Samsung DVD-HD850 راهنمای محصول

Èœ ÈË Èœ ÁbMM g
Ä
DVD-HD850
@uU
f
Ëd ÂU XUL{ U jI
www.samserviceco.com
f
Ëd
AK68-00637L-00
DVD-HD850-Iran
± ≠ v—U
1
2/14/05, 11:37 AM
UNUO«
7U UÄ d Ʊ
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
gÄ XAÄ —œ t v
UUM" VÇd t `O'( v)UOKL+ ˛U-.Ë XN0
ÆbOM tF0«d X« t-dÖ —«d6 ÁbMM
t
uN) ÈUN9«—u È«—«œ t bO:œ —«d6 È« tH6 —œ «— ÁbMM gÄ
‘œdÖ Í«d «— ¡«e0« “« «bJâO: —œ t
uN) ÈUN9«—u Æb"U VUM
ÆbOMJ œËb «u:
ÆbO:b —UA p
œ vMO —œ Xœ U «— p
œ
ÆbO:b —«d6 d~
bJ
ÈË— «— ¡«e0«
«— ¡«e0« vU9 t b
u" sGLD ÁbMM gÄ Êœd UJU0 “« qL6
Æb
« Áœd ‘uU9
t b
u" sGLD ¨ÁbMM gÄ s
« t d~
œ ¡«e0« Êœd q(Ë “« qL6
Æb
« Áœd ‘uU9 «— UN¬
«— ÁU~-œ Ë Áœd ×U9 «— p
œ ÁœUH-« “« bF t b
u" sGLD
ÁœUH-« ÈœU
“ b È«d ÁU~-œ “« dÖ« ÎU(uB9 ¨b
« Áœu/ ‘uU9
ÆbOM v/
LOADING
LOADING
LOADING
≠
≠
≠
≠
≠
≠
œu vM1« È«d Æ≤
U
UN.d-M “« ÁœUH-« ÆbM v ÁœUH-« —eO. p
“« ‰uB' s
« ≠
Áb" hA UJM
« —œ t vU¬ eJ v
UN"Ë— È«d0« Ë ULOEM)
„UdD9 UFAFA) 7dÖ —«d6 ÷dF —œ t dJM X« sJ2 X«
ÆœœdÖ
ÆbOMJ dOLF) «— ÁU~-œ œu9 Ë bOMJ “U «— UNA Ë— ≠
ÆbOM tF0«d Áb" bO
U) qMdÄ t Êœd f
Ëd È«d
◊UO« Æ≥
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
v-FM( ÁœUH-« È«d Ë X« w~U9 ·—UB È«d UL" ÁbMM gÄ
ÁœUH-« vB" ÁœUH-« È«d jI ÁU~-œ s
« “« Æb"U v/ VUM
ÆbOM
ÈË— «— b"U ÈeK pÇu ¡UO"« U
UF
U ÈËU] t vd^ tuÖ êO:
ÆbO:b —«d6 ÁU~-œ
ÈË— b«u) w s U t-O
d-J.« Ë v
UM"Ë— bMU v0—U9 q«u+
gÄ œU-« ‚UH)« s
« dÖ« Æœ—«c~ dObU) ÁU~-œ s
« ÈœU+ UOKL+
AC ‚d rO U
¨bOM s"Ë— Ë ‘uU9 POWER tL œ U «— ÁbMM
ÁbMM gÄ ÆbOM q(Ë Á—UËœ Ë Áœd lD6 ‚d e
dÄ “« «— ÁU~-œ
Æœu/ b:«u9 —U ÈœU+ —uD
lL0 ÁU~-œ —œ —U —«d] t0—œ vUNÖU dOOG) dfU t vU~M:
¨œU-« ‚UH)« s
« dÖ« ÆbMJ —U X—œ X« sJ2 ÁbMM gÄ ¨œu" v
pA9 ÁU~-œ q9«œ U) bOM U:— ‚U)« —«d] t0—œ —œ «— ÁbMM gÄ
Æœu" ÁœU¬ —U È«d Ë Áb"
LOADING
≠
≠
≠
≠
p!"œ Æ¥
t —«d ÈUN.ö] d
U U
dMO) ¨ÊeM ¨t'H( ÁbMM eO9 ÈU:dá« “« ≠
ÆbOMJ ÁœUH-« bMU— tb( p
œ `D t X« sJ2
Ë tL. p
U
U: tL. “« «— p
œ ÆbOMJ f* «— p
œ ‰UM~O `D ≠
Æb
—«œ ÁU~ Èe d Œ«—u
Ë uKJ p
œ ÈË— «— tÇ—UÄ eÖd: ªbOM „UÄ vdM «— —ULl Ë œdÖ
ÆbOAJ VI+
≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
2
2/14/05, 11:37 AM
vDO%& X!"“ U*ö« Ƶ
È«d t X« w
UOLO" œ«u ÈËU] ‰uB' s
« —œ Áb" ÁœUH-« Èd)U ≠
ÆbM"U v dC X
“ jO'
¨v-.Ëœ «—dI ”U« d ¨`O'( ‘Ë— t «— UN
d)U ¨s
«dUM ≠
Æb
e
d —Ëb vK' Ë v-.U
«
“uJ v(U9 lH Í– ÈUN:ËdÖ vöI+ XOJ.U ‚uI] X% X« Áb¬ d—U ÈULM:«— s
« Á«dLN t v.uB'
Áœ«œ “uJ U
u-' È«d v
UN ÁUÖbMM ·dB ju) v(uB9 È—U& dOl ÁœUH-« t “uJ s
« ÆX« t-dÖ
s
« “« dOG Èd~
œ ‰uB' êO: “uJ ÆX« ÁbA UD+« È—U& ÁœUH-« È«d v6uI] êO: Æœu" v œËb' Áb"
U
ISO/OUR 11172-3 ”U« d t “uJ v qL+ U
ÁU~-œ êO: t “uJ Ë œdOÖ v/ d —œ «— ‰uB'
“uJ ÆœœdÖ v/ ◊ud œu" v t-9Ëd ÁU~-œ s
« Á«dL: U
Áb" ÁœUH-« ÁU~-œ s
« Á«dL: ISO/OUR 13818-3
ISO/OUR 11172-3 œ—«bU-« oUD v)u( ÈUNK
U v
UAÖe— U
ØË È—«cÖe— È«d ÁU~-œ s
« “« ÁœUH-« jI
”U« d t v
U:œdJKL+ U
‰uB' ÈUNOÖó
Ë È«d w6uI] êO: Æb:œ v g"uÄ «— ISO/OUR 13818-3U
ÆX« ÁbA t-dÖ dE —œ bM"U v/ ISO/OUR 13818-3 U
ISO/OUR 11172-3 ÈU:œ—«bU-«
sJ2 X« Áb" hA UJM
« —œ t vU¬ eJ v
UN"Ë— È«d0« Ë ULOEM) U
UN.d-M “« ÁœUH-« ∫◊UO-]«
ÆœœdÖ v „UdD9 UFAFA) 7dÖ —«d6 ÷dF —œ t dJM X«
≥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
3
2/14/05, 11:37 AM
ŸËd. “« q01
v02U3 “«u5
HDMI qÐU
«b(Øuzb
Ë qU
ÁœUH-« ÈULM:«—
ÁbMM
“« ‰d-M ÈUN
d)U
—Ëœ Á«—
©AAA Á“«b«®
—Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbOM VB2 —Ëœ Á«— “« ‰dM —œ «— UN"d:U
±
XAÄ —œ Èd)U g Ë—
«— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbOM “U
≤
VB «— AAA ÈUN
d)U
t b
u" sGLD ÆbOM
©≠ Ë ´® Íd)U ÈUNLD6
Áœ«œ —«d6 `O'( —uD
Æb« Áb"
≥
U0 «— Èd)U g Ë—
ÆbOe
∫bOM v—d «— d"“ œ—«u& bM v/ qL* `O%? —uD —Ëœ Á«— “« ‰dM dÖ«
©pA9 Íd)U® bOM v—d «— UN
d)U ≠ ´ VD6
ÆbOM v—d «— UN
d)U Êb" pA9 ≠
ÆbOM v—d «— l«u ju) —Ëœ Á«— “« ‰d-M d~] Êb" œËb ≠
Æœ—«œ œu0Ë vJ
œe —œ XM—uK v
UM"Ë— lLM U
¬ t bOM ”—d ≠
¥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
4
2/14/05, 11:37 AM
V.UD XdN
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNfUO-]«
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸËd" “« qL6
rOEM: ∫± qBC
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vuL+ ÈUNOÖó
Ë
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p
œ UBA Ë Ÿu
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Õd"
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ Á«— “« ‰d-M —œ v-AÖ
ôUB:« ∫≤ qBC
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UB)« p
»U-«
vK?« ÈUFœdJKL* ∫≥ qBC
±π
≤±
≤≤
≤¥
≤µ
≤∂
≤∑
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p
œ p
Êœd gÄ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‘dÄ Ë uJ-0 ÈU:œdJKL+ “« Êœd ÁœUH-«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ g
U/ œdJKL+ “« Êœd ÁœUH-«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uM+ Ë p
œ ÈuM “« Êœd ÁœUH-«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œdJKL+ ÈuM “« ÁœUH-«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—«dJ) gÄ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t-:¬ È—«dJ) gÄ
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vœUB) gÄ Ë È« tUd gÄ
tCdAOÄ ÈUFœdJKL* ∫¥ qBC
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©EZ ÈU/® v
ULMÖ—e t0—œ Êœd rOEM)
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «b( ÊU“ Êœd »U-«
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ f
u d
“ ÊU“ Êœd »U-«
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5—Ëœ t
Ë«“ Êœ«œ dOOG)
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—u ‘dÄØœbJ gÄ œdJKL+ “« Êœd ÁœUH-«
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—«cÖ tUA œdJKL+ “« Êœd ÁœUH-«
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v
ULMÖ—e œdJKL+ “« Êœd ÁœUH-«
≥∑ ................................................................... MP3/WMA/JPEG/MPEG4 UFD6 ÍuM
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t"uÄ Êœd »U-«
≥∏ ....................................................................................................... MP3/WMA gÄ
¥∞ .......................................................................................................... MPEG4 gÄ
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fJ+ Èœ v gÄ
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG: ∫∂ qBC
¥¥
¥µ
¥π
µ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOEM) ÈuM “« ÁœUH-«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊU“ ÈUNOÖó
Ë Êœd rOEM)
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «b( ÈU: tM
eÖ Êœd rOEM)
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ g
U/ ÈU: tM
eÖ Êœd rOEM)
µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s
b.«Ë ‰d-M Êœd rOEM)
l3d& ∫∑ qBC
µ∑
µ∏
µπ
∂±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ Á«— “« ‰d-M ju) Êu
e
uK) ‰d-M
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«e« XH ÍUI)—«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vU
VO+
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UBA
µ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
5
2/14/05, 11:37 AM
± qBC
rOEM)
d c)
ÁbMM gÄ s
« U «— UN« Ê«u) v/ t ÈUNJ
œ ≠
Æœu/ gÄ
DVD-RAM •
DVD-ROM •
CDV •
CD-ROM •
CVD •
CDI •
©Èœ w t
ô eJ® dÄu w)u( Èœ w •
pO«dÖ ÊËb ¨ u( gÄ ÈU: CDG jI •
Êœd jL{ j
«d" t X« sJ2 gÄ v
U«u) ≠
Æb"U t-"«œ v~-
DVD-R, +R •
CD-RW •
DVD+RW, -RW ©V X.U]® •
¨CD-R bMU v(U9 ÈUNJ
œ X« sJ2 ÁU~-œ s
« ≠
j
«d" U
p
œ Ÿu dfU «— DVD-R Ë CD-RW
ÆbMJ gÄ ¨jL{
È—«œd t
!2 d«d —œ X]UH
t d«d —œ X^UH] U Èœ ÈË Èœ ÈUNJ
œ “« È—UO
gÄ b
U UL" ¨dfU9 s
b Æb« Áb" È—«cÖe— È—«œd
t ¨Êu
e
uK) t rOI- —uD «— œu9 Èœ ÈË Èœ ÁbMM
ÆbOM q(Ë ¨uzb
Ë ÁU~-œ t
Èœ ÈË Èœ ÈUNJ
œ —œ X« sJ2 uzb
Ë t Êœd q(Ë
d
uB) t dJM È—«œd t d«d —œ Áb" X^UH]
Æœu" »«d9
X« dA o] XEU' È˛u.uMJ) ‰uLA ‰uB' s
«
5«u6 d~
œ Ë Áb'- ôU
« U+«d-9« XLb ju) t
5J.U d
U Ë Macrovision X d" ʬ p.U t v6uI]
s s
« “« ÁœUH-« ÆX« Áb" XEU' bM"U v ‚uI]
X d" ju) b
U È—«œd t d«d —œ X^UH] ȗˬ
d
U Ë v~U9 ·—UB È«d Ë ¨b"U Macrovision
tJM
« d~ X« Áb" t-dÖ dE —œ Áb" œËb' ·—UB
vbMN Æb"U Áb" “UJ Macrovision X d" ju)
Æb"U v ŸuM2 È“U «b0 U
Êœd “U U
”uJF
v&uL* ÈUNOÖó"Ë
v5U* È«b?
ÈUN:U~A
U“¬ ju) t-U
tFu) ȗˬ s t ‰U-OJ
œ vL.«œ
Æb
U/ v œbJ bO.u) «— ·UH" —UO È«b( ¨b"U v vL.«œ
t%H?
Áb:UA Ê«u) v «— ©±∂∫π® sNÄ t'H( rKO r: Ë v.uLF rKO r:
Æœd
t!F¬ Xd
Æœd Áb:UA t-:¬ X d] —œ Ê«u) v «— rN tM'( p
©Èœ v® È« t&U2d g
Ä
ÆbOM Èe
— tUd Á«u)œ VO)d) t «— UN «d) bO«u) v
©DVD® s"b5«Ë ‰dM
È«d «— “UO œ—u `D U) b:œ v Á“U0« Ê«d—U t s
b.«Ë ‰d-M
È«—«œ ÈUNLKO bMU dC ÈUNLKO Áb:UA “« ÊU œu ÈdOÖuK0
ÆbM
U/ rOEM) ¨ÁdOl Ë ÊôUÖ—e t ◊ud U+u{u ¨XuA9
t%H? ÈË— ÈuM& nK
& ÈUFœdJKL*
«— t'H( ÈU
«Ë“ Ë ©f
ud
“Ø«b(® nK- ÈUNU“ bO«u) v
ÆbOM »U-« UNLKO “« Êœd c. 5] —œ
vV"—b: sJ«
d«dËœ tKOu «— È« t-U
œuLN d
uB) vJ
—b) Êœd sJ«
œUJ
« «— v.uLF t-O¬ d
uB) t XL sJ« ◊uD9 Êœd
ÆbM v
©Èœ ÈË Èœ® EZ ÈU/
t'H( Á“«b« U oUD) È«d «— d
uB) rOEM) v
U«u) ÊU¬ ÈU/
ÆbM v tz«—« «— ©¥∫≥ U
±∂∫π®
©JPEG® ‰UOV"œ fJ* d~A"U/
ÆbOM Áb:UA œu9 Êu
e
uK) —œ «— ‰U-OJ
œ ÈUNJ+ bO«u) v
—«dJ:
tL œ Êœ«œ —UA U vÖœU «— rKO U
@M:¬ p
bO«u) v
ÆbOM —«dJ) REPEAT
vV"—b: sJ« ÈUNO3Ëd
©525p/625p®
vU9 t bM"U t-"«œ t0u) b
U ÊUÖbMM ·dB¢
qU —uD ‰uB' s
« U t-dAOÄ ÈUNu
e
uK)
—œ ‰UJ"« bO.u) Y+U X« sJ2 Ë bM"U v/ —UÖ“U
U
525 d
uB) qzU œ—u —œ ¨bu" d
uB) gÄ
‰UB)« d—U t œu" v tO(u) vJ
—b) sJ« 625
—œ dÖ« Æb:œ dOOG) ¢œ—«bU-« Ÿu¢ v0Ëd9 t «—
Íœ ÁbMM gÄ ‰b U œu9 Êu
e
uK) È—UÖ“U œ—u
e d U ÎUHD. ¨b
—«œ v)ô«uG 525p Ë 625p Èœ ÈË
¢Æb
dO~ ”U9 @uuU ÊU
d-A Ub9
MP3/WMA
MP3/WMA ÈUNK
U “« Áb" œUJ
« ÈUNJ
œ b«u) v ÁU~-œ s
«
ÆbM gÄ «—
©Èœ ÈË Èœ® È—uC œbV& g
Ä
vuM ÊUJ U) rKO d9¬ tOUb ±∞ œbJ gÄ È«d œdJKL+ s
«
Æœu" v ÁœUH-«
©Èœ ÈË Èœ® È—uC ‘dÄ
Æœd v uK0 t tOUb ±∞ «— gÄ œdJKL+ s
«
MPEG4
q
U p
q9«œ —œ «— MPEG4 ÍU: Xd b«u) w ÁU~-œ s
«
ÆbM gÄ avi
ôU XOHO U Í« t2U—bMÇ j«— HDMI
‰U-OJ
œ Í«b(Ød
uB) ‰UM~O dO p
ÍdOÖ—UJ U HDMI
—œ «— X
“«—UÄ Ê«eO ¨Êu
e
uK) t gÄ ÁU~-œ “« h.U9
Æb:œ w g:U d
uB)
∂ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
6
2/14/05, 11:37 AM
rOEM:
rOEM)
p!"œ UB
A& Ë Ÿu2
∫œ—«œ «— tfud ÈUNUA U Á«dL: d
“ Ÿu ÈUNJ
œ gÄ v
U«u) Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ s
«
UB
A&
g
Ä ÊU&“ dc«b
p!"œ Á“«b2«
r-O Ë ‰U-OJ
œ fL.«œ dfU Èœ ÈË Íœ ≠ tIO6œ ≤¥∞ tdf p
v-U ±≤
d-
tIO6œ ¥∏∞ tdf Ëœ
Æb"U v v.U+ d
uB) Ë «b( È«—«œ MPEG-2
“« Ê«u) v «— nK- v)u( Ë t'H( ÈU:œdJKL+ ≠ tIO6œ ∏∞ tdf p
Æœd »U-« vU¬ t t'H( ÈË— ÈuM o
df
tIO6œ ±∂∞ tdf Ëœ
tIO6œ ∑¥
ȗˬ s Ë VHS XOHO ¨Èœ v È«b( U uzb
Ë ≠
ÆMPEG-1 È“U ÁœdA
¨d-N v)u( XOHO U ‰U-OJ
œ —uB Èœ w ≠
db« —œ d-L v)u( XOHO X« Ë d-L ëu+«
ÆX« Áb" jL{ ¨ÊU“ —Ëd
v-U ∏
d-
v-U ±≤
d-
tIO6œ ≤∞
v-U ∏
d-
tIO6œ ∑¥
v-U ±≤
d-
tIO6œ ≤∞
v-U ∏
d-
Êœd j0{ Ÿu2
Èœ ÈË Èœ
v)u(
´
Èd
uB)
v"uzb"Ë Èœ v
v)u(
´
Èd
uB)
v:u? Ȝ v
v)u(
p!"œ rzö*
tIDM& Á—UL.
UNJ
œ r: Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ r:
s
« Æb« Áb" È—«cÖ b È« tIDM —uB
b
U p
œ gÄ È«d b
U È« tIDM ÈU:b
U U:b dÖ« Æb"U t-"«œ XIUD d~
bJ
U
b:«u gÄ p
œ ¨b"UL oLDM d~
bJ
Æb"
©UN2UA2® p!"œ Ÿ«u2«
gÄ tIDM Á—UL"
Ë ÊU*¬ ¨t«d ¨UOU-
d —œ PAL gÄ r-O
ÁdOl
u
d-« p
œ
‰U-OJ
œ v)u( p
œ
DivX “«u3
MP3 p
œ
7
STEREO
DIGITAL
SOUND
DTS p
œ
ÆbOM È—«cÖ ÈU3 «— Èœ ÈË Èœ p!"œ p" —U dF —œ b"U UL.
Ë bFœ v/ «— ÊU2¬ g
Ä Á“U3« dAO U" p!"œ Ëœ Êœd È—«cÖ ÈU3
Æb2Ud VO¬ Èœ ÈË Èœ ÁbMM g
Ä t X« sJ2
∑ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
PAL
‰U-OJ
œ vL.«œ p
œ
XAÄ qUÄ —œ ÁbMM gÄ s
« tIDM Á—UL"
ÆX« Áb" Áœ«œ Õd" ÁbMM gÄ
ÍUN —U Ë “UJ DivX ¨DivX
Í—U& rzö+ tfud
“« Ë Áœu DivXNetworks, Inc
Æœu" w ÁœUH-« “UO-« X% UN¬
~
2/14/05, 11:37 AM
rOEM)
Õd.
uK3 q2UÄ ÈUN5dM
±∞
π
OPEN/CLOSE
EZ VIEW
±
≥
≤
¥
µ
© ® n1u: Æ∂
ÆbM v n6u- «— p
œ gÄ
—Ëœ Á«— “« ‰dM Áb2dOÖ Æ∑
uV!3 ©
® ‘dÄ Æ∏
©
uV!3 ©
∑ ∏
® s.Ë—ØÈU bM« Ʊ
¨œu" w s"Ë— —U 5.Ë« Í«d ÁU~-œ tJOU~M:
s"Ë—Ø—UJ ÁœU¬ tJOU~M: Æœu" w s"Ë— d~UA
gÄ ÁU~-œ Ë Áb" ‘uU9 d~UA ¨œu" ÁœdA
Æœu" w s"Ë—
w —UJ wIOu U
tM'( p
“« uK0 t Êb" œ— Í«d
Ɯ˗
p!"œ vMO Æ≤
ÆbO:œ —«d6 UJM
« —œ «— p
œ
® ‘dÄ Æπ
—UJ wIOu U
tM'( p
“« VI+ t Êb" œ— Í«d
Ɯ˗ w
∂
© ® t!Ø “U Æ≥
ÆbO:œ —UA «— ʬ p
œ vMO 7 U
Êœd “U È«d
d~A"U/ ƥ
©
® YJ&Øg
Ä Æ±∞
Æbu" v Áœ«œ g
U/ UJM
« —œ UOKL+ ÈU:d~UA
Æb:œ v YJ U
Áœd ŸËd" «— p
œ gÄ
EZ ÈU/ Ƶ
t vÖœU Ê«u) w «— d
uB) v
ULMÖ—e XL
Æ©4:3 U
16:9® œd rOEM) Êu
e
uK) t'H( Á“«b«
uK3 q2UÄ d~A"U/
±
≥
≤
qO01 “« bFœ w& g"U/ «— ÍdOÖ—UJ U tD«— —œ ÊuÖU2uÖ ÍUN&UGOÄ Æ≥
ÆÆÆ Í—«cÖ—U ¨n1u: ¨g
Ä
p!"œ Ÿu2 ÍUFd~2UA2 Ʊ
.X« ÁbA È—«cÖ—U vJ
œ ∫ no DISC
.X« “U p
œ vMO ∫ OPEN
p
œ U+öf« È—«cÖ—U ‰U] —œ ÁbMM gÄ ∫ LOAD
.X«
YJ& Ø g
Ä Æ≤
∏ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
8
2/14/05, 11:38 AM
rOEM:
rOEM)
XAÄ q2UÄ
±
±
≤
≥
¥
µ
uzb"Ë v3Ëd gOC Æ¥
uzb
Ë ÈœË—Ë gO t ‰UB)« È«d uzb
Ë qU p
“« ≠
ÆbOM ÁœUH-« œu9 Êu
e
uK)
Setup Menu —œ ©uzb
Ë w0Ëd9® Video Output ≠
ÍË— d w-
U ©rOEM) ÍuM®
Æœu" rOEM) COMPOSITE/S-VIDEO
‰UOV"œ u? v3Ëd ÈUNAOC Ʊ
t ‰UB)« È«d ‰UO «u U
È—u ‰U-OJ
œ qU “« ≠
ÆbOM ÁœUH-« ‰U-OJ
œ vL.«œ U —UÖ“U ÁbdOÖ
t ‰UB)« È«d ‰UO «u U
È—u ‰U-OJ
œ qU “« ≠
vL.«œ ÈUAÖe— È«—«œ t Èd
uB)Øv)u( d
UHOKá¬
ÆbOM ÁœUH-« ¨b"U DTS U
MPEG2 ¨‰U-OJ
œ
S-VIDEO v3Ëd gOC Ƶ
È«d S-Video qU “« d
uB) d)ôU XOHO XN0 ≠
d
uB) Êu
e
uK) S-Video gO t gO s
« ‰UB)«
ÆbOM q(Ë
Setup Menu —œ ©uzb
Ë w0Ëd9® Video Output ≠
ÍË— d w-
U ©rOEM) ÍuM®
Æœu" rOEM) COMPOSITE/S-VIDEO
HDMI w3Ëd e"dÄ Æ∂
HDMIe
dÄ t e
dÄ s
« ‰UB)« Í«d HDMI qU “« ≠
ÁœUH-« d
uB) XOHO s
d-N Í«d Êu
e
uK) —œ
Æœu"
qB- HDMI U —UÖ“U Êu
e
uK) t HDMI qU dÖ« ≠
bF tOUb ±∞ dŒ «b] U) pO)Uu)« —uD HDMI ¨Áb"
Æœu" w gÄ
U
S-Video ¨Video“« bO:«u9 w dÖ« ≠
«— HDMI qU ¨bOM ÁœUH-« Component Output
ÆbOM ×U9
∂
COMPONENT uzb"Ë v3Ëd ÈUNAOC Æ≤
s
« “« b
—«œ Component Èuzb
Ë ÈœË—Ë ÈUNAO dÖ« ≠
Y Èuzb
Ë Ë PB ¨PR UNAO s
« ÆbOM ÁœUH-« UNAO
Component Èuzb
Ë v0Ëd9 dÖ« ÆbMM v tz«—« «—
X.U] ¨b"U Áb" »U-« rOEM) ÈuM —œ (P-SCAN)
Æœu/ b:«u9 —U vJ
—b) sJ«
ÈuM —œ Component (I-SCAN) v
uzb
Ë v0Ëd9 dÖ« ≠
—U t-O¬ sJ« X.U] ¨b"U Áb" »U-« rOEM)
Æœu/ b:«u9
v:u? v3Ëd ÈUNAOC Æ≥
ÁbdOÖØu
œ«— U
Êu
e
uK) v)u( ÈœË—Ë ÈUNAO t
ÆbOM q(Ë œu9
dc:
w X
UL] ©P-SCAN® t-dAOÄ sJ« “« ÊU-u
e
uK) U
¬ t œu" ÂuKF U) bOM Ÿu0— Êu
e
uK) d—U ÈULM:«— t
—œ «— œu9 Êu
e
uK) d—U ÈULM:«— —œ tÇd-œ vJ
—b) sJ« ULOEM) ¨œu" v vULO-AÄ vJ
—b) sJ« dÖ« ÆbM
ÆbOM ‰ULœ Êu
e
uK) r-O ÈuM
ÍU: w0Ëd9 ¨Áb" »U-« ©rOEM) ÍuM® Setup Menu —œ HDMI/COMPONENT (P-SCAN) d
uB) w0Ëd9 dÖ«
ÆbMM w/ —U S-Video Ë Video
qB- q
bL) —u-Ä«œ¬ “« ÁœUH-« U d~
œ tKOË U
Ë Êu
e
uK) —œ DVI e
dÄ t Ê«u) w «— ÁU~-œ s
« HDMI w0Ëd9
Æœu" ÁœUH-« œ—«œ DVI U —UÖ“U ÍœË—Ë t wA
U/ tKOË U
Ë Êu
e
uK) p
“« t X« “ô ¨ —u( s
« —œ Æœd
X« sJ2 ¨œu" qB- XO ôU Xd U —UÖ“U t wA
U/ tKOË U
Ë Êu
e
uK) t Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ dÖ«
ÆœuA gÄ Íd
uB)
Æœu" Ÿu0— Êu
e
uK) Í«d qLF.«—u-œ tÇd-œ t ¨ HDMI tU
UÄ œ—u —œ ÕËdA U+öf« Í«d
Æb
—ˬ Xb «— rOEM) ÈuM “« ÁœUH-« ‘Ë— œ—u —œ d-AO U+öf« U) bOM tF0«d µ≥ U) µ± U'H( t
π ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
9
2/14/05, 11:38 AM
≠
≠
≠
≠
≠
≠
rOEM)
—Ëœ Á«— “« ‰dM —œ vAÖ
® SEARCH ÈUF tLœ Æ∑
© Ø
—œ «— VI+ØuKJ uJ-0 U) b:œ v Á“U0« UL" t
ÆbO:œ ÂU$« p
œ
©
© ® STOP tLœ Æ∏
® SKIP ÈUF tLœ Æπ
Ø
±
±∑
ÆbOM ÁœUH-« ʬ “« „«d) U
qB ¨Ê«uM+ “« ‘dÄ È«d
MENU tLœ Ʊ∞
≤
Æœ—ˬ v t'H( ÈË— «— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ ÈuM
RETURN tLœ Ʊ±
ÆœœdÖ v “U vKL6 ÈuM t
AUDIO tLœ Ʊ≤
nK- ÈU:œdJKL+ t vd-œ È«d tL œ s
« “«
ÆbOM ÁœUH-« p
œ p
—œ v)u(
Zoom tLœ Ʊ≥
bM w ¯—e «— Íœ ÍË Íœ d
uB)
≥
±∏
¥
±π
≤∞
≤±
≤≤
µ
∂
VIDEO SEL. tLœ Ʊ¥
ÆbM w »U-« «— d
uB) w0Ëd9 Xd
REPEAT A-B tLœ Ʊµ
ÆbOM gÄ Á—UËœ «—A-B p
œ U) b:œ w ÊUJ« UL" t
∑
∏
π
±∞
BOOKMARK tLœ Ʊ∂
TV POWER tLœ Ʊ∑
ÆbM w ‘uU9 U
s"Ë— «— Êu
e
uK)
CLEAR tLœ Ʊ∏
t'H( —œ XOF{Ë ÈUNA
U/ U
U:uM Êœd „UÄ È«d
ÆbOM ÁœUH-« ʬ “« g
U/
≤≥
≤¥
≤µ
±±
INSTANT SKIP tLœ Ʊπ
Æœd v uK0 t tOUb ±∞ «— gÄ œdJKL+ s
«
INSTANT REPLAY tLœ Æ≤∞
≤∂
ÊUJ U) rKO d9¬ tOUb ±∞ œbJ gÄ È«d œdJKL+ s
«
Æœu" v ÁœUH-« vuM
CH (
,
) ÍUF tLœ Æ≤±
±≤
≤∑
±≥
±¥
±µ
±∂
≤∏
ƉUU »U-«
© ® OPEN/CLOSE tLœ Æ≤≤
ÆbO:œ —UA «— ʬ p
œ vMO 7 U
Êœd “U È«d
® PLAY/PAUSE tLœ Æ≤≥
©
ÆbO:œ YJ U
bOM ŸËd" «— p
œ gÄ
INFO tLœ Æ≤¥
Æb:œ v g
U/ «— vKF p
œ X.U]
DISC MENU tLœ Æ≤µ
≤π
≥∞
≥±
ÆbM v d:U^ t'H( ÈË— «— p
œ ÈuM
▲▼ ÈUF tLœ Æ≤∂
▲
▼
ENTER/
≥≤
ÆbM v qL+ sU{ ê
u p
Ê«uM+ t tL œ s
«
ANGLE tLœ Æ≤∑
≥≥
p
—œ 5—Ëœ nK- ÈU
«Ë“ t vd-œ È«d ʬ “«
ÆbOM ÁœUH-« DVD
EZ VIEW tLœ Æ≤∏
t vÖœU Ê«u) v «— d
uB) v
ULMÖ—e XL
Æ©¥∫≥ U
±∂∫π® œd rOEM) Êu
e
uK) t'H( Á“«b«
Èœ ÈË Èœ POWER tLœ Ʊ
HDMI SEL. tLœ Æ≤π
Æ DVI U
HDMI w0Ëd9 pOJH) —b6 rOEM)
ÆbM v ‘uU9 U
s"Ë— «— ÁU~-œ ‚d
REPEAT tLœ Æ≥∞
NUMBER ÈUF tLœ Æ≤
PROG tLœ Æ≥
U
„«d) ¨qB ¨Ê«uM+ p
U) b:œ v Á“U0« UL" t
ÆbOM —«dJ) «— p
œ
tUd «— v(U9 VO)d) U) b:œ v Á“U0« UL" t
ÆbOM Èe
—
SUBTITLE tLœ Æ≥±
©uV!3 X5U® SHUTTLE DIAL Æ≥≤
STEP tLœ Æ¥
Æœd v uK0 t .d p
—U d: —œ «— gÄ
VOL (+, -) ÍUF tLœ Ƶ
ÆbM w «d0« «— l
d X d] gÄ
©tKd& X5U® JOG DIAL Æ≥≥
p
œ X.U] —œ ÆbM w «d0« «— »U6 t »U6 gÄ
ÆbM w «d0« «— —UO" ÍuJ-0 ¨ÁœdA
ÆbM w ‰d-M «— «b( Ê«eO
TV/VIDEO tLœ Æ∂
œu" ÁœdA œu0u Íd
uB) lUM tL: gÄ Í«d
©uzb
Ë ¨qU ¨Êu
e
uK) d~
œ —UL+ t®
±∞ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
10
2/14/05, 11:38 AM
≤ qBC
ôUB)«
‰UB:« p" »U
2«
ôUB:«
Ë Êu
e
uK) t Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ ‰UB)« È«d Áb" ÁœUH-« ‰uLF ôUB)« “« v
U: tu/ d
“ œ—«u
Æb:œ v g
U/ «— UN:U~-œ d
U
Èœ ÈË Èœ ÁbMM g
Ä Êœd q?Ë “« q01
‘uU9 «— ÈUN:U~-œ d
U Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ ¨vKU tuÖ d: Êœd «b0 U
Êœd q(Ë “« qL6 ≠
ÆbOM
—œ d-AO U+öf« È«d bOM v q(Ë Ê¬ t t ©Êu
e
uK) qOL6 “«® vU{« ¡«e0« d—U ÈULM:«— t ≠
Æœu" Ÿu0— ’U9 ¡«e0« ʬ œ—u
©uzb"Ë® Êu"e"uK: t ‰UB:«
±
©bOH Ë e&d1® ÈUN5UMO&d: ¨v)u(Øv
uzb
Ë ÈUNKU “« ÁœUH-« U
Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ VIDEO ©œ—“® ØAUDIO OUT
VIDEO ©œ—“® ØAUDIO IN ©bOH Ë e&d1® ÈUN.UMOd) t «—
ÆbOM q(Ë œu9 Êu
e
uK)
≤
e&d1
bOH
±
v:u? qU
e&d1
bOH
œ—“
ÆbOM s"Ë— «— œu9 Êu
e
uK) Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ
v"uzb"Ë qU
œ—“
≥
Êu
e
uK) —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈË— d «— ÍœË—Ë d~AM
eÖ
ÈË Èœ ÁbMM gÄ “« uzb
Ë ‰UM~O tJM
« U) bO:œ —UA
Æœu" ÊU
U/ Êu
e
uK) t'H( ÈË— d Èœ
dc:
Æœu. bO5u: «b?Ëd X« sJ2 bOFœ —«d1 ‚d rO vJ"œe2 —œ ÈœU"“ «— «b? qU dÖ« ≠
U) ±µ U'H( t ® ÆbOM tF0«d d
U vKᬠ‰UB)« t'H( t ÎUHD. ¨bOM q(Ë «— Èd
U vKᬠbO:«u9 v dÖ« ≠
©bOM tF0«d ±∂
ÈULM:«— tÇd-œ t ÎUHD. Æb"U t-"«œ ËUH) UL" Êu
e
uK) ”U« d X« sJ2 UN.UMOd) q' Ë Á—UL" ≠
ÆbOM tF0«d œu9 Êu
e
uK) d—U
©bOH® ›éǤ ›AUDIO OUT¤ ‰UMOd) t «— ʬ ¨X« œu0u UL" Êu
e
uK) —œ u( ÍœË—Ë ‰UMOd) p
dÖ« ≠
ÆbOM q(Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ —œ
—UA ÁbA œ—«Ë wJ
œ U
Ë X« n6u) X.U] —œ Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ tJO.U] —œ «— VIDEO SEL. tL œ dÖ« ≠
∫bM w dOOG) d
“ VO)d) t ©uzb
Ë w0Ëd9® Video Output X.U] ¨bO:œ
©COMPONENT(I-SCAN)® ©I-SCAN® r-O ➞ ©COMPOSITE/S-VIDEO®◊uKØS-VIDEO
©©HDMI/COMPONENT(P-SCAN)® ©P-SCAN® r-OØHDMI ➞
Ë HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ÍË— d Setup ÍuM —œ ©uzb
Ë w0Ëd9® Video Output tJOU~M: ≠
ÆbMM w/ —U S-Video Ë Video ÍU: w0Ëd9 ¨Áb" rOEM) HDMI
±± ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
11
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
©S-Video® Êu"e"uK: t ‰UB:«
ÆS-Video qU “« ÁœUH-« U ÊU-u
e
uK) t Êœd q(Ë ≠
Ë ©Y® bOH Ë ÁUO ÈUN.UM~O t «— d
uB) dBM+ S-Video Æœd bO:«u9 c. ôU XOHO d
ËUB) “« UL" ≠
Æb:œ tz«—« «— v.uLF Èuzb
Ë X.U] ÈœË—Ë t XL Èd) `{«Ë d
ËUB) U) bM v pOJH) ©C® @—
©Æbu" v Áœ«œ ‰UI-« v)u( v0Ëd9 o
df “« v)u( ÈUN.UM~O®
±
‰UMOd) ¨©X« ÁbA tz«—«® S-Video qU “« ÁœUH-« U
t «— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ S-VIDEO OUT
ÆbOM q(Ë Êu
e
uK) S-VIDEO IN ‰UMOd)
≤
AUDIO OUT ÈUN.UMOd) ¨v)u( ÈUNKU “« ÁœUH-« U
t «— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ ©bOH Ë e&d1 ®
ÆbOM q(Ë Êu
e
uK) ©bOH Ë e&d1® AUDIO IN ÈUN.UMOd)
ÆbOM s"Ë— «— Êu
e
uK) Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ
e&d1
≤
e&d1
bOH
v:u? qU
±
S-Video qU
©X« ÁbA2 tz«—«®
≥
Êu
e
uK) —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈË— d «— ÈœË—Ë d~AM
eÖ
ÈË Èœ ÁbMM gÄ “« uzb
Ë ‰UM~O tJM
« U) bO:œ —UA
Æœu" ÊU
U/ UL" Êu
e
uK) t'H( ÈË— d Èœ
bOH
¥
uzb
Ë w0Ëd9 ¨©Display Setup® g
U/ rOEM) ÍuM —œ
COMPOSITE/ ® ◊uK
&ØS-VIDEO ÍË— «— ©Video Output®
©œu" Ÿu0— µ≥ U) µ± U'H( t® ÆbOM rOEM) ©S-VIDEO
w0Ëd9 X.U] dOOG) Í«d VIDEO SEL.tL œ “« bO«u) w
ÆbOM ÁœUH-« ©Video Output® uzb
Ë
©œu" Ÿu0— ±± t'H( t®
dc:
U) ±∑ U'H( t ® ÆbOM tF0«d d
U vKᬠ‰UB)« t'H( t ÎUHD. ¨bOM q(Ë «— Èd
U vKᬠbO:«u9 v dÖ« ≠
©bOM tF0«d ±∏
Æb"U t-"«œ ËUH) Êu
e
uK) ”U« d X« sJ2 UN.UMOd) q' Ë Á—UL" ≠
ÆbOM tF0«d œu9 Êu
e
uK) d—U ÈULM:«— tÇd-œ t UHD.
Î
±≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
12
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
©t
O&¬® Êu"e"uK: t ‰UB:«
ÆComponent v
uzb
Ë ÈUNKU “« ÁœUH-« U œu9 Êu
e
uK) t Êœd q(Ë ≠
ôUB:«
d
uB) dBM+ uzb
Ë ¡e0 Æœd bO:«u9 c. oO6œ @— Ë ôU XOHO U Áb" bO.u) Á—UËœ d
ËUB) “« UL" ≠
tz«—« «— eO9 Ë `{«Ë d
ËUB) U) bM v pOJH) ©PR® ed6 ¨©PB® v¬ ¨©Y® bOH Ë ÁUO ÈUN.UM~O t «—
©Æbu" v Áœ«œ ‰UI-« v)u( v0Ëd9 o
df “« v)u( ÈUN.UM~O® Æb
U/
±
ÈU: tU
UÄ ¨©ÁbA 5Q)® uzb
Ë ÈU: qU “« ÁœUH-« U
gÄ ÁU~-œ XAÄ —œ«— COMPONENT VIDEO OUT
ÊU-u
e
uK) —œ COMPONENT IN ÈU: tU
UÄ t Èœ ÈË Èœ
ÆbOM qB-
≤
AUDIO OUT ÈUN.UMOd) ¨v)u( ÈUNKU “« ÁœUH-« U
t «— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ ©bOH Ë e&d1®
ÆbOM q(Ë Êu
e
uK) ©bOH Ë e&d1® AUDIO IN ÈUN.UMOd)
ÆbOM s"Ë— «— Êu
e
uK) Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ
e&d1
bOH
e&d1
bOH
≥
±
v:u? qU
≤
e&d1 v¬
e0
XM2uá&U q0K
©X« ÁbA2 tz«—«®
Êu
e
uK) —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈË— d «— ÈœË—Ë d~AM
eÖ
Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ “« ¡e0 ‰UM~O tJM
« U) bO:œ —UA
Æœu" ÊU
U/ Êu
e
uK) t'H( ÈË— d
¥
uzb
Ë w0Ëd9 ¨©Display Setup® g
U/ rOEM) ÍuM —œ
COMPONENT® ©I-SCAN® r!O ÍË— «— ©Video Output®
©œu" Ÿu0— µ≥ U) µ± U'H( t® ÆbOM rOEM) ©(I-SCAN)
X.U] dOOG) Í«d VIDEO SEL. tL œ “« bO«u) w
ÆbOM ÁœUH-« ©Video Output® uzb
Ë w0Ëd9
©œu" Ÿu0— ±± t'H( t®
dc:
Æb. bF«u e&d1 t%H? ¨b2« Áb. q?Ë ¡e3 ÈUF qU tJO5U —œ œu. rOEM: S-Video ÈË— d ÁU0.« —uD uzb"Ë v3Ëd dÖ« ≠
U) ±µ U'H( t ® ÆbOM tF0«d d
U vKᬠ‰UB)« t'H( t ÎUHD. ¨bOM q(Ë «— Èd
U vKᬠbO:«u9 v dÖ« ≠
©bOM tF0«d ±∂
U
¢R-Y, B-Y, Y¢ —u( ¢PR, PB, Y¢ ÈUJ ¨ÁU~-œ Áb“U t t0u) U b«u) v Êu
e
uK) component ‰UMOd) ≠
t-"«œ ËUH) Êu
e
uK) ”U« d X« sJ2 UN.UMOd) q' Ë Á—UL" Æb"U Áb" È—«cÖ Xö+ ¢Cr, Cb, Y¢
ÆbOM tF0«d œu9 Êu
e
uK) d—U ÈULM:«— tÇd-œ t ÎUHD. Æb"U
±≥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
13
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
©vV"—b:® Êu"e"uK: t ‰UB:«
±
ÈU: tU
UÄ ¨©ÁbA 5Q)® uzb
Ë ÈU: qU “« ÁœUH-« U
gÄ ÁU~-œ XAÄ —œ «— COMPONENT VIDEO OUT
ÊU-u
e
uK) —œ COMPONENT IN ÈU: tU
UÄ t Èœ ÈË Èœ
ÆbOM qB-
≤
Ë e&d1® AUDIO OUT ‰UMOd) ¨w)u( ÈUNKU “« ÁœUH-« U
ÈUN.UMOd) t «— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ ©bOH
ÆbOM q(Ë Êu
e
uK) ©bOH Ë e&d1® AUDIO IN
ÆbOM s"Ë— «— Êu
e
uK) Ë Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ
e&d1
≤
e&d1
bOH
±
v:u? qU
bOH
e&d1 v¬
e0
XM2uá&U q0K
©X« ÁbA2 tz«—«®
≥
Êu
e
uK) —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈË— d «— ÈœË—Ë d~AM
eÖ
Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ “« ¡e0 ‰UM~O tJM
« U) bO:œ —UA
Æœu" ÊU
U/ Êu
e
uK) t'H( ÈË— d
¥
uzb
Ë w0Ëd9 ¨©Display Setup® g
U/ rOEM) ÍuM —œ
©P-SCAN® r!O/HDMI ÍË— «— ©Video Output®
U'H( t® ÆbOM rOEM) ©©HDMI/COMPONENT(P-SCAN)®
©œu" Ÿu0— µ≥ U) µ±
X.U] dOOG) Í«d VIDEO SEL. tL œ “« bO«u) w
ÆbOM ÁœUH-« ©Video Output® uzb
Ë w0Ëd9
©œu" Ÿu0— ±± t'H( t®
¨bOM ‰U02œ «— d"“ œ—«u& vV"—b: Èuzb"Ë v3Ëd Êb"œ È«d
tF3«d& œu Êu"e"uK: ÁbMM ÁœUH« ÈULMF«— tÇdCœ t bM v& v2U0OAÄ vV"—b: sJ« “« UL. Êu"e"uK: U"¬ tJM"« 7!2«œ È«d ≠
r!O ÈuM& —œ «— œu Êu"e"uK: d—U ÈULMF«— —œ tÇdCœ vV"—b: sJ« ULOEM: ¨œu. v& v2U0OAÄ vV"—b: sJ« dÖ« ÆbOM
ÆbOM ‰U02œ Êu"e"uK:
Æb.U t.«œ ËUH: ôU d"uB: U X« sJ2 ‰UB:« ‘Ë— ¨œu Êu"e"uK: Ÿu2 ”U« d ≠
dc:
øXOÇ ¢vJ
—b) sJ«¢ ≠
v vJ
—b) sJ« ‘Ë— Æœ—«œ d-AO sJ« ◊uD9 d«d Ëœ t-O¬ v0Ëd9 ‘Ë— t XL vJ
—b) sJ«
Æb
U/ tz«—« «— Èd-'{«Ë Ë d-N d
uB) XOHO b«u)
±¥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
14
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
DVI e"dÄ ju: Êu"e"uK: t ‰UB:«
±
ôUB:«
tU
UÄ ¨©ÁbA 5Q)® HDMI-DVI qU “« ÁœUH-« U
tU
UÄ t «— Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ XAÄ —œ HDMI OUT
bOM qB- Êu
e
uK) DVI IN
≤
e&d1
bOH
v:u? qU
≤
e&d1
bOH
±
AUDIO OUT ÍU: tU
UÄ ¨w)u( ÍUNKU “« ÁœUH-« U
tU
UÄ t «— Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ XAÄ —œ ©bOH Ë e&d1®
ÁU~-œ ÆbOM qB- Êu
e
uK) ©bOH Ë e&d1® AUDIO IN ÍU:
ÆbOM s"Ë— «— Êu
e
uK) Ë Íœ Íœ ÍË gÄ
HDMI-DVI qU
©ÁbA2 5&Q:®
≥
Êu
e
uK) —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÍË— d «— ÍœË—Ë d~AM
eÖ
Íœ ÍË Íœ ÁbMM gÄ “« DVI ‰UM~O tJM
« U) bO:œ —UA
Æœu" ÊU
U/ UL" Êu
e
uK) t'H( ÍË— d
HDMI e"dÄ ju: Êu"e"uK: t ‰UB:«
±
XAÄ —œ HDMI OUT tU
UÄ ¨ HDMI-DVIqU “« ÁœUH-« U
Êu
e
uK) HDMI IN tU
UÄ t «— Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ
ÆbOM qB-
≤
HDMI-DVI qU
Êu
e
uK) —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÍË— d «— ÍœË—Ë d~AM
eÖ
ÍË Íœ ÁbMM gÄ “« HDMI ‰UM~O tJM
« U) bO:œ —UA
Æœu" ÊU
U/ UL" Êu
e
uK) t'H( ÍË— d Íœ
HDMI VIDEO UB
A&
Æbu" w »U-« VO)d- 1080i ¨768p ¨720p ¨576p/480p bO:œ w —UA «— HDMI SEL. tL œ tJOU~M:
Æb:œ w ÊUA «— wKF pOJH) —b6 ¨HDMI SEL. tL œ —UA 5.Ë«
ÆbO:œ dOOG) «— HDMI w0Ëd9 pOJH) —b6 U) b:œ w ÊUJ« UL" t tL œ —UA 5Ëœ
ÆbMMJ —U X« sJ2 HDMI w0Ëd9 pOJH) ÍUN)—b6 wCF ¨UL" Êu
e
uK) t w~- ≠
ÆbOM Ÿu0— ÊU-u
e
uK) d—U ÍULM:«— tÇd-œ t UHD.
Î
≠
ÍË— d bF tOUb ±∞ œËb] —œ pO)Uu)« —uD Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ w0Ëd9 ¨Áb" qB- Êu
e
uK) t ≠
Æœu" w rOEM) HDMI/DVI
d-N XOHO U Íd
uB) HDMI w0Ëd9 ¨bOM rOEM) 1080i U
720p ÍË— d «— HDMI w0Ëd9 pOJH) —b6 dÖ« ≠
ÆbM w tz«—« «—
±µ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
15
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
©ôU XOHO U Í« t2U—bMÇ j«—® HDMI •
U ÆbM w sJ2 b]«Ë w.UB)« p
jI U «— w)u( Ë Íd
uB) ÍU: Áœ«œ ‰U-OJ
œ ‰U—« t X« wD«— HDMI
ÍË— d Ë Áœd ‰U—« «— ‰U-OJ
œ w)u( Ë Íd
uB) ‰UM~O Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ ¨ HDMI “« ÁœUH-«
Æb:œ w g
U/ «— w'{«Ë d
uB) ¨b"U t-"«œ HDMI ÍœË—Ë e
dÄ t wu
e
uK)
HDMI w5UB:« nO?u: •
Bit U
LPCM ÍU: Áœ«œ® ‰U-OJ
œ w)u( ÍU: Áœ«œ Ë ÁbA ÁœdA Íd
uB) ÍU: Áœ«œ ÍËœd: ≠ HDMI w.UB)«
.©Stream
‰U-OJ
œ ‰UM~O p
UNM) gÄ ÁU~-œ ÍU: w0Ëd9 ¨bM w ÁœUH-« HDMI qU “« gÄ ÁU~-œ tÇdÖ« ≠
ÆbM-d w Êu
e
uK) t «— ·U(
t'H( ÍË— d pd ¨bM w/ wULO-AÄ ©bU ÍUMNÄ ‰U-OJ
œ U
u-' kU'® HDCP “« Êu
e
uK) dÖ« ≠
Æœu" w ÊU
U/
øbM w& ÁœUH« HDMI “« Samsung «dÇ •
gÄ Íœ ÍË Íœ p
tJOU~M: ¨œu0Ë s
« U Æb—«œ “UO ¯u.U¬ Í«b(Ød
uB) ‰UM~O t ¯u.U¬ ÍUNu
e
uK)
—œ® ¯u.U¬ t ‰U-OJ
œ ÁbMM q
bL) p
s
«dUM ÆX« ‰U-OJ
œ Êu
e
uK) t w.U—« ÍU: Áœ«œ Æbu" w
¨q
bL) s
« 5] —œ ÆX« “ô ©Êu
e
uK) —œ® ‰U-OJ
œ t ¯u.U¬ ÁbMM q
bL) p
U
Ë ©Íœ ÍË Íœ ÁbMM gÄ
q
bL) t ÊuÇ Áœu d-N DVI Ͳu.uMJ) ÆbM w X« ‰UM~O 7— Xœ “« Ë X
“«—UÄ dfU d
uB) XOHO
ÆX« Êu
e
uK) t gÄ ÁU~-œ “« h.U9 ‰U-OJ
œ ‰UM~O p
Ë t-"«b Í“UO D/A
X!OÇ HDCP •
t X« Íœ ÍË Íœ U
u-' “« XEU' Í«d wL-O ©ôU bU ÍUMNÄ ‰U-OJ
œ U
u-' kU'® HDCP
¨d)uOáU ® uzb
Ë lLM p
5 wM« ‰U-OJ
œ buOÄ r-O s
« Æb"U w Êb" wá ‰U] —œ DVI o
df “«
lLM tKOË —œ U
u-' ÆbM w r:«d ©ÁdOl Ë —u- ˛ËdÄ ¨Êu
e
uK)® g
U/ tKOË Ë ©ÁdOl Ë Íœ ÍË Íœ
Æœu" ÍdOÖuK0 “UJdOl Êœd wá “« U) Áb" Í—«cÖb
±∂ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
16
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
© ‰U2U≤d"UC wKá&¬® w:u? r!O t ‰UB:«
±
ôUB:«
AUDIO OUT ÈUN.UMOd) ¨v)u( ÈUNKU “« ÁœUH-« U
ÈUN.UMOd) t — Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ ©bOH Ë e&d1®
ÆbOM q(Ë d
U vKᬠ©bOH Ë e&d1® AUDIO IN
≤
e&d1
±
bOH
ÍU: tU
UÄ ¨uzb
Ë ‰UM~O ©ÍU:® qU “« ÁœUH-« U
—œ HDMI OUT U
Ë COMPONENT ¨S-VIDEO ¨VIDEO
¨VIDEO tU
UÄ t «— Íœ ÍË Íœ ÁbMM gÄ XAÄ
ÊU-u
e
uK) —œ DVI IN U
COMPONENT ¨S-VIDEO
ÆbOM q(Ë Áb" Áœ«œ `O{u) ±µ U) ±± U'H( —œ tJ
—uD
v:u? qU
≥
bOH
e&d1
e0
s"Ë— «— d
U vKá¬ Ë Êu
e
uK) ¨Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ
ÆbOM
‰U2U ≤ u"d« d"UC vKá&¬
¥
external »U-« È«d «— d
U vKá¬ ÈœË—Ë »U-« tL œ
«— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ È«b( U) bO:œ —UA input
ÈULM:«— t ¨d
U vKᬠv0Ëd9 rOEM) È«d Æb
uMA
ÆbOM Ÿu0— œu9 d
U vKᬠd—U
dc:
Æb2Ud t&b? UL. ÈUN.uÖ Ë UFuÖbMK t X« sJ2 v2UNÖU2 È«b? ÆbOM r «— «b? Âu5Ë ÎUHD5 ¨d"UC vKá&¬ Êœd s.Ë— ÂU~MF ≠
©bOM tF0«d µ∞ U) ¥π U'H( t ® ÆbOM rOEM) œu9 d
U vKᬠ”U« d uM t'H( —œ «— «b( UHD.
Î
≠
Æb"U ËUH- X« sJ2 d
U vKᬠ”U« d UN.UMOd) XOF{Ë ≠
ÆbOM tF0«d d
U vKᬠd—U ÈULM:«— tÇd-œ t UHD.
Î
±∑ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
17
2/14/05, 11:38 AM
ôUB)«
©DTS d"UC vKá&¬ U" MPEG2 ¨‰UOV"œ v05«œ® v:u? r!O t ‰UB:«
±
¨bOM v ÁœUH-« ©X« ÁbA tz«—«® È—u qU —« dÖ«
gÄ XAÄ —œ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ‰UMOd)
DIGITAL AUDIO IN ‰UMOd) t «— Èœ ÈË Èœ ÁbMM
qO «u qU “« dÖ« ÆbOM q(Ë d
U vKᬠ(OPTICAL)
DIGITAL ‰UMOd) ¨bOM v ÁœUH-« ©X« ÁbA tz«—«®
Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ XAÄ —œ AUDIO OUT (COAXIAL)
d
U vKᬠDIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) ‰UMOd) t «—
ÆbOM q(Ë
≤
ÍU: tU
UÄ ¨uzb
Ë ‰UM~O ©ÍU:® qU “« ÁœUH-« U
—œ HDMI OUT U
Ë COMPONENT ¨S-VIDEO ¨VIDEO
¨VIDEO tU
UÄ t «— Íœ ÍË Íœ ÁbMM gÄ XAÄ
ÊU-u
e
uK) —œ DVI IN U
COMPONENT ¨S-VIDEO
ÆbOM q(Ë Áb" Áœ«œ `O{u) ±µ U) ±± U'H( —œ tJ
—uD
±
U"
‰UO!«u qU
©X« ÁbA2 tz«—«®
È—u2 qU
©X« ÁbA2 tz«—«®
≥
s"Ë— «— d
U vKá¬ Ë Êu
e
uK) ¨Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ
ÆbOM
vKá&¬ U" ‰UOV"œ v05«œ
DTS d"UC
¥
vKá¬ ÈœË—Ë »U-« tL œ external input »U-« È«d
«— Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ È«b( U) bO:œ —UA «— d
U
Æb
uMA
vKᬠd—U ÈULM:«— t ¨d
U vKᬠv0Ëd9 rOEM) È«d
ÆbOM Ÿu0— œu9 d
U
dc:
Audio Setup ÈuM& —œ «— DTS ¨bOM v& g
Ä «— DTS p!"œ p" Ë bOM v& q?Ë DTS d"UC vKá&¬ t «— Èœ È Èœ ÁbMM g
Ä t v&U~MF ≠
Æœu. v& bO5u: «b? Ë d p" U" œu. v/ ×U v"«b? ¨œu. rOEM: Off ÈË— dÖ« ÆbOM rOEM: On ÈË—
Æb2Ud t&b? UL. ÈUN.uÖ Ë UFuÖbMK t X« sJ2 v2UNÖU2 È«b? ÆbOM r «— «b? Âu5Ë ÎUHD5 ¨d"UC vKá&¬ Êœd s.Ë— ÂU~MF ≠
©bOM tF0«d ¥π U) ¥∏ U'H( t ® ÆbOM rOEM) œu9 d
U vKᬠ”U« d uM t'H( —œ «— «b( UHD.
Î
≠
Æb"U ËUH- X« sJ2 d
U vKᬠ”U« d UN.UMOd) XOF{Ë ≠
ÆbOM tF0«d d
U vKᬠd—U ÈULM:«— tÇd-œ t UHD.
Î
“« t vU~M: «— g Ë— Ë b
—«œd ©X« ÁbA tz«—«® È—u qU “« ÁœUH-« “« qL6 «— —ULl Ë œdÖ g Ë— UHD.
Î
≠
ÆbO:œ —«d6 ʬ ÈË— œu" v/ ÁœUH-« qU
±∏ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
18
2/14/05, 11:38 AM
≥ qBC
vK(« ÈU:œdJKL+
p!"œ p" Êœd g
Ä
g
Ä “« q01
—Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈË— d ©`O'( ͜˗ˮVideo Input ÈË— d «d¬ Ë Áœd s"Ë— «— œu9 Êu
e
uK) ≠
ÆbOM rOEM) Êu
e
uK)
v)u( ÈœË—Ë ÈË— «— ʬ Ë bOM s"Ë— «— v)u( r-O ¨b
« Áœd q(Ë «— v0—U9 v)u( r-O dÖ« ≠
ÆbOM rOEM) `O'(
v —UA «— Èœ ÈË Èœ POWER tL œ t È—U 5.Ë« ¨ÁbMM gÄ Êœd q(Ë “« bF
tL œ ¨bOM »U-« «— vU“ bO:«u9 v dÖ« ∫œu" v d:U^ t'H( s
« ¨bO:œ
5.Ë« È«d UL" t œu" v d:U^ vU“ jI t'H( s
«® ÆbO:œ —UA «— NUMBER
©ÆbO"U Áœd q(Ë «— ÁbMM gÄ —U
«— ÁU~-œ t —U d: X« sJ2 ULOEM) ¨b"U ÁbA 5OF) rOEM) t'H( ÊU“ dÖ«
v t vU“ t b
u" sGLD ¨s
«dUM ÆbMM dOOG) ¨bOM ‘uU9 U
X"Ë—
ÆbO"U Áœd »U-« «— bOM ÁœUH-« bO:«u9
tL œ Êœ«œ —UA U «— ʬ bO«u) v ¨b
œd »U-« «— uM ÊU“ »U-« t v-6Ë
ÁU~-œ —œ vJ
œ tJO.U] —œ tOUb µ “« d-AO b0 ÁU~-œ ÈuK0 qUÄ —œ
v d:U^ Á—UËœ SELECT MENU LANGUAGE ÁdJMÄ fá ÆbO:œ dOOG) ¨b"UL
ÆbOM vUA“U «— œu9 Á«u)œ ÊU“ bO«u) v ʬ —œ t œu"
Press 1 for English
vK?« ÈUFœdJKL*
v—U È«d 2 bOK
g
Ä
±
OPEN/CLOSE ( ) tL œ
ÆbO:œ —UA «—
STANDBY d~UA
“U vMO Ë Áb" ‘uU9
Æœu" v
≤
RESUME œdJKL*
▼
VÇd t v)—uB «— p
œ
—œ vd t b"U ôU t Ë— ʬ
ÆbO:œ —«d6 vMO
¨bOM v n6u- «— p
œ gÄ t vU~M:
Áœ«œ ÂU$« n6u) ʬ —œ t v
U0 ÁbMM gÄ
t vU~M: s
«dUM ¨œ—Uá v dfU «— b
œu
v —UA Á—UËœ «— PLAY/PAUSE ( ) tL œ
œu Áb" n6u- t vK' “« ÁU~-œ ¨bO:œ
U
Ë Áb" ×U9 p
œ tJM
«d~® ÆbM v ŸËd"
—œ U
Ë ¨b"U Áb" ×U9 e
dÄ “« gÄ ÁU~-œ
©ÆbO:œ —UA —UËœ «— STOP © ® tL œ tJO)—u(
≥
PLAY/PAUSE ( ) tL œ
OPEN/CLOSE ( ) tL œ U
p
œ vMO 7 È«d «—
ÆbO:œ —UA
±π ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
19
2/14/05, 11:38 AM
vK(« ÈU:œdJKL+
dc:
“« d-AO È«d n6u) X.U] —œ ÁbMM gÄ dÖ« ≠
¨œu" U:— d—U qUF) tuÖ d: ÊËb tIO6œ p
Æb" b:«u9 ‰UF t'H( kU' p
gÄ U) bO:œ —UA «— PLAY/PAUSE ( ) tL œ
Æœu" t-dÖ d “« ÈœU+
X.U] —œ tIO6œ ≥∞ “« gO Í«d ÁbMM gÄ dÖ« ≠
w ‘uU9 pO)Uu)« —uD ¨œu" t-"«cÖ n6u)
©pO)Uu)« Êb" ‘uU9 œdJKL+® Æœu"
¥
g
Ä Êœu/ n1u&
5] —œ «— STOP ( ) tL œ
ÆbO:œ —UA gÄ
µ
Æb" b:«u bO.u) È«b( Ë œu" v n6u- t'H(
PLAY/PAUSE ( ) tL œ ¨œbJ ÈdOÖ d “« È«d
ÆbO:œ —UA Á—UËœ «—
▼
p!"œ Êœd ×U
«—OPEN/CLOSE ( )
.bO:œ —UA
∂
g
Ä Êœ«œ YJ&
U
PLAY/PAUSE ( ) tL œ
Á«— “« ‰d-M —œ STEP tL œ
—UA gÄ 5] —œ «— —Ëœ
ÆbO:œ
Jog Dial U
Ë œu" Áœ«œ —UA tL œ t —Ud:
Æb" b:«u9 ÊU
U/ b
b0 »U6 p
¨œu" Áb«œdÖ
gÄ U) bO:œ —UA «— PLAY/PAUSE ( ) tL œ
Æœu" t-dÖ d “« ÈœU+
—œ «— È« tK]d X d] gÄ bO«u) v jI UL"
ÆbOzU/ «d0« uK0 t Ë— XN0
▼
v/ ÁbOM" t-:¬ X.U] ‰ö9 —œ v
«b( êO:
Æœu"
ÈdOÖ d “« È«d «— PLAY/PAUSE ( ) tL œ
ÆbO:œ —UA ÈœU+ gÄ
b:«u —U fJ+ X.U] —œ t-:¬ X d] gÄ
Æœd
▼
dc:
YJ X.U] —œ tIO6œ µ “« gO ÁbMM gÄ dÖ«
Æb" b:«u9 n6u- ¨œu" U:—
∑
©Èœ v eV® v"« tKd& Xd g
Ä
XN0 —œ «— JOG DIAL
U
Ë bO«œd~ X+U tdI+
ÍË— d «— STEP tL œ
5] —œ —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbO:œ —UA gÄ
∏
X—œU tL œ —UA ÁbM:bUA ©
©Èœ v eV® v"« tKd& Xd g
Ä
—UA «— SEARCH ( ) tL œ
X+d U) b
—«œ ÁU~ Ë Áœ«œ
Ë ±Ø¥ \±Ø∏ ÊUO “« gÄ
—œ «— v.uLF X+d ±Ø≤
STEP U
PAUSEX.U] 5]
ÆbOM »U-«
dc:
® q
UL" s
«
ÆX«
≤∞ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
20
2/14/05, 11:38 AM
vK(« ÈU:œdJKL+
‘dÄ Ë uV!3 ÈUFœdJKL* “« Êœd ÁœUH«
t ‘dÄ È«d œdJKL+ s
« “« Ë ¨bOM uJ-0 „«d) U
qB p
ÊUO—œ X+d t bO«u) v UL" ¨gÄ 5] —œ
ÆbOM ÁœUH-« ÈbF »U-«
—UA «— © U
® SEARCH tL œ ¨gÄ 5] —œ
Á—UËœ d-AO X+d U uJ-0 Í«d Ë Áœ«œ
ÆbO:œ —UA
2X, 4X, 64X, 128X
▼
„«d: U" qBC p" ÊUO& —œ Êœd uV!3
SHUTTLE ¨gÄ 5] —œ
tL œ U
Ë bO«œd~ «—DIAL
d «— © U
® SEARCH
—Ëœ Á«— “« ‰d-M ÍË—
ÆbO:œ —UA tOUb ± Í«d
Èœ ÈË Èœ
vK?« ÈUFœdJKL*
4X, 8X v
uzb
Ë Èœ v
Ȝ v
2X, 4X, 8X
dc:
sJ2 œdJKL+ s
« —œ Áb" È—«cÖ Xö+ X+d ≠
Æb"U t-"«œ ËUH) gÄ vF6«Ë X+d U X«
b:«u ‘u~ uJ-0 X.U] ‰ö9 —œ v
«b( êO: ≠
Æ©Èœ v eJ® bO—
UN«d: “« Êœd ‘dÄ
SKIP tL œ ¨gÄ 5] —œ
ÆbO:œ —UA «— ( U
)
«— SKIP ( ) tL œ dÖ« ¨Èœ ÈË Èœ p
gÄ ÂU~M: ≠
tL œ dÖ« Ɯ˗ w bF qB t ÁU~-œ ¨bO:œ —UA
qB È«b-« t ÁU~-œ ¨bO:œ —UA «— SKIP ( )
È«b-« t «— ÁU~-œ d~
œ —UA p
Ɯ˗ v bF
Æœd v qL6 qB
VCD 1.1 U
¨Menu Off X.U] —œ VCD2.0 gÄ ÂU~M: ≠
¨bO:œ —UA «— SKIP ( ) tL œ dÖ« ¨Èœ v p
U
«— SKIP ( ) tL œ dÖ« Ɯ˗ v bF „«d) t ÁU~-œ
p
Ɯ˗ v „«d) È«b-« t ÁU~-œ ¨bO:œ —UA
Æœd v qL6 „«d) È«b-« t «— ÁU~-œ d~
œ —UA
dc:
ÈuM® Menu Off X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M:
tL œ —UA U ÆbM v —U œdJKL+ s
« ¨X« ©‘uU9
»U-« «— ©‘uU9 ÈuM® Menu Off ¨DISC MENU
ÆbOM
±µ “« gO „«d) dÖ« ¨v
uzb
Ë Èœ v gÄ 5] —œ ≠
t ÁU~-œ ¨bO:œ —UA «—
tL œ UL" Ë b"U tIO6œ
—UA «—
tL œ dÖ« Ɯ˗ v uK0 t tIO6œ µ —«bI
Ɯ˗ v VI+ t tIO6œ µ ÁU~-œ ¨bO:œ
≤± ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
21
2/14/05, 11:38 AM
vK(« ÈU:œdJKL+
g"U/ œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
Êœ«œ —UA U «— œdJKL+ uM —œ Info bO«u) v
ÆbOM »U-« MENU tL œ
▼
DVD/VCD/CD/MPEG4 p" g
Ä ÂU~MF
±
—œ INFO tL œ ¨gÄ 5] —œ
—UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbO:œ
DVD
≤
DVD
Title
01
Chapter 02
Time
Audio
Subtitle
0:00:13
ENG 5.1CH
¨Á«u)œ œ—u »U-« XN0
—UA «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÆbO:œ
Off
▼
VCD
ÈuM® Menu Off X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M:
—UA U ÆbM v —U œdJKL+ s
« ¨X« ©‘uU9
«— ©‘uU9 ÈuM® Menu Off ¨DISC MENU tL œ
ÆbOM »U-«
VCD
Track 01
Time 0: 00: 48
CD
CD
Track 01
Time 0:00:48
MPEG4
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
≤≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
22
2/14/05, 11:38 AM
▼
≥
▲
“« ‰d-M —«œ Á—UL" ÈU: tL œ “« bO«u) v UL"
p
t vd-œ È«d rOI- —uD —Ëœ Á«—
Á«u)œ ÊU“ “« gÄ ŸËd" U
qB ¨Ê«uM+
ÆbOM ÁœUH-«
▼
vK(« ÈU:œdJKL+
—UA «—
Ø ÈU: tL œ
«— Á«u)œ rOEM) U) bO:œ
tL œ fá Ë bOM œUJ
«
ÆbO:œ —UA «— ENTER
¥
vK?« ÈUFœdJKL*
¨t'H( Êœd u' È«d
—UA «œbJ «— INFO tL œ
ÆbO:œ
dc:
Æb"U œu0u p
œ —œ Ê«uM+ p
“« gO t vU“ —œ Á«u)œ Ê«uM+ t vd-œ È«d
Æb" b:«u9 v
UUM" rKO d: ¨b"U œu0u Èœ ÈË Èœ —œ rKO p
“« d-AO dÖ« ¨‰UŒ È«d
«bOÄ «— tfud XL6 X+d bO«u- U) b« Áb" jL{ qB —uB Èœ ÈË Èœ ÈUNJ
œ d-AO
©v)u( Èœ v —œ UN «d) tUA® bOM
Title
Chapter
Track
ÆbOM œ—«Ë l0d Ê«uM+ t «— ŸËd" ÊU“ b
U UL" Æb:œ v «— Á«u)œ ÊU“ “« rKO gÄ Á“U0«
ÆbM v/ —U UNJ
œ vCF —œ X6Ë ÈuJ-0 œdJKL+
µ[± —uB vOK~« ÊU“ t v)u( „«d) È«b( ¨‰UŒ s
« —œ Æœu" Ÿu0— rKO v)u( —UO" ÊU“ t
Æœu" v jL{ ‰UU
Æb"U t-"«œ nK- v)u( „«d) XA: U) b«u) v Èœ ÈË Èœ p
œ p
(DivX) Æœu?" w wULO-AÄ WMA Ë AC3 ¨ MP3“«
ÆbM v ÁœU"« p
œ —œ œu0u f
u d
“ ÈUNU“ t
ÈË— “« «— UN¬ ¨bO:œ v `O0d) dÖ« ¨U
bOM »U-« «— f
u d
“ ÈUNU“ t œu bO:«u9 —œU6 UL"
ÆbOM ‘uU9 t'H(
Æb"U t-"«œ nK- f
u d
“ ÊU“ ≥≤ U) b«u) v Èœ ÈË Èœ p
œ p
(DivX)
g
U/ pOJH) —b6 ¨b"U d-Ö—e q
U Á“«b« tÇd: Æœ—«œ tD«— Ê«uM+ pOJH) —b6 U q
U Á“«b«
ÆX« d)ôU Áb" Áœ«œ
«— d-Ö—e t'H( bO«u- U) Ɯ˗ w ôU pO)Uu)« —uD ¨X« pÇu q
U pOJH) —b6 dÖ«
ÆbOMOL
≤≥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
23
2/14/05, 11:38 AM
Time
Audio
Subtitle
Size
vK(« ÈU:œdJKL+
Ê«uM* Ë p!"œ ÈuM& “« Êœd ÁœUH«
(DVD) Disc Menu “« Êœd ÁœUH«
±
Ȝ p
œ p
gÄ 5] —œ
—œ MENU tL œ ¨Èœ ÈË
—UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbO:œ
≤
p
œ XO. È«d
bO e «— ENTER
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Disc Menu »U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▲
dc:
ÆbMJ —U X« sJ2 Disc Menu ¨p
œ t t0u) U ≠
ÁœUH-« U Disc Menu “« bO«u) v 5MâL: UL" ≠
ÁœUH-« —Ëœ Á«— “« ‰d-M —œ DISC MENU tL œ “«
ÆbOM
œu" w ÁœUH-« DISC MENU tL œ “« VCD 2.0 —œ ≠
‘uU9 ÍuM U
©Menu On® s"Ë— ÍuM X.U] U)
œu" »U-« ©Menu Off®
(DVD) Title Menu “« Êœd ÁœUH«
±
Ȝ p
œ p
gÄ 5] —œ
“« ‰d-M —œ MENU ¨Èœ ÈË
ÆbO:œ —UA «— —Ëœ Á«—
≤
Ê«uM+ XO. È«d
bO e «— ENTER
▲
dc:
ÆbMJ —U X« sJ2 Title Menu ¨p
œ t t0u) U ≠
t b" b:«u9 Áœ«œ g
U/ vU“ —œ jI Title Menu ≠
.b"U t-"«œ œu0Ë p
œ —œ Ê«uM+ Ëœ q6«b]
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Title Menu »U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
≤¥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
24
2/14/05, 11:38 AM
vK(« ÈU:œdJKL+
œdJKL* ÈuM& “« ÁœUH«
Function (DVD/VCD) ÈuM& “« Êœd ÁœUH«
±
U:œdJKL+ s
« rOI- —uD bO«u) v 5MâL:
“« ‰d-M —œ tfud ÈU: tL œ “« ÁœUH-« U «—
ÆbOM »U-« —Ëœ Á«—
≤
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Function »U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
U'H( t® ©Info® Ÿô ◊« ≠
©bOM tF0«d ≤≥U) ≤≤
©Zoom®ÂË“ ≠
.©œu" Ÿu0— ≥∂ t'H( t®
©Bookmark® Êœ“ Xö+ ≠
tF0«d ≥µ U) ≥¥ U'H( t®
©bOM
U'H( t® ©Repeat® —«dJ) ≠
©cOM tF0«d ≤∑ U) ≤∂
t® ©EZ View® Êb
œ ÊU¬ ≠
©bOM tF0«d ≥∞ U) ≤π U'H(
▼
Ÿô ◊«
ÂË“
Êœ“ Xö+
—«dJ)
Êb
œ ÊU¬
▲
vK?« ÈUFœdJKL*
5] —œ «— MENU tL œ
ÆbO:œ —UA gÄ
≥
▲
dc:
‘uU9 ÍuM X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M: ≠
—UA U ÆbM w —U œdJKL+ s
« ¨X« ©Menu Off®
«— ©Menu Off® ‘uU9 ÍuM ¨ DISC MENU tL œ
ÆbOM »U-«
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
œdJKL+ ZMÄ “« vJ
»U-«
U
fá ÆbO:œ —UA
vd-œ È«d «— ENTER
ÆbO:œ —UA œdJKL+ t
≤µ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
25
2/14/05, 11:38 AM
vK(« ÈU:œdJKL+
È—«dJ: g
Ä
ÆbOM —«dJ) «— p
œ ÂU9 U
¨©A-B® Áb" »U-« XL6 p
¨vKF ¨Ê«uM+ ¨qB ¨„«d)
Èœ vØv"uzb"Ë Èœ vØÈœ ÈË Èœ g
Ä ÂU~MF
±
DVD
01
T
01 A - B
REPEAT
≤
ENTER
T
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
▼
Off
▲
ÂU$« Ê«uM+ U
qB —«dJ) U «— gÄ Èœ ÈË Èœ
U «— gÄ v
uzb
Ë Èœ v Ë Èœ v ¨b:œ v
ÆbM:œ v ÂU$« „«d) U
p
œ —«dJ)
«— X« gÄ ‰U] —œ t vKB ∫ © ® Chapter
.bM v —«dJ)
«— X« gÄ ‰U] —œ t v«uM+ ∫ © ®Title
.bM v —«dJ)
«— X« gÄ ‰U] —œ t vJ
œ ∫ © ® Disc
.bM v —«dJ)
«— X« gÄ ‰U] —œ t v «d) ∫ © ® Track
.bM w —«dJ)
«— b
« Áœd »U-« t p
œ “« v-L6 ∫ A-B
.bM v —«dJ)
▼
‰d-M —œ REPEAT tL œ
—UA «— —Ëœ Á«— “«
ÆbO:œ
v d:U^ Repeat t'H(
Æœu"
È«d «— Ø ÈU: tL œ
U
Title ¨Chapter »U-«
tL œ fá ¨Áœ«œ —UA A-B
ÆbO:œ —UA «— ENTER
ENTER
A-B Repeat œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
œu" ŸËd" gÄ —«dJ) bO:«u9 w t Í« tDI —œ «— REPEAT A-B tL œ ¨t-:¬ gÄ 5] —œ Ʊ
Æœu" w d-M"Ë— pO)Uu)« —uD B ÆbO:œ —UA
Æ©B® bO:œ —UA œu" n6u- gÄ —«dJ) bO:«u9 w t Í« tDI —œ «— REPEAT A-B tL œ Æ≤
ÆbO:œ —UA Á—UËœ «— CLEAR tL œ ¨ÈœU+ ÈU"U9 t XAÖ“U È«d ≠
dc:
gÄ ÊU“ Êb" Èdá “« qL6 tOUb µ q6«b] «— ©B® tDI U) b:œ v/ Á“U0« UL" t A-B REPEAT
ÆbOM rOEM) ©A® tDI
DVD
T
01 A - B
REPEAT
gÄ t XAÖ“U È«d
«— REPEAT tL œ ¨ÈœU+
fá ¨Áœ«œ —UA Á—UËœ
È«d «—
Ø ÈU: tL œ
VCD/CD
bO:œ —UA Off tL œ »U-«
—UA «— ENTER tL œ Ë
ÆbO:œ
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
≤∂ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
26
≥
ENTER
▲
dc:
—U X« sJ2 —«dJ) œdJKL+ ¨p
œ t t0u) U ≠
ÆbMJ
ÈuM® Menu Off X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M: ≠
—UA U ÆbM v —U œdJKL+ s
« ¨X« ©‘uU9
«— ©‘uU9 ÈuM® Menu Off ¨DISC MENU tL œ
ÆbOM »U-«
01
2/14/05, 11:38 AM
▼
Off
vK(« ÈU:œdJKL+
t!F¬ È—«dJ: g
Ä
«— ÁdOl Ë Áb" gÄ vIOu ÈU:“U ¨h6— ¨v"“—Ë ÈU: tM'( U) b:œ v Á“U0« UL" t vÖó
Ë s
«
ÆbOM v—d p
œe “« «— ÊU¬ bO«u- U) ¨bOM —«dJ) t-:¬ —uD
Èœ vØv"uzb"Ë Èœ vØÈœ ÈË Èœ g
Ä ÂU~MF
±
tL œ ¨gÄ 5] —œ
«— PLAY/PAUSE ( )
ÆbO:œ —UA
vK?« ÈUFœdJKL*
≤
t v-+d U —dJ —uD B U) A “« p
œ
Æb" b:«u9 gÄ b
« Áœd »U-«
▼
«— SEARCH ( ) tL œ
U) b
—«œ ÁU~ Ë Áœ«œ —UA
¨∏ر ÊU?O? “« g??Ä X?+d?
v.uLF X+d ≤ر Ë ¥Ø±
U
PAUSE X.U] 5] —œ «—
ÆbOM »U-« STEP
≥
«b-« ¨©A-B —«dJ)® A-B REPEAT rOEM) È«d
tUd gÄ X6Ë tJM
« “« bF «— ©B® fá ¨©A®
∫bOM rOEM) X"cÖ
bO:œ —UA «— B fá ¨bOM dL( tOUb ¥∞ ∫ x±Ø∏
bO:œ —UA «— B fá ¨bOM dL( tOUb ≤∞ ∫ x±Ø¥
bO:œ —UA «— B fá ¨bOM dL( tOUb ±∞ ∫ x±Ø≤
▼
▼
▲
“« ‰d-M —œ REPEAT tL œ
ÆbO:œ —UA «— —Ëœ Á«—
—UA «—
Ø ÈU: tL œ
»U-« «— A-B U) bO:œ
ÆbOM
¥
È« tDI —œ «— ENTER tL œ
È—«dJ) gÄ bO:«u9 v t
ÆbO:œ —UA ¨œu" “Ul¬ ©A®
s"Ë— pO)Uu)« —uD B
«— ENTER tL œ Æœu" v
bO:«u9 v t È« tDI —œ
n6u- ©B® È—«dJ) gÄ
ÆbO:œ —UA ¨œu"
µ
dc:
ÈuM® Menu Off X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M:
tL œ —UA U ÆbM v —U œdJKL+ s
« ¨X« ©‘uU9
»U-« «— ©‘uU9 ÈuM® Menu Off ¨DISC MENU
ÆbOM
gÄ t XAÖ“U È«d
«— CLEAR tL œ ¨v.uLF
tL œ fá Ë Áœ«œ —UA
—UA «— PLAY/PAUSE ( )
ÆbO:œ
A-B —«dJ: œdJKL* “« ÁœUH«
ÆbO:œ —UA œu" ŸËd" gÄ —«dJ) bO:«u9 w t Í« tDI —œ «— REPEAT A-B tL œ ¨t-:¬ gÄ 5] —œ Ʊ
Æœu" w d-M"Ë— pO)Uu)« —uD B
Æ©B® bO:œ —UA œu" n6u- gÄ —«dJ) bO:«u9 w t Í« tDI —œ «— REPEAT A-B tL œ Æ≤
ÆbO:œ —UA «— © ® PLAY/PAUSE tL œ Ë Áœ«œ —UA «— CLEAR tL œ ¨ÍœU+ gÄ t XAÖ“U Í«d ≠
≤∑ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
27
2/14/05, 11:38 AM
vK(« ÈU:œdJKL+
vCœUB: g
Ä Ë È« t&U2d g
Ä
©Èœ v® È« t&U2d g
Ä
.bOM »U-« «— bu" gÄ —u( Ê« t UN «d) bO:«u9 v t vLO)d) U) b:œ v Á“U0« UL" t Program Play
±
PROG tL œ ¨gÄ 5] —œ
ÆbO:œ —UA «—
tUd
≤
▼
▲
v6UG)«
tUd 01
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
------
------
------
------
≥
«— Ø Ø▼Ø▲ ÈU: tL œ
„«d) 5.Ë« »U-« È«d
tUd t ÊœËe« È«d
ÆbOM »U-«
ÆbO:œ —UA «— ENTER tL œ
—œU —œ UNU-« Á—UL"
Program® tU½ dÐ b½Ë—¢
Æœu" v Áœ«œ g
U/ ¢©Order
▼
tU d bË—
„«d)
▲
tL œ ¨qL6 ÈuM t'H( t XAÖ“U È«d ≠
ÆbO:œ —UA «— RETURN
tL œ ¨Áb" »U-« tUd VO)d) uG. È«d ≠
ÆbO:œ —UA «— CLEAR
„«d) ≤∞ U) dŒ «b] b«u) v ÁU~-œ s
« ≠
ÆbM vULO-AÄ «— Áb" Èe
— tUd
▼
—UA «— Ø ÈU: tL œ
¢(PROGRAM) t&U2d¢ U) bO:œ
Æœu" »U-«
—UA «— ENTER tL œ
ÆbO:œ
¥
PLAY/PAUSE ( ) tL œ
ÆbO:œ —UA «—
tUd VO)d) t p
œ
Æb" b:«u9 gÄ Áb" Èe
—
©Èœ w® Random Play
.bM v gÄ vœUB) VO)d) t «— p
œ ÈUN «d) Random Play
tUd
±
v6UG)«
ÆbO:œ —UA «— PROG tL œ
XN0 «— Ø ÈU: tL
—UA ¢©RANDOM® v1UG:«¢
—UA «— ENTER tL œ ÆbO:œ
ÆbO:œ
≤∏ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
28
▼
≤
▲
dc:
Random Play Ë Program œdJKL+ ¨p
œ t t0u) U ≠
ÆbMJ —U X« sJ2
Á«— “« ‰d-M —œ CLEAR tL œ ¨gÄ X.U] ‰ö9 —œ ≠
Random U
Program Play U) bO:œ —UA «— —Ëœ
ÆbOM uG. «— Play
2/14/05, 11:38 AM
¥ qBC
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
©EZ ÈU/® v"ULMÖ—e t3—œ Êœd rOEM:
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
tL œ ¨œUF« ”UOI —«u Êœd b
bÄU È«d
ÆbO:œ —UA«— CLEAR
▼
©Èœ ÈË Èœ® v"ULMÖ—e t3—œ “« ÁœUH« U g
Ä È«d
qU t'H(
EZ VIEW
—UA «— EZ VIEW tL œ
ÆbO:œ
t vU~M: t'H( Á“«b« ≠
—UA —dJ —uD tL œ
ÆbM v dOOG) ¨œu" Áœ«œ
t'H( v
ULMÖ—e X.U] ≠
ULOEM) t t0u) U
Display ÈuM —œ t'H(
qL+ ËUH- —uD Setup
ÆbM v
œdJKL+ “« ÊUMOLf« È«d ≠
b
U UL" ¨EZ VIEW tL œ
`O'( v
ULMÖ—e t0—œ
t'H( rOEM) ÈuM —œ «—
t® ÆbOM rOEM) g
U/
tF0«d µ± U) µ∞ U'H(
©bOM
bOM v& ÁœUH« ±∂∫π Êu"e"uK: “« UL. dÖ«
¥∫≥ v"ULMÖ—e t3—œ È«—«œ ÈUNJ!"œ È«d
±∂∫π v"ULMÖ—e t3—œ È«—«œ ÈUNJ!"œ È«d
ÈœU* ÷d* ≠
±∂∫π w
ULMÖ—e t0—œ U «— Èœ ÈË Èœ Ê«uM+ U
u-'
vI« —uD Áb" ÁbOA —uB d
uB) ÆbM v gÄ
Æb¬ b:«u9 dEM
i"d* t%H? ≠
±∂∫π v
ULMÖ—e t0—œ U «— Èœ ÈË Èœ Ê«uM+ U
u-'
ÆbM v gÄ
t%H? Á“«b2« ≠
t'H( Ë bu" v Áb
d t'H( 5zUÄ Ë ôU ÈUNA
Æb" b:«u9 d:U^ qU
b:«u9 dEM ÈœuL+ —uD Áb" ÁbOA —uB d
uB)
Æb¬
ÂË“ Á“«b2« ≠
Áb
d t'H( éÇ Ë X«— XL ¨5zUÄ ¨ôU ÈUN-L6
Æœu" v ¯—e t'H( Èe d XL6 Ë bu" v
t%H? Á“«b2« ≠
ÂU~M: Æbu" v Áb
d t'H( 5zUÄ Ë ôU ÈUNA
ÈU:—«u ¨≤Ø≥µ ∫± v
ULMÖ—e t0—œ È«—«œ p
œ gÄ
d
uB) Æb" bM:«u9 u' t'H( 5zUÄ Ë ôU —œ ÁUO
Æb¬ b:«u9 dEM ÈœuL+ —uD Áb" ÁbOA —uB
—uD X« sJ2 vJA ÈU:—«u ¨p
œ Ÿu ”U« d®
©ÆbuA u' öU
ÂË“ Á“«b2« ≠
Ë bu" v Áb
d t'H( éÇ Ë X«— XL ¨5zUÄ ¨ôU
Æœu" v ¯—e t'H( Èe d XL6
ÈœuL* Á“«b2« ≠
Áb:UA ±∂∫π Êu
e
uK) —œ ¥∫≥ Èœ ÈË Èœ t vU~M:
t'H( éÇ Ë X«— XL —œ wJA ÈU:—«u ¨œu"
vI« —uB d
uB) Êb" ÁbOA “« U) bu" v d:U^
Æb
¬ qLF ÈdOÖuK0
≤π ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
29
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
bOM v& ÁœUH« ¥∫≥ Êu"e"uK: “« dÖ«
¥∫≥ v"ULMÖ—e t3—œ È«—«œ ÈUNJ!"œ È«d
±∂∫π v"ULMÖ—e t3—œ È«—«œ ÈUNJ!"œ È«d
ÈœU* t%H? ≠
¥∫≥ v
ULMÖ—e t0—œ U «— Èœ ÈË Èœ Ê«uM+ U
u-'
ÆbM v gÄ
¥∫≥ X!Ä ‚ËbM? ≠
±∂∫π v
ULMÖ—e t0—œ U «— Èœ ÈË Èœ Ê«uM+ U
u-'
ÆbM v gÄ
Æbu" v d:U^ t'H( 5zUÄ Ë ôU —œ vJA ÈU:—«u
t%H? Á“«b2« ≠
t'H( Ë bu" v Áb
d t'H( 5zUÄ Ë ôU ÈUNA
Æb" b:«u9 d:U^ qU
b:«u9 dEM ÈœuL+ —uD Áb" ÁbOA —uB d
uB)
Æb¬
¥∫≥ sJ«≠sÄ ≠
XL6 Ë bu" v Áb
d t'H( éÇ Ë X«— ÈUN-L6
Æœu" v Áœ«œ g
U/ ±∂∫π t'H( Èe d
ÂË“ Á“«b2« ≠
Áb
d t'H( éÇ Ë X«— XL ¨5zUÄ ¨ôU ÈUN-L6
Æœu" v ¯—e t'H( Èe d XL6 Ë bu" v
t%H? Á“«b2« ≠
t'H( Ë bu" v Áb
d t'H( 5zUÄ Ë ôU ÈUNA
Æb" b:«u9 d:U^ qU
b:«u9 dEM ÈœuL+ —uD Áb" ÁbOA —uB d
uB)
Æb¬
ÂË“ Á“«b2« ≠
Ë bu" v Áb
d t'H( éÇ Ë X«— XL ¨5zUÄ ¨ôU
Æœu" v ¯—e t'H( Èe d XL6
dc:
ÆbM qL+ ËUH- —uD p
œ Ÿu ”U« d X« sJ2 œdJKL+ s
«
≥∞ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
30
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
«b? ÊU“ Êœd »U
2«
ÆbOM »U-« AUDIO tL œ “« ÁœUH-« U vÖœU Ë X+d «— Á«u)œ È«b( ÊU“ p
bO«u) v
©DVD/VCD/CD/MPEG4® AUDIO tLœ “« Êœd ÁœUH«
±
ÆbO:œ —UA «— AUDIO tL œ
tL œ t vU~M: Audio
¨œu" Áœ«œ —UA —dJ —uD
.bM v dOOG)
·Ëd] U v)u( ÊU“ ≠
Áb" Áœ«œ ÊUA È—UB-9«
DVD
ÆX«
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
u
d-«
AUDIO
Èœ v gÄ ÂU~M:
v UL" ¨Èœ v U
v
uzb
Ë
U
X«— ¨u"d« ÊUO “« bO«u)
ÆbOM »U-« «— vJ
éÇ
MPEG4
▲
▼
œ—u Í«b( »U-« Í«d
tL œ MPEG4 p
—œ dE
¨Áœ«œ —UA «— / ÍU:
—UA «— ENTER fá
ÆbO:œ
PCM1/2
≤
q
UL" Êœd „UÄ È«d
U
CLEAR tL œ ¨AUDIO
ÆbO:œ —UA «— RETURN
dc:
p
œ ÈË— t v
«b( ÈUNU“ t œdJKL+ s
« ≠
—U X« sJ2 Ë œ—«œ v~- b« Áb" È—«cÖe—
ÆbMJ
ÊU“ ∏ dŒ «b] U) b«u) v Èœ ÈË Èœ p
œ p
≠
Æœu" qU" «— w)u(
Èœ ÈË Èœ t vU~M: tUA ÊU“ ÊUL: gÄ È«d ≠
∫bOM v gÄ «—
tF0«d ¥∂ t'H( —œ ¢«b( ÊU“ “« ÁœUH-«¢ t
ÆbOM
≥± ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
31
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
f"u2 d"“ ÊU“ Êœd »U
2«
ÆbOM »U-« SUBTITILE tL œ “« ÁœUH-« U «— Á«u)œ f
u d
“ ÊUeOÖœU Ë X+d bO«u) v UL"
©DVD/MPEG4® SUBTITLE tLœ “« ÁœUH«
±
—UA «— SUBTITLE tL œ
ÆbO:œ
—uB «b( ÈUNU“
Æb« Áb" Áœ«œ g
U/ nH
tL œ t vU~M: f
u d
“
œu" Áœ«œ —UA —dJ —uD
ÆbM v dOOG)
DVD
Off
SUBTITLE
MPEG4
▲
ÊU“ »U-« Í«d
p
—œ dE œ—u f
ud
“
/ ÍU: tL œ MPEG4
fá ¨Áœ«œ —UA «—
ÆbO:œ —UA «—ENTER
dc:
f
ud
“ t v-
U ¨Èœ ÈË Èœ Ÿu t v~- ≠
dOOG) ©p
œ ÈuM® Disc Menu —œ«— dE œ—u
ÆbO:œ —UA «— DISC MENU tL œ ÆbO:œ
p
œ ÈË— t f
ud
“ t œdJKL+ s
« ≠
—œ X« sJ2 Ë œ—«œ v~- b« Áb" È—«cÖe—
ÆbMJ —U U: Èœ ÈË Èœ vU9
≥≤ È«—«œ dŒ «b] b«u) v Èœ ÈË Èœ p
œ p
≠
Æb"U f
ud
“ ÊU“
—U d: —œ tUA f
u d
“ ÊU“ Êœd ‰UF È«d ≠
ÊU“ “« ÁœUH-«¢ t ªœu" v gÄ Èœ ÈË Èœ t
ÆbOM tF0«d ¥∑ t'H( —œ ¢f
u d
“
≤
q
UL" Êœd „UÄ È«d
CLEAR tL œ SUBTITLE
ÆbO:œ —UA «— RETURN U
≥≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
32
▼
NONE
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
5—Ëœ t"Ë«“ Êœ«œ dOOG:
ANGLE œdJKL+ “« bO«u) v ¨X« ’U9 tM'( p
“« nK- b
œ ÈU
«Ë“ ÈËU] Èœ ÈË Èœ t vU~M:
ÆbOM ÁœUH-«
©DVD® ANGLE tLœ “« ÁœUH«
Æœu" v d:U^ t'H( ÈË— ANGLE ¨b"U vHK- ÈU
«Ë“ ÈËU] p
œ dÖ«
±
¨bO:œ —UA «— ANGLE tL œ
U ANGLE q
UL" fá
œ«bF) Ë vKF t
Ë«“ Á—UL"
v d:U^ œu0u ÈU
«Ë“
Æœu"
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
4/6
ANGLE
≤
—dJ —uD «— ANGLE tL œ
Á«u)œ t
Ë«“ U) bO:œ —UA
ÆbOM »U-« «—
q
UL" Êœd „UÄ È«d
U
CLEAR tL œ ANGLE
ÆbO:œ —UA «— RETURN
dc:
—U wÖó
Ë s
« ¨b"U t
Ë«“ p
È«—«œ jI p
œ dÖ«
Æœd b:«u
s
« È«—«œ UNJ
œ “« vL Èœ«bF) ¨d{U] ‰U] —œ
ÆbM"U v vÖó
Ë
È—uC ‘dÄØœbV& g
Ä œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
©DVD® Instant Replay œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
ÆbOM Áb:UA œdJKL+ s
« “« ÁœUH-« U Á—UËœ «— ʬ bO«u) v ¨b
œ«œ Xœ “« «— È« tM'( UL" dÖ«
«— INSTANT REPLAY tL œ
ÆbO:œ —UA
±∞ œËb] wKF tM'( ≠
¨œœdÖ vd VI+ t tOUb
Æœu" v Ÿ—u" gÄ Ë
©DVD® Instant Skip œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
ÆbOM ÁœUH-« vKF tM'( “« d)uK0 tOUb ±∞ t gÄ ‘dÄ È«d œdJKL+ s
« “«
«— INSTANT SKIP tL œ
ÆbO:œ —UA
uK0 t tOUb ±∞ gÄ ≠
ÆX— b:«u9
dc:
—U X« sJ2 p
œ Ÿu t t0u) U œdJKL+ s
«
ÆbMJ
≥≥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
33
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
È—«cÖ t2UA2 œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
tUA «— ©Menu Off X.U]® Èuzb
Ë Èœ v U
Èœ ÈË Èœ p
“« vA U) b:œ v Á“U0« UL" t vÖó
Ë s
«
ÆbOM «bOÄ ÁbM
¬ —œ «— UN¬ X+d bO«u- U) bOM È—«cÖ
©DVD/VCD® Bookmark œdJKL* “« ÁœUH«
±
tL œ ¨gÄ 5] —œ
‰d-M —œ «— BOOKMARK
ÆbO:œ —UA —Ëœ Á«— “«
Æ MENU tLœ “« ÁœUH«
MENU tL œ ¨gÄ 5] —œ
—Ëœ Á«— “« ‰d-M ÍË— d
ÆbO:œ —UA «—
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Function »U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Bookmark »U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
Ÿô ◊«
ÂË“
Êœ“ Xö+
—«dJ)
Êb
œ ÊU¬
▼
Ÿô ◊«
ÂË“
Êœ“ Xö+
—«dJ)
Êb
œ ÊU¬
- - -
dc:
ÈuM® Menu Off X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M: ≠
—UA U ÆbM v —U œdJKL+ s
« ¨X« ©‘uU9
«— ©‘uU9 ÈuM® Menu Off ¨DISC MENU tL œ
ÆbOM »U-«
—U X« sJ2 Bookmark œdJKL+ ¨p
œ t t0u) U ≠
ÆbMJ
≤
v
U: tM'( t t vU~M:
È—«c~)ö+ bO:«u9 v t
tL œ ¨b
bO— bu"
ÆbO:œ —UA «— ENTER
—œ Ê«u) v «— tM'( t U)
Æœu/ È—«cÖ Xö+ —U d:
1 - -
≥¥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
34
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
Áb. È—«cÖ X&ö* tM%? p" v2«u«dC
±
tL œ ¨gÄ 5] —œ
ÍË— d BOOKMARK
—UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbO:œ
1 2 3
▼
▲
≤
È«d «—
Ø ÈU: tL œ
Xö+ tM'( p
»U-«
ÆbO:œ —UA Áb" È—«cÖ
≥
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
«— PLAY/PAUSE ( ) tL œ
Xö+ tM'( “« ‘dÄ È«d
ÆbO:œ —UA Áb" È—«cÖ
Bookmark p" Êœd „UÄ
±
tL œ ¨gÄ 5] —œ
ÍË— d BOOKMARK
—UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbO:œ
≤
▼
▲
1 2 3
È«d «—
Ø ÈU: tL œ
È—«cÖ tUA Á—UL" »U-«
¨œu" ·c] bO:«u9 v t
ÆbO:œ —UA
≥
·c] È«d «— CLEAR tL œ
È—«cÖ Xö+ Á—UL" p
ÆbO:œ —UA
≥µ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
35
2/14/05, 11:38 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
v"ULMÖ—e œdJKL* “« Êœd ÁœUH«
©DVD/VCD® v"ULMÖ—e œdJKL* “« ÁœUH«
±
ZOOM tL œ ¨gÄ 5] —œ
«— —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÍË— d
ÆbO:œ —UA
Æ MENU tLœ “« ÁœUH«
X.U] U
Ë gÄ 5] —œ
ÍË— d MENU tL œ ¨YJ
—UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
ÆbO:œ
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Function »U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
≤
dc:
ÈuM® Menu Off X.U] —œ jI VCD 2.0 tJOU~M:
tL œ —UA U ÆbM v —U œdJKL+ s
« ¨X« ©‘uU9
»U-« «— ©‘uU9 ÈuM® Menu Off ¨DISC MENU
ÆbOM
≥∂ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
36
2/14/05, 11:38 AM
▼
È«d «— Ø U
▼Ø▲
t tM'( “« vA »U-«
pÇu U
¯—e bO:«u9 v
.bO:œ —UA ¨œu"
ÆbO:œ —UA «— ENTER tL œ
▲
È«d «— ENTER tL œ ¨Èœ ÈË Èœ gÄ ‰ö9 —œ
—UA v.uLFØX≤ØX¥ØX≤ VO)d) t v
ULMÖ—e
ÆbO:œ
È«d «— ENTER ¨v
uzb
Ë Èœ v gÄ 5] —œ
ÆbO:œ —UA v.uLFØX≤ VO)d) t v
ULMÖ—e
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA ¢©Zoom® ÂË“¢»U-«
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
Ÿô ◊«
ÂË“
Êœ“ Xö+
—«dJ)
Êb
œ ÊU¬
▼
Ÿô ◊«
ÂË“
Êœ“ Xö+
—«dJ)
Êb
œ ÊU¬
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 UFD1 ÍuM&
—œ «— ÊU¬ Ê«u) v t bM-: Èd
ËUB) U
ØË vJ) ÈUN~M:¬ ÈËU] MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ÈUNJ
œ
—œ UNK
U Êœ«œ —«d6 È«d tU
«— —œ t X« v"Ë— tUA œ—«u s
« Æœu/ V)d d
“ VO)d- U: t"uÄ
ÆbOM v ÁœUH-« ʬ “« nK- ÈU: t"uÄ
Off
ROOT
‘uU9
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
t"uÄ ¨—œU t"uÄ
ÈU: t"uÄ Ë vKF
vU~L:
ÆbOM “U «— p
œ vMO
—«d6 vMO ÈË— «— p
œ
ÆbO:œ
Æb
bML «— vMO
s
« Ë œu" v t- vMO
Æœu" v Áœ«œ g
U/ t'H(
—œ UNK
U Ë U: t"uÄ
vKF t"uÄ
≠
ÆvuM gÄ ‰U] —œ q
U ÂU ∫
≠
Æ WMA q
U q
UL" ∫
≠
ÆvKF gÄ ÊU“ ∫
≠
Æ JPEG q
U q
UL" ∫
≠
Æ AVI q
U œU/ ∫
≠
.t"uÄ q
UL" ∫
≠
.vKF t"uÄ q
UL" ∫
≠
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
Æ MP3 q
U q
UL" ∫
v œu0u X.U] —UNÇ ∫ vKF gÄ X.U] ∫
U VO)d) t Ê«u) v «— ôU] s
« Æb"U
.œu/ »U-« REPEAT tL œ Êœ«œ —UA
ÈœU+ gÄ ∫ Off ≠
.bM v —«dJ) «— vKF „«d) ∫ Track ≠
.bM v —«dJ) «— vKF t"uÄ ∫ Folder ≠
VO)d) t p
œ ÈË— ÈUNK
U ∫ Random ≠
.b" bM:«u9 gÄ vœUB)
≠
t.uÄ Êœd »U
2«
Æœd »U-« Stop X.U] —œ Ê«u) v jI «— t"uÄ
Root
vK?« t.uÄ gM"eÖ È«d ≠
t"uÄ t 7— È«d «— RETURN tL œ ¨—œU t"uÄ vU-« È«d
—UA ¢ÆÆ¢ »U-« È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ U
¨bO:œ —UA —œU
ÆbO:œ —UA —œU t"uÄ t 7— È«d «— ENTER tL œ Ë bO:œ
WMA
JPEG
Parent Folder
▲
v2U~LF t.uÄ »U
2« È«d ≠
—UA éÇ XL ÁdJMÄ Êœd s"Ë— È«d «— Ø ÈU: tL œ
¨bO:œ —UA «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ ¨Á«u)œ œ—u »U-« XN0 ÆbO:œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER fá
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
v*dC t.uÄ »U
2« È«d ≠
—UA X«— XL ÁdJMÄ Êœd s"Ë— È«d «— Ø ÈU: tL œ
¨bO:œ —UA Á«u)œ t"uÄ »U-« È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ ÆbO:œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER fá
▲
1st
MPEG4 FILES
≥∑ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
37
▼
Current Folder
MUSIC
2/14/05, 11:39 AM
▼
MP3
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
MP3/WMA g
Ä
Off
ROOT
‘uU9
ÆbOM “U «— p
œ vMO
—«d6 vMO ÈË— «— p
œ
ÆbO:œ
Æb
bML «— vMO
WMA
JPEG
MP3
▼
MPEG4
≤
▲
Ø U
▼Ø▲ ÈU: tL œ
q
U p
»U-« È«d «—
ÆbO:œ —UA @M:¬
@M:¬ q
U gÄ “Ul¬ È«d
ÆbO:œ —UA «— ENTER
Off
00:00:23
‘uU9
B e c a u s e Yo u
ROOT
..
WMA
B e c a u s e Yo u
JPEG
MP3
MPEG4
▼
p
œ t vU~M: Ê«u) v «— q
U Ÿu p
jI
ÈËU] r: Ë MP3 ÈUNK
U ÈËU] r: t"uÄ p
U
Æœu/ gÄ «— X« WMA ÈUNK
U
±
ROOT
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
vCœUB:ØÈ—«dJ: g
Ä
±
È«d «— REPEAT tL œ
—UA gÄ X.U] dOOG)
ÆbO:œ
¨Off ∫œ—«œ œu0Ë X.U] —UNÇ
ÆRandom Ë Folder ¨Track
ÈœU+ gÄ ∫ Off ≠
.bM v —«dJ) «— vKF @M:¬ q
U : Track ≠
t"uÄ —œ tUA buÄ È«—«œ t v~M:¬ ÈUNK
U ∫ Folder ≠
.bM v —«dJ) «— bM"U vKF
bM"U tUA buÄ È«—«œ t v~M:¬ ÈUNK
U ∫ Random ≠
.b" bM:«u9 gÄ vœUB) VO)d) t
ÆbO:œ —UA «— CLEAR tL œ ¨ÈœU+ gÄ t XAÖ“U È«d
≥∏ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
38
2/14/05, 11:39 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
CD-R MP3/WMA q"UC
q1«b vÖœdAC Êœd “U ‰UI2« Œd2 “« WMA ÈUNK"UC Êœd j0{ ÂU~MF ≠
ÆbOM ÁœUH« tO2U —œ XO uKO ∂¥ U d«d
Œd t v~- UU«
Î
WMA ÈUNK
U È«b( XOHO
bOM v »U-« t vÖœdA Êœd “UØÈ“U ÁœdA
Æœ—«œ v~-
ÈdOÖ tu/ Œd t Èœ v È«b( XOHO Êœ—ˬ Xb
Xd t q
bL) vMF
Æœ—«œ v~- ‰U-OJ
œØ¯u.U¬
tOUb —œ XO uKO ∂¥ ÈdOÖ tu/ Œd q6«b] t WMA
Æœ—«œ “UO tOUb —œ XO uKO ±π≤ dŒ «b] Ë
Êœd “U ÈUN9d È«—«œ t ÈUNK
U ¨X.U] s
« fJ+ d
“« d)ôU U
tOUb —œ XO uKO ∂¥ “« d-MOzUÄ vÖœdA
gÄ `O'( —uD bM"U tOUb —œ XO uKO ±π≤
Æb" bM:«u
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
ÆbOMJ2 j0{ «— MP3 È—«œd t
!2 d«d —œ Áb. X]UH ÈUNK"UC bOM vF ≠
“« ÈdOÖuK0 È«d ¢Áb" X^UH]¢ ÈUNK
U “« v9d
Áb" b X^UH] Ë È—«cÖe— vuU6 dOl È—«œd t
Windows ∫bM"U v d
“ Ÿ«u« “« UNK
U s
« Æb«
Ë ©Microsoft X d" È—U& Áb" XLb Xö+® MediaTM
v/ ©SDMI œUOM È—U& Áb" XLb Xö+® SDMITM
ÆbOM È—«œd t «— UNK
U tu~M
« bO«u)
∫rN& ≠
—œ vMOLC) Ê«uM+ t Ê«u) v/ «— ôU ÈU: tO(u)
«— MP3 ÈUNK
U Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ s
« tJM
« œ—u
vMOLC) Ê«uMF «— UN¬ U
œu/ vIK) œd b:«u9 gÄ
t-"«œ t0u) b
U ÆXdÖ dE —œ «b( XOHO È«d
q
U jL{ ÈUN"Ë— Ë UN
—ˬ s “« v9d t bO"U
gÄ —œ UNK
U s
« tMON gÄ “« U: CD-R ÈË— MP3
XOHO X«® bM v ÈdOÖuK0 UL" Èœ ÈË Èœ ÁbMM
—œ ÁbMM gÄ v
U«u) Âb+ ¨œ—«u v9d —œ «b(
Æ©UNK
U s
« Êb«u9
—œ t"uÄ ≥∞∞ Ë q
U ≥∞∞∞ U) b«u) w ÁU~-œ s
« ≠
ÆbM gÄ «— p
œ
d:
œ—«u& ÎUHD5 ¨bOM v& j0{ CD-R —œ «— WMA U" MP3 ÈUNK"UC t v&U~MF
ÆbO.U t.«œ dE2 —œ «— d"“
ÆbM.U JOLIET U" ISO 9660 X&dC t b"U WMA U" MP3 ÈUNK"UC ≠
U WMA U
Joliet MP3 ÈUNK
U Ë ISO 9660 Xd
v —UÖ“U Apple Mac Ë Windows U
Microsoft DOS
v Áb" ÁœUH-« Xd s
d-.uLF Xd s
« ÆbM"U
Æb"U
ÁœUH« ·d ∏ “« dAO “« ¨WMA U" MP3 ÈUNK"UC È—«c~&U2 ÂU~MF ≠
ÆbOM œ—«Ë ¢mp3,.wma¢ —uB «— q"UC b2u!Ä Ë ¨bOMJ2
ƢʫuM+ wmaƢ U
¢Ê«uM+ mp3Æ¢ ∫vuL+ ÂU Xd
·d] ∏ “« t b
u" sGLD ¨œu9 Ê«uM+ X9U ÂU~M:
œu0Ë ÂU —œ v.U9 tK(U ¨bOM v ÁœUH-« d-L U
∫bOM È—«œ œu9 d
“ Áó
Ë ·Ëd] ÈdOÖ—UJ “« Ë ¨œ—«b
Æ©.,/,\,=,+®
tO2U —œ X"U uKO ±≤∏ U d«d q1«b vÖœdAC Êœd “U ‰UI2« Œd2 p" “« ≠
ÆbOM ÁœUH« MP3 ÈUNK"UC j0{ ÊU&“ —œ
ÁœdA Œd t UU«
Î
MP3 ÈUNK
U —œ «b( XOHO
v~- bOM v »U-« t vÖœdA Êœd “UØÈ“U
Œd t Èœ v XOHO U v
«b( Êœ—ˬ Xb Æœ—«œ
t q
bL) vMF
Æœ—«œ “UO ‰U-OJ
œØ¯u.U¬ ÈdOÖ tu/
XO uKO ±≤∏ ÈdOÖ tu/ Œd q6«b] t MP3 Xd
Æœ—«œ “UO tOUb —œ XO uKO ±∂∞ dŒ «b] Ë tOUb —œ
XO uKO ±π≤ bMU ¨d)ôU ÈUN9d Êœd »U-« ¨U«
«— Èd-N È«b( XOHO —bM ¨d-AO U
tOUb —œ
ÆbM v œUJ
«
Êœd “U ÈUN9d È«—«œ t ÈUNK
U ¨X.U] s
« fJ+ d
bM"U tOUb —œ XO uKO ±≤∏ “« d-MOzUÄ vÖœdA
Æb" bM:«u gÄ `O'( —uD
≥π ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
39
2/14/05, 11:39 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
MPEG4 g
Ä
MPEG4 g
Ä œdJKL*
buÄ t AVI Xd ÍUNK
U b«u) w UNM) ÆbË— w —UJ Íd
uB) Ë w)u( ÍU: Áœ«œ Í—«œ t~ Í«d AVI ÍUNK
U
Æœd gÄ «— b—«œ"avi."
Off
ROOT
‘uU9
±
ROOT
ÆbOM “U «— p
œ wMO
wMO ÍË— d «— p
œ
Æb
—«c~
Æb
bML «— wMO
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
≤
▲
Off
ROOT
▼
aviq
U p
»U-« XN0
ÍU: tL œ ¨(DivX/XviD)
—UA «— Ø U
▼Ø ▲
«— ENTER tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA
‘uU9
..
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
g
Ä —«dJ:
±
¨gÄ X.U] dOOG) Í«d
—UA «— REPEAT tL œ
“« ¨œ—«œ œu0Ë X.U] ÆbO:œ
t.uÄ ¨©Off® ‘u&U qOL6
A-B Ë ©Title® Ê«uM* ¨©Folder®
tDI ˜ 5 tK(U p
®
Æ©d—U ju) Áb" hA
—œ t bM w —«dJ) «— AVI ÍUNK
U ∫ ©Folder® t"uÄ ≠
Æb—«œ tUA buÄ wKF t"uÄ
w —«dJ) «— œu" w gÄ t w«uM+ ∫ ©Title® Ê«uM+ ≠
ÆbM
—«dJ) «— bOM w »U-« t wK
U “« g p
∫ A-B ≠
ÆbM w
¥∞ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
40
2/14/05, 11:39 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
MPEG4 œdJKL* nO?u:
CD-R AVI q"UC
nO(u)
tF0«d t'H(
«— d
“ wzËb
Ë wÖœdA ÍUN-d b«u) w ÁU~-œ s
«
∫bM gÄ AVI q
U Xd —œ
DivX 3.11 U
u-' ≠
©MPEG4 Simple Profile t w~-® DivX 4 U
u-' ≠
tU{U MPEG4 simple profile® DivX 5 U
u-' ≠
GMCË Ætdf Ëœ ÍUNU6 qOL6 “« wU{« ÍUN-O(U9
©Æbu" w wULO-AÄ eO
Æ XviD MPEG4 U —UÖ“U U
u-' ≠
U
≠
tL œ ¨gÄ 5] —œ
t ¨bO:œ —UA «—
U
VI+ t tIO6œ µ b
ÆbM w X d] uK0
≠
tL œ ¨gÄ 5] —œ
«— © U
® SEARCH
Í«d Ë Áœ«œ —UA
d-AO X+d U uJ-0
t ÆbO:œ —UA Á—UËœ
U U) b:œ w ÊUJ« UL"
q
U —œ Íd-AO X+d
ÆbOM uJ-0 AVI
©X∏ ¨X¥ ¨X≤®
d
“ dŒ «b] U) UNJOJH) —b6 tL: “« ÁU~-œ s
«
ÆbM w wULO-AÄ
DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
∫ X
— XO dŒ «b] ∫
4Mbps
œdJKL+
Êb" œ—
© U
®
©
uJ-0
U
®
XviDË DivX4 Ë DivX3.11
∫bM ÊUu X« sJ2 X
— XO
w
UAÖe— “« X« sJ2 tKOË
Ë œu" œ— ôU X
— XO ÍUN-L6
ÍœU+ Ê«eO t X
— XO tJOU~M:
ŸËd" «— w
UAÖe— Á—UËœ XAÖd
ÆbM
≤∞t'H(
U) b:œ w ÊUJ« UL" t X d] gÄ
q
U —œ Íd-L X+d U
t-:¬
ÆbOM uJ-0 AVI
©X≤ر ¨X¥Ø± ¨X∏ر®
≤∞t'H(
STEPtL œ t —Ud: X d] gÄ
»U6 p
¨œu" Áœ«œ —UA
Í« tK]d
Æb" b:«u9 ÊU
U/ b
b0
≥∂t'H(
t ÍœU+ØX≤ØX¥ØX≤
ÆVO)d)
ÂË“
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
ÆbMMJ —U U:œdJKL+ s
« ¨ MPEG4 q
U t w~- X« sJ2 ≠
dc:
qO.œ 5L: t ÆbuA gÄ X« sJ2 bu" w œUJ
« wB" d)uOáU ÍË— d t MPEG4 ÍUNK
U wCF ≠
Æœu" w/ wULO-AÄ UBA ÍË— d ôU pOJH) —b6 Ë t ¨ Codec Ÿu
ÆbM w wULO-AÄ ¢ISO9660 Xd¢ U oUD MPEG4 —œ Áb" t-"u CD-R/RW “« ÁU~-œ s
« ≠
¥± ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
41
2/14/05, 11:39 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
fJ* Ȝ v g
Ä
Off
ROOT
‘uU9
±
ROOT
»U-« «— Á«u)œ t"uÄ
ÆbOM
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Off
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
‘uU9
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÈuM —œ fJ+ q
U »U-«
fá ¨Áœ«œ —UA UFD6
—UA «— ENTER tL œ
ÆbO:œ
MPEG4
dc:
—Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈË— tOUb ±∞ È«d È« tL œ dÖ« ≠
Æb" b:«u9 u' uM ¨œuA Áœ«œ —UA
«— STOP tL œ UFD6 ÈuM t XAÖ“U È«d ≠
ÆbO:œ —UA
¨bOM v gÄ «— „«b d
uB) Èœ v t vU~M: ≠
gÄ ÎULOI- «— ¨ UFD6 ÈuM t ¨fJ+ ÁU~-œ
ÆbM v
≤
≥
ENTER RETURN
▲
b"ö« g"U/
d1U)
TIMER:
▼
uM g
U/ È«d—« INFO tL œ
ÆbO:œ —UA
»U-« È«d«— Ø tL œ
bOM U"U9 bO:«u9 v t v
uM
ENTER tL œ fá ¨Áœ«œ —UA
ÆbO:œ —UA«—
Âu05¬ t%H?
.œœdÖ vd ÂuL.¬ t'H( t ∫
ENTER RETURN
•
ÆbO:œ —UA «—
tL œ ¨ÈbF fJ+ g" Êb
œ È«d •
ÆbO:œ —UA «—
tL œ ¨vKL6 fJ+ g" Êb
œ È«d •
gdÇ
.œu" v b
ö« g
U/ X.U] œ—«Ë ÁU~-œ ∫
¨œu" Áœ«œ —UA ENTER tL œ t —U d: ∫
ÈU: tdI+ X d] o«u t0—œ π∞ fJ+
.b9dÇ v X+U
•
pO)Uu)« —uD È« tOUb ±≤ q(«u U d
ËUB) ∫
Æbu" v i
uF)
pO)Uu)« —uD È« tOUb ±∏ q(«u U d
ËUB) ∫
Æbu" v i
uF)
•
•
•
tM'( “« vA »U-« È«d «— Ø U
▼Ø▲ ∫
.bO:œ —UA ¨œu" pÇu U
¯—e bO:«u9 v t
tL œ t —U d: ÆbO:œ —UA «— ENTER tL œ
X¥ dŒ «b] U) d
uB) ¨œu" Áœ«œ —UA ENTER
©ÈœU+ ➝ X≤ ➝ ¥ ➝ X≤® Æœu" v ¯—e d«d
▼
pO)Uu)« —uD È« tOUb ∂ q(«u U d
ËUB) ∫
Æbu" v i
uF)
v"ULMÖ—e
▲
▲
▼
b
U fJ+ 5 q(«u ¨b
ö« g
U/ ŸËd" “« qL6 •
œ—u œU/ »U-« È«d«— Ø tL œ Æœu" rOEM)
ÆbO:œ —UA«— ENTER tL œ fá ¨Áœ«œ —UA dE
dc:
Æb"U ËUH- Áb" rOEM) vU“ tK(U U X« sJ2 d
uB) d: 5 vU“ —«bI ¨q
U Á“«b« t v~- ≠
v ŸËd" pO)Uu)« —uD tOUb ±∞ œËb] “« bF ÷d gOÄ —uB b
ö« g
U/ ¨bO:b —UA «— È« tL œ dÖ« ≠
Æœu"
¥≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
42
2/14/05, 11:39 AM
t-dAOÄ ÈU:œdJKL+
CD-R JPEG ÈUNJ!"œ
tCdAOÄ ÈUFœdJKL*
ÆbœdÖ gÄ bM«u) v ¢JPGÆ¢ Ë ¢jpgÆ¢ buÄ È«—«œ ÈUNK
U jI
gÄ Áb" jL{ ÈUNK
U vU9 X« sJ2 Ë bOA b:«u9 ‰uf d-AO gÄ “Ul¬ ¨b"U ÁbA t- p
œ dÖ«
ÆbuA
ÆbœdÖ gÄ bM«u) v Joliet U
ISO 9660 Xd —œ JPEG ÈUNK
U È«—«œ CD-R ÈUNJ
œ jI
Æ©´ Ω Ø Æ® b"U Áó
Ë ·Ëd] U
v.U9 tK(U ÈËU] b
UL Ë b"U ·d] ∏ “« gO b«u) v/ JPEG q
U ÂU
t-"«œ œu0Ë È« tK0 bMÇ p
œ p
—œ v.U9 g dÖ« ÆœœdÖ gÄ b«u) v vLO)d) È« tK0 bMÇ p
œ p
jI
Æœd gÄ Ê«u) v v.U9 g U) jI «— p
œ ¨b"U
Æœu/ jL{ p) p
œ p
—œ Ê«u) v «— d
uB) ≥∞∞∞ U) dŒ «b]
Æbu" v tO(u) „«b fJ+ ÈU: Èœ v
Æœd gÄ Ê«u) v «— UNJ+ t"uÄ —œ JPEG ÈUNK
U jI ¨„«b d
uB) Èœ v gÄ ÂU~M:
Æbu" gÄ pO)Uu)« —uD bM«u) v UNJ+ t"uÄ —œ JPEG ÈUNK
U ∫„«b fJ+ Èœ v
ÆbOM »U-« «— UFD6 ÈuM —œ JPEG ÈUNK
U ¨bOM Áb:UA «— fJ+ bO:«u9 v dÖ« ∫UJOu fJ+ Èœ v
ÆbOM »U-« «— UFD6 ÈuM —œ JPEGÈUNK
U ¨bOM Áb:UA «— fJ+ bO:«u9 v dÖ« ∫ v0u fJ+ Èœ v
ÆbM gÄ «— QSS fJ+ p
œ b«u) v/ ÁU~-œ ∫ QSS fJ+ Èœ v
Æbu" gÄ bM«u) v JPEG ÈUNK
U jI ¨b"U ≥∞∞∞ “« gO ± p
œ —œ UNK
U œ«bF) dÖ«
Æbu" gÄ bM«u) v JPEG ÈUNK
U ÈU: t"uÄ jI ¨b"U ≥∞∞ “« d-AO ± p
œ ÈU: t"uÄ «bF) dÖ«
¥≥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
43
2/14/05, 11:39 AM
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
µ qBC
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
rOEM: ÈuM& “« ÁœUH«
¨ÊU“ nK- U'O0d) »U-« U «— œu9 Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ U) b:œ v Á“U0« UL" t Setup ÈuM
ÆbO
U/ v"—UH ¨b
—«œ t vu
e
uK) t'H( Ÿu U ÁbMM gÄ rOEM) v-] ¨s
b.«Ë `D rOEM)
▲
▲
▲
▲
±
—œ ÁU~-œ t vU~M:
¨œ—«œ —«d6 n6u) X.U]
‰d-M —œ «— MENU tL œ
ÆbO:œ —UA —Ëœ Á«— “«
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
.bM v rOEM) «— ÊU“ ∫ ©Language Setup® ÊU“ rOEM)
.bM v rOEM) «— «b( ÈU: tM
eÖ ∫ ©Audio Setup® «b( rOEM)
bO:«u9 v t È« t'H( Ÿu »U-« È«d ÆbM v rOEM) «— g
U/ ÈU: tM
eÖ ∫ g
U/ rOEM)
.bOM ÁœUH-« X.U] s
« “« g
U/ œbF- ÈU: tM
eÖ Ë bOM Áb:UA ©Display Setup®
ÈdOÖuK0 È«d «— “UO œ—u `D U) b:œ v Á“U0« Ê«d—U t Æs
b.«Ë `D rOEM) ∫ s
b.« Ë rOEM)
U+u{u ¨XuA9 È«—«œ ÈUNLKO bMU VUMU ÈUNLKO Áb:UA “« ÊU œu ©Parental Setup®
.bM
U/ rOEM) ¨ÁdOl Ë ÊôUÖ—e t ◊ud
DivX(R) Video On Demand Xd U gÄ ÁU~-œ s
« XLb Í«d XLb b “« ÎUHD. ∫ DivX(R) XLb
Æb
Ëd www.divx.com/vod t d-AO U+öf« Í«d Æœu" ÁœUH-«
±
≤
≥
¥
µ
≤
▼
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÈUNOÖó
Ë t vd-œ
tL œ ÆbO:œ —UA nK-
È«d «— ENTER tL œ U
ÈUNOÖó
Ë t vd-œ
ÆbO:œ —UA v+d
≥
dc:
Setup ÈU: tM
eÖ “« v9d ¨p
œ Ÿu t t0u) U
ÆbMJ qL+ X« sJ2 Menu
t'H( Êœd u' È«d
¨Êœd rOEM) “« bF rOEM)
Á—UËœ «— MENU tL œ
ÆbO:œ —UA
¥¥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
44
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
ÊU“ ÈUNOÖó"Ë Êœd rOEM:
UL" t —U d: UN¬ ¨b
« Áœd rOEM) qL6 “« «— f
u d
“ ÊU“ Ë «b( ¨p
œ ÈuM ¨ÁbMM gÄ ÈuM dÖ«
Æb" bM:«u9 d:U^ pO)Uu)« —uD bOM v U"U9 «— vLKO
Player Menu ÊU“ “« Êœd ÁœUH«
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÊU“ rOEM:¢ »U-«
—UA (Language Setup)¢
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
▲
▲
▲
gÄ È uM
p
œ È uM
«b(
f
u d
“
¥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
Player® g
Ä È uM&¢ »U-«
fá ¨Áœ«œ —UA ¢©Menu
—UA «— ENTERU
tL œ
ÆbO:œ
gÄ È uM ÊU“
vOK~«
v—U
µ
gÄ È uM
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Á«u)œ ÊU“ »U-«
ENTER U
fá ¨bO:œ
ÆbO:œ —UA «—
▼
ÈuM t t'H( Ë œu" v »U-« ÊU“ ≠
v “U ¢(Language Setup® ÊU“ rOEM)¢
ÆœœdÖ
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d ≠
ÆbO:œ —UA
▼
▼
▲
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG:
ÊU“ rOEM)
v—U ∫
v—U ∫
v—U ∫
—U œu9 ∫
¥µ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
45
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
p!"œ ÊU“ ÈuM& “« Êœd ÁœUH«
Æb:œ v dOOG) disc menu U'H( —œ «— 7 ÊU“ jI œdJKL+ s
«
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÊU“ rOEM:¢ »U-«
—UA (Language Setup)¢
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
ÊU“ rOEM)
▲
▲
v—U ∫
v—U ∫
v—U ∫
—U œu9 ∫
▲
¥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
p!"œ È uM&¢ »U-«
¨Áœ«œ —UA ¢©Disc Menu®
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
≠
pOœ È uM ÊU“
≠
≠
vOK~«
v—U
t« d
vU*¬
v
UOUá«
tOI
µ
pOœ È uM
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Á«u)œ ÊU“ »U-«
ENTERU
fá ¨bO:œ
ÆbO:œ —UA «—
▼
¨X« ÁbA XO. bO:«u9 v t vU“ dÖ«
ÆbOM »U-« «— ¢(Others) tOIТ
ÁbA jL{ p
œ ÈË— Áb" »U-« ÊU“ dÖ«
»U-« vK(« Áb" jL{ qL6 “« ÊU“ ¨X«
Æœu" v
ÈuM t t'H( Ë œu" v »U-« ÊU“
v “U ¢(Language Setup® ÊU“ rOEM)¢
ÆœœdÖ
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d
ÆbO:œ —UA
▼
▼
▲
gÄ È uM
p
œ È uM
«b(
f
u d
“
≠
¥∂ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
46
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
«b? ÊU“ Êœd »U
2«
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÊU“ rOEM:¢ »U-«
—UA ¢©Language Setup®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
ÊU“ rOEM)
▲
▲
≠
¥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¢©Audio® «b?¢ »U-«
tL œ fá ¨Áœ«œ —UA
ÆbO:œ —UA «— ENTER U
▼
—U-HÖ ÊU“
≠
≠
vOK~«
v—U
t« d
vU*¬
v
UOUá«
vK(«
tOI
µ
«b(
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
—UA Á«u)œ ÊU“ »U-«
ENTER U
fá ¨bO:œ
ÆbO:œ —UA «—
▼
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG:
▲
÷d gOÄ v)u( „«d) ÊU“ bO:«u9 v dÖ«
¨b"U vJ
p
œ —œ Áb" jL{ vK(« ÊU“ U
ÆbOM »U-« «— ¢(Original) vK«¢
¨X« ÁbA XO. bO:«u9 v t vU“ dÖ«
ÆbOM »U-« «— ¢(Others) tOIТ
ÁbA jL{ p
œ ÈË— Áb" »U-« ÊU“ dÖ«
»U-« vK(« Áb" jL{ qL6 “« ÊU“ ¨X«
Æœu" v
ÈuM t t'H( Ë œu" v »U-« ÊU“
œœdÖ v “U ¢(Language Setup® ÊU“ rOEM)¢
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d
ÆbO:œ —UA
gÄ È uM
p
œ È uM
«b(
f
u d
“
▼
▲
v—U ∫
v—U ∫
v—U ∫
—U œu9 ∫
≠
≠
¥∑ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
47
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
f"u2 d"“ ÊU“ “« Êœd ÁœUH«
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÊU“ rOEM:¢ »U-«
—UA ¢©Language Setup®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
ÊU“ rOEM)
▲
▲
¥
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
¢©Subtitle® f"u2 d"“¢ »U-«
tL œ fá ¨Áœ«œ —UA
ÆbO:œ —UA «— ENTER U
▼
▲
f
u d
“ ÊU“
—U œu9
vOK~«
v—U
t« d
vU*¬
v
UOUá«
tOI
µ
f
u d
“
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
—UA Á«u)œ ÊU“ »U-«
ENTER U
fá ¨bO:œ
ÆbO:œ —UA «—
▼
ÊU“ U f
u d
“ ÊU“ bO:«u9 v dÖ« ≠
tUA «b( ÊU“ Ê«uM+ t Áb" »U-«
ÆbOM »U-« «— ¢(Automatic)—Uœuš¢¨b"U
¨X« ÁbA XO. bO:«u9 v t vU“ dÖ« ≠
“« v9d ÆbOM »U-« «— ¢(Others) tOIТ
t UL" t vU“ ÈËU] X« sJ2 UNJ
œ
ªbM"UL bOM v »U-« tO.Ë« ÊU“ Ê«uM+
ÊU“ vK(« ULOEM) “« p
œ —u( s
« —œ
Æœd b:«u9 ÁœUH-« œu9
ÈuM t t'H( Ë œu" v »U-« ÊU“
ÆœœdÖ v “U rOEM)
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d ≠
ÆbO:œ —UA
gÄ È uM
p
œ È uM
«b(
f
u d
“
▼
▲
v—U ∫
v—U ∫
v—U ∫
—U œu9 ∫
¥∏ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
48
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
«b? ÈUF tM"eÖ Êœd rOEM:
r-O t t0u) U «— «b( XOF{Ë ULOEM) Ë v)u( ÁU~-œ U) b:œ v Á“U0« UL" t «b( ÈU: tM
eÖ
ÆbOM rOEM) ¨ÁœUH-« œ—u v)u(
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
≥
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
«b? rOEM:¢ »U-«
¨Áœ«œ —UA ¢©Audio Setup®
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
«b( rOEM)
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG:
PCM ∫ Dolby/DTS Digital Out
PCM ∫
MPEG-2 Digital Out
s"Ë— ∫
U
uÄ È “U Áœ dA
s"Ë— ∫
PCM È dOÖ tu/
¥
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
—UA Á«u)œ ÊU“ »U-«
ENTER U
fá ¨bO:œ
ÆbO:œ —UA «—
¥π ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
49
2/14/05, 11:39 AM
▼
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d ≠
ÆbO:œ —UA
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
©Dolby/DTS Digital Out® Dolby/DTS ‰U-OJ
œ w0Ëd9 ±
ÆbM w q
bL) PCM(2CH) Í«b( t : PCM ≠
ÆbM w gÄ ‰U-OJ
œ w0Ëd9 o
df “« «— DTS Bitstream U
‰U-OJ
œ wL.Ëœ : Bitstream≠
ÆbOM »U-« DTS Ë ‰U-OJ
œ wL.Ëœ ÍUAÖe— p
t Êœd q(Ë ÂU~M: «— Bitstream
dc:
Æœ—«b œu0Ë ¯u.U¬ Í«b( w0Ëd9 ¨bOM w gÄ «— DTS p
œ p
tJOU~M: ≠
©MPEG-2 ‰U-OJ
œ w0Ëd9® MPEG-2 Digital Out ≤
ÆbM w q
bL) PCM(2CH) Í«b( t : PCM ≠
ÆbM w q
bL) ©8CH U
5.1CH® MPEG-2 Digital Bitstream t : Bitstream≠
ÆbOM »U-« ‰U-OJ
œ w)u( ÍU: w0Ëd9 “« ÁœUH-« ÂU~M: «— Bitstream
©Dynamic Compression® U
uÄ È“U ÁœdA ≥
.pOUM
œ È“U ÁœdA »U-« È«d : On ≠
.œ—«bU-« ÁœËb' »U-« È«d : Off ≠
©PCM Down Sampling® PCM ÈdOÖ tu/ ¥
—UÖ“U e)d: uKO π∂ X.U] U ÁbMM gÄ t Áb" q(Ë d
U vKᬠt vU~M: «— œ—u s
« : On ≠
.bu" v q
bL) e)d: uKO ¥∏ t e)d: uKO π∂ ÈUN.UM~O ¨X.U] s
« —œ ÆbOM »U-« b"UL
—UÖ“U e)d: uKO π∂ X.U] U ÁbMM gÄ t Áb" q(Ë d
U vKᬠt vU~M: «— œ—u s
« : Off ≠
.bu" v ×U9 ÈdOOG) tu~âO: ÊËb UN.UM~O vU9 ¨X.U] s
«—œ ÆbOM »U-« X«
dc:
b"U Off ÈË— PCM Down sampling t vU~M: v-]
v ×U9 ‰U-OJ
œ ÈUNO0Ëd9 o
df “« «— d-MOzUÄ `D —œ Áb" ÈdOÖ tu/ È«b( jI UNJ
œ “« v9d •
ÆbMM
HDMI
Digital Audiow!"U ¨X!O2 —UÖ“U ©MPEG ¨DTS ¨‰UOV"œ w05Ëœ® ÁœdAC ‰U2U bMÇ ÍUN&dC U UL. Êu"e"uK: dÖ« ≠
ÆbOM rOEM: PCM ÍË— d «—
PCM Down ÍdOÖ t2u/ w!"U ¨X!O2 —UÖ“U 48kHz ÍôU LPCM ÍdOÖ t2u/ ÍUN"— U UL. Êu"e"uK: dÖ« ≠
ÆbOM rOEM: On ÍË— d «—
Dolby È—U& rzö+ double-D Ë ¢Dolby¢ ÍUN-ö+ ÆÁb" t-9U Dolby Laboratories “UO-« X%
ÆbM"U v Laboratories
.bM"U v Digital Theater Systems X d" È—U& rzö+¢DTS Digital Out¢Ë¢DTS¢
µ∞ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
50
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
g"U/ ÈUF tM"eÖ Êœd rOEM:
ÆbOM rOEM) «— ÁbMM gÄ v
uzb
Ë nK- ÈU:œdJKL+ U) b“U v —œU6 «— UL" g
U/ ÈU: tM
eÖ
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
≥
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
g"U/ rOEM:¢ »U-«
—UA ¢©Display Setup®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
g
U/ rOEM)
▲ ▲
4:3 L-Box ∫ TV —œU VUM)
—U œu9 ∫
XUb X.U]
s"Ë— ∫ t'H( ÈË— ÂUOÄ
‘uU9 ∫
v:UO t0—œ
PAL ∫ Êu
e
uK) r-O
◊uKØS-VID ∫
u
b
Ë v0Ëd9
576p ∫
HDMI
¥
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
—UA Á«u)œ ÊU“ »U-«
ENTER U
fá ¨bO:œ
ÆbO:œ —UA «—
µ± ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
51
2/14/05, 11:39 AM
▼
▲
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG:
▲
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d ≠
ÆbO:œ —UA
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
È«d «— ▲ / ▼ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
(TV Aspect) TV—œU VUM: ±
bO:«u X« sJ2 ¨b
—«œ t vu
e
uK) Ÿu ”U« d
Æ©w
ULMÖ—e t0—œ® bOM rOEM) «— t'H( ULOEM) t
ÈœË—Ë È«—«œ jI UL" Êu
e
uK) r-O dÖ« •
»U-« «— ¢NTSC¢ b
U ¨X« NTSC v
uzb
Ë
ÆbOM
PAL ÈœË—Ë È«—«œ jI UL" Êu
e
uK) r-O dÖ« •
ÆbOM »U-« «— ¢PAL¢ b
U ¨b"U v
(Video Output) u"b"Ë v3Ëd ∂
ÆbOM »U-« «— Video Output
“« bO:«u9 v t vU~M: : COMPOSITE/S-Video ≠
«— ʬ ¨œu" ÁœUH-« S-video v0Ëd9 Ë uzb
Ë
ÆbOM »U-«
“« bO:«u9 v t vU~M: : COMPONENT (I-SCAN) ≠
ÁœUH-« ©625i/525i® t-O¬ XMuáU v0Ëd9
ÆbOM »U-« «— ʬ ¨œu"
v t vU~M: : HDMI/COMPONENT (P-SCAN) ≠
©625p/525p® vJ
—b) XMuáU v0Ëd9 “« bO:«u9
ÆbOM »U-« «— ʬ ¨œu" ÁœUH-«
w0Ëd9 X.U] ¨bO:œ —UA «— VIDEO SEL. tL œ dÖ« •
dOOG) p
œ ÊËb X.U] t ÍœU+ VO)d) “« uzb
Ë
ÆbM w
COMPONENT (I-SCAN) ➞ COMPOSITE/S-VIDEO®
©HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ➞
Display Setup v+d ÈuM —œ Yes/No »U-« dÖ« •
qL6 ÈuM t t'H( ¨œuA »U-« tOUb ±∞ ·d^
ÆœœdÖ v “U
g
U/ rOEM)
▲
▲ ▲
4:3 L-Box ∫ TV —œU VUM)
—U œu9 ∫
XUb X.U]
s"Ë— ∫ t'H( ÈË— ÂUOÄ
‘uU9 ∫
v:UO t0—œ
PAL ∫ Êu
e
uK) r-O
◊uKØS-VID ∫
u
b
Ë v0Ëd9
576p ∫
HDMI
t0—œ q bO:«u9 v t vU~M: ∫ 4:3 Letter Box ≠
«— Èœ ÈË Èœ ÈUNJ
œ t'H( v
ULMÖ—e ±∂∫π
dÖ« v-] ¨bOM »U-« «— X.U] s
« ¨bOM Áb:UA
Æb"U ¥∫≥ v
ULMÖe t0—œ È«—«œ b
—«œ t vu
e
uK)
Æbu" v d:U^ t'H( 5z« Ë ôU —œ vJA ÈU:—«u
¨v.uLF Á“«b« ÈUNu
e
uK) —œ ∫ 4: 3 Pan Scan ≠
«— ±∂∫π t'H( Èe d g v:«u9 v t vU~M:
g® ÆbOM »U-« «— X.U] s
« ¨bOM Áb:UA
©Æb" bM:«u9 Áb
d rKO d
uB) X«— Ë éÇ v
UN-«
—œ «— ±∂∫π qU d
uB) bO«u) v : 16:9 Wide ≠
ÆbOM Áb:UA œu9 sNÄ t'H( Êu
e
uK)
TV —œU VUM)
p
—U 4:3
Áb
d 4:3
sNÄ 16:9
(Still Mode) XU X5U ≤
X.U] —œ d
uB) ‘“d. “« ÈdOÖuK0 t U: tM
eÖ s
«
d-'{«Ë «— pÇu 7 Ë œd bM:«u9 pL X d] v
Æœ«œ bM:«u9 g
U/
Field/Frame X.U] ¨ Auto »U-« ÂU~M: : Auto ≠
.b" bM:«u9 q
bL) pO)Uu)« —uD
vU“ —œ Auto X.U] —œ «— tM
eÖ s
« : Field ≠
.bOM »U-« ¨œ“d. v t'H( t
t vU“—œ Auto X.U] —œ «— vÖó
Ë s
« : Frame ≠
»U-« ¨bOMOLd-'{«Ë «— pÇu ·Ëd] bO:«u9 v
.bOM
g
U/ rOEM)
◊uKØS-VIDEO
©I-SCAN® r-O
©P-SCAN® r-OØHDMI
(Screen Messages) t%H? ÈË— ÂUOÄ ≥
ʬ “« t'H( ÈË— ÈUNUOÄ Êœd ‘uU9 U
s"Ë— È«d
ÆbOM ÁœUH-«
(Black Level) vFUO t3—œ ¥
U
©On® sýË—® ÆbM v rOEM) «— t'H( v
UM"Ë—
v/ qL+ vJ
—b) X.U] —œ œ—u s
« ©©Off® ‘uUš®
ÆbM
(TV System) Êu"e"uK: r!O µ
NTSC ÈUNJ
œ “« Êœd ÁœUH-« —u( —œ : NTSC ≠
ÈœË—Ë È«—«œ jI UL" Êu
e
uK) r-O dÖ« •
»U-« «— ¢PAL¢ b
U ¨X« PAL v
uzb
Ë
¨bOM v »U-« «— ¢PAL¢ t vU~M: ÆbOM
ÆX« Èe)d: ∂∞ PAL v0Ëd9 ¨t-O¬ v0Ëd9 Xd
NTSC ÈœË—Ë È«—«œ jI UL" Êu
e
uK) r-O dÖ« •
ÆbOM »U-« «— ¢NTSC¢ b
U ¨X«
PAL p?
œ “« Êœd ÁœUH-« —u( —œ : PAL ≠
µ≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
52
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
DVI w0Ëd9 ≠
t HDMI rOEM) Í«d œdJKL+ s
« “« bO«u) w
.bOM ÁœUH-« DVI w0Ëd9 Xd
«— Êu
e
uK) t'H( p
œdJKL+ s
« ≠
U) bM w `O'B) ÁbA Íe d tJOU~M:
.bM sJ2 «— ÍœU+ ÍU/ p
`O'(U —uD DVI w0Ëd9 t HDMI dÖ« ≠
g
U/ t'H( t X« sJ2 ¨Áb" rOEM)
.b"U wL
—«
HDMI/DVI/Pscan
576p
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG:
∫
v.uLF≠RGB ∫
3 t0—œ ∫
rOEM)
pOJH) Ëb6
ÈbKK V.U6
vzUM"Ë—
U"¬ t œu. ÂuKF& U: bOM Ÿu3— Êu"e"uK: d—U ÍULMF«— t
sJ« “« dÖ« .bM w& X"UL Áb2Ë— gOÄ sJ« “« ÊU2u"e"uK:
d—U ÍULMF«— tÇdCœ ¨œu. w& w2U0OAÄ Áb2Ë— gOÄ
ÍuM& r!O —œ Áb2Ë— gOÄ sJ« ULOEM: œ—u& —œ Êu"e"uK:
.bOM ‰U02œ «— Êu"e"uK:
t%H? X« sJ2 ¨Áb. rOEM: `O%?U2 —uD uzb"Ë w3Ëd dÖ«
.œu. œËb!& g"U/
t w~! HDMI w3Ëd Í«d œu3u& pOJH: —b1
t ¨ UO"e3 Í«d .œ—«œ Áb. qB& —u˛ËdÄ U"Ë Êu"e"uK:
.bOM Ÿu3— —u˛ËdÄ U"Ë Êu"e"uK: d—U ÍULMF«— tÇdCœ
X« sJ2 ¨Áœd dOOG: g
Ä 5 —œ pOJH: —b1 tJO&U~MF
.œu. ÊU"U/ ÍœU* d"uB: U: bAJ ‰u Í« tO2U bMÇ
U" 720p ÍË— d «— HDMI w3Ëd pOJH: —b1 dÖ«
dN XOHO U Íd"uB: HDMI w3Ëd ¨bOM rOEM: 1080i
.bM w& tz«—« «—
•
•
•
•
•
HDMI ∑
t œu" w ÁœUH-« tJOU~M: rOEM) s
« “«
wA
U/ q
UË t DVI U
HDMI ju) ÁU~-œ
Æb"U Áb" q(Ë ©ÁdOlË —u- ˛ËdÄ ¨Êu
e
uK)®
pOJH) —b6 ≠
¥∏∞ x ∑≤∞ ∫ 480p ¨µ∑∂ x ∑≤∞ ∫ 576p ≠
∑≤∞ x ±≤∏∞ ∫ 720p ≠
∑∂∏ x ±∞≤¥ ∫ 768p ≠
±∞∏∞ x ±π≤∞ ∫ 1080i ≠
Xd ≠
XO(U9 s
« “« ¨@— œbJ bO.u) s
d-N Í«d
w0Ëd9 oO6œ rOEM) Í«d Ê«u) w
UL" —u-OU U
Ë Êu
e
uK) t DVD-HD850
Æœd ÁœUH-«
Ád-Ö rOEM) Í«d œdJKL+ s
« “« bO«u) w
DVI U
HDMI w0Ëd9 ‰U-OJ
œ ÍU: Áœ«œ RGB
ÆbOM ÁœUH-«
Ád-Ö RGB ÍU: Áœ«œ w0Ëd9 ∫ ÍœU+ RGB ≠
ÆœËb' HDMI/DVI
RGB ÍU: Áœ«œ w0Ëd9 ∫ ‘d-Ö RGB ≠
ÆqU HDMI/DVI Ád-Ö
YCbCr-(4:4:4)w0Ëd9 ∫ YCbCr-(4:4:4) ≠
ÆœËb' HDMI Ád-Ö
YCbCr-(4:2:2)w0Ëd9 ∫ YCbCr-(4:2:2) ≠
ÆœËb' HDMI Ád-Ö
768p ÍË— d «— HDMI w0Ëd9 pOHJ) —b6 dÖ«
YCbCr Xd “« bO«u) w/ ¨bOM rOEM)
ÆbOM ÁœUH-«
—œ w~— Ë bOH Ë ÁUO œËb' Ád-Ö Ê«eO
Æb« Áb" Áœ«œ ÊUA œËb' ÍU: Áœ«œ Ád-Ö œËb]
Æb"U w XO ∏ XO oL+ tJO)—u( —œ ©‰UŒ
≤≥µ~±∂ ∫ Y ≠
≤¥∞~±∂ ∫ CbCr ≠
—œ w~— Ë bOH Ë ÁUO qU Ád-Ö Ê«eO
Æb« Áb" Áœ«œ ÊUA qU ÍU: Áœ«œ Ád-Ö œËb]
b"U w XO ∏ XO oL+ tJO)—u( —œ ©‰UŒ
≤µµ~∞ ∫ Y ≠
≤µµ~∞ ∫ CbCr ≠
w
UM"Ë— ≠
rOEM) Í«d œdJKL+ s
« “« bO«u) w
HDMI /w0Ëd9 w
UM"Ë—
ÆbOM ÁœUH-« COMPONENT(P-SCAN)
ÊUA9—œ
µÁœ—
p
—U)
¥Áœ—
≥Áœ—
µ≥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
53
2/14/05, 11:39 AM
≤Áœ—
±Áœ—
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
s"b5«Ë ‰dM Êœd rOEM:
t t ¨bM v qL+ X« Áb" Áœ«œ hOB) ÈbM t0—œ ÊU¬ t t v
U: Èœ ÈË Èœ U s
b.«Ë ‰d-M œdJKL+
ÈbM t0—œ `D Ÿu ∏ ÆbM v pL ¨bM v Áb:UA UL" Áœ«uU9 t v
U: Èœ ÈË Èœ Ÿ«u« ‰d-M —œ UL"
Æœ—«œ œu0Ë p
œ p
—œ
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
s"b5« Ë rOEM:¢ »U-«
—UA ¢©Parental Setup®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
s
b.«Ë rOEM)
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d
ÆbO:œ —UA
—uL+ e— 79U
µ
bOM œ—«Ë «— e—
----
—uL+ e— 79U
e— œbJ Êœd œ—«Ë
œ—«Ë «— œu9 —uL+ tLK
Êœd œ—«Ë¢ t'H( ÆbOM
Re-enter® e— œb−
bO
U) È«d ¢©Password
Æœu" v d:U^ —uL+ tLK
«œbJ «— œu9 —uL+ tLK
ÆbOM œ—«Ë
X« Áb" qH6 ÁbMM gÄ
Æ© ®
----
µ¥ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
54
¥
—œ «— ENTER U
tL œ
“« bO:«u9 v t v)—u(
«— bOM ÁœUH-« —uL+ tLK
¢ ©Yes® tK¢ »U-« È«d
ÆbO:œ —UA
bOM œ—«Ë «— e—¢ t'H(
d:U^ ¢©Enter Password®
Æœu" v
▼
e— “« ÁœUH-«
▼
dO9 ∫
2/14/05, 11:39 AM
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
ÈbM t3—œ `D Êœd rOEM:
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
s"b5« Ë rOEM:¢ »U-«
—UA ¢©Parental Setup®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
—uL+ e— ‰d-M
¥
bOM œ—«Ë«— e—
ÆbOM œ—«Ë «— œu9 e— tLK
rOEM: ÈuM& Êœ«œ dOOG:
----
s
b.«Ë rOEM)
▲
tK ∫
8∫
µ
È«d «— ▼Ø▲ tL œ
vM ÈbM Áœ—¢ »U-«
—UA ¢©Level Rating®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
vM ÈbM Áœ—
8
7
6
5
4
3
2
1
¨bOM »U-« «— ∂ `D dÖ« ¨‰UŒ È«d
bM:«u gÄ bM"U ∏ U
∑ `D t v
UNJ
œ
Æb"
`D ‰UÖ—e
`D
`D
`D
`D
`D
`D
`D „œu s1«
∂
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
ÈbM t0—œ `D »U-«
¨Áœ«œ —UA bO:«u9 v t
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
—œ Êœd rOEM) ©‰UŒ
Æ¢©Level 6® 6 `D¢
µµ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
55
2/14/05, 11:39 AM
▼
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d
ÆbO:œ —UA
▼
▼
▲
e— “« ÁœUH-«
vM ÈbM Áœ—
bOM ÷u+ «— e—
rOEM) ÈuM Êœ«œ dOOG)
e&— tLK Êœ«œ dOOG:
±
—œ ÁU~-œ t vU“ —œ
tL œ ¨X« n6u) X.U]
ÆbO:œ —UA «— Menu
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
≥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
s"b5« Ë rOEM:¢ »U-«
—UA ¢©Parental Setup®
U
tL œ fá ¨Áœ«œ
ÆbO:œ —UA «— ENTER
bOM œ—«Ë«— e—¢ t'H(
d:U^ ¢©Enter Password®
œu9 —uL+ tLK Æœu" v
ÆbOM œ—«Ë «—
▼
▲
«— MENU tL œ ¨rOEM) ÈuM Êœd u' È«d
ÆbO:œ —UA
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
≤
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
¨Áœ«œ —UA Setup »U-«
ENTER U
tL œ fá
ÆbO:œ —UA «—
▼
▲
Setup
ÊU“ rOEM)
«b( rOEM)
g
U/ rOEM)
∫ s
b.« Ë rOEM)
XLb Ÿu{ u DivX(R)
s
b.«Ë rOEM)
▲
tK ∫
8∫
¥
È«d «— ▼Ø▲ ÈU: tL œ
bOM ÷u* «— e&—¢ »U-«
¢©Change Password®
tL œ fá ¨Áœ«œ —UA
ÆbO:œ —UA «— ENTER U
«— œu9 b
b0 e— tLK
ÆbOM œ—«Ë
«— œu9 b
b0 e— tLK
ÆbOM œ—«Ë «œbJ
Î
▼
▲
e— “« ÁœUH-«
vM ÈbM Áœ—
bOM ÷u+ «— e—
bOM ÷u+ —« ed+ tLK
bOM œ—«Ë b
b0 e—
----
bOM ÷u+ —« ed+ tLK
e— œbJ Êœd œ—«Ë
----
dc:
t ¨b
« Áœd ‘u«d «— œu9 —uL+ tLK dÖ«
vU
VO+ ÈULM:«— —œ ¢—uL+ tLK Êœd ‘u«d¢
ÆbOM tF0«d
µ∂ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
56
2/14/05, 11:39 AM
∂ qBC
l0d
—Ëœ Á«— “« ‰dM ju: Êu"e"uK: ‰dM
Íe
— tUd Í«d .bM ‰d-M eO «— UNu
e
uK) d-AO t œd rOEM) Í—uf Ê«u) w «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M
.bOM ÁœUH-« œu" w UL" „—U t ◊ud t Íb “« ¨—Ëœ Á«— “« ‰d-M
Êu"e"uK: ÍUFb
w:—U& ÊUA2
b
w:—U& ÊUA2
b
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
ÆbOM s"Ë— «— Êu
e
uK) Ʊ
Æb
dO~ Êu
e
uK) XL t «— Íœ ÍË Íœ —Ëœ Á«— “« ‰d-M Æ≤
ÆbOM œ—«Ë «— œu9 Í—U& ÊUA b ¨b
« t-"«œ t~ 5
UÄ «— Êu
e
uK) ÍËdO tL œ tJO.U] —œ Æ≥
ÊUA ÊUL: d~
œ ÍU:b ¨œdJ —U ‰Ë« b tJO)—u( —œ ÆX« Áb" qU rOEM) ¨b" ‘uU9 Êu
e
uK) d֫ ƥ
ÆbOM œ—«Ë «— Í—U&
) ¨TV POWER ÍUFœdJKL* bO2«u: w&
ÆbOM ‰dM «—
ÆbM ‰dM «— Áb. XdNC Í—U& ÍUN2UA2 Êu"e"uK: ÍUN5b& tLF b2«u: w/ —Ëœ Á«— “« ‰dM ≠
ÆbOM rOEM: «— Í—U& ÊUA2 b Á—UËœ ¨bOM w& i"uF: «— —Ëœ Á«— “« ‰dM ÍUF Íd:U dÖ« ≠
l3d&
d~"œ Êu"e"uK: ÍUF ÁbMMbO5u: TV/VIDEO Ë VOL (+, -) ¨CH (
,
Samsung 2 ÍUNu
e
uK) Í«d ©‰UŒ Í«d
ÆbOM œ—«Ë «— ± fá Ë ∞ ¨b
« t-"«œ t~ 5
UÄ «— TV POWER tL œ tJO.U] —œ
µ∑ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
57
2/14/05, 11:39 AM
l0d
—«eC« XH ÍUI:—«
t&bI&
s
« œdJKL+ œuLN Í«d —«e« Âd ÍUI)—« “« VKl« ¨ Samsung (www.samsung.com)Xd-M
« X
U o
df “«
ÆbM w wULO-AÄ XOF{Ë s
d9¬ t ÁU~-œ
ÁœUH-« t w
UI)—« —«e« Âd t w~- Áb" «d0« ÍU:œuLN Æœu" w ÊU
U/ ʬ Ë bM w «bOÄ t«œ« b
b0 Áó
Ë
ÆX"«œ ¡UI)—« “« qL6 Íœ ÍË Íœ ÁbMM gÄ t Í—«e« Âd tU{U œ—«œ bOM w
bOM X—œ ÍUI:—« p!"œ p" —uDÇ
ÆbO
uM w.U9 CD-RW U
CD-R p
œ p
ÍË— d ¨d
“ ULOEM) “« ÁœUH-« U «— Áb" œu. ÊË«œ q
U
±
“« «— b
b0 q
U p
w-
U
X
U œu. ÊË«œ e d o
df
Samsung Xd-M
«
œu. ÊË«œ (www.samsung.com)
bOM
dc:
CD-ROM ISO r-O q
U Áœ— ≠
ISO 9660 d- «—U t+uLJ ≠
wJ) tK0 ¨Áb" w
UN ≠
5
UÄ 7"u X+d ≠
≤
CD-RW“« ÁœUH-« U
t «— q
U ¨œu9 d)uOáU
ÆbO
uM p
œ
¡UI:—« ‰«Ë—
±
≤
▼
¨©lL0® Total »U-« XN0
¨Áœ«œ —UA «—
/ tL œ
—UA «— ENTER tL œ fá
bO:œ
▲
“U pO)Uu)« —uD wMO ¨7"u jË —œ ≠
—œ Í«d ¨p
œ Êœd ×U9 “« bF Æb" b:«u9
ÆbOM dL( tIO6œ ≤ œËb]
Áœ—ˬ “Ëd eO¬ XOIu —uD ÁU~-œ dÖ« ≠
—uD wMO 7 “« bF ÁU~-œ ¨Áb"
Æb" b:«u9 s"Ë— Ë ‘uU9 pO)Uu)«
t'H( s
« ¨b" s"Ë— ÁU~-œ tJOU~M:
b" b:«u9 ÊU
U/
▼
g"U/ t%H? —œ —«eC« XH ÍUI:—«
œu. w& ÊU"U/
ÆbOM “U «— p
œ wMO
wMO ÍË— d «— p
œ
Æb
—«c~
Æb
bML «— wMO
—«e« XH ÍUI)—« t'H(
Æœu" w ÊU
U/
œu. w& ŸËd. —«eC« XH ÍUI:—«
dc:
Select Menu® ¢œu" »U-« uM ÊU“¢ dÖ« ≠
dOLF) e d¢ U ÎUHD. ¨bA ÊU
U/ ©Language
Æb
dO~ ”U9 ¢Samsung
Ë Áœ«b —UA «— Í« tL œ êO: ¨¡UI)—« 5] —œ ≠
ÆbOAJ «— ‚d rO
»Ë t ¨bM dOOG) X« sJ2 ¡UI)—« ‰«Ë— ≠
(www.samsung.com) .œu" Ÿu0— X
U
≥
Press 1 for English
v—U È«d 2 bOK
Í«d «— wL6— ÍU: tL œ
dE œ—u ÊU“ »U-«
ÆbO:œ —UA
µ∏ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
58
2/14/05, 11:39 AM
l0d
vU" VO*
ÆbOM v—d «— d
“ œ—«u ÎUHD. ¨©vU
VO+® Ub9 X«u9—œ “« qL6
t%H?
P¥
P∑
P±∏
Pµ∞~¥π
«b1«
qJA&
ÆbOM v—d —Ëœ Á«— “« ‰d-M ÈUN
d)U •
U Ê«u) v/ «— vKL+ êO:
ÆbM"U t-"«œ i
uF) t “UO X« sJ2
—Ëœ Á«— “« ‰d-M “« ÁœUH-«
ÆbOMJ —U u ≤∞ “« d-AO È« tK(U “« —Ëœ Á«— “« ‰d-M U •
Æœ«œ ÂU$«
Áb“«œdÄe
— U) b
—«œ ÁU~ tIO6œ bMÇ È«d «— UN¬ Ë b
—ˬ —œ «— UN
d)U •
bOM VB Á—UËœ «— UN
d)U ÆbOM vUA“U «— —Ëœ Á«— “« ‰d-M q9«œ
ÆbOM —U —Ëœ Á«— “« ‰d-M U Á—UËœ U) bOM vF Ë
¨b"U ôU t Ë— ʬ VÇd t v)—uB p
œ t b
u" sGLD •
ÆX« t-dÖ—«d6
ÆbOM v—d «— Èœ ÈË Èœ tIDM b •
—«d6d d
“ j
«d" t œu" v œbJ bO.u) vU“ jI ‰UU µ[± È«b(
∫ Æb"U
b"U Áb" q(Ë VUM d
U wKᬠt
Èœ ÈË Èœ ÁbMM gÄ ©±
Æb"U Áb" jL{ ‰UU µ[± —uB p
œ ©≤
Æb"U ÊËdO —œ ¢ch µ[±¢ Xö+ È«—«œ gÄ ‰U] —œ p
œ t bOM v—d
ÆbM v —U `O'( —uD Ë X« Áb" q(Ë v)u( r-O t bOM v—d
øX« Áb" rOEM) Bitstream ÈË— Audio Output U
¬ ¨SETUP Menu —œ
•
P±π
Pµ∂~µ¥
d:U^ t'H( ÍË—
q
UL"
Æœu" v
Æb"U uM È«—«œ p
œ t bOM v—d •
.œu" v/ d:U^ Disc Menu
œdJKL+ U p
œ dÖ« ¨Setup Menu —œ Áb" »U-« ÈU:œdJKL+ “« v9d •
ÆbMMJ —U v-—b X« sJ2 ¨b"U ÁbA È—«cÖ e— tfud
»U-« U gÄ X.U]
ÆX« ËUH- Setup Menu
ÆX« Áb" XUb UL" ÈU: Èœ ÈË Èœ —œ t'H( t0—œ •
Ê«u) v/ «— screen ratio
.œ«œ dOOG)
»U-« Audio Options ÈuM —œ «— `O'( Digital Output t b
u" sGLD •
Æb
« Áœd
Æ«b( ÊËb
tOUb µ “« d-AO È«d «— b"UL q9«œ —œ vJ
œ tJO.U] —œ
tL œ •
ÆbM v XAÖd tU9—U ULOEM) t ULOEM) vU9 ÆbO:œ —UA
ÆX« Áb" qH6 t'H(
—UA tOUb µ “« d-AO È«d «— b"UL q9«œ —œ vJ
œ tJO.U] —œ
tL œ •
XAÖd tU9—U ULOEM) t —uL+ tLK 5MâL: Ë ULOEM) vU9 ÆbO:œ
ÆbO"U t-"«œ “UO Ê«b ÎUF6«Ë d~ bOMJ ÁœUH-« «— X.U] s
« Æœu/ bM:«u9
—uL+ tLK Êœd ‘u«d
Pµ≤~µ±
Pµ∞~¥π
bO.u) ‰UU µ[± È«b(
Æœu" v/ œbJ
•
•
•
∫ÊuÇ œu" Áœ«œ ÂU$« b«u) v/ ÊU“ s
« —œ tfud «b6« U
UNOÖó
Ë •
ÆX« Áœd ŸuM2 «— ʬ Èœ ÈË Èœ —«e« Âd Ʊ
Æ©U
«Ë“ ¨‰UŒ® bM v/ vULO-AÄ «— vÖó
Ë s
« Èœ ÈË Èœ —«e« Âd Æ≤
ÆXO œu0u ÊU“ s
« —œ vÖó
Ë s
« Æ≥
b
« Áœd X«u9—œ «— vU“ ÈuJ-0 U
qB Á—UL" U
Ê«uM+ Á—UL" UL" Æ¥
ÆX« ÁœËb' “« ×U9 t
Pµ¥~¥¥
Æœu" v/ gÄ p
œ
l3d&
◊ud U'O{u) ÈËU] t ULM:«— tâU- g Ë b
Ëd V.UD XdN t • t0«u Èd~
œ öJA U dÖ«
Æb
b"
ÆbOM ‰ULœ d~
œ —ULJ
«— qLF.«—u-œ Ë Áœd «bOÄ «— X« È—U0 qJA t
”U9 “UJ Ub9 e d s
d-J
œe U ÎUHD. ¨bA q] qJA r: “U dÖ« •
Æb
dO~
P≥
Æb"U t-"«bd ‘«d9 U
ÁœuL nOŒ p
œ t b
u" sGLD •
ÆbOM eO9 «— p
œ •
U
Áœu e
u È«—«œ d
uB)
X« »«d9 d
uB)
µπ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
59
2/14/05, 11:39 AM
l0d
t%H?
«b1«
qJA&
ÆX« Áb" “UU«u) HDMI uzb
Ë w0Ëd9 t bOM ‰d-M •
ÆbOM ‰d-M «— Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~-œ HDMI e
dÄ Ë Êu
e
uK) 5 ◊UL)—« •
P±∂~±µ
480p/576p/720p/768p/ Íœ ÍË Íœ ÁbMM gÄ “« Êu
e
uK) U
¬ t bOMOL •
ÆbM w wULO-AÄ1080i
ÆX.O½ HDMI vłËdš
Êu
e
uK) tJ-M
« ÍUMF t ¨œu" w ÊU
U/ t'H( ÍË— d pd dÖ« •
Æ©ôU bU ÍUNMÄ ‰U-OJ
œ U
u-' kU'® HDCP bM w/ wULO-AÄ
HDMIw0Ëd9 t'H(
ÆÍœU+dOl
b"U Áb" rOEM) `O'( —uD Êu
e
uK) r-O t bOM ‰d-M •
Í«d 60Hz t 50Hz “« »U6 X
— tJOU~M: X« sJ2 g
U/ t'H( ‘“d. •
Pµ≥~µ± Æb:œ Œ— œu" q
bL) ©ôU `D Õu{Ë Í« tU—bMÇ j«—® 720p/1080i HDMI
ÆbOM Ÿu0— ÊU-u
e
uK) d—U ÍULM:«— tÇd-œ t UHD.
Î
•
HDMI vłËdš ‘“d0
P±∂~±µ
∂∞ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
60
2/14/05, 11:39 AM
l0d
UB
A&
e)d: ∂∞ص∞ ¨X.Ë ≤¥∞≠±±∞ ©»ËUM-® AC
«Ë ±≤
—b6 ÈU:“UO
‚d ·dB
ÂdÖuKO ≤[≥
Ê“Ë
©‰uf® mm¥π X ©ŸUH)—«® mm≤µ∞ X ©÷d+® mm¥≥∞
œUF«
vuL+
œ«dÖ v-U t0—œ ´≥µ U) +µ
•∑µ U) •±∞
tOUbØd- ¥[∞∂ ~ ≥[¥π ∫Êb«u9 X+d
vMOL) gÄ ÊU“
tIO6œ ±≥µ ∫©È« t
ô p) p
œ ¨tdf p
®
tOUbØd- µ[∂ ~ ¥[∏ ∫Êb«u9 X+d
tIO6œ ∑¥ ∫gÄ ÊU“ dŒ «b]
tOUbØd- µ[∂ ~ ¥[∏ ∫Êb«u9 X+d
tIO6œ ≤∞ ∫gÄ ÊU“ dŒ «b]
v)UOKL+ —«d] t0—œ ÁœËb'
v)UOKL+ Xuf— ÁœËb'
DVD
©‰U-OJ
œ Á—uEM bMÇ p
Ϩ
d- v-U ±≤ ∫ CD
©ÁœdA p
Ϩ
d- v-U ∏ : CD
©ÁœdA p
Ϩ
tOUbØd- µ[∂ ~ ¥[∏ ∫Êb«u9 X+d
©«b( ´ uzb
Ë® tIO6œ ∑¥ ∫gÄ ÊU“ dŒ «b]
d- v)U ±≤ : VCD
©—U r:« ∑µ® pOÄ u) pOÄ X.Ë ±[∞ ∫ ‰UU ±
V d Èuzb
Ë
©—U r:« ∑µ® pOÄ u) pOÄ X.Ë ±[∞ ∫ Y
©—U r:« ∑µ® pOÄ u) pOÄ X.Ë ∞[∑∞ : Pr
©—U r:« ∑µ® pOÄ u) pOÄ X.Ë ∞[∑∞ : Pb
p
œ
XMuáU uzb
Ë
©—U r:« ∑µ® pOÄ u) pOÄ X.Ë ±[∞ ∫ v
UM"Ë— ‰UM~O
©—U r:« ∑µ® pOÄ u) pOÄ X.Ë ∞[≥ ∫ v~MO~— ‰UM~O
S-Video
L(1/L), R(2/R)
e)d: uKO ≤≤ U) ¥ ∫ e)d: uKO ¥∏ ÈdOÖ tu/
e)d: uKO ¥¥ U) ¥ ∫ e)d: uKO π∂ ÈdOÖ tu/
‰UU ≤
v0Ëd9
d
uB)
fU d aUÄ*
«b( v0Ëd9
q vœ ±±∞
q vœ ±∞∞
• ∞[∞∞¥
S/N XL*
pOUM
œ ÁœËb'*
pOu—U: ëu+« q —«bI*
vL« UBA ∫*
l3d&
œu9 È«d «— Âö+« ÊËb UBA dOOG) o9 œËb' XO.uG U Samsung Electronics X d" ≠
Æœ—«œ v ÁU~ ÿuH'
ÆbM"U v vMOL) œUF« Ë Ê“Ë ≠
∂± ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
61
2/14/05, 11:39 AM
tKOu r!O s"«
ELECTRONICS
X« Áb. bO5u:
Ê«d
«—œ @uU ôuB' ‘Ëd “« fÄ Ub9 vÖbM
U/ f
Ëd ÂU X d"
œ—«b f
Ëd ÂU Áó
Ë v-«—UÖ —U b6U ÈUNU~-œ ‰UL6 —œ v-O.uG tu~âO:
∂≤ ≠ v—U
DVD-HD850-Iran
62
2/14/05, 11:39 AM
00637L-HD850_HACO_eng_Cover
2/3/05
7:19 PM
Page 3
DVD Player
DVD-HD850
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 2
Precautions
1. Setting up
- Refer to the identification label located on the rear of your
player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation
holes. (7~10cm) Do not block ventilation holes on any of the
components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure
to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use,
especially if you don’t use it for a long time.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments
or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself.
Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use but for domestic
purposes. Use of this product is for personal use only.
- Do not put any container filled with liquid or any small metal
objects on the player.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can
affect normal operation of this player. If this occurs, turn the
player off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC
power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp
changes in temperature, the player may not operate
correctly. If this occurs, leave the player at room temperature
until the inside of the player becomes dry and operational.
4. Disc
- Do not clean record-cleaning sprays, benzene, thinner, or
other volatile solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold by the edges or
by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth
over the disc.
ENG-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 3
5. Environmental info
- The battery used in this product contains chemicals that
are harmful to the environment.
- So, dispose of batteries in the proper manner, according to
federal, state, and local regulations.
The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property
rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user
consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not
cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any
unlicensed product unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or
sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to
encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No
rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the
ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
ENG-3
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 4
Before you start
Accessories
Remote
Control
Batteries for
Remote Control
(AAA Size)
User’s Manual
Video/Audio
Cable
Install Batteries in the Remote control
1
Open the battery
cover on the back of
the remote control.
2
Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are
aligned correctly.
3
Replace the battery
cover.
If the remote control doesn’t operate properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
ENG-4
HDMI Cable
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
TA B L E
OF
7:20 PM
Page 5
CONTENTS
Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chapter 1: Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chapter 2: Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chapter 3: Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Slow Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program Play & Random Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Chapter 4: Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Using the Instant Replay/Skip Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Chapter 5: Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Setting Up the Language Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Setting Up the Display Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Chapter 6: Reference
Controlling a TV with the Remote control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ENG-5
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 6
Chapter 1
SETUP
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD(except CD layer)
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound
reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
Program Play (CD)
You can program tracks to play in desired order.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
COPY PROTECTION
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Many DVD discs are encoded with copy
protection. Because of this, you should only connect
your DVD player directly to your TV, not to a VCR.
Connecting to a VCR results in a distorted picture
from copy-protected DVD discs.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional
interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match your
TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA files.
Instant Replay (DVD)
This function is used to replay the previous 10
seconds of a movie from the current position.
Instant Skip (DVD)
This function skips playback ahead 10 seconds.
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure
digital video/audio signal path from the player to
your TV.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized
by Macrovision Corporation. Reverse engineering or
disassembly is prohibited.
(525p/625p)
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED
THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO
THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE
ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET
COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p
DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S
CUSTOMER SERVICE CENTER.”
ENG-6
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 7
SETUP
Setup
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Disc Types (Logos)
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Disc Markings
PAL
DIGITAL
SOUND
- CD is recorded as a Digital Signal with
better audio quality, less distortion and
less deterioration of audio quality over
time.
Region Number
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and
MPEG-2 system.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the
on-screen menu.
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
Audio
~
Characteristics
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are
coded by region. These regional
codes must match in order for the disc
to play. If the codes do not match, the
disc will not play.
The Region Number for this player
is described on the rear panel of the
player.
DTS disc
DivX Certification
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow
playback and may cause damage to the DVD
player.
ENG-7
DivX, DivX Certified, and
associated logos are
trademarks of DivXNetworks,
Inc and are used under
license.
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 8
SETUP
Description
Front Panel Controls
9
10
OPEN/CLOSE
EZ VIEW
DVD-HD850
1
1.
2
3
4
STANDBY/ON (
)
When the unit is first plugged in, the indicator lights.
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes out
and the player is turned on.
5
6
7
6.
STOP (
)
Stops disc play.
7.
REMOTE CONTROL RECEIVER
8.
SKIP (
) / SEARCH
Use to forward skip a scene or music.
SKIP (
) / SEARCH
Use to reverse skip a scene or music.
2.
DISC TRAY
Place the disc here.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Press to open and close the disc tray.
9.
4.
DISPLAY
Operation indicators are displayed here.
10. PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
5.
EZ VIEW
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted to
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
8
Front Panel Display
1
1.
Disc type indicators
2.
Play / Pause
2
3
3.
ENG-8
Displays various messages
concerning operations such as PLAY,
STOP, LOAD ...
no DISC: No disc loaded.
OPEN: The disc tray is open.
LOAD: Player is loading disc information.
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 9
SETUP
Setup
Rear Panel
1
1
2
3
4
1.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect
to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect
to an A/V Amplifier that contains a Dolby Digital,
MPEG2 or DTS decoder.
2.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Video Output is
selected in Setup Menu, progressive scan mode will
work.
- If COMPONENT(I-SCAN) Video Output is selected in
Setup Menu, interlaced scan mode will work.
3.
5
6
4.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack on
your television.
- The Video Output in Setup Menu must be set to
COMPOSITE/S-VIDEO.
5.
S-VIDEO OUT JACK
- Use the S-Video cable to connect this jack to the
S-Video jack on your television for higher picture
quality.
- The Video Output in Setup Menu must be set to
COMPOSITE/S-VIDEO.
6.
HDMI OUT JACK
- Use the HDMI cable to connect this jack to the HDMI
jack on your television for the best quality picture.
- If an HDMI cable is connected to an HDMI-compatible
TV, HDMI will be output automatically within 10
seconds.
- If you want to use a Video, S-Video or Component
Output, unplug HDMI cable.
AUDIO OUT JACKS
Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan (P-SCAN).
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the
TV’s menu system.
- If HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Video Output is selected in Setup Menu, Video and S-Video Outputs do
not work.
- The HDMI output of this unit can be connected to a DVI jack on a TV or other device using a conversion
adapter. In this case, it is necessary to use a TV or display with an HDCP-compatible DVI input.
- There may be no image output if the DVD player is connected to a TV or display that is not compatible with
the above format.
- Refer to the TV's instruction manual for detailed information regarding the HDMI terminal.
- See pages 51 ~ 53 to get more information on how to use the setup menu.
ENG-9
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 10
SETUP
Tour of the Remote Control
6.
17
1
7.
8.
9.
2
10.
3
18
4
5
19
20
21
6
22
7
8
23
9
10
24
11
25
11.
12.
13.
14.
15.
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
32
27.
33
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
DVD POWER Button
Turns the power on or off.
NUMBER Buttons
PROG Button
Allows you to program a specific order.
STEP Button
Advances play one frame at a time.
VOL (+, -) Buttons
Control volume.
31.
32.
33.
ENG-10
TV/VIDEO Button
Press to display all of the available video sources
( i.e., TV, Cable, Video)
SEARCH Buttons (
/
)
Allow you to search forward/backward through a disc.
STOP Button ( )
SKIP Buttons (
/
)
Use to skip the title, chapter or track.
MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
RETURN Button
Returns to a previous menu.
AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
ZOOM Button
Enlarges DVD picture.
VIDEO SEL. Button
Selects Video output format.
REPEAT A-B Button
Allows you to repeat play A-B disc.
BOOKMARK Button
TV POWER Button
Turns the TV’s power on or off.
CLEAR Button
Use to remove menus or status displays from the screen.
INSTANT SKIP Button
This function skips playback ahead 10 seconds.
INSTANT REPLAY Button
This function is used to replay the previous 10 seconds
of a movie from the current position.
CH (
,
) Buttons
Channel selection.
OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
PLAY/PAUSE Button (
)
Begin/Pause disc play.
INFO Button
Displays the current disc mode.
DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
…†œ√ Buttons
ENTER/…
This button functions as a toggle switch.
ANGLE Button
Use to access various camera angles on a DVD.
EZ VIEW Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
HDMI SEL. Button
HDMI or DVI Output resolution setup.
REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
SUBTITLE Button
SHUTTLE DIAL (Search mode)
Performs fast motion play.
JOG DIAL (Step mode)
Operates frame by frame play. In CD mode,
performs track search.
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 11
Chapter 2
CONNECTIONS
Choosing a Connection
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any
cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components (such as a TV) you are connecting for
more information on those particular components.
Connection to a TV (Video)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO (yellow)/AUDIO
(red and white) OUT terminals on the rear of the DVD player to
the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN terminals of
your TV.
2
Turn on the DVD player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
YELLOW
Video Cable
YELLOW
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Video signal from the DVD player appears on the TV screen.
Note
- Noise may be generated if the audio cable placed too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The number and position of terminals may vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual
of your TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD
player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video
Output mode changes in the following sequence: (COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT(I-SCAN) ➝
HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- When the Video Output in Setup menu is set to HDMI/COMPONENT(P-SCAN), the Video and
S-Video Outputs do not work.
ENG-11
Connections
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV
and other components.
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 12
CONNECTIONS
Connection to a TV (S-Video)
- Connecting to your TV using an S-Video cable.
- You will enjoy high quality images. S-Video separates the picture element into black and white(Y)
and color(C) signals to present clearer images than regular video input mode. (Audio signals are
delivered through the audio output.)
1
Using an S-Video cable (not included), connect the S-VIDEO
OUT terminal on the rear of the DVD player to the
S-VIDEO IN terminal of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the SVideo signal from the DVD player appears on your TV screen.
WHITE
Audio Cable
RED
S-Video Cable
(not included)
WHITE
4
Set the Video Output to COMPOSITE/S-VIDEO in the Display
Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The number and position of terminals may vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of your TV.
ENG-12
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 13
CONNECTIONS
Connection to a TV (Interlace)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminals on the rear of the DVD
player to the COMPONENT IN terminals of your TV.
2
RED
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
3
RED
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
BLUE
GREEN
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to COMPONENT(I-SCAN) in the Display
Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
Note
- If Video output is incorrectly set to S-Video with the Component cables connected, the screen will
turn red.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The component terminal of your TV may be marked “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals may vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of your TV.
ENG-13
Connections
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates
the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean
images. (Audio signals are delivered through the audio output.)
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 14
CONNECTIONS
Connection to a TV (Progressive)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminals on the rear of the DVD
player to the COMPONENT IN terminals of your TV.
2
RED
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
3
RED
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
BLUE
GREEN
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to HDMI/COMPONENT (P-SCAN) in the
Display Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
To see the progressive video output,
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings
in the TV’s menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method.
Progressive scanning method provides better and clearer picture quality.
ENG-14
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 15
CONNECTIONS
Connecting to a TV with DVI Jack
1
Using the HDMI-DVI cable (not included), connect the HDMI
OUT terminal on the rear of the DVD player to the DVI IN
terminal of your TV.
Connections
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO
(red and white) IN terminals of your TV. Turn on the DVD
player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
HDMI-DVI cable
(not included)
3
Press the input selector on your TV remote control until the DVI
signal from the DVD player appears on your TV screen.
Connecting to a TV with HDMI Jack
1
Using the HDMI-HDMI cable connect the HDMI OUT terminal
on the rear of the DVD player to the HDMI IN terminal of your
TV.
2
Press the input selector on your TV remote control until the
HDMI signal from the DVD player appears on your TV screen.
HDMI cable
HDMI VIDEO Specifications
When you press the HDMI SEL. button, 480p/576p, 720p, 768p, 1080i are selected in order.
The first press of the HDMI SEL. button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player’s output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.
- If you set the HDMI output resolution 720p or 1080i, HDMI output provides better picture quality.
ENG-15
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 16
CONNECTIONS
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is an interface to enable the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD player transmits a digital video and audio signal and displays a vivid picture on a TV
having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed video data and digital audio data (LPCM or Bit Stream data).
- Though the player uses a HDMI cable, the player outputs only a pure digital signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital content protection), snow noise appears on the
screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio signal. However, when playing a DVD, the data transmitted to a
TV is digital. Therefore either a digital-to-analog converter (in the DVD player) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture quality is degraded due to noise and
signal loss. DVI technology is superior because it requires no D/A conversion and is a pure digital signal
from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a system for protecting DVD content outputted via
DVI from being copied. It provides a secure digital link between a video source (PC, DVD. etc) and a
display device (TV, projector . etc). Content is encrypted at the source device to prevent unauthorized
copies from being made.
ENG-16
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 17
CONNECTIONS
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of the Amplifier.
Connections
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT or DVI IN
terminal of your TV as described on pages 11 to 15.
3
RED
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
2-Channel stereo amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select external
input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier.(See pages 49 to 50)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
ENG-17
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 18
CONNECTIONS
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
If using an optical cable (not included), connect the DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) terminal on the rear of the DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal of the Amplifier.
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT or DVI IN
terminal of your TV as described on pages 11 to 15.
or
3
Coaxial Cable
(not included)
Optical Cable
(not included)
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Dolby digital or
DTS amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select external
input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- When you connect the DVD player to DTS Amplifier and play a DTS disc, set the DTS to On in Audio
Setup menu. If it is set to Off, sound will not be heard, or there will be a loud sound.
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 49 to 50)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust coveplug from the Optical Audio Out jack before using the optical cable
(not included) and replace the cover when it's not used.
ENG-18
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 19
Chapter 3
BASIC FUNCTIONS
Playing a Disc
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video Input on the TV's remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
Playback
1
Press the OPEN/CLOSE
( ) button.
The STANDBY indicator
light goes out and the tray
opens.
2
Place a disc gently into the
tray with the disc’s label
facing up.
▼
RESUME function
3
When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE ( ) button again, it will pick up
where you left off. (unless the disc is removed
or the player is unplugged, or if you press the
STOP ( ) button twice.)
Press the PLAY/PAUSE ( )
button or OPEN/CLOSE ( )
button to close the disc tray.
ENG-19
Basic Functions
After plugging in the player, the first time you press the DVD POWER button, this
screen comes up: If you want to select a language, press a NUMBER button.
(This screen will only appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings may change whenever you
turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to
use.
Once you select a menu language, you can change it by pressing the
button on the
front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where you can reset your
preferred language.
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 20
BASIC FUNCTIONS
4
Stopping Play
Press the STOP ( ) button
during play.
Note
- If the player is left in the stop mode for more than
one minute without any user interaction, a screen
saver will be activated. Press the PLAY/PAUSE
( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
30 minutes, the power will automatically turn off.
(Automatic Power-Off Function)
5
Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE
( ) button.
▼
Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY/PAUSE (
once again.
6
Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE
( ) or STEP button on the
remote control during play.
) button
Note
If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
▼
Each time the button is pressed or Jog Dial is
turned, a new frame will appear.
No sound is heard during STEP mode.
Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
You can only perform step motion play in the
forward direction.
7
Step Motion Play (Except
CD)
Turn the JOG DIAL clockwise
or press the STEP button on
the remote control during play.
Slow Motion Play (Except
CD)
Press the SEARCH ( )
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and
1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
No sound is heard during slow mode.
Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
Reverse slow motion play will not work.
▼
8
Note
This (
ENG-20
) icon indicates an invalid button press.
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 21
BASIC FUNCTIONS
Using the Search and Skip Functions
During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to
the next selection.
Searching through a Chapter or Track
▼
During play, press the SEARCH ( or ) button
and press again to search at a faster speed.
During play, turn the
SHUTTLE DIAL or press
the SEARCH ( or )
button on the remote
control for more than 1
second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
Skipping Tracks
During play, press the SKIP
(
or
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP ( )
button, it moves to the next chapter. If you press
the SKIP ( ) button, it moves to the beginning
of the chapter. One more press makes it move to
the beginning of the previous chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a
VCD 1.1 or a CD, if you press the SKIP ( )
button, it moves to the next track. If you press
the SKIP ( ) button, it moves to the beginning
of the track. One more press makes it move to
the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a
VCD and you press the
button, it moves
forward 5 minutes. If you press the
button,
it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
ENG-21
Basic Functions
Note
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 22
BASIC FUNCTIONS
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/CD/MPEG4
▼
You can select Info in the function menu by
pressing the MENU button.
1
During play, press the
INFO button on the remote
control.
2
DVD
Press the …/† buttons to
select the desired item.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
▼
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
ENG-22
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 23
BASIC FUNCTIONS
▼
You may use the number buttons of the remote
control to directly access a title, chapter or to
start the playback from a desired time.
3
Press the œ/√ buttons to
make the desired setup,
then press the ENTER
button.
4
To make the screen
disappear, press the INFO
button again.
To access the desired title when there is more than one in the disc.
For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage (similar to
tracks on an audio CD).
Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference.
The time search function does not operate on some discs.
Refers to the film's soundtrack language. In the example, the soundtrack is played in English
5.1CH.
A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
The MP3, AC3 and WMA are supported.(DivX)
Refers to the subtitle languages available in the disc.
You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen.
A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
(DivX)
File Size has a relationship with resolution of a title. The larger file size is, the higher resolution is
displayed.
If the file resolution is small, it scales up automatically. So you can see the larger screen.
ENG-23
Basic Functions
Note
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 24
BASIC FUNCTIONS
Using the Disc and Title Menu
Using the Disc Menu (DVD)
1
During the playback of a
DVD disc, press the MENU
button on the remote
control.
2
Press the …/† buttons to
select Disc Menu, then
press the √ or ENTER
button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC
MENU button on the remote control.
- In VCD 2.0 the DISC MENU button is used to
select Menu On or Menu Off mode.
Using the Title Menu (DVD)
1
During the playback of a
DVD disc, press the MENU
button on the remote
control.
2
Press the …/† buttons to
select Title Menu, then
press the √ or ENTER
button.
Press ENTER key
for Title Menu
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
ENG-24
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 25
BASIC FUNCTIONS
Using the Function Menu
Using the Function Menu (DVD/VCD)
1
Press the MENU button
during playback.
2
Press the …/† buttons to
select one of the five
functions. Then press the
√ or ENTER button to
access the function.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
You can also directly select these functions
using their respective buttons on the remote
control.
▼
3
Basic Functions
Press the …/† buttons to
select Function, then press
the √ or ENTER button.
- Info (See pages 22 to 23)
- Zoom (See page 36)
- Bookmark
(See pages 34 to 35)
- Repeat (See pages 26 to 27)
- EZ View
(See pages 29 to 30)
Note
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
ENG-25
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 26
BASIC FUNCTIONS
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD/CD
1
Press the REPEAT button
on the remote control.
Repeat screen appears.
DVD repeats play by chapter or title, CD and
VCD repeat play by disc or track.
Chapter ( ): repeats the chapter that is
playing.
Title ( ): repeats the title that is playing.
Disc ( ): repeats the disc that is playing.
Track ( ): repeats the track that is playing.
A-B: repeats a segment of the disc that you
select.
▼
2
DVD
Press the œ/√ buttons to
select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER
button.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
Using the A-B Repeat function
1. Press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat play to start (A).
B is automatically highlighted.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CLEAR button.
Note
A-B REPEAT does not allow you to set point (B) until at least 5 seconds of playback time has
elapsed after point (A) has been set.
3
To return to normal play,
press REPEAT button
again, then press the œ/√
buttons to select Off and
press ENTER button.
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
Note
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
ENG-26
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 27
BASIC FUNCTIONS
Slow Repeat Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments
being played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD/VCD
1
During play, press the
PLAY/PAUSE ( ) button.
Basic Functions
2
Press the SEARCH ( )
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and
1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
▼
The disc will play from A to B repeatedly at the
speed you chose.
▼
3
To set A-B REPEAT, set (A) first, then set (B)
after the following slow play time has elapsed:
1/8x: wait 40 seconds, then press B
Press the REPEAT button
on the remote control.
Press the œ/√ buttons to
select A-B.
4
Press the ENTER button at
the point where you want
repeat play to start (A).
B is automatically
highlighted. Press the
ENTER button at the point
where you want the repeat
play to stop (B).
1/4x: wait 20 seconds, then press B
1/2x: wait 10 seconds, then press B
5
To return to normal play,
press the CLEAR button and
then press the PLAY/PAUSE
( ) button.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
Using the A-B Repeat function
1. During slow playback, press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat play to start
(A). B is automatically highlighted.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CLEAR button and then press the PLAY/PAUSE( ) button.
ENG-27
00637L-HD850_HACO_eng_1
2/3/05
7:20 PM
Page 28
BASIC FUNCTIONS
Program Play & Random Play
Program Play (CD)
Program Play allows you to select the order in which you want tracks to play.
1
During play, press the
PROG button.
2
Press the œ/√ buttons to
select PROGRAM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Press the …/†/œ/√ buttons
to select the first track to
add to the program.
Press the ENTER button.
The selection numbers
appear in the Program
Order box.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- To return to the previous menu screen, press
the RETURN button.
- To cancel the selected program order, press
the CLEAR button.
- This unit can support a maximum of 20
programmed tracks.
4
Press the PLAY/PAUSE
( ) button.
The disc will be played in
programmed order.
Random Play (CD)
Random Play plays a disc's tracks in random order.
1
Press the PROG button.
2
Press the œ/√ buttons to
select RANDOM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
œ√
RANDOM
Note
- Depending on a disc, the Program and Random
Play functions may not work.
- While in playback mode, press the CLEAR button
on the remote control to cancel Program Play or
Random Play.
ENG-28
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 29
Chapter 4
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)
To play back using aspect ratio (DVD)
▼
Press the EZ VIEW
button.
- The screen size
changes when the
button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode
operates differently
depending on the screen
setting in the Display
Setup menu.
- To ensure correct
operation of the EZ
VIEW button, you should
set the correct aspect
ratio in the Display
Setup menu.
(See pages 51 to 53).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
To make the aspect ratio bar disappear,
press the CLEAR button.
If you are using a 16:9 TV
For 4:3 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off. When
playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at the top
and bottom of the screen will disappear. The picture will
look vertically stretched. (Depending on a type of disc, the
black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
ENG-29
Advanced
Functions
For 16:9 aspect ratio discs
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 30
A D VA N C E D F U N C T I O N S
If you are using a 4:3 TV
For 16:9 aspect ratio discs
For 4:3 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The black bars will appear at the top and bottom of the
screen.
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on the type of disc.
ENG-30
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 31
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Selecting the Audio Language
You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
Press the AUDIO button.
The Audio changes when
the button is pressed
repeatedly.
- The audio languages
are represented by
abbreviations.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
When playing a VCD or CD,
you can select among
Stereo, Right or Left.
Stereo
AUDIO
Advanced
Functions
MPEG4
√ buttons to
Press the œ/√
select the desired Audio on
a MPEG4 then press the
ENTER .
PCM 1/2
2
To remove the AUDIO
icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio
languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Audio Language” on page 47.
ENG-31
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 32
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Selecting the Subtitle Language
You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button (DVD/MPEG4)
1
Press the SUBTITLE
button.
The subtitle changes when
the button is pressed
repeatedly.
The subtitle languages are
represented by
abbreviations.
DVD
Off
√ buttons to
Press the œ/√
select the desired subtitle
language on a MPEG4 then
press the ENTER .
SUBTITLE
MPEG4
NONE
2
To remove the SUBTITLE
icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
- Depending on DVDs, you can change the
desired subtitle in the Disc Menu. Press the
DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all
DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Subtitle Language” on page
48.
ENG-32
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 33
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Changing the Camera Angle
When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE
function.
Using the ANGLE button (DVD)
If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.
1
Press the ANGLE button,
then the ANGLE icon will
appear with the current
angle number and the
number of angles
available.
2
4/6
ANGLE
Press the ANGLE button
repeatedly to select the
desired angle. To remove
the ANGLE icon, press the
CLEAR or RETURN
button.
Note
If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this
feature.
Using the Instant Replay function (DVD)
If you miss a scene, you can see it again using this function.
Press the INSTANT
REPLAY button.
- The current scene
moves backward about
10 seconds, and plays
back.
Using the Instant Skip function (DVD)
Use this function to skip playback about 10 seconds ahead of the current scene.
Press the INSTANT SKIP
button.
- Playback will skip ahead
10 seconds.
Note
Depending on the disc, these functions may not
work.
ENG-33
Advanced
Functions
Using the Instant Replay/Skip Function
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 34
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Using the Bookmark Function
This feature lets you bookmark sections of a DVD or VCD (Menu Off mode) so you can quickly find
them at a later time.
Using the Bookmark Function (DVD/VCD)
1
During play, press the
BOOKMARK button on the
remote control.
Using the MENU button.
During play, press the MENU
button on the remote control.
† buttons to
Press the …/†
select Function, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
† buttons to
Press the …/†
select Bookmark, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
When you reach the
scene you want to mark,
press the ENTER button.
Up to three scenes may
be marked at a time.
Note
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function may
not work.
ENG-34
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 35
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Recalling a Marked Scene
1
During play, press the
BOOKMARK button on
the remote control.
2
Press the œ/√ buttons to
select a marked scene.
3
Press the PLAY/PAUSE
(
) button to skip to
the marked scene.
Advanced
Functions
Clearing a Bookmark
1
During play, press the
BOOKMARK button on
the remote control.
2
Press the œ/√ buttons to
select the bookmark
number you want to delete.
3
Press the CLEAR button
to delete a bookmark
number.
ENG-35
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 36
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Using the Zoom Function
Using the Zoom Function (DVD/VCD)
1
During play, press the ZOOM
button on the remote control.
Using the MENU button.
During play or pause mode,
press the MENU button on
the remote control.
† buttons to
Press the …/†
select Function, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
† buttons to
Press the …/†
select Zoom, then press
the √ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select the part
of the screen you want to
zoom in on.
Press the ENTER button.
During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/Normal in order.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
ENG-36
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 37
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contain individual songs and/or pictures that
can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your
computer to put files into different folders.
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Parent Folder, Current Folder Folders and Files in
Current Folder
and Peer Folders
: Name of currently playing file.
-
: MP3 file icon.
-
: Current Playback Time.
-
: WMA file icon.
-
: Current Playback Mode : There are four
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder.
- Random: Files in the disc will be played
in random order.
-
: JPEG file icon.
-
: AVI file icon.
-
: Folder icon.
-
: Current Folder icon.
Advanced
Functions
-
Folder Selection
The folder can only be selected in the Stop mode.
Root
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to the parent folder,
† buttons to select “..” and
or press the …/†
press ENTER to go to the parent folder.
WMA
JPEG
- To select the Peer Folder
Press the œ/√ buttons to highlight the left window.
† buttons to select the desired folder,
Press the …/†
then press ENTER.
Parent Folder
MP3
MUSIC
Current Folder
1st
- To select the Sub-Folder
Press the œ/√ buttons to highlight the right window.
† buttons to select the desired folder,
Press the …/†
then press ENTER.
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
ENG-37
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 38
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MP3/WMA Playback
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select a song
file.
Press ENTER to begin
playback of the song file.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
ROOT
..
WMA
B e c a u s e Yo u
JPEG
MP3
MPEG4
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
Repeat/Random playback
1
Press the REPEAT button
to change the playback
mode. There are four
modes; Off, Track, Folder
and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same extension
in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CLEAR button.
ENG-38
When a disc that contains both MP3 and
WMA files, only one type will play, not
both.
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 39
A D VA N C E D F U N C T I O N S
CD-R MP3/WMA file
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps.
Conversely, files with decompression rates below 64Kbps
or over 192Kbps will not be played properly.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following
types: Windows MediaTM (registered trade mark of Microsoft
Inc) and SDMITM (registered trade mark of The SDMI
Foundation). You cannot copy such files.
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose. Getting CD
audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to
160 Kbps. However, choosing higher rates, like 192
Kbps or more, only rarely give better sound quality.
Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps
will not be played properly.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or
as an assurance of sound quality. You should note that
certain technologies and methods for MP3 file recording on
CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD
player (degraded sound quality and in some cases, inability
of the player to read the files).
- This unit can play a maximum of 3000 files and 300 folders
per disc.
ENG-39
Advanced
Functions
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file
extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters
or less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 40
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MPEG4 Playback
MPEG4 Play Function
AVI files are used to contain the audio and video data. Only AVI format files with the
“.avi” extensions can be played.
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select an avi file
(DivX/XviD), then press the
ENTER button.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Repeat Playback
1
Press the REPEAT button
to change playback mode.
There are 4 modes, such
as Off, Folder, Title and
A-B (a distance between
two points appointed by
user).
- Folder : Repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
- A-B : repeats a segment of the file that you select.
ENG-40
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 41
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MPEG4 Function Description
Function
Description
During play, press the
or
Skip
button, it moves forward
(
or
)
or backward 5 minutes.
During play, press the SERACH
( or ) button and press
Search
again to search at a faster
(
or
) speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
Slow Motion slower speed in an AVI file.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
Step Motion is pressed, a new frame will
Play
appear.
ZOOM
2X/4X/2X/Normal in order
CD-R AVI file
Reference page
-
-
P 20
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG4 compliant Contents.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
P 20
P 36
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Note
- Some MPEG4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version
and Higher resolution over specification is not supported.
ENG-41
Advanced
Functions
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the “ISO9660 format”.
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 42
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Picture CD Playback
Off
1
Select the desired folder.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
† buttons to
Press the …/†
select a Picture file in the
clips menu, then press the
ENTER button.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
Note
- If no buttons on the remote control are pressed
for 10 seconds, the menu will disappear.
ENTER RETURN
Press the INFO button to
display the menu.
Press the œ/√ buttons to
select the menu you want
to view, then press the
ENTER button.
- Press the STOP button to return to the clips
menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
Album Screen
•
Slide Show
: Returns to the Album Screen.
• To see the next six pictures, press the
• To see the previous six pictures, press the
TIMER:
ENTER RETURN
button.
button.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
† or œ/√ buttons to select the
: Press the …/†
part of the screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER
button is pressed, the picture is enlarged up
to 4X. (2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: The unit enters slide show mode.
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must be
set. Press the œ/√ buttons to select a desired icon, then
press the ENTER button.
•
: The pictures change automatically with about a 6
second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
Note
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the set interval
time.
- If you don’t press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.
ENG-42
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 43
A D VA N C E D F U N C T I O N S
CD-R JPEG Discs
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters
(. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played. If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can
be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 3000, only 3000 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 300, only JPEG files in 300 folders can be played.
Advanced
Functions
ENG-43
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 44
Chapter 5
CHANGING SETUP
MENU
Using the Setup Menu
The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language
preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you
have.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button on the remote
control.
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup : Setup of the Language.
Audio Setup : Setup of the Audio Options.
Display Setup : Setup of the Display Options. Use to select which type of screen you want to
watch and several display options.
¨ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows users to set the level necessary to prevent
children from viewing unsuitable movies such as those with violence, adult
subject matter, etc.
ˆ DivX(R) Registration : Please use the Registration code to register this player with the DivX(R)
Video On Demand format. To learn more go to www.divx.com/vod.
Œ
´
ˇ
2
† buttons to
Press the …/†
access the different
features. Press the √ or
ENTER button to access
the sub features.
3
To make the setup screen
disappear after setting up,
press the MENU button
again.
Note
Depending on the disc, some Setup menu
selections may not work.
ENG-44
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 45
MENU
Setting Up the Language Features
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up
automatically every time you watch a movie.
Using the Player Menu Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Iran
ENG-45
Changing
Setup Menu
† buttons to
Press the …/†
select Player Menu, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 46
MENU
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the disc menu screens.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Disc Menu, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
- Select “Others” if the language you want is
not listed.
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- If the selected language is not recorded on
the disc, the original pre-recorded language is
selected.
Iran
Français
Deutsch
Español
Others
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-46
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 47
MENU
Using the Audio Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Audio, then press
the √ or ENTER button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
- Select “Original” if you want the default
soundtrack language to be the original
language the disc is recorded in.
▼
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
Audio
English
Iran
Français
Deutsch
Español
Original
Others
- Select “Others” if the language you want is
not listed.
- If the selected language is not recorded on
the disc, the original pre-recorded language is
selected.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-47
Changing
Setup Menu
5
AUDIO LANGUAGE
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 48
MENU
Using the Subtitle Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Subtitle, then press
the √ or ENTER button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
- Select “Automatic” if you want the subtitle
language to be the same as the language
selected as the audio language.
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Iran
Français
Deutsch
Español
Others
- Select “Others” if the language you want is
not listed. Some discs may not contain the
language you select as your initial language;
in that case the disc will use its original
language setting.
- The language is selected and the screen
returns to setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-48
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 49
MENU
Setting Up the Audio Options
Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings
depending on the audio system in use.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Audio Setup, then
press the √ or ENTER
button.
Setup
▼
4
† buttons to
Press the …/†
select the desired item,
then press the √ or
ENTER button.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
: PCM
: PCM
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
Changing
Setup Menu
ENG-49
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 50
MENU
Œ
Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital or DTS Bitstream via digital output.
Select Bitstream when connecting to a Dolby Digital and DTS Decoder.
Note
- There is no analog audio output when you play a DTS disc.
´
MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH or 8CH).
Select Bitstream when using the Digital Audio Output.
ˇ
Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
¨
PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the player is not 96KHz compatible.
In this case, the 96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player is 96KHz compatible.
In this case, all signals will be output without any changes.
Note
Even when PCM Down sampling is Off
- Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.
HDMI
- If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS,
MPEG), you should set Digital Audio to PCM.
- If your TV is not compatible with LPCM sampling rates over 48kHz, you should set PCM
Down sampling to On.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.
ENG-50
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 51
MENU
Setting Up the Display Options
Display options enable you to set various video functions of the player.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Display Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
▼
4
† buttons to
Press the …/†
select the desired item,
then press the √ or
ENTER button.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: 4 :3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
√
Video Output
: COMPOSIT/S-VID √
HDMI
: 576p
√
Changing
Setup Menu
ENG-51
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Œ
Page 52
MENU
TV Aspect
Depending on a type of television you have,
you may want to adjust the screen setting
(aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to
see the total 16:9 ratio screen DVD
supplies, even though you have a TV with a
4:3 ratio screen. Black bars will appear at
the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan : Select this for conventional
size TVs when you want to see the central
portion of the 16:9 screen. (Extreme left and
right side of movie picture will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9
picture on your wide screen TV.
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video
input, you must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you
must choose “PAL ”.
Ø
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
´
Still Mode
These options will help prevent picture shake
in still mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame
mode will be automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen
shakes in the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want
to see small letters more clearly in the Auto
mode.
Video Output
Select Video Output.
- COMPOSITE/S-VIDEO : Select when you
want to use Video and S-Video Out.
- COMPONENT(I-SCAN) : Select when you
want to use Video and Component Interlace
Out.
- HDMI / COMPONENT(P-SCAN) : Select
when you want to use Component
Progressive Out or HDMI.
• If you press the VIDEO SEL. button, Video
output mode is changed in regular
sequence in no disc mode.
(COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
• If the Yes/No selection in the Display Setup
sub Menu is not made within 10 seconds,
the screen returns to the previous menu.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: 4 :3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: COMPOSIT/S-VID √
HDMI
: 576p
COMPONENT(I-SCAN)
Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
¨
Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On or
Off) It does not function in Progressive mode.
ˆ
TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input,
you must choose “PAL”. When you choose
“PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz
output.
• If your TV system only has NTSC, input you
must choose “NTSC ”.
HDMI / COMPONENT(P-SCAN)
ENG-52
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
ˇ
√
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
∏
Page 53
MENU
HDMI
This setting is used when the unit is
connected by HDMI or DVI with Display
devices (TV, projector, etc).
- Resolution
- 576p : 720 x 576, 480p : 720 x 480
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
This feature can be used to fine-tune the
output ot the DVD-HD850 to your TV or
Monitor for best color reproduction.
You can use this function to set the HDMI
or DVI output's digital data RGB range.
- RGB-Normal : HDMI/DVI Limited range
RGB data output.
- RGB-Expand :HDMI/DVI Full range RGB
data output.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI Limited range
YCbCr-(4:4:4) output.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI Limited range
YCbCr-(4:2:2) output.
If you set the HDMI output resolution to
768p, you cannot use the YCbCr format.
Limited range Black/White and color level
are displayed within Limited data range.
ex) When the bit depth is 8 bits
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
HDMI SETUP
Resolution
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow
the TV User’s Manual regarding
Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the
screen may be blocked.
• The resolutions available for HDMI output
depend on the connected TV or projector.
For details, see the user’s manual of your
TV or projector.
• When the resolution is changed during
playback, it may take a few seconds for a
normal image to appear.
• If you set the HDMI output resolution 720p
or 1080i, HDMI output provides better
picture quality.
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Brightness
You can use this function to set
HDMI / COMPONENT(P-SCAN) output
brightness.
Dark
: 576p
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
ENG-53
Changing
Setup Menu
Full range Black/White and color level are
displayed within full data range.
ex) When the bit depth is 8 bits
- DVI Output
You can use this function to set HDMI to
DVI output format.
- This function corrects a TV screen when it
is not centered to secure a normal view.
- If HDMI to DVI Output is set incorrectly,
the screen can be biased.
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 54
MENU
Setting Up the Parental Control
The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating,
which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels
on a disc.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
Press the √ or ENTER
button to select Yes if you
want to use a password.
The Enter Password
screen appears.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
▼
5
Enter your password.
The Re-enter Password
screen appears to confirm
the password. Enter your
password again.
The player is locked ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
ENG-54
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 55
MENU
Setting Up the Rating Level
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Enter your password.
Enter Password
----
† buttons to
Press the …/†
select Rating Level, then
press the √ or ENTER
button.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
Changing
Setup Menu
5
√
√
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
▼
6
† buttons to
Press the …/†
select the Rating Level
you want, then press the
√ or ENTER button.
e.g) Setting up in Level 6.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7, 8 will not play.
ENG-55
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
CHANGING SETUP
Page 56
MENU
Changing the Password
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
The Enter Password
screen appears.
Enter your password.
Setup
▼
4
† button to
Press the …/†
select Change
Password, then press the
√ or ENTER button.
Enter your new password.
Re-enter the new
password again.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
√
√
Change Password
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
Re-enter Password
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
----
ENG-56
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 57
Chapter 6
REFERENCE
Controlling a TV with the Remote control
The remote control can also be set up to control most TVs. To program the remote
control, use the code that corresponds to your brand.
TV Codes
BRAND
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
CODE
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
BRAND
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
CODE
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.Turn on the TV.
2.Point the DVD’s remote control at the TV.
3.While holding the TV POWER button down, enter the code for your brand.
4.If the TV turns off, setup is complete. Enter other codes of the same brand if the
first code does not work.
e.g) For Samsung 2 TVs
While holding down the TV POWER button, enter 0 and then 1.
ENG-57
Reference
You can control the TV POWER, CH ( ,
), VOL (+, -) and TV/VIDEO
functions of another manufacturer's TV.
- The remote control may not be able to control every model TV of the brands listed.
- If you replace the remote control's batteries, set the brand code again.
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 58
REFERENCE
Firmware upgrade
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site (www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and it is appearing. What improvements are
made depends on the upgrade software you are using as well as the software that your DVD-player
contained before the upgrade.
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CD-RW disc, using the following settings:
1
You have to download a new file
through Download Center of
Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
2
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Write the file to Disc using
CD-RW of your computer.
Upgrade procedure
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The Firmware upgrade
screen appears.
Firmware upgrade
appears on the display
▼
2
Press the œ/√ buttons to
select Total, then press the
ENTER button.
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc,
please wait for about 2 minutes.
- If the unit was successfully updated, the unit
will turn off and on after closing the tray
automatically. When the unit turns on, this
screen will display.
Firmware upgrade starts
3
Note
- If the “Select Menu Language” doesn't appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
code during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
Press the number buttons
to select the desired
language.
ENG-58
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 59
REFERENCE
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to
drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall
batteries and try to operate the remote control again.
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
5.1 channel sound is
not being reproduced.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
Page
P4
P7
P18
P49~50
The
icon appears
on screen.
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Disc Menu doesn’t appear.
• Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from
the Setup Menu
selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P44~54
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P51~52
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
P49~50
The screen is blocked
• Press the
button for more than 5 seconds under no disc inside. All settings
will revert to the factory settings.
P19
Forgot password
• Press the
button for more than 5 seconds under no disc inside.
All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use
this unless absolutely necessary.
P54~56
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains
the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once
again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized
service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
ENG-59
P3
Reference
If you experience other
problems.
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 60
REFERENCE
Problem
No HDMI output.
Action
Page
• Check the Video output is HDMI enabled.
• Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player.
• See if the TV supports this 480p/576p/720p/768p/1080i DVD player.
P15~16
Abnormal HDMI output
screen.
• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P15~16
HDMI output Jidder
• Check your TV system setup correctly.
• The screen Jidder phenomenon may occur when frame rate is converted from
50Hz to 60Hz for 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Output.
• Please refer to the user’s manual of your TV.
P51~53
ENG-60
00637L-HD850_HACO_eng_2
2/3/05
7:22 PM
Page 61
REFERENCE
Specifications
General
Power Requirements
AC 110-240 V, 60/50 Hz
Power Consumption
12 W
Weight
2.3 Kg
Dimensions
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disc
10 % to 75 %
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
Composite Video
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
S-Video
HDMI
2 Channel
Audio
Output
+5°C to +35°C
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Video
Output
430mm (W) X 250mm (D) X 49mm (H)
*Frequency Response
Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Chrominance Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
480p/576p, 720p, 768p, 1080i
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with
out notice.
- Weight and dimensions are approximate.
Reference
ENG-61
00637L-HD850_HACO_eng_Cover
2/3/05
7:19 PM
Page 2
ELECTRONICS
AK68-00637L-00