ma_frico_sire competent ac water_no
Original instructions
SIRe Competent Air Curtains
Water
With quick guide
SIReAC
SE .... 2
GB .... 21
DE .... 40
FR .... 59
ES .... 78
IT
NL .... 116
NO .... 135
PL .... 154
RU .... 173
.... 97
For wiring diagram, please see last pages
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Hurtigveiledning/oppstart
Koblingsskjemaer
Kontroller at alle bestanddeler finnes (se
avsnittet Bestanddeler).
Koblingsskjemaene finnes i et eget avsnitt
bakerst i denne håndboken.
Når eksternt PC-kort Base SIReB1X benyttes, skal det trekkes ledninger mellom PCkortet Base og enheten. Se egen håndbok for
SIReB1X.
Råd om plassering
PC-kort HUB SIReC1X monteres nært ved
apparatet.
Kontrollenheten SIReUA1 har en intern romtemperaturføler og er montert slik at den er
tilgjengelig for brukeren. Modulærkablene RJ12
(6p/6c), som fås i forskjellige lengder, brukes til
å koble sammen PC-kortet og kontrollenheten.
Lengre kabler fås som ekstrautstyr. For maksimale kabellengder se avsnittet Ekstrautstyr.
For å unngå at ikke autoriserte personer får
tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt
plasseres et annet sted, og en ekstern romføler,
SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i lokalet for registrering av riktig temperatur.
Tilkobling av systemet
I PC-kort Base SIReB1(X) kobles apparatet
videre med modulærkabel RJ12 (6p/6c) hvis
flere apparater skal kobles sammen parallelt.
Hvis en ekstern romtemperaturføler SIReRTX benyttes, tilkobles den ved hjelp av
modulærkabelen RJ11 (4p/4c) på HUB SIReC1X.
Aktuatoren for vannregulering er koblet til
SIReB1(X), og dørbryter SIReDC (en lukket
kontakt når døren er åpen) er koblet til
koblingsplinten på PC-kort HUB SIReC1X.
Styrekortet Base SIReB1(X) i/ved apparatet
og kontrollenhet SIReUA1 tilkobles med PCkort HUB SIReC1X med modulærkabler RJ12
(6p/6c) etter at de andre apparatene er startet.
Ved faste installasjoner skal medfølgende
kabel og støpsel fjernes. Utfør installasjonen i
samsvar med gjeldende forskrifter.
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
Styresystemet kan styre ett eller flere
parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert
apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9),
som stilles inn på PC-kortets ID-velger. F.eks.
enhet 1: ID=1, enhet 2: ID=3
Hvis den eksterne reguleringen av en eller
annen grunn ikke er installert, kan apparatet
likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da
til modus 0, se bildet nedenfor.
Funksjonen er halv hastighet og varme er på.
Når ID-nummeret skal endres, må apparatet kobles fra strømmen.
3
4
5
3
6
4
5
6
2
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
Hvert apparat skal
ha en unik ID på
SIReB1X-kortet.
Velg 0 for å kjøre
apparatet midlertidig
uten ekstern regulering.
135
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Oppstart
System forsynt med strøm. Ved første
oppstart kjøres oppstartsveiviseren, og
grunninnstillingene defineres. Vifte- og
varmetrinn testes gjennom testprogrammet.
Deretter vises et statusvindu.
Ved første oppstart kan det oppstå alarmer
og feilkoder, disse tilbakestilles vanligvis uten
ytterligere tiltak.
Oppstartsveiviser
1
Oppstartsveiviser
5
Velg språk
Norsk
Oppstartsveiviser
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Skjermfunksjonstest
2
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Velg temp.enhet
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
°C
°F
3
Oppstartsveiviser
6
Angi dato
2011-05-28
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
ÅÅÅÅ-MM-DD
4
Oppstartsveiviser
Angi klokkesl.
14:07
24t-format
Sjekker system ...
136
Oppstartsveiviser
7
Oppstartsveiviser
Oppstart fullført
Fortsett
Omstart veiviser
SIRe Competent Air Curtains Water
NO
Innhold
Quick guide/start up
Advice about location Connect the system Wiring diagram
Enter ID
Start up
2
2
2
2
2
Constituent parts
SIReAC4
Option5
Water control - valve kit 6
Operating modes
Door that is opened and closed
Doors that are always or often left open for longer periods
Function description of current stage
7
7
8
Control unitSIReUA1
Overview10
Statuswindow10
Main menu
Current settings
11
Temp. settings
11
Fan control
11
Summar/winter11
System ON/OFF
11
Installer menu
11
Installer menu
Installer status screen
Week program
Settings fan
Settings heating
Filter guard settings
External control (BMS)
General settings
Service menu
12
12
13
13
14
14
15
Alarm and error codes
Displaying alarm and error codes
Reset alarm
Overheat protection
Power failure
Connecting external control - including BMS functions
16
16
16
16
18
Koblingsskjemaer, se de siste sidene
137
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Bestanddeler
SIReAC
Integrert i luftporten
PE N L
SUPPLY 230V
X5
C2
SIReUA1,
kontrollenhet
Competent og
Advanced
Deksel til
veggenhet
X4
C1
X3
ROOM
ACTUATOR
230V
SIReB1, integrert SIReIT, intern
temperaturføler
PC-kort Base
SIReDC,
dørkontakt
SIReC1X,
PC-kort HUB Competent
SIReCC,
modulærkabel
Mål bestanddeler
Type
Beskrivelse
SIReUA1
SIReB1
SIReIT
SIReC1X
SIReDC
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent og Advanced
Integrert PC-kort Base
Intern temperaturføler
PC Board HUB Competent
Dørkontakt
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
138
HxWxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
1
202x139x50
3
5
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Ekstrautstyr
SIReRTX, ekstern
romtemperaturføler
SIReUR, sett for
innfelt montering
SIReCJ4,
skjøtestykke
SIReCJ6,
skjøtestykke
Type
NRF-no.
EL-no.
Beskrivelse
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
673 09 21
87 510 12
87 510 11
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Ekstern romtemperaturføler
Sett for innfelt montering
Skjøtestykke RJ11 (4/4)
Skjøtestykke RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
SIReCC,
modulærkabel
HxWxD
[mm]
70x33x23
114x70x50
L
[m]
3
5
10
15
3
5
10
15
*) Se egen håndbok
Maks. kabellengder
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReUB1 og SIReB1(X): maks. 50 m.
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReC1X og SIReB1(X): maks. 10 m
• Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom to SIReB1(X): maks. 50 m.
• Modulærkabel RJ11 (4p/4c) til romføler SIReRTX: maks. 20 m.
Total kabellengde som tillates i systemet, er maksimalt 300 m
139
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Vannregulering - ventilsett
SD230
VOS
TBVC
BPV10
AV
Vannregulering ekstrautstyr
SD230
VOSP
TBVCMP
BPV10
AV
VAT, justeringsverktøy for
ventilpakke.
VOT
SD230
TRVS
Type
NRF-no.
Beskrivelse
Tilkobling
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
På/av
På/av
På/av
På/av
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Treveisventil og regulator på/av
Treveisventil og regulator på/av
Treveisventil og regulator på/av
Justeringsverktøy for ventilpakke
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
140
482 98 30
SIRe Competent Air Curtains Water
Driftsmoduser
Dør som åpnes og lukkes
Kontrollfunksjonen registrerer om døren
er åpen eller lukket, denne modusen er
standardinnstilt og kalles Fast fleksibel (stilles
inn under Installatørmeny > Vifteinnstilinger
> Dørmodus).
Åpen dør
OP vises på statusskjermbildet. Viften
kjører ved høy hastighet, som stilles inn
under Hovedmeny > Vifteregulering > Maks.
hastighet
Vanligvis kreves det at varmen
aktiveres når døren åpnes. Børverdien
(Romtemperatur dag) økes deretter
med en fast børverdidifferanse som
kan endres fra Installatørmeny>
Varmeinnstillinger > Børverdidifferanse
åpen dør, fabrikkinnstilling 3,0 K.
Børverdien stilles inn under Hovedmeny >
Temperaturinnstillinger > Romtemperatur
dag. Hvis ukeprogram benyttes, stilles
børverdien om natten inn under Hovedmeny
> Temperaturinnstillinger > Romtemperatur
natt. Romtemperaturen reguleres med den
interne romtemperaturføleren eller den
eksterne romtemperaturføleren, SIReRTX
(ekstrautstyr).
Lukket dør
CL vises på statusskjermbildet. Ved
varmebehov kjører viften ved lav hastighet,
som stilles inn under Hovedmeny >
Vifteregulering > Hastighet lukket dør.
Varmen reguleres til Romtemp. dag,
som stilles inn under Hovedmeny >
Temperaturinnstillinger > Romtemp.
dag. Hvis ukeprogram benyttes, reguleres
børverdien i forhold til romtemperaturen
som er stilt inn under Hovedmeny >
Temperaturinnstillinger > Romtemperatur
natt. Romtemperaturen reguleres med den
interne romtemperaturføleren eller den
eksterne romtemperaturføleren, SIReRTX
(ekstrautstyr).
NO
Når døren er lukket - ettergang
Når døren har vært lukket, opprettholdes
modus for maks. hastighet i løpet av den faste
tiden som er innstilt under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Ettergang dør > Ettergang
høy hastighet, og ved lav hastighet i løpet
av en fast tid under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Ettergang dør > Ettergang
lav hastighet, under forutsetning av at det er
varmt nok i lokalene, ellers kjører viften til
ønsket temperatur er oppnådd. Når døren er
lukket, veksler børverdien fra romtemperatur
+ fast børverdidifferanse for åpen dør til
Romtemperatur dag/natt.
Ettergang er fabrikkinnstilt, slik at ettergangstidene reguleres etter hvor ofte døren
åpnes (Auto-modus under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Ettergang dør > Ettergangsmodus).
Dører som alltid eller ofte står åpne i lengre
perioder
Hvis en dør alltid eller ofte står åpen, kan
funksjonen GJELDENDE TRINN brukes
i stedet. Vifte- og varmetrinnene økes/
reduseres med 6 eller 9 trinn (avhengig
av type apparat) og reguleres bare av
romtemperaturen. Faktisk gjeldende trinn
vises på statusskjermbildet.
Funksjonen gjeldende trinn aktiveres på to
måter:
Dør som alltid er åpen
For en dør som alltid er åpen, kan
dørmodusen Fast åpen velges under
Vifteinnstillinger > Dørmodus.
Dører som ofte er åpne i lengre perioder
For en dør som åpnes ofte, kan Auto velges
under Installatørmeny > Vifteinnstillinger >
Dørmodus. I Auto-modus veksler kontrollen
automatisk mellom modusene Fleksibel og
Åpen, uansett hvor ofte døren har vært åpen
(når døren har vært åpen i over 300 sekunder,
endres funksjonen fra Fleksibel til Åpen).
141
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Funksjonsbeskrivelse av gjeldende trinn
Oppgaven til funksjonen Gjeldende trinn er
å balansere romklimaet når en dør alltid er
åpen, ved å benytte riktig kombinasjon av
vifte- og varmetrinn.
I åpen modus avleses romtemperaturen
hvert 60. sekund (i løpet av de første 6 syklusene) og deretter hvert 5. minutt, og ved hver
avlesing gjøres det eventuelle justeringer av
gjeldende trinn, f.eks. kan vifteregulering og
levert effekt justeres.
Vinter
Når vintermodus er valgt under Hovedmeny >
Sommer / vinter.
• Hvis romtemperaturen er over 3 grader
under de gjeldende innstillingene, øker
gjeldende trinn med 2 trinn.
• Hvis romtemperaturen er mellom 1 og 3
grader under de gjeldende innstillingene,
øker gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er over 2 grader
over den gjeldende innstillingen, reduseres
gjeldende trinn med 1 trinn.
Sommer
Når sommermodus er valgt under Hovedmeny
> Sommer / vinter, blokkeres varmen.
• Hvis romtemperaturen er over 2 grader
under de gjeldende innstillingene, øker
gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er mellom 1 og 2
grader under de gjeldende innstillingene,
reduseres gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er over 2 grader
høyere enn de gjeldende innstillingene, øker
gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er mellom 1 og 2
grader over de gjeldende innstillingene,
reduseres gjeldende trinn med 1 trinn.
Hvis viftereguleringen er satt til en maksimal
hastighet under Hovedmeny > Vifteregulering
> Maks. hastighet, benyttes alle gjeldende
trinn, men viften begrenses til den innstilte
verdien.
Se tabellen på neste side.
142
SIRe Competent Air Curtains Water
NO
Tabell - Gjeldende trinn for apparater med 5 reguleringsmuligheter. Gjeldende
Trinn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Vifte
Varme
0
1
2
2
3
3
4
5
5
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
Tabell - Gjeldende trinn for apparater med 3 reguleringsmuligheter.
Gjeldende
Trinn
0
1
2
3
4
5
Vifte
Varme
0
1
2
2
3
3
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
143
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt
IN
19.0
°C
Statusvindu
DOOR
Pil tilbake
Pil frem
Dreiebryter
Viftehastighetstrinn
Varmetrinn
Ukeprogram
Dag
Alarm, rød lysdiode
Ukeprogram
Natt
AV Ukeprogram
Ute av drift
Kjøresignal,
grønn lysdiode
Forklaringer
Statusvindu
Statusvindu
Trykk på pil frem for å få tilgang til
hovedmenyen.
I displayet vises gjeldende romtemperatur,
vifte- og varmetrinn, dørstatus og dag- eller
nattmodus eller Av når ukeprogrammet
benyttes.
Pil frem
Bekreft valget og fortsett.
Dreiebryter
Bla mellom alternativene
Pil tilbake
Gå tilbake.
Etter tre minutter går kontrollenheten tilbake
til å vise statusvinduet.
144
CL
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Hovedmeny
Innstilte verdier
Sommer/vinter
Viser innstilt romtemperatur, maks. hastighet,
hastighet lukket dør, sommer / vinter og
ukeprogramstatus.
Tillater eller blokker varme. Varme tillates
i vintermodus. Sommermodus vises med et
overkrysset varmesymbol i statusvinduet.
Hovedmeny
Innstilte verdier
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Maks. hastighet
Hastighet lukket dør
Sommer/vinter
Ukeprogram
20°C
18°C
Trinn 5
Trinn 1
Vinter
Ingen progr.
Temp.innstillinger
Still inn ønskede romtemperaturer for
dag- henholdsvis nattmodus, når døren er
lukket (romtemperatur natt benyttes for
ukeprogram/nattreduksjon).
Ved åpen dør øker disse børverdiene automatisk med en børverdidifferanse som kan
stilles inn under Installatørmeny > Varmeinnstillinger > Børverdidifferanse åpen dør. (Fabrikkinnstilling 3,0 K).
Hovedmeny
Hovedmeny>Temp.
innstillinger
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Fabrikkinnstilling
Romtemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C) Romtemp.
natt: 18 °C (0 – 20 °C)
Hovedmeny
Hovedmeny>Sommer/vinter
Vifteregul.
Sommer/vinter
System på/av
Sommer/vinter
Vinter
•
Fabrikkinnstilling
Sommer / vinter: Sommer (sommer - varme
av)
System på/av
Slå hele apparatet av manuelt. Når apparatet
er av, slokkes displayet. Så snart en knapp
trykkes inn, tennes det igjen og viser System
på/av. Velg På for å aktivere apparatet igjen.
Apparatets sikkerhetsfunksjoner fortsetter
å være aktive etter at systemet er slått av, slik
at viften kan fortsette å kjøre en stund etter at
modusen Av er valgt.
Hovedmeny
Hovedmeny>System på/av
Sommer/vinter
System på/av
Installatørmeny
System på/av
På
•
Vifteregul.
Mulighet til å stille inn modus for maks.
hastighet ved åpen dør samt hvilken hastighet
som skal gjelde med lukket dør (3 eller 5
trinn, avhengig av apparatet).
Installatørmeny
Installatørmenyen finnes nederst på
hovedmenyen og er passordbeskyttet. Se
Installatørmeny i denne veiledningen.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Temp.innstillinger
Sommer/vinter
System på/av
Angi passord
Vifteregul.
Sommer/vinter
Installatørmeny
Hovedmeny
Hovedmeny>Vifteregul.
Hovedmeny>Vifteregul.
Maks. hastighet
Hastighet lukket dør
Maks. hastighet
•
0 0 0 0
(Se håndbok)
Trinn 5
Hovedmeny>Vifteregul.
Hovedmeny>Vifteregul.
Maks. hastighet
Hastighet lukket dør
Hastighet lukket dør
•
Trinn 1
Fabrikkinnstilling
Maks. hastighet: 3 hhv. 5 1-3, hhv. 1-5)
Hastighet lukket dør: 1 (Av-3, hhv. Av-4)
145
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Installatørmeny
Installatørmenyen aktiveres med kode 1932.
Velg tallene med dreiebryteren og bekreft med
pil frem.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Sommer/vinter
System på/av
Angi passord
Hvis du vil sjekke hvilke dager et bestemt
program er aktivert, kan du trykke på pil frem
for å velge en ukedag, slik at programmet
merkes og dagene programmet benyttes på,
understrekes. Veksle mellom programmene
for en bestemtSjekk
dag
ved hjelp av dreiebryteren.
program
Man Tir
0 0 0 0
(Se håndbok)
Installatørmeny
Statusskjermbilde
Kontroller innstillingene. Statusskjermbildet
består av tre sider med innstillinger som du
kan bla gjennom med dreiebryteren.
>Installatørmeny
>Statusskjermbilde
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Funksjonsmodus
Dørmodus
Gjeldende trinn
Ettergangsmodus
Program
Komp.
Fleksibel
2°C
FF
Auto
002 FF
FF
AC11
Ons Tor
Fre
Lør Søn
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Du kan legge til et programtrinn ved å
velge Nytt programtrinn. Bekreft valget
med pil frem. Velg Dag, Natt eller Av (hvis
apparatet ikke skal være i drift), still inn
tiden for påslåing og deretter for hvilke dager
programmet gjelder. Gå så til Ferdig for å
avslutte.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Nytt programtrinn 7/16
Modus
Dag
00:00
Man Tir
Ukeprogram
Ons Tor
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Et grunnprogram er forhåndsprogrammert i
SIRe.
Man-fre Dag fra 08:00, natt fra 18:00
Lør Dag fra 10:00, natt fra 16:00
Søn Dag fra 11:00:00, natt fra 14:00
Ons Tor
For å kontrollere hvilket program som er
definert for en bestemt dag, velg Sjekk
program og veksle deretter mellom dagene
med dreiebryteren.
Sjekk program
Man Tir
Fre
Ferdig
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Sjekk program
Endre program
Fjern program
Endre program
Man Tir
Ons Tor
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Dag
Natt
Dag
Natt
Man Tir
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Fre
Lør Søn
Fre
00:00
Ons Tor
Lør Søn
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ons Tor
Ferdig
Fre
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Programtrinnene som ikke skal gjelde, fjernes
i Fjern program. Ett eller alle programtrinn
kan fjernes fra menyen. Velg Tilbakestill
alle for å gå tilbake til det fabrikkinnstilte
grunnprogrammet.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Sjekk program
Endre program
Fjern program
146
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Et nytt programtrinn erstatter for eksempel
ikke en innstilt tid for Dag, men du kan i
stedet velge å endre et programtrinn. Velg
Endre program for å endre et programtrinn.
>Installatørmeny
Nytt programtrinn
Sjekk program
Endre program
10:45
Tir
Man Tir
Definere innstillinger for ukeprogram.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Tir
Fjern program
Fjern ett
Fjern alle
Tlb.st. alle
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Du kan aktivere ukeprogram ved å velge På
under Ukeprogram på/av. I På-modus vises en
sol, måne eller Av i statusvinduet for å angi
dag-, natt- eller Av-funksjon.
>Installatørmeny>Ukeprogram
>Installatørmeny>Ukeprogram
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Ukeprogram på/av
På
•
Vifteinnst.
Definer innstillinger for viftemodus (se også
avsnittet Driftsmoduser).
>Installatørmeny
Ukeprogram
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Ettergang dør
Innstillinger for ettergang.
Fabrikkinnstilling
Ettergangsmodus: Auto (innstilt tid)
Ettergang høy hast.: 30 s (0 – 180 s)
Ettergang lav hast.: 120 s (0 – 300 s)
Dørmodus
Det er tre forskjellige dørmoduser å velge
blant: Auto, Fast fleksibel og Fast åpen.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Ettergang dør
Dørmodus
Dørmodus
Fast fleksibel
•
I Fast fleksibel-modus registrerer
kontrollfunksjonen om døren er åpen eller
lukket. I Fast åpen-modus regnes døren
som alltid åpen og styres bare i henhold
til gjeldende trinn. I Auto-modus veksler
kontrollen automatisk mellom modusene Fast
fleksibel og Fast åpen, avhengig av hvor ofte
døren har vært åpen.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Ettergang dør
Dørmodus
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Ettergang høy hast.
Ettergang lav hast.
Fabrikkinnstilling
Dørmodus: Fast fleksibel (Fast åpen/Auto)
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Auto
•
I ettergangsmodus Auto styrer SIRe
ettergangstiden, avhengig av hvor ofte døren
åpnes, og i henhold til faste, forhåndsinnstilte
verdier, se tabellen.
Ettergangsmodusen Fast tid velges hvis faste
Tid mellom
åpning [s]
t < 60
60 < t < 300
t > 300
Ettergang høy
hast. [s]
30
10
0
Ettergang lav
hast. [s]
90
300
180
ettergangstider er ønskelig. Tiden kan endres
under Ettergang høy hastighet og Ettergang
lav hastighet.
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Ettergang høy hast.
Ettergang lav hast.
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Varmeinnst.
Definer innstillinger for varme.
>Installatørmeny
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Filtervakt
Børverdidiff. åpen dør
Stilles inn etter hvor mye børverdien
(Romtemp. dag/natt) skal øke når døren er
åpen.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Børv.diff. åpen dør
Følerkalibrering
Maks.grense temp.
Børv.diff. åpen dør
3.0 K
•
Fabrikkinnstilling
Børverdidifferanse åpen dør: 3,0 K (0 K – -10
K)
Ettergangsmodus
Fast tid
•
147
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Følerkalibrering
Hvis føleren viser feil verdier, kan disse
kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men
disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/
varme overflater osv.) Verdien + eller – øker
eller reduserer den målte verdien (+2K øker
for eksempel den viste verdien med 2 grader).
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Børv.diff. åpen dør
Følerkalibrering
Maks.grense temp.
Romtemp.føler
Utetemperaturføler
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
Romtemp.føler
•
0.0 K
Fabrikkinnstilling
Romtemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Maks.grense temp.
Maksimal romtemperatur som en bruker kan
velge, er begrenset til mellom 5 – 35 °C.
Filtertidsur på/av
Du kan aktivere filterprogram ved å velge På
under Filtertidsur på/av.
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Fabrikkinnstilling
Filtertidsur på/av: Av (på)
Siste filterbytte
Du kan kontrollere kjøretiden siden siste
filterbytte ved å velge Siste filterbytte. Tiden
tilbakestilles når filteralarmen tilbakestilles.
Hvis tiden skal tilbakestilles før alarmen har
gått, må filtertidsuret slås på og av.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
0h
Siste filterbytte
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Børv.diff. åpen dør
Følerkalibrering
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Maks.grense temp.
•
35°C
Maks.grense temp.
Fabrikkinnstilling
Maks.grense temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)
Filtervaktinnstilinger (ikke for elektrisk)
Filteralarmen varsler når innstilt fast kjøretid
er overskredet.
Ekstern regulering (BMS)
BMS-funksjoner kan aktiveres under Ekstern
regulering. Aktiver Ekstern på/av (5-30 V
AC/DC fra BMS) eller 0-10 V vifteregulering
ved å velge På under det relevante valget. Se
diagrammet på neste side og Koble til ekstern
regulering.
>Installatørmeny
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Varmeinnst.
Filtervakt
Ekstern regulering
>Installatørmeny
Innstilling filtertidsur
Gå til Innstilling filtertidsur og sett ønsket
kjøretid til mellom 50 og 9950 timer.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Siste filterbytte
Innstilling filtertidsur
•
1500 h
Fabrikkinnstilling
Innstilling filtertidsur: 1500 t (50 - 9950 t)
148
Filtervakt
Ekstern regulering
Generelle innst.
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
SIRe Competent Air Curtains Water
NO
8,4
5
7,0
4
5,6
3
4,2
2
2,8
1
1
2
8,8
7,4
6,0
4,6
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Viftetrinn ved et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 5-trinns
7,2
3
5,0
2
7,6
2,8
1
5,4
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Viftetrinn for et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 3-trinns.
Generelle innst.
Mulighet til å definere generelle innstillinger
som også finnes i oppstartsveiviseren, og
utføre tilbakestilling.
Funksjonstest
Kjør funksjonstesten for å teste viften og
varmetrinnene.
>Installatørmeny
Ekstern regulering
Generelle innst.
Servicemeny
Endre datoen, klokkeslettet, språket og
temperaturenhet.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Angi dato
Angi klokkesl.
Velg språk
Funksjonstest
Brukerinnst.
Funksjonstest
Start test
Utelat test
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Brukerinnst.
Brukerinnstillinger (rom.temp. dag
henholdsvis natt, maks. hastighet, hastighet
lukket dør, sommer / vinter) tilbake til
fabrikkinnstillinger.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
>Installatørmeny>Brukerinnst.
Til brukerinnstillinger?
Nei
Ja
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
Servicemeny
Servicemenyen er passordbeskyttet og
brukes ved kontakt med Frico eller autorisert
installatør.
149
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Alarm- og feilkoder
SIRe har forskjellige alarmer og feilkoder
som sikrer trygg og problemfri drift. Hvis
alarmene eller feilkodene er indikert, må de
tilbakestilles før normal drift kan gjenopptas,
for eksempel før varmen kan aktiveres igjen.
Viftemodus er aktiv selv om for eksempel
overopphetingsalarmen har slått ut.
Vise alarm- og feilkoder
Ved en eventuell alarm eller feil vises alarm-/
feilkoden i statusvinduet. Ved en alarm-/
feilkode vises apparatet den gjelder for. Se
Tabell - Alarmer og Tabell - Feilkoder.
Tlb.still alarm
NB! Før tilbakestilling må du sjekke at feilen
er rettet opp, og at det ikke er noe som
hindrer apparatet fra å settes i drift igjen!
Når feilen er rettet opp, tilbakestiller du
alarmen ved å trykke på pil frem, velge Tilbakestill alarm og deretter bekrefte. Hvis flere
apparater avgir en alarm samtidig, indikeres
dette faktumet, men bare én alarm vises i
displayet. Denne alarmen må tilbakestilles
før neste alarm kan leses. Ved første oppstart
kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse kan
vanligvis tilbakestilles uten ytterligere tiltak.
Overopphetingsvern
Gjelder bare for apparater med intern
føler. Overopphetingsbeskyttelsen skal
begrense avtrekkstemperaturen til +40 °C.
Ved +40 °C lukkes regulatoren for tilførsel
av varme. Regulatoren åpner igjen hvis
interntemperaturen faller under +35 °C.
Hvis temperaturen likevel fortsetter å stige,
for eksempel på grunn av feil på en ventil/
regulator, begynner viften å rotere ved +46
°C for å holde temperaturen nede. Samtidig
startes en overopphetingsalarm (Tabell Alarm). Ved interntemperaturer på +50 °C
kjører viften på maksimal hastighet.
Hvis apparatet kjøles ned, aktiveres varmen igjen. Alarmen blir stående i displayet til
kontrollenheten. Hvis apparatet overopphetes to ganger i løpet av en time, må alarmen
150
tilbakestilles før oppvarming kan aktiveres
igjen. Viften kjører til alarmen er tilbakestilt.
NB! Utfør en grundig kontroll ved gjentatte
alarmer og overopphetingsalarmer, og kontakt
autorisert servicepersonale eller Frico hvis du
ikke finner årsaken til feilen.
Feil i strømtilførsel
Vær oppmerksom på at tidsinnstillingene
må kontrolleres ved strømtilførselsfeil.
Hvis tiden ikke er riktig innstilt, påvirkes
ukeprogrammet.
Frostbeskyttelsesfunksjon
Gjelder bare for apparater med intern føler.
Frostbeskyttelsesfunksjonen skal hindre at
vannspolen fryser.
Hvis interntemperaturen faller under
+5 °C, utløses frostbeskyttelsesalarm A3,
ventilaktuatoren åpner og viften stopper.
NB! Utfør en grundig kontroll ved gjentatte
alarmer, overopphetingsalarmer og frostbeskyttelsesalarmer, og kontakt autorisert installatør eller Frico hvis du ikke finner årsaken til feilen.
SIRe Competent Air Curtains Water
NO
Tabell - Alarm
Alarm
Årsak
Tiltak
Termobryter er utløst.
En eller flere motorer
er overopphetet. (Bare
apparater med uttrukkede
termobrytere.)
Kontroller at ikke noe sperrer for apparatets
luftinntak og -uttak. Når den overopphetede
motoren har kjølt seg ned, lukkes termobryteren
igjen, og alarmen kan tilbakestilles. Sjekk
motorene ved gjentatte alarmer, og bytt ut
ødelagte motorer.
A2 Overopphetingsalarm
Temperaturen i apparatet har
oversteget alarmgrensen for
overoppheting.
(Gjelder bare for apparater
med interntemperatur.)
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak,
funksjonen til den innvendige
temperaturføleren.
A3 Frostbeskyttelsesalarm
Temperaturen i apparatet
har falt under alarmgrensen
for frostbeskyttelse. (Gjelder
bare for apparater med
interntemperatur.) Vannets
returtemperatur har falt under
alarmgrensen (bare hvis
returtemperaturføleren er brukt).
A4
Fast kjøretid før filteralarmen
er oppnådd.
Bytt ut eller rengjør filteret, juster eventuell
alarmtid på grunnlag av hvor skittent filteret er,
og tilbakestill alarmen.
Ekstern alarminngang på
SIReC1X er aktivert.
Kontroller den eksterne alarmen.
A1
A5
Motoralarm
Filteralarm
Ekst. alarm
Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen
der apparatet er montert, overstiger +5 °C.
Kontroller gjennomstrømningstemperaturen,
varmtvannsmengden og funksjonen til
aktuator og ventil. Hvis det oppstår en alarm,
er det fare for skade på batteriet. Se nøye
etter lekkasje, og bytt ut batteriet hvis det er
skadet.
151
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Tabell - Feilkoder
Feilkode
Årsak
Tiltak
E1
Kommunikasjon
SIReB1(X) har ikke kontakt med
SIReC1X.
Kontroller forbindelsen mellom
kortene. Bytt ut eventuelle
modulærkabler.
Error
To eller flere SIReB1(X) har
samme ID-nummer.
Avbryt strømforsyningen og velg andre
ID-numre
for alle SIReB1(X) i systemet.
E2
E3
ID Error
En eller flere SIReB1(X)
mangler programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E4
Romfølerfeil
Feil i eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReB1(X).
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E8
Feil på intern
føler
Feil på eller manglende
internføler i apparatet.
(Gjelder bare for apparater
med interntemperatur.)
Kontroller følerens tilkobling. Hvis føler
mangler, kontakt Frico for støtte.
E10 ID Error
To eller flere SIReB1(X) i
systemet har forskjellige
programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E12 Romfølerfeil
Feil på eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReC1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
Kontrollenhet SIReUA1 har ikke
kontakt med SIReC1X.
Kontroller tilkoblingen. Bytt ut eventuelle
modulærkabler.
E21 Romfølerfeil
Feil på intern romføler i
kontrollenheten SIReUA1.
Kontroller tilkoblingen mellom
SIReUA1 og SIReC1X. Bytt ut eventuelle
modulærkabler. Hvis feilen ikke rettes
opp, må SIReUA1 byttes ut.
E23 Programvarefeil
Kontakt Frico for støtte.
ID
E20 Kommunikasjon
152
NO
SIRe Competent Air Curtains Water
Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjoner
SIReC1X
COM 1
COM 2
Ekstern nattreduksjon
Dørbryter (obligatorisk) (Ekstern
potensialfri bryter)
SIReDC indikerer dørstatus.
Potensialfri bryter fra automatisk dør
eller BMS kan også brukes. Lukket =
dør åpen Åpen = dør lukket
19 20
Alarm utgående (BMS) (potensialfri
bryter, maks. 3 A, 230 V)
Utgående alarm-indikering. Alltid
aktiv. Lukket = summeralarm Åpen =
ingen alarm
17 18
1112
+ -
Ekstern hastighetsregulering
0-10 V DC
Regulerer viftehastigheten i trinn (se
diagramavsnittet, Ekstern regulering (BMS)).
Innstilt parameter: >> Installatørmeny >
Ekstern regulering > 0-10 V Vifteregulering =
på
Ekstern på/av 5-30 V AC/DC
Eksternt signal aktiverer
apparatet. Innstilt parameter: >>
Installatørmeny > Ekstern regulering
> Ekstern på/av = på
1516
+ -
9 10
Ekstern alarm INN (potensialfri
kontakt)
Inngang for ekstern alarm. Lukking
utløser alarmen.
7 8
Ekstern nattreduksjon på/av
(potensialfri bryter)
Lukker for å aktivere
nattreduksjonsfunksjonen. Alltid
aktiv.
19 20
ALARM UT (BMS)
ROOM
Dørbryter
15 161718
Ekstern PÅ/AV
1112
+ -
Ekst. hast.kontroll 0-10 V DC INN
7 8 9 10
Ekstern alarm INN
153
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
15 161718
EXTERNAL ON/OFF
5-30V AC/DC
1112
+ -
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
COM 1
COM 2
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
ROOM
X3
C1
X4
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
230V~
PE N L
~
N L L
PE N L
SUPPLY 230V
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
Wiring diagram - Competent
Internal PC Board Base
SD230
SIReC1X
7 8 9 10
ROOM
19 20
SIReRTX
(optional)
SIReDC
SIReUA1
SIRe Competent Air Curtains Water
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
C1
X4
ROOM
X3
~
N L L
L
230V~
PE N
SD230
For wiring of external PC board
base see separate manual for
SIReB1X
Wiring diagram - Competent
External PC Board Base
COM 1
COM 2
SIReC1X
7 8 9 10
15 161718
EXTERNAL ON/OFF
5-30V AC/DC
1112
+ -
ROOM
19 20
SIReDC
SIReRTX
(optional)
SIReUA1
SIRe Competent Air Curtains Water
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C1
X4
C1
X4
C1
X4
X5
C2
ROOM
X3
ROOM
X3
ROOM
X3
X4
C1
PE N L
SUPPLY 230V
ACTUATOR
230V
~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
X3
ROOM
SD230
SD230
SD230
Wiring diagram - Competent- parallel connection
COM 1
COM 2
SIReC1X
7 8 9 10
15 161718
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
1112
ROOM
19 20
SIReUA1
SIReRTX
(optional)
SIRe Competent Air Curtains Water
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,max 3A, 230V)
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
DOOR CONTACT
(potential free contact)
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4444, 2012-11-20 HH/ SÅ/ SÄ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement