MPio FY400
Strona 2
Dzi kujemy za zakup odtwarzacza MPIO.
SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera podstawowe informacje dotycz ce u ytkowania odtwarzacza.
Bardziej szczegółowych informacji nale y szuka w PRZEWODNIKU DLA U YTKOWNIKA.
Strona 3
REC button – przycisk nagrywania
Earphones & Line-in port – gniazdo słuchawkowe i wej cie liniowe
MIC – mikrofon
Hold switch – blokada przycisków
Power On/Off &Play/Pause – wł czenie/wył czenie odtwarzacza oraz rozpoczynanie i pauzowanie odtwarzania
Wheel key (volume control) - pokr tło regulacji gło no ci
Function Button – wybór ustawie
Multidirectional Stick (Menu, Navigation) – wybór kierunku (Menu i nawigacja)
USB port – port USB
Battery cover – zatyczka na bateri
Retractable USB - podł czanie do komputera
Slide down the switch to connect the player to the PC – zsun w dół w celu podł czenia odtwarzacza do
komputera
Strona 4
1.
Instalacja sterownika
U ytkownicy Windowsa ME/2000/XP nie musz instalowa dodatkowych sterowników. Jednak e, o ile istnieje
konieczno instalacji, nale y to zrobi przed podł czeniem do komputera.
1. Włó dysk instalacyjny do nap du CD-ROM w komputerze.
2. Wybierz [Nap d] z menu instalacyjnego i post puj według instrukcji wy wietlanych na ekranie.
2.
Wł czanie/wył czanie
1. Naci nij i przytrzymaj klawisz
3.
Zapisywanie plików muzycznych w odtwarzaczu
1. Podł cz odtwarzacz do komputera u ywaj c kabla USB.
2. Kliknij ikonke Windowsa Explorera na ekranie. Komputer rozpozna FY400 jako dysk przeno ny
st d te mo esz zapami tywa i usuwa dane lub tworzy katalogi, stosuj c te same sposoby jak w
przypadku zwykłych dysków twardych w komputerze.
a) Kopiuj i Wklej: „Kopiuj” informacje i „Wklej” je na dysku przeno nym (FY400).
Strona 5
3.
4.
/ .
.
b) Przenie : zaznacz dane i przeci gnij myszk na dysk przeno ny (FY400).
Je li zapami tałe wszystkie pliki, które chciałe , odł cz odtwarzacz od komputera zgodnie z zaleceniami
opisanymi w cz ci „odł czanie odtwarzacza od komputera”.
Odł czanie odtwarzacza od komputera
Przestrzegaj poni szej procedury w celu odł czenia odtwarzacza od komputera w sposób bezpieczny. Nale y
by wiadomym, ze mo e nast pi utrata danych w przypadku nie zastosowania si do poni szych uwag.
1. Umie kursor myszki na ikonie HOT PLUG na pasku narz dzi i kliknij prawym przyciskiem myszki.
2. Kiedy pojawi si informacja „Bezpieczne usuwanie sprz tu” kliknij na ni . Polecenie odł czenia sprz tu
mo e si ró ni w wersjach Windowsa.
3. Kiedy wy wietli si komunikat „Bezpieczne usuwanie sprz tu” wybierz opcj „Masowe urz dzenie
magazynuj ce USB” z listy urz dze i kliknij Przycisk „Zatrzymaj”.
4. Kiedy wy wietli si komunikat „Zatrzymywanie urz dzenia sprz towego” odszukaj „Masowe urz dzenie
magazynuj ce USB” i kliknij „OK.”
5.
Kiedy wy wietli si komunikat „Sprz t mo e by bezpiecznie usuni ty” kliknij przycisk „OK.” i odł cz
odtwarzacz od komputera.
Dla u ytkowników Windows 98:
Windows 98 nie jest wyposa ony w polecenia odł czania odtwarzacza od komputera. Dlatego sprawd
komunikat „USB CONNECT” na wy wietlaczu USB przed odł czeniem urz dzenia. Poczekaj na
informacj „TRANSFER”, która wy wietli si na LCD i dopiero odł cz odtwarzacz.
Strona 6
5.
Słuchanie muzyki
1. Odtwarzaj/pauza- naci nij przycisk / .
2. Regulowanie gło no ci – przekr pokr tło aby ustawi gło no (zakres regulacji gło no ci 0-40)
Naci nij przycisk FUNC podczas odtwarzania aby zmieni ustawienia EQ.
3. Nawigacja
1. Naci nij guzik przycisk nawigacyjny podczas odtwarzania pliku muzycznego.
2. Wybierz dany plik muzyczny za pomoc strzałek
.
3. Naci nij przycisk nawigacji aby ponownie odtworzy wybrany plik muzyczny.
<Wchodzenie/wychodzenie z katalogu>
*wchodzenie do katalogu: wybierz katalog i naci nij PRZYCISK NAWIGACJI. Lub naci nij przycisk
nawigacji w kierunku
.
Wychodzenie z katalogu: naci nij klawisz FUNC aby przej do katalogu wy szego. Lub naci nij przycisk
nawigacji w kierunku
.
Strona 7
6.
Słuchanie radia
1. Naci nij pauz w odtwarzaniu pliku je li plik jest w trakcie odtwarzania.
2. Naci nij i przytrzymaj klawisz FUNC aby od razy przeł czy si na odbiór radia.
1. regulacja cz stotliwo ci.
1. naci nij przycisk nawigacji w kierunku
lub
aby wyregulowa cz stotliwo
2. naci nij i przytrzymaj przycisk nawigacji w kierunku
lub
w celu
automatycznego wyszukania dost pnych cz stotliwo ci.
2. zapami tywanie cz stotliwo ci.
1. aby zapami ta bie c cz stotliwo naci nij przycisk REC w trakcie słuchania radia.
2. Wybierz numer stacji naciskaj c przycisk nawigacji w kierunkach strzałek
. Nast pnie
naci nij przycisk nawigacji w celu zapami tania kanału.
Strona 8
<Kanał i stacja> * naci nij klawisz FUNC w celu przeł czania si pomi dzy kanałami i stacjami.
*kanały: mo esz nacisn strzałki
lub
aby przej do kolejnych cz stotliwo ci.
*stacje: mo esz nacisn strzałki
lub
aby przej jedynie do zapami tanych kanałów.
7.
Nagrywanie głosowe
1. Naci nij pauz w odtwarzaniu pliku je li plik jest w trakcie odtwarzania.
2. Naci nij i przytrzymaj klawisz REC aby rozpocz nagrywanie głosu
3. Naci nij / ponownie w celu pauzy w nagrywaniu. Aby wróci do nagrywania naci nij klawisz
ponownie.
4. Naci nij i przytrzymaj klawisz REC w celu zatrzymania nagrywania.
/