Manual_DIM_13
DIM-13
SK
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
Varování!
DE
DE
PL
PL
HU
HU
RU
RU
Varovanie!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě střídavého napětí 230 V a
musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi.
Připojení musí být provedeno na základě údajů uvedených v tomto návodu.
Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu
může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se
dokonale seznámila s tímto návodem a
funkcí přístroje. Pro správnou ochranu
přístroje musí být předřazen odpovídající jistící prvek. Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak,
aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že
se jedná o plně elektronický přístroj a
podle toho také k montáži přistupujte.
Bezproblémová funkce přístroje je také
závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud
objevíte jakékoliv známky poškození,
deformace, nefunkčnosti nebo chybějící
díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se po
ukončení životnosti musí zacházet jako s
elektronickým odpadem.Důležité pokyny a varování - stmívač není vhodný pro
řízení motorů, nebo jiných indukčních
zátěží. Elektronické transformátory s
výkonem > 105 VA mohou při stmívání
způsobovat problémy, zejména blikání
světelného zdroje, protože není zaručena
stabilita výstupního napětí. Upozornění
Signály HDO a podobné signály, šířené
sítí mohou způsobit rušení stmívače.
Rušení je aktivní jen po dobu vysílání
signálů.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
230 V a musí byť inštalovaný v súlade
s predpismi a normami platnými v
danej krajine. Inštaláciu, pripojenie,
nastavenie a obsluhu môže prevádzať
iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale
oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany
proti prepäťovým špičkám a rušivým
impulzom v napájacej sieti. Pre správnu
funkciu týchto ochrán však musia byť v
inštalácii predradené vhodné ochrany
vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných
prístrojov (stýkače, motory, induktívne
záťaže a pod.). Pred začatím inštalácie
sa ubezpečte, že zariadenie nie je pod
napätím a hlavný vypínač je v polohe
„VYPNUTÉ“. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického
rušenia. Správnou inštaláciou prístroja
zaistite dokonalú cirkuláciu vzduchu tak,
aby pri trvalej prevádzke a vyššej okolitej
teplote nebola prekročená maximálna
dovolená pracovná teplota prístroja. Pri
inštalácii a nastavení použite skrutkovač
šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa
jedná o plne elektronický prístroj a podľa
toho tiež k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá
na predchádzajúcom spôsobe prepravy,
skladovania a zaobchádzania. Ak objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel,
neinštalujte tento prístroj a reklamujte
ho u predajcu. S výrobkom sa musí po
ukončení životnosti zaobchádzať ako s
elektronickým odpadom.
Warning!
Device is constructed for connection in
1-phase main AC and must be installed
according to norms valid in the state
of application. Connection according to
the details in this direction. Installation,
connection, setting and servicing should
be installed by qualified electrician staff
only, who has learnt these instruction
and functions of the device. This device
contains protection against overvoltage
peaks and disturbancies in supply. For
correct function of the protection of this
device there must be suitable protections of higher degree (A,B,C) installed
in front of them. According to standards
elimination of disturbancies must be
ensured. Before installation the main
switch must be in position “OFF” and the
device should be de-energized. Don´t
install the device to sources of excessive
electro-magnetic interference. By correct
installation ensure ideal air circulation so
in case of permanent operation and higher ambient temperature the maximal
operating temperature of the device
is not exceeded. For installation and
setting use screw-driver cca 2 mm. The
device is fully-electronic - installation
should be carried out according to this
fact. Non-problematic function depends
also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of
destruction, deformation, non-function
or missing part, don´t install and claim
at your seller. After the product exceeds
lifetime, it should be removed and placed inprotected dump. Electronic transformers exceeding 105VA could cause
problems when dimmed. Stability of the
transformer is not guaranteed, flikkering
could occur. Signals superposed on the
mains grid (power modem) can interfere
with the operation of the dimmer. This
interference only occurs if this signal is
send via the mains grid.
Achtung!
Das Gerät ist für 1-Phasen Netzen
Wechselspannung bestimmt und bei
Installation sind die einschlägigen landestypischen Vorschriften zu beachten.
Installation, Anschluss muss auf Grund
der Daten durchgeführt sein, die in dieser
Anleitung angegeben sind. Für Schutz
des Gerätes muß eine entsprechende
Sicherung vorgestellt werden. Vor
Installation beachten Sie ob die Anlage
nicht unter Spannung liegt und ob der
Hauptschalter im Stand “Ausschalten”
ist. Das Gerät zur Hochquelle der elekromagnetischer Störung nicht gestellt. Es
ist benötigt mit die richtige Installation
eine gute Luftumlauf-gewährleisten,
damit die maximale Umgebungstemperatur bei ständigem Betrieb nicht
überschritten wäre. Für Installation ist
der Schraubendreher cca 2mm Breite
geeignet. Es handelt sich um voll elektronisches Erzeugnis, was soll bei Manipulation und Installation berücksichtigen werden. Problemlose Funktion ist
abhängig auch am vorangehendem
Transport, Lagerung und Manipulation.
Falls Sie einige offensichtliche Mängel
(sowie Deformation usw.) entdecken,
installieren Sie sollches Gerät nicht mehr
und reklamieren beim Verkäufer. Dieses
Erzeugniss ist möglich nach Abschluß
der Lebensdauer demontieren, rezyklieren bzw. in einem entsprechenden
Müllabladeplatz lagern.
Technické parametry Technické parametre Technical parameters Technische Daten
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napáj.napětí:
Ztrátový výkon:
Ovládání
Ovládací svorky:
Ovládací napětí:
Příkon ovládacího vstupu:
Délka ovládacího impulsu:
Připojení doutnavek:
Výstup:
Bezkontaktní:
Jmenovitý proud:
Odporová zátěž:
Kapacitní zátěž:
Indikace stavu výstupu:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Pracovní poloha
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připoj. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Príkon:
Tolerancia napáj. napätia:
Stratový výkon:
Ovládanie
Ovládacie svorky:
Ovládacie napätie:
Príkon ovládacieho vstupu:
DÍžka ovládacieho impulzu:
Pripojenie dútnaviek:
Výstup:
Bezkontaktný:
Menovitý prúd:
Odporová záťaž:
Kapacitná záťaž:
Indikácia stavu výstupu:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez pripojovacích vodičov :
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
ZÁTĚŽ/ LOAD
Supply terminals:
Supply voltage:
Consumption:
Supply voltage tolerance:
Power dissipation:
Controlling
Control terminals:
Control voltage:
Power control input:
Impulse length:
Glow-lamps:
Output
Contactless:
Rated current:
Resistance load:
Capacitive load:
Output state indication:
Other information
Operating temperature:
Storage temperature:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage cathegory:
Pollution degree:
Max. cable size (mm2):
Dimensions:
Weight:
Standards:
Versorgung:
Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:
Toleranz:
Ausgangsanzeige:
Steuerung
Steuerklemmen:
Steuerspannung:
Leistungsaufnahme im Eingang:
Steuerimpulsdauer:
Anschluß der Glimmlampen:
Ausgang:
Kontaktlos:
NennStrom:
Widerstandlast:
Kapazitiv Last:
Indikation von Ausgangsstand:
Andere Informationen
Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:
Arbeitsstellung:
Befestigung:
Schutzart:
Überspannungsschutzklasse:
Verschmutzungsgrad:
Anschlußquerschnitt(mm2):
Abmessung:
Gewicht:
Normen:
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi i musi
być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju.
Instalacja, podłączenie, ustawienia i
serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
elektryka, który zna funkcjonowanie
i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się
zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu.
Przed rozpoczęciem instalacji główny
włącznik musi być ustawiony w pozycji
„SWITCH OFF“ oraz urządzenie musi być
wyłączone z prądu. Nie należy instalować
urządzenia w pobliżu innych urządzeń
wysyłających fale elektromagnetyczne.
Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne-instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urzadzenia wynika również z warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądź usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt może być po czasie
roboczym ponownie przetwarzany.
Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû,
vagy váltakozó feszültségû(230V) hálózatokban történõ felhasználásra készült,
felhasználásakor figyelembe kell venni
az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található
mûveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelõen
képzett szakember végezheti, aki
áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék mûködésével. Az
eszköz megfelelõ védelme érdekében
bizonyos részek elõlappal védendõk.
A szerelés megkezdése elõtt a
fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie,
az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe.
A helyes mûködés érdekében megfelelõ
légáramlást kell biztosítani. Az üzemi
hõmérséklet ne lépje túl a megadott
mûködési hõmérséklet határértékét,
még megnövekedett külsõ hõmérséklet,
vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen
elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan mûködésnek
úgyszintén feltétele a megfelelõ szállítás
raktározás és kezelés. Bármely sérülésre,
hibás mûködésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze
üzembe a készüléket, hanem jellezze ezt
az eladónál. Az élettartam leteltével a
termék újrahasznosítható, vagy védett
hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.
Устройство предназначено для подключения
к 1-фазной сети переменного напряжения 230
V, должно быть установлено в соответствии
с указаниями и нормами, действующими в
стране использования. Монтаж, подключение,
настройку и обслуживание может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квалификацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Автомат
оснащен защитой
от перегрузок и
посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А, В,С) и нормативно обеспеченная защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные нагрузки
и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устнавливайте реле возле
устройств с эллектромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией воздуха
таким образом, чтобы при его длительной
эксплуатации
и повышении внешней
температуры не была превышена допустимая
рабочая температура. При установке и
настройке изделия используйте отвертку
шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте
соответственно.
Монтаж
должен производиться, учитывая, что речь
идет о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Если обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока
использования необходимо поступать как
с электронными отходами. Регулятор света
предназначен для управления яркостью
свечения ламп накаливания, или галогеновых
ламп низкого напряжения с изолирующим
феромагнетическим
трансформатором.
Непригоден для подключения электронных
трансформаторов.
DIM-13
Parametry techniczne Technikai paraméterek Технические данные
Zasilanie:
Napięcie zasilania:
Znamionowy pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilan.:
Moc:
Sterowanie
Zestyki sterujące:
Napięcie sterowania:
Sterowana moc wyjścia:
Długość impulsu:
Lampy jarzeniowe:
Wyjście:
Bezkontaktowe:
Prąd znamionowy:
Obciążenie oporowe:
Obciążenie induktywne:
Sygnalizacja wyjścia:
Natępny dane:
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Pozycja pracy
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięć:
Stopień nieczystości:
Maks. przekrój kabla:
Wymiary:
Waga:
Normy:
2377-02-001 Rev.: 2
Řízený stmívač
Riadený stmievač
Controlled dimmer
Dimmer-extern gesteuert
Ściemniacz sterowany
Vezérelhető fényerőszabályzó
Управляемый регулятор света
CZ
Tápfeszültség csatlakozók:
Tápfeszültség:
Teljesítményfelvétel:
Tápfeszültség tűrése:
Kimenet jelzése:
Vezérlés
Vezérlő csatlakozók:
Vezérlő feszültség:
Vezérlő bemenet teljesítménye:
Vezérlő impulzus hossza:
Glimmlámpák a kapcsolókon:
Kimenet
Kontaktus nélküli:
Névleges áram:
Rezisztív terhelés:
Kapacitív terhelés:
Kimeneti állapot jelzése:
Egyéb információk
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Beépítési helyzet:
Felszerelés:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. vezeték méret (mm2):
Méretek:
Tömeg:
Szabványok:
A1-A2
AC 230 V / 50 Hz
1.3 W
-15 %; +10 %
6 VA
Питание:
Напряжение питания:
Мощность:
Допуск напряжения питания:
Теряемая мощность:
Управление
Регулирующие клеммы:
Регулирующее напряжение :
Мощность регулируемого входа:
Длина регулируемого импульса:
A1-T
AC 230 V
AC 0.3-0.6 VA
min. 80 ms / max. neomezená/ unlimited
Ano/Yes, 5 ks/pcs (1 ks/pcs - 1 mA)
Подключение газоразрядных ламп:
Выход
Бесконтактный:
Номинальный ток:
Омическая нагрузка:
Емкостная нагрузка:
Индикация выхода:
Другие параметры
Рабочая температура:
Складская температура:
Рабочее положение:
Крепление:
Защита:
Категория перенапряжения :
Степень загрязнения:
2 x M OSFET
2A
20- 300 VA
20- 300 VA
červená LED/ red LED
-20..+35°C
-20..+60°C
libovolná/any
DIN lišta/rail EN 60715
IP 40 z čelního panelu/ from front panel
III.
2
Сечение подключ. проводов (мм2): max. 2x2.5, max. 1x4 s dutinkou/with sleeve max. 1x2.5, max. 2x1.5
90x17.6x64 mm
62 g
EN 60669-2-1; EN 61010-1
Размеры:
Вес:
Соответствующие нормы:
NÍZKONAPĚŤOVÉ ŽÁROVKY 12�24 V NÍZKONAPĚŤOVÉ ŽÁROVKY 12�24 V
ZÁŘIVKY/
ŽÁROVKY/LAMPS, HALOGENOVÉ
ZÁŘIVKY ÚSPORNÉ/
VINUTÉ TRANSFORMÁTORY/
ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY/ UNCOMPENSATED FLUORESCENT
EKONOMIC FLUORESCENT LAMPS
ŽÁROVKY/BULBS HALOGEN LIGHT LOW�VOLTAGE EL.BULBS 12/24V LOW�VOLTAGE EL.BULBS 12/24V
LAMPS
WITH WOUND TRANSFORMERS WITH ELECTRONIC TRANSFORMERS
ZPŮSOB ŘÍZENÍ STMÍVAČE/
DIMMING PRINCIPAL
ZPŮSOB ŘÍZENÍ STMÍVAČE/
DIMMING PRINCIPAL
(symboly)/(symbols)
TYP ZÁTĚŽE/
TYPE OF LOAD
DIM-13
ODPOROVÁ/ RESISTIVE INDUKTIVNÍ/ INDUCTIVE KAPACITNÍ/ CAPACITIVE DLE PŘEDŘADNÍKU/ DLE PŘEDŘADNÍKU/ VZESTUPNÁ HRANA/ SESTUPNÁ HRANA/
OFF�DIMMER
ON�DIMMER
C
L
R
ACCORDING TO BALLAST ACCORDING TO BALLAST
×
×
×
×
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Beschreibung / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
- slúži pre spínanie a stmievanie osvetlenia a to ako žiaroviek (ohmická záťaž) tak i halogénových lámp s elektronickým
transformátorom (kapacitná záťaž)
- krátke stlačenie zapne/vypne svietidlo,dlhšie stlačenie (> 0.5 s) umožňuje plynulé nastavenie intenzity svetla
- pri vypnutí sa nastavená úroveň jasu uloží do pamäte a pri opakovanom zapnutí je jas nastavený už na túto hodnotu
- napájacie napätie: AC 230 V
- bezkontaktný výstup: 2 x MOSFET
- umožňuje stmievať ohmické a kapacitné záťaže do 300 W
-prístroj je vybavený vstavanou tepelnou ochranou
- slouží pro spínání a stmívání osvětlení a to jak žárovek (ohmická zátěž) tak i halogenových svítidel s elektronickým transformátorem
(kapacitní zátěž)
- krátký stisk zapne/vypne svítidlo, delší stisk (> 0.5 s) umožňuje plynulé nastavení intenzity světla
- při vypnutí se nastavená úroveň jasu uloží do paměti a při opětovném zapnutí je jas nastaven již na tuto hodnotu
- umožňuje stmívat ohmické a kapacitní zátěže do 300 W
- přístroj je vybaven vestavěnou tepelnou ochranou
- for switching and dimming el.bulb ( Ohmic load) and halogen lamps with electronic transformer ( capacitive load)
- short press turns light on/off , long press (> 0.5 s) provides dim up / dim down.
- when it is switched off the light level is stored into memory and after it is switched on again, it returns to this level
- enables dimming of Ohmic and capacitive loads up to 300VA
- product is equipped by in-built temperature protection
- Einschalten und Dimmen von Beleuchtungen - sowohl Glühlampen (ohmsche Lasten) als auch Halogenlampen- - Kurzdruck schaltet
das LIcht ein/aus, Dämmerung durch längeren Tastendruck
- beim Ausschalten wird das eingestellte Helligkeitsniveau gespeichert, beim erneuten Einschalten stellt sich die
- Helligkeit auf den gespeicherten Wert ein
- Versorgungsspannung: AC 230 V
- Ausgang - kontaktlos: 2 x MOSFET
- ermöglicht Dimmen ohmscher und kapazitiver Lasten bis 300 W
- Integrierter Überhitzungsschutz
- 1-MODULE, Befestigung auf DIN Schiene
- służy do załączania i ściemniania oświetleń żarówkowych (obciążenie rezystancyjne) oraz halogenowych z transformatorem
elektronicznym (obciążenie pojemnościowe)
- krótkie naciśnięcie włączy/wyłączy oświetlenie, długie naciśnięcie (> 0.5 s) pozwala płynnie ustawić poziom oświetlenia
- po odłączeniu zostanie zapamiętany poziom oświetlenia a przy ponownym załączeniu wraca do zapamiętanego poziomu
- Napięcie zasilania: AC 230 V
- bezstykowe wyjście: 2 x MOSFET
- pozwala ściemniać obiążenia rezystancyjne i pojemności-owe do 300 VA
- zabezpieczenie termiczne
- wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
- Használható izzók ( Ohmikus terhelés) és halogén lámpák elektronikus transzformátorainak vezérléséhez
- Rövid vezérlő impulzus ki / be kapcsolja a lámpát, hosszú impulzus (> 0.5 s) szabályozza a fényerőt
- A beállított fényerősség érték memóriában tárolódik és ismételt bekapcsoláskor erre az értékre áll be
- Tápfeszültség: AC 230 V
- Kontaktus nélküli kimenet: 2 x MOSFET
- Ohmikus és kapacitív terhelések szabályozhatók 300VA -ig
- Beépített hőmegfutás elleni védelemmel rendelkezik
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető
- и спользуется как для регуляции яркости ламп накаливания(омическая нагрузка), так и длягалогеновых ламп
с электронным трансформатором (емкостная нагрузка)
- краткое нажатие - включить / выключить светильник, нажатие на кнопку >5 с дает возможностьплавной регулировки
яркости освещения
- при выключении настроенный уровень яркости останется в памяти изделия. При повторном включении эта настройка
сохранится.
- напряжение питания: AC 230 V
- бесконтактный: 2 x MOSFET
- позволяет регулиовать омические и емкостные нагрузки до 300 VA
- изделие оснащено встроенной тепловую защиту
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Beschreibung / Opis / Termék leirás / Описание устройства
L
1
S
1 Svorka napájecího napětí
Svorka napájacieho napätia
Supply terminal
Versorgungklemmen
Zaciski zasilania
Tápfesz. csatlakozók
Клемма подачи питания A1
2
DIM - 13
4 Svorka napájecího napětí
Svorka napájacieho napätia
Supply terminal
Versorgungklemmen
Zaciski zasilania
Tápfesz. csatlakozók
Клемма подачи питания A2
3 Výstup
Výstup
Output
Ausgang
Zestyki wyjściowe
Kimeneti érintkezõ
Выход
2 Tlačítko vstup
Tlačítko vstup
Button input
Steuereingang
Klawisz wejście
Vezérlő bemenet
Кнопка вход
Funkce / Funkcie / Function / Funktionen / Funkcje / Funkció / Описание функции Napájení A1-A2
4
N
V
Výstup
Jas
3
Ovládací vstup
<0.5s <0.5s
Symbol / Symbol / Symbol / Symbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
>0.5s
<0.5s
>0.5s
Zapojení / Zapojenie / Connection / Schaltung / Podłączenie / Bekötés / Подключение
L
N
doutnavky/
glow-lamp/
газоразрядная лампа
L
V
L
L
max./ макс. 5 mA
S
S N
DIM-13
N
T 2.5 A
doporučené předřazené jištění/
recomended front-ended protection/
рекомендов. дополнит. защита
V
R, C
Poznámky / Poznámky / Notes / Glossen / Klucz / Jegyzet / Примечание
Doporučení pro montáž: po stranách přístroje nechat mezeru o min. šířce 0.5 modulu (cca 9 mm) pro lepší ochlazování přístroje.
Doporučenie pre montáž: po stranách prístroja nechať medzeru v min. šírke 0,5 modulu (cca 9 mm)pre lepšie ochladzovanie prístroja
Montageempfehlung: für bessere Gerätekühlung lassen Sie einen Abstand mit der Breite von 9 mm seitlich des Gerätes
Recommendation for mounting: leave a gap of min. 0,5 module ( approx. 9 mm) on side of the device to ensure better cooling of the device.
Instrukcje dla montażu: po stronach aparatu zostawić min. 0.5 modułu (cca 9 mm) dla lepszego chłodzenia aparatu.
Szerelési javaslat: az eszköz mellett mindkét oldalon hagyjunk 0,5 modul széles helyet (9 mm) a szabad levegőáramlás és ezáltal a jobb hűtés érdekében.
Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement