Samsung ME83X, Kuchenka mikrofalowa z emalią ceramiczną, 23 l Instrukcja obsługi

ME83X
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i
zasady przygotowywania potraw
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
www.samsung.com/register
Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego montażu czy
przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 1
2012-11-16 �� 4:56:12
POLSKI
JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
NIE próbować.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele
cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących:
NIE rozmontowywać.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
NIE dotykać.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione,
aby zapobiec porażeniu prądem.
•
•
•
•
zasad bezpieczeństwa
właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
Ważne
Skontaktować się z centrum
serwisowym.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI
NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na
szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji.
Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone
w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć
się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować
szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki
mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie
dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Kuchenka jest
przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać tkanin lub poduszek
wypełnionych ziarnami. Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada
za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i
wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi
drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek),
ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
(b) Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a
płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków
czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich
powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą, miękką
szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki nie WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie
zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio
przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie pożarem
Ostrzeżenie; gorąca powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał wybuchowy
Uwaga
Naprawienie urządzenia, wymiana akcesorium lub naprawa uszkodzenia obudowy podlega
opłacie, jeśli urządzenie i/lub akcesorium zostało uszkodzone przez klienta. Powyższy warunek
dotyczy następujących uszkodzeń:
(a) wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek, uchwytu, panelu
zewnętrznego i panelu sterowania;
(b) uszkodzenia lub zgubienie tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i drucianej podstawki.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2 obejmuje
wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest
2
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 2
2012-11-16 �� 4:56:13
wytwarzana rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego
do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzać go.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są przestrzegane przez cały czas korzystania
z kuchenki.
OSTRZEŻENIE
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych
pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów
łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym
lub zakurzonym miejscu, ani tam, gdzie urządzenie byłoby narażone na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie
wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku
gazu, ani na nierównej powierzchni.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze wszystkimi
miejscowymi przepisami.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie
usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów styku przy użyciu suchej
szmatki.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść na
nim ciężkich przedmiotów.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania.
POLSKI
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także szklanymi i innymi
wrażliwymi przedmiotami. (Dotyczy tylko modelu podwieszanego)
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu,
urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do czyszczenia przy
użyciu wysokiego ciśnienia.
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada danym
technicznym produktu.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie używaj
rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie wkładaj go
między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także
obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku uszkodzenia
wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej
drzwiczkach żadnych przedmiotów.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np.
środków owadobójczych.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie
powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania
drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych,
przyczepach itp.
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych.
Podczas podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy
zachować szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć się z
gorącymi elementami kuchenki.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy
na blacie. Nie należy umieszczać jej na półkach. (Dotyczy tylko modelu
podwieszanego)
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego,
jeżeli urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia
dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
3
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 3
2012-11-16 �� 4:56:18
POLSKI
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu
uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku życia
powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej
tylko po przekazaniu im odpowiednich informacji umożliwiających
bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z
niewłaściwym jej użyciem.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i
konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub
ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa
urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed
promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może
być bardzo niebezpieczna.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą
się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się
do urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence
mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki
odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.
W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać,
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z
jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci), nie powinny
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej
wysokości, aby zapewnić łatwy dostęp do jej wnętrzna i do panelu
sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i
uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd spalenizny lub dym, należy
natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym
serwisem.
podczas samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż
zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
(Tylko model z funkcją czyszczenia.)
W przypadku rozlania się większych ilości płynu należy usunąć je przed
samooczyszczeniem, a w czasie samooczyszczenia w kuchence mogą
znajdować się wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji obsługi.
(Tylko model z funkcją czyszczenia)
Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu.
Odłączenie można osiągnąć poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym
miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu, zgodnie z
odpowiednimi zasadami. (Tylko model do zabudowy).
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą z korzystać z trybu kombinowanego
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę gotowania.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą
się nagrzewać.
4
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 4
2012-11-16 �� 4:56:21
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych
pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców,
widelców itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych
toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz
iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach
powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu
na ryzyko zapłonu.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub
odzieży.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to zapobiec
ich przypaleniu.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć
od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu
zduszenia płomienia.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości
jedzenia.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy
unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie
zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych
pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem.
Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące
powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i automatycznie
wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne włączenie nie będzie
możliwe.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać rękawic
kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.
Do czasu ostygnięcia kuchenki nie wolno dotykać jej elementów
grzejnych lub wewnętrznych ścianek.
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać
podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20 sekund.
Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
POLSKI
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie ramion.
Pozwoli to uniknąć oparzeń przez gorące powietrze lub parę.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30 minutach.
Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest używana, stała
w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję energii mikrofal po
przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać
środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek
metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może
doprowadzić do pęknięcia szyby.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w niniejszej
instrukcji (patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej)
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
PRZESTROGA
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów
innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
5
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 5
2012-11-16 �� 4:56:23
INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
POLSKI
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna
mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację,
pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po
bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
20 cm
od góry
85 cm od
podłogi
1.
10 cm
z tyłu
2.
10 cm
po bokach
3.
2. Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza
kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
4.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu
obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne
zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku
cytrynowego i podgrzewać ją przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).
NIE WOLNO wlewać wody do otworów wentylacyjnych. NIE WOLNO
używać produktów zawierających składniki ścierne i rozpuszczalników. Należy
szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie
dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego zamykania drzwiczek.
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w
autoryzowanym serwisie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy
podłączyć do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu przemiennego
o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający
urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.
PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy
należy przestrzegać kilku prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich uszczelnienie,
w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych miejscach,
na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać
parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany
przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony
z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej
wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.
CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest uszkodzona i
wymaga naprawy lub pojawiły się wątpliwości dotyczące jej działania:
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem
Jeśli przez pewien czas nie chcesz korzystać z kuchenki, przechowuj ją w
miejscu suchym i niezakurzonym.
Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.
Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych.
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia
tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, aby można było prawidłowo zamykać
drzwiczki.
6
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 6
2012-11-16 �� 4:56:24
SPIS TREŚCI
PIEKARNIK
Piekarnik..................................................................................................7
1
2
3
4
Panel sterowania......................................................................................8
Akcesoria.................................................................................................8
POLSKI
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości...................9
Ustawianie godziny...................................................................................9
Gotowanie/Podgrzewanie.........................................................................10
Poziomy mocy..........................................................................................10
Zatrzymywanie pracy kuchenki.................................................................10
Dostosowywanie czasu pracy...................................................................11
Ustawianie trybu oszczędzania energii......................................................11
5
Korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania/gotowania.........................11
Ustawienia szybkiego podgrzewania/gotowania.......................................12
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania.....................12
Ustawienia szybkiego rozmrażania............................................................13
Gotowanie wieloetapowe..........................................................................13
Lista naczyń i przyborów kuchennych.......................................................14
6
7
9
10
1. DRZWICZKI
6.TACA OBROTOWA
2. OTWORY WENTYLACYJNE
7.ŁĄCZNIK
3. OŚWIETLENIE
8.PIERŚCIEŃ OBROTOWY
4. WYŚWIETLACZ
9.OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
5. ZATRZASKI DRZWICZEK
Parametry techniczne...............................................................................15
8
11
10.PRZYCISK OTWIERANIA
DRZWICZEK
11.PANEL STEROWANIA
7
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 7
2012-11-16 �� 4:56:24
PANEL STEROWANIA
AKCESORIA
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
1. Łącznik – umieszczany fabrycznie na wale silnika
znajdującego się w podstawie kuchenki.
1
POLSKI
6
Przeznaczenie: Łącznik powoduje obracanie się
tacy.
2. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku
kuchenki.
2
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje
tacę.
3
3. Taca obrotowa – umieszczana na pierścieniu
obrotowym, środkowa część jest umieszczana na
łączniku.
7
Przeznaczenie: Taca obrotowa stanowi
podstawową powierzchnię do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.
8
4
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia
obrotowego i tacy.
9
5
10
1. PRZYCISK SZYBKIEGO
ROZMRAŻANIA
2. AUTOMATYCZNE
PODGRZEWANIE/GOTOWANIE
3. PRZYCISK TRYBU MIKROFALE
5. PRZYCISK ZATRZYMANIA
6.WYBÓR WAGI PRODUKTU
7.USTAWIANIE ZEGARA
8.PRZYCISK +30s
4. PRZYCISK USTAWIANIA CZASU 9. PRZYCISK START
10.PRZYCISK OSZCZĘDZANIA
ENERGII
8
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 8
2012-11-16 �� 4:56:25
CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU LUB
WĄTPLIWOŚCI
USTAWIANIE GODZINY
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na
czas letni lub zimowy.
POLSKI
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Po
włączeniu zasilania na ekranie jest wyświetlana godzina „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- lub
24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
• po awarii zasilania
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
Jest to zjawisko normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
• Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.
Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start ( ).
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy minutnik został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty przycisk Start ( )?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało przepalenie lub
wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i
telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę należy
zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza mogą
zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania i podłącz go
ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
Światło nie działa.
• Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie. Skontaktuj
się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić wymianę żarówki.
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień urządzenia lub pracy w
tymczasowym trybie zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja,
ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach zostanie wyświetlony
zegar. Jeśli drzwiczki są otwarte, lampa kuchenki jest wyłączana po
5 minutach.
1. Aby wyświetlić czas w formacie:
24-godzinnym
12-godzinnym
Naciśnij przycisk Zegar ( ) jeden lub dwa razy.
2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku h, a minuty za
pomocą przycisku min.
3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij
ponownie przycisk Zegara ( ), aby uruchomić
zegar.
Efekt:
Godzina jest wyświetlana zawsze,
gdy kuchenka mikrofalowa nie jest
używana.
Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG.
9
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 9
2012-11-16 �� 4:56:25
POLSKI
GOTOWANIE/PODGRZEWANIE
POZIOMY MOCY
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem
kuchenki bez nadzoru.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
1. Naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy (
Efekt:
Poziom mocy
).
Zostanie wyświetlona wartość
800 W (maksymalna moc gotowania):
Ustaw odpowiedni poziom mocy,
naciskając przycisk poziomu mocy ( ) aż do momentu
wyświetlenia żądanej wartości. Więcej informacji można
znaleźć w tabeli poziomów mocy na następnej stronie.
2. Wybierz czas, naciskając odpowiednio przycisk
10 min, 1 min i 10 s.
3. Naciśnij przycisk Start (
Efekt:
Moc wyjściowa
WYSOKI
800 W
PODWYŻSZONY
600 W
ŚREDNI
450 W
OBNIŻONY
300 W
ROZMRAŻANIE( )
180 W
NISKI
100 W
W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć
czas gotowania.
W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas
gotowania.
).
W kuchence zapali się światło, a taca
zacznie się obracać
Rozpocznie się gotowanie, a po
jego zakończeniu wyemitowane zostaną się 4 sygnały
dźwiękowe.
ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:
Otwórz drzwiczki.
Efekt:
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby
wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i
naciśnij ponownie przycisk Start ( ).
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:
Naciśnij przycisk Zatrzymania ( ).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia
kuchenki, ponownie naciśnij przycisk Zatrzymania (
).
Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania,
naciskając przycisk Zatrzymania ( ).
10
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 10
2012-11-16 �� 4:56:26
DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY
KORZYSTANIE Z FUNKCJI SZYBKIEGO
PODGRZEWANIA/GOTOWANIA
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s. Każde
naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.
2. Naciśnij przycisk Start (
Naciśnij wybrany przycisk Szybkiego podgrzewania/
Gotowania żądaną ilość razy.
Efekt:
Naciśnij przycisk Start ( ), aby
rozpocząć gotowanie. Po zakończeniu
gotowania:
1) Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym o
zakończeniu gotowania (raz na minutę).
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
).
USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII
Kuchenka posiada tryb oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala
oszczędzać prąd, gdy kuchenka nie jest używana.
POLSKI
W przypadku korzystania z funkcji szybkiego podgrzewania czas gotowania
jest ustawiany automatycznie. Ilość porcji można ustawić naciskając
wybrany przycisk szybkiego podgrzewania odpowiednią ilość razy.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk +30s, aby dodać 30 sekund do
czasu gotowania.
Przykład: Naciśnij jednokrotnie przycisk Napoju, aby podgrzać zawartość
jednej filiżanki do kawy. Informacje można znaleźć w tabeli na
następnej stronie.
• Naciśnij przycisk Oszczędzanie energii ( ).
• Aby wyjść z trybu oszczędzania energii, otwórz
drzwiczki i naciśnij dowolny przycisk. Kuchenka jest
gotowa do użycia.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
11
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 11
2012-11-16 �� 4:56:26
USTAWIENIA SZYBKIEGO PODGRZEWANIA/GOTOWANIA
KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI
SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego podgrzewania,
ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz stosowne zalecenia.
POLSKI
Potrawa/
Przycisk
Wielkość
porcji
Czas
oczekiwania
300-350 g
400-450 g
3 min
300-350 g
400-450 g
(kawa, mleko,
herbata
lub woda o
temperaturze
pokojowej)
150 ml
(1 filiżanka)
250 ml
(1 kubek)
4 min
1-2 min
Automatyczna funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa,
drobiu, ryb i owoców/jagód.
Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy
wybrać odpowiedni program i określić wagę.
Zalecenia
Ułóż danie na talerzu ceramicznym
i owiń folią przeznaczoną do
stosowania w kuchenkach
mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania
posiłków zawierających 3 składniki
(np. mięso z sosem, warzywa
i dodatki — ziemniaki, ryż lub
makaron).
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek
mikrofalowych.
Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Szybkiego rozmrażania (
Efekt:
).
Zostanie wyświetlony symbol:
2. Wybierz wagę produktu za pomocą przycisków
Kg i 100 g.
Maksymalna wartość ustawienia to 1500 g.
Upewnij się, że pojemnika, w którym
znajduje się gotowe danie, można
używać w kuchence mikrofalowej.
Zdejmij folię. Mrożone danie umieść
na środku kuchenki. Ten program
jest odpowiedni do przygotowywania
gotowych dań zawierających 3
składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż
lub makaron).
3. Naciśnij przycisk Start (
).
Efekt:
 Rozpocznie się rozmrażanie.
 W połowie procesu rozmrażania
kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia.
 Naciśnij przycisk Start ( ), aby zakończyć
rozmrażanie.
Wlej do ceramicznej filiżanki i
podgrzewaj bez przykrycia.
Umieść filiżankę (150 ml) lub kubek
(250 ml) na środku tacy obrotowej.
Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu czasu
oczekiwania.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania.
W tym celu należy wybrać funkcję gotowania / podgrzewania z
poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w rozdziale „Gotowanie / Podgrzewanie” (s. 10).
12
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 12
2012-11-16 �� 4:56:27
USTAWIENIA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
GOTOWANIE WIELOETAPOWE
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania,
ilości, czasy oczekiwania i odpowiednie zalecenia.
Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania.
Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu ceramicznym.
W tej kuchence mikrofalowej można zaprogramować do trzech etapów
gotowania.
Mięso
Wielkość Czas
porcji
oczekiwania
(g)
(min)
200-1500
15-60
Drób
Ryby
Zalecenia
Rozmrażanie
Gotowanie I
Gotowanie II
Osłoń brzegi folią
aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć kawałki
mięsa na drugą stronę.
Ten program jest
odpowiedni do takich
potraw mięsnych, jak:
steki, kotlety, mięso
mielone, kawałki kurczaka,
całe kurczaki lub filety
rybne.
POLSKI
Potrawa
Przykład Aby rozmrozić potrawę w trybie rozmrażania i ugotować ją,
nie trzeba zmieniać ustawień kuchenki po każdym etapie.
Zamiast tego można rozmrozić i przygotować np. 500 g ryby w
następujących trzech etapach:
W trybie gotowania wieloetapowego można wybrać dwa lub trzy
etapy przyrządzania potrawy. Po wybraniu gotowania 3-etapowego
pierwszym etapem jest zawsze rozmrażanie. Nie naciskaj przycisku
Start ( ) aż do momentu wybrania wszystkich etapów gotowania.
1. Naciśnij przycisk Szybkie rozmrażanie (
raz lub kilka razy.
) jeden
2. Określ wagę produktu (w podanym przykładzie
jest to 500 g), naciskając przyciski Kg i 100 g
odpowiednią liczbę razy.
3. Naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy ( ).
Tryb mikrofali(I):
; w razie potrzeby wybierz poziom mocy,
naciskając przycisk poziomu mocy ( )
żądaną ilość razy (W podanym przykładzie
600 W).
4. Ustaw czas, naciskając przyciski 10 min, 1 min i
10 s żądaną ilość razy (w podanym przykładzie są to
4 minuty).
13
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 13
2012-11-16 �� 4:56:27
POLSKI
5. Naciśnij przycisk wyboru poziomu mocy (
Tryb mikrofali(II):
LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH
).
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio
dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez
obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje
naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
; w razie potrzeby wybierz poziom mocy,
naciskając przycisk poziomu mocy ( )
żądaną ilość razy (W podanym przykładzie
450 W).
Przybory kuchenne
6. Ustaw czas, naciskając przyciski 10 min, 1 min i
10 s żądaną ilość razy (w podanym przykładzie jest
to 5 minut).
Folia aluminiowa
7. Naciśnij przycisk Start (
Efekt:
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
✓✗
).
Te trzy tryby (rozmrażanie i gotowanie
I, II) są włączane kolejno. W zależności
od wybranego trybu rozmrażania
po upływie połowy czasu pracy
kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy,
przypominający o odwróceniu
produktu.
 Po zakończeniu gotowania
wyemitowane zostaną cztery
sygnały dźwiękowe.
Talerz do zapiekania
✓
Naczynia porcelanowe i
gliniane
✓
Plastikowe lub tekturowe
naczynia jednorazowe
Opakowania żywności typu
fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
• Papierowe torby lub gazety
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Wyroby szklane
• Naczynia żaroodporne
✗
✗
✓
• Delikatne wyroby szklane
✓
✓
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez osiem
minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby
gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być
używane pod warunkiem, że nie mają metalowych
elementów ozdobnych.
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
Mogą powodować iskrzenie.
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
14
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 14
2012-11-16 �� 4:56:27
Przybory kuchenne
• Słoiki
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
✓
• Papier makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
• Folia kuchenna
• Torby do zamrażania
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
✓✗
✗
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
✗
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
Mogą powodować iskrzenie.
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje
plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać
odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać
naczyń z melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny
być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy
je przedziurawić widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
✗
✓
✓
✓✗
✓
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor
deklarujemy, że kuchenka ME83X firmy Samsung spełnia podane poniżej
parametry techniczne.
: Zalecane
Model
ME83X
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
Objętość
23 litrów
Waga
Netto
ok. 12,0 kg
Emisja hałasu
40 dBA
POLSKI
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki, serwetki i
papier kuchenny
PARAMETRY TECHNICZNE
Komentarz
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
15
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 15
2012-11-16 �� 4:56:28
POLSKI
ME83X
1.15
57.1
3.3
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kod produktu: DE68-04055F
ME83X_XEO_DE68-04055F-PL.indd 16
16
2012-11-16 �� 4:56:28
ME83X
Mikrohullámú sütő
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Kérjük, regisztrálja terméket a
www.samsung.com/register honlapon.
Használati utasítás és főzési útmutató
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét,
hogy elmagyarázzák a készülék működését, hogy helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés
következményeit, illetve hogy elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 1
2012-11-16 �� 4:55:19
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
MAGYAR
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Használati útmutató fontos
információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban:
•
•
•
•
Biztonsági előírások
A megfelelő tartozékok és edények
Hasznos főzési tanácsok
Főzési tippek
NE szerelje szét.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
NE érintse meg.
Az áramütés elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy a készülék földelve
legyen.
Fontos
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
ÓVINTÉZKEDÉSEK A LEHETSÉGES TÚLZOTT
MIKROHULLÁMÚENERGIA-KISUGÁRZÁS ELLEN.
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
A sütő használata előtt feltétlenül olvassa el, és mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergiakisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a) Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági reteszekkel, illetve úgy,
hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba helyez.
(b) NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés
felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje
le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta a gyártó által
felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne
sérüljenek meg a következő elemek:
(1) Ajtó (meghajlás)
(2) Ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek
(d) A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja
vagy helyezheti üzembe.
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt rendeltetésének megfelelően használja. Az
útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások nem tesznek említést
minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe helyezése, karbantartása és
működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan
járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az ön mikrohullámú sütőjének
tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy
további tájékoztatásért látogasson el a www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen
benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A
gyártó nem felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
JELMAGYARÁZAT
VIGYÁZAT
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi
sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi sérülést
vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, áramütés-veszély
Vigyázat, robbanásveszély
NE kísérelje meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Megjegyzés
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a felhasználó hibájából
van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
(a) Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
(b) Törött vagy elveszett tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak az
anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában létrehozó
és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények
számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű
hálózatra csatlakoznak.
2
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 2
2012-11-16 �� 4:55:20
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség
megfelel-e a készülék műszaki leírásában foglaltaknak.
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ne használjon
elosztót, hosszabbítókábelt vagy áramátalakítót.
VIGYÁZAT
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult
fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy a tápkábel megrongálódása
esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a mikrohullámú
funkcióval.
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras
vagy gőztisztítót.
MAGYAR
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt vezesse el a
tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
A mikrohullámú sütőt csak képesített szakember javíthatja és
alakíthatja át.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló
távirányító-rendszer segítségével.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony anyagok
közelében; párás, olajos vagy poros helyen; közvetlen napsütésnek
vagy víznek kitett helyen; ott, ahol gázszivárgás fordulhat elő; illetve
egyenetlen felületen.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő
ajtaján.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak megfelelően
földelni kell.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütő felületére.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot,
például port vagy vizet, a csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. Az
ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a
közelben, mert az ajtó megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne
helyezzen rá nehéz tárgyat.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy
hasonló járművekben.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen
ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös gonddal
járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek melegítésekor, mivel az
alkoholgőz kapcsolatba léphet a sütő forró részeivel.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a
tápcsatlakozót.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton történő használatra
tervezték, ne építse be vagy zárja a konyhaszekrénybe. (Csak a
szabadonálló modellek esetén.)
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha
idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a
tápcsatlakozót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
VIGYÁZAT: A készülék és annak hozzáférhető részei használat
közben felforrósodnak. Ezért ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti
gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre.
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor használhatják a sütőt felügyelet
nélkül, ha megfelelő útmutatást kaptak, amelynek révén a gyermek
képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a
helytelen használat veszélyeivel.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató vagy
üvegtárgyak fölé. (Csak a szabadonálló modellek esetén.)
A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt,
gőzborotvát vagy nagynyomású mosót.
3
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 3
2012-11-16 �� 4:55:25
MAGYAR
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak
akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja
számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz
használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását
gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a
gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős
személy biztosítja számára a felügyeletet, és elmagyarázza neki az
eszköz használatát.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és
kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő
irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt
mindaddig tilos használni, amíg szakember meg nem javította.
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen,
és csak azután használja a sütőt.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más számára
veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet végezni,
amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító
burkolat eltávolításával jár.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó
könnyen hozzáférhető legyen. Ha a sütőből furcsa hang
hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően – az áramütés elkerülése
érdekében – a készüléket ki kell kapcsolni.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek nem melegíthetők lezárt
edényekben, mivel könnyen felrobbanhatnak.
Tisztítás közben a sütő felülete jobban felmelegedhet, mint
általában, ezért a gyerekeket ne engedje a sütő közelébe. (Csak az
öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat során
felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében
kisgyerekek ne tartózkodjanak a készülék közelében.
Tisztítás előtt el kell távolítani a kifolyt folyadékot, a tisztítás idejére
pedig csak a meghatározott eszközök maradhatnak a sütőben.
(Csak az öntisztító funkcióval rendelkező típus esetén.)
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű,
késleltetett forrás következhet be, ezért óvatosan fogja meg az
edényt. A sérülések elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább
20 másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a hőmérséklet
kiegyenlítődhessen. Melegítés közben szükség szerint, melegítés
után MINDIG keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLY-utasítások szerint
járjon el:
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg
vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe
helyezés után bármikor megszüntethető legyen. A tápellátás
megszüntetéséhez a dugasznak hozzáférhetőnek kell lennie, vagy
a bekötési előírásoknak megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix
vezetékek közé. (Csak a beépíthető modell esetén.)
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy
hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
VIGYÁZAT: Ha a készülék kombinált üzemmódban működik,
gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt a
keletkező hő miatt.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő
belsejében található fűtőelemekhez.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése érdekében a
cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg
vagy rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése közben
felforrósodhat.
4
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 4
2012-11-16 �� 4:55:28
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával
keverje meg, melegítés után pedig hagyja őket legalább 20
másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
FIGYELEM
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket
használjon; NE használjon fémedényeket, arany vagy ezüst
szegéllyel díszített tányérokat, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt drótokat
távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra keletkezhet, ezáltal a
sütő tönkremehet.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza
a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá,
hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a sütő
ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet,
ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy
túlmelegedjen vagy megégjen az étel.
A sütő elhelyezésekor gondoskodjon az útmutatóban előírt szabad
hely biztosításáról (lásd „A mikrohullámú sütő üzembe helyezése”
című részt).
Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a
vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges
lángok elfojtása érdekében.
MAGYAR
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú sütő biztonsági
okokból 30 percre automatikusan kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy
mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a
mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket
csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani az
ételmaradványokat.
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK
MÓDSZERE (WEEE – ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe, és tartsa a
tápkábelt hőtől távol.
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem melegíthető a
mikrohullámú sütőben, mert még a mikrohullámú melegítés
befejezése után is felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá
légmentesen zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy
edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral.
A konyharuha vagy a papír meggyulladhat, amikor a forró
levegő kiáramlik a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet,
és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig
kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le nem hűl.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon
edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le
nem hűlt.
5
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 5
2012-11-16 �� 4:55:31
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét,
és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
MAGYAR
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól 85 cm távolságra. A felületnek
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.
1. A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg arról,
hogy a sütő szellőzése érdekében a készülék mögött
és a két oldal mellett legalább 10 cm, felette pedig
20 cm szabad tér legyen.
20 cm
felette
1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal
tisztítsa meg. Ezután öblítse le és törölje szárazra.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és
szennyeződéseket a belső felületekről vagy a görgős gyűrűről. Ezután
öblítse le és törölje szárazra.
3. A megkeményedett ételmaradékok fellazítása és a szagok eltávolítása
céljából helyezzen a forgótányérra egy csésze hígított citromlevet, és
melegítse tíz percig maximális fokozaton.
4. A mosogatógépben mosható tányért mindig mossa el, ha szükséges.
10 cm
mögötte
85 cm a
padlótól
10 cm
oldalt
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
NE öntsön vizet a szellőzőnyílásokba. NE használjon súroló terméket
vagy kémiai oldószert. Az ajtótömítések tisztításakor külön ügyeljen
arra, hogy különféle részecskék:
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó
könnyen hozzáférhető legyen.
• Ne gyűljenek fel
• Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől
beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre. Személyi biztonsága érdekében
a hálózati kábelt 3 pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es, földelt, váltakozó áramú
aljzathoz csatlakoztassa. Ha a készülék tápkábele megsérült, azt egy speciális
kábelre kell kicserélni.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA ÉS JAVÍTÁSA
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell tartani a mikrohullámú sütő
tárolásakor vagy javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az ajtótömítés sérült:
• Törött zsanér
• Megrongálódott tömítések
• Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott szakember végezze a javítást.
Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben,
pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be a sütő villamos
hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat, és olyan hosszabbító kábelt
használjon, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének
típusával. Nedves ronggyal törölje át a készülék belsejét és az ajtótömítést,
mielőtt először használatba venné mikrohullámú sütőjét.
NE távolítsa el a sütő külső házát. Ha a készülék hibás és javításra
szorul, vagy az állapotát illetően kétely merül fel:
• Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
• Lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a mikrohullámú sütőt, akkor erre a
célra válasszon száraz, pormentes helyet.
Oka: A por és a nedvesség káros lehet a sütő alkatrészeire.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy
az olaj és az ételmaradék ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrű
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült.
MINDIG ellenőrizze, hogy az ajtótömítések tiszták és az ajtó megfelelően záródik-e.
6
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 6
2012-11-16 �� 4:55:32
TARTALOM
SÜTŐ
Sütő.........................................................................................................7
1
2
3
4
Kezelőpanel..............................................................................................8
Tartozékok................................................................................................8
MAGYAR
Teendők kétség vagy probléma esetén.....................................................9
Az idő beállítása........................................................................................9
Főzés/Melegítés.......................................................................................10
Teljesítményszintek...................................................................................10
A főzés leállítása.......................................................................................10
Az elkészítési idő beállítása.......................................................................11
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.................................................11
5
A gyors melegítés/főzés funkció használata..............................................11
A gyors melegítés/főzés beállításai............................................................12
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció használata.................................12
Az automatikus gyorskiolvasztás beállításai..............................................13
Többfázisú főzés.......................................................................................13
A mikrohullámú sütőben használható edények..........................................14
6
7
9
10
1. AJTÓ
6.FORGÓTÁNYÉR
2. SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
7.ÖSSZEKÖTŐELEM
3. VILÁGÍTÁS
8.GÖRGŐS GYŰRŰ
4. KIJELZŐ
9.A BIZTONSÁGI RETESZ
NYÍLÁSAI
5. AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI
Műszaki adatok........................................................................................15
8
11
10.AJTÓNYITÓ NYOMÓGOMB
11.KEZELŐPANEL
7
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 7
2012-11-16 �� 4:55:32
KEZELŐPANEL
TARTOZÉKOK
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
1. Összekötőelem – már gyárilag a sütő
alaplemezében található motor tengelyére szerelték.
1
MAGYAR
6
Rendeltetés:
Az összekötőelem forgatja a
forgótányért.
2. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell
helyezni.
2
Rendeltetés:
3
7
3. Forgótányért, amelyet a görgős gyűrűre
kell helyezni úgy, hogy annak közepe az
összekötőelemre kerüljön.
8
Rendeltetés:
4
A forgótányér tölti be a fő
főzőfelület szerepét; mosogatáshoz könnyen
kivehető.
TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül
üzemeltetni.
9
5
A görgős gyűrű tartja a
forgótányért.
10
1. AUTOMATIKUS
GYORSKIOLVASZTÁS GOMB
2. AUTOMATIKUS MELEGÍTÉSI
ÉS FŐZÉSI FUNKCIÓ
KIVÁLASZTÁSA
3. MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓD
GOMB
4. IDŐBEÁLLÍTÓ GOMB
5.STOP GOMB
6.SÚLY KIVÁLASZTÁSA
7.ÓRABEÁLLÍTÁS
8.+30s GOMB
9. INDÍTÁS GOMB
10.ENERGIATAKARÉKOS GOMB
8
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 8
2012-11-16 �� 4:55:32
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján
járjon el.
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül.
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz.
A sütő nem reagál a Start ( ) gomb megnyomására.
• Az ajtó megfelelően záródik?
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Az időzítőt helyesen állította be és/vagy megnyomta a Start ( ) gombot?
• Az ajtó be van csukva?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott
az automata?
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban,
amikor a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma úgy oldható
meg, ha a sütőt távolabbra helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől és az
antennától.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat.
A probléma elhárításához húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd
csatlakoztassa újra. Állítsa be újra az időt.
Kiégett az izzó.
• Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Kérjük, forduljon a legközelebbi
hivatalos Samsung ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje
szakember segítségét.
Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát, lépjen
kapcsolatba a helyi márkaképviselettel vagy a SAMSUNG vevőszolgálattal.
A mikrohullámú sütő beépített órával rendelkezik. Amikor a készülék áram
alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „12:00” felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás
formátumban. Az órát a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Áramszünetet követően
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
MAGYAR
TEENDŐK KÉTSÉG VAGY PROBLÉMA ESETÉN
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha
működés közben átmenetileg leállítja a berendezést, a rendszer 25 perc
elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
1. Az idő kijelzése...
24 órás formátumban
12 órás formátumban
Nyomja meg egyszer vagy kétszer az Óra ( ) gombot.
2. Állítsa be az órát a h, a percet pedig a min gombbal.
3. Ha a megfelelő időt látja, nyomja meg ismét az Óra
( ) gombot; ezzel elindítja az órát.
Eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs
használatban, mindig az időkijelzés
látható.
9
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 9
2012-11-16 �� 4:55:33
MAGYAR
FŐZÉS/MELEGÍTÉS
TELJESÍTMÉNYSZINTEK
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének
folyamatát.
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül
hagyná.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
1. Nyomja meg a Teljesítményszint (
Teljesítményszint
) gombot.
Eredmény: Megjelenik a 800 W (maximális főzési
teljesítmény) kijelzés.
A Teljesítményszint ( ) gomb
ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő
teljesítményszintet. Lásd a teljesítményszint-táblázatot a
következő oldalon.
MAGAS
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
KÖZEPES
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
KIOLVASZTÁS ( )
180 W
ALACSONY
100 W
Ha magasabb teljesítményszintet választ, csökkenteni kell az elkészítési
időt.
2. Állítsa be az elkészítési időt a 10 min, 1 min és 10 s
gombok megnyomásával.
3. Nyomja meg a Start (
Teljesítmény
Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ, akkor hosszabb elkészítési
időre van szükség.
A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA
) gombot.
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a
forgótányér forogni kezd.
A főzés megkezdődik. A főzés
végeztével a sütő négyszer sípol.
1. Az ideiglenes leállításhoz:
nyissa ki az ajtót.
Eredmény: A főzés leáll. A főzés folytatásához
zárja be az ajtót és nyomja meg ismét a
Start ( ) gombot.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
2. A teljes leállításhoz:
nyomja meg a Stop (
) gombot.
Eredmény: A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja,
nyomja meg még egyszer a Stop ( ) gombot.
A főzés megkezdése előtt bármelyik beállítást törölheti a Stop (
gomb megnyomásával.
)
10
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 10
2012-11-16 �� 4:55:34
A GYORS MELEGÍTÉS/FŐZÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a +30s gombot annyiszor,
ahányszor 30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
A gyors melegítési funkciónál a főzési idő beállítása automatikusan
megtörténik. Az adagok számának kiválasztásához nyomja meg a megfelelő
Gyors melegítés gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. A +30s gomb minden egyes megnyomásával
30 másodpercet adhat hozzá az időhöz.
AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a kívánt Gyors melegítés/Főzés gombot
annyiszor, ahányszor szükséges.
Eredmény: A főzés indításához nyomja meg a
Start ( ) gombot. Ha befejeződik:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol. (percenként
egyszer)
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. E funkció segítségével
áramot takaríthat meg, amikor nem használja a sütőt.
Például: E
gy csésze kávé melegítéséhez nyomja meg egyszer az Italok
gombot. Lásd a táblázatot a következő oldalon.
2. Nyomja meg a Start (
) gombot.
• Nyomja meg az Energiatakarékos ( ) gombot.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg bármelyik
gombot. A sütő használatra kész.
MAGYAR
AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
11
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 11
2012-11-16 �� 4:55:34
A GYORS MELEGÍTÉS/FŐZÉS BEÁLLÍTÁSAI
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
Az alábbi táblázat különböző gyorsmelegítési programokat, mennyiségeket,
várakozási időket és tanácsokat tartalmaz.
MAGYAR
Étel/Gomb
Adag
300-350 g
400-450 g
300-350 g
400-450 g
(Szobahőmérsékletű
kávé, tej, tea, víz)
150 ml
(1 csésze)
250 ml
(1 bögre)
Az automatikus gyorskiolvasztás funkció lehetővé teszi hús, baromfi, hal,
illetve gyümölcs kiolvasztását.
A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze
a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Pihentetési Javaslatok
idő
3 perc
4 perc
1–2 perc
Tegye kerámia tányérba
és takarja le mikrohullámú
sütőben használható fóliával.
Ez a program alkalmas 3
összetevőből álló ételek
melegítéséhez (pl. hús
mártással, zöldség és köret,
mint például burgonya, rizs
vagy főtt tészta).
Csak a mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére, és csukja be az
ajtót.
1. Nyomja meg a Gyorskiolvasztás (
) gombot.
Eredmény: A következő jelenik meg a kijelzőn:
2. A Kg és 100 g gombok megnyomásával válassza ki
az étel súlyát.
Maximum 1500 g-ot lehet beállítani.
Vegye elő a fagyasztott
készételt, és ellenőrizze, hogy
alkalmas-e mikrohullámú
sütőben való melegítésre.
Szúrja át a készételt takaró
fóliát. Helyezze a készételt
középre. Ez a program
alkalmas a 3 összetevőből
álló fagyasztott ételek
melegítéséhez (pl. hús
mártással, zöldség és egyféle
köret, mint például burgonya,
rizs vagy főtt tészta).
3. Nyomja meg a Start (
) gombot.
Eredmény:
 Megkezdődik a kiolvasztás.
 A kiolvasztás felénél a sütő
hangjelzéssel figyelmezteti, hogy meg kell fordítani az
ételt.
 A kiolvasztás befejezéséhez nyomja meg újra a Start
( ) gombot.
Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú
főzés/melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel. További
részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 10. oldalon.
Töltse kerámia csészébe és
lefedetlenül melegítse. Helyezze
a poharat (150 ml) vagy a
bögrét (250 ml) a forgótányér
közepére. A pihentetési idő előtt
és után is keverje jól át.
12
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 12
2012-11-16 �� 4:55:35
AZ AUTOMATIKUS GYORSKIOLVASZTÁS BEÁLLÍTÁSAI
TÖBBFÁZISÚ FŐZÉS
Az alábbi táblázat a gyorskiolvasztó programot mutatja be, mennyiségekkel,
várakozási idővel és a megfelelő ajánlásokkal.
A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az élelmiszerről.
A húst, baromfit és halat lapos kerámia tálra helyezze.
A mikrohullámú sütőt akár három fázisú főzésre is be lehet állítani.
Hús
Adag (g) Pihentetési
idő (perc)
200-1500
15-60
Baromfi
Hal
Javaslatok
Kiolvasztás
I. főzés
II. főzés
A széleket takarja le
alufóliával. Fordítsa át a
szeleteket, amikor a sütő
hangjelzést ad.
A program pecsenyehúsok,
borda vagy darált hús,
csirkedarabok, egész
csirke vagy halfilék esetén
alkalmazható.
MAGYAR
Étel
Például: É
telt szeretne kiolvasztani majd megfőzni anélkül, hogy minden
munkafázis után újra be kellene állítania a készüléket. Így egy 500
g-os halat három fázisban olvaszthat ki és készíthet el:
A többfázisú főzéshez két vagy három fázist állíthat be.
Ha három fázist állít be, az első fázisnak a kiolvasztásnak kell lennie.
Ne nyomja meg a Start ( ) gombot mindaddig, amíg be nem állította
az utolsó fázist is.
1. Nyomja meg egyszer vagy többször a
Gyorskiolvasztás ( ) gombot.
2. A Kg vagy 100 g gombok megfelelő számú
megnyomásával adja meg a súlyt (példánkban
500 g).
3. Nyomja meg a Teljesítményszint ( ) gombot.
A mikrohullámú üzemmód (I):
; szükség szerint állítsa be a teljesítményszintet
a Teljesítményszint ( ) gomb ismételt
egyszeri vagy többszöri megnyomásával.
(A példánkban 600 W.)
4. Válassza ki az elkészítési időt a 10 min, 1 min és
10 s gombok megfelelő számú megnyomásával (a
példában 4 perc).
13
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 13
2012-11-16 �� 4:55:35
MAGYAR
5. Nyomja meg a Teljesítményszint (
A mikrohullámú üzemmód (II):
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
) gombot.
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy a
mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné
vagy elnyelné őket. Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény
mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia. Az alábbi
táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e mikrohullámú
sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
; szükség szerint állítsa be a teljesítményszintet
a Teljesítményszint ( ) gomb ismételt
egyszeri vagy többszöri megnyomásával.
(A példánkban 450 W.)
6. Válassza ki az elkészítési időt a 10 min, 1 min és
10 s gombok megfelelő számú megnyomásával (a
példában 5 perc).
7. Nyomja meg a Start (
Főzőeszköz
Alufólia
) gombot.
Eredmény: A három üzemmód [kiolvasztás és
főzés (I, II)] egymás után kerülnek
kiválasztásra. A választott kiolvasztási
módtól függően, a sütő a kiolvasztás
felénél sípolással emlékeztetheti arra,
hogy fordítsa meg az ételt a sütőben.
 A főzés befejeztével a sütő négyszer
sípol.
Mikrohullámú
sütőben
használható
Megjegyzések
✓✗
Kis mennyiségekben használható egyes
területek túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha
a fólia túl közel van a sütő falához, vagy, ha túl
sok fóliát használ.
Cseréptányér
✓
Nyolc percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a
mikrohullámú sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk
fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
• Polisztirol poharak, tartók
✓
Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
• Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
• Újrahasznosított papír
vagy fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
Gyorsételek
csomagolása
Üvegedény
• Főző- és tálalóedény
egyben
14
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 14
2012-11-16 �� 4:55:35
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
MŰSZAKI ADATOK
Megjegyzések
✓
Ételek és italok melegítésére használható. A
kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
• Befőttesüvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
Fém
• Edények
✗
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
Papír
• Tányér, pohár, szalvéta,
konyhai papírtörlő
• Újrahasznosított papír
• Folpak
• Fagyasztózacskók
Zsírpapír
✓
✓✗
✗
ME83X
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
1150 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 800 W (IEC-705)
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
Üzemi frekvencia
2450 MHz
✗
Ívkisülést okozhat.
Magnetron
OM75S(31)
Hűtési mód
Hűtőventilátor
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
Méret (sz×ma×mé)
Kívül
Sütőtér
489×275×338 mm
330×211×324 mm
Űrtartalom
23 liter
Súly
Nettó
Kb. 12,0 kg
Zajszint
40 dBA
Műanyag
• Tárolódobozok
Modell
✓
A nedvesség megtartására használható. Az
étellel nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a
fóliát, mert forró gőz szállhat fel.
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható.
Ne legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén
villával szurkálja meg.
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
MAGYAR
• Finomüveg edények
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung,
mint forgalmazó tanúsítja, hogy az ME83X típusú mikrohullámú sütő
megfelel a lent felsorolt műszaki paramétereknek.
: Ajánlott
: Körültekintően használja
: Nem biztonságos
15
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 15
2012-11-16 �� 4:55:35
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
8000-7267
800-7267
Kódszám: DE68-04055F
ME83X_XEO_DE68-04055F-HU.indd 16
2012-11-16 �� 4:55:35
ME83X
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa
a sprievodca varením
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Zaregistrujte si svoj produkt
na lokalite
www.samsung.com/register
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa
prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby.
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 1
2012-11-16 �� 4:57:20
POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
NEROZOBERAJTE.
SLOVENČINA
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská príručka obsahuje
mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou:
•
•
•
•
NEDOTÝKAJTE SA.
Bezpečnostné opatrenia
Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
Užitočné tipy pre varenie
Tipy pre varenie
Upozornenie
Ak potrebujete pomoc, volajte
servisné stredisko.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.
Pred zahájením používania rúry zaistite dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami, upravovať
bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov
bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo
alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa
dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr utriete
vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
(c) Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný technik
mikrovlnných rúr zaškolený od výrobcu. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry poriadne
zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) dvierok (ohnuté)
(2) pántov dvierok (rozbité alebo uvoľnené)
(3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť menšie
fyzické zranenie alebo škody na majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
Varovanie: Elektrická energia
Varovanie: Výbušný materiál
NEPOKÚŠAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Poznámka
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie
sa mikrovlnnému žiareniu.
• Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke. Výstrahy
a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste používali zdravý rozum, opatrnosť a
uvážlivosť pri inštalácii, údržbe a prevádzke vášho zariadenia.
• Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej
mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné
značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená výlučne na použitie v
domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani vankúše z vláknin, ktoré by mohli spôsobiť
popáleniny alebo požiar. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nenáležitým alebo
nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
VAROVANIE
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby
ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
ZÁSADY PREDCHÁDZANIA VYSTAVENIA SA PÔSOBENIU NADMERNEJ
INTENZITE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne
fyzické zranenie alebo smrť.
Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej
zásuvky.
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy,
ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie alebo stratu príslušenstva spôsobil zákazník. Táto
výhrada sa vzťahuje na nasledujúce položky:
(a) Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväť, vonkajší panel alebo ovládací
panel.
(b) Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie alebo drôtený
stojan.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM,
v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v podobe elektromagnetického
žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové zváranie.
2
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 2
2012-11-16 �� 4:57:21
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch s priamym
pripojením z nízkonapäťovej sieti napájacích zdrojov, ktorá privádza energiu do budov pre potreby
domácností.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský drez
alebo sklenené predmety). (Len model umiestňovaný na pracovnú
dosku)
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parové
čistiace zariadenia ani vysokotlakové čističe.
Zaistite neustále dodržiavanie týchto bezpečnostných zásad.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte
rozdvojku, predlžovačku ani elektrický transformátor.
Na výkon úprav a opráv na mikrovlnnej rúre je oprávnený len
kvalifikovaný personál.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, nevkladajte ho medzi
predmety ani ho neumiestňujte za rúru.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani iné jedlo v
uzavretých nádobách.
SLOVENČINA
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd zodpovedajú
hodnotám predpísaným pre zariadenie.
VAROVANIE
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací
kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku. Keď sa napájacia zástrčka
alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace
prostriedky, ani parné čističe.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a horľavých materiálov;
na vlhké, mastné alebo prašné miesta; na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu a vode; na miesta, kde môže dôjsť k
úniku plynu; na nerovný podklad.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého
časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s miestnymi a
národnými predpismi.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne
predmety.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov
pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň neklaďte ťažké
predmety.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú
hrať so zariadením. Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo
zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti, pretože sa môžu
nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite
vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov ani
podobných dopravných prostriedkov.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky
zariadenia.
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní jedál a nápojov
s obsahom alkoholu buďte opatrní, pretože výpary z alkoholu môžu
dôjsť do kontaktu s horúcimi časťami rúry.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa do vnútra
zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú
zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte alebo
pracovnom stole, nemali by ste ju umiestňovať do skriniek. (Len
model umiestňovaný na pracovnú dosku)
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
3
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 3
2012-11-16 �� 4:57:26
SLOVENČINA
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu
počas používania zahriať. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali
ohrevných prvkov. Deti vo veku menej ako 8 rokov je potrebné v
prípade, ak nie sú pod dozorom, držať v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste
sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou
stravou sa musí zamiešať alebo zatriasť a teplota sa musí
skontrolovať pred konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru
len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli
používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká nesprávneho
používania.
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami,
prípadne nedostatkom skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nebudú vykonávať
deti bez dozoru.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správne výške,
aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v prevádzke
s vodou a až následne začať používať.
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra
sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup
k zástrčke. Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa
z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa
demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa
mikrovlnnému žiareniu.
Počas čistenia sa povrchy môžu zohriať viac ako, preto by ste mali
deti držať v dostatočnej vzdialenosti (len model s funkciou čistenia)
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie
vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým prúdom.
Vyliate zvyšky sa musia pred čistením odstrániť. Kuchynské náčinie
špecifikované v príručke k umývaniu možno ponechať v rúre počas
čistenia. (len model s funkciou čistenia)
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po inštalácii bolo
možné ľahko odpojiť od zdroja napájania. Odpojenie je možné
zabezpečiť ľahkou dostupnosťou zástrčky alebo zapojením vypínača
do napájacieho obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami. (Len
vstavaný model.)
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať.
Aby ste predišli popáleninám, nedovoľte prístup malých detí.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť
oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor, keď manipulujete
s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto situácii, po vypnutí rúry ju
nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať
teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej
vody,
• zakryte ho čistým suchým kusom látky,
• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové mlieka.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime,
deti môžu používať> rúru výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli
vytváraným teplotám.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča
vysoká.
4
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 4
2012-11-16 �� 4:57:29
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas jeho
prevádzky horúce.
Nedotýkajte sa ohrevných prvkov alebo vnútorných stien rúry, kým
sa rúra neschladí.
UPOZORNENIE
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte
a po skončení ohrievania nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť,
aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v mikrovlnných
rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové nádoby, riad so zlatou alebo
striebornou dekoráciou, ihlice, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových
vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré
môže následne poškodiť rúru.
SLOVENČINA
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás
neobaril unikajúci horúci vzduch alebo para.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Mikrovlnná rúra sa
automaticky vypne z bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa
mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom, odporúčame vám do
vnútra vždy umiestniť pohár vody na absorbovanie mikrovlnného
žiarenia.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách,
dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové
stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabať
povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho objemu
jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania.
Pri inštalácii rúry dodržte odstupy uvedené v tejto príručke (pozrite si
časť Inštalácia mikrovlnnej rúry)
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry,
dávajte pozor.
Ak si všimnete dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte
zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ
ODPAD)
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať
akékoľvek zvyšky jedál.
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte do vody
a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných zdrojov.
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali
zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu vybuchnúť, a to
dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež nezohrievajte
vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre, nádoby,
orechy v škrupine, rajčiny atď.
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa
vznietiť, pretože z rúry uniká horúci vzduch. Rúra sa tiež môže
prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá,
kým dostatočne nevychladne.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky, aby
ste predišli neúmyselnému popáleniu.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
5
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 5
2012-11-16 �� 4:57:31
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
SLOVENČINA
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm nad zemou. Povrch musí
byť dostatočne silný, aby bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
1. Keď inštalujete svoju rúru, uistite sa, že má
dostatočné vetranie tak, že necháte aspoň
10 cm (4 palce) priestoru za rúrou a na bočných
stranách a 20 cm (8 palcov) nad rúrou.
20 cm
hore
85 cm nad
podlahou
1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou a teplou mydlovou
vodou. Opláchnite a poutierajte dosucha.
2. Odstráňte akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných povrchoch
alebo na valčekovom krúžku pomocou namydlenej handričky.
Opláchnite a poutierajte dosucha.
3. Aby ste uvoľnili zatvrdnuté čiastočky jedla a odstránili zápach, umiestnite
šálku rozriedenej citrónovej šťavy na tanier a zahrejte ju na desať minút
pri maximálnom výkone.
4. Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do umývačky riadu.
10 cm
vzadu
10 cm na
bočnej strane
2. Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
NEROZLIEVAJTE vodu do vetracích otvorov. NIKDY nepoužívajte
žiadne drsné produkty alebo chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť
opatrní pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa čiastočky:
3. Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo
montáž, ktorá je dostupná od výrobcu alebo jeho servisného technika. Pre
vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do trojkolíkovej 230 voltovej, 50 Hz
uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom. Ak je poškodený napájací kábel
tohto zariadenia, musí sa vymeniť za špeciálny kábel.
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, keď
odkladáte alebo nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok:
• zlomený pánt
• opotrebované tesnenia
• poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik pre mikrovlnné rúry.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo vlhkom prostredí, ako napríklad
vedľa bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické údaje sieťového
napájania rúry a akýkoľvek použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký
štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva s rúrou. Pred prvým použitím
mikrovlnnej rúry utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V prípade, že je rúra
pokazená a potrebuje opravu alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte si suché a bezprašné
miesto.
Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčné diely v
rúre.
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia pravidelne čistiť, aby sa
zabránilo v nahromadení mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Tanier a valčekové krúžky
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté a dvierka sa poriadne
zatvárali.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre komerčné využitie.
6
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 6
2012-11-16 �� 4:57:32
OBSAH
RÚRA
Rúra.........................................................................................................7
1
2
3
4
Ovládací panel..........................................................................................8
Príslušenstvo............................................................................................8
SLOVENČINA
Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov.............................9
Nastavenie času.......................................................................................9
Varenie/Prihrievanie..................................................................................10
Úrovne výkonu..........................................................................................10
Zastavenie varenia....................................................................................10
Nastavenie času varenia...........................................................................11
Nastavenie režimu úspory energie............................................................11
5
Používanie funkcie okamžitého prihriatia/varenia.......................................11
Nastavenia okamžitého prihriatia/varenia..................................................12
Používanie funkcie výkonného automatického rozmrazovania...................12
Nastavenia výkonného automatického rozmrazovania..............................13
Viacstupňové varenie................................................................................13
Sprievodca náčiním na varenie.................................................................14
6
8
9
10
1. DVIERKA
6.TANIER
2. VETRACIE OTVORY
7.SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. SVETLO
8.VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. DISPLEJ
9.OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
5. ZÁPADKY DVIEROK
Technické údaje........................................................................................15
7
11
10.TLAČIDLO OTVÁRANIA DVIEROK
11.OVLÁDACÍ PANEL
7
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 7
2012-11-16 �� 4:57:32
OVLÁDACÍ PANEL
PRÍSLUŠENSTVO
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré
môžete použiť rôznym spôsobom.
1. Spojovacie zariadenie je už umiestnené nad
hriadeľom motora v základnej časti rúry.
1
SLOVENČINA
6
Účel:
Spojovacie zariadenie otáča tanier.
2. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
2
Účel:
3
Valčekový krúžok podopiera tanier.
3. Tanier sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
7
Účel:
8
4
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia;
dá sa ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
9
5
10
1. TLAČIDLO VÝKONNÉHO
ROZMRAZOVANIA
2. VÝBER AUTOMATICKÉHO
OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA/
VARENIA
3. TLAČIDLO REŽIM
MIKROVLNNEJ RÚRY
4. TLAČIDLO NASTAVENIE ČASU
5.TLAČIDLO ZASTAVIŤ
6.VÝBER HMOTNOSTI
7.NASTAVENIE HODÍN
8.TLAČIDLO +30s
9. TLAČIDLO SPUSTENIE
10.TLAČIDLO ÚSPORA ENERGIE
8
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 8
2012-11-16 �� 4:57:32
ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO
PROBLÉMOV
NASTAVENIE ČASU
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať
hodiny.
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky
dočasného stavu zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a po
25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
SLOVENČINA
Vaša mikrovlnná rúra má vstavané hodiny. Keď sa zapojí napájanie, na
displeji sa automaticky zobrazí „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom režime. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo Spustiť ( ).
• Sú dvierka úplne zatvorené?
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač a/alebo stlačili tlačidlo Spustiť ( )?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo
rádioprijímačov. Je to normálne. Aby ste tento problém vyriešili, namontujte rúru
ďalej od televízorov, rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, zobrazenie sa môže vynulovať.
Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju pripojte.
Vynulujte čas.
Žiarovka nesvieti.
• Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte žiarovku osobne. Kontaktujte najbližšie
autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung a
dohodnite sa s kvalifikovaným inžinierom na výmene žiarovky.
1. Aby ste zobrazili čas v...
24-hodinovom režime
12-hodinovom režime
Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo Hodiny ( ).
2. Hodiny nastavíte tlačidlom h a minúty tlačidlom min.
3. Keď sa zobrazí správny čas, znovu stlačte tlačidlo
Hodiny ( ), aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú
rúru nepoužívate.
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vášho
miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG.
9
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 9
2012-11-16 �� 4:57:33
VARENIE/PRIHRIEVANIE
ÚROVNE VÝKONU
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovní výkonov.
SLOVENČINA
1. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
).
Výsledok: Zobrazí sa indikácia 800 W (maximálny
varný výkon):
Vyberte príslušnú úroveň výkonu
opakovaným stláčaním tlačidla Úroveň výkonu ( ), kým
sa nezobrazí príslušná hodnota výkonu. Obráťte sa na
tabuľku úrovní výkonu na ďalšej strane.
2. Nastavte čas varenia tak, že stlačíte tlačidlá 10 min,
1 min a 10 s.
Úroveň výkonu
Výstup
VYSOKÁ
800 W
STREDNE VYSOKÁ
600 W
STREDNÁ
450 W
STREDNE NÍZKA
300 W
ROZMRAZOVANIE ( )
180 W
NÍZKA
100 W
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa skrátiť čas varenia.
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa predĺžiť čas varenia.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
ZASTAVENIE VARENIA
Výsledok: Rozsvieti sa osvetlenie rúry a tanier sa
začne otáčať.
Začne sa varenie a po skončení rúra
štyrikrát zapípa.
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Na dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok: Varenie sa zastaví. Aby ste pokračovali
vo varení, zatvorte dvierka a opätovne
stlačte tlačidlo Spustiť ( ).
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
2. Na úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo Zastaviť (
).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia,
opätovne stlačte tlačidlo Zastaviť ( ).
Pred spustením varenia môžete zrušiť akékoľvek nastavenie
jednoduchým stlačením tlačidla Zastaviť ( ).
10
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 10
2012-11-16 �� 4:57:34
NASTAVENIE ČASU VARENIA
POUŽÍVANIE FUNKCIE OKAMŽITÉHO PRIHRIATIA/
VARENIA
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých 30
sekúnd, ktoré chcete pridať.
2. Stlačte tlačidlo Spustiť (
Stlačte tlačidlo Okamžité prihrievanie/Varenie, ktoré
požadujete toľkokrát, koľko potrebujete.
Výsledok: Varenie spustíte stlačením tlačidla
Spustiť ( ). Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie trikrát.
(jedenkrát každú minútu)
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
).
NASTAVENIE REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Rúra má režim úspory energie. Táto možnosť šetrí elektrinu, keď rúru
nepoužívate.
SLOVENČINA
Pomocou funkcie okamžitého prihriatia sa čas varenia nastaví automaticky.
Môžete nastaviť počet porcií tak, že stlačíte príslušné tlačidlo okamžitého
prihriatia toľkokrát, koľko je potrebné.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých 30 sekúnd,
ktoré chcete pridať.
Príklad: R
az stlačte tlačidlo Nápoje, ak chcete okamžite ohriať jednu
šálku kávy. Obráťte sa na tabuľku na ďalšej strane.
• Stlačte tlačidlo Úspora energie ( ).
• Režim úspory energie zrušíte otvorením dvierok
alebo stlačením ľubovoľného tlačidla. Rúra je
pripravená na použitie.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
11
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 11
2012-11-16 �� 4:57:34
NASTAVENIA OKAMŽITÉHO PRIHRIATIA/VARENIA
POUŽÍVANIE FUNKCIE VÝKONNÉHO
AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVANIA
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy, množstvá, trvanie
a vhodné odporúčania okamžitého prihrievania.
SLOVENČINA
Jedlo/
Tlačidlo
Veľkosť
porcie
300-350 g
400-500 g
300-350 g
400-450 g
(Káva, mlieko,
čaj, voda
izbovej teploty)
150 ml
(1 šálka)
250 ml
(1 džbán)
Čas
odstátia
3 min.
4 min.
1-2 min.
Funkcia výkonného automatického rozmrazovania vám umožní rozmrazovať
mäso, hydinu, ryby alebo ovocie/bobule.
Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky. Vy iba
jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
Odporúčania
Umiestnite na keramickú platňu
a zakryte zmrštiteľnou fóliou
vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný pre jedlá,
ktoré sa skladajú z 3 súčastí
(napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky,
ryža alebo cestoviny).
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite mrazené jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Výkonné rozmrazovanie (
).
Výsledok: Zobrazí sa nasledujúca indikácia:
2. Stlačením tlačidiel Kg a 100 g vyberte hmotnosť
jedla.
Môžete ju nastaviť maximálne až na 1500 g.
Zoberte zmrazené pripravené
jedlo a skontrolujte, či je jedlo
vhodné pre mikrovlnnú rúru.
Prerežte obal pripraveného
jedla. Pripravené mrazené jedlo
umiestnite do stredu. Tento
program je vhodný pre zmrazené
pripravené jedlá, ktoré sa
skladajú z 3 súčastí (napr. mäso
s omáčkou, zelenina a príloha,
ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny).
3. Stlačte tlačidlo Spustiť (
).
Výsledok:
 Rozmrazovanie sa spustí.
 Rúra zapípa v strede počas
rozmrazovania, aby vám pripomenula, že máte jedlo
prevrátiť.
 Opätovne stlačte tlačidlo Spustiť ( ), aby ste
rozmrazovanie dokončili.
Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte
funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W.
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 10.
Vylejte do keramickej šálky a
prihrievajte nezakryté.
Umiestnite šálku (150 ml) alebo
džbán (250 ml) do stredu taniera.
Pred a po odstátí polievku
opatrne premiešajte.
12
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 12
2012-11-16 �� 4:57:35
NASTAVENIA VÝKONNÉHO AUTOMATICKÉHO
ROZMRAZOVANIA
VIACSTUPŇOVÉ VARENIE
Nasledujúca tabuľka predstavuje programy výkonného rozmrazovania,
množstvá, časy odstátia a príslušné odporúčania.
Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu a rybu
umiestnite na plochý keramický tanier.
Príklad: Ž
eláte si rozmraziť jedlo a uvariť ho bez toho, aby ste po každom
stupni museli reštartovať rúru. Teda môžete rozmraziť a variť 500
g rybu v troch fázach:
Mäso
Veľkosť
Čas odstátia
porcie (g) (min.)
200-1500
15-60
Hydina
Ryba
Rozmrazovanie
Varenie I
Varenie II
Odporúčania
Okraje zakryte hliníkovou
fóliou. Keď rúra zapípa,
kusy prevráťte. Tento
program je vhodný pre
mäso, ako napríklad
rezne, kotlety alebo mleté
mäso, kuracie kúsky, celé
kura alebo rybie filety.
Pri viacstupňovom varení môžete nastaviť dva až tri stupne.
Ak nastavíte tri stupne, prvý stupeň musí byť rozmrazovanie.
Nestláčajte tlačidlo Spustiť ( ), kým nenastavíte konečnú fázu.
SLOVENČINA
Jedlo
Vaša mikrovlnná rúra sa dá naprogramovať na varenie až v troch stupňoch.
1. Raz alebo viackrát stlačte tlačidlo Výkonné
rozmrazovanie ( ).
2. Vhodným počtom stlačení tlačidla Kg a100 g
nastavte hmotnosť (500 g v príklade).
3. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu ( ).
Režim mikrovlnnej rúry (I):
; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu ( ).
(v príklade je 600 W)
4. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a
10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 4 minúty).
13
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 13
2012-11-16 �� 4:57:35
5. Stlačte tlačidlo Úroveň výkonu (
Režim mikrovlnnej rúry (II):
SPRIEVODCA NÁČINÍM NA VARENIE
).
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do
jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady. Preto musíte byť pri výbere
náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené ako vhodné do mikrovlnnej
rúry, nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie
a naznačuje, či a ako sa musia použiť v mikrovlnnej rúre.
SLOVENČINA
; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými
stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu ( ).
(v príklade je 450 W)
6. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a
10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 5 minúty).
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
7. Stlačte tlačidlo Spustiť (
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
✓✗
).
Výsledok: Tri režimy [rozmrazovanie a varenie
(I, II)] sa vyberajú jeden za druhým.
Podľa zvoleného režimu rozmrazovania
môže rúra zapípať v polovici počas
rozmrazovania, aby vás upozornila na
obrátenie jedla.
 Keď sa varenie dokončí, rúra
štyrikrát zapípa.
Komentáre
Je možné použiť v malých množstvách na
ochranu častí jedla pred prevarením. Ak
sa fólia nachádza príliš blízko pri stene rúry
alebo ak sa použije priveľa fólie, môže sa
vyskytnúť iskrenie.
Platnička na opekanie
✓
Nepredhrievajte dlhšie ako osem minút.
Porcelán a kamenina
✓
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú
zvyčajne vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
✓
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
• Polystyrénové poháre a
nádoby
✓
Môžu sa používať na ohrievanie jedla.
Prehriatie môže spôsobiť roztopenie
polystyrénu.
• Papierové vrecká alebo
noviny
✗
Môžu začať horieť.
• Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Balenie rýchleho
občerstvenia
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na stôl
14
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 14
2012-11-16 �� 4:57:35
Náčinie na varenie
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry ME83X značky Samsung sú v súlade
s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
• Jemný sklenený tovar
✓
Môže sa používať na ohrievanie jedál
alebo nápojov. Jemné sklo sa môže pri
nečakanom zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
• Sklenené džbány
✓
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na
ohrievanie.
• Riady
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
• Sťahovacie popruhy na
vrecká do mrazničiek
✗
Kov
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
• Recyklovaný papier
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Plast
• Nádoby
• Zmraštiteľná fólia
✓
✓
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Voskový alebo mastný
papier
✓
✓
✓✗
✗
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa môžu pri
vysokých teplotách vlniť alebo stratiť farbu.
Nepoužívajte melamínové plasty.
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemala by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor,
keď odstraňujete fóliu, pretože môže unikať
horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
do rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V
prípade potreby prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
Model
ME83X
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz
Príkon napájania
Mikrovlnné ohrievanie
1150 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metóda chladenia
Motor chladiaceho ventilátora
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
Priestor rúry
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 12,0 kg
Úroveň hluku
40 dBA
SLOVENČINA
Komentáre
: Odporúča sa
: Používajte opatrne
: Nebezpečné
15
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 15
2012-11-16 �� 4:57:35
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kód č.: DE68-04055F
ME83X_XEO_DE68-04055F-SLK.indd 16
2012-11-16 �� 4:57:35
ME83X
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a
pokyny pro přípravu pokrmů
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek
na adrese
www.samsung.com/register
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za
účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného
čištění či údržby.
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 1
2012-11-16 �� 4:53:37
JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU
Varování: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Neprovádějte.
ČEŠTINA
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka spotřebitele obsahuje
cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě:
•
•
•
•
Bezpečnostní opatření
Vhodné příslušenství a nádobí
Praktické rady pro přípravu pokrmů
Tipy pro přípravu pokrmů
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Důležité
Vyžádejte si pomoc servisního
střediska.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
Před použitím trouby je třeba postupovat podle následujících pokynů.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit lehké
zranění osob nebo škodu na majetku.
Varování: Nebezpečí požáru
Zaznamenat
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému
vystavení mikrovlnné energii.
(a) Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky. Nesmíte
manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do otvorů bezpečnostních
zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b) Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné předměty. Zabraňte
hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Zajistěte, aby
dvířka a plochy těsnění byly na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem
a poté měkkým suchým hadříkem.
(c) Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit kvalifikovaným a
výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na opravy mikrovlnných trub. Je velmi
důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti
trouby:
(1) dvířka (nesmějí být ohnutá),
(2) závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné),
(3) těsnění dvířek a povrch těsnění,
(d) Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a výrobcem
vyškolený technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
POPISKY SYMBOLŮ A IKON
VAROVÁNÍ
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče,
aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ NADMĚRNÉMU
VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII.
• Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této
příručce. Varování a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce
nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší
odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče počínali rozumně, pečlivě
a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné
trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity
všechny výstražné symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit
na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.
samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze pro pro domácí
použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky.
Hrozí popálení a riziko požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo
nesprávné použití tohoto spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně
ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit vážná
zranění nebo smrt.
Varování: Výbušný materiál
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy
kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo poškození nebo ztrátu příslušenství
způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky zahrnují:
(a) Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadlo, vnější panel nebo ovládací panel.
(b) Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
Varování: Horký povrch
2
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 2
2012-11-16 �� 4:53:38
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna
zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo
připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro
domácnosti a obytné domy.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je například keramický
dřez nebo předměty ze skla. (pouze pultový model)
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani
vysokotlaké čističe.
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům
uvedeným ve specifikacích výrobku.
Tato bezpečnostní opatření je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte
rozdvojky, prodlužovací šňůry nebo elektrické transformátory.
VAROVÁNÍ
ČEŠTINA
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte jej mezi
objekty nebo do prostoru za spotřebičem.
Opravy nebo úpravy mikrovlnné trouby smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený
napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku. Pokud je
poškozen napájecí kabel nebo zástrčka napájecího kabelu, obraťte
se na nejbližší servisní středisko.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách
určených pro mikrovlnné trouby.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na
vodu nebo páru.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo
samostatnými systémy dálkového ovládání.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů
nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik
plynu, nebo na nerovné ploše.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním
vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat
těžké předměty.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu s místními
předpisy.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte
suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach
nebo voda.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a
nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako
hračku. Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je
otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich narazit nebo si do nich
přivřít prsty.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě
vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech, karavanech
a podobných vozech.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu pokrmů nebo
nápojů, které obsahují alkohol, je třeba dbát zvýšené opatrnosti,
protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými
částmi trouby.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult nebo polici,
neměla by být umístěna ve skříňce. (pouze pultový model)
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty. V případě, že
do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
3
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 3
2012-11-16 �� 4:53:41
ČEŠTINA
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné
součásti zahřívají. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně
dohlížejte.
VAROVÁNÍ: Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských
lahví před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho
teplotu.
Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí),
které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti
nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být
případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude
na používání přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny
k jeho používání.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze
v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji bezpečně
používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod
dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče
a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl zajištěn
snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na 10 minut
ohřát vodu.
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek,
nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní pracovník.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala
přístupná. Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo opravy, při nichž je
třeba sejmout kryt chránící před účinkem mikrovlnné energie.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší než obvyklou
teplotu, proto udržujte děti v bezpečné vzdálenosti (pouze model
s funkcí čištění)
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány
v uzavřených nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné
k explozi.
Při rozlití tekutiny je nutné tekutinu před čištěním odstranit.
Zkontrolujte, jaké nádobí může v troubě během čištění zůstat.
(pouze model s funkcí čištění)
VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti.
Chraňte své děti před popálením.
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče od
zdroje napájení. Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky
nebo začleněním vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro
kabeláž. (pouze vestavěné modely)
VAROVÁNÍ: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může způsobit
zpožděný prudký var, proto je při manipulaci s nádobou třeba dbát
zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň
20 sekund po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte
po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů
POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel
vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně
osoba s podobnou kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném režimu, měly
by jej děti používat pouze pod dohledem dospělých osob, protože
dochází ke vzniku vysoké teploty.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné povrchy
vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo vnější
povrchy horké.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se
topných těles uvnitř trouby.
4
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 4
2012-11-16 �� 4:53:43
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny
během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté je nechejte
alespoň 20 sekund odstát.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro použití
v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE jakékoli kovové
nádoby, nádobí se zlatými nebo stříbrnými linkami, jehly na
špíz, vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a poškodit
troubu.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže.
Předejdete tak opaření uvolněným horkým vzduchem nebo
párou.
ČEŠTINA
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. V takovém
případě se mikrovlnná trouba automaticky vypne na 30 minut.
Doporučuje se ponechat v troubě sklenici s vodou, která
absorbuje mikrovlnnou energii v případě nechtěného zapnutí
trouby.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách
vždy troubu průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly
vzplanout.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani oblečení.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby
nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných mezer
uvedených v této příručce (viz část Instalace mikrovlnné trouby).
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti
trouby postupujte opatrně.
Troubu je nutné pravidelně čistit a odstraňovat všechny usazené
zbytky potravin.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to,
aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů tepla.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce
ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
Neohřívejte ani vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve,
sklenice a nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu
a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Mohly by
se vznítit, protože z trouby vychází horký vzduch. Trouba se
může přehřát a v takovém případě se automaticky vypne a
zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské
chňapky, aby nedošlo k popálení.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních stěn trouby, dokud
trouba nevychladne.
5
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 5
2012-11-16 �� 4:53:45
INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To
by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou
situaci.
ČEŠTINA
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce 85 cm nad podlahou. Tato plocha musí
mít dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla hmotnost trouby.
1. Při instalaci trouby zajistěte její přiměřenou ventilaci
ponecháním nejméně 10 cm (4 palce) volného prostoru
za troubou a po jejích stranách a 20 cm (8 palců) volného
prostoru nad ní.
20 cm
nad
85 cm od
podlahy
1. Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte
a osušte.
10 cm
za
2. Skvrny nebo cákance na vnitřních površích nebo na otočném kruhu odstraňte
hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
10 cm
po straně
3. Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný zápach odstraníte takto: položte na
otočný talíř šálek zředěné citrónové šťávy a deset minut zahřívejte na maximální
výkon.
2. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřního prostoru
trouby. Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř. Zkontrolujte,
zda se otočný talíř volně otáčí.
4. Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
NELIJTE vodu do ventilačních otvorů. NIKDY nepoužívejte žádná brusná
čistidla ani chemická rozpouštědla. Při čištění těsnění dvířek věnujte zvláštní
pozornost tomu, aby se žádné částečky:
3. Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální kabel nebo
součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.
Pro zajištění osobní bezpečnosti zapojte napájecí kabel do 3kolíkové uzemněné
elektrické zásuvky se střídavým napětím 230 V a frekvencí 50 Hz. Je-li
poškozen napájecí kabel tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální
kabel.
• Nehromadily
• Nebránily správnému zavírání dvířek
SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ TROUBY
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání do servisu je třeba dodržet několik
jednoduchých bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:
• Prasklý závěs
• Poškozené těsnění
• Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu musí provádět pouze kvalifikovaný technik zaměřený na opravy mikrovlnných
trub.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého ani vlhkého prostředí, například
vedle tradiční trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat specifikace napájení
trouby a veškeré prodlužovací kabely, pokud budou použity, musejí odpovídat
stejnému standardu jako napájecí kabel dodávaný s troubou. Než troubu
poprvé použijete, otřete vnitřní prostor trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
NIKDY nesnímejte vnější plášť trouby. Má-li trouba poruchu a je třeba ji opravit
nebo máte pochybnosti o jejím stavu:
• Odpojte ji z elektrické zásuvky
• Obraťte se na nejbližší poprodejní servisní středisko
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte suché a bezprašné místo.
Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně ovlivnit funkční součásti trouby.
Následující součásti trouby by měly být pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení
částeček potravin a tuků:
• Vnitřní a vnější povrchy
• Dvířka a těsnění dvířek
• Otočný talíř a otočné kruhy
VŽDY zajistěte, aby bylo těsnění dvířek čisté a dvířka se správně zavírala.
Tato mikrovlnná trouba není určena pro komerční využití.
6
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 6
2012-11-16 �� 4:53:45
OBSAH
TROUBA
Trouba......................................................................................................7
1
2
3
4
Ovládací panel..........................................................................................8
Příslušenství.............................................................................................8
ČEŠTINA
Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží......................................9
Nastavení času.........................................................................................9
Vaření/Ohřev.............................................................................................10
Výkonové stupně......................................................................................10
Zastavení vaření........................................................................................10
Nastavení doby vaření..............................................................................11
Nastavení režimu úspory energie..............................................................11
5
Použití funkce Okamžitý ohřev/Vaření.......................................................11
Nastavení funkce Okamžitý ohřev/Vaření...................................................12
Použití funkce Automatické rozmrazování.................................................12
Nastavení funkce Automatické rozmrazování............................................13
Vaření ve více fázích..................................................................................13
Pokyny pro výběr nádobí..........................................................................14
6
8
9
10
11
1. DVÍŘKA
6.OTOČNÝ TALÍŘ
2. VENTILAČNÍ OTVORY
7.SPOJKA
3. OSVĚTLENÍ
8.OTOČNÝ KRUH
4. DISPLEJ
9.OTVORY BEZPEČNOSTNÍHO
ZÁMKU
5. ZÁPADKY DVÍŘEK
Technické údaje........................................................................................15
7
10.TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ
DVÍŘEK
11.OVLÁDACÍ PANEL
7
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 7
2012-11-16 �� 4:53:46
OVLÁDACÍ PANEL
PŘÍSLUŠENSTVÍ
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství,
které lze využít různým způsobem.
1. Spojka, která je již vložena na hřídel motoru na dně
trouby.
1
6
ČEŠTINA
Účel:
Spojka otáčí otočným talířem.
2. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby.
Účel:
2
3
Otočný kruh slouží jako podpora
otočného talíře.
3. Otočný talíř, který je třeba umístit na otočný kruh,
středem na spojku.
7
Účel:
8
4
Otočný talíř představuje hlavní varnou
plochu. Lze jej snadno vyjmout a
vyčistit.
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na
místo otočný kruh a otočný talíř.
9
5
10
1. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ
ROZMRAZOVÁNÍ
2. VÝBĚR FUNKCE
AUTOMATICKÝ Ohřev/Vaření
5.TLAČÍTKO STOP
6.VÝBĚR HMOTNOSTI
7.NASTAVENÍ HODIN
3. TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO
REŽIMU
8.TLAČÍTKO +30 s
4. TLAČÍTKO NASTAVENÍ ČASU
10.TLAČÍTKO ÚSPORY ENERGIE
9. TLAČÍTKO START
8
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 8
2012-11-16 �� 4:53:46
NASTAVENÍ ČASU
Mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Po připojení napájení
se na displeji automaticky zobrazí čas „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve
12hodinovém formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
ČEŠTINA
JAK SI POČÍNAT V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Jde o normální jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
Trouba se po stisknutí tlačítka Start ( ) nezapne.
• Jsou dvířka úplně zavřená?
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně čas a stiskli tlačítko Start ( )?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo
aktivaci elektrického jističe?
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, která odpovídá typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia.
Jde o normální jev. Chcete-li tento problém vyřešit, instalujte troubu
mimo dosah televizorů, rádiových přijímačů a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování
displeje. Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a
opětovným zapojením zástrčky napájecího kabelu. Resetujte čas.
Žárovka nefunguje.
• Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte žárovku sami. Obraťte se na
nejbližší autorizované středisko péče o zákazníky společnosti Samsung
a požádejte o výměnu žárovky kvalifikovaného technika.
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení
nevyberete žádnou funkci, funkce se po 25 minutách zruší a zobrazí se
hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
1. Chcete-li zobrazit čas ve...
24hodinovém formátu
12hodinovém formátu
Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko Hodiny ( ).
2. Hodinu nastavte pomocí tlačítka h a minuty pomocí
tlačítka min.
3. Po zobrazení správného času stisknutím tlačítka
Hodiny ( ) spustíte hodiny.
Výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když troubu
právě nepoužíváte.
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte
se na místního prodejce nebo na poprodejní servis společnosti
SAMSUNG.
9
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 9
2012-11-16 �� 4:53:47
VAŘENÍ/OHŘEV
VÝKONOVÉ STUPNĚ
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
ČEŠTINA
1. Stiskněte tlačítko Výkonový stupeň (
).
Výsledek: Zobrazí se indikátor
800 W (maximální výkon):
Opakovaným stisknutím tlačítka
Výkonový stupeň ( ) vyberte požadovaný výkonový
stupeň (dokud není zobrazen správný výkon). Příslušné
hodnoty naleznete v tabulce výkonových stupňů na další
straně.
2. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu
stisknutím tlačítek 10 min, 1 min a 10 s.
3. Stiskněte tlačítko Start (
Výkonový stupeň
Výkon
VYSOKÝ
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
STŘEDNÍ
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ ( )
180 W
NÍZKÝ
100 W
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je nutné zkrátit dobu vaření.
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je nutné prodloužit dobu vaření.
ZASTAVENÍ VAŘENÍ
).
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
Výsledek: Rozsvítí se osvětlení trouby a otočný
talíř se začne otáčet.
Spustí se ohřev a po jeho ukončení
zazní čtyři zvukové signály.
1. Dočasné zastavení:
Otevřete dvířka.
Výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li vaření
obnovit, zavřete dvířka a znovu
stiskněte tlačítko Start ( ).
Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
2. Úplné zastavení:
Stiskněte tlačítko Zastavit (
).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, znovu
stiskněte tlačítko Zastavit ( ).
Před zahájením vaření je možné zrušit jakékoli nastavení, stačí stisknout
tlačítko Zastavit ( ).
10
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 10
2012-11-16 �� 4:53:47
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
POUŽITÍ FUNKCE OKAMŽITÝ OHŘEV/VAŘENÍ
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s a každým dalším
stisknutím o dalších 30 sekund.
U funkce Okamžitý ohřev se doba vaření nastavuje automaticky. Počet
porcí lze upravit odpovídajícím počtem stisknutí příslušného tlačítka funkce
Okamžitý ohřev.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte 30 sekund.
).
ČEŠTINA
2. Stiskněte tlačítko Start (
Podle potřeby stiskněte několikrát příslušné tlačítko
funkce Okamžitý ohřev/Vaření.
Výsledek: Stisknutím tlačítka Start ( ) spustíte
vaření. Po dokončení vaření:
1) Čtyřikrát zazní zvukový signál.
2) Třikrát zazní zvukový signál připomínající ukončení vaření
(jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Příklad: J edním stisknutím tlačítka Nápoje ohřejete jeden šálek kávy.
Další informace naleznete v tabulce na následující straně.
NASTAVENÍ REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Trouba je vybavena režimem úspory energie. Tato funkce zajišťuje úsporu
energie, když není trouba používána.
• Stiskněte tlačítko Úspora energie ( ).
• Chcete-li režim úspory energie ukončit, otevřete
dvířka nebo stiskněte libovolné tlačítko. Trouba je
připravena k použití.
11
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 11
2012-11-16 �� 4:53:48
NASTAVENÍ FUNKCE OKAMŽITÝ OHŘEV/VAŘENÍ
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství, doby
odstavení a příslušná doporučení k funkci Okamžitý ohřev.
Funkce automatického rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež,
ryby a ovoce nebo bobulovité plody.
Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí
jednoduše vybrat program a hmotnost.
ČEŠTINA
Pokrm/
Tlačítko
Velikost
porce
300 až 350 g
400 až 450 g
300 až 350 g
400 až 450 g
(káva, mléko,
čaj, voda o
pokojové
teplotě)
150 ml
(1 šálek)
250 ml
(1 hrnek)
Doba
Doporučení
odstavení
3 min
4 min
1-2 min
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě.
Vložte na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do
mikrovlnné trouby. Tyto programy
jsou vhodné pro pokrmy tvořené třemi
složkami (například maso v omáčce
se zeleninou a přílohou, například
bramborami, rýží nebo těstovinami).
Nejprve položte mražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Rozmrazování (
).
Výsledek: Zobrazí se následující údaj:
2. Vyberte hmotnost potraviny stisknutím tlačítek Kg
nebo 100 g.
Je možné nastavit maximálně 1500 g.
Vezměte hotový mražený pokrm a
zkontrolujte, zda je nádobí vhodné
pro použití v mikrovlnné troubě.
Propíchněte fólii na hotovém pokrmu.
Položte hotový mražený pokrm do
středu otočného talíře. Tento program
je vhodný pro mražené hotové pokrmy
tvořené třemi složkami (například
maso v omáčce se zeleninou a
přílohou, například bramborami, rýží
nebo těstovinami).
3. Stiskněte tlačítko Start (
).
Výsledek:
 Spustí se rozmrazování.
 V polovině rozmrazování vydá
trouba zvukový signál, který připomíná nutnost otočit
potravinu.
 Dalším stisknutím tlačítka Start ( ) rozmrazování
dokončíte.
Nalijte do keramického šálku a
ohřívejte bez zakrytí.
Šálek (150 ml) nebo hrnek (250 ml)
položte do středu otočného talíře.
Před odstavením a po něm pečlivě
zamíchejte.
Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci
mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace
naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 10.
12
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 12
2012-11-16 �� 4:53:48
NASTAVENÍ FUNKCE AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
VAŘENÍ VE VÍCE FÁZÍCH
V následující tabulce je uveden program pro rozmrazování, použitá
množství, doby odstavení a příslušná doporučení.
Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály. Maso, drůbež
nebo ryby položte na keramický talíř.
Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat pro vaření až ve třech fázích.
Maso
Drůbež
Ryby
Hmotnost Doba odstavení Doporučení
porce (g) (min)
200-1500
15-60
Okraje chraňte
alobalem. Po zaznění
zvukového signálu
kousky otočte.
Tento program je
vhodný pro maso,
například steaky,
kotlety nebo mleté
maso, kuřecí kousky,
celé kuře nebo rybí
filety.
Rozmrazování
Vaření I
Vaření II
ČEŠTINA
Pokrm
Příklad: C
htěli byste rozmrazit potravinu a poté ji uvařit, aniž byste po
každé fázi museli znovu nastavovat troubu. Tímto způsobem
můžete 500 g rybu připravit ve třech fázích:
Při vaření ve více fázích můžete nastavit dvě nebo tři fáze.
Pokud nastavíte tři fáze, pak první fází musí být rozmrazování.
Tlačítko Start ( ) netiskněte, dokud nenastavíte poslední fázi.
1. Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko
Rozmrazování ( ).
2. Nastavte hmotnost opakovaným stisknutím tlačítek
Kg nebo 100 g (v tomto příkladu je to 500 g).
3. Stiskněte tlačítko Výkonový stupeň ( ).
Mikrovlnný režim (I):
; v případě potřeby nastavte výkonový stupeň
dalším jedním nebo vícenásobným stisknutím
tlačítka Výkonový stupeň ( ).
(v tomto příkladu je to 600 W).
4. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu
odpovídajícím počtem stisknutí tlačítek 10 min,
1 min a 10 s (v tomto příkladu jsou to 4 minuty).
13
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 13
2012-11-16 �� 4:53:49
ČEŠTINA
5. Stiskněte tlačítko Výkonový stupeň (
Mikrovlnný režim (II) :
POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ
).
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout.
Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat. Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li
nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat
starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak
se mají používat v mikrovlnné troubě.
; v případě potřeby nastavte výkonový stupeň
dalším jedním nebo vícenásobným stisknutím
tlačítka Výkonový stupeň ( ).
(v tomto příkladu je to 450 W).
6. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu
odpovídajícím počtem stisknutí tlačítek 10 min,
1 min a 10 s (v tomto příkladu je to 5 minut).
7. Stiskněte tlačítko Start (
).
Výsledek: Postupně jsou vybírány tři režimy
[rozmrazování a vaření (I, II)]. V závislosti
na zvoleném režimu rozmrazování
vám trouba může zvukovým signálem
připomenout v polovině rozmrazování,
že je třeba potravinu otočit.
 Po skončení vaření trouba vydá
čtyřikrát zvukový signál.
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Poznámky
Alobal
✓✗
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití příliš
velkého množství alobalu nebo v případě, že je
alobal příliš blízko stěny trouby, může dojít ke
vzniku elektrického oblouku.
Pečicí talíř
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než osm minut.
Porcelán a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a
kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud
nemají kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
✓
V těchto miskách jsou baleny některé mražené
potraviny.
• Polystyrénové kelímky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí se
polystyrén může roztavit.
• Papírové sáčky nebo
noviny
✗
Mohou se vznítit.
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
Balení potravin rychlého
občerstvení
Skleněné nádobí
• Nádobí určené pro
použití v troubě i
k servírování
14
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 14
2012-11-16 �� 4:53:49
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
TECHNICKÉ ÚDAJE
Poznámky
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin.
Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout
nebo se roztříštit.
• Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
Kovy
• Nádobí
✗
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku nebo
požár.
Papír
Model
ME83X
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
1150 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metoda chlazení
Motor chladicího ventilátoru
• Talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
• Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti
teplu. Některé plasty se při vysokých teplotách
mohou zkroutit nebo ztratit barvu. Nepoužívejte
melaminové plasty.
Rozměry (Š × V × H)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat
potraviny. Při odstraňování fólie buďte opatrní,
protože bude unikat horká pára.
Objem
23 litrů
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo
mikrovlnnou troubu. Nesmí být vzduchotěsné.
V případě potřeby propíchněte vidličkou.
Hmotnost
Čistá
Přibližně 12,0 kg
Úroveň hluku
40 dBA
Plastové nádobí
• Nádoby
• Potravinová fólie
• Sáčky do mrazničky
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
✓
✓✗
✗
✓
ČEŠTINA
• Křehké skleněné nádobí
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouba Samsung ME83X odpovídá níže uvedeným
technologickým parametrům.
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
: Doporučeno
: Buďte opatrní
: Nebezpečné
15
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 15
2012-11-16 �� 4:53:49
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
ROMANIA
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com
8000-7267
800-7267
Kód č.: DE68-04055F
ME83X_XEO_DE68-04055F-CZ.indd 16
2012-11-16 �� 4:53:49
ME83X
Microwave Oven
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or perform
normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100% recycled paper.
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 1
2012-11-16 �� 4:54:26
ENGLISH
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions
contain valuable information on cooking with your microwave oven:
Do NOT attempt.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from
the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
•
•
•
•
Safety precautions
Suitable accessories and cookware
Useful cooking tips
Cooking tips
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Important
Call the service center for
help.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when
installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If
you have any questions or concerns, contact your nearest service centre
or find help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of
the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven
with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to
insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the
door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a
damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) Door (bent)
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) Door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Note
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
(b) Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
Warning; Hot surface
2
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 2
2012-11-16 �� 4:54:27
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2
which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of
material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or
glass object. (Counter top model only)
Ensure that the power voltage, frequency and current are the
same as those of the product specifications.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use
a multiple plug adapter, an extension cord or an electric
transformer.
WARNING
ENGLISH
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high
pressure cleaner to clean the appliance.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power
cord between the objects or behind the oven.
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the
microwave oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord
or loose wall socket. When the power plug or power cord is
damaged, contact your nearest service centre.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for
microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or
steam jet cleaners.
Appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material;
in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the
oven.
This appliance must be properly grounded in accordance with
local and national codes.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the
surface of the oven.
Remove all foreign substances such as dust or water from the
power plug terminals and contact points using a dry cloth on a
regular basis.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance. Keep children away from the door when
opening or closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the
power cord.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.),
ventilate immediately without touching the power plug.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not store flammable materials in the oven. Take special care
when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol
vapours may contact a hot part of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug
while an operation is in progress.
The microwave oven is intended to be used on the counter or
counter top use only, the microwave oven shall not be placed in
a cabinet. (Counter top model only)
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign
substance such as water has entered the appliance, unplug the
power plug and contact your nearest service centre.
3
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 3
2012-11-16 �� 4:54:32
ENGLISH
WARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use. Care should be taken to avoid touching heating
elements. Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken
to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns;
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
The appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible. If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately
and contact your nearest service center.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that involves
the removal of a cover which gives protection against exposure
to microwave energy.
during cleaning conditions the surfaces may get hotter than
usual and children should be kept away (Cleaning function
model only)
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Excess spillage must be removed before cleaning and utensils
which state in cleaning manual can be left in the oven during
cleaning. (Cleaning function model only)
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection may be
achieved by having the plug accessible or by incorporating a
switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
(Built-in model only.)
WARNING: Accessible parts may become hot during use. To
avoid burns young children should be kept away.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when
handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10
minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
4
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 4
2012-11-16 �� 4:54:36
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and
allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to
prevent eruptive boiling.
CAUTION
Stand at arms length from the oven when opening the door to
avoid getting scalded by escaping hot air or steam.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens;
DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or
silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may
damage the oven.
ENGLISH
Do not operate the microwave oven when it is empty. The
microwave oven will automatically shut down for 30 minutes
for safety purposes. We recommend placing a glass of water
inside the oven at all times to absorb microwave energy in case
the microwave oven is started accidentally.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition;
Install the oven in compliance with the clearances stated in this
manual (See Installing Your Microwave Oven)
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent
overheating and burning food.
Take care when connecting other electrical appliances to
sockets near the oven.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames;
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT)
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed;
Do not immerse the power cable or power plug in water and
keep the power cable away from heat.
(Applicable in countries with separate collection systems)
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended; Also do not heat airtight or
vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes
etc.
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may
catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also
overheat and switch itself off automatically, and will remain off
until it cools sufficiently.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product,
or their local government office, for details of where and how they can take these items
for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to
avoid unintentional burns.
Do not touch heating elements or interior oven walls until the
oven has cooled down.
5
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 5
2012-11-16 �� 4:54:38
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
ENGLISH
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safely bear the weight of the oven.
1. When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at least
10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides
of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
20 cm
above
85 cm of
the floor
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
10 cm
behind
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller
ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
10 cm on
the side
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup
of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at
maximum power.
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or
assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken when storing or having your
microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician should perform repair.
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and
needs servicing or you are in doubt about its condition:
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free
place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the
oven.
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to
prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
This microwave oven is not intended for commercial use.
6
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 6
2012-11-16 �� 4:54:39
OVEN
CONTENTS
Oven........................................................................................................7
1
Control panel............................................................................................8
2
4
3
Accessories..............................................................................................8
ENGLISH
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................9
Setting the time........................................................................................9
Cooking/Reheating...................................................................................10
Power levels.............................................................................................10
Stopping the cooking...............................................................................10
Adjusting the cooking time.......................................................................11
Setting the energy save mode..................................................................11
Using the instant reheat/Cook feature.......................................................11
Instant reheat/Cook settings.....................................................................12
5
6
7
8
9
10
11
Using the auto power defrost feature........................................................12
Auto power defrost settings......................................................................13
Multistage cooking...................................................................................13
Cookware guide.......................................................................................14
Technical specifications............................................................................15
1. DOOR
6. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
3. LIGHT
8. ROLLER RING
4. DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10.OPEN DOOR PUSH BUTTON
11.CONTROL PANEL
7
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 7
2012-11-16 �� 4:54:39
CONTROL PANEL
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
ENGLISH
1
Purpose : The coupler rotates the turntable.
6
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
3
7
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
8
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
4
9
5
10
1. AUTO POWER DEFROST
BUTTON
5. STOP BUTTON
2. AUTO REHEAT/COOK
SELECTION
7. CLOCK SETTING
3. MICROWAVE MODE BUTTON
4. TIME SETTING BUTTON
6. WEIGHT SELECTION
8. +30s BUTTON
9. START BUTTON
10.ENERGY SAVE BUTTON
8
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 8
2012-11-16 �� 4:54:39
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
SETTING THE TIME
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
ENGLISH
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “12:00”
is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 12-hour
or 24-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the Start ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the Start ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
The light bulb is not working.
• The light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock ( ) button once or twice.
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
3. When the right time is displayed, press the Clock ( )
button again to start the clock.
Result :
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact
your local dealer or SAMSUNG after-sales service.
9
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 9
2012-11-16 �� 4:54:40
COOKING/REHEATING
POWER LEVELS
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
You can choose among the power levels below.
ENGLISH
1. Press the Power Level (
Result :
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the next page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
3. Press the Start (
Result :
) button.
STOPPING THE COOKING
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Never switch the microwave oven on when it is empty.
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
10
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 10
2012-11-16 �� 4:54:41
ADJUSTING THE COOKING TIME
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You
can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant
Reheat button the required number of times.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
) button.
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
ENGLISH
2. Press the Start (
Press the Instant Reheat/Cook button which you want the required
number of times.
Result :
Press Start ( ) button to start
cooking. When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every
minute)
3) The current time is displayed again.
Example: P
ress the Drinks button once times to reheat one cups of
coffee. Refer to the table on the next page.
The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
Use only recipients that are microwave-safe.
• Press the Energy Save ( ) button.
• To remove Energy save mode, open the door or
press any button. The oven is ready for use.
11
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 11
2012-11-16 �� 4:54:41
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
USING THE AUTO POWER DEFROST FEATURE
The following table presents the various Instant Reheat Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
The auto power defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or
fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
ENGLISH
Food/Button
Serving
size
300-350 g
400-450 g
300-350 g
400-450 g
(Coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
Standing
time
3 min.
4 min.
1-2 min.
Recommendations
Use only dishes that are microwave-safe.
Put on a ceramic plate and
cover it with microwave cling
film. This programme is suitable
for meals consisting of 3
components (e.g. meat with
sauce, vegetables and side dish
like potatoes, rice or pasta).
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Power Defrost (
Result :
) button.
The following indication is displayed:
2. Select the food weight by pressing the Kg or 100 g
button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
Take frozen ready meal and
check if dish is suitable for
microwave. Pierce film of ready
meal. Put the frozen ready meal
in the centre. This programme is
suitable for frozen ready meals
consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and
a side dish like potatoes, rice or
pasta).
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 10 for further details.
Pour into a ceramic cup and
reheat uncovered.
Place cup (150 ml) or mug (250
ml) in the centre of turntable.
Stir carefully before and after
standing time.
12
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 12
2012-11-16 �� 4:54:42
AUTO POWER DEFROST SETTINGS
MULTISTAGE COOKING
The following table presents the Power Defrost programme, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry
and fish on a flat ceramic plate.
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
Meat
Serving
size (g)
200-1500
Poultry
Fish
Standing
time (min.)
15-60
Recommendations
Defrosting
Cook I
Cook II
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the
pieces over, when the
oven beeps.
This programme is
suitable for meat such as
steaks, chops or minced
meat, chicken pieces,
whole chicken or fish
fillets.
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Power Defrost (
times.
ENGLISH
Food
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
) button once or more
2. Set the weight by pressing the Kg or 100 g buttons
the appropriate number of times (500 g in the
example).
3. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (I) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times. (600 W in the example)
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
13
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 13
2012-11-16 �� 4:54:42
COOKWARE GUIDE
5. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (II) :
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
ENGLISH
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or
more times. (450 W in the example)
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times (5
minutes in the example).
7. Press the Start (
Result :
Cookware
Aluminum foil
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
Fast-food
packaging
Glassware
• Oven-to-table ware
14
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 14
2012-11-16 �� 4:54:42
Cookware
Microwavesafe
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as
distributors testify, that the ME83X oven of Samsung comply with the
undermentioned technological parameters.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
Metal
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
Plastic
• Containers
• Cling film
• Freezer bags
Wax or greaseproof paper
✓
✓✗
✗
✓
✓✗
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Model
ME83X
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12.0 kg approx
Noise level
40 dBA
ENGLISH
Comments
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
15
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 15
2012-11-16 �� 4:54:42
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Code No.: DE68-04055F
ME83X_XEO_DE68-04055F-EN.indd 16
2012-11-16 �� 4:54:43