Samsung MG23J5133AM Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
MG23J5133**
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 1
6/13/2015 1:15:10 PM
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z instrukcji obsługi
4
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
5
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
5
13
Instalacja
14
Akcesoria14
Miejsce montażu
15
Taca obrotowa
16
Konserwacja
17
Czyszczenie17
Wymiana (naprawa)
18
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
18
Skrócona instrukcja obsługi
19
Funkcje kuchenki
21
Kuchenka21
Panel sterowania
22
2 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 2
6/13/2015 1:15:10 PM
Korzystanie z kuchenki
23
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
44
Zasady przygotowywania potraw
46
Wskazówki i przydatne porady
60
Rozwiązywanie problemów
61
Kody informacyjne
67
Parametry techniczne
68
Polski 3
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 3
6/13/2015 1:15:10 PM
Spis treści
Jak działa kuchenka mikrofalowa
23
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
24
Ustawianie godziny
25
Gotowanie/Podgrzewanie26
Poziomy mocy
27
Dostosowywanie czasu pracy
27
Zatrzymywanie pracy kuchenki
28
Ustawianie trybu oszczędzania energii
29
Korzystanie z funkcji zdrowego gotowania
30
Korzystanie z funkcji moje danie
34
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania
36
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
38
Korzystanie z funkcji usuwania nieprzyjemnych zapachów
39
Grillowanie40
Tryb łączony mikrofal i grilla
41
Ustawianie czasu oczekiwania
42
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
42
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej
43
Korzystanie z instrukcji obsługi
Korzystanie z instrukcji obsługi
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcje obsługi zawierają
cenne informacje na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczące:
•
zasad bezpieczeństwa,
•
właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych,
•
pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.
•
wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa lub
śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
UWAGA
Użyteczne wskazówki, zalecenia i informacje ułatwiające korzystanie z urządzenia.
4 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 4
6/13/2015 1:15:11 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA W
PRZYSZŁOŚCI.
NINIEJSZYCH INSTRUKCJI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEZ CAŁY CZAS
KORZYSTANIA Z KUCHENKI.
PRZED UŻYCIEM KUCHENKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI
INSTRUKCJAMI.
Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie
są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia
wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym
przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w
szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie
jest przeznaczone do używania:
• w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i innych miejscach
pracy;
• w budynkach rolniczych;
• przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach oferujących
zakwaterowanie;
• w pensjonatach.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru
dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to
urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
Polski 5
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 5
6/13/2015 1:15:11 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu
i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem
ukończenia 8 lat.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach
powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na
ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia i napojów.
Suszenie jedzenia i ubrań oraz podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia,
wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i
pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć i odłączyć od
źródła zasilania oraz pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu
zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia,
dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem
dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby
uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości
jedzenia.
6 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 6
6/13/2015 1:15:11 PM
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych,
przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź
o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z
urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej wysokości,
aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut z
umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa
się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
Kuchenka jest przeznaczona do używania wyłącznie na blacie (jako urządzenie
wolnostojące). Nie wolno umieszczać urządzenia w szafce.
Polski 7
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 7
6/13/2015 1:15:11 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej
powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Tylko funkcja kuchenki – Opcjonalnie
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego wyłącznie pod
nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki
ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz
kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się
nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed
wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków
zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ
mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego łatwo dostępne części mogą się
nagrzewać.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z
elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod
stałą kontrolą.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić
się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy urządzenia.
Drzwiczki i zewnętrzne powierzchnie kuchenki mogą się nagrzewać podczas
pracy urządzenia.
8 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 8
6/13/2015 1:15:11 PM
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym
urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Modyfikacja lub naprawa urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z
wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń
do czyszczenia strumieniem pary.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i materiałów łatwopalnych. Nie
wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w
miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wody oraz
narażonych na wyciek gazu. Kuchenkę należy ustawić równo względem ziemi.
Urządzenie należy właściwie uziemić zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce
substancje, takie jak kurz czy wodę.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania.
Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się
jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani uderzać go.
Nie należy umieszczać urządzenia nad delikatnymi przedmiotami, takimi jak zlewy czy
wyroby szklane.
Polski 9
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 9
6/13/2015 1:15:11 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8. roku życia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki
parowej ani myjki wysokociśnieniowej.
Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w
specyfikacji produktu.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść przewód
zasilający między obiektami ani wciskać go za urządzenie.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych
gniazd. Gdy wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w urządzeniu, na nim ani na jego drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek
owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol,
ponieważ opary alkoholu mogą się zetknąć z gorącymi częściami kuchenki.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania
drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie
obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura
się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać,
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ
POMOCY:
•
Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
•
Załóż czysty, suchy opatrunek.
•
Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Nie wolno wkładać do wody tacy ani podstawy bezpośrednio po zakończeniu gotowania,
ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.
Urządzenie nie służy do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można kontrolować
jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego płynu.
10 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 10
6/13/2015 1:15:11 PM
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi
zdobieniami, szpikulców, widelców itp.
Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Przyczyna: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może
doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości
pożywienia należy stosować krótszy czas gotowania.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie. Należy unikać ich kontaktu z
gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach
mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek,
słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić,
ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie
się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu
ostygnięcia.
Zawsze podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu
uniknięcia oparzeń.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu
podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia
płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki
w celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa zostanie
automatycznie wyłączona na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest
pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofale w razie przypadkowego
włączenia kuchenki.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji
obsługi. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej)
Zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu kuchenki.
Polski 11
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 11
6/13/2015 1:15:11 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne działanie
promieniowania mikrofalowego. (Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej).
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na
szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
A. Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami,
manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać
przedmiotów do otworów blokad.
B. NIE WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a płytą
czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących
na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
C. W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie
naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego
przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się
drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
1) drzwiczki (nie mogą być wygięte)
2) zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
D. Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub
naprawę uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek
dotyczy następujących uszkodzeń.
A. Wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek, uchwytu, panelu zewnętrznego i panelu
sterowania.
B. Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub
druciana podstawka.
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w
niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi
może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy
zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej
kuchenki mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej
instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag skontaktuj się z najbliższym centrum
serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online na stronie www.samsung.com.
• Niniejsza kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać taśm
materiałowych lub poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to doprowadzić do
poparzeń lub pożaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewłaściwym użyciem urządzenia.
12 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 12
6/13/2015 1:15:11 PM
•
Definicja grupy produktu
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia
ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub
wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Prawidłowe usuwanie produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Polski 13
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 13
6/13/2015 1:15:11 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i
wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Instalacja
Akcesoria
Instalacja
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby.
1. Pierścień obrotowy umieszczany na
środku kuchenki.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy
podtrzymuje tacę.
2. Taca obrotowa umieszczana na
pierścieniu obrotowym, środkowa
część jest umieszczana na łączniku.
Przeznaczenie: Taca obrotowa
stanowi
podstawową
powierzchnię
do gotowania i
może być łatwo
wyjmowana w celu
wyczyszczenia.
3. Druciana podstawka umieszczana na
tacy obrotowej.
Przeznaczenie: Druciana
podstawka może
być używany do
grillowania oraz
gotowania w trybie
łączonym.
WAŻNE
NIE WOLNO używać kuchenki
mikrofalowej bez pierścienia obrotowego
ani tacy obrotowej.
14 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 14
6/13/2015 1:15:12 PM
Miejsce montażu
04
02
01
01 85 cm od podłogi
02 10 cm z tyłu
03 10 cm z boku
04 20 cm od góry
• Instalując kuchenkę, zapewnij
jej odpowiednią wentylację,
pozostawiając co najmniej
10 cm przestrzeni z tyłu i po
bokach urządzenia oraz 20 cm
nad urządzeniem.
• Nie należy instalować kuchenki
mikrofalowej w gorących
lub wilgotnych miejscach,
na przykład w pobliżu innej
kuchenki mikrofalowej lub
kaloryfera.
• Należy przestrzegać
parametrów technicznych
kuchenki. Jeśli zajdzie taka
potrzeba, należy używać
wyłącznie zatwierdzonych
przedłużaczy.
• Przed pierwszym użyciem
kuchenki mikrofalowej
należy przetrzeć jej wnętrze
i uszczelnienie drzwiczek
zwilżoną szmatką.
Polski 15
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 15
6/13/2015 1:15:12 PM
Instalacja
03
• Ustaw kuchenkę na płaskiej
powierzchni, na wysokości
ok. 85 cm od podłogi.
Powierzchnia powinna mieć
wytrzymałość odpowiednią do
ciężaru kuchenki.
Instalacja
Taca obrotowa
Wyjmij wszystkie elementy
opakowania z wnętrza kuchenki.
Zainstaluj pierścień obrotowy i
tacę obrotową. Upewnij się, że
taca obraca się swobodnie.
Instalacja
16 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 16
6/13/2015 1:15:12 PM
Konserwacja
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
wewnątrz urządzenia i na nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na
drzwiczki, ich powierzchnie uszczelniające, tacę obrotową i pierścień
obrotowy (w zależności od modelu).
Konserwacja
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy
sprawdzić, czy na uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do
czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni kuchenki należy
używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Dobrze wypłucz i
osusz.
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym
zapachu
1. W pustej kuchence na tacy
obrotowej umieścić szklankę
rozcieńczonego soku
cytrynowego.
3. Po zakończeniu cyklu zaczekać
do ostygnięcia kuchenki.
Następnie otworzyć drzwiczki i
wyczyścić komorę.
2. Podgrzewać przez 10 minut na
pełnej mocy.
Czyszczenie kuchenek z obrotowym elementem grzejnym
Aby wyczyścić górną część komory
kuchenki, można obrócić element
grzejny o 45° w dół, jak pokazano
na rysunku. Ułatwi to czyszczenia
górnej powierzchni komory. Po
zakończeniu czyszczenia należy
przywrócić element grzejny do
pierwotnego położenia.
Polski 17
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 17
6/13/2015 1:15:12 PM
Konserwacja
PRZESTROGA
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
powinny być zawsze czyste, aby
zapewnić ich poprawne otwieranie
i zamykanie. W przeciwnym razie
może to spowodować skrócenie
okresu używania kuchenki.
Konserwacja
• Nie wolno wlewać wody do otworów
wentylacyjnych kuchenki.
• Do czyszczenie nie wolno używać
środków ściernych ani substancji
chemicznych.
• Wnękę kuchenki należy wyczyścić
za pomocą roztworu łagodnego
detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed
czyszczeniem należy zaczekać, aż
kuchenka ostygnie.
Wymiana (naprawa)
OSTRZEŻENIE
Kuchenka nie zawiera żadnych części
nadających się do wymiany przez
użytkownika. Nie wolno samodzielnie
próbować naprawiać urządzenia lub
wymieniać jego elementów.
• Aby wymienić żarówkę, należy
skontaktować się z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung. Nie
wolno przeprowadzać wymiany
samodzielnie.
• Jeśli zawiasy, uszczelki drzwiczek
lub drzwiczki ulegną uszkodzeniu,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem lub
lokalnym centrum serwisowym firmy
Samsung w celu uzyskania pomocy.
• Jeśli obudowa zewnętrzna kuchenki
ulegnie uszkodzeniu, najpierw należy
odłączyć przewód zasilający od
źródła zasilania i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy
Samsung.
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
• W przypadku nieużywania kuchenki przez dłuższy czas należy wyłączyć przewód
zasilający i przenieść kuchenkę do suchego, wolnego od kurzu miejsca. Kurz i
wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.
18 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 18
6/13/2015 1:15:12 PM
Skrócona instrukcja obsługi
Przygotowywanie posiłku.
1. Umieść potrawę w kuchence.
Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale),
aby rozpocząć gotowanie.
1
2. Naciskając przycisk W górę/W dół do
momentu wyświetlenia odpowiedniego
poziomu mocy. Naciśnij przycisk Select
(Wybór), aby ustawić ten poziom mocy.
2
3
2
3. Ustaw czas gotowania, naciskając
przycisk W górę/W dół.
4
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
Po zakończeniu gotowania
zostaną wyemitowane
4 sygnały dźwiękowe.
Szybkie rozmrażanie żywności.
1. Umieść zamrożony posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk Power Defrost
(Szybkie rozmrażanie).
1
2. Ustaw kategorię gotowania, naciskając
przycisk W górę/W dół. Naciśnij przycisk
Select (Wybierz), aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
2
3
2
3. Wybierz wagę jedzenia za pomocą
przycisku W górę/W dół.
4. Naciśnij przycisk START.
4
Aby wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.
1
Pozostaw posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk +30s raz lub kilka razy,
jeśli chcesz wydłużyć czas o 30 sekund.
Naciśnij przycisk START.
Polski 19
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 19
6/13/2015 1:15:13 PM
Skrócona instrukcja obsługi
4. Naciśnij przycisk START.
Skrócona instrukcja obsługi
Grillowanie.
1. Naciśnij przycisk Grill.
1
2. Ustaw czas gotowania, naciskając
przycisk W górę/W dół.
2
Skrócona instrukcja obsługi
3. Naciśnij przycisk START.
3
20 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 20
6/13/2015 1:15:13 PM
Funkcje kuchenki
Kuchenka
01
02
03
04
Funkcje kuchenki
05
06
07
08
09
10
01 Drzwiczki
02 Otwory wentylacyjne
03 Element grzejny
04 Oświetlenie
05 Zatrzaski drzwiczek
06 Taca obrotowa
07 Łącznik
08 Pierścień obrotowy
09 Otwory blokady
bezpieczeństwa
10 Przycisk otwierania
drzwiczek
11 Panel sterowania
11
Polski 21
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 21
6/13/2015 1:15:13 PM
Funkcje kuchenki
Panel sterowania
01 Przycisk Zdrowe gotowanie
02 Przycisk Moje danie
03 Przycisk Szybkie rozmrażanie
04 Przycisk Utrzymywanie temperatury
05 Przycisk Usuwanie zapachów
01
02
06 Przycisk trybu Mikrofale
07 Przycisk trybu Grill
03
06
04
05
07
08
08 Przycisk trybu Łączonego
09 Przycisk kuchennego wyłącznika
czasowego
Funkcje kuchenki
10 Przycisk Zegar
09
11
10
11 Przycisk Blokada rodzicielska
12 Przyciski W górę/W dół
(czas gotowania, waga i wielkość
porcji)
12
13 Przycisk Wybór
13
14
16
15
14 Przycisk Stop/Ekologiczny
15 Przycisk +30s
16 Przycisk Start
22 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 22
3. STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY)
6/13/2015 1:15:14 PM
Korzystanie z kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia umożliwia
gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
•
rozmrażania (ręcznego i automatycznego),
•
gotowania.
•
podgrzewania,
Zasada działania.
1. Mikrofale generowane przez magnetron
rozprzestrzeniają się równomiernie,
padając na pożywienie obracające się
na tacy. Dzięki temu pożywienie jest
przygotowywane równomiernie.
3. Czas przygotowania zależy od użytego
naczynia i właściwości pożywienia:
•
ilość i gęstość,
•
zawartości wody,
•
temperatury początkowej
(zamrożone czy niezamrożone).
WAŻNE
Ponieważ wnętrze pożywienia jest
gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku
rozproszenia temperatury, proces
jest kontynuowany nawet po wyjęciu
pożywienia z kuchenki. Należy zatem
przestrzegać czasów przygotowania
określonych w przepisach oraz w niniejszej
instrukcji, aby zapewnić:
•
równomierne przygotowanie części
wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia,
•
równą temperaturę we wszystkich
częściach pożywienia.
Polski 23
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 23
6/13/2015 1:15:14 PM
Korzystanie z kuchenki
2. Mikrofale są pochłaniane przez
pożywienie do głębokości około 2,5 cm.
Proces jest kontynuowany, gdyż
temperatura rozprasza się wewnątrz
pożywienia.
Korzystanie z kuchenki
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie.
Otwórz drzwi kuchenki i postaw na tacy obrotowej szklankę wody. Następnie zamknij
drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk +30s i ustaw czas na
4–5 minut, naciskając przycisk +30s
odpowiednią liczbę razy.
1
2. Naciśnij przycisk START.
2
Efekt:
Kuchenka będzie podgrzewała
wodę przez 4–5 minut. Po
tym czasie woda powinna
zawrzeć.
UWAGA
Korzystanie z kuchenki
Kuchenka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
Taca obrotowa musi być włożona na swoje
miejsce w kuchence. Jeśli używany jest inny
poziom mocy niż maksymalny, zagotowanie
wody zajmuje więcej czasu.
24 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 24
6/13/2015 1:15:14 PM
Ustawianie godziny
Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „88:88”, a następnie
„12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym.
Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
•
przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
•
po awarii zasilania.
UWAGA
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.
1. Naciśnij przycisk Clock (Zegar).
2. Naciśnij przycisk W górę/W dół, aby
ustawić format wyświetlania godzin
(12-godzinny lub 24-godzinny).
1
2
3. Naciśnij przycisk Select (Wybór), aby
zakończyć konfigurację.
5. Naciśnij przycisk Select (Wybór).
6. Użyj przycisków w górę/w dół, aby
ustawić minutę.
4
6
5
7
7. Po wyświetleniu właściwego czasu
naciśnij przycisk Select (Wybór), aby
uruchomić zegar.
Efekt:
Godzina jest wyświetlana
zawsze, gdy kuchenka
mikrofalowa nie jest używana.
Polski 25
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 25
6/13/2015 1:15:14 PM
Korzystanie z kuchenki
4. Użyj przycisków w górę/w dół, aby
ustawić godzinę.
3
Korzystanie z kuchenki
Gotowanie/Podgrzewanie
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
WAŻNE
Należy ZAWSZE sprawdzić ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez
nadzoru.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofal).
Efekt:
1
Zostaną wyświetlone
następujące informacje:
(tryb Microwave (Mikrofale))
2. Naciskając przycisk W górę/W dół do
momentu wyświetlenia odpowiedniego
poziomu mocy. Naciśnij przycisk Select
(Wybór), aby ustawić ten poziom mocy.
2
Korzystanie z kuchenki
•
2
Jeśli poziom mocy nie zostanie
wybrany w ciągu 5 sekund, nastąpi
automatyczny powrót do etapu
ustawiania czasu gotowania.
3. Ustaw czas gotowania, naciskając
przycisk W górę/W dół.
3
Efekt:
Zostanie wyświetlony czas
przygotowania.
4. Naciśnij przycisk START.
Efekt:
4
W kuchence zapali się światło,
a taca zacznie się obracać.
Kuchenka rozpocznie pracę, a
po jej zakończeniu:
•
Wyemitowany zostanie
sygnał dźwiękowy, a
na wyświetlaczu 4 razy
zamiga komunikat „End”
(Koniec). Następnie
kuchenka będzie
nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
26 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 26
6/13/2015 1:15:14 PM
Poziomy mocy
Do wyboru są poniższe poziomy mocy.
Poziomy mocy
Wyjście
WYSOKI
800 W
PODWYŻSZONY
600 W
ŚREDNI
450 W
OBNIŻONY
300 W
ROZMRAŻANIE
180 W
NISKI
100 W
UWAGA
W przypadku wybrania wyższego poziomu
mocy należy zmniejszyć czas gotowania.
UWAGA
W przypadku wyboru niższego poziomu
mocy należy zwiększyć czas gotowania.
Dostosowywanie czasu pracy
Korzystanie z kuchenki
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk +30s.
Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.
1. Naciśnij przycisk +30s, aby dodać
30 sekund do czasu gotowania.
1
2. Naciśnij przycisk START.
2
Polski 27
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 27
6/13/2015 1:15:14 PM
Korzystanie z kuchenki
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.
1. Aby na chwilę przerwać gotowanie:
otwórz drzwiczki.
Efekt:
Gotowanie zostanie
zatrzymane. Aby wznowić
pracę kuchenki, zamknij
drzwiczki i naciśnij przycisk
START jeszcze raz.
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:
naciśnij przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
2
1
Korzystanie z kuchenki
Gotowanie zostanie
zatrzymane. Jeśli chcesz
anulować ustawienia
kuchenki, ponownie naciśnij
przycisk STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY).
WAŻNE
Możesz anulować dowolne ustawienie
przed rozpoczęciem gotowania, naciskając
przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
28 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 28
6/13/2015 1:15:15 PM
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii.
•
Naciśnij przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
•
Wyświetlacz zostanie
wyłączony.
Aby wyłączyć tryb oszczędzania
energii, wystarczy otworzyć drzwiczki
lub nacisnąć przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY), po czym na
wyświetlaczu pojawi się bieżący czas.
Kuchenka jest gotowa do użycia.
UWAGA
Funkcja automatycznego oszczędzania
energii
Polski 29
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 29
6/13/2015 1:15:15 PM
Korzystanie z kuchenki
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy
urządzenie działa w trybie tymczasowego
zatrzymania nie zostanie wybrana żadna
funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a
po 25 minutach wyświetli się zegar.
Lampa kuchenki wyłącza się po 5 minutach,
gdy drzwiczki są otwarte.
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji zdrowego gotowania
Funkcja Zdrowe gotowanie umożliwia korzystanie z 20 fabrycznie zaprogramowanych
czasów gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
UWAGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence
mikrofalowej.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Zdrowe gotowanie.
2. Wybierz rodzaj jedzenia, naciskając
przycisk W górę/W dół.
Opis fabrycznie zaprogramowanych
ustawień można znaleźć w tabeli na
następnej stronie.
1
2
3. Naciśnij przycisk START.
Korzystanie z kuchenki
Efekt:
3
Jedzenie zostanie
przygotowane
zgodnie z wybranym,
fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
•
Zakończenie gotowania
zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu
„End” (Koniec) na
wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
30 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 30
6/13/2015 1:15:15 PM
Zasady zdrowego gotowania
1. Warzywa i zboża
Wielkość
porcji (g)
Instrukcje
1
Różyczki
brokułów
250
Opłucz i oczyść świeże brokuły i przygotuj
różyczki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. W przypadku porcji 250 g dodaj 30 ml
(2 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę na środku
tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem.
Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 minut.
2
Plastry
marchwi
250
Opłucz i oczyść marchew, a następnie pokrój ją na
plasterki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. W przypadku porcji 250 g dodaj 30 ml
(2 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę na środku
tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem.
Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 minut.
3
Zielona fasolka
250
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką.
W przypadku porcji 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem.
Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 minut.
4
Szpinak
150
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w szklanej misie
z przykrywką. Nie dodawaj wody. Umieść miskę na
środku tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem.
Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 minut.
5
Kolba
kukurydzy
250
Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i połóż je na
owalnym szklanym naczyniu. Owiń folią do
kuchenek mikrofalowych i nakłuj ją.
Odstaw na 1-2 minut.
6
Obrane
ziemniaki
250
Umyć i obrać ziemniaki, a następnie pokroić je w
kostkę równej wielkości. Umieść je w szklanej misie
z przykrywką. Dodaj 45–60 ml (3–4 łyżki stołowe)
wody. Umieść miskę na środku tacy obrotowej.
Gotuj pod przykryciem. Odstaw na 2–3 minuty.
Polski 31
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 31
6/13/2015 1:15:15 PM
Korzystanie z kuchenki
Symbol/Potrawa
Korzystanie z kuchenki
Symbol/Potrawa
Wielkość
porcji (g)
Instrukcje
Korzystanie z kuchenki
7
Ryż brązowy
125
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 5-10 minut.
8
Makaron rurki
razowy
125
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką. Dodaj 500 ml wrzącej wody, szczyptę
soli i dobrze wymieszaj. Podgrzewaj bez przykrycia.
Po ugotowaniu wymieszaj, a następnie starannie
odcedź. Odstaw na 1 minutę.
9
Komosa
ryżowa
125
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 1–3 minuty.
10
Bulgur
125
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 2–5 minut.
11
Zapiekanka z
warzyw
500
Włóż warzywa, takie jak wstępnie ugotowane
plastry ziemniaków, cukinii i pomidorów i sos do
szklanego naczynia żaroodpornego odpowiedniej
wielkości. Połóż na górze trochę tartego sera.
Umieść naczynie na drucianej podstawce.
Odstaw na 2–3 minuty.
12
Pomidory z
grilla
400
Opłucz i oczyść pomidory, a następnie pokrój je na
połówki i umieść w naczyniu żaroodpornym. Połóż
na górze trochę tartego sera. Ustaw naczynie na
drucianej podstawce. Odstaw na 1-2 minut.
32 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 32
6/13/2015 1:15:15 PM
2. Drób/Owoce morza
Symbol/Potrawa
Wielkość
porcji (g)
Instrukcje
Piersi z
kurczaka
300
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 2 minuty.
2
Piersi z indyka
300
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 2 minuty.
3
Świeże filety
rybne
300
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu, a następnie
dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 1-2 minut.
4
Świeże filety z
łososia
300
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu, a następnie
dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przebij folię.
Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 1-2 minut.
5
Świeże
krewetki
250
Krewetki opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw
na 1-2 minut.
6
Świeży pstrąg
200
Włóż 2 świeże ryby do naczynia żaroodpornego. Dodaj
szczyptę soli, 1 łyżkę stołową soku z cytryny i zioła.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw
na 2 minuty.
7
Pieczona ryba
200
Posmaruj skórę całej ryby (pstrąga lub dorady) olejem
i dodaj zioła oraz przyprawy. Ułóż ryby obok siebie
w przeciwnych kierunkach na wysokiej podstawie. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Odstaw na
3 minuty.
8
Grillowane steki
z łososia
300
Rozłóż równomiernie steki z ryby na wysokiej
podstawie. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
Odstaw na 2 minuty.
Polski 33
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 33
6/13/2015 1:15:15 PM
Korzystanie z kuchenki
1
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji moje danie
Funkcja Moje danie ma dwa fabrycznie zaprogramowane czasy gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Liczbę porcji można ustawić za pomocą przycisku W górę/W dół.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1
1. Naciśnij przycisk My Plate (Moje danie).
Wybierz rodzaj jedzenia, naciskając
przycisk W górę/W dół. Naciśnij przycisk
Select (Wybór).
1) Gotowe danie (schłodzone)
2) Danie wegetariańskie (schłodzone)
1
2. Wybierz wielkość porcji, naciskając
przycisk W górę/W dół. (Więcej
informacji można znaleźć w tabeli obok).
1
3. Naciśnij przycisk START.
Efekt:
2
Korzystanie z kuchenki
Kuchenka rozpocznie pracę.
Po zakończeniu gotowania:
1) Kuchenka 4-krotnie
wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie
przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu
gotowania.
3
3) Na wyświetlaczu zostanie
ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
UWAGA
Należy używać tylko pojemników, które
można bezpiecznie podgrzewać w kuchence
mikrofalowej.
34 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 34
6/13/2015 1:15:16 PM
Przewodnik po funkcji moje danie
W poniższej tabeli przedstawiono programy automatycznego odgrzewania funkcji Moje
danie, ilości oraz odpowiednie zalecenia. Programy te wykorzystują wyłącznie energię
mikrofal.
1
2
Symbol/Potrawa
Wielkość
porcji (g)
Zimne danie
gotowe
300–350
Zimne danie
wegetariańskie
300–350
400–450
400–450
Instrukcje
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).
Odstaw na 2–3 minuty.
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń
folią do kuchenek mikrofalowych. Ten program
jest odpowiedni do przygotowania posiłków
zawierających 2 składniki (np. spaghetti z sosem
lub ryż z warzywami). Odstaw na 2–3 minuty.
Korzystanie z kuchenki
Polski 35
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 35
6/13/2015 1:15:16 PM
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania
Funkcje Szybkie rozmrażanie umożliwiają rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb, chleba i ciasta.
Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni
program i określić wagę.
UWAGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence
mikrofalowej.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Power Defrost
(Szybkie rozmrażanie).
1
2. Wybierz rodzaj jedzenia, naciskając
przycisk W górę/W dół. Opis fabrycznie
zaprogramowanych ustawień można
znaleźć w tabeli na następnej stronie.
Naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby
wybrać rodzaj pożywienia.
2
Korzystanie z kuchenki
2
3. Wybierz wielkość porcji, naciskając
przycisk W górę/W dół.
4. Naciśnij przycisk START.
Efekt:
3
4
5
•
Rozpocznie się
rozmrażanie.
•
Podczas rozmrażania
kuchenka emituje sygnał
dźwiękowy, przypominając
o konieczności obrócenia
jedzenia
5. Naciśnij ponownie przycisk START, aby
kontynuować rozmrażanie.
Efekt:
Zakończenie gotowania
zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz
miganiem symbolu „End”
(Koniec) na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
36 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 36
6/13/2015 1:15:16 PM
Zasady szybkiego rozmrażania
W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne programy funkcji Szybkie rozmrażanie,
ilości i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z
opakowania. Umieść mięso, drób, ryby, chleb lub ciasto na talerzu ceramicznym.
Symbol/Potrawa
Wielkość
porcji (g)
Instrukcje
Mięso
200–1500
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć mięso. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i
mielonego. Odstaw na 20–60 minut.
2
Drób
200–1500
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
całych kurczaków lub kawałków kurczaka. Odstaw
na 20–60 minut.
3
Ryby
200–1500
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten program
jest odpowiedni do rozmrażania całych ryb lub
filetów rybnych. Odstaw na 20–50 minut.
4
Chleb/Ciasto
125–625
Umieść chleb na kawałku ręcznika papierowego
i po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę.
Połóż ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli to
możliwe – po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Kuchenka działa przez cały czas i wyłącza
się po otwarciu drzwiczek. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów
chleba krojonego lub całego, a także bułek i
bagietek.
Bułki należy ułożyć w okrąg. Ten program
jest odpowiedni do wszystkich rodzajów ciast
drożdżowych, francuskich, kruchych ciastek i
serników. Nie jest odpowiedni do ciasta kruchego,
ciast z kremem lub z owocami ani ciast z
dekoracją czekoladową. Odstaw na 5–20 minut.
Polski 37
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 37
6/13/2015 1:15:16 PM
Korzystanie z kuchenki
1
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
Funkcja Utrzymywanie temperatury utrzymuje wysoką temperaturę potrawy do momentu
jej podania.
Dzięki tej funkcji posiłki są ciepłe do czasu ich podania.
Możesz wybrać temperaturę podgrzewania w trybie gorącym lub łagodnym za pomocą
przycisków W górę/W dół.
1. Naciśnij przycisk Keep Warm
(Utrzymywanie temperatury).
1
2. Wybierz odpowiednią temperaturę
podgrzewania, naciskając przycisk
W górę/W dół.
1. Hot
2. Łagodny
2
3. Naciśnij przycisk START.
Efekt:
3
Korzystanie z kuchenki
Jedzenie zostanie
przygotowane
zgodnie z wybranym,
fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
•
Zakończenie gotowania
zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu
„End” (Koniec) na
wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
Polecane menu w trybie Keep Warm (Utrzymywanie temperatury)
1. Hot
Lasagne, zupy, potrawy zapiekane, dania z rusztu, pizza, stek (dobrze
wysmażony), bekon, dania rybne, suche ciasta.
2. Łagodny
Placek, chleb, potrawy z jajek, stek (krwisty lub średnio wysmażony)
38 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 38
6/13/2015 1:15:16 PM
WAŻNE
Ta funkcja nie służy do odgrzewania
zimnych posiłków. Programy służą do
utrzymywania temperatury świeżo
przyrządzonych pokarmów.
WAŻNE
WAŻNE
Nie przykrywaj talerza pokrywką ani
plastikową folią.
WAŻNE
Wyjmując jedzenie, używaj rękawic
kuchennych.
Utrzymywanie temperatury nie powinno
trwać zbyt długo (powyżej 1 godziny),
ponieważ jedzenie będzie się dalej gotować
Ciepła żywność psuje się szybciej.
Korzystanie z funkcji usuwania nieprzyjemnych zapachów
Tej funkcji można użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających nieprzyjemny zapach
lub powstania dużej ilości dymu we wnętrzu kuchenki. Najpierw należy wyczyścić wnętrze
kuchenki.
UWAGA
Proces usuwania zapachów trwa 5 minut.
Proces zostaje wydłużony o 30 sekund
przez każde naciśnięcie przycisku +30s.
UWAGA
Maksymalny czas usuwania zapachów
wynosi 15 minut.
Polski 39
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 39
6/13/2015 1:15:16 PM
Korzystanie z kuchenki
Naciśnij przycisk Deodorisation
(Usuwanie zapachów) po zakończeniu
czyszczenia i naciśnij przycisk START.
Po zakończeniu usłyszysz cztery sygnały
dźwiękowe.
Korzystanie z kuchenki
Grillowanie
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal.
Służy do tego druciana podstawka dostarczona wraz z kuchenką mikrofalową.
1. Rozgrzej grill do wymaganej
temperatury, naciskając przycisk Grill
i ustaw czas rozgrzewania za pomocą
przycisków W górę/W dół.
1
4
2. Naciśnij przycisk START.
3. Po wstępnym rozgrzaniu otwórz
drzwiczki kuchenki i umieść jedzenie na
podstawce. Zamknij drzwiczki.
1
5
4. Naciśnij przycisk Grill.
2
6
5. Ustaw czas grillowania, naciskając
przycisk W górę/W dół. Maksymalny
czas grillowania wynosi 60 minut.
6. Naciśnij przycisk START.
Korzystanie z kuchenki
Efekt:
Rozpocznie się grillowanie.
Po zakończeniu gotowania:
1) Kuchenka 4-krotnie
wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie
przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na
minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie
ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
UWAGA
Wyłączanie się i włączanie grzałki to
normalne zachowanie urządzenia.
Zaprojektowano je w taki sposób, aby nie
dopuścić do przegrzania.
WAŻNE
Podczas dotykania żywności znajdującej
się w kuchence zawsze używaj rękawic
ochronnych, aby uniknąć poparzenia.
40 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 40
6/13/2015 1:15:16 PM
Tryb łączony mikrofal i grilla
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za pomocą mikrofal
można połączyć z grillowaniem.
WAŻNE
WAŻNE
ZAWSZE używaj przyborów kuchennych,
które mogą być bezpiecznie stosowane w
kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne,
ponieważ umożliwiają swobodny przepływ
mikrofal przez potrawę.
2
3
4
5
1. Otwórz drzwiczki kuchenki.
Umieść żywność na drucianej podstawce
i połóż całość na tacy obrotowej.
Zamknij drzwiczki.
2. Naciśnij przycisk Combi.
3. Naciskając przycisk W górę/W dół do
momentu wyświetlenia odpowiedniego
poziomu mocy. Naciśnij przycisk Select
(Wybór), aby ustawić ten poziom mocy.
4. Ustaw czas gotowania, naciskając
przycisk W górę/W dół. Maksymalny
czas wynosi 60 minut.
5. Naciśnij przycisk START.
Efekt:
Rozpocznie się gotowanie
w trybie łączonym. Po
zakończeniu gotowania:
1) Kuchenka 4-krotnie
wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie
przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę)
o zakończeniu gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie
ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
UWAGA
Maksymalna moc pracy w trybie łączony
kuchenki i grilla to 600 W.
Polski 41
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 41
6/13/2015 1:15:17 PM
Korzystanie z kuchenki
3
Podczas dotykania składników znajdujących
się w kuchence ZAWSZE używaj rękawic
ochronnych, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
Korzystanie z kuchenki
Ustawianie czasu oczekiwania
Czas oczekiwania można ustawiać automatycznie (bez konieczności gotowania) za pomocą
przycisku Minutnik kuchenny.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Kitchen Timer
(Minutnik kuchenny).
1
2. Ustaw czas oczekiwania, naciskając
przycisk W górę/W dół.
2
3. Naciśnij przycisk START.
Efekt:
3
Rozpocznie się odliczanie
czasu oczekiwania. Po
zakończeniu gotowania:
Korzystanie z kuchenki
•
Wyemitowane zostaną
4 sygnały dźwiękowe.
•
Na wyświetlaczu zostanie
ponownie wyświetlona
aktualna godzina.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1
1
2
2
1. Naciśnij jednocześnie przyciski
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) i START.
Efekt:
•
Naciśnięcie przycisku nie
będzie potwierdzane sygnałem
dźwiękowym.
Zostanie wyświetlony symbol.
2. Aby ponownie włączyć sygnały
dźwiękowe, naciśnij jednocześnie przyciski
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) i START
jeszcze raz.
Efekt:
•
Naciśnięcie przycisku będzie
potwierdzane sygnałem
dźwiękowym.
Zostanie wyświetlony symbol.
42 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 42
6/13/2015 1:15:17 PM
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który
uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.
1
2
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Child Lock (Blokada rodzicielska) przez
3 sekundy.
Efekt:
•
Kuchenka zostanie
zablokowana (nie będzie
można uruchomić żadnej
funkcji).
•
Zostanie wyświetlony
symbol „L”.
Efekt:
Spowoduje to odblokowanie
kuchenki.
Polski 43
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 43
6/13/2015 1:15:17 PM
Korzystanie z kuchenki
2. Aby odblokować kuchenkę, ponownie
naciśnij jednocześnie przycisk
Child Lock (Blokada rodzicielska).
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów
kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać
przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich
przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Opis
Wskazówkidotyczącenaczyńiprzyborówkuchennych
Folia aluminiowa
Może być używana w niewielkich ilościach
w celu zabezpieczenia jedzenia przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt
blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo,
może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego
lub iskrzenia.
Talerz teflonowy
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez
8 minut.
Naczynia porcelanowe i gliniane
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby
gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą
być używane pod warunkiem, że nie mają
metalowych elementów ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe naczynia
jednorazowe
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Kubki i pojemniki z
polistyrenu
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Opakowania
Papierowe torby lub
żywności typu
gazety
fast food
Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Wyroby
szklane
Mogą ulec zapłonowi.
Mogą powodować iskrzenie.
Naczynia żaroodporne
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
Delikatne wyroby
szklane
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w
wyniku gwałtownego podgrzania.
Słoiki
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
44 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 44
6/13/2015 1:15:17 PM
Przybory kuchenne
Wyroby
metalowe
Wyroby
papierowe
Opis
Naczynia
Zamknięcia toreb do
zamrażania
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar
wilgoci.
Papier makulaturowy
Mogą powodować iskrzenie.
Pojemniki
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury.
Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich
temperaturach ulegać odkształceniom lub
odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
Folia kuchenna
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci.
Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas
zdejmowania folii należy zachować ostrożność,
ponieważ z potrawy będzie wydobywała się
gorąca para.
Torby do zamrażania
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie
powinny być szczelnie zamknięte. W razie
potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
: Zalecane
Może być używany do zatrzymywania wilgoci
i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
Polski 45
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 45
6/13/2015 1:15:17 PM
Wskazówkidotyczącenaczyńiprzyborówkuchennych
Wyroby
plastikowe
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Zasady przygotowywania potraw
Mikrofale
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i
jest pochłaniana przez znajdującą się w nim
wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się
cząsteczek jedzenia. Szybki ruch cząsteczek
powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku
ciepło umożliwia ugotowanie jedzenia.
Gotowanie
Przybory kuchenne używane do gotowania
w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności
kuchenki mikrofalowej przybory i naczynia
kuchenne muszą umożliwiać swobodne
przenikanie mikrofal. Mikrofale są odbijane
przez metale, takie jak stal nierdzewna,
aluminium i miedź, ale mogą przenikać
przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik,
a także przez papier i drewno. Zatem
nigdy nie można używać do gotowania
metalowych pojemników.
Zasady przygotowywania potraw
Jedzenie, które można gotować w kuchence
mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej
nadaje się wiele rodzajów żywności, w
tym świeże i mrożone warzywa, owoce,
makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso.
W kuchence mikrofalowej można również
przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i
konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence
mikrofalowej można przygotować takie same
dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki.
Można na przykład roztopić masło
lub czekoladę (dodatkowe informacje
można znaleźć w rozdziale zawierającym
wskazówki i techniki przygotowania potraw).
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia
w czasie gotowania, ponieważ unosząca
się para ułatwia gotowanie. Jedzenie
można przykrywać na różne: np. za
pomocą ceramicznego talerza, plastikowej
pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek
mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania
odczekać kilka chwil w celu wyrównania się
temperatury potrawy.
46 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 46
6/13/2015 1:15:17 PM
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby
uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po jego
zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. Po ugotowaniu warzywa
powinny pozostać przykryte w podanym czasie oczekiwania.
Potrawa
Szpinak
Wielkość porcji (g)
Moc (W)
Czas (min)
150
600
4½–5½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Brokuły
300
600
9–10
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Groszek
300
600
7½–8½
Instrukcje
Zielona fasolka
300
600
Zasady przygotowywania potraw
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
8–9
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Mieszanka warzyw
(marchewka/groszek/
kukurydza)
300
600
7½–8½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Mieszanka warzyw
(dania chińskie)
300
600
8–9
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Polski 47
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 47
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Zasady gotowania świeżych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w tabeli poniżej
nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30–45 ml zimnej wody (2–3 łyżki stołowe) na
każde 250 g warzyw. Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej przez czas określony w
tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco
wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po jego zakończeniu. Po zakończeniu
gotowania dodaj sól, zioła lub masło. W czasie 3-minutowego oczekiwania warzywa powinny
być przykryte.
Wskazówka:
okrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im mniejsze kawałki,
P
tym krótszy czas ich gotowania.
Potrawa
Brokuły
Wielkość porcji (g)
Moc (W)
Czas (min)
250
800
4-4½
500
7-7½
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je łodygami do środka.
Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Brukselki
250
800
5½-6½
Instrukcje
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek stołowych) wody.
Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Zasady przygotowywania potraw
Marchew
250
800
4½–5
Instrukcje
Pokrój marchewki na plasterki o podobnej wielkości.
Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Kalafior
250
800
500
5-5½
8½–9
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przekrój większe różyczki na
pół. Ułóż je łodygami do środka. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Cukinie
250
800
3½–4
Instrukcje
Pokrój cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub
trochę masła. Gotuj do pierwszej miękkości.
Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
48 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 48
6/13/2015 1:15:18 PM
Potrawa
Bakłażany
Wielkość porcji (g)
Moc (W)
Czas (min)
250
800
3½–4
Instrukcje
Pokrój bakłażany na małe plasterki i polej je 1 łyżką stołową soku z
cytryny. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Por
250
800
4½–5
Instrukcje
Pokrój pory na grube plastry. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Pieczarki
125
800
250
1½–2
3-3½
Instrukcje
Przygotuj małe grzyby lub pokrój większe na plasterki. Nie dodawaj
wody. Polej sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem.
Przed podaniem odcedź. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Cebula
250
800
5½–6
Instrukcje
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową)
wody. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Papryka
250
800
4½–5
Zasady przygotowywania potraw
Instrukcje
Pokrój paprykę na małe plasterki.
Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Ziemniaki
250
800
500
4–5
7½–8½
Instrukcje
Zważ obrane ziemniaki i pokrój je w kostkę o równej wielkości.
Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Rzepa
250
800
5-5½
Instrukcje
Pokrój rzepę w małą kostkę. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Polski 49
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 49
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Użyj dużej miski (ze szkła żaroodpornego) z pokrywką — ryż zwiększa dwukrotnie
swoją objętość w czasie gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub masło, a następnie odczekaj określony
czas. Uwaga: po zakończeniu gotowania może okazać się, że ryż nie wchłonął całej
wody.
Ryż:
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze
wymieszaj. Podgrzewaj bez przykrycia. W czasie gotowania i po jego zakończeniu
od czasu do czasu zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem, a
następnie starannie odcedź.
Potrawa
Biały ryż
(parboiled)
Wielkość porcji (g)
Moc (W)
Czas (min)
250
800
16–17
Instrukcje
Dodaj 500 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minut.
Brązowy ryż
(parboiled)
250
800
21–22
Instrukcje
Dodaj 500 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minut.
Ryż mieszany
(ryż i dziki ryż)
250
800
17–18
Instrukcje
Zasady przygotowywania potraw
Dodaj 500 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minut.
Mieszanka zbóż
(ryż i zboża)
250
800
18–19
Instrukcje
Dodaj 400 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minut.
Makaron
250
800
11–12
Instrukcje
Dodaj 1000 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minut.
50 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 50
6/13/2015 1:15:18 PM
Podgrzewanie
Kuchenka mikrofalowa umożliwia
podgrzanie jedzenia w czasie o wiele
krótszym niż na tradycyjnej kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały
opisane w poniższej tabeli. Dla podanych
czasów podgrzewania przyjęto, że płyny
mają temperaturę pokojową (około +18
do +20 °C), a jedzenie jest schłodzone do
temperatury około +5 do +7 °C.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków
jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa —
mogą się one przypalać lub wysychać na
wierzchu, pozostając zimne wewnątrz. Dużo
efektywniejsze jest podgrzewanie małych
kawałków.
Podgrzewanie i czas oczekiwania po
podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po
raz pierwszy warto zanotować czas na
przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało
równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki
czas, aby jego temperatura mogła się
wyrównać.
Jeśli w tabeli nie podano innych wartości,
zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu
wynosi od 2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w
czasie podgrzewania płynów i odżywek dla
dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem
dotyczącym zasad bezpieczeństwa.
Podgrzewanie płynów
W przypadku podgrzewania płynu należy
zawsze odczekać co najmniej 20 sekund,
aby jego temperatura mogła się wyrównać.
W czasie podgrzewania jedzenie można
w razie potrzeby zamieszać, natomiast po
podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i
ewentualnego poparzenia, należy włożyć
do napojów plastikową łyżeczkę lub szklaną
pałeczkę oraz zamieszać je przed, w trakcie
i po zakończeniu podgrzewania.
Polski 51
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 51
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można
podgrzewać przy użyciu mocy 800 W,
natomiast inne powinny być podgrzewane
przy użyciu mocy 600 W, 450 W, a nawet
300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
tabeli.
Zwykle lepszym rozwiązaniem jest
podgrzewanie jedzenia przy użyciu
niższego poziomu mocy, szczególnie gdy
jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub
podgrzewa się bardzo szybko (np. pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy
pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu
jedzenia na drugą stronę. Jeśli to możliwe,
przed podaniem jedzenie należy zamieszać
ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność
w czasie podgrzewania płynów i odżywek
dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego
wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy
pamiętać o zamieszaniu jedzenia przed,
w czasie i po zakończeniu podgrzewania.
Podczas oczekiwania po podgrzaniu
produkty te powinny pozostawać w
kuchence mikrofalowej. Zaleca się włożenie
do podgrzewanego płynu plastikowej
łyżeczki lub szklanej pałeczki. Unikaj
nadmiernego podgrzewania jedzenia (może
to spowodować obniżenie jego wartości
odżywczych). Najlepiej ustawić krótszy
czas podgrzewania i wydłużyć go w razie
potrzeby.
Zasady przygotowywania potraw
Podgrzewanie odżywek dla dzieci
Odżywki dla dzieci:
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz
ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj! Przed
podaniem odstaw na 2–3 minuty. Wymieszaj
ponownie i sprawdź temperaturę. Zalecana
temperatura: w zakresie 30–40 °C.
Mleko dla dzieci:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki.
Podgrzewaj bez przykrycia. Nigdy nie
podgrzewaj butelki z założonym smoczkiem,
ponieważ w przypadku przegrzania może
to spowodować jej eksplozję. Wstrząśnij
przed odstawieniem, a następnie jeszcze raz
przed podaniem dziecku! Zawsze sprawdzaj
temperaturę jedzenia lub mleka dla dzieci
przed ich podaniem. Zalecana temperatura:
ok. 37 °C.
Wskazówka:
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę jedzenia dla
dzieci przed jego podaniem. Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej
tabeli.
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Zasady przygotowywania potraw
Napoje
(kawa, herbata,
woda)
Wielkość porcji
Moc (W)
Czas (min)
150 ml (1 filiżanka)
800
1-1½
250 ml (1 kubek)
1½–2
Instrukcje
Przelej napój do filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść
filiżankę/kubek na środku tacy obrotowej. Podczas oczekiwania
pozostaw w kuchence mikrofalowej, następnie dokładnie zamieszaj.
Odstaw na 1-2 minut.
Zupy
(schłodzone)
250 g
800
3-3½
Instrukcje
Nalej na głęboki talerz ceramiczny lub do ceramicznej miski.
Przykryj plastikową pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj.
Wymieszaj ponownie przed podaniem.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
52 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 52
6/13/2015 1:15:18 PM
Potrawa
Potrawy duszone
(schłodzone)
Wielkość porcji
Moc (W)
Czas (min)
350 g
600
5½-6½
Instrukcje
Umieść potrawę w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas
podgrzewania, a także przed odstawieniem i podaniem.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Makaron z sosem
(schłodzony)
350 g
600
4½–5½
Instrukcje
Połóż makaron (np. spaghetti) na płaskim talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Zamieszaj
przed podaniem. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Nadziewane
pierożki z sosem
(schłodzone)
600
5–6
Instrukcje
Umieść pierożki (np. ravioli, tortellini) w głębokim talerzu
ceramicznym. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu
do czasu podczas podgrzewania, a także przed odstawieniem i
podaniem. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
350 g
600
5½-6½
Instrukcje
Zasady przygotowywania potraw
Danie na talerzu
(schłodzone)
350 g
Umieść danie składające się z 2–3 schłodzonych składników
na talerzu ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Polski 53
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 53
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Wielkość porcji
Moc (W)
Czas (sekundy)
Odżywki dla dzieci
(warzywa i mięso)
190 g
600
30
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Przed podaniem zamieszaj i
ostrożnie sprawdź temperaturę.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
Kaszka dla dzieci
(zboża + mleko +
owoce)
Mleko dla dzieci
190 g
600
20
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Przed podaniem zamieszaj i
ostrożnie sprawdź temperaturę.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
100 ml
200 ml
300
30–40
50–60
Instrukcje
Zasady przygotowywania potraw
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej do wysterylizowanej szklanej
butelki. Postaw na środku tacy obrotowej. Podgrzewaj bez
przykrycia. Przed podaniem wstrząśnij i sprawdź temperaturę.
Przed podaniem odstaw na 2–3 minuty.
54 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 54
6/13/2015 1:15:18 PM
Rozmrażanie
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Umożliwiają one
skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle wygodne, np. w przypadku
niespodziewanych gości.
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń metalowe
elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł swobodnie ściekać.
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu rozmrażania obróć
na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to możliwe. Od czasu do czasu
sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać, można je
osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii aluminiowej.
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i odczekaj
20 minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia rozmrażania. Czas
oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w zależności od ilości jedzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
Wskazówka:
ienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a mniejsza ilość
C
może zostać rozmrożona w krótszym czasie. Pamiętaj o tym podczas
zamrażania i rozmrażania jedzenia.
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do -20 °C należy
kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli obok.
Mięso
Mięso mielone
Wielkość porcji (g)
Moc (W)
Czas (min)
250
180
6½–7½
500
Steki wieprzowe
250
10–12
180
7½–8½
Instrukcje
Umieść mięso na tacy obrotowej. Osłoń cieńsze brzegi za pomocą folii
aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Przed podaniem odstaw na 15-30 minut.
Polski 55
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 55
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Potrawa
Zasady przygotowywania potraw
Potrawa
Drób
Kawałki kurczaka
Cały kurczak
Wielkość porcji (g)
Moc (W)
Czas (min)
500 (2 szt.)
180
14½–15½
800
180
28–30
Instrukcje
Umieść na płaskim talerzu ceramicznym kawałki kurczaka skórką do dołu, a
całego kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze kawałki, takie jak skrzydełka
i końce udek, za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
Przed podaniem odstaw na 15–60 minut.
Ryby
Filety rybne
200
180
6–7
Całe ryby
400
180
12–13
Instrukcje
Umieść mrożone ryby na środku płaskiego talerza ceramicznego. Cieńsze
końce podłóż pod grubsze części. Nałóż folię aluminiową na węższe końce
filetów. Owiń folią ogon całej ryby. Obróć na drugą stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania!
Przed podaniem odstaw na 10–25 minut.
Owoce
Jagody
250
180
6–7
Instrukcje
Zasady przygotowywania potraw
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Przed podaniem odstaw na 5–10 minut.
Pieczywo
Bułki
(każda ok. 50 g)
2 szt.
180
4 szt.
½–1
2-2½
Tosty/Kanapki
250
180
4½–5
Chleb mieszany
(mąka pszenna i
żytnia)
500
180
8–10
Instrukcje
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym pośrodku tacy
obrotowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Przed podaniem odczekaj 5-20 minut.
56 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 56
6/13/2015 1:15:18 PM
Grill
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce
kuchenki, pod górną ścianką. Włącza się
on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są
zamknięte i taca się obraca. Obracanie się tacy
umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia.
Wstępne podgrzanie grilla przez 3–5 minut
sprawi, że jedzenie upiecze się szybciej.
Przybory kuchenne używane podczas
grillowania
Powinny być wykonane z niepalnego materiału
i mogą zawierać metalowe części. Nie można
także używać przyborów wykonanych z
plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery,
plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki
ryb, wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z
przybraniem.
W przypadku używania trybu grillowania
należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na
wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca
inaczej.
Mikrofale + Grill
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie
opiekania jedzenia za pomocą grilla z
szybkością gotowania za pomocą mikrofal.
Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki są
zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się tacy
umożliwia równe przypieczenie potrawy.
Ten model został wyposażony w trzy tryby
łączone: 600 W + Grill, 450 W + Grill i
300 W + Grill.
Należy używać przyborów kuchennych
umożliwiających przenikanie mikrofal. Przybory
kuchenne powinny być niepalne. W trybie
łączonym nie można używać przyborów
zawierających elementy metalowe. Nie można
także używać przyborów wykonanych z
plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Żywność, którą można gotować w trybie
Mikrofale + Grill:
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania
w trybie łączonym to wszystkie rodzaje
jedzenia, które wymagają podgrzania i
przypieczenia (np. pieczony makaron), a także
te wymagające krótkiego czasu gotowania w
celu przypieczenia tylko górnej części. Tryb
ten może być również używany do gotowania
większych kawałków potraw, które powinny
być z wierzchu przypieczone i chrupiące
(np. kawałki kurczaka, które należy odwrócić
na drugą stronę po upływie połowy czasu
przyrządzania). Szczegółowe informacje można
znaleźć w tabeli grillowania.
Ważna uwaga:
W przypadku używania trybu łączonego
(mikrofale + grill) należy pamiętać o
umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawce,
chyba że instrukcja zaleca inaczej. Zapoznaj się
ze wskazówkami w tabeli obok.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z
obu stron, należy po upływie połowy czasu
przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
Polski 57
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 57
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Ważna uwaga:
Przybory kuchenne używane w trybie
łączonym Mikrofale + Grill
Zasady przygotowywania potraw
Przewodnik grillowania świeżej i mrożonej żywności
Rozgrzej wstępnie grill, włączając na 3 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
WAŻNE
Wyjmując jedzenie, używaj rękawic ochronnych.
Potrawa
Tosty
Wielkość porcji
4 szt.
(25 g każda)
Tryb
Tylko grill
Czas gotowania
(1 str.)
Czas gotowania
(2 str.)
(min.)
(min.)
6–8
4–5½
Instrukcje
Ułóż tosty obok siebie na wysokiej podstawie.
Pomidory z grilla
200 g (2 szt.)
400 g (4 szt.)
Mikrofale +
Grill
(300 W + Grill)
(Tylko grill)
4½–5½
2–3
7–8
Instrukcje
Pokrój pomidory na połówki. Połóż na górze trochę sera. Ułóż w
okręgu na płaskim, szklanym naczyniu żaroodpornym.
Umieść na wysokiej podstawie. Odstaw na 2–3 minuty.
Zasady przygotowywania potraw
Pieczone
ziemniaki
600 g
600 W + Grill
500 g
4½–5½
—
8–9
Instrukcje
Przetnij ziemniaki na połówki Umieść je na wyższej podstawie,
układając na ściętej stronie.
pieczone jabłka
1 jabłko
(ok. 200 g)
2 jabłka
(ok. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
—
6–7
Instrukcje
Usuń z jabłek pestki. W puste miejsce wsyp rodzynki i dodaj dżem.
Posyp płatkami migdałów. Umieść jabłka na płaskim, szklanym
naczyniu. Postaw naczynie na niskiej podstawie.
58 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 58
6/13/2015 1:15:18 PM
Potrawa
Kawałki kurczaka
Wielkość porcji
450–500 g
Tryb
300 W + Grill
Czas gotowania
(1 str.)
Czas gotowania
(2 str.)
(min.)
(min.)
10–12
12–13
(2 szt.)
Instrukcje
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w
okręgu na wysokiej podstawie. Po zakończeniu grillowania odstaw na
2–3 minuty.
Pieczony kurczak
1200 g
Mikrofale +
Grill
(450 W + Grill)
(300 W + Grill)
22–24
23–25
Instrukcje
Posmaruj kurczaka olejem, następnie posyp przyprawami. Włóż do
naczynia żaroodpornego i umieść na tacy obrotowej. Po zakończeniu
grillowania odstaw na 5 minut.
Zasady przygotowywania potraw
Polski 59
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 59
6/13/2015 1:15:18 PM
Zasady przygotowywania potraw
Wskazówki i przydatne porady
Topienie masła
Gotowanie dżemu
Włóż 50 g masła do niewielkiego,
głębokiego szklanego naczynia. Przykryj
plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30–40 sekund z mocą
800 W, aż do roztopienia masła.
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych
jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej
misy żaroodpornej z przykrywką. Dodaj
300 g cukru żelującego i dokładnie
wymieszaj.
Roztapianie czekolady
Gotuj pod przykryciem przez 10–12 minut
przy użyciu mocy 800 W.
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego,
głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 3–5 minut przy użyciu
mocy 450 W, aż do roztopienia.
Podczas roztapiania zamieszaj raz lub
dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic
ochronnych!
Roztapianie zestalonego miodu
Włóż 20 g zestalonego miodu do
niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 20-30 sekund przy użyciu
mocy 300 W, aż do roztopienia.
Zasady przygotowywania potraw
Roztapianie żelatyny
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej
wody.
Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej.
Podgrzewaj 1 minutę przy użyciu mocy
300 W. Zamieszaj po roztopieniu.
Przygotowywanie polewy i lukru na ciasta
Wymieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g),
40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w szklanym naczyniu
żaroodpornym przez 3½ do 4½ minuty przy
użyciu mocy 800 W, aż polewa lub lukier
staną się przezroczyste. Podczas gotowania
zamieszaj dwukrotnie.
Podczas gotowania kilkakrotnie zamieszaj.
Przełóż zawartość bezpośrednio do
niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na
5 minut.
Gotowanie budyniu
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem
(500 ml), przestrzegając instrukcji
producenta i dokładnie wymieszaj. Użyj
odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Gotuj pod
przykryciem przez 6½–7½ minuty przy
użyciu mocy 800 W.
Podczas gotowania kilkakrotnie zamieszaj.
Przypiekanie plasterków migdałów
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na
średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½-4½ minuty przy
użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania
kilkakrotnie wymieszaj.
Odstaw na 2–3 minuty w kuchence.
Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
60 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 60
6/13/2015 1:15:18 PM
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
Problem
Przyczyna
Działanie
Informacje ogólne
Usuń obcy przedmiot i spróbuj
ponownie.
W modelach dotykowych: Obudowa
zewnętrzna jest wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Blokada rodzicielska jest włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Ustawiona jest funkcja Eco
(oszczędzanie energii).
Wyłącz funkcję oszczędzania energii.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń obcy przedmiot i spróbuj
ponownie.
Kuchenka przestała
działać w czasie
używania.
Kuchenka została otwarta w celu
obrócenia jedzenia na drugą stronę.
Po obróceniu potrawy naciśnij
ponownie przycisk Start, aby
uruchomić kuchenkę.
Brak zasilania podczas
pracy kuchenki.
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do ostygnięcia.
Wentylator chłodzący nie działa.
Posłuchaj, czy wentylator chłodzący
pracuje.
Próba uruchomienia urządzenia bez
jedzenia w komorze wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują
się dusze wentylacyjne Pozostaw
wolne przestrzenie zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji
obsługi.
Kilka wtyczek jest podłączonych do
tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko wyłącznie
dla kuchenki.
Czas nie jest
wyświetlany.
Kuchenka nie działa.
Polski 61
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 61
6/13/2015 1:15:18 PM
Rozwiązywanie problemów
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Przycisków nie można
prawidłowo nacisnąć.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Kuchenka nie ma
zasilania.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie pojemnika
z przykrywką może powodować
trzaski.
Nie używaj zamkniętych
pojemników, ponieważ mogą one
wybuchnąć podczas gotowania z
powodu rozszerzenia się zawartości.
Obudowa zewnętrzna
kuchenki zbytnio się
nagrzewa.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują
się dusze wentylacyjne Pozostaw
wolne przestrzenie zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji
obsługi.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się na
kuchence.
Nie można prawidłowo
otworzyć drzwiczek.
Resztki jedzenia znajdują się
między drzwiczkami a obudową
kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj
ponownie otworzyć drzwiczki.
Kuchenka nie grzeje.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej
i włącz ją na 1–2 minuty,
aby sprawdzić, czy woda jest
podgrzewana. Zmniejszyć ilość
jedzenie i ponownie uruchomić
kuchenkę. Użyć naczynia do
gotowania z płaskim dnem.
Kuchenka słabo
podgrzewa i trwa to
zbyt długo.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej
i włącz ją na 1–2 minuty,
aby sprawdzić, czy woda jest
podgrzewana. Zmniejszyć ilość
jedzenie i ponownie uruchomić
kuchenkę. Użyć naczynia do
gotowania z płaskim dnem.
62 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 62
6/13/2015 1:15:18 PM
Problem
Przyczyna
Działanie
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej
i włącz ją na 1–2 minuty,
aby sprawdzić, czy woda jest
podgrzewana. Zmniejszyć ilość
jedzenie i ponownie uruchomić
kuchenkę. Użyć naczynia do
gotowania z płaskim dnem.
Funkcja rozmrażania nie Kuchenka może nie działać,
działa.
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej
i włącz ją na 1–2 minuty,
aby sprawdzić, czy woda jest
podgrzewana. Zmniejszyć ilość
jedzenie i ponownie uruchomić
kuchenkę. Użyć naczynia do
gotowania z płaskim dnem.
Funkcja podgrzewania
nie działa.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii, światło może
się wyłączyć automatycznie. Zamknij
drzwiczki i ponownie je otwórz, a
następnie naciśnij przycisk Anuluj.
Wewnętrzna lampa jest pokryta
obcą substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i spróbuj
ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Funkcja Auto Cook (Automatyczne
gotowanie) jest włączona. Sygnał
dźwiękowy może oznaczać, że
należy obrócić jedzenie podczas
rozmrażania.
Po obróceniu potrawy naciśnij
ponownie przycisk Start, aby
wznowić pracę kuchenki.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka jest
umieszczona na równej i stabilnej
powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Podczas rozmrażania lub
korzystania z innych funkcji
kuchenki używane są metalowe
pojemniki.
Nie używaj metalowych pojemników.
Polski 63
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 63
6/13/2015 1:15:18 PM
Rozwiązywanie problemów
Drzwiczki były otwarte przez zbyt
długi czas.
Światło wewnętrznej
lampy jest
przyciemnione lub nie
działa.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Po podłączeniu
zasilania kuchenka
natychmiast rozpocznie
pracę.
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo uziemione.
Z urządzenia kapie
woda.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj ją
suchą szmatką.
Ze szczeliny przy
drzwiczkach wydobywa
się para.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj ją
suchą szmatką.
W kuchence pozostała
woda.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj ją
suchą szmatką.
Światło wewnątrz
kuchenki zmienia
natężenie.
Natężenie światła zmienia się wraz
ze zmianą mocy wyjściowej dla
danej funkcji.
Podczas gotowania może dochodzić
do zmiany mocy wyjściowej
kuchenki. Nie oznacza to awarii
kuchenki.
Gotowanie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
wciąż działa.
Aby zapewnić chłodzenie
urządzenia, wentylator może
działać do około 3 minut po
zakończeniu gotowania.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Naciśnięcie przycisku
+30s powoduje
włączenie kuchenki.
Dzieje się tak, gdy urządzenie nie
pracuje.
Przycisk +30s umożliwia
uruchomienie urządzenia, jeśli nie
jest uruchomione.
64 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 64
6/13/2015 1:15:19 PM
Problem
Przyczyna
Działanie
Taca obrotowa
Podczas obracania taca
obrotowa zmieniła
położenie.
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on
właściwie zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i
spróbuj ponownie.
Taca obrotowa nie
obraca się prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany, jest zbyt
dużo jedzenia lub pojemnik jest
zbyt duży i dotyka wewnętrznych
powierzchni kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie używaj
zbyt dużych pojemników.
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest głośna.
Resztki jedzenia utknęły na spodzie
kuchenki.
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia i pierwszych
2-3 użyciach powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń
jedzenie z elementów grzejnych.
Jedzenie jest zbyt blisko grilla.
Zachowaj właściwą odległość
między grillem a jedzeniem podczas
gotowania.
Jedzenie jest niewłaściwie
przygotowane lub umieszczone w
urządzeniu.
Sprawdź, czy jedzenie jest
prawidłowo przygotowane i
umieszczone w urządzeniu.
Grill
Podczas pracy kuchenki
wydobywa się dym.
Rozwiązywanie problemów
Polski 65
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 65
6/13/2015 1:15:19 PM
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Działanie
Kuchenka
Kuchenka nie grzeje.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Podczas nagrzewania
kuchenki wydobywa się
dym.
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia i pierwszych
2-3 użyciach powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń
jedzenie z elementów grzejnych.
Podczas używania
kuchenki czuć zapach
spalonego plastiku.
Do gotowania użyto plastikowych
lub niewłaściwych naczyń.
Użyj szklanych naczyń odpowiednich
do gotowania w wysokiej
temperaturze.
Z wnętrza kuchenki
wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Resztki jedzenia lub plastiku stopiły
się wewnątrz urządzenia.
Użyj funkcji gotowania na parze, a
następnie wyczyść kuchenkę suchą
szmatką.
Można umieścić plaster cytryny
wewnątrz kuchenki i włączyć ją,
aby szybciej usunąć nieprzyjemny
zapach.
Piekarnik nie gotuje
prawidłowo.
Rozwiązywanie problemów
Drzwiczki kuchenki są często
otwierane podczas gotowania.
Nie należy często otwierać
drzwiczek, chyba że gotowane są
produkty wymagające przekręcania.
Jeśli drzwiczki są często otwierane,
temperatura wewnątrz zostaje
obniżona i może to negatywnie
wpłynąć na gotowanie.
Kontrolki kuchenki nie są
prawidłowo ustawione.
Wprowadź prawidłowe ustawienia
kontrolek i spróbuj ponownie.
Grill lub akcesoria nie są
prawidłowo zainstalowane.
Zainstaluj akcesoria prawidłowo.
Użyto niewłaściwego rodzaju lub
rozmiaru naczyń.
Wyzeruj kontrolki urządzenia
lub zastosuj właściwe naczynia z
płaskim dnem.
66 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 66
6/13/2015 1:15:19 PM
UWAGA
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z
lokalnym centrum obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Należy przygotować następujące informacje:
•
model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
•
szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
•
dokładny opis problemu.
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem obsługi klientów
firmy SAMSUNG.
Kody informacyjne
Kod kontrolny
Przyczyna
Należy sprawdzić czujnik
gotowania.
C-20
Należy sprawdzić czujnik
temperatury.
C-21
Czujnik temperatury wykrył
wyższą temperaturę niż
ustawiona.
C-d0
Przyciski sterowania są naciśnięte
przez więcej niż 10 sekund.
Naciśnij przycisk Stop/Cancel (Stop/Anuluj) i
uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem
się powtórzy, wyłącz kuchenkę na 30 sekund,
a następnie spróbuj ponownie wprowadzić
ustawienia.
Jeśli problem się powtórzy, skontaktuj się
z lokalnym Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
Wyłącz kuchenkę i pozostaw do ostygnięcia.
Następnie spróbuj ponownie.
Jeśli problem się powtórzy, skontaktuj się
z lokalnym Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
Rozwiązywanie problemów
C-10
Działanie
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy wokół
nich nie zebrała się woda. Jeśli problem się
powtórzy, wyłącz kuchenkę na 30 sekund,
a następnie spróbuj ponownie wprowadzić
ustawienia. Jeśli problem się powtórzy,
skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi
klienta firmy SAMSUNG.
UWAGA
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z
lokalnym centrum obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Polski 67
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 67
6/13/2015 1:15:19 PM
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno
dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez
powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
MG23J5133** firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
MG23J5133**
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii
Mikrofale
Grill
Moc maksymalna
1200 W
1100 W
2300 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Na zewnątrz (razem z uchwytem)
489 × 275 × 354 mm
Wnętrze kuchenki
330 × 211 × 324 mm
Pojemność
23 litry
Waga
Netto
Poziom hałasu
Ok. 13,5 kg
42 dBA
Parametry techniczne
68 Polski
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 68
6/13/2015 1:15:19 PM
Notatki
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 69
6/13/2015 1:15:19 PM
Notatki
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 70
6/13/2015 1:15:19 PM
Notatki
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 71
6/13/2015 1:15:19 PM
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących
obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ
INTERNETOWĄ POD ADRESEM
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04328J-00
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_PL_V2.indd 72
6/13/2015 1:15:19 PM
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
MG23J5133**
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 1
2015-06-13
11:03:44
Tartalom
Tartalom
A használati útmutató használata
4
A következő jelzésekkel találkozhat a Használati útmutatóban:
4
Biztonsági előírások
5
Fontos biztonsági előírások
5
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)13
Üzembe helyezés
14
Tartozékok14
Üzembe helyezés helye
15
Forgótányér16
Karbantartás
17
Tisztítás17
Csere (javítás)
18
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
18
Gyorskalauz
19
A sütő jellemzői
21
Sütő21
Kezelőpanel22
2 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 2
2015-06-13
11:03:44
A sütő használata
23
A mikrohullámú sütőben használható edények
44
Sütési útmutató
46
Tanácsok és tippek
60
Hibaelhárítás
61
Információs kódok
67
Műszaki adatok
68
Tartalom
A mikrohullámú sütő működése
23
A sütő működésének ellenőrzése
24
Az idő beállítása
25
Főzés/Melegítés26
Teljesítményszintek27
Az elkészítési idő beállítása
27
A főzés leállítása
28
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
29
Az egészséges ételek funkció használata
30
A Saját tányér funkció használata
34
A gyorskiolvasztás funkció használata
36
A melegen tartás funkció használata
38
A szagtalanító funkció használata
39
Grillezés40
Mikrohullám és grill kombinációja
41
A pihentetési idő beállítása
42
A hangjelzés kikapcsolása
42
A mikrohullámú sütő biztonsági zára
43
Magyar 3
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 3
2015-06-13
11:03:44
A használati útmutató használata
A használati útmutató használata
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A Használati útmutató fontos
információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban:
•
Biztonsági óvintézkedések
•
A megfelelő tartozékok és edények
•
Hasznos főzési tanácsok
•
Főzési tippek
A következő jelzésekkel találkozhat a Használati útmutatóban:
FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést vagy halált
okozhat.
VIGYÁZAT
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi sérülést vagy vagyoni
kárt okozhat.
MEGJEGYZÉS
Olyan hasznos tippek, javaslatok vagy információk, melyek segítséget nyújtanak a felhasználónak
a termék használatához.
4 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 4
2015-06-13
11:03:44
Biztonsági előírások
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Biztonsági előírások
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE
LEHET RÁ.
MINDIG TARTSA BE EZEKET A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.
A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT FELTÉTLENÜL OLVASSA EL, ÉS MINDIG
TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT:
Csak a mikrohullámú funkcióra vonatkozó információk
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt
mindaddig tilos használni, amíg szakember meg nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más számára
veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet végezni, amely
a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Folyadékok és élelmiszerek nem melegíthetők lezárt
edényekben, mivel könnyen felrobbanhatnak.
A jelen készülék csak otthoni környezetben használható, és nem
használható a következő helyeken:
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhája;
• tanyaházak;
• szállodák, motelek és más lakókörnyezetek;
• félpanziót biztosító szállások.
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül
a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak, amelynek révén biztonságosan
tudják használni a sütőt, és tisztában vannak a helytelen használat
veszélyeivel.
Magyar 5
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 5
2015-06-13
11:03:44
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor
használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra
a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak
lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek nem végezhetik, kivéve, ha
már elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a tevékenységüket.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a
csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére szolgál. Étel vagy
ruha szárítása, melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves rongy vagy más
hasonló tárgy melegítése sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füst észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a vezetékét
a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok elfojtása
érdekében.
FIGYELMEZTETÉS: Italok mikrohullámú melegítésekor a kitörő erejű forrás
késleltetve jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az edényt.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek
és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és
ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és egész főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú sütőben,
mert akár még azután is felrobbanhat, hogy a mikrohullámú melegítés már
befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell
távolítani.
6 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 6
2015-06-13
11:03:44
Biztonsági előírások
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet,
ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes
helyzet kialakulását okozhatja.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy hasonló
járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket
is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára
a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében
a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy megfelelően képzett
szakemberrel kell kicseréltetni.
A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és kezelőszervei
könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő irányba nézzen, és
ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen, és
csak azután használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel,
azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó könnyen
hozzáférhető legyen.
A mikrohullámú sütőt pulton történő (szabadon álló) használatra tervezték,
ne építse be vagy zárja a konyhaszekrénybe.
Magyar 7
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 7
2015-06-13
11:03:44
Biztonsági előírások
Csak a sütő funkcióra vonatkozó információk - Opcionális
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék kombinált üzemmódban működik,
gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt a
keletkező hő miatt.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő belsejében
található fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető alkatrészek a használat során
felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Gőztisztítóval nem tisztítható.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzócserét megelőzően– az áramütés elkerülése
érdekében– a készüléket ki kell kapcsolni.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fémkaparókat a sütő
ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak hozzáférhető részei használat
közben felforrósodnak.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez.
8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő közelében.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha
a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és
elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
8 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 8
2015-06-13
11:03:44
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
Biztonsági előírások
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb
gyermekektől.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távirányítórendszer segítségével.
Általános biztonsági információk
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket csak képesített szakember javíthatja és alakíthatja át.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a mikrohullámú funkcióval.
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras tisztítót vagy gőztisztítót.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony anyagok közelében; párás, olajos vagy poros
helyen; közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott, ahol gázszivárgás fordulhat elő;
illetve egyenetlen felületen.
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató vagy üvegtárgyak fölé.
Magyar 9
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 9
2015-06-13
11:03:44
Biztonsági előírások
A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőztisztítót vagy nagynyomású
tisztítót.
Biztonsági előírások
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbító kábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta
mögé.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó
vagy a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütő felületére.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös gonddal járjon el alkoholtartalmú italok
vagy ételek melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba léphet a sütő forró részeivel.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
FIGYELMEZTETÉS: Italok mikrohullámú melegítése során robbanásszerű, késleltetett forrás
következhet be, ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések elkerülése érdekében
MINDIG várjon legalább 20 másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a hőmérséklet
kiegyenlítődhessen. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLY-utasítások szerint járjon el:
•
Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
•
Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
•
Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, mert eltörhet vagy
megrongálódhat.
Ne használja a mikrohullámú sütőt bő olajban kisütött ételek készítésére, mert az olaj
hőmérséklete nem szabályozható. Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
10 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 10
2015-06-13
11:03:44
VIGYÁZAT
Biztonsági előírások
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket használjon; NE használjon
fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt drótokat távolítsa el.
Ok: Elektromos kisülés vagy szikra keletkezhet, ezáltal a sütő tönkremehet.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az
étel.
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe, és tartsa a tápkábelt hőtől távol.
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még a
mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen zárt
vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. A konyharuha vagy a papír
meggyulladhat, amikor a forró levegő kiáramlik a sütőből. Ezenkívül a sütő is túlmelegedhet, és
automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen
le nem hűl.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi
az ételt a sütőből.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés után pedig
hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő
vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú sütő biztonsági okokból 30 percre
automatikusan kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében,
hogy az elnyelje a mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
A sütő elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő
üzembe helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében
levő aljzatokba.
Magyar 11
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 11
2015-06-13
11:03:45
Biztonsági előírások
Óvintézkedések a lehetséges túlzott mikrohullámúenergiakisugárzás ellen. (Csak a mikrohullámú funkcióra vonatkozik)
Biztonsági előírások
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergiakisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
A. Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági reteszekkel, illetve úgy,
hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba helyez.
B. NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés
felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le
a felületeket.
C. Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta a gyártó által
felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne
sérüljenek meg a következő elemek:
1) ajtó (meghajlás)
2) ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
3) ajtótömítések és tömítőfelületek
D. A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja
vagy helyezheti üzembe.
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a felhasználó
hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre
vonatkozik:
A. Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
B. Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
•
A készüléket csak a használati útmutatóban leírt módon, rendeltetésének megfelelően
használja. Az útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági előírások
nem tesznek említést minden esetlegesen előforduló helyzetről. A készülék üzembe
helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen,
elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
•
Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön mikrohullámú
sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat,
hogy nem minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz, vagy további tájékoztatásért látogasson el a www.samsung.com honlapra.
•
Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen
benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát, mert az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
A gyártó nem felelős a készülék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő
károkért.
12 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 12
2015-06-13
11:03:45
•
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
Biztonsági előírások
A termékcsoport meghatározása
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak
az anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában
létrehozó és/vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények
számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsony feszültségű
hálózatra csatlakoznak.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos
és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban
használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és
vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Magyar 13
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 13
2015-06-13
11:03:45
Üzembe helyezés
Tartozékok
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos,
többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.
Üzembe helyezés
1. Görgős gyűrű, amelyet a sütő
közepére kell helyezni.
Rendeltetés: A görgős
gyűrű tartja a
forgótányért.
2. Forgótányér, amelyet a
görgős gyűrűre kell helyezni
úgy, hogy annak közepe az
összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés: A forgótányér tölti
be a fő főzőfelület
szerepét;
mosogatáshoz
könnyen kivehető.
3. Grillrács, amelyet a
forgótányérra kell helyezni.
Rendeltetés: A fémrács
grillezéshez és
kombinált főzéshez
alkalmazható.
FONTOS
NE használja a mikrohullámú sütőt
a görgős gyűrű és a forgótányér
nélkül.
14 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 14
2015-06-13
11:03:45
Üzembe helyezés helye
04
02
01
01 85 cm a padlótól
02 10 cm mögötte
03 10 cm
oldalt
04 20 cm felette
Üzembe helyezés
03
• Válasszon egy lapos, vízszintes
területet 85 cm-relé a padló
szintje felett. A felületnek
kellő tartókapacitással
kell rendelkeznie a sütő
megtartásához.
• Biztosítson helyet a szellőzés
számára: legalább 10 cm-t a
hátsó falnál és az oldalaknál és
20 cm-t a készülék tetején.
• Ne helyezze üzembe a
sütőt meleg vagy nedves
környezetben, pl. más
mikrohullámú sütők vagy
radiátorok közelében.
• Biztosítsa, hogy a helyi
áramforrás megfeleljen a sütő
specifikációinak. Amennyiben
mindenképp szükség van
rájuk, kizárólag jóváhagyott
hosszabbító kábeleket
használjon.
• A sütő első használata előtt
egy nedves ruha segítségével
tisztítsa meg a sütő belső részét
és az ajtó szigetelését.
Magyar 15
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 15
2015-06-13
11:03:45
Üzembe helyezés
Forgótányér
Üzembe helyezés
Távolítson el minden
csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a
görgős gyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
16 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 16
2015-06-13
11:03:45
Karbantartás
Tisztítás
Annak elkerülése érdekében, hogy szennyeződés halmozódjon fel a sütő
belsejében, rendszeresen tisztítsa ki a sütőt. Minden esetben fordítson
különös figyelmet az ajtóra, az ajtó szigetelésére, illetve a forgótányérra és
a görgős gyűrűre.
Karbantartás
Ha az ajtó nem nyílik és csukódik be könnyedén, első lépésként ellenőrizze,
hogy az ajtószigetelések nem szennyezettek-e. Egy szappanos vízbe
mártott puha segítségével tisztítsa meg a sütő belső és külső oldalait.
Öblítse le, majd szárítsa ki a sütőt.
Kellemetlen szagokat okozó makacs szennyeződések eltávolítása
1. Helyezzen egy pohár hígított
citromlevet az üres sütő
forgótányérjára.
2. Melegítse a sütőt 10 percig a
maximális teljesítményen.
3. A ciklus befejezését követően
várja meg, amíg a sütő lehűl. Ezt
követően nyissa ki az ajtót, majd
tisztítsa meg a belsejét.
Elfordítható fűtőegységgel rendelkező modellek tisztítása
A sütőtér felső részének
tisztításához eressze le a felső
fűtőelemet 45°-kal a képen látható
módon. Ez elősegíti a felső felület
megtisztítását. Ha végzett, helyezze
vissza a felső fűtőelemet.
Magyar 17
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 17
2015-06-13
11:03:45
Karbantartás
VIGYÁZAT
• Tartsa tisztán az ajtót és az ajtó
szigetelését, ezzel biztosítva az
ajtó sima nyitását és bezárását.
Ellenkező esetben a sütő
élettartama lecsökkenhet.
• Vigyázzon, hogy ne fröcsköljön
vizet a sütő nyílásaiba.
• Ne használjon súrolószereket
vagy vegyszereket a
tisztításhoz.
• A sütő minden egyes használatát
követően, enyhe tisztítószerrel
tisztítsa meg a sütőteret, miután
lehűlt.
Karbantartás
Csere (javítás)
FIGYELMEZTETÉS
A sütő nem tartalmaz a felhasználó
által cserélhető alkatrészeket. Ne
próbálja meg saját maga kicserélni
vagy megjavítani a sütőt.
• A zsanérok, a szigetelés és/vagy
az ajtó meghibásodása esetén
vegye fel a kapcsolatot egy
képzett szerelővel vagy a helyi
Samsung szervizközponttal.
• Amennyiben az izzó cseréjére
van szükség, vegye fel a
kapcsolatot a helyi Samsung
szervizközponttal. Ne cserélje ki
saját maga.
• Amennyiben a sütő burkolatának
külső részével van probléma,
első lépésként húzza ki a
tápkábelt a konnektorból, majd
vegye fel a kapcsolatot egy hely
Samsung szervizközponttal.
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
• Ha hosszú ideig nem használja a sütőt, húzza ki a tápkábelt és vigye a
sütőt egy száraz, pormentes helyre. A sütő belsejében felgyülemlő por
és nedvesség negatívan befolyásolhatja a sütő teljesítményét.
18 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 18
2015-06-13
11:03:45
Gyorskalauz
Ha főzni szeretne.
1. Helyezze az ételt a sütőbe.
A főzés indításához nyomja meg a
Microwave (Mikrohullám) gombot.
1
2. Nyomja a felfelé/lefelé gombot mindaddig,
míg a megfelelő teljesítményszint
meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután a
teljesítményszint beállításához nyomja
meg Select (Kiválasztás) gombot.
3. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be az
elkészítési időt.
2
3
2
4. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:A főzés megkezdődik. A főzés
befejezésekor a sütő négyszer
sípol.
Gyorskalauz
4
Ha ételt szeretne felolvasztani az automatikus felolvasztás funkció segítségével:
1. Helyezze a fagyott ételt a sütőbe.
Nyomja meg a Power Defrost
(Gyorskiolvasztás) gombot.
1
2. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be
az elkészítési kategóriát. A Select
(Kiválasztás) gomb megnyomásával
véglegesítse a kívánt beállítást.
2
3
2
3. A felfelé/lefelé gomb megnyomásával
válassza ki az étel tömegét.
4. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
4
Ha az elkészítési időt 30 másodperccel növelni kívánja:
1
Hagyja az ételt a sütőben.
Nyomja meg a +30s (+30 mp) gombot
annyiszor, ahányszor 30 másodperccel növelni
szeretné az elkészítési időt.
Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
Magyar 19
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 19
2015-06-13
11:03:46
Gyorskalauz
Ha grillezni szeretne.
1. Nyomja meg a Grill gombot.
1
2. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be az
elkészítési időt.
2
3. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
3
Gyorskalauz
20 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 20
2015-06-13
11:03:46
A sütő jellemzői
Sütő
01
02
03
04
A sütő jellemzői
05
06
07
08
09
10
11
01 Ajtó
02 Szellőzőnyílások
03 Fűtőelem
04 Világítás
05 Ajtózár kallantyúi
06 Forgótányér
07 Összekötőelem
08 Görgős gyűrű
09 Biztonsági retesz nyílásai
10 Ajtónyitó nyomógomb
11 Kezelőpanel
Magyar 21
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 21
2015-06-13
11:03:46
A sütő jellemzői
Kezelőpanel
01 Egészséges ételek kiválasztása
02 Saját tányér kiválasztása
03 Automatikus gyorskiolvasztás gomb
04 Melegen tartás gomb
05 Szagtalanítás gomb
01
02
06 Mikrohullámú üzemmód gomb
07 Grill üzemmód gomb
03
04
05
08 Kombinált üzemmód gomb
09 Konyhai időzítő gomb
06
07
08
10 Órabeállítás
A sütő jellemzői
11 Gyermekzár gombja
09
10
11
12
12 Felfelé/lefelé gomb
(elkészítési idő, tömeg és adag
beállításához)
13 kiválasztás gomb
13
14
14 Leállítás/Energiatakarékos gomb
16
15
15 +30 mp gomb
16 Indítógomb
22 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 22
2015-06-13
11:03:47
A sütő használata
A mikrohullámú sütő működése
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia hatására
az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
•
Kiolvasztás (kézi és automatikus)
•
Sütés, főzés
•
Melegítés
Főzési elv.
1. A magnetron által termelt mikrohullámok a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen
oszlanak el. Így az étel egyenletesen sül
át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig
hatolnak az ételbe. Ezután a hőnek az étel
belsejében történő eloszlásával folytatódik
a főzés.
•
Mennyiség és sűrűség
•
Víztartalom
•
Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott
vagy nem)
A sütő használata
3. Az elkészítési idők a használt edény és az
étel tulajdonságai szerint változnak:
FONTOS
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a
főzés még az étel sütőből való kivétele után is
folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben
és a jelen kézikönyvben előírt pihentetési
időket, hogy biztosítsa:
•
Hogy az étel középen is egyenletes
átsüljön/megfőjön.
•
Hogy az étel mindenhol egyforma
hőmérsékletű legyen.
Magyar 23
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 23
2015-06-13
11:03:47
A sütő használata
A sütő működésének ellenőrzése
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően működik-e.
Nyissa ki a sütő ajtaját, majd helyezzen egy pohár vizet a forgótányérra. Ezután csukja be az
ajtót.
1. Nyomja meg a +30s (+30 mp) gombot, és
állítsa be az időt 4-5 percre, annyiszor
megnyomva a +30s (+30 mp) gombot,
ahány percet be szeretne állítani.
1
2. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
2
Eredmény:A sütő 4-5 percig melegíti a
vizet. Ennyi idő alatt a víznek
fel kell forrnia.
MEGJEGYZÉS
A sütő használata
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell
csatlakoztatni. A forgótányérnak a
sütőben kell lennie. A maximálistól eltérő
teljesítményszint alkalmazásakor a víz
hosszabb idő alatt forr fel.
24 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 24
2015-06-13
11:03:47
Az idő beállítása
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „88 88”, majd a „12:00”
felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás formátumban. Az órát a
következő alkalmakkor kell beállítani:
•
A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
•
Áramszünetet követően
MEGJEGYZÉS
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Nyomja meg a Clock (Óra) gombot.
2. Az időkijelzés típusának beállításához
nyomja meg a felfelé/lefelé gombot.
(12 vagy 24 órás)
1
2
3. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg
a Select (Kiválasztás) gombot.
4. Az óra beállításához nyomja meg a felfelé/
lefelé gombot.
3
A sütő használata
5. Nyomja meg a Select (Kiválasztás)
gombot.
4
6. A perc beállításához nyomja meg a felfelé/
lefelé gombot.
6
5
7
7. Ha a pontos idő látható, nyomja meg a
Select (Kiválasztás) gombot; ezzel elindítja
az órát.
Eredmény:Ha a mikrohullámú sütő nincs
használatban, a kijelzőn a
pontos idő látható.
Magyar 25
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 25
2015-06-13
11:03:47
A sütő használata
Főzés/Melegítés
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
FONTOS
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót. Soha ne
kapcsolja be a sütőt üresen.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám)
gombot.
1
Eredmény:A következő jelzés jelenik meg
a kijelzőn:
(mikrohullámú üzemmód)
2. Nyomja a felfelé/lefelé gombot mindaddig,
míg a megfelelő teljesítményszint
meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután a
teljesítményszint beállításához nyomja
meg Select (Kiválasztás) gombot.
2
2
A sütő használata
•
3
Ha 5 másodpercen belül nem állítja
be a teljesítményszintet, a készülék
automatikusan átvált az elkészítési idő
beállítására.
3. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be az
elkészítési időt.
Eredmény:A kijelzőn megjelenik az
elkészítési idő.
4
4. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:A sütő világítása bekapcsol,
és a forgótányér forogni kezd.
A főzés megkezdődik, majd
amikor befejeződött:
•
A sütő hangjelzést ad,
és négyszer felvillan az
„End (Vége)” felirat. Ezt
követően a sütő percenként
egy hangjelzést ad.
26 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 26
2015-06-13
11:03:48
Teljesítményszintek
Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.
Teljesítményszint
Teljesítmény
MAGAS
800 W
KÖZEPESEN MAGAS
600 W
KÖZEPES
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
300 W
KIOLVASZTÁS
180 W
ALACSONY
100 W
MEGJEGYZÉS
Ha magasabb teljesítményszintet választ,
csökkenteni kell az elkészítési időt.
MEGJEGYZÉS
Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ,
akkor hosszabb elkészítési időre van szükség.
Az elkészítési idő beállítása
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a +30s (+30 mp) gombot annyiszor, ahányszor
30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
A sütő használata
1. A +30s (+30 mp) gomb minden egyes
megnyomásával 30 másodpercet adhat
hozzá az időhöz.
1
2. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
2
Magyar 27
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 27
2015-06-13
11:03:48
A sütő használata
A főzés leállítása
A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.
1. Az ideiglenes leállításhoz
nyissa ki az ajtót.
Eredmény:A főzés leáll. A főzés
folytatásához csukja be az
ajtót, és nyomja meg ismét a
START (INDÍTÁS) gombot.
2. A teljes leállításhoz
nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
2
1
Eredmény:A főzés leáll. Ha a főzési
beállításokat törölni
kívánja, nyomja meg még
egyszer a STOP/ECO (STOP/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
MEGJEGYZÉS
A sütő használata
A főzés megkezdése előtt bármelyik
beállítást törölheti a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gomb megnyomásával.
28 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 28
2015-06-13
11:03:48
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal.
•
Nyomja meg a STOP/ECO (STOP/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény:Kikapcsol a kijelző.
•
Az energiatakarékos üzemmód
kikapcsolásához nyissa ki az ajtót,
vagy nyomja meg a STOP/ECO (STOP/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot. Ekkor a
kijelzőn megjelenik a pontos idő. A sütő
használatra kész.
MEGJEGYZÉS
Automatikus energiatakarékos funkció
A sütő használata
Ha a beállítást félbehagyja és egyetlen
funkciót sem választ ki, illetve ha működés
közben átmenetileg leállítja a berendezést, a
rendszer 25 perc elteltével törli a funkciót, és
megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével
kikapcsol a sütőben a lámpa.
Magyar 29
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 29
2015-06-13
11:03:48
A sütő használata
Az egészséges ételek funkció használata
A 20 Egészséges ételek funkció előre beprogramozott sütési időket tartalmaz.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Healthy Cooking
(Egészséges ételek) gombot.
1
2. A felfelé/lefelé gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát.
A következő oldalon olvasható táblázat
további tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról.
2
3. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
A sütő használata
3
Eredmény:A készülék az ételt
a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás
szerint készíti el.
•
Ha az étel elkészült, a sütő
négyszer hangjelzést ad,
a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End” (vége)
felirat. Ezt követően a sütő
percenként egy hangjelzést
ad.
30 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 30
2015-06-13
11:03:48
Egészséges ételek útmutató
1. Zöldségek/gabonafélék
Kód/étel
Adag (g)
Utasítások
Brokkolirózsák
250
Mossa és tisztítsa meg a friss brokkolit, majd szedje
rózsáira. Egyenletesen oszlassa el a darabokat egy
fedeles üvegtálban. 250 g-hoz adjon 30 ml (2 ek.)
vizet. Helyezze a tálat a forgótányér közepére.
Lefedve főzze. Elkészítés után keverje meg.
1-2 percig hagyja állni.
2
Szeletelt
sárgarépa
250
Mossa és tisztítsa meg a sárgarépát, majd vágja
egyforma szeletekre. Egyenletesen oszlassa el a
darabokat egy fedeles üvegtálban. 250 g-hoz adjon
30 ml (2 ek.) vizet. Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után keverje
meg. 1-2 percig hagyja állni.
3
Zöldbab
250
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
250 g-hoz adjon 30 ml (2 ek.) vizet. Helyezze a tálat
a forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés
után keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
4
Paraj
150
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye fedeles
üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet. Helyezze a tálat a
forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után
keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
5
Csöves kukorica
250
Mossa és tisztítsa meg a csöves kukoricát, és tegye
ovális üvegtálba. Fedje le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával és szurkálja meg a
fóliát. 1-2 percig hagyja állni.
6
Hámozott
burgonya
250
Mossa és hámozza meg a burgonyát, majd vágja
egyforma szeletekre. Tegye a zöldséget fedeles
üvegtálba. Adjon hozzá 45-60 ml (3-4 ek.) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. 2-3 percig hagyja állni.
A sütő használata
1
Magyar 31
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 31
2015-06-13
11:03:48
A sütő használata
A sütő használata
Kód/étel
Adag (g)
Utasítások
7
Barna rizs
125
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 5-10 percig hagyja állni.
8
Teljes kiőrlésű
makaróni
125
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 500 ml forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő nélkül főzze.
A pihentetési idő elején keverje meg, utána alaposan
csöpögtesse le. 1 percig hagyja állni.
9
Quinoa
125
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 1-3 percig hagyja állni.
10
Bulgur
125
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 2-5 percig hagyja állni.
11
Csőben sült
zöldség
500
Helyezze a zöldséget, például az előfőzött
burgonyaszeleteket, szeletelt cukkinit és
paradicsomot, valamint a mártást egy megfelelő
méretű hőálló üvegtálba. A tetejét szórja meg reszelt
sajttal. Helyezze a tálat a rácsra. 2-3 percig hagyja
állni.
12
Grillezett
paradicsom
400
Mossa meg a paradicsomot, vágja félbe és tegye
hőálló tálba. A tetejét szórja meg reszelt sajttal.
Helyezze az edényt a rácsra. 1-2 percig hagyja állni.
32 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 32
2015-06-13
11:03:48
2. Baromfi/tenger gyümölcsei
Kód/étel
Adag (g)
Utasítások
Csirkemell
300
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
2
Pulykamell
300
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
3
Friss halfilé
300
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és locsolja meg
egy evőkanál citromlével. Takarja le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
4
Friss lazacfilé
300
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és locsolja meg
egy evőkanál citromlével. Takarja le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
5
Friss garnéla
250
Mossa meg a garnélát, helyezze kerámiatálra, és locsolja
meg egy evőkanál citromlével. Takarja le mikrohullámú
sütőben használható háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a forgótányérra. 1-2 percig
hagyja állni.
6
Friss pisztráng
200
Tegyen két darab friss halat egészben egy hőálló tálra.
Szórja meg egy csipet sóval és fűszerekkel, és locsolja meg
egy evőkanál citromlével. Takarja le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát.
Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
7
Sült hal
200
Dörzsölje be a hal (pl. pisztráng) bőrét olajjal és fűszerezze
be. A halakat egymás mellé, egymáshoz képest fordítva
fektesse a magas állványra. Fordítsa meg, amikor a sütő
hangjelzést ad. 3 percig hagyja állni.
8
Grillezett
lazacszeletek
300
Egyenletesen helyezze el a halszeleteket a magas rácson.
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad. 2 percig hagyja
állni.
A sütő használata
1
Magyar 33
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 33
2015-06-13
11:03:48
A sütő használata
A Saját tányér funkció használata
A Saját tányér funkció két előre programozott elkészítési időt kínál.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Az adagok számának beállításához nyomja meg a felfelé/lefelé gombot.
Először is helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1
1. Nyomja meg a My Plate (Saját tányér)
gombot. A felfelé/lefelé gombbal válassza
ki az elkészítendő étel típusát. Nyomja
meg a Select (Kiválasztás) gombot.
1) Készételek (mélyhűtött)
2) Vegetáriánus ételek (mélyhűtött)
1
2. Az adag méretének kiválasztásához
nyomja meg a felfelé/lefelé gombot. (Lásd
az oldalsó táblázatot.)
1
3. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:A főzés megkezdődik. Amikor
befejeződött:
2
A sütő használata
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés
3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható
edényt használjon.
34 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 34
2015-06-13
11:03:49
A My Plate (Saját tányér) funkció
Az alábbi táblázat a különböző saját tányér automatikus melegítési programokat, mennyiségeket
és a vonatkozó utasításokat tartalmazza. Ezek a programok csak mikrohullámú energiával
működnek.
1
2
Kód/étel
Adag (g)
Utasítások
Fagyasztott
készételek
300-350
Tegye kerámiatányérba, és takarja le háztartási
fóliával. Ez a program alkalmas a 3 összetevőből
álló ételek melegítéséhez (pl. hús mártással, zöldség
és egyféle köret, például burgonya, rizs vagy főtt
tészta). 2-3 percig hagyja állni.
Fagyasztott
vegetáriánus
ételek
300-350
400-450
400-450
Tegye az ételt kerámia tányérba, és takarja
le háztartási fóliával. Ez a program kétféle
összetevőből (pl. tészta mártással vagy rizs
zöldségekkel) álló ételekhez ideális. 2-3 percig
hagyja állni.
A sütő használata
Magyar 35
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 35
2015-06-13
11:03:49
A sütő használata
A gyorskiolvasztás funkció használata
A Gyorskiolvasztás funkció hús, baromfi, hal, kenyér/sütemény kiolvasztását teszi lehetővé. A
kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze a programot és a súlyt
kell kiválasztania.
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Power Defrost
(Gyorskiolvasztás) gombot.
1
2. A felfelé/lefelé gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. A következő
oldalon olvasható táblázat további
tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról. Ezután az
étel típusának véglegesítéséhez nyomja
meg a Select (Kiválasztás) gombot.
2
2
A sütő használata
3. Az adag méretének kiválasztásához
nyomja meg a felfelé/lefelé gombot.
3
4. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:
4
5
•
Megkezdődik a kiolvasztás.
•
A kiolvasztás közben a sütő
jelez, hogy emlékeztesse
az étel megfordítására.
5. A kiolvasztás folytatásához nyomja meg
újra a START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:Ha az étel elkészült, a sütő
négyszer hangjelzést ad,
a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End” (vége) felirat.
Ezt követően a sütő percenként
egy hangjelzést ad.
36 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 36
2015-06-13
11:03:49
Gyorskiolvasztás útmutató
Az alábbi táblázat a különböző gyorskiolvasztó programokat, mennyiségeket, és a vonatkozó
utasításokat tartalmazza. A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot az
élelmiszerről. A húst, baromfit, halat, kenyeret vagy süteményt helyezze kerámiatányérra.
Kód/étel
Adag (g)
Utasítások
Hús
200-1500
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a húst,
amikor a sütő hangjelzést ad. Ez a program marha-,
bárány-, sertéshúshoz, sült marhaszeletekhez,
apróhúshoz és darált húshoz alkalmas. 20-60 percig
hagyja állni.
2
Baromfi
200-1500
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának végeit
alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor a sütő
hangjelzést ad. Ez a program egész csirke és a csirke
részeinek felmelegítéséhez egyaránt használható.
20-60 percig hagyja állni.
3
Hal
200-1500
Takarja le az egész hal farkát alumínium fóliával.
Fordítsa át a halat, amikor a sütő hangjelzést ad.
Ez a program egész hal és halfilé felmelegítéséhez
egyaránt használható. 20-50 percig hagyja állni.
4
Kenyér/
sütemény
125-625
Tegye a kenyeret egy darab sütőpapírra és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze a
süteményt egy kerámia tányérra, majd – ha lehet
– fordítsa át, amikor a sütő jelez. (A sütő tovább
működik, majd leáll, amikor kinyitja az ajtót.) Ez a
program alkalmas mindenféle szelelt kenyér vagy
egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására.
A sütő használata
1
A zsemléket körben helyezze el. Ez a program
alkalmas mindenféle kelt tésztából készült sütemény,
piskóta, túrótorta és vajastészta kiolvasztásához.
Nem alkalmas vajas tészta, ropogós tészta,
gyümölcsös és krémes sütemények, valamint
csokoládéval bevont sütemények kiolvasztásához.
5-20 percig hagyja állni.
Magyar 37
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 37
2015-06-13
11:03:49
A sütő használata
A melegen tartás funkció használata
A Melegen tartás funkció a felszolgálásig melegen tartja az ételt.
Ezen funkció segítségével a felszolgálásig melegen tarthatja az ételt.
A felfelé/lefelé segítségével válaszon a forró vagy mérsékelt melegítési hőmérsékletek közül.
1. Nyomja meg a Keep Warm (Melegen
tartás) gombot.
1
2. A melegítési hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a felfelé/lefelé gombot.
1. Forró
2. Mérsékelt
2
3. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
3
Eredmény: A készülék az ételt
a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás
szerint készíti el.
•
A sütő használata
Ha az étel elkészült, a sütő
négyszer hangjelzést ad,
a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End” (vége)
felirat. Ezt követően a sütő
percenként egy hangjelzést
ad.
Javasolt Keep Warm (Melegen tartás) mód menü
1. Forró
Lasagne, leves, csőben sült, casserole, pizza, steak (jól átsült), bacon, halételek,
száraz sütemények
2. Mérsékelt
Pite, kenyér, tojástálak, steak (véres vagy közepesen véres)
FONTOS
A kihűlt ételeket ne ezzel a funkcióval
melegítse újra: ezek a programok a frissen
elkészült ételek melegen tartására valók.
FONTOS
FONTOS
Ne fedje le se fedővel, se fóliával.
FONTOS
Az edények kiemeléséhez mindig használjon
edényfogó kesztyűt!
A Samsung nem javasolja, hogy túl sokáig
(1 órán át) is melegen tartsa az ételeket, mert
emiatt tovább fognak főni. A meleg ételek
hamarabb mennek tönkre.
38 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 38
2015-06-13
11:03:49
A szagtalanító funkció használata
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő belsejében füst gyűlt fel.
Először tisztítsa meg a sütő belsejét.
A tisztítás végeztével nyomja meg a
Deodorisation (Szagtalanítás), majd a START
(INDÍTÁS) gombot. A sütő négyszer sípol.
MEGJEGYZÉS
A szagtalanítási időt 5 percben határoztuk
meg. A +30s (+30 mp) gomb minden egyes
megnyomásával a szagtalanítási idő 30
másodperccel növelhető.
MEGJEGYZÉS
A maximális szagtalanítási idő 15 perc.
A sütő használata
Magyar 39
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 39
2015-06-13
11:03:49
A sütő használata
Grillezés
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti és
megpiríthatja.
E célból a mikrohullámú sütő grillezőráccsal rendelkezik.
1. Melegítse elő a grillt a megfelelő
hőmérsékletre a Grill gomb
megnyomásával, és a felfelé/lefelé
gombbal állítsa be az előmelegítési időt.
1
4
2. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
3. Az előmelegítést követően nyissa ki az
ajtót, és az ételt helyezze az állványra.
Csukja be az ajtót.
1
5
4. Nyomja meg a Grill gombot.
2
6
5. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be a
grillezési időt. A maximális grillezési idő
60 perc.
6. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
A sütő használata
Eredmény:A grillezés megkezdődik.
Amikor befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés
3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
MEGJEGYZÉS
Nem jelent hibát, ha a fűtőegység grillezés
közben ki- és bekapcsol.
Ez a rendszer biztonsági funkciója a sütő
túlmelegedése ellen.
FONTOS
A sütőben lévő edényeket csak hőálló
kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon
felforrósodnak.
40 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 40
2015-06-13
11:03:50
Mikrohullám és grill kombinációja
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú üzemmódot grillel is
kombinálhatja.
FONTOS
FONTOS
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt
alkalmas edényt használjon. Ideálisak az üvegvagy kerámiaedények, mivel ezek lehetővé
teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen
átjárják az ételt.
A sütőben lévő edényeket MINDIG
sütőkesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon
felforrósodnak.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
Helyezze az ételt a rácsra, a rácsot pedig a
forgótányérra. Csukja be az ajtót.
2
2. Nyomja meg a Combi (Kombinált) gombot.
3
A sütő használata
3. Nyomja a felfelé/lefelé gombot mindaddig,
míg a megfelelő teljesítményszint
meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután a
teljesítményszint beállításához nyomja
meg Select (Kiválasztás) gombot.
3
4. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be az
elkészítési időt. A maximális kombinálási
idő 60 perc.
4
5. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
5
Eredmény:A kombinált sütés
megkezdődik. Amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés
3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt
mutatja.
MEGJEGYZÉS
A maximális mikrohullámú teljesítmény
kombinált mikrohullámú és grillezési
üzemmódban 600 W.
Magyar 41
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 41
2015-06-13
11:03:50
A sütő használata
A pihentetési idő beállítása
A konyhai időzítő a várakozási idő automatikus beállítására használható (mikrohullámú főzés
nélkül).
Először is helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg egyszer az Kitchen Timer
(Konyhai időzítő) gombot.
1
2. A felfelé/lefelé gombbal állítsa be a
várakozási időt.
2
3. Nyomja meg a START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:A várakozási idő elindul.
Amikor befejeződött:
3
•
A sütő négyszer sípol.
•
A kijelző ismét a pontos
időt mutatja.
A sütő használata
A hangjelzés kikapcsolása
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1
1
2
2
1. Nyomja meg egyszerre a STOP/ECO
(STOP/ENERGIATAKARÉKOS) és a START
(INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:A sütő nem fog minden
gombnyomáskor sípolni.
•
A kijelzőn megjelenik a következő
felirat:
2. A hangjelzés visszakapcsolásához
nyomja meg ismét egyszerre a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) és a
START (INDÍTÁS) gombot.
Eredmény:A sütő minden egyes
gombnyomáskor sípol.
•
A kijelzőn megjelenik a következő
felirat:
42 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 42
2015-06-13
11:03:50
A mikrohullámú sütő biztonsági zára
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal van ellátva, amely lehetővé teszi a sütő
„lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos személy azt véletlenül
bekapcsolja.
A sütő bármikor lezárható.
1
2
1. 3 másodpercig tartsa lenyomva a Child
Lock (Gyermekzár) gombot.
Eredmény:
•
A sütő most le van zárva
(semmilyen funkciót nem
lehet kiválasztani).
•
A kijelzőn megjelenik az „L”
jelzés.
2. A sütő zárolásának feloldásához nyomja
meg ismét a Child Lock (Gyermekzár)
gombot.
A sütő használata
Eredmény:A sütő rendeltetésszerűen
használható.
Magyar 43
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 43
2015-06-13
11:03:50
A mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, fontos, hogy a mikrohullámok be
tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné azokat.
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben
használható jelöléssel van ellátva, nincs oka aggodalomra.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e
mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Leírás
Amikrohullámúsütőbenhasználhatóedények
Alufólia
Kis mennyiségekben használható egyes
területek túlsülése ellen. Ívkisülés
keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő
falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
Pirítótányér
8 percnél tovább előmelegíteni nem
szabad.
Porcelán és agyagedény
A porcelán, a cserép, a fajansz és
csontporcelán edények általában
alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben,
feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter ételdobozok
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe
csomagolják.
Gyorsételek
csomagolása
Üvegedény
Polisztirol poharak,
tartók
Használhatók étel melegítésére. A
túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat.
Papírzacskók vagy
újságpapír
Tüzet foghat.
Újrahasznosított
papír vagy
fémszegélyek
Ívkisülést okozhat.
Főző- és tárolóedény
egyben
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
Finomüveg edények
Ételek és italok melegítésére használható.
A finom üveg eltörhet vagy megrepedhet
hirtelen melegítéskor.
Befőttes üvegek
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre
használható.
44 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 44
2015-06-13
11:03:50
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
Leírás
Edények
Fém
Papír
Ívkisülést vagy tüzet okozhat.
Tányér, pohár,
szalvéta,
papírtörülköző
Rövid főzési és melegítési időhöz. A
fölösleges nedvesség felszívására is
használható.
Újrahasznosított
papír
Ívkisülést okozhat.
Edények
Különösen hőálló műanyag esetén.
Bizonyos egyéb műanyagok magas
hőmérsékleten eldeformálódhatnak vagy
elszíneződhetnek. Melamin műanyagok
használata tilos.
Háztartási fólia
A nedvesség megtartására használható. Az
étellel nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa
el a fóliát, mert forró gőz szállhat fel.
Fagyasztózacskók
Csak ha főzhető vagy sütőben
használható. Ne legyen hermetikusan zárt.
Szükség esetén villával szurkálja meg.
Műanyag
Zsírpapír vagy sütőpapír
: Ajánlott
Amikrohullámúsütőbenhasználhatóedények
Fagyasztózacskó
zárószalagja
A nedvességtartalom megőrzésére és a
kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.
: Körültekintően használja
: Nem biztonságos
Magyar 45
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 45
2015-06-13
11:03:50
Sütési útmutató
Mikrohullámok
Főzés
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol
az ételen, és annak víz-, zsír- és cukortartalma
magába szívja.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas
edények:
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására
gyors mozgást folytatnak. A gyors mozgás
súrlódást kelt, és az ebből származó hő
hatására puhul meg az étel.
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében
át kell engednie a mikrohullámokat.
A mikrohullámokat a fém, például a
rozsdamentes acél, az alumínium és a réz
visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban
hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon és
műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a fán.
Ezért az ételt nem szabad fémedényekben
készíteni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez
felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség
alkalmas, többek között a friss vagy fagyasztott
zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab,
hal és hús. Mikrohullámú sütőben készíthet
mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot,
befőttet és csatnit is. Általában véve a
mikrohullámú főzés ideális minden olyan ételhez,
amelyet rendesen tűzhelyen készítene el.
Sütési útmutató
Például vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd
a tippeket, technikákat és javaslatokat
tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés
közben, mivel az elpárolgó vízből képződő
gőz hozzájárul a főzés folyamatához. Az
étel különbözőképpen letakarható, például
kerámiatányérral, műanyag fedéllel vagy
mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni
hagyni, hogy a hőmérséklet az étel belsejében
egyenletes legyen.
46 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 46
2015-06-13
11:03:50
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel.
Az ételt főzze lefedve a minimális ideig– lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa
a főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és fűszerezze meg, és
adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
Étel
Spenót
Adag (g)
Teljesítmény (W)
Idő (perc)
150
600
4 ½-5 ½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 ek.) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Brokkoli
300
600
9-10
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 ek.) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Borsó
300
600
7 ½-8 ½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 ek.) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Zöldbab
300
600
8-9
Sütési útmutató
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 ek.) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Vegyes zöldség
(sárgarépa, zöldborsó,
kukorica)
Vegyes zöldség
(wok típusú)
300
600
7 ½-8 ½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 ek.) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
300
600
8-9
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 ek.) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Magyar 47
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 47
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz adjon 30-45 ml (2-3 ek.)
hideg vizet, hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő vízmennyiség – lásd a táblázatot. Az ételt
főzze lefedve a minimális ideig– lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést.
Főzés közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza és fűszerezze meg, és adjon hozzá
vajat. 3 percig lefedve hagyja állni.
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél kisebbre vágja, annál hamarabb
megfő.
Tipp:
Étel
Brokkoli
Adag (g)
Teljesítmény (W)
Idő (perc)
250
800
4-4 ½
500
7-7 ½
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A szárakat helyezze középre.
3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Kelbimbó
250
800
5 ½-6 ½
Tudnivalók
Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 ek.) vizet. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Sárgarépa
250
800
4 ½-5
Tudnivalók
A sárgarépát vágja egyforma szeletekre. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Sütési útmutató
Karfiol
250
800
500
5-5 ½
8 ½-9
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A nagy rózsákat vágja félbe.
A szárakat helyezze középre. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Cukkini
250
800
3 ½-4
Tudnivalók
A cukkinit vágja szeletekre. Adjon hozzá 30 ml (2 ek.) vizet vagy egy
darabka vajat. Éppen csak puhulásig főzze. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
48 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 48
2015-06-13
11:03:51
Étel
Padlizsán
Adag (g)
Teljesítmény (W)
Idő (perc)
250
800
3 ½-4
Tudnivalók
A padlizsánt vágja vékony szeletekre, és hintse meg 1 evőkanál
citromlével. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Póréhagyma
250
800
4 ½-5
Tudnivalók
A póréhagymát vágja vastag szeletekre. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
Gomba
125
800
250
1 ½-2
3-3 ½
Tudnivalók
Készítsen elő apró egész gombafejeket vagy szeletelt gombát. Vizet
ne tegyen hozzá. Hintse meg citromlével. Sózza és borsozza meg.
Tálalás előtt csöpögtesse le. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Hagyma
250
800
5 ½-6
Tudnivalók
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje fel. Csak 15 ml (1 ek.) vizet
adjon hozzá. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Paprika
250
800
4 ½-5
Tudnivalók
Burgonya
250
800
500
Sütési útmutató
A paprikát vágja kis szeletekre. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
4-5
7 ½-8 ½
Tudnivalók
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekre. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Karalábé
250
800
5-5 ½
Tudnivalók
A karalábét vágja kis kockákra. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Magyar 49
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 49
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Rizs:
Nagyméretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon - a rizs főzés közben a duplájára
dagad. Lefedve főzze. A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és
fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési
idő végéig nem szívja magába az összes vizet.
Tészta:
Nagy hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá forrásban lévő vizet, egy csipetnyi sót,
és keverje jól össze. Fedő nélkül főzze. Főzés közben és utána keverje meg. Lefedve
hagyja állni, utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Fehér rizs
(előfőzött)
Adag (g)
Teljesítmény (W)
Idő (perc)
250
800
16-17
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 perc után tálalja.
Barna rizs
(előfőzött)
250
800
21-22
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 perc után tálalja.
Vegyes rizs
(étkezési +
vadrizs)
Vegyes
gabonafélék
(rizs + gabona)
Sütési útmutató
Tészta
250
800
17-18
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 perc után tálalja.
250
800
18-19
Tudnivalók
Adjon hozzá 400 ml hideg vizet. 5 perc után tálalja.
250
800
11-12
Tudnivalók
Adjon hozzá 1000 ml hideg vizet. 5 perc után tálalja.
50 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 50
2015-06-13
11:03:51
Melegítés
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul
megadott teljesítményszinteket és melegítési
időket. A táblázatban közölt idők +18 és
+20 °C körüli szobahőmérsékletű folyadékokat,
vagy +5 és +7 °C körüli hőmérsékletre lehűtött
ételeket vesznek alapul.
Csak különös körültekintéssel melegítsen
folyadékot és bébiételt. A folyadékokat a
kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás
elkerülése érdekében melegítés előtt, közben
és után is keverje meg. A várakozási idő alatt
hagyja őket a mikrohullámú sütőben. Tegyen a
folyadékba műanyag kanalat vagy üvegpálcát.
Kerülje az étel túlmelegítését (és ezáltal
elrontását). Célszerű rövidebb melegítési időt
beállítani, és szükség esetén még tovább
melegíteni.
Elrendezés és lefedés
Melegítési és pihentetési idők
Ne melegítsen újra nagyméretű dolgokat, mint
pl. összetapadt hús - ezek hajlamosak túlfőni
és kiszáradni, mielőtt a közepük felmelegedne.
Kis darabokat sikeresebben melegíthet.
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha
későbbi felhasználás végett megjegyzi az
időtartamot.
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos
sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő
töredéke alatt melegítheti fel ételét.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket akár 800 watton is melegíthet,
míg másokhoz 600, 450, vagy csak
300 wattot kell beállítani.
Útmutatásért tekintse meg a táblázatot.
Az optimális eredmény érdekében melegítés
közben jól keverje át, vagy fordítsa meg az
ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás
biztosítása céljából rövid ideig hagyja állni az
ételt.
A javasolt várakozási idő melegítés után
2–4 perc, hacsak a táblázat mást nem ajánl.
Folyadék és bébiétel melegítésénél különös
gondossággal járjon el. Lásd a biztonsági
óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
Sütési útmutató
Általában érdemes alacsonyabb
teljesítményszinten melegíteni, ha az
étel kényes, nagy mennyiségű, vagy ha
valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik
(például vagdalthús-pástétom).
Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel
teljes egészében átvette-e a hőt.
Folyadékok melegítése
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő
kikapcsolása után mindig hagyjon legalább
20 másodperc várakozási időt. Melegítés
közben szükség szerint, melegítés után
MINDIG keverje meg. A kitörésszerű forrás
és esetleges forrázás elkerülése érdekében
tegyen az italba kanalat vagy üvegpálcát, és
melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
Magyar 51
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 51
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Bébiétel melegítése
Anyatej:
Bébiétel:
Az ételt szedje ki mély kerámiatálba. Fedje
le műanyag fedővel. Melegítés után jól
keverje meg! Tálalás előtt 2-3 percig hagyja
állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze a
hőmérsékletét. A javasolt tálalási hőmérséklet
30–40 °C.
A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül
melegítse. Cumisüveget ne melegítsen cumival
együtt, mivel az üveg túlhevülés hatására
felrobbanhat. A várakozási idő előtt, majd
tálalás előtt újra jól rázza fel! A bébiétel
vagy tej hőmérsékletét mindig gondosan
ellenőrizze, mielőtt a babának adná. A javasolt
tálalási hőmérséklet 37 °C.
Megjegyzés:
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan kell ellenőrizni.
Melegítéshez a következő táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye
figyelembe.
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
Adag
Teljesítmény
(W)
Idő (perc)
150 ml (1 csésze)
800
1-1½
Étel
Italok
(kávé, tea, víz)
250 ml (1 bögre)
1½-2
Tudnivalók
Sütési útmutató
Töltse csészékbe, és fedetlenül melegítse. Helyezze a csészét/
bögrét a forgótányér közepére. A várakozási idő alatt hagyja őket a
mikrohullámú sütőben, és jól keverje meg őket. 1-2 percig hagyja állni.
Leves
(mélyhűtött)
250 g
800
3-3½
Tudnivalók
Szedje ki kerámia mélytányérba vagy kerámia levesestálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés után jól keverje meg. Tálalás előtt újra
keverje meg. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
52 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 52
2015-06-13
11:03:51
Étel
Adag
Teljesítmény
(W)
Idő (perc)
Ragu
(mélyhűtött)
350 g
600
5½-6½
Tudnivalók
A ragut szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás előtt újra keverje meg.
2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Tészta szósszal
(mélyhűtött)
350 g
600
4½-5½
Tudnivalók
A tésztát (pl. spagetti vagy tojásos metélt) szedje ki kerámia
lapostányérra. Takarja le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Tálalás előtt keverje meg. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Töltött tészta
szósszal
(mélyhűtött)
Vegyes tál
(mélyhűtött)
350 g
600
5-6
Tudnivalók
A töltött tésztát (pl. ravioli, tortellini) szedje ki mély kerámiatálba. Fedje
le műanyag fedővel. Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás
előtt újra keverje meg. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
350 g
600
5½-6½
Tudnivalók
Állítson össze egy 2–3 mélyhűtött összetevőből álló fogást egy kerámia
tányéron. Fedje le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Sütési útmutató
Magyar 53
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 53
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Bébiétel és anyatej melegítése
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
Bébiétel
(zöldségek + hús)
Adag
Teljesítmény (W)
Idő (mp)
190 g
600
30
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő leteltével
keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Kása babáknak
(gabona + tej +
gyümölcs)
Anyatej
190 g
600
20
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő leteltével
keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
100 ml
200 ml
300
30-40
50-60
Tudnivalók
Jól keverje meg vagy rázza fel, és töltse sterilizált üvegbe. Helyezze
az ételt a forgótányér közepére. Fedő nélkül főzze. Mielőtt a babának
adná, jól keverje meg, és gondosan ellenőrizze a hőmérsékletét.
2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Sütési útmutató
54 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 54
2015-06-13
11:03:51
Kiolvasztás
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok finoman, rövid idő
alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan vendégek érkezésekor.
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a csomagról minden fém
kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a kiolvadt folyadék lecsöpöghessen.
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg, csepegtesse le, és
amint lehet, vegye ki a belsőségeket. Időnként ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek felmelegedni, ezeket a
kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja.
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és mielőtt folytatná,
20 percig hagyja állni.
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes kiolvadáshoz
szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően eltér. Lásd az alábbi táblázatban.
Tipp:
A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb mennyiségekhez
kevesebb idő szükséges, mint a nagyokhoz. Ételek fagyasztásakor és kiolvasztásakor
gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul a következő
táblázatot használja.
Hús
Étel
Adag (g)
Teljesítmény
(W)
Idő (perc)
Darált hús
250
180
6½-7½
500
250
180
7½-8½
Sütési útmutató
Sertésszelet
10-12
Tudnivalók
Helyezze a húst a forgótányérra. Az elvékonyodó végeket borítsa be alufóliával. A
kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
15-30 percig hagyja állni, majd tálalja.
Magyar 55
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 55
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Étel
Baromfi
Csirkedarabok
Egész csirke
Adag (g)
Teljesítmény
(W)
Idő (perc)
500 (2 db)
180
14½-15½
800
180
28-30
Tudnivalók
Először is helyezze a darabolt csirkét a bőrös részekkel lefelé, az egész csirkét
pedig először mellével lefelé kerámia lapostányérra. A vékonyabb részeket, mint
például szárnyvégek, borítsa be alufóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa
meg!
15-60 percig hagyja állni, majd tálalja.
Hal
Halszeletek
200
180
6-7
Egész hal
400
180
12-13
Tudnivalók
A fagyasztott halat helyezze kerámia lapostányér közepére. Úgy helyezze el, hogy
a vékonyabb részek a vastagabbak alá kerüljenek. Takarja le a filék keskeny végét
és az egész hal farkát alufóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
10-25 percig hagyja állni, majd tálalja.
Gyümölcs
Bogyós gyümölcsök
250
180
6-7
Tudnivalók
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy nagy átmérőjű kerek, lapos
üvegtányéron.
5-10 percig hagyja állni, majd tálalja.
Sütési útmutató
Kenyér
Zsemle
(kb. 50 g/db)
2 db
180
Pirítós/szendvics
250
180
4½-5
Bajor rozskenyér
(búza- + rozsliszt)
500
180
8-10
4 db
½-1
2-2½
Tudnivalók
A zsemléket körben vagy vízszintes sorban helyezze a forgótányér közepére egy
papírtörlőre. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
5-20 percig hagyja állni, majd tálalja.
56 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 56
2015-06-13
11:03:51
Grill
Mikrohullámú + grill üzemmódban
használható edények:
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található.
Csukott ajtó, és forgásban lévő forgótányér
mellett működik. A forgótányér forgása
egyenletesebbé teszi az étel pirulását.
Ha a grillt 3-5 percig előmelegíti, az étel
gyorsabban pirul meg.
Olyan edényt használjon, amely a
mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló
legyen. Kombinált üzemmódban ne használjon
fém eszközöket. Semmilyen műanyag edényt
ne használjon, mivel az megolvadhat.
Edények grillezéshez:
Mikrohullámú + grill üzemmódban
elkészíthető ételek:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó
edények használhatók. Semmilyen műanyag
edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger,
bacon és vékony szelet füstölt sonka,
vékony halszeletek, szendvicsek, és
mindenféle alapanyagokból összeállított
melegszendvicsek.
Fontos megjegyzés:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen
arra, hogy az ételt a magas állványra
kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást
javasolnak.
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a
mikrohullámú sütés gyorsaságával egyesíti.
Csak csukott ajtó és forgásban lévő
forgótányér mellett működik. A forgótányér
forgása következtében az étel egyenletesen
pirul meg.
A modellnél három kombinált üzemmód áll
rendelkezésre: 600 W + Grill, 450 W + Grill és
300 W + Grill.
Fontos megjegyzés:
Ha a kombinált (mikrohullám + grill)
üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy az
ételt a magas állványra kell tenni, kivéve, ha
az utasítások mást javasolnak. Kérjük, tekintse
át a következő táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné
pirítani, akkor meg kell fordítania.
Sütési útmutató
Mikrohullám + grill
A kombinált üzemmódban készíthető ételek
közé tartozik minden olyan főtt étel, amelyet
fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt
tészta), valamint mindazok, amelyek tetejének
megpirításához rövid sütési idő szükséges.
Ez az üzemmód használható olyan vastagabb
ételek elkészítéséhez is, amelyeknél jó, ha a
tetejük finom ropogósra pirul (pl. darabolt
csirke, amelyet a sütés félidejében meg
kell fordítani). További részleteket a grill
táblázatból tudhat meg.
Magyar 57
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 57
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Grillezési útmutató friss és fagyasztott ételhez
A grillt a grill funkcióval 3 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
FONTOS
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt.
Étel
Pirítós szeletek
Adag
4 db
(egyenként
25 g)
Üzemmód
Csak grill
Elkészítési idő
(1. oldal)
Elkészítési idő
(2. oldal)
(perc)
(perc)
6-8
4-5 ½
Tudnivalók
A pirítós szeleteket egymás mellé helyezze a magas állványra.
Grillezett
paradicsom
200 g (2 db)
400 g (4 db)
Mikrohullám +
grill
(300 W + Grill)
(Csak grill)
4½-5½
2-3
7-8
Tudnivalók
A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre tegyen sajtot. Lapos, hőálló
üvegtányéron rendezze el körben. Tegye a magas állványra. 2-3 percig
hagyja állni.
Sült burgonya
600 g
600 W + Grill
Sütési útmutató
500 g
4½-5½
-
8-9
Tudnivalók
A burgonyákat vágja félbe. Vágott oldalukkal a grill felé helyezze el őket
körben a magas állványon.
Sült alma
1 alma
(kb. 200 g)
2 alma
(kb. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
-
6-7
Tudnivalók
Az almákat magozza ki, majd töltse meg mazsolával és lekvárral. Tetejére
szórjon mandulaszeleteket. Az almákat tegye egy lapos hőálló üvegtálra.
A tálat közvetlen az alacsony állványra helyezze.
58 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 58
2015-06-13
11:03:51
Étel
Csirkedarabok
Adag
450-500 g
Üzemmód
300 W + Grill
Elkészítési idő
(1. oldal)
Elkészítési idő
(2. oldal)
(perc)
(perc)
10-12
12-13
(2 db)
Tudnivalók
A csirkedarabokat dörzsölje be olajjal és fűszerekkel. Körben helyezze el
a magas állványon. Grillezés után 2–3 percig hagyja állni.
Sült csirke
1200 g
Mikrohullám +
grill
(450 W + Grill)
(300 W + Grill)
22-24
23-25
Tudnivalók
Dörzsölje be a csirkét olajjal és fűszerekkel. Egy mikrohullámú sütőben
használható edényben helyezze a forgótányérra. Grillezés után 5 percig
hagyja állni.
Sütési útmutató
Magyar 59
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 59
2015-06-13
11:03:51
Sütési útmutató
Tanácsok és tippek
Vaj olvasztása
Lekvárfőzés
Tegyen 50 g vajat egy kisméretű mély
üvegtálba. Fedje le műanyag fedővel.
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes
bogyós gyümölcsöt) egy megfelelő méretű
fedeles hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g
tartósító cukrot, és jól keverje össze.
800 watton melegítse 30-40 másodpercig,
amíg a vaj megolvad.
Csokoládé megolvasztása
Lefedve főzze 800 watton 10-12 percig.
Tegyen 100 g csokoládét egy kisméretű mély
üvegtálba.
Főzés közben többször keverje meg.
Kisméretű, csavaros tetejű lekváros üvegekbe
töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
450 watton melegítse 3–5 percig, amíg a
csokoládé meg nem olvad.
Pudingfőzés
Olvasztás közben egyszer-kétszer keverje
meg. Az edények kiemeléséhez mindig
használjon edényfogó kesztyűt!
Kristályos méz olvasztása
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kisméretű
mély üvegtálba.
300 watton melegítse 20–30 másodpercig,
amíg a méz megolvad.
Zselatin olvasztása
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye
hideg vízbe.
Sütési útmutató
A lecsöpögtetett zselatint helyezze kisméretű
hőálló üvegtálba.
300 watton 1 percig melegítse. Olvadás után
keverje meg.
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően
jól keverje össze cukorral és tejjel (500 ml).
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat
fedővel. Lefedve főzze 800 watton 6½7½ percig.
Főzés közben többször jól keverje meg.
Pirított mandula készítése
30 g szeletekre vágott mandulát osszon
el egyenletesen egy közepes méretű
kerámiatányéron.
Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben
néhányszor keverje meg.
2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények
kiemeléséhez mindig használjon edényfogó
kesztyűt!
Máz/cukormáz főzése (süteményekhez és
tortákhoz)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze
40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel. Hőálló
üvegtálban fedő nélkül, 800 watton főzze 3½4½ percig, amíg a máz/cukormáz áttetsző nem
lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
60 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 60
2015-06-13
11:03:51
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerülne, az alábbi megoldások szerint járjon el.
Probléma
Ok
Művelet
Általában
Távolítsa el az idegen anyagot, majd
próbálja meg újra.
Érintőgombos modellek esetén: A
külső rész nedves.
Törölje le a nedvességet a külső
részről.
A gyerekzár aktív.
Kapcsolja ki a gyerekzárat.
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a készülék
áram alatt van-e.
Az Eco (energiatakarékos) funkció
be van kapcsolva.
Kapcsolja ki az Eco (energiatakarékos)
funkciót.
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a készülék
áram alatt van-e.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja meg
újra.
Az ajtó biztonsági mechanizmusát
idegen anyag borítja.
Távolítsa el az idegen anyagot, majd
próbálja meg újra.
A sütő működés
közben leáll.
A felhasználó kinyitotta az ajtót
az étel megfordítása érdekében.
Az étel megfordítását követően a
működés folytatásához nyomja meg
ismét a Start (Indítás) gombot.
Az áramellátás
lekapcsol a működés
során.
A sütőt túlzottan hosszú ideje
használja.
A sütő hosszú ideig történő használatát
követően hagyja lehűlni a sütőt.
A hűtőventilátor nem működik.
Ellenőrizze, hogy hallja-e a
hűtőventilátor hangját.
Próbálja meg úgy használni
a sütőt, hogy nincs benne
élelmiszer.
Helyezzen ételt a sütőbe.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek a sütő
elejét és hátsó részén helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Több dugót használ ugyanazon
konnektorban.
Nevezzen ki egy adott konnektort a
sütő számára.
Az idő nem jelenik
meg.
A sütő nem működik.
Hibaelhárítás
Idegen anyag került a gombok
közé.
A gombok nem
nyomhatók le
teljesen.
Magyar 61
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 61
2015-06-13
11:03:51
Hibaelhárítás
Probléma
Ok
Művelet
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a készülék
áram alatt van-e.
Egy pukkanó hang
hallható működés
közben, majd a sütő
nem működik.
A lezárt vagy fedéllel lezárt
étel sütése okozhatja a pukkanó
hangokat.
Ne használjon lezárt edényeket, mivel
a benne lévő étel hőtágulása miatt
kidurranhatnak.
A sütő külső része
túlságosan forró a
működés során.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek a sütő
elejét és hátsó részén helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Tárgyak találhatók a sütő tetején.
Távolítson el minden tárgyat a sütő
tetejéről.
Az ajtó nem nyitható
ki megfelelően.
Élelmiszerdarabkák tapadtak az
ajtó és a sütő belső része közé.
Tisztítsa meg a sütőt, majd nyissa ki az
ajtót.
A sütő nem melegít.
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Öntsön egy csésze vizet egy
mikrohullámú sütőben használható
edénybe, majd használja a
mikrohullám funkciót 1-2 percig, és
ellenőrizze, hogy a víz felmelegedett-e.
Csökkentse az élelmiszer mennyiségét,
majd indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
A melegítés gyenge
vagy lassú.
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Öntsön egy csésze vizet egy
mikrohullámú sütőben használható
edénybe, majd használja a
mikrohullám funkciót 1-2 percig, és
ellenőrizze, hogy a víz felmelegedett-e.
Csökkentse az élelmiszer mennyiségét,
majd indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
Hibaelhárítás
A sütő nincs áram
alatt.
62 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 62
2015-06-13
11:03:51
Probléma
Ok
Művelet
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Öntsön egy csésze vizet egy
mikrohullámú sütőben használható
edénybe, majd használja a
mikrohullám funkciót 1-2 percig, és
ellenőrizze, hogy a víz felmelegedett-e.
Csökkentse az élelmiszer mennyiségét,
majd indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
Az olvasztás funkció
nem működik.
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Öntsön egy csésze vizet egy
mikrohullámú sütőben használható
edénybe, majd használja a
mikrohullám funkciót 1-2 percig, és
ellenőrizze, hogy a víz felmelegedett-e.
Csökkentse az élelmiszer mennyiségét,
majd indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
A belső világítás
gyenge vagy nem
kapcsol be.
Az ajtót túl hosszú ideig hagyta
nyitva.
Az Eco funkció használatakor a belső
világítás automatikusan kikapcsol.
Csukja be, majd ismét nyissa ki az
ajtót, vagy nyomja meg a Cancel
(Mégse) gombot.
A belső világítást idegen anyag
takarja.
Tisztítsa meg a sütő belsejét, majd
ellenőrizze újra.
Sípolás hallatszik
sütés közben.
Az Automatikus főzés funkció
használatakor a sípoló hang
annak az idejét jelzi, hogy az
élelmiszert meg kell fordítani az
olvasztás során.
Az étel megfordítását követően a
működés folytatásához nyomja meg
ismét a Start (Indítás) gombot.
A sütő nincs szintben.
A sütő egyenetlen felületen lett
üzembe helyezve.
Biztosítsa, hogy a sütő egyenletes,
stabil felületen legyen.
Szikrák jelennek meg
sütés közben.
Fémedényeket használt a sütés/
olvasztás funkciókhoz.
Ne használjon fémedényeket.
Amikor a sütőt áram
alá kerül, azonnal
elindul.
Az ajtó nincs teljesen becsukva.
Csukja be az ajtót, majd próbálja meg
újra.
Hibaelhárítás
A melegítés funkció
nem működik.
Magyar 63
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 63
2015-06-13
11:03:51
Hibaelhárítás
Probléma
Ok
Művelet
Hibaelhárítás
A sütőn áram folyik
keresztül.
Az elektromos hálózat vagy a
konnektor nincs megfelelően
leföldelve.
Biztosítsa, hogy az elektromos hálózat
vagy a konnektor megfelelően le
legyen földelve.
Vízcsepegés
tapasztalható.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy száraz
törlőkendővel törölje ki.
Gőz áramlik ki egy, az
ajtón lévő nyíláson.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy száraz
törlőkendővel törölje ki.
Víz maradt a sütőben.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy száraz
törlőkendővel törölje ki.
A sütőben lévő
világítás fényereje
folyamatosan
változik.
A fényerő az adott funkciók
közti teljesítményfelvétel
függvényében változik.
A sütés közbeni teljesítményváltozás
nem meghibásodás. Ez nem jelenti a
sütő meghibásodását.
A sütés befejeződött,
de a hűtőventilátor
továbbra is forog.
A sütő kiszellőztetése érdekében
a hűtőventilátor a sütés
befejezését követően további kb.
3 percig forog.
Ez nem jelenti a sütő meghibásodását.
A +30s (+30 mp)
gomb megnyomására
a sütő működni kezd.
Ez történik, ha a sütő nem volt
használatban.
A mikrohullámú sütő úgy van
kialakítva, hogy a +30s (+30 mp) gomb
megnyomására bekapcsoljon, amikor a
sütő nincs használatban.
Forgás közben a
forgótányér kiugrik
a helyéről, és nem
forog tovább.
Nincs behelyezve a görgős gyűrű,
vagy nincs megfelelően a helyén.
Helyezze be a görgős gyűrűt, majd
próbálja meg újra.
A forgótányér ugrál a
forgás közben.
A forgótányér nincs megfelelően
a helyén, túl sok ételt helyezett
be vagy az edény túlságosan
nagy és hozzáér a mikrohullámú
sütő belső részéhez.
Csökkentse az étel mennyiségét és ne
használjon túlságosan agy edényt.
Forgótányér
64 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 64
2015-06-13
11:03:51
Probléma
Ok
Művelet
Ételmaradék tapadt a sütő aljára.
Távolítson el minden ételmaradékot a
sütő aljáról.
A sütő első használata során a
fűtőelemek füstölhetnek.
Ez nem jelent meghibásodást. A
készülék 2-3 alkalommal történő
használatát követően ennek meg kell
szűnnie.
Étel került a fűtőelemekre.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd távolítsa
el az ételt a fűtőelemekről.
Az étel túlságosan közben van a
grillhez.
Sütés közben megfelelő távolságra
helyezze el az ételt.
Az étel nincs megfelelően
előkészítve és/vagy elrendezve.
Biztosítsa, hogy az étel megfelelően
legyen előkészítve vagy elrendezve.
A sütő nem melegít.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja meg
újra.
Füst látható az
előmelegítés közben.
A sütő első használata során a
fűtőelemek füstölhetnek.
Ez nem jelent meghibásodást. A
készülék 2-3 alkalommal történő
használatát követően ennek meg kell
szűnnie.
Étel került a fűtőelemekre.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd távolítsa
el az ételt a fűtőelemekről.
A sütő használatakor
égett vagy műanyag
szag érezhető.
Műanyag vagy nem hőálló
edényt használt.
Magas hőmérsékletű sütésre alkalmas
üvegedényt használjon.
Kellemetlen szag
áramlik a sütőből.
Ételmaradékok vagy műanyag
olvadt bele és tapadt a sütő
belsejére.
Használja a párolás funkciót, majd egy
száraz ruhával törölje ki.
A forgótányér zörög
a forgás közben és
zajos.
Grill
Füst látható a
működés közben.
Sütő
Hibaelhárítás
A szagok gyorsabb eltávolítása
érdekében helyezzen egy
citromszeletet a sütőbe, majd kapcsolja
be a sütőt.
Magyar 65
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 65
2015-06-13
11:03:51
Hibaelhárítás
Probléma
A sütő nem süt
megfelelően.
Ok
Művelet
A sütő ajtaját sokszor kinyitják a
sütés közben.
Ne nyitogassa a sütőajtót, kivéve, ha
az ételt meg kell fordítani. Ha túlzottan
sokszor nyitja ki az ajtót, a belső
hőmérséklet lecsökken, ami hatással
lehet az elkészített étel minőségére.
A sütő kezelőgombjai nincsenek
megfelelően beállítva.
Állítsa be megfelelően a sütő
kezelőgombjait, majd próbálja meg
újra.
A grill vagy egyéb tartozékok
nem lettek megfelelően
behelyezve.
Helyezze be megfelelően a
tartozékokat.
Nem megfelelő típusú vagy
méretű sütőedényt használt.
Nullázza a sütő kezelőgombjait vagy
használjon lapos aljú, megfelelő
sütőedényt.
Hibaelhárítás
66 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 66
2015-06-13
11:03:51
MEGJEGYZÉS
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Kérjük, ezt megelőzően írja össze a következő adatokat:
•
a rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és sorozatszámokat
•
a garanciára vonatkozó adatokat
•
a probléma világos leírását.
Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz.
Információs kódok
Ellenőrzőkód
Ok
C-10
A sütőérzékelő ellenőrzése
szükséges.
C-20
A hőmérséklet-érzékelő
ellenőrzése szükséges.
Művelet
Nyomja meg a Stop/Cancel (Leállítás/
Mégse) gombot, majd használja ismét.
Ha a hiba ismét előfordul, kapcsolja
ki a mikrohullámú sütőt legalább 30
másodpercre, majd próbálja meg ismét a
beállítást.
Ha a probléma ismét felmerül, forduljon a
helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
C-21
A kezelőgombokat 10
másodpercnél hosszabb ideig
nyomta le.
Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt, várja
meg, amíg lehűl, majd próbálja meg ismét
a beállítást.
Ha a probléma ismét felmerül, forduljon a
helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Ha a hiba ismét előfordul, kapcsolja
ki a mikrohullámú sütőt legalább 30
másodpercre, majd próbálja meg ismét
a beállítást. Ha a probléma ismét
felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Hibaelhárítás
C-d0
A hőmérséklet-érzékelő a
beállított hőmérsékletnél
magasabb hőmérsékletet
detektált.
MEGJEGYZÉS
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Magyar 67
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 67
2015-06-13
11:03:51
Műszaki adatok
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a
használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében, a Samsung mint forgalmazó
tanúsítja, hogy az MG23J5133** típusú mikrohullámú sütők megfelelnek a lent felsorolt műszaki
paramétereknek.
Modell
MG23J5133**
Tápellátás
230 V – 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Mikrohullám
Grill
Maximális teljesítmény
1200 W
1100 W
2300 W
Kimeneti teljesítmény
100 W/800 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méret (szé×ma×mé)
Külső (fogantyúval)
489×275×354 mm
Sütőtér
330×211×324 mm
Űrtartalom
23 liter
Tömeg
Nettó
Zajszint
kb. 13,5 kg
42 dBA
Műszaki adatok
68 Magyar
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 68
2015-06-13
11:03:52
Jegyzet
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 69
2015-06-13
11:03:52
Jegyzet
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 70
2015-06-13
11:03:52
Jegyzet
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 71
2015-06-13
11:03:52
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét,
hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés
következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA:
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04328J-00
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_HU_V2.indd 72
2015-06-13
11:03:52
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
MG23J5133**
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 1
6/13/2015 1:15:08 PM
Obsah
Obsah
Používanie tejto príručky
4
V tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:
4
Bezpečnostné pokyny
5
Dôležité bezpečnostné pokyny
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
5
13
Inštalácia
14
Príslušenstvo14
Miesto inštalácie
15
Tanier16
Údržba
17
Čistenie17
Výmena (oprava)
18
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
18
Rýchly sprievodca s náhľadom
19
Funkcie rúry
21
Rúra21
Ovládací panel
22
2 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 2
6/13/2015 1:15:08 PM
Používanie rúry
23
Sprievodca pomôckami na varenie
44
Sprievodca varením
46
Tipy a triky
60
Riešenie problémov
61
Informačné kódy
67
Technické údaje
68
Slovenčina 3
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 3
6/13/2015 1:15:08 PM
Obsah
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
23
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
24
Nastavenie času
25
Varenie/Prihrievanie26
Úrovne výkonu
27
Nastavenie času varenia
27
Zastavenie varenia
28
Nastavenie režimu úspory energie
29
Používanie funkcií zdravého varenia
30
Používanie funkcie moja porcia
34
Používanie funkcií výkonného rozmrazovania
36
Používanie funkcií udržiavania zohriatia
38
Používanie funkcie pozbavenia zápachu
39
Grilovanie40
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
41
Nastavenie doby odstátia
42
Vypínanie signalizácie
42
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
43
Používanie tejto príručky
Používanie tejto príručky
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Táto používateľská príručka obsahuje
cenné informácie o varení s vašou mikrovlnnou rúrou:
•
Bezpečnostné opatrenia
•
Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
•
Užitočné tipy pre varenie
•
Tipy pre varenie
V tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie
alebo smrť.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ľahké fyzické zranenie
alebo škody na majetku.
POZNÁMKA
Užitočné tipy, odporúčania alebo informácie, ktoré pomáhajú používateľovi obsluhovať
výrobok.
4 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 4
6/13/2015 1:15:08 PM
Bezpečnostné pokyny
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ZAISTITE NEUSTÁLE DODRŽIAVANIE TÝCHTO BEZPEČNOSTNÝCH
ZÁSAD.
PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA RÚRY ZAISTITE DODRŽIAVANIE
NASLEDUJÚCICH POKYNOV.
Len pre funkciu mikrovlnného ohrevu
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia dvierok, rúra sa
nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je nebezpečné,
aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá zahŕňa demontovanie krytu,
ktorý zabezpečuje ochranu pred vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je
určené na použitie:
• v oblastiach kuchýň pre personál predajní, kancelárií a iných
pracovných prostredí;
• vo farmárskych budovách;
• pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach;
• v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez dozoru len
v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to, aby vedeli používať
rúru bezpečným spôsobom a pochopili riziká nesprávneho používania.
Slovenčina 5
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 5
6/13/2015 1:15:08 PM
Bezpečnostné pokyny
POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností, a to za predpokladu,
že sú pod dozorom alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému
používaniu spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú
hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru mladšie ako 8 rokov.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách,
dávajte pozor na rúru z dôvodu ich možného vznietenia.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov. Sušenie jedla
alebo odevov a zohrievanie ohrevných vankúšov, papúč, špongií,
vlhkých handričiek a podobných predmetov môže znamenať riziko
zranenia, vznietenia alebo zapálenia.
Ak z rúry vychádza dym, zariadenie vypnite alebo odpojte a nechajte
zatvorené dvierka, aby ste zadusili akékoľvek plamene.
VAROVANIE: Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené
vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou
zamiešajte alebo pretraste a pred konzumáciou skontrolujte jeho
teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievať
v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po
skončení mikrovlnného ohrievania.
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať akékoľvek
zvyšky jedál.
6 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 6
6/13/2015 1:15:08 PM
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov ani
podobných dopravných prostriedkov.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým
sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní
spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať
so zariadením.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného prúdu vody.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správnej výške,
aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v prevádzke s
vodou a až následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z nej šíri dym,
okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol prístup k zástrčke.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na pracovnom pulte (voľne
stojaca), nemali by ste ju umiestňovať do skriniek.
Slovenčina 7
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 7
6/13/2015 1:15:08 PM
Bezpečnostné pokyny
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to viesť k opotrebovaniu
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú situáciu.
Bezpečnostné pokyny
Len pre funkciu rúry – voliteľné
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom režime,
deti môžu používať rúru výlučne pod dozorom dospelej osoby kvôli
vytváraným teplotám.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste sa
nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať.
K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie
vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým prúdom.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové
stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabať
povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu počas
používania zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov.
Deti mladšie ako 8 rokov musia byť v dostatočnej vzdialenosti od
spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami,
prípadne nedostatkom skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nebudú vykonávať deti
bez dozoru.
8 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 8
6/13/2015 1:15:08 PM
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča
vysoká.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého
časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
Všeobecná bezpečnosť
VAROVANIE
Úpravy a opravy spotrebiča môže vykonávať len kvalifikovaný personál.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani iné jedlo v uzavretých nádobách.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné
čističe.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a horľavých materiálov; na vlhké, mastné alebo
prašné miesta; na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode; na miesta, kde
môže dôjsť k úniku plynu; na nerovný podklad.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a
nedotýkajte sa napájacej zástrčky.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia
látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Slovenčina 9
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 9
6/13/2015 1:15:08 PM
Bezpečnostné pokyny
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas jeho
prevádzky horúce.
Bezpečnostné pokyny
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský drez alebo sklenené predmety).
Bezpečnostné pokyny
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani
vysokotlakové čističe.
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd zodpovedajú hodnotám predpísaným pre
zariadenie.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovací adaptér,
predlžovací kábel ani elektrický transformátor.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho
neumiestňujte za rúru.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú
sieťovú zásuvku. Keď sa napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie
servisné centrum.
Na rúru nelejte ani priamo nesprejujte vodu.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne predmety.
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní jedál a nápojov s obsahom alkoholu
buďte opatrní, pretože výpary z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s horúcimi časťami rúry.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania dvierok nenachádzali v ich blízkosti
deti, pretože sa môžu nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyvretie, preto
musíte dávať pozor, keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo tejto situácii, po vypnutí
rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať teplota. Ak je to
potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ POMOCI:
•
ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
•
zakryte ho čistým suchým kusom látky,
•
nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové mlieka.
Nedávajte plech ani podstavec do vody krátko po dovarení, pretože sa môžu zlomiť alebo
poškodiť.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na vyprážanie v tuku, pretože teplotu oleja nie je možné
kontrolovať. Mohlo by dôjsť k náhlemu prekypeniu horúcej tekutiny.
10 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 10
6/13/2015 1:15:09 PM
UPOZORNENIE
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie, ktoré môže následne poškodiť
rúru.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo oblečenia.
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho objemu jedla nastavte kratšiu dobu
zohrievania.
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel uchovávajte
mimo tepelných zdrojov.
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa nemali zohrievať v mikrovlnných
rúrach, pretože môžu vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrevu; taktiež
nezohrievajte vzduchotesné ani vákuovo uzatvorené fľaše, poháre, nádoby, orechy v
škrupine, rajčiny atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Môžu sa vznietiť, pretože z rúry
uniká horúci vzduch. Rúra sa tiež môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade
zostane vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky, aby ste predišli
neúmyselnému popáleniu.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení ohrievania
nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci horúci
vzduch alebo para.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne z
bezpečnostných dôvodov na 30 minút. Ak sa mikrovlnná rúra uvedie do činnosti omylom,
odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár vody na absorbovanie mikrovlnného
žiarenia.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si časť Inštalácia
mikrovlnnej rúry.)
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry, dávajte pozor.
Slovenčina 11
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 11
6/13/2015 1:15:09 PM
Bezpečnostné pokyny
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE
žiadne kovové nádoby, riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou, ihlice, vidličky atď.
Bezpečnostné pokyny
Zásady predchádzania vystavenia sa pôsobeniu nadmernej intenzite
mikrovlnného žiarenia. (len pre funkciu mikrovlnného ohrevu)
Bezpečnostné pokyny
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie
sa mikrovlnnému žiareniu.
A. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami, upravovať
bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo čokoľvek vkladať do otvorov
bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
B. Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa
jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na povrchoch tesnení. Zaistite, aby
sa dvierka a tesniace povrchy dvierok uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr
utriete vlhkou handričkou a potom jemnou suchou handričkou.
C. Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom. Je obzvlášť dôležité, aby sa dvierka rúry
poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
1) dvier (ohnutie)
2) závesov dverí (rozbitie alebo uvoľnenie)
3) tesnení dvierok a tesniacich povrchov
D. Rúru nemôže nastavovať ani opravovať nikto iný ako príslušne kvalifikovaný servisný
technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej
poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie alebo stratu príslušenstva spôsobil
zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na nasledujúce položky:
A. Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväť, vonkajší panel alebo ovládací
panel.
B. Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie alebo mriežka.
•
Tento spotrebič používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto
používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke
nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii,
údržbe a prevádzke tohto spotrebiča postupujte uvážlivo, pozorne a obozretne.
•
Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, vlastnosti
vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto príručke a nemusia sa
na ňu vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na
stránke www.samsung.com.
•
Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená výlučne na použitie
v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani vankúše z vláknin, ktoré by mohli
spôsobiť popáleniny alebo požiar. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené
nenáležitým alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
12 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 12
6/13/2015 1:15:09 PM
•
Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by
mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v
podobe elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na
oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch
s priamym pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá privádza energiu do obytných
budov.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB
kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Slovenčina 13
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 13
6/13/2015 1:15:09 PM
Bezpečnostné pokyny
Definícia produktovej skupiny
Inštalácia
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo,
ktoré môžete použiť rôznym spôsobom.
1. Valčekový krúžok, ktorý sa
musí umiestniť do stredu rúry.
Inštalácia
Účel:
Valčekový krúžok
podopiera tanier.
2. Tanier sa musí umiestniť na
valčekový krúžok, pričom
jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný
povrch varenia; dá sa
ľahko vybrať, aby sa
vyčistil.
3. Grilovací stojan sa umiestňuje
na tanier.
Účel:
Kovový stojan môžete
použiť pri grilovaní
a kombinovanom
varení.
DÔLEŽITÉ
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru
bez valčekového krúžku a taniera.
14 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 14
6/13/2015 1:15:09 PM
Miesto inštalácie
04
02
01
01 85 cm od zeme
02 10 cm vzadu
03 10 cm na bočnej strane
04 20 cm hore
• Zaistite priestor pre vetranie,
aspoň 10 cm od zadnej steny
a na oboch stranách a 20 cm
zhora.
• Nemontujte rúru v horúcom
alebo vlhkom prostredí,
ako napríklad vedľa inej
mikrovlnnej rúry či radiátorov.
• Prispôsobte napájanie
špecifikáciám tejto rúry.
Používajte len schválené
predlžovacie káble, ak ich treba
použiť.
• Pred prvým použitím rúry
utrite vnútro a tesnenie dverí
vlhkou handričkou.
Slovenčina 15
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 15
6/13/2015 1:15:09 PM
Inštalácia
03
• Vyberte rovný, plochý povrch
približne 85 cm nad zemou.
Povrch musí udržať hmotnosť
rúry.
Inštalácia
Tanier
Odstráňte všetok baliaci materiál
z rúry. Nainštalujte valčekový
krúžok a tanier. Skontrolujte, či sa
tanier voľne otáča.
Inštalácia
16 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 16
6/13/2015 1:15:09 PM
Údržba
Čistenie
Rúru čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt na rúre
alebo vnútri rúry. Venujte tiež zvláštnu pozornosť dvierkam, tesneniu
dvierok a tanieru s valčekovým krúžkom (len pri príslušných modeloch).
Ak sa dvierka neotvárajú či nezatvárajú ľahko, skontrolujte najprv, či
sa na tesnení dvierok nenahromadili nečistoty. Na čistenie vnútornej aj
vonkajšej strany rúry použite jemnú handričku namočenú v mydlovej
vode. Opláchnite a poutierajte dosucha.
Údržba
Odstránenie odolných, zapáchajúcich nečistôt zvnútra rúry
1. Vyprázdnite rúru a položte
do stredu taniera pohár so
zriedenou citrónovou šťavou.
2. Spustite rúru pri maximálnom
výkone na dobu 10 minút.
3. Po ukončení cyklu počkajte,
kým rúra vychladne. Potom
otvorte dvierka a vyčistite
varnú komoru.
Čistenie vnútra modelov s visiacim ohrevným prvkom
Na vyčistenie hornej oblasti
varnej komory znížte horný
ohrevný prvok o 45° (pozri
obrázok). Pomôže to pri čistení
hornej oblasti. Po dokončení
čistenia vráťte ohrevný prvok do
pôvodnej polohy.
Slovenčina 17
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 17
6/13/2015 1:15:09 PM
Údržba
UPOZORNENIE
• Udržiavajte dvierka aj tesnenie
dvierok čisté a zabezpečte,
aby sa dvierka otvárali a
zatvárali hladko. V opačnom
prípade môže dôjsť k skráteniu
životného cyklu rúry.
Údržba
• Dbajte na to, aby sa do
ventilačných otvorov rúry
nevyliala voda.
• Na čistenie nepoužívajte
žiadne abrazívne ani chemické
prostriedky.
• Po každom použití rúry
použite jemný prostriedok na
vyčistenie varnej komory po
jej ochladení.
Výmena (oprava)
VAROVANIE
Táto rúra nemá vnútri žiadne
časti, ktoré by používateľ mohol
vybrať. Nepokúšajte sa rúru sami
vymeniť ani opraviť.
• Ak chcete vymeniť žiarovku,
kontaktujte miestne servisné
stredisko spoločnosti Samsung.
Nevymieňajte ju sami.
• Ak zistíte problém s pántami,
tesnením a/alebo dvierkami,
kontaktujte kvôli technickej
podpore kvalifikovaného
technika alebo miestne servisné
stredisko spoločnosti Samsung.
• Ak zistíte problém s vonkajším
krytom rúry, najprv odpojte
napájací kábel zo zdroja
napájania a potom kontaktujte
miestne servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
• Ak rúru nepoužívate po dlhší čas, odpojte napájací kábel a presuňte
ju na suché, bezprašné miesto. Prach a vlhkosť, ktoré sa nahromadia
vnútri rúry, môžu ovplyvniť výkon rúry.
18 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 18
6/13/2015 1:15:10 PM
Rýchly sprievodca s náhľadom
Ak chcete nejaké jedlo uvariť.
1. Umiestnite jedlo do rúry.
Varenie spustíte stlačením tlačidla
Microwave (Mikrovlnná rúra).
1
2. Stláčajte tlačidlá Nahor/Nadol, kým
sa nezobrazí vhodná úroveň výkonu.
Potom stlačte tlačidlo Select (Vybrať),
aby ste nastavili úroveň výkonu.
2
3
2
3. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
dobu varenia.
4
Výsledok:Spustí sa varenie. Po skončení
varenia rúra štyrikrát zapípa.
Ak chcete automaticky rýchlo rozmraziť trochu jedla.
1. Umiestnite mrazené jedlo do rúry.
Stlačte tlačidlo Power Defrost (Výkonné
rozmrazovanie).
1
2. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
kategóriu varenia. Stlačením tlačidla
Select (Zvoliť) nastavte požadovanú
možnosť.
2
3
2
3. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
hmotnosť.
4. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
4
Ak chcete pridať dodatočných 30 sekúnd.
1
Nechajte jedlo v rúre. Jeden alebo viackrát
stlačte tlačidlo +30s, aby ste zakaždým
pridali dodatočných 30 sekúnd.
Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Slovenčina 19
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 19
6/13/2015 1:15:10 PM
Rýchly sprievodca s náhľadom
4. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Rýchly sprievodca s náhľadom
Ak chcete nejaké jedlo grilovať.
1. Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
1
2. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
čas varenia.
2
Rýchly sprievodca s náhľadom
3. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
3
20 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 20
6/13/2015 1:15:11 PM
Funkcie rúry
Rúra
01
02
03
04
Funkcie rúry
05
06
07
08
09
11
10
01 Dvere
02 Vetracie otvory
03 Ohrevný prvok
04 Svetlo
05 Západky dvierok
06 Tanier
07 Spojovacie zariadenie
08 Valčekový krúžok
09 Otvory bezpečnostného
vnútorného uzamknutia
10 Tlačidlo otvárania
dvierok
11 Ovládací panel
Slovenčina 21
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 21
6/13/2015 1:15:11 PM
Funkcie rúry
Ovládací panel
01 Výber Zdravé varenie
02 Výber Moja porcia
03 Tlačidlo Automatické výkonné
rozmrazovanie
04 Tlačidlo Udržanie zohriatia
05 Tlačidlo Pozbavenie zápachu
01
03
02
04
05
06 Tlačidlo Režim mikrovlnnej rúry
07 Tlačidlo Režim grilu
08 Tlačidlo Kombinovaného režimu
06
07
08
09 Tlačidlo Kuchynského časovača
10 Nastavenie Hodín
Funkcie rúry
09
10
11
11 Tlačidlo Detskej zámky
12 Tlačidlo Nahor/Nadol
(Čas varenia, hmotnosť a veľkosť
porcie)
12
13 Tlačidlo Vybrať
13
14
16
15
14 Tlačidlo Zastaviť/Eko
15 Tlačidlo +30s
16 Tlačidlo Spustiť
22 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 22
6/13/2015 1:15:11 PM
Používanie rúry
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená
energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu
alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
•
Rozmrazovanie (manuálne a automatické)
•
Varenie
•
Prihrievanie
Princíp varenia.
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené
magnetronom sa rovnomerne rozšíri,
keď sa jedlo otáča na tanieri. Jedlo sa
vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do
jedla až do hĺbky približne 1 palca
(2,5 cm). Varenie potom pokračuje, keď
sa teplo rozptýli v rámci jedla.
•
Množstvo a hustota
•
Obsah vody
•
Pôvodná teplota
(zmrazené alebo nie)
DÔLEŽITÉ
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním
tepla, varenie pokračuje aj po vybratí jedla
z rúry. Čas odstátia uvedený v receptoch a
tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať,
aby sa zaistili:
•
Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu.
•
Rovnaká teplota v rámci jedla.
Slovenčina 23
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 23
6/13/2015 1:15:11 PM
Používanie rúry
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od
používaného receptu a vlastností jedla:
Používanie rúry
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej doby správne
funguje.
Otvorte dvierka rúry a na tanier položte pohár s vodou. Potom zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo +30s a nastavte čas na
4-5 minút tak, že stlačíte tlačidlo +30s
toľkokrát, koľko to bude potrebné.
1
2. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
2
Výsledok:Rúra zahreje vodu za
4 až 5 minút. Voda by sa
potom mala variť.
POZNÁMKA
Používanie rúry
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky.
Tanier musí byť v rúre v správnej polohe
Ak sa použije iná ako maximálna úroveň
výkonu, vode trvá dlhšie, kým zovrie.
24 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 24
6/13/2015 1:15:11 PM
Nastavenie času
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom, alebo 24-hodinovom
režime. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
•
po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
•
bol výpadok elektrickej energie.
POZNÁMKA
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
1. Stlačte tlačidlo Clock (Hodiny).
2. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
typ zobrazenia času. (12 h alebo 24 h)
1
3. Stlačením tlačidla Select (Vybrať)
dokončíte nastavenie.
2
4. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadolnastavte
hodinu.
3
5. Stlačte tlačidlo Select (Vybrať).
4
6
5
7
7. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte
tlačidlo Select (Vybrať), aby sa spustili
hodiny.
Výsledok:Čas sa zobrazí vždy, keď
mikrovlnnú rúru nepoužívate.
Slovenčina 25
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 25
6/13/2015 1:15:11 PM
Používanie rúry
6. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
minútu.
Používanie rúry
Varenie/Prihrievanie
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
DÔLEŽITÉ
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte tlačidlo Microwave
(Mikrovlnný ohrev).
1
Výsledok:Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(režim mikrovlnnej rúry)
2. Stláčajte tlačidlá Nahor/Nadol, kým
sa nezobrazí vhodná úroveň výkonu.
Potom stlačte tlačidlo Select (Vybrať),
aby ste nastavili úroveň výkonu.
2
•
2
Používanie rúry
Ak nenastavíte úroveň výkonu do
5 sekúnd, automaticky prejde do
fázy nastavenia doby varenia.
3. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
dobu varenia.
3
Výsledok:Zobrazí sa čas varenia.
4. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
4
Výsledok:Kontrolka rúry sa rozsvieti
a tanier sa začne otáčať. Začne
sa varenie. Keď sa dokončí,
dôjde k nasledovnému.
•
Rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End“. Rúra bude
následne pípať raz za
minútu.
26 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 26
6/13/2015 1:15:12 PM
Úrovne výkonu
Môžete si vybrať spomedzi nižšie uvedených úrovní výkonov.
Úroveň výkonu
Výstup
VYSOKÁ
800 W
STREDNE VYSOKÁ
600 W
STREDNÁ
450 W
STREDNE NÍZKA
300 W
ROZMRAZOVANIE
180 W
NÍZKA
100 W
POZNÁMKA
Ak zvolíte vyššiu úroveň výkonu, musí sa
skrátiť čas varenia.
POZNÁMKA
Ak zvolíte nižšiu úroveň výkonu, musí sa
predĺžiť čas varenia.
Nastavenie času varenia
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla +30s pre každých 30 sekúnd, ktoré
chcete pridať.
1
2. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
2
Slovenčina 27
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 27
6/13/2015 1:15:12 PM
Používanie rúry
1. Raz stlačte tlačidlo +30s pre každých
30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
Používanie rúry
Zastavenie varenia
Varenie môžete kedykoľvek zastaviť, aby ste skontrolovali jedlo.
1. Na dočasné zastavenie;
Otvorte dvierka.
Výsledok:Varenie sa zastaví.
Aby ste pokračovali vo varení,
zatvorte dvierka a opätovne
stlačte tlačidlo START
(SPUSTIŤ).
2. Na úplné zastavenie;
Stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
2
1
Výsledok:Varenie sa zastaví. Ak si želáte
zrušiť nastavenie varenia,
opätovne stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
DÔLEŽITÉ
Používanie rúry
Pred spustením varenia môžete zrušiť
akékoľvek nastavenie jednoduchým
stlačením tlačidla STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
28 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 28
6/13/2015 1:15:12 PM
Nastavenie režimu úspory energie
Rúra disponuje režimom úspory energie.
•
Stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok:Displej sa vypne.
•
Ak chcete zrušiť režim úspory energie,
otvorte dvierka alebo stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a na displeji
sa zobrazí aktuálny čas.
Rúra je pripravená na použitie.
POZNÁMKA
Funkcia automatickej úspory energie
Slovenčina 29
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 29
6/13/2015 1:15:12 PM
Používanie rúry
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas
nastavenia a prevádzky v dočasnom stave
zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a
po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach
vypne po 5 minútach.
Používanie rúry
Používanie funkcií zdravého varenia
20 funkcií Zdravé varenie poskytuje predprogramované časy varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
POZNÁMKA
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Healthy Cooking
(Zdravé varenie).
1
2. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
druh jedla, ktoré varíte.
Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej
strane, kde nájdete popis rôznych
predprogramovaných nastavení.
2
3. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Používanie rúry
3
Výsledok:Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného
nastavenia.
•
Po skončení varenia rúra
zapípa a štyrikrát zabliká
„End (Koniec)“. Rúra bude
následne pípať raz za
minútu.
30 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 30
6/13/2015 1:15:13 PM
Sprievodca zdravým varením
1. Zelenina/Obilniny
Veľkosť
porcie (g)
Inštrukcie
1
Ružičky
brokolice
250
Čerstvú brokolicu umyte a očistite a pripravte
jednotlivé ružičky. Rovnomerne ich vložte do
sklenenej misky s krytom. Pridajte 30 ml
(2 polievkové lyžice) vody na 250 g surovín. Položte
misku do stredu taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
2
Porciované
mrkvy
250
Mrkvy opláchnite a vyčistite a nakrájajte na rovnaké
plátky. Rovnomerne ich vložte do sklenenej misky
s krytom. Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) vody
na 250 g surovín. Položte misku do stredu taniera.
Varte zakryté. Po dovarení zamiešajte.
1-2 minúty nechajte odstáť.
3
Zelené fazuľky
250
Opláchnite a očistite zelené fazuľky. Rovnomerne ich
vložte do sklenenej misky s krytom. Pridajte 30 ml
(2 polievkové lyžice) vody na 250 g surovín. Položte
misku do stredu taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
4
Špenát
150
Špenát opláchnite a očistite. Vložte ho do sklenenej
misky s pokrievkou. Nepridávajte vodu. Misku
dajte do stredu taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
5
Kukurica na
špajdli
250
Opláchnite a očistite kukuričné šúľky a vložte ich
do oválnej sklenenej nádoby. Prikryte nádobu
potravinovou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry a
fóliu poprepichujte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
6
Ošúpané
zemiaky
250
Zemiaky umyte a olúpte a narežte na kúsky rovnakej
veľkosti. Vložte ich do sklenenej misky s pokrievkou.
Pridajte 45-60 ml (3-4 polievkové lyžice) vody. Misku
dajte do stredu taniera. Varte zakryté.
Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Slovenčina 31
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 31
6/13/2015 1:15:13 PM
Používanie rúry
Kód/jedlo
Používanie rúry
Kód/jedlo
Veľkosť
porcie (g)
Inštrukcie
Používanie rúry
7
Tmavá ryža
125
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml). Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte a
pridajte soľ a bylinky. 5-10 minút nechajte odstáť.
8
Celozrnné
makaróny
125
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte 500 ml vriacej vody, štipku soli
a dobre zamiešajte. Varte nezakryté. Pred odstátím
premiešajte a následne nechajte poriadne odtiecť
vodu. Nechajte odstáť 1 minútu.
9
Quinoa
125
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml). Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte a
pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť 1 až 3 minúty.
10
Bulgur
125
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla s vekom.
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody
(250 ml). Varte zakryté. Pred odstátím premiešajte a
pridajte soľ a bylinky. Nechajte odstáť 2 až 5 minút.
11
Zeleninové
jedlo s
chrumkavou
kôrkou
500
Do dostatočne veľkej nádoby z ohňovzdorného
skla vložte zeleninu – napríklad predvarené plátky
zemiakov a cukety, paradajky a omáčku. Navrch dajte
trochu postrúhaného syra. Nádobu položte na stojan.
Nechajte odstáť 2-3 minúty.
12
Grilované
paradajky
400
Opláchnite a očistite paradajky, nakrájajte ich
na polovice a vložte ich do nádoby vhodnej do
mikrovlnnej rúry. Navrch dajte trochu postrúhaného
syra. Nádobu položte na stojan.
1-2 minúty nechajte odstáť.
32 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 32
6/13/2015 1:15:13 PM
2. Hydina/Plody mora
Kód/jedlo
Veľkosť
porcie (g)
Inštrukcie
Kuracie prsia
300
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na keramický
tanier. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Prepichnite fóliu. Misku položte na tanier. Nechajte
odstáť 2 minúty.
2
Morčacie prsia
300
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na keramický
tanier. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Prepichnite fóliu. Misku položte na tanier. Nechajte
odstáť 2 minúty.
3
Čerstvé rybie
filety
300
Opláchnite rybu a položte ju na keramický tanier.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Prepichnite fóliu. Misku položte na tanier. 1-2 minúty
nechajte odstáť.
4
Čerstvé filety
z lososa
300
Opláchnite rybu a položte ju na keramický tanier.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Prepichnite fóliu. Misku položte na tanier. 1-2 minúty
nechajte odstáť.
5
Čerstvé
krevety
250
Opláchnite krevety a položte ich na keramický tanier.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Prepichnite fóliu. Misku položte na tanier. 1-2 minúty
nechajte odstáť.
6
Čerstvý pstruh
200
Položte 2 celé čerstvé ryby do teplovzdornej nádoby.
Pridajte štipku soli, 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy a bylinky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku položte na
tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
7
Opekaná ryba
200
Potrite kožu celej ryby (pstruh alebo pleskáč) olejom
a pridajte bylinky a koreniny. Ryby položte vedľa seba
hlavou k chvostu na vysoký stojan. Po zapípaní rúry ju
obráťte. Nechajte odstáť 3 minúty.
8
Grilovaný
steak z lososa
300
Rovnomerne položte rybacie stejky na vysoký stojan. Po
zapípaní rúry ju obráťte. Nechajte odstáť 2 minúty.
Používanie rúry
1
Slovenčina 33
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 33
6/13/2015 1:15:13 PM
Používanie rúry
Používanie funkcie moja porcia
Funkcia Moja porcia poskytuje dva predprogramované časy varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Počet porcií môžete nastaviť stlačením tlačidiel Nahor/Nadol.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1
1. Stlačte tlačidlo My Plate (Moja porcia).
Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
druh jedla, ktoré varíte. Stlačte tlačidlo
Select (Vybrať).
1) Hotové jedlá (chladené)
2) Vegetariánske jedlo (chladené)
1
2. Veľkosť porcie nastavte stláčaním
tlačidiel Nahor/Nadol.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane.)
1
3. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Výsledok:Spustí sa varenie. Keď sa
dokončí:
2
Používanie rúry
1) Rúra štyrikrát zapípa.
3
2) Konečný signál
pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú
minútu).
3) Opätovne sa zobrazí
aktuálny čas.
POZNÁMKA
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné
do mikrovlnnej rúry.
34 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 34
6/13/2015 1:15:13 PM
Sprievodca funkciou moja porcia
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy automatického ohrievania, množstvá a
príslušné odporúčania pre funkciu Moja porcia. Tieto programy využívajú len mikrovlnnú
energiu.
1
2
Kód/jedlo
Veľkosť
porcie (g)
Inštrukcie
Chladené
hotové jedlá
300-350
Umiestnite ho na keramický tanier a zakryte fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento program je
vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí
(napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako
napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny).
Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Chladené
vegetariánske
jedlá
300-350
400-450
400-450
Jedlo dajte na keramickú platňu a zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný na jedlá, ktoré sa skladajú z
dvoch zložiek (napr. špagety s omáčkou alebo ryža
so zeleninou). Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Používanie rúry
Slovenčina 35
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 35
6/13/2015 1:15:13 PM
Používanie rúry
Používanie funkcií výkonného rozmrazovania
Funkcia Výkonné rozmrazovanie vám umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu, ryby, chlieb/
koláče. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky. Vy iba jednoducho
vyberiete program a hmotnosť.
POZNÁMKA
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Power Defrost
(Výkonné rozmrazovanie).
1
2. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol
vyberte druh jedla, ktoré varíte.
Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej
strane, kde nájdete popis rôznych
predprogramovaných nastavení. V tejto
fáze stlačením tlačidla Select (Vybrať)
vyberte typ jedla.
2
2
Používanie rúry
3. Veľkosť porcie nastavte stláčaním
tlačidiel Nahor/Nadol.
3
4. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Výsledok:
4
5
•
Rozmrazovanie sa spustí.
•
Rúra zapípa počas
rozmrazovania, aby vám
pripomenula, že máte
jedlo prevrátiť.
5. Stlačte znova tlačidlo START (SPUSTIŤ),
aby ste dokončili rozmrazovanie.
Výsledok:Po skončení varenia rúra
zapípa a štyrikrát zabliká „End
(Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
36 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 36
6/13/2015 1:15:14 PM
Sprievodca funkciou výkonného rozmrazovania
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy Výkonné rozmrazovanie, množstvá a
príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál. Umiestnite
mäso, hydinu, rybu a chlieb/koláč na keramický tanier.
Veľkosť
porcie (g)
1
Mäsa
200-1500
Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa,
mäso prevráťte. Tento program je vhodný pre
hovädzie mäso, jahňacinu, bravčovinu, steaky,
rezne a mleté mäso.
Nechajte odstáť 20 až 60 minút.
2
Hydina
200-1500
Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, hydinu prevráťte. Tento program
je vhodný pre celé kura a porcované kura.
Nechajte odstáť 20 až 60 minút.
3
Ryba
200-1500
Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, rybu prevráťte. Tento program je
vhodný pre celé ryby a rybie filety.
20-50 minút nechajte odstáť.
4
Chlieb/Koláč
125-625
Inštrukcie
Chlieb umiestnite na kúsok kuchynského papiera
a otočte ho po zapípaní rúry. Koláč umiestnite na
keramickú tácku a ak to bude možné, otočte ho po
zapípaní rúry. (Po otvorení dvierok rúra pokračuje
v prevádzke, ale jej funkcie sú zastavené). Tento
program je vhodný pre všetky druhy chleba
(rezaného alebo celého) ako aj pre pečivo
a bagety.
Pečivo poukladajte do kruhu. Tento program je
vhodný pre všetky druhy kysnutých koláčov,
sušienok, tvarohových koláčov a krehkého pečiva.
Nie je vhodný pre krátke/chrumkavé pečivo,
ovocné a krémové koláče, ako aj pre koláče obliate
čokoládou. Nechajte odstáť 5-20 minút.
Slovenčina 37
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 37
6/13/2015 1:15:14 PM
Používanie rúry
Kód/jedlo
Používanie rúry
Používanie funkcií udržiavania zohriatia
Funkcie Udržiavanie zohriatia uchovajú jedlo teplé, kým sa nezačne podávať.
Použite túto funkciu na uchovanie jedla teplého, kým nie je pripravené na podávanie.
Stlačením tlačidla Nahor/Nadol môžete zvoliť teplotu zohrievania – buď vysokú, alebo
miernu.
1. Stlačte tlačidlo Keep Warm
(Udržiavanie zohriatia).
1
2. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
teplotu zohrievania.
1. Horúce
2. Mierna teplota
2
3. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Výsledok:Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného
nastavenia.
3
•
Používanie rúry
Po skončení varenia rúra
zapípa a štyrikrát zabliká
„End (Koniec)“. Rúra bude
následne pípať raz za
minútu.
Ponuka odporúčaného režimu uchovania teplého jedla
1. Horúce
Lazane, polievka, zapekané, kastrólové jedlo, pizza, steak (dobre
prepečený), slanina, jedlá z rýb, suché koláče
2. Mierna teplota
Koláč, chlieb, jedlá z vajec, steak (Rare alebo Medium rare)
DÔLEŽITÉ
Túto funkciu nepoužívajte na opätovné
zohrievanie studených jedál. Tieto programy
sú určené na udržiavanie zohriatia jedla,
ktoré sa práve uvarilo.
DÔLEŽITÉ
Nezakrývajte krytmi ani plastovým obalom.
DÔLEŽITÉ
Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
DÔLEŽITÉ
Jedlo vám neodporúčame udržiavať zohriate
príliš dlho (viac ako 1 hodinu), pretože
bude pokračovať vo varení. Teplé jedlo sa
rýchlejšie pokazí.
38 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 38
6/13/2015 1:15:14 PM
Používanie funkcie pozbavenia zápachu
Použite túto funkciu po varení jedla s výraznou vôňou, prípadne vtedy, keď je vnútro rúry
zadymené. Najskôr vyčistite vnútro rúry.
Po skončení čistenia stlačte tlačidlo
Deodorisation (Pozbavenie zápachu) a
stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ). Po skončení
budete počuť štyri pípnutia.
POZNÁMKA
Čas pozbavenia zápachu sa určil na 5 minút.
Pri každom stlačení tlačidla +30s sa zvýši
o 30 sekúnd.
POZNÁMKA
Maximálny čas pozbavenia zápachu je
15 minút.
Používanie rúry
Slovenčina 39
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 39
6/13/2015 1:15:14 PM
Používanie rúry
Grilovanie
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
Na tento účel sa s vašou mikrovlnnou rúrou dodáva grilovací stojan.
1. Predhrejte gril na požadovanú teplotu
tak, že stlačíte tlačidlo Grill (Gril)
a stlačením tlačidiel Nahor/Nadol
nastavte čas predhrievania.
1
4
2. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
3. Po predhriatí otvorte dvierka a
umiestnite jedlo na stojan. Zatvorte
dvierka.
1
5
4. Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
2
6
5. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol
nastavte dobu grilovania. Maximálny čas
grilovania je 60 minút.
6. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Výsledok:Spustí sa varenie s grilovaním.
Keď sa dokončí:
Používanie rúry
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál
pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú
minútu).
3) Opätovne sa zobrazí
aktuálny čas.
POZNÁMKA
Nemajte obavy, ak sa ohrievač počas
grilovania vypne.
Tento systém je navrhnutý tak, aby zabránil
prehriatiu rúry.
DÔLEŽITÉ
Keď sa dotýkate tanierov v rúre, vždy
používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
40 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 40
6/13/2015 1:15:14 PM
Kombinovanie mikrovlnného ohrevu a grilu
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili a opekali.
DÔLEŽITÉ
DÔLEŽITÉ
VŽDY používajte pomôcky na varenie,
ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry.
Sklo alebo keramické taniere sú ideálne,
pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu
rovnomerne preniknúť do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY
používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
1. Otvorte dvierka rúry.
Jedlo položte na stojan a stojan na
tanier. Zatvorte dvierka.
2
2. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinované).
3. Stláčajte tlačidlá Nahor/Nadol, kým
sa nezobrazí vhodná úroveň výkonu.
Potom stlačte tlačidlo Select (Vybrať),
aby ste nastavili úroveň výkonu.
3
3
4
5. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Výsledok:Spustí sa kombinované
varenie. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
5
2) Konečný signál
pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú
minútu).
3) Opätovne sa zobrazí
aktuálny čas.
POZNÁMKA
Maximálny mikrovlnný výkon pre
kombinovaný režim mikrovlnného žiarenia
a grilu je 600 W.
Slovenčina 41
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 41
6/13/2015 1:15:15 PM
Používanie rúry
4. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
dobu varenia. Maximálny kombinovaný
čas je 60 minút.
Používanie rúry
Nastavenie doby odstátia
Kuchynský časovač môžete použiť na automatické nastavenie času odstátia (bez
mikrovlnného varenia).
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Kitchen Timer
(Kuchynský časovač).
1
2. Stláčaním tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
dobu odstátia.
2
3. Stlačte tlačidlo START (SPUSTIŤ).
Výsledok:Doba odstátia sa začína. Keď
sa dokončí:
3
•
Rúra štyrikrát zapípa.
•
Opätovne sa zobrazí
aktuálny čas.
Používanie rúry
Vypínanie signalizácie
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1
1
2
2
1. Súčasne stlačte tlačidlá STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO) a START (SPUSTIŤ).
Výsledok:Rúra nebude pípať zakaždým,
keď stlačíte tlačidlo.
•
Zobrazia sa nasledujúce indikácie.
2. Ak chcete zvukovú signalizáciu znovu
zapnúť, znovu súčasne stlačte tlačidlá
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a START
(SPUSTIŤ).
Výsledok:Rúra zapípa zakaždým, keď
stlačíte tlačidlo.
•
Zobrazia sa nasledujúce indikácie.
42 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 42
6/13/2015 1:15:15 PM
Bezpečnostné uzamknutie mikrovlnnej rúry
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej poistky, ktorý umožní
„uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto s ňou nevie pracovať, ju nebude môcť
náhodne ovládať.
Rúra sa môže kedykoľvek uzamknúť.
1
2
1. Stlačte tlačidlo Child Lock
(Detská zámka) po dobu 3 sekúnd.
Výsledok:
•
Rúra je zamknutá (nedajú
sa vybrať žiadne funkcie).
•
Na displeji sa zobrazí „L“.
2. Ak chcete rúru odomknúť, znovu stlačte
tlačidlo Child Lock (Detská zámka).
Výsledok:Rúru budete môcť normálne
používať.
Používanie rúry
Slovenčina 43
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 43
6/13/2015 1:15:15 PM
Sprievodca pomôckami na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do
jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené
ako vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia
použiť v mikrovlnnej rúre.
Riad na varenie
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
Popis
Sprievodca pomôckami na varenie
Hliníková fólia
Je možné použiť v malých
množstvách na ochranu častí
jedla pred prevarením. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene rúry
alebo ak sa použije priveľa fólie,
môže sa vyskytnúť iskrenie.
Podnos na schrumkavenie
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán a kamenina
Porcelán, hrnčiarske výrobky,
glazúrované hrnčiarske výrobky
a kostný porcelán sú zvyčajne
vhodné, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Riady z jednorazového polyesterového
kartónu
V týchto riadoch sú balené niektoré
mrazené potraviny.
Balenie
rýchleho
občerstvenia
Sklenený
tovar
Polystyrénové
pohárové nádoby
Môžu sa používať na ohrievanie
jedla. Prehriatie môže spôsobiť
roztopenie polystyrénu.
Papierové vrecká alebo
noviny
Môžu začať horieť.
Recyklovaný papier
alebo kovové pásiky
Môže spôsobiť iskrenie.
Riad do rúry a na stôl
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú
dekorované kovovým pásikom.
Jemný sklenený tovar
Môže sa používať na ohrievanie
jedál alebo nápojov. Jemné sklo sa
môže pri nečakanom zahriatí rozbiť
alebo prasknúť.
Sklenené džbány
Musíte odstrániť veko. Vhodné len
na ohrievanie.
44 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 44
6/13/2015 1:15:15 PM
Vhodné do
mikrovlnnej rúry
Riad na varenie
Riady
Kov
Papier
Plast
Sťahovacie popruhy pre
vrecká do mrazničiek
Popis
Môže spôsobiť iskrenie alebo
požiar.
Pre krátke varenie a zahrievanie.
Tiež na absorbovanie nadmernej
vlhkosti.
Recyklovaný papier
Môže spôsobiť iskrenie.
Nádoby
Obzvlášť v prípade teplovzdorných
termoplastov. Niektoré iné plasty sa
môžu pri vysokých teplotách vlniť
alebo stratiť farbu. Nepoužívajte
melamínové plasty.
Priľnavá fólia
Môže sa používať na zadržiavanie
vlhkosti. Nemala by sa dotýkať
jedla. Dávajte pozor, keď
odstraňujete fóliu, pretože môže
unikať horúca para.
Vrecká do mrazničky
Iba ak je vhodné pre zovretie
alebo vhodné do rúry. Nesmie byť
vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie
vlhkosti a zabránenie
v rozstrekovaní.
Voskový alebo mastný papier
: Odporúča sa
: Používajte opatrne
: Nebezpečné
Slovenčina 45
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 45
6/13/2015 1:15:15 PM
Sprievodca pomôckami na varenie
Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
Sprievodca varením
Mikrovlnné žiarenie
Varenie
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne
cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje
voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Náčinie na varenie pre varenie
v mikrovlnnej rúre:
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší
pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto
molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo
jedlo uvarí.
Náčinie na varenie musí umožniť
mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala
pre dosiahnutie maximálnej efektivity.
Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov,
ako napríklad nehrdzavejúca oceľ, hliník
a meď, ale môže prenikať cez keramiku,
sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier
a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť
v kovových nádobách.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre
varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane
čerstvej alebo mrazenej zeleniny, ovocia,
cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa.
Omáčky, vaječné krémy, polievky, varené
pudingy, džemy a pikantné zmesi sa
tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo
všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej
rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa
normálne pripravilo na platni sporáku.
Sprievodca varením
Napríklad roztápanie masla alebo čokolády
(pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a
radami).
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi
dôležité, pretože odparená voda stúpa ako
para a prispieva k procesu varenia. Jedlo
sa môže zakryť rôznymi spôsobmi, ako
napríklad pomocou keramického taniera,
plastového krytu alebo fólie vhodnej do
mikrovlnnej rúry.
Čas odstátia
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby
sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
46 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 46
6/13/2015 1:15:15 PM
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom.
Varte zakryté čo najkratšie – pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky alebo
maslo. Počas odstátia zakryte.
Jedlo
Veľkosť porcie (g)
Výkon (W)
Čas (min.)
150
600
4½-5½
Špenát
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Brokolica
300
600
9-10
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) studenej vody.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Hrášok
300
600
7½-8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Zelené fazuľky
300
600
8-9
Sprievodca varením
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) studenej vody.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Zmiešaná zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
Zmiešaná zelenina
(čínsky štýl)
300
600
7½-8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
300
600
8-9
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Slovenčina 47
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 47
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml studenej vody
(2-3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné množstvo vody - pozrite
si tabuľku. Varte zakryté čo najkratšie – pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli
požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte
soľ, bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa nasekajú, tým
rýchlejšie sa uvaria.
Rada:
Jedlo
Veľkosť porcie (g)
Výkon (W)
Čas (min.)
250
800
4-4½
Brokolica
500
7-7½
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte stonky k stredu.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Ružičková kapusta
800
5½-6½
Pokyny
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových lyžíc) vody.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Mrkvy
800
4½-5
Pokyny
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké prúžky.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
Sprievodca varením
250
Karfiol
800
500
5-5½
8½-9
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Cukiny
800
3½-4
Pokyny
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml (2 polievkové lyžice)
vody alebo pridajte hrudku masla. Uvarte až do jemného stavu.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
48 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 48
6/13/2015 1:15:16 PM
Jedlo
Veľkosť porcie (g)
Výkon (W)
Čas (min.)
250
800
3½-4
Baklažán
Pokyny
Baklažány nasekajte na malé plátky a polejte 1 polievkovou
lyžicou citrónovej šťavy. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Pór
800
4½-5
Pokyny
Pór nasekajte na hrubé plátky.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
125
Hríby
800
250
1½-2
3-3½
Pokyny
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby. Nepridávajte žiadnu
vodu. Polejte citrónovou šťavou. Posypte soľou a korením. Pred
servírovaním nechajte odtiecť.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Cibule
800
5½-6
Pokyny
Cibule nasekajte na plátky alebo polovičky. Pridajte len 15 ml
(1 polievkovú lyžicu) vody. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Papriky
800
4½-5
Sprievodca varením
Pokyny
Papriku nakrájajte na malé plátky.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Zemiaky
800
500
4-5
7½-8½
Pokyny
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich na rovnako veľké
polovice alebo štvrtiny. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250
Kaleráb
800
5-5½
Pokyny
Kaleráb nakrájajte na malé kocky.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
Slovenčina 49
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 49
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Ryža
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom – ryža počas
varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté. Po skončení varenia pred odstátím
zamiešajte a posoľte alebo pridajte bylinky a maslo. Poznámka: ryža nemusela
absorbovať všetku vodu po skončení varenia.
Cestoviny:Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a dobre zamiešajte.
Varte nezakryté. Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia zakryte
a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Jedlo
Biela ryža
(predvarená)
Veľkosť porcie (g)
Výkon (W)
Čas (min.)
250
800
16-17
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Podávajte po 5 minútach.
Hnedá ryža
(predvarená)
250
800
21-22
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Podávajte po 5 minútach.
Zmiešaná ryža
(ryža + divá ryža)
250
800
17-18
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Podávajte po 5 minútach.
Zmiešané zrná
(ryža + obilie)
250
800
18-19
Pokyny
Pridajte 400 ml studenej vody. Podávajte po 5 minútach.
Sprievodca varením
250
Cestoviny
800
11-12
Pokyny
Pridajte 1000 ml studenej vody. Podávajte po 5 minútach.
50 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 50
6/13/2015 1:15:16 PM
Prihrievanie
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok
času, ktorý na to potrebujú bežné sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu
a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke.
Časy v tabuľke predpokladajú kvapaliny
s izbovou teplotou približne +18 až +20 °C
alebo ochladené jedlo s teplotou približne
+5 až +7 °C.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov,
ako napríklad stehno – majú sklon sa
prevariť a vyschnúť skôr, ako sa stred
zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude
lepšie.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriať
pomocou výkonu 800 W, zatiaľ čo iné sa
môžu ohrievať pomocou 600 W, 450 W
alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas
ohrievania dobre zamiešajte alebo prevráťte.
Ak je to možné, pred servírovaním opätovne
zamiešajte.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné,
aby ste si zaznamenali potrebný čas – pre
referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri
rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas
postáť – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až
4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča
iný čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate
kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež
kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
Prihrievanie kvapalín
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy
v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla
vyrovnať teplota. Ak je to potrebné, miešajte
počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní.
Aby ste zabránili výbušnému vyvretiu
a možnému obareniu, do nápojov musíte
umiestniť lyžičku alebo sklenenú paličku
a zamiešať ich pred ohrievaním, počas neho
a po ňom.
Slovenčina 51
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 51
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo
s použitím nižšej úrovne výkonu, ak je jedlo
chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo
má sklony sa veľmi rýchlo zahriať (napríklad
ovocné koláče).
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate
kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili
vyvretiu kvapalín a možnému obareniu,
zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas
odstátia ich nechajte v mikrovlnnej rúre.
Odporúčame, aby ste do tekutín vložili
plastovú lyžičku alebo sklenenú paličku.
Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a
následnému rozliatiu). Ak je to potrebné,
odporúča sa podhodnotiť čas varenia
a pridať dodatočný čas ohrievania.
Sprievodca varením
Prihrievanie detskej stravy
Detské mlieko:
Detská strava:
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí dobre
zamiešajte! Pred servírovaním nechajte
postáť 2 až 3 minúty. Znovu zamiešajte a
skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota
podávania je 30 až 40 °C.
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej
fľašky. Zohrievajte nezakryté. Nikdy
neohrievajte detskú fľašku s nasadeným
cumlíkom, pretože v prípade prehriatia
môže fľaška vybuchnúť. Pred odstátím dobre
zatraste a opätovne pred podávaním! Pred
daním detskej stravy alebo mlieka dieťatku
vždy starostlivo skontrolujte teplotu.
Odporúčaná teplota podávania je pribl. 37 °C.
Poznámka:
Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr, ako sa bude podávať, aby sa
zabránilo popáleniu. Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné
pre ohrievanie.
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Nápoje
(káva, čaj, voda)
Veľkosť porcie
Výkon (W)
Čas (min.)
150 ml (1 šálka)
800
1-1½
250 ml (1 hrnček)
1½-2
Pokyny
Sprievodca varením
Nalejte do šálky a ohrievajte nezakryté. Položte šálku/hrnček do
stredu taniera. Počas odstátia nechajte v mikrovlnnej rúre a dobre
zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
Polievka
(chladená)
250 g
800
3-3½
Pokyny
Nalejte do hlbokého keramického taniera alebo hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí dobre zamiešajte.
Pred podávaním znovu zamiešajte.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Dusené mäso
(chladené)
350 g
600
5½-6½
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Príležitostne premiešajte počas ohrievania a opätovne pred
odstátím a podávaním. Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
52 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 52
6/13/2015 1:15:16 PM
Jedlo
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
Plnené cestoviny
s omáčkou
(chladené)
Jedlo na tanieri
(chladené)
Veľkosť porcie
Výkon (W)
Čas (min.)
350 g
600
4½-5½
Pokyny
Vložte cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Pred podávaním zamiešajte.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
350 g
600
5-6
Pokyny
Vložte plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) do hlbokej
keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Príležitostne
premiešajte počas ohrievania a opätovne pred odstátím
a podávaním. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
350 g
600
5½-6½
Pokyny
Plátky mäsa 2-3 chladených zložiek na keramickom tanieri. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
Sprievodca varením
Slovenčina 53
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 53
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Detská strava
(zelenina + mäso)
Veľkosť porcie
Výkon (W)
Čas (s)
190 g
600
30
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu. Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Detská ovsená kaša
(pšenica + mlieko +
ovocie)
Detské mlieko
190 g
600
20
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu. Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
100 ml
200 ml
300
30-40
50 až 60
Pokyny
Dobre zamiešajte alebo zatraste a prelejte do sterilizovanej
sklenenej fľašky. Umiestnite do stredu taniera. Varte nezakryté. Pred
podávaním dobre zatraste a opatrne skontrolujte teplotu.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť a podávajte.
Sprievodca varením
54 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 54
6/13/2015 1:15:16 PM
Rozmrazovanie
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla.
Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže predstavovať
vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte akékoľvek kovové
upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení roztopenej
kvapaliny.
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte akúkoľvek
kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky. Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa
uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu sa zakryť tak, že ich
počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte rozmrazovanie a pred
pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia pre
kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od rozmrazovaného množstva.
Obráťte sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá trvajú kratšie ako
väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite ako
sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Jedlo
Mleté mäso
Výkon (W)
Čas (min.)
250
180
6½-7½
500
Bravčové rezne
250
Sprievodca varením
Mäsa
Veľkosť porcie (g)
10-12
180
7½-8½
Pokyny
Položte mäso na tanier. Tenšie okraje zakryte hliníkovou fóliou.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte odstáť 15-30 minút a podávajte.
Slovenčina 55
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 55
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Jedlo
Hydina
Kúsky kuraťa
Celé kura
Veľkosť porcie (g)
Výkon (W)
Čas (min.)
500 (2 ks)
180
14½-15½
800
180
28-30
Pokyny
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou smerom nadol, celé kura prsiami nadol na
rovný keramický tanier. Zakryte tenšie časti, ako napríklad krídla a končeky
hliníkovou fóliou. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte odstáť 15-60 minút a podávajte.
Ryba
Rybie prsty
200
180
6-7
Celá ryba
400
180
12-13
Pokyny
Mrazenú rybu položte do stredu plytkého keramického taniera. Umiestnite
tenšie časti pod hrubšie časti. Zakryte užšie časti prstov a chvost celej ryby
obaľte do hliníkovej fólie. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte odstáť 10-25 minút a podávajte.
Ovocie
Bobuľové plody
250
180
6-7
Pokyny
Ovocie rozmiestnite na plytkom okrúhlom sklenenom tanieri (s veľkým
priemerom).
Nechajte 5-10 minút odstáť a podávajte.
Chlieb
Sprievodca varením
Rožky
(každý približne 50 g)
2 ks
180
Hrianka/sendvič
250
180
4½-5
Nemecký chlieb
(múka + ražná múka)
500
180
8-10
4 ks
½-1
2-2½
Pokyny
Rolky umiestnite do kruhu alebo chlieb vodorovne na kuchynský papier
v strede taniera. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte 5-20 minút odstáť a podávajte.
56 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 56
6/13/2015 1:15:16 PM
Gril
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod
stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú
dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie
zhnednutie jedla. Predhriatie grilu na 3 až
5 minút zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať
kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina
a plátky šunky, tenké rybie plátky, sendviče
a všetky druhy hrianok s oblohou.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije len režim grilu,
nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na
vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné
pokyny.
Mikrovlnný ohrev + Gril
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže
prechádzať mikrovlnné žiarenie. Náčinie
na varenie musí byť ohňovzdorné. Pri
kombinovanom režime nepoužívajte kovové
náčinie na varenie. Nepoužívajte žiadny typ
plastového náčinia na varenie, pretože sa
môže roztopiť.
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie
v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre
kombinovaný režim, patria všetky druhy
varených jedál, ktoré je potrebné ohriať a
opiecť (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá,
ktoré vyžadujú krátky čas varenia, aby
schrumkavela horná časť jedla. Tento režim
sa môže tiež použiť pre hrubé porcie jedla,
ktorým prispieva opečená a chrumkavá
horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich
musíte v polovici varenia obrátiť). Ďalšie
podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije kombinovaný režim
(mikrovlnné ohrievanie + gril), nezabudnite,
že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan,
pokiaľ sa neodporúčajú iné postupy. Pokyny
nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť
z obidvoch strán.
Slovenčina 57
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 57
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce
teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlosťou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy,
keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne
opečie.
Pre tento model sú dostupné tri kombinačné
režimy: 600 W + Gril, 450 W + Gril a
300 W + Gril.
Náčinie na varenie pomocou mikrovlnného
ohrievania a grilu:
Sprievodca varením
Sprievodca grilovaním pre čerstvé a mrazené potraviny
3 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
DÔLEŽITÉ
Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Jedlo
Plátky hrianok
Veľkosť porcie
4 ks
(každý 25 g)
Režim
Iba gril
Čas varenia
(1. strana)
Čas varenia
(2. strana)
(min.)
(min.)
6-8
4-5½
Pokyny
Plátky hrianok položte vedľa seba na vysoký stojan.
Grilované
paradajky
200 g (2 ks)
400 g (4 ks)
Mikrovlnný
ohrev + Gril
(300 W + Gril)
(Iba gril)
4½-5½
2-3
7-8
Pokyny
Paradajky rozrežte na polovičky. Posypte ich syrom. Umiestnite ich do
kruhu na plochý tanier z ohňovzdorného skla.
Tanier dajte na vysoký stojan. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Zapekané
zemiaky
600 g
600 W + Gril
500 g
4½-5½
-
8-9
Sprievodca varením
Pokyny
Zemiaky rozrežte na polovičky.
Položte ich do kruhu na vysoký stojan s rozrezanou stranou na gril.
Pečené jablká
1 jablko
(pribl. 200 g)
2 jablká
(pribl. 400 g)
300 W + Gril
4-4½
-
6-7
Pokyny
Odstráňte jadrá jabĺk a naplňte ich hrozienkami a lekvárom.
Navrch položte prúžky mandlí. Jablká položte na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Položte ho priamo na otočný tanier.
58 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 58
6/13/2015 1:15:16 PM
Jedlo
Kúsky kuraťa
Veľkosť porcie
450-500 g
Režim
300 W + Gril
Čas varenia
(1. strana)
Čas varenia
(2. strana)
(min.)
(min.)
10-12
12-13
(2 ks)
Pokyny
Potrite kuracie kúsky olejom a koreninami. Položte ich do kruhu na
vysoký stojan. Po grilovaní nechajte 2-3 minúty odstáť.
Opekané kura
1200 g
Mikrovlnný
ohrev + Gril
(450 W + Gril)
(300 W + Gril)
22-24
23-25
Pokyny
Potrite kura olejom a koreninami. Vložte dovnútra tanier vhodný do
mikrovlnnej rúry a položte ho na otočný tanier. Po grilovaní nechajte
5 minút odstáť.
Sprievodca varením
Slovenčina 59
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 59
6/13/2015 1:15:16 PM
Sprievodca varením
Tipy a triky
Roztápanie masla
Varenie džemu
Vložte 50 g masla do malej hlbokej
sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 800 W,
kým sa maslo neroztopí.
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných
bobuľových plodov) do vhodne veľkej misky
z varného skla s krytom. Pridajte 300 g
želírovacieho cukru a dobre zamiešajte.
Roztápanie čokolády
Varte zakryté 10-12 minút pri výkone
800 W.
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej
sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W,
kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát
zamiešajte. Pri vyberaní používajte
chňapky!
Roztápanie kryštalizovaného medu
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej
hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W,
kým sa med neroztopí.
Roztápanie želatíny
Sprievodca varením
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na
5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej
misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W.
Po roztopení pomiešajte.
Varenie polevy/cukrovej polevy (na koláč
a tortu)
Počas varenia niekoľkokrát dobre
zamiešajte. Vylejte priamo do malých
pohárikov na džem so zakrútiteľnými
viečkami. 5 minút nechajte odstáť na
uzávere.
Varenie pudingu
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom
a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu
a dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku
z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte
zakryté 6½ až 7½ minúty s použitím 800 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre
zamiešajte.
Opekanie rozpolených mandlí
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí
rovnomerne na stredne veľký keramický
tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte
počas 3½ až 4½ minúty s použitím 600 W.
Nechajte 2 až 3 minúty odstáť v rúre. Pri
vyberaní používajte chňapky!
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g)
s 40 g cukru a 250 ml studenej vody. Varte
nezakryté v miske z varného skla 3½ až
4½ minúty pri výkone 800 W, kým nebude
poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát
zamiešajte.
60 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 60
6/13/2015 1:15:16 PM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Problém
Príčina
Odstránenie problému
Všeobecné
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Pri dotykových modeloch: Na
vonkajšej strane je vlhkosť.
Utrite vlhkosť z vonkajšej strany.
Detský zámok je aktívny.
Deaktivujte detský zámok.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Funkcia Eco (úspora energie)
je nastavená.
Vypnite funkciu Eco.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte pokus.
Bezpečnostný mechanizmus
otvárania dvierok je pokrytý
neznámou látkou.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Rúra sa počas
používania zastaví.
Používateľ otvoril dvierka,
aby prevrátil jedlo.
Po prevrátení jedla stlačte znovu
tlačidlo Start (Spustiť), aby sa
prevádzka spustila.
Napájanie sa počas
prevádzky vypne.
Rúra bola zapnutá dlhšiu
dobu.
Po varení v rámci dlhšieho časového
intervalu nechajte rúru vychladnúť.
Ventilátor nefunguje.
Počúvajte zvuk ventilátora.
Pokúšate sa zapnúť rúru bez
jedla.
Vložte do rúry jedlo.
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú prívodné výstupy/
výstupy na odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované v
inštalačnej príručke výrobku.
Používa sa niekoľko
zástrčiek v tej istej zásuvke.
Určite len jednu zásuvku, ktorá sa
bude pre rúru používať.
Čas sa nezobrazuje.
Rúra nefunguje.
Slovenčina 61
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 61
6/13/2015 1:15:16 PM
Riešenie problémov
Medzi tlačidlami sa môže
nachádzať neznáma látka.
Tlačidlá nemožno
dobre stlačiť.
Riešenie problémov
Problém
Príčina
Odstránenie problému
Riešenie problémov
Rúra nemá výkon.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Počas používania
počuť strieľanie a
rúra nefunguje.
Tento zvuk môže
spôsobovať varenie
utesneného jedla alebo
použitie nádoby s krytom.
Nepoužívajte uzavreté nádoby,
pretože by mohli počas varenia z
dôvodu rozpätia jedla vybuchnúť.
Vnútro rúry je počas
prevádzky príliš
horúce.
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú prívodné výstupy/
výstupy na odsávanie kvôli
ventilácii. Udržujte odstupy
špecifikované v inštalačnej príručke
výrobku.
Na vrchnej časti rúry sa
nachádzajú predmety.
Odstráňte z vrchnej časti rúry
všetky predmety.
Dvierka nemožno
správne otvoriť.
Medzi dvierkami a
vnútornou časťou rúry
uviazli zvyšky jedla.
Vyčistite rúru a potom otvorte
dvierka.
Rúra nezohrieva.
Rúra nemusí fungovať,
uvarilo sa príliš veľa jedla
alebo sa použil nesprávny
riad na varenie.
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na 1-2 minúty
s cieľom skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo jedla
a spustite funkciu znovu. Použite
nádobu na varenie s rovným dnom.
Ohrievanie je slabé
alebo pomalé.
Rúra nemusí fungovať,
uvarilo sa príliš veľa jedla
alebo sa použil nesprávny
riad na varenie.
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na 1-2 minúty
s cieľom skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo jedla
a spustite funkciu znovu. Použite
nádobu na varenie s rovným dnom.
62 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 62
6/13/2015 1:15:16 PM
Problém
Príčina
Odstránenie problému
Rúra nemusí fungovať,
uvarilo sa príliš veľa jedla
alebo sa použil nesprávny
riad na varenie.
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na 1-2 minúty
s cieľom skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo jedla
a spustite funkciu znovu. Použite
nádobu na varenie s rovným dnom.
Funkcia
rozmrazovania
nefunguje.
Rúra nemusí fungovať,
uvarilo sa príliš veľa jedla
alebo sa použil nesprávny
riad na varenie.
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na 1-2 minúty
s cieľom skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo jedla
a spustite funkciu znovu. Použite
nádobu na varenie s rovným dnom.
Vnútorné svetlo je
stlmené alebo sa
nerozsvieti.
Dvierka zostali otvorené
dlhú dobu.
Vnútorné svetlo sa môže
automaticky vypnúť v prípade, ak je
zapnutá funkcia Eco (Eko). Zatvorte
a znovu otvorte dvierka alebo
stlačte tlačidlo Zrušiť.
Vnútorné svetlo je pokryté
neznámou látkou.
Vyčistite vnútro rúry a skontrolujte
znovu.
Počas varenia zaznie
pípanie.
Ak sa používa funkcia Auto
Cook (Automatické varenie),
toto pípanie znamená, že
počas rozmrazovania nastal
čas prevrátiť jedlo.
Po prevrátení jedla stlačte znovu
tlačidlo Start (Spustiť), aby sa
prevádzka spustila.
Rúra nie je vo
vodorovnej polohe.
Rúra je nainštalovaná na
nerovnom povrchu.
Skontrolujte, či je rúra
nainštalovaná na rovnom, stabilnom
povrchu.
Počas varenia
vznikajú iskry.
Počas zapnutia rúry/funkcie
rozmrazovania sa používajú
kovové nádoby.
Nepoužívajte kovové nádoby.
Po pripojení
napájania sa rúra
okamžite zapne.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Zatvorte dvierka a skontrolujte
znovu.
Slovenčina 63
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 63
6/13/2015 1:15:16 PM
Riešenie problémov
Funkcia zohrievania
nefunguje.
Riešenie problémov
Problém
Príčina
Odstránenie problému
Z rúry vychádza
elektrina.
Napájanie alebo zásuvka nie
sú správne uzemnené.
Skontrolujte, či sú napájanie a
zásuvka správne uzemnené.
Kvapká voda.
V niektorých prípadoch sa
v závislosti od jedla môže
objaviť voda alebo para.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Nechajte rúru vychladnúť a potom
ju utrite suchou handrou.
Cez štrbinu vo
dverách uniká para.
V niektorých prípadoch sa
v závislosti od jedla môže
objaviť voda alebo para.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Nechajte rúru vychladnúť a potom
ju utrite suchou handrou.
V rúre zostala voda.
V niektorých prípadoch sa
v závislosti od jedla môže
objaviť voda alebo para.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Nechajte rúru vychladnúť a potom
ju utrite suchou handrou.
Jas vnútri rúry sa
mení.
Jas sa mení v závislosti od
zmien výstupu napájania
podľa funkcie.
Zmeny výstupu napájania počas
varenia nepredstavujú poruchu.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Varenie je
dokončené, ale
ventilátor sa stále
nezapol.
Na vyvetranie rúry je
ventilátor spustený
ešte ďalšie 3 minúty po
dokončení varenia.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Stlačením tlačidla
+30s sa spustí rúra.
K tomuto dôjde, keď rúra nie
je zapnutá.
Mikrovlnná rúra je navrhnutá tak,
aby sa spustila stlačením tlačidla
+30s, keď nebola zapnutá.
Riešenie problémov
64 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 64
6/13/2015 1:15:17 PM
Problém
Príčina
Odstránenie problému
Tanier
Tanier sa počas
točenia vychyľuje
z miesta alebo sa
prestáva točiť.
Chýba valčekový krúžok
alebo valčekový krúžok nie
je nasadený správne.
Nasaďte valčekový krúžok a
opakujte pokus.
Tanier sa počas
točenia ťahá.
Valčekový krúžok nie je
nasadený správne, vnútri je
veľa jedla alebo je nádoba
príliš veľká a dotýka sa
vnútra mikrovlnnej rúry.
Upravte množstvo jedla a
nepoužívajte nádoby, ktoré sú príliš
veľké.
Tanier počas
otáčania hrká a je
hlučný.
Na spodnej časti rúry sú
prichytené zvyšky jedla.
Odstráňte všetky zvyšky jedla,
ktoré sa prichytili na spodnej strane
rúry.
Počas počiatočnej
prevádzky môže pri prvom
použití rúry vychádzať z
ohrevných prvkov dym.
Nejedná sa o poruchu a ak rúru
spustíte 2.-3. raz, malo by to
prestať.
Na ohrevných prvkoch sa
nachádza jedlo.
Nechajte rúru vychladnúť a
následne odstráňte jedlo z
ohrevných prvkov.
Jedlo je príliš blízko pri
grile.
Umiestnite jedlo počas varenia do
vhodnej vzdialenosti.
Jedlo nie je správne
pripravované a/alebo
usporiadané.
Skontrolujte, či je jedlo správne
pripravené a usporiadané.
Gril
Počas prevádzky
vychádza dym.
Riešenie problémov
Slovenčina 65
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 65
6/13/2015 1:15:17 PM
Riešenie problémov
Problém
Príčina
Odstránenie problému
Rúra
Rúra nezohrieva.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte pokus.
Počas predhrievania
vychádza dym.
Počas počiatočnej
prevádzky môže pri prvom
použití rúry vychádzať z
ohrevných prvkov dym.
Nejedná sa o poruchu a ak rúru
spustíte 2.-3. raz, malo by to
prestať.
Na ohrevných prvkoch sa
nachádza jedlo.
Nechajte rúru vychladnúť a
následne odstráňte jedlo z
ohrevných prvkov.
Pri používaní rúry
cítiť spálený zápach
alebo zápach plastu.
Používa sa plastový riad
alebo riad na varenie, ktorý
nie je odolný voči teplu.
Použite sklenený riad na varenie
vhodný pre vysoké teploty.
Zvnútra rúry
vychádza zápach.
Zvyšky jedla alebo plastu sa
roztavili a prilepili sa vnútri.
Použite parnú funkciu a potom
utrite vnútro suchou handrou.
Môžete dnu vložiť plátok citróna a
spustiť rúru, aby sa zápach odstránil
rýchlejšie.
Rúra nevarí správne.
Riešenie problémov
Dvierka rúry sa počas
varenia často otvárajú.
Neotvárajte dvierka príliš často,
ak nevaríte jedlá, ktoré treba
prevracať. Ak otvárate dvierka
často, vnútorná teplota klesne a to
môže ovplyvniť výsledok varenia.
Ovládacie prvky rúry nie sú
správne nastavené.
Nastavte ovládacie prvky rúry
správne a opakujte pokus.
Gril alebo iné príslušenstvo
nie sú správne vložené.
Vložte príslušenstvo správne.
Používa sa nesprávny typ
alebo veľkosť riadu na
varenie.
Obnovte ovládacie prvky rúry alebo
použite vhodný riad na varenie s
plochým dnom.
66 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 66
6/13/2015 1:15:17 PM
POZNÁMKA
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte miestne stredisko
služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Prečítajte si nasledujúce informácie;
•
Model a sériové čísla, ktoré sú za normálnych okolností vytlačené na zadnej strane rúry
•
Vaše záručné podmienky
•
Jasný popis problému
Potom kontaktujte miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti SAMSUNG.
Informačné kódy
Kontrolný kód
Príčina
C-10
Treba skontrolovať
senzor varenia.
C-20
Treba skontrolovať
teplotný senzor.
C-21
Teplotný senzor
deteguje vyššiu
teplotu ako
nastavená teplota.
Vypnite mikrovlnnú rúru, aby vychladla, a opakujte
pokus znovu. Ak problém stále pretrváva, kontaktujte
miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Ovládacie tlačidlá
sú stlačené viac
ako 10 sekúnd.
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na povrchu okolo
tlačidla nie je voda. Ak sa problém vyskytne znovu,
vypnite mikrovlnnú rúru na viac ako 30 sekúnd
a opakujte nastavenie znovu. Ak problém stále
pretrváva, kontaktujte miestne stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Stlačte tlačidlo Stop/Cancel (Zastaviť/Zrušiť) a
vykonajte úkon znovu. Ak sa problém vyskytne
znovu, vypnite mikrovlnnú rúru na viac ako 30
sekúnd a opakujte nastavenie znovu.
Ak problém stále pretrváva, kontaktujte miestne
stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
POZNÁMKA
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte miestne stredisko
služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Slovenčina 67
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 67
6/13/2015 1:15:17 PM
Riešenie problémov
C-d0
Odstránenie problému
Technické údaje
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické
údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme,
že rúra MG23J5133** značky Samsung je v súlade s nižšie uvedenými technologickými
parametrami.
Model
MG23J5133**
Zdroj napájania
230 V ~ 50 Hz
Príkon
Mikrovlnné ohrievanie
Gril
Maximálny výkon
1200 W
1100 W
2300 W
Výstupný výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Rozmery (Š x V x H)
Zvonku (vrátane rukoväti)
489 x 275 x 354 mm
Priestor rúry
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrov
Hmotnosť
Čistá
Úroveň hluku
Približne 13,5 kg
42 dBA
Technické údaje
68 Slovenčina
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 68
6/13/2015 1:15:17 PM
Poznámky
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 69
6/13/2015 1:15:17 PM
Poznámky
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 70
6/13/2015 1:15:17 PM
Poznámky
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 71
6/13/2015 1:15:17 PM
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa
prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby.
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE
NA STRÁNKE
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04328J-00
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_SK_V2.indd 72
6/13/2015 1:15:17 PM
Mikrovlnná trouba
Uživatelská příručka
MG23J5133**
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 1
2015-06-13
11:04:08
Obsah
Obsah
Používání této uživatelské příručky
4
V této uživatelské příručce se používají následující symboly:
4
Bezpečnostní pokyny
5
Důležité bezpečnostní pokyny
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
5
13
Umístění a zapojení
14
Příslušenství14
Místo instalace
15
Otočný talíř
16
Údržba
17
Mytí17
Výměna (oprava)
18
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
18
Stručné a přehledné pokyny
19
Funkce trouby
21
Trouba21
Ovládací panel
22
2 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 2
2015-06-13
11:04:08
Používání trouby
23
Pokyny pro výběr nádobí
44
Pokyny pro přípravu pokrmů
46
Nápady a tipy
60
Odstraňování problémů
61
Informační kódy
67
Technické údaje
68
Obsah
Princip funkce mikrovlnné trouby
23
Kontrola správného chodu trouby
24
Nastavení času
25
Vaření/Ohřev26
Výkonové stupně
27
Nastavení doby vaření
27
Zastavení vaření
28
Nastavení režimu úspory energie
29
Používání funkce Zdravé vaření
30
Používání funkce Můj talíř
34
Použití funkce Rozmrazování
36
Používání funkcí udržování teploty
38
Používání funkce odstranění pachu
39
Grilování40
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
41
Nastavení doby odstavení
42
Vypnutí zvukového signálu
42
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby
43
Čeština 3
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 3
2015-06-13
11:04:08
Používání této uživatelské příručky
Používání této uživatelské příručky
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato příručka obsahuje cenné informace
o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě:
•
Bezpečnostní opatření
•
Vhodné příslušenství a nádobí
•
Praktické rady pro přípravu pokrmů
•
Tipy pro přípravu pokrmů
V této uživatelské příručce se používají následující symboly:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit lehké zranění osob nebo škodu na
majetku.
POZNÁMKA
Praktické rady, doporučení a informace, které pomáhají uživatelům při zacházení s výrobkem.
4 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 4
2015-06-13
11:04:08
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Bezpečnostní pokyny
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
TATO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ JE TŘEBA BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT.
PŘED POUŽITÍM TROUBY JE TŘEBA POSTUPOVAT PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH
POKYNŮ.
Týká se pouze režimu mikrovlnné trouby
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí být
trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní pracovník.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních pracovníků je
nebezpečné provádět servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmout kryt
chránící před účinkem mikrovlnné energie.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné k explozi.
Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli
například:
• v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a v dalším
pracovním prostředí;
• na farmách;
• pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí obytného typu;
• v penziónech.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze v případě, že
jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji bezpečně používat a jaká jsou
rizika nesprávného použití.
Čeština 5
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 5
2015-06-13
11:04:08
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod
dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče
a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění
a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti, pokud nebudou starší 8 let
a pod dozorem.
Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách vždy troubu
průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů a nápojů. Při používání
k sušení jídla nebo oblečení a nahřívání ohřívacích podložek, bačkor,
houbiček, vlhkých utěrek a podobně hrozí úraz, vznícení, případně vznik
požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se udusily případné
plameny.
VAROVÁNÍ: V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou zacházet
opatrně.
VAROVÁNÍ: Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví před
podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo
uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky potravin.
6 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 6
2015-06-13
11:04:08
Bezpečnostní pokyny
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu.
To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit
i v nebezpečnou situaci.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech, karavanech
a podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které
mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají
dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich
bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče
dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit
pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou
kvalifikací.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím vysokotlakého nebo parního
čističe.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl zajištěn snadný
přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na 10 minut ohřát
vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se
objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na
nejbližší servisní středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak, aby zástrčka zůstala přístupná.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro instalaci na pult nebo polici (jako
volně stojící), neměla by být umístěna ve skříňce.
Čeština 7
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 7
2015-06-13
11:04:08
Bezpečnostní pokyny
Pouze režim trouby – volitelně
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném režimu, měly by jej děti
používat pouze pod dohledem dospělých osob, protože dochází ke vzniku
vysoké teploty.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných
těles uvnitř trouby.
VAROVÁNÍ: Během používání trouby se mohou zahřát i dostupné součásti
trouby. Zabraňte malým dětem přibližovat se.
Nesmí se používat parní čistič.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky
pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit
popraskání skla.
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné součásti
zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou
používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.
Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez dozoru by neměly
provádět čištění a údržbu spotřebiče.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné povrchy vysokou
teplotu.
8 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 8
2015-06-13
11:04:08
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo vnější povrchy
horké.
Bezpečnostní pokyny
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah dětí do 8 let.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo
samostatnými systémy dálkového ovládání.
Obecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Opravy nebo úpravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné
trouby.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo
prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik
plynu, nebo na nerovné ploše.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých
cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké
předměty.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty. V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka,
například voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je například keramický dřez nebo předměty ze skla.
Čeština 9
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 9
2015-06-13
11:04:08
Bezpečnostní pokyny
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Bezpečnostní pokyny
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací
kabely nebo elektrické transformátory.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty. Umístěte jej mezi objekty nebo do prostoru za
spotřebičem.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou
elektrickou zásuvku. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka napájecího kabelu, obraťte
se na nejbližší servisní středisko.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat těžké předměty.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol,
je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými
částmi trouby.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich
narazit nebo si do nich přivřít prsty.
VAROVÁNÍ: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu může způsobit zpožděný prudký var, proto
je při manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nechte VŽDY nádobu stát v troubě
alespoň 20 sekund po skončení ohřevu, aby se teplota vyrovnala. Při ohřívání pokrm v případě
potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
•
Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
•
Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
•
Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by to mohlo způsobit prasknutí nebo
poškození plechu nebo roštu.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k fritování, neboť nelze kontrolovat teplotu oleje. Mohlo by
dojít k náhlému překypění horké tekutiny.
10 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 10
2015-06-13
11:04:08
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní pokyny
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnných troubách;
NEPOUŽÍVEJTE jakékoli kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo stříbrnými linkami, jehly na špíz,
vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a poškodit troubu.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl
v blízkosti zdrojů tepla.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve
skořápce, protože by mohla explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
Neohřívejte ani vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice a nádoby, ořechy ve
skořápce, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Mohly by se vznítit, protože z trouby
vychází horký vzduch. Trouba se může přehřát a v takovém případě se automaticky vypne
a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky, aby nedošlo k popálení.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho
dokončení a poté alespoň na 20 sekund odstavte.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření
uvolněným horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Mikrovlnná trouba se z bezpečnostních důvodů
automaticky vypne na 30 minut. Doporučujeme ponechat v troubě sklenici s vodou, která
absorbuje mikrovlnnou energii v případě nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte tak, aby byl dodržen požadavek na volný prostor kolem ní uvedený v této
příručce. (viz část Instalace mikrovlnné trouby)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Čeština 11
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 11
2015-06-13
11:04:09
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní opatření zabraňující nadměrnému vystavení
mikrovlnné energii. (týká se pouze režimu mikrovlnné trouby)
Bezpečnostní pokyny
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému
vystavení mikrovlnné energii.
A. Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky. Nesmíte manipulovat
s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být
vkládány žádné předměty.
B. Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné předměty. Zabraňte hromadění
zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Zajistěte, aby dvířka a plochy
těsnění byly na dvířkách stále čisté. Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým
suchým hadříkem.
C. Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit kvalifikovaným a výrobcem
vyškoleným technikem, zaměřeným na opravy mikrovlnných trub. Je velmi důležité, aby se
dvířka trouby správně zavírala a nebyly poškozeny následující součásti trouby:
1) Dvířka (ohnutá)
2) Závěsy dvířek (nalomené nebo uvolněné)
3) Těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch
D. Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a výrobcem
vyškolený technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy
kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo poškození nebo ztrátu příslušenství
způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky zahrnují:
A. Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadlo, vnější panel nebo ovládací panel.
B. Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
•
Tento spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této
příručce. Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce
nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti,
abyste si při instalaci, údržbě a provozu spotřebiče počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
•
Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné
trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity
všechny výstražné symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na
nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.
com.
•
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze pro domácí použití.
Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Hrozí
popálení a riziko požáru. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo nesprávné
použití tohoto spotřebiče.
12 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 12
2015-06-13
11:04:09
•
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by negativně
ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Bezpečnostní pokyny
Definice výrobní skupiny
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna
zařízení ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo
připojených k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro
domácnosti a obytné domy.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno
likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou
likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde
a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Čeština 13
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 13
2015-06-13
11:04:09
Umístění a zapojení
Příslušenství
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů
příslušenství, které lze využít různým způsobem.
Umístění a zapojení
1. Otočný kruh, který je třeba
vložit do středu trouby.
Účel:
Otočný kruh slouží
jako podpora
otočného talíře.
2. Otočný talíř, který je třeba
umístit na otočný kruh, středem
na spojku.
Účel:
Otočný talíř
představuje hlavní
varnou plochu. Lze
jej snadno vyjmout
a vyčistit.
3. Grilovací rošt, který se pokládá
na otočný talíř.
Účel:
Kovový rošt se
používá při grilování
a kombinovaném
vaření.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci
mikrovlnné trouby, dokud nevložíte
na místo otočný kruh a otočný talíř.
14 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 14
2015-06-13
11:04:09
Místo instalace
04
02
01
01 85 cm od podlahy
02 10 cm za
03 10 cm po straně
04 20 cm nahoře
Umístění a zapojení
03
• Zvolte plochý, rovný povrch
přibližně 85 cm nad podlahou.
Plocha musí udržet hmotnost
trouby.
• Zajistěte prostor pro ventilaci,
minimálně 10 cm od zadní stěny
a obou bočních stěn a 20 cm
shora.
• Neinstalujte troubu do teplého
ani vlhkého prostředí, například
vedle další mikrovlnné trouby či
topného tělesa.
• Dodržujte specifikace napájení
trouby. Pokud potřebujete použít
prodlužovací kabel, použijte
pouze schválený typ.
• Než troubu poprvé použijete,
otřete vnitřní prostor trouby
a těsnění dvířek vlhkým
hadříkem.
Čeština 15
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 15
2015-06-13
11:04:09
Umístění a zapojení
Otočný talíř
Umístění a zapojení
Vyjměte z vnitřku trouby všechny
obalové materiály. Nainstalujte
otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř
volně otáčí.
16 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 16
2015-06-13
11:04:09
Údržba
Mytí
Pravidelně troubu čistěte, abyste zabránili usazování nečistot na troubě
a uvnitř ní. Věnujte také zvláštní pozornost dvířkům, těsnění dvířek,
otočnému talíři a otočnému kruhu (pouze u příslušných modelů).
Pokud se dvířka neotevírají či nezavírají hladce, nejprve zkontrolujte, zda
na těsnění dvířek nejsou nánosy nečistot. K vyčištění vnitřních a vnějších
stěn trouby používejte měkký hadřík a mýdlovou vodu. Povrch řádně
opláchněte a osušte.
Údržba
Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot
z vnitřku trouby
1. Do prázdné trouby vložte
doprostřed otočného talíře hrnek
zředěné citronové šťávy.
2. Pusťte po dobu 10 minut
vyhřívání trouby na maximální
výkon.
3. Po skončení tohoto cyklu
počkejte, až trouba vychladne.
Poté otevřete dvířka a vyčistěte
vnitřní prostor trouby.
Postup čištění vnitřku trouby s výklopným topným tělesem
Před čištěním horní části vnitřního
prostoru trouby sklopte dolů horní
topné těleso o 45°, viz obrázek.
To usnadní čištění horní části. Po
dokončení čištění vraťte horní
topné těleso do původní polohy.
Čeština 17
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 17
2015-06-13
11:04:09
Údržba
UPOZORNĚNÍ
• Udržujte dvířka a těsnění
dvířek v čistotě a zajistěte, aby
se dvířka otevírala a zavírala
hladce. Jinak může dojít ke
zkrácení životnosti trouby.
Údržba
• Dávejte pozor, abyste nerozlili
vodu na ventilační otvory
trouby.
• K čištění nepoužívejte žádné
abrazivní ani chemické
prostředky.
• Po každém použití trouby
počkejte, až trouba vychladne,
a potom vyčistěte vnitřní prostor
trouby neagresivním čisticím
prostředkem.
Výměna (oprava)
VAROVÁNÍ
Tato trouba uvnitř neobsahuje
žádné díly demontovatelné
uživatelem. Nepokoušejte se sami
vyměnit díly či opravovat troubu.
• Pokud chcete vyměnit žárovku,
obraťte se na místní servisní
středisko společnosti Samsung.
Nevyměňujte ji sami.
• Pokud nastane problém
se závěsy, těsněním nebo
dvířky, požádejte o pomoc
kvalifikovaného technika
nebo místní servisní středisko
společnosti Samsung.
• Pokud nastane problém
s vnějším pláštěm trouby,
nejprve odpojte napájecí kabel
ze zásuvky a poté se obraťte
na místní servisní středisko
společnosti Samsung.
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
• Pokud nebudete troubu po delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a umístěte troubu na suché místo, kde se nepráší.
Nahromadění prachu a vlhkosti uvnitř trouby může negativně ovlivnit
její vlastnosti.
18 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 18
2015-06-13
11:04:09
Stručné a přehledné pokyny
Když chcete něco uvařit:
1. Vložte pokrm do trouby.
Stisknutím tlačítka Microwave
(Mikrovlnný režim) spustíte vaření.
1
2. Opakovaně stiskněte tlačítko nahoru/dolů,
dokud se nezobrazí požadovaný výkonový
stupeň. V tomto okamžiku nastavte výkonový
stupeň stisknutím tlačítka Select (Vybrat).
2
3
2
3. Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte
dobu vaření.
4
Stručné a přehledné pokyny
4. Stiskněte tlačítko START.
Výsledek: Začne vaření. Po uvaření
pokrmu 4krát zazní zvukový
signál.
Chcete-li automaticky rozmrazit silně zmraženou potravinu.
1. Vložte mraženou potravinu do trouby.
Stiskněte tlačítko Power Defrost
(Rozmrazování).
1
2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte
kategorii vaření. Stisknutím tlačítka Select
(Vybrat) nastavte požadovanou hodnotu.
2
3
3. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte
hmotnost.
2
4. Stiskněte tlačítko START.
4
Chcete-li přidat dalších 30 sekund.
1
Ponechte pokrm v troubě.
Jednou nebo opakovaně stiskněte tlačítko
+30s. Každým stisknutím přidáte dalších
30 sekund. Stiskněte tlačítko START.
Čeština 19
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 19
2015-06-13
11:04:10
Stručné a přehledné pokyny
Chcete-li pokrm grilovat:
1. Stiskněte tlačítko Grill (Grilování).
1
2. Opakovaným stisknutím tlačítka nahoru/
dolů vyberte dobu vaření.
2
Stručné a přehledné pokyny
3. Stiskněte tlačítko START.
3
20 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 20
2015-06-13
11:04:10
Funkce trouby
Trouba
01
02
03
04
Funkce trouby
05
06
07
08
09
10
11
01 Dvířka
02 Ventilační otvory
03 Topné těleso
04 Světlo
05 Západky dvířek
06 Otočný talíř
07 Spojka
08 Otočný kruh
09 Otvory bezpečnostního
zámku
10 Tlačítko pro otevření
dvířek
11 Ovládací panel
Čeština 21
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 21
2015-06-13
11:04:10
Funkce trouby
Ovládací panel
01 Výběr zdravého vaření
02 Výběr Můj talíř
03 Tlačítko Automatické rozmrazování
04 Tlačítko Udržování teploty
05 Tlačítko Odstranění pachu
01
02
06 Tlačítko Mikrovlnný režim
07 Tlačítko Režim grilování
03
04
05
08 Tlačítko Kombinovaný režim
09 Tlačítko časovače
06
07
08
10 Nastavení hodin
Funkce trouby
11 Tlačítko Dětská pojistka
09
10
11
12
12 Tlačítko nahoru/dolů
(doba vaření, hmotnost a velikost porce)
13 Tlačítko Vybrat
14 Tlačítko Stop / Úsporný režim
13
14
15 Tlačítko +30s
16
15
16 Tlačítko Start
22 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 22
2015-06-13
11:04:11
Používání trouby
Princip funkce mikrovlnné trouby
Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny. Uvolněná energie umožňuje vařit nebo
ohřívat pokrmy, aniž by měnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k těmto činnostem:
•
Rozmrazování (ruční a automatické)
•
Vaření
•
Ohřev
Princip vaření.
1. Mikrovlny generované magnetronem se
rovnoměrně rozptýlí, protože se pokrm
otáčí na otočném talíři. Díky tomu se
pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrm pohltí mikrovlny asi do hloubky
2,5 cm. Vaření potom pokračuje procesem
rozptýlení tepla v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí
a podle vlastností pokrmu:
Množství a hustota
•
Obsah vody
•
Počáteční teplota (podle toho, zda byla
potravina v chladničce nebo nikoli)
Používání trouby
•
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Protože se střed pokrmu ohřívá díky
rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po
vyjmutí pokrmu z trouby. Proto je třeba
dodržovat dobu odstání uvedenou v receptech
popsaných v této příručce. Zajistíte tím
následující:
•
Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu.
•
Stejná teplota v celém pokrmu.
Čeština 23
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 23
2015-06-13
11:04:11
Používání trouby
Kontrola správného chodu trouby
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy funguje správně.
Otevřete dvířka trouby a umístěte na otočný talíř sklenici vody. Poté zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko +30s a nastavte čas na
4 až 5 minut příslušným počtem stisknutí
tlačítka +30s.
1
2. Stiskněte tlačítko START.
2
Výsledek: Trouba bude ohřívat vodu po
dobu 4 až 5 minut. Poté by se
voda měla vařit.
POZNÁMKA
Používání trouby
Troubu je nutno připojit do příslušné
elektrické zásuvky ve zdi. Otočný talíř musí
být v troubě na svém místě. Pokud použijete
jiný výkonový stupeň než maximální stupeň,
voda se začne vařit po delší době.
24 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 24
2015-06-13
11:04:11
Nastavení času
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém formátu.
Hodiny je nutno nastavit:
•
Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
•
Po výpadku napájení
POZNÁMKA
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka nahoru/
dolů nastavte typ zobrazení času.
(12hodinové nebo 24hodinové)
1
2
3. Stisknutím tlačítka Select (Vybrat)
nastavení dokončíte.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka nahoru/
dolů nastavte hodinu.
3
5. Stiskněte tlačítko Select (Vybrat).
Používání trouby
6. Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte
minuty.
4
6
5
7
7. Jakmile bude zobrazen správný čas,
stisknutím tlačítka Select (Vybrat) hodiny
spusťte.
Výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když
troubu právě nepoužíváte.
Čeština 25
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 25
2015-06-13
11:04:11
Používání trouby
Vaření/Ohřev
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy nezapínejte
prázdnou mikrovlnnou troubu.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný
režim).
1
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(mikrovlnný režim)
2. Opakovaně stiskněte tlačítko nahoru/dolů,
dokud se nezobrazí požadovaný výkonový
stupeň. V tomto okamžiku nastavte
výkonový stupeň stisknutím tlačítka Select
(Vybrat).
2
•
2
Používání trouby
Pokud výkonový stupeň nenastavíte
do 5 sekund, automaticky se změní na
fázi nastavení doby vaření.
3. Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte
dobu vaření.
3
Výsledek: Zobrazí se doba vaření.
4. Stiskněte tlačítko START.
4
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby
a otočný talíř se začne otáčet.
Spustí se vaření a po jeho
dokončení:
•
Čtyřikrát zazní zvukový
signál a blikne symbol
„End“ (Konec). Poté se bude
ozývat zvukový signál
jednou za minutu.
26 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 26
2015-06-13
11:04:11
Výkonové stupně
K dispozici je volba z níže uvedených výkonových stupňů.
Výkonový stupeň
Výkon
VYSOKÝ
800 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
600 W
STŘEDNÍ
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
180 W
NÍZKÝ
100 W
POZNÁMKA
Jestliže vyberete vyšší výkonový stupeň, je
nutné zkrátit dobu vaření.
POZNÁMKA
Jestliže vyberete nižší výkonový stupeň, je
nutné prodloužit dobu vaření.
Nastavení doby vaření
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka +30s a každým dalším stisknutím o dalších
30 sekund.
Používání trouby
1. Každým stisknutím tlačítka +30s přidáte
30 sekund.
1
2. Stiskněte tlačítko START.
2
Čeština 27
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 27
2015-06-13
11:04:11
Používání trouby
Zastavení vaření
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu.
1. Dočasné zastavení:
Otevřete dvířka.
Výsledek: Vaření se zastaví. Vaření
obnovíte uzavřením dvířek
a opětovným stisknutím tlačítka
START.
2. Chcete-li činnost zcela zastavit:
Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP /
ÚSPORNÝ REŽIM).
2
1
Výsledek: Vaření se zastaví. Chceteli zrušit nastavení vaření,
stiskněte opět tlačítko STOP/
ECO (STOP / ÚSPORNÝ REŽIM).
POZNÁMKA
Používání trouby
Před zahájením vaření je možné zrušit veškerá
nastavení, stačí stisknout tlačítko STOP/ECO
(STOP / ÚSPORNÝ REŽIM).
28 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 28
2015-06-13
11:04:12
Nastavení režimu úspory energie
Trouba je vybavena režimem úspory energie.
•
Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP /
ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Displej se vypne.
•
Když budete chtít režim úspory energie
ukončit, otevřete dvířka nebo stiskněte
tlačítko STOP/ECO (STOP / ÚSPORNÝ
REŽIM). Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trouba bude připravena k použití.
POZNÁMKA
Funkce automatické úspory energie
Používání trouby
Pokud během nastavování nebo ve stavu
dočasného zastavení nevyberete žádnou
funkci, funkce se po 25 minutách zruší
a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po 5 minutách
dojde k vypnutí světla.
Čeština 29
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 29
2015-06-13
11:04:12
Používání trouby
Používání funkce Zdravé vaření
Funkce Zdravé vaření obsahuje 20 předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
POZNÁMKA
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Zdravé vaření.
2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte typ
pokrmu, který vaříte.
Popis různých předprogramovaných
nastavení je uveden v tabulce na další
straně.
1
2
3. Stiskněte tlačítko START.
Výsledek: Pokrm se začne vařit podle
zvoleného programu.
•
Používání trouby
3
Po skončení vaření se
ozve zvukový signál a 4x
zabliká nápis „End (Konec)“.
Poté se bude ozývat
zvukový signál jednou za
minutu.
30 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 30
2015-06-13
11:04:12
Pokyny k funkci zdravého vaření
1. Zelenina/obiloviny
Kód/Potravina
Hmotnost
porce (g)
Pokyny
Růžičky
brokolice
250
Omyjte a očistěte čerstvou brokolici a připravte
růžičky. Rozložte je rovnoměrně na skleněnou mísu
s víkem. Pro porci 250 g přidejte 30 ml (2 polévkové
lžíce) vody. Umístěte mísu doprostřed otočného
talíře. Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
2
Plátky mrkve
250
Opláchněte a očistěte mrkev a nakrájejte na stejné
plátky. Rozložte je rovnoměrně na skleněnou mísu
s víkem. Pro porci 250 g přidejte 30 ml (2 polévkové
lžíce) vody. Umístěte mísu doprostřed otočného
talíře. Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
3
Zelené fazolky
250
Opláchněte a očistěte zelené fazolky. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem. Pro porci
250 g přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
4
Špenát
150
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do skleněné
mísy s víkem. Nepřidávejte vodu. Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté. Po
skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
5
Kukuřičné klasy
250
Opláchněte a očistěte kukuřičné klasy a vložte je
do oválné skleněné nádoby. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby, kterou pak
propíchnete. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
6
Oloupané
brambory
250
Omyjte a oloupejte brambory. Pak je nakrájejte na
kousky stejné velikosti. Použijte skleněnou mísu
s víkem. Přidejte 45 až 60 ml (3 až 4 polévkové
lžíce) vody. Umístěte mísu doprostřed otočného
talíře. Vařte zakryté. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Používání trouby
1
Čeština 31
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 31
2015-06-13
11:04:12
Používání trouby
Kód/Potravina
Hmotnost
porce (g)
Pokyny
Používání trouby
7
Hnědá rýže
125
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml). Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte,
osolte a posypte bylinkami. Nechte 5 až 10 minut
odstát.
8
Celozrnné
makaróny
125
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte 500 ml vroucí vody, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Před odstavením
zamíchejte a potom důkladně sceďte. Nechte odstát
1 minutu.
9
Merlík
125
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml). Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte,
osolte a posypte bylinkami. Nechte 1 až 3 minuty
odstát.
10
Bulgur
125
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody
(250 ml). Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte,
osolte a posypte bylinkami. Nechte 2 až 5 minut
odstát.
11
Zapékaná
zelenina
500
Vložte zeleninu, například předvařené plátky
brambor, nakrájenou cuketu, rajčata a omáčku
do vhodné skleněné pyrexové nádoby. Navrch
nasypte strouhaný sýr. Postavte na rošt. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
12
Grilovaná
rajčata
400
Opláchněte a očistěte rajčata, nakrájejte na půlky
a vložte do varné nádoby. Navrch nasypte strouhaný
sýr. Postavte na rošt. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
32 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 32
2015-06-13
11:04:12
2. Drůbež / plody moře
Kód/Potravina
Hmotnost
porce (g)
Pokyny
Kuřecí prsa
300
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř. Nechte
odstát 2 minuty.
2
Krůtí prsa
300
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř. Nechte
odstát 2 minuty.
3
Čerstvé rybí
filety
300
Opláchnuté filety položte na keramický talíř a přidejte
1 polévkovou lžíci citronové šťávy. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
4
Čerstvé filety
z lososa
300
Opláchnuté filety položte na keramický talíř a přidejte
1 polévkovou lžíci citronové šťávy. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
5
Čerstvé
krevety
250
Opláchnuté krevety položte na keramický talíř a přidejte
1 polévkovou lžíci citronové šťávy. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii.
Položte mísu na otočný talíř. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
6
Čerstvý pstruh
200
Položte 2 čerstvé celé ryby do žáruvzdorné nádoby.
Přidejte špetku soli, 1 polévkovou lžíci citronové šťávy
a bylinky. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na
otočný talíř. Nechte odstát 2 minuty.
7
Pečené ryby
200
Celé ryby (pstruh nebo pražma) potřete olejem a přidejte
bylinky a koření. Ryby naskládejte podélně vedle sebe
na horní rošt. Jakmile se ozve zvukový signál, otočte je.
Nechte 3 minut odstát.
8
Grilované
steaky
z lososa
300
Rozložte rybí steaky rovnoměrně na horní rošt. Jakmile
se ozve zvukový signál, otočte je. Nechte odstát 2 minuty.
Používání trouby
1
Čeština 33
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 33
2015-06-13
11:04:12
Používání trouby
Používání funkce Můj talíř
Funkce Můj talíř obsahuje dvě předprogramované doby vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Pomocí tlačítka nahoru/dolů můžete nastavit počet porcí.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1
1. Stiskněte tlačítko My Plate (Můj talíř).
Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte typ
pokrmu, který vaříte. Stiskněte tlačítko
Select (Vybrat).
1) Hotové pokrmy (chlazené)
2) Vegetariánské jídlo (chlazené)
1
2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte
velikost porce. (Viz tabulka na následující
straně.)
1
3. Stiskněte tlačítko START.
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení
vaření:
2
Používání trouby
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na
konec grilování zazní třikrát
(jednou za minutu).
3
3) Znovu se zobrazí aktuální
čas.
POZNÁMKA
Používejte pouze nádobí, které je vhodné
a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
34 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 34
2015-06-13
11:04:12
Pokyny k použití funkce Můj talíř
V následující tabulce jsou uvedeny programy automatického ohřevu, množství a příslušné pokyny
pro funkci Můj talíř. Tyto programy využívají pouze mikrovlnnou energii.
Kód/Potravina
1
Chlazený
hotový pokrm
Hmotnost
porce (g)
Pokyny
300 až 350
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento program
je vhodný pro pokrmy tvořené třemi složkami
(například maso v omáčce se zeleninou a přílohou,
jako jsou brambory, rýže nebo těstoviny).
400 až 450
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
2
Chlazený
vegetariánský
pokrm
300 až 350
400 až 450
Vložte pokrm na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby.
Tento program je vhodný pro 2složkové pokrmy
(například špagety s omáčkou nebo rýže se
zeleninou). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Používání trouby
Čeština 35
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 35
2015-06-13
11:04:12
Používání trouby
Použití funkce Rozmrazování
Funkce Rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež, ryby, chleba a koláče. Doba
rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí jednoduše vybrat program
a hmotnost.
POZNÁMKA
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Power Defrost
(Rozmrazování).
1
2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte
typ pokrmu, který vaříte. Popis různých
předprogramovaných nastavení je
uveden v tabulce na další straně. V tomto
okamžiku vyberte typ pokrmu stisknutím
tlačítka Select (Vybrat).
2
2
Používání trouby
3. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte
velikost porce.
4. Stiskněte tlačítko START.
3
Výsledek:
4
5
•
Spustí se rozmrazování.
•
Během rozmrazování zazní
zvukový signál, který
připomíná nutnost otočit
potravinu.
5. Dalším stisknutím tlačítka START
pokračujte v rozmrazování.
Výsledek: Po skončení vaření se ozve
zvukový signál a 4x zabliká
nápis „End (Konec)“. Poté se
bude ozývat zvukový signál
jednou za minutu.
36 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 36
2015-06-13
11:04:13
Pokyny k rozmrazování
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství a příslušné pokyny k funkci Power
Defrost (Rozmrazování). Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály. Maso, drůbež,
ryby a chléb nebo koláč položte na keramický talíř.
Kód/Potravina
Hmotnost
porce (g)
Pokyny
Maso
200 až 1500
Okraje chraňte alobalem. Až trouba vydá zvukový
signál, maso otočte. Tento program je vhodný pro
hovězí, jehněčí, vepřové, steaky, kotlety a mleté
maso. Nechte 20 až 60 minut odstát.
2
Drůbež
200 až 1500
Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Až trouba
vydá zvukový signál, drůbež otočte. Tento program
je vhodný pro celé kuře i porce kuřete. Nechte 20 až
60 minut odstát.
3
Ryby
200 až 1500
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem. Až
trouba vydá zvukový signál, rybu otočte. Tento
program je vhodný pro celé ryby i rybí filé. Nechte
20 až 50 minut odstát.
4
Chléb nebo
koláč
125 až 625
Vložte chléb na kousek kuchyňského papíru a otočte
jej, jakmile trouba vydá zvukový signál. Koláč
položte na keramický talíř a je-li to možné, otočte jej,
až zazní zvukový signál. (Trouba je nadále v chodu
a při otevření dvířek se zastaví.) Tento program je
vhodný pro všechny druhy chleba (krájený nebo
vcelku), i pro dalamánky a bagety.
Používání trouby
1
Dalamánky uspořádejte do kruhu. Tento program je
vhodný pro všechny druhy koláčů z kynutého těsta,
sušenky, tvarohový koláč a listové pečivo. Není
vhodný pro křehké pečivo, ovocné a krémové koláče
ani pro koláče s čokoládovým zdobením. Nechte 5 až
20 minut odstát.
Čeština 37
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 37
2015-06-13
11:04:13
Používání trouby
Používání funkcí udržování teploty
Funkce Udržování teploty udržují pokrm horký až do jeho podávání.
Tuto funkci používejte k zachování teploty pokrmu, dokud nebudete připraveni ho podávat.
Pomocí tlačítka nahoru/dolů můžete vybrat teplotu ohřívání, horkou nebo mírnou.
1. Stiskněte tlačítko Keep Warm (Udržování
teploty).
1
2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte
teplotu ohřívání.
1. Horká
2. Mírná
2
3. Stiskněte tlačítko START.
Výsledek: Pokrm se začne vařit podle
zvoleného programu.
•
3
Používání trouby
Po skončení vaření se
ozve zvukový signál a 4x
zabliká nápis „End (Konec)“.
Poté se bude ozývat
zvukový signál jednou za
minutu.
Doporučená nabídka pro režim udržování teploty
1. Horká
Lasagne, polévka, zapékané těstoviny, dušené maso se zeleninou, pizza, steak
(zcela propečený), slanina, pokrmy z ryb, suché koláčky
2. Mírná
Koláč, chléb, pokrmy s vejci, steak (jemně nebo středně propečený)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte tuto funkci k ohřívání studených
pokrmů. Tyto programy slouží k udržování
teploty u právě připravených pokrmů.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nepřikrývejte je poklicí ani fólií.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání pokrmu z trouby použijte
chňapky.
Nedoporučujeme udržovat pokrm teplý příliš
dlouho (déle než 1 hodinu), protože tím
pokračuje jeho vaření. Teplé jídlo se rychleji
kazí.
38 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 38
2015-06-13
11:04:13
Používání funkce odstranění pachu
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř trouby mnoho kouře.
Nejprve vyčistěte vnitřní prostor trouby.
Po dokončení čištění stiskněte tlačítko
Deodorisation (Odstranění pachu) a pak
stiskněte tlačítko START. Jakmile bude hotovo,
ozve se čtyřikrát zvukový signál.
POZNÁMKA
Doba odstraňování pachu je nastavena na
5 minut. Každým stisknutím tlačítka +30s se
tato doba prodlouží o 30 sekund.
POZNÁMKA
Maximální doba odstraňování pachu je
15 minut.
Používání trouby
Čeština 39
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 39
2015-06-13
11:04:13
Používání trouby
Grilování
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln.
K tomuto účelu se s troubou dodává grilovací rošt.
1. Stisknutím tlačítka Grill (Režim grilování)
a nastavením doby předehřívání pomocí
tlačítka nahoru/dolů předehřejte gril na
požadovanou teplotu.
1
4
2. Stiskněte tlačítko START.
3. Jakmile bude předehřívání dokončeno,
otevřete dvířka a položte jídlo na rošt.
Zavřete dvířka.
1
5
4. Stiskněte tlačítko Grill (Režim grilování).
2
6
5. Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte
dobu grilování. Maximální doba grilování
je 60 minut.
6. Stiskněte tlačítko START.
Používání trouby
Výsledek: Grilování se spustí. Po
dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na
konec grilování zazní třikrát
(jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální
čas.
POZNÁMKA
Topné těleso se během grilování zapíná a
vypíná. Neznepokojujte se tím.
Systém je zkonstruován tak, aby zabraňoval
přehřátí trouby.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při manipulaci s nádobím uvnitř trouby vždy
používejte chňapky, protože nádobí je velmi
horké.
40 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 40
2015-06-13
11:04:13
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž dosáhnete současně
uvaření i opečení potravin.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a
bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě i
pro pečení v normální troubě. Ideální jsou
skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi
mohou mikrovlny rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je
velmi horké.
1. Otevřete dvířka trouby.
Položte pokrm na rošt a rošt položte na
otočný talíř. Zavřete dvířka.
2
2. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinovaný
režim).
3
Používání trouby
3. Opakovaně stiskněte tlačítko nahoru/dolů,
dokud se nezobrazí požadovaný výkonový
stupeň. V tomto okamžiku nastavte
výkonový stupeň stisknutím tlačítka Select
(Vybrat).
3
4. Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte
dobu vaření. Maximální doba
kombinovaného režimu je 60 minut.
4
5. Stiskněte tlačítko START.
5
Výsledek: Zahájí se kombinované vaření.
Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na
konec grilování zazní třikrát
(jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální
čas.
POZNÁMKA
Maximální výkon při kombinaci mikrovlnného
režimu a grilu je 600 W.
Čeština 41
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 41
2015-06-13
11:04:13
Používání trouby
Nastavení doby odstavení
Funkci kuchyňského časovače lze použít k nastavení automatické doby odstavení (bez
mikrovlnného vaření).
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Kitchen Timer
(Kuchyňský časovač).
1
2. Opakovaným stisknutím tlačítka nahoru/
dolů vyberte dobu odstání.
2
3. Stiskněte tlačítko START.
Výsledek: Spustí se doba odstavení. Po
dokončení vaření:
•
Čtyřikrát zazní zvukový
signál.
•
Znovu se zobrazí aktuální
čas.
3
Používání trouby
Vypnutí zvukového signálu
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1
1
2
2
1. Stiskněte současně tlačítka STOP/ECO
(STOP / ÚSPORNÝ REŽIM) a START.
Výsledek:Trouba přestane vydávat
zvukový signál při každém
stisknutí tlačítka.
•
Zobrazí se následující údaj.
2. Zvukový signál lze znovu zapnout
opětovným současným stisknutím tlačítek
STOP/ECO (STOP / ÚSPORNÝ REŽIM)
a START.
Výsledek:Trouba bude vydávat zvukový
signál při každém stisknutí
tlačítka.
•
Zobrazí se následující údaj.
42 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 42
2015-06-13
11:04:14
Bezpečnostní zámek mikrovlnné trouby
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem pro bezpečnost dětí. Ten umožňuje
troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti ani nikdo nekompetentní.
Troubu můžete kdykoli uzamknout.
1
2
1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Child Lock
(Dětská pojistka).
Výsledek:
•
Trouba se zamkne (nelze
volit žádné funkce).
•
Na displeji se zobrazí „L“.
2. Troubu lze odemknout opět současným
stisknutím tlačítka Child Lock (Dětská
pojistka).
Výsledek: Poté můžete troubu normálně
používat.
Používání trouby
Čeština 43
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 43
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout.
Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají
používat v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Popis
Pokyny pro výběr nádobí
Alobal
Lze jej použít v malém množství
k ochraně částí pokrmů před převařením.
Při použití příliš velkého množství
alobalu nebo v případě, že je alobal
příliš blízko stěny trouby, může dojít ke
vzniku elektrického oblouku.
Opékací talíř
Nepředehřívejte jej delší dobu než
8 minut.
Čínský porcelán a keramika
Porcelán, keramika, glazovaná keramika
a kostní porcelán jsou obvykle vhodné,
pokud nemají kovové zdobení.
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
V těchto nádobách jsou baleny některé
mražené potraviny.
Balení
potravin
rychlého
občerstvení
Sklo
Polystyrénové
kelímky
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při
přehřátí se polystyrén může roztavit.
Papírové sáčky
nebo noviny
Mohou se vznítit.
Recyklovaný papír
nebo kovové lemy
Může způsobit vznik elektrického
oblouku.
Stolní nádobí do
trouby
Je možné použít, pokud nemá kovové
zdobení.
Jemné skleněné
nádobí
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo
tekutin. Tenké sklo může při náhlém
zahřátí prasknout nebo se roztříštit.
Zavařovací sklenice
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze
pro ohřívání.
44 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 44
2015-06-13
11:04:14
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Nádobí
Kovy
Papír
Plasty
Může způsobit vznik elektrického
oblouku nebo požár.
Uzávěry sáčků do
mrazničky
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také
pro absorpci přebytečné vlhkosti.
Recyklovaný papír
Může způsobit vznik elektrického
oblouku.
Nádoby
Zvláště pokud jde o termoplast odolný
proti teplu. Některé plasty se při
vysokých teplotách mohou zkroutit nebo
ztratit barvu. Nepoužívejte melaminové
plasty.
Potravinová fólie
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí
se dotýkat potraviny. Při odstraňování
fólie buďte opatrní, protože bude unikat
horká pára.
Sáčky do mrazničky
Pouze jsou-li vhodné pro vaření
nebo mikrovlnnou troubu. Nesmí být
vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Pokyny pro výběr nádobí
Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
Lze je použít k uchování vlhkosti a
zabránění postříkání.
Voskový papír nebo papír odolný
proti tukům
: Doporučené
Popis
: Buďte opatrní
: Nebezpečné
Čeština 45
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 45
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mikrovlny
Mikrovlnná energie proniká potravinami,
protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené
v potravinách. Energie je těmito látkami
absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul
v potravinách. Rychlý pohyb těchto molekul
vytváří tření a výsledkem je uvaření
potraviny.
Vaření
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí
umožňovat průchod mikrovlnné energie.
Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od
nerezové oceli, hliníku a mědi, ale dokáží
proniknout keramikou, sklem, porcelánem
a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto
důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit
v kovových nádobách.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné
troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá
řada potravin, například čerstvá nebo mražená
zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny,
luštěniny, ryby a maso. V mikrovlnné troubě
je možné připravovat i omáčky, pudink,
polévky, pudinky vařené v páře, konzervy
a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření
ideální pro všechny potraviny, které lze běžně
připravit na varné desce.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Například rozpouštění másla nebo čokolády
(viz kapitola obsahující tipy, techniky a rady).
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi
důležité, protože odpařená voda stoupá ve
formě páry a přispívá tak k procesu vaření.
Pokrm lze zakrýt například keramickým
talířem, plastovým víkem nebo potravinovou
fólií.
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení,
aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
46 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 46
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem.
Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte
po skončení vaření. Na dobu odstavení zakryjte.
Pokrm
Hmotnost porce (g)
Výkon (W)
Doba (min)
150
600
4½ až 5½
Špenát
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
Brokolice
300
600
9 až 10
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
Hrášek
300
600
7½ až 8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
300
600
Pokyny pro přípravu pokrmů
Zelené fazolky
8 až 9
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
Míchaná zelenina
(mrkev, hrášek,
kukuřice)
300
600
7½ až 8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
Míchaná zelenina
(na čínský způsob)
300
600
8 až 9
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
Čeština 47
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 47
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30 až 45 ml studené vody
(2 až 3 polévkové lžíce) na každých 250 g, pokud není doporučeno jiné množství vody – viz
tabulka. Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku. Během vaření a po něm jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo
přidejte po skončení vaření. Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Tip:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím menší kousky budou, tím
rychleji se uvaří.
Pokrm
Hmotnost porce (g)
Výkon (W)
Doba (min)
250
800
4 až 4½
Brokolice
500
7 až 7½
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Stonky srovnejte směrem ke středu.
Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250
Růžičková kapusta
800
5½ až 6½
Pokyny
Přidejte 60 až 75 ml (5 až 6 polévkových lžic) vody. Nechte odstát
3 minuty a poté můžete podávat.
250
Mrkev
800
4½ až 5
Pokyny
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mrkev nakrájejte na stejně velké plátky. Nechte odstát 3 minuty
a poté můžete podávat.
250
Květák
800
500
5 až 5½
8½ až 9
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Velké růžice rozpulte. Stonky upravte
směrem do středu. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250
Cuketa
800
3½ až 4
Pokyny
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody
nebo oříšek másla. Vařte, dokud nezměkne. Nechte odstát 3 minuty
a poté můžete podávat.
250
Lilek
800
3½ až 4
Pokyny
Lilky nakrájejte na malé plátky a pokapejte je 1 polévkovou lžící
citrónové šťávy. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
48 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 48
2015-06-13
11:04:14
Pokrm
Hmotnost porce (g)
Výkon (W)
Doba (min)
250
800
4½ až 5
Pórek
Pokyny
Pórek nakrájejte na silné proužky. Nechte odstát 3 minuty a poté
můžete podávat.
125
Žampióny
800
250
1½ až 2
3 až 3½
Pokyny
Malé žampióny připravujte vcelku, větší nakrájené na plátky.
Nepřidávejte vodu. Pokapejte citrónovou šťávou. Osolte a opepřete.
Před podáváním sceďte. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete
podávat.
250
Cibule
800
5½ až 6
Pokyny
Cibuli nakrájejte na plátky nebo na půlky. Přidejte pouze 15 ml
(1 polévkovou lžíci) vody. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete
podávat.
250
Pepř
800
4½ až 5
Pokyny
Papriku nakrájejte na malé plátky. Nechte odstát 3 minuty a poté
můžete podávat.
800
500
4 až 5
Pokyny pro přípravu pokrmů
250
Brambory
7½ až 8½
Pokyny
Oloupané brambory zvažte a nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky
podobné velikosti. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250
Řepa
800
5 až 5½
Pokyny
Řepu nakrájejte na kostičky. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete
podávat.
Čeština 49
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 49
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
Použijte velkou skleněnou varnou mísu s víkem – rýže při vaření zdvojnásobí svůj
objem. Vařte zakryté. Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte
a osolte nebo přidejte bylinky či máslo. Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby
vaření absorbovat všechnu vodu.
Rýže:
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou varnou mísu. Přidejte vroucí vodu, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby
odstavení zakryjte a poté důkladně sceďte.
Pokrm
Bílá rýže
(předvařená)
Hmotnost porce (g)
Výkon (W)
Doba (min)
250
800
16 až 17
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Podávejte po 5 minutách.
Hnědá rýže
(předvařená)
250
800
21 až 22
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Podávejte po 5 minutách.
míchaná rýže
(rýže + divoká
rýže)
Míchané obiloviny
(rýže + obiloviny)
250
800
17 až 18
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Podávejte po 5 minutách.
250
800
18 až 19
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Přidejte 400 ml studené vody. Podávejte po 5 minutách.
250
Těstoviny
800
11 až 12
Pokyny
Přidejte 1 000 ml studené vody. Podávejte po 5 minutách.
50 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 50
2015-06-13
11:04:14
Ohřev
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující
tabulce použijte jako orientační pokyny. Při
stanovení dob uvedených v tabulce byly
uvažovány tekutiny o pokojové teplotě
přibližně +18 až +20 °C nebo chlazené
potraviny o teplotě přibližně +5 až +7 °C.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte
zvláště opatrní. Abyste zabránili intenzivnímu
varu a možnému opaření, je třeba míchat
pokrm před ohříváním, během ohřívání
i po něm. Během doby odstavení ponechte
pokrm v mikrovlnné troubě. Doporučujeme
do tekutin vkládat plastovou lžičku nebo
skleněnou tyčinku. Vyhněte se přehřátí (a
tedy znehodnocení) pokrmů a potravin. Je
lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a
v případě potřeby ji prodloužit.
Uspořádání a zakrytí
Doby ohřevu a odstavení
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají
sklon k převaření a vysušení ještě předtím,
než se ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších
kousků dosáhnete lepšího výsledku.
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější
potřebu vhodné poznamenat si dobu
potřebnou k ohřátí.
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku
času, který by byl potřeba k ohřátí v běžné
troubě.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení
na výkon 800 W, zatímco některé musejí být
ohřívány při výkonu 600 W, 450 W nebo
dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce.
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu
pokrm dobře míchejte anebo otáčejte. Je-li to
možné, před podáváním znovu zamíchejte.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala
teplota.
Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až
4 minuty, pokud není v tabulce doporučeno
jinak.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte
zvláště opatrní. Další informace jsou uvedeny
také v kapitole popisující bezpečnostní
opatření.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy
při nastavení na nižší výkonový stupeň
v případě, že je potravina křehká, je jí mnoho
nebo je pravděpodobné, že se rychle zahřeje
(například plněné koláčky).
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina
všude horká.
Ohřev tekutin
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň
20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo
dojít k vyrovnání teploty. Při ohřívání
pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY
jej zamíchejte po ohřátí. Abyste zabránili
intenzivnímu varu a možnému opaření, je
třeba do nápojů vkládat plastovou lžičku
nebo skleněnou tyčinku a nápoje míchat před
ohříváním, během ohřívání a po něm.
Čeština 51
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 51
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů
Ohřev dětské výživy
Kojenecké mléko:
Dětská výživa:
Vyklopte výživu do hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí
dobře zamíchejte! Před podáváním nechte
2 až 3 minuty odstát. Znovu zamíchejte a
zkontrolujte teplotu. Doporučovaná teplota pro
podávání je 30 až 40 °C.
Mléko nalijte do sterilizované skleněné láhve.
Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte
dětskou láhev s nasazenou savičkou, protože
láhev by mohla při přehřátí explodovat.
Před odstavením dobře protřepejte a před
podáváním znovu protřepejte! Vždy
zkontrolujte teplotu kojeneckého mléka
nebo dětské výživy, než je dítěti podáte.
Doporučovaná teplota podávání je přibližně
37 °C.
Poznámka:
Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě zkontrolovat, abyste předešli
popáleninám. Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce použijte jako orientační
pokyny pro ohřev.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm
Nápoje
(káva, čaj, voda)
Velikost porce
Výkon (W)
Doba (min)
150 ml (1 šálek)
800
1 až 1½
250 ml (1 hrnek)
1½ až 2
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Nalijte do keramického šálku a ohřívejte nezakryté. Položte šálek /
hrnek doprostřed otočného talíře. Během doby odstavení je ponechte
v mikrovlnné troubě a dobře zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Polévka
(chlazená)
250 g
800
3 až 3½
Pokyny
Ohřívejte v hlubokém keramickém talíři nebo hluboké keramické
míse. Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte. Znovu
zamíchejte před podáváním. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté
můžete podávat.
52 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 52
2015-06-13
11:04:14
Pokrm
Dušený pokrm
(chlazený)
Velikost porce
Výkon (W)
Doba (min)
350 g
600
5½ až 6½
Pokyny
Vložte dušený pokrm do hlubokého keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu zamíchejte
před odstavením a poté před podáváním. Nechte odstát 2 až 3 minuty
a poté můžete podávat.
Těstoviny s omáčkou
(chlazené)
350 g
600
4½ až 5½
Pokyny
Těstoviny (např. špagety nebo nudle) dejte na mělký keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
Plněné těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
Pokrm na talíři
(chlazený)
350 g
600
5 až 6
Pokyny
Plněné těstoviny (např. ravioli, tortellini) dejte do hlubokého
keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a znovu zamíchejte před odstavením a poté před
podáváním. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
350 g
600
5½ až 6½
Pokyny
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokrm tvořený 2 až 3 chlazenými složkami umístěte na keramickou
misku. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
Čeština 53
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 53
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm
Dětská výživa
(zelenina + maso)
Velikost porce
Výkon (W)
Čas (s)
190 g
600
30
Pokyny
Nalijte potravu do hlubokého keramického talíře. Vařte zakryté. Po
skončení doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete
podávat.
Dětská kaše
(obiloviny + mléko +
ovoce)
Kojenecké mléko
190 g
600
20
Pokyny
Nalijte potravu do hlubokého keramického talíře. Vařte zakryté. Po
skončení doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete
podávat.
100 ml
200 ml
300
30 až 40
50 až 60
Pokyny
Pokyny pro přípravu pokrmů
Dobře zamíchejte nebo protřepejte a nalijte do sterilizované skleněné
láhve. Postavte do středu otočného talíře. Vařte nezakryté. Před
podáváním dobře protřepejte a pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte
odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
54 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 54
2015-06-13
11:04:14
Rozmrazování
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny. Mikrovlny mražené
potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi výhodné například v případě, kdy
se objeví nečekaní hosté.
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte všechny kovové sponky
a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování obraťte, sceďte
všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky. Občas potravinu zkontrolujte a ujistěte
se, že není zahřátá.
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné je během
rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a nechte 20 minut odstát.
Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit. Doba odstavení pro
úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje naleznete v následující tabulce.
Tip:Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá množství vyžadují kratší dobu
rozmrazování. Myslete na tuto radu při zmrazování a rozmrazování potravin.
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě −18 až −20 °C použijte pro orientaci tuto tabulku.
Pokrm
Maso
Mleté maso
Hmotnost porce (g)
Výkon (W)
Doba (min)
250
180
6½ až 7½
Vepřové steaky
250
10 až 12
180
Pokyny pro přípravu pokrmů
500
7½ až 8½
Pokyny
Položte maso na otočný talíř. Tenčí okraje chraňte alobalem. Po uplynutí poloviny
doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 15 až 30 minut a poté můžete podávat.
Drůbež
Kuřecí kousky
Celé kuře
500 (2 ks)
180
14½ až 15½
800
180
28 až 30
Pokyny
Nejprve položte kuřecí kousky kůží dolů, celé kuře položte prsíčky na mělký
keramický talíř. Tenčí části, například konce stehen a křídla, chraňte alobalem. Po
uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 15 až 60 minut a poté můžete podávat.
Čeština 55
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 55
2015-06-13
11:04:14
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokrm
Ryby
Hmotnost porce (g)
Výkon (W)
Doba (min)
Rybí filety
200
180
6 až 7
Celé ryby
400
180
12 až 13
Pokyny
Mraženou rybu položte doprostřed mělkého keramického talíře. Tenčí části
zasuňte pod silnější části. Tenké části filet a ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem.
Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 10 až 25 minut a poté můžete podávat.
Ovoce
Bobulovité ovoce
250
180
6 až 7
Pokyny
Ovoce rozložte na mělkou kulatou skleněnou misku (o velkém průměru).
Nechte odstát 5 až 10 minut a poté můžete podávat.
Pečivo
Dalamánky
(po cca 50 g)
2 ks
180
Toasty nebo sendviče
250
180
4½ až 5
Německý chléb
(pšeničná + žitná
mouka)
500
180
8 až 10
4 ks
½ až 1
2 až 2½
Pokyny
Pokyny pro přípravu pokrmů
Dalamánky uspořádejte do kruhu, chléb vodorovně na kuchyňský papír položený
na střed otočného talíře. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 5 až 20 minut a poté můžete podávat.
56 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 56
2015-06-13
11:04:15
Gril
Topné grilovací těleso je umístěno pod
stropem prostoru trouby. Je v činnosti, když
jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí.
Otáčení talíře zajišťuje rovnoměrnější opečení
potraviny. Předehřátím grilu po dobu 3 až
5 minut docílíte rychlejšího opečení potraviny.
Nádobí vhodné pro grilování:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat
kov. Nepoužívejte žádný druh plastového
nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné ke grilování:
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky
šunky a slaniny, tenké porce ryb, sendviče a
všechny druhy toastů s oblohou.
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit
na horní rošt (pokud není v pokynech uvedeno
jiné doporučení).
Tento režim vaření kombinuje vyzařované
teplo grilu s rychlostí mikrovlnného vaření.
Je v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a
otočný talíř se otáčí. Díky otáčení otočného
talíře se potravina rovnoměrně opeče.
Tento model trouby nabízí tři kombinované
režimy: 600 W + gril, 450 W + gril a 300 W +
gril.
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny
proniknout. Nádobí by mělo být ohnivzdorné.
V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte
kovové nádobí. Nepoužívejte žádný druh
plastového nádobí, protože by se mohlo
roztavit.
Potraviny vhodné pro vaření pomocí
mikrovlnného ohřevu v kombinaci s
grilováním:
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný
režim vaření patří všechny druhy vařených
pokrmů, které je třeba ohřát a opéci (například
zapékané těstoviny) a také potraviny
vyžadující krátkou dobu pro opečení povrchu.
Tento režim je také možné použít pro silné
porce potravin, kterým prospívá opečený a
křupavý povrch (například kuřecí kousky,
které se v polovině doby vaření otočí).
Podrobné informace naleznete v tabulce pro
grilování.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mikrovlnný ohřev + grilování
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného
ohřevu v kombinaci s grilováním:
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že v kombinovaném režimu
vaření (mikrovlny + grilování) je třeba
potraviny položit na horní rošt, pokud není
v pokynech uvedeno jiné doporučení. Pokyny
si prosím vyhledejte v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je
třeba jej otočit.
Čeština 57
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 57
2015-06-13
11:04:15
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny pro grilování čerstvých a mražených potravin
Předehřívejte gril 3 minuty pomocí funkce grilování.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
Pokrm
Toasty
Velikost porce
4 ks
(každý 25 g)
Režim
Pouze gril
Doba vaření
(1. strana)
Doba vaření
(2. strana)
(min)
(min)
6 až 8
4 až 5½
Pokyny
Položte toastové plátky vedle sebe na horní rošt.
Grilovaná rajčata
200 g (2 ks)
400 g (4 ks)
Mikrovlnný
ohřev +
grilování
(300 W +
grilování)
(pouze
grilování)
4½ až 5½
2 až 3
7 až 8
Pokyny
Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte sýr. Uspořádejte je do kruhu
na mělkou nádobu z ohnivzdorného skla. Uložte na horní rošt. Nechte 2
až 3 minuty odstát.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pečené brambory
600 g
500 g
600 W +
grilování
4½ až 5½
-
8 až 9
Pokyny
Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je do kruhu na horní rošt,
stranou řezu ke grilu.
Pečená jablka
1 jablko
(přibl. 200 g)
2 jablka
(přibl. 400 g)
300 W + gril
4 až 4½
-
6 až 7
Pokyny
Vykrájejte jádřince a naplňte jablka hrozinkami a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky. Uspořádejte do kruhu na mělkou misku
z ohnivzdorného skla. Položte misku přímo na dolní rošt.
58 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 58
2015-06-13
11:04:15
Pokrm
Kuřecí kousky
Velikost porce
450 až 500 g
Režim
300 W + gril
Doba vaření
(1. strana)
Doba vaření
(2. strana)
(min)
(min)
10 až 12
12 až 13
(2 ks)
Pokyny
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte je do kruhu na horní rošt.
Po grilování je nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pečené kuře
1 200 g
Mikrovlnný
ohřev +
grilování
(450 W +
grilování)
(300 W +
grilování)
22 až 24
23 až 25
Pokyny
Potřete kuře olejem a kořením. Vložte na talíř vhodný do trouby a položte
na otočný talíř. Po grilování nechte 5 minut odstát.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Čeština 59
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 59
2015-06-13
11:04:15
Pokyny pro přípravu pokrmů
Nápady a tipy
Rozpouštění másla
Vaření marmelády
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné
nádoby. Zakryjte plastovým víkem.
Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 800 W,
dokud se máslo nerozpustí.
Vložte 600 g ovoce (například směs
bobulovitých plodů) do nádoby
z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 300 g
cukru pro konzervaci a dobře zamíchejte.
Rozpouštění čokolády
Vařte nezakryté po dobu 10 až 12 minut při
výkonu 800 W.
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké
skleněné nádoby.
Zahřívejte 3 až 5 minut při výkonu 450 W,
dokud se čokoláda nerozpustí.
Během rozpouštění jednou či dvakrát
zamíchejte. Při vyjímání z trouby použijte
chňapky!
Rozpouštění krystalizovaného medu
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé
hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W,
dokud se med nerozpustí.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Rozpouštění želatiny
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut
do studené vody.
Odkapanou želatinu vložte do malé mísy
z ohnivzdorného skla.
Zahřívejte po dobu 1 minuty při výkonu
300 W.
Během vaření několikrát zamíchejte. Vlijte
přímo do malých zavařovacích sklenic se
šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku
po dobu 5 minut.
Vaření pudinku
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka
(500 ml) podle pokynů výrobce a dobře
rozmíchejte. Použijte nádobu z ohnivzdorného
skla vhodné velikosti s víkem. Vařte zakryté
po dobu 6½ až 7½ minuty při výkonu 800 W.
Během vaření několikrát důkladně zamíchejte.
Opékání mandlových plátků
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí
na středně velký keramický talíř.
Během opékání několikrát promíchejte,
opékejte 3½ až 4½ minuty při výkonu 600 W.
Nechte v troubě 2 až 3 minuty odstát. Při
vyjímání z trouby použijte chňapky!
Příprava polevy/želatiny (na dorty a koláče)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g
cukru a 250 ml studené vody. Vařte nezakryté
v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½
až 4½ minuty při výkonu 800 W, až poleva/
želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát
zamíchejte.
60 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 60
2015-06-13
11:04:15
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Problém
Příčina
Akce
Obecné
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
U dotykových modelů: Na
vnějším povrchu je vlhkost.
Otřete vlhkost z vnějšího
povrchu.
Je aktivována dětská pojistka.
Deaktivujte dětskou pojistku.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno
napájení.
Je zapnuta funkce Eco (úspora
energie).
Vypněte funkci Eco.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno
napájení.
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Bezpečnostní mechanismus
otvírání dvířek je pokryt cizí
látkou.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
Trouba se za provozu
sama vypne.
Uživatel otevřel dvířka, aby mohl
obrátit připravovaný pokrm.
Po obrácení pokrmu stiskněte
opět tlačítko Start, čímž spustíte
provoz trouby.
Za provozu se vypne
napájení.
Trouba vařila po velmi dlouhou
dobu.
Po velmi dlouho trvajícím vaření
nechte troubu vychladnout.
Chladicí ventilátor nefunguje.
Poslouchejte, zda uslyšíte zvuk
chladicího ventilátoru.
Pokusili jste se spustit troubu,
aniž by byl uvnitř nějaký pokrm.
Vložte pokrm do trouby.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci. Zachovejte mezery
stanovené v pokynech pro
instalaci výrobku.
V jedné zásuvce se používá
několik zástrček napájecích
kabelů.
Vyhraďte jednu zásuvku, která se
bude používat pouze pro troubu.
Nezobrazuje se čas.
Trouba nefunguje.
Odstraňování problémů
Mezi tlačítka se mohla dostat cizí
látka.
Tlačítka nelze řádně
stisknout.
Čeština 61
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 61
2015-06-13
11:04:15
Odstraňování problémů
Problém
Příčina
Akce
Odstraňování problémů
Není napájení trouby.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno
napájení.
Za chodu trouby
se ozývají zvuky
bouchání a trouba
nefunguje.
Zvuky bouchání mohou být
způsobeny vařením hermeticky
uzavřeného pokrmu nebo
použitím nádoby s poklicí.
Nepoužívejte utěsněné nádoby,
neboť mohou během vaření
explodovat z důvodu zvětšení
objemu obsahu.
Vnější povrch trouby
je za provozu příliš
horký.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci. Zachovejte mezery
stanovené v pokynech pro
instalaci výrobku.
Na troubě jsou položené
předměty.
Odstraňte z horní plochy trouby
veškeré předměty.
Dvířka nelze řádně
otevřít.
Mezi dvířky a vnitřkem trouby
jsou zachyceny zbytky pokrmů.
Vyčistěte troubu a poté otevřete
dvířka.
Trouba netopí.
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství pokrmu
nebo se používá nesprávné
nádobí.
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte
na 1 až 2 minuty mikrovlnný
ohřev, čímž zkontrolujete, zda se
voda ohřála. Zmenšete množství
pokrmu a spusťte znovu funkci.
Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
Ohřívání funguje
slabě nebo pomalu.
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství pokrmu
nebo se používá nesprávné
nádobí.
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte
na 1 až 2 minuty mikrovlnný
ohřev, čímž zkontrolujete, zda se
voda ohřála. Zmenšete množství
pokrmu a spusťte znovu funkci.
Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
62 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 62
2015-06-13
11:04:15
Problém
Akce
Nefunguje funkce
zahřívání.
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství pokrmu
nebo se používá nesprávné
nádobí.
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte
na 1 až 2 minuty mikrovlnný
ohřev, čímž zkontrolujete, zda se
voda ohřála. Zmenšete množství
pokrmu a spusťte znovu funkci.
Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
Nefunguje funkce
rozmrazování.
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství pokrmu
nebo se používá nesprávné
nádobí.
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte
na 1 až 2 minuty mikrovlnný
ohřev, čímž zkontrolujete, zda se
voda ohřála. Zmenšete množství
pokrmu a spusťte znovu funkci.
Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
Vnitřní osvětlení je
ztlumené nebo se
nezapne.
Dvířka byla ponechána po
dlouhou dobu otevřená.
Vnitřní osvětlení se mohlo
automaticky vypnout při spuštění
funkce Eco. Zavřete a znovu
otevřete dvířka nebo stiskněte
tlačítko Cancel (Zrušit).
Vnitřní osvětlení je pokryto cizí
látkou.
Vyčistěte vnitřek trouby
a zkontrolujte to znovu.
Při vaření se ozývá
pípání.
Pokud používáte funkci
automatického vaření, toto
pípání značí, že nastal čas
k obrácení pokrmu během jeho
rozmrazování.
Po obrácení pokrmu stiskněte
opět tlačítko Start, čímž spustíte
provoz trouby.
Trouba není ve
vodorovné poloze.
Trouba je instalována na
nerovném povrchu.
Zajistěte instalování trouby na
rovném a stabilním povrchu.
Při vaření se objevují
jiskry.
Při funkcích trouby/rozmrazování
se používají kovové nádoby.
Nepoužívejte kovové nádoby.
Při připojení napájení
se trouba ihned uvede
do provozu.
Dvířka nejsou řádně uzavřená.
Zavřete dvířka a zkontrolujte to
znovu.
Odstraňování problémů
Příčina
Čeština 63
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 63
2015-06-13
11:04:15
Odstraňování problémů
Problém
Příčina
Akce
Napájení nebo zásuvka nejsou
řádně uzemněny.
Ujistěte se, že napájení a zásuvka
jsou řádně uzemněny.
Odkapává voda.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat voda
nebo pára. Nejedná se o závadu
trouby.
Nechte troubu vychladnout
a poté ji otřete suchou utěrkou.
Škvírou ve dvířkách
vystupuje pára.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat voda
nebo pára. Nejedná se o závadu
trouby.
Nechte troubu vychladnout
a poté ji otřete suchou utěrkou.
V troubě zůstala voda.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat voda
nebo pára. Nejedná se o závadu
trouby.
Nechte troubu vychladnout
a poté ji otřete suchou utěrkou.
Jas uvnitř trouby se
mění.
Jas se mění v závislosti na
změnách výstupního výkonu
závisejícího na spuštěné funkci.
Změny výstupního výkonu
během vaření nejsou známkou
závady. Nejedná se o závadu
trouby.
Vaření skončilo, ale
chladicí ventilátor
stále běží.
Za účelem ventilace trouby
chladicí ventilátor nadále běží
ještě asi 3 minuty po skončení
vaření.
Nejedná se o závadu trouby.
Při stisknutí tlačítka
+30s se spustí provoz
trouby.
Dojde k tomu, jestliže trouba
nebyla v provozu.
Mikrovlnná trouba je
zkonstruována tak, aby se
zapnula stisknutím tlačítka
+30s, jestliže předtím nebyla
v provozu.
Odstraňování problémů
Z trouby probíjí
elektrický proud.
64 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 64
2015-06-13
11:04:15
Problém
Příčina
Akce
Otočný talíř
Při otáčení se otočný
talíř vychýlí ze
svého místa nebo se
přestane otáčet.
V troubě není otočný kruh nebo
není správně nasazen.
Instalujte otočný kruh a zkuste to
znovu.
Otočný talíř při
otáčení uvázne.
Otočný kruh není správně
nasazen, v troubě je příliš
mnoho pokrmu nebo je nádoba
příliš velká a dotýká se vnitřku
mikrovlnné trouby.
Upravte množství pokrmu
a nepoužívejte příliš velkou
nádobu.
Otočný talíř při
otáčení drnčí a je
hlučný.
Ke dnu trouby jsou přilepeny
zbytky pokrmů.
Odstraňte veškeré zbytky pokrmů
přilepené ke dnu trouby.
Při prvním použití trouby může
z topných těles vystupovat kouř.
Nejedná se o závadu. Po 2 až
3 použitích trouby by tento jev
měl ustat.
Na topných tělesech je jídlo.
Nechte troubu vychladnout a poté
odstraňte jídlo z topných těles.
Pokrm je příliš blízko ke grilu.
Při vaření umístěte pokrm do
vhodné vzdálenosti.
Pokrm není správně připraven a/
nebo uspořádán.
Zajistěte, aby byl pokrm správně
připraven a uspořádán.
Gril
Za provozu z trouby
vychází kouř.
Odstraňování problémů
Čeština 65
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 65
2015-06-13
11:04:15
Odstraňování problémů
Problém
Příčina
Akce
Trouba
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Během předehřívání
vychází z trouby kouř.
Při prvním použití trouby může
z topných těles vystupovat kouř.
Nejedná se o závadu. Po 2 až
3 použitích trouby by tento jev
měl ustat.
Na topných tělesech je jídlo.
Nechte troubu vychladnout a poté
odstraňte jídlo z topných těles.
Při používání trouby
je cítit pach spáleniny
nebo plastu.
Bylo použito plastové nádobí
nebo nádobí, které není odolné
vůči teplotám.
Používejte skleněné nádobí
vhodné pro vysoké teploty.
Z vnitřku trouby
vychází nepříjemný
zápach.
Roztavily se zbytky pokrmů nebo
plastu a přilepily se k vnitřku
trouby.
Použijte funkci páry a poté otřete
povrch suchým hadříkem.
Trouba nevaří
správně.
Během vaření často otevíráte
dvířka trouby.
Pokud nevaříte pokrmy, které je
nutné otáčet, neotvírejte často
dvířka. Pokud často otvíráte
dvířka, vnitřní teplota se sníží
a to může nepříznivě ovlivnit
výsledek vaření.
Ovládací prvky trouby nejsou
správně nastaveny.
Nastavte správně ovládací prvky
trouby a zkuste to znovu.
Gril nebo jiné příslušenství nejsou
správně vloženy.
Vložte správně příslušenství.
Používá se chybný typ nebo
rozměr nádobí.
Nastavte znovu ovládací prvky
trouby nebo použijte vhodné
nádobí s plochým dnem.
Odstraňování problémů
Trouba netopí.
Pro rychlejší odstranění zápachu
můžete do trouby dát plátek
citronu a spustit ji.
66 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 66
2015-06-13
11:04:15
POZNÁMKA
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místní zákaznické
servisní středisko společnosti Samsung.
Připravte si prosím následující informace:
•
Číslo modelu a výrobní číslo; obvykle na zadní části trouby
•
Podrobné informace o záruce
•
Srozumitelný popis problému
Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG.
Informační kódy
Kontrolní kód
Příčina
C-10
Je nutné zkontrolovat
snímač vaření.
C-20
Je nutné zkontrolovat
snímač teploty.
C-21
Ovládací tlačítka jsou
stisknuta po dobu delší než
10 sekund.
Stiskněte tlačítko Stop/Cancel (Stop/Zrušit)
a uveďte znovu do činnosti. Pokud se
problém znovu objeví, vypněte na nejméně
30 sekund mikrovlnnou troubu a pokuste se
znovu o nastavení.
Pokud se problém znovu vyskytne, obraťte
se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
Vypněte mikrovlnnou troubu, aby se výrobek
ochladil, a pokuste se znovu o nastavení.
Pokud se problém znovu vyskytne, obraťte
se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
Odstraňování problémů
C-d0
Snímač teploty zjistil
vyšší teplotu, než jaká je
nastavena.
Akce
Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že povrch
a okolí tlačítek jsou suché. Pokud se problém
znovu objeví, vypněte na nejméně 30 sekund
mikrovlnnou troubu a pokuste se znovu
o nastavení. Pokud se problém znovu
vyskytne, obraťte se na místní středisko péče
o zákazníky společnosti SAMSUNG.
POZNÁMKA
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místní zákaznické
servisní středisko společnosti Samsung.
Čeština 67
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 67
2015-06-13
11:04:15
Technické údaje
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny
pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouba
Samsung MG23J5133** odpovídá níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
MG23J5133**
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie
Mikrovlnný režim
Gril
Maximální výkon
1200 W
1100 W
2300 W
Výstupní výkon
100 W / 800 W (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x V x H)
Vnější (včetně držadla)
489 x 275 x 354 mm
Vnitřní prostor trouby
330 x 211 x 324 mm
Objem
23 litrů
Hmotnost
Čistá
Úroveň hluku
Přibližně 13,5 kg
42 dBA
Technické údaje
68 Čeština
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 68
2015-06-13
11:04:15
Poznámka
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 69
2015-06-13
11:04:15
Poznámka
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 70
2015-06-13
11:04:15
Poznámka
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 71
2015-06-13
11:04:15
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za
účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného
čištění či údržby.
MÁTE DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
MONTENEGRO
POLAND
ROMANIA
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
020 405 888
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04328J-00
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_CS_V2.indd 72
2015-06-13
11:04:15
Microwave oven
User manual
MG23J5133**
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 1
6/13/2015 1:15:05 PM
Contents
Contents
Using this user manual
4
The following symbols are used in this User Manual:
4
Safety instructions
5
Important safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
5
13
Installation
14
Accessories14
Installation site
15
Turntable16
Maintenance
17
Cleaning17
Replacement (repair)
18
Care against an extended period of disuse
18
Quick look-up guide
19
Oven features
21
Oven21
Control panel
22
2 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 2
6/13/2015 1:15:05 PM
Oven use
23
Cookware guide
44
Cooking guide
46
Tips and tricks
60
Troubleshooting
61
Information codes
67
Technical specifications
68
English 3
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 3
6/13/2015 1:15:05 PM
Contents
How a microwave oven works
23
Checking that your oven is operating correctly
24
Setting the time
25
Cooking/Reheating26
Power levels
27
Adjusting the cooking time
27
Stopping the cooking
28
Setting the energy save mode
29
Using the healthy cooking features
30
Using the my plate features
34
Using the power defrost features
36
Using the keep warm features
38
Using the deodorisation feature
39
Grilling40
Combining microwaves and the grill
41
Setting a standing time
42
Switching the beeper off
42
Safety-locking your microwave oven
43
Using this user manual
Using this user manual
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions contains
valuable information on cooking with your microwave oven:
•
Safety precautions
•
Suitable accessories and cookware
•
Useful cooking tips
•
Cooking tips
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
4 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 4
6/13/2015 1:15:06 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
BEFORE USING THE OVEN, CONFIRM THAT THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS ARE FOLLOWED.
Microwave function only
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to
carry out any service or repair operation that involves the removal of a
cover which gives protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed
containers since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in household only and it is not
intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential environments;
• bed and breakfast type environments.
WARNING: Only allow children to use the oven without supervision
when adequate instructions have been given so that the child is able to
use the oven in a safe way and understands the hazards of improper
use.
English 5
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 5
6/13/2015 1:15:06 PM
Safety instructions
MAKE SURE THAT THESE SAFETY PRECAUTIONS ARE OBEYED AT ALL
TIMES.
Safety instructions
Safety instructions
WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are aged from 8 years and above and
supervised.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the
oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and beverages.
Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers,
sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or
fire.
If smoke is emitted (observed), switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated
in microwave ovens since they may explode, even after microwave
heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
6 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 6
6/13/2015 1:15:06 PM
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height permitting
easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated with the
water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is
emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest
service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
English 7
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 7
6/13/2015 1:15:06 PM
Safety instructions
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans
and similar vehicles etc.
Safety instructions
Oven function only - Optional
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination mode,
children should only use the oven under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the
oven door glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
8 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 8
6/13/2015 1:15:06 PM
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance
is operating.
Safety instructions
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8
years.
Appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
General safety
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un
level ground.
This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has
entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
English 9
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 9
6/13/2015 1:15:06 PM
Safety instructions
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the
appliance.
Safety instructions
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product
specifications.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an
extension cord or an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or
behind the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the
power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or
drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves
on the door or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore
care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the
temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
•
Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
•
Cover with a clean, dry dressing.
•
Do not apply any creams, oils or lotions.
Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may cause breakage or
damage of the tray or rack.
Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil temperature cannot
be controlled. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.
10 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 10
6/13/2015 1:15:06 PM
CAUTION
Safety instructions
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away
from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens
since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight
or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes
from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will
remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least
20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by
escaping hot air or steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your
microwave oven.)
Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
English 11
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 11
6/13/2015 1:15:06 PM
Safety instructions
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy. (Microwave function only)
Safety instructions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
A. Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door
open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the
safety interlock holes.
B. Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner
residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing
surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft
dry cloth.
C. Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified
microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important
that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
1) door (bent)
2) door hinges (broken or loose)
3) door seals and sealing surfaces
D. The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect
if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
A. A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.
B. A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
•
Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
•
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not
all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
•
This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use
only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause
burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or
incorrect use of the appliance.
12 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 12
6/13/2015 1:15:06 PM
•
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface
that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous
situation.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains
all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in
the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding
equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste
at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
English 13
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 13
6/13/2015 1:15:06 PM
Safety instructions
Product group definition
Installation
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied
with several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the
centre of the oven.
Installation
Purpose: The roller ring
supports the
turntable.
2. Turntable, to be placed on
the roller ring with the centre
fitting to the coupler.
Purpose: The turntable serves
as the main cooking
surface; it can be
easily removed for
cleaning.
3. Grill rack, to be placed on the
turntable.
Purpose: The metal rack can
be used in grill
and combination
cooking.
IMPORTANT
DO NOT operate the microwave
oven without the roller ring and
turntable.
14 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 14
6/13/2015 1:15:06 PM
Installation site
04
02
01
01 85 cm of the floor
02 10 cm behind
03 10 cm on the side
04 20 cm above
• Secure room for ventilation,
at least 10 cm from the rear
wall and both sides, and 20 cm
from above.
• Do not install the oven in hot
or damp surroundings, such as
next to other microwave ovens
or radiators.
• Conform to the power supply
specifications of this oven.
Use only approved extension
cables if you need to use.
• Wipe the interior and the door
seal with a damp cloth before
using your oven for the first
time.
English 15
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 15
6/13/2015 1:15:07 PM
Installation
03
• Select a flat, level surface
approx. 85 cm above the floor.
The surface must support the
weight of the oven.
Installation
Turntable
Remove all packing materials
inside the oven. Install the roller
ring and turntable. Check that the
turntable rotates freely.
Installation
16 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 16
6/13/2015 1:15:07 PM
Maintenance
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or
inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing,
and turntable and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals
have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both
the inner and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
1. With an empty oven, put a cup
of diluted lemon juice on the
centre of the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes
at max power.
3. When the cycle is complete,
wait until the oven cools down.
Then, open the door and clean
the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the
cooking chamber, lower the top
heating element by 45° as shown.
This will help clean the upper
area. When done, reposition the
top heating element.
English 17
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 17
6/13/2015 1:15:07 PM
Maintenance
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
Maintenance
CAUTION
• Keep the door and door sealing
clean and ensure the door
opens and closes smoothly.
Otherwise, the oven’s lifecycle
may be shortened.
• Take caution not to spill water
into the oven vents.
• Do not use any abrasive
or chemical substances for
cleaning.
• After each use of the oven, use
a mild detergent to clean the
cooking chamber after waiting
for the oven to cool down.
Maintenance
Replacement (repair)
WARNING
This oven has no user-removable
parts inside. Do not try to replace
or repair the oven yourself.
• If you encounter a problem
with hinges, sealing, and/or
the door, contact a qualified
technician or a local Samsung
service centre for technical
assistance.
• If you want to replace the light
bulb, contact a local Samsung
service centre. Do not replace
it yourself.
• If you encounter a problem
with the outer housing of the
oven, first unplug the power
cord from the power source,
and then contact a local
Samsung service centre.
Care against an extended period of disuse
• If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the
power cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and
moisture that builds up inside the oven may affect the performance
of the oven.
18 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 18
6/13/2015 1:15:07 PM
Quick look-up guide
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Press the Microwave button to start
cooking.
1
2. Press the Up/Down button until the
appropriate power level is displayed. At
that time, press the Select button to set
the power level.
2
3
2
3. Set the cooking time by pressing the Up/
Down button.
4. Press the START button.
Result:
Cooking starts. The oven
beeps 4 times when cooking
is over.
If you want to auto power defrost some food.
1. Place the frozen food in the oven.
Press the Power Defrost button.
1
2. Set the cooking category by pressing the
Up/Down button. Press the Select button
to set desired.
2
3
3. Select the weight by pressing the Up/
Down button.
2
4. Press the START button.
4
If you want to add extra 30 seconds.
1
Leave the food in the oven.
Press the +30s button one or more times for
each extra 30 seconds that you wish to add.
Press the START button.
English 19
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 19
6/13/2015 1:15:08 PM
Quick look-up guide
4
Quick look-up guide
If you want to grill some food.
1. Press the Grill button.
1
2. Select the cooking time by pressing the
Up/Down button.
2
3. Press the START button.
Quick look-up guide
3
20 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 20
6/13/2015 1:15:08 PM
Oven features
Oven
01
02
03
04
Oven features
05
06
07
08
09
11
10
01 Door
02 Ventilation holes
03 Heating element
04 Light
05 Door latches
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
10 Open door push button
11 Control panel
English 21
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 21
6/13/2015 1:15:08 PM
Oven features
Control panel
01 Healthy Cooking Selection
02 My Plate Selection
03 Auto Power Defrost Button
04 Keep Warm Button
05 Deodorisation Button
01
02
06 Microwave Mode Button
07 Grill Mode Button
03
04
05
08 Combi Mode Button
09 Kitchen Timer Button
06
07
08
10 Clock Setting
Oven features
11 Child Lock Button
09
11
10
12
12 Up/Down Button
(Cooking time, Weight and Serving
size)
13 Select Button
13
14
14 Stop/ECO Button
16
15
15 +30s Button
16 Start Button
22 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 22
6/13/2015 1:15:09 PM
Oven use
How a microwave oven works
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to
be cooked or reheated without the foods form or colour changing.
You can use your microwave oven to:
•
Defrost (manual & auto)
•
Cook
•
Reheat
Cooking principle.
1. The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly as
the food rotates on the turntable. The
food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
•
Quantity and density
•
Water content
•
Initial temperature (refrigerated or
not)
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat
dissipation, cooking continues even when
you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in
this booklet must therefore be respected to
ensure:
•
Even cooking of the food right to the
centre.
•
The same temperature throughout the
food.
English 23
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 23
6/13/2015 1:15:09 PM
Oven use
3. Cooking times vary according to the
recipient used and the properties of the
food:
Oven use
Checking that your oven is operating correctly
The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly at
all times.
Open the oven door, and place a glass of water on the turntable. Then, close the door.
1. Press the +30s button and set the time
to 4-5 minutes by pressing the +30s
button the appropriate number of times.
1
2. Press the START button.
2
Result:
The oven heats the water for
4 to 5 minutes. The water
should then be boiling.
NOTE
Oven use
The oven must be plugged into an
appropriate wall socket. The turntable must
be in position in the oven. If a power level
other than the maximum is used, the water
takes longer to boil.
24 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 24
6/13/2015 1:15:09 PM
Setting the time
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour
notation. You must set the clock:
•
When you first install your microwave oven
•
After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.
1. Press the Clock button.
2. Press the Up/Down button to set time
display type. (12H or 24H)
1
3. Press the Select button to complete the
setup.
2
4. Press the Up/Down button to set the
hour.
3
5. Press the Select button.
6. Press the Up/Down button to set the
minute.
4
5
7
Result:
The time is displayed
whenever you are not using
the microwave oven.
English 25
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 25
6/13/2015 1:15:09 PM
Oven use
7. When the right time is displayed, press
the Select button to start the clock.
6
Oven use
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
IMPORTANT
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never switch the
microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result:
1
The following indications are
displayed:
(microwave mode)
2. Press the Up/Down button until the
appropriate power level is displayed. At
that time, press the Select button to set
the power level.
2
•
2
If don’t set the power level within
5 seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
Oven use
3. Set the cooking time by pressing the Up/
Down button.
3
Result:
The cooking time is displayed.
4. Press the START button.
Result:
4
The oven light comes on and
the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it
has finished.
•
The oven beep and flash
“End” 4 times. The oven
will then beep one time
per minute.
26 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 26
6/13/2015 1:15:09 PM
Power levels
You can choose among the power levels below.
Power level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST
180 W
LOW
100 W
NOTE
If you select higher power level, the cooking
time must be decreased.
NOTE
If you select lower power level, the cooking
time must be increased.
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
1
2. Press the START button.
2
English 27
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 27
6/13/2015 1:15:09 PM
Oven use
1. Press the +30s button once for each 30
seconds to be added.
Oven use
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result:
Cooking stops. To resume
cooking, close the door and
press the START button again.
2. To stop completely;
Press the STOP/ECO button.
Result:
2
The cooking stops. If you wish
to cancel the cooking settings,
press the STOP/ECO button
again.
1
IMPORTANT
Oven use
You can cancel any setting before starting
cooking by simply pressing the STOP/ECO
button.
28 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 28
6/13/2015 1:15:10 PM
Setting the energy save mode
The oven has an energy save mode.
•
Press the STOP/ECO button.
Result:
•
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when
appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition,
function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after
5 minutes with door open condition.
Oven use
English 29
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 29
6/13/2015 1:15:10 PM
Oven use
Using the healthy cooking features
The 20 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Healthy Cooking button.
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up/Down
button.
Refer to the table on the following page
for a description of the various preprogrammed settings.
1
2
3. Press the START button.
Result:
3
The food is cooked according
to the preprogrammed setting
selected.
Oven use
•
When cooking has
finished, the oven will
beep and flash “End” 4
times. The oven will then
beep one time per minute.
30 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 30
6/13/2015 1:15:10 PM
Healthy cooking guide
1. Vegetable/Grains
Code/Food
Serving size
(g)
Directions
Broccoli Florets
250
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
2
Sliced Carrots
250
Rinse and clean carrots and prepare even slices.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
3
Green Beans
250
Rinse and clean green beans. Put them evenly into
a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tbsp) water
when cooking 250 g. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir after cooking. Stand
for 1-2 minutes.
4
Spinach
150
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl with
lid. Do not add water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir after cooking. Stand
for 1-2 minutes.
5
Corn on the cob
250
Rinse and clean corn on the cob and put into an
oval glass dish. Cover with microwave cling film
and pierce film. Stand for 1-2 minutes.
6
Peeled
Potatoes
250
Wash and peel the potatoes and cut into a similar
size. Put them into a glass bowl with lid. Add 4560 ml (3-4 tbsp) water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stand for 2-3 minutes.
7
Brown Rice
125
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add salt
and herbs. Stand for 5-10 minutes.
English 31
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 31
6/13/2015 1:15:10 PM
Oven use
1
Oven use
Code/Food
Serving size
(g)
Directions
Oven use
8
Wholemeal
Macaroni
125
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
500 ml hot boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir before standing time
and drain thoroughly afterwards. Stand for 1
minutes.
9
Quinoa
125
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add salt
and herbs. Stand for 1-3 minutes.
10
Bulgur
125
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add salt
and herbs. Stand for 2-5 minutes.
11
Vegetable
Gratin
500
Put the vegetables, such as precooked potato
slices, courgette slices and tomatoes and sauce
into a suitable sized glass pyrex dish. Add grated
cheese on top. Put dish on the rack. Stand for
2-3 minutes.
12
Grilled
Tomatoes
400
Rinse and clean tomatoes, cut them into halves
and put in an ovenware dish. Add grated cheese
on top. Put dish on rack. Stand for 1-2 minutes.
32 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 32
6/13/2015 1:15:10 PM
2. Poultry/Seafood
Code/Food
Serving size
(g)
Directions
Chicken Breasts
300
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
2
Turkey Breasts
300
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
3
Fresh Fish
Fillets
300
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable. Stand for 1-2
minutes.
4
Fresh Salmon
Fillets
300
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable. Stand for 1-2
minutes.
5
Fresh Prawns
250
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp lemon
juice. Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.
6
Fresh Trout
200
Put 2 fresh whole fish into an ovenproof dish. Add
a pinch salt, 1 tbsp lemon juice and herbs. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
7
Roast Fish
200
Brush skin of whole fish (trout or gilthead) with
oil and add herbs and spices. Put fish side by side,
head to tail on the high rack. Turnover, as soon as
the beep sounds. Stand for 3 minutes.
8
Grilled Salmon
Steaks
300
Put fish steaks evenly on the high rack. Turnover,
as soon as the beep sounds. Stand for 2 minutes.
English 33
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 33
6/13/2015 1:15:10 PM
Oven use
1
Oven use
Using the my plate features
The My Plate features has two pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the number of servings by pressing the Up/Down button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1
1. Press the My Plate button. Select the
type of food that you are cooking by
pressing the Up/Down button. Press the
Select button.
1) Ready meal (chilled)
2) Vegetarian meal (chilled)
1
2. Select the size of the serving by
pressing the Up/Down button. (Refer to
the table on the side.)
1
3. Press the START button.
Result:
2
Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
Oven use
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
3
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe.
34 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 34
6/13/2015 1:15:11 PM
My plate guide
The following table presents the my plate auto reheat programmes, quantities and
appropriate Instructions. Those programmes are running with microwave energy only.
Code/Food
1
2
Serving size
(g)
Directions
Chilled Ready
Meal
300-350
Put on a ceramic plate and cover with microwave
cling film. This programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like potatoes, rice or
pasta). Stand for 2-3 minutes.
Chilled
Vegetarian
Meal
300-350
400-450
400-450
Put meal on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme is suitable
for meals consisting of 2 components (e.g.
spaghetti with sauce or rice with vegetables).
Stand for 2-3 minutes.
Oven use
English 35
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 35
6/13/2015 1:15:11 PM
Oven use
Using the power defrost features
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread/cake. The defrost
time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Power Defrost button.
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up/Down
button. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings. At
that time, press the Select button to
select the type of food.
1
2
2
3. Select the size of the serving by
pressing the Up/Down button.
4. Press the START button.
3
Oven use
Result:
4
5
•
Defrosting begins.
•
The oven beeps through
defrosting to remind you
to turn the food over.
5. Press the START button again to
continue defrosting.
Result:
When cooking has finished,
the oven will beep and flash
“End” 4 times. The oven
will then beep one time per
minute.
36 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 36
6/13/2015 1:15:11 PM
Power defrost guide
The following table presents the various power defrost programmes, quantities and
appropriate instructions. Remove all kind of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish, bread/cake on a ceramic plate.
Code/Food
Serving size
(g)
Directions
Meat
200-1500
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over when the oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops and
minced meat. Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken and
chicken portions. Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500
Shield the tail of the whole fish with aluminium
foil. Turn the fish over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes and fish
fillets. Stand for 20-50 minutes.
4
Bread/Cake
125-625
Put bread on a piece of kitchen paper and turn
over, as soon as the oven beeps. Place cake on
a ceramic plate and if possible, turn over, as
soon as the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the door. This
programme is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This programme is
suitable for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese
cake and puff pastry. It is not, suitable for short/
crust pastry, fruit and cream cakes as well as
for cake with chocolate topping. Stand for 5-20
minutes.
English 37
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 37
6/13/2015 1:15:11 PM
Oven use
1
Oven use
Using the keep warm features
The Keep Warm features keeps food hot until it’s served.
Use this function to keep food warm until ready to serve.
You can select warming temperature either hot or mild by pressing the Up/Down button.
1. Press the Keep Warm button.
2. Select the warming temperature by
pressing the Up/Down button.
1. Hot
2. Mild
1
3. Press the START button.
2
Result:
The food is cooked according
to the preprogrammed setting
selected.
•
3
When cooking has
finished, the oven will
beep and flash “End” 4
times. The oven will then
beep one time per minute.
Oven use
Recommend Keep Warm mode menu
1. Hot
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steak (Well done), Bacon, Fish dishes,
Dry cakes
2. Mild
Pie, Bread, Egg Dishes, Steak (Rare or Medium rare)
IMPORTANT
Do not use this function to reheat cold
foods.This programmes are for keeping food
warm that has just been cooked.
IMPORTANT
IMPORTANT
Do not cover with lids or plastic wrap.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
Do not recommend food being kept warm
for too long (more than 1 hour), as it will
continue to cook. Warm food spoils more
quickly.
38 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 38
6/13/2015 1:15:11 PM
Using the deodorisation feature
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the oven
interior. First clean the oven interior.
Press the Deodorisation button after you
have finished cleaning and press the START
button. You will hear four beeps when it has
finished.
NOTE
The deodorisation time has been specified
as 5 minutes. It increases by 30 seconds
whenever the +30s button is pressed.
NOTE
The maximum deodorisation time is
15 minutes.
Oven use
English 39
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 39
6/13/2015 1:15:12 PM
Oven use
Grilling
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
For this purpose, a grill rack is supplied with your microwave oven.
1. Preheat the grill to the required
temperature, by pressing the Grill button
and set the preheat time by pressing the
Up/Down button.
1
4
2. Press the START button.
3. After preheating, open the door and
place the food on the rack. Close the
door.
1
5
4. Press the Grill button.
2
6
5. Set the Grilling time by pressing the Up/
Down button. The maximum grilling
time is 60 minutes.
6. Press the START button.
Result:
Grilling cooking start. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
Oven use
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
NOTE
Do not worry if the heater turns off and on
while grilling.
IMPORTANT
Always use oven gloves when touching the
dishes in the oven, as they will be very hot.
This system is designed to prevent
overheating of the oven.
40 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 40
6/13/2015 1:15:12 PM
Combining microwaves and the grill
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown at the
same time.
IMPORTANT
IMPORTANT
ALWAYS use microwave-safe and ovenproof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to
penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the
recipients in the oven, as they will be very
hot.
1. Open the oven door.
Place the food on the rack and the rack
on the turntable. Close the door.
2
2. Press the Combi button.
3. Press the Up/Down button until the
appropriate power level is displayed. At
that time, press the Select button to set
the power level.
3
3
4
5. Press the START button.
Result:
Combination cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
5
3) The current time is
displayed again.
NOTE
The maximum microwave power for the
combined microwave and grill mode is
600 W.
English 41
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 41
6/13/2015 1:15:12 PM
Oven use
4. Set the cooking time by pressing the Up/
Down button. The maximum combining
time is 60 minutes.
Oven use
Setting a standing time
The kitchen timer can be used to set a standing time automatically (without microwave
cooking).
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Kitchen Timer button.
2. Select the standing time by pressing the
Up/Down button.
1
3. Press the START button.
2
Result:
3
Standing time starts. When it
has finished.
•
The oven beeps four
times.
•
The current time is
displayed again.
Switching the beeper off
Oven use
You can switch the beeper off whenever you want.
1
1
2
2
1. Press the STOP/ECO and START buttons
at the same time.
Result:
•
The oven will not beep each
time you press a button.
The oven beeps four times.
2. To switch the beeper back on, press the
STOP/ECO and START buttons again at
the same time.
Result:
•
The oven will beep each time
you press a button.
The oven beeps four times.
42 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 42
6/13/2015 1:15:13 PM
Safety-locking your microwave oven
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it
accidentally.
The oven can be locked at any time.
1
2
1. Press the Child Lock button for 3
seconds.
Result:
•
The oven is locked (no
functions can be selected).
•
The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button again at the same time.
Result:
The oven can be used
normally.
Oven use
English 43
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 43
6/13/2015 1:15:13 PM
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food,
without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked
microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they
should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Description
Aluminum foil
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close
to the oven wall or if too much foil is
used.
Crusty plate
Do not preheat for more than 8
minutes.
China and earthenware
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard
dishes
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
Cookware guide
Fast-food
packaging
Glassware
Polystyrene cups
containers
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
Paper bags or
newspaper
May catch fire.
Recycled paper or
metal trims
May cause arcing.
Oven-to-tableware
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
Fine glassware
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
Glass jars
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
44 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 44
6/13/2015 1:15:13 PM
Cookware
Microwavesafe
Description
Dishes
Metal
Paper
May cause arcing or fire.
Freezer bag twist
ties
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
Recycled paper
May cause arcing.
Containers
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use Melamine
plastic.
Cling film
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Freezer bags
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Plastic
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or grease-proof paper
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
English 45
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 45
6/13/2015 1:15:13 PM
Cookware guide
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
Cooking guide
Microwaves
Cooking
Microwave energy actually penetrates food,
attracted and absorbed by its water, fat and
sugar content.
Cookware for microwave cooking:
The microwaves cause the molecules in the
food to move rapidly. The rapid movement
of these molecules creates friction and the
resulting heat cooks the food.
Cookware must allow microwave energy
to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as
stainless steel, aluminium and copper, but
they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and
wood. So food must never be cooked in
metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for
microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains,
beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys
can also be cooked in a microwave oven.
Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be
prepared on a hob.
Melting butter or chocolate, for example
(see the chapter with tips, techniques and
hints).
Covering during cooking
Cooking guide
To cover the food during cooking is very
important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process.
Food can be covered in different ways:
e.g. with a ceramic plate, plastic cover or
microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time
is important to allow the temperature to
even out within the food.
46 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 46
6/13/2015 1:15:13 PM
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid.
Cook covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.
Cover during standing time.
Food
Spinach
Serving size (g)
Power (W)
Time (min.)
150
600
4½-5½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Broccoli
300
600
9-10
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Peas
300
600
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Green beans
300
600
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Mixed vegetables
(carrots, peas, corn)
300
600
7½-8½
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Mixed vegetables
(chinese style)
300
600
8-9
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
English 47
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 47
6/13/2015 1:15:13 PM
Cooking guide
Instructions
Cooking guide
Cooking guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for every 250 g
unless another water quantity is recommended – see table. Cook covered for the minimum
time – see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during and once after
cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the
quicker they will cook.
Food
Broccoli
Serving size (g)
Power (W)
Time (min.)
250
800
4-4½
500
7-7½
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre. Serve
after 3 minutes standing.
Brussels sprouts
250
800
5½-6½
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp) water. Serve after 3 minutes standing.
Carrots
250
800
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes standing.
Cauliflower
250
800
500
5-5½
8½-9
Instructions
Cooking guide
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange
stems to the centre. Serve after 3 minutes standing.
Courgettes
250
800
3½-4
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a knob of
butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes standing.
Egg plants
250
800
3½-4
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp lemon
juice. Serve after 3 minutes standing.
48 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 48
6/13/2015 1:15:13 PM
Food
Leeks
Serving size (g)
Power (W)
Time (min.)
250
800
4½-5
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
Mushrooms
125
800
250
1½-2
3-3½
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before
serving. Serve after 3 minutes standing.
Onions
250
800
5½-6
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp) water.
Serve after 3 minutes standing.
Peppers
250
800
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Serve after 3 minutes standing.
Potatoes
250
800
500
4-5
7½-8½
Instructions
Turnip cabbage
250
800
5-5½
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
English 49
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 49
6/13/2015 1:15:13 PM
Cooking guide
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves
or quarters. Serve after 3 minutes standing.
Cooking guide
Cooking guide for rice and pasta
Rice:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during cooking.
Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing time and salt or
add herbs and butter. Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir well. Cook
uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White rice
(parboiled)
Serving size (g)
Power (W)
Time (min.)
250
800
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes.
Brown rice
(parboiled)
250
800
21-22
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes.
Mixed rice
(rice + wild rice)
250
800
17-18
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes.
Mixed corn
(rice + grain)
250
800
18-19
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes.
Cooking guide
Pasta
250
800
11-12
Instructions
Add 1000 ml cold water. Serve after 5 minutes.
50 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 50
6/13/2015 1:15:13 PM
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a
fraction of the time that conventional ovens
hobs normally take.
Use the power levels and reheating times
in the following chart as a guide. The times
in the chart consider liquids with a room
temperature of about +18 to +20 °C or a
chilled food with a temperature of about +5
to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of
meat - they tend to overcook and dry out
before the centre is piping hot. Reheating
small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 800 W
power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
When reheating food for the first time, it is
helpful to make a note of the time taken for future reference.
Always make sure that the reheated food is
piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after
reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after
reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids
and baby food. See also the chapter with the
safety precautions.
Reheating liquids
Always allow a standing time of at least
20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to
even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent
eruptive boiling and possible scalding, you
should put a spoon or glass stick into the
beverages and stir before, during and after
heating.
Cooking guide
In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in
large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example).
Heating and standing times
Stir well or turn food over during reheating
for best results. When possible, stir again
before serving.
Take particular care when heating liquids
and baby foods. To prevent eruptive boiling
of liquids and possible scalding, stir before,
during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass
stick into the liquids. Avoid overheating (and
therefore spoiling) the food. It is preferable
to underestimate cooking time and add
extra heating time, if necessary.
English 51
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 51
6/13/2015 1:15:13 PM
Cooking guide
Reheating baby food
Baby milk:
Baby food:
Empty into a deep ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving.
Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature:
between 30-40 °C.
Pour milk into a sterilised glass bottle.
Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may
explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of
baby milk or food before giving it to the
baby. Recommended serving temperature:
ca. 37 °C.
Remark:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns. Use
the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks
(coffee, tea, water)
Serving size
Power (W)
Time (min.)
150 ml (1 cup)
800
1-1½
250 ml (1 mug)
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in the centre of
turntable. Keep in microwave oven during standing time and stir
well. Stand for 1-2 minutes.
Cooking guide
Soup
(chilled)
250 g
800
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover with
plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving. Serve
after 2-3 minutes standing.
Stew
(chilled)
350 g
600
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving. Serve after 2-3 minutes standing.
52 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 52
6/13/2015 1:15:13 PM
Food
Pasta with sauce
(chilled)
Serving size
Power (W)
Time (min.)
350 g
600
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Stir before serving. Serve after
3 minutes standing.
Filled pasta with
sauce
(chilled)
Plated meal
(chilled)
350 g
600
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before
standing and serving. Serve after 3 minutes standing.
350 g
600
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling-film. Serve after 3 minutes standing.
Cooking guide
English 53
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 53
6/13/2015 1:15:14 PM
Cooking guide
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Serving size
Power (W)
Time (sec.)
Baby food
(vegetables + meat)
190 g
600
30
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
Baby porridge
(grain + milk + fruit)
190 g
600
20
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
Baby milk
100 ml
200 ml
300
30-40
50-60
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into
the centre of turntable. Cook uncovered. Before serving, shake
well and check the temperature carefully. Serve after 2-3 minutes
standing.
Cooking guide
54 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 54
6/13/2015 1:15:14 PM
Defrosting
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen
food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected guests suddenly
show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and take
it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and
remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to make sure that it does
not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by
wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for
20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing time
for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to the
table below.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than
bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the following
table as a guide.
Food
Meat
Minced meat
Serving size (g)
Power (W)
Time (min.)
250
180
6½-7½
500
250
180
Cooking guide
Pork steaks
10-12
7½-8½
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
English 55
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 55
6/13/2015 1:15:14 PM
Cooking guide
Food
Poultry
Serving size (g)
Power (W)
Time (min.)
Chicken pieces
500 (2 pcs)
180
14½-15½
Whole chicken
800
180
28-30
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken first breast-sidedown on a flat ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-60 minutes standing.
Fish
Fish fillets
200
180
6-7
Whole fish
400
180
12-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange the thinner parts
under the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 10-25 minutes standing.
Fruit
Berries
250
180
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Serve after 5-10 minutes standing.
Bread
Cooking guide
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
180
Toast/Sandwich
250
180
4½-5
German bread
(Wheat + Rye Flour)
500
180
8-10
4 pcs
½-1
2-2½
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper in the middle of
turntable. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 5-20 minutes standing.
56 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 56
6/13/2015 1:15:14 PM
Grill
The grill-heating element is located
underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and
the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly.
Preheating the grill for 3-5 minutes will
make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include
metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon
and gammon rashers, thin fish portions,
sandwiches and all kinds of toast with
toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used,
please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction
is recommended.
Please use cookware that microwaves
can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with
combination mode. Do not use any type of
plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking
include all kinds of cooked food which need
reheating and browning (e.g. baked pasta),
as well as foods which require a short
cooking time to brown the top of the food.
Also, this mode can be used for thick food
portions that benefit from a browned and
crispy top (e.g. chicken pieces, turning them
over half way through cooking). Please refer
to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode
(microwave + grill) is used, the food should
be placed on the high rack, unless another
instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be
browned on both sides.
This cooking mode combines the radiant
heat that is coming from the grill with the
speed of microwave cooking. It operates
only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of
the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with
this model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and
300 W + Grill.
English 57
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 57
6/13/2015 1:15:14 PM
Cooking guide
Microwave + Grill
Cookware for cooking with microwave +
grill:
Cooking guide
Grill Guide for fresh and frozen foods
Preheat the grill with the grill-function for 3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out.
Food
Toast slices
Serving size
4 pcs
(each 25 g)
Mode
Grill only
Cooking time
(1st side)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
(min.)
6-8
4-5½
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled tomatoes
200 g (2 pcs)
400 g (4 pcs)
Microwave +
Grill
(300 W + Grill)
(Grill only)
4½-5½
2-3
7-8
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand for
2-3 minutes.
Baked potatoes
600 g
600 W + Grill
500 g
4½-5½
-
8-9
Instructions
Cooking guide
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack with the
cut side to the grill.
Baked apples
1 apples
(ca. 200 g)
2 apples
(ca. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
-
6-7
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some almond
slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place the dish
directly on the low rack.
58 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 58
6/13/2015 1:15:14 PM
Food
Chicken pieces
Serving size
450-500 g
Mode
300 W + Grill
Cooking time
(1st side)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
(min.)
10-12
12-13
(2 pcs)
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on the
high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast chicken
1200 g
Microwave +
Grill
(450 W + Grill)
(300 W + Grill)
22-24
23-25
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put in an ovenproof dish and place on
turntable. After grilling stand for 5 minutes.
Cooking guide
English 59
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 59
6/13/2015 1:15:14 PM
Cooking guide
Tips and tricks
Melting butter
Cooking jam
Put 50 g butter into a small deep glass dish.
Cover with plastic lid.
Put 600 g fruits (for example mixed berries)
in a suitable sized glass pyrex bowl with lid.
Add 300 g preserving sugar and stir well.
Heat for 30-40 seconds using 800 W, until
butter is melted.
Melting chocolate
Cook covered for 10-12 minutes using
800 W.
Put 100 g chocolate into a small deep glass
dish.
Stir several times during cooking. Empty
directly into small jam glasses with twist-off
lids. Stand on lid for 5 minutes.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until
chocolate is melted.
Cooking pudding
Stir once or twice during melting. Use oven
gloves while taking out!
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small
deep glass dish.
Mix pudding powder with sugar and milk
(500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable
sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until
honey is melted.
Stir several times well during cooking.
Melting gelatine
Spread 30 g sliced almonds evenly on a
medium sized ceramic plate.
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes
into cold water.
Cooking guide
Put drained gelatine into a small glass pyrex
bowl.
Heat for 1 minute using 300 W. Stir after
melting.
Browning almond slices
Stir several times during browning for 3½ to
4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use
oven gloves while taking out!
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with
40 g sugar and 250 ml cold water. Cook
uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to
4½ minutes using 800 W, until glaze/icing is
transparent. Stir twice during cooking.
60 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 60
6/13/2015 1:15:14 PM
Troubleshooting
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
Remove the foreign matter and
try again.
For touch models: Moisture is
on the exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The Eco (power-saving) function
is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter and
try again.
The oven stops while
in operation.
The user has opened the door to
turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The power turns off
during operation.
The oven has been cooking for
an extended period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven cool.
The cooling fan is not working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Several power plugs are being
used in the same socket.
Designate only one socket to be
used for the oven.
English 61
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 61
6/13/2015 1:15:14 PM
Troubleshooting
Foreign matter may be caught
between the buttons.
The buttons cannot
be pressed properly.
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or using a
container with a lid may causes
popping sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of the
contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Objects are on top of the oven.
Remove all objects on the top of
the oven.
The door cannot be
opened properly.
Food residue is stuck between
the door and oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The oven does not
heat.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
Heating is weak or
slow.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
Troubleshooting
There is no power to
the oven.
62 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 62
6/13/2015 1:15:14 PM
Problem
Cause
Action
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
The thaw function
does not work.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
The interior light is
dim or does not turn
on.
The door has been left open for
a long time.
The interior light may
automatically turn off when the
Eco function operates. Close and
reopen the door or press the
Cancel button.
The interior light is covered by
foreign matter.
Clean the inside of the oven and
check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function is
being used, this beeping sound
means it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
English 63
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 63
6/13/2015 1:15:14 PM
Troubleshooting
The warm function
does not work.
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly closed.
Close the door and check again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket is
not properly grounded.
Make sure the power and power
socket are properly grounded.
There is water
dripping.
There may be water or steam
in some cases depending on
the food. This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
There is steam
through a crack in
the door.
There may be water or steam
in some cases depending on
the food. This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
There is water left in
the oven.
There may be water or steam
in some cases depending on
the food. This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes depending
on power output changes
according to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to run for
about 3 minutes after cooking is
complete.
This is not an oven malfunction.
Pressing the +30s
button operates the
oven.
This happens when the oven
was not operating.
The microwave oven is
designed to operate by pressing
the +30s button when it was
not operating.
64 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 64
6/13/2015 1:15:14 PM
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring, or the
roller ring is not properly in
place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not properly
in place, there is too much food,
or the container is too large
and touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Remove any food residue stuck
to the bottom of the oven.
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the grill.
Put the food a suitable distance
away while cooking.
Food is not properly prepared
and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Troubleshooting
English 65
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 65
6/13/2015 1:15:14 PM
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Oven
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Plastic or non heat-resistant
cookware is used.
Use glass cookware suitable for
high temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the interior.
Use the steam function and then
wipe with a dry cloth.
The oven does not
cook properly.
The oven door is frequently
opened during cooking.
Do not frequently open the door
unless you are cooking things
that need to be turned. If you
open the door often, the interior
temperature will be lowered
and this may affect the results
of your cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
The grill or other accessories
are not correctly inserted.
Correctly insert the accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Reset the oven controls or use
suitable cookware with flat
bottoms.
Troubleshooting
The oven does not
heat.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
66 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 66
6/13/2015 1:15:14 PM
NOTE
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local
SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
•
The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
•
Your warranty details
•
A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
Information codes
Check code
Cause
C-10
Cooking sensor is needed to
check.
C-20
Temperature sensor is needed
to check.
C-21
Temperature sensor detect
higher temperature than
setting temperature.
Control buttons are pressed
over 10 seconds.
Press the Stop/Cancle button and
operate again. If it occurs again, turn off
the microwave oven over 30 seconds
and try setting again.
If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Turn off the microwave oven for cooling
the product and then try setting again.
If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. If it
occurs again, turn off the microwave
oven over 30 seconds and try setting
again. If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
NOTE
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local
SAMSUNG customer service centre.
English 67
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 67
6/13/2015 1:15:14 PM
Troubleshooting
C-d0
Action
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify,
that the MG23J5133** oven of Samsung comply with the undermentioned technological
parameters.
Model
MG23J5133**
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Maximum power
1200 W
1100 W
2300 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
489 x 275 x 354 mm
Oven cavity
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
Noise Level
13.5 kg approx.
42 dBA
Technical specification
68 English
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 68
6/13/2015 1:15:15 PM
Memo
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 69
6/13/2015 1:15:15 PM
Memo
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 70
6/13/2015 1:15:15 PM
Memo
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 71
6/13/2015 1:15:15 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product
operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04328J-00
MG23J5133AM_EO_DE68-04328J-00_EN_V2.indd 72
6/13/2015 1:15:15 PM