ADAPT_PARASOLb

ADAPT_PARASOLb
ADAPT Parasol b
Teknisk manual
ADAPT Parasol b
►► Introduktion och säkerhet
►► Funktion i rummet
►► Teknisk beskrivning
►► Systemteknik
►► ProSelect
►► Värma med ADAPT Parasol
►► Luftkvalitetsgivare
►► Change –over system
►► Belysningsstyrning
►► Uppstart och Nollpunktskalibrering
►► Tvåstegs kyla / tvåstegs värme
►► Modbusregister
►► Larmlista
1
ADAPT Parasol b
Innehållsförteckning
Introduktion och säkerhet3
Funktion i rummet4
Generellt4
Funktionsbeskrivning luft4
Funktionsbeskrivning vatten4
Anpassning efter behov5
Fördelning av luftflöden6
Konfigurering och inställningar8
Sekvenser11
Teknisk beskrivning13
Sensormodulen översikt13
Sensormodulen närvaro13
Sensormodulen temperatur14
Regularor översikt15
Regularorns utgångar16
Regularorns ingångar17
Regularorns modbusanslutningar18
Systemteknik19
Kanalsystemet19
2-stegsoptimering i WISE22
Master / Slavar24
Visning i SuperWISE25
ProSelect26
Dimensionering och hårdvarukonfigurering26
Värma med ADAPT Parasol28
Luftkvalitetsgivare29
Change –over system30
Belysningsstyrning31
Uppstart och Nollpunktskalibrering31
Tvåstegs kyla / tvåstegs värme32
Modbusregister33
Larmlista41
2
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Introduktion och säkerhet
Om denna manual
Denna manual riktar sig till tekniker eller personal med motsvarande kunskap som arbetar med projektering, driftsättning, skötsel eller av annan anledning behöver en mer teknisk beskrivning av produkten än vad ett produktblad erbjuder.
Manualen innehåller information om:
Teknisk beskrivning.
Hjälp vid projektering
Installation och uppstart
Instruktion om hur de olika inställningarna görs
Ändring av produkt
Swegon förbehåller sig rätten till ändringar i såväl manual som på produkten
utan föregående meddelande.
Säkerhetsinstruktioner
Ansvar
Det är användarens ansvar att:
• Göra alla relevanta riskbedömningar av de aktiviteter som är relaterade
till denna manual.
ADAPT Parasol b
• Se till att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder är vidtagna innan de
aktiviteter som är relaterade till denna manual påbörjas.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
3
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Generellt
Funktionsbeskrivning luft
ADAPT Parasol är en fyrvägsbåsande komfortmodul med
inbyggd styr och reglerutrustning för behovsstyrning inte
bara av luften utan av hela inneklimatet i rummet.
Produkten reglerar luftmängden till rummet efter tre
nivåer:
Produkten kan arbeta stand-alone eller uppkopplad i ett
system som Swegons WISE.
Produktens funktion bygger på att ett konstant kanaltryck
kan tillhandahållas antingen via ett zonspjäll som CONTROL Zone eller i ett mindre system med ett aggregat
som kan hålla kanaltrycket tillräckligt konstant.
I ett rum där närvarograden är låg och /eller ojämn kan
ADAPT Parasol vid frånvaro spara på luft genom det integrerade spjället samt också tillåta att temperaturen kan
avvika mer från rummets börvärde än vid närvaro, allt för
att spara energi.
Vid närvaro tar den integrerade styrutrustningen snabbt
hand om inneklimatet genom att öppna spjället och
kyl- eller värmeventiler så att ett behagligt inneklimat
med hög komfort hålls - fortfarande med minsta möjliga
energitillförsel.
• Frånvaro
• Min närvaro
• Max närvaro
Vid Frånvaro tillförs ett lågt luftflöde för att spara luft.
När någon kommer in i rummet detekteras närvaro av den
i Sensormodulen integrerade närvarogivaren och luftflödet höjs till Min närvaro nivå.
I sensormodulen sitter förutom en närvarogivare också en
temperaturgivare som mäter temperaturen på rumsluften. När temperaturen passerar det önskade börvärdet i
rummet börjar ADAPT Parasol att kyla, antingen med luft
först eller vatten beroende vilket sekvensval som gjorts.
När effektbehovet blir nog stort, eller luftkvaliten nog
dålig kommer ADAPT Parasol att steglöst öppna upp till
Max närvaro luftflöde.
En sensormodul med temperatur och närvarogivare registrerar vad som sker i rummet och fungerar samtidigt som
börvärdesomställare samt larmindikator.
Funktionsbeskrivning vatten
Olika temperaturinställningar kan sättas för
•
•
•
•
Frånvaro
Närvaro,
Semesterläge, dvs längre frånvaro
Vid frånvaro kan temperaturen tillåtas att avvika mer
från rummets börvärden än vid närvaro. När någon
kommer in i rummet och sensormodulen indikerar
närvaro försätts ADAPT Parasol i normaldrift och
reglerar då mer exakt mot önskad rumstemperatur.
Semesterläget fungerar på samma sätt som frånvaroläget, men här tillåter man att temperaturerna
avviket ytterligare från rumsbörvärdet samt att signal
från ett överordnat system krävs
• Värme och kyla styrs i sekvens för att undvika att kyla
och värma samtidigt. Dock finns ett kallrasskydd som
kan aktiveras och innebär då att man tillåter en viss del
värme samtidigt med kylan.
4
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Anpassning efter behov
Under ett dygn sker olika saker som påverkar rumsklimatet, och ADAPT Parasol använder både luft och vatten för
att bibehålla ett bra klimat:
• Morgon, ingen närvaro
• Luftflöde ”frånvaro”
• Temperaturen regleras fortfarande efter inställningar
för frånvaro, men om ett kylbehov uppstår tex beroende på solinstrålning så kommer ADAPT Parasol att
börja kyla rummet.
• Morgon, arbetsdagen börjar och någon kommer in i
rummet.
• Sensormodulen detekterar närvaro och luftflödet går
upp till inställt Min Närvaro flöde, alltså det minsta til�låtna luftflödet i rummet då någon är närvarande.
• Temperaturen tillåts nu att avvika mindre från inställt
börvärde än vid Frånvaroläget.
• Under dagen kan saker inträffa som förändrar rummets
klimat, tex ökad solinstrålning eller ökad personbelastning.
• ADAPT Parasol kan nu hantera detta genom att öppna
vattenventilen i kombination med att steglöst reglera
luftflödet mot Max Närvaroflöde.
ADAPT Parasol b
• Natt, ingen närvaro i rummet
• Temperaturen tillåts avvika något mer från börvärdet
än vid närvaro
• Luftflöde ”frånvaro”
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
5
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Fördelning av luftflöden
2
GP
2
GP
3
RE
1
Principen är densamma för ett konferensrum eller kontorslandskap.
4
När flera ADAPT Parasol ska samarbeta i ett rum fördelas
luftflödet jämnt mellan dessa.
5
En produkt definieras då som Master och de andra som
Slavar till denna.
Om rummet är stort och det är långt mellan produkterna
kan det vara ett alternativ att låta samtliga apparater vara
Mastrar, dvs alla reglerar oberoende av varandra. Olika
delar av rummet kan då få olika klimat vilket kan vara
syftet, men man riskerar också att tillföra rummet som
helhet både kyla och värme samtidigt.
Master och Slav(ar) delar proportionellt på rummets til�luftsflöde. Proportionellt för att två olika ADAPT Parasoler,
tex 600 och 1200 kan ha olika maxflöden.
Exempel: Om en 600 ger max 25 l/s och en 1200 max 40
l/s och rummets totala tilluftsflöde vid en tidpunkt är 30
l/s kommer 600:an att ge ca 12 l/s och 1200:an 18 l/s.
Hade båda varit identiska hade de gett 15 l/s var.
6
ADAPT Parasol fungerar utnärkt som stand alone, dvs
utan koppling till överordnat system. Enklast möjliga lösning är som bilden visar ett rum med ADAPT Parasol och
frånluft via överluftsdon. Balansering av luft sker på zonnivå och ADAPT Parasol behovsstyr klimatet i rummet.
1. Komfortmodul ADAPT Parasol med tilluft, kyla och
värme Inkl.
• tryckgivare
• kommunikationsenhet/regulator
• spjäll med motor.
2. Zonspjäll CONTROL Zone
3. Frånluftsdon
4. Kylvatten och värmevatten
Frånluften får hela tiden signal från mastern, en signalspänning 2-8 V som omvandlats från masterns flöde.
5. Frånluft via överluft till korridor
6. Extern Sensormodul (närvaro- och temperaturgivare)
Eftersom värme körs från ADAPT Parasol i fallet ovan, är
sensormodulen placerad på vägg.
6
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Fördelning av luftflöden
Kontor - Frånvaro
Konferensrum - Frånvaro
5 l/s
21 l/s
7 l/s
7 l/s
5 l/s
7 l/s
Kontor - Min. Närvaro
Konferensrum - Min. Närvaro
60 l/s
15 l/s
ADAPT Parasol b
20 l/s
20 l/s
15 l/s
20 l/s
Konferensrum - Max. Närvaro
Kontor - Max. Närvaro
120 l/s
30 l/s
40 l/s
40 l/s
30 l/s
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
40 l/s
2014-11-25www.swegon.com
7
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Konfigurering och inställningar
På följande sidor visas ett rum med ADAPT Parasol Master,
ADAPT Parasol Slav och ADAPT Damper slav/frånluft och
vilka inställningar man bör komma ihåg att göra på varje
enhet för att få rummet att fungera som avsett.
Master: Här görs alla inställningar för rummet; temperatur, luftflöden mm.
•
Utgång nr 19 sätts till ”ADAPT analog extract air” för
att skicka styrsignal till frånluftsspjället.
•
Modbus adress 4, 8, 12 etc enl. SuperWISE std.
•
Tryckgivare och sensormodul adresseras 0 med vred.
•
K-faktor för masterprodukter
ADAPT Parasol
Tilluft Master
ADAPT Parasol
Tilluft Slav
C
AB D
2345
E F0 1
8
67 9
ADAPT
Damper
Frånluft
Slav
Airflow settings
K-factor min flow
51
k*100
K-factor max flow
416
k*100
Airflow setpoint UNOCC.
50
l/s *10
Airflow setpoint OCC.
40
l/s *10
Airflow setpoint MAX
200
l/s *10
Airflow setpoint HOLIDAY
320
l/s *10
Min cooling Pressure
200
dpa
ADAPT EA analog min
200
l/s *10
ADAPT analog max
400
l/s *10
ADAPT EA offset
0
%* 100
K-faktor för aktuell produkt
SWICCT
Zero cal. pressure sensor
8
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
Totala luftflödet för rummet
Arbetsområde för frånluftsspjället
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Konfigurering och inställningar
ADAPT Parasol
Tilluft Master
ADAPT Parasol
Tilluft Slav
ADAPT
Damper
Frånluft
Slav
Slav:
• Utgång nr 13 sätts till ”ADAPT slave supply air” för att
slavstyra spjällsignalen från mastern.
• Modbus id sätts mellan 1-9, ingen koppling till SuperWISE.
• Adressering av tryckgivare via vred ska alltid följa slavehetens modbus id 1-9. Adressering av sensormodul
följer enklast samma mönster men är inget krav. Avgörande är att två sensormoduler ej har samma adress
om de är kopplade på samma slinga som i detta fallet
med master/slav i rummet.
Regulatorn på slavenheten tjänstgör i detta fall som
kopplingspunkt, all intelligens används i masterenheten.
Om rummet i framtiden får en mellanvägg kan dock
enheten enkelt göras om till master i sitt rum.
Sensormodul kopplad till slavenheten rapporterar närvaro och temperatur till mastern.
• K-faktor för ADAPT Parasol slaven ska matas in i dess
regulator
ADAPT Parasol b
ADAPT Parasol
Tilluft Master
Frånluft:
Ska vara ”slave”, ändras vid behov mha
TUNE Adapt.
Modbusadress 5,6,7,9,10,11 enl SuperWISE std.
Rätt dimension på spjäll för frånluft väljs med hjälp av
produktbladet för ADAPT Damper.
ADAPT Parasol
Tilluft Slav
Alla spjäll har defaultinställningar för frånvaro, min närvaro och max närvaro. Dessa värden (eller de nya om de
ändras) skall anges i mjukvaruinställningarna för ADAPT
Parasol mastern i rummet, se beskrivning av Master på sid
8 samt frånluft sid 10.
ADAPT
Damper
Frånluft
Slav
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
9
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Konfigurering och inställningar
Fortsättning, frånluft
Exempel:
Antag att rummet vi visat med ADAPT Parasol master + slav + ADAPT Damper frånluftsslav ska ha flödena
Frånvaro = 12 l/s
Min närvaro = 25 l/s
Max närvaro =60 l/s
Genom att ange frånluftsspjällets Min och Maxflöde i ADAPT Parasol mastern (via SWICCT eller SuperWISE) vet denna
vad 2V resp. 8 v representerar för flöde på frånluftspjället.
Mastern omvandlar sedan de inmatade rumsflödena (12/60) till en analog signal mellan 2-8 V vilken då slavstyr frånluftspjället. Spjället kan genom sin flödesmätning återrapportera flödet.
ADAPT Damper produktblad:
Standardinställningar för default-produkter
Luftflöden (l/s
Frånvaro*
Minflöde
Maxflöde
Storlek 125
0/4
8
35
Storlek 160
0/6
10
80
Storlek 200
0/10
15
125
SWICCT, input i ADAPT Parasol master:
Airflow settings
K-factor min flow
51
k*100
K-factor max flow
416
k*100
Airflow setpoint HOLIDAY
50
l/s *10
12 l/s = 2,17V
Airflow setpoint UNOOCC.
120
l/s *10
Airflow setpoint OCC
250
l/s *10
60 l/s = 6,28V
Airflow setpoint MAX
600
l/s *10
Min cooling Pressure
200
dPa
ADAPT EA analog min
100
l/s *10
ADAPT EA analog max
800
l/s *10
2V = 10 l/s
ADAPT EA offset
0
%* 100
8V = 80 l/s
Zero cal. pressure sensor
Notera att frånluftsspjällets arbetsområde måste vara lika eller större än rumsflödet.
Om frånluftsflödet måste delas på två ADAPT Damper måste dessa ha samma dimension och det är det totala flödet
för de två spjällen som ska matas in i ADAPT Parasol master regulatorn.
I ovanstående beskrivs inställningarna utifrån det att ADAPT Dampers default-värden används. Dessa värden kan
ändras som vanligt med TUNE Adapt eller SuperWISE, och då är det dessa nya värden som ska matas in i
ADAPT Parasol master.
10
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Sekvenser
Sekvensval, kyla med Luft eller Vatten först.
Möjlighet finns att prioritera att kyla med vatten först eller luft först.
Vid sekvensvalet vatten / luft gäller att kylventilen ej tillåts öppna innan ett visst dystryck uppnås, detta för att säkerställa att inte kall luft ska rasa ner i vistelsezonen.
Sekvensvalen är parameterval i mjukvaran, dvs det är samma fysiska produkt som levereras från fabrik.
Principen blir densamma oavsett om man har en produkt i rummet eller flera Master / Slav kopplade.
Sekvensvalen beskrivs i följande grafer.
ADAPT Parasol
- Sekvens Vatten/Luft
Flöde
Vatten/Luft
1
2
3
4
5
6
Max närvaro flöde
Min P kylventil *
Min närvaro flöde
ADAPT Parasol b
Ventil 100% öppen
Frånvaroflöde
Ventil 0% öppen
Närvaro med kylbehov
1.
Närvaro – temperatur stiger
2. Rumstemperatur når nivå för kylbehov – luft öppnar för att
nå mintryck som tillåter kylventil att öppna
3. Kylventil tillåts öppna
4. Kylventil fullt öppen men fortfarande kylbehov i rummet –
luftspjäll öppnar för att kyla med mer luft
5. Kylventil och luftspjäll fullt öppna
Vatten
Luft
Rumstemperatur
6. Temperatur når rummets börvärde, spjäll och ventil börjar
stänga
* Min P (Min cooling pressure): minsta tillåtna dystryck för att tillåta att kylventilen öppnar, detta för att förhindra kallras då kallt
vatten cirkulerar i batteriet. Vid ett för lågt dystryck och låg temperatur riskerar luften att släppa för tidigt från taket.
20 Pa default men kan ändras.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
11
ADAPT Parasol b
Funktion i rummet
Sekvenser
ADAPT Parasol
- Sekvens Luft / Vatten
Flöde
Vatten/Luft
1
2
3
5
4
Max närvaro flöde
Min närvaro flöde
Ventil 100% öppen
Frånvaroflöde
Ventil 0% öppen
1.
Närvaro med kylbehov
Närvaro – temperatur stiger
2. Rumstemperatur når nivå för kylbehov – luft öppnar
Vatten
Luft
3. Luftspjäll fullt öppet men fortfarande kylbehov i rummet –
ventil öppnar för att kyla med vatten
Rumstemperatur
4. Luftspjäll och vattenventil fullt öppna
5. Temperatur når rummets börvärde, spjäll och ventil börjar
stänga
ADAPT Parasol
- Sekvens Luftkvalitet
Luftflöde
1
2
4
3
Max närvaro flöde
Min närvaro flöde
Frånvaroflöde
1.
Närvaro med ökat luftflöde pga. luftkvalitet
Närvaro – CO2 / VOC halt stiger
2. CO2 / VOC- halt når tillåtet övre gränsvärde – luftspjäll öppnar steglöst
Luft
3. Luftspjäll fullt öppet
VOC/CO2
4. CO2 / VOC- halt når tillåtet undre gränsvärde – luftspjäll stänger
12
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Teknisk beskrivning
Sensormodulen närvaro
Sensormodulen översikt
•
•
•
•
•
•
Temperatur och närvarosensor
Börvärdesomställare
Montering på vägg eller i underplåten
Cirkulär eller rektangulär
Larmindikering
Öppna/stänga produktens spjäll och ventiler vid tex
funktionskontroll / driftsättning.
• Modbusansluten
• Alternativ kopplingspunktpunkt vid anslutning av PC
för mjukvarukonfiguration
• Närvarosensor av IR typ, dvs en värmeavkännande
sensor som snabbt reagerar på närvaro i rummet
• Täckningsområde beroende på placering i rummet, se
figur.
• Till – och frånslagsfördröjning ställbar via SWICCT
default är 10 s resp. 10 min
• Flera sensormoduler kan användas i rummet tex i ett
konferensrum om man vill ha börvärdesomställaren på
vägg men närvarogivaren i tak.
Sensormodul framsida
Takmonterad
Sensormodul baksida
1
3
6
8
ON
2
h
4
ADAPT Parasol b
5
7
1 2
3
d
1.
Närvarogivare / IR sensor
2. Dioder för temperatur-, injustering ellerlarmindikering
h (m)
d (m)
A (m2)
3. Funktionsknappar
2,5
5,2
21
4. Diod indikerande funktion
Grön = OK
Blinkande grön = Kondenslarm
Gul = larm
Grön/gul = Komfortlarm (ej akut)
2,7
5,6
24
2,9
6,0
28
3,1
6,4
32
5. Temperaturgivare
6. 3 parallella RJ12 portar(modbus) för anslutningav tex
regulator, ytterligare sensormodul eller PC.
7.
Väggmonterad
Adressering av sensormodul. Till varje master regulator kan max 10 st sensormoduler (ev. slavenheter
inräknade) kopplas. Var och en måste då ha en egen
adress 0-9.
8. Switch för termineringsmotstånd. Switch 1 sättstill on
på sista enheten i en slinga.
1
1,
m
1,1m
10m
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
13
ADAPT Parasol b
Teknisk beskrivning
Sensormodulen temperatur
Temperature settings
Room temperature sensor use
Mean value of sensor module (s)
Mean value of sensor module (s)
Sensor module id 0
External temperature sensor
Mean value off sensor module(s) and ext.temp.sens.
I SWICCT kan man tala om på vilket sätt man vill
mäta temperaturen i rummet:
• Mean value of sensormodules: I de fall flera sensormoduler är kopplade till mastern, tex vid användning
av slavenheter som på sid x, så kan medelvärdet av alla
sensormoduler användas för temperaturregleringen i
rummet.
• Sensor module id 0: valet innebär att endast en
sensormodul (den med id 0, masterenheten) används
för temperaturreglering.
• External temperature sensor: här talar man om att
en extern temperaturgivare används och reglering sker
endast efter denna givare.
• Mean value of sensormodules and ext. Temp.
Sens: innebär att medelvärdet av både sensormoduler
och externa temperatursensorer används för temperaturreglering.
14
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
A
B
•
Genom att trycka på funktionsknapparna (A)=kyla /
(B)=värme ställer man temperaturen i rummet.
•
Både börvärde kyla och värme flyttas, vilket innebär
att den tidigare skapade neutralzonen behålls.
•
Ex Cooling Setpoint = 24°C (Kallar på kyla när rumstemperaturen överstiger 24°C) Heating Setpoint 22°C
(Börjar värma när rumstemperaturen understiger
22°C).
•
Två tryck på sensormodulen för att få varmare ger att
sättvärdena förskjuts 2° till 24 resp. 26 °C.
•
Om önskad temperatur inte nås efter en viss tid genereras ett komfortlarm vilket visas genom att larmdioden växlar mellan gult/grönt ljus.
•
Sensormodulen kan med fördel placeras på vägg i
de fall man kan anta att rummets börvärde önskas
ändras på ofta. Normalt infinner sig detta behov
oftast bara i de rum som används av olika personer
med olika behov.
•
Väggmontage rekommenderas också då man värmer
med ADAPT Parasol, ofta får man då en mer rättvis
mätning av rumstemperaturen.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Teknisk beskrivning
Regularor översikt
Inkoppling
24V
24V
G G0
black
white
brown
black
brown
blue
grey
black
G G0
brown (US=white)
|13 14 15 |16 17 18 |19 20 21 |
| 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 11 12 |
white
| 22 | 23 | 24 | 25 |
blue (US=black)
brown (US=white)
blue (US=black)
y
24V
ADAPT Parasol b
2.
1.
SHoR
1. Inkoppling när inte VOC sensor används
2. Inkoppling när VOC sensor används
Ingångar
Utgångar
ModBus
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
15
ADAPT Parasol b
Teknisk beskrivning
Regularorns utgångar
Utgångarna på regulatorn
Utgångarnas standardinställningar
Output configuration
Max 60 VA
Max 60 VA
Digital output 1 (21)
Water cooling
 Normally closed 
Analog output 1 (19)
Not used
 Normally closed 
Digital output 2 (18)
Water heating
 Normally closed 
Analog output 2 (16)
Not used
 Normally closed 
Digital output 3 (15)
Power supply
 Normally closed 
Analog output 3 (13)
Variable
 Normally closed 
Max 60 VA
Utgångarna kan ställas om med SWICCT för alternativa funktioner, tex användning av 0-10 V ställdon för kyla/värme i
stället för 24V
Digital output 1,2,3 (21,18,15)
Beskrivning
→
Not used
Ingen signal på utgången
→
Power supply
24V konstant matning ut från utgången
→
Water cooling
24V när kylsignal finns
→
Water heating
24V när värmesignal finns
→
Water change over 2 pipe
24V vid kyla/värmebehov
→
Water cooling primary sequence
Kylsekvens 0-50% 24V
→
Water cooling secondary sequence
Kylsekvens 50-100% 24V
→
Water heating primary sequence
Värmesekvens 0-50% 24V
→
Water heating secondary sequence
Värmesekvens 50-100% 24V
Analog output 1,2,3 (19,16,13)
Beskrivning
→
Not used
Ingen signal på utgången
→
Water cooling
0-10V vid kylbehov
→
Water heating
0-10V vid värmebehov
→
Water change over 2 pipe
0-10V vid kyla/värmebehov
→
Water change over 4 pipe
För 6-vägsventil, 0-5V=kyla, 5-10V=värme
→
Water cooling primary sequence
Kylsekvens 0-50% 0-10V
→
Water cooling secondary sequence
Kylsekvens 50-100% 0-10V
→
Water heating primary sequence
Värmesekvens 0-50% 0-10V
→
Water heating secondary sequence
Värmesekvens 50-100% 0-10V
→
ECOPulse
Styrsignal för integrerat spjäll vid 3 olika driftlägen
→
2step
Styrsignal för integrerat spjäll vid 3 olika driftlägen
→
Variable
Styrsignal för integrerat spjäll vid 3 olika driftlägen
→
ADAPT analog extract air
Beräknad 0-10V signal för frånluft (ADAPT Damper)
→
ADAPT slave supply air
ADAPT Parasol slav (styrsignal till internt spjäll)
16
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Teknisk beskrivning
Regularorns ingångar
Ingångarna på regulatorn
Ingångarnas standardinställningar
Input configuration
Input 1 usage
Not used

Input 3 usage
Not used

Input 4 usage
Not used

Occ. mode
Use occupancy sensor

Ingångarna kan ställas om med SWICCT för alternativa funktioner, tex användning av nyckelkortsbrytare och fönsterkontakter
ADAPT Parasol b
Input 1 usage
Beskrivning
→
Not used
Ej använd
→
Room Temperature
Extern tempsensor används
→
Change over temperature
Ext. Tempsensor för change over används
→
Temperature (read only)
Endast temp. läsning, ingen reglering
→
Window contact NO
Fönsterkontakt normally open
→
Window contact NC
Fönsterkontakt normally closed
Input 3 usage
→
Not used
Ej använd
→
CO2 0-10V
CO2 givare med 0-10 V reglerområde
→
CO2 2-10V
CO2 givare med 2-10 V reglerområde
Input 4 usage
→
Not used
Ej använd
→
Keycard switch NO
Nyckelkortsbrytare normally open
→
Keycard switch NC
Nyckelkortsbrytare normally closed
→
Window contact NO
Fönsterkontakt normally open
→
Window contact NC
Fönsterkontakt normally closed
Occ mode
Use occupancy sensor
Detektera närvaro/icke närvaro
Always occupied
Forcera till närvaroläge
Always unoccupied
Forcera till frånvaroläge
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
17
ADAPT Parasol b
Teknisk beskrivning
Regularorns modbusanslutningar
Masterslingan (22, 23) används för kommunikation mellan
ADAPT Parasol masterenheter samt för kommunikation
från masterenhet upp till överordnat system, tex SuperWISE.
RS 485
MB 1
RS 485
MB 2
SuperWISE bus Sensor module
BMS bus Pressure sensor
Slave controller
Slavslingan (24, 25) används för kommunikation mellan
slavenheter ADAPT Parasol samt för att ansluta sensormodul, tryckgivare, VOC sensor etc.
Notera att 22 och 23 är parallella (samma funktion) och
att 24 och 25 är parallella. Viktigt att hålla isär paren
22/23 och 24/25.
I vilken ordning inkopplade enheter kommer på resp.
slinga spelar däremot igen roll, viktigare är då att undvika
sk. Stubbar och i stället bygga just en slinga.
4x RS485, modular RJ12 6/6
22 & 23 parallella, masterslinga
24 & 25 parallella, slavslinga
18
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Systemteknik
Kanalsystemet
Att tänka på!
•
ADAPT Parasol mäter trycket i varje enhet och kan
därför hantera närvaroflödet på ett bra sätt så länge
tillräckligt kanaltryck finns tillgängligt, se fig.
•
Det inbyggda spjället alstrar mycket lite ljud jämfört
med ett traditionellt injusteringsspjäll och därför kan
ljuddämparen i rummet i många fall uteslutas. Se
dock upp men andra ljud som överhörning och ljud
från tex zonspjäll längre bak i systemet.
•
Genom att välja frånvaroflödet och max närvaroflödet
på ett smart sätt i mjukvaran kompenserar man också
för kanaltryckfallet och kontrollmätning underlättas,
se sid 20-21.
•
Mjukvaran tar hand om flödena men se upp med ljud
och effekter, se sid 20-21.
•
Vid kanallängder och kanaltryckfall utanför rekommenderade områden kan dock traditionella injusteringsspjäll krävas, detta kontrolleras enkelt med hjälp
av ProSelect genom att mata in aktuellt kanaltryck på
den aktuella produkten.
ADAPT Parasol b
Traditionell systembyggnad med tryckstyrt
aggregat och zonspjäll som konstanttryckhåller
varje zon. I små anläggningar kan ett bra aggregat eventuellt självt hålla tillräckligt konstant
tryck.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
19
ADAPT Parasol b
Systemteknik
Kanalsystemet
Min och maxflöden från ProSelect begränsade av tillgängligt tryck och vald dyskonfiguration för en ADAPT Parasol
1200 HF LMLM.
Min närvaroflöde är valbart i ProSelect och här satt till 15 l/s.
Vid ett accepterat tryckfall i kanalsystemet på 1 Pa/m kommer det att se ut som nedan:
Dimensionerande enhet.
Kanaltryck, Pa
Kanaltryck, Pa
80
Kanaltryck, Pa
68
Min l/s
104
5
Min l/s
4,4
Min l/s
4
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Max l/s
27,9
Max l/s
24,4
Max l/s
22,5
3m
104 Pa
101 Pa
98 Pa
95 Pa
92 Pa
89 Pa
86 Pa
83 Pa
80 Pa
77 Pa
74 Pa
71 Pa
68 Pa
27 m
40 m
I SWICCT eller genom att konfigurera ADAPT Parasol i ProWISE kan man sedan också sätta gränser för frånvaro och max närvaro
flödet (notera produktens absoluta min och max från föregående fig. som styrs av vald dysinställning!)
Genom att på detta sätt låta den värst utsatta produkten bli dimensionerande för det aktuella kanalstråket och ta hänsyn till detta i
ett tidigt skede behöver man inte använda injusteringsspjäll före varje produkt och kan på detta sätt spara både tillgängligt tryck och
pengar på onödiga injusteringsspjäll som dessutom riskerar att skapa ljud.
Naturligtvis kan tryckvariationerna i ett kanalsystem bli så stora att traditionella injusteringsspjäll ändå krävs, sannolikt behövs dock
inte ett spjäll framför varje produkt då heller utan det räcker att ta ned trycket på en del av kanalsystemet och sedan tillämpa ovanstående.
Kanaltryck, Pa
104
Kanaltryck, Pa
80
Kanaltryck, Pa
68
Min l/s
5
Min l/s
5
Min l/s
5
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Max l/s
22,5
Max l/s
22,5
Max l/s
22,5
3m
104 Pa
101 Pa
98 Pa
95 Pa
92 Pa
89 Pa
86 Pa
83 Pa
80 Pa
77 Pa
74 Pa
71 Pa
68 Pa
27 m
40 m
20
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Systemteknik
Kanalsystemet
I fallet ovan ligger dimensionerande apparat på 110 Pa i stället för som i det tidigare exemplet 80 Pa, och nu ser vi att
den första apparaten i kanalgrenen kommer att ha ca 31 l/s och ett tryck på 134 pa. Detta flöde ger ett något högt ljud
från dysorna, men genom att som tidigare sätta ned maxflödet i mjukvaran får man dels samma uppmätta flöde i varje
rum men dessutom en bättre ljudnivå på den mest utsatta ADAPT Parasolen.
Genom att sätt sätta Max luftflöde till 27 l/s kommer man dels ner till 29 dB samt att maxflödet är detsamma för alla
apparater vilket kan vara önskvärt vid driftsättning/kontrollmätning. Kolla dock så att kyl/värme effekt till rummet fortfarande är OK.
1.
Dimensionerande enhet.
Kanaltryck, Pa
134
Kanaltryck, Pa
110
Kanaltryck, Pa
98
Ljudtrycksnivå, Lp(A)
31
Ljudtrycksnivå, Lp(A)
28
Ljudtrycksnivå, Lp(A)
27
Min l/s
5,7
Min l/s
5,1
Min l/s
4,8
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Max l/s
31,6
Max l/s
28,7
Max l/s
27,0
Dimensionerande fall 110 Pa ger 28 dbA och 28,7 l/s i maxläget. Den mest utsatta apparaten kommer i detta fallet att ha 134 Pa, 31
dBa och 31,6 l/s.
ADAPT Parasol b
3m
134 Pa
131 Pa
128 Pa
125 Pa
122 Pa
119 Pa
116 Pa
113 Pa
110 Pa
107 Pa
104 Pa
101 Pa
98 Pa
27 m
40 m
2.
Kanaltryck, Pa
134
Kanaltryck, Pa
110
Kanaltryck, Pa
98
Ljudtrycksnivå, Lp(A)
29
Ljudtrycksnivå, Lp(A)
27
Ljudtrycksnivå, Lp(A)
27
Min l/s
5,7
Min l/s
5,1
Min l/s
4,8
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Närv. l/s
15
Max l/s
27
Max l/s
27
Max l/s
27,0
Genom att precis som tidigare jämna ut flödena i mjukvaran kan man i detta fallet också avhjälpa den något för
höga ljudnivån. Notera dock de något lägre effekterna man får ut.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
21
ADAPT Parasol b
Systemteknik
2-stegsoptimering i WISE
1. Zon- och rumsoptimering
2-Stegsoptimeringen är en vidareutveckling av dagens optimering som utförs av Super WISE. Alla zonspjäll kontrollerar kontinuerligt
spjällpositionen på de produkter som ligger på nivån under zonspjällen och är kopplad via Modbus kommunikation.
Det är alltid det rumsspjället med störst öppningsgrad som kontrollerar zonspjället för optimering.
Under normal drift ska det mest öppna rumsspjället som standard vara mellan 70-90 % öppet. Om det mest öppna rumsspjället
är öppet mer än 90 % är luftflödet inte tillräckligt i zonen. Zonspjället kommer i detta fall öppnas tills det mest öppna rumsspjället
är öppet till mindre än 90 %. Om det mest öppna rumsspjället är öppet mindre än 70 % är luftflödet i zonen för högt. Zonspjället
kommer i det fallet stängas tills det mest öppna rumsspjället är öppet mer än 70 %.
SuperWISE
Om ett rumsspjäll är utanför gränsen 70-90 % öppet, justerar zonspjället genom att öppnas/stängas.
22
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Systemteknik
2-stegsoptimering i WISE
2. Aggregat- och zonoptimering
Super WISE kontrollerar kontinuerligt zonspjällets position, enligt samma princip som tidigare beskrivits för rumsspjäll.
Aggregatets tryckbörvärde ökas/minskas beroende på zonernas behov. Routern simulerar ett zonspjäll och visar alltid den mest
öppna rumsprodukten för tilluft respektive frånluft som är kopplad via Modbus till routern. Om endast tilluft eller frånluft används
visas endast denna
SuperWISE
ADAPT Parasol b
Om ett zonspjäll utanför gränsen 70-90 % öppet ökas/minskas aggregatets tryckbörvärde till zonspjället är inom gränserna.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
23
ADAPT Parasol b
Systemteknik
Master / Slavar
SuperWISE
CONTROL Zone
Zon
Rum 1
Rum 1:
WISE-rum med luftprodukter som kan
vara tilluft eller frånluftsprodukter
Master
Slav
Slav
Slav
Mb id 4
Mb id 5
Mb id 6
Mb id 7
Rum 2
Rum 2:
Master
Slav
Slav
Slav
Mb id 8
Mb id 9
Mb id 10
Mb id 11
WISE-rum med ADAPT Parasol och traditionella WISE- produkter där ADAPT
Parasol alltid är master, och slavarna
med Mbid 9-11 kan vara frånluftsprodukter.
Dessutom kan ADAPT Parasol hantera
upp till 9 st ADAPT Parasol tilluftsslavar med egna id:n 1-9.
Slavar
Tilluft
Max 9 st
24
Slav
Slav
Slav
Slav
Slav id 1
Slav id 2
Slav id 3
Slav id 4
Slav
Slav
Slav
Slav
Slav
Slav id 5
Slav id 6
Slav id 7
Slav id 8
Slav id 9
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Systemteknik
Visning i SuperWISE
Master
Slav
Slav
Mb id 4
Mb id 5
Mb id 6
Rum 1
117 l/s
116 l/s
230.5 l/s
229.4 l/s
ADAPT Parasol
117 l/s
116 l/s
ADAPT Damper S1
47.31%
ADAPT Damper S2
M
30%
30%
S
S
22.0ºC
21.55ºC
20.0ºC
SuperWISE bilden illustrerar ett rum med 6 st ADAPT Parasol
för tilluft och 2 st ADAPT Damper frånluft.
Tilluften är fördelad på en master och fem slavar, och som
sagts tidigare visas ej slavarna i denna vy utan mastern visar
rummets tilluftsflöde.
ADAPT Parasol b
Master
Slav
Slav
Mb id 4
Mb id 5
Mb id 6
Slav
Slav
Slav
Slav
Slav
Slav id 1
Slav id 2
Slav id 3
Slav id 4
Slav id 5
Vill man se tilluftsflödet mer i detalj markerar man
ADAPT Parasol i menyträdet och flödet för alla 5
underliggande slavar visas nu.
Rum 1
ADAPT Parasol
ADAPT Damper S1
ADAPT Damper S2
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
Luftflöde ärvärden
Totalt tilluftsflöde till rummet
230.5l/s
Beräknad börvärde för totalt tilluftsflöde
229.4l/s
Aktuellt tryck, Master
31.0Pa
Tilluftsflöde slav 1
46.4l/s
Tilluftsflöde slav 2
46.5l/s
Tilluftsflöde slav 3
45.8l/s
Tilluftsflöde slav 4
24.4l/s
Tilluftsflöde slav 5
22.9l/s
2014-11-25
www.swegon.com
25
ADAPT Parasol b
ProSelect
Dimensionering och hårdvarukonfigurering
1
2
4
3
Detta är ingen manual för hur ProSelect fungerar, sidan är bara till för att särskilt peka på några saker som är värda att
tänka på.
1. Då ADAPT Parasol alltid levereras med någon form av styr så ligger den som ett tillbehör redan från början. Genom
att klicka på knappen kommer man till konfugureringssidan för styren.
2. Beräkning kan göras på min/närvaro/max luftflöde. Dock visas bara aktuellt val på beräkningssidan.
3. Dysinställningar kan göras precis som på en standard Parasol för att påverka luftflöde och riktning, men man ska
komma ihåg att man samtidigt påverkar produktens min- och maxflöde.
4. Min och Max lägena är gråmarkerade för att de ej går att mata in som närvaroflödet. Detta då min/max är direkt
avhängt av vald dysinställning. MEN inom ramen för dessa flöden kan man sedan i mjukvaran ange önskat Min
närvaro och maxflöde. I exemplet till vänster skulle närvaro min och max kunna sättas till 5-20 men ej 4-25 l/s.
26
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
ProSelect
Dimensionering och hårdvarukonfigurering
ADAPT Parasol b
Genom att trycka på knappen tillbehör öppnar
man dialogrutan för val av tillbehör, både lösa
och som visas nedan, de fabriksmonterade.
Längst ned på sidan visas vilka val som gjorts
med en tydligare förklaringstext.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
27
ADAPT Parasol b
Värma med ADAPT Parasol

Heat type
Radiator
1
Cold draft protection level
3000
% * 100
2
Cold draft protection stop
5000
% * 100
3
Cold draft protection UnOcc

Bild från SWICCT och del av fliken ”service mode”
1. Protection level: Hur mycket värmeställdonen ska
tillåtas öppna vid kallrasskydd. Default 30%, dvs även
om inget värmebehov föreligger skickas 30% signal
ut på värmeutgången.
2. Protection stop: Vid vilken kylsignal kallrasskyddet
ska upphöra. Default 50%, dvs när kylsignalen är
50% eller mer tillåts ej kallrasskydd och ingen signal
skickas ut på värmeutgången.
3. UnOcc: Ikryssad ruta innebär att kallrasskyddet är
aktivt även då ingen befinner sig i rummet.
Heat type Radiator
I de fall man värmer rummet med ADAPT Parasol kommer
ett ökat luftflöde att medföra att man tillför rummet en
ökad värmeeffekt, den ökade luftmängden ”bär” ut vattenvärmen.
Men, om värmen kommer från en extern radiator eller ett
golvvärmesystem innebär ett ökat luftflöde precis motsatt
effekt, man tillför bara kall luft till rummet.
För att förhindra detta kan man i mjukvaran välja Radiator som heat-type vilket då innebär att boost-funktionen
blockeras vid värmebehov.
Heat type Water actuator innbär att värmen regleras som
vanligt med ADAPT Parasols värmeslinga och ställdonet
där.
Cold draft protection
Kallrasskydd, tillåter att ADAPT Parasol skickar ut värmesignal trots att kylbehov föreligger.
Detta för att kunna motverka kallras från tex ett dåligt
fönster med en radiator.
Kallrasskydd körs endast tillsammans med valet Heat type
Radiator.
Notera att kallrasskydd innebär att både kyl- och värmeställdon är spänningssatta samtidigt vilket ökar belastningen på utgång och trafo med 6VA / ställdon.
Sensormodulen
Sensormodulen placeras lämpligtvis på vägg för temperaturmätning, placerad i underplåt finns risken att den
mäter en för hög temperatur.
Alternativt kan en extern temperaturgivare användas.
I ett konferensrum kan man ha sensormoduler i samtliga
underplåtar för att indikera närvaro och en extra sensormodul på vägg för temperaturmätning och /eller börvärdesomställning.
28
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Luftkvalitetsgivare
Generellt
• VOC-givaren (Volatile Organic Compound), mäter
halten av emissioner/föroreningar i enheten % VOC.
• När CO2 avges från en människa skapas en proportionell mängd av, för VOC givaren, mätbara emissioner/
föroreningar.
• För ungefärlig översättning av % VOC till CO2 halt, se
diagram.
• Givarna placeras dolt bakom underplåten på ADAPT
Parasol och sitter därmed i strömmen av inducerad
rumsluft.
• VOC givare generellt reagerar inte på en specifik substans utan en samlad mängd ämnen
• VOC givaren är modbusansluten och kan anslutas till
ADAPT Parasol master eller slav.
• CO2 givaren ansluts till analog ingång och skall anslutas
till ADAPT Parasol master.
• Båda kan fås fabriksmonterade bakom underplåt.
CO2/VOC
VOC use
Datainmatning i SWICCT:
700
ppm
CO2/VOC max set value
1000
ppm
Input 3 usage
CO2 2-10V
CO2/Volt (sensor)
200
ADAPT Parasol b
• PPM värdena är motsvarande som för en CO2 givare
och räknas sedan om till en korrekt utsignal motsvarande diagram x.
• Sättvärdena i fig. x innebär att ADAPT Parasol börjar
släppa på mer luft vid motsvarande 600 ppm i
rummet, och fortsätter steglöst upp till 1200 ppm
(maxflöde)
• VOC use Auto innebär att styren automatiskt känner
om givaren är ansluten.
OFF läget används för att inaktivera redan inlästa
givare.
• Input 3 usage används endast för CO2 givare och man
anger här om det är en 0-10V eller 2-10 V givare.
• För CO2 givaren kan också ppm CO2 / volt ställas in i
de fall annan givare än standard används.
• Se funktionsbeskrivning luft sid 17.
• Mer info om VOC och ämnen: Produktblad CAC på
swegon.se.
• Reglering efter luftkvalitetsgivare sker också i frånvaroläget (kan ställas om).

Auto
CO2/VOC min set value

ppm
CO2 eller VOC?
Koldioxid CO2 är i sig ofarligt men är lätt att mäta och
ger en god indikation på personbelastningen i en lokal.
Dock reagerar inte en CO2 givare på emissioner från tex
byggmaterial eller starka dofter som parfym vilket en VOC
givare gör.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
29
ADAPT Parasol b
Change –over system
2-rörssystem med kyla sommartid och värme vintertid
• 2 – rörssystem med kylvatten sommartid och värmevatten vintertid
• GT1 är placerad där varmt eller kallt vatten alltid cirkulerar
• Sommar: Om rumstemperatur T2 är högre än vattentemperaturen T1 så öppnas ventilen vid kylbehov.
• Vinter: Om rumstemperaturen T2 är lägre än vattentemperaturen T1 så öppnar ventilen vid värmebehov.
• GT1 kopplas till regulatorn som extern temperaturgivare
• I SWICCT (fig.x) eller SuperWISE (fig.y) talar man om
för regulatorn att givaren ska användas för ChangeOver funktion.
• GT2 är temperaturgivaren som sitter i ADAPT Parasols
sensormodule
• OBS! Ventilställdonet ska kopplas mot regulatorns
kylutgång.
I SWICCT ändrar man på ett av dessa ställen, antingen under ”Input configuration” eller ”External temperatur sensor
use”. Oavsett vilken man ändrar så ändras den andra per automatik.
Externel temperature sensor use
Input configuration
Input 1 usage
Input 3 usage
Input 4 usage
Occ. mode
Change over temperature
Change over temperature
Not used
Room temperature
Change over temperature
Temperature (read only)
Window contact NO
Window contact NC
Not used
Room temperature
Change over temperature
Temperature (read only)
Window contact NO
Window contact NC
Ingångens funktion kan också ändras via SuperWISE:
Övriga parametrar
Analog ingång 1
Extern temp.
Analog ingång 2
Analog ingång 3
Välj värde:
Inte aktiv
Inte aktiv
Extern temp. rum
Extern temp. ChOv
Extern temp. avläsning
Fönsterkontakt NO
Avbryt
OK
Fönsterkontakt NC
30
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Uppstart och Nollpunktskalibrering
Belysningsstyrning
Användning av analog utgång för att dra ett
externt relä
Regultatorns analoga utgångar nr 13 eller 19 (se sid xx)
kan användas för att dra ett externt relä för belysning.
Utgången är egentligen avsedd för att styra ställdon eller
internt spjäll men då en 10V läggs ut på utgången vid närvaro (förutsatt att utgången är konfigurerad 2-step, dvs
0% utsignal vid frånvaro och 100% utsignal vid närvaro)
kan också tex belysning hanteras med hjälp av ett externt
relä.
Notera att detta är en alternativ användning av utgången
vilket innebär att ingen egen intelligens för just belysningsstyrning finns kopplad till denna.
Vid första uppstart, uppstart efter strömavbrott samt
vid nollpunktskalibrering kommer det interna spjället att
öppna till fullt öppet för att i detta läget läsa in aktuellt
kanaltryck.
Spjället står öppet någon minut för att sedan stänga och
därefter börja normal reglering av luftflödet.
Vid nollpunktskalibrering stänger spjället, tryckgivarens ärvärde nollas och sedan görs startprocedur enligt ovan.
Kalibreringen aktiveras via SuperWISE, SWICCT eller via
modbus.
För mer information och kopplingshjälp vänligen kontakta
fabriken.
ADAPT Parasol b
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
31
ADAPT Parasol b
Tvåstegs kyla / tvåstegs värme
Funktionen tvåstegskyla innebär att båda ställdonsutgångarna
används för kyla, detta för att kunna komplettera med extra
kyla på utgång nr två när kylan på utgång nr ett ej räcker till.
Vid 0-50% av kylbehovet läggs 100% ut på ena utgången och
vid 50-100% kylbehov läggs 100% utsignal på båda utgångarna.
Notera att i detta fallet ligger spänning ut på båda utgångarna
samtidigt vilket kan påverka val av transformator.
Ovanstående gäller på samma sätt vid tvåstegs värme.
Notera också att endast kyla eller värme kan regleras enl. tvåstegsprincipen då samma utgångar används.
Motsvarande inställningar går att göra på de analoga utgångarna för tex 0-10V ställdon
Output configuration
Digital output 1(21)
Water cooling primary sequence 
Analog output 1(19)
Not used
Digital output 2(18)
Water cooling secondary sequence 
Analog output 2(16)
Not used

Digital output 3(15)
Not used

Analog output 3(13)
Variable

0-100%

50-100%
Output configuration
Digital output 1(21)
Water heating primary sequence 
Analog output 1(19)
Not used
Digital output 2(18)
Water heating secondary sequence
Analog output 2(16)
Not used

Digital output 3(15)
Not used

Analog output 3(13)
Variable

32
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
0-100%

50-100%
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Modbusregister
Coils
0x0001
Emergency
GIL_B_EMERGENCY
0x0002
BOOT (first write parameters)
GIL_B_BOOT
0x0003
Force parameter write
GIL_B_PRM_FORCE_WRITE
0x0004
Clear all alarms
GIL_B_CLEAR_ALARMS
0x0005
Holliday
GIL_B_HOLIDAY
0x0006
SNC
GIL_B_SUMMER_NIGHT_COOL
0x0007
Zero calibration demand to pressure sensor
GIL_B_ZERO_CAL_DEMAND
0x0008
Man valve test
GIL_B_VALVE_TEST
0x0009
Man vent boost
GIL_B_VENT_BOOST_MAN
0x0010
Reset temperature offset.
GIL_B_RESET_SM_TEMP_OFFSET
0x0011
Water actuator STOP
GIL_B_VALVE_STOP
0x0012
Air quality active UnOcc
GIL_B_VOC_NOOCC_USE
0x0013
Group occupancy
GIL_B_OCCUPANCY_GROUP
0x0014
Cold draft protection active in unoccupancy
GIL_B_COLDDRAFTPROT_UNOCC
Input status
AC power supply.
GIL_B_AC_SUPPLY
Discrete air hatch open (fixed)
GIL_B_DISCAIR_FIXED
1x0003
Discrete air hatch open (pulsing)
GIL_B_DISCAIR_PAUSPULSE
1x0004
Discrete air hatch Parasol slave
GIL_B_DISCAIR_PARASOL
1x0005
Air flow forced
GIL_B_AIRFLOW_FORCE
1x0006
Vent boost active
GIL_B_VENTILATION_BOOST
1x0007
Valve exercise active
GIL_B_WAT_VALVE_EXERCISE
1x0008
Condensation
GIL_B_CONDENSATION
1x0009
Digital in (IN4)
GIL_B_DIN_1
1x0010
Window open
GIL_B_WINDOW_OPEN
1x0011
Occupancy incl delays
GIL_B_OCCUPANCY
1x0012
Occupancy SM 1
GIL_B_OCC_SM_1
1x0013
Occupancy SM 2
GIL_B_OCC_SM_2
1x0014
Occupancy SM 3
GIL_B_OCC_SM_3
1x0015
Occupancy SM 4
GIL_B_OCC_SM_4
1x0016
Occupancy SM 5
GIL_B_OCC_SM_5
1x0017
Occupancy SM 6
GIL_B_OCC_SM_6
1x0018
Occupancy SM 7
GIL_B_OCC_SM_7
1x0019
Occupancy SM 8
GIL_B_OCC_SM_8
1x0020
Occupancy SM 9
GIL_B_OCC_SM_9
1x0021
Occupancy SM 10
GIL_B_OCC_SM_10
1x0022
Change over Heat present
GIL_B_CHOV2_HEAT_SUPPLY
1x0023
Change over Cool present
GIL_B_CHOV2_COOL_SUPPLY
1x0024
Digital out 1 status
GIL_B_DOUT1_STATUS
1x0025
Digital out 2 status
GIL_B_DOUT2_STATUS
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
ADAPT Parasol b
1x0001
1x0002
33
ADAPT Parasol b
Input status
1x0026
Digital out 3 status
GIL_B_DOUT3_STATUS
1x1000
Sum alarm for functional alarms
GIL_B_ALRACT_FUNC_ALR
1x1001
Sum alarm for comfort alarms
GIL_B_ALRACT_COMF_ALR
1x1002
Supply voltage low
GIL_B_ALARM_1
1x1003
Supply voltage critical low
GIL_B_ALARM_2
1x1004
Ext temp missing
GIL_B_ALARM_3
1x1005
Ext temp error
GIL_B_ALARM_4
1x1006
Condensation sensor error
GIL_B_ALARM_5
1x1007
SM temp sensor error
GIL_B_ALARM_6
1x1008
SM button error
GIL_B_ALARM_7
1x1009
CO2 sensor missing
GIL_B_ALARM_8
1x1010
VOC Error
GIL_B_ALARM_9
1x1011
Low pressure
GIL_B_ALARM_10
1x1012
GIL_B_ALARM_11
1x1013
GIL_B_ALARM_12
1x1014
GIL_B_ALARM_13
1x1015
GIL_B_ALARM_14
1x1016
GIL_B_ALARM_15
1x1017
GIL_B_ALARM_16
1x1018
SM comm error
GIL_B_ALARM_17
1x1019
Slave comm error
GIL_B_ALARM_18
1x1020
Pressure sensor comm error
GIL_B_ALARM_19
1x1021
VOC sensor comm error
GIL_B_ALARM_20
1x1022
No master request (slave)
GIL_B_ALARM_21
1x1023
Slave incompatible version
GIL_B_ALARM_22
1x1024
GIL_B_ALARM_23
1x1025
GIL_B_ALARM_24
1x1026
Heating comfort alarm
GIL_B_ALARM_25
1x1027
Cooling comfort alarm
GIL_B_ALARM_26
1x1028
Temp. Set point overlap alarm
GIL_B_ALARM_27
1x1029
Air quality comfort alarm
GIL_B_ALARM_28
1x1030
Condensation
GIL_B_ALARM_29
1x1031
GIL_B_ALARM_30
1x1032
GIL_B_ALARM_31
1x1033
GIL_B_ALARM_32
1x1034
24 V Out 1 overload error
GIL_B_ALARM_33
1x1035
24 V Out 2 overload error
GIL_B_ALARM_34
1x1036
24 V Out 3 overload error
GIL_B_ALARM_35
1x1037
GIL_B_ALARM_36
1x1038
GIL_B_ALARM_37
34
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Input status
1x1039
GIL_B_ALARM_38
1x1040
GIL_B_ALARM_39
1x1041
GIL_B_ALARM_40
1x1042
Slave input sum alarm
GIL_B_ALARM_41
1x1043
Slave output sum alarm
GIL_B_ALARM_42
GIL_B_ALARM_43
1x1045
GIL_B_ALARM_44
1x1046
GIL_B_ALARM_45
1x1047
GIL_B_ALARM_46
1x1048
GIL_B_ALARM_47
1x1049
GIL_B_ALARM_48
1x1050
GIL_B_ALARM_49
1x1051
GIL_B_ALARM_50
1x1052
GIL_B_ALARM_51
1x1053
GIL_B_ALARM_52
1x1054
GIL_B_ALARM_53
1x1055
GIL_B_ALARM_54
1x1056
GIL_B_ALARM_55
1x1057
GIL_B_ALARM_56
1x1058
GIL_B_ALARM_57
1x1059
GIL_B_ALARM_58
1x1060
GIL_B_ALARM_59
1x1061
GIL_B_ALARM_60
1x1062
GIL_B_ALARM_61
1x1063
GIL_B_ALARM_62
1x1064
GIL_B_ALARM_63
1x1065
GIL_B_ALARM_64
ADAPT Parasol b
1x1044
Input register
3x0001
Component Name ID
GIL_N_DEVICE_ID_IR_COPY_S16
3x0002
Bootloader revision
GIL_N_BOOT_REV_S16
3x0003
SW revision
GIL_N_SW_REV_S16
3x0004
HW revision
GIL_N_HW_REV_S16
3x0005
Serial number 1
GIL_N_SNR_1
3x0006
Serial number 2
GIL_N_SNR_2
3x0007
Serial number 3
GIL_N_SNR_3
3x0008
Serial number 4
GIL_N_SNR_4
3x0009
Serial number 5
GIL_N_SNR_5
3x0010
Serial number 6
GIL_N_SNR_6
3x0011
Serial number 7
GIL_N_SNR_7
3x0012
Serial number 8
GIL_N_SNR_8
3x0018
Application id
GIL_N_APPLICATION_ID_IR_S16
3x0020
Number of connected sensor modules.
GIL_N_SM_S16
3x0021
Number of connected slaves
GIL_N_SLAVES_S16
3x0022
Occupancy SM (bit code)
GIL_F_OCC_SM_S16
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
35
ADAPT Parasol b
Input register
3x0023
Output current
GIL_MA_CURRENT_S16
3x0024
Pressure
GIL_DPA_FLOW_S16
3x0025
CO2 ppm
GIL_PPM_CO2_S16
3x0026
VOC ppm
GIL_PPM_VOC_S16
3x0027
RH %
GIL_PCT_RH_S16
3x0028
Temperature from VOC sensor
GIL_DEGC_VOC_S16
3x0029
Input status mirror
GIL_F_INPUTSTATUS1_S16
3x0030
Input status mirror
GIL_F_INPUTSTATUS2_S16
3x0031
Supply voltage
GIL_V_SUPPLY_S16
3x0032
Device state
GIL_E_DEVICE_STATE_S16
3x0033
Actual mean airflow.
GIL_LPS_AIRFLOW_S16
3x0034
Temp Ext
GIL_DEGC_EXT_S16
3x0035
Condensation
GIL_B_CONDENSATION_S16
3x0036
Alarm 1-16
GIL_F_ALARM_1_16_S16
3x0037
Alarm 17-32
GIL_F_ALARM_17_32_S16
3x0038
Alarm 33-48
GIL_F_ALARM_33_48_S16
3x0039
Alarm 49-64
GIL_F_ALARM_49_64_S16
3x0040
Slave id for first Slave active alarm
GIL_N_SLAVE_ALARM_ID_S16
3x0041
SM id for first SM active alarm
GIL_N_SM_ALARM_ID_S16
3x0042
Alarm 1-16 history
GIL_F_ALR_HIST_1_16_S16
3x0043
Alarm 17-32 history
GIL_F_ALR_HIST_17_32_S16
3x0044
Alarm 33-48 history
GIL_F_ALR_HIST_33_48_S16
3x0045
Alarm 49-64 history
GIL_F_ALR_HIST_49_64_S16
3x0046
Analog input (IN3)
GIL_MV_IN_0_10_S16
3x0047
Digital output 1.
GIL_PCT_DIG_OUT_1_S16
3x0048
Digital output 2.
GIL_PCT_DIG_OUT_2_S16
3x0049
Digital output 3.
GIL_PCT_DIG_OUT_3_S16
3x0050
Analogue output 1.
GIL_PCT_ANA_OUT_1_S16
3x0051
Analogue output 2.
GIL_PCT_ANA_OUT_2_S16
3x0052
Analogue output 3.
GIL_PCT_ANA_OUT_3_S16
3x0053
Room temp
GIL_DEGC_ROOM_S16
3x0054
Room temp set point
GIL_DEGC_ROOM_SP_S16
3x0055
Temp Low limit
GIL_PCT_TMP_REG_LOLIM_S16
3x0056
Temp Hi limit
GIL_PCT_TMP_REG_HILIM_S16
3x0057
Temp load
GIL_PCT_TMP_LOAD_S16
3x0058
Temp set point offset Occ
GIL_DEGC_SP_OFFSET_S16
3x0059
Sensor module set point offset
GIL_N_SM_SP_OFFSET_S16
3x0060
Temp Slave controller 1
GIL_DEGC_SLAVE_1_S16
3x0061
Temp Slave controller 2
GIL_DEGC_SLAVE_2_S16
3x0062
Temp Slave controller 3
GIL_DEGC_SLAVE_3_S16
3x0063
Temp Slave controller 4
GIL_DEGC_SLAVE_4_S16
3x0064
Temp Slave controller 5
GIL_DEGC_SLAVE_5_S16
3x0065
Temp Slave controller 6
GIL_DEGC_SLAVE_6_S16
3x0066
Temp Slave controller 7
GIL_DEGC_SLAVE_7_S16
36
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Input register
3x0067
Temp Slave controller 8
GIL_DEGC_SLAVE_8_S16
3x0068
Temp Slave controller 9
GIL_DEGC_SLAVE_9_S16
3x0069
Temp SM1
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_1_S16
3x0070
Temp SM2
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_2_S16
3x0071
Temp SM3
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_3_S16
3x0072
Temp SM4
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_4_S16
3x0073
Temp SM5
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_5_S16
3x0074
Temp SM6
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_6_S16
3x0075
Temp SM7
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_7_S16
3x0076
Temp SM8
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_8_S16
3x0077
Temp SM9
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_9_S16
3x0078
Temp SM10
GIL_DEGC_SENSOR_MODULE_10_S16
3x0079
Air flow load
GIL_PCT_AIRFLOW_LOAD_S16
3x0080
Air flow set point
GIL_LPS_AIRFLOW_SP_S16
3x0081
Air flow moving average
GIL_LPS_AIRFLOW_AVG_S16
3x0082
Air quality load
GIL_PCT_VOC_AIRFLOW_LOAD_S16
Air quality
GIL_PPM_AIRQ_S16
Damper signal
GIL_PCT_AIRFLOW_FORCE_S16
3x0085
Airflow control signal
GIL_PCT_AIRFLOW_CNTRL_S16
3x0086
Air flow Slave controller 1
GIL_LPS_SLAVE_1_S16
3x0087
Air flow Slave controller 2
GIL_LPS_SLAVE_2_S16
3x0088
Air flow Slave controller 3
GIL_LPS_SLAVE_3_S16
3x0089
Air flow Slave controller 4
GIL_LPS_SLAVE_4_S16
3x0090
Air flow Slave controller 5
GIL_LPS_SLAVE_5_S16
3x0091
Air flow Slave controller 6
GIL_LPS_SLAVE_6_S16
3x0092
Air flow Slave controller 7
GIL_LPS_SLAVE_7_S16
3x0093
Air flow Slave controller 8
GIL_LPS_SLAVE_8_S16
3x0094
Air flow Slave controller 9
GIL_LPS_SLAVE_9_S16
3x0095
Air flow modbus sensor, lps * 10.
GIL_LPS_AIRFLOW_MB_S16
3x0096
Water cooling regulator signal.
GIL_PCT_WAT_COOLING_S16
3x0097
Water heating regulator signal.
GIL_PCT_WAT_HEATING_S16
3x0098
Airflow demand signal
GIL_PCT_FLOWDEMAND_S16
3x0099
Air flow set point master regulator
GIL_LPS_AIRFLOW_REG_SP_S16
3x0100
Pressure slave 1
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_1_S16
3x0101
Pressure slave 2
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_2_S16
3x0102
Pressure slave 3
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_3_S16
3x0103
Pressure slave 4
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_4_S16
3x0104
Pressure slave 5
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_5_S16
3x0105
Pressure slave 6
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_6_S16
3x0106
Pressure slave 7
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_7_S16
3x0107
Pressure slave 8
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_8_S16
3x0108
Pressure slave 9
GIL_DPA_FLOW_SLAVE_9_S16
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
ADAPT Parasol b
3x0083
3x0084
37
ADAPT Parasol b
Input register
3x0109
Pressure duct
GIL_DPA_FLOW_DUCT_S16
3x0110
Master min airflow
GIL_LPS_MIN_DEVICE_S16
3x0111
Master max airflow
GIL_LPS_MAX_DEVICE_S16
3x0112
VOC error status
GIL_F_VOC_ERROR_STATUS_S16
3x0160
Min airflow
GIL_LPS_MIN_AIRFLOW_S16
3x0161
Max airflow
GIL_LPS_MAX_AIRFLOW_S16
3x0162
Minutes since last calibration
GIL_MIN_DUCT_CAL_S16
3x0200
Uptime year
GIL_Y_UPTIME_S16
3x0201
Uptime hours
GIL_H_UPTIME_S16
3x0202
Uptime minutes
GIL_MIN_UPTIME_S16
Holding register
4x0001
Component Name ID
GIL_N_DEVICE_ID_S16
4x0002
Component name
GIL_ASCII_NAME_1_S16
4x0003
Component name
GIL_ASCII_NAME_2_S16
4x0004
Component name
GIL_ASCII_NAME_3_S16
4x0005
Component name
GIL_ASCII_NAME_4_S16
4x0006
Component name
GIL_ASCII_NAME_5_S16
4x0007
Component name
GIL_ASCII_NAME_6_S16
4x0008
Component name
GIL_ASCII_NAME_7_S16
4x0009
Component name
GIL_ASCII_NAME_8_S16
4x0010
Component name
GIL_ASCII_NAME_9_S16
4x0011
Component name
GIL_ASCII_NAME_10_S16
4x0012
Component name
GIL_ASCII_NAME_11_S16
4x0013
Component name
GIL_ASCII_NAME_12_S16
4x0014
Component name
GIL_ASCII_NAME_13_S16
4x0015
Component name
GIL_ASCII_NAME_14_S16
4x0016
Component name
GIL_ASCII_NAME_15_S16
4x0017
Component name
GIL_ASCII_NAME_16_S16
4x0018
Application ID
GIL_N_APPLICATION_ID_S16
4x0019
Controller modbus address
GIL_N_BMS_MODBUS_ID_S16
4x0020
Baud rate
GIL_E_BMS_BAUDRATE_S16
4x0021
Parity
GIL_E_BMS_PARITY_S16
4x0022
Stop bits
GIL_N_BMS_STOPBITS_S16
4x0023
Slave id
GIL_N_SLAVE_ID_S16
4x0024
Identification number
GIL_N_IDENTIFICATION_S16
4x0025
Controller type
GIL_E_CONTROLLER_TYPE_S16
4x0026
App AO1
GIL_E_ANA_OUT_1_APP_S16
4x0027
App AO2
GIL_E_ANA_OUT_2_APP_S16
4x0028
App AO3
GIL_E_ANA_OUT_3_APP_S16
4x0029
App DO1
GIL_E_DIG_OUT_1_APP_S16
4x0030
App DO2
GIL_E_DIG_OUT_2_APP_S16
4x0031
App DO3
GIL_E_DIG_OUT_3_APP_S16
38
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Holding register
4x0032
Input 1 usage
GIL_E_IN1USE_S16
4x0033
Input 3 usage
GIL_E_IN3USE_S16
4x0034
Input 4 usage
GIL_E_IN4USE_S16
4x0035
Room temperature sensor use.
GIL_E_ROOM_TEMP_SENS_USE_S16
4x0036
Occ mode
GIL_E_OCC_MODE_S16
4x0037
Occ off delay
GIL_S_OCC_OFF_DELAY_S16
4x0038
Occ on delay
GIL_S_OCC_ON_DELAY_S16
4x0039
Occupancy trig level
GIL_N_PIR_LEVEL_S16
4x0040
Commissioning mode.
GIL_E_COMMISSIONINGMODE_S16
4x0041
Commissioning max time
GIL_H_MAXCOMMISSIONING_S16
4x0042
Set point Cool Occ
GIL_DEGC_SP_HI_OCC_S16
4x0043
Set point Heat Occ
GIL_DEGC_SP_LO_OCC_S16
4x0044
Set point Cool UnOcc
GIL_DEGC_SP_HI_NO_OCC_S16
4x0045
Set point Heat UnOcc
GIL_DEGC_SP_LO_NO_OCC_S16
4x0046
Set point Cool SNC
GIL_DEGC_SP_HI_SNC_S16
4x0047
Set point Heat SNC
GIL_DEGC_SP_LO_SNC_S16
Set point Cool Holliday
GIL_DEGC_SP_HI_HOLID_S16
Set point Heat Holliday
GIL_DEGC_SP_LO_HOLID_S16
4x0050
Room temperature offset
GIL_DEGC_ROOM_OFFSET_S16
4x0051
SM SP offset step size
GIL_DEGC_SP_OFFSET_STEP_S16
4x0052
Cooling boost delay
GIL_MIN_TWO_STEP_COOL_DELAY_S16
4x0053
Heating boost delay
GIL_MIN_TWO_STEP_HEAT_DELAY_S16
4x0054
Change over 2 act temp
GIL_DEGC_CHOV2_ACTUAL_S16
4x0055
Heat type
GIL_E_HEATTYPE_S16
4x0056
Air flow max
GIL_LPS_MAX_S16
4x0057
Air flow min Occ
GIL_LPS_MIN_OCC_S16
4x0058
Air flow min UnOcc
GIL_LPS_MIN_UNOCC_S16
4x0059
Air flow min Holliday
GIL_LPS_MIN_HOLIDAY_S16
4x0061
Air flow moving average time (hours).
GIL_H_AIRFLOW_AVG_S16
4x0062
Low pressure alarm limit
GIL_DPA_LOW_PRESSURE_LIMIT_S16
4x0063
Vent boost delay
GIL_H_VENT_BOOST_DELAY_S16
4x0064
Vent boost time
GIL_MIN_VENT_BOOST_S16
4x0065
Valve exercise interval
GIL_H_VALVE_EXC_INT_S16
4x0066
Min pressure for cooling
GIL_DPA_MIN_COOLING_S16
4x0067
Air cooling sequence
GIL_E_AIRCOOLING_SEQUENCE
4x0068
K-factor on closed damper
GIL_K_FLOW_CLOSED_S16
4x0069
K-factor on open damper
GIL_K_FLOW_OPEN_S16
4x0070
Heating P-band
GIL_DEGC_PBAND_HEAT_S16
4x0071
Cooling P-band
GIL_DEGC_PBAND_COOL_S16
4x0072
Heating I-time
GIL_MIN_ITIME_HEAT_S16
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
ADAPT Parasol b
4x0048
4x0049
39
ADAPT Parasol b
4x0073
Cooling I-time
GIL_MIN_ITIME_COOL_S16
4x0076
P-band airflow regulator
GIL_LPS_AFR_PBAND_S16
4x0077
I-time airflow regulator
GIL_S_AFR_ITIME_S16
4x0079
Change over 2 hyst temp
GIL_DEGC_CHOV2_HYST_S16
4x0080
Change over 4 low limit
GIL_V_CHOV4_DEADZ_LOLIM_S16
4x0081
Change over 4 hi limit
GIL_V_CHOV4_DEADZ_HILIM_S16
4x0082
Internal LED mode
GIL_E_INTLED_MODE
4x0083
SM offset LED mode
GIL_E_SM_OFLED_S16
4x0084
SM offset LED active
GIL_S_SM_OFLED_ACTIVE_S16
4x0085
SM LED brightness active
GIL_PCT_SM_BRIGHTN_ACT_S16
4x0086
SM LED brightness inactive
GIL_PCT_SM_BRIGHTN_INACT_S16
4x0088
Damper action emergency
GIL_E_EMERGENCY_ACTION_S16
4x0089
Air quality low limit ppm
GIL_PPM_AIRQ_LOLIM_S16
4x0090
Air quality high limit ppm
GIL_PPM_AIRQ_HILIM_S16
4x0091
PPM/V for CO2 or VOC analog sensor
GIL_PPM_PER_VOLT_S16
4x0092
VOC sensor use
GIL_E_VOCUSE_S16
4x0093
Low lim AO1
GIL_V_ANA_OUT_1_LOLIM_S16
4x0094
Hi lim AO1
GIL_V_ANA_OUT_1_HILIM_S16
4x0095
Low lim AO2
GIL_V_ANA_OUT_2_LOLIM_S16
4x0096
Hi lim AO2
GIL_V_ANA_OUT_2_HILIM_S16
4x0097
Low lim AO3
GIL_V_ANA_OUT_3_LOLIM_S16
4x0098
Hi lim AO3
GIL_V_ANA_OUT_3_HILIM_S16
4x0099
Coil mirror
GIL_F_COIL_S16
4x0100
Modbus master delay time
GIL_MS_MODB_DELAY_S16
4x0101
Restore settings (write 1111)
GIL_N_RESTORE_SETTINGS_S16
4x0102
Save settings (write 2222)
GIL_N_SAVE_SETTINGS_S16
4x0103
Airflow demand min
GIL_LPS_FLOWDEMAND_MIN_S16
4x0104
Airflow demand max
GIL_LPS_FLOWDEMAND_MAX_S16
4x0105
EA offset
GIL_PCT_EA_OFFSET_S16
4x0106
Digital out 1 option
GIL_E_DIG_OUT_1_OPTION_S16
4x0107
Digital out 2 option
GIL_E_DIG_OUT_2_OPTION_S16
4x0108
Digital out 3 option
GIL_E_DIG_OUT_3_OPTION_S16
4x0109
Analog out 1 option
GIL_E_ANA_OUT_1_OPTION_S16
4x0110
Analog out 2 option
GIL_E_ANA_OUT_2_OPTION_S16
4x0111
Analog out 3 option
GIL_E_ANA_OUT_3_OPTION_S16
4x0112
Ignore Occupancy SM (bit code)
GIL_F_OCC_SM_IGNORE_S16
4x0113
Slave air function
GIL_E_AIR_SLAVEFUNC_S16
4x0114
Air-water-air breakpoint A
GIL_PCT_COOLSEQ_A_S16
4x0115
Air-water-air breakpoint B
GIL_PCT_COOLSEQ_B_S16
4x0116
Cold draft protection level
GIL_PCT_COLDDRAFTPROT_S16
4x0117
Cold draft protection limit to turn off
GIL_PCT_COLDDRAFTPROTLIMIT_S16
4x0118
Actuator period time
GIL_S_PWM_PERIOD_S16
40
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25
www.swegon.com
ADAPT Parasol b
Felsökning
Larmlista
Typ av alarm
Trolig orsak
Larm nr.
Typ av alarm
Kommentar
Alarm 1
Supply voltage low
Låg matningsspänning, underdimesionerad trafo, spänningsfall i långa
kablar. Risk för funktionsnedsättning.
Alarm 2
Supply voltage critical low
Se ovan, stor risk för funktionsnedsättning
Alarm 3
Ext temp missing
Tempgivare ej ansluten
Alarm 4
Ext temp error
Tempgivare trasig
Alarm 5
Condensation sensor error
Kondenssensor trasig
Alarm 6
SM temp sensor error
Tempsensor SM trasig
Alarm 7
SM button error
Tryckknapp SM trasig
Alarm 8
CO2 sensor missing
CO2 givare ej ansluten
Alarm 9
VOC Error
VOC givare, felaktigt värde
Alarm 10
Low pressure
Någon av tryckgivarna mäter ett tryck under det tillåtna
Alarm 17
SM comm error
Kommunikationsfel sensormodul, kolla adressering
Alarm 18
Slave comm error
Slavenehet ej ansluten
Alarm 19
Pressure sensor comm error
Kommunikationsfel tryckgivare, kolla adressering av tryckgivare
Alarm 20
VOC sensor comm error
VOC givare ej ansluten
Alarm 21
No master request (slave)
Slavenheten hittar ingen Master att förhålla sig till.
Alarm 22
Slave incompatible version
Programmvaruversion på slavenhet skiljer sig från den i masterenheten
Alarm 25
Heating comfort alarm
Rumsbörvärdet nås inte trots att utsignalen till värmeställdonet varit
100% i x min
Alarm 26
Cooling comfort alarm
Rumsbörvärdet nås inte trots att utsignalen till kylställdonet varit 100%
i x min
Alarm 27
Temp. Set point overlap alarm
Överlappande setvärde för temperatur
Alarm 28
Air quality comfort alarm
Tillåtet PPM värde överskridet under x min
Alarm 29
Condensation
Kondenssensorn har slutit kretsen, kondensvatten eller kortslutning
Alarm 33
24 V Out 1 overload error
Överbelastad utgång
Alarm 34
24 V Out 2 overload error
Överbelastad utgång
Alarm 35
24 V Out 3 overload error
Överbelastad utgång
Alarm 41
Slave input sum alarm
Ingångslarm från slav enhet
Alarm 42
Slave output sum alarm
Utgångslarm från slav enhet
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
2014-11-25www.swegon.com
41
ADAPT Parasol b
Larm nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement