card readers

C-PV01-KP
Datasheet
C-PV01-WP
Datasheet