Samsung 920XT Užívateľská príručka

!
!
!
!
SyncMaster 720XT/920XT
Inštalácia ovládača
Inštalácia programu
Zaznamenávanie
Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu
zariadenia.
Zakázané
Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností
Nerozoberajte
Odpojte zástrčku zo zásuvky
Nedotýkajte sa
Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku
Napájanie
Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS.
Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.
Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady (alebo krajiny).
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.
Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.
(Len vybavenie triedy I.)
Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.
Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.
Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne neklaďte ťažké predmety, ktoré by
mohli spôsobiť škodu.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacých káblov alebo rozdvojok.
Môže to spôsobiť požiar.
Počas používania monitora neodpájajte napájací kábel.
Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.
Sieťový kábel nepoužívajte v prípade, ak je zaprášený konektor alebo zástrčka.
Ak sú konektor alebo zástrčka napájacieho kábla zaprášené, vyčistite ich suchou
handričkou.
Používanie napájacieho kábla so zaprášenou zástrčkou alebo konektorom môže
spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky,
preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Inštalácia
Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou
alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na
miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice
a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.
V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.
Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.
Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.
Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.
Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na poličku tak, aby koniec podstavca
nevyčnieval z vitríny alebo poličky.
Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.
Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.
Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť
niekomu v blízkosti, najmä deťom.
Neumiestňujte výrobok na podlahu.
Niekto, najmä deti, môže oň zakopnúť.
ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU OHŇA, PO CELÝ ČAS UCHOVAJTE
SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA Z DOSAHU TOHTO
PRODUKTU.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.
Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na poličku s
knihami, do skrine, atď.
Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.
Monitor pokladajte opatrne.
Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.
Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.
Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.
Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.
Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.
Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny
(minimálne 10 cm/4 palce).
Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať
za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.
Uschovajte plastový obalový materiál (sáčok) mimo dosahu detí.
Plastový obal (sáčok) môže zadusenie, ak sa s ním deti budú hrať.
Čistenie a používanie
Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne
navlhčenou, mäkkou látkou.
Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.
Môže to spôsobiť poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.
Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho
očistite suchou látkou.
Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou
látkou.
Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy,
osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.
Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo zákazníckym
strediskom.
Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote.
Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže
spôsobiť nefungovanie alebo požiar.
Ostatné
Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo
zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho
do vozidiel.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol
byť vystavený snehu alebo dažďu.
Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu
šnúru. V takom prípade sa spojte so servisné stredisko.
Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu
nepoužíva.
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický kábel alebo
kábel signálu.
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.
Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty
na monitor.
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom kontaktujte
servisné stredisko.
Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.
Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.
Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.
Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo
zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre
slúchadlo alebo AV vstupov.
Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej
siete a obráťte sa na servisné centrum.
Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny
obraz alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie
alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.
Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.
17 palca (43 cm) - 1280 X 1024
Pri používaní slúchadiel udržujte hlasitosť na náležitej úrovni.
Nadmerné úrovne hlasitosti môžu poškodiť sluch.
Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie
zraku.
Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste
znížili namáhanie očí.
Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto
vystavené vibráciám.
Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.
Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť
alebo spôsobiť požiar.
Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa
presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými
zariadeniami, sú odpojené.
Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo
elektrickému šoku.
Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.
Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.
Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.
V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nazhromaždených nečistôt
alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre
deti príťažlivé).
Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali.
Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtenie.
Keď nadvihujete alebo pohybujete monitorom, nenadvihujte monitor spodnou stranou
nahor zatiaľ, čo držíte len stojan.
Toto by mohlo spôsobiť pád vášho monitora, pričom by sa mohol poškodiť alebo
spôsobiť fyzické zranenie.
Správna poloha sedenia počas používania monitora
Pri používaní monitora sa snažte uchovať dobré držanie tela.
z
z
z
Chrbát majte vystretý.
Medzi zrakom a obrazovkou monitora udržujte približnú vzdialenosť
45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte mierne sponad nej a
monitor majte rovno pred sebou.
Monitor nakloňte nahor o 10 až 20 stupňov. Nastavte výšku monitora
tak, aby bola horná strana monitora mierne pod úrovňou zraku.
z
z
z
z
Nastavte uhol monitora tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
Snažte sa uchovať ruky kolmo voči podpažiu. Udržujte ruky zo
zadnej strany v rovnej polohe.
Udržujte kolmý uhol lakťov.
Udržujte uhol kolien v uhle väčšom ako 90 stupňov. Nedovoľte, aby
vám nohy neviseli nad podlahou. Upravte polohu rúk, aby sa
nachádzali pod úrovňou srdca.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu
a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Funkcie
Čo je sieťový monitor?
Je to monitor s novou koncepciou, ktorý získava prístup k PC a službám LAN, aby zobrazil obrázky,
videoklipy, dokumenty atď. tak, že sa pripojí k hostiteľskému PC.
Tiež má dodatočnú funkciu, ktorá sa kvôli internetovým službám diaľkovo pripojí k hostiteľskému PC
nezávisle od hostiteľského PC.
Aplikácia MagicNet, ktorá sa dodáva s produktom, sa diaľkovo pripája k sieti, aby nastavila čas a typ
zobrazovaného obsahu na každom sieťovom monitore, ako aj diaľkovo zapína alebo vypína
napájanie.
Obsah balenia
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.
Aké niektoré položky chýbajú, kontaktujte dodávateľa.
Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.
Vybalenie
Po inštalácii stojana
Po zložení stojana
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Záručný list
(Nie je k dispozícii všade)
Kábla
D-sub kábla
Napájacia šnúra
Predáva sa samostatne
Klávesnica (USB)
Váš monitor
Predná časť
Myš (USB)
Používateľskou príručkou,
ovládačom monitora,
softvérom Natural Color,
MagicTune™
Tlačidlo MENU [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat
do predchádzajúceho menu.
Tlačidlo MagicBright™ MagicBright™ je nová funkcia poskytujúca optimálne zobrazovacie
prostredie závislé na obsahu obrazu, ktorý sledujete. Aktuálne sú
[ ]
k dispozícii 6 odlišné režimy : Custom, Text, Internet, Game, Sport a
Movie. Každý režim má svoju vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.
S ľahkosťou môžete zvoliť jedno zo 6 nastavení, jednoducho stlačením
tlačidla 'MagicBright™'.
1) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené
hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu
pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
2) Text
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
3) Internet
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
4) Game
Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
5) Sport
Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
6) Movie
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Tlačidlo Volume
(Hlasitosť) [ ]
Pomocou tohto tlačidla nastavte hlasitosť zvuku.
Tlačidlo Nastavenie [
]
Nastavuje položky v ponuke.
Tlačidlo Enter [ ]
/ Tlačidlo SOURCE
Aktivuje označenú položku v ponuke. /
Keď stlačíte „SOURCE“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri
vypnutom OSD.
(Keď stlačíte SOURCE tlačidlo, aby ste zmenili vstupný režim, v strede
obrazovky sa objaví hlásenie, ktoré zobrazuje aktuálny režim –
Analógový alebo MagicNet vstupný signál.)
Tlačidlo AUTO
Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Zapínacie tlačidlo [
]
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Buďte opatrní, pretože ak si vynútite vypnutie systému Windows, môže
to zapríčiniť poškodenie.
V týchto prípadoch sa váš monitor násilne vypne, čo môže spôsobiť
poškodenie vášho operačného systému. Preto zaistite, aby bola zapnutá
funkcia EWF.
1. Vypnite napájanie tak, že podržíte stlačené tlačidlo napájania
potom, čo prepnete monitor z klientskeho režimu.
2. Vypnite napájanie tak, že v klientskom režime podržíte stlačené
tlačidlo napájania na dlhšie ako päť (5) sekúnd.
Ak sa vám z dôvodu zlyhania systému Windows nedá spustiť
počítač, kontaktujte svojho správcu.
Ukazovateľ napájania
Počas bežnej prevádzky svieti toto svetlo namodro a keď monitor ukladá
vaše nastavenia, raz blikne namodro.
Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná časť
Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.
Port POWER IN
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej
časti monitora.
Port VGA IN
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej
strane monitora.
Pripájací terminál RS232C
Pripojte k tomuto terminálu kábel RS-232C.
Port VGA OUT
Pripojte monitor k inému monitoru pomocou kábla typu D-Sub.
Uzamknutie Kensington
Uzamknutie Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické
uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste.
Uzamkýnacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Pre informácie o používaní uzamykacieho
zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho
zakúpili.
Zaisťovací krúžok pre
káble
Po zapojení káblov ich upevnite pomocou zaisťovacieho krúžku.
Konektor pre slúchadlá [
]
Pripojte vaše slúchadlá do tohto konektora.
Pripájací terminál
mikrofónu (MIC)
Mikrofón pripojte do terminálu MIC.
USB
(Pripájacia svorka USB)
K monitoru môžete pripojiť USB zariadenia, ako napríklad myš,
klávesnicu a externé úložné zariadenia (napr. DSC, MP3, externý disk a
pod.).
LAN
(Pripájacia svorka LAN)
Zapojte ich vtedy, keď sa monitor používa ako monitor.
Terminál Audio In
(Zvukový vstup)
Tento terminál Audio In (Zvukového vstupu) pripojte do terminálu Audio
Out (Zvukového výstupu) v zadnej časti vášho počítača pomocou kábla
pripojenia zvuku.
Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora.
Pripájacie káble
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou sieťového kábla LAN
Hostiteľský
počítač
Rozbočovač
Kábel LAN
Monitor
Zapojte napájací kábel do príslušného výstupu na zadnej strane monitora.
Do portov USB zapojte myš a klávesnicu.
Pripojte sieťový port LAN na zadnej strane monitora na rozbočovač.
Pripojte rozbočovač na sieťový port LAN hostiteľského počítača.
Hostiteľskému počítaču treba prideliť adresu IP.
Po zapojení sieťového portu LAN a nastavení adresy IP sa na monitore zobrazí obrazovka
hostiteľského počítača.
Ak chcete monitor pripojiť priamo k počítaču, použite port VGA IN.
Ak chcete zobraziť ten istý obraz na inom monitore, napríklad projektore, zapojte ho na port VGA
out. (Na prezentačné účely)
Pomocou portu USB môžete k počítaču pripojiť externé úložné zariadenie (napr. DSC, MP3,
externý disk a pod.).
Pripájacie káble (Keď sa používa ako normálny monitor)
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.
Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
Použite prepojenie, ktoré je vhodné pre váš počítač.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
- Pripojte D-sub kábel k portu VGA IN na zadnej časti monitora.
[VGA IN]
Ak používate počítač Macintosh
- Prepojte monitor a počítač Macintosh pomocou počítačového pripájacieho kábla.
Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.
Pripojenie externého zariadenia
USB
(Pripájacia svorka USB)
K monitoru môžete pripojiť USB zariadenia, ako napríklad myš,
klávesnicu a externé úložné zariadenia (napr. DSC, MP3, externý
disk a pod.).
(Tieto zariadenia nemožno používať bez pripojenia k hostiteľskému
počítaču alebo bez prepnutia do programu MagicNet.)
LAN
(Pripájacia svorka LAN)
Pripojte kábel LAN.
Pripájací terminál RS-232C
Pripojte k tomuto terminálu kábel RS-232C.
Port D-sub 15-pin
[VGA OUT]
Použite ich pri pripojení na iný monitor.
(Na pripojenom monitore sa zobrazí obraz z hlavného monitora.)
Použitie podstavca
Uhol sklonu
Môžete nastaviť uhol sklonu monitora dopredu, aby ste dosiahli určitý uhol.
Otočný stojan
Polohu obrazovky monitora môžete nastaviť jednoducho sprava doľava pomocou otočného stojana.
V spodnej časti monitora sú pripevnené umelé kolíky, ktoré napomáhajú k upevneniu na miesto
inštalácie.
Použitie ostatných podstavcov
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm.
Monitor
Montážna medzipodložka ( Predáva sa samostatne )
Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua prichyťte ju
štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému
podstavcu.
z
z
z
z
z
z
z
Nepoužívajte dlhšie skrutky, ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu
monitora.
Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy
VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy
VESA.
Skrutky príliš silno nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo spôsobiť pád
produktu, ktorý by viedol k fyzickému zraneniu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za takýto druh nehôd.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď
sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený,
prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
Na montáž monitora na stenu si musíte zakúpiť súpravu na montáž na stenu, ktorá umožňuje
namontovať monitor najmenej 10 cm od povrchu steny.
Skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom spoločnosti Samsung, kde získate ďalšie
informácie. Spoločnosť Samsung Electronics neponesie zodpovednosť za škody spôsobené
iným používaním podstavca, ako je uvedené.
Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.
Čo je XPe Client?
Microsoft Windows XP Embedded(XPe) klient používa operačný systém Microsoft Windows XP
Embedded. Keď je XPe klient pripojený na server Citrix ICA alebo iný server, ktorý je schopný
poskytovať službu Microsoft RDP, údaje pre klávesnicu, myš, audio/video a obrazovku sú prenášané
pomocou siete medzi klientom a serverom.
Pripojiteľné servery
Citrix ICA (Independent Computing Architecture - Nezávislá počítačová architektúra) Server
Microsoft Windows 2000/2003 Server, kde sú nainštalované služby terminálu a Citrix
MetaFrame
- Microsoft Windows NT 4.0 Server, kde je nainštalovaný Citrix MetaFrame
Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol - Protokol vzdialenej pracovnej plochy) Server
- Microsoft Windows 2000 Server, kde sú nainštalované služby terminálu
- Microsoft Windows 2003 Server
- Microsoft Windows XP Professional
Táto príručka popisuje funkcie, ktoré poskytuje Windows XP Embedded Client. Nevysvetľuje to
však všeobecné funkcie Windows XP Embedded. Pre ďalšie všeobecné informácie o Windows XP
Embedded sa obráťte na Windows XP Embedded Help (Pomocníka pre Windows XP Embedded)
poskytovaného spoločnosťou Microsoft.
Prihlásenie
Prihlásenie
Keď sa spustí klient, môžete sa na server prihlásiť zadaním vášho užívateľského mena a hesla.
Pôvodne nakonfigurované užívateľské mená sú „Administrator“ (Administrátor) a „User“ (Užívateľ)
a ich heslá sú medzera.
Automatické prihlásenie
Klient sa môže na server prihlásiť pomocou vopred definovaného účtu bez toho, aby musel zakaždým
ručne vložiť užívateľské informácie.
Len administrátor (t. j. len vtedy, keď ste prihlásený ako administrátor) môže určiť užívateľské meno,
heslo a doménu pre účet, pre ktorý je aktivované „auto log on“ (automatické prihlásenie). Vtedy
nemôžete nechať heslo nezadané.
Pracovná plocha Windows XP Embedded
Užívateľ
Keď sa užívateľ prihlási, pracovná plocha užívateľa sa zobrazí tak, ako je to uvedené v nasledujúcom
obrázku. Pôvodné ikony, ktoré sa zobrazia na pracovnej ploche užívateľa, sú Citrix Program
Neighborhood (oblasť programov Citrix), pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a prehliadač Internet
Explorer. Toto pripojenie môžete spustiť aj z ponuky Štart. Ikona hlasitosti zvuku, ikona serveru VNC
a systémový čas sú zobrazené na užívateľskom paneli úloh.
Keď ste prihlásení ako užívateľ, existuje množstvo obmedzení, ktoré chránia systém pred nesprávnymi
krokmi užívateľa. Nemáte prístup k systémovým diskom a máte obmedzenia pri konfigurovaní ich
vlastností. Pre konfiguráciu rozšírených a detailných nastavení klienta sa prihláste ako administrátor.
Administrátor (Správca)
Keď sa prihlásite ako Administrátor, pracovná plocha administrátora sa zobrazí tak, ako je to uvedené
v nasledujúcom obrázku. Pôvodné ikony, ktoré sa zobrazia na pracovnej ploche administrátora, sú
Tento počítač, Miesta v sieti, Citrix Program Neighborhood (oblasť programov Citrix), pripojenie
vzdialenej pracovnej plochy, prehliadač Internet Explorer a Kôš. Citrix Program Neighborhood (oblasť
programov Citrix), pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a prehliadač Internet Explorer môžete spustiť
aj z ponuky Štart. Ikona hlasitosti zvuku, ikona serveru VNC, stavová ikona filtra vylepšeného
zapisovania a systémový čas sú zobrazené na paneli úloh Administrátora. Administrátorské práva sú
potrebné pre pridanie a odstránenie programov.
Odhlásenie, reštartovanie a vypnutie
- Pre odhlásenie sa z aktuálnej relácie a vypnutie alebo reštartovanie klienta použite ponuku Štart.
Kliknite na Štart → Vypnúť. Zobrazí sa dialógové okno vypnutia systému Windows. Vyberte si z okna
operáciu, ktorú si prajete uskutočniť a kliknite na OK. Odhlásiť sa alebo vypnúť vášho klienta môžete
aj pomocou bezpečnostného dialógového okna systému Windows, zobrazeného po stlačení
klávesov Ctrl + Alt + Del. Ak je aktivované „Force Auto Log on“ (Vynútenie automatického
prihlásenia), budete po každom odhlásení okamžite prihlásení.
- Odhlásenie klienta, reštartovanie a vypnutie majú vplyv na činnosti EWF (Enhanced Write Filter Filter vylepšeného zapisovania). Aby ste zachovali zmenenú konfiguráciu systému, musíte uložiť
zásobník (cache) pre aktuálnu reláciu systému do pamäte flash. Ak tak nevykonáte, zapríčiní to
stratu zmenenej konfigurácie pri vypnutí alebo reštartovaní klienta. (V prípade odhlásenia je pri
opätovnom prihlásení konfigurácia zachovaná.) Pre ďalšie informácie o filtri vylepšeného
zapisovania sa obráťte na pomocníka programu.
Programy
- XPe Client je počítačová platforma založená na klientovi/serveri. V tejto platforme klient pristupuje na
server vždy, keď potrebuje program a zo servera prijíma len obrazovky užívateľského rozhrania.
Odtiaľ sú rozličné programy, ako napr. ICA, RDP a VNC, ktoré sú nainštalované na XPe Client,
použité pre napomáhanie klientovi k prístupu na server a uskutočnenie úloh užívateľa.
Citrix Program Neighborhood (oblasť programov Citrix)
Nezávislá počítačová architektúra (ICA) vám umožňuje používať aplikácie na serveri pomocou širokej škály
platforiem a sietí, bez ohľadu na ich podstate.
ICA MetaFrame Server oddeľuje internú logiku aplikácie od užívateľského rozhrania. Vďaka tomuto
oddeleniu pracujú užívatelia len s užívateľským rozhraním klienta. Aktuálna aplikácia je na serveri
v prevádzke na 100%. Navyše chod aplikácie cez ICA využíva len približne 10% šírky pásma v porovnaní
s miestnou prevádzkou. Používaním funkcie ICA môžu užívatelia vykonať väčšie množstvo práce na
klientovi, ako pri vykonávaní miestnej práce. Základné technológie ICA sú nasledujúce:
Thin Resource (Nízky zdroj)
Nízke systémové požiadavky potrebné pre chod ICA; počítač vybavený procesorom Intel 286
a 640K RAM je postačujúci. To znamená, že ICA môže byť prevádzkovaný na akomkoľvek
počítači, ktorý v súčasnosti existuje.
Thin Wire (Úzka linka)
Pôvodná šírka pásma potrebná pre protokol ICA je v priemere 20 kbps. Preto i v prípade
pripojenia Dial-Up alebo ISDN je dosiahnutý konzistentný výkon. Akýkoľvek program, akokoľvek je
veľký, môže byť prevádzkovaný pri nízkej šírke frekvenčného pásma.
Universal Application Client (Univerzálny klient aplikácie)
Protokol Citrix ICA oddeľuje užívateľské rozhranie od aplikácie. Pokiaľ beží aplikácia na serveri
aplikácií pre viacerých užívateľov WinFrame, jej užívateľské rozhranie beží na softvéri úzkeho
klienta WinFrame. Preto je v akomkoľvek prostredí možná rýchla prevádzka aplikácií.
Nezávislá platforma
ICA neodmysliteľne pracuje bez ohľadu na platforme operačného systému. Pretože klienti pre
systémy UNIX, OS/2, Macintosh a iné ako DOS-ové systémy sú už uvedené na trhu, môžete na
uvedených operačných systémoch prevádzkovať aplikácie systému Windows.
Citrix Program Neighborhood (oblasť programov Citrix) je program, ktorý ovláda tieto ICA pripojenia.Pre
spustenie programu Citrix Program Neighborhood zvoľte Štart › Programy › Citrix › MetaFrame Access
Clients › Program Neighborhood alebo dvakrát kliknite na ikonu Citrix Program Neighborhood (oblasť
programov Citrix).
Pre vytvorenie nového pripojenia ICA dvakrát kliknite na ikonu Pridať pripojenie ICA a postupujte podľa
nasledujúcich krokov:
1. Vyberte typ pripojenia, ktoré chcete vytvoriť.
2. Zadajte názov pripojenia a serveru (IP adresu alebo názov DNS).
3. Nastavte stupeň kompresie pre údaje, ktoré majú byť odosielané a prijímané a stupeň hodnovernosti
relácií.
4. Pre automatické prihlásenie na server zadajte vaše užívateľské meno, heslo a doménu. Ak ich
nezadáte teraz, budete požiadaní ich zadať kedykoľvek sa pripojíte na server.
5. Môžete určiť farbu a veľkosť okna, ktoré má byť zobrazené.
6. Ak je pripojenie úspešné, pracovná plocha serveru sa zobrazí na klientovi. V tomto kroku môžete
nastaviť aplikáciu tak, aby sa spúšťala automaticky.
7. Kliknite na Finish (Dokončiť), aby ste ukončili vytváranie nového pripojenia.
Pre ďalšie informácie o programe ICA Client Program navštívte internetovú stránku Citrix.
Remote Desktop Connection (Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy)
Bežiaci server terminálu alebo iný počítač (Windows 95 alebo novší) môžete ovládať diaľkovo,
pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.
Vzdialená pracovná plocha
-
Aby bolo možné diaľkové ovládanie, musí byť na počítači nainštalovaný systém Windows XP
Professional alebo Windows 2000/2003 Server. Tento počítač sa nazýva „hostiteľ“.
Ako vzdialený počítač je potrebné použiť počítač s operačným systémom novším ako Windows
95. Tento vzdialený počítač sa nazýva „klient“. Na klientovi musí byť nainštalovaný softvér
klienta pre pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
Zároveň musíte byť pripojení na Internet. Pre vysoký výkon je vhodné pripojenie
širokopásmového Internetu. Pretože vzdialená pracovná plocha vysiela minimálnu skupinu
údajov, vrátane zobrazovacích údajov a údajov klávesnice pre diaľkové ovládanie hostiteľa, nie
je potrebné širokopásmové pripojenie na Internet. Vzdialenú pracovnú plochu môžete používať
na nízkom pripojení širokopásmového Internetu.
Pri používaní vzdialenej pracovnej plochy v systéme Windows XP Professional, nemôžete
používať operačný systém vášho počítača.
Nastavenie vášho počítača ako „hostiteľa“
Aby ste ho mohli ovládať z iného počítača, musíte aktivovať funkciu vzdialenej pracovnej plochy.
Aby ste mohli aktivovať vzdialenú pracovnú plochu na vašom počítači, musíte byť prihlásení ako
administrátor alebo člen skupiny administrátorov. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Na Ovládacom paneli otvorte položku systému. Kliknite na Štart, ukážte na Nastavenia, kliknite
na Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na ikonu Systém.
- Na karte diaľkového ovládania zvoľte kontrolný box "Umožniť užívateľom diaľkové pripojenie na
tento počítač“.
- Uistite sa, že máte náležité povolenia pre diaľkové pripojenie k vášmu počítaču a kliknite na
OK.
- Nechajte váš počítač bežať pripojený na sieť klienta s prístupom na Internet.
Spustite reláciu vzdialenej pracovnej plochy na klientovi.
Potom, ako ste na vašom hostiteľskom počítači aktivovali povolenie diaľkových pripojení
a nainštalovali klientský softvér na klientskom počítači so systémom Windows, ste pripravení
spustiť reláciu vzdialenej pracovnej plochy.
Najprv musíte vytvoriť pripojenie súkromnej virtuálnej siete alebo pripojenie služby diaľkového
prístupu z vášho klientského počítača na váš hostiteľský počítač.
1. Kliknite na Štart, ukážte na Programy a potom kliknite na Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
Alebo dvakrát kliknite na ikonu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.
Otvorí sa okno pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.
2. Zadajte názov hostiteľského počítača. Kliknutím na tlačidlo Options (Možnosti) môžete konfigurovať
detailné nastavenia.
3. Možnosti
- Všeobecne: Aby ste sa pripojili k hostiteľskému počítaču, zadajte prihlasovacie údaje. Aby ste sa
automaticky prihlásili na hostiteľský počítač, zadajte užívateľské meno a heslo.
- Obrazovka: Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy odosiela a prijíma skomprimované obrazové
údaje. Ak nastavíte rozlíšenie a kvalitu farby na vysoké nastavenia, rýchlosť sa môže znížiť.
- Miestny zdroj: Špecifikuje, či sa použijú pevné disky alebo vstupné údajové body (porty).
- Programy: Špecifikujú, či sa zobrazí pracovná plocha alebo sa spustí aplikácia, kedykoľvek ste
pripojení. Predvolená je „Pracovná plocha“.
- Skúsenosť: Môžete si vybrať rýchlosť pripojenia a zvoliť a zdieľať možnosti prostredia.
4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť. Objaví sa dialógové okno prihlásenia do systému Windows.
5. V dialógovom okne „Prihlásenie do systému Windows“ zadajte vaše užívateľské meno, heslo
a doménu (podľa potreby) a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa okno vzdialenej pracovnej plochy
a uvidíte nastavenia pracovnej plochy, súbory a programy, ktoré sa nachádzajú na hostiteľskom
počítači.
Pre ďalšie informácie o pripojeniach vzdialenej pracovnej plochy navštívte internetovú stránku
spoločnosti Microsoft.
RealVNC Server
RealVNC (Virtual Network Computing - Virtuálna počítačová sieť) je softvérový program, ktorý vám
umožňuje pripojenie na iný počítač v sieti a diaľkovo ho ovládať. V porovnaní k službe terminálu
systému Windows, ktorý má podobnú funkciu, umožňuje RealVNC pripojenie len jedného
administrátora v tom istom čase. To znamená, že v prípade ak je na server pripojený ďalší užívateľ ako
administrátor, pripojenie predchádzajúceho administrátora sa zruší.
V RealVNC komunikuje server a prehliadač cez protokol VNC. RealVNC server musíte nainštalovať na
počítač, ktorý chcete diaľkovo ovládať a VNC prehliadač na počítač, ktorý bude diaľkovo ovládať
počítač, na ktorom je RealVNC server nainštalovaný. Preto je program servera RealVNC nainštalovaný
na klientovi systému Windows XP Embedded.
Pri používaní tohto programu sa nemusíte priamo dostať na klientskú stránku, aby ste vyriešili s ním
súvisiace problémy. Namiesto toho sa môžete na klienta pripojiť zo servera a vzniknuté problémy
vyriešiť na diaľku. Z tohto dôvodu je používanie RealVNC veľmi užitočné.
Len administrátori môžu konfigurovať vlastnosti servera RealVNC. Pre zobrazenie dialógového okna
konfigurácie pre RealVNC dvakrát kliknite na ikonu RealVNC v systémovom bloku. Z tohto dialógového
okna môžete VNC server spustiť a konfigurovať heslo a rozličné vlastnosti. Predvolené heslo je
nastavené ako „Administrátor“. Uvedomte si, že rozlišuje veľké a malé písmená.
Internet Explorer
XPe Client obsahuje program Internet Explorer. Tento program je prístupný všetkým užívateľom. Pre
ďalšie informácie o programe Internet Explorer navštívte internetovú stránku spoločnosti Microsoft.
Filter vylepšeného zapisovania
Filter vylepšeného zapisovania (EWF) chráni objem pamäte flash pred prístupom zapisovania
a zároveň chráni životnosť flash zariadenia. EWF poskytuje prístup čítania a zapisovania cez zásobník
(cache) ku klientovi namiesto umožnenia priameho prístupu k objemu pamäte flash.
Údaj uložený v zásobníku (cache) je efektívny len počas prevádzky klienta. Údaje uložené v zásobníku
(cache) sa pri reštartovaní alebo vypnutí klienta stratia. Aby ste uložili údaje zapísané do položiek
registra, obľúbených položiek, cookie atď., musí byť obsah uložený v zásobníku (cache) prenesený do
pamäte flash. Správa o chybe sa zobrazí vtedy, keď nie je možné zapisovať do zásobníka (cache) kvôli
nedostatku pamäte. Ak sa zobrazí táto správa, musíte deaktivovať EWF, aby ste vyčistili zásobník
(cache) EWF. Užívateľ môže dvakrát kliknúť na ikonu EWF na bloku v pravom spodnom rohu
obrazovky, aby vyvolal Manažéra EWF. Užívateľ môže zmeniť konfiguráciu EWF aj zadaním
spravovacích príkazov EWF v príkazovom riadku. Táto úloha vyžaduje administrátorské práva.
Aktivujte ochranu proti zápisu na disk a reštartujte počítač
-
Ak je EWF vypnutá, zapnite ju. Ak je vybratá táto položka, zásobník (cache) sa vyčistí a EWF
sa zapne. Po reštartovaní vášho počítača sa konfiguračné a systémové informácie pre klienta
zapíšu do zásobníka. Túto operáciu môžete uskutočniť aj zadaním “ewfmgr.exe c: -enable“ do
príkazového riadku a reštartovaním počítača.
Vypnite ochranu proti zápisu na disk a reštartujte počítač
-
Táto položka je aktivovaná, keď je spustená EWF. Ak je zvolená táto položka, aktuálne stavy
klienta (uložené do zásobníka) sa uložia do objemu pamäte flash a EWF sa vypne. Po
reštartovaní vášho počítača sa konfiguračné a systémové informácie pre klienta zapíšu do
objemu pamäte flash. Túto operáciu môžete uskutočniť aj zadaním “ewfmgr.exe c: commitanddisable“ do príkazového riadka a reštartovaním počítača.
Zapíšte zmeny na disk
-
Táto položka je aktivovaná, keď je spustená EWF. Ak je zvolená táto položka, aktuálne stavy
klienta (uložené do zásobníka) sa uložia do objemu pamäte flash. Stav EWF sa však nezmení.
Túto operáciu môžete uskutočniť aj zadaním “ewfmgr.exe c: -commit“ do príkazového riadka.
Môžete zobraziť konfigurácie pre chránené objemy zadaním „ewfmgr.exe c:“ do príkazového riadka.
Okrem toho, ikona EWF v systémovom bloku zobrazuje súčasný stav EWF.
EWF je zapnuté.
EWF je vypnuté.
Windows Media Player
XPe Client obsahuje prehrávač Windows Media Player 6.4. Pomocou prehrávača Windows Media
Player môžete na internetovej stránke prehrávať zvukové súbory a súbory videa.
Ovládací panel
Windows Firewall
Windows Firewall dodatočne chráni vášho klienta. Windows Firewall vám umožňuje zamedziť údaje
prichádzajúce k vášmu klientovi od iných počítačov, čím napomáha k efektívnejšiemu ovládaniu údajov
vášho klienta. Dodatočne poskytuje aj bariéru medzi vaším klientom a sieťovými pripojeniami, čím redukuje
neoprávnený prístup, vírusy a červy v sieťach.
Firewall si môžete predstaviť ako hliadku, ktorá identifikuje prichádzajúce údaje z Internetu a iných sietí.
V závislosti od nastavenia firewall, sú údaje prichádzajúce do vášho počítača buď povolené, alebo
odmietnuté.
Podľa pôvodného nastavenia je Windows Firewall nainštalovaný a aktivovaný na vašom klientovi. Váš
administrátor ho však môže vypnúť. Môžete si zvoliť aj iný firewall. Preto nie je potrebné, aby ste používali
Windows Firewall. Stanovte funkcie ostatných firewall-ov a vyberte to, čo najlepšie vyhovuje vašim
požiadavkám. Pre nainštalovanie a spustenie iného firewall-u musíte vypnúť Windows Firewall.
Aby ste zapli alebo vypli Windows Firewall, musíte byť prihlásení ako administrátor. Aby ste vypli alebo
zapli Windows Firewall postupujte podľa týchto krokov.
1. Spustite Windows Firewall.
2. Kliknite na jednu z týchto možností na karte Všeobecné.
{ On (Zap.) (odporúčané): Toto je odporúčané nastavenie pre bežné používanie.
{ On (Zap.) bez výnimiek: Toto nastavenie blokuje všetky nežiadúce prístupy k vášmu klientovi,
vrátane všetkých požiadaviek programov a služieb zvolených na karte Výnimky. Použite toto
nastavenie, keď potrebujete chrániť vášho klienta v maximálnom rozsahu.
{ Off (Vyp.) (neodporúča sa): Vypnutie Windows Firewall môže urobiť vášho klienta a sieť
zraniteľnejšími voči vírusom a votrelcom.
Konfigurácia pracovných pomôcok
Lokálny disk
Disk C
Disk C sa používa pre systém. Ak je k dispozícii menej ako 3MB voľného miesta, operačný systém
klienta nemôže pracovať. Preto vždy zaistite, aby bol k dispozícii dostatok voľného miesta. EWF
môže napomôcť k dosiahnutiu dostupného miesta tak, že zabraňuje priamemu zapisovaniu na
disk C.
Disk D
Ak je veľkosť pamäte flash väčšia ako 1 GB, disk D (t.j. pamäť flash) je použitý ako úložný priestor
pre dočasné súbory. Špecifikovaním cesty položky na disku D pre často používané systémové
súbory môžete efektívne spravovať systémový disk. Odporúčame použitie tejto funkcie pre
dočasné súbory, ako napr. stránkovací súbor, dočasné internetové súbory a súbory protokolov
udalostí.
Ukladacie súbory
Váš klient používa stálu veľkosť pamäte flash. Preto je lepšie ukladať súbory radšej na server, ako
na vášho klienta.
Mapovanie sieťového disku
Administrátor môže zmapovať položku na sieťový disk. Pre zachovanie údajov mapovania po
reštartovaní klienta si pozorne urobte záznam o týchto smeroch.
-
Zvoľte kontrolný box Znovu pripojiť pri prihlásení v dialógovom okne Mapovať sieťový disk.
Ak je aktivované EWF, uložte zmeny na disk.
Inštalácia MUI (Multi-language User Interface - Viacjazyčné užívateľské rozhranie)
Nastavovací program MUI vám napomáha nastaviť jazyky na klientovi XPe. Aby ste rozšírili dostupné
voľné miesto na disku, môžete dodatočne vymazať originálny jazykový balík. Ak chcete zmeniť
pôvodný jazyk, štandardy alebo formáty, použite Regionálne možnosti na Ovládacom paneli.
Aby ste do vášho XPe klienta pridali jazyk, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Prihláste sa ako administrátor.
- Ak je EWF aktivovaná, musíte ju pred spustením inštalácie vypnúť.
- Kliknite na Štart a kliknite na Spustiť. Zadajte muisetup.exe do okna Otvoriť a kliknite na OK.
Zoznam jazykov, ktoré môžu byť nainštalované sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.
- Vyberte jazyk, ktorý chcete nainštalovať a kliknite na Inštalovať v ponuke Súbor. Spustí sa
inštalácia.
Pôvodný balík jazyka môžete vymazať prostredníctvom ponuky Vymazať v ponuke Súbor. Táto
operácia vymaže len pôvodný balík jazyka a nevymaže kópiu nainštalovanú na vašom XPe Client.
Obnovenie systému
Prehľad
XPe Client poskytuje funkciu obnovenia, ktorá vám umožňuje obnovenie zálohovaného systému
v prípade vzniku vážneho problému. Môžete zálohovať obraz operačného systému, ktorý bežne pracuje
s pamäťou USB alebo serverom PXE. Môžete obnoviť zálohovaný obraz v prípade, že váš klient má
jeden z nasledujúcich problémov:
Keď je náhodne vymazaný alebo poškodený systémový súbor
Keď je klientský počítač nestabilný alebo má problémy s ovládačom zariadenia
Keď sa problémy objavia po nainštalovaní nového programu alebo zariadenia
Keď je klientský počítač napadnutý vírusom
Keď vznikol problém pri spustení systému Windows XP Embedded
Ako obnoviť systém
Obnovenie pomocou pamäti USB
Nasledovaním týchto krokov môžete uložiť všetky potrebné súbory do pamäte USB a spustiť
zálohový systém v pamäti USB a obnoviť systém.
- Za účelom vytvorenia bootovacej pamäte USB uskutočnite formátovanie systému pamäte USB.
- Uložte obraz systému Windows XP Embedded a Zálohovú/Obnovovaciu pomôcku, ktorá bude
neskôr obnovená do vašej pamäte USB.
- Bootovanie pomocou pamäte USB.
- Obnovte systém pomocou obrazu Windows XP Embedded a Zálohovej/Obnovovacej pomôcky v
pamäti USB.
Obnovenie pomocou sieťového bootovania
Táto metóda je poskytovaná serverom PXE (Preboot eXecution Environment - Prostredie
vykonania predbežného bootovania). PXE server poskytuje rozhranie klienta/servera na základe
TCP/IP, DHCP a TFTP. Umožňuje administrátorovi vo vzdialenom umiestnení nakonfigurovať
a nabootovať operačný systém na klienta cez sieť.
- Implementácia PXE servera.
- Uložte obraz systému Windows XP Embedded a Zálohovú/Obnovovaciu pomôcku, ktorá bude
neskôr obnovená na PXE server.
- Nabootujte klienta cez sieť.
- Obnovte systém pomocou obrazu Windows XP Embedded a Zálohovej/Obnovovacej pomôcky
uloženej na PXE server cez sieť.
Pre ďalšie informácie sa obráťte na užívateľskú príručku PXE Server-a.
Inštalovanie ovládača monitora
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru.
Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými
pokynmi pre váš operačný systém.
Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu
uvedená.
Internetová stránka :http://www.samsung.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsung.com/monitor (Pre U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Inštalácia ovládača monitora (Automatický)
Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
Kliknite na "Windows".
Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK"
Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" (Aj tak pokračovať).
Potom kliknite na tlačidlo "OK". (Microsoft® Windows® Operačný systém XP/2000)
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš
systém.
Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/
Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Inštalácia ovládača monitora (Príručka)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Microsoft® Windows Operačný systém Vista™
Vložte disk CD s príručkou do CD-ROM mechaniky.
Kliknite na
(Start) a "Ovládací panel". Potom dvakrát kliknite na položku "Vzhľad a
prispôsobenie".
Kliknite na "Prispôsobenie" a potom na "Nastavenia zobrazenia".
Kliknite na "Pokročilé nastavenia…".
Kliknite na "Vlastnosti" na karte "Monitor". Ak sa deaktivuje tlačidlo "Vlastnosti", znamená to, že
konfigurácia vášho monitora sa dokončila. Monitor sa môže použiť.
Ak sa zobrazí správa “Windows potrebuje…” tak, ako v nižšie zobrazenom obrázku, kliknite na
možnosť "Pokračovať".
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš
systém.
Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/
Kliknite na "Aktualizovať ovládač…" na karte "Ovládač".
Zaškrtnite zaškrtávacie políčko "Prehľadávať počítač pre softvér ovládača" a kliknite na možnosť
"Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v počítači".
Kliknite na položku "Z diskety…" a vyberte priečinok (napríklad disk D:\), kde sa nachádza súbor
na nastavenie ovládača a kliknite na "OK".
Zo zoznamu modelov monitorov vyberte model, ktorý odpovedá vášmu monitoru a kliknite na
"Ďalej".
Na nasledujúcich obrazovkách kliknite postupne v tomto poradí na "Zatvoriť" → "Zatvoriť" → "OK"
→ "OK".
Microsoft® Windows® Operačný systém XP
Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
Kliknite na "Štart" → "Ovládací Panel" potom kliknite na ikonu "Vzhľad a motívy".
Kliknite na ikonu "Zobrazenie" a vyberte kartu "Nastavenia", potom kliknite na "Rozšírené...".
Kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" na karte "Monitor" a vyberte kartu "Ovládač".
Kliknite na "Aktualizovať ovládač..." a vyberte "Inštalovať zo zoznamu alebo...", potom kliknite na
tlačidlo "Ďalej" .
Vyberte "Nehľadať, ja..", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Mám disk".
Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu
monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" (Aj tak pokračovať).
Potom kliknite na tlačidlo "OK".
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš
systém.
Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/
Kliknite na tlačidlo "Zatvoriť", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK".
Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Microsoft® Windows® Operačný systém 2000
Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riaďte sa týmito krokmi.
Vyberte tlačidlo "OK"na okne "Vložiť disk".
Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor".
Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK".
Postup inštalácie
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené...".
Vyberte "Monitor".
Prípad Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný.
1:
Prosím, zastavte inštaláciu
Prípad Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne
2:
riaďte ďalšími krokmi.
Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na tlačidlo
"Ďalej" .
Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať
konkrétny ovládač", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" , potom vyberte A:(D:\Ovládač).
Kliknite na tlačidlo "Otvoriť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej" , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
Kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "OK".
Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdený", potom kliknite na tlačidlo "Áno". A kliknite na tlačidlo
"Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť".
Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené...".
Vyberte kartu "Monitor".
Kliknite na tlačidlo "Zmeniť" v oblasti "Typ monitora".
Vyberte "Určite umiestnenie ovládača".
Vyberte "Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..." , potom kliknite na
tlačidlo "Ďalej" .
Kliknite na tlačidlo "Z diskety"
Určite A:\(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "OK".
Vyberte "Ukázať všetky zariadenia" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k
počítaču a kliknite na "OK".
Ďalej vyberajte tlačidlo "Zatvoriť" a tlačidlo "OK", až kým nezatvoríte dialógové okne Vlastnosti
zobrazenia.
Microsoft® Windows® Operačný systém NT
Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na ikonu Zobrazenie.
V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na
Všetky zobrazovacie režimy.
Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom
kliknite na OK.
Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) ak vidíte, že po stlačení tlačidla Test pracuje obrazovka
normálne. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia,
farieb, frekvencie).
Ak v možnosti Všetky režimy zobrazenia nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a
vertikálnej frekvencie podľa Preset Timing Modes v užívateľskej príručke.
Operačný systém Linux
Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového
nastavovacieho súboru.
Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
Tretia obrazovka je pre nastavenie myši.
Nastavte myš pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre výber klávesnice.
Nastavte klávesnicu pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre nastavenie monitora.
Najskôr pre monitor nastavte horizontálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Nastavte pre monitor vertikálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Zadajte názov modelu monitora. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
Nastavenie monitora je hotové.
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru spustite X-Window.
Natural Color
Softvérový program Natural Color
Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou
alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba
zobrazená na monitore. Softvér Natural Coloer je pravým riešením na tento problém. Je to systém na
správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a
telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory
Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou
tlačených alebo skenovaných obrázkov.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.
Inštalácia softvéru Natural Color
Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná
obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér
Natural Color.
Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM
mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].
Zadajte D:\Color\NCProSetup.exe a potom stlačte tlačidlo [Enter].
(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)
Odobratie softvérového programu Natural Color
Vyberte "Setting" / "Control Panel" (Nastavenie / Ovládací panel) v ponuke "Start" (Štart) a potom
dvakrát kliknite na "Add/Delete a program" (Pridať/Odstrániť program).
Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].
MagicTune™
Inštalácia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
Kliknite na inštalačný súbor programu MagicTune™.
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.
Po otvorení okna Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" ("Ďalej").
Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania produktu.
Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune™.
Kliknite na „Inštaluj“.
Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.
ite na „Dokončiť“.
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune™
spúšťať.
Program spustíte dvojitým kliknutím na ikonu.
Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune™, sa nemusí objaviť.
(Závisí to od technických parametrov počítačového systému resp.
monitora.) V takomto prípade stlačte tlačidlo F5.
Problémy pri inštalácii (MagicTune™)
Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná
doska počítača a prostredie siete.
Systémové požiadavky
Operačné systémy
z
z
z
z
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista™
MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows® 2000
alebo novšom.
Technické prostriedky
z
z
Viac ako 32MB pamäte
Viac ako 60 MB miesta na pevnom disku
* Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke programu MagicTune™.
Odinštalovanie
Program MagicTune™ možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na
ovládacom paneli operačného systému Windows®.
Pri odstránení programu MagicTune™ sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1. Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží pod
operačným systémom Windows® XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2. Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3. V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program "MagicTune™". Kliknutím ho zvýraznite.
4. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5. Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6. Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.
Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie
softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune™.
Tlačidlá ovládania
[
] Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do
predchádzajúceho menu.
[
] Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
[ ] Aktivujte zvýraznenú položku menu.
[AUTO] Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako
je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
Priame funkcie
AUTO
Menu
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je
znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
Hodnoty fine (jemné), coarse (hrubé) a position (pozícia) sa nastavujú
automaticky.
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie
„AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
AUTO
K dispozícii iba v režime analógového
Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte
opätovným stlačením tlačidla AUTO (automatické nastavenie).
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia
automatického nastavenia.
Zamknutie & Odomknutie OSD
Pri stlačení tlačidla AUTO po uzamknutí OSD
Pri stlačení tlačidla MENU po uzamknutí OSD
Menu
Popis
Toto je funkcia, ktorá uzamkne OSD, aby sa uchovali aktuálne stavy nastavení
a zabránilo sa iným užívateľom v ich zmene.
Uzamknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo ponuky, aby
ste aktivovali funkciu uzamknutia OSD.
Zamknutie &
Odomknutie OSD
Odomknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo ponuky, aby
ste vypli funkciu uzamknutia OSD.
Aj v prípade, že je aktivovaná funkcia uzamknutia OSD, môžete
nastavovať jas, kontrast a MagicBright ( ) pomocou tlačidla Direct
(Priamy).
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po
prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- šesť rôznych režimov (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Tlačidlo Volume (Hlasitosť)
Menu
Tlačidlo Volume
(Hlasitosť)
SOURCE
Popis
Pomocou tohto tlačidla nastavte hlasitosť zvuku [▲/
].
Menu
Popis
SOURCE
Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD. (Analog/Client)
Funkcie OSD
Picture
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
Menu
Popis
Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu jasu
podľa vášho želania.
Brightness
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke
nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
MENU →
Contrast
→
,
→ MENU
Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu
kontrastu podľa vášho želania.
( Nie je k dispozícii v režime MagicColor funkcie Full
a Intelligent. )
MENU →
Color
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung
vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho obrazu a na
zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola
narušená kvalita obrazu.
Off
Demo
Navracia do pôvodného režimu.
Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví
napravo a obrazovka po použití MagicColor sa
objaví naľavo.
Full
Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú
farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu
skinov.
Intelligent Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.
MagicZone MagicZone (Magická zóna) zaisťuje jasné a
ostré zobrazenie animovaných multimédií alebo
fotografií tým, že zvyšuje jas, ostrosť, sýtosť,
farebný odtieň určitej oblasti na obrazovke.
MagicZone (Magická zóna) je vhodná najmä pre
používanie pohyblivého obrazu.
MagicColor
Hue
Táto funkcia prispôsobuje farebný odtieň v
MagicZone (Magickej zóne).
Saturation
Táto funkcia prispôsobuje sýtosť farieb v
MagicZone (Magickej zóne).
Saturation
Brightness
Táto funkcia prispôsobuje jas v MagicZone
(Magickej zóne).
Brightness
Sharpness
Táto funkcia slúži na úpravu ostrosti MagicZone.
Sharpness
H-Position
Táto funkcia sa používa na pohyb MagicZone
(zjasnená oblasť) v horizontálnom smere.
H-Position
V-Position
Táto funkcia sa používa na pohyb MagicZone
(zjasnená oblasť) vo vertikálnom smere.
V-Position
H-Size
Táto funkcia sa používa na nastavenie
horizontálnej veľkosti MagicZone (zjasnená
oblasť).
Táto funkcia sa používa na nastavenie vertikálnej
veľkosti MagicZone (zjasnená oblasť).
V-Size
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo štyroch
režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm (teplý) a
Custom (vlastný).
( Nie je k dispozícii v režime MagicColor funkcie Full a
Intelligent. )
MENU →
Color
Control
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého
ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (Red, Green, Blue).
-Red, Green, Blue
( Nie je k dispozícii v režime MagicColor funkcie Full a
Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou
svietivosťou.
Gamma
MagicZone
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Hue
H-Size
V-Size
Image
( Nie je k dispozícii v režime MagicColor funkcie Full a Intelligent. )
Menu
Coarse
Popis
Spustenie/Zastavenie
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy.
Hrubé nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete
presunúť do stredu.
K dispozícii iba v režime analógového
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy.
Ak rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom)
ladení,
Fine
K dispozícii iba v režime analógového
MENU →
Sharpness
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte
nasledovnými pokynmi.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Pri zmene horizontálnej pozície celkového
zobrazenia monitora sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
H-Position
K dispozícii iba v režime analógového
MENU →
V-Position
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
K dispozícii iba v režime analógového
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Menu
Popis
Môžete si zvoliť jeden z ôsmich jazykov.
Language
Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD. Nemá žiadny vplyv na
akýkoľvek softvér spúšťaný na počítači.
MENU →
H-Position
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V prípade, že sa počas istého časového úseku neuskutočnia
žiadne zmeny, menu sa automaticky vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na
obrazovke.
- 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec
MENU →
Setup
→
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
MENU →
Display Time
→
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore
objavuje OSD.
MENU →
Transparency
→
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
MENU →
V-Position
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Spustenie/Zastavenie
Menu
Image Reset
Popis
Parametre obrazu sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
MENU →
Color Reset
Spustenie/Zastavenie
,
→
→
→
,
→ MENU
Parametre farby sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Information
Menu
Popis
Information
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
MENU →
,
Kontrolný zoznam
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť
sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, telefónne
číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez obrazu.
Monitor sa nedá zapnúť.
Kontrolný zoznam
Riešenia
Je napájacia
šnúra riadne
pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod
el. energie.
Vidíte na
obrazovke
hlásenie " Check
Signal Cable " ?
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
Ak je monitor
zapnutý,
reštartujte počítač
a pozrite si
úvodnú obrazovku
(prihlasovaciu
obrazovku), ktorá
sa objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia
obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom
režime (bezpečný režim pre Windows
ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu
grafickej karty.
(Pozrite časť Prednastavené režimy
obnovovania)
Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu.
Vidíte " "Not
Optimum Mode",
"Recommended
mode 1280 x
1024 60 Hz" " na
obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej
karty presahuje maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré
monitor zvláda bez problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo 75 Hz, zobrazí
sa hlásenie "Not Optimum Mode",
"Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej bude pracovať
normálne, avšak na jednu minútu sa objaví
hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz", ktoré následne
zmizne.
Počas tohto jednominútového úseku zmeňte
prosím nastavenie na odporúčaný režim.
( Ak sa systém opätovne naštartuje, správa sa
objaví znova. )
Na obrazovke nie
je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ
napájania na
monitore raz za 1
sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite
myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz
na obrazovke.
Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte
tlačidlo 'SOURCE'. Následne znovu stlačte
ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali
monitor a obnovili obraz na obrazovke.
Nevidím displej na
obrazovke.
Zablokovali ste
menu On Screen
Display (OSD)
kvôli zabráneniu
zmenám?
Odblokujte OSD stlačením tlačidla [
] najmenej na 5 sekúnd.
TNa obrazovke sa objavujú
zvláštne farby alebo len
čierna a biela.
Zobrazuje
obrazovka len
jednu farbu,
akoby ste sa
pozerali na
obrazovku cez
celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
Zmenili sa farby
na obrazovke na
zvláštne po
spustení
programu alebo z
dôvodu kolízie
medzi
aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta
nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Zmenili ste
grafickú kartu
alebo ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím
OSD.
Upravili ste
rozlíšenie alebo
frekvenciu
monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte.
(Pozrite časť Prednastavené režimy
obnovovania)
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá
do svojej zásuvky.
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklom signálov grafickej karty.
Polohu opätovne nastavte pomocou OSD.
Obrazovka je mimo ohniska
alebo OSD sa nedá
nastaviť.
Upravili ste
rozlíšenie alebo
frekvenciu na
monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte.
(Pozrite časť Prednastavené režimy
obnovovania)
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je obraz.
Je frekvencia pri
kontrole Display
Timing
(Frekvencia
obnovovania) v
menu nastavená
správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavené režimy
obnovovania.
Sú farby
operačného
systému Windows
nastavené
správne?
Windows XP :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel →
Vzhľad a témy → Zobrazenie → Nastavenia.
Na obrazovke je
zobrazených iba 16 farieb.
Farby obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej karty.
( Maximálna frekvencia na
rozlíšenie sa môže v závislosti od
výrobku meniť. )
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel →
Zobrazenie → Nastavenia.
Je grafická karta
nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so
znením "Unrecognized
monitor, Plug & Play (VESA
DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený monitor
Plug & Play (VESA DDC)").
Nainštalovali ste
ovládač monitora?
Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na
inštaláciu ovládača.
Pozrite príručku
ku grafickej karte
a zistite, či je
podporovaná
funkcia Plug &
Play (VESA
DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na
inštaláciu ovládača.
V prípade náležitého
nefungovania funkcie
MagicTune™ vykonajte
kontrolu.
Funkciu
MagicTune™
možno nájsť iba
na PC (VGA) s
operačným
systémom
Windows, ktorý
podporuje Plug
and Play.
* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre
MagicTune™, sa riaďte krokmi uvedenými nižšie
(pre operačný systém Windows™ XP);
Ovládací panel → Výkon a údržba → Systém →
Hardware → Správca zariadení → Monitory → po
zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním
nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.
MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento
monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš
monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou
kartou, navštívte našu webovú lokalitu a
skontrolujte zoznam kompatibilných grafických
kariet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Funkcia MagicTune™
nepracuje správne.
Zmenili ste PC
alebo grafickú
kartu?
Prevezmite si najnovší program. Tento program si
môžete prevziať na adrese
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Nainštalovali ste
program?
Po prvej inštalácii programu počítač reštartujte.
Ak už mate nainštalovanú kópiu programu,
odstráňte ju, reštartujte počítač a potom program
opätovne nainštalujte. Musíte reštartovať počítač,
aby po inštalácii alebo odstránení programu
normálne fungoval.
Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune™ MAC.
Riešenie problémov programu Client Monitor
Symptóm
Riešenie problému
Pri prepnutí do
režimu Client Mode
sa nezobrazí
obrazovka.
Pri zapínaní trvá približne 30 sekúnd, kým sa aktivujú sieťové funkcie a približne
na 3 až 4 sekundy sa nezobrazí žiadna obrazovka.
Po zapnutí napájania počkajte 30 sekúnd a opätovne sa pokúste zapnúť režimy.
Ak sa operačný systém nespustí kvôli poškodeniu systému Windows alebo sa
zobrazí modrá obrazovka, prevezmite si operačný systém Windows XPe z tejto
stránky a pomocou neho obnovte svoj operačný systém :
http://www.syncsight.com
Obrazovka sa
zobrazí, ale nedá
sa pripojiť na
server.
1) Skontrolujte, či bliká kontrolka portu na rozbočovači, do ktorého je zapojený
sieťový kábel LAN. Ak nebliká, znamená to, že sieť je odpojená. V takom
prípade použite iný sieťový kábel LAN.
2) Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia na kartách
"Settings" ("Nastavenia") a "Network" ("Sieť"). Predvolené nastavenie je "DHCP".
Ak sa vo vašej sieti používajú statické adresy IP, vyberte možnosť "Use the
following IP address" ("Použiť túto adresu IP") a zadajte adresu IP.
3) Skontrolujte, či sú "User Name" ("Meno používateľa") a "Password" ("Heslo")
na karte "Settings" ("Nastavenia") rovnaké, ako na hostiteľskom počítači. Ak nie,
nastavte rovnaké meno a heslo ako na hostiteľskom počítači.
Na obrazovke pre
klienta (Client
screen) sa
nemôžem pripojiť
na internet.
1) Skontrolujte, či bliká kontrolka portu na rozbočovači, do ktorého je zapojený
sieťový kábel LAN. Ak nebliká, znamená to, že sieť je odpojená. V takom
prípade použite iný sieťový kábel LAN.
2) Skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia na karte "Network" ("Sieť").
Predvolené nastavenie je "DHCP". Ak sa vo vašej sieti používajú statické adresy
IP, vyberte možnosť "Use the following IP address" ("Použiť túto adresu IP") a
zadajte adresu IP.
Video a zvuk na
serveri sa na Client
Monitor
neprehrávajú
plynulo.
Je to preto, lebo tieto údaje sa prenášajú cez lokálnu sieť LAN. Skontrolujte stav
sieťového pripojenia LAN.
Do portu USB som
zapojil digitálne
zariadenie fotoaparát,
videokameru alebo
pamäťový kľúč - a
zariadenie
nefunguje.
Tento model podporuje USB zariadenia s funkciou prenosného disku bez
nutnosti inštalácie ovládača. Skontrolujte, či zariadenie, ktoré chcete pripojiť,
podporuje funkciu prenosného disku bez inštalácie ovládača.
Nezobrazí sa
zoznam súborov.
1) Skontrolujte súbory na karte. Ak sa na nej nachádzajú iba poškodené súbory
(napr. súbory s veľkosťou 0 kB alebo poškodené súbory typu JPEG), tieto
súbory sa na obrazovke nezobrazia.
2) Čas potrebný na zobrazenie závisí od veľkosti súboru. Chvíľu počkajte.
3) Skontrolujte, či Client Monitor podporuje formát súboru. Ak sa zmenila
koncovka súboru, súbor sa neprehrá.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy.
(Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 75 Hz.)
Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a
znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť
frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od
verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť
rozlíšenie?
Windows XP :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Vzhľad a témy →
Zobrazenie → Nastavenia.
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie →
Nastavenia.
Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
Windows XP :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Vzhľad a témy →
Zobrazenie → Šetrič obrazovky.
Nastavte funkciu v nastavení BIOS-u počítača.
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie → Šetrič
obrazovky.
Nastavte funkciu v nastavení BIOS-u počítača.
Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču.
Ako môžem vycistit
vonkajšiu skrinu/LCD panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s
použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte
skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.
Automatické testovanie
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.
Samokontrola
Vypnite počítač a monitor.
Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.
Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.
Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky
a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka
prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo
snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.
Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej
miestnosti.
Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v
dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto
môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V
tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom
alebo svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended
mode 1280 x 1024 60 Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor
je v prevádzkovom stave.
V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 720XT
LCD Panel
Rozmery
17 palca diagonálne (43 cm)
Oblasť obrazovky
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Rozostup bodov
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,2 M farby
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne
rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógové RGB
0,7 Vp-p ± 5%
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)
Šírka pásma
140 MHz
Spotreba energie
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Signálový kábel
D-sub kábel 15-kolíkov na 15-kolíkov, odpojiteľný
Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť
370,0 x 342,3 x 69 mm / 14,6 x 13,5 x 2,7 palca (Bez stojana)
370,0 x 404,3 x 200 mm / 14,6 x 15,9 x 7,9 palca (so základným stojanom) / 6,45 kg / 14,2 (libier)
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
teploty : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačn
Skladovacia teplota
teploty : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondezačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá
výber alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby
sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a
môžete ho bez obáv používať.
Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)
Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže
sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.
(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
Klient
položka
špecifikácie
LAN
1 GB/s
USB
4 porty 2.0
Internetový prehliadač
MS Internet Explorer
Fotografia
JPEG,BMP
Video
MPEG1,WMV
(nepresahujúce 720p)
Požiadavka na server
Minimálne
SPEC
(špecifikácie)
Odporúčané
SPEC
(špecifikácie)
Pripojenie č. klienta
CPU
RAM
Ethernet
OS
Môže načítať len
program serveru
P3 400 MHz
64 MB
100 MB/s
windows 2003
Server
1
P4 1.0 GHz
256 MB
2~4
P4 2.4 GHz
512 MB
100 MB/s
windows 2003
Server
5~7
P4 3.0 GHz
1 GB
8~10
P4 3.2 GHz
2 GB
Obsah uvedený vyššie je výsledkom testovania špecifického servera. Informácie sa môžu zmeniť, keďže
server sa môže líšiť. Pre niektoré produkty nemusí byť podporovaný operačný systém. Pri kúpe produktu
sa uistite, či je podporovaný operačný systém.
USB
Rýchlosť pripojenia lokálneho zariadenia (USB)
Pri zavádzaní zariadenia monitor sa môže na 3-4 sekúnd objaviť prázdna obrazovka, pokým sa
neobjaví obrazovka programu MagicNet.
Ak Client monitor vypnete počas zavádzania, môžete výrobok poškodiť.
Kompatibilita lokálneho zariadenia (USB)
HID (Human Interface Devices) : Klávesnica, myš
MSC (Mass Storage Class), Zariadenia používajúce množinu príkazov SCSI (Small Computer System
Interface), Systém FAT (File Allocation Table)
Výnimka
Niektorí výrobcovia nesprávne špecifikovali svoje zariadenie ako kompatibilné so štandardom USB.
Náš produkt obsahuje procedúry na spracovanie výnimiek.
Ale niektoré zariadenia pravdepodobne nebudú správne pracovať.
Niektorí výrobcovia nesprávne špecifikovali svoje zariadenie ako kompatibilné so štandardom SCSI.
Takéto zariadenia pravdepodobne nebudú správne pracovať.
Odporúča sa zakúpiť zariadenia USB až po vyskúšaní a overení ich kompatibility.
PowerSaver
PowerSaver (Keď sa používa ako normálny monitor)
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača
alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete
alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s
VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program
nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
Mechanické vypnutie
softvérového zapínania
(Zapínacie tlačidlo)
Ukazovateľ napájania
Zelená
Zelená blikajúci
čierny
Spotreba energie
Menej než 70 W
Menej než 4 W
Menej než 4 W
PowerSaver (Keď sa používa ako sieťový monitor)
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača
alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete
alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s
VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program
nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
Mechanické vypnutie
softvérového zapínania
(Zapínacie tlačidlo)
Ukazovateľ napájania
Zelená
čierny
čierny
Spotreba energie
Menej než 70 W
Menej než 40 W
Menej než 4 W
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania,
obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj
napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte
obrazovku nasledovne.
Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý
okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a
inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Jednotka : kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako
žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia
tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka : Hz
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 920XT
LCD Panel
Rozmery
19 palca diagonálne (48 cm)
Oblasť obrazovky
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Rozostup bodov
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,7 M farby
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne
rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógové RGB
0,7 Vp-p ± 5%
oddelená H/V synchr., kompozitná synchr.,
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)
Šírka pásma
135 MHz (Analog)
Spotreba energie
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Signálový kábel
D-sub kábel 15-kolíkov na 15-kolíkov, odpojiteľný
Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť
416,6 x 375,2 x 74,7 mm / 16,4 x 14,8 x 2,9 palca (Bez stojana)
416,6 x 420,9 x 200 mm / 16,4 x 16,6 x 7,9 palca (so základným stojanom) / 6,9 kg / 15,2 (libier)
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
teploty : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F)
Vlhkosť 10 % ~ 80 %, nekondezačn
Skladovacia teplota
teploty : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Vlhkosť 5 % ~ 95 %, nekondezačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá
výber alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby
sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a
môžete ho bez obáv používať.
Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)
Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže
sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.
(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
Klient
položka
špecifikácie
LAN
1 GB/s
USB
4 porty 2.0
Internetový prehliadač
MS Internet Explorer
Fotografia
JPEG,BMP
Video
MPEG1,WMV
(nepresahujúce 720p)
Požiadavka na server
Minimálne
SPEC
(špecifikácie)
Odporúčané
SPEC
(špecifikácie)
Pripojenie č. klienta
CPU
RAM
Ethernet
OS
Môže načítať len
program serveru
P3 400 MHz
64 MB
100 MB/s
windows 2003
Server
1
P4 1.0 GHz
256 MB
2~4
P4 2.4 GHz
512 MB
100 MB/s
windows 2003
Server
5~7
P4 3.0 GHz
1 GB
8~10
P4 3.2 GHz
2 GB
Obsah uvedený vyššie je výsledkom testovania špecifického servera. Informácie sa môžu zmeniť, keďže
server sa môže líšiť. Pre niektoré produkty nemusí byť podporovaný operačný systém. Pri kúpe produktu
sa uistite, či je podporovaný operačný systém.
USB
Rýchlosť pripojenia lokálneho zariadenia (USB)
Pri zavádzaní zariadenia monitor sa môže na 3-4 sekúnd objaviť prázdna obrazovka, pokým sa
neobjaví obrazovka programu MagicNet.
Ak Client monitor vypnete počas zavádzania, môžete výrobok poškodiť.
Kompatibilita lokálneho zariadenia (USB)
HID (Human Interface Devices) : Klávesnica, myš
MSC (Mass Storage Class), Zariadenia používajúce množinu príkazov SCSI (Small Computer System
Interface), Systém FAT (File Allocation Table)
Výnimka
Niektorí výrobcovia nesprávne špecifikovali svoje zariadenie ako kompatibilné so štandardom USB.
Náš produkt obsahuje procedúry na spracovanie výnimiek.
Ale niektoré zariadenia pravdepodobne nebudú správne pracovať.
Niektorí výrobcovia nesprávne špecifikovali svoje zariadenie ako kompatibilné so štandardom SCSI.
Takéto zariadenia pravdepodobne nebudú správne pracovať.
Odporúča sa zakúpiť zariadenia USB až po vyskúšaní a overení ich kompatibility.
PowerSaver
PowerSaver (Keď sa používa ako normálny monitor)
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača
alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete
alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s
VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program
nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
Mechanické vypnutie
softvérového zapínania
(Zapínacie tlačidlo)
Ukazovateľ napájania
Zelená
Zelená blikajúci
čierny
Spotreba energie
Menej než 70 W
Menej než 4 W
Menej než 4 W
PowerSaver (Keď sa používa ako sieťový monitor)
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača
alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete
alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s
VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program
nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
Mechanické vypnutie
softvérového zapínania
(Zapínacie tlačidlo)
Ukazovateľ napájania
Zelená
Zelená
čierny
Spotreba energie
Menej než 70 W
Menej než 35 W
Menej než 4 W
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania,
obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj
napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte
obrazovku nasledovne.
Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý
okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a
inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Jednotka : kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako
žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia
tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka : Hz
Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
Latin America
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(7267864) (€
0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF
IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-7267864
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8 800 080 1188
http://www.samsung.kz
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN
140-1234
http://www.samsung.uz
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
Europe
CIS
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Middle East & Africa
Podmienky
Rozostup bodoy
Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie,
tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov".
Jednotka : mm
Vertikálna frekvencia
Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za
sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo
obnovovacia frekvencia. Jednotka : Hz
Príklad : Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz.
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v
horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva
horizontálna frekvencia. Jednotka : kHz
Metódy prekladania a neprekladania
Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva
neprekladaná metódy, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva
prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie
jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.
Plug & Play
Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje
počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou
normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie
Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva
"rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých
úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.
Príklad :Ak je rozlíšenie 1280 X 1024, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1280
horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1024 vertikálnych bodov (vertikálne
rozlíšenie).
Pre lepšie zobrazenie
Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom
paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s
najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť
nerovnomerná.
Rozlíšenie : 1280 x 1024
Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia) : 60 Hz
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1 ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely.
Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho
prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená
násilne, ale iba jemným zotrením.
Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie
automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia
okna.
Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO
nastavenia.
Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo
rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte
šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Oprávnenia
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.
Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v
tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním
alebo používaním.
Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS a
DDC sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY
STAR® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner
ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa
usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v
tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.
INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)
U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na
druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu.
Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené
pred retenciou obrazu.
Záruka
Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.
Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.
Čo je to retencia obrazu?
Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak,
ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré
uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom
tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto
sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu
displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobku.
Prosím riaďte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými
nižšie.
Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie
Príklad)
z Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
- Po používaní po dobu 20 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
- Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
z Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
- Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
z Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo
Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.
Pokyny pre konkrétne účely použitia
Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenn?ch papierov, banky a riadiace
systémy
Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému
riadili nasledovnými pokynmi:
Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého
obrazu.
Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte
logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.
Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).
Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.
Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo
svietivosti.
Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.
z Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)
Príklad)
Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.
Príklad)
z
- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.
Príklad)
Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC
alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.
Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť.
Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po
dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré
pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v
napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého
kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť
predchádzajúci obraz.
Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.
Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.