Samsung DVD-HD850 دليل المستخدم

‫ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻐﻴﻞ دي ﻓﻲ دي‬
DVD-HD850
AR
DVD-HD850-00637D-ar
1
2005.2.3, 7:34 PM
AK68-00637D-00
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت أوﻟﻴﺔ‬
œ«bŽù« Ʊ
qOGA²« WO²u qł√ s “UN−K WOHK)« WŠuK« w …œułu*« n¹dF²« WF— lł«— ≠
Æt W³ÝUM*«
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
b??ð ô ©r?Ý ±∞ ≠ ∑ ® ÆW?³??ÝU?M?*« W?¹u?N??²?« U?×?²? l?? W?M?O?ÐU? w? “U??N?'« V?Ò— ≠
Æ¡«uN« Ê«—Ëb U?½uJ Í√ w W¹uN²« Uײ
ÆbOUÐ ’dI« WOMO lbð ô ≠
ÆU½uJ*« r«d²ð ô ≠
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Æ“UN'« qI?½ q³ U½uJ*« lOLł ·UI¹≈ s bQð ≠
ÆUNUI¹≈ s bQ𠨓UN?'« «c¼ v« Èdš_« U½uJ*« qOuð q³ ≠
Âb?Ž W??U?Š w? W?U?š ¨ «b??²?Ýô« b??F?Ð “U?N?'« ·U?I?¹≈Ë ’d?I?« ëd??š≈ s? b?Q?ð ≠
ÆWK¹uÞ …b* t«b²Ý«
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
p²öÝ qł√ s Æ≤
ÂU??O??I??« Ë√ j??Ыu??C??« Ë√ U?L??J??×??²??*« «b???²??Ý« Æ—“ö??« Âb????²???¹ “U??N??'« «c??¼ ≠
ÆŸUFýû ÷dF²« dDš v« ÍœR?¹ b UM¼ WMO³²*« dOž «¡«dłùUÐ
Æp?HMÐ “UN'« `KBð ôË WODž_« `²Hð ô ≠
ÆÕö?ù« s q²<« q¼R*« wMH« VKÞ«
U?uK?F ‚Òb? % ö? Æ`²?H« b?MŽ —“ö?« ÒlA?¹
Æ WF ýü «
tO³Mð
± nM — “ ô Z ²M ÊUNO³Mð Æ≥
Âb²Ý« Æ W?OeM*« ÷«d?žú rLB?Ë wŽUMB« «b?²Ýö r?LB dO?ž “UN'« ≠
ÆjI WOBA« ÷«dú “UN'« «c¼
Æ“UN'« vKŽ …dOG WO½bF ¡U?Oý√ Í√ Ë√ qzUUÐ TK²2 ¡UŽË Í√ lCð ô ≠
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
ÍœUF« qOGA²« vKŽ dŁRð b w½uJ« ¡UÐdNJ«Ë ‚d³« q¦ WOł—U)« «dOŁQ²« ≠
¨WUD« —“ WDÝ«uÐ WO½UŁ …d tK?GÒýË “UN'« QHÞ« ¨ WU(« Ác¼ w Æ“UN'« «cN
Æw?zUÐd?NJ?« —UO?²« Ãd? v« t?KO?uð b?Ž« rŁ wzU?ÐdN?J« —U?O²?« pK?Ý Ÿe½« Ë√
ÆwG³M¹ UL “UN'« qLF¹Ë
LOADING
q?L?F¹ ô ¨…—«d?(« W?ł—œ w? l¹d?Ý d?OÒG?ð V?³?Ð “U?N?'« q?š«œ …ËbM?« Êu?J?ð bM?Ž ≠
v²?Š Wd?G« …—«dŠ W?ł—œ w “UN?'« „dð« ¨ WU?(« Ác¼ w Æw?G³M?¹ UL “U?N'«
ÆwG³M¹ U?L qLF¹ v²Š “UN'« qš«œ nOH& r²¹
’dI« Æ¥
«uI« od Ë√ s¹eM³« Ë√ qO−²« “UNł nOEMð WýUý— WDÝ«uÐ nEMð ô ≠
Æ’dI« `DÝ w —d{ v« ÍœR¹ b? d_« ¨Èdš_« …d¹UD²*« ôuK;« Ë√
ÆjÝu« w t²IK×Ð l WU×Ð Ë√ tO²U×Ð tJ« Æ’dI« …—Uý≈ `DÝ fLKð ô ≠
Æ‘ULIÐ ÂU_«Ë nK)« v« ’dI?« ‚u `9 ô ªnDKÐ —U³G« `« ≠
≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
2
2005.2.3, 7:34 PM
W¾O³« UuKF Ƶ
dC?ð w?²« W?OzU?L?OJ?« œ«u*« v?K?Ž Íu²?×¹ “U?N?'« «c¼ w? Wb?²??*« W¹—U?D³?« ≠
ÆW¾O³«
ÆWOK×Ë WOu ¨ W¹œU%« ÂUJŠ_ UIË ¨ W³ÝUM WI¹dDÐ U¹—UD³« ÕdÞ« pc ≠
W¦U¦« ·«dÞú WMOF*« WdF*« ‚uIŠ X% hš
Ò d u¼ qOb« «cN VŠUB*« “UN'«
Âb²*« q³ s wBA« Í—U−²« dOž «b²Ýö …œËb× WBšd« Ác¼ ÆWMOF*«
WBšd« wDGð ôË ÆÍ—U−²« «b²Ýö ÕuM2 oŠ ô ÆWBšd*« U¹u²×LK wzUNM«
Ë√ h?šd? d?Ož “U?N?ł Í√ v?« UN?²?O?Šö b?²?9 ô W?Bšd?«Ë “U?N?'« «c¼ ô≈ “U?N?ł Í√
l??O??Ð Íc??« Ë√ Âb????²????*« ISO/OUR 13818-3 Ë√ ISO/OUR 11172-3 b??O??Q??ð «¡«d??ł≈
ØË dOHA² “UN'« «c¼ «b²Ý« jI WBšd« Ác¼ wDGðË Æ“UN'« «c¼ l lL'UÐ
‚uIŠ ô Æ ISO/OUR 13818-3 Ë√ ISO/OUR 11172-3 WOQ² u¹œË√ UHK …dHý qŠ Ë√
Ë√ ISO/OUR 11172-3 bQð ô w²« tHzUþË Ë√ “UN'« U¹«e* WBšd« Ác¼ X% WŠuM2
Æ ISO/OUR 13818-3
d?Ož «¡«d?łùUÐ ÂU?O?I« Ë√ j?ЫuC?« Ë√ UL?J×?²*« «b?²?Ý« ∫ tO³Mð
ÆŸUFýû ÷dF²?« dDš v« ÍœR¹ b UM¼ WMO³²*«
≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
3
2005.2.3, 7:34 PM
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
UI×K*«
HDMI pKÝ
u¹œË√Øu¹bO pKÝ
Âb²*« qOœ
sŽ rJײ« “UN' U¹—UD³«
©AAA r−Š®bFÐ
rJײ« “UNł
bFÐ sŽ
bFÐ sŽ rJײ« “UNł w U¹—UD³« VOdð
±
kHŠ …dO−Š ¡UDž `²«
“UNł nKš w W¹—UD³«
ÆbFÐ sŽ rJײ«
≤
s 5²¹—UD³« qšœ«
Ê√ s bQðË Æ AAA Ÿu½
©≠ Ë ´ ® 5³DI«
Æ`O× qJAÐ ÊU¹–U×
≥
kHŠ …dO−Š ¡UDž bŽ«
ÆW¹—UD³«
∫wG³M¹ UL bFÐ sŽ rJײ« “UNł qLF¹ r «–≈
©WUł ≠ W?OKš® ≠ Ë√ ´ VDI« W× s bQð ≠
ÆW¹—UD³« –UHM²Ý« s bQð ≠
ÆV«uFÐ œËb bFÐ sŽ r?Jײ« “UNł …—Uý≈ dFA Ê√ s bQð ≠
ÆU³¹d ¡U?C*« Í—uKH« ÕU³B*« œułË s bQð ≠
¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
4
2005.2.3, 7:34 PM
U¹u²;« ‰Ëbł
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOË√ UNO³Mð
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²« q³
œ«bŽù«
∫ ‰Ë_« qBH«
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WUF« U¹«e*«
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tBzUBšË ’dI« Ÿu½
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nu«
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w Wu'«
öOu²«
∫ w½U¦« »U³«
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOuð —UO²š«
WOÝUÝ_« nzUþu« ∫ YU¦« »U³«
±π
≤±
≤≤
≤¥
≤µ
≤∂
≤∑
≤∏
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ’d qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vD?²« WHOþËË Y׳« WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dF« WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uM?F« WLzUË ’dI« WLzU «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHOþu« WLzU «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²« d¹dJð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?¾OD³« Wd
Ò ×²*« —uBUÐ qOGA²«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wz«uAŽ qOGAðË Zd³ qOGAð
WbÒI²*« nzUþu«
≤π
≥±
≥≤
≥≥
≥≥
≥¥
≥∂
≥∑
≥∑
≥∏
¥∞
¥≤
∫ lЫd« »U³«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©EZ …b¼UA® …—uB« rOLBð j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¹œË_« WG —UO²š«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLłd²« WG —UO²š«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «dOUJ« W¹Ë«“ dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Í—uH« vD²?«ØqOGA²« …œUŽ≈ WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lu*« WöŽ WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂËË“ WHOþË Â«b²Ý«
..................................................................... MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ‡ VOK WLzU
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U³{ù« —UO²š«
....................................................................................................... MP3/WMA qOGAð
.......................................................................................................... MPEG4 qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Z
Ò b*« ’dI« qOGAð bMŽ —uB«
œ«bŽù« WLzU dOOGð ∫ fU)« »U³«
¥¥
¥µ
¥π
µ±
µ¥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œ«bŽù« WLzU «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WGK« nzUþË j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« «—UOš œ«bŽ≈
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dF« «—UOš œ«bŽ≈
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wKzUF« ·«dýù« rJ% œ«bŽ≈
µ∑
µ∏
µπ
∂±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ?« “UNł WDÝ«uÐ Êu¹eHK²« w rJײ«
.......................................................................................................... Firmware Y¹b%
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tŠö≈Ë qK)« Èd%
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UH«u*«
lł«d*« ∫ ”œU« »U³«
µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
5
2005.2.3, 7:34 PM
± qBH«
œ«bŽù«
WUF« U¹«e*«
WEŠö
Æ“UN'« «c¼ W?DÝ«uÐ UN{dŽ sJ1 ô w²« ’«d_« ≠
DVD-RAM •
DVD-ROM •
CDV •
CD-ROM •
CVD •
CDI •
’d W?I³?Þ ¡UM?¦²?ÝUЮu?¹œËú ‚u?
H
²?
Z
b?
’
d •
Ò
©Z
Ò b
ÂuÝd« fOË jI CDGs u qOGAð •
ôU??Š V????Š n??K??²????ð b?? q??O??G?A??²??« v??K??Ž …—b??I??« •
qO−²«
+R ¨DVD-R •
CD-RW •
©V l{Ë® -RW ¨DVD+RW •
V?³???Ð DVD-R Ë CD-RW ¨ CD-R i?F??Ð q?G?A?ð ô “U??N?'« ≠
ÆqO−²« ôUŠ Ë√ ’dI« Ÿu½
“U²L*« uB«
w?³?Ëœ «d?³?²?? U?Nð—u?
Ò Þ U?O?łu?u?M?J?ð u¼Ë w?L?— w?³?Ëœ
ÆÃU²½ù« …œUŽ≈ bM?Ž U¹—uKÐ U×{«Ë Uðu ÂbÒIðË
WýUA«
W?C?¹d?F?« W??ýU?A?«Ë W?¹œU?F?« W?ýU?A?« w?K? …b??¼U?A? p?M?J?1
Æ©±∂∫π®
W¾OD³« WdÒײ*« —uB«
ÆW¾ODÐ Wd
Ò ×?² —uBÐ ULN «bNA …b¼UA pMJ1
©©CD® ZÒb ’d® ZU½d³« ÷dŽ
Íc?« VO?ðd?²?UÐ Z?U?½d?³« «—U?? ÷d?Ž …b¼U?A? p?MJ?1
ÆÁb¹dð
©DVD® wKzUF« ·«dýù«
Èu??²??*« j??³?C? 5??b??²???L?K? `??L??¹ w??K?zU?F??« ·«d?ýù«
rN W?³ÝUM?*« dOž Âö?_« …b¼UA? s ‰UHÞ_« l?M* »uK?D*«
Æ5GU³?UÐ WU)« Âö_«Ë nMFUÐ Âö_« q¦
aM« s W¹UL(«
WýUA« vKŽ ÷dFUÐ WHK²<« WLzUI« nzUþË
Æa?M?« s U?N?²¹U?L( DVD ’«d?√ s d?O?³ œb?Ž dO?HA?ð v?« j?I? DVD q?O?G?A??ð “U?N?ł q?O?u?ð s? b?Ð ô ¨«c?N? «d?E?½
Æu?? ¹b??O??H??« “U??N??ł v??≈ f??O??Ë ¨ …d??ýU??³?? Êu??¹e??H??K??²??« “U??N??ł
s …—uB« t¹uAð v« ÍœR¹ u¹bOH« “UNł v« qOu²«Ë
ÆaM« s W¹UL(UÐ DVD ’«d√
UN²¹ULŠ X9 w²« W¹UL(« oŠ UOłuuMJ²Ð Z
Ò b “UN'« «c¼
‚u?I?ŠË W??O?J?¹d?_« Ÿ«d?²?šô« …¡«d?Ð ‚u?I??( Èu?Žb?« ‚d?D?Ð
‚uI(« wUË Macrovision Wdý UNJK²9 w²« Èdš_« WdF*«
s bÐ ô aM« oŠ W¹ULŠ UOłuu?MJð «b²Ý« Æ ÊËdšü«
ôË ‰e?M?LK? W?L?L?B w?¼Ë Macrovision W?d?ý s? t«d?²?Ž«
W?d?ý q?³? s? t?«d?²?Ž« ÊËb??Ð …œËb?;« …b?¼U?A?*« Âb??²??ð
ÆWŽuM2 p?OJH²« Ë√ ŸUł—ù« WÝbM¼Ë Æ Macrovision
(625p/525p) wbÒI²« `*« ×U
«– Êu¹eH?K²« …dN?ł√ lOL?ł Ê√ WEŠö s? szUÐeK? bÐ ô¢
ÍœR?ð bË “U?N'« «c?¼ l W?I«u?²? dO?ž WO?UF?« WO?Šu{u?«
qU?A* W³MUÐ ¨ …—uB« w wFO³Þ dOž ¡wý ÷dŽ v«
Ê√ t??Ð v??u??*« s?? ¨ 625 Ë√ 525 ‡??Ð w??b?
Ò ?I??²??« `????*« …—u??
W?? O??Šu?? {u??« ¢ Ãd?? ?? v??« q?? O??u?? ²??« j??³?? C??¹ Âb?? ??²?? ??*«
p½u¹eHKð “UNł …—b sŽ ‰«RÝ „bMŽ ÊU «–≈ Æ ¢ WOł–uLM«
qOGAð “UNł s 625p Ë 525p ‡Ð q¹œu*« «c¼ l o«u²« vKŽ
¢ Æ W½UOB?K !uUÝ ed0 ‰UBðô« vłd¹ ¨ DVD
U?¹Ë«“Ë ©W??L?łd?ðØu?¹œË√® W?H??K?²?<« U?G??K?« —U?O?²?š« p??M?J?1
ÆÂö_« …b¼UA ¡UMŁ√ WýUA«
wbÒI²« `*«
s W?M
Ò ×? …—u …b¼U?A pM?J1 wb?
Ò I²« `?*« WHO?þuÐ
ÆWJÐU?A² W¹bOKIð …—uB ÃËœe*« `*« ‰öš
©DVD® EZ …b¼UA
W³ÝUM …—uB« j³{ s pMJ9 ©WKNÝ® EZ …b¼UA WHOþË
©¥ ∫ ≥ Ë√ ±∂ ∫ π ® Êu¹e?HK²« WýUý r−(
©JPEG®WOL— …—u …b¼UA …«œ√
ÆÊu¹eHK²« WýU?ý vKŽ WOLd« —uB« …b¼UA pMJ1
d¹dJ²«
—“ v??K?Ž j??G?C?U??Ð W?u??N???Ð r?O??K? Ë√ W?O??M?ž√ d??¹d?J??ð p?M??J?1
Æ©d¹dJ²«® REPEAT
MP3/WMA
UHK s W−²M*« WOMž_« qOGAð pMJ1 ¨ …«œ_« Ác¼ WDÝ«uÐ
Æ MP3/WMA
©DVD® Í—uH« qOGA²« …œUŽ≈
rOKHK UI³ Ê«uŁ ±∞ qOGAð …œUŽù Âb²ð WHOþu« Ác¼
ÆwU(« l{u*« s
©DVD® Í—uH« vD²«
…b* ÂU_« v« ÷dF« vDð pMJ1 W?HOþu« Ác¼ WDÝ«uÐ
ÆÊ«uŁ ±∞
MPEG4
‰ö?š MPEG4 rOL?B²?Ð UH?K*« ÷d?Ž sJ?1 “UN?'« WD?Ý«uÐ
Æavi nK
©WOŠu{u« WOUF« …œbF²*« ÂöŽù« qzUÝË WOMOЮ HDMI
Ø…—u? …—Uý≈ —Ëd0 …—uB« w? g¹uA²« HDMI i?H¹
ÆÊu¹eHK?²« v« “UN'« «c¼ s `{«Ë wL— u
∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
6
2005.2.3, 7:34 PM
œ«bŽù«
«ùŽb«œ
tBzUBšË ’dI« Ÿu½
Æ“ud« «– ’«d_« s WOU²« Ÿ«u½_« qOGAð pMJ?1 Íœ w Íœ qOGAð “UNł WDÝ«uÐ
hzUB)«
qOGA²K XË vB√
WOŽu½ vKŽ Íu²×¹ Íœ w Íœ ≠
…“U²2 …—uË u
wL— w³Ëœ ÂUE½ V³Ð ≠
Æ MPEG-2 Ë
nzUþËË UýUý —UO²š« pMJ1 ≠
WuNÐ WHK² u
vKŽ WLzUI« ÷dŽ ‰öš s ≠
ÆWýUA«
’dI« r−Š
qO−²« Ÿ«u½√
bŠ«Ë V½U−Ð WIOœ ≤¥∞
©“u—®’dI« Ÿ«u½√
͜ w ͜
rÝ ±≤
ÃËœe V½U−Ð WIOœ ¥∏∞
u¹œË√
´
u¹bO
bŠ«Ë V½U−Ð WIOœ ∏∞
rÝ ∏
ÃËœe V½U−Ð WIOœ ±∂∞
¨ Z
Ò b*« ’dI« u l u¹bOH« ≠
jG{ UOłuuMJðË VHS WOŽu½
MPEG-1
…—UýS Z
Ò b*« ’dI« qO−ð - ≠
qC_« uB« WOŽuMÐ WOL—
q_« —u¼b²«Ë q_« t¹uA²«Ë
ÆXu« ‰uÞ u¹œË_« WOŽuM
WIOœ ∑¥
rÝ ±≤
WIOœ ≤∞
rÝ ∏
rÝ ∑¥
rÝ ±≤
WIOœ ≤∞
rÝ ∏
u¹œË√
´
u¹bO
u¹œË√≠Z
Ò b ’d
u¹œË√
WIDM*« r—
Íœ w?? Íœ q?? O??G?? A??ð “U?? N?? ł w??K?? d??O?? H??A?? ð r??²?? ¹Ë
“u— W¡ö s bÐ ôË ÆWIDM*« VŠ ’«d_«Ë
¨“ud« rzöð r «–≈ Æ’dI« qOGA² Ác¼ oÞUM*«
Æ’dI« qLF¹ ô
WOHK)« WŠuK« vKŽ 5³ “UN'« «cN WIDM*« r—Ë
Æ“UN−K
u¹bO≠Z
Ò b ’d
’dI« UöŽ
qOGA²« WIDM r—
a«ÆÆÆUO½U*√ ¨ U½d ¨ …bײ?*« WJKL*« w Y³K ‰UÐ ÂUE½
wL— u¹œË√ ’d
DivX œUL²Ž«
DTS ’d
U¼“u—Ë …bLF²*« DivX Ë DivX
WdA W¹—U& UöŽ
Âb²ðË DivXNetworks
ÆUNBOšd²Ð
MP3 ’d
STEREO
DIGITAL
SOUND
Ë√ 5d ‰Ušœ≈ sJ1 ôË Æ…d*« w jI DVD ’d ‰Ušœ≈ s bÐ ô
ÆÍœ w Íœ qOGAð “UNł w —d{ v« ÍœR¹ b d_«Ë UNKOGAðË d¦√
∑ ≠ WOÐdF«
7
PAL
wL— w³Ëœ ’d
u¹dO²Ý« ’d
DVD-HD850-00637D-ar
~
2005.2.3, 7:34 PM
œ«bŽù«
nu«
WOU_« WŠuK« w jЫuC«
π ±∞
OPEN/CLOSE
EZ VIEW
±
≤
≥
© ®·UI¹ù« Æ∂
ÆqOGA²« sŽ ’dI« nÒu²¹
bFÐ sŽ rJײ« …—Uý≈ q³I² Æ∑
¥
µ
∂
∑
∏
© ® qOGA²«Øœ«bF²Ýô«
ÆdýR*« ¡UC¹ ¨WOzUÐdNJ« WUD« v« “UN'« qOuð bMŽ
d??ýR?*« T?H?D?M?¹ ¨ STANDBY/ON —“ v?K?Ž j??G?C?« b?M?Ž
Æ“UN'« qG²A¹Ë
Ʊ
Y׳«Ø© ®vD²« Æ∏
’dI« WOMO Æ≤
ÆÂU_« ÁU&UÐ u?OMž√ Ë√ WDI vD² Âb²¹
ÆUM¼ ’dI« l{
Y׳«Ø©
®vD²« Æπ
© ®‚öžù«Ø`²H« Æ≥
ÆŸUł—ù« ÁU&UÐ u?OMž√ Ë√ WDI vD² Âb²¹
ÆUNöž≈Ë ’d?I« WOMO `²H tOKŽ jG{«
© ® XR*« nu²«ØqOGA²« Ʊ∞
÷dF« Æ¥
ÆU²R qL?F« sŽ ’dI« nu²¹ Ë√ qLFUÐ √b³¹
ÆUM¼ qOGA²« «dýR ÷dFð
EZ …b¼UA
r?−( U?³?ÝU?M W?u?N?Ð …—u?B?« rO?L?Bð j?³?{ p?MJ?1
©¥ ∫ ≥ Ë√ ±∂ ∫ π ® Êu?¹eHK²« WýUý
Ƶ
WOU_« WŠuK« vKŽ ÷dF«
±
≤
≥
÷dF« vKŽ WHK²<« qzUÝd« Æ≥
ÆÆÆ qL(« ¨·UI¹ù« ¨ qO?GA²« q¦ öOGA²« sŽ
Æ’d qšb¹ ô ∫ ’d ô
ÆWŠu²H ’dI« WOMO ∫ `²
Æ“UN'« v« ’dI« qšb¹ ∫ qLŠ
’dI« Ÿu½ býR Ʊ
XR*« nu²«ØqOGA²« Æ≤
∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
8
2005.2.3, 7:34 PM
œ«bŽù«
«ùŽb«œ
WOHK)« WŠuK«
±
±
≤
≥
¥
µ
…—uB« ÃËdš fÐU Æ¥
‰u?šœ f??ÐU? v??« q?O??u?²??K? …—u?? p?K??Ý Âb???²?Ý« ≠
ÆÊu¹eHK²« w …—uB«
vKŽ œ«bŽù« WLzU w u¹bOH« Ãd j³{ s bÐ ô ≠
Æ©‚uH?²*«≠u¹bOH«ØVd*«® COMPOSITE/S-VIDEO
‚uH²*«≠ u¹bOH« ÃËdš fÐU Ƶ
fÐUI« «c¼ qOu² ‚uH²*«≠u¹bOH« pKÝ Âb²Ý« ≠
WOŽu?M Êu?¹eH?K²« w? ‚uH?²*«≠u¹b?OH?« fÐU? v«
ÆqC_« …—uB«
vKŽ œ«bŽù« WLzU w u¹bOH« Ãd j³{ s bÐ ô ≠
Æ©‚uH?²*«≠u¹bOH«ØVd*«® COMPOSITE/S-VIDEO
HDMI Ãd
fÐU? v« Ãd<« «c?¼ qOu?² HDMI q?ÐU Âb?²Ý« ≠
q??C?√ v?K??Ž ‰u?B?×?K?? Êu?¹e?H??K?²?« “U?N??ł w? HDMI
Æ…—u WOŽu½
o?«u²*« Êu¹eHK²« v« ôu?u HDMI qÐU ÊU «–≈ ≠
v?K?Ž Ê«u?Ł ±∞ ‰ö?š U?O?zU?I?K?ð HDMI Ãd??¹ ¨HDMI l?
ÆvBù«
¨‚uH²*«≠u¹bOH« ¨ u¹bOH« Ãd «b²Ý« œ—√ «–≈ ≠
ÆHDMI qÐU Ÿe½« ¨ ÊuJ*«
∂
wLd« uB« ÃËd) ÊUÐU Ʊ
—u;« „d²?A wL— qÐU Ë√ ÍdBÐ p?KÝ Âb²Ý« ≠
Æo«u² wL?— w³Ëœ «—Uý≈ “UNł v« qOu²K
—u;« „d²?A wL— qÐU Ë√ ÍdBÐ p?KÝ Âb²Ý« ≠
Íc« …—uB«ØuB?« «—Uý≈ d³J v« qOu²K
…d?Hý q?Š Ë√ MPEG2 Ë√ w?L?— w³?Ëœ v?K?Ž Íu²?×?¹
ÆDTS
…—uB« U½uJ ÃËd) fЫu Æ≤
Æ∂
Êu¹e?HK?ð p¹b? t½√ W?UŠ w? fЫu?I« Ác?¼ Âb?²Ý« ≠
fЫuI« Ác¼Ë Æ…—uB« U½uJ ‰ušb fЫu Ë–
Æ YË P8 Ë PR …—u ÂbÒIð
w?? ©P-SCAN® …—u?B??« U?½u??J? Ãd??? d??O?²??š« «–≈ ≠
Æ w
Ò bI²« `?*« WOF{Ë qLF𠨜«bŽù« WLzU
WLzU w ©I-SCAN® …—uB« U½uJ Ãd dO²š« «–≈ ≠
ÆwJ?ÐUA²« `*« WOF{Ë qLF𠨜«bŽù«
uB« ÃËd) ÊUÐU Æ≥
“UNł Ë√ Êu¹eHK²« w uB« ‰ušb 5ÐU v« q
Æ…—uB«ØuB« ‰U³I²Ý«
UEŠö
Æ©P-SCAN® wbÒI²« `*« Êu¹eHK²« dÒË «–≈ ULŽ WdF* Êu¹e?HK²K Âb²*« qOœ lł«—
WLzU ÂUE½ w wbÒI²« `*« j³{ sŽ dEM« iGÐ Êu¹eHK²« Âb² qOœ l³ð« ¨ wbÒI²« `*« WHOþË duð «–≈
ÆÊu¹eHK²«
Æ‚uH²*« ≠ u¹bOH« ×U qLFð ô ¨œ«bŽù« WLzU w? ©P-SCAN® ÊuJ*«ØHDMI …—u Ãd dO²š« «–≈
¨WU(« Ác¼ w Æ ‰u× Â«b²ÝUÐ dš¬ “UNł Ë√ Êu¹eHK²« w DVI fÐU v« “UN'« «c¼ w HDMI Ãd qOuð sJ1
ÆHDCP l o«u²*« DVI qšb «b²ÝUÐ ÷dF« Ë√ Êu?¹eHKð «b²Ý« …—ËdC« s
rO?LB²« l o«u²*« dOž ÷d?F« Ë√ Êu¹eHK²« v« Íœ w Íœ “UN?ł qOuð WUŠ w …—u Ãd „U?M¼ ÊuJ¹ ô b
ÆÁöŽ√ —uc*«
ÆHDMI ·dÞ ‰uŠ UuKF*« s b¹e* Êu¹e?HK²« ULOKFð qOœ lł«—
Æœ«bŽù« WLzU «b²Ý« ‰uŠ UuKF*« s b¹e*« v?KŽ ‰uB×K µ≥ ~ µ± w²×H lł«—
π ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
9
2005.2.3, 7:34 PM
≠
≠
≠
≠
≠
≠
œ«bŽù«
(
/
)
vD²«ØSEARCH —«—“√ Æ∑
bFÐ sŽ rJײ« “UNł w Wu'«
Æ ŸUł—ù«ØÂU_« ÁU&UÐ ’dI« U¹u²?× sŽ Y׳K Âb²ð
© ® STOP —“ Æ∏
(
/
) vD²«ØSKIP —“ Æπ
±
Æ ŸUł—ù«ØÂU_« ÁU&UÐ ’dI« U¹u²?× sŽ Y׳K Âb²ð
MENU —“ Ʊ∞
≤
ÆÍœ w? Íœ “UN' WLzUI« ÷dF Âb²¹
RETURN —“ Ʊ±
ÆWI?ÐU« WLzUI« v« …œuFK Âb²¹
≥
AUDIO —“ Ʊ≤
Æ’d vKŽ WHK²?<« u¹œË_« nzUþË v« ‰ušbK Âb²¹
¥
ZOOM —“ Ʊ≥
µ
ÆÍœ w Íœ …—u dO³J² Âb²¹
VIDEO SEL. —“ Ʊ¥
∂
Æ…—u?B« Ãd rOLBð —UO²šô Âb²¹
REPEAT A-B —“ Ʊµ
∑
Æ’dI« w B Ë A 5Ð ÷dF« d¹dJ² Âb²¹
∏
BOOKMARK —“ Ʊ∂
π
TV POWER —“ Ʊ∑
ÆtU?I¹≈ Ë√ Êu¹eHK²« qOGA² Âb²¹
±∞
CLEAR —“ Ʊ∏
±±
ÆWýUA« vKŽ W{Ëd?F*« ôU(« Ë√ rz«uI« u; Âb²¹
INSTANT SKIP —“ Ʊπ
ÆÂU_« ÁU&UÐ ÷d?F« s Ê«uŁ ±∞ vD² Âb²¹
INSTANT REPLAY —“ Æ≤∞
ÆwU(« l{u*« s rKO s WIÐUÝ Ê«uŁ ±∞ qOGAð …œUŽù Âb²¹
© ¨ ® CH —“ Æ≤± ±≤
Æ…UMI« —UO²šô ÊUb²¹
±≥
OPEN/CLOSE —“ Æ≤≤
±¥
ÆUN?öž≈Ë ’dI« WOMO `²H Âb²¹
© ® PLAY/PAUSE —“ Æ≤≥ ±µ
ÆXR?*« nu²«Ø ÷dFUÐ ¡b³K Âb²¹
INFO —“ Æ≤¥ ±∂
ÆwU(« ’dI« l{Ë ÷dF Âb²¹
DISC MENU —“ Æ≤µ
Æ’dI« WLzU ÷dF Âb²¹
▲▼ 䉳 ‹ —«—“√ØENTER —“ Æ≤∂
ÆwKB?H ÕU²HL nzUþu« —«—“_ Âb²ð
ANGLE —“ Æ≤∑
Æ Íœ w Íœ vKŽ WHK² «d?OU U¹Ë«“ v« ‰ušbK Âb²¹
EZ VIEW —“ Æ≤∏
Íœ w Íœ POWER —“
Êu¹eHK²« WýUý r−( UIË WuNÐ …—uB« rOLBð j³{ pMJ1
Æt?UI¹≈ Ë√ “UN'« qOGA² Âb²¹
Æ©¥ ∫ ≥ Ë√ ±∂ ∫ π ® p
ÂU—_« —«—“√
HDMI SEL. —“ Æ≤π
PROG —“
ÆDVI Ë√ HDMI Ãd? WOŠu{Ë j³{ Âb²¹
Æ5F VOðdð W−d³ Âb²¹
REPEAT —“ Æ≥∞
STEP —“
Æ ’d Ë√ —U ¨ qB ¨ Ê«uM?Ž qOGAð d¹dJ² Âb²¹
Æ…d* w …bŠ«Ë WDIKÐ …—uB« ÂbI² Âb²¹
SUBTITLE —“ Æ≥±
© - ¨+®VOL «—“
©Y׳« l{Ë® SHUTTLE WIKŠ Æ≥≤
ÆuB« Èu² j³C ÊUb²¹
ÆWF?¹d« Wdײ*« …—uB« ÷dF Âb²ð
TV/VIDEO —“
JOG WIKŠ Æ≥≥
…dÒu²*« —uB« —œUB lOLł ÷dF Âb²¹
w —U?? sŽ Y?×?³K? Âb?²??ðË ÆWD?I?K W?DI? ÷d?F Âb??²?ð
¨qÐUJUÐ Êu¹eHKð ¨ Êu¹eHK𠨉U¦*« qO³Ý vKŽ®
ÆZb*« ’dI« l{Ë
Æ©u¹bO “UNł
±∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
10
2005.2.3, 7:34 PM
±∑
±∏
±π
≤∞
≤±
≤≤
≤≥
≤¥
≤µ
≤∂
≤∑
≤∏
≤π
≥∞
≥±
≥≤
≥≥
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
Ƶ
Æ∂
≤ qBH«
öOu²«
qOuð —UO²š«
…eNł_«Ë Êu¹e?HKð v« Íœ w Íœ qO?GAð “UNł qO?u² Wb²?*« W¹œUF« öO?u²K WK¦?_« v« dOAð WO?U²« —u_«
ÆÈdš_«
«²uOö
Íœ w Íœ qOGAð “UNł qOuð q³
ÆtŽe½ Ë√ pKÝ Í√ qOuð q³ ULz«œ Èdš_« …eNł_«Ë Êu¹eH?Kð ¨ Íœ w Íœ qOGAð “UNł nË« ≠
U?½uJ*« Ác?¼ ‰uŠ Uu?KF*« s b?¹eLK? UNK?Ouð b¹d?ð w²« ©Êu?¹eHK?ð q¦® WO?U{ù« …eN?łú Âb?²*« qO?œ lł«— ≠
ÆWU)«
©u¹bO “UNł® Êu¹eHKð v« qOu²«
±
ÃËdš ·«dÞ√ q ¨u?¹œË_«Øu¹bOH« öÐU «b²ÝUÐ
WOHK)« WŠuK?« w ©iOÐ√Ë dLŠ√® u¹œË_« Ø ©dH√®…—uB«
Ø ©dH√®…—uB« ‰u?šœ ·«dÞ√ v« Íœ w Íœ qOGAð “UN'
ÆÊu¹eH?K²« “UNł w ©iOÐ√Ë dLŠ√® u¹œË_«
≤
ÆÊu¹eHK?²« “UNłË Íœ w Íœ qOGAð “UNł qGý
dLŠ√
±
iOÐ√
pK Ý
uB«
dH√
pK Ý
…—uB«
iOÐ√
dH√
dLŠ√
≥
Êu¹eHKð
bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł vKŽ ‰ušb« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
Íœ qOGAð “UNł s …—u?B« «—Uý≈ dNEð v²Š Êu¹eHK²K
ÆÊu¹eHK²« WýUý vKŽ Íœ w
UEŠö
ÆWUD« pKÝ sŽ «bł U³¹d Ÿu{u uB« pK?Ý Ê√ WUŠ w ZO−C« Àb×¹ b ≠
©±∂Ë ±µ w²×H lł«—® Æ uB« d³J qOuð W×H WFł«d vłd?¹ ¨uB« d³J v« qOu²« œ—√ «–≈ ≠
ÆÊu¹eHK²« “UNł V?Š ·«dÞú l«u*«Ë ÂU—_« nK²ð b ≠
ÆÊu¹eHK²?« “UN' Âb²*« qOœ WFł«d vłd¹
w ©iOÐ√® ©—U¹® [©uB« ÃËdš® AUDIO OUT ] ·dÞ v« tK ¨Êu¹eHK²« vKŽ uB« ‰ušœ ·dÞ „UM¼ sJ¹ r «–≈ ≠
ÆÍœ w Íœ qOGAð “UNł
Ãd?? l{Ë d?OG?²?¹ ¨’d ‰U?šœ≈ ÂbŽ Ë√ ·U?I¹ù« l?{Ë w? Íœ w Íœ “U?Nł Êu? b?MŽ VIDEO SEL. —“ v?KŽ X?DG?{ «–≈ ≠
©HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ← COMPONENT(I-SCAN) ← COMPOSITE/S-VIDEO® ∫ wU²« VOðd?²UÐ …—uB«
…—uB« ×U q9 ô ¨ HDMI Ë HDMI/COMPONENT(P-SCAN) vKŽ ©œ«bŽù«® Setup WLzU w …—uB« Ãd j³{ bMŽ ≠
Æ‚uH²*«≠u¹bOH«Ë
±± ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
11
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
©‚uH² ≠ u¹bO® Êu¹eHKð v« qOu²«
‚uH² ≠ u¹bO pKÝ Â«b?²ÝUÐ Êu¹eHK²« v« qOu²« ≠
©C® ÊuK«Ë ©Y® iOÐ_«Ë œuÝ_« «—Uý≈ v« …—uB« dBMŽ ‚uH²*«≠ u¹bOH« “dH¹ ÆWOŽuM« WOUF« —uBUÐ l²L²²Ý ≠
Ãd?? ‰ö??š s? u?B?« «—U?ý≈ Ÿ“
Ò u??²?ð ô® ÆW?¹œU?F??« …—u?B?« ‰u?šœ l??{Ë v?K?Ž …—u?B?« s?? `?{Ë_« —u?B?« .b??I?²?
©ÆuB«
±
·dÞ q ¨ © dÒu² dOž® ‚uH?²*« ≠ u¹bOH« pKÝ Â«b²ÝUÐ
Íœ qOGAð “UN' WOH?K)« WŠuK« w ‚uH²*«≠ u¹bOH« ÃËdš
ÆÊu¹eHK²« “UNł w? ‚uH²*«≠u¹bOH« ‰ušœ ·dÞ v« Íœ w
≤
dLŠ√®uB« ÃËdš ·«d?Þ√ q ¨u¹œË_« öÐU «b²ÝUÐ
v« Íœ w Íœ qOGA?ð “UN' WOHK)« WŠuK« w ©iOÐ√Ë
ÆÊu¹eHK²« “U?Nł w ©iOÐ√Ë dLŠ√®uB« ‰ušœ ·«dÞ√
ÆÊu¹eHK?²« “UNłË Íœ w Íœ qOGAð “UNł qGý
dLŠ√
i OÐ √
≥
≤
dLŠ√
uB« pKÝ
±
bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł vKŽ ‰ušb« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
“UNł s ‚uH²*«≠u¹b?OH« «—Uý≈ dNEð v²Š Êu¹eHK²K
ÆÊu¹e?HK²« WýUý vKŽ Íœ w Íœ qOGAð
≠u¹bOH« pKÝ
‚uH²*«
©dÒu² dOž®
iOÐ√
Êu¹eHKð
¥
WLzU w? COMPOSITE/S-VIDEO vKŽ …—uB« Ãd j³{«
©µ≥ v²Š µ± U×?H lł«—® Æ©÷dF« œ«bŽ≈® Display Setup
Æ…—uB« Ãd l?{Ë dOOG² VIDEO SEL. —“ «b²Ý« pMJ1
©±± W×H lł«—®
UEŠö
©±∂Ë ±µ w²×H lł«—® Æ uB« d³J qOuð W×H WFł«d vłd?¹ ¨uB« d³J v« qOu²« œ—√ «–≈ ≠
ÆÊu¹eHK²« “UNł V?Š ·«dÞú l«u*«Ë ÂU—_« nK²ð b ≠
ÆÊu¹eHK²?« “UN' Âb²*« qOœ WFł«d vłd¹
±≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
12
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
©pÐUAð® Êu¹eHKð v« qOu²«
u¹bOH« U½uJ pK?Ý Â«b²ÝUÐ Êu¹eHK²« v« qOu²« ≠
«²uOö
œu?Ý_« «—Uý≈ v« …—u?B« dBM?Ž u¹bO?H« U½u?J “dHð Æo?Oœ ÊuK?Ð …—uB«Ë W?OŽuM« W?OUF?« —uBU?Ð l²L²?²Ý ≠
Ãd ‰öš s uB« «—Uý≈ Ÿ“
Ò u²ð ô® ÆWHOEM«Ë W×{«u« —uB« .bI² ©PR®dLŠ_«Ë ©PB® ‚—“_«Ë ©Y® iOÐ_«Ë
©ÆuB«
±
q ¨ © dÒu² dOž® u¹bO?H« U½uJ öÐU pKÝ Â«b²ÝUÐ
qOGAð “UN' WOH?K)« WŠuK« w u¹bOH« U½uJ ÃËdš ·dÞ
“UNł w u¹b?OH« U½uJ ‰ušœ ·dÞ v« Íœ w Íœ
ÆÊu¹eHK²«
≤
dLŠ√®uB« ÃËdš ·«d?Þ√ q ¨u¹œË_« öÐU «b²ÝUÐ
v« Íœ w Íœ qOGA?ð “UN' WOHK)« WŠuK« w ©iOÐ√Ë
ÆÊu¹eHK²« “U?Nł w ©iOÐ√Ë dLŠ√®uB« ‰ušœ ·«dÞ√
ÆÊu¹eHK?²« “UNłË Íœ w Íœ qOGAð “UNł qGý
dLŠ√
≥
i OÐ √
±
uB« pKÝ
≤
dLŠ√
dLŠ√
iOÐ√
ÊuJ*« pKÝ
©dÒu² dOž®
‚—“√
bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł vKŽ ‰ušb« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
Íœ qOGAð “UNł s U½u?J*« «—Uý≈ dNEð v²Š Êu¹eHK²K
ÆÊu¹eHK²« WýUý vKŽ Íœ w
dCš√
Êu¹eHKð
¥
WLzU w? COMPOSITE/S-VIDEO vKŽ …—uB« Ãd j³{«
©µ≥ v²Š µ± U×?H lł«—® Æ©÷dF« œ«bŽ≈® Display Setup
Æ…—uB« Ãd l?{Ë dOOG² VIDEO SEL. —“ «b²Ý« pMJ1
©±± W×H lł«—®
UEŠö
ÆdLŠ_« v« WýUA« Êu ‰u×?²¹ ¨`O× dOž qJAÐ ÊuJ*« öÐUJÐ ‰uu*« ‚uH²*«≠ u¹bO?H« vKŽ …—uB« Ãd XD³{ «–≈ ≠
©±∂Ë ±µ w²×H lł«—® Æ uB« d³J qOuð W×H WFł«d vłd?¹ ¨uB« d³J v« qOu²« œ—√ «–≈ ≠
VŠ ¢ Y ¨ P8 ¨ PR ¢ s ôb?Ð ¢Y ¨ Cb ¨ Cr ¢ Ë√ ¢ Y ¨ B-Y ¨ R-Y ¢ ‡Ð tOKŽ W?öF« l{Ë p?MJ1 Êu¹eH?K²« w Êu?J*« ·dÞ ≠
“UN' Âb?²*« qOœ WF?ł«d vłd¹ ÆÊu¹e?HK²« “UN?ł VŠ ·«dÞú l«u?*«Ë ÂU—_« nK²?ð bË ÆWFMB*« W?dA«
ÆÊu¹eHK²«
±≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
13
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
©wÒbIð® Êu¹eHKð v« qOu²«
±
q ¨ © dÒu² dOž® u¹bO?H« U½uJ öÐU pKÝ Â«b²ÝUÐ
qOGAð “UN' WOH?K)« WŠuK« w u¹bOH« U½uJ ÃËdš ·dÞ
“UNł w u¹b?OH« U½uJ ‰ušœ ·dÞ v« Íœ w Íœ
ÆÊu¹eHK²«
≤
dLŠ√®uB« ÃËdš ·«d?Þ√ q ¨u¹œË_« öÐU «b²ÝUÐ
v« Íœ w Íœ qOGA?ð “UN' WOHK)« WŠuK« w ©iOÐ√Ë
ÆÊu¹eHK²« “U?Nł w ©iOÐ√Ë dLŠ√®uB« ‰ušœ ·«dÞ√
ÆÊu¹eHK?²« “UNłË Íœ w Íœ qOGAð “UNł qGý
≥
dLŠ√
i OÐ √
±
uB« pKÝ
≤
dLŠ√
dLŠ√
iOÐ√
bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł vKŽ ‰ušb« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
Íœ qOGAð “UNł s U½u?J*« «—Uý≈ dNEð v²Š Êu¹eHK²K
ÆÊu¹eHK²« WýUý vKŽ Íœ w
ÊuJ*« pKÝ
©dÒu² dOž®
‚—“√
dCš√
Êu¹eHKð
¥
WLzU w? COMPOSITE/S-VIDEO vKŽ …—uB« Ãd j³{«
©µ≥ v²Š µ± U×?H lł«—® Æ©÷dF« œ«bŽ≈® Display Setup
Æ…—uB« Ãd l?{Ë dOOG² VIDEO SEL. —“ «b²Ý« pMJ1
©±± W×H lł«—®
¨wbÒI²*« u¹bOH« Ãd …b¼UA*
Æ©P-SCAN® wbÒI²« `*« Êu¹eHK²« dÒË «–≈ ULŽ WdF* Êu¹eH?K²K Âb²*« qOœ lł«— ≠
ÆÊu¹eHK²« WLzU ÂUE½ w wbÒI²?« `*« j³{ sŽ dEM« iGÐ Êu¹eHK²« Âb² qOœ l³?ð« ¨ wbÒI²« `*« WHOþË duð «–≈
ÆÁöŽ√ `{u*« qJA« sŽ qOu²« ‚dÞ n?K²ð b ¨Êu¹eHK²« VŠ ≠
WEŠö
ø ¢wbÒI²« `*« ¢ U ≠
ÆwJÐUA²« `*« ÃËdš WI¹dDÐ …dO¦J« `?*« ◊uDš 5ðd `1 wbÒI²« `*«
Æ`{Ë_«Ë qC_« …—uB« WOŽu?½ wbÒI²« `*« WI¹dÞ ÂbÒIð
±¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
14
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
DVI fÐU WDÝ«uÐ Êu¹eHKð v« qOu²«
±
HDMI OUT ·dÞ q ¨ ©d
Ò u²? dOž® HDMI-DVI qÐU «b²ÝUÐ
w DVI IN ·dÞ v« Íœ w Í… “UN?ł w WOHK)« WŠuK« w
«²uOö
ÆÊu¹eHK²«
≤
dLŠ√
i OÐ √
uB« pKÝ
≤
dLŠ√
dLŠ√® AUDIO OUT wdÞ q ¨uB« „öÝ√ «b²Ý«
wdÞ v« Íœ w Íœ “UNł w? WOHK)« WŠuK« w ©iOÐ√Ë
w Íœ “UNł qGý ÆÊu?¹eHK²« w ©iOÐ√Ë dLŠ√® AUDIO IN
ÆÊu¹eHK²«Ë Íœ
±
HDMI-DVI pKÝ
iOÐ√
©dÒu² dOž®
≥
Êu¹eHKð
bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł w qšb*« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
vKŽ Íœ w Íœ “UNł s DVI …—Uý≈ d?NEð v²Š Êu¹eHK²K
ÆÊu¹eHK²« WýUý
HDMI fÐU WDÝ«uÐ Êu¹eHKð v« qOu²«
±
WŠuK« w? HDMI OUT ·dÞ q ¨ HDMI-HDMI qÐU «b²Ý«
ÆÊu¹eHK²« w HDMI IN ·dÞ v?« Íœ w Í… “UNł w WOHK)«
≤
bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł w qšb*« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
vKŽ Íœ w Íœ “UNł s HDMI …—U?ý≈ dNEð v²Š Êu¹eHK²K
ÆÊu¹eHK²« WýUý
HDMI pKÝ
Êu¹eHKð
HDMI …—u UH«u
ÆVOðd²UÐ 1080i ¨ 768p ¨ 720p ¨ 576pØ480p —UO²š« a²¹ ¨ HDMI SEL. —“ v?KŽ jGC« bMŽ
ÆW?×O×B« WOŠu{u« wðQð ¨HDMI SEL. —“ vK?Ž ‰Ë_« jGC« bMŽ
ÆHDMI Ãd WOŠu{Ë dO?OGð sJ1 ¨ w½U¦« jGC« bMŽ
ÆHDMI Ãd UOŠu{Ë iF?Ð qLFð ô ¨Êu¹eHK²K UIË
≠
ÆÊu¹eH?K²K Âb²*« qOœ WFł«d vłd¹
≠
±∞ ‰ö?š UO?zU?IK?ð HDMI/DVI vK?Ž Íœ w? Íœ “UN?ł Ãd? j?³{ r?²?¹ ¨Êu¹e?HK?²?« v« HDMI-DVI Ë√ HDMI p?KÝ q?Ë «–≈
ÆÊ«uŁ
≠
Æ…—u WOŽu½ qC√ HDMI Ãd ÂbÒI¹ ¨ 1080i Ë√ 720p vKŽ HDMI Ãd? WO×{Ë XD³{ «–≈
≠
±µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
15
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
©WOŠu{u« WOUF?« …œbF²*« Âöžù« qzUÝË WOMOЮ HDMI •
HDMI «b²ÝUÐË ÆjI W¹œd WKOuð WDÝ«uÐ WOLd« uB«Ë …—uB« U½UOÐ qI½ s sJ9 WOMOÐ w¼ HDMI
ÆHDMI qšb fÐU Í– Êu¹eHK²« vKŽ W¹uOŠ …—u ÷dF¹Ë WOL— uË …—u «—Uý≈ Íœ w Íœ “UNł qIM¹ ¨
HDMI qOuð nË
•
©Bit Stream Ë√ LPCM U½UOЮ WOL— u U½UOÐË WÞuGC dO?ž …—u U½UOÐ ≠ HDMI WKOuð
ÆÊu¹eHK²« v« W×{«Ë WOL— …—Uý≈ “UN'« ÂbÒI?¹ ¨“UN'« w HDMI pKÝ Â«b²Ý« ‰öš s ≠
w? w−?K?Ł g¹u?Að d?N?Eð ¨ ©W?C¹d?F?« Włu?*« W?OU?F« W?O?Ld?« U¹u?²?;« W¹U?LŠ® HDCP Êu?¹e?HK?²?K s?J¹ r? «–≈ ≠
ÆWýUA«
øHDMI !uUÝ Âb²ð «–U* •
U½UO³« qI½ Íd−¹ ¨Íœ w Íœ ’«d√ ÷dŽ bMŽ sJË Æ…dþUM uØ…—u «—Uý≈ …dþUM UO½u¹eHKð VKDð
v« dþUM ‰u× Ë√ ©Íœ w Íœ “UNł w® dþUM v« wL— ‰u× …—ËdC« s pcË ÆÊu¹eHK²« v« WOLd«
DVI WOMIðË Æ«—U?ýù« bIË g¹uA?²« V³Ð …—u?B« WOŽu½ i?HMð ¨q¹u?ײ« ¡UMŁ√ Æ ©Êu?¹eHK²« w?® wL—
ÆÊu?¹eHK²« v« Íœ w Íœ “UNł s W×{«Ë WOL— «—Uý≈Ë ©dþUMØwL—® D/A q?¹u% VKDð UN½_ WuH²
øHDCP U •
Ãdð w²« Íœ w Íœ ’d U¹u²× W¹UL( ÂUE½ w¼ ©WC¹dF« Włu*« WOUF« WOLd« U¹u²;« W¹ULŠ® HDCP
“UNłË ©a«ÆÆÆ Íœ w Íœ ¨ dðuO³?L®…—u —bB 5Ð WO?½U√ WOL— WKË Âb?
Ò Ið w¼Ë ÆUN½ bM?Ž DVI o¹dÞ sŽ
Íc« hšd*« dOž aM« s lMLK —bB*« …«œ√ w U¹u?²;« eOdð r²¹ Æ ©a« ÆÆÆ ◊UIÝ≈ “UNł ¨ Êu¹eHKð® ÷dŽ
ÆÍd−¹
±∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
16
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
©5ðUMI u d³J® uB« ÂUE½ v« qOu²«
±
«²uOö
dLŠ√®uB« ÃËdš ·«d?Þ√ q ¨u¹œË_« öÐU «b²ÝUÐ
v« Íœ w Íœ qOGA?ð “UN' WOHK)« WŠuK« w ©iOÐ√Ë
ÆuB« d³?J w ©iOÐ√Ë dLŠ√®uB« ‰ušœ ·«dÞ√
≤
ÃËdš ·«dÞ√ q ¨…—uB« «—U?ý≈ ©öÐU® qÐU «b²ÝUÐ
WŠuK« w HDMI OUT Ë√ ÊuJ*« Ë√ ‚u?H²*«≠u¹bOH« ¨ …—uB«
¨ …—uB« ‰ušœ ·«dÞ√ v« Íœ w Íœ q?OGAð “UN' WOHK)«
UL Êu¹eHK²« “UN?ł w DVI IN Ë√ ÊuJ*« Ë√ ‚uH²*« ≠ u¹bOH«
Ʊµ ≠ ±± U×H w 5³ u¼
dLŠ√
iOÐ√
≥
uB« pKÝ
±
dLŠ√
d³JË Êu¹eH?K²« “UNłË Íœ w Íœ qOGAð “UNł qGý
ÆuB«
iOÐ√
5ðUMIÐ u¹dO²Ýô« u d³J
¥
—UO²šô uB« d?³J w ‰ušb« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
w Íœ qOGAð “UN?ł s uB« lLÝ qł√ s wU{≈ qšb
uB« qšb j³C u?B« d³J* Âb²*« qOœ lł«— ÆÍœ
ÆuB« d³J*
UEŠö
ÆpO½–√Ë UŽUL« w —d{ À«bŠ≈ v?« ÍœR¹ b TłUH*« uB« dO³Jð ÆuB« d³J qOGAð b?MŽ uB« Èu² iHš vłd¹ ≠
©µ∞Ë ¥π w²×H lł«—® Æ uB« d³J VŠ WýUA« vK?Ž WLzUI« w uB« j³{ vłd¹
≠
ÆuB« d³J* Âb²*« qOœ WFł«d vłd¹ ÆuB« d?³J VŠ ·«dÞ_« l«u nK²ð b
≠
±∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
17
2005.2.3, 7:34 PM
öOu²«
© DTS u d³J ¨MPEG2 ¨ wL— w³Ëœ® uB« ÂUE½ v« qOu²«
±
Ãdš ·dÞ q ¨ ©dÒu² d?Ož® U¹dBÐ UJKÝ Xb²Ý« «–≈
Íœ qOGAð “UN' WOH?K)« WŠuK« w ©ÍdBЮ wLd« uB«
d³J w ©Íd?BЮ wLd« uB« ‰ušœ ·dÞ v« Íœ w
¨ © dÒu² dOž® —u;« „d²?A UJKÝ Xb²Ý« «–≈ ÆuB«
WŠuK« w ©—u?;« „d²A® wLd« uB« Ãd q
uB« ‰ušœ ·dÞ v« Íœ w? Íœ qOGAð “UN' WOHK)«
ÆuB?« d³J w ©—u;« „d²A® wLd«
≤
ÃËdš ·«dÞ√ q ¨…—uB« «—U?ý≈ ©öÐU® qÐU «b²ÝUÐ
WŠuK« w HDMI OUT Ë√ ÊuJ*« Ë√ ‚u?H²*«≠u¹bOH« ¨ …—uB«
¨ …—uB« ‰ušœ ·«dÞ√ v« Íœ w Íœ q?OGAð “UN' WOHK)«
UL Êu¹eHK²« “UN?ł w DVI IN Ë√ ÊuJ*« Ë√ ‚uH²*« ≠ u¹bOH«
Ʊµ ≠ ±± U×H w 5³ u¼
Ë√
±
—u;« „d²A pKÝ
©dÒu² dOž®
ÍdBÐ pKÝ
©dÒu² dOž®
≥
d³JË Êu¹eH?K²« “UNłË Íœ w Íœ qOGAð “UNł qGý
ÆuB«
wL— u qšb
Ë√ wL— w³Ëœ
DTS u d³J
¥
—UO²šô uB« d?³J w ‰ušb« —UO²š« —“ vKŽ jG{«
w Íœ qOGAð “UN?ł s uB« lLÝ qł√ s wU{≈ qšb
uB« qšb j³C u?B« d³J* Âb²*« qOœ lł«— ÆÍœ
ÆuB« d³J*
UEŠö
«–≈ ÆuB« œ«bŽ≈ WLzU w qOGA²« vKŽ DTS j³{« ¨ DTS ’d qOGAðË DTS u d³J v« Íœ w Íœ qOGAð “UNł qOuð bMŽ ≠
Æl³ðd u Ãd¹ Ë√ ¨ uB« l?Lð ô ¨·UI¹ù« vKŽ XD³{
ÆpO½–√Ë UŽUL« w —d{ À«bŠ≈ v?« ÍœR¹ b TłUH*« uB« dO³Jð ÆuB« d³J qOGAð b?MŽ uB« Èu² iHš vłd¹ ≠
©¥πË ¥∏ w²×H lł«—® Æ uB« d³J VŠ WýUA« vK?Ž WLzUI« w uB« j³{ vłd¹ ≠
ÆuB« d?³J VŠ ·«dÞ_« l«u nK²ð b ≠
ÆuB« d³?J* Âb²*« qOœ WFł«d vłd¹
Âb?Ž b?M?Ž Èd?š√ …d p?K??« v?K?Ž ¡U?D?G« l?{Ë ©d?Òu?²? d?O?ž® ÍdB?³?« p?K??« «b?²?Ý« q?³? —U?³?)« ¡U?Dž Ÿe?½ v?łd?¹ ≠
Æt«b²Ý«
±∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
18
2005.2.3, 7:34 PM
≥ qBH«
WOÝUÝ_« nzUþu«
’d qOGAð
qOGA²« q³
ÆÊu¹eHK²K bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ `O×B« …—uB« qšb? vKŽ tD³{«Ë Êu¹eHK²« “UNł qGý ≠
Æ`O×B« uB« qšb vKŽ tD³{«Ë u¹œË_« ÂU?E½ qGý ¨ wU{≈ u¹œË√ ÂUE½ XK
Ò Ë «–≈ ≠
«uþUzn «_ÝUÝOW
U¼bMŽË ôË√ Íœ w Íœ “UNł w WUD« —“ vKŽ jG{« ¨W?UD« v« “UN'« qOuð bFÐ
Ác¼ dNEðË® ÆNUMBER —“ vKŽ jG{« ¨WG —U?O²š« œ—√ «–≈ ÆWýUA« Ác¼ dNEð
©Æ…d ‰Ë_ WUD« v« “UN'« q?Ouð bMŽ WDI WýUA«
Æ·UI¹ù«Ë qOGA²K …d q j³C« UOF{Ë dOG²ð b? ¨qOGA²« bMŽ WGK« b¹b% r «–≈
ÆUN«b²Ý« b¹dð w?²« WGK« —U²ð p½√ s bQð ¨pc
WOU_« WŠuK« vKŽ
—“ vKŽ jGCUÐ U¼dOOGð pM?J1 ¨ WLzUI« WG —U²ð UbMŽ
SELECT MENU …cU½ dNEð U¼bMŽË Æ“UN'« w? ’d ÊËbÐ Ê«uŁ µ s d¦√ …b* “UN−K
Æp WKCH*« WGK« j³{ …œUŽ≈ sJ1 YO?×Ð Èdš√ …d ©WLzUI« WG d²š«® LANGUAGE
W OÐ d F K 5 jG{ «
÷dF«
±
OPEN/ —“ vKŽ jG{«
Æ© ® CLOSE
dýR výö²¹ U¼bMŽË
ÆWOMOB« `²HðË œ«bF²Ýô«
≤
w nDKÐ Ud l{
WF— tOłu²Ð WOMOB«
ÆvKŽ_« v« ’dI«
qOGA²« ·UM¾²Ý« WHOþË ‹
≥
PLAY/ —“ vKŽ jG{«
OPEN/ —“ Ë√ © ® PAUSE
WOMO ‚öžù © ® CLOSE
XH?uð s?¹√ “UN?'« dÒc?²¹ ¨q?LF?« sŽ ’d?I« ·U?I¹≈ b?MŽ
·dF¹ ¨Èdš√ …d © ® PLAY/PAUSE —“ vKŽ jGC« bMF
“UN'« fÐU Ÿe½ Ë√ ’dI« ëdš≈ ¡UM¦²ÝUЮ ÆXHuð s¹√
© ® STOP —“ v?K??Ž j?G??C?« b??M?Ž Ë√ ¨ —U??O?²??« Ãd??? s?
©Æ5ðd
Æ’dI«
±π ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
19
2005.2.3, 7:34 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
WEŠö
WIOœ s d¦√ …b* nu²« WOF{Ë vKŽ “UN'« Xdð «–≈ ≠
jG{« Æ WýUA« WEUŠ qLFð ¨Âb² s qŽUHð Í√ ÊËbÐ
ÆÍœUF« qOG?A²« v« …œuFK © ® PLAY/PAUSE —“ vKŽ
≥∞ s? d?¦√ …b?* n?u?²?« W?O?F?{Ë v?KŽ “U?N?'« X?d?ð «–≈ ≠
©wzUIK²« nu²« WHOþË® Æ UOzUIKð WUD« THDMð WIOœ
¥
qOGA²« ·UI¹ù
© ® STOP —“ vKŽ jG{«
ÆqOGA²« ¡UMŁ√
µ
’dI« ëdš_
OPEN/ —“ vKŽ jG{«
Æ© ® CLOSE
Æu ÊËbÐ WýUA« nu²ð ‹
∂
PLAY/ —“ v??K?Ž j??G??{« ¨ÍœU??F?« q??O??G??A?²??« v??« …œu??F?K??
ÆÈdš√ …d © ® PAUSE
U²R qOGA²« nu²
PLAY/ —“ vKŽ jG{«
STEP —“ Ë√ © ® PAUSE
WEŠö
bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
ÆqOGA²« ¡UMŁ√
nu²« l{Ë vKŽ o?zUœ µ w«uŠ …b* “UN'« Xdð «–≈
ÆqLF« sŽ “UN'« nu²¹ ¨ XR*«
…b¹bł WDI dNEð ¨ JOG WIKŠ Ë√ —e« vKŽ XDG{ ULK ‹
Æ…—uB« s
Æ…u?D)« WOF{Ë ¡UMŁ√ Uðu lLð ô
qOGA²« v« …œuFK © ® PLAY/PAUSE —“ vKŽ jG{«
ÆÍœUF«
…uD …uDš W¾ODÐ WÒdײ …—uBÐ qOGA²« pMJ1
ÆÂU_« ÁU&UÐ jI
Æ…u?D)« WOF{Ë ¡UMŁ√ Uðu lLð ô ‹
qOGA²« v« …œuFK © ® PLAY/PAUSE —“ vKŽ jG{«
ÆÍœUF«
ÁU??&U?Ð W??¾??O?D??³??« „d??×?²??*« —u??B?« …b??¼U??A?? s?J??1 ôË
ÆŸUł—ù«
WEŠö
ÆÂb²*« dOž —e« v?KŽ jGC« v« dOAð ©
∑
…uDš Wdײ —u qOGA²
©ZÒb ’d ¡UM¦²ÝUЮ…uD
»dIŽ ÁU&UÐ JOG WIKŠ —Ë
Ò œ
—“ vKŽ jG{« Ë√ WŽU«
sŽ rJײ« “UNł vKŽ STEP
ÆqOGA²« ¡UMŁ√ bFÐ
∏
…uDš Wdײ —u qOGA²
©ZÒb ’d ¡UM¦²ÝUЮ…uD
—«—“√ vKŽ UDžU{ oЫ
—UO²šô © ® SEARCH
±Ø∏ 5Ð s qOGA²« WŽdÝ
WŽd« s ±Ø≤Ë ±Ø¥ ¨
nu²« ¡UMŁ√ W¹œUF«
Æ…uD)« WOF{Ë Ë√ XR*«
® W½uI¹_«
≤∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
20
2005.2.3, 7:34 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
vD²« WHOþËË Y׳« WHOþË Â«b²Ý«
ÆwU²« —U?O²šô« v« vD²K …uD)« WHOþË Âb²Ý«Ë —U Ë√ qB ‰öš s l¹d« Y?׳« pMJ1 ¨qOGA²« ¡UMŁ√
—U Ë√ qB ‰öš s Y׳«
©
Ë√
® SEARCH —“ v?? K?? Ž j?? G?? {« ¨÷d?? F?? ?« ¡U?? M?? Ł√ ‹
Æd¦√ WŽd?Ð Y׳K Èdš√ …d tOKŽ jG{«Ë
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
WIKŠ —Ë
Ò œ qOGA²« ¡UMŁ√
vKŽ jG{« ¨Ë√ SHUTTLE
© Ë√ ® SEARCH —«—“√
bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
ÆWO½UŁ s d¦√ …b*
«uþUzn «_ÝUÝOW
UEŠö
WŽdÝ sŽ nK?²ð b WH?Oþu« Ác¼ w? WMO³*« W?Žd« ≠
ÆWOIOI(« qOGA²«
’d? ¡U?M¦?²?ÝUЮ Y?×?³« W?O?F{Ë ¡U?M?Ł√ Uðu? l?L?ð ô ≠
©Z
Ò b
«—U*« vDð
vKŽ jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
Æ© Ë√ ® SKIP —“
WEŠö
¨jI WLzUI« ·U?I¹≈ WOF{Ë vKŽ VCD 2.0 qOGAð bMŽ
—“ vKŽ jGCUÐ WLzUI?« ·UI¹≈ d²š« ÆWHOþu« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU
qI²M¹ ¨ © ® SKIP —“ vKŽ XDG{ «–≈ ¨ DVD ’d qOGAð bMŽ ≠
v« qI²M¹ ¨ © ® SKIP —“ vKŽ XDG{ «–≈ ÆwU²« qBH« v«
qBH« W¹«bÐ v« qI²M¹ tKF−¹ Èdš√ …d jGC«Ë ÆqBH« W¹«bÐ
ÆoÐU«
VCD Ë√ ¨WLzUI« ·UI¹≈ WOF{Ë vKŽ VCD 2.0 ’d qOGAð bMŽ ≠
—U*« v« qI²M¹ ¨ © ® SKIP —“ vKŽ XDG{ «–≈ ¨ CD Ë√ 1.1
Æ—U*« W¹«bÐ v« qI²M¹ ¨ © ® SKIP —“ vKŽ XDG{ «–≈ ÆwU²«
ÆoÐU« —U*« W¹«bÐ v« q?I²M¹ tKF−¹ Èdš√ …d jGC«Ë
XD?G{Ë u?¹bO? ’d? qO?GA?ð bM?Ž WI?Oœ ±µ —U? “ËU?& «–≈ ≠
¨
—“ vKŽ XDG{ «–≈ ÆÂU_« v« ozUœ µ d9 ¨
—“ vKŽ
ÆozUœ µ …b* nK)« v« lłdð
≤± ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
21
2005.2.3, 7:34 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
÷dF« WHOþË Â«b²Ý«
DVD/VCD/CD/MPEG4 qOGAð bMŽ
jGC?UÐ nzU?þu« WLzU? w Uu?KF*« —U?O²š« pM?J1 ‹
ÆMENU —“ vKŽ
±
vKŽ jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
rJײ« “UNł vKŽ INFO —“
ÆbFÐ sŽ
DVD
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
DVD
Title
01
ÆUND³{ œ«d*« …œU*« —UO²šô
Chapter 02
Time
Audio
Subtitle
0: 00: 13
ENG 5.1CH
Off
VCD
¨jI WL?zUI« ·U?I¹≈ WOF?{Ë vKŽ VCD 2.0 q?OGAð b?MŽ ‹
vKŽ j?GCUÐ WLzUI« ·UI¹≈ d²š« ÆWH?Oþu« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU —“
VCD
Track 01
Time 0: 00: 48
CD
CD
Track 01
Time 0: 00: 48
MPEG4
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
01
0:00:13
MP3 1/8
· UI¹ ≈
640x272
≤≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
22
2005.2.3, 7:35 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
rJײ« “UNł vKŽ …œułu*« ÂU—_« —«—“√ «b²Ý« pMJ1 ‹
¡b³?K Ë√ «d?ýU³? qB? Ë√ Ê«uM?Ž v« ‰u?uK? bF?Ð sŽ
ÆU¼b¹dð …œU s qOGA²UÐ
≥
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
»užd*« œ«bŽù« qLF
—“ vKŽ jG{« rŁ tO
ÆENTER
¥
jG{« ¨ WýUA« výö²
Èdš√ …d INFO —“ vKŽ
«uþUzn «_ÝUÝOW
UEŠö
Æ’dI« w bŠ«Ë Ê«uMŽ s d¦√ œułË WUŠ w tD?³{ œ«d*« Ê«uMF« v« ‰uuK
ÆrKO q n¹dFð r²¹ ¨ DVD ’d w Ê«uMŽ s d¦?√ „UM¼ ÊU «–≈ ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
w «—U*« q¦® WŽd?Ð UMOF «¡eł b& Ê√ pMJ1 YO×Ð ‰uBH« w DVD ’«d√ rEF qO−ð r²¹
Æ©u¹œËú Zb ’d
Title
Chapter
Track
qLFð ôË Ælłd*« w u¼ UL W¹«b³« XË ‰Ušœ≈ s bÐ ô ÆÁb¹dð XË v« ‰uu« bMŽ rKOH« ÷dŽ sJ1
Æ’«d?_« iFÐ w Xu« sŽ Y׳« WHOþË
Time
Ƶ[± …UMIÐ W¹eOK$ù« WGKUÐ WKšb*« WOMž_« qLF𠨉U¦*« qO³Ý vKŽ Æ rKOH« w WKšb*« WOMž_« WG v« lł«—
ÆvB_« vKŽ WH?K² WOMž√ w½ULŁ t Íœ w Íœ ’dË
©DivX® Æ WMAË AC3 ¨ MP3 dÒu²ð ôË
Audio
Æ’dI« w? …dÒu²*« WLłd²« UG lł«—
ÆÁb¹dð UbMŽ WýUA« s UNH?Ë« Ë√ WLłd²« UG —UO²š« pMJ1
Æ DVD ’d w W?HK² WLłdð ≥≤ duð sJ1Ë
Subtitle
(DivX)
ÆvKŽ√ WOŠu{uÐ …—uB« ÷dFð ¨ d³_« nK*« r−×ÐË ÆÊ«uMŽ W?OŠu{Ë VŠ nK²¹ nK*« r−Š
Æd³_« WýUA« …b¼UA pMJLO Æ UOzUIKð U¼dO³Jð r?²¹ ¨ WCHM nK*« WOŠu{Ë X½U «–≈
≤≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
23
2005.2.3, 7:35 PM
Size
WOÝUÝ_« nzUþu«
Ê«uMF« WLzUË ’dI« WLzU «b²Ý«
©DVD® ’dI« WLzU «b²Ý«
±
¨ DVD ’d qOGAð ¡UMŁ«
vKŽ MENU —“ vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
UEŠö
Æ’dI« WLzU qLFð ô ¨’d VŠ ≠
DISC —“ «b??²?ÝU?Ð ¨ ’d?I?« W?L?zU? «b??²?Ý« p?M?J?1 ≠
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ MENU
—UO²šô DISC MENU —“ Âb²¹ ¨VCD 2.0 qOGAð w ≠
ÆUNUI¹≈Ë WLzUI« qOGAð l{Ë
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
p Ý b « WL z U ÷ d F
ENTER jG{«
WLzU® Disc Menu —UO²šô
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨ ©’dI«
ÆENTER —“ Ë√ ‹
©DVD® Ê«uMF« WLzU «b²Ý«
±
¨ DVD ’d qOGAð ¡UMŁ«
vKŽ MENU —“ vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
Ê « u M F « W Lz U ÷ d F ENTER jG{«
UEŠö
WLzU® Title Menu —UO²šô
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨©Ê«uMF«
ÆENTER —“ Ë√ ‹
ÆÊ«uMF« WLzU qLFð ô ¨’d VŠ ≠
vKŽ 5½«uMŽ œułË WUŠ w jI Ê«uMF« WLzU ÷dFð ≠
Æ’dI« w q_«
≤¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
24
2005.2.3, 7:35 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
WHOþu« WLzU «b²Ý«
©DVD/VCD® WHOþu« WLzU «b²Ý«
±
¡UMŁ√ MENU —“ vKŽ jG{«
ÆqOGA²«
«uþUzn «_ÝUÝOW
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
U uK F ÂË Ë“
WöŽ
d ¹d J ð
qN Ý ÷ d Ž
¨©WHOþu«® Function —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
w²×H lł«—® UuKF*« ≠
©≤±Ë ≤∞
©≥¥ W×H lł«—® ÂËË“ ≠
©≥≥Ë ≥≤ w?²×H lł«—® lu*« WöŽ ≠
©≤∏Ë ≤∑ w²×H lł«—® EZ …b¼UA ≠
—«—“_« «b?²?ÝUÐ n?zU?þu« Ác?¼ —U?O²?š« UC?¹√ p?MJ?1 ‹
ÆbFÐ s?Ž rJײ« “UNł vKŽ UNOKŽ WI³DM*«
UEŠö
¨jI? WLzU?I« ·UI¹≈ W?OF{Ë v?KŽ VCD 2.0 qO?GAð b?MŽ ≠
vKŽ jGCUÐ WL?zUI« ·UI¹≈ d²š« ÆWHOþu?« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU —“
≥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
fLš s «bŠ«Ë —UO²šô
—“ vKŽ jG{« rŁ ÆnzUþË
‰uuK ENTER —“ Ë√ ‹
ÆWHOþu« v«
≤µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
25
2005.2.3, 7:35 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
qOGA²« d¹dJð
Æ’dI« lOLł Ë√ ¨ ©A-B® «—U² «¡eł Ë√ ¨ wU(« Ê«u?MF« ¨ qBH« ¨ —U*« —d
Ò DVD/VCD/CD qOGAð bMŽ
±
REPEAT —“ vKŽ jG{
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
Æ…d¼UE« WýUA« —d
Ò Z?b?? ’d? ¨ q?B?? ¨ q?B? q??O?G?A??ð —d?
Ò J?¹ DVD “U??N?ł ‹
Æ—U Ë√ ’dIÐ VCD ’dË
Æq?LF¹ Íc« qBH« d¹dJð ∫ © ® qBH«
ÆqLF?¹ Íc« Ê«uMF« d¹dJð ∫ © ®Ê«uMF«
ÆqL?F¹ Íc« ’dI« d¹dJð ∫ © ® ’dI«
ÆqL?F¹ Íc« —U*« d¹dJð ∫ © ®—U*«
Ætðd?²š« Íc« ’dI« s ¡eł d¹dJð ∫ A-B
DVD
≤
01
· U I¹≈
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01 A - B
REPEAT
ENTER
T
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
Ë√ Ê«uMF« ¨qBH« —UO²šô
—“ Ë√ vKŽ jG{« rŁ ¨ A-B
ÆENTER
VCD/CD
· U I¹≈
T
01
D
A-B d¹dJð WHOþË Â«b²Ý«
Æ©A® UNM d¹dJ²« W¹«bÐ b¹dð w²?« WDIM« bMŽ REPEAT A-B —“ vKŽ jG{« Ʊ
ÆUOzUIKð UFÞUÝ B ÊuJ¹
Æ©B® UNO« d¹dJ²« W¹UN½ b¹dð w?²« WDIM« w REPEAT A-B —“ vKŽ jG{« Æ≤
ÆCLEAR —“ vKŽ jG{« ¨ÍœU?F« qOGA²« v« …œuFK ≠
WEŠö
w²« ©A® WDIM« bFÐ q_« vKŽ Ê«uŁ µ Xu« d1 v²Š ©B® WDIM« j³CÐ p pLð ô A-B d¹dJð WHOþË
ÆUN²D³{
DVD
≥
01
· UI¹ ≈
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01 A - B
REPEAT
ENTER
UEŠö
Æd?¹dJ²« WHOþË qLFð ô ¨’d VŠ ≠
¨j?I WLzUI« ·UI¹≈ WOF{Ë vK?Ž VCD 2.0 qOGAð bMŽ ≠
vKŽ jG?CUÐ WLzUI« ·UI¹≈ d²š« ÆWH?Oþu« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU —“
VCD/CD
· U I¹ ≈
T
01
D
¨ÍœUF« qOGA²« v« …œuFK
…d REPEAT —“ vKŽ jG{«
䉳/ Í—“ vKŽ jG{« rŁ ¨ WO½UŁ
jG{«Ë ·UI¹ù« —UO²šô ‹
ÆENTER —“ vKŽ
≤∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
26
2005.2.3, 7:35 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
W¾OD³« WdÒײ*« —uBUÐ qOGA²«
YO×?Ð a« ÆÆÆÆ WOI?OÝu «Ëœ√ ¨ h?— ¨ WO{U?¹— U¹u²?× q¦? W¾O?DÐ WŽd?Ð UD?I d¹dJ?²Ð p `?Lð W?HOþu?« Ác¼
Æd¦√ WbÐ UN²Ý«—œ pMJ1
DVD/VCD ÷dŽ bMŽ
±
vKŽ jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
Æ© ® PLAY/PAUSE —“
«uþUzn «_ÝUÝOW
≤
—«—“√ vKŽ UDžU{ oЫ
—UO²šô © ® SEARCH
Ø∏ wMÐ s qOGA²« WŽdÝ
WŽd« s ±Ø≤Ë ±Ø¥ ¨ ±
nu²« ¡UMŁ√ W¹œUF«
Æ…uD)« WOF{Ë Ë√ XR*«
WŽd« vKŽ «—«dJð B ¡eł v²ŠË A ¡eł s ’dI« qLF¹ ‹
Æ…—U²<«
b?FÐ ©B® j?³?{« r?Ł ¨ôË√ ©A® j?³{« ¨ A-B d?¹d?J?ð j³?C? ‹
ÆW?OUð WŽdÝ vKŽ qOGA²« XË —Ëd
Bv?KŽ jG{« rŁ WO½UŁ ¥∞ dE²½« ∫ ™±Ø∏
B vK?Ž jG{« rŁ WO½UŁ ≤∞ dE²½« ∫ ™±Ø¥
B v?KŽ jG{« rŁ Ê«uŁ ±∞ dE²½« ∫ ™±Ø≤
≥
vKŽ REPEAT —“ vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
䉳 /‹ Í—“ vKŽ jG{«
Æ A-B —UO²šô
¥
w ENTER —“ vKŽ jG{«
W¹«bÐ b¹dð w²« WDIM«
Æ ©A® UNM d¹dJ²«
ÆUOzUIKð UFÞUÝ B ÊuJ¹Ë
w ENTER —“ vKŽ jG{«Ë
W¹UN½ b¹dð w²« WDIM«
Æ©B®UNO« d¹dJ²«
µ
WEŠö
¨jI WLzUI?« ·UI¹≈ WOF{Ë vKŽ VCD 2.0 qOGAð bMŽ
vKŽ jGCUÐ WLzU?I« ·UI¹≈ d²š« ÆWHOþu« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU —“
¨ÍœUF« qOGA²« v« …œuFK
rŁ CLEAR —“ vKŽ jG{«
PLAY/PAUSE —“ vKŽ jG{«
Æ© ®
A-B d¹dJð WHOþË Â«b²Ý«
d?¹dJ?² ©A®U?N?M W?¹«b³?« b?¹dð w?²« W?D?IM?« bM?Ž REPEAT A-B —“ v?KŽ j?G?{« ¨ W¾?OD?³?« Wd?ײ?*« —u?B« ÷d?Ž ¡UM?Ł Ʊ
ÆUOzUIKð B lD¹Ë Æ ÷dF«
Æ÷dF« d¹dJð s ©B® UNO« ·UI¹ù« b¹dð w?²« WDIM« w REPEAT A-B —“ vKŽ jG{« Æ≤
Æ© ® PLAY/PAUSE —“ vKŽ jG{« rŁ CLEAR —“ vKŽ jG{« ¨ÍœUF?« ÷dF« v« …œuFK ≠
≤∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
27
2005.2.3, 7:35 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
wz«uAŽ qOGAðË Zd³ qOGAð
©ZÒb ’d® Zd³ qOGAð
ÆUNÐ «—U*« qOGAð b¹dð Íc« VOðd²« —UO²šUÐ p? `Lð Zd³*« qOGA²« WHOþË
±
vKŽ jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
ÆPROG —“
—“ vK?Ž jG?{« ¨WI?ÐU?« WL?zUI?« WýU?ý v« …œu?FK? ≠ ‹
ÆRETURN
—“ v??K??Ž j??G?{« ¨ —U??²??<« Z??U??½d?³??« V??O??ðd?ð ¡U??G??ù ≠
ÆCLEAR
ÆvB_« vK?Ž U−d³ «—U ≤∞ dÒuð “UN'« «c¼ ≠
≤
䉳‹
Z U½d Ð
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
PROGRAM —UO²šô
vKŽ jG{«Ë Æ©ZU½d³«®
ÆENTER —“
wz « u A F «
ZU½dÐ 01
— U
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
≥
▲/▼ /䉳/‹ —«—“√ vKŽ jG{«
VO ðdð
04
08
12
16
------
------
------
------
WU{ù ‰Ë_« —U*« —UO²šô
ÆZU½d³«
Æ ENTER —“ vKŽ jG{«
w …—U²<« ÂU—_« dNEðË
ÆZU½d³« VOðdð ‚ËbM
¥
PLAY/ —“ vKŽ jG{«
Æ© ® PAUSE
’dI« qLF¹ U¼bMŽË
ÆZd³*« VOðd²UÐ
©ZÒb ’d®wz«uAF« qOGA²«
Æ wz«uAF« qOGA²« WHOþuÐ wz«uA?Ž VOðd²Ð ’dI« «—U qOGAð sJ1
Z U½d Ð
䉳‹
±
ÆPROG —“ vKŽ jG{«
wz « u A F «
UEŠö
qOGA²«Ë Zd³*« qOGA²« WHOþË qLFð ô ¨ ’d VŠ ≠
Æwz«uAF«
“U?Nł vK?Ž CLEAR —“ vKŽ j?G{« ¨q?OGA?²« l{Ë v?KŽ ≠
q?OG?A?²?« Ë√ Z?d?³?*« q?OG?A?²?« ¡U?G?ù b?F?Ð sŽ r?J?×?²?«
Æwz«uAF«
≤
—UO²šô 䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
Æ©wz«uAF«® RANDOM
ÆENTER —“ vKŽ jG{«
≤∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
28
2005.2.3, 7:35 PM
¥ qBH«
WbÒI²*« nzUþu«
©EZ …b¼UA® …—uB« rOLBð j³{
©Íœ w Íœ® …—uB« rOLBð «b²ÝUÐ qOGA²K
ÆCLEAR —“ vKŽ jG{« ¨ rOLB²« W³½ j¹dý výö² ‹
W ¹ œ UŽ W ý U ý
EZ VIEW
ÆEZ VIEW —“ vKŽ jG{«
bM?Ž W?ýUA?« r?−Š d?O?G²?¹ ≠
Æ«—«dJð —e« vKŽ jGC«
ÂËË“ W?? O?? ?F?? {Ë n?? K?? ²?? ??? ð ≠
j?? ?³?? { V?? ??? Š W?? ?ýU?? A?? ?«
œ«b?Ž≈ WL?zU? w? WýU?A?«
Æ÷dF«
q?? O?? ?G?? A?? ?²?? « s?? ? b?? Q?? ?²?? K?? ? ≠
¨EZ VIEW —e? `O?×?B?«
r?O??L??B?ð j??³??{ s? b??Ð ô
w?? `?? O?? ×?? B??« …—u?? B?? «
Æ÷dF« œ«bŽ≈ WLzU
Æ©µ±Ë µ∞ w²×H lł«—®
«uþUzn «*²IbÒW
±∂ ∫π Êu¹eHKð Xb²Ý« «–≈
¥∫≥ rOLB²Ð ’«dú W³MUÐ
±∂∫π rOLB²Ð ’«dú W³MUÐ
WC¹dŽ WýUý ≠
Ʊ∂ ∫ π rOLB?²Ð Íœ w Íœ Ê«uMŽ U¹u²× ÷dFð
ÆU¹œuLŽ …b²2 …—uB« Ê√ Ëb³¹Ë
WýUý j³{ ≠
d?N?E?ðË W?ýU?A?« s? q?H?Ý_« ¡e?'«Ë v?K?Ž_« ¡e?'« l?D?I?M?¹
ÆWKUJ« WýUA«
ÆU¹œuLŽ …b²2 …—uB« Ê√ Ëb³¹Ë
ÂËË“ j³{ ≠
s 5LO«Ë —UO«Ë qHÝ_« ¡e'«Ë vKŽ_« ¡«eł_« lDIM¹
ÆWýUA?« s jOÝu« ¡e'« d³ÒJ²¹Ë WýUA«
ÍœuLŽ j³{ ≠
WC¹dŽ WýUý ≠
Ʊ∂ ∫ π rOLB?²Ð Íœ w Íœ Ê«uMŽ U¹u²× ÷dFð
WýUý j³{ ≠
b?M??Ž ÆW?ýU??A?« s?? q?H??Ý_« ¡e?'«Ë v??K?Ž_« ¡e??'« l?D??I?M??¹
œuÝ_« j¹dA« wýö²¹ ¨ ≤[≥µ ∫± rOLB²Ð ’dI« qOGAð
…b²2 …—uB« Ê√ Ëb³¹Ë ÆWýUA« s qHÝ_«Ë vKŽ_« w
œuÝ_« j¹dA« výö²¹ ô ¨’dI« s Ÿu½ VŠ® ÆU¹œuLŽ
©ÆUU9
ÂËË“ j³{ ≠
s 5LO«Ë —UO«Ë qHÝ_« ¡e'«Ë vKŽ_« ¡«eł_« lDIM¹
ÆWýUA?« s jOÝu« ¡e'« d³ÒJ²¹Ë WýUA«
rOLB²Ð Êu¹eHK²« vKŽ ¥∫≥ Íœ w Íœ ’«d√ …b¼UA bMŽ
s?? 5??L??O??«Ë —U???O??« w?? œu??Ý_« j??¹d??A?« d??N??E??¹ ¨±∂∫π
ÆUOI√ …b²L*« U?N²¹ƒ— s …—uB« lM qł√ s WýUA«
≤π ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
29
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
¥ ∫ ≥ Êu¹eHKð Xb²Ý« «–≈
¥∫≥ rOLB²Ð ’«dú W³MUÐ
±∂∫π rOLB²Ð ’«dú W³MUÐ
W¹œUŽ WýUý ≠
Æ¥ ∫ ≥ rOLB?²Ð Íœ w Íœ Ê«uMŽ U¹u²× ÷dFð
WýUý j³{ ≠
d?N?E?ðË W?ýU?A?« s? q?H?Ý_« ¡e??'«Ë v?K?Ž_« ¡e?'« l?D?I?M?¹
ÆWKUJ« WýUA«
ÆU¹œuLŽ …b²2 …—uB« Ê√ Ëb³¹Ë
¥ ∫ ≥ WUÝ— ‚ËbM ≠
dNE¹Ë Ʊ∂ ∫ π rOLB²Ð Íœ w Íœ Ê«uMŽ U¹u²× ÷dFð
ÆWýUA?« s qHÝ_«Ë vKŽ_« w œuÝ_« j¹dA«
¥ ∫≥ Í—Ëœ ` ≠
÷dF?¹Ë WýUA?« s 5L?O« ¡e'«Ë —U?O« ¡e?'« lDI?M¹
Ʊ∂ ∫π WýUý s jOÝu« ¡e'«
ÂËË“ j³{ ≠
s 5LO«Ë —UO«Ë qHÝ_« ¡e'«Ë vKŽ_« ¡«eł_« lDIM¹
ÆWýUA?« s jOÝu« ¡e'« d³ÒJ²¹Ë WýUA«
WýUA« j³{ ≠
d??N?E?ðË W?ýU?A?« s? q?H?Ý_« ¡e?'«Ë v?K??Ž_« ¡e?'« l?D?I?M?¹
ÆWKUJ« WýUA«
ÆU¹œuLŽ …b²2 …—uB« Ê√ Ëb³¹Ë
ÂËË“ j³{ ≠
s 5LO«Ë —UO«Ë qHÝ_« ¡e'«Ë vKŽ_« ¡«eł_« lDIM¹
ÆWýUA?« s jOÝu« ¡e'« d³ÒJ²¹Ë WýUA«
WEŠö
Æ’dI« s Ÿu½ V?Š WHOþu« Ác¼ qLŽ nK²¹
≥∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
30
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
u¹œË_« WG —UO²š«
ÆAUDIO —“ WDÝ«uÐ WuNÐË WŽdÐ u¹œË_« WG —UO²š« pMJ1
©DVD/VCD/CD/MPEG4® AUDIO —“ «b²Ý«
±
Æ AUDIO —“ vKŽ jG{«
jGC« bMŽ u¹œË_« dOG²¹Ë
Æ«—«dJð —e« vKŽ
u¹œË_« UG dNEð ≠
Æ —UB²šUÐ
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
«uþUzn «*²IbÒW
u ¹d O ² Ý
AUDIO
Ë√ VCD ’«d√ qOGAð bMŽ
5Ð s —UO²šô« pMJ1 ¨CD
uB« Ë√ 5LO« uB« ¨u¹dO²Ý«
Æ—UO«
MPEG4
䉳/‹ —“ vKŽ jG{«
uB« qOGAð —UO²šô
MPEG4 vKŽ tO »užd*«
ÆENTER —“ vKŽ jG{« rŁ
PCM 1/2
∂
AUDIO W½uI¹√ výö²
—“ vKŽ jG{« ¨©u¹œË_«®
ÆRETURN —“ Ë√ CLEAR
UEŠö
’dI« vKŽ U¼dOHAð - u¹œË_« UG VŠ WHOþu« Ác¼ ≠
ÆqLFð ô bË
ÆvB_« vKŽ u¹œË√ UG ∏ vKŽ Íu²×¹ b DVD ’d ≠
ª DVD ’d qLŽ U?LK u¹œË_« WG fH½ —UNþù ≠
Æ¥∑ W×?H w ¢ u¹œË_« WG «b²Ý« ¢ lł«—
≥± ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
31
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
WLłd²« WG —UO²š«
ÆSUBTITLE —“ WDÝ«uÐ WuNÐË W?ŽdÐ WLłd²« —UO²š« pMJ1
©DVD/MPEG4® SUBTITLE —“ «b²Ý«
±
ÆSUBTITLE —“ vKŽ jG{«
bMŽ WLłd²« dOG²ðË
Æ«—«dJð —e« vKŽ jGC«
WLłd²« UG dNEðË
Æ—UB²šUÐ
DVD
· UI¹ ≈
SUBTITLE
MPEG4
NONE
䉳/‹ —“ vKŽ jG{«
uB« qOGAð —UO²šô
MPEG4 vKŽ tO »užd*«
ÆENTER —“ vKŽ jG{« rŁ
∂
—“ W½uI¹√ výö²
—“ vKŽ jG{« ¨SUBTITLE
ÆRETURN —“ Ë√ CLEAR
UEŠö
w²« WLłd²« WG dOOGð s bÐ ô ¨ DVD ’«d√ VŠ
ÆDISC MENU —“ vKŽ jG{«Ë Æ’dI« WLzU w U¼b¹dð
v?K?Ž U?¼dO?H?A?ð - W?L?łd?²?« U?G? V?Š W?H?O?þu?« Ác?¼
ÆDVD ’«d?√ lOLł vKŽ qLFð ô bË ’dI«
ÆvB_« vKŽ WLłd²K WG ≥≤ vKŽ Íu²×¹ b DVD ’d
ª DVD ’d qLŽ U?LK u¹œË_« WG fH½ —UNþù
Æ¥∏ W×H w? ¢ WLłd²« WG «b²Ý« ¢ lł«—
≠
≠
≠
≠
≥≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
32
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
«dOUJ« W¹Ë«“ dOOGð
ÆW¹Ë«e« WHOþË Â«b²Ý« pMJ1 ¨5F bNA s …œbF²?*« U¹Ë«e« vKŽ DVD ’d Íu²×¹ UbMŽ
©Íœ w Íœ® ANGLE —“ «b²Ý«
ÆWýUA« vKŽ W¹Ë«e« dNEð ¨ …œbF?²*« U¹«Ëe« vKŽ ’dI« Èu²Š« «–≈
±
ANGLE —“ vKŽ jG{«
W½uI¹√ dNEð U¼bMŽË
W¹Ë«e« r— l W¹Ë«e«
U¹«Ëe« r—Ë WOU(«
Æ…dÒu²*«
4/6
≤
ANGLE
ANGLE —“ vKŽ jG{«
«uþUzn «*²IbÒW
w²« W¹Ë«e« —UO²šô «—«dJð
W½uI¹√ výö² ÆU¼b¹dð
—“ vKŽ jG{« ¨ W¹Ë«e«
ÆRETURN —“ Ë√ CLEAR
WEŠö
w ÆWHOþu« Ác¼ q?LFð ô ¨…bŠ«Ë W¹Ë«“ ’dIK ÊU «–≈
Ác¼ t ’«d_« s? «bł qOK œbŽ d{U(« Xu«
ÆWHOþu«
Í—uH« vD²«Ø qOGA²« …œUŽ≈ WHOþË Â«b²Ý«
©Íœ w Íœ® W¹—uH« qOGA²« …œUŽ≈ WHOþË Â«b²Ý«
ÆWHOþu« Ác¼ «b²ÝUÐ Èdš√ …d UNðb¼UA p?MJ1 ¨…—uB« s WDI p²ðU «–≈
INSTANT —“ vKŽ jG{«
ÆREPLAY
v« WOU(« WDIK« lłdð ≠
Ê«u?? ? ? Ł ±∞ …b?? ? ? * n?? ? ? ?K?? ? ? )«
ÆUNöš ÷dFðË
©Íœ w Íœ®Í—uH« vD²« WHOþË Â«b²Ý«
ÆWOU(« WDIK« s ÂU_« ÁU&UÐ Ê«uŁ ±∞ …b* ÷dF« v?D² WHOþu« Ác¼ Âb²Ý«
INSTANT —“ vKŽ jG{«
ÆSKIP
v« ÷dF« vDð Íd−¹ ≠
ÆÊ«uŁ ±∞ …b* ÂU_«
WEŠö
ÆÊU²?HOþu« ÊUðU¼ qLFð ô ¨ ’dI« VŠ
≥≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
33
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
lu*« WöŽ WHOþË Â«b²Ý«
Ê√ pM?J1 YO?×Ð ©WL?zUI« ·U?I¹≈ W?OF{Ë w?KŽ® VCD Ë√ DVD ’«d√ w? lu?*« WöŽ «—U?O²šU?Ð p `L?ð W?HOþu?« Ác¼
ÆWŽdÐ bFÐ ULO U¼b&
©DVD/VCD® lu*« WöŽ WHOþË Â«b²Ý«
±
vKŽ jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
“UNł vKŽ BOOKMARK —“
ÆbFÐ sŽ rJײ«
jG{« ¨ MENU «b²Ýô
“UNł w MENU —“ vKŽ
¡UMŁ√ bFÐ sŽ rJײ«
Æ÷dF«
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
U u K F Â ËË “
W ö Ž
— «d J ð
qN Ý ÷ d Ž
©WHOþu«® Function —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
≥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
U u K F Â ËË “
W ö Ž
— «d J ð
qN Ý ÷ d Ž
WöŽ® Bookmark —UO²šô
‹ —“ vKŽ jG{« rŁ ©lu*«
ÆENTER —“ Ë√
¥
- - -
w²« WDIK« v« ‰uu« bMŽ
¨U¼bMŽ WöF« l{Ë b¹dð
ÆENTER —“ vKŽ jG{«
lu*« WöŽ l{Ë pMJ1Ë
vKŽ UDI ÀöŁ vKŽ
Æ…bŠ«u« …d*« w vB_«
1 - -
UEŠö
¨j?I WLzUI« ·UI¹≈ WOF{Ë vK?Ž VCD 2.0 qOGAð bMŽ ≠
vKŽ jG?CUÐ WLzUI« ·UI¹≈ d²š« ÆWH?Oþu« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU —“
Æl?u*« WöŽ WHOþË qLFð ô ¨’d VŠ ≠
≥¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
34
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
lu*« WöFÐ WDI ŸUłd²Ý«
±
vKŽ jG{« ¨÷dF« ¡UMŁ√
“UNł w BOOKMARK —“
ÆbFÐ sŽ rJײ«
≤
1 2 3
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
Ælu*« WöFÐ WDI —UO²šô
≥
PLAY/ —“ vKŽ jG{«
v« vD²K © ® PAUSE
«uþUzn «*²IbÒW
Ælu*« WöFÐ WDIK«
±
vKŽ jG{« ¨÷dF« ¡UMŁ√
“UNł w BOOKMARK —“
ÆbFÐ sŽ rJײ«
≤
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
WöFÐ WDI r— —UO²šô
ÆU¼¡UG≈ b¹dð lu*«
1 2 3
≤
u; CLEAR —“ vKŽ jG{«
Ælu WöŽ r—
≥µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
35
2005.2.3, 7:35 PM
lu*« WöŽ ¡UG≈
WbÒI²*« nzUþu«
±
jG{« ¨ MENU «b²Ýô
“UNł w MENU —“ vKŽ
¡UMŁ√ bFÐ sŽ rJײ«
Æ÷dF«
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
U uK F Â ËË “
W ö Ž
—« d J ð
qN Ý ÷ d Ž
©WHOþu«® Function —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
≥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
rŁ ©ÂËË“® Zoom —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
U uK F Â ËË “
W ö Ž
—« d J ð
qN Ý ÷ d Ž
dO³J² ENTER —“ vKŽ jG{« ¨ DVD ’d qOGAð ¡UMŁ√ ‹
ÆÍœUŽ Ø™≤ Ø ™¥ Ø ™≤ r−?Š VOðdð vKŽ …—uB«
dO³J² ENTER —“ vKŽ jG{« ¨ VCD ’d qOGAð ¡UMŁ√
ÆÍœU?Ž Ø ™≤ r−Š VOðdð vKŽ …—uB«
¥
Ë√ ▲ /▼ Í—“ vKŽ jG{«
¡eł —UO²šô 䉳 /‹ Í—“
ÆÁdO³Jð b¹dð Íc« WýUA«
ÆENTER —“ vKŽ jG{«
WEŠö
¨jI WLzUI?« ·UI¹≈ WOF{Ë vKŽ VCD 2.0 qOGAð bMŽ
—“ vKŽ jGCUÐ WLzUI?« ·UI¹≈ d²š« ÆWHOþu« Ác¼ qLFð
ÆDISC MENU
≥∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
36
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ‡ VOK WLzU
5³ u¼ UL …—U³{≈ v« UNLOEMð sJ1 w²« —uB« Ë√ØË WOMž_« vKŽ Íu²% w²« MP3/WMA/JPEG/MPEG4 l ’«d_«
ÆWHK²<« «—U³{ù« v« UHK*« l{u dðuO³L?J« Âb²ð UL qLFð w¼ ÆÁU½œ√
Off
ROOT
Æ’dI« WOMO `²«
ÆWOMOB« vKŽ ’dI« l{
ÆWOMOB« oKž«
Ác¼ ÷dFðË WOMOB« oKGð
ÆWýUA«
·UI¹≈
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
¨ s¹b«u« …—U³{≈Ï
WOUŠ …—U³{≈
W¹ËU …—U³{≈Ë
«—U³{≈Ï
w UHKË
WOU(« …—U³{ù«
«uþUzn «*²IbÒW
MP3 nK W½uI¹√ ∫
≠
ÆUOUŠ qLF¹ Íc« nK*« rÝ« ∫
≠
WMA nK W½uI¹√ ∫
≠
wU(« qOGA²« XË ∫
≠
JPEG nK W½uI¹√ ∫
≠
l??З√ „U??M??¼ ∫ w??U??(« q??O??G??A?? ²??« W??O??F??{Ë ∫
≠
AVI nK W½uI¹√ ∫
≠
…—U³{ù« W½uI¹√ ∫
≠
WOU(« …—U³{ù« W½uI¹√ ∫
≠
V?O?ðd?²?UÐ U?¼—U?O?²?š« p?M?J1Ë ÆU?O?F?{Ë
ÆREPEAT —“ vKŽ jGCUÐ
ÍœUF« qOGA²« ∫ ·UI¹ù« ≠
wU(« —U*« d¹dJð ∫ —U*« ≠
WOU(« …—U³{ù« d¹dJð ∫ …—U³{ù« ≠
qLF²Ý ’dI« w UHK?*« ∫ wz«uAF« ≠
Æwz«uAF« VOðd²UÐ
…—U³{ù« —UO²š«
Æ·UI¹ù« WOF?{Ë vKŽ jI …—U³{ù« —UO²š« pMJ1
—Ëc'«
s¹b«u« …—U³{≈ —UO²šô ≠
WMA
JPEG
MP3
s¹b«u« …—U³{≈
WOUŠ …—U³{≈
jG{« Ë√ ¨ s¹b«u« …—U³{≈ v?« ‰UI²½ö RETURN —“ vKŽ jG{«
v« ‰UI²½ö ENTER —“ v?KŽ jG{«Ë ¢ ÆÆ ¢ —UO²šô ▲/▼ Í—“ vKŽ
Æs¹b«u« …—U³{≈
vIOÝu*«
‰Ë_«
W¹ËU*« …—U³{ù« —UO²šô ≠
ÆÈd?O« …cUM« lD 䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
jG{« rŁ U¼b¹dð w?²« …—U³{ù« —UO²šô ▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
ÆENTER —“ vKŽ
WOŽd …—U³{≈
WOŽdH« …—U³{ù« —UO²šô ≠
w½U¦«
± WOMž√ nK
W¹ËU …—U³{≈
Æv?MLO« …cUM« lD 䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
jG{« rŁ U¼b¹dð w?²« …—U³{ù« —UO²šô ▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
ÆENTER —“ vKŽ
≤ WOMž√ nK
≥ WOMž√ nK
MPEG4 UHK
≥∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
37
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MP3/WMA qOGAð
Off
ROOT
±
·UI¹≈
Æ’dI« WOMO `²«
ÆWOMOB« vKŽ ’dI« l{
ÆWOMOB« oKž«Ë
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Ë√ ’d? Íu²×¹ Ub?MŽ jI n?K*« s bŠ«Ë Ÿu½ q?LF¹ ‹
Æ WMAË MP3 UHK vKŽ Íu²×¹ nK
≤
Ë√ ▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
nK —UO²šô 䉳 /‹ Í—“
Æ WOMž√
¡b³K ENTER —“ vKŽ jG{«
ÆWOMž_« nK qOGA²Ð
Off
00:00:23
·UI¹≈
B e c a u s e Yo u
ROOT
..
WMA
B e c a u s e Yo u
JPEG
MP3
MPEG4
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
wz«uAF« qOGA²«Ød¹dJ²«
±
REPEAT —“ vKŽ jG{«
ÆqOGA²« WOF{Ë dOOG²
∫ UOF{Ë lЗ√ „UM¼
…—U³{≈ ¨ —U ¨ ·UI¹≈
Æwz«uAŽË
ÍœUŽ qOGAð ∫ ·UI¹≈
Æw?U(« WOMž_« nK d¹dJð ∫ —U
W?ö?Ž f??H?½ p?K?²?9 w?²?« W??O?M?ž_« U?H?K? d?¹d??J?ð ∫ …—U?³?{≈
ÆWOU(« …—U³{ù« w b¹bL²«
b¹b?L²« W?öŽ f?H½ pK?²9 w²?« WOM?ž_« UH?K ∫ wz«u?AŽ
Æwz«uAF« VOðd²UÐ qLFð
≠
≠
≠
≠
ÆCLEAR —“ vKŽ jG{U¹ ¨ÍœU?F« qOGA²« v« …œuFK
≥∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
38
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MP3/WMA
bMŽ q_« vK?Ž Kbps ∂¥ ‡Ð jGC?« nOHð q?I½ ‰bF Âb?²Ý« ≠
Æ WMA UHK qO−ð
‰bF vKŽ UO?ÝUÝ√ bL²Fð WMA UHK0 uB« WOŽu½
uB« uË Æ—U?²<« jGC« nOHðØjGC«
¨ WOLd«ØWOU¦?*« WMOF« ‰bF VKD¹ Z
Ò b*« ’dIK
q_« vKŽ Kbps ∂¥ ¨ WMA rOL?Bð l o«u²ð w²«
nOHð ôb?F0 UHK*« ¨ fJFUÐ Æ Kbps ±π≤ v²ŠË
ô Kbps ±π≤ s d?¦_« Ë√ Kbps ∂¥ s q_« jGC«
ÆwG³M¹ UL qLFð
ÆaM« s UN²¹U?LŠ - w²« MP3 UHK qO−ð ‰ËU% ô ≠
lM* ed« l{ËË ¢ WO½U?_« ¢ WMOF*« UHK*« dOHAð ∫ WOU²« Ÿ«u½_« s UH?K*« Ác¼Ë ÆwŽdA« dOž aM«
TM
WdA W?K−
Ò *« W¹—U−²« WöF«® Windows Media
WK−
*
«
W?
¹
—
U
−
²
«
W
ö
F
«
®
SDMITM
Ë
©
X
u
Ý
Ë
d
J
¹
U
Ò
ÆUHK*« Ác?¼ q¦ a½ sJ1 ôË Æ© SDMI ‚ËbMB
«uþUzn «*²IbÒW
∫ ÂUN« ≠
Ê√ ÊULC —U³²?ŽôUÐ ÁöŽ√ …—uc*« `zUBM« cš√ sJ1 ô
Ë√ MP3 öO−?ð qGÒA¹ Íœ w Íœ qOGAð “UNł
Ê√ WEŠö? s bÐ ôË ÆuB« WOŽu½ ÊULC
vKŽ MP3 nK qO−?² WMOF*« ‚dD«Ë UOłuuMJ²«
UHK*« ÁcN w?U¦*« ÷dF« lM9 Z
Ò b*« ’dI« ∆—U
uB« WOŽu½ i?Hš® p Íœ w Íœ qOGAð “UNł vKŽ
Æ©UHK*« …¡«d? vKŽ “UN'« …—b ¨ôU(« iFÐ wË
vB_« v?KŽ …—U³{≈ ≥∞∞Ë nK ≥∞∞∞ qOGAð sJ1 ≠
Æ“UN'« WDÝ«uÐ bŠ«u« ’dI« w
’dI« ∆—U®CD-R vKŽ WMA Ë√ MP3 UHK qO−ð bMŽ
Æ WOU²« —u_« WFł«d vłd¹ ¨ ©ZÒb*«
ISO 9660 rO?LBð vK?Ž WMA Ë√ MP3 UHK Êu? s bÐ ô
ÆJOLIET Ë√
39
≠
WMA UHK? Ë√ Joliet MP3Ë ISO 9660 rOLBð o«u²¹Ë
Wd?ý s “ËbM¹ËË ”Ëœ qOGAð ÂUE½ l
rOLB²?« «c¼Ë Æ ‘u²MOU lË XuÝËdJ¹U
Æd¦√ «dO¦ Âb²¹
qšœ«Ë ·ËdŠ ∏ sŽ b¹eð ô ¨ WMA Ë√ MP3 UHK WOLð bMŽ ≠
ÆnK*« b¹bL² ¢ wma. ¨ mp3. ¢
s¹uJð bMŽ ÆTitle.wma Ë√ ÆTitle.mp3 ∫ ÂUF« rÝô« rOLBð
ÂbŽË ¨ q√ Ë√ ·ËdŠ ∏ Âb²?ð p½√ s bQð ¨ Ê«uMF«
U0 WU)« hzU?B)« «b²Ý« VM&Ë rÝô« w WU
©., /, \, +, +® ∫ UNO
bMŽ q_« vKŽ Kbps ±≤∏ ‡Ð j?GC« nOHð qI½ ‰b?F Âb²Ý« ≠
Æ MP3 UHK qO−ð
‰bF vK?Ž UOÝUÝ√ bL²Fð MP3 UHK0 uB« WOŽu½
uB« uË Æ—U?²<« jGC« nOHðØjGC«
¨ WOLd«ØWOU¦?*« WMOF« ‰bF VKD¹ Z
Ò b*« ’dIK
q_« vKŽ Kbps ±≤∏ ¨ MP3 rO?LBð l o«u²ð w²«
±π≤ q¦ ‰bF? vKŽ√ —UO²š« sJ Æ Kbps ±∂∞ v²ŠË
¨ fJFUÐ Æq?C_« uB« WOŽu½ ÂbÒI¹ d¦√ Ë√ Kbps
ô Kbps ±≤∏ s q_« jGC?« nOHð ôbF0 UHK*«
ÆwG³M¹ UL qLFð
≥π ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
nK* Zb ’d ∆—U
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MPEG4 qOGAð
MPEG4 qOGAð WHOþË
Æ¢.avi ¢ «b¹bL²« l jI AVI rOLB²Ð UHK*« ÷dŽ sJ1Ë Æ…—uB«Ë uB« U½UOÐ vKŽ Íu²×² AVI UHK Âb²ð
Off
ROOT
±
·UI¹≈
Æ’dI« WOMO `²«
ÆWOMOB« vKŽ ’dI« l{
ÆWOMOB« oKž«Ë
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
≤
Off
ROOT
·UI¹≈
Ë√ ▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
nK —UO²šô 䉳 /‹ Í—“
Æ WOMž√
¡b³K ENTER —“ vKŽ jG{«
ÆWOMž_« nK qOGA²Ð
Ë√ ▲/▼ —«—“√ vKŽ jG{«
avi nK —UO²šô 䉳 /‹
vKŽ jG{« rŁ ¨ ©XviDØDivX®
ÆENTER —“
..
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
÷dF« d¹dJð
±
REPEAT —“ vKŽ jG{«
Æ÷dF« l{Ë dOOG²
¨ UOF{Ë WFЗ√ „UM¼Ë
¨ …—U³{≈ ¨ ·UI¹≈ q¦
b¹b% r²¹® A-BË Ê«uMŽ
s 5²DI½ 5Ð WU
Æ©Âb²*« q³
«b¹bL²« fH½ UN¹b ÊuJ¹ w²« AVI UHK —d
Ò J²ð ∫ …—U³{≈ ≠
ÆWOU(« …—U³{ù« w
Æ÷d?F¹ Íc« Ê«uMF« —d
Ò J²¹ ∫ Ê«uMŽ ≠
ÆnK*« s —U² lDI —d
Ò J²¹ ∫ A-B ≠
¥∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
40
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
CD-R AVI nK
WOU²« WÞuGC?*« …—uB« rOUBð ÷dŽ “UN?'« «cN sJ1
ÆAVI nK rOLB²Ð
DivX 3.11 U¹u²× ≠
MPEG4
WFł«d*« W×H
≠
©jO?³« MPEG4 nK ”UÝ√ vKŽ® DivX 4 U¹u²× ≠
U??¹«e??*« l?? j??O????³??« MPEG4 n??K??® DivX 5 U?? ¹u??²??×?? ≠
©GMC ¨ Qpel ¨ 5¼U&UÐ UDIK« q¦ …du²*« WOU{ù«
≠
XviD MPEG4 U¹u²× ≠
WHOþË nË
nu«
WHOþu«
—“ vKŽ jG{« ¨÷dF« ¡UMŁ√
vD<«
ÂU?_« v« ÂbÒI²¹ ¨
—“ Ë√
© Ë√ ®
ÆozUœ µ …b* nK)« v« lłd¹ Ë√
—“ vKŽ jG{« ¨ ÷dF« ¡UMŁ√
© —“ Ë√
—“® SEARCH
Y׳K Èdš√ …d tOKŽ jG{«Ë
Y׳« pMJ1 Æd¦√ WŽdÐ
Æ AVI nK w d¦√ WŽdÐ
©™∏ ¨ ™¥ ¨™≤®
©
Y׳«
Ë√ ®
ÆÁU½œ√ 5³*« vB_« v²Š UOŠu{u« lOLł dÒu¹ “UN'« «c¼
DivX5
XviDË DivX4 Ë DivX3.11
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
4Mbps ∫ W³½ vB√ ∫
∫XOÐ qI½ W³½ VKI²ð
qI½ W³½ …dHý qŠ vDð …«œ_«
…dHA« qŠ √b³ðË WOUF« XOÐ
v« W³M« …œuŽ bMŽ Èdš√ …d
ÆÍœUF«
≤∞ ’
w q√ WŽdÐ Y׳« pMJ1 …—uB« ÷dŽ
©™±Ø≤ ¨™±Ø¥ ¨ ™±Ø∏® Æ AVI nK Wdײ*«
W¾OD³«
≤∞ ’
¨ STEP —“ vKŽ XDG{ ULK …—uB« ÷dŽ
Æ…b¹bł WDI dNEð «uDš vKŽ
≥∂ ’
VOðd²UÐ ÍœUŽØ™≤Ø™¥Ø™≤
ÂËË“
ÆMPEG4 n?K VŠ nzUþu« Ác¼ qLFð ô ≠
«uþUzn «*²IbÒW
UEŠö
‚u vKŽ_« WOŠu?{u«Ë t²½ ¨ Codec Ÿu?½ Ê_ ÆwBý dðuO?³L w WŽuM?B*« MPEG4 UHK iF?Ð ÷dFð ô b ≠
ÆdÒu²ð ô UH«u*«
Æ ¢ ISO 9660 rOLBð ¢ ‡ UIË MPEG4 w »u?²J*« CD-R/RW dÒu¹ “UN'« «c¼ ≠
¥± ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
41
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
ZÒb*« ’dI« qOGAð bMŽ —uB«
Off
±
· UI ¹ ≈
ÆU¼b¹dð w²« …—U³{ù« d²š«
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Off
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
· UI ¹ ≈
w …—u …—U³{≈ —UO²šô
vKŽ jG{« rŁ VOK WLzU
ÆENTER —“
MPEG4
≥
ENTER RETURN
UEŠö
bF?Ð sŽ rJ?ײ« “UN?ł vKŽ —“ Í√ —“ v?KŽ jGC?ð r «–≈ ≠
ÆWLzUI« výö²ð ¨Ê«uŁ ±∞ …b*
ÆVOK W?LzU v« …œuFK STOP —“ vKŽ jG{« ≠
“U??N?'« ÷d??F?¹ ¨„«œu?? —u?B? Z??b? ’d?? ÷d?Ž b??M?Ž ≠
ÆV?OKJ« WLzU fOË …dýU³ …—uB«
÷dF INFO —“ vKŽ jG{«
ÆWLzUI«
—UO²šô 䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
¨UNðb¼UA b¹dð w²« WLzUI«
ÆENTER —“ vKŽ jG{« rŁ
Âu³√ WýUý
`z«dý ÷«dF²Ý«
TIMER:
•
Âu³√ WýUý v« …œuF« ∫
ENTER RETURN
Æ
Æ
—“ vKŽ jG?{« ¨ WOUð —u XÝ …b¼UA*
—“ vKŽ j?G{« ¨WIÐUÝ —u XÝ …b¼UA*
•
•
Ê«—Ëb«
Æ`z«d?A« ÷«dF²Ý« WOF{Ë “UN'« qšb¹ ∫
•
•
Wł—bÐ …—uB« —Ëbð ¨ENTER —“ vKŽ XDG{ ULK ∫
…d?²? j?³?{ s b?Ð ô ¨`?z«d?A?« ÷«dF?²?ÝU?Ð ¡b?³« q?³? •
W½uI¹√ —UO²šô 䉳 /‹ Í—“ vKŽ jG{« Æ5ð—uB« 5Ð
ÆENTER —“ vKŽ jG{« rŁ U¼b¹dð
ÆWŽU« »dIŽ ÁU&UÐ Ú π∞
ÂËË“
ÆÊ«uŁ ∂ w«uŠ …d² vKŽ UOzUIKð —uB« dOG²ð ∫
•
¡e?ł —U?O?²?šô 䉳/‹ Í—“ Ë√ ▲/▼ Í—“ v?K?Ž j?G?{«
±≤ w?«u?Š …d?²?? v?K?Ž U??O?zU?I??K?ð —u?B??« d?O?G??²?ð ∫
ÆWO½UŁ
•
±∏ w?«u?Š …d?²?? v?K?Ž U??O?zU?I??K?ð —u?B??« d?O?G??²?ð ∫
ÆWO½UŁ
•
Æ U¼dO³Jð b¹dð w²« WýUA«
—“ vK?Ž XDG{ ULKË ÆENTER —“ vKŽ jG{«
Æ·U?F{√ ¥ v« …—uB« d³ÒJ²ð ¨ENTER
©ÍœUŽ ← ™≤ ← ™¥ ← ™≤ ®
∫
•
UEŠö
ÆWÞu³C*« …d²H« sŽ 5ð—uB« 5?Ð …d²H« nK²ð b ¨nK r−Š VŠ ≠
ÆWOÝUÝ√ …—uBÐ U³¹dIð Ê«uŁ ±∞ ‰öš UOzUIKð `z«dA« ÷«d?F²Ý« √b³¹ ¨—“ Í√ vKŽ jGCð r «–≈ ≠
¥≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
42
2005.2.3, 7:35 PM
WbÒI²*« nzUþu«
JPEG ’«d_ ZÒb*« ’dI« ∆—U
Æ ¢ JPGÆ ¢ ¨ ¢ jpgÆ ¢ b¹b9 UöŽ l jI? UHK*« qOGAð sJ1
ÆWK−*« UHK*« lOLł qLFð ô bË qOGA²UÐ ¡b³K ‰u?Þ_« Xu« ‚dG²¹ ¨ ’dI« oKG¹ r «–≈
Æ Joliet rOLBð Ë√ ISO 9660 w JPEG UHK l jI Zb?*« ’dI« ∆—U qOGAð sJ1
Æ©. / = +® WUš hzUBš Ë√ WU ÂbŽ vKŽ Íu²×¹ Ê√ s bÐ ôË ·Ëd?Š ∏ s ‰uÞ√ ÊuJ¹ ô b JPEG nK rÝ«
qOGAð sJ1 ¨ÂU_« œbF²*« ’dI« w ⁄—U ¡eł „UM¼ ÊU «–≈ ÆjI W¹—uH« WÐU²JUÐ ÂU_« œbF² ’d qOGAð sJ1
ÆtM ⁄—UH?« ¡e'« v« qB¹ v²Š jI ’dI«
ÆÍœd Z
Ò b ’d vKŽ v?B_« vKŽ …—u ≥∞∞∞ s¹eð sJ1
Æ„«œu …—u?B W−b ’«d√ tÐ vu*« s
Æ—uB« …—U³{≈ l jI JPEG UHK qOGAð sJ?1 ¨ „«œu …—uB Zb ’d qOGAð bMŽ
Æ—uB« …—U³{√ w JPEG UHK qOG?Að sJ1 ∫ „«œu …—uB Z
Ò b ’d
ÆVOK WLzU w JPEG UHK d²š« ¨…—uB« …b¼U?A œ—√ «–≈ ∫ UJO½u …—uB Z
Ò b ’d
ÆVOK WLzU w JPEG UHK d²š« ¨…—uB« …b?¼UA œ—√ «–≈ ∫ włu …—uB Z
Ò b ’d
Æ QSS …—uB Z
Ò b*« ’dI« “UN?'« qGA¹ ô∫ QSS …—uB Z
Ò b ’d
Æ JPEG nK ≥∞∞∞ qOGAð sJ1 ¨ ≥∞∞∞ d¦?√ bŠ«Ë ’d w UHK*« œbŽ ÊU «–≈
Æ JPEG …—U³{≈ ≥∞∞ qOGAð sJ1 ¨ ≥∞∞ d¦?√ bŠ«Ë ’d w …—U³{ù« œbŽ ÊU «–≈
«uþUzn «*²IbÒW
¥≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
43
2005.2.3, 7:35 PM
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
µ qBH«
œ«bŽù« WLzU dOOGð
œ«bŽù« WLzU «b²Ý«
j³{«Ë ¨WKCH WHK² WG —UO²šUÐ p ÕULUÐ wBA« pËc Íœ w Íœ qOGAð “UNł qF' p `L𠜫bŽù« WLzU
Æp Êu¹eHK²« WýUý Ÿu½ vK?Ž “UN'« j³{«Ë wKzUF« ·«dýù« Èu²
±
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
u ÐU þ
WOF{Ë vKŽ “UN'« l
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
rJײ« “UNł vKŽ ¨ MENU
ÆbFÐ sŽ
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
ÆWGK?« j³{« ∫ ©WGK« œ«bŽ≈® Language Setup
Æu¹œË_« «—UO?š j³{« ∫ ©u¹œË√ œ«bŽ≈® Audio Setup
«—UOšË UNðb¼UA b¹dð w²« WýUA« Ÿu½ —UO²šô tb²Ý« Æ÷dF« «—UOš j³{« ∫ ©÷dF« œ«bŽ≈® Display Setup
ÆWHK²<« ÷dF«
lM?* Í—Ëd?C?« Èu²??*« j?³C? Âb??²?L?K? sJ?1Ë Æw?K?zUF?« ·«d?ýù« Èu?²? j?³?{« ∫ ©ÍuÐ_« œ«b?Ž≈® Parental Setup
Æa?« ÆÆÆ jI 5GU³UÐ WU)« Âö_«Ë nMFUÐ Âö_« q¦ rN W³ÝU?M*« dOž Âö_« …b¼UA s ‰UHÞ_«
b¹e*« WdF*Ë ÆVKD« bMŽ DivX(R) …—u rOLBð l “UN'« qO−² qO−²« e— «b²Ý« vłd¹ ∫ DivX(R) öO−ð
Æwww.divx.com/vod ‡Ð qBð« ¨
≤
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
ÆWHK²<« U¹«e*« v« ‰uuK
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
v« ‰uuK ENTER
ÆW¹u½U¦« nzUþu«
≥
bFÐ WýUA« œ«bŽ≈ výö²
—“ vKŽ jG{« ¨UND³{
ÆWO½UŁ …d MENU
WEŠö
Æœ«bŽù« WLzU «—U?Oš iFÐ qLF¹ ô ¨ ’dI« VŠ
¥¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
44
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
WGK« nzUþË j³{
ÆULOK? b¼Uý ULK UOzUIKð dNEð ¨UI³ WLłd²« WGË u¹œË_« WG? ¨ ’dI« WLzU ¨“UN'« WLzU XD³{ «–≈
“UN'« WLzU WG «b²Ý«
±
¨·UI¹ù« WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
ÆMENU —“ vKŽ jG{«
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
Language Setup —UO²šô
vKŽ jG{« rŁ ¨©WGK« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“
u ÐU þ
¥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ «b Ž«
‹
‹
‹
‹
W O Ðd Ž ∫
q OG A ² « WL z U W O Ðd Ž ∫
W½ « u D Ý ô « WL z U W O Ðd Ž ∫
u¹ œ Ë√
w zU I K ð ∫
W Lł d ð
ÆWGK« œ«bŽ≈ WL?zU v« WýUA« œuFðË …—U² WGK« ≠ ‹
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö² ≠
WLzU® Player Menu —UO²šô
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨©qOGA²«
ÆENTER —“ Ë√ ‹
µ
W ¹ eO K$ «
WO½d
W O½ U *√
W O ½ U ³ Ý≈
WO Ð d Ž
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
q O G A ² « W Lz U W G q O G A ² « W L zU ¨U¼b¹dð w²« WGK« —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
¥µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
45
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
’dI« WLzU WG «b²Ý«
Æ’dI« WLzU WýUý vKŽ j?I hM« WG WHOþu« Ác¼ dOÒGð
±
¨·UI¹ù« WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
ÆMENU —“ vKŽ jG{«
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
Language Setup —UO²šô
vKŽ jG{« rŁ ¨©WGK« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“
u ÐU þ
¥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ «b Ž«
‹
‹
‹
‹
w²« WGK« œułË ÂbŽ WUŠ w ¢©Èdš√® Others¢ d²š«
ÆW×zö« w U¼b¹dð
d?O?²š« ¨’d?I« v?KŽ …—U?²?<« WG?K« q?O−?ð r? «–≈
ÆU?OK√ UI³ UNKO−ð - w²« WGK«
ÆWGK« œ«bŽ≈ WLzU? v« WýUA« œuFðË …—U² WGK«
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö²
W O Ðd Ž ∫
q OG A ² « WL z U W O Ðd Ž ∫
W½ « u D Ý ô « WL z U W O Ðd Ž ∫
u¹ œ Ë√
w zU I K ð ∫
W Lł d ð
WLzU® Disc Menu —UO²šô
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨ ©’dI«
ÆENTER —“ Ë√ ‹
≠‹
µ
≠
≠
≠
W ¹ eO K$ «
WO½d
W O½ U *√
W O ½ U ³ Ý≈
WO Ð d Ž
Èd š√
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W ½ « u D Ý ô « WL z U W G
W ½« u D Ý ô « W L zU rŁ ¨W½«uDÝ_« WßU —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
¥∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
46
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
u¹œË_« WG «b²Ý«
±
¨·UI¹ù« WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
ÆMENU —“ vKŽ jG{«
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
Language Setup —UO²šô
vKŽ jG{« rŁ ¨©WGK« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“
u ÐU þ
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
¥
W GK « œ «b Ž«
‹
‹
‹
‹
W?O??ÝU??Ý_« W?G??K??« œ—√ «–≈ ¢©q??_«® Original¢ d?²??š«
- W?O??K?√ W??G? Êu??J?ð w??²?« r??O?K??H?« w?? v?I??O?Ýu??L?K??
Æ’dI« vKŽ UNKO−ð
w²« WGK« œułË ÂbŽ WUŠ w ¢©Èdš√® Others¢ d²š«
ÆW×zö« w U¼b¹dð
d?O²?š« ¨’dI?« vK?Ž …—U²?<« WG?K« q?O−?ð r? «–≈
ÆU?OK√ UI³ UNKO−ð - w²« WGK«
ÆWGK« œ«bŽ≈ WL?zU v« WýUA« œuFðË …—U² WGK«
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö²
W O Ðd Ž ∫
q OG A ² « WL z U W O Ðd Ž ∫
W½ « u D Ý ô « WL z U W O Ðd Ž ∫
u¹ œ Ë√
w zU I K ð ∫
W Lł d ð
47
rŁ ¨©u¹œË√® Audio —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
≠‹
µ
≠
≠
W ¹ eO K$ «
WO½d
W O½ U *√
W O ½ U ³ Ý≈
WO Ð d Ž
W O K √
Èd š√
u ¹ œ Ë√ W G
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
u ¹œ Ë √
U¼b¹dð w²« WGK« —UO²šô
Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ ¨
ÆENTER —“
≠
≠
¥∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
WLłd²« WG «b²Ý«
±
WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
ÆMENU
≤
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W G K « œ « bŽ «
u ¹ œ Ë_ « œ « bŽ «
÷ d F « œ « bŽ «
w K zU F « · «d ý ù « œ « b Ž «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W G K « œ « bŽ «
u ¹ œ Ë_ « œ « bŽ «
÷ d F « œ « bŽ «
w K zU F « · «d ý ù « œ « b Ž «
Language Setup —UO²šô
vKŽ jG{« rŁ ¨©WGK« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“
u ÐU þ
¥
‹
‹
‹
‹
W?L?łd?²?« W?G? œ—√ «–≈ ¢©w?zU?I?K?ð® Automatic¢ d?²?š«
Æu?¹œË_« WG l …—U²<« WGK« fHMÐ
w²« WGK« œułË ÂbŽ WUŠ w ¢©Èdš√® Others¢ d²š«
vKŽ Èu²% ô b ’«d_« iFÐ ÆW×zö« w U¼b¹dð
¨ W?U?(« Ác?¼ w? ª W?O?Ë√ W?G?K? U?¼—U?²??ð w?²?« W?G?K?«
Æ W?Þu³C*« WOK_« t²G ’dI« Âb²¹
dO?²š« ¨’d?I?« vK?Ž …—U²?<« WG?K« q?O−?ð r? «–≈
ÆU?OK√ UI³ UNKO−ð - w²« WGK«
ÆWGK« œ«bŽ≈ WLzU? v« WýUA« œuFðË …—U² WGK«
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö²
W GK « œ « bŽ «
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W O Ðd Ž ∫
q O G A ² « W L zU W O Ðd Ž ∫
W ½« u D Ý ô « W L zU W O Ðd Ž ∫
u ¹œ Ë √
w z UI K ð ∫
W Lł d ð
¨©Ê«uMŽ® Subtitle —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
≠‹
µ
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W L ł d ² «
≠
w zU I K ð
W ¹ eO K$ «
WO½d
W O ½U*√
WO ½ U ³ Ý ≈
WO Ð d Ž
Èd š √
W Lłdð
¨ U¼b¹dð w²« WGK« —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
≠
≠
≠
¥∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
48
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
uB« «—UOš œ«bŽ≈
ÆÂb²*« u¹œË_« ÂUE½ VŠ uB« WUŠ j³{ UOF{ËË u?¹œË_« …«œ√ œ«bŽSÐ p `Lð uB« «—UOš
±
WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
œ«bŽ≈® Audio Setup —UO²šô
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨©u¹œË√
ÆENTER —“ Ë√ ‹
u ÐU þ
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö² ‹
¥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
u ¹œ Ë _ « œ «b Ž«
PCM
PCM
q OG A ð
q OG A ð
∫ wL— DTS Øw³ Ëœ ÃËdš
∫
MPEG-2 wL— Ã d
∫
w JO U M ¹ œ j G {
∫
PCM V¹d&
¨ U¼b¹dð w²« …œU*« —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
¥π ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
49
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
wL— DTSØw³Ëœ ÃËdš
©≤ …UM® PCM u v« q¹uײ«
∫ PCM ≠
qŠ “UNł v« qOu²« bMŽ Bitstream d²š« ÆwLd« Ãd<« o¹dÞ sŽ wL— DTSØw³Ëœ u Ãd¹
Æ wL— DTSØw³Ëœ …dHý
∫ Bitstream ≠
WEŠö
Æ DTS ’d ÷dŽ bMŽ d?þUM u Ãd „UM¼ sJ¹ r •
MPEG-2 ‡ wL— ÃËdš
©≤ …UM® PCM u v« q¹uײ«
∫ PCM ≠
Bitstream d²š« ÆwLd« Ãd<« o¹dÞ sŽ ©∏ …UM Ë√ µ[± …UM ® MPEG-2 wL— Bitstream v« q¹uײ«
∫ Bitstream ≠
Æw?Ld« uB« Ãd «b²Ý« bMŽ
WEŠö
Æ DTS u ’d qOGAð b?MŽ wU¦ u Ãd „UM¼ fO •
wJOUM¹«œ jG{
ÆwJOUM¹«b« jGC« —UO²šô
∫ qOGA²« ≠
Æwł–uLM« Èb*« —UO²šô
∫ ·UI¹ù« ≠
PCM WOMŽ ÷UH½«
ô ¨ W?U(« Ác?¼ w? Æeðd?¼uK?O π∂ l? “U?N'« v?« ‰uu?*« uB?« d?³J? o«u?²?¹ ô Ub?MŽ «c?¼ d²?š«
Æeðd¼uKO ¥∏ v« WC?HM eðd¼uKO π∂ «—Uý≈ ‰uײð
∫ qOGA²« ≠
Ãdð ¨ WU(« Ác¼ w Æeðd¼uKO π∂ l “UN'« v« ‰uu*« uB« d³J o«u²¹ ô UbMŽ «c¼ d²š«
ÆdOOGð Í√ ÊËbÐ «—Uýù« lOLŠ
∫ ·UI¹ù« ≠
WEŠö
PCM ÷UH½« ·UI¹≈ bMŽ v²Š
ÆWOLd« ×U?<« ‰öš s uB« ’«d_« iFÐ iHð •
HDMI
vKŽ wLd« uB« j³{ s bÐ ô ¨ ©MPEG ¨DTS ¨wL— w³Ëœ® WÞuGC*« «uMI« …œbF² rOUBð l o«u² dOž Êu¹eHK²« ÊU «–≈ ≠
ÆPCM
Æ©qOGAð®On vKŽ PCM ‰«e½≈ WMOŽ j³{ s bÐ ô ¨ eðd¼uKO ¥∏ ‚u LPCM UM?OŽ l{Ë U³½ l o«u² dOž Êu¹eHK²« ÊU «–≈ ≠
«d?³²< W¹—U?& WöF? ÃËœe*« D- e—Ë ¢w³?Ëœ ¢ WöŽ l{Ë - ¨w?³Ëœ «d³²? WBš— X?% Z²M*« u?B«
Æw³Ëœ
ÆwLd« ULMO« r?E½ WdA W¹—U& UöŽ ¢ DTS Digital Out ¢ Ë ¢ DTS ¢
µ∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
50
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
÷dF« «—UOš œ«bŽ≈
Æ“UN−K WHK²<« u¹bO?H« nzUþË j³CÐ p `Lð ÷dF« «—UOš
±
WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
Display Setup —UO²šô
jG{« rŁ ¨©÷dF« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“ vKŽ
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
u ÐU þ
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö² ‹
¥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
÷ d F « œ «b Ž«
‹
4:3 L-Box ∫
W ýU A « r O LB ð
w z U I Kð ∫ W ²Ð U ¦ « …— u B « l { Ë
qOG A ð ∫
W ýU A « q zU Ý—
· U I ¹≈ ∫
w H K) « È u ² * «
PAL ∫
Ê u ¹ e H K² « ÂU E ½
‹ lL−ØS-VID ∫
u ¹ bO H « à d ‹
¨ U¼b¹dð w²« …œU*« —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{« rŁ
ÆENTER
HDMI
µ± ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
51
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
Ê« ≠ u¹bO? qšb p Êu¹eHK²« ÂU?E½ „bMŽ ÊU «–≈ •
Æ¢wÝ ”« wð Ê« ¢ —U?O²š« s bÐ ô ¨ wÝ ”« wð
bÐ ô ¨ ‰U?Ð q?šb p? Êu¹e?H?K²?« ÂU?E½ „b?MŽ ÊU? «–≈ •
Æ ¢ ‰UÐ ¢ —UO²š« s
u¹bOH« Ãd
Æu¹bOH« Ãd d²š«
b?? ¹d??ð U??b??M??Ž «c??¼ d?? ²??š« ∫ ‚u??H??²??≠ u??¹b?? O??ØV??Òd?? ≠
Æ‚uH²*« ≠ u?¹bOH«Ë u¹bOH« Ãd «b²Ý«
UbMŽ «c¼ d²š« ∫ ©©wJÐUA²« `*«® I-SCAN® ÊuJ*« ≠
Æ©625iØ525i® wJÐUA²?« ÊuJ*« Ãd «b²Ý« b¹dð
UbM?Ž «c¼ d²š« ∫ ©©wb?
Ò I²« `?*«® P-SCAN® ÊuJ*« ≠
©wb?
I
²?
«
®
625p
Ø
525p
Ê
uJ?*« Ãd? «b?²?Ý« b¹d?ð
Ò
ÆHDMI Ë√
Ãd? l?{Ë dO?G²?¹ ¨VIDEO SEL. —“ vK?Ž XD?G{ «– •
Æ’dH« œułË ÂbŽ ÷Ë w Í—Ëb« VOðd²« …—uB«
COMPONENT(I-SCAN) ← COMPOSITE/S-VIDEO®
©HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ←
Êu¹eHK²« WýUý rOLBð
rOL?Bð j³{ b¹dð b ¨p?¹b Êu¹eHK²« s Ÿu?M UIË
Æ©rOLB²« W³½® WýUA«
b??¹d??ð U?b??M??Ž «c??¼ d?²??š« ∫ ¥ ∫ ≥ ‡??Ð q?zU??Ýd??« ‚Ëb?M?? ≠
∫π WýUA« rOLBð W³MÐ Íœ w Íœ ’«d√ …b¼UA
Æ¥ ∫≥ WýUA« W³MÐ p Êu¹eHK²« Ê√ s rždUÐ ¨±∂
s qHÝ_«Ë vKŽ_« w œuÝ_« j¹dA« dNE¹ U¼bMŽË
ÆWýUA«
Êu??¹e??H??K??²?? « r??−??( «c??¼ d??²??š« ∫¥ ∫ ≥ » Íd?? z«œ `???? ≠
s? j?O?Ýu?« ¡e?'« …b??¼U?A? b?¹d?ð U??b?M?Ž Íb?O?K??I?²?«
5L?O?« ¡e'«Ë —U?O?« ¡e'« l?D?IM?¹® Ʊ∂ ∫ π WýU?ý
©ÆrKOH« …—u s
±∂ ∫ π WKU …—u …b¼UA pMJ1 ∫ ±∂ ∫ π ‡Ð i¹dF« ≠
ÆWC¹dF« Êu¹eHK²« WýUý vKŽ
÷d F « W Nł « Ë
b¹dÐ ‚ËbM 4:3
Ídz«œ ` 4:3
i¹ dŽ 16:9
÷ d F « œ « bŽ «
‹
4:3 L-Box ∫
W ý UA « r OL B ð
Í – UI K ð ∫ W ² Ð U ¦ « … — u B « l { Ë
q O G Að ∫
W ý U A « q zU Ý —
· UI ¹ ≈ ∫
w H K ) « Èu ² * «
PAL ∫
Ê u ¹ e H K ² « ÂU E ½
‹ P-SCAN & HDMI ∫
u ¹ b O H « à d ‹
W²ÐU¦« …—uB« l{Ë
“«e²?¼ô« s? …—uB?« l?M w? „b?ŽU?ð «—U?O)« Ác?¼
d?O?G?B?« h?M?« ÷d?ŽË W?²?ÐU?¦?« …—u?B?« W?O?F?{Ë v?K?Ž
Æ`{Ë√ qJAÐ
WOF{Ë q¹u% Íd−¹ ¨ wzUIK²« —UO²š« bMŽ ∫ wzUIKð ≠
ÆUOzUIKð WDIK«Ø‰U:«
v?K?Ž W??ýU?A??« “«e?²??¼« b?M?Ž …e??O?*« Ác??¼ d?²??š« ∫ ‰U?:« ≠
ÆwzUIK²« WOF{Ë
·Ëd(« …b¼UA b¹dð UbMŽ …eO*« Ác¼ d²š« ∫ WDIK« ≠
ÆwzUI?K²« WOF{Ë vKŽ `{Ë√ qJAÐ …dOGB«
HDMI
W ý UA « r OL B ð
b¹dÐ ‚ËbMØS-Video
©P-SCAN ® Ídz«œ `
HDMI & ©P-SCAN ® i ¹dŽ
p? Êu¹eHK²?« dÒË «–≈ ULŽ W?dF* Êu¹eH?K²K Âb?²*« q?Oœ lł«— •
WOHO l³ð« ¨ wbÒI²« `*« duð «–≈ Æô Â√ wbÒI²« `*« WHOþË
ÆÊu¹eHK²K Âb?²*« qOœ w wbÒI²« `*« j³{
Êu?Jð b? ¨`O×? dO?ž qJ?AÐ U?Þu³C? u¹b?OH?« Ãd? ÊU «–≈ •
Æ…œËb WýUA«
WýUA« qzUÝ—
ÆUNUI¹≈ Ë√ qzU?Ýd« ÷dF WýUý qOGAð Âb²Ý«
œuÝ_« ÊuK« Èu²
qL?Fð ô ©·UI?¹ù« Ë√ qOG?A²?«® ÆWýUA?« ŸuDÝ j?³{«
ÆÂbÒI²« WOF{Ë vKŽ WHOþu« Ác¼
Êu¹eHK²« ÂUE½
”« wð Ê« ’d «b²Ýô W³MUÐ ∫ wÝ ”« wð Ê«
wÝ
ô ¨—UÐ ≠ u¹bO qšb p Êu¹eHK²« ÂUE½ bMŽ ÊU «–≈
rOLBð ¨ ¢ ‰UÐ ¢ —UO²š« bM?Ž Æ ¢ ‰UÐ ¢ —UO²š« s bÐ
Æ ‰UÐ e?ðd¼ ∂∞ u¼ wJÐUA²« `*« ÃËdš
¨jI wÝ ”« wð Ê« p Êu¹eHK²« ÂUE½ bMŽ ÊU «–≈
Æ ¢ wÝ ”« wð Ê« ¢ —UO²š« s bÐ ô
‰U?Ð ’d «b²Ýô W³MUÐ ∫ ‰UÐ
µ≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
52
2005.2.3, 7:35 PM
≠
•
•
≠
œ«bŽù« WLzU dOOGð
DVI Ãd ≠
v??K??Ž HDMI j?³??C?? W?H??O??þu?« Ác??¼ «b???²??Ý« p??M?J??1
ÆDVI Ãd rOLBð
ô U?¼bM?Ž Êu?¹e?H?K?²« W?ýU?ý `?×?B?ð W?HO?þu?« Ác?¼ ≠
ÆW¹œUF« …b¼UA*« ÊULC edL²ð
¨`O× dOž qJAÐ DVI Ãd v« HDMI XD³{ «–≈ ≠
ÆWýUA« qO9 b
HDMI
HDMI WDÝ«uÐ “UN'« qOuð bM?Ž Âb²¹ j³C« «c¼
Æ©a« ÆÆÆ ◊UIÝ≈ “UNł ¨Êu?¹eHKð® ÷dF« …«œ√ l DVI Ë√
WOŠu{u« ≠
¥∏∞ ™ ∑≤∞ ∫ 480p ¨µ∑∂ ™ ∑≤∞ ∫ 576p ≠
∑≤∞ ™ ±≤∏∞ ∫ 720p ≠
∑∂∏ ™ ±∞≤¥ ∫ 768p ≠
±∞∏∞ ™ ±π≤∞ ∫ 1080i ≠
HDMI/DVI/Pscan œ«bŽ«
576p ∫
RGB-wFÞ ∫
3 È u ² ∫
Õu { Ë
W GB «
Õ u {u «
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
`*« Êu¹eHK²« dÒË «–≈ ULŽ WdFLK Êu¹eHK²K Âb²*« qOœ lł«—
ÆwbÒI²«
bMŽ Êu¹“ nK²« Âb² qOœ l³ð« ¨«du² wbÒI²« `*« ÊU «–≈
ÆÊu¹eHK²« WL?zU ÂUE½ w wbÒI²« `*« j³{
W?ýUA« Êu?Jð b? ¨`O×? dO?ž qJ?AÐ …—uB?« Ãd? XD?³{ «–≈
Æ…œËb
◊UIÝù« “UNł Ë√ Êu¹e?HK²K UI?Ë HDMI Ãd< …dÒu² WO?Šu{u«
“UNłË Êu¹eHK²« Âb² qOœ lł«— ¨qOUH²« s b¹e*Ë Æ‰uu*«
Æ◊UIÝù«
Ê«uŁ iF?Ð Xu« ‚dG²¹ b ¨÷dF« ¡UMŁ√ WOŠu?{u« dOOGð bMŽ
ÆW¹œUF« …—uB« —uNE
ÂbÒI?¹ ¨1080i Ë√ 720p vKŽ HDMI Ãd uOŠu?{Ë XD³{ «–≈
Æ…—uB« WOŽu½ qC√ HDMI Ãd
•
•
•
•
•
rOLB²« ≠
uO?L— U½UOÐ j³C WHOþu« Ác?¼ «b²Ý« pMJ1
Æ RGB Èb vKŽ DVI Ë√ HDMI Ãd<
Èb?? ? v?? ?K?? ?Ž RGB U?? ?½U?? ? O?? ?Ð ÃËd?? ?š ∫ ÍœUŽ ≠RGB ≠
ÆœËb;« DVIØHDMI
Èb?? ? v?? ?K?? ?Ž RGB U?? ?½U?? ? O?? ?Ð ÃËd?? ?š ∫ b²2 ≠RGB ≠
ÆqUJ« DVIØHDMI
Èb?? ? ? v?? ? ?K?? ? ?Ž YCbCr-(4:4:4) ÃËd?? ? ?š ∫ YCbCr-(4:4:4) ≠
ÆœËb;« HDMI
Èb?? ? ? v?? ? ?K?? ? ?Ž YCbCr-(4:2:2) ÃËd?? ? ?š ∫ YCbCr-(4:2:2) ≠
ÆœËb;« HDMI
p??M??J??1 ô ¨ 768p W??O??Šu??{u??Ð HDMI Ãd??? W??U??Š w??
ÆYCbCr rOLBð «b²Ý«
Êu??K?« Èu??²???Ë œËb?;« Èb??*« v??K?Ž i??O?Ð_«Øœu??Ý_«
ÆœËb;« U½UO³« Èb ‰öš dNE¹
XOÐ ∏ ‡Ð XO?Ð oLŽ WUŠ w ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ
≤≥µ≠±∂ ∫ Y ≠
≤¥∞≠±∂ ∫ CbCr ≠
Êu?K?« Èu??²??Ë q?U??J?« Èb?*« v??K?Ž i?O??Ð_«Øœu?Ý_«
ÆqUJ« U½UO³« Èb ‰öš dNE¹
XOÐ ∏ ‡Ð XO?Ð oLŽ WUŠ w ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ
≤µµ≠ ∞ ∫ Y ≠
≤µµ≠ ∞ ∫ CbCr ≠
rOLB²« ≠
Ãd Ÿu?DÝ j³?C W?HOþu?« Ác¼ «b?²Ý« pM?J1
Æ©P-SCAN®ÊuJ*«ØHDMI
#U
µ Èu²
oUž
¥ Èu² ≥ Èu²
µ≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
53
2005.2.3, 7:35 PM
≤ Èu²
± Èu²
œ«bŽù« WLzU dOOGð
wKzUF« ·«dýù« rJ% œ«bŽ≈
s Ÿ«u½√ WdF vKŽ „bŽUð w¼Ë ¨U¼d¹bIð - w²« Íœ w Íœ ’«d√ l „«d²ýôUÐ wKzUF« ·«dýù« rJ% WHOþË qLFð
Æ’d d¹bI² U¹u² ∏ „UM¼Ë Æp²?KzUŽ U¼b¼UAð w²« Íœ w Íœ ’«d√
±
WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
▲ /▼ Í—“ vKŽ jG{«
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
u ÐU þ
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
ô∫
Parental Setup —UO²šô
jG{« rŁ ¨©ÍuÐ_« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“ vKŽ
d Ý W L K Â « b ² Ý«
¥
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
©rF½® Yes —UO²šô ENTER
WLK «b²Ý« b¹dð UbMŽ
WýUý dNEð U¼bMŽË Æ d
Ò Ý
Æd
«
W
L
K
‰
U
š
ϝ
Ò
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö² ‹
µ
d Ý W LK l M dNEðË Æd
Ò « WLK qšœ«
WLK ‰Ušœ≈ …œUŽù WýUA«
Æd
Ò « WLK bOQ² d«
…d p d
Ò « WLK qšœ«
ÆWO½UŁ
“UN'« ‚öž≈ r²¹ U¼bMŽË
Æ© ®
d Ý W L K q š œ «
----
d Ý W LK l M È d š √ … d d « W LK q šœ «
----
µ¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
54
2005.2.3, 7:35 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
d¹bI²« Èu² j³{
±
WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
ÆMENU
≤
Setup
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
‹
‹
‹
‹
‹
W GK « œ « b Ž«
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž«
÷d F « œ « b Ž«
w K z UF « · « d ý ù« œ « b Ž «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
uÐU þ
≥
Setup
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
‹
‹
‹
‹
‹
W GK « œ « b Ž«
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž«
÷d F « œ « b Ž«
w K z UF « · « d ý ù« œ « b Ž «
Parental Setup —UO²šô
jG{« rŁ ¨©ÍuÐ_« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“ vKŽ
uÐU þ
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
d « W L K h × ¥
Æp d
Ò « WLK qšœ«
d Ý W LK q šœ «
----
w Kz U F « · « dý ù « «b Žœ «
‹
‹
rF ½ ∫
8∫
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö² ‹
’«d_« qLFð ô ¨∂ Èu²*« d²š« «–≈ ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
Æ ∏Ë ∑ 5¹u²*UÐ
d Ý WL K  b ²Ý «
d ¹b I ² « È u ² d « W L K d O OG ð
55
Rating Level —UO²šô
rŁ ¨©d¹bI²« Èu²®
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
∂
d ¹b I ² « È u ² bý«d?K 8 Èu² 7 Èu? ² 6 È u ² 5 È u ² 4 È u ² 3 È u ² 2 È u ² q H D « s _ 1 È u ² µµ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
µ
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
2005.2.3, 7:35 PM
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
Rating Level —UO²šô
w²« ©d¹bI²« Èu²®
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨ Áb¹dð
Æ ENTER —“ Ë√ ‹
j³{« ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ
Æ∂ Èu²*«
œ«bŽù« WLzU dOOGð
dÒ« WLK dOOGð
±
WOF{Ë vKŽ “UN'UÐ
—“ vKŽ jG{« ¨·UI¹ù«
ÆMENU
≤
Setup
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
‹
‹
‹
‹
‹
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
rŁ ¨©œ«bŽù«® Setup —UO²šô
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
ÆENTER
u ÐU þ
≥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
W GK « œ « bŽ «
u ¹œ Ë _ « œ « b Ž «
÷ d F « œ « bŽ «
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
u ÐU þ
Parental Setup —UO²šô
jG{« rŁ ¨©ÍuÐ_« œ«bŽ≈®
ÆENTER —“ Ë√ ‹ —“ vKŽ
‰Ušœù WýUý dNEð U¼bMŽË
WLK qšœ« Æd
Ò « WLK
Æp d
Ò «
ÆMENU —“ vK?Ž jG{« ¨œ«bŽù« WLzU výö² ‹
¥
▲/▼ Í—“ vKŽ jG{«
w K zU F « · «d ý ù « « b Ž œ «
‹
‹
rF½ ∫
8∫
d Ý W LK Â b ² Ý«
d ¹ bI ² « È u ² d « W LK d O O G ð
Change Password —UO²šô
rŁ ¨©d
Ò « WLK dOOGð®
—“ Ë√ ‹ —“ vKŽ jG{«
Æ ENTER
Æp …b¹b'« d« WLK qšœ«
d
Ò « WLK ‰Ušœ« bŽ«Ë
ÆWO½UŁ …d p …b¹b'«
d « W LK d O O G ð
… b¹ bł d Ý W L K ----
d « W LK d O O G ð
È d š √ … d d « W LK q šœ «
----
WEŠö
w ¢ d
Ò « WLK ÊUO?½ ¢ lł«— ¨ p d
Ò « WLK XO½ «–≈
ÆtŠö≈Ë qK)« Èd% qOœ
µ∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
56
2005.2.3, 7:35 PM
∑ qBH«
lł«d*«
bFÐ sŽ rJײ« “UNł WDÝ«uÐ Êu¹eHK²« w rJײ«
Âb²Ý« ¨bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−dÐ qł√ sË ÆÊu¹eHK²« nzUþË rEF w rJײ« sJ1 ¨bFÐ sŽ rJײ« “UNł WDÝ«uÐ
Æp²öŽ vKŽ o³DM¹ Íc« ed«
Êu¹eHK²« “u—
ed«
«*d«łl
∑≥ \∑≤
∑¥
∑µ \∑¥ \µ¥ \µ≥
µ∑ \µ∂ \µµ \∞∂
µ∑ \µ∂ \∂∞
∑µ \∑¥ \∑≥ \µπ ¨ µ∏
µ∂ \∞∂
µ∑
¥∂ \¥µ
∑¥
∑µ \∑¥ Æ\∑≥ \∑≤ \µ∑
∑¥
∞π \∞∏ \∞∑ \∞∂ \∞µ \∞¥ \∞≥ \∞≤ \∞±
¥∏ \¥¥ \¥≥ \¥≤ \¥±
∞∂
∑¥
¥∏ \≥π \≥∏ \≥∑ \≥∂
∑±
µ∑
µ∑
¥∏ \≥µ
∑≥
∑∂ \∑µ \∑≥ \∂∑
∑µ \∑≥ \∑≤
∏± \∏∞
µ≤ \µ± \µ∞ \¥π \¥∏ \¥∑
µ∑
∞∂
∂≥
WöF«
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
ed«
WöF«
±∑ \±∂ \±µ \±¥ \±≥ \±≤ \±± \±∞
ANAM
∏≤
AIWA
µ∑
BANG&OLUFSEN
∑±
BLAUPUNKT
∑≥
BRANDT
µ∑
BRIONVEGA
µ≤
CGE
∑µ CONTINENTAL EDISON
¨≤∏ \≤∑\≤∂ \≤µ \≤¥ \≤≥ \≤∞ \±π
DAEWOO
≥¥ \≥≥ \≥≤ \≥± \≥∞ \≤π
∂¥
EMERSON
∑≥
FERGUSON
µ∑ \¥π \∞∂
FINLUX
µ∑
FORMENTI
∏¥
FUJITSU
∑∞
GRADIENTE
∑± \µ≤ \¥π
GRUNDIG
∑µ \∑≥ \∑≤ \∂∞
HITACHI
µ≤
IMPERIAL
∑π \∂±
JVC
∑∏ \≤≤ \≤± \≤∞ \±π \∞∂
LG
∂π \∞∂
LOEWE
µ∑ \∞∂
LOEWE OPTA
¥∞
MAGNAVOX
µ∑
METZ
∂µ \∂≤ \¥∏ \∞∂
MITSUBISHI
∑∑ \µ≤
MIVAR
∏≥
NEC
∂∏
NEWSAN
∂∂
NOBLEX
ÆÊu¹eHK²« qGý
ÆÊu¹eHK²« v« Íœ w Íœ “UN?' bFÐ sŽ rJײ« “UNł tł
Ò Ë
Æp²öF? ed« qšœ« ¨ TV POWER —“ vKŽ jGC« ¡UIÐ ¡UMŁ√
Æe— ‰Ë√ qL?Ž bLŽ WUŠ w WöF« fHM Èdš_« “ud« qšœ« Æœ«bŽù« wN²M¹ ¨q?LF« sŽ Êu¹eHK²« nuð «–≈
ÆÈd?š√ WFMB Udý w ŸuMB*« Êu¹eHK²K TV/VIDEOË ©- ¨ +)VOL ¨©
¨ ®CH ¨TV POWER nzU?þË w rJײ« pMJ1
ÆÁö?Ž√ …—uc*« UöF« s U½u¹eHK²« s q¹œu q w rJײ« sJ1 ô ¨b?FÐ sŽ rJײ« “UNł WDÝ«uÐ ≠
ÆÈdš√ …d WöF« e— j³{« ¨bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł w W¹—UD³« Xb³²Ý« «–≈ ≠
!uUÝ s? ≤Êu¹eHK²K ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ
Æ ± rŁ ∞ r— q?šœ« ¨ TV POWER —“ vKŽ jGC« ¡UIÐ ¡UMŁ√
µ∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
57
2005.2.3, 7:35 PM
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
lł«d*«
Firmware Y¹b%
WbI*«
X?O½d?²½« l?u o?¹d?Þ sŽ ¨W?UŠ d?š¬ v?« “UN?'« «cN? ¡«œ_« 5?×?² W?O−?«d³?« Y?¹b% U?bš U?½U?OŠ√ !u?U?Ý dÒu?ð
Æ©www.samsung.com® !uUÝ
v« UNb?²ð w²?« WO−«d?³« Y¹b×?² UIË 5?ײ« Íd?−¹Ë ÆdNE?¹ U¼bMŽË d?L²¹ ’U?)« b¹b'« mpeg4 codec Ê_
ÆY¹bײ« q³ Íœ w Íœ “UNł UNOK?Ž Íu²×¹ w²« WO−«d³« V½Uł
’dI« Y¹b% WOHO
∫WOU²« j³C« UOF{Ë Â«b²?ÝUÐ ¨ ⁄—U CD-RW Ë√ CD-R ’d w ‰«e½ù« nK d²«
±
b¹bł nK ‰«e½≈ s bÐ ô
lu w ‰«e½ù« ed s
!uUÝ XO½d²½«
©www.samsung.com®
UEŠö
≤
CD-ROM ISO Èu² vKŽ nK*« ÂUE½ ≠
’d vKŽ nK*« V²«
w CD-RW «b²ÝUÐ
ÆdðuO³LJ«
ISO 9660 hzUBš j³{ ≠
ÍœdH« ¡e'« ¨ wzUN½ ≠
WCHM WŽdÐ d²« ≠
’dI« Y¹b% WOHO
±
ÃËd?š b?F?Ð ÆU?OzU?I?K?ð W?O?M?OB?« `?²?H?ð ¨W?ÐU?²J?« ¡U?M?Ł√ ≠ ‹
Æ5²IOœ …b* dE²½« ¨’dI«
qG?²?A¹Ë “U?N?'« nu?²?¹ ¨Y¹b?×?²U?Ð “U?N'« `?$ «–≈ ≠
¨“U?N?'« q?O?G?A?ð b??M?Ž ÆU?O?zU?I?K?ð W?O?M?O?B?« ‚ö?ž≈ b?F?Ð
ÆWýUA« Ác¼ ÷dFð
Æ’dI« WOMO `²«
ÆWOMOB« vKŽ ’dI« l{
ÆWOMOB« oKž«
Y¹b% WýUý dNEð U¼bMŽË
ÆFireware
Firmware Y¹b% ÷dF¹
≤
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
jG{« rŁ ¨ Total —UO²šô
ÆENTER —“ vKŽ
Firmware Y¹b% √b³¹
≥
ÂU—_« —«—“√ vKŽ jG{«
ÆUND³{ œ«d*« WGK« —UO²šô
UEŠö
¨ ¢©WLzUI« WG d²š«® Select Menu Language ¢ dNþ «–≈ ≠
Æ¢Ub?K !uUÝ ed¢ ‡Ð ‰UBðô« vłd¹
ÆY¹bײ« ¡UMŁ√ WUD« fÐU Ÿe½«Ë —“ Í√ vKŽ jGCð ô ≠
X?? O??½d??²??½ù« l??u?? l??ł«— ¨Y??¹b??×??²??« «¡«d??ł≈ d??O??G??²??ð ≠
Æ©www.samsung.com®
W O Ð dF K 5 j G { «
µ∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
58
2005.2.3, 7:35 PM
lł«d*«
tŠö≈Ë qK)« Èd%
Æ WOU²« —u_« h× vłd¹ ¨ ©t?Šö≈Ë qK)« Èd%® Ub)« VKÞ q³
W×HB«
¥’
q(«
WKJA*«
ÆbFÐ sŽ rJ?ײ« “UNł w 5²¹—UD³« s bQð •
ÆULN«b³²Ý« v« ÃU²% b
ÆUb ≤∞ s q√ WU ÊuCž w bFÐ sŽ rJ?ײ« “UNł WDÝ«uÐ “UN'« qLF¹ •
Íd−¹ wJ ozUœ iFÐ …b* d¦√ Ë√ —“ vK?Ž UDžU{ oÐ«Ë 5²¹—UD³« Ÿe½« •
5²¹—UD³« VOdð bŽ«Ë ÆbFÐ sŽ rJײ?« “UNł w oOb« ZUF*« j³{ œ«bŽ≈
ÆWO½UŁ …d bFÐ sŽ rJ?ײ« “UN−Ð “UN'« qOGAð »d
Ò łË
WDÝ«uÐ qLF¹ ô
bFÐ sŽ rJײ« “UNł
ÆvKŽ_« v« t²?F— ÁU&UÐ ’dI« VOdð s bQð •
ÆÍœ w? Íœ ’«d_ WIDM*« r— s bQð •
’dI« qLF¹ ô
∫ WOU²« ôU(« b?MŽ jI µ[± …UM u ÃU²½≈ Íd−¹ •
ÆVÝUM*« uB« d³J? v« ‰uu Íœ w Íœ qOGAð “UNł ©±
µ[± …UM? uBÐ ’dI« qO−ð r²¹ ©≤
Æt×DÝ w ¢5.1 ch¢ Wö?Ž qUF« ’dIK t½√ s bQð •
ÆwG³M¹ UL q?LF¹Ë ‰uu u¹œË_« ÂUE½ Ê√ s bQð •
ø Bistream vKŽ u¹œË_« Ãd X?D³{ q¼ ¨ œ«bŽù« WLzU w •
u ÃU²½≈ Íd−¹ ô
µ[± …UMI«
∑’
±∏ ’
µ∞~¥π ’
∫ V³Ð WU(« Ác¼ w? qLF« Ë√ WHOþu« ‰UL²« sJ1 ô •
ÆÍœ w Íœ ’d WO−«dÐ œËbŠ Ʊ
Æ©U¹Ë«e« ¨ ö¦® WHOþu?« dÒuð ô Íœ w Íœ ’d WO−«dÐ Æ≤
ÆXu?« p– w WHOþu« dÒu²ð ô Æ≥
ÆÈb*« ×Uš Xu« sŽ Y׳« Ë√ qB? r— Ë√ Ê«uMŽ r— VKÞ s bÐ ô Æ¥
vKŽ
W½uI¹√ dNEð
WýUA«
ÆWLzU ’dIK t½√ s bQð •
’dI« WLzU dNEð ô
µ¥~¥¥ ’
w wG³M¹ UL qLFð ô b œ«b?Žù« WLzU w …—U²<« nzUþu« iFÐ •
ÆWI³D?M*« WHOþuUÐ ’dI« dOHAð ÂbŽ WUŠ
nK²ð qOGA²« WOF{Ë
œ«bŽù« WLzU —UO²š« sŽ
µ≤~µ± ’
ÆÍœ w Íœ ’«d√ vKŽ W?²ÐUŁ WýUA« rOLBð W³½ •
rOLBð dOOGð sJ1 ô
WýUA«
µ∞~¥π ’
ÆuB« «—UOš WLzU w `O×?B« wLd« Ãd<« d²š« p½√ s bQð •
u ô
Æqš«b« w ’d ÊËbÐ Ê«uŁ µ s? d¦√ …b*
—“ vKŽ jG{« •
ÆlMB*« bMŽ WOÝUÝ_« UOF{u?« v« j³C« UOF{Ë lOLł œuFðË
…œËb WýUA«
Æqš«b« w ’d ÊËbÐ Ê«uŁ µ s? d¦√ …b*
—“ vKŽ jG{« •
WOÝUÝ_« UOF{u« v« d« WLK UN?O U0 j³C« UOF{Ë lOLł œuFðË
Ætð—Ëd{ WUŠ w? ô≈ «c¼ Âb²ð ô ÆlMB*« bMŽ
d« WLK ÊUO½
Íu²% w²« ULOKF²« qOœ s? ¡e'« sŽ Y×Ð«Ë U¹u²;« v« qI²½« •
ÆWO½UŁ …d UNKŠ «¡«dł≈ l³ð«Ë W?OU(« WKJA*« sŽ ÕdA« vKŽ
Æh² UbK ed »dQÐ ‰UB?ðô« vłd¹ ¨—«dL²ÝUÐ WKJA*« q% r «–≈ •
qUA bMŽ ÊU «–≈
Èdš√
Æ‘b?š Ë√ nOE½ dOž ’dI« Ê√ s bQð •
’dI« nE
Ò ½ •
Ë√ W¼uA …—uB«
WýuA
±π ’
«*d«łl
µ∂≠µ¥’
≥’
µπ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
59
2005.2.3, 7:35 PM
lł«d*«
W×HB«
±∂≠±µ ’
±∂≠±µ ’
µ≥≠µ± ’
q(«
WKJA*«
Æ…—uB?« Ãd s HDMI qLŽ ÊUJ≈ s bQð •
ÆÍœ w Íœ “UN' HDMI fÐUË Êu¹eH?K²« 5Ð qOu²« s bQð •
Æ1080iØ768pØ720pØ576pØ480p Íœ w Íœ “UNł dÒu¹ Êu?¹eHK²« Ê√ s bQð •
HDMI Ãd¹ ô
Ê√ wMF¹ «c¼ ¨WýUA« v?KŽ w−K¦« g¹uA²« dNþ «–≈ •
©WC¹dF« Włu*« WOUF« WOLd« U?¹u²;« W¹ULŠ® HDCP dÒu¹ ô Êu¹eHK²«
HDMI ÃËdš WýUý
Æ`O× q?JAÐ Êu¹eHK²« ÂUE½ œ«bŽ≈ s bQð •
eðd¼ ∂∞ v« eðd¼ µ∞ s WDIK« W³½ q?¹u% bMŽ Jidder WýUý …d¼Uþ dNEð b •
©WC¹dF« Włu*« WOUF« W?OLd« U¹u²;« W¹ULŠ® HDMI Ãd< 1080iØ720p ‡
ÆÊu¹e?HK²« Âb² qOœ WFł«d vłd¹ •
HDMI ÃËd) Jidder
∂∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
60
2005.2.3, 7:35 PM
W¹œUF« dOž
lł«d*«
UH«u*«
e?ðd¼ µ∞Ø∂∞ ¨ Xu ≤¥∞≠±±∞ œœd² —UOð
WÐuKD*« WOzUÐdNJ« WUD«
◊«Ë ±∞∞
WUD« „öN²Ý«
r− ≤[≥
Ê“u«
©ŸUHð—«® rK? ¥π ™ ©oLŽ ® rK ≤µ∞ ™ ©÷dŽ® rK ¥≥∞
œUFÐ_«
ÂUF«
Â Ú ≥µ ´ v« Â Ú µ ´
• ∑µ v« •±∞
W?O½UŁØÂ ¥[∞∂ ≠ ≥[¥π ∫ …¡«dI« WŽdÝ
qOGA²« XË w«uŠ
qOGA²K …—«d(« Wł—œ Èb
qOGA²K WÐuÞd« Èb
͜ w ͜
©ôULF²Ýô« œbF² wL— ’d®
WIOœ ±≥µ ∫ ©W?¹œd WI³Þ s ’d ¨ Íœd V½Uł®
W?O½UŁØÂ µ[∂ ≠ ¥[∏ ∫ …¡«dI« WŽdÝ
rÝ ±≤ ∫ Íœ wÝ
W?IOœ ∑¥ ∫ vB_« vKŽ qOGA²« XË
©Z
Ò b ’d®
W?O½UŁØÂ µ[∂ ≠ ¥[∏ ∫ …¡«dI« WŽdÝ
rÝ ∏ ∫ Íœ wÝ
W?IOœ ≤∞ ∫ vB_« vKŽ qOGA²« XË
©Z
Ò b ’d®
’dI«
W?O½UŁØÂ µ[∂ ≠ ¥[∏ ∫ …¡«dI« WŽdÝ
rÝ ±≤ ∫ Íœ wÝ w
©u¹œË√ ´ u¹bO® WIO?œ ∑¥ ∫ vB_« vKŽ qOGA²« XË
©ÂË√ ∑µ qL?Š® Vp-p ±[∞ ∫ …bŠ«Ë …UM
VÒd u¹bO
©ÂË√ ∑µ qLŠ® Vp-p ±[∞ ∫ Y
©ÂË√ ∑µ qLŠ® Vp-p ∞[∑∞ ∫ Pr
u¹bOH« ÊuJ
©ÂË√ ∑µ qLŠ® Vp-p ∞[∑∞ ∫ Pb
Ãd
…—uB«
©ÂË√ ∑µ q?LŠ® Vp-p ±[∞ ∫ ŸuD« …—Uý≈
©ÂË√ ∑µ q?LŠ® Vp-p ∞[≥ ∫ ÊuK« …—Uý≈
‚u
Ò H² ≠ u¹bO
1080i ¨768p ¨720p ¨576pØ480p
HDMI
©51Ø≤® 51 ¨ ©—U¹Ø± ® —U¹
ÊUðUM
eðd¼uKO ≤≤ v« e?ðd¼ ¥ ∫ WMOF« cšô eðd¼uKO ¥∏
œœd²« WÐU−²Ý« *
eðd¼uKO ¥¥ v« eðd?¼ ¥ ∫ WMOF« cš_ eðd¼uKO π∂
Ãd
q³O¹œ ±±∞
…—Uýù« ZO−{ W³½ *
q³O¹œ ±∞∞
wJOUM¹«b« Èb*« *
• ∞[∞∞¥
uB«
o«u²*« t¹uA²« ŸuL− *
W¹œUŽ UH«u ∫ *
Æ—UFý≈ ÊËbÐ UH«u*« dOOGð w oŠ UN¹b? …œËb;« UO½Ëd²Jû !uUÝ Wdý ≠
«*d«łl
ÆU³¹dIð œUFÐ_«Ë Ê“u« ÊuJ¹ ≠
∂± ≠ WOÐdF«
DVD-HD850-00637D-ar
61
2005.2.3, 7:35 PM
00637D-HD850_UMG_Eng_Cover
2/3/05
6:45 PM
Page 1
DVD Player
DVD-HD850
ENG
AK68-00637D-00
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 2
Precautions
1. Setting up
- Refer to the identification label located on the rear of your
player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation
holes. (7~10cm) Do not block ventilation holes on any of the
components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure
to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use,
especially if you don’t use it for a long time.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments
or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself.
Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use but for domestic
purposes. Use of this product is for personal use only.
- Do not put any container filled with liquid or any small metal
objects on the player.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can
affect normal operation of this player. If this occurs, turn the
player off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC
power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp
changes in temperature, the player may not operate
correctly. If this occurs, leave the player at room temperature
until the inside of the player becomes dry and operational.
4. Disc
- Do not clean record-cleaning sprays, benzene, thinner, or
other volatile solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold by the edges or
by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth
over the disc.
ENG-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 3
5. Environmental info
- The battery used in this product contains chemicals that
are harmful to the environment.
- So, dispose of batteries in the proper manner, according to
federal, state, and local regulations.
The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property
rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user
consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not
cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any
unlicensed product unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or
sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to
encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No
rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the
ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
ENG-3
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 4
Before you start
Accessories
Remote
Control
Batteries for
Remote Control
(AAA Size)
User’s Manual
Video/Audio
Cable
Install Batteries in the Remote control
1
Open the battery
cover on the back of
the remote control.
2
Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are
aligned correctly.
3
Replace the battery
cover.
If the remote control doesn’t operate properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
ENG-4
HDMI Cable
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
TA B L E
OF
6:41 PM
Page 5
CONTENTS
Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chapter 1: Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chapter 2: Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chapter 3: Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Slow Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program Play & Random Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Chapter 4: Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Using the Instant Replay/Skip Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Chapter 5: Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Setting Up the Language Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Setting Up the Display Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Chapter 6: Reference
Controlling a TV with the Remote control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ENG-5
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 6
Chapter 1
SETUP
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD(except CD layer)
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound
reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
Program Play (CD)
You can program tracks to play in desired order.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
COPY PROTECTION
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Many DVD discs are encoded with copy
protection. Because of this, you should only connect
your DVD player directly to your TV, not to a VCR.
Connecting to a VCR results in a distorted picture
from copy-protected DVD discs.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional
interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match your
TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA files.
Instant Replay (DVD)
This function is used to replay the previous 10
seconds of a movie from the current position.
Instant Skip (DVD)
This function skips playback ahead 10 seconds.
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure
digital video/audio signal path from the player to
your TV.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized
by Macrovision Corporation. Reverse engineering or
disassembly is prohibited.
(525p/625p)
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED
THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO
THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE
ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET
COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p
DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S
CUSTOMER SERVICE CENTER.”
ENG-6
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 7
SETUP
Setup
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Disc Types (Logos)
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Disc Markings
PAL
DIGITAL
SOUND
- CD is recorded as a Digital Signal with
better audio quality, less distortion and
less deterioration of audio quality over
time.
Region Number
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and
MPEG-2 system.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the
on-screen menu.
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
Audio
~
Characteristics
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are
coded by region. These regional
codes must match in order for the disc
to play. If the codes do not match, the
disc will not play.
The Region Number for this player
is described on the rear panel of the
player.
DTS disc
DivX Certification
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow
playback and may cause damage to the DVD
player.
ENG-7
DivX, DivX Certified, and
associated logos are
trademarks of DivXNetworks,
Inc and are used under
license.
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 8
SETUP
Description
Front Panel Controls
9
10
OPEN/CLOSE
EZ VIEW
DVD-HD850
1
1.
2
3
4
STANDBY/ON (
)
When the unit is first plugged in, the indicator lights.
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes out
and the player is turned on.
5
6
7
6.
STOP (
)
Stops disc play.
7.
REMOTE CONTROL RECEIVER
8.
SKIP (
) / SEARCH
Use to forward skip a scene or music.
SKIP (
) / SEARCH
Use to reverse skip a scene or music.
2.
DISC TRAY
Place the disc here.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Press to open and close the disc tray.
9.
4.
DISPLAY
Operation indicators are displayed here.
10. PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
5.
EZ VIEW
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted to
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
8
Front Panel Display
1
1.
Disc type indicators
2.
Play / Pause
2
3
3.
ENG-8
Displays various messages
concerning operations such as PLAY,
STOP, LOAD ...
no DISC: No disc loaded.
OPEN: The disc tray is open.
LOAD: Player is loading disc information.
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 9
SETUP
Setup
Rear Panel
1
1
2
3
4
1.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect
to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect
to an A/V Amplifier that contains a Dolby Digital,
MPEG2 or DTS decoder.
2.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Video Output is
selected in Setup Menu, progressive scan mode will
work.
- If COMPONENT(I-SCAN) Video Output is selected in
Setup Menu, interlaced scan mode will work.
3.
5
6
4.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack on
your television.
- The Video Output in Setup Menu must be set to
COMPOSITE/S-VIDEO.
5.
S-VIDEO OUT JACK
- Use the S-Video cable to connect this jack to the
S-Video jack on your television for higher picture
quality.
- The Video Output in Setup Menu must be set to
COMPOSITE/S-VIDEO.
6.
HDMI OUT JACK
- Use the HDMI cable to connect this jack to the HDMI
jack on your television for the best quality picture.
- If an HDMI cable is connected to an HDMI-compatible
TV, HDMI will be output automatically within 10
seconds.
- If you want to use a Video, S-Video or Component
Output, unplug HDMI cable.
AUDIO OUT JACKS
Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan (P-SCAN).
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the
TV’s menu system.
- If HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Video Output is selected in Setup Menu, Video and S-Video Outputs do
not work.
- The HDMI output of this unit can be connected to a DVI jack on a TV or other device using a conversion
adapter. In this case, it is necessary to use a TV or display with an HDCP-compatible DVI input.
- There may be no image output if the DVD player is connected to a TV or display that is not compatible with
the above format.
- Refer to the TV's instruction manual for detailed information regarding the HDMI terminal.
- See pages 51 ~ 53 to get more information on how to use the setup menu.
ENG-9
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 10
SETUP
Tour of the Remote Control
6.
17
1
7.
8.
9.
2
10.
3
18
4
5
19
20
21
6
22
7
8
23
9
10
24
11
25
11.
12.
13.
14.
15.
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
32
27.
33
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
DVD POWER Button
Turns the power on or off.
NUMBER Buttons
PROG Button
Allows you to program a specific order.
STEP Button
Advances play one frame at a time.
VOL (+, -) Buttons
Control volume.
31.
32.
33.
ENG-10
TV/VIDEO Button
Press to display all of the available video sources
( i.e., TV, Cable, Video)
SEARCH Buttons (
/
)
Allow you to search forward/backward through a disc.
STOP Button ( )
SKIP Buttons (
/
)
Use to skip the title, chapter or track.
MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
RETURN Button
Returns to a previous menu.
AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
ZOOM Button
Enlarges DVD picture.
VIDEO SEL. Button
Selects Video output format.
REPEAT A-B Button
Allows you to repeat play A-B disc.
BOOKMARK Button
TV POWER Button
Turns the TV’s power on or off.
CLEAR Button
Use to remove menus or status displays from the screen.
INSTANT SKIP Button
This function skips playback ahead 10 seconds.
INSTANT REPLAY Button
This function is used to replay the previous 10 seconds
of a movie from the current position.
CH (
,
) Buttons
Channel selection.
OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
PLAY/PAUSE Button (
)
Begin/Pause disc play.
INFO Button
Displays the current disc mode.
DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
…†œ√ Buttons
ENTER/…
This button functions as a toggle switch.
ANGLE Button
Use to access various camera angles on a DVD.
EZ VIEW Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
HDMI SEL. Button
HDMI or DVI Output resolution setup.
REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
SUBTITLE Button
SHUTTLE DIAL (Search mode)
Performs fast motion play.
JOG DIAL (Step mode)
Operates frame by frame play. In CD mode,
performs track search.
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 11
Chapter 2
CONNECTIONS
Choosing a Connection
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any
cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components (such as a TV) you are connecting for
more information on those particular components.
Connection to a TV (Video)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO (yellow)/AUDIO
(red and white) OUT terminals on the rear of the DVD player to
the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN terminals of
your TV.
2
Turn on the DVD player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
YELLOW
Video Cable
YELLOW
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Video signal from the DVD player appears on the TV screen.
Note
- Noise may be generated if the audio cable placed too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The number and position of terminals may vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual
of your TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD
player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video
Output mode changes in the following sequence: (COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT(I-SCAN) ➝
HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- When the Video Output in Setup menu is set to HDMI/COMPONENT(P-SCAN), the Video and
S-Video Outputs do not work.
ENG-11
Connections
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV
and other components.
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 12
CONNECTIONS
Connection to a TV (S-Video)
- Connecting to your TV using an S-Video cable.
- You will enjoy high quality images. S-Video separates the picture element into black and white(Y)
and color(C) signals to present clearer images than regular video input mode. (Audio signals are
delivered through the audio output.)
1
Using an S-Video cable (not included), connect the S-VIDEO
OUT terminal on the rear of the DVD player to the
S-VIDEO IN terminal of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the SVideo signal from the DVD player appears on your TV screen.
WHITE
Audio Cable
RED
S-Video Cable
(not included)
WHITE
4
Set the Video Output to COMPOSITE/S-VIDEO in the Display
Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The number and position of terminals may vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of your TV.
ENG-12
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 13
CONNECTIONS
Connection to a TV (Interlace)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminals on the rear of the DVD
player to the COMPONENT IN terminals of your TV.
2
RED
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
3
RED
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
BLUE
GREEN
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to COMPONENT(I-SCAN) in the Display
Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
Note
- If Video output is incorrectly set to S-Video with the Component cables connected, the screen will
turn red.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The component terminal of your TV may be marked “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals may vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of your TV.
ENG-13
Connections
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates
the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean
images. (Audio signals are delivered through the audio output.)
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 14
CONNECTIONS
Connection to a TV (Progressive)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminals on the rear of the DVD
player to the COMPONENT IN terminals of your TV.
2
RED
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
3
RED
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
BLUE
GREEN
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to HDMI/COMPONENT (P-SCAN) in the
Display Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
To see the progressive video output,
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings
in the TV’s menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method.
Progressive scanning method provides better and clearer picture quality.
ENG-14
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 15
CONNECTIONS
Connecting to a TV with DVI Jack
1
Using the HDMI-DVI cable (not included), connect the HDMI
OUT terminal on the rear of the DVD player to the DVI IN
terminal of your TV.
Connections
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO
(red and white) IN terminals of your TV. Turn on the DVD
player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
HDMI-DVI cable
(not included)
3
Press the input selector on your TV remote control until the DVI
signal from the DVD player appears on your TV screen.
Connecting to a TV with HDMI Jack
1
Using the HDMI-HDMI cable connect the HDMI OUT terminal
on the rear of the DVD player to the HDMI IN terminal of your
TV.
2
Press the input selector on your TV remote control until the
HDMI signal from the DVD player appears on your TV screen.
HDMI cable
HDMI VIDEO Specifications
When you press the HDMI SEL. button, 480p/576p, 720p, 768p, 1080i are selected in order.
The first press of the HDMI SEL. button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player’s output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.
- If you set the HDMI output resolution 720p or 1080i, HDMI output provides better picture quality.
ENG-15
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 16
CONNECTIONS
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is an interface to enable the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD player transmits a digital video and audio signal and displays a vivid picture on a TV
having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed video data and digital audio data (LPCM or Bit Stream data).
- Though the player uses a HDMI cable, the player outputs only a pure digital signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital content protection), snow noise appears on the
screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio signal. However, when playing a DVD, the data transmitted to a
TV is digital. Therefore either a digital-to-analog converter (in the DVD player) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture quality is degraded due to noise and
signal loss. DVI technology is superior because it requires no D/A conversion and is a pure digital signal
from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a system for protecting DVD content outputted via
DVI from being copied. It provides a secure digital link between a video source (PC, DVD. etc) and a
display device (TV, projector . etc). Content is encrypted at the source device to prevent unauthorized
copies from being made.
ENG-16
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 17
CONNECTIONS
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of the Amplifier.
Connections
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT or DVI IN
terminal of your TV as described on pages 11 to 15.
3
RED
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
2-Channel stereo amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select external
input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier.(See pages 49 to 50)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
ENG-17
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 18
CONNECTIONS
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
If using an optical cable (not included), connect the DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) terminal on the rear of the DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal of the Amplifier.
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT or DVI IN
terminal of your TV as described on pages 11 to 15.
or
3
Coaxial Cable
(not included)
Optical Cable
(not included)
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Dolby digital or
DTS amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select external
input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- When you connect the DVD player to DTS Amplifier and play a DTS disc, set the DTS to On in Audio
Setup menu. If it is set to Off, sound will not be heard, or there will be a loud sound.
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 49 to 50)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust coveplug from the Optical Audio Out jack before using the optical cable
(not included) and replace the cover when it's not used.
ENG-18
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 19
Chapter 3
BASIC FUNCTIONS
Playing a Disc
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video Input on the TV's remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
Playback
1
Press the OPEN/CLOSE
( ) button.
The STANDBY indicator
light goes out and the tray
opens.
2
Place a disc gently into the
tray with the disc’s label
facing up.
▼
RESUME function
3
When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE ( ) button again, it will pick up
where you left off. (unless the disc is removed
or the player is unplugged, or if you press the
STOP ( ) button twice.)
Press the PLAY/PAUSE ( )
button or OPEN/CLOSE ( )
button to close the disc tray.
ENG-19
Basic Functions
After plugging in the player, the first time you press the DVD POWER button, this
screen comes up: If you want to select a language, press a NUMBER button.
(This screen will only appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings may change whenever you
turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to
use.
Once you select a menu language, you can change it by pressing the
button on the
front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where you can reset your
preferred language.
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 20
BASIC FUNCTIONS
4
Stopping Play
Press the STOP ( ) button
during play.
Note
- If the player is left in the stop mode for more than
one minute without any user interaction, a screen
saver will be activated. Press the PLAY/PAUSE
( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
30 minutes, the power will automatically turn off.
(Automatic Power-Off Function)
5
Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE
( ) button.
▼
Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY/PAUSE (
once again.
6
Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE
( ) or STEP button on the
remote control during play.
) button
Note
If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
▼
Each time the button is pressed or Jog Dial is
turned, a new frame will appear.
No sound is heard during STEP mode.
Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
You can only perform step motion play in the
forward direction.
7
Step Motion Play (Except
CD)
Turn the JOG DIAL clockwise
or press the STEP button on
the remote control during play.
Slow Motion Play (Except
CD)
Press the SEARCH ( )
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and
1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
No sound is heard during slow mode.
Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
Reverse slow motion play will not work.
▼
8
Note
This (
ENG-20
) icon indicates an invalid button press.
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 21
BASIC FUNCTIONS
Using the Search and Skip Functions
During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to
the next selection.
Searching through a Chapter or Track
▼
During play, press the SEARCH ( or ) button
and press again to search at a faster speed.
During play, turn the
SHUTTLE DIAL or press
the SEARCH ( or )
button on the remote
control for more than 1
second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
Skipping Tracks
During play, press the SKIP
(
or
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP ( )
button, it moves to the next chapter. If you press
the SKIP ( ) button, it moves to the beginning
of the chapter. One more press makes it move to
the beginning of the previous chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a
VCD 1.1 or a CD, if you press the SKIP ( )
button, it moves to the next track. If you press
the SKIP ( ) button, it moves to the beginning
of the track. One more press makes it move to
the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a
VCD and you press the
button, it moves
forward 5 minutes. If you press the
button,
it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
ENG-21
Basic Functions
Note
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 22
BASIC FUNCTIONS
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/CD/MPEG4
▼
You can select Info in the function menu by
pressing the MENU button.
1
During play, press the
INFO button on the remote
control.
2
DVD
Press the …/† buttons to
select the desired item.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
▼
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
ENG-22
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 23
BASIC FUNCTIONS
▼
You may use the number buttons of the remote
control to directly access a title, chapter or to
start the playback from a desired time.
3
Press the œ/√ buttons to
make the desired setup,
then press the ENTER
button.
4
To make the screen
disappear, press the INFO
button again.
To access the desired title when there is more than one in the disc.
For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage (similar to
tracks on an audio CD).
Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference.
The time search function does not operate on some discs.
Refers to the film's soundtrack language. In the example, the soundtrack is played in English
5.1CH.
A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
The MP3, AC3 and WMA are supported.(DivX)
Refers to the subtitle languages available in the disc.
You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen.
A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
(DivX)
File Size has a relationship with resolution of a title. The larger file size is, the higher resolution is
displayed.
If the file resolution is small, it scales up automatically. So you can see the larger screen.
ENG-23
Basic Functions
Note
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 24
BASIC FUNCTIONS
Using the Disc and Title Menu
Using the Disc Menu (DVD)
1
During the playback of a
DVD disc, press the MENU
button on the remote
control.
2
Press the …/† buttons to
select Disc Menu, then
press the √ or ENTER
button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC
MENU button on the remote control.
- In VCD 2.0 the DISC MENU button is used to
select Menu On or Menu Off mode.
Using the Title Menu (DVD)
1
During the playback of a
DVD disc, press the MENU
button on the remote
control.
2
Press the …/† buttons to
select Title Menu, then
press the √ or ENTER
button.
Press ENTER key
for Title Menu
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
ENG-24
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 25
BASIC FUNCTIONS
Using the Function Menu
Using the Function Menu (DVD/VCD)
1
Press the MENU button
during playback.
2
Press the …/† buttons to
select one of the five
functions. Then press the
√ or ENTER button to
access the function.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
You can also directly select these functions
using their respective buttons on the remote
control.
▼
3
Basic Functions
Press the …/† buttons to
select Function, then press
the √ or ENTER button.
- Info (See pages 22 to 23)
- Zoom (See page 36)
- Bookmark
(See pages 34 to 35)
- Repeat (See pages 26 to 27)
- EZ View
(See pages 29 to 30)
Note
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
ENG-25
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 26
BASIC FUNCTIONS
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD/CD
1
Press the REPEAT button
on the remote control.
Repeat screen appears.
DVD repeats play by chapter or title, CD and
VCD repeat play by disc or track.
Chapter ( ): repeats the chapter that is
playing.
Title ( ): repeats the title that is playing.
Disc ( ): repeats the disc that is playing.
Track ( ): repeats the track that is playing.
A-B: repeats a segment of the disc that you
select.
▼
2
DVD
Press the œ/√ buttons to
select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER
button.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
Using the A-B Repeat function
1. Press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat play to start (A).
B is automatically highlighted.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CLEAR button.
Note
A-B REPEAT does not allow you to set point (B) until at least 5 seconds of playback time has
elapsed after point (A) has been set.
3
To return to normal play,
press REPEAT button
again, then press the œ/√
buttons to select Off and
press ENTER button.
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
Note
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
ENG-26
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 27
BASIC FUNCTIONS
Slow Repeat Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments
being played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD/VCD
1
During play, press the
PLAY/PAUSE ( ) button.
Basic Functions
2
Press the SEARCH ( )
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and
1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
▼
The disc will play from A to B repeatedly at the
speed you chose.
▼
3
To set A-B REPEAT, set (A) first, then set (B)
after the following slow play time has elapsed:
1/8x: wait 40 seconds, then press B
Press the REPEAT button
on the remote control.
Press the œ/√ buttons to
select A-B.
4
Press the ENTER button at
the point where you want
repeat play to start (A).
B is automatically
highlighted. Press the
ENTER button at the point
where you want the repeat
play to stop (B).
1/4x: wait 20 seconds, then press B
1/2x: wait 10 seconds, then press B
5
To return to normal play,
press the CLEAR button and
then press the PLAY/PAUSE
( ) button.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
Using the A-B Repeat function
1. During slow playback, press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat play to start
(A). B is automatically highlighted.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CLEAR button and then press the PLAY/PAUSE( ) button.
ENG-27
00637D-HD850_UMG_Eng_1
2/3/05
6:41 PM
Page 28
BASIC FUNCTIONS
Program Play & Random Play
Program Play (CD)
Program Play allows you to select the order in which you want tracks to play.
1
During play, press the
PROG button.
2
Press the œ/√ buttons to
select PROGRAM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Press the …/†/œ/√ buttons
to select the first track to
add to the program.
Press the ENTER button.
The selection numbers
appear in the Program
Order box.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- To return to the previous menu screen, press
the RETURN button.
- To cancel the selected program order, press
the CLEAR button.
- This unit can support a maximum of 20
programmed tracks.
4
Press the PLAY/PAUSE
( ) button.
The disc will be played in
programmed order.
Random Play (CD)
Random Play plays a disc's tracks in random order.
1
Press the PROG button.
2
Press the œ/√ buttons to
select RANDOM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
œ√
RANDOM
Note
- Depending on a disc, the Program and Random
Play functions may not work.
- While in playback mode, press the CLEAR button
on the remote control to cancel Program Play or
Random Play.
ENG-28
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 29
Chapter 4
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)
To play back using aspect ratio (DVD)
▼
Press the EZ VIEW
button.
- The screen size
changes when the
button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode
operates differently
depending on the screen
setting in the Display
Setup menu.
- To ensure correct
operation of the EZ
VIEW button, you should
set the correct aspect
ratio in the Display
Setup menu.
(See pages 51 to 53).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
To make the aspect ratio bar disappear,
press the CLEAR button.
If you are using a 16:9 TV
For 4:3 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off. When
playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at the top
and bottom of the screen will disappear. The picture will
look vertically stretched. (Depending on a type of disc, the
black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
ENG-29
Advanced
Functions
For 16:9 aspect ratio discs
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 30
A D VA N C E D F U N C T I O N S
If you are using a 4:3 TV
For 16:9 aspect ratio discs
For 4:3 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The black bars will appear at the top and bottom of the
screen.
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on the type of disc.
ENG-30
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 31
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Selecting the Audio Language
You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
Press the AUDIO button.
The Audio changes when
the button is pressed
repeatedly.
- The audio languages
are represented by
abbreviations.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
When playing a VCD or CD,
you can select among
Stereo, Right or Left.
Stereo
AUDIO
Advanced
Functions
MPEG4
√ buttons to
Press the œ/√
select the desired Audio on
a MPEG4 then press the
ENTER .
PCM 1/2
2
To remove the AUDIO
icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio
languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Audio Language” on page 47.
ENG-31
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 32
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Selecting the Subtitle Language
You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button (DVD/MPEG4)
1
Press the SUBTITLE
button.
The subtitle changes when
the button is pressed
repeatedly.
The subtitle languages are
represented by
abbreviations.
DVD
Off
√ buttons to
Press the œ/√
select the desired subtitle
language on a MPEG4 then
press the ENTER .
SUBTITLE
MPEG4
NONE
2
To remove the SUBTITLE
icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
- Depending on DVDs, you can change the
desired subtitle in the Disc Menu. Press the
DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all
DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Subtitle Language” on page
48.
ENG-32
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 33
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Changing the Camera Angle
When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE
function.
Using the ANGLE button (DVD)
If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.
1
Press the ANGLE button,
then the ANGLE icon will
appear with the current
angle number and the
number of angles
available.
2
4/6
ANGLE
Press the ANGLE button
repeatedly to select the
desired angle. To remove
the ANGLE icon, press the
CLEAR or RETURN
button.
Note
If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this
feature.
Using the Instant Replay function (DVD)
If you miss a scene, you can see it again using this function.
Press the INSTANT
REPLAY button.
- The current scene
moves backward about
10 seconds, and plays
back.
Using the Instant Skip function (DVD)
Use this function to skip playback about 10 seconds ahead of the current scene.
Press the INSTANT SKIP
button.
- Playback will skip ahead
10 seconds.
Note
Depending on the disc, these functions may not
work.
ENG-33
Advanced
Functions
Using the Instant Replay/Skip Function
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 34
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Using the Bookmark Function
This feature lets you bookmark sections of a DVD or VCD (Menu Off mode) so you can quickly find
them at a later time.
Using the Bookmark Function (DVD/VCD)
1
During play, press the
BOOKMARK button on the
remote control.
Using the MENU button.
During play, press the MENU
button on the remote control.
† buttons to
Press the …/†
select Function, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
† buttons to
Press the …/†
select Bookmark, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
When you reach the
scene you want to mark,
press the ENTER button.
Up to three scenes may
be marked at a time.
Note
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function may
not work.
ENG-34
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 35
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Recalling a Marked Scene
1
During play, press the
BOOKMARK button on
the remote control.
2
Press the œ/√ buttons to
select a marked scene.
3
Press the PLAY/PAUSE
(
) button to skip to
the marked scene.
Advanced
Functions
Clearing a Bookmark
1
During play, press the
BOOKMARK button on
the remote control.
2
Press the œ/√ buttons to
select the bookmark
number you want to delete.
3
Press the CLEAR button
to delete a bookmark
number.
ENG-35
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 36
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Using the Zoom Function
Using the Zoom Function (DVD/VCD)
1
During play, press the ZOOM
button on the remote control.
Using the MENU button.
During play or pause mode,
press the MENU button on
the remote control.
† buttons to
Press the …/†
select Function, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
† buttons to
Press the …/†
select Zoom, then press
the √ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select the part
of the screen you want to
zoom in on.
Press the ENTER button.
During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/Normal in order.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
ENG-36
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 37
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contain individual songs and/or pictures that
can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your
computer to put files into different folders.
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Parent Folder, Current Folder Folders and Files in
Current Folder
and Peer Folders
: Name of currently playing file.
-
: MP3 file icon.
-
: Current Playback Time.
-
: WMA file icon.
-
: Current Playback Mode : There are four
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder.
- Random: Files in the disc will be played
in random order.
-
: JPEG file icon.
-
: AVI file icon.
-
: Folder icon.
-
: Current Folder icon.
Advanced
Functions
-
Folder Selection
The folder can only be selected in the Stop mode.
Root
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to the parent folder,
† buttons to select “..” and
or press the …/†
press ENTER to go to the parent folder.
WMA
JPEG
- To select the Peer Folder
Press the œ/√ buttons to highlight the left window.
† buttons to select the desired folder,
Press the …/†
then press ENTER.
Parent Folder
MP3
MUSIC
Current Folder
1st
- To select the Sub-Folder
Press the œ/√ buttons to highlight the right window.
† buttons to select the desired folder,
Press the …/†
then press ENTER.
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
ENG-37
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 38
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MP3/WMA Playback
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select a song
file.
Press ENTER to begin
playback of the song file.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
ROOT
..
WMA
B e c a u s e Yo u
JPEG
MP3
MPEG4
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
Repeat/Random playback
1
Press the REPEAT button
to change the playback
mode. There are four
modes; Off, Track, Folder
and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same extension
in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CLEAR button.
ENG-38
When a disc that contains both MP3 and
WMA files, only one type will play, not
both.
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 39
A D VA N C E D F U N C T I O N S
CD-R MP3/WMA file
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps.
Conversely, files with decompression rates below 64Kbps
or over 192Kbps will not be played properly.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following
types: Windows MediaTM (registered trade mark of Microsoft
Inc) and SDMITM (registered trade mark of The SDMI
Foundation). You cannot copy such files.
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose. Getting CD
audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to
160 Kbps. However, choosing higher rates, like 192
Kbps or more, only rarely give better sound quality.
Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps
will not be played properly.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or
as an assurance of sound quality. You should note that
certain technologies and methods for MP3 file recording on
CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD
player (degraded sound quality and in some cases, inability
of the player to read the files).
- This unit can play a maximum of 3000 files and 300 folders
per disc.
ENG-39
Advanced
Functions
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file
extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters
or less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 40
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MPEG4 Playback
MPEG4 Play Function
AVI files are used to contain the audio and video data. Only AVI format files with the
“.avi” extensions can be played.
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select an avi file
(DivX/XviD), then press the
ENTER button.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Repeat Playback
1
Press the REPEAT button
to change playback mode.
There are 4 modes, such
as Off, Folder, Title and
A-B (a distance between
two points appointed by
user).
- Folder : Repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
- A-B : repeats a segment of the file that you select.
ENG-40
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 41
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MPEG4 Function Description
Function
Description
During play, press the
or
Skip
button, it moves forward
(
or
)
or backward 5 minutes.
During play, press the SERACH
( or ) button and press
Search
again to search at a faster
(
or
) speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
Slow Motion slower speed in an AVI file.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
Step Motion is pressed, a new frame will
Play
appear.
ZOOM
2X/4X/2X/Normal in order
CD-R AVI file
Reference page
-
-
P 20
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG4 compliant Contents.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
P 20
P 36
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Note
- Some MPEG4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version
and Higher resolution over specification is not supported.
ENG-41
Advanced
Functions
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the “ISO9660 format”.
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 42
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Picture CD Playback
Off
1
Select the desired folder.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
† buttons to
Press the …/†
select a Picture file in the
clips menu, then press the
ENTER button.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
Note
- If no buttons on the remote control are pressed
for 10 seconds, the menu will disappear.
ENTER RETURN
Press the INFO button to
display the menu.
Press the œ/√ buttons to
select the menu you want
to view, then press the
ENTER button.
- Press the STOP button to return to the clips
menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
Album Screen
•
Slide Show
: Returns to the Album Screen.
• To see the next six pictures, press the
• To see the previous six pictures, press the
TIMER:
ENTER RETURN
button.
button.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
† or œ/√ buttons to select the
: Press the …/†
part of the screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER
button is pressed, the picture is enlarged up
to 4X. (2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: The unit enters slide show mode.
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must be
set. Press the œ/√ buttons to select a desired icon, then
press the ENTER button.
•
: The pictures change automatically with about a 6
second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
Note
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the set interval
time.
- If you don’t press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.
ENG-42
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 43
A D VA N C E D F U N C T I O N S
CD-R JPEG Discs
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters
(. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played. If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can
be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 3000, only 3000 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 300, only JPEG files in 300 folders can be played.
Advanced
Functions
ENG-43
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
Page 44
Chapter 5
CHANGING SETUP
MENU
Using the Setup Menu
The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language
preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you
have.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button on the remote
control.
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup : Setup of the Language.
Audio Setup : Setup of the Audio Options.
Display Setup : Setup of the Display Options. Use to select which type of screen you want to
watch and several display options.
¨ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows users to set the level necessary to prevent
children from viewing unsuitable movies such as those with violence, adult
subject matter, etc.
ˆ DivX(R) Registration : Please use the Registration code to register this player with the DivX(R)
Video On Demand format. To learn more go to www.divx.com/vod.
Œ
´
ˇ
2
† buttons to
Press the …/†
access the different
features. Press the √ or
ENTER button to access
the sub features.
3
To make the setup screen
disappear after setting up,
press the MENU button
again.
Note
Depending on the disc, some Setup menu
selections may not work.
ENG-44
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 45
MENU
Setting Up the Language Features
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up
automatically every time you watch a movie.
Using the Player Menu Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Français
Deutsch
Español
Arabic
ENG-45
Changing
Setup Menu
† buttons to
Press the …/†
select Player Menu, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 46
MENU
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the disc menu screens.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Disc Menu, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
- Select “Others” if the language you want is
not listed.
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- If the selected language is not recorded on
the disc, the original pre-recorded language is
selected.
Français
Deutsch
Español
Arabic
Others
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-46
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 47
MENU
Using the Audio Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Audio, then press
the √ or ENTER button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
- Select “Original” if you want the default
soundtrack language to be the original
language the disc is recorded in.
▼
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Arabic
Original
Others
- Select “Others” if the language you want is
not listed.
- If the selected language is not recorded on
the disc, the original pre-recorded language is
selected.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-47
Changing
Setup Menu
5
AUDIO LANGUAGE
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 48
MENU
Using the Subtitle Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Subtitle, then press
the √ or ENTER button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
- Select “Automatic” if you want the subtitle
language to be the same as the language
selected as the audio language.
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Arabic
Others
- Select “Others” if the language you want is
not listed. Some discs may not contain the
language you select as your initial language;
in that case the disc will use its original
language setting.
- The language is selected and the screen
returns to setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-48
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 49
MENU
Setting Up the Audio Options
Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings
depending on the audio system in use.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Audio Setup, then
press the √ or ENTER
button.
Setup
▼
4
† buttons to
Press the …/†
select the desired item,
then press the √ or
ENTER button.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
: PCM
: PCM
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
Changing
Setup Menu
ENG-49
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 50
MENU
Œ
Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital or DTS Bitstream via digital output.
Select Bitstream when connecting to a Dolby Digital and DTS Decoder.
Note
- There is no analog audio output when you play a DTS disc.
´
MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH or 8CH).
Select Bitstream when using the Digital Audio Output.
ˇ
Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
¨
PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the player is not 96KHz compatible.
In this case, the 96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player is 96KHz compatible.
In this case, all signals will be output without any changes.
Note
Even when PCM Down sampling is Off
- Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.
HDMI
- If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS,
MPEG), you should set Digital Audio to PCM.
- If your TV is not compatible with LPCM sampling rates over 48kHz, you should set PCM
Down sampling to On.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.
ENG-50
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:37 PM
CHANGING SETUP
Page 51
MENU
Setting Up the Display Options
Display options enable you to set various video functions of the player.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Display Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
▼
4
† buttons to
Press the …/†
select the desired item,
then press the √ or
ENTER button.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: 4 :3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
√
Video Output
: COMPOSIT/S-VID √
HDMI
: 576p
√
Changing
Setup Menu
ENG-51
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
CHANGING SETUP
Œ
Page 52
MENU
TV Aspect
Depending on a type of television you have,
you may want to adjust the screen setting
(aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to
see the total 16:9 ratio screen DVD
supplies, even though you have a TV with a
4:3 ratio screen. Black bars will appear at
the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan : Select this for conventional
size TVs when you want to see the central
portion of the 16:9 screen. (Extreme left and
right side of movie picture will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9
picture on your wide screen TV.
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video
input, you must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you
must choose “PAL ”.
Ø
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
´
Still Mode
These options will help prevent picture shake
in still mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame
mode will be automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen
shakes in the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want
to see small letters more clearly in the Auto
mode.
Video Output
Select Video Output.
- COMPOSITE/S-VIDEO : Select when you
want to use Video and S-Video Out.
- COMPONENT(I-SCAN) : Select when you
want to use Video and Component Interlace
Out.
- HDMI / COMPONENT(P-SCAN) : Select
when you want to use Component
Progressive Out or HDMI.
• If you press the VIDEO SEL. button, Video
output mode is changed in regular
sequence in no disc mode.
(COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
• If the Yes/No selection in the Display Setup
sub Menu is not made within 10 seconds,
the screen returns to the previous menu.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: 4 :3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: COMPOSIT/S-VID √
HDMI
: 576p
COMPONENT(I-SCAN)
Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
¨
Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On or
Off) It does not function in Progressive mode.
ˆ
TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input,
you must choose “PAL”. When you choose
“PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz
output.
• If your TV system only has NTSC, input you
must choose “NTSC ”.
HDMI / COMPONENT(P-SCAN)
ENG-52
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
ˇ
√
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
7:04 PM
CHANGING SETUP
∏
Page 53
MENU
HDMI
This setting is used when the unit is
connected by HDMI or DVI with Display
devices (TV, projector, etc).
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
This feature can be used to fine-tune the
output ot the DVD-HD850 to your TV or
Monitor for best color reproduction.
You can use this function to set the HDMI
or DVI output's digital data RGB range.
- RGB-Normal : HDMI/DVI Limited range
RGB data output.
- RGB-Expand :HDMI/DVI Full range RGB
data output.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI Limited range
YCbCr-(4:4:4) output.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI Limited range
YCbCr-(4:2:2) output.
If you set the HDMI output resolution to
768p, you cannot use the YCbCr format.
Limited range Black/White and color level
are displayed within Limited data range.
ex) When the bit depth is 8 bits
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
HDMI SETUP
Resolution
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow
the TV User’s Manual regarding
Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the
screen may be blocked.
• The resolutions available for HDMI output
depend on the connected TV or projector.
For details, see the user’s manual of your
TV or projector.
• When the resolution is changed during
playback, it may take a few seconds for a
normal image to appear.
• If you set the HDMI output resolution 720p
or 1080i, HDMI output provides better
picture quality.
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Brightness
You can use this function to set
HDMI / COMPONENT(P-SCAN) output
brightness.
Dark
: 576p
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
ENG-53
Changing
Setup Menu
Full range Black/White and color level are
displayed within full data range.
ex) When the bit depth is 8 bits
- DVI Output
You can use this function to set HDMI to
DVI output format.
- This function corrects a TV screen when it
is not centered to secure a normal view.
- If HDMI to DVI Output is set incorrectly,
the screen can be biased.
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
CHANGING SETUP
Page 54
MENU
Setting Up the Parental Control
The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating,
which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels
on a disc.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
Press the √ or ENTER
button to select Yes if you
want to use a password.
The Enter Password
screen appears.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
▼
5
Enter your password.
The Re-enter Password
screen appears to confirm
the password. Enter your
password again.
The player is locked ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
ENG-54
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
CHANGING SETUP
Page 55
MENU
Setting Up the Rating Level
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Enter your password.
Enter Password
----
† buttons to
Press the …/†
select Rating Level, then
press the √ or ENTER
button.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
Changing
Setup Menu
5
√
√
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
▼
6
† buttons to
Press the …/†
select the Rating Level
you want, then press the
√ or ENTER button.
e.g) Setting up in Level 6.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7, 8 will not play.
ENG-55
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
CHANGING SETUP
Page 56
MENU
Changing the Password
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
The Enter Password
screen appears.
Enter your password.
Setup
▼
4
† button to
Press the …/†
select Change
Password, then press the
√ or ENTER button.
Enter your new password.
Re-enter the new
password again.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
√
√
Change Password
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
Re-enter Password
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
----
ENG-56
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
Page 57
Chapter 6
REFERENCE
Controlling a TV with the Remote control
The remote control can also be set up to control most TVs. To program the remote
control, use the code that corresponds to your brand.
TV Codes
BRAND
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
CODE
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
BRAND
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
CODE
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.Turn on the TV.
2.Point the DVD’s remote control at the TV.
3.While holding the TV POWER button down, enter the code for your brand.
4.If the TV turns off, setup is complete. Enter other codes of the same brand if the
first code does not work.
e.g) For Samsung 2 TVs
While holding down the TV POWER button, enter 0 and then 1.
ENG-57
Reference
You can control the TV POWER, CH ( ,
), VOL (+, -) and TV/VIDEO
functions of another manufacturer's TV.
- The remote control may not be able to control every model TV of the brands listed.
- If you replace the remote control's batteries, set the brand code again.
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
Page 58
REFERENCE
Firmware upgrade
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site (www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and it is appearing. What improvements are
made depends on the upgrade software you are using as well as the software that your DVD-player
contained before the upgrade.
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CD-RW disc, using the following settings:
1
You have to download a new file
through Download Center of
Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
2
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Write the file to Disc using
CD-RW of your computer.
Upgrade procedure
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The Firmware upgrade
screen appears.
Firmware upgrade
appears on the display
▼
2
Press the œ/√ buttons to
select Total, then press the
ENTER button.
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc,
please wait for about 2 minutes.
- If the unit was successfully updated, the unit
will turn off and on after closing the tray
automatically. When the unit turns on, this
screen will display.
Firmware upgrade starts
3
Note
- If the “Select Menu Language” doesn't appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
code during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
Press the number buttons
to select the desired
language.
ENG-58
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
Page 59
REFERENCE
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to
drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall
batteries and try to operate the remote control again.
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
5.1 channel sound is
not being reproduced.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
Page
P4
P7
P18
P49~50
The
icon appears
on screen.
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Disc Menu doesn’t appear.
• Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from
the Setup Menu
selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P44~54
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P51~52
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
P49~50
The screen is blocked
• Press the
button for more than 5 seconds under no disc inside. All settings
will revert to the factory settings.
P19
Forgot password
• Press the
button for more than 5 seconds under no disc inside.
All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use
this unless absolutely necessary.
P54~56
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains
the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once
again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized
service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
ENG-59
P3
Reference
If you experience other
problems.
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
Page 60
REFERENCE
Problem
No HDMI output.
Action
Page
• Check the Video output is HDMI enabled.
• Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player.
• See if the TV supports this 480p/576p/720p/768p/1080i DVD player.
P15~16
Abnormal HDMI output
screen.
• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P15~16
HDMI output Jidder
• Check your TV system setup correctly.
• The screen Jidder phenomenon may occur when frame rate is converted from
50Hz to 60Hz for 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Output.
• Please refer to the user’s manual of your TV.
P51~53
ENG-60
00637D-HD850_UMG_Eng_2
2/3/05
6:38 PM
Page 61
REFERENCE
Specifications
General
Power Requirements
AC 110-240 V, 60/50 Hz
Power Consumption
12 W
Weight
2.3 Kg
Dimensions
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disc
10 % to 75 %
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
Composite Video
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
S-Video
HDMI
2 Channel
Audio
Output
+5°C to +35°C
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Video
Output
430mm (W) X 250mm (D) X 49mm (H)
*Frequency Response
Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Chrominance Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
480p/576p, 720p, 768p, 1080i
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with
out notice.
- Weight and dimensions are approximate.
Reference
ENG-61