Samsung MG23F301TAS, Kuchenka mikrofalowa z grillem z funkcją zdrowego gotowania, 23 l Instrukcja obsługi

MG23F301T**
MG23F302T**
Kuchenka
mikrofalowa
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Instrukcja obsługi i
zasady przygotowywania potraw
Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego
montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 1
3/25/2013 7:01:06 PM
Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje
są przestrzegane przez cały czas korzystania z
kuchenki.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się
z poniższymi instrukcjami.
POLSKI
Jak korzystać z instrukcji obsługi
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja
obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu
kuchenki mikrofalowej dotyczących:
• zasad bezpieczeństwa
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
Legenda dla symboli i ikon
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia
mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie
pożarem
Ostrzeżenie; gorąca
powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał
wybuchowy
NIE próbować.
NIE dotykać.
NIE rozmontowywać.
Postępować zgodnie z
instrukcjami.
Odłącz wtyczkę zasilania z
gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie
jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem.
Skontaktować się z
centrum serwisowym.
Uwaga
OSTRZEŻENIE
(Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli
drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone —
usterki muszą najpierw zostać naprawione przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności
serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca
zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem
mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane
może być bardzo niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie
mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
Ważne
2
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 2
3/25/2013 7:01:07 PM
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy
wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania;
pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu
zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów
w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego
wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość
butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy
wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie
należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych,
ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej
wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni
i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w
pojazdach drogowych, przyczepach itp.
POLSKI
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego.
OSTRZEŻENIE: Z urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w
zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom
nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8 lat.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do
stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub
papierowych pojemnikach powinno odbywać się
pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na
ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych
ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami,
zapłonem i pożarem.
3
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 3
3/25/2013 7:01:07 PM
POLSKI
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np.
dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez
inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się
urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony
przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Płyny i inna żywność nie mogą
być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem;
Nie należy czyścić urządzenia strumieniem wody.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim
kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy
dostęp do jej wnętrzna i do panelu sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić
do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd
spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym
serwisem.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana
jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy
umieszczać jej na półkach.
OSTRZEŻENIE
(Tylko funkcja kuchenki) – Opcjonalnie
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z
trybu łączonego wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy
zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia
łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie
należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości
porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
4
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 4
3/25/2013 7:01:07 PM
Urządzenie i przewody należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego
roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą
o współpracy z zewnętrznym urządzeniem
wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego
sterowania.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B
według ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie
urządzenia ISM, w których przypadku energia
o częstotliwości radiowej jest wytwarzana
rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie
promieniowania elektromagnetycznego do
obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania
łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do
użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego
napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo
dostępne części nagrzewają się. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej
ósmego roku życia powinny korzystać z urządzenia
wyłącznie pod stałą kontrolą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8.
roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie
wolno używać środków zawierających składniki
ścierne lub ostrych szczotek metalowych,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co
może doprowadzić do pęknięcia szyby.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie
mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna
powierzchnia mogą się nagrzewać.
5
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 5
3/25/2013 7:01:07 PM
POLSKI
Instalowanie kuchenki mikrofalowej
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od
podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość
odpowiednią do ciężaru kuchenki.
20 cm
10 cm z
1.Instalując kuchenkę, zapewnij jej
od góry
tyłu
odpowiednią wentylację, pozostawiając
przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i 85 cmod 10 cm po
po bokach urządzenia oraz 20 cm nad podłogi bokach
urządzeniem.
2.Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza
kuchenki.
3.Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Sprawdź, czy taca obraca się swobodnie.
(Dotyczy wyłącznie modeli z tacą obrotową).
4.Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód
zasilający musi zostać wymieniony przez producenta,
w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną
osobę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel
należy podłączyć do odpowiedniego uziemionego
gniazdka prądu zmiennego.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących
lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu
zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać
parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła
zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać
takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony
z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki
mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie
drzwiczek zwilżoną szmatką.
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić
regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
(Tylko model z tacą obrotową)
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, aby można
było prawidłowo zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
1.Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą
miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
2.Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach
6
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 6
3/25/2013 7:01:07 PM
(Dotyczy wyłącznie modeli z obrotowym elementem
grzejnym).
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub
oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku
prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy
drzwiczki lub ich uszczelnienie, w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli
kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub
pojawiły się wątpliwości dotyczące jej działania:
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem
Jeśli przez pewien czas nie zamierzasz korzystać z
kuchenki, umieść ją w miejscu suchym i niezakurzonym.
Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na
działanie kuchenki.
Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do
POLSKI
lub na pierścieniu obrotowym kuchenki należy
usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3.Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości
jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy
umieścić na tacy obrotowej kuchenki szklankę
rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją
przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4.W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w
zmywarce).
NIE WOLNO wlewać wody do otworów
wentylacyjnych. NIE WOLNO używać produktów
zawierających składniki ścierne i rozpuszczalników.
Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia
uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia
prawidłowego zamykania drzwiczek.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą
roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy
zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Podczas czyszczenia górnej części
wnętrza komory element grzejny można
obrócić o 45° ku dołowi i wyczyścić go.
7
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 7
3/25/2013 7:01:07 PM
POLSKI
zastosowań komercyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy
wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić
wymianę żarówki.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi
rękami.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu
zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli
do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja,
np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
OSTRZEŻENIE
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub
uderzać go.
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie
przez wykwalifikowanych pracowników.
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także
szklanymi i innymi wrażliwymi przedmiotami.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w
zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki
mikrofalowej.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika,
alkoholu, urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do
czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia
strumieniem pary.
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada
danym technicznym produktu.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub
materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia
w wilgotnym, tłustym lub zakurzonym miejscu, ani tam,
gdzie urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie wolno
instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko
wycieku gazu, ani na nierównej powierzchni.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie
używaj rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie
wkładaj go między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a
także obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku
uszkodzenia wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego
należy skontaktować się z najbliższym serwisem.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze
wszystkimi miejscowymi przepisami.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy
regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów
styku przy użyciu suchej szmatki.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej
drzwiczkach żadnych przedmiotów.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani
kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych
substancji, np. środków owadobójczych.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania
wtyczki zasilania.
8
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 8
3/25/2013 7:01:10 PM
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów
łatwopalnych. Podczas podgrzewania posiłków lub napojów
z alkoholem należy zachować szczególną ostrożność. Opary
alkoholu mogą zetknąć się z gorącymi elementami kuchenki.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to
zapobiec ich przypaleniu.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie;
należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą
one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub
zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników,
a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w
kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach
dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy
ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec,
należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co
najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.
W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby
zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE
pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
POLSKI
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas
otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie
uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub
papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki
wydobywa się gorące powietrze. Kuchenka może się również
przegrzać i automatycznie wyłączyć. Do momentu jej
schłodzenia ponowne włączenie nie będzie możliwe.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy
zawsze używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia
przypadkowych oparzeń.
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej
10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub
płynami.
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy
zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać
przynajmniej 20 sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na
wyciągnięcie ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez
gorące powietrze lub parę.
PRZESTROGA
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30
minutach. Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest
używana, stała w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję
energii mikrofal po przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych
metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi
zdobieniami, szpikulców, widelców itd. Należy usunąć
druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków
elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do
uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w
niniejszej instrukcji. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru
lub odzieży.
9
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 9
3/25/2013 7:01:12 PM
POLSKI
Środki ostrożności zapobiegające
możliwej ekspozycji na nadmierne działanie
promieniowania mikrofalowego
(tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się
do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy
zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od
opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku
pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.
samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia.
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie
wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami.
Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada
za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia
lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić
użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki
z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach
bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów
do otworów blokad.
(b)Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami
kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się
jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą,
miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać,
dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta.
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się
drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d)Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio
przeszkolonych przez producenta.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
Naprawienie urządzenia, wymiana akcesorium lub naprawa uszkodzenia
obudowy podlega opłacie, jeśli urządzenie i/lub akcesorium zostało
uszkodzone przez klienta. Powyższy warunek dotyczy następujących
uszkodzeń:
(a) Wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek,
uchwytu, panelu zewnętrznego i panelu sterowania.
(b)Uszkodzenia lub zgubienia tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i
drucianej podstawki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
10
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 10
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
3/25/2013 7:01:12 PM
Spis treści
Skrócona instrukcja obsługi
Skrócona instrukcja obsługi.................................................................................. 11
Kuchenka mikrofalowa......................................................................................... 12
Panel sterowania.................................................................................................. 12
Akcesoria............................................................................................................. 13
Ustawianie godziny............................................................................................... 14
Jak działa kuchenka mikrofalowa.......................................................................... 14
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki....................................................... 15
Gotowanie i podgrzewanie................................................................................... 15
Poziomy mocy...................................................................................................... 16
Korzystanie z funkcji odświeżania zapachu........................................................... 16
Dostosowywanie czasu pracy............................................................................... 16
Zatrzymywanie pracy kuchenki............................................................................. 16
Ustawianie trybu oszczędzania energii.................................................................. 16
Korzystanie z funkcji zdrowego gotowania............................................................ 17
Korzystanie z programów zdrowego gotowania: warzywa i zboża.................... 17
Korzystanie z programów zdrowego gotowania: drób i ryby............................. 18
Porady dotyczące gotowania na parze
(tylko modele MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*)...... 19
Porady dotyczące użycia talerza teflonowego
(tylko modele MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)..... 21
Programy ręcznego opiekania na krucho.......................................................... 21
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania.................................. 22
Korzystanie z automatycznych programów szybkiego rozmrażania................... 23
Korzystanie z funkcji mój talerz............................................................................. 23
Korzystanie z programów mój talerz................................................................. 23
Wybór akcesoriów................................................................................................ 24
Grillowanie............................................................................................................ 24
Tryb łączony mikrofal i grilla................................................................................... 24
Wyłączanie sygnału dźwiękowego........................................................................ 25
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej................................................... 25
Lista naczyń i przyborów kuchennych................................................................... 26
Zasady przygotowywania potraw.......................................................................... 27
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości............................... 35
Parametry techniczne........................................................................................... 35
Przygotowywanie posiłku.
1. Umieść jedzenie w kuchence.
Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk
mikrofal ( ) odpowiednią liczbę razy.
POLSKI
2. Określ czas przygotowania, obracając odpowiednio
pokrętło wielofunkcyjne.
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania zostaną
wyemitowane 4 sygnały dźwiękowe.
Szybkie rozmrażanie żywności.
1. Umieść zamrożony posiłek w kuchence.
Wybierz rodzaj przygotowywanego jedzenia,
naciskając przycisk szybkiego rozmrażania ( )
odpowiednią liczbę razy.
2. Określ wagę, obracając odpowiednio pokrętło
wielofunkcyjne.
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Aby wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.
Pozostaw posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk +30s odpowiednią liczbę razy, jeśli
chcesz kilkakrotnie wydłużyć czas o 30 sekund.
11
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 11
3/25/2013 7:01:13 PM
Panel sterowania
Grillowanie.
1. Naciśnij przycisk grill ( ).
POLSKI
1
2. Określ czas przygotowania, obracając odpowiednio
pokrętło wielofunkcyjne.
2
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
2
8
4
9
5
10
6
Kuchenka mikrofalowa
1
3
3
5
4
11
7
1. WYŚWIETLACZ
2. PRZYCISK ZDROWE
GOTOWANIE
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
UCHWYT DRZWICZEK
OTWORY WENTYLACYJNE
GRILL
OŚWIETLENIE
WYŚWIETLACZ
ZATRZASKI DRZWICZEK
9
10
11
12
12
7. PRZYCISK STOP/
EKOLOGICZNY
8. PRZYCISK MÓJ TALERZ
3. PRZYCISK SZYBKIE
ROZMRAŻANIE
9. PRZYCISK USUWANIA
ZAPACHÓW
4. PRZYCISK MIKROFAL
10.PRZYCISK MIKROFALE+GRILL
5. PRZYCISK GRILL
11.PRZYCISK USTAWIANIE
ZEGARA
6. POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE
(WAGA/PORCJA/CZAS)
12.PRZYCISK STARTOWY/+30s
7. DRZWICZKI
8. TACA OBROTOWA
9. ŁĄCZNIK
10.PIERŚCIEŃ OBROTOWY
11.OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
12.PANEL STEROWANIA
12
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 12
3/25/2013 7:01:13 PM
Akcesoria
6. Naczynie do gotowania na parze — patrz str.
19–21 (tylko modele MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*).
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
Przeznaczenie: plastikowego naczynia do
gotowania na parze należy używać w przypadku
korzystania z funkcji gotowania na parze.
1.Łącznik — umieszczany fabrycznie na wale silnika
znajdującego się w podstawie kuchenki.
POLSKI
Przeznaczenie: łącznik powoduje obracanie się
tacy.
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
2. Pierścień obrotowy — umieszczany na środku
kuchenki.
NIE WOLNO używać trybów grilla ( ) i łączonego (
korzystania z naczynia do gotowania na parze.
Przeznaczenie: pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
Tryb pracy
3.Taca obrotowa — umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
Przeznaczenie: taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.
(naczynie do
gotowania na parze)
Mikrofale (
O
)
GRILL ( )
X
) w przypadku
TRYB ŁĄCZONY (
)
X
4.Druciana podstawka — umieszczana na tacy
obrotowej.
Przeznaczenie: druciana podstawka może być
używana do grillowania oraz
gotowania w trybie łączonym.
5.Talerz teflonowy — patrz str. 21-22
(tylko modele MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC*, MG23F302TJ*).
Przeznaczenie: teflonowy talerz służy do
lepszego przypiekania potraw w trybie łączonym
kuchenki mikrofalowej lub grilla. Służy także do
przygotowywania na krucho ciast i spodów do pizzy.
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
13
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 13
3/25/2013 7:01:14 PM
POLSKI
Ustawianie godziny
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy
zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”,
„88:88” lub „12:00”. Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana
w formacie 12- lub 24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących
przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• po awarii zasilania
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których
energia umożliwia gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego
postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
• rozmrażania (ręcznego i automatycznego);
• gotowania;
• podgrzewania.
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na
czas letni lub zimowy.
Zasada działania.
1. Mikrofale generowane przez magnetron
rozprzestrzeniają się równomiernie, padając na
pożywienie obracające się na tacy. Dzięki temu
pożywienie jest przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie do
głębokości około 2,5 cm. Proces jest kontynuowany,
gdyż temperatura rozprasza się wewnątrz
pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego naczynia i
właściwości pożywienia:
• ilości i gęstości,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy niezamrożone).
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień urządzenia lub pracy w tymczasowym
trybie zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie
zostanie anulowane, a po 25 minutach zostanie wyświetlony zegar. Jeśli
drzwiczki są otwarte, lampa kuchenki jest wyłączana po 5 minutach.
1.Aby wyświetlić czas w formacie:
24-godzinnym
12-godzinnym
Naciśnij przycisk zegara (
) jeden lub dwa razy.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
godzinę.
3. Naciśnij przycisk zegara (
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki
zjawisku rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet
po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać czasów
przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej instrukcji,
aby zapewnić:
).
• równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej
pożywienia,
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
minuty.
5. Naciśnij przycisk zegara (
).
14
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 14
3/25/2013 7:01:15 PM
Sprawdzanie poprawności działania
kuchenki
Gotowanie i podgrzewanie
1. Naciśnij przycisk mikrofal (
Efekt:
1. Naciśnij przycisk mikrofal (
)
Efekt:
Zostanie wyświetlona wartość
800 W (maksymalna moc gotowania)
2. Ustaw czas na 4 lub 5 minut, obracając pokrętło
wielofunkcyjne, i naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
).
Zostanie wyświetlona wartość
800 W (maksymalna moc gotowania):
Ustaw odpowiedni poziom mocy,
naciskając przycisk mikrofal ( ) aż
do momentu wyświetlenia żądanej wartości. Szczegółowe
informacje można znaleźć w tabeli poziomów mocy.
POLSKI
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem
kuchenki bez nadzoru.
Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Następnie zamknij
drzwi.
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka
działa poprawnie.
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu po prawej stronie
drzwiczek. Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Następnie zamknij
drzwi.
2. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po jego zakończeniu
wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Efekt:
Zostanie wyświetlony czas
przygotowania.
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
elektrycznego. Taca obrotowa musi być włożona na swoje miejsce
w kuchence. Jeśli używany jest inny poziom mocy niż maksymalny,
zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie. Po
jego zakończeniu wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie,
stosując maksymalną moc (800 W), wystarczy nacisnąć przycisk
+30s w celu dodania kolejnych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka
zostanie natychmiast uruchomiona.
15
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 15
3/25/2013 7:01:15 PM
Poziomy mocy
Dostosowywanie czasu pracy
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
POLSKI
Poziom mocy
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk
+30s. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu
gotowania.
Moc wyjściowa
MIKROFALE
GRILL
WYSOKI
800 W
-
Naciśnij przycisk +30s, aby dodać 30 sekund do czasu
gotowania.
PODWYŻSZONY
600 W
-
Zatrzymywanie pracy kuchenki
ŚREDNI
450 W
-
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
OBNIŻONY
300 W
-
1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie.
ROZMRAŻANIE( )
180 W
-
NISKI / UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
100 W
-
GRILL
-
1100 W
1100 W
ŁĄCZONY I (
)
600 W
ŁĄCZONY II (
)
450 W
1100 W
ŁĄCZONY III (
)
300 W
1100 W
1) Otwórz drzwiczki.
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i
naciśnij ponownie przycisk ( ).
2) Naciśnij przycisk Stop ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby wznowić gotowanie,
naciśnij ponownie przycisk ( ).
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie.
Naciśnij przycisk Stop ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia
gotowania, ponownie naciśnij przycisk Stop ( ).
Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania,
naciskając przycisk Stop ( ).
W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć
czas gotowania.
W przypadku wybrania niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas
gotowania.
Korzystanie z funkcji odświeżania zapachu
Tej funkcji należy użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających
nieprzyjemny zapach lub w przypadku powstania dużej ilości dymu we
wnętrzu kuchenki. Najpierw należy wyczyścić wnętrze kuchenki.
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala oszczędzać
prąd, gdy kuchenka nie jest używana. Gdy kuchenka nie jest używana, znajduje
się w trybie gotowości, a na ekranie wyświetlany jest bieżący czas.
• Naciśnij przycisk oszczędzania energii ( ).
Efekt:
Wyświetlacz zostanie wyłączony.
Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk
odświeżania zapachu( ). Wyemitowane zostaną
4 sygnały dźwiękowe.
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, wystarczy
otworzyć drzwiczki lub nacisnąć przycisk
oszczędzania energii ( ), po czym na wyświetlaczu pojawi się
bieżący czas. Kuchenka jest gotowa do użycia.
Proces odświeżania zapachu trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o
30 sekund przez każde naciśnięcie przycisku +30s.
Maksymalny czas wynosi 15 minut.
16
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 16
3/25/2013 7:01:16 PM
Korzystanie z funkcji zdrowego gotowania
Korzystanie z programów zdrowego
gotowania: warzywa i zboża
W poniższej tabeli przedstawiono 12 programów automatycznego
gotowania warzyw i zbóż. Zawiera ona ilości, czasy oczekiwania oraz
odpowiednie zalecenia. Programy 1-10 wykorzystują wyłącznie energię
mikrofal. Programy 11-12 działają w trybie łączonym: mikrofale + grill.
1. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk Healthy Cooking (zdrowe gotowanie)
( ) lub ( ) odpowiednią liczbę razy.
Kod
Potrawa
1
Brokuły
2
Marchew
3
Zielona
fasolka
4
Szpinak
2. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Więcej informacji można znaleźć
w tabeli obok).
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Czas
Porcja
oczekiwania
Zalecenia
(g)
(min)
250
1-2
Opłucz i oczyść świeże brokuły i przygotuj
500
różyczki. Rozłóż je równomiernie w szklanej
misie z przykrywką. W przypadku porcji
250 g dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody, a
w przypadku porcji 500 g dodaj 60-75 ml
(4-5 łyżek stołowych) wody. Umieść miskę
na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
250
1-2
Opłucz i oczyść marchew, a następnie pokrój
ją na plasterki. Rozłóż je równomiernie w
szklanej misie z przykrywką. W przypadku
porcji 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj.
250
1-2
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką.
W przypadku porcji 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody. Umieść miskę na środku
tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj.
150
1-2
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w
szklanej misie z przykrywką. Nie dodawaj
wody. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj.
POLSKI
Funkcje zdrowego gotowania umożliwiają wybranie jednego z
20 zaprogramowanych czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania
czasu gotowania ani poziomu mocy. Potrawę można ustawić za pomocą
pokrętła wielofunkcyjnego.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
17
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 17
3/25/2013 7:01:17 PM
Kod
POLSKI
5
6
7
Czas
Porcja
oczekiwania
Zalecenia
(g)
(min)
250
1-2
Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i połóż je na
Kolba
owalnym szklanym naczyniu. Owiń folią do
kukurydzy (1 szt.)
kuchenek mikrofalowych i ponakłuwaj ją.
Potrawa
Obrane
ziemniaki
Brązowy
ryż
(parboiled)
250
500
125
2-3
5-10
8
Makaron
rurki
razowy
125
1
9
Komosa
ryżowa
125
1-3
10
11
Bulgur
Zapiekane
warzywa
125
500
2-5
2-3
Umyć i obrać ziemniaki, a następnie pokroić
je w kostkę równej wielkości. Umieść je w
szklanej misie z przykrywką. Dodaj 45-60
ml (3–4 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę
na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem.
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj
podwójną ilość zimnej wody (¼ l). Gotuj pod
przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj ½ l wrzącej
wody, szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj
bez przykrycia. Po ugotowaniu zamieszaj, a
następnie starannie odcedź.
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj podwójną
ilość zimnej wody (250 ml). Gotuj pod
przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj podwójną
ilość zimnej wody (250 ml). Gotuj pod
przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Włóż warzywa, takie jak wstępnie ugotowane
plastry ziemniaków, cukinii i pomidorów i
sos do szklanego naczynia żaroodpornego
odpowiedniej wielkości. Połóż na górze trochę
tartego sera. Umieść naczynie na drucianej
podstawce.
Kod
Potrawa
12
Pomidory
z grilla
Czas
Porcja
oczekiwania
Zalecenia
(g)
(min)
400
1-2
Opłucz i oczyść pomidory, a następnie
pokrój je na połówki i umieść w naczyniu
żaroodpornym. Połóż na górze trochę tartego
sera. Ustaw naczynie na drucianej podstawce.
Korzystanie z programów zdrowego
gotowania: drób i ryby
W poniższej tabeli przedstawiono 8 programów automatycznego gotowania
drobiu i ryb, ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia. Programy
1-6 wykorzystują wyłącznie energię mikrofal. Programy 7–8 działają w trybie
łączonym: mikrofale + grill.
Potrawa
Porcja
(g)
1
Pierś z
kurczaka
300
(2 szt.)
2
Pierś z
indyka
300
(2 szt.)
3
Świeży
filet rybny
300
(2 szt.)
4
Świeży
filet z
łososia
300
(2 szt.)
Kod
Czas
oczekiwania
Zalecenia
(min)
2
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie
na tacy obrotowej.
2
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie
na tacy obrotowej.
1-2
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie
na tacy obrotowej.
1-2
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie
na tacy obrotowej.
18
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 18
3/25/2013 7:01:19 PM
Kod
Potrawa
Porcja
(g)
Świeże
krewetki
250
6
Świeży
pstrąg
200
(1 ryba)
7
Pieczona
ryba
200
(1 ryba)
8
300
Grillowane
(2 steki)
steki z
łososia
Naczynie do gotowania na parze pozwala szybko przyrządzić smaczne i
zdrowe potrawy w kuchence mikrofalowej Samsung.
Stanowi idealne rozwiązanie do gotowania ryżu, makaronu, warzyw itp.,
ponieważ znacznie skraca czas przygotowania, a jednocześnie pozwala
zachować wartości odżywcze potrawy.
Naczynie do gotowania na parze składa się z 3 elementów:
POLSKI
5
Porady dotyczące gotowania na parze
(tylko modele MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Czas
oczekiwania
Zalecenia
(min)
1-2
Krewetki opłucz i połóż na ceramicznym
talerzu, a następnie dodaj 1 łyżkę stołową
soku z cytryny. Przykryj kuchenną folią do
kuchenek mikrofalowych. Przebij folię. Połóż
naczynie na tacy obrotowej.
2
Włóż 2 świeże ryby do naczynia
żaroodpornego. Dodaj szczyptę soli, 1 łyżkę
stołową soku z cytryny, sól i zioła. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy
obrotowej.
3
Posmaruj skórę całej ryby (pstrąga lub
dorady) olejem i dodaj zioła oraz przyprawy.
Ułóż ryby obok siebie w przeciwnych
kierunkach na wysokiej podstawce. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
2
Rozłóż równomiernie steki z ryby na wysokiej
podstawce. Po usłyszeniu sygnału obróć na
drugą stronę.
Misa
Wewnętrzna taca
Pokrywka
Wszystkie elementy wytrzymują temperatury od -20°C do 140°C.
Mogą z powodzeniem służyć do przechowywania żywności w zamrażarce.
Misy i pokrywki można używać razem lub osobno.
WARUNKI EKSPLOATACJI:
Nie używać do:
• gotowania żywności z dużą zawartością cukru lub tłuszczu;
• przyrządzania potraw z użyciem funkcji grilla, termoobiegu lub na
tradycyjnej kuchence.
Przed użyciem naczynia po raz pierwszy należy je dokładnie umyć w
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Czas gotowania potraw podano w tabeli na kolejnej stronie.
KONSERWACJA:
Naczynie do gotowania na parze można myć w zmywarce.
W przypadku mycia ręcznego myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń. Nie używać szorstkich gąbek.
Niektóre rodzaje warzyw (np. pomidory) mogą powodować
przebarwienia plastiku. Jest to nieuchronne i nie stanowi wady
produkcyjnej wyrobu.
19
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 19
3/25/2013 7:01:20 PM
ROZMRAŻANIE:
Potrawa
Umieścić zamrożone pożywienie w naczyniu do gotowania na parze, nie przykrywając
go pokrywką. Dzięki temu woda pozostanie na dnie naczynia i nie zniszczy potrawy.
POLSKI
Porcja
Poziomy
mocy
Karczochy
Czas
gotowania
(min)
5-6
Poziomy
mocy
Czas
gotowania
(min)
5-6
Czas
oczekiwania
Obsługa
(min)
1-2
Misa z pokrywką
Potrawy
400 g
600 W
duszone
Instrukcje
(schłodzone) Włożyć potrawę do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po podgrzaniu
dokładnie zamieszać.
Zupy
400 g
800 W
3-4
1-2
Misa z pokrywką
(schłodzone) Instrukcje
Zupę przelać do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po podgrzaniu
dokładnie zamieszać.
Zupa
400 g
800 W
8-10
2-3
Misa z pokrywką
mrożona
Instrukcje
Mrożoną zupę przełożyć do naczynia. Przykryj naczynie pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie zamieszać.
150 g
600 W
1-2
2-3
Misa z pokrywką
Mrożone
pyzy
Instrukcje
drożdżowe z Pyzy zwilżyć z wierzchu zimną wodą. Umieścić 1-2 mrożone pyzy razem w
nadzieniem naczyniu. Przykryj naczynie pokrywką.
owocowym
Kompot
250 g
800 W
3-4
2-3
Misa z pokrywką
owocowy
Instrukcje
Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele) zważyć, a następnie
umyć, obrać ze skórki i pociąć na równe kawałki. Przełożyć do naczynia.
Dodać 1-2 łyżki wody oraz 1-2 łyżki cukru. Przykryć pokrywką.
GOTOWANIE:
Potrawa
Porcja
Czas
oczekiwania
Obsługa
(min)
1-2
Misa z wewnętrzną
tacą i pokrywką
300 g
800 W
(1-2 szt.)
Instrukcje
Karczochy opłukać i oczyścić. Włożyć tacę do naczynia. Położyć karczochy
na tacy. Dodać łyżkę soku z cytryny. Przykryj naczynie pokrywką.
Świeże
300 g
800 W
4-5
1-2
Misa z wewnętrzną
warzywa
tacą i pokrywką
Instrukcje
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważyć
warzywa (np. brokuły, kalafior, marchew, pieprz). Włożyć tacę do naczynia.
Równomiernie rozmieścić warzywa na tacy. Dodać 2 łyżki wody. Przykryj
naczynie pokrywką.
Mrożone
300 g
600 W
7-8
2-3
Misa z wewnętrzną
warzywa
tacą i pokrywką
Instrukcje
Mrożone warzywa umieścić w naczyniu. Włożyć tacę do naczynia. Dodać
łyżkę wody. Przykryj naczynie pokrywką. Po ugotowaniu i zakończeniu
czasu oczekiwania dokładnie zamieszać.
Ryż
250 g
800 W
15-18
5-10
Misa z pokrywką
Instrukcje
Włożyć ryż do naczynia. Dodaj 500 ml zimnej wody. Przykryj naczynie
pokrywką. Po ugotowaniu powinno się odczekać 5 minut (ryż biały) lub 10
minut (ryż brązowy).
Ziemniaki w
500 g
800 W
7-8
2-3
Misa z pokrywką
mundurkach Instrukcje
Zważyć i opłukać ziemniaki, a następnie umieścić je w naczyniu. Dodać 3
łyżki wody. Przykryj naczynie pokrywką.
Obsługa naczynia do szybkiego gotowania na parze
+
Misa z pokrywką Misa z wewnętrzną tacą i pokrywką
20
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 20
3/25/2013 7:01:20 PM
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
4. Umieść talerz teflonowy na metalowej podstawce
(lub tacy obrotowej) w kuchence mikrofalowej.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania
pokrywki, ponieważ para, która wytworzyła się w naczyniu może być
bardzo gorąca.
5. Wybierz odpowiedni czas gotowania i moc.
(Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).
Nagrzane naczynie chwytać po założeniu rękawic kuchennych.
POLSKI
Sposób czyszczenia teflonowego talerza
Talerz teflonowy należy myć ciepłą wodą z detergentem, po czym
spłukać czystą wodą.
Porady dotyczące użycia talerza
teflonowego (tylko modele MG23F301TC*,
MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Nie należy używać szczotki do szorowania lub szorstkiej gąbki,
ponieważ mogą one uszkodzić górną warstwę talerza.
Talerz służy do lepszego przypiekania potraw nie tylko z wierzchu przy
pomocy grilla, ale także od spodu dzięki temperaturze samego talerza.
W tabeli na następnej stronie znajduje się kilka potraw, które można
przygotować na talerzu.
Talerza można również używać do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Uwaga
Talerza teflonowego nie można myć w zmywarce.
Programy ręcznego opiekania na krucho
1. Umieść talerz bezpośrednio na tacy obrotowej i
rozgrzej go, używając maksymalnej mocy dostępnej
w trybie łączonym kuchenki mikrofalowej i grilla
[600 W + Grill (
)], stosując się do instrukcji oraz
czasów umieszczonych w tabeli.
Zaleca się rozgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej.
Rozgrzewaj talerz teflonowy przy użyciu funkcji 600 W + Grill (
) przez
ok. 3-5 minut. Stosuj się do instrukcji i czasów podanych w tabeli.
Potrawa
Pamiętaj, aby wyjmując talerz zawsze nosić rękawice kuchenne,
ponieważ jest bardzo gorący.
Boczek
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie jak jaja czy bekon mogły się
odpowiednio przypiec.
Pamiętaj, że talerz ma teflonową powłokę, która nie jest odporna na
zarysowania. Dlatego nie używaj żadnych ostrych narzędzi, takich jak
nóż, do cięcia jedzenia na tym talerzu.
Pomidory z
grilla
Korzystaj z plastikowych narzędzi, które nie porysują teflonowej
powierzchni talerza lub zdejmij jedzenie z talerza i dopiero wtedy je
pokrój.
Porcja
Zasilanie
Czas
rozgrzewania
(min)
Czas gotowania
(min)
4 plastry (80 g)
600 W + Grill
3
3½-4
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Połóż plastry razem na talerzu. Umieść talerz teflonowy
na drucianej podstawce.
3
4½-5
200 g (2 szt.)
450 W + Grill
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Przetnij pomidory na połówki. Połóż na górze
trochę sera. Rozłóż w okręgu na talerzu. Umieść talerz teflonowy na drucianej
podstawce.
3. Umieść jedzenie na talerzu.
Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które
nie są odporne na wysokie temperatury np.
plastikowych misek.
Nie wolno umieszczać talerza w kuchence bez tacy obrotowej.
21
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 21
3/25/2013 7:01:20 PM
Porcja
Zasilanie
Czas
rozgrzewania
(min)
Czas gotowania
(min)
Hamburger
(mrożony)
2 szt. (125 g)
600 W + Grill
3
7-7½
POLSKI
Potrawa
Bagietki
(mrożone)
Pizza
(mrożona)
Pieczone
ziemniaki
Paluszki
rybne
(mrożone)
Nuggetsy
drobiowe
(mrożone)
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Rozłóż mrożone burgery w okręgu na talerzu. Umieść
talerz teflonowy na drucianej podstawce. Po 4-5 minutach obróć części na drugą
stronę.
200-250 g (2 szt.)
450 W + Grill
4
8-9
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas
rozgrzewania
(min)
Czas gotowania
(min)
Pizza
(schłodzona)
300-350 g
450 W + Grill
4
6½-7½
Zalecenia
Rozgrzej talerz teflonowy. Umieść schłodzoną pizzę na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na podstawce.
Korzystanie z automatycznej funkcji
szybkiego rozmrażania
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Umieść jedną bagietkę na środku, a dwie po obydwu
stronach talerza. Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce.
4
9-10
300-350 g
600 W + Grill
Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb, chleba i
ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie.
Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Umieść mrożoną pizzę na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na drucianej podstawce.
3
5-6
250 g
600 W + Grill
8-9
500 g
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Przetnij ziemniaki na połówki. Ułóż je na talerzu przeciętą
częścią ku dołowi. Ziemniaki należy ułożyć w okrąg. Umieść talerz na podstawce.
150 g (5 szt.)
600 W + Grill
4
7-8
300 g (10 szt.)
9-10
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Natrzyj talerz jedną łyżką oleju i uformuj kółko z
paluszków rybnych. Obróć po upływie 4 min (5 szt.) lub 6 min (10 szt.).
125 g
600 W + Grill
4
5-5½
250 g
7½-8
Zalecenia
Podgrzej talerz teflonowy. Natrzyj talerz 1 łyżką oleju. Umieść nuggetsy na talerzu.
Umieść talerz teflonowy na drucianej podstawce. Obróć po upływie 3 min (125 g)
lub 5 min (250 g).
1. Wybierz rodzaj przygotowywanego jedzenia, naciskając
przycisk szybkiego rozmrażania ( ) odpowiednią liczbę
razy. (Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).
2. Wybierz wagę potrawy, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• W połowie procesu rozmrażania kuchenka
emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności
obrócenia jedzenia.
• Naciśnij ponownie przycisk ( ), aby zakończyć rozmrażanie.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym
celu należy wybrać funkcję gotowania/odgrzewania i poziom mocy 180 W.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Gotowanie i
podgrzewanie” (str. 15).
22
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 22
3/25/2013 7:01:21 PM
Korzystanie z automatycznych programów
szybkiego rozmrażania
Korzystanie z funkcji mój talerz
Funkcja Mój talerz ma dwa fabrycznie zaprogramowane czasy gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Liczbę
porcji można ustawić za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Najpierw
umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
szybkiego rozmrażania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu i
stosowne zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć
produkt z opakowania. Umieść mięso, drób, Ryby, chleb/ciasto na talerzu
ceramicznym.
Wielkość
porcji (g)
1. Mięso
200-1500
2. Drób
200-1500
3. Ryby
200-1500
4. Chleb/
Ciasto
125-625
Czas
oczekiwania
Zalecenia
(min)
20-60
Osłoń brzegi folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć mięso. Ten program
jest odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
20-60
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków lub kawałków kurczaka.
20-50
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten program
jest odpowiedni do rozmrażania całych ryb lub filetów
rybnych.
5-20
Umieść chleb na kawałku ręcznika papierowego i
po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Połóż
ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli to możliwe
– po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
Kuchenka działa przez cały czas i wyłącza się po
otwarciu drzwiczek. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów chleba krojonego lub
całego, a także bułek i bagietek. Bułki należy ułożyć w
okrąg. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów ciast drożdżowych, francuskich,
biszkoptów i serników. Nie jest odpowiedni do ciasta
kruchego, ciast z kremem lub z owocami ani ciast z
dekoracją czekoladową.
POLSKI
Symbol/
Potrawa
1. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając przycisk
Mój talerz ( ) odpowiednią liczbę razy.
2. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
(Więcej informacji można znaleźć w tabeli obok).
3. Naciśnij przycisk ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu
gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna
godzina.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w
kuchence mikrofalowej.
Korzystanie z programów mój talerz
W poniższej tabeli przedstawiono programy automatycznego podgrzewania
Mój talerz, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz odpowiednie
zalecenia. Programy te wykorzystują wyłącznie energię mikrofal.
Symbol/Potrawa
1. Zimne danie
gotowe
Wybierz funkcję Ręczne rozmrażanie (Manual Defrosting) i ustaw
poziom mocy na 180 W, jeśli chcesz ręcznie uruchomić proces
rozmrażania. Więcej informacji na temat ręcznego rozmrażania oraz
czasu rozmrażania można znaleźć na str. 31-32.
Wielkość
porcji (g)
300-350
400-450
Czas
oczekiwania
Zalecenia
(min)
2-3
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub
makaron).
23
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 23
3/25/2013 7:01:22 PM
POLSKI
Symbol/Potrawa
Wielkość
porcji (g)
2. Zimne danie
wegetariańskie
300-350
400-450
4. Naciśnij przycisk grill (
Czas
oczekiwania
Zalecenia
(min)
2-3
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program
jest odpowiedni do przygotowania posiłków
zawierających 2 składniki (np. spaghetti z
sosem lub ryż z warzywami).
Efekt:
).
Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
5. Ustaw czas grillowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. Maksymalny czas grillowania
wynosi 60 minut.
Wybór akcesoriów
Należy korzystać wyłącznie z przyborów, które mogą
być bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych.
Nie należy używać plastikowych pojemników, naczyń ani
papierowych kubeczków, ręczników itp.
W przypadku wybrania trybu łączonego (grill + mikrofale) należy używać wyłącznie
przyborów, które mogą być bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i
tradycyjnych.
6. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Rozpocznie się grillowanie. Po
zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Więcej szczegółów dotyczących przyborów kuchennych można znaleźć na
liście naczyń i przyborów kuchennych na str. 26.
Wyłączanie się i włączanie grzałki to normalne zachowanie urządzenia.
Zaprojektowano je w taki sposób, aby nie dopuścić do przegrzania.
Podczas dotykania żywności znajdującej się w kuchence zawsze
używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć poparzenia.
Grillowanie
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania
mikrofal. Służy do tego druciana podstawka dostarczona wraz z kuchenką
mikrofalową.
Tryb łączony mikrofal i grilla
1. Rozgrzej grill do wymaganej temperatury, naciskając
przycisk grill ( ) i ustaw czas rozgrzewania za
pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za
pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem.
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być
bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne, ponieważ umożliwiają
swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
2. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE
używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
3. Otwórz drzwiczki i umieść jedzenie na podstawce.
Zamknij drzwiczki.
1. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieść żywność na
podstawce i połóż całość na tacy obrotowej. Zamknij
drzwiczki.
24
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 24
3/25/2013 7:01:23 PM
2. Naciśnij przycisk trybu łączonego (
Efekt:
2. Aby z powrotem włączyć nadawanie sygnału
dźwiękowego, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przyciski ( ) i ( ).
).
Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
600 W
Efekt:
(tryb mikrofal i grilla)
(moc wyjściowa)
POLSKI
Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk trybu łączonego
(
) do momentu wyświetlenia odpowiedniej mocy.
• Zostaną wyświetlone następujące informacje:
• Sygnał dźwiękowy jest ponownie włączony.
Nie można ustawić temperatury grilla.
Blokada bezpieczeństwa kuchenki
mikrofalowej
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania,
który uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub
niepowołaną osobę.
Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.
4. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Efekt:
Rozpocznie się gotowanie w trybie
łączonym. Po zakończeniu gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały
dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz
na minutę) o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski ( ) i
( ).
Efekt:
• Kuchenka zostanie zablokowana
(nie będzie można uruchomić żadnej funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
Maksymalna moc pracy w trybie łączonym kuchenki i grilla to 600 W.
2. Aby odblokować kuchenkę, ponownie naciśnij i
przytrzymaj przez dwie sekundy przyciski ( ) i ( ).
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
Efekt:
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski ( ) i
( ).
Efekt:
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
• Zostaną wyświetlone następujące
informacje:
• Naciśnięcie przycisku nie jest potwierdzane sygnałem
dźwiękowym.
25
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 25
3/25/2013 7:01:24 PM
POLSKI
Lista naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać
przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy
zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej
tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i
sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Folia aluminiowa
Teflonowy talerz
Naczynia porcelanowe i
gliniane
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
✓✗
✓
✓
Komentarz
✓
• Papierowe torby lub
gazety
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Wyroby szklane
• Ceramika
✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
• Delikatne wyroby
szklane
✓
• Słoiki
✓
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki, serwetki
i papier kuchenny
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Opakowania żywności
typu fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
Przybory kuchenne
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
Mogą powodować iskrzenie.
✓
• Folia kuchenna
✓
✗
• Torby do zamrażania
✓✗
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
: Zalecane
✓✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
✗
✗
• Papier makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
✓
Komentarz
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego
na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą
w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania
lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie
zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
26
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 26
3/25/2013 7:01:24 PM
Zasady przygotowywania potraw
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą
się w nim wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia
ugotowanie jedzenia.
GOTOWANIE
Potrawa
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej
przybory i naczynia kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie
mikrofal. Mikrofale są odbijane przez metale, takie jak stal nierdzewna,
aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i
plastik, a także przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać do
gotowania metalowych pojemników.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów
żywności, w tym świeże i mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża,
fasola, ryby i mięso. W kuchence mikrofalowej można również przygotować
sosy, kremy, zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence
mikrofalowej można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej
kuchenki. Można na przykład roztopić masło lub czekoladę (dodatkowe
informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i techniki
przygotowania potraw).
Porcja Zasilanie
Czas
(min)
Szpinak
150 g
600 W
4½-5½
Brokuły
300 g
600 W
9-10
Groszek
300 g
600 W
7½-8½
Zielona fasolka
300 g
600 W
8-9
Mieszanka warzyw
(marchewka/
groszek/kukurydza)
Mieszanka warzyw
(dania chińskie)
300 g
600 W
7½-8½
300 g
600 W
8-9
POLSKI
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
Warzywa należy gotować pod przykryciem co najmniej przez czas
określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw,
czas gotowania można nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz
po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło.
Po ugotowaniu warzywa powinny pozostać przykryte w podanym czasie
oczekiwania.
MIKROFALE
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
2-3
Dodaj 30 ml (2 łyżkę
stołową) zimnej wody.
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
2-3
Dodaj 30 ml (2 łyżkę
stołową) zimnej wody.
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
2-3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę
stołową) zimnej wody.
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ
unosząca się para ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne
sposoby: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej pokrywki lub
folii kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu
wyrównania się temperatury potrawy.
27
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 27
3/25/2013 7:01:24 PM
Zasady gotowania ryżu i makaronu
POLSKI
Ryż:
Zasady gotowania świeżych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
Jeśli w tabeli poniżej nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml
zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw. Gotuj warzywa
pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby
uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco
wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po jego zakończeniu.
Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło.
W czasie 3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być przykryte.
Porada:
Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im
mniejsze kawałki, tym krótszy czas ich gotowania.
Podczas gotowania świeżych warzyw kuchenka powinna być ustawiona na
maksymalną moc (800 W).
Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej z przykrywką — ryż
zwiększa dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania.
Gotuj pod przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub
masło, a następnie odczekaj określony czas.
Uwaga: Po zakończeniu gotowania może okazać się, że
ryż nie wchłonął całej wody.
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą
wodę, szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez
przykrycia.
W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do
czasu zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem,
a następnie starannie odcedź.
Potrawa
Biały ryż
(podgotowany)
Brązowy ryż
(parboiled)
Ryż mieszany
(ryż i dziki ryż)
Mieszanka
zbóż
(ryż i zboża)
Makaron
Potrawa Porcja
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Porcja Zasilanie
Czas
(min)
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Brukselki
Marchew
250 g
800 W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
250 g
800 W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej wody.
250 g
800 W
11-12
5
Dodaj 1000 ml gorącej
wody.
Brokuły
Czas
(min)
250 g
500 g
250 g
250 g
4-4½
7-7½
5½-6½
4½-5
Kalafior
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Cukinie
250 g
3½-4
Bakłażany
250 g
3½-4
Por
Pieczarki
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Cebula
250 g
5½-6
Papryka
250 g
4½-5
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je
łodygami do środka.
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek stołowych) wody.
3
Potnij marchewki na plasterki o podobnej
wielkości.
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przetnij
większe kwiaty na pół. Ułóż je łodygami do
środka.
3
Potnij cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2
łyżki stołowe) wody lub trochę masła. Gotuj
do pierwszej miękkości.
3
Potnij bakłażany na małe plasterki i polej je 1
łyżką stołową soku z cytryny.
3
Potnij pory na grube plastry.
3
Przygotuj małe grzyby lub potnij większe na
plasterki. Nie dodawaj wody. Polej sokiem
z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Przed
podaniem odcedź.
3
Potnij cebule na plasterki lub połówki. Dodaj
15 ml (1 łyżkę stołową) wody.
3
Potnij paprykę na małe plasterki.
28
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 28
3/25/2013 7:01:24 PM
Potrawa Porcja
Ziemniaki
Rzepa
250 g
500 g
250 g
Czas
(min)
4-5
7½-8½
5-5½
potrzeby.
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
3
Zważ obrane ziemniaki i potnij je w kostkę o
równej wielkości.
3
Potnij rzepę w małą kostkę.
PODGRZEWANIE
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele
krótszym niż na tradycyjnej kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Dla podanych czasów podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę
pokojową (ok. 18–20°C), a jedzenie jest schłodzone do temperatury ok.
5-7°C.
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20
sekund, aby jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania
jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu
należy o tym ZAWSZE pamiętać. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i
ewentualnego poparzenia, należy włożyć do napojów plastikową łyżeczkę
lub szklaną pałeczkę oraz zamieszać je przed, w trakcie i po zakończeniu
podgrzewania.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki
mięsa — mogą się one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając
zimne wewnątrz. Dużo efektywniejsze jest podgrzewanie małych kawałków.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 800 W,
natomiast inne powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W,
a nawet 300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli. Zwykle lepszym
rozwiązaniem jest podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego poziomu
mocy, szczególnie gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub podgrzewa
się bardzo szybko (np. pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać o zamieszaniu lub
obróceniu jedzenia na drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem
jedzenie należy zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów
i odżywek dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego
poparzenia, należy pamiętać o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po
zakończeniu podgrzewania. Podczas oczekiwania po podgrzaniu produkty
te powinny pozostawać w kuchence mikrofalowej. Zaleca się włożenie do
podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki lub szklanej pałeczki. Unikaj
nadmiernego podgrzewania jedzenia (może to spowodować obniżenie jego
wartości odżywczych).
Najlepiej ustawić krótszy czas podgrzewania i wydłużyć go w razie
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 29
POLSKI
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować
czas na przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego temperatura
mogła się wyrównać.
Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany czas oczekiwania po
podgrzaniu wynosi od 2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i
odżywek dla dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad
bezpieczeństwa.
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Napoje
(kawa,
herbata i
woda)
Porcja
Zasilanie
Czas
(min)
150 ml
(1 filiżanka)
250 ml
(1 kubek)
800 W
1-1½
1½-2
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
1-2
Przelej napój do filiżanki i
podgrzewaj bez przykrycia.
Umieść filiżankę/kubek na
środku tacy obrotowej.
Podczas oczekiwania
pozostaw w kuchence
mikrofalowej, następnie
dokładnie zamieszaj.
29
3/25/2013 7:01:24 PM
Porcja
Zasilanie
Zupy
(schłodzone)
250 g
800 W
Potrawy
duszone
(schłodzone)
350 g
600 W
Makaron z
sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
POLSKI
Potrawa
Nadziewane
pierożki
z sosem
(schłodzone)
350 g
600 W
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350 g
600 W
PODGRZEWANIE ODŻYWEK DLA DZIECI
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
3-3½
2-3
Wlej do głębokiego talerza
ceramicznego. Przykryj
plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie
wymieszaj. Wymieszaj
ponownie przed podaniem.
5½-6½
2-3
Umieść potrawę na głębokim
talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
4½-5½
3
Połóż makaron (np.
spaghetti) na płaskim talerzu
ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przed
podaniem zamieszaj.
5-6
3
Umieść nadziewane pierożki
(np. ravioli, tortellini) na
głębokim talerzu ceramicznym.
Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas podgrzewania, a
także przed odstawieniem i
podaniem.
5½-6½
3
Umieść danie składające się z
2-3 schłodzonych składników
na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do
kuchenek mikrofalowych.
Czas
(min)
JEDZENIE DLA DZIECI: Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz
ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie
wymieszaj!
Przed podaniem odstaw na 2-3 minuty. Wymieszaj ponownie i sprawdź
temperaturę. Zalecana temperatura: pomiędzy 30-40 °C.
MLEKO DLA DZIECI: Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj
bez przykrycia. Nie wolno podgrzewać butelki z założonym smoczkiem,
ponieważ w przypadku przegrzania może to spowodować jej eksplozję.
Wstrząśnij przed odstawieniem, a następnie jeszcze raz przed podaniem
dziecku! Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia lub mleka dla dzieci przed
ich podaniem. Zalecana temperatura: ok. 37°C.
UWAGA: Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie
sprawdzać temperaturę jedzenia dla dzieci przed jego podaniem.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w tabeli obok.
Odgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Porcja Zasilanie
Czas
Odżywki
dla dzieci
(warzywa +
mięso)
190 g
600 W
30 sekund
Kaszka
dla dzieci
(zboża +
mleko +
owoce)
190 g
600 W
20 sekund
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj
pod przykryciem. Po
podgrzaniu zamieszaj.
Odstaw na 2-3 minuty.
Przed podaniem zamieszaj
i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny. Gotuj
pod przykryciem. Po
podgrzaniu zamieszaj.
Odstaw na 2-3 minuty.
Przed podaniem zamieszaj
i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
30
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 30
3/25/2013 7:01:24 PM
Potrawa
Mleko dla
dzieci
Porcja Zasilanie
100 ml
200 ml
300 W
Czas
30-40 s
50 s do 1
min
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do
-20°C należy kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli na sąsiedniej
stronie.
Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do
rozmrażania (180 W).
Porcja
Czas
(min)
Mielona
wołowina
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Steki
wieprzowe
250 g
7½-8½
Kawałki
kurczaka
500 g
(2 szt.)
14½15½
Cały kurczak
900 g
28-30
250 g
(2 szt.)
6-7
400 g
(4 szt.)
12-13
250 g
6-7
Potrawa
Czas
oczekiwania
(min)
POLSKI
Czas
oczekiwania
Instrukcje
(min)
2-3
Zamieszaj lub wstrząśnij i
przelej do wysterylizowanej
szklanej butelki. Postaw
na środku tacy obrotowej.
Gotuj bez przykrycia.
Wstrząśnij i odstaw na co
najmniej 3 minuty. Przed
podaniem wstrząśnij
i ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Instrukcje
Mięso
RĘCZNE ROZMRAŻANIE
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności.
Umożliwiają one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle
wygodne, np. w przypadku niespodziewanych gości.
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń
metalowe elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania
mógł swobodnie ściekać.
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu
rozmrażania obróć na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko
będzie to możliwe.
Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się
nagrzewać, można je osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi
kawałkami folii aluminiowej.
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj
rozmrażanie i odczekaj 20 minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia
rozmrażania. Czas oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się
w zależności od ilości jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w
poniższej tabeli.
Porada:
Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube.
Mniejsza ilość jedzenia rozmraża się w krótszym czasie.
Pamiętaj o tym podczas zamrażania i rozmrażania jedzenia.
5-25
Umieść mięso na płaskim talerzu
ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi
za pomocą folii aluminiowej. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
15-40
Umieść na płaskim talerzu
ceramicznym kawałki kurczaka skórką
do dołu, a całego kurczaka piersiami
do dołu. Osłoń cieńsze kawałki,
takie jak skrzydełka i końce udek, za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
5-15
Umieść mrożone ryby na środku
płaskiego talerza ceramicznego.
Cieńsze końce podłóż pod grubsze
części. Osłoń wąskie końce za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania!
5-10
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym,
szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Drób
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
31
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 31
3/25/2013 7:01:24 PM
Porcja
Czas
(min)
2 szt.
4 szt.
½-1
2-2½
Tosty/Kanapki
250 g
4½-5
Chleb
mieszany
(mąka pszenna
i żytnia)
500 g
8-10
Potrawa
Czas
oczekiwania
(min)
MIKROFALE + GRILL
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą
grilla z szybkością gotowania za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy
drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się tacy
umożliwia równe przypieczenie potrawy. Ten model został wyposażony w
trzy tryby łączone: 600 W + Grill, 450 W + Grill i 300 W + Grill.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + grill
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie
mikrofal. Przybory kuchenne powinny być niepalne. W trybie łączonym nie
można używać przyborów zawierających elementy metalowe. Nie można
także używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec
stopieniu.
Żywność, którą można gotować w trybie mikrofale + grill:
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie łączonym to
wszystkie rodzaje jedzenia, które wymagają podgrzania i przypieczenia (np.
pieczony makaron), a także te wymagające krótkiego czasu gotowania w
celu przypieczenia tylko górnej części. Tryb ten może być również używany
do gotowania większych kawałków potraw, które powinny być z wierzchu
przypieczone i chrupiące (np. kawałki kurczaka, które należy odwrócić
na drugą stronę po upływie połowy czasu przyrządzania). Szczegółowe
informacje można znaleźć w tabeli grillowania.
Ważna uwaga:
Przed uruchomieniem trybu łączonego (mikrofale + grill), należy sprawdzić,
czy element grzejny grilla znajduje się w pozycji poziomej pod górną
ścianką kuchenki, a nie w pozycji pionowej przy tylnej ściance. Jedzenie
powinno być umieszczone na wysokiej podstawce, chyba że instrukcja
zaleca inaczej. W innych przypadkach jedzenie powinno być umieszczone
bezpośrednio na tacy obrotowej. Zapoznaj się ze wskazówkami w tabeli na
sąsiedniej stronie.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie
połowy czasu przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
Instrukcje
POLSKI
Pieczywo
Bułki
(każda ok.
50 g)
5-20
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo
na papierze kuchennym pośrodku tacy
obrotowej. Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu rozmrażania!
GRILL
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką.
Włącza się on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte i taca się
obraca. Obracanie się tacy umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia.
Wstępne podgrzanie grilla przez 3-4 minuty sprawi, że jedzenie upiecze się
szybciej.
Przybory kuchenne używane podczas grillowania:
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe
części. Nie można także używać przyborów wykonanych z plastiku,
ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie
kawałki ryb, wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Ważna uwaga:
Przed uruchomieniem grilla, należy sprawdzić, czy element grzejny znajduje
się w pozycji poziomej pod górną ścianką kuchenki, a nie w pozycji
pionowej przy tylnej ściance. Należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na
wysokiej podstawce, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
32
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 32
3/25/2013 7:01:24 PM
Podręcznik grillowania zamrożonej żywności
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Porcja
Bułki (każda ok.
50 g)
2 szt.
4 szt.
Zasilanie
Mikrofale
+ grill
1. strona
— czas
(min)
2. strona
— czas
(min)
300 W +
Grill
Tylko grill
1-1½
2-2½
1-2
1-2
Instrukcje
450 W +
Grill
8-9
-
Ułóż 2 mrożone bagietki obok
siebie na podstawce. Po
zakończeniu grillowania odstaw
na 2-3 minuty.
Zapiekanka
(warzywa lub
ziemniaki)
450 W +
Grill
13-14
-
Włóż mrożoną zapiekankę do
małego, okrągłego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę
na drucianej podstawce. Po
zakończeniu przyrządzania
odstaw na 2-3 minuty.
Makaron
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
400 g
Nuggetsy
drobiowe
250 g
Frytki z kuchenki
250 g
Mikrofale
+ grill
600 W +
Grill
Tylko grill
14-15
2-3
450 W +
Grill
5-5½
3-3½
450 W +
Grill
9-11
4-5
Porcja
Zasilanie
1. strona
— czas
(min)
2. strona
— czas
(min)
Tosty
4 szt.
(każdy ok.
25 g)
Tylko grill
6-8
4-5½
Bułki
(upieczone)
2-4 sztuki
Tylko grill
2-3
2-3
Mikrofale
+ grill
300 W +
Grill
Tylko grill
200 g
(2 szt.)
4½-5½
2-3
400 g
(4 szt.)
7-8
Świeża
żywność
Bułki należy ułożyć w okrąg
na podstawce. Drugą stronę
bułek przypiecz zgodnie z
upodobaniami. Odstaw na 2-5
minuty.
Bagietki z
250-300 g
dodatkami
(2 szt.)
(pomidory, ser,
szynka, pieczarki)
400 g
Rozgrzej grill, włączając na 3-4 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Pomidory z
grilla
Włóż mrożony makaron
do małego, płaskiego,
prostokątnego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę
bezpośrednio na tacy obrotowej.
Po zakończeniu przyrządzania
odstaw na 2-3 minuty.
Umieść kawałki kurczaka na
podstawce. Obrócić po upływie
połowy ustalonego czasu.
Ułóż tosty obok siebie na
podstawce.
Ułóż bułki spodnią stroną ku górze
bezpośrednio na tacy obrotowej
tak, aby tworzyły okrąg.
Przetnij pomidory na połówki.
Połóż na górze trochę sera. Ułóż
w okręgu na płaskim, szklanym
naczyniu żaroodpornym. Połóż
naczynie na podstawce.
Tosty
hawajskie
(szynka,
ananas, plastry
sera)
2 szt.
(300 g)
450 W +
Grill
3½-4
-
Podpiecz najpierw kawałki chleba
w tosterze. Umieść gotowe tosty
na podstawce. Umieść 2 tosty
naprzeciw siebie bezpośrednio na
podstawce. Odstaw na 2-3 minuty.
Pieczone
ziemniaki
250 g
600 W +
Grill
4½-5½
-
Przetnij ziemniaki na połówki.
Ułóż je w okrąg na podstawce,
układając na ściętej stronie.
500 g
Kawałki
kurczaka
Ułóż frytki równomiernie na
papierze do pieczenia na
podstawce.
Instrukcje
450-500 g
(2 szt.)
8-9
300 W +
Grill
10-12
12-13
POLSKI
Produkty
zamrożone
Podręcznik grillowania świeżej żywności
Posmaruj kawałki kurczaka olejem
i posyp przyprawami. Ułóż je w
okrąg, kością do środka. Ułóż
jeden kawałek kurczaka na środku
podstawki. Odstaw na 2-3 minuty.
33
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 33
3/25/2013 7:01:24 PM
POLSKI
Świeża
żywność
Kotlety z
baraniny/
steki wołowe
(średnie)
Porcja
400 g
(4 szt.)
Steki
wieprzowe
1. strona
Zasilanie — czas
(min)
Tylko grill
Mikrofale
+ grill
250 g
(2 szt.)
pieczone
jabłka
1 jabłko
(ok. 200 g)
300 W +
Grill
2 jabłka
(ok. 400 g)
Pieczony
kurczak
1200 g
12-15
2. strona
— czas
(min)
9-12
300 W +
Grill
Tylko grill
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
600 W +
Grill
15-18
15-18
DODATKOWE WSKAZÓWKI
Instrukcje
ROZTAPIANIE MASŁA
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową
pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 800 W aż do roztopienia
masła.
Posmaruj kotlety olejem i posyp
przyprawami. Ułóż je w okręgu
na podstawce. Po zakończeniu
grillowania odstaw na 2-3 minuty.
ROZTAPIANIE CZEKOLADY
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj przez
3-5 minut przy użyciu mocy 450 W aż do roztopienia czekolady. Podczas roztapiania
zamieszaj raz lub dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Posmaruj steki wieprzowe olejem
i posyp przyprawami. Ułóż je
w okręgu na podstawce. Po
zakończeniu grillowania odstaw na
2-3 minuty.
ROZTAPIANIE ZESTALONEGO MIODU
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj
przez 20-30 sekund przy użyciu mocy 300 W, aż do roztopienia miodu.
ROZTAPIANIE ŻELATYNY
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Roztapiaj przez 1 minutę przy użyciu mocy 300 W. Po
roztopieniu zamieszaj.
Usuń z jabłek pestki. W puste
miejsce wsyp rodzynki i dodaj
dżem. Połóż na górze kilka
kawałków migdałów. Umieść
jabłka na płaskim, szklanym
naczyniu. Postaw potrawę
bezpośrednio na tacy obrotowej.
PRZYGOTOWANIE POLEWY I LUKRU NA CIASTA
Zmieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy
800 W, aż polewa lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj
dwukrotnie.
Posmaruj kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Ułóż kurczaka w
naczyniu żaroodpornym jedną
piersią w dół, drugą piersią w górę.
Po zakończeniu grillowania odstaw
na 5 minut.
GOTOWANIE DŻEMU
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10-12 minut przy użyciu mocy 800 W. Podczas gotowania kilkakrotnie
zamieszaj. Przełóż zawartość bezpośrednio do niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5 minut.
GOTOWANIE BUDYNIU
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta i
dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z przykrywką.
Gotuj pod przykryciem przez 6½-7½ minuty przy użyciu mocy 800 W. Podczas gotowania
kilkakrotnie dokładnie zamieszaj.
PRZYPIEKANIE PLASTERKÓW MIGDAŁÓW
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania kilkakrotnie
wymieszaj. Pozostaw na 2-3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
34
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 34
3/25/2013 7:01:24 PM
Co robić w przypadku wystąpienia problemu
lub wątpliwości
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Należy przygotować następujące informacje:
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
Zjawisko to jest normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Poświata wokół drzwiczek i obudowy.
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku ( ).
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty
przycisk ( )?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało
przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence nie znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Światło nie działa.
• Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby
zlecić wymianę żarówki.
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia
i telewizora. Zjawisko to jest normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę
należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza
mogą zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania
i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
• model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
• szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
• dokładny opis problemu.
Parametry techniczne
POLSKI
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia. Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10)
BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka MG23F301T**,
MG23F302T** firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
Dym i nieprzyjemny zapach po rozpoczęciu pracy.
• Jest to tymczasowy stan spowodowany nagrzewaniem się nowych
elementów. Dym i zapach znikną całkowicie po 10 minutach działania.
Aby szybciej pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, umieść w kuchence
cytrynę lub sok z cytryny.
MG23F301T**, MG23F302T**
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb łączony
1200 W
1100 W
2300 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Objętość
23 litry
Waga
Netto
ok. 13 kg
Emisja hałasu
42 dBA
35
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 35
3/25/2013 7:01:24 PM
MG23F301T**
MG23F302T**
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
SLOVAKIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Kod produktu: DE68-04182P
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_PL.indd 36
3/25/2013 7:01:25 PM
MG23F301T**
MG23F302T**
képzelje el a lehetőségeket
Mikrohullámú sütő
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung terméket.
Ha szeretne még inkább teljes körű szolgáltatást kapni,
kérjük, regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.samsung.com/register honlapon.
Használati utasítás és főzési útmutató
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz
segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe
helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 1
3/25/2013 6:39:07 PM
Fontos biztonsági előírások
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE
MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE
LEHET RÁ.
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági
előírásokat.
A sütő használata előtt feltétlenül
olvassa el, és mindig tartsa be az alábbi
utasításokat:
MAGYAR
A használati útmutató használata
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A
Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben
történő főzéssel kapcsolatban:
• Biztonsági előírások
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
Jelmagyarázat
FIGYELEM
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb
személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, áramütés-veszély
Vigyázat, robbanásveszély
NE kísérelje meg.
NE érintse meg.
NE szerelje szét.
Pontosan kövesse az
utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
Az áramütés elkerülése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
Megjegyzés
VIGYÁZAT
(Csak a mikrohullámú funkcióra
vonatkozik)
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos
használni, amíg szakember meg nem
javította.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül
mindenki más számára veszélyes olyan
karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia
kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
Fontos
2
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 2
3/25/2013 6:39:09 PM
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket
vagy húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, és
tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok
elfojtása érdekében.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú
melegítésekor a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az
edényt.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése
érdekében a cumisüvegek és a bébiételes
üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket
fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és főtt tojás egészben nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert
akár még azután is felrobbanhat, hogy a
mikrohullámú melegítés már befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradványokat el kell távolítani.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületi
károsodáshoz vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
A készüléket ne használja mozgó autóban,
lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
MAGYAR
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
A készüléket kizárólag háztartási használata
tervezték.
VIGYÁZAT: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett vagy eligazítás után használhatják.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását
gyerekek nem végezhetik, kivéve ha már
elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a
tevékenységüket.
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóba
csomagolt ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a
csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok
melegítésére szolgál. Étel vagy ruha szárítása,
melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves
rongy vagy más hasonló tárgy melegítése
sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
3
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 3
3/25/2013 6:39:09 PM
MAGYAR
A készüléket nem üzemeltetheti olyan
személy (beleértve a gyerekeket is), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért
felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően
képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek
nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel
könnyen felrobbanhatnak.
A készülék nem tisztítható nagynyomású
mosóval.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy
a sütő belseje és kezelőszervei könnyen
hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő
irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10
percig csak vizet melegítsen, és csak azután
használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag
érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy
a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton
történő használatra tervezték, ne építse be
vagy zárja a konyhaszekrénybe.
VIGYÁZAT
(Csak a sütő funkcióra vonatkozik) Opcionális
VIGYÁZAT: Ha a készülék kombinált
üzemmódban működik, gyermekek csak
felnőtt felügyelete mellett használhatják a
sütőt a keletkező hő miatt.
Használat során a készülék felforrósodik.
Ezért ne érjen a sütő belsejében található
fűtőelemekhez.
4
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 4
3/25/2013 6:39:09 PM
A hozzáférhető felületek a berendezés
működése közben felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés
működése közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol
a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső
időzítő vagy különálló távirányító-rendszer
segítségével.
MAGYAR
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a
használat során felforrósodhatnak. Ezért
kisgyermekek nem tartózkodhatnak a
készülék közelében.
Gőztisztítóval nem tisztítható.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően
– az áramütés elkerülése érdekében – a
készüléket ki kell kapcsolni.
VIGYÁZAT: A készülék és annak
hozzáférhető részei használat közben
felforrósodnak. Ezért ne érjen a
fűtőelemekhez. 8 év alatti gyerekek felügyelet
nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy
eligazítás után használhatják. Gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém
kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához,
mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak
megfelelő berendezés. A 2. csoportba
tartoznak az anyagkezelés céljából a
rádiófrekvenciás energiát elektromágneses
sugárzás formájában létrehozó és/vagy
felhasználó ISM berendezések, továbbá az
EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni
használatra szánt berendezések, illetve
az olyan létesítmények számára szánt
berendezések, amelyek közvetlenül a
háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű
hálózatra csatlakoznak.
5
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 5
3/25/2013 6:39:09 PM
MAGYAR
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm
távolságra. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz,
hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.
20 cm
10 cm
1.A sütő üzembe helyezésekor
felette
mögötte
győződjön meg arról, hogy a sütő
szellőzése érdekében a készülék
85 cm a
10 cm
mögött és a két oldal mellett legalább padlótól
oldalt
10 cm, felette pedig 20 cm szabad
tér legyen.
2.Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből.
3.Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálytalanul
forog-e. (Csak a forgótányéros modellek esetében)
4.A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a
csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően képzett
szakemberrel kell kicseréltetni. Személyes
biztonsága érdekében a hálózati kábelt
megfelelően földelt, váltakozó áramú fali aljzathoz
csatlakoztassa.
Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró
vagy nedves környezetben, pl. hagyományos
sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be
a sütő villamos hálózati csatlakoztatására
vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító
kábelt használjon, amelynek típusa megegyezik
a készülék hálózati kábelének típusával. Nedves
ronggyal törölje át a készülék belsejét és az
ajtótömítést, mielőtt először használatba venné
mikrohullámú sütőjét.
A mikrohullámú sütő tisztítása
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres
tisztítást igényelnek, hogy az olaj és az ételmaradék
ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrű
(Csak a forgótányéros modellek esetében)
MINDIG ellenőrizze, hogy az ajtótömítések tiszták
és az ajtó megfelelően záródik-e.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének
károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
6
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 6
3/25/2013 6:39:09 PM
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 7
(Csak az elfordítható fűtőegységgel rendelkező
modellek esetén)
A mikrohullámú sütő tárolása és
javítása
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a
mikrohullámú sütő tárolásakor vagy javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az
ajtótömítés sérült:
• Törött zsanér
• Megrongálódott tömítések
• Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember
végezze a javítást
NE távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék
hibás és javításra szorul, vagy az állapotát illetően
kétely merül fel:
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a
mikrohullámú sütőt, akkor erre a célra válasszon
száraz, pormentes helyet.
Oka: A por és a nedvesség megrongálhatja a sütő
alkatrészeit.
MAGYAR
1.A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott
puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután öblítse le és
törölje szárazra.
2.Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a
kifröccsenéseket és szennyeződéseket a sütő belső
felületekről. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
3.A megkeményedett ételmaradványok fellazítása és
a szagok eltávolítása céljából helyezzen a sütőbe
egy csésze hígított citromlevet, és 10 percig
melegítse maximális fokozaton.
4.A mosogatógépben mosható tányért mindig
mossa el, ha szükséges.
NE öntsön vizet a szellőzőnyílásokba.
NE használjon súrolószereket vagy oldószereket.
Tisztításkor fordítson különös figyelmet az ajtó
tömítésének, hogy ott az ételmaradékok:
• Ne gyűljenek fel
• Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
A mikrohullámú sütő belső terét minden használat
után rögtön tisztítsa meg enyhe mosogatószeres
oldattal, de a sérülések megelőzése érdekében ezt
megelőzően hagyja kihűlni a sütőt.
Amikor a felső részt tisztítja a sütőtéren
belül, érdemes 45°-kal lefelé fordítani a
fűtőelemet, és úgy tisztítani.
7
3/25/2013 6:39:10 PM
MAGYAR
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.
Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje!
Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos Samsung
ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje
szakember segítségét.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket,
hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen
anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a
készülékre.
FIGYELEM
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató
vagy üvegtárgyak fölé.
A készüléket csak képesített szakember javíthatja és
alakíthatja át.
A készülék tisztításához ne használjon benzolt,
hígítót, alkoholt, gőzborotvát vagy nagynyomású
mosót.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a
mikrohullámú funkcióval.
Saját biztonsága érdekében ne használjon
nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és
az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony
anyagok közelében; párás, olajos vagy poros helyen;
közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott,
ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve egyenetlen
felületen.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Ne használjon elosztót, hosszabbítókábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt
vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak
megfelelően földelni kell.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden
idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt
vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy
a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a
tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a
sütőre.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz
stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő
belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a
sütő felületére.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
8
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 8
3/25/2013 6:39:14 PM
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös
gonddal járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek
melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba
léphet a sütő forró részeivel.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig
melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen
az étel.
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe,
és tartsa a tápkábelt hőtől távol.
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még
a mikrohullámú melegítés befejezése után is
felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen
zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy
edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során
robbanásszerű, késleltetett forrás következhet be,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések
elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20
másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a
hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés közben
szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje
meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLYutasítások szerint járjon el:
MAGYAR
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne
tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával,
se papírral. A konyharuha vagy a papír
meggyulladhat, amikor a forró levegő kiáramlik
a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet, és
automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen
addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le nem
hűl.
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig
hideg vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy
testápolót.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig
használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az
ételt a sütőből.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak
lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja
őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű
forrás elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon; NE használjon
fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített
tányérokat, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt
drótokat távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra
keletkezhet, ezáltal a sütő tönkremehet.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől,
nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú
sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan
kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy
pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje
a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül
elindítaná valaki.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt
vagy ruhát.
9
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 9
3/25/2013 6:39:17 PM
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt módon,
rendeltetésének megfelelően használja. Az útmutatóban szereplő
figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások nem tesznek említést
minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe
helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó
felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak,
az Ön mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek
az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz, vagy további tájékoztatásért látogasson el a
www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási
célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött
párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem
felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából
eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
MAGYAR
A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt
szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe
helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos
berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
Óvintézkedések az esetleges túlzott
mikrohullámúenergia-kisugárzás ellen
(csak a mikrohullámú funkcióra vonatkozik)
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a) Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági
reteszekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz
nyílásaiba helyez.
(b)NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és
ne hagyja, hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a
tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének
tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz
ronggyal törölje le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta
a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a
sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő
elemek:
(1) ajtó (meghajlás)
(2) ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek
(d)A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett
mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának
kijavítására a felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat
számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
(a) Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy
kezelőpanel.
(b)Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
10
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 10
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
3/25/2013 6:39:18 PM
tartalom
Gyorskalauz
Gyorskalauz..................................................................................................................11
Sütő.............................................................................................................................12
Kezelőpanel..................................................................................................................12
Tartozékok....................................................................................................................13
Az idő beállítása............................................................................................................14
A mikrohullámú sütő működése....................................................................................14
A sütő működésének ellenőrzése..................................................................................15
Főzés/Melegítés............................................................................................................15
Teljesítményszintek.......................................................................................................16
A Szagtalanító funkció használata.................................................................................16
Az elkészítési idő beállítása...........................................................................................16
A főzés leállítása...........................................................................................................16
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.....................................................................16
Az egészsége ételek funkció használata.......................................................................17
Az egészséges programok használata: zöldség és gabona......................................17
Az egészséges programok használata: szárnyasok és halak....................................18
Párolási útmutató
(csak az MG23F301TF*, MG23F301TJ*,MG23F302TF*, MG23F302TJ* modellek
esetében).....................................................................................................................19
A pirítótányér használata
(csak az MG23F301TC*, MG23F301TJ*,MG23F302TC*, MG23F302TJ* modellek
esetében).....................................................................................................................21
A manuális pirítási programok..................................................................................21
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció használata.....................................................22
Az automatikus gyorskiolvasztó programok használata............................................23
A Saját tányér funkció használata.................................................................................23
A Saját tányér programok használata.......................................................................23
A tartozékok kiválasztása..............................................................................................24
Grillezés........................................................................................................................24
Mikrohullám és grill kombinációja..................................................................................24
A hangjelzés kikapcsolása............................................................................................25
A mikrohullámú sütő biztonsági zára.............................................................................25
A mikrohullámú sütőben használható edények..............................................................26
Sütési útmutató............................................................................................................27
Teendők kétség vagy probléma esetén.........................................................................35
Műszaki adatok............................................................................................................35
Ha főzni szeretne.
MAGYAR
1. Tegye be az ételt a sütőbe.
Válassza ki a teljesítményszintet a Mikrohullám
( ) gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával.
2. Állítsa be az elkészítési időt a forgógomb megfelelő
irányba történő elforgatásával.
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik. A főzés
befejezésekor a sütő négyszer sípol.
Ha ételt szeretne kiolvasztani az automatikus gyorskiolvasztás
funkció segítségével:
1. Helyezze a fagyott ételt a sütőbe.
A Gyorskiolvasztás ( ) gombot egyszer vagy
többször megnyomva válassza ki az étel típusát.
2. Állítsa be a súlyt a forgógomb megfelelő irányba
történő elforgatásával.
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Ha az elkészítési időt 30 másodperccel növelni kívánja:
Hagyja az ételt a sütőben.
Nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor
30 másodperccel növelni szeretné az elkészítési időt.
11
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 11
3/25/2013 6:39:19 PM
Kezelőpanel
Ha grillezni szeretne.
1. Nyomja meg a Grill ( ) gombot.
MAGYAR
1
2. Állítsa be az elkészítési időt a forgógomb megfelelő
irányba történő elforgatásával.
2
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
3
8
4
9
5
10
6
Sütő
1
2
3
11
5
4
7
1. KIJELZŐ
2. EGÉSZSÉGES ÉTELEK GOMB
3. GYORSKIOLVASZTÁS GOMB
4. MIKROHULLÁM GOMB
5. GRILL GOMB
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
AJTÓFOGANTYÚ
SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
GRILL
VILÁGÍTÁS
KIJELZŐ
AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI
9
10
11
6. FORGÓGOMB
(SÚLY/ADAG/IDŐ)
12
7. AJTÓ
8. FORGÓTÁNYÉR
9. ÖSSZEKÖTŐELEM
10.GÖRGŐS GYŰRŰ
11.A BIZTONSÁGI RETESZ NYÍLÁSAI
12.KEZELŐPANEL
12
7. STOP/ENERGIATAKARÉKOS
GOMB
8. SAJÁT TÁNYÉR GOMB
9. SZAGTALANÍTÓ GOMB
10.MIKROHULLÁM+GRILL GOMB
11.ÓRABEÁLLÍTÁS GOMB
12.START/+30s GOMB
12
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 12
3/25/2013 6:39:19 PM
Tartozékok
6.Párolóedény, lásd 19–21. oldal
(csak az MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF* és MG23F302TJ* modell esetében)
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
Rendeltetés: A párolás funkcióhoz használatos
műanyag párolóedény.
1. Összekötőelem, amelyet már gyárilag a sütő
alaplemezében található motor tengelyére szereltek.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
Az összekötőelem forgatja a
forgótányért.
2. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
helyezni.
Rendeltetés:
NE használja a párolóedényt Grill ( ) és Kombinált (
üzemmódban.
A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
Üzemmód
3. Forgótányért, amelyet a görgős gyűrűre
kell helyezni úgy, hogy annak közepe az
összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés:
Mikrohullám (
O
)
GRILL ( )
X
MAGYAR
Rendeltetés:
)
KOMBINÁLT (
)
X
(Párolóedény)
A forgótányér tölti be a fő
főzőfelület szerepét; mosogatáshoz könnyen kivehető.
4. Grillezőrács, amelyet a forgótányérra kell helyezni.
Rendeltetés:
A fémrács grillezéshez és kombinált
sütéshez használható.
5.Pirítótányér, lásd 21-22. oldal
(csak az MG23F301TC*, MG23F301TJ*,
MG23F302TC* és MG23F302TJ* modell esetében)
Rendeltetés:
A pirítótányér segítségével
mikrohullámú vagy grillezéssel kombinált üzemmódban
szebben megpiríthatja az ételeket. Ropogósra sütheti a
tésztaféléket és a pizzákat.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
13
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 13
3/25/2013 6:39:20 PM
MAGYAR
Az idő beállítása
A mikrohullámú sütő működése
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram
alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „:0”, „88:88” vagy a „12:00”
felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás
formátumban. Az órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Áramszünetet követően
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk
keltett energia hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy
melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
• Kiolvasztás (kézi és automatikus)
• Sütés, főzés
• Melegítés
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
Főzési elv.
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha
működés közben átmenetileg leállítja a berendezést, a rendszer 25 perc
elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra. Ha az ajtó nyitva van,
5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
1. A magnetron által termelt mikrohullámok a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen oszlanak
el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az
ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében történő
eloszlásával folytatódik a főzés.
3. Az elkészítési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
1. Az idő kijelzése...
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg egyszer vagy kétszer az Óra (
) gombot.
2. Az óra beállításához forgassa el a forgógombot.
3. Nyomja meg az Óra (
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből
való kivétele után is folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a
jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket, hogy biztosítsa:
) gombot.
• Az étel egyenletes megfövését egészen a közepéig
• Az egyenlő hőmérsékletet az étel minden részén
4. A perc beállításához forgassa el a forgógombot.
5. Nyomja meg az Óra (
) gombot.
14
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 14
3/25/2013 6:39:21 PM
Főzés/Melegítés
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően
működik-e.
Az ajtó jobb oldalán található fogantyút meghúzva nyissa ki az ajtót.
Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Ezután csukja be az ajtót.
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének
folyamatát.
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül
hagyná.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére. Ezután csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Mikrohullám (
) gombot.
1. Nyomja meg a Mikrohullám (
Eredmény: Megjelenik a 800 W (maximális főzési
teljesítmény) kijelzés
) gombot.
Eredmény: Megjelenik a 800 W (maximális főzési
teljesítmény) kijelzés:
A Mikrohullám ( ) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a megfelelő teljesítményszintet.
További információk a teljesítményszint-táblázatban
olvashatók.
2. A forgógombbal állítsa be az időt 4-5 percre, és
nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés befejeződik, a sütő
négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
MAGYAR
A sütő működésének ellenőrzése
2. Adja meg a grillezési időt a forgógomb
elforgatásával.
Eredmény: A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak
a sütőben kell lennie. A maximálistól eltérő teljesítményszint
alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt forr fel.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
1) A főzés megkezdődik. Amint a főzés
befejeződik, a sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
Ha rövid ideig, maximális teljesítményen (800 W) kívánja melegíteni az
ételt, egyszerűen nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor 30
másodpercből áll a kívánt melegítési idő. A sütő azonnal elindul.
15
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 15
3/25/2013 6:39:21 PM
Teljesítményszintek
Az elkészítési idő beállítása
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a +30s
gombot annyiszor, ahányszor 30 másodpercből áll a
beállítani kívánt idő.
A +30s gomb minden egyes megnyomásával
30 másodpercet adhat hozzá az időhöz.
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
MAGYAR
Teljesítményszint
Teljesítmény
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
GRILL
MAGAS
800 W
-
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
-
A főzés leállítása
KÖZEPES
450 W
-
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
-
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
1. Az ideiglenes leállításhoz:
KIOLVASZTÁS ( )
180 W
-
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS
100 W
-
GRILL
-
1100 W
1100 W
I. KOMBINÁLT (
)
600 W
II. KOMBINÁLT (
)
450 W
1100 W
III. KOMBINÁLT (
)
300 W
1100 W
1) Nyissa ki az ajtót.
Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához
csukja be az ajtót, és nyomja meg
ismét a ( ) gombot.
2) Nyomja meg a Stop ( ) gombot.
Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához nyomja meg ismét a ( )
gombot.
2. A teljes leállításhoz:
Nyomja meg a Stop ( ) gombot.
Eredmény: A főzés leáll. Ha a főzési beállításokat
törölni kívánja, nyomja meg még
egyszer a Stop ( ) gombot.
Magasabb teljesítményszint kiválasztása esetén csökkenteni kell az
elkészítési időt.
Alacsonyabb teljesítményszint kiválasztása esetén növelni kell az
elkészítési időt.
Bármelyik beállítást törölheti, mielőtt elkezd főzni, ha megnyomja a Stop
( ) gombot.
A Szagtalanító funkció használata
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő
belsejében füst gyűlt fel.
Először tisztítsa meg a sütő belsejét.
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével
áramot takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt. Az alaphelyzet a
készenléti üzemmód, amikor a kijelzőn a pontos idő látható.
• Nyomja meg az Energiatakarékos ( ) gombot.
Eredmény: Kikapcsol a kijelző.
Nyomja meg a Szagtalanító ( ) gombot a tisztítás
befejezése után. A sütő négyszer sípol.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg az
Energiatakarékos ( ) gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a pontos
idő. A sütő használatra kész.
A szagtalanítási időt 5 percben határoztuk meg. A +30s gomb minden
egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
A maximális szagtalanítási idő 15 perc.
16
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 16
3/25/2013 6:39:22 PM
Az egészsége ételek funkció használata
Az egészséges programok használata:
zöldség és gabona
A következő táblázat a 12 automatikus egészséges programot ismerteti,
amely zöldségekből és gabonafélékből készült ételekhez használható.
Tartalmazza a mennyiségeket, a várakozási időket, és a vonatkozó
javaslatokat. Az 1-10. program csak mikrohullámú energiával működik. A
11-12. program mikrohullám és grill kombinációjával működik.
1. A Healthy Cooking (Egészséges ételek) ( )
vagy Healthy Cooking (Egészséges ételek) ( )
gombot egyszer vagy többször megnyomva adja
meg az étel típusát.
Kód
2. A forgógomb elforgatásával adja meg az étel
mennyiségét. (Lásd a jobb oldali táblázatot.)
Étel
Adag Pihentetési
(g)
idő (perc)
1
Brokkoli
250
500
1-2
Mossa és tisztítsa meg a friss brokkolit,
majd szedje rózsáira. Egyenletesen oszlassa
el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
250 g-hoz adjon 30 ml (2 evőkanál)
vizet, 500 g-hoz pedig 60-75 ml-t (4-5
evőkanálnyit). Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után
keverje meg.
2
Sárgarépa
250
1-2
Mossa és tisztítsa meg a sárgarépát, majd
vágja egyforma szeletekre. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles
üvegtálban. 250 g-hoz adjon 30 ml
(2 evőkanál) vizet. Helyezze a tálat a
forgótányér közepére. Lefedve főzze.
Elkészítés után keverje meg.
3
Zöldbab
250
1-2
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot.
Egyenletesen oszlassa el a darabokat
egy fedeles üvegtálban. 250 g-hoz adjon
30 ml (2 evőkanál) vizet. Helyezze a tálat
a forgótányér közepére. Lefedve főzze.
Elkészítés után keverje meg.
4
Spenót
150
1-2
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye
fedeles üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére.
Lefedve főzze. Elkészítés után keverje meg.
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Javaslatok
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
MAGYAR
Az Egészséges ételek funkció 20 előre beprogramozott elkészítési időt kínál.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. Az étel
típusát a forgógomb segítségével állíthatja be.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
17
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 17
3/25/2013 6:39:23 PM
MAGYAR
Kód
Étel
Adag Pihentetési
(g)
idő (perc)
Javaslatok
Kód
Étel
12
Grillezett
paradicsom
5
Csöves
kukorica
250
(1 db)
1-2
Mossa és tisztítsa meg a csöves kukoricát,
és tegye ovális üvegtálba. Fedje le
mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával és szurkálja meg a fóliát.
6
Hámozott
burgonya
250
500
2-3
Mossa és hámozza meg a burgonyát,
majd vágja egyforma szeletekre. Tegye a
zöldséget fedeles üvegtálba. Adjon hozzá
45-60 ml (3–4 evőkanál) vizet. Helyezze a
tálat a forgótányér közepére. Lefedve főzze.
7
Barna rizs
(előfőzött)
125
5-10
Teljes
kiőrlésű
makaróni
125
1
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat
fedővel. Adjon hozzá ½ l forrásban lévő vizet,
egy csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő
nélkül főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, utána alaposan csöpögtesse le.
9
Quinoa
125
1-3
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat
fedővel. Adjon hozzá kétszer annyi hideg
vizet (250 ml). Lefedve főzze. A pihentetési
idő elején keverje meg, sózza és fűszerezze.
10
11
Bulgur
Csőben
sült
zöldség
125
500
2-5
2-3
400
1-2
Javaslatok
Mossa meg a paradicsomot, vágja félbe
és tegye hőálló tálba. A tetejét szórja meg
reszelt sajttal. Helyezze az edényt a rácsra.
Az egészséges programok használata:
szárnyasok és halak
A következő táblázat a 8 automatikus egészséges programot ismerteti, amely
szárnyasok és halak elkészítéséhez használható, mennyiségekkel, várakozási
idővel és a megfelelő ajánlásokkal. Az 1-6. program csak mikrohullámú energiával
működik. A 7-8. program mikrohullám és grill kombinációjával működik.
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat
fedővel. Adjon hozzá kétszer annyi hideg
vizet. (¼ l). Lefedve főzze. A pihentetési idő
elején keverje meg, sózza és fűszerezze.
8
Adag Pihentetési
(g)
idő (perc)
Kód
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat
fedővel. Adjon hozzá kétszer annyi hideg
vizet (250 ml). Lefedve főzze. A pihentetési
idő elején keverje meg, sózza és fűszerezze.
Helyezze a zöldséget, például az előfőzött
burgonyaszeleteket, szeletelt cukkinit és
paradicsomot, valamint a mártást egy
megfelelő méretű hőálló üvegtálba. A tetejét
szórja meg reszelt sajttal. Helyezze a tálat
a rácsra.
Étel
Adag (g)
Pihentetési
idő (perc)
Javaslatok
1
Csirkemell
300
(2 db)
2
Mossa meg a szeleteket és helyezze
őket kerámiatálra. Takarja le
mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra.
2
Pulykamell
300
(2 db)
2
Mossa meg a szeleteket és helyezze
őket kerámiatálra. Takarja le
mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra.
3
Friss halfilé
300
(2 db)
1-2
Mossa meg a halat, helyezze
kerámiatálra, és locsolja meg egy
evőkanál citromlével. Takarja le
mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra.
18
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 18
3/25/2013 6:39:25 PM
Pihentetési
idő (perc)
Étel
Adag (g)
4
Friss lazacfilé
300
(2 db)
1-2
Mossa meg a halat, helyezze
kerámiatálra, és locsolja meg egy
evőkanál citromlével. Takarja le
mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra.
5
Friss garnéla
250
1-2
Mossa meg a garnélát, helyezze
kerámiatálra, és locsolja meg egy
evőkanál citromlével. Takarja le
mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra.
6
7
8
Friss
pisztráng
Sült hal
Grillezett
lazacszeletek
200
(1 db hal)
200
(1 db hal)
300
(2 szelet)
2
3
2
Párolási útmutató
(csak az MG23F301TF*, MG23F301TJ*,MG23F302TF*,
MG23F302TJ* modellek esetében)
Javaslatok
A Samsung párolóedénye a párolás alapelvén működik, amely segítségével
egészséges ételeket készíthet.
Az edény kiválóan alkalmas rizs, tészta, zöldségek stb. elkészítésére a
lehető legrövidebb idő alatt, a tápanyagok megtartása mellett.
A mikrohullámú párolóedény 3 részből áll:
MAGYAR
Kód
Edény
Párolótálca
Fedő
Minden tartozék -20 °C és 140 °C közötti hőmérsékleten használható.
Fagyasztóban is tartható. Az elemek együtt vagy külön-külön is
használhatóak.
Tegyen két darab friss halat egészben
egy hőálló tálra. Szórja meg egy
csipet sóval és fűszerekkel, és locsolja
meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az edény nem használható:
• magas cukor- vagy zsírtartalmú ételek készítéséhez,
• grill- vagy légkeveréses sütőben vagy főzőlapon.
Első használat előtt bő szappanos vízben mossa el a tartozékokat.
Az elkészítési időről a következő oldalon található útmutató nyújt
tájékoztatást.
Dörzsölje be a hal (pl. pisztráng)
bőrét olajjal és fűszerezze be. A
halakat egymás mellé, egymáshoz
képest fordítva fektesse a magas
állványra. Fordítsa meg, amikor a sütő
hangjelzést ad.
KARBANTARTÁS:
A párolóedény mosogatógépben is tisztítható.
Kézi mosogatáshoz használjon meleg vizet és mosogatószert.
Súrolókefék, -szivacsok használata tilos.
Egyenletesen helyezze el a
halszeleteket a magas rácson.
Fordítsa meg, amikor a sütő
hangjelzést ad.
Bizonyos ételek (például a paradicsom) elszínezhetik a műanyagot. Ez
általános jelenség, nem utal gyártási hibára.
19
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 19
3/25/2013 6:39:26 PM
KIOLVASZTÁS
Helyezze a fagyasztott ételt a párolótál közepére, a fedő nélkül. A folyadék a
tál alján marad, és nem teszi tönkre az ételt.
MAGYAR
FŐZÉS:
Étel
Articsóka
Adag
Étel
Adag
Ragu
(mélyhűtött)
400 g
Teljesítmény- Sütési idő Pihentetési
Elemek
szintek
(perc)
idő (perc)
600 W
5-6
1-2
Párolóedény +
Fedő
Tudnivalók
Tegye a ragut a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje
meg.
Leves
400 g
800 W
3–4
1-2
Párolóedény +
(mélyhűtött)
Fedő
Tudnivalók
Töltse a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt jól keverje meg.
Mélyhűtött
400 g
800 W
8–10
2-3
Párolóedény +
leves
Fedő
Tudnivalók
Tegye a mélyhűtött levest a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt. Pihentetés előtt
jól keverje meg.
Lekváros
150 g
600 W
1-2
2-3
Párolóedény +
gombóc/
Fedő
derelye
Tudnivalók
Hideg vízzel nedvesítse meg a gombócok/derelyék tetejét. Helyezzen 1-2
gombócot/derelyét egymás mellé a párolóedénybe. Tegye rá a fedőt.
Gyümölcs250 g
800 W
3–4
2-3
Párolóedény +
kompót
Fedő
Tudnivalók
Mérje le a megmosott és meghámozott friss gyümölcsöket (pl. alma, körte,
szilva, sárgabarack, mangó vagy ananász), és vágja őket egyforma darabokra
vagy kockákra. Tegye a párolóedénybe. Adjon hozzá 1-2 evőkanál vizet és
1-2 evőkanál cukrot. Fedje le.
Teljesítmény- Sütési idő Pihentetési
Elemek
szintek
(perc)
idő (perc)
800 W
5-6
1-2
Párolóedény
tálcával + Fedő
300 g
(1-2 db)
Tudnivalók
Mossa és tisztítsa meg az articsókákat. Helyezze a tálcát a párolótálba.
Helyezze el az articsókákat a párolótálcán. Locsolja meg őket egy evőkanál
citromlével. Tegye rá a fedőt.
Friss
300 g
800 W
4-5
1-2
Párolóedény
zöldségek
tálcával + Fedő
Tudnivalók
A megmosott és megtisztított zöldségeket (pl. brokkoli, karfiol, sárgarépa,
paprika) mérje le, és vágja egyforma darabokra. Helyezze a tálcát a
párolóedénybe. Helyezze el a zöldségeket a párolótálcán. Adjon hozzá 2
evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt.
Fagyasztott 300 g
600 W
7-8
2-3
Párolóedény
zöldségek
tálcával + Fedő
Tudnivalók
Tegye a fagyasztott zöldségeket a párolóedénybe. Helyezze a tálcát a
párolótálba. Adjon hozzá 1 evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt. Az elkészítési és
a pihentetési idő elteltével keverje meg alaposan.
Rizs
250 g
800 W
15-18
5-10
Párolóedény +
Fedő
Tudnivalók
Tegye a rizst a párolóedénybe. Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. Tegye rá a
fedőt. A főzést követően pihentesse a rizst 5, a barnarizst pedig 10 percig.
Héjában
500 g
800 W
7-8
2-3
Párolóedény +
sült
Fedő
burgonya
Tudnivalók
Mérje és öblítse le a burgonyát, majd helyezze a párolóedénybe. Adjon hozzá
3 evőkanál vizet. Tegye rá a fedőt.
A párolóedény kezelése
+
Párolóedény + Fedő
Párolóedény tálcával + Fedő
20
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 20
3/25/2013 6:39:26 PM
ÓVINTÉZKEDÉSEK:
4. Helyezze a pirítótányért a mikrohullámú sütőben
található fémállványra (vagy forgótányérra).
A párolóedény fedelét óvatosan emelje le, mivel a kicsapó gőz nagyon
forró lehet.
5. Válassza ki az elkészítési időt és teljesítményt.
(Lásd a jobb oldali táblázatot.)
A főzés befejeztével edényfogó kesztyűvel fogja meg az edényt.
A pirítótányér tisztítása
Tisztítsa meg a pirítótányért meleg vízzel és mosószerrel, majd öblítse le
tiszta vízzel.
Ezzel a pirítótányérral nem csak a grillen piríthatja az ételt, hanem a
pirítótányér magas hőmérsékletének köszönhetően az étel alja is barna és
ropogós lesz. A pirítótányéron elkészíthető ételeket táblázat foglalja össze
(lásd a következő oldalt).
A pirítótányér sonka, tojás és kolbászfélék stb. elkészítésére is használható.
MAGYAR
A pirítótányér használata
(csak az MG23F301TC*, MG23F301TJ*,MG23F302TC*,
MG23F302TJ* modellek esetében)
Ne használjon súrolókefét vagy durva szivacsot, mert az megsértheti a
tányér felületét.
Megjegyzés:
A pirítótányér nem tisztítható mosogatógépben.
1. A pirítótányért tegye közvetlenül a forgótányérra,
és a táblázatban megadott elkészítési idők és
utasítások betartásával melegítse elő a legmagasabb
mikrohullám-grill kombinációval [600 W + Grill (
)].
A manuális pirítási programok
A pirítótányért érdemes a forgótányérra helyezve előmelegíteni.
Melegítse elő a pirítótányért 600 W + Grill (
) funkcióval 3-5 percig.
Tartsa be a táblázatban szereplő elkészítési időket és utasításokat.
A pirítótányért mindig edényfogó kesztyű segítségével vegye ki, mert az
nagyon forró.
Étel
2. Ha sonkás tojás jellegű ételt készít, kenje be a tálat olajjal, hogy az étel
szépen megpiruljon.
Szalonna
Ügyeljen arra, hogy a pirítótányér teflonbevonata könnyen
megkarcolódik. Ne használjon tehát éles eszközöket, például kést.
Ha műanyag eszközt használ, megóvja a pirítótányér felületét. Ugyanígy
a felvágás előtt ki is veheti az ételt a pirítótányérból.
Grillezett
paradicsom
3. Helyezze az ételt a pirítótányérra.
Adag
Teljesítmény
4 szelet (80 g)
600 W + Grill
Előmelegítési
idő (perc)
3
Sütési idő
(perc)
3½-4
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye a szeleteket egymás mellé a
pirítótányérra. Helyezze a pirítótányért az állványra.
3
4½-5
200 g (2 db)
450 W + Grill
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre
tegyen sajtot. Rendezze őket körbe a pirítótányéron. Helyezze a
pirítótányért az állványra.
Ne tegyen nem hőálló edényt (például
műanyagdobozt) a pirítótányérra.
A forgótányér nélkül soha ne tegye be a pirítótányért
a sütőbe.
21
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 21
3/25/2013 6:39:27 PM
MAGYAR
Étel
Adag
Teljesítmény
Hamburger
(fagyasztott)
2 darab (125 g)
600 W + Grill
Bagett
(fagyasztott)
Pizza
(fagyasztott)
Előmelegítési
idő (perc)
3
Sütési idő
(perc)
7-7½
Étel
Pizza
(mélyhűtött)
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Tegye a hamburgert a körbe a pirítótányéron.
Helyezze a pirítótányért az állványra. 4-5 perc elteltével fordítsa meg.
4
8-9
200-250 g (2 db) 450 W + Grill
Adag
Teljesítmény
300-350 g
450 W + Grill
Előmelegítési
idő (perc)
4
Sütési idő
(perc)
6½-7½
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. A fagyasztott pizzát tegye a tányérra. Helyezze
a pirítótányért az állványra.
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció
használata
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Helyezze a franciakenyeret a pirítótányér
közepére, vagy két franciakenyeret egymás mellé. Helyezze a pirítótányért
az állványra.
4
9–10
300-350 g
600 W + Grill
Az automatikus gyorskiolvasztási funkció hús, baromfi, hal, kenyér és
sütemény kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény
megválasztása automatikus.
Mindössze a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Csak a mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. A fagyasztott pizzát tegye a pirítótányérra.
Helyezze a pirítótányért az állványra.
3
5-6
Sült burgonya
250 g
600 W + Grill
8–9
500 g
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. A krumplikat vágja félbe. Vágott felével lefelé
tegye őket a pirítótányérra. Rendezze kör alakba. Helyezze a pirítótányért
az állványra.
4
7-8
Halrudacskák
150 g (5 db)
600 W + Grill
9-10
(fagyasztott)
300 g (10 db)
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Kenje meg a tányért 1 evőkanál olajjal.
Helyezze a halrudacskákat a pirítótányérra. 4 perc (5 db esetén) vagy 6
perc (10 db esetén) elteltével forgassa meg.
4
5-5½
Csirkefalatok
125 g
600 W + Grill
7½-8
(fagyasztott)
250 g
<Javaslatok>
Melegítse elő a pirítótányért. Kenje meg a tányért 1 evőkanál A
csirkefalatokat helyezze a tálra. Helyezze a pirítótányért az állványra.
Fordítsa meg őket 3 perc (125 g) vagy 5 perc (250 g) elteltével.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. A Gyorskiolvasztás ( ) gombot egyszer vagy
többször megnyomva válassza ki az étel típusát.
(Lásd a jobb oldali táblázatot.)
2. Állítsa be az étel súlyát a forgógomb elforgatásával.
3. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás felénél a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
• A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg ismét a( )
gombot.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú
főzés/melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel. További
részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 15. oldalon.
22
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 22
3/25/2013 6:39:27 PM
Az automatikus gyorskiolvasztó programok használata
A Saját tányér funkció használata
Az alábbi táblázat különböző automatikus gyorskiolvasztó programokat,
mennyiségeket, várakozási időket és megfelelő ajánlásokat tartalmaz.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
Helyezze a húst, baromfit, Hal, kenyeret vagy süteményt kerámiatányérra.
A Saját tányér funkció két előre programozott elkészítési időt kínál. Sem
az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. Az adagok
számát a forgógomb elforgatásával tudja beállítani. Először is helyezze az
élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Hús
2. Baromfi
3. Hal
4. Kenyér/
Sütemény
1. Válassza ki az elkészíteni kívánt étel típusát a
Saját tányér ( ) gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával.
Pihentetési
Javaslatok
idő (perc)
200-1500
20-60
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át
a húst, amikor a sütő hangjelzést ad. Ez a
program marha-, bárány-, sertéshúshoz, sült
marhaszeletekhez, apróhúshoz és darált húshoz
alkalmas.
200-1500
20-60
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának végeit
alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor a sütő
hangjelzést ad. Ez a program egész csirke és
a csirke részeinek felmelegítéséhez egyaránt
használható.
200-1500
20-50
Takarja le az egész hal farkát alumínium fóliával.
Fordítsa át a halat, amikor a sütő hangjelzést ad.
Ez a program egész hal és halfilé felmelegítéséhez
egyaránt használható.
125-625
5-20
Tegye a kenyeret egy darab sütőpapírra és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze a
süteményt egy kerámia tányérra, majd – ha lehet
– fordítsa át, amikor a sütő jelez. (A sütő tovább
működik, majd leáll, amikor kinyitja az ajtót.) Ez a
program alkalmas mindenféle szelelt kenyér vagy
egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására. A zsemléket körben helyezze
el. Ez a program alkalmas mindenféle kelt
tésztából készült sütemény, piskóta, túrótorta és
vajastészta kiolvasztásához. Nem alkalmas vajas
tészta, ropogós tészta, gyümölcsös és krémes
sütemények, valamint csokoládéval bevont
sütemények kiolvasztásához.
Adag (g)
MAGYAR
Kód/Étel
2. A forgógomb elforgatásával adja meg az étel
mennyiségét. (Lásd az oldalsó táblázatot.)
3. Nyomja meg a ( ) gombot.
Eredmény: A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
A Saját tányér programok használata
Az alábbi táblázat különböző Saját tányér programokat, mennyiségeket,
pihentetési időket és vonatkozó tanácsokat tartalmaz. Ezek a programok
csak mikrohullámú energiával működnek.
Kód/Étel
1. Fagyasztott
készételek
Kézi kiolvasztáshoz a kézi kiolvasztási funkciót válassza, 180 W-os
teljesítményszinttel. A kézi kiolvasztással és a kiolvasztási időkkel
kapcsolatos további részletek a 31-32. oldalon találhatók.
Adag Pihentetési
Javaslatok
(g)
idő (perc)
300-350
2-3
Tegye kerámiatányérba és takarja le
400-450
háztartási fóliával. Ez a program alkalmas
a 3 összetevőből álló ételek melegítéséhez
(pl. hús mártással, zöldség és egyféle
köret, például burgonya, rizs vagy főtt
tészta).
23
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 23
3/25/2013 6:39:28 PM
4. Nyomja meg a Grill ( ) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a
kijelzőn:
Adag Pihentetési
Javaslatok
(g)
idő (perc)
300-350
2-3
Tegye az ételt kerámia tányérba, és takarja
2. Fagyasztott
le háztartási fóliával. Ez a program kétféle
vegetáriánus 400-450
összetevőből (pl. tészta mártással vagy rizs
ételek
zöldségekkel) álló ételekhez ideális.
MAGYAR
Kód/Étel
5. Állítsa be a grillezési időt a
forgógombelforgatásával. A maximális grillezési idő
60 perc.
A tartozékok kiválasztása
Mikrohullámú sütőben alkalmazható edényeket
használjon. Ne használjon műanyag tartályokat, tálakat,
papírcsészéket, rongyokat stb.
Ha kombinált sütési üzemmódot választ (mikrohullám és
grill), csak olyan edényt használjon, amely mikrohullámhoz is alkalmas, és
sütőben is használható.
6. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
Eredmény: Megkezdődik a grillezés. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
A megfelelő edényekről és konyhai eszközökről további részleteket
tudhat meg az Útmutató a mikrohullámú sütőben használható
edényekkel kapcsolatban című részben, a 26. oldalon.
Ne aggódjon, ha a fűtőegység grillezés közben ki-bekapcsol.
A rendszert úgy tervezték, hogy a sütő ne melegedhessen túl.
Grillezés
A sütőben lévő edényeket csak hőálló kesztyűben fogja meg, mivel
ezek nagyon felforrósodnak.
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül
felmelegítheti és megpiríthatja. E célból a mikrohullámú sütő grillezőráccsal
rendelkezik.
Mikrohullám és grill kombinációja
1. Melegítse elő a grillt a szükséges hőmérsékletre a
Grill ( ) gomb megnyomásával, és állítsa be az
előmelegítési időt a forgógombbal.
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú
üzemmódot grillel is kombinálhatja.
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt
használjon. Ideálisak az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek
lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
2. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel
ezek nagyon felforrósodnak.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
Helyezze az ételt a rácsra, a rácsot pedig a
forgótányérra.
Csukja be az ajtót.
3. Nyissa ki az ajtót, és az ételt helyezze az állványra.
Csukja be az ajtót.
24
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 24
3/25/2013 6:39:29 PM
2. Nyomja meg a Kombinált (
2. A hangjelzés visszakapcsolásához ismét tartsa két
másodpercig lenyomva a ( ) és a ( ) gombot.
) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
Eredmény:
(mikrohullámú és grill üzemmód)
600 W (kimenő teljesítmény)
• A sütő ismét bekapcsolt hangjelzéssel működik.
A mikrohullámú sütő biztonsági zára
A grillezés hőmérséklete nem állítható.
3. Állítsa be az elkészítési időt a forgógomb
elforgatásával. A maximális grillezési idő 60 perc.
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal ellátott, amely
lehetővé teszi a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék
használatában nem járatos személy azt véletlenül bekapcsolja.
A sütő bármikor lezárható.
4. Nyomja meg a Start/+30s ( ) gombot.
1. Tartsa lenyomva két másodpercig a ( ) és a ( )
gombot.
Eredmény: Megkezdődik a kombinált sütés.
Amikor befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol (percenként
egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Eredmény:
A maximális mikrohullámú teljesítmény kombinált mikrohullámú és
grillezési üzemmódban 600 W.
MAGYAR
Válassza ki a megfelelő teljesítményszintet. Ehhez nyomja meg többször
a Kombinált (
) gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt
teljesítményszint.
• A következő jelenik meg a kijelzőn:
• A sütő most le van zárva (semmilyen
funkciót nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
2. A sütő zárolásának feloldásához ismét tartsa két
másodpercig lenyomva a ( ) és a ( ) gombot.
Eredmény: A sütő rendeltetésszerűen használható.
A hangjelzés kikapcsolása
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1. Tartsa lenyomva két másodpercig a ( ) és a( )
gombot.
Eredmény:
• A következő jelenik meg a kijelzőn:
• A sütő nem fog sípolni minden gombnyomáskor.
25
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 25
3/25/2013 6:39:30 PM
MAGYAR
A mikrohullámú sütőben használható edények
Főzőeszköz
Alufólia
Mikrohullámú
sütőben
használható
✓✗
Pirítótányér
✓
Porcelán és
agyagedény
✓
Eldobható poliészter
ételdobozok
Gyorsételek
csomagolása
• Polisztirol poharak,
edények
• Papírzacskók vagy
újságpapír
• Újrahasznosított papír
vagy fémbevonatú
edények
Üvegedény
• Főző- és tálalóedény
egyben
• Fúvott üveg edények
✓
Mikrohullámú
sütőben
használható
Főzőeszköz
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy
a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény
visszaverné vagy elnyelné őket. Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az
edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik,
akkor nem kell aggódnia. Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat
és azt, hogy azok használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
• Befőttesüvegek
Megjegyzések
Kis mennyiségekben használható
egyes területek túlsülése ellen. Ívkisülés
keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő
falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
8 percnél tovább előmelegíteni nem
szabad.
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
Fém
• Edények
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
Papír
• Tányér, pohár,
szalvéta, konyhai
papírtörlő
• Újrahasznosított papír
Műanyag
• Tárolódobozok
✗
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A
fölösleges nedvesség felszívására is
használható.
Ívkisülést okozhat.
• Háztartási fólia
✓
• Fagyasztózacskók
✗
Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
Tüzet foghat.
✗
Ívkisülést okozhat.
Zsírpapír
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
✓
Ételek és italok melegítésére használható.
A finom üveg eltörhet vagy megrepedhet
hirtelen melegítéskor.
✓
Megjegyzések
✓
: Ajánlott
✗
✓
✓✗
✓
✓✗
Különösen hőálló műanyag esetén.
Bizonyos egyéb műanyagok magas
hőmérsékleten eldeformálódhatnak vagy
elszíneződhetnek. Melamin műanyagok
használata tilos.
A nedvesség megtartására használható.
Az étellel nem érintkezhet. Óvatosan
távolítsa el a fóliát, mert forró gőz szállhat
fel.
Csak ha főzhető vagy sütőben
használható. Ne legyen hermetikusan
zárt. Szükség esetén villával szurkálja
meg.
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
26
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 26
3/25/2013 6:39:30 PM
Sütési útmutató
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve
a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa
a főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
MIKROHULLÁMOK
Étel
FŐZÉS
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a
mikrohullámokat. A mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél,
az alumínium és a réz visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a
kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a
fán. Ezért az ételt nem szabad fémedényekben készíteni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss
vagy fagyasztott zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és
hús. Mikrohullámú sütőben készíthet mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt
pudingot, befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális
minden olyan ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például
vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd a tippeket, technikákat és javaslatokat
tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből
képződő gőz hozzájárul a főzés folyamatához. Az étel többféle módon
fedhető le: pl. kerámia tányérral, műanyag fedővel, vagy mikrohullámú
sütőben használható háztartási fóliával.
Adag Teljesítmény
Spenót
150 g
600 W
Brokkoli
300 g
600 W
Borsó
300 g
600 W
Zöldbab
300 g
600 W
Vegyes zöldség
(sárgarépa/
zöldborsó/
kukorica)
Vegyes zöldség
(wok típusú)
300 g
600 W
300 g
600 W
Idő
Pihentetési
Tudnivalók
(perc) idő (perc)
4½-5½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
9–10
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
8–9
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg
vizet.
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
8–9
2-3
MAGYAR
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsírés cukortartalma magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A
gyors mozgás súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg
az étel.
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg
vizet.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel
belsejében egyenletes legyen.
27
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 27
3/25/2013 6:39:31 PM
MAGYAR
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Rizs:
Nagyméretű, fedeles, hőálló üvegtálat használjon – a rizs
főzés közben a duplájára dagad. Lefedve főzze.
A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig
nem szívja magába az összes vizet.
Tészta:
Nagyméretű, hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá
forrásban lévő vizet, egy csipetnyi sót, és keverje jól össze.
Fedő nélkül főzze.
Főzés közben időnként, és utána is keverje meg. Lefedve
hagyja állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Idő Pihentetési
(perc) idő (perc)
Étel
Adag
Teljesítmény
Fehér rizs
(előfőzött)
250 g
800 W
Barna rizs
(előfőzött)
250 g
800 W
21-22
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Vegyes rizs
(étkezési +
vadrizs)
250 g
800 W
17-18
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Vegyes
gabonafélék
(rizs + gabona)
250 g
800 W
18–19
5
Adjon hozzá 400 ml
hideg vizet.
Tészta
250 g
800 W
11-12
5
Adjon hozzá 1000 ml
forró vizet.
16–17
5
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250
grammhoz adjon 30-45 ml hideg vizet (2-3 evőkanál), hacsak a javaslatban
nincs ettől eltérő vízmennyiség – lásd a táblázatot. Az ételt főzze lefedve a
minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa
a főzést. Főzés közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat.
3 percig lefedve hagyja állni.
Tipp:
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél
kisebbre vágja, annál hamarabb megfő.
Minden friss zöldséget maximális mikrohullámú energiával kell főzni (800 W).
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Étel
Adag
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Brokkoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
3
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A
szárakat helyezze középre.
Kelbimbó
250 g 5½-6½
3
Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 ek.) vizet.
Sárgarépa
250 g
4½-5
3
A sárgarépát vágja egyforma szeletekre.
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Szedje szét egyforma méretű rózsákra.
A nagy rózsákat vágja félbe. A szárakat
helyezze középre.
Cukkini
250 g
3½-4
3
A cukkinit vágja szeletekre. Adjon hozzá
30 ml (2 ek.) vizet vagy egy darabka
vajat. Éppen csak puhulásig főzze.
Padlizsán
250 g
3½-4
3
A padlizsánt vágja vékony szeletekre, és
hintse meg 1 evőkanál citromlével.
Póréhagyma 250 g
4½-5
3
A póréhagymát vágja vastag szeletekre.
Gomba
1½-2
3-3½
3
Készítsen elő apró egész gombafejeket
vagy szeletelt gombát. Vizet ne tegyen
hozzá. Hintse meg citromlével. Sózza és
borsozza meg. Tálalás előtt csöpögtesse
le.
125 g
250 g
Tudnivalók
28
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 28
3/25/2013 6:39:31 PM
melegíteni.
Adag
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Hagyma
250 g
5½-6
3
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje fel.
Csak 15 ml (1 ek.) vizet adjon hozzá.
Paprika
250 g
4½-5
3
A paprikát vágja kis szeletekre.
Burgonya
250 g
4-5
500 g 7½-8½
3
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja
egyforma darabokra vagy negyedekre.
Karalábé
250 g
3
A karalábét vágja kis kockákra.
5-5½
Tudnivalók
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználásra feljegyzi az
időtartamot.
Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig
hagyja állni az ételt.
A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4 perc, hacsak a táblázat mást
nem ajánl.
Folyadék és bébiétel melegítésénél különös gondossággal járjon el. Lásd a
biztonsági óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
MAGYAR
Étel
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
MELEGÍTÉS
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig
hagyjon legalább 20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség
szerint, melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás és
esetleges forrázás elkerülése érdekében tegyen az italba kanalat vagy
üvegpálcát, és melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos
idő töredéke alatt melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket
és melegítési időket. A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli
szobahőmérsékletű folyadékokat, vagy +5 és +7 °C körüli hőmérsékletre
lehűtött ételeket vesznek alapul.
Folyadékok és ételek melegítése
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat (pl. egybesült hús), mivel ezek
hajlamosak túlfőni és kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis
darabokat sikeresebben melegíthet.
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Italok
(kávé, tea,
víz)
150 ml
(1 csésze)
800 W
1-1½
1-2
Töltse csészékbe, és
fedetlenül melegítse. Helyezze
a csészét/bögrét a forgótányér
közepére. A várakozási
idő alatt hagyja őket a
mikrohullámú sütőben, és jól
keverje meg őket.
Leves
(mélyhűtött)
250 g
2-3
Töltse ki mély kerámiatálba.
Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje meg.
Tálalás előtt újra keverje meg.
Étel
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket 800 watton melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy akár
300 wattot kell beállítani.
Útmutatásért tekintse meg a táblázatot. Általában érdemes alacsonyabb
teljesítményszinten melegíteni, ha az étel kényes, nagy mennyiségű, vagy ha
valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik (például vagdalthús-pástétom).
Az optimális eredmény érdekében melegítés közben jól keverje át, vagy
fordítsa meg az ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot és bébiételt. A
folyadékokat a kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás elkerülése
érdekében melegítés előtt, közben és után is keverje meg. A várakozási idő
alatt hagyja őket a mikrohullámú sütőben. Tegyen a folyadékba műanyag
kanalat vagy üvegpálcát. Kerülje az étel túlmelegítését (és ezáltal elrontását).
Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és szükség esetén még tovább
250 ml
(1 bögre)
1½-2
800 W
3–3½
Tudnivalók
29
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 29
3/25/2013 6:39:31 PM
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Ragu
(mélyhűtött)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600 W
4½-5½
3
MAGYAR
Étel
Töltött
tészta
szósszal
(mélyhűtött)
350 g
Vegyes tál
(mélyhűtött)
350 g
600 W
600 W
5-6
5½-6½
3
3
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
Tudnivalók
BÉBIÉTEL: Az ételt szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés után jól keverje meg!
Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze a
hőmérsékletét. Ajánlott tálalási hőmérséklet: 30-40 °C között.
ANYATEJ: A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse.
Cumisüveget ne melegítsen cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés
hatására felrobbanhat. A várakozási idő előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza
fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig gondosan ellenőrizze, mielőtt a
babának adná. Ajánlott tálalási hőmérséklet: kb. 37 °C.
MEGJEGYZÉS: A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig
gondosan kell ellenőrizni. Melegítési útmutatóul a következő táblázatban
megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe.
A ragut szedje ki mély
kerámiatálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés
és tálalás előtt újra keverje
meg.
A tésztát (pl. spagetti vagy
tojásos metélt) szedje ki
kerámia lapostányérra. Takarja
le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával.
Tálalás előtt keverje meg.
Bébiétel és anyatej melegítése
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott
teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe.
A töltött tésztát (pl. ravioli,
tortellini) szedje ki mély
kerámiatálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés
és tálalás előtt újra keverje
meg.
Állítson össze egy 2-3
mélyhűtött összetevőből álló
fogást egy kerámia tányéron.
Fedje le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
Bébiétel
(zöldségek
+ hús)
190 g
600 W
30 mp
Pihentetési
Tudnivalók
idő (perc)
2-3
Szedje ki mély
kerámiatálba.
Lefedve főzze.
A melegítési idő
leteltével keverje
meg. 2-3 percig
hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
30
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 30
3/25/2013 6:39:31 PM
Adag
Teljesítmény
Kása
babáknak
(gabona
+ tej +
gyümölcs)
190 g
600 W
Anyatej
100 ml
200 ml
300 W
felmelegedni, ezeket a kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal
beburkolhatja.
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és
mielőtt folytatná, 20 percig hagyja állni.
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni.
A teljes kiolvadáshoz szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől
függően eltér. Lásd az alábbi táblázatban.
Tipp:
A vékony ételek gyorsabban kiolvadnak, mint a vastag
darabok, és a kisebb mennyiségek kiolvasztásához is
kevesebb idő szükséges, mint a nagyokéhoz. Ételek
fagyasztásakor és kiolvasztásakor gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához
útmutatóul a következő táblázatot használja.
Minden fagyasztott élelmiszert a kiolvasztó teljesítményszinten (180 W) kell
kiolvasztani.
Pihentetési
Tudnivalók
idő (perc)
20 mp
2-3
Szedje ki mély
kerámiatálba.
Lefedve főzze.
A melegítési idő
leteltével keverje
meg. 2-3 percig
hagyja állni. Tálalás
előtt jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
30-40 mp
2-3
Jól keverje meg
vagy rázza fel, és
50 mp
töltse sterilizált
és 1 perc
üvegbe. Helyezze
között
a forgótányér
közepére. Fedő
nélkül főzze. Jól
rázza fel, és legalább
3 percig hagyja állni.
Mielőtt a babának
adná, jól keverje
meg, és gondosan
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Idő
Étel
Adag
Idő (perc)
Darált
marhahús
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Sertésszelet
250 g
7½-8½
Csirkedarabok
500 g
(2 db)
14½-15½
Egész csirke
900 g
28–30
Pihentetési
idő (perc)
MAGYAR
Étel
Tudnivalók
Hús
5-25
A húst helyezze kerámia
lapostányérra. A vékonyabb
széleket borítsa be alufóliával. A
kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
15-40
Először is helyezze a darabolt
csirkét a bőrös részekkel
lefelé, az egész csirkét
pedig először mellével lefelé
kerámia lapostányérra. A
vékonyabb részeket, mint
például szárnyvégek, borítsa
be alufóliával. A kiolvasztási idő
felénél fordítsa meg!
Baromfi
KÉZI KIOLVASZTÁS
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok
finoman, rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan
vendégek érkezésekor.
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a
csomagról minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a
kiolvadt folyadék lecsöpöghessen.
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg,
csepegtesse le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket.
Időnként ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek
31
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 31
3/25/2013 6:39:31 PM
Étel
Adag
Idő (perc)
Pihentetési
idő (perc)
250 g
(2 db)
6–7
5-15
400 g
(4 db)
12-13
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt
sonka, vékony halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból
összeállított melegszendvicsek.
Fontos megjegyzés:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy a grill
fűtőelem vízszintesen, a tető alatt, ne pedig függőlegesen, a hátsó fallal
párhuzamosan álljon. Ne feledje, hogy az ételt a magas állványra kell tenni,
kivéve, ha az utasítások mást javasolnak.
Tudnivalók
Hal
MAGYAR
Halszeletek
A fagyasztott halat helyezze
kerámia lapostányér közepére.
Úgy helyezze el, hogy a
vékonyabb részek a vastagabbak
alá kerüljenek. A keskeny
végeket borítsa be alufóliával. A
kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
MIKROHULLÁM + GRILL
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával
egyesíti. Csak csukott ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik.
A forgótányér forgása következtében az étel egyenletesen pirul meg. A
modellnél három kombinált üzemmód áll rendelkezésre: 600 W + Grill, 450
W + Grill és 300 W + Grill.
Mikrohullámú + Grill üzemmódban használható edények
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény
tűzálló legyen. Kombinált üzemmódban ne használjon fém eszközöket.
Semmilyen műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Mikrohullámú + Grill üzemmódban elkészíthető ételek:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt
étel, amelyet fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint
mindazok, amelyek tetejének megpirításához rövid sütési idő szükséges.
Ez az üzemmód használható olyan vastagabb ételek elkészítéséhez is,
amelyeknél jó, ha a tetejük finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke,
amelyet a sütés félidejében meg kell fordítani). További részleteket a grill
táblázatból tudhat meg.
Fontos megjegyzés:
Ha a kombinált (mikrohullám + Grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra,
hogy a grill fűtőelem vízszintesen, a tető alatt, ne pedig függőlegesen, a
hátsó fallal párhuzamosan álljon. Ne feledje, hogy az ételt a magas állványra
kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Ellenkező esetben
közvetlenül a forgótányérra kell helyezni. Kérjük, tekintse át a következő
táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
Gyümölcsök
Bogyós
gyümölcsök
250 g
6–7
5-10
A gyümölcsöt ossza el
egyenletesen egy nagy átmérőjű,
kerek lapos üvegtányéron.
Zsömle
(egyenként
körülbelül 50 g)
2 db
4 db
½-1
2-2½
5-20
Pirítós/
Szendvics
250 g
4½-5
A zsemléket körben vagy
vízszintes sorban helyezze
a forgótányér közepére egy
papírtörlőre. A kiolvasztási idő
felénél fordítsa meg!
Bajor kenyér
(búza- és
rozsliszt)
500 g
8–10
Kenyér
GRILL
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban
lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé
teszi az étel pirulását. Ha a grillt 3-4 percig előmelegíti, az étel gyorsabban
pirul meg.
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen
műanyag edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
32
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 32
3/25/2013 6:39:31 PM
Grillezési útmutató fagyasztott élelmiszerekhez
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
Fagyasztott
étel
Teljesítmény
1. oldal
ideje
(perc)
2. oldal
ideje
(perc)
2 db
4 db
Mikrohullám
+ Grill
300 W +
Grill
Csak
grill
1-1½
2-2½
1-2
1-2
8–9
–
Franciakenyér
+ feltét
(paradicsom,
sajt, sonka,
gomba)
250-300 g
(2 db)
Csőben sült
(zöldség vagy
burgonya)
400 g
Tészta
(cannelloni,
makaróni,
lasagne)
400 g
450 W + Grill
450 W + Grill
Mikrohullám
+ Grill
13–14
–
600 W +
Grill
Csak
grill
14-15
2-3
Csirkefalatok
250 g
450 W + Grill
5-5½
3–3½
Sütőben
készíthető
hasábburgonya
250 g
450 W + Grill
9–11
4-5
A grillt a grill funkcióval 3-4 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket
és időtartamokat vegye figyelembe.
Tudnivalók
Friss
élelmiszer
A zsömléket körben
helyezze a rácsra. A
zsömlék másik oldalát a
kívánt ropogóssági szintre
grillezze. 2-5 percig hagyja
állni.
Pirítós szeletek
Zsömle (készre
sütött)
Helyezzen a rácsra egymás
mellé két fagyasztott
franciakenyeret. Grillezés
után 2-3 percig hagyja állni.
Adag
Teljesítmény
4 db
(egyenként
25 g)
2-4 darab
Csak grill
Grillezett
paradicsom
A fagyasztott csőben sültet
helyezze kisméretű, kerek,
hőálló üvegtálba. Az edényt
helyezze az alacsony
állványra. Sütés után 2-3
percig hagyja állni.
Hawaii
melegszendvics
(sonka,
ananász,
sajtszeletek)
A fagyasztott tésztát tegye
kisméretű, lapos, szögletes,
hőálló üvegtálba. Az edényt
helyezze közvetlenül a
forgótányérra. Sütés után
2-3 percig hagyja állni.
Sült burgonya
A csirkefalatokat helyezze a
rácsra. Az első alkalom után
fordítsa meg.
Csak grill
Mikrohullám
+ Grill
200 g
(2 db)
400 g
(4 db)
2 db
(300 g)
250 g
500 g
1. oldal 2. oldal
ideje
Tudnivalók
ideje
(perc) (perc)
6–8
4-5½ A pirítós szeleteket
helyezze egymás mellé
a rácsra.
2-3
2-3
A zsömlének először
az alját tegye felfelé.
A zsömléket körben
helyezze el, közvetlenül
a forgótányérra.
300 W
Csak A paradicsomokat
+ Grill
grill
vágja félbe. Tetejükre
tegyen sajtot. Lapos,
4½-5½
2-3
hőálló üvegtányéron
rendezze el körben.
7-8
Tegye a rácsra.
450 W + Grill
3½-4
–
600 W + Grill
4½-5½
8–9
-
MAGYAR
Zsemle
(egyenként kb.
50 g)
Adag
Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez
Először pirítsa meg
a kenyérszeleteket.
A hozzávalókkal
megrakott szeleteket
rakja a rácsra.
Helyezzen 2
szendvicset egymással
szemben a rácsra. 2-3
percig hagyja állni.
A burgonyákat vágja
félbe. Vágott oldalukkal
a grill felé helyezze el
őket körben a rácsra.
A hasábburgonyát
sütőpapíron egyenletesen
helyezze az alacsony
állványra.
33
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 33
3/25/2013 6:39:31 PM
Friss
élelmiszer
Teljesítmény
450-500 g
(2 db)
300 W + Grill
400 g
(4 db)
Csak grill
MAGYAR
Csirkedarabok
Adag
Bárányszelet/
Marhasült
(közepesen sült)
Sertésszelet
Mikrohullám
+ Grill
250 g
(2 db)
Sült alma
Sült csirke
1 alma
(kb. 200 g)
2 alma
(kb. 400 g)
1200 g
300 W + Grill
600 W + Grill
KÜLÖNLEGES TANÁCSOK
1. oldal 2. oldal
ideje
Tudnivalók
ideje
(perc) (perc)
10-12
12-13 A csirkedarabokat
kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Körbe
fektesse a darabokat
úgy, hogy a csontok
középre álljanak. Ne
tegyen egyetlen csirkét
a rács közepére. 2-3
percig hagyja állni.
12-15
9–12 A bárányszeleteket
kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Körben
fektesse őket a rácsra.
Grillezés után 2-3
percig hagyja állni.
300 W
Csak A sertéshúst kenje meg
+ Grill
grill
olajjal és fűszerekkel.
Körben fektesse őket
7-8
6–7
a rácsra. Grillezés után
2-3 percig hagyja állni.
4-4½
Az almákat magozza
ki, majd töltse meg
mazsolával és lekvárral.
6–7
Tetejére szórjon
mandulaszeleteket.
Az almákat tegye
egy lapos hőálló
üvegtálra. Az edényt
helyezze közvetlenül a
forgótányérra.
15-18
15-18 A csirkét kenje meg
olajjal és fűszerekkel.
Először a bőrével
mellével lefelé, majd
bőrével felfelé helyezze
a csirkemellet hőálló
üvegtálra. Grillezés után
5 percig hagyja állni.
VAJ OLVASZTÁSA
Tegyen 50 g vajat egy kisméretű mély üvegtálba. Fedje le műanyag fedővel.
800 watton melegítse 30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad.
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Tegyen 100 g csokoládét egy kisméretű mély üvegtálba. 450 watton
melegítse 3-5 percig, amíg a csokoládé meg nem olvad. Olvasztás közben
egyszer-kétszer keverje meg. Az edények kiemeléséhez mindig használjon
edényfogó kesztyűt!
KRISTÁLYOS MÉZ OLVASZTÁSA
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kisméretű mély üvegtálba. 300 watton
melegítse 20-30 másodpercig, amíg a méz megolvad.
ZSELATIN OLVASZTÁSA
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe. A lecsöpögtetett
zselatint helyezze kisméretű hőálló üvegtálba. 300 watton 1 percig
melegítse. Olvadás után keverje meg.
MÁZ/CUKORMÁZ FŐZÉSE (SÜTEMÉNYEKHEZ ÉS TORTÁHOZ)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg
vízzel. Hőálló üvegtálban fedő nélkül, 800 watton főzze 3½-4½ percig, amíg
a máz/cukormáz áttetsző nem lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
LEKVÁRFŐZÉS
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy
megfelelő méretű fedeles hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító
cukrot, és jól keverje össze. Lefedve főzze 800 watton 10-12 percig.
Főzés közben többször keverje meg. Kisméretű, csavaros tetejű lekváros
üvegekbe töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
PUDINGFŐZÉS
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral
és tejjel (500 ml). Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Lefedve főzze 800 watton 6½-7½ percig. Főzés közben többször jól keverje
meg.
MANDULASZELETEK PIRÍTÁSA
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes
méretű kerámia tányéron. Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben
néhányszor keverje meg. 2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények
kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
34
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 34
3/25/2013 6:39:31 PM
Teendők kétség vagy probléma esetén
Kérjük, ezt megelőzően írja össze a következő adatokat:
• a rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és
sorozatszámokat
• a garanciára vonatkozó adatokat
• a probléma világos leírását.
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján
járjon el.
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.
A sütő nem reagál a ( ) gomb megnyomására.
• Az ajtó megfelelően záródik?
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Jól állította be az időzítőt és/vagy megnyomta a ( ) gombot?
• Az ajtó be van csukva?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott az
automata?
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alufólia túl közel van a belső falakhoz?
Kiégett az izzó.
• Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Kérjük, forduljon a legközelebbi
hivatalos Samsung ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje szakember
segítségét.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban,
amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma úgy orvosolható, ha
a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől és az antennától.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, előfordulhat, hogy
lenullázódik a kijelző. A probléma elhárításához húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból, majd csatlakoztassa újra. Állítsa be újra az időt.
Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz.
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak. A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás
értelmében, a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy az MG23F301T**
és MG23F302T** típusú mikrohullámú sütők megfelelnek a lent felsorolt
műszaki paramétereknek.
Modell
MAGYAR
Műszaki adatok
MG23F301T**, MG23F302T**
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
Grill
Kombinált mód
1200 W
1100 W
2300 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
Méret (sz×ma×mé)
Kívül
Sütőtér
489 × 275 × 392 mm
330 × 211 × 324 mm
Füst és kellemetlen szag az első használatnál.
Űrtartalom
23 liter
• Átmeneti állapot az új alkatrészek felmelegedése miatt. A füst és a kellemetlen
szag teljesen megszűnik 10 perc használat után. A szag gyorsabb
megszüntetése érdekében működtesse úgy a mikrohullámú sütőt, hogy előtte
citromlevet helyez a sütőtérbe.
Súly
Nettó
Kb. 13 kg
Zajszint
42 dBA
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a helyi
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
35
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 35
3/25/2013 6:39:31 PM
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
SLOVAKIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
LITHUANIA
Kódszám: DE68-04182P
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_HU.indd 36
3/25/2013 6:39:32 PM
MG23F301T**
MG23F302T**
predstavte si tie možnosti
Mikrovlnná rúra
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné
hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a
výkonu bežného čistenia alebo údržby.
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 1
3/25/2013 7:05:21 PM
Dôležité bezpečnostné pokyny
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE
ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.
Zaistite neustále dodržiavanie týchto
bezpečnostných zásad.
Pred začatím používania rúry zaistite
dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
SLOVENČINA
Používanie tejto používateľskej príručky
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská
príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou
rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
• Tipy pre varenie
Legenda pre symboly a ikony
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
VAROVANIE
(iba pre funkciu mikrovlnnej rúry)
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka
alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže
používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako
kompetentnú osobu je nebezpečné, aby
vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa
demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje
ochranu pred vystavením sa mikrovlnnému
žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa
nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože môžu vybuchnúť.
Tento spotrebič je určený len na použitie
v domácnosti.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré
môžu spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo
škody na majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
Varovanie: Elektrická
energia
Varovanie: Výbušný materiál
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEDOTÝKAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
Explicitne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je
uzemnené, aby ste predišli
zásahu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc,
volajte servisné stredisko.
Poznámka
Upozornenie
2
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 2
3/25/2013 7:05:23 PM
VAROVANIE: Mikrovlnné ohrievanie nápojov
môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto
dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo
pohárikov s detskou stravou zamiešajte alebo
pretraste a pred konzumáciou skontrolujte
jeho teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené
vajíčka sa nemôžu ohrievať v mikrovlnnej rúre,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrievania.
Rúru je potrebné pravidelne čistiť a musia sa
z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave,
môže to viesť k opotrebovaniu povrchu, čo
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
Zariadenie nie je určené na montáž do
automobilov, karavanov ani podobných
dopravných prostriedkov.
SLOVENČINA
VAROVANIE: Tento spotrebič môžu používať
deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny
k bezpečnému používaniu spotrebiča a
porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú
hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru mladšie
ako 8 rokov.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú
vhodné pre mikrovlnné rúry.
Pri ohreve potravín v plastových alebo
papierových nádobách dávajte pozor, aby
nedošlo k ich vznieteniu.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie
jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo odevov
a zohrievanie ohrevných vankúšov, papúč,
špongií, vlhkých handričiek a podobných
predmetov môže znamenať riziko zranenia,
vznietenia alebo zapálenia.
Ak z rúry vychádza dym, zariadenie vypnite
alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka,
aby ste zadusili akékoľvek plamene.
3
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 3
3/25/2013 7:05:23 PM
SLOVENČINA
Tento spotrebič nie je určený pre používanie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne
nebude dozerať alebo sa im neposkytnú
pokyny o používaní spotrebiča zo strany
osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa
zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa
nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože by mohli vybuchnúť.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného
prúdu vody.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom
smere a v správne výške, aby bol
zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a
riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali
nechať 10 minút v prevádzke s vodou a až
následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach
horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak,
aby bol prístup k zástrčke.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na
pracovnom pulte alebo pracovnom stole,
nemali by ste ju umiestňovať do skriniek.
VAROVANIE
(iba pre funkciu rúry) – voliteľné
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje
v kombinačnom režime, deti môžu používať>
rúru výlučne pod dozorom dospelej osoby
kvôli vytváraným teplotám.
Počas používania sa spotrebič zahrieva.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali
ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas
používania zahriať. K zariadeniu nesmú mať
prístup malé deti.
4
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 4
3/25/2013 7:05:23 PM
5
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 5
SLOVENČINA
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace
prostriedky alebo ostré kovové stierky, aby
ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu
poškriabať povrch, čo môže mať za následok
rozbitie skla.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas
prevádzky spotrebiča vysoká.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča
môžu byť počas jeho prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu
detí mladších ako 8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu
prostredníctvom externého časovača ani
samostatného systému diaľkového ovládania.
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia
zaručte, aby bolo zariadenie vypnuté a
predišlo sa možnosti zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho
prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. Musíte byť opatrní, aby ste sa
nedotýkali ohrevných prvkov. Deti mladšie
ako 8 rokov musia byť v dostatočnej
vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod
neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
vnemovými alebo duševnými schopnosťami,
prípadne nedostatkom skúseností, a to za
predpokladu, že sú pod dozorom alebo
dostali podrobné pokyny k bezpečnému
používaniu spotrebiča a porozumeli
príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu
nebudú vykonávať deti bez dozoru.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B
ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky zariadenia
ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo
používa rádiofrekvenčná energia v podobe
elektromagnetického žiarenia na spracovanie
materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové
zváranie. Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné
na použitie v domácnostiach a príbytkoch s priamym
pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá
privádza energiu do obytných budov.
3/25/2013 7:05:23 PM
SLOVENČINA
Inštalácia mikrovlnnej rúry
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm
nad zemou. Povrch musí byť dostatočne silný,
aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
20 cm
10 cm
1.Keď inštalujete svoju rúru, uistite
hore
vzadu
sa, že má dostatočné vetranie tak,
že necháte aspoň 10 cm (4 palce) 85 cm nad 10 cm na
bočnej
podlahou
priestoru za rúrou a na bočných
strane
stranách a 20 cm (8 palcov) nad
rúrou.
2.Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
3.Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
(Iba model s otočným tanierom)
4.Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby
bol prístup k zástrčke.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca
alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu. Pre vašu osobnú
bezpečnosť zapojte kábel do vyhovujúcej
uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom
alebo vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa
bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať
technické údaje sieťového napájania rúry
a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí
dosahovať rovnaký štandard ako sieťový kábel,
ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí
vlhkou handričkou.
Čistenie mikrovlnnej rúry
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia
pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení
mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Otočný tanier a valčekové krúžky
(iba model s otočným tanierom)
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté
a dvierka sa poriadne zatvárali.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave,
môže to viesť k opotrebovaniu povrchu, čo
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
1.Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou
a teplou mydlovou vodou. Opláchnite
6
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 6
3/25/2013 7:05:24 PM
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 7
(Iba model s visiacim ohrevným prvkom.)
Uskladnenie a oprava vašej
mikrovlnnej rúry
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých
bezpečnostných opatrení, keď odkladáte alebo
nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené
dvierka alebo tesnenia dvierok:
• zlomený pánt
• opotrebované tesnenia
• poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný
technik pre mikrovlnné rúry.
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal.
V prípade, že je rúra pokazená a potrebuje
opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného
servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte
si suché a bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo
ovplyvniť funkčné diely v rúre.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre
SLOVENČINA
a poutierajte dosucha.
2.Pomocou namydlenej handričky odstráňte
akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných
povrchoch. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3.Ak chcete uvoľniť zatvrdnuté čiastočky jedla
a odstrániť zápach, umiestnite do rúry šálku
s rozriedenou citrónovou šťavou a zahrejte ju na
desať minút pri maximálnom výkone.
4.Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú
do umývačky riadu.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov.
NIKDY nepoužívajte žiadne drsné produkty
alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa
zaistilo, že sa čiastočky:
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
Priestor v mikrovlnnej rúre čistite po každom
použití jemným čistiacim roztokom, ale pred
čistením nechajte mikrovlnnú rúru vychladnúť,
aby sa predišlo zraneniam.
Keď čistíte hornú časť v priestore
rúry, bude pohodlné, keď otočíte
ohrevný prvok nadol o 45 ° a vyčistíte
ho.
7
3/25/2013 7:05:24 PM
SLOVENČINA
komerčné využitie.
Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte
žiarovku osobne. Kontaktujte najbližšie
autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Samsung a dohodnite sa
s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky
počas prevádzky zariadenia.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak
sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr.
voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani
nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na
kuchynský drez alebo sklenené predmety).
VAROVANIE
Úpravy a opravy spotrebiča môže vykonávať len
kvalifikovaný personál.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo,
alkohol, parné čistiace zariadenia ani vysokotlakové
čističe.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani
iné jedlo v uzavretých nádobách.
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd
zodpovedajú hodnotám predpísaným pre zariadenie.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové
vodné čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej
zásuvky. Nepoužívajte rozbočovací adaptér,
predlžovací kábel ani elektrický transformátor.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a
horľavých materiálov; na vlhké, mastné alebo prašné
miesta; na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu a vode; na miesta, kde môže dôjsť k úniku
plynu; na nerovný podklad.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety,
nevkladajte ho medzi predmety ani ho neumiestňujte
za rúru.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s
miestnymi a národnými predpismi.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku,
poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú
zásuvku. Keď sa napájacia zástrčka alebo kábel
poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej
zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky
cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň
neklaďte ťažké predmety.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry
neumiestňujte žiadne predmety.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.)
okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa
napájacej zástrčky.
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr.
insekticídy).
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
8
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 8
3/25/2013 7:05:28 PM
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní
jedál a nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní,
pretože výpary z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s
horúcimi časťami rúry.
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u
menšieho objemu jedla nastavte kratšiu dobu
zohrievania.
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo
by sa nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach,
pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež nezohrievajte
vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre,
nádoby, orechy v škrupine, rajčiny atď.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov
môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte
dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa
zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju nechajte
VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla
vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas
zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov
PRVEJ POMOCI:
SLOVENČINA
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte
do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných
zdrojov.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo
zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti,
pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si
do nich privrieť prsty.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo
papierom. Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká
horúci vzduch. Rúra sa tiež môže prehriať a
automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane
vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do
studenej vody,
• zakryte ho čistým suchým kusom látky,
• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové
mlieka.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy
používajte chňapky, aby ste predišli neúmyselnému
popáleniu.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny
premiešajte a po skončení ohrievania nechajte
tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k
náhlemu zovretiu.
UPOZORNENIE
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v
mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové
nádoby, riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou,
ihlice, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera
alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo
iskrenie, ktoré môže následne poškodiť rúru.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku
paže, aby vás neobaril unikajúci horúci vzduch alebo
para.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna.
Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne z
bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa
mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom,
odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera
alebo oblečenia.
9
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 9
3/25/2013 7:05:29 PM
• Tento spotrebič používajte len na určené účely tak, ako je to opísané
v tejto používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné
pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a
situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke
tohto spotrebiča postupujte uvážlivo, pozorne a obozretne.
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko
modelov, vlastnosti vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať
od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu vzťahovať všetky
výstražné značky. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc
a informácie online na stránke www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená
výlučne na použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani
vankúše z vláknin, ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým
alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v tejto
príručke. (Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
SLOVENČINA
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v
blízkosti rúry, dávajte pozor.
Zásady predchádzania vystaveniu sa nadmernej
intenzite mikrovlnného žiarenia
(iba funkcia mikrovlnnej rúry)
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť
nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými
dvierkami, upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky
dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
(b)Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty
ani nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku
nahromadili na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace
povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr
utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c) Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom.
Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby
nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (zohnutie)
(2) pántov dvierok (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d)Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo
opravu kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie
alebo stratu príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na
nasledujúce položky:
(a) Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväť, vonkajší
panel alebo ovládací panel.
(b)Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie
zariadenie alebo mriežka.
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 10
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
10
3/25/2013 7:05:30 PM
Rýchly sprievodca s náhľadom
Rýchly sprievodca s náhľadom............................................................................. 11
Rúra..................................................................................................................... 12
Ovládací panel...................................................................................................... 12
Príslušenstvo........................................................................................................ 13
Nastavenie času................................................................................................... 14
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry..................................................................... 14
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry........................................................ 15
Varenie/Prihrievanie.............................................................................................. 15
Úrovne výkonu...................................................................................................... 16
Používanie funkcie pozbavenia zápachu............................................................... 16
Nastavenie času varenia....................................................................................... 16
Zastavenie varenia................................................................................................ 16
Nastavenie režimu úspory energie........................................................................ 16
Používanie funkcií zdravého varenia...................................................................... 17
Používanie programov zdravého varenia: zelenina a obilniny............................. 17
Používanie programov zdravého varenia: hydina a ryby..................................... 18
Sprievodca výkonnou prípravou v pare
(len modely MG23F301TF*, MG23F301TJ*,MG23F302TF*, MG23F302TJ*).......... 19
Používanie podnosu na schrumkavenie
(len modely MG23F301TC*, MG23F301TJ*,MG23F302TC*, MG23F302TJ*)......... 21
Manuálne programy varenia dochrumkava....................................................... 21
Používanie funkcie výkonného automatického rozmrazovania............................... 22
Používanie automatických programov výkonného rozmrazovania...................... 23
Používanie funkcie moja porcia............................................................................. 23
Používanie programov moja porcia................................................................... 23
Výber príslušenstva............................................................................................... 24
Grilovanie............................................................................................................. 24
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu........................................................... 24
Vypínanie signalizácie........................................................................................... 25
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry.......................................................... 25
Sprievodca náčiním na varenie............................................................................. 26
Sprievodca varením.............................................................................................. 27
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov......................................... 35
Technické údaje.................................................................................................... 35
Ak chcete nejaké jedlo uvariť.
1. Jedlo vložte do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
mikrovlnného ohrievania ( ) vyberte úroveň
výkonu.
2. Vyberte čas varenia tak, že budete podľa potreby
otáčať voličom.
SLOVENČINA
obsah
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa varenie. Po skončení varenia
rúra štyrikrát zapípa.
Ak chcete automaticky rýchlo rozmraziť trochu jedla.
1. Zmrazené jedlo vložte do rúry.
Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Výkonné rozmrazovanie ( ) vyberte typ jedla,
ktorý varíte.
2. Vyberte hmotnosť tak, že budete podľa potreby
otáčať voličom.
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Ak chcete pridať dodatočných 30 sekúnd.
Jedlo nechajte v rúre.
Jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo +30s, aby ste
zakaždým pridali dodatočných 30 sekúnd.
11
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 11
3/25/2013 7:05:31 PM
Ovládací panel
Ak chcete nejaké jedlo grilovať.
1. Stlačte tlačidlo Gril ( ).
SLOVENČINA
1
2
2. Vyberte čas varenia tak, že budete podľa potreby
otáčať voličom.
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
3
8
4
9
5
10
6
Rúra
1
2
3
4
5
11
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
8
9
RUKOVÄŤ DVIEROK
VETRACIE OTVORY
GRIL
SVETLO
DISPLEJ
ZÁPADKY DVIEROK
DVIERKA
10
11
12
8. TANIER
9. SPOJOVACIE ZARIADENIE
10.VALČEKOVÝ KRÚŽOK
11.OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
12.OVLÁDACÍ PANEL
12
1. DISPLEJ
7. TLAČIDLO ZASTAVIŤ/EKO
2. TLAČIDLO ZDRAVÉ VARENIE
8. TLAČIDLO MOJA PORCIA
3. TLAČIDLO VÝKONNÉ
ROZMRAZOVANIE
9. TLAČIDLO POZBAVENIA
ZÁPACHU
4. TLAČIDLO MIKROVLNNÉ
OHRIEVANIE
10.TLAČIDLO MIKROVLNNÉ
OHRIEVANIE + GRIL
5. TLAČIDLO GRILU
11.TLAČIDLO NASTAVENIA HODÍN
6. VOLIČ
(VÁHA/PORCIA/ČAS)
12.TLAČIDLO SPUSTIŤ/+30s
12
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 12
3/25/2013 7:05:32 PM
Príslušenstvo
6. Systém na prípravu v pare, pozrite si
stranu 19 až 21. (len modely MG23F301TF*,
MG23F301TJ*,MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
Účel:
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad
hriadeľom motora v základnej časti rúry.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
Účel:
NEPOUŽÍVAJTE režimgrilovania ( ) alebo kombinovaný režim
) súčasne so systémom na prípravu v pare.
(
Valčekový krúžok podopiera tanier.
Prevádzkový režim
3. Tanier sa musí umiestniť na valčekový krúžok,
pričom jeho stred musí byť nasadený na spojovacie
zariadenie.
Účel:
MŽ(
O
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať a vyčistiť.
)
GRIL ( )
X
COMBI (
)
SLOVENČINA
Účel:
Plastový systém na prípravu v pare
použite pri používaní funkcie výkonnej prípravy v pare.
X
(Varič na pare)
4.Grilovací stojan sa umiestňuje na tanier.
Účel:
Kovový stojan môžete použiť pri
grilovaní a kombinovanom varení.
5. Podnos na schrumkavenie, pozrite si stranu
21-22. (len modely MG23F301TC*,
MG23F301TJ*,MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Účel:
Podnos na schrumkavenie sa používa
na dôkladnejšie zapečenie potravín v režime mikrovlnného
ohrievania alebo v kombinovanom režime s grilovaním.
Vďaka tejto funkcii získate chrumkavé pečivo a cesto na
pizzu.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
13
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 13
3/25/2013 7:05:33 PM
SLOVENČINA
Nastavenie času
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „:0“, „88:88“ alebo „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom režime. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny.
Uvoľnená energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho,
aby zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
• Rozmrazovanie (manuálne a automatické)
• Varenie
• Prihrievanie
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať
hodiny.
Princíp varenia.
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky
dočasného stavu zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a po 25
minútach sa zobrazia hodiny. Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach
vypne po 5 minútach.
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na tanieri.
Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do hĺbky
približne 1 palca (2,5 cm). Varenie potom pokračuje,
keď sa teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od používaného
receptu a vlastností jedla:
• Množstvo a hustota
• Obsah vody
• Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
1. Aby ste zobrazili čas v...
24-hodinovom režime
12-hodinovom režime
Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo Hodiny (
).
2. Otočením voliča nastavte hodiny.
3. Stlačte tlačidlo Hodiny (
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po
vybratí jedla z rúry. Čas odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke
sa musí preto rešpektovať, aby sa zaistili:
).
• Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu
• Rovnaká teplota v rámci jedla
4. Otočením voliča nastavte minúty.
5. Stlačte tlačidlo Hodiny (
).
14
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 14
3/25/2013 7:05:33 PM
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej
rúry
Varenie/Prihrievanie
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera. Potom zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo mikrovlnného ohrievania (
1. Stlačte tlačidlo Mikrovlnné ohrievanie (
).
Výsledok: Zobrazí sa indikácia
800 W (maximálny varný výkon):
Vyberte príslušnú úroveň výkonu
opakovaným stláčaním tlačidla mikrovlnného ohrievania
( ), kým sa nezobrazí príslušná hodnota výkonu. Pozrite si
tabuľku úrovní výkonu.
)
Výsledok: Zobrazí sa indikácia
800 W (maximálny varný výkon)
2. Pomocou voliča nastavte čas na 4 až 5 minút a
stlačte tlačidloStart/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
SLOVENČINA
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas
celej doby správne funguje.
Otvorte dvierka rúry tak, že potiahnete za rukoväť na pravej strane dvierok.
Na tanier umiestnite pohár s vodou. Potom zatvorte dvierka.
2. Čas varenia nastavíte otáčaním voliča.
Výsledok: Zobrazí sa čas varenia.
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho dokončení rúra štyrikrát
zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa
začne otáčať.
1) Spustí sa varenie a po jeho
dokončení rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v
správnej polohe Ak sa použije iná ako maximálna úroveň výkonu, vode
trvá dlhšie, kým zovrie.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
Ak si želáte na krátky čas ohriať jedlo pri maximálnom výkone (800 W),
jednoducho jedenkrát stlačte tlačidlo +30 s pre každých 30 sekúnd
času varenia. Rúra sa okamžite spustí.
15
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 15
3/25/2013 7:05:34 PM
Úrovne výkonu
Nastavenie času varenia
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovní výkonov.
SLOVENČINA
Úroveň výkonu
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla
+30s pre každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Výstup
MWO
GRIL
VYSOKÁ
800 W
-
STREDNE VYSOKÁ
600 W
-
STREDNÁ
450 W
-
STREDNE NÍZKA
300 W
-
ROZMRAZOVANIE ( )
180 W
-
NÍZKA/UDRŽIAVANIE ZOHRIATIA
100 W
-
GRIL
-
1100 W
1100 W
KOMBINOVANÁ I (
)
600 W
KOMBINOVANÁ II (
)
450 W
1100 W
KOMBINOVANÁ III (
)
300 W
1100 W
Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré
chcete pridať.
Zastavenie varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Na dočasné zastavenie:
1) Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak chcete
pokračovať vo varení, zatvorte dvierka a
opätovne stlačte tlačidlo ( ).
2) Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) ( ).
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, znova
stlačte tlačidlo ( ).
2. Na úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) ( ).
Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušiť
nastavenia varenia, opätovne stlačte
tlačidlo Stop (Zastaviť) ( ).
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
Pred spustením môžete zrušiť ktorékoľvek nastavenie tak, že
jednoducho stlačíte tlačidlo Stop (Zastaviť) ( ).
Používanie funkcie pozbavenia zápachu
Použite túto funkciu po varení jedla s výraznou vôňou, prípadne vtedy, keď
je vnútro rúry zadymené.
Najskôr vyčistite vnútro rúry.
Nastavenie režimu úspory energie
Rúra disponuje režimom úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu,
keď rúru nepoužívate. Keď sa zariadenie nepoužíva, normálny stav je
pohotovostný režim so zobrazením hodín.
Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo
Pozbavenie zápachu ( ). Zaznejú štyri pípnutia.
• Stlačte tlačidlo úspory energie (
Výsledok: Displej sa vypne.
Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút. Pri každom stlačení
tlačidla +30 s sa zvýši o 30 sekúnd.
).
• Ak chcete zrušiť režim úspory energie, otvorte
dvierka alebo stlačte tlačidlo úspory energie ( ).
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas. Rúra je pripravená na použitie.
Maximálny čas pozbavenia zápachu je 15 minút.
16
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 16
3/25/2013 7:05:35 PM
Používanie funkcií zdravého varenia
Používanie programov zdravého varenia:
zelenina a obilniny
Funkcia zdravého varenia zahŕňa dvadsať predprogramovaných časov
varenia. Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Potraviny
nastavíte otáčaním voliča.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Vyberte typ potraviny, ktorý chcete pripraviť, jedným
alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Healthy Cooking (Zdravé varenie) ( ) alebo
Healthy Cooking (Zdravé varenie) ( ).
Kód
2. Otočením voliča vyberte veľ kosť porcie.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane).
Jedlo
Porcia
(g)
Čas odstátia
(min.)
1
Brokolica
250
500
1-2
Čerstvú brokolicu umyte a očistite
a pripravte jednotlivé ružičky.
Rovnomerne ich vložte do sklenenej
misky s krytom. Pridajte 30 ml (2
polievkové lyžice) vody na 250 g
surovín alebo 60-75 ml (4-5
polievkových lyžíc) na 500 g surovín.
Vložte misku do stredu taniera. Varte
zakryté. Po dovarení zamiešajte.
2
Mrkvy
250
1-2
Mrkvy opláchnite a vyčistite a nakrájajte
na rovnaké plátky. Rovnomerne ich
vložte do sklenenej misky s krytom.
Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice)
vody na 250 g surovín. Položte misku
do stredu taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte.
3
Zelené
fazuľky
250
1-2
Opláchnite a očistite zelené fazuľky.
Rovnomerne ich vložte do sklenenej
misky s krytom. Pridajte 30 ml (2
polievkové lyžice) vody na 250 g
surovín. Položte misku do stredu
taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte.
4
Špenát
150
1-2
Špenát opláchnite a očistite. Vložte
ho do sklenenej misky s pokrievkou.
Nepridávajte vodu. Misku dajte do
stredu taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte.
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Odporúčania
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
SLOVENČINA
V nasledujúcej tabuľke nájdete 12 automatických programov zdravého
stravovania na prípravu zeleniny alebo obilnín. Obsahuje svoje množstvá,
prestoje a príslušné odporúčania. Programy 1-10 používajú len mikrovlnnú
energiu. Pri programoch 11-12 sa používa kombinácia mikrovlnného
ohrievania a grilu.
17
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 17
3/25/2013 7:05:36 PM
SLOVENČINA
Kód
Jedlo
Porcia
(g)
Čas odstátia
(min.)
5
Kukurica na
špajdli
250
(1 ks)
6
Ošúpané
zemiaky
7
Hnedá ryža
(predvarená)
8
9
10
Celozrnné
makaróny
Quinoa
Bulgur
Porcia
(g)
Čas odstátia
(min.)
Zeleninové
jedlo s
chrumkavou
kôrkou
500
2-3
Do dostatočne veľkej nádoby z
ohňovzdorného skla vložte zeleninu –
napríklad predvarené plátky zemiakov
a cukety, paradajky a omáčku. Navrch
dajte trochu postrúhaného syra.
Nádobu položte na stojan.
Grilované
paradajky
400
1-2
Opláchnite a očistite paradajky,
nakrájajte ich na polovice a vložte ich
do nádoby vhodnej do mikrovlnnej
rúry. Navrch dajte trochu postrúhaného
syra. Nádobu položte na stojan.
Odporúčania
Kód
Jedlo
1-2
Opláchnite a očistite kukuričné šúľky a
vložte ich do oválnej sklenenej nádoby.
Prikryte nádobu potravinovou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry a fóliu
poprepichujte.
11
250
500
2-3
Zemiaky umyte a olúpte a narežte na
kúsky rovnakej veľkosti. Vložte ich do
sklenenej misky s pokrievkou. Pridajte
45-60 ml (3-4 polievkové lyžice) vody.
Misku dajte do stredu taniera. Varte
zakryté.
12
125
5-10
Použite veľkú misku z ohňovzdorného
skla s vekom. Pridajte dvojnásobné
množstvo studenej vody (¼ l). Varte
zakryté. Pred odstátím premiešajte a
pridajte soľ a bylinky.
125
125
125
1
1-3
2-5
Odporúčania
Používanie programov zdravého varenia:
hydina a ryby
V nasledujúcej tabuľke nájdete 8 automatických programov zdravého
stravovania na prípravu hydiny a rýb spolu s množstvami, časmi odstátia
a odporúčaniami. Programy 1-6 využívajú len s mikrovlnnú energiu. Pri
programoch 7 – 8 sa používa kombinácia mikrovlnného ohrievania a grilu.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného
skla s vekom. Pridajte ½ l vriacej vody,
štipku soli a dobre zamiešajte. Varte
nezakryté. Pred odstátím premiešajte
a následne nechajte poriadne odtiecť
vodu.
Kód
Použite veľkú misku z ohňovzdorného
skla s vekom. Pridajte dvojnásobné
množstvo studenej vody (250
ml). Varte zakryté. Pred odstátím
premiešajte a pridajte soľ a bylinky.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného
skla s vekom. Pridajte dvojnásobné
množstvo studenej vody (250
ml). Varte zakryté. Pred odstátím
premiešajte a pridajte soľ a bylinky.
Jedlo
Porcia
(g)
Čas odstátia
(min.)
Odporúčania
1
Kuracie
prsia
300
(2 ks)
2
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich
na keramický tanier. Zakryte priľnavou
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Prepichnite fóliu. Misku položte na
tanier.
2
Morčacie
prsia
300
(2 ks)
2
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich
na keramický tanier. Zakryte priľnavou
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Prepichnite fóliu. Misku položte na
tanier.
18
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 18
3/25/2013 7:05:37 PM
Čas odstátia
(min.)
Čerstvé
rybie filety
300
(2 ks)
1-2
4
Čerstvé
filety z
lososa
300
(2 ks)
1-2
Opláchnite ryby a položte ich
na keramický tanier. Pridajte 1
polievkovú lyžicu citrónovej šťavy.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier.
5
Čerstvé
krevety
250
1-2
Opláchnite krevety a položte ich
na keramický tanier. Pridajte 1
polievkovú lyžicu citrónovej šťavy.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier.
6
Čerstvý
pstruh
200
(1 ryba)
2
Položte 2 celé čerstvé ryby do
teplovzdornej nádoby. Pridajte štipku
soli, 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy, soľ a bylinky. Zakryte priľnavou
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Prepichnite fóliu. Misku položte na
tanier.
3
7
8
Jedlo
Opekaná
ryba
Grilovaný
stejk z
lososa
200
(1 ryba)
300
(2 stejky)
3
2
Sprievodca výkonnou prípravou v pare
(len modely MG23F301TF*,
MG23F301TJ*,MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Odporúčania
Opláchnite ryby a položte ich
na keramický tanier. Pridajte 1
polievkovú lyžicu citrónovej šťavy.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu.
Misku položte na tanier.
Systém na výkonnú prípravu v pare vychádza z princípu naparovania a
je navrhnutý na rýchle a zdravé varenie pomocou vašej mikrovlnnej rúry
Samsung.
Toto príslušenstvo je ideálne na mimoriadne rýchle varenie ryže, cestovín,
zeleniny a iných surovín, pričom zostanú zachované ich nutričné hodnoty.
Systém na rýchlu prípravu v pare v mikrovlnnej rúre pozostáva z 3 dielov:
SLOVENČINA
Porcia
(g)
Kód
Miska
Vkladací priečinok
Pokrievka
Všetky diely znesú teplotu -20 °C až 140 °C.
Systém je vhodný na uloženie v mrazničke. Diely možno používať osobitne
alebo spolu.
PODMIENKY POUŽITIA:
Systém nepoužívajte:
• na prípravu jedál s vysokým obsahom cukru alebo tuku,
• s funkciou grilovania, funkciou rotujúceho prúdenia tepla ani na varnej
platni.
Pred prvým použitím všetky diely dôkladne opláchnite vodou s čistiacim
prípravkom.
Potrite kožu celej ryby (pstruh alebo
pleskáč) olejom a pridajte bylinky
a koreniny. Ryby položte vedľa seba
hlavou k chvostu na vysoký stojan. Po
zapípaní rúry ju obráťte.
Príslušné časy varenia nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
ÚDRŽBA:
Systém na prípravu v pare možno umývať v umývačke riadu.
Rovnomerne položte rybacie stejky
na vysoký stojan. Po zapípaní rúry ju
obráťte.
Pri ručnom umývaní použite horúcu vodu a prostriedok na umývanie
riadu. Nepoužívajte drsné hubky.
Niektoré potraviny (napríklad paradajky) môžu zafarbiť plastové časti. Je
to normálne a nejedná sa o chybu výroby.
19
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 19
3/25/2013 7:05:39 PM
ROZMRAZOVANIE:
Jedlo
Vložte zmrazené potraviny do misky systému na prípravu v pare bez pokrievky.
Tekutina zostane v spodnej časti misky a nebude mať vplyv na kvalitu potravín.
Dusené
mäso
(chladené)
SLOVENČINA
VARENIE:
Jedlo
Artičoky
Čerstvá
zelenina
Mrazená
zelenina
Ryža
Zemiaky v
šupke
Porcia
Úrovne
výkonu
Doba
Čas
varenia odstátia
Manipulácia
v (min.) (min.)
5-6
1-2
Miska s vkladacím priečinkom
+ Pokrievka
Polievka
(chladená)
300 g
800 W
(1 až 2 ks)
Pokyny
Artičoky opláchnite a vyčistite. Vložte vkladací priečinok do misky. Artičoky
poukladajte na podnos. Pridajte jednu polievkovú lyžicu citrónovej šťavy.
Zakryte pokrievkou.
300 g
800 W
4-5
1-2
Miska s vkladacím priečinkom
+ Pokrievka
Pokyny
Po umytí, očistení a nakrájaní na menšiu veľkosť zeleninu (napr. brokolicu,
karfiol, mrkvu, papriku) odvážte. Vložte podnos do misky. Zeleninu rozložte na
vkladací priečinok. Pridajte 2 polievkové lyžice vody. Zakryte pokrievkou.
300 g
600 W
7-8
2-3
Miska s vkladacím priečinkom
+ Pokrievka
Pokyny
Mrazenú zeleninu vložte do parnej misky. Vložte vkladací priečinok do misky.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu vody. Zakryte pokrievkou. Po uvarení a odstátí
dobre premiešajte.
250 g
800 W
15-18
5-10 Miska + Pokrievka
Pokyny
Ryžu vložte do parnej misky. Pridajte 500 ml studenej vody. Zakryte
pokrievkou. Po dovarení nechajte bielu ryžu odstáť 5 minút a hnedú ryžu 10
minút.
500 g
800 W
7-8
2-3
Miska + Pokrievka
Pokyny
Zemiaky odvážte, opláchnite a dajte ich do parnej misky. Pridajte 3 polievkové
lyžice vody. Zakryte pokrievkou.
Mrazená
polievka
Mrazené
kysnuté
guľky
plnené
lekvárom
Ovocný
kompót
Porcia
Úrovne
výkonu
Doba
Čas
varenia odstátia
Manipulácia
v (min.) (min.)
5-6
1-2
Miska + Pokrievka
400 g
600 W
Pokyny
Dusené mäso vložte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím
dobre zamiešajte.
400 g
800 W
3-4
1-2
Miska + Pokrievka
Pokyny
Nalejte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím dobre zamiešajte.
400 g
800 W
8-10
2-3
Miska + Pokrievka
Pokyny
Mrazenú polievku dajte do parnej misky. Zakryte pokrievkou. Pred odstátím
dobre zamiešajte.
150 g
600 W
1-2
2-3
Miska + Pokrievka
Pokyny
Vrch plnených guliek navlhčite studenou vodou. Do parnej misky vložte vedľa
seba 1 - 2 mrazené guľôčky. Zakryte pokrievkou.
250 g
800 W
3-4
2-3
Miska + Pokrievka
Pokyny
Po olúpaní, očistení a nakrájaní na menšie kúsky alebo kocky čerstvé ovocie
(napr. jablká, hrušky, slivky, marhule, mangá alebo ananás) odvážte. Vložte do
parnej misky. Pridajte 1-2 polievkové lyžice vody a 1-2 polievkové lyžice cukru.
Zakryte pokrievkou.
Manipulácia so systémom na výkonnú prípravu v pare
+
Miska + Pokrievka
Miska s vkladacím priečinkom + Pokrievka
20
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 20
3/25/2013 7:05:39 PM
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
4. Podnos na schrumkavenie umiestnite na kovový
držiak (alebo tanier) do mikrovlnnej rúry.
Pri otváraní pokrievky systému na prípravu v pare buďte mimoriadne
opatrní. Unikajúca para môže byť veľmi horúca.
5. Zvoľte primeranú dobu varenia a výkon.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane)
Na manipuláciu po varení použite kuchynské chňapky.
Čistenie podnosu na schrumkavenie
Podnos na schrumkavenie čistite teplou vodou a čistiacim
prostriedkom. Opláchnite čistou vodou.
Nepoužívajte kefku na drhnutie alebo tvrdú špongiu, pretože v opačnom
prípade sa poškodí horná vrstva.
Tento podnos na schrumkavenie vám umožňuje opražiť jedlo nielen
z vrchnej strany pomocou grilu, ale aj zo spodnej strany, a to vďaka vysokej
teplote podnosu na schrumkavenie. Niekoľko jedál, ktoré možno pripraviť na
podnose na schrumkavenie, možno nájsť v tabuľke (pozrite si ďalšiu stranu).
Podnos na schrumkavenie sa tiež môže použiť pre slaninu, vajcia, omáčky atď.
SLOVENČINA
Používanie podnosu na schrumkavenie
(len modely MG23F301TC*,
MG23F301TJ*,MG23F302TC*, MG23F302TJ*)
Uvedomte si, prosím
Podnos na schrumkavenie nie je vhodný do umývačky riadu
Manuálne programy varenia dochrumkava
1. Umiestnite podnos na schrumkavenie priamo na
tanier a predhrejte ho pri najvyššom nastavení
kombinácie mikrovlnného ohrievania a grilu
)] a dodržiavajte príslušné doby
[600 W + Grill (
a usmernenia v tabuľke.
Odporúčame, aby ste podnos na schrumkavenie predhrievali priamo na
tanieri. Predhrievajte podnos na schrumkavenie pomocou funkcie 600 W +
Grill (
) 3-5 minút. Dodržiavajte doby a pokyny v tabuľke.
Jedlo
Na vyberanie podnosu na schrumkavenie používajte chňapky, pretože
bude veľmi horúci.
Slanina
Porcia
Príkon
4 plátky (80 g)
600 W + Gril
2. Ak varíte jedlo, ako napríklad slaninku a vajíčka, natrite platňu olejom,
aby sa jedlo pekne opieklo.
Čas predhrievania
(min.)
3
Doba varenia v
(min.)
3½-4
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie poukladajte plátky.
Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie obsahuje teflónovú vrstvu,
ktorá nie je odolná voči poškriabaniu. Na rezanie na podnose na
schrumkavenie nepoužívajte žiadne ostré predmety, ako napríklad nôž.
Grilované
paradajky
Používajte plastové príslušenstvo, aby ste predchádzali škrabancom na
povrchu podnosu na schrumkavenie alebo pred rezaním odstráňte jedlo
z podnosu.
200 g
(2 kusy)
450 W + Gril
3
4½-5
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Paradajky rozrežte na polovičky. Posypte ich
syrom. Usporiadajte do kruhu na podnos na schrumkavenie. Podnos na schrumkavenie
umiestnite na stojan.
3. Jedlo umiestnite na podnos na schrumkavenie.
Fašírka
(mrazená)
Na podnos na schrumkavenie nedávajte žiadne
predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu, napr.
plastové nádoby.
2 kusy (125 g)
600 W + Gril
3
7-7½
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Položte zmrazenú fašírku do kruhu na podnose
na schrumkavenie. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan. Po 4-5 min. otočte.
Podnos na schrumkavenie nikdy nedávajte do rúry bez otočného
taniera.
21
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 21
3/25/2013 7:05:39 PM
SLOVENČINA
Jedlo
Porcia
Príkon
Bagety
(zmrazené)
200-250 g (2 ks)
450 W + Gril
Pizza
(mrazená)
Čas predhrievania
(min.)
4
Používanie funkcie výkonného
automatického rozmrazovania
Doba varenia v
(min.)
8-9
Funkcia výkonného automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať
mäso, hydinu, ryby a chlieb/koláče. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa
nastavia automaticky.
Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Položte jednu bagetu blízko k stredu a 2.
bagetu pozdĺžne k prvej na tanier. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
300-350 g
600 W + Gril
4
9-10
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Výkonné rozmrazovanie ( ) vyberte druh jedla,
ktoré varíte. (Pozrite si tabuľku na bočnej strane).
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie umiestnite
mrazenú pizzu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
3
5-6
Zapekané
250 g
600 W + Gril
8-9
zemiaky
500 g
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Zemiaky rozrežte na polovičky. Na podnos
na schrumkavenie ich položte odrezanou stranou smerom dole. Usporiadajte do
kruhu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
4
7-8
Rybie prsty
150 g (5 kusy)
600 W + Gril
9-10
(mrazené)
300 g (10 kusy)
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Tanier potrite 1 pol. lyžicou oleja. Rybie prsty
umiestnite do kruhu na tanier. Otočte po 4 min. (5 ks) alebo po 6 min. (10 ks).
4
5-5½
Kuracie
125 g
600 W + Gril
7½-8
nugety
250 g
(mrazené)
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Tanier potrite 1 pol. lyžicou oleja. Kúsky
kuraťa položte na tanier. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan. Otočte po
3 min. (125 g) alebo 5 min. (250 g).
4
6½-7½
Pizza
300-350 g
450 W + Gril
(chladená)
< Odporúčania >
Podnos na schrumkavenie predhrejte. Na podnos na schrumkavenie umiestnite
vychladenú pizzu. Podnos na schrumkavenie umiestnite na stojan.
2. Otočením voliča vyberte hmotnosť potravín.
3. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok:
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátiť.
• Rozmrazovanie dokončite opätovným stlačením tlačidla
( ).
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Ak chcete použiť tento
spôsob, vyberte funkciu mikrovlnného ohrievania/opätovného
zohrievania s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti
„Varenie/Opätovné zohrievanie“ na strane 15.
22
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 22
3/25/2013 7:05:40 PM
Používanie automatických programov
výkonného rozmrazovania
Používanie funkcie moja porcia
Funkcia Moja porcia poskytuje dva predprogramované časy varenia. Nemusíte
nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Otočením voliča môžete nastaviť
počet porcií. Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania rýchleho automatického rozmrazovania. Pred
rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, Ryba,
chlieb/koláč umiestnite na keramický tanier.
Veľ kosť
porcie (g)
1. Mäso
200-1500
Čas
odstátia
(min.)
20-60
2. Hydina
200-1500
20-60
3. Ryba
200-1500
20-50
4. Chlieb/
Koláč
125-625
5-20
SLOVENČINA
Kód/Jedlo
1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla
Moja porcia ( ) vyberte druh jedla, ktoré varíte.
Odporúčania
2. Otočením voličavyberte veľkosť porcie.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane.)
Okraje zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, mäso prevráťte. Tento program
je vhodný pre hovädzie mäso, jahňacinu,
bravčovinu, steaky, rezne a mleté mäso.
Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, hydinu prevráťte. Tento
program je vhodný pre celé kura a porcované
kura.
Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, rybu prevráťte. Tento program je
vhodný pre celé ryby a rybie filety.
Chlieb umiestnite na kúsok kuchynského
papiera a otočte ho po zapípaní rúry. Koláč
umiestnite na keramickú tácku a ak to bude
možné, otočte ho po zapípaní rúry. (Po otvorení
dvierok rúra pokračuje v prevádzke, ale jej
funkcie sú zastavené). Tento program je vhodný
pre všetky druhy chleba (rezaného alebo
celého) ako aj pre pečivo a bagety. Pečivo
poukladajte do kruhu. Tento program je vhodný
pre všetky druhy kysnutých koláčov, sušienok,
tvarohových koláčov a krehkého pečiva. Nie je
vhodný pre krátke/chrumkavé pečivo, ovocné
a krémové koláče, ako aj pre koláče obliate
čokoládou.
3. Stlačte tlačidlo ( ).
Výsledok: Varenie sa spustí. Keď sa dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača
zaznie trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Používanie programov moja porcia
Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne programy ohrievania, množstvá, časy
odstátia a vhodné odporúčania pre funkciu Moja porcia. Tieto programy
využívajú len mikrovlnnú energiu.
Kód/Jedlo
1. Chladené
hotové jedlá
Ak chcete jedlo rozmrazovať manuálne, vyberte funkciu manuálneho
rozmrazovania s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti
o manuálnom rozmrazovaní a čase rozmrazovania nájdete na strane
31 – 32.
Veľ kosť
porcie (g)
300-350
400-450
Čas odstátia
Odporúčania
(min.)
2-3
Umiestnite ho na keramický tanier
a zakryte fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Tento program je
vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú
z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou,
zelenina a príloha, ako napríklad
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
23
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 23
3/25/2013 7:05:41 PM
Kód/Jedlo
SLOVENČINA
2. Chladené
vegetariánske
jedlá
Veľ kosť
porcie (g)
300-350
400-450
4. Stlačte tlačidlo Gril ( ).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce indikátory:
Čas odstátia
Odporúčania
(min.)
2-3
Jedlo dajte na keramickú platňu
a zakryte priľnavou fóliou vhodnou
do mikrovlnky. Tento program je
vhodný na jedlá, ktoré sa skladajú
z dvoch zložiek (napr. špagety s
omáčkou alebo ryža so zeleninou).
5. Nastavte čas grilovania otáčaním voliča. Maximálny
čas grilovania je 60 minút.
Výber príslušenstva
6. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Výsledok: Spustí sa varenie s grilovaním. Keď sa
dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte predmety vhodné do mikrovlnnej rúry.
Nepoužívajte plastové nádoby, taniere, papierové
poháriky, uteráky atď.
Ak chcete vybrať kombinovaný režim varenia (gril
a mikrovlnná rúra), použite iba riady, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry
a rúry.
Nestrachujte sa, ak sa ohrievač počas grilovania vypne a zapne.
Tento systém je navrhnutý tak, aby zabránil prehriatiu rúry.
Ďalšie podrobnosti o vhodných kuchynských pomôckach alebo riadoch
nájdete v časti Sprievodca náčiním na varenie na strane 26.
Keď sa dotýkate tanierov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú
veľmi horúce.
Grilovanie
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva grilovací stojan.
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili
a opekali.
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu stlačením
tlačidla grilu ( ) a nastavením času predhrievania
pomocou voliča.
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej
rúry a rúry. Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú
mikrovlnnému žiareniu rovnomerne preniknúť do jedla.
2. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú
veľmi horúce.
1. Otvorte dvierka rúry.
Jedlo položte na stojan a stojan na tanier.
Zatvorte dvierka.
3. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
Zatvorte dvierka.
24
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 24
3/25/2013 7:05:42 PM
2. Stlačte tlačidlo Combi (
2. Aby chcete znova zapnúť pípanie, znova stlačte
tlačidlo ( ) a ( ) a podržte ich dve sekundy.
).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce indikátory:
600 W
Výsledok:
(režim mikrovlnnej rúry a grilu)
(výkon)
• Rúra bude fungovať s opätovne zapnutým pípaním.
Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
3. Nastavte čas varenia otáčaním voliča. Maximálny
čas grilovania je 60 minút.
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky, ktorý
umožní „uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto s ňou nechce
pracovať, ju nebude môcť náhodne ovládať.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknúť.
4. Stlačte tlačidlo Start/+30s (Spustiť/+30s) ( ).
SLOVENČINA
Opätovným stlačením tlačidla kombinovanej prípravy (
) vyberte
vhodnú úroveň výkonu, až kým sa nezobrazí príslušná úroveň výkonu.
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
1. Stlačte tlačidlo ( ) a ( ) a podržte ich dve sekundy.
Výsledok: Kombinované varenie sa spustí. Keď sa
dokončí.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát
(jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Výsledok:
Maximálny mikrovlnný výkon pre kombinovaný režim mikrovlnného
žiarenia a grilu je 600 W.
• Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať
žiadne funkcie).
• Na displeji sa zobrazí „L“.
2. Ak chcete odomknúť rúru, znova stlačte tlačidlo ( )
a ( ) a podržte ich dve sekundy.
Výsledok: Rúru môžete normálne používať.
Vypínanie signalizácie
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1. Stlačte tlačidlo ( ) a ( ) a podržte ich dve sekundy.
Výsledok:
• Zobrazí sa nasledujúca indikácia.
• Rúra nebude pri každom stlačení tlačidla pípať.
25
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 25
3/25/2013 7:05:43 PM
SLOVENČINA
Sprievodca náčiním na varenie
Náčinie na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné
preniknúť do jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité
riady. Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude
náčinie na varenie označené ako vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať
žiadne obavy. Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie
a naznačuje, či a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓✗
Podnos na
schrumkavenie
Porcelán a kamenina
✓
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
Balenie rýchleho
občerstvenia
• Polystyrénové poháre a
nádoby
✓
• Papierové vrecká alebo
noviny
• Recyklovaný papier
alebo kovové okraje
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
✓
Je možné použiť v malých množstvách na
ochranu častí jedla pred prevarením. Ak
sa fólia nachádza príliš blízko pri stene rúry
alebo ak sa použije priveľa fólie, môže sa
vyskytnúť iskrenie.
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
✗
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
• Jemné sklo
✓
• Sklenené džbány
✓
Kov
• Riady
• Sťahovacie popruhy na
vrecká do mrazničiek
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
• Recyklovaný papier
Plast
• Nádoby
Komentáre
Môžu sa používať na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobiť roztopenie
polystyrénu.
Môžu začať horieť.
✓
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
✓
✓✗
Voskový alebo mastný
papier
✓
✓✗
Môže sa používať na ohrievanie jedál
alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Vrecká do mrazničky
: Odporúča sa
Komentáre
✗
✗
✗
• Potravinová fólia
✓
✓
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu
pri vysokých teplotách vlniť alebo stratiť
farbu. Nepoužívajte melamínové plasty.
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemala by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať
horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
do rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V
prípade potreby prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
: Dávajte pozor
✗
: Nebezpečné
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
26
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 26
3/25/2013 7:05:43 PM
Sprievodca varením
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté
počas minimálneho času - pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste
dosiahli požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte
soľ, bylinky alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
MIKROVLNNÉ ŽIARENIE
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Špenát
150 g
600 W
4½-5½
Brokolica
300 g
600 W
9-10
Hrášok
300 g
600 W
7½-8½
Zelené fazuľky
300 g
600 W
8-9
Zmiešaná zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
300 g
600 W
7½-8½
Zmiešaná zelenina
(čínsky štýl)
300 g
600 W
8-9
Jedlo
VARENIE
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala
pre dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od
kovov, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať
cez keramiku, sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo
sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane
čerstvej alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule,
ryby a mäsa. Omáčky, vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy
a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je
varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne
pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády
(pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa
ako para a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi
spôsobmi: napr. keramickou platňou, plastovým krytom, priľnavou fóliou
vhodnou pre mikrovlnné rúry.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci
jedla.
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú
lyžicu) studenej
vody.
2-3
Pridajte 30 ml
(2 polievkovú
lyžicu) studenej
vody.
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú
lyžicu) studenej
vody.
2-3
Pridajte 30 ml
(2 polievkovú
lyžicu) studenej
vody.
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú
lyžicu) studenej
vody.
2-3
Pridajte 15 ml
(1 polievkovú
lyžicu) studenej
vody.
SLOVENČINA
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje
a absorbuje voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb
týchto molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
27
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 27
3/25/2013 7:05:43 PM
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
SLOVENČINA
Ryža:
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až
45 ml studenej vody (2 až 3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ
sa neodporúča iné množstvo vody (pozrite tabuľku). Varte zakryté počas
minimálneho času - pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení. Po
dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo.
Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Tip:
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím
menšie sa nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Všetka čerstvá zelenina sa musí variť s využitím úplného mikrovlnného
výkonu (800 W).
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla
s vrchnákom – ryža počas varenia zdvojnásobí svoj objem.
Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte
alebo pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovať všetku vodu po
skončení varenia.
Cestoviny: Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla. Pridajte vriacu
vodu, štipku soli a dobre zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia
zakryte a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Biela ryža
(predvarená)
Hnedá ryža
(predvarená)
Miešaná ryža
(ryža + divá ryža)
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
Cestoviny
250 g
800 W
16-17
250 g
800 W
21-22
250 g
800 W
17-18
250 g
800 W
18-19
250 g
800 W
11-12
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
5
Pridajte 500 ml
studenej vody.
5
Pridajte 400 ml
studenej vody.
5
Pridajte 1000 ml
horúcej vody.
Jedlo
Porcia
Čas
(min.)
Brokolica
250 g
500 g
250 g
4-4½
7-7½
5½-6½
250 g
4½-5
Karfiol
250 g
500 g
5-5½
8½-9
Cukiny
250 g
3½-4
Baklažán
250 g
3½-4
Pór
Hríby
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Ružičková
kapusta
Mrkvy
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte
stonky k stredu.
3
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových lyžíc)
vody.
3
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké
prúžky.
3
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte
veľké kvety na polovice. Nasmerujte stonky
k stredu.
3
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml (2
polievkové lyžice) vody alebo hrudku masla.
Uvarte až do jemného stavu.
3
Baklažány nasekajte na malé plátky
a polejte 1 polievkovou lyžicou citrónovej
šťavy.
3
Pór nasekajte na hrubé plátky.
3
Pripravte malé celé alebo nakrájané
hríby. Nepridávajte žiadnu vodu. Polejte
citrónovou šťavou. Posypte soľou a
korením. Pred servírovaním nechajte
odtiecť.
28
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 28
3/25/2013 7:05:43 PM
Čas
(min.)
Cibule
250 g
5½-6
Korenie
Zemiaky
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
Kaleráb
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali
potrebný čas – pre referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke
neodporúča iný čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si
tiež kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
3
Cibule nasekajte na plátky alebo polovičky.
Pridajte len 15 ml (1 polievkovú lyžicu) vody.
3
Papriku nakrájajte na malé plátky.
3
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich
na rovnako veľké polovice alebo štvrtiny.
3
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
PRIHRIEVANIE KVAPALÍN
PRIHRIEVANIE
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa
mohla vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania
a VŽDY po zohrievaní. Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu a možnému
obareniu, do nápojov musíte umiestniť lyžičku alebo sklenenú paličku
a zamiešať ich pred ohrievaním, počas neho a po ňom.
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú
bežné sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke.
Časy v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až
+20 °C alebo ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
SLOVENČINA
Porcia
Jedlo
Prihrievanie tekutín a jedla
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú
sklon sa prevariť a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých
kúskov bude lepšie.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre
prihrievanie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriať pomocou výkonu 800 W zatiaľ, čo iné sa
môžu ohrievať pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo
s použitím nižšej úrovne výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých
množstvách alebo má sklony sa veľmi rýchlo zahriať (napríklad ovocné
koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte
alebo prevráťte. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste
zabránili vyvretiu kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas
a po ohriatí. Počas odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame,
aby ste do tekutín vložili plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku. Zabráňte
nadmernému zohriatiu jedla (a následnému rozliatiu).
Ak je to potrebné, odporúča sa podhodnotiť čas varenia a pridať dodatočný
čas ohrievania.
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
Nápoje
(káva, čaj
a voda)
150 ml
(1 šálka)
800 W
1-1½
1-2
Nalejte do šálky a ohrievajte
nezakryté. Položte šálku/
hrnček do stredu taniera.
Počas odstátia nechajte
v mikrovlnnej rúre a dobre
zamiešajte.
2-3
Nalejte do hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým
krytom. Po prihriatí dobre
zamiešajte. Pred podávaním
znovu zamiešajte.
Polievka
(chladená)
250 ml
(1 džbán)
250 g
1½-2
800 W
3-3½
Pokyny
29
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 29
3/25/2013 7:05:43 PM
SLOVENČINA
Čas
odstátia
(min.)
PRIHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
Jedlo
Porcia
Príkon
Čas
(min.)
Dusené
mäso
(chladené)
350 g
600 W
5½-6½
2-3
Dusené mäso vložte do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
4½-5½
3
Vložte cestoviny (napr. špagety
alebo vaječné rezance) do
plochej keramickej misky.
Zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Pred podávaním zamiešajte.
Plnené
cestoviny
s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
5-6
3
Vložte plnené cestoviny (napr.
ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím
a podávaním.
Jedlo na
tanieri
(chladené)
350 g
600 W
5½-6½
3
DETSKÁ STRAVA: Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte
plastovým krytom. Po prihriatí dobre zamiešajte!
Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a
skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota podávania: medzi 30-40 °C.
DETSKÉ MLIEKO: Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky.
Zohrievajte nezakryté. Nikdy neohrievajte detskú fľašku s nasadeným
cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnúť. Pred
odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním! Pred daním
detskej stravy alebo mlieka dieťatku vždy starostlivo skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota servírovania: pribl. 37 °C.
POZNÁMKA: Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr,
ako sa bude podávať, aby sa zabránilo popáleniu.
Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre
ohrievanie.
Pokyny
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre
prihrievanie.
Jedlo
Detská
strava
(zelenina +
mäso)
Plátky mäsa 2-3 chladených
zložiek na keramickom tanieri.
Zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Porcia
Príkon
Čas
190 g
600 W
30 sek.
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
2-3
Preložte do
keramického hlbokého
taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minúty
nechajte odstáť. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
30
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 30
3/25/2013 7:05:43 PM
Porcia
Príkon
Čas
Detská
ovsená kaša
(pšenica +
mlieko +
ovocie)
190 g
600 W
20 sek.
Detské
mlieko
100 ml
300 W
30-40 sek.
200 ml
50 s až
1 min.
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte
rozmrazovanie a pred pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie.
Čas odstátia pre kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od
rozmrazovaného množstva. Obráťte sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Tip:
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie
množstvá sa rozmrazia rýchlejšie ako väčšie. Nezabudnite
na túto radu počas zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C
použite ako sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Všetko mrazené jedlo by sa malo rozmrazovať s použitím úrovne výkonu
rozmrazovania (180 W).
Čas
odstátia
Pokyny
(min.)
2-3
Preložte do
keramického hlbokého
taniera. Varte
zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 2-3 minúty
nechajte odstáť. Pred
podávaním dobre
zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu.
2-3
Dobre zamiešajte alebo
zatraste a prelejte do
sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do
stredu taniera. Varte
nezakryté. Dobre
zatraste a nechajte
odstáť najmenej
na 3 minúty. Pred
podávaním dobre
zatraste a opatrne
skontrolujte teplotu.
Porcia
Čas
(min.)
Nakrájané
hovädzie mäso
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Bravčové rezne
250 g
7½-8½
500 g
(2 kusy)
14½15½
900 g
28-30
250 g
(2 kusy)
6-7
400 g
(4 kusy)
12-13
Jedlo
Čas
odstátia
(min.)
SLOVENČINA
Jedlo
Pokyny
Mäso
5-25
Mäso umiestnite na rovný
keramický plech. Tenšie okraje
zakryte hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
15-40
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou
smerom nadol, celé kura prsiami
nadol na rovný keramický tanier.
Zakryte tenšie časti, ako napríklad
krídla a končeky hliníkovou fóliou. V
polovici rozmrazovania prevráťte!
5-15
Mrazenú rybu položte do stredu
plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod hrubšie
časti. Užšie konce zakryte hliníkovou
fóliou. V polovici rozmrazovania
prevráťte!
Hydina
Kúsky kuraťa
RUČNÉ ROZMRAZOVANIE
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania
zmrazeného jedla. Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za
krátky čas. Toto môže predstavovať vynikajúcu výhodu v prípade, že sa
odrazu objavia nečakaní hostia.
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte
akékoľvek kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa
umožnilo v odtečení roztopenej kvapaliny.
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte
akúkoľvek kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky.
Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu
sa zakryť tak, že ich počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi
hliníkovej fólie.
Celé kura
Ryba
Rybie prsty
31
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 31
3/25/2013 7:05:43 PM
MIKROVLNNÉ OHRIEVANIE + GRIL
Porcia
Čas
(min.)
Čas
odstátia
(min.)
250 g
6-7
5-10
Ovocie rozmiestnite na plytkom
okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom)
Pečivo
(každé približne
50 g)
2 ks
4 ks
½-1
2-2½
5-20
Hrianka/Sendvič
250 g
4½-5
Rolky umiestnite do kruhu alebo
chlieb vodorovne na kuchynský
papier v strede taniera. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
Nemecký chlieb
(pšeničná +
ražná múka)
500 g
8-10
Jedlo
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu
s rýchlosťou mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne
opečie. Pre tento model sú dostupné tri kombinačné režimy: 600 W + Gril,
450 W + Gril a 300 W + Gril.
Náčinie na varenie pomocou mikrovlnného ohrievania a grilu
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie.
Náčinie na varenie musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime
nepoužívajte kovové náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy
varených jedál, ktoré je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny),
ako aj jedlá, ktoré vyžadujú krátky čas varenia, aby schrumkavela horná
časť jedla. Tento režim sa môže tiež použiť pre hrubé porcie jedla, ktorým
prispieva opečená a chrumkavá horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich
musíte v polovici varenia obrátiť). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke
grilovania.
Dôležitá poznámka:
Pri kombinovanom (mikrovlnné ohrievanie + Gril) režime sa vždy uistite, že
grilový ohrievací prvok sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a
nie na zadnej stene vo vertikálnej polohe. Jedlo sa musí umiestniť na vysoký
stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny. V opačnom prípade sa musí
umiestniť priamo na tanier. Pokyny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
Pokyny
Ovocie
SLOVENČINA
Bobuľové plody
Chlieb
GRIL
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy,
keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje
rovnomernejšie opečenie. Predhriatie grilu na 3 až 4 minúty zaistí rýchlejšie
zhnednutie jedla.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ
plastového náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie
plátky, sendviče a všetky druhy hrianok s oblohou.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, uistite sa, že grilový ohrievací prvok
sa nachádza pod stropom vo vodorovnej polohe a nie na zadnej stene vo
vertikálnej polohe. Nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan,
pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny.
32
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 32
3/25/2013 7:05:43 PM
Sprievodca grilovaním mrazených potravín
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Mrazené
jedlo
Bagety +
naplnenie
(paradajky,
syr, šunka,
hríby)
Rošt
(zelenina
alebo
zemiaky)
Cestoviny
(cannelloni,
makaróny,
lasagne)
2 ks
4 ks
Príkon
MR +
Gril
1. strana
- trvanie
(min.)
2. strana
- trvanie
(min.)
300 W +
Gril
Iba
Rožky rozmiestnite na
grilovanie stojane do kruhu. Druhú
stranu rožkov grilujte až do
chrumkavosti, ktorú máte
1-2
radi. 2-5 minúty nechajte
1-2
odstáť.
1-1½
2-2½
250-300 g
(2 kusy)
400 g
400 g
450 W
+ Gril
8-9
450 W
+ Gril
MR +
Gril
13-14
600 W +
Gril
14-15
-
-
3-4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Pokyny
Čerstvé
jedlo
Plátky
hrianok
Sendviče
(už
upečené)
Položte 2 mrazené bagety
vedľa seba na stojan. Po
grilovaní nechajte 2-3 minúty
odstáť.
Iba
Mrazené cestoviny vložte
grilovanie do malého plochého
obdĺžnikového skleneného
taniera z ohňovzdorného
2-3
skla. Tanier umiestnite rovno
na otočný tanier. Po varení
nechajte 2-3 minúty odstáť.
Kuracie
nugety
250 g
450 W
+ Gril
5-5½
3-3½
Hranolky do
rúry
250 g
450 W
+ Gril
9-11
4-5
Príkon
4 ks
(každý
25 g)
Iba
grilovanie
6-8
4-5½
Plátky hrianok položte
vedľa seba na podstavec.
2-4 kúsky
Iba
grilovanie
2-3
2-3
Sendviče položte najskôr
spodnou stranou nahor
v kruhu priamo na otočný
tanier.
MR + Gril
300 W +
Gril
Grilované
paradajky
Mrazené cestíčko vložte do
malého okrúhleho taniera z
ohňovzdorného skla. Misku
umiestnite na podstavec. Po
varení nechajte 2-3 minúty
odstáť.
200 g
(2 ks)
4½-5½
400 g
(4 ks)
7-8
Pokyny
Iba
Paradajky rozrežte na
grilovanie polovičky. Posypte ich
syrom. Umiestnite ich do
2-3
kruhu na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Tanier
dajte na stojan.
Hrianka
Hawaii
(šunka,
ananás,
plátky
syra)
2 ks
(300 g)
450 W +
Gril
3½-4
-
Najskôr opečte plátky
chleba. Hrianku
s obložením položte na
stojan. 2 hrianky položte
rovno na stojan. 2-3 minúty
nechajte odstáť.
Zapekané
zemiaky
250 g
600 W +
Gril
4½-5½
-
Zemiaky rozrežte na
polovičky. Položte ich
do kruhu na stojan
s rozrezanou stranou na
gril.
500 g
Kuracie nugety položte
na stojan. V polovici času
otočte.
1. strana 2. strana
- trvanie - trvanie
(min.)
(min.)
Porcia
8-9
SLOVENČINA
Rožky (každý
približne
50 g)
Porcia
Sprievodca grilovaním čerstvých potravín
Hranolky do rúry rovnomerne
rozmiestnite na papieri na
pečenie na stojane.
33
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 33
3/25/2013 7:05:43 PM
Čerstvé
jedlo
Príkon
450-500 g
(2 ks)
300 W +
Gril
1. strana 2. strana
- trvanie - trvanie
(min.)
(min.)
10-12
12-13
SLOVENČINA
Kúsky
kuraťa
Porcia
Jahňacie
rezne/
hovädzie
stejky
(stredné)
400 g
(4 ks)
Bravčové
rezne
Iba
grilovanie
12-15
MR + Gril
300 W +
Gril
250 g
(2 ks)
Pečené
jablká
1 jablko
(cca.
200 g)
7-8
300 W +
Gril
2 jablká
(cca.
400 g)
Opekané
kura
1200 g
4-4½
9-12
15-18
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým
krytom. Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 800 W, kým sa maslo
neroztopí.
Pripravte kuracie
kúsky olejom a koreninami.
Poukladajte ich do kruhu
s kosťami smerom
k stredu. Jeden kurací
kúsok nedávajte do
stredu stojana. 2-3 minúty
nechajte odstáť.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí. Počas
roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri vyberaní používajte chňapky!
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
Jahňacie kotlety potrite
olejom a koreninami.
Položte ich do kruhu
na stojan. Po grilovaní
nechajte 2-3 minúty odstáť.
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W. Po roztopení zamiešajte.
Iba
Bravčové rezne potrite
grilovanie olejom a koreninami.
Položte ich do kruhu
6-7
na stojan. Po grilovaní
nechajte 2-3 minúty odstáť.
-
6-7
600 W +
Gril
ŠPECIÁLNE RADY
Pokyny
15-18
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej
vody. Varte nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone
800 W, kým nebude poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne
veľkej misky z varného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru
a dobre zamiešajte. Varte zakryté 10-12 minút s použitím 800 W. Počas
varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov
na džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstáť na uzávere.
Odstráňte jadrá jabĺk
a naplňte ich hrozienkami
a lekvárom. Navrch položte
prúžky mandlí. Jablká
položte na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Tanier
umiestnite rovno na otočný
tanier.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov
výrobcu a dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla
s uzáverom. Varte zakryté 6½ až 7½ minút s použitím 800 W. Počas varenia
niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Potrite kura olejom
a koreninami. Kura najskôr
položte prsiami nadol
a potom prsiami nahor do
nádoby z ohňovzdorného
skla. Po dokončení
grilovania nechajte postáť
5 minút.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký
keramický tanier. Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas
3½ až 4½ s použitím 600 W. Nechajte 2-3 minúty odstáť v rúre. Pri vyberaní
používajte chňapky!
34
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 34
3/25/2013 7:05:44 PM
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo
problémov
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, obráťte sa na vaše
miestne stredisko služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Pripravte si nasledujúce informácie.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho krytu.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho krytu.
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo ( ).
• Sú dvierka úplne zatvorené?
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač, prípadne stlačili tlačidlo ( )?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Žiarovka nesvieti.
• Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte žiarovku osobne. Kontaktujte
najbližšie autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Samsung a dohodnite sa s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Tento problém vyriešite inštaláciou rúry ďalej
od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať.
Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju
pripojte. Vynulujte čas.
• Model a sériové čísla, ktoré sú väčšinou vytlačené na zadnej strane rúry
• Vaše záručné podmienky
• Jasný popis problému
Technické údaje
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade so všeobecnou
smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme, že rúry
MG23F301T** a MG23F302T** značky Samsung sú v súlade s nižšie
uvedenými technologickými parametrami.
Model
Dym a zápach pri prvotnej prevádzke.
• Ide o dočasný stav spôsobený novými ohrevnými prvkami. Dym a zápach
po 10 minútach prevádzky úplne zmiznú. Ak chcete zápach odstrániť čo
najrýchlejšie, počas prevádzky mikrovlnnej rúry umiestnite do jej vnútra
citrónový roztok alebo šťavu.
SLOVENČINA
Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis
spoločnosti SAMSUNG.
MG23F301T**, MG23F302T**
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné ohrievanie
Gril
Kombinovaný režim
1200 W
1100 W
2300 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 13 kg
Úroveň hluku
42 dBA
35
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 35
3/25/2013 7:05:44 PM
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DE68-04182P
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_SLK.indd 36
3/25/2013 7:05:44 PM
MG23F301T**
MG23F302T**
možnosti bez hranic
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a
pokyny pro přípravu pokrmů
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy
servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy
nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 1
3/25/2013 6:34:52 PM
Důležité bezpečnostní pokyny
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
Tato bezpečnostní opatření je třeba
bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím trouby je třeba postupovat
podle následujících pokynů.
ČEŠTINA
Jak používat tuto příručku
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka
spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné
troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
Popisky symbolů a ikon
VÝSTRAHA
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
Výstraha: Nebezpečí
požáru
Výstraha: Horký povrch
Výstraha: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Výstraha: Výbušný materiál
Neprovádějte.
Nedotýkejte se.
Nerozebírejte.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku
napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče,
aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc
servisního střediska.
Poznámka
VÝSTRAHA
(týká se pouze režimu mikrovlnná
trouba)
VÝSTRAHA: Pokud jsou poškozená dvířka
nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba
zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VÝSTRAHA: Pro všechny osoby
s výjimkou kompetentních pracovníků je
nebezpečné provádět servis nebo opravy,
při nichž je třeba sejmout kryt chránící před
účinkem mikrovlnné energie.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Důležité
2
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 2
3/25/2013 6:34:52 PM
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte
nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
VÝSTRAHA: V důsledku mikrovlnného
ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému
intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
VÝSTRAHA: Kvůli možným popáleninám
je nutné obsah dětských lahví před
podáváním promíchat nebo protřepat
a zkontrolovat jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána
vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená
vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení
mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit
a odstraňovat všechny zbytky potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče
a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Spotřebič není určen pro instalaci
v obytných vozidlech, karavanech a
podobných vozech.
ČEŠTINA
Tento spotřebič je určen pouze k použití
v domácnosti.
VÝSTRAHA: Děti od 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění
a údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti, pokud nebudou starší 8 let a pod
dozorem.
Používejte pouze nádobí vhodné pro
použití v mikrovlnné troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo
papírových nádobách vždy troubu
průběžně kontrolujte, protože by nádoby
mohly vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev
pokrmů a nápojů. Při používání k sušení
jídla nebo oblečení a nahřívání ohřívacích
podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně
vznik požáru.
3
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 3
3/25/2013 6:34:52 PM
ČEŠTINA
Tento spotřebič není určen pro použití
osobami (včetně malých dětí), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou
být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání
spotřebiče dohlížet a poskytne těmto
osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se
spotřebičem nehrály.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí
poškozený napájecí kabel vyměnit pouze
výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím
vysokotlakého nebo parního čističe.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze
a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup
k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát
do trouby na 10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je
cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř,
okamžitě odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní
středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak,
aby zástrčka zůstala přístupná.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro
instalaci na pult nebo polici, neměla by být
umístěna ve skříňce.
VÝSTRAHA
(týká se pouze režimu horkovzdušná
trouba) – volitelně
VÝSTRAHA: Pracuje-li spotřebič
v kombinovaném režimu, měly by jej děti
používat pouze pod dohledem dospělých
osob, protože dochází ke vzniku vysoké
teploty.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte
opatrní a nedotýkejte se topných těles
uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou
zahřát přístupné součásti. Zabraňte malým
dětem přibližovat se.
4
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 4
3/25/2013 6:34:52 PM
ČEŠTINA
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít
přístupné povrchy vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být
dvířka nebo vnější povrchy horké.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být
mimo dosah dětí do 8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání
externími časovači nebo samostatnými
systémy dálkového ovládání.
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba
spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Během používání se
spotřebič a jeho přístupné součásti
zahřívají. Buďte opatrní a nedotýkejte se
topných těles. Děti mladší 8 let udržujte
mimo dosah trouby, případně na ně
dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat
tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li
pod dohledem nebo jsou-li poučeny
o bezpečném používání spotřebiče
a rozumí možným rizikům. Děti by si
neměly hrát se spotřebičem. Děti bez
dozoru by neměly provádět čištění
a údržbu spotřebiče.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí
prostředky ani ostré kovové škrabky pro
čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání
skla.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2.
Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna
zařízení ISM, ve kterých je generována nebo
používána radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálů
a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro
používání v domácnosti a v provozovnách přímo
připojených k elektrické síti rozvodu nízkého
napětí, která zajišťuje dodávku energie pro
domácnosti a obytné domy.
5
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 5
3/25/2013 6:34:52 PM
ČEŠTINA
Instalace mikrovlnné trouby
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce
85 cm nad podlahou. Tato plocha musí mít
dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla
hmotnost trouby.
10 cm
20 cm
1.Při instalaci trouby zajistěte její
za
nad
přiměřenou ventilaci ponecháním
nejméně 10 cm volného prostoru
10 cm po
85 cm od
straně
za troubou a po jejích stranách
podlahy
a 20 cm volného prostoru nad
ní.
2.Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové
materiály.
3.Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně otáčí.
(pouze model s otočným talířem)
4.Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby
zástrčka zůstala přístupná.
V případě poškození napájecího kabelu ho
musí vyměnit výrobce, zástupce servisu
výrobce nebo jiná osoba s odpovídající
kvalifikací, jinak hrozí nebezpečí. Kvůli vaší
osobní bezpečnosti je potřeba, abyste
kabel zapojili do řádně uzemněné elektrické
zásuvky.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého
ani vlhkého prostředí, například vedle
tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné
dodržovat specifikace napájení trouby
a veškeré prodlužovací kabely, pokud
budou použity, musejí odpovídat stejnému
standardu jako napájecí kabel dodávaný
s troubou. Než troubu poprvé použijete,
otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek
vlhkým hadříkem.
Čištění mikrovlnné trouby
Následující součásti trouby by měly být
pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení
částeček potravin a tuků:
• Vnitřní a vnější povrchy
• Dvířka a těsnění dvířek
• Otočný talíř a otočné kruhy
(pouze model s otočným talířem)
VŽDY zajistěte, aby bylo těsnění dvířek čisté
a dvířka se správně zavírala.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a
mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
6
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 6
3/25/2013 6:34:52 PM
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 7
Skladování a opravy mikrovlnné
trouby
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do
servisu je třeba dodržet několik jednoduchých
bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou
poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:
• Prasklý závěs
• Poškozené těsnění
• Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný
technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
NIKDY nesnímejte vnější plášť trouby. Máli trouba poruchu a je třeba ji opravit nebo
máte pochybnosti o jejím stavu:
• Odpojte ji z elektrické zásuvky
• Obraťte se na nejbližší poprodejní servisní
středisko
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte
suché a bezprašné místo.
Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně
ovlivnit funkční součásti trouby.
Tato mikrovlnná trouba není určena pro
komerční využití.
ČEŠTINA
1.Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem
a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a osušte.
2.Skvrny nebo cákance na vnitřních površích
odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové
vodě. Opláchněte a osušte.
3.Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach
odstraníte takto: vložte do trouby šálek zředěné
citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na
maximální výkon.
4.Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
NELIJTE vodu do ventilačních otvorů.
NIKDY nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky nebo chemická rozpouštědla.
Při čištění těsnění dvířek věnujte zvláštní
pozornost tomu, aby se částečky:
• Nehromadily
• Nebránily správnému zavírání dvířek
Vyčistěte vnitřní prostor mikrovlnné trouby
ihned po každém použití slabým roztokem
čisticího prostředku. Před čištěním však nechte
troubu vychladnout, aby nedošlo ke zranění.
Pro pohodlnější čištění horní vnitřní
části trouby je vhodné otočit topné
těleso o 45 ° dolů a vyčistit je.
(pouze model s výklopným topným tělesem)
7
3/25/2013 6:34:52 PM
ČEŠTINA
Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte
žárovku sami. Obraťte se na nejbližší
autorizované středisko péče o zákazníky
společnosti Samsung a požádejte o výměnu
žárovky kvalifikovaného technika.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například
voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo
nárazům.
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je
například keramický dřez nebo předměty ze skla.
VÝSTRAHA
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo,
alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Opravy nebo úpravy spotřebiče smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud
odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených
nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely nebo
elektrické transformátory.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí
přístroje na vodu nebo páru.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých
materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému
slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo
na nerovné ploše.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte
jej mezi objekty nebo do prostoru za spotřebičem.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu,
poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou
zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo
zástrčka napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu
s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně
čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek,
jakými jsou např. prach nebo voda.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo
postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí
pokládat těžké předměty.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a
ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky,
např. insekticidy.
V případě úniku plynu (například propan-butanu
apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu
pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba
dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary
mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte
zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
8
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 8
3/25/2013 6:34:55 PM
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je
otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich narazit nebo
si do nich přivřít prsty.
VÝSTRAHA: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu
může způsobit zpožděný prudký var, proto je při
manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň 20 sekund
po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej
zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto
pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem.
Mohly by se vznítit, protože z trouby vychází horký
vzduch. Trouba se může přehřát a v takovém případě
se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se
dostatečně neochladí.
ČEŠTINA
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívejte ani
vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice a
nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské
chňapky, aby nedošlo k popálení.
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do
studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané
tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté
je nechejte alespoň 20 sekund odstát.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené
paže. Předejdete tak opaření uvolněným horkým
vzduchem nebo párou.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné
pro použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE
jakékoli kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo
stříbrnými linkami, jehly na špíz, vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové
sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a
poškodit troubu.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém
případě se mikrovlnná trouba automaticky vypne na
30 minut. Doporučuje se ponechat v troubě sklenici
s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných
mezer uvedených v této příručce. (viz část Instalace
mikrovlnné trouby)
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani
oblečení.
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek
v blízkosti trouby postupujte opatrně.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas,
aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a
dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů
tepla.
9
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 9
3/25/2013 6:34:56 PM
Bezpečnostní opatření zabraňující nadměrnému
vystavení mikrovlnné energii.
(týká se pouze režimu mikrovlnná trouba)
odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče
počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se
vlastnosti vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik
uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit
na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace
online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze
pro pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu
textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko
požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo
nesprávné použití tohoto spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení
povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i v nebezpečnou situaci.
ČEŠTINA
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke
škodlivému vystavení mikrovlnné energii.
(a) Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky.
Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do
otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b)Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné
předměty. Zabraňte hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků
na povrchu těsnění. Zajistěte, aby dvířka a plochy těsnění byly
na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté
měkkým suchým hadříkem.
(c) Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit
kvalifikovaným a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na
opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby
správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
(1) dvířka (nesmějí být ohnutá)
(2) závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné)
(3) těsnění dvířek a povrch těsnění
(d)Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně
kvalifikovaný a výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy
mikrovlnných trub.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství
nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo
poškození nebo ztrátu příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto
podmínky zahrnují:
(a) Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadlo, vnější panel
nebo ovládací panel.
(b)Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný
rošt.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které
jsou uvedeny v této příručce. Varování a důležité pokyny pro
zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují
vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší
10
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 10
3/25/2013 6:34:56 PM
obsah
Stručné a přehledné pokyny
Stručné a přehledné pokyny................................................................................. 11
Trouba.................................................................................................................. 12
Ovládací panel...................................................................................................... 12
Příslušenství.......................................................................................................... 13
Nastavení času..................................................................................................... 14
Princip funkce mikrovlnné trouby.......................................................................... 14
Kontrola správného chodu trouby......................................................................... 15
Vaření/Ohřev......................................................................................................... 15
Výkonové stupně.................................................................................................. 16
Použití funkce odstranění pachu........................................................................... 16
Nastavení doby vaření.......................................................................................... 16
Zastavení vaření.................................................................................................... 16
Nastavení režimu úspory energie.......................................................................... 16
Používání funkce zdravé vaření............................................................................. 17
Používání programů zdravého vaření: zelenina a obiloviny................................. 17
Používání programů zdravého vaření: drůbež a ryby......................................... 18
Pokyny pro vaření v páře
(pouze modely MG23F301TF*, MG23F301TJ*, MG23F302TF*, MG23F302TJ*).... 19
Používání opékacího talíře
(pouze modely MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*, MG23F302TJ*)... 21
Ruční programy pro vaření s použitím opékacího talíře..................................... 21
Používání funkce automatické rozmrazování......................................................... 22
Programy funkce automatické rozmrazování..................................................... 23
Používání funkce můj talíř...................................................................................... 23
Programy funkce můj talíř................................................................................. 23
Volba příslušenství................................................................................................ 24
Grilování............................................................................................................... 24
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování......................................................... 24
Vypnutí zvukového signálu.................................................................................... 25
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby................................................................ 25
Pokyny pro výběr nádobí...................................................................................... 26
Pokyny pro přípravu pokrmů................................................................................. 27
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží.................................................. 35
Technické údaje.................................................................................................... 35
Když chcete něco uvařit:
1. Vložte jídlo do trouby.
Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Mikrovlnný ohřev ( ) vyberte výkonový stupeň.
ČEŠTINA
2. Otočením voliče podle potřeby nastavte dobu
vaření.
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po uvaření pokrmu 4krát
zazní zvukový signál.
Chcete-li automaticky rozmrazit silně zmraženou potravinu.
1. Vložte zmraženou potravinu do trouby.
Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Rozmrazování ( ) zvolte typ připravovaného
pokrmu.
2. Hmotnost potraviny nastavte otočením voliče.
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Chcete-li přidat dalších 30 sekund.
Ponechte pokrm v troubě.
Stiskněte tlačítko +30s jednou či vícekrát podle toho,
kolikrát chcete přidat dalších 30 sekund.
11
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 11
3/25/2013 6:34:56 PM
Ovládací panel
Chcete-li pokrm grilovat:
1. Stiskněte tlačítko Gril ( ).
ČEŠTINA
1
2. Otočením voliče podle potřeby nastavte dobu
vaření.
2
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
3
8
4
9
5
10
6
Trouba
1
2
3
4
5
11
7
1. DISPLEJ
2. TLAČÍTKO ZDRAVÉ VAŘENÍ
3. TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ
4. TLAČÍTKO MIKROVLNNÝ
OHŘEV
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
RUKOJEŤ DVÍŘEK
VENTILAČNÍ OTVORY
GRIL
OSVĚTLENÍ
DISPLEJ
ZÁPADKY DVÍŘEK
9
10
11
5. TLAČÍTKO GRIL
12
6. VOLIČ
(HMOTNOST/PORCE/ČAS)
7. DVÍŘKA
8. OTOČNÝ TALÍŘ
9. SPOJKA
10.OTOČNÝ KRUH
11.OTVORY BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU
12.OVLÁDACÍ PANEL
12
7. TLAČÍTKO STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM
8. TLAČÍTKO MŮJ TALÍŘ
9. TLAČÍTKO ODSTRAŇOVÁNÍ
PACHU
10.TLAČÍTKO MIKROVLNNÝ
OHŘEV+GRIL
11.TLAČÍTKO NASTAVENÍ HODIN
12.TLAČÍTKO START/+30s
12
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 12
3/25/2013 6:34:56 PM
Příslušenství
6.Pařák, viz strana 19 až 21.
(pouze modely MG23F301TF*,
MG23F301TJ*,MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství,
které lze využít různým způsobem.
Účel:
1.Spojka, již nasazená na hřídeli motoru na dně
trouby.
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na
místo otočný kruh a otočný talíř.
Spojka otáčí otočným talířem.
2.Otočný prstenec, který je třeba vložit do středu
trouby.
Účel:
NEPOUŽÍVEJTE režim grilování ( ) a kombinovaný režim (
s pařákem.
Otočný prstenec slouží jako podpora
otočného talíře.
Režim
3.Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný
prstenec, středem na spojku.
Účel:
MW (
O
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze ho snadno vyjmout
a vyčistit.
)
GRILOVÁNÍ ( )
X
KOMBINOVANÝ REŽIM (
)
ČEŠTINA
Účel:
Pro funkci vaření v páře používejte
plastový pařák.
)
X
(pařák)
4.Grilovací rošt, který se pokládá na otočný talíř.
Účel:
Kovový rošt se používá při grilování
a kombinovaném vaření.
5.Opékací talíř, viz strana 21 až 22.
(pouze modely MG23F301TC*,
MG23F301TJ*,MG23F302TC* a MG23F302TJ*)
Účel:
Opékací talíř je určen pro lepší opečení
pokrmů při použití kombinovaných režimů mikrovlnného
ohřevu a grilování. Umožňuje připravit křupavé koláče
a pizzy.
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na
místo otočný kruh a otočný talíř.
13
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 13
3/25/2013 6:34:57 PM
ČEŠTINA
Nastavení času
Princip funkce mikrovlnné trouby
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení
se na displeji automaticky zobrazí údaj „:0“, „88:88“ nebo „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve
12hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Uvolněná energie
umožňuje vařit nebo ohřívat pokrmy, aniž by měnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k:
• Rozmrazování (ruční a automatické)
• Vaření
• Ohřev
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
Princip vaření:
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete
žádnou funkci, funkce se po 25 minutách zruší a zobrazí se hodiny. Jsou-li
dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
1. Mikrovlny generované magnetronem se rovnoměrně
rozptýlí, protože se pokrm otáčí na otočném talíři.
Díky tomu se pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrmy pohlcují mikrovlny přibližně do hloubky
2,5 cm. Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení
tepla v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle
vlastností pokrmu:
• Množství a hustota
• Obsah vody
• Počáteční teplota (podle toho, zda byla potravina
v chladničce nebo ne)
1. Chcete-li zobrazit čas ve...
24hodinovém formátu
12hodinovém formátu
Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko Hodiny (
).
2. Otáčením voliče nastavte hodinu.
3. Stiskněte tlačítko Hodiny (
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje
i po vyjmutí pokrmu z trouby. Proto je třeba dodržovat dobu odstání
uvedenou v receptech popsaných v této příručce. Zajistíte tím:
).
• Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu
• stejná teplota v celém pokrmu
4. Otáčením voliče nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko Hodiny (
).
14
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 14
3/25/2013 6:34:57 PM
Kontrola správného chodu trouby
Vaření/Ohřev
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy
funguje správně.
Otevřete dvířka trouby zatažením za rukojeť na pravé straně dvířek. Položte
na otočný talíř sklenici s vodou. Poté zavřete dvířka.
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře. Poté zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Mikrovlnný ohřev (
)
).
Výsledek: Zobrazí se údaj
800 W (maximální výkon):
Vyberte vhodný výkonový stupeň
opětovným stisknutím tlačítka Mikrovlnný ohřev ( ),
dokud se nezobrazí odpovídající údaj ve wattech. Příslušné
hodnoty naleznete v tabulce výkonových stupňů.
Výsledek: Zobrazí se údaj
800 W (maximální výkon)
2. Nastavte čas na 4 až 5 minut otočením voliče
a stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní zvukový signál, je
vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
ČEŠTINA
1. Stiskněte tlačítko Mikrovlnný ohřev (
2. Otočením voliče nastavte dobu vaření.
Výsledek: Zobrazí se doba vaření.
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
1) Zahájí se vaření. Jakmile 4krát zazní
zvukový signál, je vaření dokončeno.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný
talíř musí být v troubě na svém místě. Pokud použijete jiný výkonový
stupeň než maximální stupeň, voda se začne vařit po delší době.
Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
Pokud chcete po krátkou dobu zahřát pokrm při maximálním výkonu
(800 W), stiskněte tlačítko +30s, jedenkrát pro každých 30 sekund
vaření. Trouba se ihned spustí.
15
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 15
3/25/2013 6:34:57 PM
Výkonové stupně
Nastavení doby vaření
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s a
každým dalším stisknutím o dalších 30 sekund.
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
Výkon
ČEŠTINA
Výkonový stupeň
MIKROVLNNÁ TROUBA
GRILOVÁNÍ
VYSOKÝ
800 W
-
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
-
STŘEDNÍ
450 W
-
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
-
ROZMRAZOVÁNÍ ( )
180 W
-
NÍZKÝ / UDRŽENÍ TEPLA
100 W
-
-
1100 W
GRILOVÁNÍ
KOMBINOVANÉ I (
)
600 W
1100 W
KOMBINOVANÉ II (
)
450 W
1100 W
KOMBINOVANÉ III (
)
300 W
1100 W
Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte 30 sekund.
Zastavení vaření
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
1. Dočasné zastavení:
1) Otevřete dvířka.
Výsledek: Vaření se zastaví. Když budete chtít
pokračovat ve vaření, zavřete dvířka
a znovu stiskněte tlačítko ( ).
2) Stiskněte tlačítko Stop ( ).
Výsledek: Vaření se zastaví. Když budete chtít pokračovat ve vaření,
znovu stiskněte tlačítko ( ).
2. Úplné zastavení:
Stiskněte tlačítko Stop ( ).
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li zrušit nastavení
vaření, stiskněte opět tlačítko Stop ( ).
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
Před zahájením vaření je také možné zrušit jakékoli nastavení stisknutím
tlačítka Stop ( ).
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.
Použití funkce odstranění pachu
Nastavení režimu úspory energie
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř
trouby mnoho kouře. Nejprve vyčistěte vnitřní prostor trouby.
Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu
energie, když není trouba používána. Běžným režimem je pohotovostní
režim, ve kterém je trouba vypnutá a zobrazují se hodiny.
Po dokončeném čištění stiskněte tlačítko Odstranění
pachu( ); čtyřikrát zazní zvukový signál.
• Stiskněte tlačítko funkce Úsporný režim (
Výsledek: Displej se vypne.
).
• Když budete chtít režim úspory energie ukončit,
otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko funkce
Úsporný režim ( ). Na displeji se zobrazí aktuální čas. Trouba bude
připravena k použití.
Doba odstraňování pachu je nastavena na 5 minut. Každým stisknutím
tlačítka +30s se tato doba prodlouží o 30 sekund.
Maximální doba odstraňování pachu je 15 minut.
16
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 16
3/25/2013 6:34:57 PM
Používání funkce zdravé vaření
Používání programů zdravého vaření:
zelenina a obiloviny
Funkce Zdravé vaření obsahuje dvacet předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň. Velikost porce
můžete nastavit otáčením voliče.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Healthy Cooking (Zdravé vaření) ( ) nebo
Healthy Cooking (Zdravé vaření) ( ) vyberte
pokrm, který budete vařit.
Kód
2. Zvolte velikost porce otáčením voliče.
(viz tabulka na následující straně)
Pokrm
Porce
(g)
Doba
odstavení
(min)
1
Brokolice
250
500
1-2
Omyjte a očistěte čerstvou brokolici
a připravte růžičky. Rozložte je rovnoměrně
na skleněnou mísu s víkem. Při porci
250 g přidejte 30 ml vody (2 polévkové
lžíce), při 500 g přidejte 60-75 ml vody
(4-5 polévkových lžic). Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté. Po
skončení vaření zamíchejte.
2
Mrkev
250
1-2
Opláchněte a očistěte mrkev a nakrájejte
na stejné plátky. Rozložte je rovnoměrně na
skleněnou mísu s víkem. Pro porci 250 g
přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře.
Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
3
Zelené
fazolky
250
1-2
Opláchněte a očistěte zelené fazolky.
Rozložte je rovnoměrně na skleněnou mísu
s víkem. Pro porci 250 g přidejte 30 ml
(2 polévkové lžíce) vody. Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté. Po
skončení vaření zamíchejte.
4
Špenát
150
1-2
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do
skleněné mísy s víkem. Nepřidávejte vodu.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře.
Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Jako upozornění na ukončení
vaření zvukový signál zazní ještě 3krát v minutových
intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Doporučení
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
ČEŠTINA
V následující tabulce najdete 12 automatických programů zdravého vaření
pro vaření zeleniny a obilovin. Tabulka obsahuje množství, dobu odstavení
a příslušná doporučení. Programy 1 až 10 využívají pouze mikrovlnnou energii.
U programů 11 a 12 se používá kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu.
17
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 17
3/25/2013 6:34:58 PM
ČEŠTINA
Doba
odstavení
(min)
Kód
Pokrm
Porce
(g)
5
Kukuřičné
klasy
250
(1 ks)
1-2
Opláchněte a očistěte kukuřičné klasy
a vložte je do oválné skleněné nádoby.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby, kterou pak propíchnete.
6
Oloupané
brambory
250
500
2-3
Omyjte a oloupejte brambory. Pak je
nakrájejte na kousky stejné velikosti. Použijte
skleněnou mísu s víkem. Přidejte 45-60 ml
vody (3–4 polévkové lžíce). Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté.
7
Hnědá
rýže
(parboiled)
125
5-10
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte dvojnásobné množství
studené vody (¼ l). Vařte zakryté. Před
odstavením zamíchejte, osolte a posypte
bylinkami.
8
Celozrnné
makaróny
125
1
Doporučení
Merlík
125
1-3
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte dvojnásobné množství
studené vody (250 ml). Vařte zakryté. Před
odstavením zamíchejte, osolte a posypte
bylinkami.
10
Bulgur
125
2-5
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte dvojnásobné množství
studené vody (250 ml). Vařte zakryté. Před
odstavením zamíchejte, osolte a posypte
bylinkami.
Doba
odstavení
(min)
Zapékaná
zelenina
500
2-3
Vložte zeleninu, například předvařené
plátky brambor, nakrájenou cuketu, rajčata
a omáčku do vhodné skleněné pyrexové
nádoby. Navrch nasypte strouhaný sýr.
Postavte na rošt.
Grilovaná
rajčata
400
1-2
Opláchněte a očistěte rajčata, nakrájejte
na půlky a vložte do varné nádoby. Navrch
nasypte strouhaný sýr. Postavte na rošt.
Pokrm
11
12
Doporučení
Používání programů zdravého vaření:
drůbež a ryby
V následující tabulce najdete 8 automatických programů zdravého vaření pro
přípravu drůbeže a ryb s uvedením množství, doby odstavení a příslušnými
doporučeními. Programy 1 až 6 využívají pouze mikrovlnnou energii.
U programů 7 a 8 se používá kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte ½ litru vroucí vodu, špetku
soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté.
Před odstavením zamíchejte a potom
důkladně sceďte.
9
Porce
(g)
Kód
Kód
Pokrm
Porce
(g)
Doba
odstavení
(min)
Doporučení
1
Kuřecí
prsa
300
(2 ks)
2
Opláchnuté kousky položte na keramický
talíř. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř.
2
Krutí prsa
300
(2 ks)
2
Opláchnuté kousky položte na keramický
talíř. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř.
3
Čerstvé
rybí filety
300
(2 ks)
1-2
Opláchnuté filety položte na keramický
talíř a přidejte 1 lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř.
18
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 18
3/25/2013 6:34:58 PM
Kód
Pokrm
Porce
(g)
Doba
odstavení
(min)
Čerstvé
filety
z lososa
300
(2 ks)
1-2
Opláchnuté filety položte na keramický
talíř a přidejte 1 lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř.
5
Čerstvé
krevety
250
1-2
Opláchnuté krevety položte na keramický
talíř a přidejte 1 lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř.
6
Čerstvý
pstruh
200
(1 ryba)
2
Položte 2 čerstvé celé ryby do
žáruvzdorné nádoby. Přidejte špetku soli,
1 lžíci citronové šťávy a bylinky, podle
potřeby dosolte. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný
talíř.
8
Pečené
ryby
Grilované
steaky
z lososa
200
(1 ryba)
300
(2 steaky)
3
2
Dodávaný pařák, který využívá princip parního vaření, je určen pro rychlou
a zdravou přípravu pokrmů ve vaší mikrovlnné troubě Samsung.
Toto příslušenství je vhodné pro uvaření rýže, těstovin, zeleniny a dalších
potravin v rekordním čase, zatímco zůstane zachována jejich nutriční
hodnota.
Sada pařáku pro mikrovlnnou troubu se skládá ze 3 částí:
ČEŠTINA
4
7
Pokyny pro vaření v páře
(pouze modely MG23F301TF*, MG23F301TJ*,
MG23F302TF*, MG23F302TJ*)
Doporučení
Miska
Vložka
Poklice
Všechny díly jsou schopny zvládat teploty −20 °C až 140 °C.
Vhodné pro skladování v mrazáku. Lze použít odděleně nebo současně.
PODMÍNKY POUŽITÍ:
Nesmí se používat v těchto případech:
Celé ryby (pstruh nebo pražma) potřete
olejem a přidejte bylinky a koření. Ryby
naskládejte podélně vedle sebe na vysoký
rošt. Jakmile se ozve zvukový signál,
otočte je.
• k vaření jídel s velkým podílem cukru nebo tuku,
• současně s funkcí gril, otáčejícím talířem nebo na varné desce.
Před prvním použitím omyjte všechny díly ve vodě se saponátem.
Doby přípravy jednotlivých pokrmů najdete v tabulce na následující
straně.
Rozložte rybí steaky rovnoměrně na
vysoký rošt. Jakmile se ozve zvukový
signál, otočte je.
ÚDRŽBA:
Pařák je možné mýt v myčce.
Při ručním mytí použijte horkou vodu a prostředek na nádobí.
Nepoužívejte drátěnky.
Některé potraviny (například rajčata) mohou způsobit změnu barvy
plastu. Je to normální jev a není to známka vadného výrobku.
19
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 19
3/25/2013 6:34:58 PM
ROZMRAZOVÁNÍ:
Pokrm
Položte mražený pokrm do parní misky bez poklice. Tekutina zůstane v dolní
části misky a neznehodnotí pokrm.
Dušený pokrm
(chlazený)
ČEŠTINA
Porce
Výkonové
stupně
Artyčoky
Doba
vaření
(min)
5-6
Výkonové
stupně
Doba
vaření
(min)
5-6
Doba
odstavení
Použití pařáku
(min)
1-2
Miska + Poklice
400 g
600 W
Pokyny
Vložte dušený pokrm do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním
dobře zamíchejte.
Polévka
400 g
800 W
3-4
1-2
Miska + Poklice
(chlazená)
Pokyny
Nalijte polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním dobře
zamíchejte.
Mražená
400 g
800 W
8-10
2-3
Miska + Poklice
polévka
Pokyny
Vložte mraženou polévku do parní misky. Zakryjte poklicí. Před odstáním
dobře zamíchejte.
150 g
600 W
1-2
2-3
Miska + Poklice
Mražený knedlík
z kynutého těsta Pokyny
s džemovou
Navlhčete horní stranu plněných knedlíků studenou vodou. Vložte 1 až
náplní
2 zmražené knedlíky vedle sebe do parní misky. Zakryjte poklicí.
Ovocný kompot
250 g
800 W
3-4
2-3
Miska + Poklice
Pokyny
Rozdělte čerstvé ovoce (např. jablka, hrušky, švestky, meruňky, manga
nebo ananas) po oloupání, omytí a nakrájení na kostičky podobné
velikosti. Vložte je do parní misky. Přidejte 1 až 2 polévkové lžíce vody a
1 až 2 polévkové lžíce cukru. Přikryjte poklicí.
VAŘENÍ:
Pokrm
Porce
Doba
odstavení
Použití pařáku
(min)
1-2
Miska s vložkou +
Poklice
300 g
800 W
(1-2 ks)
Pokyny
Opláchněte a očistěte artyčoky. Vložte vložku do misky. Rozložte
artyčoky na vložce. Přidejte polévkovou lžíci citrónové šťávy. Zakryjte
poklicí.
Čerstvá zelenina
300 g
800 W
4-5
1-2
Miska s vložkou +
Poklice
Pokyny
Zeleninu (např. brokolici, květák, mrkev, papriku) zvažte po omytí,
očištění a nakrájení na stejně velké kousky. Vložte vložku do misky.
Rozložte zeleninu na vložce. Přidejte 2 polévkové lžíce vody. Zakryjte
poklicí.
Mražená
300 g
600 W
7-8
2-3
Miska s vložkou +
zelenina
Poklice
Pokyny
Vložte mraženou zeleninu do parní misky. Vložte vložku do misky.
Přidejte 1 polévkovou lžíci vody. Zakryjte poklicí. Po uvaření a odstání
dobře zamíchejte.
Rýže
250 g
800 W
15-18
5-10
Miska + Poklice
Pokyny
Vložte rýži do parní misky. Přidejte 500 ml studené vody. Zakryjte poklicí.
Po uvaření nechte bílou rýži odstát na 5 minut, hnědou rýži na 10 minut.
Brambory ve
500 g
800 W
7-8
2-3
Miska + Poklice
slupce
Pokyny
Zvažte a opláchněte brambory a vložte je do parní misky. Přidejte
3 polévkové lžíce vody. Zakryjte poklicí.
Zacházení s pařákem
+
Miska + Poklice
Miska s vložkou + Poklice
20
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 20
3/25/2013 6:34:58 PM
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
4. Položte opékací talíř na kovový rošt (nebo otočný
talíř) v mikrovlnné troubě.
Při odklápění víka pařáku dávejte pozor, protože unikající pára může být
velmi horká.
5. Vyberte odpovídající dobu vaření a výkon.
(viz tabulka na následující straně)
Při vyjímání z trouby a manipulaci po skončení vaření použijte chňapky.
Jak čistit opékací talíř
Opékací talíř čistěte teplou vodou a čisticím prostředkem a opláchněte
čistou vodou.
S tímto opékacím talířem nemusíte opékat pokrmy pouze v horní části
s grilem, ve spodní části se pokrmy díky vysoké teplotě opékacího talíře
také opečou dozlatova. V tabulce (viz další strana) najdete další pokrmy,
které můžete s pomocí opékacího talíře připravit.
Opékací talíř je možné použít také pro slaninu, vejce, párky apod.
ČEŠTINA
Používání opékacího talíře (pouze modely
MG23F301TC*, MG23F301TJ*, MG23F302TC*,
MG23F302TJ*)
Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo tvrdé houby, aby nedošlo k poškození
vnější vrstvy.
Poznámka
Opékací talíř není vhodný k mytí v myčce.
1. Položte opékací talíř přímo na otočný talíř v troubě
a předehřejte ho na nejvyšší stupeň kombinovaného
režimu Mikrovlnný ohřev – gril [600 W + Gril (
)]
dle časů a instrukcí v tabulce.
Ruční programy pro vaření s použitím
opékacího talíře
Opékací talíř doporučujeme předehřát přímo na otočném talíři. Předehřejte
opékací talíř pomocí funkce 600 W + Gril (
) po dobu 3 až 5 minut.
Dodržujte časy a instrukce v tabulce.
Opékací talíř se zahřeje na velmi vysokou teplotu, proto vždy používejte
chňapky.
2. Pokud budete připravovat například slaninu nebo vejce, potřete talíř
olejem, aby se pokrm dobře opekl.
Pokrm
Slanina
Vezměte prosím na vědomí, že opékací talíř je potažen teflonovou
vrstvou, která není odolná proti poškrábání. Nepoužívejte žádné ostré
nástroje (například nůž) ke krájení na opékacím talíři.
Abyste předešli poškrábání povrchu opékacího talíře, používejte
plastové nástroje nebo pokrm z talíře odeberte ještě před jeho
rozkrájením.
Grilovaná
rajčata
3. Položte pokrm na opékací talíř.
Na opékací talíř nepokládejte předměty, které
nejsou žáruvzdorné (např. plastové mísy).
Opékací talíř nikdy nedávejte do trouby bez
otočného talíře.
Porce
Výkon
4 plátky (80 g)
600 W + Gril
Doba předehřátí
(min)
3
Doba vaření
(min)
3½-4
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Položte plátky vedle sebe na opékací talíř.
Položte opékací talíř na rošt.
3
4½-5
200 g
450 W + Gril
(2 ks)
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte sýr.
Rozložte do kruhu na opékací talíř. Položte opékací talíř na rošt.
21
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 21
3/25/2013 6:34:59 PM
Pokrm
ČEŠTINA
Burgery
(mražené)
Bagety
(mražené)
Pizza
(mražená)
Pečené
brambory
Rybí prsty
(mražené)
Kuřecí nugety
(mražené)
Porce
Výkon
2 kusy (125 g)
600 W + Gril
Doba předehřátí
(min)
3
Doba vaření
(min)
7-7½
Pokrm
Pizza
(chlazená)
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Položte burgery dokola na opékací talíř. Položte
opékací talíř na rošt. Po 4 až 5 minutách obraťte.
4
8-9
200-250 g (2 ks)
450 W + Gril
Porce
Výkon
300-350 g
450 W + Gril
Doba předehřátí
(min)
4
Doba vaření
(min)
6½-7½
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Mraženou pizzu položte na talíř. Položte opékací
talíř na rošt.
Používání funkce automatické rozmrazování
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Jednu bagetu položíte blízko středu talíře, další
2 podél vedle ní. Položte opékací talíř na rošt.
4
9-10
300-350 g
600 W + Gril
Funkce Automatické rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež,
ryby a chléb nebo pečivo. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se
nastavují automaticky. Stačí jednoduše vybrat program a hmotnost.
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Mraženou pizzu položte na opékací talíř. Položte
opékací talíř na rošt.
3
5-6
250 g
600 W + Gril
8-9
500 g
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je na
opékací talíř řeznou plochou dolů. Uspořádejte je do kruhu. Položte talíř
na rošt.
4
7-8
150 g (5 ks)
600 W + Gril
9-10
300 g (10 ks)
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Potřete talíř jednou lžící oleje. Položte rybí prsty
do kruhu na talíř. Otočte je po 4 minutách (5 ks) nebo po 6 minutách
(10 ks).
4
5-5½
125 g
600 W + Gril
7½-8
250 g
< Doporučení >
Předehřejte opékací talíř. Potřete talíř 1 lžící oleje. Položte kuřecí nugety na
talíř. Položte opékací talíř na rošt. Otočte po 3 minutách (125 g) nebo po
5 minutách (250 g).
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka funkce
Rozmrazování ( ) zvolte typ pokrmu, který chcete
připravit. (viz tabulka na následující straně)
2. Vyberte hmotnost pokrmu otáčením voliče.
3. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Výsledek:
• Spustí se rozmrazování.
• V polovině rozmrazování zazní zvukový
signál, který připomíná nutnost obrátit pokrm.
• Dalším stisknutím tlačítka ( ) rozmrazování ukončíte.
Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci
mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace
naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 15.
22
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 22
3/25/2013 6:34:59 PM
Programy funkce automatické rozmrazování
Používání funkce můj talíř
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby odstavení
a příslušná doporučení k funkci Rychlé automatické rozmrazování. Před
rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály. Maso, drůbež, Ryby, chléb
nebo koláč položte na keramický talíř.
Funkce Můj talíř zahrnuje dvě předprogramované doby vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň. Počet porcí můžete
nastavit otáčením knoflíku voliče. Nejprve položte pokrm do středu
otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Maso
Hmotnost
porce (g)
200-1500
2. Drůbež
200-1500
3. Ryby
200-1500
4. Chléb
nebo koláč
125-625
1. Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
Můj talíř ( ) vyberte pokrm, který chcete vařit.
Doba
odstavení
Doporučení
(min)
20-60
Okraje chraňte alobalem.
Až trouba vydá zvukový signál, maso
otočte. Tento program je vhodný pro hovězí,
jehněčí, vepřové, steaky, kotlety a mleté
maso.
20-60
Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Až
trouba vydá zvukový signál, drůbež otočte.
Tento program je vhodný pro celé kuře i
porce kuřete.
20-50
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem.
Až trouba vydá zvukový signál, rybu otočte.
Tento program je vhodný pro celé ryby i
rybí filé.
5-20
Vložte chléb na kousek kuchyňského papíru
a otočte jej, jakmile trouba vydá zvukový
signál. Koláč položte na keramický talíř a
je-li to možné, otočte jej, až zazní zvukový
signál. (Trouba je nadále v chodu a při
otevření dvířek se zastaví.) Tento program je
vhodný pro všechny druhy chleba (krájený
nebo vcelku), i pro dalamánky a bagety.
Dalamánky uspořádejte do kruhu. Tento
program je vhodný pro všechny druhy
koláčů z kynutého těsta, sušenky, sýrový
koláč a listové pečivo. Není vhodný pro
křehké pečivo, ovocné a krémové koláče
ani pro koláče s čokoládovým zdobením.
ČEŠTINA
Kód/
Potravina
2. Zvolte velikost porce otáčením voliče. (viz tabulka
na následující straně)
3. Stiskněte tlačítko ( ).
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Jako upozornění na ukončení
vaření zvukový signál zazní ještě 3krát v minutových
intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Programy funkce můj talíř
V následující tabulce jsou uvedeny programy, množství, doby odstavení
a příslušná doporučení pro funkci Můj talíř. Tyto programy využívají pouze
mikrovlnnou energii.
Doba
Hmotnost
odstavení
Doporučení
porce (g)
(min)
300-350
2-3
Vložte na keramický talíř a zakryjte
1. Chlazený
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné
hotový pokrm 400-450
trouby. Tento program je vhodný pro pokrmy
tvořené třemi složkami (například maso
v omáčce se zeleninou a přílohou, jako jsou
brambory, rýže nebo těstoviny).
Kód/Potravina
Pokud chcete rozmrazování potraviny provést ručně, vyberte funkci Ruční
rozmrazování a výkonový stupeň 180 W. Další informace o ručním rozmrazování
a o době rozmrazování naleznete na stranách 31-32.
23
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 23
3/25/2013 6:34:59 PM
4. Stiskněte tlačítko Gril (
Doba
Hmotnost
odstavení
Doporučení
porce (g)
(min)
300-350
2-3
Vložte pokrm na keramický talíř a zakryjte
2. Chlazený
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné
vegetariánský 400-450
trouby. Tento program je vhodný pro
pokrm
2složkové pokrmy (například špagety
s omáčkou nebo rýže se zeleninou).
ČEŠTINA
Kód/Potravina
).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
5. Zvolte dobu grilování otočením voliče.
Maximální doba grilování je 60 minut.
Volba příslušenství
6. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
Používejte nádobí, které je vhodné a bezpečné pro
vaření v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte plastové
nádoby, nádobí, papírové kelímky, utěrky apod.
Chcete-li vybrat režim kombinovaného vaření (grilování a
mikrovlnný ohřev), používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro
vaření v mikrovlnné troubě i pro pečení v normální troubě.
Výsledek: Spustí se grilování. Po dokončení
vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Další informace o vhodném nádobí a náčiní naleznete v části Pokyny
pro výběr nádobí na straně 26.
Topné těleso se během grilování zapíná a vypíná. Neznepokojujte se
tím. Systém je zkonstruován tak, aby zabraňoval přehřátí trouby.
Při manipulaci s nádobím uvnitř trouby vždy používejte chňapky,
protože nádobí je velmi horké.
Grilování
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití
mikrovln. K tomuto účelu se s troubou dodává grilovací rošt.
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž
dosáhnete současně uvaření i opečení potravin.
1. Předehřejte gril na požadovanou teplotu stisknutím
tlačítka Gril ( ) a otočením voliče nastavte dobu
předehřívání.
VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou
skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi mohou mikrovlny
rovnoměrně proniknout.
2. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
1. Otevřete dvířka trouby.
Položte pokrm na rošt a rošt položte na otočný talíř.
Zavřete dvířka.
3. Otevřete dvířka a vložte pokrm na rošt.
Zavřete dvířka.
24
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 24
3/25/2013 6:34:59 PM
2. Stiskněte tlačítko kombinovaného režimu (
2. Zvukový signál lze opět zapnout dvousekundovým
stisknutím tlačítek ( ) a ( ).
).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
Výsledek:
(mikrovlnný režim a režim grilování)
600 W (výstupní výkon)
• Stisknutí tlačítek nyní bude opět indikováno zvukovým
signálem.
Teplotu grilu nelze nastavit.
ČEŠTINA
Vhodný výkonový stupeň zvolte opakovaným tisknutím tlačítka
kombinovaného režimu (
), dokud se nezobrazí požadovaný
výkon.
• Zobrazí se následující údaj.
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby
3. Otočením voliče nastavte dobu vaření. Maximální
doba grilování je 60 minut.
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem pro bezpečnost
dětí. Ten umožňuje troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit
děti ani nikdo nekompetentní.
Troubu můžete kdykoli uzamknout.
4. Stiskněte tlačítko Start/+30s ( ).
1. Na dvě sekundy stiskněte tlačítka ( ) a ( ).
Výsledek: Zahájí se vaření v kombinovaném
režimu. Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Jako upozornění na ukončení vaření zvukový signál
zazní ještě 3krát v minutových intervalech.
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Výsledek:
Maximální výkon při kombinaci mikrovlnného režimu a grilu je 600 W.
• Trouba se zamkne (nelze volit žádné
funkce).
• Na displeji se zobrazí „L“.
2. Troubu odemknete tak, že znovu stisknete tlačítka
( ) a ( ) na dvě sekundy.
Vypnutí zvukového signálu
Výsledek: Troubu je možné normálně používat.
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1. Na dvě sekundy stiskněte tlačítka ( ) a ( ).
Výsledek:
• Zobrazí se následující údaj.
• Stisknutí tlačítek nyní nebude indikováno zvukovým
signálem.
25
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 25
3/25/2013 6:35:00 PM
ČEŠTINA
Pokyny pro výběr nádobí
Nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny
proniknout. Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat. Proto je třeba
pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny
různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají používat v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Alobal
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Opékací talíř
✓
Porcelán a keramika
✓
Jednorázové nádobí
z polyesterového
kartonu
Balení potravin
rychlého občerstvení
• Polystyrénové kelímky
✓
• Papírové sáčky nebo
noviny
• Recyklovaný papír
nebo kovové lemy
Skleněné nádobí
• Stolní nádobí do
trouby
• Křehké skleněné
nádobí
✗
✓
Poznámky
Může způsobit vznik elektrického
oblouku.
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém
zahřátí prasknout nebo se roztříštit.
✓
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze
pro ohřívání.
Kovy
• Nádobí
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
✗
✓
✗
Plastové nádobí
• Nádoby
✓
• Potravinová fólie
✓
• Sáčky do mrazničky
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při
přehřátí se polystyrén může roztavit.
Mohou se vznítit.
Poznámky
• Zavařovací sklenice
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
Papír
• Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
• Recyklovaný papír
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití
příliš velkého množství alobalu nebo
v případě, že je alobal příliš blízko stěny
trouby, může dojít ke vzniku elektrického
oblouku.
Nepředehřívejte jej delší dobu než
8 minut.
Porcelán, keramika, glazovaná keramika
a kostní porcelán jsou obvykle vhodné,
pokud nemají kovové zdobení.
V těchto miskách jsou baleny některé
mražené potraviny.
✗
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Voskový papír nebo
papír odolný proti
tukům
✓
: Doporučeno
✓
✓✗
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také
pro absorpci přebytečné vlhkosti.
Může způsobit vznik elektrického
oblouku.
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při vysokých
teplotách mohou zkroutit nebo ztratit
barvu. Nepoužívejte melaminové plasty.
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se
dotýkat potraviny. Při odstraňování fólie
buďte opatrní, protože bude unikat horká
pára.
Pouze jsou-li vhodné pro vaření
nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být
vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Lze je použít k uchování vlhkosti a
zabránění postříkání.
: Provádějte opatrně
✗
: Nebezpečné
26
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 26
3/25/2013 6:35:00 PM
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po
minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky
nebo máslo přidejte po skončení vaření. Na dobu odstavení zakryjte.
MIKROVLNY
Pokrm
VAŘENÍ
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod
mikrovlnné energie. Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od nerezové
oceli, hliníku a mědi, ale dokážou proniknout keramikou, sklem, porcelánem
a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy
nesmějí vařit v kovových nádobách.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například
čerstvá nebo mražená zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny,
ryby a maso. V mikrovlnné troubě je možné připravovat i omáčky, pudink,
polévky, pudinky vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je
mikrovlnné vaření ideální pro všechny potraviny, které lze běžně připravit
na varné desce. Například rozpouštění másla nebo čokolády (viz kapitola
obsahující tipy, techniky a rady).
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda
stoupá ve formě páry a přispívá tak k procesu vaření. Pokrmy lze zakrýt
několika způsoby, například keramickým talířem, plastovým víkem nebo
potravinovou fólií.
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota
v pokrmu.
Porce Výkon
Doba
(min)
Špenát
150 g
600 W 4½-5½
Brokolice
300 g
600 W
Hrášek
300 g
600 W 7½-8½
Zelené fazolky
300 g
600 W
Míchaná zelenina
(mrkev/hrášek/
kukuřice)
300 g
600 W 7½-8½
Míchaná zelenina
(na čínský způsob)
300 g
600 W
9-10
8-9
8-9
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 30 ml
(2 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
2-3
Přidejte 15 ml
(1 polévkovou
lžíci) studené
vody.
ČEŠTINA
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr
obsažené v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb
těchto molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
27
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 27
3/25/2013 6:35:00 PM
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
ČEŠTINA
Rýže:
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30-45 ml
studené vody (2-3 pol. lžíce) na každých 250 g (pokud není doporučeno jiné
množství vody – viz tabulka). Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka.
Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Během
vaření a po něm jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte po
skončení vaření.
Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Tip:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím
menší kousky budou, tím rychleji se uvaří.
Veškerá čerstvá zelenina by se měla vařit při plném mikrovlnném výkonu
(800 W).
Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu s víkem – rýže
při vaření zdvojnásobí svůj objem. Vařte zakryté.
Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte
a osolte nebo přidejte bylinky či máslo.
Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby vaření
absorbovat všechnu vodu.
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu. Přidejte vroucí
vodu, špetku soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté.
Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby
odstavení zakryjte a poté důkladně sceďte.
Pokrm
Bílá rýže
(parboiled)
Hnědá rýže
(parboiled)
Míchaná rýže
(rýže + divoká rýže)
Míchané obiloviny
(rýže + obiloviny)
Těstoviny
Doba
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
(min)
800 W 16-17
5
Přidejte 500 ml
studené vody.
800 W 21-22
5
Přidejte 500 ml
studené vody.
800 W 17-18
5
Přidejte 500 ml
studené vody.
800 W 18-19
5
Přidejte 400 ml
studené vody.
800 W 11-12
5
Přidejte 1000 ml
teplé vody.
Porce Výkon
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
Pokrm
Porce
Doba
(min)
Brokolice
250 g
500 g
250 g
4-4½
7-7½
5½-6½
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-5½
8½-9
Cuketa
250 g
3½-4
Lilek
250 g
3½-4
Pórek
Žampióny
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
Cibule
250 g
5½-6
Paprika
250 g
4½-5
Růžičková
kapusta
Mrkev
Květák
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
3
Připravte stejně velké růžice. Stonky
srovnejte směrem ke středu.
3
Přidejte 60-75 ml (5-6 polévkových lžic)
vody.
3
Mrkev nakrájejte na stejně velké plátky.
3
Připravte stejně velké růžice. Velké růžice
rozpulte. Stonky upravte směrem do
středu.
3
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte 30 ml
(2 polévkové lžíce) vody nebo oříšek
másla. Vařte, dokud nezměkne.
3
Lilky nakrájejte na malé plátky a pokapejte
je 1 lžící citrónové šťávy.
3
Pórek nakrájejte na silné proužky.
3
Malé žampióny připravujte vcelku, větší
nakrájené na plátky. Nepřidávejte vodu.
Pokapejte citrónovou šťávou. Osolte a
opepřete. Před podáváním sceďte.
3
Cibuli nakrájejte na plátky nebo na půlky.
Přidejte pouze 15 ml (1 polévkovou lžíci)
vody.
3
Papriku nakrájejte na malé plátky.
28
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 28
3/25/2013 6:35:00 PM
Pokrm
Porce
Doba
(min)
Brambory
250 g
500 g
250 g
4-5
7½-8½
5-5½
Řepa
OHŘEV
OHŘEV TEKUTIN
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba
k ohřátí v běžné troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako
orientační pokyny. Při stanovení dob uvedených v tabulce byly uvažovány
tekutiny o pokojové teplotě přibližně +18 až +20 °C nebo chlazené
potraviny o teplotě přibližně +5 až +7 °C.
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby,
aby mohlo dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby
míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu
varu a možnému opaření, je třeba do nápojů vkládat plastovou lžičku nebo
skleněnou tyčinku a nápoje míchat před ohříváním, během ohřívání a po
něm.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení
ještě předtím, než se ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších kousků
dosáhnete lepšího výsledku.
ČEŠTINA
dobu potřebnou k ohřátí.
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala teplota.
Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není
v tabulce doporučeno jinak.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další informace
jsou uvedeny také v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
Doba
odstavení
Pokyny
(min)
3
Oloupané brambory zvažte a nakrájejte je
na půlky nebo čtvrtky podobné velikosti.
3
Řepu nakrájejte na kostičky.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 800 W, zatímco některé
musejí být ohřívány při výkonu 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce. Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy
při nastavení na nižší výkonový stupeň v případě, že je potravina křehká,
je jí mnoho nebo je pravděpodobné, že se rychle zahřeje (například plněné
koláčky).
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte anebo
otáčejte. Je-li to možné, před podáváním znovu zamíchejte.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili
intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba míchat pokrm před
ohříváním, během ohřívání i po něm. Během doby odstavení ponechte
pokrm v mikrovlnné troubě. Doporučujeme do tekutin vkládat plastovou
lžičku nebo skleněnou tyčinku. Vyhněte se přehřátí (a tedy znehodnocení)
pokrmů a potravin.
Je lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a v případě potřeby ji
prodloužit.
Pokrm
Nápoje
(káva, čaj, voda)
Polévka
(chlazená)
Doby ohřevu a odstavení
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
150 ml 800 W
(1 šálek)
1-1½
1-2
250 ml
(1 hrnek)
1½-2
Nalijte do keramického
šálku a ohřívejte nezakryté.
Položte šálek / hrnek
doprostřed otočného talíře.
Během doby odstavení
je ponechte v mikrovlnné
troubě a dobře zamíchejte.
2-3
Nalijte polévku do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Po ohřátí dobře
zamíchejte. Znovu
zamíchejte před
podáváním.
Porce
250 g
Výkon
800 W
3-3½
Pokyny
29
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 29
3/25/2013 6:35:00 PM
Doba
odstavení
(min)
Porce
Doba
Výkon
(min)
Dušený pokrm
(chlazený)
350 g
600 W
5½6½
2-3
Těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
4½5½
3
ČEŠTINA
Pokrm
Plněné těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
Pokrm na talíři
(chlazený)
350 g
350 g
600 W
600 W
5-6
5½6½
3
3
OHŘEV DĚTSKÉ VÝŽIVY
DĚTSKÁ VÝŽIVA: Vylijte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte!
Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu zamíchejte a
zkontrolujte teplotu.
Doporučená teplota podávání: mezi 30 a 40 °C.
KOJENECKÉ MLÉKO: Nalijte mléko do sterilizované skleněné láhve.
Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte dětskou láhev s nasazenou savičkou,
protože láhev by mohla při přehřátí explodovat. Před odstavením dobře
protřepejte a před podáváním znovu protřepejte! Vždy zkontrolujte teplotu
kojeneckého mléka nebo dětské výživy, než je dítěti podáte. Doporučená
teplota podávání: cca 37 °C.
POZNÁMKA: Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě
zkontrolovat, abyste předešli popáleninám.
Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce použijte jako
orientační pokyny pro ohřev.
Pokyny
Vložte dušený pokrm do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před
odstavením a poté před
podáváním.
Těstoviny (např. špagety
nebo nudle) dejte na mělký
keramický talíř. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte.
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
Plněné těstoviny (např.
ravioli, tortellini) dejte do
hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a
znovu zamíchejte před
odstavením a poté před
podáváním.
Pokrm
Dětská výživa
(zelenina +
maso)
Pokrm tvořený
2-3 chlazenými složkami
umístěte na keramickou
misku. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby.
Porce
Výkon
Čas
Doba
odstavení
(min)
190 g
600 W
30 s
2-3
Pokyny
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři. Vařte
zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát. Před podáváním
dobře zamíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
30
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 30
3/25/2013 6:35:00 PM
Porce
Výkon
Čas
Dětská kaše
(obilovina +
mléko + ovoce)
190 g
600 W
20 s
2-3
Kojenecké
mléko
100 ml
300 W 30-40 s
200 ml
50 s až
1 min.
2-3
Doba odstavení pro úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje
naleznete v následující tabulce.
Tip:
Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá
množství vyžadují kratší dobu rozmrazování. Myslete na
tuto radu při zmrazování a rozmrazování potravin.
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě -18 až -20 °C použijte pro
orientaci tuto tabulku.
Všechny mražené potraviny by měly být rozmrazovány při rozmrazovacím
výkonovém stupni (180 W).
Pokyny
Ohřívejte v hlubokém
keramickém talíři. Vařte
zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát. Před podáváním
dobře zamíchejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Porce
Doba
(min)
Mleté maso
250 g
500 g
6½-7½
10-12
Vepřové steaky
250 g
7½-8½
Kuřecí kousky
500 g
(2 ks)
14½15½
Celé kuře
900 g
28-30
250 g
(2 ks)
6-7
400 g
(4 ks)
12-13
Pokrm
Dobře zamíchejte nebo
protřepejte a nalijte do
sterilizované skleněné
láhve. Postavte do
středu otočného talíře.
Vařte nezakryté. Dobře
protřepejte a nechte
alespoň 3 minuty odstát.
Před podáváním dobře
protřepejte a pečlivě
zkontrolujte teplotu.
Doba
odstavení
(min)
ČEŠTINA
Pokrm
Doba
odstavení
(min)
Pokyny
Maso
5-25
Maso položte na mělký keramický
talíř. Tenčí okraje chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte!
15-40
Nejprve položte kuřecí kousky kůží
dolů, celé kuře položte prsíčky na
mělký keramický talíř. Tenčí části,
například konce stehen a křídla,
chraňte alobalem. Po uplynutí
poloviny doby rozmrazování otočte!
5-15
Mraženou rybu položte doprostřed
mělkého keramického talíře. Tenčí
části zasuňte pod silnější části. Úzké
konce ryby chraňte alobalem. Po
uplynutí poloviny doby rozmrazování
otočte!
Drůbež
RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny.
Mikrovlny mražené potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být
velmi výhodné například v případě, kdy se objeví nečekaní hosté.
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte
všechny kovové sponky a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování
obraťte, sceďte všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky.
Občas potravinu zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátá.
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné
je během rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a
nechte 20 minut odstát. Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit.
Ryby
Rybí filety
31
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 31
3/25/2013 6:35:00 PM
MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRILOVÁNÍ
Porce
Doba
(min)
Doba
odstavení
(min)
250 g
6-7
5-10
Ovoce rozložte na mělkou kulatou
skleněnou misku (o velkém průměru).
2 ks
4 ks
½-1
2-2½
5-20
Toasty nebo
sendviče
250 g
4½-5
Dalamánky uspořádejte do kruhu,
chléb vodorovně na kuchyňský papír
položený na střed otočného talíře. Po
uplynutí poloviny doby rozmrazování
otočte!
Dalamánky
(pšeničná a
žitná mouka)
500 g
8-10
Pokrm
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného
vaření. Je v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí.
Díky otáčení otočného talíře se potravina rovnoměrně opeče. Tento model
trouby nabízí tři kombinované režimy: 600 W + Gril, 450 W + Gril a 300 W
+ Gril.
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci
s grilováním:
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout. Nádobí by mělo být
ohnivzdorné. V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte kovové nádobí.
Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci
s grilováním:
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim vaření patří všechny
druhy vařených pokrmů, které je třeba ohřát a opéci (například zapékané
těstoviny) a také potraviny vyžadující krátkou dobu pro opečení povrchu.
Tento režim je také možné použít pro silné porce potravin, kterým prospívá
opečený a křupavý povrch (například kuřecí kousky, které se v polovině
doby vaření otočí). Podrobné informace naleznete v tabulce pro grilování.
Důležitá poznámka:
Vždy, když používáte kombinovaný režim (mikrovlnný ohřev + Grilování),
zkontrolujte, zda je topné grilovací těleso pod stropem ve vodorovné
poloze, a nikoli ve svislé poloze na zadní stěně trouby. Potraviny je nutné
položit na vysoký rošt (pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení).
Jinak je třeba je položit přímo na otočný talíř. Pokyny si prosím vyhledejte
v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
Pokyny
ČEŠTINA
Ovoce
Bobulovité
ovoce
Chléb
Veky
(každá asi 50 g)
GRILOVÁNÍ
Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Je
v činnosti, když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře
zajišťuje rovnoměrnější opečení potraviny. Předehřátím grilu po dobu
3-4 minut docílíte rychlejšího opečení potraviny.
Nádobí vhodné pro grilování:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh
plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné ke grilování:
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb,
sendviče a všechny druhy toastů s oblohou.
Důležitá poznámka:
Vždy, když používáte pouze režim grilování, zkontrolujte, zda je topné
grilovací těleso pod stropem ve vodorovné poloze, a nikoli ve svislé poloze
na zadní stěně trouby. Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na
vysoký rošt (pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení).
32
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 32
3/25/2013 6:35:01 PM
Pokyny pro grilování mražených potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro grilování.
Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů
Předehřívejte gril 3 až 4 minuty pomocí funkce grilování.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační
pokyny pro grilování.
Čerstvé
potraviny
Toasty
Dalamánky
(již upečené)
Porce
4 ks
(každý po
25 g)
2-4 kusy Pouze gril
Grilovaná
rajčata
Havajské
toasty
(šunka,
ananas,
sýrové
plátky)
Pečené
brambory
Doba
opékání
Výkon
jedné
strany
(min)
Pouze gril
6-8
2-3
2-3
450 W +
Gril
3½-4
-
600 W +
Gril
4½-5½
-
Mikrovlny
+ Gril
200 g
(2 ks)
400 g
(4 ks)
2 ks
(300 g)
250 g
500 g
Doba
opékání
druhé
Pokyny
strany
(min)
4-5½
Položte toastové plátky
vedle sebe na rošt.
ČEŠTINA
Doba
Doba
opékání
opékání
Porce
Výkon
Pokyny
jedné
druhé
strany (min) strany (min)
Veky (každá
2 ks
Mikrovlny 300 W + Gril Pouze gril Uspořádejte dalamánky
na roštu do kruhu.
o hmotnosti asi
4 ks
+ Gril
1-1½
1-2
Grilujte dalamánky
50 g)
2-2½
1-2
na druhé straně až
dosáhnete požadované
křupavosti. Nechte 2 až
5 minut odstát.
Bagety
250-300 g 450 W +
8-9
Položte 2 mražené
bagety vedle sebe na
s oblohou
(2 ks)
Gril
rošt. Po grilování je
(rajčata, sýr,
nechte 2 až 3 minuty
šunka, houby)
odstát.
Zapékání
400 g
450 W +
13-14
Vložte mražené suroviny
do malé kulaté skleněné
(zelenina nebo
Gril
pyrexové mísy. Položte
brambory)
nádobu na rošt. Po
uvaření nechte 2 až
3 minuty odstát.
Těstoviny
400 g
Mikrovlny 600 W + Gril Pouze gril Vložte zapékané
těstoviny do malé
(cannelloni,
+ Gril
14-15
2-3
skleněné pyrexové mísy.
makaróny,
Položte nádobu přímo na
lasagne)
otočný talíř. Po uvaření
nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Kuřecí nugety
250 g
450 W +
5-5½
3-3½
Položte kuřecí nugety na
rošt. Po uplynutí první
Gril
poloviny doby vaření
otočte.
Hranolky
250 g
450 W +
9-11
4-5
Rozložte hranolky
rovnoměrně na pečicí
Gril
papír na roštu.
Mražený
pokrm
Nejprve položte
dalamánky přímo na rošt
do kruhu spodní stranou
vzhůru.
300 W + Pouze gril Rajčata rozkrojte na
Gril
poloviny. Navrch položte
sýr. Uspořádejte je do
4½-5½
2-3
kruhu na mělkou nádobu
z ohnivzdorného skla.
7-8
Dejte nádobu na rošt.
8-9
Nejprve opečte toastové
plátky. Položte toasty
s oblohou na rošt. Položte
2 toasty vedle sebe přímo
na rošt. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Brambory rozkrojte na
poloviny. Položte je do
kruhu na rošt, stranou
řezu ke grilu.
33
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 33
3/25/2013 6:35:01 PM
ČEŠTINA
Čerstvé
potraviny
Kuřecí
kousky
Jehněčí/
hovězí
steaky
(střední)
Porce
450 až
500 g
(2 ks)
400 g
(4 ks)
Vepřové
steaky
250 g
(2 ks)
Pečená
jablka
1 jablko
(přibl.
200 g)
2 jablka
(přibl.
400 g)
Pečené kuře 1 200 g
SPECIÁLNÍ RADY
Doba
opékání
jedné
strany
(min)
10-12
Doba
opékání
Výkon
druhé
Pokyny
strany
(min)
300 W +
12-13 Kuřecí kousky potřete
Gril
olejem a kořením. Položte
je do kruhu na rošt,
kostmi směrem do středu.
Položte jeden kuřecí
kousek doprostřed roštu.
Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Pouze gril 12-15
9-12
Potřete jehněčí plátky
olejem a kořením. Položte
je do kruhu na rošt. Po
grilování je nechte 2 až
3 minuty odstát.
Mikrovlny 300 W + Pouze gril Potřete vepřové steaky
+ Gril
Gril
olejem a kořením. Položte
je do kruhu na rošt. Po
7-8
6-7
grilování je nechte 2 až
3 minuty odstát.
300 W +
4-4½
Vykrájejte jádřince a
Gril
naplňte jablka hrozinkami
a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky.
6-7
Uspořádejte do kruhu
na mělkou misku
z ohnivzdorného skla.
Položte nádobu přímo na
otočný talíř.
600 W +
15-18
15-18 Kuře potřete olejem
Gril
a kořením. Použijete
pyrexovou nádobu –
nejprve kuře položte
prsíčky dolů, potom
otočte. Po grilování
nechejte 5 minut odstát.
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým
víkem. Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 800 W, dokud se máslo
nerozpustí.
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké skleněné nádoby. Zahřívejte 3 až
5 minut při výkonu 450 W, dokud se čokoláda nerozpustí. Během rozpouštění
jednou či dvakrát zamíchejte. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
ROZPOUŠTĚNÍ KRYSTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
ROZPOUŠTĚNÍ ŽELATINY
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody. Odkapanou
želatinu vložte do malé mísy z ohnivzdorného skla. Zahřívejte po dobu 1 minuty
při výkonu 300 W. Po rozpuštění zamíchejte.
PŘÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁČE)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody.
Vařte nezakryté v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při
výkonu 800 W, až poleva/želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát zamíchejte.
VAŘENÍ MARMELÁDY
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby
z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté po dobu 10 až 12 minut při výkonu 800 W. Během
vaření několikrát zamíchejte. Vlijte přímo do malých zavařovacích sklenic se
šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
VAŘENÍ PUDINKU
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce
a dobře rozmíchejte. Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti
s víkem. Vařte zakryté po dobu 6½ až 7½ minuty při výkonu 800 W. Během
vaření několikrát důkladně zamíchejte.
OPÉKÁNÍ MANDLOVÝCH PLÁTKŮ
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř.
Během opékání několikrát promíchejte, opékejte 3½ až 4½ minuty při výkonu
600 W. Nechte v troubě 2 až 3 minuty odstát. Při vyjímání z trouby použijte
chňapky!
34
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 34
3/25/2013 6:35:01 PM
Jak si počínat v případě pochybností nebo
potíží
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Jde o normální jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
Trouba se po stisknutí tlačítka ( ) nespustí.
• Jsou dvířka úplně zavřená?
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně časovač a stiskli tlačítko ( )?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo aktivaci
elektrického jističe?
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, která odpovídá typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Žárovka nefunguje.
• Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte žárovku sami. Obraťte se na nejbližší
autorizované středisko péče o zákazníky společnosti Samsung a požádejte
o výměnu žárovky kvalifikovaného technika.
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
Jde o normální jev. Problém vyřešíte tak, že umístíte troubu mimo dosah
televizorů, rádiových přijímačů a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování displeje.
Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a opětovným
zapojením zástrčky napájecího kabelu. Resetujte čas.
Technické údaje
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak
technické údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny
bez předchozího upozornění. V souladu s obecným předpisem 2/1984
(III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouby MG23F301T** a
MG23F302T** odpovídají níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
Kouř a zápach při prvním použití.
• Jedná se o dočasný stav způsobený zahříváním nových součástí. Kouř
a zápach zcela odezní po 10 minutách provozu.
Pokud se chcete zápachu zbavit rychleji, spusťte mikrovlnnou troubu
s vloženým vymačkaným citronem nebo citrónovou šťávou.
ČEŠTINA
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na
místní zákaznické středisko společnosti SAMSUNG.
Připravte si laskavě následující informace.
• Číslo modelu a výrobní číslo, které se obvykle nachází na zadní straně trouby.
• Podrobnosti o záruce.
• Srozumitelný popis problému.
Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG.
MG23F301T**, MG23F302T**
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
Grilování
Kombinovaný režim
1200 W
1100 W
2300 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
Rozměry (Š × V × H)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
489 × 275 × 392 mm
330 × 211 × 324 mm
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 13 kg
Úroveň hluku
42 dBA
35
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 35
3/25/2013 6:35:01 PM
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Kód č.: DE68-04182P
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_CZ.indd 36
3/25/2013 6:35:01 PM
MG23F301T**
MG23F302T**
imagine the possibilities
Microwave Oven
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 1
3/27/2013 1:11:51 PM
Important safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
ENGLISH
Using this instruction booklet
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Legend for symbols and icons
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods
must not be heated in sealed containers
since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
Important
2
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 2
3/27/2013 1:11:52 PM
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposites removed.
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
ENGLISH
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8
years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignitions.
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
3
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 3
3/27/2013 1:11:52 PM
ENGLISH
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode;
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
4
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 4
3/27/2013 1:11:53 PM
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic
radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment
suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected
to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic
purposes.
ENGLISH
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
5
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 5
3/27/2013 1:11:53 PM
ENGLISH
Installing your microwave oven
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
10 cm on
85 cm of
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
Cleaning your microwave oven
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
6
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 6
3/27/2013 1:11:53 PM
(Swing heater model only)
Storing and repairing your
microwave oven
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
ENGLISH
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
7
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 7
3/27/2013 1:11:53 PM
ENGLISH
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care,to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
WARNING
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
8
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 8
3/27/2013 1:11:58 PM
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
ENGLISH
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
CAUTION
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
9
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 9
3/27/2013 1:12:01 PM
Precautions to avoid possible exposure to excessive
microwave energy.(microwave function only)
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
ENGLISH
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
10
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 10
3/27/2013 1:12:01 PM
contents
Quick look-up guide
Quick look-up guide............................................................................................. 11
Oven.................................................................................................................... 12
Control panel........................................................................................................ 12
Accessories.......................................................................................................... 13
Setting the time.................................................................................................... 14
How a microwave oven works.............................................................................. 14
Checking that your oven is operating correctly...................................................... 15
Cooking/Reheating............................................................................................... 15
Power levels......................................................................................................... 16
Using the deodorize feature.................................................................................. 16
Adjusting the cooking time................................................................................... 16
Stopping the cooking........................................................................................... 16
Setting the energy save mode.............................................................................. 16
Using the healthy cooking features....................................................................... 17
Using healthy cooking programmes : vegetables & grains................................ 17
Using healthy cooking programmes : poultry & fish........................................... 18
Power steam cooking guide
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*,MG23F302TF*, MG23F302TJ* models)........ 19
Using the crusty plate
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*,MG23F302TC*, MG23F302TJ* models)....... 21
Manual crusty cook programmes..................................................................... 21
Using the auto power defrost feature.................................................................... 22
Using the auto power defrost programmes....................................................... 23
Using the my plate feature.................................................................................... 23
Using the my plate programmes....................................................................... 23
Choosing the accessories..................................................................................... 24
Grilling.................................................................................................................. 24
Combining microwaves and the grill..................................................................... 24
Switching the beeper off....................................................................................... 25
Safety-locking your microwave oven..................................................................... 25
Cookware guide................................................................................................... 26
Cooking guide...................................................................................................... 27
What to do if you are in doubt or have a problem................................................. 35
Technical specifications........................................................................................ 35
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the Microwave
( ) button one or more times.
ENGLISH
2. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. The oven beeps 4
times when cooking is over.
If you want to auto Power defrost some food.
1. Place the frozen food in the oven.
Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one or more
times.
2. Select the weight by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
If you want to add extra 30 seconds.
Leave the food in the oven.
Press +30s one or more times for each extra 30
seconds that you wish to add.
11
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 11
3/27/2013 1:12:02 PM
Control panel
If you want to grill some food.
1. Press the Grill ( ) button.
ENGLISH
1
2
2. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
3
8
4
9
5
10
6
Oven
1
2
3
11
5
4
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
DOOR HANDLE
VENTILATION HOLES
GRILL
LIGHT
DISPLAY
DOOR LATCHES
9
10
11
12
12
1. DISPLAY
7. STOP/ECO BUTTON
2. HEALTHY COOKING BUTTON
8. MY PLATE BUTTON
3. POWER DEFROST BUTTON
9. DEODORIZATION BUTTON
4. MICROWAVE BUTTON
10.MICROWAVE+GRILL BUTTON
5. GRILL BUTTON
11.CLOCK SETTING BUTTON
6. DIAL KNOB
(WEIGHT/SERVING/TIME)
12.START/+30s BUTTON
7. DOOR
8. TURNTABLE
9. COUPLER
10.ROLLER RING
11.SAFETY INTERLOCK HOLES
12.CONTROL PANEL
12
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 12
3/27/2013 1:12:03 PM
Accessories
6. Steam cooker, see page 19 to 21.
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*,MG23F302TF*,
MG23F302TJ* models)
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
Purpose : The plastic steam cooker when using
power steam function.
1.Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
DO NOT operate the Grill ( ) and Combi (
cooker.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Operation Mode
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
MW (
O
)
) mode with Steam
GRILL ( )
X
ENGLISH
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
Purpose : The coupler rotates the turntable.
2.Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
COMBI (
)
X
(Steam cooker)
4. Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose : The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
5.Crusty plate, see page 21-22.
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*,MG23F302TC*,
MG23F302TJ* models)
Purpose:
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill combination cooking
modes. It helps keep pastry and pizza dough crisp.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
13
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 13
3/27/2013 1:12:03 PM
ENGLISH
Setting the time
How a microwave oven works
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without the foods form or colour
changing.
You can use your microwave oven to:
• Defrost (manual & auto)
• Cook
• Reheat
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
Cooking Principle.
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the recipient used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock (
) button once or twice.
2. Turn the dial knob to set the hour.
3. Press the Clock (
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
) button.
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
4. Turn the dial knob to set the minute.
5. Press the Clock (
) button.
14
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 14
3/27/2013 1:12:04 PM
Checking that your oven is operating
correctly
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Press the Microwave (
Result :
1. Press the Microwave (
Result :
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed
2. Set the time 4 to 5 minutes by turning the dial knob
and press the Start/+30s ( ) button.
Result:
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Microwave ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table.
ENGLISH
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Then, close the door.
2. Set the cooking time by turning the dial knob.
Result :
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
The cooking time is displayed.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum is used, the water takes longer to boil.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has
finished the oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(800 W), simply press the +30s button once for each 30 seconds of
cooking time. The oven starts immediately.
15
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 15
3/27/2013 1:12:04 PM
Power levels
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the +30s
button once for each 30 seconds to be added.
You can choose among the power levels below.
ENGLISH
Power level
Output
MWO
GRILL
HIGH
800 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
DEFROST ( )
180 W
-
LOW/KEEP WARM
100 W
-
-
1100 W
GRILL
COMBI I (
)
600 W
1100 W
COMBI II (
)
450 W
1100 W
COMBI III (
)
300 W
1100 W
Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
1)
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press ( ) again.
2) Press the Stop ( ) button.
Result :
Cooking stops. To resume cooking, press ( ) again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
The cooking stops. If you wish to
cancel the cooking settings, press the
Stop ( ) button again.
You can also cancel any setting before starting by simply pressing Stop
( ).
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
Using the deodorize feature
Setting the energy save mode
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke
in the oven interior.
First clean the oven interior.
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use. Normal condition is standby mode and show clock when
not using.
Press the Deodorization ( ) button after you have
finished cleaning. You will hear four beeps when it has
finished.
• Press the Energy Save (
Result :
Display off.
) button.
• To remove energy save mode, open the door or
press the Energy Save ( ) button and then display
shows current time. The oven is ready for use.
The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by
30 seconds whenever the +30s button is pressed.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
16
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 16
3/27/2013 1:12:05 PM
Using the healthy cooking features
Using healthy cooking programmes :
vegetables & grains
The Healthy Cooking Features has twenty pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can
adjust the item of the serving by turning the dial knob.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Healthy Cooking ( ) or Healthy
Cooking ( ) button once or more times.
Code
2. Select the size of the serving by turning the dial
knob. (Refer to the table on the side).
Food
Portion
(g)
1
Broccoli
250
500
2
Carrots
250
3
Green
Beans
250
4
Spinach
150
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Standing
time
Recommendations
(min.)
1-2
Rinse and clean fresh broccoli
and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 250 g, and
add 60-75 ml (4-5 tablespoons)
for 500 g. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
1-2
Rinse and clean carrots and
prepare even slices. Put them
evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons) water
when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
1-2
Rinse and clean green beans.
Put them evenly into a glass bowl
with lid. Add 30 ml (2 tablespoon)
water when cooking 250 g. Put
bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
1-2
Rinse and clean spinach. Put
into a glass bowl with lid. Do not
add water. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
ENGLISH
The following table presents the 12 Healthy diet auto programmes for
cooking vegetables or grains. It contains its quantities, standing times and
appropriate recommendations.
Programmes 1-10 are running with microwave energy only. Programmes
11-12 are running with a combination of microwave and grill.
17
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 17
3/27/2013 1:12:06 PM
Food
Portion
(g)
5
Corn on
the cob
250
(1 pcs)
6
Peeled
Potatoes
250
500
ENGLISH
Code
7
8
9
10
Brown Rice
(parboiled)
125
Wholemeal
Macaroni
125
Quinoa
Bulgur
125
125
Standing
time
Recommendations
(min.)
1-2
Rinse and clean corn on the
cobs and put into an oval glass
dish. Cover with microwave cling
film and pierce film.
2-3
Wash and peel the potatoes
and cut into a similar size. Put
them into a glass bowl with lid.
Add 45-60 ml (3-4 tablespoons)
water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered.
5-10
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity of
cold water (¼ l). Cook covered.
Stir before standing time and add
salt and herbs.
1
Use a large glass ovenware
dish with lid. Add ½ l hot boiling
water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir
before standing time and drain
thoroughly afterwards.
1-3
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity
of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing
time and add salt and herbs.
2-5
Use a large glass ovenware dish
with lid. Add double quantity
of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing
time and add salt and herbs.
Portion
(g)
Code
Food
11
Vegetables
Gratin
500
12
Grilled
Tomatoes
400
Standing
time
Recommendations
(min.)
2-3
Put the vegetables, such
as precooked potato slices,
courgette slices and tomatoes
and sauce into a suitable sized
glass pyrex dish. Add grated
cheese on top. Put dish on the
rack.
1-2
Rinse and clean tomatoes, cut
them into halves and put in
an ovenware dish. Add grated
cheese on top. Put dish on rack.
Using healthy cooking programmes :
poultry & fish
The following table presents the 8 Healthy diet auto programmes for
cooking poultry and fish, its quantities, standing times and appropriate
recommendations. Programmes 1-6 are running with microwave energy only.
Programmes 7-8 are running with a combination of microwaves and grill.
Food
Portion
(g)
1
Chicken
Breast
300
(2 pcs)
2
Turkey
Breast
300
(2 pcs)
3
Fresh Fish
fillet
300
(2 pcs)
Code
Standing
time
Recommendations
(min.)
2
Rinse pieces and put on a
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable.
2
Rinse pieces and put on a
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable.
1-2
Rinse fish and put on a ceramic
plate, add 1 tablespoon lemon
juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
18
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 18
3/27/2013 1:12:08 PM
Code
Food
Fresh
Salmon
Filet
5
Fresh
Prawns
6
Fresh
Trout
7
8
Roast Fish
Grilled
Salmon
steaks
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is
designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record
time, while preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
ENGLISH
4
Power steam cooking guide
(only MG23F301TF*, MG23F301TJ*,MG23F302TF*,
MG23F302TJ* models)
Standing
time
Recommendations
(min.)
300
1-2
Rinse fish and put on a ceramic
(2 pcs)
plate, add 1 tablespoon lemon
juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
250
1-2
Rinse prawns on a ceramic plate,
add 1 tablespoon lemon juice.
Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
200
2
Put 2 fresh whole fish into an
(1 fish)
ovenproof dish. Add a pinch salt,
1 tablespoon lemon juice, salt
and herbs. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable.
200
3
Brush skin of whole fish (trout or
(1 fish)
gilthead) with oil and add herbs and
spices. Put fish side by side, head
to tail on the high rack. Turnover, as
soon as the beep sounds.
300
2
Put fish steaks evenly on the high
(2 steaks)
rack. Turnover, as soon as the
beep sounds.
Portion
(g)
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
CONDITIONS of USE:
Do not use:
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
MAINTENANCE:
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not
use abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal
and not a manufacturing fault.
19
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 19
3/27/2013 1:12:09 PM
DEFROSTING:
Food
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will
remain in the bottom of the pot and will not harm the food.
Stew
(chilled)
ENGLISH
COOKING:
Cooking Standing
time
Handling
time
(min.)
(min.)
Artichokes
300 g
800 W
5-6
1-2
Bowl with insert
(1-2 pcs)
tray + Lid
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add one tablespoon lemon juice. Cover
with lid.
Fresh
300 g
800 W
4-5
1-2
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots,
pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size.
Put tray into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add
2 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen
300 g
600 W
7-8
2-3
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert
tray into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir
well after cooking and standing.
Rice
250 g
800 W
15-18
5-10
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover
with lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown
rice 10 minutes.
Jacket
500 g
800 W
7-8
2-3
Bowl + Lid
potatoes
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam
bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
Food
Portion
Power
levels
Soup
(chilled)
Frozen
soup
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
Fruit
compote
Cooking Standing
time
Handling
time
(min.)
(min.)
400 g
600 W
5-6
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well
before standing.
150 g
600 W
1-2
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2
frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover
with lid.
250 g
800 W
3-4
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2
tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Portion
Power
levels
Handling of power steam cooker
+
Bowl + Lid
Bowl with insert tray + Lid
20
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 20
3/27/2013 1:12:09 PM
PRECAUTIONS:
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable)
in the microwave.
Take special care when opening the lid of your steamer, because the
steam escaping may be very hot.
5. Select the appropriate cooking time and power.
(Refer to the table on the side)
Use oven gloves when handling after cooking.
How to clean the Crusty Plate
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with
clean water.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill,
but also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high
temperature of the crusty plate. Several items which you can prepare on the
crusty plate can be found in the chart (see next page).
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
ENGLISH
Using the crusty plate
(only MG23F301TC*, MG23F301TJ*,MG23F302TC*,
MG23F302TJ* models)
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer
will be damaged.
Please Note
The crusty plate is not dishwasher-safe.
1. Place the crusty plate directly on the turntable and
preheat it with highest Microwave-Grill-Combination
[600 W + Grill (
)] by following the times and
instructions in the chart.
Always use oven gloves to take out the crusty plate,
as will become very hot.
Manual crusty cook programmes
We recommend to preheat the crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with 600 W + Grill (
) function for 3-5 minutes.
Follow the times and instructions in the table.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and
eggs, in order to brown the food nicely.
Food
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Bacon
Portion
Power
Preheating
time (min.)
Cooking time
(min.)
4 slices
(80 g)
600 W + Grill
3
3½-4
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate. Put
crusty plate on the rack.
Use plastic accessories to avoid scratches on the surface of the crusty
plate or remove the food from the plate before cutting.
Grilled
3. Place the food on the crusty plate.
Do not place any objects on the crusty plate that
are not heat-resistant; e.g. plastic bowels.
Tomatoes
200 g
(2 pcs)
450 W + Grill
3
4½-5
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese on
top. Arrange in a circle on crusty plate. Put crusty plate on the rack.
Never place the crusty plate in the oven without
turntable.
21
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 21
3/27/2013 1:12:10 PM
Food
ENGLISH
Burger
(frozen)
Portion
Power
Preheating
time (min.)
Cooking time
(min.)
2 pieces
(125 g)
600 W + Grill
3
7-7½
Food
Pizza
(chilled)
< Recommendations >
200-250 g
(2 pcs)
450 W + Grill
4
Power
Preheating
time (min.)
Cooking time
(min.)
300-350 g
450 W + Grill
4
6½-7½
< Recommendations >
Preheat crust plate. Put the chilled pizza on the plate. Put crust
plate on rack.
Preheat crusty plate. Put frozen burger in a circle on crusty plate.
Put crusty plate on the rack. Turn over after 4-5 min.
Baguettes
(frozen)
Portion
8-9
Using the auto power defrost feature
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put one baguette beside the centre, 2
baguettes side by side on the plate. Put crusty plate on rack.
Pizza (frozen) 300-350 g
600 W + Grill
4
9-10
The Auto Power Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish
and bread/cake. The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on the crusty plate.
Put crusty plate on the rack.
3
5-6
Baked
250 g
600 W + Grill
Potatoes
8-9
500 g
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Cut potatoes in halves. Put them on the
crusty plate with the cut side to the bottom. Arrange in a circle.
Put the plate on the rack.
4
7-8
Fish Fingers
150 g
600 W + Grill
(frozen)
(5 pcs)
9-10
300 g
(10 pcs)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put fish
fingers in a circle on the plate. Turn over after 4 min (5 pc) or
after 6 min (10 pc).
4
5-5½
Chicken
125 g
600 W + Grill
Nuggets
7½-8
250 g
(frozen)
< Recommendations >
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. Put chicken
nuggets on the plate. Put crusty plate on the rack. Turn over
after 3 min (125 g) or 5 min (250 g).
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button one or more
times. (Refer to the table on the side).
2. Set the weight of food by turning the dial knob.
3. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
• Defrosting begins.
• The oven beeps half way through
defrosting to remind you to turn the food over.
• Press ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 15 for further details.
22
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 22
3/27/2013 1:12:10 PM
Using the auto power defrost programmes
Using the my plate feature
The following table presents the various Auto Power Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish, bread/cake on a ceramic plate.
The my plate feature has two pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the
number of servings by turning the dial knob. First, place the food in the
centre of the turntable and close the door.
2. Poultry
Serving
size (g)
200-1500
200-1500
3. Fish
200-1500
4. Bread/
Cake
125-625 g
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the My plate ( ) button once or more
times.
Standing
Recommendations
time (min.)
20-60
Shield the edges with aluminium foil.
Turn the meat over when the oven
beeps. This programme is suitable for
beef, lamb, pork, steaks, chops and
minced meat.
20-60
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over
when the oven beeps. This programme
is suitable for whole chicken and
chicken portions.
20-50
Shield the tail of the whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over when
the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes and fish fillets.
5-20
Put bread on a piece of kitchen paper
and turn over, as soon as the oven
beeps. Place cake on a ceramic plate
and if possible, turn over, as soon as
the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the
door. This programme is suitable for
all kinds of bread, sliced or whole, as
well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This
programme is suitable for all kinds of
yeast cake, biscuit, cheese cake and
puff pastry. It is not, suitable for short/
crust pastry, fruit and cream cakes as
well as for cake with chocolate topping.
ENGLISH
Code/
Food
1. Meat
2. Select the size of the serving by turning the dial
knob. (Refer to the table on the side.)
3. Press the ( ) button.
Result :
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
Using the my plate programmes
The following table presents the My Plate auto reheat programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations. Those
programmes are running with microwave energy only.
Code/Food
1. Chilled
Ready meal
Select the Manual Defrosting function with a power level of 180 W if you
want to defrost food manually. For further details on manual defrosting
and defrosting time, refer to the page 31-32.
Serving
size (g)
300-350
400-450
Standing
time (min.)
2-3
Recommendations
Put on a ceramic plate and cover
with microwave cling film. This
programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dishes like potatoes, rice
or pasta).
23
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 23
3/27/2013 1:12:11 PM
Code/Food
ENGLISH
2. Chilled
Vegetarian
Meal
Serving
size (g)
300-350
400-450
Standing
time (min.)
2-3
4. Press the Grill (
Recommendations
Result :
Put meal on a ceramic plate and
cover with microwave cling film.
This programme is suitable for
meals consisting of 2 components
(e.g. spaghetti with sauce or rice
with vegetables).
) button.
The follwing indications are displayed:
5. Set the Grilling time by turning the dial knob. The
maximum grilling time is 60 minutes.
Choosing the accessories
6. Press the Start/+30s ( ) button.
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill
and microwave), use only dishes that are microwavesafe and ovenproof.
Result :
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
Cookware Guide on page 26.
Grilling cooking start. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling.
This system is designed to prevent overheating of the oven.
Grilling
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. For this purpose, a grill rack is supplied with your microwave
oven.
Combining microwaves and the grill
1. Preheat the grill to the required temperature, by
pressing the Grill ( ) button and set the preheat
time by turning the dial knob.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
2. Press the Start/+30s ( ) button.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
3. Open the door and place the food on the rack.
Close the door.
1. Open the oven door.
Place the food on the rack and the rack on the
turntable.
Close the door.
24
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 24
3/27/2013 1:12:12 PM
2. Press the Combi (
Result :
) button.
2. To switch the beeper back on, press the ( ) and ( )
buttons again for two second.
The following indications are displayed:
600 W
Result :
(microwave and grill mode)
(out power)
) button
ENGLISH
Select the appropriate power level by pressing the Combi (
again until the corresponding power level is displayed.
• The following indication is displayed.
• The oven operates with the beeper on again.
You cannot set the temperature of the grill.
Safety-locking your microwave oven
3. Set the Cooking time by turning the dial knob. The
maximum grilling time is 60 minutes.
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
4. Press the Start/+30s ( ) button.
Result :
1. Press the ( ) and ( ) buttons for two second.
Combination cooking starts. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Result :
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 600 W.
• The oven is locked (no functions
can be selected).
• The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the ( ) and ( ) buttons
again for two second.
Result :
Switching the beeper off
The oven can be used normally.
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the ( ) and ( ) buttons for two second.
Result :
• The following indication is displayed.
• The oven does not beep each time you press a button.
25
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 25
3/27/2013 1:12:13 PM
ENGLISH
Cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwave-safe
Comments
✓✗
Can be used in small quantities
to protect areas against
overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china
are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are
packaged in these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Microwave-safe
Comments
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Metal
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not
use Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
✓✗
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with
a fork, if necessary.
Plastic
Fast-food packaging
• Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
Glassware
• Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
✓
: Recommended
✓
✓✗
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use Caution
✗
: Unsafe
26
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 26
3/27/2013 1:12:13 PM
Cooking guide
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
MICROWAVES
Portion
Power
Time
(min.)
Spinach
150 g
600 W
4½-5½
Standing
time
(min.)
2-3
Broccoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Peas
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Green beans
300 g
600 W
8-9
2-3
Mixed
vegetables
(carrots/peas/
corn)
Mixed
vegetables
(chinese style)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
300 g
600 W
8-9
2-3
Food
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter
or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Instructions
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Add 30 ml (2
tablespoon)
cold water.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Add 30 ml (2
tablespoon)
cold water.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
ENGLISH
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks
the food.
Add 15 ml (1
tablespoon)
cold water.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
27
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 27
3/27/2013 1:12:13 PM
ENGLISH
Cooking Guide for rice and pasta
Cooking Guide for fresh vegetables
Rice :
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta :
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
White rice
(parboiled)
Brown rice
(parboiled)
Mixed rice
(rice + wild rice)
Mixed corn
(rice + grain)
Pasta
250 g
800 W
16-17
Standing
time
(min.)
5
250 g
800 W
21-22
5
250 g
800 W
17-18
5
250 g
800 W
18-19
5
250 g
800 W
11-12
5
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended – see
table. Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking.
Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Instructions
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
Add 400 ml
cold water.
Add 1000 ml
hot water.
Standing
time
(min.)
3
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4-4½
7-7½
Brussels
sprouts
Carrots
250 g
5½-6½
3
250 g
4½-5
3
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Courgettes
250 g
3½-4
3
Egg plants
250 g
3½-4
3
Leeks
Mushrooms
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Food
Instructions
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.)
water.
Cut carrots into even sized
slices.
Prepare even sized florets.
Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre.
Cut courgettes into slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) water or
a knob of butter. Cook until
just tender.
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Cut leeks into thick slices.
Prepare small whole or
sliced mushrooms. Do not
add any water. Sprinkle with
lemon juice. Spice with salt
and pepper. Drain before
serving.
28
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 28
3/27/2013 1:12:13 PM
Standing
time
(min.)
3
Time
(min.)
Onions
250 g
5½-6
Pepper
Potatoes
250 g
250 g
500 g
4½-5
4-5
7½-8½
3
3
Turnip
cabbage
250 g
5-5½
3
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
Instructions
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml (1
tbsp.) water.
Cut pepper into small slices.
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar
sized halves or quarters.
Cut turnip cabbage into
small cubes.
ENGLISH
Portion
Food
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
REHEATING
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat – they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to
heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid
overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Drinks
(coffee, tea
and water)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
800 W
1-1½
250 g
800 W
Soup
(chilled)
1½-2
3-3½
Standing
time
Instructions
(min.)
1-2
Pour into cup and
reheat uncovered.
Put cup/ mug in the
centre of turntable.
Keep in microwave
oven during standing
time and stir well.
2-3
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
well after reheating.
Stir again before
serving.
29
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 29
3/27/2013 1:12:13 PM
Portion
Power
Time
(min.)
Stew
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
5-6
ENGLISH
Food
Plated
meal
(chilled)
350 g
600 W
5½-6½
REHEATING BABY FOOD
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
3
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave
cling film. Stir before
serving.
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a
deep ceramic plate.
Cover with plastic
lid. Stir occasionally
during reheating and
again before standing
and serving.
3
Plate a meal of 2-3
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered.
Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if
overheated. Shake well before standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it
to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK: Baby food particularly needs to be checked carefully before
serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby food
(vegetables +
meat)
Portion Power
190 g
600 W
Time
30 sec.
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
30
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 30
3/27/2013 1:12:13 PM
Food
190 g
Baby milk
100 ml
200 ml
Time
Food
Meat
Minced beef
Pork steaks
Poultry
Chicken
pieces
Whole
chicken
MANUAL DEFROSTING
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Fish
Fish fillets
Standing
time
(min.)
Portion
Time
(min.)
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10-12
7½-8½
5-25
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time!
500 g
(2 pcs)
900 g
14½-15½
15-40
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic
plate. Shield the thinner
parts like wings and ends
with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting
time!
250 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
6-7
5-15
Put frozen fish in the middle
of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts
under the thicker parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
28-30
12-13
ENGLISH
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
Hint :
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Standing
time
Instructions
(min.)
600 W 20 sec.
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
300 W
30-40
2-3
Stir or shake well
sec.
and pour into a
sterilized glass
50 sec. to
bottle. Place into the
1 min.
centre of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
Portion Power
Instructions
31
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 31
3/27/2013 1:12:13 PM
Food
ENGLISH
Fruits
Berries
Bread
Bread rolls
(each about
50 g)
Toast/
Sandwich
German
bread
(wheat+rye
flour)
MICROWAVE + GRILL
Portion
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
250 g
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
2 pcs
4 pcs
½-1
2-2½
5-20
250 g
4½-5
Arrange rolls in a circle or
bread horizontally on kitchen
paper in the middle of
turntable. Turn over after half
of defrosting time!
500 g
8-10
Instructions
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable,
the food browns evenly. Three combination modes are available with this
model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also,
this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned
and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through
cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure that
the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position and
not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it has
to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions in the
following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
GRILL
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
It operates while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill
for 3-4 minutes will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin
fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating
element is under the ceiling in the horizontal position and not on the backwall in the vertical position. Please remember that food must be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended.
32
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 32
3/27/2013 1:12:13 PM
Grill Guide for frozen food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Frozen food
Baguettes +
topping
(tomatoes,
cheese, ham,
mushrooms)
Gratin
(vegetables or
potatoes)
2 pcs
4 pcs
Power
MW +
Grill
250-300 g
(2 pcs)
450 W +
Grill
8-9
400 g
450 W +
Grill
13-14
MW +
Grill
600 W +
Grill
14-15
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
2nd side
time
Instructions
(min.)
Grill only Arrange rolls in a
circle on rack. Grill the
second side of the
1-2
rolls up to the crisp
1-2
you prefer. Stand for
2-5 minutes.
Put 2 frozen
baguettes side by
side on the rack. After
grilling stand for 2-3
minutes.
-
Grill only
Pasta
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
400 g
Chicken
nuggets
250 g
450 W +
Grill
5-5½
3-3½
Oven chips
250 g
450 W +
Grill
9-11
4-5
2-3
Fresh food
Portion
Power
Toast slices
4 pcs
(each 25 g)
2-4 pieces
Grill only
1st side
time
(min.)
6-8
Grill only
2-3
Bread rolls
(already
baked)
Put frozen gratin into
a small, round glass
pyrex dish. Put the
dish on the rack. After
cooking stand for 2-3
minutes.
Put frozen pasta into
a small flat rectangular
glass pyrex dish. Put
the dish directly on
the turntable. After
cooking stand for 2-3
minutes.
Put chicken nuggets
on the rack. Turn over
after first time.
Put oven chips evenly
on baking paper on
the rack.
Grilled
tomatoes
200 g
(2 pcs)
400 g
(4 pcs)
MW +
Grill
300 W +
Grill
4½-5½
7-8
Toast hawaii
(ham,
pineapple,
cheese
slices)
2 pcs
(300 g)
450 W +
Grill
3½-4
Baked
potatoes
250 g
600 W +
Grill
4½-5½
500 g
Chicken
pieces
450-500 g
(2 pcs)
8-9
300 W +
Grill
10-12
2nd side
time
Instructions
(min.)
4-5½
Put the toast slices side
by side on the rack.
2-3
Put bread rolls first with
the bottom side up in
a circle directly on the
turntable.
Grill only Cut tomatoes into
halves. Put some
cheese on top. Arrange
2-3
in a circle in a flat glass
pyrex dish. Place it on
the rack.
Toast the bread slices
first. Put the toast with
topping on the rack.
Put 2 toasts opposite
directly on the rack.
Stand for 2-3 minutes.
Cut potatoes into
halves. Put them in a
circle on the rack with
the cut side to the grill.
12-13 Prepare chicken pieces
with oil and spices. Put
them in a circle with the
bones to the middle.
Put one chicken piece
not into the centre of
the rack. Stand for 2-3
minutes.
ENGLISH
Bread rolls
(each ca.
50 g)
Portion
1st side
time
(min.)
300 W +
Grill
1-1½
2-2½
Grill Guide for fresh food
33
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 33
3/27/2013 1:12:13 PM
ENGLISH
Fresh food
Portion
Power
Lamb
chops/
beef steaks
(medium)
400 g
(4 pcs)
Grill only
Pork steaks
MW +
Grill
300 W +
Grill
7-8
1 apple
(ca. 200 g)
2 apples
(ca. 400 g)
300 W +
Grill
4-4½
1200 g
600 W +
Grill
250 g
(2 pcs)
Baked
apples
Roast
chicken
1st side
time
(min.)
12-15
6-7
15-18
SPECIAL HINTS
2nd side
time
Instructions
(min.)
9-12
Brush the lamb chops
with oil and spices. Lay
them in a circle on the
rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Grill only Brush the pork steaks
with oil and spices. Lay
them in a circle on the
6-7
rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Core the apples and
fill them with raisins
and jam. Put some
almond slices on top.
Put apples on a flat
glass pyrex dish. Place
the dish directly on the
turntable.
15-18 Brush chicken with oil
and spices. Put chicken
first breast side down,
second side breast side
up on pyrex dish. Stand
for 5 minutes after
grilling.
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 800 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
34
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 34
3/27/2013 1:12:14 PM
What to do if you are in doubt or have a
problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please
contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified
engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be
reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it.
Reset the time.
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as
distributors testify, that the MG23F301T**, MG23F302T** ovens of
Samsung comply with the undermentioned technological parameters.
Model
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will
disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting
lemon formation or lemon juice in the cabinet.
ENGLISH
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact
your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
MG23F301T**, MG23F302T**
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1200 W
1100 W
2300 W
Output power
100 W / 800 W(IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
13 kg approx
Noise level
42 dBA
35
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 35
3/27/2013 1:12:14 PM
BOSNIA
051 133 1999
BULGARIA
07001 33 11, normal tarff
CROATIA
062 - SAMSUNG (062-726-786)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
Code No.: DE68-04182P
MG23F301TAK_EO_DE68-04182P_EN.indd 36
3/27/2013 1:12:14 PM