterka piekarnika może spowodować
pogorszenie wydajności i problemy z
bezpieczeństwem.
Zaprzestać korzystania z piekarnika i
wyłączyć go.
Skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
1) ** dotyczy wszystkich numerów.
Polski - 30
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 30
2014-06-02 �� 5:07:53
potrawy testowe
Zgodnie z normą EN 60350
1. Pieczenie ciast
Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika.
Należy ją umieścić w piekarniku tak, aby jej pochyła część zwrócona była do przodu urządzenia.
Akcesoria
Półka
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia + blacha uniwersalna
Małe ciasta
Blacha do pieczenia
Blacha do pieczenia + blacha uniwersalna
Biszkopt
Sprężynowa forma do ciasta na dużej
beztłuszczowy siatce (powlekanej na czarno, ø 26 cm)
Szarlotka
Półka druciana + 2 sprężynowe formy do
ciasta * (powlekane na czarno, ø 20 cm)
Tryb gotowania
Temperatura
(°C)
160
Czas
(min)
20-30
3
Tryb
konwencjonalny
2
Gotowanie
konwekcyjne
150
25-35
1+4
Gotowanie
konwekcyjne
150
25-35
3
Tryb
konwencjonalny
160
15-25
2
Gotowanie
konwekcyjne
150
25-35
1+4
Gotowanie
konwekcyjne
150
30-40
2
Tryb
konwencjonalny
160
25-35
2
Gotowanie
konwekcyjne
160
35-45
180
70-90
180
80-100
1 Ustaw
Tryb
po
konwencjonalny
przekątnej
1+3
Gotowanie
konwekcyjne
Blacha do pieczenia (uniwersalna) + półka
druciana + 2 sprężynowe formy do ciasta
** (powlekane na czarno, ø 20 cm)
11 POTRAWY TESTOWE
Rodzaj
żywności
Kruche ciasto
* Dwa ciasta ułożone są na siatce z tyłu po lewej i z przodu po prawej
stronie.
** D
wa ciasta są ułożone w środku, jedno na drugim.
2. Grillowanie
Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 5 minut funkcję Duży grill.
W przypadku burgerów z wołowiną zaleca się wstępnie podgrzać piekarnik przez 15 minut.
Rodzaj
żywności
Tosty z białego
pieczywa
Akcesoria
Półka druciana
Burgery wołowe Wkładana taca druciana
(12 szt.)
+ blacha uniwersalna (do
zbierania skapujących soków)
5
Duży grill
Temperatura
(°C)
270
4
Duży grill
270
Półka Tryb gotowania
Gotowanie
(min)
Pierwszy 1-2
Drugi 1-1½
Pierwszy 14-16
Drugi 5-7
Polski - 31
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 31
2014-06-02 �� 5:07:53
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00591E-00
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_PL.indd 32
2014-06-02 �� 5:07:53
NV70*33 sorozat
NV66*33 sorozat
Beépíthető sütő
felhasználói és üzembe
helyezési útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 1
2014-06-02 �� 5:08:25
tartalom
AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
4
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
4
KARBANTARTÁS
8
KÖRNYEZET
10
ÜZEMBE HELYEZÉS
11
KEZELŐGOMBOK
12
TARTOZÉKOK
12
CSÚSZÓKERET
14
ELSŐ TISZTÍTÁS
16
04 Az útmutató használata
04 Biztonsági előírások
08Izzócsere
09 Az ajtó levétele
09 Az ajtóüveg eltávolítása
10 Automatikus energiatakarékos funkció
10 Energiatakarékossági tippek
10 A termék hulladékba helyezésének
módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
11 Üzembe helyezés
12Kezelőgombok
12Tartozékok
14
14
15
15
A csúszókeret tartozékai
A csúszókeret összeszerelése
A csúszókeret beszerelése
A csúszókeret eltávolítása
16 Első tisztítás
Magyar - 2
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 2
2014-06-02 �� 5:08:25
A SÜTŐ HASZNÁLATA
16
17
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
18
19
20
SÜTÉSI FUNKCIÓK
ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
16 1. lépés: Válassza ki a sütési módot
16 2. lépés: Állítsa be a hőmérsékletet
16 Automatikus előmelegítés
17
17
17
18
18
Az idő beállítása
A sütési idő beállítása
A befejezési idő beállítása
A késleltetett indítás beállítása
Az időzítő beállítása
18Hangjelzés
18Sütővilágítás
18Gyermekzár
18Kikapcsolás
19 Sütési funkciók
20 Szárnyas (csirke/kacsa)
20 Hús (marha/sertés/bárány)
21Hal
21Edények
21Grill
22 Sült ételek
23 Fagyasztott készétel
AUTOMATIKUS SÜTÉS
24 Automatikus főzési/sütési programok
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
27
27
28
28
24
27
PRÓBAÉTELEK
31
Gőztisztítás (típustól függően)
Katalitikus zománcfelület (típustól függően)
Kézi tisztítás
A vízgyűjtő tartály tisztítása
(típustól függően)
28 Az oldalsó vezetősínek levétele
(típustól függően)
29 Az oldalsó zománcozott elem rögzítése
(típustól függően)
29 A sütő tetejének megtisztítása
(típustól függően)
30Hibaelhárítás
30 Információs kódok
31Próbaételek
Magyar - 3
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 3
2014-06-02 �� 5:08:25
az útmutató használata
Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A Használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához
és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót, és őrizze meg
azt, mert a későbbiekben szükség lehet rá.
A következő jelzésekkel találkozhat a Használati útmutatóban:
FIGYELMEZTETÉS vagy VIGYÁZAT
MEGJEGYZÉS vagy INFORMÁCIÓ
biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző
személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági ajánlások
figyelembevételével.
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy
szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy
szerelékre. (Csak a rögzített kábelezésű modellek esetében)
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével
vagy megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
(Csak a tápvezetékes modell esetében.)
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás
az üzembe helyezés után bármikor megszüntethető
legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak
hozzáférhetőnek kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak
megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé.
Magyar - 4
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 4
2014-06-02 �� 5:08:25
01 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A rögzítést nem szabad ragasztókkal elvégezni, mivel
ezek nem tekinthetők megbízható rögzítési módnak.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a
sütő belsejében található fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető alkatrészek a
használat során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
Amennyiben a készülék gőzölési vagy öntisztító
funkciókkal is rendelkezik, a tisztítás vagy az öntisztítás
elvégzése előtt a kifolyt folyadékot és az edényeket el kell
távolítani.
Ha a készülék öntisztító funkciókkal rendelkezik,
öntisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet,
mint általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő
közelébe.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
Csak az adott sütőhöz ajánlott hőmérsékletpróbát
végezze el. (Csak a hőmérsékletérzékelő-próba funkcióval
rendelkező modell esetében.)
Gőztisztítóval nem tisztítható.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzócserét megelőzően - az
áramütés elkerülése érdekében - a készüléket ki kell
kapcsolni.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a
sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak
hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez.
8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak
a sütő közelében.
Magyar - 5
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 5
2014-06-02 �� 5:08:26
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett
vagy eligazítás után használhatják. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A külső felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése
közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél
fiatalabb gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy
különálló távirányító-rendszer segítségével.
Kérjük, nagy adagok főzésekor a megfelelő
helyzet megtartása érdekében helyezze a
felhajlított oldalsó keretrészt hátulra.
(Típustól függően)
VIGYÁZAT
A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.
A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja az
elektromos hálózatra.
Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg használatba venni.
A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezze. A nem megfelelő javítás jelentős
kockázattal jár a készülék használója és mások számára. A sütő javításával kapcsolatban
forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
Az elektromos vezetékek és kábelek nem érhetnek hozzá a sütőhöz.
A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni.
Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
Kézi párolás funkcióval rendelkező készülékek esetében ne használja a készüléket a vízcső
meghibásodása esetén. (Csak a pároló funkcióval rendelkező típus esetén.)
Ha a vízcső megrepedt vagy eltört, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal. (Csak a pároló funkcióval rendelkező típus esetén.)
A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
Magyar - 6
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 6
2014-06-02 �� 5:08:26
Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos
megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol a magas hőmérsékleten
elpárolog, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részeivel.
A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A tepsi deformálódhat a nagy
hőmérsékletkülönbségek következtében.
Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozhatja.
Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne helyezzen rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem
engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú
sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
Az ajtóra nem szabad rálépni, ráülni vagy nehéz tárgyakat helyezni.
Az ajtó kinyitásakor ne fejtsen ki a szükségesnél nagyobb erőt.
FIGYELMEZTETÉS: A főzés befejezését követően se áramtalanítsa a készüléket.
FIGYELMEZTETÉS: Sütés közben ne hagyja nyitva a sütő ajtaját.
01 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras tisztítót vagy gőztisztítót.
Magyar - 7
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 7
2014-06-02 �� 5:08:26
karbantartás
IZZÓCSERE
FIGYELMEZTETÉS
•A sütő bármely izzójának cseréje előtt kapcsolja ki a
sütőt, illetve válassza le az elektromos hálózatról.
•Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.
Hátsó sütővilágítás
Az izzót 25-40 watt teljesítményű, 220-240 V
feszültségről működő, 300 °C-ig hőálló izzóra cserélje ki.
1. Balra elforgatva távolítsa el a sapkát, majd távolítsa el a fémgyűrűt és a
lapos gyűrűt. Amennyiben szükséges, cserélje ki a sütő izzóját.
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1. lépésben
levette, majd az óra járásával megegyező irányban csavarja be.
Oldalsó sütővilágítás (Típustól függően)
Az izzót 40 watt teljesítményű, 220-240 V feszültségről
működő, 300 °C-ig hőálló izzóra cserélje ki.
1. Az üvegbura levételéhez fogja meg kézzel az alját, és helyezzen lapos, éles tárgyat, például kést
az üveg és a keret közé.
2. Pattintsa fel a burát, és amennyiben szükséges, cserélje ki az izzót.
3. Szerelje vissza az üvegburát.
TIPP: Minden esetben száraz ruhával fogja meg a halogén izzót, nehogy az ujjáról izzadság
vagy nedvesség kerüljön az izzó felszínére. Ezzel megnövelheti a csereizzó élettartamát.
Magyar - 8
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 8
2014-06-02 �� 5:08:26
AZ AJTÓ LEVÉTELE
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS: A sütő ajtaja nehéz.
2
1
1. Nyissa ki az ajtót, és
pattintsa ki teljesen
mindkét ajtóbeakasztót.
2. Csukja beljebb az ajtót
kb. 70°-kal. Fogja meg
középen mindkét kezével a
sütőajtó oldalait, és húzza/
emelje meg, míg a zsanérok
kipattannak a helyükről.
3. A tisztítást követően az
ajtó csatlakoztatásához
fordított sorrenden
ismételje meg az 1. és a
2. lépést. A zsanérokat
mindkét oldalon pattintsa
a helyükre.
02 KARBANTARTÁS
70
AZ AJTÓÜVEG ELTÁVOLÍTÁSA
A sütőajtón három réteg üveglap található.
A lapok kivehetők és megtisztíthatók.
1. üveg
1. Nyomja meg az ajtó bal
és jobb oldalán található
gombokat.
2. Vegye le a fedelet,
és emelje le az 1. és
2. üveglapot az ajtóról.
1. üveg
Glass
1
2. üveg
Glass
2
3. Az ajtóüvegek megtisztítása
után hajtsa végre fordított
sorrendben az 1. és
2. lépést. A fenti ábra alapján
ellenőrizze, hogy megfelelően
helyezkedik-e el az 1. és
2. üveglap.
FELSZERELÉS: Az 1. üveg felszerelésekor az 1. üveg nyomatott felületének kell belül lennie,
az üveglapok között.
Magyar - 9
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 9
2014-06-02 �� 5:08:27
környezet
AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ
• Ha a beállítást félbehagyja és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben
átmenetileg leállítja a készüléket, a rendszer 10 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az
óra.
• Világítás: Sütés közben a „sütővilágítás” gomb megnyomásával kikapcsolhatja a sütő világítását.
Energiatakarékossági okokból a sütő világítása a program elindítása után néhány perccel
kikapcsol.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK
• Sütés során a sütő ajtajának csukva kell lennie, kivéve az étel átfordításakor. Ne nyitogassa
gyakran az ajtót sütés közben, mert így fenntartható a sütő belső terének hőmérséklete, amivel
energiát és időt takaríthat meg.
• Ha a főzési idő 30 percnél hosszabb, a sütőt a főzés vége előtt 5-10 perccel kikapcsolva
energiát takaríthat meg. A fennmaradó hő elegendő a sütés befejezéséhez.
• A sütés befejezését követően egy másik sütés elindításával (mielőtt a sütő lehűlne) időt és
energiát takaríthat meg (a sütő ismételt felmelegítése).
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE
(WEEE - ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
Magyar - 10
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 10
2014-06-02 �� 5:08:27
üzembe helyezés
Az üzembe helyezésre vonatkozó biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző személy feladata
a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági előírások figyelembevételével.
• A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
Hálózati csatlakozás
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel beszerelés közben ne szoruljon
be, illetve ne kerüljön érintkezésbe a sütő felforrósodó részeivel.
A készülék beépítése a szekrénybe
Beépített szekrény esetében a műanyag részeknek és a ragasztóanyagoknak hőállónak (90 °C-ig a
szekrényházban és 75 °C-ig a sütővel szomszédos szekrényekben) kell lenniük. A Samsung nem vállal
felelősséget a hő által a műanyag felületekben, illetve ragasztóanyagokban okozott károkért.
A konyhaszekrény aljában, ott, ahová a
Alsó
Felső
1
2
545
sütő kerül, szellőzőnyílásnak kell lennie.
polcelem
polcelem
560
A szellőzés érdekében hozzávetőleg
50 mm-es rést kell hagyni az alsó
polcelem és a fal között. Ha a sütőt
595
572
főzőlap alá szerelik be, követni kell
az utóbbi beszerelésére vonatkozó
utasításokat.
595
3
21
Légáramlás a szellőzőnyíláson keresztül
4
min. 550 min. 560
min. 50
03 KÖRNYEZET ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra - a
biztonsági előírásoknak való megfeleléshez - többpólusú szakaszolókapcsolót
(legalább 3 mm-es rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F
vagy H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a
csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a
padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet,
és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a
BARNA
KÉK
SÁRGA és
megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a ( ) csatlakozóval történik. Először
vagy
vagy
ZÖLD
FEKETE
FEHÉR
a sárga-zöld kábelt (földcsatlakozó) kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a
kábel hosszabb legyen a többinél. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a
sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal
felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.
min. 600
5
50
min. 590 ~
max. 600
min. 550
min. 560
Alsó polcelem
Felső polcelem
Teljesen tolja be a készüléket a szekrénybe, és 2 csavar segítségével szilárdan rögzítse a sütőt mindkét
oldalon. Ügyeljen arra, hogy legalább 5 mm-es rést hagyjon a készülék és a szomszédos konyhaszekrény
között.
A beszerelést követően távolítsa el a vinil védőfóliát, ragasztószalagot, papírt és egyéb tartozékokat a sütő
ajtajáról és annak belsejéből. Mielőtt kiszereli a sütőt a szekrényből, szüntesse meg a sütő tápellátását,
majd oldja ki a készülék két oldalán levő 2 csavart.
FIGYELMEZTETÉS: A beépített szekrényben lennie kell egy, a levegő áramlásához
szükséges minimális szellőzőnyílásnak; erről lásd a megfelelő ábrát. A nyílást ne fedje le
lécekkel, mert az a szellőzéshez nélkülözhetetlen.
A sütő elülső panelje, így például a fogantyú típusonként eltérő. A sütő mérete azonban
minden modell esetében megegyezik a képen láthatóval.
Magyar - 11
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 11
2014-06-02 �� 5:08:30
kezelőgombok
Előmelegítés kijelzése
Időzítő
Sütővilágítás
Kijelző
Idő
Gyermekzár
Hőmérséklet Sütési idő időzítése
Üzemmódválasztó
Hang be/ki
Befejezési idő időzítése
Többfunkciós
választógomb
A sütő előlapjának kivitele
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete, bézs és üveg
kivitel közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.
tartozékok
Új Samsung sütőjének számos tartozéka nagy segítséget jelent a különböző ételek
elkészítésében. A következő tartozékok típustól függően eltérőek.
FIGYELMEZTETÉS
• Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a sütő különböző szintjeire.
A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a
zománcfelület.
• Óvatosan vegye ki az ételeket, illetve a tartozékokat a sütőből. A forró ételek, tartozékok
és felületek égési sérülést okozhatnak.
A felforrósodott tartozékok deformálódhatnak. Kihűlés után a deformáció eltűnik, és nem
befolyásolja a működést.
Sütőrács
A sütőrácsot grill és sült ételek készítéséhez használhatja. Tepsikhez és
sütőedényekhez használható. Kérjük, nagy adagok főzésekor a megfelelő
helyzet megtartása érdekében helyezze a felhajlított oldalsó keretrészt
hátulra.
Sütőrácsbetét (típustól függően)
A sütőrácsbetétet grill és sült ételek készítéséhez használhatja.
A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó tepsivel együtt
használható.
Tepsi (típustól függően)
A tepsit (mélysége 20 mm) sütemények, kekszek és más tészták
elkészítéséhez használhatja. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
Magyar - 12
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 12
2014-06-02 �� 5:08:31
Univerzális tepsi (típustól függően)
Az univerzális tepsit (mélysége 30 mm) sütemények, kekszek és más
tészták elkészítéséhez használhatja. Ételek ropogósra sütéséhez is kiváló.
A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó sütőrácsbetéttel
együtt használható. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
Extra mély tepsi (típustól függően)
Az extra mély tepsit (mélysége 50 mm) ételek ropogósra sütéséhez
használhatja. A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó
sütőrácsbetéttel együtt használható. Kérjük, a döntött részt helyezze előre.
Grillező és saslik nyárs (típustól függően)
Használata:
• Tegye a tepsit (állvány nélkül) az 1. szintre a szaft összegyűjtéséhez, vagy
a sütő aljára, ha túl nagy a megsütendő hús.
• Csúsztassa rá az egyik villát a nyársra, majd szúrja fel a megsütendő húst
a nyársra.
• Helyezzen el előfőzött burgonyát és zöldséget a tepsi pereme mentén, és
süsse meg a hússal egyidejűleg.
• Helyezze a keretet a középső polcra úgy, hogy a „v” alak legyen elöl.
• A nyárs behelyezését megkönnyíti, ha rácsavarja a fogantyút a nyárs
tompa végére.
• Helyezze rá a nyársat a keretre a hegyes végével a sütő hátoldala felé, és
nyomja előre óvatosan a nyársat, míg annak vége nem illeszkedik a sütő
hátoldalán lévő forgatószerkezetbe. A nyárs tompa végének a „v” alakon
kell elhelyezkednie. (A nyársnak két füle van; ezeknek kell a sütőajtóhoz
legközelebb lenniük, hogy megakadályozzák a nyárs előremozdulását.
A fülek egyben a fogantyúnak is ellentartanak.)
• A sütés megkezdése előtt csavarozza le a fogantyút. Sütés után csavarja
vissza a fogantyút, hogy egyszerűbben levehető legyen a nyárs az
állványról.
04 KEZELŐGOMBOK ÉS TARTOZÉKOK
Grillező nyárs (típustól függően)
A grillező nyárssal szárnyasokat, például csirkét grillezhet. A grillező nyársat
csak normál módban használhatja a 3. szinten, mert a nyárs végét be
kell illeszteni a sütő hátoldalán lévő szerkezetbe. Sütés közben vegye le a
műanyag fogantyút.
A Samsung azt ajánlja, hogy a nyárstartozékokat legfeljebb 1,5 kg-os
étel elkészítéséhez használja.
Vezetősínek (típustól függően)
• A sütőrács vagy tepsi behelyezéséhez először húzza ki a megfelelő
szinten lévő vezetősínt.
• Helyezze a rácsot vagy tepsit a vezetősínekre, majd tolja be azokat
teljesen a sütőbe. A sütő ajtaját csak azt követően csukja be, hogy
betolta a vezetősíneket a sütőbe.
Zsírszűrő (típustól függően)
Zsírszűrő, amely a sütő hátsó belső falán helyezkedik el, hogy védje a
ventilátort, a kerek fűtőelemet és a sütőt a szennyeződésektől, különösen
a kifröccsenő zsírtól. Hús sütésekor ajánlott a zsírszűrő használata. Tészta
sütésekor minden esetben vegye ki a zsírszűrőt! Ha nem veszi ki a szűrőt,
amikor tésztát vagy süteményt süt, előfordulhat, hogy igen gyenge lesz az
elkészített étel minősége.
Magyar - 13
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 13
2014-06-02 �� 5:08:33
csúszókeret
A CSÚSZÓKERET TARTOZÉKAI
Összekötő
Csúszósín
Alapállvány
Csúszókeret
A csúszókeret leegyszerűsíti az ételek elhelyezését
és kivételét, különösen forró és nehéz ételek esetén.
• A sütőrács vagy a tálca behelyezéséhez a
csúszókeret bármelyik szinten használható.
• Helyezze a sütőrácsot vagy tepsit a
csúszókeretre, majd tolja be azokat teljesen a
sütőbe. Csukja be az sütőt.
Sütőrács és sütőtálca a csúszókerethez
A csúszókerethez kizárólag ezek a tartozékok
kaphatóak. Az ezen tartozékokkal ellátott
csúszókeret a sütés során akár a tálca vagy a
sütőrács helyett is használható.
A CSÚSZÓKERET ÖSSZESZERELÉSE
Előkészítés
A csúszókeret összeszerelése előtt ellenőrizze az egyes alkatrészek irányát.
Különös tekintettel a csúszósínen található „L” (bal) és „R” (jobb) jelzésekre.
Hátsó rész
Hátsó rész
Hátsó rész
Elülső
rész
Elülső rész
Elülső rész
Alapállvány (1ea)
Sín (L)
Sín (R)
Bal (1ea), jobb (1ea) csúszósín
Összekötő (1ea)
1. lépés
Tolja be a „bal sínt”, amíg a „jobb sín” és az „alapállvány” szorosan összekapcsolódnak.
A bal (L) csúszósín és a jobb (R) csúszósín elülső részét ugyanígy szerelje össze.
Sín (L)
Sín (R)
Elülső rész
Alapállvány
Magyar - 14
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 14
2014-06-02 �� 5:08:35
2. lépés
Ellenőrizze az alábbi képen látható négy pontot.
Tolja be az „összekötőt”, amíg a „vezetősínnel” szorosan össze nem kapcsolódik, és ellenőrizze,
hogy a négy pont teljesen rögzítve van-e.
Összekötő
05 CSÚSZÓKERET
Elülső rész
A CSÚSZÓKERET BESZERELÉSE
A beszereléshez óvatosan helyezze a sütőbe a
csúszókeretet, és tolja be addig, míg el nem éri a sütő
hátulját.
A csúszókeret két csúszósínje lehetővé teszi, hogy
a keretet megfelelő távolságra kihúzza a sütőből,
anélkül, hogy a sütő falához érne.
A csúszókeret használatakor ügyeljen arra, hogy
a ki- és becsúsztatáshoz csak az „összekötőt"
fogja meg.
Ha az „alapállványt" húzza, akkor az egész
csúszókeretet eltávolítja.
A CSÚSZÓKERET ELTÁVOLÍTÁSA
A csúszókeret eltávolításához együtt fogja meg, és
húzza ki az „alapállványt” és az „összekötőt”.
FIGYELMEZTETÉS
Legyen nagyon óvatos a csúszókeret
eltávolításakor. A forró ételek, tartozékok és
felületek égési sérülést okozhatnak.
Magyar - 15
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 15
2014-06-02 �� 5:08:35
első tisztítás
A sütő az első használata előtt az új készülékekre jellemző szag megszüntetéséhez el kell végezni az
úgynevezett első tisztítást.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Járassa a sütőt légkeveréses vagy hagyományos üzemmódban 200 °C-on egy órán át.
A művelettel elégnek a sütőben a gyártásból visszamaradt anyagok.
3. Az üzemmódválasztó gomb elforgatásával kapcsolja ki a sütőt egy óra elteltével.
A tartozékok első használatakor alaposan tisztítsa meg azokat mosogatószeres meleg vízbe
mártott kendővel.
a sütő használata
Az új sütőjének használatához ismerkedjen meg a következő egyszerű lépésekkel.
Üzemmódválasztó
1. LÉPÉS
SÜTÉSI MÓD
KIVÁLASZTÁSA
Hőmérséklet
Többfunkciós
választógomb
2. LÉPÉS
A HŐMÉRSÉKLET
BEÁLLÍTÁSA
1. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A SÜTÉSI MÓDOT
A sütési mód kiválasztásához forgassa el az üzemmódválasztót.
2. LÉPÉS: ÁLLÍTSA BE A HŐMÉRSÉKLETET
A hőmérséklet beállításához előbb állítsa be a sütési funkciót.
Minden sütési funkcióhoz eltérő hőmérsékleti tartomány tartozik; erről lásd a kézikönyv sütési
funkciókat bemutató részét.
1. A gomb megnyomásakor villog a hőmérsékletet jelölő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
3. A hőmérséklet beállításának befejezéséhez nyomja meg ismét a gombot.
Sütés közben a fentiekkel megegyező sorrendben módosíthatja a hőmérsékletet.
AUTOMATIKUS ELŐMELEGÍTÉS
A sütő olyan sütési funkciókat kínál, melyek között megtalálható a gyors előmelegítés is.
Ezt a fázist a hőmérsékletkijelzés mellett láthatja.
Az előmelegítési fázis során a készülék különböző melegítőelemei együttesen gondoskodnak a sütő
gyorsabb felfűtéséről. A hőmérsékletet magasabb értékre állíthatja ugyan, de a sütő automatikusan
megváltoztatja a célhőmérsékletet, és automatikus előmelegítést alkalmaz. A kiválasztott
hőmérséklet elérése után eltűnik az előmelegítés-kijelzés, és hangjelzés figyelmeztet az étel sütőbe
helyezésére.
Magyar - 16
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 16
2014-06-02 �� 5:08:36
az idő beállítása
Sütési idő
időzítése
Befejezési
idő időzítése
Idő
Többfunkciós
választógomb
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütő első használatakor, illetve áramkimaradást követően be kell állítani az időt.
1. A
gomb megnyomásakor villog az órák helye.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be az órákat.
3. A
gomb megnyomásakor villog a percek helye.
4. A többfunkciós választógomb elforgatásával állítsa be a perceket.
5. A
gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a pontos időt.
A fentiekkel megegyező sorrendben az időt vissza is állíthatja.
Az óra sütés közbeni megjelenítéséhez nyomja meg a
gombot.
A SÜTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütési funkció beállítását követően kiválaszthatja a sütési időt.
A sütési idő lejárta után a fűtőelemek automatikusan kikapcsolnak.
1. A
gomb megnyomásakor a sütési időzítő szimbólum villogni kezd.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a kívánt sütési időt.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben a sütési időt vissza is állíthatja. A beállított idő elteltével,
a kijelzőn egy hangjelzés kíséretében villog a „0:00” felirat. Beállíthat új sütési időt, de ki is
kapcsolhatja a sütőt.
A sütési idő törléséhez nyomja meg a
06 ELSŐ TISZTÍTÁS, A SÜTŐ HASZNÁLATA ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Időzítő
gombot, és állítsa a sütési időt nullára.
A BEFEJEZÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütési idő beállítását követően beállíthatja a sütési idő végét.
A sütési idő lejárta után a fűtőelemek automatikusan kikapcsolnak.
1. A
gomb megnyomásakor a sütés befejezési ideje szimbólum villogni kezd.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési idő pontos befejezését.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben a sütési idő befejezését vissza is állíthatja; ekkor a
megadott idő elteltével a kijelzőn villog a „0:00” felirat, és hangjelzés hallható.
A sütés befejezési idejének törléséhez nyomja meg a
pontos időre.
gombot,és állítsa az időzítőt a
Magyar - 17
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 17
2014-06-02 �� 5:08:36
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
Ha a befejezési idő beállítása után sütési időt is beállít, a sütő a beállított időpontokban
automatikusan bekapcsol és leáll.
FIGYELMEZTETÉS
• Késleltetett elkészítés esetén ne hagyja túl sokáig a sütőben az ételt, mert megromolhat.
• A késleltetési funkcióval a sütő nem melegíthető elő, ezért az eredmény némileg eltérhet
attól, mintha előmelegítést is magában foglaló normál körülmények között készült volna.
1.
2.
3.
4.
5.
A
gomb megnyomásakor a sütés befejezési ideje szimbólum villogni kezd.
A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési idő pontos befejezését.
A
gomb megnyomásakor a sütési időzítő szimbólum villogni kezd.
A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg a sütési időt.
A késleltetési időt a készülék automatikusan kiszámítja, majd várakozik a megadott időpontig.
Iker módban nem állítható be késleltetett indítás.
A sütési idő kezdetét, befejezését és késleltetését a sütési funkció beállítása után adhatja meg.
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
Az időzítőt a sütési funkciótól függetlenül beállíthatja, és a sütési idő, illetve a sütési idő
befejezésének időzítésével egyidejűleg használhatja. Az időzítőnek saját, a többitől jól elkülöníthető
hangjelzése van.
1. A
gomb megnyomásakor villog az időzítő szimbólum.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával adja meg az időzítő pontos idejét.
3. Nyomja meg ismét a
gombot.
Az időzítő beállításának törléséhez néhány másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
A fentiekkel megegyező sorrendben az időzítőt vissza is állíthatja; ekkor a megadott idő
elteltével a kijelzőn villog a „0:00” felirat, és hangjelzés hallható.
egyéb beállítások
HANGJELZÉS
A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a
gombot.
SÜTŐVILÁGÍTÁS
Be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a
gombot.
Energiatakarékossági okokból a sütő világítása a sütés megkezdését követő néhány percen
belül kikapcsol.
GYERMEKZÁR
A gyermekzár funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
3 másodpercig a
gombot. Ha bekapcsol a gyermekzár, a kijelzőn megjelenik a
szimbólum. A gyermekzár funkciót sütés közben is alkalmazhatja. Ebben az esetben
egyik gomb és a funkcióválasztó sem működik, a sütőt azonban kikapcsolhatja az
üzemmódválasztó gomb KI állásba forgatásával.
KIKAPCSOLÁS
A sütő kikapcsolásakor minden fűtőelem leáll.
Biztonsági okokból, a sütő kikapcsolása után a hűtőventilátor még egy ideig tovább
működik.
Magyar - 18
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 18
2014-06-02 �� 5:08:37
sütési funkciók
A sütő az alábbi funkciókkal rendelkezik.
Szimbólum
Funkcióhoz
tartozó
hőmérsékleti
tartomány
Használat
07 EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK ÉS A SÜTÉSI FUNKCIÓ
A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel
normál (ropogósra) sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen
Légkeverés
elosztják a sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és
40-250 °C
sütéshez is használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok
Felső sütés +
egyenletesen elosztják a sütőtérben. Ez a funkció olyan
légkeverés
sütéshez használható, melyeknél ropogós felső részre van
40-250 °C
szükség, pl. hús vagy lasagne.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok
Alsó + légkeverés egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér
40-250 °C
és sütemények készítéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
A hőt a nagyméretű grill biztosítja. Ez a funkció az ételek, pl.
Nagyméretű grill hús, lasagne, csőben sült fogások tetejének megbarnításához
40-270 °C
használható.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
A hőt a kisméretű grill biztosítja. A funkciót kisebb, kevesebb
Energiatakarékos
hőt igénylő ételekhez használhatja, például halhoz és töltött
grill
bagetthez.
40-270 °C
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
A két felső fűtőelem által biztosított meleg levegő keringetéséről
Ventilátoros grill a ventilátor gondoskodik.
40-270 °C
Ez a mód hús, illetve halak grillezéséhez használható.
Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
Ez a mód váltakozva aktiválja a felső és alsó fűtőelemeket,
illetve a légkeveréses ventilátort.
Intenzív sütés
A forró levegő egyenletesen oszlik el a sütőben. Ez a mód
40-250 °C
kiválóan alkalmas nagy mennyiségű és nagy hőigényű ételek
elkészítéséhez, mint pl. a csőben sült ételek vagy a piték.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
Ez az üzemmód egy automatikus, 220 °C-os előmelegítési
szakaszt is tartalmaz.
A hús pirítását a felső fűtőelem és a légkeveréses ventilátor
végzi. A sütő ezt a szakaszt követően a kiválasztott
alacsonyabb hőmérsékleten süti készre az ételt. Ezen ciklus
Előpirítás
során a felső és az alsó fűtőelemek is működnek. Ez az
40-150 °C
üzemmód alkalmas sült húsok és sült hal elkészítéséhez.
Ajánlott hőmérséklet: 100 °C
Hagyományos
40-250 °C
Kérjük, előmelegítés nélkül kezdje meg a sütést.
Magyar - 19
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 19
2014-06-02 �� 5:08:39
elkészítési útmutató
INFORMÁCIÓ
• Azt javasoljuk, hogy a sütési útmutatóban külön feltüntetettek kivételével az összes sütési
módot előmelegítéssel használja.
• Az Energiatakarékos grill funkció használata esetén helyezze az ételt a tartozék közepére.
Az AKRILAMIDRA vonatkozó FIGYELMEZTETÉS
• Az étel sütése során kialakuló akrilamid egészségügyi problémákat okozhat. Az akrilamid
főként a keményítőből alakul ki, így elsősorban a burgonyachips, a sültkrumpli és a
melegített kenyér esetén fordul elő. Ebből következően azt javasoljuk, hogy alacsony
hőmérsékleten süssön, és ne várja meg, amíg az étel erősen megbarnul.
SZÁRNYAS (CSIRKE/KACSA)
Élelmiszer
Üzemmód
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
Egész csirke (800-1300 g)
Felső sütés +
légkeverés
2
Sütőrácsbetét +
190-220
univerzális (mély) tepsi
45-65
Csirkedarabok (500-1000 g)
Felső sütés +
légkeverés
4
Sütőrácsbetét +
200-220
univerzális (mély) tepsi
25-35
Felső sütés +
légkeverés
4
Kacsamell (300-500 g)
Sütőrácsbetét +
univerzális (mély)
tepsi, öntsön bele
1 csésze vizet
180-200
25-35
HÚS (MARHA/SERTÉS/BÁRÁNY)
Élelmiszer
Bifsztek (400-800 g)
Marhasült (800-1200 g)
Csontos sertéshús
(1000 g)
Bárányborda (350-700 g)
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
4
Sütőrácsbetét +
univerzális (mély) tepsi
240
1. oldal: 8-10
2. oldal : 5-7
Felső sütés +
légkeverés
2
Sütőrácsbetét +
univerzális (mély)
tepsi, öntsön bele
1 csésze vizet
200-220
45-60
Felső sütés +
légkeverés
3
Sütőrácsbetét +
180-200
univerzális (mély) tepsi
50-65
Légkeverés
3
Sütőrácsbetét +
190-200
univerzális (mély) tepsi
40-50
Üzemmód
Nagyméretű grill
Magyar - 20
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 20
2014-06-02 �� 5:08:39
HAL
Élelmiszer
Üzemmód
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
Felső sütés +
légkeverés
2
Sütőrács
180-200
30-40
Egész hal
(300-1000 g)
Hagyományos
3
Sütőrácsbetét +
univerzális (mély) tepsi
240
15-20
Hagyományos
3
Sütőtepsi (univerzális)
200
13-20
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
Halszeletek (500-1000 g)
EDÉNYEK
Élelmiszer
Üzemmód
Canelloni/lasagne (250-500 g)
Használjon sütésálló edényt
Alsó + légkeverés
3
Sütőrács
180
22-30
Saját készítésű pizza
(500-1000 g)
Alsó + légkeverés
2
Sütőtepsi (univerzális)
200-220
15-25
Hagyományos
3
Sütőtepsi (univerzális)
180-200
30-45
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
Sült burgonya (500-1000 g)
08 ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Sült hal (500-1000 g)
Használjon sütésálló edényt
GRILL
Élelmiszer
Üzemmód
Kolbászfélék (vastag)
5-10 db
Nagyméretű grill
4
Sütőrácsbetét +
univerzális (mély) tepsi
220
1. oldal: 5-8
2. oldal: 5-8
Melegszendvics
5-10 db
Nagyméretű grill
5
Sütőrács
240
1. oldal: 1-2
2. oldal : 1-2
Sajtos melegszendvics
4-6 db
Nagyméretű grill
4
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
200
4-8
Magyar - 21
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 21
2014-06-02 �� 5:08:39
SÜLT ÉTELEK
Szint
(polc)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
Hagyományos
2
Sütőrács
160-180
20-30
Hagyományos
2
Sütőrács
170-190
40-50
Hagyományos
2
Sütőtepsi (univerzális)
160-180
25-35
Hagyományos
2
Sütőrács
190-200
25-30
Légkeverés
3
Sütőrács
180-200
15-25
Alsó + légkeverés
3
Sütőtepsi (univerzális)
180-200
20-25
Alsó + légkeverés
3
Sütőrács
180-200
15-20
Alsó + légkeverés
3
Sütőtepsi (univerzális)
180-200
20-30
Alsó + légkeverés
2
Sütőrács
170-180
45-55
Légkeverés
3
Sütőrács
220-240
15-25
Sült alma
(5-8 db, almánként 150-200 g)
Légkeverés
3
Sütőrács
200-220
15-25
Almás és mandulás sütemény
(500-1000 g)
Légkeverés
2
Sütőrács
170-190
35-45
Hagyományos
3
150-170
65-75
150-170
70-80
(Univerzális) tepsi +
150-170
univerzális (mély) tepsi
75-85
Élelmiszer
Piskóta (250-500 g)
Márványkuglóf (500-1000 g)
Gyümölcsös-morzsás tetejű
tepsis kelt tészta (1000-1500 g)
Muffin (500-800 g)
Friss croissant (200-400 g)
(készre sütött)
Fagyasztott leveles tészta/
sütemény töltelékkel
(300-600 g)
Előmelegítés nem szükséges
Fagyasztott kelt tésztából
készült almás sütemény
(350-700 g)
Töltött kelt tészták
(600-1000 g)
Saját készítésű kenyér
(700-900 g)
Sült banán (3-5 db)
Almás kelt sütemény
Üzemmód
Sütőtepsi (univerzális)
Légkeverés
2
Légkeverés
1+4
Magyar - 22
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 22
2014-06-02 �� 5:08:39
FAGYASZTOTT KÉSZÉTEL
Élelmiszer
Fagyasztott pizza (300-1000 g)
Fagyasztott, sütőben
elkészíthető camembert
(2-4 db, egyenként 75 g)
Előmelegítés nem szükséges
Fagyasztott bagett feltéttel
(paradicsomos-mozzarellás
vagy sonkás-sajtos)
Fagyasztott halrudacskák
(300-700 g)
Előmelegítés nem szükséges
Fagyasztott halburger
(300-600 g)
Előmelegítés nem szükséges
Fagyasztott lasagne
(500-1000 g)
Tartozékok
Hőm.
(°C)
Idő (perc)
Légkeverés
2
Sütőrács
200-220
15-25
Légkeverés
2
Sütőtepsi (univerzális)
180-200
20-30
Légkeverés
2
Sütőtepsi (univerzális)
180-200
25-35
Energiatakarékos
grill
3
Sütőrács
200
10-12
Energiatakarékos
grill
3
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
200
15-20
Energiatakarékos
grill
3
Sütőrácsbetét +
(univerzális) tepsi
200
15-25
Energiatakarékos
grill
3
Sütőtepsi (univerzális)
180-200
20-35
Hagyományos
3
Sütőrács
180-200
40-50
08 ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Fagyasztott, sütőben
elkészíthető hasábburgonya
(300-700 g)
Fagyasztott krokett
(500-1000 g)
Szint
(polc)
Üzemmód
Magyar - 23
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 23
2014-06-02 �� 5:08:40
automatikus sütés
Az automatikus sütési/főzési funkció segítségével kiválaszthatja a kívánt automatikus főzési
és sütési programokat.
Súly
Étel sz.
Többfunkciós választógomb
1. Fordítsa az üzemmódválasztót automatikus sütési mód állásba.
2. A többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a megfelelő étel számát, és várjon
4-5 másodpercig.
3. A többfunkciós választógomb elforgatásával válassza ki a mennyiségét, és várjon
4-5 másodpercig.
4. 4-5 másodperc elteltével automatikusan elindulnak az automatikus sütési programok.
AUTOMATIKUS FŐZÉSI/SÜTÉSI PROGRAMOK
A lenti táblázatban 25 automatikus sütési és roston sütési programot talál.
A táblázat tartalmazza az ételek mennyiségét, súlytartományát és néhány tanácsot a sütéshez.
A sütési módok és idők - az Ön kényelme érdekében - előre programozottak.
A sütéshez kövesse az alábbi irányelveket. Az ételt minden esetben a még hideg sütőbe tegye be.
Szám
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
A:01
Mélyhűtött
pizza
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Sütőrács
A:02
Fagyasztott
hasábburgonya
1. 0,3 - 0,5
2. 0,5 - 0,7
Tepsi
A:03
Fagyasztott
krokettek
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Tepsi
A:04
Házi lasagne
1. 0,3 - 0,5
2. 0,8 - 1,0
Sütőrács
A:05
Marhasült
1. 0,3 - 0,6
2. 0,6 - 0,8
Sütőrács,
univerzális tepsi
Szint
Javaslat
(polc)
2
Tegye a fagyasztott pizzát a sütőrács közepére.
Vékony pizzákhoz a 0,3-0,6 kg-os, vastag
feltéttel rendelkező pizzákhoz a 0,7-1,0 kg-os
beállítás javasolt.
2
Ossza el egyenletesen a fagyasztott, sütőben
elkészíthető burgonyát a tepsiben. Az első
beállítás vékony hasábburgonyához, a második
vastag sült burgonyához javasolt. Használjon
sütőpapírt. A sütési idő 2/3-a után fordítsa meg.
2
Ossza el egyenletesen a fagyasztott
burgonyakroketteket a tepsiben. A sütési idő
2/3-a után fordítsa meg.
3
Használjon sütésálló üvegedényt. Tegye a
sütőrácsra helyezett fagyasztott vagy házi
készítésű lasagne-t a sütő közepére.
4
Helyezzen 2-6 marhahússzeletet egymás mellé,
3
egymástól egyenlő távolságra a sütőrácsra.
Az első beállítás vékony szeletekre, a második
vastagokra vonatkozik. A hangjelzés után
fordítsa meg.
Magyar - 24
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 24
2014-06-02 �� 5:08:40
Szám
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
Marhasült
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
3. 1,2 - 1,4
Sütőrács,
univerzális tepsi
A:07
Sertéssült
A:08
Báránybordaszelet
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
1. 0,3 - 0,4
2. 0,5 - 0,6
Sütőrács,
univerzális tepsi
Sütőrács,
univerzális tepsi
A:09
Csirkedarabok
1. 0,5 - 0,7
2. 1,0 - 1,2
Sütőrács
Univerzális tepsi
A:10
Sült csirke
1. 0,8 - 1,0
2. 1,1 - 1,3
Sütőrács,
univerzális tepsi
A:11
Kacsamell
1. 0,3 - 0,5
2. 0,6 - 0,8
Sütőrács
Univerzális tepsi
A:12
Pulykatekercs
A:13
Párolt hal
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
1. 0,2 - 0,4
2. 0,5 - 0,7
3. 0,8 - 1,0
Sütőrács
Univerzális tepsi
Sütőrács
A:14
Sült hal
1. 0,5 - 0,7
2. 0,8 - 1,0
Sütőrács
Univerzális tepsi
A:15
A:16
Sült
lazacszeletek
Tepsis burgonya
1. 0,3 - 0,4
2. 0,7 - 0,8
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Sütőrács
Univerzális tepsi
Tepsi
A:17
Sült zöldségek
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Univerzális tepsi
09 AUTOMATIKUS SÜTÉS
A:06
Szint
Javaslat
(polc)
2
Pácolja be a marhahátszínt, és helyezze a
1
sütőrácsra. Az univerzális tepsibe öntsön 1 pohár
vizet. A hangjelzés után fordítsa meg. Sütés után
alufóliába burkolva 5-10 percig hagyja állni.
2
Helyezze a pácolt sertéshúst a sütőrácsra.
1
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
4
Pácolja be a báránybordát. Helyezze a
3
bordaszeleteket a sütőrácsra. Fordítsa meg,
amikor a sütő hangjelzést ad. Az első beállítás
vékony szeletekre, a második vastagokra
vonatkozik.
4
A csirkedarabokat dörzsölje be olajjal és
3
fűszerekkel. Helyezze a csirkehússzeleteket
egymás mellé a sütőrácsra.
2
A mélyhűtött csirkét kenje meg olajjal és
1
fűszerekkel, majd mellrésszel felfelé helyezze a
sütőrácsra.
4
Készítse elő a kacsamellet, majd helyezze
3
a sütőrácsra a zsíros felével felfelé. Az első
beállítás egy kacsamellre, a második beállítás
pedig 2 vastag kacsamellre vonatkozik.
2
Helyezze a pulykatekercset a sütőrácsra.
1
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
2
Tegye az előkészített halat (pl. pisztrángot,
tőkehalat) egy megfelelő méretű sütésálló,
fedővel rendelkező üvegedénybe. Tegyen
hozzá annyi folyadékot (pl. 3-4 ek. citromlevet,
fehérbort vagy vizet), hogy az edény alját ellepje,
majd fedje le. Tegye az edényt sütőrácsra. Ha azt
szeretné, hogy az étel ropogósabb legyen, kenje
meg a halat olívaolajjal és ne fedje le.
4
Helyezze a haldarabokat egymáshoz képest
3
fordítva a sütőrácsra. Az első beállítás 2, a
második 4 darab halra vonatkozik. A programmal
egész halat, például pisztrángot, fogast (süllőt)
vagy keszeget készíthet.
4
Helyezze a lazacszeleteket a sütőrácsra. Fordítsa
3
meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
2
Mossa meg a burgonyákat, majd vágja őket
félbe. Kenje meg olívaolajjal és fűszerekkel.
Ossza el a darabokat egyenletesen a tepsiben.
Az első beállítást kisméretű burgonyákhoz
(egyenként 100 g), a második beállítást pedig
nagyméretű burgonyákhoz (egyenként 200 g)
használja.
4
Helyezze a zöldséget (például szeletelt cukkinit,
paprikadarabokat, szeletelt padlizsánt, gombát
és koktélparadicsomot) az univerzális tepsibe.
Öntsön rá fűszerekkel kevert olívaolajat.
Magyar - 25
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 25
2014-06-02 �� 5:08:40
Szám
Élelmiszer
Tömeg (kg)
Tartozékok
A:18
Csőben sült
zöldség
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Sütőrács
A:19
Márványkuglóf
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
3. 0,9 - 1,0
Sütőrács
A:20
Muffin
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
Sütőrács
A:21
Fehér kenyér
1. 0,7 - 0,8
Sütőrács
A:22
Teljes kiőrlésű
kenyér
1. 0,7 - 0,8
Sütőrács
A:23
Zsömle/ciabatta
1. 0,2 - 0,4
2. 0,6 - 0,8
Tepsi
A:24
Házi pizza
1. 0,2 - 0,6
2. 0,8 - 1,2
Tepsi
A:25
Élesztős tészta
kelesztése
1. 0,2 - 0,4
(pizzatészta)
Sütőrács
2. 0,4 - 0,6
(kelt tészta)
3. 0,6 - 0,8
(kenyértészta)
Szint
Javaslat
(polc)
2
Csőben sült zöldség készítéséhez használjon
sütésálló kerek edényt. Helyezze az edényt a
sütőrácson a sütő közepére.
2
Tegye a tésztát egy megfelelő méretű, mély,
kerek sütőedénybe, pl. kuglófformába vagy
kerek tortaformába. Ez a program kevert
tésztákhoz (márványkuglóf, citromos sütemény,
mogyorótorta) alkalmas.
2
Öntse a keveréket egy megfelelő méretű,
kivajazott, 12 muffin elkészítésére alkalmas
sütőedénybe vagy tepsibe. A tálat tegye az
állványra. Az egyenként 45 g súlyú muffinokhoz
0,5-0,6 kg, az egyenként 65 g-os, közepes
méretű muffinokhoz pedig 0,7-0,8 kg súly
ajánlott.
2
A program 500 g búzalisztből készülő
kenyértésztához felel meg. Kövesse a
csomagoláson olvasható utasításokat. Tegye a
kelesztett tésztát egy négyszögletű sütőedénybe.
A tetejét kenje meg vízzel. Késsel vágja megfelelő
hosszúságúra.
2
A program 500 g búza- és rozslisztből
készülő kenyértésztához felel meg. Kövesse a
csomagoláson olvasható utasításokat. Tegye
az élesztős (kovászos) tésztát egy megfelelő
méretű, négyszögletes sütőedénybe. A tetejét
kenje meg vízzel. Késsel vágja megfelelő
hosszúságúra.
3
Az első beállítás kisméretű élesztős tésztákhoz,
például zsömléhez vagy friss croissanthoz (4-8 db) alkalmas. A 2. beállítás házi
készítésű ciabatta kenyér vagy bagett (2-6 db)
készítéséhez felel meg. Használjon sütőpapírt.
2
Az első beállítás pizzafalatokhoz alkalmas
(7-9 db). A 2. beállítás egy kerek vagy egy
tálca méretű pizza elkészítéséhez használható.
A súlytartományok a szószt, a zöldségeket, a
sonkát és a sajtot is magukba foglalják.
Ha azt szeretné, hogy az étel ropogósra süljön,
melegítse elő a sütőt alsó fűtés és légkeverés
módban 5 percig.
2
A 0,2-0,4 kg beállítás pizzatészta, kelt
süteménytészta vagy előkelesztett kenyértészta
kelesztésére szolgál. Tegye egy nagy kerek
edénybe és fedje le háztartási fóliával.
A 0,4-0,6 kg beállítás élesztős vagy kovászos
kenyértésztához való. A 0,6-0,8 kg beállítás
kovásszal kelesztett kenyérhez használható.
A kelesztett tésztát gyúrja át kézzel, tegye egy
sütőedénybe és fedje le háztartási fóliával.
Magyar - 26
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 26
2014-06-02 �� 5:08:40
tisztítás és ápolás
GŐZTISZTÍTÁS (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
Ha a sütő szennyezett, azt ki kell tisztítani. Ehhez a gőztisztítást is
használhatja. Ennek segítségével sokkal egyszerűbben tisztíthatja meg a
sütő belsejét.
INFORMÁCIÓ
• Ha a sütő belső része forró, a gőztisztítás funkció nem működik.
Kérjük, hogy a funkció használata előtt várja meg, hogy a sütő lehűljön.
10 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
1. A gőztisztítási funkció használata előtt vegye ki a tartozékokat a
sütőből.
2. Öntsön 400 ml vizet a sütő aljába, és zárja be az ajtaját.
3. Fordítsa az üzemmódválasztót
állásba. A kiválasztott gőztisztítási funkció néhány másodperc
elteltével automatikusan elindul.
4. A gőztisztítási művelet akkor kész, amikor a kijelző elkezd villogni és hangjelzés hallható.
A gőztisztítás befejezéséhez állítsa az üzemmódválasztó gombot kikapcsolt állásba.
5. Tisztítsa meg a sütő belsejét egy puha kendővel, és a sütő alján visszamaradt vizet itassa fel
szivaccsal.
FIGYELMEZTETÉS
• Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
• Ne hagyja a maradék vizet a sütőben hosszabb ideig, például éjszakára.
• Erősen szennyezett sütő esetében ismételje meg a műveletet a sütő lehűlése után.
• Ha a sütőben zsírszennyeződés van, például hússütés vagy grillezés után, dörzsölje át
mosogatószerrel a makacs foltokat, és csak azt követően kapcsolja be a tisztító funkciót.
• Tisztítás után hagyja nyitva az ajtót, hogy a belső zománcfelület teljesen megszáradjon.
KATALITIKUS ZOMÁNCFELÜLET (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
A kivehető alkatrészeket sötét bevonatú katalitikus zománc borítja, melyre a légkeverés során
keringő levegő által szállított olaj és zsiradék rakódhat le. A maradványok a sütő 200 °C-os vagy
annál magasabb hőmérsékletén elégnek.
1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. A belső felületek megtisztítása után állítsa be a sütőt légkeveréses 250 °C-os sütésre.
INFORMÁCIÓ
• A zománcozott részek a modelltől függően 1 vagy 3 oldalon lehetnek jelen.
Magyar - 27
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 27
2014-06-02 �� 5:08:40
KÉZI TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Várja meg, míg a sütő és tartozékai kihűlnek, és csak azt követően
lásson hozzá a tisztításhoz.
Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát, kést vagy más
maró hatású anyagokat.
A sütő belseje
•
•
•
•
A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
A zománcfelület sérülésének elkerülése érdekében csak hagyományos sütőtisztítókat használjon.
Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
A sütő külseje
A sütő külsejének, így ajtajának, fogantyújának és kijelzőjének megtisztításához használjon
tiszta kendőt, enyhe mosogatószeres vagy szappanos meleg vizet, szárításához pedig konyhai
törlőkendőt vagy száraz ruhát.
A sütőből kiáramló forró levegő következtében a zsír és a piszok könnyen lerakódhat a fogantyúk és
gombok környékén, ezért a sütő használata után minden esetben tisztítsa meg azokat.
Tartozékok
A tartozékokat minden használat után mossa le, és törölje szárazra konyharuhával.
Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a
megtisztításuk.
A VÍZGYŰJTŐ TARTÁLY TISZTÍTÁSA (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
A vízgyűjtő tartály a sütő működése közben összegyűjti a túlzott
mennyiségű nedvességet. A vízgyűjtő ételmaradványokat is
összegyűjthet.
A sütést követően rendszeresen tisztítsa meg a vízgyűjtő tartályt,
hogy megóvja a konyhai eszközöket a lehetséges károktól.
FIGYELMEZTETÉS: Ha vízgyűjtőből érkező szivárgást észlel
a sütést követően, forduljon a szervizközpont munkatársaihoz.
Vízgyűjtő
AZ OLDALSÓ VEZETŐSÍNEK LEVÉTELE (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
1. Nyomja meg a csúszósín
tetejének középső részét.
2. Fordítsa el a csúszósínt
körülbelül 45º-kal.
3. Húzza ki és távolítsa
el a csúszósínt a
két alsó nyílásból. A
visszaszereléshez fordított
sorrendben végezze el
ezeket a műveleteket.
Magyar - 28
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 28
2014-06-02 �� 5:08:41
AZ OLDALSÓ ZOMÁNCOZOTT ELEM RÖGZÍTÉSE (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
Az oldalsó zománcozott elem rögzítéséhez a csúszósínek eltávolítására van szükség. (Kérjük,
tekintse meg a „A CSÚSZÓSÍNEK ELTÁVOLÍTÁSA” című fejezetet.)
10 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
1. Helyezze az oldalsó
zománcozott elemet a belső,
oldalsó felülethez.
Állítsa a sütő belső csavarját
az oldalsó zománcozott elem
furatához, majd nyomja be az
oldalsó zománcozott elemet.
2. Ellenőrizze, hogy az oldalsó zománcozott elem a képen látható
módon van-e felakasztva.
Ugyanígy csatlakoztassa a másik oldalra a másik elemet.
A leválasztás érdekében fordított sorrendben végezze el a fenti
műveleteket.
A SÜTŐ TETEJÉNEK MEGTISZTÍTÁSA (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
1. A grill fűtőelem leengedhető, ami hasznos a sütő tetejének
tisztításakor.
A grill fűtőelemet tartva távolítsa el a kerek anyát úgy, hogy
elfordítja azt az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. A grill fűtőelem eleje lehajtható, de a sütőből ki nem
vehető. Ne erőltesse lefelé a grill fűtőelemet, mert
eldeformálódhat.
3. Amikor elkészült a tisztítással, emelje fel a grill fűtőelemet
eredeti helyzetébe és fordítsa el a kerek anyát az
óramutató járásával megegyező irányba.
Magyar - 29
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 29
2014-06-02 �� 5:08:42
HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít a
sütő?
• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a
sütőt.
• Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges
beállítások.
• Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az
áramkör-megszakító kioldott. Cserélje ki a biztosítékot,
vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is
előfordul, hívjon képzett villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő annak
ellenére sem melegszik fel,
hogy beállítottam a funkciót és
a hőmérsékletet?
• Sütés közben ne hagyja nyitva a sütő ajtaját.
• Ha nem hagyja nyitva a sütő ajtaját, problémák léphetnek
fel a belső áramkörökben. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha nem világít a sütő
lámpája?
• A lámpa meghibásodott. Cserélje ki az izzót.
• Ha a lámpa az izzó cseréjét követően se működik, vegye
fel a kapcsolatot a szervizzel.
Mit tegyek, ha a hűtőventilátor
azután is működik, hogy a sütő
lekapcsolt?
• A használatot követően a hűtőventilátor annak érdekében
működik, hogy megvédje a sütőt a hőtől, miközben lehűl.
Forduljon a szervizhez, ha a hűtőventilátor azt követően
is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.
Mi a teendő, ha a gombok nem
működnek?
• Ellenőrizze, hogy a gyermekzár funkciót aktiválta-e.
Ha nem kapcsolta be a funkciót, forduljon a helyi
szervizközpont munkatársaihoz.
1)
**
INFORMÁCIÓS KÓDOK
Az információs kódok nem a sütő meghibásodásából származnak. Kérjük, első lépésként próbálja ki
a most következő megoldást. Ha az információs kódok továbbra is megjelennek, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a helyi SAMSUNG ügyfélszolgálattal.
KÓD
PROBLÉMA
1)
**
1)
**
MEGOLDÁS
Biztonsági kikapcsolás
A sütő a megadott hőmérsékleten
hosszabb ideig tovább működött.
• 105 °C alatt
16 óra
• 105 °C és 240 °C között 8 óra
• 245 °C és Max között 4 óra
Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt.
Mivel ez nem a sütő hibája, kérjük, a
lekapcsolás után használja ismét a sütőt.
Gomb hiba
Ez abban az eseten következik be, ha a
gombot a megnyomás után hosszú ideig
tartja lenyomva.
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Kapcsolja ki a sütőt, és próbálkozzon
meg ismét a beállítással. Ha a probléma
újra felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Biztonsági hiba
A sütő meghibásodása nem megfelelő
teljesítményt eredményez, és biztonsági
problémákat vet fel.
Azonnal hagyja abba a sütő használatát,
és kapcsolja ki azt.
Forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
1) ** Számokat jelöl.
Magyar - 30
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 30
2014-06-02 �� 5:08:43
próbaételek
Az EN 60350 szabvány szerint
1. Sütés
A sütésre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre vonatkoznak.
A döntött részt helyezze előre, az ajtó felé.
Étel típusa
Tepsi
Szint
(polc)
3
Tepsi + univerzális tepsi
Aprósütemény
Tepsi
Tepsi + univerzális tepsi
Zsiradék nélküli
piskótatészta
Almás pite
Nyitható sütőforma (sötét
bevonatú, ø 26 cm) a sütőrácson
Hagyományos
Hőm.
(°C)
160
Idő
(perc)
20-30
2
Légkeverés
150
25-35
1+4
Légkeverés
150
25-35
3
Hagyományos
160
15-25
2
Légkeverés
150
25-35
1+4
Légkeverés
150
30-40
2
Hagyományos
160
25-35
2
Légkeverés
160
35-45
Hagyományos
180
70-90
Légkeverés
180
80-100
Sütőrács + 2 nyitható sütőforma* 1 Átlósan
(sötét bevonatú, ø 20 cm)
elhelyezve
(Univerzális) tepsi+ sütőrács +
2 nyitható sütőforma** (sötét
bevonatú, ø 20 cm)
1+3
Elkészítési mód
11 PRÓBAÉTELEK
Vajas tészta
Tartozékok
* A két tortaformát úgy helyezze el a rácson, hogy az egyik hátul, bal
oldalon, a másik pedig elöl, jobb oldalon legyen.
** A
két tortaformát középen, egymás fölött helyezze el.
2. Grillezés
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a Nagyméretű grill funkció segítségével.
Marhahúspogácsák esetén azt javasoljuk, hogy 15 percig melegítse elő a sütőt.
Étel típusa
Pirítós
fehérkenyérből
Tartozékok
Sütőrács
Marhahúspogácsák Sütőrácsbetét + univerzális
(12 db)
tepsi (cseppfelfogáshoz)
Szint
(polc)
5
Nagyméretű grill
270
4
Nagyméretű grill
270
Elkészítési mód
Hőm. (°C)
Sütés
(perc)
1. 1-2
2. 1-1½
1. 14-16
2. 5-7
Magyar - 31
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 31
2014-06-02 �� 5:08:43
BOSNIA
BULGARIA
051 331 999
www.samsung.com/support
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
CROATIA
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00591E-00
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_HU.indd 32
2014-06-02 �� 5:08:43
Séria NV70*33
Séria NV66*33
Vstavaná rúra
používateľská a montážna príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Samsung.
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 1
2014-06-02 �� 5:05:33
obsah
POUŽÍVANIE TEJTO PRÍRUČKY
4
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
4
ÚDRŽBA
8
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
10
INŠTALÁCIA
11
04 Používanie tejto príručky
04 Bezpečnostné pokyny
08 Výmena žiarovky
09 Odstránenie dvierok
09 Odstránenie skla na dvierkach
10 Funkcia automatickej úspory energie
10 Tipy pre úsporu energie
10 Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
11Inštalácia
OVLÁDAČE RÚRY
12
12 Ovládače rúry
PRÍSLUŠENSTVO
12Príslušenstvo
12
TELESKOPICKÝ ROŠT
14
ÚVODNÉ ČISTENIE
16
14
14
15
15
Čo máte k dispozícii s teleskopickým roštom
Zloženie teleskopického roštu
Inštalácia teleskopického roštu
Vyberanie teleskopického roštu
16 Úvodné čistenie
Slovenčina – 2
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 2
2014-06-02 �� 5:05:33
POUŽÍVANIE RÚRY
16 Krok č. 1: Výber režimu varenia
16 Krok č. 2: Nastavenie teploty
16 Užitočné automatické rýchle predhrievanie rúry
NASTAVENIE ČASU
17
17
17
18
18
16
17
ĎALŠIE NASTAVENIA
18
19
20
FUNKCIE VARENIA
SPRIEVODCA VARENÍM
AUTOMATICKÉ VARENIE
24
27
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
TESTOVACIE JEDLÁ
31
Nastavenie času
Nastavenie časovača doby varenia
Nastavenie časovača ukončenia doby varenia
Nastavenie oneskoreného štartu
Nastavenie kuchynského časovača
18 Signál tónu
18 Svetlo rúry
18 Detská zámka
18Vypnutie
19 Funkcie varenia
20 Hydina (kuracina/kačacina)
20 Mäso (hovädzina/bravčovina/jahňacina)
21Ryba
21Riady
21Gril
22 Pečené potraviny
23 Mrazené hotové jedlo
24 Programy automatického varenia
27 Čistenie parou (v závislosti od modelu)
27 Katalytický smaltovaný povrch
(v závislosti od modelu)
28 Ručné čistenie
28 Čistenie kolektora vody (v závislosti od modelu)
28 Odmontovanie vodiacich líšt
(v závislosti od modelu)
29 Primontovanie bočných katalytických panelov
(v závislosti od modelu)
29 Čistenie hornej časti (v závislosti od modelu)
30 Riešenie problémov
30 Informačné kódy
31 Testovacie jedlá
Slovenčina – 3
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 3
2014-06-02 �� 5:05:33
používanie tejto príručky
Ďakujeme vám za výber vstavanej rúry značky SAMSUNG.
Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny, ktoré sú určené na to, aby
vám pomohli pri prevádzke a údržbe vášho spotrebiča.
Nájdite si čas a pred použitím rúry si prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na budúce použitie.
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE alebo VÝSTRAHA
POZNÁMKA alebo INFORMÁCIA
bezpečnostné pokyny
Montáž tejto rúry môže vykonať jedine vyškolený elektrikár. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k
hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných odporúčaní.
VAROVANIE
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a
vedomostí, kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im
neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú
hrať so zariadením.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa nahradiť špeciálnym
káblom alebo zostavou, ktorá je dostupná od výrobcu alebo
jeho oprávneného servisného technika. (Len model s pevným
zapojením)
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
(Len model s napájacím káblom)
Spotrebič je potrebné namontovať tak, aby sa dal po montáži
ľahko odpojiť od zdroja napájania. Odpojenie je možné
zabezpečiť ľahkou dostupnosťou zástrčky alebo zapojením
vypínača do napájacieho obvodu v súlade s elektrikárskymi
zásadami.
Slovenčina – 4
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 4
2014-06-02 �� 5:05:33
01 POUŽÍVANIE TEJTO PRÍRUČKY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nespoliehajte sa na lepidlá ako spôsob upevnenia, keďže sa
nepovažujú za spoľahlivé upevňovacie prostriedky.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby
ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
Ak tento spotrebič obsahuje funkciu čistenia parou alebo
samočistenia, pred použitím funkcie čistenia alebo samočistenia
musíte z rúry odstrániť všetky rozliate alebo rozsypané zvyšky
jedál, ako aj akýkoľvek riad.
Ak tento spotrebič disponuje funkciami samočistenia, počas
samočistenia môže byť povrch horúcejší než obvykle. Deti preto
udržiavajte mimo jeho dosah.
(len model s funkciou čistenia)
Používajte iba sondu na meranie teploty určenú pre túto rúru.
(Iba model so sondou na meranie teploty)
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo
zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým
prúdom.
Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte práškové čistiace
prostriedky ani ostré kovové stierky, pretože môžu poškriabať
povrch a v konečnom dôsledku zapríčiniť rozbitie skla.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu
počas používania zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov.
Deti mladšie ako 8 rokov musia byť v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností, a to za
predpokladu, že sú pod dozorom alebo dostali podrobné
pokyny k bezpečnému používaniu spotrebiča a porozumeli
príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Slovenčina – 5
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 5
2014-06-02 �� 5:05:33
Teplota vonkajších povrchov môže byť počas prevádzky
spotrebiča vysoká.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas jeho
prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako
8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého
časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
Mriežku vložte ohnutou stranou dozadu, aby
bola pri príprave veľkého množstva jedla
bezpečne umiestnená v potrebnej polohe.
(V závislosti od modelu)
UPOZORNENIE
Ak sa rúra počas prepravy poškodila, nezapájajte ju.
Tento spotrebič môže pripojiť k hlavnému napájaciemu zdroju jedine špeciálne vyškolený elektrikár.
V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča sa s ním nepokúšajte pracovať.
Opravy by mal vykonávať jedine vyškolený technik. Výsledkom nesprávnej opravy môže byť značné
nebezpečenstvo pre vás a ostatných. Ak rúra potrebuje opravu, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
SAMSUNG alebo na vášho predajcu.
Elektrické vodiče a káble by sa nemali dotýkať rúry.
Rúra by mala byť pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju prostredníctvom schváleného ističa alebo
poistky. Nikdy nepoužívajte viaceré zásuvky, ani predlžovacie káble.
Napájací zdroj spotrebiča by mal byť počas opravy alebo čistenia vypnutý.
Keď pripájate elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
V prípade, že tento spotrebič disponuje funkciou parného varenia, nepoužívajte ho, ak je kazeta prívodu
vody poškodená. (len model s funkciou prípravy na pare)
Kazetu nepoužívajte v prípade, že je prasknutá alebo poškodená a obráťte sa na vaše najbližšie servisné
stredisko. (len model s funkciou prípravy na pare)
Táto rúra bola navrhnutá výlučne pre varenie jedla v domácnosti.
Počas používania sa vnútorné povrchy rúry zohrejú dostatočne na to, aby spôsobili popáleniny. Nedotýkajte
sa vykurovacích telies, ani vnútorných povrchov rúry, pokým nemali čas sa ochladiť.
V rúre nikdy neskladujte horľavé materiály.
Počas prevádzky spotrebiča sa povrchy rúry zohrejú na vysokú teplotu a na dlhý čas.
Keď varíte, dávajte pozor pri otváraní dvierok, pretože z rúry môže prudko uniknúť horúci vzduch a para.
Pri varení jedál obsahujúcich alkohol sa alkohol môže v dôsledku vysokých teplôt odparovať, pričom výpary
môžu po kontakte s horúcou časťou rúry spôsobiť požiar.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Počas používania rúry by ste mali držať deti v bezpečnej vzdialenosti.
Slovenčina – 6
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 6
2014-06-02 �� 5:05:33
Zamrazené jedlá, ako napríklad pizza, by sa mali variť na veľkej mriežke. Ak používate plech na pečenie,
môže sa kvôli veľkým zmenám v teplote zdeformovať.
Nenalievajte do spodnej časti rúry vodu, keď je horúca. To by mohlo poškodiť smaltovaný povrch.
Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
Nezakrývajte spodok rúry hliníkovou fóliou ani naň neumiestňujte žiadne plechy na pečenie či konzervy.
Hliníková fólia blokuje teplo, čo by mohlo mať za následok poškodenie smaltovaných povrchov a slabé
výsledky varenia.
Neodkladajte plechy či nádoby na pečenie na otvorené dvierka rúry.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti, pretože sa
môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
Nestúpajte a nesadajte si na dvierka zariadenia, neopierajte sa o ne ani na ne neklaďte ťažké predmety.
Neotvárajte dvierka zariadenia použitím zbytočne veľkej sily.
VAROVANIE: Neodpájajte spotrebič od hlavného napájacieho zdroja, dokonca ani vtedy, keď sa
proces varenia skončil.
VAROVANIE: Nenechávajte dvierka otvorené, kým je rúra v prevádzke.
01 POUŽÍVANIE TEJTO PRÍRUČKY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Ovocné džúsy zanechajú škvrny, ktoré sa na smaltovanom povrchu rúry môžu stať neodstrániteľnými. Keď
pečiete veľmi vlhké koláče, použite hlboký pekáč.
Slovenčina – 7
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 7
2014-06-02 �� 5:05:33
údržba
VÝMENA ŽIAROVKY
VAROVANIE
• Pred výmenou žiaroviek osvetlenia rúry najskôr vypnite rúru a
odpojte ju od elektrického napájania.
• Žiarovky si môžete zakúpiť v servisnom stredisku spoločnosti
SAMSUNG.
Zadné svetlo rúry
Na výmenu osvetlenia rúry použite žiarovku s parametrami
25-40 W / 220 ~ 240 V, ktorá je odolná voči teplote 300 °C.
1. Zložte kryt otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek a potom zložte
kovový krúžok a plochý krúžok. V prípade potreby vymeňte osvetlenie rúry.
2. Vyčistite sklený kryt, kovový krúžok a plochý krúžok, ak je to nevyhnutné.
3. Kovový a plochý krúžok upevnite k sklenenému krytu.
4. Sklený kryt dajte tam, odkiaľ ste ho vzali v kroku 1 a otočením v smere
hodinových ručičiek ho upevnite na miesto.
Bočné osvetlenie rúry (v závislosti od modelu)
Na výmenu svetla rúry použite žiarovku s parametrami 40 W
/ 220 ~ 240 V, ktorá je odolná voči teplote 300 °C.
1. Na vybratie skleného krytu uchopte jednou rukou dolný koniec a medzi sklo a rám vložte plochý ostrý
predmet, ako napríklad nôž.
2. Vyklopte kryt a v prípade potreby vymeňte osvetlenie rúry.
3. Sklený kryt umiestnite na pôvodné miesto.
TIP: Pri manipulácii s halogénovou žiarovkou používajte vždy suchú tkaninu, aby ste zabránili
zachyteniu potu z prstov na povrchu žiarovky. Zvýši sa tak životnosť žiarovky pri jej výmene.
Slovenčina – 8
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 8
2014-06-02 �� 5:05:34
ODSTRÁNENIE DVIEROK
Pre normálne používanie nesmú byť dvierka rúry odstránené, ale ak je odstránenie nevyhnutné, napríklad pri
čistení, riaďte sa týmito pokynmi.
VAROVANIE: Dvierka rúry sú ťažké.
2
02 ÚDRŽBA
70
1
1. Otvorte dvierka a úplne
prepnite príchytky na oboch
pántoch.
2. Zatvorte dvierka o približne
70°. Dvierka rúry uchopte na
oboch stranách v strednej
časti, nadvihnite ich a ťahajte
nahor, kým pánty nemožno
vybrať.
3. Po dokončení čistenia
upevnite dvierka
zopakovaním krokov 1 a
2 v opačnom poradí. Spona
na závese musí zapadnúť na
obidvoch stranách.
ODSTRÁNENIE SKLA NA DVIERKACH
Dvierka rúry sú vybavené troma tabuľami skla, ktoré sú umiestnené proti sebe navzájom.
Tieto tabule možno kvôli čisteniu odstrániť.
Sklo 1

1. Stlačte obidve tlačidlá na
ľavej a pravej strane dverí.
Sklo 11
Glass
Sklo 22
Glass

2. Odpojte kryt a odstráňte
sklenú tabuľu 1 a 2 z
dvierok.
3. Po dokončení čistenia
upevnite sklené tabule dvierok
zopakovaním krokov 1 a 2
v opačnom poradí. Na obrázku
vyššie je uvedené správne
umiestnenie sklenej tabule 1 a 2.
MONTÁŽ: Pri upevňovaní skla 1 musíte postupovať tak, aby sa čelná strana skla 1 s potlačeným
povrchom nachádzala vnútri medzi zvyšnými dvomi tabuľami.
Slovenčina – 9
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 9
2014-06-02 �� 5:05:35
životné prostredie
FUNKCIA AUTOMATICKEJ ÚSPORY ENERGIE
• Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky dočasného stavu zastavenia zariadenia,
funkcia sa zruší a po 10 minútach sa zobrazia hodiny.
• Light (Jemné): Svetlo rúry môžete počas procesu varenia vypnúť stlačením tlačidla „Svetlo rúry“.
Na účel úspory energie sa osvetlenie rúry niekoľko minút po zapnutí programu varenia vypne.
TIPY PRE ÚSPORU ENERGIE
• Dvierka rúry musia byť počas varenia zatvorené, výnimkou je otáčanie jedla. Počas varenia sa snažte
otvárať rúru čo najmenej, aby sa teplo udržalo vnútri a šetril sa tak čas i energia.
• Ak je čas varenia dlhší ako 30 minút, rúru môžete vypnúť 5 až 10 minút pred skončením varenia, čím
ušetríte energiu. Proces varenia sa dokončí pomocou zostatkového tepla.
• Ak po skončení varenia začnete s tepelným spracovaním ďalšieho jedla, môžete ušetriť energiu a čas
potrebný na opätovné rozohriatie rúry.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by
produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu
a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Slovenčina – 10
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 10
2014-06-02 �� 5:05:35
inštalácia
Bezpečnostné pokyny na montáž
Túto rúru môže inštalovať len elektrikár s osvedčením. Inštalatér je zodpovedný za zapojenie spotrebiča k
hlavnému napájaciemu zdroju za súčasného dodržania dôležitých bezpečnostných predpisov.
• Pri inštalácii rúry zaistite ochranu pred časťami pod prúdom.
Pripojenie na zdroj
HNEDÁ
alebo
ČIERNA
MODRÁ
alebo
BIELA
ŽLTÁ alebo
ZELENÁ
VAROVANIE: Dávajte pozor, aby sa pripojovací kábel počas inštalácie niekde nezachytil a zabráňte
jeho kontaktu s horúcimi časťami rúry.
Montáž do skrinky
Pri zabudovanom nábytku musia byť plastové povrchy a spojivá rúry vnútri nábytku odolné voči teplote do 90 °C.
Pri susediacom nábytku musí byť odolnosť do 75 °C. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za
poškodenie plastových povrchov alebo spojív spôsobené teplom.
V kuchynskej linke, do ktorej chcete rúru
Spodný
Horný ohrevný
1
2
545
umiestniť, musí byť k dispozícii ventilačná
ohrevný
prvok
prvok
560
medzera. Medzi spodnou poličkou a
podpornou stenou musí byť k dispozícii
ventilačná medzera o veľkosti pribl. 50 mm.
595
572
Ak chcete rúru nainštalovať pod platňu,
musíte postupovať podľa pokynov pre
inštaláciu platne.
595
3
21
Prúdenie vzduchu cez ventilačný otvor
4
min. 550 min. 560
min. 50
03 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MONTÁŽ
Ak spotrebič nie je pripojený k elektrine pomocou zástrčky, musíte použiť
viacpólový izolačný spínač (s minimálnym priestorom medzi kontaktmi 3 mm),
aby ste splnili bezpečnostné predpisy. Sieťový kábel (H05 RR-F alebo H05 VV-F,
min. 1,5 mm² ~ 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie k rúre, dokonca
aj keď rúra stojí na podlahe pred vlastnou vstavanou skrinkou. Skrutkovačom
otvorte zadný kryt pripojenia rúry a uvoľnite skrutky káblovej svorky predtým,
ako pripojíte elektrické vedenie k príslušným pólom pripojenia. Rúra je uzemnená
cez ( ) pól. Žltý a zelený kábel (uzemnenie) musí byť pripojený ako prvý a
obidva musia byť dlhšie než ostatné káble. Ak je rúra pripojené k elektrine
pomocou zástrčky, táto zástrčka musí zostať prístupná po montáži rúry.
Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za nehody, ktoré majú pôvod
v chýbajúcom alebo chybnom uzemnení.
min. 600
5
50
min. 590 ~
max. 600
min. 550
min. 560
Spodný ohrevný prvok
Horný ohrevný prvok
Zatlačte zariadenie úplne do linky a pomocou 2 skrutiek rúru na oboch stranách pevne upevnite. Uistite sa, že medzi
zariadením a priľahlou skrinkou zostane medzera o veľkosti min. 5 mm.
Po inštalácii odstráňte z dvierok a vnútra rúry vinylovú ochrannú fóliu, pásku, papier a príslušenstvo. Pred vytiahnutím
rúry z nábytku odpojte rúru z hlavného napájacieho zdroja a uvoľnite 2 skrutky nachádzajúce sa na oboch stranách
rúry.
VAROVANIE: Vstavaný nábytok musí mať minimálne takú ventilačnú medzeru pre prietok vzduchu, ako
je uvedené na obrázku. Tento otvor zabezpečuje ventiláciu, preto ho nezakrývajte doskami.
Predná časť exteriéru rúry, ako napr. rúčka, sa v závislosti od modelu líši. Veľkosť rúry uvedená na
obrázku je však rovnaká.
Slovenčina – 11
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 11
2014-06-02 �� 5:05:37
ovládače rúry
Indikátor predhrievania
Kuchynský časovač Svetlo rúry
Displej
Teplota
Volič režimu
Zapnutie/vypnutie zvuku
Čas
Detská zámka
Časovač doby
varenia
Časovač ukončenia
doby varenia
Multifunkčný
volič
Dizajn prednej časti
Predný panel je k dispozícii v rôznych materiálových a farebných prevedeniach vrátane nehrdzavejúcej
ocele, bielej, čiernej a béžovej farby a skla. Na účely zlepšenia kvality môže spotrebič podliehať zmene.
príslušenstvo
Vaša nová rúra značky Samsung sa dodáva s množstvom príslušenstva, ktoré by mohlo byť počas
prípravy rôznych jedál veľmi užitočné. V závislosti od modelu sa spotrebič dodáva s nasledujúcim
príslušenstvom.
VAROVANIE
• Uistite sa, že ste príslušenstvo upevnili na správnu úroveň police vnútri rúry. Plechy musia mať
najmenej 2 cm priestor smerom ku dnu rúry, inak by sa mohol poškodiť smaltovaný povrch.
• Pri vyberaní mäsa a/alebo príslušenstva z rúry buďte veľmi opatrní. Môžete sa popáliť na horúcich
jedlách, príslušenstve a povrchoch.
Po zahriatí príslušenstva môže dôjsť k jeho deformácii. Po vychladnutí sa deformácia stratí bez
ovplyvnenia funkčnosti príslušenstva.
Mriežkovaná polica
Mriežkovanú policu by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa. Môžete ju
používať spolu s miskami a ostatnými nádobami na pečenie. Mriežku vložte ohnutou
stranou dozadu, aby bola pri príprave veľkého množstva jedla bezpečne umiestnená
v potrebnej polohe.
Mriežkovaný vkladací priečinok (v závislosti od modelu)
Mriežkovaný vkladací priečinok by ste mali používať na grilovanie a opekanie mäsa.
Môžete ho používať v kombinácii s plechom, aby ste kvapalinám zabránili pred
kvapkaním na dno rúry.
Plech na pečenie (v závislosti od modelu)
Plech na pečenie (Hĺbka: 20 mm) môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a
ostatného pečiva. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Slovenčina – 12
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 12
2014-06-02 �� 5:05:38
Univerzálny plech (v závislosti od modelu)
Univerzálny plech (Hĺbka: 30 mm) môžete použiť na prípravu koláčov, koláčikov a
ostatného pečiva. Taktiež je vhodný na pečenie. Môžete ho používať v kombinácii s
mriežkovaným vkladacím priečinkom, aby kvapaliny nekvapkali na dno rúry. Vložte
šikmou stranou smerom dopredu.
Extra hlboký plech (v závislosti od modelu)
Extra hlboký plech (Hĺbka: 50 mm) je taktiež vhodný na pečenie. Môžete ho používať
v kombinácii s mriežkovaným vkladacím priečinkom, aby kvapaliny nekvapkali na
dno rúry. Vložte šikmou stranou smerom dopredu.
Grilovací ražeň a šašlik (v závislosti od modelu)
Pre použitie:
• Položte plech (bez trojnožky) na policu úrovne 1, aby zachytávala šťavy z varenia
alebo na dno rúry, ak je opekaný kus mäsa príliš veľký.
• Nasuňte jednu z vidličiek na ražeň a položte kus opekaného mäsa na ražeň.
• Predvarené zemiaky a zeleninu môžete položiť do rohu plechu, aby sa opekali
súčasne.
• Vidlicu položte do strednej police a umiestnite ju tvarom „v“ smerom dopredu.
• Aby ste si pomohli pri vkladaní ražňa, môžete naskrutkovať rúčku na tupý koniec.
• Položte ražeň do vidlice ostrým koncom dopredu a jemne zatlačte, až kým špička
nezapadne do otáčacieho mechanizmu v zadnej časti rúry. Tupý koniec ražňa
musí spočívať na tvare „v“. (Ražeň má dve matice, ktoré by mali byť čo najbližšie
k dvierkam rúry tak, aby zastavili posúvanie ražňa dopredu, matice fungujú tiež
ako uchytenie pre rúčku.)
• Pred varením odstráňte rúčku. Po dovarení naskrutkujte rúčku späť, aby ste si
uľahčili vyberanie ražňa z vidlice.
04 OVLÁDAČE RÚRY A PRÍSLUŠENSTVO
Grilovací ražeň (v závislosti od modelu)
Grilovací ražeň môžete použiť na grilovanie hydiny, ako napríklad kurčiat. Grilovací
ražeň možno použiť jedine v samostatnom režime na polici úrovne 3, pretože musí
byť pripevnený k adaptéru na zadnej stene. Počas varenia odmontujte čiernu
plastovú rúčku.
Príslušenstvo k ražňu odporúčame používať pri príprave potravín s hmotnosťou
menej ako 1,5 kg.
Teleskopické koľajnice (v závislosti od modelu)
• Pre vloženie mriežkovanej police alebo plechu najskôr vysuňte teleskopické
koľajnice príslušnej úrovne.
• Mriežkovanú policu alebo plech položte na koľajnice a zatlačte úplne do rúry.
Zatvorte dvierka rúry až potom, ako zatlačíte teleskopické koľajnice do rúry.

Filter na masť (v závislosti od modelu)
Filter na masť nainštalovaný na zadnej vnútornej stene rúry chráni ventilátor, kruhový
ohrievač a celú rúru pred nečistotami, najmä striekajúcou masťou. Pri varení mäsa
vám odporúčame používať filter na masť. Pri pečení pečiva filter vždy vyberte! Ak sa
filter nainštaluje pri pečení pečiva alebo koláčov, výsledky môžu byť neuspokojivé.
Slovenčina – 13
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 13
2014-06-02 �� 5:05:40
teleskopický rošt
ČO MÁTE K DISPOZÍCII S TELESKOPICKÝM ROŠTOM
Teleskopický rošt
Teleskopický rošt uľahčuje vkladanie a vyberanie jedál,
predovšetkým horúcich a ťažkých jedál.
• Teleskopický rošt možno na vloženie mriežky alebo
plechu použiť na ľubovoľnej úrovni.
• Mriežku alebo plech umiestnite na teleskopický rošt a
úplne ich zatlačte do rúry. Zatvorte rúru.
Rám
Výsuvná
koľajnička
Základný rošt
Mriežka a plech na pečenie pre teleskopický rošt
Toto príslušenstvo sa poskytuje len pre teleskopický rošt.
Teleskopický rošt s týmto príslušenstvom môžete pri
varení použiť ako náhradu mriežky a plechu.
ZLOŽENIE TELESKOPICKÉHO ROŠTU
Príprava
Pred zložením teleskopického roštu skontrolujte smerovanie jednotlivých dielov.
Na výsuvnej koľajničke skontrolujte hlavne značky „Ľ“ a „P“.
Zadná strana
Zadná strana
Zadná strana
Predná
strana
Predná strana
Predná strana
Základný rošt (1ea)
Koľajnička (Ľ)
Koľajnička (P)
Výsuvná koľajnička Ľ (1ea) a P (1ea)
Rám (1ea)
Krok č. 1
Pritlačením koľajničky (Ľ) pevne spojte koľajničku (Ľ) a základný rošt.
Rovnakým spôsobom zložte prednú časť výsuvnej koľajničky (Ľ) a (P).
Koľajnička (Ľ)
Koľajnička (P)
Predná strana
Základný rošt
Slovenčina – 14
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 14
2014-06-02 �� 5:05:42
Krok č. 2
Skontrolujte štyri časti uvedené na prvom obrázku.
Pritlačením rámu pevne spojte rám a výsuvnú koľajničku a skontrolujte, či sú všetky štyri časti kompletne
zložené.
Rám
05 TELESKOPICKÝ ROŠT
Predná strana
INŠTALÁCIA TELESKOPICKÉHO ROŠTU
Pri inštalácii opatrne vložte teleskopiský rošt do rúry, až kým
sa nedostane k zadnej vnútornej časti.
Teleskopický rošt má 2 výsuvné koľajničky, ktoré vám
umožňujú rozšíriť vysunutie stojana z rúry bez toho, aby sa
dotýkal bočných strán rúry.
Pri používaní teleskopického roštu v rúre sa uistite, že
s rámom manipulujete tak, že ho posúvate dnu alebo
von.
Ak uchopíte základný rošt, vyberiete celý teleskopický
rošt.
VYBERANIE TELESKOPICKÉHO ROŠTU
Uchopte základný rošt spolu s rámom a potiahnutím vyberte
teleskopický rošt.
VAROVANIE
Pri vyberaní teleskopického roštu z rúry buďte veľmi
opatrní. Môžete sa popáliť na horúcich jedlách,
príslušenstve a povrchoch.
Slovenčina – 15
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 15
2014-06-02 �� 5:05:43
úvodné čistenie
Pred prvým použitím odporúčame vykonať úvodné čistenie, aby sa odstránil zápach novej rúry.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Na hodinu zapnite rúru v režime prúdenia tepla alebo v bežnom režime pri teplote 200 °C.
Tento postup spáli všetky zostávajúce produkčné látky v rúre.
3. Po hodine vypnite rúru otočením voliča režimu do polohy Vyp.
Pred prvým použitím príslušenstvo dôkladne očistite pomocou jemnej čistej handričky v teplej vode s
čistiacim prostriedkom.
používanie rúry
Nižšie sú uvedené základné kroky týkajúce sa používania vašej novej rúry.
Volič režimu
KROK 1
VYBERTE REŽIM
VARENIA
Teplota
Multifunkčný
volič
KROK 2
NASTAVTE
TEPLOTU
KROK Č. 1: VÝBER REŽIMU VARENIA
Otočením voliča režimu vyberte požadovaný režim varenia.
KROK Č. 2: NASTAVENIE TEPLOTY
Teplotu môžete nastaviť po nastavení funkcie varenia.
Každá funkcia varenia má iný teplotný rozsah. V príručke si pozrite časť týkajúcu sa funkcií varenia.
1. Stlačte tlačidlo . Číslo nastavenia teploty bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte požadovanú teplotu.
3. Opätovným stlačením tlačidla dokončite nastavenie teploty.
Počas varenia môžete zmeniť teplotu pomocou hore uvedeného postupu.
UŽITOČNÉ AUTOMATICKÉ RÝCHLE PREDHRIEVANIE RÚRY
Vaša rúra ponúka funkcie varenia, ktoré zahŕňajú fázu rýchleho predhrievania.
Táto fáza sa na displeji zobrazí vedľa nastavenia teploty.
Počas fázy predhrievania rúra využíva rôzne ohrevné prvky, ktoré napomáhajú urýchliť proces vyhrievania rúry.
Ak sa rozhodnete zvoliť vyššie nastavenie teploty, rúra automaticky zmení cieľovú teplotu a použije funkciu
automatického rýchleho predhrievania. Po dosiahnutí zvolenej teploty indikátor predhrievania zmizne a zaznie
signál, ktorý vám pripomenie, aby ste do rúry vložili jedlo.
Slovenčina – 16
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 16
2014-06-02 �� 5:05:43
nastavenie času
Multifunkčný volič
NASTAVENIE ČASU
Pri prvom použití rúry alebo po výpadku prúdu je potrebné nastaviť čas.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo nastavenia hodín bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča nastavte hodiny.
3. Stlačte tlačidlo
. Číslo nastavenia minút bude blikať.
4. Otočením multifunkčného voliča nastavte minúty.
5. Opätovným stlačením tlačidla
nastavte aktuálny čas.
Požadovaný čas môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Počas procesu varenia zobrazíte aktuálny čas stlačením tlačidla
.
NASTAVENIE ČASOVAČA DOBY VARENIA
Po nastavení funkcie varenia môžete zvoliť dobu varenia.
Po uplynutí času varenia sa ohrevné prvky automaticky vypnú.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača doby varenia začne blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte požadovaný čas pre časovač doby varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Časovač doby varenia môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji bude blikať hodnota „0:00“.
Môžete vykonať nové nastavenie časovača doby varenia alebo vypnúť rúru.
Ak chcete časovač doby varenia zrušiť, stlačte tlačidlo
06 ČISTENIE, POUŽITIE RÚRY A NASTAVENIE ČASU PO PRVÝKRÁT
Kuchynský časovač Časovač doby varenia Časovač ukončenia Čas
doby varenia
a nastavte časovač doby varenia na nulu.
NASTAVENIE ČASOVAČA UKONČENIA DOBY VARENIA
Po nastavení funkcie varenia môžete zvoliť čas ukončenia varenia.
Po uplynutí času varenia sa ohrevné prvky automaticky vypnú.
1. Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača ukončenia doby varenia začne blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač ukončenia doby varenia.
3. Opätovne stlačte tlačidlo
.
Časovač ukončenia doby varenia môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného
postupu. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji sa zobrazí „0:00“.
Ak chcete časovač ukončenia doby varenia zrušiť, stlačte tlačidlo
doby varenia na aktuálny čas.
a nastavte časovač ukončenia
Slovenčina – 17
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 17
2014-06-02 �� 5:05:44
NASTAVENIE ONESKORENÉHO ŠTARTU
Ak zadáte čas varenia po tom, čo už bol zadaný čas ukončenia varenia, rúra automaticky spustí a zastaví
prevádzku v nastavenom čase.
VAROVANIE
• Keď používate oneskorený štart, nenechávajte jedlo v rúre príliš dlho, pretože by sa mohlo pokaziť.
• Keďže funkcia oneskoreného štartu nezahŕňa predhrievanie, výsledok varenia môže byť iný ako pri
bežných podmienkach varenia s predhrievaním.
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača ukončenia doby varenia začne blikať.
Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač ukončenia doby varenia.
Stlačte tlačidlo
. Číslo časovača doby varenia začne blikať.
Otočením multifunkčného voliča zadajte čas pre časovač doby varenia.
Automaticky sa vypočíta bod oneskoreného štartu a rúra zostane až do tohto bodu vypnutá.
V dvojitom režime sa oneskorené spustenie nenastaví.
Časovač doby varenia, časovač ukončenia doby varenia a oneskorený štart možno nastaviť po
nastavení funkcie varenia.
NASTAVENIE KUCHYNSKÉHO ČASOVAČA
Kuchynský časovač možno nastaviť nezávisle od funkcie rúry a môžete ho použiť súčasne s časovačom doby
varenia alebo časovačom ukončenia doby varenia. Keďže kuchynský časovač má svoj vlastný signál, možno
ho rozpoznať od ostatných signálov.
1. Stlačte tlačidlo . Číslo kuchynského časovača bude blikať.
2. Otočením multifunkčného voliča zadajte požadovaný čas pre kuchynský časovač.
3. Opätovne stlačte tlačidlo .
Ak chcete kuchynský časovač zrušiť, stlačte a podržte stlačené tlačidlo
po dobu 2 sekúnd.
Kuchynský časovač môžete vynulovať a opätovne nastaviť pomocou hore uvedeného postupu.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a na displeji sa zobrazí „0:00“.
ďalšie nastavenia
SIGNÁL TÓNU
Na aktiváciu alebo deaktiváciu signálu tónu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
.
SVETLO RÚRY
Stlačením tlačidla
svetlo zapnete alebo vypnete.
Na účel úspory energie sa svetlo rúry niekoľko minút po zapnutí varenia vypne.
DETSKÁ ZÁMKA
Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie detskej zámky stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
.
Keď je funkcia detskej zámky aktivovaná, na displeji sa zobrazí . Funkciu detskej zámky môžete
použiť aj počas procesu varenia. V tomto prípade nebude fungovať žiadne tlačidlo ani multifunkčný
volič. Rúru však môžete vypnúť otočením voliča režimu do polohy Vyp.
VYPNUTIE
Po vypnutí rúry prestanú pracovať všetky ohrevné prvky.
Kvôli bezpečnosti zostane ventilátor chladenia po vypnutí rúry nejaký čas zapnutý.
Slovenčina – 18
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 18
2014-06-02 �� 5:05:45
funkcie varenia
Táto rúra ponúka rôzne funkcie, ktoré uvádzame nižšie.
Symbol
Teplotný rozsah funkcie
Použitie
Teplo sála z horného a z dolného ohrevného systému. Túto
funkciu by ste mali použiť na bežné pečenie a opekanie takmer
všetkých typov jedál.
Odporúčaná teplota: 200 °C
Teplo vytvorené prúdením sa v rúre rovnomerne šíri pomocou
Prúdenie tepla
ventilátorov. Túto funkciu môžete používať na zamrazené jedlá a
40-250 °C
pečenie.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Teplo vytvorené horným ohrevným systémom a prúdením sa
v rúre rovnomerne šíri pomocou ventilátorov. Táto funkcia sa
Horný ohrev + prúdenie tepla
používa na pečenie jedál, ktoré vyžadujú chrumkavú vrchnú
40-250 °C
vrstvu, napríklad mäso alebo lasagne.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Teplo vytvorené spodným ohrevným systémom a prúdením sa
Spodný ohrev + prúdenie tepla v rúre rovnomerne šíri pomocou ventilátorov. Túto funkciu možno
40-250 °C
použiť na prípravu jedál ako pizza, chlieb a koláče.
Odporúčaná teplota: 190 °C
Teplo je vyžarované z veľkého grilu. Táto funkcia sa používa na
Veľký gril
zapečenie vrchnej vrstvy jedál, ako sú lasagne, mäso, zapekané
40-270 °C
jedlá.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Teplo je vyžarované z malého grilu. Túto funkciu možno používať
Eko gril
na menšie jedlá, ktoré potrebujú menej tepla, ako napríklad ryby
40-270 °C
a plnené bagety.
Odporúčaná teplota: 240 °C
Teplo, ktoré produkujú dva ohrevné prvky v hornej časti, sa
Grilovanie pomocou ventilátora rozširuje pomocou ventilátora.
40-270 °C
Tento režim sa môže používať na grilovanie mäsa a rýb.
Odporúčaná teplota: 240 °C
V tomto režime sa striedavo aktivujú všetky ohrevné prvky (horné
aj dolné) a ventilátor na prúdenie tepla.
Intenzívne varenie
Teplo sa v rúre rovnomerne šíri. Tento režim je vhodný na veľké
40-250 °C
množstvá jedla, ktoré potrebuje teplo, napríklad zapekané jedlá
vo veľkých misách a koláče.
Odporúčaná teplota: 170 °C
Súčasťou tohto režimu je cyklus automatického predhriatia na
220 °C.
Horný ohrevný prvok a ventilátor na prúdenie tepla sú
v prevádzke počas procesu opekania mäsa. Po tejto fáze sa jedlo
pomaly dovarí na nízkej teplote, ktorú vopred nastavíte.
Pečenie s predhrievaním
Počas tohto cyklu je v prevádzke horný aj dolný ohrevný prvok.
40-150 °C
Tento režim je vhodný na opekanie mäsa, hydiny a rýb.
Odporúčaná teplota: 100 °C
Bežný
40-250 °C
07 ĎALŠIE NASTAVENIA A FUNKCIE VARENIA
Začnite variť bez predhriatia.
Slovenčina – 19
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 19
2014-06-02 �� 5:05:46
sprievodca varením
INFORMÁCIE
• Odporúčame vám predhriať rúru pri všetkých režimoch varenia okrem prípadov uvedených
v sprievodcovi varením.
• Pri používaní funkcie Eko gril umiestnite jedlo do stredu príslušenstva.
UPOZORNENIE týkajúce sa AKRYLAMIDOV
• V prípade pečenia a vyprážania potravín hrozí riziko zdravotných problémov v dôsledku akrylamidov.
Akrylamidy sa najčastejšie vytvárajú v potravinách s obsahom škrobu, napríklad v ohrievaných
zemiakových lupienkoch, hranolčekoch a chlebe. Preto vám odporúčame piecť pri nízkych
teplotách a nie dovtedy, kým je jedlo príliš tmavé.
HYDINA (KURACINA/KAČACINA)
Jedlo
Režim
Úroveň
police
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas
(min.)
Celé kura (800-1300 g)
Horný ohrev +
prúdenie tepla
2
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
190-220
45-65
Kúsky kuraťa (500-1000 g)
Horný ohrev +
prúdenie tepla
4
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
200-220
25-35
Horný ohrev +
prúdenie tepla
4
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech,
pridajte 1 šálku vody
180-200
25-35
Kačacie prsia (300-500 g)
MÄSO (HOVÄDZINA/BRAVČOVINA/JAHŇACINA)
Úroveň
police
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas (min.)
Veľký gril
4
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
240
1. strana: 8-10
2. strana: 5-7
Horný ohrev +
prúdenie tepla
2
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech, 200-220
pridajte 1 šálku vody
45-60
Bravčové na kosti
(1000 g)
Horný ohrev +
prúdenie tepla
3
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
180-200
50-65
Jahňacina na stojane
(350-700 g)
Prúdenie tepla
3
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
190-200
40-50
Jedlo
Hovädzie steaky
(400-800 g)
Pečené hovädzie mäso
(800-1200 g)
Režim
Slovenčina – 20
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 20
2014-06-02 �� 5:05:46
RYBA
Jedlo
Pečená ryba (500-1000 g)
Použite misku vhodnú do rúry
Celá ryba
(300-1000 g)
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas
(min.)
Horný ohrev +
prúdenie tepla
2
Mriežkovaná polica
180-200
30-40
Bežný
3
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
240
15-20
Bežný
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
200
13-20
Úroveň
police
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas
(min.)
RIADY
Jedlo
Režim
Cannelloni/lasagne (250-500 g)
Použite misku vhodnú do rúry
Spodný ohrev +
prúdenie tepla
3
Mriežkovaná polica
180
22-30
Domáca pizza (500-1000 g)
Spodný ohrev +
prúdenie tepla
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
200-220
15-25
Bežný
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
30-45
Úroveň
police
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas (min.)
Veľký gril
4
Vkladacia mriežka +
univerzálny (hlboký) plech
220
1. strana: 5-8
2. strana: 5-8
Veľký gril
5
Mriežkovaná polica
240
1. strana: 1-2
2. strana: 1-2
Veľký gril
4
Vkladacia mriežka
+ plech na pečenie
(univerzálny)
200
4-8
Pečené zemiaky (500-1000 g)
08 SPRIEVODCA VARENÍM
Rybie filé (500-1000 g)
Úroveň
police
Režim
GRIL
Jedlo
Klobása (hrubá) 5-10 ks
Hrianky 5-10 ks
Syrové hrianky 4-6 ks
Režim
Slovenčina – 21
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 21
2014-06-02 �� 5:05:46
PEČENÉ POTRAVINY
Úroveň
police
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas
(min.)
Bežný
2
Mriežkovaná polica
160-180
20-30
Bežný
2
Mriežkovaná polica
170-190
40-50
Bežný
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
160-180
25-35
Bežný
2
Mriežkovaná polica
190-200
25-30
Prúdenie tepla
3
Mriežkovaná polica
180-200
15-25
Spodný ohrev +
prúdenie tepla
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
20-25
Spodný ohrev +
prúdenie tepla
3
Mriežkovaná polica
180-200
15-20
Koláče z kysnutého cesta
s plnkou (600-1000 g)
Spodný ohrev +
prúdenie tepla
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
20-30
Domáci chlieb (700-900 g)
Spodný ohrev +
prúdenie tepla
2
Mriežkovaná polica
170-180
45-55
Prúdenie tepla
3
Mriežkovaná polica
220-240
15-25
Pečené jablká, každé 5 až
8 kúskov (150-200 g)
Prúdenie tepla
3
Mriežkovaná polica
200-220
15-25
Jablkovo-mandľový koláč
(500-1000 g)
Prúdenie tepla
2
Mriežkovaná polica
170-190
35-45
Kvasený jablkový koláč na
plechu
Bežný
3
150-170
65-75
Prúdenie tepla
2
150-170
70-80
Prúdenie tepla
1+4
Plech na pečenie
(univerzálny) + univerzálny 150-170
(hlboký) plech
75-85
Jedlo
Piškótový koláč (250-500 g)
Mramorovaná bábovka
(500-1000 g)
Kvasený koláč na plechu s
ovocnou a mrveničkovou
polevou (1000-1500 g)
Muffiny (500-800 g)
Čerstvý croissant (200-400 g)
(pripravené cesto)
Malé koláčiky s plnkou
z mrazeného lístkového cesta
(300-600 g)
Nie je potrebné predhriatie
Mrazený jablkový koláč
z kysnutého cesta (350-700 g)
Pečené banány (3-5 ks)
Režim
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
Slovenčina – 22
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 22
2014-06-02 �� 5:05:47
MRAZENÉ HOTOVÉ JEDLO
Príslušenstvo
Tepl.
(°C)
Čas
(min.)
Mrazená pizza (300-1000 g)
Prúdenie tepla
2
Mriežkovaná polica
200-220
15-25
Mrazené hranolky na smaženie
(300-700 g)
Prúdenie tepla
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
20-30
Mrazené krokety (500-1000 g)
Prúdenie tepla
2
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
25-35
Mrazený plesňový syr vhodný do
rúry (2-4 ks po 75 g)
Nie je potrebné predhriatie
Mrazené bagety s plnkou
(paradajky s mozzarellou alebo
šunka a syr)
Mrazené rybie prsty (300-700 g)
Nie je potrebné predhriatie
Eko gril
3
Mriežkovaná polica
200
10-12
Eko gril
3
200
15-20
Eko gril
3
200
15-25
Mrazený rybací burger (300-600 g)
Nie je potrebné predhriatie
Eko gril
3
Plech na pečenie
(univerzálny plech)
180-200
20-35
Mrazené lazane (500-1000 g)
Bežný
3
Mriežkovaná polica
180-200
40-50
Režim
Vkladacia mriežka
+ plech na pečenie
(univerzálny)
Vkladacia mriežka
+ plech na pečenie
(univerzálny)
08 SPRIEVODCA VARENÍM
Úroveň
police
Jedlo
Slovenčina – 23
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 23
2014-06-02 �� 5:05:47
automatické varenie
Pomocou funkcie automatického varenia môžete vybrať želané automatické programy pre varenie,
opekanie a pečenie.
Hmotnosť
1.
2.
3.
4.
Č. jedla
Multifunkčný volič
Otočte volič režimu na režim automatického varenia.
Otočením multifunkčného voliča zvoľte číslo požadovaného jedla a čakajte štyri až päť sekúnd.
Otočením multifunkčného voliča zvoľte požadovanú hmotnosť a čakajte štyri až päť sekúnd.
Po uplynutí 4-5 sekúnd sa automaticky spustia programy automatického varenia.
PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VARENIA
Nasledujúca tabuľka predstavuje 25 automatických programov pre varenie, opekanie a pečenie.
Obsahuje svoje množstvá, hmotnostné rozsahy a príslušné odporúčania.
Režimy a doby varenia boli kvôli vášmu pohodliu predprogramované.
Pri varení môžete dodržiavať tieto pokyny. Jedlo vkladajte vždy do studenej rúry.
Nie
Jedlo
Úroveň
Odporúčanie
police
Mriežkovaná
2
Mrazenú pizzu položte do stredu mriežkovanej
polica
police. Odporúčame vám nastavenie 0,3-0,6 kg
pre tenkú pizzu, 0,7-1,0 kg pre pizzu s bohatou
oblohou.
Plech na pečenie
2
Mrazené hranolky do rúry rozmiestnite na plech na
pečenie. Prvé nastavenie odporúčame pre tenké
hranolky, druhé nastavenie odporúčame pre hrubé
hranolky. Použite papier na pečenie. Otočenie vám
odporúčame vykonať po uplynutí 2/3 času varenia.
Plech na pečenie
2
Mrazené zemiakové krokety rovnomerne
rozmiestnite na plech na pečenie. Otočenie vám
odporúčame vykonať po uplynutí 2/3 času varenia.
Mriežkovaná
3
Použite sklenené nádoby vhodné do rúry. Chladené
polica
alebo domáce lasagne dajte do stredu rúry na
drôtenom stojane.
Mriežkovaná
4
Na mriežkovanú policu vedľa seba rovnomerne
polica
3
rozložte 2 až 6 hovädzích steakov. Prvé nastavenie
Univerzálny plech
je pre tenké steaky, druhé nastavenie je pre hrubé
steaky. Otočte po zaznení pípnutia.
Hmotnosť/kg Príslušenstvo
A:01 Mrazená pizza
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
A:02 Mrazené
hranolky do
rúry
1. 0,3 - 0,5
2. 0,5 - 0,7
A:03 Mrazené
krokety
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
A:04 Domáce
lasagne
1. 0,3 - 0,5
2. 0,8 - 1,0
A:05 Hovädzie
stejky
1. 0,3 - 0,6
2. 0,6 - 0,8
Slovenčina – 24
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 24
2014-06-02 �� 5:05:47
Nie
Jedlo
Úroveň
Odporúčanie
police
Mriežkovaná
2
Pečené hovädzie mäso marinujte a dajte na
polica
1
mriežkovanú policu. Na univerzálny plech nalejte
Univerzálny plech
1 šálku vody. Otočte po zaznení pípnutia.
Po uvarení zabaľte do hliníkovej fólie a 5 až
10 minút nechajte odstáť.
Mriežkovaná
2
Položte marinované opekané bravčové mäso na
polica
1
mriežkovanú policu. Po zapípaní rúry ich obráťte
Univerzálny plech
Mriežkovaná
4
Marinujte jahňacie kotlety. Položte jahňacie kotlety
polica
3
na mriežkovanú policu. Po zapípaní rúry ich
Univerzálny plech
obráťte. Prvé nastavenie je pre tenké kotlety, druhé
nastavenie je pre hrubé kotlety.
Mriežkovaná
4
Potrite kuracie kúsky olejom a koreninami. Položte
polica
3
kúsky kuraťa jeden vedľa druhého na mriežkovanú
Univerzálny plech
policu.
Mriežkovaná
2
Chladené kúsky kuraťa natrite olejom, posypte
polica
1
koreninami a položte ich prsiami smerom nadol na
Univerzálny plech
mriežkovanú policu.
Mriežkovaná
4
Pripravte kačacie prsia a položte ich na
polica
3
mriežkovanú policu stranou pokrytou tukom
Univerzálny plech
smerom nahor. Prvé nastavenie je pre jedny
kačacie prsia, druhé nastavenie je pre 2 hrubé
kačacie prsia.
Mriežkovaná
2
Rolku z moriaka položte na mriežkovanú policu.
polica
1
Po zapípaní rúry ich obráťte
Univerzálny plech
Mriežkovaná
2
Pripravenú čerstvú rybu (napr. pstruha, tresku
polica
alebo treskovitú rybu) dajte do sklenenej nádoby
vhodnej veľkosti s vrchnákom, ktorá je vhodná pre
použitie v rúre. Tekutinu pridávajte, pokým ňou
nebude pokryté dno nádoby, napr. 3-4 polievkové
lyžice citrónovej šťavy, bieleho vína alebo vody
a zakryte vrchnákom. Nádobu položte na
mriežkovanú policu. Ak uprednostňujete opečený
vzhľad, pokožku ryby potrite olivovým olejom a
nezakrývajte.
Mriežkovaná
4
Položte rybiu hlavu k chvostu na mriežkovanú
polica
3
policu. Prvé nastavenie je pre 2 ryby, druhé
Univerzálny plech
nastavenie je pre 4 ryby. Program je vhodný na celé
ryby, ako pstruh, zubáč alebo hlavátka.
Mriežkovaná
4
Stejky z lososa položte na mriežkovanú policu.
polica
3
Po zapípaní rúry ich obráťte.
Univerzálny plech
Plech na pečenie
2
Zemiaky opláchnite a rozrežte na polovice.
Potrite olivovým olejom, bylinkami a koreninami.
Rovnomerne ich rozmiestnite na plech na pečenie.
Prvé nastavenie je pre malé zemiaky (každý 100 g),
druhé nastavenie je pre veľké pečené zemiaky
(každý 200 g).
Hmotnosť/kg Príslušenstvo
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
3. 1,2 - 1,4
A:07 Pečená
bravčovina
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
A:08 Jahňacie
kotlety
1. 0,3 - 0,4
2. 0,5 - 0,6
A:09 Kúsky kuraťa
1. 0,5 - 0,7
2. 1,0 - 1,2
A:10 Opekané kura
1. 0,8 - 1,0
2. 1,1 - 1,3
A:11 Kačacie prsia
1. 0,3 - 0,5
2. 0,6 - 0,8
A:12 Rolka z
moriaka
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
A:13 Ryba
pripravená v
pare
1. 0,2 - 0,4
2. 0,5 - 0,7
3. 0,8 - 1,0
A:14 Opekaná ryba
1. 0,5 - 0,7
2. 0,8 - 1,0
A:15 Pečený losos
1. 0,3 - 0,4
2. 0,7 - 0,8
A:16 Pečené
zemiaky
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
09 AUTOMATICKÉ VARENIE
A:06 Pečené
hovädzie
Slovenčina – 25
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 25
2014-06-02 �� 5:05:48
Nie
Jedlo
Úroveň
Odporúčanie
police
Univerzálny plech
4
Zeleninu, ako napr. nakrájanú cuketu, kúsky
papriky, nakrájaný baklažán, huby a čerešňové
paradajky vložte na univerzálny plech. Potrite
zmesou olivového oleja, byliniek a korenín.
Mriežkovaná
2
Pečenú zeleninu pripravujte v okrúhlej nádobe
polica
vhodnej do rúry. Jedlo položte na mriežkovanú
policu do stredu rúry.
Hmotnosť/kg Príslušenstvo
A:17 Opekaná
zelenina
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
A:18 Zeleninové
jedlo s
chrumkavou
kôrkou
A:19 Mramorovaná
bábovka
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
3. 0,9 - 1,0
Mriežkovaná
polica
2
A:20 Muffiny
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
Mriežkovaná
polica
2
A:21 Biely chlieb
1. 0,7 - 0,8
Mriežkovaná
polica
2
A:22 Celozrnný
chlieb
1. 0,7 - 0,8
Mriežkovaná
polica
2
A:23 Chlebové
rolky/ciabatta
1. 0,2 - 0,4
2. 0,6 - 0,8
Plech na pečenie
3
A:24 Domáca pizza
1. 0,2 - 0,6
2. 0,8 - 1,2
Plech na pečenie
2
1. 0,2 - 0,4
(cesto na pizzu)
Mriežkovaná
polica
2
A:25 Kysnutie
cesta
2. 0,4 - 0,6
(kysnuté cesto)
3. 0,6 - 0,8
(cesto na chlieb)
Cesto dajte do hlbokého okrúhleho pekáča
vhodnej veľkosti pre kysnutý koláč/okrúhly koláč.
Tento program je vhodný pre cesto, ako bábovka,
citrónový koláč a koláč z lieskových orieškov.
Zmes vložte do primerane veľkej vymastenej
formy na pečenie, prípadne na plech pre dvanásť
muffinov. Formu položte na stojan. Pre muffiny s
hmotnosťou 45 g sa odporúča rozsah 0,5-0,6 kg.
Pre stredne veľké muffiny s hmotnosťou 65 g sa
odporúča rozsah 0,7-0,8 kg.
Tento program je vhodný pre chlebové zmesi s
500 g pšeničnej múky. Postupujte podľa pokynov
na balení. Kysnuté cesto dajte do pravouhlej
nádoby na pečenie. Hornú časť cesta potrite
vodou. Dĺžku narežte pomocou noža.
Tento program je vhodný pre chlebové zmesi s
500 g pšeničnej a žitnej múky. Postupujte podľa
pokynov na balení. Do vhodnej pravouhlej nádoby
na pečenie dajte droždie (drožďové cesto). Hornú
časť cesta potrite vodou. Dĺžku narežte pomocou
noža.
Prvé nastavenie je vhodné pre cesto používané na
malé kúsky, ako napríklad chlebové rolky alebo
čerstvé cesto na croissanty (4 až 8 ks). Nastavenie
2 je vhodné pre cesto používané na domáce
chleby ciabatta alebo bagety (2 až 6 ks). Použite
papier na pečenie.
Prvé nastavenie je vhodné pre kúsky pizze
(7-9 kúskov). Nastavenie 2 je vhodné pre jednu
okrúhlu pizzu alebo pizzu vo veľkosti plechu.
Hmotnostné rozsahy obsahujú oblohu, ako napr.
omáčka, zelenina, šunka a syr. Ak uprednostňujete
silné schrumkavenie, odporúčame vám rúru
predhrievať režimom spodného ohrevu a prúdenia
tepla 5 minút.
Nastavenie rozsahu hmotnosti 0,2-0,4 kg je určené
na prípravu kysnutého cesta na pizzu, koláč alebo
na predbežné vykysnutie chlebového cesta. Vložte
do veľkej okrúhlej nádoby a zakryte priľnavou fóliou.
Nastavenie 0,4-0,6 kg je určené pre chlebové
cesto, ako napríklad kysnuté cesto alebo drožďové
cesto. Nastavenie rozsahu 0,6-0,8 kg je určené
na prípravu kváskového chleba. Ručne zamieste
cesto, dajte ho do nádoby na pečenie a prikryte
priľnavou fóliou.
Slovenčina – 26
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 26
2014-06-02 �� 5:05:48
čistenie a starostlivosť
ČISTENIE PAROU (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Ak je rúra špinavá, musíte ju vyčistiť. Môžete pritom použiť funkciu čistenia parou.
Umožňuje jednoduchšie vyčistenie vnútra rúry.
INFORMÁCIE
• Ak je vnútro rúry horúce, režim čistenia parou nebude fungovať.
Skôr než začnete, nechajte rúru vychladnúť.
VAROVANIE
• Keď otvárate dvierka pred ukončením čistenia parou, dávajte pozor, pretože voda na spodku je
horúca.
• Zvyškovú vodu nikdy nenechávajte v rúre po dlhší čas, napríklad cez noc.
• Ak je rúra veľmi znečistená, mali by ste postup opakovať po vychladnutí rúry.
• Ak je rúra veľmi znečistená tukom, napríklad po opekaní alebo grilovaní, odporúča sa, aby ste pred
aktiváciou funkcie čistenie rúry vydrhli čistiacim roztokom nepoddajnú špinu.
• Po vyčistení nechajte dvierka rúry pootvorené, aby ste umožnili dôkladné vysušenie vnútorného
smaltovaného povrchu.
10 ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
1. Pred použitím funkcie čistenia parou vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Na dno rúry nalejte 400 ml (3/4 pinty) vody a zatvorte dvierka rúry.
3. Otočte volič režimov do polohy . Po zvolení funkcie čistenia parou sa po niekoľkých minútach
automaticky spustí čistenie parou.
4. Keď displej začne blikať a zaznie signál, čistenie parou je dokončené. Čistenie parou ukončíte nastavením
voliča režimov do polohy Vyp.
5. Vnútro rúry očistite pomocou jemnej čistej handričky a pomocou špongie odstráňte zo spodnej časti rúry
zvyšnú vodu.
KATALYTICKÝ SMALTOVANÝ POVRCH (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Vyberateľné časti sú pokryté tmavosivým katalytickým smaltom, ktorý sa môže zaniesť olejom a mastnotou
šírenou vzduchom cirkulujúcim pri prúdení tepla. Tieto povlaky sa odstránia pri 200 °C a vyšších teplotách rúry.
1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Po očistení všetkých vnútorných povrchov rúry nastavte rúru na režim prúdenia vzduchu s teplotou 250 ºC
s trvaním 1 hod.
INFORMÁCIE
• Katalytické súčasti môžu byť v závislosti od modelu jednostranné alebo trojstranné.
Slovenčina – 27
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 27
2014-06-02 �� 5:05:48
RUČNÉ ČISTENIE
VAROVANIE: Pred čistením sa uistite, že rúra a príslušenstvo sú studené.
Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky, tvrdé kefy, brúsne kotúče alebo tkaniny, drôtenku, nože,
ani iné odierajúce materiály.
Vnútro rúry
•
•
•
•
Na čistenie vnútra rúry použite čistú tkaninu a mierny čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu.
Nečistite tesnenie dvierok.
Aby ste sa vyhli poškodeniu smaltovaných povrchov, používajte iba bežné čistiace prostriedky na rúry.
Na odstránenie nepoddajnej špiny použite špeciálny čistiaci prípravok na rúry.
Exteriér rúry
Exteriér rúry, ako napr. dvierka, rúčka a displej, očistite pomocou čistej handričky a jemného čistiaceho
prostriedku alebo teplej mydlovej vody a osušte pomocou kuchynskej utierky alebo suchého uteráka.
V dôsledku horúceho vzduchu vychádzajúceho z rúry sa môže na rúčke alebo na tlačidlách zachytiť najmä
mastnota či nečistoty. Rúčku a tlačidlá preto po použití rúry očistite.
Príslušenstvo
Po každom použití príslušenstvo umyte a vysušte ho kuchynskou utierkou.
Ak je to nutné, namočte ho na 30 minút do teplej mydlovej vody, aby ste uľahčili čistenie.
ČISTENIE KOLEKTORA VODY (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Kolektor vody zhromažďuje prebytočnú vlhkosť vznikajúcu počas prevádzky
rúry. Na kolektore vody sa môžu usadiť zvyšky jedla.
Kolektor vody po varení pravidelne čistite, aby ste kuchynské spotrebiče
ochránili pred poškodením.
VAROVANIE: Ak zistíte, že po varení z kolektora vyteká voda,
kontaktujte naše servisné stredisko.
Kolektor vody
ODMONTOVANIE VODIACICH LÍŠT (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
1. Zatlačte stredovú časť
z hornej strany vodiacej lišty.
2. Otočte vodiacu lištu o
približne 45º.
3. Potiahnite a vytiahnite vodiacu
lištu zo spodných dvoch
otvorov. Ak ich chcete znova
primontovať, zopakujte
uvedené kroky v opačnom
poradí.
Slovenčina – 28
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 28
2014-06-02 �� 5:05:49
PRIMONTOVANIE BOČNÝCH KATALYTICKÝCH PANELOV
(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
Ak chcete namontovať bočné katalytické panely, musíte najskôr vybrať vodiace lišty. (Prečítajte si časť
ODMONTOVANIE VODIACICH LÍŠT.)
2. Skontrolujte, či je bočný katalytický panel zavesený ako na obrázku.
Rovnakým spôsobom pripevnite aj panel na druhej strane. Ak chcete
panely odmontovať, zopakujte uvedené kroky v opačnom poradí.
10 ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
1. Bočné katalytické panely priložte
na povrch vnútorných bočných
strán rúry.
Bočný katalytický panel zaveste
na skrutku vo vnútri rúry a
pritlačte ho.
ČISTENIE HORNEJ ČASTI (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)
1. Grilovací ohrevný prvok môžete spustiť nadol, čo vám pomôže pri
čistení hornej časti rúry.
Otočením proti smeru hodinových ručičiek odstráňte okrúhlu
maticu, pričom grilovací ohrevný prvok pridržte.
2. Predná časť grilovacieho ohrevného prvku sa posunie nadol
a grilovací ohrevný prvok sa nedá vybrať z rúry. Neposúvajte
grilovací ohrevný prvok nadol násilím, pretože hrozí jeho
deformácia.
3. Po dokončení čistenia zdvihnite grilovací ohrevný prvok späť na
pôvodnú úroveň a maticu otáčajte v smere hodinových ručičiek.
Slovenčina – 29
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 29
2014-06-02 �� 5:05:50
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
RIEŠENIE
Čo by som mal urobiť, ak sa rúra
nezahrieva?
• Rúra nemusí byť zapnutá. Zapnite rúru.
• Skontrolujte, či sa použili požadované nastavenia.
• Domáca poistka sa mohla vypáliť alebo sa mohol prepnúť
istič. Vymeňte poistky alebo znovu prepnite istič. Ak sa to
stane opakovane, obráťte sa na vyškoleného elektrikára.
Čo by som mal urobiť ak rúra
funguje, teplota bola nastavená a
rúra sa napriek nezahreje?
• Nenechávajte dvierka rúry otvorené, kým je rúra v prevádzke.
• Ak ste na rúre nenechali otvorené dvierka, mohli sa vyskytnúť
problémy s vnútornými elektrickými zapojeniami. Obráťte sa na
miestne servisné stredisko.
Čo by som mal urobiť, ak svetlo
rúry nesvieti?
• Osvetlenie rúry sa mohlo pokaziť. Vymeňte osvetlenie rúry.
• Ak svetlo rúry nefunguje ani po výmene žiarovky, obráťte sa na
miestne servisné stredisko.
Čo treba urobiť, ak ventilátor beží aj
po vypnutí rúry?
• Po skončení varenia ostane ventilátor spustený, kým rúra
nevychladne. Chráni ju tak pred vysokými teplotami. Ak
ventilátor beží aj po vychladnutí rúry, obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
Čo môžem urobiť, ak nefungujú
všetky tlačidlá?
• Skontrolujte, či je aktívna funkcia detskej zámky. Ak funkcia
detskej zámky nie je aktivovaná, obráťte sa na miestne servisné
stredisko.
1)
**
INFORMAČNÉ KÓDY
Nie všetky informačné kódy znamenajú pokazenie rúry. Najskôr vyskúšajte riešenie uvedené nižšie. Ak sa
informačný kód neprestane zobrazovať, obráťte sa na miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
KÓD
PROBLÉM
1)
**
1)
**
RIEŠENIE
Bezpečnostné vypnutie
Rúra pokračovala v činnosti pri nastavenej
teplote po predĺženú dobu.
• Pod 105 °C16 hodín
• Od 105 °C do 240 °C 8 hodiny
• Od 245 °C do max. 4 hodiny
Vypnite rúru a vyberte jedlo.
Keďže nejde o poruchu rúry, vypnite a znova
zapnite rúru.
Chyba tlačidla
Vyskytuje sa po stlačení a podržaní tlačidla na
určitý čas.
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na povrchu
okolo tlačidla nie je voda. Rúru vypnite a
znovu vyskúšajte nastavenie. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vaše miestne stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
Bezpečnostná chyba
Porucha rúry môže spôsobiť nízky výkon a
problémy s bezpečnosťou.
Okamžite prestaňte používať rúru a vypnite ju.
Kontaktujte vaše miestne stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
1) ** sa vzťahuje na všetky čísla.
Slovenčina – 30
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 30
2014-06-02 �� 5:05:50
testovacie jedlá
Podľa normy EN 60350
1. Pečenie
Odporúčania na pečenie sa týkajú predhriatej rúry.
Plechy vždy vkladajte šikmou stranou smerom k dvierkam.
Typ jedla
Linecké cesto Plech na pečenie
Plech na pečenie + univerzálny plech
Malé koláče
Bežný
Tepl.
(°C)
160
Čas
(min.)
20-30
2
Prúdenie tepla
150
25-35
1+4
Prúdenie tepla
150
25-35
3
Bežný
160
15-25
2
Prúdenie tepla
150
25-35
1+4
Prúdenie tepla
150
30-40
2
Bežný
160
25-35
2
Prúdenie tepla
160
35-45
Bežný
180
70-90
Prúdenie tepla
180
80-100
Plech na pečenie
Plech na pečenie + univerzálny plech
Nemastný
Tortová forma na pečenie
pórovitý koláč (tmavý povrch, ø 26 cm) na mriežke
Jablkový
koláč
Mriežkovaná polica + 2 pružné
1 umiestnený
formy na pečenie * (tmavý povrch,
diagonálne
ø 20 cm)
Plech na pečenie (univerzálny) +
1+3
mriežka + 2 tortové formy na pečenie
** (tmavý povrch, ø 20 cm)
Režim varenia
11 TESTOVACIE JEDLÁ
Úroveň
police
3
Príslušenstvo
* Dva koláče sa umiestnia na ľavú zadnú a prednú pravú stranu mriežky.
** Dva koláče sa umiestnia v strede nad seba.
2. Grilovanie
Predhrejte prázdnu rúru na 5 minút pomocou funkcie veľký gril.
Pri príprave hovädzích karbonátok sa odporúča na 15 minút predhriať rúru.
Typ jedla
Príslušenstvo
Hrianky z bieleho Mriežkovaná polica
chleba
Hovädzie
karbonátky
(12 ks)
Mriežkovaný vkladací priečinok +
univerzálny plech
(na zachytávanie vlhkosti)
Úroveň
police
5
Veľký gril
270
4
Veľký gril
270
Režim varenia
Tepl. (°C)
Varenie
(min.)
1. 1-2
2. 1-1½
1. 14-16
2. 5-7
Slovenčina – 31
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 31
2014-06-02 �� 5:05:51
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00591E-00
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_SK.indd 32
2014-06-02 �� 5:05:51
Řada NV70*33
Řada NV66*33
Vestavěná trouba
uživatelská a instalační příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 1
2014-06-02 �� 5:10:01
obsah
POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
4
ÚDRŽBA
8
PROSTŘEDÍ
10
INSTALACE
11
OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY
12
04 Používání této příručky
04 Bezpečnostní pokyny
08 Výměna žárovky
09 Demontáž dvířek
09 Vyjmutí skel z dvířek
10 Funkce automatické úspory energie
10 Tipy, jak šetřit energii
10 Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
11Instalace
12 Ovládací prvky trouby
PŘÍSLUŠENSTVÍ
12Příslušenství
VÝSUVNÝ ROŠT
14
14
15
15
12
14
POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ
16
Co je součástí výsuvného roštu
Sestavení výsuvného roštu
Vložení výsuvného roštu
Vyjmutí výsuvného roštu
16 Počáteční čištění
Čeština – 2
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 2
2014-06-02 �� 5:10:01
POUŽÍVÁNÍ TROUBY
16
17
16 Krok 1. Výběr režimu vaření
16 Krok 2. Nastavení teploty
16 Automatické rychlé předehřátí
NASTAVENÍ ČASU
17
17
17
18
18
DALŠÍ NASTAVENÍ
18 Zvukový signál
18Světlo
18 Dětská pojistka
18Vypnutí
18
19
20
FUNKCE VAŘENÍ
POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
24
27
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
TESTOVACÍ POKRMY
31
Nastavení času
Nastavení časovače vaření
Nastavení času vypnutí
Nastavení odloženého spuštění
Nastavení kuchyňského časovače
19 Funkce vaření
20 Drůbež (kuře/kachna)
20 Maso (hovězí/vepřové/jehněčí)
21Ryby
21Nádobí
21Gril
22 Pečené pokrmy
23 Hotový mražený pokrm
24 Programy automatického vaření
27 Parní čištění (v závislosti na modelu)
27 Katalytický smaltovaný povrch
(v závislosti na modelu)
28 Ruční čištění
28 Čištění sběrače vody (v závislosti na modelu)
28 Demontáž bočních vodicích lišt
(v závislosti na modelu)
29 Připevnění bočního filtru (v závislosti na modelu)
29 Čištění horní části trouby
(v závislosti na modelu)
30 Odstraňování problémů
30 Informační kódy
31 Testovací pokrmy
Čeština – 3
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 3
2014-06-02 �� 5:10:01
používání této příručky
Děkujeme, že jste si vybrali vestavnou troubu SAMSUNG.
Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou při provozu a
údržbě spotřebiče.
Před zahájením používání trouby si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
V textu této příručky se používají následující symboly:
VÝSTRAHA nebo VAROVÁNÍ
POZNÁMKA nebo INFORMACE
bezpečnostní pokyny
Instalaci této trouby může provádět pouze oprávněný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení
spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními doporučeními.
VÝSTRAHA
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých
dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet
a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem
nehrály.
Je-li napájecí kabel vadný, musí být nahrazen zvláštním kabelem
či sestavou, které získáte od výrobce nebo poskytovatele
autorizovaného servisu. (pouze modely s pevným připojením)
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
(pouze modely s napájecím kabelem)
Tento spotřebič by po instalaci měl jít odpojit od napájení. Toho
lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním
vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
K upevnění se nesmí používat lepidlo, protože to není spolehlivý
způsob upevnění.
Čeština – 4
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 4
2014-06-02 �� 5:10:02
01 POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte
se topných těles uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou zahřát přístupné
součásti. Zabraňte malým dětem přibližovat se.
Pokud má spotřebič funkci parního nebo samočinného čištění,
je před použitím čistící funkce potřeba odstranit větší rozlití
tekutiny a vyjmout veškeré náčiní.
Pokud je tento spotřebič vybaven funkcí samočinného čištění,
může se povrch spotřebiče zahřát na vyšší než obvyklou
teplotu, proto udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
(pouze model s funkcí čištění)
Používejte pouze teplotní měřák doporučený pro tuto troubu.
(pouze modely s teplotním měřákem)
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba spotřebič
vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové
škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch
poškrábat a způsobit popraskání skla.
VÝSTRAHA: Během používání se spotřebič a jeho přístupné
součásti zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně
dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si
neměly hrát se spotřebičem. Děti bez dozoru by neměly
provádět čištění a údržbu spotřebiče.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít jeho vnější povrchy
vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo vnější
povrchy horké.
Čeština – 5
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 5
2014-06-02 �� 5:10:02
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah dětí do
8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo
samostatnými systémy dálkového ovládání.
Rošt vkládejte nahoru ohnutou stranou dozadu,
aby byla zajištěna podpora při vaření velkých
porcí.
(v závislosti na modelu)
VAROVÁNÍ
Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.
Spotřebič může ke zdroji napájení připojit pouze elektrikář se zvláštním oprávněním.
V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič používat.
Opravy může provádět pouze oprávněný technik. Neodborná oprava může vážně ohrozit vás i další osoby.
Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti SAMSUNG nebo na svého
prodejce.
Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo pojistky. Nikdy
nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací kabely.
Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
Při připojování elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Jestliže je tento spotřebič vybaven funkcí pro parní vaření, nepoužívejte jej, pokud je nádržka na vodu
poškozena. (pouze model s parní funkcí)
Jestliže je nádržka na vodu prasklá nebo poškozená, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte místní servisní
středisko. (pouze model s parní funkcí)
Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se topných těles
ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé materiály.
Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou rychle
uniknout ven.
Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a páry mohou
vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití pekáče může dojít
k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
Čeština – 6
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 6
2014-06-02 �� 5:10:02
Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné plechy ani nádoby. Alobal izoluje teplo, což
může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nemusí jít ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Pří přípravě
vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich narazit nebo si
do nich přivřít prsty.
Na dvířka nestoupejte, neopírejte se o ně, nesedejte na ně ani na ně nepokládejte těžké předměty.
VÝSTRAHA: Neodpojujte spotřebič od zdroje napájení, ani pokud je již proces vaření ukončen.
VÝSTRAHA: Při vaření nenechávejte dvířka trouby otevřená.
01 POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Neotevírejte dvířka zbytečně velkou silou.
Čeština – 7
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 7
2014-06-02 �� 5:10:02
údržba
VÝMĚNA ŽÁROVKY
VÝSTRAHA
• Před výměnou žárovek trouby troubu vypněte a odpojte ze
zásuvky.
• Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti SAMSUNG.
Světlo vzadu v troubě
K výměně použijte žárovku 25–40 W / 220~240 V,
žáruvzdornou do 300 °C.
1. Odstraňte kryt otáčením proti směru hodinových ručiček a odstraňte
kovovou objímku a prstenec. Podle potřeby vyměňte žárovku.
2. V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou objímku a prstenec.
3. Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4. Vložte skleněný kryt na zpět na místo, odkud jste ho odstranili
v kroku 1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej připevněte.
Světlo ve stěně trouby (v závislosti na modelu)
K výměně použijte žárovku 40 W / 220~240 V,
žáruvzdornou do 300 °C.
1. Při odebírání skleněného krytu podržte dolní konec jednou rukou a zasuňte ostrý plochý nástroj,
například kuchyňský nůž, mezi sklo a rám.
2. Odstraňte kryt a podle potřeby vyměňte žárovku.
3. Znovu připevněte skleněný kryt.
TIP: Při manipulaci s halogenovou žárovkou vždy používejte suchý hadřík, aby se pot z prstů nedostal
na povrch žárovky. Zvýšíte tak při vyměňování životnost žárovky.
Čeština – 8
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 8
2014-06-02 �� 5:10:03
DEMONTÁŽ DVÍŘEK
Při běžném používání by se dvířka neměla demontovat, pokud je to však nutné, například z důvodu čištění,
postupujte podle těchto pokynů.
VÝSTRAHA: Dvířka trouby jsou těžká.
2
02 ÚDRŽBA
70
1
1. Otevřete dvířka a zcela
odklopte zámky u obou
závěsů.
2. Přivřete dvířka přibližně do
úhlu 70°. Oběma rukama
uchopte obě strany dvířek
trouby a táhněte směrem
nahoru, dokud je nevyjmete
z obou závěsů.
3. Po vyčištění připevněte
dvířka zopakováním kroků
1 a 2 v opačném pořadí.
Sklopte zámky na obou
závěsech.
VYJMUTÍ SKEL Z DVÍŘEK
Dvířka trouby jsou vybavena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě.
Tyto vrstvy lze vyjmout za účelem čištění.
Sklo 1

1. Stiskněte obě tlačítka na
levé a pravé straně dvířek.
Sklo 11
Glass
Sklo 22
Glass

2. Odstraňte kryt a vyjměte
skla 1 a 2 z dvířek.
3. Po vyčištění skel dvířek vše
znovu připevněte zopakováním
kroků 1 a 2 v opačném pořadí.
Zkontrolujte, že skla 1 a 2 jsou
správně umístěna podle obrázku
nahoře.
PŘIPOJENÍ: Při sestavování skla 1 by se potištěný povrch skla 1 měl nacházet uvnitř mezi vrstvami skla.
Čeština – 9
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 9
2014-06-02 �� 5:10:04
prostředí
FUNKCE AUTOMATICKÉ ÚSPORY ENERGIE
• Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci, funkce se po
10 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
• Světlo: Při vaření můžete rozsvítit nebo zhasnout světlo stisknutím tlačítka Světlo. Z důvodu úspory energie
se světlo v troubě pár minut po spuštění programu vaření samo vypne.
TIPY, JAK ŠETŘIT ENERGII
• Během vaření musí dvířka trouby zůstat zavřená (kromě okamžiků, kdy pokrm obracíte). Během
vaření se nesmí často otvírat dvířka trouby, jinak se sníží teplota trouby a příprava pokrmu se
prodlouží a zvýší se spotřeba energie.
• Pokud je doba vaření delší než 30 minut, můžete troubu vypnout 5 až 10 minut před koncem vaření
a uspořit tak energii. Zbytkové teplo bude na dovaření pokrmu stačit.
• Pokud po skončení přípravy jednoho pokrmu budete pokračovat přípravou dalšího pokrmu předtím, než
trouba vychladne, ušetříte tím energii za rozehřátí trouby.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Čeština – 10
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 10
2014-06-02 �� 5:10:04
instalace
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče
ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
• Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
Připojení k napájení
ČERNÝ
nebo
HNĚDÝ
MODRÝ
nebo
BÍLÝ
ŽLUTOZELENÝ
VÝSTRAHA: Dbejte na to, aby se připojovací kabel během instalace někde neskřípl nebo aby se
nedostal do kontaktu s horkými částmi trouby.
Instalace do skříňky
03 PROSTŘEDÍ A INSTALACE
Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí být dodán
vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostoru mezi kontakty), aby byly
splněny bezpečnostní předpisy. Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min.
1,5–2,5 mm²) musí být dostatečně dlouhý pro připojení k troubě, i když troubu
vytáhnete zcela ven z vestavné skříňky. Otevřete zadní kryt připojení pomocí
šroubováku a před připojením elektrického přívodu k příslušným konektorům
uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je uzemněna přes svorku . Jako
první musí být připojen zelenožlutý kabel uzemnění, který bude delší než
ostatní kabely. Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí tato zástrčka
zůstat přístupná i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou
zodpovědnost za nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.
U vestavné skříňky pro instalaci trouby by měly plastové a lepené povrchy být schopny odolávat teplotám do 90 °C
na vnitřní straně a do 75 °C na venkovní straně. Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za poškození
plastových nebo lepených částí skříněk vlivem tepla.
Ve spodní části skříňky, do které se bude
Horní
1
2 Spodní
545
trouba instalovat, je potřeba vytvořit prostor
instalace
instalace
560
pro ventilaci. Pro účely ventilace je potřeba
přibližně 50 mm mezera mezi spodní policí
a nosnou stěnou. Pokud se trouba instaluje
595
572
pod varnou desku, je potřeba dodržet
instalační pokyny varné desky.
595
3
21
Proudění vzduchu v prostoru pro ventilaci
4
min. 550 min. 560
min. 50
min. 600
5
50
min. 590 ~
max. 600
min. 550
min. 560
Spodní instalace
Horní instalace
Celý spotřebič zasuňte do skříňky a pevně ho na obou stranách připevněte 2 šrouby. Mezi spotřebičem a přilehlou
skříňkou by měla zůstat mezera alespoň 5 mm.
Po instalaci odstraňte ochrannou fólii, pásku, papír a příslušenství z dvířek a vnitřní části trouby. Před odinstalováním
trouby ze skříně odpojte napájení a uvolněte dva šrouby po stranách trouby.
VÝSTRAHA: Ve vestavné skříni musí být vytvořen minimální předepsaný prostor pro ventilaci
(viz obrázek). Tento otvor nesmí být ničím zakrytý, protože musí zajišťovat proudění vzduchu.
Prvky v přední části trouby, např. dvířka, se mohou u jednotlivých modelů lišit. Rozměry trouby uvedené
na obrázku jsou ale u všech modelů stejné.
Čeština – 11
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 11
2014-06-02 �� 5:10:06
ovládací prvky trouby
Indikátor předehřívání
Kuchyňský časovač
Světlo
Displej
Teplota
Čas Dětská pojistka
Časovač vaření
Ovladač pro výběr režimu Zapnutí a vypnutí zvuku
Časovač vypnutí
Multifunkční
ovladač
Provedení předního panelu
Přední panel je dostupný v různých provedeních, materiálech a barvách, včetně nerezové oceli, bílé,
černé, béžové a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.
příslušenství
Vaše nová trouba Samsung je dodávána s mnoha různými příslušenstvími, která vám výrazně
usnadní přípravu různých jídel. Následuje přehled příslušenství, které může být u jednotlivých modelů
zastoupeno různě.
VÝSTRAHA
• Příslušenství je potřeba zasunout do správné zásuvné pozice v troubě. Mezi plechy a dnem trouby
musí být nejméně 2 cm volného místa, v opačném případě může dojít k poškození smaltovaného
povrchu.
• Při vyjímání pokrmů nebo příslušenství z trouby buďte velmi opatrní. Horká jídla, příslušenství a
povrchy mohou způsobit popálení.
Příslušenství se může vysokým zahřátím deformovat. Po vychladnutí se deformace ztratí, aniž by
ovlivnila funkci.
Drátěný rošt
Rošt slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze používat společně s hrnci a dalšími
pečicími nádobami. Rošt vkládejte nahoru ohnutou stranou dozadu, aby byla
zajištěna podpora při vaření velkých porcí.
Roštová vložka (v závislosti na modelu)
Roštová vložka pro plechy slouží ke grilování a opékání pokrmů. Lze použít
v kombinaci s nádobou zabraňující tekutinám v odkapávání na dno trouby.
Pečicí plech (v závislosti na modelu)
Pečicí plech s hloubkou 20 mm lze použít k přípravě koláčů, sušenek a dalšího
pečiva. Plech by měl směřovat šikmou hranou ven.
Čeština – 12
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 12
2014-06-02 �� 5:10:07
Univerzální plech (v závislosti na modelu)
Univerzální plech s hloubkou 30 mm lze použít k přípravě koláčů, sušenek a dalšího
pečiva. Hodí se také na pečení masa. Lze použít v kombinaci s roštovou vložkou,
aby se zabránilo odkapávání šťáv na dno trouby. Plech by měl směřovat šikmou
hranou ven.
Hluboký plech (v závislosti na modelu)
Hluboký plech s hloubkou 50 mm se hodí na pečení masa. Lze použít v kombinaci
s roštovou vložkou, aby se zabránilo odkapávání šťáv na dno trouby. Plech by měl
směřovat šikmou hranou ven.
Jehla na ražniči a šašlik (v závislosti na modelu)
Použití:
• Do zásuvné výšky 1 dejte plech (bez nožiček) pro zachycení šťávy odkapávající
při přípravě, případně ho položte na dno, pokud je opékaný kus masa příliš velký.
• Nasaďte jednu z vidlic na jehlu. Maso, které chcete opékat, nabodněte na jehlu.
• Kolem okraje plechu můžete rozložit předvařené brambory a zeleninu, aby se
opékaly současně s masem.
• Vložte kolébkový držák na prostřední polici a umístěte tak, aby konec ve tvaru „v“
směřoval dopředu.
• Pro usnadnění vkládání jehly lze na její tupý konec přišroubovat úchyt.
• Položte jehlu do kolébkového držáku ostrým koncem dozadu a jemně zatlačte,
dokud špička jehly nezapadne do otočného mechanismu na zadní stěně trouby.
Tupý konec jehly musí být opřen ve tvaru „v“. (Jehla má dva háčky, které by měly
být umístěny co nejblíže dvířkům trouby, aby se jehla nepřeklápěla. Tyto háčky
slouží také jako držáky pro úchyt.)
• Před vařením odšroubujte držadlo. Po dokončení přípravy úchyt znovu
našroubujte, abyste mohli jehlu snadněji vyjmout z kolébkového držáku.
04 OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jehla na ražniči (v závislosti na modelu)
Jehlu na ražniči lze použít pro grilování drůbeže, například kuřat. Jehlu na ražniči lze
používat pouze v jednoduchém režimu v zásuvné výšce 3, protože se musí připojit
do adaptéru na zadní stěně. Během přípravy odstraňte plastové držadlo.
Příslušenství k jehle je určeno pro použití s pokrmy do hmotnosti 1,5 kg.
Výsuvné kolejničky (v závislosti na modelu)
• Před vložením roštu nebo plechu nejprve vysuňte kolejničky v příslušné úrovni.
• Umístěte rošt nebo plech na kolejničky, které pak celé zasunete zpět do trouby.
Dvířka trouby zavřete až potom, co jsou výsuvné kolejničky zasunuty do trouby.

Tukový filtr (v závislosti na modelu)
Tukový filtr, který je instalovaný na zadní straně trouby, chrání ventilátor, oválné
topné těleso a troubu od nečistot, a to zejména potřísnění omastkem. Tukový filtr se
doporučuje používat při přípravě masa. Při pečení pečiva a cukroví filtr vždy vyjměte!
Pokud by filtr zůstal při pečení pečiva nebo cukroví zasunut, hrozí, že pokrm nebude
dostatečně upečen.
Čeština – 13
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 13
2014-06-02 �� 5:10:09
výsuvný rošt
CO JE SOUČÁSTÍ VÝSUVNÉHO ROŠTU
Výsuvný rošt
Výsuvný rošt umožňuje snazší vkládání a vyjímání
pokrmů, zejména když jsou horké a těžké.
• Pro vložení drátěného roštu nebo plechu je možné
použít výsuvný rošt v jakékoli zásuvné výšce.
• Umístěte drátěný rošt nebo plech na výsuvný rošt,
který pak celý zasuňte zpět do trouby. Zavřete
dvířka trouby.
Rám
Výsuvná
kolejnička
Základní rošt
Drátěný rošt a pečicí plech pro výsuvný rošt
Toto příslušenství je určeno pouze pro výsuvný
rošt. Výsuvný rošt s tímto příslušenstvím může při
vaření nahradit plech a drátěný rošt.
SESTAVENÍ VÝSUVNÉHO ROŠTU
Příprava
Před sestavením výsuvného roštu zkontrolujte pozici každého dílu.
Zvlášť dbejte na značky „L“ (levá) a „R“ (pravá) na výsuvných kolejničkách.
Vzadu
Vzadu
Vzadu
Vpředu
Vpředu
Vpředu
Kolejnička (L)
Základní rošt (1x)
Kolejnička (R)
Výsuvná kolejnička L (1x), R (1x)
Rám (1x)
Krok 1
Zatlačte levou kolejničku, dokud kolejnička a základní rošt nebudou pevně spojeny.
Stejným způsobem připojte přední konec výsuvné kolejničky (L) a výsuvné kolejničky (R).
Kolejnička (L)
Kolejnička (R)
Vpředu
Základní rošt
Čeština – 14
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 14
2014-06-02 �� 5:10:12
Krok 2
Všimněte si čtyř bodů na prvním obrázku níže.
Zatlačte rám, dokud nebude pevně spojen s výsuvnými kolejničkami, a ověřte, že je ve všech čtyřech
bodech spojení úplné.
Rám
05 VÝSUVNÝ ROŠT
Vpředu
VLOŽENÍ VÝSUVNÉHO ROŠTU
Opatrně vsouvejte výsuvný rošt do trouby, dokud
nedosáhne zadní stěny.
Výsuvný rošt má 2 výsuvné kolejničky, které umožňují
vytáhnout rošt ven z trouby, aniž by se dotýkal stěn trouby.
Při používání výsuvného roštu dbejte na to, abyste
s ním pohybovali pouze držením za rám.
Pokud uchopíte základní rošt, celý výsuvný rošt bude
odpojen.
VYJMUTÍ VÝSUVNÉHO ROŠTU
Uchopte jak základní rošt, tak rám, a vytažením vyjměte
výsuvný rošt.
VÝSTRAHA
Při vyjímání výsuvného roštu z trouby buďte velmi
opatrní. Horká jídla, příslušenství a povrchy mohou
způsobit popálení.
Čeština – 15
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 15
2014-06-02 �� 5:10:12
počáteční čištění
Před prvním použitím trouby je potřeba provést počáteční čištění, aby se odstranil zápach nové trouby.
1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Spusťte troubu na jednu hodinu na 200 °C v horkovzdušném nebo na 200 °C v běžném režimu.
Tím se uvnitř trouby spálí veškerá rezidua látek z výroby.
3. Po hodině troubu vypněte otočením ovladače pro výběr režimu do polohy vypnuto.
Před prvním použitím důkladně očistěte příslušenství horkou vodou, saponátem a čistým měkkým
hadříkem.
používání trouby
K ovládání vaší nové trouby slouží následující základní funkce.
Ovladač pro výběr režimu
Teplota
KROK 1
VYBERTE REŽIM
VAŘENÍ
KROK 2
NASTAVTE TEPLOTU
Multifunkční
ovladač
KROK 1. VÝBĚR REŽIMU VAŘENÍ
Ovladačem pro výběr režimu vyberte režim vaření.
KROK 2. NASTAVENÍ TEPLOTY
Teplotu lze nastavit až po výběru funkce vaření.
Každá funkce vaření má vlastní rozsah teplot. Přehled funkcí vaření najdete ve vlastní kapitole.
1. Stiskněte tlačítko a začne blikat údaj teploty.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou teplotu.
3. Stisknutím tlačítka dokončíte nastavení teploty.
Během vaření můžete nastavenou teplotu stejným způsobem změnit.
AUTOMATICKÉ RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ
Mezi funkce vaření, které trouba nabízí, patří rychlé předehřátí.
Tento režim je na displeji indikován vedle nastavení teploty.
Ve fázi předehřívání se zapínají různá topná tělesa, aby se trouba co nejrychleji zahřála. Pokud změníte teplotu
na vyšší, trouba automaticky změní cílovou teplotu a spustí režim automatického předehřívání. Po dosažení
zvolené teploty se přestane zobrazovat indikátor předehřívání a zazní signál, který vás upozorňuje, že máte do
trouby vložit pokrm.
Čeština – 16
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 16
2014-06-02 �� 5:10:13
nastavení času
Časovač vaření Časovač vypnutí
Čas
Multifunkční
ovladač
NASTAVENÍ ČASU
Při prvním použití trouby nebo po výpadku proudu je potřeba nastavit čas.
1. Stiskněte tlačítko
a začne blikat údaj hodin.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte hodinu.
3. Stiskněte tlačítko
a začne blikat údaj minut.
4. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte minuty.
5. Dalším stisknutím tlačítka
nastavíte aktuální čas.
Nastavení času můžete uvedeným způsobem kdykoli změnit.
Během vaření si stisknutím tlačítka
zobrazíte aktuální čas.
NASTAVENÍ ČASOVAČE VAŘENÍ
Po nastavení funkce vaření vyberte čas vaření.
Po uplynutí doby vaření se topná tělesa automaticky vypnou.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat doba vaření.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou dobu vaření.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
Dobu vaření můžete uvedeným způsobem kdykoli změnit. Po uplynutí nastavené doby na
displeji začne blikat údaj „0:00“ a zazní signál. Můžete nastavit novou dobu vaření nebo
nechat troubu vypnout.
Pokud chcete časovač vaření zrušit, stiskněte tlačítko
06 POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ, POUŽÍVÁNÍ TROUBY A NASTAVENÍ ČASU
Kuchyňský časovač
a nastavte dobu vaření na nulu.
NASTAVENÍ ČASU VYPNUTÍ
Po nastavení funkce vaření nastavte dobu konce vaření.
Po uplynutí doby vaření se topná tělesa automaticky vypnou.
1. Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat čas vypnutí.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovaný čas vypnutí.
3. Znovu stiskněte tlačítko
.
Výše uvedeným způsobem můžete čas vypnutí kdykoli změnit. Po vypršení nastaveného času začne na
displeji blikat údaj „0:00“ a zazní signál.
Pokud chcete časovač vypnutí zrušit, stiskněte tlačítko
a jako čas vypnutí nastavte aktuální čas.
Čeština – 17
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 17
2014-06-02 �� 5:10:13
NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO SPUŠTĚNÍ
Pokud dojde k zadání doby vaření poté, co byl již nastaven čas vypnutí, trouba automaticky spustí a ukončí
provoz v zadaný čas.
VÝSTRAHA
• Pokud používáte funkci odloženého spuštění, nenechávejte pokrm příliš dlouho v troubě,
aby se nezačal kazit.
• Protože funkce odloženého spuštění neobsahuje předehřev, může být výsledek trochu odlišný od
normálního vaření s předehřevem.
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat čas vypnutí.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte čas vypnutí.
Stiskněte tlačítko
. Na displeji začne blikat doba vaření.
Otáčením multifunkčního ovladače nastavte dobu vaření.
Trouba automaticky vypočítá čas, kdy se má spustit, a do té doby bude čekat.
Odložené spuštění nelze nastavit pro režim dvou jídel.
Dobu vaření, čas vypnutí a odložené spuštění lze nastavit až po nastavení funkce vaření.
NASTAVENÍ KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE
Tento samostatný časovač, který nemá vliv na funkci trouby, dobu vaření a čas vypnutí, si můžete nastavit
podle sebe. Kuchyňský časovač má vlastní signál, kterým ho rozpoznáte od ostatních funkcí.
1. Stiskněte tlačítko
a začne blikat údaj kuchyňského časovače.
2. Otáčením multifunkčního ovladače nastavte požadovanou dobu.
3. Znovu stiskněte tlačítko .
Pokud chcete kuchyňský časovač zrušit, na dvě sekundy podržte tlačítko .
Výše uvedeným způsobem můžete nastavení kuchyňského časovače kdykoli změnit.
Po vypršení nastaveného času začne na displeji blikat údaj „0:00“ a zazní signál.
další nastavení
ZVUKOVÝ SIGNÁL
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat zvukový signál, na 3 sekundy podržte tlačítko
.
SVĚTLO
Zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka
.
Z důvodu úspory energie se světlo v troubě pár minut po spuštění vaření samo vypne.
DĚTSKÁ POJISTKA
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, na 3 sekundy podržte tlačítko
.
Když je dětská pojistka aktivní, na displeji se zobrazuje ikona . Dětskou pojistku můžete
zapnout i během vaření. Dětská pojistka zablokuje všechna tlačítka a multifunkční ovladač.
Jediná povolená funkce bude vypnutí otočením ovladače pro výběr režimu do polohy vypnuto.
VYPNUTÍ
Při vypnutí trouby se vypnou všechna topná tělesa.
Po vypnutí zůstane z bezpečnostních důvodů ještě chvíli spuštěný chladicí ventilátor.
Čeština – 18
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 18
2014-06-02 �� 5:10:14
funkce vaření
Tato trouba nabízí následující funkce.
Symbol
Funkce Rozsah
teplot
Použití
Teplo je vyzařováno horním a dolním topným systémem. Tento režim je
určen pro standardní pečení a opékání téměř všech typů pokrmů.
Doporučená teplota: 200 °C
Horkovzdušný
Teplo generované horkým vzduchem je v troubě rovnoměrně rozptylováno
režim
pomocí ventilátorů. Tento režim je určen pro zmrazená jídla a na pečení.
40 až 250 °C
Doporučená teplota: 170 °C
Teplo generované horním topným systémem a horký vzduch jsou
Horkovzdušný
rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce pečení umožňuje
režim + ohřev shora
připravovat maso nebo lasagne s křupavou kůrkou.
40 až 250 °C
Doporučená teplota: 190 °C
Teplo generované dolním topným systémem a horký vzduch jsou
Horkovzdušný
rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tento režim je určen pro
režim + ohřev zdola
přípravu pizzy, chleba a koláčů.
40 až 250 °C
Doporučená teplota: 190 °C
Teplo je vyzařováno z velkoplošného grilu. Tato funkce slouží k opékaní
Velký gril
shora pro věci jak maso, lasagne a zapékané pokrmy.
40 až 270 °C
Doporučená teplota: 240 °C
Teplo je vyzařováno z maloplošného grilu. Tento režim je vhodné použít pro
Úsporný gril
menší jídla vyžadující méně tepla, například ryby a plněné bagety.
40 až 270 °C
Doporučená teplota: 240 °C
Teplo generované dvěma topnými tělesy v horní části je distribuováno
Grilování
ventilátorem.
s ventilátorem
Tento režim je možné použít při grilování masa a ryb.
40 až 270 °C
Doporučená teplota: 240 °C
Tento režim střídavě aktivuje všechna topná tělesa, jako je horní, spodní
a horkovzdušný ventilátor.
Intenzivní ohřev
Teplo je distribuováno rovnoměrně do celé trouby. Tento režim je vhodný
40 až 250 °C
pro objemné pokrmy vyžadující horkovzdušnou přípravu, například
zapékané mísy nebo koláče.
Doporučená teplota: 170 °C
Tento režim zahrnuje automatický cyklus předehřátí do teploty 220 °C.
V procesu prudkého pečení masa se aktivuje horní topné těleso
a horkovzdušný ventilátor. Po této fázi přechází vaření do mírného režimu na
nízké přednastavené teplotě. V tomto cyklu se aktivuje horní a dolní topné
Pečení Pro
těleso. Tento režim je vhodný pro pečení masa, drůbeže a ryb.
40 až 150 °C
Doporučená teplota: 100 °C
Běžný režim
40 až 250 °C
07 DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE VAŘENÍ
Začněte vaření bez předehřívání.
Čeština – 19
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 19
2014-06-02 �� 5:10:16
pokyny pro přípravu pokrmů
INFORMACE
• Troubu doporučujeme předehřát ve všech režimech vaření kromě výjimek zmíněných v pokynech
pro přípravu pokrmů.
• Při používání úsporného grilu umístěte pokrm do středu příslušenství.
VÝSTRAHA PŘED AKRYLAMIDEM
• Po požití pečeného nebo smaženého jídla hrozí zdravotní problémy způsobené akrylamidem.
Akrylamid se tvoří při zahřívání zejména u potravin obsahujících škrob, jako jsou bramborové
lupínky, hranolky a chleba. Proto se doporučuje pokrmy připravovat při nízkých teplotách a
nenechat je přitom příliš ztmavnout.
DRŮBEŽ (KUŘE/KACHNA)
Pokrm
Režim
Celé kuře (800 - 1300 g)
Kuřecí kousky (500 - 1000 g)
Kachní prsa (300 - 500 g)
Zásuvná
výška
Horkovzdušný
režim + ohřev
shora
Horkovzdušný
režim + ohřev
shora
2
4
Horkovzdušný
režim + ohřev
shora
4
Příslušenství
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou; přidejte
1 šálek vody
Teplota
(°C)
Doba
(min)
190-220
45-65
200-220
25-35
180-200
25-35
MASO (HOVĚZÍ/VEPŘOVÉ/JEHNĚČÍ)
Pokrm
Hovězí steaky
(400 - 800 g)
Hovězí pečeně
(800 - 1200 g)
Vepřové s kostí (1000 g)
Skopové žebírko
(350 - 700 g)
Režim
Zásuvná
výška
Velký gril
4
Horkovzdušný režim
+ ohřev shora
2
Horkovzdušný režim
+ ohřev shora
3
Horkovzdušný režim
3
Příslušenství
Teplota
(°C)
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
240
vložkou
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
200-220
vložkou; přidejte
1 šálek vody
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
180-200
vložkou
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
190-200
vložkou
Doba (min)
1. strana: 8-10
2. strana: 5-7
45-60
50-65
40-50
Čeština – 20
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 20
2014-06-02 �� 5:10:16
RYBY
Pokrm
Pečené ryby (500 - 1000 g)
Používejte žáruvzdorné nádobí
Celé ryby
(300 - 1000 g)
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Horkovzdušný
režim + ohřev
shora
2
Drátěný rošt
180-200
30-40
Běžný režim
3
Univerzální (hluboký)
plech s roštovou
vložkou
240
15-20
Běžný režim
3
Pečicí (univerzální)
plech
200
13-20
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
3
Drátěný rošt
180
22-30
2
Pečicí (univerzální)
plech
200-220
15-25
3
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
30-45
NÁDOBÍ
Pokrm
Režim
Cannelloni / lasagne
Horkovzdušný
(250 - 500 g)
režim + ohřev zdola
Používejte žáruvzdorné nádobí
Domácí pizza (500 - 1000 g)
Horkovzdušný
režim + ohřev zdola
Pečené brambory
(500 - 1000 g)
Běžný režim
08 POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Rybí filety (500 - 1000 g)
Zásuvná
výška
Režim
GRIL
Pokrm
Párky (silné) 5 - 10 ks
Toasty 5 - 10 ks
Toasty se sýrem 4 - 6 ks
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Velký gril
4
Univerzální
(hluboký) plech
s roštovou vložkou
220
1. strana: 5-8
2. strana: 5-8
Velký gril
5
Drátěný rošt
240
1. strana: 1-2
2. strana: 1-2
Velký gril
4
Pečicí (univerzální)
plech s roštovou
vložkou
200
4-8
Režim
Čeština – 21
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 21
2014-06-02 �� 5:10:17
PEČENÉ POKRMY
Pokrm
Piškotový dort (250 - 500 g)
Bábovka (500 - 1000 g)
Kynutý koláč na plechu
s ovocem a drobenkou
(1000 - 1500 g)
Muffiny (500 - 800 g)
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Běžný režim
2
Drátěný rošt
160-180
20-30
Běžný režim
2
Drátěný rošt
170-190
40-50
Běžný režim
2
Pečicí (univerzální)
plech
160-180
25-35
Běžný režim
2
Drátěný rošt
190-200
25-30
3
Drátěný rošt
180-200
15-25
3
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
20-25
3
Drátěný rošt
180-200
15-20
Režim
Čerstvý croissant
Horkovzdušný
(200 - 400 g)
režim
(hotové těsto)
Mražené koláče z listového
Horkovzdušný režim
těsta s náplní (300 - 600 g)
+ ohřev zdola
Není potřeba předehřívat
Mražený jablkový koláč
Horkovzdušný režim
z kynutého těsta (350 - 700 g)
+ ohřev zdola
Koláče z kynutého těsta
s náplní (600 - 1000 g)
Horkovzdušný režim
+ ohřev zdola
3
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
20-30
Domácí chléb (700 - 900 g)
Horkovzdušný režim
+ ohřev zdola
2
Drátěný rošt
170-180
45-55
Pečené banány (3 - 5 ks)
Horkovzdušný
režim
3
Drátěný rošt
220-240
15-25
Pečená jablka 5 až 8 ks
(každé 150 - 200 g)
Horkovzdušný
režim
3
Drátěný rošt
200-220
15-25
Jablkový koláč s mandlemi
(500 - 1000 g)
Horkovzdušný
režim
2
Drátěný rošt
170-190
35-45
Kynutý jablkový moučník na
plechu
Běžný režim
3
150-170
65-75
Horkovzdušný
režim
2
150-170
70-80
Horkovzdušný
režim
1+4
150-170
75-85
Pečicí (univerzální)
plech
Pečicí (univerzální)
plech + univerzální
(hluboký) plech
Čeština – 22
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 22
2014-06-02 �� 5:10:17
HOTOVÝ MRAŽENÝ POKRM
Pokrm
Režim
Zásuvná
výška
Příslušenství
Teplota
(°C)
Doba
(min)
Horkovzdušný
režim
2
Drátěný rošt
200-220
15-25
Mražené hranolky (300 - 700 g)
Horkovzdušný
režim
2
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
20-30
Mražené krokety (500 - 1000 g)
Horkovzdušný
režim
2
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
25-35
Úsporný gril
3
Drátěný rošt
200
10-12
Úsporný gril
3
200
15-20
Úsporný gril
3
200
15-25
Úsporný gril
3
Pečicí (univerzální)
plech
180-200
20-35
Běžný režim
3
Drátěný rošt
180-200
40-50
Mražený sýr camembert
(2 - 4 ks po 75 g)
Není potřeba předehřívat
Mražené bagety s náplní
(rajčata – mozzarella nebo
šunka a sýr)
Mražené rybí prsty
(300 - 700 g)
Není potřeba předehřívat
Mražený rybí karbanátek
(300 - 600 g)
Není potřeba předehřívat
Mražené lasagne
(500 - 1000 g)
Pečicí (univerzální)
plech s roštovou
vložkou
Pečicí (univerzální)
plech s roštovou
vložkou
08 POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Mražená pizza (300 - 1000 g)
Čeština – 23
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 23
2014-06-02 �� 5:10:17
automatické vaření
Funkce automatického vaření umožňuje vybrat požadovaný automatický program pro vaření, opékání
a pečení.
Hmotnost Číslo programu
1.
2.
3.
4.
Multifunkční ovladač
Otočte ovladač pro výběr režimu na režim automatického vaření.
Pomocí multifunkčního ovladače vyberte požadovaný program a vyčkejte 4 až 5 sekund.
Pomocí multifunkčního ovladače vyberte hmotnost a vyčkejte 4 až 5 sekund.
Po uplynutí 4 až 5 sekund se program automatického vaření automaticky spustí.
PROGRAMY AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ
Následující tabulka obsahuje 25 automatických programů pro vaření, opékání a pečení.
Obsahuje množství, rozmezí hmotnosti a příslušná doporučení.
Režimy vaření a časy byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí.
Tyto pokyny pro přípravu pokrmů slouží pouze jako doporučení. Pokrm vždy vkládejte do chladné trouby.
Č.
Pokrm
A:01 Mražená
pizza
A:02 Mražené
hranolky
A:03 Mražené
krokety
A:04 Domácí
lasagne
A:05 Hovězí
steaky
Hmotnost/
Zásuvná
Příslušenství
Doporučení
kg
výška
1. 0,3 - 0,6
Drátěný rošt
2
Položte mraženou pizzu do středu drátěného
2. 0,7 - 1,0
roštu. Doporučujeme nastavení 0,3 až 0,6 kg
pro tenké pizzy a 0,7 až 1,0 kg pro pizzy se
silnou vrstvou náplně.
1. 0,3 - 0,5
Pečicí plech
2
Rozprostřete zmražené hranolky rovnoměrně
2. 0,5 - 0,7
na plech. První nastavení je doporučeno pro
tenké hranolky, druhé pro silné hranolky.
Položte na pečicí papír. Po uplynutí 2/3 doby
přípravy doporučujeme obrátit.
1. 0,3 - 0,6
Pečicí plech
2
Rozprostřete mražené bramborové krokety
2. 0,7 - 1,0
na pečicí plech. Po uplynutí 2/3 doby přípravy
doporučujeme obrátit.
1. 0,3 - 0,5
Drátěný rošt
3
Používejte žáruvzdorné nádobí. Položte
2. 0,8 - 1,0
chlazené nebo domácí lasagne do středu
trouby na drátěný rošt.
1. 0,3 - 0,6
Drátěný rošt
4
Položte 2 až 6 marinovaných hovězích steaků
2. 0,6 - 0,8
Univerzální
3
vedle sebe na drátěný rošt. První nastavení je
plech
určeno pro malé steaky, druhé pro silné steaky.
Po zaznění zvukového signálu obraťte.
Čeština – 24
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 24
2014-06-02 �� 5:10:18
Hmotnost/
Zásuvná
Příslušenství
Doporučení
kg
výška
A:06 Hovězí
1. 0,6 - 0,8
Drátěný rošt
2
Položte marinovanou hovězí pečeni na drátěný
pečeně
2. 0,9 - 1,1
Univerzální
1
rošt. Do univerzálního plechu nalijte 1 šálek
3. 1,2 - 1.4
plech
vody. Po zaznění zvukového signálu obraťte.
Po upečení zabalte pečeni do alobalu a nechte
5 až 10 minut odstát.
A:07 Vepřová
1. 0,6 - 0,8
Drátěný rošt
2
Položte marinovanou vepřovou pečeni na
pečeně
2. 0,9 - 1,1
Univerzální
1
drátěný rošt. Jakmile se ozve zvukový signál,
plech
pokrm otočte.
A:08 Jehněčí
1. 0,3 - 0,4
Drátěný rošt
4
Marinujte jehněčí žebírka. Položte jehněčí
žebírka
2. 0,5 - 0,6
Univerzální
3
kotlety na drátěný rošt. Jakmile se ozve
plech
zvukový signál, pokrm otočte. První nastavení
je určeno pro malé kousky, druhé nastavení pro
větší kousky.
A:09 Kuřecí
1. 0,5 - 0,7
Drátěný rošt
4
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte
kousky
2. 1,0 - 1,2
Univerzální
3
kuřecí kousky vedle sebe na drátěný rošt.
plech
A:10 Pečené
1. 0,8 - 1,0
Drátěný rošt
2
Chlazené kuře potřete olejem a kořením
kuře
2. 1,1 - 1.3
Univerzální
1
a položte prsíčky dolů na drátěný rošt.
plech
A:11 Kachní prsa 1. 0,3 - 0,5
Drátěný rošt
4
Připravte si kachní prsa a položte je na drátěný
2. 0,6 - 0,8
Univerzální
3
rošt tučnou stranou nahoru. První nastavení je
plech
pro jedny kachní prsa, druhé pro dvoje silná
kachní prsa.
A:12 Krocaní
1. 0,6 - 0,8
Drátěný rošt
2
Položte krocaní závitek na drátěný rošt. Jakmile
závitek
2. 0,9 - 1,1
Univerzální
1
se ozve zvukový signál, pokrm otočte.
plech
A:13 Ryba
1. 0,2 - 0,4
Drátěný rošt
2
Vložte připravené čerstvé ryby (např. pstruh,
vařená
2. 0,5 - 0,7
treska, okoun) do skleněné varné nádoby
v páře
3. 0,8 - 1,0
s poklicí. Přidejte tekutinu, kterou podlijete
pokrm (např. 3 až 4 lžíce citrónové šťávy, bílého
vína nebo vody) a zakryjte poklicí. Nádobu
umístěte na drátěný rošt. Pokud chcete
křupavou kůrčičku, potřete kůži ryby olivovým
olejem a nezakrývejte.
A:14 Pečené
1. 0,5 - 0,7
Drátěný rošt
4
Položte celé ryby na drátěný rošt. První
ryby
2. 0,8 - 1,0
Univerzální
3
nastavení je určeno pro 2 ryby, druhé nastavení
plech
je pro 4 ryby. Program je vhodný pro celé ryby,
jako je například pstruh, candát nebo pražma.
A:15 Steaky
1. 0,3 - 0,4
Drátěný rošt
4
Položte steaky z lososa na drátěný rošt. Jakmile
z lososa
2. 0,7 - 0,8
Univerzální
3
se ozve zvukový signál, pokrm otočte.
plech
A:16 Zapečené
1. 0,4 - 0,6
Pečicí plech
2
Opláchnuté brambory rozkrojte na poloviny.
brambory
2. 0,8 - 1,0
Potřete je olivovým olejem, posypte bylinkami
a přidejte koření. Rozprostřete rovnoměrně na
pečicí plech. První nastavení je určeno pro malé
brambory (po 100 g), druhé nastavení pro velké
brambory (po 200 g).
Č.
Pokrm
09 AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
Čeština – 25
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 25
2014-06-02 �� 5:10:18
Č.
Pokrm
A:17 Pečená
zelenina
A:18 Zapékaná
zelenina
A:19 Bábovka
A:20 Muffiny
A:21 Bílý chleba
A:22 Celozrnný
chléb
A:23 Veky /
Ciabatta
A:24 Domácí
pizza
A:25 Kynutí
těsta
Hmotnost/
Zásuvná
Příslušenství
Doporučení
kg
výška
1. 0,4 - 0,6
Univerzální
4
Vložte zeleninu, například plátky cukety, kousky
2. 0,8 - 1,0
plech
papriky, plátky lilku, houby a cherry rajčátka na
univerzální plech. Potřete směsí olivového oleje,
bylinek a koření.
1. 0,4 - 0,6
Drátěný rošt
2
Připravte si zeleninu na zapékání do oválné
2. 0,8 - 1,0
varné nádoby. Položte pokrm na drátěný rošt
umístěný uprostřed trouby.
1. 0,5 - 0,6
Drátěný rošt
2
Nalijte těsto do přiměřeně velké hluboké
kruhové formy na bábovku vymazané máslem.
2. 0,7 - 0,8
Tento program je vhodný pro lité těsto,
3. 0,9 - 1,0
například na citrónový koláč, ořechový koláč a
bábovku.
1. 0,5 - 0,6
Drátěný rošt
2
Vložte směs do máslem vymazané formy
na pečení vhodné velikosti nebo plechu pro
2. 0,7 - 0,8
12 muffinů. Formu postavte na rošt. Pro muffiny
po 45 g se doporučuje rozsah hmotnosti
0,5 až 0,6 kg, pro středně velké muffiny
po 65 g se doporučuje rozsah hmotnosti
0,7 až 0,8 kg.
1. 0,7 - 0,8
Drátěný rošt
2
Tento program je vhodný pro pečení směsí
na chléb s 500 g pšeničné mouky. Řiďte se
pokyny na obalu výrobku. Vložte kynuté těsto
do čtyřhranné pečící formy. Horní část těsta
potřete vodou. Po délce nařízněte nožem.
1. 0,7 - 0,8
Drátěný rošt
2
Tento program je vhodný pro pečení směsí
na chléb s 500 g pšeničné a žitné mouky.
Řiďte se pokyny na obalu výrobku. Vložte
těsto s kváskem do vhodné čtyřhranné pečící
formy. Horní část těsta potřete vodou. Po délce
nařízněte nožem.
1. 0,2 - 0,4
Pečicí plech
3
První nastavení je vhodné pro těsto na menší
kousky pečiva, například veky nebo čerstvé
2. 0,6 - 0,8
těsto na croissanty (4 až 8 ks). Nastavení 2 je
vhodné pro těsto na domácí chléb nebo bagety
ciabatta (2 až 6 ks). Položte na pečicí papír.
1. 0,2 - 0,6
Pečicí plech
2
První nastavení je vhodné pro malé pizzy
(7 až 9 ks). Nastavení 2 je vhodné pro jednu
2. 0,8 - 1,2
velkou okrouhlou nebo hranatou pizzu.
Rozmezí hmotností zahrnují náplň, například
omáčku, zeleninu, šunku a sýr. Pokud chcete
silnou kůrku, doporučujeme na 5 minut
předehřát troubu v režimu Horkovzdušný režim
+ ohřev zdola.
1. 0,2 - 0,4
Drátěný rošt
2
Rozsah 0,2 až 0,4 kg je určen pro kynutí těsta
(těsto na
na pizzu, koláč nebo předkynutí těsta na
pizzu)
chléb. Vložte do velké oválné mísy a zakryjte
potravinovou fólií. Nastavení 0,4 až 0,6 kg je
2. 0,4 - 0,6
vhodné pro těsto na chléb, například kynuté
(kynuté
nebo kváskové těsto. Nastavení 0,6 až 0,8 kg
těsto)
je určeno pro kváskové těsto. Ručně uhněťte
těsto, vložte do formy a zakryjte potravinovou
3. 0,6 - 0,8
fólií.
(chlebové
těsto)
Čeština – 26
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 26
2014-06-02 �� 5:10:18
čištění a údržba
PARNÍ ČIŠTĚNÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Pokud je trouba zašpiněna, je potřeba ji vyčistit. K tomu můžete použít funkci pro
parní čištění. Tato funkce umožňuje snadno vyčistit vnitřek trouby.
INFORMACE
• Pokud je vnitřek trouby horký, režim parního čištění nefunguje.
Před použitím nechte troubu zchladnout.
10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Před použitím funkce parního čištění z trouby vyjměte veškeré
příslušenství.
2. Na dno trouby nalijte 400 ml vody a zavřete dvířka.
3. Ovladač pro výběr režimu nastavte na . Po vybrání funkce parního čištění se za několik sekund
automaticky spustí parní čištění.
4. Jakmile začne blikat displej a zazní signál, je parní čištění dokončeno. Parní čištění dokončíte
nastavením voliče do polohy „vypnuto“.
5. Vytřete vnitřek trouby měkkým čistým hadříkem a houbičkou vysušte zbylou vodu na dně trouby.
VÝSTRAHA
• Dávejte pozor při otevírání dvířek před dokončením parního čištění; voda na dně je horká.
• Nikdy nenechávejte zbývající vodu ve troubě po delší dobu, například přes noc.
• Pokud je trouba velmi znečištěna, můžete postup zopakovat po jejím zchladnutí.
• Jestliže je trouba velmi znečištěna mastnotou, například po opékání či grilování,
doporučujeme před aktivací funkce čištění trouby nalít na připečenou špínu čisticí
prostředek.
• Po čištění nechejte dvířka trouby pootevřená, aby mohl vnitřní smaltovaný povrch
důkladně vyschnout.
KATALYTICKÝ SMALTOVANÝ POVRCH (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Odnímatelné díly jsou potaženy tmavě šedým katalytickým smaltem, který se může pokrývat olejem a tukem
roznášenými cirkulujícím vzduchem během pečení v horkovzdušném režimu. Tyto usazeniny při teplotách nad
200 °C shoří.
1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Jakmile důkladně vyčistíte vnitřní povrch trouby, nechte troubu hodinu běžet v horkovzdušném režimu na
250 °C.
INFORMACE
• Díly s katalytickým povrchem mohou být v závislosti na modelu 1stranné nebo 3stranné.
Čeština – 27
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 27
2014-06-02 �� 5:10:18
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ
VÝSTRAHA: Před čištěním se přesvědčte, že trouba a příslušenství jsou chladné.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ostré kartáče, drsné tkaniny, drátky, nože či jiné abrazivní
materiály.
Vnitřek trouby
•
•
•
•
K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
Těsnění dvířek nečistěte ručně.
Abyste zabránili poškození smaltovaných povrchů trouby, použijte pouze běžné prostředky na čištění trouby.
K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.
Vnější části trouby
K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a mírný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
Vysušte papírovou nebo látkovou utěrkou.
Okolo držadla a tlačítek se může usazovat zejména mastnota a špína, které se tvoří následkem horkého
vzduchu vycházejícího z trouby. Po použití trouby proto tyto části vždy očistěte.
Příslušenství
Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou.
V případě potřeby je nechte asi 30 minut odmočit v teplé mýdlové vodě pro snazší čištění.
ČIŠTĚNÍ SBĚRAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Sběrač vody shromažďuje nadměrnou vlhkost vznikající při provozu trouby.
Ve sběrači vody se mohou akumulovat zbytky potravin.
Sběrač vody pravidelně čistěte, aby se předešlo poškození kuchyňské linky
po vaření.
VÝSTRAHA: Pokud po vaření zjistíte únik vody ze sběrače vody,
obraťte se na servisní středisko.
Sběrač vody
DEMONTÁŽ BOČNÍCH VODICÍCH LIŠT (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
1. Zatlačte na prostředek horní
části boční vodicí lišty.
2. Vytočte boční vodicí lištu asi
o 45°.
3. Vytáhněte vodicí lištu ze dvou
dolních otvorů. Připevněte
zopakováním těchto kroků
v opačném pořadí.
Čeština – 28
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 28
2014-06-02 �� 5:10:20
PŘIPEVNĚNÍ BOČNÍHO FILTRU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Při instalaci bočního filtru by měly být demontovány boční vodicí lišty. (Viz „DEMONTÁŽ BOČNÍCH VODICÍCH LIŠT“.)
1. Přiložte boční filtr k vnitřnímu
bočnímu povrchu.
Nastavte vnitřní šroub trouby na
otvor bočního filtru a zatlačte
boční filtr.
10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
2. Zkontrolujte, že je boční filtr zavěšen, jako je vidět na obrázku.
Stejným způsobem připevněte i druhou stranu. Při demontáži
zopakujte tyto kroky v opačném pořadí.
ČIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁSTI TROUBY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
1. Kvůli vyčištění horní části trouby můžete odmontovat grilovací
topné těleso.
Demontujte kruhovou matici otáčením proti směru hodinových
ručiček. Přitom přidržujte topné těleso.
2. Grilovací topné těleso se vyklopí přední částí směrem dolů.
Nebude ho ale možné vyjmout z trouby. Nesnažte se topné
těleso tlačit více dolů, jinak se může deformovat.
3. Po dokončení čištění zvedněte topné těleso do původní polohy
a upevněte namontováním kruhové matice ve směru hodinových
ručiček.
Čeština – 29
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 29
2014-06-02 �� 5:10:21
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Jak postupovat, pokud se trouba
nezahřívá?
• Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.
• Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.
• Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypadnutí jističe
okruhu. Vyměňte pojistky nebo znovu nastavte okruh. Pokud
k těmto potížím dochází opakovaně, zavolejte kvalifikovaného
elektrikáře.
Jak mám postupovat, pokud se
trouba nezahřívá ani po nastavení
funkce a teploty trouby?
• Při vaření v troubě nenechávejte dvířka trouby otevřená.
• Pokud trouba nefunguje při zavřených dvířkách, může se jednat
o problém s vnitřními elektrickými obvody. Zavolejte místní
servisní středisko.
Jak postupovat, pokud se
nerozsvítí světlo trouby?
• Světlo trouby pravděpodobně nefunguje. Vyměňte žárovku
v troubě.
• Pokud světlo trouby nefunguje ani po výměně žárovky, obraťte
se na místní servisní středisko.
Co dělat, pokud ventilátor trouby
běží i po jejím vypnutí?
• Po používání zůstane ventilátor trouby spuštěn na ochranu
před žárem, dokud trouba nevychladne. Pokud ventilátor běží i
po vychladnutí trouby, obraťte se na místní servisní středisko.
Jak postupovat, pokud nefungují
tlačítka?1)
• Ujistěte se, že není zapnuta funkce dětské pojistky. Pokud není
zapnuta funkce dětské pojistky, obraťte se na místní servisní
středisko.
**
INFORMAČNÍ KÓDY
Ne všechny informační kódy nutně znamenají poruchu trouby. Nejprve vyzkoušejte následující řešení. Pokud se
informační kódy stále zobrazují, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
KÓD
PROBLÉM
1)
**
1)
**
ŘEŠENÍ
Bezpečnostní vypnutí
Trouba byla v provozu při nastavené teplotě příliš
dlouho.
• 105 °C a méně
po dobu 16 hodin
• 105 °C až 240 °C po dobu 8 hodin
• 245 °C až maximální teplota po dobu 4 hodin
Vypněte troubu a vyjměte potraviny.
Protože se nejedná o poruchu trouby, po
vypnutí můžete troubu zase používat.
Chyba tlačítka
Dochází k tomu, pokud je tlačítko stisknuto a drženo
delší dobu.
Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že povrch
a okolí tlačítek jsou suché. Vypněte troubu
a znovu použijte požadovanou funkci.
Pokud se problém bude opakovat, obraťte
se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
Chyba bezpečnosti
Chyba trouby může snížit výkon a způsobit
bezpečnostní potíže.
Okamžitě troubu přestaňte používat a
vypněte ji.
Obraťte se na místní středisko péče
o zákazníky společnosti SAMSUNG.
1) ** platí pro všechna čísla.
Čeština – 30
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 30
2014-06-02 �� 5:10:21
testovací pokrmy
Podle normy EN 60350
1. Pečení
Doporučení pro pečení platí pro předehřátou troubu.
Plech by měl být vždy orientován šikmou hranou ven.
Typ pokrmu
Pečicí plech
Doba
(min)
20-30
Horkovzdušný
režim
150
25-35
1+4
Horkovzdušný
režim
150
25-35
3
Běžný režim
160
15-25
2
Horkovzdušný
režim
150
25-35
1+4
Horkovzdušný
režim
150
30-40
2
Běžný režim
160
25-35
2
Horkovzdušný
režim
160
35-45
Drátěný rošt + 2 formy na pečení *
(tmavý povrch, ø 20 cm)
1 - zasunuto
šikmo
Běžný režim
180
70-90
Pečicí (univerzální) plech + drátěný
rošt + 2 formy na pečení **
(tmavý povrch, ø 20 cm)
1+3
Horkovzdušný
režim
180
80-100
Pečicí plech
Pečicí plech + univerzální plech
Piškotový
Rozevírací forma na pečení
moučník bez tuku (tmavý povrch, ø 26 cm) na drátěném
roštu
Jablkový koláč
Běžný režim
Teplota
(°C)
160
2
Pečicí plech + univerzální plech
Malé koláčky
Režim vaření
11 TESTOVACÍ POKRMY
Linecké těsto
Zásuvná
výška
3
Příslušenství
*N
a rošt se umístí dva moučníky – jeden do zadní levé části a jeden do přední pravé části.
** N
a rošt se umístí dva moučníky – doprostřed nad sebe.
2. Grilování
Předehřejte prázdnou troubu na 5 minut pomocí funkce Velký gril.
V případě hovězích hamburgerů se doporučuje předehřát troubu na 15 minut.
Typ pokrmu
Příslušenství
Toasty z bílého chleba
Drátěný rošt
Hamburgery z hovězího
masa (12 ks)
Roštová vložka + univerzální
plech (na odkapávání)
Zásuvná
výška
5
Velký gril
4
Velký gril
Režim vaření
Teplota
Doba
(°C)
vaření (min)
270
1. 1-2
2. 1–1½
270
1. 14–16
2. 5–7
Čeština – 31
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 31
2014-06-02 �� 5:10:22
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00591E-00
Neo Lite_NV70H3350RS_EO_DG68-00591E-00_CS.indd 32
2014-06-02 �� 5:10:22
NV70*33 Series
NV66*33 Series
Built-in Oven
user & installation manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 1
2014-06-09 �� 4:55:49
contents
USING THIS MANUAL
4
SAFETY INSTRUCTIONS
4
04 Using this manual
04 Safety instructions
MAINTENANCE
08 Bulb exchange
09 Door removal
09 Door glass removal
ENVIRONMENT
10 Auto energy saving function
10 Energy saving tip
10 Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment)
8
10
INSTALLATION
11
OVEN CONTROLS
12
11Installation
12 Oven controls
ACCESSORIES
12Accessories
GLIDING RACK
14
14
15
15
12
14
INITIAL CLEANING
16
What’s included with gliding rack
Assembly the gliding rack
Installing the gliding rack
Removing the gliding rack
16 Initial cleaning
English - 2
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 2
2014-06-09 �� 4:55:49
USING THE OVEN
16
17
16 Step 1. Select the cooking mode
16 Step 2. Set temperature
16 Useful auto speed preheating
TIME SETTING
17
17
17
18
18
Set time
Set cook timer
Set end timer
Set delay start
Set kitchen timer
OTHER SETTINGS
18
18
18
18
Tone signal
Oven light
Child lock
Switch off
18
19
20
COOKING FUNCTIONS
19 Cooking functions
COOKING GUIDE
20 Poultry (Chicken/Duck)
20 Meat (Beef/Pork/Lamb)
21Fish
21Dishes
21Grill
22 Baked goods
23 Frozen ready-meal
AUTOMATIC COOKING
24 Auto cook programmes
24
27
CLEANING AND CARES
TEST DISHES
31
27 Steam cleaning (depending on model)
27 Catalytic enamel surface (depending on
model)
28 Hand cleaning
28 Water collector cleaning (depending on
model)
28 Detaching the side runners (depending on
model)
29 Attaching the side catalyst (depending on
model)
29 Cleaning the ceiling (depending on model)
30Troubleshooting
30 Information codes
31 Test dishes
English - 3
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 3
2014-06-09 �� 4:55:49
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this User Manual:
WARNING or CAUTION
NOTE or INFORMATION
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorized service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
(Power cord type model only)
This Appliance should be allowed to disconnection
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
English - 4
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 4
2014-06-09 �� 4:55:50
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
The method of fixing is not to depend on the use of
adhesives since they are not considered to be a reliable
fixing means.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage and all utensils must be removed before
using the cleaning or self cleaning options.
If this appliance has self cleaning functions, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away.
(Cleaning function model only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven. (Temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in the glass shattering.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children should not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
should not be made by children without supervision.
English - 5
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 5
2014-06-09 �� 4:55:50
The temperature of external surfaces may be high when
the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the rest position
when cooking large loads.
(Depending on model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has a steam cooking function, do not operate this appliance when the water
supply cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapor can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
English - 6
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 6
2014-06-09 �� 4:55:50
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause damage to the
enamel surface.
The oven door must be closed during cooking.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bake ware on the open oven door.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking trays or tins
on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and
cause poor cooking results.
English - 7
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 7
2014-06-09 �� 4:55:50
maintenance
BULB EXCHANGE
WARNING
•Before replacing any of the oven bulbs, switch oven off
and disconnect the oven from the mains.
•Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
Rear oven light
Use a lamp with a 25-40 watt/220~240 V, 300 °C heatresistant oven light for replacement.
1. Remove cap by turning anti-clockwise and remove the metal ring and
sheet ring. If necessary, replace the oven light.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Replace glass cap where you have removed it in step 1 and turn it
clockwise to keep it in place.
Side oven light (Depending on model)
Use a lamp with a 40 watt/220~240 V, 300 °C heatresistant oven light for replacement.
1. To remove the glass cover, hold the lower end with one hand, insert a flat sharp implement such
as a table knife between the glass and the frame.
2. Pop out the cover and if necessary, replace the oven light.
3. Re-attach the glass cover.
TIP: Always use a dry cloth when handling a halogen bulb to prevent sweat from fingers
being deposited on the bulb surface. It increases the life of the bulb when you exchange the
bulb.
English - 8
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 8
2014-06-09 �� 4:55:51
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
WARNING: The oven door is heavy.
2
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at
its middle and lift and pull
upwards until the hinges can
be taken out.
3. After cleaning, to attach
the door repeat steps 1
and 2 in reverse order.
The clip on the hinge
should be closed on both
sides.
02 MAINTENANCE
70
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other.
These sheets can be removed for cleaning.
Glass 1
1. Press both buttons on
the left and right sides of
the door.
2. Detach the covering and
remove glass 1 and 2
from the door.
Glass11
Glass
Glass22
Glass
3. After cleaning the door
glasses, for assembly repeat
1, 2 steps in reverse order.
Check the correct position
of glass 1 and 2 with above
picture.
ATTACHING: When assembling the glass 1, the screen printed surface of the glass 1 should
be on the inside, between the glass sheets.
English - 9
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 9
2014-06-09 �� 4:55:55
environment
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is cancelled and clock will be displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.
For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has
started.
ENERGY SAVING TIP
• During cooking, the oven door should be closed except for turning food over. Please do not
open the door frequently during cooking to keep the temperature in cavity and it will save the
energy and time.
• If cooking time is more than 30 minutes, you can switch off the oven 5-10 minutes before the
end of the cooking time for energy saving. The residual heat will complete the cooking process.
• After completing one cooking, if you succeed to another cooking before oven cools off, you can
reduce energy and time for re-heating the oven.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and
recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
English - 10
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 10
2014-06-09 �� 4:55:55
installation
Safety instructions for installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
Power connection
BROWN
or BLACK
BLUE or
WHITE
YELLOW
and GREEN
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
There should be a ventilation gap
Top
1
2 Lower
545
in the base of the kitchen cabinet
element
element
560
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50 mm
should be left between the lower shelf
595
572
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
595
21
03 ENVIRONMENT & INSTALLATION
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm²)
must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands
on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of
the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
earthed via the (
)-terminal. The yellow and green cable (earth connection)
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is
installed. Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a
missing or faulty earth connection.
Airflow through the ventilation gap
3
4
min. 550 min. 560
min. 50
min. 600
5
50
min. 590 ~
max. 600
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5 mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
in picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
English - 11
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 11
2014-06-09 �� 4:55:57
oven controls
Preheating indicator
Kitchen timer
Oven light
Display
Temperature
Mode selector
Time Child lock
Cook timer
Sound On/Off
End timer
Multi function
selector
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black, beige and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be
subject to change.
accessories
Your new Samsung oven comes with a lot of accessories that should become very helpful
during the preparation of different meals. The following accessories are supplied differently
model by model.
WARNING
• Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven. Trays need
to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel
surface could be damaged.
• Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you.
The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled
down, the deformation disappears with no effect on the function.
Wire shelf
The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the restposition when cooking large loads.
Wire tray insert (Depending on model)
The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be
used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
Baking tray (Depending on model)
The baking tray (Depth : 20 mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.
English - 12
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 12
2014-06-09 �� 4:55:58
Universal tray (Depending on model)
The universal tray (Depth : 30 mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Extra deep tray (Depending on model)
The extra deep tray (Depth : 50 mm) is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Rotisserie spit and Shashlik (Depending on model)
To use it :
• Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on
the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted
onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of the
tray to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at
the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to
stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle
back on to help remove the spit from the cradle.
04 OVEN CONTROLS & ACCESSORIES
Rotisserie spit (Depending on model)
The rotisserie spit could be used for grilling such as chicken. The rotisserie
spit can only be used in single mode on shelf level 3, because its spit has to
be attached to an adapter on the back plane. Remove black plastic handle
while cooking.
It is recommended that the spit accessories are used with food under
1.5 kg weight.
Telescopic rails (Depending on model)
• To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one
particular level.
• Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic rails into the oven.
Grease filter (Depending on model)
The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan,
round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When
cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry,
always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes,
the results can be quite poor.
English - 13
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 13
2014-06-09 �� 4:56:01
gliding rack
WHAT’S INCLUDED WITH GLIDING RACK
Gliding rack
The gliding rack makes Inserting and taking out
dishes easier, especially hot and heavy dishes.
• To insert the wire shelf or tray, gliding rack could
be used for any level.
• Place the wire shelf or tray on the gliding rack
and push them back completely into the oven.
Close the oven.
Linker
Gliding rail
Base rack
Wire shelf & Baking tray for gliding rack
These accessories are provided for gliding rack
only. The gliding rack with these accessories could
be substitute for the tray and wire shelf when you
cook.
ASSEMBLY THE GLIDING RACK
Preparation
Please check the direction of each part before assembly the gliding rack.
Especially, please check the “L” and “R” mark on the gliding rail.
Back
Back
Back
Front
Front
Front
Rail (L)
Base rack (1ea)
Rail (R)
Gliding rail L (1ea), R (1ea)
Linker (1ea)
Step 1
Push the “Rail L” until the “Rail L” and “Base rack” are tightly coupled. Assembly the front point of
gliding rail (L) and gliding rail (R) in the same way.
Rail (L)
Rail (R)
Front
Base rack
English - 14
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 14
2014-06-09 �� 4:56:03
Step 2
Check the four points expressed in the below picture.
Push the “Linker” until the “Linker” and “Gliding rail” are tightly coupled and check if four points
are assembled completely.
Linker
05 GLIDING RACK
Front
INSTALLING THE GLIDING RACK
Carefully insert gliding rack in the oven to install until
the gliding rack reaches the back.
The gliding rack has 2 glide rails that allow you to
extend the rack well out of the oven without touching
the sides of the oven walls.
When using the gliding rack in the oven, be sure
to pull on the “Linker” only to slide it in and out.
If you grasp the “Base rack”, the entire gliding
rack will be removed.
REMOVING THE GLIDING RACK
Please grasp both “Base rack” and “ Linker” and pull
them to remove the gliding rack.
WARNING
Be very carefully removing gliding rack out of the
oven. Hot meals, accessories and surfaces can
burn you.
English - 15
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 15
2014-06-09 �� 4:56:04
initial cleaning
Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn
any remaining production substances in the oven.
3. Switch off the oven by turning mode selector to off after an hour.
For the first time use of the accessories, clean the accessories thoroughly with warm water,
detergent and soft clean cloth.
using the oven
Your new oven has below basic steps for cooking.
Mode selector
Temperature
STEP 1
SELECT THE
COOKING MODE
STEP 2
SET
TEMPERATURE
Multi function
selector
STEP 1. SELECT THE COOKING MODE
Select the cooking mode by turning the mode selector.
STEP 2. SET TEMPERATURE
The temperature can be set after setting the cooking function.
Each cooking function has a different temperature range, refer to the cooking function part in the
manual.
1. Press the key, temperature figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired temperature.
3. Press the key again to finish the setting of temperature.
During cooking, you can change the temperature in the same order as above.
USEFUL AUTO SPEED PREHEATING
Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage.
This stage will be indicated beside temperature setting in the display.
During this preheating stage various heating elements are applied to speed up heating of the oven.
Even though you change temperature to higher, the oven automatically change target temperature
and auto speed preheating will be applied. After the selected temperature is reached, the preheating
indicator will disappear and a signal reminds you to insert the food into your oven.
English - 16
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 16
2014-06-09 �� 4:56:04
time setting
Cook timer
End timer
Time
06 INITIAL CLEANING & USING THE OVEN & TIME SETTING
Kitchen timer
Multi function
selector
SET TIME
For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.
1. Press the
key, hours figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to set hours.
3. Press the
key, minutes figure will blink.
4. Turn the Multi function selector to set minutes.
5. Press the
key again to set the current time.
The desired time can be reset in the same order as above.
During cooking process, press
key to see the current time.
SET COOK TIMER
After you set cooking function, you can select the cooking time.
After the cooking time is over, the heating elements automatically turn off.
1. Press
key, cook timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.
3. Press
key again.
The cook timer can be reset in the same order as above. When the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.
To cancel the cook timer, press
key and set the cook timer to zero.
SET END TIMER
After you set cooking function, you can set when the cooking time ends.
After the cooking time is over, heating elements automatically turn off.
1. Press
key, end timer figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.
3. Press
key again.
The end timer can be reset in the same order as above and when the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
To cancel the end timer, press
key and set the end timer to current time.
English - 17
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 17
2014-06-09 �� 4:56:05
SET DELAY START
If the cook timer is entered after the end timer has already been set, the oven starts and stops
operation automatically at the set time.
WARNING
• When you use delay start, do not leave the food for too long time in the oven as food may
spoil.
• As delay start function is without pre-heating, cooking result can be a little different with
normal cooking condition with pre-heating.
1.
2.
3.
4.
5.
Press
key, end timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for end timer.
Press
key, cook timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.
The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.
Delay start will not be set in twin mode.
The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.
SET KITCHEN TIMER
The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end
timer at the same time. The kitchen timer has it’s own signal so you can recognise it from the
others.
1. Press
key, kitchen timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.
3. Press
key again.
To cancel the kitchen timer, press the hold
key for two seconds.
The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
other settings
TONE SIGNAL
To activate or deactivate the tone signal, press and hold the
key for 3 seconds.
OVEN LIGHT
Press
key to turn on and off.
For energy saving, the oven light is switched off within a few minutes after the start of a cooking.
CHILD LOCK
To activate or deactivate the child lock function, press and hold
key for 3 seconds.
Display will show the
when the child lock function is activated. You can use
the child lock function during cooking also. In this case all keys and multi function
selector will not operate but you can switch off by turning the mode selector to off.
SWITCH OFF
When the oven has been switched off every heating element stops operating.
The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off
for safety.
English - 18
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 18
2014-06-09 �� 4:56:06
cooking functions
This oven offers below various functions.
Symbol
Function
Temp Range
Use
Heat is emitted from the top and bottom heating system. This
function should be used for standard baking and roasting of almost
any type of dishes.
Suggested temperature : 200 °C
The heat generated by the convection is evenly distributed in the oven
Convection
by fans. This function can be used for frozen dishes and baking.
40-250 °C
Suggested temperature : 170 °C
The heat generated by the top heating system and the convection is
Top +
evenly distributed in the oven by fans. This function can be used for
Convection
roasting dishes that require a crispy topping eg. meat or lasagne.
40-250 °C
Suggested temperature : 190 °C
The heat generated by the bottom heating system and the convection
Bottom +
is evenly distributed in the oven by fans. This function can be used for
convection
pizzas, bread and cakes.
40-250 °C
Suggested temperature : 190 °C
Heat is emitted from the large area grill. This function can be used for
Large grill
browning the tops of food eg. meat, lasagne, gratin dishes.
40-270 °C
Suggested temperature : 240 °C
Heat is emitted from the small area grill. This function can be used for
Eco grill
smaller dishes that need less heat, like fish and filled baguettes.
40-270 °C
Suggested temperature : 240 °C
The heat generated by the two top heating elements is distributed by
Fan grill
the fan.
40-270 °C
This mode can be used for grilling meat and fish.
Suggested temperature : 240 °C
This mode activates all heating elements such as upper, lower and
convection fan alternately.
Intensive cook The heat is distributed evenly in the oven. This mode is suitable for
40-250 °C
big quantities of food, which need heat, such as large gratins and
pies.
Suggested temperature : 170 °C
This mode includes an automatic pre-heat cycle up to 220 °C.
The top heater and the convection fan is operating during the process
of searing the meat. After this stage the food is cooked gently by the
ProRoasting low temperature selected. The top and bottom heaters are operating
on this cycle. This mode is suitable for meat roasts, poultry and fish.
40-150 °C
Suggested temperature : 100 °C
Conventional
40-250 °C
07 OTHER SETTINGS & COOKING FUNCTION
Please start cooking without pre-heating.
English - 19
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 19
2014-06-09 �� 4:56:10
cooking guide
INFORMATION
• We recommend to pre-heat the oven using all cooking modes except for some items
specified in the cooking guide.
• When using the Eco Grill function, put food in the centre of accessory.
WARNING on ACRYLAMIDE
• If you have baked and fried food, Acrylamide may cause health problem. Acrylamide is
mostly produced in starch such as potato chips, French fries, and bread that have been
heated. Therefore we recommend that you cook at low temperature and do not cook until
they are too dark.
POULTRY (CHICKEN/DUCK)
Food Item
Whole chicken (800-1300 g)
Chicken pieces (500-1000 g)
Duck breast (300-500 g)
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Top+Convection
2
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
190-220
45-65
Top+Convection
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
200-220
25-35
Top+Convection
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Add 1 cup water
180-200
25-35
Shelf
level
Accessory
Large Grill
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
240
1st side : 8-10
2nd side : 5-7
Top+Convection
2
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Add 1 cup water
200220
45-60
Top+Convection
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
180200
50-65
Convection
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
190200
40-50
Mode
MEAT (BEEF/PORK/LAMB)
Food Item
Beef steaks (400-800 g)
Roast beef (800-1200 g)
Pork on bone (1000 g)
Lamb rack (350-700 g)
Mode
Temp.
Time (min.)
(°C)
English - 20
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 20
2014-06-09 �� 4:56:11
FISH
Food Item
Roast fish (500 g-1000 g)
Use ovenproof dish
Whole fish
(300-1000 g)
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Top+Convection
2
Wire shelf
180-200
30-40
Conventional
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
240
15-20
Conventional
3
Baking (universal) tray
200
13-20
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
3
Wire shelf
180
22-30
DISHES
Food Item
Mode
Cannelloni / Lasagne (250-500 g)
Bottom+Convection
Use ovenproof dish
Homemade pizza (500-1000 g)
Baked potato (500-1000 g)
Bottom+Convection
2
Baking (universal) tray 200-220
15-25
Conventional
3
Baking (universal) tray 180-200
30-45
08 COOKING GUIDE
Fish filets (500-1000 g)
Shelf
level
Mode
GRILL
Food Item
Sausages (thick) 5-10 pcs
Toast 5-10 pcs
Cheese on toast 4-6 pcs
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Large Grill
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
220
1st side : 5-8
2nd side : 5-8
Large Grill
5
Wire shelf
240
1st side : 1-2
2nd side : 1-2
Large Grill
4
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
200
4-8
Mode
English - 21
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 21
2014-06-09 �� 4:56:11
BAKED GOODS
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Conventional
2
Wire shelf
160-180
20-30
Conventional
2
Wire shelf
170-190
40-50
Conventional
2
Baking (universal) tray 160-180
25-35
Conventional
2
Wire shelf
190-200
25-30
Convection
3
Wire shelf
180-200
15-25
Bottom+Convection
3
Baking (universal) tray 180-200
20-25
Bottom+Convection
3
Bottom+Convection
3
Bottom+Convection
2
Wire shelf
170-180
45-55
Convection
3
Wire shelf
220-240
15-25
Baked apples 5-8 pcs each
150-200 g
Convection
3
Wire shelf
200-220
15-25
Apple & almond cake (5001000 g)
Convection
2
Wire shelf
170-190
35-45
Conventional
3
150-170
65-75
150-170
70-80
Baking (universal) tray
150-170
+ Universal (deep) tray
75-85
Food Item
Sponge cake (250-500 g)
Marble cake (500-1000 g)
Yeast cake on tray with fruit &
crumbles topping (1000-1500 g)
Muffins (500-800 g)
Fresh croissant (200-400 g)
(ready-dough)
Frozen puff pastry small pies
with filling (300-600 g)
No preheat necessary
Frozen yeast dough pie with
apple (350-700 g)
Yeast dough pies with filling
(600-1000 g)
Homemade bread (700-900 g)
Baked bananas (3-5 pcs)
Apple Yeast Tray Cake
Mode
Wire shelf
180-200
15-20
Baking (universal) tray 180-200
20-30
Baking (universal) tray
Convection
2
Convection
1+4
English - 22
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 22
2014-06-09 �� 4:56:12
FROZEN READY-MEAL
Food Item
Frozen pizza (300-1000 g)
Frozen oven chips (300-700 g)
Frozen oven camembert (2 – 4
each 75 g)
No preheat necessary
Frozen baguettes with topping
(Tomato-mozzarella or Ham &
cheese)
Frozen fish fingers (300-700 g)
No preheat necessary
Frozen fish burger (300-600 g)
No preheat necessary
Frozen lasagne (500-1000 g)
Accessory
Temp.
(°C)
Time (min.)
Convection
2
Wire shelf
200-220
15-25
Convection
2
Baking (universal) tray 180-200
20-30
Convection
2
Baking (universal) tray 180-200
25-35
Eco Grill
3
Wire shelf
200
10-12
Eco Grill
3
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
200
15-20
Eco Grill
3
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
200
15-25
Eco Grill
3
Baking (universal) tray 180-200
Conventional
3
Wire shelf
180-200
08 COOKING GUIDE
Frozen croquettes (500-1000 g)
Shelf
level
Mode
20-35
40-50
English - 23
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 23
2014-06-09 �� 4:56:12
automatic cooking
With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking,
roasting and baking.
Weight Food item No.
1.
2.
3.
4.
Multi function selector
Turn the mode selector to Auto cook mode.
Turn the multi function selector to choose the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.
Turn the multi function selector to choose the desired weight and wait for 4-5 seconds.
After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.
AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guidelines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
A:01 Frozen pizza
1. 0.3 - 0.6
2. 0.7 - 1.0
A:02 Frozen oven
chips
1. 0.3 - 0.5
2. 0.5 - 0.7
A:03 Frozen
croquettes
1. 0.3 - 0.6
2. 0.7 - 1.0
A:04 Homemade
lasagne
1. 0.3 - 0.5
2. 0.8 - 1.0
A:05 Beef steaks
1. 0.3 - 0.6
2. 0.6 - 0.8
Shelf
Recommendation
level
Wire shelf
2
Put frozen Pizza in the centre of Wire
shelf. We recommend 0.3-0.6 kg
setting for thin pizzas, 0.7-1.0 kg for
pizzas with thick topping.
Baking tray
2
Distribute frozen Oven Chips on baking
tray. The first setting is recommended
for thin French fries, the second setting
is recommended for thick oven chips.
Use baking paper. We recommend to
turn over after 2/3 of cooking time.
Baking tray
2
Put frozen potato croquettes evenly
on baking tray. We recommend to
turnover after 2/3 of cooking time.
Wire shelf
3
Use ovenproof glassware. Put chilled
or homemade lasagne in the middle of
oven on wire rack.
Wire shelf
4
Put 2-6 beef steaks side by side evenly
Universal tray
3
on Wire shelf. The first setting is for
thin steaks, the second setting is for
thick steaks. Turn over after beep
sounds.
Accessory
English - 24
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 24
2014-06-09 �� 4:56:13
No
Food item
Weight/kg
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
3. 1.2 - 1.4
A:07 Roast pork
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
1. 0.3 - 0.4
2. 0.5 - 0.6
A:08 Lamb chops
A:09 Chicken
pieces
1. 0.5 - 0.7
2. 1.0 - 1.2
A:10 Roast
chicken
1. 0.8 - 1.0
2. 1.1 - 1.3
A:11 Duck breast
1. 0.3 - 0.5
2. 0.6 - 0.8
A:12 Roll of
1. 0.6 - 0.8
turkey
2. 0.9 - 1.1
A:13 Steamed fish 1. 0.2 - 0.4
2. 0.5 - 0.7
3. 0.8 - 1.0
A:14 Roast fish
1. 0.5 - 0.7
2. 0.8 - 1.0
A:15 Salmon
steaks
A:16 Oven
potatoes
1. 0.3 - 0.4
2. 0.7 - 0.8
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
A:17 Roast
vegetables
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
09 AUTOMATIC COOKING
A:06 Roast beef
Shelf
Recommendation
level
Wire shelf
2
Marinate Roast Beef and put on Wire
Universal tray
1
shelf. Add 1 cup of water into Universal
tray. Turn over after beep sounds. After
cooking wrap in aluminium foil and let
stand for 5-10 min.
Wire shelf
2
Put marinated roast pork on Wire shelf.
Universal tray
1
Turn over, as soon as the oven beeps
Wire shelf
4
Marinate lamb chops. Put lamb chops on
Universal tray
3
Wire shelf. Turn over, as soon as the oven
beeps. The first setting is for thin chops,
the second setting is for thick chops.
Wire shelf
4
Brush chicken pieces with oil and
Universal tray
3
spices. Put chicken pieces side by side
on the Wire shelf.
Wire shelf
2
Brush chilled chicken with oil and
Universal tray
1
spices and put breast-side-up on the
Wire shelf.
Wire shelf
4
Prepare duck breast, put on the Wire
Universal tray
3
shelf with the fat-side up. First setting
is for one duck breast, the second
setting is for 2 thick duck breasts.
Wire shelf
2
Put roll of turkey on the Wire shelf. Turn
Universal tray
1
over, as soon as the oven beeps
Wire shelf
2
Put prepared fresh fish (e.g. trout,
haddock, codfish) in a suitable sized
ovenproof glassware with lid. Add liquid
until bottom of dish is covered e.g. 3-4
tbsp. lemon juice, white wine or water
and cover with lid. Put dish on Wire shelf.
If you prefer roasted appearance, brush
skin of fish with olive oil and do not cover.
Wire shelf
4
Put fishes head to tail on the Wire
Universal tray
3
shelf. First setting is for 2 fishes, the
second setting is for 4 fishes. The
programme is suitable for whole fishes,
like trout, pikeperch or gilthead.
Wire shelf
4
Put salmon steaks on the Wire shelf.
Universal tray
3
Turn over, as soon as the oven beeps.
Baking tray
2
Rinse potatoes, cut potatoes into halves.
Brush with olive oil, herbs and spices.
Distribute on the baking tray evenly. The
first setting is for small potatoes (each
100 g), the second setting is for large
oven potatoes (each 200 g).
Universal tray
4
Put vegetables, such as sliced
courgette, pieces of pepper, sliced
aubergine, mushrooms and cherry
tomatoes into Universal tray. Brush with
a mixture of olive oil, herbs and spices.
Accessory
English - 25
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 25
2014-06-09 �� 4:56:13
No
Food item
Weight/kg
Accessory
A:18 Vegetable
gratin
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Wire shelf
A:19 Marble cake
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
3. 0.9 - 1.0
Wire shelf
A:20 Muffins
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
Wire shelf
A:21 White bread
1. 0.7 - 0.8
Wire shelf
A:22 Wholemeal
bread
1. 0.7 - 0.8
Wire shelf
A:23 Bread rolls /
Ciabatta
1. 0.2 - 0.4
2. 0.6 - 0.8
Baking tray
A:24 Homemade
pizza
1. 0.2 - 0.6
2. 0.8 - 1.2
Baking tray
A:25 Yeast dough
fermentation
1. 0.2 - 0.4
(pizza dough)
Wire shelf
2. 0.4 - 0.6
(yeast dough)
3. 0.6 - 0.8
(bread dough)
Shelf
Recommendation
level
2
Prepare vegetable gratin using an
ovenproof round dish. Put dish on Wire
shelf in the centre of oven.
2
Put dough into suitable sized deep
round baking pan for bundt cake/ ring
cake. This programme is suitable for
batter such as marble cake, lemon
cake and hazelnut cake.
2
Put mixture into a suitable sized buttered
baking dish or tin for 12 muffins.
Set dish on rack. 0.5 -0.6 kg weight
range is recommended for muffins of
each 45 g, 0.7-0.8 kg weight range is
recommended for medium sized muffins
of each 65 g.
2
This programme is suitable for bread
mixtures using 500 g wheat flour.
Follow instruction on package. Put
yeast dough into rectangular baking
dish. Brush top of dough with water.
Cut length with a knife.
2
This programme is suitable for bread
mixtures using 500 g wheat and rye
flour. Follow instruction on package.
Put leaven (sour dough) into suitable
rectangular baking dish. Brush top of
dough with water. Cut length with a
knife.
3
The first setting in suitable for dough
used for small pieces such as bread
rolls or fresh dough for croissants
(4-8 pcs). Setting 2 is suitable for
dough used for homemade ciabatta
breads or baguettes (2-6 pcs). Use
baking paper.
2
The first setting is suitable for Pizza
Snacks (7-9 pcs). Setting 2 is suitable
for one round or tray sized Pizza. The
weight ranges are including topping
such as sauce, vegetables, ham and
cheese. If you prefer strong crust,
we recommend to preheat oven with
bottom heat plus convection mode for
5 min.
2
0.2-0.4 kg weight range setting is to
prepare yeast dough for pizza, cake,
or to proof bread dough. Put into a
big round dish and cover with cling
film. 0.4-0.6 kg setting is for bread
dough like yeast dough or sour dough.
0.6-0.8 kg setting is for leaven bread.
Knead dough manually, put into baking
dish and cover with cling film.
English - 26
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 26
2014-06-09 �� 4:56:13
cleaning and cares
STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam cleaning
option. It helps you clean the inside of the oven more easily.
INFORMATION
• If the oven interior is hot, the steam cleaning mode does not operate.
Please cool down the oven before you operate it.
10 CLEANING AND CARES
1. Remove all accessories from the oven before using the steam cleaning
function.
2. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close
the oven door.
3. Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is
automatically started after a few seconds.
4. When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the steam cleaning.
5. Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of
the oven with a sponge.
WARNING
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the
water on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is
recommend that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven
cleaning function.
• Leave the oven door ajar after cleaning to allow the interior enamel surface to dry
thoroughly.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)
The removable parts are coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated with oil
and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off at oven
temperatures of 200 °C and above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces, set the oven to convection 250 ºC for an hour.
INFORMATION
• The catalytic parts can be 1 side or 3 sides depending on model.
English - 27
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 27
2014-06-09 �� 4:56:14
HAND CLEANING
WARNING: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
•
•
•
•
For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
Do not hand-clean the door seal.
To avoid damaging the enameled oven surfaces, only use customary oven cleaners.
To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Especially grease and dirt can remain around handle or keys because of hot air coming from oven,
so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessories after every use and dry it with a tea towel.
If necessary, soak in warm soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.
WATER COLLECTOR CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
The water collector collects any excess moisture when oven is
operating. Food residue can collect on the water collector.
Clean the water collector regularly to protect your kitchen units from
any damage after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
Water collector
DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
3. Pull and remove the side
runner from bottom two
holes. Repeat these
steps in reverse order for
attaching.
English - 28
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 28
2014-06-09 �� 4:56:15
ATTACHING THE SIDE CATALYST (DEPENDING ON MODEL)
To install the side catalyst, the side runners should be removed. (Please refer to the “DETACHING
THE SIDE RUNNERS”.)
1. Bring the side catalyst to
interior’s side surface.
Adjust the oven interior’s
screw to side catalyst’s hole
and push the side catalyst.
10 CLEANING AND CARES
2. Check the side catalyst is hung like a picture.
Attach the other side in the same way. Repeat above steps in
reverse order for detaching.
CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)
1. You can let down the grill heater to help when cleaning the
ceiling of the oven.
Remove the circular nut by turning it anti-clockwise while
holding the grill heater.
2. The front of the grill heater moves down and the grill heater
can not be removed from the oven. Do not force the grill
heater down, or it may become deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill heater back to
its original level and turn the circular nut clockwise.
English - 29
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 29
2014-06-09 �� 4:56:16
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
SOLUTION
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.
If this happens repeatedly, call a qualified electrician.
What should I do if, even
though the oven function and
temperature have been set, the
oven does not heat up?
• Do not leave the oven door open while oven is cooking.
• If you don’t leave the oven door open, there may be
problems with the internal electrical connections. Call
your local service centre.
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light may have failed. Replace the oven light.
• If the oven light doesn’t work after changing the oven
light, call your local service centre.
What should I do if the cooling
fan is running after the oven has
been switched off?
• After use, the cooling fan runs to protect your oven from
the heat until the oven has cooled down. Call your local
service centre if the cooling fan continues to run after the
oven has cooled down.
What should I do if the all keys
are not 1)pressed?
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
**
INFORMATION CODES
All information codes are not from the fault of the oven. Please refer to below solution first, if the
information codes still occur, please call your local SAMSUNG Customer Care Centre.
CODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
SOLUTION
Safety Shutoff
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
• Under 105 °C
16 hours
• From 105 °C to 240 °C 8 hours
• From 245 °C to Max 4 hours
Turn oven off and remove food.
As it is not the error of oven, please use
the oven again after turning oven off.
Key Error
It occurs when the key is pressed and
held for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Safety Error
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately and turn
oven off.
Call your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
1) ** refers to all numbers.
English - 30
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 30
2014-06-09 �� 4:56:17
test dishes
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven.
Always put trays the slanted side to the door front.
Type of food
Baking tray
Baking tray + Universal tray
Small cakes
Baking tray
Baking tray + Universal tray
Fatless sponge
cake
Apple pie
Springform cake tin (Dark
coated, ø 26 cm) on Wire shelf
Shelf
level
3
Conventional
Temp.
(°C)
160
Time
(min.)
20-30
2
Convection
150
25-35
1+4
Convection
150
25-35
3
Conventional
160
15-25
2
Convection
150
25-35
1+4
Convection
150
30-40
2
Conventional
160
25-35
2
Convection
160
35-45
Conventional
180
70-90
Convection
180
80-100
Cooking
(min.)
1st 1-2
2nd 1-1½
1st 14-16
2nd 5-7
Wire shelf + 2 Springform cake 1 Placed
tins * (Dark coated, ø 20 cm)
diagonally
Baking (universal) tray + Wire
shelf + 2 Springform cake tins
** (Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Cooking mode
11 TEST DISHES
Shortbread
Accessory
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** T
wo cakes are arranged in the center on top of each other.
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
For Beef burgers, it is recommended to preheat the oven for 15 minutes.
Type of food
Accessory
White bread
toasts
Wire shelf
Beef burgers
(12 ea)
Wire tray insert + Universal tray
(to catch drippings)
Shelf
level
5
Large Grill
Temp.
(°C)
270
4
Large Grill
270
Cooking mode
English - 31
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 31
2014-06-09 �� 4:56:17
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00591E-00
Neo Lite_NV70H3340RS_EO_DG68-00591E-00_EN.indd 32
2014-06-09 �� 4:56:18