AEG HK634200XB User manual

HK634200XB
NL
EN
FR
DE
ES
INDUCTIEKOOKPLAAT
INDUCTION HOB
TABLE DE CUISSON À INDUCTION
INDUKTIONS-KOCHFELD
PLACA DE INDUCCIÓN
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES
2
17
31
46
61
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot
aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge
kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en
van flessenhouders tot waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
5
8
9
12
14
15
16
Veiligheidsinformatie
Montage-instructies
Beschrijving van het product
Bedieningsinstructies
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Milieubescherming
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten
volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheid tijdens gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in
gebruik neemt.
• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels, op het
oppervlak waar u kookt. Deze kunnen heet worden.
• Gebruikers met een geïmplanteerde pacemaker moeten hun bovenlichaam op een afstand van minimaal 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen zeer snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Montage-instructies
5
Voorkomen van schade aan het apparaat.
• Als er voorwerpen of pannen op het glas vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op het glas. Zet ze niet op het oppervlak.
• Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glas te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Doe geen aluminiumfolie in het apparaat.
• Zorg dat de ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorkant van de unit
eronder geopend blijft.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Noteer, voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje
van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
949 595 021 00
HK634200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
De veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
• Controleer of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is. Sluit geen beschadigd
apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Alleen een bevoegde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
• Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Gevaar voor letsel en
schade aan het apparaat.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt, dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften,
correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)!
• Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
• Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
• De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
6
Montage-instructies
• Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en
het werkblad af te dichten!
• Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasautomaat of oven!
• De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de schokbescherming door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van
het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C
of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.
Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met
een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan
worden.
U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
Montage-instructies
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren 1)), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5
mm en de beschermmat onder het apparaat niet
nodig.
U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken wanneer u het apparaat boven een oven installeert.
1) De beveiligingsdoos is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw dealer.
7
8
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
1 Inductiekookzone 1800 W, met powerfunctie 2800 W (minimale diameter
pan =145mm).
2 Inductiekookzone 1800 W, met powerfunctie 2800 W (minimale diameter
pan =145mm).
3 Inductiekookzone 1400 W, met powerfunctie 2500 W (minimale diameter
pan =125mm).
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W, met powerfunctie 3700 W (minimale diameter
pan =180mm).
2
180
180
210
145
mm
mm
mm
mm
5
3
4
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden
tonen welke functies worden gebruikt.
Sensorveld
Functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.
3
Een kookstanddisplay
Geeft de kookstand weer.
4
Kookzoneweergave van de timer
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt
5
Het timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
6
/
Het activeert de powerfunctie
7
8
9
Kookstand verhogen of verlagen.
/
Tijdsinstellingen verhogen of verlagen.
Selecteert de kookzone.
Bedieningsinstructies
Sensorveld
9
Functie
De functie STOP+GO in- en uitschakelen.
10
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
Warmhouden/STOP+GO-functie is in werking.
-
/
-
De kookzone wordt gebruikt.
De automatische verwarmingsfunctie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de
kookzone geplaatst.
Er is een storing
Een kookzone is nog heet (restwarmte)
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De powerfunctie is in werking.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van
de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn ( ).
• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u het apparaat weer kunt gebruiken.
• U gebruikt ongeschikt kookgerei. Het symbool gaat branden en na 2 minuten schakelt
de kookzone automatisch uit.
10
Bedieningsinstructies
• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat
den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
bran-
De tijden van automatisch uitschakelen
Temperatuurinstelling
De kookzone
wordt uitgeschakeld na
6 uur
-
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand.
Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.
Automatisch opwarmen
U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen
als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de
gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten voor
een kookzone:
aan. Het symbool verschijnt op
1. Raak
de display.
2. Raak meteen aan. Het symbool verschijnt op de display.
3. Raak meteen aan tot de benodigde temperatuurinstelling aan gaat. Na 3 seconden
verschijnt op de display.
Om de functie te stoppen, raakt u aan.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Powerfunctie
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone autoaan om de functie in te
matisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak
of aan om de functie uit te schakelen.
schakelen; gaat branden. Raak
Bedieningsinstructies
11
Vermogensbeheer
Het powermanagement verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die een paar vormen (zie
afbeelding). De powerfunctie verhoogt de power
naar het maximale niveau voor één kookzone per
paar. Het verlaagt automatisch de power van de
tweede kookzone naar een lager niveau. De display van de verlaagde zone tussen twee niveau's.
Timer
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt
gebruikt.
Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (
00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de
tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te
schakelen. De resterende tijd telt af tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt
uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan. Raak of aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
STOP+GO
De
Als
-functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).
in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
stopt de timerfunctie niet.
aan. Het symbool gaat branden.
• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u
aan. De kookstand die u eerder hebt
• Raak voor het uitschakelen van deze functie
ingesteld, wordt weergegeven.
12
Nuttige aanwijzingen en tips
Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Raak om deze functie te starten aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.
De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt
weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel geen kookstand in.
• Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel geen kookstand in. Raak 4 seconden aan. Het
symbool gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.
• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
Pannen voor inductiekookzones
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel
heet wordt.
Materiaal van de pannen
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt
als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
Nuttige aanwijzingen en tips
13
Bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen: Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.
Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de
pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
De voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
Tips
1
Het door u gekookte eten warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Meng het geheel van tijd tot tijd.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45
min
Enkele eetlepels vloeistof toevoegen
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
14
Onderhoud en reiniging
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
Tips
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu zoals
van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors- nodig
tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken,
donuts
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet
5-15
min
De Powerfunctie is het beste geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van
levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico
vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel
mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te
bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niettoegestaan.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen,
vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
Problemen oplossen
15
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
• U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één tiptoets tegelijk aan.
• De kinderbeveiliging of de blokkering of Stop+Go is actief. Zie
het hoofdstuk Bedieningsinstructies.
• Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel. Reinig het
bedieningspaneel.
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluid als het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder het voorwerp
van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U heeft iets op de
toets.
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
geplaatst. Verwijder het object van het tip-
De Automatische Opwarmfunc- • De kookzone geeft nog steeds restwarmte af. Laat de kookzone
tie start niet.
voldoende afkoelen.
• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de Automatische Opwarmfunctie.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het vermogensbeheer is ingeschakeld. Zie het hoofdstuk Vermogensbeheer.
De tiptoetsen worden warm.
De pan is te groot of staat te dicht bij de bediening. Plaats grotere pannen op de achterste kookzones indien nodig.
gaat branden
De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
gaat branden
• Geen pan op de kookzone. Zet de pan op de kookzone.
• Geen correct kookgerei. Gebruik het juiste kookgerei.
• De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. Zet de pan op een kleinere kookzone.
en een getal gaan branden.
Er heeft zich een fout voorgedaan in het apparaat.
Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het
weer gaat branden, neem dan
apparaat opnieuw aan. Als
contact op met de klantenservice.
16
Milieubescherming
Probleem
gaat branden
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan omdat een pan
is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone
is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel de kookdient uit te gaan op
zone na ongeveer 30 seconden weer in.
het display, het lampje van de restwarmte kan nog branden. Laat
de pan afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei of de
pan geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de
hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en
de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
17
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect,
from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
18
Contents
CONTENTS
19
20
22
24
27
28
29
30
Safety information
Installation instructions
Product description
Operating instructions
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Environment concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
19
SAFETY INFORMATION
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before
the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move
or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance.
Children and vulnerable people safety
WARNING!
Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision
or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their
safety.
• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
• Keep the children away from the appliance during and after the operation, until the appliance is cold.
WARNING!
Activate the child safety device to prevent small children and pets from an accidental activation of the appliance.
Safety during operation
• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before the first use.
• Set the cooking zones to "off" after each use.
• The risk of burns! Do not put the objects made of metal, for example cutlery or saucepan
lids, on the surface that you cook. They can become hot.
• The Users with an implanted pacemaker must keep their upper body minimum 30 cm
from induction cooking zones that are activated.
WARNING!
Fire risk! Too hot fats and oils can occur with ignition very quickly.
Correct operation
•
•
•
•
Always monitor the appliance during operation.
The appliance is only for domestic use!
Do not use the appliance as a work or a storage surface.
Do not put or keep very flammable liquids and materials, easy fusible objects (made of
plastic or aluminium) on or near the appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let the electricity
bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let the electricity bonds to tangle.
How to prevent a damage to the appliance.
• If the objects or cookware fall on the glass, the surface can be damaged.
• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms can cause
scratch of the glass. Do not move them on the surface.
20
Installation instructions
•
•
•
•
Do not let cookware boil dry to prevent the damage to cookware and glass .
Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
Do not put the aluminium foil on the appliance.
Make sure that the airflow space of 5 mm between the worktop and front of the unit
below it stays opened.
WARNING!
If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the electrical
shock.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The
rating plate of the appliance is on its lower casing.
949 595 021 00
HK634200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
The Safety Instructions
WARNING!
You must read these!
• Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect
a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.
• Only an authorized servicing technician can install, connect or repair this appliance. Use
only original spare parts.
• Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in
units and work surfaces that align to the standards.
• Do not change the specifications or change this product. Risk of injury and damage to
the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where
you use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules
etc.)!
• Keep the minimum distances to other appliances and units!
• Install shock protection, for example install the drawers only with a protective floor directly below the appliance!
• Keep safe the cut surfaces of the worktop from moisture with a correct sealant!
• Seal the appliance to the work top with no space between with a correct sealant!
• Keep safe the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g. from a dishwasher
or oven!
• Do not install the appliance adjacent to doors and below windows! If not, when you
open the doors or windows they can push off hot cookware from the appliance.
Installation instructions
21
WARNING!
Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connections.
•
•
•
•
•
•
•
The electrical mains terminal is live.
Make electrical mains terminal free of voltage.
Install correctly to give shock protection.
Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot.
A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly.
Use a strain relief clamp on cable.
Use the correct mains cable of type H05BB-F Tmax 90°C (or higher) for a single phase or
two phase connection.
• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or
higher). Speak to your local Service Centre.
The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance
from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.
You must have correct devices to isolate: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses
removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
22
Product description
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
20 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
If you use a protection box (the additional accessory2)), the front airflow space of 5 mm and protective floor directly below the appliance are not
necessary.
You can not use the protection box if you install
the appliance above an oven.
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
180
180
210
145
mm
mm
5
mm
mm
4
3
1 Induction cooking zone 1800 W, with
Power function 2800 W (minimum
cookware diameter =145mm).
2 Induction cooking zone 1800 W, with
Power function 2800 W (minimum
cookware diameter =145mm).
3 Induction cooking zone 1400 W, with
Power function 2500 W (minimum
cookware diameter =125mm).
4 Control panel
5 Induction cooking zone 2300 W, with
Power function 3700 W (minimum
cookware diameter =180mm).
2) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.
23
Product description
Control panel layout
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which
functions operate.
sensor field
function
1
It activates and deactivates the appliance
2
It locks/unlocks the control panel
3
A heat setting display
It shows the heat setting
4
Cooking zones' indicators of timer
It shows for which zone you set the time
5
The timer display
It shows the time in minutes
/
6
It increases or decreases the heat setting
It activates the Power function
7
It increases or decreases the time
/
8
9
It selects the cooking zone
10
It activates and deactivates the STOP+GO function
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
Keep warm/STOP+GO function operates.
-
/
-
The cooking zone operates.
Automatic Heat Up function operates.
Not correct cookware or too small cookware or no cookware on the
cooking zone.
There is a malfunction
A cooking zone is still hot (residual heat)
Lock/ The Child Safety device operates.
Power function operates.
24
Operating instructions
Display
Description
The Automatic Switch Off operates.
Residual heat indicator
WARNING!
The risk of burns from residual heat!
The induction cooking zones make the heat necessary for cooking directly in the bottom of
the cookware. The glass ceramic is hot from the heat of the cookware.
OPERATING INSTRUCTIONS
Activation and deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance automatically if:
• All cooking zones are deactivated ( ).
• You do not set the heat setting after you activate the appliance.
• You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a
pan, a cloth, etc.). The sound operates some time and the appliance deactivates. Remove
the object or clean the control panel.
• The appliance become too hot (e.g. when, a saucepan boils dry). Before you use the appliance again, the cooking zone must be cool.
• You use not correct cookware. The symbol comes on and the cooking zone deactivates automatically after 2 minutes.
• You do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time,
comes on and the appliance deactivates. See the table.
The times of Automatic Switch Off
The heat setting
The cooking zone
deactivates after
6 hours
5 hours
4 hours
1.5 hours
The heat setting
Touch to increase the heat setting. Touch to decrease the heat setting. The display
shows the heat setting. Touch and at the same time to deactivate the cooking zone.
25
Operating instructions
Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a shorter
time if you activate the Automatic Heat Up function. This function sets the highest heat setting
for some time (see the illustration), and then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function for a
cooking zone:
. The symbol comes on in the
1. Touch
display.
2. Immediately touch . The symbol comes
on in the display.
3. Immediately touch again and again until
the necessary heat setting comes on. After 3
seconds comes on in the display.
To stop the function touch .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Power function
The Power function makes more power available to the induction cooking zones. The Power
function is activated for 10 minutes at most. After, that the induction cooking zone auto, comes on. To deactimatically sets back to highest heat setting. To activate, touch
or .
vate, touch
Power management
The power management divides the power between two cooking zones in a pair (see the illustration). The power function increases the power
to the maximum level for one cooking zone in the
pair. Automatically decreases the power in the
second cooking zone to a lower level. The display
for the reduced zone change between two levels.
Timer
Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Timer after the selection of the cooking zone.
You can set the heat setting before or after you set the timer.
• To set the cooking zone:touch again and again until the indicator of a necessary
cooking zone comes on.
• To activate or change the Timer: touch or of the timer to set the time ( 00 - 99
minutes). When the indicator of the cooking zone starts to flash slow, the time counts
down.
26
Operating instructions
• To deactivate the Timer: set the cooking zone with and touch to deactivate the
Timer. The remaining time counts back to 00 . The indicator of the cooking zone goes
out.
• To see the remaining time: set the cooking zone with . The indicator of the cooking
zone starts to flash quickly. The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the sound operates and 00 flashes. The cooking zone deactivates.
• To stop the sound: touch
You can use the Timer as a minute minder while the cooking zones do not operate. Touch
. Touch or to set the time. When the time comes to an end, the sound operates
and 00 flashes
• To stop the sound: touch
STOP+GO
The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting ( ).
When operates, you cannot change the heat setting.
The function does not stop the timer function.
• To activate this function touch . The symbol comes on.
• To deactivate this function touch . The heat setting that you set before comes on.
Lock
When the cooking zones operate, you can lock the control panel, but not . It prevents an
accidental change of the heat setting.
First set the heat setting.
To start this function touch . The symbol comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop this function.
The child safety device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate the child safety device
• Activate the appliance with . Do not set the heat settings.
• Touch for 4 seconds. The symbol comes on.
• Deactivate the appliance with .
To deactivate the child safety device
• Activate the appliance with . Do not set the heat settings. Touch for 4 seconds.
The symbol comes on.
• Deactivate the appliance with .
To override the child safety device for only one cooking time
• Activate the appliance with . The symbol comes on.
• Touch for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the appliance.
• When you deactivate the appliance with , the child safety device operates again.
Helpful hints and tips
27
HELPFUL HINTS AND TIPS
Use the induction cooking zones with correct cookware.
Cookware for induction cooking zones
For induction cooking zones a strong electro-magnetic field creates the heat in the cookware very quickly.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled steel, stainless steel, the bottom made of multi-layer
(with correct mark from a manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass, glass, ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction hob if …
• ... some water boils very quickly on a zone set to the highest heat setting.
• ... a magnet pulls on to the bottom of the cookware.
The bottom of the cookware must be as thick and flat as possible.
Cookware dimensions: induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of
the cookware automatically to some limit.
The noises during operation
If you can hear
• crack noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• whistle sound: you use one or more cooking zones with high power levels and the cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer to appliance malfunction.
Energy saving
• If it is possible, always put the lids on the cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
The Examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
Heat
setting
1
1-2
Use to:
Time
Hints
Keep warm the food you cooked
as required
Put a lid on a cookware
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
Mix from time to time
28
Care and cleaning
Heat
setting
Use to:
Time
10-40
min
Hints
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
Cook with a lid on
2-3
Simmer rice and milkbased dishes, heat- 25-50
ing up ready-cooked meals
min
Add the minimum twice as much
liquid as rice, mix milk dishes part
procedure through
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add some tablespoons of liquid
4-5
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes
4-5
Cook larger quantities of food, stews
and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks
5-15
min
Turn halfway through
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
The Power function is best to heat up large quantities of water.
Information on acrylamides
Important! According to the newest scientific knowledge, if you brown food (specially the
one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that
you cook at the lowest temperatures and do not brown food too much.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
WARNING!
The sharp objects and abrasive cleaning agents can cause damage to the appliance.
For your safety, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.
Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the
dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the
scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is sufficiently cool: limescale rings , water rings, fat
stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic
or stainless steel.
What to do if…
2.
3.
29
Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.
At the end rub the appliance dry with a clean cloth.
WHAT TO DO IF…
Problem
Possible cause and remedy
You cannot activate the appliance or operate it.
• Activate the appliance again and set the heat setting in 10
seconds.
• You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only
touch one sensor field.
• The Child Safety Device or the Lock or Stop+Go operates. See
the chapter Operating instruction.
• There is water or fat stains on the control panel. Clean the
control panel.
A Sound operates and the appliance deactivates.
A sound operates when the appliance is deactivated.
You put something on one or more sensor fields. Remove the object from the sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the
field.
. remove object from the sensor
The residual heat indicator does The cooking zone is not hot because it operated only for a short
not comes on.
time. If the cooking zone should be hot, speak to the service centre.
The Automatic Heat Up function does not operate.
• There is still residual heat on the cooking zone. Let the cooking
zone become sufficiently cool.
• The highest heat setting is set. The highest heat setting has the
same power as the Automatic Heat Up function.
The heat setting changes between two levels.
The Power management is activated. See the section Power management.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or you out it too near to the controls.
Put large cookware on the rear cooking zones if it is necessary.
comes on
The Automatic Switch Off operates. Deactivate the appliance and
activate it again.
comes on
• No cookware on the cooking zone. Put cookware on the cooking zone.
• Not correct cookware. Use the correct cookware.
• The diameter of the bottom of the cookware is too small for
the cooking zone. Move cookware to a smaller cooking zone.
and number comes on.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house.
comes on again, speak to the service centre.
Connect again. If
30
Environment concerns
Problem
comes on
Possible cause and remedy
There is an error in the appliance, because a cookware boils dry.
The protection against become too hot for the cooking zone operates. The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance. Remove the hot cookware. After, approximately 30 seconds activate the cooking zone again.
should go out of the display, residual heat indicator can stay. Let
the cookware become sufficiently cool and check it with the section Cookware for the induction cooking zone.
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the
customer service. Give the data from the rating plate, three digit letter code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service
technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instructions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic
components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as
household waste at the waste disposal facilities in your municipality.
31
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que
vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
32
Sommaire
SOMMAIRE
33
34
37
38
41
43
44
Consignes de sécurité
Instructions d'installation
Description de l'appareil
Notice d'utilisation
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
45 En matière de protection de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
33
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil,
même si vous veniez à le déplacer ou à le vendre. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses
options de sécurité.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure !
• Éloignez les enfants de l'appareil pendant et après son fonctionnement, jusqu'à ce que
l'appareil ait refroidi.
AVERTISSEMENT
Activez la sécurité enfants pour empêcher les enfants ou animaux de compagnie d'activer
accidentellement l'appareil.
Sécurité d'utilisation
• Retirez tous les emballages, les étiquettes (sauf la plaque signalétique) et les films protecteurs de l'appareil avant de l’utiliser pour la première fois.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson après chaque utilisation.
• Risque de brûlures ! Ne posez pas d'objets métalliques, comme par exemple des couverts
ou des couvercles de casseroles sur le plan de cuisson. Ils risqueraient de chauffer.
• Les utilisateurs porteurs d’un pacemaker doivent se tenir à une distance d'au moins 30
cm (au niveau du buste) des zones de cuisson à induction activées.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ! Les graisses surchauffées s'enflamment facilement.
Utilisation
•
•
•
•
Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.
Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.
N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.
Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets
susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.
34
Instructions d'installation
• Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à
proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que
les câbles ne soient pas enchevêtrés.
Pour éviter d'endommager l'appareil.
• Évitez de laisser tomber des objets ou des récipients sur la surface vitrocéramique au risque d'endommager la table de cuisson.
• Les récipients en fonte ou les récipients dont le fond est endommagé et rugueux risquent
de rayer la table de cuisson. Ne les déplacez pas sur la surface.
• Ne laissez pas le contenu des récipients s'évaporer en totalité au risque d'endommager
les récipients, ainsi que la surface vitrocéramique.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des plats de cuisson vides ou sans
aucun récipient.
• Ne placez jamais d'aluminium sur l'appareil.
• Veillez à ce que l'espace de circulation d'air de 5 mm entre le plan de travail et l'avant de
l'appareil situé au dessous reste dégagé.
AVERTISSEMENT
Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Avant l'installation, notez le numéro de série (Ser. Nr.) figurant sur la plaque signalétique.La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur.
949 595 021 00
HK634200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Les consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
Lisez-les attentivement !
• Vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez pas un
appareil endommagé. En cas de nécessité, contactez votre magasin vendeur.
• Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif
d'un professionnel qualifié et selon les normes et règles en vigueur. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
• Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.
• Ne modifiez pas les caractéristiques ou cet appareil. Risque de blessure corporelle et de
dommage matériel.
Instructions d'installation
35
• Respectez la législation, la réglementation, les directives et les normes en vigueur dans le
pays où est installé l'appareil (réglementations de sécurité sur le recyclage, consignes de
sécurité électrique et/ou gaz,...)!
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils !
• La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exemple les tiroirs doivent être installés uniquement avec un plancher de protection directement sous l'appareil.
• Pour les protéger de l'humidité, mettez du mastic (joint) adapté sur les surfaces de découpe du plan de travail.
• Scellez l'appareil jusqu'au plan de travail avec un bon joint d'étanchéité en ne laissant
aucun espace !
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par
exemple, d'un lave-vaisselle ou d'un four !
• Protégez les surfaces de la découpe du plan de travail contre l'humidité avec un joint
d'étanchéité approprié.
AVERTISSEMENT
Risque de dommages dûs au courant électrique. Respectez soigneusement les instructions
pour le raccordement électrique.
•
•
•
•
La borne d'alimentation est sous tension.
Mettez la borne d'alimentation hors tension.
Installez l'appareil correctement de manière à le protéger contre tout choc électrique.
Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
• Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
• Poser un serre-câble anti-traction sur le câble.
• En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'alimentation approprié de type H05BB-F Tmax 90°C (ou plus).
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type
H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
36
Instructions d'installation
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option3)), l'espace de circulation d'air de
5 mm et le fond de protection installé directement sous l'appareil ne sont plus nécessaires.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de protection si vous installez l'appareil au-dessus d'un
four.
3) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
Description de l'appareil
37
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
1 Zone de cuisson à induction 1 800 W,
avec fonction Booster 2 800 W (diamètre minimum du plat de cuisson =
145 mm).
2 Zone de cuisson à induction 1 800 W,
avec fonction Booster 2 800 W (diamètre minimum du plat de cuisson =
145 mm).
3 Zone de cuisson à induction 1400 W,
avec fonction Booster 2500 W (diamètre minimum du plat de cuisson = 125
mm).
4 Bandeau de commande
5 Zone de cuisson à induction 2300 W,
avec fonction Booster 3700 W (diamètre minimum du plat de cuisson = 180
mm).
2
180
180
210
145
mm
mm
mm
5
mm
3
4
Description du bandeau de commande
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Les affichages, voyants et signaux
sonores confirment l'activation des fonctions sélectionnées.
touche sensitive
fonction
1
Active ou désactive l'appareil.
2
Verrouille/déverrouille le bandeau de commande
3
Indicateur du niveau de cuisson
Affiche le niveau de cuisson
4
Indicateurs du minuteur des zones de
cuisson
Affiche la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée
5
L'affichage du minuteur
Affiche la durée en minutes
6
/
Augmente ou diminue les niveaux de cuisson
38
Notice d'utilisation
touche sensitive
fonction
Active la fonction Booster.
7
Augmente ou diminue la durée
/
8
9
Détermine la zone de cuisson
10
Active ou désactive la fonction STOP+GO.
Affichage du niveau de cuisson
Afficheur
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La fonction Maintien au chaud/STOP+GO est active.
-
/
La zone de cuisson est en fonctionnement
-
La fonction de démarrage automatique de la cuisson est active.
Plat de cuisson inadapté ou trop petit, ou absence de plat sur la zone
de cuisson.
Il y a une anomalie.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La Sécurité enfants est activée.
La fonction Booster est activée.
L’arrêt de sécurité est activé.
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT
La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !
Les zones de cuisson à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des
plats de cuisson. La table vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.
NOTICE D'UTILISATION
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.
Mise à l'arrêt automatique
Cette fonction désactive la table de cuisson automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désactivées ( ).
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir activé la table.
• Vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pen-
39
Notice d'utilisation
dant un court instant, et la table de cuisson se désactive. Enlevez l'objet ou nettoyez le
bandeau de commande.
• L'appareil surchauffe (par ex., lorsque tout le liquide s'est évaporé du récipient). Laissez
refroidir la zone de cuisson avant de la réutiliser.
• Vous n'utilisez pas un plat de cuisson approprié. Le symbole s'allume et, 2 minutes
après, la zone de cuisson est automatiquement désactivée.
• La zone de cuisson n'est pas désactivée ou le niveau de cuisson n'est pas modifié. Après
un certain temps, s'affiche et l'appareil est désactivé. Voir tableau.
Temporisation de la fonction Arrêt automatique
Niveau de cuisson
La zone de cuisson se met à l'arrêt après
6 heures
5 heures
4 heures
1,5 heures
Niveau de cuisson
Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. L'affichage indique le niveau de cuisson. Appuyez sur et en même
temps pour désactiver la zone de cuisson.
Démarrage automatique
La fonction de démarrage automatique de la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le réglage
11
de température souhaité. Cette fonction active la
10
température la plus élevée pendant un certain
9
temps (voir l'illustration) puis redescend à la tem8
pérature sélectionnée.
7
6
Activation de la fonction pour une zone de cuis5
son :
4
3
. Le symbole s'affiche.
1. Appuyez sur
2
1
2. Appuyez immédiatement sur . Le symbole
s'affiche.
0
1
3. Appuyez immédiatement sur à plusieurs
reprises jusqu'à ce que le réglage de température souhaité s'affiche. Après 3 secondes, s'affiche.
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur .
2
3
4
5
6
7
8
9
Fonction Booster
La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induction. La fonction Booster est activée pendant une durée maximale de 10 minutes. Après cela, la zone de cuisson revient ensuite automatiquement au niveau de cuisson maximum.
, s'affiche. Pour la désactiver, appuyez sur
Pour activer cette fonction, appuyez sur
ou .
40
Notice d'utilisation
Gestion du niveau de puissance
Le dispositif de gestion de la puissance répartit la
puissance disponible entre deux zones de cuisson
qui sont couplées pour former une paire (voir l'illustration). La fonction Booster augmente la puissance au niveau maximum pour l'une des zones
de cuisson de la paire. Cela diminue automatiquement la puissance pour la seconde zone de cuisson à un niveau inférieur. L'affichage de la zone
de puissance réduite alterne d'un niveau à l'autre.
Minuteur
Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant
une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la zone de cuisson.
Le réglage du niveau de cuisson peut être défini avant ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:appuyez sur à plusieurs reprises juqu'à ce que l'indicateur d'une zone de cuisson nécessaire s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur : appuyez sur la touche ou du minuteur
pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la zone de cuisson avec et appuyez sur pour
désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant
de la zone de cuisson s'éteint.
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche .
Le voyant de la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps
restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se
désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque les zones de cuisson ne sont pas
en fonctionnement. Appuyez sur . Appuyez sur la touche ou pour régler la durée
souhaitée. Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
STOP+GO
La fonction permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en
position de maintien au chaud ( ).
.
Il n'est désormais plus possible de modifier le niveau de cuisson en cours
La fonction n’interrompt pas le minuteur.
• Pour activer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume.
• Pour désactiver cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Conseils utiles
41
Verrouillage
Pendant l'utilisation des zones de cuisson, vous pouvez verrouiller le bandeau de commande, à l'exception de la touche . Ceci empêchera une modification involontaire du niveau
de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction.
Sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité enfants :
• Activez l'appareil avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Désactivez l'appareil avec .
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants
• Activez l'appareil avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Désactivez l'appareil avec .
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson
• Activez l'appareil avec . Le symbole s'allume.
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes
qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil.
• Lorsque vous désactivez l'appareil avec , la sécurité enfants est à nouveau activée.
CONSEILS UTILES
Utilisez des récipients adaptés aux zones de cuisson à induction.
Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction
Sur les zones de cuisson, un champ électro-magnétique puissant chauffe les plats de cuisson très rapidement.
Matériaux des ustensiles de cuisson
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable, fond multicouches (homologué par
le fabricant),
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour l’induction si :
• ... une petite quantité d'eau contenue dans un récipient chauffe dans un bref laps de
temps sur une zone de cuisson réglée sur le niveau de cuisson maximal.
42
Conseils utiles
• ... un aimant adhère au fond du plat de cuisson.
Le fond du récipient de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.
Dimensions du récipient : les zones de cuisson à induction s’adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé, jusqu'à une certaine limite.
Bruit pendant le fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
• un bruit de sifflement : vous utilisez une ou plusieurs zones de cuisson avec des niveaux
de cuisson élevés et le récipient est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
• Un bourdonnement : vous utilisez des puissances élevées.
• Un cliquètement : des commutations électriques se produisent.
• Un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur fonctionne.
Les bruits décrits sont normaux et ne constituent pas un dysfonctionnement.
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.
Niveau
de
cuisson
1
Utilisation :
Pour conserver au chaud les plats que
l'on vient de cuire
Heure
selon les
besoins.
Conseils
Mettre un couvercle sur le plat de
cuisson
1-2
Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, 5-25
chocolat, gélatine
min
Remuer de temps en temps
1-2
Solidifier : omelettes, œufs au plat
10-40
min
Couvrir pendant la cuisson.
2-3
Faire cuire à feu doux le riz et les plats à
base de produits laitiers ; réchauffage
des plats cuisinés
25-50
min
Ajouter au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.
3-4
Faire cuire à la vapeur les légumes, le
poisson à l'étuvée, la viande
20-45
min
Ajouter quelques cuillerées à soupe
de liquide
4-5
Faire cuire des pommes de terre à la vapeur
20-60
min
Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre.
Entretien et nettoyage
Niveau
de
cuisson
Utilisation :
Heure
43
Conseils
4-5
Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes
60-150
min
Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus
les ingrédients.
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retourner à mi-cuisson.
7-8
Poêler à feu vif des pommes de terre
rissolées, côtelettes de filet, steaks
5-15
min
Retourner à mi-cuisson.
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuisson des frites.
La fonction Booster convient le mieux pour faire chauffer de grands volumes d'eau.
Informations sur l'acrylamide
Important Selon les connaissances scientifiques les plus récentes, faire brunir les aliments
de manière intensive, en particulier les produits contenant de l'amidon, peut nuire à la
santé à cause de l'acrylamide. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire cuire les
aliments à basse température et de ne pas trop les faire brunir.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.
AVERTISSEMENT
Les objets coupants et les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager l'appareil.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute pression pour
nettoyer la table de cuisson.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le
fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Retirez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant
du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial
pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et
d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent
de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.
44
En cas d'anomalie de fonctionnement
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause possible et solution
Vous ne réussissez pas à mettre
l'appareil en fonctionnement.
• Remettez l'appareil en fonctionnement et réglez le niveau de
cuisson dans les 10 secondes qui suivent.
• Vous avez appuyé sur 2 touches sensitives ou plus en même
temps. N'effleurez qu'une seule touche sensitive à la fois.
• La Sécurité enfants ou la fonction Stop+Go fonctionne. Reportez-vous au chapitre Utilisation de l'appareil.
• Il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau de
commande. Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit, l'appareil se met automatiquement
à l'arrêt.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est à l'arrêt.
Vous avez recouvert une ou plusieurs zones sensitives. Retirez
l'objet des touches sensitives.
L'appareil se met à l'arrêt.
Vous avez recouvert la
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chaude car elle n'a été activée que
pendant un court laps de temps. Si la zone de cuisson est censée
être chaude, faites appel à votre service après-vente.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne
fonctionne pas.
• Il y a encore de la chaleur résiduelle sur le zone de cuisson.
Laissez refroidir la zone de cuisson.
• Le niveau de cuisson maximum est réglé. Le niveau de cuisson
maximum offre la même puissance que la fonction de démarrage automatique de la cuisson.
L'affichage alterne entre deux
niveaux de cuisson.
Le dispositif de gestion de la puissance est activé. Reportez-vous
au chapitre « Gestion de puissance ».
Les touches sensitives commencent à chauffer.
Le récipient est trop grand ou vous l'avez posé trop près des commandes. Placez les récipients de grande taille sur les zones de
cuisson arrière, si nécessaire.
. Retirez l'objet de la touche sensitive.
s'allume
L’arrêt de sécurité fonctionne. Mettez l'appareil à l'arrêt puis remettez-le en fonctionnement.
s'allume
• Aucun récipient sur la zone de cuisson Placez un récipient sur
la zone de cuisson.
• Récipient inadapté. Utilisez un récipient adapté.
• Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone de
cuisson. Déplacez le récipient sur une zone de cuisson plus petite.
et un chiffre s'affiche.
L'appareil présente une anomalie.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique.
s'affiche à nouveau, contactez le service
Reconnectez-le. Si
après-vente.
En matière de protection de l'environnement
Problème
s'allume
45
Cause possible et solution
L'appareil présente une anomalie, parce qu'un récipient brûle sur
le feu. La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson fonctionne. L’arrêt de sécurité fonctionne.
Mettez à l'arrêt l'appareil. Retirez le récipient chaud. Après environ 30 secondes, remettez en fonctionnement la zone de cuisson.
doit disparaître, l'indicateur de chaleur résiduelle peut rester. Laissez le récipient refroidir et vérifiez le chapitre « Récipients
compatibles avec les zones de cuisson à induction ».
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations
figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui
s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la
part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du magasin
vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service
après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
46
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es
ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt,
vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Inhalt
INHALT
48
49
52
53
56
58
59
60
Sicherheitshinweise
Montageanleitung
Gerätebeschreibung
Gebrauchsanweisung
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Umwelttipps
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
47
48
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor Installation und
dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät auf, auch wenn Sie umziehen
oder das Gerät verkaufen. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit der Bedienung und den
Sicherheitsmerkmalen gut vertraut sein.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
WARNUNG!
Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses Gerät
benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung
des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Halten Sie Kinder während und nach dem Betrieb vom Gerät fern, bis das Gerät kalt geworden ist.
WARNUNG!
Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht versehentlich einschalten können.
Sicherheit während des Betriebs
• Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber und Folien.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
• Verbrennungsgefahr! Legen Sie keine metallischen Gegenstände, wie Besteck oder Topfdeckel, auf die verwendete Kochzone. Sie werden heiß.
• Träger von Herzschrittmachern müssen mit dem Oberkörper mindestens 30 cm Abstand
zu eingeschalteten Induktions-Kochzonen halten.
WARNUNG!
Brandgefahr! Überhitzte Fette und Öle entzünden sich sehr schnell.
Ordnungsgemäßer Betrieb
•
•
•
•
Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt!
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
Stellen Sie keine feuergefährlichen Flüssigkeiten oder Materialien und keine Gegenstände, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Aluminium), in der Nähe des Geräts oder
auf dem Gerät ab.
Montageanleitung
49
• Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor.
Achten Sie darauf, dass das Gerät oder heißes Kochgeschirr nicht von Stromkabeln berührt wird. Achten Sie darauf, dass sich keine Stromkabel verheddern.
So vermeiden Sie Schäden am Gerät.
• Wenn Kochgeschirr oder andere Gegenstände auf die Glaskeramik fallen, kann die Oberfläche beschädigt werden.
• Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluguss oder mit beschädigtem Boden kann die Glaskeramik
verkratzen. Verschieben Sie daher das Kochgeschirr nicht auf der Glaskeramik-Oberfläche.
• Vermeiden Sie das Leerkochen von Kochgeschirr, um Schäden am Kochgeschirr und der
Glaskeramik zu verhindern.
• Benutzen Sie die Kochstellen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Stellen Sie sicher, dass der Lüftungsspalt von 5 mm zwischen der Arbeitsplatte und der
Gerätevorderseite frei bleibt.
WARNUNG!
Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus
der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
MONTAGEANLEITUNG
Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild finden.Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts.
949 595 021 00
HK634200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen
Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.
• Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker aufgestellt, angeschlossen
oder repariert werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Andernfalls
besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
• Die im Einsatzland des Geräts geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
sind einzuhalten (Sicherheits- und Recyclingbestimmungen, Sicherheitsregeln der Elektrotechnik usw.).
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind einzuhalten!
50
Montageanleitung
• Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen
zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert werden!
• Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial
vor Feuchtigkeit geschützt werden!
• Das Gerät muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt.
Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich!
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, die z.B. durch einen Geschirrspüler oder Backofen entstehen können!
• Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial
vor Feuchtigkeit geschützt werden!
WARNUNG!
Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschläge. Beachten Sie genau die Anweisungen zu
den elektrischen Anschlüssen.
•
•
•
•
•
Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.
Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
Der Berührungsschutz muss durch einen fachgerechten Einbau gewährleistet sein.
Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.
Die Klemmverbindungen müssen von einem Elektroinstallateur fachgerecht ausgeführt
werden.
• Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.
• Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss das entsprechende Netzkabel des Typs
H05BB-F Tmax 90 °C (oder höher) verwendet werden.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F
Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der
Spannungsquelle zu trennen.
Es sind geeignete Sicherheitseinrichtungen erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
Montageanleitung
R 5mm
=
51
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Falls Sie einen Schutzboden verwenden (zusätzliches Zubehör)4), ist die Einhaltung des vorderen
Belüftungsabstands von 5 mm unter dem Gerät
nicht nötig.
Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.
4) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor
Ort.
52
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
Allgemeiner Überblick
1
1 Induktionskochzone 1800 W, mit
Power-Funktion 2800 W (Mindestdurchmesser des Kochgeschirrs = 145
mm).
2 Induktionskochzone 1800 W, mit
Power-Funktion 2800 W (Mindestdurchmesser des Kochgeschirrs = 145
mm).
3 Induktionskochzone 1400 W, mit
Power-Funktion 2500 W (Mindestdurchmesser des Kochgeschirrs = 125
mm).
4 Bedienfeld
5 Induktionskochzone 2300 W, mit
Power-Funktion 3700 W (Mindestdurchmesser des Kochgeschirrs = 180
mm).
2
180
180
210
145
mm
mm
mm
mm
5
3
4
Bedienfeldanordnung
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustische
Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Aktiviert und deaktiviert das Gerät
2
Verriegelt/Entriegelt das Bedienfeld
3
Kochstufenanzeige
Zeigt die eingestellte Kochstufe an
4
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wurde
5
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an
6
/
Erhöht oder verringert die Kochstufe
Gebrauchsanweisung
Sensorfeld
53
Funktion
Aktiviert die Power-Funktion
7
Erhöht oder verringert der Zeit
/
8
9
Wählt die Kochzone aus
10
Aktiviert und deaktiviert die Funktion STOP+GO
Anzeige der Kochstufen
Anzeige
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Funktion Warmhalten/STOP+GO ist eingeschaltet.
-
/
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Ankochautomatik ist eingeschaltet.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Eine Störung ist aufgetreten.
Die Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Tastensperre/Kindersicherung ist eingeschaltet.
Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
Die Abschaltautomatik ist eingeschaltet.
Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Verbrennungsgefahr durch Restwärme!
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des
Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet ( ).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Kochstufe gewählt.
• Verschüttete Lebensmittel oder andere Gegenstände bedecken die Bedienblende länger
als 10 Sekunden (Pfanne, Tuch, usw.). Ein Signal ertönt und das Gerät wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
54
Gebrauchsanweisung
• Das Gerät wird zu heiß (z. B. durch einen leergekochten Topf). Bevor Sie das Gerät erneut
verwenden können, muss die Kochzone abgekühlt sein.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr. Das Symbol leuchtet und die Kochzone
wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert.
Nach einer Weile leuchtet auf und das Gerät schaltet sich aus. Siehe Tabelle.
Automatische Abschaltzeiten
Die Kochstufe
Die Kochzone
wird abgeschaltet
nach
6 Stunden
5 Stunden
4 Stunden
1,5 Stunden
Kochstufe einstellen
Durch die Berührung von , erhöht sich die Kochstufe. Durch die Berührung von , verringert sich die Kochstufe. Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum
Ausschalten der Kochzone und gleichzeitig.
Ankochautomatik
Mit der Ankochautomatik wird die erforderliche
Kochstufe in kürzerer Zeit erreicht. Bei Verwen11
dung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang
10
die höchste Kochstufe (siehe Abbildung) einge9
stellt und anschließend auf die erforderliche Stufe
8
zurückgeschaltet.
7
6
So aktivieren Sie die Ankochautomatik für eine
5
Kochzone:
4
3
. Das Symbol leuchtet
1. Berühren Sie
2
auf dem Display.
1
2. Berühren Sie danach . Das Symbol
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
leuchtet auf dem Display.
3. Berühren Sie danach wiederholt, bis die
gewünschte Kochstufe angezeigt wird. Nach 3 Sekunden leuchtet auf dem Display.
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion .
Power-Funktion
Die Power-Funktion stellt den Induktions-Kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung.
Die Power-Funktion wird für höchstens 10 Minuten aktiviert. Danach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe um. Berühren Sie zum Einschalten
. leuchtet auf. Berühren Sie zum Ausschalten
oder .
Gebrauchsanweisung
55
Power-Management
Das Power-Management verteilt die verfügbare
Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar
bilden (siehe Abbildung). Mit der Power-Funktion
wird die Leistung für eine Kochzone des Paares
auf das Maximum erhöht und für die zweite
Kochzone automatisch verringert. Die Anzeige der
reduzierten Kochzone wechselt zwischen den beiden Kochstufen.
Timer
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie wiederholt, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des Timers:Berühren Sie oder , um die Dauer für den Timer einzustellen ( 00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt,
wird die Zeit heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie , um den
Timer zu deaktivieren. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
• Anzeigen der verbleibenden Zeit: Wählen Sie die Kochzone aus. Die Anzeige der
Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie .
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren Sie . Berühren Sie oder , um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf
der eingestellten Zeit ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie .
STOP+GO
Mit der Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe (
) geschaltet.
Ist aktiviert, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktion.
• Berühren Sie zur Aktivierung dieser Funktion . Das Symbol leuchtet.
. Die zuvor ausgewählte Kochstufe
• Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion
wird eingestellt.
56
Praktische Tipps und Hinweise
Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie zwar das Bedienfeld verriegeln, jedoch
nicht das Sensorfeld . So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert
wird.
Stellen Sie erst die Kochstufe ein.
Berühren Sie zur Aktivierung der Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang angezeigt.
Die Uhr läuft weiter.
Berühren Sie zur Deaktivierung der Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Aktivieren der Kindersicherung:
• Schalten Sie das Gerät mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit aus.
Deaktivieren der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie 4
Sekunden lang. Das Symbol leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit aus.
Deaktivieren der Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit ein. Das Symbol leuchtet.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Benutzen Sie für die Induktionskochzonen nur geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirr für Induktionskochzonen
Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld sehr schnell
erhitzt.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden
(wenn vom Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Praktische Tipps und Hinweise
57
Kochgeschirr ist für ein Induktionskochfeld geeignet, wenn…
• ... Eine geringe Wassermenge kocht sehr schnell auf einer Kochzone, die auf die höchste
Stufe geschaltet ist.
• ... ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.
Der Boden des Kochgeschirrs muss so dick und so flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs: Induktionskochzonen passen sich bis zu einem gewissen
Grad automatisch an die Größe des Geschirrbodens an.
Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche.
• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.
Die beschriebenen Geräusche sind normal und weisen nicht auf einen Defekt hin.
Energie sparendes Kochen
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Die Angaben in der folgenden Tabelle sind Richtwerte.
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
Tipps
Warmhalten von gegarten Speisen
nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr
1-2
Sauce Hollandaise; zerlassen: Butter,
Schokolade, Gelatine
5-25
Min.
Ab und zu umrühren
1-2
Stocken: Luftiges Omelette, gebackene
Eier
10-40
Min.
Mit Deckel garen
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten,
Erhitzen von Fertiggerichten
25-50
Min.
Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch
20-45
Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln
20-60
Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen
60-150
Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten
1
58
Reinigung und Pflege
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
Tipps
6-7
Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,
nach
Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Brat- Bedarf
würste, Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts
Nach der Hälfte der Garzeit einmal
wenden
7-8
Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Lendenstücke, Steaks
Nach der Hälfte der Garzeit einmal
wenden
9
Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes Frites
5-15
Min.
Die Power-Funktion ist ideal für das Erhitzen großer Flüssigkeitsmengen.
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von
Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung
durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
WARNUNG!
Scharfe Objekte und Scheuermittel können das Gerät beschädigen.
Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Sofort entfernen:geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie sowie zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber für Glas. Den Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
– Zu entfernen, wenn das Gerät ausreichend abgekühlt ist: Kalkablagerungen, Wasserablagerungen, Fettflecken, glänzende metallische Verfärbungen. Verwenden Sie
hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Was tun, wenn …
59
WAS TUN, WENN …
Problem
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache und Abhilfe
• Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von
10 Sekunden die Kochstufe ein.
• Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Berühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld.
• Die Kindersicherung, die Tastensperre oder Stop+Go ist aktiv.
Siehe Abschnitt „Gebrauchsanweisung“.
• Wasser oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld. Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Es wird ein akustisches Signal
Ein oder mehrere Sensorfelder wurden bedeckt. Entfernen Sie den
ausgegeben und das Gerät wird Gegenstand von den Sensorfeldern.
ausgeschaltet.
Bei ausgeschaltetem Gerät ist
ein Signalton zu hören.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
wurde bedeckt. Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige leuchtet
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Die Ankochautomatik startet
nicht.
• In der Kochzone ist noch Restwärme vorhanden. Lassen Sie die
Kochzone abkühlen.
• Die höchste Kochstufe ist eingestellt. Die höchste Kochstufe
hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen um.
Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet. Siehe den
Abschnitt „Power-Management“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die
Bedienelemente gestellt. Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus
und wieder ein.
leuchtet auf.
• Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone. Stellen
Sie Kochgeschirr auf die Kochzone.
• Ungeeignetes Kochgeschirr. Verwenden Sie geeignetes Kochgeschirr.
• Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die Kochzone
zu klein. Benutzen Sie eine kleinere Kochzone.
und eine Zahl leuchten auf.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Netz. Schalten Sie die
Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten
erneut aufleuchtet, beSie die Sicherung wieder ein. Wenn
nachrichtigen Sie den Kundendienst.
60
Umwelttipps
Problem
leuchtet auf.
Mögliche Ursache und Abhilfe
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten, da ein Kochgeschirr leer gekocht ist. Der Überhitzungsschutz der eingeschalteten Kochzone
hat ausgelöst. Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das heiße Kochgeschirr.
Schalten Sie nach ca. 30 Sekunden die Kochzone wieder ein.
sollte erlöschen, die Restwärmeanzeige kann jedoch noch leuchten. Lassen Sie das Kochgeschirr abkühlen und überprüfen Sie es
anhand der Angaben im Abschnitt „Kochgeschirr für Induktionskochzonen“.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei
die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile
sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
61
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza
y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia
gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares
de calidad característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a
cestos de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas
delicadas...
Visite la tienda web en
www.aeg.com/shop
62
Índice de materias
ÍNDICE DE MATERIAS
63
64
67
68
71
73
74
75
Información sobre seguridad
Instrucciones de instalación
Descripción del producto
Instrucciones de uso
Consejos útiles
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Aspectos medioambientales
En este manual de usuario se utilizan los
símbolos siguientes:
Datos importantes referentes a su seguridad
personal e información sobre la manera de
evitar que el aparato sufra daños.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
63
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente
este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Guarde estas instrucciones junto al aparato para que estén siempre a mano, incluso si se muda o lo vende. Es importante
que los usuarios conozcan perfectamente el funcionamiento y las funciones de seguridad
del aparato.
Seguridad de niños y personas vulnerables
ADVERTENCIA
Este electrodoméstico no debe ser usado por niños, personas con capacidades físicas o
mentales reducidas, ni tampoco por personas sin experiencia en el manejo del aparato, a
menos que lo hagan bajo las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su
seguridad.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia o de
lesiones.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños durante y después del funcionamiento, hasta que éste se enfríe.
ADVERTENCIA
Active el bloqueo de seguridad para niños para que no puedan poner en marcha el aparato
de forma accidental.
Seguridad durante el funcionamiento
• Retire todo el material de embalaje, adhesivos y láminas de protección del aparato antes
del primer uso.
• Apague las zonas de cocción después de cada uso.
• ¡Riesgo de quemaduras! No coloque objetos metálicos, por ejemplo, cubiertos o tapas de
recipientes, sobre las superficies en las que esté cocinando. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.
• Los usuarios que tengan marcapasos implantados deberán mantener una distancia mínima de 30 cm entre la parte superior del cuerpo y las zonas de cocción encendidas.
ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio! Las grasas y los aceites demasiado calientes pueden prenderse rápidamente.
Funcionamiento correcto
•
•
•
•
No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.
No deje ni guarde líquidos o materiales inflamables ni objetos que puedan fundirse fácilmente (por ejemplo, objetos hechos de plástico o aluminio) sobre el aparato ni cerca de
éste.
64
Instrucciones de instalación
• Tenga mucho cuidado cuando enchufe el aparato a las tomas de corriente. No permita
que los cables eléctricos entren en contacto con el aparato ni con utensilios de cocina
calientes. Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.
Cómo evitar daños en el aparato.
• Evite la caída de objetos o utensilios de cocina sobre la superficie de vidrio.
• Los recipientes de hierro fundido, aluminio fundido o con la base dañada pueden rayar el
vidrio. No los arrastre sobre la superficie.
• No permita que el contenido de los recipientes hierva hasta que se agote el líquido a fin
de evitar daños en éstos y en la vitrocerámica.
• No utilice las zonas de cocción si la sartén o cacerola que están en dicha zona están vacías.
• No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
• Deje un espacio de ventilación de 5 mm entre la encimera y el frente de la unidad situada bajo ella.
ADVERTENCIA
Si la superficie llegara a agrietarse, desenchufe el aparato de la corriente para evitar
posibles descargas eléctricas.
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Antes de proceder a ejecutar la instalación, anote el número de serie (Ser. Nr.) que se indica en la placa de datos técnicos.Dicha placa puede encontrarse en la caja inferior.
949 595 021 00
HK634200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA
Lea atentamente estas instrucciones.
• Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte. No enchufe el
aparato si está dañado. En caso necesario, póngase en contacto con el proveedor.
• Este aparato sólo puede ser instalado, conectado o reparado por personal de servicio técnico homologado. Utilice sólo piezas de recambio originales.
• Los aparatos que han de ir integrados en la cocina sólo deben utilizarse una vez encastrados en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropiadas.
• No cambie las especificaciones ni modifique este producto en modo alguno. Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Siga rigurosamente las leyes, ordenanzas, directivas y normas (de seguridad, eliminación
de residuos, instalaciones eléctricas, etc.) vigentes en el país donde vaya a utilizar el aparato.
• Respete siempre las distancias mínimas entre el aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
Instrucciones de instalación
65
• La instalación deberá disponer de la protección adecuada contra descargas eléctricas; por
ejemplo, sólo podrán instalarse directamente bajo el aparato cajones que cuenten con
suelo protector.
• Proteja las superficies cortadas de la encimera con un material sellante antihumedad.
• Emplee el sellador correcto para fijar el aparato a la encimera sin dejar huecos.
• Proteja la parte inferior del aparato de la acción del vapor y la humedad procedente, por
ejemplo, de un lavavajillas o un horno.
• Proteja las superficies cortadas de la encimera con un material sellante antihumedad.
ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por corriente eléctrica. Siga atentamente las instrucciones para las conexiones eléctricas.
•
•
•
•
•
Las bornas de conexión eléctrica a la red tienen corriente.
Desconecte de la tensión las bornas de conexión eléctrica a la red.
Asegure la protección contra descargas eléctricas mediante una instalación correcta.
Unas conexiones de enchufe flojas e inadecuadas pueden sobrecalentar el borne.
Asegúrese de que las conexiones de los bornes las realiza un electricista homologado y
en la forma correcta.
• Utilice una fijación de alivio de la tracción del cable.
• En el caso de que se produzca una conexión de una o dos fases, utilice el cable de alimentación que corresponda del tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC (o superior).
• Sustituya el cable dañado por uno especial (tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC o superior). Póngase en contacto con el centro de servicio técnico local.
El aparato debe ir provisto de un dispositivo que permita desconectarlo del suministro de
red en todos los polos y que al abrirse tenga una separación mínima entre contactos de 3
mm.
Debe disponer de los dispositivos correctos para aislar: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a
tierra y contactores.
Montaje
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
66
Instrucciones de instalación
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Si utiliza una caja de protección (el accesorio adicional5)), no son necesarios el espacio de ventilación frontal de 5 mm y el suelo protector directamente por debajo del aparato
No se puede utilizar la caja de protección si se instala el aparato encima de un horno.
5) La caja de protección puede no estar disponible en algunos países. Póngase en contacto con su proveedor local.
67
Descripción del producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descripción general
1
1 Zona de cocción por inducción a 1.800
W, con función Power a 2.800 W (diámetro mínimo de los recipientes =
145mm).
2 Zona de cocción por inducción a 1.800
W, con función Power a 2.800 W (diámetro mínimo de los recipientes = 145
mm).
3 Zona de cocción por inducción a 1.400
W, con función Power a 2.500 W (diámetro mínimo de los recipientes = 125
mm).
4 Cuadro de mandos
5 Zona de cocción por inducción a 2.300
W, con función Power a 3.700 W (diámetro mínimo de los recipientes = 180
mm).
2
180
180
210
145
mm
mm
mm
5
mm
3
4
Disposición del cuadro de mandos
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas anuncian qué
funciones se han iniciado.
Sensor
Función
1
Enciende y apaga el aparato
2
Bloquea y desbloquea el cuadro de mandos
3
Indicador del nivel de calentamiento
Muestra el nivel de calentamiento elegido
4
Indicadores del temporizador de las
zonas de cocción
Muestran la zona para la que se ha ajustado el
tiempo
5
Pantalla del temporizador
Muestra el tiempo en minutos
6
/
Aumenta o reduce el ajuste de calor
68
Instrucciones de uso
Sensor
Función
Activa la función Power
7
Aumenta o reduce el tiempo
/
8
9
Selecciona la zona de cocción
10
Activa y desactiva la función STOP+GO
Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
La función Mantener caliente / STOP+GO está activa.
-
/
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
Se usa la función de calentamiento automático.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado
ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Fallo de funcionamiento
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual)
Las funciones de bloqueo / bloqueo de seguridad para niños están activas.
La función Power está activa.
La función Desconexión automática está activada.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA
¡Riesgo de quemaduras por calor residual!
Las zonas de cocción por inducción generan y aplican directamente en la base del recipiente
el calor necesario para cocinar, lo que hace que la superficie vitrocerámica se caliente por el
calor residual del mismo.
INSTRUCCIONES DE USO
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para encender o apagar el aparato.
Desconexión automática
La función desconecta automáticamente el aparato siempre que:
• todas las zonas de cocción estén apagadas ( ).
• no se ajusta un nivel de calentamiento después de encender el aparato.
69
Instrucciones de uso
• se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el panel de control durante más de 10 segundos (un recipiente, un trapo, etc.). El aparato emite varias veces una señal acústica y
el aparato se apaga. Retire el objeto o limpie el cuadro de mandos.
• El aparato está demasiado caliente (por ejemplo, el contenido de un recipiente ha hervido hasta agotarse el líquido). Espere a que el aparato se enfríe antes de utilizarlo de nuevo.
• No se utilizan los recipientes correctos. Se enciende el símbolo y la zona de cocción se
apaga automáticamente después de 2 minutos.
• No apague una zona de cocción ni cambie la temperatura. Al cabo de un cierto tiempo,
se enciende el símbolo y se apaga la placa. Consulte la tabla.
Tiempos de desconexión automática
Ajuste de temperatura
La zona de cocción se apaga
después de
6 horas
5 horas
4 horas
1,5 horas
Ajuste de temperatura
Toque para aumentar el nivel de calor. Toque para reducir el nivel de calor. El indicador muestra el ajuste de temperatura. Toque y al mismo tiempo para apagar la zona
de cocción.
Calentamiento automático
Puede ajustar el calor necesario de forma más rápida si activa la función de Calentamiento auto11
mático. Esta función ajusta la temperatura más
10
alta durante un tiempo (consulte el gráfico) y a
9
continuación la reduce hasta el ajuste adecuado.
8
Si desea iniciar la función de Calentamiento auto7
6
mático de una zona de cocción:
5
4
. El símbolo aparece en la panta1. Pulse
3
lla.
2
1
2. Pulse inmediatamente . El símbolo
aparece en la pantalla.
0
1
3. Pulse inmediata y continuamente hasta
que aparezca el ajuste de temperatura necesario. Transcurridos 3 segundos, aparece en la pantalla.
Si desea detener la función, pulse .
2
3
4
5
6
7
8
9
La función Power
La función Power suministra potencia adicional a las zonas de cocción por inducción, y se
activa durante 10 minutos como máximo. Transcurrido ese tiempo, la zona de cocción
adopta automáticamente el nivel de temperatura más alto. Si desea activar la función, pulse
, tras lo que aparecerá . Si desea desactivarla, pulse
o .
70
Instrucciones de uso
Gestión de energía
La gestión de energía divide la potencia entre las
dos zonas de cocción que forman un par (consulte
la figura). La función de potencia incrementa ésta
al máximo para una de las zonas de cocción del
par. Disminuye automáticamente la potencia en la
segunda zona de cocción a un valor inferior. La
pantalla para la zona reducida cambia entre dos
niveles.
Temporizador
Utilice el temporizador para regular el tiempo que desee mantener encendida una zona de
cocción.
Ajuste el temporizador después de seleccionar la zona de cocción.
Elija el nivel de calor antes o después de ajustar el temporizador.
• Si desea seleccionar la zona de cocción:pulse repetidamente hasta que se encienda
el indicador de la zona pertinente.
• Para activar o cambiar el temporizador: toque los sensores o del temporizador
para ajustar el tiempo ( 00 - 99 minutos). La cuenta atrás comenzará cuando el indicador de la zona de cocción parpadee más lentamente.
• Para desactivar el temporizador: seleccione la zona de cocción con y toque para
desactivar el temporizador. El tiempo restante se sigue descontando hasta llegar a 00 .
El indicador de la zona de cocción se apaga.
• Para comprobar el tiempo restante: seleccione la zona de cocción con el sensor . El
indicador de la zona de cocción comienza a parpadear más rápidamente. La pantalla
muestra el tiempo que queda.
Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y 00 parpadea. Se apaga la
zona de cocción.
• Para detener la señal acústica: pulse
Puede utilizar el temporizador como minutero mientras no funcionen las zonas de cocción.
Toque . Toque o para programar el tiempo que necesite. Cuando ha transcurrido
el tiempo, se activa la señal acústica y 00 parpadea.
• Para detener la señal acústica: toque
STOP+GO
La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de calor más
bajo ( ).
Cuando está en funcionamiento, no se puede cambiar el ajuste de temperatura.
La función no detiene la función del temporizador.
• Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo .
• Para desactivar esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccionado anteriormente.
Consejos útiles
71
Bloqueo
Con las zonas de cocción en funcionamiento, se puede bloquear el panel de control, pero no
. Evita el cambio accidental del nivel de calor.
Ajuste primero la temperatura.
Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo durante 4 segundos.
El temporizador se mantiene activo.
Para detener esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccionado
anteriormente.
La función también se desactiva cuando se apaga el aparato.
Dispositivo de seguridad para niños
Esta función impide el uso accidental del aparato.
Para activar el dispositivo de seguridad para niños
• Encienda el aparato con . No ajuste los niveles de calor.
• Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .
• Apague el aparato con .
Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños
• Encienda el aparato con . No ajuste los niveles de calor. Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .
• Apague el aparato con .
Para anular el dispositivo de seguridad para niños una sola vez
• Encienda el aparato con . Se encenderá el símbolo .
• Toque durante 4 segundos. Ajuste la temperatura antes de que transcurran 10 segundos. Ya puede utilizar el aparato.
• El dispositivo de seguridad para niños se activará de nuevo en cuanto apague la placa
con .
CONSEJOS ÚTILES
Utilice las zonas de cocción con los utensilios de cocina adecuados.
Utensilios de cocina para las zonas de cocción por inducción
En las zonas de cocción por inducción, la presencia de un fuerte campo magnético calienta
los utensilios de cocina muy rápidamente.
Material de los utensilios de cocina
• correcto: hierro fundido, acero, acero esmaltado y acero inoxidable con bases formadas
por varias capas (indicados por el fabricante como aptos para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón, cristal, cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es indicado para cocinar por inducción si...
• ... puede calentar en poco tiempo una cantidad pequeña de agua con el ajuste de calor
máximo.
72
Consejos útiles
• ... el imán se adhiere a la base del recipiente.
Utilice recipientes con la base más gruesa y plana posible.
Medidas de los utensilios de cocina: las zonas de cocción por inducción se adaptan automáticamente al tamaño de la base de los utensilios de cocina, pero hasta un cierto límite.
Ruidos durante la utilización
Es posible que escuche los ruidos siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está fabricado con distintos tipos de materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza una o varias zonas de cocción a temperaturas muy altas y con utensilios
de cocina cuya base está hecha de distintos materiales (construcción por capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es alto.
• chasquido: cambios en el suministro eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en funcionamiento.
Los ruidos descritos son normales y no indican fallo alguno del aparato.
Ahorro energético
• En la medida de lo posible, cocine siempre con los utensilios de cocina tapados.
• Coloque el utensilio de cocina sobre una zona de cocción antes de encenderla.
Ejemplos de aplicaciones de cocción
Los datos de la tabla se indican sólo a título orientativo.
Ajuste
de la
temperatura
Utilícelo para:
Hora
Sugerencias
Mantener calientes los alimentos cocinados
según
sea necesario
Tapar los recipientes
1-2
Salsa holandesa, derretir: mantequilla,
chocolate, gelatina
5 - 25
min.
Remover periódicamente
1-2
Cuajar: tortilla francesa, huevos al horno
10 - 40
min.
Cocinar con tapa
2-3
Arroces y platos cocinados con leche,
calentar comidas preparadas
25 - 50
min.
Añadir al menos el doble de líquido
que de arroz; véase, sin embargo, el
procedimiento para mezclar los
componentes de los platos que lleven leche.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pescados o
carnes
20 - 45
min.
Añadir varias cucharadas de líquido
4-5
Cocinar patatas al vapor
20 - 60
min.
Utilice como máximo ¼ l de agua
para 750 g de patatas
1
Mantenimiento y limpieza
Ajuste
de la
temperatura
Utilícelo para:
Hora
73
Sugerencias
4-5
Cocinar grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas
60 - 150 Hasta 3 l de líquido además de los
min.
ingredientes
6-7
Freír ligeramente: escalopes, ternera
“cordon bleu”, chuletas, hamburguesas,
salchichas, hígado, filetes rusos, huevos,
tortitas, rosquillas
como
estime
necesario
Dar la vuelta a media cocción
7-8
Freír a temperatura elevada bolas de
patata, filetes de lomo, filetes
5 - 15
min.
Dar la vuelta a media cocción
9
Hervir grandes cantidades de agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas
La función Power es las más adecuada para calentar grandes cantidades de líquido.
Información sobre acrilamidas
Importante Según los nuevos descubrimientos científicos, el tostado intensivo de los
alimentos, especialmente de los productos que contienen almidón, puede ser un riesgo para
la salud. Por esta razón, se recomienda cocinar a bajas temperaturas y no tostar
excesivamente los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie el aparato después de cada uso.
Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.
ADVERTENCIA
Los objetos afilados y los productos de limpieza abrasivos pueden dañar el aparato.
Por razones de seguridad, no limpie el aparato con limpiadores de chorro de vapor ni de
alta presión.
Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica no afectan al funcionamiento normal del aparato.
Para eliminar la suciedad:
1. – Quite inmediatamente: restos fundidos de plástico, papel aluminio y alimentos que
contengan azúcar. De lo contrario la suciedad dañará el aparato. Utilice un rascador
especial para el cristal. Coloque el rascador sobre la superficie formando un ángulo
agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.
– Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador especial para vitrocerámicas o acero inoxidable.
2. Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente.
3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio.
74
Qué hacer si…
QUÉ HACER SI…
Problema
Posible causa y solución
El aparato no se enciende o no
funciona.
• Vuelva a encender el aparato y ajuste la temperatura en el plazo de 10 segundos.
• Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo. Pulse sólo un
sensor.
• Están activados el seguro para niños, el bloqueo o Stop+Go.
Consulte el capítulo Instrucciones de uso.
• Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de control. Limpie el panel de control.
El aparato emite una señal
acústica y luego se desconecta.
El aparato emite una señal
acústica estando apagado.
Hay uno o más sensores cubiertos. Quite el objeto que cubre los
sensores.
El aparato se parará.
Ha colocado algo sobre el
El indicador de calor residual
no se enciende.
La zona de cocción no está caliente al no haber estado encendida
el tiempo suficiente. Si la zona de cocción debería estar caliente,
consulte al centro de servicio.
La función de calentamiento
automático no se activa.
• Todavía hay calor residual en la zona de cocción. Deje que la
zona de cocción se enfríe lo suficiente.
• Se ha ajustado el nivel de calor más alto. El nivel de temperatura máximo tiene la misma potencia que la función de calentamiento automático.
El valor de la temperatura varía
entre dos ajustes.
El regulador de la gestión de energía está activo. Consulte la sección Gestión de energía.
El sensor se calienta.
El utensilio de cocina es demasiado grande o está colocado demasiado cerca de los mandos. Coloque los utensilios de cocina de
gran tamaño en las zonas de cocción traseras si fuera necesario.
Se enciende el símbolo
La función de desconexión automática está activada. Apague el
aparato y vuelva a encenderlo.
Se enciende el símbolo
• No hay ningún utensilio de cocina en la zona de cocción. Ponga un utensilio de cocina sobre la zona de cocción.
• El utensilio de cocina no es correcto. Utilice el utensilio de cocina adecuado.
• El diámetro de la base del utensilio de cocina es demasiado pequeño para la zona de cocción. Traslade el utensilio de cocina
a una zona de cocción más pequeña.
Se enciende el símbolo
guido de un número.
se-
. retire el objeto del sensor.
Se ha producido un fallo de funcionamiento.
Desenchufe el aparato del suministro eléctrico durante unos minutos. Desconecte el fusible del sistema eléctrico. Vuelva a conec, póngase en contacto
tarlo. Si vuelve a aparecer el símbolo
con el Centro de servicio técnico.
Aspectos medioambientales
Problema
Se enciende el símbolo
75
Posible causa y solución
Se ha producido un fallo de funcionamiento porque el recipiente
ha hervido hasta agotar el líquido. Se activa la protección contra
un calentamiento excesivo en la zona de cocción. La función de
desconexión automática está activada.
Desactive el aparato. Retire el utensilio de cocina caliente. Tras
aproximadamente 30 segundos, encienda de nuevo la zona de
debe desaparecer de la pantalla, aunque puede secocción.
guir figurando el indicador de la temperatura. Deje enfriar el
utensilio de cocina y compruebe que es de un material adecuado
para placas de cocción por inducción, verificándolo en la sección
Utensilios de cocina.
Si después de aplicar las soluciones anteriores no ha conseguido resolver el problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. Facilite la información de la placa de características, el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se
encuentra en la esquina de la superficie vitrocerámica) y el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja el aparato adecuadamente. De lo contrario, el personal técnico de
servicio del cliente o del distribuidor facturará la reparación efectuada, incluso en el caso de
que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técnico
y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el
aparato.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que
se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y
electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente,
usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos
se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales de embalaje siguiendo la normativa sobre residuos urbanos vigente en su localidad.
www.aeg.com/shop
892933782-C-362011