Samsung G2712N Bruksanvisning

G2712N_SW.fm Page 1 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
MIKROVÅGSUGN
Bruksanvisning och Tillagningsguide
G2712N
Ugn............................................................................................2
Tillbehör.....................................................................................2
Kontrollpanel .............................................................................2
Använda bruksanvisningen .......................................................3
Säkerhetsanvisningar................................................................3
Installera mikrovågsugnen ........................................................4
Om du stöter på problem ..........................................................5
Tillagning / Värmning ................................................................5
Effektnivåer ...............................................................................5
Avbryta tillagningen...................................................................6
Justera tillagningstiden..............................................................6
Avfrosta mat manuellt ...............................................................6
Använda snabbuppvärmningen ................................................6
Inställning för snabbuppvärmning .............................................6
Tillbehör.....................................................................................7
Grilla ..........................................................................................7
Kombinera mikrovågor och grill.................................................7
Redskapstips.............................................................................8
Kokbok ......................................................................................9
Rengöra mikrovågsugnen .......................................................16
Tekniska specifikationer..........................................................16
Code No.: DE68-02278C
G2712N_SW.fm Page 2 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Ugn
Kontrollpanel
VENTILERINGSHÅL
EFFEKTKONTROLLRATT
SW
LUCKA
GRILL
BELYSNING
TIMERRATT
1
ROTERANDE
TALLRIK
RULLSKENA
KOPPLING
DÖRRKLINKOR
2
LUCKÖPPNING
SKNAPP
SÄKERHETSLÅS
4
5
Tillbehör
6
Beroende på vilken modell du har köpt medföljer diverse tillbehör som
du kan använda på olika sätt.
3
1. Koppling, sitter redan på plats över motoraxeln på
ugnens botten.
Syfte Kopplingen får tallriken att rotera.
2. Rullskena, placeras mitt på ugnens botten.
Syfte The roller ring supports the turntable.
7
3. Roterande tallrik, placeras på rullskenan och dess
mittpunkt passas in över kopplingen.
Syfte Tallriken är din viktigaste tillagningsyta. Går lätt
att plocka ut och rengöra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4. Grillgaller, placeras ovanpå tallriken.
Syfte Grillgallret kan användas vid grillning samt vid
kombination grill-mikrovågor.
☛
Använd INTE mikrovågsugnen utan roterande tallrik och
rullskena.
2
AVFROSTNING
EFFEKTKONTROLLRATT
TIMERRATT
GRILL
KOMBINERAT
SNABBUPPVÄRMNING
LUCKÖPPNINGSKNAPP
G2712N_SW.fm Page 3 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Använda bruksanvisningen
Säkerhetsanvisningar
Du har just köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Din
bruksanvisning innehåller en hel del värdefull information vad gäller
tillagning av mat i mikrovågsugn:
• Säkerhetsanvisningar
• Lämpliga tillbehör och redskap
• En användbar kokbok med tips
Viktiga säkerhetsinstruktioner.
Läs noggrant igenom instruktionerna och spara dem för framtida
bruk.
Innan du tillagar matvaror eller vätskor i din mikrovågsugn, bör du
kontrollera att följande säkerhetsåtgärder har vidtagits
1. ANVÄND INTE redskap i metall till mikrovågsugn:
• Metallkärl
• Tallrikar med guld- eller silverdekor
• Grillspett, gafflar, etc.
Orsak:
Kan förorsaka ljusbågsbildning eller gnistbildning vilket kan skada
ugnen.
2. VÄRM INTE:
• Lufttäta eller vakuumtäta flaskor, burkar, kärl
Ex) Barnmatsburkar
• Lufttäta matvaror
Ex) Ägg, nötter i skal, tomater
Orsak:
Det höga trycket kan få dem att explodera.
Tips:
Ta av lock och stick hål på skinn, påsar, skal, etc
3. AKTIVERA INTE mikrovågsugnen när den är tom.
Orsak:
Ugnens innerväggar kan ta skada.
Tips:
Låt alltid ett glas vatten stå i ugnen. Vattnet absorberar
mikrovågorna om du skulle råka starta ugnen när den är tom.
4. TÄCK INTE över ventileringshålen med tyg eller papper.
Orsak:
Tyget eller papperet kan fatta eld eftersom het luft strömmar ut från
ugnen.
5. ANVÄND ALLTID grytvantar när du lyfter ut en tallrik ur ugnen.
Orsak:
Vissa tallrikar eller fat absorberar mikrovågor och viss mängd
värme överförs alltid från maten till tallriken. Tallriken kan därför
vara mycket het.
6. VIDRÖR INTE grillelementet eller ugnens innerväggar.
Orsak:
Dessa väggar kan vara så varma att du bränner dig även efter att
tillagningen har avslutats, trots att de inte ser ut att vara varma. Låt
därför inte brännbara material komma i kontakt med ugnens inre
ytor. Låt först ugnen svalna.
7. Undvik brandrisk inuti ugnen:
• Förvara inga brännbara material i ugnen
• Ta bort metallklämmor från pappers- och plastpåsar
• Använd inte mikrovågsugnen för att torka tidningar
• Om du iakttar rökutveckling, håll ugnsluckan stängd och slå av strömmen
eller dra ur kontakten ur eluttaget.
8. Var speciellt försiktig när du värmer vätskor och barnmat.
• Låt ALLTID maten stå minst 20 sekunder efter att ugnen har slagit ifrån;
detta för att temperaturen i maten ska hinna jämnas ut.
• Rör vid behov om under uppvärmningens gång och ALLTID efter
uppvärmningen.
Längst fram i broschyren hittar du bilder av ugnen och
kontrollpanelen med vars hjälp du lätt hittar rätt knapp.
De stegvisa anvisningarna innehåller två olika symboler.
☛
✉
✽
Viktigt
Anmärkning
Fara
UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR BESTRÅLNING AV
MIKROVÅGSENERGI
Om du inte följer nedanstående säkerhetsanvisningar kan detta leda till att du
utsätter dig för skadlig bestrålning av mikrovågsenergi.
(a) Mikrovågsugnen får under inga förhållanden aktiveras när luckan är öppen; du
får heller inte manipulera säkerhetslåsen (dörrklinkorna) eller försöka sticka in
föremål i säkerhetslåsens håligheter.
(b) Placera inga föremål mellan luckan och ugnens ram och låt inga matrester
eller andra avlagringar samlas på själva luckans ram. Se till att luckan och
ramen hålls rena: torka efter användandet med fuktad trasa och eftertorka
med en mjuk, torr trasa.
(c) Om ugnen är trasig på något sätt bör du inte använda den förrän den har
reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker; denne ska vara utbildad av
tillverkaren.
Det är speciellt viktigt att ugnsluckan sluter tätt och att följande delar inte är
skadade:
(1) Luckan, luckans tätning och de ytor där tätningen ska ligga emot
(2) Dörrklinkorna (trasiga eller lösa)
(3) Elkabel
(d) Ugnen får inte repareras av någon annan än kvalificerad mikrovågstekniker
och denna måste ha utbildats av tillverkaren.
3
SW
G2712N_SW.fm Page 4 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Säkerhetsanvisningar (forts)
•
SW
•
•
•
Installera mikrovågsugnen
Placera ugnen på en plan, jämn yta som klarar att bära upp
mikrovågsugnens vikt.
Var försiktig när du tar i kärlet efter uppvärmning. Du kan bränna dig om
det är alltför hett.
Det finns risk för att maten kokar och stänker även efter avslutad
tillagning.
För att undvika att du skållar dig av den här orsaken bör du placera en
plastsked eller en glassticka i drycken och röra före, under och efter
uppvärmning.
Orsak:
Vid uppvärmning av vätskor kan kokpunkten försenas; detta
innebär att den bubblande kokningen startar först efter att du
har tagit ut kärlet ur ugnen. Du kan då skålla dig.
Om du skållar dig, följ dessa FÖRSTA HJÄLPEN-anvisningar:
*
*
*
20 cm
ovanför
85cm
från golvet
10.
11.
12.
13.
10 cm
på
sidorna
1. När du installerar din ugn, se till att ugnen har tillräcklig
ventilation genom att lämna ett utrymme på minst 10 cm
bakom ugnen och på sidorna, 20 cm ovanför ugnen och
85 cm från golvet.
2. Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera rullskenan och tallriken.
Kontrollera att tallriken roterar obehindrat.
Skölj den skållade huden med kallt vatten under minst 10 minuter.
Täck med ett rent, torrt omslag.
Applicera inga krämer, oljor eller dylikt.
3. Denna mikrovågsugn måste placeras så att kontakten är
tillgänglig.
•
9.
10 cm
bakom
FYLL ALDRIG kärlet ända upp och välj ett kärl som är bredare upptill än i
botten för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar
kan till och med explodera om de blir för varma.
• Kontrollera ALLTID barnmatens eller vällingens temperatur innan du
serverar ditt barn.
• Värm ALDRIG en vällingflaska med nappen på: flaskan kan explodera om
den blir för varm.
Var försiktig så att du inte skadar elkabeln.
• Du får inte doppa kabeln eller kontakten i vatten och se också till att
kabeln inte kommer i närheten av heta ytor.
• Använd inte utrustningen om kabeln eller kontakten är skadad.
Stå på armlängds avstånd från ugnen när du öppnar luckan.
Varm luft eller ånga strömmar ut och du kan bränna dig.
Orsak:
Se till att ugnen är ren inuti.
Matpartiklar eller oljefläckar som fastnar på ugnens väggar eller
Orsak:
botten kan skada färgen och på så sätt försämra ugnens
effektivitet.
Det hörs ett klickande ljud när ugnen är igång, speciellt då du avfrostar.
När ugnen byter effektläge hörs ett klickljud. Det här är helt normalt.
Orsak:
Om du aktiverar mikrovågsugnen utan att det finns något i den, kommer
strömmen av säkerhetsskäl automatiskt att slås av. Du måste sedan låta
ugnen stå i minst 30 minuter innan du kan använda den igen.
☛
☛
☛
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Om du värmer eller lagar mat i engångskärl av plast, papper eller lättantändliga
material bör du under tillagningens gång då och då kasta ett öga in i ugnen.
VIKTIGT
LÅT ALDRIG små barn använda eller leka med mikrovågsugnen. Du bör heller
aldrig lämna dem utan tillsyn i närheten av ugnen medan denna är igång.
Föremål som är av intresse för barn bör inte förvaras ovanpå ugnen.
4
Blockera aldrig ugnens ventileringshål; den kan bli för varm och
strömmen slår då automatiskt av. Därefter kan du inte använda
ugnen förrän den har svalnat.
För din säkerhets skull bör du ansluta kabeln till ett jordat
växelströmsuttag för 3 stift, med 230 V, 50 Hz AC. Om ugnens
elkabel är trasig måste den bytas mot en specialkabel (I-SHENG
SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Kontakta
din närmaste åter försäljare för byte. I ISRAEL används kabel
PENCON (ZD16A), i SYDAFRIKA APEX LEADS SA16 och i
NIGERIA, GHANA, KENYA samt FÖRENADE ARABEMIRATEN
PENCON(UD13A1).
Placera inte mikrovågsugnen i ett utrymme som är mycket varmt
eller fuktigt, som till exempel jämte en vanlig ugn eller ett element.
Nätanslutningen ska följa specifikationerna för ugnen och
eventuell förlängningskabel måste hålla samma standard som
ugnens elkabel. Torka ur ugnens interiör samt luckans tätningar
med en fuktad trasa innan du använder mikrovågsugnen första
gången.
G2712N_SW.fm Page 5 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Om du stöter på problem
Tillagning / Värmning
Om du stöter på några av nedanstående problem, försök åtgärda enligt
anvisning.
Nedan förklarar vi hur du tillagar alternativt värmer mat.
Kontrollera ALLTID inställningarna innan du lämnar ugnen utan
tillsyn.
Placera först maten mitt på den roterande tallriken. Stäng luckan.
◆ Följande är normalt.
• Kondens inuti ugnen
• Luft strömmar ut runt lucka och ytterhölje
• Ljusreflexer runt lucka och ytterhölje
• Ånga strömmar ut runt luckan och genom ventileringshålen
1. Välj maximal effektnivå genom att vrida på
EFFEKTKONTROLL-ratten.
(MAXIMAL EFFEKT: 750 W)
◆ Ugnen startar inte då du vrider på TIMER-ratten
•
Är luckan helt stängd?
2. Ange tiden genom att vrida på TIMER-ratten.
Resultat : Ugnen tänds och tallriken börjar rotera.
◆ Maten har inte alls blivit tillagad
• Har du ställt in timern korrekt?
• Är luckan stängd?
• Har du överbelastat strömkretsen; i så fall kanske en säkring har gått eller
också har en brytare slagit till.
☛
✉
◆ Maten är antingen sönderkokt eller för dåligt tillagad
• Har du angivit en lagom tillagningstid för maten i fråga?
• Har du valt lämplig effektnivå?
Du kan ändra effektnivån under pågående tillagning genom att
vrida på EFFEKTKONTROLL-ratten.
Effektnivåer
◆ Det gnistrar och sprakar inuti ugnen (ljusbågsbildning)
• Använder du en tallrik med metalldekor?
• Har du glömt en gaffel eller annat metallredskap inuti ugnen?
• Kanske ligger aluminiumfolie för nära ugnens innervägg?
Du kan välja mellan nedanstående effektnivåer.
Uteffekt
Effektnivå
◆ Ugnen stör radio eller TV
• En viss störning kan iakttas hos TV eller radio när ugnen är igång. Detta är
normalt. För att åtgärda detta kan du installera ugnen på lämpligt avstånd
från TV, radio och antenner.
✉
Aktivera aldrig mikrovågsugnen när den är tom.
HÖG
MEDIUM, HÖG
MEDIUM
MEDIUM, LÅG
AVFROSTNING ( )
LÅG / VARMHÅLLNING
GRILL
KOMBINERAT I (
)
KOMBINERAT II (
)
KOMBINERAT III(
)
Om ovanstående information inte hjälper dig åtgärda problemet,
bör du kontakta din närmaste återförsäljare alternativt kontakta
SAMSUNG serviceavdelning.
5
Mikrovågor
Grill
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
✉
Om du väljer en högre effektnivå måste du välja kortare
tillagningstid.
✉
Om du väljer en lägre effektnivå måste du öka tillagningstiden.
SW
G2712N_SW.fm Page 6 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
SW
Avbryta tillagningen
Använda snabbuppvärmningen
Du kan när som helst avbryta tillagningen för att kontrollera maten.
Placera maten mitt på den roterande tallriken och stäng luckan.
1. Avbryta tillfälligt;
Öppna luckan.
Resultat : Tillagningen avbryts. Du återupptar
tillagningen genom att stänga luckan.
1. Vrid EFFEKTKONTROLL-ratten till maxeffekt.
2. Avbryta permanent:
Vrid TIMER-ratten till “0”.
2. Vrid på TIMER-ratten och välj Snabbuppvärmning.
(drycker, soppa/sås eller färdiga måltider).
✉
Justera tillagningstiden
Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.
Inställning för snabbuppvärmning
Ange tiden genom att vrida på TIMER-ratten.
Här följer några tips och rekommendationer som bör följas när du
tillagar eller värmer mat med funktionen Snabbuppvärmning.
Symbol
Avfrosta mat manuellt
Med avfrostningen kan du tina kött, kyckling, fisk.
Placera först det frysta mitt på mikrovågsugnens tallrik och stäng
luckan.
1. Vrid EFFEKTKONTROLL-ratten till (
).
2. Ange tiden genom att vrida på TIMER-ratten.
Resultat : Avfrostningen startar.
✉
Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.
6
Typ
Effekt
Portion
Tillagningstid Värmeutjämningstid
Drycker
750 W
150 ml
1 min 35 sek
1 - 2 min
Soppa/Sås
(kyld)
750 W
200 - 250 ml
3 min 10 sek
2 - 3 min
Färdiga
måltider
750 W
300 - 350 g
5 min 30 sek
3 min
G2712N_SW.fm Page 7 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Tillbehör
Kombinera mikrovågor och grill
Använd endast mikrovågssäkra tillbehör; använd aldrig plastkärl, tallrikar, pappersmuggar, -handdukar, etc.
Du kan även kombinera mikrovågor och grill, för att ytterligare
snabba på tillagningen samtidigt som du bryner.
☛
Om du vill använda den kombinerade
tillagningsfunktionen (grill och mikrovågor), använd
endast tallrikar som är mikrovågs- och ugnssäkra.
Metallredskap kan skada mikrovågsugnen.
✉
☛
Du får mer information om lämpliga tillbehör och redskap i
Redskapstipsen på sidan 8 .
2. Vrid effektkontrollen till önskad effektnivå (
).
Med grillen kan du snabbt värma och bryna mat, utan att använda
mikrovågor.
Vid grillning använder du det medföljande grillgallret.
,
,
3. Vrid timern till önskat antal minuter.
(Exempel : 60 min)
Resultat : Tillagningen startar.
1. Förvärm grillen till önskad temperatur genom att vrida
effek tkontrollen till grillsymbolen ( ) och därefter
timerratten till önskat antal minuter.
✉
2. Öppna ugnsluckan och placera maten på gallret.
3. Välj antal minuter och effekt.
(Exempel : 60 min)
Resultat : Tillagningen startar.
☛
Använd ALLTID mikrovågs- och ugnssäkra tillbehör. Glas eller
keramik är idealiska material eftersom mikrovågorna kan tränga
igenom och därmed når maten runt om.
Använd ALLTID grytvantar när du lyfter ut kärlen ur ugnen,
eftersom dessa blir mycket varma.
1. Öppna ugnsluckan genom att trycka på den stora knappen
längst ner till höger på kontrollpanelen. Placera maten på
gallret och gallret på den roterande tallriken. Stäng
ugnsluckan.
Grilla
✉
SW
Grillelementet kommer att slå på och av under grillningens gång.
Systemet är utformat så att ugnen inte kan bli för varm.
Använd alltid grytvantar när du tar ur det som har stått i ugnen;
kärlen blir alltid mycket varma.
7
Den högsta mikrovågsstyrkan för det kombinerade mikrovågsoch grilläget är 600W
G2712N_SW.fm Page 8 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Redskapstips
SW
För att maten ska kunna tillagas i mikrovågsugnen, måste
mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller
absorberas av de redskap du använder.
Papper
• Tallrikar, koppar,
servetter och
hushållspapper
• Återvinningspapper
Du bör därför vara noggrann när du väljer kärl. Om dessa är avsedda
att klara mikrovågsugn är du på den säkra sidan.
Plast
• Kärl
I tabellen nedan listar vi olika typer av kärl och redskap samt anger
om dessa är lämpade för mikrovågsugnen.
Typ av tillbehör
Aluminiumfoliel
Bryntallrik
Porslin och lergods
Engångstallrikar i polyesterpapp
Snabbmatsförpackningar
• Polystyrenkoppar och kärl
• Papperspåsar eller tid
ningspapper
• Återvinningspapper
eller metalldekor
Glas
• Eldfasta kärl
Mikrovågss- Kommentarer
äker
✓✗
✓
✓
Kan användas i små mängder för att
skydda vissa delar av maten, så att
dessa inte kokas för länge. Om folien
kommer för nära ugnens innervägg
eller om du använder för mycket folie,
kan ljusbågsbildning uppstå.
Porslin, keramik, glaserat lergods och
benporslin går normalt bra, förutsatt att
de inte innehåller metalldekor.
✓
Viss frusen mat förpackas på det här
sättet.
✓
✗
Kan användas för att värma mat. Vid
överhettning kan
polystyrenförpackningen smälta.
Kan fatta eld.
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning.
✓
• Finare glasvaror
✓
• Finare glasvaror
✓
Kan användas, förutsatt att inga
metalldekorationer förekommer.
Kan användas för att värma mat eller
vätska. Ömtåligt glas kan gå sönder
eller spricka vid snabb uppvärmning.
Avlägsna locket. Endast för värmning.
✗
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning eller
eldsvåda.
Metall
• Kärl
• Freezer bag twist ties
✓
✓
• Fryspåsar
✓✗
✓ : Rekommenderad
✓✗ : Var försiktig
✗ : Osäker
8
✗
• Plastfilm
Vax- eller smörgåspapper
Förvärm inte i mer än åtta minuter.
✓
✓
För kortare tillagningstider och
värmning. Kan även användas för att
suga upp vätskeöverskott.
Kan orsaka ljusbågsbildning.
Speciellt värmebeständig termoplast.
Vissa andra typer av plaster kan slå
sig eller bli missfärgade vid höga
temperaturer. Använd inte
melaminplast.
Kan användas för att bibehålla fukt.
Bör inte ligga emot maten. Var försiktig
när filmen avlägsnas: varm luft kan
strömma ut.
Endast om påsen är kokbar eller
ugnssäker. Ej lufttät. Stick eventuellt
hål med gaffel.
Kan användas för att bibehålla fukt och
förhindra stänk.
G2712N_SW.fm Page 9 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok
Kokbok, frysta grönsaker
MIKROVÅGOR
Använd en ugnssäker glasskål med lock. Tillaga under lock enligt tidsangivelsen
(minimitid) - se tabellen. Fortsätt tillagningen till dess att du erhåller önskat
resultat.
Rör om två gånger under tillagningens gång och en gång efteråt. Tillsätt salt,
örter eller smör efter tillagningen. Låt vara övertäckt under värmeutjämningen.
Mikrovågsenergin tränger igenom maten; den dras in och absorberas av vattnet,
fettet och sockret som finns i maten.
Mikrovågorna får molekylerna i maten att röra sig snabbare. De snabba
rörelserna hos molekylerna skapar friktion och den värme som bildas kokar
maten.
Mat
Portion Effekt Tid (min)
TILLAGNING
Redskap vid tillagning i mikrovågsugn:
Redskapen måste låta mikrovågorna tränga igenom för att du ska få maximal
effekt. Mikrovågor reflekteras av metall, som till exempel rostfritt stål, aluminium
och koppar, men tränger igenom keramik, glas, porslin och plast, samt papper
och trä. Mat får alltså aldrig tillagas i metallkärl.
Mat som lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn:
Flera typer av mat lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn, som till exempel
färska eller frysta grönsaker, frukt, pasta, ris, spannmål, bönor, fisk och kött.
Såser, vaniljsås, soppor, ångkokta puddingar, konserver och chutney kan också
tillagas i mikrovågsugn. Man kan säga att mikrovågstillagning passar för all
sådan mat som vanligtvis tillagas på kokplatta. Du kan exempelvis smälta smör
eller choklad (se kapitel med specialtips).
Övertäckning vid tillagning
Det är viktigt att täcka över maten vid tillagningen, eftersom avdunstat vatten
stiger uppåt som ånga och bidrar till kokningsprocessen. Maten kan täckas över
på olika sätt: t ex med keramiktallrik, plastlock eller speciell plastfilm som är
avsedd för mikrovågsugn.
Värmeutjämningstider
När tillagningstiden är slut är det viktigt att iaktta värmeutjämningstiden för att låta
temperaturen jämna ut sig inuti den tillagade maten.
9
Värmeutjä Anvisningar
mning
(min)
Spenat
150g
600 W
5½-6½
2-3
Tillsätt 1 msk kallt vatten.
Broccoli
300g
600 W
10-11
2-3
Tillsätt 1 msk kallt vatten.
Ärtor
300g
600 W
8-9
2-3
Tillsätt 1 msk kallt vatten.
Gröna bönor
300g
600 W
10-11
2-3
Tillsätt 1 msk kallt vatten.
Blandade
grönsaker
(morötter /
ärtor / majs)
300g
600 W
9-10
2-3
Tillsätt 1 msk kallt vatten.
Blandade
grönsaker
(wokgrönsaker)
300g
600 W
8½-9½
2-3
Tillsätt 1 msk kallt vatten.
SW
G2712N_SW.fm Page 10 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok (forts)
SW Kokbok, ris och pasta
Ris:
Använd stor, ugnssäker glasskål med lock - riset dubblerar sin
volym vid kokning. Tillaga under lock.
När tillagningstiden är slut: rör om före värmeutjämnin gen och
tillsätt salt eller örter och smör.
Anmärkning: riset kanske inte har sugit upp allt vattnet när
tillagningstiden är slut.
Pasta:
Mat
Kokbok, färska grönsaker
Använd en ugnssäker glasskål med lock. Tillsätt 2 - 3 msk kallt vatten per 250 g
om inte annan kvantitet anges - se tabellen. Tillaga under lock enligt tabellen
(minimitiden). Fortsätt tillagningen till dess att önskat resultat erhålls. Rör om en
gång under tillagningens gång och en gång efteråt. Tillsätt salt, örter eller smör
efter tillagningen. Låt stå med lock på under värmeutjämningen: 3 minuter.
Använd stor, ugnssäker glasskål. Tillsätt kokande vatten, en nypa
salt och rör väl. Tillaga under lock.
Rör då och då under tillagningens gång samt efteråt. Låt stå med
lock under värmeutjämningen och låt rinna av noga efteråt.
Portion
Effekt
Tid (min)
Värmeutjä
mning (min)
Tips:
Alla färska grönsaker kan tillagas på maximal effekt (750 W).
Mat
Anvisningar
Vitt ris
(parboiled)
250g
750 W
17-18
5
Tillsätt 5 dl liter
kallt vatten.
Brunt ris
(parboiled)
250g
750 W
22-23
5
Tillsätt 5 dl liter
kallt vatten.
Blandat ris
(ris + viltris)
250g
750 W
18-19
5
Tillsätt 5 dl liter
kallt vatten.
Blandning
(ris +
spannmål)
250g
750 W
19-20
5
Tillsätt 4 dl liter
kallt vatten.
Pasta
250g
750 W
11-12
5
Tillsätt 1 liter
hett vatten.
Skär de färska grönsakerna i jämnstora bitar. Ju mindre bitar, desto
snabbare går tillagningen.
Broccoli
10
Portion
Tid (min) Värmeutjä
mning
(min)
3
Anvisningar
250g
500 g
5-5½
8½-9
Förbered jämnstora buketter.
Arrangera så att stjälkarna är
riktade in mot mitten.
Brysselkål
250g
6½-7½
3
Tillsätt 5 - 6 msk vatten.
Morötter
250g
5-6
3
Skär morötterna i jämnstora
skivor.
Blomkål
250g
500 g
5½-6
9½-10
3
Förbered jämnstora buketter. Skär
stora buketter i halvor. Arrangera
så att stjälkarna är riktade in mot
mitten.
Zucchini
250g
4-4½
3
Dela zucchinin i skivor. Tillsätt 2
msk vatten alternativt en
smörklick.Tillaga bara precis så
länge att de känns lagom mjuka.
Aubergine
250g
4½-5
3
Skär äggplantan i tunna skivor och
stänk över 1 msk citronjuice
Purjolök
250g
5-5½
3
Skär purjolöken i tjocka strimlor.
Champinjoner
125g
250g
1½-2
3½-4
3
Förbered små, hela eller skivade
champinjoner. Tillsätt inget vatten.
Stänk över citronjuice. Krydda
med salt och peppar. Låt rinna av
innan du serverar.
Lök
250g
5-6
3
Dela löken i skivor eller halvor.
Tillsätt endast 1 msk vatten.
Paprika
250g
4½-5
3
Skär paprikan i tunna skivor.
Potatis
250g
500 g
5-6
9-10
3
Väg den skalade potatisen och
skär i jämnstora halvor eller
fjärdedelar
Kålrabbi
250g
5-5½
3
Skär kålrabbin i små kuber.
G2712N_SW.fm Page 11 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok (forts)
UPPVÄRMNING
VÄRMA VÄTSKOR
Din mikrovågsugn kan värma mat på bråkdelen av den tid det tar i vanliga ugnar
eller på kokplatta. Använd de effektnivåer och värmningstider som anges i
tabellen, som riktlinjer. Tiderna i tabellen avser vätskor med en rumstemperatur
på cirka +18 till +20°C eller kylda matvaror med en temperatur på +5 till +7°C.
Låt alltid vätska stå kvar minst 20 sekunder efter att ugnen har slagit ifrån, så att
temperaturen jämnas ut. Rör vid behov under uppvärmningens gång; rör ALLTID
efter uppvärmningen. Undvik stänk och medföljande brännskador genom att
placera en sked eller en glassticka i drycken och rör före, under och efter
uppvärmningen.
Arrangera och lägg på locket
Undvik att värma stora föremål som till exempel stekar - de tenderar att bli alltför
genomstekta och torra långt innan hela köttstycket har hunnit bli riktigt
genomvarmt. Det blir bättre om du värmer i mindre bitar.
VÄRMA BARNMAT
BARNMAT: Häll ut maten i en keramiktallrik. Täck med plastlock. Rör noga
efter värmnin gen! Låt stå 2 - 3 minuter före serveringen. Rör en
gång till och kontrollera tem peraturen. Rekommenderad
serveringstemperatur: mellan 30 och 40°C.
Effektnivåer och omrörning
Viss mat kan värmas på 750W effekt medan annan mat bara klarar 600W, 450W
eller till och med 300W.
Använd tabellen som riktlinje. Det är nästan alltid bättre att värma på en lägre
effekt om maten är ömtålig, om det gäller stora kvantiteter eller om du misstänker
att den kommer att bli varm väldigt snabbt (exempelvis paj).
För bästa resultat, rör noga eller vänd maten under uppvärmningens gång. Om
möjligt bör du röra om en gång till strax före serveringen.
Var speciellt försiktig när du värmer vätskor och barnmat. Undvik stänk med
åtföljande brännskador genom att röra före, under och efter uppvärmningen. Låt
kärlet stå kvar i ugnen under värmeutjämningen. Vi rekommenderar att du
placerar en plastsked eller glassticka i vätskan som ska värmas. Undvik att
överhetta maten (maten blir förstörd).
Ange hellre en kortare tillagningstid och lägg vid behov till extra minuter.
VÄLLING: Häll vällingen i en steriliserad glasflaska. Värm utan lock. Värm
aldrig flaskan med nappen på, eftersom flaskan då kan explodera
på grund av överhettning. Skaka noga före värmeutjämningen och
en gång till precis innan du serverar! Kontrollera alltid vällingens
eller matens temperatur noggrant innan du serverar barnet.
Rekommenderad serveringstemperatur: ca 37°C.
ANMÄRKNING:
Kontrollera alltid barnmaten noggrant före serveringen, så att du inte bränner
barnet.
De effektnivåer och tider som anges i tabellen ska användas som riktlinjer.
Uppvärmning och värmeutjämningstider
När du värmer mat för första gången bör du notera hur lång tid det tar - och
använda som referens.
Se alltid till att den uppvärmda maten är riktigt genomvarm.
Låt maten stå en kort tid efter uppvärmningen - så att temperaturen jämnas ut.
Rekommenderad värmeutjämningstid efter uppvärmning är 2 - 4 minuter, om inte
annat anges i tabellen.
Var speciellt försiktig när du värmer vätskor eller barnmat. Se även kapitlet med
säkerhetsanvisningar.
11
SW
G2712N_SW.fm Page 12 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok (forts)
SW Värma vätskor och mat
Effektnivåerna och tiderna i tabellen är endast avsedda som riktlinjer.
Mat
Portion
Effekt Tid (min)
Drycker
150 ml 750 W
(rumste(1 kopp)
mp. kaffe, 250 ml
mjölk, te, (1 mugg)
vatten)
1½-2
Soppa
(kyld)
250g
450g
750 W
Köttgryta
(kyld)
350g
600 W
Pasta
med sås
(kyld)
350g
Fylld
pasta
med sås
(kyld)
350g
Färdig
måltid
(kyld)
300g
400g
600 W
600 W
600 W
Värmeut- Anvisningar
jä mning
(min)
1-2
Häll upp i en porslinskopp och
värm upp utan lock. Ställ
koppen (150ml) eller muggen
(250ml) mitt på plattan. Rör
om försiktigt före och efter
tillagningstiden.
3-3½
4-4½
2-3
Häll i djup keramiktallrik. Täck
med plastlock. Rör noggrant
efter uppvärmningen. Rör en
gång till före serveringen.
5-6
2-3
2-2½
4-5
4½-5½
5-6
6-7
Mat
3
3
3
Fryst
färdiglagad mat
Portion
300g
400g
Effekt Tid (min)
600 W 11½-12½
13-14
Värmeut- Anvisningar
jä mning
(min)
4
Ställ en mikrovågstålig skål
med den frysta färdiglagade
måltiden (-18°C) på skivan.
Stick hål i filmen eller täck
med mikrovågsplastfolie.
Låt maten stå i fyra minuter
efter uppvärmningen.
Värma barnmat och välling
Effektnivåerna och tiderna i tabellen är endast avsedda som riktlinjer.
Mat
Häll köttgrytan i en djup
keramiktallrik. Täck med
plastlock. Rör då och då
under värmningen samt före
värmeutjämning och
servering.
Placera pastan (ex. spaghetti
eller äggnudlar) på en platt
keramiktallrik. Täck med
plastfilm avsedd för
mikrovågsugn. Rör före
serveringen.
Placera den fyllda pastan (ex.
ravioli, tortellini) i en djup
keramiktallrik. Täck med
plastlock. Rör då och då
under uppvärmningen samt
före värmeutjämning och
servering.
Portion Effekt
Barnmat
(grönsaker
+ kött)
190g
600 W 30 sek.
2-3
Häll i djup keramiktallrik.
Tillaga med lock. Rör om efter
tillagningen. Låt stå 2 - 3
minuter. Rör om före
serveringen och kontrollera
temperaturen noggrant.
Baby
porridge
(spannmål
+ mjölk +
frukt)
190g
600 W 20 sek.
2-3
Häll i djup keramiktallrik.
Tillaga med lock. Rör efter
tillagningen. Låt stå 2 - 3
minuter. Rör om före
serveringen och kontrollera
temperaturen noggrant.
Välling
100ml 300 W 30 - 40
sek.
2-3
Rör om eller skaka noga och
häll i steriliserad glasflaska.
Placera mitt på den roterande
tallriken. Tillaga utan lock.
Skaka noga och låt stå i minst
3 minuter. Skaka igen före
serveringen och kontrollera
temperaturen noggrant.
200ml
Lägg upp en rätt bestående
av 2-3 kylda delar på en
porslinstallrik. Täcker över
med plastfolie för
mikrovågsugn.
12
Tid (min) Värmeutjä Anvisningar
mning
(min)
1 min. 1 min.
10 sek.
G2712N_SW.fm Page 13 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok (forts)
AVFROSTNING
SW
All fryst mat bör avfrostas på effektnivå (180 W,
Med mikrovågor går det utmärkt att tina fryst mat. Mikrovågorna avfrostar
försiktigt det frysta på mycket kort tid. Detta är en klar fördel om du till exempel får
oväntat besök.
Mat
Fryst kyckling måste tinas ordentligt innan den tillagas. Avlägsna metallklämmor
och förpackningsmaterial så att eventuell vätska får möjlighet att rinna av.
Tid (min) Värmeutjä Anvisningar
mning
(min)
Kött
Placera det frysta på en tallrik utan lock. Vänd efter halva tiden, torka bort
eventuell vätska och avlägsna kråset så snart det blir möjligt.
Kontrollera maten då och då så att den inte känns varm.
Om mindre eller tunnare delar av det frysta börjar värmas upp, kan du täcka över
dessa med små remsor aluminiumfolie.
Köttfärs
500g
10-12
Fläskstek
250g
7-8
500 g
(2 delar)
12-14
1000g
25-28
250g
(2 delar)
400g
(4 delar)
6-7
Kyckling
Kycklingdelar
Om kycklingen börjar kännas varm på utsidan måste du avbryta avfrostningen
och låta kycklingen stå i 20 minuter innan du fortsätter.
Låt fisk, kött och kyckling stå en stund så att avfrostningen hinner avslutas
ordentligt. Värmeutjämningstiden för komplett upptining varierar beroende på den
mängd du avfrostar. Se tabellen nedan.
Tips:
Portion
).
Hel kyckling
Platt mat tinar bättre än tjockare, och mindre mängder tinar
snabbare än större. Kom ihåg det här när du fryser in och avfrostar
mat.
Fisk
Fiskfiléer
Om du avfrostar mat med en temperatur på cirka -18 till -20° C, kan du använda
tabellen nedan som riktlinje.
Frukt
Frukt
Bröd
Bullar
(50 g per
styck)
Franska /
Sandwich
Grovt bröd
(vete- +
rågmjöl)
13
5 - 20
Placera köttet på en platt
keramiktallrik. Täck över de
tunnare kanterna med
aluminiumfolie. Vänd efter
halva tiden!
15 - 40
Placera först kycklingdelarna
med skinnsidan nedåt på en
platt keramiktallrik. Den hela
kycklingen placeras med
bröstsidan nedåt. Täck över
de tunnare delarna, som
vingar och kanter, med
aluminiumfolie. Vänd efter
halva tiden!
5 - 20
Placera den frysta fisken mitt
på en platt keramiktallrik. Vik
in de tunnare delarna under
de tjockare. Täck över de
smalare kanterna med
aluminiumfolie. Vänd efter
halva tiden!
11-13
250g
6-7
5 - 10
Fördela frukten på ett platt,
runt glasfat (stort).
2 delar
4 delar
1½-2
3-4
5 - 10
250g
4-5
Arrangera bullarna i en cirkel
eller lägg brödet horisontellt
på hushållspapper, mitt på
den roterande tallriken. Vänd
efter halva tiden!
500g
8-10
G2712N_SW.fm Page 14 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok (forts)
SW
GRILL
Riktlinjer för grillning
Grillelementet sitter under taket inuti ugnen. Det är aktivt när ugnsluckan är
stängd och tallriken roterar. Tallrikens rotation gör att maten bryns mer jämnt. Om
du förvärmer grillen i 4 minuter får du ett snabbare resultat.
Redskap vid grillning:
Bör vara flamsäkra; även metall kan gå bra. Använd aldrig plastredskap eftersom
Värm upp ugnen i förväg med grillfunktionen om du ska grilla färsk eller
frusen mat.
Använd de styrkenivåer och tider som anges i följande tabell som riktlinjer viid
grillning.
Livsmedel
dessa kan smälta.
Mat som lämpar sig för grillen:
Kotlett, korv, biff, hamburgare, bacon och skivad skinka, plattfisk, sandwich och
alla sorters varma smörgåsar med pålägg.
VIKTIG INFORMATION:
När du använder bara grillen måste du se till att grillelementet sitter uppvikt under
taket, i horisontell position, och inte är nedvikt mot bakre väggen.
Kom ihåg att maten måste placeras på det höga gallret i det fall inget annat
anges.
Portion
Förup- Tillag- Första
pvärm- nings- sidan
nings sätt
(min)
tid(min)
Andra
sidan
(min)
4 st
(4 x 25g)
5
Enbart
Grill
6-7
5-6
Lägg brödskivorna
bredvid varandra på
gallret.
Småbröd
(gräddade)
2-4 st
3
Enbart
Grill
3-4
2-3
Lägg först bröden
med undersidan
uppåt i en cirkel
direkt på
glastallriken.
Grillade
tomater
250 g
(2 st)
5
300 W 5½-6½
+ Grill
--
Skär tomaterna i
halvor. Lägg lite ost
ovanpå. Lägg
halvorna i en cirkel
på en platt,
ugnseldfast
glastallrik. Lägg den
på gallret.
Toast
Hawaii
2 st
(300 g)
5
300 W
+ Grill
7-9
--
Bryn eller rosta först
brödskivorna. Lägg
skivorna med
pålägget ovanpå på
gallret. De två
skivorna läggs
bredvid varandra
direkt på gallret. Låt
stå 2-3 minuter.
400-500g
(6 st)
5
300 W
+ Grill
11-13
Brödskivor
MIKROVÅG + GRILL
Den här varianten kombinerar strålningsvärmen från grillen med snabb
mikrovågstillagning.
Fungerar endast då luckan är stängd och tallriken roterar. Tack vare tallrikens
rotation får maten en jämn färg.
Det finns tre kombinationslägen på denna modell: 600 W + Grill, 450 W + Grill
och 300 W + Grill.
Kärl för tillagning med mikrovågor + grill
Använd kärl som släpper igenom mikrovågorna. Bör vara flamsäkra. Använd inte
met-allredskap för kombinationsläget.
Lämpliga livsmedel för tillagning med mikrovågor + grill:
Livsmedel som lämpar sig för kombinationstillagning inkluderar alla slags tillagad
mat som behöver värmas upp och brynas (t ex gratinerad pasta) samt mat som
kräver kort tillagningstid för bryning av ytan. Den här tillagningen kan också
användas för tjocka portioner som helst ska ha en brun och frasig yta (t ex
kycklingdelar, som vänds efter halva tillagningstiden). Se grilltabellen för mer
information.
VIKTIG INFORMATION:
När du använder kombinationsfunktionen (mikrovågor + grill), måste du se till att
gril-lelementet ligger uppvikt under taket, i horisontell position, och inte är nedvikt
mot bakre väggen. Maten placeras på det höga gallret i det fall inte annat
rekommenderas. I annat fall ska den placeras direkt på den roterande tallriken.
Maten måste vändas om den ska brynas på båda sidor.
Kycklingvi
ngar
(kalla)
14
Anvisningar
10-12 Förbered
kycklingdelarna,
exempelvis vingar
och ben, med olja
och kryddor. Lägg
dem i en ring på
ställningen med
benen vända mot
mitten. Låt maten stå
i två till tre minuter
efter grillningen.
G2712N_SW.fm Page 15 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
Kokbok (forts)
Riktlinjer för grillning (forts)
Livsmedel
Portion
SPECIALTIPS
Förup- Tillag- Första
pvärm- nings- sidan
nings sätt
(min)
tid(min)
Andra Anvisningar
sidan
(min)
Bakad
potatis
500 g
5
450 W
+ Grill
10-12
--
Skär potatisarna i
halvor. Lägg dem i en
cirkel på gallret med
skalsidan uppåt.
Fryst pasta
400 g
---
600 W
+ Grill
14-16
3-4
Lägg den frysta
pastan (-18°C),
exempelvis lasagne,
tortellini eller
cannelloni i en
pyrexglasskål av
lämplig storlek och
ställ skålen på
ställningen.
Fryst
Fiskgratäng
Frysta
pizzasnacks
400 g
250 g
(8 st)
Fryst
200-250 g
strösselkaka (1-2 st)
---
---
---
600 W
+ Grill
16-18
300 W
+ Grill
12-13
300 W
+ Grill
4-6
3-4
---
---
SMÄLTA SMÖR
Lägg 50 g smör i en djup glasskål. Täck med plastlock. Värm i 30 - 40 sekunder
på 750W, till dess att smöret har smält.
SMÄLTA CHOKLAD
Lägg 100 g choklad i en djup glasskål.
Värm i 3 - 5 minuter till dess att chokladen har smält.
Rör om ett par gånger under smältningens gång.
SMÄLTA KRISTALLISERAD HONUNG
Lägg 20 g av honungen i en djup glasskål.
Värm i 20 - 30 sekunder på 300W, till dess att honungen har smält.
SMÄLTA GELATIN
Blöt de torra gelatinbladen (10 g) i kallt vatten i fem minuter.
Låt dem rinna av och lägg över i en liten, ugnsfast glasskål.
Värm i en minut på 300W.
Rör om efter smältningen.
Lägg den frysta
fiskgratängen (-18°C)
i en pyrexglasskål av
lämplig storlek och
ställ skålen på
ställningen.
GÖRA GLASYR (TILL TÅRTA ELLER KAKA)
Blanda glasyrmix (cirka 14 g) med 40 g socker och 2,5 dl kallt vatten.
Tillaga utan lock i en ugnsfast glasskål i 3 ½ till 4 ½ minut på 750W, till dess att
glasyren är genomskinlig. Rör om ett par gånger under tillagningens gång.
Lägg de frysta pizzasnacksen (-18°C)
eller minipajerna i en
ring på ställningen.
KOKA SYLT
Lägg 600 g frukt (till exempel blandade bär) i en ugnsfast glasskål av lämplig
storlek, med lock. Tillsätt 300 g konserveringssocker och rör om noga.
Koka med lock i 10 - 12 minuter på 750W.
Rör om flera gånger under tillagningens gång. Häll upp direkt i syltburkar med
skruvlock. Låt stå utan lock i fem minuter.
Lägg de frysta
kakbitarna (-18°C)
bredvid varandra på
ställningen. Låt stå i
fem minuter efter
upptiningen.
GÖRA PUDDING
Blanda puddingmix med socker och mjölk (500 ml; följ anvisningarna på
förpackningen och rör noggrant. Använd en ugnsfast glasskål av lämplig storlek,
med lock. Tillaga under lock i 6½ till 7½ minut på 750W. Rör om flera gånger
under tillagningens gång.
ROSTA MANDELFLARN
Bred ut 30 g mandelflarn på en medelstor keramiktallrik.
Rör om flera gånger under rostningens gång; rosta i 3½ till 4½ minut på 600W.
Värmeutjämning 2 - 3 minuter i ugnen. Använd grytvantar när du lyfter ut tallriken!
15
SW
G2712N_SW.fm Page 16 Thursday, February 7, 2002 4:36 PM
SW
Rengöra mikrovågsugnen
Tekniska specifikationer
Följande delar i mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet så att inte
fett och matpartiklar fastnar:
SAMSUNG strävar efter att hela tiden utveckla och förbättra sina
produkter. Både designen och dessa bruksanvisningar kan därför
komma att ändras utan föregående varning.
•
•
•
Ugnens släta ytor, invändigt och utvändigt
Luckan och luckans tätningar
Den roterande tallriken och rullskenan
Modell
G2712N
Strömkälla
230V ~ 50 Hz
Strömförbrukning
Mikrovågor
Grill
Kombinerat
1100 W
1000 W
2100 W
2. Avlägsna eventuella stänk eller fläckar från de plana ytorna inuti ugnen, eller
från rullskenan; använd trasa med lite diskmedel på. Skölj och torka.
Uteffekt
100 W / 750 W (IEC-705)
Frekvens
2450 MHz
3. Om du behöver loss matpartiklar som har hårdnat eller avlägsna lukter, kan du
ställa in en kopp med utspädd citronjuice på den roterande tallriken och värma
i tio minuter på maxeffekt.
Magnetron
OM75S(31)
Kylmetod
Fläktkyld motor
Mått (B x H x D)
Yttermått
Innermått
489 x 275 x 383 mm
330 x 187 x 320 mm
Volym
20 liter
Nettovikt
Cirka 14,5 kg
☛
Se ALLTID till att luckans tätningar är rena och att luckan
verkligen sluter tätt.
1. Rengör ugnens utsida med en mjuk trasa och varmt vatten med diskmedel i.
Skölj och torka.
4. Diska vid behov den roterande tallriken i diskmaskinen eller för hand.
✉
Se till att INTE spilla vatten in i ventileringshålen. Använd ALDRIG
slipande produkter eller lösningar. Var speciellt försiktig när du
rengör luckans tätningar; se till att inga partiklar:
•
•
✉
Samlas och byggs upp.
Förhindrar att luckan sluter tätt
Rengör ugnen inuti efter varje användning med ett milt
rengöringsmedel, men kom ihåg att låta mikrovågsugnen svalna
innan du rengör så att du inte bränner dig.
16
G2712N_NO.fm Page 1 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
MIKROBØLGEOVN
Bruksanvisning og kokebok til mikrobølgeovnen
G2712N
Ovn............................................................................................2
Tilbehør .....................................................................................2
Betjeningspanel.........................................................................2
Bruke denne bruksanvisningen.................................................3
Sikkerhetsforskrifter...................................................................3
Plassere mikrobølgeovnen........................................................4
Hvis du er i tvil eller det oppstår et problem..............................5
Lage/varme mat ........................................................................5
Varmeeffekter............................................................................5
Slå av mikrobølgeovnen............................................................6
Justere ovnstiden ......................................................................6
Innstille tiningen manuelt...........................................................6
Hurtig oppvarmingsfunksjon......................................................6
Innstillinger av hurtig oppvarming .............................................6
Velge kokekar............................................................................7
Grilling .......................................................................................7
Kombinert bruk av mikrobølger og grillelement ........................7
Kokekar .....................................................................................8
Kokebok ....................................................................................9
Rengjøre mikrobølgeovnen.....................................................16
Tekniske data..........................................................................16
G2712N_NO.fm Page 2 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Ovn
Betjeningspanel
VENTILASJONSÅPNINGER
NO
BARNESIKRINGSHUL
GRILLELEMENT
LYS
INNSTILLING AV
VARMEEFFEKT
INNSTILLING
AV OVNSTID
1
ROTERENDE
RULLERING
DØRÅPNINGSKNAPP
TALLERKEN
ROTOR
OVNSDØR
DØRÅPNINGSKNAPP
2
4
5
Tilbehør
6
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, leveres mikrobølgeovnen
med flere tilbehør som kan brukes på en rekke forskjellige måter.
3
1. Rotor, er plassert over motorakselen nederst i
mikrobølgeovnen.
Formål:
Rotoren får tallerkenen til å dreie rundt.
2. Rullering, legges i midten av mikrobølgeovnen.
Formål:
Rulleringen støtter tallerkenen.
7
3. Roterende tallerken, plasseres oppå rulleringen og
med det midterste beslaget på rotoren.
Formål:
Den roterende tallerkenen tjener som
underlag for kokekar, og kan lett tas ut for
rengjøring.
4. Rist, settes på den roterende tallerkenen.
Formål:
Risten kan brukes ved grilling og kombinert
matlaging.
☛
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mikrobølgeovnen må IKKE brukes uten rulleringen og den
roterende tallerkenen.
2
TINING
INNSTILLING AV VARMEEFFEKT
INNSTILLING AV OVNSTID
GRILL
KOMBINERT
HURTIG OPPVARMING
DØRÅPNINGSKNAPP
G2712N_NO.fm Page 3 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Bruke denne bruksanvisningen
Sikkerhetsforskrifter
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne
bruksanvisningen inneholder mye nyttig informasjon om hvordan du
kan bruke mikrobølgeovnen:
• Sikkerhetsforskrifter.
• Velegnet tilbehør og kokekar.
• Nyttige tips om tilberedning.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les disse instruksjonene nøye og
oppbevar dem for eventuell senere bruk.
Kontroller at du følger disse sikkerhetsforskriftene, før du begynner å
lage mat eller koke væsker i mikrobølgeovnen.
1. Det skal IKKE brukes kokekar av metall i mikrobølgeovnen:
• Metallbegre eller -beholdere.
• Middagsservice med gull- eller sølvdekorasjoner.
• Stekespidd, gafler o.l.
Forklaring: Elektrisk lysbue eller gnistdannelse kan forekomme, og kan skade
mikrobølgeovnen.
2. Du må ALDRI sette følgende inn i ovnen:
• Lufttette eller vakuumpakkede flasker, glass og beholdere.
Eksempel: Glass med barnemat.
• Mat med skall.
Eksempel: Egg, nøtter med skall, tomater.
Forklaring: Det økte trykket kan få beholderne eller f.eks. egget til å
eksplodere.
Tips:
Ta av lokket, og stikk hull på skallene, posene osv.
3. Mikrobølgeovnen må IKKE brukes når den er tom.
Forklaring: Veggene i ovnen kan skades.
Tips:
La det alltid stå et glass med vann i mikrobølgeovnen. Vannet
absorberer mikrobølgene hvis mikrobølgeovnen startes ved en
feil.
4. Ventilasjonsåpningene bak på mikrobølgeovnen må IKKE tildekkes med stoff
eller papir.
Forklaring: Stoffet eller papiret kan antennes når den varme luften kommer ut
av ventilasjon såpningene.
5. Du bør ALLTID bruke grytekluter når du tar noe ut av ovnen.
Forklaring: Enkelte kokekar absorberer mikrobølgene, og det overføres alltid
varme fra maten til kokekaret. Kokekarene er derfor varme.
6. Varmeelementene eller veggene inne i mikrobølgeovnen må ALDRI berøres.
Forklaring: Veggene er kanskje så varme at du brenner deg, selv om
mikrobølgeovnen er slått av og veggene ikke ser ut til å være
varme. Brannfarlig materiale må aldri komme i kontakt med
veggene inne i mikrobølgeovnen, før ovnen er avkjølt.
7. Risikoen for at det oppstår brann inne i mikrobølgeovnen reduseres hvis du:
• Ikke oppbevarer brannfarlig materiale i ovnen.
• Fjerner ståltråden eller lignende fra papir- eller plastposer.
• Ikke bruker mikrobølgeovnen til å tørke avispapir.
• Lar ovnsdøren være lukket hvis du oppdager røyk, og slår av ovnen eller
tar støpselet ut av stikkontakten.
8. Vær spesielt forsiktig når du varmer væsker og barnemat.
• Maten skal ALLTID stå i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av
(varmefordelingstid), slik at temperaturen i maten utjevnes.
• Rør rundt hvis det er nødvendig under oppvarming, og ALLTID etter
oppvarming.
Foran i bruksanvisningen finner du illustrasjoner av
mikrobølgeovnen, og noe som er enda viktigere: en oversikt over
knappene på betjeningspanelet.
I de trinnvise fremgangsmåtene i bruksanvisningen forekommer disse
to forskjellige symbolene:
☛
✉
✽
Viktig
Bemerk
Forsiktig
UNNGÅ UTILSIKTET UTSETTELSE FOR MIKROBØLGER
Hvis disse sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan du utsettes for skadelige
mikrobølger.
(a) Mikrobølgeovnen må under ingen omstendigheter brukes med døren åpen.
Forsøk heller aldri å fingre med sikkerhetslåsene (hengslene på døren) eller
stikke noe inn i åpningene.
(b) Det må ikke settes noe i klemme i ovnsdøren. Pass også på at det ikke
samles opp matrester eller rengjøringsmiddel på pakningsoverflatene.
Pakningsoverflaten på døren og mikrobølgeovnen skal alltid vaskes etter at
mikrobølgeovnen har vært i bruk. Vask først med en fuktig klut og tørk deretter
av med en myk og tørr klut.
(c) Mikrobølgeovnen må ikke brukes hvis den er defekt. Reparasjoner skal
foretas av kvalifiserte serviceteknikere med god kjennskap til Samsung
mikrobølgeovner.
Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes og at det ikke er skade på:
(1) Døren, pakningene på døren og pakningsoverflatene.
(2) Dørhengslene (ødelagte eller løse).
(3) Strømledningen.
(d) Ovnen må ikke justeres på noen måte eller repareres av andre enn kvalifiserte
serviceteknikere som er opplært av produsenten.
3
NO
G2712N_NO.fm Page 4 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Sikkerhetsforskrifter (forts.)
Plassere mikrobølgeovnen
Sett mikrobølgeovnen på en flat, jevn og stabil overflate som kan bære
vekten av mikrobølgeovnen.
•
NO
9.
10.
11.
12.
13.
Vær forsiktig når du tar skålen ut av ovnen. Du kan brenne deg hvis
skålen er for varm.
• Det er risiko for at maten kan fosskoke etter at den er tatt ut av ovnen.
• Unngå fosskoking med etterfølgende skolding ved å plasserer en
plastskje eller en glasspinne i væsken og røre før, under og etter
oppvarming.
Forklaring: Ved oppvarming av væsker kan kokepunktet forsinkes. Dette
betyr at væsken kan begynne å fosskoke etter at du har tatt
væsken ut av ovnen. Du kan da skålde deg.
• Hvis du skålder deg, skal du følge disse FØRSTEHJELPSRÅDENE:
* Skyll det skåldede området i kaldt vann i minst 10 minutter.
* Legg på en ren og tørr forbinding.
* Det skal ikke smøres krem, olje eller salve på det skåldede området.
• Kokekaret skal ALDRI fylles helt til randen. Velg et kokekar som er
bredere øverst enn ned erst, slik at væsken ikke koker over. Flasker med
smal flaskehals kan eksplodere hvis de blir for varme.
• Kontroller ALLTID at barnematen eller melken ikke er for varm, før den gis
til barnet.
• Tåteflasken skal ALDRI varmes med flaskesmokken på, da flasken kan
eksplodere hvis den blir for varm.
Vær forsiktig med strømledningen.
• Strømledningen eller støpselet må aldri komme i kontakt med vann eller
varme overflater.
• Mikrobølgeovnen skal ikke brukes, hvis det er feil på strømledningen eller
støpselet.
Stå på en armlengdes avstand fra mikrobølgeovnen når du åpner døren.
Forklaring: Du kan bli skåldet av den varme luften eller dampen som kommer
ut av mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen skal alltid holdes ren innvendig.
Forklaring: Matrester eller olje som er fastbrent innvendig i mikrobølgeovnen
kan skade overflaten og dermed nedsette mikrobølgeovnens
effektivitet.
Klikkelyder kan høres når mikrobølgeovnen brukes, spesielt ved tining av mat.
Forklaring: Når varmeeffekten endres, kan denne lyden høres. Dette er
normalt.
Når mikrobølgeovnen startes uten at det er mat i ovnen, slås strømmen
automatisk av. Etter 30 min kan du bruke ovnen igjen.
20 cm
over
85cm klaring
under ovnen
10 cm
bak
10 cm
på
sidene
1. Ved installering av ovnen må du passe på at
ventilasjonen er tilstrekkelig, ved å la det være minst 10
cm (4 inches) klaring bak og på sidene, 20 cm (8 inches)
klaring over og 85 cm (33 inches) klaring under ovnen.
2. Fjern all emballasjen som finnes inne i mikrobølgeovnen
ved levering. Legg rulleringen og den roterende
tallerkenen på plass. Undersøk at den roterende
tallerkenen roterer uhindret.
3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres slik at du kan få
tak i støpselet.
☛
☛
☛
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Når du varmer eller tiner mat i engangs kokekar av plast, papir eller lignende, bør
du holde øye med maten i mikrobølgeovnen.
VIKTIG
Små barn bør ALDRI leke med eller bruke mikrobølgeovnen. Barn skal alltid
holdes under oppsyn når de oppholder seg i nærheten av mikrobølgeovnen mens
den er i bruk. Gjenstander som tiltrekker barns oppmerksomhet skal ikke
oppbevares eller gjemmes over mikrobølgeovnen.
4
Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes da ovnen kan
overoppvarmes og slås derfor automatisk av. Ovnen kan ikke
brukes før den er tilstrekkelig avkjølt.
For din sikkerhets skyld, skal du sette støpselet i en 3-bens, 230
Volt, 50 Hz AC, jordet stikkontakt.
Hvis apparatets strømledning er skadet, må den byttes med en
spesialledning (referanse I-SHENG SP022, KDK, KKP 4819 D,
SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3
eller EUROELECTRIC 3410). Kontakt din lokale forhandler.
Mikrobølgeovnen må IKKE plasseres i varme eller fuktige
omgivelser som f.eks. like ved siden av en vanlig stekeovn eller
ved en radiator. Spesifikasjonene for mikrobølgeovnens
strømforsyning skal respekteres. Enhver forlengelsesledning som
tas i bruk, skal ha samme standard som strømledningen til
mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen skal tørkes innvendig med
en fuktig klut før den tas i bruk første gang. Det samme gjelder
pakningen på ovns døren.
G2712N_NO.fm Page 5 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Hvis du er i tvil eller det oppstår et problem
Lage/varme mat
Hvis du har noen av problemene som står beskrevet nedenfor, kan du
prøve de anbefalte løsningene.
Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du kan lage eller
NO
oppvarme mat i mikrobølgeovnen.
Du skal ALLTID kontrollere innstillingen av mikrobølgeovnen, før du
lar den stå uten oppsyn.
Legg først maten midt på den roterende tallerkenen. Lukk ovnsdøren.
◆ Dette er normalt.
• Det er kondensvann i mikrobølgeovnen.
• Det strømmer luft omkring mikrobølgeovnen.
• Lyset reflekteres ved døren og det ytre kabinettet.
• Det kommer damp ut av ovnsdøren og ventilasjonsåpningene.
1. Drei VARMEEFFEKT-knappen til maksimal effekt.
(MAKSIMAL EFFEKT: 750 W)
◆ Mikrobølgeovnen slås ikke på, når du dreier på OVNSTID-knappen.
• Er ovnsdøren helt lukket?
2. Innstill ovnstid ved å dreie på OVNSTID-knappen.
Resultat: Ovnslyset slås på og den roterende
tallerkenen begynner å dreie rundt.
◆ Maten er verken helt eller delvist oppvarmet.
• Har du innstilt ovnstiden riktig?
• Er ovnsdøren helt lukket?
• Er den elektriske kretsen overbelastet slik at det er gått en sikring, eller et
relé er avslått?
☛
✉
◆ Maten har enten fått for lite ovnstid eller for mye varme.
• Var ovnstiden riktig innstillet for denne typen matvare?
• Har du valgt riktig varmeeffekt?
Du kan endre varmeeffektnivået mens maten lages ved å dreie på
VARMEEFFEKT-knappen.
Varmeeffekter
◆ Det dannes gnister i mikrobølgeovnen.
• Har du brukt service med metallkant?
• Har du glemt en gaffel eller en annen metallgjenstand i ovnen?
• Er aluminiumsfolien plassert for tett på veggene i mikrobølgeovnen?
Du kan velge mellom disse varmeeffektene:
STRØMFORBRUK
◆ Mikrobølgeovnen forstyrrer radio- eller TV-mottakelsen.
• Mikrobølgeovnen kan forstyrre radio- eller TV-mottakelsen når den er slått
på. Dette er normalt.
Løsning:
Mikrobølgeovnen skal plasseres i en viss avstand fra radioer,
Tv-appa rater og antenner.
✉
Start aldri mikrobølgeovnen når den er tom.
Varmeeffekt
HØY
MEDIUM HØY
MEDIUM
MEDIUM LAV
TINING( )
LUN/HOLDE VARM
GRILL
KOMBINERT I (
)
KOMBINERT II (
)
KOMBINERT III (
)
Hvis disse løsningsforslagene ikke løser problemet, skal du
kontakte din lokale SAMSUNG-forhandler eller SAMSUNG
kundeservice.
✉
✉
5
MIKROBØLGER
GRILL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
Hvis du velger en høyere varmeeffekt skal ovnstiden reduseres.
Hvis du velger en lavere varmeeffekt skal ovnstiden økes.
G2712N_NO.fm Page 6 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
NO
Slå av mikrobølgeovnen
Hurtig oppvarmingsfunksjon
Du kan slå av mikrobølgeovnen når som helst, slik at du kan
undersøke maten.
Sett maten midt på den roterende tallerkenen og lukk ovnsdøren.
1. Slå midlertidig av mikrobølgeovnen:
Åpne døren.
Resultat: Ovnen slås av. Mikrobølgeovnen slås på
igjen når du lukker ovnsdøren.
1. Drei VARMEEFFEKT-knappen til maksimal effekt.
2. Slå helt av mikrobølgeovnen:
Drei OVNSTID-knappen til “0”.
2. Drei OVNSTID-knappen til Hurtig oppvarming
(drikkevarer, suppe/saus eller ferske grønnsaker).
✉
Bruk bare kokekar som er beregnet til bruk i mikrobølgeovn.
Justere ovnstiden
Innstillinger av hurtig oppvarming
Juster resterende ovnstid ved å dreie på OVNSTID-knappen.
Her er noen gode råd og vink som kan være nyttige ved tilberedning
eller oppvarming av mat når du bruker hurtig
oppvarmingsfunksjonen.
Tinefunksjonen er velegnet til å tine kjøtt, fjærkre, fisk eller frukt.
Sett først den frosne maten midt på den roterende tallerkenen, og lukk
ovnsdøren.
1. Drei VARMEEFFEKT-knappen til tinesymbolet
(180W, ).
2. Innstill passende ovnstid ved å dreie på OVNSTIDknappen.
Resultat: Tiningen starter.
✉
Effekt
Porsjon
Ovnstid
Varmefordelingstid
Drikkevarer
750 W
150 ml
1 min 35 sek
1 - 2 min
Suppe/saus
(avkjølt)
750 W
200 - 250 ml
3 min 10 sek
2 - 3 min
Ferske
grønnsaker
750 W
300 - 350 g
5 min 30 sek
3 min
Symbol Porsjonstype
Innstille tiningen manuelt
Bruk kun kokekar som tåler å stå i mikrobølgeovnen.
6
G2712N_NO.fm Page 7 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Velge kokekar
Kombinert bruk av mikrobølger og grillelement
Bruk kokekar som er beregnet til bruk i mikrobølgeovnen: ikke bruk
plastbeholdere, plasttallerkener, papirkopper, kjøkkenrull eller
lignende.
Du kan også kombinere grilling med mikrobølger for å spare tid, ved å NO
brune maten samtidig som den varmes opp.
☛
Hvis du vil tilberede mat ved skiftevis bruk av mikrobølger
og grillelement, bør du bare bruke ildfaste kokekar som er
beregnet til bruk i mikrobølgeovn. Kokekar eller
redskaper av metall kan skade mikrobølgeovnen.
✉
☛
1. Åpne ovnsdøren ved å trykke inn den store knappen i
nederste høyre hjørnet av betjeningspanelet. Plasser
maten på risten og sett risten på den roterende
tallerkenen. Lukk ovnsdøren.
Se avsnittet om kokekar på side 8 for nærmere opplysninger om
egnede kokekar og redskaper.
Grilling
2. Innstill passende effektnivå ved å dreie på
VARMEEFFEKT-knappen (
,
,
).
Ved å bruke grillfunksjonen kan du varme og brune maten hurtig,
uten bruk av mikrobølger. Til dette formålet leveres mikrobølgeovnen
med en rist.
3. Innstill passende ovnstid ved å drete på OVNSTIDknappen.
(60 minutter i eksempelet ovenfor)
Resultat: Mikrobølgeovnen starter.
1. Forvarm grillen til ønsket temperatur ved å dreie
VARMEEFFEKT ( )-knappen til grillsymbolet og innstill
passende ovnstid ved å dreie på OVNSTID-knappen.
✉
2. Åpne ovnsdøren, og legg maten på risten.
3. Innstill passende ovnstid og varmeeffekt.
(60 minutter i eksempelet ovenfor)
Resultat: Mikrobølgeovnen starter.
✉
☛
Bruk ALLTID ildfaste fat som er beregnet til bruk i mikrobølgeovn.
Det er ideelt å bruke fat av glass eller keramikk, fordi
mikrobølgene kan trenge jevnt gjennom kjøttet.
Du bør ALLTID bruke grytekluter når du tar noe ut av ovnen, da
kokekarene vil være meget varme.
Viften i mikrobølgeovnen slås på og av ved bruk av grillelementet.
Dette er normalt. Formålet er å unngå overoppvarming av
mikrobølgeovnen.
Du bør alltid bruke grytekluter når du tar noe ut av ovnen, da
kokekarene vil være meget varme.
7
Maksimal mikrobølgeeffekt for den kombinerte mikrobølge- og
grillmodusen er 600 W.
G2712N_NO.fm Page 8 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokekar
NO
Når du lager mat i mikrobølgeovnen, skal du være oppmerksom på at
mikrobølgene skal kunne trenge inn i matvarene uten at de blir
reflektert eller absorbert av kokekaret.
Glassvarer
• Ildfast glass
✓
• Tynt glass
✓
• Syltetøyglass
✓
Du bør derfor velge kokekar med omhu. Hvis kokekaret er merket som
ildfast mikrobølgeovnsfat, er du på den sikre siden.
I tabellen nedenfor kan du se om de forskjellige typer kokekar egner
seg til bruk i mikrobølgeovnen, og hvordan du skal bruke kokekarene.
Metall
• Skåler
• Metallklemmer på
fryseposer
✗
✗
Kan forårsake brann eller elektrisk
lysbuedannelse.
✓
Kan brukes ved korte ovnstider og
under oppvarming. Kan brukes til å
absorbere det overskytende vannet
eller fettet.
Kan forårsake elektrisk
lysbuedannelse.
Kokekar
Kan brukes
imikrobølgeovnen
Kommentarer
Aluminiumsfolie
✓✗
Du kan legge små stykker
aluminiumsfolie over utsatte deler av
maten. Hvis aluminiumsfolien
kommer for tett på veggen i
mikrobølgeovnen, eller hvis du
bruker mye aluminiumsfolie, kan det
oppstå elektrisk lysbuedannelse.
Paper
• Tallerkener, kopper,
servietter og
kjøkkenrull
Plast
• Plastskåler
✓
• Plastfolie
✓
• Fryseposer
✓✗
✓
✓
Må bare forvarmes i 8 minutter.
Porselen og steingods
Polyesterskåler
✓
Frostvarer selges ofte i
polyesterskåler.
Emballasje til ferdigmat
• Emballasje av
polystyren
✓
Ferdigmat kan varmes direkte i
polystyrenemballasjen. Du må
derimot være oppmerksom på at
emballasjen kan smelte, hvis den blir
for varm.
Brannfarlig.
Stekeplate
• Papirposer eller
avispapir
• Resirkulert papir eller
metallk lemmer
✗
✗
• Resirkulert papir
Porselen, keramikk, glassert
steingods og benporselen er
vanligvis velegnet til bruk i
mikrobølgeovnen, hvis det ikke er
metallkant på.
Voks eller tett papir
Kan forårsake elektrisk
lysbuedannelse.
✓ : Anbefalt
✓✗ : Værforsiktig
✗ :Utrygt
8
Velegnet til bruk i mikrobølgeovnen
hvis det ikke er metallkant på.
Kan brukes til oppvarming av mat
eller væske. Tynt glass kan gå i
stykker, hvis det blir oppvarmet for
fort.
Lokket skal skrus av. Egner seg bare
til oppvarming.
✗
✓
Ildfast termoplast er spesielt
velegnet. Noen plasttyper
deformeres og misfarges i sterk
varme. Kokekar av melaminplast må
ikke brukes i mikrobølgeovnen.
Plastfolie er velegnet til å hindre at
maten blir tørr. Plastfolie bør ikke
komme i kontakt med maten. Når du
fjerner plastfolien skal du være
forberedt på at det kan strømme
varm damp opp fra maten.
Fryseposer må bare settes i ovnen
hvis de tåler koking/ovnsvarme.
Fryseposene må ikke være lufttette.
Stikk hull på posen med en gaffel,
hvis det er nødvendig.
Kan brukes til å hindre uttørring av
maten og fettsprut i
mikrobølgeovnen.
G2712N_NO.fm Page 9 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok
Kokebok, frosne grønnsaker
MIKROBØLGER
Bruk en ildfast glasskål med lokk. Tilbered maten under lokk i følge tidsangivelsen
(minimumstid) i tabellen. Fortsett tilberedningen til du får det resultatet du ønsker.
Rør to ganger i løpet av tilberedningstiden og en gang etterpå. Tilsett salt, urter
eller smør etter tilberedningen. La maten stå tildekket i varmefordelingstiden.
Mikrobølgeenergien trenger faktisk gjennom maten. Energien blir tiltrukket og
absorbert av vannet, fettet og sukkeret i maten.
Mikrobølgene får molekylene i maten til å bevege seg raskt. Molekylenes raske
bevegelser skaper friksjon, og varmen som dermed oppstår får maten til å koke.
Mat
Porsjon Effekt Tid (min.)
TILBEREDNING
Redskap ved tilberedning i mikrobølgeovn:
Mikrobølgeenergien må kunne trenge gjennom redskapene for at du skal få
maksimal effekt. Mikrobølger reflekteres av metall som for eksempel rustfritt stål,
aluminium og kopper, men kan trenge gjennom keramikk, glass, porselen og
plast, samt papir og tre. Maten må derfor aldri tilberedes i metallkar.
Mat som egner seg for tilberedning i mikrobølgeovn:
Flere typer mat egner seg for tilberedning i mikrobølgeovn, som for eksempel
ferske og frosne grønnsaker, frukt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kjøtt. Sauser,
vaniljesaus, supper, dampkokte puddinger, konserver og chutneys kan også
tilberedes i mikrobølgeovn. Man kan si at all mat som vanligvis tilberedes på en
kokeplate også egner seg til tilberedning i mikrobølgeovn. Du kan for eksempel
smelte smør eller sjokolade (se kapitlet med spesielle tips).
Tildekking ved tilberedning
Det er veldig viktig å tildekke maten ved tilberedning, fordi vannet som fordamper
stiger opp som damp og medvirker til kokeprosessen. Maten kan tildekkes på flere
måter for eksempel med en keramikktallerken, et plastlokk eller en plastfilm som
er beregnet til bruk i mikrobølgeovn.
Varmefordelingstider
Når maten er ferdig tilberedt er det viktig å huske varmefordelingstiden, slik at
temperaturen fordeles jevnt inne i maten.
9
Varmefor Veiledninger
delingstid
(min.)
Spinat
150g
600 W
5½-6½
2-3
Tilsett 1 ss kaldt vann.
Brokkoli
300g
600 W
10-11
2-3
Tilsett 1 ss kaldt vann.
Erter
300g
600 W
8-9
2-3
Tilsett 1 ss kaldt vann.
Grønne
bønner
300g
600 W
10-11
2-3
Tilsett 1 ss kaldt vann.
Grønnsakblanding
(gulrøtter /
erter / mais)
300g
600 W
9-10
2-3
Tilsett 1 ss kaldt vann.
Grønnsakblanding
(wok
grønnsaker)
300g
600 W
8½-9½
2-3
Tilsett 1 ss kaldt vann.
NO
G2712N_NO.fm Page 10 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok (forts.)
NO
Kokebok, ris og pasta
Ris:
Pasta:
Mat
Kokebok, ferske grønnsaker
Bruk en stor ildfast glasskål med lokk - risen fordobler sitt volum
ved koking. Kok risen under lokk.
Når koketiden er ferdig skal det røres i risen før varmefordelingen,
og tilsettes salt eller urter og smør.
Bemerk: Risen har kanskje ikke suget opp alt vannet når
koketiden er slutt.
Bruk en ildfast glasskål med lokk. Tilsett 2 - 3 ss kaldt vann per 250 g hvis det ikke
angis annet i tabellen. Tilbered maten under lokk i følge tidsangivelsen
(minimumstid) i tabellen. Fortsett tilberedningen til du får det resultatet du ønsker.
Rør en gang i løpet av tilberedningstiden og en gang etterpå. Tilsett salt, urter eller
smør etter tilberedningen. La maten stå tildekket i varmefordelingstiden.
Bruk en stor ildfast glasskål. Tilsett kokende vann, en klype salt
og rør godt i pastaen. Kok pastaen uten lokk.
Rør av og til både under koking og etterpå. La pastaen stå med
lokk i varmefordelingstiden, og hell ut alt vannet etterpå.
Porsjon Effekt
Tid (min.)
Varmefor
delingstid
(min.)
Tips:
Alle ferske grønnsaker skal tilberedes på maksimal effekt (750 W).
Mat
Veiledninger
Hvit ris
(parboiled)
250g
750 W
17-18
5
Tilsett 5 dl
kaldt vann.
Brun ris
(parboiled)
250g
750 W
22-23
5
Tilsett 5 dl
kaldt vann.
Blandet ris
(ris + villris)
250g
750 W
18-19
5
Tilsett 5 dl
kaldt vann.
Blanding
(ris + korn)
250g
750 W
19-20
5
Tilsett 4 dl
kaldt vann.
Pasta
250g
750 W
11-12
5
Tilsett 1 l varmt
vann.
Skjær opp grønnsakene i like store biter. Jo mindre bitene er,
desto raskere går tilberedningen.
10
Porsjon Tid
(min.)
Varmefor
delingstid
(min.)
Veiledninger
Brokkoli
250g
500 g
5-5½
8½-9
3
Forbered jevnstore buketter.
Legg dem slik at stilkene er rettet
inn mot midten.
Tilsett 5 - 6 ss vann.
Rosenkål
250g
6½-7½
3
Gulrøtter
250g
5-6
3
Skjær gulrøttene i like store skiver.
Blomkål
250g
500 g
5½-6
9½-10
3
Forbered jevnstore buketter. Del
store buketter i to halve. Legg dem
slik at stilkene er rettet inn mot
midten.
Squash
250g
4-4½
3
Del squashen i skiver. Tilsett 2 ss
vann eller litt smør. Tilberedes til
den er passe myk.
Aubergine
250g
4½-5
3
Skjær eggplanten i tynne skiver og
hell over 1 ss sitronjuice.
Purreløk
250g
5-5½
3
Skjær purreløken i tykke stykker.
Champignoner
125g
250g
1½-2
3½-4
3
Forbered små, hele eller skivete
champignoner. Det skal ikke
tilsettes vann. Hell over sitronjuice.
Tilsett salt og pepper. La væsken
renne av soppen før den serveres.
Løk
250g
5-6
3
Del løken i to eller skjær i skiver.
Tilsett bare 1 ss vann.
Paprika
250g
4½-5
3
Skjær paprikaen i tynne skiver.
Poteter
250g
500 g
5-6
9-10
3
Vei de skrelte potetene og skjær
dem i like store halve eller kvarte
deler.
Kålrabi
250g
5-5½
3
Skjær kålrabien i små kuber.
G2712N_NO.fm Page 11 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok (forts.)
ROPPVARMING
OPPVARME VÆSKER
Maten kan oppvarmes i mikrobølgeovnen på en brøkdel av tiden det vanligvis tar
hvis du bruker en vanlig ovn eller en kokeplate.
Effektnivåene og oppvarmingstidene som angis i tabellen skal brukes som
retningslinjer. Tidene i tabellen er beregnet ut fra væsker med en romtemperatur
på ca. +18 til +20°C eller nedkjølte matvarer med en temperatur på +5 til + 7°C.
La alltid væsken stå urørt i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at
temperaturen fordeles. Hvis det er nødvendig kan du røre under oppvarmingen,
men du skal ALLTID røre etter at væsken er varmet opp. Unngå fosskoking med
etterfølgende skolding ved å plasserer en plastskje eller en glasspinne i væsken
og røre før, under og etter oppvarming
Plassering og tildekking av matvarene
Unngå å varme opp store stykker som for eksempel steker. De har en tendens til å
bli alt for gjennomstekte og tørre før midten av kjøttstykket rekker å bli varmt. Det
er bedre å varme opp små kjøttbiter.
OPPVARME BARNEMAT
BARNEMAT: Hell barnematen over i en dyp keramikktallerken. Legg over et
plastlokk. Rør godt etter oppvarmingen. La maten stå i 2 - 3
minutter før servering. Rør en gang til og kontroller temperaturen.
Anbefalt serveringstemperatur: mellom 30 og 40°C.
Effektnivåer og omrøring
Noen matvarer kan varmes opp på 750 W effekt, mens andre skal varmes opp
med 600 W, 450 W eller til og med 300 W.
Bruk tabellen som retningslinje. Det er nesten alltid bedre å varme opp maten på
et lavere effektnivå hvis maten er ømtålig, hvis det er store porsjoner eller hvis du
tror at maten varmes opp veldig hurtig (som for eksempel pai).
Rør godt eller vend maten når den varmes opp, for å oppnå best resultat. Hvis det
er mulig bør du røre i maten en gang til før den serveres.
Vær spesielt forsiktig når du varmer opp væsker og barnemat. Unngå fosskoking
med etterfølgende skolding ved å røre før, under og etter oppvarming. La maten
stå i mikrobølgeovnen i varmefordelingstiden. Vi anbefaler at du plasserer en
plastskje eller en glasspinne i væsken som skal oppvarmes. Unngå å
overoppvarme maten (maten blir ødelagt).
Det er bedre å bruke en kortere oppvarmingstid og heller legge til noen ekstra
minutter etterpå, hvis det er nødvendig.
TÅTEFLASKE: Hell melken over i en sterilisert glassflaske. Ikke legg på lokk.
Varm aldri en tåteflaske med tåten på, da flasken kan eksplodere
på grunn av overoppvarming. Rist flasken godt før
varmefordelingen og en gang til før servering. Kontroller alltid
nøye temperaturen på melken eller vellingen før du gir den til
barnet. Anbefalt serveringstemperatur: ca. 37°C.
BEMERK:
Barnemat skal alltid kontrolleres spesielt nøye før den serveres, for å unngå
brannskader.
Bruk effektnivåene og tidene i tabellen som ret ningslinjer.
Oppvarmings- og varmefordelingstider
Når du oppvarmer mat første gang bør du notere ned hvor lang tid det tar, slik at
du kan bruke det som referanse neste gang.
Kontroller at den oppvarmede maten er kokende varm helt igjennom.
La maten stå en kort stund etter at den er varmet opp, slik at temperaturen
fordeles i maten. Anbefalt varmefordelingstid etter oppvarming er 2 - 4 minutter,
hvis ikke annet angis i tabellen.
Vær spesielt forsiktig når du varmer opp væsker og barnemat. Se også kapitlet om
sikkerhetsforskrifter.
11
NO
G2712N_NO.fm Page 12 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok (forts.)
NO
Oppvarme væsker og mat
Mat
Porsjon Effekt
Tid (min.)
Bruk effektnivåene og tidene i denne tabellen som retningslinjer.
Mat
Porsjon Effekt
Tid (min.)
Drikkevarer 150 ml 750W
(kaffe,
(1 kopp)
melk, te,
250 ml
vann med
(1 mugromtemperge)
atur)
1½-2
Suppe
(kald)
3-3½
4-4½
250g
450g
750W
Varmefor Veiledninger
delingstid (min.)
1-2
Hell over i en kjeramisk
kopp og varm den opp igjen
uten at koppen er tildekket.
Plasser koppen (150 ml)
eller muggen (250 ml) i
midten av den roterende
tallerkenen. Rør forsiktig før
og etter oppvarming.
2-3
Hell over i en dyp
keramikktallerken. Legg
over et plastlokk. Rør godt
etter oppvarmin gen. Rør
en gang til før servering.
2-2½
Lapskaus
(kald)
350g
600W
5-6
2-3
Pasta med
saus (kald)
350g
600W
4-5
3
Fylt pasta
med saus
(kald)
350g
Ferdigmat
(kald)
300g
400g
600W
600W
4½-5½
5-6
6-7
3
3
Frossen
ferdigrett
300g
400g
Varmefor Veiledninger
delingstid (min.)
600W 11½-12½
13-14
4
Legg den frosne
ferdigretten (-18°C) i et fat
beregnet for mikrobølgeovn
og sett det på
dreietallerkenen. Stikk hull i
folien eller dekk med
husholdningsfolie for
mikrobølgeovner.
La stå i 4 minutter etter
gjenoppvarming.
Oppvarme barnemat og melk
Bruk effektnivåene og tidene i denne tabellen som retningslinjer.
Mat
Hell lapskausen i en dyp
keramikktallerken. Legg
over et plastlokk. Rør av og
til under oppvarming og
igjen før varmefordeling og
servering.
Legg pastaen (f.eks.
spaghetti eller eggnudler)
på en flat
keramikktallerken. Legg
over en plastfilm som er
beregnet til bruk i
mikrobølgeovn. Rør før
servering.
Legg den fylte pastaen
(f.eks. ravioli, tortelli ni) i en
dyp keramikktallerken.
Legg over et plastlokk. Rør
av og til under oppvarming
og igjen før varmefordeling
og servering.
Porsjon Effekt
12
Varmefor Veiledninger
delingstid
(min.)
Barnemat
(grønnsaker
+ kjøtt)
190g
600 W 30 sek.
2-3
Hell over i en dyp
keramikktallerken. Tilberedes
under lokk. Rør etter
tilberedningen. La maten stå i
2 - 3 min. Rør godt og
kontroller nøye temperaturen
før servering.
Barnegrøt e
(korn + melk
+ frukt)
190g
600 W 20 sek.
2-3
Hell over i en dyp
keramikktallerken. Tilberedes
under lokk. Rør etter
tilberedningen. La maten stå i
2 - 3 min. Rør godt og
kontroller nøye temperaturen
før servering.
Velling
100ml 300 W 30 - 40
sek.
2-3
Rør eller rist godt vellingen og
hell den over i en sterilisert
glassflaske. Sett flasken midt
på den roterende tallerkenen.
Tilbered uten lokk. Rist
flasken godt og la stå i minst 3
minutter. Rist flasken igjen før
servering og kontroller
temperaturen nøye.
200ml
Sett en porsjon mat
bestående av 2-3 avkjølte
bestanddeler på en
kjeramisk tallerken. Dekk
maten med
husholdningsfolie for
mikrobølgeovn.
Tid
(min.)
1 min
- 1min
10 sek.
G2712N_NO.fm Page 13 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok (forts.)
TINING
NO
All frossen mat bør tines på effektnivå (180 W,
Det er en utmerket måte å tine mat med mikrobølger. Mikrobølgene tiner forsiktig
den frosne maten på kort tid. Dette kan være en stor fordel hvis du får uventet
besøk.
Mat
Frossent fjærkre skal tines ordentlig før den tilberedes. Fjern eventuelle
metallklemmer og innpakning slik at væsken kan renne av fjærkreet.
Kjøtt
Kjøttdeig
Legg den frosne maten på en tallerken uten lokk. Vend maten etter halv tiningstid,
tørk bort eventuell væske og fjern kråsen så snart som mulig.
Kontroller maten med jevne mellomrom slik at den ikke blir varm.
Hvis mindre og tynnere deler av den frosne maten begynner å bli varm, kan du
tildekke dem med små remser av aluminiumsfolie.
Fleskestek
Fjærkre
Kyllingstykker
Hvis fjærkreet begynner å bli varmt på utsiden, må du avbryte tiningen og la det
stå i 20 minutter før du forstsetter.
La fisk, kjøtt og fjærkre stå en stund etter tiningen i mikrobølgeovnen, slik at
tiningen blir avsluttet ordentlig. Varmefordelingstiden for komplett tining varierer
avhengig av den mengden mat som skal tines. Se tabellen nedenfor.
Tips:
Porsjon
Hel kylling
Tynne skiver av mat tiner bedre enn tykke skiver, og mindre
porsjoner tiner raskere enn store. Husk dette tipset når du skal
fryse ned og tine mat.
Fisk
Fiskefileter
Bruk tabellen nedenfor som retningslinje når du skal tine mat med en temperatur
på ca. -18 °C til -20 °C.
Frukt
Bær
Brød
Boller
(50 g per
stykk)
Toast /
sandwich
Grovbrød
(hvete- +
rugmel)
13
).
Tid (min.) Varmefor Veiledninger
delingstid
(min.)
500g
10-12
250g
7-8
500 g
(2 stk)
12-14
1000g
25-28
250g
(2 stk)
400g
(4 stk)
6-7
5 - 20
Legg kjøttet på en flat
keramikktallerken. Legg
aluminiumsfolie over de
tynnere kantene.
Vend etter halv tid!
15 - 40
Legg først kyllingstykkene på
en flat keramikk tallerkenen
med skinnet vendt nedover.
Hel kylling legges med
kyllingbrystet vendt nedover.
Legg aluminiumsfolie over de
tynnere delene som vinger
og kanter. Vend kyllingen
etter halv tid!
5 - 20
Legg den frosne fisken midt
på en flat keramikktallerken.
De tynnere delene av fisken
legges inn under de tykke
delene. Legg alu
miniumsfolie over de smale
kantene. Vend etter halv tid!
11-13
250g
6-7
5 - 10
Fordel frukten på et flatt,
rundt glassfat (stort).
2 stk.
4 stk.
1½-2
3-4
5 - 10
250g
4-5
500g
8-10
Plasser bollene i en sirkel,
eller legg brødet horisontalt
på et stykke kjøkkenrull midt
på den roterende
tallerkenen. Vend etter halv
tid!
G2712N_NO.fm Page 14 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok (forts.)
NO
GRILL
Bruksanvisning for grill
Grill-/varmeelementet sitter under taket i mikrobølgeovnen. Det brukes når
ovnsdøren er lukket og tallerkenen roterer. Tallerkenens rotasjon gjør at maten blir
jevnt brunet. Hvis du varmer opp grillen i 4 minutter før du griller mat, går det
raskere.
Redskap ved grilling
Redskapene bør være flammesikre og kan ha metalldeler. Bruk aldri
plastredskaper fordi plasten kan smelte.
Mat som egner seg til grilling
Koteletter, pølser, biff, hamburgere, bacon, skinketerninger, flatfisk, sandwicher
og alle typer smørbrød med pålegg.
Forvarm varmeelementet med grillfunksjonen når du griller fersk og
dypfryst mat.
Bruk effektnivåene og tidsinnstillingene i denne tabellen som retningslinjer for
grilling.
VIKTIG
Mat
Ristet brød
(loff)
Når du bare skal bruke grillen, må du kontrollere at grillelementet er plassert
vannrett under taket inne i ovnen, og ikke står loddrett mot bakveggen.
Husk at maten skal plasseres på den høye risten, hvis ikke annet angis.
MIKROBØLGER + GRILL
Denne funksjonen kombinerer strålingsvarmen fra grillen med den raske
tilberedningen av mat ved hjelp av mikrobølger. Funksjonen aktiveres bare når
døren er stengt og tallerkenen roterer. Takket være tallerkenens rotasjon blir
maten jevnt brunet. Tre kombinasjonsmoduser er tilgjengelige på denne
modellen. 600 W + Grill, 450 W + Grill og 300 W + Grill.
Kokekar ved bruk av mikrobølger + grill
Bruk kokekar som kan gjennomtrenges av mikrobølgene. Kokekarene bør være
flammesikre. Bruk ikke metallredskaper ved tilberedning med denne
kombinasjonsfunksjonen.
Mat som passer til kombinasjonen mikrobølger og grill:
Mat som passer til denne kombinerte tilberedningsmåten er all slags kokt mat som
trenger gjenoppvarming og bruning (f. eks. innbakt pasta), og mat som trenger en
kort steketid for å brune overflaten. Denne måten å lage mat på kan også brukes
til store porsjoner som har godt av en brunet og sprø overflate (f. eks.
kyllingstykker, snu dem etter halve tiden). Mer opplysninger i grilltabellen.
Når du skal bruke kombinasjonsfunksjonen (mikrobølger + grill), må du kontrollere
at grillelementet er plassert vannrett under taket inne i ovnen, og ikke står loddrett
mot bakveggen.
Maten skal plasseres på den høye risten, hvis ikke annet anbefales. Ellers skal
den legges direkte på den roterende tallerkenen.
Maten må vendes hvis den skal brunes på begge sider.
14
Forvar- Tilbere 1. Side 2. Side Instruksjoner
me
dning Tid
Tid
Tid
Modus (min.)
(min.)
(min.)
4 stk.
(4 x 25g)
5
Bare
grill
6-7
5-6
Legg skivene side
ved side på stativet
Rundstykker
(stekte)
2-4 stk.
3
Bare
grill
3-4
2-3
Legg rundstykkene
først med bunnen
opp i en ring direkte
på glassplaten.
Grillede
tomater
250 g
(2 stk.)
5
300 W 5½-6½
+ Grill
--
Skjær tomatene i
to. Legg litt ost
oppå. Legg dem i
ring i på et flatt,
ildfast fat. Legg det
på stativet.
Toast Hawaii
2 stk.
(300 g)
5
300 W
+ Grill
7-9
--
Grill brødskivene
først. Legg skivene
med pålegget på
stativet. Legg 2
skiv er rett på
stativet. La det
vente 2-3 minutter.
400-500g
(6 stk.)
5
300 W
+ Grill
11-13
Kyllingvinger
(avkjølte)
VIKTIG
Porsjon
10-12 Tilbered
kyllingstykker som
vinger eller lår med
olje og krydder.
Legg dem i en
sirkel på risten
med bena mot
midten.
La stå i 2 til 3
minutter etter
grilling.
G2712N_NO.fm Page 15 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
Kokebok (forts.)
Bruksanvisning for grill (forts)
Mat
Porsjon
SPESIELLE TIPS
Forvar- Tilbere 1. Side 2. Side Instruksjoner
me
dning Tid
Tid
Tid
Modus (min.)
(min.)
(min.)
Bakte
poteter
500 g
5
450 W
+ Grill
10-12
--
Skjær potetene i to.
Legg dem i ring på
stativet med den
skårne siden mot
grillen.
Frossen
pasta
400 g
---
600 W
+ Grill
14-16
3-4
Legg den frosne
pastaen (-18°C), f.
eks. lasagne,
tortellini eller
canneloni, i et
pyrex-fat i
passende størrelse
og sett det på
risten.
Frossen
fiskegrateng
400 g
---
Frosne
pizza-biter
250 g
(8 stk.)
---
Frossen
Streuselkake
200-250 g
(1-2 stk.)
---
600 W
+ Grill
16-18
300 W
+ Grill
12-13
300 W
+ Grill
4-6
3-4
---
---
SMELTE SMØR
Legg 50 g smør i en liten dyp glasskål. Legg et plastlokk over skålen.
Varm smøret i 30-40 sekunder på 750 W til smøret er smeltet.
SMELTE SJOKOLADE
Legg 100 g sjokolade i en liten dyp glasskål.
Varm sjokoladen i 3-5 minutter på 450 W til sjokoladen er smeltet.
Rør et par ganger mens sjokoladen varmes.
SMELTE KRYSTALLISERT HONNING
Legg 20 g honning i en liten dyp glasskål. Varm honningen i 20-30
sekunder på 300 W til honningen er smeltet.
SMELTE GELATIN
Legg tørre gelatinplater (10 g) i kaldt vann og la de bløtes opp i 5 minutter.
Hell av vannet og legg gelatinen i en liten ildfast glasskål.
Varm gelatinen i 1 minutt på 300 W.
Rør rundt etter den er smeltet.
Legg den frosne
fiskegratengen
(-18°C) i et pyrexfat i passende
størrelse og sett det
på risten.
LAGE GLASUR (TIL KAKE ELLER TERTE)
Bland glasurpulver (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml kaldt vann.
Tilbered uten lokk i en ildfast glasskål i 3½ til 4½ minutt på 750 W, til glasuren er
gjennomsiktig. Rør rundt to ganger under tilberedningen.
Legg de frosne
pizza-bitene
(-18°C) eller
minitertene i ring på
risten.
LAGE SYLTETØY
Legg 600 g frukt (f.eks. blandet bær) i en ildfast glasskål med passende størrelse.
Legg lokk på glassbollen. Tilsett 300 g konserveringssukker og rør godt.
Kok fruktene under lokk i 10-12 minutter på 750 W.
Rør flere ganger under tilberedningen. Hell syltetøyet direkte over på små
syltetøyglass med skrulokk. La syltetøyglassene stå uten lokk i fem 5 minutter.
Legg de frosne
kakestykkene
(-18°C) ved siden
av hverandre på
risten. La stå i 5
minutter etter
opptining.
LAGE PUDDING
Bland puddingpulver med sukker og melk (500 ml). Følg oppskriften på pakken og
rør godt. Bruk en ildfast glasskål som er passe stor med lokk. Tilbered under lokk i
6½ til 7½ minutter på 750 W.
Rør av og til under tilberedningen.
RISTE MANDELFLAK
Spre utover 30 g mandelflak på en middels stor keramikktallerken.
Rør flere ganger under tilberedning og la mandelflakene stå i 3½ til 4½ minutter på
600 W.
Varmefordelingstid: 2 - 3 minutter i ovnen. Bruk grytekluter når du tar ut
tallerkenen.
15
NO
G2712N_NO.fm Page 16 Thursday, February 7, 2002 4:37 PM
NO
Rengjøre mikrobølgeovnen
Tekniske data
Følgende deler av mikrobølgeovnen skal rengjøres med jevne
mellomrom. Ellers kan matrester og fettflekker brenne seg fast, slik at
det blir vanskelig å få ovnen ren igjen.
SAMSUNG etterstreber å utvikle og forbedre sine produkter hele
tiden. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske data uten
forutgående varsel
•
•
•
☛
IInnvendige og utvendige overflater.
IIDøren og dørhengslene.
IIDen roterende tallerkenen og rulleringen.
Du skal ALLTID kontrollere at dørhengslene er rene, og at døren
kan lukkes helt igjen.
1. Vask mikrobølgeovnen utvendig med en myk klut og varmt såpevann. Vask
deretter med en fuktig klut uten såpevann, og tørk av mikrobølgeovnen med
en tørr klut.
Model :
G2712N
Strømkilde
230V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølge
Grill
Kombinasjon
1100 W
1000 W
2100 W
Varmeeffekt
100 W / 750 W (IEC-705)
Driftsfrekven
2450 MHz
2. Bruk såpevann til å fjerne fettsprut og flekker på veggene innvendig i
mikrobølgeovnen og på rulleringen. Vask deretter med en fuktig klut uten
såpevann, og tørk av mikrobølgeovnen med en tørr klut.
Magnetron
OM75S(31)
Avkjøling
Motordrevet kjølevifte
3. Fastbrent mat og dårlig lukt fjernes ved å stille en kopp uttynnet sitronsaft på
den roterende tallerkenen. Slå på mikrobølgeovnen i 10 minutter med full
varmeeffekt.
Mål (b x h x d)
Utvendige mål
Innvendige mål
489 x 275 x 383 mm
330 x 187 x 320 mm
4. Den roterende tallerkenen kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Volum
20 liter
Vekt
Netto
Ca.14,5 kg
✉
Det må IKKE komme vann inn i ventilasjonsåpningene. Bruk
ALDRI skurepulver eller oppløsningsmiddel. Pakningene på
ovnsdøren skal rengjøres spesielt omhyggelig.
•
•
•
✉
Det må ikke være partikler på pakningene.
Det må ikke være partikler som kan komme i klemme i
ovnsdøren,
slik at den ikke kan lukkes helt igjen
Rengjør mikrobølgeovnen innvendig med mildt såpevann etter
bruk, når mikrobølgeovnen er avkjølt.
16
G2712N_FI.fm Page 1 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
MIKROAALTOUUNI
Käyttäjän opas ja Ruoanlaitto-opas
G2712N
Unni ...........................................................................................2
Lisävarusteet .............................................................................2
Ohjaustaulu ...............................................................................2
Tämän ohjekirjan käyttö ............................................................3
Turvallisuusvarotoimenpiteet ....................................................3
Mikroaaltouunin asentaminen ...................................................4
Mitä teet, jos epäilet jotain tai jos uunissa on ongelmia ............5
Valmistus / lämmittäminen ........................................................5
Tehotasot ..................................................................................5
Valmistuksen pysäyttäminen.....................................................6
Valmistusajan säätäminen ........................................................6
Käsisäätöinen ruuan sulattaminen............................................6
Pikalämmitysominaisuuden käyttö............................................6
Pikalämmityksen asetuksets .....................................................6
Lisävarusteiden valitseminen ....................................................7
Grillaus ......................................................................................7
Mikroaaltojen ja grillin yhdistäminen .........................................7
Ruuanvalmistusvälineopas .......................................................8
Valmistusopas ...........................................................................9
Mikroaaltouunin puhdistaminen ..............................................16
Tekniset erittelytiedot ..............................................................16
G2712N_FI.fm Page 2 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Unni
Ohjaustaulu
TUULETUSAUKOT
FI
GRILLI
OVI
VALO
COOKING POWER
CONTROL KNOB
TIMER
KNOB
1
OVISALVAT
PYÖRITYSLAUTANEN
PYÖRITYSRENGAS
KYTKIN
OVENAVAU
SPAINIKE
2
4
TURVALUKITUSREIÄT
5
Lisävarusteet
6
Ostamastasi mallista riippuen, sinulle toimitetaan useita
lisävarusteita, joita voi käyttää monella eri tavalla.
3
1. Kytkin, joka on jo sijoitettu uunin jalustassa olevan
moottorin akselin päälle.
Tarkoitus Kytkin pyörittää pyörityslautasta.
2. Pyöritysrengas, joka sijoitetaan uunin keskelle.
Tarkoitus Pyöritysrengas tukee pyörityslautasta.
7
3. Pyörityslautanen, joka sijoitetaan pyöritysrenkaan
päälle, keskikohta kytkimeen sovitettuna.
Tarkoitus Pyörityslautanen toimii
päävalmistusalustana. Sen voi irrottaa
helposti puhdistusta varten.
4. Metallihylly, joka sijoitetaan pyörityslautasen päälle.
Tarkoitus Metallihyllyä voi käyttää grillaukseen ja
yhdis-telmävalmistukseen.
☛
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysrengasta ja
pyörityslautasta.
2
SULATUS
COOKING POWER CONTROL KNOB
TIMER KNOB
GRILLI
YHDISTELMÄTAPA
PIKALÄMMITYS
OVENAVAUSPAINIKE
G2712N_FI.fm Page 3 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Tämän ohjekirjan käyttö
Turvallisuusvarotoimenpiteet
Olet juuri ostanut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Omistajan ohjekirja
sisältää paljon arvokasta tietoa ruuanlaitosta mikroaaltouunia
käyttäen:
• Turvallisuusvarotoimenpiteet
• Sopivat lisävarusteet ja ruuanvalmistusvälineet
• Hyödyllisiä valmistusvihjeitä
Tärkeitä turvallisuusohjeita.
Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Tarkasta ennen ruuan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissasi,
että seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet on otettu huomioon.
1. ÄLÄ käytä mitään seuraavia metallisia astioita tai välineitä mikrouunissa:
• Metallisäiliöt
• Kullalla tai hopealla koristellut astiastot
• Pistotyökalut, haarukat jne.
Sähkökaari tai kipinöinti voi olla seurauksena ja vaurioittaa uunin.
Syy:
2. ÄLÄ kuumenna:
• Ilmatiiviitä tai tyhjösuljettuja pulloja, ruukkuja, säiliöitä, esim.
vauvanruokapurkkeja
• Ilmatiivistettyä ruokaa, esim. munia, kuoressaan olevia pähkinöitä,
tomaatteja.
Paineen kasvu saattaa aiheuttaa niiden räjähtämisen.
Syy:
Vihje: Irrota kannet ja puhkaise kuoret, pussit ym.
3. ÄLÄ käytä mikroaaltouunia sen ollessa tyhjänä.
Syy:
Uunin seinämät saattavat vaurioitua.
Vihje: Jätä aina lasillinen vettä uuniin. Vesi imee mikroaaltoja, jos käynnistät
uunin vahingossa sen ollessa tyhjänä.
4. ÄLÄ peitä kankaalla tai paperilla takaosan tuuletusrakoja.
Kangas tai paperi voi syttyä tuleen kuuman ilman poistuessa uunista.
Syy:
5. Käytä AINA uunihansikkaita ottaessasi lautasta pois uunista.
Eräät lautaset imevät mikroaaltoja ja kuumuus siirtyy aina ruuasta
Syy:
lautaseen. Siksi lautasetkin voivat olla kuumia.
6. ÄLÄ kosketa kuumentavia elementtejä tai uunin seinämiä.
Syy:
Seinämät voivat olla riittävän kuumia polttamaan senkin jälkeen, kun
kuumennus on lopetettu, vaikka ne eivät näytä sellaisilta. Älä päästä
syttyviä aineita läheiseen kosketukseen uunin minkään osan kanssa.
Anna uunin jäähtyä ensin.
7. Uunitilassa syntyvän tulipalon vaaran vähentämiseksi:
• Älä säilytä syttyviä aineksia uunissa.
• Poista metalliliittimet paperista ja muovipusseista.
• Älä käytä mikrouunia sanomalehtien kuivaamiseen.
• Jos savua näkyy, pidä uunin ovi kiinni ja kytke virta pois tai irrota uuni
kokonaan virtalähteestä.
8. Suhtaudu erityisen huolellisesti nesteiden ja lastenruokien lämmittämiseen.
• Varaa AINA ainakin 20 sekunnin seisoma-aika sen jälkeen, kun uunin
virta on kytketty pois, jotta lämpötila ehtisi tasaantua.
• Sekoita lämmityksen aikana, mikäli välttämätöntä, ja sekoita AINA
lämmittämisen jälkeen.
• Käsittele astiaa huolellisesti lämmittämisen jälkeen. Voit polttaa itsesi, jos
astia on liian kuuma.
Kirjasen alkuosassa on uunin kuva sekä tätäkin tärkeämpi
ohjaustaulun kuva, jotta voisit löytää helposti kaikki painikkeet.
Vaiheittain etenevissä menettelyissä käytetään kahta erilaista
symbolimerkkiä.
☛
✉
✽
Tärkeää
Huomautus
Varoitus
VAROTOIMENPITEET MAHDOLLISELLE
MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMISEN ESTÄMISEKSI
Seuraavien turvallisuusvarotoimenpiteiden noudattamisen laiminlyöminen
saattaa johtaa haitalliseen mikroaaltoenergialle altistumiseen.
(a) Uunia ei saa missään tapauksessa yrittää käyttää oven ollessa auki tai
käsittelemällä turvalukitusta (oven salpoja) tai asettamalla jotain
turvalukituksen reikiin.
(b) Älä sijoita mitään esineitä uunin oven ja etuseinän väliin äläkä päästä ruuan
tai pesuaineiden jäämiä kertymään tiivistäviin pintoihin. Varmista, että ovi ja
oven tiivistyspinnat pysyvät puhtaina pyyhkimällä ne käytön jälkeen kostealla
rätillä ja sen jälkeen pehmeällä kuivalla rätillä.
(c) Älä käytä uunia, jos se on vaurioitunut, kunnes valmistajan valtuuttama ja
kouluttama mikroaaltohuoltoteknikko on korjannut sen.
On erityisen tärkeää, että uunin ovi sulkeutuu kunnolla ja etteivät seuraavat
osat ole vahingoittuneet:
(1) Ovi, oven tiivisteet ja tiivistyspinnat
(2) Oven saranat (murtuneet tai löysällä)
(3) Liitäntäjohto
(d) Uunia ei saa säätää eikä korjata kukaan muu kuin valmistajan kouluttama
pätevä mikroaaltouunien huoltoteknikko.
3
FI
G2712N_FI.fm Page 4 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Turvallisuusvarotoimenpiteet (jatkoa)
•
•
FI
•
Mikroaaltouunin asentaminen
Sijoita uuni tasaiselle pinnalle, joka on riittävän vahva kannattamaan
uunin painoa turvallisesti.
Viivästyneen kiehumisen puhkeaminen on vaarana.
Viivästyneen kiehumisen ja mahdollisen palovamman välttämiseksi
juomiin on sijoitettava muovilusikka tai lasitikku sekä sekoitettava ennen ja
jälkeen kuumennuksen, myös sen aikana.
Syy: Nesteen kuumennuksen aikana sen kiehumapiste saattaa
viivästyä; tämä tarkoittaa, että puhkeava kiehuminen saattaa alkaa
sen jälkeen, kun astia on jo poistettu uunista. Silloin voit saada
palovamman.
Noudata palovamman saatuasi näitä ENSIAPUOHJEITA:
*
*
*
20 cm
yläpuolella
85 cm
lattiasta
10 cm
takana
10 cm
sivulla
1. Varmista mikroaaltouunia asentaessasi, että uunilla on
riittävä tuuletus. Jätä uunin taakse ja sivuille vähintään 10
cm, yläpuolelle 20 cm ja lattiasta 85 cm.
2. Poista kaikki uunin sisällä ollut pakkausmateriaali.
Asenna pyöritysrengas ja pyörityslautanen.
Tarkasta, että pyörityslevy pyörii vapaasti.
Upota vammautunut kohta kylmään veteen ainakin 10 minuutiksi.
Peitä kohta puhtaalla, kuivalla siteellä.
Älä käytä mitään voidetta, öljyä tai liuosta.
•
9.
10.
11.
12.
13.
Älä KOSKAAN täytä astiaa täyteen asti ja valitse, nesteen ylikiehumisen
estämiseksi, astia, joka on leveämpi yläosastaan kuin alaosastaan.
Kapeakaulaiset pullot voivat myös räjähtää ylikuumennettuina.
• Tarkista AINA lasten ruuan tai maidon lämpötila ennen lapselle
tarjoamista.
• Älä KOSKAAN lämmitä lapsen pulloa tutti kiinnitettynä, koska pullo voi
räjähtää ylikuumennettuna.
Varo vaurioittamasta liitäntäjohtoa
• Älä upota liitäntäjohtoa tai pistoketta veteen ja pidä liitäntäjohto loitolla
kuumennetuista pinnoista.
• Älä käytä tätä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai pistoke on vaurioitunut.
Seiso käsivarren mitan päässä uunista, kun avaat sen oven.
Kuuma ilma tai vapautuva höyry saattaa aiheuttaa palovamman.
Syy:
Pidä uunin sisäosat puhtaina.
Uunin seinämiin tai lattiaan tarttuneet ruokahiukkaset tai öljypisarat
Syy:
voivat aiheuttaa maalivaurioita ja vähentää uunin tehokkuutta.
"Kilahtava" ääni saattaa kuulua toiminnan aikana, varsinkin uunin ollessa
sulatustavalla.
Syy:
Ääni saattaa kuulua, kun sähkön tehon kulutus muuttuu. Tämä on
normaalia.
Kun mikroaaltouuni toimii ilman kuormitusta, teho kytkeytyy turvallisuussyistä
pois automaattisesti. Voit käyttää uunia normaalisti, kun se on seissyt 30
minuuttia..
3. Sijoita mikroaaltouuni siten, että pistokkeeseen pääsee
käsiksi.
☛
☛
☛
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Vilkaise ruuanvalmistuksen aikana aika ajoin uuniin, kun ruokaa kuumennetaan
tai valmistetaan pois heitettävissä, muovista, paperista tai muista palavista
aineista tehdyissä astioissa.
TÄRKEÄÄ
Pikkulasten ei saa KOSKAAN antaa käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä.
Heitä ei saa myöskään jättää valvomatta lähelle mikroaaltouunia, kun sitä
käytetään. Siinä on lapsia kiinnostavia osia, joita ei saa varastoida tai kätkeä
uunin yläpuolelle.
4
Älä koskaan tuki tuuletusaukkoja, koska uuni voi ylikuumentua ja
katkaista automaattisesti virran. Sitä ei sen jälkeen voi käyttää
ennen, kun se on ehtinyt jäähtyä riittävästi.
Liitä oman turvallisuutesi vuoksi johto 3-piikkiseen 230 voltin, 50
Hz AC, maadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan. Jos tämän laitteen
liitäntäjohto on vahingoittunut, sen tilalle on otettava erikoisjohto
(I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410,
SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3).
Ota yhteys paikalliseen myyntiliikkeeseen korjaamista varten.
ISRAEL:in liitäntäjohto on PENCON(ZD16A), ETELÄ-AFRIKAN
APEX LEADS SA16 ja NIGERIAN, GHANAN, KENIAN ja
EGYPTIN vastaava on PENCON(UD13A1).
Älä asenna mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön,
kuten lähelle perinteistä uunia tai lämpöpatteria. Uunin
virransyöttötietoja on noudatettava ja kaikkien käytettävien
jatkojohtimien on oltava samaa standardia noudattavia kuin uunin
mukana toimitettu liitäntäjohtokin. Pyyhi sisäosa ja ovitiiviste
kostealla rätillä ennen mikroaaltouunin ensikäyttöä.
G2712N_FI.fm Page 5 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Mitä teet, jos epäilet jotain tai jos uunissa on
ongelmia
Valmistus / lämmittäminen
Seuraava menettely opastaa, miten ruokaa valmistetaan tai
FI
lämmitetään
Tarkista AINA valmistusasetukset ennen uunin jättämistä toimimaan.
Sijoita ensin ruoka pyörityslautasen keskelle. Sulje uuni.
Jos ongelma kuuluu alla lueteltuihin, yritä esitettyä ratkaisua.
◆ Tämä on normaalia.
• Kondenssitiivistymistä uunin sisällä
• Ilman virtaaminen oven ja ulkokuoren ympärillä
• Valon heijastuminen oven ja ulkokuoren alueella
• Ulos pääsevää höyryä oven tai tuuletusaukkojen kohdalla
1. Aseta tehotaso maksimiin kääntämällä nuppia COOKING
POWER CONTROL. (MAKSIMITEHO: 750 W)
◆ Uuni ei käynnisty, kun käännät nuppia TIMER.
• Onko ovi täysin kiinni?
2. Aseta aika kääntämällä nuppia TIMER.
Tulos: Uunin valo syttyy ja pyörityslautanen alkaa
pyöriä.
◆ Ruoka ei valmistu lainkaan
• Oletko asettanut ajastimen oikein?
• Onko ovi kiinni?
• Oletko ylikuormittanut sähköpiiriä ja aiheuttanut sulakkeen palamisen tai
varokatkaisimen laukeamisen?
☛
✉
◆ Ruoka on joko liian kypsä tai liian raaka
• Oliko asetettu valmistusaika oikea ruokatyypin kannalta?
• Oliko valittu tehotaso oikea?
Voit vaihtaa tehoa valmistuksen aikana kääntämällä nuppia
COOKING POWER CONTROL.
Tehotasot
◆ Uunin sisällä esiintyy kipinöintiä ja murtuvaa ääntä (kaaripurkaus)
• Oletko käyttänyt metallikoristeista lautasta?
• Oletko jättänyt haarukan tai muun metalliaterimen uunin sisään?
• Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?
Voit valita tehotason seuraavista vaihtoehdoista.
Lähtöteho
◆ Uuni aiheuttaa häiriöitä radion tai television seuraamiselle
• Televisiossa tai radiossa voi todeta pieniä häiriöitä, kun uuni on
toiminnassa. Tämä on normaalia. Asenna ongelman ratkaisemiseksi uuni
loitolle televisiosta, radiosta ja antenneista.
✉
Älä koskaan kytke mikroaaltouunia päälle, kun se on tyhjänä.
Tehotaso
KORKEA
KESKIKORKEA
KESKITASO
ALHAINEN KESKITASO
SULATTAMINEN ( )
ALHAINEN/LÄMPIMÄNÄ
GILLI
YHDISTELMÄTAPA I (
)
YHDISTELMÄTAPA II (
)
YHDISTELMÄTAPA III(
)
Elleivät edellä esitetyt ohjeet auta ratkaisemaan ongelmaa, ota
yhteys paikalliseen myyntiliikkeeseen tai SAMSUNG
myynninjälkeispalveluun.
5
MIKROAALTO
GRILLI
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
✉
Jos valitset korkeamman tehotason, valmistusaikaa on
lyhennettävä.
✉
Jos valitset alemman tehotason, valmistusaikaa on lisättävä.
G2712N_FI.fm Page 6 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
FI
Valmistuksen pysäyttäminen
Pikalämmitysominaisuuden käyttö
Voit pysäyttää valmistuksen milloin tahansa ruuan tarkistamiseksi.
Sijoita ensin ruoka pyörityslautasen keskelle ja sulje ovi.
1. Väliaikaiseksi pysäyttämiseksi:
Avaa ovi.
Tulos: Valmistus pysähtyy. Sulje ovi valmistuksen
jatkamiseksi.
1. Käännä nuppi COOKING POWER CONTROL asentoon
Max Power.
2. Kokonaan pysäyttämiseksi:
Kierrä nuppi TIMER asentoon "0".
2. Käännä nuppia TIMER ja valitse Instant Reheat.
(juomat tai keitto/kastike, tuoreet vihannekset).
✉
Valmistusajan säätäminen
Käytä vain mikroaalloille turvallisia astioita.
Pikalämmityksen asetuksets
Säädä jäljellä oleva valmistusaika kääntämällä nuppia
TIMER.
Seuraavassa muutamia vihjeitä ja suosituksia noudatettaviksi, kun
ruokaa valmistetaan tai lämmitetään Pikalämmitysominaisuuden
(Instant Reheat) avulla.
Käsisäätöinen ruuan sulattaminen
Merkki
Sulatusominaisuuden avulla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa, kalaa.
Sijoita ensin pakastettu ruoka pyörityslautasen keskelle ja sulje ovi.
1. Käännä nuppi COOKING POWER CONTROL asentoon
180W ( ).
2. Käännä nuppia TIMER valitaksesi oikean ajan.
Tulos: Sulatus alkaa.
✉
Käytä ainoastaan mikroaaltoturvallisia astioita.
6
Tarjoilutyyppi
Teho
Annos
Valmistusa- Seisoma ika
aika
Juomat
750 W
150 ml
1 min 35 s
1 - 2 min
Keitto/kastike
750 W
200 - 250 ml
3 min 10 s
2 - 3 min
Tuoreet
vihannekset
750 W
300 - 350 g
5 min 30 s
3 min
G2712N_FI.fm Page 7 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Lisävarusteiden valitseminen
Mikroaaltojen ja grillin yhdistäminen
Käytä mikroaaltoturvallisia astioita; älä käytä muoviastioita, -lautasia,
paperikuppeja, pyyheliinoja jne..
Voit myös yhdistää mikroaaltovalmistuksen ja grillin valmistaaksesi
nopeasti ruokaa ja ruskistaaksesi sen samaan aikaan.
☛
Jos haluat valita yhdistelmävalmistustavan (grillin ja
mikroaallot), käytä vain sellaisia astioita, jotka ovat
mikroaaltoturvallisia ja uuninkestäviä. Metalliset
ruokailuvälineet tai astiat saattavat vaurioittaa uunia.
✉
☛
Katso lisätietoja sopivista ruuanvalmistusvälineistä ja työkaluista
sivun 8 ruuanvalmistusvälineoppaasta.
2. Käännä nuppi COOKING POWER CONTROL sopivaan
tehotason asentoon (
,
,
).
Grilli antaa mahdollisuuden kuumentaa ja ruskistaa ruokaa nopeasti,
ilman mikroaaltojen käyttöä. Tätä tarkoitusta varten mikroaaltouunin
mukana on toimitettu myös grillihyllykkö.
3. Käännä nuppia TIMER ja valitse oikea aika.
(Esimerkki: 60 min)
Tulos: Valmistus käynnistyy.
1. Esikuumenna grilli haluttuun lämpötilaan kääntämällä
valmistustehon ohjausnuppi grillimerkin ( ) kohdalle ja
kääntämällä ajastimen nuppi sopivaan kohtaan.
✉
2. Avaa oviluukku ja aseta ruoka grillauskehikon päälle.
3. Valitse sopiva valmistusaika ja teho.
(Esimerkki: 60 min)
Tulos: Valmistus käynnistyy.
☛
Käytä AINA uunirukkasia, kun kosketat uunissa oleviin astioihin,
koska ne saattavat olla erittäin kuumia.
1. Avaa ovi työntämällä ohjaustaulun oikeassa alanurkassa
olevaa painiketta. Aseta ruoka hyllykölle ja hyllykkö
pyörityslautaselle. Sulje ovi.
Grillaus
✉
Käytä AINA mikroaaltoturvallisia ja uuninkestäviä
valmistusvälineitä. Lasitai keramiikkavälineet ovat ihanteellisia,
koska ne sallivat mikroaaltojen tunkeutumisen tasaisesti ruokaan.
Älä välitä siitä, että lämmitin kytkeytyy pois ja päälle grillauksen
aikana. Tämä järjestelmä on suunniteltu estämään uunin
ylikuumeneminen.
Käytä aina uunirukkasia, kun kosketat uunissa oleviin astioihin,
sillä ne saattavat olla erittäin kuumia.
7
Mikroaaltojen enimmäisteho yhdistetyssä mikroaaltouuni/
grillitilassa on 600W.
FI
G2712N_FI.fm Page 8 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Ruuanvalmistusvälineopas
FI
Valmistaakseen ruokaa mikroaaltouunissa mikroaaltojen on
pystyttävä tunkeutumaan ruokaan heijastumatta käytetystä astiasta tai
imeytymättä siihen.
Paperi
• Lautaset, kupit,
lautasliinat ja
keittiöpaperi
• Kierrätyspaperi
Siksi on pidettävä huolta ruuanvalmistusvälineiden valinnasta. Jos
väline on merkitty mikroaaltoturvalliseksi, ei ole syytä huoleen.
Muovi
• Säiliöt
Seuraavaan taulukkoon on lueteltu erilaiset ruuanvalmistusvälineet
varustettuna merkinnällä siitä, sopivatko ne mikroaaltouuniin ja
miten niitä on käytettävä.
Ruuanvalmistusväline
Mikroaalto- Selitykset
turvallisuus
Alumiinifolio
✓✗
Ruskistuslautanen
Posliini ja savi
Kertakäyttöiset polyesteripahviastiat
Pikaruokapakkaukset
• Polystyreenikupit
ja säiliöt
•
•
Paperipussit tai
sanomalehtipaperi
Kierrätyspaperi tai
metallireunukset
Lasiastiat
• Uuni/pöytäastiat
• Hienot lasiastiat
•
Voi käyttää pieninä määrinä
suojaamaan eri alueita ylikypsymistä
vastaan. Kaarikipinöintiä voi esiintyä,
jos folio on liian lähellä uunin seinämää
tai jos käytetään liian paljon foliota.
✓
✓
Älä esikuumenna yli 8 minuuttia.
✓
Eräät pakasteruuat on pakattu näihin
astioihin.
✓
✗
Voi käyttää lämmittämiseen.
Polystyreeni voi sulaa
ylikuumetessaan.
Voi syttyä tuleen.
✗
Voi aiheuttaa kaarikipinöintiä.
✓
✓
Voi käyttää ellei ole metallikoristeita.
Voi käyttää ruuan ja juomien
lämmittämiseen. Arka lasi saattaa
haljeta tai murtua äkkiä
kuumentuessaan.
Kansi poistettava. Vain lämmitykseen.
Lasipurkit
✓
•
•
Astiat
Pakastinpussien
siteet
✗
✗
Voi syntyä kaarikipinöintiä.
8
✗
Voi aiheuttaa kaarikipinöintiä.
✓
Varsinkin kuumaa kestävä
lämpömuovi. Muut muovit voivat
käpertyä tai menettää värinsä
kuumana. Älä käytä melamiinimuovia.
Voi käyttää kosteuden säilyttämiseksi.
Ei saisi kos kettaa ruokaan. Kalvo on
poistettava varovasti, koska sen alta
voi purkautua kuumaa höyryä.
Vain, jos ne ovat keittämiskelpoisia ja
uuninkestäviä. Pistele tarpeen mukaan
haarukalla.
Tarttuva kalvo
✓
•
Pakastuspussit
✓✗
✓ : Suositus
✓✗ : Ole varovainen
✗ : Vaarallinen
Metalli
Lyhyitä valmistusaikoja ja lämmitystä
varten. Myös liian kosteuden imuun.
•
Vahapaperi tai
rasvankestävä paperi
Posliini, saviastiat, lasitettu saviastia ja
luuposliini ovat yleensä sopivia, ellei
niissä ole metallikoristeita.
✓
✓
Voi käyttää kosteuden säilyttämiseksi
ja roiskumisen estämiseksi.
G2712N_FI.fm Page 9 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas
MIKROAALLOT
Pakastettujen vihannesten valmistusohje
Mikroaaltojen energia tunkeutuu todella ruuan läpi siinä olevan veden, rasvan ja
sokerin puoleensa vetämänä ja niihin imeytyen.
Mikroaallot saavat ruuan molekyylit nopeaan liikkeeseen. Näiden molekyylien
nopea liike saa aikaan kitkaa ja sen tuloksena syntyvä kuumuus valmistaa ruuan.
Käytä sopivaa kannellista pyrex-lasivuokaa. Valmista ruoka minimiaikaa
noudattaen - katso taulukosta. Jatka valmistusta parhaana pitämääsi tulokseen
pääsemiseksi.
Sekoita kaksi kertaa valmistuksen aikana ja kerran valmistuksen jälkeen. Lisää
suolaa, yrttejä tai voita valmistuksen jälkeen. Pidä peitettynä seisoma-ajan
aikana.
VALMISTUS
Ruuanvalmistusvälineet mikroaaltouunia varten:
Välineiden on päästettävä mikroaaltojen energia lävitseen suurimman tehon
aikaansaamiseksi. Metalli, kuten ruostumaton teräs, alumiini ja kupari, heijastaa
mikroaaltoja, mutta ne pystyvät tunkeutumaan keramiikan, lasin, posliinin ja
muovin sekä paperin ja puun läpi. Näin ollen ruokaa ei saa koskaan valmistaa
metalliastioissa.
Mikroaaltouuniin sopiva ruoka:
Monenlaiset ruokatyypit sopivat mikroaalloilla valmistettaviksi, mukaan luettuina
tuoreet tai pakastetut vihannekset, hedelmät, pasta, riisi, viljat, pavut, kala ja liha.
Kastikkeet, vanukkaat, keitot, kohokkaat ja säilykkeet voi myös valmistaa
mikroaaltouunissa. Yleisesti sanoen, mikroaaltovalmistus on ihanteellinen
kaikelle sellaiselle ruualle, joka vaatisi muuten valmistuksen hellalla. Esimerkiksi
voin tai suklaan sulattaminen (katso erikoisvihjeitä esittelevästä luvusta).
Peittäminen valmistuksen aikana
Ruuan peittäminen valmistuksen aikana on erittäin tärkeää, koska höyrystyvä
vesi nousee ylös höyrynä ja vaikuttaa valmistustapahtumaan. Ruuan voi peittää
eri tavoin: esim. keraamisella lautasella, muovikannella tai mikroaaltokelpoisella
tarttuvalla kalvolla.
Seisoma-ajat
Kun valmistus on päättynyt, seisoma-aika on tärkeä, jotta lämpötila tasoittuisi
ruuan sisällä.
Ruoka
Annos Teho
Seisomaaika Ohjeet
(min)
Pinaatti
150g 600 W
5½-6½
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalus.)
kylmää vettä.
Parsakaali
300g 600 W
10-11
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalus.)
kylmää vettä..
Herneet
300g 600 W
8-9
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalus.)
kylmää vettä.
Vihreät pavut
300g 600 W
10-11
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalus.)
kylmää vettä.
Sekavihannekset
(porkkana/
herneet/
maissi)
300g 600 W
9-10
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalus.)
kylmää vettä.
8½-9½
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalus.)
kylmää vettä.
Sekavihanne- 300g 600 W
kset
(kiinalaisittain)
9
Aika
(min.)
FI
G2712N_FI.fm Page 10 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas (jatkoa)
FI
Riisin ja pastan valmistusopas
Riisi:
Tuoreiden vihannesten valmistusopas
Käytä suurta, kannellista pyrex-lasikulhoa - riisin tilavuus
kaksinkertaistuu valmistuksen aikana. Valmista kannen alla.
Kun valmistusaika on päättynyt, sekoita ennen seisoma-aikaa ja lisää
suolaa tai yrttejä ja voita.
Huomautus: Kun valmistusaika on päättynyt, riisi ei ehkä ole vielä
imenyt itseensä kaikkea vettä.
Käytä sopivaa kannellista pyrex-lasikulhoa. Lisää 30-45 ml (2-3 rl.) kylmää vettä
kutakin 250 g kohti ellei jotain muuta vesimäärää suositeta - katso taulukosta.
Valmista kannen alla minimiaika - katso taulukosta. Jatka valmistusta parhaana
pitämäsi tuloksen saamiseksi. Sekoita kerran valmistuksen aikana ja kerran sen
jälkeen. Lisää suolaa, yrttejä tai voita valmistuksen jälkeen.
Jätä kannen alle seisomaan 3 minuutin ajaksi.
Pasta: Käytä suurta pyrex-lasikulhoa. Lisää kiehuvaa vettä, hieman suolaa
ja sekoita hyvin. Valmista ilman kantta.
Sekoita ajoittain valmistuksen aikana ja sen jälkeen. Peitä kannella
seisoma-aikana ja kuivaa jälkeenpäin huolellisesti.
Ruoka
Annos
Teho
Aika (min.)
Vihje:
Kaikki tuoreet vihannekset on valmistettava käyttämällä mikroaaltouunin
täyttä tehoa (750 W).
Seisomaaika Ohjeet
(min)
Valkoriisi
(osakeitetty)
250g
750 W
17-18
5
Lisää 500 ml
kylmää vettä.
Ruskea riisi
(osakeitetty)
250g
750 W
22-23
5
Lisää 500 ml
kylmää vettä.
Sekariisi
(riisi+villiriisi)
250g
750 W
18-19
5
Lisää 500 ml
kylmää vettä.
Sekavilja
(riisi+vilja)
250g
750 W
19-20
5
Lisää 400 ml
kylmää vettä.
Pasta
250g
750 W
11-12
5
Lisää 1000 ml
kuumia vettä.
Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Mitä pienempiä
ne ovat, sitä nopeammin ne valmistuvat.
Ruoka
10
Annos
Aika
(min.)
Seisoma- Ohjeet
aika (min)
Parsakaali
250g
500 g
5-5½
8½-9
3
Valmistele tasakokoisia paloja.
Aseta juuripäät keskelle.
Ruusukaali
250g
6½-7½
3
Lisää 60-75 ml (5-6 ruokalus.)
vettä..
Porkkanat
250g
5-6
3
Leikkaa tasakokoisiksi paloiksi.
Kukkakaali
250g
500 g
5½-6
9½-10
3
Valmistele tasakokoisia paloja.
Leikkaa suuret kukat puoliksi. Aseta
juuripäät keskelle.
Kesäkurpitsa
250g
4-4½
3
Leikkaa kesäkurpitsa viipaleiksi.
Lisää 30 ml (2 ruokalus.) vettä tai
nokare voita. Valmista juuri
pehmenemiseen saakka.
Munakoiso
250g
4½-5
3
Leikkaa munakoisot pieniksi
viipaleiksi ja pirskota päälle 1 rl.
sitruunamehua.
Purjosipuli
250g
5-5½
3
Leikkaa sipulit paksuiksi viipaleiksi.
Sienet
125g
250g
1½-2
3½-4
3
Valmistele pienet kokonaiset tai
viipaloidut sienet. Älä lisää vettä.
Päälle sitruunamehua. Mausta
suolalla ja pippurilla. Kuivata ennen
tarjoilua.
Sipulit
250g
5-6
3
Leikkaa sipulit viipaleiksi tai puoliksi.
Lisää vain 15 ml (1 ruokalus.) vettä.
Paprikat
250g
4½-5
3
Leikkaa paprikat pieniksi viipaleiksi.
Perunat
250g
500 g
5-6
9-10
3
Punnitse kuoritut perunat ja leikkaa
ne tasakokoisiksi puolikkaiksi tai
neljäsosiksi.
Nauriit
250g
5-5½
3
Leikkaa nauris pieniksi kuutioiksi.
G2712N_FI.fm Page 11 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas (jatkoa)
KUUMENTAMINEN
NESTEIDEN KUUMENTAMINEN
Mikroaaltouuni kuumentaa ruuan murto-osassa siitä ajasta, joka siihen kuluisi
käyttämällä tavanomaista uunia tai hellaa.
Käytä ohjeena seuraavan taulukon tehoa ja kuumennusaikaa. Taulukon ajoissa
on otettu huomioon nesteet, joiden huonelämpötila on noin +18 - +20+°C tai
jäähdytetyn ruuan lämpötila noin +5 - +7°C.
Jätä ainakin 20 sekunnin seisoma-aika sen jälkeen, kun uunin virta on kytketty
pois, jotta lämpötila ehtisi tasaantua. Sekoita tarpeen mukaan kuumennuksen
aikana ja sekoita AINA kuumennuksen jälkeen. Ryöpsähtävän kiehumisen ja
mahdollisten palovammojen estämiseksi juomiin on työnnettävä lusikka tai
lasitikku ja sitä on sekoitettava ennen kuumennusta, sen aikana ja sen jälkeen.
Järjestely ja peittäminen
Vältä kuumentamasta suuria kohteita, kuten kokonaista lihapalaa - ne pyrkivät
kypsymään liikaa ja kuivumaan ennen keskiosan kuumenemista. Pienten palojen
kuumentaminen onnistuu paremmin.
LASTENRUOKEIN KUUMENNUS
LASTENRUUAT: Tyhjennä ruoka syvälle keraamiselle lautaselle. Peitä se
muovikannella. Sekoita hyvin kuumennuksen jälkeen! Jätä seisomaan
2-3 minuutiksi ennen tarjoilua. Sekoita uudelleen ja tarkista lämpötila.
Suositettu tarjoilulämpötila: 30-40°C
Tehotaso ja sekoittaminen
Joitakin ruokia voi kuumentaa käyttämällä tehoa 750 W, kun taas toisia on
kuumennettava käyttämällä tehoa 600 W, 450 W tai jopa 300 W.
Tarkista ohjetaulukosta. Yleensä on parempi kuumentaa ruokaa käyttämällä
alempaa tehoa, jos ruoka on herkkää, sitä on paljon tai jos se saattaa kuumeta
hyvin nopeasti (esim. jauhelihapihvit).
Sekoita hyvin tai käännä ruokaa kuumennuksen aikana, jotta pääsisit
parhaaseen tulokseen.
Mikäli mahdollista, sekoita uudelleen ennen tarjoilua. Suhtaudu erityisen varoen
juomien ja lastenruokien kuumennukseen. Nesteiden ryöpsähtävän kiehumisen
ja palovammojen välttämiseksi ruokaa on sekoitettava ennen kuumennusta, sen
aikana ja sen jälkeen. Pidä ainekset mikrouunissa seisoma-aikana. Suositamme
muovilusikan tai lasitikun työntämistä nesteeseen. Vältä ruuan ylikuumentamista
(ja siitä johtuvaa roiskumista). Parasta on aliarvioida valmistumisaika ja lisätä
tarpeen mukaan kuumennusaikaa.
LASTEN MAITO: Kaada maito steriloituun lasipulloon. Kuumenna se ilman
korkkia. Älä koskaan kuumenna lasten pulloa tutti kiinnitettynä, koska
pullo voi ylikuumentuneena räjähtää Ravista hyvin ennen seisomaaikaa ja uudelleen ennen tarjoilua! Tarkasta aina huolellisesti lasten
maidon tai ruuan lämpötila ennen sen tarjoamista lapselle. Suositettu
tarjoilulämpötila: noin 37°C.
HUOMAUTUS:
Varsinkin lasten ruoka on palovammojen estämiseksi tarkistettava huolellisesti
ennen tarjoilua. Käytä seuraavan taulukon tehoja ja aikoja kuumennusohjeena.
Kuumennus ja seisoma-aika
Kun kuumennat ruokaa ensimmäistä kertaa, kannattaa kirjoittaa vaadittu aika
muistiin - tulevaa käyttöä varten.
Varmista aina, että kuumennettu ruoka on kauttaaltaan kuumentunut.
Anna ruuan seisoa lyhyen aikaa kuumennuksen jälkeen - jotta lämpötila ehtisi
tasaantua. Suositettu seisoma-aika kuumennuksen jälkeen on 2-4 minuuttia, ellei
taulukossa ole suositettu toisenlaista aikaa.
Suhtaudu erityisellä huolella juomien ja lastenruokien kuumennukseen. Katso
myös turvavarotoimenpiteitä käsittelevää lukua.
11
FI
G2712N_FI.fm Page 12 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas (jatkoa)
FI
Nesteiden ja ruuan kuumennus
Ruoka
Annos
Teho
Käytä tämän taulukon tehoja ja aikoja kuumennusohjeina.
Ruoka
Annos
Teho
Juomat
150 ml 750W
(huoneenläm (1 kuppi)
pöinen kahvi, 250 ml
maito, tee ja (1 muki)
vesi)
1½-2
Keitto
(jäähdytetty)
3-3½
4-4½
250g
450g
750W
1-2
Kaada keraamiseen
kuppiin ja lämmitä ilman
kantta. Aseta kuppi (150
ml) tai muki (250 ml)
pyörivän lautasen
keskelle. Sekoita
huolellisesti ennen ja
jälkeen seisomisen.
2-3
Kaada syvälle
keraamiselle lau taselle.
Peitä muovikannella.
Sekoita hyvin
kuumennuksen jäl keen.
Sekoita uudelleen ennen
tarjoilua.
2-2½
Muhennos
(jäähdytetty)
350g
600W
5-6
2-3
Kaada muhennos syvälle
ker aamiselle lautaselle.
Peitä muovikan nella.
Sekoita ajoittain
kuumennuk sen aikana ja
jälleen ennen
seisottamista ja tarjoilua.
Pasta ja
kastike
(jäähdytetty)
350g
600W
4-5
3
Kaada pasta (esim.
spagetti tai munanuudelit)
matalalle keraamiselle
lautaselle. Peitä
mikroaaltoja kestävällä
tarttuvalla kalvolla.
Sekoita ennen tarjoilua.
Täytetty
pasta ja
kastike
(jäähdytetty)
350g
600W
4½-5½
3
Kaada täytetty pasta
(esim. ravioli, tortellini)
syvälle keraamiselle lau
taselle. Peitä
muovikannella. Sekoita
ajoittain kuumennuksen
aikana ja jälleen ennen
seisottamista ja tarjoilua.
Ateria-annos
(jäähdytetty)
300g
400g
600W
Pakastettu
valmisateria
Aika (min.) Seisoma- Ohjeet
aika (min)
5-6
6-7
3
300g
400g
Aika (min.) Seisoma- Ohjeet
aika (min)
600W 11½-12½
13-14
4
Aseta pakastettu
valmisateria (-18 °C)
kääntyvälle alustalle
mikroaaltouunin
kestävässä astiassa.
Lävistä kalvo tai peitä
astia mikroaaltouunin
kestävällä kelmulla.
Anna ruuan olla 4
minuutin ajan
lämmittämisen jälkeen.
Lasten ruuan ja maidon kuumennus
Käytä tämän taulukon tehoja ja aikoja kuumennusohjeina.
Ruoka
Annos Teho
Lastenruoka
(vihanneksia
+ lihaa)
190g
600 W
30 s
2-3
Kaada keraamiselle syvälle
lau taselle. Valmista
peitettynä. Seisota 2-3
minuuttia. Sekoita hyvin
ennen tarjoilua ja tarkista
huolellisesti lämpötila.
Lasten
puuro
(viljaa +
maitoa +
hedelmää)
190g
600 W
20 s
2-3
Kaada keraamiselle syvälle
lau taselle. Valmista
peitettynä. Sekoita
valmistusajan jälkeen.
Seisota 2-3 minuuttia.
Sekoita hyvin ennen tar
joilua ja tarkista
huolellisesti lämpötila.
Lasten
maito
100ml 300 W
30 - 40 s
2-3
Sekoita tai ravista hyvin ja
kaada steriloituun
lasipulloon. Aseta pyöri
tyslautasen keskelle.
Valmista ilman korkkia.
Ravista hyvin ja seisota
ainakin 3 minuuttia. Ravista
hyvin ennen tarjoilua ja
tarkista huolellis-esti
lämpötila.
200ml
Aseta 2-3 kylmästä ruokaaineesta muodostuva
ateria keraamiselle
lautaselle. Peitä ateria
kalvolla.
12
Aika (min.) Seisoma- Ohjeet
aika
(min)
1min 1 min 10 s
G2712N_FI.fm Page 13 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas (jatkoa)
SULATTAMINEN
FI
Kaikki pakasteruoka on sulatettava käyttämällä sulatustehoa (180 W,
Mikroaallot sopivat erinomaisesti pakasteruuan sulattamiseen. Mikroaallot
sulattavat pakasteet pehmeästi ja lyhyen ajan kuluessa. Tämä saattaa olla suuri
etu, jos paikalle saapuu yhtäkkiä yllätysvieraita.
Ruoka
Liha
Jauheliha
Pakastesiipikarja on sulatettava perusteellisesti ennen valmistusta. Poista kaikki
metallisiteet ja ota ruoka ulos kaikista pakkauksistaan sulavan nesteen
päästämiseksi kuivumaan.
Porsaanpaisti
Pane pakasteruoka kannettomaan astiaan. Käännä se puoliksi, kuivaa kaikki
neste pois ja poista kaikki sisälmykset mahdollisimman pian.
Tarkista ruokaa ajoittain varmistaaksesi, ettei se tunnu lämpimältä.
Jos pienehköt ja ohuet pakasteruuan osat alkavat lämmetä, ne voi suojata
kietomalla ne pieniin alumiinifoliosuikaleisiin sulatuksen aikanakin.
Siipikarja
kananpalat
Koko kana
Jos siipikarja alkaa lämmetä ulkopinnaltaan, lopeta sulatus ja jätä kohde
seisomaan 20 minuutiksi ennen jatkamista.
Jätä kala, liha ja siipikarja seisomaan sulatuksen täydentämiseksi. Täydellisen
sulamisen vaatima seisoma-aika vaihtelee sulatettavan määrän mukaan. Katso
seuraavasta taulukosta.
Vihje:
Litteä ruoka sulaa paremmin kuin paksu ja pienet määrät vaativat
vähemmän aikaa kuin suuret määrät. Muista tämä vihje, kun pakastat
tai sulatat ruokaa.
Kala
Kalafileet
Käytä seuraavaa taulukkoa ohjeena, kun sulatat pakastettua ruokaa, jonka
lämpötila on noin -18 - -20°C.
Hedelmät
Marjat
Leipä
Sämpylät
(kukin 50 g)
Paahtoleipä/
Sandwich
Sekaleipä
(vehnä+ruis)
13
Annos
Aika
(min.)
500g
10-12
250g
7-8
500 g
(2 kpi)
12-14
1000g
25-28
250g
(2 kpi)
400g
(4 kpi)
6-7
).
Seisoma Ohjeet
aika (min)
5 - 20
Aseta liha matalalle
keraamiselle lautaselle.
Suojaa ohuet reunat
alumiinifoliolla. Käännä
sulatusajan puolivälissä!
15 - 40
Pane kananpalat ensin
nahkapuoli alaspäin,
kokonainen kana ensin
rintapuoli alaspäin, matalalle
keraamiselle lautaselle.
Suojaa siipien ja kärkien
kaltaiset päät alumiinifoliolla.
Käännä sulatuksen
puolivälissä!
5 - 20
Aseta pakastekala keskelle
keraamista matalaa lautasta.
Järjestä ohuet osat paksujen
alle. Suojaa kapeat päät
alumiinifoliolla. Käännä
sulatuksen puolivälissä!
11-13
250g
6-7
5 - 10
Jaa hedelmäaines matalalle,
pyöreälle
(suuriläpimittaiselle)
lasilautaselle.
2 kpi
4 kpi
250g
1½-2
3-4
4-5
5 - 10
500g
8-10
Järjestä sämpylät ympyrään
tai leipä vaakasuoraan
keittiöpaperille
pyörityslautasen keskelle.
Käännä sulatuksen
puolivälissä!
G2712N_FI.fm Page 14 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas (jatkoa)
FI
GRILLI
Grillausohje
Grillin kuumennuselementti sijaitsee sisätilan katon alapuolella. Se toimii oven
ollessa suljettuna ja pyörityslautasen pyöriessä. Pyörityslautasen pyörimisliike
saa ruuan ruskistumaan tavallista tasaisemmin. Grillin esikuumennus 4 minuutin
ajan saa ruuan ruskistumaan vieläkin nopeammin.
Grillauksen valmistusvälineet:
Niiden olisi oltava liekinkestäviä ja niissä saa olla mukana metallia. Älä käytä
minkään tyyppistä muovivälinettä, koska se voi sulaa.
Grillaukseen sopiva ruoka:
Kyljykset, makkarat, paistit, hampurilaiset, pekoni ja savukinkku, ohuet kalaannokset, voileivät ja kaikenlaiset paahtoleipärakennelmat.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
Varmista aina, kun vain grillaus on käynnissä, että grillin kuumennuselementti on
vaakasuorassa asennossa katon alapuolella eikä pystysuorassa asennossa
takaseinää vasten.
Muista myös, että ruoka on sijoitettava korkealle hyllykölle, paitsi jos
suosituksessa esitetään jotain toista paikkaa.
Esikuumenna grillitoiminnolla, kun grillaat tuoretta tai pakastettua ruokaa.
Käytä tässä taulukossa olevia tehotasoja ja aikoja grillausohjeena.
Ruoka
Annos
Esikuu- Kuume 1.
2.
Ohjeet
mennu- nnus- puolen puolen
saika
tila
aika
aika
(min.)
(min.)
(min.)
Paahtoleip
4 kpl
ä viipaleet (4 x 25g)
5
Vain
grillaus
6-7
5-6
Aseta
paahtoleipäviipaleet
vierekkäin
grillauskehikolle.
Sämpylät
(valmiiksi
paistetut)
2-4 palaa
3
Vain
grillaus
3-4
2-3
Aseta sämpylät
pyörivälle lautaselle
ensin alapuoli ylöspäin
ympyrän muo toon.
Grillatut
tomaatit
250 g
(2 kpl)
5
300 W 5½-6½
+ Grilli
--
Halkaise tomaatit.
Sirottele hieman
juustoa niiden päälle.
Aseta tomaat
tipuolikkaat ympyrän
muotoon laakeaan
lasipyreksikulhoon, ja
aseta se
grillauskehikon päälle.
Toast
Hawaii
2 kpl
(300 g)
5
300 W
+ Grilli
7-9
--
Paahda ensin
leiväviipaleet. Aseta
lisukkeilla varustetut
leipäviipaleet gril
lauskehikolle. Aseta
viipaletta vierekkäin
suoraan
grillauskehikolle. Anna
jäähtyä 2-3 minuuttia.
Kanan
siivet
(kylminä)
400500g
(6 kpl)
5
300 W
+ Grilli
11-13
MIKROAALLOT + GRILLI
Tämä valmistustapa yhdistää grillin säteilykuumuuden mikroaaltovalmistuksen
nopeuteen. Se toimii vain oven ollessa kiinni ja pyörityslautasen pyöriessä.
Ruoka ruskistuu tasaisesti pyörityslautasen pyörimisen vuoksi. Tässä mallissa
voidaan käyttää kolmea yhdistelmätilaa. 600W + grilli; 450W + grilli; ja 300W +
grilli
Ruuanvalmistusvälineet mikroaalto + grilli -vaihtoehtoa varten
Käytä sellaisia välineitä, joiden läpi mikroaallot pääsevät tunkeutumaan.
Välineiden tulee olla liekinkestäviä. Älä käytä metallisia valmistusvälineitä
yhdistelmätapaa käytettäessä.
Mikroaalto + grilli -tilassa valmistettavaksi sopivia ruokia:
Yhdistelmätilassa valmistettaviksi sopivia ruokia ovat kaikki kypsennetyt ruoat,
jotka pitää uudelleenlämmittää ja ruskistaa (esim. pasta), sekä ruoat, jotka
tarvitsevat vain lyhyen kypsennysajan ruskistuakseen päältä. Tässä tilassa
voidaan myös kypsentää paksuja ruoka-annoksia, joihin kuuluu ruskistunut ja
rapea kuori (esim. kananpalat, käännä puolessavälissä kypsennystä). Katso
grillaustaulukosta lisätietoja.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
Varmista aina yhdistelmätapaa (mikroaallot + grillaus) käytettäessä, että grillin
kuumennuse-lementti on vaakasuorassa asennossa katon alla eikä
pystysuorassa asennossa takaseinää vasten. Ruoka on asetettava korkealle
hyllykölle, ellei ohjeissa toisin suositeta. Muussa tapauksessa se on asetettava
suoraan pyörityslautaselle.
Ruoka on käännettävä kerran, jos se on ruskistettava kummaltakin puolelta.
14
10-12 Valmistele kanan palat
(kuten kanan siivet) tai
koipipalat öljyllä ja
mausteilla.
Aseta ne telineelle
ympyrän muotoon
siten, että luut ovat
keskellä. Anna palojen
olla 2 - 3 minuutin ajan
lämmittämisen jälkeen.
G2712N_FI.fm Page 15 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valmistusopas (jatkoa)
Grillausohje (jatkoa)
Ruoka
Annos
ERIKOISVIHJEITÄ
Esikuu- Kuume 1.
2.
Ohjeet
mennu- nnus- puolen puolen
saika
tila
aika
aika
(min.)
(min.)
(min.)
Paistetut
perunat
500 g
5
450 W
+ Grilli
10-12
--
Pakastepasta
400 g
---
600 W
+ Grilli
14-16
3-4
Pakastettu
kalagratiini
Pakastetut
pizzapalat
400 g
250 g
(8 kpl)
Pakastettu 200-250 g
strösselik- (1-2 kpl)
akku
---
600 W
+ Grilli
16-18
3-4
VOIN SULATTAMINEN
Aseta 50 g voita pienelle syvälle lasilautaselle. Peitä muovikannella.
Kuumenna 30-40 sekuntia 750 W teholla, kunnes voi on sulanut.
Halkaise perunat
kahtia. Aseta ne
ympyrän muotoon
grillauskehikolle,
halkaistu puoli
alaspäin.
SUKLAAN SULATTAMINEN
Aseta 100 g suklaata pienelle syvälle lasilautaselle..
Kuumenna 3-5 minuuttia 450 W teholla, kunnes suklaa on sulanut.
Sekoita kerran tai kaksi sulatuksen aikana.
KITEYTYNEEN HUNAJAN SULATTAMINEN
Aseta 20 g kiteytynyttä hunajaa pienelle syvälle lasilautaselle.
Kuumenna 20-30 sekuntia 300 W teholla, kunnes hunaja on sulanut.
Aseta pakastepasta
(-18°C), esimerkiksi
lasagne, tortellini tai
canneloni, sopivan
kokoiseen pyrexastiaan ja aseta astia
telineeseen.
GELATIININ SULATTAMINEN
Pane kuivat gelatiiniliuskat (10 g) 5 minuutiksi kylmään veteen.
Pane kuivattu gelatiini pieneen pyrex-lasikulhoon.
Kuumenna 300 W teholla 1 minuutti.
Sekoita sulatuksen jälkeen.
Aseta pakastettu
kalagratiini (-18°C)
sopivan kokoiseen
pyrex-astiaan ja aseta
astia telineeseen.
---
300 W
+ Grilli
12-13
---
Aseta pakastetut
pizzapalat (-18°C) tai
minipiirakat
telineeseen ympyrän
muotoon.
---
300 W
+ Grilli
4-6
---
Aseta pakastetut
kakunpalat (-18°C)
vierekkäin
telineeseen. Anna
kakunpalojen olla 5
minuutin ajan
sulattamisen jälkeen.
KIILTOKUORRUTUKSEN TEKO (KAKKUIHIN JA LEIVOKSIIN)
Sekoita pikakiiltokuorrutusainetta (noin 14 g) 40 g sokeria ja 250 ml kylmään
veteen.
Valmista ilman kantta pyrex-lasikulhossa 750 W teholla 3 ½-4 ½ minuuttia,
kunnes kiilto/jääpinta on läpinäkyvä. Sekoita kahdesti valmistuksen aikana.
HILLON VALMISTUS
Pane 600 g hedelmiä (esim. sekamarjoja) sopivan kokoiseen, kannelliseen
pyrex-lasikulhoon. Lisää 300 g säilytyssokeria ja sekoita hyvin.
Valmista kannen alla 10-12 minuuttia 750 W teholla.
Sekoita useita kertoja valmistuksen aikana. Kaada suoraan pieniin hillolaseihin,
joissa on auki väännettävä kansi. Seisota kansi kiinni 5 minuutin ajan.
VANUKKAAN VALMISTUS
Sekoita vanukasjauhetta sokeriin ja maitoon (500 ml) noudattamalla valmistajan
ohjeita ja sekoita aineet hyvin. Käytä sopivan kokoista, kannellista pyrexlasikulhoa. Valmista kannen alla 6 ½-7 ½ minuuttia 750 W teholla.
Sekoita useita kertoja valmistuksen aikana.
MANTELILASTUJEN PAAHTAMINEN
Levitä 30 g mantelilastuja tasaisesti keskikokoiselle keraamisella lautaselle.
Sekoita useita kertoja paahtamisen aikana, joka kestää 3 ½-4 ½ minuuttia 600 W
teholla.
Seisota 2-3 minuuttia uunissa. Käytä uunirukkasia ottaessasi lautasen pois!
15
FI
G2712N_FI.fm Page 16 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
FI
Mikroaaltouunin puhdistaminen
Tekniset erittelytiedot
Seuraavat mikroaaltouunin osat on puhdistettava säännöllisin
väliajoin rasvan ja ruokahiukkasten kertymisen estämiseksi:
SAMSUNG pyrkii parantamaan koko ajan tuotteitaan. Sekä
rakenteen tekniset tiedot että ohjeiden sisältämät tiedot voivat näin
ollen muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
•
•
•
☛
Sisä- ja ulkopinnat
Ovet ja oven tiivisteet
Pyörityslautanen ja pyöritysrenkaat
Varmista AINA, että oven tiivisteet ovat puhtaat ja että ovi
sulkeutuu kunnolla.
1. Puhdista ulkopinnat pehmeällä rätillä ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele
ja kuivaa.
2. Poista kaikki roiskeet ja tahrat sisäpinnoilta tai pyöritysrenkaasta saippuaisella
rätillä. Huuhtele ja kuivaa.
3. Sijoita kovettuneiden ruokahiukkasten ja hajujen poistamista varten kupillinen
laimennettua sitruunamehua pyörityslautaselle ja kuumenna suurimmalla
teholla uunia kymmenen minuutin ajan.
4. Pese pesukoneen kestävä lautanen aina tarpeen mukaan.
✉
ÄLÄ läikytä vettä tuuletusaukkoihin. Älä KOSKAAN käytä mitään
hankaavia tuotteita tai kemiallisia liuottimia. Puhdista erityisen
huolellisesti oven tiivisteet varmistaaksesi, ettei mitään hiukkasia:
•
•
✉
pääse kasautumaan
estämään oven sulkeutumista kunnolla
Puhdista mikrouunin sisätila heti kunkin käytön jälkeen miedolla
pesuaineliuoksella, mutta anna mikroaaltouunin jäähtyä täysin
ennen puhdistamista, jotta välttyisit vahingoilta.
16
Malli
G2712N
Virtalähde
230V ~ 50 Hz
Virrankulutus
Mikroaallot
Grilli
Yhdistelmätapa
1100 W
1000 W
2100 W
Lähtöteho
100 W / 750 W (IEC-705)
Käyttötaajuus
2450 MHz
Magnetroni
OM75S(31)
Jäähdytysmenetelmä
Jäähdytyspuhallinmoottori
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
Uunin sisätilat
489 x 275 x 383 mm
330 x 187 x 320 mm
Tilavuus
20 litraa
Paino
Netto
noin 14,5 kg
G2712N_DK.fm Page 1 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
MIKROBØLGEOVN
Betjeningsvejledning og madlavningsguide
G2712N
Ovn............................................................................................2
Tilbehør .....................................................................................2
Betjeningspanelet......................................................................2
Om denne betjeningsvejledning................................................3
Sikkerhedsforskrifter .................................................................3
Sådan installerer man mikrobølgeovnen ..................................4
Hvis du er i tvivl om noget, eller der opstår et problem.............5
Tilberedning/opvarmning...........................................................5
Effektniveauer ...........................................................................5
Sådan afbryder man tilberedningen..........................................6
Sådan justerer man tilberedningstiden .....................................6
Manuel optøning af mad ...........................................................6
Hurtig opvarmning.....................................................................6
Indstilling til hurtig opvarmning..................................................6
Valg af tilbehør ..........................................................................7
Grilning ......................................................................................7
Kombineret mikrobølge og grill .................................................7
Kogegrejsguide .........................................................................8
Kogeguide .................................................................................9
Rengjøre mikrobølgeovnen.....................................................16
Tekniske specifikationer..........................................................16
G2712N_DK.fm Page 2 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Ovn
DK
Betjeningspanelet
VENTILATIONSHULLE
GRILL
OVNDØR
BELYSNIN
DREJEKNAP FOR
INDSTILLING AF
VARMEEFFEKT
TIMERKNAP
1
DØRHAGER
DREJETALLERKEN
RULLERING
ROTOR
BØRNESIKRINGSHULLER
KNAP FOR
DØRÅBNING
2
4
5
Tilbehør
6
Afhængig af hvilken model, du har købt, leveres mikrobølgeovnen
med forskelligt tilbehør, som har mange anvendelsesmuligheder.
3
1. Rotor: er allerede placeret over motorakslen nederst i
mikrobølgeovnen.
Formål : Rotoren får drejetallerknen til at rotere.
2. Rullering: placeres i midten af mikrobølgeovnen.
Formål : Rulleringen støtter drejetallerknen.
7
3. Drejetallerken: placeres på rulleringen og med det
midterste beslag på rotoren.
Formål : Kogegrejet stilles på drejetallerknen, der let
tages ud og rengøres.
1. OPTØNING
2. DREJEKNAP FOR INDSTILLING AF
VARMEEFFEKT
3. TIMER-KNAP
4. GRILL
5. KOMBI (Mikrobølge + Grill)
6. HURTIG OPVARMNING
7. KNAP FOR DØRÅBNING
4. Metalstativ, der skal placeres på glaspladen.
Formål : Metalstativet kan anvendes til grillstegning
og kombineret tilberedning.
☛
Mikrobølgeovnen må IKKE bruges uden rulleringen og
drejetallerknen.
2
G2712N_DK.fm Page 3 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Om denne betjeningsvejledning
Sikkerhedsforskrifter
Du har lige købt en SAMSUNG mikrobølgeovn.
Betjeningsvejledningen indeholder mange nyttige oplysninger om,
hvordan du kan bruge mikrobølgeovnen:
• Sikkerhedsforskrifter
• Velegnet tilbehør og kogegrej
• Små tips om tilberedning
Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Læs dem omhyggeligt. Opbevares til senere reference.
Inden du tilbereder mad eller nogen form for væske i
mikrobølgeovnen, bør du sikre dig, at nedenstående
sikkerhedsforskrifter efterleves.
1.
•
•
•
Forrest i betjeningsvejledningen finder du illustrationer af
mikrobølgeovnen, og hvad der næsten er endnu vigtigere
betjeningspanelet. Derved kan du lettere finde de forskellige knapper.
I de trinvise procedurer anvendes følgende tre symboler:
☛
✉
✉
Vigtigt
Bemærk
Forsigtig
2.
•
•
FORHOLDSREGLER MOD UDSÆTTELSE FOR STRÅLING FRA
MIKROBØLGER
3.
Du kan blive udsat for skadelig stråling fra mikrobølger, hvis du ikke retter dig
efter nedenstående sikkerhedsforskrifter.
(a) Mikrobølgeovnen må under ingen omstændigheder være tændt, når ovndøren
er åben. Forsøg aldrig at pille ved sikkerhedslåsene (dørhagerne) eller at
stikke noget ind i børnesikringshullerne.
(b) Der må ikke sættes noget i klemme i ovndøren. Vær også påpasselig med, at
madrester eller rengøringsmidler ikke sætter sig fast på pakningsoverfladerne.
Pakningsoverfladerne på ovndøren og mikrobølgeovnen skal altid aftørres,
når mikrobølgeovnen har været i brug. Aftør først med en fugtig klud og
derefter med en blød, tør klud.
(c) Hvis mikrobølgeovnen er defekt, må den ikke bruges, før den er blevet repar
eret af en kvalificeret servicetekniker, som er oplært af producenten.
Det er meget vigtigt, at ovndøren kan lukkes helt til, og at følgende ikke er
beskadiget:
(1)Ovndøren, pakningerne på ovndøren og pakningsfladerne
(2) Dørholdermekanismerne (ødelagte eller løse)
(3) Strømledningen
(d) Ovnen bør ikke justeres på nogen måde eller repareres af andre end kvalifi
cerede serviceteknikere, som er oplært af producenten.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•
8.
•
•
•
3
Brug ALDRIG metalkogegrej i mikrobølgeovnen:
Metalbeholdere eller metaldåser.
Service med guld- eller sølvdekorationer.
Stegespid, gafler eller lignende.
Årsag: Metalgenstande kan forårsage elektriske lysbuer eller gnister, der kan
beskadige mikrobølgeovnen.
Opvarm ALDRIG følgende i mikrobølgeovnen:
Lufttætte eller vakuumpakkede flasker, glas og beholdere
Eks.: glas med babymad
Lufttætte madvarer
Eks.: æg, nødder med skal og tomater
Årsag: Det øgede tryk kan få lufttætte madvarer til at eksplodere.
Tips: Tag låget af, og prik hul på skallerne, poserne o.s.v.
Tænd ALDRIG mikrobølgeovnen, når den er tom.
Årsag: Ovnvæggene kan blive beskadiget.
Tips: Lad altid et glas vand stå i mikrobølgeovnen. Vandet absorberer
mikrobølgerne, hvis mikrobølgeovnen startes ved en fejltagelse.
Tildæk IKKE ventilationsåbningerne bag på mikrobølgeovnen med stof eller
papir.
Årsag: Der kan gå ild i stoffet eller papiret, når den varme luft strømmer ud
af ventilationsåbningerne.
Brug ALTID grydelapper eller grillhandsker, når du tager noget ud af ovnen.
Årsag: Visse typer kogegrej absorberer mikrobølgerne, og der overføres altid
varme fra maden til kogegrejet. Kogegrejet er derfor varmt.
Rør ALDRIG ved varmeelementerne eller mikrobølgeovnens indvendige
vægge.
Årsag: Væggene kan være så varme, at du brænder dig, selv om
mikrobølgeovnen er slukket, og væggene ikke ser ud til at være
varme. Brændbart materiale må aldrig komme i kontakt med
mikrobølgeovnens indvendige vægge, før ovnen er afkølet.
Risikoen for at der opstår brand i ovnrummet reduceres, hvis du:
Ikke opbevarer brændbart materiale i ovnen.
Fjerner metalklemmer eller lignende fra papirs- eller plasticposer.
Ikke bruger mikrobølgeovnen til at tørre avispapir.
Ved observering af røg holder ovndøren lukket, slukker ovnen eller tager
stikket ud af kon takten.
Vær især forsigtig, når du varmer væsker og børnemad.
Maden skal ALTID stå i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket, så
temperaturen i maden udjævnes.
Rør om nødvendigt rundt under opvarmning. Rør ALTID efter opvarmning.
Vær forsigtig, når du tager fat i kogegrejet efter opvarmning. Du kan brænde
dig, hvis det er for varmt.
DK
G2712N_DK.fm Page 4 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Sikkerhedsforskrifter (fortsat)
DK
Sådan installerer man mikrobølgeovnen
Stil mikrobølgeovnen på en plan og jævn overflade, der er så stærk, at
den med sikkerhed kan bære mikrobølgeovnens vægt.
• Ofte koger maden stadig efter endt tilberedning. Du kan derfor risikere at
brænde dig, hvis maden sprøjter.
• For at undgå efterkogning og mulig skoldning bør du placere en plastske eller
en glasrørepind i drikkevarer og røre rundt før, under og efter opvarmning.
Årsag: Ved opvarmning af væsker kan kogepunktet forsinkes. Dette
bevirker, at den kraftige kogning først starter, efter at du har taget
kogegrejet ud af mikrobølgeovnen. Derved kan du risikere at
skolde dig.
• Hvis du skolder dig, skal du følge disse FØRSTEHJÆLPSRÅD:
* Skyl det skoldede område i koldt vand i mindst 10 minutter.
* Læg en ren og tør forbinding på.
* Smør ikke creme, olie eller salve på det skoldede område.
• Kogegrejet må ALDRIG fyldes til randen. Anvend kogegrej, som er bredere
foroven end forneden, så væsken ikke koger over. Flasker med smal hals kan
eksplodere, hvis de bliv er for varme.
• Kontroller ALTID, at børnemaden eller børnemælken ikke er for varm, når du
giver den til bar net.
• Sutteflasker må ALDRIG varmes op, mens sutten er skruet på. Flasken kan
eksplodere, hvis den bliver for varm.
9. Pas på, at du ikke beskadiger strømledningen.
• Strømledningen eller stikket må aldrig komme i kontakt med vand eller varme
overflader.
• Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis strømledningen eller stikket er defekt.
10. Stå cirka en armlængde fra mikrobølgeovnen, når du åbner ovndøren.
Årsag: Du kan blive forbrændt af den varme luft eller damp, der strømmer ud
af mikrobølgeovnen.
11. Mikrobølgeovnen skal altid være ren indvendig.
Årsag: Fastbrændte madrester eller olie ødelægger malingen og nedsætter
mikrobølgeovnens ydeevne.
12. Der høres undertiden klikkelyde fra mikrobølgeovnen, når den er i brug. Det
sker især under optøning af frosne madvarer.
Årsag: Når varmeeffekten ændres, høres denne lyd. Det er helt normalt.
13. Når mikrobølgeovnen startes, uden at der er mad i den, slås strømmen
automatisk fra af sikkerhedsmæssige årsager. Efter 30 minutter kan du bruge
ovnen igen.
20 cm
over
85 cm
over qulvet
10 cm
bagtil
10 cm
på
siderne
1. Ved inst ll tion f ovnen skal det sikres,at der er
tilstrækkelig ventil tion til ovnen ved t sørge for mindst 10
cm plads på ovnens sider og bagside, 20 cm over ovnen
og 85 cm over gulvet.
2. Fjern al emballage, som sidder indvendigt i
mikrobølgeovnen ved levering.
Monter rulleringen og drejetallerknen.
Kontroller, at drejetallerknen roterer uhindret.
3. Denne mikrobølgeovn skal placeres, så stikket er
tilgængeligt.
☛
☛
☛
VIGTIGE FORHOLDSREGLER
Når du laver mad eller tør frosne madvarer op ved anvendelse af engangsservice
af plastic, papir eller andet brændbart materiale, bør du holde øje med maden i
mikrobølgeovnen.
VIGTIGT
Mindre børn må ALDRIG bruge eller lege med mikrobølgeovnen. Børn skal altid
være under opsyn, når de opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen, mens
den er i brug. Genstande, der tiltrækker børns opmærksomhed, må ikke
opbevares oven på mikrobølgeovnen.
4
Ventilationshullerne må ALDRIG tildækkes. Ovnen kan blive
overophedet, så den automatisk slår fra. Ovnen kan ikke bruges
igen, før den er tilstrækkelig afkølet.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal stikket sættes i en almindelig
3-benet, 230 V veksel strøm, 50 Hz AC jordet stikkontakt. Hvis
apparatets strømledning er ødelagt, skal den udskiftes med en
specialledning (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EUROELECTRIC 3410,SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E,
HIGH PROJECT H.P 3). Kontakt din lokale forhandler ved
udskiftning. I ISRAEL anvendes strømledningen
PENCON(ZD16A), i SYDAFRIKA APEX LEADS SA16 og i
NIGERIA, GHANA, KENYA samt Forenede Arabiske Emirater
PENCON(UD13A1).
Mikrobølgeovnen må IKKE anbringes i varme eller fugtige
omgivelser - f.eks. ved siden af en almindelig ovn eller nær en
radiator. Specifikationerne for mikrobølgeovnens strømforsyning
skal respekteres. Hvis du er nødt til at benytte en
forlængerledning, skal den opfylde samme specifika tion som
strømledningen til mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen skal
aftørres indvendigt med en fugtig klud, inden du bruger den første
gang. Det samme gælder pakningssiden på ovndøren.
G2712N_DK.fm Page 5 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Hvis du er i tvivl om noget, eller der opstår et
problem
Tilberedning/opvarmning
Denne vejledning beskriver, hvordan du tilbereder eller opvarmer
mad.
Du skal ALTID kontrollere indstillingen af mikrobølgeovnen, inden
du går fra den.
Stil først maden midt på drejetallerknen. Luk ovndøren.
Hvis du støder på nedenstående problemer, bør du overveje, om
problemet skyldes forhold, som er omtalt i det følgende.
◆
•
•
•
•
Dette er normalt.
Der er kondensvand i mikrobølgeovnen.
Der strømmer luft ved ovndøren og det ydre kabinet.
Lyset reflekteres ved ovndøren og det ydre kabinet.
Der strømmer damp ud af ovndøren eller ventilationshullerne.
1. Stil varmeeffekten på maksimum ved at dreje på
drejeknappen for indstilling af varmeeffekt.
(FULD VARMEEFFEKT: 750 W)
◆ Mikrobølgeovnen starter ikke, når du drejer på TIMER-knappen.
• Er ovndøren lukket helt til?
◆
•
•
•
2. Indstil tiden ved at dreje på TIMER-knappen.
Resultat : Ovnlyset tændes, og drejetallerknen roterer.
Maden er slet ikke opvarmet.
Har du indstillet timeren korrekt?
Er ovndøren lukket?
Er det elektriske kredsløb blevet overbelastet, hvorved der er sprunget en
sikring, eller er et relæ slået fra?
☛
✉
◆ Maden har enten fået for meget eller for lidt.
• Var ovntiden korrekt til denne type madvare?
• Har du valgt rigtig varmeeffekt?
◆
•
•
•
Du kan ændre varmeeffekt under tilberedningen ved at dreje på
drejeknappen for indstilling af varmeeffekt.
Effektniveauer
Der dannes gnister i mikrobølgeovnen (lysbuedannelse).
Har du brugt kogegrej med metalkant?
Har du glemt en gaffel eller en anden metalgenstand i ovnen?
Er alufolien for tæt på mikrobølgeovnens indervæg?
Du kan vælge mellem nedenstående effektniveauer.
Effektniveau
◆ Mikrobølgeovnen forstyrrer radio- eller TV-modtagelsen
• Når mikrobølgeovnen er tændt, kan den være en smule forstyrrende for radioeller TV-modtagelsen. Dette er normalt. For at løse problemet, skal du
installere ovnen i en vis afstand fra TV-apparater, radioer og antenner.
✉
Du må ALDRIG tænde for mikrobølgeovnen, når den er tom.
HØJ
MEDIUM HØJ
MEDIUM
MEDIUM LAV
OPTØNING ( )
LAV/HOLDER VARM
GRILL
KOMBINERET I (
)
KOMBINERET II (
)
KOMBINERET III (
)
Hvis problemet ikke løses ved at følge ovenstående vejledning,
skal du kontakte den lokale forhandler eller SAMSUNG
serviceordning.
5
effekt
Mikrobølge
Grill
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1000 W
✉
Hvis du vælger en højere varmeeffekt, skal tilberedningstiden
reduceres.
✉
Hvis du vælger en lavere varmeeffekt, skal tilberedningstiden
øges.
DK
G2712N_DK.fm Page 6 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
DK
Sådan afbryder man tilberedningen
Hurtig opvarmning
Du kan til enhver tid afbryde tilberedningen for at se til maden.
Stil først maden midt på drejetallerknen, og luk ovndøren.
1. Hvis du vil afbryde tilberedningen midlertidigt, skal du:
Åbne ovndøren.
Resultat : Tilberedningen afbrydes. For at starte
tilberedningen igen skal du lukke ovndøren.
1. Stil drejeknappen for indstilling af varmeeffekt på fuld
effekt.
2. Hvis du vil afbryde tilberedningen helt, skal du:
Stille TIMER-knappen på "0".
2. Drej på TIMER-knappen for at vælge hurtig opvarmning.
(drikkevarer, suppe/sauce eller færdigretter).
✉
Sådan justerer man tilberedningstiden
Du kan justere den resterende tilberedningstid ved at dreje
på TIMER-knappen.
Du må kun bruge kogegrej, som er mikroovnfast.
Indstilling til hurtig opvarmning
Her er nogle tips og anvisninger, som bør følges, når du tilbereder
eller opvarmer mad med funktionen hurtig opvarmning.
Symbol
Manuel optøning af mad
Med optøningsfunktionen kan du optø kød, fjerkræ eller fisk.
Stil først de frosne madvarer midt på drejetallerknen, og luk ovndøren.
1. Stil drejeknappen for indstilling af varmeeffekt på
180 W( ).
2. Drej på TIMER-knappen for at vælge den ønskede tid.
Resultat : Optøningen starter.
✉
Du må kun anvende kogegrej, som er mikroovnfast.
6
Madtype
Effekt
Portion
Tilberedningstid
Varmefordelingstid
Drikkevarer
750 W
150 ml
1 min 35 sek.
1 - 2 min
Suppe/sauce
(Afkølet)
750 W
200 - 250 ml
3 min 10 sek.
2 - 3 min
Færdigretter
750 W
300 - 350 g
5 min 30 sek.
3 min
G2712N_DK.fm Page 7 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Valg af tilbehør
Kombineret mikrobølge og grill
Anvend kun rengøringsmidler der kan tåle mikrobølger. Brug ikke
plastbeholdere, tallerkner, papirbægre, håndklæder etc.
Du kan også kombinere mikrobølgemadlavning med grill, for hurtig
tillavning og bruning samtidigt.
☛
Hvis du ønsker at benytte kombineret
madlavningstilstand (grill og mikrobølgefunktion) må der
kun benyttes kogegrej, der er mikroovnfast og ovnfast.
Kogegrej eller redskaber af metal kan beskadige ovnen.
✉
☛
For yderligere oplysninger på egnet kogegrej og redskaber, se
venligst kogegrejsguiden, side 8 .
1. Ovndøren åbnes ved at trykke på den store knap nederst
til højre på kontrolpanelet. Sæt maden på stativet og
stativet på pladen. Luk ovndøren.
Grilning
2. Indstil varmeeffekt ved at dreje knappen VARMEEFFEKT
(
,
,
).
Grillen giver dig mulighed for at opvarme og stege maden hurtigt uden
brug af mikrobølgefunktionen. Til dette formål er mikrobølgeovnen
udstyret med et grillstativ.
3. Indstil kogetid ved at dreje knappen TID (60 minutter i
eksemplet).
Resultat : Kombinationsmadlavning starter.
1. Forvarm grillen til den ønskede temperatur ved at dreje
knappen VARMEEFFEKT til grillsymbolet (
) og dreje
knappen TID til den korrekte tid.
✉
2. Åbn døren og sæt maden ind på stativet.
3. Vælg den korrekte tilberedningstid og varmeeffekt (60
minutter i eksemplet).
Resultat : Kombinationsmadlavning starter.
✉
☛
Brug ALTID mikroovnfast og ovnfast grej. Glas- eller keramiktallerkner er ideelle, da de tillader en jævn spredning af varmen i
maden.
Brug ALTID grydelapper ved berøring af kogegrej i ovnen, da det
kan blive meget varmt.
Bliv ikke nervøs hvis varmeelementet slår fra ved grilning.
Systemet er indrettet til at undgå overophedning af ovnen.
Brug altid grydelapper, når du skal tage i tallerkner i ovnen, da de
er meget varme. Kontrollér, at varmelegemet er i vandret position.
7
Maksimumeffekten ved kombineret mikrobølgefunktion og grill er
600 W.
DK
G2712N_DK.fm Page 8 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogegrejsguide
DK
Når du laver mad i mikrobølgeovnen, skal du være opmærksom på, at
mikrobølgerne skal kunne trænge ind i madvarerne uden at blive
reflekteret eller absorberet af kogegrejet.
Metal
• Skåle, fade
• Fryseposer med
metalklemmer
Du bør derfor vælge kogegrej med omhu. Hvis kogegrejet er mærket
som mikroovnfast, er du på den sikre side.
Papir
• Tallerkner, kopper,
servietter og
køkkenrulle
I nedenstående tabel kan du se, om en bestemt type kogegrej egner sig
til brug i mikrobølgeovnen.
Kogegrej
Mikroovnfast Kommentarer
Alufolie
✓✗
✓
✓
Må kun forvarmes i 8 minutter.
✓
Visse frostvarer sælges i disse bakker.
✓
✗
Færdigretter kan varmes direkte i
emballagen af polystyren, men vær
opmærksom på, at emballagen kan
smelte, hvis den overophedes.
Brandfarligt.
✗
Kan forårsage lysbuedannelse.
Glasvarer
• Ildfaste glas
✓
• Tynde glas
✓
• Glaskrukker
✓
Kan anvendes medmindre der er
metalkant på.
Kan anvendes til at varme mad eller
væske. Skrøbeligt glas kan gå i stykker
ved for hurtig opvarmning.
Husk at tage låget af. Kun egnet til at
opvarme mad.
Stegetallerken
Porcelæn og stentøj
Polyesterbakker eller
papbakker
Emballage til færdigretter
• Emballage af
polystyren
• Papirsposer eller
avispapirr
• Genbrugspapir eller
metalklemmer
• Genbrugspapir
Du kan dække udsatte stykker af
maden med små stykker alufolie. Hvis
alufolien kommer for tæt på væggen i
mikrobølgeovnen, eller hvis du bruger
for meget alufolie, kan der opstå
elektrisk lysbuedannelse.
✗
✗
Kan forårsage elektrisk
lysbuedannelse eller brand.
✓
Kan bruges ved korte
tilberedningstider og under
opvarmning. Kan også bruges til at
absorbere overskydende vand eller
fedt.
Kan forårsage elektrisk
lysbuedannelse.
✗
Plastic
• Plastbokse
✓
• Plastfolie
✓
• Fryseposer
✓✗
Porcelæn, keramik, glaseret stentøj og
benporcelæn er normalt egnet til brug i
mikrobølgeovn, medmindre der er
metalkant på.
Vokspapir eller fedttæt
papir
✓ :Anbefalet
✓✗ : Vær forsigtig
✗ : Usikkert
8
✓
Ildfast termoplast er specielt egnet.
Nogle typer plastic deformeres og
misfarves ved stærk varme. Brug ikke
melaminplast.
Plastfolie er beregnet til at forhindre, at
maden bliver tør. Plastfolie bør ikke
komme i kontakt med maden. Når du
fjerner plastfolien, skal du være
forberedt på, at der kan strømme varm
damp op fra maden.
Fryseposer må kun sættes i ovnen,
hvis de tåler kogning/ovnvarme.
Fryseposerne må ikke være lufttætte.
Prik om nødvendigt hul på posen med
en gaffel.
Kan anvendes til at forhindre udtørring
af maden og fedtstænk i
mikrobølgeovnen.
G2712N_DK.fm Page 9 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide
Tilberedningsguide for frosne grønsager
MIKROBØLGER
Anvend en passende ildfast glasskål. Kog tildækket i den angivne minimumstid –
se tabel. Fortsæt kogningen for at opnå det ønskede resultat.
Rør to gange under kogningen og en gang derefter. Tilsæt salt, krydderier og
smør efter kogningen. Læg låg på under varmefordelingstiden.
Mikrobølgeenergi trænger ind i maden, idet den tiltrækkes af madens væske-,
fedt- og sukkerindhold.
Mikrobølgerne får molekylerne i maden til at bevæge sig hurtigt. Molekylernes
hurtige bevægelser skaber friktion, og maden koges ved den derved opståede
varme.
Madvare
Portion Effekt Tid (min.)
VarmefordeInstruktioner
lingstid (min.)
TILBEREDNING
Spinat
150g
600 W
5½-6½
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Kogegrej til tilberedning ved mikrobølger
Det valgte kogegrej skal være af en type, der gør det muligt for
mikrobølgeenergien at trænge i maden. Mikrobølgerne kastes tilbage af metaller
som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, medens de trænger igennem
keramik, glas, porcelæn og plastik, samt papir og træ. Anvend derfor aldrig
metalbeholdere ved tilberedningen.
Broccoli
300g
600 W
10-11
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Ærter
300g
600 W
8-9
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Grønne
bønner
300g
600 W
10-11
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Grønsagsblanding
(gulerødder/
ærter/ majs)
300g
600 W
9-10
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Grønsagsblanding
(kinesisk)
300g
600 W
8½-9½
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Madvarer der er egnede til tilberedning ved mikrobølger
Flere typer madvarer er egnede til tilberedning ved mikrobølger, herunder friske
og frosne grønsager, frugt, pasta, ris, kornprodukter, bønner, fisk og kød. Sovse,
cremesauce, suppe, kage, henkogt frugt, og chutney kan tilberedes i en
mikrobølgeovn. Som hovedregel kan mikrobølger anvendes til enhver type
madvare der normalt vil blive tilberedt på et komfur. Smeltning af smør og
chokolade, f.eks. (se kapitlet “Specielle vink”).
Tildækning under tilberedning
Tildækning af maden under tilberedning er vigtig, idet den fordampede væske
frigøres som dampe og bidrager til kogningsprocessen. Maden kan tildækkes på
forskellige måder, f.eks. med en keramikplade, plastikdeksel eller plastfolie.
Varmefordelingstid
Efter tilberedning skal maden ikke tages ud straks, men stå et stykke tid således,
at temperaturen kan udjævnes i maden.
9
DK
G2712N_DK.fm Page 10 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide (fortsat)
DK
Tilberedningsguide for ris og pasta
Ris:
Tilberedningsguide for friske grønsager
Anvend en stor ildfast glasskål med låg. Risens fylde vil blive fordoblet
under kogningen. Kog tildækket.
Rør rundt efter kogetiden og inden varmefordelingstiden, og tilsæt salt
eller krydderier og smør.
Vær opmærksom på, at risene måske ikke har absorberet alt vandet
under kogetiden.
Anvend en passende ildfast glasskål med låg. Tilsæt 30-45 ml koldt vand (2-3
spsk.) pr. 250 g medmindre en anden mængde vand anbefales - se tabel. Kog
tildækket i den angivne minimumstid – se tabel. Fortsæt kogningen for at opnå
det ønskede resultat. Rør en gang under kogningen og en gang derefter. Tilsæt
salt, krydderier og smør efter kogningen.
Lad grønsagerne stå tildækket i en varmefordelingstid på 3 minutter.
Pasta: Anvend en stor ildfast glasskål. Tilsæt kogende vand og en smule
salt, og rør godt rundt. Kog utildækket.
Rør rundt en gang i mellem under og efter kogningen. Dæk pastaen til
under varmefordelingstiden, og si derefter vandet grundigt fra.
Vink:
Skær grønsagerne i lige store stykker. Jo mindre stykker, desto
kortere kogetid.
Alle friske grønsager bør koges ved maksimal effekt (750 W).
Madvare
Portion
Effekt
Tid (min.)
Varmefordeling- Instruktioner
stid (min.)
Hvide ris
(forkogt)
250g
750 W
17-18
5
Tilsæt 500 ml
koldt vand.
Brune ris
(forkogt)
250g
750 W
22-23
5
Tilsæt 500 ml
koldt vand.
Blandede ris
(ris + vandris)
250g
750 W
18-19
5
Tilsæt 500 ml
koldt vand.
Majsblanding
(ris + majs)
250g
750 W
19-20
5
Tilsæt 400 ml
koldt vand.
Pasta
250g
750 W
11-12
5
Tilsæt 1000 ml
kogende vand.
Madvare
Broccoli
10
Portion Tid
(min.)
Varmeforde- Instruktioner
lingstid
(min.)
250g
500 g
5-5½
8½-9
3
Kog i lige store buketter. Arranger
broccolien så stammen peger mod
centrum.
Rosenkål
250g
6½-7½
3
Tilsæt 60-75 ml (5-6 spsk.) vand.
Gulerødder
250g
5-6
3
Skær gulerødderne i lige store
stykker.
Blomkål
250g
500 g
5½-6
9½-10
3
Kog i lige store buketter. Skær
store buketter over. Arranger så
stammen peger mod centrum.
Courgetter
250g
4-4½
3
Skær courgetterne i skiver. Tilsæt
30 ml (2 spsk.) vand or en klat
smør. Kog indtil courgetterne er
møre.
Auberginer
250g
4½-5
3
Skær auberginerne i små skiver og
dryp med 1 spsk. citronsaft.
Porrer
250g
5-5½
3
Skær porrerne i tykke skiver.
Champignoner
125g
250g
1½-2
3½-4
3
Kog champignonerne hele eller i
skiver.Tilsæt ikke vand. Dryp med
citronsaft. Tilsæt salt og peber. Lad
væsken løbe fra inden servering.
Løg
250g
5-6
3
Skær løgene i halve eller skiver.
Tilsæt kun 15 ml (1 spsk.) vand.
Peberfrugter
250g
4½-5
3
Skær peberfrugterne i små stykker.
Kartofler
250g
500 g
5-6
9-10
3
Vej kartoflerne og skær dem i lige
store halve eller kvarte stykker.
Kålrabi
250g
5-5½
3
Skær kålrabien i små terninger.
G2712N_DK.fm Page 11 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide (fortsat)
OPVARMNING
Opvarmnings af drikkevarer
Mikrobølgeovnen genopvarmer mad på en brøkdel af den tid det tager, hvis man
anvender almindelig ovn eller komfur.
Anvend varmeeffekterne og opvarmningstiderne i den følgende tabel som
rettesnor. Tiderne i tabellen er udregnet på grundlag af drikkevarer med en
stuetemperatur på +18 til +20°C, madvarer med en temperatur på +5 til +7°C.
Beregn altid en varmefordelingstid på mindst 20 sekunder, så temperaturen kan
udjævnes. Rør rundt under opvarmning, hvis det er nødvendigt, og rør ALTID
rundt efter. For at undgå stødkogning og dermed risiko for skoldning, anbefales
det at stikke en plastikske eller glaspind i drikkevarerne og røre rundt før under og
efter opvarmningen.
Arrangement og tildækning
Undgå opvarmning af større stykker som f.eks. stege. Store stykker vil ofte koge
for længe og udtørre inden centrum er fuldt opvarmet. Opvarmning af mindre
stykker giver de bedste resultater.
Opvarmnings af babymad
Babymad: Hæld babymaden i en dyb tallerken og læg et plastiklåg over. Rør
maden grundigt efter opvarmning! Lad den stå yderligere 2-3 minutter.
Rør rundt igen og kontroller temperaturen. Den anbefalede
serveringstemperatur er 30-40°C.
Varmeeffekter og omrøring
Nogle madvarer kan opvarmes ved en varmeeffekt på 750W, medens du ved
andre bør anvende 600W, 450W eller kun 300W .
Anvend tabellen, hvis du er i tvivl. Som hovedregel er det bedst at opvarme mad
ved lav varmeeffekt, hvis madvaren skrøbelig, i store mængder, eller hvis den
opvarmes meget hurtigt (som f.eks. tærter af hakket kød).
Du får de bedste resultater, hvis du rører rundt eller vender maden under
opvarmning. Rør eventuelt også rundt inden servering.
Vær særlig forsigtig når du opvarmer drikkevarer og babymad. Rør rundt før,
under og efter opvarmning, for at undgå stødkogning og dermed risiko for
skoldning. Behold mad- eller drikkevaren i oven under varmefordelingstiden. Det
kan anbefales at stikke en plastikske eller glaspind i drikkevarerne. Undgå at
overophede (og dermed ødelægge) maden. Det er bedre at beregne en kort
kogetid, for derefter at lægge yderligere tid til om nødvendigt.
Babymælk: Hæld mælken i en helt ren glasflaske. Opvarm uden låg. Hvis
flasken opvarmes med sutten på, kan den eksplodere, hvis mælken
bliver overophedet. Ryst flasken grundigt inden varmefordelingstiden
og yderligere en gang inden servering! Kontroller altid mælkens
temperatur inden du giver den til barnet. Den anbefalede
serveringstemperatur er ca. 37°C.
Bemærk:
Babymad skal altid kontrolleres grundigt inden servering, for at forhindre, at
barnet brænder sig. Anvend nedenstående tabels varmeeffekter og tider som
rettesnor ved opvarmning.
Opvarmnings- og varmefordelingstider
Første gang du opvarmer madvarer, vil det være en god idé at notere den tid det
tager - til fremtidig brug.
Sørg altid for, at den opvarmede mad er rygende varm og gennemvarmet.
Lad maden stå et kort tidsrum efter opvarmningen, så temperaturen udjævnes.
Den anbefalede varmefordelingstid er 2-4 minutter, medmindre andet er angivet i
tabellen.
Vær særlig forsigtig ved opvarmningen af drikkevarer og babymad. Se også
kapitlet indeholdende sikkerhedsforskrifter.
11
DK
G2712N_DK.fm Page 12 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide (fortsat)
DK
Opvarmning af mad- og drikkevarer
Madvare
Portion Effekt
Anvend tabellens varmeeffekter og tider som rettesnor ved opvarmning.
Madvare
Portion Effekt
Drikke
150 ml 750W
(kaffe,
(1 kop)
mælk, te,
250 ml
vand ved
(1 krus)
stuetemperatur)
Suppe
(afkølet)
250g
450g
750W
1½-2
1-2
Skænk i en keramisk kop og
opvarm utildækket. Placer
koppen (150ml) eller kruset
(250ml) på drejeskivens
centrum. Omrør
omhyggeligt før og efter
hensætningstiden.
2-3
Hæld suppen i en dyb
tallerken.
Læg et plastiklåg på.
Rør grundigt efter
opvarmning og igen inden
servering.
2-2½
3-3½
4-4½
Stuvning
(afkølet)
350g
Pasta
med sovs
(afkølet)
350g
600W
4-5
3
Læg pastaen (f.eks.
spaghetti eller nudler) på en
flad tallerken. Dæk til med
plastfolie.Rør inden
servering.
Fyldt pasta
med sovs
(afkølet)
350g
600W
4½-5½
3
Læg den fyldte pasta (f.eks.
ravioli, tortellini) i en dyb
tallerken. Læg et plastiklåg
på.
Rør rundt lejlighedsvis
under opvarmningen og
igen inden
varmefordelingstid og
servering.
Færdigret
(afkølet)
300g
400g
600W
Tid (min.) Varmefor- Instruktioner
delingstid
(min.)
600W
5-6
5-6
6-7
2-3
3
Frossen
færdigret
300g
400g
Tid (min.) Varmefor- Instruktioner
delingstid
(min.)
600W 11½-12½
13-14
4
Placér en
mikrobølgeovnsikker
tallerken med den frosne
færdigret (-18°C) på
drejeskiven. Perforér filmen
eller tildæk med
mikrobølgebestandig, klar
madfolie.
Lad stå i 4 minutter efter
opvarmning.
Opvarmning af babymad og -mælk
Anvend tabellens angivelser af varmeeffekt og tid som rettesnor ved opvarmning.
Madvare
Hæld stuvningen på en
tallerken.
Læg et plastiklåg på.
Rør rundt lejlighedsvis
under opvarmningen og
igen inden
varmefordelingstiden og
serveringen.
Portion Effekt
12
Varmefo- Instruktioner
rdelingstid (min.)
Babymad
(grønsager
+ kød)
190g
600 W 30 sek.
2-3
Hæld babymaden i en dyb
tallerken. Kog med låg. Rør
rundt efter kogetiden. Lad
maden stå i 2-3 minutter. Rør
rundt inden servering og
kontroller temperaturen
omhyggeligt.
Babygrød
(korn +
mælk +
frugt)
190g
600 W 20 sek.
2-3
Hæld grøden i en dyb
tallerken.Kog med låg. Rør
rundt efter kogningen Lad
grøden stå i 2-3 minutter. Rør
grundigt inden serveringen og
kontroller temperaturen
omhyggeligt.
Babymælk
100ml 300 W 30 - 40
sek.
2-3
Ryst eller rør mælken grundigt
og hæld den på en helt ren
glasflaske. Placer flasken midt
på pladen. Kog uden låg. Ryst
mælken grundigt og lad den
stå i mindst 3 minutter. Ryst
grundigt igen, inden servering
og kontroller temperaturen
omhyggeligt.
200ml
Placer et måltid med 2-3
kølede dele på en keramisk
plade Tildæk med
mikrobølgebestandig, klar
madfolie.
Tid
(min.)
1 min 1 min 10
sek.
G2712N_DK.fm Page 13 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide (fortsat)
OPTØNING
DK
Alle frosne madvarer skal optøs ved den dertil egnede effekt (180 W,
Mikrobølger er fremragende til optøning af frossen man. Mikrobølgerne tør
maden nænsomt op i løbet af kort tid. Dette kan være en stor fordel hvis man
skulle få uventede gæster.
Madvare
Frossen fjerkræ skal optøs meget grundigt inden tilberedning. Fjern eventuelle
metalsnore og tag fjerkræet ud af indpakning, så væsken fra optøningen kan løbe
ud.
Kød
Hakket
oksekød
Sæt den frosne mad på en tallerken uden at dække den til. Vend den midtvejs
under optøningen. Hæld væske fra og fjern kråsen så hurtigt som muligt.
Kontroller undervejs om maden føles varm.
Hvis mindre dele af maden begynder at blive opvarmet, kan du beskytte dem ved
at pakke dem ind i mindre stykker aluminiumsfolie under optøningen.
Svinekoteletter
Fjerkræ
Kyllingestykker
Hvis det yderste af fjerkræet begynder blive opvarmet, kan du afbryde
optøningen og lade maden stå i 20 minutter inden du fortsætter.
Lad fisk, kød og fjerkræ hvile for at fuldbyrde optøningen. Varmefordelingstiden
vil variere alt efter hvor stor mængde der skal tøs op. Se nedenstående tabel.
Vink:
Hel kylling
Portion
Tid (min.) Varmeforde- Instruktioner
lingstid
(min.)
500g
10-12
250g
7-8
500 g
(2 stk)
12-14
1000g
25-28
250g
(2 stk)
400g
(4 stk)
6-7
5 - 20
Læg kødet på en flad
tallerken.
Beskyt tynde kanter med
aluminiumsfolie.
Vend efter halvdelen af
optøningstiden!
15 - 40
Læg kyllingestykkerne på
en flad tallerken med
skindsiden, nedad. Hele
kyllinger lægges først med
brystsiden nedad.
Beskyt de tynde dele
såsom vinger og
endestykker med
aluminiumsfolie. Vend
efter halvdelen af
optøningstiden!
5 - 20
Læg de frosne fisk midt på
en flad tallerken. Gem
tynde dele under tykke.
Beskyt tynde dele med
aluminiumsfolie.
Vend efter halvdelen af
optøningstiden!
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less
time than bigger ones. Remember this hint while freezing and
defrosting food.
Anvend følgende tabel som rettesnor ved optøning af mad med temperaturer på
-18 to -20 °C.
Fisk
Fiskefileter
Frugt
Bær
Brød
Rundstykker
(á ca. 50 g)
Toast/
Sandwich
Rugbrød
(hvede + rug/
flerkorn)
13
).
11-13
250g
6-7
5 - 10
Fordel frugten på en flad
glastallerken (med stor
diameter).
2 stk
4 stk
250g
1½-2
3-4
4-5
5 - 10
500g
8-10
Rundstykker arrangeres
cirkulært, brød horisontalt
på et stykke køkkenrulle
midt på pladen. Vend efter
halvdelen af
optøningstiden!
G2712N_DK.fm Page 14 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide (fortsat)
DK
GRILL
Grillvejledning
Grill-varmelegemet er placeret under ovnens loft. Det fungerer, når ovndøren er
lukket og glaspladen roterer. Glaspladens rotation bevirker, at madvarerne
brunes mere ensartet. Forvarmning af grillen i 4 minutter vil bevirke, at
madvarerne brunes hurtigere.
Kogegrej til grillstegning:
Bør være ovnfast og kan indeholde metal. Anvend aldrig kogegrej af plastik; det
kan smelte.
Madvarer der er egnet til grillstegning:
Koteletter, pølser, bøffer, hamburgere, bacon og røgede skinkeskiver, portioner
med tynde fisk, sandwiches og alle slags toast med fyld.
Forvarm varmeelementet med grillfunktionen ved grillning af frisk eller
frossen mad.
Brug effektniveauerne og tiderne i denne tabel som retningslinjer for grillning.
Mad
Portion
Forvar- Tilberedn. 1. side, 2.
Anvisninger
mning- indstilling tid
side,
stid
(min.) tid
(min.)
(min.)
Toastskiver
4 stk.
(4 x 25g)
5
Kun Grill
6-7
5-6
Læg toastskiverne
ved siden af
hinanden på
stativet.
Rundstykker
(bagte)
2-4 stk.
3
Kun Grill
3-4
2-3
Læg først
rundstykkerne med
undersiden opad i
en cirkel direkte på
glaspladen.
Grillstegte
tomater
250 g
(2 stk.)
5
300 W +
Grill
5½-6½
--
Skær tomaterne i
halve. Kom lidt ost
ovenpå. Anbring
dem i en cirkel i et
fladt ildfast glasfad.
Sæt fadet på
stativet.
Toast
“Hawaii”
2 pcs
(300 g)
5
300 W +
Grill
7-9
--
Rist brødskiverne
først. Læg
toastskiverne med
fyld på stativet.
Læg 2 toastskiver
overfor hinanden
direkte på stativet.
Lad dem stå i 2-3
minutter.
Kyllingevinger
(kølede)
400500g
(6 stk.)
5
300 W +
Grill
11-13
VIGTIG BEMÆRKNING:
Når kun grillen er i brug, så sørg for, at grill-varmelegemet er i vandret position
under ovnens loftet og ikke på bagvæggen i lodret position. Husk på, at
madvarerne skal placeres på det høje stativ, medmindre andre instruktioner
anbefales.
KOMBI (MICROBØLGE + GRILL)
Denne tilberedningsmetode kombinerer den strålevarme, der kommer fra grillen,
med mikrobølgetilberedningens hurtighed. Den fungerer kun, når ovndøren er
lukket, og glaspladen roterer. Som følge af glaspladens rotation bliver
madvarerne brunet ensartet. Der er tre kombinationsmuligheder for denne model:
600 W + grill, 450 W + grill og 300 W + grill.
Kogegrej for tilberedning med mikrobølge + grill
Anvend kun kogegrej, som mikrobølger kan passere igennem. Kogegrej bør
være ovn-fast. Anvend ikke kogegrej af metal til denne kombinerede metode.
Anvend aldrig koge-grej af plastik; det kan smelte.
Madvarer der er egnet for mikrobølge + grill-tilberedning:
Madvarer, der er egnet til den kombinerede tilberedningsmetode, omfatter alle
slags fremstillede madvarer, der behøver genopvarmning eller bruning (f. eks.
kogt pasta), samt madvarer, der behøver en kort bruningstid på oversiden.
Metoden kan også anvendes til portioner med “tykke” madvarer, der vil have
fordel af en brunet og sprød overflade (f. eks. kyllingestykker; vend dem, når den
halve tilberedningstid er gået). Se grill-tabellen for yderligere detaljer.
VIGTIG BEMÆRKNING:
Når den kombinerede metode (mikrobølge + grill) anvendes, så sørg for, at grillvarmelegemet er i vandret position under ovnens loft og ikke på bagvæggen i
lodret position. Madvarerne bør anbringes på det høje stativ, medmindre andre
instruktioner anbefales. Ellers skal de placeres direkte på glaspladen. Se
instruktionerne i det føl-gende diagram.
Madvarerne skal vendes, hvis de skal brunes på begge sider.
14
10-12 Tilbered
kyllingestykker som
f.eks. vinger eller
lår med olie og
krydderier. Placér
dem i en kreds på
risten med benene
mod midten.
Lad dem stå i 2-3
minutter efter
grillningen.
G2712N_DK.fm Page 15 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
Kogeguide (fortsat)
Grillvejledning (fortsat)
SPECIELLE VINK
Mad
Portion
Forvarmningstid
(min.)
Tilbere 1. side, 2. side, Anvisninger
dn.
tid
tid
indstill (min.)
(min.)
ing
Bagte
kartofler
500 g
5
450 W 10-12
+ Grill
Frossen
pasta
400 g
Frossen
fiskegratin
400 g
Frosne
pizzasnacks
250 g
(8 stk.)
200-250 g
(1-2 stk.)
Frossen
streusel
cake
---
---
600 W
+ Grill
14-16
--
SMELTNING AF SMØR
Læg 50g smør i en dyb glasskål. Læg et plastiklåg over.
Varm op i 30-40 sekunder ved 750 W, indtil smørret er smeltet.
Skær kartoflerne i
halve. Anbring dem
i en cirkel på
stativet med den
overskårede side
mod grillen.
3-4
3-4
SMELTNING AF CHOKOLADE
Læg 100 g chokolade i en lille dyb glasskål.
Varm op i 3-5 minutter, til chokoladen er smeltet.
Rør en eller to gange under smeltningen.
SMELTNING AF KRYSTALLISERET HONNING
Læg 20 g krystalliseret honning i en lille dyp glasskål.
Varm op i 20-30 sekunder ved 300 W, indtil honningen er smeltet.
Læg den frosne
pasta (-18°C),
f.eks. lasagne,
tortellini eller
canneloni i et
passende ildfast
glasfad og placér
fadet på risten.
600 W
+ Grill
16-18
---
300 W
+ Grill
12-13
---
Læg de frosne
pizzasnacks
(-18°C) eller miniquiches i en kreds
på risten.
---
300 W
+ Grill
4-6
---
Læg de frosne
kagestykker(-18°C)
ved siden af
hinanden på risten.
Lad stå i 5 minutter
efter optøning.
SMELTNING AF GELATINE
Læg tørre gelatineplader (10 g) i koldt vand i 5 minutter.
Læg derefter den afdryppede gelatine i en lille ildfast glasskål.
Varm op i 1 minut ved 300 W.
Rør rundt efter smeltning.
Læg den frosne
fiskegratin (-18°C) i
et passende ildfast
glasfad og placér
fadet på risten.
TILBEREDNING AF GLASUR (TIL KAGER)
Bland glasurpulver (ca.14 g) med 40 g sukker og 250 ml koldt vand.
Kog i ildfast glasskål i 3½ - 4½ minutter ved 750 W, til glasuren er gennemsigtig.
Rør to gange under kogningen.
TILBEREDNING AF SYLTETØJ
Hæld 600 g frugt (f.eks. blandede bær) i en passende ildfast glasskål med låg.
Tilsæt 300 g sukker og rør grundigt.
Kog med låg i 10 - 12 minutter ved 750 W.
Rør flere gange under kogningen. Hæld syltetøjet direkte over i glas med
skruelåg. Lad glassene stå åbne i 5 minutter.
TILBEREDNING AF BUDDING
Bland buddingpulver med sukker og mælk (500 ml) i henhold til instruktionerne
fra producenten og rør grundigt. Anvend en passende ildfast glasskål med låg.
Kog med låg i 6½ - 7½ minutter ved 750 W.
Rør grundigt flere gange under kogningen.
BRUNING AF HAKKEDE MANDLER
Drys 30 g hakkede mandler ud på en mellemstor tallerken.
Brun mandlerne 3½ - 4½ minutter ved 600 W, og rør flere gange under
tilberedningen.
Lad retten stå i ovnen 2 - 3 minutter. Anvend handsker når du tager den ud!
15
DK
G2712N_DK.fm Page 16 Thursday, February 7, 2002 4:38 PM
DK
Rengjøre mikrobølgeovnen
Tekniske specifikationer
Følgende deler av mikrobølgeovnen skal rengjøres med jevne
mellomrom. Ellers kan matrester og fettflekker brenne seg fast, slik at
det blir vanskelig å få ovnen ren igjen.
SAMSUNG etterstreber å utvikle og forbedre sine produkter hele
tiden. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske data uten
forutgående varsel.
•
•
•
☛
IInnvendige og utvendige overflater.
IIDøren og dørhengslene.
IDen roterende tallerkenen og rulleringen.
Du skal ALLTID kontrollere at dørhengslene er rene, og at døren
kan lukkes helt igjen.
1. Vask mikrobølgeovnen utvendig med en myk klut og varmt såpevann. Vask
deretter med en fuktig klut uten såpevann, og tørk av mikrobølgeovnen med
en tørr klut.
Modell
G2712N
Strømkilde
230V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølge
Grill
Kombinationsindstilling
1100 W
1000 W
2100 W
Varmeeffekt
100 W / 750 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
2. Bruk såpevann til å fjerne fettsprut og flekker på veggene innvendig i
mikrobølgeovnen og på rulleringen. Vask deretter med en fuktig klut uten
såpevann, og tørk av mikrobølgeovnen med en tørr klut.
Magnetron
OM75S(31)
Avkjøling
Motordrevet kjølevifte
3. Fastbrent mat og dårlig lukt fjernes ved å stille en kopp uttynnet sitronsaft på
den roterende tallerkenen. Slå på mikrobølgeovnen i 10 minutter med full
varmeeffekt.
Mål (b x h x d)
Utvendige mål
Innvendige mål
489 x 275 x 383 mm
330 x 187 x 320 mm
4. Den roterende tallerkenen kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Volum
20 liter
Vekt
Netto
Ca. 14,5 kg
✉
Det må IKKE komme vann inn i ventilasjonsåpningene. Bruk
ALDRI skurepulver eller oppløsningsmiddel. Pakningene på
ovnsdøren skal rengjøres spesielt omhyggelig.
•
•
•
✉
Det må ikke være partikler på pakningene.
Det må ikke være partikler som kan komme i klemme i
ovnsdøren,
Slik at den ikke kan lukkes helt igjen
Rengør mikrobølgeovnen efter brug med et mildt
rengøringsmedel, men lad mikrobølgeovnen afkøle først for at
undgå læsioner.
16