advertisement

datasheet for CHRONOS ECO SMARTWATCH by GoClever | Manualzz

SERVICE HISTORY

Date#1:______________________________

SERVICE STAMP AND SIGNATURE:

Date#2:______________________________

SERVICE STAMP AND SIGNATURE:

Date#3:______________________________

SERVICE STAMP AND SIGNATURE:

_____________________________________

GOCLEVER CHRONOS ECO SERIAL NUMBER:

CHRONOS ECO user manual

Model: GCWCHRE (BLACK)

Model: GCWCHREW (WHITE)

Quick Start Guide

= A + B

Quick Start Guide

2/72

RESET = A+B+C

3/72

4/72

Quick Start Guide www.goclever.com

ANDROID iOS

Quick Start Guide

5/72

6/72

Quick Start Guide Quick Start Guide

CHRONOS ECO - START 2

English GB 8

Polski PL 11

ǻ BG 14

Hrvatski HR 17

Čeština CZ 20

Eesti EE 23

Français FR 26

Deutsch DE 29

ƼǜǜǘǞǚǛǐ GR 32

Magyar HU 35

Italiano IT 38

Latviešu

LietuviƐ

LV

LT

Português PT

Românĕ RO

41

44

47

50

Srpski RS 53

Slovenský SK 56

Slovenski SI 59

Español ES 62

ȍ

Ȋ

UA

RU

WARRANTY CARD

65

69

72

7/72

GB

Quick Start Guide

Watch and smartphone

Dedicated application for Chronos Eco extends functionality of the product. You get additional itness statistics, sleep statistics, notiications, extra dials and wireless upgrade to the latest version of the irmware. Information where it is available and how to connect with Chronos Eco is located at the beginning of the manual.

Menu options

To enter menu press (OK). You travel menu by pressing up or down buttons. To conirm press (OK) button. Menu items:

MESSAGES

: display notiication from mobile device, sms, contact name and cellphone number. Receiving messages from other apps installed in mobile device can be set in dedicated software.

MUSIC: control your playlist on your smartphone wirelessly. Install and connect with dedicated software irst. You can ind link to download at the beginning of this manual.

CAMERA: use the watch as remote shutter for camera app in your mobile device through dedicated software.

FITNESS

: itness statistics showing

8/72

Quick Start Guide

GB traveled distance and burned energy in daily intervals.

SLEEP

: turn sleep mode on just before you go to sleep, to gather sleep statisctics like sleep duration, sleep quality. Turn it o when you get up.

Settings

TIME, DATE: Set time and date and date format. You can add more clock faces in dedicated software.

ANTI LOST

: ind your mobile device when in range of Bluetooth by turn on vibrations and/or sound.

BACKLIGHT: LCD backlight settings:

(continuous/nighttime only/o ).

MOTION LIGHT: move your wrist quickly to turn LCD backlight on.

NIGHT MODE

: turn it on if you do not want to be disturb in the night by vibrations.

LANGUAGE choose menu language.

DISPLAY: switch between dark and bright backround.

RESET

: restores all settings to defaults, deletes itness data and messages.

Charging: page 2. Downloading

dedicated app: page 4. Connecting

with mobile device: pages 4, 5, 6.

9/72

GB

Quick Start Guide

Additional information

GOCLEVER Sp. z o. o. hereby declares under our sole responsibility that the product Chronos Eco is in conformity with following Directives: R&TTE(1999 / 5 /

EC), ErP (2009/125/EU)

Full document (declaration of conformity) is available for download from www.goclever.com in Chronos Eco product page.

Correct disposal of this product (Waste

Electrical & Electronic Equipment.

Applicable in the European Union and other European countries with sepa-

rate collection systems). This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

To dispose of your used device, please use the return and collection systems available in your area or contact the retailer where the product was purchased.

Service center available at:

Phone: 0871 0751102, online: http://www.digitest-service.de/goclever

10/72

Quick Start Guide

Współpraca z aplikacjė mobilnė

PL

Dedykowana aplikacja dla Chronos Eco rozszerza funkcjonalnoİć produktu o dodatkowe statystyki itness, statystyki snu, dopasowanie powiadomieĦ, dodatkowe tarcze zegarowe i bezprzewodowe uaktualnienia do najnowszej wersji oprogramowania. Dodatkowe informacje o tym gdzie jest ona dostĜpna i jak połėczyć z niė Chronos Eco znajdujė siĜ na poczėtku instrukcji.

Opcje w menu

Do menu wejdĺ poprzez naciİniĜcie przycisku (OK). Po menu poruszasz siĜ przez naciİniĜcie przycisków góra/dół. Aby zatwierdzić wybór przyciİnij raz przycisk

(OK). Pozycje w menu:

KOMUNIKATY

: wyİwietlanie treİci powiadomieĦ z urzėdzenia mobilnego, treİci sms, nazwy i nr osoby dzwoniėcej. Przesyłanie powiadomieĦ z innych aplikacji moļna dodać w menu aplikacji dedykowanej.

MUZYKA

: umoļliwia kontrolĜ utworów odtwarzanych na urzėdzeniu mobilnym.

Wymagana jest dedykowanė aplikacja - link do pobrania znajduje siĜ na poczėtku instrukcji.

KAMERA

: umoļliwia kontrolĜ wykony-

11/72

PL

Quick Start Guide wania zdjĜć i nagrywania ilmów, bezprzewodowo na urzėdzeniu mobilnym

- wymagana jest dedykowana aplikacja.

FITNESS

: statystyki pokazujėce codzienny dystans i iloİć spalonej energii.

SEN

: gdy tryb snu jest włėczony CHRO-

NOS ECO rejestruje długoİć i jakoİć snu.

Statystyki snu zapisywane sė w aplikacji mobilnej. Włėczaj ten tryb tylko w czasie snu.

Ustawienia

CZAS I DATA

: Ustaw datĜ i godzinĜ. Dodatkowe tarcze zegarowe moļesz dodać przez dedykowanė aplikacjĜ.

ANTI-LOST

: moļliwoİć wyszukania telefonu poprzez włėczenie w nim wibracji i sygnału dĺwiĜkowego. PODįWIETLE-

NIE

: podİwietlenie ekranu (ciėgłe/tylko w nocy/wyłėczone). PODįWIETLENIE

RUCHEM

: podİwietlenie ekranu poprzez szybki ruch nadgarstka. TRYB NOCNY: brak wibracji w godzinach wieczornych i nad ranem.

WYįWIETLACZ: odwraca wyİwietlane kolory. RESET: zresetowanie ustawieĦ urzėdzenia, usuniĜcie statystyk itness i zapisanych powiadomieĦ.

Ładowanie: str. nr 2. Dedykowana

aplikacja dla telefonu: str. nr 4. Po-

wiėzanie Chronos ECO z telefonem: str. nr 4,5,6

12/72

Quick Start Guide

Informacje dodatkowe

PL

Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oİwiadcza, ļe urzėdzenie CHRONOS ECO jest zgodne z dyrektywami:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU)

Pełen dokument (deklaracja zgodnoİci) jest dostĜpny na stronie internetowej: www.goclever.com w zakładce dotyczėcej danego produktu.

Poprawna utylizacja tego produktu (zuļyty sprzĜt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych).

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadajėcych

odrĜbne systemy utylizacji). To oznaczenie wskazujĜ, iļ urzėdzenie nie powinno być utylizowane wraz z innymi opadami na terenie UE. By zutylizować Twoje urzėdzenie prosimy korzystać z funkcjonujėcych systemów zbierania odpadów.

Serwis napraw dostĜpny pod adre-

sem:

E-mail: [email protected]

Tel.: (+48) 61 848 87 67

13/72

BG

Quick Start Guide

Ȍ

Ǿ

Ȋ

-

,

,

Chronos Eco

,

Chronos Eco -

.

.

,

Ǽ

Ȉ

(ȈȄ). ȉ

(ȈȄ). ȉ

ȍǼǿǾȈȆȅǿȇȂ : sms- ,

,

/

ȄǺȆǿȊǺ:

. ȆȍȁȂȄǺ:

. Ȃ

-

,

. Ȃ

:

. ȁ

,

.

14/72

Quick Start Guide

BG

,

. ANTI LOST:

-

. ȎȂȌȇǿȋ:

ǼȊǿȆǿ Ȃ ǾǺȌǺ: ȇ

Ǿ

ȊǿȋȌǺȊȌȂȊǺȇǿ:

.

.

.

.

ǿȁȂȄ:

LOST

:

ȇ

-

ȉȈǾȋǼǿȌȄǺ

(

/

ȉȈǾȋǼǿȌȄǺ ȋ ǾǼȂȀǿȇȂǿ:

. ȇȈ ǿȇ ȊǿȀȂȆ:

. ȎȂȌȇǿȋ:

.

/

).

. ANTI

.

ȁ

2.

Ȃ

:

:

:

4. Ǽ

4,5,6.

15/72

BG

Ǿ

Quick Start Guide ȉ

EU) Ȑ

,

NOS ECO

GOCLEVER Sp. z o.o.

(

CHRO-

:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

)

: www.goclever.com

.

ȉ

(

(Ȉ ǿ

-

Ȍ ,

,

.

ȋ

Stemo

: bul. Nikola Vaptsarov 55, EXPO 2000

Phone: (+359) 2 81 62 300

Mail: [email protected]

.

).

. ȁ

16/72

Quick Start Guide

Sat i pametni telefon

HR

Namjenska aplikacija za Chronos Eco proširuje funkcionalnost proizvoda. Dobivate dodatne itness statistike, statistike spavanja, obavijesti, dodatna biranja i bežičnu nadogradnju na najnoviju verziju irmwarea. Informacije o tome gdje je na raspolaganju i kako se povezati s Chronos

Eco nalaze se na početku priručnika.

Opcije izbornika

Za ulazak u izbornik pritisnite (OK). Idete kroz izbornik pritiskom tipke gore ili dolje.

Za potvrdu pritisnite gumb (OK). Opcije izbornika:

PORUKE: prikaz obavijesti iz mobilnog uređaja, SMS, ime kontakta i broj mobitela. Primanje poruka od drugih aplikacija instaliranih na mobilnom uređaju može se postaviti u namjenski softver.

GLAZBA: kontrolirajte svoju listu na vašem telefonu bežično. Prvo instalirajte i spojite s posebnim softverom. Možete naći poveznicu za preuzimanje na početku ovog priručnika.

KAMERA: koristite sat kao daljinski okidač za aplikaciju kamere u svom mobilnom uređaju putem posebnih programa.

17/72

HR

Quick Start Guide

FITNESS

: itness statistički podaci pokazuju pređenu udaljenost i utrošenu energiju u dnevnim razmacima.

ANTI LOST

: pronađite svoj mobilni uređaj, kada je u rasponu Bluetootha uključivanjem vibracija i / ili zvuka.

VRIJEME, DATUM: Postavite vrijeme i datum i oblik datuma. Možete dodati više izgleda sata u namjenskom softveru.

RESET

: vraća sve postavke na tvorničke vrijednosti, briše itness podatke i poruke.

Postavke

POZADINSKO OSVJETLJENJE: postavke pozadinskog osvjetljenja: (kontinuirano / samo noćno / isključeno).

OSVJETLJENJE POKRETOM: pokrenite vaš zglob brzo za uključivanje LCD pozadinskog osvjetljenja.

NOĆNI NAČIN: uključite ga, ako ne želite da uznemiravanje vibracijama tijekom noći.

FITNESS

: bilježenje itness podataka.

JěZYK: odabrati jezik izbornika.

ANTI LOST

: otkrivanje isključenja povezanosti - upozorenje vibracijom.

Punjenje: str. br 2.

Preuzimanje

namjenske aplikacije: str. br 4. Po-

vezivanje s mobilnim uređajem: str. br 4,5,6.

18/72

Quick Start Guide

Dodatne informacije

HR

GOCLEVER Sp. d o.o. izjavljuje da je uređaj CHRONOS ECO sukladan sa direktivama:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU)

Puni dokument (izjava o sukladnosti) dostupan je na web stranici: www.goclever.

com na poveznici o proizvodu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (otpad električne i elektroničke opreme - odlaganje otpada električne i elektroničke opreme. Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje). Ova oznaka označava da se ovaj uređaj ne smije odlagati zajedno s drugim otpadima. Da biste odložili uređaj, molimo Vas da koristite sustav za prikupljanje otpada.

Servis je dostupan na adresi:

PlayCom

Heinzelova 78b, 10000 Zagreb

Phone 1: +385 (0)1 5613-222

Phone 2: +385 (0)1 5618-433

Phone 3: +385 (0)1 6184-115

Mail: [email protected]

19/72

CZ

Quick Start Guide

Spolupráce s mobilní aplikací

Aplikace určená pro Chronos Eco rozšiĮuje funkčnost produktu o doplĨující statistiky itness, statistiky snu, pĮizpĶsobení zpráv, doplĨkové ciferníky hodin a bezdrátové aktualizace nejnovĞjší verze programu. DoplĨkové informace o tom, kde je aktualizace dostupná a jak ji propojit s Chronos Eco, jsou uvedeny na počátku instrukce.

Opce v menu

Do menu vstoupit prostĮednictvím stisknutí tlačítka (OK). Pohyb po menu prostĮednictvím použití tlačítek nahoru/ dolĶ. Pro potvrzení výbĞru stisknout jednou tlačítko (OK). Pozice v menu:

ZPRÁVY

: zobrazování obsahu zpráv z mobilního zaĮízení, obsahy sms, jméno a číslo volající osoby. Zasílání zpráv z jiných aplikací je možno pĮidat v menu určené aplikace.

HUDBA

: umožĨuje kontrolovat skladby pĮehrávané na mobilním zaĮízení. Je nutná určená aplikace - odkaz ke stažení je uveden na začátku instrukce.

FOTO

: umožĨuje kontrolu nad realizací snímkĶ a ilmĶ, bezdrátovĞ na mobilním zaĮízení - je nutná určená aplikace.

FITNESS

: statistiky ukazující

20/72

Quick Start Guide

CZ každodenní vzdálenost a množství spálené energie.

ANTI LOST

: možnost najít telefon prostĮednictvím zapnutí vibrace a zvukového signálu v telefonu.

ČAS A DATUM: nastavení data a hodiny. DoplĨkové ciferníky je možné pĮidat prostĮednictvím určené aplikace.

RESET

: resetování nastavení zaĮízení a vymazání statistik itness a zpráv.

Nastavení

OSVĝTLENÍ: osvĞtlení displeje (stálé/ pouze v noci/vypnuto).

OSVĝTLENÍ

POHYBEM: osvĞtlení displeje pomocí rychlého pohybu zápĞstím.

NOČNÍ REŽIM: v nočních a ranních hodinách je vypnuto upozornĞní pomocí vibrací.

FITNESS

: registrace statistik itness.

JAZYK

: výbĞr jazyka v menu.

ANTI LOST

: odhalení pĮerušení spojení - výstraha vibracemi.

Nabíjení: str. nr 2.

Určená aplika-

ce: str. nr 4. Spojení s telefonem: str. nr 4,5,6.

21/72

CZ

Quick Start Guide

DoplĨkové informace

Společnost GOCLEVER Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že zaĮízení CHRONOS ECO je ve shodĞ s naĮízeními:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU)

Celý dokument (prohlášení o shodĞ) je dostupný na internetových stránkách: www.goclever.com ve složce, která se týká daného produktu.

Správná likvidace tohoto výrobku (spotĮebované elektrické a elektronické zaĮízení – utilizace elektrických a elektronických odpadĶ.

(Týká se Evropské unie a jiných zemí

Evropy, které mají zvláštní systémy pro utilizaci). Toto označení informuje o tom, že toto zaĮízení nesmí být likvidováno společnĞ s jinými odpady. PĮi likvidaci

Vašeho zaĮízení využijte prosím fungující systém sbĞru odpadĶ.

Servis dostupný na adrese:

Česká republika a Slovensko

Bouncer s.r.o

NámĞstí Svobody 71, 67531 Jemnice,

Czech Republic

Phone CZ: +420 546 606 021

Phone SK: +421 220 266 051

Mail CZSK: [email protected]

22/72

Quick Start Guide

Koostööt mobiiliga

EE

Chronos Eco spetsiaalne rakendus laiendab toote funktsionaalsust täiendavate lisadega nagu itnessi statistika, une statistika, teatised, täiendavad kiirklahvid ja traadita uuendused uusima tarkvara versiooniga. Täiendav teave kus see saadaval ja kuidas ühendada

Chronos Eco´ga leidub instruktsiooni alguses.

Menüü valikud

Menüüsse sisenemiseks vajutage (OK).

Menüü valikute vahel valides vajutage

üles ja alla nuppe. Kinnitamiseks vajutage (OK) nuppu. Menüü teemad:

SÕNUMID: kuva teateid mobiilsest

seadmest, sõnumeid, kontaktide nimekirja ja telefoni numbreid. Telefoni salvestatud rakendustelt saadud sõnumid saab saata spetsiaalsesse tarkvarasse.

MUUSIKA: võimaldab teil kontrollida

fotode ja videode jäädvustamist juhtmevabalt, oma mobiilseadmest - vajab spetsiaalset rakendust.

FITNESS

: statistika näitab läbitud distantsi vahemaad ja põletatud energia kogust.

ANTI LOSS: võimaldab leida tele-

23/72

EE

Quick Start Guide foni läbi Bluetoothi, sisse lülitades vibratsiooni ja helisignaali.

KELLAAEG JA KUUPÄEV

: Määra kuupäev ja kellaaeg. Täiendava kiirklahvi saab lisada läbi spetsiaalse rakenduse.

RESET: taastab algseadmed ja kustu-

tab itness statistika ja sõnumid.

Seadistused

TAUSTAVALGUS: LCD taustvalgu-

stuse seadistused (pidev/ainult öine/ väljas).

LIIKUMISE VALGUS: kiire randme

liigutusega saab pöörata LCD taustavalgust.

ÖÖ REŽIIM: lülita see sisse kui sa ei

soovi vibratsioonil sind öösel segada.

FITNESS: Fitness statistika registre-

erimine.

KEEL: vali menüü keel.

ANTI LOSS: ühenduse katkestamise

avastamine - läbi hoiatus vibratsiooni.

Laadimine: lk 2.

Rakenduste allalaadimine: lk 4.

Mobiilseadmega ühendamine: lk 4,

5, 6.

24/72

Quick Start Guide

EE

Lisainfo

GOCLEVER Sp. OÜ Käesolevaga deklareerib oma täit vastutust, et Chronos Eco toode on vastavuses järgmisete direktiividega:

R&TTE (1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). Kogu dokumentatsioon (vastavusdeklaratsioon) on allalaadimiseks saadaval www.goclever.com Chronos Eco tootelehel.

Õige toote kasutuselt kõrvaldamise viis

(Elektri- ja Elektroonikaseadmete jäätmed. Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumise süsteemid). See märgistus näitab, et seda toodet ei tohiks ära visata koos muude olmejäätmetega. Toote kõrvaldamiseks palun kasutada olemasolevaid kogumise süsteeme.

Teeninduskeskus on kättesaadav aadressil:

Tallinn, EE-10621

Mustamäe tee-44

Phone: +372(66) 71796

Mail: [email protected]

25/72

FR

Quick Start Guide

Coopération avec l’application mobile

L’application dédiée au Chronos Eco élargit les fonctionnalités du produit avec les statistiques itness supplémentaires, les statistiques du sommeil, l’adaptation des notiications, des cadrans d’horloge supplémentaires et la mise à jour sans il à la dernière version du logiciel. Les informations complémentaires sur la localisation et la méthode de connexion au Chronos

Eco se trouvent au début de ce manuel.

Options du menu

Pour entrer dans le menu, appuyez sur la touche (OK). Pour naviguer dans le menu, appuyez sur les touches haut/bas.

Pour conirmer une sélection, appuyez une fois sur la touche (OK).

Positions du menu:

MESSAGES

: a chage du contenu des notiications provenant de l’appareil mobile, des SMS, du nom et du numéro de l’appelant. L’envoi de notiications provenant d’autres applications peut être ajouté dans le menu de l’application dédiée.

MUSIQUE

: permet de gérer les œuvres musicales jouées sur l’appareil mobile.

Elle requiert une application dédiée - le lien de téléchargement se trouve au début de ce manuel. CAMÉRA: permet de gérer la prise de photos et l’enregi-

26/72

Quick Start Guide

FR strement de vidéos sans il sur votre appareil mobile - elle requiert une application dédiée. FITNESS: statistiques montrant la distance quotidienne et la quantité d’énergie brûlée. ANTI-PER-

TE

: possibilité de trouver le téléphone en déclenchant ses vibrations et sa sonnerie.

HEURE ET DATE

: Régler la date et l’heure. Vous pouvez ajouter des cadrans d’horloge supplémentaires par le biais de l’application dédiée. RESET: réinitialisation des paramètres de l’appareil, suppression des statistiques itness et des notiications.

Paramètres

RÉTRO-ÉCLAIRAGE: illumination de l’écran (continue/la nuit seulement/désactivée). RÉTRO-ÉCLAIRAGE PAR LE

MOUVEMENT:

illumination de l’écran par un mouvement rapide du poignet.

MODE DE NUIT: aux heures de nuit et le matin, la notiication par vibrations est désactivée. FITNESS: enregistrement des statistiques itness. LANGUE: choix de la langue du menu. ANTI-PERTE: détection de la rupture de connexion - avertissement par vibrations.

Chargement: page n° 2. Applica-

tion dédiée: page n° 4. Appariement

avec le téléphone: pages nos 4, 5, 6.

27/72

FR

Quick Start Guide

Informations complémentaires

GOCLEVER Sp. z o. o. déclare par la présente que l’appareil CHRONOS ECO est conforme aux directives:

R&TTE (1999/5/CE), ErP (2009/125/UE)

Le document complet (déclaration de conformité) est disponible sur le site

Web: www.goclever.com dans l’onglet relatif au produit donné.

L’élimination correcte de ce produit

(déchets d’équipements électriques et

électroniques - élimination des déchets

électriques et électroniques.

Applicable dans l’Union européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de traitement distincts). Ce marquage indique que l’appareil ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets.

Pour éliminer votre appareil, faites recours à un système de collecte de déchets agréé.

Service disponible à l’adresse:

Phone: 02 49170013, Online: http://www.digitest-service.de/goclever

28/72

Quick Start Guide

DE

Zusammenarbeit mit der mobilen

Anwendung

Eine spezielle Applikation für Chronos

Eco erweitert die Funktionalität des Produkts mit zusätzlicher Fitness-Statistiken,

Schlaf-Statistiken, die Anpassung der

Benachrichtigungen, zusätzliche Uhr-Zifferblätter und Wireless Upgrade auf die neueste Version der Software. Weitere

Informationen darüber, wo sie erhältlich ist und wie sie mit Chronos Eco verbinden, stehen am Anfang der Bedienungsanleitung.

Menü-Optionen

Ins Menü durch Drücken der Taste (OK) eingehen. Menüführung erfolgt durch

Drücken der auf-/ab-Tasten. Zur Bestätigung der Auswahl die Taste (OK) drücken.

Menü-Positionen:

MELDUNGEN: Inhaltsanzeige der Meldungen vom mobilen Gerät, SMS-Inhalte,

Namen und die Nummer des Anrufers.

Das Senden von Meldungen aus anderen

Anwendungen kann im Menü der speziellen Anwendung hinzugefügt werden.

MUSIK

: ermöglicht, die auf einem mobilen Gerät gespielten Songs zu steuern

Erforderlich ist eine spezielle Anwendung

- der Download-Link beindet sich am Anfang der Bedienungsanleitung. KAMERA:

Ermöglicht, Foto- und Video-Aufnahmen

29/72

DE

Quick Start Guide drahtlos auf einem mobilen Gerät zu steuern - erforderlich ist die spezielle Anwendung. FITNESS: Statistiken zeigen die tägliche Distanz und die Menge der verbrannten Energie an. ANTI LOST: die

Möglichkeit, das Handy zu inden durch

Einschalten der Vibrationen und des Tonsignals. URZEIT UND DATUM: Datum und Uhrzeit einstellen. Zusätzliche Uhr-

-Zi erblätter können durch eine spezielle

Anwendung hinzugefügt werden. ZU-

RÜCKSETZEN

: Zurücksetzten der Gerät-

-Einstellungen und Löschen von Fitness-

-Statistiken und Meldungen.

Einstellungen

BELEUCHTUNG: die Hintergrundbeleuchtung (kontinuierliche/nur in der

Nacht/aus). BELEUCHTUNG DURCH

BEWEGUNG: Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung durch schnelle Bewegung des Handgelenks. NACHT-MODUS: in der Nacht und am Morgen ist die Benachrichtigung durch Vibrationen deaktiviert. FITNESS:Registrierung der

Fitness-Statistiken. SPRACHE: Sprachauswahl im Menü. ANTI LOST: Erkennung der Verbindungsunterbrechung

- Warnung durch Vibrationen.

Laden: Seite Nr. 2.

Spezielle An-

wendung: Seite Nr. 4. Verbindung mit

dem Handy: Seite Nr. 4, 5, 6.

30/72

Quick Start Guide

Zusätzliche Informationen

DE

Hiermit erklärt GOCLEVER Sp. z o.o., dass das Gerät CHRONOS ECO den Richtlinien entspricht:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). Das vollständige Dokument (Konformitätserklärung) steht auf der Website: www.goclever.com in der das Produkt betre enden Registerkarte zur Verfügung.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (gebrauchte elektrische und elektronische

Geräte - Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfällen.)

(Dies gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Abfallentsorgungssystemen). Diese

Bezeichnung gibt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden sollte. Um Ihr Gerät zu entsorgen, bitte benutzen Sie die bestehenden Systeme der Müllabfuhr.

Service unter der folgenden Adresse

zur Verfügung:

Phone: 0800 1004332

Online: http://www.digitest-service.de/ goclever

31/72

GR

Quick Start Guide

LjǣǞłǡǖŀŃǓŀ ǝł ǝǚŀ ǛǚǞǘńǒ łŅŀǡǝǠǖǒ

ƾ ŀ ǠǛǜłǚŃńǚǛǒ łŅŀǡǝǠǖǒ ǖǚŀ ńǠ Chronos Eco ł łǛńłǓǞłǚ ńǘǞ ǜłǚńǠǣǡǖǚǛǩńǘńŀ ńǠǣ ǡǠǧǩǞńǠǢ ǝł ł ǚ ǜǑǠǞ ŃńŀńǚŃńǚǛǑǢ itness, ŃńŀńǚŃńǚǛǑǢ Ǫ ǞǠǣ, łǚŁǠ ǠǚǒŃłǚǢ, ǡǩŃǙłńŀ ǛŀǞńǡǐǞ ǡǠǜǠǖǚǠǪ Ǜŀǚ ŀŃǪǡǝŀńǘ ŀǞŀǕǐǙǝǚŃǘ ŃńǘǞ ńłǜłǣńŀǓŀ ǑǛŁǠŃǘ ǜǠǖǚŃǝǚǛǠǪ. Ƽ ǚ ǜǑǠǞ ǜǘǡǠŅǠǡǓłǢ

ŃǤłńǚǛǐ ǝł ńǠ Ǡǣ łǓǞŀǚ ŁǚŀǙǑŃǚǝǘ Ǜŀǚ ǝł ńǠǞ ńǡǩ Ǡ ŃǪǞŁłŃǒǢ ńǘǢ ǝł ńǠ Chronos

Eco ǕǡǓŃǛǠǞńŀǚ ŃńǘǞ ŀǡǤǒ ńǦǞ ǠŁǘǖǚǫǞ

ǤǡǒŃǘǢ.

Ƽ ǚǜǠǖǑǢ ŃńǠ ǝłǞǠǪ

Ľǚŀ Ǟŀ łǚŃǑǜǙłńł ŃńǠ ǝłǞǠǪ ǚǑŃńł ńǠ ǜǒǛńǡǠ (OK). ƾ ǛǓǞǘŃǘ ǝǑŃŀ ŃńǠ ǝłǞǠǪ ǖǓǞłńŀǚ ǝł ńŀ ǜǒǛńǡŀ ǐǞǦ/ǛǐńǦ. Ľǚŀ

Ǟŀ ł ǚǕłǕŀǚǫŃłńł ǝǚŀ ł ǚǜǠǖǒ ǚǑŃńł ǝǚŀ ŅǠǡǐ ńǠ ǜǒǛńǡǠ (OK). LjńǠǚǤłǓŀ

ŃńǠ ǝłǞǠǪ: ǂƾǃNJǂƹljƹ: džǡǠǕǠǜǒ łǡǚłǤǠǝǑǞǠǣ łǚŁǠ ǠǚǒŃłǦǞ ŀ ǩ ńǘǞ

ǛǚǞǘńǒ ŃǣŃǛłǣǒ, ǝǘǞǣǝǐńǦǞ sms,

ǠǞǩǝŀńǠǢ Ǜŀǚ ŀǡǚǙǝǠǪ ńǠǣ ǛŀǜǠǪǞńǠǢ ŀńǩǝǠǣ. ƾ ŀ ǠŃńǠǜǒ łǚŁǠ ǠǚǒŃłǦǞ ŀ ǩ ǐǜǜłǢ łŅŀǡǝǠǖǑǢ ǝ ǠǡłǓ Ǟŀ ǡǠŃńłǙłǓ

ŃńǠ ǝłǞǠǪ ńǠǣ ŀ ǠǛǜłǚŃńǚǛǠǪ ǜǠǖǚŃǝǚǛǠǪ.

ǂDžNJLjƿǀƾ: ł ǚńǡǑ łǚ ńǠǞ ǑǜłǖǤǠ ńǘǢ ǜǓŃńŀǢ ŀǞŀ ŀǡŀǖǦǖǒǢ ŃńǘǞ ǛǚǞǘńǒ

ŃǣŃǛłǣǒ. ƹ ŀǚńłǓńŀǚ ǘ łǖǛŀńǐŃńŀŃǘ ŀ ǠǛǜłǚŃńǚǛǒǢ łŅŀǡǝǠǖǒǢ. Dž ŃǪǞŁłŃǝǠǢ ǜǒǥǘǢ ǕǡǓŃǛłńŀǚ ŃńǘǞ ŀǡǤǒ ńǦǞ ǠŁǘǖǚǫǞ

32/72

Quick Start Guide

GR

ǤǡǒŃǘǢ. ǀƹǂƼLJƹ: ł ǚńǡǑ łǚ ńǠǞ

ǑǜłǖǤǠ ǜǒǥǘǢ ŅǦńǠǖǡŀŅǚǫǞ Ǜŀǚ ǕǓǞńłǠ, ŀŃǪǡǝŀńŀ ŃńǘǞ ǛǚǞǘńǒ ŃǣŃǛłǣǒ ǝǑŃǦ ńǠǣ ŀ ǠǛǜłǚŃńǚǛǠǪ ǜǠǖǚŃǝǚǛǠǪ. FIT-

NESS

: ŃńŀńǚŃńǚǛǑǢ Ǡǣ ǛŀńŀǖǡǐŅǠǣǞ ńǘǞ ǛŀǙǘǝłǡǚǞǒ ŀ ǩŃńŀŃǘ Ǡǣ ǑǤłńł

ŁǚŀǞǪŃłǚ Ǜŀǚ ńǘǞ ǠŃǩńǘńŀ łǞǑǡǖłǚŀǢ Ǡǣ

ǛŀńŀǞŀǜǫŃŀńł. ANTI LOST: ŁǣǞŀńǩńǘńŀ ŀǞŀǗǒńǘŃǘǢ ńǠǣ ńǘǜłŅǫǞǠǣ ǝǑŃŀ ŀ ǩ ńǘǞ łǞłǡǖǠ ǠǓǘŃǘ ŁǩǞǘŃǘǢ Ǜŀǚ ǘǤǘńǚǛǠǪ

ŃǒǝŀńǠǢ. ǍLJƹ ǀƹƿ ƾǂƼLJDžǂƾǃƿƹ:

LJǪǙǝǚŃǘ ǫǡŀǢ Ǜŀǚ ǘǝłǡǠǝǘǞǓŀǢ. ƾ ǡǠŃǙǒǛǘ ǡǩŃǙłńǦǞ ǛŀǞńǡǐǞ ǖǚŀ ńǠ ǡǠǜǩǚ ǝ ǠǡłǓ Ǟŀ ǖǓǞłǚ ǝǑŃŀ ŀ ǩ ńǠ ŀ ǠǛǜłǚŃńǚǛǩ ǜǠǖǚŃǝǚǛǩ. ƼdžƹǃƹĿDžLJƹ: ł ŀǞŀŅǠǡǐ ńǦǞ ǡǣǙǝǓŃłǦǞ ńǘǢ ŃǣŃǛłǣǒǢ

Ǜŀǚ ŁǚŀǖǡŀŅǒ ńǦǞ ŃńŀńǚŃńǚǛǫǞ itness Ǜŀǚ ńǦǞ łǚŁǠ ǠǚǒŃłǦǞ.

LJǣǙǝǓŃłǚǢ

ĿǍljƿLjǂDžLj: Ǡ ǓŃǙǚǠǢ ŅǦńǚŃǝǩǢ ńǘǢ

ǠǙǩǞǘǢ (ŃǣǞłǤǒǢ/ǝǩǞǠ Ǜŀńǐ ńǘǞ ǞǪǤńŀ/ ŀǞłǞłǡǖǩǢ). ĿǍljƿLjǂDžLj ǀƿǃƾLjƾLj:

Ǡ ǓŃǙǚǠǢ ŅǦńǚŃǝǩǢ ńǘǢ ǠǙǩǞǘǢ ǝǑŃŀ ŀ ǩ ńǘǞ ŀ ǩńǠǝǘ ǛǓǞǘŃǘ ńǠǣ Ǜŀǡ ǠǪ.

ǁƼƿljDžNJLJĽƿƹ ǃNJǀljDžLj: ńǚǢ ǞǣǤńłǡǚǞǑǢ

Ǜŀǚ ńǚǢ ǠǜǪ ǡǦǚǞǑǢ ǫǡłǢ ǘ łǚŁǠ ǠǓǘŃǘ ǝł ŁǩǞǘŃǘ łǓǞŀǚ ŀǞłǞłǡǖǒ. FITNESS:

ǛŀńŀǖǡŀŅǒ ŃńŀńǚŃńǚǛǫǞ itness. ĽǁǍLjLjƹ: ł ǚǜǠǖǒ ǖǜǫŃŃŀǢ łǝŅǐǞǚŃǘǢ ńǠǣ ǝłǞǠǪ.

ANTI LOST

: łǞńǠ ǚŃǝǩǢ ŁǚŀǛǠ ǒǢ

ŃǪǞŁłŃǘǢ Ǜŀǚ ǡǠłǚŁǠ ǠǓǘŃǘǢ ǝł ŁǩǞǘŃǘ.

33/72

GR

Quick Start Guide

ĿǩǡńǚŃǘ: Ńłǜ. 2. ƹ ǠǛǜłǚŃńǚǛǒ

łŅŀǡǝǠǖǒ: Ńłǜ. 4. LjǪǞŁłŃǘ ǝł ńǠ

ńǘǜǑŅǦǞǠ: Ńłǜ. 4,5,6.

džǡǩŃǙłńłǢ ǜǘǡǠŅǠǡǓłǢ

ƻǚŀ ńǠǣ ŀǡǩǞńǠǢ, ǘ GOCLEVER Sp. z o.o.

ŁǘǜǫǞłǚ ǩńǚ ǘ ŃǣŃǛłǣǒ CHRONOS ECO

ŃǣǝǝǠǡŅǫǞłńŀǚ ǝł ńǚǢ ŀǛǩǜǠǣǙłǢ ǠŁǘǖǓłǢ:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/EU). ljǠ ǜǒǡłǢ ǑǖǖǡŀŅǠ (ŁǒǜǦŃǘ ǚŃńǩńǘńŀǢ) łǓǞŀǚ ŁǚŀǙǑŃǚǝǠ

ŁǚłǪǙǣǞŃǘ:

ŃńǘǞ ǘǜłǛńǡǠǞǚǛǒ www.goclever.com ŃńǠǞ

ŃłǜǚŁǠŁłǓǛńǘ Ǡǣ ŀŅǠǡǐ ńǠ ŀǡǩǞ ǡǠǧǩǞ.

LjǦŃńǒ ŀǞŀǛǪǛǜǦŃǘ ńǠǣ ǡǠǧǩǞńǠǢ

(ǐǤǡǘŃńǠǢ ǘǜłǛńǡǚǛǩǢ Ǜŀǚ ǘǜłǛńǡǠǞǚǛǩǢ łǟǠ ǜǚŃǝǩǢ - ŀǞŀǛǪǛǜǦŃǘ ǘǜłǛńǡǚǛǫǞ

Ǜŀǚ ǘǜłǛńǡǠǞǚǛǫǞ ŀ ǠǕǜǒńǦǞ. (ƹŅǠǡǐ ńǘǞ ƼǣǡǦ ŀǧǛǒ ƲǞǦŃǘ ǛŀǙǫǢ Ǜŀǚ ǐǜǜłǢ ƼǣǡǦ ŀǧǛǑǢ ǤǫǡłǢ Ǡǣ ǛŀńǑǤǠǣǞ ǟłǤǦǡǚŃńǐ ŃǣŃńǒǝŀńŀ ŀǞŀǛǪǛǜǦŃǘǢ). ƾ

ŃǒǝŀǞŃǘ ŀǣńǒ ŁłǓǤǞłǚ, ǩńǚ ǘ ŃǣŃǛłǣǒ ŀǣńǒ

ŁłǞ Ǚŀ ǡǑ łǚ Ǟŀ ŀǞŀǛǣǛǜǫǞłńŀǚ ǝŀǗǓ ǝł ǐǜǜŀ ŀ ǠǡǡǓǝǝŀńŀ. Ľǚŀ ńǘǞ ŀǞŀǛǪǛǜǦŃǘ ńǘǢ ŃǣŃǛłǣǒǢ ŃŀǢ, ŀǡŀǛŀǜǠǪǝł Ǟŀ

ǤǡǘŃǚǝǠ ǠǚłǓńł ńŀ ǜłǚńǠǣǡǖǚǛǐ ŃǣŃńǒǝŀńŀ łǡǚŃǣǜǜǠǖǒǢ ŀ ǠǡǡǚǝǐńǦǞ. ƾ ǣ ǘǡłŃǓŀ

łǓǞŀǚ ŁǚŀǙǑŃǚǝǘ ŃńǘǞ ŁǚłǪǙǣǞŃǘ:

Szellemkep Bt, Vizimolnar koz 7, 1031 Budapest, Hungary.

Phone: (+36) 06 1 388 2728.

Mail: [email protected]

34/72

Quick Start Guide

Együttmĸködés a mobiltelefon alkalmazással

HU

A Chronos Eco dedikált alkalmazása további itness statisztikával, álom statisztikával, értesítésekkel, valamint

óratárcsákkal és a legújabb szoftver verziók vezeték nélküli frissítésével bĪvíti a termék funkcionalitását. A termék elérhetĪségérĪl és a Chronos Ecora való csatlakoztatásáról az útmutató elején talál bĪvebb információt.

Menü opciók

Lépj be a menübe az OK gomb megnyomásával. A menüben a fel/le gombok nyomogatásával lépegethetsz. A kiválasztás megerĪsítéséhez nyomd meg az OK gombot. Menü opciók:

ÜZENETEK: üzenetek, sms üzenetek, hívó fél nevének és telefonszámának a megjelenítése a mobiltelefonról. Mobiltelefonra telepített más alkalmazások üzeneteinek a fogadását a dedikált alkalmazás menüjében lehet hozzáadni.

ZENE

: mobiltelefonon lejátszott zeneszámok vezeték nélküli vezérlése. Dedikált alkalmazást követel - a letölthetĪ link az útmutató elején található.

KAMERA

: fényképek és ilmek vezeték nélkül készítése a mobiltelefonon - dedikált alkalmazást követel.

35/72

HU

Quick Start Guide

FITNESS: mindennapi távolságot

és elégetett energiát megjelenítĪ statisztikák.

ANTI LOST

: telefon megkeresése a rezgés és a hangjelzés bekapcsolásával.

IDĩ ÉS DÁTUM: Dátum és idĪ beállítása. További óratárcsákat a dedikált alkalmazással tudsz hozzáadni.

RESET

: készülék beállítások, valamint a itness statisztikák és értesítések törlése.

Beállítások

MEGVILÁGÍTÁS: képernyĪ megvilágítása (folyamatos/csak éjszaka/kikapcsolt).

MOZGÁS

MEGVILÁGÍTÁS: képernyĪ megvilágítása a csukló gyors mozgatásával. ÉJSZAKAI MÓD

: az éjszakai

órákban és reggel ki van kapcsolva a rezgés értesítés. FITNESS: itness statisztikák regisztrálása. NYELV: nyelv kiválasztása a menüben. ANTI LOST: rezgéses igyelmeztetés, ha az óra elveszti a kapcsolatot a mobiltelefonnal.

Töltés: 2. oldal. Dedikált alkalma-

zás: 4. oldal. Csatlakozás a mobiltele-

fonra: 4,5,6. oldal

36/72

Quick Start Guide

További információk

HU

Az alábbiakban a GOCLEVER Sp. z o.o. kijelenti, hogy a CHRONOS ECO készülék megfelel a következĪ irányelvek követelményeinek:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). A teljes dokumentum (megfelelĪségi nyilatkozat) a www.goclever.com honlapon érhetĪ el az adott termék oldalán.

A termék megfelelĪ hulladékkezelése

(elhasznált elektromos és elektronikus készülék – elektromos és elektronikus hulladékok kezelése).

(Az Európai Unióra és Európa eltérĪ hulladékkezelési rendszerekkel rendelkezĪ más országaira vonatkozik). Ez a jelölés arra utal, hogy a készüléket nem szabad más hulladékokkal együtt eltávolítani. Az

Önök készülékének az eltávolításához kérjük vegye igénybe a hulladékbegyĸjtĪ rendszereket.

A szerviz elérhetĪsége:

Szellemkep Bt

Vizimolnar koz 7

1031 Budapest, Hungary

Phone: (+36) 06 1 388 2728

Mail: [email protected]

37/72

IT

Quick Start Guide

Compatibilità con l’applicazione mobile

L’applicazione dedicata per Chronos Eco amplia la funzionalità del prodotto delle aggiuntive statistiche itness, statistiche del sonno, adattamento dei messaggi, aggiuntivi quadranti di orologio e aggiornamenti wireless della versione del software più recente. Altre informazioni su dove è disponibile e come connettersi con

Chronos Eco le troverete all’inizio delle istruzioni d’uso.

Opzioni nel menu

Entrare nel menu premendo il pulsante (OK). Spostarsi nel menu premendo pulsanti su/giù. Per confermare premere una volta sola il pulsante (OK) . Voci nel menu:

MESSAGGI: visualizza il contenuto dei messaggi dal dispositivo mobile, contenuto degli sms, nome e numero della persona che telefona. L’invio dei messaggi da altre applicazioni può essere aggiunto nel menu dell’applicazione dedicata.

MUSICA: permette di controllare i brani riprodotti sul dispositivo mobile. È necessaria l’applicazione dedicata - il link per scaricarla si trova all’inizio delle istruzioni d’uso.

FOTOCAMERA: permette di controllare lo scatto delle foto e la registrazione dei ilmati, wireless sul dispositivo mobile -

38/72

Quick Start Guide

IT

è necessaria l’applicazione dedicata.

FITNESS: le statistiche che mostrano la distanza quotidiana e la quantità di calorie bruciate.

ANTI LOST: permette di trovare il telefonino attivando le sue vibrazioni e il segnale acustico.

ORA E DATA

: Imposta la data e l’ora.

I quadranti aggiuntivi li puoi aggiungere tramite l’applicazione dedicata.

RESET: resetta le impostazioni del dispositivo, cancella le statistiche itness e messaggi.

Impostazioni

RETROILLUMINAZIONE: retroilluminazione del display (continua/solo di notte/ spenta). RETROILLUMINAZIONE CON

MOVIMENTO: retroilluminazione del display attraverso un movimento veloce del polso. MODALITÀ NOTTURNA: nelle ore notturne e di mattina la modalità di messaggi con vibrazione è disattivata.

FITNESS: registrazione delle statistiche itness. LINGUA: scelta della lingua nel menu. ANTI LOST

: rilevamento dell’interruzione della connessione - avviso con vibrazione.

Caricamento: pag. 2.

Applicazione

dedicata: pag. 4. Connessione al tele-

fonino: pag. 4,5,6.

39/72

IT

Quick Start Guide

Informazioni aggiuntive

Con la presente GOCLEVER Sp. z o.o. dichiara che il dispositivo CHRONOS ECO è conforme alle direttive:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). Il testo completo (dichiarazione di conformità) jè disponibile sul sito web: www.goclever.com nella sezione relativa ad un dato prodotto.

Smaltimento corretto di questo prodotto

(dispositivi elettrici ed elettronici fuori uso – smaltimento dei riiuti elettrici ed elettronici.

(Riguarda l’Unione Europea e altri Paesi europei con sistemi di smaltimento separati). Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere smaltito con altri riiuti. Per smaltire il vostro dispositivo, avvalersi per favore dei sistemi funzionanti di raccolta riiuti.

Assistenza disponibile al seguente

indirizzo:

Phone: 800 047722

Mail: [email protected]

Online: http://www.garanzia.pro/RicTrack/goclever.

html

40/72

Quick Start Guide

LV

Mobilŗs lietotnes lietošana

Ůpaši Chronos Eco paredzŝta programmatƌra paplašina produkta funkcionalitŗti. Jƌs varat izmantot papildu itnesa statistikas, miega statistikas, paziżojumu iestatůjumus, papildu pulksteża ciparnůcas un iespŝju bezvadu režůmŗ atjaunot programmatƌras versiju. Informŗcija, kur iegŗdŗties lietotni un kŗ to savienot ar Chronos Eco ir var atrast instrukcijas sŗkumŗ.

Izvŝlnes opcijas

Lai atvŝrtu izvŝlni, nospiediet pogu (OK).

Pa izvŝlni var pŗrvietoties izmantojot pogas augšup/lejup. Lai apstiprinŗtu izvŝli, vienreiz nospiediet pogu (OK). Izvŝlnes punkti:

PAZIŻOJUMI: rŗda paziżojumus no mobilŗs ierůces, ůsziżas, zvanůtŗja nosaukumu un numuru. Paziżojumu nosƌtůšanu no citŗm lietotnŝm var iespŝjot ůpašas programmatƌras izvŝlnŝ.

MƋZIKA: źauj kontrolŝt atskażojamŗs dziesmas mobilajŗ ierůcŝ. Nepieciešama ůpaša programmatƌra - saite lejupielŗdei ir atrodama instrukcijas sŗkumŗ.

KAMERA

: źauj kontrolŝt attŝlu un videoklipu ierakstůšanu bezvadu režůmŗ mobilajŗ ierůcŝ - nepieciešama ůpaša programmatƌra.

41/72

LV

Quick Start Guide

FITNESS

: statistikas, kas attŝlo ikdienŗ veikto distanci un dedzinŗto kaloriju daudzumu.

ANTI LOST

: iespŝja atrast tŗlruni ieslŝdzot tajŗ vibrŗciju un skażas signŗlu.

LAIKS UN DATUMS: Iestatiet datu un laiku. Papildu ciparnůcas var pievienot izmantojot ůpašu programmatƌru.

ATIESTATE

: źauj atiestatůt ierůces iestatůjumus un dzŝst itnesa statistikas un paziżojumus.

Iestatůjumi

APGAISMOJUMS

: ekrŗna apgaismojums (nepŗrtraukts/tikai naktů/izslŝgts).

APGAISMOJUMS AR KUSTŮBU: ekrŗna apgaismojums ar ŗtro rokas kustůbu.

NAKTS REŽŮMS: naktů un no růta paziżojumi ar vibrŗciju ir izslŝgti.

FITNESS

: reŧistrŝ itnesa statistikas.

VALODA

: valoda izvŝle.

ANTI LOST

: uztver savienojuma pŗrtraukumu - brůdinŗjums ar vibrŗciju

Lŗdŝšana: 2 lpp. Ůpaša program-

matƌra: 4 lpp. Pŗrošana ar tŗlruni:

4,5,6 lpp.

42/72

Quick Start Guide

Papildu informŗcija

LV

Ar šo GOCLEVER Sp. z o.o. apliecina, ka ierůce CHRONOS ECO atbilst zemŗk norŗdůtajŗm direktůvŗm:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU)

Pilns dokuments (atbilstůbas deklarŗcija) ir pieejama adresŝ www.goclever.com, attiecůgŗ produkta cilnŝ.

Izstrŗdŗjuma pareiza likvidŝšana (attiecas uz nolietotŗm elektriskŗm un elektroniskŗm ierůcŝm)

(Spŝkŗ Eiropas Savienůbŗ un pŗrŝjŗs

Eiropas valstůs, kas izmanto atkritumu dalůtu savŗkšanu) Šis marŷŝjums norŗda, ka ierůci nedrůkst likvidŝt kopŗ ar citiem sadzůves atkritumiem. Lai likvidŝtu ierůci lƌdzam izmantot vietŝjŗs atkirtumu savŗkšanas sistŝmas.

Tehniskŗ palůdzůba pieejama adresŝ:

Růga, Latvija

Tŗlrunis: +371 67408838

E-pasts: [email protected]

Adrese: Slokas iela 12a, LV-1048

43/72

LT

Quick Start Guide

Naudojimasis mobiliėja programa

Speciali Chronos Eco prietaisui skirta programinš ųranga praplečia produkto funkcionalumė. Jƌs galite naudotis papildomomis itneso statistikomis, miego statistikomis, pranešimƐ nustatymais, papildomais laikrodžio ciferblatais ir galimybe bevieliu bƌdu atnaujinti programinšs ųrangos versijė. Informacija, kur rasti programė ir kaip jė sujungti su Chronos Eco pateikiama instrukcijos pradžioje.

Meniu parinktys

Noršdami atidaryti meniu, paspauskite mygtukė (OK). Navigacija po meniu atliekama mygtukais aukštyn/žemyn.

Noršdami patvirtinti pasirinkimė, vienė kartė paspauskite mygtukė (OK). Meniu punktai:

PRANEŠIMAI

: rodo pranešimus iš mobiliojo ųrenginio, žinutes, skambinančio asmens pavadinimė ir numerų. PranešimƐ perdavimė iš kitƐ programƐ galima ųjungti specialios programinšs ųrangos meniu.

MUZIKA

: leidžia kontroliuoti grojamus takelius mobiliajame ųrenginyje. Reikalinga speciali programinš ųranga - nuoroda parsisiƐsti yra instrukcijos pradžioje.

KAMERA

: leidžia kontroliuoti nuotraukƐ ir video klipƐ ųrašymė bevieliu bƌdu mobiliajame ųrenginyje - reikalinga speciali

44/72

Quick Start Guide

LT programinš ųranga .

FITNESAS

: statistikos, vaizduojančios kasdien ųveikiamė nuotolų, deginamƐ kalorijƐ kiekų.

ANTI LOST

: galimybš surasti telefonė ųjungiant vibracijė ir garso signalė.

LAIKAS IR DATA

: Nustatykite datė ir laikė. Papildomus ciferblatus galima nustatyti naudojant specialiė programinĜ ųrangė.

ATSTATYTI

: leidžia atstatyti ųrenginio nustatymus ir panaikinti itneso statistikas ir pranešimus.

Nustatymai

APŠVIETIMAS

: ekrano apšvietimas (pastovus/tik naktų/išjungtas).

APŠVIETIMAS JUDESIU

: apšviesti ekranė greitu rankos judesiu.

NAKTIES REŽIMAS: naktų ir ryte pranešimas vibracija išjungtas.

FITNESAS

: registruoja itneso statistikas.

KALBA: kalbos pasirinkimas meniu.

ANTI LOST

: aptinka ryšio nutrƌkimė - ųspšjimas vibracija.

Krovimas: 2 psl. Speciali progra-

minš ųranga: 4 psl. Poravimas su tele-

fonu: 4, 5, 6 psl.

45/72

LT

Quick Start Guide

Papildoma informacija

Šiuo GOCLEVER Sp. z o.o. pareiškia, kad prietaisas CHRONOS ECO atitinka

šias direktyvas: R&TTE(1999 / 5 / EC),

ErP (2009/125/EU). Pilnas dokumentas

(atitikties deklaracija) pateikiamas adresu: www.goclever.com, paspaudus produkto nuorodė.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninšs ųrangos atliekos - elektros ir elektroninšs ųrangos atliekƐ tvarkymas)

(Taikoma Europos Sėjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis). Šis ženklas nurodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinšmis atliekomis. Panaudotė produktė atiduokite perdirbti vietinei atliekƐ surinkimo sistemai.

Dšl techninšs pa-

galbos kreipkitšs adresu:

Kaunas, LT-44151

Savanoriu av.192 / J. Zemgulio str.8,

Phone 1: +370(37) 329000

Phone 2: +370(37) 337458

Vilnius

, LT-03150

Gelezinio Vilko str.6

Phone: +370(5) 2101160

Riga

, LV-1048

Slokas iela – 12

Phone: +371(674) 08838

46/72

Quick Start Guide

PT

Cooperação com a aplicação móvel

Aplicação dedicada para Chronos Eco estende a funcionalidade do produto com estatísticas adicionais de itness, estatísticas do sono, ajuste de notiicações, mostradores extras e atualizações sem io para a versão mais recente do software.

Informações adicionais sobre onde está disponível e como conectar Chronos Eco com ela encontram-se no início do manual.

Opções no menu

Entre no menu apertando a tecla (OK).

Você passa pelo menu pressionando os botões para cima / para baixo. Para conirmar a escolha pressione uma vez o botão (OK). Posições no menu:

COMUNICADOS: exibir o conteúdo de notiicações do dispositivo móvel, o texto da mensagem, o nome e número do chamador. Envio de notiicações de outros aplicativos pode ser adicionado no menu da aplicação dedicada.

MÚSICA: permite controlar músicas tocadas no dispositivo móvel. A aplicação dedicada é requerida - o link para download está no início do manual.

CÂMERA: permite controlar a tirada de fotos e gravação de vídeos, sem io no dispositivo móvel - requer uma apli-

47/72

PT

Quick Start Guide cação dedicada.

FITNESS

: estatísticas que mostram a distância diária e quantidade de energia queimada.

ANTI LOST: capacidade de achar o telefone ligando nele a vibração e sinal sonoro.

DATA E HORA

: Deina a data e hora.

Mostradores adicionais podem ser adicionados pela aplicação dedicada.

REAJUSTE

: redeinir ajustes do dispositivo e remover estatísticas de itness e notiicações.

Conigurações

RETROILUMINAÇÃO: retroiluminação da tela (contínua / somente à noite / desligada). LUZ DE MOVIMENTO: iluminação da tela através de um rápido movimento do pulso. MODO NOTURNO:

à noite e de manhã a notiicação com vibrações está desativada. FITNESS: registro de estatísticas de itness. IDIOMA: seleção do idioma no menu.

ANTI LOST

: detecção de falha de conexão - vibração de alerta.

Carregamento: página 2. Apli-

cação dedicada: página 4

Conexão com o telefone: pág. 4,5,6.

48/72

Quick Start Guide

Informações adicionais

PT

Pela presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que o aparelho CHRONOS ECO está conforme as directivas:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). O documento completo (Declaração de Conformidade) está disponível no site: www.goclever.com no marcador relativo ao dado produto.

Eliminação correta deste produto

(equipamento elétrico e eletrônico usado

- utilização dos resíduos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de tratamento separados). Essa marca indica que este dispositivo não deve ser descartado junto com outros resíduos. Para eliminar o dispositivo, use os sistemas de recolha de resíduos.

O serviço disponível sob endereço:

Celular Net S.L.

Avenida de Peinador Nº 60 – Tameiga

36416 – MOS (Pontevedra) España

Phone: 902 686 767

Mail: [email protected]

49/72

RO

Quick Start Guide

Ceas i smartphone

Aplica ia dedicatĕ pentru Chronos Eco extinde func ionalitatea acestui produs.

Ob ine i în plus statistici itness, statistici cu privire la somn, extra apeluri i actualizare wireless la ultima versiune de irmware. Informa ia cu privire la disponibilitatea aplica iei i cum sĕ vĕ conecta i cu

Chronos Ec este localizatĕ în prima parte a manualului.

Op iuni meniu

Pentru a accesa meniul apasa i (OK). Naviga i prin meniu apĕsând butoanele Sus sau Jos. Pentru a conirma apĕsa i butonul (OK). Elemente meniu:

MESAJE

: ai eazĕ notiicĕri de pe telefonul mobil, sms, nume contact i numĕr de telefon. Primirea de notiicĕri de la alte aplica ii instalate pe telfon poate i setata in software-ul dedicat.

MUZICĔ: controla i playlist-ul de pe telefonul dvs wireless. Instala i i conecta i software-ul dedicat mai întâi. Pute i gĕsi link-ul de descĕrcare la începutul manualului.

CAMERĔ: folosi i ceasul ca declan ator de la distan ĕ pentru camera foto prin intermediul software-ului dedicat.

FITNESS

: statisticile itness aratĕ distan a parcursĕ i energia consumatĕ

50/72

Quick Start Guide

RO

în intervale zilnice.

ANTI FURT

: gĕsi i telefonul dvs în raza de ac iune Bluetooth prin pornirea vibra iilor i a sunetului.

DATA, TIMP

: Seta i timpul i data, precum i formatul de ai are. Pute i adĕuga mai multe formate de ai are prin intermediul software-ului dedicat.

RESETARE

: reface toate setĕrile la cele implicite, terge statisicile de itness i mesajele.

Setĕri

LUMINOZITATE

: setĕri luminozitate

LCD: (continuu/numai pe timp de noapte/dezactivat).

LUMINOZITATE ÎN MI CARE: mi cati

încheietura rapid pentru a activa iluminarea ecranului LCD.

MOD NOAPTE

: activa i dacĕ nu dori i sĕ i i deranjat în timpul nop ii de vibra ii.

FITNESS

: logare statistici itness.

LIMBA

: alege i liba meniului.

ANTI FURT: când este pornit, ceasul va vibra cînd se deconecteazĕ de la telefon sau telefonul iese din raza de acoperire a semnalului Bluetooth.

Incarcare: pagina 2.

Descĕrcare

aplica ie dedicatĕ: pagina 4. Conecta-

re cu dispozitiv mobil: painile 4, 5, 6.

51/72

RO

Quick Start Guide

Informa ii suplimentare

Subscrisa GOCLEVER Sp. z o. o. declarĕ sub deplinĕ responsabilitate cĕ produsul

Chronos Eco este în conformitate cu urmĕtoarele Directive: R&TTE(1999 / 5 /

EC), ErP (2009/125/EU). Documentul complet (declara ie de conformitate) este disponibil pentru descĕrcare pe www.

goclever.com în pagina de produs Chronos Eco.

Eliminarea corecta a acestui produs

(De euri de Echipamente Electrice & Electronice. Aplicabilĕ în Uniunea Europeanĕ i alte state ale Uniunii Europene cu sisteme de colectare separate). Acest simbol indicĕ faptul cĕ produsul nu trebuie aruncat cu alte gunoiuri menajere. Pentru a recicla dispozitivul folosit, vĕ rugam folosi i sistemele de returnare i colectare disponibile în regiunea dvs sau contacta i retailer-ul de a care produsul a fost achizi ionat.

Centru de service disponibil la:

System One d.o.o.

Ul. Omladinskih brigada 102

11070 Novi Beograd, Serbia

Phone: (+381) 11 414 06 20

Mail: o [email protected]

52/72

Quick Start Guide

Sat i pametni telefon

RS

Namenska aplikacija za Chronos Eco proširuje funkcionalnost proizvoda. Dobijate dodatne itnes statistike, statistiku spavanja , obaveštenja , dodatna biranja i bežičnu nadogradnju na najnoviju verziju irmvarea. Informacije o tome gde je na raspolaganju i kako se povezati s Chronos

Eco nalaze se na početku priručnika.

Opcije menija

Za ulazak u meni pritisnite ( OK ) . Idete kroz meni pritiskom tastera gore ili dole .

Za potvrdu pritisnite dugme ( OK ) . Opcije menija:

PORUKE

: prikaz obaveštenja iz mobilnog uređaja , SMS , ime kontakta i broj mobilnog telefona . Primanje poruka od drugih aplikacija instaliranih na mobilnom uređaju može se postaviti u namenski softver.

MUZIKA

: kontrolišite svoju listu na vašem telefonu bežično . Prvo instalirajte i povežite s posebnim softverom . Možete naći link za preuzimanje na početku ovog priručnika.

KAMERA: koristite sat kao daljinski okidač za aplikaciju kamere u svom mobilnom uređaju putem posebnih programa.

53/72

RS

Quick Start Guide

FITNESS

: itness statistički podaci pokazuju pređenu udaljenost i utrošenu energiju u dnevnim intervalima.

ANTI LOST

: pronađite svoj mobilni uređaj, kada je u rasponu Bluetootha uključivanjem vibracija i / ili zvuka.

VREME, DATUM: Postavite vreme i datum i oblik datuma . Možete dodati više izgleda sata u namenskom softveru.

RESET

: vraća sve postavke na fabričke vrednosti, briše itness podatke i poruke.

Podešavanja

POZADINSKO OSVETLJENJE: postavke pozadinskog osvetljenja: (kontinuirano / samo noćno / isključeno).

OSVJETLJENJE POKRETOM: pokrenite vaš zglob brzo za uključivanje LCD pozadinskog osvetljenja.

NOĆNI NAČIN: uključite ga, ako ne želite da uznemiravanje vibracijama tijekom noći.

FITNESS

: beleženje itness podataka.

JEZIK: odabrati jezik menija.

ANTI LOST

: otkrivanje isključenja povezanosti - upozorenje vibracijom.

Punjenje: str. br 2.

Preuzimanje

namenske aplikacije: str. br 4. Po-

vezivanje s mobilnim uređajem: str. br 4,5,6.

54/72

Quick Start Guide

Dodatne informacije

RS

GOCLEVER Sp. d o.o. izjavljuje da je uređaj CHRONOS ECO u skladu sa direktivama:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU)

Puni dokument (izjava o sukladnosti) dostupan je na web stranici: www.goclever.

com na sekciji o proizvodu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (otpad električne i elektroničke opreme - odlaganje otpada električne i elektroničke opreme. Primenjivo u Euvopskoj Uniji i drugim euvopskim državama s posebnim sistemima za odlaganje). Ova oznaka označava da se ovaj uređaj ne sme odlagati zajedno s drugim otpadima. Da biste odložili uređaj, molimo Vas da koristite sistem za prikupljanje otpada.

Servis je dostupan na adresi:

System One d.o.o.

Ul. Omladinskih brigada 102

11070 Novi Beograd, Serbia

Phone: (+381) 11 414 06 20

Mail: o [email protected]

55/72

SK

Quick Start Guide

Hodinky a smartfón

Dedikovaná aplikácia pre Chronos Eco rozširuje funkčnosĴ výrobku. Vęaka nej získate nové funkcie: itnes štatistiky,

štatistiky o vašom spánku, notiikácie, dodatočné číselníky a bezdrôtové aktualizácie na najnovší irmvér. Rozširujúce informácie, kde je dostupná a ako s Ĩou spojiĴ Chronos Eco nájdete na začiatku návodu.

VoĢby menu

Ak chcete otvoriĴ menu, stlačte tlačidlo

(OK). VoĢby menu sa presúvajú stláčaním tlačidiel hore/dole. Ak chcete potvrdiĴ výber, stlačte tlačidlo (OK). Položky menu:

NOTIFIKÁCIE

: Zobrazovanie notiikácií z mobilného zariadenia, sms správy, názvy a čísla volajúcich. Zasielanie notiikácií z iných aplikácií môžete pridaĴ v menu dedikovanej aplikácie.

HUDBA

: umožĨuje kontrolovaĴ skladby prehrávané na mobilnom zariadení. Potrebná je dedikovaná aplikácia – odkaz na prevzatie nájdete na začiatku návodu.

KAMERA

: použite hodinky na diaĢkové spúšĴanie fotenia alebo nahrávania, bezdrôtovo na mobilnom zariadení - stačí ak si nainštaluje dedikovanú aplikáciu.

56/72

Quick Start Guide

SK

FITNES

: štatistiky denných vzdialeností a množstve spálenej energie.

ANTI LOST

: umožĨuje vyhĢadaĴ telefón vęaka bezdrôtovej aktivácii vibrácií a zvukového signálu.

DÁTUM A ČAS: Nastavte dátum a čas.

Dodatočné číselníky dodáte prostredníctvom dedikovanej aplikácie.

RESET

: zresetovanie nastavení zariadenia a odstránenie itnes štatistík a notiikácií.

Nastavenia

PODSVIETENIE: podsvietenie obrazovky (stále/iba v noci/vypnuté).

PODSVIETENIE POHYBOM: zapnutie podsvietenia obrazovky rýchlym pohybom zápästia.

NOČNÝ REŽIM: nočný režim aktivujte, ak nechcete, aby vás vyrušovali vibrácie notiikácií.

FITNES

: Zapisovanie itnes štatistík.

JAZYK

: voĢba jazyka menu.

ANTI LOST: hlásenie straty spojenia so smartfónom vibrovaním.

Nabíjanie: str. 2.

Dedikovaná

aplikácia: str. 4. Párovanie so smart-

fónom: str. 4,5,6.

57/72

SK

Quick Start Guide

Dodatočné informácie

Týmto spoločnosĴ „GOCLEVER Sp. z o.o.“ vyhlasuje, že zariadenie CHRONOS ECO spĠĨa požiadavky smerníc:

R&TTE (1999/5/ES), ErP (2009/125/EÚ).

Kompletný dokument (Vyhlásenie o zhode) je zverejnený na našej webovej stránke: www.goclever.com, v záložke daného výrobku.

Správne spracovanie tohto výrobku (použité elektrické a elektronické zariadenia

– likvidácia elektrického a elektronického odpadu. Týka sa štátov Európskej únie a iných európskych štátov, ktoré majú osobitné systémy likvidácie odpadov.).

Tento znak označuje výrobky, ktoré sa nesmú vyhodiĴ ako komunálny odpad, ale musia sa osobitne separovaĴ a spracovaĴ.

Ak je vaše zariadenie opotrebované a chcete ho vyhodiĴ, postupujte v súlade s miestnymi predpismi a normami.

Servis je dostupný na adrese:

Bouncer s.r.o

NámĞstí Svobody 71, 67531 Jemnice,

Czech Republic

Phone SK: +421 220 266 051

Mail CZSK: [email protected]

Phone CZ: +420 546 606 021

58/72

Quick Start Guide

SI

Delovanje skupaj z mobilno aplikacijo

Namenska aplikacija za Chronos Eco razširja funkcionalnost izdelka z dodatnimi statistikami itnes, statistikami spanja, s prilagojenostjo obvestil, dodatnimi številčnicami in z brezžičnim posodabljanjem z najnovejšo različico programske opreme. Dodatne informacije o tem, kje je ta programska oprema na voljo in kako z njo povezati CHRONOS Eco, najdete na začetku navodila.

Možnosti v meniju

V meni vstopite s pritiskom na tipko (OK).

Po meniju se pomikate s pritiskanjem na tipke gor/doł. Za potrditev izbora možnosti pritisnite enkrat na tipko (OK). Pozicije v meniju:

SPOROČILA: prikaz vsebin obvestil z mobilne naprave, besedil sporočil SMS, imen in številk klicateljev. Funkcijo sprejemanja obvestil iz drugih naprav se lahko doda v meniju namenske aplikacije.

GLASBA

: vam omogoča nadzor nad skladbami predvajanimi na vaši mobilni napravi. Potrebna je namenska aplikacija - povezava za presnetje je na začetku navodila.

KAMERA

: s to funkcijo nadzirate snemanjem fotograij in video posnetkov z vašo mobilno napravo - potrebna je

59/72

SI

Quick Start Guide namenska aplikacija.

FITNES

: statistični podatki o dnevno opravljeni razdalji in količini porabljene energije.

ANTI LOST

: funkcija za poiskanje telefona - z aktiviranjem vibriranja in zvočnega signala.

ČAS IN DATUM: Nastavite čas in datum.

Dodatne urne številčnice lahko dodate z uporabo namenske aplikacije.

RESET: ponastavi nastavitve v napravi ter izbris statistik itnes in obvestil.

Nastavitve

OSVETLITEV: osvetlitev zaslona (neprekinjena/samo ponoči/izklopljena).

OSVETLITEV Z GIBOM: osvetlitev zaslona s sunkovitim gibom z zapestjem.

NOČNI NAČIN: z vklopom le-tega bo v nočnih in jutranjih urah obveščanje z vibracijami izklopljeno.

FITNESS

: zabeležba statistik itnes.

JEZIK: izbor jezika v meniju.

ANTI LOST: odkrivanje prekinitev povezave - opozorila z vibracijami.

Polnjenje

: str. št. 2. Namenska

aplikacija: str. št. 4. Povezava s tele-

fonom

: str. št. 4,5,6.

60/72

Quick Start Guide

Dodatne informacije

SI

S tem GOCLEVER Sp. z o.o. izjavlja, da je naprava CHRONOS ECO skladna z direktivami:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). Celotni dokument (izjava o skladnosti) je na voljo na spletni strani: www.

goclever.com v razdelku namenjenemu danemu izdelku.

Ustrezna izločitev iz uporabe tega izdelka ob njegovi izrabi (odpadna električna in elektronska oprema - odvajanje odpadne električne in elektronske opreme. (Velja za Evropsko unijo in za druge evropske države z ločenimi sistemi procesiranja odpadkov). Ta oznaka opozarja, da se te naprave ne sme odlagati skupaj z drugimi odpadki. Za izločitev vaše naprave iz uporabe se, prosimo, poslužite delujočih sistemov za zbiranje odpadkov.

Servis je na voljo na naslovu:

BIROTEHNA

Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Phone: 01 5853 777

Fax: 01 5400 130

Mail: [email protected]

61/72

ES

Quick Start Guide

Cooperación con la aplicación móvil

Aplicación dedicada a Chronos Eco amplía la funcionalidad del producto con estadísticas de itness adicionales, estadísticas de sueño, ajuste de notiicaciones, discos adicionales y actualizaciones inalámbricas para la última versión del software. Información adicional sobre donde está disponible y cómo conectar con ella Chronos

Eco está al principio del manual.

Opciones del menú

Entre en el menú pulsando la tecla (OK).

Usted pasa por el menú pulsando el botón

Arriba / Abajo. Para conirmar su elección pulse el botón (OK) una vez. Posiciones en el menú:

COMUNICADOS: mostrar el contenido de las notiicaciones del dispositivo móvil, el texto del mensaje, el nombre y número de la persona que llama. Envío de notiicaciones de otras aplicaciones se puede añadir en el menú de la aplicación dedicada.

MÚSICA: permite controlar música reproducida en el dispositivo móvil. Se requiere una aplicación dedicada - el enlace de descarga se encuentra al principio del manual.

CÁMARA: permite controlar captura de fotos y videos, de forma inalámbrica

62/72

Quick Start Guide

ES en el dispositivo móvil - requiere una aplicación dedicada.

FITNESS

: estadísticas que muestran la distancia diaria y la cantidad de energía quemada.

ANTI LOST: capacidad de encontrar el teléfono mediante la incorporación de la vibración y señal acústica.

FECHA Y HORA

: Conigure la fecha y hora. Esferas del reloj adicionales pueden ser añadidas por una aplicación dedicada.

RESET: reiniciar los ajustes del dispositivo y retirar estadísticas de itness y notiicaciones.

Ajustes

LUZ DE FONDO

: retroiluminación de la pantalla (continua / sólo por la noche / o ). LUZ DE MOVIMIENTO: iluminación de la pantalla a través de un movimiento rápido de la muñeca. MODO DE NOCHE: por la noche y al amanecer la notiicación con vibraciones está desactivada.

FITNESS

: registro de estadísticas de itness. IDIOMA

: selección del idioma en el menú. ANTI LOST

: detección de fallo de conexión – vibración de advertencia.

Carga: página 2. Aplicación dedi-

cada: página 4.

Conexión con el teléfono: p. 4,5,6.

63/72

ES

Quick Start Guide

Información adicional

Por la presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que el dispositivo CHRONOS ECO cumple con las directivas:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/

EU). El documento completo (Declaración de conformidad) está disponible en el sitio web: www.goclever.com en el marcador del determinado producto.

Eliminación correcta de este producto

(material eléctrico y electrónico usado - tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica a la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de tratamiento separados). Esta marca indica que este dispositivo no debe eliminarse junto con otros residuos. Para deshacerse de su dispositivo, por favor utilice los sistemas de recogida de residuos.

El servicio está disponible en la direc-

ción:

Celular Net S.L.

Avenida de Peinador Nº 60 – Tameiga

36416 – MOS (Pontevedra) España

Phone: 902 686 767

Mail: [email protected]

64/72

Quick Start Guide ȉ

ȋ

Ȉ

Chronos Eco

,

,

Chronos Eco

.

. Ǿ

Ǽ

(OK). Ǽ

,

(ȈȄ). ȉ

ȉȈǼDZǾȈȆȅǿȇȇ :

,

sms,

ȆȍȁȂȄǺ:

,

. Ǽ

.

:

-

ȄǺȆǿȊǺ:

. ȉ

.

.

65/72

UA

,

,

UA

Quick Start Guide

ȎȂȌȇǿȋ:

. ANTI LOST:

ȑǺȋ DZ ǾǺȌǺ: Ǽ

Ǿ

ȋȄȂǾǺȇȇ :

.

.

,

-

.

.

.

ȇ

ȉDZǾȋǼDZȑȍǼǺȇȇ :

( / /

). ȉDZǾȋǼDZȑȍǼǺȇȇ ȊȍȏȈȆ:

’ . ȇDZȑȇȂȃ ȊǿȀȂȆ:

. ȎȂȌȇǿȋ:

. ȆȈǼǺ:

. ANTI LOST:

’ -

.

ȁ

:

:

:

.

. 2. ȋ

4. ȁ’

. 4, 5, 6

66/72

Quick Start Guide

Ǿ

UA

Ȑ GOCLEVER Sp. z o.o.

CHRONOS ECO

,

:

R&TTE (1999/5/EC), ErP (2009/125/EU). ȉ (

-

)

: www.goclever.com

.

,

ȉ

(ȁ ȋ

,

(

.

). Ȑ

- ǯ

,

.

,

.

,

67/72

UA

Quick Start Guide

ȉ

ȈȈȈ „ǿȉȈȋ”

04071, Ȅ

( .”Ȅ

, . Ǽ

)

Phone1: (044) 463 74 72

Phone 2: (044) 463 74 52

Phone 3: (044) 467 75 98

Mail: [email protected]

Ǽ , 32

”,

ȈȈȈ „ǿȉȈȋ”

02225, Ȅ ,

)

- . Ȇ

(

Phone 1: (044) 451 57 25

Phone 2: (044) 546 68 26

Phone 3: (050) 441 29 56

Mail: [email protected]

, 15

KROK-TTC

Ȋ ȇ 8

Ȋ (Ȅ )

Phone 1: +380 800 504 504

Phone 2: +380 (44) 295 79 49, 295 89 19

Phone 3: +380 (63) 232 05 23

68/72

Quick Start Guide

ȋ

ȉ nos Eco

Ǿ nos Eco

,

RU

Chro-

,

.

,

,

Chro-

.

Ǽ ȉ

,

(ȈȄ). ȉ sms,

ȄǺȆǿȊǺ:

Ȉ

/

,

. Ȍ

-

. Ȉ

. Ȇȍȁ ȄǺ:

. ȑ

: ȍǼǿǾȈȆȅǿȇȂ :

,

(OK).

.

69/72

RU

Quick Start Guide

Ȃ ǾǺȌǺ: ȍ

Ǿ

-

. ȎȂȌȇǿȋ:

ANTI LOST

:

. ȋǻȊȈȋ:

.

. ǼȊǿȆ

.

,

.

ȉȈǾȋǼǿȌȄǺ:

ȇ

( /

ȉȈǾȋǼǿȌȄǺ

-

:

. ȇȈȑȇȈȃ ȊǿȀȂȆ:

. ȎȂȌȇǿȋ:

.

.

/

ȁ Ȅ:

ANTI LOST:

.

).

ȁ

:

:

:

. 2. ȋ

. 4. ȋ

. 4, 5, 6

70/72

RU

Ǿ

RU ȇ ȉ

-

,

GOCLEVER Sp. z o.o.

)

CHRONOS ECO

:

R&TTE(1999 / 5 / EC), ErP (2009/125/EU).

(

: www.goclever.com

.

-

, ȉ ǿ

Ǿ

ȍ

71/72

-

. ȋ

( ȉ

,

,

.

. ȑ

).

,

: www.goclever.com

,

71/72

GOCLEVER CHRONOS ECO

WARRANTY CARD

BG

ǽ , CZ Záruční list, DE Garantiekarte, EE Garantii kaart, ES

Tarjeta de garantía,

FR Carte de garantie, GR

ǀǐǡńŀ łǖǖǪǘŃǘǢ, HR Jamstveni list, HU Garanciakártya, IT Scheda di garanzia, LT Garantijos lapas, LV Garantijas karte, PL Karta gwarancyjna, PT Cartão de garantia, RO

Fişĕ de garanIJie, RS Garantni list, RU ǽ

SI Garancijski list, SK

.

Záručný list, UA ǽ

,

________________________________________

DISTRIBUTOR NAME

DISTRIBUTOR STAMP AND SIGNATURE

advertisement

Related manuals