Samsung 17" SyncMaster 730XT LF17TPTLSN/EDC Bruksanvisning

!
!
!
!
SyncMaster 730XT/930XT
Drivrutinsinstallation
Programinstallation
Anmärkning
Annars kan det orsaka dödsfall eller personskada.
Annars kan det orsaka person- eller egendomsskada.
Förbjudet
Detta är alltid viktigt att läsa och förstå
Montera inte isär
Koppla ur kontakten från anslutningen
Rör ej
Jorda för att förhindra elektriska stötar
Ström
Ställ in din dator på DPM om den inte används under en längre tid.
Om du använder skärmsläckare ska du anpassa den för det aktuella skärmläget.
Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).
Använd inte en skadad kontakt eller ett skadat vägguttag.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Ta inte i kontakten med våta händer när du ska sätta i kontakten i vägguttaget eller ta
ur det.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt.
Se till att ansluta strömsladden i ett jordat uttag.
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till ett uttag.
Detta kan orsaka brand.
Använd inte onödigt mycket kraft när du drar ur kontakten och ställ inga tunga objekt
på den.
Detta kan orsaka brand.
Anslut inte flera apparater till samma vägguttag.
Detta kan orsaka brand på grund av överhettning.
Koppla inte från strömkabeln när du använder produkten.
Annars kan det leda till skada på produkten på grund av elektrisk kortslutning.
Om du vill koppla från apparaten från strömkällan måste kontakten kopplas från
huvudströmmen och den ska göras helt funktionsduglig.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Använd bara strömkabeln som tillhandahålls av vårt företag. Använd inte
medföljande strömkabel för någon annan produkt.
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Installation
Kontakta auktoriserad kundtjänst vid installation av bildskärmen på en plats med
mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, där det förekommer
kemiska ämnen och om den används dygnet runt, exempelvis på flygplatser,
tågstationer etc.
Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.
Tappa inte skärmen när du flyttar den.
Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.
Se till att det alltid är minst två personer som lyfter produkten när den ska flyttas.
Annars kan den tappas och orsaka personskador och/eller skador på produkten.
Vid installation av produkten i ett skåp eller på en hylla ska du se till att främre delen
av produkten inte skjuter ut.
Annars kan den falla ned eller orsaka personskada.
Använd ett skåp eller en hylla med en storlek som passar produkten.
PLACERA INTE LJUS, MYGGLJUS, CIGARETTER ELLER ANDRA VARMA
FÖREMÅL NÄRA PRODUKTEN.
Detta kan orsaka brand.
Strömkabeln och produkten ska ej placeras nära värmekällor.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla, i ett
bokskåp eller i en garderob.
Det kan orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.
Ställ ned skärmen försiktigt.
Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.
Placera inte produkten på golvet.
Annars kan det orsaka skada på skärmen.
Säkerställ att ett auktoriserat installationsföretag installerar väggfästet.
Annars kan den falla ned och orsaka personskada.
Installera med det väggstativ som är avsett för produkten.
Installera din produkt på en väl ventilerad plats. Säkerställ att det finns ett mellanrum
på mer än 10 cm från väggen.
Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.
Säkerställ att förpackningsmaterialet förvaras på avstånd från barn.
Annars kan det orsaka allvarlig skada om barnen leker med det (kvävningsrisk).
Om monitorns höjd är inställningsbar ska du inte placera några föremål eller delar av
kroppen på stativet när du sänker ned den.
Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.
Rengöring och användning
När du rengör skärmens hölje eller ytan på TFT-LCD-skärmen torkar du rent dem
med ett något fuktigt, rent tyg.
Spraya inte rengöringsmedlet direkt på produktens yta.
Annars kan det leda till missfärgning och förändringar i skärmens yta.
Rengör produkten med en mjuk trasa och rengöringsmedel som är avpassat för
skärmrengöring. Om du måste använda en annan rengöring, späd den med vatten i
förhållandet 1:10.
Vid rengöring av strömkontaktens stift eller dammning av eluttaget ska du rengöra
med en torr trasa.
Detta kan orsaka brand.
Vid rengöring av produkten ska du kontrollera att strömkabeln har kopplats ur.
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med
en mjuk och torr trasa.
(Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel,
smörjmedel eller rengöringsmedel.) Detta kan ändra produktens yta och avlägsna
märketiketter på produkten.
Eftersom produktens hölje lätt repas ska du se till att endast använda en trasa som är
avsedd för den.
Fukta trasan lätt. Eftersom produkten lätt repas om det finns främmande föremål
på trasan ska du skaka den ordentligt innan du använder den.
Vid rengöring av produkten ska du inte spraya direkt på produktens huvudkropp.
Kontrollera att vatten inte tränger in i produkten och att den inte blir våt.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand eller felfunktion.
Övriga
Den här produkten är en högspänningsprodukt. Kontrollera att användare inte
demonterar, reparerar eller modifierar produkten på egen hand.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om produkten behöver repareras
ska du kontakta ett servicecenter.
Om det förekommer en underlig lukt eller konstiga ljud eller om det kommer ut rök ur
produkten, ska du koppla från strömkontakten omedelbart och kontakta ett
servicecenter.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Placera inte produkten på en plats där den utsätts för fukt, damm, rök, vatten eller i
en bil.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och
koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Om det börjar åska eller blixtra ska du inte röra vid strömsladden eller antennkabeln.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.
Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på
produkten eller brand på grund av skada på kabeln.
Lyft eller flytta inte produkten bakåt, framåt eller åt höger eller vänster samtidigt som
du håller i strömsladden eller signalkablarna.
Annars kan den falla, vilket kan resultera i elektrisk kortslutning, skada på
produkten eller brand på grund av skada på kabeln.
Se till att ventilerna inte blockeras av något bord eller någon gardin.
Det kan annars orsaka brand på grund av för hög inre temperatur.
Placera inga behållare som innehåller vatten, vaser, krukor, mediciner eller någon
metall på produkten.
Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur
strömsladden och kontakta ett servicecenter.
Detta kan orsaka produktfel, elektrisk stöt eller brand.
Använd eller förvara inte antändbara medel nära produkten.
Detta kan orsaka en explosion eller brand.
För inte in några metallföremål, exempelvis gafflar, mynt och liknande, eller
antändbara föremål, såsom tändstickor eller papper, in i produkten (genom
ventilöppningar, in- och utgångsterminaler etc.).
Om vatten eller främmande föremål tränger in i produkten ska du koppla ur
strömsladden och kontakta ett servicecenter.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Vid användning av en fast bild under längre tid, kan det bildas en bilskärmsbränning
eller uppstå fläckar.
Om du inte använder produkten under en längre tid ska försätta den i viloläge eller
använda en rörlig skärmsläckare.
Ange en upplösning och frekvens som passar för produkten.
Annars kan du skada din syn.
Om du kontinuerligt placerar dig närmare produktskärmen kan synen bli sämre.
Minska påverkan på din syn genom att ta en minst fem minuter lång rast från
skärmen en gång i timmen.
Installera inte på en instabil plats, exempelvis en ostadig hylla eller på en ojämn yta,
eller där den kan utsättas för vibrationer.
Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.
Om du använder produkten på en plats där den utsätts för vibrationer kan det leda
till skada på produkten och orsaka brand.
När du flyttar produkten ska du slå av strömmen och koppla ur strömkontakten,
antennkabeln och alla kablar som är anslutna till produkten.
Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Se till att barn inte hänger över produkten eller klättrar på den.
Produkten kan falla och orsaka personskada eller dödsfall.
Om du inte använder produkten under en längre period ska du koppla från
strömsladden från vägguttaget.
Annars kan det leda till överhettning eller brandrisk på grund av damm och
brandrisk till följd av elektrisk kortslutning eller läckage.
Placera inga tunga föremål eller leksaker eller livsmedel, exempelvis kakor på
produkten, eftersom det kan göra att barn vill klättra upp på produkten.
Dina barn kan hänga över produkten, vilket kan göra att den faller och resultera i
personskada eller dödsfall.
Vänd inte produkten upp och ned eller flytta på den när du håller i stativet.
Annars kan den falla och orsaka personskador och/eller skador på produkten.
Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller nära någon
värmeanläggning, såsom värmeaggregat.
Det här kan orsaka att produktens livslängd minskar och och leda till brandrisk.
Tappa inga föremål på produten eller orsaka någon skada på den.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Använd inget fuktmedel eller ha något köksbord intill produkten.
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan
omedelbart vädra.
Om det bildas en gnista kan det orsaka explosion eller brand.
Om produkten har slagits av under en längre tid kan skärmen bli mycket varm. Rör
den ej.
Förvara små tillbehör på en plats där de är utom räckhåll för barn.
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller höjden på stativet.
Det kan orsaka personskada, eftersom din hand eller dina fingrar kan fastna.
Dessutom är det så att om du lutar produkten för mycket kan den falla och det kan
orsaka personskada.
Installera inte produkten på en plats som är så låg att barn kan nå den.
Annars kan den falla ned och orsaka personskada.
Eftersom främre delen av produkten är tung ska du installera produkten på en
jämn och stabil yta.
Placera inga tunga föremål på produkten.
Det kan orsaka personskada och/eller skada på produkten.
Bra ställningar när du använder skärmen
Vid användning av produkten, använd den i korrekt position.
z
z
z
z
z
Håll ryggen rak när du tittar på produkten.
Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara mellan 45 och 50
cm. Titta på skärmen från en något högre plats än skärmens
placering.
Vid användning av produkten, använd den i korrekt position.
Justera vinkeln så att ljuset inte reflekteras i skärmen.
Placera armarna utmed sidorna och låt dem hänga utmed armarna
för att vara i nivå med handens baksida.
z
z
Håll dina armbågar i 90 graders vinkel.
Håll dina knän i större vinkel än 90 grader och placera hälarna
ordentligt i golvet. Håll armarnai lägre nivån än hjärtat.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör
sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Para
evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que
representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de
otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la
reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde
adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para
informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un
reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse
mezclado con otros residuos comerciales.
Funktioner
Vad är en nätverksskärm?
Det är ett nytt bildskärmskoncept som har åtkomst till PC- och LAN-tjänster, och kan visa bilder,
filmklipp, dokument etc. genom att anslutas till en värddator.
Den har även ytterligare funktioner så som fjärranslutning till värddatorn för att komma åt Internet
oberoende av värddatorn.
MagicNet, som medföljer denna produkt fjärransluter till nätverket och justerar tid och innehållet som
visas på varje nätverksskärm, samt slår av och på strömmen.
Förpackningens innehåll
Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.
Om någonting saknas, så kontakta inköpsstället.
Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa tillbehör.
Uppackning
Med monterat stativ
Med hopfällt stativ
Bruksanvisning
Guide för snabb installation
Garantikort
(Finns ej på alla platser)
Bruksanvisning,
bildskärmsdrivrutin, Natural
Color-programvara,
MagicTune™-programvara
Kabel
Elkabel
Säljs separat
Tangentbord (USB)
Din skärm
Mus (USB)
Signalkabel
Framsida
Knappen MENU [ ]
Öppnar OSD-menyn. Används även för att stänga OSD-menyn eller
återgå till föregående meny.
Anpassad tangent
[ ]
Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt
dina egna önskemål.
Du kan konfigurera den anpassade tangenten för en obligatorisk funktion
via Inst.> Anpassad tangent .
Volymknappen [ ]
Justera ljudvolymen med den här knappen.
Knappen Justerings [
]
Reglera menyalternativ.
Knappen Retur [ ]
/ Knappen SOURCE
Aktiverar det markerade menyalternativet. /
När du trycker på 'SOURCE'-knappen, och sedan väljer videosignalen
medan OSD är avstängt.
(När källknappen trycks in för att ändra läge visas ett meddelande i
skärmens övre högra hörn för att visa aktuellt läge -- Analog, MagicNet signaler.)
Knappen AUTO
Aktivera automatisk justering.
>> Klicka här för att få se ett animeringsklipp.
Strömbrytare [
]
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av monitorn.
Var försiktig, om du tvingar Windows att stänga ner kan det orsaka
skada.
I de här fallen kommer skärmen att stängas av och ditt operativsystem kan
skadas. Kontrollera att EWF-funktionen är aktiverad.
1. Slå av strömmen genom att hålla ned strömbrytaren efter att du
har växlat från skärmläge till klientläge.
2. Slå av strömmen genom att hålla ned strömbrytaren i mer än 5
sekunder i klientläge.
Kontakta din administratör om du inte kan starta datorn på grund av
en Windows-krasch.
Strömindikator
Den här lampan visar Grönt ljus under normal funktion, och ändras till gult
när man gör justeringar.
Se Strömspararen som beskrivs i handboken, för ytterligare information om
energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används
eller när man lämnar den under längre stunder.
Baksida
Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.
POWER IN-port
Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget på monitorns baksida.
VGA IN-port
Anslut signalkabeln till 15-stifts D-sub-anslutningen på skärmens
baksida.
RS-232C Anslutning
Anslut en kabel av typen RS-232C till den här anslutningen.
VGA OUT-port
Anslut en skärm till en annan med en D-Sub-kabel.
Kensingtonlås
Kensington-låset är en enhet som används för att spärra systemet vid
användning på en offentlig plats.
Låsenheten måste köpas in separat.
Kontakta din återförsäljare om du skall använda en låsenhet.
Kabelfixeringsring
När du är färdig med att ansluta kablarna skall du fästa ihop dem med
kabelfixeringsringen.
Hörlursuttag [ ]
Anslut dina hörlurar till det här uttaget.
Mikrofonanslutningen
(MIC)
Anslut en mikrofon till MIC-ingången.
USB
(USB-anslutning)
Anslut USB-enheter som exempelvis tangentbord, mus och externa
lagringsenheter (till exempel DSC, MP3 och externa lagringsenheter
etc.).
LAN
(LAN-anslutning)
Ansluta för att använda den som skärm.
Ljudingång
Anslut ljudingången till ljudutgången på baksidan av din dator med en
ljudkabel.
Se avsnittet Anslutning av monitorn för vidare upplysningar om kabelkopplingar.
Att ansluta kablar
Att ansluta till värddatorn via en LAN-kabel
Värddator
Hubb
LAN-kabel
Bildskärm
Anslut nätsladden till strömanslutningen på baksidan av skärmen.
Anslut musen och tangentbordet till USB-portarna.
Anslut LAN-porten på skärmes baksida till hubben.
Anslut värddatorns hubb och LAN-port.
Värddatorn måste ha en IP-adress.
När du anslutit LAN och angivit IP-adressen kan du se värddatorns skärm på skärmen.
Använd porten VGA IN för att ansluta skärmen direkt till en dator.
Anslut till porten VGA OUT om du vill visa samma bild på en annan skärm eller en projektor. (för
presentationsändamål)
Använd USB-porten för att ansluta en extern lagringsenhet (exempelvis en DSC, MP3, extern
lagringsenhet etc.).
Att ansluta kablar (När den används som en normal skärm)
Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget på monitorns baksida.
Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.
Använd en anslutning som passar datorn.
Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.
- Koppla Câble D-sub till VGA IN porten på monitorns baksida.
[VGA IN]
Om du använder Macintosh
- Anslut skärmen och Macintosh-datorn med datorns anslutningskabel.
Om skärmen och datorn är anslutna kan du slå på och av dem.
Anslutning för extern enhet
USB
(USB-anslutning)
Anslut USB-enheter som exempelvis tangentbord, mus och externa
lagringsenheter (till exempel DSC, MP3 och externa lagringsenheter
etc.).
(Det går inte att använda de här enheterna utan att ansluta till
värddatorn eller byta till MagicNet.)
LAN
(LAN-anslutning)
Anslut LAN-kabeln.
RS-232C Anslutning
Anslut en kabel av typen RS-232C till den här anslutningen.
15-pinnarna D-sub port
[VGA OUT]
Använd den genom att ansluta den till en annan skärm.
(Bilden på den huvudskärmen visas den anslutna skärmen.)
Använda stativet
Lutningsvinkel
Det går att luta skärmen för att justera den till en speciell vinkel.
Vridbart stativ
Det är enkelt att justera skärmens läge från vänster till höger genom att använda det vridbara stativet.
Det finns gummiknoppar under skärmen som gör att den fixeras på installationsplatsen.
Att använda andra stativ
Montera en fot
Denna bildskärm accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringskonsol.
Bildskärm
Monteringskonsol ( Säljs separat )
Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCDBildskärm.
Skruva loss de fyra skruvarna och ta bort foten från bildskärmen.
Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar
som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot.
z
z
z
z
z
z
z
Använd inte skruvar som överstiger standardmåttet, de kan skada bildskärmens insida.
Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som inte uppfyller
skruvspecifikationerna i VESA-standarden.
Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden.
Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att den trillar
vilket kan leda till personskador.
Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.
Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte
uppfyller VESA-standarden eller som inte specificerats används eller om kunden inte följer
produktens monteringsanvisningar.
Om du ska montera bildskärmen på väggen, ska du köpa väggmonteringssatsen som gör det
möjligt för dig att montera bildskärmen på minst 10 cm avstånd från väggytan.
Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för mer information. Samsung Electronics ansvarar
inte för skador som uppstått vid användning av en fot som inte rekommenderats.
Använd väggfästet enligt internationella standarder.
Vad är XPe Client?
En Microsoft Windows XP Embedded(XPe)-klient använder operativsystemet Microsoft Windows XP
Embedded. När en XPe-klient är ansluten till en Citrix ICA-server eller någon annan server som kan
erbjuda tjänsten Microsoft RDP, överförs information från mus, tangentbord, ljud/bild och display via
nätverket mellan klienten och servern.
Anslutningsbara servrar
En server av typen Citrix ICA (Independent Computing Architecture)
En server av typen Windows 2000/2003 Server där terminaltjänsterna och Citrix MetaFrame är
installerade
- En server av typen Microsoft Windows NT 4.0 med Citrix MetaFrame installerad
En server av typen Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol)
- En server av typen Windows 2000 Server där terminaltjänsterna är installerade
- En Microsoft Windows 2003 Server
- En server av typen Microsoft Windows XP Professional
Den här handboken beskriver funktionerna i Windows Embedded Client. Den beskriver dock inte
de allmänna funktionerna i Windows XP Embedded. För ytterligare information om Windows XP
Embedded, se Windows XP Embedded Help som erbjuds av Microsoft.
Logga in
Logga in
När klienten startar kan du logga in på servern genom att ange ditt användarnamn och lösenord.
Standardanvändarnamnen är bestämda till 'Administratör' och 'Användare' och lösenorden är ett
mellanslag.
Windows XP Embedded Desktop
Användare
När en användare loggar in visas Användarskrivbordet så som visas i figuren nedan. Standardikonerna
som visas på Användarskrivbordet är Citrix Program Neighborhood, Anslutning till fjärrskrivbord och
Internet Explorer. Det går också att köra den här anslutningen från Startmenyn. Ikonerna för ljudvolym,
VNC-server och systemtid visas i användarverktygsfältet.
När man är inloggad som användare finns det många restriktioner som skyddar systemet från felaktiga
användaråtgärder. Det går inte att komma åt systemets drivrutiner och det finns restriktioner för
konfigurering av egenskaper för dem. För att konfigurera klientens avancerade och detaljerade
inställningar skall du logga in som administratör.
Administratör
När en Administratör loggar in visas Administratörsskrivbordet så som visas i figuren nedan.
Standardikonerna som visas på Administratörsskrivbordet är Den här datorn, Mina nätverksplatser,
Citrix Program Neighborhood, Anslutning till fjärrskrivbord, Internet Explorer och Soptunnan. Det går
också att köra Citrix Program Anslutning till fjärrskrivbord och Internet Explorer från Startmenyn.
Ikonerna för ljudvolym, VNC-server, statusikonen för Enhanced Filter och systemtid visas i
Administratörsverktygsfältet. Administratörens befogenheter gäller för att lägga till och ta bort program.
Logga av, Starta om, Stäng av
- För att logga av från den aktuella sessionen stänger du av eller återstartar din klient från Startmenyn.
Klicka på Start → Stäng av. Windows-dialogen för avstängning visas. Välj en funktion in
Flervalsmenyn och klicka på OK. Det går också att logga av från eller stänga av klienten med
Windows säkerhetsdialogruta som visas när du trycker på tangenterna Ctr + Alt + Del. Om
funktionen 'Tvinga autoinloggning' är aktiverad kommer du att bli omedelbart inloggad efter varje
utloggning.
- Klientavloggningen, Starta om och Stäng av påverkar funktionerna i EWF (Enhanced Write Filter).
För att behålla den ändrade systemkonfigurationen måste du spara en cache av den aktuella
systemsessionen i flashminnet. Om du inte gör det kommer den ändrade konfigurationen att gå
förlorad när klienten stängs ner eller startas om. (vid avloggning kommer konfigurationen av vara
kvar vid inloggning). For more information on the Enhanced Write Filter, refer to the Program Help.
Program
- XPe Client är en client/server-baserad dataplattform. På den här plattformen får klienten åtkomst till
servern varje gång den behöver ett program och den tar endast emot användarnas
gränssnittsskärmar från servern. Därför kan vissa program så som ICA, RDP och VNC som är
installerade på en XPe Client användas för att hjälpa klienten att få åtkomst till servern och utföra
användaruppgifter.
Citrix Program Neighborhood
Independent Computing Architecture (ICA) gör att du kan använda applikationerna på servern på ett stort
antal plattformar och nätverk oberoende av deras bas.
Servern ICA MetaFrame separerar applikationens interna logik från användargränssnittet. Med hjälp av
separationen arbetar endast användarna med användargränssnittet på klienten. Applikationen körs till 100
% på servern. Dessutom, genom att köra en applikation genom ICA används endast cirka 10 % av
bandbredden mot att köra den lokalt. Genom att använda den här funktionen i ICA kan användarna utföra
mer arbete på klienten än om de jobbar lokalt. Huvudtekniken i ICA är följande:
Tunn resurs
Det krävs endast små resurser för att köra ICA, en dator utrustad med en Intel 286-processonr och
640K RAM räcker. Detta betyder att ICA kan köras på alla idag existerande datorer.
Tunn anslutning
Standardbandbredden som ICA-protokollet behöver är i medeltal 20 kbps. Därmed går det att
behålla jämn prestanda även med uppringt Internet eller ISDN. Alla program, oavsett hur stort det
är, kan köras stabilt på en liten bandbredd.
Universal Application Client
Citrix ICA-protokollet separerar användargränssnittet från applikationen. När en applikation körs
på en WinFrame multianvändarapplikationsserver körs dess gränssnitt på den tunna klientens
mjukvara på WinFrame. Därmed är det möjligt att köra applikationer snabbt i alla miljöer.
Plattformsoberoende
ICA körs i sig oberoende av operativsystemet. Eftersom att klienterna för UNIX, OS/2, Macintosh
och Icke-DOS redan finns på marknaden kan du köra Windows-applikationer på dessa
operativsystem.
Citrix Program Neighborhood är ett program som hanterar de här ICA-anslutningarna. För att starta Citrix
Program Neighborhood, väljer du Start → Program → Citrix → MetaFrame Access Clients → Program
Neighborhood, eller så dubbelklickar du på ikonen för Citrix Program Neighborhood.
För att skapa en ny ICA-anslutning dubbelklickar du på ikonen Lägg till en ICA-anslutning och följer
dessa steg:
1. Välj typ av anslutning som du vill skapa.
2. Skriv in namnet på anslutningen och servernamnet (IP-adress eller DNS-namnet).
3. Konfigurera graden av komprimering för informationen som skall skickas och tas emot och graden av
tillförlitlighet för sessionerna.
4. För att logga in på servern automatiskt anger du ditt namn, lösenord och domän. Om du inte anger
dem nu kommer du att bli tvingad att ange dem varje gång som du ansluter till servern.
5. Du kan bestämma färg och storlek på fönstret som visas.
6. Om anslutningen lyckas visas serverns skrivbord på klienten. I det här steget kan du göra så att
applikationen körs automatiskt.
7. Klicka på Avsluta för att skapa den nya anslutningen.
För ytterligare information om programmet ICA Client kan du besöka webbsidan Citrix.
Anslutningen till fjärrskrivbord
Det går att fjärrstyra en terminalserver eller en annan dator (Windows 95 eller senare) via en
fjärrskrivbordsanslutning.
Fjärrskrivbord
-
Det måste finnas Windows XP Professional eller Windows 2000/2003 Server installerat på den
dator som skall fjärrstyras. Denna dator kallas för värd.
En fjärrdator som körs på ett operativsystem senare än Windows 95 krävs. Denna fjärrdator
kallas för klient. Klientmjukvaran för fjärrskrivbordsanslutning måste vara installerad på
klienten.
Du måste också vara ansluten till Internet. För prestandans skull är det bra med en
bredbandsanslutning. Eftersom att fjärrskrivbordet skickar minsta möjliga mängd display- och
tangentbordsinformation via fjärranslutningen till värden är det inte ett krav att ha en
bredbandsanslutning. Det går att köra ett fjärrskrivbord på en Internetanslutning med liten
bandbredd.
När du kör ett fjärrskrivbord på Windows XP Professional kan du inte använda operativsystemet
på din dator.
Aktivera din dator som värd
Du måste aktivera funktionen för fjärrskrivbord för att kunna styra den från en annan dator. Du
skall vara inloggad som administratör eller medlem i administratörsgruppen för att kunna aktivera
fjärrskrivbord på din dator. Följ dessa steg:
- Öppna mappen System i Kontrollpanelen. Klicka på Start, peka på inställningar och klicka på
Kontrollpanelen och klicka sedan på ikonen System.
- På fliken Fjärrstyrning markerar du kryssrutan "Tillåt användare att fjärransluta till den här
datorn".
- Säkerställ att du har tillräcklig behörighet att fjärransluta din dator och klicka på OK.
- Låt din dator vara igång och ansluten till klientens nätverk med internetuppkoppling.
Att påbörja en fjärranslutningssession på klienten.
När du har aktiverat din värddator att tillåta fjärranslutningar och installerat klientmjukvaran på en
Windows-baserad klientdator är du färdig att påbörja en fjärrskrivbordssession.
Först måste du etablera en virtuell privat nätverksanslutning eller fjärråtkomstanslutning från din
klient till din värd.
1. Klicka på Start, peka på Program och klicka sedan på Fjärrskrivbordsanslutning. Eller dubbelklicka på
ikonen för Fjärrskrivbordsanslutning.
Fönstret för fjärrskrivbordsanslutning öppnas nu.
2. Ange värddatorns namn. Det går att konfigurera detaljerade inställningar genom att klicka på
knappen Alternativ.
3. Alternativ
- General: Ange inloggningsinformationen för att ansluta till värddatorn. Ange ditt användarnamn och
lösenord för att logga in på värden automatiskt.
- Display: Fjärrskrivbordsanslutningen skickar och tar emot komprimerad skärminformation. Om du
ställer in upplösningen och färgdjupen på höga värden kan hastigheten bli låg.
- Local Resource: Ange om du vill använda hårddiskar och portar.
- Programs: Ange om du vill visa skrivbordet eller köra ett program när du är ansluten.
Standardalternativet är 'Skrivbordet'.
- Tips: Du kan välja din anslutningshastighet och välja och dela miljöalternativ.
4. Klicka på anslut. Windows dialogruta för inloggning visas.
5. I dialogrutan för inloggning till Windows anger du ditt användarnamn, lösenord och domän (om det
behövs) och klicka sedan på OK. Fönstret för fjärranslutning öppnas och du kommer att se
skrivbordsinställningar, filer och program som finns på värddatorn.
För ytterligare information om fjärrskrivbordsanslutningar kan du besöka Microsoft web site.
RealVNC Server
RealVNC (Virtual Network Computing) är ett program som hjälper dig att ansluta till en annan dator i ett
nätverk och fjärrstyra den. Jämfört med Windows terminaltjänst som har en liknande funktion tillåter
RealVNC endast att en administratör ansluter till servern åt gången. Detta betyder att om en annan
ansluter till servern som administratör kommer den tidigare administratörens anslutning att avbrytas.
I RealVNC kommunicerar visningsprogrammet via VNC-protokollet. Du måste installera en RealVNCserver på datorn som du vill fjärrstyra och ett VNC-visningsprogram på den dator som fjärrstyr den.
Därför är RealVNC-serverprogrammet installerat på en Windows Embedded Client.
Genom att använda det här programmet behöver du inte flytta dig till klienten för att lösa dess problem.
Istället kan du ansluta till klienten från servern och lösa problemen via fjärrstyrning. I och med detta är
RealVNC väldigt användbart.
Endast administratörer kan konfigurera serveregenskaperna för RealVNC. För att visa dialogrutan för
konfigurering av RealVNC dubbelklickar du på ikonen för RealVNC i verktygsfältet. I den här
dialogrutan kan du köra en VNC-server och konfigurera ett lösenord och andra egenskaper.
Standardlösenordet är 'Administratör'. Observera att detta är skiftlägeskänsligt.
Internet Explorer
En XPe-klient inkluderar Internet Explorer. Alla användare tillåts att använda det här programmet. För
ytterligare information om Internet Explorer, besöker du Microsoft website.
Enhanced Write Filter
Enhanced Write Filter (EWF) skyddar en flash-volym med skrivskydd och bevarar hållbarheten hos
flash-enheten. EWF ger läs- och skrivåtkomst genom en cache till klienten istället för att tillåta
direktåtkomst till en flash-volym.
Informationen som är lagrad i cachen är endast effektiv när klienten körs. Den cachade informationen
förloras när du startar om eller stänger av din klient. Därför skall du, om du vill spara information som är
skriven till registret, favoriter och cookie-mappar etc. föra över information som är lagrad i cachen till
flash-volymen. Ett felmeddelande visas när det inte går att skriva till cachen på grund av för litet
minnesutrymme. Om det här meddelandet visas skall du avaktivera EWF för att spola EWF-cachen.
Användaren kan dubbelklicka på EWF-ikonen i verktygsfältet nere till höger på skärmen för arr starta
EWF-hanteraren. En användare kan också ändra EWF-konfigurationen genom att ange EWFhanteringskommandon i kommandoprompten. Den här funktionen kräver administratörsbefogenhet.
Aktivera skrivskydd och starta om din dator.
-
Om EWF är avaktiverat skall du aktivera det. Om detta markeras spolas cachen och EWF är
aktiverat. När du har återstartat din dator skrivs klientens konfigurationer och
filsysteminformation till en cache. Det går också att genomföra detta genom att skriva
"ewfmgr.exe c: -enable" i kommandoprompten och starta om datorn.
Avaktivera skrivskydd och starta om din dator.
-
Funktionen aktiveras när EWF körs. Om den här funktionen är vald sparas det aktuella
tillståndet hos klienten (sparat i cachen) till en flash-volym och EWF avaktiveras. När du har
återstartat din dator skrivs klientens konfigurationer och filsysteminformation till en flashvolym.
Det går också att genomföra detta genom att skriva "ewfmgr.exe c: -commitanddisable" i
kommandoprompten och starta om datorn.
Skriv ändringarna till en disk
-
Funktionen aktiveras när EWF körs. Om den här funktionen är vald sparas det aktuella
tillståndet hos klienten (sparat i cachen) till en flash-volym. Statusen för EWF ändras dock inte.
Det går också att genomföra detta genom att skriva "ewfmgr.exe c: -commit” i
kommandoprompten.
Du kan se konfigureringen för de skyddade volymerna genom att skriva "ewfmgr.exe c:" i kommandoprompten.
File-Based Write Filter (FBWF-filter)
File-Based Write Filter (FBWF-filter) skyddar klientminnet från att skrivas över av en obehörig
användare. Genom att begränsa överdriven skrivning till minnet gör FBWF-filtret det möjligt för dig att
använda klienten under en längre tid. Om du begär I/O gör FBWF-filtret så att klientens åtgärder utförs
med cache-minnet istället för minnet så att minnet kan skyddas.
Data som sparats i cache-minnet lagras när klienten fungerar normalt. De tas bort när klienten startas
om eller stängs ned. För att spara ändringarna ska du skriva den relevanta filen till disken med
körningskommandot. Om du inte vet vilken fil som ändras avaktiverar du FBWF-filtret, ändrar det och
aktiverar igen.
Du kan kontrollera FBWF-filtret med olika alternativ för fbwfmgr-kommandot vid en kommandoprompt.
Ställa in FBWF-filtret
-
Aktuell status för FBWF-filter (Current FBWF status): Visar aktuell status för FBWF-filter
(aktiverad eller avaktiverad).
Bootkommando (Boot command): Visar det FBWF-kommando som tillämpas vid nästa start.
Använt minne (Used memory): Visar hur mycket RAM-minne som FBWF-filtret kräver. Om
aktuell status är inställd på "Disabled" (Avaktiverad) visas det använda minnet som 0 KB.
Maximalt minne (Maximum memory): Visar hur mycket RAM-minne som FBWF-filtret maximalt
kan använda.
FBWF-kommando
-
Aktivera FBWF-filtret och starta om systemet (Enable the FBWF and restart the system):
Aktiverar det avaktiverade FBWF-filtret och startar om klienten. Om klienten inte startas om
ändras bara startkommandot till BWF_ENABLE, aktuell status ändras inte.
Avaktivera FBWF-filtret och starta om systemet (Disable the FBWF and restart the system):
Avaktiverar det aktiverade FBWF-filtret och startar om klienten. Om klienten inte startas om
ändras bara startkommandot till FBWF_DISABLE, aktuell status ändras inte.
Skriv ändringarna till en disk (Write the changes to the disk): Även om diskarna skyddas av
FBWF-filtret kan du lägga till eller ta bort filerna du vill spara på dem. Om du vill skriva
ändringarna till disken klickar du på knappen [Write the changes to the disk] (Skriv ändringarna
till disken).
Sessionsstatus
-
Aktuell session (Current session): Visar de volymer som skyddas av FBWF-filtret och en lista
över mappar och filer på vilka volymerna undantas skyddet av FBWF-filtret.
Nästa session (Next session): Välj de volymer som ska skyddas av FBWF-filtret när klienten
startar nästa gång. Välj också de mappar och filer du vill undanta från skyddet av FBWF-filtret.
Windows Media Player
XPe Client inkluderar Windows Media Player 6.4. Med Windows Media Player kan du spela upp audiooch videofiler på en webbsida.
Kontrollpanel
Windows brandvägg
Windows brandvägg skyddar din klient ytterligare. Windows brandvägg gör att du kan förhindra
inkommande information till din klient från andra datorer och därmed hjälpa till att kontrollera din klients
information effektivare. Dessutom medför den ett skydd mellan din klient och nätverksanslutningarna vilket
minskar otillåten åtkomst, virus och maskar.
Du kan tänka dig brandväggen som en vaktpost som identifierar inkommande information från Internet och
andra nätverk. I enlighet med brandväggens inställningar är inkommande information till din dator antingen
tillåten eller inte.
Windows brandvägg är installerad och aktiverad som standard på din dator. Din administratör kan dock
stänga av den. Du kan välja att använda en annan brandvägg. Därför är det inte nödvändigt att använda
Windows brandvägg. Uppskatta funktionerna hos andra brandväggar och välj den som passar dig bäst. För
att installera och köra en annan brandvägg måste du stänga av Windows brandvägg.
Du måste vara inloggad som administratör för att stänga av eller på Windows brandvägg. Följ dessa steg
för att stänga av eller sätta på Windows brandvägg.
1. Kör Windows brandvägg.
2. Klicka på ett av alternativen under fliken Allmänt.
{ På (rekommenderas): Den här inställningen rekommenderas för normal användning.
{ På utan undantag: Den här inställningen blockerar all oönskad åtkomst till din klient, inklusive
alla markerade program och tjänster under fliken Undantag. Använd den här inställningen när
du behöver skydda din klient maximalt.
{ Av (Ej rekommenderat): Att stänga av Windows brandvägg kan göra din klient och nätverket
känsligare för virus och intrång.
Att konfigurera tillbehör
Lokal disk
Disk C
Disk C används till systemet. Om det finns mindre än 3MB ledigt utrymme kan klientens OS inte
fungera. Därför skall du alltid se till att det finns tillräckligt med utrymme tillgängligt. EWF kan
hjälpa till att hålla utrymme tillgängligt genom att förhindra att det skrivs direkt till disk C.
Att spara filer
Din klient använder en fast storlek på flashutrymmet. Därför är det bättre att spara filer på servern
än i din klient.
Att länka en nätverksdisk
Administratören kan länka en mapp till en nätverksdisk. Observera dessa anvisningar noggrant för att
behålla länkningsinformation efter återstart av din klient.
-
Markera kryssrutan Återanslut vid inloggning i dialogrutan Länka nätverksdisk.
Om EWF eller FBWF är aktiverat sparas ändringarna på disken.
Att installera MUI (Multi-language User Interface)
Programmet MUI Setup hjälper dig att ställa in språk på XPe-klienten. Du kan dessutom ta bort ett
originalspråk för att utöka tillgängligt diskutrymme. Om du vill ändra standardspråk, standarder eller
format skall du använda Lokala alternativ på Kontrollpanelen.
Följ de här stegen för att lägga till ett språk i din XPe-klient:
- Logga in som administratör.
- Om EWF eller FBWF är aktiverat måste du avaktivera det innan du påbörjar installationen.
- Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv muisetup.exe i rutan Öppna och klicka på OK. En lista över
de språk som kan installeras visas enligt nedan.
- Markera det språk som du vill installera och klicka på Installera i menyn Arkiv. Installationen
påbörjas.
Det går att radera ett originalspråkpaket med menyn Radera i menyn Arkiv. Denna åtgärd raderar
endast originalspråkpaketet och inte kopian som är installerad på din klient.
Återställ systemet
Översikt
XPe Client har en återställningsfunktion som gör att du kan återställa till ett återskapat system när det
uppstår allvarliga problem. Det går att säkerhetskopiera ett operativsystem som fungerar normalt till ett
USB-minne eller till PXE-servern. Du kan återställa till en säkerhetskopierad image när din klient har ett
av följande problem:
När en systemfil tas bort av misstag eller är korrupt
När en klientdator är ostabil eller om det är problem med en drivrutin.
När problem uppstår efter installation av ett nytt program eller en ny enhet.
När en klientdator infekterats av virus
När Windows XP Embedded inte startar
Så här återställer du systemet
Återställning med hjälp av USB-minne
Genom att följa de här stegen kan du spara nödvändiga filer till ett USB-minne och boota systemet
med det säkerhetskopierade systemet på USB-minnet och återställa det.
- Genomför en systemformatering på ditt USB-minne för att göra det bootbart.
- Säkerhetskopierings-/Återställningstillbehör som återställs senare till ditt USB-minne.
- Att boota från USB-minnet.
- Återställ systemet med imagen av Windows XP Embedded och Säkerhetskopierings/Återställningstillbehör på USB-minnet.
Återställning med hjälp av nätverksbootning
Den här metoden fås med servern PXE (Preboot eXecution Environment). PXE-servern har ett
klient-/servergränssnitt som är baserat på TCP/IP, DHCP och TFTP. Det gör att en administratör
på en fjärrdator kan konfigurera och boota operativsystemet på en klient över ett nätverk.
- Implementera en PXE-server.
- Säkerhetskopierings-/Återställningstillbehör som återställs senare på PXE-servern.
- Boota klienten via nätverket.
- Återställ systemet med imagen av Windows XP Embedded och Säkerhetskopierings/Återställningstillbehör som är sparad på PXE-servern via nätverket.
Se bruksanvisningen för PXE Server för ytterligare information.
Skärmens drivrutin
När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation
av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det
operativsystem Ni har.
Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:
Hemsidor på Internet :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (endast i U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Installera skärmens drivrutin (Automatisk)
Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
Klicka på "Windows".
Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "OK" -knappen.
Om du ser följande meddelande klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan
på knappen "OK". (Microsoft® Windows® XP/2000 OperativSystem)
Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna
installation skadar inte ert system.
Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för
bildskärmar
http://www.samsung.com/
Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.
Installera skärmens drivrutin (Manuell)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Microsoft® Windows Vista™ OperativSystem
Sätt i CD-skivan i CD-ROM-spelaren.
Klicka på
(Start) och "Kontrollpanelen". Dubbelklicka sedan på "Utseende och Anpassning".
Klicka på "Anpassning" och sedan på "Bildskärmsinställningar".
Klicka på "Avancerade inställningar…".
Klicka på "Egenskaper" på fliken "Bildskärm". Om knappen "Egenskaper" avaktiveras, innebär
det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är.
Om meddelande “Windows måste…” visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på "Fortsätt".
Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna
installation skadar inte ert system.
Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för
bildskärmar
http://www.samsung.com/
Klicka på "Uppdatera drivrutin…" på fliken "Drivrutin".
Markera kryssrutan "Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn" och klicka på "Låt mig
välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".
Klicka på "Diskett finns…" och välj mapp (exempelvis D:\Drive) där drivrutinsinstallationsfilen
finns och klicka sedan på "OK".
Välj den modell som överensstämmer med din skräm från listan över skärmmodeller på skärmen
och klicka sedan på "Nästa".
Klicka på "Stäng"→ "Stäng" → "OK" → "OK" på följande skärmar som visas i ordning.
Microsoft® Windows® XP OperativSystem
Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
Klicka på "Börja" → "Kontrollpanel" och clicka sedan på ikonen "Appearance and Themes"
Utseende och teman.
Klicka på "Visa"-ikonen och välj fliken "Inställningar" ; klicka därefter på "Avancerade".
Klicka på knappen "Karaktäristika" på fliken "Bildskärm" och välj fliken "Körprogram".
Klicka på "Uppdatera körprogram" och välj "Installera från en lista eller…" och klicka sedan
"Nästa"-knappen.
Välj "Sök inte, jag ska…", klicka på "Nästa" " och sedan "Har diskett".
Klicka på "Bläddra"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på
modellförteckningen och klicka på "Nästa"-knappen.
Om du ser följande meddelande klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka sedan
på knappen "OK".
Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna
installation skadar inte ert system.
Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för
bildskärmar
http://www.samsung.com/
Klicka på "Stäng"-knappen och klicka sedan på "OK".
Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.
Microsoft® Windows® 2000 OperativSystem
När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn,
så följ anvisningarna nedan:
Välj "OK"-knappen på "Sätt i CD"-rutan.
Klicka på "Bläddra"-knappen på "Önskad fil"-rutan.
Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Öppna" -knappen och därefter "OK"-knappen.
Guide för manuell installation av monitorn
Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".
Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.
Välj fliken "Inställningar" och klicka sedan på "Avancerad"
Välj "Monitor".
Fall Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad. Var god
1 : avsluta installationen.
Fall
Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna.
2:
Klicka på "Drivrutin" och sedan på "Uppdatera drivrutin" och därefter på "Nästa"-knappen.
Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin"
och klicka sedan på "Nästa" och därefter "Har diskett".
Klicka på "Bläddra"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
Klicka på "Öppna"-knappen, och sedan på "OK".
Välj Er monitormodell och klicka på "Nästa"-knappen, och sedan på följande "Nästa" knapp.
Klicka på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.
Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "Ja"-knappen. Därefter
klickar Ni på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.
Microsoft® Windows® Millennium OperativSystem
Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".
Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.
Välj fliken "Inställningar" och klicka sedan på "Avancerad"
Välj fliken "Bildskärm".
Klicka på "Ändra" knappen under "Bildskärmstyp".
Välj "Ange var drivrutinen finns".
Välj "Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats…" och klicka sedan på "Nästa".
Klicka på "Har diskett".
Ange A:\(D:\driver) och klicka sedan på "OK".
Välj "Visa alla enheter" och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och
klicka OK.
Fortsätt med att välja "Stäng" knappen och "OK" knappen tills ni stängt dialogrutan för
"Bildskärmens egenskaper".
Microsoft® Windows® NT OperativSystem
Klicka på Starta, Inställningar, Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Visa.
I rutan Visa registreringsinformation klicka på fliken Inställning och klicka sedan på Alla
displaytyper.
Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan
på OK.
Klicka på knappen Apply (Verkställ) om du ser att skärmen arbetar normalt efter att du har klickat
på Test. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal
eller frekvens).
Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och
vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om "Förinställningar på monitorn" i denna
guide.
Linux OperativSystem
För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags
systeminställningsfil.
Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.
Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.
Gör inställningen för datormusen.
Nästa skärm är till för att välja tangentbord.
Gör tangentbordsinställningen för datorn.
Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.
Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
Skriv in Er monitors modellbeteckning. Denna information kommer inte att påverka verkställandet
av X-Window.
Ni har nu avslutat installationen av monitorn.
Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.
Natural Color
Mjukvara för naturlig färg "Natural Color" Software
Ett av de nyaste problemen med att använda en dator är att färgen på bilderna som trycks ut på en
skrivare, eller andra bilder som avlästs på en scanner eller via digitalkamera inte är samma som de
som visas på monitorn. "Natural Color" är precis rätt lösning på detta problem. Det är ett
färghanteringssystem som utvecklats av Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics &
Telecommunications Institute (ETRI). Detta system finns enbart till SAMSUNG monitorer och gör att
färgerna på monitorn är desamma som på den tryckta eller avlästa bilden.
För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet.
Installation av "Natural Color"-programmet
För att installera programmet manuellt sätter du i den CD som medföljer Samsung-skärmen i CDROM-enheten och klickar på knappen [Start] i Windows och väljer sedan [Run...] (Kör...).
Skriv D:\Color\NCProSetup.exe och tryck sedan på <retur>-tangenten.
(Om den diskettstation där CD:n sitter inte betecknas som D:\, så skriv in den bokstavsbeteckning
som gäller.)
Hur man raderar dataprogrammet "Natural Color"
Välj "Setting" (Inställningar) / "Control Panel" (Kontrollpanel) på "Start"-menyn coh dubbelklicka sedan
på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program).
Välj "Natural Color" från listan och klicka sedan på [Lägg till/Radera]-knappen.
MagicTune™
Installera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sätt i installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
Klicka på MagicTune™s installationsfil.
Välj installationsspråk. Klicka på "Nästa".
När fönstret för Guiden för InstallationShield visas klickar du på "Next."
Välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet" för att godkänna användningsvillkoren.
Välj en mapp i vilken du vill installera programmet MagicTune™.
Klicka på "Installera".
Fönstret "Status för Installationen" visas.
Klicka på "Slutför".
När installationen är klar visas MagicTune™ körbara ikon på skrivbordet.
Dubbelklicka på ikonen för att starta programmet.
MagicTune™s programikon visas eventuellt inte beroende på
datorsystemets eller bildskärmens specifikation.
Tryck i så fall på F5-tangenten.
Installationsproblem (MagicTune™)
Installationen av MagicTune™ kan påverkas av sådana faktorer som t ex videokort, moderkort och
nätverksmiljö.
Systemkrav
Operativsystem
z
z
z
z
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista™
Windows®2000 eller senare rekommenderas till MagicTune™.
Maskinvara
z
z
32 MB minne eller mer
60 MB hårddisksutrymme eller mer
* För mer information, gå till MagicTune™s webbplats.
Avinstallera
Programmet MagicTune™ kan endast tas bort genom att du använder alternativet "Add or Remove
Programs" (lägg till/ta bort program) i Windows® Kontrollpanel.
Utför följande steg om du vill ta bort MagicTune™.
1. Gå till [Task Tray] (aktivitetsfältet) ' [Start] ' [Settings] (inställningar) och välj [Control Panel]
(kontrollpanelen) på menyn. Om programmet körs med Windows® XP, gå till [Control Panel]
(kontrollpanelen) i menyn [Start].
2. Klicka på ikonen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) i kontrollpanelen.
3. På skärmen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) bläddrar du neråt tills du hittar
"MagicTune™". Klicka för att markera posten.
4. På skärmen "Add or Remove Programs" (lägg till/ta bort program) bläddrar du neråt tills du hittar
"MagicTune". Klicka för att markera posten.
5. Klicka på "Yes" (ja) för att starta avinstallationsprocessen.
6. Vänta tills dialogrutan "Uninstall Complete" (avinstallation slutförd) visas.
Gå till MagicTune™s webbplats för teknisk support för MagicTune™, FAQ (vanliga frågor och svar) och
programvaruuppgraderingar.
Styrknappar
[
] Öppnar OSD-menyn. Används även för att stänga OSD-menyn eller återgå
till föregående meny.
[
] Justera menyposter.
[ ] Aktivera en markerad menypost.
[AUTO] Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt
anpassa sig till den inkommande videosignalen.
Direktfunktioner
AUTO
Meny
Innehåll
Den automatiska justeringen gör det möjligt för monitorn att automatiskt anpassa
sig till den inkommande videosignalen.
Endast tillgängligt i analog-läge
AUTO
Om den automatiska justeringen inte fungerar som den ska, tryck en gång till
på knappen Auto (automatisk) för att justera bilden med mer exakthet.
Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs Auto-funktionen automatiskt.
Låsa och låsa upp OSD
Om du trycker på knappen AUTO efter låsning av OSD
Om du trycker på knappen MENU efter låsning av OSD
Meny
Innehåll
Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar
och förhindra andra från att ändra dessa.
Lock: Håll ned menyknappen i mer än fem sekunder (5) för att aktivera
låsfunktionen för OSD-inställning.
Låsa och låsa upp
OSD
Unlock: Håll ned menyknappen i mer än fem sekunder (5) för att avaktivera
låsfunktionen för OSD-inställning.
Även om låsfunktionen för OSD-inställningen ör aktiverad går det att
justera ljusstyrka och kontrast, även Anpassad tangent ( ) går att
justera med riktningsknapparna.
Anpassad tangent
Meny
Innehåll
Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt dina egna
önskemål.
Klicka på namnet för varje funktion för att visa användarskärmen som visas när
du trycker på knappen [ ] efter att du har konfigurerat den anpassade tangenten
för en funktion.
Anpassad
tangent
(MagicBright - MagicColor - Färgeffekt )
Du kan konfigurera den anpassade tangenten för en obligatorisk funktion via
Inst.> Anpassad tangent.
Volym
Meny
Volymknappen
SOURCE
Innehåll
Justera ljudvolymen med den här knappen.
Meny
Innehåll
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.
(Analog/Klient)
SOURCE
Skärmmenyfunktioner
Bild
Ljus
Kontrast
MagicBright
Färg
MagicColor
Färgton
Färgkontroll
Färgeffekt
Gamma
Bild
Grov
Fin
Skärpa
H-Position
V-Position
OSD
Språk
H-Position
V-Position
Transparens
Visa tid
Inst.
Återställ
Anpassad
tangent
Information
Bild
Meny
Innehåll
Du kan använda skärmmenyerna för att ändra ljusstyrka enligt
egna önskemål.
Ljus
Direkta kontrollfunktioner : När OSD inte visas på skärmen,
tryck på knappen för att justera ljusstyrkan.
MENU →
Kontrast
→
→
,
→ MENU
Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast enligt
egna önskemål.
( Ej tillgängligt i läget MagicColor för Full och Intelligent. )
MENU →
→
,
→
Tryck på knappen
lägena.
→
,
→ MENU
igen för att gå igenom de förinställda
MagicBright är en ny funktion som erbjuder en optimal
visningsmiljö beroende på innehållet i bilden som du tittar på.
För närvarande finns sju olika lägen: Favorit, Text, Internet,
Spel, Sport, Film och Dynamisk kontr.. Varje läge har ett
eget fördefinierat ljusvärde. Du kan enkelt välja en av de sju
inställningarna genom att trycka på Anpassad tangentkontrollknappar.
Favorit
MagicBright
Text
Internet
Spel
Sport
Film
Dynamisk
kontr.
Även om värden utvalts noggrannt av våra
tekniker kan de förkonfigurerade värdena vara
obekväma för dina ögon beroende på tycke
och smak.
Justera ljusstyrka och kontrast med den här
OSD-menyn.
För dokumentation eller arbeten som innefattar
tunga texter.
För arbete med en blandning av bilder så som
text och grafik.
För visning av bilder i rörelse, såsom spel.
För visning av bilder i rörelse, såsom sport.
För visning av rörliga bilder, såsom DVD eller
film-CD.
Dynamisk kontr. används för att automatiskt
identifiera spridningen av inkommande visuella
signaler och justera för optimal kontrast.
Spela/Stopp
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Färg
Meny
Innehåll
Spela/Stopp
MagicColor är en ny teknologi som Samsung har utvecklat
exklusivt för att förbättra digitala bilder och för att visa naturliga
färger klarare utan störande bildkvalitet.
MagicColor
Färgton
Av
Demo
Återgår till originalläget.
Skärmen före tillämpning av MagicColor visas till
höger,moch skärmen efter tillämpning av
MagicColor visas till vänster.
Full
Visar inte bara livfulla naturliga färger utan även
mer realistiska hudtoner med klarhet.
Intelligent Visar livfulla naturliga färger med klarhet.
Du kan ändra färgton och välja ett av fyra lägen - Sval , Normal,
Varm och Favorit.
( Ej tillgängligt i läget MagicColor för Full och Intelligent. )
MENU →
Färgkontroll
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Följ nedan steg för att justera enskild färg Röd(R), Grön(G), Blå
(B). -Röd, Grön, Blå
( Ej tillgängligt i läget MagicColor för Full och Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Du kan ändra det övergripande intrycket genom att ändra
skärmens färger.
( Ej tillgängligt i MagicColor-läget Full och Intelligent. )
Färgeffekt
- Av
- Gråskala
- Grön
- Aqua
- Sepia
Av
Det här aplicerar en akromatisk färg för skärmen
för att justera skärmeffekterna.
Gråskala Standardfärgerna svart och vitt visas.
Grön
Den här färgen verkställer gröna effekter för en
svartvit skärm.
Aqua
Den här färgen verkställer gröna effekter för en
svartvit skärm.
Sepia
Den här färgen verkställer sepiaeffekter för en
svartvit skärm.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Gammakorrigeringar ändrar färgernas ljussättning med hjälp av
den mellanliggande ljusfunktionen.
Gamma
- Läge 1
- Läge 2
- Läge 3
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Bild
( Ej tillgängligt i läget MagicColor för Full och Intelligent. )
Meny
Innehåll
Spela/Stopp
Tar bort brus som t ex vertikala ränder.
Justeringen Coarse kan flytta skärmbildsområdet. Du kan
flytta det till mitten med menyn för horisontell kontroll.
Grov
Endast tillgängligt i analog-läge
MENU →
Fin
,
→
→
→
,
→ MENU
Tar bort brus som t ex horisontella ränder.
Om bruset kvarstår även efter justeringen Fine, ska du
upprepa justeringen efter att ha justerat frekvensen
(klockhastigheten).
Endast tillgängligt i analog-läge
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Följ dessa instruktioner för att justera bildens skärpa.
Skärpa
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Följ dessa anvisningar för att ändra läget på monitorrutans
hela display.
H-Position
Endast tillgängligt i analog-läge
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Följ dessa anvisningar för att ändra läget på monitorrutans
hela display.
V-Position
Endast tillgängligt i analog-läge
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Meny
Innehåll
Du kan välja mellan nio olika språk.
Språk
Det språk Ni väljer påverkar enbart språket på (OSD) menyn.
Det har ingen effekt på någon programvara som körs på datorn.
MENU →
H-Position
→
→
→
,
→ MENU
Ni kan ändra det Horisontal läge där bildskärmsmenyn (OSD)
visas på monitorn.
MENU →
V-Position
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Ni kan ändra det vertikala läget där bildskärmsmenyn (OSD)
visas på monitorn.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Spela/Stopp
Transparens
Menyn kommer att stängas av automatiskt om inga justeringar
gjorts under tiden tidsperiod..
MENU →
Visa tid
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menyn kommer att stängas av automatiskt om inga justeringar
gjorts under tiden tidsperiod.
Man kan ställa in den tid menyn kommer att vänta innan den
stängs av.
- 5 Sek., 10 Sek., 20 Sek., 200 Sek.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Inst.
Meny
Innehåll
Spela/Stopp
Återställer produktinställningarna till fabriksstandard.
Återställ
- Nej
- Ja
MENU →
Anpassad tangent
→
→
→
,
→ MENU
Du kan specificera en funktion som aktiveras när
knappen Anpassad tangent ( ).
MENU →
Information
,
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Meny
Information
Innehåll
Visar en bildkälla, visningsläge på OSD-skärmen.
MENU →
,
Checklista
Innan Ni ringer efter service, kontrollera informationen i denna del av handboken för att se om Ni kan
lösa problemet själv. Om Ni fortfarande behöver hjälp så var vänlig ring telefonnumret på garantikortet,
telefonnumret i informationsdelen, eller kontakta Er återförsäljare.
Symtom
Det finns ingen bild
på skärmen.
Jag kan inte sätta på
monitorn.
Checklista
Lösning
Sitter sladden i
ordentligt?
Kontrollera om sladden sitter i kontakten och om det
finns ström.
Kan Ni se
"Kontrollera signal"
på bildskärmen?
Kontrollera om datorn är korrekt ansluten.
Om strömmen är på,
starta om datorn för
att titta på den första
bildrutan (den för
inloggning) Ni ser.
Om den första bildrutan (för inloggning) visar sig, så
starta upp datorn i rätt läge ("safe mode" för Windows
ME/2000/XP) och byt sedan videokortets frekvens.
(Se Förinställningar på monitorn)
Om startrutan (för inloggning) inte visar sig, ska Ni
kontakta ett servicekontor eller Er försäljare.
Kan ni se texten "Ej
optimalt läge.
Rekommenderat
läge 1280 x 1024 60
Hz"?
Detta meddelande visas när signalen från videokortet
överstiger de högsta värdena för upplösning och
frekvens som monitorn rätt kan hantera.
Justera siffrorna för upplösning och frekvens till de
max tal som gäller för monitorn.
Om skärmen överskrider SXGA eller 75 Hz, visas
meddelandet "Ej optimalt läge. Rekommenderat läge
1280 x 1024 60 Hz" (Ej optimerat läge.
Rekommenderat läge är 1280 x 1024 60 Hz). Om
skärmen överskrider 85 Hz, fungerar skärmen som
den ska men meddelandet "Ej optimalt läge.
Rekommenderat läge 1280 x 1024 60 Hz" visas i en
minut och försvinner sedan.
Ändra till rekommenderat läge under denna
enminutsperiod.
( Meddelandet visas igen om systemet startas om. )
Det finns ingen bild
på skärmen.
Blinkar elindikatorlampan på
monitorn med en
sekunds mellanrum?
Monitorn står på PowerSave och sparar ström.
Tryck på någon tangent på tangentbordet eller flytta
på musen för att aktivera monitorn och återställa
bilden på skärmen.
Om det fortfarande inte visas någon bild trycker du på
knappen 'SOURCE'. Tryck sedan på någon tangent
på tangentbordet för att aktivera skärmen och
återskapa bilden på skärmen.
Jag kan inte se
bildskärmsmenyn.
Har Ni låst
bildskärmsmenyn
(OSD) meny för att
förhindra ändringar i
den?
Lås upp OSD´n genom att trycka in
[
] knappen i minst 5
sekunder.
Bildskärmen visar
konstiga färger eller
bara svart och vitt.
Visar skärmen bara
en färg, som om man
skulle titta på
skärmen genom ett
ark cellofan?
Kontrollera om datorn är korrekt ansluten.
Blev färgerna på
skärmen konstiga
efter körning av
något program eller
p g a att olika
program kolliderat?
Starta om datorn.
Har videokortet blivit
ordentligt insatt?
Sätt i videokortet enligt anvisningarna i handboken för
detta kort.
Har Ni bytt ut
videokortet eller
körprogrammet?
Justera skärmbildens läge och storlek med hjälp av
OSD´n.
Har ni justerat
upplösningen eller
frekvensen till
monitorn?
Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet.
Skärmen har plötsligt
råkat i obalans.
Se till att videokortet sitter i helt och hållet i sin
springa.
(Se Förinställningar på monitorn).
Skärmen kan vara obalanserad beroende på videocykelns kortsignaler.
Justera om positionen genom att se på OSD-skärmen.
Skärmen är oskarp
eller OSD´n kan inte
justeras.
Har Ni justerat
monitorns
upplösning eller
frekvens?
Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet.
LED blinkar men det
finns ingen bild på
skärmen.
Är frekvenstalet rätt
inställt när Ni
kontrollerar Display
Timing på menyn?
Ställ in frekvensen på rätt sätt
genom att titta i handboken för
videokortet och Förinställningar på
monitorn.
(Se Förinställningar på monitorn).
( Maximalfrekvensen per
upplösning kan vara olika från
produkt till produkt. )
Det är bara 16 färger
som visas på
bildskärmen.
Färgerna på skärmen
har förändrats efter
att videokortet bytts
ut.
Har Windows färger
blivit rätt inställda?
Windows XP :
Ställ in upplösningen på Kontrollpanelen→Utseende
och Teman→Display→Inställningar.
Windows ME/2000 :
Ställ in upplösningen på Kontrollpanelen → Display
→ Skärmsläckare.
Har videokortet blivit
ordentligt insatt?
Sätt i videokortet enligt anvisningarna i handboken för
detta kort.
Det dyker upp ett
meddelande som
lyder: "Okänd
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
påträffad".
Har du installerat
skärmens drivrutin?
Installera monitorns körprogramenligt instruktionerna
för detta.
Titta i handboken för
videokortet om detta
stöder Plug & Play
(VESA DDC)funktionen.
Installera monitorns körprogramenligt instruktionerna
för detta.
Kontrollera följande
om MagicTune™ inte
fungerar
tillfredsställande.
MagicTune™funktionen återfinns
bara på PC-datorer
(VGA) med
Windowsoperativsystem som
stöder Plug-andPlay.
* Du kan kontrollera ifall din PC kan använda
MagicTune™-funktionen genom att följa stegen
nedan (om du har Windows™ XP);
Kontrollpanel → Prestanda och underhåll → System
→ Maskinvara → Enhetshanteraren → Bildskärmar
→ Efter att ha tagit bort Plug-and-Play-bildskärm,
hitta 'Plug-and-Play-bildskärm' genom att söka efter
ny maskinvara.
MagicTune™ är en tilläggsmjukvara till monitorn.
Vissa grafikkort kanske inte stöder din monitor. Om
du har problem med grafikkortet kan du besöka vår
hemsida och kontrollera listan över kompatibla
grafikkort.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™
fungerar inte som det
skall.
Har du bytt dator
eller grafikkort?
Ladda ner det senaste programmet. Programmet
finns att ladda ner på
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Har du installerat
programmet?
Starta om datorn när du har installerat programmet
första gången. Om en kopia av programmet redan är
installerat tar du först bort den, startar om datorn och
installerar programmet igen. För att datorn ska
fungera som den ska måste du starta om den när du
har installerat eller tagit bort programmet.
Besök vår hemsida och ladda ner installationsprogrammet för MagicTune™ MAC.
Felsökning av klientskärm
Symptom
Felsökning
Skärmen visas inte
när jag växlar till
Client Mode.
När du startar tar det omkring 30 sekunder för nätverksfunktionerna att aktiveras
och ingen skärm visas i omkring 3 till 4 sekunder.
Vänta 30 sekunder efter att strömmen har slagits på och försök växla läge igen.
Om operativsystemet inte startar på grund av att Windows har skadats eller en
blå skärm visas laddar du ned operativsystemet för Windows XPe från den här
sidan och återställer ditt operativsystem med det : http://www.syncsight.com
Klientens skärm
syns, men jag kan
inte ansluta till
servern.
1) Kontrollera att lysdioden på hubbens port där LAN-kabel är ansluten blinkar.
Om den inte gör det tyder det på att LAN-anslutningen är frånkopplad. I detta fall
skall du ansluta med en annan LAN-kabel.
2) Kontrollera att inställningarna på flikarna 'Settings' ('Inställningar') och
'Network' ('Nätverk') är riktigt inställda. Standardinställningen är "DHCP". Om ditt
nätverk använder en statisk IP-adress väljer du alternativet 'Use the following IP
address' ('Använd följande IP-adress') och anger IP-adressinformationen.
3) Kontrollera att det 'Username' ('Användarnamn') och 'Password' ('Lösenord')
som är inställda på fliken 'Remote Desktop' ('Fjärrskrivbord') i
'Settings' ('Inställningar') är samma som de i värddatorn. Om inte skall
'Username' ('Användarnamn') och 'Password' ('Lösenord') på 'Remote
Desktop' ('Fjärrskrivbordet') matchas med de i värddatorn.
Jag får inte åtkomst
till internet på
klientskärmen.
1) Kontrollera att lysdioden på hubbens port där LAN-kabel är ansluten blinkar.
Om den inte gör det tyder det på att LAN-anslutningen är frånkopplad. I detta fall
skall du ansluta med en annan LAN-kabel.
2) Kontrollera att inställningarna på flikarna 'Network' ('Nätverk') och
'Settings' ('Inställningar') är riktigt inställda. Standardinställningen är "DHCP". Om
ditt nätverk använder en statisk IP-adress väljer du alternativet 'Use the following
IP address' ('Använd följande IP-adress') och anger IP-adressinformationen.
Innehållet (video,
röst) på servern
spelas inte upp
som det skall på
klientskärmen.
Detta beror på att informationen överförs via LAN. Kontrollera status för din LANanslutning.
Jag har anslutit en
digital enhet så
som en
digitalkamera,
videokamer eller ett
USB-minne till
USB-porten men
de fungerar inte.
Den här modellen stöder USB-enheter som stöder lösa diskfunktioner utan extra
installation av drivrutiner. Kontrollera att den enhet som du försöker ansluta till är
en enhet som stöder lösa diskfunktioner utan extra istallation av drivrutiner.
Fillistan visas inte.
1) Kontrollera filerna på kortet. Om det bara finns korrupta filer (exempelvis 0 KB
och trasiga JPEG) visas de inte på skärmen.
2) Vilken tid det tar att visa filen bestäms av filstorleken. Vänta en stund.
3) Kontrollera om formatet stöds av Client Monitor. Om filens filändelse har
ändrats kommer filen inte att spelas upp.
Kontrollera följande moment om det är bekymmer med monitorn.
Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.
(Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern
(videon) och för monitorn blivit installerade.
Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56 Hz ~75 Hz.
(Överstig inte 75 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag
bort display-adaptern i "Kontrollpanel → System → Device Administrator" och ladda sedan om datorn
för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.
Om problem ständigt återkommer, så kontakta en auktoriserad service verkstad.
Frågor och svar
Fråga
Hur kan jag ändra frekvensen?
Svar
Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om
videokortet.
Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende
på vilken version av drivrutin som används.
(Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)
Hur kan jag justera upplösningen?
Windows XP :
Ställ in upplösningen på Kontrollpanelen→Utseende och
Teman→Display→Inställningar.
Windows ME/2000 :
Ställ in upplösningen på Kontrollpanelen → Display →
Skärmsläckare.
Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.
Hur kan jag ställa in
energisparfunktionen (Power
Save)?
Windows XP :
Ställ in upplösningen på Kontrollpanelen → Utseende och Teman
→ Display → Skärmsläckare.
Ställ in funktionen i BIOS-SETUP på datorn eller skärmsläckaren.
Windows ME/2000 :
Ställ in upplösningen på Kontrollpanelen → Display →
Skärmsläckare.
Ställ in funktionen i BIOS-SETUP på datorn eller skärmsläckaren.
Se Windows/datorns manual
Hur kan jag rengöra
ytterhöljet/bildskärmen?
Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk.
Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt
rengöringsmedel.
Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt
inte något vatten komma in i datorn.
Självtest
Det inbyggda testprogrammet | Varningsmeddelande | Miljö | Nyttiga tips
Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt.
Det inbyggda testprogrammet
Stäng av både datorn och monitorn.
Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
Sätt på monitorn.
Om bildskärmen inte fungerar som den ska kommer du att se en ruta enligt bilden nedan.
Den här rutan visas under normal användning om videokabeln kopplas ur eller skadas.
Stäng av Monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.
Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på
datasystemet, monitorn fungerar normalt.
Varningsmeddelande
Om det är något fel på input-signalen, kommer ett meddelande på skärmen, eller skärmen blir tom
trots att lysdiodsignalen för eltillförseln fortfarande lyser. Meddelandet kan visa att monitorn är för
långt borta för avsökning, eller att Ni måste Kontr. signalkabel.kabeln.
Miljö
Var och hur monitorn är placerad kan påverka dess kvalité och prestanda.
Om det finns några bashögtalare nära monitorn, koppla ur och flytta dessa till ett annat rum.
Tag bort alla elektroniska apparater som t ex radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som
finns inom en meters avstånd från monitorn.
Nyttiga tips
En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan
detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej
supporterad " etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan
en service verkstad eller Er försäljare.
När man vill bedöma hur monitorn fungerar.
Om det inte finns någon bild på skärmen eller meddelandet "Ej optimalt läge","Rekommenderat läge
1280 x 1024 60 Hz" kommer fram, så koppla ur kabeln från datorn medan monitorn fortfarande är
påkopplad.
Om ett meddelande kommer på bildskärmen eller om denna blir vit, betyder det att monitorn är i
funktion.
I detta fall ska ni söka problemet i datorn.
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
SyncMaster 730XT
Flytande kristallskärm (LCD)
Storlek
17 tum diagonalt (43 cm)
Skärmyta
337,92 mm (H, vågrätt) x 270,336 mm (V, lodrätt)
Pixelstorlek
0,264 mm (H, vågrätt) x 0,264 mm (V, lodrätt)
Synk
Horisontell
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Antal färger
16,2 M färger
Upplösning
Optimal upplösning
1280 x 1024 vid 60 Hz
Maximal upplösning
1280 x 1024 vid 75 Hz
Indatasignal, avslutad
RGB Analog
0.7 Vp-p ± 5 %
TTL-nivå (V hög ≥ 2,0V, V låg ≤ 0,8V)
Pixelklockans max tal
140 MHz
Nätanslutning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Datakabel
15stift till 15stift D-underkabel, Löstagbar
Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt
370,0 x 342,3 x 69 mm (Utan stativ)
370,0 x 404,3 x 200 mm (med standardstativ) / 6,45 Kg
VESA gränsyta för montering
100 mm x 100 mm
Miljöfaktorer
Arbete
Temperatur : 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, fri från kondensering
Förvaring
Temperatur : -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, fri från kondensering
Plug & Play kompatibiliteten
Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och
datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker
monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.
Punktacceptans
TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en
miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också
kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan
problem.
Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.932.160.
Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.
Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)
Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för
hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.
(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)
Klient
Funktion
Specifikationer
LAN
1 Gbps
USB
2.0 4Ports
Internetbläddrare
MS Internet Explorer
Foto
JPEG,BMP
Video
MPEG1,WMV
(ej överstigande 720p)
Serverspecifikationer
Minimalt
SPEC
Rekommenderad
SPEC
Antal anslutna
klienter
CPU
RAM
Ethernet
OS
Kan bara ladda
serverprogram
P3 400 MHz
64 Mbyte
100 Mbps
windows 2003
Server
1
P4 1.0 GHz
256 Mbyte
2~4
P4 2.4 GHz
512 Mbyte
100 Mbps
windows 2003
Server
5~7
P4 3.0 GHz
1 Gbyte
8~10
P4 3.2 GHz
2 Gbyte
Innehållet som presenteras ovan är resultat av tester med en specifik server. Informationen kan ändras
om servern är en annan. Det är inte säkert att alla produkter stödjer operativsystemet. Kontrollera att
operativsystemet stöds när du köper en produkt.
USB
Anslutningshastighet för den lokala enheten (USB)
Vid bootning av en skärm kan en tom skärm visas i 3-4 sekunder innan skärmen MagicNet visas
Om du stänger av Client-skärmen när den håller på att boota kan du skada produkten.
Kompatibilitet med lokala enheter (USB)
HID (Human Interface Devices, enheter med mänskliga gränssnitt) : Tangentbord, mus
MSC(Mass Storage Class, klassificering av lagringsenhet), Enheter som använder SCSI (Small
Computer System Interface) -kommandon., FAT-system (File Allocation Table)
Undantag
Vissa tillverkare har felaktigt angivit att deras enheter är USB-kompatibla.
Vår produkt har undantagsåtgärder.
Men vissa enheter kommer antagligen inte att fungera korrekt.
Vissa tillverkare har felaktigt angivit att deras enheter är SCSI-kompatibla.
Sådana enheter kommer antagligen inte att fungera korrekt.
Det rekommenderas att USB-enheter köps efter det att de testats och bekräftats vara kompatibla.
Strömspar
Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar
energi genom att koppla över monitorn i ett lågenerrgi läge när den inte använts under en viss
tidsperiod. Skärmen återgår automatiskt till normal funktion när du trycker på strömknappen för
funktionsknappen. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar
den under längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPM-kompatibelt videokort
som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.
Tillstånd
Normalt arbete
Strömsparartillstånd
Strömbrytare av
(Strombrytare)
EPA/ENERGY 2000
Strömindikatorn
Grön
Svart
Svart
Nätanslutning
Mindre ä 70 W
Mindre ä 4.7 W
Mindre ä 2.7 W
Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA ENERGY STAR® samt
ENERGY 2000, när den används tillsammans med en dator utrustad med
VESA DPMS-funktion. Som partner i ENERGY STAR®-programmet har
SAMSUNG fastställt att denna produkt motsvarar ENERGY STAR®programmets riktlinjer för energiutbyte.
Den här produkten följer ENERGY STAR-kraven för integrerade datorer.
Förinställda bildskärmslägen
Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen
att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden
som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt
följande:
Förinställda bildskärmslägen
Horisontalfrekvens
Display Mode
(kHz)
Vertikalfrekvens
(Hz)
PixelClock
(MHz)
Polaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x
1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x
1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horisontalfrekvens
Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med
vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och
horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet :
kHz
Vertikalfrekvens
I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många
gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos
denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh
rate). Måttenhet : Hz
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att
kontakta Samsung Support.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
Latin America
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG(726-7864) (€
0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSU(72678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
Europe
CIS
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.com/cn
CHINA
800-810-5858
400-810-5858
010- 6475 1880
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1-800-3000-8282
1800 110011
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Asia Pacific
Middle East & Africa
Ordlista
Dot Pitch
Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto
högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.
Måttenhet : mm
Vertikalfrekvens
Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren.
Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet : Hz
Exempel : Om samma ljus upprepas 60 gånger i sekunden, anses detta som 60 Hz.
Horisontalfrekvens
Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas
horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet : kHz
Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)
Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng.
non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas
radsprång (eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en
klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.
Plug & Play
Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter
datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella
standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning
Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas
"upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra
många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.
Exempel :Om upplösningen är 1280 x 1024, betyder det att skärmen består av 1280 vågräta
punkter (horisontell upplösning) och 1024 lodräta linjer (vertikal upplösning).
För bättre bild
Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa
bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFTLCD.
Upplösning : 1280 x 1024
Vertikal frekvens : 60 Hz
TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en
miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller
också kan några svarta pixlar ses.
Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.
Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.932.160.
När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel.
Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt.
Om du trycker hårt kan du repa skärmen.
Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen
"autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination".
Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd
justeringsfunktionen "Fin/Grov" (FINE/COARSE).
Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet
förekomma.
Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar
bildskärmen en längre stund.
Företagsuppgifter och copyright
Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.
Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen
förbjuden.
Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i
samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det
används.
Samsung är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows och
Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPM och DDC är
registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen
ENERGY STAR®är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental
Protection Agency (EPA). Såsom en partner i ENERGY STAR®, har Samsung Electronics Co., Ltd.
beslutat att denna produkt håller sig till ENERGY STAR®:s riktlinjer för energiutbyte. Alla övriga
produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga
sina respektive ägare.