power heat guns

HG5012K
Datasheet
HG651CK
Datasheet