OM, CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S, 2014

CSE1935S
CSE2040S
CSE1835
CSE2040
GB Original Instructions
SK Pôvodné pokyny
DE Originalanleitung
SI Originalna navodila
FR Instructions d’origine
Tronçonneuse électrique
HR Originalne upute
NL Oorspronkelijke instructies
Elektrische kettingzaag
LT Pagrindinės instrukcijos
NO Originalinstrukser
Elektrisk kjedesag
RU Исходные инструкции
FI Alkuperäiset ohjeet
Sähkökäyttöinen moottorisaha
EE Algsed juhised
SE Originalinstruktioner
Elektrisk motorsåg
LV Sākotnējās instrukcijas
DK Originale instruktioner
Elektrisk kædesav
RO Instrucţiuni originale
ES Instrucciones originales
GR Αρχικές οδηγίες
PT Instruções Originais
TR Orijinal Talimatlar
IT Istruzioni originali
RS Originalno uputstvo
HU Eredeti Utasítás
BA Originalno Uputstvo
PL Oryginalne Instrukcje
BG Оригинални инструкции
CZ Originální pokyny
UA
Electric Chainsaw
Elektro-Kettensäge
Motosierra eléctrica
Motosserra eléctrica
Elettrosega
Elektromos láncfűrész
Piła łańcuchowa elektryczna
Elektrická řetězová pila
Elektrická reťazová píla
Električna verižna žaga
Električna lančana pila
Elektriniai grandininiai pjūklai
Электрическая цепная пила
Elektriline kettsaag
Elektriskais ķēdes zāģis
Ferăstrău electric cu lanţ
Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο
Elektrikli Testere
za električnu lančanu testeru
Električna motorna pila
Електрически верижен трион
Початкові інструкції
Електрична ланцюгова пила
GB
DE
FR
NL
NO
FI
SE
DK
ES
PT
IT
HU
PL
CZ
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future
reference
SK
WICHTIGE INFORMATIONEN
Bitte vor dem Gebrauch sorgfältig durchlesen
und für einen späteren Bezug an einem
sicheren Ort aufbewahren
SI
INFORMATIONS IMPORTANTES
HR
BELANGRIJKE INFORMATIE
LT
VIKTIG INFORMASJON
RU
A lire attentivement et bien assimiler avant
tout emploi
Deze informatie lezen alvorens het product
in gebruik te nemen en zorgvuldig bewaren
Les gjennom før bruk og oppbevar til
fremtidig bruk
TÄRKEÄÄ
Lue ennen käyttöä ja säilytä tulevan varalle
VIKTIG INFORMATION
Läs detta innan du använder maskinen och
spara för framtida användning
EE
VIGTIG INFORMATION
LV
INFORMACIÓN IMPORTANTE
RO
Læs før brug og gem til at kunne
konsultere i fremtiden
Léala antes de usar el aparato y guárdela
como referencia futura
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Leia antes de utilizar e guarde para
consulta futura
IMPORTANTE INFORMAZIONE
Leggere prima dell’uso e conservare per
futuro riferimento
FONTOS INFORMÁCIÓ
Használat előtt olvassa el, és tartsa meg
későbbi felhasználásra
UWAGA
Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
przed użyciem i zachować ją do dalszego
użytkowania urządzenia
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Než začnete stroj používat, přečtěte si
pozorně tento návod a uschovejte jej pro
další použití v budoucnu
GR
TR
RS
BA
BG
UA
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Pred použitím si prečítajte nasledovné
informácie a odložte si ich pre budúcu
potrebu
POMEMBNA INFORMACIJA
Preberite pred uporabo in shranite za
prihodnjo uporabo
VAŽNE INFORMACIJE
Pročitati prije upotrebe i sačuvati za
buduće osvrte
Operatoriaus instrukcijų rinkinys
Perskaitykite šį instrukcijų labai atidžiai,
kad pilnai suprastumėte turinį, prieš
pradėdami naudoti vejos/ žolės pjovėją.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочитайте перед тем, как включить
триммер, и сохраните для дальнейшего
использования.
OLULINE TEAVE
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege
kasutusjuhend läbi ning säilitage see
tuleviku tarbeks.
SVARĪGA INFORMĀCIJA
Pirms lietošanas izlasiet un saglabājiet
turpmākām uzziņām
Manual de instrucţiuni
Inainte să folosiţi mașina de tuns pentru
prima oară, citiţi cu atenţie manualul de
instrucţiuni pentru a-i înţelege conţinutul.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη
χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για
ģελλοντική αναφορά
ÖNEMLİ BİLGİLER
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.
VAŽNE INFORMACIJE
Pročitajte pre korišćenja i sačuvajte za
buduću upotrebu
VAŽNE INFORMACIJE
Pročitajte prije upotrebe i sačuvajte za
buduće kosultovanje
ВАЖНА ИН
ФОРМАЦИЯ
Прочетете преди употреба и запазете
за бъдещи справки
ВАЖЛИВА ІН
ФОРМАЦІЯ
Прочитайте перед використанням і
збережіть для подальшого
використання
GB
DE
FR
NL
NO
FI
Due to a constant product improvement
programme, the factory reserves the right
to modify technical details mentioned in
this manual without prior notice.
Im Sinne des Fortschritts behält sich der
Hersteller das Recht vor, technische
Änderungen ohne vorherigen Hinweis
durchzuführen.
La Maison se réserve la possibilité de
changer des caractéristiques et des
données de ce manuel à n’importe quel
moment et sans préavis.
Door konstante produkt ontwikkeling
behoud de fabrikant zich het recht voor om
rechnische specificaties zoals vermeld in
deze handleiding te veranderen zonder
biervan vooraf bericht te geven.
Produsenten forbeholder seg all rett og
mulighet til a forandre tekniske detaljer i
denne manualen uten forhåndsvarsel.
Jatkuvan tuotteen parannusohjelman
tähden valmistaja pidättää oikeuden
vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä
ohjekirjasessa mainittuja teknisiä
yksityiskohtia.
SE
Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra
fakta och uppgifter ur handboken utan
förvarning.
DK
Producenten forbeholder sig ret til
ændringer, hvad angår karakteristika og
data i nærværende instruktion, når som
heist og uden varsel.
ES
La firma productora se reserva la
posibilidad de cambiar las caracteristicas y
datos del presente manual en cualquier
momento y sin previo aviso.
A casa productora se reserva a
possibilidade de variar caracteristicas e
dados do presente manual em qualquer
momento e sen aviso prévio.
PT
IT
HU
PL
CZ
SK
SI
HR
LT
Zaradi programa za nenehne izboljšave
izdelkov si proizvajalec pridržuje pravico do
sprememb tehničnih lastnosti, navedenih v
tem priročniku, brez predhodnega opozorila.
S obzirom na program konstantnog
poboljšavanja proizvoda, tvornica pridržava
pravo izmjene tehničkih podataka
navedenih u ovom priručniku, bez
prethodne obavijesti.
Dėl pastovios gaminio tobulinimo
programos, gamykla pasilieka teisę pakeisti
šiose instrukcijose pateiktus techninius
duomenis be išankstinio pranešimo.
RU
Kомпания произвдитель сохраняет за
собой право изменять характеристики и
данные в настоящем руководстве, в
любой момент и без предварительного
извещения.
EE
Tootja jätab endale õiguse muuta
käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
omadusi ja andmeid suvalisel hetkel ja
sellest eelnevalt ette teatamata.
LV
RO
GR
TR
Izgatavotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī
un bez brīdinājuma mainīt šarā
rokasgrāmatā esošos datus un raksturlīknes.
Datorită unui program constant de
îmbunätăţire a produsului, fabrica își
rezervă dreptul de a modifica detaliile
tehnice prezentate în acest manual fără
notificare prealabilă.
Λόγω προγράģģατος συνεχο ‘θς βελτίωσης
προιόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσεται του
δικαιώģατος να τροποποιεί τις τεχνικές
λεπτοģέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο
αυτό χωρίς προηγούģενη ειδοποίηση.
Üretici firma bu kullanma kılavuzunda yer
alan özellik ve verilerin istediği zamanda ve
haber vermeksizin değiştirebilme hakkini
kendinde sahip tutar.
La casa produttrice si riserva la possibilità
di variare caratteristiche e dati del presente
manuale in qualunque momento e senza
preavviso.
A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a
használati utasitásban megadott adatokon
és technikai tulajdonságokon bármikor és
elözetes bejelentés nélkül változtasson.
RS
Zbog programa stalnog poboljšanja
proizvoda fabrika zadržava pravo na
izmenu tehničkih specifikacija navedenih u
ovom uputstvu bez prethodne najave.
BA
Zbog programa stalnog poboljšanja
proizvoda, tvornica zadržava pravo izmjene
tehničkih detalja navedenih u ovom
priručniku, bez prethodne najave.
W związku z programem ciągłego
ulepszania swoich wyrobów producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w szczegółach technicznych
wymienionych w tej instrukcji bez
uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest
częścią wyposażenia
Vzhledem k pokračujicim inovacím si
výrobce vyhrazuje právo mínít technické
hodnoty uvedené v této příručce bez
predčhozího upožornení.
BG
Изпълнявайки своята програма за
постоянно подобряване на продуктите,
заводът си запазва правото да променя
техническите детайли, упоменати в това
ръководство, без предизвестие.
UA
У зв’язку з постійним покращенням
продукції, компанія-виробник зберігає
за собою право змінювати
характеристики, зазначені у цьому
керівництві без попереднього
повідомлення.
Proizvajalec si pridržuje pravico, da
spremeni značilnosti in podatke
pričujočega priročnika v katerem koli
trenutku in brez predhodnega onvestila.
A
3
4
13
1
32
31
11
2
9
21
23
26
3
30
27
20
33
4
13
1
8
5
14
11
23
2
9
25
21
28
3
10
19
18
22
16
15
24
17
12
29
6
7
B
C
1
4
2
12
3
14
4
5
D
1
2b
2a
3
4
5a
5b
6a
6b
7
8a
8b
E
G
2
1
1
3mm
2
=
3
4
F
5
7
6
8
G
10
11
9
12
13
600
300 - 350
0.5mm
14
15
H
1
2
3
4
H
5
6
7
9
8
A
2
C
3
B
C
C
B
B
10
A
C
B
A. GENERAL DESCRIPTION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Rear handle
Rear hand guard
Front handle
Front hand guard/chain brake lever
Chain tensioner outer knob
Chain tensioner screw
Chain tensioner pin
Oil tank cap
Oil tank inspection gauge
Air vents
Cable
Manual
Switch
Switch block
Chain
Drive tooth
Cutting link
Cutting depth gauge
8, 9,14
Cutting tooth
Guide Bar
Drive Sprocket Cover
Drive Sprocket
Chain catcher
Bar retaining screw
Bar retaining inner knob
Bar retaining nut
Nose sprocket
Guard bar cover
Spiked bumper
Chain tensioner pin housing
Lubrication hole
Guide bar groove
Spanner/screwdriver
6 10, 15
Example of identification label
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Guaranteed sound power
according to directive 2000/14/EC
Class II tool
CE marking of conformity
Rated frequency
Rated power
Alternating current
Rated voltage
Type
Product code
Year of manufacture
Maximum length of guide bar
Manufacturer’s name and address
Article number (Electric Chainsaw)
Model
Serial number
ENGLISH - 1
B. SAFETY PRECAUTIONS
MEANING OF SYMBOLS
Warning!
Read the instruction manual carefully
Correct direction of the cutting teeth.
Always grip the machine
with two hands
Protective boots
Kickback danger
Protective goggles or visor, protective
helmet and hearing protection
Do not expose to rain or
moisture.
Chain oil
Protective cut-proof gloves
Protective long, cut-proof trousers
Refrain from
Chain brake: deactivated,
activated
Turn the machine off
Remove plug from the mains
immediately if the cable is
damaged or cut
10 m
Keep bystanders away
Risk of electric shock
General Power Tool Safety Warnings
WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term ‘“power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit.
areas invite accidents.
b)
Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases
or dust. Power tools create sparks which may ignite
Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose
control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adaptor plugs
with earthed (grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b)
Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.
c)
d)
Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk
e)
When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
of electric shock.
suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.
f)
Cluttered or dark
the dust or fumes.
c)
Disconnect the plug before adjusting or
cleaning.
Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk
electric shock.
If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of inattention
while operating power tools may result in serious
personal injury.
b)
Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c)
Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or
energising power tools that have the switch on invites
accidents.
ENGLISH - 2
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to
a rotating part of the power tools may result in
personal injury.
ladders may cause a loss of balance or control of the
chain saw.
•
Do not overreach. Keep proper footing and balance
released the spring loaded limb may strike the operator
and/or throw the chain saw out of control.
at all times. This enables better control of the power
tool in unexpected situations.
•
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in movingparts.
•
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will
lubricated chain may either break or increase the
chance for kickback.
Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the
•
Cut wood only. Do not use chain saw for purposes
not intended. For example: do not use chain saw for
cutting plastic, masonry or non-wood building
materials. Use of the chain saw for operations
Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
different than intended could result in a hazardous
situation.
Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in
and pinches the saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a sudden
reverse reaction, kicking the guide bar up and back
towards the operator.
Pinching the saw chain along the top of the guide bar may
push the guide bar rapidly back towards the operator.
Either of these reactions may cause you to lose
control of the saw which could result in serious
personal injury. Do not rely exclusively upon the
safety devises built into your saw. As a chain saw
user, you should take several steps to keep your
cutting jobs free from accident or injury.
Kickback is a result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f)
g)
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a
hazardous situation.
5. Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
•
will ensure that the safety of the power tool is
maintained.
Chain saw safety warnings:
•
Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating chain
saws may cause entanglement of your clothing or body
with the saw chain.
•
Always hold the chain saw with your right hand on the
rear handle and your left hand on the front handle.
Holding the chain saw with a reversed hand
configuration increases the risk of personal injury and
should never be done.
•
Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring or its own cord. Saw chains contacting a "live"
wire may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.
•
•
•
Wear safety glasses and hearing protection. Further
protective equipment for head, hands, legs and feet is
recommended. Adequate protective clothing will
reduce personal injury by flying debris or accidental
contact with the saw chain.
Do not operate a chain saw in a tree. Operation of chain
saw while up a tree may result in personal injury.
Always keep proper footing and operate the chain
saw only when standing on fixed, secure and level
surface. Slippery or unstable surfaces such as
Greasy, oily handles are slippery causing loss of
control.
Causes and operator prevention of kickback:
tools are dangerous in the hands of untrained users.
e)
Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing accessories. Improperly tensioned or
•
risk of starting the power tool accidentally.
d)
Carry the chain saw by the front handle with the chain
saw switched off and away from your body. When
transporting or storing the chain saw always fit the
guide bar cover. Proper handling of the chain saw
Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
c)
Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw
chain and be whipped forward toward you or pull you
off balance.
will reduce the likelihood of accidental contact with
the moving saw chain.
•
do the job better and safer at the rate for which it was
designed.
b)
When cutting a limb that is under tension be alert for
spring back. When the tension in the wood fibres is
Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles, with both hands on
the saw and position your body and arm to allow you
to resist kickback forces. Kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions are
taken. Do not let go of the chain saw.
•
•
Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact and
enables better control of the chain saw in unexpected
situations.
Only use replacement bars and chains specified by
the manufacturer. Incorrect replacement bars and
chains may cause chain breakage and/or kickback.
•
Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw chain.
Decreasing the depth gauge height can lead to
increased kickback.
Additional Safety Recommendations
1. Manual use. All persons using this machine must
read the user manual completely with extreme care.
The user manual must be included with the machine
in the case of sale or loan to another person.
2. Precautions prior to machine use. Never permit this
machine to be used by any persons who are not
perfectly familiar with the manual instructions.
Inexperienced persons must follow a training period
operating on a saw horse only.
3. Control checks. Check the machine with care before
use each time, especially if it has been subject to
strong impact, or if it shows any signs of malfunction.
Perform all operations described in the chapter
“Maintenance & Storage – Before each use”.
ENGLISH - 3
Repairs and Maintenance. All the machine parts that
can be replaced personally, are clearly explained in
the “Assembly / disassembly” instructions chapter.
Where necessary, all other machine parts must be
replaced exclusively by an Authorised Service Centre.
5. Clothing. (fig 4) When using this machine the user
must wear the following approved individual protective
clothing : close-fitting protective clothing, safety boots
with non-slip soles, crush-proof toe protectors and
cut-proof protection, cut-proof vibration-proof gloves,
protective goggles or safety visor, ear protection muffs
and helmet (if there is any danger of falling objects).
6. Health precautions – Vibrations and Noise levels.
Avoid using the machine for long periods of time: the
noise and vibrations can be dangerous causing
irritation, stress, fatigue and hypacusia (hearing
problems). Prolonged machine use exposes the user
to vibrations that can generate “white finger
phenomenon” (Raynaud’s Phenomenon), carpal
tunnel syndrome and similar disturbances.
7. Health precautions – Chemical agents. Avoid all
chain oil contact with skin and eyes.
8. Health precautions - Heat. During use, sprocket and
chain reach very high temperatures, take care not to
touch these parts while hot.
9. WARNING! This machine produces an
electromagnetic field during operation. This field may
under some circumstances interfere with active or
passive medical implants. To reduce the risk of serious
or fatal injury, we recommend persons with medical
implants to consult their physician and the medical
implant manufacturer before operating this machine.
Transport and storage precautions. (fig 12) Each time
the work area is changed to another location, disconnect
the machine from the mains supply and activate the
chain brake lever. Mount the guide bar cover guard each
time before transporting or storage. Always carry the
machine by hand with the bar facing backwards, or when
transporting the machine in a vehicle, always attach it
securely to prevent damage.
Kickback reaction. (fig 14) The kickback reaction
consists of a violent upwards-reverse action of the bar
towards the user. This generally occurs if the upper part
of the bar nose (called the “kickback danger zone”)
comes into contact with some object, or if the chain is
blocked in the wood. Kickback can make the user loose
control of the machine provoking dangerous and even
fatal accidents. The chain brake lever and other safety
devices are not sufficient to protect the user against
injury: the user must be well aware of the conditions that
can provoke the reaction, and prevent them by paying
very close attention according to experience, together
with prudent and correct machine handling (for example:
never cut several branches at a time because this can
cause accidental impact on the “kickback danger zone”
4.
Work area safety
1. Never allow children or people unfamiliar with these
instructions to use the product. Local regulations may
restrict the age of the operator.
2. Only use the product in the manner and for the
functions described in these instructions.
3. Check the whole work area carefully to check for any
danger source (e.g.: roads, paths, electric cables,
dangerous trees, etc)
4. Keep all bystanders and animals well clear of the
work area (where necessary, fence off the area and
use warning signs) at a minimum distance of 2.5 x the
trunk height; in any case no less than ten metres.
5. The operator or user is responsible for accidents or
hazards occurring to other people or their property.
Electrical safety
1. It is recommended that you use a Residual Current
Device (R.C.D.) with a tripping current of not more
than 30mA. Even with a R.C.D. installed 100% safety
cannot be guaranteed and safe working practice must
be followed at all times. Check your R.C.D. every time
you use it.
2. Before use, examine cable for damage, replace it if
there are signs of damage or ageing.
3. Do not use the product if the electric cables are
damaged or worn.
4. Immediately disconnect from the mains electricity
supply if the cable is cut, or the insulation is
damaged. Do not touch the electric cable until the
electrical supply has been disconnected. Do not
repair a cut or damaged cable. Replace it with a new
one.
5. Your electric cable must be untangled, tangled cables
can overheat and reduce the efficiency of your
product.
6. Always make sure that the cable/ extension cord is
kept behind the user, ensuring that it does not create
a source of danger for the user or for other persons,
and check that it cannot be damaged (by heat, sharp
objects, sharp edges, oil, etc);
7. Position the cable so that it will not be caught on
branches and the like, during cutting.
8. Always switch off at the mains before disconnecting
any plug, cable connector or extension cable.
9. Switch off, remove plug from mains and examine
electric supply cable for damage or ageing before
winding cable for storage. Do not repair a damaged
cable, replace it with a new one. Use only Husqvarna
Outdoor Products replacement cable.
10.Remove the plug from the mains before leaving the
product unattended for any period.
11.Always wind cable carefully, avoiding kinking.
12.Use only on AC mains supply voltage shown on the
product rating label.
13.The chainsaw is double insulated to EN60745. Under
no circumstances should an earth be connected to
any part of the product.
Cables
1. Mains cables and extensions are available from your
local Approved service centre
2. Only use approved extension cables
3. Extension cables and leads should only be used if
they are designed for outdoor use and comply with
H07 RN-F or IEC 60245 designation 66.
4. If you want to use an extension cable when operating
your product, only the following cable dimentions
should be used:
Models CSE1835, CSE1935S:
2
- 5.0 mm : max length 40 m
2
- 5.0 mm : max length 60 m
2
- 8.0 mm : max length 100 m
Models CSE2040, CSE2040S:
2
- 5.0 mm : max length 50 m
2
- 8.0 mm : max length 90 m
ENGLISH - 4
SWITCH BLOCK
C. SAFETY EQUIPMENT DESCRIPTION
Your machine is equipped with a device (fig.1) that when
deactivated, stops the switch from being pressed thus
preventing accidental start-up.
CHAIN BRAKE ACTION ON SWITCH RELEASE
Your machine is equipped with a device that blocks the
chain immediately as soon as the switch is released; If
this device should not work at any time, the machine
must NOT be used and must be taken to an Authorised
Service Centre.
FRONT HAND GUARD / CHAIN BRAKE LEVER
The front hand guard (fig.2) is designed to prevent your
left hand from coming into contact with the chain (on
condition that the machine is held correctly according to
instructions). The front hand guard also acts as a chain
brake, including a device that blocks the chain in less
than 0.15 of a second in the case of kickback. The chain
brake is released when the front hand guard is pulled
backwards and clicked in position (the chain is able to
move). The chain brake is activated when the front hand
guard is pushed forward (the chain is blocked). The
chain brake can be activated using the left wrist by
pushing forwards, or when the wrist comes into contact
with the front hand guard as a result of kickback.
When the machine is used with the bar in horizontal
position, for example during tree felling, the chain brake
offers less protection. (fig.3).
BAR AND CHAIN ASSEMBLY
N.B.: When the chain brake is activated, a safety switch
cuts off all current to the motor.
Releasing the chain brake whilst the switch
is held will start the product.
CHAIN CATCHER
This machine is equipped with a chain catcher (fig.4)
located under the sprocket. This mechanism is designed
to stop the backward chain movement in the case of
chain breaking or derailing. These situations can be
avoided by ensuring correct chain tension (Refer to
chapter “D. Assembly/disassembly”).
REAR HAND GUARD
This acts to protect (fig.5) the hand in the case of chain
breaking or derailing.
D. ASSEMBLY / DISASSEMBLY
Assembly methods change according to the type of your machine- so please take care to refer to the illustrations and
machine type marked on the label. Take great care when assembling to ensure this is performed correctly.
1. Check that the chain brake is not activated. If so, deactivate it.
2a. Unscrew the bar retaining nut and remove the
2b. Unscrew the bar retaining knob and remove
drive sprocket cover.
the drive sprocket cover.
3 Position the chain over the bar, starting at the nose sprocket, fitting into the bar guide groove.
Attention! Ensure that the sharp side of the cutting teeth face in a frontward direction on the upper part of the
bar. Wear Gloves.
4. Ensure the chain tensioner pin is as far back towards the drive sprocket as possible. Mount the bar on the
bar retaining screw and the chain tensioner pin and position the chain over the drive sprocket. Replace the
drive sprocket cover, ensuring the drive teeth of the chain are engaged in the drive sprocket and in the guide
groove.
5a. Screw the bar retaining nut by hand until loosely
5b. Screw the bar retaining knob until loosely
tightened.
tightened.
6a. To tension the chain, screw the chain tensioner
6b. To tension the chain, screw the chain
screw in a clockwise direction using the spanner/
tensioner outer knob in a clockwise direction.
screwdriver provided. To reduce tension screw in an
To reduce tension screw in an anti-clockwise
anti-clockwise direction when performing this operation,
direction. (when performing this operation,
( keep the bar nose raised upwards)
keep the bar nose raised upwards)
7. Tension the chain until the tension is correct. Pull the chain away from the bar and ensure gap measures
approx 2-3mm
8a. Tighten the bar retaining nut using the spanner/
8b. Tighten the bar until securely tightened.
screwdriver provided
Tensioning the chain too tightly will overload the motor and cause damage, insufficient tension can provoke chain
derailing, whereas a chain tightened correctly provides the best cutting characteristics and prolonged work life. Check
the tension regularly because the chain length tends to stretch with use (especially when the chain is new; after the
first assembly, the chain tension must be checked after 5 minutes machine operation); in any case do not tighten the
chain immediately after use, but wait until it cools down.
In cases where the loosened chain needs to be adjusted, always unscrew the bar retaining nut / knob before adjusting
the chain tensioning screw / knob; adjust the tension and tighten the bar retaining nut / knob accordingly.
ENGLISH - 5
E. START-UP AND STOPPING
Start-up: grip both handles firmly, release the chain
brake lever whilst ensuring hand is still on front
handle, press and maintain the switch block (fig E1)
pressed in, then press the switch (fig E2) (at this
point the switch block can be released).
Stopping:
The machine will stop whenever the
switch is released. In the case where the machine
does not stop, activate the chain brake, disconnect
the cable from the main line socket and take the
machine to the Authorised Service Centre.
F. BAR AND CHAIN LUBRICATION
ATTENTION! Insufficient lubrication will provoke
chain breaking and can cause serious and even fatal
injury.
Bar and chain lubrication is performed by an
automatic pump.
Refer to “Maintenance & Storage” for indications on
ensuring that the chain oil is sufficiently distributed.
Choice of chain oil
Always use new oil only (special type for chains) with
adequate viscosity: the oil must adhere well and
guarantee good running properties in both winter and
summer. If chain oil is not available, EP 90
transmission oil can be used.
Never use waste oil because this is this harmful to
health, the machine and the environment. Make sure
that the oil is suitable for the temperature of the
environment where the tool will be used: For
temperatures under 0°C certain oils become thicker,
overloading the pump and causing damage. Contact
your Authorised Service Centre for advice on oil
choice.
Filling oil tank
Unscrew the oil tank cap, and fill the tank taking care
not to spill any oil (if this occurs clean the machine
carefully) and then screw the cap back on tightly.
G. MAINTENANCE AND STORAGE
Before performing any maintenance or cleaning,
remove the plug from the mains.
ATTENTION! In cases where work environments are
Chain sharpening (When necessary)
Check that the chain oil pump functions correctly:
direct the bar towards a clear surface at a distance of
about 20 centimetres; after the machine has run for
about a minute, the surface should show clear traces
of oil (fig.1).
Check that excessive strength is not needed for
activating and deactivating the chain brake. Also
check that it is not activated too easily and that it is
not blocked. Then check chain brake function as
follows: release the chain brake, grip the machine
correctly and start up the machine, activate the chain
brake by pushing the front hand guard forward with
the left wrist or arm but without removing the hand
from the handle (fig.2). If the chain brake is working
correctly, the chain should be stopped immediately.
Check that the chain is sharpened correctly, in good
working condition and that the tension is correct. If
the chain is irregularly worn, or if the cutting teeth are
only 3 mm long, the chain must be replaced (fig.3).
Clean the air vents regularly to prevent motor
overheating (fig 4).
Check that the switch and switch block function
correctly (to be performed with the chain brake
released): press the switch and the switch block and
ensure that they return to idle position as soon as
they are released; check that it is impossible to press
the switch without activating the switch block.
Check that the chain catcher and the right hand
guard are in correct condition without any visible
faults such as damaged material.
If the chain does not cut correctly, or requires hard
bar pressure against the wood, and if the sawdust is
very fine, this is a sign that it is not sharpened
correctly. If the cutting action produces no sawdust,
this means the cutting edge has been worn
completely and the chain is pulverising the wood
during cutting. A well-sharpened chain crosses
through the wood without effort or pressure and
produces large long wood shavings.
The cutting side of the chain is composed of the
cutting link (fig.9) with a cutting tooth (fig.10) and a
cutting limit gauge (fig.11). The difference between
these determines the cutting depth; a file guide and a
4mm diameter round file are needed to obtain good
sharpening results; Follow the instructions below:
Once the chain has been mounted and the tension is
correctly adjusted, and the chain brake is activated,
position the file guide perpendicular to the bar as
shown in the illustration (fig.12), filing the cutting
teeth at the angle shown (fig.13), always working
from the interior towards the exterior, lessening the
pressure during the return stage (it is very important
to follow the instructions perfectly: excessive or
insufficient sharpening angles or an incorrect file
diameter will increase the risk of kickback.) To obtain
higher precision on side angles, it is advisable to
position the file so that it exceeds the upper cutter by
about 0.5 mm. File all the teeth on one side first,
then turn the machine over and repeat the operation.
Make sure that after sharpening operations, all teeth
are the same length and that the height of the depth
gauge is 0.6 mm lower than the upper cutter: check
the height using a proper template and file (with a flat
file) all protruding parts, rounding off the front part of
the depth gauge (fig.14), paying attention to not file
the kickback protection tooth (fig.15)
Every 2-3 hours of use
Every 30 hours use.
particularly dirty or dusty, the operations described
must be performed more frequently than mentioned
in the instructions.
Before each use
Check the bar condition, if necessary clean the
lubrication holes (fig.5) and the guide grooves (fig.6)
carefully; If the groove is worn or shows signs of
deep notching, it must be replaced. Clean the drive
sprocket regularly and check that it has not been
subject to excess wear (fig.7). Lubricate the nose
sprocket with bearing grease through the hole shown
in the illustration (fig.8).
Take the machine to the Authorised Service Centre
for general revision and control check on brake
components.
Storage
Store the product in a cool dry place and out of reach
of children. Do not store outdoors.
ENGLISH - 6
H. CUTTING TECHNIQUES
(fig.1) When using the machine, prevent:
- cutting in conditions where the trunk could split during
cutting (wood under pressure, dry dead trees, etc):
sudden splitting can be very dangerous.
- the bar or the chain from becoming blocked in the
cutting notch: if this should occur, disconnect the
machine from the main electricity supply and try to
raise the trunk using an appropriate tool as a lever; do
not attempt to free the machine by shaking or pulling as
this could cause damage or injury.
- situations that can lead to kickback reactions.
- using the product above shoulder height
- cutting wood with foreign objects e.g. nails
(fig.1) During machine use:
- When cutting on sloping ground, always work uphill of the
trunk to avoid being hit if the trunk should roll downhill.
- When felling trees, always finish the job: a partially cut
tree could break and fall.
- At the end of each cutting operation the user will
notice a considerable change in the strength necessary
for controlling the machine. Great care must be taken
not to loose control. Below is a description of two
different types of cutting operation:
Cutting action by pulling the chain (from top to bottom)
(fig.2) can lead to dangerous sudden movement of the
machine towards the trunk with consequential loss of
control. Where possible, use the spiked bumper during
cutting operations.
Cutting action pushing the chain (from bottom to top)
(fig.3) will lead to the danger of a sudden movement of
the machine in the direction of the user, with the risk of
hitting the user, or an impact of the “kickback danger
zone” on the trunk resulting in strong kickback; extreme
care must be taken when cutting in this manner.
The safest method for using the machine, is to block
the log on a sawhorse, cutting from top to bottom, on
the portion outside the sawhorse. (fig.4)
Spiked bumper use.
Where possible, use the spiked bumper to ensure safer
cutting action: plant it in the bark or surface of the trunk
in order to maintain more control over the machine.
Below are descriptions of typical cutting procedure to
be adopted for specific situations. However, these
should be assessed each time to calculate whether the
method is most suitable or not, In order to use a
method with the least possible risk.
Trunk on the ground. (Risk of touching the ground with the
chain once the bar has passed trough the trunk). (fig.5)
Cut from top to bottom through the whole trunk. Towards
the end of the cut, proceed very carefully to prevent the
chain from hitting the ground. If it is possible, cut 2/3 of the
trunk, roll it over, and cut the remaining third from top to
bottom to limit the risk of the chain touching the ground.
Trunk supported at one end only (Risk of trunk breaking
during cutting action). (fig.6)
Begin the cut from underneath for about 1/3 of the
diameter, and then finish the cutting action from the top
to meet the undercut.
Trunk supported at both ends. (Risk of pinching the
chain). (fig.7)
Begin the cut from above for about 1/3 of the diameter,
and then continue from underneath to meet the overcut.
Trunk laying on a slope. Always stand on the uphill
side of the log. When ‘cutting through’, to maintain
complete control, release the cutting pressure near the
end of the cut without relaxing your grip on the chainsaw
handles. Do not let the chain contact the ground.
Tree felling.
ATTENTION!:
When felling a tree, the aim is to have the tree fall in the
most convenient position for the following limbing and
bucking operations. (Avoid trees falling on top of other
trees: Felling trees that are entangled with other trees
is a very dangerous operation).
First of all decide which is the best direction for the tree
to fall by evaluating the following: objects or other plants
around the tree, the inclination, the curve, wind
direction, and greatest branch concentration. Take into
account dead or broken branches that may break off
during felling creating a further danger risk.
ATTENTION! During tree felling operations in critical
conditions, always remove ear protection immediately
after cutting operations to be able to listen for unusual
noises and any warning signals.
Preliminary cutting operations and identifying the
retreat path.
Eliminate any branches that interfere with the job (fig.8),
starting from top to bottom, and then, always keeping
the trunk between the user and the machine eliminate
the more difficult branches afterwards, piece by piece.
Eliminate all plants that interfere with work operations
and control the area for possible obstacles (rocks,
roots, ditches,etc.) when planning the retreat path (to
follow during tree fall); Refer to the illustration (fig.9) for
the directions to be maintained (A. predicted tree fall
direction. B. Retreat path. C. Danger zone).
FELLING CUTS (fig.10)
In order to ensure that the user has complete control over
the tree fall, the cutting instructions are as follows:
The cut that controls the fall direction of the tree is to be
executed first: First of all cut the UPPER PART of the
directional notch on the side the tree must fall. Remain on
the right hand side of the tree and cut using the chain pull
method; then cut the LOWER PART that must meet the
end of the upper part. The depth of the directional notch
must be 1/4 of the trunk diameter, with an angle of at least
45° between upper and lower cut. The meeting point
between the two sides of the notch is called “directional
cut line” This line must be perfectly horizontal at right
angles (90°) to the felling direction.
The felling cut that provokes the tree fall, is performed at 3
to 5cm above the lower part of the directional felling cut
line, finishing at a distance of 1/10 of the trunk from the
notch. Remain on the left hand side of the tree and cut
using the chain pulling method and the spiked bumper.
Check that the tree does not move in a direction other
than that predicted for the fall. As soon as possible
insert a felling lever or wedge into the cut. The uncut
part of the trunk is called the “hinge”, as it is intended to
guide the tree as it falls; in cases where the cuts are not
sufficient, not straight, or have been cut through
completely, the tree fall cannot be controlled (extremely
dangerous!). For this reason the various cuts must be
performed with great precision.
When cutting operations are completed the tree will
begin to fall. Where necessary help tree fall using
wedges or felling levers.
Limbing
Once the tree has been felled, the trunk must be
limbed: in other words, the branches are removed from
the trunk. Do not underestimate this operation because
the large majority of kickback accidents occur during
this stage. For this reason pay close attention to the
position of the bar nose during cutting operations and
always work on the left hand side of the trunk.
Never attempt to fell a tree if you do not
have the necessary experience, and in any case never
fell trees that have trunks with a diameter larger than
the length of the bar! This operation is reserved for
expert machine users with adequate equipment.
ENGLISH - 7
I. ENVIRONMENTAL INFORMATION
This section contains information useful for maintaining the characteristic of ecocompatibility included in the origin
design of the machine, and as regards proper use and disposal of chain oil
USE OF THE MACHINE
The operations of filling the oil tank should be carried out in such a way as to avoid spilling oil and contaminating the
soil and the environment.
DISPOSAL
Do not dispose of the machine inappropriately when it is no longer usable. Deliver it to an authorized organization for
proper disposal in compliance with the regulation in force.
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences
for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
J. TROUBLESHOOTING TABLE
Motor does
not start
Make sure the main
line is powered
Make sure the machine
is properly plugged in
Make sure your
cable/ext. cord is not
damaged
Make sure that chain
brake is not activated
Check that chain is
properly assembled
and tensioned
Check chain
lubrification as in
chapters F and G
Make sure that the
chain is sharp
Check cut-out switch
is activated
Contact your
authorised centre
•
•
•
•
Motor turns
with difficulty
or loses
power
The machine
starts but
does not cut
properly
•
•
•
Motor turns
improperly or
at reduced
speeds
Braking
devices do
not stop the
chain properly
•
•
•
•
•
K. REPLACEMENT PARTS
35cm
Chain
Guide Bar
91PJ052XN
Part no.:
Part no.:
530051538
576965401
40cm
Chain
Guide Bar
91PJ056XN
Part no.:
Part no.:
530051539
576965201
ENGLISH - 8
•
L. EC DECLARATION OF CONFORMITY
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Declare under our sole responsibility that the product(s);
Designation.................................Chainsaw
Designation of Type(s).................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identification of Series.................See Product Rating Label
Year of Construction....................See Product Rating Label
Conforms to the essential requirements & provisions of the following EC Directives:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
based on the following EU harmonized standards applied:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Notified Body that carried out the EC type-examination
in accordance with article 8 section 2c....................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certificate no.: ............................................................ BM 50268379
The maximum A weighted sound pressure level LpA at the workstation, measured according to EN60745-2-13,
is given in the table.
The maximum hand / arm vibration weighted value ah measured according to EN60745-2-13, on a sample of
the above product(s) is given in the table.
The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be
used for comparing one tool with another.
The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.
Warning:
The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on
the ways in which the tool is used
Operators should identify safety measures to protect themselves that are based on an estimation of exposure in
the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is
switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).
2000/14/EC: The Measured Sound Power LWA & Guaranteed Sound Power LWA values are according to the
tabulated figures.
Conformity Assessment Procedure............. Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Global R&D Director - Hand held
Keeper of Technical Documentation
Type (CSE____)
Dry Weight (Kg)
Power (kW)
Oil tank volume (cm3)
Maximum length of guide bar (cm)
Chain pitch (mm)
Chain gauge (mm)
Measured Sound Power LWA (dB(A))
Guaranteed Sound Power LWA (dB(A))
Sound pressure LpA (dB(A))
Uncertainty KpA (dB(A))
Hand / arm vibration ah (m/s2)
Uncertainty Kah (m/s2)
Mains-Impedance Zmax (Ohm)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
EN 61000-3-11 Compliance statement
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Depending on the characteristics of the local electricity supply network, use of this product may result in short
voltage drops at the instant of switching on. This may influence other electrical equipment e.g a momentary
dimming of a lamp. If the Mains impedance Zmax of your electricity supply is less than the value shown in the
table (applicable to your model) then these effects will not occur. The value of the network impedance may be
determined by contacting your electricity supply authority
ENGLISH - 9
A. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Hinterer Handgriff
Hinterer Handschutz
Vorderer Handgriff
Vorderer Handschutz/Kettenbremsbügel
Rändelknopf Kettenspanner
Kettenspannerschraube
Kettenspannstift
Öltankverschluss
Ölstandsichtfenster
Lüftungsöffnungen
Kabel
Handbuch
Schalter
Schaltersperre
Kette
Zugzahn
Sägeglied
Begrenzungsvorrichtung Sägetiefe
8, 9,14
Sägezahn
Führungsschiene
Kettenradabdeckung
Antriebskettenrad
Kettenfänger
Schienenbefestigungsschraube
Halteknopf Schiene
Sicherungsmutter Schiene
Kettenrad
Kettenschutz
Baumkralle
Einsatz Kettenspannstift
Schmierölbohrung
Führungsschienenschlitz
Kombiwerkzeug
Schraubenschlüssel/
Schraubendreher
6 10, 15
Beispiel für Kennschild
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garantierte Geräuschemission
nach Richtlinie 2000/14/EU
Werkzeug der Klasse II
CE-Konformitätszeichen
Nennfrequenz
Nennleistung
Wechselstrom
Nennspannung
Typ
Produktcode
Baujahr
Maximale Länge der Führungsschiene
Name und Anschrift des Herstellers
Artikelnummer (Elektro-Kettensäge)
Modell
Seriennummer
DEUTSCH - 1
B. SICHERHEITSMASSNAHMEN
BEDEUTUNG DER SYMBOLE
Achtung
Handbuch
aufmerksam lesen
Richtung des
Sägezahns
Sicherheits-Schuhe
Immer mit beiden
Händen anfassen
Rückschlag-Gefahr
Helm, Ohrenschutz,
Schutzbrille oder
Sichtschutz
Nie Regen oder
Feuchtigkeit
aussetzen
Schnittfeste
Handschuhe
Kettenöl
Lange Hosen mit
Schnittschutz
Verboten…
Bremse
angezogen/gelöst
Ziehen Sie den Stecker
sofort aus der
Steckdose, wenn das
Kabel beschädigt oder
eingeschnitten ist.
10 m
Maschine abschalten
Ziehen Sie vor der
Einstellung oder
Säuberung den
Stecker.
Halten Sie Abstand zu
anderen Personen.
Allgemeine Sicherheitshinweise für den Gebrauch von
Elektrowerkzeugen
WARNUNG! Alle Sicherheitshinweise und andere
Anweisungen lesen. Werden die folgenden
Warnungen und Anweisungen nicht befolgt, besteht die
Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder von
schweren Verletzungen.
Alle Sicherheitshinweise und andere Anweisungen für
den zukünftigen Gebrauch gut aufbewahren.
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Sicherheitshinweisen bezieht
sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel).
1) Sicherheit am Arbeitsplatz
a) Achten Sie auf ein sauberes und gut beleuchtetes
Arbeitsumfeld. In unordentlicher oder schlecht
beleuchteter Umgebung besteht ein erhöhtes Unfallrisiko.
Gefahr eines
elektrischen Schlags
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen, wie Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht
ein erhöhtes Stromschlagrisiko.
c) Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Wasser, das in ein
Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines
Stromschlags.
d) Mit dem Netzkabel sorgfältig umgehen. Verwenden Sie
das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu
transportieren oder zu ziehen oder den Stecker
herauszuziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko
eines Stromschlags.
b) Betreiben Sie keine Elektrowerkzeuge in
explosionsgefährdeten Bereichen, wie etwa in der
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder
Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
e) Verwenden Sie ein geeignetes Verlängerungskabel,
wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien betreiben. Die
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer auf Abstand, wenn
Sie ein Elektrowerkzeug benutzen. Ablenkung kann
f) Ist die Benutzung eines Elektrowerkzeugs an einem
feuchten Ort unvermeidbar, muss das Gerät durch
einen FI-Schalter geschützt sein. Die Verwendung
Staub oder Rauchgase entzünden können.
zum Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.
2) Sicherheit von elektrischen Geräten
a) Der Netzstecker des Elektrowerkzeugs muss für die
benutzte Netzsteckdose ausgelegt sein. Nehmen Sie am
Stecker keinerlei Modifikationen vor. Verwenden Sie
keine Adapterstecker für geerdete Elektrowerkzeuge.
Verwendung eines für den Gebrauch im Freien
vorgesehenen Verlängerungskabels vermindert das
Risiko eines Stromschlags.
eines FI-Schalters vermindert das Risiko eines
Stromschlags.
Originalstecker und passende Steckdosen vermindern
das Risiko eines Stromschlags.
DEUTSCH - 2
3) Persönliche Sicherheit
a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und
gebrauchen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn
Sie ein Elektrowerkzeug benutzen. Betreiben Sie
Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
g) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug, dessen Zubehör,
Messer usw. nur in Übereinstimmung mit diesen
Anweisungen und berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszuführenden
Arbeiten. Die bestimmungsfremde Verwendung von
b) Persönliche Schutzausrüstung tragen. Tragen Sie
immer eine Schutzbrille. Das Tragen von
5. Wartung
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
Fachpersonal unter Verwendung von
Originalersatzteilen warten. Dies gewährleistet die
Schon ein Moment der Unachtsamkeit beim Umgang mit
Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
entsprechender Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfreien Sicherheitsschuhen, Schutzhelm oder
Gehörschutz, vermindert das Verletzungsrisiko.
c) Die versehentliche Inbetriebnahme verhindern.
Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an der Stromquelle
und/oder an der Batterie anschließen, anheben oder
transportieren. Der Transport des Geräts mit dem Finger
auf dem Schalter und das Anschließen von
eingeschalteten Elektrowerkzeugen an der
Spannungsquelle können zu Unfällen führen.
d) Übernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf
einen festen Stand und halten Sie stets das
Gleichgewicht. Dies ermöglicht die bessere Kontrolle
Elektrowerkzeugen kann zu einer Gefahrensituation
führen.
dauerhafte Sicherheit des Elektrowerkzeugs.
Sicherheitshinweise für Kettensäge:
• Achten Sie darauf, dass kein Körperteil in die Nähe der
Sägekette gelangt, wenn die Kettensäge in Betrieb ist.
Achten Sie vor dem Einschalten der Kettensäge darauf,
dass die Sägekette nirgends etwas berührt. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Betrieb der Kettensäge kann
dazu führen, dass sich Ihre Kleidung in der Sägekette
verfängt oder Ihr Körper mit ihr in Berührung kommt.
•
niemals mit den entgegengesetzten Händen
festhalten, weil dadurch das Risiko einer
Körperverletzung erhöht wird.
des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen
Situationen.
e) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Achten Sie darauf,
dass Haare, Kleidung und Handschuhe nicht in den
Bereich von beweglichen Teilen gelangen. Weite
•
•
erfüllt seine Aufgabe am besten und sichersten, wenn es für
den Zweck verwendet wird, für den es vom Hersteller
ausgelegt ist.
b) Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, das sich nicht
mit dem Schalter ein- und ausschalten lässt. Jedes
Elektrowerkzeug, dessen Ein-/Ausschalter nicht
funktioniert, stellt eine Gefahr dar und muss repariert
werden.
c) Trennen Sie den Gerätestecker von der Netzdose bevor Sie
Einstellungen am Elektrowerkzeug vornehmen, Zubehör
wechseln oder das Gerät lagern. Diese vorbeugenden
•
•
In den Händen ungeübter Benutzer sind
Elektrowerkzeuge gefährlich.
e) Halten Sie die Elektrowerkzeuge instand.
Überzeugen Sie sich davon, dass bewegte Teile
korrekt ausgerichtet sind und sich ungehindert
bewegen, dass keine Teile gebrochen sind und dass
die Funktionsweise des Geräts nicht beeinträchtigt
ist. Lassen Sie beschädigte Elektrowerkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Zahlreiche Unfälle sind
•
entsprechende Schutzbekleidung verringert
Körperverletzungen durch herumfliegende Teile oder
unbeabsichtigten Kontakt mit der Sägekette.
Verwenden Sie die Kettensäge nicht im Baum. Der
Betrieb der Kettensäge im Baum kann zu
Körperverletzungen führen.
Achten Sie immer auf den richtigen Halt und
bedienen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf einer
festen, sicheren und geraden Fläche stehen.
Denken Sie beim Sägen eines Astes, der unter
Spannung steht, daran, dass er zurückschlagen
kann. Wenn die Spannung des Holzes nachlässt,
kann der unter Spannung stehende Ast den Bediener
treffen und/oder die Kettensäge außer Kontrolle
geraten.
•
•
auf nicht ausreichend gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen kleiner
Büsche und junger Bäume. Das schwache Material
kann sich in der Sägekette verfangen und in Ihre
Richtung schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht
bringen.
Tragen Sie die Kettensäge bei ausgeschaltetem Motor
am vorderen Griff und immer von Ihrem Körper
abgewandt. Setzen Sie beim Transport oder der
Lagerung der Kettensäge immer den Kettenschutz auf.
Eine ordnungsgemäße Handhabung der Kettensäge
verringert die Wahrscheinlichkeit eines unbeabsichtigten
Kontaktes mit der sich bewegenden Sägekette.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verhaken nicht so schnell
und sind einfacher in der Handhabung.
Tragen Sie eine Schutzbrille und Gehörschutz.
Weitere Schutzausrüstungen für den Kopf, die
Hände, Beine und Füße werden empfohlen. Eine
Rutschige oder nicht stabile Flächen, wie z.B. Leitern,
können zum Verlust des Gleichgewichts oder der
Kontrolle über die Kettensäge führen.
Sicherheitsmaßnahmen vermindern das Risiko, dass das
Werkzeug versehentlich eingeschaltet wird.
d) Lagern Sie nicht verwendete Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern. Gestatten Sie
niemandem, der mit dem Betrieb des
Elektrowerkzeugs oder den vorliegenden
Anweisungen nicht vertraut ist, dieses zu benutzen.
Das Elektrogerät nur an den isolierten Griffflächen
halten, da die Sägekette versteckte Leitungen oder
das Anschlusskabel berühren könnte. Wenn die
Sägekette eine stromführende Leitung berührt, kann
dies dazu führen, dass die freiliegenden Metallteile
des Geräts unter Spannung gesetzt werden, was
wiederum beim Benutzer einen Stromschlag
verursachen kann.
Kleidung, Schmuck und langes Haar können sich in
beweglichen Teilen verfangen.
4) Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen
a) Beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs keine übermäßige
Kraft anwenden. Benutzen Sie das für die jeweilige
Anwendung geeignete Elektrowerkzeug. Jedes Werkzeug
Halten Sie die Kettensäge immer so, dass die rechte
Hand den hinteren Griff und die linke Hand den
vorderen Griff umfasst. Sie sollten die Kettensäge
•
Befolgen Sie die Hinweise zum Schmieren,
Kettenspannen und Auswechseln des Zubehörs.
Eine nicht ordnungsgemäß gespannte oder
geschmierte Kette kann brechen oder die Möglichkeit
des Rückschlags erhöhen.
DEUTSCH - 3
•
•
Achten Sie darauf, dass die Griffe immer trocken,
sauber und öl- und fettfrei sind. Fettige und ölige Griffe
sind rutschig und führen zum Verlust der Kontrolle.
Sägen Sie mit der Kettensäge nur Holz. Verwenden
Sie die Kettensäge nur für den Zweck, für den sie
bestimmt ist. Verwenden Sie die Kettensäge z.B.
nicht zum Sägen von Kunststoff, Mauerwerk oder
Baumaterialien, die nicht aus Holz bestehen. Die
Verwendung der Kettensäge für einen anderen als
den beabsichtigten Zweck könnte zu gefährlichen
Situationen führen.
Ursachen für den Rückschlag und Vorsichtsmaßnahmen
des Bedieners:
Ein Rückschlag kann auftreten, wenn das obere
Viertel der Spitze (Abb. B3) der Führungsschiene
einen Gegenstand berührt, oder das Holz die
Sägekette beim Schnitt einklemmt.
Der Kontakt mit der Spitze kann in manchen Fällen
ein plötzliches Zurückfedern verursachen, wodurch
die Führungsschiene nach oben und zurück zum
Bediener gestoßen wird.
Wenn die Sägekette oben an der Führungsschiene
eingeklemmt wird, kann die Führungsschiene
blitzschnell zum Bediener zurück federn.
Jede dieser Aktionen kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über die Säge verlieren, was zu schweren
Körperverletzungen führen kann. Verlassen Sie sich nicht
ausschließlich auf die in Ihre Säge eingebauten
Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensäge
sollten Sie alle Schritte unternehmen, damit es bei Ihrer
Arbeit zu keinem Unfall und keinen Verletzungen kommt.
Rückschläge entstehen durch die falsche
Verwendung des Werkzeugs und/oder falsche
Bedienungshandlungen oder -bedingungen, was
durch die im Folgenden genannten
Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden kann:
•
Halten Sie die Kettensäge immer mit beiden Händen gut
fest. Daumen und Finger müssen die Handgriffe der
Kettensäge fest umschließen. Positionieren Sie Ihren Körper
und Arm so, dass Sie den Rückschlagkräften widerstehen
können. Rückschlagkräfte können vom Bediener
kontrolliert werden, wenn die entsprechenden Maßnahmen
getroffen werden. Lassen Sie die Kettensäge nicht
unkontrolliert starten.
•
•
Arbeiten Sie nicht zu hoch und sägen Sie nicht über
Schulterhöhe. Dadurch vermeiden Sie einen
unbeabsichtigten Kontakt der Spitze der
Führungsschiene und können die Kettensäge in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
Verwenden Sie nur Ersatzschienen und -ketten, die
vom Hersteller angegeben wurden. Falsche
Ersatzschienen und -ketten können zum Bruch der
Kette und/oder Rückschlag führen.
Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers zum
Schärfen und zur Wartung der Sägekette. Eine
Verringerung der Tiefeneinstellung kann zu erhöhtem
Rückschlag führen.
Zusätzliche Sicherheitsempfehlungen
1. Verwendung des Handbuches. Alle Personen, die
•
diese Kettensäge benutzen, müssen das
Benutzerhandbuch vollständig und äußerst sorgfältig
lesen. Das Benutzerhandbuch muss beim Verkauf der
Kettensäge oder beim Ausleihen an andere Personen
mitgegeben werden.
2.
Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung der
Kettensäge. Die Kettensäge darf nie von Personen
benutzt werden, die die Hinweise aus dem
Benutzerhandbuch nicht kennen. Unerfahrene
Personen müssen zuerst ein Training an einem
Sägebock absolvieren.
3. Überprüfungen. Überprüfen Sie die Kettensäge
sorgfältig vor jeder Benutzung, insbesondere wenn sie
starken Belastungen ausgesetzt war oder wenn sie
Anzeichen einer Funktionsstörung zeigt. Führen Sie
alle im Kapitel “Wartung und Lagerung – Vor jeder
Benutzung” beschriebenen Tätigkeiten aus.
4.
Reparaturen und Wartung.
Alle Teile der Kettensäge,
die eigenständig ausgewechselt werden können,
werden im Abschnitt “Montage / Kettenspannung”
genau erklärt. Alle anderen Teile der Kettensäge sind
bei Bedarf ausschließlich von einem Autorisierten
Service-Center auszuwechseln.
5. Bekleidung. (Abb. 1) Bei der Verwendung dieser
Kettensäge muss der Benutzer die folgende
vorschriftsmäßige Schutzbekleidung tragen:
enganliegende Schutzbekleidung, Sicherheitsschuhe
mit fester Sohle, stoßsicherem Zehenschutz und
Schnittschutz, Handschuhe mit Schnittschutz und
Schwingungsschutz, Schutzbrille oder Gesichtsschutz,
Ohrschützer und Schutzhelm (bei Gefahr durch
herunterfallende Objekte). Persönliche
Schutzausrüstungen sind im einschlägigen
Fachhandel erhältlich.
6. Gesundheitsmaßnahmen – Schwingungen und
Lärmpegel. Durch eine anhaltend lange Benutzung
der Kettensäge wird der Bediener Schwingungen
ausgesetzt, die zum “Weißfinger-Phänomen”
(Raynauds-Phänomen), Karpaltunnelsyndrom und
ähnlichen Störungen führen können. Beachten Sie
bitte die örtlichen Ruhezeiten ihrer Gemeinde.
7. Verwenden Sie ausschließlich Schmierstoffe die vom
Hersteller freigegeben sind.
8. Gesundheitsmaßnahmen – Wärme. Da das Kettenrad
und die Kette während des Betriebes sehr hohe
Temperaturen erreichen, sollten Sie diese Teile nicht
berühren, so lange sie heiß sind.
9. ACHTUNG! Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter gewissen
Umständen störende Auswirkungen auf aktive oder passive
medizinische Implantate haben. Um das Risiko einer
schweren Verletzung mit möglicher Todesfolge zu
vermeiden, empfehlen wir Personen mit medizinischen
Implantaten, vor Verwendung dieses Geräts ihren Arzt und
den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren.
Sicherheitsmaßnahmen für Transport und Lagerung.
(Abb. 2) Jedesmal, wenn der Arbeitsbereich gewechselt
wird, ist die Kettensäge vom Netz zu trennen und der
Kettenbremshebel zu betätigen. Befestigen Sie vor
jedem Transport und jeder Lagerung den Kettenschutz.
Tragen Sie die Kettensäge in der Hand mit nach hinten
gerichteter Schiene oder, wenn Sie die Kettensäge in
einem Fahrzeug transportieren, befestigen Sie sie immer
sicher, um Beschädigungen zu vermeiden.
Rückschlagreaktion. (Abb. 3) Die Rückschlagreaktion ist
eine heftige rückwärts nach oben gerichtete Aktion der
Schiene zum Benutzer hin. Das geschieht im
Allgemeinen, wenn der obere Teil der Schienennase
(“Rückschlaggefahrenzone” genannt) (siehe rote Markierung
auf der Führungsschiene) einen Gegenstand berührt oder
wenn die Kette im Holz eingeklemmt ist. Ein Rückschlag
kann dazu führen, dass der Benutzer die Kontrolle über die
Kettensäge verliert, was zu gefährlichen und sogar tödlichen
Unfällen führen kann. Der Kettenbremshebel und die
anderen Sicherheitseinrichtungen bieten dem Bediener
keinen ausreichenden Schutz vor Verletzungen – der
Benutzer muss die Bedingungen kennen, die diese
Reaktion hervorrufen können, und sie durch seine Erfahrung
und durch besondere Aufmerksamkeit sowie durch
vorsichtige und korrekte Behandlung der Kettensäge
verhindern (Sägen Sie z.B. niemals mehrere Äste
gleichzeitig, da dies zur unbeabsichtigten Einwirkung auf
die “Rückschlaggefahrenzone” führen kann).
Sicherheit des Arbeitsbereich
1. Erlauben Sie keinen Kindern oder Personen, die nicht
mit diesen Hinweisen vertraut sind, die Verwendung
dieses Gerätes. Das Alter des Bedieners kann durch
örtliche Vorschriften begrenzt sein.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nur in der beschriebenen
Art und Weise und nur für die in diesen Hinweisen
beschriebenen Funktionen.
3. Überprüfen Sie den gesamten Arbeitsbereich
sorgfältig auf mögliche Gefahrenquellen (z.B. Straßen,
Wege, Elektrokabel, gefährliche Bäume usw.)
DEUTSCH - 4
4. Achten Sie darauf, dass sich keine Menschen oder
Tiere in der Nähe des Arbeitsbereiches aufhalten (wo
erforderlich, zäunen Sie den Bereich ab und stellen
Sie Warnschilder auf); Mindestabstand 2,5 x
Stammhöhe; in jedem Fall nicht weniger als zehn
Meter.
5. Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich für
Unfälle oder Gefährdungen an anderen Menschen
oder deren Eigentum.
Elektrische Sicherheit
1. Es wird empfohlen, eine FehlerstromSchutzeinrichtung (FI-Schalter) mit einem
Bemessungsstrom von nicht mehr als 30 mA zu
verwenden. Selbst bei einem installierten FISchutzschalter kann keine 100%ige Sicherheit
garantiert werden, und es muss immer eine sichere
Arbeitsweise beachtet werden. Überprüfen Sie vor
jeder Benutzung Ihren FI-Schalter.
2. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Kabel auf
Schäden und wechseln Sie es aus, wenn es Anzeichen
von Beschädigungen oder Alterung aufweist.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Elektrokabel
beschädigt oder verschlissen sind.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose,
wenn das Kabel durchschnitten oder die Isolation
beschädigt wird. Berühren Sie das Elektrokabel nicht,
bevor die Stromzuführung unterbrochen ist. Reparieren
Sie kein durchschnittenes oder beschädigtes Kabel,
sondern lassen Sie es durch den GARDENA Service
oder einen Fachmann ersetzen.
5. Das Verlängerungskabel muss abgerollt oder
abgewickelt sein, da es sonst zu einer Überhitzung
kommen kann, die sich auf die Leistungsfähigkeit
Ihres Rasenmähers auswirkt.
6. Achten Sie immer darauf, dass sich das
Kabel/Verlängerungskabel hinter dem Benutzer
befindet und sorgen Sie dafür, dass es keine
Gefahrenquelle für den Benutzer oder für andere
Personen darstellt, und überprüfen Sie, dass es nicht
beschädigt werden kann (durch Wärme, scharfe
Gegenstände, scharfe Kanten, Öl usw.);
7. Legen Sie das Kabel so aus, dass es sich während
des Sägens nicht an Ästen oder ähnlichem verfangen
kann.
8. Schalten Sie die Kettensäge immer aus, bevor Sie
Stecker, Kabelsteckverbinder oder
Verlängerungskabel vom Netz trennen.
9. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose und überprüfen Sie das
Elektrokabel auf Schäden und Alterung bevor Sie das
Kabel zur Lagerung aufwickeln. Reparieren Sie kein
beschädigtes Kabel, sondern lassen SIe es durch
den GARDENA Service oder den Elektrofachmann
ersetzten.
10.Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
das Gerät für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.
11.Wickeln Sie das Kabel vorsichtig auf und knicken Sie
es nicht.
12.Verwenden Sie nur die auf dem Typschild
angegebene Wechselspannung.
13.Die Kettensäge ist nach EN 60745-1 und 2-13
schutzisoliert.
Kabel
1. Verlängerungen sind bei Ihrem Fachhandel erhältlich.
2. Verwenden Sie nur vorschriftsmäßige Verlängerungskabel.
3. Verlängerungskabel und -leitungen sollten nur dann
verwendet werden, wenn sie für die Verwendung im
Freien ausgelegt sind und die H07 RN-F oder IEC
60245 Bestimmung 66 eingehalten wird.
4. Wenn Sie beim Gebrauch Ihres Geräts ein
Verlängerungskabel verwenden möchten, sind hierzu
nur Kabel mit den folgenden Abmessungen
einzusetzen:
Modelle CSE1835, CSE1935S:
2
- 5.0 mm : max length 40 m
2
- 5.0 mm : max length 60 m
2
- 8.0 mm : max length 100 m
Modelle CSE2040, CSE2040S:
2
- 5.0 mm : max length 50 m
2
- 8.0 mm : max length 90 m
C. BESCHREIBUNG DER SICHERHEITSAUSRÜSTUNGEN
SCHALTERSPERRE
An Ihrer Maschine ist eine Vorrichtung installiert (Abb. 1),
die bei abgeschalteter Maschine verhindert, dass der
Schalter gedrückt wird. So wird ein zufälliges Anschalten
verhindert.
KETTENBREMSBÜGEL BEIM LÖSEN DES
SCHALTERS
Ihre Maschine verfügt über eine Vorrichtung, die die
Kette sofort beim Loslassen des Schalters blockiert.
Sollte sie nicht funktionieren, benutzen Sie die Maschine
nicht, sondern bringen Sie zu einem autorisierten
Kundendienstzentrum.
KETTENBREMSBÜGEL / VORDERER HANDSCHUTZ
Der vordere Handschutz (Abb. 2) verhindert (sofern die
Maschine korrekt gegriffen wird), dass Ihre linke Hand in
Berührung mit der Kette kommt. Der vordere Handschutz hat
außerdem die Funktion, den Kettenbremsbügel zu betätigen;
diese Vorrichtung blockiert die Kette im Fall eines Rückschlags
im Bruchteil einer Sekunde. Der Kettenbremsbügel ist
abgeschaltet, wenn der vordere Handschutz nach hinten
gezogen und blockiert ist (die Kette kann sich bewegen). Der
Kettenbremsbügel ist eingelegt, wenn der vordere Handschutz
nach vorn geschoben ist (die Kette ist blockiert). Die
Kettenbremse wird wie folgt aktiviert: entweder mit dem linken
Handgelenk, und zwar durch Drücken der Kettenbremse nach
vorn, oder dann, wenn das Handgelenk aufgrund eines
Rückschlags mit der vorderen Schutzvorrichtung in Berührung
gerät.
Wird mit der Motorsäge horizontal geschnitten, z.B. beim
Fällen von Bäumen, bietet die Kettenbremse weniger
Schutz. (Abb. 3)
HINWEIS: Wenn der Kettenbremsbügel eingelegt wird,
schaltet ein Sicherheitsschalter den Strom für den Motor ab.
Wird die Kettenbremse bei gedrücktem Schalter
freigegeben, läuft die Kette der Motorsäge an.
KETTENFÄNGER
Diese Motorsäge ist mit einer Kettenfangvorrichtung
(Abb. 4) unter dem Antriebsritzel ausgestattet. Dieser
Mechanismus ist darauf ausgelegt, die
Rückwärtsbewegung der Kette in dem Fall zu stoppen,
dass die Kette einmal reißt oder aus der Führungsnut
springt.
Das Reißen bzw. Herausspringen der Kette kann durch
eine richtige Kettenspannung verhindert werden (siehe
Kapitel D, “Zusammenbau/Auseinanderbau”).
HINTERER HANDSCHUTZ
Dient zum Schutz der rechten Hand
Abspringen oder Bruch der Kette.
DEUTSCH - 5
(Abb. 5) bei einem
D. EINBAU / AUSBAU
EINBAU VON FÜHRUNGSSCHIENE UND KETTE
Je nach dem Modell Ihrer Maschine folgt der Einbau einem anderen Verfahren, beachten Sie daher die Abbildungen
und die Art des Etiketts auf dem Produkt. Achten Sie darauf, die Montage korrekt auszuführen.
1. Kontrollieren Sie, dass der Kettenbremsbügel nicht eingelegt ist, andernfalls lösen sie ihn.
2a. Schrauben Sie die Schienenbefestigungsmuttern ab
2b. Schrauben Sie den Schienenbefestigungsknauf ab
und nehmen Sie die Kettenhaube ab.
und nehmen Sie die Kettenhaube ab.
3 Die Kette in die Nut der Schiene führen, dabei am Umlenkstern beginnen. Achtung! Darauf achten, dass die scharfe
Seite der Sägezähne auf dem oberen Teil der Schiene nach vorn zeigt. Handschuhe tragen!
4a. Der Kettenspannerstift muss so weit wie möglich in
4b. Die Metallrolle so weit wie möglich gegen den
Richtung des Antriebsritzels sitzen. Die Schiene auf die
Uhrzeigersinn drehen. Die Schiene auf die
Schienenhalteschraube und den Kettenspannerstift
Schienenhalteschraube setzen und die Kette auf das
setzen und die Kette über das Antriebsritzel führen.
Antriebsritzel führen.
Den Kettenschutz wiederanbringen, wobei darauf zu achten ist, dass die Antriebszähne der Sägekette im
Antriebsritzel und in der Führungsnut sitzen.
5a. Die Schienensicherungsmutter lose mit der Hand
5b. Den Rändelknopf lose mit der Hand aufschrauben.
aufschrauben.
6a. Zum Spannen der Kette wird die Kettenspannerschraube 6b. Zum Spannen der Kette wird der Rändelknopf des
mit dem beiliegenden Kombiwerkzeug im Uhrzeigersinn
Kettenspanners im Uhrzeigersinn gedreht. Für eine
gedreht. Für eine geringere Kettenspannung dreht man die
geringere Kettenspannung dreht man den Rändelknopf
Kettenspannerschraube gegen den Uhrzeigersinn (beim
gegen den Uhrzeigersinn (beim Ausführen dieser Einstellung
Ausführen dieser Einstellung das vordere Ende der Schiene
das vordere Ende der Schiene nach oben halten).
nach oben halten).
7. Bei richtiger Kettenspannung lässt sich die Kette ca. 2-3 mm von der Schiene abheben.
8a. Die Schienensicherungsmutter mit dem beiliegenden
8b. Die Schiene ausreichend festziehen, so dass sie
Kombiwerkzeug festziehen.
sicher befestigt ist.
Wenn die Kette zu stark gespannt ist, kann dies den Motor überlasten und beschädigen; ist sie nicht genug gespannt,
kann sie abspringen. Eine richtig gespannte Kette bedeutet die besten Sägeeigenschaften und eine längere
Lebensdauer des Produkts. Kontrollieren Sie die Kettenspannung häufig, denn sie dehnt sich bei der Benutzung aus
(besonders wenn sie neu ist, kontrollieren Sie nach der ersten Montage die Spannung nach 5 Arbeitsminuten).
Spannen Sie allerdings die Kette nicht sofort nach dem Gebrauch, sondern warten Sie ab, bis sie abgekühlt ist. Wenn
Sie die Kettenspannung regulieren müssen, lockern Sie immer erst die Schienenbefestigungsmuttern/-knauf, bevor
Sie Kettenspannschraube bzw. -knauf betätigen, und ziehen Sie dann die Schienenbefestigungsmuttern/-knauf wieder
fest an.
E. START UND STOP
Inbetriebnahme: Die Motorsäge an beiden Griffen gut
festhalten, den Kettenbremsgriff freigeben, ohne dabei
den vorderen Griff loszulassen, den Schalterblock
drücken und gedrückt halten und dann den Schalter
drücken (nun kann der Schalterblock freigegeben
werden).
Stop: Die Maschine hält an, wenn Sie den Schalter
loslassen. Sollte die Maschine nicht anhalten, legen Sie
den Kettenbremsbügel ein, ziehen Sie das Kabel vom
Netz ab und bringen Sie in ein autorisiertes
Kundendienstzentrum.
F. SCHMIERUNG VON FÜHRUNGSSCHIENE UND KETTE
ACHTUNG! Eine ungenügende Schmierung des
Sägewerkzeugs führt zum Kettenbruch mit der großen
Gefahr schwerer, auch tödlicher Verletzungen.
Für die Schmierung von Führungsschiene und Kette
sorgt eine automatische Pumpe
Dann prüfen Sie, wie im Kapitel “Wartung“ beschrieben,
dass das Kettenöl in ausreichender Menge abgegeben
wird.
Wahl des Kettenöls
Verwenden Sie ausschließlich neues Öl (speziell für
Ketten) mit guter Viskosität: Es muss gut haften und im
Sommer wie im Winter gute Gleiteigenschaften
aufweisen. Falls kein Kettenöl erhältlich ist, verwenden
Sie Öl für Übertragungen EP 90.
Verwenden Sie nie verbrauchte Öle, denn sie sind
schädlich für Sie, die Maschine und die Umwelt. Prüfen
Sie, dass das Öl für die Umgebungstemperatur am
Arbeitsort geeignet ist: Bei Temperaturen unter 0°C
werden einige Öle dicker, wodurch die Pumpe überlastet
und beschädigt wird. Für die Wahl des geeigneten Öls
wenden Sie sich an Ihr autorisiertes
Kundendienstzentrum.
Öl nachfüllen
Schrauben Sie den Öltankverschluss ab und füllen Sie
den Behälter. Achten Sie darauf, dass kein Öl austritt
(sollte dies passieren, reinigen Sie die Maschine
gründlich). Dann Verschluss wieder gut festschrauben.
DEUTSCH - 6
G. WARTUNG UND LAGERUNG
Bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten
vornehmen, ziehen Sie immer den Stecker aus der
Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen
ACHTUNG! Wenn Sie in sehr schmutziger oder
Kette schleifen (wenn nötig)
Wenn die Kette nur sägt, wenn man die
Führungsschiene gegen das Holz drückt, und sehr feine
Sägespäne erzeugt, ist sie nicht scharf genug. Wenn der
Schnitt keine Sägespäne erzeugt, hat die Kette völlig den
Schliff verloren und zerstäubt das Holz beim Sägen. Eine
gut geschliffene Kette bewegt sich von selbst im Holz
nach vorn und erzeugt große, lange Späne.
staubiger Umgebung arbeiten, müssen die
beschriebenen Arbeiten häufiger als angegeben
ausgeführt werden.
Vor jedem Gebrauch
Prüfen Sie, dass die Kettenölpumpe richtig funktioniert:
Richten Sie die Führungsschiene mit ca. 20 cm Abstand
auf eine helle Oberfläche; nach einer Minute Betrieb der
Maschine muss die Fläche deutliche Ölspuren aufweisen
(Abb. 1). Prüfen Sie, dass zum Einlegen oder Lösen des
Kettenbremsbügels keine zu starke oder zu geringe Kraft
nötig ist und dass er nicht blockiert ist. Dann kontrollieren
Sie den Betrieb wie angegeben: Lösen Sie den
Kettenbremsbügel, greifen Sie die Maschine korrekt und
betätigen sie. Legen Sie nun den Kettenbremsbügel ein,
indem Sie den vorderen Handschutz mit dem linken
Handgelenk/Arm verschieben, ohne die Griffe je
loszulassen (Abb. 2). Wenn der Kettenbremsbügel
funktioniert, muss die Kette sofort anhalten. Kontrollieren
Sie, dass die Kette scharf (siehe unten), in gutem
Zustand und richtig gespannt ist, sollte sie
unregelmäßige Abnutzung aufweisen oder einen
Sägezahn von nur 3 mm haben, muss sie ersetzt werden
(Abb. 3).
Reinigen Sie die Lüftungsschlitze häufig, damit der Motor
nicht überhitzt. (Abb. 4)
Kontrollieren Sie die Funktion von Schalter und
Schaltersperre (bei gelöstem Kettenbremsbügel):
betätigen Sie den Schalter und die Schaltersperre und
prüfen Sie, dass sie beim Loslassen sofort in die
Ruhestellung zurückkehren. Prüfen Sie, dass der
Schalter nicht gedrückt werden kann, ohne dass die
Schaltersperre betätigt wurde.
Prüfen Sie, dass der Kettenfänger und der hintere
Handschutz unversehrt sind und keine sichtbaren
Defekte wie Materialschäden zeigen.
Alle 30 Betriebsstunden
Bringen Sie die Maschine zu einem autorisierten
Kundendienstzentrum für eine Generalüberholung und
eine Kontrolle der Bremsvorrichtungen.
Alle 2-3 Betriebsstunden
Kontrollieren Sie die Führungsschiene, wenn nötig
reinigen Sie die Schmierölbohrungen (Abb. 5) und die
Führungsnut (Abb. 6) gründlich. Wenn die Letztere
abgenutzt ist oder starke Rillen zeigt, muss sie ersetzt
werden. Reinigen Sie das Antriebskettenrad regelmäßig
und überprüfen Sie, dass es noch keinen übermäßigen
Verschleiß aufweist. (Abb.7). Schmieren Sie das
Kettenrad der Führungsschiene mit Lagerfett durch die
angegebene Bohrung (Abb. 8).
Vermeiden Sie beim Gebrauch: (Abb. 1)
Der sägende Teil der Kette besteht aus dem Sägeglied
(Abb. 9) mit einem Sägezahn (Abb. 10) und einer
Begrenzungsvorrichtung (Abb. 11). Der
Höhenunterschied dazwischen bestimmt die Sägetiefe.
Zum richtigen Schleifen benötigt man eine Feilenführung
und eine Rundfeile mit einem Durchmesser von 4 mm
und geht wie folgt vor: Bei montierter, richtig gespannter
Kette legen Sie den Kettenbremsbügel ein und setzen
die Feilenführung wie in der Abbildung senkrecht zur
Führungsschiene an (Abb. 12) und bearbeiten den
Sägezahn mit den in der Abbildung angegebenen
Winkeln (Abb. 13). Man schleift immer von innen nach
außen und lockert den Druck in der Rückkehrphase
(diese Angaben sind sehr wichtig: Zu große oder zu
kleine Schleifwinkel oder ein falscher Feilendurchmesser
erhöhen die Rückschlaggefahr). Um präzisere
Seitenwinkel zu erhalten, wird empfohlen, die Feile so
anzusetzen, dass sie die obere Schneide vertikal um ca.
0,5 mm übersteigt. Schleifen Sie erst alle Zähne auf
einer Seite, dann drehen Sie die Säge und wiederholen
Sie den Arbeitsgang. Kontrollieren Sie, dass alle Zähne
nach dem Schleifen gleich lang sind und dass die Höhe
der Begrenzungsvorrichtungen 0,6 mm unterhalb der
oberen Schneide beträgt: Prüfen Sie die Höhe mit der
Feile und feilen Sie (mit einer Flachfeile) den Überstand.
Runden Sie dann den vorderen Teil der
Begrenzungsvorrichtung (Abb. 14) ab, aber achten Sie
darauf, dass Sie NICHT auch den GegenschlagSchutzzahn mit abfeilen (Abb. 15).
Lagerung
An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht im Freien
aufbewahren.
H. SÄGETECHNIKEN
Beachten Sie während des Betriebs: (Abb. 1)
- in Situationen zu sägen, in denen der Stamm sich
aufspalten könnte (Holz unter Spannung, trockene
Bäume usw.); ein plötzlicher Bruch kann sehr gefährlich
sein;
- dass die Führungsschiene oder die Kette im Schnitt
einklemmen: Sollte dies passieren, trennen Sie die
Maschine vom Stromnetz und versuchen Sie, den
Stamm anzuheben, indem Sie mit einem geeigneten
Werkzeug Hebelwirkung ausüben. Versuchen Sie nicht,
die Maschine durch Schütteln oder Ziehen zu befreien,
denn Sie riskieren dabei, die Maschine zu beschädigen
oder sich zu verletzen.
- Situationen, die zu Rückschlägen führen können.
- über Schulterhöhe benutzt werden.
- zum Sägen von Holz verwendet werden, das
Fremdkörper, wie z.B. Nägel, enthält.
- Wenn Sie auf abschüssigem Gelände sägen, arbeiten
Sie oberhalb des Stammes, so dass er sie nicht treffen
kann, falls er wegrollen sollte.
- Lassen Sie den Schalter nach jedem Schnitt los: Ein
längerer Motorbetrieb im Leerlauf kann zu schweren
Störungen führen.
- Beenden Sie beim Fällen immer die Arbeit: Ein
teilweise gefällter Baum kann umkippen.
- Sie werden bemerken, dass die erforderliche Kraft, um
die Maschine zu führen, sich bei jedem Schnittende
erheblich ändert. Achten Sie stark darauf, nicht die
Kontrolle zu verlieren.
Im Folgenden beziehen wir uns auf zwei Sägearten:
Sägen durch Ziehen der Kette (von oben nach unten)
(Abb. 2), das die Gefahr einer plötzlichen Verschiebung
der Maschine zum Stamm hin und damit eines
Kontrollverlustes birgt. Verwenden Sie dabei wenn
möglich die Baumkralle.
DEUTSCH - 7
Sägen durch Schieben der Kette (von unten nach oben)
(Abb. 3): Diese Arbeitsweise birgt dagegen das Risiko
einer plötzlichen Verschiebung der Maschine zum
Bediener hin mit der Gefahr, ihn zu treffen oder mit dem
Gefahrenbereich auf den Stamm zu stoßen, so dass ein
Rückschlag erfolgt. Seien Sie beim Sägen sehr vorsichtig.
Die sicherste Art, die Maschine zu verwenden, ist, das
Holz auf dem Bock einzuspannen, dann von oben nach
unten zu sägen und dabei außerhalb des
Ständerbereichs zu arbeiten (Abb. 4).
Verwendung der Baumkralle
Wenn möglich, verwenden Sie die Baumkralle für einen
sichereren Schnitt: Greifen Sie damit in die Rinde oder
die Oberfläche des Stamms, so dass Sie die Maschine
leichter unter Kontrolle behalten.
Im Folgenden sind die typischen Verfahren für bestimmte
Situationen aufgeführt. Es muss allerdings in jedem Fall neu
beurteilt werden, ob sie dafür zutreffen oder wie der Schnitt
mit dem geringsten Risiko durchgeführt werden kann.
Stamm auf dem Boden: (Gefahr, dass die Kette am Ende
des Schnitts den Boden berührt) (Abb. 5).
Sägen Sie von oben nach unten durch den ganzen Stamm.
Seien Sie in der Endphase vorsichtig, damit die Kette nicht
den Boden berührt. Wenn möglich, halten Sie nach 2/3 der
Stammdicke an, drehen Sie den Stamm und sägen Sie den
verbleibenden Teil von oben nach unten. So vermeiden Sie,
dass die Kette in Berührung mit dem Boden gerät.
Stamm an einem Ende abgestützt: (Gefahr, dass sich der
Stamm beim Sägen abspaltet) (Abb. 6).
Beginnen Sie den Schnitt von unten bis zu etwa 1/3 des
Durchmessers und beenden Sie ihn von oben, indem Sie
auf den ersten Schnitt treffen.
Stamm an beiden Enden abgestützt (Gefahr, dass die
Kette einquetscht) (Abb. 7).
Beginnen Sie den Schnitt von oben bis zu etwa 1/3 des
Durchmessers und beenden Sie ihn von unten, indem
Sie auf den ersten Schnitt treffen.
Baumstamm, der auf einer geneigten Ebene liegt. Stellen
Sie sich immer auf die bergauf gerichtete Seite des
Stamms. Um beim ‘Durchschneiden’ die vollständige
Kontrolle zu behalten, nehmen Sie zum Ende des Schnitts
hin den Sägedruck etwas zurück ohne jedoch Ihren
festen Griff an den Griffen der Kettensäge nachzulassen.
Berühren Sie mit der Kettensäge nicht den Boden.
Fällen
ACHTUNG! Versuchen Sie nicht zu fällen, wenn Sie
keine ausreichende Erfahrung haben. Der
Stammdurchmesser darf nie größer sein als die Länge
der Führungsschiene! Diese Arbeit darf nur von
erfahrenen Fällern mit geeigneter Ausrüstung ausgeführt
werden.
Zweck des Fällens ist, dass der Baum ist die
bestmögliche Position für das anschließende Entasten
und Unterteilen des Stamms fällt (vermeiden Sie, dass
der fallende Baum sich in einem anderen verfängt: Einen
verkeilten Baum zum Fallen zu bringen, ist sehr gefährlich).
Vorbereitung für das Sägen und Bestimmung des
Rückzugswegs
Beseitigen Sie Äste, die die Arbeit behindern (Abb. 8)
Beginnen Sie von oben nach unten und halten Sie den
Stamm zwischen sich und der Maschine, wenn Sie
nacheinander die schwierigsten Äste Stück für Stück
entfernen. Beseitigen Sie die Vegetation um den Baum
herum und achten Sie auf eventuelle Hindernisse
(Steine, Wurzeln, Gräben usw.), wenn Sie Ihren
Rückzugsweg planen (beim Fallen des Baumes).
Beachten Sie für die Richtung des Rückzugsweg die
Abbildung (Abb. 9) (A. Vorgesehene Fallrichtung des
Baums. B. Rückzugsweg. C. Gefahrenzone).
FÄLLEN (Abb. 10)
Damit Sie sicher die Kontrolle über das Fallen des
Baumes haben, müssen Sie folgende Schnitte
ausführen:
Zuerst muss der Richtungsschnitt ausgeführt werden. Er
dient dazu, die Fallrichtung des Baums zu kontrollieren:
Führen Sie zuerst den OBEREN TEIL des
Richtungsschnitts an der Seite aus, zu der der Baum
gefällt werden soll. Bleiben Sie rechts vom Baum und
sägen Sie, indem Sie die Kette ziehen; dann führen Sie
den UNTEREN TEIL des Schnitts aus, der am Ende des
oberen Teils enden muss. Die Tiefe des Richtungsschnitts
muss 1/4 des Stammdurchmessers, der Winkel zwischen
oberem und unterem Schnitt mindestens 45° betragen.
Der Berührungspunkt zwischen den beiden Schnitten
wird “Richtungsschnittlinie” genannt. Die Linie muss
vollkommen waagerecht und im rechten Winkel (90°) zur
Fallrichtung sein.
Der Trennschnitt hat den Zweck, den Baum zu Fall zu
bringen. Er wird 3-5 cm über dem unteren Teil der Ebene
der Richtungsschnittlinie ausgeführt und endet in einem
Abstand davon, der 1/10 der Stammdicke entspricht.
Bleiben Sie links vom Baum und sägen Sie, indem Sie
die Kette ziehen. Verwenden Sie die Baumkralle.
Kontrollieren Sie, dass der Baum sich nicht in eine
andere als die für den Fall vorgesehene Richtung
bewegt. Schieben Sie so bald wie möglich einen Fällkeil
in den Schnitt. Der nicht gesägte Stammteil wird als
Drehpunkt bezeichnet, er stellt das “Scharnier” dar, das
den Baum beim Fall leitet. Wenn er ungenügend, nicht
gerade oder nicht vollständig gesägt wurde, kann man
das Fallen des Baums nicht mehr kontrollieren (sehr
gefährlich!). Es ist daher sehr wichtig, dass die einzelnen
Schnitte präzis ausgeführt werden.
Am Ende der Schnitte muss der Baum beginnen zu
fallen. Sie können dies, sollte es nützlich sein, mit einem
Keil oder einem Fällhebel unterstützen.
Absägen der Äste
Wenn der Baum gefällt ist, folgt das Entasten, also die
Beseitigung der Äste vom Stamm. Unterschätzen Sie
diesen Vorgang nicht! Die meisten Unfälle durch
Rückschläge erfolgen genau hierbei. Achten Sie daher
auf die Position der Sägespitze beim Schnitt und
arbeiten Sie auf der linken Seite des Stamms.
Bei der Entscheidung der besten Fallrichtung müssen
Sie bedenken: Was befindet sich um den Baum herum,
wie sind seine Neigung, Biegung, die Windrichtung und
die Konzentration der Äste.
Bedenken Sie auch tote oder abgebrochene Zweige, die
beim Fällen abbrechen können und eine Gefahr darstellen.
ACHTUNG! Wenn Sie in kritischen Bedingungen fällen,
nehmen Sie gleich nach dem Sägen den Gehörschutz
ab, so dass Sie ungewöhnliche Geräusche und evt.
Warnsignale sofort wahrnehmen können.
DEUTSCH - 8
I. ÖKOLOGIE
In diesem Kapitel finden Sie nützliche Informationen, um die Eigenschaften der
Umweltverträglichkeit zu erhalten, die bei der Entwicklung der Maschine geplant wurden,
sowie zum korrekten Betrieb der Maschine und zur Entsorgung des Öls.
MASCHINENBETRIEB
Beim Nachfüllen des Öltanks muss darauf geachtet werden, dass kein Kettenöl in die
Umwelt gerät.
VERSCHROTTUNG
Werfen Sie die Maschine nicht weg, wenn sie nicht mehr funktioniert, sondern übergeben
Sie sie den zuständigen Stellen für die Abfallentsorgung nach den Vorschriften der
geltenden Gesetze.
Das Symbol
auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung gibt an, dass dieses
Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Zur Entsorgung ist es an einen
entsprechenden Recycling-Punkt für elektrische und elektronische Geräte zu bringen. Durch
die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle
Folgeschäden an der Umwelt und Gesundheitsschäden zu verhindern.
Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch
von Ihrem Stadt- oder Gemeinderat, den für die Hausmüllentsorgung zuständigen Behörden
oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
J. TABELLE FÜR DIE STÖRUNGSSUCHE
Der Motor Motor dreht
startet nicht schlecht
oder verliert
Leistung
Prüfen Sie, dass
Netzstrom vorhanden ist
Prüfen Sie, dass der
Stecker richtig
angeschlossen ist
Prüfen Sie, dass
weder Kabel noch
Verlängerung
beschädigt sind
Prüfen Sie, dass der
Kettenbremsbügel
nicht eingelegt ist
Prüfen, dass die Kette
ordnungsgemäß
montiert und gespannt ist.
Kontrollieren Sie die
Kettenschmierung,
wie in den Kapiteln F
und G beschrieben
Kontrollieren Sie, dass
die Kette geschliffen ist
Prüfen, dass der
Ausschalter aktiviert ist.
Wenden Sie sich an
ein autorisiertes
Kundendienstzentrum
•
•
•
•
•
•
•
Maschine
startet, sägt
aber nicht
korrekt
Motor dreht
auf
ungewöhnliche
Weise
•
•
•
•
K. ERSATZTEILE
35cm
Kette
Führungsschiene
91PJ052XN
40cm
Kette
Führungsschiene
91PJ056XN
Die
Bremsvorrichtungen
blockieren die
Kettendrehung
nicht richtig
•
•
Teilenummer:
Teilenummer:
530051538
576965401
Teilenummer:
Teilenummer.:
530051539
576965201
DEUTSCH - 9
L. EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt bzw. die Produkte
Verwendungszweck...................................Chainsaw - Kettensäge
Verwendungszweck der Typen...................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identifizierung der reihe..............................Siehe Produkttypenschild
Baujahr.......................................................Siehe Produkttypenschild
die maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der folgenden EC-Richtlinien erfüllt/erfüllen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
beruhend auf den folgenden in der EU harmonisierten, anwendbaren Standards:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Prüfbehörde, welche die EU-Prüfung nach
Artikel 8, Abschnitt 2c, ausgeführt hat......................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Urkunde Nr................................................................... BM 50268379
Der maximale A-bewertete Schalldruckpegel LpA an der Arbeitsstation, gemessen entsprechend
EN60745-2-13, ist in der Tabelle aufgeführt.
Der maximale, gewichtete Wert ah für die Hand-/Armerschütterung, gemessen entsprechend EN60745-2-13
anhand eines Musters des/der obigen Produkte(s), ist in der Tabelle aufgeführt.
Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde gemäß einer Standardprüfmethode ermittelt und kann zum
Vergleich einzelner Geräte verwendet werden.
Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch bei einer Erstbewertung der Belastung verwendet werden.
Achtung:
Die während der Verwendung des Elektrogeräts auftretende Vibrationsbelastung kann je nachdem, wie das
Gerät verwendet wird, vom angegebenen Gesamtwert abweichen.
Bediener sollten zu ihrem Schutz angemessene Sicherheitsmaßnahmen basierend auf einer
Belastungsschätzung unter realen Gebrauchsbedingungen bestimmen (hierzu müssen alle Bestandteile des
Betriebszyklus berücksichtigt werden, wie beispielsweise zusätzlich zur Zeit, während der der Auslösehebel
gedrückt wird, auch die Zeiten, in denen das Gerät ausgeschaltet ist und während es sich im Leerlauf befindet).
2000/14/EC: Die Werte der gemessenen Geräuschemission LWA und der garantierten Geräuschemission LWA
entsprechen den Tabellenwerten.
Konformitätsbewertungsverfahren............... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Global R&D Director – handgehalten
Inhaber der technischen Unterlagen
Typ (CSE____)
Trockengewicht (Kg)
Leistung (kW)
Füllmenge Öltank (cm3)
Maximale Länge der Führungsschiene (cm)
Kettenteilung (mm)
Kettenteilung (mm)
Gemessene Geräuschemission LWA (dB(A))
Garantierte Geräuschemission LWA (dB(A))
Schalldruck LpA (dB(A))
Ungewissheit KpA (dB(A))
Hand-/Armvibration ah (m/s2)
Unsicherheit Kah (m/s2)
Impedanz Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Konformitätserklärung nach EN 61000-3-11
Je nach Bemessung des örtlichen Stromversorgungsnetzes kann beim Einschalten dieses Produkts ein kurzzeitiger
Spannungsabfall auftreten, der sich eventuell auf andere elektrische Betriebsmittel auswirkt (beispielsweise könnten
Lampen für einen Moment schwächer leuchten). Liegt die Impedanz Zmax Ihrer Stromversorgung unter dem in der
Tabelle angegebenen Wert (entsprechend Ihres Modells), treten solche Wirkungen nicht auf. Zur Ermittlung der
Impedanz Ihres Stromnetzes wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stromversorgungsbehörde.
DEUTSCH - 10
A. DESCRIPTION GENERALE
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
1) Poignée arrière
2) Protège-main arrière
3) Poignée avant
4) Protège-main avant/frein de chaîne
5) Bouton externe de tendeur de
chaîne
6) Vis de tendeur de chaîne
7) Pivot tendeur de chaîne
8) Bouchon du réservoir d'huile
9) Fenêtre de contrôle du niveau d'huile
10) Fentes d'aération
11) Cordon d'alimentation
12) Manuel
13) Interrupteur
14) Blocage interrupteur
15) Chaîne
16) Maillon entraîneur
17) Maillon gouge
18) Limiteur de profondeur de la gouge
8, 9,14
Gouge
Barre de guidage
Couvercle pignon d’entraînement
Pignon d’entraînement
Pivot bloque-chaîne
Vis de fixation du guide
Bouton interne de fixation barre
Ecrou de serrage barre
Roue d'extrémité
Couvercle barre de guidage
Crampo
Siège pivot tendeur de chaîne
Orifice de lubrification
Rainure barre de guidage
Clé/tournevis
6 10, 15
Exemple d'étiquette
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Niveau de puissance sonore garanti
selon la directive 2000/14/CE
Outil Classe II
Marquage de conformité CE
Fréquence nominale
Puissance nominaler
Courant alternatif
Tension nominale
Type
Référence produit
Année de fabrication
Longueur maximum de la barre de
guidage
Nom et adresse du constructeur
N° d'article (Tronçonneuse électrique)
Modèle
N° de série
FRANÇAIS - 1
B. PRECAUTIONS POUR LA SECURITE
SYMBOLES UTILISES
Attention
Lire attentivement le
manuel
Direction de la gouge
Tenir toujours à deux
mains
Bottes de travail
Risque d'effet de
rebond
Casque, protègeoreilles et lunettes de
protection ou visière
Ne pas exposer à la
pluie ou à l'humidité
Gants anti-coupe
Huile chaîne
A ne pas faire…
Pantalons longs et
anti-coupe
Arrêter la machine
Frein désactivé, activé
10 m
Retirer la prise du secteur
immédiatement si le
câble est endommagé ou
coupé
Débrancher la prise
avant tout réglage ou
nettoyage
Eviter toute personne
à proximité
Risque de choc
électrique
Précautions générales de sécurité pour les outils électriques
AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de
sécurité et toutes les instructions. Tout
manquement au respect des avertissements et
instructions peut être la cause d’un choc électrique, d’un
incendie et/ou de blessures graves.
Conserver tous les avertissements et instructions pour
référence future.
Le terme ‘“outil électrique” dans les avertissements se
rapporte à tous les outils câblés alimentés sur le secteur
domestique et à tous les outils électriques sans fil
alimentés par des piles.
1) Sécurité sur le lieu de travail
a) S’assurer que toutes les zones de travail soient
propres et bien éclairées. Les zones encombrées ou
2) Sécurité électrique
a) La fiche de l’outil électrique doit être adaptée à la prise
de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque
manière que ce soit. Ne jamais utiliser d’adaptateur
pour le branchement d’outils électriques avec un fil de
terre. Les fiches d’origine et les prises correspondantes
réduisent les risques de choc électrique.
b) Éviter tout contact corporel avec les surfaces
connectées à la terre, telles que tuyaux métalliques,
radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Si le corps de
l’utilisateur de l’outil électrique est connecté à la terre, le
risque de choc électrique est lus présent.
c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. La présence d’eau à l’intérieur de l’outil
électrique augmente les risques de choc électrique.
b) Ne pas utiliser d’outil électrique dans une
atmosphère explosive, ni en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils
d) Ne pas maltraiter le cordon d’alimentation de l’outil. Ne
jamais utiliser le cordon d’alimentation électrique pour
transporter, tirer ou débrancher l’outil électrique. Maintenir
le cordon à distance de toute source de chaleur, d’huile, de
bords coupants ou de pièces en mouvement. Un cordon
c) Maintenir les enfants et spectateurs à distance en
utilisant un outil électrique. Les distractions peuvent
e) Lors de l’utilisation d’un outil électrique en extérieur,
utiliser une rallonge appropriée pour utilisation
extérieure. L’utilisation d’un câble d’alimentation
sombres favorisent les accidents.
électriques créent des étincelles qui peuvent
provoquer l’inflammation de la poussière ou des
vapeurs.
être la cause d’une perte de contrôle.
électrique endommagé ou emmêlé augmente le risque de
choc électrique.
électrique approprié aux conditions en extérieur
réduit le risque de choc électrique.
FRANÇAIS - 2
f) Si l’utilisation d’un outil électrique dans un lieu
humide est inévitable, brancher l’outil sur une
alimentation électrique protégée par un disjoncteur
différentiel. La présence d’un disjoncteur différentiel
dans le circuit réduit le risque de choc électrique.
3) Sécurité individuelle
a) Rester concentré sur le travail en cours et utiliser
l’outil électrique raisonnablement. Ne pas utiliser un
outil électrique si vous êtes fatigué, sous l’influence
de drogues, d’alcool ou de médicaments. Le
moindre moment d’inattention pendant l’utilisation
d’un outil électrique peut être la cause de blessures
graves.
b) Utiliser les équipements de protection individuelle.
Toujours porter des lunettes de protection.
L’utilisation appropriée des équipements tels que
masque antipoussière, chaussures antidérapantes,
casque rigide et protection acoustique sur les oreilles
réduit le risque de blessures personnelles.
c) Éviter tout risque de démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur de l’outil soit sur la position arrêt
avant de brancher l’alimentation électrique et/ou la
batterie, de saisir l’outil ou de le transporter. Il est
dangereux de porter l’outil en conservant le doigt sur
la gâchette ou de le brancher alors que l’interrupteur
est en position marche.
d) Retirer toute clé de réglage ou autres accessoires
avant d’allumer l’alimentation de l’outil électrique.
Toute clé de mandrin ou autre accessoire attaché à
une pièce de l’outil en mouvement présente un grand
danger de blessure personnelle.
e) Ne pas travailler à bout de bras. Se tenir debout
fermement et bien équilibré. Ceci permet de mieux
contrôler l’outil électrique dans des situations
inattendues.
f) S’habiller correctement. Ne pas porter de vêtements
trop amples ou de bijoux. Faire attention que les
cheveux, les habits et les gants soient hors de portée
des pièces de l’outil en mouvement. Des vêtements
trop amples, des bijoux ou des cheveux longs qui
peuvent se prendre dans les pièces de l’outil en
mouvement sont dangereux.
g) Si l’outil est équipé d’un dispositif d’extraction ou de
collection de la poussière, s’assurer qu’il soit en place
et correctement connecté avant d’utiliser l’outil.
L’utilisation d’un collecteur de poussière réduit les
risques inhérents à la présence de poussière.
4) Utilisation et maintenance des outils électriques
a) Ne pas forcer en utilisant l’outil électrique. Utiliser
l’outil de la puissance correcte pour l’application.
L’outil approprié permettra de mieux réaliser la tâche en
toute sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b) Ne pas utiliser l’outil électrique si l’interrupteur
marche/arrêt n’est pas opérationnel. Tout outil
e) Assurer une bonne maintenance des outils
électriques. Vérifier l’alignement et l’installation des
pièces en mouvement, qu’il n’y a pas de pièces
fracturées ou autrement endommagées qui puissent
affecter le fonctionnement des outils électriques. En
cas de dommages, faire réparer l’outil électrique
avant de l’utiliser. Un grand nombre d’accidents
résultent d’une mauvaise maintenance des outils.
f) S’assurer que les outils de coupe sont aiguisés et
propres. Des outils de coupe bien entretenus et bien
aiguisés présentent moins de risques de se coincer
et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser l’outil électrique, ses accessoires et les outils,
etc. conformément à ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et de l’application.
L’utilisation d’un outil électrique pour des applications
différentes de celles pour lesquelles il a été conçu
peut être la cause d’une situation dangereuse.
5. Révisions
a) Faire réviser vos outils électriques par un technicien
qualifié qui n’utilise que des pièces de rechange
identiques. Ceci garantit le maintien de la sécurité de
l’outil électrique.
Conseils de sécurité concernant la tronçonneuse :
• Garder toute partie du corps éloignée de la
tronçonneuse lorsque celle-ci est en marche. Avant
de mettre la tronçonneuse sous tension, s’assurer
qu’elle n’est en contact avec aucun objet. Un
moment d’inattention pendant son utilisation et vous
risquez de vous blesser ou qu’elle accroche vos
vêtements.
• Toujours tenir la tronçonneuse avec votre main droite
sur la poignée arrière et votre main gauche sur la
poignée avant. En tenant la tronçonneuse dans la
position opposée augment le risque de blessure
corporelle et doit être évité.
• Tenir l’outil électrique uniquement par les surfaces de
prise isolées car la tronçonneuse pourrait entrer en
contact avec un câblage dissimulé ou son propre
cordon. En cas de contact de la tronçonneuse avec
un conducteur sous tension, les pièces métalliques à
découvert de l’outil transmettraient un choc électrique
à l’utilisateur.
• Porter des lunettes de sécurité et une protection pour
les oreilles. Un équipement de protection
supplémentaire pour la tête, les mains, les jambes et
les pieds est recommandé. Des vêtements de
protection adéquats réduiront le risque de blessure
par projection de débris et tout contact accidentel
avec la tronçonneuse.
• Ne pas utiliser la tronçonneuse dans un arbre.
Utiliser la tronçonneuse en montant sur un arbre peut
entraîner des blessures corporelles.
électrique qui ne peut pas être contrôlé par son
interrupteur est dangereux et doit être réparé.
• Garder toujours le corps bien stable et utiliser
uniquement la tronçonneuse quand vous êtes sur une
surface fixe, sûre et de niveau. Des surfaces
risque de démarrage accidentel de l’outil.
• Quand vous coupez une grosse branche qui est sous
tension, penser à reculer. Quand la tension dans les
c) Débrancher la fiche de la prise électrique et/ou la
batterie de l’outil électrique avant d’effectuer les
réglages, de changer d’accessoires, ou de ranger
l’outil. De telles mesures préventives réduisent le
d) Ranger les outils non utilisés hors de portée des
enfants et ne pas autoriser une personne qui n’est
pas familière avec son utilisation et ces instructions à
se servir de cet outil électrique. Les outils électriques
sont dangereux entre les mains de personnes qui ne
sont pas habituées à s’en servir.
glissantes ou instables, telles que des échelles,
peuvent provoquer une perte d’équilibre ou de
contrôle de la tronçonneuse.
fibres du bois se relâche, la branche dégagée peut
frapper l’opérateur et/ou mettre la tronçonneuse hors
de contrôle.
• Soyez très prudent lorsque vous coupez des
buissons et de jeunes arbres. Les fines brindilles
peuvent se prendre dans la chaîne et être projetés
dans votre direction ou vous déséquilibrer.
• Porter la tronçonneuse par la poignée avant, celle-ci
étant hors tension et éloignée de votre corps. Quand
vous transportez ou rangez la tronçonneuse, toujours
fixer le couvercle de la barre de guidage. Une
manipulation correcte de la tronçonneuse réduira la
probabilité de contact accidentel avec la chaîne.
FRANÇAIS - 3
• Suivre les instructions concernant le graissage, la
tension de chaîne et le remplacement des
accessoires. Une chaîne incorrectement tendue ou
lubrifiée peut soit se casser ou augmenter le risque
de retour en arrière.
• Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes
d’huile et de graisse. Des poignées graisseuses sont
glissantes, provoquant une perte de contrôle.
• Couper uniquement du bois. Ne pas utiliser la
tronçonneuse pour tout autre usage. Par exemple :
ne pas utiliser la tronçonneuse pour couper des
matériaux de maçonnerie, matières plastiques ou
autre que du bois de construction. Utiliser la
tronçonneuse pour tout usage autre que celui prévu
peut entraîner des risques.
Causes et prévention de tout retour vers l’opérateur :
Le retour en arrière peut se produire quand l’avant ou
le bout de la barre de guidage touche un objet (Fig.
B3), ou quand le bois est trop proche et se prend
dans la chaîne lors de la coupe.
Dans certains cas, le contact peut provoquer une
réaction inverse soudaine, avec mouvement
basculant de la barre de guidage en direction de
l’opérateur.
L’accrochage de la tronçonneuse par le haut de la
barre de guide peut entraîner rapidement celle-ci en
arrière, vers l’opérateur.
Dans les deux cas, vous risquez de perdre le contrôle
de la tronçonneuse et vous blesser sérieusement. Ne
vous reposer pas exclusivement sur les dispositifs de
sécurité équipant votre tronçonneuse. En tant
qu’utilisateur de tronçonneuse, vous devez prendre
les mesures nécessaires pour pouvoir effectuer tout
travail de coupe sans risque d’accident ou de
blessure.
L’effet de retour arrière est le résultat d’une mauvaise
utilisation de l’outil et/ou de conditions ou procédures
de fonctionnement incorrectes ; celui-ci peut être
évité en prenant les précautions adéquates
suivantes :
• Maintenir une prise ferme, avec les pouces et les
doigts encerclant les poignées de la tronçonneuse,
les deux mains sur l’appareil et en positionnant bien
le corps et les bras pour résister à la pression de
retour. La pression de retour peut être contrôlée par
l’opérateur si des précautions adéquates sont prises.
Ne pas laisser partir la tronçonneuse.
• Ne pas dépasser la portée de coupe ni couper audessus de la hauteur d’épaule. Cela permet d’éviter
tout contact du bout non intentionnel et un meilleur
contrôle de la tronçonneuse dans des situations
imprévues.
• Utiliser uniquement des barres et chaînes de
rechange spécifiées par le fabricant. Des barres et
chaînes de rechange incorrectes peuvent entraîner
une rupture de la chaîne et/ou un retour arrière.
• Suivre les instructions du fabricant concernant
l’aiguisage et l’entretien de la tronçonneuse.
Diminuer la hauteur de jauge de profondeur peut
accroître le risque de retour arrière.
Recommandations de sécurité additionnelles
1. Utilisation du manuel. Toute personne utilisant cet
appareil doit lire entièrement et attentivement le
manuel d’utilisation. Le manuel d’utilisation doit être
fourni avec l’appareil dans le cas de vente ou de prêt
à toute autre personne.
2. Précautions préalables à l’utilisation de l’appareil. Ne
jamais autoriser l’utilisation de cet appareil par toute
personne qui ne connaît pas parfaitement les
instructions du manuel. Les personnes
inexpérimentées doivent suivre une période
d’entraînement en utilisant un fendeur à bois.
3.
Vérifications de contrôle.
Vérifier soigneusement
l’appareil avant toute utilisation, en particulier s’il a
subi un choc important ou s’il montre tout signe de
mauvais fonctionnement. Réaliser toutes les
opérations détaillées au chapitre “Entretien et
rangement – Avant toute utilisation”.
4. Réparation et entretien. Toutes les pièces de
l’appareil pouvant être remplacées par l’utilisateur sont
clairement détaillées dans le chapitre des instructions
de “Montage / démontage”. Lorsque c’est nécessaire,
toutes les autres pièces de l’appareil doivent être
remplacées exclusivement par un Centre de service
agréé.
5. Vêtements. (fig. 1) Lors de l’utilisation de cet appareil,
l’utilisateur doit porter les vêtements de protection
approuvés suivants : vêtement de protection ajusté,
chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes,
à bout renforcé, gants de protection anti-vibrations et
anti-coupe, lunettes protectrices ou visière de
sécurité, protections oreilles et casque (en cas de
risque de chute d’objets). En vente chez tout
fournisseur de vêtements de travail.
6. Précautions santé – Vibrations et niveaux sonores.
Veuillez vous renseigner sur les restrictions de bruit
dans la zone immédiate. L’utilisation prolongée de
l’appareil expose l’utilisateur à des vibrations qui
peuvent engendrer “le symptôme des doigts blancs”
(le phénomène de Raynaud), le syndrome du canal
carpien et autres troubles similaires.
7. Précautions santé – agents chimiques. Utiliser de
l’huile approuvée par le fabricant.
8. Précautions santé – Chaleur. Durant l’utilisation, le
pignon et la chaîne atteignent des températures très
élevées ; prendre soin de ne pas toucher ces parties
quand elles sont chaudes.
9. AVERTISSEMENT ! Cet appareil produit un champ
électromagnétique quand il fonctionne. Dans certaines
circonstances, ce champ peut interférer avec des
implants médicaux actifs ou passifs. Afin de réduire le
risque de blessure grave ou mortelle, nous
recommandons aux personnes porteuses d’implants
médicaux de consulter leur médecin et le fabricant du
dispositif avant de faire fonctionner cet appareil.
Précautions de transport et rangement. (fig. 2) A chaque
changement de zone de travail, débrancher l’appareil du
secteur et activer le frein de chaîne. Monter le couvercle
de la barre de guidage lors de tout transport ou
rangement. Toujours transporter l’appareil par la
poignée, la barre orientée vers l’avant ou, lors du
transport de l’appareil dans un véhicule, toujours
l’attacher fermement pour éviter de l’endommager.
Réaction de retour. (fig. 3) La réaction de retour
consiste en un mouvement inverse violent vers le haut
de la barre en direction de l’utilisateur. Cela se produit
en général si la partie supérieure de l’avant de la barre
(appelée la “zone de danger de retour”) (voir la marque
rouge sur la barre de guidage) entre en contact avec un
objet quelconque ou si la chaîne reste bloquée dans le
bois. L’effet de retour peut faire perdre le contrôle de
l’appareil, provoquant de graves accidents, voire fatals.
Le levier du frein de chaîne et autres dispositifs de
sécurité ne suffisent pas à protéger l’utilisateur contre
tout risque de blessure : l’utilisateur doit être prévenu des
conditions qui peuvent provoquer la réaction et les éviter
en faisant très attention et en manipulant l’appareil
correctement et avec prudence (par exemple : ne jamais
couper plusieurs branches à la fois car cela peut
provoquer un impact accidentel sur la “zone de danger
de retour”
Sécurité de la zone de travail
1. Ne jamais autoriser des enfants ou personnes ne
connaissant pas ces instructions d’utiliser le produit.
La réglementation locale peut limiter l’âge de
l’opérateur.
2. Utiliser le produit seulement de la manière et pour les
fonctions décrites dans ces instructions.
FRANÇAIS - 4
3. Vérifier soigneusement toute la zone de travail pour
écarter toute source de danger (ex. : routes, chemins,
câbles électriques, arbres dangereux, etc.)
4. Maintenir les passants et animaux éloignés de la
zone de travail (le cas échéant, clôturer la zone et
utiliser des panneaux d’avertissement) à une distance
minimum de 2,5 x la hauteur de l’arbre; dans tous les
cas , pas moins de dix mètres.
5. L’opérateur ou utilisateur est responsable des
accidents ou dangers survenant à d’autres personnes
sur leur propriété.
Sécurité électrique
1. Il est recommandé d’utiliser un dispositif à courant
résiduel (RCD) avec un courant de déclenchement
de 30mA maximum. Même avec un RCD installé, il
est impossible de garantir 100% de sécurité et une
pratique de travail sûre doit être suivie à chaque fois.
Contrôler votre RCD à chaque fois que vous l’utilisez.
2. Avant utilisation, vérifier que le câble n’est pas
endommagé, le remplacer en cas de signe
d’endommagement ou d’usure.
3. Ne pas utiliser le produit si le câble électrique est
endommagé ou usé.
4. Débrancher immédiatement du secteur si le câble est
coupé ou que l’isolation est endommagée. Ne pas
toucher le câble électrique tant que l’alimentation n’a
pas été coupée. Ne pas réparer un câble coupé ou
endommagé. Porter le produit dans un Centre de
service agrée pour faire remplacer le câble.
5. La rallonge doit être entièrement déroulée car les
câbles enroulés risquent de surchauffer ce qui
diminue l’efficacité de votre tondeuse.
6. Toujours vérifier que le câble/ rallonge se trouver
derrière l’utilisateur, en s’assurant qu’il ne présente
pas une source de danger pour l’utilisateur ou
d’autres personnes, et vérifier qu’il n’existe aucun
risque de l’endommager (chaleur, objets pointus,
bords pointus, huile, etc.) ;
7. Positionner le câble de manière à ce qu’il ne se
prenne pas dans les branches durant la coupe.
8. Toujours débrancher du secteur avant d’enlever toute
prise, connecteur de câble ou rallonge.
9. Eteindre, enlever la prise du secteur et vérifier que le
câble d’alimentation électrique n’est pas endommagé
ou usé avant de l’enrouler pour le ranger. Ne pas
réparer un câble endommagé. Porter le produit dans
un Centre de service agrée pour faire remplacer le
câble.
10.Enlever la prise du secteur avant de laisser le produit
non utilisé pendant une certaine période.
11.Toujours enrouler le câble avec soin, en évitant de
l’entortiller.
12.Utiliser uniquement la tension nominale d’alimentation
secteur CA indiquée sur l’étiquette du produit.
13.La tronçonneuse est doublement isolée selon les
normes EN60745-1 & EN60745-2-13. En aucun cas,
aucune partie du produit ne doit être connectée à la
terre.
Câbles
1. Les câbles d’alimentation et rallonges sont
disponibles auprès de votre centre de service agréé
local
2. Utiliser uniquement des rallonges approuvées
3. Les rallonges et contacts ne doivent être utilisés qu’à
la condition d’être prévus pour un usage en extérieur.
4. Si vous voulez ajouter une rallonge pour utiliser le
produit, nous vous conseillons de respecter les
dimensions de câble suivantes:
Modèles CSE1835, CSE1935S:
2
- 5.0 mm : longueur max. 40 m
2
- 5.0 mm : longueur max. 60 m
2
- 8.0 mm : longueur max. 100 m
Modèles CSE2040, CSE2040S :
2
- 5.0 mm : longueur max. 50 m
2
- 8.0 mm : longueur max. 90 m
C. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE
BLOCAGE DE L’INTERRUPTEUR
Votre machine est équipée d'un dispositif (Fig. 1) qui
empêche, lorsqu'il n'est pas actionné, d'appuyer sur
l’interrupteur afin d'éviter tout risque de démarrage
accidentel.
FREIN DE CHAÎNE AU DECLENCHEMENT DE
L’INTERRUPTEUR
Votre machine est équipée d'un dispositif qui bloque
instantanément la chaîne lorsque l’interrupteur est
déclenché; s'il ne fonctionne pas, n'utilisez pas la
machine et emmenez-la dans un Centre d'Assistance
Agréé.
FREIN DE CHAINE / PROTEGE-MAIN AVANT
Le protège-main avant (fig.2) permet d'éviter (à condition
que vous empoigniez correctement la machine) que
votre main gauche entre en contact avec la chaîne. Le
protège-main avant a également pour fonction
d'actionner le frein de chaîne, qui est un dispositif conçu
pour bloquer la chaîne en quelques millisecondes en
cas de recul de réaction. Le frein de chaîne est désactivé
lorsque le protège-main avant est tiré vers l'arrière et
bloqué (la chaîne peut bouger). Le frein de chaîne est
actionné lorsque le protège-main avant est poussé vers
l'avant (la chaîne est bloquée). Le frein à chaîne peut
être activé par une poussée vers l’avant de la poignée
avec la main gauche ou par contact de la poignée avec
l’arceau protecteur, en faisant contrepoids au sens du
rebond.
Lorsque l’appareil est utilisé avec la barre en position
horizontale, par exemple lors de la chute d’un arbre, le
frein à chaîne offre moins de protection. (fig.3).
N.B.: lorsque le frein de chaîne est activé un interrupteur
de sécurité coupe l'alimentation au moteur.
Pour démarrer l’appareil, relâcher le frein à chaîne
tout en maintenant le contacteur.
PIVOT BLOQUE-CHAINE
Cet appareil est équipé d’un capteur de chaîne (fig.4)
situé sous le pignon. Ce mécanisme est conçu pour
stopper le mouvement de retour de chaîne en cas de
rupture ou de déraillement de la chaîne.
Ces situations peuvent être évitées en s’assurant d’une
tension de chaîne correcte (se reporter au chapitre “D.
Montage/Démontage”).
PROTEGE-MAIN ARRIERE
Sert à protéger la main droite
sauterait ou se casserait.
FRANÇAIS - 5
(fig.5) au cas où la chaîne
D. MONTAGE / DEMONTAGE
MONTAGE DU GUIDE ET DE LA CHAINE
En fonction du modèle de votre machine, la procédure de montage change. Par Veillez à effectuer une opération de
montage correcte.
1. Contrôlez que le frein de chaîne ne soit pas enclenché, et le cas échéant libérez-le
2b. Dévisser la molette de retenue barre et retirer le
2a. Dévisser l’écrou de retenue barre et retirer le
couvercle du pignon d’entraînement.
couvercle du pignon d’entraînement.
3 Positionner la chaîne sur la barre, en commençant par le pignon avant et la placer dans la rainure de la barre de guidage. Attention!
S’assurer que le côté pointu des dents de coupe soit positionné face avant sur la partie supérieure de la barre. Porter des gants.
4a. S’assurer que la broche du tendeur de chaîne est face et
4b. Tourner la molette métallique au maximum dans le sens
aussi loin que possible du pignon d’entraînement. Monter la
anti-horaire. Monter la barre sur la vis de retenue barre et
barre sur la vis de retenue barre et la broche du tendeur de
positionner la chaîne sur le pignon d’entraînement.
chaîne, puis positionner la chaîne sur le pignon d’entraînement.
Remettre en place le couvercle du pignon d’entraînement en s’assurant que les dents d’entraînement de la chaîne sont bien
engagées dans le pignon d’entraînement et la rainure de guidage.
5a. Serrer l’écrou d’arrêt du guide à la main sans le
bloquer à fond.
6a. Pour régler la tension de la chaîne, visser la vis du
tenseur de chaîne dans le sens horaire en utilisant la
clé/le tournevis fourni. Pour réduire la tension, visser
dans le sens anti-horaire (pour cette opération, maintenir
le nez de la barre vers le haut)
5b. Visser le bouton de fixation barre sans le bloquer à
fond.
6b. Pour régler la tension de la chaîne, visser le bouton
externe du tenseur de chaîne dans
le sens horaire. Pour réduire la tension, visser dans le sens
anti-horaire.(pour cette opération maintenir le nez de la
barre vers le haut)
7. Régler la tension de la chaîne pour obtenir le niveau correct. Soulever la chaîne de la barre et vérifier que l’écart est
compris entre 2 à 3 mm.
8a. Serrer l’écrou de serrage de la barre à l’aide de la
clé/du tournevis fourni.
8b. Serrer la barre jusqu’à ce qu’elle soit fermement
maintenue.
Tendre excessivement la chaîne peut surcharger le moteur et l'endommager. Ne pas la tendre suffisamment peut
provoquer son décrochage. Une chaîne correctement tendue signifie par contre de meilleures caractéristiques de
coupe et une plus grande durée de vie de celle-ci. Contrôlez souvent la tension de la chaîne car sa longueur tend à
augmenter à l'usage (en particulier si elle est neuve, après le premier montage, contrôlez de nouveau la tension après
5 minutes de travail); dans tous les cas, ne tendez pas la chaîne tout de suite après l'utilisation, mais attendez qu'elle
se refroidisse.
Au cas où vous devriez régler la tension de la chaîne, desserrez toujours les écrous/bouton de maintien du guide
avant d'intervenir sur la vis/molette tendeur de chaîne; tendez-la correctement et serrez ensuite, les écrous/bouton de
maintien du guide.
Démarrage :
E. MISE EN MARCHE ET ARRET
Agripper fermement les deux poignées,
relâcher le levier du frein à chaîne et tout en
maintenant une main sur la poignée avant, garder la
pression sur le bouton de contact, puis appuyer sur
le contacteur (il est alors possible de relâcher le
bouton de contact).
Arrêt: la machine s'arrête lorsque vous relâchez
l’interrupteur. Si la machine ne s'arrête pas, actionnez
le frein de chaîne, débranchez le cordon
d'alimentation du secteur et emmenez la machine
dans un Centre d'Assistance Agréé
F. LUBRIFICATION DU GUIDE ET DE LA CHAINE
ATTENTION! Une lubrification insuffisante de
l'appareillage de coupe provoquera une rupture de la
chaîne avec des risques de lésions personnelles
graves, voire même mortelles
La lubrification du guide et de la chaîne est assurée
par un pompe automatique.
Et vérifiez comme cela est indiqué dans la parti
“Maintenance” que l'huile de la chaîne soit distribuée
en quantité suffisante.
Choix du type d'huile de la chaîne
Utilisez uniquement une huile neuve (de type spécial
pour chaînes) présentant une bonne viscosité: elle
doit présenter une bonne adhérence et garantir de
bonnes propriétés de coulissement, aussi bien en
été qu'en hiver. Si vous ne disposez pas d'huile pour
chaînes, vous pouvez utiliser de l'huile pour
transmissions EP 90.
N'utilisez jamais d'huiles usées car elles sont nocives
pour vous, la machine et l'environnement. Assurezvous que l'huile utilisée est adaptée à la température
ambiante du lieu d'utilisation: aux températures
inférieures à 0°C certaines huiles deviennent plus
denses, de qui surcharge ainsi la pompe et
l'endommage. Pour le choix de l'huile la mieux
recommandée, veuillez contacter votre Centre
d'Assistance Agréé.
Appoint d'huile
Dévissez le bouchon du réservoir d'huile, remplissez
le réservoir en évitant de tomber de l'huile sur la
machine (si ceci se produit, nettoyez soigneusement
la machine) puis serrez fermement le bouchon.
FRANÇAIS - 6
G. ENTRETIEN ET RANGEMENT
Avant d’entreprendre tout entretien ou nettoyage,
retirer la prise du secteur.
ATTENTION! Au cas où le travail se déroulerait dans
des ambiances très sales ou poussiéreuses, les
opérations décrites devront être réalisées selon une
fréquence plus rapprochée que celle indiquée.
Avant chaque utilisation
Contrôlez que la pompe à huile de la chaîne
fonctionne correctement: pointez le guide vers une
surface claire située à environ 20 centimètres; après
une minute de fonctionnement de la machine, la
surface devra présenter des traces d'huile évidentes
(Fig. 1). Vérifiez que pour actionner ou libérer le frein
de chaîne il ne soit pas nécessaire d'exercer une
force excessive ou insuffisante et que celui-ci ne soit
pas bloqué. Contrôlez ensuite son fonctionnement de
la façon suivante: libérez le frein de chaîne,
empoignez correctement la machine et actionnez-la,
enclenchez le frein de chaîne en poussant le
protège-main avant avec le poignet/bras gauche,
sans jamais lâcher les poignées (Fig. 2). Si le frein
de chaîne fonctionne, la chaîne doit se bloquer
immédiatement. Contrôlez que la chaîne soit affûtée,
en bon état et correctement tendue; si elle est usée
de façon irrégulière ou des gouges de 3 mm
seulement, remplacez-la (Fig. 3).
Nettoyez fréquemment les fentes d'aération afin
d'éviter que le moteur ne surchauffe. (Fig. 4).
Contrôlez le fonctionnement de l’interrupteur et du
blocage de l'interrupteur (à effectuer lorsque le frein
de chaîne est libéré): actionnez l’interrupteur et le
blocage de l'interrupteur et contrôlez qu'ils retournent
en position de repos dès lors qu'ils sont relâchés;
vérifiez que, sans actionner le blocage de
l'interrupteur, il est impossible d'actionner
l’interrupteur.
Contrôlez que le pivot bloque-chaîne et le protègemain droite soient intègres et sans défauts apparents,
tels que par exemple des lésions du matériau.
outes les 2-3 heures d'utilisation
Contrôlez le guide et, si cela est nécessaire, nettoyez
avec soin les orifices de lubrification (Fig. 5) et la
gorge du guide (Fig. 6). Si le guide est usé ou présente
des sillons trop profonds, remplacez-le. Nettoyer
régulièrement le pignon d’entraînement et vérifier qu’il
n’a pas subi d’usure excessive (Fig.7). Graissez la roue
d'extrémité du guide avec de la graisse pour roulements
en vous servant de l'orifice prévu à cet effet (Fig. 8).
Pendant l'utilisation, évitez (fig.1)
Affûtage de la chaîne (lorsque cela est nécessaire)
ISi la chaîne ne coupe pas sans appuyer le guide
contre le bois et produit de la sciure très fine, cela
signifie qu'elle est mal affûtée. Si la coupe ne produit
pas de sciure, la chaîne a complètement perdu le
tranchant et en coupant elle pulvérise le bois. Une
chaîne bien affûtée pénètre toute seule dans le bois
et produit des copeaux gros et longs.
La partie tranchante de la chaîne est constituée par le
maillon gouge (Fig. 9), muni d'une gouge (Fig. 10) et un
limiteur de profondeur de la gouge (Fig. 11). La
différence de niveau entre ceux-ci détermine la
profondeur de coupe; pour obtenir un bon affûtage, il
faut avoir un porte-lime, une lime ronde de 4 mm de
diamètre et suivre les indications suivantes: une fois que
la chaîne est montée et tendue correctement, actionnez
le frein de chaîne, placez le porte-lime en position
perpendiculaire par rapport au guide (Fig. 12), puis
affûtez la gouge selon l'angle d'affûtage indiqué (Fig.
13), en procédant toujours de l'intérieur vers l'extérieur
et en exerçant une pression moins importante dans le
mouvement de retour (il est très important de respecter
les indications: des angles d'affûtage excessifs ou
insuffisants et un diamètre de la lime inapproprié
augmentent le risque de recul de réaction). Pour obtenir
des angles latéraux plus précis, il est conseillé de placer
la lime de façon à ce qu'elle dépasse verticalement le
tranchant supérieur d'environ 0,5 mm. Affûtez tout
d'abord toutes les gouges d'un même côté, puis tournez
la scie et répétez l'opération de l'autre côté. Assurezvous qu'après l'affûtage les gouges soient toutes de
même longueur et que la hauteur des limiteurs de
profondeur se trouve 0,6 mm au-dessous du tranchant
supérieur. Contrôlez la hauteur en utilisant la jauge et
limez (avec une lime plate) la partie saillante,
arrondissez ensuite la partie avant du limiteur de
profondeur (Fig. 14), en faisant attention à NE PAS limer
également la dent de protection anti-recul de
réaction (Fig. 15).
Toutes les 30 heures d'utilisation
Amenez la machine dans une Centre d'Assistance
Agréé pour une révision générale et un contrôle des
dispositifs de freinage.
Rangement
Ranger le produit dans un endroit sec et frais, et hors
de portée des enfants. Ne pas laisser à l’extérieur.
H. TECHNIQUES DE COUPE
Pendant l'utilisation (fig.1)
- de couper dans des situations où le tronc pourrait
se briser durant la coupe (bois en tension, arbres
secs, etc.); une rupture soudaine pourrait être très
dangereuse;
- que le guide ou la chaîne ne se coince dans la
coupe; si ceci se produit, débranchez la machine du
secteur et essayes de soulever le tronc en faisant
levier avec un instrument approprié; n'essayez pas
de libérer la machine en la secouant ou en la tirant
car vous pourriez l'endommager ou vous faire mal;
- les situations qui pourraient favoriser la
manifestation du recul de réaction.
- d’utiliser le produit au-dessus du niveau d’épaule
- de couper du bois comportant des corps étrangers
(ex., des clous)
- si vous coupez sur un terrain escarpé, travaillez en
amont du tronc afin que celui-ci ne puisse pas vous
frapper au cas où il roulerait;
- en cas d'abattage d'un arbre, terminez toujours
votre travail; en effet, un arbre partiellement coupé
pourrait se rompre;
- à la fin de chaque coupe, vous noterez un changement
important de la force nécessaire pour tenir la machine;
faites bien attention à ne pas en perdre le contrôle.
Le texte suivant se réfère aux deux techniques de
coupe suivantes:
- la coupe avec chaîne-tireur (du haut vers le bas)
(Fig. 2), qui présente le risque d'un déplacement
soudain de la machine vers le tronc suivi d'une perte
de contrôle; si cela est possible, utilisez le crampon
durant la coupe;
FRANÇAIS - 7
- la coupe avec chaîne-pousseur (du bas vers le haut)
(Fig. 3), qui présente quant à elle le risque d'un
déplacement soudain de la machine vers l'opérateur,
avec le risque de l'atteindre, ou d'impact du secteur de
risque avec le tronc suivi du recul de réaction; soyez très
vigilant durant la coupe.
Le mode le plus sûr d'utiliser la machine consiste à
bloquer le bois sur un chevalet, en coupant du haut
vers le bas et opérant en-dehors du support (Fig. 4).
Utilisation du crampon
Lorsque cela est possible, utilisez le crampon pour
une coupe plus sûre: plantez-le dans l'écorce ou
dans la partie superficielle du tronc afin de garder
plus facilement le contrôle de la machine.
Ci-après il est reporté les procédures typiques à adopter
dans différentes situations. Il faudra évaluer cas par cas si
elles sont adaptées ou non à votre situation et quelle est la
technique de coupe qui présente le risque mineur.
ATTENTION! Durant les opérations d'abattage dans des
conditions critiques, enlevez vos protections acoustiques
tout de suite après la coupe afin de pouvoir percevoir les
bruits insolites et les éventuels signaux d'avertissement.
Opérations préliminaires de la coupe et identification
des dégagement de secours
Eliminez les branches qui gênent le travail (Fig. 8),
en commençant du haut vers le bas et en maintenant
le tronc placé entre vous et la machine; éliminez
ensuite les branches les plus difficiles, un morceau
après l'autre. Eliminez la végétation autour de l'arbre
et observez les éventuels obstacles présents
(pierres, racines, fossés, etc.) pour planifier votre
dégagement de secours (qui servira lors de la chute
de l'arbre); reportez-vous à la Fig. 9 pour la direction
à suivre (A direction prévue pour la chute de l'arbre.
B. Dégagement de secours C. Zone à risque).
ABATTAGE (Fig. 10)
Tronc au sol
Pour vous assurer du contrôle de la chute de l'arbre,
vous devez effectuer les opérations suivantes:
Coupez du haut vers le bas à travers tout le tronc. Soyez
vigilant à la fin de la coupe afin d'éviter que la chaîne
entre en contact avec le sol. Si cela est possible, arrêtezvous aux 2/3 de l'épaisseur du tronc, tourner ensuite le
tronc et coupez la partie restante du haut vers le bas afin
de limiter au maximum le risque de contact avec le sol.
La coupe directionnelle, à effectuer en premier, sert à
contrôler la direction de chute de l'arbre: effectuez
tout d'abord la PARTIE SUPERIEURE de la coupe
directionnelle du côté vers où l'arbre s'abattra. Placez-vous
à droite de l'arbre et exécutez l'entaille avec la chaîne-tireur;
exécutez ensuite la PARTIE INFERIEURE de l'entaille, qui
doit se terminer à la fin de la partie supérieure. La
profondeur de la coupe directionnelle doit être égale à 1/4
du diamètre du tronc et l'angle entre l'entaille supérieure et
l'entaille inférieure doit être au moins de 45°. Le point de
rencontre des deux entailles est appelé “ligne de la coupe
directionnelle”. Cette ligne doit être parfaitement horizontale
et à angle droit (90°) par rapport à la direction de chute.
risque de toucher le sol avec la chaîne
à la fin de la coupe). (Fig. 5)
Tronc en appui sur un seul côté (risque de rupture
du tronc durant la coupe). (Fig. 6)
Commencez la coupe par dessous jusqu'à environ
1/3 du diamètre. Terminez ensuite la coupe par
dessus jusqu'à ce vous atteigniez la coupe effectuée
de l'autre côté.
Tronc en appui à chaque extrémité (risque
d'écrasement de la chaîne). (Fig. 7)
Commencez la coupe par dessus jusqu'à environ 1/3
du diamètre. Terminez ensuite la coupe par dessous
jusqu'à ce vous atteigniez la coupe effectuée de
l'autre côté.
Tronc couché sur une pente. Toujours rester sur le
côté haut du rondin. Pour ‘couper à travers’ tout en
gardant un parfait contrôle, relâcher la pression de
coupe près de l’extrémité de la coupe sans desserrer
la prise sur les poignées de la tronçonneuse. Ne pas
laisser la chaîne entrer en contact avec le sol.
Abattage
ATTENTION! N'essayez pas de procéder à
l'abattage d'un arbre si vous n'avez pas suffisamment
d'expérience et, dans tous les cas, n'abattez jamais
des troncs ayant un diamètre supérieur à la longueur
du guide! Cette opération est réservée aux utilisateurs
experts équipés d'équipements appropriés.
Le but de l'abattage est de faire tomber l'arbre dans
la meilleure position possible en vue des opérations
suivantes d'élagage et de sectionnement du tronc.
Evitez qu'un arbre en chute ne se coince dans un
autre; faire tomber un arbre coincé est une opération
très dangereuse. Vous devez décider quelle est la
meilleure direction de chute en évaluant: ce qu'il y a
autour de l'arbre, son inclinaison, son incurvation, la
direction du vent et la concentration des branches.
Ne négligez pas non plus la présence de branches
mortes ou brisées qui pourraient se casser durant
l'abattage et constituer un danger.
La coupe d'abattage, qui a pour but de provoquer la chute
de l'arbre, doit être exécutée à environ 3-5 cm au-dessus
de la partie inférieure du plan de la coupe directionnelle et
se terminer à 1/10 du tronc de celle-ci. Placez-vous sur la
gauche de l'arbre et exécutez la coupe avec la chaîne-tireur,
en utilisant le crampon. Contrôlez que l'arbre ne bouge pas
dans une direction autre que celle prévue pour la chute.
Dès que cela est possible, introduisez un coin d'abattage
dans la coupe. La partie de tronc non coupée est appelée
point d'appui et est la “charnière” qui guide l'arbre dans sa
chute; s'il est insuffisant, non rectiligne ou bien scié
complètement, il ne sera plus possible de contrôler la chute
de l'arbre (situation très dangereuse!), d'où l'importance
d'effectuer les coupes avec précision. A la fin des coupes,
l'arbre doit commencer à tomber; si cela devait être
nécessaire, aidez-le avec un coin et un levier d'abattage.
Elagage
Lorsque l'arbre est abattu, il faut procéder à
l'élagage, c'est-à-dire à l'élimination des branches du
tronc. Ne sous-évaluez pas cette opération car la
plupart des accidents de recul de réaction se produit
durant l'élagage; faites donc bien attention à la
position de l'avant du guide durant la coupe et
travaillez du côté gauche du tronc.
FRANÇAIS - 8
I. ECOLOGIE
Ce chapitre vous fournira des informations très utiles pour conserver les caractéristiques
d'écocompatibilité conçues lors de la phase de développement de la machine, l'utilisation
correcte de la machine et l'élimination des huiles.
UTILISATION DE LA MACHINE
Les opérations de remplissage du réservoir à huile doivent être effectuées de façon à ne
pas provoquer la dispersion dans la nature de l'huile de la chaîne.
ELIMINATION
DNe jetez pas la machine qui ne fonctionne plus dans la nature, mais remettez-la au
contraire aux organismes agréés pour le traitement des déchets, conformément à ce qui est
prévu par les normes en vigueur.
Le symbole
sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être
traité comme déchet ménager. Il doit obligatoirement être déposé au point de collecte
prévu pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En vous conformant à une
procédure d'enlèvement correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout
effet nuisible à l'environnement et à la santé, qu'une manipulation inappropriée de celui-ci
pourrait autrement provoquer.
Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre
mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
J. TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PANNES
Le moteur ne Le moteur
démarre pas tourne mal
ou perd de
la puissance
Vérifiez la présence
du courant d'alimentation
Vérifiez si la fiche est
correctement
branchée
Vérifiez qui ni le
cordon d'alimentation
ni la rallonge ne soient
endommagés
Vérifiez que le frein de
chaîne ne soit pas
actionné
Vérifier que la chaîne
est orrectement
montée et bien réglée
au niveau tension
Contrôlez la lubrification
de la chaîne comme
cela est décrit aux
chapitres F et G
Contrôlez que la
chaîne soit affûtée
Vérifier que l’interrupteur
thermique est activé
Adressez-vous à un
Centre d'Assistance
Agréé
•
•
•
•
•
La machine
démarre mais
ne coupe pas
correctement
Le moteur
tourne de
façon
anormale
•
•
•
•
•
•
• K. PIÈCES
DE RECHANGE
35cm
Chaîne
Barre de guidage
91PJ052XN
40cm
Chaîne
Barre de guidage
91PJ056XN
Les dispositifs
de freinage ne
bloquent pas
correctement la
rotation de la chaîne
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
FRANÇAIS - 9
de
de
de
de
pièce.:
pièce.:
pièce.:
pièce.:
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le() produit(s) :
Désignation.................................................Chainsaw - Tronçonneuse
Désignation du(des) type(s)........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identification de la serie..............................Voir la Plaquette D’identification
Année de Construction...............................Voir la Plaquette D’identification
est/sont conforme(s) aux exigences et dispositions essentielles des Directives européennes suivantes :
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
Selon les normes harmonisées de l’UE applicables :
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Organisme notifié qui a délivré une attestation d’examen
‘CE’ conformément à la section 2c de l’article 8................ TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certificat n° ....................................................................... BM 50268379
Le niveau maximum de pression acoustique pondéré LpA A enregistré à la position de l'opérateur, mesuré selon la
norme EN60745-2-13, correspond au niveau indiqué dans le tableau.
La valeur pondérée des vibrations main / bras maximum ah, mesurée selon la norme EN60745-2-13 sur un échantillon
du/des produit(s) ci-dessus correspond à la valeur ah donnée dans le tableau.
La valeur totale déclarée des vibrations émises a été calculée suivant une méthode de test standard et peut servir à
comparer un outil par rapport à un autre.
La valeur totale déclarée des vibrations émises peut également servir lors d’une évaluation préliminaire du taux
d’exposition.
Attention :
Les vibrations émises durant une utilisation effective de l’outil électrique peuvent varier de la valeur totale déclarée en
fonction de la façon dont l’outil est employé.
Les opérateurs doivent identifier les mesures de sécurité concernant leur propre protection, qui sont basées sur une
estimation du taux d’exposition dans les conditions réelles d’utilisation (en tenant compte de tous les éléments du cycle
opérationnel, tels que le nombre de fois que l’outil est arrêté et lorsqu’il tourne au ralenti, en plus du temps de
déclenchement).
2000/14/CE : Les valeurs de puissance sonore mesurées et de puissance sonore garantie sont conformes aux chiffres
indiqués dans le tableau.
Procédure d’évaluation de conformité............
Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Directeur R&D International - portatif
Conserver la documentation technique
Type (CSE____)
Poids à vide (Kg)
Puissance (kW)
Capacité réservoir à huile (cm3)
Longueur maximum de la barre de guidage (cm)
Pas chaîne (mm)
Gabarit de chaîne (mm)
Niveau de puissance sonore mesuré LWA (dB(A))
Niveau de puissance sonore garanti LWA (dB(A))
Pression sonore LpA (dB(A))
Incertitude KpA (dB(A))
Vibration dans les mains/bras ah (m/s2)
Incertitude Kah (m/s2)
Valeur Zmax de la courbe d’impédance secteur (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S 2040
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Déclaration de conformité EN 61000-3-11
En fonction des caractéristiques du réseau d’alimentation électrique local, l’utilisation de ce produit peut entraîner de
courtes baisses de tension au moment de la mise en marche. Cela peut avoir une influence sur d’autres appareils
électriques (ex., l’atténuation momentanée d’une lampe). Ces effets ne se produiront pas si la valeur Z max de la
courbe d’impédance secteur de votre alimentation électrique est inférieure à celle indiquée dans le tableau (applicable
à votre modèle). La valeur de l’impédance secteur peut être déterminée en contactant votre centre de distribution
d’électricité.
FRANÇAIS - 10
A. ALGEMENE BESCHRIJVING
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Achterste handgreep
Handbescherming achter
Voorste handgreep
Handbescherming
voor/kettingremhandel
Buitenste kettingspanknop
Kettingspanschroef
Kettingspanpen
Olietankdop
Kijkvenster olieniveau
Ventilatieopeningen
Kabel
Gebruiksaanwijzing
Schakelaar
Schakelaarvergrendeling
Ketting
Aandrijfschakel
Snijschakel
Dieptesteller
8, 9,14
Snijtand
Geleider
Kettingwielkast
Kettingwiel
Kettingvanger
Zwaardbevestigingsschroef
Binnenste kettingbladknop
Kettingbladmoer
Neuswiel
Geleiderkap
Veltand
Zitting kettingspanpen
Smeergat
Geleidergroef
Moersleutel/schroevendraaier
6 10, 15
Voorbeeld-etiket
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Geluidsvermogen gegarandeerd
volgens richtlijn 2000/14/EC
Werktuig van Klasse II
CE-markering
Nominale frequentie
Nominaal vermogen
Wisselstroom
Nominale spanning
Type
Productcode
Bouwjaar
Maximale lengte van geleider
Naam en adres fabrikant
Artikelnummer (Elektrische
kettingzaag)
Mode
Serienummer
NEDERLANDS - 1
B. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
Waarschuwing
Gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen
Richting van de
snijtand
Veiligheidslaarzen
Altijd met twee handen
gebruiken
Gevaar voor terugslag
Helm, gehoorbescherming en
veiligheidsbril of vizier
10 m
Niet blootstellen aan
regen of vocht
Veiligheidshandschoenen
Kettingolie
Lange veiligheidsbroek
tegen snijwonden
Niet doen …
Rem uitgeschakeld,
ingeschakeld
Machine uitschakelen
Als het snoer beschadigd
of doorgesneden is, dient
u de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact te halen
Haal de stekker uit het
stopcontact voordat u
de machine verstelt of
schoonmaakt
Houd omstanders uit
de buurt
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische
gereedschappen.
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan
stroomschokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Kans op elektrische
schok
2) Elektrische veiligheid
a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet
geschikt zijn voor het stopcontact. Nooit een stekker
modificeren. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.
Ongemodificeerde stekkers en geschikte stopcontacten
reduceren het risico van stroomschokken.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor
toekomstig gebruik.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken
zoals pijpen, radiators, fornuizen en koelkasten. Het
Onder de term ‘“elektrisch gereedschap” in de
waarschuwingen wordt verstaan uw elektrisch
gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw
elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer).
c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen
of natte condities. Als er water in een elektrisch
1) Veiligheid op de werkplek
a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht
is. Een rommelige of donkere werkplek kan
ongelukken veroorzaken.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in explosieve
atmosferen, bijvoorbeeld in aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen geven vonken af die het stof of de
dampen vlam kunnen doen vatten.
c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders op een
afstand blijven wanneer u een elektrisch
gereedschap gebruikt. Als u afgeleid wordt kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.
risico van stroomschokken neemt toe als uw lichaam
geaard wordt.
gereedschap komt, neemt het risico van
stroomschokken toe.
d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om het
elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe te
trekken, of de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
scherpe randen en bewegende onderdelen. Met een
beschadigd of verknoopt snoer neemt het risico van
stroomschokken toe.
e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt wordt,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een geschikt
snoer vermindert het risico van stroomschokken.
NEDERLANDS - 2
f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een
vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een door
een aardlekschakelaar (RCD) beschermde voedingsbron.
Een RCD vermindert het risico van stroomschokken.
3) Persoonlijke veiligheid
a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond
verstand bij gebruik van elektrisch gereedschap.
Gebruik elektrische gereedschappen niet als u moe
of onder invloed van drugs, alcohol of
geneesmiddelen bent. Zelfs als u één ogenblik niet
oplet tijdens gebruik van elektrisch gereedschap, kan
dit ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag
altijd oogbescherming. Beschermingsmiddelen zoals
een stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen, een
helm of oorbescherming in bepaalde condities
verminderen het risico van persoonlijk letsel.
c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart.
Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat
u de stekker in het stopcontact steekt, een batterij
aansluit of het gereedschap oppakt. Het dragen van
elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar
of het inschakelen van elektrisch gereedschap dat
aanstaat kan ongelukken veroorzaken.
d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap aanzet. Het laten zitten van een sleutel
in een draaiend deel van het elektrisch gereedschap
kan persoonlijk letsel veroorzaken.
e) Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig staat en in
balans blijft. U heeft dan beter controle over het
elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sierraden. Houd haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sierraden of lang
haar kan verstrengeld raken in bewegende
onderdelen.
g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of
verzamelen van stof, zorg er dan voor dat deze op de
juiste manier aangesloten en gebruikt worden. Het
gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan risico's
in verband met stof verminderen.
4) Gebruik en verzorging van elektrische
gereedschappen
a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het
juiste elektrisch gereedschap voor het betreffende
doeleinde. Het juiste elektrisch gereedschap levert
betere resultaten op en is veiliger voor het doel
waarvoor het ontworpen werd.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het niet
met de schakelaar aan en uit te zetten is. Een
elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar te
bedienen is, is gevaarlijk en moet gerepareerd
worden.
e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij. Controleer
op foutuitlijning of vasthaken van bewegende
onderdelen, kapotte onderdelen en andere condities
die de werking van het gereedschap kunnen
aantasten. Indien het elektrisch gereedschap
beschadigd is, repareer het dan alvorens het weer te
gebruiken. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Goed
onderhouden snijgereedschappen met scherpe
snijranden blijven minder snel haken en zijn
gemakkelijker te bedienen.
g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de hulpstukken
en bitten etc. in overeenstemming met deze
instructies. Houd tevens rekening met de
werkcondities en het doeleinde. Het gebruik van het
elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan
die waarvoor het bedoeld is, kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
5. Onderhoud
a) Laat het elektrisch gereedschap door een bevoegde
monteur onderhouden, uitsluitend met gebruik van
identieke vervangingsonderdelen. Zo wordt de
veiligheid van het elektrisch gereedschap
gehandhaafd.
Veiligheidswaarschuwingen:
• Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de ketting
wanneer de kettingzaag wordt gebruikt. Voordat u de
kettingzaag start, moet u ervoor zorgen dat de ketting
nergens contact mee maakt. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van de
kettingzaag kan ervoor zorgen dat uw kleding of uw
lichaam met de ketting in contact komt.
• Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand aan
het achterste handvat vast en met uw linkerhand aan
het voorste handvat. Als u de kettingzaag
omgekeerd vasthoudt, vergroot u de kans op
lichamelijk letsel. Doe dit dus noot.
• Het elektrische gereedschap alleen aan de
gečsoleerde oppervlakken vasthouden, want de
zaagketting kan contact maken met verborgen
bedrading of het eigen snoer. Als de zaagketting
contact maakt met een stroomvoerende draad, kan
dit blootliggende metalen delen van het elektrische
gereedschap stroomvoerend maken en de gebruiker
een elektrische schok geven.
• Draag een veiligheidsbril en oorbeschermers.
Aanbevolen wordt ook uw hoofd, handen, benen en
voeten te beschermen. Goede beschermende
kleding verlaagt de kans op lichamelijk letsel door
rondvliegende deeltjes of contact met de ketting.
• Gebruik de kettingzaag niet in een boom.
Als u de
kettingzaag gebruikt wanneer u in een boom bent
geklommen, loopt u kans op lichamelijk letsel.
c) Neem de stekker uit het stopcontact en/of de batterij
uit het elektrisch gereedschap voordat u instellingen
verandert, hulpstukken verwisselt of het gereedschap
opbergt. Dergelijke voorzorgsmaatregelen
• Zorg er altijd voor dat u een stevige voetensteun hebt
en gebruik de kettingzaag alleen wanneer u op een
stabiel, veilig en horizontaal oppervlak staat.
d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het
bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door
personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap
of deze instructies. Elektrische gereedschappen zijn
• Wanneer u een tak afzaagt die onder spanning staat,
moet u oppassen voor de terugvering. Wanneer de
verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap
per ongeluk opstart.
gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
Glibberige of instabiele oppervlakken, zoals ladders,
kunnen ervoor zorgen dat u uw evenwicht verliest en
de controle over de kettingzaag verliest.
spanning in de houtvezels wordt afgelaten, kan de tak
u met kracht raken en/of ervoor zorgen dat u de
controle over de kettingzaag verliest.
• Wees heel voorzichtig wanneer u kreupelhout en
jonge boompjes afzaagt. Dit dunne hout kan de
ketting raken en vooruit in uw richting worden
getrokken of u uit uw evenwicht trekken.
NEDERLANDS - 3
• Draag de kettingzaag bij het voorste handvat
wanneer de ketting uitgezet is en houd de zaag uit de
buurt van uw lichaam. Wanneer u de kettingzaag
vervoert of opbergt, moet u altijd de kap over de
geleider van de zaagketting doen. Als de kettingzaag
goed wordt gebruikt, loopt u minder risico dat u per
ongeluk contact maakt met de ketting.
2.
Voorzorgsmaatregelen.
3.
Controles.
4.
Reparatie en onderhoud.
5.
Kleding. (afb. 1)
6.
Gezondheidswaarschuwingen – Trillingen en
geluidsniveau. Controleer of er lawaailimieten in de
• Volg de aanwijzingen voor smering,
kettingopspanning en het verwisselen van
accessoires. Onjuist opgespannen of gesmeerde
kettingen breken of vergroten de kans op terugslag.
• Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie en
vet. Vettige, olieachtige handvatten zijn glibberig en
kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de
machine verliest.
• Zaag alleen hout met deze machine. Gebruik de
kettingzaag nooit voor iets anders dan het beoogde
doel. Bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag niet voor
het zagen van plastic, steen of constructiemateriaal
dat niet van hout is gemaakt. Als u de kettingzaag
gebruikt voor iets anders dan het beoogde doel, kan
een gevaarlijke situatie ontstaan.
De oorzaak van terugslag en hoe dit voorkomen kan
worden:
Terugslag gebeurt wanneer de neus of punt van de
geleider een voorwerp raakt (afb. B3) of wanneer het
hout de ketting tijdens het zagen vastklemt.
Dit contact met de punt kan een plotselinge
omgekeerde reactie veroorzaken, waardoor de
geleider omhoog en naar achteren, naar de gebruiker
wordt geduwd.
Als de ketting langs de bovenkant van de geleider
wordt vastgeknepen, kan de geleider ineens snel
naar de gebruiker worden geduwd.
Beide reacties kunnen ervoor zorgen dat u de
controle over de kettingzaag verliest, wat tot ernstig
lichamelijk letsel kan leiden. Vertrouw niet uitsluitend
op de veiligheidsfuncties van de kettingzaag zelf. Als
gebruiker van de kettingzaag, moet u enkele stappen
ondernemen om ervoor te zorgen dat er bij uw werk
geen ongelukken of ongevallen voorkomen.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
gereedschap en/of onjuiste bedrijfsprocedures of
omstandigheden en kan worden vermeden door de
onderstaande voorzorgsmaatregelen te treffen.
• Handhaaf een stevige greep op de machine, Waarbij
de duimen en vingers de handvatten van de
kettingzaag omvatten. Houd de kettingzaag met
beide handen vast, en plaats uw lichaam en arm zo,
dat u de terugslagkracht kunt weerstaan. De
terugslagkracht kan door de gebruiker worden
weerstaan als de juiste voorzorgsmaatregelen
worden getroffen. Laat de kettingzaag nooit los.
• Strek niet te ver vooruit en zaag niet boven
schouderhoogte. Dit helpt te voorkomen dat de punt
van de ketting per ongeluk ergens tegenaan stoot en
zorgt ervoor dat u de kettingzaag in een onverwachte
situatie beter onder controle kunt houden.
• Gebruik alleen geleiders en kettingen die door de
fabrikant worden aangeraden. Onjuist vervangen
geleiders en kettingen kunnen ervoor zorgen dat de
ketting breekt en/of terugslaat.
• Volg de slijp- en onderhoudsaanwijzingen van de
fabrikant. Als de snijdiepte wordt verminderd, kan dit
tot meer terugslag leiden.
Aanvullende veiligheidsaanbevelingen
1. Handleiding. Iedereen die deze machine gebruikt,
moet de handleiding zorgvuldig doorlezen. De
handleiding moet bij de machine worden meegeleverd
als iemand anders de kettingzaag koopt of leent.
Zorg ervoor dat niemand
deze machine gebruikt die niet precies weet wat er in
de handleiding staat. Onervaren mensen moeten
eerst worden getraind (alleen met een zaagbok).
Controleer de machine zorgvuldig voor elk
gebruik, vooral als hij zwaar werk heeft moeten
leveren of als u het idee hebt dat zich een storing
heeft voorgedaan. Voer alle handelingen uit die staan
beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud en opslag –
voorafgaand aan elk gebruik".
Alle machineonderdelen die
vervangen kunnen worden, staan duidelijk beschreven
in het hoofdstuk "Assemblage / demontage". Alle
andere machineonderdelen mogen alleen vervangen
worden door een erkend reparatiecentrum.
Wanneer deze machine wordt
gebruikt, moet de gebruiker de volgende
goedgekeurde persoonlijke beschermende kleding
dragen: nauw aansluitende beschermende kleding,
veiligheidsschoenen met antislipzolen, kreukelvrije
teenbeschermers en snijbestendige bescherming,
snijbestendige trillingsvrije handschoenen,
veiligheidsbril of vizier, oorbescherming en helm (als
er kans is op vallende voorwerpen). Deze
bescherming is verkrijgbaar van een
werkkledingleverancier.
onmiddellijke omgeving bestaan. Langdurig gebruik
van de machine stelt de operator bloot aan trillingen
die zogenaamde 'dode vingers' (fenomeen van
Raynaud), carpale tunne-syndroom en soortgelijke
aandoeningen kunnen veroorzaken.
7.
Gezondheidswaarschuwingen – Chemische stoffen.
Gebruik de soort olie die door de fabrikant wordt
aanbevolen.
8.
Gezondheidswaarschuwingen – Hitte.
9.
WAARSCHUWING! Dit apparaat produceert een
Tijdens het
gebruik bereiken het tandwiel en de ketting erg hoge
temperaturen. Raak deze onderdelen dus niet aan
wanneer ze heet zijn.
elektromagnetisch veld tijdens gebruik. Dit veld mag
onder geen beding storing veroorzaken met actieve of
passieve implantaten. Om het risico van ernstige of
dodelijke verwondingen te voorkomen, raden wij
personen met medische implantaten aan om hun arts
en de fabrikant van het implantaat te raadplegen
alvorens dit apparaat te gebruiken.
Voorzorgsmaatregelen voor transport en opslag. (afb. 2)
Telkens wanneer van werklocatie wordt veranderd, moet
de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet
de remhendel wordt gebruikt. Breng de geleiderkap aan,
telkens wanneer de kettingzaag wordt vervoerd of
opgeborgen. Draag de machine altijd met de hand met
de geleider naar achteren gekeerd. Als de machine in
een voertuig wordt vervoerd, moet hij altijd goed worden
vastgezet, om schade te voorkomen.
Terugslag. (afb. 3)
Terugslag bestaat uit een plotselinge
harde beweging van de geleider naar boven en naar
achteren, richting gebruiker. Dit gebeurt meestal
wanneer het bovenste deel van de geleiderneus (ook wel
de 'terugslagzone' genoemd - zie de rode markeringen
op de geleider), contact maakt met een voorwerp of als
de ketting in het hout komt vast te zitten. Door deze
terugslag raakt de operator de controle over de machine
kwijt, wat tot ernstig en zelfs fataal letsel kan leiden. De
remhendel en andere veiligheidsfuncties zijn
onvoldoende om de gebruiker tegen lichamelijk letsel te
beschermen: de gebruiker moet zich goed bewust zijn
van de omstandigheden waarin terugslag voorkomt en
deze vermijden door de aandacht erbij te houden, op
basis van zijn ervaring, en door de machine verstandig
en juist te gebruiken (bijvoorbeeld: zaag nooit meerdere
takken tegelijkertijd, omdat deze per ongeluk in contact
kunnen komen met de 'terugslagzone'.
NEDERLANDS - 4
Veiligheid in het werkgebied
1. Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of
mensen die de gebruiksaanwijzingen niet kennen.
Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan
de leeftijd van de gebruiker.
2. Gebruik het product alleen op de manier en voor de
doeleinden die in deze aanwijzingen staan
beschreven.
3. Controleer het hele werkgebied zorgvuldig op
mogelijke gevaren (bijv. wegen, paden, elektrische
kabels, gevaarlijke bomen, enz.)
4. Houd alle omstanders en dieren uit de buurt van het
werkgebied (zet zo nodig het gebied af en plaats
waarschuwingsborden). Zorg voor een minimum
afstand van 2,5 x de stamhoogte; nooit minder dan
tien meter.
5. De operator is verantwoordelijk voor ongelukken of
gevaarlijke situaties voor andere mensen en hun
eigendommen.
Elektrische beveiliging
1. Aanbevolen wordt dat u een aardlekschakelaar
gebruikt met een uitschakelstroom van niet meer dan
30 mA. Zelfs met een aardlekschakelaar kan de
veiligheid niet 100% worden gegarandeerd en moet
men te allen tijde de veiligheidsrichtlijnen toepassen.
Controleer uw aardlekschakelaar telkens wanneer u
hem gebruikt.
2. Vóór elk gebruik inspecteert u het snoer op
beschadiging. Vervang het snoer als het beschadigd
of versleten is.
3. Gebruik het product niet als de elektrische snoeren
beschadigd of versleten zijn.
4. Als het snoer wordt doorgesneden of als de isolatie is
beschadigd, moet de netstroom onmiddellijk van de
kettingzaag worden afgehaald. Raak het
elektriciteitssnoer niet aan totdat de stroom is
uitgeschakeld. Repareer een doorgesneden of
beschadigd snoer niet. Neem het product mee naar
een erkend reparatiecentrum en laat het snoer
vervangen.
5. Het verlengsnoer moet zijn afgerold of
afgewikkeld. Opgerolde of niet afgewikkelde
snoeren kunnen oververhit raken en het vermogen
van de grasmaaier verminderen.
6. Zorg er altijd voor dat het (verleng)snoer achter de
gebruiker blijft, waarbij het geen gevaar voor de
gebruiker of andere mensen mag opleveren. Zorg
ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd
(door hitte, scherpe voorwerpen, scherpe randen,
olie, enz.)
7. Houd het snoer zo vast dat het tijdens het zagen niet
achter takken e.d. blijft haken.
8. Schakel de machine altijd bij de netstroom uit voordat
u een stekker, contact of verlengsnoer verwijdert.
9. Schakel de machine uit, haal de stekker uit het
stopcontact en inspecteer het stroomsnoer op
beschadiging of slijtage voordat u het snoer oprolt.
Een beschadigd snoer mag niet gerepareerd worden.
Neem het product mee naar een erkend
reparatiecentrum en laat het snoer vervangen.
10.Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
product enige tijd onbeheerd achterlaat.
11.Wikkel het snoer altijd voorzichtig op. Het mag niet
geknikt worden.
12.Gebruik alleen de wisselstroomspanning die op het
productlabel staat aangegeven.
13.De kettingzaag is dubbel gečsoleerd volgens
EN60745 en EN60745-2-13. Onder geen beding
mag een aarde aan enig onderdeel van het product
worden verbonden.
Snoeren
1. Stroom- en verlengsnoeren zijn verkrijgbaar bij een
erkend reparatiecentrum.
2. Gebruik alleen goedgekeurde verlengsnoeren.
3. Verlengsnoeren en kabels mogen alleen worden
gebruikt als ze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.
4. Als u een verlengsnoer met dit product wilt gebruiken,
mogen alleen de volgende snoerafmetingen worden
gebruikt:
Model CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : max. 40 m lang
2
- 5,0 mm : max. 60 m lang
2
- 8,0 mm : max. 100 m lang
Model CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : max. 50 m lang
2
- 8,0 mm : max. 90 m lang
C. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN
SCHAKELAARVERGRENDELING
Op uw machine is een inrichting (fig.1) gečnstalleerd die,
indien niet geactiveerd, verhindert dat de schakelaar kan
worden ingedrukt, om per ongeluk starten van de
machine te voorkomen.
KETTINGREM BIJ LOSLATEN VAN DE SCHAKELAAR
Uw machine is voorzien van een inrichting die de ketting
onmiddellijk blokkeert wanneer de schakelaar wordt
losgelaten; mocht deze beveiliging niet goed werken dan
mag u de machine niet gebruiken en moet u hem direct
naar een erkende servicewerkplaats brengen.
HANDBESCHERMING VOOR/KETTINGREMHANDEL
De handbescherming voor (fig.2) voorkomt (mits u de
machine op de juiste wijze vasthoudt) dat uw linker hand in
contact komt met de ketting. De handbescherming voor
fungeert bovendien als kettingrem, een inrichting die
werd ontwikkeld om de ketting binnen enkele milliseconden
te blokkeren in geval van terugslag. De kettingrem wordt
uitgeschakeld door de handbescherming voor naar
achteren te trekken en te vergrendelen (de ketting kan
bewegen). De kettingrem wordt ingeschakeld wanneer
de handbescherming voor naar voren wordt geduwd (de
ketting is geblokkeerd). De kettingrem kan geactiveerd
worden met de linkerpols door naar voren te duwen, of
wanneer de pols in contact komt met de voorste
handbescherming door een terugslag. Wanneer de
machine gebruikt wordt met het kettingblad in horizontale
positie, bijvoorbeeld bij het omhakken van een boom,
dan biedt de kettingrem minder bescherming. (fig.3)
OPMERKING: Wanneer de kettingrem is geactiveerd, koppelt
een veiligheidsschakelaar de stroom naar de motor af.
Het loslaten van de kettingrem, terwijl de schakelaar
wordt vastgehouden, zal het product starten.
KETTINGVANGER
Deze machine is uitgerust met een kettingvanger (fig.4)
geplaatst onder het kettingwiel. Dit mechanisme is
bedoeld om de achterwaartse kettingbeweging te
stoppen wanneer de ketting breekt of uit de groef loopt.
Deze situaties kunt u vermijden door ervoor te zorgen dat
u de ketting op de juiste wijze spant (Zie hoofdstuk "D. In
elkaar zetten/uit elkaar halen").
HANDBESCHERMING ACHTER
Deze dient ter bescherming (fig.5) van de rechter hand in
geval breuk of aflopen van de ketting.
NEDERLANDS - 5
D. MONTAGE / DEMONTAGE
MONTAGE ZWAARD EN KETTING
De montageprocedure verschilt afhankelijk van het machinemodel, raadpleeg dus de afbeeldingen en het
machinetype dat op het productetiket is aangegeven, let goed op dat u de montage correct uitvoert.
1. Controleer of de kettingrem niet ingeschakeld is, is dit het geval schakel hem dan uit
2a.Schroef de borgmoer van de stang los en verwijder
het deksel van het aandrijfkettingwiel.
2b. Schroef de borgknop van de stang los en verwijder het
deksel van het aandrijfkettingwiel.
3 Plaats de ketting over de stang, te beginnen bij het kettingwiel en leid hem in de daarvoor bestemde groef. Let op! Zorg dat de
scherpe kant van de snijtanden naar voren is gericht op het bovenste gedeelte van de stang. Handschoenen drage
4a. Zorg dat de pen die de ketting spant zo ver mogelijk
naar achteren naar het aandrijfkettingwiel toe zit.
Bevestig de stang op de borgschroef en de pen die de
ketting spant en plaats de ketting over het kettingwiel.
4b. Draai het metalen wieltje zo ver mogelijk linksom.
Bevestig de stang op de borgschroef en plaats de ketting
over het kettingwiel.
Zet het deksel weer op zijn plaats en controleer dat de aandrijftanden van de ketting in het kettingwiel en de groef
ineengrijpen.
5a. Schroef de kettingbladmoer met de hand vast totdat
hij losjes vastzit.
5b. Schroef de kettingbladknop vast totdat hij losjes
vastzit.
6a. Om de ketting te spannen, schroeft u de
kettingspanschroef met de bijgeleverde moersleutel/
schroevendraaier met de klok mee vast. Om de spanning
te verminderen, schroeft u tegen de klok in. (wanneer u
deze handeling uitvoert, moet omhoog houden)
6b. Om de ketting te spannen, schroeft u de buitenste
kettingspanknop met de klok mee vast. Om de spanning
te verminderen, schroeft u tegen de klok in. (wanneer u
deze handeling uitvoert, moet u de neus van het
kettingblad omhoog houden)
7. Span de ketting totdat hij de juiste spanning heeft bereikt. Trek de ketting van het kettingblad en zorg ervoor dat de
ruimte ongeveer 2-3 mm is.
8a. Zet de kettingbladmoer vast met de bijgeleverde
moersleutel/schroevendraaier.
8b. Zet het kettingblad stevig vast.
Indien de ketting te strak wordt gespannen kan de motor overbelast en beschadigd raken, en indien hij niet
onvoldoende wordt gespannen kan hij losraken, terwijl een correct gespannen ketting de beste resultaten en
een langere levensduur oplevert. Controleer regelmatig de kettingspanning omdat de ketting tijdens het
gebruik uitrekt (met name als hij nieuw is; bij de eerste montage moet de spanning na 5 minuten werken
opnieuw gecontroleerd worden). Span de ketting in elk geval niet direct na gebruik maar wacht tot hij is
afgekoeld. Indien de ketting gespannen moet worden draai dan altijd eerst de
zwaardbevestigingsmoeren/knop los alvorens de kettingspanschroef/knop bij te stellen; regel de spanning en
zet de zwaardbevestigingsmoeren/knop weer vast.
E. STARTEN EN STOPPEN
Begin:
pak beide handgrepen stevig vast, maak de
kettingremhendel los terwijl u ervoor zorgt dat uw
hand nog steeds op de voorste handgreep ligt, druk
het schakelblok in en houdt dit ingedrukt; druk dan
de schakelaar in (u kunt nu het schakelblok loslaten).
PAS OP!
De machine stopt wanneer u de
schakelaar loslaat. Indien de machine niet tot
stilstand komt, de kettingrem inschakelen, de kabel
van het voedingsnet afkoppelen en de machine naar
een erkende servicewerkplaats brengen.
F. SMEREN VAN ZWAARD EN KETTING
Een gebrekkige smering kan breuk van de
ketting tot gevolg hebben en ernstig of zelfs dodelijk
letsel veroorzaken.
De smering van zwaard en ketting wordt door een
automatische pomp gegarandeerd.
Controleer volgens de aanwijzingen in “Onderhoud“
of de juist hoeveelheid kettingolie wordt afgegeven.
Keuze van de kettingolie
Stoppen:
Gebruik uitsluiten nieuwe olie (speciaal type voor
kettingen) met een goede viscositeitsgraad: hij moet
een goede kleefkracht hebben en zowel ‘s zomers
als ‘s winters goede glij-eigenschappen garanderen.
Indien geen kettingolie beschikbaar is kunt u EP 90
transmissie-olie gebruiken.
Gebruik nooit afgewerkte olie omdat dit schadelijk is
voor u, voor de machine en voor het milieu.
Controleer of de olie geschikt is voor de
omgevingstemperatuur van de plaats van gebruik: bij
lagere temperaturen dan 0°C worden sommige
oliesoorten dikker, waardoor de pomp overbelast
raakt en schade kan optreden. Neem voor advies
over de beste oliesoort contact op met een erkende
servicewerkplaats.
Olie bijvullen
Draai de olietankdop open, vul te tank zonder olie te
morsen (mocht dit toch gebeuren reinig de machine
dan zorgvuldig) en draai de dop goed vast.
NEDERLANDS - 6
G. ONDERHOUD EN OPSLAG
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudsof schoonmaakwerkzaamheden gaat uitvoeren.
PAS OP! In geval van werk in een bijzonder vuile of
stoffige omgeving, moeten de beschreven
werkzaamheden met kortere intervallen worden
uitgevoerd dan hier aangegeven.
Voor elk gebruik
Controleer of de kettingoliepomp goed werkt: richt
het zwaard op een licht oppervlak, op een afstand
van ca. twintig centimeter; nadat de machine een
minuut heeft gewerkt moet het oppervlak duidelijke
oliesporen vertonen (fig.1). Controleer of het in- en
uitschakelen van de kettingrem niet te moeizaam of
te gemakkelijk gaat en of hij niet geblokkeerd is.
Controleer vervolgens de werking ervan als volgt:
schakel de kettingrem uit, pak de machine op de
juiste wijze vast en start hem, schakel de kettingrem
in door de handbescherming voor met uw linker
pols/arm naar voren te duwen, maar zonder de
handgrepen los te laten (fig.2). Als de kettingrem
correct werkt, moet de ketting onmiddellijk
geblokkeerd worden. Controleer of de ketting scherp
is (zie hieronder), in goede staat verkeert en correct
is gespannen, indien hij onregelmatig gesleten is of
een snijtand heeft van slechts 3mm, moet hij worden
vervangen (fig.3).
Reinig de ventilatieopeningen regelmatig om
oververhitting van de motor te voorkomen. (fig 4).
Controleer de werking van de schakelaar en de
schakelaarvergrendeling (uit te voeren bij
uitgeschakelde kettingrem): bedien de schakelaar en
de schakelaarvergrendeling en controleer of ze in de
ruststand terugkomen zodra ze worden losgelaten;
controleer of het onmogelijk is de schakelaar te
bedienen zonder dat de schakelaarvergrendeling is
ingedrukt.
Controleer of de kettingvanger en de
handbescherming achter in perfecte staat verkeren
en geen defecten vertonen, zoals beschadigingen
van het materiaal.
Elke 2-3 werkuren
Controleer het zwaard, en reinig indien nodig
zorgvuldig de smeergaten (fig.5) en de
kettinggeleider (fig.6); indien deze versleten is of
diepe putten vertoont moet hij worden vervangen.
Maak het kettingwiel regelmatig schoon en zorg
ervoor dat het niet te veel is versleten. (fig.7). Smeer
het neuswiel van het zwaard met lagervet via de
aangegeven opening (fig.8).
Vijlen van de ketting (wanneer nodig)
Als de ketting niet zaagt zonder dat men het zwaard
tegen het hout drukt en als het zaagsel zeer fijn is, is
dit een teken dat de ketting niet goed scherp is. Als
de snede geen zaagsel produceert, dan is de
snijkant van de ketting volledig afgesleten en wordt
het hout bij het zagen verpulverd. Een goed
geslepen ketting gaat moeiteloos door het hout en
vormt grof, lang zaagsel.
Het snijdende gedeelte van de ketting wordt gevormd
door de snijschakel (fig.9), met een snijtand (fig.10)
en een dieptesteller (fig.11). Het hoogteverschil
hiertussen bepaalt de zaagdiepte; om een goede
scherpte te verkrijgen zijn een vijlgeleider en een
ronde vijl met een diameter van 4mm vereist. Ga als
volgt te werk: met de ketting gemonteerd en correct
gespannen, de kettingrem inschakelen en de
vijlgeleider loodrecht op het zwaard plaatsen zoals in
de afbeelding getoond (fig.12). Vijl de snijtand met de
aangegeven hoek (fig.13), steeds van de binnenkant
naar de buitenkant en met afnemende druk bij de
teruggaande beweging (het is van groot belang dat
deze aanwijzingen worden opgevolgd: een
overmatige of onvoldoende slijphoek of een
verkeerde vijldiameter verhoogt de kans op
terugslag). Om een betere precisie op de zijhoeken
te verkrijgen wordt aangeraden de vijl zo te plaatsen
dat hij verticaal ca. 0,5 mm over de bovenste snijkant
steekt. Vijl eerst alle tanden aan de ene kant, draai
daarna de machine om en vijl de tanden aan de
andere kant. Zorg ervoor dat een gelijke lengte van
alle tanden wordt verkregen en dat de hoogte van de
dieptestellers 0,6mm lager is dan de bovenste
snijkant: controleer de hoogte met behulp van een
kaliber en vijl (met een platte vijl) het uitstekende
gedeelte af, en werk het voorste gedeelte van de
dieptesteller rond af (fig.14), waarbij u erop moet
letten dat u NIET ook de terugslagbeschermingstand afvijlt (fig.15).
Elke 30 werkuren
Breng de machine naar een erkende
servicewerkplaats voor een algemene nakijkbeurt en
een controle van de remonderdelen.
Opslag
Sla het product op een koele, droge plaats op, buiten
het bereik van kinderen. Niet buiten opslaan.
H. ZAAGTECHNIEKEN
Voorkom het volgende tijdens gebruik: (fig.1)
Tijdens het gebruik: (fig.1)
-- zaagwerk in situaties waarbij de stam tijdens het
zagen kan breken (hout onder spanning, droge dode
bomen, etc.): een onverwachte breuk kan zeer
gevaarlijk zijn.
- Indien u op hellend terrein werkt, blijf dan boven de stam,
zodat deze u niet kan raken mocht hij naar benden rollen.
- dat het zwaard of de ketting in de snede geklemd
raakt: mocht dit gebeuren, de machine van het
voedingsnet afkoppelen en probeer de stam op te
tillen door een geschikt middel als hefboom te
gebruiken; tracht de machine niet te bevrijden door
schudden of trekken, omdat u hiermee schade of
letsel kunt veroorzaken.
- Na beëindiging van elke snede voelt u een
aanzienlijke verandering in de kracht die nodig is om
de machine vast te houden. Wees zeer voorzichtig
zodat u de controle over de machine niet verliest.
- situaties die de kans op terugslag kunnen verhogen.
Zagen met getrokken ketting (van boven naar
beneden) (fig.2), waarbij het risico bestaat van een
plotselinge beweging van de machine naar de stam
toe met als gevolg controleverlies, gebruik indien
mogelijk de veltand tijdens het zagen.
- het product boven schouderhoogte te gebruiken
- hout te zagen waarin vreemde objecten zoals
spijkers zitten
- Bij het vellen van bomen het werk altijd afmaken:
een gedeeltelijk gevelde boom kan breken.
In de onderstaande tekst wordt verwezen naar de
volgende twee zaagmethodes:
NEDERLANDS - 7
Zagen met geduwde ketting (van onder naar boven)
(fig.3): hierbij bestaat het gevaar van een plotselinge
beweging van de machine naar de gebruiker toe, met
het risico dat deze geraakt wordt, of stoten van de
risicozone tegen de stam met als gevolg terugslag; bij
deze zaagmethode is grote voorzichtigheid geboden.
De meest veilige methode om de machine te
gebruiken is met het hout op de zaagbok
geblokkeerd, van boven naar onder zagend en op
het gedeelte buiten de steun. (fig.4)
Gebruik van de veltand
Gebruik wanneer mogelijk de veltand om veiliger te
werken: plant hem in de schors of het stamoppervlak,
zodat u gemakkelijker de controle over de machine
bewaart.
Hieronder worden de standaard procedures
beschreven die in bepaalde situaties moeten worden
toegepast. U dient echter van keer tot keer te
beoordelen of deze procedures al dan niet op uw
geval van toepassing zijn, om een methode te kiezen
die zo min mogelijk risico’s met zich meebrengt.
Stam aan de grond
(Risico dat de grond aan het eind
van de snede met de ketting wordt geraakt). (fig.5)
Zaag van boven naar onder door de hele stam. Werk
voorzichtig aan het eind van de snede om te
voorkomen dat de ketting de grond raakt. Stop indien
mogelijk op 2/3 van de dikte van de stam, draai hem
om en zaag het resterende gedeelte van boven naar
onder, om het risico van contact met de grond te
voorkomen.
Stam aan één kant ondersteund
breekt tijdens het zagen) (fig.6)
(Risico dat de stam
Begin de snede van onder tot op circa 1/3 van de
diameter, en zaag vervolgens van bovenaf tot u bij de
ondersnede uitkomt.
Stam aan beide uiteinden ondersteund
de ketting geklemd raakt.) (fig.7)
(Risico dat
Begin de snede van bovenaf tot op circa 1/3 van de
diameter, en zaag vervolgens van onderaf tot u bij de
bovensnede uitkomt.
Een boomstam die tegen een helling aan ligt
Ga altijd aan de hogere kant van de boomstam staan.
Wanneer u de boomstam doorzaagt, bewaart u
controle over de kettingzaag door de snijdruk tegen
het einde van de zaagbeweging wat af te laten,
zonder dat u uw greep op de handvatten van de
kettingzaag ontspant. Zorg ervoor dat de ketting niet
in contact komt met de grond.
Bomen vellen
PAS OP!: Probeer geen bomen te vellen wanneer u
hier niet de nodige ervaring mee heeft, en vel in geen
geval een boom die een grotere diameter heeft dan
de lengte van het zwaard! Deze operatie mag alleen
door deskundigen en met geschikte uitrustingen
worden uitgevoerd.
Bij het vellen van een boom is het de bedoeling hem
in de meest geschikte positie te laten vallen voor het
latere onttakken en in stukken zagen. (Voorkom dat
een vallende boom in een andere boom verstrikt
raakt: een verstrikte boom laten vallen is een zeer
gevaarlijke operatie).
PAS OP! Tijdens het vellen van een boom in kritieke
omstandigheden, na het zagen altijd direct de
gehoorbescherming afnemen om ongewone
geluiden en eventuele waarschuwingssignalen te
kunnen horen.
Voorbereidende werkzaamheden en bepalen van de
vluchtroute
Verwijder eventuele takken die het werk hinderen
(fig.8), van boven naar onder werkend, en houd de
stam tussen u en de machine terwijl u vervolgens de
moeilijkere takken één voor één verwijdert. Verwijder
de begroeiing rond de boom en let op eventuele
aanwezige obstakels (stenen, wortels, greppels etc.)
bij het plannen van uw vluchtroute (te benutten
tijdens het vallen van de boom); zie de afbeelding
(fig.9) voor de te kiezen richting (A voorziene
valrichting van de boom. B. Vluchtroute C. Risicozone)
VELTECHNIEK (fig.10)
Om de controle over de vallende boom te verzekeren
moeten de volgende sneden worden uitgevoerd:
De valkerf, die het eerst moet worden gemaakt en
dient om de valrichting van de boom te bepalen:
maak eerst de BOVENSNEDE van de valkerf aan de
kant waarnaar de boom moet vallen. Blijf rechts van
de boom en zaag met getrokken ketting; maak
vervolgens de ONDERSNEDE van de valkerf, die op
hetzelfde punt moet eindigen als de bovensnede. De
diepte van de valkerf moet 1/4 van de stamdiameter
bedragen, met een hoek tussen de boven- en
ondersnede van tenminste 45°. Het ontmoetingspunt
tussen de twee sneden wordt “valkerflijn” genoemd.
Deze lijn moet perfect horizontaal zijn en een rechte
hoek (90°) vormen met de valrichting.
De velsnede, die het doel heeft de boom te doen
vallen, moet op 3-5 cm boven het ondervlak van de
valkerf worden gemaakt, en moet eindigen op een
afstand van de valkerf die overeenkomt met 1/10 van
de stamdiameter. Blijf links van de boom en zaag met
getrokken ketting, met gebruik van de veltand.
Controleer of de boom zich niet in een andere
richting beweegt dan de beoogde valrichting. Steek
zodra dit mogelijk is een wig in de zaagsnede. Het
ongezaagde stuk van de stam wordt scharnierpunt
genoemd, en dient om de valrichting van de boom te
sturen. Als het scharnierpunt te klein is, niet recht is
of geheel is doorgezaagd, is het niet meer mogelijk
de vallende boom te sturen (zeer gevaarlijk!).
Daarom moeten de diverse sneden met grote
precisie worden uitgevoerd.
Wanneer de zaagsneden zijn voltooid, begint de
boom te vallen en kan eventueel worden geholpen
met een wig of velhevel.
Onttakken
Wanneer de boom is geveld moet de stam van zijn
takken worden ontdaan. Onderschat dit werk niet,
want de meeste ongelukken als gevolg van terugslag
vinden juist in deze fase plaats. Let dus goed op de
positie van de neus van het zwaard tijdens het zagen
en werk aan de linkerkant van de stam.
U moet de juiste valrichting bepalen door het
volgende te beoordelen: wat zich rond de boom
bevindt, de helling en kromming van de boom, de
windrichting en de dichtheid van de takken.
Houd ook rekening met de aanwezigheid van dode of
gebroken takken die af kunnen breken tijdens het
vellen en een gevaar kunnen vormen.
NEDERLANDS - 8
I. ECOLOGISCHE INFORMATIE
In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie voor het behoud van de ecologische kenmerken
die in de ontwikkelingsfase van de machine werden vastgesteld, een correct gebruik van de
machine en de verwerking van de olie.
GEBRUIK VAN DE MACHINE
De werkzaamheden voor het vullen van de olietank moeten zo worden uitgevoerd dat geen
lozing van de kettingolie in het milieu wordt veroorzaakt.
LANGE PERIODES VAN STILSTAND
Maak de olietank altijd leeg in geval van langdurige opslagperiodes.
SLOOP
Voorkom lozing in het milieu van de afgedankte machine; lever hem in bij de aangewezen
instellingen voor afvalverwerking volgens de geldende wettelijke voorschriften.
Het symbool
op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden
behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd
bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product
correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van
dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw
gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
J. TABEL VOOR STORINGSOPSPORING
De motor
start niet
Controleer of er stroom
op het net staat
VControleer of de
stekker goed in het
stopcontact is gestoken
Controleer de
voedingskabel en de
verlengkabel op
beschadigingen
Controleer of de
kettingrem niet is
ingeschakeld
Controleer of de ketting
goed aangebracht
en gespannen is
Controleer de smering
van de ketting zoals
beschreven in
hoofdstuk F en G
Controleer of de
ketting scherp is
Controleer of de stroomonderbrekingsschakelaar
s geactiveerd
Wend u tot een
erkende
servicewerkplaats
35cm
40cm
Ketting
Geleider
Ketting
Geleider
•
•
•
•
•
•
De motor
draait slecht
of verliest
vermogen
•
De machine
start wel maar
zaagt niet
goed
De motor
draait op
ongewone
wijze
•
•
•
•
K. Reserveonderdelen
91PJ052XN
91PJ056XN
De draaiende
ketting wordt niet
goed door het
remmechanisme
geblokkeerd
•
Onderdeelnummer.:
Onderdeelnummer.:
Onderdeelnummer.:
Onderdeelnummer.:
NEDERLANDS - 9
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC CONFORMITEITSVERKLARING
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en);
Benaming.......................................Chainsaw - Kettingzaag
Typebenaming(en)..........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identificatie van serie......................Zie Productlabel
Bouwjaar.........................................Zie Productlabel
Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Erkend lichaam dat het EG-typeonderzoek heeft uitgevoerd
in overeenstemming met artikel 8 sectie 2c....................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certificaatnr.. ..................................................................... BM 50268379
Het maximale A-gewogen geluidsdrukniveau LpA aan het werkstation, gemeten volgens EN60745-2-13, vindt u in de
tabel.
De maximale gewogen waarde voor hand-arm trillingen ah, gemeten volgens EN60745-2-13 op een monster van
bovenstaand(e) product(en), vindt u in de tabel.
De vermelde totale trillingswaarde is gemeten in overeenstemming met een standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om gereedschappen met elkaar te vergelijken.
De vermelde totale trillingswaarde kan tevens worden gebruikt bij een voorlopige beoordeling van blootstelling.
Waarschuwing:
De trilling die dit elektrisch gereedschap tijdens het gebruik veroorzaakt, kan afwijken van de vermelde totale
trillingswaarde, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap gebruikt wordt.
Gebruikers moeten veiligheidsmaatregelen treffen om zichzelf te beschermen, die zijn gebaseerd op een geraamde
blootstelling onder de werkelijke gebruiksomstandigheden (naast het eigenlijke gebruik ook rekening houdend met alle
fasen van de gebruikscyclus, zoals keren dat het gereedschap wordt uitgeschakeld en tijd dat het stationair draait).
2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen LWA en het Gegarandeerde Geluidsvermogen LWA komen overeen met de
cijfers uit de tabel.
Controleprocedure conformiteit.......................................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Wereldwijd directeur O&O - Handheld
Houder van technische documentatie
Type (CSE____)
Droog gewicht (Kg)
Vermogen (kW)
Inhoud olietank (cm3)
Maximale lengte van geleider (cm)
Kettingsteek (mm)
Kettingmaat (mm)
Gemeten geluidsvermogen LWA (dB(A))
Gegarandeerd geluidsvermogen LWA (dB(A))
Geluidsdruk LpA(dB(A))
Onzekerheid KpA (dB(A))
Hand-armtrillingen ah (m/s2)
Onzekerheid Kah (m/s2)
Voedingsimpedantie Zmax (Ohm)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
EN 61000-3-11 Verklaring van overeenkomstigheid
Al naar gelang de kenmerken van het plaatselijke stroomnetwerk kan het gebruik van dit product voor een kort
spanningsverlies zorgen, zodra het wordt ingeschakeld. Dit kan van invloed zijn op andere elektrische apparatuur, bijv.
een lamp die tijdelijk dimt. Als de impedantie van uw stroomnetwerk lager is dan de waarde in de tabel (die voor uw
model geldt), dan hebt u geen last van dit effect. De waarde van de netwerkimpedantie kan wordt vastgesteld door
contact op te nemen met uw elektriciteitsbedrijf.
NEDERLANDS - 10
A. GENERELL BESKRIVELSE
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
1)
Bakhåndtak
2)
Håndbeskyttelse bak
3)
Forhåndtak
4)
Håndbeskyttelse foran/bremse
kjede
5)
Ytre kjedestrammerknott
6)
Kjedestrammerskrue
7)
Kjedestrammer bolt
8)
Olje tank lokk
9)
Kontroll målestokk olje nivå
10) Ventilasjons åpninger
11) Kabel
12) Manual
13) Bryter
14) Blokkerings bryter
15) Kjede
16) Tann trekker
17) Klippe maske
18) Klippe dybde avgrenser
8, 9,14
Klippe tann
Sverd
Deksel for drivtannhjul
Drivtannhjul
Kjede stopper bolt
Stang fester skrue
Indre festeknott for stang
Festemutter for stang
Kjede tannhjul
Deksel for sverd
Krok
Bolt huset kjedestrammer
Smørehull
Styrespor i sverd
Skrunøkkel/skrutrekker
6 10, 15
Etikett eksempel
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garantert lydeffekt i henhold til
direktiv 2000/14/EC
Verktøy i klasse II
EC Konformitets garanti/markering
Nominell frekvens
Nominell potens
Vekseldtrøm
Nominell spenning
Type
Produkt kode
Fabrikasjons år
Maksimum sverdlengde
Manufacturer’s name and address
Artikkelnummer (Elektrisk kjedesag)
Model
Serienummer
NORSK - 1
B. SIKKERHETS INSTRUKSJONER/FORHÅNDSREGLER
SYMBOL FORKLARING
Advarsel
Les nøye gjennom
manualen
Klippe tanndireksjonen
Sikkerhets støvler
Alltid bruk med to
hender.
Fare for tilbakeslag
reaksjon.
Hjelm, hørselsvern og
vernebriller eller visir
Ikke utsett for regn og
fuktighet
10 m
Anti-klipp vernehansker
Kjede olje
Anti-klipp lang bukser
Ikke gjør…
Bremse
deaktivisert,aktivisert
Stans maskinen
Fjern støpslet omgående
fra hovedstrømmen hvis
ledningen er skadet eller
kuttet
Ta støpslet ut før
justering eller
rengjøring
Hold tilskuere unna
Fare for elektrisk støt
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy
ADVARSEL - Les alle sikkerhetsadvarsler og
instrukser. Unngår du å følge advarslene og
instruksene kan dette føre til elektrisk støt, brann
og/eller alvorlig personskade.
Ta vare på alle advarsler og instrukser for fremtidig
referanse.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe til
strømuttaket/kontakten. Støpslet må aldri
modifiseres. Ikke bruk adapterstøpsler sammen
med elektrisk verktøy som er jordet. Umodifiserte
støpsler og strømuttak som er tilpasset reduserer
faren for elektrisk støt.
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene refererer seg
til verktøy drevet med hovedstrøm (med ledning) eller
batteridrevet (uten ledning).
b) Unngå kroppskontakt med overflater som har
jording, slik som rør, radiatorer, komfyrer og
kjøleskap. Dette øker faren for elektrisk støt hvis
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a) Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.
c) Elektriske verktøy må ikke utsettes for regn eller
fuktige forhold. Hvis det kommer vann i et
og rotete arbeidsområde inviterer til uhell.
Et mørkt
b) Elektriske verktøy skal ikke brukes i eksplosive
atmosfærer, for eksempel når brannfarlige væsker,
gasser eller støv er til stede. Elektriske verktøy skaper
gnister som muligens kan antenne støv eller damp.
c) Hold barn og tilskuere unna når du bruker det
elektriske verktøyet. Distraksjoner kan gjøre at du
mister kontrollen.
kroppen din er jordet.
elektrisk verktøy øker dette faren for elektrisk støt.
d) Ikke misbruk strømledningen. Den må aldri brukes til
å bære og trekke verktøyet, eller for å trekke ut
støpslet på verktøyet. Hold strømledningen unna
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller sammenviklede strømledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Når et elektrisk verktøy brukes utendørs, bruk en
skjøteledning som egner seg til utendørs bruk.
Ved å bruke en strømledning som er egnet til
utendørs bruk, reduseres faren for elektrisk støt.
NORSK - 2
f) Hvis bruk av et elektrisk verktøy ikke er til å unngå
på et sted hvor det er fuktig, bruk strømtilførsel
som er beskyttet av en reststrømanordning. Ved å
bruke en reststrømanordning reduseres faren for
elektrisk støt.
3) Personlig sikkerhet
a) Vær på vakt og pass på hva du gjør, og bruk sunn
fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk
et elektrisk verktøy når du er trett eller påvirket av
rusgift, alkohol eller medisin. Et øyeblikks
uoppmerksomhet når du bruker et elektrisk verktøy
kan resultere i alvorlig personskade.
b) Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Ha alltid på deg
vernebriller/øyebeskyttelse. Bruk av
beskyttelsesutstyr under hensiktsmessige forhold,
slik som støvmaske, vernesko som ikke sklir,
vernehjel eller hørselvern, vil redusere
personskader.
c) Forhindre utilsiktet start. Forsikre deg om at
bryteren er satt i AV-stilling før strømmen og/eller
batteripakken tilkobles, eller før verktøyet løftes og
bæres. Elektriske verktøy skal ikke bæres med
fingeren på bryteren da dette inviterer til uhell.
d) Fjern eventuell justeringsnøkkel eller skrunøkkel
før det elektriske verktøyet slås på. En skrunøkkel
eller nøkkel som måtte bli sittende fast på en
roterende del av det elektriske verktøyet, kan
resultere i personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Sørg hele tiden for godt
fotfeste og balanse. Dette gir bedre kontroll på det
elektriske verktøyet under uventede situasjoner.
f) Ha på deg hensiktsmessige klær. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær,
smykker eller langt hår kan sette seg fast i
bevegelige deler.
e) Elektriske verktøy skal vedlikeholdes. Sjekk for
skjevinnstillinger eller bevegelige deler som har satt
seg fast, brudd på deler og eventuelt andre tilstander
som kan ha innvirkning på funksjonen av det
elektriske verktøyet. Hvis skadet, skal verktøyet
repareres før det brukes igjen. Mange uhell er
forårsaket av dårlige vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
Skjæreverktøy
som er hensiktsmessig vedlikeholdt har mindre
mulighet for å sette seg fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør og
borspisser osv. i henhold til disse instruksene,
samtidig som arbeidsforholdene og arbeidet som
skal utføres blir tatt med i beregningen. Bruk av
det elektriske verktøyet til annet arbeid enn det
som verktøyet er beregnet til, kan føre til farlige
situasjoner.
5. Service
a) Det elektriske verktøyet skal vedlikeholdes av en
kvalifisert person og det skal kun brukes originale
reservedeler. Dette garanterer at sikkerheten
opprettholdes på det elektriske verktøyet.
Sikkerhetsadvarsler for kjedesag:
• Hold alle kroppsdeler borte fra sagkjedet når
kjedesagen er i bruk. Før du starter kjedesagen,
forsikre deg om at kjedet ikke er i kontakt med noe
som helst. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens en
kjedesag er i bruk kan forårsake innvikling av klær
eller kropp med kjedet.
•
holde kjedesagen med motsatt håndkonfigurasjon
øker faren for personskade og skal aldri bli gjort.
•
g) Hvis det følger med anordninger slik som
støvutskiller, sørg for at disse er tilkoblet og brukt
forsvarlig. Bruk av støvutskiller kan redusere
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre arbeidet
bedre og sikrere med kapasiteten det er konstruert
for.
b) Ikke bruk det elektriske verktøyet hvis du ikke kan
slå det Av og På med bryteren. Et elektrisk
verktøy som ikke kan bli kontrollert med bryteren
er farlig og må bli reparert.
c) Trekk støpslet ut av strømtilførselen/kontakten
og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet
før det foretas noe som helst justering, skifting av
tilbehør, eller lagring av verktøyet. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for
at det elektriske verktøyet slår seg på tilfeldig.
d) Elektriske verktøy som ikke er i bruk skal
oppbevares utilgjengelig for barn, og la heller ikke
personer som er ukjente med det elektriske
verktøyet eller instruksene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på personer som ikke
er opplærte.
Elektroverktøyet skal kun holdes etter de isolerte
gripeflatene, fordi sagkjeden kan få kontakt med
skjult kabling eller sin egen ledning. Sagkjeder
som får kontakt med en strømførende ledning kan
gjøre de ubeskyttede metalldelene av
elektroverktøyet strømførende og gi operatøren
elektrisk støt.
støvrelaterte farer.
4) Bruk av elektriske verktøy, omtanke og forsiktighet
a) Ikke forser det elektriske verktøyet. Bruk det
riktige elektriske verktøyet til hvert bruksområde.
Hold alltid kjedesagen med høyre hånd på bakre
håndtak og venstre hånd på fremre håndtak. Å
•
Bruk vernebriller og hørselsvern. Ytterligere
beskyttelsesutstyr for hode, hender, bein og føtter
er anbefalt. Tilstrekkelig beskyttelsesklær vil
redusere personskade ved flygende avfall eller
tilfeldig kontakt med kjedet.
•
Bruk ikke kjedesagen oppe i et tre. Bruk av
kjedesag når du er oppe i et tre kan resultere i
personskade.
•
Sørg alltid for hensiktsmessig fotfeste og balanse,
og bruk kjedesagen kun når du står på en fast og
sikker plan flate. Glatte eller ustabile flater slik
som stiger kan forårsake tap av balanse eller
kontroll på kjedesagen.
•
•
Vær forberedt på at kutting av grener som er i
spenn, kan slå tilbake. Når spenningen i
trefibrene blir utløst, kan den fjærbelastede grenen
treffe operatøren og/eller slå kjedesagen ut av
kontroll.
Vær ekstra forsiktig når det kuttes kratt og ungtrær.
Det spinkle materialet kan fange kjedet og bli slått
fremover mot deg eller gjøre at du mister
balansen.
NORSK - 3
•
Kjedesagen skal bæres etter fremre håndtak med
kjedesagen slått av og bli holdt unna kroppen din.
Når kjedesagen transporteres eller lagres skal
dekslet for sverdet alltid være montert.
Hensiktsmessig håndtering av kjedesagen vil
redusere sannsynligheten for tilfeldig kontakt med
kjedet som roterer.
•
2.
Forholdsregler før maskinen tas i bruk.
3.
Kontrollsjekker.
4.
Reparasjon og vedlikehold.
5.
Klær. (fig. 1)
6.
Helseregler – vibrasjons- og støynivåer.
7.
Helseregler – kjemiske midler
Følg instruksene for smøring, kjedestramming og
når det skiftes tilbehør. Et uhensiktsmessig
strammet eller smurt kjede kan enten slites av
eller øke muligheten for tilbakeslag.
•
Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett.
•
Det skal kun kuttes tre. Kjedesagen skal ikke
brukes til formål den ikke er beregnet til. For
eksempel: kjedesagen skal ikke brukes til å kutte
plast, stein/mur eller byggematerialer som ikke er
av tre. Bruk av kjedesagen til annet arbeid enn
Håndtak med fett og olje er glatte og kan
forårsake tap av kontroll.
hva den er beregnet til, kan resultere i farlige
situasjoner.
Årsaker for tilbakeslag og forebygging fra operatørens
side:
Tilbakeslag kan oppstå når tuppen av sverdet
kommer i kontakt et objekt (Fig. B3), eller når treet
lukker seg sammen og kniper kjedet i kuttet.
I noen tilfeller kan kontakt med tuppen forårsake et
plutselig reversert virkning som slår sverdet opp og
tilbake mot operatøren.
Hvis kjedet knipes langs toppen av sverdet kan
dette skyve sverdet tilbake mot operatøren.
Begge disse reaksjonene kan føre til at du mister
kontroll over sagen som kan resultere i
personskade. Stol ikke kun på de innebygde
sikkerhetsanordningene i sagen. Som bruker av
en kjedesag skal du ta flere forholdsregler mot
uhell og skade slik at dette ikke oppstår når du
bruker sagen.
Tilbakeslag er et resultat av verktøymisbruk
og/eller ukorrekte arbeidsprosedyrer eller tilstander
som kan bli unngått ved å ta hensiktsmessige
forholdsregler som oppgitt nedenfor:
•
Ha et godt grep rundt håndtakene med tomler og
fingrer og med begge hendene på sagen. Stå i en
kroppsstilling med armene slik at du kan motstå
kreftene fra tilbakeslag. Kreftene fra tilbakeslag
kan bli kontrollert av operatøren, dersom
hensiktsmessige forholdsregler blir tatt. Slipp ikke
taket på kjedesagen.
•
•
Strekk deg ikke for langt og kutt ikke over
skulderhøyde. Dette vil hjelpe å unngå utilsiktet
kontakt med tuppen som gir bedre kontroll på
kjedesagen i uventede situasjoner.
Bruk kun originale sverd og kjeder som spesifisert
av produsenten. Bruk av uoriginale sverd og
kjeder kan forårsake kjedebrekkasje og/eller
tilbakeslag.
•
Følg produsentens instrukser for bryning og
vedlikehold av kjedet. Minsking av høyden på
dybdemåleren kan føre til øket tilbakeslag.
Ytterligere anbefalinger for sikkerhet
1. Bruk av håndbok. Alle personer som bruker denne
maskinen skal lese ekstra nøye gjennom hele
brukerhåndboken. Brukerhåndboken skal følge
med maskinen i tilfelle den selges eller lånes ut til
en annen person.
Tillatelse til
å bruke denne maskinen må aldri gis til en person
som ikke er totalt kjent med instruksene i
håndboken. Uerfarne personer må følge en
opplæringsperiode i bruk, og kun på en sagkrakk.
Sjekk maskinen nøye hver gang
før den tas i bruk, spesielt hvis den har vært utsatt
for sterke slag, eller hvis det er tegn på
funksjonsfeil. Foreta alle operasjoner i avsnittet
“Vedlikehold & Lagring – hver gang før den tas i bruk”
Alle maskindeler som
kan bli skiftet ut av brukeren er tydelig forklart i
avsnittet som handler om “Montering / Demontering”.
Hvor nødvendig skal alle andre maskindeler kun bli
skiftet ut av et autorisert servicesenter.
Når denne maskinen brukes skal
operatøren ha på seg følgende godkjente
individuelle beskyttelsesklær : tettsittende
beskyttelsesklær, vernestøvler med sklisikre såler,
tåhette av stål som er støtsikker og med kuttsikker
beskyttelse, kuttsikre og vibrasjonssikre
vernehansker, vernebriller eller sikkerhetsskjerm,
øreklokker (hørselsvern) og hjelm (hvis det er fare
for fallende gjenstander). Kan skaffes fra
arbeidstøyleverandør/forretning.
Vennligst
vær oppmerksom på støyrestriksjonene i det
umiddelbare området. Forlenget maskinbruk
utsetter brukeren for vibrasjoner som kan skape
“likfingre” (Raynauds sykdom), carpaltunnelsyndrom og lignende forstyrrelser.
Bruk olje som er
godkjent av produsenten.
8.
Helseregler – varme.
9.
ADVARSEL! Denne maskinen produserer et
Drivtannhjul og kjede får
meget høye temperaturer under bruk. Vær forsiktig
å ikke ta på disse delene når de er varme.
elektromagnetisk felt under bruk. Feltet kan under
visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive
medisinske implantater. For å redusere faren for
alvorlig eller dødelig skade, anbefaler vi at personer
som har medisinske implantater rådfører seg med
sin lege og produsenten av det medisinske
implantatet før denne maskinen brukes.
Forholdsregler under transport og lagring. (fig. 2)
Hver gang arbeidsområdet skiftes til et annet sted,
kople maskinen fra strømtilførselen og aktiver
kjedebremshendelen. Sett på dekslet for sverdet hver
gang før maskinen transporteres og lagres. Maskinen
skal alltid bæres for hånd med sverdet pekende
bakover, eller når maskinen transporteres i et kjøretøy
skal den sikres for å forebygge skade.
Tilbakeslagsreaksjon. (fig. 3)
Reaksjonen fra et
tilbakeslag består av en voldsom opp-ogtilbakeaksjon av sverdet mot brukeren. Dette
forekommer generelt sett når øvre delen av
sverdtuppen (kalt “faresonen for tilbakeslag”) (se rød
merking på sverdet) kommer i kontakt med et eller
annet objekt, eller om kjedet er låst i treet.
Tilbakeslag kan gjøre at operatøren mister kontrollen
over maskinen som kan tilskynde farlige og selv
dødelige uhell. Kjedebremshendelen og andre
sikkerhetsanordninger er ikke tilstrekkelig for å
beskytte operatøren mot skade: operatøren skal være
godt oppmerksom på tilstandene som kan tilskynde
reaksjonen, og forebygge disse ved å være meget
påpasselig i henhold til erfaring sammen med
forsiktighet og korrekt maskinhåndtering (for
eksempel: kutt aldri flere grener samtidig da dette kan
forårsake tilfeldig slag på “faresonen for tilbakeslag”
NORSK - 4
Sikkerhet på arbeidsområdet
1. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med
disse instruksene bruke produktet. Lokale
forskrifter kan muligens begrense alderen på
operatøren.
2. Produktet skal kun brukes på måter og vis, og til
arbeid som beskrevet i disse instruksene.
3. Sjekk hele arbeidsområdet nøye for eventuelle
farekilder (dvs.: veier, stier, elektriske ledninger,
farlige trær osv.)
4. Hold eventuelle tilskuere og dyr godt unna
arbeidsområdet (hvor nødvendig, gjerd av området
og sett opp varselskilt) med en minimumsavstand
som er 2½ x høyden på trestammen, men i alle
tilfeller ikke mindre enn 10 meter.
5. Operatøren er ansvarlig for uhell eller farer som
måtte skje med andre folk eller deres eiendom.
Elektrisk sikkerhet
1. Det er anbefalt at du bruker en reststrømanordning
(R.C.D.) med en utkoplingsstrøm som ikke er mer
enn 30 mA. Selv med R.C.D. installert, kan 100 %
sikkerhet ikke bli garantert og sikker arbeidspraksis
må alltid bli fulgt. Sjekk R.C.D.-en din hver gang
den brukes.
2. Sjekk ledningen for skade før bruk. Skift ut hvis
tegn på skade eller aldring.
3. Ikke bruk produktet hvis de elektriske ledningene
er skadet eller slitte.
4. Hvis ledningen blir kuttet eller isolasjonen blir
skadet skal hovedstrømmen omgående bli
frakoblet. Ikke rør den elektriske ledningen før den
elektriske tilførselen har blitt frakoblet. Ikke foreta
reparasjon på en ledning med kutt eller skade. Gå
til et autorisert servicesenter for å få ledningen
skiftet ut.
5. Skjøteledningen må være viklet ut.
Sammenviklede kabler kan overhetes og redusere
gressklipperens effektivitet.
6. Sørg alltid for at ledningen/skjøteledningen blir
holdt bak brukeren for å være sikker på at det ikke
skapes en fare for brukeren eller for andre
personer, og sjekk at ledningen ikke kan bli skadet
(av varme, skarpe gjenstander, skarpe kanter, olje,
osv.);
7. Plasser ledningen slik at den ikke setter seg fast i
grener og liknende under kutting.
8. Slå alltid av hovedstrømmen før støpsel,
kabelforbinder eller skjøteledning blir frakoblet.
9. Slå av strømmen, fjern støpsel fra strømtilførsel og
undersøk den elektriske tilførselsledningen for
skade eller aldring før den vikles opp for lagring.
Ikke foreta reparasjon på en kuttet eller skadet
ledning. Gå til et autorisert servicesenter for å få
ledningen skiftet ut.
10.Fjern støpslet fra hovedstrømtilførselen før
produktet forlates uten oppsyn, uansett
tidsperiode.
11.Ledningen skal alltid vikles opp forsiktig, unngå
bukt.
12.Bruk kun AC strømspenning som vist på
produktets typeskilt.
13. Kjedesagen er dobbelt isolert ifølge EN60745-1 &
EN60745-2-13. En jording må ikke under noen
omstendigheter bli koblet til noen del av produktet.
Ledninger
1. Hovedstrømledninger og skjøteledninger kan
leveres fra godkjent servicesenter på stedet
2. Bruk kun godkjente skjøteledninger
3. Skjøteledninger og ledninger skal kun bli brukt hvis
de er beregnet til bruk utendørs.
4. Hvis du trenger å bruke skjøteledning under bruk
av produktet ditt, bruk kun følgende
ledningsdimensjoner:
Modellene CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : maks. lengde 40 m
2
- 5,0 mm : maks. lengde 60 m
2
- 8,0 mm : maks. lengde 100 m
Modellene CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : maks. lengde 50 m
2
- 8,0 mm : maks. lengde 90 m
C. BESKRIVELSE AV SIKKERHETS UTSTYRET
SPERRING AV BRYTER
NOTIS: Når bremse kjettingen/lenke er innført såvil en
sikkerhets bryter ta bort all strøm fra motoren.
Deres maskin er installert med en utstyrenhet (fig.1)
som, i tilfelle ikke aktivisert, forhindrer å trykke på
bryteren, for å forhindre tilfeldig oppstart.
KJEDE BREMSE KJEDE VED SLIPP AV BRYTEREN
Deres maskin er utstyrt med en utstyrenhet som sperrer
kjedet med en gang bryteren slippes; i tilfelle denne ikke
fungerer, ikke bruk maskinen men ta den til en Autorisert
Forhandler.
BREMSE KJEDET / BESKYTTELSE FOR HÅNDEN
FORAN
Beskyttelsen på/for hånden foran (fig.2) hjelper for å
Ved å utløse kjedebremsen mens du holder på
bryteren, gjør at produktet starter.
KJEDE STOPPER BOLT
Denne maskinen er utstyrt med en kjedefanger (fig. 4)
som er plassert under kjedehjulet. Denne mekanismen er
konstruert for å stoppe eventuell bakoverbevegelse på
kjeden i tilfelle den sliter seg eller hopper av.
Disse situasjonene kan bli unngått ved å sørge for
korrekt kjedestramming (Se avsnitt “D.
Montering/Demontering”).
unngå at (forutsatt at maskinen holdes korrekt) deres
venstre hånd kommer i kontakt med kjedet. Bakre
beskyttelse av hånden har dessuten funksjonen til å sette
i gang kjedebremsen, utstyrenheten studert for å kunne
blokkere kjedet etter få tusensekunder i tilfelle
tilbakevirkningslag. Kjedet bremsen er ikke i gang satt
når bakre beskyttelse av hånden er dratt bakover og
blokkert (kjedet kan bevege seg). Bremse kjedet er
innført når beskyttelse for hånden foran er presset
forover (kjedet er blokkert). Kjedebremsen kan bli aktivert
ved å bruke venstre håndledd som skyves framover, eller
når håndleddet kommer i kontakt med håndvernet foran
som et resultat av tilbakeslag.
BAKRE BESKYTTELSE FOR HØYRE HÅND
Hjelper til å beskytte (fig.5) hånden i tilfelle hopp eller
ødeleggelse av kjedet.
Når maskinen brukes med stanga i horisontal stilling, for
eksempel under trehugst, vil kjedebremsen gi mindre
beskyttelse. (fig. 3).
NORSK - 5
D. MONTERING / DEMONTERING
MONTERING AV METALLSTANG OG KJEDE
Etter hvilken modell maskinen deres er så forandres monterings prosedyren, derfor så må dere referere til
figurene og typen på produkt etikketen vær meget oppmerksomme på å utføre monteringen korrekt.
1. Kontroller at kjetting/lenke bremsen ikke er innført, i tilfelle ta den bort
2a. Skru løs festeskruen for stanga og fjern dekslet for 2b. Skru løs festeknotten for stanga og fjern dekslet for
tannhjulsdrevet.
tannhjulsdrevet.
3 Monter kjeden over stanga, begynn på nesetannhjulet, og monter kjeden i sporet på styrestanga. Forsiktig!
Forsikre deg om at den skarpe siden av kuttetennene peker i retningen fremover på den øvre delen av stanga.
Bruk hansker.
4a. Forsikre deg om at stiften for kjedestrammeren er
så langt tilbake mot tannhjulsdrevet som mulig. Fest
stanga på festeskruen og kjedestrammer-stiften, og
monter kjeden over tannhjulsdrevet.
4b. Roter metallhjulet så langt som mulig i retningen
mot urviserne. Monter stanga på festeskruen og
monter kjeden over tannhjulsdrevet.
Monter dekslet for tannhjulsdrevet på plass, samtidig som du sjekker at tennene på kjeden kopler inn i
tannhjulsdrevet og styresporet.
5a. Skru festemutteren for stanga løst til for hånd.
5b. Skru festeknotten for stanga løst til for hånd.
6a. For å stramme kjeden, skru kjedstrammerskrueni retning
med urviserne ved å bruke skrunøkkel/ skrutrekker som
følger med. For å slakke kjeden, skru i retningen mot
urviserne (hold nesen på stangen i hevet stilling når du
foretar dette)
6b. For å stramme kjeden, skru den ytre knotten på
kjedestrammeren i retning med urviserne. For å
slakke kjeden, skru i retningen mot urviserne (hold
nesen på stangen i hevet stilling når du foretar dette)
7. Stram kjeden korrekt. Trekk kjeden bort fra stangen og sjekk at åpningen måler cirka 2-3 mm
8b. Skru stangen forsvarlig fast
8a. Skru til festemutteren for stangen ved å bruke
skrunøkkel/skrutrekker som følger med.
Ved å stramme til for mye kjedet så kan en overanstrenge motoren og skade den, å ikke stramme den godt
nok kan føre til at den hektes av, mens et kjede som er spent til korrekt betyr de beste klippe måter og en
forlenget holdbarhet av denne. Kontroller regelmessigt spenningen til kjedet fordi dens lengde har en tildens til
å øke med bruk (spesiellt dersom den er ny, på den første monteringen kontroller igjen spenningen etter 5
minutters arbeid); i hvert tilfelle ikke stram til kjedet med en gang men vent til den har kjølet seg ned.
I tilfelle dere må regulere spenningen til kjedet løsne alltid mutterene stang fikserenknotten før en tar for seg
knotten kjedespenneren; spenn den til korrekt of skru til på nytt stangfikser knotten
Oppstart:
E. OPPSTART OG STANS
Hold godt i begge håndtakene og utløs
spaken for kjedebremsen samtidig som du fremdeles
holder i fronthåndtaket. Trykk og hold bryterblokka
hele tiden trykt inn, og trykk deretter på bryteren (på
dette tidspunktet kan bryterblokka bli utløst).
Stans:
Maskinen stanser når dere slipper bryteren. I
tilfelle maskinen ikke stanser opp, innfør kjedet
bremsen, ta bort kabelen fra nettet og ta den med til
en Autorisert Forhandler.
F. SMØRING AV METALLSTANG OG KJETTING
ADVARSEL!
En En ikke god nok smøring av kippe
utstyret vil fremkalle ødeleggelse av kjedet med
alvorlig risiko for skader og død av personer.
Smøring av stangen og kjedet er forsikret av en
automatisk pompe.
Derfor kontroller slik som indikert under “Vedlikehold“
at kjedet oljen alltid er fordelt med tilstrekkelig
mengde.
Valg av kjede oljen
Bruk kun ny olje (av spesiell type for kjettinger) med
god viskositet: den må ha en god sammenheng og
kunne garantere gode flyte egenskaper, både
sommer og vinter. Hvor det ikke er tilgjengelig olje til
kjede bruk olje til transmisjon EP 90.
Bruk aldri avfalls oljer da disse kan være skadelige
for dere, maskinen og miljøet. Forsikre dere om at
oljen er tillegnet til temperaturen i det området den
blir brukt: i temperaturer under 0°C så blir noen oljer
tykkere, og vil overanstrenge pompen og ødelegge
den. For valg av olje så er det best at en tar kontakt
med deres nærmeste Autoriserte Forhandler.
Påfylling av olje
Skru av lokket på olje tankbeholderen, ungå å søle ut
oljen (dersom dette skulle skje rengjor maskine godt)
skru så godt igjen lokket.
NORSK - 6
G. VEDLIKEHOLD OG LAGRING
Før det foretas vedlikehold eller rengjøring, ta
støpslet ut av strømtilførselen.
ADVARSEL! I tilfelle en arbeider i områder som er
særlig skitne og støvete, så må operasjonene som er
forklarte bli utførte hyppigere enn det som er indikert.
Før hver bruk
Kontroller at kjede olje pumpen fungere slik som den
skal: sikt stangen mot en lys overflate, med en
avstand på tyve centimeter; etter at maskinen har
vært i funksjon i ett minutt så vil det være olje flekker
på overflaten (fig.1). Kontroller at for å innføre og å ta
ut/bort kjede bremsen at det ikke er nødvendigt med
en overdreven styrke, dårlig og at den ikke er
blokkert/sperret. Etter det kontroller funksjonen slik
som indikert: ta ut kjede bremsen, hold maskinen
korrekt og start den opp, innfør kjede bremsen ved å
presse beskyttelsen foran til hånden med venstre
håndledd/arm, uten å slippe håndtakene (fig.2).
Dersom bremse kjeden fungerer, så vil kjeden
blokkere seg med en gang. Kontroller at kjedet er
slipt (se under), er i god stand og spennt riktigt, i
tilfelle den har uregelmessig slitasje eller har klippe
tenner som er kun 3mm, sostituitela (fig.3).
Rengjør ventilasjonsspalten ofte, for å unngå at
motoren overopphetes. (fig 4).
Kontroller funksjonen til bryteren og brytersperren
(skal utføres når kjedebremsen er tatt av): sett i gang
bryteren og brytersperren og kontroller at de
returnerer tilbake i hvile posisjon med en gang de blir
sluppet; undersøk at, uten å sette i gang
brytersperren, så er det er umuligt å sette i gang
bryteren.
Kontroller at kjede blokkerboltenr og beskyttelsen for
høyre hånd er fullstendig og uten tilsynelatende feil,
sliksom materiale skader.
Etter 2-3 timers bruk
Kontroller stangen, dersom nødvendig rengjør nøye
smøre hullene (fig.5) og leder kanalen (fig.6), i det
siste tilfellet dersom den fremstiller slitasje og
overdrevne furer bytt den ut. Foreta regelmessig
rengjøring av drivtannhjulet og sjekk at det ikke har
blitt utsatt for overdreven slitasje (fig.7). Smør
kjedetann hjulet til stangen med fett til støtputene
gjennom det indikerte hullet (fig.8).
Under bruk unngå: (fig.1)
Sliping av kjede (Når nødvendigt)
Dersom kjedet ikke klipper uten å trykke stangen mot
tømmeret og det produserer veldig små sagflis, så er
det tegn på at den er ikke godt nok slipt. Dersom
skjæringen ikke produserer sagflis, så har kjedet helt
mistet tråen og når de skjærer så støver det kun
tømmeret. Et godt slipt kjede avanserer selv i
tømmeret og produserer store og lange høvelspon.
Den skjærende delen av kjedet er satt sammen av
skjære løkke (fig.9), med en skjære tann (fig.10) og
en klippe avgrenser (fig.11). Ugjevnheter mellom
disse fastslår dybden på klippet; for å oppnå en god
sliping så har en behov for en lederfil og en rund lim
med en diameter på 4mm, følg instruksjonene som
følger: med kjedet korrekt montert og korrekt spennet
innfør kjede bremsen,posisjoner leder filen slik som
figuren viser, loddrett med metallstangen (fig.12), og
operer på klippe tannen med vinklene slik som er
indikert på figuren (fig.13), slip alltid fra innsiden og
ut og gjør trykket slappere i retur fase (det er veldigt
viktig å følge nøye indikasjonene: overdreven hjørne
sliping, dårlig eller en feil diameter på filen øker
muligheten til tilbakevirkningsslag). For å oppnå
sidehjørnene mere presise så anbefaler en å
posisjonere filen på en slik måte at den overgår
vertikalt det øverste skjæreelementet med circa 0,5
mm. Slip først alle taggene på den ene siden,
deretter snu sagen og repeter operasjonen. Forsikre
dere om at alle taggene er like lange etter slipingen
og at høyden på dybde avgrenseren er 0,6mm under
det øverste skjæreelementet: kontroller høyden ved å
brukeen sjablong og slip (med en flat fil) delen som
rager frem, avrund deretter den fremste delen av
dybde avgrenseren (fig.14), ved å være oppmerksom
på å IKKE slipe beskyttelses tannen
anti.tilbakevirkningsslag (fig.15).
Hver 30 timers arbeid
Ta maskinen til en Autorisert Forhandler for et
generellt gjennomsyn og for en kontroll av de
bremsende utstyrenheter.
Lagring
Produktet skal lagres på et tørt og kjølig sted, og skal
oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke lagres
utendørs.
H. KLIPPE TEKNIKKER
- Å klippe i situasjoner hvor stammen kan dele seg
mens en skjærer (spennet tømmer, tørre trær, o.s.v..):
en plutseligt brudd kan være meget farligt.
- At metallstangen eller kjeden infatter seg i snittet:
dersom dette skjer, adskill maskinen fra nettet og
prøv å heve stammen ved å løfte den med et
tilpassende verktøy; ikke prøv å befri maskinen ved å
riste eller dra fordi dere kan risiere å ødelegge den
eller å skade dere selv.
- Dersom dere klipper på et terreng i skråning arbeid
da oppover på stammen, slik at den ikke kan truffe
dere i tilfelle den sulle rulle.
I teksten som følger så refererer vi til disse to klippe:
Klipp med spennt kjede (fra oppoverfra mot nedover)
(fig.2), fremstiller en fare for en tilfelldig bevegelse av
maskinen mot stammen med de konsekvensene at
en mister kontrollen, dersom det er mulig bruk kroken
mens en klipper.
Under bruk: (fig.1)
Klipp med pressende kjede(nedover mot oppover)
(fig.3): fremstiller istedet en fare for en tilfelldig
bevegelse av maskinen mot operatøren med risikoen
for å treffe ham, enten sammenstøt med stammen i
risiko sektoren med risikoen for et
tilbakevirkningsslag konsekvenser; vær meget
oppmerksomme mens dere klipper.
- Dersom dere klipper på et terreng i skråning arbeid
da oppover på stammen, slik at den ikke kan truffe
dere i tilfelle den sulle rulle.
Den mest sikre måten for bruk av maskinen er når
tømmeret er blokkert på sagestativet, ved å skjære
ovenfra of ned og å arbeide utenom støtten. (fig.4)
- Situasjoner som kan favorisere tilbakevirkningsslag
til å fremstå.
- bruke produktet over skulderhøyde
- kutte tre med fremmedlegemer, for eksempel spiker
NORSK - 7
Bruk av krok
FELLING (fig.10)
Når det er muligt bruk kroken for et sikkrere klipp:
fest den i barken eller på overflaten av stammen, slik
at en lettere kan bevare kontrollen over maskinen.
For å forsikre dere kontrollen over treets fall så må
dere følge de følgende klipp:
Følgende så er de typiske prosedyrene å anvende
overførte, hver eneste gang så vil det hendig å vurdere
om de vil være tilegnet eller ikke til deres tilfelle og
hvordan utføre klippet/saget med den minste risiko.
Stamme på grunnflaten
((Risiko at kjedet kommer i
nærheten av jordbunnen mot slutten av klippet). (fig.5)
Klipp fra ovnfra og ned gjennom hele stammen.
Fortsett forsiktig til sliutten av klippet for å unngå at
kjedet kommer borti jordbunnen. Dersom det er mulig
stans opp på 2/3 av stammene tykkelse, rull stammen
og klipp den resterende delen ovenfra og ned, for å
begrens risikoen for å komme i nærheten av jorden.
Stubben støttet kun på en side
stammen brekkes under klipp)
(Risiko for at
(fig.6)
Begynn sagingen nedenfra til circa 1/3 av
diameteren, avslutt ovenfra, ved å møte klippet som
all’erede er blitt utført.
Stammen stttet på dens to ytterligheter (Risiko at
kjedet knuses.) (fig.7) Begynn sagingen nedenfra til
circa 1/3 av diameteren, avslutt ovenfra, ved å møte
klippet som allerede er blitt utført.
Trestamme som ligger i en helling. Stå alltid på
oversiden av trestammen. For å ha total kontroll når
du «kutter gjennom», utløs trykket ned mot slutten av
kuttet uten å løsne grepet på håndtakene. La ikke
kjedet komme i kontakt med bakken.
Felling
ADVARSEL!: Ikke prøv å felle dersom dere ikke har
god nok erfaring, og i alle tilfeller ikke fell stammer
med en større diameter enn lengden på selve
metallstangen! Denne operasjonen er riservert for
eksperte brukere og med passende utstyr.
Meningen med fellingen er å få treet til å falle i den
beste posisjonen mulig for den neste opprykkning og
stammene disseksjon. (Unngå at et tre i fall faller og
vikler seg over et annet: å få et tre som har viklet seg
inn er en meget farlig operasjon).
Direksjons klippet, som først må utføres,tjener til å
kontrollere direksjonen over treets fall: følg først
ØVERSTE DEL av direksjons klippet på den siden
hvor treet skal felles. Hold høyre siden på treet som
dere skal klippe og klipp med trekket kjede; etter det
følg så NEDRE DEL av klippet, som skal avsluttes på
toppen av den øverste delen. Dybden på direksjons
snittet må være på 1/4 av diameteren på stammen,
med en vinkel på det øverste klippet med den nederste
på hvertfall 45°. Møtet fra de to klippene er kallt
“direksjons klippe linjen”. Linjen må være perfekt
horisontal og med en spiss vinkel på (90°) sett ut fra
fall direksjonen.
Fellings klippet, som skal å fremprovosere fallet av
treet, skal gjøres ca. 3-5 cm over den nederste delen
av flaten av direksjons klippe linjen, og avsluttes med
en avstand på 1/10 av stammen fra denne. Hold den
ventre siden av treet og klipp med trekket kjede, ved
å bruke kroken. Kontroller at treet ikke beveger seg i
forskjellig direksjon av det som var forutsett for fallet.
Med en gang det er muligt innfør en fellings kile i
snittet. Delen av stammen som ikke er klippet kalles
støttepunkt, og er “glidlåsen” som leder treet i fallet; i
tilfellet det ikke er nok, ikke rettlinjet, eller helt saget
så har en ikke lenger ha kontroll over fallet på treet
(meget farli!) derfor så er det helt nødvendigt at de
forskjellige klippene blir utført med presisisjon.
På slutten av klippene, så skal treet begynne å falle,
dersom det er nødvendigt så hjelp til med en kile
eller en felle løfte stang.
Avrivning
En gang en har fellet treet så går en over til
opprivningen, det vil si til fjerningen av grenene på
stammen. Ikke undervurder denne operasjonen, fordi
mesteparten av tilbakevirkningsslag ulykkene skjer
nettopp mens en holder på med avrivningen, derfor
må dere væe oppmerksomme på hvordan dere
posisjonerer knivbladet mens dere klipper og arbeid
fra ventre side av stammen.
Dere må bestemme den beste direksjonen for
falletved å vurdere: hva som befinner seg rundt treet,
dets helning, krumning, vindens direksjon
ogkonsentrasjonen av greiner.
Heller ikke undervurder de døde eller brekkte
greinene tilstede da de kan løsne under fellingen og
representere en fare.
ADVARSEL!
Under fellings operasjoner med kritiske
omgivelser, løft med en gang de aukustiske
beskyttelsene etter klippingen, slik at en kan lettere
bemerke usedvanligstøy og eventuelt advarselssignaler.
Innledende operasjoner til klipp/sag og
individualisering av flukt vei
Fjern greiner som hindrer arbeidet (fig.8), ved å
begynne ovenfra og nedover og ved å holde/ha
stammen mellom dere og maskinen, deretter fjern de
vanskeligste greinene, del for del. Fjern vegetasjonen
rundt treet og observer om det eventuelt er noen
forhindringer tilstede(steiner, røtter, grøfter o.s.v..) i
planleggingen av deres flukt vei (å ta bruke under
treets fall); referer til figur (fig.9) for hvilken direksjon å
ta ( A direksjon forutsatt for treets fall. B.Flukt vei C.
Risiko sektor)
NORSK - 8
I. MILJØ INNFORMASJON
I dette avsnitet vil du finne all informasjon som behøves for å ta vare på de miljøvennlige
kakteristikkene som maskinen ble laget med fra begynnelsen av, den riktige bruk av
maskinen, og avsetning av oljene.
BRUK AV MASKINEN
Når en fyller på oljetanken så må en være forsiktig og ikke fremkalle utsøling av kjedeoljen i
miljøet.
KASTING AV FRAGMENTER
Ikke kast maskinen som ikke lenger fungerer ut i miljøet, heller ta den med til nærmeste
autoriserte virksomhet som etter de gjeldende forskrifter, kan ødelegge avfal.
Symbolet på
produktet eller på produktets innpakning angir at dette produktet bør
muligens ikke bli behandlet som husholdningsavfall. Det skal i stedet bli levert inn på et
egnet samlepunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å forsikre deg om at
dette produktet er deponert korrekt, hjelper du med å forebygge negative virkninger på
miljøet og menneskelig helse,som ellers kan bli forårsaket av uhensiktsmessig
avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette
produktet, vennligst ta kontakt med kommunekontoret på stedet, renovasjonstjenesten for
husholdningsavfall, eller butikken hvor du kjøpte produktet.
J. FEILFINNER SKJEMA
Motoren
starter ikke
Forsikre dere om at det
er strøm tilstede på nettet
Forsikre dere om at
støpselen er korrekt
nnført
Forsikre dere om at
ikke kabelen eller,
forlengeren er skadet
Forsikre dere om at
kjede bremsen ikke er
innført
Sjekk at kjeden er
hensiktsmessig montert
og strammet
Kontroller at smøringen
av kjedet slik som
forklart i kapitell F og G
Kontroller at kjedet er
slipt
Sjekk at utkoplingsbryteren
er aktivert
Ta kontakt med en
Autorisert Forhandler
•
•
•
•
•
•
Motoren går
dårlig
rundtog
mister
potens
Maskinen
starter men
klipper ikke
slik som
den skal
•
Motoren går
rundt på en
uregelmessig
måte
De bremsende
utstyrenhetene
sperrer ikke kjede
roteringen slik
som de skal
•
•
•
•
K. Reservedeler
•
•
35cm
Kjede
Sverd
91PJ052XN
Delenummer.:
Delenummer.:
530051538
576965401
40cm
Kjede
Sverd
91PJ056XN
Delenummer.:
Delenummer.:
530051539
576965201
NORSK - 9
L. EC KONFORMITETSERKLÆRING
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Erklærer under vårt utelukkende ansvar at produktet/ene er:
Betegnelse......................................Chainsaw - Kjedesag
Typebetegnelse/r.............................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Serieidentifikasjon...........................Se Produktets Klassifiseringsetikett
Byggeår...........................................Se Produktets Klassifiseringsetikett
i overensstemmelse med opprinnelige krav og bestemmelser i henhold til følgende EC-direktiver:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC. 2011/65/EU
basert på de følgende gjeldende EU-harmoniserte standarder:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Myndighet som foretok EU type-eksaminasjon
i følge artikkel 8 avsnitt 2c................................................. TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Godkjenning nr.: ............................................................... BM 50268379
Maksimum LpA (A-veiet lydtrykknivå) på arbeidsstasjonen, målt i henhold til EN60745-2-13 er oppgitt i tabellen.
Maksimum veiet verdi for hånd-/armvibrasjon ah, målt i henhold til EN60745-2-13 på et eksemplar av produkt(er)
ovenfor, er oppgitt i tabellen.
Den totale verdien på erklært vibrasjon har blitt målt i henhold til en standard testmetode og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet.
Den totale verdien av erklært vibrasjon kan også brukes i en foreløpig eksponeringsvurdering.
Advarsel:
Vibrasjonsemisjonen under faktisk bruk av elektrisk drevet verktøy kan differere fra total erklært verdi avhengig av
hvordan verktøyet brukes.
Operatører skal sørge for sikkerhetstiltak for å beskytte seg selv som er basert på beregnet eksponering under faktiske
bruksforhold (hvor det tas hensyn til alle deler av brukssyklusen slik som tiden når verktøyet er slått av og når det går
på tomgang i tillegg til avtrekkertid).
2000/14/EC: Målt lydeffekt LWA & garanterte lydeffektverdier er i henhold til tallene i tabellen.
Prosedyre for konformitetsvurdering.................................. Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Global Direktør FoU - Håndholdt
Vokter av teknisk dokumentasjon
Type (CSE____)
Vekt uten brennstoff(Kg)
Strøm (kW)
Oljetank kapasitet (cm3)
Maksimum sverdlengde (cm)
Kjede gang (mm)
Kjededimensjon (mm)
Målt lydeffekt LWA (dB(A))
Garantert lydeffekt LWA (dB(A))
Lydtrykk LpA(dB(A))
Usikkerhet KpA (dB(A))
Hånd-/armvibrasjon ah (m/s2)
Usikkerhet Kah (m/s2)
Nettimpedans Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
EN 61000-3-11 Samsvarserklæring
Avhengig av det lokale elektrisitetsverkets nettverk kan bruk av dette produktet føre til korte spenningsfall i det
øyeblikket apparatet slås på. Dette kan ha innvirkning på annet elektrisk utstyr, f.eks. en lampe som øyeblikksvis lyser
svakere. Hvis strømforsyningens nettimpedans Zmax er mindre enn verdien vist i tabellen (se aktuell del for din modell),
vil disse virkningene ikke skje. Du kan finne ut verdien av nettverksimpedansen hvis du kontakter ditt lokale
elektrisitetsverk.
NORSK - 10
A. YLEISKUVAUS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Takakädensija
Rystysuojus
Etukädensija
Takapotkusuojus/ketjujarru
Teräketjun kiristimen ulompi nuppi
Teräketjun kiristysruuvi
Ketjunkiristimen tappi
Öljysäiliön korkki
Öljytason tarkistusikkuna
Tuuletusaukot
Sähköjohto
Manuaalinen
Käyttökytkin
Käyttökytkimen varmistin
Teräketju
Vetolenkki
Leikkuulenkki
Leikkuusyvyyden rajoitin
8, 9,14
Leikkuuhammas
Terälevy
Vetopyörän kotelo
Vetopyörä
Ketjusieppo
Terälevyn kiinnitysruuvi
Terälevyn sisempi asennusnuppi
Terälevyn asennusmutteri
Kärkipyörä
Terälevyn suojus
Kuorituki
Ketjunkiristimen tapin istukka
Voiteluaukko
Terälevyn ura
Yhdistelmäavain
6 10, 15
Esimerkkietiketti
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Taattu äänen voimakkuus
direktiivin 2000/14/EY mukainen
Luokan II työkalu
CE-merkintä
vaatimustenmukaisuudesta
Nimellistaajuus
Nimellisteho
Vaihtovirta
Nimellisjännite
Tyyppi
Tuotteen koodi
Valmistusvuodi
Terälevyn enimmäispituus
Valmistajan nimi ja osoite
Tuotenumero (Sähkökäyttöinen
moottorisaha)
Malli
Sarjanumero
SUOMALAINEN - 1
B. VAROTOIMENPITEET
TUNNUKSIEN MERKITYS
Varoitus
Lue opas huolellisesti
Leikkuuham-paan
suunta
Turvasaappaat
Käytä konetta aina
kahdella kädellä
Takapotku-vaara
Kypärä,
kuulosuojaimet ja
suojalasit tai
kasvosuojain
10 m
Älä jätä sateeseen tai
kosteaan
Viiltosuojatut
hansikkaat
Ketjuöljy
Pitkät viiltosuojatut
housut
Älä…
Ketjujarru pois päältä,
päällä
Sammuta kone
Irrota pistoke
verkkovirrasta
välittömästi, jos johto on
vahingoittunut tai poikki.
Irrota pistoke ennen
säätöä tai puhdistusta.
Pidä sivulliset
työskentelyalueen
ulkopuolella.
Sähköiskun vaara.
Sähkötyökaluja koskevia yleisvaroituksia
VAROITUS Lue kaikki varoitukset ja ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden laiminlyöminen saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakaviin
henkilövahinkoihin.
Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevan varalle.
Varoituksissa mainittu ”sähkötyökalu” viittaa
verkkokäyttöiseen (johdolliseen) sähkötyökaluun tai
akkukäyttöiseen (johdottomaan) sähkötyökaluun.
1) Työskentelyalueen turvallisuus
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Sotkuiset tai hämärät alueet altistavat
vahingoille.
b) Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysherkissä
paikoissa, esim. jos paikalla on syttyviä nesteitä,
kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalut saavat aikaan
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämmittimiä, liesiä ja jääkaappeja millään
kehosi osalla. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi
on maadoittunut.
c) Sähkötyökaluja ei saa altistaa sateelle tai
kosteudelle. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
sähkötyökalun sisälle pääsee vettä.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä
työkalua johdosta, äläkä irrota pistoketta vetämällä
johdosta. Pidä johto poissa lämmön, öljyjen,
terävien reunojen ja liikkuvien osien läheisyydestä.
Vahingoittuneet tai sotkuiset johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt
tuleen.
f) Jos sähkötyökalua täytyy käyttää kosteassa
paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella varustettua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
häiritsevät tekijät voivat saada sinut
menettämään laitteen hallinnan.
3) Henkilökohtainen turvallisuus
a) Ole varuillasi, katso mitä teet ja käytä tervettä
järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä
sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeiden,
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
c) Älä päästä lapsia tai sivullisia sähkötyökalun
lähelle sitä käytettäessä. Keskittymistä
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistokkeen täytyy sopia
pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuntaa millään
tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita
maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Muuntamattomat pistokeet ja sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
vähentää sähköiskun vaaraa.
Hetken tarkaamattomuus sähkötyökaluja
käytettäessä voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
SUOMALAINEN - 2
b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Suojavarusteiden kuten
5. Huolto
a) Vie sähkötyökalusi huollettavaksi
ammatihenkilölle, joka käyttää vain samanlaisia
vaihto-osia. Tällä varmistetaan, että
c) Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että
kytkin on pois päältä –asennossa ennen
virtalähteeseen ja/tai akun kytkemistä, työkalun
nostamista tai kantamista. Jos kannat
Moottorisahaa koskevia varoituksia:
• Pidä kaikki kehon osat kaukana sahaketjusta, kun
moottorisaha on käytössä. Ennen kuin käynnistät
moottorisahan, varmista, että sahaketju ei ole
kosketuksissa mihinkään. Hetken
hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien,
suojapäähineen tai kuulosuojainten käyttö sopivissa
tilanteissa vähentävät henkilövahinkoja.
sähkötyökalua sormesi ollessa
käynnistyskytkimellä tai jos kytket virran päälle
kytkimen ollessa päällä –asennossa,
onnettomuusriski on erittäin suuri.
d) Poista säätöavaimet yms. ennen kuin työkaluun
kytketään virta päälle. Sähkötyökalun pyörivään
sähkötyökalu on turvallinen käyttää.
tarkkaamattomuus moottorisahojen käytön aikana
saattaa johtaa siihen, että vaatteet tai keho
takertuu sahaketjuun.
•
osaan jätetty avain voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
e) Älä kurkota. Seiso tukevasti ja pysy tasapainossa
koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan työkalun
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Moottorisahan piteleminen väärin lisää
henkilövahingon vaaraa, joten sahaa on pidettävä
aina oikein.
•
f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvien osien läheisyydestä.
•
vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
4) Sähkötyökalun käyttö ja huolto
a) Älä pakota sähkötyökalua. Käytä työtehtävään
sopivaa oikeaa työkalua. Oikealla työkalulla työ
onnistuu paremmin ja turvallisemmin sitä varten
suunnitellulla nopeudella.
b) Älä käytä työkalua, jos sitä ei voi käynnistää ja
sammuttaa virtakytkimestä. Sähkökäyttöinen
•
•
työkalu, jonka virtakytkin ei toimi, on vaarallinen ja
se täytyy korjata.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku työkalusta
ennen kuin ryhdyt tekemään mitään säätöjä,
vaihtamaan tarvikkeita tai laitat työkalun
varastoon. Näin työkalun tahattoman
•
käynnistymisen vaara pienenee.
d) Säilytä sähkötyökalua poissa lasten ulottuvilta
äläkä anna sellaisten henkilöiden, jotka eivät
tunne työkalua tai näitä käyttöohjeita, käyttää tätä
sähkötyökalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kokemattomien henkilöiden käsissä.
e) Muista huoltaa sähkötyökalut. Tarkista, että
liikkuvat osat on suunnattu oikein, etteivät ne
hankaa, ole rikki tai ettei mikään muu vaikuta
työkalun toimintaan. Jos työkalu on
vahingoittunut, se täytyy korjata ennen käyttöä.
Pidä työkalusta kiinni vain eristetyistä
tartuntapinnoista, sillä teräketju saattaa osua
näkymättömissä oleviin johtoihin tai sen omaan
johtoon. Jos teräketjut osuvat jännitteiseen
johtoon työkalun metalliset osat saattavat tulla
jännitteisiksi, jolloin työkalun käyttäjä voi saada
sähköiskun.
Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat
tarttua liikuviin osiin.
g) Jos työkaluun voidaan liittää pölynpoistin ja
–kerääjä, varmista että ne kiinnitetään ja niitä
käytetään oikein. Pölynkerääjän käyttö voi
Pidä moottorisahasta aina kiinni oikealla kädellä
takakahvasta ja vasemmalla kädellä etukahvasta.
•
Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia. Lisäksi
suositellaan suojavarusteita päähän, käsiin,
sääriin ja jalkoihin. Riittävät suojavaatteet
vähentävät lentävien roskien tai sahaketjun
tahattoman kosketuksen aiheuttamaa
henkilövahingon vaaraa.
Älä käytä moottorisahaa puussa. Moottorisahan
käyttö käyttäjän ollessa puuhun kiivenneenä voi
johtaa henkilövahinkoihin.
Seiso aina tukevasti ja käytä moottorisahaa vain,
kun seisot lujalla, varmalla ja tasaisella pinnalla.
Liukkaat tai epävakaat alustat, kuten tikapuut,
saattavat aiheuttaa tasapainon menetyksen tai
moottorisahan hallinnan menetyksen.
Kun sahaat kireää oksaa, varo kimpoamista. Kun
puun kuitujen kireys vapautuu, kiristynyt oksa
saattaa osua käyttäjään ja/tai aiheuttaa
moottorisahan hallinnan menetyksen.
Ole erittäin varovainen sahatessasi pensastoa ja
taimia. Hento aines saattaa tarttua sahanketjuun
ja sinkoutua eteenpäin itseäsi kohti tai aiheuttaa
tasapainon menetyksen.
•
Kanna moottorisahaa etukahvasta siten, että saha
on sammutettuna ja poispäin kehostasi. Kun
kuljetat moottorisahaa tai laitat sen varastoon,
muista aina laittaa terälevyn suojus paikalleen.
Moottorisahan oikea käyttö vähentää riskiä, että
liikkuva sahaketju osuu vahingossa käyttäjään.
Noudata voitelun, terän kiristyksen ja tarvikkeiden
Monet onnettomuudet johtuvat huonosti
huolletuista sähkötyökaluista.
•
Kunnolla huolletut katkaisutyökalut, joissa on
terävät terät, eivät takeltele helposti ja niitä on
helpompi hallita.
•
Pidä kahvat aina kuivina, puhtaina ja ilman öljy- ja
rasvatahroja. Rasvaiset tai öljyiset kahvat ovat
•
Sahaa vain puuta. Älä käytä moottorisahaa
muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi: älä sahaa
moottorisahalla muovia, muurauksia tai muita kuin
puisia rakennusmateriaaleja. Moottorisahan
f) Pidä katkaisutyökalut terävinä ja puhtaina.
g) Käytä työkalua, tarvikkeita ja teriä yms. näiden
ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon
työskentelyolosuhteet ja itse tehtävän. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
vaihdon ohjeita. Väärin kiristetty tai voideltu ketju
saattaa joko katketa tai lisätä takapotkun
mahdollisuutta.
liukkaita ja aiheuttavat hallinnan menetyksen.
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
SUOMALAINEN - 3
Takapotkun syyt ja takapotkujen estäminen:
6.
Takapotkua saattaa esiintyä, kun terälevyn nokka
tai kärki osuu esineeseen (kuva B3) tai kun puu
puristaa sahaketjun leikkauskohtaan.
Kärjen kosketus saattaa joissain tapauksissa
aiheuttaa äkillisen peruutusreaktion ja potkaista
terälevyn ylös ja taaksepäin käyttäjää kohti.
Sahaketjun puristuminen terälevyn yläosaa vasten
saattaa työntää terälevyn nopeasti taaksepäin
käyttäjää kohti.
Nämä reaktiot saattavat aiheuttaa sahan hallinnan
menetyksen, mistä voi olla seurauksena vakava
tapaturma. Älä luota pelkästään sahan sisältämiin
suojalaitteisiin. Moottorisahan käyttäjänä sinun
tulee huolehtia useiden eri toimien avulla siitä, että
sahaus on turvallista.
Takapotku on seuraus työkalun väärinkäytöstä
ja/tai vääristä käyttötoimenpiteistä tai olosuhteista,
ja se voidaan välttää noudattamalla seuraavia
varotoimia:
•
Pidä koko ajan lujasti kiinni siten, että peukalot ja
sormet ovat moottorisahan kahvojen ympärillä ja
kumpikin käsi on sahassa kiinni ja sijoita kehosi ja
käsivartesi niin, että voit vastata takapotkuvoimiin.
Käyttäjä voi hallita takapotkuvoimia, jos hän
varautuu oikein. Älä päästä irti moottorisahasta.
•
•
Älä kurkota liian pitkälle äläkä sahaa hartioita
korkeammalla. Näin pystyt estämään tahattoman
kärkikosketuksen ja hallitsemaan moottorisahan
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Käytä ainoastaan valmistajan ilmoittamia
vaihtoterälevyjä ja -ketjuja. Väärät vaihtoterälevyt
ja -ketjut saattavat aiheuttaa terän katkeamisen
ja/tai takapotkun.
•
Noudata valmistajan ohjeita, jotka koskevat
sahaketjun teroitusta ja huoltoa. Syvyysmittarin
korkeuden alentaminen saattaa johtaa
lisääntyneeseen takapotkuun.
Muita turvallisuussuosituksia
1. Oppaan käyttö. Kaikkien tätä konetta käyttävien
2.
3.
4.
5.
on luettava käyttöopas kokonaan ja erittäin
huolellisesti. Käyttöopas on toimitettava koneen
mukana, jos kone myydään tai lainataan toiselle
henkilölle.
Varotoimet ennen koneen käyttöä. Älä koskaan
anna tätä konetta käyttöön henkilöille, jotka eivät
ole täysin perehtyneitä oppaan ohjeisiin.
Kokemattomien henkilöiden täytyy käydä
koulutusjakso, jossa käytetään vain sahapukkia.
Tarkastukset. Tarkasta kone huolellisesti joka
kerta ennen käyttöä etenkin, jos siihen on
kohdistunut kova isku tai jos siinä näkyy merkkejä
toimintahäiriöistä. Tee kaikki kappaleessa “Huolto
ja varastointi – ennen jokaista käyttökertaa” kuvatut
toimenpiteet.
Korjaukset ja huolto. Kaikki koneen osat, jotka
ovat käyttäjän itsensä vaihdettavissa, on selitetty
selkeästi ohjeiden luvussa
“Kokoaminen/purkaminen”. Tarvittaessa kaikki
muut koneen osat on annettava aina valtuutetun
huoltoliikkeen vaihdettavaksi.
Vaatetus (kuva 1). Käyttäjän on tätä konetta
käyttäessään aina pukeuduttava seuraaviin
hyväksyttyihin henkilökohtaisiin suojavaatteisiin:
ihonmyötäiset suojavaatteet, luistamattomat
turvakengät, musertumisen estävät varvassuojat ja
viilloilta suojaavat suojat, viilloilta ja värinältä
suojaavat käsineet, suojalasit tai suojavisiiri,
kuulosuojaimet ja kypärä (jos on olemassa
putoavien esineiden vaara). Saatavana
työvaatteiden toimittajilta.
Terveyteen liittyvät varotoimet – värähtely- ja
melutasot. Selvitä välittömän läheisyyden
melurajoitukset. Koneen pitkäkestoinen käyttö
altistaa käyttäjän haitallisille värähtelyille, jotka
voivat aiheuttaa ”valkosormisuutta” (Raynaud’n
oireyhtymää), rannekanavaoireyhtymää ja
vastaavia vaivoja.
7.
Terveyteen liittyvät varotoimet – kemialliset aineet.
Käytä valmistajan hyväksymää öljyä.
Terveyteen liittyvät varotoimet – kuumuus. Käytön
aikana hammaspyörä ja ketju kuumenevat erittäin
kuumiksi. Varo koskemasta näihin osiin niiden
ollessa kuumia.
9. VAROITUS! Tämä laite saa aikaan
sähkömagneettisen kentän käytön aikana. Tämä
kenttä saattaa joissakin tapauksissa häiritä
aktiivisia tai passiivisia lääkinnälllisiä laitteita.
Vakavien tai kuolemaan johtavien vahinkojen
välttämiseksi suosittelemme, että lääkinnällisiä
laitteita käyttävät henkilöitä ottavat yhteyttä
lääkäriinsä ja lääkinnällisen laitteen valmistajaan
ennen tämän työkalun käyttämistä.
8.
Kuljetukseen ja varastointiin liittyvät varotoimet (kuva
2). Joka kerta kun työskentelyalue siirtyy toiseen
paikkaan, irrota kone sähköverkosta ja kytke
ketjujarrun vipu. Asenna terälevyn suojus paikalleen
joka kerta ennen kuljetusta tai varastointia. Kanna
konetta aina kädessä siten, että terälevy osoittaa
taaksepäin. Kun konetta kuljetetaan ajoneuvossa,
kiinnitä se varmasti vahinkojen välttämiseksi.
Takapotku (kuva 3). Takapotku koostuu terälevyn
voimakkaasta liikkeestä ylös ja taaksepäin käyttäjää
kohti. Näin käy yleensä, jos terälevyn nokka (eli
”takapotkun vaaravyöhyke”, katso punainen merkintä
terälevyssä) osuu johonkin esineeseen tai jos ketju
juuttuu puuhun. Takapotku voi saada käyttäjän
menettämään koneen hallinnan, mistä voi olla
seurauksena vaarallisia ja jopa kuolemaan johtavia
onnettomuuksia. Ketjujarrun vipu ja muut
suojalaitteet eivät riitä suojaamaan käyttäjää
tapaturmilta: käyttäjän on tunnettava hyvin
olosuhteet, jotka saattavat aiheuttaa reaktion, ja
estettävä ne erittäin varovaisella kokemukseen
perustuvalla toiminnalla sekä huolellisella ja oikealla
koneen käsittelyllä (esimerkiksi: useita oksia ei saa
koskaan sahata kerralla, koska siitä voi olla
seurauksena onnettomuuteen johtava isku
”takapotkun vaaravyöhykkeellä”.
Työskentelyalueen turvallisuus
1. Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden,
jotka eivät ole tutustuneet näihin käyttöohjeisiin,
käyttää tätä konetta. Paikalliset säännöt ja
määräykset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän
iälle.
2. Käytä tätä laitetta vain näissä ohjeissa kuvatulla
tavalla ja näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
3. Tarkasta koko työskentelyalue huolellisesti
mahdollisten vaaratekijöiden varalta (esimerkiksi:
tiet, polut, sähkökaapelit ja vaaralliset puut).
4. Pidä kaikki sivulliset ja eläimet turvallisen matkan
päässä työskentelyalueelta (aitaa tarvittaessa alue
ja käytä varoituskylttejä). Turvallinen etäisyys on
vähintään 2,5 kertaa rungon pituus tai kaikissa
tapauksissa vähintään kymmenen metriä.
5. Käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.
SUOMALAINEN - 4
Sähköturvallisuus
1. On suositeltavaa käyttää vikavirtasuojakytkintä,
jonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA. Vaikka
vikavirtasuojakytkin on asennettuna,
sataprosenttista turvallisuutta ei voida taata, vaan
turvallisia työskentelytapoja on aina noudatettava.
Tarkasta vikavirtasuojakytkin joka kerta, kun käytät
sitä.
2. Tarkasta johto ennen käyttöä. Vaihda se, jos siinä
on merkkejä vaurioista tai vanhenemisesta.
3. Älä käytä laitetta, jos sähköjohdot ovat
vaurioituneet tai kuluneet.
4. Kytke laite irti verkkovirrasta välittömästi, jos johto
on poikki tai jos eristys on vahingoittunut. Älä
koske sähköjohtoon, ennen kuin sähkövirta on
katkaistu. Älä korjaa katkennutta tai vaurioitunutta
johtoa. Vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen
johdon vaihtoa varten.
5. Jatkojohto täytyy avata kierteeltä, sillä kierteellä
oleva johto saattaa kuumeta liikaa ja heikentää
ruohonleikkurin tehoa.
6. Varmista aina, että johto/jatkojohto pysyy käyttäjän
takana ja ettei se pääse aiheuttamaan
vaaratekijää käyttäjälle tai muille henkilöille ja ettei
se pääse vaurioitumaan (esimerkiksi lämmön,
terävien esineiden, terävien reunojen tai öljyn
takia).
7. Sijoita johto niin, että se ei pääse takertumaan
oksiin ja vastaaviin sahaamisen aikana.
8. Katkaise virta aina ennen pistokkeen, johdon
liittimen tai jatkojohdon irrottamista.
9. Katkaise virta, irrota johto verkkovirrasta ja
tarkasta sähköjohto vaurioiden ja vanhenemisen
varalta ennen johdon kerimistä varastointia varten.
Älä korjaa vaurioitunutta johtoa. Vie laite
valtuutettuun huoltoliikkeeseen johdon vaihtoa
varten.
10.Irrota pistoke verkkovirrasta, ennen kuin jätät
laitteen ilman valvontaa lyhyeksikin ajaksi.
11.Keri johto huolellisesti siten, että se ei mene
sykkyrälle.
12.Käytä ainoastaan laitteen arvokilvessä mainittua
vaihtovirtajännitettä.
13.Tämä moottorisaha on suojaeristetty EN60745-1ja EN60745-2-13-vaatimusten mukaisesti.
Maadoitusta ei saa missään tapauksessa liittää
tuotteen mihinkään osaan.
Johdot
1. Valtuutetusta huoltoliikkeestä saa virtajohtoja ja
jatkojohtoja.
2. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja.
3. Jatkojohtoja ja -kaapeleita saa käyttää vain, jos ne
on suunniteltu ulkokäyttöön.
4. Jos jatkojohtoa käytetään laitetta käytettäessä,
sen tulee olla seuraavien mittojen mukainen:
Mallit CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : maksimi pituus 40 m
2
- 5,0 mm : maksimi pituus 60 m
2
- 8,0 mm : maksimi pituus 100 mvaihtovirtaa
Mallit CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : maksimi pituus 50 m
2
- 8,0 mm : maksimi pituus 90 mvaihtovirtaa
C. TURVAVARUSTEIDEN KUVAUS
KÄYTTÖKYTKIMEN VARMISTIN
Koneeseen on asennettu laite (kuva 2), joka,
HUOMAA: Kun ketjujarru on päällä, turvakytkin ottaa
pois sähkövirran moottorista.
käynnistämättömänä, estää käyttökytkimen
painalluksen ja siten sen vahingonomaisen
käsittelyn.
KETJUJARRU KÄYTTÖKYTKIMEN VAPAUTUKSEN
YHTEYDESSÄ
Kone on varustettu laitteella, joka lukitsee teräketjun
välittömästi käyttökytkimen vapautuksen yhteydessä;
mikäli laite ei toimi, älkää käyttäkö konetta vaan
viekää se Valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
KETJUJARRU / TAKAPOTKUSUOJUS
TTakapotkusuojus (kuva 2) auttaa välttämään
vasemman käden joutumisen kosketuksiin teräketjun
kanssa (mikäli koneesta pidetään oikein kiinni).
Lisäksi takapotkusuojuksen tehtävänä on käynnistää
ketjujarru, jonka tulee lukita teräketju muutamassa
millisekunnissa takapotkun tapauksessa. Ketjujarru
on pois päältä, kun takapotkusuojus on vedetty
taakse ja lukittu (ketju voi liikkua). Ketjujarru on
päällä, kun takapotkusuojus on työnnetty eteenpäin
(ketju on lukittu). Ketjujarru voidaan kytkeä päälle
vasemmalla ranteella työntämällä sitä eteenpäin tai
kun ranne koskettaa eturystysuojusta
takapotkutilanteessa.
Saha käynnistyy, jos teräjarru vapautetaan kun
painike on painettuna.
KETJUSIEPPO
Tässä sahassa on ketjusieppo (kuva 4), joka sijaitsee
ketjupyörän alapuolella. Sen tarkoitus on estää
teräketjua liikkumasta taaksepäin, jos ketju katkeaa
tai hyppää pois terälevyn uralta.
Nämä tilanteet voidaan välttää pitämällä teräketju
sopivan kireänä (ks. kappale "D. Asennus/irrotus").
RYSTYSUOJUS
Suojaa (kuva 5) kättä teräketjun irrotessa tai
rikkoutuessa.
Kun sahaa käytetään terälevyn ollessa
pystyasennossa, esim. puita kaadettaessa, ketjujarru
ei suojaa yhtä tehokkaasti (kuva 3).
SUOMALAINEN - 5
D. ASENTAMINEN / POISTAMINEN
TERÄLEVYN JA TERÄKETJUN ASENTAMINEN
Koneen mallista riippuen asennustapa vaihtelee ja sen vuoksi pyydetään katsomaan kuvia sekä tuotteen
etiketissä olevaa tyyppimerkintää ), olkaa erityisen huolellinen, jotta noudatetaan oikeita asennusohjeita.
1. Tarkistakaa, että ketjujarru ei ole päällä, tarvittaessa ottakaa pois päältä.
2a. Avaa tangon kiinnitysmutteri ja poista
ajohammaspyörän suojus.
2b. Avaa tangon kiinnitysmutteri ja poista
ajohammaspyörän suojus.
3 Aseta ketju tangon päälle aloittaen kärjen hammaspyörästä ja sovita ohjaustangon uraan.
Huomio! Varmista, että hampaiden leikkauspinnan terävä puoli on eteenpäin tangon yläosan päällä. Käytä
suojakäsineitä.
4a. Tarkista, että ketjun kiristysnasta on
mahdollisimman kaukana taka-asennossa
ajohammaspyörää kohti. Kiinnitä tanko sen
kiinnitysruuviin ja ketjun kiristysnastaan, ja aseta ketju
ajohammaspyörän päälle.
4b. Käännä metallista vierityspyörää vastapäivään niin
kauas kuin mahdollista. Kiinnitä tanko sen
kiinnitysruuviin ja aseta ketju ajohammaspyörän
päälle.
Aseta ajohammaspyörän suojus takaisin paikalleen varmistaen, että ketjun hampaat ovat ajohammaspyörän
päällä ja ohjausurassa.
5a. Skru festemutteren for stanga løst til for hånd.
5b. Skru festeknotten for stanga løst til for hånd.
6a. For å stramme kjeden, skru kjedstrammerskrueni retning
med urviserne ved å bruke skrunøkkel/ skrutrekker som
følger med. For å slakke kjeden, skru i retningen mot
urviserne (hold nesen på stangen i hevet stilling når du
foretar dette)
6b. For å stramme kjeden, skru den ytre knotten på
kjedestrammeren i retning med urviserne. For å slakke
kjeden, skru i retningen mot urviserne (hold nesen på
stangen i hevet stilling når du foretar dette)
7. Kiristä teräketjua, kunnes kireys on oikea. Vedä teräketjua poispäin terälevystä ja varmista, että väli on noin
2-3 mm.
8a. Skru til festemutteren for stangen ved å bruke
skrunøkkel/skrutrekker som følger med.
8b. Skru stangen forsvarlig fast
Teräketjun liiallinen kiristäminen voi rasittaa moottoria ja vahingoittaa sitä, liian vähäinen kiristäminen voi aiheuttaa
teräketjun irtoamisen, sen sijaan oikein kiristetty ketju takaa parhaan sahaustuloksen ja pitkäikäisen ketjun.
Tarkistakaa ketjun kireys usein, koska sen pituus pyrkii lisääntymään käytössä (erityisesti uutena, ensimmäisen
käyttökerran yhteydessä tarkistakaa kireys 5 minuutin työskentelyn jälkeen); joka tapauksessa älkää kiristäkö
teräketjua heti käytön jälkeen vaan odottakaa, että se jäähtyy. Mikäli tulee säätää ketjun kireyttä, löystyttäkää aina
terälevyn kiinnitysmutterit/-nuppi ennenkuin käsitellään ketjunkiristimen muttereita/nuppia.
Aloitus:
E. KÄYNNISTYS JA PYSÄYTTÄMINEN
Ota kummastakin kahvasta tukevasti kiinni,
vapauta ketjujarrun vipu ja pidä samalla kätesi
paikallaan etukahvassa, paina kytkimen
varmistinnappia ja pidä se painettuna ja paina
käynnistyskytkintä (varmistinnappi voidaan vapauttaa
tässä vaiheessa).
Pysäyttäminen:
Kone pysähtyy, kun vapautatte
käyttökytkimen. Mikäli kone ei pysähdy, työntäkää
päälle ketjujarru, irrottakaa pistoke sähköverkosta ja
viekää kone Valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
F. TERÄLEVYN JA KETJUN VOITELU
VAROITUS! Leikkuuvälineistön riittämätön voitelu
aiheuttaa teräketjun rikkoutumisen lisäten vakavien
henkilökohtaisten, jopa kuolemaanjohtavien,
vammojen vaaraa.
Terälevyn ja ketjun voitelu varmistetaan
automaattisella pumpulla. Olkaa aina varovainen,
että teräketjun voitelu on riittävää, älkää koskaan
sulkeko öljypumppua kokonaan ja tarkistakaa kuten
osoitettu kappaleessa ”Huolto”, että ketjuöljyä
toimitetaan riittävä määrä.
Ketjuöljyn valinta
Käyttäkää yksinomaan uutta, hyvän viskositeetin
omaavaa (erityisesti teräketjuille tarkoitettua) öljyä:
sen tulee olla riittävän tarttuvaa ja taata hyvät luistoominaisuudet sekä kesällä että talvella.
Mikäli ei ole saatavilla teräketjuille tarkoitettua öljyä,
käyttäkää vaihteistoöljyä EP 90.
Älkää koskaan käyttäkö jäteöljyjä, koska ne ovat
vahingollisia käyttäjälle, koneelle ja ympäristölle.
Varmistakaa, että öljy sopii käyttöpaikan ympäristön
lämpötilaan: alle 0°C lämpötiloissa jotkut öljyt
muuttuvat paksummiksi rasittaen liiallisesti pumppua
ja vahingoittaen sitä. Sopivimman öljyn valitsemiseksi
ottakaa yhteyttä Valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Öljyn lisääminen
Ruuvatkaa auki öljysäiliön korkki, täyttäkää säiliö
välttäen öljyn roiskumista tai ulostuloa (mikäli näin
tapahtuu, puhdistakaa kone hyvin) ja ruuvatkaa korkki
hyvin kiinni.
SUOMALAINEN - 6
G. HUOLTO JA VARASTOINTI
Irrota pistoke aina verkkovirrasta ennen kaikkia
huolto- tai puhdistustöitä.
VAROITUS! Työskenneltäessä erityisen likaisissa tai
pölyisissä ympäristöissä, kuvatut toimenpiteet tulee
suorittaa ilmoitettua useammin.
Ennen jokaista käyttöä
Tarkistakaa, että teräketjun öljypumppu toimii oikein:
kohdistakaa terälevy vaaleaa pintaa kohden noin
kahdenkymmenen senttimetrin etäisyydeltä: noin
minuutin koneen toiminnan jälkeen pinnalla tulisi
näkyä selkeitä öljyjälkiä (kuva 1). Tarkistakaa, että
ketjujarrun päälle tai pois päältä kytkemiseksi ei
tarvita liiallista tai liian vähäistä voimaa ja että se ei
ole lukkiutunut. Sen jälkeen tarkistakaa sen toiminta
kuten osoitettu: ottakaa ketjujarru pois päältä, pitäkää
koneesta kiinni oikein ja käynnistäkää se, kytkekää
ketjujarru päälle työntäen takapotkusuojusta
vasemmalla ranteella/ käsivarrella ilman, että irrotatte
käden otetta kädensijasta (kuva 2). Jos ketjujarru
toimii oikein, teräketjun tulee lukkiutua välittömästi.
Tarkistakaa, että teräketju on terävä (katsokaa
seuraavaa), hyvässä kunnossa ja oikein kiristetty,
mikäli se on epäsäännöllisesti kulunut tai
leikkuuhammas on vain 3 mm, vaihtakaa se (kuva 3).
Puhdistakaa tuuletusaukot usein, jotta vältetään
moottorin ylikuumeneminen. (kuva 4).
Tarkistakaa käyttökytkimen ja sen varmistimen
toiminta (suoritettava ketjujarru pois päältä):
käynnistäkää käyttökytkin ja käyttökytkimen varmistin
ja tarkistakaa, että ne palautuvat lepoasentoon heti,
kun ne vapautetaan; tarkistakaa, että käyttökytkimen
varmistinta käsittelemättä ei ole mahdollista
käynnistää käyttökytkintä.
Tarkistakaa, että ketjusiepon tappi ja rystysuojus ovat
ehjät sekä että niissä ei ole näkyvissä vaurioita kuten
materiaaliviat.
Joka 2.-3. käyttötunti
Tarkistakaa terälevy, mikäli tarpeen puhdistakaa
huolellisesti voiteluaukot (kuva 5) ja terälevyn ura
(kuva 6), mikäli viimeksi mainittu on kulunut tai siinä
on näkyvissä liiallisia jälkiä, vaihtakaa se. Puhdista
vetopyörä säännöllisesti ja tarkista, ettei se ole
kulunut liikaa. (kuva 7). Rasvatkaa terälevyn
kärkipyörä laakereille sopivalla voiteluaineella
osoitetun aukon kautta (kuva 8).
Käytön aikana välttäkää: (kuva 1)
Teräketjun teroittaminen (tarpeen mukaan)
Jos teräketju ei sahaa ilman, että terälevyä tulee
painaa puuta vasten ja se tuottaa erittäin hienoa
sahanpurua, on tämä merkki siitä, että se ei ole hyvin
teroitettu. Jos sahaus ei tuota sahanpurua, teräketju
on menettänyt kokonaan terävyytensä ja sahattaessa
muuttaa puun jauheeksi. Hyvin teroitettu teräketju
etenee vaikeuksitta puussa sekä tuottaa isoja ja pitkiä
sahanpuruja.
Teräketjun leikkaava osa muodostuu leikkuulenkistä
(kuva 9), leikkuuhampaan (kuva 10) ja
leikkuusyvyyden rajoittimen kanssa (kuva 11).
Näiden välinen tasoero määrää leikkuusyvyyden;
oikean terävyyden saamiseksi tarvitaan viilaohjain ja
4 mm:n pyöröviila, noudattakaa seuraavia ohjeita.
teräketju asennettuna ja oikein kiristettynä työntäkää
ketjujarru päälle, asettakaa viilaohjain kuten osoitettu
kuvassa kohtisuoraan terälevyä kohti (kuva 12) ja
käsitelkää leikkuuhammasta kuvassa (kuva 13)
osoitettujen kulmasuhteiden mukaisesti teroittaen
aina sisältä ulospäin ja löystyttäen painallusta
palautusvaiheessa (on erittäin tärkeää noudattaa
ohjeita yksityiskohtaisesti: liialliset tai liian vähäiset
teroituskulmat tai viilan väärä halkaisija lisäävät
taipumusta takapotkuun. Tarkempien sivukulmien
saamiseksi suositellaan asettamaan viila siten, että
ylittää vertikaalisesti ylemmän leikkaajan noin 0,5
mm. Teroittakaa ensin kaikki hampaat yhdeltä
puolelta, sitten kääntäkää saha ja toistakaa
toimenpide toiselle puolelle. Varmistakaa, että
teroittamisen jälkeen kaikki hampaat ovat yhtä pitkiä
ja että leikkuusyvyyden rajoittimien korkeus on 0,6
mm ylemmän leikkaajan alapuolella: tarkistakaa
korkeus käyttäen mallitulkkia ja viilatkaa (tasaisella
viilalla) ulostyöntyvä osa, pyöristäkää sitten
leikkuusyvyyden rajoittimen etuosa (kuva 14) varoen,
että EI viilata myös takapotkun suojaushammasta
(kuva 15).
Joka 30. käyttötunti
Viekää kone Valtuutettuun huoltoliikkeeseen
yleishuoltoa ja jarrutuslaitteiden tarkistusta varten.
Kuljetus
Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa, ei saa
jättää lasten ulottuville. Ei saa varastoida ulkotiloissa.
H. LEIKKUUTEKNIIKAT
- Sahaamasta tilanteissa, joissa runko voisi katketa
sahauksen aikana (jännitteen alainen puu, kuivat puut,
jne): yllättävä rikkoutuminen voi olla hyvin vaarallista.
- Että terälevy tai ketju takertuvat sahausaukkoon: jos
näin tapahtuu, irrottakaa kone verkkovirrasta ja
yrittäkää nostaa runkoa käyttäen vipuna sopivaa
välinettä; älkää yrittäkö irrottaa konetta heiluttaen tai
vetäen sitä, koska voitte rikkoa koneen tai satuttaa
itseenne.
- Tilanteita, jotka voivat aiheuttaa takapotkuvaaran.
- käyttämästä sahaa olkapäitä korkeammalla
- sahaamasta puuta, jossa on esim. nauloja
Käytön aikana: (kuva 1)
- Jos sahaatte kaltevassa maastossa, työskennelkää
rungon yläpuolella siten, että se ei voi osua teihin sen
mahdollisesti vieriessä alas.
- Kaadettaessa puita suorittakaa aloitettu kaato aina
loppuun: puoliksi kaadettu puu voi kaatua yllättäen.
- Jokaisen sahauksen jälkeen havaitsette huomattavan
muutoksen voimassa, jota tarvitaan koneen pitelemiseksi,
varokaa menettämästä koneen hallintaa.
Seuraavassa tekstissä viittaamme näihin kahteen
sahaustyyppiin:
Sahaus vetävällä teräketjulla (ylhäältä alaspäin)
(kuva 2), jossa on olemassa vaara, että kone siirtyy
yllättäen runkoa kohden aiheuttaen hallinnan
menettämisen; mikäli mahdollista käyttäkää
kuoritukea sahauksen aikana.
Sahaus työntävällä teräketjulla (alhaalta ylöspäin)
(kuva 3): tässä tapauksessa sen sijaan on olemassa
vaara, että kone siirtyy yllättäen käyttäjää kohden
mahdollisesti häneen osuen tai että riskialue
koskettaa runkoon aiheuttaen takapotkun; olkaa
erittäin varovainen sahauksen aikana.
SUOMALAINEN - 7
Turvallisin koneen käyttötapa on se, että lukitaan puu
tukijalustaan ja sahataan ylhäältä alaspäin
tukijalustan ulkopuolella. (kuva 4)
Kuorituen käyttö
Mikäli mahdollista käyttäkää kuoritukea sahauksen
suorittamiseksi turvallisemmin: kiinnittäkää se rungon
kuoreen tai pintaosaan siten, että säilytetään
helpommin koneen hallinta.
Seuraavassa esitetään tyypilliset toimintamenetelmät,
joita voidaan käyttää erityistilanteissa, on kuitenkin
tarpeen arvioida joka kerta erikseen, sopiiko menetelmä
suoritettavaan tilanteeseen ja miten voidaan suorittaa
sahaus pienimmän riskin kanssa.
Maassa oleva runko
(Vaarana koskettaa maata
ketjulla sahauksen lopussa). (kuva 5)
Sahatkaa ylhäältä alaspäin koko runko. Edetkää
varovasti sahauksen lopussa, jotta vältetään teräketjun
koskettaminen maaperään. Jos on mahdollista,
lopettakaa sahaus saavutettuanne 2/3 rungon
paksuudesta ja kiertäkää runko ylösalaisin sahaten
jäljellä oleva osa ylhäältä alaspäin välttäen täten
vaara koskettaa maahan.
Vain yhdestä päästä tuettu runko
rikkoutuminen sahauksen aikana)
(Vaarana rungon
(kuva 6)
Aloittakaa sahaus alhaalta, kunnes saavutatte noin
1/3 halkaisijasta, suorittakaa sahaus loppuun
yläpuolelta tähdäten jo suoritettuun sahausaukkoon.
Kahdesta ääripäästä tuettu runko (Vaarana teräketjun
kiinnijääminen.) (kuva 7)
Aloittakaa sahaus ylhäältä, kunnes saavutatte noin
1/3 halkaisijasta, suorittakaa sahaus loppuun alhaalta
tähdäten jo suoritettuun sahausaukkoon.
Rinteessä oleva runko.
Seiso aina tukista katsottuna
ylämäkeen. Kun sahaat läpi, voit säilyttää täyden
hallinnan vapauttamalla sahauspaineen lähellä
sahauksen loppua vapauttamatta otettasi moottorisahan
kahvoista. Älä anna ketjun koskea maahan.
Kaataminen
VAROITUS!
Älkää yrittäkö kaataa puita, jos teillä ei
ole riittävästi kokemusta ja joka tapauksessa älkää
koskaan kaatako puita, joiden halkaisija on terälevyä
pidempi! Tämä toimenpide on varattu kokeneille
käyttäjille sopivien varusteiden kanssa.
Kaatamisen tarkoituksena on saada puu kaatumaan
parhaaseen mahdolliseen asentoon sen jälkeen
suoritettavaa karsintaa ja rungon katkontaa varten.
(Välttäkää, että kaatuva puu jää kiinni toiseen
puuhun: kiinnijääneen puun kaatumaan saaminen on
hyvin vaarallinen toimenpide).
Teidän tulee päättää paras kaatumisuunta arvioiden:
mitä puun ympärillä on, sen kaltevuus, kaarevuus,
tuulen suunta ja oksien sijainti.
Älkää jättäkö huomiotta kuolleita tai katkenneita
oksia, jotka voivat irrota kaatamisen aikana ja
aiheuttaa vaaratilanteen.
VAROITUS!
Vaarallisissa olosuhteissa suoritettavien
kaatojen yhteydessä sahauksen jälkeen poistakaa
välittömästi kuulosuojaimet, jotta voitte havaita
epätavalliset äänet tai mahdolliset varoitusmerkit.
Sahausta edeltävät toimenpiteet ja poistumisreitin yksilöinti
Poistakaa oksat, jotka estävät työskentelyä (kuva 8),
aloittaen ylhäältä alaspäin ja pitäen runko teidän ja
moottorisahan välissä, poistaen sen jälkeen
vaikeimmat oksat pätkä kerrallaan. Poistakaa kasvisto
puun ympäriltä ja tarkailkaa, onko olemassa
mahdollisia esteitä (kivet, juuret, kuopat, jne)
samalla, kun suunnittelette poistumisreittinne (jota
käytätte puun kaatuessa); huomoikaa kuva (kuva 9)
valittavan suunnan suhteen (A puun arvioitu
kaatumissuunta. B. Poistumisreitti C. Riskialue)
KAATAMINEN (kuva 10)
Varmistaaksenne puun kaatumisen hallinta teidän
tulee suorittaa seuraavat sahaukset:
Kaatokolon sahaus tulee suorittaa ensimmäiseksi ja
sen avulla ohjataan puun kaatumissuuntaa:
suorittakaa ensin kaatokolon YLEMPI SAHAUS sille
puolelle puuta, jonne puun halutaan kaatuvan.
Pysytelkää puun oikealla puolella ja sahatkaa
vetävällä ketjulla, suorittakaa sen jälkeen kaatokolon
ALEMPI SAHAUS, jonka tulee osua ylemmän
sahauksen loppumiskohtaan. Kaatokolon syvyys
tulee olla noin _ rungon halkaisijasta ja ylemmän
sekä alemman sahauksen välisen kulman tulee olla
vähintään 45°. Näiden kahden sahauksen välistä
kohtauslinjaa kutsutaan ”kaatokolon linjaksi”. Sen
tulee täysin horisontaalinen ja suorassa kulmassa
(90°) kaatumissuuntaan nähden.
Kaatosahaus, jonka tarkoituksena on aiheuttaa puun
kaatuminen, suoritetaan noin 3-5 cm ylemmäksi
kaatokolon linjan tasoon nähden ja sen tulee päättyä
kaatokolon linjasta etäisyydelle, joka on 1/10 rungon
halkaisijasta. Pysykää puun vasemmalla puolella ja
sahatkaa vetävällä ketjulla kuoritukea käyttäen.
Tarkistakaa, että puu ei liiku eri suuntaan kuin mitä oli
suunniteltu. Heti kun on mahdollista työntäkää
kaatokiila sahausaukkoon. Rungon sahaamatonta
osaa kutsutaan katkeamislinjaksi ja se on ”vetoketju”,
joka ohjaa puuta sen kaatuessa; mikäli se on
riittämätön, ei suoraviivainen tai kokonaan sahattu, ei
voida enää hallita puun kaatumista (erittäin
vaarallista!); tämän vuoksi on välttämätöntä, että eri
sahaukset suoritetaan erittäin täsmällisesti.
Sahausten suorittamisen jälkeen puun tulee alkaa
kaatua, mikäli tarpeen, auttakaa sitä kaatokiilan tai
kaatovivun avulla.
Karsinta
Sen jälkeen kun puu on kaadettu, siirrytään
karsintaan, siis oksien poistoon rungosta. Älkää
aliarvioiko tätä toimenpidettä, koska suurin osa
takapotkuonnettomuuksista tapahtuu juuri karsinnan
aikana; tämän vuoksi olkaa varovainen terälevyn
kärjen asennon suhteen sahauksen aikana ja
työskennelkää rungon vasemmalla puolella.
SUOMALAINEN - 8
I. EKOLOGIA
Tästä kappaleesta löydätte tarvittavat tiedot ekologisten
vaatimustenmukaisuusominaisuuksien säilyttämiseksi, joita on ajateltu koneen
kehitysvaiheessa, koneen oikein käyttämiseksi ja öljyjen hävittämiseksi.
KONEEN KÄYTTÖ
Öljysäiliön täyttötoimenpiteet tulee suorittaa siten, että ei aiheuteta ketjuöljypäästöjä
ympäristöön.
ROMUTUS
Älkää heittäkö ympäristöön toimimatonta konetta vaan toimittakaa se valtuutetulle liikkeelle,
joka huolehtii jätteiden käsittelystä voimassa olevien paikallisten lakien mukaisesti.
Tuotteessa tai pakkauksessa oleva
-merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voi hävittää
talousjätteiden tavoin. Sen sijaan se täytyy viedä käsiteltäväksi asianmukaiseen sähkö- ja
elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti,
autat estämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti aiheutuvia haitallisia jälkiseurauksia,
joita saattaa syntyä, jos tämä tuote hävitetään väärällä tavalla. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnanvirastoon, kotitalouksien
jätepalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
J. VIKOJEN ETSINTÄTAULUKKO
Moottori ei
käynnisty
Varmistakaa, että
verkkovirta on paikalla
Tarkistakaa, että pistoke
on työnnetty oikein
Tarkistakaa, että johto
tai jatkojohto eivät ole
vahingoittuneet
Tarkistakaa, että
ketjujarru ei ole päällä
Tarkista, että teräketju on
oikein paikallaan ja
oikealla kireydellä
Tarkistakaa teräketjun
voitelu kuten osoitettu
kappaleissa F ja G
Tarkistakaa, että
teräketju on terävä
Tarkista, että
hätäpysäytyskytkin
on aktivoitu
Kääntykää Valtuutetun
huoltoliikkeen puoleen
•
•
•
•
•
•
Moottori pyörii Kone
huonosti tai käynnistyy,
menettää
mutta ei
tehonsa
leikkaa
oikein
•
Moottori pyörii Jarruttavat
virheellisesti
laitteet eivät
lukitse oikein
ketjun kiertoa
•
•
•
•
K. Vaihto-osat
35cm
Teräketju
Terälevy
91PJ052XN
40cm
Teräketju
Terälevy
91PJ056XN
Osanumero.:
Osanumero.:
Osanumero.:
Osanumero.:
SUOMALAINEN - 9
•
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Vakuuttaa yksinvastuullisena, että saha(t):
Määritys..........................................Chainsaw - Ketjusaha
Tyyppimääritys................................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Sarjan Tunnus.................................Katso Tuotteen Arvokilpeä
Valmistusvuos.................................Katso Tuotteen Arvokilpeä
vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
seuraavien yhtenäisten EU-standardien mukaisesti:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Ilmoitettu virasto, joka on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen
artiklan 8 (2c) mukaisesti................................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Todistusnro: ....................................................................... BM 50268379
EN60745-2-13-standardin mukaan mitattu suurin ohjaamossa vallitseva äänenpainetaso (LpA) ilmenee taulukosta.
Edellä mainittujen tuotteiden tutkimusnäytteestä EN60745-2-13 -standardin mukaisesti mitattu suurin käden tärinätaso
(ah) ilmenee taulukosta.
Ilmoitettu tärinätason arvo on mitattu vakiintuneen testimenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää työkalujen
väliseen vertailuun.
Ilmoitettua tärinätasoa voidaan myös käyttää alustavassa altistusarvioinnissa.
Varoitus:
Tärinän voimakkuus sähkötyökalun todellisessa käytössä voi vaihdella ilmoitetusta kokonaisarvosta työkalun
käyttötavasta riippuen.
Käyttäjän tulee huolehtia tarvittavista varotoimenpiteistä, jotka perustuvat todelliseen käyttöön liittyviin altistusarvioihin
(huomioiden kaikki vaiheet kuten ajat, jolloin työkalu on kytketty pois toiminnasta ja kun se käy tyhjäkäynnillä
varsinaisen toiminnan lisäksi).
2000/14/EY: Mitattu äänen voimakkuuden (LWA) ja taattu äänen voimakkuuden (LWA) arvot ovat taulukossa esitettyjen
mukaiset.
Yhdenmukaisuuden arviointimenettelytavat:...................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Globaali T&K-päällikkö - Käsikäyttöinen
Teknisten asiakirjojen hallussapitäjä
Tyyppi (CSE____)
Paino kuivana (Kg)
Strøm (kW)
Öljysäiliön kapasiteetti (cm3)
Terälevyn enimmäispituus (cm)
Teräketjun ketjujako (mm)
Kjededimensjon (mm)
Målt lydeffekt LWA (dB(A))
Garantert lydeffekt LWA (dB(A))
Äänenpaine LpA (dB(A))
Epävarma KpA (dB(A))
Käden tärinä ah (m/s2)
Epätarkkuus Kah (m/s2)
Verkkoimpedanssi Zmax (Ohm)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
EN 61000-3-11 -yhteensopivuuslauseke
Paikallisen sähkönjakeluverkoston ominaisuuksista riippuen tämän koneen käyttö voi aiheuttaa lyhyitä
jännitepudotuksia, kun koneeseen kytketään virta päälle. Tämä saattaa vaikuttaa muihin sähkölaitteisiin, esim. valot
saattavat himmentyä hetkeksi. Jos pääverkon verkkoimpedanssi Zmax on pienempi kuin taulukossa (mallikohtainen)
ilmoitettu, tätä häiriötä ei esiinny. Verkkoimpedanssin arvo voidaan selvittää ottamalla yhteyttä paikalliseen
sähkölaitokseen.
SUOMALAINEN - 10
A. ALLMÄN BESKRIVNING
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Bakre handtag
Högerhandsskydd
Främre handtag
Främre handskydd/kastskydd
Yttre vred för spänning av kedja
Kedjespänningsskruv
Kedjespännarsprint
Lock för oljebehållare
Mätare för oljebehållare
Lufthål
Elkabel
Bruksanvisning
Gasreglage
Gasspärr
Kedja
Drivlänk
Skärlänk
Skärdjupsbegränsare
8, 9,14
Skärtand
Svärd
Drivkedjehjulskåpa
Drivkedja
Kedjefångare
Fästskruv för svärd
Inre knopp för fasthållning av stång
Fasthållningsutter för stång
Noshjul
Svärdkåpa
Barkstöd
Smörjhål
Urtagning för kedjespännarsprint
Svärdräffla
Skruvnyckel /skruvmejsel
6 10, 15
Exempel på märkplåt
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garanterat ljudkraft i enlighet med
direktiv 2000/14/EC
Klass II-verktyg
Försäkran om CEöverensstämmelse
Märkfrekvens
Märkeffekt
Växelström
Märkspänning
Typ
Produktnummer
Tillverkningsår
Maximal längd för svärd
Tillverkarens namn och adress
Artikelnummer (Elektrisk motorsåg)
Modell
Serienummer
SVENSKA - 1
B. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
SYMBOLFÖRKLARING
Varning!
Läs bruks-anvisningen
noggrant.
Korrekt riktning för
skärtanden.
Skyddsskor
Håll alltid maskinen med
båda händerna.
Fara för kast.
Skydds-glasögon eller
–visir, skydds-hjälm och
hörselskydd.
10 m
Utsätt inte maskinen för
regn och fukt.
Skärtåliga skyddshandskar
Kedjeolja
Skärtåliga skyddsbyxor.
Undvik att…
Kedjebroms: FRÅN/TILL
Stäng av maskinen.
Avlägsna omedelbart
kontakten från elnäten om
sladden är skadad eller
skuren
Ta ur kontakten innan
justering eller rengöring.
Håll åskådare borta
Risk för elchock
Allmänna säkerhetsvarningar för eldrivna redskap
OBS! Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Om man bortser från varningar
och instruktioner kan detta leda till elektrisk chock,
brand och/eller allvarlig skada.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida
burk.
Termen “eldrivet redskap” i varningarna avser ditt
eldrivna redskap (med sladd) eller ditt batteridrivna
redskap (utan sladd).
1) Säkerhet på arbetsplatsen
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Olyckor
händer oftast på röriga eller mörka platser.
b) Undvik fysisk kontakt med jordade ytor som till
exempel rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
Risken för elektrisk chock ökar om din kropp är
jordad.
c) Utse inte eldrivna redskap för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk chock ökar om vatten
når det eldrivna redskapet.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla ur det eldrivna
redskapet. Håll sladden borta från värme, olja,
vassa kanter eller delar som rör sej. Skadade
eller intrasslade sladdar ökar risken för elektrisk
chock.
b) Använd inte eldrivna redskap i explosiva miljöer,
som exempelvis nära lättantändliga vätskor, gaser
eller damm. Eldrivna redskap genererar gnistror
e) Vid bruk av det eldrivna redskapet utomhus,
använd en förlängningssladd som är lämplig för
bruk utomhus. Risken för elektrisk chock minskar
c) Håll barn och kringståaende borta vid bruk av
eldrivna redskap. Distraktioner kan leda till att du
f) Om det inte går att undgå att använda det
eldrivna redskapet på en fuktig plats, använd ett
uttag skyddat med en jordfelsbrytare (RCD).
som kan antända damm eller ångor.
tappar kontroll.
2) Elektrisk säkerhet
a) Proppen på ett eldrivet redskap måste passa
uttaget. Modifiera aldrig proppen på något vis.
Använd aldrig en adapter med ett eldrivet
redskap som är jordat. Proppar som inte är
vid använding av en sladd som är lämplig för bruk
utomhus.
Bruk av en jordfelsbrukare (RCD) minskar risken
för elektrisk chock.
modifierade och som passar uttag minskar risken
för elektirsk chock.
SVENSKA - 2
3) Personlig säkerhet
a) Var beredd, tänk på vad ju gör och använd sunt
förnuft när du använder eldrivna redskap. Använd
aldrig ett eldrivet redskap när du är trött eller
påverkad av droger, alkohol eller medicin.
Allvarlig personskada kan uppstå efter endast en
kort stund av ouppmärksamhet vid bruk av ett
eldrivet redskap.
f) Se till att skärytor är vassa och rena.
Redskap
med vassa skärytor som underhålls rätt binder
mindre sällan och är lättare att kontrollera.
g) Använd det eldrivna redskapet med tillbehör osv.
enligt bruksanvisningarna och med tanke på
arbetsmiljön och det arbete som skall utföras.
Farliga situation kan uppstå om det eldrivna
redskapet används på ett oavsiktligt sätt.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid
ögonskydd. Bruk av skyddsutrustning som
5. Service
a) Se till att service av ditt eldrivna redskap görs av
en kvalificerad reparatör och endast med
identiska ersättningsdelar. Detta gör att ditt
c) Undvik oavsiktlig start. Se till att omkopplaren är i
frånläge innan redskapet kopplas till ett elutag
och/eller batteriet, samt innan redskapet lyfts upp
eller ska bäras. Olyckor kan lätt uppstå om ett
Säkerhetsvarningar för motorsåg:
• Håll alla kroppsdelar borta från motorsågen när
motorsågen är i drift. Innan du startar
motorsågen, se till att motorsågen inte är i kontakt
med något. Ett ögonblick av ouppmärksamhet
anskiktsskydd mot damm, skor mot halka,
skyddshjälm, eller öronskydd i lämpliga miljöer
minskar personskador.
eldrivet redskap flyttas med ditt finger på
omkopplaren eller med redskapet påslaget.
d) Avlägsna alla justerings- eller skiftnycklar innan
det eldrivna redskapet sätts på. En justeringseller skiftnyckel som sitter kvar på en roterande
del på det eldrivna redskapet kan leda till
personskada
e) Sträck dej inte för långt. Behåll ett fast fotfäste
och bra balans hela tiden. Detta gör att du har
bättre kontroll över det eldrivna redskapet vid
oväntade situationer.
eldrivna redskap fortsätter att vara säkert.
under drift kan orsaka få dina kläder eller kropp att
trasslas in med motorsågen.
•
motsatt handkonfigurering ökar risken för
personskada och får inte göras.
•
f) Använd lämplig klädsel. Bär inga lösa kläder eller
hängande smycken. Håll hår, klädsel och
handskar borta från delar som rör sej. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan trassla in sej i
delar som rör sej.
g) Om det finns anordingar som har anslutits för att
få bort damm eller samla material, se till att dom
har anslutits ordentligt och att dom används
lämpligt. Dammbortföring kan minska damm-
rätta eldrivna redskapet gör ett bättre och säkrare
jobb.
•
c) Koppla bort proppen från eluttaget och/eller
batteripacket från det eldrivna redskapet innan du
gör några justeringar, byten av tillbehör, eller
förvaringar. Dessa förebyggande säkerhetsmått
minskar risken för att det eldrivna redskapet sätts
på oavsiktligt.
d) Förvara eldrivna redskap som inte används utom
räckhåll från barn och låt ingen som inte känner till
det eldrivna redskapet eller dessa
bruksanvisningar använda det eldrivna redskapet.
•
•
att få tag på från en arbetsklädesaffär.
Använd inte motorsågen i ett träd. Drift av
motorsågen medan du befinner dig i ett träd kan
resultera i personskada.
Stå alltid ordentligt och använd endast
motorsågen när du står på en fast, säker och
jämn yta. Hala eller ostabila ytor såsom stegar
kan få dig att tappa balansen eller kontroll över
motorsågen.
•
När en spänd gren sågas, se upp för återfjädring.
•
Använd extrem försiktighet vid sågning av buskar
och unga träd. Det tunna materialet kan fastna i
När spänningen i träfibrerna släpps kan den
spända grenen slå emot operatören och/eller
kasta motorsågen ur kontroll.
motorsågen och kan kastas fram emot dig eller få
dig ur balans.
•
Eldrivna redskap är farliga i fel händer.
e) Underhåll eldrivna redskap. Kontrollera
felinställningar eller rörande delar som binder och
övriga tillstånd som kan påverka det eldrivna
redskapets bruk. Reparera ett skadat redskap
innan det används. Många olyckor sker p.g.a. att
Bär skyddsglasögon och hörselskydd. Vidare
skyddsutrustning för huvud, händer, ben och
fötter rekommenderas. Adekvat skyddsklädsel
reducerar personskada från flygande bråte eller
oavsiktlig kontakt med motorsågens kedja. Går
b) Använd inte det eldrivna redskapet om
omkopplaren inte kan slås till och från.
Ett eldrivet
redskap som inte kan kontrolleras med en
omkopplare är farligt och skall repareras.
Håll endast elverktyget i de isolerade greppen,
eftersom sågkedjan kan komma i kontakt med
gömda ledningar eller sin egen sladd. Sågkedjor
som berör en spänningsförande ledning kan göra
frilagda metalldelar på elverktyget
spänningsförande och kan ge operatören en
elchock.
relaterade faror.
4) Användning och vård av det eldrivna redskapet
a) Forcera inte det eldrivna redskapet. Använd det
rätta eldrivna redskapet för din tillämpning. Det
Håll alltid motorsågen med din högra hand på det
bakre handtaget och din vänstra hand på det
främre handtaget. Att hålla motorsågen med
Bär motorsågen i det främre handtaget med
motorsågen avstängd och bort från kroppen. Vid
transport eller förvaring av motorsågen, använd
alltid svärdkåpan. Korrekt hantering av
motorsågen reducerar chansen för oavsiktlig
kontakt med den igångsatta motorsågen.
•
Följ instruktionerna för smörjning, kedjespänning
och byte av tillbehör. Felaktigt spänd eller smörjd
kedja kan antingen gå av eller öka risken för
bakslag.
eldrivna redskap underhålls dåligt.
•
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
smörjmedel. Fettiga, oljiga handtag är hala och
kan orsaka kontrollförlust.
SVENSKA - 3
•
Såga endast trä. Använd inte motorsågen för
sådant den inte är ämnad för. Till exempel:
använd inte motorsågen för att såga plast,
murverk eller byggmaterial som inte är av trä.
5.
Kläder. (fig 1)
6.
Hälsoförsiktighetsåtgärder – vibrationer och
bullernivåer. Var uppmärksam på
Användning av motorsågen för drift annan än vad
den är ämnad för kan resultera i en farlig situation.
Orsaker och operatörförhindring av bakslag:
Bakslag kan uppstå när nosen eller tippen på
svärden nuddar ett föremål (fig B3), eller när träet
kommer nära och klämmer sågkedjan vid
sågningen.
Tippkontakt i en del fall kan orsaka en plötslig
motsatt reaktion, som slår tillbaka listen upp och
bakåt mot operatören.
Klämning av sågkedjan längs med ovansidan av
svärden kan trycka svärden snabbt tillbaka mot
operatören.
Dessa reaktioner kan få dig att tappa kontrollen
över motorsågen som kan resultera i allvarlig
personskada. Lite inte endast på
säkerhetsenheterna som är inbyggda i din såg.
Som motorsågsanvändare bör du vidta flera steg
för att hålla dina sågningsjobb olycks- och
skadefria.
Bakslag är ett resultat av felanvändning av verktyg
och/eller felkatiga operatörsprocedurer och kan
undvikas genom att vidta korrekta
försiktighetsåtgärder enligt nedan:
•
Bibehåll ett fast grepp, med tummar och fingrar
runt motorsågens handtag, med båda handtagen
på sågen och positionera din kropp och arm för
att låta dig motstå bakslagskraft. Bakslagskraft
kan kontrolleras av operatören, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas. Släpp inte
motorsågen.
•
Sträck dig inte för långt och såga inte ovanför
axelhöjd. Detta hjälper till att förebygga oavsiktlig
tippkontakt och ger bättre kontroll av motorsågen i
oväntade situationer.
•
Använd endast reservlister och kedjor
specificerade av tillverkaren. Felaktiga
reservlister och kedjor kan få kedjan att gå av
och/eller ge bakslag.
•
Följ tillverkarens slipnings- och
underhållsinstruktioner för motorsågen.
Minskning av djupmätarhöjden kan leda till ökat
bakslag.
Ytterligare säkerhetsrekommendationer
1. Användning av bruksanvisningen. Alla personer
som använder denna maskin måste reda
bruksanvisningen till fullo. Bruksanvisningen
måste inkluderas med maskinen om den säljs eller
lånas ut till en annan person.
2.
Försiktighetsåtgärder innan användning av
maskinen. Låt aldrig denna maskin användas av
någon annan person som inte är till fullo familjär
med bruksanvisningens instruktioner. Oerfarna
personer måste följa en träningsperiod där de
endast övar på en sågbock.
3. Kontroller. Kolla maskinen noga innan varje
användning, speciellt om den har utsatts för stark
stöt, eller om den visar tecken på
funktionsstörning. Utför all drift som beskrivs i
kapitlet “Underhåll & förvaring – Innan
användning”.
4. Reparationer och underhåll. Alla maskindelar
som kan bytas ut personligen, är tydligt förklarade
i instruktionskapitlet “Montering / demontering.”
När så nödvändigt, får alla andra maskindelar
endast bytas ut av ett auktoriserat servicecenter.
Vid användande av denna maskin
måste användaren bära följande godkända
individuella skyddskläder: tätt åtsittande
skyddskläder, skyddsstövlar med halkfria sulor,
krossäkra tåskydd och skärsäkert skydd,
skärskyddade vibrationssäkra handskarm
skyddsglasögon eller skyddsvisir, hörselskydd och
hjälm (om det finns någon fara för fallande
föremål). Går att få tag på från en
arbetsklädesaffär.
bullerrestriktioner inom det närmaste området.
Förlängt användande av maskinen utsätter
användaren för vibrationer som kan skapa “vita
fingrar fenomen” (Raynauds fenomen),
karpaltunnelsyndrom och liknande störningar.
7.
Hälsoförsiktighetsåtgärder – kemiska medel.
Använd olja som är godkänd av tillverkaren.
Hälsoförsiktighetsåtgärder - Värme. Vid
användning uppnår skruvnyckel och kedja mycket
höga temperaturer, iaktta försiktighet med att inte
vidröra dessa delar då de är heta.
9. VARNING! Denna maskin producerar ett
elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan
under en del förhållanden störa aktiva eller passiva
medicinska implantat. För att reducera risken för
allvarlig eller dödlig skada rekommenderar vi att
personer med medicinska implantat konsulterar
sin läkare och tillverkaren av det medicinska
implantatet innan användande av denna maskin.
8.
Transport och förvaringsförsiktighetsåtgärder. (fig 2)
Varje gång arbetsområdet ändras till en annan plats,
koppla ur maskinen från elnätet och aktivera
kedjebromsspaken. Montera alltid svärdkåpan innan
transportering eller förvaring. Bär alltid maskinen i
handen med listen bakåt, eller vid transportering av
maskinen i ett fordon, fäst den alltid säkert för att
undvika skada.
Bakslagsreaktion. (fig 3) Bakslagsreaktionen består
av en våldsam uppåt-motsatt aktion av listen mot
användaren. Detta uppstår i allmänhet om den övre
delen på listnosen (kallas “bakslagsfarozonen”) (se
röda markeringar på svärden) kommer i kontakt med
något föremål, eller om kedjan blockeras i träet.
Bakslag kan få användaren att förlora kontrollen över
maskinen och kan orsaka farliga och även dödliga
olyckor. Kedjebromsspaken och andra
säkerhetsenheter räcker inte för att skydda
användaren mot skada: användaren måste vara
uppmärksam på förhållandena som kan orsaka
reaktionen, och förhindra dem genom att vara mycket
uppmärksam i enlighet med erfarenhet, tillsammans
med förståndigt och korrekt maskinhantering (till
exempel: såga aldrig flera grenar samtidigt eftersom
detta kan orsaka oavsiktlig påverkan av
“bakslagsfarozonen”
Arbetsområdessäkerhet
1. Låt aldrig barn eller personer ovana med dessa
instruktioner använda produkten. Lokala lagar kan
gälla som begränsning av operatörens ålder.
2. Använd endast produkten på det vis och för de
funktioner som beskrivs i dessa instruktioner.
3. Kolla hela arbetsområdet noga för att kolla efter
eventuella farokällor (t.ex.: vägar, stigar, elkablar,
farliga träd, etc)
4. Håll alla åskådare och djur borta från
arbetsområdet (när så nödvändigt, stängsla av
området och använd varningsskyltar) på ett
minimiavstånd på 2,5 x stammens höjd; i alla fall
inte mindre än tio meter.
SVENSKA - 4
5. Operatören eller användaren ansvarar för olyckor
eller faror som uppstår för andra personer eller
deras egendom.
Elsäkerhet
1. Det rekommenderas att du använder en
jordfelsbrytare med en utlösningsström inte mer
än 30mA. Även med en jordfelsbrytare installerad
kan inte 100 % säkerhet garanteras och säker
arbetspraxis måste alltid följas. Kolla din
jordfelsbrytare varje gång du använder den.
2. Innan användning, kolla så att sladden inte är
skadad, byt ut den om det finns tecken på skada
eller åldrande.
3. Använd inte denna produkt om elsladdarna är
skadade eller slitna.
4. Koppla omedelbart ur från elnätet om sladden
skärs, eller om isoleringen skadas. Rör inte
elsladden tills eltillförseln har kopplats ur.
Reparera inte en skuren eller skadad sladd. Ta
produkten till ett auktoriserat servicecenter och få
sladden utbytt.
5. Din förlängningskabel måste vara avlindad eller
avrullad, hoplindade eller hoprullade kablar kan
överhettas vilket minskar din gräsklippares
effektivitet.
6. Se alltid till att sladden/förlängningssladden är
bakom användaren, se till att den inte skapar en
farokälla för användaren eller för andra personer,
och kolla att den inte kan skadas (av värme, vassa
föremål, vassa kanter, olja, etc.);
7. Placera sladden så att den inte kan fastna i grenar
och liknande, under sågning.
8. Stäng alltid av vid elnätet innan urkoppling av
någon kontakt, sladdanslutare eller
sladdförlängare.
GASSPÄRR
9. Stäng av, avlägsna kontakten från elnätet och
undersök elsladden efter skada eller åldrande
innan sladden lindas ihop för förvaring. Reparera
inte en skadad sladd. Ta produkten till ett
auktoriserat servicecenter och få sladden utbytt.
10.Avlägsna kontakten från elnätet innan du lämnar
produkten utan uppsyn för någon period.
11.Linda alltid sladden försiktigt, undvik härvor.
12.Använd endast med växelströmselnätsspänning
som visas på produktens märkplåt.
13.Motorsågen är dubbelisolerad enligt EN60745-1
& EN60745-2-13. En jordledare får under inga
omständigheter kopplas till någon del av
maskinen.
Sladdar
1. Elnätssladden och förlängningar finns hos ditt
lokala godkända servicecenter.
2. Använd endast godkända förlängningssladdar.
3. Förlängningssladdar och kablar bör endast
användas om de är ämnade för utomhusbruk.
4. Om du vill använda en förlängningssladd vid drift
av produkten får endast följande
kabeldimensioner användas:
Modeller CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : maxlängd 40 m
2
- 5,0 mm : maxlängd 60 m
2
- 8,0 mm : maxlängd 100 m
Modeller CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : maxlängd 50 m
2
- 8,0 mm : maxlängd 90 m
C. BESKRIVNING AV SÄKERHETSUTRUSTNING
Din maskin är utrustad med en anordning (fig. 1) som
om den slås från förhindrar att gasreglaget kan
tryckas ned, för att förhindra ofrivilliga starter
KEDJEBROMS NÄR GASREGLAGET SLÄPPS UPP
Din maskin är utrustad med en anordning som
blockerar kedjan omedelbart så fort gasreglaget
släpps upp. Om denna anordning inte skulle fungera
ska maskinen INTE användas och lämnas in till en
auktoriserad serviceverkstad.
FRÄMRE HANDSKYDD/KASTSKYDD
Det främre handskyddet (fig. 2) är konstruerat för att
förhindra att din vänstra hand kommer i kontakt med
kedjan (under förutsättning att maskinen hålls på ett
korrekt sätt) . Det främre handskyddet fungerar även
som en kedjebroms som blockerar kedjan på någon
tusendels sekund vid slag. Kedjebromsen kopplas
från när det främre handskyddet dras bakåt och
blockeras (kedjan kan röras). Kedjebromsen kopplas
till när det främre handskyddet trycks framåt (kedjan
är blockerad). Kedjebromsen kan aktiveras med hjälp
av vänster handled genom att trycka framåt, eller när
handleden kommer i kontakt med det främre
handskyddet som resultat från bakslag.
OBS! När kedjebromsen är tillkopplad slår en
säkerhetsbrytare från all ström till motorn.
Frånkoppling av kedjebromsen medan kontakten
hålls kommer att starta produkten.
KEDJEFÅNGARE
Denna maskin är utrustad med en kedjeuppfångare
(fig.4) som befinner sig under skruvnyckeln. Denna
mekanism är utformad att stoppa den bakåtgående
kedjerörelsen vid kedjebrott eller urspårning.
Dessa situationer kan undvikas genom att se till att
kedjespänningen är korrekt (se till kapitel “D.
Montering/demontering”).
HÖGERHANDSSKYDD
Denna anordning (fig. 5) skyddar handen om kedjan
går av eller spårar ur.
När maskinen används med stången i horisontell
position, till exempel vid trädfällning, erbjuder
kedjebromsen mindre skydd. (fig.3).
SVENSKA - 5
D. MONTERING/NEDMONTERING
MONTERING AV SVÄRD OCH KEDJA
Monteringsmetoderna ändras beroende på typen av maskin, se därför på figurerna och maskintypen som
anges på märkplåten. Var uppmärksam vid monteringen att så att den sker på ett korrekt sätt.
1. Kontrollera att kedjebromsen inte är tillkopplad. Koppla i annat fall från kedjebromsen.
2a.Skruva ur stångens spännmutter och avlägsna
2b.Skruva ur stångens spännknopp och avlägsna
drivkedjehjulkåpan.
drivkedjehjulkåpan.
3 Placera kedjan över stången, starta vid noshjulet, passa in den i stångguidens skåra. OBS! Se till att den
vassa sidan av skärtänderna är i framåt riktning på den övre delen av stången. Bär handskar.
4a.Se till att kedjespänningspinnen är så långt tillbaka 4b.Rotera metallrullningshjulet moturs så långt som
mot drivkedjehjulet som möjligt. Montera stången på möjligt. Montera stången på stångspänningsskruven
och placera kedjan över kedjehjulet.
stångspänningsskruven och kedjespänningspinnen
och placera kedjan över drivkedjehjulet.
Sätt tillbaka drivkedjehjulskåpan, se till att kedjans drivtänder greppar drivkedjehjulet och in i guideräfflan.
5a. Skruva till stångfasthållningsskruven för hand tills
den är löst tillskruvad.
5b. Skruva till stångfasthållningsknoppen för hand tills
den är löst tillskruvad.
6b. För att spänna kedjan, skruva till den yttre
6a. För att spänna kedjan, skruva till
kedjespänningsknoppen i medurs
kedjespänningsskruven i medurs riktning med hjälp av
skruvnyckeln/skruvmejseln som medföljer. För att reducera riktning. För att reducera spänningen, skruva
i en moturs riktning (vid utförande av detta, håll
spänningen, skruva i en moturs riktning (vid utförande
stångens nos uppåt)
av detta, håll stångens nos uppåt)
7. Spänn kedjan tills spänningen är korrekt. Drag kedjan bort från stången och se till att gapet mäter ungefär 23mm
8a. Skruva till stångfasthållningsskruven med hjälp
av skruvnyckeln/skruvmejseln som medföljer.
8b. Skruva till tills stången sitter ordentligt.
Om kedjan spänns för hårt överbelastas motorn och kan skadas. Otillräcklig spänning av kedjan kan göra att
kedjan spårar ur. En korrekt spänd kedja ger bästa sågegenskaper och längsta livslängd. Kontrollera
spänningen regelbundet eftersom kedjelängden förlängs med tiden (i synnerhet när kedjan är ny. Efter att
kedjan har monterats ska den kontrolleras efter 5 minuters drift). Kedjan ska aldrig spännas direkt efter
användning, vänta tills den har svalnat.
Om lös kedja måste justeras ska fästmuttrarna/-vreden alltid lossas innan kedjespännarskruven/-vredet
justeras. Justera spänningen korrekt och dra åter åt fästmuttrarna/-vreden.
Sätta igång:
E. START OCH STOPP
greppa båda handtagen ordentligt,
släpp kedjebromshandtaget medan du ser till att
händerna fortfarande på det främre handtaget, tryck
in och håll kontaktblocket intryckt, tryck sedan in
kontakten (nu kan kontaktblocket släppas)
VARNING!
Stopp:
Maskinen stannar så fort gasreglaget släpps
upp. Om maskinen inte stannar, koppla till
kedjebromsen, koppla från elkabeln från vägguttaget
och lämna in maskinen till en auktoriserad
serviceverkstad.
F. SMÖRJNING AV SVÄRD OCH KEDJA
En otillräcklig smörjning gör att kedjan
går av och kan förorsaka allvarliga och livsfarliga
skador.
Smörjning av svärd och kedja sker med en
automatisk pump
Se Underhållsanvisningar för att försäkra dig om att
tillräckligt med kedjeolja matas ut.
Val av kedjeolja
Använd endast ny olja (särskild typ för kedjor) med
lämplig viskositet: Oljan måste vidfästa ordentligt och
garantera goda driftegenskaper både vinter och
sommar. Om kedjeolja inte finns tillgänglig kan
växellådsolja EP 90 användas.
Använd aldrig kasserad olja eftersom det är farligt för
hälsan, maskinen och miljön. Försäkra dig om att
oljan är lämplig för omgivningstemperaturen där
verktyget används: För temperaturer under 0 °C blir
vissa oljor tjockare. Detta överbelastar och skadar
pumpen. Kontakta din auktoriserade serviceverkstad
angående val av olja.
Påfyllning av oljebehållare
Skruva loss locket för oljebehållaren och fyll på
behållaren. Var försiktig så att du inte spiller ut olja
(om detta sker ska maskinen rengöras noggrant) (fig.
2) och skruva sedan åter fast locket ordentligt.
SVENSKA - 6
G. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
Innan underhåll eller rengöring utförs, ta ur kontakten
från elnätet.
VARNING! Om arbetsmiljön är särskilt smutsig eller
dammig ska de beskrivna momenten utföras oftare
än vad som anges i anvisningarna.
Före varje användning
Kontrollera att kedjeoljepumpen fungerar korrekt:
Rikta svärdet mot en ljus yta på ett avstånd på 20
centimeter. Efter att maskinen har gått i en minut ska
ytan uppvisa tydliga oljespår (fig. 1).
Vässning av kedja (när det är nödvändigt)
Om kedjan inte sågar på ett korrekt sätt eller om det
krävs ett hårt svärdtryck mot träet och om sågspånet
är mycket fint är detta tecken på att kedjan inte är
vässad på ett korrekt sätt. Om inget spån bildas vid
sågningen innebär det att sågkanten har slitits ut
fullständigt och kedjan pulveriserar träet vid sågning.
En väl vässad kedja skär igenom träet utan att du
behöver lägga på kraft och tryck och skapar stora
och långa spån.
Kontrollera att gasreglaget och gasspärren fungerar
korrekt (detta ska göras med frånkopplad
kedjebroms): Tryck på gasreglaget och gasspärren
och kontrollera att de går tillbaka till viloläge så fort
de släpps upp. Kontrollera att det inte går att trycka
ned gasreglaget utan att gasspärren kopplas till.
Kedjans skärande del består av skärlänken (fig. 9)
med en skärtand (fig. 10) och en skärdjupsbegränsare
(fig. 11). Skillnaden mellan dessa bestämmer
skärdjupet. En filstyrning och en ∆ 4 mm rundfil
krävs för ett gott vässningsresultat. Följ anvisningarna
nedan: När kedjan har monterats och spänningen är
korrekt justerad och kedjebromsen är tillkopplad ska
du placera filstyrningen i rät vinkel mot svärdet, se
figuren (fig. 12). Fila sedan skärtanden med den
vinkel som visas (fig. 13). Arbeta alltid från insidan
och utåt och släpp på trycket vid returrörelsen (det är
mycket viktigt att följa anvisningarna i detalj:
Överdriven eller otillräcklig slipvinkel eller en felaktig
fildiameter ökar risken för slag). För att erhålla en
högre precision på sidovinklarna rekommenderas det
att placera filen så att den överstiger den övre
skärdelen med ca 0,5 mm. Fila först alla tänder på
ena sidan, vänd sedan på maskinen och upprepa
momentet. Efter vässningen ska du kontrollera att
alla tänder är lika långa och att höjden på
skärdjupsbegränsaren är 0,6 mm lägre än den övre
skärdelen: Kontrollera höjden med ett lämplig
stickmått och fila (med en plattfil) alla utstående
delar. Runda av den främre delen på
skärdjupsbegränsaren (fig. 14). Var försiktig så att du
inte filar på slagskyddstanden (fig. 15).
Kontrollera att kedjefångaren och skyddet för höger
hand är i gott skick utan att något synligt fel (såsom
skadat material) förekommer.
Var 30: e drifttimme.
Kontrollera att det inte krävs överdriven kraft för att
koppla till och från kedjebromsen. Kontrollera
dessutom att kedjebromsen inte kopplas till för lätt
eller är blockerad. Kontrollera sedan kedjebromsens
funktion på följande sätt: Lossa på kedjebromsen. Ta
tag i maskinen på ett korrekt sätt och starta
maskinen. Koppla till kedjebromsen genom att trycka
det främre handskyddet framåt med vänster handled
eller arm utan att ta bort handen från handtaget (fig.
2). Om kedjebromsen fungerar korrekt ska kedjan
blockeras omedelbart.
Kontrollera att kedjan är vässad på ett korrekt sätt (se
nedan), är i ett gott skick samt att spänningen är
korrekt. Om kedjan är oregelbundet sliten eller om
skärtänderna endast är 3 mm hög ska kedjan bytas
ut (fig. 3).
Rengör lufthålen regelbundet för att förhindra
överhettning. (fig 4).
Var 2: a – 3:e drifttimme
Kontrollera svärdets skick. Rengör smörjhålen (fig. 5)
och spårrännorna (fig. 6) noggrant. Om spåret är
slitet eller uppvisar tecken på djup urholkning ska det
bytas ut. Rengör drivkedjehjulet regelbundet och
kolla att det inte är utslitet (fig.7). Smörj noshjulet
med lagerfett genom hålet som visas i figuren (fig. 8).
Vid användning ska du undvika: (fig. 1)
Lämna in maskinen till en auktoriserad
serviceverkstad för allmän genomgång och kontroll
av bromskomponenterna.
Förvaring
Förvara produkten på en sval, torr plats utom räckhåll
för barn. Förvara inte utomhus.
H. SÅGTEKNIKER
- Att såga under förhållanden när stammen kan
spricka under sågningen (trä under tryck, torra döda
träd o.s.v.): Plötsliga sprickor kan vara mycket farligt.
- I slutet av varje sågmoment känner användaren att
styrkan som krävs för att kontrollera sågen minskar
drastiskt. Var mycket uppmärksam på att inte förlora
kontrollen när detta sker.
- Att svärdet eller kedjan blockeras i ett sågsnitt: Om
detta inträffar ska maskinen kopplas från elnätet och
försök att lyfta upp stammen med hjälp av ett lämpligt
verktyg, som t.ex. en hävarm. Försök inte att frigöra
maskinen genom att skaka eller dra den eftersom det
kan förorsaka skador.
Nedan beskrivs två olika typer av sågmoment:
- Situationer som kan leda till slag.
Sågrörelser genom att trycka kedjan (nedifrån och
uppåt) (fig. 3) kan leda till att maskinen gör farliga
oberäkneliga rörelser mot användaren för maskinen.
Detta kan leda till att användaren träffas av maskinen
eller att stammen kommer i kontakt med området för
risk för slag, vilket förorsakar en våldsam slagrörelse.
Var mycket försiktig vid sågning på detta sätt.
- använda produkten ovanför axelhöjd
- såga trä med främmande föremål såsom t.ex. spikar
Vid användning av maskinen: (fig. 1)
- Vid sågning på sluttande mark ska du alltid arbeta
ovantill på stammen så att du inte kan träffas av den
om den skulle rulla ned.
- Vid fällning av träd ska arbetet alltid avslutas: Ett
delvist kapat trä kan brytas och falla ned.
Sågrörelser genom att dra kedjan (uppifrån och
nedåt) (fig. 2) kan leda till att maskinen gör farliga
oberäkneliga rörelser mot stocken. Detta kan leda till
att du förlorar kontrollen över maskinen. Använd
barkstödet under kapningsmoment om det är möjligt.
Det säkraste sättet att använda maskinen är att låsa
fast träet på en sågbock och såga uppifrån och ned
den del av träet som sticker ut från sågbocken. (fig. 4)
SVENSKA - 7
Användning av barkstöd.
Använd barkstödet för att garantera ett säkert
kapningsmoment, när det är möjligt: Tryck in
barkstödet i barken eller i stammens yta för att få
bättre kontroll över maskinen.
Nedan beskrivs olika sågmetoder att tillämpa
beroende på specifik situation. Bedöm från gång till
gång vilken metod som är mest lämplig och säker för
aktuell kapning.
Stam på marken.
(Risk för att kedjan nuddar vid
marken när svärdet har passerat genom stammen).
(fig. 5)
Såga uppifrån och ned genom hela stammen. I slutet
av kapningen ska du såga mycket försiktigt så att inte
kedjan kommer i kontakt med marken. Du kan såga
2/3 av stammen och sedan rulla över den och såga
av den resterande tredjedelen uppifrån och ned för
att minska risken för att kedjan nuddar vid marken.
Stam som är stödd endast i ena änden. (Risk för att
stammen bryts av under kapningen). (fig. 6)
Börja snittet från undersidan och såga 1/3 av
diametern. Avsluta sedan snittet från ovansidan så att
du möter snittet från undersidan.
Stam som är stödd i båda ändarna.
kedjan kläms fast). (fig. 7)
(Risk för att
Börja snittet från ovansidan och såga 1/3 av
diametern. Avsluta sedan snittet från undersidan så
att du möter snittet från ovansidan.
Grensågning på en sluttning.
Stå alltid på stammens
uppåtsida. När du ‘sågar igenom’, för att kvarhålla
fullständig kontroll, släpp sågningstrycket mot
slutändan av sågningen utan att slappna av greppet
motorsågens handtag. Låt inte kedjan komma i
kontakt med marken.
Fällning av träd.
VARNING!: Försök aldrig att fälla ett träd om du inte
har nödvändig erfarenhet och fäll aldrig i något läge
träd som har grövre diameter än svärdets längd!
Denna sågningstyp är förbehållen yrkesverksamma
personer som har lämplig utrustning.
Vid fällning av träd är målet att fälla trädet i mest
lämplig riktning för den efterföljande kvistningen och
kapningen (undvik att träd faller så att de fastnar i
andra träd: Fällning av träd som sitter fast i andra träd
är ett mycket farligt moment).
Först av allt ska du bestämma bästa fallriktning
genom att göra följande bedömningar: Ta hänsyn till
föremål eller annan växtlighet runt trädet, trädets
vinkling och kurvning, vindriktning och största
kvistansamling samt döda eller brutna grenar som kan
gå av under fällningen vilket kan skapa ytterligare faror.
VARNING!
Vid fällning under besvärliga
förhållanden ska du alltid ta bort hörselskydden direkt
efter kapningsmomenten så att du kan höra onormala
ljud och eventuella varningssignaler.
Förberedande kapningsmoment och fastställande av
flyktväg.
Kapa alla kvistar som stör dig i ditt arbete (fig. 8).
Börja uppifrån och ned och se till att stammen alltid
är mellan användaren och maskinen. Ta sedan bort
de svårare kvistarna, bit för bit. Ta bort alla växtlighet
som stör dig i ditt arbete och kontrollera att det inte
förekommer hinder (stenar, rötter, diken o.s.v.) när du
planerar din flyktväg (som du följer när trädet faller).
Se figuren (fig. 9) för de riktningar som ska
respekteras (A. Avsedd fallriktning. B. Flyktväg. C.
Farligt område).
SÅGNING VID FÄLLNING (fig. 10)
Läs följande såganvisningar för att du ska få
fullständig kontroll över fällningen:
Först ska du såga snittet som kontrollerar trädets
fallriktning: Såga först den ÖVRE DELEN av snittet
för fallriktning på den sida åt vilken trädet ska falla.
Stanna kvar på höger sida om trädet och såga den
NEDRE DELEN med metoden att dra kedjan.
Sågsnittet ska möta det övre sågsnittets slut. Djupet
för snittet för fallriktningen ska vara _ av stammens
diameter med en vinkel på minst 45° mellan det övre
och det nedre snittet. Mötespunkten mellan de två
snittsidorna kallas för kaplinje för fallriktning. Denna
linje ska vara fullständigt horisontell och i rät vinkel
(90°) i förhållande till fallriktningen.
Fallsnittet som gör att träder faller ska göras 3 till 5
cm ovanför den nedre delen av kaplinjen för
fallriktning och avslutas på ett avstånd från snittet på
1/10 av stammens diameter. Stanna kvar på vänster
sida om trädet. Såga med metoden att dra kedjan
och använd barkstödet. Kontrollera att trädet inte rör
sig i annan riktning än den som är avsedd för fallet.
Stick in ett brytdon eller en kil i snittet så fort det är
möjligt. Den del av stammen som inte har kapats
kallas för gångjärn eftersom den ska styra trädet när
det faller. Om snitten inte är tillräckliga, inte raka eller
inte har sågats igenom tillräckligt kan trädet inte
kontrolleras (mycket farligt!). Av den anledningen
måste de olika snitten göras med stor precision.
När snitten har slutförts börjar trädet falla. Om det är
nödvändigt kan du hjälpa trädet med kilar eller
brytdon.
Kvistning
När trädet har fallit ska stammen kvistas: Det innebär
att kvistarna tas bort från stammen. Undervärdera
inte detta moment eftersom de flesta fall av slagolyckor
sker vid just kvistning. Av denna anledningen ska du
vara uppmärksam på svärdnosens position under
sågmoment och alltid arbeta på stammens vänstra
sida.
SVENSKA - 8
I. MILJÖINFORMATION
Detta avsnitt innehåller viktig information om ekologisk kompatibilitet vad gäller maskinens
konstruktion, lämplig användning och kassering av kedjeolja.
ANVÄNDNING AV MASKINEN
Undvik att spilla ut olja och förorena marken och miljön vid påfyllning av oljebehållaren.
KASSERING
Kassera inte maskinen i miljön när den inte längre fungerar. Lämna istället in maskinen till
en auktoriserad sopstation för att kassera den i enlighet med gällande lagar.
Symbolen
på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hantera
som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt
omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på
miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna
produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din
kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.
J. FELSÖKNINGSTABELL
Motorn
startar
inte.
Kontrollera att det
finns ström i elnätet.
Kontrollera att
stickkontakten är
ordentligt isatt.
Kontrollera att
elkabeln/förlängningskabeln inte är skadad.
Kontrollera att
kedjebromsen inte är
inkopplad.
Kolla att kedjan är
ordentligt hopmonterad
och har korrekt spänning
Kontrollera
kedjesmörjningen, se
kapitel F och G.
Försäkra dig om att
kedjan är vass.
Kolla att strömbrytaren
är aktiverad
Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.
•
•
•
•
•
•
Motorn går
dåligt eller
tappar .
effekt
•
Maskinen
startar men
sågar inte
korrekt.
•
Kedja
Svärd
91PJ052XN
40cm
Kedja
Svärd
91PJ056XN
Bromsanordningarna
stoppar inte
kedjan korrekt.
•
•
•
•
•
K. RESERVDELAR
35cm
Motorn går
ojämnt eller
med lågt
varvtal.
Reservdelsnummer:
Reservdelsnummer:
Reservdelsnummer:
Reservdelsnummer:
SVENSKA - 9
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DECLARATION OF CONFORMITY
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Deklarerar under vårt eget ansvar att produkten:
Beteckning......................................Chainsaw - Motorsåg
Beteckning av typ(er)......................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identifiering av serie........................Se Produktidentifieringsetikett
Tillverkningsår.................................Se Produktidentifieringsetikett
Överrensstämmer med nödvändiga krav & villkor i de följande EG-direktiv:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
baserat på följande EU-samordningsstandard:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Underättat organ som utförde EG-undersökningen
i enlighet med artikel 8 sektion 2c...................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certifikat nr. ........................................................................ BM 50268379
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpA vid arbetsstationen, uppmätt i enlighet med EN60745-2-13 anges i tabellen.
Det maximala hand-/armvibrationsvägda värdet ah uppmätt i enlighet med EN60745-2-13 vid ett prov av ovan nämnda
produkt anges i tabellen.
Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmätts i enlighet med en standardtestmetod och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat.
Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan även användas i en preliminär utvärdering av utsättande.
Varning!
Vibrationsutsändningen under faktiskt användande av elverktyget kan skilja sig från det deklarerade totala värdet
beroende på hur verktyget används.
Operatörer bör identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda sig själva som baseras på en utvärdering av utsättande
under faktiska användningsförhållanden (med beaktning av alla delar av driftscykeln såsom stunder då verktyget är
avstängt och när det går på tomgång förutom då det aktivt används)
2000/14/EC: Den uppmätta ljudkraft LWA & garanterade ljudkraft LWA värdena är i enlighet med de tabulerade siffrorna.
Konformitetsvärderingsprocedur..................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Global R&D Director - Handhållen
Hållare för tekniska dokument
Typ (CSE____)
Torrvikt (Kg)
Effekt (kW)
Volym för oljebehållare (cm3)
Maximal längd för svärd (cm)
Kedjedelning (mm)
Kedjetjocklek (mm)
Uppmätt ljudeffekt LWA (dB(A))
Garanterad ljudeffekt LWA (dB(A))
Ljudtryck LpA (dB(A))
Osäkerhet KpA (dB(A))
Hand- /armvibration ah (m/s2)
Oviss Kah (m/s2)
Tillförsels impedans Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Förenlighetsuttalande enligt EN 61000-3-11
Beroende på det lokala elnätverket kan användande av denna produkt resultera i korta spänningsfall vid
aktiveringstillfället. Detta kan påverka annan elutrustning, t.ex. tillfälligt dimma en lampa. Om elnätets tillförsels
impedans Zmax är mindre än värdet som visas i tabellen (gällande din modell) så kommer dessa effekter inte att uppstå.
Nätverkets impedansvärde kan avgöras genom att kontakta dit elverk.
SVENSKA - 10
A. ALMEN BESKRIVELSE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18) Anordning til begrænsning af
skæredybden
19) Skæretand
20) Sværd
21) Kædehjulsskærm
22) Kædehjul
23) Kædespærretap
24) Skrue til fastgøring af stangen
25) Sværdknap (indre)
26) Sværdmøtrik
27) Spidshjul
28) Skærm til sværd
29) Hage
30) Kædestrammetappens leje
31) Smørehul
32) Sværdfordybning
33) Skruenøgle og -trækker
Håndgreb bagtil
Håndbeskyttelsesindretning bagtil
Håndgreb fortil
Kædebremse
/håndbeskyttelselsesindretning
Kædestrammerknap (ydre)
Kædestrammeskrue
Kædestrammetap
Olietankens hætte
Oliestandsinspektionsrude
Ventilationsåbning
Ledning
Håndbog
Kontakt
Kontaktspærre
Kæde
Træktand
Skæreled
8, 9,14
6 10, 15
Eksempel på mærke
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garanteret støjniveau iht.
2000/14/EF
Klasse-II værktøj
EU-overensstemmelseserklæring
Mærkefrekvens
Mærkeeffekt
Vekselstrøm
Mærkespænding
Type
Produktets kodenummer
Fremstillingsår
Sværdets maksimale længde
Producentens navn og adresse
Artikelnummer (Elektrisk kædesav)
Model
Serienummer
DANSK - 1
B. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SYMBOLERNES BETYDNING
Giv agt
Læs brugervejledningen omhyggeligt
igennem
Skæretandens retning
Sikkerheds-støvler
Anvend altid begge
hænder!
Fare for tilbageslag
Beskyttelses-hjelm
med høreværn og
beskyttelses-briller
eller -visir.
10 m
Må ikke udsættes for
regn eller fugt
Skærehæm-mende
handsker
Kædeolie
Lange, skærehæmmende bukser
Forbud mod …
Bremse koblet
til/koblet fra
Sluk for maskinen
Træk øjeblikkeligt
stikket ud af
stikkontakten, hvis der
skæres i kablet eller hvis
det bliver beskadiget.
Tag stikket ud af
kontakten før der
udføres justeringer
eller rengøring.
Hold omkringstående
væk
Risiko for elektrisk
stød
Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og
alle instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarslerne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stød, brandfare og/eller alvorlig
personskade.
Gem alle advarsler og instrukser til fremtidig brug.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe. Der er en forøget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, vil det
øge risikoen for elektrisk stød.
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Arbejdsområdet skal holdes rent og veloplyst.
Der
sker flere ulykker på rodede og mørke områder.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er
beregnet til. Man må aldrig bruge ledningen til at
bære eller trække elværktøjet og heller ikke til at
trække stikket ud af kontakten med. Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter og
bevægelige dele. Beskadigede eller indviklede
b) Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, som
ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser
eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan
antænde støv eller dampe.
e) Hvis et elværktøj anvendes udendørs, skal man
bruge en forlængerledning, der er beregnet til
udendørs brug. Brugen af en ledning, der er
Udtrykket “elværktøj” i advarslerne henviser til dit
eldrevne (ledningsforbundne) elværktøj eller
batteridrevne (ledningsfri) elværktøj.
c) Man skal sørge for at holde børn og tilskuere væk,
mens man bruger elværktøj. Hvis man distraheres,
kan man miste kontrollen over værktøjet.
2) Elektrisk sikkerhed
a) Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Man
må ikke modificere stikket på nogen måde. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundet
elværktøj. Umodificerede stik, der passer til
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
beregnet til udendørs brug, vil reducere risikoen
for elektrisk stød.
f) Hvis det er uundgåeligt at bruge et elværktøj på et
fugtigt sted, skal man anvende en elforsyning, der
er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (RCD).
Brugen af en RCD reducerer risikoen for elektrisk
stød.
kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
DANSK - 2
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man
laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Man må
ikke bruge et elværktøj, hvis man er træt, har nydt
alkohol eller er påvirket af medicin eller
euforiserende stoffer. Et øjebliks
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med
skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast
og er nemmere at styre.
uopmærksomhed, når man bruger elværktøj, kan
føre til alvorlige personskader.
(g)Brug elværktøj, tilbehør og indsatsværktøj etc. i
henhold til disse instrukser, og tag hensyn til de
foreliggende arbejdsforhold og det arbejde, der
skal udføres. Hvis elværktøj bruges til andre
støvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
beskyttelseshjelm eller høreværn, der anvendes
under de rette omstændigheder, vil reducere
personskader.
5. Service
a) Sørg for, at elværktøj kun serviceres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres det, at
b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller. Beskyttelsesudsty,r som f.eks.
c) Forhindr utilsigtet start. Kontroller, at afbryderen
er i slukket position, før elværktøjet tilsluttes til
strømkilde og/eller batteripakke, samles op eller
bæres. Der kan let ske ulykker, hvis elværktøj
bæres med fingrene på afbryderen eller hvis man
tilslutter elværktøj, med aktiveret afbryder.
d) Fjern eventuelt indstillingsværktøj eller skruenøgle
inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj
eller nøgle efterlades i en roterende elværktøjsdel,
kan det medføre personskader.
formål end de beregnede, kan der opstå farlige
situationer.
elværktøjets sikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsadvarsler for kædesaven:
• Hold alle kropsdele væk fra kædesaven, mens
den er i brug. Før du starter motorsaven, skal du
sikre, at kædesaven ikke er i kontakt med nogen
genstande. Blot et øjebliks uopmærksomhed
under brug kan medføre, at dit tøj eller kropsdele
bliver viklet ind i kædesaven.
•
e) Lad være med at række for langt ud. Sørg for at
stå sikkert, mens der arbejdes og kom ikke ud af
balance. Det giver bedre kontrol over elværktøjet,
den omvendte håndstilling øges risikoen for
kvæstelser, hvorfor saven aldrig må holdes på
denne måde.
hvis der skulle opstå uventede situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande og smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj,
•
smykker og langt hår kan indfanges i bevægelige
dele.
(g)Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
forefindes, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
anvendes korrekt. Brug af støvopsamlingsudstyr
kan reducere støvrelaterede farer.
4) Brug og pleje af elværktøj
a) Man må ikke presse elværktøjet for meget. Brug
det korrekte elværktøj til det arbejde, der skal
udføres. Det korrekte elværktøj vil gøre arbejdet
bedre og sikrere indenfor det effektområde, det er
konstrueret til.
b) Elværktøjet må ikke bruges, hvis afbryderen er
defekt. Et elværktøj, som ikke kan kontrolleres
c) Tag stikket ud af kontakten og/eller batteripakken
ud af elværktøjet, før værktøjet indstilles, der
skiftes tilbehør eller elværktøjet lægges til side.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af elværktøjet.
d) Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børn
rækkevidde og lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med elværktøjet, eller ikke har
gennemlæst disse instrukser, benytte elværktøjet.
Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige
personer.
e) Vedligeholdelse af elværktøj. Kontroller, om
bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, om delene er blevet beskadiget og for enhver
anden tilstand, som kan påvirket elværktøjets
funktion. Hvis elværktøjet bliver beskadiget, skal
det repareres før brug. Mange ulykker skyldes
Elværktøjet må kun holdes på de isolerede
gribeoverflader, da savkæden måske kan komme
i kontakt med skjult ledningsføring eller værktøjets
egen ledning. Hvis savkæden kommer i kontakt
med en strømførende ledning kan uisolerede dele
af elværktøjet ligeledes blive strømførende og kan
give brugeren elektrisk stød.
•
•
•
med afbryderen, er farligt og skal repareres.
Hold altid kædesaven med din højre hånd på det
bageste håndtag og din venstre hånd på det
forreste håndtag. Hvis motorsaven holdes med
Brug sikkerhedsbriller og høreværn. Brug af
yderligere beskyttelsesudstyr til hoved, hænder,
ben og fødder anbefales. Brug af tilstrækkelig
sikkerhedsudstyr vil reducere personskader der
forårsages af flyvende affald eller utilsigtet kontakt
med savkæden.
Kædesaven må ikke anvendes i et træ. Hvis
kædesaven betjenes, mens man befinder sig
oppe i et træ, kan det medføre personskader.
Sørg altid for at have et stabilt fodfæste og brug
kun kædesaven, når du står på en fast, sikker og
jævn flade. Glatte og ustabile flader - såsom stige
-r kan medføre tab af balance eller kontrol over
kædesaven.
•
•
Ved savning af grene som er under spænding
skal du være opmærksom på tilbagesvirp. Når
spændingen i træets fibre frigøres kan grenene
ramme brugeren og/eller forårsage manglende
kontrol over kædesaven.
Vær ekstra forsigtig ved savning af krat og unge
træer. Det tynde materiale kan sidde fast i
savkæden og blive slynget mod dig eller få dig til
at miste balancen.
•
Kædesaven skal bæres i det forreste håndtag,
mens den er slukket og holdes væk fra din krop.
Ved transport og opbevaring af kædesaven skal
sværdets skærm altid anvendes. Korrekt
håndtering af kædesaven reducerer risikoen for
utilsigtet kontakt med den bevægelige savkæde.
dårligt vedligeholdt elværktøj.
•
Følg vejledningen til smøring, kædespænding og
udskiftning af dele. En kæde som ikke er spændt
eller smurt korrekt kan gå i stykker samt øge
risikoen for tilbageslag.
DANSK - 3
•
Sørg for at håndtagene er tørre, rene og fri for olie
og fedt. Fedtede og olierede håndtag er glatte,
hvilket medfører tab af kontrol over saven.
•
Sav kun i træ. Brug aldrig kædesaven til formål
den ikke er beregnet til. Eksempel: brug aldrig
kædesaven til at savning i plastik, murværk eller
byggematerialer som ikke er af træ. Brug af
kædesaven til andre formål end de tilsigtede kan
resultere i farlige situationer.
Årsager til og beskyttelse mod tilbageslag:
Der kan opstå tilbageslag når spidsen af sværdet
kommer i kontakt med en genstand (Fig B3), eller
når træet lukker sig sammen og klemmer sværdet
i snittet.
Kontakt med spidsen kan i visse tilfælde forårsage
en pludselig omvendt reaktion som slynger
sværdet op og tilbage mod brugeren.
Hvis savkæden klemmes langs sværdets overdel
kan sværdet blive skubbet hurtigt tilbage mod
brugeren.
Begge disse reaktioner kan få dig til at miste
kontrollen over saven, hvilket kan medføre
alvorlige kvæstelser. Du må ikke udelukkende
stole på savens indbyggede
sikkerhedsanordninger. Som bruger af kædesaven
skal du tage adskillige forholdsregler til sikring
mod uheld og skader, når du anvender saven.
Tilbageslag opstår som resultat af forkert brug af
værktøjet og/eller forkerte betjeningsprocedurer
eller forhold og kan undgås ved at tage de
passende forholdsregler som er anført herunder:
•
Hold godt fast med begge hænder således at
fingrene omslutter håndtagene og placer din krop
og arm således, at du kan modstå tilbageslag.
Tilbageslag kan styres af brugeren, hvis han har
taget de korrekte forholdsregler. Slip aldrig
kædesaven.
•
Brug ikke værktøjet i en rækkevidde, hvor du ikke
kan styre det og sav aldrig over skulderhøjde.
Dette hjælper med at forebygge utilsigtet kontakt
med spidsen af sværdet og giver en bedre kontrol
over kædesaven i uventede situationer.
•
Sværd og kæde må kun udskiftes med dele fra
producenten. Brug af forkerte reservedele kan
resultere i at kæden går i stykker og/eller medføre
tilbageslag,
•
Følg producentens instruktioner vedrørende
slibning og vedligeholdelse af savkæden. Hvis
dybdemålerens højde reduceres, kan det medføre
flere tilbageslag.
Ekstra sikkerhedsanbefalinger
1. Manuel betjening. Alle personer som anvender
dette værktøj skal læse hele brugermanualen
grundigt. Brugermanualen skal følge med
maskinen i tilfælde af salg eller udlån til andre
personer.
2.
Forholdsregler før ibrugtagning af maskinen.
Dette værktøj må aldrig anvendes af personer som
ikke er helt bekendt med instrukserne i manualen.
Uerfarne brugere skal følge en træningsperiode,
hvor saven kun bruges på en savbuk.
3. Kontroltjek. Kontrollér maskinen grundigt før hver
ibrugtagning og især hvis den har været udsat for
stærke stød, eller hvis den viser tegn på defekter.
Udfør alle handlinger som er beskrevet i afsnittet
”Vedligeholdelse og opbevaring – Før hver
ibrugtagning”.
4.
Reparationer og vedligeholdelse.
Alle maskindele
som brugeren selv kan udskifte er beskrevet
udtrykkeligt i afsnittet ”Montering / demontering”.
Hvor det er nødvendigt skal savens dele udskiftes
af et autoriseret servicecenter.
5. Beklædning. (fig 1) Ved anvendelse af denne
maskine skal brugeren bære den følgende
godkendte og individuelle beskyttende
beklædning: tætsiddende beskyttelsestøj,
sikkerhedsstøvler med skridsikre såler, stødsikker
tå-beskyttelse og skæresikker beskyttelse,
skæresikre og vibrationssikre handsker,
sikkerhedsbriller eller sikkerhedsvisir, høreværn og
hjelm (hvis der er fare for nedfaldende genstande).
Dette udstyr kan fås hos en forhandler af
arbejdstøj.
6. Sikkerhedsforskrifter– Vibrationer og støjniveauer.
Vær opmærksom på støjrestriktioner i det
umiddelbare område. Længerevarende brug af
maskinen udsætter brugeren for vibrationer som
kan medføre fæmomenet ”hvide fingre” (Raynard’s
fænomen), karpaltunnelsyndrom og lignende
forstyrrelser.
7. Sikkerhedsforskrifter– Kemiske stoffer. Brug olie
som er godkendt af producenten.
8. Sikkerhedsforskrifter - Varme. Under brug kan
hjulet og kæden nå meget høje temperaturer, så pas
på ikke at røre ved disse dele, mens de er varme.
9. ADVARSEL! Denne maskine skaber et
elektromagnetisk felt under drift. Dette felt kan
under visse omstændigheder interferere med
aktive eller passive medicinske implantater. For at
reducere risikoen for alvorlig eller dødelig skade
anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater konsulterer deres læge, og
producenten af det medicinske implantat, før de
betjener denne maskine.
Transport og opbevaring. (fig 2) Hver gang man
skifter arbejdsområde, skal værktøjet kobles fra
strømforsyningen og kædebremsen aktiveres.
Påmonter altid sværdets skærm før transport eller
opbevaring. Bær altid saven således at sværdet
peger bagud. Ved transport med et køretøj skal saven
altid fastspændes for at undgå skader.
Tilbageslagsreaktion (fig 3) Tilbageslagsreaktionen
består af en voldsom bevægelse, der går opad og
bagud mod brugeren. Dette sker normalt hvis den
øverste del af sværdets kant (der kaldes
“tilbageslagszone”) (se den røde markering på
sværdet) kommer i kontakt med en genstand, eller
hvis kæden sidder fast i træet. Tilbageslag kan få
brugeren til at miste kontrollen over saven, hvilket kan
resultere i farlige og tilmed dødelige ulykker.
Kædebremsen - samt andre sikkerhedsanordninger er ikke tilstrækkelige til at beskytte brugeren mod
skader: brugeren skal være klar over de forhold som
kan fremprovokere reaktionen og forebygge disse
ved at være ekstra opmærksom i henhold til sin erfaring
sammen med forsvarlig og korrekt maskinhåndtering
(for eksempel: sav aldrig flere grene på en gang da
dette kan forårsage utilsigtet sammenstød i
“tilbageslagszonen”.
Sikkerhed på arbejdsområdet
1. Børn og personer, som ikke er bekendt med
denne vejledning, må aldrig anvende kædesaven.
Lokale bestemmelser kan lægge begrænsning på
brugerens alder.
2. Brug kun saven på den måde og til de funktioner
som er beskrevet i denne vejledning.
3. Kontroller hele arbejdsområdet grundigt for at
kontrollere eventuelle farekilder (eks. veje, stier,
el-kabler, farlige træer mv.)
DANSK - 4
4. Hold alle omkringstående og dyr i sikker afstand til
arbejdsområdet (afskærm om nødvendigt området
og brug advarselsskilte) med en mindste afstand
på 2,5 x træstammens højde; i alle tilfælde ikke
mindre end ti meter.
5. Brugeren bærer ansvaret ulykker og farlige
situationer som involverer andre personer og
deres ejendom.
Elektrisk sikkerhed
1. Det anbefales, at du anvender en
reststrømsafbryder med en udløsningsstrøm der
ikke er større end 30mA. Selv med en
reststrømsafbryder kan det ikke garanteres, at
saven er 100% sikker, hvorfor sikker
arbejdspraksis skal altid følges. Kontroller
reststrømafbryderen hver gang du anvender den.
2. Inspicer tilslutningskablet for tegn på skader og
ælde før brug.
3. Brug aldrig produktet, hvis el-kablerne er
beskadigede eller slidte.
4. Sluk øjeblikkeligt for strømtilførslen hvis der saves
i kablet, eller hvis isoleringen beskadiges. Rør ikke
ved el-kablet før strømforsyningen er frakoblet. Et
beskadiget kabel må aldrig repareres. Tag saven
med til et autoriseret servicecenter og få kablet
udskiftet.
5. Ledningen skal rulles ud og må ikke være snoet,
da oprullede/snoede ledninger kan overophede
og reducere plæneklipperens effektivitet.
6. Sørg altid for at kablet/forlængerledningen holdes
bag ved brugeren ,således at det ikke udgør nogen
som helst fare for brugeren eller andre personer
og kontrollér, at det ikke kan blive beskadiget (af
varme, skarpe objekter, skarpe kanter, olie osv.).
7. Placer kablet således at det ikke sidder fast i
grene og lignende under savningen.
KONTAKTSPÆRRE
8. Sluk altid saven ved strømforsyningen før stik,
stikforbindelse og forlængerkabler frakobles.
9. Sluk øjeblikkeligt for strømtilførslen og undersøg
strømkablet for skader og ælde før det lægges til
opbevaring. Et beskadiget kabel må aldrig
repareres. Tag saven med til et autoriseret
servicecenter og få udskiftet kablet.
10.Tag stikket ud af kontakten hvis saven efterlades
uden opsyn uanset hvor længe.
11.Rul altid kablet forsigtigt sammen og undgå at
bukke det.
12.Brug kun den AC-vekselsstrømsspænding som er
anført på typeskiltet.
13.Kædesaven er dobbeltisoleret i overensstemmelse
med EN60745-1 & EN60745-2-13. Der må under
ingen omstændigheder oprettes en jordforbindelse til
nogen som helst dele af produktet.
Kabler
1. Strømkabler og forlængerkabler kan købes hos dit
lokalt godkendte servicecenter.
2. Brug kun godkendte forlængerkabler
3. Der må kun anvendes forlængerkabler, som er
beregnet til udendørs brug.
4. Hvis du ønsker at bruge et forlængerkabel, når du
bruger dit produkt, må kun de følgende
kabeldimensioner anvendes:
Modeller CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : maks. længde 40 m
2
- 5,0 mm : maks. længde 60 m
2
- 8,0 mm : maks. længde 100 m
Modeller CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : maks. længde 50 m
2
- 8,0 mm : maks. længde 90 m
C. BESKRIVELSE AF SIKKERHEDSUDSTYRET
Jeres maskine er forsynet med en anordning (fig. 1),
som hvis den ikke aktiveres hindrer tryk på
kontakten, hvilket forebygger hændelig tilkobling.
KÆDEBREMSE, DER AKTIVERES NÅR
KONTAKTEN SLIPPES
Jeres maskine er forsynet med en anordning, der
øjeblikkeligt spærrer kæden, når kontakten slippes;
hvis den ikke fungerer, må maskinen ikke anvendes;
den skal indleveres til et Autoriseret Servicecenter.
KÆDEBREMSE /
HÅNDBESKYTTELSESINDRETNING FORTIL
Håndbeskyttelsesindretningen fortil (fig.2) hindrer
(såfremt maskinen holdes ordentligt fast), at den
venstre hånd kommer i kontakt med kæden.
Håndbeskyttelsesindretningen fortil aktiverer
desuden kædebremsen, en anordning, der er i stand
til at spærre kæden i løbet af ganske få tusindedele
af et sekund i tilfælde af tilbageslag. Kædebremsen
frakobles, når håndbeskyttelsesindretningen fortil er
trukket tilbage og er spærret (kæden kan bevæge
sig). Kædebremsen tilkobles, når
håndbeskyttelsesindretningen fortil er presset fremad
(kæden er spærret). Kædebremsen kan aktiveres
med venstre håndled, når man skubber fremad, og
ved at forreste håndværn rammer håndleddet ved
tilbageslag.
BEMÆRK: Når kædebremsen er tilkoblet, hindrer en
sikkerhedskontakt strømtilførsel til motoren.
Hvis kædebremsen løsnes, mens startknappen
er trykket ind, starter saven.
KÆDESPÆRRETAP
Saven er udstyret med en kædefanger (fig. 4), der
sidder under kædehjulet. Denne mekanisme er lavet
til at standse kæden (indadgående forneden) i
tilfælde af, at den knækker eller springer af.
Disse fejl kan undgås ved at sørge for, at
kædestramningen er korrekt (jf. afsnit “D. Samling og
adskillelse”).
INDRETNING BAGTIL TIL BESKYTTELSE AF
HØJRE HÅND
Den beskytter (fig. 5) hånden, hvis kæden springer
op eller går i stykker.
Når saven anvendes med sværdet vandret, f.eks. ved
træfældning, yder kædebremsen mindre beskyttelse
(fig.3).
DANSK - 5
D. MONTERING / AFMONTERING
MONTERING AF STANG OG KÆDE
Monteringsproceduren varierer alt efter maskinmodellen; der henvises derfor til illustrationerne og
typeangivelserne på produktets mærke, sørg for, at monteringen foretages rigtigt.
1. Kontrollér at kædebremsen ikke er tilkoblet, frakobl den om nødvendigt.
2b. Løsn holdegrebet til sværdet og afmonter
skærmen på kædehjulet.
2a. Løsn holdemøtrikken til sværdet og afmonter
skærmen på kædehjulet.
3 Placer kæden over sværdet og start ved det forreste kædehjul og sæt den ind i sværdets fordybning.
Bemærk! Sørg for at skæretændernes skarpe ende peger fremad på den øverste del af sværdet. Brug
handsker.
4a. Sørg for at kædespændingsbolten er så langt
tilbage mod kædehjulet som muligt. Monter sværdet
på holdeskruen og kædespændingsbolten og placer
kæden over kædehjulet.
4b. Dreje metalkonturhjulet så langt mod uret som
muligt. Monter sværdet på sværdets holdeskrue og
placer kæden over kædehjulet.
Sæt kædehjulsskærmen på og sørg for at tænderne på kæden sidder i kædehjulet og i sværdets fordybning.
5a. Spænd sværdmøtrikken løst til med håndkraft.
5b. Spænd ligeledes sværdknappen løst til.
6a. Kæden strammes ved at spænde
kædestrammerskruen (højre om) med den
tmedfølgende skruenøgle og -trækker. Og kæden
slækkes ved at løsne skruen (venstre om), (hertil skal
sværdet holdes lodret opad)
6b. Kæden strammes ved at spænde
kædestrammerknappen (højre om). Og kæden
slækkes ved at løsne strammerknappen (venstre om),
(hertil skal sværet holdes lodret opad).
7. Kæden skal strammes korrekt, nemlig sådan, at der er ca. 2-3 mm frigang, når kæden trækkes op fra
sværet.
8a. Spænd sværdmonteringsmøtrikken med den
8b. Spænd ligeledes strammerknappen, så sværdet
medfølgende skruenøgle og -trækker.
sidder godt fast.
Hvis kæden strammes for meget, risikerer man at overbelaste eller at beskadige motoren, hvorimod man
risikerer, at kæden går af, hvis den ikke strammes nok; en korrekt stramning af kæden sikrer derimod bedre
skæreresultater og en længere driftstid. Man skal ofte kontrollere kædens spænding, eftersom den har det
med at blive længere, når den anvendes (især hvis den er ny, kontrollér spændingen efter 5 minutters arbejde
ved første montering); kæden må under ingen omstændigheder strækkes ud lige efter brug, man skal vente,
indtil den køler af. Skulle der opstå behov for at regulere kædens spænding, skal man altid løsne
møtrikkerne/knoppen til fastgøring af stangen, før man foretager reguleringen ved hjælp af
kædestrammeskruen/-knoppen; stram den rigtigt og stram møtrikkerne/knoppen til fastgøring af stangen igen.
Start:
E. START OG STANDSNING
Standsning:
Tag godt fat i håndtagene, løsn
kædebremsearmen, uden at slippe det forreste
håndtag, hold kontaktspærren inde, og tryk på
kontakten (så kan man slippe kontaktspærren).
GIV AGT!
Maskinen går i stå, når man slipper
kontakten. Hvis maskinen ikke går i stå, skal man
tilkoble kædebremsen, frakoble ledningen
netforsyningen og indlevere maskinen til et
Autoriseret Servicecenter.
F. SMØRING AF STANG OG KÆDE
Hvis skæreudstyret ikke smøres
ordentligt, går kæden i stykker, hvilket medfører
alvorlig fare for personskader, endda dødsulykker.
Stang og kæde smøres takket være en automatisk
pumpe.
Og man skal undersøge at der tilføres en tilstrækkelig
mængde kædeolie ifølge anvisningerne i
”Vedligeholdelse”.
Valg af kædeolie
Der må udelukkende anvendes ny olie (særligt
beregnet til kæder) med en god viskositet: Den skal
sikre en god binde- og glideevne, både om
sommeren og om vinteren. Skulle det ikke være
muligt at tilvejebringe kædeolie, skal der anvendes
transmissionsolie af typen EP 90.
Der må under ingen omstændigheder anvendes
brugt olie, da den er skadelig for jer selv, for
maskinen og miljøet. Man skal forvisse sig om, at
olien passer til den omgivende lufttemperatur og
arbejdsstedet: Hvis temperaturen kommer ned under
0°C, bliver nogle olietyper mere tyktflydende, hvorved
pumpen overbelastes og beskadiges. I bedes
henvende jer til et Autoriseret Servicecenter for at
vælge en velegnet olie.
Efterfyldning af olie
Skru olietankens hætte løs, fyld tanken uden at olien
løber ud (skulle dette ske, skal maskinen renses
omhyggeligt), og stram hætten omhyggeligt.
DANSK - 6
G. VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
Tag stikket ud af kontakten før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse eller rengøring.
GIV AGT!
Hvis man arbejder i særligt snavsede eller
støvede omgivelser, skal de fremstillede operationer
foretages hyppigere end angivet.
Før hver anvendelse
Kontrollér om kædeoliepumpen fungerer ordentligt:
Ret stangen mod en lys flade, der skal befinde sig
omtrent tyve centimeter fra den; efter en times drift,
skal der være tydelige oliepletter på denne flade (fig.
1). Kontrollér om der skal for stor eller for lidt kraft til
for at koble kædebremsen til eller fra samt at den ikke
er spærret. Kontrollér derefter maskinens drift på
følgende måde: frakobl kædebremsen, grib rigtigt fat
om maskinen og start den, tilkobl kædebremsen ved
at presse på håndbeskyttelsesindretningen fortil med
venstre håndled/arm uden at slippe håndgrebene på
noget som helst tidspunkt (fig. 2). Hvis kædebremsen
fungerer, skal kæden spærres med det samme.
Kontrollér om kæden er skarp (se nedenfor), i god
forfatning og strammet rigtigt; skift den, hvis den
fremviser uregelmæssigt slid eller en skæretand på
3mm (fig. 3).
Rens ventilationssprækkerne med jævne mellemrum
for at undgå, at motoren overophedes. (fig 4).
Kontrollér om kontakten og kontaktspærren fungerer
(skal foretages, mens kædebremsen er frakoblet):
Aktivér kontakten og kontaktspærren og kontrollér,
om de vender tilbage til hvilestillingen, så snart de
slippes; kontrollér at det er umuligt at aktivere
kontakten uden at aktivere kontaktspærren.
Kontrollér om kædespærretappen og
beskytttelsesindretningen for den højre hånd er
intakte og ikke fremviser synlige defekter, såsom
beskadigelse af materialet.
Hver 2.-3. times anvendelse
Kontrollér stangen, rens om nødvendigt dens
smørehuller (fig.5) og lederille (fig.6); udskift
sidstnævnte, hvis den er for slidt eller der er for dybe
fuger i den. Rengør kædehjulet regelmæssigt og
kontroller at det ikke er blevet udsat for overdrevent slid
(fig.7). Smør stangens spidshjul med lejefedt gennem
det dertil beregnede hul (fig.8).
Under brug skal man undgå: (fig.1)
Hvis kæden ikke skærer, med mindre man presser
stangen mod træet, og hvis der dannes meget fint
savsmuld, er den sandsynligvis ikke slebet ordentligt.
Hvis der ikke dannes savsmuld under skæringen, har
kæden mistet dens skarpe kant fuldstændigt, og
træet forstøves, mens der skæres. Hvis kæden er
ordentligt slebet, arbejder den sig selv fremad i træet
og frembringer store, lange spåner.
Den skarpe del af kæden består af et skæreled
(fig.9), med en skæretand (fig.10) og en anordning til
begrænsning af skæredybden (fig.11). Skæredybden
afhænger af afstanden mellem disse; man opnår en
god slibning ved hjælp af en filskinne og en rund
rasp med en diameter på 4mm; følg disse
anvisninger: sørg for, at kæden er monteret og rigtigt
strammet, tilkobl kædebremsen, placér filskinnen
som vist på billedet, vinkelret i forhold til stangen
(fig.12), og slib skæretanden ved den vinkel, der er
vist på billedet (fig.13); man skal altid begynde
slibningen indvendigt og fortsætte i udadgående
retning, hvorved man skal udøve et lettere tryk, når
man er på vej tilbage (det er meget vigtigt at
overholde følgende: Hvis slibevinklen er for stor eller
for lille, eller hvis filens diameter er forkert, øges
risikoen for tilbageslag). Man opnår mere nøjagtige
sidevinkler, hvis man placerer filen således, at den i
den lodrette retning overstiger det øvre skær med
cirka 0,5 mm. Man skal først slibe alle tænderne på
den ene side, og derefter vende maskinen og
gentage arbejdet. Efter slibningen skal man forvisse
sig om, at alle tænderne er lige lange og om
anordningerne til begrænsning af skæredybden når
en højde på 0,6 mm under det øvre skær: Kontrollér
højden ved hjælp af skabelonen og fil den
fremspringende del (med en flad fil), afrund derefter
forsiden af anordningen til begrænsning af
skæredybden (fig. 14), hvorved man skal passe på
IKKE at komme til at file
tilbageslagsbeskyttelsestanden (fig. 15).
Hver 30. times anvendelse
Få foretaget et generelt eftersyn og en kontrol af
bremseanordningerne på et Autoriseret
Servicecenter.
Opbevaring
Opbevar produktet på et køligt, tørt sted uden for
børns rækkevidde. Må ikke opbevares udendørs.
H. SKÆRETEKNIK
- at skære i situationer, hvor der er fare for, at
stammen går i stykker under skæringen (træ under
spænding, tørre træer, osv.): Pludselige brud kan
medføre alvorlige farer.
- at stangen eller kæden sidder fast under
skæringen: Skulle dette forekomme, skal maskinen
frakobles netforsyningen, og man skal forsøge at
hæve stammen ved hjælp af egnede midler; man må
ikke prøve at frigøre maskinen ved at ryste den eller
trække i den, da der opstår risiko for at beskadige
den eller selv at komme til skade.
- omstændigheder, der øger risikoen for tilbageslag.
- at anvende saven over skulderhøjde
- at save i træ med fremmedlegemer, som f.eks. søm, i.
Under brug: (fig.1)
Slibning af kæde (Efter behov)
- Hvis der arbejdes på hældende terræn, skal man
under arbejdet befinde sig højere oppe end
stammen, således at man ikke rammes af den, hvis
den ruller ned.
- Ved træfældning skal man altid afslutte arbejdet:
Delvist fældede træer kan gå i stykker.
- Ved afslutningen af overskæringen mærker man, at
der skal meget større kraft til for at holde maskinen,
udvis stor forsigtighed, så I ikke mister kontrollen
over den.
I den nedenstående tekst henvises der til to slags
skæringer:
Skæring med kæde, der trækkes (ovenfra og nedad)
(fig. 2), som medfører fare for, at maskinen pludseligt
bevæger sig mod stammen, hvorved der opstår risiko
for miste kontrollen; anvend om muligt hagen til
skæringen.
DANSK - 7
Ved skæring med kæde, der skubbes (nedefra og
opad) (fig. 3): er der derimod fare for, at maskinen
pludseligt bevæger sig mod operatøren, hvorved der
opstår risiko for, at den rammer ham eller hende, eller
at fareområdet rammer stammen med fare for
tilbageslag; udvis stor forsigtighed under skæringen.
En forsvarlig måde at anvende maskinen på, er at
spærre træet på bukken, skære oppefra og nedad og
arbejde udenfor støtteanordningen. (fig.4)
Anvendelse af hagen
Anvend om muligt hagen for at foretage skærearbejdet
mere sikkert: Sæt den ind i barken eller stammens
overflade, således at det er nemmere at styre maskinen.
Nedenfor fremstilles de mest almindelige procedurer,
der skal følges i bestemte situationer; man skal
imidlertid i hvert enkelt tilfælde vurdere, om disse
fremgangsmåder er velegnede samt hvordan
skærearbejdet kan udføres med færrest mulige risici.
Stammen ligger på jorden
Risiko for at kæden rører
jorden ved afslutningen af skæringen). (fig.5)
Skær gennem hele stammen, hvorved man skal begynde
opppefra og fortsætte i nedadgående retning. Udvis
forsigtighed under hele skærearbejdet for at undgå,
at kæden kommer i berøring med jorden. Stop om
muligt, når I når frem til 2/3 af stammens tykkelse,
drej stammen og skær resten af stammen over,
hvorved man skal begynde oppefra og fortsætte i
nedadgående retning for at begrænse faren for
kontakt med jorden.
Den ene ende af stammen støtter
stammen, mens den skæres over)
(Risiko for brud på
(fig.6)
Begynd skæringen på undersiden, indtil man når frem
til ca. 1/3 af stammens diameter, fuldend skærearbejdet
på oversiden, idet man kommer ned til den første
skæring
Begge ender af stammen støtter (Risiko for
sammenklemning af kæden.) (fig.7)
Begynd skæringen på oversiden, indtil man når frem
til ca. 1/3 af stammens diameter, fuldend
skærearbejdet på undersiden, idet man kommer op
til den første skæring
Stamme der ligger på en skrænt.
Stå altid øverst på
skrænten i forhold til stammen. Når du saver igennem
stammen, skal du - for at bevare den fulde kontrol slippe savningstrykket ved slutningen af snittet uden
af løsne dit greb om kædesaven. Kæden må ikke
komme i kontakt med jorden.
Fældning
GIV AGT! :
Forsøg ikke at foretage fældningen, hvis I
ikke råder over den fornødne erfaring, og fæld under
ingen omstændigheder træer, hvis stammes
diameter overstiger stangens længde! Dette arbejde
må udelukkende foretages af brugere, der råder over
den fornødne erfaring og det påkrævede udstyr
Målet med fældningen er at få træet til at falde på
den bedste måde med henblik på den efterfølgende
beskæring og udhugning af stammen. (Man skal
sørge for, at træet ikke kan komme til at sidde fast i et
andet, mens det falder: Det er nemlig meget farligt at
få et træ, som sidder fast i et andet, til at falde til
jorden).
GIV AGT!
I forbindelse med svære fældeopgaver
skal man fjerne høreværnene, så snart man er færdig
med skæringen, således at man kan høre
usædvanlige lyde og eventuelle varselssignaler.
Operationer, der skal foretages før overskæring, og
valg af flugtvej
Man skal fjerne de grene, som hindrer arbejdet (fig.
8), hvorved man skal begynde oppefra og arbejde sig
nedad og sørge for, at stammen befinder sig mellem
sig selv og maskinen. Fjern derfter de sværeste
grene stykvist. Ryd området rundt om træet for
beplantning og undersøg, om der findes hindringer
(sten, rødder, grøfter osv.), således at man har en
flugtvej (når træet falder); hvad angår retningen
henvises der til billedet (fig. 9) (A. er den retning,
træet forventes at falde i B. Flugtvej C. Fareområde)
FÆLDNING (fig. 10)
For at få fuld kontrol over, i hvilken retning træet
falder, skal man foretage følgende skæringer:
Man skal starte med skråskæringen, som hjælper
med til at kontrollere, i hvilken retning træet falder:
Man skal først og fremmest udføre den ØVERSTE
SKRÅSKÆRING på den side, træet skal falde i. Bliv
på højre side af træet og skær med kæden, således
at den trækker; man skal derefter udføre den
NEDERSTE SKRÅSKÆRING, så man kommer helt
frem til den øverste. Skråskæringens dybde skal
udgøre 1/4 af stammens diameter, med en vinkel på
mindst 45° mellem den øverste og nederste skæring.
Det sted, hvor de to skæringer mødes, kaldes for
”skråskæringslinien”. Denne linie skal være
fuldstændig vandret og retvinklet (90°) i forhold til
den retning, træet skal falde i.
Den skæring, som skal bevirke selve fældningen,
skal foretages 3-5 cm over undersiden af
skråskæringslinien, og den skal ophøre på en
afstand svarende til 1/10 af stammens diameter
derfra. Man skal stå på venstre side af træet og
skære med kæden, således at den trækker, og
anvende hagen. Sørg for, at træet ikke bevæger sig i
en anden retning end den, som det forventes af falde
i. Indsæt en fældekile, så snart dette er muligt. Den
del af stammen, der endnu ikke er skåret over, er
midterpunktet, og det er det ”hængsel”, der får træet
til at falde i den rigtige retning. Hvis det ikke er
passende, hvis det ikke er retlinet eller er savet helt
over, er det ikke muligt at kontrollere, hvordan træet
falder (meget farligt!), og af denne årsag skal alle
skæringerne foretages nøjagtigt.
Så snart man er færdig med skæringerne, skal træet
begynde at falde, om nødvendigt ved hjælp af en
fældekile eller en dirk.
Beskæring
Så snart man har fældet træet, skal man begynde
beskæringen, d.v.s at fjerne grenene fra stammen.
Man skal ikke undervurdere denne operation,
eftersom de fleste ulykker på grund af tilbageslag
opstår i forbindelse med beskæringen; man skal
derfor passe på, hvordan klingen placeres under
skæringen, og man skal stå på venstre side af
stammen.
Man skal beslutte sig for, i hvilken retning træet skal
falde, idet man skal skal vurdere følgende: træets
omgivelser, hældning, runding, vindens retning og
grenenes tæthed.
Man bør heller ikke undervurdere tilstedeværelsen af
udtørrede eller overrevne grene, som under
fældningen kan falde af på farlig vis.
DANSK - 8
I. MILJØET
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvordan man bibeholder maskinens
miljøvenlige egenskaber, som er blevet projekteret under dens udvikling, samt om hvordan
den anvendes korrekt og hvordan olien skal bortskaffes.
ANVENDELSE AF MASKINEN
Påfyldningen af olietanken skal foretages således, at der ikke spredes kædeolie i miljøet.
SKROTNING
Hvis maskinen ikke længere skal anvendes, må den ikke efterlades i naturen; den skal
derimod afleveres til autoriserede firmaer, som bortskaffer affald i henhold til den gældende
lovgivning.
Symbolet
på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles
som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation,
hvor man tager sig af elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du bortskaffer dette produkt korrekt, er du med til at forhindre den negative indvirkning,
der ellers kan være på sundhed og miljø.
Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale
myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt.
J. FEJLFINDINGSOVERSIGT
Motoren går Motoren
ikke i gang
kører ikke
ordentligt
eller mister
kraft
Kontrollér om elforsyningen
er regelmæssig
Konrollér om stikket
er sat rigtigt i
Kontrollér at hverken
ledning eller
forlængerledning er
defekte
Kontrollér at
kædebremsen ikke
er tilkoblet
Kontrollér, at kæden er
korrekt monteret
og strammet
Kontrollér at kæden
er smurt ifølge
anvisningerne i
kapitel F og G
Kontrollér at kæden
er slebet
Kontrollér, om
termoafbryderen
har slået ud
Henvend jer til et Autoriseret
Servicecenter
•
•
•
•
•
•
Maskinen
Motoren
går i gang
kører
men skærer unormalt
ikke
ordentligt
•
Bremseanordningerne
spærrer ikke
kædens
omdrejning rigtigt
•
•
•
•
•
•
K. RESERVEDELE
35cm
Kæde
Sværd
91PJ052XN
40cm
Kæde
Sværd
91PJ056XN
Delnummer:
Delnummer:
Delnummer:
Delnummer:
DANSK - 9
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Vi erklærer herved under eneansvar, at produktet/produkterne:
Betegnelse.........................................Chainsaw - Kædesav
Betegnelsestype(r).............................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identifikation af serie...........................Se Produktmærkat
Fremstillingsår....................................Se Produktmærkat
Holder overensstemmelse med de væsentlige krav og bestemmelser i følgende EU-direktiver:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
på grundlag af følgende anvendte EU-harmoniserede standarder:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Bemyndiget organ, der har udført EU-typebestemmelse
iht. artikel 8, paragraf 2c.................................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certifikat nr. ....................................................................... BM 50268379
Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau LpA på arbejdsstationen, som måles i henhold til EN60745-2-13, er anført i
tabellen.
Den maksimale vægtede ah-værdi for hånd-/armvibration, som er målt i henhold til EN60745-2-13 med en prøve fra
ovennævnte produkt(er), er anført i tabellen.
Den deklarede samlede vibrationsværdi er blevet målt i overensstemmelse med en standard testmetode og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
Den deklarerede samlede vibrationsværdi kan også bruges i en indledende eksponeringsevaluering.
Advarsel:
Vibrationsemissionen under faktisk brug af elværktøjet kan være forskellig fra den den deklarerede samlede værdi, alt
afhængig af de måder, som værktøjet bruges på.
Operatører skal identificere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sig selv, der er baseret på en vurdering af
eksponering under de faktiske brugsomstændigheder (idet der tages hensyn til alle dele af driftscyklussen, som fx de
tidsperioder, hvor der er slukket for værktøjet og når det er i tomgang, såvel som de tidsperioder, hvor aftrækkeren er
aktiveret).
2000/14/EF: De målte LWA-værdier for målt og garantereet støjniveau er de opgivne tal i skemaet.
Procedure for overensstemmelsesvurdering...................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Global R&D Director - Håndholdt
Indehaver af teknisk dokumentation
Type (CSE____)
Vægt uden væsker (Kg)
Elektricitet (kW)
Olietankens rumindhold (cm3)
Sværdets maksimale længde (cm)
Afstand kæde (mm)
Kædestørrelse (mm)
Målt støjniveau LWA (dB(A))
Garanteret støjniveau LWA (dB(A))
Lydtryk LpA (dB(A))
Usikkerhed KpA (dB(A))
Hand-/armvibration ah (m/s2)
Usikkerhed Kah (m/s2)
Netimpedans Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
EN 61000-3-11 Overensstemmelseserklæring
Brugen af dette produkt kan medføre korte spændingsfald i det øjeblik det tændes, helt afhængig af karakteristikkerne
af den lokale netforsyning. Det kan påvirke andet elektrisk udstyr, f.eks. en kort dæmpning af et lys. Hvis
elforsyningens netimpedans Zmax er mindre end den viste værdi på tabellen (for den pågældende model), vil disse
påvirkninger ikke forekomme. Netimpedans-værdien kan fastlægges ved at rette henvendelse til myndighederne i
kontrol af etforsyningen
DANSK - 10
A. DESCRIPCIÓN GENERAL
1)
2)
3)
4)
5)
6
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Empuñadura posterior
Protección posterior de la mano
Empuñadura anterior
Protección anterior de la
mano/freno de cadena
Pomo exterior del tensor de cadena
Tornillo tensor de cadena
Perno tensor de la cadena
Tapa del depósito de aceite
Ventana de control del nivel de
aceite
Aberturas de ventilación
Cable
Manual
Interruptor
Seguro del interruptor
Cadena
Diente de tracción
Malla de corte
Delimitador de la profundidad de
corte
Diente de corte
8, 9,14
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Barra (de guía)
Tapa de la rueda dentada motriz
Rueda dentada motriz
Perno de retén de la cadena
Tornillo de sujeción de la barra
Pomo interior de retención de la
barra
26 Tuerca de retención de la barra
27) Rueda de punta
28) Tapa de la barra
29) Espada
30) Asiento del perno tensor de la
cadena
31) Orificio de lubricación
32) Ranura de la barra cortante
33) Llave de tuercas/destornillador
6 10, 15
Etiqueta ejemplo
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Potencia de ruido garantizada
según directiva 2000/14/CE
Herramienta clase II
Marca de conformidad CE
Frecuencia nominal
Potencia nominal
Corriente alterna
Tensión nominal
Tipo
Código de producto
Año de fabricación
Longitud máxima de la barra
Nombre y dirección del fabricante
Nº de artículo (Motosierra eléctrica)
Modelo
Nº de serie
ESPAÑOL - 1
B. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
Atención
Leer atentamente el
manual
Dirección del diente
de corte
Botas de seguridad
Usar siempre con las
dos manos
Peligro de reacción de
contragolpe
Casco, protectores
auditivos y gafas o
visor de protección
10 m
No exponer a la lluvia
o a la humedad
Guantes con
protección contra
cortes
Aceite de la cadena
Pantalones largos con
protección contra
cortes
No hacer...
Freno desactivado,
activado
Apagar la máquina
Desenchufe de la red
inmediatamente si el
cable está dañado o
cortado.
Desenchufe antes de
realizar cualquier
ajuste o limpieza.
Mantenga alejada a
cualquier persona
Riesgo de descarga
eléctrica
Avisos generales de seguridad de la herramienta
mecánica
AVISO – Lea todos los avisos de seguridad y todas
las instrucciones. El fallo en seguir los avisos e
instrucciones podría resultar en descarga eléctrica,
fuego y/o heridas graves.
tomas de corriente coincidentes reducirán el riesgo
de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con las superficies puestas
a tierra, tales como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Se corre mayor riesgo de descarga
eléctrica si su cuerpo está puesto a tierra.
Guarde todos los avisos e instrucciones como
referencia futura.
c) No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia o
a condiciones húmedas. El agua que se introduce
1) Seguridad de la zona de trabajo
a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.
d) No abuse el cordón. No utilice nunca el cordón para
llevar, tirar o desenchufar la herramienta mecánica.
Mantenga el cordón alejado del calor, aceite, bordes
afilados o piezas en movimiento. Los cordones
b) No haga funcionar las herramientas mecánicas en
atmósferas explosivas, como en presencia de
líquidos inflamables, gases o polvo. Las
e) Cuando utilice una herramienta mecánica en el
exterior, utilice un cable de prolongación adecuado
para usar al aire libre. El uso de un cable de
c) Mantenga a los niños y a los curiosos alejados
mientras opera la herramienta mecánica. Las
f) Si el uso de una herramienta mecánica en lugares
húmedos es inevitable, utilice una corriente protegida
para dispositivos de corriente remanente. El uso de un
El término “herramienta mecánica" en los avisos se
refiere a su herramienta mecánica enchufada a la red
(con cordón) o a su herramienta mecánica de
funcionamiento a pilas (sin cordón).
Las zonas desordenadas y oscuras invitan a que
ocurran accidentes.
herramientas mecánicas crean chispas que podrían
inflamar el polvo o los humos.
distracciones podrían hacer que perdiera el control.
2) Seguridad eléctrica
a) Los enchufes de la herramienta mecánica deben
coincidir con la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ningún modo. No utilice ningún
enchufe adaptador con herramientas mecánicas
puestas a tierra. Los enchufes sin modificar y las
en la herramienta mecánica hace que aumente el
riesgo de descarga eléctrica.
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
prolongación para exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
dispositivo de corriente remanente reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
ESPAÑOL - 2
3) Seguridad personal
a) Manténgase alerta, tenga cuidado con lo que hace y
use el sentido común cuando opere una herramienta
mecánica. No utilice una herramienta mecánica
cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicinas. Un momento de distracción
mientras opera una herramienta mecánica podría
causar lesiones personales graves.
b) Utilice equipo de protección personal. Lleve siempre
equipo de protección de los ojos. El equipo de
protección utilizado en condiciones apropiadas, como
las mascarillas contra el polvo, el calzado antideslizante
de seguridad, un casco duro o la protección de los
oídos, reducirá las lesiones personales.
c) Prevención del arranque no intencional. Confirme
que el interruptor está desactivado en la posición
“off” antes de conectarlo a la herramienta mecánica
y/o paquete de baterías, coger la herramienta o
transportarla. Si se transporta la herramienta
mecánica con el dedo en el interruptor o se
energizan las herramientas mecánicas cuando
tienen el interruptor activado “on”, se invita a que
ocurran accidentes.
d) Quite cualquier llave de ajuste o llave de tuercas
antes de encender la herramienta mecánica. Una
llave de tuercas o llave de ajuste acoplada a una
pieza rotativa de la herramienta mecánica, podría
resultar en lesión personal.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Las herramientas de corte mantenidas
correctamente con los bordes de corte afilados
tienen menos probabilidad de agarrotarse y son más
fáciles de controlar.
g) Utilice la herramienta mecánica, los accesorios y las
brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas
instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea que va a realizar. El uso de la
herramienta mecánica para operaciones diferentes a
las previstas, podría resultar en una situación
peligrosa.
5. Servicio
a) Haga que una persona cualificada en reparaciones
haga el servicio de la máquina, utilizando solamente
piezas de sustitución idénticas. Esto garantizará que
se mantiene la seguridad de la herramienta
mecánica.
Advertencias de seguridad de la motosierra:
• Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la
cadena de la motosierra cuando ésta esté en
funcionamiento. Antes de accionar la motosierra,
asegúrese de que la cadena no está en contacto con
nada. Un instante de inatención mientras utiliza la
motosierra puede provocar el enganche de la ropa o
una parte del cuerpo por la cadena de la sierra.
•
e) No trate de alcanzar demasiado lejos con la
herramienta. Mantenga los pies sobre una base
sólida y el equilibrio en todo momento. Podrá así
controlar mejor la herramienta mecánica en
situaciones inesperadas.
invertida de manos aumenta el riesgo de lesiones
personales y no debe hacerse nunca.
•
f) Utilice la ropa adecuada. No lleve ropa suelta o
joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas en movimiento. La ropa
•
la recogida del polvo puede reducir los peligros
relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de la herramienta mecánica
a) No fuerce la herramienta mecánica. Utilice la
herramienta mecánica para su aplicación. La
herramienta mecánica correcta hará el trabajo mejor
y con más seguridad, a la tasa para la que ha sido
diseñada.
b) No utilice la herramienta mecánica si el interruptor no
funciona bien para encenderla y apagarla. Cualquier
•
•
herramienta mecánica que no se pueda controlar
con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c) Desconectar el enchufe del generador y/o del
paquete de baterías de la herramienta mecánica
antes de hacer ajustes, cambiar los accesorios o
almacenarlas. Tales medidas de prevención
Las herramientas mecánicas son peligrosas en
manos de usuarios no formados.
e) Mantenimiento de las herramientas mecánicas.
Compruebe la desalineación o el agarrotamiento de
las piezas móviles, la rotura de las piezas y otras
condiciones que pudieran afectar el funcionamiento
de la herramienta mecánica. Si está dañada,
repárela antes de usarla. Muchos accidentes son
Póngase gafas de seguridad y protecciones para los
oídos. También se recomienda el uso de equipos de
protección para la cabeza, las manos, las piernas y
los pies. La vestimenta adecuada de protección
reducirá las lesiones personales causadas por
astillas despedidas o contacto accidental con la
cadena de la sierra.
No utilice una motosierra en un árbol. Utilizar una
motosierra estando en un árbol puede causar
lesiones personales.
Mantenga en todo momento la estabilidad de los pies
y utilice la motosierra únicamente estando en una
superficie estable, segura y llana. Las superficies
resbaladizas o inestables, como las escaleras
plegables pueden hacer perder el equilibrio y el
control de la sierra.
•
reducirán el riesgo de arranque accidental de la
herramienta.
d) Almacene las herramientas mecánicas inactivas
fuera del alcance de los niños y no permita operarlas
a las personas que no estén familiarizadas con la
herramienta mecánica o con estas instrucciones.
Sujete la máquina herramienta únicamente por las
superficies de agarre que están aisladas, ya que la
cadena de la sierra podría entrar en contacto con
cables ocultos con su propio cordón. Las cadenas
de la sierra que entren en contacto con un hilo
conductor podrían cargar de tensión las partes
metálicas expuestas de la máquina herramienta y
podrían dar una descarga eléctrica al operario que la
maneje.
suelta, las joyas o el pelo largo suelto podría
engancharse en las piezas en movimiento.
g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de
las facilidades de extracción y recogida del polvo,
asegúrese de que están bien conectados y de que
se usan correctamente. El uso de dispositivos para
Sujete siempre la sierra con la mano derecha en el
mango trasero y la mano izquierda en el mango
delantero. Sujetar la sierra con una configuración
Cuando corte una rama que esté en tensión, no
olvide el efecto resorte que se produce al cortarla.
eliminar la tensión de las fibras de madera, la rama
hasta entonces retenida puede golpear al operario
y/o hacer perder el control de la sierra.
•
Al
Tenga extremado cuidado al cortar maleza y árboles
jóvenes. Los materiales finos pueden engancharse a
la cadena de la sierra y salir despedidos contra usted
o hacer que pierda el equilibrio.
•
Transporte la sierra por el mango delantero,
desenchufada y alejada de su cuerpo. Cuando
transporte o almacene la motosierra, ponga siempre
la tapa de la barra. El manejo apropiado de la sierra
reducirá el riesgo de contacto accidental con la
cadena de la sierra en movimiento.
causados por herramientas mecánicas mal
mantenidas.
ESPAÑOL - 3
•
•
•
Siga las instrucciones para lubrificar, tensar la
cadena y cambiar los accesorios. Una cadena mal
tensada o mal lubricada puede romperse o aumentar
el riesgo de rebote.
Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni
grasa. Los mangos grasientos o aceitosos provocan
deslizamientos y pérdida de control.
Corte únicamente madera. No utilice la motosierra
para propósitos distintos a los especificados. Por
ejemplo: no utilice la motosierra para cortar plástico,
obras de albañilería o materiales de construcción
distintos a la madera. El uso de la motosierra para
operaciones diferentes a las previstas podría resultar
en una situación peligrosa.
Causas del rebote y su prevención por parte del
operario:
El rebote puede suceder cuando la parte delantera o
punta de la barra de guía toca un objeto (Fig B3), o
cuando la madera cerca y pinza la cadena de la
motosierra durante el corte.
El contacto de la punta puede, en ocasiones, causar
una repentina reacción de inversión, golpeando la
barra de guía hacia arriba y hacia el operario.
Pinzar la cadena en la parte superior de la barra de
guía puede impulsar rápidamente la barra hacia atrás,
en dirección del operario.
Cualquiera de estas reacciones puede hacer que
pierda el control de la sierra, y provocar lesiones
personales graves. No se fíe exclusivamente de los
dispositivos de seguridad integrados en la sierra. En
calidad de usuario de una motosierra, debería seguir
ciertas pautas para prevenir los accidentes en sus
distintas utilizaciones.
Los rebotes son consecuencia de un uso inapropiado
de la herramienta y/o procedimientos o condiciones
de funcionamiento incorrectos, y se pueden evitar
tomando las debidas precauciones, es decir:
•
Mantenga una sujeción firme, rodeando los mangos
de la sierra con los pulgares y los dedos, con ambas
manos en la sierra y posicionando el cuerpo y el
brazo de forma que pueda resistir las fuerzas de
rebote. El operario puede controlar las fuerzas de
rebote si toma las debidas precauciones. No suelte
la motosierra.
•
No intente llegar demasiado lejos y no sobrepase la
altura del hombro. TAsí evitará el contacto
inesperado de la punta y permitirá un mejor control
de la motosierra en situaciones imprevistas.
•
Utilice únicamente las barras y cadenas de recambio
especificadas por el fabricante. Las barras y
cadenas de recambio no adecuadas pueden
provocar la rotura de la cadena y/o rebotes.
•
Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento del
fabricante. Disminuir la altura del talón de
profundidad puede producir más reacciones de
rebote.
Recomendaciones adicionales de seguridad
1. Uso del manual. Todas las personas que utilicen la
máquina deben leer el manual de instrucciones
completamente y con mucha atención. El manual de
instrucciones debe acompañar a la máquina en caso
de venta o préstamo a otra persona.
2.
Precauciones previas a la utilización de la máquina.
No permita nunca que una persona que no esté
familiarizada con el manual de instrucciones utilice
esta herramienta. Las personas sin experiencia
deben pasar por un período de formación utilizando
únicamente un banco de serrar.
3. Comprobaciones de control. Compruebe con
cuidado la máquina antes de cada uso,
especialmente si ha sufrido un impacto fuerte o si
muestra cualquier signo de mal funcionamiento.
Realice todas las operaciones descritas en el capítulo
“Mantenimiento y almacenamiento – Antes de cada
uso”.
4.
Reparaciones y mantenimiento.
Todas las piezas de
la máquina que puede cambiar personalmente están
explicadas con claridad en el capítulo de
instrucciones “Montaje / desmontaje”. Siempre que
fuese necesario, el resto de las piezas de la máquina
deben de ser cambiadas exclusivamente por un
Centro autorizado.
5. Vestimenta. (fig 1) Cuando utilice esta máquina, el
usuario debe llevar las siguientes prendas aprobadas
de protección individual: prendas ajustadas de
protección, botas de seguridad con suelas
antideslizantes, protectores contra impactos en los
dedos y protección a prueba de cortes, guantes a
prueba de cortes y vibraciones, máscara de
protección o un visor de seguridad, tapones de
protección en los oídos y casco (si hay riesgo de
caída de objetos). Puede conseguir todas estas
prendas en una tienda de equipos de trabajo.
6. Precauciones sanitarias – Niveles de vibración y
sonido. Aténgase a las restricciones sonoras de su
zona. El uso prolongado de la máquina expone al
usuario a vibraciones que pueden generar el
“fenómeno de los dedos blancos” (o “fenómeno de
Raynaud”), el síndrome del túnel carpiano y trastornos
similares.
7. Precauciones sanitarias – Agentes químicos. Utilice
aceite aprobado por el fabricante.
8. Precauciones sanitarias - Calor. Durante la
utilización, la rueda dentada y la cadena alcanzan
temperaturas muy elevadas, tenga cuidado de no
tocar dichas partes mientras estén calientes.
9. ¡PELIGRO! Esta máquina produce un campo
electromagnético durante su funcionamiento. Dicho
campo puede, en algunas circunstancias, afectar al
funcionamiento de implantes médicos activos o
pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o
mortales, recomendamos a las personas que tengan
un implante medico que consulten a su medico y al
fabricante del implante antes de utilizar esta máquina.
Precauciones de transporte y almacenamiento. (fig 2)
Cada vez que cambie de zona de trabajo, desconecte la
máquina de la toma de corriente y active la palanca de
freno de la cadena. Coloque la tapa de la barra siempre
antes de transportar o guardar la herramienta.
Transporte siempre la máquina a mano, con la barra
hacia atrás; cuando la transporte en un vehículo, sujétela
bien para evitar cualquier daño.
Reacción de rebote. (fig 3) La reacción de rebote
consiste en un violento movimiento hacia arriba y hacia
atrás de la barra en dirección al usuario. Se da,
generalmente, cuando la parte superior de la punta de la
barra (denominada la “zona de riesgo de rebote”) (véase
la marca roja de la barra de guía) entra en contacto con
algún objeto, o si la cadena se bloquea con un trozo de
madera. El rebote puede hacer que el usuario pierda el
control de la máquina, provocando accidentes peligrosos
e incluso mortales. La palanca de freno de la cadena y
otros dispositivos de seguridad de la cadena no bastan
para proteger al usuario de posibles lesiones: el usuario
también tiene que ser consciente de las condiciones que
pueden provocar la reacción, y evitarlas prestando
mucha atención de acuerdo con su experiencia, y
manejando la máquina de forma prudente y correcta (por
ejemplo: no corte nunca varias ramas a la vez, ya que
esto puede causar un impacto accidental en la “zona de
peligro de rebote”).
Seguridad en el área de trabajo
1. No permita nunca que niños o personas no
habituadas a utilizarlo se sirvan de este producto aún
leyendo las instrucciones. Las regulaciones locales
podrían restringir la edad del operario.
2. Utilice únicamente el producto de la forma y para los
usos descritos en estas instrucciones.
3. Compruebe toda la zona de trabajo atentamente para
detectar cualquier fuente de peligro (p.ej.: carreteras,
caminos, cables eléctricos, árboles peligrosos, etc.)
ESPAÑOL - 4
4. Aleje a cualquier persona o animal de la zona de
trabajo (si fuese necesario, acordone la zona y utilice
señales de aviso), a una distancia mínima de 2,5 x la
altura del tronco; en ningún caso a menos de diez
metros.
5. El operario o usuario es responsable de los
accidentes y riesgos acaecidos a otras personas en
su propiedad.
Seguridad eléctrica
1. Se recomienda utilizar un dispositivo diferencial
residual (D.D.R.) con una corriente de desconexión
de no más de 30mA. Incluso con la instalación de un
D.D.R. la seguridad 100% no existe, y en todo
momento se tiene que trabajar siguiendo las
instrucciones de seguridad. Compruebe su D.D.R.
cada vez que lo use.
2. Antes de utilizarlo, compruebe si el cable está
dañado, sustitúyalo si tiene señales de deterioro o
envejecimiento.
3. No utilice el producto si los cables eléctricos están
deteriorados o gastados.
4. Desconecte inmediatamente de la red eléctrica
principal si el cable está cortado o la instalación está
deteriorada. No toque el cable eléctrico hasta que no
se haya desconectado del suministro eléctrico. No
repare un cable cortado ni deteriorado. Lleve el
producto a un Centro de reparaciones autorizado
para arreglar el cable.
5. El cable de extensión enrollado deberá desenrollarse,
los cables enrollados pueden sobrecalentarse y
reducir la eficacia del cortacésped.
6. Asegúrese siempre de que el cable/ alargadera se
mantenga detrás del usuario, y que no constituya una
fuente de peligro ni para él ni para otras personas;
asegúrese también de que el cable no pueda verse
dañado (por una fuente de calor, objetos afilados,
bordes afilados, aceite, etc);
7. Posicione el cable de manera que no pueda
enredarse en las ramas ni similares durante el
proceso de cortado.
8. Desconecte siempre de la red principal antes de
desconectar cualquier enchufe, cable conector o
alargadera.
9. Desconecte, desenchufe de la red principal y
compruebe si el cable de suministro eléctrico está
deteriorado o gastado antes de enrollar el cable para
guardarlo. No repare un cable deteriorado. Lleve el
producto a un Centro de reparaciones autorizado
para arreglar el cable.
10.Desenchufe de la red principal antes de dejar el
producto sin vigilancia durante cualquier intervalo de
tiempo.
11.Enrolle siempre el cable cuidadosamente, evitando
las vueltas.
12.Utilícelo únicamente con una red del voltaje mostrado
en la etiqueta del producto.
13.La motosierra está doblemente aislada según
EN60745-1 y EN60745-2-13. Bajo ninguna
circunstancia debe hacerse la conexión a tierra a
alguna parte de este
Cables
1. Puede adquirir los cables y alargaderas apropiados
en su Centro autorizado local.
2. Utilice únicamente alargaderas aprobadas.
3. Las alargaderas y otros cables sólo deberían
utilizarse si son aptos para uso exterior.
4. Si desea conectar el producto con un cable
alargador, deberá respetar las siguientes
dimensiones del cable:
Modelos ES716, 718, 720:
2
- 5,0 mm : largo máx 40 m
2
- 5,0 mm : largo máx 60 m
2
- 8,0 mm : largo máx 100 m
Modelos CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : largo máx 50 m
2
- 8,0 mm : largo máx 90 m
C. DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
SEGURO DEL INTERRUPTOR
La máquina lleva instalado un dispositivo (fig.1) que, si
no se acciona, impide que pueda pulsarse el interruptor,
para así prevenir su accionamiento accidental.
FRENO DE CADENA AL SOLTAR EL
INTERRUPTOR
La máquina está dotada de un dispositivo que
bloquea instantáneamente la cadena tan pronto
como se suelta el interruptor; en caso de que el
dispositivo no funcione, no utilice la máquina: llévela
a un Centro de asistencia autorizado.
FRENO DE CADENA / PROTECCIÓN ANTERIOR
DE LA MANO
La protección anterior de la mano (fig.2) sirve para
evitar que la mano izquierda del usuario entre en
contacto con la cadena (siempre y cuando haya
empuñado la máquina correctamente). La protección
anterior de la mano tiene además la función de
accionar el freno de cadena, dispositivo estudiado
para bloquear la cadena, en caso de reacción de
contragolpe, en milésimas de segundo. El freno de
cadena está desactivado cuando la protección
anterior de la mano está hacia atrás y bloqueada (la
cadena puede moverse). El freno de cadena está
activado cuando la protección anterior de la mano
está hacia adelante (cadena bloqueada). El freno de
la cadena se puede activar utilizando la muñeca
izquierda para empujarlo hacia delante o cuando la
muñeca entra en contracto con la guarda de mano
delantera como resultado de una tensión de retroceso.
Cuando se utiliza la máquina con la barra en posición
horizontal, por ejemplo para talar árboles, el freno de
la cadena ofrece menos protección (fig.3).
NOTA: Cuando el freno de cadena está puesto, un
interruptor de seguridad corta la corriente del motor.
Para arrancar la máquina, suelte el freno de la
cadena mientras pulsa el interruptor.
PERNO DE RETÉN DE LA CADENA
Esta máquina está equipada con un retén de cadena
(fig 4) situado bajo la rueda dentada. Este
mecanismo está diseñado para impedir el
movimiento de retroceso de la cadena en caso de
que se rompa o se salga de su sitio. Estas
situaciones se pueden evitar asegurando que la
cadena tiene la tensión correcta (Consulte el capítulo
“D. Montaje/desmontaje”).
PROTECCIÓN POSTERIOR DE LA MANO
DERECHA
Sirve para proteger (fig.5) la mano en caso de salto o
rotura de la cadena.
ESPAÑOL - 5
D. MONTAJE / DESMONTAJE
MONTAJE DE LA BARRA Y DE LA CADENA
El procedimiento cambia según el modelo de la máquina. Tomar como referencia las figuras y el tipo de
máquina indicados en la etiqueta del producto, prestar mucha atención a efectuar correctamente el montaje.
1. Controlar que no esté puesto el freno de cadena. Si así fuera, soltarlo
2a. Desenrosque la tuerca que sujeta la barra y quite la
2b. Desenrosque el pomo que sujeta la barra y quite la
cubierta de la rueda dentada motriz para cadena.
cubierta de la rueda dentada motriz para cadena.
3. Coloque la cadena sobre la barra, comenzando por la punta de la rueda de cadena, ajustándola en la
muesca de la barra de guía. ¡Atención! Asegúrese de que el lado afilado de la cara dentada de corte encara
en la dirección hacia el frente en la parte superior de la barra. Lleve guantes.
4a. Asegúrese de que la clavija de tensión de la
cadena está lo más hacia atrás posible de la rueda
dentada motriz para cadena. Monte la barra en el
tornillo de retención de barra y la clavija de tensión
de la cadena y coloque la cadena sobre la rueda
dentada motriz para cadena.
4b. Gire la rueda de desplazamiento de metal hacia la
izquierda el máximo posible. Monte la barra en el
tornillo de retención de barra y coloque la cadena
sobre la rueda dentada motriz para cadena.
Vuelva a colocar la cubierta de la rueda dentada motriz para cadena, asegurándose de que los dientes de
accionamiento de la cadena están embragados en la rueda dentada motriz para cadena y en la ranura de guía.
5a. Enrosque la tuerca de retención de la barra a
mano sin apretar.
5b. Enrosque el pomo de retención de la barra sin
apretar.
6a. Para tensar la cadena, enrosque el tornillo tensor
de la cadena hacia la derecha, utilizando la llave de
tuercas/destornillador provistos. Para reducir la
tensión, enrosque el tornillo hacia la
izquierda.(Cuando realice esta operación, mantenga
el morro de la barra hacia arriba).
6b. Para tensar la cadena, enrosque el pomo exterior
del tensor de cadena hacia la derecha. Para reducir la
tensión, enrosque hacia la izquierda. (Cuando realice
esta operación, mantenga el morro de la barra hacia
arriba).
7. Apriete la cadena hasta que su tensión sea correcta. Saque la cadena de la barra y asegúrese de que el
huelgo es de aproximadamente 2-3mm.
8a. Apriete la tuerca de retención de la barra con la
8b. Apriete la barra hasta que esté bien sujeta.
llave de tuercas/destornillador provistos.
Un tensado excesivo de la cadena puede sobrecargar el motor y averiarlo; si el tensado es insuficiente, la
cadena puede salirse. Una cadena correctamente tensada proporciona mejores características de corte y
aumenta la duración de la misma. Controlar con frecuencia el tensado de la cadena, porque su longitud
tiende a aumentar con el uso (sobre todo cuando es nueva, la primera vez que se monta controlar el tensado
después de 5 minutos de trabajo); en todo caso, no tensar la cadena inmediatamente después de usarla,
esperar a que se enfríe. A la hora de regular el tensado de la cadena, aflojar siempre las tuercas o el pomo
de sujeción de la barra antes de tocar el tornillo o el pomo tensor de cadena; tensarla correctamente y apretar
de nuevo las tuercas o el pomo de sujeción de la barra.
Arranque:
E. PUESTA EN MARCHA Y PARADA
Sujete ambos mangos con firmeza, suelte
la palanca del freno de la cadena asegurándose de
que la mano está todavía sujetando el mango
delantero, pulse y mantenga pulsado el bloque de
conmutación y a continuación pulse el interruptor (en
ese momento, puede soltar el bloque de
conmutación).
Parada:
La máquina se para cuando se suelta el
interruptor. Si la máquina no se parase, poner el
freno de cadena, desenchufar el cable de la red y
llevarla a un Centro de asistencia autorizado..
ESPAÑOL - 6
F. LUBRICACIÓN DE LA BARRA Y DE LA CADENA
ATTENTION! La lubrificación insuficiente de la
herramienta de corte provoca la rotura de la cadena
con grave riesgo de lesiones personales, que pueden
ser mortales.
Una bomba automática asegura la lubricación de la
barra y de la cadena. Controle como se indica en
"Mantenimiento" que la cadena reciba aceite en
cantidad suficiente.
Elección del aceite la cadena
Utilice exclusivamente aceite nuevo (especial para
cadenas) con buena viscosidad: debe presentar una
buena adherencia y garantizar buenas propiedades de
deslizamiento, tanto en verano como en invierno. Si no
se dispone de aceite para cadenas, utilice aceite para
transmisiones EP 90.
Nunca utilice aceites agotados, que son nocivos para
el usuario, para la máquina y para el medio ambiente.
Asegúrese de que el aceite sea el adecuado para la
temperatura ambiente y para el lugar en que vaya a
utilizarse la máquina: Con temperaturas por debajo de
0°C, algunos aceites se vuelven más densos,
sobrecargando la bomba y causando averías de la
misma. Para elegir el aceite más adecuado, póngase
en contacto con su Centro de asistencia autorizado.
Rellenado del aceite
Desenrosque la tapa del depósito de aceite, rellene el
depósito evitando derramamientos de aceite (si se
derramase aceite, limpie bien la máquina) y apriete
bien la tapa.
G. MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Antes de realizar cualquier acción de mantenimiento
o limpieza, desenchufe el aparato de la corriente.
¡ATENCIÓN! Si se trabaja en sitios particularmente
sucios o polvorientos, las operaciones mencionadas
deben hacerse con más frecuencia.
Antes de usar la máquina
Controle que la bomba de aceite de la cadena
funcione correctamente: oriente la barra hacia una
superficie clara, a unos veinte centímetros de
distancia; tras un minuto de funcionamiento de la
máquina, la superficie deberá presentar rastros
evidentes de aceite (fig.1). Controle que para poner o
soltar el freno de cadena no haya que hacer una
fuerza excesiva o insuficiente, y que no esté
bloqueado. Seguidamente controle su
funcionamiento como se indica a continuación:
suelte el freno de cadena, sujete correctamente las
empuñaduras de la máquina y enciéndala. Ponga el
freno de cadena empujando la protección anterior de
la mano con el pulso/brazo izquierdo, sin soltar en
ningún momento las empuñaduras (fig.2). Si el freno
de cadena funciona, la cadena debe quedar
bloqueada inmediatamente. Controle que la cadena
esté afilada (ver abajo), en buen estado y
correctamente tensada. Si presentase desgaste
irregular o el diente de corte no superase los 3 mm,
sustitúyala (fig.3).
Limpie frecuentemente las ranuras de ventilación,
para evitar que el motor se recaliente. (fig 4).
Controle el funcionamiento del interruptor y del
seguro del interruptor (a efectuar con freno de
cadena suelto): accione el interruptor y el seguro del
interruptor y controle que vuelvan a la posición de
reposo nada más soltarlos; compruebe que no se
pueda accionar el interruptor sin antes accionar el
seguro del interruptor.
Controle que el perno de retén de la cadena y la
protección de la mano derecha estén enteros y sin
defectos evidentes, como desperfectos del material.
Cada 2-3 horas de trabajo
Controle la barra, y si es necesario limpie
cuidadosamente los orificios de lubricación (fig.5) y
la ranura de guía (fig.6). Si esta última estuviera
desgastada o los surcos fueran excesivos, sustitúyala.
Limpie periódicamente la rueda dentada motriz y
compruebe que no está demasiado gastada. (fig.7).
Engrase la rueda de punta de la barra con grasa
para cojinetes a través del orificio indicado (fig.8).
Afilado de la cadena (siempre que sea necesario)
Si es necesario mantener presionada la barra contra
la madera para que la cadena corte, y si el serrín que
produce es muy fino, es signo de que no está bien
afilada. Si el corte no produce serrín, la cadena ha
perdido completamente el filo y al cortar pulveriza la
madera. Una cadena bien afilada avanzará por sí
sola en la madera, produciendo viruta gruesa y larga.
La parte cortante de la cadena está formada por la
malla de corte (fig.9), con un diente de corte (fig.10)
y un delimitador de corte (fig.11). El desnivel entre
estos elementos determina la profundidad de corte;
para obtener un buen afilado, son necesarios un
guía-lima y una lima redonda de 4 mm de diámetro.
Proceda como se indica a continuación: con la
cadena montada y correctamente tensada, ponga el
freno de cadena, coloque el guía-lima como se
indica en la figura, perpendicular a la barra (fig.12), y
lime el diente de corte con la angulaciones indicadas
en la figura (fig.13), afilando siempre desde dentro
hacia afuera y aflojando la presión en la fase de
vuelta (es muy importante respetar las indicaciones:
unos ángulos de afilado excesivos o insuficientes, o
un diámetro de lima erróneo aumentan la tendencia
a la reacción de contragolpe). Para obtener mayor
exactitud en los ángulos laterales, se aconseja situar
la lima de modo que sobresalga por encima del filo
de corte superior unos 0,5 mm. Afile primero todos
los dientes de un lado. Gire después la máquina y
repita la operación. Asegúrese de que, tras el afilado,
todos los dientes tengan la misma longitud y que la
altura de los delimitadores de profundidad sea de 0,6
mm por debajo del filo de corte superior: controle la
altura usando el modelo y lime (con una lima plana)
la parte que sobresale. Redondee después la parte
anterior del delimitador de profundidad (fig.14), con
cuidado de NO limar también el diente de protección
anticontragolpe (fig.15)
Cada 30 horas de trabajo
Lleve la máquina a un Centro de Asistencia
Autorizado para una revisión general y un control de
los dispositivos de freno.
Almacenamiento
Almacene el producto en un lugar seco, frío y fuera
del alcance de los niños. No lo almacene en el
exterior.
ESPAÑOL - 7
Mientras usa la máquina, evite: (fig.1)
H. TÉCNICAS DE CORTE
-Cortar troncos que pudieran romperse durante el
corte (leña sometida a tensión, árboles secos, etc):
una rotura repentina podría ser muy peligrosa.
-Que la barra o la cadena se atasquen en el corte si
así ocurriese, desconecte la máquina de la red y trate
de levantar el tronco haciendo palanca con un
instrumento adecuado; no trate de liberar la máquina
con sacudiduras o tirones, porque corre el riesgo de
estropearla y de hacerse daño.
-Situaciones que podrían favorecer la reacción de
contragolpe.
-Utilizar la máquina a una altura superior a los hombros
-Cortar madera con objetos extraños en ella, p.ej., clavos
Mientras usa la máquina: (fig.1)
- Si está cortando en un terreno en pendiente, trabaje
desde la parte alta, de modo que el tronco no pueda
golpearle en caso de salir rodando.
- En caso de tala de árboles, nunca deje el trabajo a
medio hacer: un árbol talado parcialmente podría
romperse.
- Al final de cada corte, se notará una notable diferencia
en la fuerza necesaria para sostener la máquina.
Preste mucha atención para no perder el control.
En el testo que sigue nos referiremos a estos dos
tipos de corte:
El corte con la cadena en retroceso (de arriba a
abajo) (fig.2), que presenta el riesgo de un repentino
desplazamiento de la máquina hacia el tronco, con la
consiguiente pérdida de control. Si es posible, utilice
la espada durante el corte.
El corte con la cadena empujando (de abajo a arriba)
(fig.3) presenta en cambio el riesgo de un repentino
desplazamiento de la máquina hacia el operador, con el
riesgo de golpearlo. El sector de riesgo puede impactar
contra el tronco y causar la consiguiente reacción de
contragolpe; preste mucha atención durante el corte.
El modo más seguro de utilizar la máquina es con la leña
asegurada sobre el caballete, cortando de arriba hacia
abajo y trabajando por la parte de fuera del soporte.
(fig.4)
Uso de la espada:
Siempre que sea posible, utilice la espada para un
corte más seguro: clávela en la corteza o en la
superficie del tronco, de modo que sea más fácil
conservar el control de la máquina.
A continuación se explican los procedimientos típicos
a seguir en determinadas situaciones. Será necesario
valorar en cada ocasión el procedimiento más adecuado
para efectuar el corte con el menor riesgo posible.
Tronco en el suelo Riesgo de tocar el suelo con la
cadena al final del corte). (fig.5)
Cortar desde arriba hacia abajo pasando por todo el tronco.
Al final del corte proceda con cautela para evitar que
la cadena entre en contacto con el terreno. Si es posible,
deténgase cuando haya cortado 2/3 del grosor del tronco.
Déle entonces la vuelta y corte la parte restante desde arriba
hacia abajo, para limitar el riesgo de contacto con el terreno.
Tronco apoyado por una sola parte (Riesgo de rotura
del tronco durante el corte) (fig.6)
Comience a cortar por debajo hasta 1/3 del diámetro,
termine completando el corte desde arriba.
Tronco apoyado por los dos extremos (Riesgo de
aplastamiento de la cadena). (fig.7)
Comience a cortar por encima hasta 1/3 del diámetro,
termine completando el corte desde abajo.
Corte de troncos en una pendiente. Colóquese siempre
en la parte superior de la pendiente respecto al tronco.
Mientras realice el corte, para mantener un control total,
disminuya la presión de corte cuando se acerque al final,
sin aflojar la sujeción de los mangos de la motosierra.
No deje que la cadena entre en contacto con el suelo.
Tala
¡ATENCIÓN! :
No intente talar árboles si no tiene la
experiencia necesaria. En todo caso, nunca pruebe a cortar
troncos con un diámetro superior a la longitud de la barra.
Esta operación debe ser realizada exclusivamente por
usuarios expertos adecuadamente equipados.
La finalidad de la tala es hacer caer el árbol en la mejor
posición para pasar seguidamente a limpiarlo de ramas y a
seccionar el tronco. Evite que en su trayecto de caída
el árbol se enrede en otro: hacer caer un árbol que se
ha enredado en otro es una operación muy peligrosa.
Hay que decidir la mejor dirección de caída valorando:
el entorno del árbol, su inclinación, su curvatura, la
dirección del viento y la concentración de ramas.
Otro factor a tener muy en cuenta es la presencia de
ramas muertas o rotas que podrían desgajarse
durante la tala y representar un peligro.
¡ATENCIÓN! En operaciones de tala en condiciones
críticas, quitarse las protecciones acústicas inmediatamente
después del corte, a fin de poder percibir ruidos
inusuales o posibles señales de advertencia.
Operaciones preliminares y localización de la vía de escape.
Elimine las ramas que dificulten el trabajo (fig.8),
comenzando desde arriba hacia abajo y manteniendo
el tronco entre su cuerpo y la máquina elimine las ramas
más difíciles, pieza por pieza. Elimine la vegetación
en torno al árbol y observe los obstáculos que pueda
haber (piedras, raíces, socavones, etc.) teniéndolos
en cuenta al definir la vía de fuga (a seguir durante la
caída del árbol); tome como referencia la figura (fig.9)
para saber qué dirección tomar (A.dirección prevista
de caída del árbol. B.Vía de Fuga C. Zona de riesgo)
TALA (fig.10)
Para tener controlada la caída del árbol, hay que
efectuar los siguientes cortes:
En primer lugar se efectúa el corte direccional, que sirve
para controlar la dirección de caída del árbol: Ejecute
primero la PARTE SUPERIOR del corte sobre el lado hacia
el que se derribará el árbol. Sitúese a la derecha del árbol y
corte con la cadena en retroceso; ejecute entonces la
PARTE INFERIOR del corte, que terminará allí donde
termina la parte superior. La profundidad del corte
direccional debe ser aproximadamente de 1/4 del diámetro
del tronco, y el ángulo entre el corte superior y el inferior
debe ser al menos de 45°. La línea de encuentro entre los
dos cortes se denomina "línea del corte direccional". La línea
debe ser perfectamente horizontal y debe formar
ángulo recto (90º) con respecto a la dirección de caída.
El corte que acabará provocando la caída del árbol se
efectuará de 3 a 5 cm por encima de la parte inferior del
plano de la línea de corte direccional, y terminará a una
distancia de dicha línea equivalente a 1/10 del diámetro del
tronco. Manténgase a la izquierda del árbol y corte con la
cadena en retroceso, utilizando la espada. Controle que el
árbol no se mueva en otra dirección que no sea la prevista
para la caída. Tan pronto como sea posible, introduzca una
cuña de derribo en el corte. La parte de tronco no cortada se
denomina eje, y es la "bisagra" que guía al árbol en
su caída; si el eje fuese insuficiente, no fuera rectilíneo,
o se cortase del todo, se perdería el control sobre la
caída del árbol (¡muy peligroso!), razón por la cual es
necesario que los cortes se ejecuten con precisión.
Terminados los cortes, el árbol comenzará a caer. Si fuera
necesario, facilite la caída con una cuña o una palanca de
derribo.
Desrame
Una vez derribado el árbol, se procede al desrame, la
eliminación de las ramas del tronco. No se debe subestimar
la dificultad de esta operación, porque la mayor parte de los
accidentes por reacción de contragolpe tienen lugar
precisamente durante el desrame. Preste, por consiguiente,
mucha atención a la posición de la punta de la barra
durante el corte y trabaje desde la parte izquierda del tronco.
ESPAÑOL - 8
I. ECOLOGÍA
Este capítulo le proporcionará información útil para mantener las características de ecocompatibilidad previstas para la máquina en la fase proyectual, su uso correcto y la
eliminación de los aceites.
USO DE LA MÁQUINA
Las operaciones de llenado del depósito de aceite deben hacerse de modo que no
comporten la dispersión en el medio ambiente del aceite de la cadena.
DESGUACE
No abandonar en el entorno la máquina que haya dejado de funcionar; entregarla a los
organismos autorizados para la eliminación de basuras conforme a la normativa vigente.
El símbolo
en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto
como desperdicio doméstico. Deberá por lo tanto depositarse en el punto de recogida
aplicable para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegúrese de eliminar este
producto correctamente, ayudará así a evitar consecuencias potenciales negativas para el
medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ocurrir con el manejo
inapropiado de los residuos de este producto.
Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con
la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con
la tienda donde compró el producto.
J. TABLA DE DETECCIÓN DE AVERÍAS
El motor no El motor no
arranca
funciona
bien o pierde
potencia
Asegúrese de que hay
corriente en la red.
Compruebe que la
clavija esté bien
enchufada
Compruebe que ni el
cable ni la alargadera
presenten desperfectos
Compruebe que no
esté puesto el freno
de cadena
Compruebe que la cadena
está correctamente
instalada y tensada
Controle la lubricación
de la cadena como se
explica en los
capítulos F y G
Controle que la
cadena esté afilada
Compruebe que el
interruptor térmico
está activado
Diríjase a un Centro
de asistencia autorizado
•
•
•
•
•
•
•
La máquina El motor
se enciende funciona de
pero no
anómala
corta bien
•
•
•
•
K. PIEZAS DE REPUESTO
35cm
Cadena
Barra (de guía)
91PJ052XN
40cm
Cadena
Barra (de guía)
91PJ056XN
Los dispositivos de freno
no bloquean
correctamente la
rotación de la cadena
Número
Número
Número
Número
ESPAÑOL - 9
de
de
de
de
•
pieza:
pieza:
pieza:
pieza:
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto(s);
Designación....................................Chainsaw - Motosierra
Tipo(s) de designación...................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identificación de la serie.................Ver Etiqueta de Identificación Del
Año de Construcción......................Ver Etiqueta de Identificación Del
Tiene conformidad con los requisitos esenciales y disposiciones de las siguientes Directivas de la CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
Basadas en las siguientes normativas armonizadas de la UE aplicadas:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Organismo notificado que ha realizado el examen tipo CE
de conformidad con el artículo 8 sección 2c...................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Nº de certificado ................................................................ BM 50268379
El nivel máximo de presión acústica de ponderación A en la estación de trabajo medido según EN60745-2-13
corresponde al nivel LpA dado en la tabla.
El valor máximo de vibración media sufrido por la mano / brazo medido según EN60745-2-13 en una muestra del
producto(s) anterior corresponde al valor ah dado en la tabla.
El valor total declarado de vibración se ha medido de acuerdo con un método de ensayo estándar y se puede utilizar
para comparar una herramienta con otra.
El valor total declarado de vibración también se puede utilizar en una evaluación premilitar de exposición.
Aviso:
La emisión de vibración durante el uso efectivo de la herramienta eléctrica puede ser distinta del valor total declarado
dependiendo de cómo se utilice la herramienta.
Sus operarios han de identificar las medidas de seguridad para protegerse a sí mismos; estas medidas se han de
basar en una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (considerando todas las partes del ciclo
operativo, como cuando la herramienta está apagada y cuando está encendida sin trabajar, además de los momentos
de trabajo real).
2000/14/CE: Los valores LWA de potencia de ruido medido y potencia de ruido garantizado tienen conformidad con las
cifras tabuladas.
Procedimiento de evaluación de conformidad................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Director Global I+D - Portátil
Archivo de documentación técnica
Tipo (CSE____)
Peso sin combustible(Kg)
Potencia (kW)
Capacidad depósito de aceite (cm3)
Longitud máxima de la barra (cm)
Paso de cadena (mm)
Calibrador de cadena (mm)
Potencia sonora medida LWA (dB(A))
Potencia sonora garantizada LWA (dB(A))
Presión acústica LpA (dB(A))
Incertidumbre KpA (dB(A))
Vibración de mano /brazo ah (m/s2)
Incertidumbre Kah (m/s2)
Red-Impedancia Zmax ( Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Declaración de conformidad EN 61000-3-11
Dependiendo de las características de su red eléctrica local, la utilización de este producto puede provocar pequeñas
caídas de voltaje en el momento de ponerlo en marcha. Estos bajones pueden afectar a otros equipos eléctricos, por
ejemplo, las lámparas pueden oscurecerse momentáneamente. Si la impedancia Zmax de la red eléctrica de su
suministro eléctrico es menor que el valor mostrado en el cuadro (aplicable a su modelo) no se producirán los efectos
antes descritos. Puede determinar el valor de la impedancia de la red llamando al organismo correspondiente
encargado del suministro eléctrico.
ESPAÑOL - 10
A. DESCRIÇÃO GERAL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19) Dente de corte
20) Lâmina
21) Protecção do carreto de
transmissão
22) Carreto de transmissão
23) Eixo pára-corrente
24) Parafuso de fixação da barra
25) Botão interno de retenção da barra
26) Porca de retenção da barra
27) Rodela de ponta
28) Protecção da lâmina
29) Gancho
30) Sede do eixo tensor da corrente
31) Furo para lubrificação
32) Ranhura da lâmina
33) Chave de bocas/chave de
parafusos
Punho posterior
Proteção posterior da mão
Punho anterior
Proteção anterior da mão/freio da
corrente
Botão externo do tensor da corrente
Parafuso do tensor da corrente
Eixo tensor da corrente
Tampa do tanque de óleo
Janela de controle do nível de óleo
Aberturas de ventilação
Cabo
Manual
Interruptor
Bloqueio do interruptor
Corrente
Dente de tração
Malhas de corte
Delimitador da profundidade de
corte
8, 9,14
6 10, 15
Etiqueta exemplificativa
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Potência sonora garantida em
conformidade com a directiva
2000/14/EC
Ferramenta de Classe II
Selo de conformidade com a CE
Frequência nominal
Potência nominal
Corrente alternada
Tensão nominal
Tipo
Código do produto
Ano di fabricação
Comprimento máximo da lâmina
Nome e endereço do fabricante
N° de artigo (Motosserra eléctrica)
Modelo
N° de série
PORTUGUÊS - 1
B. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS
Atenção
Ler atentamente este
manual
Direção do dente de
corte
Botas de segurança
Usar sempre com
ambas as mãos
Perigo de contragolpe
de reação
Capacete, protetores
auriculares ou viseira
10 m
Não expôr à chuva ou
umidade
Luvas anti-corte
Óleo da corrente
Calças compridas
anti-corte
Não fazer...
Freio desativado,
ativado
Desligar a máquina
Remova imediatamente
a ficha da tomada se o
cabo estiver danificado
ou cortado.
Desligue a ficha antes
de realizar ajustes ou
limpar.
Mantenha as outras
pessoas afastadas
Perigo de choque
eléctrico
Advertências gerais de segurança para ferramentas
eléctricas
ADVERTÊNCIA Leia todas as advertências de
segurança e instruções. O incumprimento das
b) Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à
terra ou à massa, como tubos, radiadores, fogões e
frigoríficos. Há um maior risco de choque eléctrico
se o seu corpo estiver ligado à terra ou à massa.
advertências e instruções pode resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou
condições de humidade. A entrada de água numa
O termo “ferramenta eléctrica” nas advertências refere-se à
sua ferramenta eléctrica ligada à rede eléctrica (com cabo)
ou ferramenta eléctrica com bateria (sem cabo).
d) Não force o cabo. Nunca utilize o cabo para
transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica
da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor,
óleo, arestas afiadas ou peças móveis. Cabos
Guarde todas as advertências e instruções para
referência futura.
ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque
eléctrico.
1) Segurança na área de trabalho
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.
Áreas desarrumadas ou escuras facilitam a
ocorrência de acidentes.
b) Não utilize ferramentas eléctricas em atmosferas
explosivas, na presença de líquidos, gases ou pós
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam faíscas
que podem incendiar o pó ou os gases.
c) Mantenha crianças e outras pessoas afastadas
enquanto estiver a utilizar uma ferramenta eléctrica.
distracções podem levar a que perca o controlo.
As
2) Segurança eléctrica
a) As fichas das ferramentas eléctricas devem ser
compatíveis com a tomada. Nunca modifique a tomada de
forma alguma. Não utilize quaisquer fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à terra (com fio de
terra). O uso de fichas inalteradas e tomadas adequadas
danificados ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize
uma extensão adequada para uso exterior. Utilizar
um cabo adequado para uso exterior reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se a utilização da ferramenta eléctrica num local
húmido for inevitável, utilize uma fonte de
alimentação protegida com disjuntor diferencial. A
utilização de um disjuntor diferencial reduz o risco
de choque eléctrico.
reduzirá o risco de choque eléctrico.
PORTUGUÊS - 2
3) Segurança pessoal
a) Mantenha-se alerta, esteja atento ao que está a
fazer e empregue senso comum ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicação. Um momento de
desatenção ao utilizar uma ferramenta eléctrica pode
resultar em lesões pessoais graves.
b) Utilize equipamento de protecção pessoal. Use
sempre protecção para os olhos. Quando utilizado
para as condições adequadas, o equipamento de
protecção, nomeadamente máscaras de poeira,
calçado de segurança com sola antiderrapante,
capacete de segurança, ou protecção auditiva
reduzirá o risco de lesões pessoais.
c) Evite o arranque acidental. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ferramenta
à alimentação e/ou bateria, pegar na ferramenta ou
transportá-la. Transportar ferramentas eléctricas
com o dedo no interruptor ou ligar ferramentas
eléctricas que tenham o interruptor ligado facilita a
ocorrência de acidentes.
d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma chave que fique ligada a
uma parte rotativa da ferramenta eléctrica pode
resultar em lesões pessoais.
f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte em bom estado com gumes
afiados têm uma menor probabilidade de prender e
são mais fáceis de controlar.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios e
ferramentas de corte etc. de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições de trabalho
e o trabalho a realizar. A utilização da ferramenta
eléctrica em operações para as quais não foi
concebida pode resultar numa situação perigosa.
5. Assistência
a) A sua ferramenta eléctrica deve ser reparada por um
técnico de reparação qualificado, e apenas com
peças de substituição idênticas. Tal garantirá a
manutenção da segurança da ferramenta eléctrica.
Advertências de segurança para a utilização da
motosserra:
• Quando a motosserra estiver em funcionamento,
mantenha todas as partes do corpo afastadas da
corrente. Antes de ligar a motosserra, verifique se a
motosserra não está encostada ao que quer que
seja. Um momento de desatenção durante a
utilização da motosserra pode fazer com que a corrente
apanhe o seu vestuário ou uma parte do seu corpo.
•
e) Não se incline em demasia. Mantenha-se sempre
bem equilibrado e apoiado. Tal permite um melhor
mãos em posição inversa à mencionada acima
aumenta o risco de ferimentos, pelo que nunca a
deve utilizar desta forma.
controlo da ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário adequado. Não use vestuário largo ou
objectos de adorno pessoal. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de peças móveis. Roupa
•
larga, objectos de adorno ou cabelo comprido
podem ficar presos nas peças móveis.
g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de poeiras,
certifique-se de que estão ligados e são utilizados de
forma adequada. A utilização de dispositivos de
recolha de poeiras pode reduzir perigos relacionados
com poeiras.
4) Utilização e manutenção de ferramentas eléctricas
a) Não force a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica correcta para a sua aplicação.
A ferramenta eléctrica correcta terá um desempenho
melhor e mais seguro se funcionar ao ritmo para o
qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não
a ligar nem desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
•
nas mãos de utilizadores inexperientes.
e) Conserve as ferramentas eléctricas em bom estado.
Verifique se existem peças móveis mal reguladas ou
presas, peças danificadas e qualquer outro problema
que possa afectar o funcionamento da ferramenta
eléctrica. Se a ferramenta eléctrica estiver
danificada, mande-a reparar antes de utilizar. Muitos
acidentes são provocados por falta de manutenção
das ferramentas eléctricas.
Use óculos de protecção e protecção auditiva.
Também é recomendável usar equipamento de
protecção para a cabeça, as mãos, as pernas e pés.
O vestuário de protecção adequado limitará os
ferimentos provocados pelos detritos projectados ou
pelo contacto acidental com a corrente.
•
Não utilize uma motosserra em cima de uma árvore.
•
Mantenha-se sempre bem equilibrado e utilize a
motosserra apenas quando se encontrar numa
superfície fixa, segura e nivelada. As superfícies
A utilização de uma motosserra em cima de uma
árvore pode provocar ferimentos.
escorregadias ou instáveis como as escadas, podem
causar a perda de equilíbrio ou a perda de controlo
da motosserra.
•
reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica
acidentalmente.
d) Armazene as ferramentas eléctricas que não estejam
a ser usadas fora do alcance de crianças e não
permita que pessoas que não estejam familiarizadas
com a ferramenta eléctrica ou estas instruções as
utilizem. As ferramentas eléctricas são perigosas
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelos punhos
isolados, visto que a motosserra pode entrar em
contacto com cabos ocultos ou com o próprio cabo
de alimentação. Se as motosserras entrarem em
contacto com um cabo com carga, a corrente pode
passar para os componentes metálicos expostos da
ferramenta eléctrica, podendo electrocutar o
operador.
que não possa ser controlada com o interruptor é
perigosa e deve ser reparada.
c) Desligue a ficha da alimentação e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de fazer qualquer ajuste,
mudar acessórios, ou armazenar as ferramentas
eléctricas. Estas medidas de segurança preventivas
Segure sempre a motosserra com a mão direita no
manípulo traseiro e a mão esquerda no manípulo
dianteiro. O manuseamento da motosserra com as
Quando cortar um ramo que esteja sob tensão, tenha
atenção ao ressalto. Quando a tensão das fibras da
madeira é libertada o ramo pode ressaltar e atingir o
operador e/ou provocar a perda do controlo da
motosserra.
•
Tenha muito cuidado ao cortar arbustos e árvores
novas. Os materiais pouco grossos podem ficar
presos na corrente e ser arremessados na sua
direcção ou provocar o seu desequilíbrio.
•
Para transportar a motosserra utilize o manípulo
dianteiro, desligue-a e mantenha-a afastada do
corpo. Para transportar ou guardar a motosserra,
coloque sempre a protecção da lâmina. O
manuseamento correcto da motosserra reduz a
possibilidade de contacto acidental com a corrente
em movimento.
•
Siga as instruções relativas à lubrificação, à afinação
da tensão da corrente e à substituição de acessórios.
Uma corrente mal esticada ou lubrificada pode partir
ou aumentar a possibilidade de recuo.
PORTUGUÊS - 3
•
•
Mantenha os manípulos secos e limpos e sem óleo
ou gordura. Os manípulos com gordura ou óleo
ficam escorregadios e causam a perda de controlo.
5.
Vestuário. (fig. 1)
6.
Precauções para a saúde – Níveis de ruído e de
vibração. Tenha atenção com as restrições de ruído
Corte apenas madeira. Não utilize a motosserra para
outros fins. Por exemplo: não utilize a motosserra
para cortar plástico, alvenaria nem materiais de
construção que não sejam de madeira. A utilização
da motosserra em operações para as quais não foi
concebida pode resultar numa situação perigosa.
Causas de recuo e prevenção por parte do operador:
O recuo pode ocorrer quando a ponta da lâmina toca
num objecto (Fig. B3), ou quando a madeira fecha e
aperta a corrente no corte.
O contacto com a ponta pode, por vezes, provocar
uma reacção de inversão repentina, projectando a
lâmina para cima e para trás na direcção do
operador.
Se a corrente ficar trilhada na parte superior da
lâmina, pode projectar a lâmina rapidamente para
trás na direcção do operador.
Qualquer uma destas reacções pode provocar a
perda de controlo da motosserra, o que pode resultar
em ferimentos graves. Não confie apenas nos
dispositivos de segurança que a motosserra possui.
Na qualidade de operador de uma motosserra, deve
adoptar várias medidas para que os seus trabalhos
com a motosserra não provoquem acidentes nem
ferimentos.
O recuo resulta da má utilização da ferramenta e/ou
de condições de utilização incorrectas e pode ser
evitado através da adopção de precauções
adequadas, conforme descrito de seguida.:
•
Segure-a firmemente com as duas mãos, apertando
os manípulos da motosserra com os polegares e os
dedos, posicionando o corpo e os braços de forma a
conseguir resistir à força de recuo. Se o operador
adoptar as precauções adequadas pode controlar a
força de recuo. Não deixe a motosserra.
•
•
Não se incline em demasia nem efectue cortes acima
do nível dos ombros. Desta forma ajuda a prevenir o
contacto não propositado da ponta e consegue
controlar melhor a motosserra em situações
imprevistas.
Utilize apenas lâminas e correntes de substituição
indicadas pelo fabricante. Lâminas e correntes de
substituição não indicadas pelo fabricante podem
provocar a ruptura da corrente e/ou recuos.
•
Siga as instruções do fabricante para afiar e fazer a
manutenção da corrente. A diminuição da altura do
calibrador de profundidade pode aumentar a
ocorrência de recuo.
Recomendações de segurança adicionais
1. Consulta do Manual. Qualquer pessoa que utilize
esta máquina tem de ler completa e atentamente o
manual do utilizador. Se a máquina for vendida ou
emprestada a outra pessoa, o manual do utilizador
tem de acompanhar a máquina.
2. Precauções antes da utilização da máquina. Nunca
permita que esta máquina seja utilizada por alguém
que não conheça completamente as instruções do
manual. As pessoas sem prática têm de praticar
utilizando um cavalete para serrar madeira.
3. Verificações de rotina. Verifique sempre a máquina,
atentamente, antes de cada utilização e tendo mais
em atenção se ela foi submetida a impactos fortes ou
se apresenta algum indício de avaria. Efectue todas
as operações descritas no capítulo "Manutenção e
armazenamento – Antes de cada utilização".
4. Reparações e manutenção. Todas as peças da
máquina que podem ser substituídas pelo operador
estão claramente explicadas no capítulo que contém
as instruções relativas a "Montagem/desmontagem".
Quando for necessário, quaisquer outras peças da
máquina têm de ser substituídas, exclusivamente, por
um Centro de Assistência Autorizado.
Para utilizar esta máquina o
operador da máquina tem de usar o vestuário de
protecção individual aprovado seguidamente
indicado. vestuário de protecção aconchegado, botas
de protecção com reforço protector, biqueira de aço e
solas anti-derrapantes, luvas com reforço protector,
viseira ou óculos de protecção, protectores
auriculares e capacete (se houver o risco de queda
de objectos). Estes artigos podem ser adquiridos num
fornecedor de vestuário de trabalho.
na área circundante. A utilização prolongada da
máquina submete o operador a vibrações que podem
provocar "fenómeno de dedos mortos" (síndrome de
Raynaud), síndrome de canal cárpico e outras
perturbações semelhantes.
7. Precauções para a saúde – Agentes químicos. Utilize
apenas óleo aprovado pelo fabricante.
8. Precauções para a saúde - Calor. Durante a
utilização, o carreto e a corrente atingem
temperaturas extremamente elevadas; não toque
nestes componentes enquanto estiverem quentes.
9. ADVERTÊNCIA! Esta máquina produz um campo
electromagnético durante o funcionamento. Em certas
circunstâncias, este campo pode interferir com
implantes médicos activos ou passivos. Para reduzir o
risco de lesões graves ou fatais, recomendamos que
os indivíduos com implantes médicos consultem o
seu médico e o fabricante do respectivo implante
antes de utilizarem esta máquina.
Precauções para o transporte e armazenamento. (fig. 2)
Sempre que mudar de área de trabalho, desligue a
máquina da alimentação eléctrica e accione a alavanca
do travão da corrente. Coloque sempre a protecção da
lâmina antes de transportar ou armazenar a máquina.
Transporte sempre a máquina com a lâmina virada para
trás e, se a transportar num veículo, prenda-a sempre
firmemente para evitar danos.
Reacção de recuo. (fig. 3) A reacção de recuo consiste
numa acção violenta da lâmina, que é impulsionada para
cima e para trás em direcção ao operador. Geralmente,
isto ocorre se a parte superior da ponta da lâmina (a
chamada "zona de perigo de recuo") (ver a marcação
vermelha na lâmina) entrar em contacto com algum
objecto ou se a corrente ficar presa na madeira. O recuo
pode fazer com que o operador perca o controlo da
máquina e provocar acidentes perigosos e mesmo fatais.
A alavanca do travão da corrente e restantes dispositivos
de segurança não são suficientes para proteger o
operador de ferimentos: o utilizador tem de estar ciente
das condições que podem provocar a reacção, prevenilas estando muito atento, com base na sua experiência,
sendo prudente e manuseando correctamente a
máquina (por exemplo: nunca cortar vários ramos de
uma vez, pois isto pode causar um impacto acidental na
"zona de perigo de recuo".
Segurança da área de trabalho
1. Nunca permita que crianças ou pessoas que
desconheçam estas instruções utilizem o
equipamento. Os regulamentos locais poderão impor
restrições à idade do operador.
2. Utilize a máquina, exclusivamente, da forma descrita
nestas instruções e para as funções a que se destina.
3. Verifique atentamente toda a área de trabalho quanto
a possíveis perigos (ex.: estradas, caminhos, cabos
eléctricos, árvores perigosas, etc.)
PORTUGUÊS - 4
4. Mantenha todas as pessoas e animais afastados da
área de trabalho (se for necessário, isole a área e
utilize sinais de advertência), a uma distância mínima
de 2,5 x da altura do tronco; a área nunca deve ser
inferior a dez metros.
5. O operador ou o utilizador é o responsável pelos
acidentes ou perigos que ocorram em pessoas ou
suas propriedades.
Segurança eléctrica
1. Recomenda-se que utilize um dispositivo de corrente
residual com disjuntor diferencial com uma corrente
de disparo não superior a 30 mA. Mesmo estando
instalado um dispositivo de corrente residual com
disjuntor diferencial, não pode ser garantida uma
segurança a 100% e é necessário seguir sempre as
práticas de trabalho seguras. Verifique o dispositivo
de corrente residual com disjuntor diferencial sempre
que o utilizar.
2. Antes de utilizar, verifique se o cabo apresenta danos
e substitua-o no caso de este apresentar sinais de
danos ou de desgaste.
3. Não utilize a máquina se os cabos eléctricos
estiverem danificados ou desgastados.
4. Se o cabo estiver cortado ou se o isolamento estiver
danificado, desligue imediatamente a fonte da
alimentação eléctrica. Não toque no cabo eléctrico
antes de desligar a alimentação eléctrica. Não
efectue reparações num cabo cortado ou danificado.
Leva a máquina a um Centro de Assistência
Autorizado para reparar o cabo.
5. O cabo de extensão deve ser desenrolado
completamente. Os cabos enrolados podem
aquecer demasiado e diminuir a eficácia do seu
corta-relvas.
6. Assegure sempre que cabo/extensão ficam atrás do
operador, garantindo que não criam uma fonte de
perigo para o utilizador ou outras pessoas e que
fiquem dispostos de forma a que não possam ser
danificados (por calor, objectos afiados,
extremidades cortantes, óleo, etc.).
7. Posicione o cabo de maneira a que não possa ser
apanhado pelos ramos ou outros durante a operação
de corte.
8. Desligue sempre a alimentação eléctrica antes de
desligar qualquer ficha, conectores ou extensões.
9. Desligue, retire a ficha da alimentação eléctrica e
examine o cabo de alimentação eléctrica quanto a
danos ou desgaste, antes de enrolar o cabo para
guardar. Não repare um cabo danificado. Leva a
máquina a um Centro de Assistência Autorizado para
reparar o cabo.
10.Remova a ficha da alimentação eléctrica antes de
deixar a máquina sozinha, por qualquer período de
tempo que seja.
11.Enrole o cabo sempre com cuidado para evitar o
emaranhamento.
12.A máquina só pode ser usada nas instalações
eléctricas de CC com a tensão indicada na etiqueta
de classificação do produto.
13.A motosserra possui isolamento duplo em
conformidade com as normas EN60745-1 e
EN60745-2-13. Nunca, em nenhuma circunstância,
deve fazer uma ligação à terra a qualquer peça da
máquina.
Cabos
1. Os cabos de alimentação e as extensões podem ser
adquiridos no centro local de assistência aprovado.
2. Utilize apenas extensões aprovadas
3. As extensões e os cabos só devem ser usados se se
destinarem a utilização no exterior.
4. Se desejar usar um cabo de extensão durante a
utilização do equipamento, só devem ser utilizados
cabos com as seguintes dimensões:
Modelos CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : comprimento máx. 40 m
2
- 5,0 mm : comprimento máx. 60 m
2
- 8,0 mm : comprimento máx. 100 m
Modelos CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : comprimento máx. 50 m
2
- 8,0 mm : comprimento máx. 90 m
C. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA MÁQUINA
BLOQUEIO DO INTERRUPTOR
Na sua máquina está instalado um dispositivo (fig. 1)
que, se não acionado, bloqueia a pressão do interruptor,
a fim de prevenir a ligação acidental da máquina.
FREIO DA CORRENTE NA LIBERAÇÃO DO
INTERRUPTOR
A sua máquina dispõe de um dispositivo que bloqueia
instantaneamente a corrente no momento da liberação
do interruptor. Caso não funcione, não use a máquina.
Leve-a a um Centro de Assistência Autorizado.
FREIO DA CORRENTE / PROTEÇÃO ANTERIOR DA
MÃO
A proteção anterior da mão (fig. 2) serve para evitar que
a sua mão esquerda entre em contato com a corrente
(com a premissa de que o operador esteja segurando
corretamente a máquina). A proteção anterior da mão
tem, ainda, a função de acionar o freio da corrente,
dispositivo estudado para bloquear a corrente em
poucos milésimos de segundos, em caso de
contragolpe de reação. O freio da corrente é desinserido
quando a proteção anterior da mão é puxada para trás
e bloqueada (a corrente pode se mover). O freio da
corrente é inserido quando a proteção anterior da mão é
puxada para frente (a corrente é bloqueada). O travão
da corrente pode ser activado com o pulso esquerdo,
empurrando para a frente, ou quando o pulso entrar em
contacto com a protecção da mão dianteira em resultado
do efeito de coice. Quando utilizar a máquina com a
barra na posição horizontal, por exemplo, durante o
derrube de árvores, o travão da corrente proporciona
menos protecção (fig.3).
NOTA: Quando o freio da corrente é inserido, um
interruptor de segurança retira eletricidade do motor.
Se soltar o travão da corrente enquanto estiver a
premir o interruptor, o equipamento arrancará.
EIXO PÁRA-CORRENTE
Esta máquina está equipada com uma protecção de
corrente (fig. 4) situada por debaixo do carreto. Este
mecanismo foi concebido para parar o movimento de
retorno da corrente caso esta parta ou desengate. Estas
situações podem evitar-se através de uma tensão
correcta da corrente (Consulte o capítulo “D.
Montagem/desmontagem”).
PROTEÇÃO POSTERIOR DA MÃO DIREITA
Serve para proteger (fig.5) a mão em caso de salto ou
rompimento da corrente.
PORTUGUÊS - 5
D. MONTAGEM / DESMONTAGEM
MONTAGEM DA BARRA E DA CORRENTE
De acordo com o modelo da sua máquina, o procedimento de montagem muda. Por isso, verifique a figura e o tipo
de etiqueta do produto e preste atenção à montagem correta.
1. Verifique se o freio da corrente está inserido. Caso esteja inserido, retire-o.
2b. Desaperte o botão de retenção da barra e retire a
2a. Desaperte a porca de retenção da barra e retire a
protecção do carreto de transmissão.
protecção do carreto de transmissão.
3 Posicione a corrente por cima da barra, começando pelo carreto da extremidade, e instalando na ranhura da
lâmina. Atenção! Certifique-se de que o lado afiado dos dentes de corte está voltado para a frente na parte superior
da barra. Use luvas.
4a. Certifique-se de que o pino do tensor da corrente está 4b. Rode a roda helicoidal metálica no sentido oposto ao
o mais encostado possível ao carreto de transmissão.
dos ponteiros dos relógios o mais possível. Instale a barra
Instale a barra no parafuso de retenção da barra e no pino no parafuso de retenção da barra e posicione a corrente
do tensor da corrente e posicione a corrente sobre o
sobre o carreto de transmissão
carreto de transmissão
Instale novamente a protecção do carreto de transmissão, certificando-se de que os dentes de transmissão da corrente
engatam no carreto de transmissão e na ranhura da lâmina.
5a. Aperta a porca de retenção da barra com a mão até
5b. Aperte o botão de retenção da barra até ficar
ficar ligeiramente apertada.
ligeiramente apertado.
6a. Para aplicar tensão sobre a corrente, aperte o parafuso
do tensor da corrente no sentido dos ponteiros dos relógios
utilizando a chave de bocas/chave de parafusos fornecidas.
Para reduzir a tensão, aperte no sentido oposto ao dos
ponteiros dos relógios (quando efectuar esta operação,
mantenha a extremidade da barra levantada)
6b. Para aplicar tensão na corrente, aperte o botão exterior
do tensor da corrente no sentido dos ponteiros dos
relógios. Para reduzir a tensão, aperte no sentido oposto
ao dos ponteiros dos relógios (quando efectuar esta
operação, mantenha a extremidade da barra levantada)
7. Aplique tensão até atingir a correcta. Afaste a corrente da barra e certifique-se de que a folga é de aprox. 2-3mm
8a. Aperte a porca de retenção da barra utilizando a
chave de bocas/chave de fendas fornecidas.
8b. Aperte a barra até ficar bem fixa.
Esticar excessivamente a corrente pode sobrecarregar o motor e danificá-lo; não esticá-la suficientemente pode
provocar o seu desengate. Uma corrente corretamente esticada proporciona um melhor corte e uma maior duração
da corrente. Verificar com freqüência a tensão da corrente, visto que o seu comprimento tende a aumentar com o
uso (especialmente quando nova, controle a tensão da corrente depois de 5 minutos de trabalho); de qualquer
maneira, não estique a corrente logo depois do uso: espere que a mesma esfrie. Caso você tenha que regular a
tensão da corrente, afrouxe as porcas e a maçaneta de fixação da barra antes de intervir no parafuso/maçaneta de
tensão da corrente; segure-a corretamente e feche novamente as porcas/dados de fixação da barra.
E. ACENDIMENTO E DESLIGAMENTO
Arranque:
agarre ambas as alavancas com firmeza,
solte a alavanca do travão da corrente, certificando-se
de que não tira a mão da alavanca da frente, prima e
mantenha premido o bloqueio do interruptor, depois
prima o interruptor (neste momento, poderá soltar o
bloqueio do interruptor).
ATENÇÃO!
Parada:
A máquina desliga-se quando o interruptor é
liberado. Caso a máquina não se desligar, insira o freio
da corrente, disinsira o cabo da rede e leve-a num
Centro de Assistência Autorizado.
F. LUBRIFICAÇÃO DA BARRA E DA CORRENTE
Uma insuficiente lubrificação da ferramenta
de corte provoca o rompimento da corrente, o que
comporta graves riscos de lesão, inclusive mortais.
A lubrificação da barra e da corrente é assegurada por
uma bomba automática
Então verifique - como indicado em "Manutenção" - se o
óleo da corrente está sendo liberado em quantidade
suficiente.
Nunca use óleos exaustos, visto que são nocivos para
você, para a máquina e para o meio-ambiente.
Assegure-se que o óleo seja adequado à temperatura
ambiente do lugar de uso: alguns óleos ficam mais
densos com temperaturas inferiores a 0°C,
sobrecarregando a bomba e danificando-a. Para a
escolha do óleo mais indicado, contate o seu Centro de
Assistência Autorizado.
Escolha do óleo da corrente
Abastecimento do óleo
Use exclusivamente óleo novo (do tipo especial para
correntes), com boa viscosidade: o óleo deve apresentar
uma boa aderência e garantir um bom escorrimento,
tanto no inverno como no verão. Se o óleo para
correntes não for disponível, use óleo para transmissões
EP 90.
Abra a tampa do reservatório de óleo, encha o
reservatório, evitando de derramar óleo (caso isso
ocorra, limpe bem a motosserra), e feche bem a tampa
denovo.
PORTUGUÊS - 6
G. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO
Antes de efectuar qualquer manutenção ou limpeza,
remova a ficha da alimentação eléctrica.
ATENÇÃO! IEm caso de trabalho em ambientes
particularmente sujos ou empoeirados, as operações
descritas devem ser executadas com maior freqüência.
Antes de cada uso
Verifique se a bomba do óleo da corrente esteja
funcionando bem: posicionar a barra a aproximadamente
vinte centímetros de distância de uma superfície clara;
depois de um minuto de funcionamento da máquina, a
superfície deverá apresentar evidentes manchas de óleo
(fig. 1) Certifique-se que para inserir e desinserir o freio
da corrente não seja necessário empregar uma força
excessiva ou insuficiente, e certifique-se que não esteja
bloqueado. Depois verifique o funcionamento como
indicado a seguir: desinserir o freio da corrente, segure
corretamente a máquina e ligue-a, insira o freio da
corrente empurrando a proteção anterior da mão com o
pulso/braço esquerdo, sem tirar as mãos dos punhos
(fig.2). Se o freio da corrente estiver funcionando bem, a
corrente se bloqueará imediatamente. Certifique-se que
a corrente esteja afiada (ver abaixo), em bom estado e
esticada corretamente. Caso esteja gasta em maneira
não-uniforme ou tenha o dente de corte com somente
3mm, providencie a sua substituição (fig.3).
Limpe os orifícios de ventilação com freqüência, para
evitar o superaquecimento do motor. (fig 4).
Verifique o funcionamento do interruptor e do bloqueio
do interruptor (essa operação deve ser feita com o freio
da corrente desinserido): acione o interruptor e o
bloqueio do interruptor, e controle que ambos retornem
em posição de repouso logo que sejam liberados;
certifique-se que, sem acionar o bloqueio do interruptor,
seja possível acionar o interruptor.
Certifique-se que o eixo pára-corrente e a proteção da
mão direita estejam íntegros e sem defeitos aparentes,
como lesões materiais.
Depois de 2-3 horas de uso
Verifique o estado da barra. Se necessário, limpe
cuidadosamente os furos de lubrificação (fig. 5) e a
canalura guia (fig. 6). Caso esta última esteja gasta ou
apresente sulcos excessivos, substitua-a. Limpe o
carreto de transmissão com regularidade e verifique se
não foi sujeito a um desgaste excessivo. (fig.7).
Lubrifique a rodela de bico da barra com óleo para
rolamentos, através do furo indicado (fig.8).
Durante o uso, evite: (fig.1)
Afiamento da corrente (Quando necessário)
ISe a corrente não corte sem que você tenha que apertar
a barra contra a madeira e produz uma serragem muito
fina, significa que não está bem afiada. Se o corte não
produz serragem, a corrente perdeu completamente o fio
e, cortando, polveriza a madeira. Uma corrente bem
afiada avança sozinha na madeira e produz lascas
grandes e compridas.
A parte cortante da corrente é constituída pela malha de
corte (fig. 9), com um dente de corte (fig.10) e um
delimitador de corte (fig.11). O desnível entre estes
determina a profundidade do corte; para obter um bom
afiamento, são necessários um guia-lima e uma limaredonda com 4mm de diâmetro. Siga as seguintes
indicações: com a corrente montada e corretamente
esticada, insira o freio da corrente, posicione o guia-lima
conforme a figura, perpendicularmente à barra (fig.12), e
aja sobre o dente di taglio com as angulações indicadas
na figura (fig.13), afiando sempre de dentro para fora e
afrouxando a pressão na fase de retorno (é muito
importante respeitar as indicações: ângulos de afiamento
excessivos, insuficientes ou um diâmetro de lima errado
aumentam a tendência ao contragolpe de reação). Para
obter ângulos laterais mais precisos, aconselha-se
posicionar a lima verticalmente, 0,5mm acima do
cortante superior. Antes de tudo, afie os dentes de um
lado, depois a serra e então repita a operação.
Certifique-se que, depois do afiamento, os dentes
tenham igual comprimento e que a altura dos
delimitadores de profundidade seja de 0,6mm abaixo do
cortante superior: verifique a altura usando o modelo e
lime (com uma lima plana) a parte saliente; depois
arredonde a parte anterior do delimitador de
profundidade (fig.14), prestando atenção para NÃO limar
o dente de proteção anti-contragolpe (fig.15)
Depois de 30 horas de uso
Leve a máquina a um Centro de Assistência Autorizada,
para uma revisão geral e um controle dos dispositivos de
freagem.
Armazenamento
Guarde a máquina num local fresco e seco e fora do
alcance das crianças. Não guardar no exterior.
H. TÉCNICAS DE CORTE
- Realizar o corte em situações em que o tronco poderia
romper-se durante a operação (madeira em tensão,
árvores secas, etc.): uma quebra repentina pode ser
muito perigosa.
- Que a barra ou a corrente encastrem-se no corte: caso
isso ocorra, desligar a máquina da corrente elétrica e
tentar levantar o tronco, fazendo alavanca com uma
ferramente adequada; não tente liberar a máquina
sacudindo-a ou puxando-a, porque você poderia
danificá-la e machucar-se.
- Situações que poderiam favorecer o contragolpe de
reação.
-usar o equipamento acima do nível dos ombros
-cortar madeira com objectos estranhos, p. ex., pregos
Durante o uso: (fig. 1)
- Se você deve realizar um corte sobre um terreno
inclinado, trabalhe na parte mais alta do tronco, de modo
que este não possa atingí-lo quando caia.
- em caso de abatimento, nunca deixe o trabalho pela
metade: uma árvore parcialmente cortada poderia
romper-se.
- No fim de cada corte, você perceberá uma notável
mudança na força empregada para segurar a máquina.
Preste atenção para não perder o controle.
O texto a seguir refere-se os seguintes dois tipos de
cortes:
O corte com a corrente "a puxar" (de cima para baixo)
(fig. 2), que apresenta o risco de um repentino
escorregamento da máquina em direção ao tronco, com
uma conseqüente perda de controle. Se possível, use
um gancho durante o corte.
O corte com corrente "a empurrar" (de baixo para cima)
(fig. 3): apresenta o risco de um repentino
escorregamento da máquina na direção do operador,
com o risco de atingí-lo ou choque do setor de risco
contra o tronco, com o conseqüente contragolpe de
reação; preste muita atenção quando estiver realizando
o corte.
O modo mais seguro de usar a máquina é com a
madeira bloqueada no cavalete, cortando de cima para
baixo e trabalhando fora do suporte. (fig.4)
PORTUGUÊS - 7
Uso do gancho
ABATIMENTO (fig.10)
Quando possível, use o gancho para um corte mais
seguro. coloque-o no córtex ou na parte superficial do
tronco, de modo que você possa manter mais facilmente
o controle da máquina.
Para assegurar o controle da queda da árvore, é
necessário realizar os seguintes cortes:
A seguir vão os procedimentos típicos a serem
adotados em determinadas situações. É o caso de
avaliar se se adaptam ou não ao seu caso, de acordo
com as circunstâncias. Seguem também o
procedimento de realização do corte com risco mínimo.
Tronco no chão (Risco de a corrente tocar o chão no
fim do corte). (fig.5)
Corte de cima para baixo através do tronco. Prossiga
com cuidado ao fim do corte, para evitar que a corrente
encontre o chão. Se é possível, termine o corte a 2/3 do
diâmetro do tronco, gire o tronco e corte a parte restante
de cima para baixo, para limitar o risco de contato com o
chão
Tronco apoiado de um lado só (Risco de rompimento
do tronco durante o corte) (fig.6)
Comece o corte da parte de baixo, até
aproximadamente 1/3 do diâmetro do tronco. Depois
termine de cortar a parte de cima, encontrando o corte
já realizado.
Tronco apoiado dos dois lados
da corrente.) (fig.7)
(Risco de esmagamento
Comece o corte da parte de cima, até aproximadamente
1/3 do diâmetro do tronco. Depois termine de cortar a
parte de baixo, encontrando o corte já realizado.
Corte de derrube numa inclinação.
Coloque-se sempre
pela parte de cima do tronco. Para manter total controlo
durante o "corte normal", deixe de exercer pressão perto
do final do corte, sem diminuir a força com que está a
segurar nos manípulos da máquina. Não permita que a
corrente entre em contacto com o solo.
Abatimento
ATENÇÃO!
Não tente abater uma árvore se você não
tem a experiência necessária; e, de qualquer maneira,
nunca abata um tronco cujo diâmetro seja maior que o
comprimento da barra! Essa operação está reservada
aos usuários espertos, que possuam o equipamento
adequado.
O corte direcional, que deve ser feito em primeiro lugar,
e que serve para controlar a direção de queda da
árvore: realize primeiramente a PARTE SUPERIOR do
corte direcional do lado em que a árvore deve ser
abatida. Mantenha-se à direita da árvore e corte com a
corrente "a puxar"; depois realize a PARTE INFERIOR
do corte, que deve atingir o fim da parte superior. A
profundidade do corte direcioal deve ser de 1/4 do
diâmetro do tronco, com um ângulo entre o corte
superior e o corte inferior de pelo menos 45°. O
encontro entre os dois cortes é chamado "linha de corte
direcional". A linha deve ser perfeitamente horizontal e
em ângulo reto (90°) em relação à direção de queda.
O corte de abatimento, com o objetivo de provocar a
queda da árvore, deve ser realizado a 3-5 cm acima da
parte inferior do plano da linha de corte direcional, e
terminar a uma distância de 1/10 do tronco em relação a
este último. Mantenha-se à esquerda da árvore e corte
com a corrente "a puxar", usando o gancho. Certifiquese que a árvore não se mova em direção diversa
daquela prevista para a queda. Assim que possível,
coloque uma cunha de abatimento no corte. A parte de
tronco não cortada é chamada fulcro (sustentáculo), e é
como um "zíper" que guia a árvora na queda; caso seja
insuficiente, curvo ou completamente serrado, não será
possível controlar a queda da árvore (muito perigoso!)
por isso, é necessário que os vários cortes sejam feitos
com precisão.
Ao terminar os cortes, a árvore começará a cair. Caso
seja útil, use uma cunha ou uma alavanca de
abatimento.
Retirada dos ramos
Abatida a árvore, o passo seguinte é a eliminação dos
ramos do tronco . Não subestime essa operação,
porque a maior parte dos incidentes de contragolpe de
reação acontecem exatamente durante a retirada dos
ramos. Por isso, preste atenção à posição da ponta da
lâmina durante o corte e trabalhe do lado esquerdo do
tronco.
O objetivo do abatimento é derrubar a árvore na melhor
posição possível para a sucessiva retirada dos ramos e
corte do tronco. (Evite que uma árvore em queda
enrosque-se numa outra: provocar a queda de uma
árvore enroscada é uma operação muito perigosa).
Você deve decidir a melhor direção de queda avaliando:
o que há ao redor da árvore, a sua inclinação, curvatura,
a direção do vento e a concentração dos ramos.
Não ignore a presença de ramos mortos ou quebrados:
estes poderiam romper-se durante o abatimento e
representar um perigo.
ATENÇÃO! Durante as operações de abatimento em
condições críticas, retire imediatamente a proteção
acústica depois do corte, para poder ouvir barulhos
estranhos e eventuais sinais de advertência.
Operações preliminares ao corte a individuação da via
de fuga
Elimine os ramos que atrapalham o trabalho (fig. 8),
começando de cima para baixo e mantendo o tronco
entre o seu corpo e a motosserra. Elimine os ramos
mais difíceis, um por vez. Elimine a vegetação ao redor
da árvore e observe os eventuais obstáculos presentes
(pedras, raízes, fossas, etc.) quando planificar a sua via
de fuga (a ser seguida durante a queda da árvore);
consulte a figura (fig. 9) para saber a direção a ser
tomada ( A direção prevista de queda da árvore. B.Via
de Fuga C. Zona de risco)
PORTUGUÊS - 8
I. ECOLOGIA
Este capítulo contém informações úteis para manter as características de compatibilidade
ecológica, ideadas na fase de desenvolvimento da máquina, o correto uso desta e a correta
eliminação dos óleos.
USO DA MÁQUINA
As operações de enchimento do tanque de óleo devem ser realizadas de forma a evitar a
dispersão do óleo da corrente no ambiente.
SUCATEAMENTO
Não disperse no ambiente a máquina inutilizada, e sim entregue-a às entidades
autorizadas à eliminação do lixo, segundo as normas previstas pela legislação em vigor.
O símbolo
existente no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não
pode ser tratado como lixo doméstico. Por conseguinte, deverá ser depositado no ponto de
recolha aplicável para efeitos de reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao
assegurar-se de que a deposição deste produto é efectuada da forma correcta, estará a
contribuir para evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde
humana, que, de outro modo, poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado
deste produto.
Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o gabinete municipal da
sua localidade, o serviço de recolha de lixos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.
J. TABELA DE POSSÍVEIS PROBLEMAS
O motor
não liga
Certifique-se que há
eletricidade na rede
Verifique se o cabo
está corretamente
inserido na tomada
Verifique se o cabo ou
a extensão estão
danificados
Certifique-se que o
freio da corrente não
esteja inserido
Verifique se a corrente
está devidamente instalada
e tem a tensão correcta
Verifique se a lubrificação
da corrente corresponde
à descrição dos
capítulos F e G
Certifique-se de que a
corrente está afiada
Verifique se o interruptor
de corte está activado
Entre em contato com
um Centro de Assistência
Técnica autorizado.
•
•
•
•
O motor
ffunciona
mal ou
perde
•
A máquina
liga, mas
não corta
corretamente
O motor
funciona de
maneira
anômala
•
•
•
•
•K. PEÇAS•DE SUBSTITUIÇÃO•
35cm
Corrente
Lâmina
91PJ052XN
40cm
Corrente
Lâmina
91PJ056XN
Os dispositivos de
freio não bloqueiam
corretamente a
rotação da corrente
Referência:
Referência:
Referência:
Referência:
PORTUGUÊS - 9
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o(s) equipamento(s);
Designação.......................................Chainsaw - Serra elétrica
Designação do Tipo(s)......................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identificação da série........................Consulte a Etiqueta de Especificações do
Ano de fabrico...................................Consulte a Etiqueta de Especificações do
Está(ão) em conformidade com os requisitos e disposições essenciais das seguintes Directivas da CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
baseado nas seguintes normas harmonizadas das EU aplicadas:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Organismo Notificado que realizou o certificado de exame CE
em conformidade com o artigo 8, secção 2c. ................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certificado n.º .................................................................... BM 50268379
O nível de pressão sonora máxima ponderada LpA na estação de trabalho, avaliado em conformidade com a norma
EN60745-2-13 é indicado na tabela.
O valor máximo ponderado de vibração mão/braço ah avaliado em conformidade com a norma EN60745-2-13 numa
amostra do(s) produto(s) supracitado(s) é indicado na tabela.
O valor total de vibração declarado foi medido em conformidade com um método de teste padrão e pode ser utilizado
para comparação de uma ferramenta com outra.
O valor total de vibração declarado também pode ser utilizado numa avaliação de exposição preliminar.
Advertência:
A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor total declarado,
dependendo dos modos como a ferramenta é utilizada.
Os operadores devem identificar medidas de segurança para protecção própria que se baseiem numa estimativa da
exposição nas condições de utilização reais (considerando todos os componentes do ciclo de funcionamento, tais
como o número de vezes que a máquina é desligada e quando está em funcionamento, para além do tempo de
disparo).
2000/14/EC: Os valores do nível sonoro ponderado LWA e da potência sonora garantida LWA estão em conformidade
com os valores indicados nas tabelas.
Procedimento de avaliação da conformidade. ................
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Director de Investigação e Desenvolvimento Global Ferramentas portáteis
Responsável pela documentação técnica
Tipo (CSE____)
Peso a seco (Kg)
Potência (kW)
Capacidade do tanque de óleo (cm3)
Comprimento máximo da lâmina (cm)
Passo da corrente (mm)
Calibre da corrente (mm)
Potência Sonora medida LWA (dB(A))
Potência sonora garantida LWA (dB(A))
Pressão sonora LpA (dB(A))
Irregularidade KpA (dB(A))
Vibração da mão / braço ah (m/s2)
Incerteza Kah (m/s2)
Impedância da rede eléctrica Zmax (Ω)
Annex V
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Declaração de conformidade com EN 61000-3-11
Dependendo das características da rede eléctrica local, a utilização deste equipamento pode provocar breves quedas
de tensão quando o mesmo é ligado Tal efeito pode influenciar outro equipamento eléctrico, como por exemplo, a
redução temporária da intensidade luminosa de uma lâmpada. Se a impedância Zmax da rede eléctrica for inferior ao
valor indicado na tabela (aplicável ao seu modelo), esses efeitos não se verificarão. Para determinar o valor de
impedância da rede, poderá contactar a companhia fornecedora de electricidade local
PORTUGUÊS - 10
A. DESCRIZIONE GENERALE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Impugnatura posteriore
Protezione posteriore della mano
Impugnatura anteriore
Protezione anteriore della
mano/freno catena
Pomello esterno tendicatena
Vite tendicatena
Perno tendicatena
Tappo serbatoio olio
Finestra controllo livello olio
Aperture di ventilazione
Cavo
Manuale
Interruttore
Blocco interruttore
Catena
Dente di trazione
Maglia di taglio
Delimitatore profondità di taglio
8, 9,14
Dente di taglio
Barra guida
Coperchio pignone motore
Pignone motore
Perno ferma catena
Vite fissa barra
Pomello interno bloccaggio barra
Dado bloccaggio barra
Rotella di punta
Copribarra
Arpione
Sede perno tendicatena
Foro lubrificazione
Scanalatura barra guida
Chiave/cacciavite
6 10, 15
Etichetta d’esempio
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Potenza sonora garantita
conforme alla direttiva
2000/14/CEE
Elettroutensile di classe II
Marcatura CE di conformità
Frequenza nominale
Potenza nominale
Corrente alternata
Tensione nominale
Tipo
Codice prodotto
Anno di fabbricazione
Lunghezza massima della barra
guida
Nome e indirizzo del costruttore
N° di articolo (Elettrosega)
Modello
N° di serie
ITALIANO - 1
B. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
Attenzione
Direzione del dente di
taglio
Leggere attentamente
il manuale
Usare sempre con due
mani
Stivali di sicurezza
Pericolo di
contraccolpo di
reazione
Casco, paraorecchi e
occhiali di protezione
o visiera
10 m
Non esporre a pioggia
o umidità
Guanti antitaglio
Olio catena
Pantaloni lunghi e
antitaglio
Non fare…
Freno
disattivato,attivato
Spegnere la macchina
Se il cavo appare
danneggiato o reciso,
rimuovere
immediatamente la spina
dall’alimentazione di rete
Scollegare la spina
prima di eseguire
qualsiasi operazione di
regolazione o pulizia
Rischio di scosse
elettriche
Tenere lontani i
presenti
Avvertenze di sicurezza generiche relative all’uso degli
apparecchi elettrici
AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze e le
istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza
delle presenti avvertenze e istruzioni può comportare il
rischio di folgorazioni, incendi e/o infortuni gravi.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per
eventuali consultazioni successive.
b) Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a
terra, ad esempio tubi, radiatori, cucine economiche
e frigoriferi. In caso di contatto, il corpo può essere
collegato alla linea di massa aumentando il rischio di
folgorazione.
c) Non esporre gli apparecchi elettrici a pioggia o
umidità. L’infiltrazione di acqua in un apparecchio
elettrico aumenta il rischio di folgorazione.
Il termine “apparecchio elettrico” riportato nelle presenti
avvertenze si riferisce ad un apparecchio elettrico
azionato mediante cavo (cablato) o batteria (senza fili).
1) Sicurezza nell’area di lavoro
a) Tenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli spazi
disordinati o bui danno spesso luogo a incidenti.
b) Non azionare apparecchi elettrici in atmosfere esplosive,
ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparecchi elettrici generano scintille
che possono infiammare polveri o esalazioni.
c) Durante l’utilizzo dell’apparecchio elettrico occorre
tenere lontani i presenti, soprattutto i bambini.
Eventuali distrazioni potrebbero fare perdere il
controllo dell’apparecchio.
d) Non utilizzare impropriamente il cavo. Non usare mai il
cavo per trasportare, tirare o scollegare l’apparecchio
elettrico. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o
parti mobili. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di folgorazione.
e) Se si impiega l’apparecchio elettrico all’aperto,
utilizzare una prolunga omologata per ambienti
esterni. L’uso di un cavo omologato per ambienti
esterni riduce il rischio di folgorazione.
f) Se non è possibile evitare l’utilizzo di un apparecchio
elettrico in zone umide, usare un’alimentazione
protetta mediante dispositivo a corrente residua
(RCD). L’uso di un RCD riduce il rischio di
folgorazione.
2) Sicurezza elettrica
a) Le spine degli apparecchi elettrici devono corrispondere
alle prese di alimentazione utilizzate. Non apportare
alcuna modifica alle spine. Non usare mai spine
adattatrici con apparecchi elettrici collegati alla messa a
terra. L’uso di spine non modificate e di prese idonee
all’apparecchio elettrico riduce il rischio di folgorazione.
3) Sicurezza personale
a) Restare vigili, porre attenzione a quanto si sta
facendo e usare il buon senso quando si aziona un
apparecchio elettrico. Non utilizzare apparecchi
elettrici quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe,
alcol o farmaci. Un momento di disattenzione
durante l’azionamento degli apparecchi elettrici può
provocare infortuni gravi.
ITALIANO - 2
b) Usare dispositivi per la protezione personale.
Indossare sempre una protezione per gli occhi.
L’uso
di dispositivi di protezione adeguati, quali maschere
antipolvere, scarpe antinfortunistiche e antiscivolo,
caschi o protezioni per le orecchie, riduce il rischio di
infortuni.
c) Evitare l’accensione involontaria dell’apparecchio.
Accertarsi che l’interruttore sia in posizione OFF
prima di collegare l’apparecchio alla fonte di
alimentazione e/o alla batteria o di sollevarlo e
trasportarlo. Trasportare apparecchi elettrici con il
dito sull’interruttore o collegarli all’alimentazione con
l’interruttore acceso può essere causa di incidenti.
d) Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o avvitatori
prima di accendere l’apparecchio elettrico. Eventuali
5. Riparazioni
a) Gli apparecchi elettrici devono essere riparati da
personale qualificato che utilizzi esclusivamente parti
di ricambio identiche. In questo modo è possibile
mantenere il livello di sicurezza ottimale degli
apparecchi elettrici.
Avvertenze di sicurezza per l’elettrosega:
• Tenere tutte le parti del corpo lontane dall’elettrosega
quando è in funzione. Prima di avviare l’elettrosega,
assicurarsi che la catena non sia a contatto con alcun
oggetto. Un momento di disattenzione durante
l’azionamento di elettroseghe può far sì che abiti o
parti del corpo rimangano impigliati nella catena.
•
chiavi o avvitatori lasciati attaccati alle parti rotanti di
un apparecchio elettrico possono provocare infortuni.
e) Non sbilanciarsi. Adottare sempre una postura che
permette di mantenere stabilità ed equilibrio. In
questo modo è possibile controllare meglio
l’apparecchio elettrico in caso di imprevisti.
impugnare l’elettrosega con una configurazione
diversa poiché aumenta il rischio di infortuni.
•
f) Indossare un abbigliamento adeguato. Non
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli,
vestiti e guanti lontani dalle parti mobili. Vestiti larghi,
gioielli o capelli lunghi potrebbero restare impigliati
nelle parti mobili.
•
4) Uso e manutenzione degli apparecchi elettrici
a) Non forzare l’apparecchio elettrico. Usare
l’apparecchio elettrico più adatto al lavoro da
svolgere. L’uso dell’apparecchio elettrico giusto
•
•
consente di ottenere risultati migliori e di lavorare in
sicurezza alla rapidità progettualmente prevista.
•
c) Scollegare la spina dalla sorgente di alimentazione
e/o la batteria dall’apparecchio elettrico prima di
effettuare qualunque regolazione, cambiare gli
accessori o riporre l’apparecchio stesso. Queste
•
apparecchio elettrico non controllabile mediante
l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
d) Conservare gli apparecchi elettrici fuori dalla portata
dei bambini e non consentirne l’impiego a persone
inesperte o che non conoscono le relative istruzioni
d’uso. Gli apparecchi elettrici possono essere
f)
cattiva manutenzione degli apparecchi elettrici.
Tenere gli utensili di taglio affilati e puliti. Gli
apparecchi con taglienti ben affilati e sottoposti a una
manutenzione adeguata tendono a incepparsi con
minor frequenza e sono più facili da controllare.
g) Usare l’apparecchio elettrico, gli accessori, gli utensili
ecc. secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni,
tenendo conto delle condizioni operative e del tipo di
lavoro da svolgere. L’utilizzo dell’apparecchio
Indossare adeguati indumenti protettivi riduce il
rischio di infortuni causati da detriti volanti o contatto
accidentale con la catena.
Non utilizzare l’elettrosega su un albero. L’utilizzo
dell’elettrosega sopra un albero può causare infortuni.
Adottare sempre una postura che permetta di
mantenere stabilità e utilizzare l’elettrosega solo su
superfici piane, fisse e sicure. Superfici scivolose o
Quando si taglia un ramo in tensione, fare attenzione
a non farsi cogliere di sorpresa dal rimbalzo. Quando
viene rilasciata la tensione delle fibre del legno, il
ramo può colpire l’operatore e/o far perdere il
controllo dell’elettrosega.
Prestare la massima attenzione quando si tagliano
cespugli e arbusti. Il materiale sottile può bloccare la
catena e rimbalzare contro l’operatore oppure fargli
perdere l’equilibrio.
•
Trasportare l’elettrosega dall’impugnatura anteriore, a
motore spento e lontana dal corpo. Al momento di
trasportare o riporre l’elettrosega, montare sempre il
copribarra. La corretta manipolazione
•
Seguire le istruzioni per lubrificare lo strumento,
tendere la catena e sostituire gli accessori. Una
dell’elettrosega riduce il rischio di contatto
accidentale con la catena in movimento.
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
e) Sottoporre gli apparecchi elettrici a manutenzione.
Accertarsi che non siano presenti errori di
allineamento o inceppamenti delle parti mobili, rottura
di componenti o altre condizioni che possono
pregiudicare il corretto funzionamento
dell’apparecchio elettrico. Se danneggiato,
l’apparecchio elettrico deve essere riparato prima di
procedere all’uso. Molti incidenti sono dovuti ad una
Indossare occhiali protettivi e protezioni per l’udito. Si
raccomanda l’utilizzo di attrezzature protettive
supplementari per testa, mani, gambe e piedi.
instabili, come ad esempio scale, possono causare la
perdita di equilibrio o di controllo dell’elettrosega.
b) Non usare l’apparecchio elettrico se non può essere
acceso o spento mediante l’interruttore. Qualunque
misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionamenti accidentali dell’apparecchio elettrico.
Impugnare l’apparecchio elettrico solo dalle superfici
antiscivolo isolate per evitare che la catena entri in
contatto con fili elettrici nascosti o con il suo stesso
cavo. Se le catene entrano in contatto con un filo in
tensione, le parti metalliche esposte dell’apparecchio
elettrico entrano in tensione e potrebbero comportare
il rischio di folgorazioni per l’operatore.
g) Se sono presenti dispositivi per il collegamento di
impianti di estrazione e raccolta polveri, accertarsi
che siano stati collegati correttamente e che vengano
utilizzati idoneamente. L’uso di dispositivi di
captazione delle polverii può ridurre i pericoli ad esse
correlati.
Afferrare l’elettrosega sempre con la mano destra
dall’impugnatura posteriore e con la mano sinistra
dall’impugnatura anteriore. Si sconsiglia di
catena tesa o lubrificata in maniera errata può
rompersi o aumentare il rischio di contraccolpi.
•
Mantenere le impugnature asciutte, pulite e libere da
sostanze oleose e untuose. Impugnature unte e
•
Tagliare solo legno. Non utilizzare l’elettrosega per
scopi diversi da quelli progettualmente previsti. Ad
esempio, l’elettrosega non deve essere impiegata per
tagliare plastica, muri o materiali da costruzione non
in legno. L’utilizzo dell’elettrosega per operazioni
oleose sono scivolose e possono causare la perdita
di controllo dell’elettrosega.
diverse da quelle progettualmente previste potrebbe
determinare situazioni pericolose.
elettrico per operazioni diverse da quelle
progettualmente previste può determinare situazioni
pericolose.
ITALIANO - 3
Cause e prevenzione di contraccolpi per l’operatore:
Il contraccolpo può verificarsi quando la punta della
barra guida tocca un oggetto (Figura B3) oppure
quando il legno blocca e schiaccia la catena durante
il taglio.
Il contatto della punta in alcuni casi può provocare
una brusca reazione contraria, che porta la barra
verso l’alto e poi indietro verso l’operatore.
Lo schiacciamento della catena lungo la sommità
della barra guida può spingere indietro la barra stessa
in maniera veloce verso l’operatore.
Entrambe queste reazioni possono causare la perdita
di controllo dell’elettrosega, con conseguenti infortuni
gravi. Si consiglia di non fare affidamento
esclusivamente sui dispositivi di sicurezza integrati
nell’elettrosega. L’operatore che utilizza
un’elettrosega deve adottare diverse misure di
sicurezza affinché i lavori di taglio che esegue
prevengano il rischio di incidenti o infortuni.
Il fenomeno del contraccolpo è il risultato di un uso
improprio e/o di procedure o condizioni di
funzionamento scorrette, che possono evitarsi
adottando precauzioni adeguate, come descritto di
seguito:
•
Mantenere una presa decisa, con le dita ed entrambe
le mani ben salde attorno alle impugnature
dell’elettrosega. Posizionare corpo e braccio in modo
tale da resistere a forze di contraccolpo. Le forze di
contraccolpo possono essere controllate
dall’operatore, purché vengano adottate adeguate
misure di precauzione. Non allentare la presa
sull’elettrosega.
•
Non sbilanciarsi né tagliare a un’altezza superiore alle
spalle. In questo modo si previene il contatto
involontario della punta e si ottiene un migliore
controllo dell’elettrosega in caso di imprevisti.
•
Utilizzare solo barre e catene di ricambio come
indicato dal fabbricante. Una sostituzione errata di
barre e catene può causare la rottura della catena e/o
fenomeni di contraccolpo.
•
Attenersi alle istruzioni specificate dal fabbricante per
l’affilatura e la manutenzione della catena
dell’elettrosega. La riduzione dell’altezza del
delimitatore della profondità di taglio può aumentare il
rischio di contraccolpi.
Ulteriori raccomandazioni di sicurezza
1. Manuale d’uso. Chiunque utilizzi questa macchina
deve leggere con molta attenzione il manuale d’uso in
tutte le sue parti. Il manuale d’uso deve essere fornito
assieme alla macchina in caso di vendita o prestito
della stessa a un’altra persona.
2.
Misure precauzionali prima dell’utilizzo della
macchina. Non permettere mai l’uso di questa
macchina a persone che non conoscano
completamente le istruzioni del manuale. Le persone
inesperte devono seguire un periodo formativo nel
quale operano solo su un apposito cavalletto.
3. Verifiche di controllo. Eseguire un’accurata verifica
della macchina prima di ogni utilizzo, soprattutto se è
stata soggetta a forti urti o se mostra segni di
malfunzionamento. Eseguire tutte le operazioni
descritte nel capitolo “Manutenzione e conservazione:
cosa fare prima di ogni utilizzo”.
4. Riparazioni e manutenzione. Tutte le parti della
macchina che possono essere sostituite
personalmente sono spiegate chiaramente nel
capitolo relativo alle istruzioni di “Montaggio e
smontaggio”. Ove necessario, tutte le altre parti della
macchina devono essere sostituite solo da un centro
servizi autorizzato.
5. Abbigliamento protettivo (Figura 1). Quando l’utente
utilizza questa macchina deve indossare i seguenti
indumenti di protezione personale omologati:
indumenti di protezione aderenti, stivali di sicurezza
con suole antisdrucciolevoli, puntali e protezione
antiurto, guanti antitaglio e antivibrazione, occhiali
protettivi o visiera di sicurezza, cuffie antirumore ed
elmetto (in caso di pericolo di caduta di oggetti).
Disponibili presso un fornitore di indumenti da lavoro.
6.
Precauzioni per la salute: vibrazioni e livelli di
rumorosità. Fare attenzione alle restrizioni del livello
sonoro nelle immediate vicinanze. L’utilizzo
prolungato della macchina espone l’utente a vibrazioni
che possono generare disturbi quali la cosiddetta
“sindrome del dito bianco da vibrazione” (VWF)
(Fenomeno di Raynaud), la sindrome del tunnel
carpale e simili.
7. Precauzioni per la salute: agenti chimici. Utilizzare
olio approvato dal fabbricante.
8. Precauzioni per la salute: calore. Durante l’utilizzo, il
rocchetto e la catena raggiungono temperature molto
elevate: fare attenzione a non toccare queste parti quando
sono calde.
9. ATTENZIONE! Questa macchina produce un campo
elettromagnetico durante il funzionamento. Questo
campo può, in alcune circostanze, interferire con i
dispositivi medici attivi o passivi impiantati. Per ridurre
il rischio di infortuni gravi o fatali, raccomandiamo ai
portatori di dispositivi medici di consultare il medico e
il produttore del dispositivo prima di utilizzare questa
macchina.
Precauzioni per il trasporto e la conservazione (Figura 2)
Ogni volta che si cambia area di lavoro, scollegare la
macchina dall’alimentazione e attivare la leva del freno
catena. Prima di trasportare o riporre la macchina,
inserire ogni volta il copribarra. Trasportare la macchina
sempre a mano, con la barra rivolta all’indietro; quando si
trasporta la macchina su un veicolo, assicurarsi sempre
di fissarla al fine di prevenire danni.
Reazione del contraccolpo (Figura 3) La reazione del
contraccolpo consiste in una brusca azione contraria e
verso l’alto della barra in direzione dell’utente. Questo
fenomeno si verifica di solito quando l’estremità della
punta della barra (chiamata “settore a rischio
contraccolpo”) (vedere il contrassegno rosso sulla barra
guida) entra in contatto con un oggetto, oppure quando
la catena rimane incastrata nel legno. Il contraccolpo
può far perdere all’utente il controllo della macchina,
provocando incidenti pericolosi e persino mortali. La
leva del freno catena e gli altri dispositivi di sicurezza
integrati nella macchina non sono sufficienti a proteggere
l’utente da infortuni: l’utente deve conoscere bene le
condizioni che possono provocare la reazione e
prevenirle prestando estrema attenzione in base alla
propria esperienza, nonché essere prudente e
manipolare correttamente la macchina (ad esempio, non
tagliare mai diversi rami tutti in una volta perché ciò può
causare l’impatto accidentale sul “settore a rischio
contraccolpo”).
Sicurezza nell’area di lavoro
1. Non permettere mai l’uso del prodotto a bambini o
persone che non abbiano familiarità con le presenti
istruzioni. Le normative locali possono limitare l’età
dell’operatore.
2. Utilizzare il prodotto solo secondo le modalità e per le
funzioni descritte in queste istruzioni.
3. Controllare attentamente l’intera area di lavoro per
verificare che non vi siano fonti di pericolo (quali, ad
esempio, strade, sentieri, cavi elettrici, alberi
pericolosi, ecc.).
4. Tenere tutti i passanti e gli animali a una debita
distanza dall’area di lavoro (ove necessario, separare
l’area con una recinzione e utilizzare segnali di
avvertenza) di almeno due volte e mezzo l’altezza del
tronco, e in ogni caso non meno di 10 metri.
5. L’operatore o utente è responsabile in caso di
incidenti o pericoli occorsi ad altre persone o alle loro
cose.
ITALIANO - 4
Sicurezza elettrica
1. Si raccomanda l’uso di un dispositivo di corrente
residua (RCD), con una corrente di scatto non
superire a 30 mA. Anche con un RCD installato, non
è garantita una totale sicurezza e si devono sempre
adottare le norme precauzionali di sicurezza.
Controllare il dispositivo RCD a ogni utilizzo.
2. Prima dell’uso, verificare che il cavo non sia
danneggiato e sostituirlo qualora presenti segni di
danneggiamento o usura.
3. Non utilizzare il prodotto se i cavi elettrici sono
danneggiati o consumati.
4. Se il cavo è reciso o l’isolante danneggiato,
scollegare immediatamente dall’alimentazione. Non
toccare il cavo elettrico fino a quando l’alimentazione
non sia stata scollegata. Non riparare un cavo reciso
o danneggiato. Portare il prodotto presso un centro
servizi autorizzato, che provvederà alla sostituzione
del cavo.
5. Svolgere sempre e completamente il cavo di prolunga.
Se restano avvolti o attorcigliati, i cavi possono
surriscaldarsi e ridurre l’efficienza del tosaerba.
6. Controllare sempre che il cavo/prolunga sia tenuto
dietro l’utente, assicurandosi che non rappresenti una
fonte di pericolo per l’utente o altre persone, e
verificare che non possa essere danneggiato (da
calore, oggetti appuntiti, spigoli vivi, olio, ecc.).
7. Posizionare il cavo in modo tale che durante
l’operazione di taglio non rimanga impigliato in rami e
simili.
8. Prima di scollegare qualsiasi spina, connettore o
prolunga, spegnere sempre l’alimentazione.
9. Spegnere l’alimentazione, scollegare la spina e
verificare che il cavo elettrico non sia danneggiato o
usurato prima di avvolgerlo e riporlo. Non riparare un
cavo danneggiato. Portare il prodotto presso un
centro servizi autorizzato, che provvederà alla
sostituzione del cavo.
10.Rimuovere la spina dall’alimentazione di rete prima di
lasciare il prodotto incustodito per un certo periodo di
tempo.
11.Avvolgere sempre il cavo con attenzione, evitando di
attorcigliarlo.
12.Usare solo su una tensione di rete CA, come
mostrato sulla targhetta nominale del prodotto.
13.L’elettrosega è a doppio isolamento, in conformità alle
norme EN60745-1 ed EN60745-2-13. In nessuna
circostanza devono collegarsi dispositivi di messa a
terra a qualsiasi parte del prodotto.
Cavi
1. I cavi di alimentazione e le prolunghe sono disponibili
presso il proprio centro servizi autorizzato locale.
2. Utilizzare solo prolunghe omologate.
3. Impiegare solo prolunghe e fili elettrici progettati
specificamente per ambienti esterni.
4. Se necessari all’uso del prodotto, i cavi di
prolunga utilizzati devono essere conformi alle
seguenti dimensioni:
Modelli CSE1835, CSE1935S:
2
- 5,0 mm : lunghezza max 40 m
2
- 5,0 mm : lunghezza max 60 m
2
- 8,0 mm : lunghezza max 100 m
Modelli CSE2040, CSE2040S:
2
- 5,0 mm : lunghezza max 50 m
2
- 8,0 mm : lunghezza max 90 m
C. DESCRIZIONE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA
BLOCCO DELL’INTERRUTTORE
Sulla vostra macchina è installato un dispositivo (fig.1)
che, se non azionato, impedisce la pressione
dell’interruttore, al fine di prevenirne l’azionamento
accidentale.
FRENO CATENA AL RILASCIO DELL’INTERRUTTORE
La vostra macchina è dotata di un dispositivo che blocca
istantaneamente la catena al rilascio dell’interruttore; nel
caso non funzionasse, non usate la macchina ma
portatela da un Centro Assistenza Autorizzato.
FRENO CATENA / PROTEZIONE ANTERIORE DELLA
MANO
a protezione anteriore della mano (fig.2) serve ad evitare
che (posto che la macchina sia impugnata
correttamente) la vostra mano sinistra entri in contatto
con la catena. La protezione anteriore della mano ha
inoltre la funzione di azionare il freno catena, dispositivo
studiato per bloccare la catena in pochi millisecondi in
caso di contraccolpo di reazione. Il freno catena è
disinserito quando la protezione anteriore della mano è
tirata indietro e bloccata (la catena può muoversi). Il
freno catena è inserito quando la protezione anteriore
della mano è spinta in avanti (la catena è bloccata).Il
freno della catena entra in funzione se viene spinto in
avanti con il polso sinistro oppure
NOTA: Quando il freno catena è inserito un interruttore di
sicurezza toglie corrente al motore.
Se si rilascia il freno della catena con l’interruttore
premuto, l’apparecchio entra in funzione.
PERNO FERMA CATENA
Questo apparecchio è dotato di un fermacatena (fig.4)
posto sotto la ruota dentata Questo meccanismo serve a
bloccare il movimento indietro della catena in caso di
rottura o fuoriuscita della stessa dalla scanalatura della
barra. Queste situazioni possono essere evitate
verificando sempre la corretta tensione della catena (v.
sezione “D. Montaggio/smontaggio”).
PROTEZIONE POSTERIORE MANO DESTRA
Serve a proteggere (fig.5) la mano in caso di salto o
rottura della catena.
se il polso entra a contatto con il paramano anteriore a
causa di un contraccolpo.
Quando l’apparecchio viene utilizzato con la barra in
posizione orizzontale, ad esempio per abbattere un
albero, il freno della catena offre meno protezione (fig.3).
ITALIANO - 5
MONTAGGIO BARRA E CATENA
D. MONTAGGIO / SMONTAGGIO
A secondo del modello della vostra macchina la procedura di montaggio cambia, di conseguenza fate riferimento alle
figure e al tipo sull’etichetta prodotto, fate molta attenzione ad eseguire un montaggio corretto.
1. Controllate che il freno catena non sia inserito, nel caso disinseritelo.
2b. Svitare la manopola del porta-barra e rimuovere il
coperchio del pignone motore.
2a. Svitare il dado del porta-barra e rimuovere il
coperchio del pignone motore.
3. Posizionare la catena sulla barra, partendo dalla parte superiore e facendola passare nella scanalatura della barra
guida. Attenzione! Assicurarsi che l’estremità affilata dei denti di taglio sia rivolta in avanti sulla parte superiore della
barra. Indossare guanti.
4a. Assicurarsi che il perno di supporto del tendicatena si 4b. Ruotare quanto più possibile la rotella di metallo in
senso antiorario. Montare la barra sulla vite del portatrovi il più possibile indietro verso il pignone motore. Montare
barra e posizionarla sul pignone motore.
la barra sulla vite del porta-barra e sul perno di supporto
del tendicatena, e posizionarla sul pignone motore.
Rimettere il coperchio del pignone motore, assicurandosi che le maglie motrici della catena siano ben incastrate nel
pignone e nella scanalatura della barra guida.
5a. Avvitare manualmente il dado di bloccaggio della
5b. Avvitare il pomello interno di bloccaggio della barra,
barra, senza serrarlo a fondo.
senza serrarlo a fondo.
6a. Per tendere la catena, girare la vite del tendicatena in
senso orario usando la chiave/il cacciavite forniti. Per
allentare la catena,avvitare in senso antiorario (al
momento di eseguire questa operazione, tenere la punta
della barra rivolta verso l’alto)
6b. Per tendere la catena, avvitare il pomello esterno del
tendicatena insenso orario. Per allentare la catena,
avvitare in senso antiorario (al momento di eseguire
questa operazione, tenere la punta della barra rivolta
verso l’alto).
7. Tendere la catena fino ad ottenere la tensione corretta. Sollevare la catena dalla barra e controllare che la distanza
tra le due sia di circa 2-3mm.
8a. Serrare il dado di bloccaggio della barra usando la
chiave/il cacciavite forniti.
8b. Serrare a fondo la barra.
Tendere eccessivamente la catena può sovraccaricare il motore e danneggiarlo, non tenderla a sufficienza può
provocarne lo sganciamento, invece una catena correttamente tesa significa migliori caratteristiche di taglio e una
maggiore durata della stessa. Controllate spesso la tensione della catena perché la sua lunghezza tende ad
aumentare con l’uso (specialmente se nuova, al primo montaggio ricontrollatene la tensione dopo 5 minuti di lavoro);
in ogni caso non tendete la catena subito dopo l’utilizzo ma attendete che si raffreddi. Nel caso dobbiate regolare la
tensione della catena allentate sempre i dadi/pomello fissa barra prima di agire sulla vite/pomello tendicatena;
tendetela correttamente e serrate nuovamente i dadi/pomello fissa barra.
E. AVVIAMENTO E ARRESTO
Avviamento: afferrare saldamente entrambe le
impugnature e rilasciare la leva del freno della catena.
Tenere la mano sull’impugnatura anteriore e tenere
premuto il gruppo interruttore, quindi premere
l’interruttore (a questo punto è possibile rilasciare il
gruppo interruttore).
Arresto:
La macchina si ferma quando rilasciate
l’interruttore. Nel caso la macchina non si fermasse,
inserite il freno catena, disinserite il cavo dalla rete e
portatela in un Centro Assistenza Autorizzato.
F. LUBRIFICAZIONE BARRA E CATENA
ATTENZIONE! Una lubrificazione insufficiente
dell’attrezzatura di taglio provoca la rottura della catena
con gravi rischi di lesioni personali anche mortali.
La lubrificazione di barra e catena è assicurata da una
pompa automatica.
Quindi verificate come indicato in “Manutenzione“ che
l’olio catena sia erogato in quantità sufficiente.
Scelta dell'olio catena
Usate esclusivamente olio nuovo (di tipo speciale per
catene) con buona viscosità: deve presentare una buona
aderenza e garantire buone proprietà di scorrimento, sia
d’estate che d’inverno. Dove non fosse disponibile olio
per catene utilizzate olio per trasmissioni EP 90.
Non utilizzate mai oli esausti poiché nocivi per voi, la
macchina e l’ambiente. Accertatevi che l’olio sia adatto
alla temperatura ambiente del luogo di utilizzo: con
temperature inferiori a 0°C alcuni oli diventano più densi,
sovraccaricando la pompa e danneggiandola. Per la
scelta dell’olio più indicato contattate il vostro Centro
Assistenza Autorizzato.
Rifornimento dell’olio
Svitate il tappo serbatoio olio, riempite il serbatoio
evitando di far fuoriuscire l’olio (se ciò avvenisse, pulite
bene la macchina) e serrate bene il tappo.
ITALIANO - 6
G. MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
o pulizia, rimuovere la spina dall’alimentazione.
ATTENZIONE! In caso di lavoro in ambienti
particolarmente sporchi o polverosi, le operazioni
descritte vanno eseguite con frequenza maggiore di
quella indicata.
Prima di ogni utilizzo
Controllate che la pompa olio catena funzioni
correttamente: puntate la barra verso una superficie
chiara, ad una ventina di centimetri di distanza; dopo un
minuto di funzionamento della macchina la superficie
dovrà presentare evidenti tracce d’olio (fig.1). Controllate
che per inserire o disinserire il freno catena non sia
necessaria una forza eccessiva, insufficiente e che non
sia bloccato. Poi controllatene il funzionamento come
indicato: disinserite il freno catena, impugnate
correttamente la macchina e azionatela, inserite il freno
catena spingendo la protezione anteriore della mano con
il polso/braccio sinistro, senza mai lasciare le
impugnature (fig.2). Se il freno catena funziona, la catena
si deve bloccare immediatamente. Controllate che la
catena sia affilata (vedere sotto), in buono stato e tesa
correttamente, nel caso fosse usurata irregolarmente o
avesse il dente di taglio di soli 3mm, sostituitela (fig.3).
Pulite le fessure di ventilazione frequentemente, per
evitare che il motore si surriscaldi. (fig 4).
Controllate il funzionamento dell’interruttore e blocco
interruttore (da effettuare con il freno catena disinserito):
azionate l’interruttore e il blocco interruttore e controllate
che ritornino in posizione di riposo non appena vengono
rilasciati; verificate che, senza azionare il blocco
interruttore, sia impossibile azionare l’interruttore.
Controllate che il perno ferma catena e la protezione
mano destra siano integri e senza difetti apparenti, quali
lesioni nel materiale.
Ogni 2-3 ore di utilizzo
Controllate la barra, se necessario pulitene
accuratamente i fori di lubrificazione (fig.5) e la
scanalatura di guida (fig.6), nel caso quest’ultima fosse
usurata o presentasse solchi eccessivi sostituitela. Pulire
periodicamente il pignone motore e controllare che non
sia stato soggetto a usura eccessiva. (fig.7). Ingrassate
la rotella di punta della barra con grasso per cuscinetti
attraverso il foro indicato (fig.8).
Durante l’uso, evitate: (fig.1)
Affilatura catena (Quando Necessario)
ISe la catena non taglia senza dover premere la barra
contro il legno e produce segatura molto fine, è segno
che non è affilata bene. Se il taglio non produce
segatura, la catena ha perso completamente il filo e nel
tagliare polverizza il legno. Una catena ben affilata
avanza da sola nel legno e produce trucioli grossi e
lunghi.
La parte tagliente della catena è costituita dalla maglia di
taglio (fig.9), con un dente di taglio (fig.10) e un
delimitatore di taglio (fig.11). Il dislivello tra questi
determina la profondità di taglio; per ottenere una buona
affilatura servono un guida lima e una lima tonda di
diametro 4mm, seguite le seguenti indicazioni: con la
catena montata e correttamente tesa inserite il freno
catena, posizionate il guida lima come in figura,
perpendicolarmente alla barra (fig.12), e operate sul
dente di taglio con le angolazioni indicate in figura
(fig.13), affilando sempre dall’interno verso l’esterno e
allentando la pressione in fase di ritorno (è molto
importante rispettare le indicazioni: angoli di affilatura
eccessivi, insufficienti o un diametro della lima sbagliato
aumentano la tendenza al contraccolpo di reazione). Per
ottenere angoli laterali più precisi si consiglia di
posizionare la lima in modo che superi verticalmente il
tagliente superiore di circa 0,5 mm. Affilate prima tutti i
denti di un lato, poi girate la macchina e ripetete
l’operazione. Accertatevi che dopo l’affilatura i denti
siano tutti di uguale lunghezza e che l’altezza dei
delimitatori di profondità sia 0,6mm al di sotto del
tagliente superiore: controllate l’altezza usando la dima e
limate (con una lima piana) la parte sporgente,
arrotondate poi la parte anteriore del delimitatore di
profondità (fig.14), facendo attenzione a NON limare
anche il dente di protezione anticontraccolpo (fig.15).
Ogni 30 ore di utilizzo
Portate la macchina da un Centro Assistenza Autorizzato
per una revisione generale e un controllo dei dispositivi
frenanti.
Conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, e
fuori dalla portata dei bambini.
Non conservare in ambienti esterni.
H. TECNICHE DI TAGLIO
Nel testo seguente ci riferiremo a questi due tipi di taglio:
- Di tagliare in situazioni in cui il tronco potrebbe spezzarsi durante il taglio (legna in tensione, alberi secchi,
etc.): una rottura improvvisa può essere molto pericolosa.
- Che la barra o la catena si incastrino nel taglio: se
dovesse succedere, scollegate la macchina dalla rete e
cercate di sollevare il tronco facendo leva con uno
strumento adatto; non tentate di liberare la macchina
scuotendo o tirando perché potreste rischiare di
danneggiarla o di farvi male.
- Situazioni che potrebbero favorire l’insorgere del
contraccolpo di reazione.
- usare l’apparecchio sollevandolo oltre l’altezza della
spalla
- tagliare legni contenenti corpi estranei, p.e. chiodi
Il taglio con catena a spingere(dal basso verso l’alto)
(fig.3): presenta invece il rischio di un improvviso
spostamento della macchina verso l’operatore, con il
rischio di colpirlo, o di impatto del settore di rischio con il
tronco con conseguente contraccolpo di reazione;
prestate molta attenzione durante il taglio.
Il modo più sicuro di utilizzare la macchina è con la legna
bloccata sul cavalletto, tagliando dall’alto verso il basso e
lavorando al di fuori del supporto. (fig.4)
Uso dell’arpione
Durante l’uso: (fig.1)
- Se tagliate su terreno in pendenza lavorate a monte del
tronco, in modo tale che non vi possa colpire nel caso
dovesse rotolare.
- In caso di abbattimento terminate sempre il vostro
lavoro: un albero parzialmente abbattuto potrebbe rompersi.
- Al termine di ogni taglio avvertirete un notevole
cambiamento nella forza necessaria per reggere la
macchina, fate molta attenzione per non perderne il
controllo.
Il taglio con catena a tirare (dall’alto verso il basso)
(fig.2), che presenta il rischio di un improvviso
spostamento della macchina verso il tronco con
conseguente perdita di controllo, se possibile utilizzate
l’arpione durante il taglio.
Quando possibile utilizzate l’arpione per un taglio più
sicuro: piantatelo nella corteccia o nella parte
superficiale del tronco, in modo da conservare più
facilmente il controllo della macchina.
Di seguito sono riportate le procedure tipiche da
adottarsi in determinate situazione, di volta in volta sarà
però il caso di valutare se si adattino o meno al vostro
caso e come eseguire il taglio con il minor rischio
possibile.
ITALIANO - 7
Tronco per terra
(Rischio di toccare il suolo con la
catena alla fine del taglio). (fig.5)
Tagliate dall’alto verso il basso attraverso tutto il tronco.
Procedete con cautela alla fine del taglio per evitare che
la catena incontri il terreno. Se vi è possibile terminate a
2/3 dello spessore del tronco, ruotate il tronco e tagliate
la parte rimanente dall’alto verso il basso, per limitare il
rischio di contatto con il terreno
Tronco appoggiato da una parte sola (Rischio di rottura
del tronco durante il taglio) (fig.6) Cominciate il taglio dal
di sotto fino a circa 1/3 del diametro, terminate poi da
sopra, andando a incontrare il taglio già eseguito
Tronco appoggiato alle due estremità (Rischio di
schiacciamento della catena.) (fig.7) Cominciate il taglio
dal di sopra per circa 1/3 del diametro, terminate da sotto
andando a incontrare il taglio già eseguito
Tronco su una superficie in pendenza.
Rimanere
sempre sul lato in salita del tronco. Quando il tronco
viene tagliato, al fine di mantenere un controllo completo,
rilasciare la pressione prima della fine del taglio senza
mollare la presa dalle impugnature dell’elettrosega. Non
lasciare che la catena entri in contatto con il suolo.
Abbattimento
ATTENZIONE!
Non tentate di abbattere se non avete
l’esperienza necessaria, e in ogni caso non abbattete
mai tronchi con un diametro maggiore della lunghezza
della barra! Questa operazione è riservata ad utilizzatori
esperti e con attrezzatura adeguata.
Il taglio di abbattimento, con lo scopo di provocare la
caduta dell’albero, va eseguito a 3-5 cm al di sopra della
parte inferiore del piano della linea del taglio direzionale,
e terminare a una distanza di 1/10 del tronco da questo.
State sulla sinistra dell’albero e tagliate con la catena a
tirare, utilizzando l’arpione. Controllate che l’albero non si
muova in direzione diversa da quella prevista per la
caduta. Appena possibile inserite un cuneo di
abbattimento nel taglio. La parte di tronco non tagliata si
dice fulcro, ed è la “cerniera” che guida l’albero nella
caduta; nel caso sia insufficiente, non rettilineo, o segato
completamente non si potrà più controllare la caduta
dell’albero (molto pericoloso!) per questo è necessario
che i vari tagli siano eseguiti con precisione.
Al termine dei tagli, l’albero deve cominciare a cadere, se
dovesse servire aiutatelo con un cuneo o una leva di
abbattimento.
Sramatura
Una volta abbattuta la pianta si passa alla sramatura,
cioè all’eliminazione dei rami dal tronco. Non
sottovalutate questa operazione, perché la maggior parte
degli incidenti da contraccolpo di reazione avviene
proprio durante la sramatura, per questo fate attenzione
alla posizione della punta della lama durante il taglio e
lavorate dalla parte sinistra del tronco.
Lo scopo dell’abbattimento è di far cadere l’albero nella
miglior posizione possibile per la successiva sramatura e
il sezionamento del tronco. (Evitate che un albero in
caduta vada ad impigliarsi in un altro: far cadere un
albero impigliato è un’operazione molto pericolosa).
Dovete decidere la direzione migliore di caduta
valutando: cosa c’è attorno all’albero, la sua inclinazione,
curvatura, la direzione del vento e la concentrazione dei
rami.
Non trascurate neppure la presenza di rami morti o
spezzati che potrebbero staccarsi durante l’abbattimento
e rappresentare un pericolo.
ATTENZIONE!
Durante operazioni di abbattimento in
condizioni critiche, sollevate immediatamente le
protezioni acustiche dopo il taglio, in modo da poter
percepire rumori insoliti ed eventuali segnali di
avvertimento.
Operazioni preliminari al taglio e individuazione della via
di fuga
Eliminate i rami che ostacolano il lavoro (fig.8),
cominciando dall’alto verso il basso e mantenendo il
tronco tra voi e la macchina, eliminate i rami più difficili in
seguito, pezzo per pezzo. Eliminate la vegetazione
intorno all’albero e osservate gli eventuali ostacoli
presenti(pietre, radici, fosse ecc.) nel pianificare il vostro
percorso di fuga (da sfruttare durante la caduta
dell’albero); fate riferimento alla figura (fig.9) per la
direzione da tenere ( A direzione prevista di caduta
dell’albero. B.Via di Fuga C. Zona a rischio)
ABBATTIMENTO (fig.10)
Per assicurarvi il controllo della caduta dell’albero dovete
eseguire i seguenti tagli:
Il taglio direzionale, da eseguirsi per primo, serve a
controllare la direzione di caduta dell’albero: eseguite
prima la PARTE SUPERIORE del taglio direzionale sul
lato verso cui l’albero va abbattuto. State a destra della
pianta e tagliate con la catena a tirare; eseguite poi la
PARTE INFERIORE del taglio, che deve terminare alla
fine della parte superiore. La profondità del taglio
direzionale deve essere di 1/4 del diametro del tronco,
con un angolo tra il taglio superiore e quello inferiore di
almeno 45°. L’incontro tra i due tagli è chiamato “linea del
taglio direzionale”. La linea deve essere perfettamente
orizzontale e ad angolo retto (90°) rispetto alla direzione
di caduta.
ITALIANO - 8
I. ECOLOGIA
In questo capitolo troverete informazioni utili per mantenere le caratteristiche di eco
compatibilità pensate in fase di sviluppo della macchina, il corretto uso della macchina e lo
smaltimento degli oli.
UTILIZZO DELLA MACCHINA
Le operazioni di riempimento del serbatoio olio devono essere effettuate in modo da non
provocare la dispersione nell’ambiente dell’olio catena.
ROTTAMAZIONE
Non disperdere nell’ambiente la macchina non più funzionante ma consegnarla agli enti
autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Il simbolo
che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può
essere smaltito come rifiuti domestici. Invece deve essere consegnato all’inerente punto di
raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici. Assicurandosi che questo prodotto
venga smaltito correttamente, si aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la sanità delle persone, che potrebbero altrimenti essere causate con
l’incorretto smaltimento di questo prodotto.
Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento, si prega contattare il locale comune, il
servizio dello smaltimento dei rifiuti oppure il negozio dove il prodotto è stato acquistato.
J. TABELLA DI RICERCA GUASTI
Il motore
non parte
Accertatevi della pre-senza
di corrente nella rete
Verificate che la spina
inserita correttamente
Verificate che né il
cavo, né la prolunga
siano danneggiati
Verificate che il freno
catena non sia inserito
Controllare che la catena
sia montata e regolata
correttamente
Controllate la
lubrificazione della
catena come descritta
ai capitoli F e G
Controllate che la
catena sia affilata
Controllare che il
termointerruttore sia
attivato
Rivolgetevi ad un
Centro Assistenza
Autorizzato
•
•
•
•
•
•
Il motore gira
male o
perde
potenza
•
La macchina Il motore
si avvia ma gira in modo
non taglia
anomalo
correttamente
•
•
•
•
K. PARTI DI RICAMBIO
35cm
Catena
Barra guida
91PJ052XN
40cm
Catena
Barra guida
91PJ056XN
I dispositivi frenanti
non bloccano
correttamente la
rotazione della catena
Codice
Codice
Codice
Codice
ITALIANO - 9
articolo:
articolo:
articolo:
articolo:
•
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto
Categoria.......................................Chainsaw - Elettrosega
Tipo................................................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identificazione serie.......................Vedi Etichetta Dati Prodotto
Anno di costruzione.......................Vedi Etichetta Dati Prodotto
è conforme ai requisiti e alle disposizioni essenziali delle seguenti direttive CEE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
in base ai seguenti standard armonizzati UE applicati:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Organismo notificato che ha condotto l’esame tipo CEE
in base all’articolo 8 sezione 2c......................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certificato n° ..................................................................... BM 50268379
Il livello massimo di pressione sonora ponderato A LpA nella postazione di lavoro, misurato secondo la norma
EN60745-2-13 è riportato in tabella.
Il livello massimo del valore ponderato ah per la vibrazione mano/braccio misurato secondo la norma EN60745-2-13 è
riportato in tabella.
Il valore delle vibrazioni totale dichiarato è stato misurato in base a un metodo di verifica standard e può essere usato
per eseguire confronti tra apparecchi.
Il valore delle vibrazioni totale dichiarato può anche essere utilizzato per la valutazione preliminare dell’esposizione.
Attenzione:
l’emissione di vibrazioni durante l’utilizzo effettivo dell’apparecchio elettrico può discostarsi dal valore totale dichiarato
a seconda dei metodi di utilizzo dell’apparecchio elettrico.
Gli operatori devono identificare le misure di sicurezza idonee alla protezione personale in base alla stima
dell’esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo dell’apparecchio elettrico (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, tra cui i momenti in cui l’apparecchio viene spento o resta acceso, ma non utilizzato oltre al tempo totale
effettivo giornaliero di contatto dell'interruttore).
2000/14/CEE: il livello di potenza sonora LWA misurata e i valori di potenza sonora LWA garantiti corrispondono alle cifre
riportate nelle tabelle.
Procedura di valutazione dalla conformità.......................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Direttore globale R&D – A mano
Possessore della documentazione tecnica
Tipo (CSE____)
Peso a secco(Kg)
Alimentazione (kW)
Capacità serbatoio olio (cm3)
Lunghezza massima della barra guida (cm)
Passo catena (mm)
Spessore catena (mm)
Potenza sonora misurata LWA (dB(A))
Potenza sonora garantita LWA (dB(A))
Pressione Sonora LpA (dB(A))
Incertezza KpA (dB(A))
Vibrazione mano / braccio ah (m/s2)
Incertezza Kah (m/s2)
Valore massimo dell’impedenza Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
ichiarazione di conformità alla norma EN 61000-3-11
In base alle caratteristiche della rete elettrica locale, l’utilizzo di questo prodotto può causare brevi cadute di tensione
al momento dell’accensione. Ciò può influenzare altre apparecchiature elettriche, come ad esempio il momentaneo
oscuramento di una lampada. Se il valore massimo dell’impedenza (Zmax) della propria alimentazione elettrica è
inferiore al valore mostrato nella tabella (applicabile al proprio modello), tali effetti non si verificano. Il valore
dell’impedenza di rete può essere determinato contattando il proprio ente di fornitura elettrica.
ITALIANO - 10
A. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Hátsó markolat
Hátsó kézvédő
Elülső markolat
Elülső kézvédő/láncfék
Láncfeszítő külső gomb
Láncfeszítő csavar
Láncfeszítő csap
Olajtartály dugó
Olajszint kémlelőnyílás
Szellőzőnyílások
Tápvezeték
Kézikönyv
Indítógomb
Biztonsági kapcsoló
Lánc
Vezetőfog
Vágószem
Vágási mélységmérő
8, 9,14
Vágófog
Vezetőrúd
A hajtó lánckerék fedele
Hajtó lánckerék
Láncleállító
Vezetőlaprögzítő csavar
Lánctartót rögzítő belső gomb
Lánctartót rögzítő anya
Orrkerék
A vezetőrúd fedele
Karmos ütköző
Láncfeszítő csap helye
Kenőnyílás
A vezetőrúd hornya
Távtartó/csavarhúzó
6 10, 15
Cimke példa
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garantált teljesítmény a
2000/14/EK irányelv szerint.
II. osztályú szerszám
CE jelölés EU megfelelőség
Névleges frekvencia
Névleges teljesítmény
Váltóáram
Névleges feszültség
Tipus
Termékkód
Gyártási év
A vezetőrúd maximális hossza
Gyártó neve és címe
Cikkszám (Elektromos láncfűrész)
Modell
Sorozatszám
MAGYAR - 1
B. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
SZIMBÓLUMOK
Vágófog iránya
Figyelem!
Figyelmesen olvassa el
a kézikönyvet
Mindig két kézzel
tartsa a gépet.
Biztonságvédelmi
csizma
Visszacsapódási
reakció veszélye
Védősisak, fülvédő és
védőszemüveg vagy
védőálarc
10 m
Esőtől vagy
nedvességtől védve
tartandó
Vágásálló kesztyű
Láncolaj
Vágásálló
hosszúnadrág
Ne tegye…
Fék kikapcsolva,
bekapcsolva
Kapcsolja ki a gépet
Azonnal húzza ki a dugót
a hálózatból, ha a kábelt
megrongálta vagy
elvágta!
Áramtalanítson
szabályozás vagy
tisztítás előtt!
Ne legyen a közelben
senki!
Áramütés veszély!
Motoros készülékekkel kapcsolatos általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELEM! Olvasson el minden biztonsági
figyelmeztetést és utasítást!
b) Kerülje az érintkezést az olyan földelt felületekkel,
mint a csővezetékek, radiátorok, háztartási
készülékek és hűtőgépek. Nő az áramütés
kockázata, ha a földelt készülékekhez ér.
A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
c) Ne tegye ki a motoros készülékeket eső vagy
nedvesség hatásának! A motoros készülékbe
A figyelmeztetésekben alkalmazott “motoros készülék”
kifejezés a hálózatba (csatlakozó kábellel)
csatlakoztatható motoros és az akkumulátoros (vezeték
nélküli) készülékekre is vonatkozik.
d) A zsinórt csak rendeltetésszerűen használja! Soha
ne használja a zsinórt arra, hogy a motoros eszközt
a zsinórnál fogva szállítsa, vonszolja, vagy a zsinórt
fogva húzza ki a dugóját a hálózati csatlakozóból!
Tartsa távol a zsinórt hőtől, olajtól, éles tárgyaktól
vagy mozgó részektől! A sérült vagy megtekeredett
Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást
későbbi felhasználásra!
1) A munkaterület biztonsága
a) Tartsuk a munkaterületet tisztán, és jól világítsuk ki!
A rendezetlen vagy sötét területek a balesetek
gyakori forrásai.
b) Ne üzemeltesse a motoros készülékeket
robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por esetén. A motoros
készülékek szikráznak, amelyektől a por vagy a
gőzök meggyulladhatnak.
c) A gyermekek és közlekedő személyek távol
tartandók a motoros készülék üzemeltetése alatt. Ha
bármi elvonja a figyelmét, elveszítheti a készülék
feletti ellenőrzést.
2) Elektromos biztonság
a) A motoros készülék csatlakozó dugói feleljenek meg a
csatlakozó aljzatnak. Soha ne alakítsa át semmilyen
módon a csatlakozó dugót! Ne használjon semmilyen
adapter dugót földelt motoros készülékhez! A csatlakozó
dugó és a csatlakozó aljzat átalakítása növeli az áramütés
kockázatát.
bekerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
zsinór megnöveli az áramütés kockázatát.
e) A motoros készülék szabad térben való
üzemeltetése során a szabadtéri használathoz
megfelelő hosszabbító kábelt használjon. A
szabadtéri használatra megfelelő kábel használata
csökkenti az áramütés kockázatát.
f) Ha a motoros készüléket nedves helyen kell
használni, a maradékáram elvén működő (RCD)
védőeszközt alkalmazzon! Az RCD alkalmazása
csökkenti az áramütés kockázatát.
3) Személyi biztonság
a) Mindig legyen éber, figyeljen oda arra, amit csinál,
józanésszel használja a motoros készüléket. Ne
használja a motoros készüléket, amikor fáradt, vagy
gyógyszerek, alkohol vagy kábítószerek hatása alatt.
A motoros készülékek használata során a figyelem
egy pillanatnyi lankadása súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
MAGYAR - 2
b) Használjon személyi védőfelszerelést! Mindig védje a
szemét! Az olyan védőeszközök, mint a porvédő
maszk, a csúszásmentes biztonsági cipő, a sisak,
vagy a fülvédő a megfelelő feltételek esetén,
csökkenti a személyi sérülés kockázatát.
c) Meg kell előzni a véletlen beindítást! Ügyeljen rá,
hogy a kapcsoló ki legyen kapcsolva, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az áramforráshoz és/vagy
az akkumulátorhoz, amikor felemeli vagy egyik
helyről a másikra viszi a készüléket! Ha úgy viszi
Láncfűrész biztonsági figyelmeztetések:
• Minden tesztrészét tartsa távol a láncfűrésztől a
láncfűrész használata közben. A láncfűrész
bekapcsolása előtt ügyeljen rá, hogy a láncfűrész
ne érintkezzen semmivel. A láncfűrész
használata közben bármilyen figyelmetlenség oda
vezethet, hogy a ruhája vagy testrésze beakad a
láncfűrészbe.
•
egyik helyről a másikra a motoros készüléket, hogy
az ujja a kapcsolón van, vagy a kapcsolóra tett
kézzel helyezi áram alá a motoros eszközöket, ez
balesetet okozhat.
d) Távolítson el minden szabályozó kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja a motoros
készüléket! A motoros készülék forgó részén hagyott
tartása fokozza a személyi sérülés kockázatát,
ezért tilos!
•
kulcs vagy csavarkulcs személyi sérülést okozhat.
ellenőrzést biztosít a motoros eszköz felett.
•
hosszú hajat elkaphatják a mozgó alkatrészek.
g) Ha a készülék fel van szerelve porvédő és gyűjtő
eszközzel, ügyeljen rá, hogy ezek megfelelően
legyenek csatlakoztatva és felhasználva. A porgyűjtő
•
használata csökkentheti a porral kapcsolatos
kockázatokat.
4) A motoros készülék használata és kezelése
a) Ne erőltesse a motoros készüléket!
Rendeltetésszerűen használja a motoros készüléket!
•
nem irányítható a kapcsolóval, ez veszélyes, és
javítást igényel.
c) Húzza ki az áramforrásból és/vagy az
akkumulátorból a motoros készülék dugóját
bármilyen szabályozás, a tartozékok cseréje vagy a
motoros készülék tárolása előtt! Az ilyen megelőző
•
•
okozott a rosszul karbantartott motoros készülék.
f) A vágó szerszámokat tartsuk élesen és tisztán! A
megfelelően karbantartott vágó szerszámok, éles
vágóélekkel, kevésbé hajlamosak az elgörbülésre, és
könnyebben szabályozhatók.
g) A motoros készüléket, a tartozékokat és
szerszámokat stb. ezen utasítások szerint
használjuk, figyelembe véve az üzemi feltételeket és
a végzendő munkát! A motoros készülék nem
rendeltetésszerű használata veszélyt okozhat.
5. Szerviz
a) A motoros készüléket szakképzett személlyel
javíttassa, csak azonos pótalkatrészek
felhasználásával! Ez biztosítja, hogy a motoros
készülék továbbra is biztonságos.
Mindig megfelelő lábtartással használja a
láncfűrészt, úgy, hogy fixen alátámasztott,
biztonságos és egyenletes felületen áll. A
Ha feszültség alatt álló ágat vág, ügyeljen a
visszacsapódásra. Ha a fa rostjaiban a feszültség
Legyen nagyon óvatos, amikor bokrokat és
facsemetéket nyír. A vékony faanyag beakadhat
a láncfűrészbe, és Ön felé csaphat, vagy
kibillentheti az egyensúlyából.
•
veszélyesek a hozzá nem értők kezében.
e) A motoros készülékek karbantartást igényelnek.
Ellenőrizzük, hogy a mozgó alkatrészek a helyükön
vannak-e, vagy rögzítve vannak-e, vizsgáljuk meg,
nincsenek-e törött alkatrészek, vagy bármi egyéb
feltétel, amely befolyásolhatja a motoros készülék
működését. Meghibásodás esetén használat előtt
javíttassuk meg a motoros készüléket! Sok balesetet
megfelelő védőruházat csökkenti a szétrepülő
törmelék okozta személyi sérülés vagy a
láncfűrésszel való véletlen érintkezés kockázatát.
Ne használja a láncfűrészt fenn a fán. A fa tetején
a láncfűrész használata személyi sérüléshez
vezethet.
megszűnik, a felcsapódó ág megütheti a
láncfűrész kezelőjét, és/vagy elveszítheti a
láncfűrész felett gyakorolt ellenőrzést.
biztonsági intézkedések csökkentik a motoros
készülék véletlen beindulásának kockázatát.
d) A leállított motoros készülékeket gyermekektől távol
kell tárolni, és nem lehet megengedni a motoros
készülék üzemeltetését olyan személyek számára,
akik nem ismerik a motoros készülékeket, vagy
ezeket az utasításokat. A motoros készülékek
Viseljen biztonsági szemüveget és fülvédőt.
Ajánljuk további védőfelszerelés használatát a
fején, a kezén, a lábszárán és a lábfején is. A
csúszós vagy labilis felületek, például létrák,
egyensúlyvesztést és a láncfűrész feletti
ellenőrzés elveszítését okozhatják.
A motoros készülék jobban és biztonságosabban
működik az eredetileg tervezett sebességgel.
b) Ne használja a motoros készüléket, ha a kapcsolója
nem kapcsolódik be és ki! Ha a motoros készülék
A motoros szerszámot csak a szigetelt markoló
felületen fogja meg, mert a láncfűrész hozzáérhet
a rejtett kábelhez vagy a saját tápzsinórjához. Az
áram alatti vezetékhez érő láncfűrész tovább
vezethetik az áramot a motoros szerszám
alkatrészeire, és a kezelőnek áramütést okozhat.
e) Ne hajoljon fölé! Mindig tartson megfelelő távolságot
és egyensúlyt! Ez váratlan helyzetekben is jobb
f) Öltözzön megfelelően! Ne viseljen laza ruházatot vagy
ékszert! Tartsa távol a haját, a ruházatát és kesztyűjét a
mozgó alkatrészektől! A laza ruhát, ékszert vagy a
Mindig a jobb kezével a hátsó fogantyún tartsa a
láncfűrészt, és bal kézzel fogja az elülső
fogantyút. A láncfűrész fordított helyzetben
A láncfűrészt kikapcsolt állapotban a mellső
fogónál fogva, és a testétől távol tartva hordozza.
Szállítás vagy tárolás közben a láncfűrészen
mindig legyen letakarva a vezetőrúd. A
láncfűrész megfelelő kezelése csökkenti a
véletlen baleset valószínűségét a láncfűrész
hordozása közben.
•
Tartsa be a kenési, láncfeszítési és a tartozékok
cseréjére vonatkozó utasításokat. A nem
megfelelően megfeszített vagy kent lánc eltörhet,
vagy fokozhatja a visszarúgás esélyét.
•
Tartsa a fogókat szárazon, tisztán és mentesen
bármiféle olajtól vagy zsírtól. A zsíros, olajos
fogók csúszósak, s így elveszítheti a láncfűrész
feletti ellenőrzést.
•
Csak fát vágjon! Ne használja a láncfűrészt más
célra. Például: ne vágjon a láncfűrésszel
műanyagot, téglát vagy fától eltérő
építőanyagokat. A láncfűrész nem
rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetet
okozhat.
A visszarúgás okai és a megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőrúd
orra vagy csúcsa valamilyen tárgyba ütközik (B3.
Ábra), vagy ha vágás közben a fa beakad és
eltömíti a láncot.
MAGYAR - 3
A csúcsnál az érintkezés bizonyos esetekben
hirtelen válaszreakciót vált ki, ilyenkor visszarúg a
vezetőrúd a kezelő felé.
A vezetőrúd tetejénél a láncfűrész elakadása a
vezetőrudat gyors ütemben a kezelő felé nyomhatja.
E reakciók bármelyike esetén elveszítheti az
ellenőrzést a láncfűrész felett, ami súlyos személyi
sérülést okozhat. Ne támaszkodjon kizárólag a
láncfűrészébe beépített biztonsági eszközökre. A
láncfűrész üzemeltetőjeként több lépést is kell
tennie a balesetmentes vagy biztonságos
fűrészelés érdekében.
A visszarúgás a szerszám nem rendeltetésszerű
és/vagy helytelen üzemeltetésének vagy
feltételeinek következménye, és elkerülhető az
alábbi megfelelő óvintézkedések
foganatosításával:
•
Tartsa erősen a markolatot, a hüvelykujjait és a
többi ujját a láncfűrész fogói köré helyezve, két
kézzel tartsa a láncfűrészt, és úgy tartsa a testét
és a karját, hogy a visszarúgó erőknek ellen
tudjon állni. A visszarúgó erőket a kezelő
szabályozhatja, ha megfelelő óvintézkedéseket
tesz. Ne hagyja, hogy elszabaduljon a láncfűrész.
•
Ne nyúljon túl magasra, és ne vágjon a
láncfűrésszel vállmagasság felett. Ez segít
megelőzni a csúcs nem kívánatos érintkezését, és
váratlan helyzetekben is lehetőséget nyújt a
láncfűrész jobb szabályozására.
•
Csak a gyártó által megadott csere rudakat és
láncokat használja. A helytelenül kicserélt rudak
és láncok a lánc törését és/vagy visszarúgást
okozhatnak.
•
Kövesse a gyártónak a lánc élezésére és
karbantartására vonatkozó utasításait. Ha a
mélységmérő nincs lekenve a kellő
magasságban, ez fokozott visszarúgáshoz
vezethet.
További biztonsági ajánlások
1. Használati utasítás. A gépet kezelő minden
személynek a legnagyobb figyelemmel el kell
olvasnia a használati utasítást. A használati
utasítást mellékelni kell a géphez értékesítés
esetén, vagy ha kölcsönadják a gépet más
személynek.
2.
Óvintézkedések a gép használatba vétele előtt.
Soha ne engedje, hogy ezt a gépet bárki olyan
személy használja, aki nem ismeri teljesen a
használati utasításokat. A tapasztalatlan
személyeknek előbb megfelelő felügyelet mellett
be kell gyakorolniuk a láncfűrész használatát.
3. Ellenőrző vizsgálatok. A kellő gondossággal
ellenőrizze a gépet minden használat előtt,
különösen, ha erős ütés hatásának volt kitéve,
vagy ha a meghibásodás bármilyen jelét mutatja.
Végezze el a “Karbantartás és tárolás – minden
használat előtt” c. fejezetben leírt összes műveletet.
4. Karbantartás és javítás. A gép minden
személyesen kicserélhető alkatrészét
egyértelműen ismerteti a használati utasítás
“Összeszerelés/szétszerelés” c. része. Szükség
esetén a gép minden más alkatrészét kizárólag a
Meghatalmazott Szervizközpont cserélheti ki.
5. Ruházat (1. Ábra). A gép használata során a
felhasználónak a következő jóváhagyott egyéni
védőruházatot kell viselnie: szorosan záródó
védőruházat, csúszásmentes talppal, ütésálló
lábujj védelemmel ellátott és átvághatatlan
biztonsági bakancs, átvághatatlan vibráció-védő
kesztyű, védőszemüveg vagy biztonsági
szemellenző, fülvédő tappancsok és sisak (ha
fennáll a leeső tárgyak veszélye). Mindezek
beszerezhetők a munkaruha szállítótól.
6.
Egészségügyi óvintézkedések – Vibráció és
zajszintek. Ügyeljen a közvetlen környezetében a
zajkorlátozásra. A gép tartós használata a
felhasználót vibráció hatásának teszi ki, aminek
következtében felléphet a “fehér ujj jelenség”
(Raynaud-féle jelenség), a Carpalis alagút
szindróma és hasonló zavarok.
7.
Egészségügyi óvintézkedések – Kémiai
hatóanyagok. A gyártó által jóváhagyott olajat
használja kenésre.
8.
Egészségügyi óvintézkedések – Hő.
A használat
során a lánckerék és a lánc nagyon felmelegszik,
vigyázzon rá, hogy ne nyúljon ezekhez az
alkatrészekhez, amíg forróak.
9. FIGYELEM! A működés során ez a gép
elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező
bizonyos esetekben interferenciába léphet
bizonyos aktív vagy passzív orvosi
implantátumokkal. A súlyos vagy halálos sérülés
elkerülése érdekében az orvosi implantátumokkal
rendelkező személyek a gép működtetése előtt
forduljanak orvoshoz vagy az implantátum
gyártójához.
Szállítási és tárolási óvintézkedések (2. Ábra).
Minden alkalommal, amikor más helyszínre megy át,
húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból, és
kapcsolja be a láncfék kart. Szállítás vagy tárolás
előtt minden alkalommal tegye fel a vezetőrúd
fedelét. Kézben mindig úgy vigye a készüléket, hogy
a rúd hátrafelé nézzen, vagy amikor járműben
szállítja a készüléket, mindig megbízhatóan rögzítse
a meghibásodás megelőzése céljából.
Visszarúgási reakció (3. Ábra). A visszarúgási
reakció abból áll, hogy a rúd a felhasználó irányában
felfelé és hátrafelé nagy erővel üt. Ez általában akkor
történik, ha a rúd orrának felső része (ennek neve
„visszarúgási veszélyzóna”) (lásd a vörös jelölést a
vezetőrúdon) valamilyen tárgyba ütközik, vagy ha a
lánc elakad a fában. A visszarúgás következtében
elveszítheti a készülék feletti ellenőrzést, ami
veszélyes, sőt, halálos balesethez is vezethet. A
láncfék kar és más biztonsági eszköz nem elegendő
rá, hogy védje a felhasználót a sérüléstől: a
felhasználónak ismernie kell az ilyen reakciót
esetlegesen kiváltó feltételeket, és meg kell
akadályoznia azzal, hogy nagy figyelmet fordít erre a
tapasztalatok szerint, a készülék óvatos és megfelelő
kezelésével együtt (például: soha ne vágjon több
ágat egyszerre, mivel ez balesetet okozhat a
“visszarúgási veszélyzónában”).
A munkaterület biztonsága
1. Soha ne engedje, hogy az ezen utasításokat nem
ismerő gyermekek vagy más személyek
használják a készüléket. A helyi szabályzat
minimális korhatárt is előírhat a kezelő személy
tekintetében.
2. A készüléket csak az ezen utasításban leírt
módon és funkcióban használja.
3. Minden veszélyforrás tekintetében gondosan
ellenőrizze az egész munkaterületet (pl.: közutak,
átjárók, elektromos kábelek, veszélyes fák stb.).
4. A munkaterületről távolítson el minden más
személyt és állatot (szükség esetén kerítse körül a
területet és tegyen ki figyelmeztető jelzéseket) a
fatörzs magasságának minimum 2,5-szeres
távolságán; de legalább tíz méterre.
5. A készülék kezelője vagy felhasználója felel a
személyi sérülésekért, vagy a vagyoni kárért, vagy
az ilyen veszélyekért.
MAGYAR - 4
Elektromos biztonság
1. Ajánljuk a 30 mA-t meg nem haladó küszöbáramú
maradékáram-működtetésű megszakító (Residual
Current Device, R.C.D.) használatát. Még R.C.D.
készülék mellett sem garantálható 100 %-os
biztonság, és mindig be kell tartani a biztonságos
munkavégzési gyakorlatot. Minden használatkor
ellenőrizze az R.C.D. készüléket.
2. Használat előtt vizsgálja meg a kábelt, nem sérülte, cserélje ki a sérülés vagy elavulás bármi jele
esetén.
3. Ne használja a készüléket, ha az elektromos
kábelek sérültek vagy kopottak.
4. Haladéktalanul áramtalanítsa a készüléket, ha a
kábel el van vágva, vagy a szigetelés sérült. Ne
nyúljon az elektromos kábelhez, amíg nem
áramtalanította a készüléket. Ne javítsa ki az
elvágott vagy sérült kábelt. Vigye el a készüléket
az Meghatalmazott Szervizközpontba, és
cseréltesse ki a kábelt.
5. A hosszabbító kábelt teljesen le kell tekerni vagy
tekercselni, a feltekert vagy feltekercselt kábel
túlmelegedhet és csökkentheti a fűnyíró
hatékonyságát.
6. Mindig ügyeljen rá, hogy a kábel/hosszabbító
zsinór a felhasználó mögött legyen, ügyelve rá,
hogy ne képezzen veszélyforrást a felhasználó
vagy mások számára, és ellenőrizze, hogy nem
sérült-e (hő, éles tárgyak, éles szélek, olaj stb.
hatására).
7. Úgy fektesse a kábelt, hogy ne akadjon be az
ágakba és hasonlókba fűrészelés közben.
8. Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt levesz
bármilyen dugót, kábelcsatlakozót vagy
hosszabbító kábelt.
9. Kapcsolja ki, húzza ki a dugót a hálózati
csatlakozóból és vizsgálja meg az elektromos
tápkábelt, nincs-e rajta sérülés vagy öregedés
nyoma, mielőtt feltekeri a kábelt tárolás céljából. A
sérült kábelt ne javítsa meg. Vigye el a készüléket
a Meghatalmazott Szervizközpontba, és javíttassa
meg a kábelt.
10.Húzza ki a dugót a hálózati csatlakozó aljzatból,
mielőtt bármilyen időszakra is felügyelet nélkül
hagyja a készüléket.
11.Mindig óvatosan tekerje fel a kábelt, ügyelve rá,
hogy ne legyen rajta törés.
12.Csak a készülék gyári tábláján feltüntetett
váltakozó áramú hálózati feszültségbe
csatlakoztassa a készüléket.
13.A láncfűrész kettős szigeteléssel van ellátva az
EN60745-1 és EN60745-2-13 szerint. Földelést a
készülék bármely részéhez csatlakoztatni
mindenkor tilos!
Kábelek
1. A hálózati kábelek és a hosszabbító kábelek
beszerezhetők a helyi Meghatalmazott
Szervizközpontból.
2. Csak a jóváhagyott hosszabbító kábeleket
használja.
3. A hosszabbító kábeleket és vezetékeket csak
akkor lehet használni, ha kültéri használatra
szolgálnak.
4. Ha hosszabító kábelt kíván használni a termék
működtetésekor, akkor csak a következő kábel
méretek használhatók:
CSE1835, CSE1935S modellek:
2
- 5,0 mm : max hossz 40 m
2
- 5,0 mm : max hossz 60 m
2
- 8,0 mm : max hossz 100 m
CSE2040, CSE2040S modellek:
2
- 5,0 mm : max hossz 50 m
2
- 8,0 mm : max hossz 90 m
C. A BIZTONSÁGVÉDELMI FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ
Gépén egy szerkezet található (1. ábra) mely, ha nincs
bekapcsolja, megakadályozza az indítógomb
lenyomását, így véletlenül sem fogja tudni üzemeltetni a
gépet.
LÁNCFÉK AZ INDÍTÓGOMB ELENGEDÉSEKOR
Gépén egy olyan szerkezet van, amely az indítógomb
elengedésekor azonnal leállítja a láncot; ha ez a
szerkezet nem működik, akkor ne használja a gépet,
hanem azonnal vigye egy márkaszervizbe.
LÁNCFÉK / ELÜLSŐ KÉZVÉDŐ
Az elülső kézvéd_nek (2. ábra) az a feladata, hogy
megakadályozza (a markolat helyes megragadásakor),
hogy bal keze a lánchoz érjen. Ezen túl az elülső
kézvédő segítségével bekapcsolhatja a láncféket, mely
visszacsapódás esetén a másodperc tört része alatt
leállítja a láncot. A láncfék akkor van kikapcsolva, ha az
elülső kézvédő hátrahúzva és rögzítve van (a lánc
mozoghat). A láncfék akkor van bekapcsolva, ha az
elülső kézvédő előre van tolva (a lánc rögzítve van). A
láncfék a bal dugattyúcsap előre tolásával aktiválható,
vagy amikor a dugattyúcsap érintkezik az
elülsőkézvédővel a visszarúgás következtében.
MEGJEGYZÉS: A láncfék bekapcsolása esetén egy
biztonsági berendezés a motort lekapcsolja az áramról.
A kapcsoló lenyomása közben a láncfék kioldása
elindítja a gépet.
LÁNCLEÁLLÍTÓ
Ez a gép láncfogóval (4. Ábra) van felszerelve, ez a
lánckerék alatt található. Ez a mechanizmus arra szolgál,
hogy leállítsa a hátrafelé irányuló láncmozgást a lánc
törése vagy a sínből való kiugrása esetén.
Az ilyen helyzet elkerülhetőa lánc
megfelelőfeszességének biztosításával (Lásd a “D.
Összeszerelés/szétszerelés” c. fejezetet).
JOBB KÉZ HÁTSÓ VÉDőJE
A kéz védelmére szolgál a lánc megugrása vagy
elszakadása esetén (5. ábra).
Amikor a gépet a rúddal vízszintes helyzetben
használják, például fadöntés közben, a láncfék kisebb
védelmet biztosít (3. Ábra).
MAGYAR - 5
D. FELSZERELÉS / LESZERELÉS
VEZETŐLAP ÉS LÁNC FELSZERELÉSE
Gépének modellje szerint a felszerelési eljárás változik, tehát figyelmesen nézze meg a termék cimkéjén található
ábrákat és a típusjelt), csak nagyon figyelmesen dolgozva végezheti el helyesen a szerelési munkákat .
1. Ellenőrizze, hogy a láncfék ki lett-e kapcsolva, ha nincs, kapcsolja ki
2a. Csavarozza ki az anyát tartó rudat, és vegye le a
hajtó lánckerék fedelét.
2b. Csavarozza ki a nyomógombot tartó rudat, és vegye le
a hajtó lánckerék fedelét.
3 Tegye a láncot a rúdra, a lánckerék csúcsánál kezdve, a vezetőrúd hornyába helyezve. Figyelem! Ügyeljen rá, hogy
a vágófogak homlokfelületének éles oldala előre menetben a rúd felső részén van. Viseljen védőkesztyűt!
4a. Ügyeljen rá, hogy a láncfeszítő tű lehetőleg minél
hátrább legyen a hajtó lánckerék felé. Tegye a rúdra a
rúdtartó csavart és a láncfeszítő tűt, és helyezze a láncot
a hajtó lánckerékre
4b. Az óramutató járásával ellentétes irányban fordítsa el
a fém görgető kereket, ameddig lehet. Tegye a rúdra a
rúdtartó csavart és helyezze a láncot a hajtó lánckerékre.
Tegye vissza a hajtó lánckerék fedelét, ügyelve rá, hogy a lánc hajtó fogai belekapcsolódjanak a hajtó lánckerékbe és
a vezető horonyba.
5a. A lánctartó anyát kézzel jól húzza meg!
5b. A gombot rögzítőrudat jól húzza meg!
6a. A lánc megfeszítése céljából a láncfeszítősavart
az óramutató járásával megegyezőirányban csavarozza a
mellékelt távtartó/csavarhúzó segítségével. A feszesség
csökkentése céljából csavarja az óramutató járásával
ellentétes irányban (e mıvelet közben a lánctartó orrának
felfelé kell néznie).
6b. A lánc megfeszítéséhez csavarja a láncfeszítőküls
őgombot az óramutató járásával megegyezőirányban. A
feszesség csökkentéséhez csavarja az óramutató
járásával ellentétes irányban (e mıvelet közben a
lánctartó orrának felfelé kell néznie).
7. Feszítse meg a láncot, amíg eléri a megfelelőfeszességet. Húzza el a láncot a lánctartótól, és ügyeljen rá, hogy kb.
2-3 mm legyen a hézag!
8a. Húzza meg a lánctartó anyát a mellékelt
távtartó/csavarhúzó segítségével.
8b. Húzza meg a lánctartót, hogy biztonságosan rögzítve
legyen!
A lánc túlságos kifeszítése megterheli és károsíthatja a motort, míg ha nem feszíti ki jól, akkor elmozdulhat a helyéről;
a helyes láncfeszesség jó vágási eredményt és a lánc hosszabb élettartamát biztosítja. Gyakran ellenőrizze a
láncfeszességet, mert használat közben meglazul (ez főleg igaz új lánc esetén, az első használatkor 5 perces
üzemelés után végezze el az ellenőrzést); minden esetben ne feszítse újra a láncot azonnal, hanem várja meg, hogy
lehűljön. Ha a láncfeszességet kell szabályoznia, akkor mindig előbb lazítsa meg a vezetőlaprögzítő
csavaranyákat/gombot, majd ezután dolgozzon a láncfeszítő csavarokkal/gombbal; feszítse ki a láncot és húzza meg
ismét a vezetőlap rögzítő csavaranyákat/gombot.
E. BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS
Indítás: fogja meg mindkét fogantyút erősen, engedje ki
a láncfék karját, ügyelve rá, hogy a keze az
elsőfogantyún legyen, nyomja le és tartsa lenyomva a
kapcsolóblokkot, majd nyomja le a kapcsolót (ekkor a
kapcsoló blokkot fel lehet engedni).
FIGYELEM!
Leállítás:
A gép leáll, amikor elengedi az indítógombot.
Ha a gép nem áll le, akkor kapcsolja be a láncféket,
húzza ki a vezetéket a hálózatból és vigye el a gépet egy
márkaszervizbe.
F. VEZETőLAP ÉS LÁNC KENÉSE
A vágószerszám nem megfelelő kenése a
lánc elszakadását eredményezi, amely súlyos, olykor
halálos balesethez vezethet.
A vezetőlap és a lánc kenését egy automata szivattyú
végzi
Rehát ne zárja el teljesen a szivattyút és a “Karbantartás”
részben nézze meg, mikor elégséges a láncolaj
adagolása.
A láncolaj kiválasztása
Kizárólag jó viszkozitású, új olajat használjon (melyet
láncolajozáshoz árulnak): jó tapadóképességgel és
csúszással kell rendelkeznie mind nyáron, mind télen.
Ha nem tud beszerezni láncolajat, akkor vásároljon EP
90-es hajtómű olajat.
Soha ne használjon fáradt olajat, mert ez káros a
kezelőre, a gépre és a környezetre nézve. Győződjön
meg arról, hogy a munkaterület hőmérsékletének
megfelelő olajat használ-e: 0°C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten néhány olaj besőrősödik, jobban
megterheli a szivattyút és kárt okoz benne. Az olaj
kiválasztásához kérje ki egy márkaszerviz véleményét.
Az olaj betöltése
Csavarja ki az olajtartály dugóját, töltsön be olajat, de
vigyázzon, nehogy túlfolyjon (ha ez bekövetkezne, törölje
szárazra a gépet) majd csavarja vissza a dugót.
MAGYAR - 6
G. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Bármilyen karbantartás vagy tisztítás végzése előtt
áramtalanítsa a készüléket!
FIGYELEM! Különösen szennyezett vagy poros
A lánc élezése (ha szükséges)
környezetben a karbantartási munkákat az előírtnál
gyakrabban kell elvégezni.
Minden bekapcsolás előtt
Ellenőrizze, hogy a láncolaj szivattyúja helyesen
működik-e: a vezetőlapot tartsa egy világos felület felé,
20 cm-es távolságra; a gép egy perces üzemeltetése
után a felületen olajfoltnak kell lennie (1. ábra).
Ellenőrizze, hogy a láncfék be- illetve kikapcsolása
könnyen történik-e és hogy nincs-e beakadva. Az
alábbiak szerint ellenőrizze a működését: kapcsolja ki a
láncféket, ragadja meg helyesen a gépet és indítsa be,
kapcsolja be a láncféket úgy, hogy az elülső kézvédőt a
bal csuklóval vagy karral megtolja anélkül, hogy a
markolatokat eleresztené (2. ábra). Ha a láncfék
működik, akkor a lánc azonnal leblokkol. Ellenőrizze,
hogy a lánc éles-e (lásd lent), jó állapotban és feszesen
áll-e, ha viszont nem egységesen van elkopva vagy ha a
vágófog csak 3 mm-es, akkor cserélje ki (3. ábra).
A szellőzőnyílásokat gyakran kell tisztítani, nehogy a
motor túlhevüljön. (4 ábra).
Ellenőrizze az indítógombot és a biztonsági kapcsolót
(ezt a láncfék kikapcsolása után végezze): működtesse
az indítógombot és a biztonsági kapcsolót és ellenőrizze,
hogy inaktiv helyzetbe ugranak-e vissza, amint elengedte
őket; azt is ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló
üzemeltetése nélkül ne működjön az indítógomb.
Ellenőrizze, hogy a láncleállító és a jobb kézvédő ép-e,
az anyagokban nincs-e látható károsodás.
2-3 órás használat után
Ellenőrizze a vezetőlapot és szükség esetén gondosan
tisztítsa meg a kenőnyílásokat (5. ábra) és ha a
vezetőbarázdákat (6. ábra), ha ez utóbbiak elkoptak vagy
több bevágás képződött a szükségesnél, akkor cserélje
ki. Rendszeresen tisztítsa meg a hajtó lánckereket, és
ellenőrizze, hogy nem kopott-e el túlzottan. (7. Ábra). A
jelölt nyíláson keresztül (8. ábra) csapágyzsírral kenje
meg a vezetőlap orrkerekét.
Használat közben: (1. ábra)
Amikor a lánc nem vág anélkül, hogy a vezetőlapot a
fához nyomná és nagyon finom fűrészpor képződik,
akkor ez azt jelenti, hogy már nem elég éles. Amikor a
vágáskor nem képződik fűrészpor, akkor a lánc teljesen
elvesztette az élét és elporlasztja a fát. Az éles lánc
egyedül halad a fában és hosszú, nagy forgácsot
eredményez.
A lánc vágófelülete vágószemből (9. ábra), vágófogból
(10. ábra) és vágási mélységmérőből (11. ábra) áll. Az
ezek közötti szintkülönbség határozza meg a vágási
mélységet; a kiköszörüléshez egy reszelőtartó és egy 4
mm átmérőjű kerek reszelő szükséges az alábbi
útmutatással: helyesen felszerelt és megfelelően
kifeszített lánccal kapcsolja be a láncféket, a reszelőtartót
az ábra szerint a vezetőlapra merőlegesen helyezze el
(12. ábra), majd használja a vágófogon a (13. ábra)
szerinti szögben, mindig belülről kivülre mozogva
végezze a köszörülést, míg amikor visszafelé halad,
csökkentse a nyomást (rendkívül fontos betartani az
útmutatást: túl éles szög, a reszelő elégtelen vagy hibás
átmérője növelheti a visszacsapódás veszélyét). A
pontos oldalszög elérése érdekében tanácsos a reszelőt
úgy tartani, hogy a felső élet függ_legesen kb. 0,5 mm-rel
haladja meg. Először köszörülje ki az összes fog egyik
oldalát, majd fordítsa meg a gépet és ismételje meg az
eljárást.
Ellenőrizze, hogy a köszörülés után a fogak hossza
megegyezzen és a vágási mélységmérőnek a
magassága 0,6 mm-rel alacsonyabb legyen a felső élnél:
a magasságot egy sablonnal ellenőrizze és egy
(síkreszelővel) reszelje le a kiálló részt, majd kerekítse le
a vágási mélységmérő elülső részét (14. ábra), de
vigyázzon, NEHOGY lereszelje a visszacsapódástól
védő fogat is (15. ábra)
30 órás használat után
Vigye a gépet egy márkaszervizbe, ahol kérjen egy teljes
reviziót és a fékszerkezetek ellenőrzését.
Tárolás
A készüléket hűvös, száraz helyen kell tárolni,
gyermekektől távol. Szabad ég alatt tárolni tilos.
H. VÁGÁSI TECHNIKÁK
- Ne vágjon olyan helyzetben, ahol a tönk eltörne a
munkavégzés alatt (kifeszített fa, kiszáradt fa, stb.): egy
váratlan eltörés veszélyes lehet.
- Vigyázzon, nehogy a vezetőlap vagy a lánc
beakadjanak a vágási résbe: ha ez mégis megtörténik,
akkor a gépet kapcsolja le az áramról és egy megfelelő
szerszám segítségével emelje fel a fatönköt. Ne próbálja
meg kiszabadítani a gépet úgy, hogy rázza, vagy
ráncigálja, mert megkárosítaná a gépet, illetve
megsértené saját magát.
- Kerülje el az olyan helyzeteket, melyek visszacsapódást
okoznának.
- használja a gépet vállmagasság fölött
- vágjon olyan fát, amelyben idegen tárgyak, pl. szögek
vannak.
Használat közben: (1. ábra)
-Ha lejtős területen dolgozik, akkor a tönkhöz képest
hegynek felfelé álljon, nehogy a leguruló fa megsértse.
-Fakidöntéskor mindig fejezze be a munkát: egy félig
elvágott fa elhasadhat.
-Minden vágás után észlelni fogja, hogy a gép tartásához
nem ugyanannyi erő szükséges, ezért nagyon vigyázzon,
nehogy elveszítse felette az uralmát.
Az alábbi szövegben erre a két vágási típusra
hivatkozunk:
Vágás a lánc húzásával (felülről lefelé) (2. ábra), mely
azzal a veszéllyel jár, hogy a gép hirtelen a tönk felé
mozdul el és a kezelő elveszti felette az uralmát, ezért a
vágás közben lehetőleg használja a karmos ütközőt.
Vágás a lánc tolásával (alulról felfelé) (3. ábra), mely
azzal a veszéllyel jár, hogy a gép hirtelen a kezelő felé
mozdul el, azt megütheti, vagy a veszélyes zóna a
fatönkhöz ér és visszacsapódási reakció jön létre;
nagyon vigyázzon a vágás közben.
A legbiztonságosabb vágási mód az, ha a fát egy bakra
rögzíti , felülről lefelé vágja és a tartókon kívül dolgozik
(4. ábra)
A karmos ütköző használata
Amikor csak lehet, használja a karmos ütközőt a
biztonságos munkavégzés érdekében: mélyessze a fa
kérgébe vagy a felső részébe, így uralmát könnyebben
megőrzi a gép felett.
Alább feltüntettünk tipikus eljárásokat, melyeket bizonyos
helyzetekben kell betartani, de a kezelő feladata, hogy
elbírálja, hogy melyiket válassza a legbiztonságosabb
munkavégzés érdekében.
MAGYAR - 7
Fatönk a földön (A vágás végén a lánccal a talajhoz
érhet). (5. ábra)
Felülről lefelé vágja át a fatönköt. A vágás végén nagy
elővigyázatossággal haladjon, nehogy a lánc a talajhoz
érjen. Ha lehetséges, csak a tönk 2/3-át vágja át,
fordítsa meg a fát és fejezze be a vágást felülről lefelé
haladva, így kisebb lesz annak a veszélye, hogy a
talajhoz érjen.
Csak az egyik végén megtámasztott fatönk
közben a fatönk eltörhet) (6. ábra)
(A vágás
Alulról kezdje a vágást az átmérő kb. 1/3-áig, majd
fejezze be felülről, a már létrehozott vágás felé haladva.
Mindkét végén megtámasztott fatönk
becsípődhet) (7. ábra)
(A lánc
Felülről kezdje a vágást az átmérő kb. 1/3-áig, majd
alulról fejezze be, a már létrehozott vágás felé haladva.
Lejtőn lévő fatörzs.
Mindig a fatörzs felső oldalán álljon.
“Átvágáskor” a készülék feletti teljes ellenőrzés
megtartása céljából a vágási felület vége felé lazítson a
vágási nyomáson, anélkül, hogy enyhítené a láncfűrész
fogóira gyakorolt szorítóerőt. Ne hagyja, hogy a lánc a
talajjal érintkezzen.
Kidöntés
FIGYELEM!:
Ne próbáljon kidönteni egy fát, ha nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal, és semmi esetre
se tegye, ha a fatönk átmérője nagyobb a vezetőlap
hosszánál! Ezt a munkát csak tapasztalt és megfelelő
felszereléssel rendelkező személyek végezhetik.
A törésvonalat, mely a fa kidőlését eredményezi, 3-5 cmrel az irányvágás vonalának alsó része felett kell
létrehozni és az irányvágástól a fatönk 1/10 részével
megegyező távolságra befejezni. A fa bal oldalán
helyezkedjen el és vágjon a lánchúzásos technikával,
valamint használja a karmos ütközőt.
Ellenőrizze, hogy a fa megtervezett irányba dőljön. Amint
lehet, a vágásba helyezze egy emelőt vagy egy kidöntő
éket.
A fatönk nem bevágott részét támaszpontnak hívják és
ez a “csukló”, mely a tönköt a dőlésben vezeti; ha nem
elégséges, nem egyenes, illetve ha nem lett teljesen
elfűrészelve, akkor nem fogja a fa kidőlését
meghatározni (nagyon veszélyes helyzet!), éppen ezért
rendkívül fontos, hogy az egyes bevágásokat pontosan
végezze el.
A vágások elvégeztével a fa kezd kidőlni, ha ez mégsem
következne be, akkor használjon egy kidöntő éket vagy
egy emelőt.
Gallyozás
A kidöntés után lehet elkezdeni a gallyozást, vagyis a
törzsről eltávolítani az ágakat. Ne becsülje le ezt a
műveletet, mert a legtöbb visszacsapódási reakció
éppen ez alatt a művelet alatt következik be, éppen ezért
nagyon figyelje a vezetőlap helyzetét a vágás közben és
a fatönk bal oldalán elhelyezkedve végezze a munkát.
A kidöntés célja az, hogy a fa a lehető legjobb helyre
essen a gallyazáshoz és a törzs feldarabolásához.
(Vigyázzon, nehogy a kidőlő fa egy másikba akadjon:
egy beakadt fa kidöntése nagyon veszélyes művelet).
Meg kell vizsgálnia, melyik döntési irány a
legmegfelelőbb, tehát ellenőrizze: mi található a fa körül,
a dőlési irányát, a meghajlást, a szélirányt és az ágak
elhelyezkedését.
Vegye figyelembe az elszáradt vagy eltört ágakat is, mert
kidöntés közben letörhetnek és balesetet okozhatnak.
FIGYELEM! Ha a kivágást kritikus körülmények között
végzi, akkor a vágás után azonnal vegye le a zajvédőket,
hogy az esetleges furcsa zajokat és a figyelmeztető
jeleket azonnal meghallja.
Kivágás előtt elvégzendő műveletek és a menekülési
útvonal meghatározása
Felülről lefelé haladva távolítsa el azokat a gallyakat,
amelyek a munkában akadályoznák (8. ábra) úgy, hogy a
fatönk maga és a gép között legyen, a nehezebb ágakat
ezután vágja le, egyenként. Távolítsa el a fa körül
található növényzetet és vizsgálja meg az esetleges
akadályokat (kő, gyökér, árok, stb.), hogy a menekülés
útvonalát megtervezhesse (erre menekülhet a fa
kidőlésekor); vizsgálja meg az ábrát (9. ábra) az irány
megtervezéséhez (“A” a fa erre fog kid_lni, “B” menekülés
útvonala, “C” veszélyes zóna)
KIDÖNTÉS (10. ábra)
A kezelő akkor tudja tökéletesen meghatározni a
dőlésirányt, ha az alábbi bevágásokat hozza létre:
Az irányvágást kell először elvégezni, ez fogja
meghatározni a fa kidőlésének irányát: először az
irányvágás FELSő RÉSZÉT készítse el azon az oldalon,
amerre a fát akarja kidönteni. A fa jobb oldalán álljon és
a lánchúzásos vágási technikát alkalmazza; ezután
hozza létre az irányvágás ALSÓ RÉSZÉT, mely a felső
részig kell, hogy érjen. Az irányvágás mélysége a fatörzs
1
átmérőjének /4-e, a felső és az alsó bevágás által bezárt
szög legalább 45°-os legyen. A két vágás
összetalálkozását “irányvágási vonal”-nak nevezik. Ez a
vonal tökéletesen vízszintes és a kidőlési irányra
merőleges (90°) legyen.
MAGYAR - 8
I. KÖRNYEZETVÉDELEM
Ebben a fejezetben arra kap információt, hogy hogyan lehet a gépgyártáskor betervezett
környezetvédelmi szempontokat betartani, hogyan kell helyesen használni a gépet, valamint
hogyan kell az olajokat lerakni a szelektív hulladékgyűjtés szabályai szerint.
A GÉP HASZNÁLATA
Az olajtartály feltöltését úgy kell elvégezni, hogy a láncolaj ne szennyezze a környezetet.
LESELEJTEZÉS
A már nem működő gépet ne dobja ki, hanem a helyi előírások betartásával vigye a
hulladéklerakó udvarba.
Ez a
szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem
szabad háztartási hulladékként kezelni. Le kell adni az elektromos és elektronikus
készűlékek újrahasznosításra szolgáló megfelelő begyőjtő helyen.
E termék megfelelő elhelyezésének biztosításával ’n segít megelőzni a környezetre és az
emberi egészségre esetleg ártalmas olyan negatív következményeket, amelyeket egyébként
okozhatna e termék nem megfelelő kidobása.
E termék újrahasznosításával kapcsolatban részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a háztartási hulladék elhelyezési szolgálathoz, vagy az űzlethez, ahol a
terméket vásárolta.
J. HIBAKERESŐ TÁBLÁZAT
A motor nem A motor
A gép
A motor
indul be
rosszul
beindul, de forgása nem
forog vagy nem vág jól szabályos
nincs ereje
Ellenőrizze, van-e
áram a hálózatban
Ellenőrizze, hogy a
dugó helyesen
csatlakozik-e
Ellenőrizze a vezeték és
a hosszabbító épségét
Ellenőrizze, hogy a
láncfék nincs-e
bekapcsolva
Ellenőrizze, hogy a lánc
megfelelően van-e
összeszerelve és
megfeszítve.
Ellenőrizze, hogy a
lánc olajozása az F és
a G fejezetben leírtak
szerint történt-e
Ellenőrizze a lánc
élességét
Ellenőrizze a kioldó
kapcsoló mıködését!
Forduljon a
szakszervizhez
A fékezőszerkezetek
nem állítják le
helyesen a lánc
forgását
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• K. CSEREALKATRÉSZEK
•
•
35cm
Lánc
Vezetőrúd
91PJ052XN
40cm
Lánc
Vezetőrúd
91PJ056XN
Alkatrészszám:
Alkatrészszám:
Alkatrészszám:
Alkatrészszám:
MAGYAR - 9
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Kizárólagos felelősséget vállalunk azért, hogy a termék(ek):
Jelölés ...........................................Chainsaw - Láncfűrész
Típusmegjelölés ............................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Széria azonosítása ........................Lásd a TermékminősÍtő Cédulát
Gyártási Év ....................................Lásd a TermékminősÍtő Cédulát
Megfelel az alábbi EK irányelvek alapvetőkövetelményeinek és rendelkezéseinek:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
Az alábbi EU harmonizált szabványok alkalmazásán alapul:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Az EK típusvizsgálatokat a kijelölt szerv
a 8. cikk 2c. pontja szerint folytatta le................................
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
A tanúsítvány száma. ........................................................ BM 50268379
A legnagyobb A-súlyozású, az EN60745-2-13 előírásnak megfelelően mért LpA hangnyomásszint a munkaállomáson
meg van adva a táblázatban.
A legnagyobb kéz/kar rázkódású súlyozott, az EN60745-2-13 előírásnak megfelelően mért ah érték a fenti termék
mintáján feljegyezve, meg van adva a táblázatban.
A megadott teljes vibrációs érték szabványos tesztelési módszerrel lett lemérve, és egy eszköz másik eszközzel való
összehasonlítására használható.
A megadott teljes vibrációs érték előzetes kitettség-értékelés esetén használható.
Figyelem:
A szerszámgép tényleges használata során a szerszámgép használati módjától függően a vibrációs kibocsátás eltérhet
a megadott teljes értéktől.
A kezelőknek meg kell hozni az őket védõ azon biztonsági intézkedéseket, amelyek a tényleges használati feltételek
melletti kitettség felbecsülésén alapulnak (figyelembe véve a mûködési ciklus minden részét, mint például azt az
idõtartamot is, amíg az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor az indítási idõn túl alapjáraton mûködik).
2000/14/EK: A mért hangteljesítmény LWA és a garantált hangteljesítmény LWA értékek megfelelnek a táblázatban közölt
értékeknek.
Megfelelőség értékelési eljárás......................................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Globális kutatási és fejlesztési igazgató - kézi
A technikai dokumentáció tartója
Tipus (CSE____)
Súly üresen (Kg)
Táplálás (kW)
Vezetőlap hossz (cm3)
A vezetőrúd maximális hossza (cm)
Láncmenet (mm)
Láncos mérő (mm)
Mért hangteljesítmény LWA (dB(A))
Garantált hangteljesítmény LWA (dB(A))
Hangnyomás LpA (dB(A))
Bizonytalanság KpA (dB(A))
Kéz/kar rázkódása ah (m/s2)
Bizonytalanság Kah (m/s2)
Hálózati impedancia Zmax ( Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
EN 61000-3-11 teljesítési nyilatkozat
A helyi elektromos hálózattól függően e készülék használata rövid idejű feszültségesést okozhat a bekapcsoláskor. Ez
befolyásolhat más villamos készülékeket, pl. egy pillanatra elsötétednek a lámpák. Ha az elektromos hálózatában a
Zmax hálózati impedancia kisebb, mint (az Ön készülékére vonatkozóan) a gyári táblán feltüntetett érték, akkor ilyen
hatások nem lépnek fel. A hálózati impedancia értékének megállapítása céljából forduljon az Elektromos Művekhez.
MAGYAR - 10
A. OPIS OGÓLNY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Uchwyt tylny
Tylna osłona dłoni
Uchwyt przedni
Przednia osłona dłoni / hamulec
bezpieczeństwa łańcucha
Zewnętrzne pokrętło regulacyjne
napinacza łańcucha
Śruba napinacza łańcucha
Kołek napinający łańcuch
Korek zbiornika oleju
Okienko kontroli poziomu oleju
Szczeliny wentylacyjne
Kabel
Instrukcja
Wyłącznik
Blokada wyłącznika
Łańcuch
Ząb ciągnący
Ogniwo tnące
Ogranicznik głębokości cięcia
Ząb tnący
Prowadnica
Osłona koła zębatego
8, 9,14
22)
23)
24)
25)
Koło zębate
Kołek blokujący łańcuch
Śruba mocująca prowadnicę
Wewnętrzne pokrętło
zabezpieczające prowadnicy
26)
Nakrętka zabezpieczająca
prowadnicy
27)
Kółko końcówki
28)
Osłona prowadnicy
29)
Kolec
30)
Gniazdo kołka napinającego
łańcuch
31)
Otwór do smarowania
32)
Rowek prowadnicy
33)
Klucz/śrubokręt
6 10, 15
Przykład tabliczki znamionowej wyrobu
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Gwarantowany poziom natężenia
děwięku zgodny z dyrektywą
2000/14/EC
Narzędzie klasy II
Znak zgodności CE
Nominalna częstotliwość
Nominalna moc
Prąd przemienny
Nominalne napięcie
Typ
Kod wyrobu
Rok produkcji
Maksymalna długość prowadnicy
Nazwa i adres producenta
Nr artykułu (Piła łańcuchowa
elektryczna)
Model
Nr serii
POLSKI - 1
B. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Znaczenie symboli
Uwaga
Dokładnie i z uwagą
przeczytać instrukcję
Kierunek ruchu zęba
tnącego
Wysokie buty
ochronne
Trzymać zawsze
dwoma rękami
Niebezpieczeństwo
wystąpienia odbicia
Kask, nauszniki oraz
okulary ochronne lub
chroniące twarz
osłony
10 m
Nie wystawiać na
działanie deszczu lub
wilgoci
Chroniące przed
przecięciem rękawice
Olej łańcuchowy
Długie, chroniące
przed przecięciem
spodnie
Nie wolno…
Hamulec wyłączony,
włączony
Wyłączyć urządzenie
Jeżeli przewód jest
uszkodzony lub przecięty
należy niezwłocznie
wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego
Osoby postronne nie
powinny zbliżać się do
urządzenia
Ogólne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie instrukcje i
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Nie zastosowanie się
do instrukcji i ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru oraz/lub poważnego urazu ciała.
Wszystkie instrukcje i ostrzeżenia należy zachować.
Termin “elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do
narzędzia zasilanego zarówno z sieci (przewodowego)
jak i z akumulatora (bezprzewodowego).
1) Bezpieczeństwo miejsca pracy
a) Miejsce pracy musi być zawsze czyste i dobrze
oświetlone. Bałagan i brak oświetlenia zwiększają
ryzyko wypadku.
b) Nie wolno używać elektronarzędzi w środowisku grożącym
wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów
lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
zapalić pył lub opary.
c) Nie wolno pozwalać dzieciom ani nie upoważnionym
osobom zbliżać się do miejsca pracy
elektronarzędziem. Rozproszenie uwagi może
doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do
gniazdek sieciowych. Nie wolno dokonywać
żadnych modyfikacji wtyczki. Nie wolno używać
przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami.
Przed regulacją i
czyszczeniem należy
odłączyć wtyczkę od
źródła zasilania
Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym
b) Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi
powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
oraz lodówki. Gdy ciało jest uziemione, istnieje
większe ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
c) Nie wolno narażać elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do
urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
d) Nie wolno niewłaściwie użytkować przewodu
zasilającego. Nie wolno używać przewodu do
przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania
elektronarzędzia od sieci. Nie wolno zbliżać
przewodu do źródeł wysokiej temperatury, smaru,
ostrych krawędzi ani ruchomych elementów.
Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
e) Podczas pracy elektronarzędziem w warunkach
zewnętrznych należy korzystać z przedłużacza
przystosowanego do użytku na zewnątrz.
Zastosowanie przedłużacza do pracy w warunkach
zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f) Gdy praca elektronarzędziem w wilgotnym
środowisku jest nieunikniona, należy zastosować
wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).
Oryginalne wtyczki i dopasowane gniazdka sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
POLSKI - 2
3) Bezpieczeństwo użytkownika
a) Podczas pracy elektronarzędziem należy
zachowywać czujność, koncentrować się na
wykonywanej czynności i kierować się rozsądkiem.
Nie wolno obsługiwać elektronarzędzi osobom
zmęczonym lub będącym pod wpływem alkoholu,
środków odurzających bądź leków. Krótka chwila
nieuwagi może doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała.
b) Należy korzystać ze środków ochrony osobistej.
Zawsze należy używać środków ochrony oczu.
Środki ochronne (np. maska przeciwpyłowa,
przeciwpoślizgowe obuwie ochronne, kask lub
nauszniki), wykorzystywane stosownie do warunków
pracy, zmniejszają ryzyko urazów ciała.
c) Należy zapobiegać nieprzewidzianemu uruchomieniu
elektronarzędzia. Przed podłączeniem urządzenia
do sieci lub akumulatora oraz przed jego
podnoszeniem i przenoszeniem należy ustawić
wyłącznik w pozycji wyłączonej (“off"). Przenoszenie
urządzenia z palcem na wyłączniku lub podłączanie
do źródła zasilania narzędzia z wyłącznikiem w
pozycji włączonej (“on”) zwiększa niebezpieczeństwo
wypadku.
d) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy
odłączyć klucze i narzędzia do regulacji.
Pozostawienie klucza lub innego narzędzia,
zamocowanego do obracającego się elementu
urządzenia, może doprowadzić do urazu ciała.
f) Elementy tnące muszą być zawsze ostre i czyste.
Dobrze konserwowane narzędzia tnące z ostrymi
końcówkami są mniej narażone na zacinanie się
i łatwiejsze w obsłudze.
g) Należy używać elektronarzędzi, akcesoriów,
końcówek itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami,
uwzględniając warunki robocze oraz charakter
wykonywanej pracy. Wykorzystanie elektronarzędzi
niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
5. Naprawa
a) Naprawy narzędzia powinien dokonywać tylko
wykwalifikowany specjalista, przy użyciu wyłącznie
części zamiennych identycznych z oryginalnymi. W
ten sposób nie zostanie naruszone bezpieczeństwo
urządzenia.
Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa:
• Nie należy zbliżać żadnych części ciała do piły
podczas jej pracy. Przed uruchomieniem piły należy
upewnić się, że nie pozostaje ona w kontakcie z
żadnym przedmiotem. Chwila nieuwagi podczas
użytkowania piły może skutkować kontaktem odzieży
lub ciała z łańcuchem
•
•
e) Nie wolno sięgać elektronarzędziem zbyt daleko.
Zawsze należy zachować dobre ustawienie stóp i
równowagę. Właściwa postawa zapewnia lepsze
Zawsze należy obsługiwać piłę trzymając prawą dłoń
na tylnym uchwycie, a lewą na przednim. Trzymanie
piły w odwrotnym układzie rąk zwiększa ryzyko urazu
ciała, dlatego nie należy w ten sposób pracować.
Urządzenie należy trzymać wyłącznie za izolowanie
uchwyty, ponieważ podczas pracy łańcuch pilarki
może wejść w kontakt z ukrytymi przewodami
elektrycznymi lub z własnym kablem zasilającym.
Łańcuchy stykające się z przewodem będącym pod
napięciem mogą spowodować zaistnienie napięcia na
odsłoniętych metalowych częściach urządzenia i
doprowadzić do porażenia operatora prądem
elektrycznym.
panowanie nad urządzeniem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Należy zadbać o stosowny strój roboczy. Nie
należy zakładać luźnych ubrań ani biżuterii. Nie
wolno zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do
poruszających się elementów elektronarzędzia.
•
Luźne części odzieży, biżuteria lub długie włosy
mogą wkręcić się w urządzenie.
odzież ochronna zmniejsza ryzyko obrażeń ciała
przez wyrzucane w powietrze resztki ciętego
materiału oraz przypadkowy kontakt z piłą.
g) Jeżeli istnieje możliwość podłączenia odpylacza,
należy go zamontować i właściwie użytkować.
Zastosowanie odpylacza może zmniejszyć
niebezpieczeństwo związane z nadmiernym pyłem.
4) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi
a) Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Należy
wykorzystywać produkt odpowiedni do danego
zastosowania. Urządzenie będzie pracować lepiej i
•
Piły łańcuchowej nie należy używać pracując na
drzewie. Używanie piły łańcuchowej na drzewie
•
Zawsze należy zachować stabilną pozycję i
posługiwać się piłą tylko stojąc na trwałej,
bezpiecznej i równej powierzchni. Śliska lub
może doprowadzić do urazu ciała.
bezpieczniej, gdy będzie użytkowane zgodnie ze
swoimi parametrami.
b) Nie wolno korzystać z elektronarzędzia, jeżeli
wyłącznik nie działa prawidłowo. Urządzenie,
niestabilna powierzchnia (np. drabina) może
przyczynić się do utraty równowagi lub panowania
nad piłą.
•
którego nie można obsługiwać wyłącznikiem, jest
niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c) Przed dokonaniem dowolnej regulacji, wymiany
akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia do
przechowywania, należy odłączyć urządzenie od
sieci oraz/lub akumulatora. Takie środki ostrożności
•
•
użytkowników elektronarzędzia są niebezpieczne.
e) Elektronarzędzia wymagają odpowiedniej
konserwacji. Należy kontrolować ruchome elementy
pod kontem ich ustawienia, ewentualności zacinania
się, uszkodzeń oraz wszelkich innych
nieprawidłowości, które mogłyby zakłócić właściwe
działanie urządzenia. Uszkodzone elementy należy
wymienić przed rozpoczęciem pracy. Przyczyną
Podczas cięcia gałęzi będącej pod napięciem należy
pamiętać o możliwości "odbicia". Po zmniejszeniu się
napięcia włókien drewna, naprężona gałąź może
odskoczyć i uderzyć operatora oraz/lub spowodować,
że utraci on panowanie nad piłą.
zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia
urządzenia.
d) Nie użytkowane elektronarzędzia należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno
pozwalać korzystać z elektronarzędzi osobom, które
nie znają się na ich obsłudze i nie zapoznały się
z instrukcją użytkowania. W rękach niewprawnych
Należy nosić okulary ochronne i nauszniki. Zaleca
się również korzystanie z dodatkowych środków
ochrony głowy, dłoni, nóg i stóp. Odpowiednia
Należy zachować szczególną ostrożność podczas
cięcia gałązek i młodych drzewek. Drobny materiał
może wkręcić się w łańcuch (i zostać wyrzucony w
kierunku operatora) lub pozbawić operatora
równowagi.
Piłę należy przenosić za przedni uchwyt po
uprzednim jej wyłączeniu, trzymając ją z dala od
ciała. Przed transportowaniem piły lub odłożeniem jej
do przechowywania należy założyć osłonę
prowadnicy. Właściwe posługiwanie się piłą
zmniejsza ryzyko przypadkowego kontaktu z
poruszającym się łańcuchem.
•
Należy przestrzegać instrukcji smarowania, napinania
łańcucha i wymiany akcesoriów. Nieprawidłowo
napięty lub źle nasmarowany łańcuch może pęknąć i
zwiększyć ryzyko odrzutu urządzenia.
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
POLSKI - 3
•
•
Uchwyty należy utrzymywać w czystości, wolne od
oleju i smaru. Uchwyty pokryte smarem lub olejem są
śliskie i mogą spowodować utratę panowania nad
piłą.
Piły należy używać tylko do cięcia drewna. Nie
należy wykorzystywać piły do celów niezgodnych z jej
przeznaczeniem. Na przykład: nie należy używać piły
do cięcia plastiku, elementów murowanych oraz
niedrewnianych materiałów budowlanych.
4.
5.
Wykorzystywanie piły niezgodnie z przeznaczeniem
może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Przyczyny odrzutu i sposoby zapobiegania:
Odrzut może nastąpić, gdy czoło lub czubek
prowadnicy dotknie obiektu (Rys. B3) lub gdy drewno
zakleszczy się i uwięzi łańcuch piły w nacięciu.
W pewnych przypadkach kontakt czubka z
materiałem może spowodować nagły ruch powrotny,
odrzucający prowadnicę w kierunku operatora.
Przykleszczenie łańcucha przy czubku prowadnicy
może gwałtownie odrzucić prowadnicę w kierunku
operatora.
W każdym podobnym przypadku operator może
stracić panowanie nad piłą, co grozi poważnym
urazem ciała. Nie można bezkrytycznie polegać na
mechanizmach zabezpieczających, wbudowanych w
urządzenie. Użytkownik powinien sam podjąć pewne
kroki, dzięki którym praca piłą nie będzie związana z
ryzykiem urazu.
Odrzut jest efektem nieprawidłowego posługiwania
się narzędziem oraz/lub niewłaściwymi procedurami
bądź warunkami operacyjnymi i można go uniknąć,
podejmując odpowiednie środki ostrożności, opisane
poniżej:
•
Należy mocno trzymać piłę oburącz, dobrze
obejmując uchwyty kciukami i pozostałymi palcami,
ustawiając tułów i ramiona w sposób pozwalający
odeprzeć siły ewentualnego odrzutu. Operator może
kontrolować siły odrzutu, przestrzegając
odpowiednich zaleceń odnośnie bezpieczeństwa.
Nie należy puszczać piły.
•
Nie należy sięgać piłą zbyt daleko ani ciąć wyżej niż
na wysokości ramion. Pomaga to zapobiec
przypadkowemu kontaktowi czubka piły z materiałem
i pozwala na lepsze panowanie nad urządzeniem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
•
Należy używać tylko prowadnic i łańcuchów
zamiennych zalecanych przez producenta.
Niewłaściwe prowadnice i łańcuchy zamienne mogą
powodować uszkodzenia łańcucha oraz/lub odrzut.
•
Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie
ostrzenia i konserwacji łańcucha piły. Zmniejszenie
wysokości miernika głębokości cięcia może
prowadzić do większego odrzutu.
Dodatkowe zalecenia odnośnie bezpieczeństwa
1. Korzystanie z Informatora. Osoba korzystająca z
tego urządzenia musi bardzo uważnie przeczytać
Instrukcję użytkowania. W przypadku sprzedaży lub
wypożyczenia urządzenia innej osobie należy
załączyć Instrukcję użytkowania.
2.
Środki ostrożności przed rozpoczęciem korzystania z
urządzenia. Nie wolno pozwalać, by z urządzenia
korzystały jakiekolwiek osoby nie zaznajomione w
pełni z Instrukcją użytkowania. Niedoświadczone
osoby muszą przejść okres przeszkolenia, posługując
się narzędziem tylko na koźle do piłowania.
3. Przeglądy kontrolne. Należy dokładnie sprawdzać
stan narzędzia przed każdym jego użyciem,
zwłaszcza, jeżeli wcześniej było ono poddane silnemu
uderzeniu lub wykazuje jakiekolwiek oznaki
nieprawidłowego funkcjonowania. Należy wykonać
wszystkie czynności opisane w części "Konserwacja i
przechowywanie - przed każdym użyciem".
6.
7.
8.
9.
Naprawa i konserwacja.
Wszystkie elementy, jakie
użytkownik może wymieniać samodzielnie, zostały
wymienione w części "Montaż/demontaż". Wszelkie
inne elementy w razie konieczności mogą zostać
wymienione wyłącznie przez Autoryzowany Serwis.
Odzież ochronna. (Rys. 1) Podczas używania
narzędzia należy korzystać z odpowiednich
atestowanych środków ochrony osobistej, takich jak:
dopasowana odzież; obuwie z antypoślizgową
podeszwą i sztywnymi ochraniaczami czubków,
zabezpieczone przed rozcięciem; rękawice odporne
na wibracje i rozcięcia; okulary ochronne lub osłona
oczu; nauszniki oraz kask (jeżeli istnieje zagrożenie ze
strony spadających obiektów). Produkty do nabycia u
dostawcy odzieży roboczej.
Ochrona zdrowia – wibracje i hałas. Należy pamiętać
o ograniczeniu hałasu w najbliższym rejonie. Dłuższe
korzystanie z urządzenia naraża użytkownika na
wibracje, powodujące "bielejące palce" (syndrom
Raynauda), zespół cieśni nadgarstka oraz podobne
problemy zdrowotne.
Ochrona zdrowia – substancje chemiczne. Należy
używać oleju zatwierdzonego przez producenta.
Ochrona zdrowia - wysoka temperatura. Podczas
pracy piły, napęd i łańcuch bardzo silnie się
nagrzewają, dlatego należy zachować ostrożność i nie
dotykać gorących elementów.
OSTRZEŻENIE! Podczas pracy urządzenie wytwarza
pole elektromagnetyczne. W pewnych
okolicznościach takie pole może zakłócać pracę
aktywnych lub biernych implantów medycznych. Aby
zmniejszyć ryzyko poważnego lub śmiertelnego urazu
ciała, zalecamy, aby osoby z implantami przed
użyciem tego urządzenia skonsultowały się z lekarzem
lub producentem danego implantu.
Środki ostrożności - transport i przechowywanie. (Rys. 2)
Podczas każdej zmiany miejsca pracy należy odłączyć
urządzenie od sieci zasilającej i włączyć hamulec
łańcucha. Przed każdym transportem lub odłożeniem
urządzenia do przechowywania należy zamontować
osłonę prowadnicy. Urządzenie należy zawsze przenosić
ujmując uchwyt dłonią i kierując prowadnicę w tył.
Podczas transportu w pojeździe narzędzie należy dobrze
umocować, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
Odrzut. (fig 3) Odrzut to gwałtowny ruch prowadnicy w
górę i w tył, w kierunku użytkownika. Zwykle dochodzi
do niego, gdy górna część czubka prowadnicy
(nazywana “strefą zagrożenia odrzutem” - zobacz
czerwone oznaczenie na prowadnicy) wejdzie w kontakt
z jakimś obiektem lub gdy łańcuch uwięźnie w ciętym
materiale. Odrzut może sprawić, ze użytkownik straci
panowanie nad urządzeniem, co grozi poważnym, a
nawet śmiertelnym wypadkiem. Hamulec łańcucha oraz
inne zabezpieczenia nie gwarantują pełnej ochrony
przed urazem: użytkownik musi być świadomy
warunków, które powodują odrzut i zapobiegać im
poprzez zachowanie szczególnej ostrożności oraz
rozważną i prawidłową obsługę urządzenia (na przykład:
nie wolno ciąć kilku gałęzi jednocześnie, ponieważ może
to spowodować przypadkowy nacisk na “strefę grożącą
odrzutem”).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
1. Nigdy nie wolno pozwalać, by produktu używały
dzieci lub osoby nie znające Instrukcji użytkowania.
Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora.
2. Produktu należy używać tylko w sposób zgodny z
Instrukcją i do celów w niej opisanych.
3. Należy dokładnie sprawdzić cały obszar roboczy pod
kątem źródeł zagrożenia (np.: drogi, ścieżki,
przewody elektryczne, niebezpieczne drzewa itp.).
4. Nie wolno pozwalać zbliżać się do obszaru
roboczego osobom postronnym ani zwierzętom (w
razie konieczności należy ogrodzić teren i ustawić
znaki ostrzegawcze) na odległość mniejszą niż 2,5 x
wysokość pnia; w żadnym przypadku nie może to być
mniej niż 10 metrów.
POLSKI - 4
5. Operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za
wypadki oraz zagrożenia dla osób postronnych i ich
własności.
Bezpieczeństwo elektryczne
1. Zaleca się korzystanie z wyłącznika
różnicowoprądowego (RCD) z prądem wyzwalającym
nie przekraczającym 30mA. Nawet po zamontowaniu
wyłącznika RCD niema 100% gwarancji
bezpieczeństwa i zawsze należy przestrzegać
bezpiecznych praktyk pracy. Stan wyłącznika RCD
należy sprawdzać przy każdorazowym jego użyciu.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan
kabli i wymienić je, jeżeli widać oznaki ich
uszkodzenia lub zużycia.
3. Nie wolno używać produktu jeżeli kable elektryczne
są uszkodzone lub zużyte.
4. Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci
zasilającej jeżeli kabel jest przecięty lub ma
uszkodzoną izolację. Nie wolno dotykać kabli
elektrycznych do chwili odłączenia ich od źródła
zasilania. Nie należy naprawiać przeciętego lub
uszkodzonego kabla. Należy dostarczyć produkt do
Autoryzowanego Serwisu w celu dokonania wymiany.
5. Twój przedłużacz zasilający musi być rozwinięty,
ponieważ zwinięte lub nawinięte na zwinięte kable
mogą przegrzać i spowodować zmniejszenie
wydajności kosiarki.
6. Kabel/przedłużacz zawsze powinien znajdować się za
operatorem, aby nie stwarzał zagrożenia dla
użytkownika ani innych osób i nie uległ uszkodzeniu
(przez wysoką temperaturę, ostre przedmioty, ostre
krawędzie, olej itp.);
7. Kabel należy poprowadzić tak, aby podczas cięcia nie
zablokował się na gałęziach lub innych obiektach.
8. Przed odłączeniem wtyczki, łącznika kabla lub
przedłużacza zawsze należy wyłączać zasilanie
sieciowe.
BlOKADA WYŁĄCZNIKA
9. Przed zwinięciem kabla do przechowywania należy
wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego i sprawdzić stan kabla pod kątem
uszkodzeń i zużycia.b Nie należy naprawiać
uszkodzonego kabla. Należy dostarczyć produkt do
Autoryzowanego Serwisu w celu dokonania wymiany.
10.W przypadku pozostawiania urządzenia bez dozoru
należy zawsze odłączać je od sieci.
11.Kable zawsze należy zwijać starannie, unikając ich
splątania.
12.Należy korzystać tylko z zasilania sieciowego AC,
podanego na tabliczce znamionowej produktu.
13.Piła łańcuchowa jest podwójnie izolowana, zgodnie z
EN60745-1 i EN60745-2-13. W żadnych
okolicznościach nie wolno podłączać uziemienia do
jakiejkolwiek części produktu.
Kable
1. Kable sieciowe i przedłużacze są dostępne w
lokalnym Autoryzowanym Serwisie
2. Należy używać tylko atestowanych przedłużaczy
3. Można używać tylko takich dodatkowych kabli i
przedłużaczy, które są przeznaczone do użytku w
warunkach zewnętrznych.
4. Jeżeli wymagane jest użycie przedłużacza do pracy
przy pomocy urządzenia, należy zastosować
przedłużacze o następujących parametrach.
Modele CSE1835, CSE1935S:
- 5.0 mm2 : maks. długość 40 m
- 5,0 mm2: maks. długość 60 m
- 8,0 mm2: maks. długość 100 m
Modele CSE2040, CSE2040S:
- 5,0 mm2: maks. długość 50 m
- 8,0 mm2: maks. długość 90 m
C. OPIS WYPOSAŻENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO
UWAGA: Gdy hamulec łańcucha jest włączony,
wyłącznik zabezpieczający odcina dopływ prądu
elektrycznego do silnika.
Urządzenie posiada zabezpieczenie (rys.1), które po
włączeniu uniemożliwia naciśnięcie wyłącznika,
zapobiegając w ten sposób przypadkowemu jego
przestawieniu.
Wyzwolenie hamulca łańcucha, podczas gdy
przełącznik jest przytrzymywany uruchomi urządzenie.
Kołek blokujący łańcuch
HAMULEC ŁAŃCUCHA WŁĄCZAJĄCY SIĘ W
MOMENCIE ZWOLNIENIA WYŁĄCZNIKA
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie, które w
natychmiastowy sposób blokuje łańcuch w momencie
zwolnienia wyłącznika. Gdyby okazało się ono
niesprawne, nie wolno używać urządzenia, lecz należy
oddać je do Autoryzowanego Serwisu Obsługi
Technicznej.
HAMULEC ŁAŃCUCHA / PRZEDNIA OSŁONA DŁONI
Przednia osłona dłoni (rys.2) pozwala (przy poprawnym
uchwyceniu urządzenia) zapobiec dotknięciu łańcucha
lewą dłonią. Przednia osłona dłoni służy ponadto do
włączenia hamulca łańcucha, to znaczy specjalnego
zabezpieczenia, które w przypadku wystąpienia reakcji
odbicia w przeciągu kilku milisekund blokuje łańcuch.
Hamulec łańcucha jest wyłączony wtedy, gdy przednia
osłona dłoni jest pociągnięta do tyłu i zablokowana
(łańcuch może się poruszać). Hamulec łańcucha jest
włączony wtedy, gdy przednia osłona dłoni jest
przesunięta do przodu (łańcuch jest zablokowany). Hamulec
łańcucha można uruchomić lewym nadgarstkiem poprzez
naciśnięcie osłony lub, gdy nadgarstek zbliży się do
przedniej osłony ręki w momencie odrzutu. Gdy
urządzenie pracuje z prowadnicą w pozycji poziomej, np.
podczas ścinania drzewa, hamulec łańcucha zapewnia
mniejszą ochronę (Rys.3).
Urządzenie to jest wyposażone w chwytacz łańcucha
(Rys.4) zlokalizowany pod kołem łańcuchowym.
Mechanizm ten został zaprojektowany do zatrzymania
wstecznego ruchu łańcucha w momencie hamowania
łańcucha lub, gdy łańcuch spadnie z prowadnicy.
Sytuacjom tym można zapobiec poprzez właściwe
naprężanie łańcucha (patrz Rozdz. “D”
Montaż/Demontaż).
TYLNA OSŁONA PRAWEJ DŁONI
Służy do ochrony (rys.5) dłoni w przypadku skoku lub
zerwania się łańcucha.
POLSKI - 5
D. MONTAŻ / DEMONTAŻ
MONTAŻ PROWADNICY I ŁAŃCUCHA
Procedura montażu zależy od modelu urządzenia, dlatego też należy postępować zgodnie z opisem i rysunkami
odpowiadającymi rodzajowi urządzenia wskazanemu na tabliczce znamionowej wyrobu. Montaż należy
przeprowadzać w sposób bardzo uważny, aby zagwarantować sobie jego pełną poprawność.
1. Sprawdzić, czy hamulec łańcucha nie jest włączony; je_li tak, wyłączyć go.
2b. Odkręć pokrętło zabezpieczające prowadnicę i zdejmij
osłonę koła zębatego.
2a. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą prowadnicę i
zdejmij osłonę koła zębatego.
3 Umieść łańcuch na prowadnicy, zaczynając od zębatki czołowej i wpasowując go w rowek prowadnicy. Uwaga!
Upewnij się, że ostra strona zębów tnących jest skierowana ku przodowi na górnej części prowadnicy. Należy nosić
rękawice ochronne.
4a. Upewnij się, że sworzeń napinacza łańcucha jest
4b. Obróć metalowe kółko ze spiralą maksymalnie w
maksymalnie cofnięty w kierunku koła zębatego. Zamontuj lewo. Zamontuj prowadnicę na śrubie zabezpieczającej i
prowadnicę na śrubie zabezpieczającej oraz sworzniu
umieść łańcuch na kole zębatym.
napinacza i załóż łańcuch na koło zębate.
Załóż osłonę koła zębatego, upewniając się, że zęby łańcucha są wpasowane w koło i rowek prowadnicy.
5a. Dokręcić do końca palcami nakrętkę podtrzymującą
prowadnicy.
6a. Aby naprężyć łańcuch, dokręcić śrubę napinacza łańcucha
zgodnie z ruchem zegara za pomocą klucza/śrubokrętu
będącego a wyposażeniu. Aby zmniejszyć naprężenie
łańcucha, obracać śrubę przeciwnie do ruchu zegara
(podczas wykonywania tej czynności, utrzymywać górną
część prowadnicy uniesioną do góry).
5b. Dokręcić do końca pokrętło podtrzymujące
prowadnicy
6b. Aby naprężyć łańcuch, dokręcić zewnętrzne pokrętło
napinacza łańcucha zgodnie z ruchem zegara. Aby
zmniejszyć naprężenie łańcucha, obracać śrubę
przeciwnie do ruchu zegara (podczas wykonywania tej
czynności, utrzymywać górną część prowadnicy
uniesioną do góry).
7. Naprężać łańcuch do momentu aż jego naprężenie będzie odpowiednie. Odciągnąć łańcuch od prowadnicy i
upewnić się, że mierzona szczelina wynosi około 2-3 mm.
8a. Dokręcić nakrętkę podtrzymującą prowadnicy za
pomocą klucza/śrubokrętu będącego na wyposażeniu.
8b. Dokręcić do oporu prowadnicę.
Nadmierne naciągnięcie łańcucha może spowodować przeciążenie silnika oraz jego uszkodzenie. Zbyt małe
naciągnięcie może spowodować wypadnięcie łańcucha. Natomiast poprawnie naciągnięty łańcuch zapewnia lepszą
jakość cięcia oraz dłuższą żywotność łańcucha. Należy dość często sprawdzać jego naciąg, ponieważ ma on
tendencję do wydłużania się w miarę jego użytkowania (zwłaszcza w przypadku gdy jest nowy; przy pierwszym
montażu należy sprawdzić jego naciąg zaraz po 5 minutach pracy). Nie należy w żadnym wypadku naciągać
łańcucha zaraz po jego użytkowaniu, lecz należy poczekać, aby wystygł. W przypadku konieczności wyregulowania
naciągu łańcucha należy zawsze przed posłużeniem się śrubą / gałką napinającą łańcuch poluzować nakrętki /
pokrętło mocujące prowadnicę; następnie poprawnie naciągnąć łańcuch i ponownie dokręcić nakrętki / pokrętło
mocujące prowadnicę.
E. URUCHAMIANIE I ZATRZYMANIE
Rozruch: Uchwyć mocno oba uchwyty, zwolnij děwignię
hamulca tak, aby ręka wciąż trzymała przedni uchwyt,
wciśnij i przytrzymaj blok przełącznika, następnie wciśnij
przełącznik (w tym momencie można zwolnić blok
przełącznika).
Zatrzymanie: Urządzenie zatrzymuje się w momencie
zwolnienia wyłącznika. Gdyby zatrzymanie urządzenia
nie nastąpiło, należy włączyć hamulec łańcucha,
wyłączyć kabel z sieci zasilania i oddać urządzenie do
Autoryzowanego Serwisu Obsługi Technicznej.
F. SMAROWANIE PROWADNICY I ŁAŃCUCHA
UWAGA! Niewystarczające smarowanie
oprzyrządowania tnącego może spowodować zerwanie
się łańcucha, stanowiąc tym samym poważną groěbę
wywołania obrażeń, także śmiertelnych.
Smarowanie prowadnicy i łańcucha wykonywane jest
przez automatyczną pompę. Należy w sposób opisany w
rozdziale “Konserwacja“ sprawdzać, czy olej łańcuchowy
podawany jest we właściwej ilości.
Wybór oleju łańcuchowego
Należy stosować wyłącznie nowy olej (specjalnie
przeznaczony do łańcuchów), charakteryzujący się
dobrą lepkością: musi on posiadać dobrą przyczepność i
gwarantować dobre przesuwanie się, zarówno w lecie,
jak i w zimie. Jeśli niemożliwe jest zastosowanie oleju
łańcuchowego, należy użyć oleju przekładniowego EP 90.
Nie należy nigdy stosować zużytych olejów, ponieważ są
one szkodliwe dla osób, urządzenia oraz środowiska
naturalnego. Należy sprawdzić, czy olej nadaje się do
wykorzystania w temperaturze otoczenia panującej w
miejscu działania: niektóre oleje w temperaturach poniżej
0°C stają się zbyt gęste, powodując przeciążenie pompy
i w konsekwencji jej uszkodzenie. W celu wybrania
najodpowiedniejszego rodzaju oleju należy zwrócić się o
pomoc do Autoryzowanego Serwisu Obsługi
Technicznej.
Uzupełnianie oleju
Odkręcić korek zbiornika oleju, napełnić zbiornik, nie
dopuszczając do przelania oleju (jeśli to nastąpi, należy
starannie oczyści urządzenie), na koniec dobrze zakręcić
korek.
POLSKI - 6
G. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Przed dokonaniem konserwacji lub czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
UWAGA! Podczas pracy w wyjątkowo brudnym lub
zakurzonym otoczeniu, opisane czynności muszą być
wykonywane częściej niż jest to zalecane poniżej.
Przed każdym użytkowaniem
Należy sprawdzić, czy pompa oleju łańcuchowego działa
poprawnie: w tym celu należy skierować prowadnicę w
stroną jakiejś jasnej powierzchni, trzymając ją w
odległości około dwudziestu centymetrów; po minucie
pracy urządzenia powierzchnia powinna przedstawiać
wyraěne ślady oleju (rys.1). Należy sprawdzić, czy
włączanie lub wyłączanie hamulca łańcucha nie odbywa
się w sposób zbyt ciężki, zbyt łatwy lub czy w ogóle nie
jest zablokowane. Następnie należy sprawdzić jego
działanie, to znaczy: wyłączyć hamulec łańcucha,
chwycić poprawnie urządzenie i uruchomić je, włączyć
hamulec łańcucha, poprzez popchnięcie przedniej
osłony dłoni za pomocą lewego nadgarstka / ramienia,
nie wypuszczając absolutnie uchwytów urządzenia z
dłoni (rys.2). Jeśli hamulec łańcucha działa poprawnie,
łańcuch powinien natychmiast zostać zablokowany.
Należy sprawdzić, czy łańcuch jest naostrzony (zobacz
poniżej), czy jest w dobrym stanie technicznym oraz czy
jest właściwie naciągnięty. Jeśli łańcuch jest zużyty
nierównomiernie lub jego ząb tnący wynosi tylko 3 mm,
należy go wymienić (rys.3).
Należy często czyścić szczeliny wentylacyjne urządzenia,
aby nie dopuścić do przegrzania się silnika. (rys.4).
Należy sprawdzić działanie wyłącznika oraz blokady
wyłącznika (przy wyłączonym hamulcu łańcucha):
ustawić wyłącznik i blokadę wyłącznika w pozycji
roboczej, a następnie sprawdzić, czy po ich zwolnieniu
wracają natychmiast do pozycji spoczynku; należy
sprawdzić, czy w przypadku, gdy blokada wyłącznika nie
zostanie ustawiona w pozycji roboczej, także naciśnięcie
wyłącznika będzie niemożliwe.
Należy sprawdzić, czy kołek blokujący łańcuch oraz osłona
prawej dłoni są kompletne i nie przedstawiają widocznych
uszkodzeń takich, jak na przykład pęknięcia materiału.
łożysk należy nasmarować kółko końcówki prowadnicy,
wykorzystując do tego wskazany otwór (rys.8).
Ostrzenie łańcucha (jeśli konieczne)
Jeśli bez dociskania prowadnicy do drzewa łańcuch nie
tnie, a powstające wióry są bardzo małe, oznacza to, że
łańcuch nie jest dobrze naostrzony. Jeśli podczas cięcia
wióry nie tworzą się w ogóle, oznacza to, że łańcuch jest
całkiem tępy i podczas cięcia zamienia drzewo w pył.
Dobrze naostrzony łańcuch posuwa się w drzewie do
przodu sam i wytwarza duże i długie wióry.
Tnąca część łańcucha składa się z ogniwa tnącego
(rys.9), posiadającego ząb tnący (rys.10) oraz
ogranicznik głębokości cięcia (rys.11). Różnica wysokości
pomiędzy nimi stanowi głębokość cięcia. W celu dobrego
naostrzenia łańcucha potrzebny jest prowadnik pilnika
oraz okrągły pilnik o średnicy 4 mm. Należy postępować
zgodnie z poniższymi wskazówkami: przy zamontowanym i
poprawnie napiętym łańcuchu należy włączyć hamulec
łańcucha, umieścić prowadnik pilnika prostopadle do
prowadnicy, w sposób pokazany na rysunku (rys.12), i
ostrzyć ząb tnący pod wskazanymi na rysunku kątami
(rys.13). Ruchy muszą zawsze być wykonywane w
kierunku od środka na zewnątrz, zmniejszając nacisk w
fazie powrotnej (jest bardzo ważne, aby starannie
przestrzegać podanych wskazówek, ponieważ zbyt duże
lub zbyt małe kąty naostrzenia, czy też nieodpowiednia
średnica pilnika zwiększają ryzyko wystąpienia reakcji
odbicia). W celu uzyskania dokładniejszych kątów
bocznych zaleca się umieszczenie pilnika tak, aby w
pionie przewyższał on ostrze górne o około 0,5 mm.
Należy naostrzyć najpierw wszystkie zęby po jednej
stronie, następnie należy odwrócić piłę i wykonać te
same operacje po drugiej stronie. Należy sprawdzić, czy
po naostrzeniu wszystkie zęby mają tę samą wysokość
oraz czy wysokość ograniczników cięcia jest mniejsza o
0,6 mm od wysokości ostrza górnego: wysokość należy
sprawdzić za pomocą wzornika i w razie konieczności
opiłować (płaskim pilnikiem) część wystającą, a następnie
odpowiednio zaokrąglić przednią część ogranicznika
głębokości (rys.14). Należy zwrócić uwagę, aby NIE
opiłować zęba chroniącego przed odbiciem (rys.15).
Co 2-3 godziny użytkowania
Co 30 godzin użytkowania
Należy sprawdzić prowadnicę; jeśli byłoby to konieczne,
należy wyczyścić starannie jej otwory do smarowania
(rys.5) oraz rowek prowadzący (rys.6); jeśli rowek wydaje
się zbyt zużyty lub przedstawia zbyt głębokie
wyżłobienia, należy wymienić prowadnicę. Koło zębate
należy regularnie oczyszczać i upewniać się, czy nie jest
on nadmiernie zużyte. (rys.7). Za pomocą smaru do
Przechowywanie
Podczas użytkowania należy unikać: (rys.1)
Należy oddać urządzenie do Autoryzowanego Serwisu Obsługi
Technicznej w celu wykonania generalnego przeglądu
technicznego i sprawdzenia zabezpieczeń hamujących.
Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie należy
przechowywać produktu w warunkach zewnętrznych.
H. TECHNIKI CIĘCIA
- cięcia w okolicznościach, w których kłoda mogłaby się
złamać (drzewo naprężone, suche, itp.): niespodziewane
złamanie się kłody może być bardzo niebezpieczne.
- zakleszczenia się prowadnicy lub łańcucha w nacięciu:
gdyby tak się zdarzyło, należy odłączyć urządzenie od
sieci zasilania i spróbować podnieść kłodę, podważając
ją za pomocą odpowiedniego narzędzia; nie należy usiłować
wyjmować urządzenia, potrząsając nim lub ciągnąc za
nie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i
zranienie się.
- okoliczności sprzyjających wystąpieniu reakcji odbicia.
- używania urządzenia na wysokości powyżej ramienia
- cięcia drewna z ciałami obcymi jak np. gwoědzie
Podczas użytkowania: (rys.1)
- jeśli cięcie wykonywane jest na pochyłym terenie,
należy znajdować się po górnej stronie kłody, aby nie
zostać nią uderzonym w przypadku, gdyby zaczęła się
toczyć.
- w przypadku ścinania drzewa należy zawsze
doprowadzić operację do końca: pozostawione, tylko
częściowo ścięte drzewo może się złamać.
- po zakończeniu każdego cięcia zauważyć można
istotną zmianę w wielkości siły koniecznej do utrzymania
urządzenia. Należy postępować z dużą ostrożnością, aby
nie stracić nad nim kontroli.
W zamieszczonym poniżej tekście omówione zostały
dwa rodzaje cięcia:
Cięcie z łańcuchem ciągnącym (ruch w kierunku od góry
do dołu) (rys.2). W tym przypadku występuje
niebezpieczeństwo nagłego przemieszczenia się
urządzenia w kierunku pnia i w konsekwencji utrata
kontroli nad nim. Jeśli to możliwe, podczas cięcia należy
stosować kolec.
Cięcie z łańcuchem pchającym (ruch w kierunku od dołu
do góry) (rys.3). W tym przypadku występuje
niebezpieczeństwo nagłego przemieszczenia się
urządzenia w kierunku operatora, grożąc jego
uderzeniem lub kontaktu sektora ryzyka z kłodą,
powodując wystąpienie reakcji odbicia. Cięcie należy
wykonywać z bardzo dużą ostrożnością.
POLSKI - 7
Najbezpieczniejszy sposób wykorzystywania urządzenia
ma miejsce wtedy, gdy drzewo zablokowane jest na
koěle, a cięcie wykonywane jest po zewnętrznej stronie
punktu oparcia kłody, w kierunku od góry do dołu (rys.4).
Wykorzystanie kolca
Jeśli jest to tylko możliwe, należy stosować kolec, aby
wykonywane cięcie było bardziej bezpieczne: kolec
należy wbić w korę lub w zewnętrzną część kłody, ułatwi
to, w razie konieczności, zapanowanie nad urządzeniem.
Poniżej przedstawione zostały typowe procedury do
zastosowania w określonych sytuacjach. Niemniej
jednak, za każdym razem należy ocenić, czy
odpowiadają one okolicznościom, w których ma się
odbyć praca i jaki jest sposób możliwie
najbezpieczniejszego wykonania cięcia.
Kłoda położona na ziemi (Niebezpieczeństwo dotknięcia
łańcuchem podłoża w ostatniej fazie cięcia) (rys.5).
Cięcie należy wykonywać w kierunku od góry do dołu,
przechodząc przez całą kłodę. W ostatniej fazie cięcia
należy postępować z wyjątkową ostrożnością, aby nie
dotknąć łańcuchem terenu. Jeśli na głębokości 2/3
grubości kłody możliwe jest przerwanie cięcia, należy
kłodę obrócić i pozostały kawałek przeciąć ponownie w
kierunku od góry do dołu, ograniczając w ten sposób
ryzyko kontaktu z terenem.
Kłoda oparta tylko po jednej stronie (Niebezpieczeństwo
złamania się kłody w trakcie cięcia) (rys.6).
Cięcie należy rozpocząć od dołu i wykonać je na
głębokość około 1/3 średnicy kłody, następnie należy je
ukończyć od góry w kierunku wykonanego już nacięcia.
Kłoda oparta po obu stronach (Niebezpieczeństwo
zgniecenia łańcucha) (rys.7).
Cięcie należy rozpocząć od góry i wykonać je na
głębokość około 1/3 średnicy kłody, następnie należy je
ukończyć od dołu w kierunku wykonanego już nacięcia.
Pień leżący na spadzistym terenie.
Zawsze należy stać
powyżej pnia. Podczas przecinania, aby zachować pełne
panowanie nad urządzeniem, należy zmniejszyć nacisk
w pobliżu końca nacięcia, nie zwalniając siły
przytrzymywania uchwytów. Nie należy pozwalać na
kontakt łańcucha z podłożem.
Ścinanie drzew
UWAGA!: Nie należy podejmować się ścinania drzew,
jeśli nie posiada się odpowiedniego doświadczenia. W
żadnym przypadku nie należy ścinać drzew o średnicy
większej niż długość prowadnicy! Tego typu operacje
wykonywać mogą wyłącznie doświadczeni użytkownicy z
wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.
Celem ścinania jest spowodowanie upadku drzewa w
najlepszej do jego okrzesania i podziału pozycji. (Nie
należy dopuścić, aby upadające drzewo zaczepiło się o
inne: obalanie takiego drzewa jest bardzo
niebezpieczne).
Najdogodniejszy kierunek upadku drzewa należy
wybrać, biorąc pod uwagę następujące okoliczności: co
znajduje się wokół drzewa, jakie jest jego nachylenie,
wykrzywienie, jaki jest kierunek wiatru oraz
nagromadzenie gałęzi.
Nie należy bagatelizować nigdy obecności gałęzi
martwych lub złamanych, które podczas ścinania mogą
odpaść i stać się ěródłem zagrożenia.
Operacje poprzedzające cięcie oraz określenie drogi
ucieczki
Najpierw, pracując w kierunku od góry do dołu i
zachowując pień położony pomiędzy sobą i
urządzeniem, należy usunąć gałęzie mogące utrudnić
ścinanie (rys.8), następnie należy usunąć, jedna po
drugiej, gałęzie grubsze. W dalszej kolejności należy
usunąć otaczającą drzewo roślinność i planując drogę
ucieczki (do wykorzystania w momencie upadku drzewa
) przyjrzeć się wszystkim ewentualnie występującym
przeszkodom (jak np.: kamienie, korzenie, doły, itp.). W
celu określenia kierunku ucieczki posłużyć się należy
także rysunkiem (rys.9) (A – przewidywany kierunek
upadku drzewa. B – droga ucieczki. C – obszar
niebezpieczny).
ŚCINANIE DRZEWA (rys.10)
W celu zapewnienia sobie kontroli nad upadającym
drzewem należy wykonać następujące cięcia:
Cięcie ukierunkowujące, które należy wykonać jako
pierwsze. Służy ono do kontrolowania kierunku upadku
drzewa. Najpierw, po stronie, na którą ma upaść drzewo,
należy wykonać GÓRNĄ CZĘŚć cięcia
ukierunkowującego. Podczas tej operacji należy stać po
prawej stronie drzewa i ciąć łańcuchem ciągnącym.
Następnie należy wykonać DOLNĄ CZĘŚć cięcia, którą
należy ukończyć dokładnie na końcu cięcia górnego.
Głębokość cięcia ukierunkowującego musi wynosić 1/4
średnicy pnia, a kąt pomiędzy cięciem górnym i dolnym
musi mieć co najmniej 45o. Punkt spotkania się obydwu
cięć nosi nazwę “linii cięcia ukierunkowującego”. Linia ta
musi być idealnie pozioma i położona pod kątem
prostym (90o) wobec kierunku upadku drzewa.
Cięcie ścinające, którego celem jest wywołanie upadku
drzewa, wykonać należy o 3-5 cm powyżej dolnej
płaszczyzny określającej linię cięcia ukierunkowującego i
zakończyć je w odległości od tej linii wynoszącej 1/10
pnia. Należy stać po lewej stronie drzewa i ciąć
łańcuchem ciągnącym, wykorzystując do pomocy także
kolec. Należy sprawdzić, czy drzewo nie przechyla się w
kierunku przeciwnym do założonego. Jak tylko to
możliwe, należy włożyć do wnętrza cięcia klin ścinający.
Część pnia, która nie została przecięta nosi nazwę
punktu podparcia i stanowi “zawias”, który kieruje
drzewem podczas upadku. Jeśli okaże się on
niewystarczający, krzywy lub całkowicie przecięty, nie
będzie można kontrolować kierunku upadku drzewa
(bardzo niebezpieczna sytuacja!). W związku z tym
konieczne jest, aby wszystkie cięcia wykonane były
zawsze bardzo starannie.
Po zakończeniu wykonywania cięć drzewo powinno
rozpocząć swój upadek. W razie konieczności, można
posłużyć się klinem lub łomem do obalania.
Okrzesywanie
Po ścięciu drzewa można przystąpić do jego
okrzesywania, to znaczy usuwania gałęzi z pnia. Nie
należy bagatelizować tej operacji, ponieważ najwięcej
wywołanych reakcją odbicia nieszczęśliwych wypadków
zdarza się właśnie podczas czynności okrzesywania
drzewa. Z tego też względu należy uważać na pozycję
końcówki prowadnicy podczas cięcia i pracować zawsze
po lewej stronie pnia.
UWAGA! W przypadku wykonywania czynności ścinania
w wyjątkowo trudnych okolicznościach, należy
natychmiast po zakończeniu cięcia podnieść nauszniki
ochronne, by od razu usłyszeć odbiegający od normy
hałas oraz zauważyć inne ewentualne sygnały
ostrzegawcze.
POLSKI - 8
I. EKOLOGIA
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały informacje potrzebne do zachowania
opracowanych w fazie projektu, charakterystycznych cech ekologicznego dostosowania
urządzenia do wymogów ochrony środowiska naturalnego, do jego poprawnego
użytkowania oraz do właściwej eliminacji olejów.
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Podczas uzupełniania oleju w zbiorniku należy uważać, by go nie porozlewać, powodując
zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
ZŁOMOWANIE
Nie należy porzucać niesprawnego urządzenia w nie przeznaczonym do tego miejscu.
Należy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odstawić je do autoryzowanego,
zajmującego się eliminacją odpadów centrum.
Symbol
na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po utracie wartości użytkowej
dany wyrób nie może być traktowany tak jak inne odpady. Należy przekazać go do punktu
zbiórki urządzeń elektrycznych I elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
Przestrzegając zalecanych zasad postępowania ze zużytym produktem zapobiegasz
ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia i środowiska, jakie mogłyby
nastąpić w wyniku niewłaściwego sposobu pozbycia się wyrobu.
Szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu mogą udzielić władze lokalne,
służby zajmujące się wywozem śmieci lub pracownicy sklepu, w którym produkt został zakupiony.
J. TABELA IDENTYFIKACJI AWARII I USTEREK
Nie można
uruchomić
silnika
Sprawdzić, czy w sieci
występuje zasilanie
Sprawdzić, czy wtyczka
została poprawnie
włożona do gniazdka
elektrycznego
Sprawdzić, czy kabel lub
przedłużacz nie są
uszkodzone
Sprawdzić, czy nie jest
włączony hamulec
bezpieczeństw łańcucha
Sprawdě czy łańcuch
jest właściwie założony
i naprężony.
Sprawdzić, czy łańcuch
nasmarowany został w
sposób opisany w
rozdziałach F i G
Sprawdzić, czy łańcuch
jest naostrzony
Sprawdě czy wyłącznik
odcinający jest
uaktywniony.
Zwrócić się do
Autoryzowanego Serwisu
Obsługi Technicznej
•
•
•
•
•
•
Nieprawidłowe
obroty silnika
lub utrata
mocy
Urządzenie Silnik pracuje
pracuje, lecz w sposób
właściwy
nieprawidłowy
sposób
•
•
•
•
•
K. CZĘŚCI ZAMIENNE
35cm
Łańcuch
Prowadnica
91PJ052XN
40cm
Łańcuch
Prowadnica
91PJ056XN
Urządzenia
hamujące nie
blokują we
właściwy sposób
uchu łańcucha
Numer
Numer
Numer
Numer
POLSKI - 9
części:
części:
części:
części:
•
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Deklarujemy z całą odpowiedzialnością że nasz produkt(y) ;
Oznaczenie........................................Chainsaw - Piła łańcuchowa
Oznaczenie typu(ów).........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identyfikacja serii...............................Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu
Rok Produkcji....................................Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu
Spełniają zasadnicze wymagania i warunki następujących dyrektyw EC :
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
na podstawie zastosowanych następujących norm EU :
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Uprawnione organy przeprowadzające kontrolę typu EC
zgodnie z artykułem 8 rozdz.2c.......................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Świadectwo nr ................................................................... BM 50268379
Maksymalny ważony poziom dźwięku A LpA na stanowisku pracy zmierzony zgodnie z normą EN60745-2-13 został
podany w tabeli.
Maksymalna wartość ważona drgań dla ręki/ramienia ah zmierzona zgodnie z normą EN60745-2-13 w próbie
powyższego produktu (produktów) została podana w tabeli.
Całkowita zadeklarowana wartość wibracji została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testowania i może być
używana dla celów porównywania jednego urządzenia z innym.
Całkowita zadeklarowana wartość wibracji może również służyć do wstępnej oceny narażenia na oddziaływanie.
Ostrzeżenie:
Emisja wibracji podczas rzeczywistej pracy z urządzeniem może się różnić od całkowitej zadeklarowanej wartości, w
zależności od sposobu użytkowania narzędzia Operatorzy powinni określić środki niezbędne dla własnego
bezpieczeństwa w oparciu o szacunkową ocenę narażenia w rzeczywistych warunkach pracy (uwzględniając
wszystkie części cyklu operacyjnego, czyli oprócz czasu pracy przy włączonym spuście również okresy wyłączenia
urządzenia i pracy jałowej).
2000/14/EC: Mierzony Poziom Natężenia Děwięku LWA oraz Gwarantowany Poziom Natężenia Děwięku LWA są zgodne
z wielkościami podanymi w tabelach.
Procedura Oceny Zgodności.............................................. Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Dyrektor ds. Globalnych Badań i Rozwoju – Produkty
przenośne
Posiadacz dokumentacji technicznej
Typ (CSE____)
Ciężar bez paliwa (Kg)
Zasilanie (kW)
Pojemność zbiornika oleju (cm3)
Maksymalna długość prowadnicy (cm)
Podziałka łańcucha (mm)
Grubość łańcucha (mm)
Mierzony Poziom Natężenia Dźwięku LWA (dB(A))
Gwarantowany Poziom Natężenia Dźwięku LWA (dB(A))
Ciśnienie akustyczne LpA (dB(A))
Wątpliwość KpA (dB(A))
Wibracja miejscowa ah (m/s2)
Niepewność Kah (m/s2)
Sieć – impedancja Zmax ( Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Deklaracja zgodności z EN 61000-3-11
Zależnie od właściwości lokalnej sieci zasilania, korzystanie z produktu może powodować krótkotrwale spadki napięcia
w momencie włączania urządzenia. Może to zakłócić pracę innych urządzeń elektrycznych, powodując np. chwilowe
przygaśnięcie lampy. Jeżeli impedancja Zmax sieci zasilania jest niższa niż pokazana w tabeli (stosownie do modelu
urządzenia), wspomniane zakłócenia nie będą miały miejsca. Wartość impedancji sieci można ustalić kontaktując się
ze swoim dostawcą energii.
POLSKI - 10
A. VSEOBECNY POPIS
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
1)
Zadní rukojeť
2)
Ochranný kryt pravé ruky
3)
Přední rukojeť
4)
Ochranný kryt levé ruky/páka
brzdy pilového řetězu
5)
Vnější knoflík napínače řetězu
6)
Šroub napínače řetězu
7)
Čep napínání řetězu
8)
Zátka olejové nádrže
9)
Okénko kontroly hladiny oleje
10) Ventilační otvory
11) Kabel
12) Manuál
13) Vypínač
14) Zablokování vypínače
15) Pilový řetěz
16) Tažný článek
17) Řezný článek
18) Omezovač hloubky řezu
19) Řezný zub
20) Vodící lišta
8, 9,14
Kryt hnacího kola
Hnací kolo
Zachycovač řetězu
Upevňovací šroub lišty
Vnitřní knoflík přidrĮující tyč
Matice přidržující tyč
Řetězka na špici
Kryt vodící lišty
Ozubená opěrka
Uložení zachycovače řetězu
Otvor mazání
Vodicí drážka lišty
Klíč/šroubovák
6 10, 15
Příklad štítku
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Zaručená intenzita zvuku podle
směrnice 2000/14/ES
Zařízení třídy II
Značení shody CE
Nominální kmitočet
Nominální výkon
Střídavň proud
Nominální napětí
Typ
Kód výrobku
Rok výroby
Maximální délka lišty
Jméno a adresa výrobce
Č. číslo (Elektrická řetězová pila)
Model
Č. série
ČESKY - 1
B. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VÝZNAM SYMBOLŮ
Pozor
Pozorně si přečtěte
manuál
Směr řezného zubu
Bezpečnostní holínky
Používejte vždy oběma
rukama
Nebezpečí zpčtného
vrhu
Helma, chrániče sluchu
a ochranné brýle nebo
ochranný štítek
10 m
Nevystavujte dešti
nebo vlhkosti
Rukavice chránící proti
řezu
Řetězový olej
Dlouhé kalhoty chránící
proti řezu
Nedělejte…
Brzda řetčzu
vypojena,zapojena
Vypněte stroj
Pokud je kabel poškozen
nebo naříznut, okamžitě
vytáhněte zástrčku ze sítě.
V pracovním prostoru
se nesmějí zdržovat
jiné osoby.
Všeobecná bezpečnostní upozornêní pro elektrické
nářadí
UPOZORNĚNÍ Přečtête si všechna bezpečnostní
upozornêní a pokyny. Nedodržení têchto
upozornêní a pokynů může mít za následek
elektrický šok, požár a/nebo vážné zranêní.
Všechna upozornêní a pokyny si uschovejte k použití
v budoucnu.
Termín“elektrické nářadí” se v upozornêních
týká nářadí (se šñůrou) napájeného ze sítê
nebo nářadí napájeného z baterie (bezdrátové).
Před úpravami nebo
čištěním vytáhněte
zástrčku ze sítě.
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
nemodifikujte. S uzemnênými elektrickými
nástroji nepoužívejte rozvodné zástrčky.
Nemodifikované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko elektrického šoku. odpovídající
zásuvky snižují riziko elektrického šoku.
b) Vyhnête se styku têla s uzemnênými povrchy jako
jsou trubky, radiátory, vařiče a ledničky. Je-li
vaše têlo uzemnêno, zvyšuje se nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
1) Bezpečnost pracovního prostoru
a) Udržujte pracovní prostor v čistotê a dobře
osvêtlený. Neuspořádané a tmavé prostředí
c) Nevystavujte elektrické přístroje dešti či vlhkosti.
b) Nepoužívejte elektrické nástroje ve výbušném
prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin,
plynů nebo prachu. Elektrické nástroje vytvářejí
d) Se šñůrou nezacházejte hrubê. Nikdy
nepoužívejte kabel k nesení, tahání, či vypínání
elektrického přístroje. Šñůru chrañte před teplem
a olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly.
Voda v elektrickém přístroji zvýší nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
zvyšuje riziko úrazu.
jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
c) Při použití elektrického nástroje udržujte dêti a
kolem stojící osoby mimo. Odvrácením
pozornosti můžete ztratit kontrolu.
Poškozené či zapletené kabely zvyšují nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
e) Při použití elektrického nářadí venku použijte
prodlužovací šñůru vhodnou k venkovnímu
použití. Použitím šñůry vhodné pro venkovní
použití se snižuje riziko elektrického šoku.
f) Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém
místê nevyhnutelné, používejte napájení
chránêné proudovým chráničem (RCD). Použití
RCD snižuje riziko elektrického šoku.
ČESKY - 2
3) Osobní bezpečnost
a) Při použití elektrického nástroje buďte ostražití,
sledujte, co dêláte a používejte zdravý rozum.
Elektrický nástroj nepoužívejte, pokud jste
unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
současnê berte v úvahu pracovní podmínky a
práci, která se má provádêt. Použití elektrické
nářadí pro jiné operace, než pro které je určeno,
by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.
Chvíle nepozornosti při používání elektrického
přístroje může způsobit vážné zranêní.
5. Servis
a) Servis elektrického nářadí nechávejte provádêt
kvalifikovaným opravářem a s použitím totožným
náhradních dílů. Tím bude zaručeno zachování
protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní
obuv, tvrdá přílba anebo ochrana sluchu
používané v příslušných situacích sníží zranêní
osob.
Bezpečnostní upozornění týkající se řetězu:
• Nepřibližujte se žádnou částí těla k řetězu, když je
pila v provozu. Než pilu spustíte, ujistěte se, že
se řetěz ničeho nedotýká. Chvíle nepozornosti při
b) Používejte osobní ochranné pomůcka. Vždy
používejte ochranu očí. Ochranné vybavení jako
c) Předcházejte neúmyslnému spuštêní. Před
zapojením do sítê a/nebo k baterii, zvednutím
nebo přenášením nástroje se ujistête, že je
vypínač ve vypnuté poloze. Nošení elektrických
přístrojů s prstem na vypínači či zapojování
spuštêných elektrických přístrojů zvyšuje
nebezpečí úrazu.
bezpečnosti elektrického nástroje.
práci s motorovou pilou může způsobit zachycení
oděvu nebo části těla v řetězu pily.
•
Držte pilu pravou rukou za zadní držadlo a levou
rukou za přední držadlo. Opačné držení pily
•
Elektrický nástroj držte výhradně za odizolované
plochy. Řetěz pily by se mohl dotknout skrytého
elektrického vedení nebo svého napájecího
kabelu. Při kontaktu řetězu s "nabitým" vodičem
zvyšuje riziko úrazu.
d) Před zapnutím elektrického nářadí vytáhnête
seřizovací klíč nebo šroubovák. Šroubovák nebo
klíč ponechaný připojený k rotující části
elektrického nástroje může mít za následek
osobní zranêní.
e) Nepřetahujte se příliš daleko. Neustále udržujte
správné postavení a rovnováhu. To umožñuje
se odkryté kovové součásti elektrického nástroje
mohou "nabít" a způsobit obsluze úraz
elektrickým proudem.
•
Noste ochranné brýle a používejte ochranu
sluchu. Doporučujeme nosit ochranu hlavy, rukou
a nohou. Odpovídající ochranné oblečení zmenší
•
Nepoužívejte motorovou pilu na stromě.
g) Pokud jsou k dispozici zařízení k odsávání a sbêru
prachu, zajistête, aby byla řádnê připojena a
používána. Použití zařízení k odsávání prachu
•
Při práci s pilou udržujte rovnováhu a stůjte na
pevném a rovném povrchu. Kluzký nebo
4) Použití a údržba elektrického nářadí
a) S elektrickým nářadí nezacházejte násilím.
Používejte správné elektrické nářadí pro danou
aplikaci. Správným elektrickým nářadím provedete
•
lepší kontrolu elektrického nářadí v nečekaných
situacích.
f) Správnê se oblékejte. Nenoste volné odêvy ani
šperky. Udržujte vlasy, odêvy a rukavice mimo
pohyblivé části. Volné odêvy, šperky, či dlouhé
vlasy mohou být zachyceny v pohyblivých
částech.
může snížit rizika spojená s prachem.
práci lépe a bezpečnêji při rychlosti, pro kterou je
navržen.
b) Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud ho nelze
spínačem zapnout a vypnout. Jakékoliv elektrické
nářadí, které nelze ovládat spínačem je
nebezpečné a je ho třeba opravit.
c) Před seřizováním, výmênou příslušenství anebo
uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku ze
sítê. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštêní nářadí.
d) Skladujte nepoužívané elektrické nářadí mimo
dosah dêtí a nedovolte, aby ho ovládaly osoby,
které nejsou obeznámeny s tímto elektrickým
nářadím nebo s têmito pokyny. Elektrické nářadí
zranění odletujícími úlomky nebo náhodným
dotykem s řetězem.
nestabilní povrch (např. žebřík) může způsobit
ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad pilou.
f)
Mnoho nehod je způsobeno špatnê udržovaným
elektrickým nářadím.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádnê
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
hranami se budou s menší pravdêpodobností
zachytávat a snadnêji se ovládají.
g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství a hroty
nástrojů atd. v souladu s têmito pokyny a
Při řezání napnuté větve buďte připraveni na to,
že se může vymrštit. Když se napětí v dřevních
vláknech uvolní, napnutá větev může zasáhnout
pracovníka nebo způsobit vymknutí pily z kontroly.
•
Při řezání keřů a mladých stromků dbejte zvýšené
opatrnosti. Tenké větve mohou zachytit řetěz pily
•
Pilu přenášejte za přední držadlo, vypnutou a v
bezpečné vzdálenosti od těla. Když pilu přenášíte
nebo uskladňujete, vždy nasaďte kryt vodící lišty.
a vymrštit se proti vám nebo vás vyvést z
rovnováhy.
Správné zacházení s pilou sníží riziko náhodného
kontaktu s běžícím řetězem.
•
Řiďte se pokyny na mazání, napínání řetězu a
výměnu příslušenství. INesprávně napnutý nebo
namazaný řetěz se může přetrhnout nebo zvýšit
riziko zpětného rázu.
•
je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
e) Provádêjte údržbu elektrického nářadí.
Kontrolujte na nesprávné vyrovnání nebo
zachytávání pohyblivých dílů, zlomení dílů a
jakékoliv jiné stavy, které mohou nepříznivê
ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud je
nářadí poškozené, před použitím nechejte opravit.
Používání motorové pily na stromě může přivodit
úraz.
Udržujte rukojeti suché a čisté, bez stop oleje
nebo mazadel. Mastné rukojeti jsou kluzké
mohou vést ke ztrátě kontroly.
•
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte pilu k jinému
než stanovenému účelu. Například: nepoužívejte
pilu na řezání plastů, zdiva nebo nedřevěných
stavebních materiálů. Používání pily k jinému
účelu, než k jakému je určena, může vyvolat
nebezpečnou situaci.
Příčiny a prevence zpětného rázu:
Zpětný ráz se může objevit, pokud se špička
vodící lišty dotkne nějakého předmětu (obr. B3),
nebo když se řetěz zachytí v řezu.
V některých případech může dotyk špičkou lišty
způsobit nečekané zvednutí vodící lišty proti
pracovníkovi.
ČESKY - 3
Zachycení řetězu na horní části vodící lišty může
odhodit lištu proti pracovníkovi.
Obě tyto reakce mohou vést ke ztrátě kontroly nad
pilou a způsobit vážný úraz. Nespoléhejte se
výhradně na bezpečnostní prvky pily. Při práci s
řetězovou pilou byste měli dbát několika zásad,
aby nedošlo k nehodě nebo úrazu.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného používání
pily, špatného pracovního postupu nebo podmínek
a lze mu předejít dodržováním níže uvedených
bezpečnostních opatření:
•
Držte pilu pevně, palce a prsty kolem rukojetí pily,
obě ruce na pile, a zaujměte pozici, která vám
umožní zvládnout sílu zpětného rázu.
Pracovník může udržet zpětný náraz pod
kontrolou, pokud dbá bezpečnostních opatření.
Pilu nepouštějte.
•
Při řezání se nenatahujte a neřežte nad výšku
ramen. Snáze tak předejdete náhodnému dotyku
špičkou lišty a umožní vám to lépe kontrolovat pilu
v nepředvídaných situacích.
•
Používejte výhradně náhradní lišty a řetězy
určené výrobcem. Nesprávné náhradní lišty a
•
Řiďte se pokyny výrobce ohledně ostření a
údržby řetězu. Snížení výšky omezovací patky
řetězy mohou způsobit přetržení řetězu nebo
zpětný ráz.
může vést k zvýšenému zpětnému rázu.
Další bezpečnostní doporučení
1. Návod k použití. Všechny osoby používající tento
přístroj si musejí pečlivě přečíst celý návod k
použití. Návod k použití musí být přiložen k
přístroji v případě prodeje nebo zapůjčení jiné
osobě.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bezpečnostní opatření před použitím přístroje.
9.
VAROVÁNÍ!
Toto nářadí během provozu vytváří
elektromagnetické pole. Toto pole za žádných
okolností nesmí rušit aktivní nebo pasivní zdravotní
implantáty. V zájmu omezení rizika vážného či
smrtelného úrazu doporučujeme, aby se osoby se
zdravotními implantáty před používáním tohoto
nářadí poradily se svým lékařem a výrobcem
implantátu.
Bezpečnost při přepravě a uskladnění. (obr. 2) Při
přenášení na jiné pracoviště pilu odpojte z elektrické
sítě a zapněte brzdu řetězu. Před přepravou nebo
skladováním vždy nasaďte kryt na vodící lištu. Při
přenášení v ruce musí lišta směřovat dozadu. Když
pilu převážíte ve vozidle, bezpečně ji připevněte, aby
se předešlo poškození.
Zpětný ráz. (obr. 3) Zpětný ráz spočívá v prudkém
vymrštění lišty proti pracovníkovi. To se obvykle
stává, když se horní část špičky lišty (tzv.“zóna
nebezpečí zpětného rázu” ) (viz červeně označenou
část vodící lišty) přijde do styku s nějakým
předmětem, nebo když se řetěz zasekne ve dřevě.
Zpětný ráz může způsobit ztrátu kontroly nad pilou a
vést k nebezpečným či dokonce smrtelným
nehodám. Brzda řetězu a další bezpečnostní prvky
na pile neposkytují dostatečnou ochranu před
úrazem: pracovník si musí být dobře vědom, za
jakých podmínek může dojít k zpětnému rázu a
předcházet jim tím, že jim podle své zkušenosti
věnuje zvýšenou pozornost a správně a opatrně
zachází s pilou (například: nikdy neřežte několik větví
najednou, protože může dojít k bezděčnému dotyku
se “zónou nebezpečí zpětného rázu”).
Bezpečnost pracovního prostředí
Nedovolte, aby tento přístroj používaly osoby, které
nejsou důkladně seznámeny s návodem k použití.
Nezkušené osoby musejí během zaškolování řezat
pouze na stojanu ("koze").
Kontrola. Před každým použitím pilu důkladně
zkontrolujte, zvláště pokud přestála silný náraz,
nebo jeví známky poruchy. Vykonejte všechny
úkony popsané v kapitole “Údržba a uskladnění –
Před každým použitím”.
Opravy a údržba. Všechny součásti, které může
vyměnit uživatel osobně, jsou uvedeny v kapitole
“Montáž / demontáž”. Pokud je potřeba, všechny
ostatní součástky musejí být vyměněny výhradně
pověřeným servisním střediskem.
Oblečení. (obr. 1) Při práci s tímto přístrojem musí
uživatel používat uvedené ochranné oblečení:
přiléhavé ochranné pracovní oblečení, pevnou
pracovní obuv odolnou proti proříznutí, s
neklouzavými podrážkami a vyztuženou špičkou,
rukavice odolné proti proříznutí a vibracím,
ochranné brýle nebo štít, mušlové chrániče sluchu
a helmu (pokud hrozí nebezpečí padajících
předmětů). K dostání u prodejců pracovního
oblečení.
Ochrana zdraví – Vibrace a hladina hluku. Dbejte
na předpisy týkající se hluku v bezprostředním
okolí. Dlouhodobé používání přístroje vystavuje
pracovníka vibracím, které mohou vyvolat tzv.
“syndrom modrých prstů” (Raynaudův syndrom),
syndrom karpálního tunelu a podobné poruchy.
Ochrana zdraví - Chemické látky Používejte olej
schválený výrobcem.
Ochrana zdraví - Vysoké teploty. Řetězovka a
řetěz během provozu dosahují velmi vysokých
teplot. Nedotýkejte se těchto částí, když jsou
horké.
1. Nedovolte dětem a osobám neobeznámeným s
tímto návodem pracovat s pilou. Místní předpisy
mohou upravovat požadovaný věk pracovníka.
2. Tento výrobek používejte výhradně způsobem a k
účelům popsaným v tomto návodu.
3. Pečlivě zkontrolujte celý pracovní prostor, zda se v
něm nevyskytují zdroje nebezpečí (např. silnice,
chodníky, elektrické kabely, nebezpečné stromy
atp.)
4. V pracovním prostoru se nesmějí zdržovat jiné
osoby a zvířata (pokud nutno, prostor ohraďte a
označte výstražnými značkami) - nejmenší
dovolená vzdálenost je 2,5 násobek výšky kmene
nebo minimálně 10 metrů.
5. Pracovník je zodpovědný za nehody nebo
ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.
Elektrická bezpečnost
1. Doporučujeme používat proudový chránič s
vypínacím proudem maximálně 30 mA. Ani
používání proudového chrániče nezaručuje 100%
bezpečnost a vždy je nutno dodržovat bezpečné
pracovní postupy. Zkontrolujte svůj proudový
chránič před každým použitím.
2. Před použitím zkontrolujte, zda kabel není
poškozený. Pokud jeví známky poškození nebo
opotřebení, vyměňte ho.
3. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou elektrické
kabely poškozené nebo opotřebované.
4. Okamžitě odpojte od elektrické sítě, pokud je
kabel naříznutý nebo je poškozená izolace.
Nedotýkejte se elektrického kabelu, dokud není
odpojen elektrický zdroj. Nespravujte naříznutý
nebo poškozený kabel. Nechte kabel vyměnit v
pověřeném servisním středisku.
ČESKY - 4
5. Prodlužovací kabel musí být vytažený z navíječe
nebo rozvinutý, navinuté nebo svinuté kabely se
mohou přehřívat a snižovat účinnost sekačky.
6. Dbejte na to, aby kabel / prodlužovací kabel byl za
pracovníkem, aby nepředstavoval zdroj nebezpečí
pro pracovníka nebo jiné osoby, a ujistěte se, že
nemůže dojít k jeho poškození (teplem, ostrými
předměty, ostrými hranami, olejem atp.)
7. Umístěte kabel tak, aby se během řezání
nezachytil ve větvích a podobně.
8. Před odpojením zástrčky, spojky nebo
prodlužovacího kabelu vždy nejdříve vypněte
elektrickou zásuvku.
9. Vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený
nebo opotřebovaný, předtím než kabel stočíte k
uskladnění. Poškozený kabel nespravujte.
Nechte kabel vyměnit v pověřeném servisním
středisku.
10.Pokud necháváte výrobek bez dozoru na jakoukoli
dobu, vytáhněte zástrčku ze sítě.
11.Kabel svíjejte opatrně, pozor na zauzlování.
12.Používejte výhradně zdroj obousměrného
elektrického napětí odpovídající napětí
vyznačenému na štítku přístroje.
13.Tato řetězová pila má dvojitou izolaci v souladu s
EN60745-1 a EN60745-2-13. Žádná část tohoto
výrobku nesmí být za jakýchkoli podmínek
uzemněna.
Kabely
1. Napájecí a prodlužovací kabely jsou k dostání v
místním pověřeném servisním středisku.
2. Používejte pouze schválené prodlužovací kabely.
3. Používejte pouze prodlužovací šňůry určené
k venkovním použití.
4. Pokud chcete při používání tohoto výrobku
používat prodlužovací kabel, používejte výhradně
kabely těchto rozměrů:
Modely CSE1835, CSE1935S:
- 5,0 mm2 : max. délka 40 m
- 5,0 mm2 : max. délka 60 m
- 8,0 mm2 : max. délka 100 m
Modely CSE2040, CSE2040S:
- 5,0 mm2 : max. délka 50 m
- 8,0 mm2 : max. délka 90 m
C. POPIS BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
ZABLOKOVÁNÍ VYPÍNAČE
NOTA: Jakmile je zapojena brzda pilového řetězu,
bezpečnostní vypínač přerušuje přívod proudu do
motoru.
Na Vašem stroji je instalované zařízení (obr.1), které
pokud není zapojené, zabraňuje stisknutí vypínače za
účelem zamezení náhodného spuštění.
BRZDA PILOVÉHO ŘETūZU PŘI UVOLNĚNÍ
VYPÍNAČE
Váš stroj je vybaven zařízením, které okamžitě blokuje
pilový řetěz při uvolnění vypínače; pokud nefunguje,
nepoužívejte stroj, ale odneste ho do Autorizovaného
servisního střediska.
OCHRANNÝ KRYT LEVÉ RUKY/PÁKA BRZDY
PILOVÉHO ŘETĚZU
Ochranný kryt levé ruky (obr. 2) slouží (za předpokladu,
že je na stroji instalován správným způsobem) k tomu,
aby se Vaše ruka nedostala do kontaktu s pilovým
řetězem. Ochranný kryt levé ruky má kromě toho i funkci
spouštění brzdy pilového řetězu, zařízení, které bylo
vyvinuto k zablokování pilového řetězu během několika
milisekund v případě zpětného vrhu. Brzda pilového
řetězu je vypojena, jakmile je ochranný kryt levé ruky
stisknut dozadu a zablokován (pilový řetěz se může
pohybovat). Brzda pilového řetězu je zapojena, jakmile je
ochranný kryt levé ruky stlačen dopředu (pilový řetěz je
zablokován). Brzdu řetězu lze aktivovat zatlačením vpřed
levým zápěstím anebo kdyĮ se zápěstí dostane do styku
v předním krytem ruky následkem zpětného rázu.
Uvolněním brzdy řetězu za současného drĮení
spínače se pila spustí.
ZACHYCOVAČ ŘETĚZU
Zařízení je vybaveno lapačem řetězu (obr.4) umístěným
pod řetězovým kolem. Tento mechanismus je navrĮen k
zastavení zpětného pohybu řetězu v případě přetrĮení
nebo vykolejení řetězu.
Těmto situacím se lze vyhnout zajištěním správného
napětí řetězu (Viz kapitola “D. MontáĮ/demontáĮ”).
OCHRANNÝ KRYT PRAVÉ RUKY
(obr.5) ruky v případě rozbití pilového
Slouží k ochraně
řetězu.
KdyĮ se pila pouĮívá s tyčí ve vodorovné poloze, např. při
kácení stromů, brzda řetězu poskytuje menší ochranu
(obr. 3).
ČESKY - 5
D. MONTÁŽ / DEMONTÁŽ
MONTÁŽ LIŠTY A PILOVÉHO ŘETĚZU
Postup při montáži se mění podle modelu Vašeho stroje, proto se řiīte obrázky a typem stroje uvedeným na štítku
výrobku, věnujte zvýšenou pozornost správné montáži.
1. Zkontrolujte, zda není zapojena brzda pilového řetězu, pokud ano vypojte ji.
2a. Odšroubujte přídržnou matici
lišty a vyjměte kryt hnacího řetězového kola.
2b. Odšroubujte přídržný knoflík lišty a vyjměte kryt
hnacího řetězového kola.
3 Umístěte řetěz přes lištu. Začněte u čelního zubu a zasunujte do drážky vodicí lišty.
Pozor! Zajistěte, aby byla ostrá strana čela řezných zubů vepředu na horní části lišty. Noste rukavice.
4a. Zajistěte, aby byl čep napínače řetězu co nejvíce
vzadu od hnacího kola. Nasaďte lištu na přídržný šroub
lišty a čep napínače řetězu a umístěte řetěz na hnací
řetězové kolo.
4b. Otočte kovové přetáčecí kolečko co nejdále proti
směru hodinových ručiček. Nasaďte lištu na přídržný
šroub lišty a umístěte řetěz na hnací řetězové kolo.
Umístěte zpět kryt hnacího řetězového kola. Zajistěte, aby byly hnací zuby řetězu zasunuty hnacím řetězovém kole a
ve vodicí drážce.
5a. Volně utáhněte přídrĮnou matici rukou.
5b. Volně utáhněte přídržný knoflík tyče
6a. K napnutí řetězu šroubujte šroubem napínáku vpravo
pomocí dodaného klíče/ šroubováku. Ke sníĮení napětí
šroubujte vlevo (při provádění této operace udrĮujte
přední část tyče zvednutou vzhůru)
6b. K napnutí řetězu šroubujte vnějším knoflíkem napínáku
vpravo. Ke sníĮení napětí šroubujte vlevo (při provádění
této operace udrĮujte přední část tyče zvednutou vzhůru)
7. Napínejte řetěz, dokud nebude napětí řetězu správné. Odtáhněte řetěz od tyče a zajistěte mezeru přibliĮně 2-3 mm
8a. Utáhněte přídrĮnou matici tyče pomocí dodaného
klíče/šroubováku.
8b. Tyč utahujte, dokud nebude pevně zajištěna.
Příliš silné napnutí pilového řetězu může přetěžovat motor a poškodit ho, pokud není dostatečně napnut, může dojít k
jeho uvolnění, zatímco správně napnutý pilový řetěz znamená lepší řezný výkon stroje a jeho delší životnost. âasto
kontrolujte napěti pilového řetězu, protože použitím se jeho délka natahuje (zejména pokud je nový, při první montáži
zkontrolujte napětí po uplynutí 5 minut práce); v každém případě nenapínejte pilový řetěz hned po použití, ale
vyčkejte, až se ochladí. Pokud musíte seřídit napětí pilového řetězu, vždy nejdříve uvolněte upevňovací
matice/knoflík lišty před zásahem na šroubu/knoflíku napínání řetězu; správně ho napněte a znovu utáhněte
upevňovací matice/knoflík lišty
E. SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ
Spuštění: pevně uchopte obě rukojeti, uvolněte páku
brzdy řetězu a současně zajistěte, aby byla ruka stále na
přední rukojeti, stiskněte a drĮte spínací blok zamáčknutý,
poté stiskněte spínač (nyní můĮete spínací blok uvolnit).
Zastavení: Stroj se zastaví, jakmile uvolníte vypínač.
Pokud se stroj nezastaví, zapojte brzdu pilového řetězu,
odpojte kabel ze sítě a odneste ho do Autorizovaného
servisního střediska.
F. MAZÁNÍ LIŠTY A PILOVÉHO ŘETĚZU
POZOR! Nedostatečné promazání řezacího nástroje
způsobuje rozbití pilového řetězu s vážným nebezpečím
zranění osob i se smrtelnými následky.
Mazání lišty a pilového řetězu je zajišťováno
automatickým čerpadlem. Zkontrolujte podle pokynů v
sekci “Údržba“, zda je řetězový olej dodáván v
dostatečném množství.
Nikdy nepoužívejte vyježděné oleje, protože jsou
škodlivé pro Vás, stroj a životní prostředí. Zkontrolujte,
zda je olej vhodný pro teplotu prostředí v místě použití:
při teplotách pod 0°C některé oleje houstnou, přetěžují a
poškozují čerpadlo. Pro volbu nejvhodnějšího oleje se
obraťte na Vaše Autorizované servisní středisko.
Doplňování oleje
Volba řetězového oleje
Používejte výhradně nový olej (speciální typ pro řetězy) s
dobrou viskozitou: musí mít dobrou přilnavost a zaručovat
správné kluzné vlastnosti jak v létě tak v zimě. Pokud
nemáte k dispozici řetězový olej, použijte převodový olej
EP 90.
Odšroubujte zátku olejové nádrže, naplňte nádrž, přitom
dejte pozor, aby nedošlo k úniku oleje (pokud k tomu
přece dojde, dobře očistěte motorovou pilu) a dobře
utáhněte zátku
ČESKY - 6
G. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění vytáhněte
zástrčku ze sítě.
POZOR! Pokud pracujete v obzvláště špinavém nebo
prašném prostředí, popsané operace musí být
prováděny v kratších intervalech než je uvedeno.
Před každým použitím
Zkontrolujte, zda čerpadlo řetězového oleje správně
funguje, nasměrujte lišty směrem ke světlé ploše ve
vzdálenosti dvaceti centimetrů, po minutě chodu stroje
se na ploše musí objevit zřetelné stopy oleje (obr.1)
.Zkontrolujte, zda pro zapojení a vypojení brzdy pilového
řetězu nemusíte vyvíjet příliš velký tlak nebo naopak k
zapojení nebo vypojení dochází příliš snadno,
zkontrolujte také, zda není zablokovaná. Pak zkontrolujte
její funkci následujícím způsobem: vypojte brzdu pilového
řetězu, uchopte správným způsobem stroj a uveīte ho
do chodu, zapojte brzdu pilového řetězu stlačením
ochranného krytu levé ruky pomocí levého zápěstí/levé
paže, přitom nikdy nepouštějte rukojetě (obr.2). Pokud
brzda pilového řetězu funguje, pilový řetěz se musí
okamžitě zablokovat. Zkontrolujte, zda je pilový řetěz
naostřený (viz dále), v dobrém stavu a správně napnut,
pokud je nepravidelně opotřebený nebo jeho řezný zub
dosahuje výšky pouze 3 mm, vyměňte ho (obr.3).
âasto čistěte ventilační otvory, zamezíte tak přehřívání
motoru. (obr.4)
Zkontrolujte funkci vypínače a zablokování vypínače (tuto
operaci provádějte s vypojenou brzdou pilového řetězu):
zapněte vypínač a zablokování vypínače a zkontrolujte,
zda se hned po uvolnění vracejí do klidové polohy;
ověřte, zda bez zapojení zablokování vypínače není
možné zapnout vypínač.
Zkontrolujte, zda zachycovač řetězu a ochranný kryt
pravé ruky jsou v dobrém stavu a bez viditelných závad
jako například poškození materiálu.
Každé 2-3 hodiny práce se strojem
Ostření pilového řetězu (v případě potřeby)
Pokud pilový řetěz neřeže bez nutnosti přitlačit lištu na
dřevo a vyrábí velmi jemné piliny, znamená to, že není
dobře nabroušený. Pokud se při řezání netvoří piliny,
pilový řetěz je zcela tupý a při řezání drtí dřevo na prach.
Dobře naostřený pilový řetěz projíždí dřevem sám a tvoří
dlouhé a velké piliny.
Řezná část pilového řetězu je představována řezným
článkem (obr.9), s řezným zubem (obr.10) a
omezovačem hloubky řezu (obr.11). Rozdíl výšky mezi
nimi určuje hloubku řezu; pro správné ostření potřebujete
vodič ocílky, kulatou ocílku o průměru 4 mm. Postupujte
následujícím způsobem: se správně namontovaným a
správně napnutým pilovým řetězem zapojte brzdu
pilového řetězu, umístěte vodič ocílky podle obrázku,
kolmo k liště (obr.12), a nabruste řezný zub na úhel
zobrazeným na obrázku (obr.13), ostření provádějte vždy
zevnitř směrem ven a při návratu snižte vyvíjený tlak (je
velmi důležité dodržovat správný postup při ostření: příliš
velké, nedostatečné úhly ostření nebo chybný průměr
ocílky zvyšují sklon stroje k zpětným vrhům). Pro
dosažení přesnějších bočních úhlů nastavte ocílku tak,
aby vertikálně přesahovala horní řeznou část přibližně o
0,5 mm. Naostřete nejdříve všechny zuby na jedné
straně, pak otočte stroj a opakujte operaci. Zkontrolujte,
zda po ostření mají všechny zuby stejnou délku a zda
výška omezovačů hloubky dosahuje 0,6 mm pod úrovní
horní řezací části: zkontrolujte výšku pomocí šablony a
opilujte (pomocí plochého pilníku) vyčnívající část,
zaoblete pak přední část omezovače hloubky (obr.14),
přitom dávejte pozor, abyste NEOPILOVALI i zub
ochrany proti zpětnému vrhu (obr.15).
Každých 30 hodin práce stroje
Odneste stroj do Autorizovaného servisního střediska ke
generální revizi a kontrole brzdných zařízení.
Zkontrolujte lištu, pokud je to nutné pečlivě očistěte její
otvory mazání (obr.5) a vodící drážku (obr.6), pokud je
drážka opotřebená nebo na ní jsou patrné hluboké rýhy,
vyměňte ji. Pravidelně čistěte hnací kolo a kontrolujte,
zda není nadměrně opotřebené. (obr.7). Promažte
řetězku na špici lišty tukem pro ložiska označeným
otvorem (obr.8).
Skladování
Během použití se vyhněte: (obr.1)
V následujícím textu se soustředíme na dva typy řezu:
Produkt skladujte v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Neskladujte venku.
H. TECHNIKY ŘEZU
-řezání v situaci, kdy by se kmen mohl během řezání
zlomit (dřevo je napnuté, suché stromy apod.): náhlé
zlomení může být velmi nebezpečné.
-aby se lišty nebo pilový řetěz zasekly v řezu: pokud k
tomu přece dojde, odpojte stroj od přívodu napětí a
pokuste se zvednout kmen, vyvíjejte páku pomocí
vhodného nástroje; nesnažte se vytáhnout stroj jeho
taháním nebo otřásáním, mohli byste poškodit stroj nebo
se zranit.
řez pomocí tažení řetězu (shora směrem dolů) (obr.2), u
kterého je nebezpečí náhlého přemístění stroje směrem
ke kmeni s následnou ztrátou kontroly, pokud je to
možné, používejte při práci ozubenou opěrku.
şez s tlačením řetězu (zdola směrem nahoru) (obr.3): u
kterého je nebezpečí náhlého přemístění stroje směrem
k pracovníkovi s rizikem jeho zasažení nebo náraz
rizikového sektoru na kmen a následnou reakcí zpětného
vrhu; při řezání proto dávejte velký pozor.
-situacím, které by mohly způsobit reakci zpětného vrhu.
Nejbezpečnější způsob použití stroje je upevnění dřeva
na kozu, řezání shora směrem dolů a práce mimo opěry.
- pouĮití produktu na výškou ramen
- řezání dřeva s cizími předměty, např. hřebíky
Během použití: (obr.1)
-Pokud řežete ve svahu, pracujte vždy nad kmenem,
tímto způsobem Vás kmen nemůže zasáhnout, pokud by
se začal koulet dolů.
-V případě kácení dokončete za každých okolností
započatou práci: částečně pokácený strom by se mohl
zlomit.
-Na konci každého řezu zaznamenáte značnou změnu
síly potřebné k držení stroje, dávejte velký pozor, abyste
neztratili kontrolu nad strojem.
(obr.4)
Použití ozubené opěrky
Jakmile je to možné, používejte ozubenou opěrku pro
bezpečnější řezání: zasaīte ji do kůry nebo do povrchu
kmene, zajistíte si tak snadnější kontrolu stroje.
Dále jsou uvedené typické postupy, které je třeba
dodržet v určitých situacích, pokaždé však zhodnoťte,
zda jsou vhodné nebo ne pro Váš případ, a zvažte, jak
provést řez s co nejmenším rizikem.
Kmen na zemi (Nebezpečí kontaktu pilového řetězu s
terénem na konci řezu). (obr.5)
ČESKY - 7
şežte shora směrem dolů skrz celý průměr kmene. Na
konci řezu postupujte opatrně, abyste zamezili kontaktu
pilového řetězu s terénem. Pokud můžete, přerušte
řezání ve 2/3 tloušťky kmene, otočte kmen a řežte
zbývající část shora směrem dolů, abyste se tak vyhnuli
nebezpečí kontaktu pilového řetězu s terénem.
Kmen opřený jen na jednom konci (Nebezpečí zlomení
kmene během řezu) (obr.6)
Začněte řezat zespodu do přibližně 1/3 průměru, pak
práci dokončete shora a napojte se na již provedený řez.
Kmen opřený na dvou koncích (Nebezpečí stlačení
pilového řetězu.) (obr.7)
Začněte řezat shora do přibližně 1/3 průměru, pak práci
dokončete zdola a napojte se na již provedený řez.
Řezání kmene ležícího ve svahu.
Vždy stůjte ve svahu
nad kmenem. Když ‘prořezáváte’, abyste si uchovali
úplnou kontrolu, před koncem řezu uvolněte tlak, ale
držte pevně rukojeti pily. Nenechte řetěz dotknout země.
Kácení stromů
POZOR!: Nikdy se nepokoušejte kácet stromy, pokud
nemáte dostatečnou zkušenost, v každém případě
nekácejte nikdy stromy, jejichž průměr kmene je větší
než délka lišty! Tato operace je vyhrazena zkušeným
uživatelům vybavený vhodným zařízením.
şez při kácení, který má za účel pád stromu, musí být
proveden ve výšce 3-5 cm nad spodní částí linky
směrového řezu a končit ve vzdálenosti 1/10 kmene od
zářezu. Držte se na pravé straně stromu a řežte metodou
tahání řetězu, použijte přitom ozubenou opěrku.
Zkontrolujte, zda se strom nekloní jiným směrem než
plánovaným. Hned jak je to možné, vložte do zářezu
dřevorubecký klín. âást stromu, která zůstala neřezaná
se nazývá “kloub”, který vede strom při pádu; pokud je
nedostačující, není rovný nebo není úplně přeřezán, není
schopen kontrolovat pád stromu (velmi nebezpečná
situace!), proto je nezbytné, aby různé řezy byly
provedeny s maximální přesností.
Na konci řezání strom musí začít padat, pokud je to
nutné, pomožte si vložením dřevorubeckého klínu nebo
dřevorubecké páky.
Odstraňování větví
Jakmile je strom poražen, je třeba ho zbavit větví, to
znamená odřezat větve z kmene. Nepodceňujte tuto
operaci, protože k většině případů zpětného vrhu
dochází během odvětvování, dávejte velký pozor na
polohu špice lišty během řezu a pracujte na levé straně
kmenu.
Účelem kácení je nechat padnout strom do co nejlepší
polohy pro následné odstraňování větví a řezání kmene.
(Zamezte tomu, aby se padající strom zachytil do větví
druhého stromu: stahovat zachycený strom je velmi
nebezpečné).
Musíte rozhodnout co nejlepší směr pádu na základě
následujícího zvážení: co se nachází kolem stromu, jeho
naklonění, nahnutí, směr větru a koncentrace větví.
Neopomeňte výskyt suchých nebo zlomených větví,
které by se mohly zlomit během kácení a představovat
nebezpečí.
POZOR! Během kácení stromů v kritických podmínkách
si po ukončení řezu okamžitě sejměte chrániče sluchu,
abyste mohli zaznamenat neobvyklé zvuky a eventuální
výstražné signály.
Předběžné operace řezu a vyhledání únikové cesty
Odstraňte větve, které brání v práci (obr.8), začněte
shora směrem dolů tak, aby se kmen nacházel mezi
Vámi a strojem, odstraňte pak obtížné větve jednu po
druhé. Odstraňte porost kolem stromu a při určení
únikové cesty zaznamenejte případné překážky
vyskytující se kolem stromu (kameny, kořeny, příkopy
apod.) a bránící v úniku (úniková cesta slouží při padání
stromu); na obrázku (obr.9) je zobrazený směr, kterým se
musíte vydat ( A předpokládaný směr pádu stromu.
B.Úniková cesta C. Nebezpečná zóna)
KÁCENÍ STROMU (obr.10)
Za účelem zajištění kontroly nad pádem stromu musíte
provést následující řezy:
Směrový zářez, který musí být provedený jako první,
slouží ke kontrole směru pádu stromu: nejdříve řežte
HORNÍ ČÁST směrového zářezu na straně, ke které má
být strom pokácen. Stůjte na pravé straně stromu a řežte
metodou tahání řetězu; pak proveīte SPODNÍ ČÁST
řezu, který se musí setkat s koncem horní části. Hloubka
směrového zářezu musí odpovídat 1/4 průměru kmene, s
úhlem nejméně 45o mezi horním a dolním řezem. Setkání
mezi dvěma řezy se nazývá “linka směrového řezu”.
Linka musí být dokonale vodorovná a v pravém úhlu (90o)
ke směru pádu.
ČESKY - 8
I. EKOLOGIE
V této kapitole najdete informace užitečné pro dodržení vlastností ekologické kompatibility,
na kterou byl brán ohled při vývoji tohoto stroje, dodržení správného použití stroje a
zpracování olejů.
POUŽITÍ STROJE
Operace plnění olejové nádrže musí být provedeny tak, aby řetězový olej neunikal do
okolního prostředí .
LIKVIDACE
Nenechávejte v okolním prostředí nefungující stroj, ale odevzdejte ho firmě, která má
povolení k likvidaci odpadků podle předpisů platných norem.
Tento
symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že s výrobkem nelze nakládat jako s
odpadem domácnosti.
Výrobek je tøeba odnést do pøíslušného sběrného místa k recyklaci elektrických a
elektronických zaøízení.
Zajištěním øádné likvidace výrobku pomøžete pøedejít potenciálním záporným vlivøm na
životní prostøedí a lidské zdraví, které by se mohly projevit v pøípadě likvidace tohoto
výrobku nepatøičné zpøsobem.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úøadu, od
firmy zabývající se likvidací domácího odpadu anebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.
J. TABULKA VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Nespouští
se motor
Ověřte, zda je v síti
napětí
Ověřte, zda je zástrčka
správně zapojena
Ověřte, zda není
poškozený kabel nebo
prodlužovací kabel
Ověřte, zda není
zapojena brzda
pilového řetězu
Zkontrolujte, zda je řetěz
řádně smontován
a napnut
Zkontrolujte mazání
pilového řetězu podle
pokynů uvedených v
kapitolách F a G
Zkontrolujte, zda je
pilový řetěz naostřený
Zkontrolujte, Įe je
aktivovaná pojistka vypínač
Obraťte se na
Autorizované servisní
středisko
•
•
•
•
•
•
Špatná funkce
motoru nebo
motor ztrácí
na výkonu
Stroj se
spouští, ale
špatně
řeže
•
•
•
•
Motor se
neobvyklým
způsobem
Brzdná zařízení
neblokují správným
způsobem
otáčení
pilového řetězu
•
•
•
K. NÁHRADNÍ DÍLY
35cm
Pilový řetěz
Vodící lišta
91PJ052XN
40cm
Pilový řetěz
Vodící lišta
91PJ056XN
Číslo
Číslo
Číslo
Číslo
ČESKY - 9
součástky:
součástky:
součástky:
součástky:
530051538
576965401
530051539
576965201
L. ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Prohlašuje na základě výhradní odpovědnosti, Įe produkt(y);
Označení...........................................Chainsaw - Řetězová pila
Označení typů...................................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identifikace Série...............................Viz Výrobní štítek
Rok výroby.........................................Viz Výrobní štítek
Splňuje základní poĮadavky a předpisy následujících směrnic ES:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
zaloĮeno na následujících pouĮitých harmonizovaných norem EU:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Notifikovaný orgán, který provedl ES přezkoušení
v souladu se článkem 8, odstavcem 2c............................. TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certifikát č. ........................................................................ BM 50268379
Maximální hladinu akustického tlaku LpA přepočítanou dle váhového filtru A na pracovní stanici a měřenou podle normy
EN60745-2-13 udává tabulka.
Maximální váženou hodnotu ah vibrací rukou / paží, měřenou podle normy EN60745-2-13 u výběru výše uvedených
produktů, udává tabulka.
Deklarovaná celková hodnota vibrací byla měřena v souladu se standardní metodologií a lze ji použít ke srovnání
různých nářadí.
Deklarovanou celkovou hodnotu vibrací lze také použít jako předběžný odhad expozice.
Upozornění:
Emise vibrací během vlastního používání elektrického nářadí se může lišit od deklarované celkové hodnoty v závislosti
na způsobu používání nářadí.
Je potřeba stanovit bezpečnostní opatření na ochranu osoby, která pracuje s nářadím, na základě odhadu expozice za
daných podmínek (s ohledem na všechny části pracovního cyklu včetně doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží
naprázdno, nejenom doby provozu).
2000/14/ES: Hodnoty naměřená intenzity zvuku LWA a zaručené intenzity zvuku LWA odpovídají tabulkovým hodnotám.
Postup hodnocení shody.................................................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Globální ředitel výzkumu a vývoje - ruční nástroje
Držitel technické dokumentace
Typ (CSE____)
Hmotnost s prázdnými nádržemi (Kg)
Výkon (kW)
Obsah olejové nádrže (cm3)
Maximální délka lišty (cm)
Rozteč pilového řetězu (mm)
Kalibr řetězu (mm)
Naměřená intenzita zvuku LWA (dB(A))
Zaručená intenzita zvuku LWA (dB(A))
Akustický tlak LpA (dB(A))
Nejistota KpA (dB(A))
Vibrace do rukou / paži ah (m/s2)
Výchylka Kah (m/s2)
Impedance Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Vyhovuje normě EN 61000-3-11
V závislosti na vlastnostech místní elektrické sítě používání tohoto výrobku může způsobit krátký pokles napětí v
okamžiku jeho zapnutí. To může ovlivnit jiné elektrické přístroje, např. způsobit chvilkové pohasnutí lampy. Pokud je
impedance (Zmax) ve vaší elektrické síti nižší než hodnota vyznačená v tabulce (pro daný model) tyto vlivy se
neprojeví. Hodnotu impedance ve vaší síti můžete zjistit dotazem u vašeho dodavatele.
ČESKY - 10
A. VŠEOBECNÝ POPIS
1)
Zadná rukoväť
2)
Ochranný kryt pravej ruky
3)
Predná rukoväť
4)
Ochranný kryt ŗavej ruky/páka
brzdy reťaze
5)
Vonkajší gombík napínania reťaze
6)
Skrutka na napínanie reťaze
7)
Čap napínania reťaze
8)
Zátka olejovej nádrže
9)
Okienko kontroly hladiny oleja
10) Ventilačné otvory
11) Kábel
12) Manuál
13) Vypínač
14) Zablokovanie vypínača
15) Reťaz
16) Tažný článok
17) Rezný článok
18) Omezovač hľbky rezu
19) Rezný zub
8, 9,14
20)
21)
22)
23)
23)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Vodiaca lišta
Kryt na reťazovom kolese
Reťazové koleso
Zachytávač reťaze
Upevňovacia skrutka lišty
Vnútorný gombík na žrdi
Matica na žrdi
Reťazové koliesko na špici
Kryt vodiacej lišty
Opierka
Uloženie zachytávača reťaze
Otvor mazania
Drážka vodiacej lišty
Kľúč alebo skrutkovač
6 10, 15
Príklad štítku
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garantovaná úroveň hluku je v
súlade s normou 2000/14/E
Nástroj II. triedy
Značenie zhody CE
Nominálný kmitočet
Nominálný výkon
Striedavý prúd
Nominálne napätie
Typ
Kód výrobku
Rok výroby
Maximálna dĺžka vodiacej lišty
Meno a adresa výrobca
Č. číslo (Elektrická reťazová píla)
Model
Č. série
SLOVENČINA - 1
B. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
VÝZNAM SYMBOLOV
Pozor
Pozorne si prečítajte
manuál
Smer rezného zubu
Používajte vždy obomi
rukami
Bezpečnostné čižmy
Nebezpečenstvo
spätného vrhu
Helma, chrániče sluchu
a ochranné okuliare
lebo ochranný štítok
Nevystavujte dáždi
lebo vlhkosti
Rukavice proti rezu
Reťazový olej
Dlhé kalhoty proti rezu
Nerobte…
Brzda reťaze vypojená,
zapojená
Vypnite stroj
Ak je kábel poškodený
alebo prerezaný, zástrčku
okamžite vytiahnite zo
siete.
Nedovoľte, aby sa k
vám pri práci niekto
priblížil
Pred nastavením alebo
čistením vždy odpojte
nástroj zo siete
Všeobecné bezpečnostné opatrenia pre elektrické
nástroje
UPOZORNENIE Prečítajte si všetky
bezpečnostné opatrenia a pokyny. Pri
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov ako sú
káble, radiátory, reťaze a chladničky. Ak je vaše
Všetky upozornenia a pokyny si odložte v prípade
budúceho použitia.
d) Kábel používajte iba predpísaným spôsobom.
Nikdy nepoužívajte kábel na nosenie, ťahanie
alebo odpájanie nástroja od zdroja elektrickej
energie. Kábel chráňte pred teplom, olejom,
ostrými hranami a pohyblivými časťami.
10 m
nedodržaní upozornení a pokynov môže dôjsť
k elektrickému šoku, požiaru a/alebo vážnemu
poraneniu.
Pojem Elektrický nástroj vo všetkých upozorneniach
znamená nástroj, ktorý funguje na elektrickú energiu
s káblovým napojením alebo na batérie bez kábla.
1) Bezpečnosť pracovného priestoru
a) Pracovný priestor udržiavajte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok a prítmie môže spôsobiť úraz.
b) Nikdy nepoužívajte elektrický nástroj vo
výbušnom prostredí, kde sa nachádzajú horľavé
látky, plyny alebo prach. Elektrické nástroje
produkujú iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo
výpary.
c) Pri práci s elektrickými nástrojmi chráňte deti
a osoby stojace v okolí. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly.
2) Bezpečnosť elektroinštalácie
a) Zástrčky na nástroji sa musia hodiť do zásuvky.
Žiadnym spôsobom neupravujte zástrčku.
S uzemnenými elektrickými nástrojmi
nepoužívajte žiadny adaptér. Originálne zástrčky
a zhoda so zásuvkou znižujú riziko elektrického
šoku.
Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom
telo uzemnené, zvyšuje sa riziko elektrického
šoku.
c) Elektrické nástroje nevystavujte dažďu a nedržte
vo vlhkých podmienkach. Ak sa do nástroja
dostane voda, zvýši sa riziko elektrického šoku.
Poškodené a zamotané káble zvyšujú riziko
elektrického šoku.
e) Pri používaní nástroja v exteriéri používajte
predlžovací kábel vhodný na použitie v exteriéri.
Použitie kábla, ktorý je vhodný do exteriéru,
znižujte riziko elektrického šoku.
f) Pri práci s elektrickým nástrojom vo vlhkom
prostredí používajte zdroj so striedavým prúdom
a s poistkou. Použitie striedavého prúdu znižuje
riziko elektrického šoku.
3) Bezpečnosť osôb
a) Pri práci s elektrickým nástrojom buďte ostražitý,
pozerajte sa na to, čo robíte a riaďte sa zdravým
rozumom. Nepoužívajte elektrický nástroj, ak ste
unavený alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liečiv. Chvíľa nepozornosti pri práci
s elektrickým nástrojom môže viesť k vážnym
poraneniam.
SLOVENČINA - 2
b) Používajte ochranné prostriedky. Vždy noste
ochranné prostriedky na oči. Ochranné
•
prostriedky ako maska, protišmyková obuv, helma
alebo slúchadlá používané v určitých
podmienkach znižujú riziko poranenia.
c) Vyvarujte sa náhodnému naštartovaniu.
Skontrolujte, či je spínač pred zapojením nástroja
do siete a/alebo k batérii, pred nadvihnutím alebo
prenášaním nástroja vo vypnutej polohe (off).
Prenášanie nástroja s prstom na spínači alebo
nabíjanie nástroja so zapnutým spínačom môže
spôsobiť nehodu.
práci reťazovými pílami stačí iba chvíľka
nepozornosti a môže dôjsť k zachyteniu oblečenia
alebo časti tela do reťaze píly.
•
f) Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Chráñte si vlasy, odev a rukavice
v blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
a dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých
častí.
•
•
g) Ak máte k dispozícii pripojenie k zariadeniu na
extrahovanie a zber prachu, skontrolujte, či je toto
zariadenie správne napojené. Použitie zariadenie
•
4) Použitie a údržba elektrického nástroja
a) Nepoužívajte elektrický nástroj nasilu. Používajte
správny nástroj. Správny nástroj vykoná prácu
•
na zber prachu môže znížiť nebezpečenstvo
spojené s prachom.
nezapne prípadne nevypne. Všetky elektrické
nástroje, ktoré sa nedajú riadiť spínačom sú
nebezpečné a musia sa dať opraviť.
c) Pred každým nastavením, výmenou príslušenstva
alebo pred uskladnením elektrického nástroja
odpojte zástrčku elektrického nástroja zo siete
a/alebo batérie. Takéto preventívne bezpečnostné
•
f)
spôsobí nedostatočná údržba elektrických
nástrojov.
Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
neohnú a jednoduchšie sa ovládajú.
g) Elektrický nástroj, jeho časti a príslušenstvo
používajte podľa týchto pokynov, do úvahy berte
aj pracovné podmienky a druh vykonávanej
práce. Používanie nástrojov pri úkonoch, na aké
nie sú vyrobené, môže viesť k nebezpečnej
situácii.
5. Servis
a) Údržbu elektrického nástroja môže vykonávať iba
kvalifikovaný opravár pomocou rovnakých
náhradných dielov. Toto zaistí, aby bola
zachovaná bezpečnosť elektrického nástroja.
Bezpečnostné pokyny pri práci s reťazovou pílou:
Pri práci s reťazovou pílou stojte vždy pevne na
fixovanom, bezpečnom a rovnom povrchu.
Keď pílite napnutý konár, dávajte pozor, aby sa
nevymrštil. Keď sa uvoľní napätie v dreve, konár
Pri rezaní malých krovín a stromčekov buďte
obzvlášť opatrní. Tenký materiál môže zaseknúť
reťaz píly a švihne ňou dopredu, alebo zapríčiní
používateľovi stratu rovnováhy.
•
Reťazovú pílu noste za prednú rukoväť, vždy musí
byť vypnutá. Pílu držte od tela. Reťazovú pílu
prenášajte a skladujte s nasadeným ochranným
krytom na vodiacu lištu. Správne zaobchádzanie
s reťazovou pílou znižuje pravdepodobnosť
náhodného kontaktu s pohybujúcou sa reťazou
píly.
•
neškolených používateľov sú nebezpečné.
e) Robte údržbu elektrických nástrojov. Skontrolujte,
či nástroj nie je nesprávne zapojený, alebo či nie
sú ohnuté alebo zlomené pohyblivé časti,
prípadne iné poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť
fungovanie nástroja. Ak je nástroj poškodený,
pred použitím ho dajte opraviť. Veľa úrazov
znižuje riziko poranenia odletujúcimi úlomkami
alebo v prípade kontaktu s reťazou píly.
Reťazovú pílu nepoužívajte na strome. Ak ste na
strome, môžete si použitím reťazovej píly spôsobiť
zranenie.
môže udrieť používateľa a/alebo spôsobí stratu
kontroly nad pílou.
opatrenie znižujte riziko náhodného zapnutia.
d) Elektrické nástroje, ktoré nepoužívate, skladujte
mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré
nepoznajú nástroj alebo tieto pokyny, s nástrojom
manipulovať. Elektrické nástroje v rukách
Pri práci noste ochranné okuliare a slúchadlá.
Odporúčajú sa aj ochranné prostriedky na hlavu,
ruky, nohy a chodidlá. Vhodný ochranný odev
Šmykľavý alebo nestabilný povrch môže spôsobiť
stratu rovnováhy alebo kontrolu nad reťazovou
pílou.
lepšie a bezpečnejšie, keõže bol na úkon vyrobený.
b) Elektrický nástroj nepoužívajte, ak sa spínačom
Elektrický nástroj držte iba za izolovanú úchytku,
lebo reťazová píla sa môže dostať do kontaktu so
zakrytým elektrickým káblom alebo s vlastných
lankom. Keď sa reťazová píla dostane do
kontaktu s káblom, ktorý je pod prúdom, môžu sa
aj nechránené kovové časti elektrického nástroja
dostať pod prúd a používateľovi nástroja spôsobiť
elektrický šok.
pripojený k rotačnej časti elektrického nástroja
môže spôsobiť poranenia.
lepšie ovládanie elektrického nástroja
v neočakávaných situáciách.
Reťazovú pílu držte vždy pravou rukou na zadnej
rukoväti a ľavou rukou na prednej rukoväti. Nikdy
nedržte reťazovú pílu naopak, zvyšuje sa tým
riziko poranenia.
•
d) Pre zapnutím nástroja dajte dolu všetky
nastavovacie kľúče a hasáky. Hasák alebo kľúč
e) Nepreceñujte svoje schopnosti. Noste vhodnú
obuv a vždy udržujte rovnováhu. Toto umožñujte
Pri práci s reťazovou pílou sa žiadnou časťou tela
nepribližujte k píle. Pred zapnutím reťazovej píly
skontrolujte, či sa reťaz píly ničoho nedotýka. Pri
Pri mazaní, napínaní reťaze a výmene
príslušenstva sa riaďte návodom. Zle napnutá
alebo zle namazaná reťaz môže viesť k je
prasknutiu, prípadne zvyšuje riziko spätného
vymrštenia.
•
Dbajte na to, aby boli rukoväte suché, čisté a aby
neboli špinavé od oleja alebo maziva. Mastné
rukoväte od oleja sa šmýkajú a spôsobia stratu
kontroly nad výrobkom.
•
Pílou píľte iba drevo. Reťazovú sieť nepoužívajte
iba na účely, na ktoré bola vyrobená. Napríklad:
nepoužívajte ju na rezanie plastov, muriva alebo
stavebných materiálov, ktoré nie sú z dreva.
Používanie reťazovej píly na iné účely, než pre
aké je určená, môže viesť k nebezpečným
situáciám.
Dôvody a prevencia pred spätným vymrštením:
Spätný pohyb môže nastať, keď sa nos alebo špic
lišty dotkne nejakého predmetu (Obr. B3), alebo
keď sa drevo zasekne do píly a potiahne pri rezaní
reťaz píly.
Dotyk špica môže niekedy spôsobiť neočakávaný
pohyb vzad, čím dôjde k vymršteniu lišty naspäť k
používateľovi.
SLOVENČINA - 3
•
•
7.
Ak používateľ dodrží predpísané opatrenia,
vymrštenie bude mať pod kontrolou. Dbajte na to,
aby sa vám reťazová píla nevymkla z rúk.
Bezpečnostné opatrenia ohľadne transportu
a skladovania. (Obr. 2) Vždy, keď meníte miesto
Pílu držte pevne oboma rukami tak, aby palce
a prsty obopínali rukoväte reťazovej píly. Stojte
v takej polohe, aby ste pri vymrštení pílu udržali.
Nedosahujte pílou vzdialené miesta a nepracujte
vyššie, ako je úroveň vašich pliec. Vyvarujete sa
tak nechceného kontaktu špicom a umožní vám to
lepšie udržať kontrolu nad pílou v nepredvídaných
situáciách.
•
•
Používajte iba náhradné lišty a reťaze odporúčané
výrobcom. Nesprávne náhradné lišty a reťaze
môžu spôsobiť prasknutie reťaze a/alebo spätné
vymrštenie píly.
Postupujte podľa pokynov od výrobcu ohľadne
brúsenia a údržby píly. Zmenšovanie úrovne
nastavenia hĺbky môže viesť k zväčšeniu
spätného vymrštenia.
Dodatočné bezpečnostné odporúčania
1. Návod na použitie. Všetky osoby, ktoré používajú
tento nástroj, si musia dôkladne prečítať celý
návod na použitie. Ak pílu predávate alebo
požičiavate inej osobe, návod na použitie musíte
priložiť k nástroju.
2.
Bezpečnostné opatrenia ohľadne ochrany zdravia
– chemické látky. Používajte olej, ktorý je
Potiahnutím reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty
môže potlačiť lištu náhle naspäť k používateľovi.
Všetky tieto reakcie môžu spôsobiť stratu kontroly
nad pílou, čo môže viesť k vážnym poraneniam.
Nespoliehajte sa iba na bezpečnostné zariadenie,
ktoré je zabudované v píle. Ako používateľ
reťazovej píly musíte vykonať niekoľko
bezpečnostných krokov, aby vaša práca s pílou
neviedla k nehodám alebo poraneniam.
Vymrštenie je spôsobené nesprávnym použitím
píly alebo podmienkami, ktorým sa dá vyhnúť, ak
sa dodržia doleuvedené bezpečnostné opatrenia:
Bezpečnostné opatrenia pred použitím nástroja.
Nikdy nedovoľte používať nástroj osobám, ktoré
sa dôkladne neoboznámili s návodom na použitie.
Neskúsené osoby musia postupovať podľa
tréningového programu a môžu píliť iba na koze na
rezanie.
3. Kontroly riadenia. Pred každým použitím nástroj
dôkladne skontrolujte, obzvlášť po veľkom nápore,
alebo v prípade, ak zjavne nefunguje dobre.
Vykonajte všetky úkony uvedené v kapitole Údržba
a skladovanie – pred každým použitím.
4. Opravy a údržba. Všetky časti nástroja, ktoré
môžete sami vymeniť, sú jasne vysvetlené v
pokynoch kapitoly Montáž / Demontáž. Ak je
nutná výmena iných častí, môže byť prevedená iba
v autorizovanom servisnom stredisku.
5. Odev. (Obr. 1) Počas použitia tohto nástroja musí
používateľ nosiť nasledovný schválený obranný
odev: ochranný odev správnej veľkosti,
bezpečnostnú obuv s protišmykovou podrážkou,
tvrdenou špicou a ochranou proti prerezaniu,
ochranné rukavice zabezpečené proti prerezaniu
a vibráciám, ochranné okuliare alebo štít,
protihlukové slúchadlá a helmu (v prípade
nebezpečenstva padajúcich predmetov). Môžete
si ho kúpiť u dodávateľov ochranných odevov.
6. Bezpečnostné opatrenia ohľadne ochrany zdravia
– vibrácie a úroveň hluku. Dbajte na obmedzenia
úrovne hluku v bezprostrednej oblasti okolo vás.
Po dlhom používaní nástroja je používateľ
vystavený vibráciám, ktoré môžu mať za následok
Raynaudov symptóm - biele prsty, syndróm dutého
zápästia a podobné poruchy.
schválený výrobcom.
8.
Bezpečnostné opatrenia ohľadne ochrany zdravia
– teplo. Počas použitia sa reťazové koleso a reťaz
zohrejú na vysokú teplotu, a preto dávajte pozor,
aby ste sa týchto horúcich častí nedotkli.
9. POZOR! Počas prevádzky nástroj vytvára
elektromagnetické pole. Za určitých okolností
môže mať toto magnetické pole vplyv na aktívne
alebo pasívne zdravotnícke implantáty. Za účelom
zníženia rizika vážneho alebo smrteľného úrazu
odporúčame osobám, ktoré takého implantáty
majú, aby sa pred použitím stroja poradili so
svojim lekárom a výrobcom implantátu.
práce, odpojte nástroj od zdroja elektrickej energie
a aktivujte brzdu na reťazi. Pred prenášaním alebo
skladovaním nástroja založte ochranný kryt na
vodiacu lištu. Nástroj noste v ruke s lištou
smerujúcou dozadu. Ak prenášate nástroj v aute,
zabezpečte ho proti poškodeniu.
Spätné vymrštenie. (Obr. 3) Spätné vymrštenie
pozostáva zo silného spätného pohybu lišty smerom
nahor k používateľovi. K takémuto vymršteniu dôjde
vtedy, keď sa horná časť hrotu lišty (nazývaná tiež
zóna nebezpečenstva spätného vymrštenia – viď.
červená značka na vodiacej lište) dotkne nejakého
predmetu alebo ak sa reťaz zasekne do dreva.
Spätné vymrštenie môže zapríčiniť stratu kontroly
nad nástrojom, a následne viesť k nebezpečných až
smrteľným úrazom. Brzdová páka na reťazi alebo
iné bezpečnostné zariadenia nie sú dostačujúce
a neochránia používateľa pred poranením:
Používateľ si musí byť vedomý podmienok, ktoré
môžu spôsobiť túto reakciu a musí sa takýmto
situáciám vyhnúť, musí byť opatrný, prihliadať na
svoje skúsenosti a s pílou musí narábať patrične
a obozretne (napríklad: nikdy nesmie píliť viac
konárov naraz, môže pritom náhodne naraziť na
zónu nebezpečenstva spätného pohybu.
Bezpečnosť miesta práce
1. Nedovoľte deťom a osobám, ktoré sa neoboznámili
s týmito pokynmi, používať tento výrobok. Miestne
predpisy môžu obmedzovať vek používateľa.
2. Výrobok používajte iba takým spôsobom a na také
účely, ktoré sú uvedené v tomto návode.
3. Pozorne skontrolujte miesto práce a eliminujte
zdroje nebezpečenstva (napr.: cesty, trasy,
elektrické káble, nebezpečné stromy, a pod.)
4. Všetky osoby a zvieratá držte v bezpečnej
vzdialenosti od miesta práce (v prípade potreby
ohraďte plotom a použite upozorňujúce značky) minimálne 2,5 násobok výšky kmeňa, v každom
prípade nie menej ako desať metrov.
5. Používateľ zodpovedá za úrazy a riziká
spôsobené iným osobám alebo za škody na ich
majetku.
Bezpečnosť pri používaní elektrických zariadení
1. Odporúčame, aby ste použili zariadenie
s reziduálny prúdom a so spúšťacím prúdom,
ktorý nepresahuje 30 mA. Ani so zariadením
s inštalovaným reziduálnym prúdom sa nedá
zabezpečiť úplná bezpečnosť a je nutné vždy
dodržiavať bezpečnostné pokyny. Pri každom
použití skontrolujte zariadenie s reziduálnym
prúdom.
2. Pred použitím skontrolujte, či nie je kábel
poškodený, v prípade poškodenia alebo
opotrebovania ho vymeňte.
SLOVENČINA - 4
3. Výrobok nepoužívajte, ak sú elektrické káble
poškodené alebo opotrebované.
4. Ak je kábel prerezaný alebo je poškodená jeho
izolácia, výrobok okamžite odpojte od zdroja
elektrickej energie. Nedotýkajte sa sieťového
kábla dovtedy, kým nie je odpojený od zdroja
elektrickej energie. Neopravujte prerezaný alebo
poškodený kábel. Kábel dajte vymeniť v
autorizovanom servisnom stredisku.
5. Predlžovací kábel nesmie byť navinutý ani
stočený, môže sa totiž prehriať a tak zníži
vvkonnosť kosačky.
6. Je potrebné vždy dbať na to, aby bol sieťový
alebo predlžovací kábel vždy za používateľom
a skontrolujte, či nespôsobujte používateľovi alebo
iným osobám žiadne nebezpečenstvo. Dbajte na
to, aby sa nepoškodil teplom, ostrými predmetmi,
ostrými hranami, olejom a pod.
7. Kábel umiestnite tak, aby sa počas rezania
nezachytil na konároch alebo podobných
predmetoch.
8. Pred odpojením zástrčky, konektora na kábli alebo
predlžovacieho kábla vždy najprv vypnite zdroj
elektrickej energie.
9. Výrobok vypnite, zástrčku vytiahnite zo zdroja
elektrickej energie a skontrolujte, či nie je
poškodený alebo opotrebovaný sieťový kábel.
Potom môžete kábel zvinúť a uskladniť.
Neopravujte poškodený kábel. Kábel dajte
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
10.Výrobok nikdy nenechávajte bez dozoru, najprv
vytiahnite zástrčku zo zdroja elektrickej energie.
11.Kábel namotávajte opatrne, dbajte na to, aby sa
na ňom neurobili slučky.
12.Používajte iba sieťový zdroj striedavého napätia
uvedený na štítku výrobku.
ZABLOKOVANIE VYPÍNAČA
13.Reťazová píla má dvojitú izoláciu v súlade
s normami EN60745-1 a EN60745-2-13.
Za žiadnych okolností sa nesmie žiadna časť
tohto výrobku dotýkať uzemnenia.
Káble
1. Sieťové a predlžovacie káble si môžete kúpiť
v miestnom autorizovanom servisnom stredisku.
2. Používajte iba schválené predlžovacie káble.
3. Predlžovacie káble a vedenia sa môžu používať
iba vtedy, ak sú určené na použitie v exteriéri.
4. Ak chcete počas prevádzky výrobku použiť
predlžovací kábel, použite iba nasledovné
rozmery káblov:
Modely CSE1835, CSE1935S:
- 5,0 mm2: maximálna dĺžka 40 metrov
- 5,0 mm2: maximálna dĺžka 60 metrov
- 8,0 mm2: maximálna dĺžka 100 metrov
Modely CSE2040, CSE2040S:
- 5,0 mm2: maximálna dĺžka 50 metrov
- 8,0 mm2: maximálna dĺžka 90 metrov
C. POPIS BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ
Na Vašom stroji je inštalované zariadenie (obr.1), ktoré
pokiaľ nie je zapojené, zabraňuje stisnutiu vypínača za
účelom zamedzenia náhodného spustenia.
BRZDA REŤAZE PRI UVOLNENÍ VYPÍNAČA
Váš stroj je vybavený zariadením, ktoré okamžite blokuje
reťaz pri uvolnení vypínača; pokiaľ nefunguje,
nepoužívajte stroj, ale odneste ho do Autorizovaného
servisného strediska.
Ochranný kryt ľavej ruky/páka brzdy reťaze
Ochranný kryt ľavej ruky (obr. 2) slúži (za predpokladu,
že je na stroji instalovaný správným spôsobom) k tomu,
aby sa Vaša ruka nedostala do kontaktu s pilovým
reťazom. Ochranný kryt ľavej ruky má okrem toho aj
funkciu spustenia brzdy reťaze, zariadenie, ktoré bylo
vyvinuto k zablokovaniu reťaze počas niekolko
milisekund v prípade spätného vrhu. Brzda reťaze je
vypojená, ak je ochranný kryt ľavej ruky stisnutý dozadu
a zablokovaný (reťaz sa môže pohybovať). Brzda reťaze
je zapojená, ak je ochranný kryt ľavej ruky stlačený
dopredu (reťaz je zablokovaný).
NOTA: Ak je zapojená brzda reťaze, bezpečnostný
vypínač prerušuje prívod prúdu do motoru.
Uvoľnenie brzdy na reťazi kedţ je spínač napnutý,
výrobok naštartuje.
ZACHYTÁVAČ REŤAZE
Toto zariadenie je vybavené zachytávačom reťaze (Obr.
4), ktorý je umiestnený pod ozubeným kolieskom. Tento
mechanizmus slúži nato, aby sa zabránilo spätnému
pohybu reťaze v prípade brzdenia alebo vykoľajenia.
Takýmto situáciám sa vyhnete, ak je reťaz správne
napnutá (Vidţ. Kapitola D. Montáž/Demontáž).
OCHRANNÝ KRYT PRAVEJ RUKY
Slúži k ochrane (obr.5) ruky v prípade rozbitia reťaze.
Brzda na reťazi sa môže aktivovať potlačením ľavého
zápästia dopredu, alebo kedţ sa zápästie dotkne prednej
rúčky v súvislosti so spätným pohybom.
Ak zariadenie používate so žrdţou vo vodorovnej polohe,
napr. pri rúbanie stromov, brzda na reťazi je menej
chránená (Obr. 3)
SLOVENČINA - 5
D. MONTÁŽ / DEMONTÁŽ
MONTÁŽ LIŠTY A REŤAZE
Postup pri montáži sa mení podľa modelu Vášho stroja, preto sa riaīte obrázkami a typom stroja uvedeným na štítke
výrobku, venujte zvýšenú pozornosť správnej montáži.
1. Skontrolujte, či nie je zapojená brzda reťaze, pokiaľ áno vypojte ju.
2a. Odskrutkujte maticu držiacu lištu a odstráňte kryt na
reťazovom kolese.
2b. Odskrutkujte otočný regulátor držiaci lištu a odstráňte
kryt na reťazovom kolese.
3. Reťaz položte nad lištu a vložte ju do drážky na vodiacej lište, začnite na špici ozubeného kolesa. Upozornenie!
Skontrolujte, či ostrá strana rezných zubov smeruje dopredu na hornej časti lišty. Používajte ochranné rukavice.
4a. Skontrolujte, či je svorka napínania reťaze čo najďalej
od reťazového kolesa. Lištu upevnite ku skrutke držiacej
lištu a svorke napínania reťaze. Reťaz umiestnite na
reťazové koleso.
4b. Kovové posuvné koliesko otáčajte v protismere
hodinových ručičiek. Lištu upevnite ku skrutke držiacej
lištu a reťaz položte na reťazové koleso.
Založte kryt na reťazovom kolese, skontrolujte, či zuby reťaze zapadajú do reťazového kolesa a do drážky na vodiacej
lište.
5a. Naskrutkujte maticu na žrī rukou a príliš neuťahujte.
5b. Naskrutkujte gombík na žrdi a príliš neuťahujte.
6a. Napnite reťaz, naskrutkujte skrutky na napnutí reťaze
v smere hodinových ručičiek pomocou priloženého kľúča
alebo skrutkovača. Reťaz uvoľníte otočením v protismere
hodinových učičiek (pri tejto operácii držte
koniec žrde nadvihnutý).
6b. Reťaz napnete skrutkovaním vonkajšieho
gombíka na reťazi v smere hodinových ručičiek a uvoľníte
otočením v protismere hodinových ručičiek (pri tejto
operácii držte koniec žrde nadvihnutý)
7. Reťaz utiahnite na požadovanú úroveň. Reťaz potiahnite preč od žrde a skontrolujte, či je priestor medzi nimi
približne 2 – 3 mm.
8b. Utiahnite žrī na bezpečnú úroveň.
8a. Utiahnite maticu na žrdi pomocou
priloženého kľúča alebo skrutkovača.
Príliš silné napnutie reťaze môže pretežovať motor a poškodit ho, pokiaľ nie je dostatečne napnutý, môže dôjsť k jeho
uvolneniu, zatiaľ čo správne napnutý reťaz znamená lepší rezný výkon stroja a jeho dlhšiu životnosť. âasto kontrolujte
napätie reťaze, pretože použitím sa jeho dńžka natahuje (najmä pokiaľ je nový, pri prvej montáži skontrolujte napätie
po 5 minutách práce); v každom prípade nenapínajte reťaz hned po použití, ale vyčkajte, až sa ochladí.
Pokiaľ musíte regulovať napätie reťaze, vždy najprv uvolnite upevňovacie matice/gombík lišty pred zásahom na
skrutke/gombíku napínania reťaze; správne ho napnite a znovu utiahnite upevňovacie matice/gombík lišty.
E. SPUSTENIE A ZASTAVENIE
Štartovanie: Pevne uchopte obe rúčky, uvoľnite brzdovú
páku na reťazi a ruku stále držte na prednej rúčke,
stlačte a držte blokovanie spínača zatlačené. Potom
stlačte spínač, teraz môžete uvoľnite blokovanie
spínača).
Zastavenie: Stroj sa zastaví, ak uvolníte vypínač. Pokiaľ
sa stroj nezastaví, zapojte brzdu reťaze, odpojte kábel
zo siete a odneste ho do Autorizovaného servisného
strediska.
F. MAZANIE LIŠTY A REŤAZE
POZOR! Nedostatečné premazanie rezacieho nástroja
spôsobuje rozbitie reťaze s vážným nebezpečenstvom
zranenia osôb i so smrtelnými následkami.
Mazanie lišty a reťaze je zaisťované automatickým
čerpadlom. Skontrolujte podľa pokynov v odseku
“Údržba“, či je reťazový olej dodávaný v dostatečnom
množstve.
Nikdy nepoužívajte použité oleje, pretože sú škodlivé pre
Vás, stroj a životné prostredie. Skontrolujte, či je olej
vhodný pre teplotu prostredia v mieste použitia: pri
teplotách pod 0oC niektoré oleje hustnú, pretežují a
poškodzujú čerpadlo. Pre volbu najvhodnejšieho oleja
kontaktujte Vaše Autorizované servisné stredisko.
Volba reťazového oleja
Doplňovanie oleja
Používajte výhradne nový olej (špeciálny typ pre reťazy)
s dobrou viskozitou: musí mať dobrú prilnavosť a
zaručovať správne kluzné vlastnosti ak v lete tak v zime.
Pokiaľ nemáte k dispozícii reťazový olej, použite
prevodový olej EP 90.
Odskrutkujte zátku olejovej nádrže, naplnite nádrž,
pritom dajte pozor, aby nedošlo k úniku oleja (pokiaľ k
tomu predsa dôjde, dobre očistite motorovú pílu) a dobre
utiahnite zátku.
SLOVENČINA - 6
G. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
Pred vykonaním údržby alebo pred čistením odpojte
výrobok od zdroja elektrickej energie.
POZOR! Pokiaľ pracujete v obzvlášte špinavých lebo
prašných prostrediach, popísané operácie musia byť
robené v kratších intervaloch ako je uvedené.
Pred každým použitím
Skontrolujte, či čerpadlo reťazového oleja správne
funguje, nasmerujte lišty smerom ke svetlej ploche vo
vzdialenosti dvadsati centimetrov, po minute chodu stroja
sa na ploche musia objaviť zreteľné stopy oleja (obr.1)
.Skontrolujte, či pre zapojenie a vypojenie brzdy reťaze
nemusíte vyvíjať príliš veľký tlak lebo naopak k
zapojeniu lebo vypojeniu dochádza príliš ľahko,
skontrolujte taktiež, či nie je zablokovaná. Dalej
skontrolujte jej funkciu nasledujúcim spôsobom: vypojte
brzdu reťaze, uchopte správnym spôsobom stroj a
uveīte ho do chodu, zapojte brzdu reťaze stlačením
ochranného krytu ľavej ruky pomocou ľavého
zápästia/ľavej paže, pritom nikdy nepúšťajte rukoväte
(obr.2). Pokiaľ brzda reťaze funguje, reťaz sa musí
okamžite zablokovať. Skontrolujte, či je reťaz naostrený,
v dobrom stave a správne napnutý, pokiaľ je
nepravidelne opotrebovaný lebo jeho rezný zub dosahuje
výšky toľko 3 mm, vymeňte ho (obr.3).
âasto čistite ventilačné otvory, zamedzíte tak
prehrievaniu motoru. (obr.4).
Skontrolujte funkciu vypínača a zablokovania vypínača
(tuto operáciu robte s vypojenou brzdou reťaze): zapniete
vypínač a zablokovanie vypínača a skontrolujte, či sa
hned po uvolnení vracajú do kľudovej polohy; overte, či
bez zapojenia zablokovania vypínača nie je možné
zapnúť vypínač.
Skontrolujte, či zachytávač reťaze a ochranný kryt pravej
ruky sú v dobrom stave a bez viditelných porúch ako
napríklad poškodenie materiálu.
Každé 2-3 hodiny práce so strojom
Skontrolujte lištu, pokiaľ je to nutné starostlivo očistite jej
otvory mazania (obr.4) a vodiacu drážku (obr.5), pokiaľ
je drážka opotrebovaná lebo na nej sú viditeľné hlboké
rýhy, vymeňte ju. Pravidelne čistite reťazové koleso
a kontrolujte, či nie je opotrebované. (Obr. 7).Premažte
reťazové koliesko na špici lišty tukom pre ložiská
označeným otvorom (obr.8)...
Počas použitia sa vyhnite: (obr.1)
Pokiaľ reťaz nereže bez nutnosti pritlačiť lištu na drevo a
vyrába veľmi jemné piliny, znamená to, že nie je dobre
naostrený. Pokiaľ sa pri rezaní netvorí piliny, reťaz je
celkom tupý a pri rezaní drví drevo na prach. Dobre
naostrený reťaz prechádza drevom sám a tvorí dlhé a
veľké piliny.
Rezná časť reťaze je predstavovaná rezným článkom
(obr.9), s rezným zubom (obr.10) a omezovačom hľbky
rezu (obr.11). Rozdiel výšky medzi nimi určuje hľbku
rezu; pre správne ostrenie potrebujete vodič ocieľky,
guľatú ocieľku o priemeru 4 mm. Postupujte
nasledujúcim spôsobom: so správne namontovaným a
správne napnutým pilovým reťazom zapojte brzdu
reťaze, umiestnite vodič ocieľky podľa obrázku, kolmo k
lište (obr.12), a nabrúste rezný zub s úhlami
zobrazenými na obrázku (obr.13), ostrenie robte vždy
zvnútra smerom von a pri návrate znížte vyvíjaný tlak (je
veľmi dôležité dodržovať správný postup pri ostrení: príliš
veľké, nedostatočné úhly ostrenia lebo chybný priemer
ocieľky zvyšujú sklon stroja k spätným vrhom). Pre
dosaženie presnejších bočných úhlov nastavte ocieľku
tak, aby vertikálne presahovala hornú reznú časť
približne o 0,5 mm. Naostrite najprv všetky zuby na
jednej strane, pak otočte stroj a opakujte operáciu.
Skontrolujte, či po ostrení majú všetky zuby rovnakú
dńžku a či výška omezovačov hľbky dosahuje 0,6 mm
pod úrovňou hornej rezacej časti: skontrolujte výšku
pomocou šablóny a opilujte (pomocou plochého pilníka)
vyčnievajúcu časť, zaoblite potom prednú časť
omezovača hľbky (obr.14), pritom dávajte pozor, abyste
NEOPILOVALI aj zub ochrany proti spätnému vrhu
(obr.15).
Každých 30 hodin práce stroja
Odneste stroj do Autorizovaného servisného strediska k
generálnej revízii a kontrole brzdných zariadení.
Skladovanie
Výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste a mimo
dosahu detí. Neskladujte v exteriéri.
H. TECHNIKY REZU
- rezaniu v situácii, keī by sa kmeň mohol počas rezania
zlomiť (drevo je napnuté, suché stromy apod.): náhle
zlomenie môže byť veľmi nebezpečné.
- aby sa lišty lebo reťaz zasekly v rezu: pokiaľ k tomu
predsa dôjde, odpojte stroj od prívodu napätia a pokuste
sa zvednúť kmeň, vyvíjajte páku pomocou vhodného
nástroja; nesnažte sa vytiahnúť stroj jeho ťahaním lebo
otriasaním, mohli byste poškodiť stroj lebo sa zraniť.
- situáciam, ktoré by mohli spôsobiť reakciu spätného
vrhu.
- nepoužívali výrobok vyššie ako je úroveň pliec
- nerezali drevo s cudzími predmetmi, napr. klince
Počas použitia: (obr.1)
Ostrenie reťaze (v prípade potreby)
- Pokiaľ režete v svahe, pracujte vždy nad kmeňom,
týmto spôsobom Vás kmeň nemôže zasiahnúť, pokiaľ by
sa začal gúlať dolu.
- V prípade stínania dokončite za každých okolností
započnutú prácu: částočne sťatý strom by sa mohol
zlomiť.
- Na konci každého rezu zaznamenáte značnú zmenu
sily potrebnej k držaniu stroja, dávajte veľký pozor,
abyste nestratili kontrolu nad strojom.
V nasledujúcom texte sa sústredíme na dva typy rezu:
rez pomocou ťahania reťaze (zhora smerom dolu)
(obr.2), u ktorého je nebezpečenstvo náhleho
premiestnenia stroja smerom ku kmeni s nasledujúcou
stratou kontroly, pokiaľ je to možné, používajte pri práci
opierku.
Rez s tlačením reťaze (zdola smerom nahoru) (obr.3): u
ktorého je nebezpečenstvo náhleho premiestnenia stroja
smerom k pracovníkovi s rizikom jeho zasaženia lebo
náraz rizikového sektoru na kmeň a nasledujúcou
reakciou spätného vrhu; pri rezaní preto dávajte veľký
pozor.
Najbezpečnejší spôsob použitia stroja je upevnenie
dreva na kozu, rezanie zhora smerom dolu a práca mimo
opery. (obr.4)
Použitie opierky
Ak je to možné, používajte opierku pre bezpečnejšie
rezanie: zasaīte ju do kôry lebo do povrchu kmeňa,
zaručíte tak ľahšiu kontrolu stroja.
Ďalej sú uvedené typické postupy, ktoré je treba dodržaťt
v určitých situáciach, vždy však posúīte, či sú vhodné
lebo nie pre Váš prípad, a zvážte, ako urobiť rez s čo
najmenším rizikom.
SLOVENČINA - 7
Kmeň na zemi (Nebezpečenstvo kontaktu reťaze s
terénom na konci rezu). (obr.5)
Režte zhora smerom dolu cez celý priemer kmeňa. Na
konci rezu postupujte opatrne, abyste zamedzili kontaktu
reťaze s terénom. Pokiaľ môžte, prerušite rezanie ve 2/3
hrúbky kmeňa, otočte kmeň a režte zvyšnú časť zhora
smerom dolu, abyste sa tak vyhnuli nebezpečenstvu
kontaktu reťaze s terénom.
Kmeň oprený len na jednom konci (Nebezpečenstvo
zlomenia kmeňa počas rezu) (obr.6)
Začnite rezať zospodu do približne 1/3 priemeru, potom
prácu dokončite zhora a napojte sa na už urobený rez.
Kmeň oprený na dvoch koncoch (Nebezpečenstvo
stlačenia reťaze.) (obr.7)
Začnite rezať zhora do približne 1/3 priemeru, potom
prácu dokončete zospodu a napojte sa na už urobený
rez.
Kmeň stromu je umiestnený na svahu. Na svahu vždy
stojte nad kmeňom stromu. Pred pílení naprieč
zabezpečíte ovládanie reziva tak, že tesne pred úplným
prerezaní uvoľníte tlak rezania, ale rukoväte reťazovej
píly naďalej pevne držte. Dbajte na to, aby sa reťaz
nedostala do kontaktu so zemou.
je to možné, vložte do zárezu drevorúbačský klin. âasť
stromu, ktorá ostala nerezaná sa nazýva “kńb”, ktorý
vedie strom pri pádu; pokiaľ je nedostačujúci, nie je
rovný lebo nie je celkom prerezaný, nie je schopný
kontrolovať pád stromu (veľmi nebezpečná situácia!),
preto je nezbytné, aby rôzné rezy boli urobené s
maximálnou presnosťou.
Na konci rezania strom musí začať padať, pokiaľ je to
nutné, pomôžte si vložením drevorúbačského klinu lebo
drevorubeckej páky.
Odstraňovanie konárov
Ak je strom poražený, je treba ho zbaviť konárov, to
znamená odrezať konáry z kmeňa. Nepodceňujte tuto
operáciu, pretože k väčšine prípadov spätného vrhu
dochádza počas odstraňovania konárov, dávajte veľký
pozor na polohu špice lišty počas rezu a pracujte na
ľavej strane kmeňa.
Stínanie stromov
POZOR!: Nikdy sa nepokúšajte stínať stromy, pokiaľ
nemáte dostatečnú skúsenosť, v každom prípade
nestínajte nikdy stromy, ktorých priemer kmeňa je väčší
ako dńžka lišty! Tato operácia je vyhradená pre
skúsených užívateľov vybavených vhodným zariadením.
Účelom stínania je nechať padnúť strom do čo najlepšej
polohy pre následujúce odstraňovanie konárov a rezanie
kmeňa. (Zamedzte tomu, aby sa padajúci strom zachytil
do konárov iného stromu: sťahovať zachytený strom je
veľmi nebezpečné).
Musíte rozhodnúť čo najlepší smer pádu na základe
nasledujúceho zváženia: čo sa nachádza okolo stromu,
jeho naklonenia, nahnutia, smer vetru a koncentrácia
konárov.
Nezabúdajte na výskyt suchých lebo zlomených konárov,
ktoré by sa mohly zlomiť počas stínania a predstavovať
nebezpečenstvo.
POZOR! Počas stínania stromov v kritických
podmienkach si po ukončení rezu okamžite snímte
chrániče sluchu, abyste mohli zaznamenať neobvyklé
zvuky a eventuálne výstražné signály.
Predbežné operácie rezu a vyhľadanie únikovej cesty
Odstráňte konáry, ktoré bránia v práci (obr.8), začnite
zhora smerom dolu tak, aby sa kmeň nachádzal medzi
Vami a strojom, odstráňte potom zložité konáre jeden po
druhom. Odstráňte porast okolo stromu a pri určení
únikovej cesty zaznamenajte prípadné prekážky
vyskytujúce sa okolo stromu (kamene, korene, príkopy
apod.) a brániace v úniku (úniková cesta slúži pri padaní
stromu); na obrázku (obr.9) je zobrazený smer, ktorým sa
musíte vydať ( A predpokládaný smer pádu stromu.
B.Úniková cesta C. Nebezpečná zóna)
STÍNANIE STROMU (obr.10)
Za účelom zaručenia kontroly nad pádom stromu musíte
urobiť nasledujúce rezy:
Smerový zárez, ktorý musí byť urobený ako prvý, slúži ku
kontrole smeru pádu stromu: najprv režte HORNÚ ČASĘ
smerového zárezu na strane, ku ktorej má byť strom
stínaný. Držte sa na pravej strane stromu a režte
metodou ťahania reťaze; potom urobte SPODNÚ ČASĘ
rezu, ktorý sa musí zísť s koncom hornej časti. Hľbka
smerového zárezu musí odpovedať 1/4 priemeru kmeňa,
s úhlom najmenej 45o mezi horným a dolným rezom.
Setkanie medzi dvoma zárezmi sa nazývá “línia
smerového rezu”. Línia musí byť dokonale vodorovná a v
pravom úhlu (90o) k smeru pádu.
Rez pri stínaní, ktorý má za účel pád stromu, musí byť
provedený vo výške 3-5 cm nad spodnou časťou línie
smerového rezu a končiť vo vzdialenosti 1/10 kmeňa od
zárezu. Držte sa na pravej strane stromu a režte metodou
ťahania reťaze použite pritom opierku. Skontrolujte, či sa
strom nenakláňa iným smerom ako plánovaným. Hneī ak
SLOVENČINA - 8
I. EKOLÓGIA
V tejto kapitole najdete informácie užitočné pre dodržanie vlastností ekologickej
kompatibility, na ktorú bol braný ohľad pri vývoji tohto stroja, dodržanie správneho použitia
stroja a spracovanie olejov.
PROJEKTOVANIE
Vo fáze projektovania stroja bol vyvinutý motor s nízkou spotrebou a nízkou hlučnosťou.
LIKVIDÁCIA
Nenechávajte v okolnom prostredí nefunkčný stroj, ale odovzdajte ho firme, ktorá má
povolenie k likvidácii odpadkov podľa predpisov platných noriem.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale označuje, že výrobok sa nesmie považovať za
domáci odpad, a musí sa odovzdať do príslušného zberného centra, kde sa zrecykluje jeho
elektrické a elektronické zariadenie.
Zabezpečením správneho skartovania výrobku prispejete k prevencii potenciálnych
negatívnych následkov na životné prostredie a zdravie človeka, ktoré mohli byť zapríčinené
nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku sa
dozviete na miestnom úrade, v organizácii, ktorá zabezpečuje likvidáciu domáceho odpadu
alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.
J. TABUĽKA VYHLEDÁVANIA PORÚCH
Nespúšťa sa Špatná funkcia
motor
motoru lebo
motor stráca
na výkonu
Overte, či je v sieti
napätie
Overte, či je zástrčka
správne zapojená
Overte, či nie je
poškodený kábel lebo
predlžovací kábel
Overte, či nie je
zapojená brzda
reťaz
Skontrolujte, či je reťaz
dobre zmontovaná
a napnutá
Skontrolujte mazanie
reťaze podťa pokynov
uvedených v
kapitolách F a G
Skontrolujte, či je
reťaz naostrený
Skontrolujte, či je tepelná
poistka aktivovaná
Obráťte sa na
Autorizované servisné
stredisko
•
•
•
•
•
•
•
Stroj sa
Motor sa otáča Brzdné zariadenie
spúšťa, ale neobvyklým neblokujú správnym
špatne reže zpôsobem
spôsobom
otáčenie
reťaze
•
•
•
•
K. NÁHRADNÉ DIELY
35cm
Reťaz
Vodiaca lišta
91PJ052XN
40cm
Reťaz
Vodiaca lišta
91PJ056XN
Číslo dielu:
Číslo dielu:
Číslo dielu:
Číslo dielu:
SLOVENČINA - 9
•
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Potvrdzujeme podľa nášho vedomia a svedomia, že výrobok:
Označenie.......................................Chainsaw - Motorová píla
Označenie typu(ov).........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
dentifikácia série..............................Vid Štítok Parametrov Výrobku
Rok výroby.......................................Vid Štítok Parametrov Výrobku
Je v súlade so základnými požiadavkami a nariadeniami nasledovných EC noriem:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
na základe nasledovných použitých EU harmonizovaných noriem.
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Organizácia, ktorý vykonala testy typu EC
v súlade s článkom 8 časti 2c............................................ TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certifikát č. ......................................................................... BM 50268379
Maximálna A úroveň akustického tlaku LpA na pracovisku, meraná podľa normy EN60745-2-13 je uvedená v tabuľke.
Maximálna nameraná hodnota otrasov ruky / ramena ah, meraná v zmysle normy EN60745-2-13 na vzorke vyššie
uvedeného výrobku(ov) je uvedená v tabuľke.
Celková nameraná hodnota vibrácií je v súlade s bežnou testovacou metódou, ktorá sa používa pri porovnaní
nástrojov.
Nameraná hodnota vibrácii môže byť použitá pri určení vystavenia vibráciám.
Upozornenie:
Úroveň vibrácií počas použitia nástroja môže byť rozdielna s deklarovanou úrovňou, závisí to od spôsobu použitia
nástroja.
Pre vlastnú bezpečnosť musia užívatelia dodržiavať bezpečnostné pokyny založené na odhade vibrácií pri prevádzke
nástroja (berúc do úvahy všetky časti prevádzky, ako je doba, kedy je nástroj vypnutý a je v nečinnosti spolu s dobou
spustenia).
2000/14/EC: Nameraná hodnoty intenzity hluku LWA a garantovanej intenzity hluku LWA sú v súlade s hodnotami v
tabuľke.
Postup hodnotenia súladu.................................................. Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Global R&D Director – drží sa v ruke
Vlastník technickej dokumentácie
Typ (CSE____)
Hmotnosť s prázdnými nádržami (Kg)
Napájanie (kW)
Obsah olejovej nádrže (cm3)
Maximálna dĺžka vodiacej lišty (cm)
Delenie reťaze (mm)
Hrúbka reťaze(mm)
Nameraná hodnota úrovne hluku LWA (dB(A))
Garantovaná hodnota úrovne hluku LWA (dB(A))
Hladina hluku LpA (dB(A))
Neistota KpA (dB(A))
Vibrácia ruky/ramena ah (m/s2)
Odchýlka Kah (m/s2)
Prívod elektrickej energie - Impedancia Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040SI
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
EN 61000-3-11 Prehlásenie o zhode s normami
V závislosti od vlastností miestnej siete zdroja elektrickej energie môže pri použití tohto výrobku nastať krátky pokles
napätia v momente, keď výrobok zapnete. Toto môže mať vplyv na ostatné elektrické spotrebiče, napr. chvíľkové
stlmenie svetla lampy. Ak je sieťová impedancia Zmax vášho zdroja elektrickej energie nižšia ako hodnota uvedená
v tabuľke (pre váš model), tieto vplyvy na elektrické spotrebiče nenastanú. Hodnotu sieťovej impedancie zistíte
v spoločnosti, ktorá je dodávateľom elektrickej energie.
SLOVENČINA - 10
A. SPLOŠNI OPIS
1) Zadnja ročica
2) Zadnji ščitnik
3) Sprednja ročica
4) Sprednji ščitnik/ročica zavore
verige
5) Zunanji gumb napenjalnika verige
6) Vijak napenjalnika verige
7) Zatič napenjalnika verige
8) Pokrov rezervoarja za olje
9) Merilnik preostalega olja v
rezervoarju
10) Prezračevalne odprtine
11) Kabel
12) Ročno
13) Stikalo
14) Blokada stikala
15) Veriga
16) Vodilni zob
17) Rezalni člen
18) Merilnik rezalne globine
19) Rezalni zob
8, 9,14
20) Meč
21) Pokrov pogonskega verižnika
22) Pogonski verižnik
23) Lovilec verige
24) Vijak za pritrditev meča
25) Notranji gumb za pritrditev meča
26) Matica za pritrditev meča
27) Sprednji verižnik
28) Zaščitni pokrov meča
29) Nazobčan odbijač
30) Ogrodje za zatič napenjalnika
verige
31) Odprtina za mazanje
32) Vodilni utor na meču
33) Ključ/izvijač
6 10, 15
Primer identifikacijske nalepke
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Zagotovljena jakost zvoka v
skladu z direktivo 2000/14/EC
Orodje razreda II
Skladnost z oznako CE
Nazivna frekvenca
Nazivna moč
Izmenični tok
Nazivna napetost
Tip
Koda izdelka
Leto izdelave
Največja dolžina meča
Ime in naslov proizvajalca
Artikla številka (Električna verižna
žaga)
Model
Serijska številka
SLOVENSKO - 1
B. VARNOSTNI UKREPI
POMEN SIMBOLOV
Pozor!
Pozorno preberite
priročnik za uporabo
Popravite smer rezalnih
zob.
Zaščitni škornji
Napravo vedno držite z
obema rokama
Nevarnost odboja
Zaščitna očala ali vizor,
zaščitna čelada in
zaščita sluha
10 m
Ne izpostavljajte dežju
ali vlagi.
Zaščitne rokavice, ki jih
ni mogoče prerezati
Olje za verigo
Dolge zaščitne hlače, ki
jih ni mogoče prerezati
Tega ne počnite....
Zavora verige:
izklopljena, vklopljena
Izklopite napravo
Če je kabel poškodovan
ali prerezan, ga takoj
iztaknite iz vtičnice.
Pred prilagajanjem ali
čiščenjem iztaknite
vtikač.
Prisotne osebe naj ne
bodo v neposredni
bližini
Nevarnost električnega
udara
Splošna varnostna opozorila glede motornih orodij
POZOR: Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil,
lahko pride do električnega udara, požara ali hude
telesne poškodbe.
Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo
uporabo.
b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c) Motornih orodij ne izpostavljajte dežju in vlažnim
pogojem. Voda, ki vstopi v motorno orodje,
poveča nevarnost električnega udara.
Izraz “motorno orodje” v opozorilih se nanaša na
motorno orodje z napajanjem iz električnega omrežja
(prek napajalnega kabla) ali baterijsko motorno orodje
(brez napajalnega kabla).
1) Varnost na delovnem območju
a) Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.
d) Ne zlorabljajte napajalnega kabla. Nikoli ga ne
uporabljajte za nošenje, vlečenje ali odklapljanje
napajalnega orodja. Pazite, da ne pride v stik z
vročino, oljem, ostrimi robovi ali premičnimi deli.
Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo
nevarnost električnega udara.
V natrpanih ali temnih območjih je nevarnost
nesreč večja.
e) Ko motorno orodje uporabljate na prostem,
uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na
prostem. Uporaba podaljška, ki je namenjen
Motorna orodja povzročajo nastanek isker, ki lahko
sprožijo vžig prahu ali hlapov.
f) Če je uporaba motornega orodja v vlažnem okolju
neizogibna, uporabite vir napajanja, ki je zaščiten z
napravo okvarnega toka (RCD). Uporaba naprave
b) Motornih orodij ne uporabljajte v okoljih, kjer
obstaja možnost eksplozije, na primer ob
prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.
c) Motornega orodja ne uporabljajte v prisotnosti
otrok ali opazovalcev. Zaradi odvračanja
pozornosti lahko izgubite nadzor.
2) Električna varnost
a) Vtikač motornega orodja mora ustrezati napajalni
vtičnici. Vtikača ne smete na noben način
spreminjati. Z ozemljenimi motornimi orodji ne
uporabljajte nobenih adapterjev za vtikače.
Nespremenjeni vtikači in ustrezne napajalne
vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.
uporabi na prostem, zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
RCD zmanjšuje nevarnost električnega udara.
3) Osebna varnost
a) Pri uporabi motornega orodja bodite previdni,
pazite, kaj počnete, in uporabite zdrav razum.
Motornega orodja ne uporabljajte, kadar ste
utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že samo trenutek nepazljivosti med uporabo
motornega orodja lahko povzroči hudo telesno
poškodbo.
SLOVENSKO - 2
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so
zaščitna maska proti prahu, varnostna obutev, ki ne
drsi, trda čelada in zaščita sluha, uporabljena v
ustreznih pogojih, zmanjšuje nevarnost telesnih
poškodb.
c) Preprečite nenamerni zagon. Preden orodje
priklopite na vir napajanja in/ali baterijo, ga
dvignete ali prenašate, se prepričajte, da je stikalo
za vklop/izklop v položaju za izklop. Če med
prenašanjem motornega orodja držite prst na
stikalu ali priklopite orodje, na katerem je stikalo za
vklop/izklop v položaju za vklop, na vir napajanja,
lahko povzročite nezgodo.
d) Pred vklopom orodja odstranite morebiten ključ ali
izvijač za namestitev. Ključ ali izvijač, ki ostane na
Varnostna opozorila za verižno žago:
• Pazite, da deli telesa ne pridejo v stik z verižno
žago, kadar je ta v delovanju. Preden vklopite
verižno žago, se prepričajte, da se veriga žage
ničesar ne dotika. Trenutek nepazljivosti med
delom z verižno žago lahko povzroči, da se veriga
žage zaplete v vaša oblačila ali vas poškoduje.
• Verižno žago vedno držite z desno roko na
zadnjem ročaju in z levo na sprednjem ročaju.
Pri
držanju verižne žage nikoli ne smete zamenjati rok,
saj se s tem poveča nevarnost telesne poškodbe.
• Motorno orodje prijemajte samo na izoliranih
oprijemalnih površinah, saj lahko veriga žage pride
v stik s prikrito električno napeljavo ali z lastnim
kablom. Če verige žag pridejo v stik z žico pod
napetostjo, lahko v nezavarovanih kovinskih delih
motornega orodja sprožijo električni tok, ki lahko
udari v uporabnika.
vrtečem se delu motornega orodja, lahko povzroči
telesno poškodbo.
e) Ne poskušajte seči predaleč. Vedno ohranite
stabilen položaj nog in ravnotežje. Tako boste lažje
nadzorovali motorno orodje v nepričakovanih
okoliščinah.
• Nosite varnostna očala in pripomoček za zaščito
sluha. Priporočljiva je dodatna zaščita za glavo,
roke in noge. Primerna zaščitna obleka bo
zmanjšala možnost telesne poškodbe zaradi letečih
delcev ali nenamernega stika z verigo žage.
Z verižno žago ne delajte na drevesu. Delo z
verižno žago, medtem ko ste na drevesu, se lahko
konča s telesnimi poškodbami.
f) Oblecite se ustrezno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali
nakita. Las, oblačil in rokavic ne približujete
premičnim se delom. Premični deli lahko zagrabijo
•
g) Če so priložene naprave za priključitev
pripomočkov za odstranjevanje in zbiranje prahu,
poskrbite, da bodo te priključene in pravilno
uporabljene. Uporaba pripomočkov za zbiranje
• Vedno ohranite stabilen položaj nog. Z verižno
žago delajte le, če stojite na trdni, varni in ravni
površini. Spolzke ali nestabilne površine, kot so
4) Uporaba in nega motornega orodja
a) Motornega orodja ne uporabljajte na silo. Motorno
orodje uporabljajte samo za ustrezne namene. Z
• Kadar žagate vejo, ki je napeta, bodite pozorni na
njeno morebitno sunkovito vrnitev nazaj. Ko
ohlapna oblačila, nakit ali dolge lase.
prahu zmanjšuje s tem povezane nevarnosti.
ustreznim motornim orodjem boste delo bolje
opravili, uporaba orodja za namen, za katerega je
bilo zasnovano, pa je tudi varnejša.
b) Ne uporabljajte motornega orodja, na katerem ne
deluje stikalo za vklop/izklop. Motorno orodje, ki ga
ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarno, zato ga
je treba odnesti na popravilo.
c) Preden napravite kakršne koli prilagoditve,
zamenjate dodatno opremo ali motorno orodje
shranite, iztaknite vtikač iz vira napajanja in/ali
odstranite baterijo. Ti preventivni varnostni ukrepi
zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona
motornega orodja.
d) Motorno orodje v pripravljenosti hranite zunaj
dosega otrok. Ne dovolite, da motorno orodje
uporabljajo osebe, ki niso seznanjene z njegovo
uporabo ali temi navodili. Motorna orodja so v
rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.
e) Skrbite za vzdrževanje motornih orodij. Bodite
pozorni na napačno poravnavo ali vezavo
premičnih delov, na polomljene dele in druge
okoliščine, ki bi lahko vplivale na delovanje
motornega orodja. Poškodovano motorno orodje
pred uporabo odnesite na popravilo. Številne
f)
nesreče so posledica neustreznega vzdrževanja
motornega orodja.
Rezalno orodje naj bo ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi
robovi so varnejša in jih je lažje upravljati.
g) Motorna orodja, dodatno opremo in dele orodja itd.
uporabljajte v skladu s temi navodili, upoštevajte pa
tudi delovne pogoje in vrsto dela, ki ga želite
opraviti. Uporaba motornih orodij za dela, za
katera niso namenjena, je lahko nevarno.
5. Servis
a) Servis motornega orodja naj opravlja samo
usposobljen serviser, ki naj uporabi samo ustrezne
nadomestne dele. Samo tako boste ohranili
varnost motornega orodja.
lestve, lahko povzročijo izgubo ravnotežja ali
nadzora nad verižno žago.
sprostite napetost v lesnih vlaknih, lahko napeta
veja udari upravljavca žage, ali/in vrže verižno žago
izven nadzora.
• Kadar režete grmičje in mladike, bodite izjemno
previdni. Tanjša stebla se lahko ujamejo v verigo
žage, kar lahko žago obrne proti vam ali vas
spodnese.
• Verižno žago nosite za sprednji ročaj, ugasnjeno in
obrnjeno stran od vašega telesa. Pri transportu ali
shranjevanju verižne žage vedno namestitev
zaščitni pokrov meča. Pravilno ravnanje z verižno
žago bo zmanjšalo verjetnost nenamernega stika s
premikajočo se verigo žage.
• Sledite navodilom o mazanju, napenjanju verige in
menjavi dodatne opreme. Nepravilno napeta ali
namazana veriga se lahko zlomi, ali poveča
možnost odboja.
• Pazite, da bodo ročaji suhi, čisti in nemastni.
Mastni ročaji so spolzki, kar lahko povzroči izgubo
nadzora.
• Samo za žaganje lesa. Verižne žage ne
uporabljajte v namene, za katere ni namenjena. Na
primer: žage ne uporabljajte za žaganje plastike,
zidov ali ostalih nelesnih gradbenih materialov.
Uporaba verižne žage za dela, za katera ni
namenjena, je lahko nevarna.
Razlogi za odboj in ukrepi za preprečevanje odboja:
Odboj se lahko zgodi, kadar se vrh meča dotakne
nekega predmeta (Sl. B3), ali kadar les stisne
verigo med žaganjem.
Stik vrha meča s predmetom lahko povzroči
nenaden protisunek, ki obrne meč navzgor in nazaj
proti upravljavcu.
Stiskanje verige po vrhu meča lahko potisne meč
hitro nazaj, proti upravljavcu.
SLOVENSKO - 3
V obeh primerih lahko izgubite nadzor nad žago,
kar se lahko konča s hudimi telesnimi poškodbami.
Ne zanašajte se izključno na varnostne naprave, ki
so vgrajene v žago. Kot uporabnik verižne žage
morate upoštevati nekatere previdnostne ukrepe, ki
vas bodo obvarovali pred nesrečami ali
poškodbami.
Odboj je posledica napačnega ravnanja z orodjem
in/ali nepravilnih delovnih postopkov ali pogojev,
čemur se je možno izogniti, če upoštevate
previdnostne ukrepe, kot so opisani spodaj:
• Žago držite trdno in z obema rokama, prsti naj
bodo trdno oklenjeni okrog ročajev žage, svoje telo
pa postavite v položaj, ki vam bo omogočal, da se
uprete silam odboja. Ob upoštevanju ustreznih
previdnostnih ukrepov lahko upravljavec obvladuje
sile odboja. Verižne žage ne izpustite iz rok.
• Ne poskušajte seči predaleč in ne žagajte nad
višino ramen. S tem preprečite nenameren dotik
predmetov z vrhom meča in omogočite boljši
nadzor nad verižno žago v nepričakovanih
okoliščinah.
• Uporabljajte samo nadomestne meče in verige, ki
jih je določil proizvajalec. Napačni nadomestni
meči ali verige lahko povzročijo zlom verige in/ali
odboj.
• Upoštevajte navodila proizvajalca za vzdrževanje in
brušenje verige žage. Znižanje višine merilnika
globine lahko povzroči večji odboj.
Dodatna varnostna priporočila
1. Uporaba priročnika. Vse osebe, ki uporabljajo to
napravo, morajo izjemno pazljivo in v celoti prebrati
priročnik za uporabo. Priročnik za uporabo mora
biti ob prodaji ali posojanju tretji osebi vedno
priložen napravi.
2.
Previdnostni ukrepi pred uporabo naprave.
Naprave nikoli ne smejo uporabljati osebe, ki niso
popolnoma seznanjene z navodili v priročniku za
uporabo. Neizkušene osebe morajo opraviti
usposabljanje, pri katerem uporabljajo kozo za
žaganje.
3. Kontrolni pregledi. Pred vsako uporabo skrbno
preverite napravo, še posebej, če je bila
izpostavljena močnim udarcem ali če kaže znake
okvare. Opravite vse postopke, opisane v poglavju
“Vzdrževanje in shranjevanje – pred vsako
uporabo”.
4. Popravila in vzdrževanje. Vsi deli naprave, ki jih
lahko zamenjate sami, so navedeni v poglavju
“Sestavljanje/razstavljanje”. Vse druge dele
naprave sme po potrebi zamenjati izključno
pooblaščeni serviser.
5. Oblačila. (sl. 1) Uporabnik mora pri uporabi
naprave nositi naslednja odobrena posamezna
zaščitna oblačila: tesno prilegajoča zaščitna
oblačila, varnostne škornje z nedrsečimi podplati z
zaščito prstov, ki je ni mogoče zdrobiti in ki jih ni
mogoče prerezati; rokavice, ki so odporne na
vibracije in ki jih ni mogoče prerezati, zaščitna očala
ali varnostni vizor; glušnike in čelado (če obstaja
nevarnost padajočih predmetov). Na voljo pri
dobaviteljih delovnih oblačil.
6. Zdravstveni previdnostni ukrepi – vibracije in raven
hrupa. Upoštevajte omejitve hrupa v bližnjem
okolju. Pri dolgotrajni uporabi naprave je uporabnik
izpostavljen vibracijam, ki lahko povzročijo
“fenomen belega prsta” (Raynaudov fenomen),
sindrom karpalnega kanala in podobne motnje.
7. Zdravstveni previdnostni ukrepi – kemična
sredstva. Uporabljajte olje, ki je bilo odobreno s
strani proizvajalca.
8. Zdravstveni previdnostni ukrepi – vročina. Verižnik
in veriga se med uporabo zelo segrejeta, zato
9.
pazite, da se ju ne dotaknete, kadar sta vroča.
OPOZORILO! Ta stroj med delovanjem ustvarja
elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih
primerih vpliva na aktivne ali pasivne medicinske
vsadke. Za zmanjšanje tveganja hude ali
smrtonosne telesne poškodbe priporočamo
osebam z medicinskimi vsadki, da se pred uporabo
te naprave posvetujejo s svojim zdravnikom in
proizvajalcem medicinskih vsadkov.
Previdnostni ukrepi pri transportu in hrambi. (sl. 2)
Vsakič, ko spremenite lokacijo delovnega območja,
odklopite napravo iz električnega omrežja in vklopite
ročico zavore verige. Pred vsakim transportom ali
hrambo namestite zaščitni pokrov meča. Napravo
vedno nesite v roki tako, da je meč obrnjen nazaj, pri
transportu z vozilom pa napravo varno pritrdite, da se
ne more poškodovati.
Odboj. (sl. 3) Pri odboju se meč močno odbije nazaj in
gor, proti uporabniku. To se običajno zgodi, če zgornji
del konice meča (imenovan “območje, nevarno za
odboj”) (glejte rdeče oznake na meču) pride v stik s
kakim predmetom ali če se veriga zagozdi v lesu. Pri
odboju lahko uporabnik izgubi nadzor nad napravo, kar
lahko povzroči nevarno ali celo usodno nesrečo.
Ročica zavore verige in druge varnostne naprave ne
zadostujejo za zaščito uporabnika pred telesno
poškodbo: uporabnik mora poznati okoliščine, ki lahko
sprožijo tak odziv, in jih preprečiti, tako da je zelo
pozoren, izkušen ter z napravo ravna preudarno in
pravilno (na primer: nikoli ne smete rezati več vej
hkrati, ker lahko pride do nenamernega stika z
“območjem, nevarnim za odboj”)
Varnost na delovnem območju
1. Nikoli ne dopustite, da bi izdelek uporabljali otroci
ali ljudje, ki niso seznanjeni z navodili za uporabo.
Starost uporabnika lahko omejujejo lokalni predpisi.
2. Izdelek uporabljajte samo na način in v namene, ki
so opisani v navodilih za uporabo.
3. Temeljito preglejte celotno delovno območje in se
prepričajte, da ni virov nevarnosti (npr. cest, poti,
električnih kablov, nevarnih dreves itd.)
4. Preprečite, da bi se druge osebe in živali približale
delovnemu območju (po potrebi območje zavarujte
z ograjo in opozorilnimi znaki) na več kot 2,5-kratno
razdaljo višine debla; v vsakem primeru morajo biti
oddaljeni najmanj deset metrov..
5. Upravljavec oz. uporabnik je odgovoren za nesreče
ali nevarnosti, ki se dogodijo drugim ljudem ali
njihovi lastnini.
Električna varnost
1. Priporočljivo je, da uporabite napravo na diferenčni
tok (N.D.K) s sprostitvenim tokom, ki ni močnejši od
30 mA. Tudi z nameščeno napravo N.D.K niste 100
% varni, zato morate vedno slediti postopkom za
varnost pri delu. Napravo N.D.K preverite vsakič,
ko jo uporabite.
2. Pred uporabo preglejte, ali je kabel kje poškodovan
in ga zamenjajte, če ste našli znake poškodbe ali
obrabe.
3. Če so električni kabli obrabljeni ali poškodovani,
izdelka ne uporabljajte.
4. Če je kabel prerezan ali je poškodovana izolacija
kabla, izdelek nemudoma izključite iz električne
napeljave. Električnega kabla se ne dotikajte,
dokler ni izključen iz električne napeljave.
Prerezanega ali poškodovanega kabla ne
popravljajte. Izdelek odnesite na pooblaščeni
servis na zamenjavo kabla.
SLOVENSKO - 4
5. Vaš podaljševalni kabel mora biti odvit oziroma
razvit. Neodviti oziroma nerazviti kabli se lahko
pregrejejo in zmanjšajo učinkovitost vaše
kosilnice.
6. Vedno se prepričajte, da je kabel/podaljšek za
uporabnikom in ne ogroža uporabnika ali drugih
oseb, prepričajte pa se tudi, da se ne more
poškodovati (zaradi vročine, ostrih predmetov,
ostrih robov, olja itd.).
7. Kabel namestite tako, da se med žaganjem ne bo
ujel v veje ali podobno..
8. Vedno izklopite glavni vod električne napeljave,
preden iztaknete vtič, kabelski priključek ali
kabelski podaljšek.
9. Izklopite napravo, vtič iztaknite iz vtičnice in
preglejte električni kabel če je kje poškodovan ali
obrabljen, preden zvijete kabel, da ga boste
pospravili. Poškodovanega kabla ne popravljajte.
Izdelek odnesite na pooblaščeni servis na
zamenjavo kabla.
10.Preden pustite izdelek nenadzorovan za
kakršnokoli časovno obdobje, iztaknite vtič iz
vtičnice.
11.Kabel vedno navijajte previdno in se pri tem
izogibajte zankam.
12.Uporabljajte samo napajanje z izmenično
napetostjo, ki je prikazana na identifikacijski oznaki
izdelka.
13.Verižna žaga je dvojno izolirana na osnovi
EN60745-1 in EN60745-2-13. V nobenem primeru
ne smete nobenega dela izdelka ozemljiti.
BLOKADA STIKALA
Kabli
1. Električni kabli in podaljški so na voljo na vašem
lokalnem pooblaščenem servisu
2. Uporabljajte samo odobrene podaljševalne kable
3. Uporabljajte le podaljševalne kable in vodnike, ki so
namenjeni zunanji uporabi.
4. Če želite pri uporabi izdelka uporabljati podaljšek,
je dovoljeno uporabljati izključno naslednje
dimenzije kablov.
Modeli CSE1835, CSE1935S:
- 5,0 mm2: največja dolžina 40 m
- 5,0 mm2: največja dolžina 60 m
- 8,0 mm2: največja dolžina 100 m
Modeli CSE2040, CSE2040S:
- 5,0 mm2: največja dolžina 50 m
- 8,0 mm2: največja dolžina 90 m
C. OPIS VARNOSTNE OPREME
žaga je opremljena z napravo (sl. 1), ki preprečuje
nenameren zagon izklopljene žage.
ZAVORA VERIGE, KI SE SPROžI OB IZKLOPU
STIKALA
žaga je opremljena z napravo, ki blokira verigo, takoj ko
izklopite stikalo. če ta naprava kadar koli ne deluje, žage
NE smete uporabljati; odnesite jo na pooblaščen servis.
SPREDNJI ščITNIK/ROčICA ZAVORE VERIGE
Sprednji ščitnik (sl. 2) je zasnovan tako, da preprečuje
stik leve roke z verigo (pod pogojem, da žago pravilno
držite v skladu z navodili). Sprednji ščitnik hkrati deluje
tudi kot zavora verige, saj vsebuje napravo, ki v primeru
odboja blokira verigo v manj kot 0,15 sekunde. Zavoro
verige sprostite tako, da sprednji ščitnik povlečete nazaj,
da se zaskoči (veriga se nato lahko premika). Zavora
verige se sproži, če sprednji ščitnik potisnete naprej
(veriga je blokirana). Zavora verige se sproži, če zapestje
leve roke potisnete naprej ali če zaradi odboja zapestje
pride v stik s sprednjim ščitnikom.
Pozor: Ko se sproži zavora verige, varnostno stikalo
prekine tok do motorja.
žago vklopite tako, da sprostite zavoro verige,
medtem ko držite stikalo.
LOVILEC VERIGE
žaga je opremljena z lovilcem verige (sl. 4), ki je pod
verižnikom. Mehanizem je zasnovan tako, da v primeru,
če se veriga pretrga ali iztiri, preprečuje gibanje verige v
obratno smer. Te okoliščin lahko preprečite, tako da
poskrbite, da je veriga pravilno napeta (glejte poglavje “D.
Sestavljanje/razstavljanje”).
ZADNJI ščITNIK
Tudi ta je namenjen zaščiti
pretrga ali iztiri.
Če žago uporabljate tako, da je meč v vodoravnem
položaju, na primer pri podiranju dreves, zavora verige
zagotavlja manj zaščite (sl. 3).
SLOVENSKO - 5
(sl. 5) roke, če se veriga
D. SESTAVLJANJE/RAZSTAVLJANJE
SESTAVLJANJE MEČA IN VERIGE
Način sestavljanja je odvisen od vrste naprave, zato pozorno glejte slike in oznako tipa naprave, ki je naveden na
nalepki. Pri sestavljanju bodite zelo previdni in pazite, da ga boste opravili pravilno.
1. Preverite, ali je zavora verige sproščena. če ni, jo sprostite.
2a. Odvijte matico za pritrditev meča in odstranite pokrov
verižnika.
2b. Odvijte gumb za pritrditev meča in odstranite pokrov
verižnika.
3. Verigo namestite na meč; začnite pri sprednjem verižniku, tako da verigo namestite v vodilni utor na meču.
Pazite, da bo na zgornji strani meča ostra stran rezalnih zobobrnjena naprej. Nosite rokavice.
Pozor!
4b. Kovinsko pomično kolo zavrtite v nasprotni smeri
4a. Poskrbite, da bo zatič napenjalnika verige čim bliže
urinega kazalca, kolikor je mogoče. Meč namestite na
verižniku. Meč namestite na vijak za pritrditev meča in
zatič napenjalnika verige, verigo pa namestite na verižnik. vijak za pritrditev meča in verigo namestite na verižnik.
Ponovno namestite pokrov verige, še prej pa se prepričajte, da so vodilni zobje verige nameščeni v verižnik in v vodilni
utor.
5a. Z roko rahlo privijte matico za
pritrditev meča.
5b. Rahlo privijte gumb za pritrditev meča.
6a. Napnite verigo, tako da s priloženim ključem/izvijačem
privijete vijak nap enjalnikaverige v smeri urnega
kazalca. popustite tako, da vijak napenjalnika zavrtite v
nasprotni smeri urnega kazalca (pri tem postopku naj bo
sprednji del meča dvignjen navzgor).
6b. Napnite verigo, tako da s zunanji gumb
napenjalnika verige zavrtite v smeri urnega kazalca.
Napetost popustite tako, da vijak napenjalnika zavrtite v
nasprotni smeri urnega kazalca (pri tem postopku naj bo
sprednji del meča dvignjen navzgor).
7. Primerno napnite verigo. če verigo povlečete stran od meča, mora nastati reža, široka približno 2-3 mm.
8a. S priloženim ključem/izvijačem
pritegnite matico za pritrditev meča.
8b. Meč dobro pritrdite.
Če preveč trdno napnete verigo, se motor preobremeni in naprava se lahko poškoduje, če pa je veriga premalo
napeta, se lahko iztiri. Samo pravilno nameščena veriga omogoča najboljše rezalne lastnosti in podaljšano življenjsko
dobo. Napetost redno preverjajte, ker se veriga z uporabo razteguje (še posebej, ko je veriga še nova; po prvem
sestavljanju mora biti napetost verige preverjena po petih minutah delovanja naprave); verige ne smete v nobenem
primeru trdno priviti takoj po uporabi, pač pa je treba počakati, da se ohladi. V primerih, ko je potrebno prilagoditi
razrahljano verigo, vedno odvijte matico/gumb za pritrditev meča pred prilagoditvijo vijaka/gumba napenjalnika
verige; prilagodite napetost in pritegnite matico/gumb za pritrditev meča.
E. ZAGON IN ZAUSTAVITEV
Zagon: trdno primite obe ročici, sprostite ročico zavore
verige, pri čemer naj roka ostane na sprednji ročici,
pritisnite in držite blokado stikala noter in pritisnite stikalo
(v tem trenutku lahko blokado stikala spustite).
Zaustavitev: žaga se zaustavi, ko pritisnete stikalo. če se
ne ustavi, vklopite zavoro verige, odklopite kabel iz
vtičnice električnega omrežja in žago odnesite na
pooblaščen servis.
F. MAZANJE MEČA IN VERIGE
POZOR! Zaradi nezadostnega mazanja se lahko veriga
pretrga, pri čemer lahko pride do hude ali celo usodne
telesne poškodbe. Za mazanje meča in verige skrbi
samodejna črpalka.
Za informacije o tem, kako zagotoviti ustrezno
porazdelitev olja za verigo, glejte poglavje “Vzdrževanje”.
Izbira olja za verigo
Vedno uporabite samo novo olje (namensko olje za
verige) ustrezne gostote: olje se mora dobro prilepiti na
verigo in zagotoviti, da veriga gladko teče, tako pozimi
kot poleti. če nimate na voljo olja za verige, lahko
uporabite olje za menjalnik EP 90.
Nikoli ne uporabljajte odpadnega olja, saj je škodljivo za
zdravje, napravo in okolje. Olje mora biti primerno za
temperaturo okolja, v katerem boste uporabljali orodje:
Pri temperaturi pod 0 °C se nekatera olja zgostijo, kar
privede do preobremenitve črpalke in lahko povzroči
poškodbo. Za nasvet o izbiri olja se obrnite na
pooblaščen servis.
Polnjenje rezervoarja za olje
Odvijte pokrov rezervoarja za olje in napolnite rezervoar,
pri čemer pazite, da olja ne polijete (če se to zgodi,
skrbno očistite napravo); nato ponovno trdno privijte
pokrov.
SLOVENSKO - 6
G. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE
Pred vzdrževalnimi deli ali čiščenjem iztaknite vtič iz
vtičnice.
POZOR! če delate v zelo umazanem ali prašnem okolju,
je opisane postopke treba opravljati pogosteje, kot je
navedeno v navodilih.
Pred vsako uporabo
Preverite, ali črpalka za olje za verigo deluje pravilno:
meč usmerite proti čisti površini, oddaljeni približno 20
centimetrov; potem ko naprava teče približno
minuto, bi na površini morali biti vidni sledovi olja
(sl. 1).
Prepričajte se, da za vklop in izklop zavore verige ni
potrebna premočna sila. Preverite tudi, da je ni mogoče
vklopiti prelahko in da ni blokirana. Nato preverite
delovanje funkcije zavore verige tako: sprostite zavoro
verige,
pravilno primite napravo in jo vklopite, vklopite zavoro
verige, tako da z levim zapestjem ali roko potisnete
sprednji ščitnik naprej, pri čemer ne smete spustiti ročice
(sl. 2). če zavora verige pravilno deluje, se mora veriga
takoj ustaviti.
Preverite, ali je veriga pravilno nabrušena, v dobrem
delovnem stanju in pravilno napeta. če je veriga
neenakomerno obrabljena ali so rezalni zobje dolgi le 3
mm, je treba verigo zamenjati (sl. 3).
Redno čistite prezračevalne odprtine, da ne bi prišlo do
pregrevanja motorja (sl. 4).
Prepričajte se, ali stikalo in blokada stikala pravilno
delujeta (med postopkom naj bo zavora verige
sproščena): pritisnite stikalo in blokado stikala ter se
prepričajte, da se takoj, ko ju spustite, vrneta v prvotni
položaj; prepričajte se, da stikala ni mogoče pritisniti, ne
da bi vklopili blokado stikala.
Preverite, ali sta lovilec verige in ščitnik desne roke v
primernem stanju, da na njih ni vidnih napak, na primer
poškodb.
Vsake 2-3 ure uporabe
Preverite stanje meča in po potrebi skrbno očistite
odprtine za mazanje (sl. 5) in vodilne utore (sl. 6). če je
utor izrabljen ali globoko nazobčan, ga je treba
Brušenje verige (po potrebi)
če veriga ne teče pravilno ali je treba pri žaganju močno
pritisniti na les, žagovina pa je zelo fina, je to znak, da
veriga ni pravilno nabrušena. če pri žaganju ni žagovine,
je rezalni rob popolnoma izrabljen, veriga pa med
žaganjem melje les v prah.
Dobro nabrušena veriga žaga les brez truda ali pritiska,
pri žaganju pa nastajajo veliki, dolgi ostružki.
Rezalna stran verige je sestavljena iz rezalnega člena (sl.
9) z rezalnim zobom (sl. 10) in omejitvijo širine rezanja
(sl. 11). Razlika med temi določa globino rezanja. Za
pravilno brušenje potrebujete vodilo pile in okroglo pilo s
4 mm premera. Upoštevajte spodnja navodila: Ko je
veriga nameščena na in je napenjalnik pravilno
prilagojen, zavora verige pa je
vklopljena, namestite vodilo pile pravokotno na meč, kot
kaže slika (sl. 12), in pilite rezalni zob pod prikazanim
kotom (sl. 13). Vedno pilite od notranjosti proti zunanjosti,
pri vračanju pa zmanjšajte pritisk (zelo pomembno je, da
navodila natančno upoštevate: zaradi prevelikega ali
premajhnega kota brušenja ali uporabe pile z napačnim
premerom se poveča nevarnost odboja). če želite ohraniti
natančnost ob stranskih robovih, je priporočljivo pilo
namestiti tako, da presega zgornji rezalnik za približno
0,5 mm. Najprej nabrusite vse zobe na eni strani, nato
obrnite napravo in postopek ponovite. Po brušenju
morajo biti vsi zobje isto dolgi, višina merilnika globine pa
0,6 mm nižje od zgornjega rezalnika: višino preverite z
ustrezno predlogo in spilite (s ploščato pilo) vse štrleče
dele, pri čemer mora biti sprednji del merilnika globine
(sl. 14) zaobljen. Pazite, da ne spilite zoba za zaščito
pred odbojem (sl. 15).
Vsakih 30 ur uporabe
žago odnesite na pooblaščen servis na generalni
pregled in preverjanje sestavnih delov zavore.
Shranjevanje
Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru ter zunaj
dosega otrok. Ne hranite ga zunaj.
zamenjati. Redno čistite pogonski verižnik in preverjajte,
ali ni preveč obrabljen (sl. 7). Skozi odprtino, ki je
prikazana na sliki (sl. 8), s posebnim mazivom namažite
sprednji verižnik.
(Sl. 1) Pri uporabi naprave preprečite:
H. TEHNIKE ŽAGANJA
Spodaj je opis dveh različnih tipov žaganja:
- žaganje v okoliščinah, v katerih bi se lahko med
žaganjem deblo razcepilo (les pod pritiskom, posušena
mrtva drevesa itd.): nenaden razcep je lahko zelo
nevaren;
žaganje z vlečenjem verige (od zgoraj dol) (sl. 2) lahko
privede do nevarnega nenadnega premika žage proti
deblu, kar lahko povzroči izgubo nadzora. če je mogoče,
pri žaganju uporabite nazobčan odbijač.
- zagozdenje meča ali verige v zarezi: če se to zgodi,
odklopite napravo iz električnega omrežja in poskusite
deblo dvigniti z ustreznim orodjem ali vzvodom; naprave
ne poskušajte odstraniti s tresenjem ali vlečenjem, saj
lahko pride do poškodbe naprave ali telesne poškodbe;
žaganje s potiskanjem verige (od spodaj gor) (sl. 3)
lahko privede do nevarnega nenadnega premika
- okoliščine, ki lahko privedejo do odboja;
- uporabo izdelka nad višino ramen;
žage proti uporabniku, pri čemer obstaja nevarnost, da
žaga zadane uporabnika; pa tudi nevarnost dotika
“območja, nevarnega za odboj” z deblom, ki lahko
povzroči močan odboj. če žagate na ta način morate biti
zelo previdni.
Najvarnejše je žaganje na kozi za žaganje, pri čemer
žagate od zgoraj dol, in sicer del, ki je zunaj območja
koze. (Sl. 4)
- žaganje lesa s tujki, npr. žeblji.
(Sl. 1) Med uporabo naprave:
- Pri žaganju na nagnjenih tleh vedno stojte višje od
debla, da vas to ne bi zadelo, če se skotali po hribu.
- Pri podiranju dreves vedno dokončajte delo: delno
odžagano drevo se lahko zlomi in pade.
- Po koncu vsakega žaganja bo uporabnik opazil
precejšnjo spremembo v moči, potrebni za obvladovanje
naprave. Treba je zelo paziti, da ne izgubite nadzora.
Uporaba nazobčanega odbijača
če je mogoče, uporabite nazobčan odbijač, ki zagotavlja
varnejše žaganje: namestite ga na lubje ali površino
debla, da boste žago lažje nadzorovali.Spodaj so opisani
postopki žaganja, ki so primerni za posamezne
okoliščine. Vsakič je treba oceniti, kateri način je
najprimernejši in povzroča najmanjše mogoče tveganje.
SLOVENSKO - 7
Deblo je na tleh. (Nevarnost, da se veriga dotakne tal, ko
prežaga deblo.) (Sl. 5)
Začnite žagati od zgoraj dol skozi celo deblo. Proti koncu
reza bodite zelo previdni, da se veriga ne dotakne tal. če
je mogoče, prežagajte 2/3 debla, nato pa ga obrnite in
prežagajte še preostalo tretjino od zgoraj dol, s čimer
zmanjšate nevarnosti, da bi se veriga dotaknila tal.
Deblo je podprto samo na eni strani. (Nevarnost, da bi se
deblo med žaganjem prelomilo.)
(Sl. 6)
Začnite žagati od spodaj gor, do približno 1/3 premera,
nato pa dokončajte žaganje od zgoraj dol, da pridete do
spodnje zareze.
Deblo je podprto na obeh straneh. (Nevarnost, da
uklešči verigo.) (Sl. 7)
Rez, ki sproži padec drevesa, se napravi 3 do 5 cm nad
spodnjim delom črte smernega reza, konča pa se na
razdalji 1/10 debeline debla od zareze. Ostanite na levi
strani drevesa, za žaganje pa uporabite način z
vlečenjem verige in nazobčan odbijač. Prepričajte se, da
se drevo ne nagiba v smer, predvideno za padec, in ne v
katero drugo. Takoj, ko je mogoče, v zarezo vstavite
vzvod za podiranje ali klin. Neprežagan del debla se
imenuje “zgib”, saj je potreben, da vodi drevo med
padanjem. če so zareze premajhne, če niso ravne ali če
je drevo popolnoma prežagano, padca ni mogoče
nadzorovati (zelo nevarno!). Zareze je zato treba napraviti
zelo natančno.
Ko je žaganje zarez končano, drevo začne padati. Po
potrebi pomagajte pri padcu s klini ali vzvodi za
podiranje.
Začnite žagati od zgoraj dol do približno 1/3 premera,
nato pa nadaljujte od spodaj gor, do prejšnje zareze.
Kleščenje
Hlod, ki leži na pobočju.
Ko je drevo podrto, je treba deblo oklestiti: z drugimi
besedami - z debla je treba odstraniti veje. Ne
podcenjujte tega postopka; večina nesreč zaradi odboja
se namreč zgodi prav pri tem delu. Med žaganjem bodite
zelo pozorni na položaj konice meča in vedno bodite na
levi strani debla.
Vedno stojte na strani hloda,
kjer se pobočje vzpenja. Da ohranite popolni nadzor, ko
“žagate skozi”, pri koncu sprostite pritisk pri žaganju, ne
da bi ob tem popustili oprijem na ročajih žage. Veriga se
ne sme dotakniti tal.
Podiranje dreves.
POZOR!: Nikoli se ne lotite podiranja dreves, če nimate
ustreznih izkušenj. Ne poskušajte podreti drevesa,
katerega premer je večji od dolžine meča! Ta postopek
smejo opraviti samo strokovnjaki, ki imajo na voljo
ustrezno opremo.
Pri podiranju drevesa je cilj, da drevo pade v položaj, ki
je najugodnejši za kleščenje vej in nadaljnje žaganje.
(Pazite, da drevo ne pade na druga drevesa: podiranje
dreves, ki so se zapletla z drugimi drevesi, je zelo
nevarno.)
Najprej se odločite, katera smer padca je najprimernejša,
pri čemer upoštevajte naslednje: predmete ali druge
rastline okoli drevesa, naklon, ukrivljenost, smer vetra,
največjo koncentracijo vej. Bodite pozorni na mrtve ali
nalomljene veje, ki se lahko med podiranjem odlomijo in
vas ogrozijo.
POZOR! Med podiranjem dreves v nevarnih okoliščinah
vedno takoj po žaganju odstranite glušnike, da boste
lahko slišali nenavadne ali opozorilne zvoke.
Pripravljalni postopki in ugotavljanje poti za umik.
Odstranite vse veje, ki motijo delo (sl. 8); začnite od
zgoraj dol. Nato odstranite težavnejše veje, eno za drugo,
pri čemer naj bo deblo vedno med uporabnikom in
napravo. Odstranite vse rastline, ki motijo delo. Ko
načrtujete pot umika (med padanjem drevesa), se
prepričajte, da na območju ni morebitnih ovir (kamni,
korenine, jarki itd.). Za smeri, ki jih je treba ohranjati,
glejte sliko (sl. 9) (A. Predvidena smer padca drevesa. B.
Pot umika. C. Nevarno območje.).
ZAREZE ZA PODIRANJE (sl. 10)
Da bi uporabnik imel popoln nadzor nad padcem
drevesa, mora upoštevati naslednje navodila za žaganje:
Najprej je treba napraviti zarezo, ki nadzoruje padec
drevesa: Najprej odžagajte ZGORNJI DEL zareze, ki
nadzoruje padec drevesa, na strani, kamor naj bi padlo
drevo. Ostanite na desni strani drevesa, za žaganje pa
uporabite način vlečenja verige. Nato odžagajte
SPODNJI DEL, ki se mora srečati z zgornjim. Zareza, ki
določa smer padca, naj bo globoka 1/4 debeline debla,
med zgornjim in spodnjim rezom pa mora biti najmanj kot
45°. Stik obeh strani zareze se imenuje Črta smernega
reza. Ta črta mora biti povsem vodoravna in v pravem
kotu (90°) na smer padca.
SLOVENSKO - 8
I. OKOLJSKE INFORMACIJE
Ta razdelek vsebuje informacije, ki so pomembne za ohranjanje ekološke skladnosti, ki velja
za originalno zasnovo naprave, pa tudi informacije glede pravilne uporabe in odlaganja olja
za verigo.
UPORABA NAPRAVE
Pri polnjenju rezervoarja za olje je treba paziti, da ne polijete olja ter onesnažite zemlje in
okolja.
ODLAGANJE
Ko naprava ni več uporabna, je ne smete zavreči v nasprotju s predpisi. Oddajte jo
pooblaščeni organizaciji, ki bo poskrbela za ustrezno odlaganje, skladno z veljavnimi
predpisi.
Znak
na produktu ali na njegovi embalaži označuje, da se s tem produktom ne sme ravnati
kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto, kjer
reciklirajo električno in elektronsko opremo.
Z ustreznim odlaganjem tega produkta boste pomagali preprečiti možne negativne posledice za
okolje in človeško zdravje, ki bi bile v nasprotnem povzročene. Glede podrobnosti o recikliranju
tega produkta prosimo kontaktirajte vaš občinski svet, komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste
produkt kupili.
J. TABELA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Motorja ni
mogoče
zagnati
Preverite, ali je na
voljo dovolj visoka
električna napetost
Preverite, ali je
naprava pravilno
priključena
Prepričajte se, da
kabel/podaljšek ni
poškodovanl
Preverite, ali ni
vklopljena zavora
rverige
Preverite, ali je veriga
pravilno sestavljena
in napeta
Preverite mazanje
verige, v skladu
z navodili v
poglavjih F in G
Preverite, ali
je veriga ostra
Preverite, ali je
vklopljeno stikalo
varovalke
Obrnite se na
pooblaščen servis
•
•
•
•
•
•
Motor se
obrača s
težavo ali
izgublja moč
•
Naprava se
vklopi,
vendar
ne žaga
dobro
•
•
•
•
K. NADOMESTNI DELI
35cm
Veriga
Meč
91PJ052XN
40cm
Veriga
Meč
91PJ056XN
Motor se
Zavorne naprave
nepravilno
ne ustavijo
obrača ali z pravilno verige
zmanjšano
hitrostjo
Številka
Številka
Številka
Številka
SLOVENSKO - 9
dela:
dela:
dela:
dela:
•
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Prevzemamo izključno odgovornost, da so izdelki:
Oznaka........................................Chainsaw - Motorna žaga
Oznaka tipa(ov)...........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Identifikacija serije.......................Glej Etiketo Označbe Proizvoda
Leto izdelave...............................Glej Etiketo Označbe Proizvoda
skladni z osnovnimi zahtevami in določili naslednjih direktiv ES:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
na osnovi naslednjih veljavnih harmoniziranih standardov EU:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Priglašeni organ, ki je opravil pregled tipa ES
v skladu z 2c. razdelkom 8. člena...................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
št. certifikata. .................................................................... BM 50268379
V tabeli je navedena največja raven zvočnega tlaka LpA na delovni postaji, obteženega z A, izmerjena v skladu z
EN60745-2-13.
V tabeli je navedena najvišja vrednost vibracij na dlan/roko ah, izmerjena v skladu s standardom
EN60745-2-13 na vzorcu zgornjih izdelkov.
Navedena skupna vrednost tresljajev je bila izmerjena skladno s standardno preizkusno metodo in jo je mogoče
uporabiti za primerjanje različnih orodij.
Navedena skupna vrednost tresljajev je primerna tudi za okvirno ovrednotenje izpostavljenosti.
Opozorilo:
Tresljaji med dejansko rabo orodja se lahko razlikujejo od navedene skupne vrednosti, odvisno od načinov uporabe
orodja.
Uporabniki naj določijo potrebne varnostne ukrepe, da se zaščitijo, na podlagi izpostavljenosti med dejansko uporabo
(pri tem naj upoštevajo vse dele cikla uporabe, kar poleg časa pritisnjenega sprožilca vključuje tudi čas izklopa in
delovanja orodja v prostem teku).
2000/14/EC: Vrednosti izmerjene jakosti dolgovalovnega zvoka in zagotovljene jakosti dolgovalovnega zvoka sta
prikazani s številkami v tabeli
Postopek ocenjevanja skladnosti....................................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Direktor svetovnega oddelka RR - Ročna naprava
Skrbnik tehnične dokumentacije
Tip (CSE____)
Suha teža (Kg)
Moč (kW)
Prostornina rezervoarja za olje (cm3)
Največja dolžina meča
Razmak verige (mm)
Debelina verige (mm)
Izmerjena jakost zvoka LWA (dB(A))
Zagotovljena jakost zvoka LWA (dB(A))
Zvočni tlak LpA (dB(A))
Negotovost KpA (dB(A))
Tresljaji roke/dlani ah (m/s2)
Negotovost Kah (m/s2)
Upor vtičnice Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Izjava skladnosti EN 61000-3-11
Odvisno od značilnosti lokalnega električnega omrežja lahko uporaba tega izdelka ob trenutku vklopa povzroči padce
napetosti. To lahko vpliva na drugo električno opremo, npr. trenutno ugašanje svetilke. Če je upor omrežja Zmax
vašega električnega napajanja manjši od vrednosti v tabeli (ki velja za vaš model), do teh učinkov ne bo prišlo.
Vrednost upornosti omrežja lahko dobite tako, da se obrnete na dobavitelja električne energije
SLOVENSKO - 10
A. OPĆENITO
1)
Stražnja ručica
2)
Stražnji štitnik za ruku
3)
Prednja ručica
4)
Prednji štitnik za ruku/ ručka
kočnice lanca
5)
Vanjski kotač za zatezanje lanca
6)
Vijak za zatezanje lanca
7)
Klin za zatezanje lanca
8)
Poklopac spremnika za gorivo
9)
Pokazivač razine ulja u
spremniku
10)
Otvori za zrak
11)
Kabel
12)
Priručnik
13)
Prekidač
14)
Osigurač prekidača
15)
Lanac
16)
Uvodni zubac
17)
Rezna karika
18)
Pokazivač dubine rezanja
19)
Rezni zubac
8, 9,14
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Vodilica
Poklopac pogonskog zupčanika
Pogonski zupčanik
Držač lanca
Vijak za držanje lista
Unutarnji kotač za zadržavanje
lista
Matica za držanje lista
Vrh lančanika
Pokrov vodilice
Šiljasti branik
Kućište klina za zatezanje lanca
Rupa za podmazivanje
Utor vodilice
Ključ/odvijač
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
6 10, 15
Primjer naljepnice s podacima
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Zajamčena snaga zvuka u skladu
s direktivom 2000/14/EC
Alat II klase
CE oznaka usklađenosti
Nominalna frekvencija
Nominalna snaga
Izmjenična struja
Nominalni napon
Vrsta
Šifra proizvoda
Godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Ime i adresa proizvođača
Artikl broj (Električna lančana pila)
Model
Serijski broj
HRVATSKI - 1
B. MJERE SIGURNOSTI
ZNAČENJE SIMBOLA
Pozor!
Pažljivo pročitajte
priručnik za uporabu
Ispravni smjer reznih
zubaca.
Zaštitne čizme
Uvijek držite uređaj s
dvije ruke
Opasnost od
povratnog udara
Zaštitne naočale ili
štitnik, zaštitni šljem i
zaštita sluha
10 m
Ne izlažite kiši ili vlazi.
Zaštitne rukavice
protiv rezanja
Ulje za lanac
Zaštitne duge hlače
protiv rezanja
Nemojte...
Kočnica lanca:
deaktivirana, aktivirana
Isključite uređaj
Utikač odmah odvojite
od električne utičnice
ako se kabel ošteti ili
prereže
Utikač odvojite od
električne utičnice prije
podešavanja ili
čišćenja
Promatračima ne
dopuštajte da budu u
blizini
Opasnost od
električnog udara
Općenita upozorenja koja se odnose na električne
alate
UPOZORENJE Pročitajte sva upozorenja o
sigurnosti i sve upute Ne pridržavanje upozorenja i
uputa može dovesti do udara električne struje,
požara i/ili ozbiljne ozljede.
utikači i odgovarajuće utičnice će smanjiti
opasnost of električnog udara.
b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim
površinama, kao što su cijeve, radijatori, štednjaci
i frižideri. Postoji povećana opasnost od
električnog šoka ako je vaše tijelo uzemljeno.
Pogledajte sva upozorenja i upute za ubuduće.
c) Nemojte izlagati električni alat kiši ili vlažnim
uvjetima. Voda koja prodre u električni alat će
1) Sigurnost na radnom mjestu
a) Održavajte radno mjesto čistim i dobro
osvjetljenim. Prenatrpana ili slabo osvijetljena
d) Nemojte oštećivati kabel. Nikad nemojte koristiti
kabel električnog alata za nošenje, vučenje ili
čupanje iz utičnice. Držite kabel što dalje od
izvora topline, ulja, oštrih predmeta ili pokretnih
djelova. Oštećeni ili zamršeni kabeli povećavaju
Izraz “električni lata” u upozorenju se odnosi na
vaš električni (sa žicom) alat koji radi na
struju(sa žicom) ili na baterije (bežični).
mjesta izazivaju nezgode.
b) Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim
okruženjima, kao što je prisutnost zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
plinove.
povećati opasnost od električnog šoka.
opasnost od električnog šoka.
e) Kad radite s električnim alatom vani, koristite
produžni kabel koji je namijenjen za uporabu na
otvorenim prostorima. Korištenje kabela koji je
namijenjen za uporabu na otvorenom prostoru
smanjuje opasnost od električnog šoka.
c) Dokradite s električnim alatom, neka djeca i
promatrači budu što dalje. Ako vam nešto ili
netko odvrati pažnju, može se dogoditi da izgubite
kontrolu.
2) Električna sigurnost
a) Utikači za električni alat moraju odgovarati
utičnici. Nikad nemojte ni na koji način modificirati
utikač. Nemojte koristiti adapter utičnice s
uzemljenim električnim alatom. Ne izmijenjeni
f) Ako ne možete izbjeći rad s električnim alatom na
vlažnoj lokaciji, upotrijebite napajanje koje je
opremljeno za rad s rezidualnom strujom (RCD)
Korištenje RCD opreme smanjuje opasnost od
električnog šoka.
HRVATSKI - 2
3) Osobna sigurnost
a) Budite budni, pazite što radite i koristite zdrav
razum dok radite s električnim alatom. Nemojte
koristiti električni alat dok ste umorni ili pod
utjecajem droge, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje dok radite s električnim alatom može
dovesti do ozbiljne osobne ozljede.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite
zaštitu za oči. Kad se koristi u odgovarajućim
uvjetima, zaštitna oprema kao što je maska za
prašinu, sigurnosne cipele protiv klizanja, šljem ili
zaštita za uši smanjit će osobne ozljede.
c) Spriječite nenamjerno paljenje. Provjerite je li
sklopka u “off” poziciji prije nego spojite s izvorom
napajanja i/ili baterijom, prije nego dižete ili nosite
alat. Nošenje električnog alata s prstom na sklopki
ili uključivanje u struju električni alat na kojem je
sklopka u “on” poziciji, izazivanje je nezgode.
d) Odstranite ključ za podešavanje ili francuski ključ
prije nego uključite električni alat. Francuski ključ ili
5. Servisiranje
a) Vaš električni lat treba servisirati kvalificirano
osoblje za popravke koristeći samo identične
zamjenske dijelove. To će osigurati da električni
alat bude siguran.
Sigurnosna upozorenja uz lanac:
• Sve dijelove tijela držite podalje od lanca dok je
pila u upotrebi. Prije pokretanja lančane pile
provjerite da lanac pile nije u kontaktu s bilo
kakvom površinom. Trenutak nepažnje tijekom
rada s lančanom pilom može izazvati uplitanje
odjeće ili dijelova tijela u lanac pile.
•
povećava rizik od profesionalnih ozljeda i nikad se
ne smije prakticirati.
•
ključ za podešavanje koji je ostao na rotirajućem
djelu električnog alata može dovesti do osobne
ozljede.
e) Ne istežite se. Stalno održavajte odgovarajući
položaj nogu i ravnotežu. To omogućava bolju
kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
f) Budite odgovarajuće odjeveni. Nemojte nositi
široku odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću ili rukavice
što dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća.
prašine može smanjiti opasnosti povezane s
prašinom.
4) Korištenje i održavanje električnog alata
a) Nemojte siliti električni alat. Koristite odgovarajući
električni alat za rad koji obavljate. Odgovarajući
električni alat će bolje i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je dizajniran.
b) Nemojte koristiti električni alat ako se sklopka ne
može uključiti i isključiti. Električni alat koji se ne
može kontrolirati sklopkom je opasan i treba ga
popraviti.
c) Izvadite utikač iz izvora napajanje i/ili baterije alata
prije nego ga počnete podešavati, mijenjati mu
dodatnu opremu ili odlagati. Ove preventivne
sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog
uključivanja električnog alata.
d) Spremite električni alat u mirovanju izvan dohvata
djece i ne dozvoljavajte osobama koje nisu
upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da
rade s električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neuvježbanih korisnika.
e) Održavanje električnih alata. Provjerite ima li
iskrivljenosti ili isprepletenosti pokretnih dijelova,
slomljenih dijelova ili bilo kojih drugih stanja koja bi
mogla utjecati na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen dajte ga popraviti prije uporabe. Mnogo
nezgoda se dogodilo radi loše održavanog
električnog alata.
f) Održavajte dijelove za rezanje oštrim i čistim.
Ispravno održavani dijelovi za rezanje s oštrim
reznim dijelovima se vjerojatno neće zapetljati i
lakše ih je kontrolirati.
g) Koristite električni alat, dodatnu opremu i dijelove
itd. u skladu s ovim uputama, pazeći pri tom na
radne uvjete i na rad koji treba obaviti. Korištenje
električnog alata za radnje koje su različite od onih
za koje je namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
Držite električni uređaj samo za izolirane površine
namijenjene za to, jer motorna pila može doći u
kontakt sa skrivenim žicama ili s vlastitim kabelom.
Motorne pile koje dođu kontakt s žicom pod
naponom mogu napraviti da vanjski metalni
dijelovi električnog uređaja postanu pod naponom
i mogli bi osobi koja rukuje s njim dati električni
šok
•
Koristite zaštitne naočale i zaštitu za sluh.
Preporučuje se korištenje dodatne zaštitne
opreme za glavu, ruke, noge i stopala.
Zadovoljavajuća zaštitna odjeća smanjit će
mogućnost ozljeđivanja od letećih otpadaka ili
slučajan dodir s lancem pile.
nakit ili duga kosa može zapeti za pokretne djelove.
g) Ako postoji oprema za spajanje s napravom za
izbacivanje i prikupljanje prašine, provjerite jesu li
spojene i koriste li se ispravno. Korištenje sakupljača
Lančanu pilu uvijek pridržavajte desnom rukom za
stražnji rukohvat i lijevom rukom za prednji
rukohvat. Obrnuto pridržavanje lančane pile
• Lančanu pilu nemojte upotrebljavati na drveću.
Upotreba lančane pile dok ste na drvetu može
rezultirati osobnim ozljedama.
•
Uvijek stabilno održavajte ravnotežu i pilu koristite
isključivo dok stojite na nepomičnoj i sigurnoj
vodoravnoj površini. Klizava ili nestabilna
površina, kao što su ljestve, može prouzrokovati
gubitak ravnoteže ili kontrole nad lančanom pilom.
• Dok režete granu koja je napeta, pazite na
povratnu elastičnost. Kad se oslobodi napetost
vlakana u drvu, napeta grana mogla bi uslijed
elastičnosti udariti rukovatelja i/ili izazvati gubitak
kontrole nad lančanom pilom.
• Budite krajnje pažljivi tijekom rezanja grmlja i
mladica. Savitljivo granje moglo bi se zahvatiti u
lančanu pilu i trznuti prema vama ili vas izbaciti iz
ravnoteže.
• Lančanu pilu nosite pridržavajući je za prednji
rukohvat, pri čemu pila mora biti isključena i
udaljena od tijela. Tijekom prenošenja ili
skladištenja lančane pile uvijek postavite štitnik
vodilice. Pravilnim rukovanjem lančanom pilom
smanjit ćete vjerojatnost slučajnog kontakta s
lančanom pilom.
• Slijedite upute za podmazivanje, napinjanje lanca
ili izmjenu dodatne opreme. Nepravilno napet ili
podmazani lanac može puknuti ili povećati
vjerojatnost povratnog udara.
• Rukohvate održavajte suhim, čistim i bez
prisutnosti ulja ili masti. Mast ili ulje na rukohvatu
stvara njegovu klizavost i prouzrokovat će gubitak
kontrole.
• Režite isključivo drvo. Lančanu pilu ne koristite u
svrhe za koje nije namijenjena. Na primjer:
lančanu pilu ne koristite za rezanje plastike,
građevinskih zidova ili građevinskih materijala koji
nisu od drva. Upotreba lančane pile u svrhe za
koje nije namijenjena može dovesti do opasnih
situacija.
HRVATSKI - 3
Uzroci povratnog udara i načini njegovog
sprječavanja
Povratni udar može se dogoditi kad nos ili vrh
vodilice dodirne objekt (Slika B3) ili kad se rez u
drvu zatvori i izazove zahvaćanje pile.
Dodir vrhom može u nekim slučajevima izazvati
iznenadnu i naglu povratnu reakciju, potiskujući
vodilicu prema gore i unatrag prema rukovatelju.
Zahvaćanje lanca uz gornji rub vodilice može
vodilicu naglo i brzo potisnuti unatrag prema
rukovatelju.
Bilo koja od ovih reakcija može izazvati gubitak
kontrole nad pilom, što može rezultirati ozbiljnim
osobnim ozljedama. Ne oslanjajte se isključivo na
sigurnosne sklopove ugrađene u pili. Kao korisnik
lančane pile potrebno je da poduzmete određene
korake kako bi izbjegli nezgode ili ozljede tijekom
poslova rezanja.
Povratni je udar posljedica nepravilne upotrebe
alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe i
može se izbjeći poduzimanjem sljedećih
preventivnih mjera:
• Alat uvijek čvrsto pridržavajte, pri čemu prstima
morate potpuno obuhvatiti rukohvate lančane pile,
lančanu pilu morate pridržavati s obje ruke, a tijelo
i ruke postavite tako da se odupiru silama
povratnog udara. Rukovatelj može kontrolirati
reakciju povratnog udara ako se poduzmu pravilne
mjere predostrožnosti. Ne dopuštajte lančanoj pili
da se sama kreće.
•
Ne posežite predaleko i ne režite iznad visine
ramena. Ovim se pomaže u sprječavanju
neželjenog kontakta vrhom pile i omogućuje bolja
kontrola nad lančanom pilom u neočekivanim
situacijama.
• Upotrebljavajte isključivo zamjenske vodilice i
lance koje je odredio proizvođač. Nepravilne
vodilice i lanci mogu prouzrokovati pucanje lance
i/ili povratni udar.
• Slijedite proizvođačeve upute o oštrenju i
održavanju lanca. Smanjivanje dubine profila
može dovesti do povećanog povratnog udara.
Dodatne sigurnosne preporuke
1. Korisnički priručnik. Sve osobe koje upotrebljavaju
2.
3.
4.
5.
ovaj električni alat moraju temeljito i izuzetno
pažljivo pročitati korisnički priručnik. Korisnički
priručnik mora se priložiti uz električni alat u
slučaju njegove posudbe ili daljnje prodaje drugoj
osobi.
Mjere predostrožnosti prije upotrebe. Nikad ne
dopustite upotrebu ovog električnog alata od
strane bilo koje osobe koja nije potpuno upoznata
s uputama iz priručnika. Neiskusne osobe moraju
proći razdoblje obuke, pri čemu će pilu koristiti
isključivo na kozliću za piljenje.
Kontrolne provjere. Električni alat pažljivo
provjerite prije svake upotrebe, posebno ako je bio
izložen snažnom udaru ili ako pokazuje bilo kakve
znakove neispravnosti. Izvedite sve radnje opisane
u poglavlju "Održavanje i skladištenje - Prije svake
upotrebe".
Popravci i održavanje. Sve dijelove električnog
alata možete sami zamijeniti, kako je pojašnjeno u
poglavlju "Sklapanje i rasklapanje". Kad je to
potrebno, sve ostale dijelove električnog alata
smije zamijeniti isključivo ovlašteni servis.
Odjeća (slika 1). Tijekom korištenja električnog
alata rukovatelj mora imati sljedeću odobrenu
opremu za osobnu zaštitu: zaštitnu odjeću koja
odgovara veličinom, sigurnosne čizme s
potplatima koji sprječavaju klizanje, zaštitu za
nožne prste od udara i rezanja, rukavice sa
zaštitom od rezanja i vibracija, zaštitne naočale ili
vizir, zaštitu od buke i zaštitnu kacigu (ako postoji
opasnost od padajućih predmeta). Može se
nabaviti kod dobavljača radne odjeće i obuće.
6.
Sigurnosne predostrožnosti - Razine vibracija i
buke. Obratite pozornost na ograničenja po
pitanju buke u neposrednom području. Produljena
upotreba strojeva izlaže korisnika vibracijama koje
mogu stvoriti fenomen "bijelih prstiju" (Raynaudov
fenomen), sindrom karpalnog tunela i slične
poremećaje.
7.
Zdravstvene predostrožnosti - Kemijski reagensi.
Upotrebljavajte ulje odobreno od strane
proizvođača.
8.
Zdravstvene predostrožnosti - Toplina.
Tijekom
korištenja, lančanik i lanac postižu visoke
temperature. Obratite pozornost kako ove dijelove
ne biste dodirivali dok su vrući.
9. POZOR! Ovaj uređaj proizvodi elektro magnetsko
polje prilikom rada. To polje može pod nekim
okolnostima ometati aktivne ili pasivne medicinske
umetke. Da bi se smanjila opasnost od ozbiljne ili
fatalne povrede, savjetujemo da osobe s
medicinskim umetcima prije rada s ovim uređajem
porazgovaraju sa svojim liječnikom ili
proizvođačem medicinskog umetka.
Predostrožnosti tijekom prenošenja i skladištenja
(slika 2). Tijekom svake promjene radne lokacije,
električni alat odvojite od električnog napajanja i
aktivirajte polugu blokade lanca. Prije svakog
prenošenja ili skladištenja namjestite štitnik vodilice.
Električni alat tijekom nošenja uvijek pridržavajte za
rukohvat, pri čemu je vodilica okrenuta unatrag.
Tijekom prevoženja u vozilu, električni alata uvijek
osigurajte od pomicanja kako biste spriječili njegovo
oštećivanje.
Reakcija povratnog udara (slika 3). Reakcija
povratnog udara podrazumijeva žestoku povratnu
reakciju vodilice prema gore i unatrag prema
rukovatelju. Ovo se općenito događa ako gornji dio
nosa vodilice (tzv. "opasna zona povratnog udara",
pogledajte crvenu oznaku na vodilici) dođe u dodir s
nekim predmetom ili ako je lanac zaglavljen u drvu.
Povratni udar može izazvati gubitak kontrole
rukovatelja nad alatom i dovesti do opasnih nezgoda,
čak i smrtonosnih ishoda. Poluga blokade lanca i
ostali sigurnosni sklopovi nisu dovoljni da rukovatelja
zaštite od ozljeda. Rukovatelj mora biti svjestan svih
uvjeta koji mogu izazvati reakciju i spriječit ih
obraćanjem pozornosti sukladno iskustvu, zajedno s
promišljenim i ispravnim rukovanjem električnim
alatom. Na primjer: nikad ne režite nekoliko grana
odjednom jer time možete izazvati slučajan kontakt u
"opasnoj zoni povratnog udara".
Sigurnost u radnom području
1. Djeci i osobama koje nisu upoznate s ovim
uputama nikad ne dopuštajte upotrebu ovog
proizvoda. Starost rukovatelja mogla bi biti
ograničena lokalnim propisima.
2. Proizvod upotrebljavajte isključivo na način i u
svrhe opisane u ovim uputama.
3. Pažljivo provjerite cjelokupno radno područje radi
bilo kakvih izvora opasnosti (npr. ceste, pješačke
staze, električni kabeli, opasno drveće itd.).
4. Promatrače i životinje držite podalje od radnog
područja na udaljenosti od 2,5 puta većoj od visine
stabla i nikako manje od 10 m. Ako je potrebno,
ogradite radno područje i postavite oznake
upozorenje.
HRVATSKI - 4
5. Rukovatelj ili korisnik odgovoran je za nezgode i
ozljede drugih ljudi ili oštećenja njihove imovine.
Zaštita od električne struje
1. Preporučuje se upotreba diferencijalne sklopke
prekidne struje ne veće od 30 mA. Čak i kad je
diferencijalna sklopka postavljena, nije moguće
zajamčiti potpunu sigurnost i u svakom trenutku
potrebno je pridržavati se pravila o sigurnom radu.
Diferencijalnu sklopku provjerite prije svake
upotrebe.
2. Prije upotrebe provjerite kabel radi mogućih
oštećenja i zamijenite ga ako postoje bilo kakve
naznake oštećenje ili istrošenosti.
3. Proizvod ne upotrebljavajte ako je kabel za
napajanje oštećen ili istrošen.
4. Smjesta odvojite utikač od električnog napajanja
ako se kabel prereže ili se ošteti njegova izolacija.
Kabel napajanja ne dodirujte dok se utikač ne
odvoji od električnog napajanja. Ne popravljajte
preprezani ili oštećeni kabel. Proizvod odnesite u
ovlašteni servis radi zamjene kabela.
5. Vaš produžni kabel mora biti nezavijen ili
neodmotan, zamotani ili zavijeni kablovi se mogu
pregrijati i smanjiti učinkovitost vaše kosilice.
6. Uvijek se pobrinite da su kabel i produžni kabel
provedeni iza rukovatelja i da ne predstavljaju
izvor opasnosti za rukovatelja ili druge osobe.
Dodatno provjerite da se ne može oštetiti
vrućinom, oštrim predmetima ili rubovima, uljem
itd.
7. Kabel provedite tako da se tijekom rezanja neće
zahvatiti granjem ili sličnim.
8. Uvijek isključite glavno napajanje prije odvajanja
bilo kakve utičnice, kabelskog prespojnika ili
produžnog kabela.
KOČNICA PREKIDAČA
9. Isključite, uklonite utikač iz električnog napajanja i
provjerite kabel napajanja radi mogućih oštećenja
ili trošenja prije namatanja kabela radi njegovog
skladištenja. Ne popravljajte oštećeni kabel.
Proizvod odnesite u ovlašteni servis radi zamjene
kabela.
10.Uklonite utikač iz električnog napajanja ako
proizvod ostavljate bez nadzora tijekom bilo kojeg
vremenskog razdoblja.
11.Kabel uvijek namatajte pažljivo i izbjegavajte
njegovo presavijanje.
12.Upotrebljavajte isključivo utičnice izmjenične
struje s naponom napajanja naznačenim na
opisnoj pločici proizvoda.
13.Lančana pila raspolaže dvostrukom izolacijom
prema standardima EN60745-1 i EN60745-2-1.
Ni pod kojim okolnostima ne smije se na bilo koji
dio ovog proizvoda priključiti uzemljenje.
Kabeli
1. Kabeli napajanja i produžni kabeli dostupni su u
vašem ovlaštenom servisu.
2. Koristite samo odobrene produžne kabele.
3. Produžni kabeli i vodiči smiju se upotrebljavati
samo ako su namijenjeni upotrebi na otvorenom.
4. Ako želite koristiti produžni kabel dok radite s
vašim proizvodom, smijete koristiti samo sljedeće
dimenzije kabela.
Modeli CSE1835, CSE1935S:
- 5,0 mm2 : Maksimalna dužina 40 m
- 5,0 mm2 : Maksimalna dužina 60 m
- 8,0 mm2 : Maksimalna dužina 100 m
Modeli CSE2040, CSE2040S:
- 5,0 mm2 : Maksimalna dužina 50 m
- 8,0 mm2 : Maksimalna dužina 90 m
C. OPIS SIGURNOSNE OPREME
Vaš uređaj je opremljen s napravom (slika 1) koja, kad je
isključena, sprječava slučajno uključivanje ako je
prekidač pritisnut.
DJELOVANJE KOČNICE PRILIKOM DEBLOKIRANJA
PREKIDAČA
Vaš uređaj je opremljen s napravom koja blokira lanac
odmah čim se otpusti prekidač. Ako u bilo kojem trenutku
ta naprava ne radi, uređaj NE SMIJETE koristiti i trebate
ga odnijeti u ovlašteni servisni centar.
PREDNJI ŠTITNIK ZA RUKU/ RUČKA KOČNICE
LANCA
Prednji štitnik za ruku (slika 2) napravljen je kako bi
spriječio vašu lijevu ruku da dođe u kontakt s lancem
(pod uvjetom da uređaj držite ispravno u skladu s
uputama). Prednji štitnik za ruku radi i kao kočnica
lanca, uključujući napravu koja blokira lanac za manje od
0.15 sekunde u slučaju da je došlo do povratnog udara.
Kočnica lanca se otpušta kad je prednji štitnik pomaknut
prema natrag i uskočio u poziciju uz zvuk klik (lanac se
može micati). Kočnica lanca je aktivirana kada je štitnik
prednje ruke pomaknut prema naprijed (lanac je
blokiran). Kočnica lanca može biti aktivirana upotrebom
lijevog ručnog zgloba pomicanjem prema naprijed, ili ako
zglob dođe u kontakt s prednjim štitnikom za ruku radi
povratnog udara.
Kad koristite uređaj i list je u vodoravnom položaju,
naprimjer za vrijeme rušenja drveća, kočnica lanca daje
manju zaštitu (slika 3).
Primjedba: Kada je kočnica lanca aktivirana, sigurnosni
prekidač prekida dovod struje u motor.
Otpuštanje kočnice lanca dok držite prekidač će
uključiti uređaj.
DRŽAČ LANCA
Ovaj uređaj je opremljen s držačem lanca (slika 4) koji se
nalazi ispod lančanika. Ovaj mehanizam je napravljen da
bi zaustavio pomicanje lanca unatrag i slučaju da lanac
pukne ili ispadne. Te se situacije mogu izbjeći tako što
ćete osigurati ispravno zatezanje lanca (Pogledajte
poglavlje "D sastavljanje/rastavljanje”)
STRAŽNJI ŠTITNIK ZA RUKU
Služi kao zaštita ruke (slika 5) u slučaju da lanac pukne
ili ispadne.
HRVATSKI - 5
D. SASTAVLJANJE / RASTAVLJANJE
SASTAVLJANJE LISTA I LANCA
Način sastavljanja mijenja se u skladu s tipom vašeg uređaja pa vas molimo da pažljivo pogledate ilustracije i vrstu
uređaja koji se nalaze na naljepnici. Budite vrlo oprezni dok sastavljate kako biste osigurali da je sastavljanje
propisno obavljeno.
1. Provjerite je li kočnica lanca deaktivirana, Ako nije, deaktivirajte je
2b. Odvijte gumb koji pričvršćuje šipku i uklonite poklopac
zupčanika.
2a. Odvijte maticu koja pričvršćuje šipku i uklonite
poklopac zupčanika.
3 Postavite lanac iznad šipke, počevši od prednjeg zupčanika tako da sjedne u utor vodilice. Pozor! Provjerite je li
oštra strana rezaćih zubaca okrenuta prema naprijed na gornjoj strani šipke. Nosite rukavice.
4a. Provjerite je li zatik zateznika lanca što dalje od
zupčanika. Namjestite šipku na vijak koji pričvršćuje
šipku i zateznik lanca i postavite lanac iznad zupčanika
4b. Okrenite metalni pomični kolut suprotno od kazaljke
na satu koliko je god moguće. Namjestite šipku na vijak
koji pričvršćuje šipku i postavite lanac iznad zupčanika.
Zamijenite poklopac zupčanika tako da zupci lanca budu uglavljeni u zupčanik i utor vodilice.
5a. Pritegnite maticu za držanje lista rukom dok nije
lagano pritegnuta.
5b. Pritegnite kvaku za držanje lista dok nije lagano
pritegnuta.
6a. Da biste zategnuli lanac, zategnite vijak za natezanje
lanca u smjeru kazaljke na satu uz upotrebu matičnog
ključa/odvijača. Da biste smanjili napetost, odvrnite u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu (dok to radite,
držite vrh lista prema gore)
6b. Da biste zategnuli lanac, zavrnite kvaku za zatezanje
lanca u smjeru kazaljke na satu. Da biste smanjili
napetost, odvrnite u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu (dok to radite, držite vrh lista prema gore).
7. Zatežite lanac dok ne postignete ispravnu zategnutost. Povucite lanac s lista i provjerite je li razmak otprilike 2 do 3
mm.
8a. Zategnite maticu za držanje lista
upotrebom priložnog ključa/odvijača.
8b. Zategnite list sve dok
nije sigurno zategnut.
Prejako zatezanje lanca će preopteretiti motor i nanijeti s˙tetu, dok nedovoljno zategnuti lanac može dovesti do
ispadanja lanca. Propisno zategnuti lanac omogućuje najbolje rezanje i produženi vijek trajanja. Redovno
provjeravajte napetost jer se dužina lanca može povećati tijekom uporabe (naročito kad je lanac nov; nakon prvog
montiranja napetost lanca treba biti provjerena nakon 5 minuta rada); u svakom slučaju nemojte zatezati lanac odmah
nakon uporabe, pričekajte da se ohladi.
U slučajevima gdje treba podesiti olabavljeni lanac uvijek odvijte maticu/kvaku za držanje lista prije nego podesite
vijak/kvaku za zatezanje lanca; podesite napetost i zategnite maticu/kvaku na odgovarajući način.
E. PODMAZIVANJE LISTA I LANCA
Uključivanje: čvrsto zgrabite obje ručke, otpustite ručku
kočnice lance ali neka vam ruka bude i dalje na prednjoj
ručci, pritisnite i držite blokator prekidača pritisnutim, a
nakon toga pritisnite prekidač (u tom trenutku možete
otpustiti blokator kočnice).
Prestanak rada: Uređaj će se isključiti kad se prekidač
otpusti. U slučaju kad uređaj ne prestaje raditi, aktivirajte
kočnicu lanca, odspojite kabel iz utikača za struju i
odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar.
F. PODMAZIVANJE LISTA I LANCA
PAŽNJA! Nedovoljno podmazivanje će dovesti do
pucanja lanca što može uzrokovati ozbiljne ili čak
smrtonosne posljedice.
Podmazivanje lista i lanca izvodi automatska pumpa.
Pogledajte pod "Održavanje" kako da osigurati da je ulje
za lanac ravnomjerno raspoređeno.
jer to šteti zdravlju, uređaju i okolišu. Provjerite je li ulje
pogodno za temperaturu okoliša u kojem će se alat
koristiti. Na temperaturama ispod 0°C određena ulja
postaju gušća, preopterećuju pumpu i uzrokuju štetu.
Obratite se vašem ovlaštenom servisnom centru za
savjet u vezi izbora ulja.
Punjenje spremnika za ulje
Izbor ulja za lanac
Uvijek koristite samo novo ulje (posebno ulje za lance) s
odgovarajućim viskozitetom. Ulje mora dobro prianjati i
jamčiti dobro podmazivanje zimi i ljeti. Ako se ne može
dobiti ulje za lance, može se koristiti ulje EP 90 za
mjenjačke kutije. Nemojte nikad upotrijebiti otpadno ulje
Odvijte poklopac spremnika za ulje, napunite spremnik
pazeći pri tom da ne prolijete nimalo ulja (ako do toga
dođe pažljivo očistite uređaj) i nakon toga vratite
poklopac i čvrsto ga pritegnite.
HRVATSKI - 6
G. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE
Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja ili čišćenja,
Oštrenje lanca (kad je potrebno)
utikač napajanja odvojite od električnog napajanja.
Ako lanac ne reže dobro, ili treba jako pritisnuti list na
PAžNJA! U uvjetima gdje je radna sredina izrazito prljava
drvo, i ako je piljevina vrlo sitna, to znači da nije dobro
ili prašna, radnje koje su ovdje opisane treba izvoditi
češće nego što se navodi u uputama.
Prije svake uporabe
Provjerite da pumpa za ulje za lanac radi ispravno.
Usmjerite list prema čistoj površini udaljenoj oko 20 cm,
nakon što je uređaj radio otprilike jednu minutu. Na
površini bi se trebali vidjeti jasni tragovi ulja (slika 1).
Provjerite da nije potrebna pretjerana sila da bi se
aktivirala ili deaktivirala kočnica lanca. Također provjerite
da se ne aktivira pre lako i da nije zablokirana. Nakon
toga, provjerite rad kočnice na sljedeći način: otpustite
kočnicu lanca, uhvatite uređaj na ispravan način i
uključite ga, aktivirajte kočnicu lanca pritiskom na prednji
štitnik za ruku prema naprijed s lijevim zglobom ili rukom
bez da dignete ruku s ručke (slika 2). Ako kočnica lanca
radi ispravno, lanac bi se trebao odmah zaustaviti.
Provjerite je li lanac ispravno naoštren, u dobrom radnom
stanju i je li zategnut kako treba. Ako je lanac
neravnomjerno iznošen, ili ako su zupci dugi samo 3
mm, lanac treba zamijeniti (slika 3).
čistite otvore za zrak redovno kako biste spriječili
pregrijavanje motora (slika 4).
Provjerite rade li prekidač i blokator prekidača ispravno
(to treba obaviti kad je kočnica lanca otpuštena).
pritisnite prekidač i blokator prekidača i osigurajte da se
vraćaju u početni položaj čim su otpušteni, provjerite je li
moguće stisnuti prekidač bez aktiviranja blokatora
prekidača. Provjerite da li su držač lanca i štitnik desne
ruke i ispravnom položaju bez vidljivih grešaka kao što je
na primjer oštećeni materijal.
Svaka 2 do 3 sata uporabe
Provjerite stanje lista, ako je potrebno pažljivo očistite
rupe za podmazivanje (slika 5) i utore za uvođenje (slika
6); ako je utor istrošen ili pokazuje znakove dubokih
udubljenja, treba ga zamijeniti. Pogonski zupčanik
redovno čistite i provjeravajte nije li bio izložen
prevelikom opterećenju. (slika 7). Podmažite vrh
lančanika s mazivom za ležišta kroz rupu prikazanu na
ilustraciji (slika 8).
(slika 1) Dok koristite uređaj, spriječite:
naoštren. Ako akcija rezanja ne proizvede piljevinu, to
znači da je rub za rezanje pretjerano izlizan i da lanac
pretvara drvo u prašinu dok reže. Dobro naoštren lanac
reže drvo bez napora ili pritiska i daje dugačke komade
strugotine. Rezna strana lanca se sastoji od rezne karike
(slika 9) s reznim zubom (slika 10) i graničnikom dubine
rezanja (slika 11). Razlika između tih graničnika
određuje dubinu rezanja, vodič za turpiju i okrugla turpija
s promjerom od 4 mm su potrebni kako bi se dobili dobri
rezultati oštrenja. Slijedite upute ispod: Jednom kad je
lanac postavljen i ispravna zategnutost postignuta, i
nakon što je aktivirana kočnica lanca, stavite vodič za
turpiju okomito na list kao što je prikazano na ilustraciji
(slika 12), izbrusite rezne zube pod kutom kao što je
prikazano (slika 13), uvijek od unutra prema van,
smanjujući pritisak dok se vraćate (vrlo je važno da
slijedite ove upute pažljivo: pretjerano veliki ili
nedovoljno veliki kutovi oštrenja ili neispravan promjer
turpije će povećati opasnost of povratnog udara.) Da
biste postigli veću preciznost kutova sa strane, savjetuje
se da postavite turpiju tako da pređe preko gornjeg
rezača za oko 0.5 mm. Prvo iz turpijajte zupce na jednoj
strani, pa okrenite uređaj i ponovite radnje. Provjerite da
su svi zupci jednake dužine nakon oštrenja i da je visina
pokazivača dubine za 0.6 mm niža nego gornji rezač:
provjerite visinu upotrebom predloška i turpijajte (s
ravnom turpijom) sve dijelove koji strše, tako što ćete
zaobliti prednji dio graničnika dubine (slika 14), pazeći pri
tome da ne turpijate zubac za zaštitu od povratnog udara
(slika 15).
Svakih 30 sati uporabe.
Odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar za generalni
pregled i kontrolnu provjeru svih dijelova kočnice.
Pohrana
Pohranite alata na hladno, suho mjesto izvan dohvata
djece. Nemojte ga pohranjivati na otvorenom.
H. TEHNIKE REZANJA
- rezanje u uvjetima gdje bi deblo moglo puknuti za
vrijeme rezanja (drvo pod pritiskom, suho uginulo
drveće, itd.), iznenadno pucanje može biti vrlo opasno.
- da se list ili lanac zablokiraju u urezu: ako dođe do toga,
odspojite uređaj s glavnog dovoda električne energije i
pokušajte podići deblo uporabom odgovarajućeg alata
kao potpore, nemojte pokušati osloboditi uređaj tresući
ga ili vukući ga jer to može dovesti to oštećenja ili
povrede.
- situacije koje mogu dovesti do povratnog udara
- korištenje proizvoda u visini iznad ramena
- rezanje drva s predmetima od drugih materijala, na
primjer čavlima
(slika 1) Za vrijeme korištenja uređaja:
- Kad režete na kosini, uvijek radite uzbrdo od debla
kako biste izbjegli da vas deblo udari u slučaju da se
otkotrlja nizbrdo.
- Na kraju svakog rezanja, korisnik će primijetiti znatnu
promjenu u jačini potrebnoj za kontroliranje uređaja.
Treba paziti da se ne izgubi kontrola.
Ovdje se nalazi opis dvije različite vrste rezanja:
Rezanje potezanjem na lanac (od vrha prema dnu) (slika
2) može dovesti do opasnih iznenadnih kretnji uređaja
prema deblu što može dovesti do gubitka kontrole. Gdje
god je moguće, koristite štitnik za vrijeme operacija
rezanja.
Rezanje guranjem lanca (od vrha prema dnu) (slika 3) će
dovesti do opasnosti od iznenadnog pokreta uređaja
prema korisniku, što može dovesti do udara korisnika ili
do "zone povratnog udara" prema deblu što dovodi do
jakog povratnog udara; izuzetni oprez se treba primijeniti
kada se reže na takav način.
Najsigurnija metoda korištenja uređaja je kada se blokira
deblo na stalku za rezanje, zatim rezanje od vrha prema
dnu, na dijelu izvan stalka za rezanje. (slika 4)
- Kad rušite drva, uvijek završite posao. Djelomično
odrezano drvo se može slomiti i pasti.
HRVATSKI - 7
Korištenje šiljastog branika
Kad god je moguće, koristite šiljasti branik da biste
osigurali sigurnije rezanje. Uglavite ga u koru ili površinu
debla kako bi bolje kontrolirali pilu.
Ispod se nalaze opisi tipičnih postupaka rezanja koje
treba prilagoditi specifičnim situacijama. Međutim, te
postupke treba procijeniti svaki put kako bi se odredilo
koja metoda najbolje odgovara, da bi se koristila metoda
s najmanjim mogućim rizikom.
Deblo na tlu (Opasnost of dodirivanja tla s lancem
jednom kad je list prošao kroz deblo). (slika 5) Odrežite
od vrha prema dnu kroz cijelo deblo. Pri kraju rezanja,
nastavite vrlo oprezno kako biste spriječili da lanac
dotakne tlo. Ako je moguće, odrežite 2/3 debla,
preokrenite ga te prerežite zadnju trećinu od vrha prema
dnu da bi smanjili opasnost da lanac dotakne tlo.
Deblo koje ima potporu samo s jedne strane (Opasnost
da se deblo prelomi za vrijeme rezanja)
(slika 6) Počnite rezati s donje strane, izrežite jednu
trećinu dijametra i nakon toga završite rezanje s gornje
strane da biste se spojili s donjim rezom.
Deblo koje ima potporu s obje strane. (Opasnost od
stiskanja lanca). (slika 7)
Počnite rezati odozgo, izrežite jednu trećinu promjera i
nakon toga završite rezanje s donje strane da biste se
spojili s gornjim rezom.
Deblo položeno na kosini.
Uvijek stanite na strani
okrenutoj vrhu kosine. Dok prerezujete, kako biste
održali potpunu kontrolu, pred kraj rezanja popustite
pritisak rezanja bez opuštanja držanja rukohvata. Ne
dopuštajte da lanac dođe u dodir s tlom.
se treba sastati s krajem gornjeg dijela. Dubina klinastog
ureza koji određuje smjer treba biti jedna četvrtina
promjera debla i s kutom od barem 45° između gornjeg i
donjeg reza. Mjesto sastajanja između dvije strane
klinastog ureza zove se ăsmjerna linija rezaŇ. Ta linija
treba biti potpuno vodoravna pod pravim kutom (90°)
prema smjeru pada.
Rez za rušenje stabla koji prisiljava drvo da se sruši, radi
se 3 do 5 cm iznad donjeg dijela smjernog reza za
rušenje drva, i završava na udaljenosti od oko 1/10 debla
od klinastog ureza. Ostanite s lijeve strane drveta i
izrežite metodom povlačenja lanca i šiljastog branika.
Provjerite da se drvo ne pomiče u smjeru koji nije
predviđen za pad. što je moguće prije, umetnite klin ili
polugu u rez. Neodrezani dio debla se zove “zglob” i
njegova svrha je da vodi stablo pri padu; u slučajevima
gdje rezovi nisu dovoljni, niti ravni, ili gdje su potpuno
prerezani, pad stabla ne može se kontrolirati (izuzetno
opasno!). Iz tog razloga razni rezovi trebaju biti obavljeni
s velikom preciznošću. Kad je rezanje završeno, stablo
će početi padati. Gdje je potrebno, pomognite stablu da
padne uz upotrebu klinova i poluga.
Rezanje grana
Jednom kada je deblo palo, treba odrezati grane: drugim
riječima, treba skinuti grane s debla. Nemojte podcijeniti
ovu operaciju jer većina nezgoda radi povratnog udara
se događa baš za vrijeme ove faze. Radi toga treba
dobro paziti na položaj vrha lista za vrijeme rezanja i
uvijek treba raditi s lijeve strane debla.
Rušenje stabla.
PAžNJA!: Nikad ne pokušavajte rušiti stablo ako nemate
odgovarajuće iskustvo, a u svakom slučaju nemojte
nikad rušiti stablo koje ima deblo šire od dužine lista! Te
radnje smiju raditi samo iskusni korisnici pila s
odgovarajućom opremom.
Kad rušite stablo, cilj je da stablo padne na najpovoljniju
poziciju na kojoj se može obaviti rezanje grana i
popratne radnje. (Izbjegavajte da stabla padnu preko
drugih drva: Srušena stabla isprepletena s drugim
drvećem predstavljaju vrlo opasnu situaciju). Prije svega
odlučite koji je najbolji smjer da stablo padne tako što
ćete uzeti u obzir sljedeće: predmeti ili druge biljke oko
stabla, nagib, krivina, smjer vjetra i najveća koncentracija
grana. Uzmite u obzir osušene ili slomljene grane koje se
mogu slomiti za vrijeme rušenja i tako predstavljati
dodatnu opasnost.
PAžNJA! Za vrijeme rušenja stabla u kritičnim uvjetima,
uvijek odstranite zaštitu za uši odmah nakon rezanja
kako biste mogli čuti neobične zvukove ili znakove
upozorenja.
Preliminarne operacije rezanja i identificiranje rute za
uzmicanje
Odstranite sve grane koje smetaju poslu (slika 8),
počevši od vrha prema dnu, i nakon toga uvijek imajući
deblo između korisnika i uređaja, uklonite preostale
teške grane, komad po komad. Uklonite sve biljke koje
smetaju radu i kontrolirajte ima li drugih mogućih
prepreka (kamenje, korijenje, rupe itd.) kad planirate rutu
za uzmicanje (koju treba slijediti za vrijeme rušenja
drva). Pogledajte na ilustraciju (slika 9) koje smjerove
treba držati (A. predviđeni smjer pada stabla, B. ruta za
uzmicanje, C. opasna zona).
REZOVI ZA RUšENJE STABLA (slika 10)
Da biste osigurali da korisnik ima kompletnu kontrolu nad
rušenjem stabla, slijedite ove upute za rezanje: Prvo
treba napraviti rez koji kontrolira smjer pada stabla: Prije
svega izrežite GORNJI DIO klinastog ureza koji određuje
smjer pada, na strani stabla na koju ono treba pasti.
Ostanite s desne strane stabla i uz uporabu metode
povlačenja lanca, izrežite DONJI DIO klinastog ureza koji
HRVATSKI - 8
I. INFORMACIJE O OKOLIŠU
Ovaj odjeljak sadrži informacije koje su korisne za održavanje karakteristika
ekokompatibilnosti uključenih u originalni dizajn uređaja, a koje se odnose na ispravno
korištenje i odbacivanje ulja za lanac
KORIŠTENJE UREĐAJA
Punjenje spremnika za ulje bi trebalo obaviti na način da se izbjegne prolijevanje ulja i
zagađivanja tla i okoliša.
ODBACIVANJE
Nemojte uređaj odbacivati na pogrešan način nakon što postane neupotrebljiv. Odnesite ga
u ovlaštenu organizaciju za ispravno odbacivanje u skladu s propisima koji su na snazi.
Znak
(znak) koji se nalazi na proizvodu ili na ambalaži znači da se s ovim proizvodom
ne može postupati kao s kućnim otpadom. Umjesto toga će biti predat na određeno
prikupljalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Odlaganjem ovog proizvoda
na ispravan način spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje,
koje bi mogle nastati kada bi se ovaj proizvod odložio na smetlište na nepropisan način. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas obratite se vašem lokalnom
uredu, vašem servisu za odlaganje smeća ili u dućan gdje ste kupili ovaj proizvod.
J. TABLICA S RJEŠENJIMA U SLUČAJU DA UREĐAJ NE RADI
Motor se
Motor radi s Uređaj se Motor se ne Kočnica ne
ne uključuje poteškoćom uključuje ali okreće kako zaustavlja
ili gubi snagu reže kako treba ili
lanac propisno
treba
smanjuje
brzinu
Provjerite da li
ima struje u žici
Provjerite je li uređaj
ispravno ukopčan
u struju.
Provjerite je li
kabel ili produžni
kabel oštećen
Provjerite da
kočnica lanca
nije aktivirana
Provjerite da je lanac
ispravno montiran
i zategnut
Provjerite podmazivanje
lanca kao što
piše u poglavljima
FiG
Provjerite da
je lanac oštar
Provjerite je li
termalna zaštita
aktivirana
Obratite se
ovlaštenom centru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
K. REZERVNI DIJELOVI
35cm
Lanac
Vodilica
91PJ052XN
40cm
Lanac
Vodilica
91PJ056XN
Broj
Broj
Broj
Broj
rezervnog
rezervnog
rezervnog
rezervnog
HRVATSKI - 9
•
dijela:
dijela:
dijela:
dijela:
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. EC DEKLARACIJA EV O USKLAĐENOSTI
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod (da su proizvodi):
Oznaka...........................................Chainsaw - Lančana pila
Oznaka tipa(-ova)...........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Vrsta ureģaja za rezanje.................Rotirajuća oštrica
Godina gradnje...............................Rotirajuća oštrica
U skladu s osnovnim zahtjevima i odredbama sljedećih direktiva EV:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
temelje se na sljedećim harmoniziranim standardima europske unije:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Obavijestiti tijelo koje je provelo EV vrstu pregleda
u skladu s člankom 8 odjeljak 2c .....................................
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Certifikat broj: ................................................................... BM 50268379
Maksimalna razina zvučnog tlaka LpA prema krivulji A na radnoj stanici, mjerena u skladu s EN60745-2-13, navedena
je u tablici.
Maksimalna vrijednost vibracija ruke/nadlaktice ah, izmjerena u skladu s EN60745-2-13 na uzorku proizvoda gore,
navedena je u tablici.
Prijavljena ukupna vibracijska vrijednost izmjerena je u skladu sa standardnom metodom testiranja i može se koristiti
za uspoređivanje jednog uređaja s drugim.
Prijavljena ukupna vibracijska vrijednost se može također koristiti u preliminarnoj procjeni izloženosti.
Pozor:
Vibracijsko emitiranje za vrijeme stvarne uporabe električnog uređaja može se razlikovati od prijavljene ukupne
vrijednosti ovisno o načinu na koji se uređaj koristi.
Operateri bi trebali biti upoznati s mjerama predostrožnosti kako bi se zaštitili, koje se zasnivaju na procjeni izlaganja u
stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa kao što je vrijeme kada je uređaj isključen i
kada je u praznom hodu te vrijeme okidanja).
2000/14/EC: Vrijednosti izmjerene snage zvuka LWA / Zajamčena snaga zvuka LWA su u skladu s tabeliranim ciframa.
Postupak za ocjenu sukladnosti......................................... Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Globalni R&D Direktor – Ručna verzija
Mjesto za čuvanje tehničke dokumentacije
Vrsta (CSE____):
Težina bez ulja u kg
Snaga (kW)
Zapremina spremnika za ulje (cm3)
Godina proizvodnje (cm)
Razmak u lancu (mm)
Mjerač lanca (mm)
Izmjerena snaga zvuka LWA (dB(A))
Zajamčena snaga zvuka LWA (dB(A))
Zvučni tlak LpA (dB(A))
Neodređenost KpA (dB(A))
Vibracije ruke ah (m/s2)
Neodređenost Kah (m/s2)
Strujna-Impedancija Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
91
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
91
2.5
7.28
1.5
0.382
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
90
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
91
2.5
8.08
1.5
0.382
Izjava u svezi pridržavanja EN 61000-3-11
Ovisno o svojstvima lokalne mreže za dovod struje, upotreba ovog proizvoda može dovesti do kratkog pada napona u
trenutku uključivanja uređaja. To može utjecati na drugu električnu opremu, na primjer može doći do toga da svjetlo u
lampi zatitra. Ako je Zmax impedancija struje za vaš dovod električne energije manja od vrijednosti prikazane u tabeli
(potražite koja se odnosi na vaš model) onda do toga neće doći. Vrijednost impedancije mreže može se saznati tako
da nazovete vašeg dobavljača električne energije.
HRVATSKI - 10
A. BENDRAS APRAŠYMAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
Galinė rankena
Galinė rankų apsauga
Priekinė rankena
Priekinė rankų apsauga/grandinės
stabdžių rankena
Grandinės įtempimo išorinė
rankenėlė
Grandinės įtempimo varžtas
Grandinės įtempimo galvutė
Alyvos bako dangtelis
Alyvos lygio indikatorius
Oro angos
Laidas
Instrukcija
Jungiklis
Jungiklio blokas
Grandinė
Pavaros danteliai
Pjovimo grandis
Pjovimo gylio matuoklis
8, 9,14
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Pjovimo dantelis
Kreipiamoji plokštė
Varančio grandininio rato gaubtas
Varantis grandininis ratas
Grandinės sugriebimo įtaisas
Atraminės plokštės laikantysis
varžtas
25) Atraminės plokštės laikančioji vidinė
rankenėlė
26) Atraminės plokštės laikančioji veržlė
27) Priekinis krumpliaratis
28) Kreipiamosios plokštės gaubtas
29) Spygliuotas buferis
30) Grandinės įtempimo galvutės vieta
31) Tepimo anga
32) Kreipiamosios plokštės griovelis
33) Veržliaraktis/atsuktuvas
6 10, 15
Identifikavimo etiketės pavyzdys
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Garantuojamas garso stiprumas
pagal 2000/14/ES direktyvą
II klasės įrankis
CE atitikimo ženklas
Nominalus dažnis
Nominali galia
Kintamoji srovė
Nominali įtampa
Tipas
Produkto kodas
Pagaminimo metai
Maksimalus kreipiamosios
plokštės ilgis
Gamintojo pavadinimas ir adresas
Artikulo numeris (Elektriniai grandininiai
pjūklai)
Modelis
Serijos numeris
LIETUVIŲ KALBOJE - 1
B. ĮSPĖJIMAI
SIMBOLIŲ REIKŠMĖS
Įspėjimas!
Įdėmiai perskaitykite
naudojimo instrukciją
Pjovimo dantelių
teisinga kryptis
Apsauginiai batai
Visada laikykite
prietaisą abejomis
rankomis
Atatrankos pavojus
Apsauginiai akiniai
arba antveidis,
apsauginis šalmas ir
klausos apsauga
10 m
Nedirbkite lyjant ar kai
yra drėgna
Apsauginės pirštinės,
atsparios įpjovimams
Grandinės alyva
Apsauginės ilgos
kelnės, atsparios
įpjovimams
Susilaikykite nuo...
Grandinės stabdžiai:
išjungti, įjungti
Išjunkite prietaisą
Jei pažeistumėte ar
nukirstumėte kabelį,
nedelsdami ištraukite
kištuką iš elektros tinklo
Prieš reguliuodami
arba valydami
ištraukite kištuką.
Elektros smūgio rizika
Pašaliniai turi laikytis
atokiau
Bendri saugos įspėjimai dirbant su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS Privalote perskaityti visus saugos
įspėjimus ir nurodymus. Jei nevykdysite šių
įspėjimų ir nurodymų, iškils elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužalojimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus, kad
galėtumėte juos bet kada vėliau paskaityti.
Įspėjimuose naudojamas terminas “elektrinis įrankis”
taikomas įrankiams, kurių maitinimas vyksta iš elektros
tinklo (laidiniai) arba naudojant akumuliatorius (belaidžiai).
1) Sauga darbo vietoje
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdinimas ar tamsa gali tapti nelaimingo
atsitikimo priežastimi.
b) Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje, kurioje
kyla sprogimo pavojus, pvz., jei netoliese yra
lengvai užsiliepsnojančių medži agų, dujų ar dulkių.
Elektriniai įrankiai skleidžia žiežirbas, kurios gali
padegti dulkes ar dūmus.
c) Nenaudokite įrankio, jei netoliese yra vaikų ar
pašalinių asmenų. Jei kas nors atitrauks jūsų
dėmesį, galite nesuvaldyti įrankio.
2) Elektros saugos reikalavimai
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo tikti lizdui, į kurį
bus kišami. Niekada nebandykite kokiu nors būdu
perdaryti kištuko. Draudžiama naudoti kištukinius
adapterius įžemintų elektrinių įrankių jungimui.
Neperdaryti kištukai ir juos atitinkantys lizdai
mažina elektros smūgio pavojų.
b) Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais,
pvz., vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Elektros smūgio pavojus padidėja, jei
jūsų kūnas yra įžemintas.
c) Neleiskite, kad ant elektrinių įrankių lytų arba jie
būtų laikomi šlapioje vietoje. Į elektrinį įrankį
patekęs vanduo padidins elektros smūgio pavojaus
galimybę.
d) Laidą naudokite tik pagal paskirtį. Niekada
netempkite už laido, jei norite elektrinį įrankį
perkelti į kitą vietą, jį patraukti ar išjungti. Laidas
turi būti kuo toliau nuo ugnies, tepalų, aštrių
briaunų ar judančių dalių. Pažeisti ar susipainioję
laidai didina elektros smūgio pavojų.
e) Kai dirbate elektriniu įrankiu lauke, naudokite darbui
lauke tinkamą prailginimo laidą. Darbui lauke tinkantis
laidas sumažina elektros smūgio pavojų.
f) Jei elektrinį įrankį yra būtina naudoti aplinkoje, kur
daug drėgmės, naudokite liekamosios srovės
įrenginiu (RCD) apsaugotą elektros tiekimo šaltinį.
RCD naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3) Asmens sauga
a) Dirbdami su elektriniu įrankiu būkite budrūs,
matykite, ką darote ir vadovaukitės sveiku protu.
Nenaudokite elektrinio įrankio tada, kai esate
pavargęs arba vartojate narkotikus, alkoholį ar
vaistus. Viena neatidumo akimirka dirbant
elektriniu įrankiu, ir jūs galite sunkiai susižaloti.
LIETUVIŲ KALBOJE - 2
b) Naudokite asmenines apsaugos priemones.
Visada būkite užsidėję apsauginius akinius.
Apsauginė įranga, pvz., tam tikromis aplinkybėmis
naudojamas respiratorius, specialūs neslystantys
batai, apsauginis šalmas ar ausinės mažina
tikimybę susižaloti.
c) Saugokitės, kad įrankio neįjungtumėte netyčia.
Prieš jungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) prie
akumuliatorių bloko arba prieš keldami ar norėdami
nunešti jį į kitą vietą, patikrinkite, ar jungiklis yra
padėtyje “išjungta”. Elektros įrankio nešimas
laikant pirštą ant jungiklio arba įrankio judinimas,
kai jungiklis yra padėtyje “įjungta”, gali tapti
nelaimės priežastimi.
d) Prieš įjungdami elektros įrankį, nuo jo nuimkite
montavimo raktus ar veržliarakčius. Jei ant
besisukančios elektrinio įrankio detalės paliksite
veržliaraktį ar bet kurį kitą raktą, galite susižeisti.
e) Per plačiai neužsimokite. Visada turėkite tvirtą
pagrindą po kojomis ir išlaikykite pusiausvyrą. Tik
taip galėsite suvaldyti elektrinį įrankį iškilus
netikėtomis aplinkybėms.
f) Tinkamai apsirenkite. Venkite palaidų drabužių ir
papuošalų. Žiūrėkite, kad jūsų plaukai, drabužiai ar
pirštinės būtų kuo toliau nuo judančių dalių.
Judančios dalys gali įsukti palaidus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei gaunate prietaisų, skirtų prijungti dulkių
pašalinimo ar surinkimo įtaisą, patikrinkite, kad šie
būtų prijungiami ir naudojami tinkamai. Dulkių
surinkimas mažina dėl dulkių kylančius pavojus.
4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a) Nenaudokite jėgos. Savo darbui atlikti pasirinkite
tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamas elektrinis įrankis
atliks darbą geriau bei saugiau ir tokiu tempu, koks
numatytas jį projektuojant.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei neveikia jo
jungiklis. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio jungiklis
neveikia, yra pavojingas ir turi būti taisomas.
c) Prieš taisydami elektrinį įrankį, keisdami priedus ar
padėdami jį į sandėlį, išjunkite kištuką iš maitinimo
šaltinio ir (arba) atjunkite elektrinį įrankį nuo
akumuliatorių bloko. Šios atsargumo priemonės
mažina pavojų, jog elektrinis įrankis įsijungs
netyčia.
d) Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su šiuo
įrankiu ar šiais nurodymais nesusipažinusiems
asmenims juo dirbti. Elektriniai įrankiai yra
pavojingi, jei patenka į neišmokyto naudotojo
rankas.
e) Elektrinių įrankių priežiūra. Patikrinkite vietas,
kuriose judančios dalys turi sutapti, taip pat
sudūrimus, ar nėra įtrūkimų ar kitų pažeidimų, dėl
kurių įrankis gali blogai dirbti. Jei aptiksite gedimų,
prieš naudodami būtinai juos pašalinkite. Daug
nelaimių atsitinka dėl netinkamos elektrinių įrankių
priežiūros.
f) Pjovimui skirti įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai, turintys aštrius
ašmenis, ne taip greitai atšimpa ir todėl su jais yra
lengviau dirbti.
g) Naudodami šį elektrinį įrankį, priedus, jo ašmenis ir
t. t., vadovaukitės šiais nurodymais; taip pat
atsižvelkite į darbo sąlygas ir darbo, kurį reikia
atlikti, pobūdį. Pavojinga naudoti šį elektrinį įrankį
kitiems tikslams nei numatytieji.
5. Techninė priežiūra
a) Jūsų turimą elektrinį įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotam specialistui, kuris detales keistų tik
tokiomis pat detalėmis. Taip bus užtikrintas
elektrinio prietaiso saugumas.
Grandinio pjūklo saugos perspėjimai:
• Laikykite visas kūno dalis atokiau nuo grandininio
pjūklo, kai jis veikia. Prieš įjungdami grandininį
pjūklą įsitikinkite, kad pjūklo grandinė nieko
neliečia. Dirbant neatidžiai veikiantis grandininis
pjūklas gali įsukti jūsų rūbus arba kūno dalis pjūklo
grandine.
• Visada laikykite grandininį pjūklą dešine ranka už
galinės rankenos, o kaire ranka už priekinės
rankenos. Laikant grandininį pjūklą atvirkščia rankų
padėtimi padidėja sužeidimo rizika, todėl to
niekada nedarykite.
• Elektrinį įrankį laikykite suėmę tik už izoliuotų
rankenos paviršių, kadangi pjūklo grandinė gali
kontaktuoti su paslėptais laidais arba nuosavu
laidu. Pjūklo grandinėmis prilietus laidą, kuriuo
teka elektros srovė, per metalines elektrinio įrankio
dalis bus perduota elektros srovė, todėl su tuo
įrankiu dirbantis asmuo patirs elektros smūgį.
• Dėvėkite apsauginius akinius ir ausines.
Rekomenduojamos ir kitos apsaugos galvai,
rankoms, kojoms ir pėdoms. Tinkami apsauginiai
drabužiai sumažins asmeninių traumų riziką nuo
lekiančių skeveldrų arba atsitiktinio kontakto su
pjūklo grandine.
• Nenaudokite grandininio pjūklo medžiuose.
Dirbdami su grandininiu pjūklu medyje galite
susižeisti.
• Visada turėkite tinkamą pagrindą ir dirbkite su
grandininiu pjūklu stovėdami ant tvirto, stabilaus ir
horizontalaus paviršiaus. Ant slidaus ir nestabilaus
paviršius, pavyzdžiui ant kopėčių, galite neišlaikyti
pusiausvyros arba nesuvaldyti grandininio pjūklo.
• Pjaudami užlinkusią ir įsitempusią šaką,
saugokitės, kad ji neatšoktų atgal. Kai medžio
skaidulos atsileidžia, atšokdama šaka gali sužeisti
operatorių ir (arba) nekontroliuojamai nukreipti
grandininį pjūklą.
• Būkite ypač atsargūs pjaudami krūmus ir jaunus
medelius. Plona medžiaga gali pagriebti pjūklo
grandinę ir staiga palinkti link jūsų arba jūs galite
prarasti pusiausvyrą.
• Nešiokite grandininį pjūklą už priekinės rankenos
išjungtą ir visada nukreiptą nuo savęs. Kai
transportuojate arba saugote grandininį pjūklą,
visada uždėkite kreipiamosios plokštės gaubtą.
Tinkamai elgdamiesi su grandininiu pjūklu
sumažinsite atsitiktinio kontakto su judančia pjūklo
grandine galimybę.
• Laikykitės tepimo, grandinės įtempimo ir priedų
keitimo instrukcijų. Neteisingai įtempta arba
sutepta grandinė gali nutrūkti, arba padidinti
atatrankos galimybę.
• Rankenos turi būti sausos, švarios ir nesuteptos
alyva bei tepalais. Tepaluotos, alyva išteptos
rankenos yra slidžios ir sunkiai valdomos.
• Pjaukite tik medį. Nenaudokite grandininio pjūklo
nenumatytiems tikslams. Pavyzdžiui: nenaudokite
grandininio pjūklo pjauti plastmasei, mūrui arba ne
medinėms statybinėms medžiagoms. Pavojinga
naudoti grandininį pjūklą kitiems tikslams nei
numatyta.
Atatrankos priežastys ir operatoriaus prevenciniai
veiksmai:
Atatranka gali pasireikšti, kai kreipiamosios
plokštės galiukas prisiliečia prie objekto (B3 pav.)
arba kai mediena susispaudžia ir sugnybia pjūklo
grandinę pjovimo metu.
Galiuko kontaktas kai kuriais atvejais gali sukelti
staigią atbulinę reakciją bei pakelti kreipiamąją
plokštę aukštyn ir atgal link operatoriaus.
LIETUVIŲ KALBOJE - 3
Pjūklo grandinės suspaudimas ties kreipiamosios
plokštės galu gali greitai pastumti kreipiamąją
plokštę atgal link operatoriaus.
Dėl bet kurios iš šių reakcijų gali būti prarasta pjūklo
kontrolė, o tai gali baigtis rimtais asmens sužeidimais.
Nepasikliaukite vien tik ant pjūklo sumontuotais
saugos įrenginiais. Būdamas grandininio pjūklo
naudotojas, turite imtis veiksmų, kad užtikrintumėte
pjovimo darbų saugą ir išvengtumėte traumų.
Atatranka yra neteisingo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamo darbo arba sąlygų rezultatas. Jos galima
išvengti imantis tinkamų saugos priemonių:
• Tvirtai laikykite grandininio pjūklo rankenas
apimdami jas nykščiais ir pirštais, abiem rankomis.
Išlaikykite tokią kūno ir rankų padėtį, kad
galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgą. Atatrankos
jėgą operatorius gali kontroliuoti, jeigu bus tam
tinkamai pasiruošęs. Nepraraskite grandininio
pjūklo kontrolės.
• Nesiekite per toli ir nepjaukite aukščiau pečių
aukščio. Taip išvengsite atsitiktinio galiuko
kontakto ir galėsite geriau valdyti grandininį pjūklą
netikėtose situacijose.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus plokščių ir
grandinių pakaitalus. Naudojant netinkamas
plokštes ir grandines, grandinė gali nutrūkti ir (arba)
gali būti sukelta atatranka.
• Laikykitės gamintojo instrukcijų galąsdami arba
prižiūrėdami pjūklo grandinę. Sumažinus gylio
matuoklio aukštį gali padidėti atatrankos galimybė.
Papildomos saugos rekomendacijos
1. Naudotojo vadovo naudojimas. Visi asmenys
naudojantys šį įrenginį turi itin atidžiai perskaityti
visą naudotojo vadovą. Naudotojo vadovas turi būti
pridedamas prie įrenginio, jei jis parduodamas arba
išnuomojamas kitiems asmenims.
2.
Atsargumo priemonės prieš naudojant įrenginį.
Niekada neleiskite naudoti šio įrenginio asmenims,
kurie nėra tinkamai susipažinę su šio vadovo
instrukcijomis. Nepatyrę asmenys turi baigti
mokymus naudojant tik pjovimo ožį.
3. Kontroliniai tikrinimai. Atidžiai patikrinkite įrenginį
kiekvieną kartą prieš naudodami, ypač jei jis buvo
stipriai sutrenktas arba pasireiškia kokie nors
gedimo požymiai. Atlikite visas operacijas
nurodytas skyriuje „Priežiūra ir saugojimas – prieš
kiekvieną naudojimą“.
4. Remontas ir priežiūra. Visos įrenginio dalys, kurias
gali keisti naudotojas, yra išsamiai aprašytos
skyriuje „Surinkimas ir išrinkimas“. Visos kitos
įrenginio dalys prireikus turi būti keičiamos tik
įgaliotame aptarnavimo centre.
5. Drabužiai. (B1 pav.) Naudodamas šį įrenginį
naudotojas turi dėvėti šiuos aprobuotus asmeninės
apsaugos drabužius: gerai priglundančius
apsauginius drabužius, saugius batus su
neslystančiais padais, nuo suspaudimo ir pjovimo
apsaugotais galais, nuo pjovimo ir vibracijos
apsaugančias pirštines, apsauginius akinius arba
apsauginius skydelius, ausines ir šalmą (jeigu
galimas krintančių objektų pavojus). Įsigyjama iš
darbo drabužių tiekėjo.
6. Sveikatos atsargumo priemonės – vibracijos ir
triukšmo lygis. Laikykitės triukšmo ribojimų
aplinkinėje zonoje. Ilgalaikis įrenginio naudojimas
pasireiškia vibracijos poveikiu naudotojui ir gali
sukelti „baltų pirštų efektą“ (Raynaudo sindromą),
riešo tunelio sindromą ir panašius negalavimus.
7. Sveikatos atsargumo priemonės – cheminės
medžiagos. Naudokite alyvas, kurias
rekomenduoja gamintojas.
8.
Sveikatos atsargumo priemonės – karštis.
9.
PERSPĖJIMAS! Šis įrenginys savo veikimo metu
Naudojant grandininis ratas ir grandinė stipriai įkaista,
būkite atsargūs ir nelieskite šių dalių, kol jos neatvės.
skleidžia elektromagnetinį lauką. Kai kuriomis
aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyvius arba
pasyvius medicininius implantus. Kad sumažintumėte
rimtų sužeidimų arba mirties atvejų riziką,
rekomenduojame prieš naudojantis šiuo įrenginiu
asmenims su medicininiais implantais pasikonsultuoti
su gydytoju ir medicinos įrenginio gamintoju.
Transportavimo ir saugojimo atsargumo priemonės.
(B2 pav.) Kaskart, kai keičiama darbo vieta, atjunkite
įrenginį nuo maitinimo tinklo ir įjunkite grandinės
stabdžio svirtį. Prieš kiekvieną transportavimą ar
saugojimą uždėkite kreipiamosios plokštės apsaugos
gaubtą. Visada neškite įrenginį ranka nukreipę plokštę
atgal arba, kai transportuojate įrenginį automobilyje,
visada jį gerai pritvirtinkite, kad išvengtumėte
pažeidimų.
Atatranka. (B3 pav.) Atatrankos jėgą sudaro stiprus
plokštės atoveiksmis aukštyn-atgal, nukreiptas į
naudotoją. Taip paprastai įvyksta, kai plokštės priekio
viršutinė dalis (vadinama “atatrankos pavojaus zona”)
(raudonai pažymėta ant kreipiamosios plokštės)
prisiliečia prie kokio nors objekto arba jeigu grandinė
užstringa medyje. Dėl atatrankos naudotojas gali
prarasti įrenginio kontrolę, sukeldamas pavojingus
nelaimingus įvykius ir net mirtį. Grandinės stabdžio
svirties ir kitos saugos įrangos nepakanka apsaugoti
naudotoją nuo traumų: naudotojas turi saugotis
aplinkybių galinčių sukelti tokią reakciją ir jų išvengti
atsižvelgdamas į patirtį ir skirdamas ypatingą dėmesį
tinkamam ir teisingam įrenginio naudojimui (pavyzdžiui:
niekada nepjaukite keleto šakų vienu metu, nes taip
galima atsitiktinai prisiliesti prie “atatrankos pavojaus
zonos”).
Darbo aplinkos sauga
1. Niekada neleiskite vaikams arba žmonėms,
nesusipažinusiems su šiomis instrukcijomis,
naudotis įrenginiu. Vietinės taisyklės gali riboti
operatoriaus amžių.
2. Gaminį naudokite tik taip ir tokiems tikslams, kaip
nurodyta šiose instrukcijose.
3. Atidžiai patikrinkite darbo aplinką, ar nėra kokių
nors pavojaus šaltinių (pvz.: kelių, takų, elektros
kabelių, pavojingų medžių ir t.t.)
4. Visi pašaliniai asmenys ir gyvūnai turi būti atokiau
nuo darbo zonos (kur reikia, aptverkite zoną ir
naudokite perspėjančius ženklus) mažiausiai 2,5
karto didesniu atstumu, nei kamieno aukštis; bet
kuriuo atveju ne mažiau nei dešimt metrų.
5. Operatorius arba naudotojas yra atsakingas už
nelaimingus įvykius ir traumas, sukeltas kitiems
žmonėms, arba už jų nuosavybės sugadinimą.
Elektros sauga
1. Rekomenduojama naudoti liekamosios srovės
įrenginį (R.C.D.) su išjungimo srove ne didesne nei
30 mA. Net jei yra sumontuotas R.C.D., jis
neužtikrina 100% saugumo, todėl būtina visą laiką
laikytis saugaus darbo taisyklių. Kaskart
naudodami patikrinkite R.C.D.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar nepažeisti laidai ir,
jei yra gedimo arba susidėvėjimo požymių,
pakeiskite juos.
3. Nenaudokite gaminio, jeigu elektros laidai pažeisti
arba susidėvėję.
4. Nedelsdami atjunkite elektros maitinimą, jei laidas
buvo nupjautas arba pažeista izoliacija. Nelieskite
elektros laidų, kol elektros įtampa nebus atjungta.
Netaisykite nupjauto arba pažeisto laido.
Pristatykite gaminį į įgaliotą aptarnavimo centrą,
kuriame jums pakeis laidą.
LIETUVIŲ KALBOJE - 4
5. Prailginimo laidas turi būti išvyniotas. Suvynioti
laida gali perkaisti ir sumažinti gaminio našumą.
6. Laidas arba ilgintuvas visada turi būti už naudotojo,
kad nekeltų pavojaus naudotojui arba kitiems
asmenims, ir saugokite, kad jis nebūtų pažeistas
(karščio, aštrių objektų, aštrių briaunų, alyvos ir
t.t.);
7. Laikykite laidą taip, kad pjaunant jo neužkabintų
šakos ir kiti objektai.
8. Visada išjunkite maitinimą prieš atjungdami
kištuką, laido jungiklį arba ilgintuvą.
9. Išjunkite, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir
patikrinkite elektros tiekimo laidą, ar jis nėra
pažeistas arba susidėvėjęs, prieš suvyniodami
laidą saugojimui. Netaisykite pažeisto laido.
Pristatykite gaminį į įgaliotą aptarnavimo centrą,
kuriame jums pakeis laidą.
10. Ištraukite laidą iš maitinimo tinklo, jei nors trumpam
ruošiatės palikti gaminį be priežiūros.
11. Visada rūpestingai suvyniokite laidą, vengdami
mazgų.
12. Naudokite tik kintamosios srovės įtampą, nurodytą
gaminio techninių duomenų etiketėje.
13. Grandininis pjūklas turi dvigubą izoliaciją pagal
EN60745-1 ir EN60745-2-13.
Jokiu būdu negalima įžeminti nė vienos šio
produkto dalies.
JUNGIKLIO BLOKAS
Laidai
1. Maitinimo laidus ir ilgintuvus galima įsigyti jūsų
vietiniame įgaliotame aptarnavimo centre
2. Naudokite tik patvirtintus ilginimo laidus
3. Ilginimo kabeliai ir laidai gali būti naudojami tik, jei
jie yra skirti naudoti lauke.
4. Jei naudodami savo gaminį norite naudoti
pailginimo kabelį, naudokite tik toliau pateiktų
matmenų kabelį.
CSE1835, CSE1935S modeliai:
– 5,0 mm2: maks. ilgis 40 m
– 5,0 mm2: maks. ilgis 60 m
– 8,0 mm2: maks. ilgis 100 m
CSE2040, CSE2040S modeliai:
– 5,0 mm2: maks. ilgis 50 m
– 8,0 mm2: maks. ilgis 90 m
C. APSAUGINĖS ĮRANGOS APRAŠYMAS
Jūsų prietaise yra įrenginys (1 pav.), kurį išjungus,
jungiklio nebegalėsite paspausti ir taip bus užkirstas
kelias netyčiniam įjungimui.
GRANDINĖS STABDŽIO VEIKIMAS IŠJUNGUS
JUNGIKLĮ
Jūsų prietaise yra įrenginys, kuris tuoj pat blokuoja
grandinę, kai tik išjungiamas jungiklis; jei šis įrenginys
kuriuo nors metu nesuveiks, prietaisu NEBEBUS galima
naudotis, jį reikės kuo skubiau nuvežti į įgaliotą
aptarnavimo centrą.
PRIEKINĖ RANKŲ APSAUGA/GRANDINĖS STABDŽIŲ
RANKENA
Priekinė rankų apsauga (2 pav.) yra sukurta tam, kad
Pastaba: Kai įjungiamas grandinės stabdis, saugiklis
nutraukia srovę varikliui.
Atleidžiant grandinės stabdį, kol yra laikomas
jungiklis, bus įjungtas prietaisas.
GRANDINĖS SUGRIEBIMO ĮTAISAS
Šiame prietaise yra grandinės sugriebimo įtaisas (4
pav.), kuris yra po krumpliaračiu. Mechanizmas yra
sukurtas tam, kad sustabdytų atbulinį grandinės judėjimą
grandinės nutrūkimo ar atsilaisvinimo atvejais. šių
situacijų galima išvengti užtikrinant teisingą grandinės
įtempimą (žr. skyrių D “Surinkimas/Išrinkimas”).
GALINĖ RANKŲ APSAUGA
Jos paskirtis yra apsaugoti (5 pav.) ranką grandinės
nutrūkimo arba atsilaisvinimo atvejais.
jūsų kairė ranka nekontaktuotų su grandine (jei prietaisą
laikote teisingai ir pagal instrukcijas). Priekinė rankų
apsauga taip pat veikia kaip grandinės stabdis, įskaitant
įrenginį, kuris blokuoja grandinę mažiau nei per 0,15
sekundės atatrankos atveju. Grandinės stabdis
išjungiamas, kai priekinė rankų apsauga pastumiama
atgal ir pastatoma į vietą (grandinė gali judėti). Grandinės
stabdis įjungiamas, kai priekinė rankų apsauga
pastumiama į priekį (grandinė užblokuota). Grandinės
stabdis gali būti įjungiamas naudojantis, kairiu riešu
pastumiant apsaugą pirmyn arba kai riešas kontaktuoja
su priekine rankų apsauga atatrankos metu.
Kai prietaisas naudojamas atraminei plokštei esant
horizontalioje padėtyje, pavyzdžiui per medžių nuleidimą,
grandinės stabdis teikia mažesnę apsaugą (3 pav.).
LIETUVIŲ KALBOJE - 5
D. SURINKIMAS/IŠRINKIMAS
Atraminės plokštės ir grandinės surinkimas
Surinkimo metodai priklauso nuo jūsų prietaiso tipo, todėl atkreipkite dėmesį į iliustracijas ir prietaiso tipą, nurodytą
etiketėje. Būkite labai atidūs surinkdami ir užtikrinkite, kad viskas būtų atlikta teisingai.
1. Patikrinkite, ar grandinių stabdis nėra įjungtas. Jei taip, išjunkite.
2a. Atsukite plokštės tvirtinimo veržlę ir nuimkite varančio
grandininio rato gaubtą.
2b. Atsukite plokštės tvirtinimo rankenėlę ir nuimkite
varančio grandininio rato gaubtą.
3. Uždėkite grandinę ant plokštės pradėdami nuo priekinio grandininio rato, taikydami ant kreipiamosios plokštės
griovelio. Dėmesio! Įsitikinkite, kad pjaunančio dantuko aštrioji pusė viršutinėje plokštės pusėje būtų nukreipta pirmyn.
Dėvėkite pirštines.
4a. Pasirūpinkite, kad grandinės įtempimo kaištis būtų
kaip galima toliau nuo varančio grandininio rato.
Uždėkite plokštę ant plokštės tvirtinimo varžto, įstatykite
grandinės įtempimo kaištį ir uždėkite grandinę ant
varančio grandininio rato.
4b. Sukite kiek galima metalinį srieginį krumpliaratį prieš
laikrodžio rodyklę. Uždėkite plokštę ant plokštės
tvirtinimo varžto ir grandinę ant varančio grandininio rato.
Uždėkite varančio grandininio rato gaubtą, užtikrindami, kad grandinės varomieji dantukai užsikabintų už varančio
grandininio rato ir įlįstų į kreipiamosios griovelį.
5a. Prisukite plokštės veržlę ranka, kol bus laisvai
pritvirtinta.
5b. Prisukite plokštės ratuką, kol bus laisvai pritvirtinta.
6a. Norint įtempti grandinę, sukite grandinės
įtempimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę, naudojantis
pridėtu veržliarakčiu/atsuktuvu.Norint sumažinti
tempimą, sukite priešaikrodžio rodyklę (atliekant šią
operaciją,plokštės viršutinę dalį laikykite viršuje).
6b. Norint įtempti grandinę, sukite grandinės
įtempimo išorinį ratuką pagal laikrodžio
rodyklę. Norint sumažinti įtempimą, sukite
prieš laikrodžio rodyklę (atliekant šią operaciją,
plokštės viršutinę dalį laikykite viršuje).
7. Įtempkite grandinę, kol bus pasiektas teisingas įtempimas. Patraukite grandinę nuo plokštės ir užtikrinkite, kad
atsiradęs tarpas būtų maždaug 2-3mm.
8a. Užveržkite plokštės veržlę, naudojantis pridėtu
veržliarakčiu/atsuktuvu.
8b. Veržkite plokštę, kol tvirtai prisiverš
Per smarkiai įtempus grandinę, bus perkrautas variklis ir gali atsirasti gedimų, dėl nepakankamoįtempimo grandinė
gali nuslysti nuo bėgių, o kai grandinė yraįtempta teisingai, pjaunant bus pasiektas geriausias rezultatas ir pjużklas
tarnaus ilgiau. Įtempimą reikia nuolatos tikrinti, nes nuo naudojimo grandinė ilgėja (ypatingai jei ji yra nauja; po
pirmojo surinkimo; grandinėsįtempimą reikėtų tikrinti po 5 minucţių pjovimo). Negalima grandinės tempti vos tik
išjungus pjużklą, reikia palaukti, kol ji atvės. Tai atvejais, kai atsipalaidavusią grandinę reikia labiauįtempti, visada
pirmiausiai atsukite atraminės plokštės veržlę / rankenėle ir tik po to sureguliuokite grandinėsįtempimo varžtą /
rankenėlę, sureguliuokiteįtempimą ir priveržkite atraminę plokštę su veržlė / rankenėle.
E. PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS
Paleidimas: tvirtai suimkite abi rankenas, atleiskite
grandinės stabdžių rankeną, užtikrinant, kad ranka vis
dar yra ant priekinės rankenos, paspauskite ir laikykite
jungiklio bloką nuspaustą, o tada paspauskite jungiklį
(dabar jau galima atleisti jungiklio blokavimo mygtuką).
Sustabdymas: prietaisas sustos, kai tik bus išjungtas
mygtukas. Prietaiso neišsijungimo atveju, įjunkite
grandinės stabdį, išjunkite kabelį iš lizdo ir nuvežkite
prietaisą į įgaliotą aptarnavimo centrą.
F. ATRAMINĖS PLOKŠTĖS IR GRANDINĖS SUTEPIMAS
DĖMESIO! Dėl nepakankamo sutepimo gali nutrūkti
grandinė ir sukelti rimtus arba net mirtinus sužeidimus.
Plokštės ir grandinės sutepimas atliekamas su
automatine pompa.
žr. “Priežiūra” dėl nurodymų apie tai, kaip užtikrinti
pakankamą grandinės alyvos paskirstymą.
kad alyva yra tinkama tai temperatūrai, kokioje bus
naudojamas įrankis: esant žemesnei negu 0°C
temperatūrai, tam tikros alyvos sutirštėja, perkaitindamos
pompą ir sukeldamos žalą. Susisiekite su įgaliotu
aptarnavimo centru, jei norite pasikonsultuoti dėl alyvos
parinkimo.
Alyvos bako pildymas
Grandinės alyvos parinkimas
Visada naudokite tik naują alyvą (specialaus tipo
grandinėms) su pakankamu klampumu: alyva turi gerai
prikibti ir garantuoti geras takumo savybes ir vasarą, ir
žiemą. Jei nėra grandinės alyvos, galima naudoti EP 90
transmisijos alyvą. Niekada nenaudokite alyvos likučių,
nes tai žalinga sveikatai, prietaisui ir aplinkai. Užtikrinkite,
Atsukite alyvos bako dangtelį ir užpildykite baką,
stengiantis neprapilti alyvos (jei taip atsitiks, atsargiai
nuvalykite prietaisą), ir tada vėl tvirtai užsukite dangtelį.
LIETUVIŲ KALBOJE - 6
G. PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS
Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus arba valymą,
ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.
DĖMESIO! Kai darbo vieta yra ypatingai nešvari ar
dulkėta, aprašytos operacijos turi būti atliekamos dažniau
nei parašyta instrukcijoje.
Prieš kiekvieną naudojimą
Patikrinkite, ar grandinės alyvos pompa veikia teisingai:
nukreipkite atraminę plokštę ties švariu paviršiumi,
maždaug 20cm atstumu; praėjus minutei po prietaiso
įjungimo, paviršiuje turėtų būti aiškių alyvos žymių (1
pav.)
Patikrinkite, ar nereikia panaudoti per didelės jėgos
įjungiant ir išjungiant grandinės stabdį. Taip pat
patikrinkite, kad jis nebūtų įjungiamas per daug lengvai, ir
kad stabdis nebūtų blokuojamas. Tada patikrinkite
grandinės stabdžio funkciją šitokiu būdu: atleiskite
grandinės stabdį, teisingai paimkite prietaisą ir jį įjunkite,
įjunkite grandinės stabdį, kairiu riešu arba ranka
pastumdami pirmyn priekinę rankų apsaugą, bet
nenuimdami rankos nuo rankenos (2 pav.). Jei grandinės
stabdis veikia teisingai, grandinė turi būti tuoj pat
sustabdyta.
Patikrinkite, ar grandinė tinkamai pagaląsta, ar yra geros
būklės ir ar tinkamai įtempta. Jei grandinė yra
susidėvėjusi arba jei pjovimo danteliai yra tik 3mm ilgio,
grandinę reikia pakeisti (3 pav.).
Reguliariai valykite oro angas, kad neperkaistų variklis
pav.).
(4
Patikrinkite, ar jungiklis ir jungiklio blokas veikia teisingai
(tai turi būti atliekama, kai atleistas grandinės stabdis):
paspauskite jungiklį bei jungiklio bloką ir pažiūrėkite, ar
juos atleidus, jie grįžta į savo padėtį; patikrinkite, ar yra
neįmanoma nuspausti jungiklio, nepradėjus veikti
jungiklio blokui.
Patikrinkite, ar grandinės sugriebimo įtaisas ir dešinės
rankos apsauga yra normalios būklės, be jokių matomų
pakenkimų, ar nepažeista jo medžiaga.
Panaudojus 2-3 valandas
Patikrinkite atraminės plokštės būklę, jei reikia, atsargiai
išvalykite tepimo angas (5 pav.) ir griovelius (6 pav.); jei
griovelis susidėvėjo arba rodo giluminio įpjovimo ženklus,
jį reikia pakeisti. Reguliariai valykite varantį grandininį ratą
ir tikrinkite, ar jis nesusidėvėjęs. (7 pav.). Patepkite
plokštės galiuko krumpliaratį tepalu nuo susidėvėjimo per
skylę, parodytą iliustracijoje (8 pav.).
(1 pav.) Naudojantis prietaisu, venkite:
Grandinės galandimas (kai reikia)
Jei grandinė nepjauna teisingai arba jei atraminę plokštę
reikia stipriai spausti prie medžio, ir jei pjuvenos yra labai
smulkios - tai rodo, kad grandinė nėra teisingai
pagaląsta. Jei pjovimo veiksmo metu pjuvenų nėra, tai
reiškia, kad pjovimo kraštas visiškai susidėvėjo ir
grandinė pjovimo metu trina medieną į dulkes. Gerai
pagaląsta grandinė be lengvai ir be didelių pastangų eina
per medį ir susidaro didelės, ilgos medžio drožlės.
Grandinės pjovimo pusė susideda iš pjovimo grandies (9
pav.) su pjovimo danteliu (10 pav.) ir pjovimo ribos
indikatoriumi (11 pav.). Skirtumas tarp šių dviejų dalių
nustato pjovimo gylį; reikalingas dildės kreiptuvas ir 4mm
skersmens apvali dildė, norint gauti gerus galandimo
rezultatus. Sekite žemiau nurodytomis instrukcijomis: kai
grandinė yra įtaisyta, įtempimas tinkamai sureguliuotas ir
įjungtas grandinės stabdis, įtaisykite dildės kreiptuvą
statmenai plokštei, kaip parodyta iliustracijoje (12 pav.),
užpildant pjovimo dantelius nurodytu kampu (13 pav.),
visada dirbant iš vidaus į išorę, sumažinant spaudimą
grįžimo stadijoje (labai svarbu tiksliai laikytis instrukcijų:
per dideli arba nepakankami galandimo kampai ar
neteisingas dildės skersmuo padidins atatrankos riziką).
Norint gauti didesnį tikslumą šoniniuose kampuose,
patartina nukreipti dildę taip, kad ji viršytų viršutinį
pjautuvą maždaug 0,5mm. Pirmiausiai pagaląskite
vienos pusės dantelius, tada apverskite prietaisą ir
pakartokite operaciją. Užtikrinkite, kad po galandimo
operacijų visi danteliai būtų to paties ilgio ir kad gylio
indikatoriaus aukštis būtų 0,6 mm žemiau nei viršutinis
pjautuvas: aukštį tikrinkite tinkamu šablonu ir nušlifuokite
(plokščia dilde) visas išsikišusias dalis, užapvalinant
priekinę gylio indikatoriaus dalį (14 pav.). Pasirūpinkite,
kad nebūtų nušlifuotas apsaugantis nuo atatrankos
dantelis (15 pav.).
Kas 30 naudojimo valandų
Pristatykite prietaisą į įgaliotą aptarnavimo centrą bendrai
apžiūrai ir stabdžių komponentų kontroliniam patikrinimui.
Saugojimas
Saugokite gaminį vėsioje, sausoje, vaikams
neprieinamoje vietoje. Nelaikykite lauke.
H. PJOVIMO BŪDAI
- Pjauti tokiomis sąlygomis, kai kamienas gali perskilti
pjovimo metu (jėgos veikiama mediena, sausi negyvi
medžiai ir pan.): staigus skilimas gali būti labai
pavojingas.
- Atraminės plokštės arba grandinės užblokavimo
pjovimo įrantoj: jei taip atsitiktų, išjunkite prietaisą iš
elektros šaltinio ir pabandykite pakelti kamieną,
naudodami tinkamą įrankį, pvz.: svertą. Nebandykite
ištraukti prietaiso kratant arba traukiant, nes tai gali
sukelti gedimus ar sužeidimus. Situacijų, kurios gali
baigtis atatrankos reakcija.
- Prietaisą naudoti aukščiau pečių lygio.
- Medienos pjovimo, naudojant pašalinius objektus, pvz.:
vinis.
(1 pav.) Naudojantis prietaisu:
- Pjaunant ant nuožulnaus paviršiaus, visada dirbkite
aukštesnėje nuožulnumos dalyje, kad išvengtumėte
partrenkimo, jei kamienas pradėtų ridentis į pakalnę.
- Kertant medžius, visada užbaikite darbą: nepilnai
nupjautas medis gali lūžti ir nukristi.
- Kiekvienos pjovimo operacijos pabaigoje naudotojas
pastebės, kaip pasikeitė jėga, kurios reikia prietaiso
kontroliavimui. Reikia būti labai atidžiam, kad neatsitiktų
taip, kad nebegalėsite suvaldyti prietaiso.
žemiau yra aprašyti du skirtingi pjovimo operacijos tipai:
Pjovimo veiksmas traukiant grandinę (iš viršaus į apačią)
(2 pav.) gali baigtis pavojingu ir staigiu prietaiso judėjimu
link kamieno ir kontrolės praradimu. Jei tik įmanoma,
naudokite spygliuotą buferį pjovimo operacijų metu.
Pjovimo veiksmas stumiant grandinę (iš apačios į viršų)
(3 pav.) gali baigtis pavojingu ir staigiu prietaiso
pajudėjimu naudotojo kryptimi, taip gali atsirasti
pataikymo į naudotoją rizika arba „atatrankos pavojaus
zona“ gali susidurti su kamienu, dėl ko gali įvykti stipri
atatranka. šiuo būdu reikia pjauti labai atsargiai.
Saugiausias prietaiso naudojimo metodas yra uždėti
rąstą ant pjovimo ožio ir pjauti iš viršaus į apačią tą rąsto
dalį, kuri yra už pjovimo ožio.
Spygliuoto buferio naudojimas
Kai įmanoma, naudokite spygliuotą buferį, norint užtikrinti
saugų pjovimo veiksmą: įtaisykite jį medžio žievėje ar
kamieno paviršiuje, norėdami išlaikyti didesnę prietaiso
kontrolę
LIETUVIŲ KALBOJE - 7
Žemiau pateikti tipinių pjovimo procedūrų, kurias reikia
taikyti konkrečioms situacijoms, aprašymai. Jos turi būti
kaskart įvertinamos, apskaičiuojant, kuris metodas yra
pats tinkamiausias ir galėtų sukelti mažiausią įmanomą
riziką.
Kamienas ant žemės. (žemės lietimosi su grandine
rizika, kai plokštė pereis per kamieną). (5 pav.)
Pjaukite iš viršaus į apačią per visą kamieną. Pjovimo
pabaigoje tęskite labai atsargiai, kad grandinė
neatsitrenktų į žemę. Jei įmanoma, perpjaukite 2/3
kamieno, apverskite jį ir pjaukite likusį trečdalį iš viršaus į
apačią, kad būtų apribota grandinės lietimosi su žeme
rizika.
Kamienas paremtas tik iš vienos pusės.
lūžimo rizika pjovimo metu). (6 pav.)
(Kamieno
Pradėkite pjauti iš apačios, maždaug 1/3 skersmens, ir
tada toje pačioje vietoje užbaikite pjovimo veiksmą iš
viršaus.
Kamienas paremtas iš abiejų pusių. (Grandinės
suspaudimo rizika). (7 pav.)
Pradėkite pjauti iš viršaus, maždaug 1/3 skersmens, ir
tada toje pačioje vietoje tęskite iš apačios.
Kamienas gulintis ant šlaito.
Visada stovėkite viršutinėje
pusėje nuo pjaunamo rąsto. Kai pjaunate per visą
kamieną, geriau išlaikysite kontrolę, jeigu prieš galą
pjaudami spausite mažiau, tačiau neatpalaiduosite
grandininio pjūklo rankenų. Neleiskite grandinei paliesti
žemės.
Medžių pjovimas.
DĖMESIO! Niekada nebandykite pjauti medžio, jei
kristi. Būkite dešinėje medžio pusėje ir pjaukite,
naudodamiesi grandinės traukimo metodu; tada pjaukite
APATINĘ dalį, kuri turi sutapti su viršutinės dalies
pabaiga. Kryptinės prapjovos gylis turi būti 1⁄4 kamieno
skersmens, o kampas tarp viršutinio ir apatinio įpjovimo
turi būti mažiausiai 45°. Susikertantis taškas tarp dviejų
prapjovos pusių vadinamas “kryptine pjovimo linija”. ši
linija turi būti idealiai horizontali, tinkamo kampo (90°) su
kritimo kryptimi. Nuleidimo įpjovimas, dėl kurio medis
krenta, yra pradedamas nuo 3cm iki 5cm virš kryptinės
nuleidimo prapjovos linijos apatinės dalies, o baigiamas,
esant 1/10 skersmens atstumui nuo prapjovos. Būkite
kairėjo medžio pusėje ir pjaukite, naudodamiesi
grandinės traukimo metodu ir spygliuotu buferiu.
Patikrinkite, kad medis nejudėtų nenumatyta kryptimi.
Kaip galima greičiau įdėkite nuleidimo svertą ar pleištą į
įpjovą. Nenupjauta medžio dalis vadinama vyriu, nes ji
skirta nukreipti medį jo kritimo metu; esant atvejams, kai
įpjovimas yra nepakankamas, nelygus arba kai buvo visai
perpjautas kamienas, medžio kritimas negali būti
kontroliuojamas (labai pavojinga!). Dėl šios priežasties
įvairūs įpjovimai turi būti atliekami labai tiksliai. Užbaigus
pjovimo operacijas, medis pradės kristi. Kai reikia,
padėkite medžiui kristi, naudodamiesi nuleidimo svertais
ar pleištais.
Šakų kapojimas
Kai tik medis nuleidžiamas, kamieną reikia nugenėti kitaip tariant - nuo kamieno yra pašalinamos šakos.
Nenuvertinkite šios operacijos, nes dauguma atatrankos
nelaimių įvyksta šioje stadijoje. Dėl šios priežasties
stebėkite atraminės plokštės galiuko poziciją per pjovimo
operacijas ir visada dirbkite kairėje kamieno pusėje.
neturite reikalingos patirties, ir bet kuriuo atveju niekada
nepjaukite medžių, kurių kamienų skersmenys yra
didesni nei atraminės plokštės ilgis! šią operaciją turi
atlikti profesionalūs prietaiso naudotojai su tinkama
įranga.
Kertant medžius turi būti siekiama, kad medis nuvirstų
pačia patogiausia padėtimi, nes taip bus palengvintos
šaknų kapojimo ir rąstų pjovimo operacijos. (Venkite
medžių užvirtimo ant kitų medžių: tarp kitų medžių
įstrigusių medžių nuleidimas yra labai pavojinga
operacija).
Pirmiausia nuspręskite, kuria kryptimi medžiui geriausia
kristi, įvertinkite: objektus ir kitus augalus aplink medį,
nuolydį, kreivę, vėjo kryptį ir didžiausią šakų
koncentraciją. Atkreipkite dėmesį į negyvas ar sulūžusias
šakas, kurios gali nulūžti nuleidimo metu ir taip sudaryti
sąlygas nelaimei.
DĖMESIO! Medžio kirtimo operacijų metu, esant
kritinėms sąlygoms, visada tuoj pat nusiimkite ausų
apsaugą po pjovimo operacijų, kad galėtumėte išgirsti
neįprastus garsus ir bet kokius įspėjamuosius signalus.
Paruošiamosios pjovimo operacijos ir atsitraukimo kelio
nustatymas.
Pašalinkite bet kokias šakas, kurios trukdo darbui (8
pav.), pradedant iš viršaus į apačią, ir tada, kamienui
visada esant tarp naudotojo ir prietaiso, vieną po kitos
pašalinkite sunkesnes šakas. Pašalinkite visus augalus,
kurie trukdo darbo operacijoms, ir patikrinkite, ar darbo
vietoje nėra galimų kliūčių (akmenų, šaknų, griovių ir
pan.), planuojant atsitraukimo kelią (kuriuo reikės eiti
kritimo metu). žiūrėkite iliustraciją (9 pav.) dėl reikalingų
krypčių išlaikymo (A. Numatyta medžio kritimo kryptis, B.
Atsitraukimo kelias,
C. Pavojaus zona).
ĮPJOVIMAI KERTANT(10 pav.)
Norint užtikrinti, kad naudotojas galėtų pilnai kontroliuoti
krintantį medį, reikia vadovautis šiomis pjovimo
instrukcijomis:
įpjovimą, kuris kontroliuoja medžio kritimo kryptį, reikia
įpjauti ankščiausiai: pirmiausiai, pjaukite VIRŠUTINĘ
kryptinės prapjovos dalį toje pusėje, kurioje medis turi
LIETUVIŲ KALBOJE - 8
I. APLINKOSAUGOS INFORMACIJA
Šiame skyriuje pateikiama naudinga informacija apie ekologinio suderinamumo
charakteristikos, įtrauktos į prietaiso konstrukciją, išlaikymą, tinkamą grandinės alyvos
naudojimą ir išmetimą.
PRIETAISO NAUDOJIMAS
Alyvos bako pildymo operacijos turi būti vykdomos tokiu būdu, kad alyva neišsilietų ir
neužterštų dirvožemio ir aplinkos.
IŠMETIMAS
Neišmeskite prietaiso netinkamai, kai jis nebetinka naudojimui. Pristatykite jį į įgaliotą
organizaciją tinkamam išmetimui, griežtai vadovaujantis nuostatomis.
Ant produkto ar ant jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad šio produkto negalima
laikyti namų apyvokos atlieka. Vietoj to, jį reikia perduoti į reikiamą surinkimo tašką elektros ir
elektronikos įrangos perdirbimui. Užtikrindami, kad produktas būtų išmestas teisingai, jūs
padėsite užkirsti kelią potencialiems neigiamiems padariniams aplinkai ir žmogaus sveikatai,
kurie gali būti sukelti netinkamai elgiantis su prietaisu išmetimo metu. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą prašome susisiekti su savo vietiniu informacijos centru,
namų atliekų išmetimo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote produktą.
J. GEDIMŲ LENTELĖ
Neužsiveda Variklis lėtai
variklis
sukasi arba
užgęsta
Įsitikinkite, ar
įjungtas elektros
šaltinis
Įsitikinkite, ar
prietaisas tinkamai
prijungtas
Įsitikinkite, ar Jūsų
aidas/prailginimo
laidas nėra pažeistas
Įsitikinkite, ar neįjungtas
grandinės stabdis
Patikrinkite, ar
grandinė tinkamai
surinkta ir įtempta
Patikrinkite grandinės
sutepimą, kaip
nurodyta F ir G
skyriuose
Įsitikinkite, ar
grandinė aštri
Patikrinkite, ar
įjungtas automatinio
išjungimo jungiklis
Susisiekite su savo
įgaliotu centru
•
•
•
•
•
•
•
Prietaisas
įsijungia,
tačiau
nepjauna
tinkamai
Variklis sukasi
netinkamai
arba mažu
greičiu
•
•
•
•
K. ATSARGINĖS DALYS
35cm
Grandinė
Kreipiamoji plokštė
91PJ052XN
40cm
Grandinė
Kreipiamoji plokštė
91PJ056XN
Stabdymo
įrengimai
nesustabdo
grandinės
tinkamai
Dalies
Dalies
Dalies
Dalies
numeris:
numeris:
numeris:
numeris:
LIETUVIŲ KALBOJE - 9
•
•
530051538
576965401
530051539
576965201
L. ET ATITIKIMO DEKLARACIJA
Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden
Atsakingai pareiškiame, kad produktas(-ai);
Paskirtis..........................................Chainsaw - Grandininis pjūklas
Tipo (-ų) aprašymas........................CSE1835, CSE1935S, CSE2040, CSE2040S
Serijos identifikacija.........................Žiūrėti gaminio klasės etiketę
Pagaminimo metai...........................Žiūrėti gaminio klasės etiketę
Atitinka pagrindinius sekančių ET direktyvų reikalavimus ir nuostatus:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU
remiantis šiais taikomais harmonizuotais ES standartais:
EN60745-1, EN60745-2-13, EN55014-2, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-11
Paskelbtoji įstaiga, kuri vykdė ET tipo tyrimą,
remiantis 8 straipsnio 2c pastraipa..................................... TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Germany
Sertifikato nr........................................................................ BM 50268379
Didžiausias įrenginio A svertinio garso slėgio lygis LpA, išmatuotas pagal EN60745-2-13, yra nurodytas lentelėje.
Didžiausia plaštakos / rankos vibracijos svertinė reikšmė ah, išmatuota remiantis EN60745-2-13 naudojant minėto
produkto (-ų) bandinį, yra nurodyta lentelėje.
Nurodyta vibracijos bendroji reikšmė išmatuota pagal standartinį testavimo metodą ir gali būti naudojama lyginant
vieną įrankį su kitu.
Nurodyta vibracijos bendroji reikšmė taip pat gali būti naudojama preliminariai matuoti eksploatacija.
Perspėjimas:
Vibracijos emisija naudojant įrankį gali skirtis nuo nurodytos bendrosios reikšmės priklausomai nuo įrankio naudojimo
būdo.
Operatoriai pagal įrankio naudojimo aplinką ir sąlygas (atsižvelgdami į visas operacijos ciklų dalis, įskaitant papildoma
laika be įrankio naudojimo, kai įrankis išjungiamas ir veikia laisvąja eiga) turi identifikuoti reikiamas asmenines
apsaugos priemones.
2000/14/EC: Išmatuotos garso galios LWA ir garantuojamos garso galios LWA reikšmės yra pateiktos pagal lentelių
skaičius.
Atitikimo įvertinimo procedūra............................................ Annex V
Ulm 12/02/2013
P. Lamelli
Pasaulinių tyrimų ir vystymo skyriaus direktorius – rankinis
Techninės dokumentacijos savininkas
Tipas (CSE____):
Sausas svoris(Kg)
Galingumas(kW)
Alyvos bako tūris (cm3)
Maksimalus kreipiamosios plokštės ilgis
Grandinės žingsnis (mm)
Grandinės indikatorius (mm)
Išmatuota garso galia LWA (dB(A))
Garantuota garso galia LWA (dB(A))
Garso slėgis LpA (dB(A))
Netikrumas KpA (dB(A))
Vibracija, tenkanti plaštakai / rankai ah (m/s2)
Neapibrėžtis Kah (m/s2)
Elektros tinklo pilnutinė varža Zmax (Ω)
1835
4.3
1.8
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
1935S
4.5
1.9
240
35
9.52
1.3
106
110
95
2.5
7.28
1.5
0.382
EN 61000-3-11 atitikties patvirtinimas
2040
4.4
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
2040S
4.6
2.0
240
40
9.52
1.3
106
110
95
2.5
8.08
1.5
0.382
Priklausomai nuo vietos elektros tinklo parametrų, naudojant šį gaminį galimi trumpi įtampos kritimai įjungimo
momentu. Tai gali turėti įtakos kitai elektrinei įrangai, pvz., tuo metu gali prigesti lempa. Jei elektros tinklo pilnutinė
varža (Zmax) yra mažesnė už lentelėje nurodytą reikšmę (skirtą jūsų modeliui), šio poveikio nepajusite. Elektros tinklo
pilnutinę varžą galite sužinoti elektros energiją tiekiančioje įmonėje.
LIETUVIŲ KALBOJE - 10
A. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Задняя рукоятка
Задняя защита руки
Передняя рукоятка
Передняя защита руки/тормоз цепи
Внешняя рукоятка устройства
для натяжения цепи
Болт устройства для натяжения цепи
Штырь натяжения цепи
Пробка бака масла
Окно контроля уровня масла
Отверстия для вентиляции
Кабель
Ручной
Выключатель
Блокировка выключателя
Цепь
Зубец привода
Звено резки
Ограничитель глубины реза
Зубец реза
Шина
Крышка ведущей звездочки
8, 9,14
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Ведущая звездочка
Штырь остановки цепи
Винт фиксации ножа
Внутренняя рукоятка,
фиксирующая пильную шину
Гайка, фиксирующая пильную шину
Колесико наконечника
Защитный чехол шины
Крюк
Гнездо штыря натяжения цепи
Отверстие смазки
Направляющий желоб шины
Гаечный ключ/отвертка
6 10, 15
Пример этикетки
3
13
7
12
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
2 4 5
11
1
Гарантированная акустическая
мощность согласно директиве
2000/14/EC
Изделие класса II
Маркировка соответствия ЕС
Номинальная частота
Номинальная мощность
Переменный ток
Номинальное напряжение
Tип
Код изделия
Год изготовления
Максимально допустимая
длина шины
Название и адрес производителя
№ артикул (Электрическая цепная
пила)
Модель
№ серии
РУССКИЙ
-1
B. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
Внимание
Внимательно
прочитать
руководство
Направление зубца
резки
Защитные сапоги
Всегда использовать
две руки
Опасность обратного
удара
Каска, наушники и
защитные очки или
лицевой щиток
Не оставлять под
дождем или во
влажной среде
Перчатки,
защищающие от
порезов
Масло цепи
Длинные брюки,
защищающие от
порезов
Тормоз
дезактивирован,
активирован
Не делать…
Выключить машину
Немедленно
Отсоединяйте
отсоедините штекер
штекер от сети при
от сети при
регулировках или
повреждении или
чистке
обрезке кабеля
10 m
Риск поражения
Радиус рабочей
электрическим
зоны
током
Основные меры предосторожности при пользовании
электроинструментом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочитайте все меры
2)
a)
предосторожности и все инструкции.
штепсель.
Термин “электроинструмент” в мерах
предосторожности относится к инструментам с
питанием от электрической сети (через провод) или
к инструментам с питанием от батарей
(беспроводным).
электроинструментов к розетке электрической
На загроможденных или
неосвещенных участках часто случаются
несчастные случаи.
сети. Неизмененные штепсели и подходящие
розетки уменьшают риск поражения
электрическим током.
Избегайте соприкосновения с заземленными
поверхностями, такими как трубопроводы,
радиаторы, электроплиты или холодильники.
Поддерживайте место работы в чистоте и хорошо
c)
Существует повышенный риск поражения
электрическим током, если Ваше тело
заземлено.
Не подвергайте электроинструмент воздействию
Вода, попавшая в
электроинструмент, увеличит риск поражения
электрическим током.
дождя или влажных условий.
Не пользуйтесь электроинструментом во
взрывоопасной атмосфере, такой как в
присутствии легковоспламеняющихся жидкостей,
c)
b)
Меры предосторожности на месте работы
освещенным.
Не используйте никаких
переходников для подсоединения заземленных
дальнейшего использования.
b)
Штепсели электроинструментов должны
Никогда и никоим образом не переделывайте
Сохраните все предупреждения и инструкции для
a)
электричеством
подходить к розеткам электрической сети.
Несоблюдение мер предосторожности и инструкций
может иметь следствием поражение электрическим
током, пожар и/или серьезное ранение.
1)
Меры предосторожности при работе с
газов или пыли. Электроинструмент производит
искры, которые могут воспламенить пыль или
испарения.
d)
Не подвергайте провод неправильному
обращению.
Никогда не используйте провод
электроинструмента для переноски, волочения
или вытаскивания штепселя из розетки
электрической сети.
Не позволяйте детям и посторонним людям
Держите провод в стороне
от нагреваемых поверхностей, масла, острых
приближаться к Вам, когда Вы работаете с
электроинструментом. Отвлечение внимания
может вызвать потерю контроля над
инструментом.
краев или движущихся частей машин.
Поврежденные или спутанные провода
увеличивают риск поражения электрическим
током.
РУССКИЙ
-2
e)
f)
d)
При работе с электроинструментом вне
досягаемости детей и не позволяйте людям, не
для применения на открытом воздухе.
умеющим обращаться с электроинструментом
Использование провода, подходящего для
применения на открытом воздухе, уменьшает
риск поражения электрическим током.
Если работа с электроинструментом в сыром
или не ознакомившимся с этими инструкциями,
работать с электроинструментом.
e)
месте является неизбежной, используйте
источник питания с устройством защиты от токов
a)
разрегулировку или заедание,
состояние, которое может повлиять на работу
Личная безопасность
электроинструмента.
При работе с электроинструментом будьте
сломается, отремонтируйте его перед тем, как
используйте здравый смысл.
Не пользуйтесь
находитесь под воздействием наркотиков,
Момент невнимания при
работе с электроинструментом может привести к
серьезному ранению.
f)
алкоголя или лекарств.
Используйте средства личной защиты.
Всегда
одевайте защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевой респиратор, нескользящие
защитные ботинки, каска или слухозащитные
приспособления, используемые в соответствующих
условиях, уменьшат риск ранения.
g)
работы и ту работу, которая должна быть
Использование электроинструмента
для целей, отличных от тех, для которых он
предназначен, может послужить причиной
возникновения опасной ситуации.
проделана.
выключенном положении перед тем, как
5.
электропитания и/или к аккумуляторной батарее,
a)
Переноска электроинструмента с
пальцем на переключателе или источника
питания во включенном состоянии может
послужить причиной несчастного случая.
использующим только идентичные запасные
Это обеспечит поддержание безопасности
электроинструмента.
части.
Уберите любой регулировочный клин или гаечный
Правила безопасного использования цепной пилы
ключ перед тем, как включить электроинструмент.
•
Гаечный ключ или клин, подсоединенный к
вращающейся части электроинструмента может
послужить причиной ранения.
Не тянитесь далеко.
Одевайтесь должным образом.
соприкасается. Невнимательность во время
использования цепной пилы может привести к
затягиванию пилой одежды или серьезным
травмам.
•
Держите волосы, одежду и перчатки
в стороне от движущихся частей. Просторная
одежда, ювелирные украшения или длинные
волосы могут быть захвачены движущимися
частями.
•
в соприкосновение со скрытой проводкой или
собственным шнуром. При соприкосновении
пильной цепи с проводом, который находится под
напряжением, неизолированные металлические
части инструмента могут также оказаться под
напряжением, и есть опасность, что оператор
получит удар электрическим током.
были подсоединены и правильно использовались.
Использование пылесборника может уменьшить
опасности, связанные с пылью.
a)
Использование электроинструмента и уход за ним
•
Не форсируйте работу электроинструмента.
Правильный
электроинструмент сделает работу лучше и
безопаснее на той скорости, для которой он
предназначен.
Кроме того, рекомендуется
использовать защитную экипировку для головы,
электроинструмент.
c)
Используйте защитные очки и средства защиты
органов слуха.
Используйте для работы правильный
b)
Держите инструмент только за изолированные
поверхности, так как пильная цепь может прийти
Если имеются подсоединяемые устройства для
удаления и сбора пыли, убедитесь, чтобы они
4)
Всегда удерживайте заднюю ручку пилы правой
рукой, а переднюю ручку левой. Обратное
положение рук при удержании цепной пилы
повышает опасность травм и категорически не
должно применяться.
Не носите
одежду свободного покроя или ювелирные
украшения.
Перед включением
пилы убедитесь, что цепь ни с чем не
Всегда сохраняйте
Это позволит Вам
сохранить лучший контроль над
электроинструментом в неожиданных ситуациях.
Старайтесь держать части тела как можно
дальше от работающей пилы.
равновесие и устойчивость.
g)
Техническое обслуживание Вашего
квалифицированным ремонтным персоналом,
инструмента.
f)
Техническое обслуживание
электроинструмента должно проводиться
а также при поднятии или переноске
e)
Пользуйтесь электроинструментом, насадками,
инструкциям, принимая во внимание условия
Предотвращайте непреднамеренный запуск.
подсоединить инструмент к источнику
Поддерживайте режущие инструменты острыми и
чистыми. Режущие инструменты,
поддерживаемые в исправности и с острыми
режущим кромками, менее подвержены
заеданию и легче контролируются.
вставными резцами и т.п. согласно этим
Убедитесь, что переключатель находится в
d)
Если электроинструмент
Много несчастных случаев
происходит из-за плохого ухода за
электроинструментом.
использовать.
электроинструментом, когда Вы устали или
c)
проверяйте, нет
ли сломанных частей, а также на любое другое
бдительны, смотрите, что Вы делаете и
b)
Электроинструмент является опасным в руках
неопытных пользователей.
Содержите электроинструмент в исправности.
Проверяйте движущиеся части на
Использование устройства
защиты от токов замыкания на землю уменьшает
риск поражения электрическим током.
замыкания на землю.
3)
Храните неиспользуемый электроинструмент вне
помещений используйте удлинитель, подходящий
Отвечающая требованиям
защитная одежда снижает риск ранения
отлетевшими щепками или случайный контакт с
цепью.
Не работайте с пилой на дереве. Работа с пилой
на дереве может стать причиной несчастных
случаев.
рук, ног и ступней.
Не пользуйтесь электроинструментом, если
переключатель не включает и не выключает его.
•
Любой электроинструмент, который не
контролируется переключателем, является
опасным и должен быть отремонтирован.
•
Всегда сохраняйте надежную опору и запускайте
Отсоедините штепсель от источника
цепную пилу, только когда стоите на
электропитания и/или аккумуляторную батарею
неподвижной, безопасной и ровной поверхности.
от электроинструмента перед тем, как делать
какие-либо регулировки, менять насадки или
перед укладкой электроинструмента на
Скользкие или неустойчивые поверхности, такие
как лестница, могут вызвать потерю равновесия
или контроля над цепной пилой.
хранение. Такие профилактические меры
безопасности уменьшат риск случайного запуска
электроинструмента.
РУССКИЙ
-3
•
Обрезая ветку, находящуюся под нагрузкой, будьте
готовы к ее освобождению. Когда исчезает
напряжение древесных волокон, спружинившая
ветка может ударить работника и/или вызвать
потерю контроля над цепной пилой.
•
1.
Кустарник и молодые деревья обрезайте с
особой осторожностью. Гибкая древесина может
зажать цепь пилы, ударить в сторону работника
или лишить его равновесия.
•
Дополнительные рекомендации по безопасности
2.
При
транспортировке или хранении всегда
используйте защитный чехол шины.
Правильное
обращение с пилой снижает риск случайного
контакта с подвижной цепью.
•
3.
Смазывайте и натягивайте цепь, а также
заменяйте компоненты пилы как указано в
руководстве. Плохо натянутая или смазанная
цепь грозит повреждением или отбросом пилы.
•
Следите за тем, чтобы ручки пилы были всегда
сухими, чистыми и незамасленными.
Замасленные ручки являются скользкими, что
может вызвать потерю контроля над пилой.
•
4.
Используйте пилу только для работы с
древесиной.
Не используйте пилу для целей, не
предусмотренных в данном руководстве.
Например, не используйте цепную пилу для резки
пластика, кирпичной кладки или недревесных
Использование пилы
для целей, отличных от тех, для которых она
предназначена, может стать причиной опасной
ситуации.
строительных материалов.
5.
Причины отброса пилы и действия по их
предотвращению.
Отброс пилы происходит, когда верхняя часть
шины соприкасается с каким-либо предметом
(рис. Б3) или когда пила застревает в древесине.
В некоторых случаях контакт концевой части с
объектом может стать причиной внезапной
реверсивной реакции, которая отбрасывает шину
в направлении работника.
При защемлении верхней части шины она также с
силой отбрасывается назад в направлении
работника. В каждом из указанных случаев
можно потерять контроль над пилой и получить
травму. Не полагайтесь исключительно на
предохраняющие устройства пилы. Работающий с
цепной пилой должен всегда принимать
необходимые меры предосторожности во
избежание травм и несчастных случаев.
Отброс пилы возможен в результате
ненадлежащего и/или неправильного
использования инструмента или при
определенных условиях и может быть
предотвращен при соблюдении соответствующих
мер предосторожности, описанных ниже.
•
Сохраняйте жесткий захват, удерживая ручки
цепной пилы обеими руками; положение тела и
рук позволит противодействовать силе отброса.
Сила отброса может контролироваться
работником при соблюдении мер
предосторожности. Не выпускайте пилу из рук.
•
Не производите резку выше уровня плеч.
Выполнение данного требования помогает
предотвратить непроизвольный контакт концевой
части шины с объектом и способствует большему
контролю над цепной пилой в непредвиденных
ситуациях.
•
При замене используйте только указанные
изготовителем шины и цепи. Неподходящие
сменные цепи и шины могут привести к поломке
цепи и/или отбросу пилы.
•
Производите технический уход и заточку пилы
согласно инструкции изготовителя.
Износ
ограничителя глубины пропила может привести к
усилению отброса пилы.
Меры предосторожности перед применением
Ни в коем случае не позволяйте
пользоваться инструментом лицам, не
ознакомившимся с руководством пользователя.
Лица без опыта работы должны пройти этап
подготовки, управляя пилой с обязательным
применением козел.
Контрольная проверка. Каждый раз перед
использованием тщательно проверяйте
инструмент, в особенности если он
использовался на протяжении длительного
времени или если наблюдаются признаки
неисправности. Перед использованием
выполните все действия, описанные в разделе
“Техническое обслуживание и хранение”.
Ремонт и техническое обслуживание. Все
компоненты инструмента, которые могут
заменяться самостоятельно, детально описаны в
разделе “Установка/Демонтаж”. Все остальные
компоненты изделия при необходимости
заменяются только в официальном сервисном
центре.
Спецодежда. (Рис. B1) В комплект спецодежды
для работы с цепной пилой входят: защитная
облегающая одежда, безопасная обувь на
нескользкой подошве, ударопрочные и
противопорезные щитки на мыске ботинка,
непрорезаемые антивибрационные перчатки,
защитные очки или безопасная маска, средства
защиты органов слуха и защитная каска (при
опасности падения объектов). Доступны в
магазинах спецодежды.
инструмента.
Переносите выключенную пилу за переднюю
ручку, держа ее как можно дальше от тела.
Пользуйтесь руководством. Любой работник,
пользующийся этим инструментом, обязан
предельно внимательно ознакомиться с
руководством пользователя. Руководство должно
входить в комплект как в случае продажи пилы,
так и при сдаче ее в арендное пользование.
6.
Вредные условия эксплуатации. Вибрация и
Осведомитесь об ограничениях
шума в зоне использования изделия. Длительное
использование инструмента подвергает
работника вибрациям, которые могут
способствовать возникновению “синдрома белых
пальцев” (феномен Рейно), туннельного синдрома
запястья и других подобных нарушений.
уровень шума.
7.
Вредные условия эксплуатации. Химические
Используйте масло, рекомендованное
изготовителем.
вещества.
8.
Вредные условия эксплуатации. Высокая
Во время использования ведущая
звездочка и цепь существенно нагреваются.
Избегайте контакта с ними.
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот инструмент создает
электромагнитное поле во время работы. Это
поле может при некоторых условиях влиять на
работу активных или пассивных медицинских
имплантатов. Для того, чтобы уменьшить риск
серьезной или смертельной травмы, мы
рекомендуем лицам с медицинскими
имплантатами проконсультироваться с их
лечащим врачом и производителем медицинского
имплантата перед тем, как работать с этим
инструментом.
температура.
Правила техники безопасности при хранении и
транспортировке. (Рис. B2) При переноске пилы на
новое рабочее место необходимо отсоединить
сетевой штекер и активировать рычаг цепного
тормоза. Перед транспортировкой или хранением
наденьте на шину защитный кожух. Переносить пилу
следует за ручку, направив шину назад, а при
транспортировке на автомобиле надежно закрепить,
чтобы предотвратить повреждения.
Отброс. (Рис. B3) Отброс — это резкое реверсивное
движение пилы в сторону работающего. Как
правило, он случается, если верхняя часть переднего
конца шины (называемая “зоной возникновения
РУССКИЙ
-4
отброса”, на рисунке отмечена красным цветом)
соприкоснулась с каким-либо предметом, либо в
случае застревания пилы в стволе дерева. При
возникновении отброса пила становится
неуправляемой, что может привести к получению
травмы или даже к смертельному исходу. Рычаг
цепного тормоза и другие предохраняющие
устройства не могут в полной мере защитить
работающих от травм: работник должен знать, при
каких условиях возникает отброс, и исключать его
появление, опираясь на опыт и соблюдая все
правила надлежащего обращения с электрической
пилой (например, ни в коем случае не обрезать
несколько веток сразу, так как это может привести к
случайному воздействию на “зону возникновения
отброса”).
Безопасность на рабочем месте
1. Ни в коем случае не позволяйте пользоваться
электрической пилой детям или взрослым, не
умеющим с ней обращаться. Местное
законодательство может ограничивать возраст
работника.
2. Используйте пилу согласно правилам
эксплуатации и только для целей, описанных в
данном руководстве.
3. Внимательно осмотрите рабочее место для
определения возможных источников опасности
(например, дороги, тропинки, линии
электропередач, опасные деревья и др.).
4. Не допускайте посторонних лиц и животных в
рабочую зону (при необходимости оградите ее и
установите предупреждающие знаки) в радиусе
не менее 2,5 метров x на высоту дерева;
минимальный радиус рабочей зоны должен быть
не меньше десяти метров.
5. Работник несет ответственность за возникновение
несчастных случаев с окружающими или за
возможный ущерб чужой собственности.
Электробезопасность
1. Рекомендуется использовать устройство
защитного отключения (УЗО) с номинальным
током не более 30 миллиампер. Однако даже
УЗО не может гарантировать 100% безопасность,
поэтому во время работы следует соблюдать
необходимые меры предосторожности.
Проверяйте исправность УЗО перед
использованием.
2. Перед началом работы осмотрите кабель. При
обнаружении признаков повреждения или износа
кабель следует заменить.
3. Не используйте электропилу, если ее кабель
поврежден или изношен.
4. Немедленно отсоедините сетевой штекер при
обрезке кабеля или повреждении его изоляции.
Не прикасайтесь к кабелю до отключения
источника электропитания. Не пытайтесь
починить надрезанный или поврежденный
кабель. Для замены кабеля обратитесь в
официальный сервисный центр.
5. Ваш электрический кабель должен быть развернут.
Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить
эффективность работы Вашего триммера.
6. Постоянно следите, чтобы кабель и кабельный
удлинитель находились при работе сзади, не
создавая источников опасности для работника и
окружающих. Убедитесь, что ничто не может
повредить кабель (источник огня, острые
предметы и кромки, масло и др.).
7. Располагайте кабель так, чтобы он не цеплялся
за сучья во время резки.
8. Всегда отключайте сеть питания перед
отсоединением штепселей, кабельной муфты или
кабельного удлинителя.
9. Отключите питание, отсоедините сетевой штекер
и проверьте кабель на предмет повреждений или
износа перед тем как сматывать для хранения.
Не пытайтесь починить поврежденный кабель.
Для замены кабеля обратитесь в официальный
сервисный центр.
10. Отсоединяйте сетевой штекер сразу после
завершения работы с электропилой.
11.Аккуратно сматывайте кабель и следите, чтобы
не образовывались петли.
12. Используйте только питание от сети переменного
тока, указанное на паспортной табличке.
13. Электропила имеет двойную изоляцию согласно
стандартам 60745-1 и 60745-2-13 Европейского
комитета электротехнической стандартизации.
Ни при каких обстоятельствах никакие части
изделия не должны заземляться.
Кабели
1. Приобретайте кабели и удлинители
электропитания в официальных сервисных
центрах.
2. Используйте только сертифицированные
кабельные удлинители.
3. Кабели и удлинители должны предназначаться
для работы вне помещения.
4. Если при работе с изделием Вы хотите
использовать кабельный удлинитель, то должны
быть использованы только кабели следующих
размеров:
Модели
CSE1835, CSE1935S:
- 1.0 мм2 : максимальная длина 40 метров
- 1,5 мм2 : максимальная длина 60 метров
- 2,5 мм2 : максимальная длина 100 метров
Модели
CSE2040, CSE2040S
:
- 1,5 мм2 : максимальная длина 50 метров
- 2,5 мм2 : максимальная длина 90 метров
C. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
БЛОКИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
На Вашей машине установлено данное устройство
(рис. 1) которое, если не включено, препятствует
нажатию на выключатель, для предотвращения
случайного включения.
ТОРМОЗ ЦЕПИ ПРИ ОТПУСКАНИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Ваша машина оснащена устройством, которое
немедленно блокирует цепь при отпускании
выключателя; в том случае, если оно не работает,
не используйте машину, а отнесите ее в
уполномоченный Центр техпомощи.
ТОРМОЗ ЦЕПИ / ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА РУКИ
Передняя защита руки (рис. 2) (при условии, что
машина удерживается правильно) служит для того,
чтобы Ваша левая рука не могла войти в контакт с
цепью. Передняя защита руки также приводит в
действие тормоз цепи, устройство разработано для
блокировки цепи за несколько миллисекунд в случае
обратного удара реакции. Тормоз цепи не включен,
когда передняя защита руки натянута назад и
заблокирована (цепь может двигаться). Тормоз цепи
включен, когда передняя защита руки отведена
вперед (цепь заблокирована). Цепной тормоз может
быть приведен в действие с помощью толчка вперед
левым запястьем, или когда запястье входит в контакт
с передним предохранителем руки вследствие отдачи.
Когда изделие используется с пильной шиной в
горизонтальном положении, например, во время
спиливания дерева, цепной тормоз
предоставляет меньшую защиту (Рис.3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда тормоз цепи включается,
предохранительный выключатель отключает ток
от двигателя.
РУССКИЙ
Высвобождение цепного тормоза в то время,
когда нажат выключатель, приведет пилу в
действие.
-5
ШТЫРЬ ОСТАНОВКИ ЦЕПИ
Это изделие оборудовано ограничителем хода
цепи (Рис.4), расположенным под звездочкой.
Этот механизм предназначен для остановки
движения цепи в обратном направлении в случае
её поломки или смещения.
Этих ситуаций можно избежать, обеспечив
правильное натяжение цепи (См. главу "D.
Сборка/разборка").
ЗАДНЯЯ ЗАЩИТА ПРАВОЙ РУКИ
Служит для защиты (рис. 5) руки в случае
отбрасывания или разрыва цепи.
D. МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ
МОНТАЖ НОЖА И ЦЕПИ
В зависимости от модели Вашей машины порядок монтажа меняется, поэтому необходимо
руководствоваться рисунками, а также типом, указанным на этикетке изделия), обращать
повышенное внимание на правильное выполнение монтажа.
1. Проверить, что тормоз цепи не включен, в противном случае, отключить его.
2b. Открутите круглую ручку шины и снимите
2a. Отвинтите гайку шины и снимите крышку
крышку ведущей звездочки.
ведущей звездочки.
3. Удерживая цепь на носовом конце шины, наденьте ее, устанавливая в желоб направляющей шины.
Внимание! Убедитесь, что режущие зубья цепи на верхней части шины направлены вперед. Работать
всегда необходимо в защитных перчатках.
4a. Убедитесь, что штифт натяжного устройства
цепи находится как можно дальше от ведущей
звездочки. Установите шину на винт крепления и
на штифт натяжного устройства и наденьте цепь
на ведущую звездочку.
4b. Закрутите металлическое колесико против
часовой стрелки как можно сильнее. Установите
шину на винт крепления и наденьте цепь на
ведущую звездочку.
Установите на место крышку ведущей звездочки, убедившись, что ведущие зубья цепи находятся в
зацеплении с ведущей звездочкой и попадают в направляющий желоб.
5a. Затягивайте рукой гайку, фиксирующую пильную
5b. Затягивайте рукоятку, фиксирующую пильную шину,
шину, пока она не будет затянута не слишком туго.
пока она не будет затянута не слишком туго.
6a. Для того, чтобы натянуть цепь, поворачивайте
болт устройства натяжения цепи по часовой
стрелке, используя поставляемый гаечный
ключ/отвертку. Для того, чтобы уменьшить
натяжение, поворачивайте болт против часовой
стрелки ( при выполнении этой операции держите
нос пильной шины направленным вверх).
6b. Для того, чтобы натянуть цепь, поворачивайте
внешнюю рукоятку устройства натяжения
цепи по часовой стрелке. Для того, чтобы
уменьшить натяжение, поворачивайте рукоятку
против часовой стрелки (при выполнении этой
операции держите нос пильной шины
направленным вверх).
7. Натягивайте цепь до тех пор, пока натяжение не будет правильным. Оттяните цепь от пилы и
убедитесь, что зазор составляет примерно 2-3 мм.
8a. Затяните гайку, фиксирующую пильную шину, 8b. Закрепляйте пильную шину, пока
используя поставляемый гаечный ключ/отвертку. она не будет надежно зафиксирована.
При избыточном натяжении цепи может происходить слишком сильная нагрузка на двигатель, приводящая к
его повреждению, при недостаточном натяжении может произойти ее отсоединение. Правильно натянутая
цепь улучшает характеристики резки и удлиняет срок ее службы. Часто проверять натяжение цепи,
поскольку ее длина вытягивается при использовании (особенно, если цепь новая, при первом монтаже
повторно проверьте натяжение через 5 минут после начала работы); в любом случае, не натягивайте цепь
сразу после использования, а подождите, пока она остынет. Если необходимо отрегулировать натяжение
цепи, следует всегда ослабить гайки/рукоятку фиксации ножа перед тем, как воздействовать на
винт/рукоятку натяжения цепи; правильно натянуть ее и повторно закрутить гайки/ рукоятку фиксации ножа.
E. ПУСК И ОСТАНОВ
Запуск: крепко держа обе рукоятки, высвободите
рычаг цепного тормоза; в то же время убедившись,
что рука все еще находится на передней рукоятке,
нажмите и держите нажатым блок выключателя,
затем нажмите на выключатель (в этот момент блок
выключателя может быть отпущен).
Останов: машина останавливается, когда Вы
отпускаете выключатель. В том случае, если машина
не остановится, включите тормоз цепи,
отсоединимте кабель от сети и отнесите ее в
уполномоченный Центр техпомощи.
РУССКИЙ
-6
F. СМАЗКА НОЖА И ЦЕПИ
ВНИМАНИЕ! Недостаточная смазки приспособлений
резки приводит к разрыву цепи, с риском серьезных
несчастных случаев, в том числе смертельных.
Смазка ножа и цепи обеспечивается
автоматическим насосом
Kак указано в “Техобслуживании“, что масло цепи
подается в достаточном количестве.
Выбор масла цепи
Использовать исключительно новое масло
(специального типа для цепей) с хорошей вязкостью:
оно должно иметь хорошее прилегание и
обеспечивать требуемые характеристики
скольжения, как летом, так и зимой. Там, где
отсутствует возможность приобретения масел для
цепи, использовать масла для трансмиссии EP 90.
Никогда не использовать отработанные масла,
поскольку они вредны для Вас, для машины и для
окружающей среды. Проверьте, что масло подходит
для температуры окружающей среды в месте
работы: при температурах ниже 0°C некоторые
масла становятся более вязкими, избыточно
нагружая насос и приводя к его повреждению. Для
выбора наиболее подходящего масла обращайтесь в
уполномоченный Центр техпомощи.
Заправка маслом
Отвинтить пробку резервуара масла, наполнить
резервуар так, чтобы масло не вышло наружу (если
это произойдет, тщательно очистить мотопилу) и
хорошо закрыть пробку.
G. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Затачивание цепи (когда требуется)
Прежде чем приступать к любому виду технического
ухода и чистки, отсоедините штекер от сети
питания.
ВНИМАНИЕ! При работе в особенно сильно
загрязненной или пыльной среде, описанные
операции должны выполняться с большей частотой,
по сравнению с указанной.
Перед каждым использованием
Проверить, что насос масла цепи работает
правильно: направьте нож по направлению к светлой
поверхности, на расстоянии около двадцати
сантиметров; спустя минуту работы машины на
поверхности должны появиться явные следы масла
(рис. 1). Проверить, что для включения и
выключения тормоза цепи не требуется избыточное
усилие, недостаточное усилие и что он не
заблокирован. Затем необходимо проверить работу,
как указано: отключите тормоз цепи, правильно
возьмитесь за рукоятку машину и приведите ее в
действие, включите тормоз цепи, толкнув переднюю
защиту руки запястьем/левой рукой, не отпуская при
этом рукоятки (рис. 2). Если тормоз цепи работает,
цепь должна быть немедленно заблокирована.
Проверить, что цепь заточена, в хорошем состоянии
и правильно натянута, в том случае, если она
изношена неравномерно или имеет зубец резки
размером всего 3 мм, ее следует заменить (рис. 3).
Регулярно производить очистку вентиляционных
прорезей, чтобы избежать перегрева двигателя.
(рис. 4)
Проверить работу выключателя и блокировки
выключателя (необходимо выполнять при
отключенном тормозе цепи): включить выключатель
и блокировку выключателя и проверить, что они
возвращаются в положение покоя, как только их
отпускают; проверить, что без включения
блокировки выключателя, невозможно включить
выключатель.
Проверить, что штырь остановки цепи и защита
правой руки сохранили целостность и не имеют
явных повреждений, то есть повреждений
материала.
Если цепь не режет, не нажав ножом на дерево и
образуется очень тонкая стружка, это является
признаком того, что она плохо заточена. Если при
резке не образуется стружка, цепь полностью
затупилась и во время резки измельчает дерево в
пыль. Хорошо заточенная цепь сама продвигается
вперед в дереве и образует крупную и длинную
стружку.
Режущая часть цепи состоит из звена резки (рис. 9),
с зубцом резки (рис. 10) и ограничителем резки (рис.
11). Разница уровней между этими элементами
определяет глубину реза; для того, чтобы достигнуть
хорошего затачивания, необходима направляющая
напильника и круглый напильник диаметром 4 мм.
Следовать приведенным далее инструкциям: при
надетой и правильно натянутой цепи установите
тормоз цепи, установите направляющую напильника,
как показано на рисунке, перпендикулярно ножу
(рис. 12), и работайте на зубце резки под углом,
указанным на рисунке (рис. 13), производя заточку
по направлению от внутренней стороны к внешней
стороне и ослабляя давление на этапе возврата
(очень важно выполнять инструкции: избыточные,
недостаточные углы затачивания или ошибочный
диаметр напильника повышают риск обратного
удара реакции). Для того, чтобы блоковые углы были
более точными, рекомендуется установить
напильник так, чтобы он превышал по вертикали
верхнюю режущую часть приблизительно на 0,5 мм.
Сначала следует заточить все зубцы одной стороны,
затем повернуть пилу и повторить операцию.
Проверьте, что после затачивания все зубцы имеют
одинаковую длину и что высота ограничителей
глубины равна 0,6 мм ниже верхней режущей части:
проверить высоту, используя шаблон и напильники
(при помощи плоского напильника), выступающей
части, затем закруглить переднюю часть
ограничителя глубины (рис. 14), обращая внимание
на то, чтобы НЕ стачивать также зубец защиты от
обратного удара (рис. 15).
Каждые 30 часов работы
Каждые 2-3 часа работы
Проверить нож, если необходимо, тщательно
очистить отверстия смазки (рис. 5) и направляющий
желоб (рис. 6), в том случае, если он изношен или
имеет избыточные желоба, заменить его. Регулярно
выполняйте чистку ведущей звездочки и проверяйте
степень ее износа. (Рис.7). Смазать колесико ножа
консистентной смазкой для подшипников, через
указанное отверстие (рис. 8).
Относить машину в уполномоченный Центр
техпомощи для общей переборки и контроля
устройств торможения.
Хранение
Храните устройство в прохладном, сухом,
недоступном для детей месте. Хранение на открытом
воздухе противопоказано.
РУССКИЙ
-7
H. ТЕХНИКИ СПИЛИВАНИЯ
Во время работы следует избегать: (рис. 1)
- Пилить ствол в таких ситуациях, когда он может
сломаться во время резки (дерево в натяжении,
сухие деревья, и т. д.): неожиданный перелом может
быть очень опасен.
- Застревания ножа или цепи во время резки: если
это произойдет, отсоединить машину от сети
питания и постараться поднять ствол, прилагая
усилие при помощи подходящего инструмента; не
старайтесь освободить машину, тряся ее или
потянув, поскольку Вы можете повредить машину
или нанести себе травмы.
- Ситуаций, могущих благоприятствовать обратному
удару реакции.
- использования пилы выше высоты плеча
- распиливания дерева с посторонними предметами
в нем, например, гвоздями
Во время работы: (рис. 1)
-Если Вы работаете на почве под уклоном,
работайте, находясь перед стволом, так, чтобы
дерево не могло Вас ударить при падении.
- В случае валки дерева всегда следует завершить Вашу
работу: частично спиленное дерево может сломаться.
- По окончании каждого реза Вы заметите
значительное изменение необходимой для
удержания машины силы, соблюдайте повышенную
осторожность, чтобы не потерять над ней контроль.
В приведенном далее тексте описаны два типа резки:
Резка с цепью в натяжении (сверху вниз) (рис. 2),
создающая риск неожиданного смещения машины по
направлению к стволу с потерей контроля. Если
возможно, следует использовать крюк во время резки.
Резка с цепью при надавливании (снизу вверх) (рис. 3):
риск неожиданного смещения машины по направлению к
оператору, с риском удара, или контакта участка риска со
стволом, с последующим обратным ударом реакции;
соблюдать повышенную осторожность во время резки.
Наиболее надежный способ использования машины –
это блокировка ствола на козлах, с резкой сверху
вниз и работая вне пределов опоры. (рис. 4)
Использование крюка
Когда возможно, использовать крюк для более
надежной резки: ввести крюк в кору или в поверхностную
часть ствола, чтобы лучше контролировать машину.
Далее приведены типичные процедуры, применяемые в
определенных ситуациях. Однако всякий раз необходимо
оценивать, насколько описанная ситуация соответствует
Вашему конкретному случаю, и как выполнить
рез с наименьшим риском.
Ствол на земле (Риск дотронуться цепью до почвы в
конце реза). (рис. 5) Пилить сверху вниз через весь
ствол. Действовать с осторожностью в конце резки,
чтобы избежать столкновения цепи с землей.
Если возможно, закончить резку на 2/3 толщины ствола,
перевернуть ствол и распилить оставшуюся часть сверху
вниз, для ограничения риска контакта с землей.
Ствол, положенный на землю одним концом (Риск
перелома во время резки) (рис. 6)
Начинать резку снизу приблизительно на 1/3
диаметра, закончить резку сверху, направляясь
навстречу уже выполненному разрез.
Ствол, положенный двумя концами
(Риск сдавливания цепи) (рис. 7)
Начинать резку сверху приблизительно на 1/3
диаметра. Закончить резку снизу, направляясь
навстречу уже выполненному разрезу.
Ствол на склоне. Всегда стойте на возвышающейся
от бревна стороне. Для достижения полного контроля
при сквозной резке необходимо снизить давление
шины на ствол ближе к концу резки, не ослабляя
захвата на ручках пилы. Не допускайте касания
земли цепью.
Валка деревьев
ВНИМАНИЕ!: не пытаться производить валку, если у
Вас нет достаточного опыта, и в любом случае
никогда не валить стволы с диаметром, превышающим
длину ножа! Эта операция выполняется только
опытными пользователями с соответствующими
приспособлениями.
Цель валки – дать дереву упасть в наилучшее
положение для последующей обрубки веток и
распиливания ствола на части. (Избегать ситуации,
когда одно дерево, при падении, запутывается в другом
дереве. Очень опасно сваливать запутавшееся дерево.)
Вы должны определить наилучшее направление падения,
оценив: что находится вокруг дерева, его наклон,
изгиб, направление ветра и концентрацию веток.
Не следует недооценивать наличие сухих или
сломанных веток, которые могут отсоединиться во
время валки дерева и представлять собой опасность.
ВНИМАНИЕ! Во время операции валки в критических
условиях, немедленно поднять противошумовую
защиту сразу после резки, для определения необычного
шума и возможных предупреждающих сигналов.
Предварительные операции перед резкой и
определение пути к отступлению
Удалите ветки, мешающие работе (рис. 8), начинайте
работать сверху вниз, так, чтобы ствол располагался
между Вами и машиной, удаляйте наиболее сложные
ветви по частям. Удалите растительность вокруг дерева
и проверьте наличие возможных препятствий (камни,
корни, ямы, и т. д.), чтобы иметь маршрут для
отступления (используемый во время падения дерева);
следует смотреть рисунок (рис. 9) для определения
направления, которого следует придерживаться (A
направление, предусмотренное для падения дерева. B.
Путь к отступлению C. Зона риска)
ВАЛКА ДЕРЕВА (рис. 10)
Для того, чтобы обеспечить контроль за падением
дерева, следует выполнить следующие резы:
Направляющий рез, выполняемый первым, для
определения направления падения дерева: Выполнить
сначала ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ направляющего реза на
стороне, куда должно упасть дерево. Находиться справа
от дерева и резать с натянутой цепью. Затем выполнить
НИЖНЮЮ ЧАСТЬ направляющего реза, который
должен закончиться в конце верхней части. Глубина
направляющего реза должна составлять 1/4 диаметра
ствола, с углом между верхним резом и нижним резом
минимум 45°. Встреча двух резов называется
«линия направляющего реза». Линия должна быть
совершенно горизонтальной и с прямым углом (90°)
по отношению к направлению падения.
Рез валки, выполняемый для того, чтобы свалить
дерево, выполняется на высоте 3-5 см над нижней
частью линии направляющего реза и завершается
на 1/10 ствола от него. Следует находиться слева от
дерева и резать с натянутой цепью, используя крюк.
Проверить, что дерево не движется в другом
направлении, отличающемся от предусмотренного
для падения направления. Как только возможно,
вставить клин для валки в разрез. Не разрезанная
часть ствола считается точкой опоры, и является
“шарниром”, который направляет дерево при
падении; в том случае, если эта часть недостаточна,
не прямая или полностью перепилена, отсутствует
возможность контроля за падением дерева (очень
опасно!). Поэтому необходимо, чтобы различные
резы выполнялись с большой точностью.
По окончании резки, дерево должно начать падение,
если это требуется, следует помочь клином или
рычагом валки.
Срезание веток
После того, как дерево спилено, приступить к
срезанию веток, то есть удалению веток со ствола.
Не следует недооценивать данную операцию,
поскольку большая часть несчастных случаев,
вызванных обратным ударом реакции происходит
именно во время срезания веток, поэтому необходимо
обратить внимание на положение конца ножа во
время резки и работать с левой части ствола.
РУССКИЙ
-8
I. ЭКОЛОГИЯ
В данной главе приводится информация, полезная для поддержания характеристик
экологической совместимости, заложенных на этапе проектирования машины, сведения
по правильному использованию машины и вывозу на свалку масел и топлива
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ
Оп