card readers

DRE0001
Datasheet

USB flash drives

DMS0200
Datasheet