4114V102

4114V102
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling,
and difference measurement functions for programming
via PReset software.
Ex interfaces Interfaces for analogue and digital
signals as well as HART® signals between sensors / I/P
converters / frequency signals and control systems in Ex
zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.
DK Side 1
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
UK Page 25
FR Page 49
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Universal
PC or front programmable modules with
universal options for input, output and supply. This range
offers a number of advanced features such as process
calibration, linearisation and auto-diagnosis.
DE Seite 73
4114
Universal
Tr a n s m i t t e r
No. 4114V102-IN (0845)
F r o m s e r. n o . 0 6 0 0 9 4 0 0 1
SIGNALS THE BEST
UNIVERSAL TRANSMITTER
PReasy 4114
INDHOLDSFORTEGNELSE
Advarsler ............................................................................
Sikkerhedsregler.................................................................
Overensstemmelseserklæring ............................................
Afmontering af SYSTEM 4000 ...........................................
Når LED i front lyser rødt / display viser AO.ER ................
Avancerede features ..........................................................
Anvendelse .........................................................................
Teknisk karakteristik ...........................................................
PR 4501 Display- / programmeringsfront ..........................
Applikationer ......................................................................
Bestillingsnumre .................................................................
Elektriske specifikationer ...................................................
Displayvisning på 4501 af følerfejlsdetektering og
indgangssignal uden for område ...................................
Grænser for følerfejlsdetektering .......................................
Fejlvisninger........................................................................
Tilslutninger ........................................................................
Blokdiagram .......................................................................
Programmering / betjening af trykknapper ........................
Rutediagram .......................................................................
Rutediagram, avancerede indstillinger (ADV.SET)..............
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3 ...............................
2
3
5
6
6
7
7
7
8
9
10
10
13
14
14
15
16
17
20
22
23
1
ADVARSEL
GENERELT
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
FARLIG
modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
SPÆNDING
Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
INSTALLATION
SYSTEM 4000 skal monteres på DIN-skinne efter DIN 46277.
ADVARSEL
Modulets frontplade må ikke åbnes, da dette vil medføre skade
på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten PR
4501. Modulet indeholder ingen DIP-switche eller jumpere.
2
SIGNATURFORKLARING
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til livstruende situationer.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU-direktivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til
isolation.
SIKKERHEDSREGLER
DEFINITIONER:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
MODTAGELSE OG UDPAKNING:
Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger
modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
MILJØFORHOLD:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
INSTALLATION:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
3
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,
Danmark, tlf: +45 86 37 26 77.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og den skal sammen med
en afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen
skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.
Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
UL-INSTALLATIONSKRAV:
Brug kun 60/75°C kobberledninger
Må kun anvendes i forureningsgrad 2 eller bedre
Max. omgivelsestemperatur ................... 60°C
Max. ledningskvadrat, ............................ AWG 26-14
UL fil-nummer ........................................ E231911
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 4114
Navn: Universal transmitter
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets
elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser
EN 61010-1
KALIBRERING OG JUSTERING:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
RENGØRING:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand.
ANSVAR:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
4
Rønde, 4. november 2008
Peter Rasmussen
Producentens underskrift
5
AFMONTERING AF SYSTEM 4000
UNIVERSAL TRANSMITTER
PReasy 4114
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Billede 1:
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
•
•
•
•
•
Indgang for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA og V
2-trådsforsyning > 16 V
FM-godkendt til installation i Div. 2
Strøm- og spændingsudgang
Universel forsyning med AC eller DC
Avancerede features:
• Programmerbar via aftagelig displayfront (4501), proceskalibrering, signalsimulering, passwordsbeskyttelse, fejldiagnosticering og valg af hjælpetekster
på flere sprog.
Når LED i front lyser rødt / display viser AO.ER:
Anvendelse:
PR 4114 er udviklet til at have et højt sikkerhedsniveau. Derfor foretages der på
et 4...20 mA udgangssignal en kontinuerlig måling af den strøm, der sendes
ud af modulet. Hvis strømmen er 0, indtræffer en fatal fejlmode, som tænder
den røde front-LED. Hvis den analoge udgang ikke benyttes, skal ben 11 og
12 kortsluttes, for at modulet vil fungere. Den fatale fejlmode kan kun resettes
ved at slukke og tænde forsyningsspændingen til modulet.
• Lineariseret elektronisk temperaturmåling med modstandsføler eller termoelementføler.
• Omsætning af lineær modstandsændring til standard analogt strøm- / spændingssignal, f.eks. fra ventiler, spjæld eller lineære bevægelser med påmonteret potentiometer.
• Spændingsforsyning og signalisolator for 2-trådstransmittere.
• Styring af procesforløb med standard analog udgang.
• Galvanisk adskillelse af analoge signaler og måling af ikke-stelbundne signaler.
• 4114 er konstrueret med et højt sikkerhedsniveau, så den er anvendelig i
SIL 2 installationer.
Teknisk karakteristik:
• Med påmonteret display- / programmeringsfront kan alle driftsparametre tilpasses enhver applikation. Elektroniske hardwareswitche betyder, at modulet
ikke skal åbnes for indstilling af dipswitche.
• Grøn / rød LED i front, der indikerer normal drift og funktionsfejl.
• Der er løbende sikkerhedscheck af gemte data.
• 3-port 2,3 kVAC galvanisk isolation.
6
7
PR 4501 DISPLAY- / PROGRAMMERINGSFRONT
Applikationer
Indgangssignaler:
Strøm
Spæn- Potentiding ometer
RTD og lin.R
TC
Forbindelse, ledere
Funktionalitet:
Den enkle PReasy menustruktur og de forklarende hjælpetekster leder dig automatisk gennem opsætningen, og
gør produktet meget enkelt at anvende. Se beskrivelse
af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet
”Progammering / betjening af trykknapper”.
44
+
43
+
-
42
41
Udgangssignaler:
Analog, 0/4...20 mA og spænding
Anvendelse:
12
+
• Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i 4114.
14
• Kan flyttes fra en 4114 til en anden 4114 og downloade den første transmitters opsætning til efterfølgende transmittere.
13
+
10 V
10 V
-
1V
1V
• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.
11
Teknisk karakteristik:
• Fire liniers LCD-display; linie 1 (5,57 mm høj) viser indgangssignal, linie 2 (3,33
mm høj) viser enheder - UNIT, linie 3 (3,33 mm høj) viser analog udgang eller
TAG-nr. og linie 4 viser status for kommunikation.
Forsyning:
• Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password.
Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt.
Montage / installation:
• Klikkes på fronten af 4114.
33
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
32
31
8
9
BESTILLINGSNUMRE:
4114 = Universal transmitter
4501 = Display- / programmeringsfront
Elektriske specifikationer:
Specifikationsområde:
-20 til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel................... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller
19,2...300 VDC
Max. forbrug ................................................ ≤ 2,0 W
Sikring ......................................................... 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift ................... 2,3 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsinterface............................ Programmeringsfront 4501
Signal- / støjforhold ..................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%):
Temperaturindgang ................................. ≤ 1 s
mA- / V-indgang...................................... ≤ 400 ms
Kalibreringstemperatur ................................ 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
Indgangstype
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
Alle
≤ ±0,1% af span
≤ ±0,01% af span / °C
Basisværdier
Indgangstype
mA
Volt
Pt100
Lin. R
Potentiometer
TC-type:
E, J, K, L, N, T, U
TC-type: B, R, S,
W3, W5, LR
10
Basisnøjagtighed
Temperaturkoefficient
≤ ±4 µA
≤ ±20 µV
≤ ±0,2°C
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,4 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0,01°C / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±0,01 Ω / °C
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMC-immunitetspåvirkning ................................. < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj ................. < ±1% af span
Hjælpespændinger:
2-trådsforsyning (klemme 44...43) .............. 25...16 VDC / 0...20 mA
Ledningskvadrat (max.) ............................... 1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment .................. 0,5 Nm
Relativ luftfugtighed .................................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål, uden displayfront (HxBxD) .................. 109 x 23,5 x 104 mm
Mål, med displayfront (HxBxD) ................... 109 x 23,5 x 116 mm
Kapslingsklasse (kabinet / klemmer) ........... IP50 / IP20
Vægt ............................................................ 145 g / 160 g med 4501
RTD-, lineær modstands- og potentiometerindgang:
Indgangstype
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
Pt100
Ni100
Lin. R
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Indgang for RTD-typer:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelmodstand pr. leder, (max.), RTD ........ 50 Ω
Følerstrøm, RTD .......................................... Nom. 0,2 mA
Virkning af følerkabelmodstand
(3- / 4-leder), RTD ....................................... < 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetektering, RTD ........................... Ja
Kortslutningsdetektering, RTD .................... < 15 Ω
11
TC-indgang:
Type
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Koldt loddestedskomp. (CJC)
via internt monteret føler.........................
Følerfejlsdetektering, alle TC-typer .............
Følerfejlsstrøm:
under detektering ....................................
ellers ........................................................
Strømindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
Indgangsmodstand .....................................
Følerfejlsdetektering:
strømsløjfebrud 4...20 mA .......................
Spændingsindgang:
Måleområde ................................................
Programmerbare måleområder ...................
< ±1,0 °C
Ja
Nom. 2 µA
0 µA
-1...25 mA
0...20 og 4...20 mA
Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
0...10 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 0...5 / 1...5 /
2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 / 5...1 /
10...0 og 10...2 V
Belastning (min.) .......................................... 500 kΩ
Ex- / I.S.-godkendelse:
FM, må anvendes i ...................................... Class I, Div. 2, Group A, B, C, D
Class I, Div. 2, Group IIC
Zone 2
Max. omgivelsestemp. for T5...................... 60°C
Marine-godkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
GOST R godkendelse:
VNIIM. .......................................................... Se hjemmeside
Overholdte myndighedskrav:
Standard:
EMC 2004/108/EF ....................................... EN 61326-1
LVD 2006/95/EF .......................................... EN 61010-1
FM ............................................................... 3600, 3611, 3810 og ISA 82.02.01
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
Af span = af det aktuelt valgte område
Ja
-20 mV...12 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand ..................................... Nom. 10 MΩ
Strømudgang:
Signalområde (span) ................................... 0...20 mA
Programmerbare signalområder ................. 0...20 / 4...20 /
20...0 og 20...4 mA
Belastning (max.) ......................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Belastningsstabilitet .................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Følerfejlsdetektering .................................... 0 / 3,5 / 23 mA / ingen
NAMUR NE 43 Up- / Downscale ................ 23 mA / 3,5 mA
12
Begrænsning af udgang:
på 4...20 og 20...4 mA signaler ...............
på 0...20 og 20...0 mA signaler ...............
Strømbegrænsning......................................
Spændingsudgang:
Signalområde ..............................................
Programmerbare signalområder .................
Displayvisning på 4501 af følerfejlsdetektering og
indgangssignal uden for område:
Følerfejlscheck:
Modul:
4114
Konfiguration
OUT.ERR=NONE.
Ellers:
Følerfejlsdetektering:
OFF
ON
13
Indgang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
TILSLUTNINGER:
Forsyning:
31
32
33
Indgange:
RTD, 2-leder
RTD, 3- / 4-leder
TC
Modstand, 2-leder
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
Display under min.- / over max.-visning (-1999, 9999):
Indgang
Område
Alle
Alle
Visning
-1999
9999
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Grænser for følerfejlsdetektering:
-
Modstand,
3- / 4-leder
Potentiometer
2-Trådstransmitter
Strøm
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
POTM
LIN.R
TEMP
Område
Strømsløjfebrud (4...20 mA)
Alle, SE.BR på alle 3-ledere
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
RTD: 2-, 3- og 4-leder
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
Visning
Årsag
CJC-sensor defekt eller
temperatur udenfor område
Fejl i FLASH
1) Strømudgangen er ubelastet (kun 4...20 mA)
Fejl i stikforbindelse
1) Fejlniveauer på indgang
Konfiguration er ikke 4114
- Tx +
-
+
Spænding
41 42 43 44
Fejlvisninger:
Test af intern CJC-sensor
CJ.ER
Checksum test af den aktuelle konfiguration i FLASH
FL.ER
Checkmåling af analog udgangsstrøm
AO.ER
Test af 4501 / 4114 kommunikation
Check om indgangssignal passer med indgangskonfiguration
Check om gemt konfiguration i 4501 passer med modul
NO.CO
IN.ER
TY.ER
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
1) Fejlen resettes ved at slukke og tænde for modulet.
14
+
-
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Udgange:
Strøm
Spænding, 1 V
Spænding, 10 V
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
-
V
+
-
V
+
15
BLOKDIAGRAM:
+
-
PROGRAMMERING /
BETJENING AF TRYKKNAPPER
2-trådstransmitter
-
+
Strøm
Spænding
Dokumentation til rutediagram.
Generelt:
HIEJ
4 *4#
4
Potentiometer
RTD og lin.R,
leders
forbindelse
3
Når du skal konfigurere 4114, bliver du guidet igennem samtlige parametre og
kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu
findes en rullende hjælpetekst, som vises i displaylinie 3.
44
43
42
CJC
41
forøger talværdien eller vælger næste parameter
formindsker talværdien eller vælger forrige parameter
accepterer valget og går til næste menu
TC
-
+
2
Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster:
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
Når konfigurationen er gennemført, returneres til normaltilstand 1.0.
A/D
Grøn
Tryk og hold tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0)
uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
CPU
EEPROM
4114
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Uddybende forklaringer:
Rød
Passwordbeskyttelse: Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning
af et password. Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod
uønskede ændringer er så høj som muligt. Default password 2008 giver
adgang til alle programmeringsmenuer.
Safety
D/A
500Ω
50Ω
33
31
12
Forsyning
Forsyning
mA
V
21,6...253 VAC eller
19,2...300 VDC
I+
10 V
mA
14
1V
V
Gnd.
13
11
I+V
I
V
Udg. Udg. Udg.
16
17
Signal- og følerfejlsinformation via displayfront 4501
Følerfejl (se grænser i skema) vises i display med SE.BR (sensor break) eller
SE.SH (sensor short). Signaler uden for det valgte område (ikke følerfejl, se
skema for grænser) vises i display som IN.LO (lavt indgangssignal) eller IN.HI
(højt indgangssignal). Fejlindikeringen vises i 3. linie i tekst, samtidig med at
baggrundsbelysningen blinker. 4. linie i displayet er en statuslinie, der viser
COM (blinkende bullet), som indikerer, om 4501 fungerer korrekt, og pil op/ned
der er tendensvisning på indgangssignalet.
Signal- og følerfejlsindikering uden displayfront
Status på enheden kan også aflæses på den røde/grønne LED i fronten af modulet.
Grøn blinkende LED 13 Hz indikerer normal drift.
Grøn blinkende LED 1 Hz indikerer følerfejl.
Konstant grøn LED indikerer intern fejl.
Konstant rød LED indikerer fatal fejl.
Avancerede funktioner
Enheden giver adgang til en række avancerede funktioner, der nås ved at svare
”yes” til punktet” adv.set”.
Display setup: Her kan man justere kontrast og baggrundsbelysning.
Opsætning af TAG-nummer med 6 alfanumeriske karakterer. Valg af funktionsvisning i linie 3 på displayet, der vælges mellem visning af analog
udgang og visning af TAG-nummer.
Password: Her kan vælges et password mellem 0000 og 9999 til beskyttelse
mod uautoriserede ændringer. Enheden leveres default uden password.
Såfremt man er kommet til at låse enheden med et password, man derefter
har glemt, kan man altid åbne menuen med password 2008.
Sprog: Der kan i menuen ”lang.setup” vælges mellem 7 forskellige sprogvarianter af hjælpetekster der fremkommer i menuen. Der kan vælges mellem UK,
DE, FR, IT, ES, SE og DK
Autodiagnosticering
Enheden foretager en avanceret autodiagnosticering af det interne kredsløb.
Følgende fejlmuligheder kan vises via displayfronten 4501.
CJ.ER – CJC-føler defekt eller CJC-temperatur uden for område
FL.ER – Fejl i Flash
AO.ER – Strømudgangen er ubelastet (gælder kun for 4...20 mA)
NO.CO – Fejl i stikforbindelserne
IN.ER – Fejlniveauer på indgang
TY.ER – Konfigurationen i 4501 stemmer ikke overens med denne produkttype
Valg af units
Efter valg af indgangssignaltype kan man vælge, hvilke procesenheder der skal
vises i displayet (se skema). Ved valg af temperaturindgang vises procesværdien altid i Celsius eller Fahrenheit. Vælges i menupunktet efter valg af
temperaturindgang.
2-punkts proceskalibrering: Enheden kan proceskalibreres til et aktuelt indgangssignal i 2 punkter. Der påtrykkes et lavt indgangssignal (ikke nødvendigvis 0%), og den aktuelle værdi angives. Herefter påtrykkes et højt signal (ikke
nødvendigvis 100%), og den aktuelle værdi angives. Såfremt man siger ja til
at bruge kalibreringen, vil enheden herefter arbejde i henhold til denne nye
justering. Siger man senere nej i dette punkt eller vælger en anden indgangssignaltype, går enheden tilbage til fabrikskalibreringen.
Processimulerings-funktion: Vælger man ja til punktet ”EN.SIM”, er det muligt
med piltasterne at simulere et indgangssignal og dermed styre udgangssignalet op og ned. Når man afslutter punktet med , går enheden tilbage til
normal mode igen.
18
19
Rutediagram
Power up
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
Accepter valget og gå til næste menu
Holde går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
,7#1
. 115
2SP
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
4-*2
"300
!'1.&'
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP]
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
.P
,'
2"
.P
0
2SP]
-32#00
2SP
]
]
-32*2SP
-32&'
2SP
1.3
1.2
1.3
Til normaltilstand 1.0
4KHP 0
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP
.-2+ ',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
7#1 5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
,E27.#
2SP]
5
"-,,#"
2SP
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
Valgbare3,'2
j"
j$
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
Fortsættes på siden
Rutediagram ADV.SET
!41#2
2SP
"300 ',27.#
2SP
I
I
,-,#
"300 I
1.0 = Normaltilstand
Linie 1 viser indgangssignal.
Linie 2 viser enheder - 3,'2
Ved at holde og
samtidig skifter
visning i linie 3
mellem -QP og
2 %
Linie 4 viser status
for kommunikation.
1.1 = Kun hvis beskyttet
med password.
1.2 = Gælder ikke for
indgangssignaler:
0...20 mA og
spænding.
1.3 = Kun hvis indgangssignaler er temperatur.
20
j"
3,'2
2SP
j"
j$
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
ELO
)
G
GC
G(
G.=
G4
G5
G5D
H
HD
HIEJ
HO
I
ID
IIEJ
IO
IO
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
21
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3
Rutediagram
avancerede indstillinger (ADV.SET)
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
2.0 I undermenuen simulering (SIM) skal trykkes for at returnere til normaltilstand 1.0
1 4#
*- !
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
+#+-07
2SP
!'1. 1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
2SP
7#1
,
1'+ 7#1 2.0
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
22
3)
* ,%3
2SP
-32 *',#
2SP
7#1
,
7#1
,
" *&'
2SP
2SP
31#" *
2SP
,
#,1'+
2SP
4 *4#
2SP]
7#1 7#1 " **2SP
,-
1#23.
2SP
2 %
-32
" * 7#1 1#23.
2SP
Til normaltilstand 1.0
[01] Angiv korrekt password
[02] Gå til avanceret opsætningsmenu?
[03] Vælg temperaturindgang
Vælg potentiometerindgang
Vælg lineær modstandsindgang
Vælg strømindgang
Vælg spændingsindgang
[04] Vælg 0.0-1 V indgangsområde
Vælg 0.2-1 V indgangsområde
Vælg 0-5 V indgangsområde
Vælg 1-5 V indgangsområde
Vælg 0-10 V indgangsområde
Vælg 2-10 V indgangsområde
[05] Vælg 0-20 mA indgangsområde
Vælg 4-20 mA indgangsområde
[06] Vælg 2-leder følertilslutning
Vælg 3-leder følertilslutning
Vælg 4-leder følertilslutning
[07] Indstil modstandsværdi lav
[08] Indstil modstandsværdi høj
[09] Vælg Celsius som temperaturenhed
Vælg Fahrenheit som temperaturenhed
[10] Vælg TC-følertype
Vælg Ni-følertype
Vælg Pt-følertype
[11] Vælg displayenheder
[12] Vælg kommaplacering
[13] Indstil displayområde lav
[14] Indstil displayområde høj
[16] Vælg Pt10 som følertype
Vælg Pt20 som følertype
Vælg Pt50 som følertype
Vælg Pt100 som følertype
Vælg Pt200 som følertype
Vælg Pt250 som følertype
Vælg Pt300 som følertype
Vælg Pt400 som følertype
Vælg Pt500 som følertype
Vælg Pt1000 som følertype
[17] Vælg Ni50 som følertype
Vælg Ni100 som følertype
Vælg Ni120 som følertype
Vælg Ni1000 som følertype
[18] Vælg TC-B som følertype
Vælg TC-E som følertype
Vælg TC-J som følertype
Vælg TC-K som følertype
Vælg TC-L som følertype
Vælg TC-N som følertype
Vælg TC-R som følertype
Vælg TC-S som følertype
Vælg TC-T som følertype
Vælg TC-U som følertype
Vælg TC-W3 som følertype
Vælg TC-W5 som følertype
Vælg TC-LR som følertype
[36] Vælg strøm som analog udgangstype
Vælg spænding som analog udgangstype
[37] Vælg 0-20 mA udgangsområde
Vælg 4-20 mA udgangsområde
Vælg 20-0 mA udgangsområde
Vælg 20-4 mA udgangsområde
[38] Vælg ingen fejlaktion - udgang udefineret ved fejl
Vælg downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 upscale ved fejl
[39] Vælg 0.0-1 V udgangsområde
Vælg 0.2-1 V udgangsområde
Vælg 0-5 V udgangsområde
Vælg 1-5 V udgangsområde
Vælg 0-10 V udgangsområde
Vælg 2-10 V udgangsområde
Vælg 1-0.0 V udgangsområde
Vælg 1-0.2 V udgangsområde
Vælg 5-0 V udgangsområde
Vælg 5-1 V udgangsområde
Vælg 10-0 V udgangsområde
Vælg 10-2 V udgangsområde
[41] Indstil temperatur for analog udgang lav
[42] Indstil temperatur for analog udgang høj
[43] Gå til password-indstilling
Gå til simuleringstilstand
Udfør proceskalibrering
Gå til displayopsætning
Udfør memory-operationer
[44] Overfør gemt opsætning til 4114
Gem 4114-opsætning i 4501
[45] Juster LCD-kontrast
[46] Juster LCD-baggrundsbelysning
[47] Angiv TAG-nr. - udfyld alle pladser
[48] Analog udgangsværdi vises i displaylinie 3
TAG-nr. vises i displaylinie 3
[49] Kalibrer indgang lav til procesværdi?
[50] Kalibrer indgang høj til procesværdi?
[51] Tillad simuleringstilstand?
[52] Indstil simuleringsværdi for indgang
[54] Tillad passwordbeskyttelse?
[55] Angiv nyt password
[59] Vælg sprog
[60] Brug proceskalibreringsværdier?
[61] Indstil værdi for lavt kalibreringspunkt
[62] Indstil værdi for højt kalibreringspunkt
23
UNIVERSAL TRANSMITTER
PReasy 4114
CONTENTS
Warnings ............................................................................
Safety instructions..............................................................
Declaration of Conformity ..................................................
How to dismantle SYSTEM 4000.......................................
When front LED lights red / display shows AO.ER ............
Advanced features .............................................................
Application .........................................................................
Technical characteristics ....................................................
PR 4501 Display / programming front ...............................
Applications ........................................................................
Order codes .......................................................................
Electrical specifications ......................................................
Display readout on 4501 of sensor error detection
and input signal outside range .......................................
Sensor error detection limits ..............................................
Error indications .................................................................
Connections .......................................................................
Block diagram ....................................................................
Configuration / operating the function keys ......................
Routing diagram .................................................................
Routing diagram, advanced settings (ADV.SET) ................
Scrolling help text in display line 3 ....................................
24
26
27
29
30
30
31
31
31
32
33
34
34
37
37
37
39
40
41
44
46
47
25
WARNING!
GENERAL
This module is designed for connection to hazardous electric
voltages.
Ignoring this warning can result in severe personal injury or
mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire, the safety
instructions of this manual must be observed and the guidelines
followed. The specifications must not be exceeded, and the
module must only be applied as described in the following.
Prior to the commissioning of the module, this manual must be
examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install this module.
If the equipment is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.
WARNING!
HAZARDOUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module.
The following operations should only be carried out on a
disconnected module and under ESD safe conditions:
General mounting, connection and disconnection of wires.
Troubleshooting the module.
Repair of the module and replacement of circuit breakers
must be done by PR electronics A/S only.
WARNING
INSTALLATION
SYSTEM 4000 must be mounted on a DIN rail according to DIN
46277.
WARNING
Do not open the front plate of the module as this will cause
damage to the connector for the display / programming front
PR 4501. This module contains no DIP-switches or jumpers.
26
SYMBOL IDENTIFICATION
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand.
Potentially lethal situations.
The CE mark proves the compliance of the module with
the essential requirements of the directives.
The double insulation symbol shows that the module
is protected by double or reinforced insulation.
SAFETY INSTRUCTIONS
DEFINITIONS:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
RECEIPT AND UNPACKING:
Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always
follows the module and is always available. The packing should always follow
the module until this has been permanently mounted.
Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one
ordered.
ENVIRONMENT:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
MOUNTING:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please
contact your local distributor or, alternatively,
27
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.
DECLARATION OF CONFORMITY
As manufacturer
Mounting and connection of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of input / output and supply connections are shown in
the block diagram and side label.
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power
switch, it should be easily accessible and close to the module. The
power switch should be marked with a label indicating that it will switch
off the voltage to the module.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
UL INSTALLATION REQUIREMENTS:
Use 60/75°C copper conducters only
For use only in pollution degree 2 or better
Max. ambient temperature ..................... 60°C
Max. wire size......................................... AWG 26-14
UL file number ........................................ E231911
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 4114
Name: Universal transmitter
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2004/108/EC and later amendments
EN 61326-1
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the
electrical specifications for the module.
The Low Voltage Directive 2006/95/EC and later amendments
EN 61010-1
CALIBRATION AND ADJUSTMENT:
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
NORMAL OPERATION:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
CLEANING:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water.
LIABILITY:
To the extent that the instructions in this manual are not strictly observed, the
customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
28
Rønde, 4 November 2008
Peter Rasmussen
Manufacturer’s signature
29
HOW TO DISMANTLE SYSTEM 4000
UNIVERSAL TRANSMITTER
PReasy 4114
First, remember to demount the connectors with hazardous voltages.
Picture 1:
Detach the module from the DIN rail
by lifting the bottom lock.
•
•
•
•
•
Input for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA and V
2-wire supply > 16 V
FM-approved for installation in Div. 2
Output for current and voltage
Universal AC or DC supply
Advanced features:
• Programmable by way of detachable display front (4501), process calibration,
signal simulation, password protection, error diagnostics and help text
available in several languages.
When front LED lights red / display shows AO.ER:
PR 4114 is designed with a high safety level. Therefore, a continuous measurement of the outgoing current is carried out on a 4...20 mA output signal. If
the current is 0, a fatal error mode occurs and the red front LED switches on.
If the analogue output is not used, pins 11 and 12 must be short-circuited in
order for the module to function. The fatal error mode can only be reset by
switching off and then switching on the supply voltage to the module.
Application:
• Linearised, electronic temperature measurement with RTD or TC sensor.
• Conversion of linear resistance variation to a standard analogue current /
voltage signal, i.e. from solenoids and butterfly valves or linear movements
with attached potentiometer.
• Power supply and signal isolator for 2-wire transmitters.
• Process control with standard analogue output.
• Galvanic separation of analogue signals and measurement of floating signals.
• The 4114 is designed according to strict safety requirements and is thus
suitable for application in SIL 2 installations.
Technical characteristics:
• When 4114 is used in combination with the 4501 display / programming front,
all operational parameters can be modified to suit any application. As the
4114 is designed with electronic hardware switches, it is not necessary to
open the module for setting of DIP-switches.
• A green / red front LED indicates normal operation and malfunction.
• Continuous check of vital stored data for safety reasons.
• 3-port 2.3 kVAC galvanic isolation.
30
31
PR 4501 DISPLAY / PROGRAMMING FRONT
Applications
Input signals:
Current
Volt Potentiage ometer RTD and lin. R
TC
Connect., wires
Functionality:
The simple and easily understandable PReasy menu
structure and the explanatory help texts guide you
effortlessly and automatically through the configuration
steps, thus making the product very easy to use. Functions
and configuration options are described in the section
”Configuration /
operating the function keys”.
44
+
43
+
-
42
41
Output signals:
Analogue, 0/4...20 mA and voltage
Application:
12
+
• Communications interface for modification of operational parameters in 4114.
14
• Can be moved from one 4114 module to another and download the
configuration of the first transmitter to subsequent transmitters.
13
+
10 V
10 V
-
1V
1V
• Fixed display for readout of process data and status.
11
Technical characteristics:
• LCD display with 4 lines; Line 1 (H=5.57 mm) shows input signal, line 2
(H=3.33 mm) shows units, line 3 (H=3.33 mm) shows analogue output or tag
no. and line 4 shows communication status.
Supply:
• Programming access can be blocked by assigning a password. The password
is saved in the transmitter in order to ensure a high degree of protection
against unauthorised modifications to the configuration.
Mounting / installation:
• Click 4501 onto the front of 4114.
33
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
32
31
32
33
ORDER CODES:
4114 = Universal transmitter
4501 = Display / programming front
Electrical specifications:
Specifications range:
-20°C to +60°C
Common specifications:
Supply voltage, universal ............................ 21.6...253 VAC, 50...60 Hz or
19.2...300 VDC
Max. consumption ...................................... ≤ 2.0 W
Fuse ............................................................. 400 mA SB / 250 VAC
Isolation voltage, test / operation ............... 2.3 kVAC / 250 VAC
Communications interface .......................... Programming front 4501
Signal / noise ratio ...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Response time (0...90%, 100...10%):
Temperature input ................................... ≤ 1 s
mA / V input ............................................ ≤ 400 ms
Calibration temperature .............................. 20...28°C
Accuracy, the greater of the general and basic values:
General values
Input
type
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
≤ ±0.1% of span
≤ ±0.01% of span / °C
Basic values
Input
type
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
mA
Volt
Pt100
Lin. R
Potentiometer
TC type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±4 µA
≤ ±20 µV
≤ ±0.2°C
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.4 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0.01°C / °C
≤ ±0.01 Ω / °C
≤ ±0.01 Ω / °C
≤ ±1°C
≤ ±0.05°C / °C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
TC type: B, R, S,
W3, W5, LR
34
EMC immunity influence ..................................... < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst ....................... < ±1% of span
Auxiliary supplies:
2-wire supply (terminal 44...43) ................... 25...16 VDC / 0...20 mA
Max. wire size.............................................. 1 x 2.5 mm2 stranded wire
Screw terminal torque ................................. 0.5 Nm
Relative humidity ......................................... < 95% RH (non-cond.)
Dimensions, without display front (HxBxD) .. 109 x 23.5 x 104 mm
Dimensions, with display front (HxBxD) ...... 109 x 23.5 x 116 mm
Protection degree (enclosure / terminals) ... IP50 / IP20
Weight ......................................................... 145 g / 160 g with 4501
RTD, linear resistance and potentiometer input:
Input
type
Min.
value
Max.
value
Standard
Pt100
Ni100
Lin. R
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Input for RTD types:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Cable resistance per wire (max.), RTD ........ 50 Ω
Sensor current, RTD .................................... Nom. 0.2 mA
Effect of sensor cable resistance
(3- / 4-wire), RTD ......................................... < 0.002 Ω / Ω
Sensor error detection, RTD ....................... Yes
Short circuit detection, RTD ........................ < 15 Ω
35
TC input:
Type
Min.
value
Max.
value
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Cold junction compensation (CJC)
via internally mounted sensor .................< ±1.0 °C
Sensor error detection, all TC types ........... Yes
Sensor error current:
when detecting ....................................... Nom. 2 µA
else .......................................................... 0 µA
Current input:
Measurement range .................................... -1...25 mA
Programmable measurement ranges .......... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance ........................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor error detection:
Loop break 4...20 mA ............................. Yes
Voltage input:
Measurement range .................................... -20 mV...12 VDC
Programmable measurement ranges .......... 0...1 / 0.2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 and 2...10 VDC
Input resistance ........................................... Nom. 10 MΩ
Current output:
Signal range (span)...................................... 0...20 mA
Programmable signal ranges ...................... 0...20 / 4...20 /
20...0 and 20...4 mA
Load (max.).................................................. 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Load stability ............................................... ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Sensor error detection ................................ 0 / 3.5 / 23 mA / none
36
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale .........
Output limitation:
on 4...20 and 20...4 mA signals ..............
on 0...20 and 20...0 mA signals ..............
Current limit .................................................
Voltage output:
Signal range ................................................
Programmable signal ranges ......................
23 mA / 3.5 mA
3.8...20.5 mA
0...20.5 mA
≤ 28 mA
0...10 VDC
0...1 / 0.2...1 / 0...10 / 0...5 / 1...5 /
2...10 / 1...0 / 1...0.2 / 5...0 / 5...1 /
10...0 og 10...2 V
Load (min.)................................................... 500 kΩ
Ex / I.S. approval:
FM, applicable in ......................................... Class I, Div. 2, Group A, B, C, D
Class I, Div. 2, Group IIC
Zone 2
Max. ambient temperature for T5 ............... 60°C
Marine approval:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
GOST R approval:
VNIIM ........................................................... See homepage
Observed authority requirements:
Standard:
EMC 2004/108/EC ...................................... EN 61326-1
LVD 2006/95/EC .......................................... EN 61010-1
FM ............................................................... 3600, 3611, 3810 and ISA 82.02.01
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
of span = of the currently selected measurement range
Display readout on the 4501 of sensor error detection and
input signal outside range
Sensor error check:
Module:
4114
Configuration
R1, ERR.ACT=NONE - R2, ERR.ACT=NONE,
OUT.ERR=NONE.
Else:
Sensor error detection:
OFF
ON
37
Input
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):
If the valid range of the A/D converter or the polynomial is exceeded
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0.2...1 V
IN.HI
> 1.2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1.05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0.5 %
IN.HI
> 100.5 %
IN.LO
< temperature range -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperature range +2°C
CONNECTIONS:
Supply:
31
32
33
Inputs:
RTD, 2-wire
RTD, 3- / 4-wire
TC
Resistance, 2-wire
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
Display readout below min.- / above max. (-1999, 9999):
Input
Range
All
All
Readout
-1999
9999
Limit
Display readout <-1999
Display readout >9999
-
Resistance,
3- / 4-wire
Potentiometer
2-wire transmitter
Current
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Sensor error detection limits:
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
POTM
Range
Loop break (4..20 mA)
All, SE.BR on all 3-wire
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
LIN.R
TEMP
RTD, 2-, 3-, and 4-wire
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
Readout
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1.25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
Error indications:
Readout
Test of internal CJC sensor
CJ.ER
Checksum test of the configuration in FLASH
FL.ER
Check measurement of analogue output current
AO.ER
Communications test 4501 / 4114
Check that input signal matches input configuration
Check that saved configuration in 4501 matches module
NO.CO
IN.ER
TY.ER
Error cause
CJC sensor defect or temperature outside range
Error in FLASH
1) No load on the current
output (only 4...20 mA)
Connection error
1) Error levels on input
Configuration is not 4114
! Error indications in the display flash once per second. The help text explains the error.
1) The error is reset by switching off and then switching on the supply voltage to the module.
38
-
+
Voltage
41 42 43 44
-
Readout at hardware error
Error search
- Tx +
+
Outputs:
Current
Voltage, 1 V
Voltage, 10 V
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
-
V
+
-
V
+
39
BLOCK DIAGRAM
+
-
2-wire transmitter
-
+
Current
Voltage
CONFIGURATION /
OPERATING THE FUNCTION KEYS
Documentation for routing diagram.
In general:
HIEJ
4 *4#
3
RTD and lin. R,
connection,
wires
4
Potentiometer
When configuring the 4114, you will be guided through all parameters and you
can choose the settings which fit the application. For each menu there is a
scrolling help text which is automatically shown in line 3 on the display.
44
43
42
CJC
41
will increase the numerical value or choose the next parameter
will decrease the numerical value or choose the previous parameter
will save the chosen value and proceed to the next menu
TC
-
+
2
Configuration is carried out by using the 3 function keys:
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
When configuration is completed, the dispaly will return to the default state 1.0.
A/D
Green
Pressing and holding will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
CPU
EEPROM
4114
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state
(1.0) without saving the changed values or parameters.
Further explanations:
Red
Password protection: Programming access can be blocked by assigning a
password. The password is saved in the transmitter in order to ensure a high
degree of protection against unauthorised modifications to the configuration.
Default password 2008 allows acces to all configuration menus.
Safety
D/A
500Ω
50Ω
33
31
12
Supply
mA
V
21.6...253 VAC or
19.2...300 VDC
Supply
I+
10 V
mA
14
1V
V
Gnd.
13
11
I+V
I
V
Out. Out. Out.
40
41
Signal and sensor error info via display front 4501
Sensor error (see limits in the table) is displayed as SE.BR (sensor break) or
SE.SH (sensor short). Signals outside the selected range (not sensor error,
see table for limits) are displayed as IN.LO indicating low input signal or
IN.HI indicating high input signal. The error indication is displayed in line 3
as text and at the same time the backlight flashes. Line 4 of the display is a
status line which displays COM (flashing bullet) indicating correct functioning
of 4501, and arrow up/down which indicates tendency readout of the input
signal.
The unit is delivered default without password. If you have locked the unit
with a password by mistake, you can always open the menu by using the
master password 2008.
Language: In the menu ”lang.setup” you can choose between 7 different
language versions of help texts that will appear in the menu. You can choose
between UK, DE, FR, IT, ES, SE and DK.
Auto diagnosis
Status of the unit can also be read from the red/green LED in the front of the module.
Green flashing LED 13 Hz indicates normal operation.
Green flashing LED 1 Hz indicates sensor error.
Steady green LED indicates internal error.
Steady red LED indicates fatal error.
The unit performs an advanced auto diagnosis of the internal circuits.
The following possible errors can by display in the front unit 4501.
CJ.ER - CJC sensor defect or CJC temperature outside range
FL.ER - Flash error
AO.ER - No load on the current output (only for 4...20 mA)
NO.CO - Connection error
IN.ER - Error levels on input
TY.ER - Configuration in 4501 does not match this product type
Advanced functions
Selection of units
The unit gives access to a number of advanced functions which can be reached
by answering “Yes” to the point “adv.set”.
After choosing the input signal type you can choose the process units which
will be displayed in text line 2 (see table). By selection of temperature input
the process value is always displayed in Celsius or Fahrenheit. This is
selected in the menu point after selection of temperature input.
Signal and sensor error indication without display front
Display setup: Here you can adjust the brightness contrast and the backlight.
Setup of TAG number with 6 alphanumerics. Selection of functional readout
in line 3 of the display - choose between readout of analogue output or TAG
number.
Two-point process calibration: The unit can be process-calibrated in 2 points
to fit a given input signal. A low input signal (not necessarily 0%) is applied
and the actual value is entered. Then a high signal (not necessarily 100%) is
applied and the actual value is entered. If you accept to use the calibration,
the unit will work according to this new adjustment. If you later reject this
menu point or choose another type of input signal the unit will return to
factory calibration.
Process simulation function: If you say ”yes” to the point “EN.SIM” it is
possible to simulate an input signal by means of the arrow keys and thus
control the output signal up or down. When you finalise the point with , the
unit returns to normal mode.
Password: Here you can choose a password between 0000 and 9999 in order
to protect the unit against unauthorised modifications to the configuration.
42
43
Routing diagram
Power up
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default
state 1.0 without saving configuration changes.
Increase value / choose next parameter
Decrease value / choose previous parameter
Save the chosen value and proceed to the next menu
Hold Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
,7#1
. 115
2SP
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
4-*2
"300
!'1.&'
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP]
"300 ',27.#
2SP
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
.P
,'
2"
.P
0
2SP]
I
I
,-,#
"300 I
1.0 = Default state
Line 1 shows input
signal.
Line 2 shows
3,'2
By pressing and
simultaneously
line 3 alternates
between -QP
and 2 %
Line 4 shows communication status.
1.1 = Only if passwordprotected.
1.2 = Not valid for these
input signals:
0...20 mA and
voltage.
1.3 = Only if input signal
is temperaure.
-32#00
2SP
]
]
-32*2SP
1.3
1.2
-32&'
2SP
1.3
To default state 1.0
4KHP 0
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP
.-2+ ',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
7#1 !41#2
2SP
5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
,E27.#
2SP]
5
"-,,#"
2SP
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
Selectable 3,'21
j"
j$
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
Continued on the page
Routing diagram ADV.SET
44
j"
3,'2
2SP
j"
j$
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
ELO
)
G
GC
G(
G.=
G4
G5
G5D
H
HD
HIEJ
HO
I
ID
IIEJ
IO
IO
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
45
Scrolling help text in display line 3
Routing diagram
Advanced settings (ADV.SET)
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
2.0 In the submenu simulation (SIM) you must
press to return to the default state 1.0.
1 4#
*- !
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
+#+-07
2SP
!'1. 1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
2SP
7#1
,
1'+ 7#1 2.0
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
46
3)
* ,%3
2SP
-32 *',#
2SP
7#1
,
7#1
,
" *&'
2SP
2SP
31#" *
2SP
,
#,1'+
2SP
4 *4#
2SP]
7#1 7#1 " **2SP
,-
1#23.
2SP
2 %
-32
" * 7#1 1#23.
2SP
To default state 1.0
[01] Set correct password
[02] Enter advanced setup menu?
[03] Select temperature input
Select potentiometer input
Select linear resistance input
Select current input
Select voltage input
[04] Select 0.0-1 V input range
Select 0.2-1 V input range
Select 0-5 V input range
Select 1-5 V input range
Select 0-10 V input range
Select 2-10 V input range
[05] Select 0-20 mA input range
Select 4-20 mA input range
[06] Select 2-wire sensor connection
Select 3-wire sensor connection
Select 4-wire sensor connection
[07] Set resistance value low
[08] Set resistance value high
[09] Select Celsius as temperature unit
Select Fahrenheit as temperature unit
[10] Select TC sensor type
Select Ni sensor type
Select Pt sensor type
[11] Select display unit
[12] Select decimal point position
[13] Set display range low
[14] Set display range high
[16] Select Pt10 as sensor type
Select Pt20 as sensor type
Select Pt50 as sensor type
Select Pt100 as sensor type
Select Pt200 as sensor type
Select Pt250 as sensor type
Select Pt300 as sensor type
Select Pt400 as sensor type
Select Pt500 as sensor type
Select Pt1000 as sensor type
[17] Select Ni50 as sensor type
Select Ni100 as sensor type
Select Ni120 as sensor type
Select Ni1000 as sensor type
[18] Select TC-B as sensor type
Select TC-E as sensor type
Select TC-J as sensor type
Select TC-K as sensor type
Select TC-L as sensor type
Select TC-N as sensor type
Select TC-R as sensor type
Select TC-S as sensor type
Select TC-T as sensor type
Select TC-U as sensor type
Select TC-W3 as sensor type
Select TC-W5 as sensor type
Select TC-Lr as sensor type
[36] Select current as analogue output type
Select voltage as analogue output type
[37] Select 0-20 mA output range
Select 4-20 mA output range
Select 20-0 mA output range
Select 20-4 mA output range
[38] Select no error action - output undefined at error
Select downscale at error
Select NAMUR NE43 downscale at error
Select NAMUR NE43 upscale at error
[39] Select 0.0-1 V output range
Select 0.2-1 V output range
Select 0-5 V output range
Select 1-5 V output range
Select 0-10 V output range
Select 2-10 V output range
Select 1-0.0 V output range
Select 1-0.2 V output range
Select 5-0 V output range
Select 5-1 V output range
Select 10-0 V output range
Select 10-2 V output range
[41] Set temperature for analogue output low
[42] Set temperature for analogue output high
[43] Enter password setup
Enter simulation mode
Perform process calibration
Enter display setup
Perform memory operations
[44] Load saved configuration into 4114
Save 4114 configuration in 4501
[45] Adjust LCD contrast
[46] Adjust LCD backlight
[47] Write a 6-character device TAG
[48] Analogue output value is shown in display line 3
Device TAG is shown in display line 3
[49] Calibrate input low to process value?
[50] Calibrate input high to process value?
[51] Enable simulation mode?
[52] Set the input simulation value
[54] Enable password protection?
[55] Set new password
[59] Select language
[60] Use process calibration values?
[61] Set value for low calibration point
[62] Set value for high calibration point
47
TRANSMETTEUR UNIVERSEL
PReasy 4114
SOMMAIRE
Avertissements ...................................................................
Consignes de sécurité .......................................................
Déclaration de conformité ..................................................
Démontage du SYSTEME 4000 .........................................
Quand la LED rouge s’allume / l’indicateur affiche AO.ER ..
Options avancées ..............................................................
Applications ........................................................................
Caractéristiques techniques ..............................................
PR 4501 Indicateur / façade de programmation ...............
Applications ........................................................................
Références de commande .................................................
Spécifications électriques ..................................................
Indication dans le 4501 de la détection erreur capteur
et du signal d’entrée hors d’échelle ...............................
Limites de la détection erreur capteur ...............................
Indications erreur matériel..................................................
Connexions ........................................................................
Schéma de principe ...........................................................
Configuration / utilisation des touches de fonction ...........
Diagramme de programmation ..........................................
Diagramme de programmation,
réglage avancé (ADV.SET) ..............................................
Le menu déroulant en ligne 3 de l’indicateur ....................
48
50
51
53
54
54
55
55
55
56
57
58
58
61
62
62
63
64
65
68
70
71
49
AVERTISSEMENT !
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des
tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte
de cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels
INFORMA- ou des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezTIONS
GENERALES vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisation
de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée à
un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation de
l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection
assurée par l’équipement risque d’être altérée.
AVERTISSEMENT !
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous
tensions dangereuses. Les opérations suivantes doivent être
effectuées avec le module débranché et dans un environnement
exempt de décharges électrostatiques (ESD) : montage général,
raccordement et débranchement de fils et recherche de pannes
sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module
et à remplacer les disjoncteurs.
AVERTISSEMENT !
INSTALLATION
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 4000 sur un rail DIN en
se conformant à la norme DIN 46277.
AVERTISSEMENT !
Ne pas ouvrir la plaque avant du module vu que cela peut
endommager le connecteur de l’indicateur / la façade de
programmation PR 4501. Ce module ne contient ni de
commutateurs DIP ni de cavaliers.
50
SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne
respectez pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation double
ou renforcée.
CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et de
50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables
de monter et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout
en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant le contenu de
ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres au cours des
manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Le guide doit toujours être disponible
et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la
réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que
vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures
élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas
échéant, des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit
chauffée au-delà des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution I et à la classe d’isolation Il.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à :
51
PR electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673
Bron Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK8410 Rønde, Danemark (tél. : +45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation
nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les
connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans
le schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du module. Les
instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions
dangereuses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et à
proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur général
une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 4114
Nom : Transmetteur universel
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1
CONDITIONS D’INSTALLATION UL :
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C
Uniquement pour utilisation en degré de pollution 2 ou meilleur
Température ambiente max. .................................. 60°C
Taille max. des fils, borne 41...46 .......................... AWG 26-14
No du fichier UL ..................................................... E231911
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC)
renvoyer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des
instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée pour
le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
52
Rønde, 4 novembre 2008
Peter Rasmussen
Signature du fabricant
53
DEMONTAGE DU SYSTEME 4000
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent des
tensions dangereuses.
Figure 1 :
Débloquez le verrou inférieur pour
dégager le module du rail DIN.
TRANSMETTEUR UNIVERSEL
PReasy 4114
•
•
•
•
•
Entrées : RTD, TC, mV, Ohm, potentiomètre, mA et V
Alimentation 2-fils > 16 V
Approbation FM pour installation en Div. 2
Sorties : courant et tension
Alimentation multi-tension ca ou cc
Options avancées :
• Programmable à l’aide de la façade de programmation (4501), calibration de
process, simulation de signaux, protection par mot de passe, diagnostic
d’erreurs et textes d’aide disponibles en plusieurs langues.
Applications :
Quand la LED rouge s’allume / l’indicateur affiche AO.ER :
Le PR 4114 a été construit avec un niveau de sécurité élevé. Pour cette raison
une mesure continue est effectuée de la courant sortant du module pour un
signal de sortie de 4...20 mA. Si la courant est zéro, un mode d’erreur fatale se
produit et la LED rouge en face avant s’allume. Si la sortie analogique n’est pas
utilisée, les bornes 11 et 12 doivent être court-circuitées pour que le module
fonctionne. Le mode d’erreur fatale peut uniquement être remise à l’état initial
en déconnectant et puis reconnectant l’alimentation du module.
• Mesure électronique linéarisée de la température avec un capteur RTD ou un
thermocouple.
• Conversion d’une variation de la résistance linéaire en un signal courant ou
tension analogique. Signal potentiométrique en provenance de vannes, vannes
papillons ou mouvement linéaire.
• Alimentation et isolateur de signaux pour transmetteurs 2-fils.
• Contrôle de procédés avec sortie analogique standard.
• Isolataion galvanique de signaux analogiques et mesure de signaux flottants.
• Le 4114 a été construit avec un niveau de sécurité élevé permettant de
l’utiliser dans les installations classées SIL 2.
Caractéristiques techniques :
• Quand l’indicateur / façade de programmation 4501 est monté, tous les
paramètres de fonctionnement peuvent être réglés quelle que soit l’application.
Le module est équipé de commutateurs électroniques et ne nécessite donc
aucun réglage de commutateurs DIP.
• La LED verte / rouge en face avant indique un fonctionnement normal ou
incorrect du module.
• Vérification continue des données sauvegardées.
• Isolation galvanique 3-port de 2,3 kVca.
54
55
PR 4501 INDICATEUR /
FAÇADE DE PROGRAMMATION
Applications
Signaux d’entrée :
Courant
Ten- Potension tiomètre
RTD et R lin.
TC
Connexion, fils
44
Fonctionnalité :
Le menu simple, structuré à l’aide de questions pour
la configuration du PReasy guide automatiquement
l’utilisateur par un menu déroulant et rend ainsi aisé
l’utilisation du produit. Voir la description des fonctions et
options de configuration dans la section « Configuration /
utilisation des touches de fonction ».
+
43
+
-
42
41
Signaux de sortie :
Analogique, 0/4...20 mA et tension
12
+
Application :
14
• Interface de communication pour la modification des paramètres de
fonctionnement du 4114.
13
• Peut être transféré d’un 4114 à un autre 4114 et charger la configuration du
premier transmetteur vers les transmetteurs suivants.
+
10 V
10 V
-
1V
1V
11
• Comme indicateur fixe pour visualisation des données de process et de l’état.
Caractéristiques techniques :
• Ligne 1 (5,57 mm de haut) affiche le signal d’entrée, ligne 2 (3,33 mm de haut)
affiche les unités, ligne 3 (3,33 mm de haut) affiche la sortie analogique ou le
numéro de repère et ligne 4 affiche l’etat de communication.
• L’accès à la programmation peut être bloquée par un mot de passe. Ce mot
de passe est sauvegardé dans le transmetteur afin d’assurer un haut niveau
de protection contre les modifications non autorisées.
Montage / installation:
• Cliquer le 4501 sur la face avant du 4114.
56
Alimentation :
33
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
32
31
57
REFERENCES DE COMMANDE :
4114 = Transmetteur universel
4501 = Indicateur / façade de programmation
Spécifications électriques :
Plage des spécifications :
-20°C à +60°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle .............. 21,6...253 Vca, 50...60 Hz
ou 19,2...300 Vcc
Consommation max. ................................... ≤ 2,0 W
Fusible ......................................................... 400 mA SB / 250 Vca
Tension d’isolation, test / opération ............ 2,3 kVca / 250 Vca
Interface de communication ....................... Façade de programmation 4501
Rapport signal / bruit .................................. Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%) :
Entrée température ................................. ≤ 1 s
Entrée mA / V .......................................... ≤ 400 ms
Température d’étalonnage .......................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient
de température
Toutes
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
Valeurs de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient
de température
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,01°C / °C
R lin.
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Potentiomètre
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Type TC :
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
Type TC : B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
58
Immunité CEM..................................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst .......................... < ±1% de l’EC
Tensions auxiliaires :
Alimentation 2-fils (borne 44...43) ............... 25...16 Vcc / 0...20 mA
Taille max. des fils ....................................... 1 x 2,5 mm2 fil multibrins
Pression max. avant
déformation de la vis ................................... 0,5 Nm
Humidité relative ......................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions, sans façade 4501 (HxLxP) ..... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimensions, avec façade 4501 (HxLxP) ..... 109 x 23,5 x 116 mm
Degré de protection (boîtier / bornier) ........ IP50 / IP20
Poids ........................................................... 145 g / 160 g avec 4501
Entrée RTD, résistance linéaire et potentiomètre :
Type
d’entrée
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
Pt100
Ni100
R lin.
Potentiomètre
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Entrée pour types RTD :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Résistance de ligne max. par fil, RTD ......... 50 Ω
Courant de capteur, RTD ............................ Nom. 0,2 mA
Effet de la résistance de ligne
3- / 4-fils, RTD ............................................. < 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture capteur, RTD ............. Oui
Détection de court circuit, RTD................... < 15 Ω
59
Entrée TC :
Type
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Compensation de soudure froide (CSF)
par capteur interne .................................< ±1,0 °C
Détection de rupture capteur,
tous types de TC ....................................Oui
Courant de capteur :
pendant la détection ............................... Nom. 2 µA
si non ...................................................... 0 µA
Entrée courant :
Gamme de mesure ...................................... -1...25 mA
Gammes de mesure programmables ......... 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée .................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Détection d'erreur capteur:
interruption de la boucle 4...20 mA ........ Oui
Entrée tension :
Gamme de mesure ...................................... -20 mV...12 Vcc
Gammes de mesure programmables ......... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 et 2...10 Vcc
Résistance d’entrée .................................... Nom. 10 MΩ
Sortie courant :
Gamme de signal (EC) ................................ 0...20 mA
Gammes de signal programmables ............ 0...20 / 4...20 /
20...0 et 20...4 mA
Charge (max.) .............................................. 20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
Stabilité de charge ...................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Détection erreur capteur ............................. 0 / 3,5 / 23 mA / aucune
60
NAMUR NE 43 haut / bas d’échelle ...........
Limite de sortie :
signal 4...20 et 20...4 mA ........................
signal 0...20 et 20...0 mA ........................
Limite de courant ........................................
Sortie tension :
Gamme de signal ........................................
Gammes de signal programmables ............
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
0...10 Vcc
0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 0...5 / 1...5 /
2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 / 5...1 /
10...0 og 10...2 V
Charge (min.) ............................................... 500 kΩ
Approbation Ex / S.I. :
FM, applicable en ........................................ Class I, Div. 2, Group A, B, C, D
Class I, Div. 2, Group IIC
Zone 2
Température amb. max. pout T5 ................. 60°C
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
Approbation GOST R :
VNIIM. .......................................................... Voir site internet
Agréments et homologations :
Standard :
CEM (EMC) 2004/108/CE : .......................... EN 61326-1
DBT 2006/95/CE ......................................... EN 61010-1
FM ............................................................... 3600, 3611, 3810 et ISA 82.02.01
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
EC = échelle configurée
Indication dans le 4501 de la détection erreur capteur
et du signal d’entrée hors d’échelle :
Vérifications erreur capteur :
Module :
4114
Configuration
R1, ERR.ACT=NONE - R2, ERR.ACT=NONE,
OUT.ERR=NONE.
Autre :
Détection erreur capteur
OFF
ON
61
Indication de dépassement d’échelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures
Entrée
Plage
Affichage
Limite
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
LIN.R
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
POTM
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< plage de températ. -2°C
TEMP
TC / RTD
IN.HI
> plage de températ. +2°C
CONNEXIONS :
Alimentation :
31
32
33
Entrées :
RTD, 2-fils
RTD, 3- / 4-fils
TC
Résistance, 2-fils
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi (-1999, 9999) :
Entrée
Plage
Tous
Tous
Affichage
-1999
9999
Limite
Indication <-1999
Indication >9999
-
Résistance,
3- / 4-fils
Potentiomètre
Transmetteur 2-fils
Courant
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Limites de la détection erreur capteur :
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH) :
Entrée
CURR
POTM
LIN.R
TEMP
Plage
Rupture de boucle (4..20 mA)
Tous, SE.BR sur toutes connexions 3-fils
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
RTD, 2-, 3- et 4-fils
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
Affichage
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> env. 126 kΩ
> env. 875 Ω
> env. 11 kΩ
> env. 750 kΩ / (1,25 V)
> env. 15 kΩ
< env. 15 Ω
Indications erreur matériel :
Affichage
Vérification du capteur CSF interne
CJ.ER
Vérification complète de la mémoire FLASH
FL.ER
Vérification de la sortie analogique
AO.ER
Vérification de la communication entre 4501 / 4114
Vérif. que le signal d’entrée correspond à la config. d’entrée
NO.CO
IN.ER
Cause d’erreur
Défaut capt. CSF ou temp.
en dépassement d’échelle
Erreur dans la mém. FLASH
1) La sortie courant est sans
charge (uniq. 4...20 mA)
Erreur de connexion
1) Niv. d’erreur à l’entrée
Vérific. si la config. gardée en 4501 correspond au module
TY.ER
Config. n’est pas 4114
! Les indications d’erreur clignotent toutes les secondes. Un texte d’aide explique l’erreur.
1) L’erreur est corrigé en déconnectant et puis reconnectant l’alimentation du module.
62
-
+
Tension
41 42 43 44
-
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
- Tx +
+
Sorties :
Courant
Tension, 1 V
Tension, 10 V
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
-
V
+
-
V
+
63
SCHEMA DE PRINCIPE :
+
-
Transmetteur 2-fils
-
+
Courant
Tension
HIEJ
4 *4#
4
Potentiomètre
PROGRAMMATION /
OPERATION DES TOUCHES DE FONCTION
Documentation pour le diagramme de programmation.
Généralités :
RTD et R lin,
conexions,
fils
3
2
Lors de la configuration de l’indicateur vous êtes guidés tout au long des
paramètres du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à
votre application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide qui défile en ligne
3 de l’indicateur.
TC
-
+
La configuration se fait à l’aide des 3 touches de fonction :
44
43
42
CJC
41
Incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant
Décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent
Valider les valeurs choisies et fin du menu
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
Une fois la configuration terminée, l’indicateur retournera sur l’état défaut 1.0.
A/D
Verte
En appuyant et maintenant la touche l’indicateur retourne au menu
précédent ou sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des modifications
éventuelles apportées à la configuration.
CPU
EEPROM
4114
Si aucune touche n’est activée pendant 1 minute, l’indicateur retournera sur
l’état défau sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
Information complémentaire :
Rouge
Protection par mot de passe : L’accès à la programmation peut être bloqué
par un mot de passe. Ce mot de passe est sauvegardé dans le transmetteur
afin d’assurer un haut niveau de protection contre les modifications non
autorisées. Le mot de passe usine 2008 permet l’accès à tous les menus de
configuration.
Safety
D/A
500Ω
50Ω
33
31
12
Alimentation
V
21,6...253 Vca ou
19,2...300 Vcc
mA
Alimentation
I+
10 V
mA
14
1V
V
Masse
13
11
I+V
I
V
Sort. Sort. Sort.
64
65
Informations relatives au signal et erreur capteur sur la façade 4501
Erreur capteur (voir limites dans tableau) est affiché par SE.BR (rupture capteur)
ou SE.SH (court circuit). Signal hors limite (voir tableau des limites) est affiché
par IN.LO (limite basse) ou IN.HI (limite haute). L’affichage de l’erreur se fait
sur la ligne 3 en format texte avec le rétro-éclairage lumineux clignotant.
La ligne 4 de l’affichage indique COM (balle clignotante) qui indique l’état
de fonctionnement du 4501 et la flèche montante/descendante indique la
tendance du signal d’entrée.
Indication du signal et erreur capteur sans la façade
L’état du module peut être lu sur la façade à l’aide des voyants rouge/vert.
Voyant vert clignotant à 13 Hz indique l’état normal de fonctionnement.
Voyant vert clignotant à 1 Hz indique l’erreur capteur.
Voyant vert fixe indique une erreur interne.
Voyant rouge fixe indique erreur fatale.
Fonctions avancées
L’unité donne accès à un certain nombre de fonctions avancées qui sont
accessibles en répondant « Oui » à « adv.set ».
Configuration de l’affichage : Il est possible de régler la luminosité et le
rétro-éclairage. Enregistrement d’un numéro de repère à 6 caractères
alphanumériques. Sélection de l’affichage de la valeur de sortie ou du repère
sur ligne 3 de l’indicateur.
par erreur vous verrouillez l’unité par un mot de passe, vous pouvez toujours
l’annuler par le mot de passe 2008.
Langue : Dans le menu « choix de la langue », vous pouvez sélectionner 7
différentes langues pour le texte d’aide. Choix entre : Anglais, allemand,
français, italien, espagnol, suédois et danois.
Auto-diagnostic
L’unité effectue la fonction auto-diagnostic des circuits internes.
Voici les erreurs possibles affichées sur l’unité 4501 :
CJ.ER - Défaut capteur CSF ou température CSF en dépassement d’échelle
FL.ER - Erreur flash
AO.ER - La sortie courant est sans charge (uniquement pour les signaux
4...20 mA)
NO.CO - Erreur de connexion
IN.ER - Niveaux d’erreur à l’entrée
TY.ER - Configuration du 4501 différente du type de produit
Sélection des unités
Après avoir choisi le type de signal d’entrée, vous pouvez choisir l’unité
de valeur du process pour l’affichage en texte ligne 2 (voir tableau). En
sélectionnant une entrée température, l’unité de mesure sur l’afficheur est en
Celsius ou Fahrenheit.
Calibration du process en 2 points : L’unité peut procéder à une calibration
en 2 points. Le point mini du signal d’entrée (pas nécessairement 0%) est
appliquée et la valeur actuelle est entrée. Ensuite le point maxi du signal (pas
nécessairement 100%) est appliquée et la valeur actuelle est entrée. Si vous
validez ces points, l’appareil va fonctionner selon cet ajustement. Si plus tard
vous souhaitez modifier ou changer de type d’entrée l’unité reviendra à la
calibration usine.
Fonction simulation : Si vous validez le point « EN.SIM » il est possible de
simuler un signal d’entrée à l’aide des flèches et ainsi contrôler le signal de
sortie haut et bas. Lorsque vous validez le point par , l’unité retourne à son
mode normal.
Mot de passe : Ici vous pouvez choisir un mot de passe allant de 0000 à 9999
afin de protéger la programmation. L’unité est livrée sans mot de passe. Si
66
67
Power up
Diagramme de programmation
Si aucune touche n’est actionnée pendant 1 minute, l’indicateur retourne sur
l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Maintien Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
. 115
2SP
,7#1
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
4-*2
"300
!'1.&'
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP]
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
.P
,'
2"
.P
0
2SP]
-32#00
2SP
]
]
-32*2SP
-32&'
2SP
1.3
1.2
1.3
Retour au menu 1.0
4KHP 0
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP
.-2+ ',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
Continué à la page
Diagramme de programmation ADV.SET
7#1 !41#2
2SP
"300 ',27.#
2SP
I
I
,-,#
"300 I
1.0 = Etat défaut
Ligne 1 affiche le
signal d’entrée.
Ligne 2 affiche les
unités - 3,'2.
En appuyant simultanément et ,
l’affichage en ligne
3 alterne entre
-QP et 2 %
Ligne 4 affiche l’etat
de communication.
1.1 = Seulement si l’indicateur est protégé
par un mot de
passe.
1.2 = Ne vaut pas pour
les signaux d’entrée :
0...20 mA et
tension.
1.3 = Seulement si le
signal d’entrée est
température.
68
5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
,E27.#
2SP]
5
"-,,#"
2SP
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
Choix de l’3,'2#
j"
j$
j"
3,'2
2SP
j"
j$
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
ELO
)
G
GC
G(
G.=
G4
G5
G5D
H
HD
HIEJ
HO
I
ID
IIEJ
IO
IO
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
69
Le menu déroulant en ligne 3 de l’indicateur
Diagramme de programmation
Réglage avancé (ADV.SET)
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
2.0 Dans le sous-menu simulation (SIM) il faut
actionner pour retourner sur l’état defaut 1.0
1 4#
*- !
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
+#+-07
2SP
!'1. 1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
2SP
7#1
,
1'+ 7#1 2.0
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
70
3)
* ,%3
2SP
-32 *',#
2SP
7#1
,
7#1
,
" *&'
2SP
2SP
31#" *
2SP
,
#,1'+
2SP
4 *4#
2SP]
7#1 7#1 " **2SP
,-
1#23.
2SP
2 %
-32
" * 7#1 1#23.
2SP
Retour au menu 1.0
[01] Entrer mot de passe correct
[02] Aller dans le menu de configuration avancée ?
[03] Sélectionner entrée température
Sélectionner entrée potentiomètre
Sélectionner entrée résistance linéaire
Sélectionner entrée courant
Selectionner entrée tension
[04] Sélectionner gamme d’entrée 0.0-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0.2-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 1-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-10 V
Sélectionner gamme d’entrée 2-10 V
[05] Sélectionner gamme d’entrée 0-20 mA
Sélectionner gamme d’entrée 4-20 mA
[06] Sélectionner connexion capteur 2-fils
Sélectionner connexion capteur 3-fils
Sélectionner connexion capteur 4-fils
[07] Régler valeur de résistance basse
[08] Régler valeur de résistance haute
[09] Sélectionner Celsius comme unité de température
Sélectionner Fahrenheit comme unité de température
[10] Sélectionner type de capteur TC
Sélectionner type de capteur Ni
Sélectionner type de capteur Pt
[11] Sélectionner unités d’affichage
[12] Sélectionner position du point décimale
[13] Régler gamme d’affichage basse
[14] Régler gamme d’affichage haute
[16] Sélectionner Pt10 comme type de capteur
Sélectionner Pt20 comme type de capteur
Sélectionner Pt50 comme type de capteur
Sélectionner Pt100 comme type de capteur
Sélectionner Pt200 comme type de capteur
Sélectionner Pt250 comme type de capteur
Sélectionner Pt300 comme type de capteur
Sélectionner Pt400 comme type de capteur
Sélectionner Pt500 comme type de capteur
Sélectionner Pt1000 comme type de capteur
[17] Sélectionner NI50 comme type de capteur
Sélectionner NI100 comme type de capteur
Sélectionner NI120 comme type de capteur
Sélectionner NI1000 comme type de capteur
[18] Sélectionner TC-B comme type de capteur
Sélectionner TC-E comme type de capteur
Sélectionner TC-J comme type de capteur
Sélectionner TC-K comme type de capteur
Sélectionner TC-L comme type de capteur
Sélectionner TC-N comme type de capteur
Sélectionner TC-R comme type de capteur
Sélectionner TC-S comme type de capteur
Sélectionner TC-T comme type de capteur
Sélectionner TC-U comme type de capteur
Sélectionner TC-W3 comme type de capteur
Sélectionner TC-W5 comme type de capteur
Sélectionner TC-Lr comme type de capteur
[36] Sélect. courant comme type de sortie analogique
Sélect. tension comme type de sortie analogique
[37] Sélectionner gamme de sortie 0-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 4-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-0 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-4 mA
[38] Sélectionner aucune action d’erreur - la sortie n’est pas
définie en cas d’erreur
Sélectionner bas d’échelle en cas d’erreur
Sélect. NAMUR NE43 bas d’échelle en cas d’erreur
Sélect. NAMUR NE43 haut d’échelle en cas d’erreur
[39] Sélectionner gamme de sortie 0.0-1 V
Sélectionner gamme de sortie 0.2-1 V
Sélectionner gamme de sortie 0-5 V
Sélectionner gamme de sortie 1-5 V
Sélectionner gamme de sortie 0-10 V
Sélectionner gamme de sortie 2-10 V
Sélectionner gamme de sortie 1-0.0 V
Sélectionner gamme de sortie 1-0.2 V
Sélectionner gamme de sortie 5-0 V
Sélectionner gamme de sortie 5-1 V
Sélectionner gamme de sortie 10-0 V
Sélectionner gamme de sortie 10-2 V
[41] Régler la température basse de la sortie analogique
[42] Régler la température haute de la sortie analogique
[43] Aller dans la configuration du mot de passe
Aller dans le mode simulation
Exécuter calibration de process
Aller dans la configuration d’affichage
Exécuter opérations de mémoire
[44] Charger la configuration sauvegardée en 4114
Sauvegarder la configuratioin du 4114 dans le 4501
[45] Ajuster le contraste LCD
[46] Ajuster le rétro-éclairage LCD
[47] Entrer numéro repère de 6 caractères
[48] Valeur de la sortie analogique affichée en ligne 3
Numéro repère affiché en ligne 3
[49] Calibrer l’entrée basse à la valeur de process ?
[50] Calibrer l’entrée haute à la valeur de process ?
[51] Permettre mode de simulation ?
[52] Régler la valeur de simulation en entrée
[54] Permettre protection par mot de passe ?
[55] Entrer nouveau mot de passe
[59] Sélectionner langue
[60] Utiliser valeurs de calibration process ?
[61] Régler valeur de la position basse de la calibration
[62] Régler valeur de la position haute de la calibration
71
UNIVERSAL-MESSUMFORMER
PReasy 4114
INHALTSVERZEICHNIS
Warnungen .........................................................................
Sicherheitsregeln ................................................................
Konformitätserklärung ........................................................
Zerlegung des Systems 4000 ............................................
Wenn die Front LED rot leuchtet / Display zeigt AO.ER ....
Erweiterte Merkmale ..........................................................
Verwendung........................................................................
Technische Merkmale.........................................................
PR 4501 Display / Programmierfront .................................
Anwendungen ....................................................................
Bestellangaben ...................................................................
Elektrische Daten ...............................................................
Visualisierung im 4501: Sensorfehlererkennung und
Eingangssignal außerhalb des Bereichs ............................
Grenzen Fühlerfehlererkennung .........................................
Fehleranzeige .....................................................................
Anschlüsse .........................................................................
Blockdiagramm ..................................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten ................
Flussdiagramm ...................................................................
Flussdiagramm, Erweiterte Einstellungen (ADV.SET) .........
Scrollender Hilfetext im Display Zeile 3 .............................
72
74
75
77
78
78
79
79
79
80
81
82
82
85
86
86
87
88
89
92
94
95
73
WARNUNG!
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung
führen.
Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten,
und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren.
Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben
benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls
beeinträchtigt.
WARNUNG!
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf
daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und
folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand
GEFÄHR- des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
LICHE
werden:
SPANNUNG
Installation, Montage und Demontage von Leitungen.
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls und Austausch von Sicherungen
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.
WARNUNG
INSTALLATION
Das System 4000 muss auf eine DIN-Schiene nach DIN 46277
montiert werden.
WARNUNG
Die Frontplatte des Gerätes darf nicht geöffnet werden, weil hierdurch die Kontakte zur Kontaktierung des Frontdisplays 4501
beschädigt werden können. Das Gerät enthält keine internen
DIP-Schalter oder Programmierbrücken.
74
ZEICHENERKLÄRUNGEN:
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die zu
lebensgefährlichen Situationen führen können.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die
Vorschriften erfüllt.
Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Modul
besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.
SICHERHEITSREGELN
DEFINITIONEN:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und
die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
EMPFANG UND AUSPACKEN:
Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, dass
das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist. Die Verpackung
sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
INSTALLATION:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
75
direkt mit PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen,
(Tel.: (0) 201 860 6660) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410
Rønde, Dänemark (Tel.: +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Modul unterbricht.
UL-EINBAUVORSCHRIFTEN:
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden
Nur für Anwendung in Verschmutzungsgrad 2 oder besser
Max. Umgebungstemperatur ......................... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt ............................... AWG 26-14
UL Dateinummer ............................................ E231911
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 4114
Name: Universal-Messumformer
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische
Daten des Moduls.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1
KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, sodass
die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es
darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so plaziert
sein, dass es leicht zu bedienen ist.
REINIGUNG:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
HAFTUNG:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
76
Rønde, 4. November 2008
Peter Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
77
ZERLEGUNG DES SYSTEMS 4000
UNIVERSAL-MESSUMFORMER
PReasy 4114
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschlussklemmen zu trennen.
Abbildung 1:
Das Modul wird von der DINSchiene gelöst, indem man den
unteren Verschluss löst.
•
•
•
•
•
Eingang für WTH, TE, Ohm, Potmeter, mA und V
2-Draht-Versorgung > 16 V
FM-Zulassung für Installation in Div. 2
Ausgänge für Strom und Spannung
Universelle Versorgung mit AC oder DC
Erweiterte Merkmale:
• Programmierbar mittels abnehmbare Frontdisplay (4501), Prozesskalibrierung,
Signalsimulierung, Passwortschutz, Fehlerdiagnose und Wahl von Hilfetext
auf mehreren Sprachen.
Verwendung:
Wenn die Front LED rot leuchtet / Display zeigt AO.ER:
Das PR 4114 ist mit einem hohen Grad an Sicherheit konstruiert. Daher wird
der 4…20 mA Ausgang kontinuierlich gemessen und kontrolliert. Wenn der
Ausgangsstrom 0 mA erreicht, schaltet das Gerät in die Betriebsart „Schwerer
Fehler“ (AO.ER), und die rote LED leuchtet. Wird der Analogausgang nicht
angeschlossen, müssen die Klemmen 11 und 12 mit einer Brücke kurzgeschlossen werden, damit das Gerät nicht in den Sicheren Zustand schaltet
und verriegelt. Um die Verriegelung des Gerätes aufzuheben und das Gerät
zurückzusetzen, muss die Versorgungsspannung kurz unterbrochen werden.
• Elektronische, lineare Temperaturmessung mit Widerstandssensor oder
Thermoelementsensor.
• Umwandlung von linearer Widerstandsänderung in ein analoges Standardstrom / -Spannungssignal, z. B. von Magnetventilen, Schmetterlingsventilen
oder lineare Bewegungen mit angeschlossene Potentiometer.
• Spannungsversorgung und Signaltrenner für 2-Draht-Messumformer.
• Prozesssteuerung mit standard Analogausgang.
• Galvanische Trennung von Analogsignalen und Messung von Signalen, die
nicht massegebunden sind.
• Das 4114 ist gemäß den strengsten Sicherheitsrichtlinien entwickelt und
somit in Installationen mit SIL 2 Applikationen einsetzbar.
Technische Merkmale:
• Wenn das 4114 in Kombination mit der Programmierfront eingesetzt wird,
können alle operativen Parameter der entsprechenden Applikation angepasst
werden. Das 4114 ist mit elektronischen Hardware-Schaltern ausgestattet und
es ist nicht notwendig das Gerät zur Einstellung von DIP-Schaltern zu öffnen.
• Eine grüne / rote Leuchtdiode in der Front des Gerätes zeigt den normalen
Betrieb und Fehlfunktionen an.
• Ständige Prüfung wichtiger Speicherdaten aus Sicherheitsgründen.
• 2,3 kVAC galvanische Trennung der 3 Ports.
78
79
PR 4501 DISPLAY / PROGRAMMIERFRONT
Anwendungen
Eingangssignale:
Strom
Span- Potentinung ometer WTH und lin. R
TE
Verbindung, Leiter
Funktionallität:
Die einfache PReasy Menüstruktur leitet automatisch durch
die relevanten Einstellungen. Der scrollende Hilfetext macht
es sehr einfach diese Geräte einzusetzen. Sie finden weitere
Beschreibungen der Funktionen und Programmierungsmöglichkeiten im Abschnitt ”Konfiguration / Bedienung der
Funktionstasten”.
44
+
43
+
-
42
41
Ausgangssignale:
Analog, 0/4...20 mA und Spannung
Anwendungen:
12
+
• Kommunikationsschnittstelle zur Änderung der operativen Parameter im 4114.
14
• Kann von einem 4114 auf das nächste gesteckt werden um die Daten des
ersten Messumformers auf den nächsten zu übertragen.
13
+
10 V
10 V
-
1V
1V
• Stationäres Display zur Visualisierung der Prozessdaten und des Status.
11
Technische Merkmale:
• LCD Display mit 4 Zeilen; Zeile 1 (5,57 mm hoch) zeigt das Eingangssignal,
Zeile 2 (3,33 mm hoch) die Einheiten, Zeile 3 (3,33 mm hoch) den Analogausgang oder den Geräte-TAG und Zeile 4 den Kommunikationsstatus an.
Versorgung:
• Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe eines Passwortes
blockiert werden. Das Passwort wird im Messumformer gespeichert, um
den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der
Konfiguration sicherzustellen.
Montage / Installation:
• Stecke das 4501 auf die Front des 4114.
80
33
21,6...253 VAC
oder
19,2...300 VDC
32
31
81
BESTELLANGABEN:
4114 = Universal-Messumformer
4501 = Display / Programmierfront
Elektrische Daten:
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung .............. 21,6...253 VAC, 50...60 Hz
oder 19,2...300 VDC
Stromverbrauch max. .................................. ≤ 2,0 W
Sicherung .................................................... 400 mA SB / 250 VAC
Isolationsspannung, Test / Betrieb .............. 2,3 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsschnittstelle ...................... Programmierfront 4501
Signal- / Rauschverhältnis .......................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%):
Temperatureingang ................................. ≤ 1 s
mA- / V-Eingang ..................................... ≤ 400 ms
Kalibrierungstemperatur .............................. 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
Allgemeine Werte
Eingangsart
Absolute
Genauigkeit
Temperaturkoeffizient
Alle
≤ ±0,1% d. Messsp.
≤ ±0,01% d. Messsp. / °C
Grundwerte
Eingangsart
Grundgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,01°C / °C
Lin. R
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
TE-Typ:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,05°C / °C
TE-Typ: B, R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
82
EMV Störspannungseinfluss ............................... < ±0,5% d. Messsp.
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst ...................... < ±1% d. Messsp.
Hilfsspannungen:
2-Draht-Versorgung (Klemme 44...43) ........ 25...16 VDC / 0...20 mA
Leitungsquerschnitt (max.) .......................... 1 x 2,5 mm2 Litzendraht
Klemmschraubenanzugsmoment................ 0,5 Nm
Relative Luftfeuchtigkeit .............................. < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen, ohne Frontdisplay (HxBxT) .. 109 x 23,5 x 104 mm
Abmessungen, mit Frontdisplay (HxBxT) .... 109 x 23,5 x 116 mm
Schutzart (Gehäuse / Klemme) ................... IP50 / IP20
Gewicht ....................................................... 145 g / 160 g mit 4501
WTH-, linearer Widerstands- und Potentiometereingang:
Eingangsart
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
Pt100
Ni100
Lin. R
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
100 kΩ
IEC60751
DIN 43760
-
Eingang für TE-Typen:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Kabelwiderstand pro Leiter (max.), WTH .... 50 Ω
Fühlerstrom, WTH ....................................... Nom. 0,2 mA
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), WTH ..................................... < 0,002 Ω / Ω
Fühlerfehlererkennung, WTH....................... Ja
Kurzschlusserkennung, WTH ...................... < 15 Ω
83
TE-Eingang:
Typ
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+400°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
Kompensationsgenauigkeit (CJC)
via interner Fühler ...................................< ±1°C
Fühlerfehlererkennung, alle TE-Typen ......... Ja
Fühlerfehlerstrom:
Bei Erkennung......................................... Nom. 2 µA
Sonst ....................................................... 0 µA
Stromeingang:
Messbereich ................................................ -1...25 mA
Programmierbare Messbereiche ................. 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand .................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Fühlerfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA ........ Ja
Spannungseingang:
Messbereich ................................................ -20 mV...12 VDC
Programmierbare Messbereiche ................. 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 und 2...10 VDC
Eingangswiderstand .................................... Nom. 10 MΩ
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne) ............................... 0...20 mA
Programmierbare Signalbereiche ................ 0...20 / 4...20 /
20...0 und 20...4 mA
Belastung (max.).......................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Belastungsstabilität ..................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Fühlerfehlererkennung ................................. 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Up- / Downscale ................ 23 mA / 3,5 mA
84
Ausgangsbegrenzung:
4...20 und 20...4 mA Signale ...................
0...20 und 20...0 mA Signale ...................
Strombegrenzung ........................................
Spannungsausgang:
Signalbereich ...............................................
Programmierbare Signalbereiche ................
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
0...10 VDC
0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 0...5 /
1...5 / 2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 /
5...1 / 10...0 og 10...2 V
Belastung (min.)........................................... 500 kΩ
Ex- / I.S.-Zulassung:
FM, Anwendungsbereich in ........................ Class I, Div. 2, Group A, B, C, D
Class I, Div. 2, Group IIC
Zone 2
Max. Umgebungstemperatur für T5 ............ 60°C
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore ......... Standard for Certification No. 2.4
GOST R Zulassung:
VNIIM ........................................................... Siehe Homepage
Eingehaltene Richtlinien:
Norm:
EMV 2004/108/EG....................................... EN 61326-1
LVD 2006/95/EG .......................................... EN 61010-1
FM ............................................................... 3600, 3611, 3810 und ISA 82.02.01
UL, Standard for Safety .............................. UL 508
d. Messspanne = der momentan gewählten Messspanne
Visualisierung im 4501: Sensorfehlererkennung und
Eingangssignal außerhalb des Bereichs
Sensorfehlerprüfung:
Modul:
4114
Konfiguration
R1, ERR.ACT=NONE - R2, ERR.ACT=NONE,
OUT.ERR=NONE.
Sonst:
Fühlerfehlererkennung
OFF
ON
85
Eingang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):
Bei Verlassen des Gewählten Bereichs des A/D-Wandlers oder des Polynoms.
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
<0Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 1075 Ω
IN.LO
<0Ω
0...10 kΩ
IN.HI
< 110 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< Temperaturbereich -2°C
TE / WTH
IN.HI
> Temperaturbereich +2°C
ANSCHLÜSSE:
Versorgung:
31
32
33
Eingänge:
WTH, 2-Leiter
WTH, 3- / 4-Leiter
TE
Widerstand,
2-Leiter
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
Display Anzeige unter Min.- / über Max. (-1999, 9999):
Eingang
Bereich
Alle
Alle
Anzeige
-1999
9999
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
-
Widerstand,
3- / 4-Leiter
Potentiometer
2-Draht-Umformer
Strom
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
Grenzen Fühlerfehlererkennung:
Fühlerfehlererkennung (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
POTM
LIN.R
TEMP
Bereich
Schleife unterbrochen (4...20 mA)
Alle, SE.BR auf alle 3-Leiter
0...800 Ω
0...10 kΩ
TC
WTH, 2-, 3- und 4-Leiter
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 126 kΩ
> ca. 875 Ω
> ca. 11 kΩ
> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
> ca. 15 kΩ
< ca. 15 Ω
Fehleranzeige:
Anzeige
Test des internen CJC-Fühlers
CJ.ER
Checksum Test der konfiguration im FLASH
FL.ER
Überprüfe Messung der analoger ausgangsspannung
AO.ER
Überprüfe Kommunikation zwischen 4501 / 4114
Überprüfe ob Eingangssignal an Eingangskonfiguration passt
Überprüfe ob Konfiguration im 4501 Speicher an 4114 passt
NO.CO
IN.ER
TY.ER
Fehlergrund
CJC-Fühler defekt oder
Temp. außerh. des Bereichs
Fehler im FLASH
1) Der Stromausgang ist
unbelastet (nur 4...20 mA)
Verbindungsfehler
1) Fehlerniv. im Eingang
Konfiguration ist nicht 4114
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erklärt den Fehler.
1) Um das Gerät zurückzusetzen, muss die Versorgungsspannung kurz unterbrochen werden.
86
-
+
Spannung
41 42 43 44
+
-
Anzeige bei Hardwarefehler
Fehlersuche
- Tx +
Ausgänge:
Strom
Spannung, 1 V
Spannung, 10 V
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
- mA +
-
V
+
-
V
+
87
BLOCKDIAGRAMM:
+
-
2-Draht-Umformer
+
-
Strom
Dokumentation für das Flussdiagramm.
Spannung
Grundsätzliches:
Potentiometer
Bei der Konfiguration des 4114 werden Sie durch alle Parameter geleitet und
Sie können die Einstellungen wählen, welche zur Applikation passt. Für jedes
Menü existiert ein scrollender Hilfetext welcher automatisch in der 3. Zeile im
Display gezeigt wird.
3
WTH und lin.R,
Verbindung,
Leiter
4
HIEJ
4 *4#
2
TE
-
+
KONFIGURATION /
BEDIENUNG DER FUNKTIONSTASTEN
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt:
44
43
42
CJC
41
erhöht den numerischen Wert oder wählt nächsten Parameter
setzt den numerischen Wert herab oder wählt nächsten Parameter
übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü
PTC
MUX
0.2 mA
10 Ω
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, kehrt das Display auf den
Menüpunkt 1.0 zurück
A/D
Grün
Wenn für 1 Minute keine Taste betätigt wird, geht das Display in den NormalZustand zurück, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.
CPU
EEPROM
4114
Bei drücken und halten von springt man zurück zum vorherigen Menü oder
in den Normal-Zustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
Weitere Erklärungen:
Rot
Passwortschutz: Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe
eines Passwortes blockiert werden. Das Passwort wird im Messumformer
gespeichert, um den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte
Änderungen der Konfiguration sicherzustellen. Bei Eingabe des MasterPasswortes 2008 sind alle Konfigurationsmenüs erreichbar.
Safety
D/A
500Ω
50Ω
33
31
12
Versorgung
Versorgung
mA
V
21,6...250 VAC oder
19,2...300 VDC
I+
10 V
V
mA
14
1V
Erde
13
11
I+V
I
V
Ausg. Ausg. Ausg.
88
89
Signal- und Sensorfehlerinformation per Programmierfront 4501
Sensorfehler (s. Grenzen im Diagramm), wird als SE.BR (Sensorfehler) oder
SE.SH (Fühlerkurzschluss) angezeigt. Signale, ausserhalb des gewählten Bereichs (kein Sensorfehler, s. Tabelle für Grenzen), werden als IN.LO
(niedriges Eingangssignal) oder IN.HI (hohes Eingangssignal) angezeigt.
Die Fehlermeldung wird in der 3. Zeile als Text mit blinkender Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Zeile 4 der Anzeige zeigt den Zustand der
Kommunikation an: COM (blinkendes Kugelsymbol) zeigt an, ob das 4501 korrekt funktioniert und hoch/runter Pfeile zeigen tendenziell das Eingangssignal an.
Signal und Senfohlerfehleranzeige ohne Programmierfront
Der Status des Moduls kann auch durch die rote/grüne LED an der Gerätefront
abgelesen werden.
Grün blinkende LED 13 Hz zeigt normalen Betrieb an.
Grün blinkende LED 1 Hz zeigt Sensorfehler an.
Dauernd grün leuchtende LED zeigt internen Fehler an.
Dauernd rot leuchtende LED signalisiert einen schwerwiegenden Fehler.
Hauptfunktionen
Passwort: Sie können ein Passwort zwischen 0000 und 9999 einstellen, um
ein unbefugtes Verändern der Parameter zu vermeiden. Das Modul wird
werksseitig ohne Passworteingabe ausgeliefert. Falls Sie versehentlich das
Modul blockiert haben, können Sie es mit dem Masterpasswort „2008“ jederzeit freigeben.
Sprache: Im Menü können Sie zwischen 7 verschiedenen Sprachen auswählen,
die Sie mit Hilfetexten unterstützen. Sie können auswählen zwischen: UK, DE,
FR, IT, ES, SE und DK.
Selbstdiagnose
Das Modul führt eine Selbstdiagnose des internen Kreises durch.
Die folgenden Fehlermeldungen können im Frontdisplay 4501 angezeigt
werden.
CJ.ER - CJC-Fühler defekt oder Temperatur außerhalb des Bereichs
FL.ER - Fehler im Flash
AO.ER - Der Stromausgang ist unbelastet (nur für 4...20 mA)
NO.CO - Verbindungsfehler
IN.ER - Fehlerniveaus im Eingang
TY.ER - Konfiguration im 4501 weicht von diesem Produkttyp ab
Das Modul bietet Zugang zu verschiedenen Funktionen, welche mit “yes“ bei
der Abfrage „adv.set“ bestätigt werden muß.
Auswahl der Einheiten
Anzeigeeinstellungen: Sie können Werte einstellen, wie Displaykontrast
und Hintergrundhelligkeit. Einstellung der TAG-Nummer mit 6 alphanumerischen Werten. Auswahl der Anzeigefunktion in der dritten Zeile zwischen
Analogausgang oder TAG Nummer.
Nach Auswahl des Eingangssignals, können Sie auswählen, welchen
Prozesswert sie anzeigen möchten (Textzeile 2 im Diagramm). Wenn man
Temperatursignal als Eingangsparameter auswählt, wird der Wert in °C
oder °F angezeigt. Dieses wird nach Auswahl des Temperatureingangs im
Menüpunkt ausgewählt.
Zweipunkt Prozesskalibrierung: Mit dem Modul kann mit zwei Punkten des
Eingangssignals eine Prozesskalibrierung durchgeführt werden. Ein niedriges
Eingangssignal (0% nicht unbedingt nötig) muss anliegen und der aktuelle
Wert wird übernommen. Dann wird ein höherer Wert (nicht unbedingt 100%)
eingelesen. Wenn Sie die Kalibrierung akzeptieren, wird das Modul mit den
neuen Werten übernommen. Wenn Sie später diese Werte verwerfen oder
andere Parameter eingeben, wird die Werkskalibrierung übernommen.
Prozesssimulationsfunktion: Wenn Sie die Abfrage “EN.SIM” bestätigen, ist es
möglich ein Eingangssignal zu simulieren, d.h. die hoch/runter Tasten kontrollieren das Ausgangssignal. Wenn Sie mit bestätigen, springt das Modul
wieder in den Normalmodus.
90
91
Flussdiagramm
Power up Wenn für eine Dauer von 1 Minute keine Taste betätigt wird, kehrt das
Display auf den Menüpunkt 1.0 zurück und eventuelle Änderungen in
der Konfiguration werden nicht gespeichert.
Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
Wert herabsetzen / vorheringen Parameter Wählen
Parameter speicher und nächsten Parameter wählen
Halten Zurück zum vorheringen Parameter / zurück zum Menüpunkt
1.0 ohne Speicherung von Änderungen
4-*2
"300
*',0
.-2+
2#+.
1.0
,7#1
. 115
2SP
,-
!41#2
2SP
j"
I
NLI
QJEPO
4-*2 3,'2 ',27.#
2SP
1.1
40 ,%#
2SP
2SP
!#".
2SP
!'1.*2SP
4-*2
"300
!'1.&'
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP]
'0 ,%#
2SP
5
5
5
*',0 ',27.#
2SP
5
"-,,#"
2SP
.P
,'
2"
.P
0
2SP]
-32#00
2SP
]
]
-32*2SP
-32&'
2SP
1.3
1.2
1.3
Zum Normal-Zustand 1.0
4KHP 0
2SP
, -32
2SP
-0 ,%#
2SP
.-2+ ',27.#
2SP
2#+. ',27.#
2SP
1#,1-0
2SP
,E
1#,1-0
2SP
7#1 5
5
5
5
.P27.#
2SP
"-,,#"
2SP
5
5
5
,E27.#
2SP]
5
"-,,#"
2SP
2"
1#,1-0
2SP
2")
2"27.#
2SP
Wählbare#',&#'2#,
j"
j$
2"Z2"#2"(2")
2"*2",2"02"1
2"22"32"52"5
2"*N
Fortsetzung auf Seite 93
Flussdiagramm ADV.SET
!41#2
2SP
"300 ',27.#
2SP
I
I
,-,#
"300 I
1.0 = Normal-Zustand
Zeile 1 zeigt das
Eingangssignal an.
Zeile 2 zeigt die
Einheiten an.
und gleichzeitig drücken:
Zeile 3 schaltet
zwischen -QP
oder 2 %.
Zeile 4 zeigt den
Kommunikationsstatus an.
1.1 = Nur wenn durch
Passwort gesichert.
1.2 = Nicht gültig für
folgende Eingangssignale:
0...20 mA und
Spannung.
1.3 = Nur wenn
Eingangssignal
Temperatur.
92
j"
3,'2
2SP
j"
j$
>=N
?I
BP
BPD
BPIEJ
BPO
C
C=HD
C=HIEJ
%5
DL
D.=
&U
EJ
EJD
EJIEJ
EJO
ELO
)
G
GC
G(
G.=
G4
G5
G5D
H
HD
HIEJ
HO
I
ID
IIEJ
IO
IO
I
ID
IIEJ
I
I>=N
IEHO
IEJ
II
IIO
IKH
+.=
I4
+5
+5D
,
-DI
.=
L&
NLI
O
1
P
PD
Q
QI
Q1
4
5
5D
[email protected]
93
Scrollender Hilfetext im Display Zeile 3
Flussdiagramm
Erweiterte Einstellungen (ADV.SET)
+#+
!'1.
" *
1'+
. 11
* ,%
2.0 Im Untermenü Simulation (SIM) muss betätigt werden um auf den Menüpunkt 1.0
zurückzukehren.
1 4#
*- !
+#+ 1 4# 1#23.
2SP
+#+-07
2SP
!'1. 1#23.
2SP
"-,20
2SP
*'%&2
2SP
7#1
,
2SP
7#1
,
1'+ 7#1 2.0
2SP
,-
7#1
,
. 11 7#1 1#23.
2SP
#,. 11
2SP
,#5. 1
2SP
,!#!)
#1$0
'21#
3)
* ,% 1#23.
2SP
94
3)
* ,%3
2SP
-32 *',#
2SP
7#1
,
7#1
,
" *&'
2SP
2SP
31#" *
2SP
,
#,1'+
2SP
4 *4#
2SP]
7#1 7#1 " **2SP
,-
1#23.
2SP
2 %
-32
" * 7#1 1#23.
2SP
Zum Normal-Zustand 1.0
[01] Einstellung des korrekten Passwortes
[02] Eingabe erweitertes Setup Menü?
[03] Auswahl Temperatur-Eingang
Auswahl Potentiometer-Eingang
Auswahl linearer Widerstandseingang
Auswahl Stromeingang
Auswahl Spannungseingang
[04] Wähle 0.0-1 V Eingangsbereich
Wähle 0,2-1 V Eingangsbereich
Wähle 0-5 V Eingangsbereich
Wähle 1-5 V Eingangsbereich
Wähle 0-10 V Eingangsbereich
Wähle 2-10 V Eingangsbereich
[05] Wähle 0-20 mA Eingangsbereich
Wähle 4-20 mA Eingangsbereich
[06] Wähle 2-Leiter Sensoranschluss
Wähle 3-Leiter Sensoranschluss
Wähle 4-Leiter Sensoranschluss
[07] Einstellung unterer Widerstandswert
[08] Einstellung oberer Widerstandswert
[09] Wähle Celsius als Temperatureinheit
Wähle Fahrenheit als Temperatureinheit
[10] Wähle TC Sensor Typ
Wähle Ni Sensor Typ
Wähle Pt Sensor Typ
[11] Wähle Display Einheit
[12] Wähle Dezimalpunkt Position
[13] Einstellung unterer Displaybereich
[14] Einstellung oberer Displaybereich
[16] Wähle Pt10 als Sensor Typ
Wähle Pt20 als Sensor Typ
Wähle Pt50 als Sensor Typ
Wähle Pt100 als Sensor Typ
Wähle Pt200 als Sensor Typ
Wähle Pt250 als Sensor Typ
Wähle Pt300 als Sensor Typ
Wähle Pt400 als Sensor Typ
Wähle Pt500 als Sensor Typ
Wähle Pt1000 als Sensor Typ
[17] Wähle Ni50 als Sensor Typ
Wähle Ni100 als Sensor Typ
Wähle Ni120 als Sensor Typ
Wähle Ni1000 als Sensor Typ
[18] Wähle TC-B als Sensor Typ
Wähle TC-E als Sensor Typ
Wähle TC-J als Sensor Typ
Wähle TC-K als Sensor Typ
Wähle TC-L als Sensor Typ
Wähle TC-N als Sensor Typ
Wähle TC-R als Sensor Typ
Wähle TC-S als Sensor Typ
Wähle TC-T als Sensor Typ
Wähle TC-U als Sensor Typ
Wähle TC-W3 als Sensor Typ
Wähle TC-W5 als Sensor Typ
Wähle TC-Lr als Sensor Typ
[36] Auswahl Strom als Analogausgang
Auswahl Spannung als Analogausgang
[37] Auswahl 0-20 mA Ausgangsbereich
Auswahl 4-20 mA Ausgangsbereich
Auswahl 20-0 mA Ausgangsbereich
Auswahl 20-4 mA Ausgangsbereich
[38] Auswahl keine Fehlererkennung - Ausgang undefiniert
bei Fehler
Wähle Downscale bei Fehler
Wähle NAMUR NE43 Downscale bei Fehler
Wähle NAMUR NE43 Upscale bei Fehler
[39] Auswahl 0.0-1 V Ausgangsbereich
Auswahl 0,2-1 V Ausgangsbereich
Auswahl 0-5 V Ausgangsbereich
Auswahl 1-5 V Ausgangsbereich
Auswahl 0-10 V Ausgangsbereich
Auswahl 2-10 V Ausgangsbereich
Auswahl 1-0,0 V Ausgangsbereich
Auswahl 1-0,2 V Ausgangsbereich
Auswahl 5-0 V Ausgangsbereich
Auswahl 5-1 V Ausgangsbereich
Auswahl 10-0 V Ausgangsbereich
Auswahl 10-2 V Ausgangsbereich
[41] Einstellung Temperatur für Analogausgang LOW
[42] Einstellung Temperatur für Analogausgang HIGH
[43] Eingabe Passwort Einstellung
Eingabe Simulationsmodus
Prozesskalibrierung ausführen
Eingabe Display Setup
Memory Operationen Ausführen
[44] Lade gespeicherte Konfiguration in das 4114
Speicher 4114 Konfiguration im 4501
[45] Einstellung LCD Kontrast
[46] Einstellung LCD Hintergrundbeleuchtung
[47] Schreibe eine 6-Zeichen Geräte TAG Nummer
[48] Analoge Ausgangswert wird in Zeile 3 angezeigt
Geräte TAG wird im Zeile 3 des Displays angezeigt
[49] Kalibriere Input Low zum Prozesswert
[50] Kalibriere Input High zum Prozesswert
[51] Ermögliche Simulationsmodus
[52] Setze den Eingangs- Simulationswert
[54] Ermögliche Passwortschutz
[55] Eingabe eines neuen Passworts
[59] Wähle Sprache
[60] Verwende Prozesskalibrierungswerte?
[61] Eingabe des Wertes für den unteren Kalibrierungspunkt
[62] Eingabe des Wertes für den oberen Kalibrierungspunkt
95
Subsidiaries
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores
kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-interfaces,
Temperatur samt Universal-moduler. Alle produkter opfylder de
strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer
den patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftsikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best«
er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
[email protected]
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. Our
areas of competence include: Isolation, Displays, Ex interfaces,
Temperature, and Universal Modules. All products comply with
the most exacting international standards and the majority
feature our patented STREAM-SHIELD technology ensuring
reliability in even the worst of conditions. »Signals the Best« is
the epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7FD
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les
domaines industriels. Nos compétences s’étendent des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Tous nos produits
sont conformes aux normes internationales les plus strictes et la
majorité d’entre eux répondent même à la technologie brevetée
STREAM-SHEILD qui garantie un fonctionnement fiable sous
les conditions les plus défavorables. Notre devise »SIGNALS the
BEST« c’est notre ligne de conduite - et pour vous l’assurance
de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an
analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen:
Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Alle Produkte von PR electronics
werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen
Normen produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert
die patentierte STREAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals
the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!
USA
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court [email protected]
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement