Manual_HRN_3x_6x

Manual_HRN_3x_6x
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
HRN-63
HRN-64
HRN-67
Hlídací napěťové relé řady HRN-3x a řady HRN-6x
Kontrolné napäťové relé rady HRN-3x a rady HRN-6x
Monitoring voltage relay line HRN-3x and line HRN-6x
Releu de moniotorizare a tensiunii din gama HRN-3x
şi HRN-6x
Przekaźniki kontroli napięcia HRN-3x i HRN-6x
Feszültség fifi gyelő relék - HRN-3x és HRN-6x sorozat
Реле контроля напряжения HRN-3x ряда HRN-6x
CZ
SK
EN
RO
PL
HU
RU
HRN-35
3074;3013-02VJ-027 Rev.: 3 A4
HRN-33
HRN-34
HRN-35
HRN-37
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Přístroje řady HRN-3x a HRN-6x jsou
konstruovány pro připojení do 1-fázové
sítě nebo ss obvodů (dle typu, nutno
dodržet napěťové rozsahy) a musí být
instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci,
připojení, nastavení a obsluhu může
provádět pouze osoba s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací, která se
dokonale seznámila s tímto návodem
a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje
ochrany proti přepěťovým špičkám a
rušivým impulsům v napájecí síti. Pro
správnou funkci těchto ochran však
musí být v instalaci předřazeny vhodné
ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle
normy zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojů (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak,
aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a podle
toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u
prodejce. Výrobek je možné po ukončení
životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.
Prístroje rady HRN-3x a HRN-6x sú konštruované pre pripojenie do 1-fázovej siete alebo js obvodov (podľa typu, nutné
dodržať napäťové rozsahy) a musia byť
inštalované v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu
môže prevádzať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou,
ktorá sa dokonale zoznámila s týmto
návodom a funkciou prístroja. Prístroj
obsahuje ochrany proti prepäťovým
špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto
ochrán však musia byť v inštalácii predradené vhodné ochrany vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže apod.). Pred
zahájením inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napätím a
hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”.
Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia.
Správnou inštaláciou prístroja zaistite
dokonalú cirkuláciu vzduchu tak, aby
pri trvalej prevádzke a vyššej okolitej
teplote nebola prekročená maximálna
povolená pracovná teplota prístroja. Pre
inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti,
že sa jedná o plne elektronický prístroj
a podľa toho k montáži pristupujte.
Bezproblémová funkcia prístroja je tiež
závislá na predchádzajúcom spôsobe
transportu, skladovania a zachádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky
poškodenia, deformácie, nefunkčnosti
alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento
prístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobok je možné po ukončení životnosti
demontovať, recyklovať, prípadne uložiť
na zabezpečenú skládku.
Devices line HRN-3x and HRN-6x are
constructed to be connected into
1-phase main or DC circuits (according to
types, it is necessary to observe voltage
ranges) and must be installed in accordance with regulations and standards
applicable in a country of use. Installation, connection, setting and servicing
can be done only by a person with an
adequate qualification who has read
and perfectly understood this manual
and function of the device. The device
contains protections against over-voltage peaks and disturbances in the supply
main. To assure correct function of these
protections, there must be front-ended
suitable protections of higher degree
(A, B, C) and according to a standard
switched devices (contactors, motors,
inductive loads etc.) must be screened.
before installing it is necessary to make
sure that the device is not energized
and main switch is in position OFF. Do
not install device to sources of excessive electromagnetic disturbances. By
correct installation of the device, ensure
perfect air circulation so the maximal
operational temperature of the device
is not exceeded when operated 24 hours
a day with higher ambient temperature.
Use screwdriver width approx. 2 mm to
install and set the device. Please keep in
mind that it is a fully electronics device
while mounting it. Correct function of
the device is also depended on the type
of transport, storing and handling. In
case you notice any damage, deformation, malfunction or missing piece, do
not install the device and claim it at the
seller. The device can be dismounted,
recycled or stored at protected dumping-place after its lifetime.
Dispozitivul este constituit pentru
racordare la retea de tensiune
monofazată AC/DC 24-240V şi trebuie
instalat conform instrucţiunilor şi a
normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut
cu protecţie împotriva vârfurilor de
supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea
acestor funcţii de protecţie trebuie să
fie prezente în instalaţie mijloace de
protecţie compatibile de nivel înalt
(A,B,C) şi conform normelor asigurată
protecţia contra perturbaţiilor ce pot
fi datorate de dispozitivele conectate
(contactoare,motoare, sarcini inductive).
Înainte de montarea dispozitivului
vă asiguraţi că instalaţia nu este sub
tensiune şi întrerupătorul principal este
în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi
dispozitivul la instalaţii cu perturbări
electromagnetice mari. La instalarea
corectă a dispozitivului asiguraţi o
circulaţie ideală a aerului astfel încât,
la o funcţionare îndelungată şi o
temperatură a mediului ambiant mai
ridicată să nu se depăşească temperatura
maximă de lucru a dispoztivului. Pentru
instalare folosiţi şurubelniţa de 2 mm.
Aveţi în vedere că este vorba de un
dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără
probleme a dispozitivului
depinde şi de modul în care afost
transportat, depozitat. Dacă descoperiţi
existenţa unei deteriorări, deformări,
nefuncţionarea sau lipsa unor părţi
componente, nu instalaţi acest dispozitiv
şi reclamaţi-l la vânzător.Dispotitivul
poate fi demontat după expirarea
perioadei de exploatare, reciclat şi după
caz depozitat în siguranţă.
Aparaty HRN-3x i HRN-6x są konstruovane dla podłączenia do sieci 1-fazowej
lub ss obwodów (wg typu, potrzebne
dotrzymywać zakresy napięciowe) i
musi być instalowany w zgodzie z zasadamy i normami płatnymi w danym
kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
elektryka, który zna funkcjonowanie
i parametry techniczne tego urządzenia. Aparat posiada ochrony przeciw
przepięciom i zakłóceniom ze sieci. Dla
właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia
ochronnego większego stopnia (A, B, C) i
wg normy zapewniona ochrona przeciw
zakłóceniom łączonych aparatów (styczniki, silniki, ob. Indukcyjne itd.). Przed
rozpoczęciem instalacji należyupewnić
się, że urządzenie niejest pod napięciem i główny wyłącznuk jest w pozycji
“WYŁĄCZONY”. Nie należy instalować
urządzenia w pobliżu innych urządzeń
wysyłających fale elektromagnetyczne.
Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne-instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urzadzenia
wynika również z warunków transportu,
składowania oraz sposobu obchodzenia
się z nim. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad bądź usterek, braku
elementów lub zniekształcenia prosimy
nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt
może być po czasie roboczym ponownie
przetwarzany.
A HRN-3x és HRN-6x sorozat 1 fázisú DC
áramkörökben történő felhasználásra
készült (típustól függően választható
a figyelni kívánt feszültségtartomány),
az eszközöket előírásoknak megfelelően kell felszerelni és alkalmazni.
A felszerelést, csatlakoztatást, beállítást és szervizelést csak a megfelelő
ismeretekkel rendelkező személy végezheti, aki tisztában van az eszközök
működésével és ismeri a használati
útmutatóban közölteket. Az eszközök
feszültséglökések és zavarok elleni
védelemmel rendelkeznek. Funkcióik révén magasabb fokú védelmet
nyújtanak (A, B, C) a hagyományos
alkalmazásokban is (kontaktorok,
motorok, induktív terhelések, stb.).
Felszerelés előtt győződjön meg róla,
hogy az eszköz nincs feszültség alatt
és a hálózat szintén feszültségmentes állapotban van. Ne szerelje fel az
eszközt rendkívül magas elektromágneses sugárzás forrásának közelébe.
Felszereléskor ügyeljen a megfelelő
szellőzésre, hogy az eszköz ne lépje túl
a megengedett üzemi hőmérsékletet.
24 órás üzem esetén fokozottn figyeljen a kellő hőelvezetésre. Használjon
csavarhúzót a felszereléshez és beállításához. Rögzítse az eszközt megfelelően. Ha a burkolaton sérülést észlel,
ne szerelje fel a készüléket, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítővel. Az eszköz
élettartamát követően gondoskodjon
annak megfelelő kezeléséről.
Изделия ряда HRN-3x и HRN-6x произведены
для подключения к 1-фазной или SS
цепи (соответственно типа необходимо
соблюсти
диапазоны
напряжения).
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов
данной страны. Монтаж, подключение,
настройку и обслуживание может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квалификацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Устройство
оснащено защитой от перегрузок и помех
в подключенной цепи. Для правильного
функционирования этих охран
при
монтаже дополнительно необходима
охрана более высокого уровня (А, В,С) и
нормативно обеспеченная
защита от
помех
коммутирующих
устройств
(контакторы, моторы, индуктивные
нагрузки и т.п.). Перед монтажом
необходимо проверить не находится
ли устанавливаемое оборудование под
напряжением, основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.”
Не устнавливайте реле возле устройств
с эллектромагнитным излучением. Для
правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией
воздуха таким образом, чтобы при его
длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура. При
установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу
и настройкам приступайте соответственно.
Монтаж должен производиться, учитывая,
что речь идет о полностью электронном
устройстве. Нормальное функционирование
изделия также зависит от способа
транспортировки, складирования и
обращения с изделием. Если обнаружите
признаки повреждения, деформации,
неисправности или отсутствующую деталь
- не устанавливайте это изделие, а пошлите
на рекламацию продавцу. С изделием
по окончании его срока использования
необходимо поступать как с электронными
отходами.
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
HRN-67
HRN-35
1
A1
1
A2
A1
A2
2
2
3
3
4
4
5
5
1 Svorky napájecího/hlídaného napětí
Svorky napájacieho/kontrolovaného napätia
Supply / monitoring terminals
Sursă/tensiunea monitorizată
Zasilanie/ zestyki nadzorujące
Táp- mérõ csatlakozó
Клеммы питания/контроля напряжения
4 Nastavení časové prodlevy
Nastavenie časového oneskorenia
Adjusting of time delay
Reglajul întârzierii
Nastawienie górnej wartości
Késleltetés beállítása
Настройка времени задержки
2 Indikace
Indikácia
Indication
Indicator LED
Indykacja
kijelzése
Индикация
3 Nastavení horní meze Umax
Nastavenie hornej úrovne Umax
Adjusting of upper value Umax
Reglajul Umax
Ustawienie górnego progu Umax
Felsõ érték beállítása Umax
Настройка верхнего уровня Umax
6 Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contatcs
Contacte de ieşire
Zaciski zasilania
kimeneti csatlakozó
Выходные контакты
5 Nastavení dolní meze Umin
Nastavenie dolnej úrovne Umin
Adjusting of bottom value Umin
Reglajul Umin
Nastawienie dolnej wartości Umin
Alsóérték beállítása Umin
Настройка нижнего уровня Umin
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
Un
HRN-33,HRN-37
HRN-63,HRN-67
26
25
A1
28
HRN-34,
HRN-64
Un
A1
A2
Un
HRN-35
-
+
A1
A2
A2
6
15
16
15
18
16
18
6
6
25 26 28
15 16 18
15 16 18
15 16 18
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
cos φ ≥ 0.95
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
M
K
AC13
AC14
AC15
DC1
250V / 6A
250V / 6A
250V / 6A
24V / 16A
-1-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
800W
x
250V / 3A
250V / 10A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 4A
24V / 16A
24V / 2A
24V / 2A
Napájanie a meranie
Napájacie a meracie svorky:
Napájacie napätie:
Príkon:
Horná úroveň (Umax):
Dolná úroveň (Umin):
Max. trvalý prúd:
Špičkové preťaženie < 1ms:
Časové oneskorenie:
Presnosť
Presnosť nastavenia (mech.):
Opakovateľná presnosť:
Závislosť na teplote:
Tolerancia krajných hodnôt:
Hysterézia (z chyb. do normal):
Výstup - Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Indikácia výstupu:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť (AC1):
Dalšie udaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez prip. vodičov (mm2):
Hmotnosť :
Rozmery:
Normy:
Napájení a měření
Napájecí a měřící svorky:
Napájecí a hlídané napětí:
Příkon:
Horní úroveň (Umax):
Dolní úroveň (Umin):
Max. trvalé napětí:
Špičkové přetížení <1ms:
Časová prodleva:
Přesnost
Přesnost nastavení (mech.):
Opakovatelná přesnost:
Závislost na teplotě:
Tolerance krajních hodnot:
Hystereze (z chyb. do norm.):
Výstup - Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Další údaje:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připoj. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Normální stav/
Normal state
Umin<Un<Umax
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = OFF
Podkročeno Umin(podpětí)/
Drop below Umin(undervoltage)
Un<Umin
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = OFF
Překročeno Umax(přepětí)/
Exceeded Umax(overvoltage)
Un>Umax
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = ON
Překročeno Umax(nadpětí)/
Exceeded Umax(overvoltage)
Un>Umax
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = ON
Področeno/
Drop below Umin(undervoltage)
Umin(podpětí)
Un<Umin
Zelená/ Green LED = OFF
Překročeno Umax(přepětí)/
Exceeded Umax(overvoltage)
Un>Umax
Zelená/ Green LED = OFF
Červená/ Red LED = ON
Překročeno Umax(přepětí)/
Exceeded Umax(overvoltage)
Podkročeno Umin(podpětí)/
Drop below Umin(undervoltage)
Un>Umax nebo Un<Umax
Zelená/ Green LED = OFF
Červená/ Red LED = ON
Normální stav/ Normal state
Umin<Un<Umax
Zelená/ Green = ON
Červená/ Red LED = OFF
HRN-35
Překročeno Umax(nadpětí)/
Exceeded Umax(overvoltage)
Podkročeno Umin(podpětí)/
Drop below Umin(undervoltage)
Un>Umax nebo/or Un<Umax
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = ON
HRN-64
61 g
2-6% nastav.hodnoty(pouze u HRN-33)
1x přepínací/changeover (AgNi)
A1 - A2
AC 48 - 276 V / 50Hz
AC max. 1.2 VA
AC 160 - 276 V
30 - 95 % Umax
AC 276 V
AC 290 V
nastavitelná/adjustable, 0 - 10 s
HRN-33 / HRN-63
Podkročeno Umin(podpětí)/
Drop below min(undervoltage)
Un<Umin
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = OFF
Питание и замер
Клеммы питания и замера:
Напряж. питания и контрол.:
Мощность:
Верхний уровень (Umax):
Нижний уровень (Umin):
Макс. длительное напряжение:
Пиковая перегрузка <1 мс:
Временная задержка:
Точность
Точность настроек (механ.):
Точность повторений:
Температурная зависимость:
Толерант. крайних величин:
Гистерезис (из ошиб сост. в норм.):
Выход - Количество контактов :
Номинальный ток :
Замыкающая мощность:
Пиковый ток :
Замыкающее напряжение:
Мин. замыкающая мощность DC:
Индикация выхода :
Механическая жизненность :
Эл. жизненность(AC1):
Другие параметры:
Раб. температура:
Складская температура :
Электрическая прочность :
Рабочее положение :
Крепление:
Защита:
Категория перенапряжения :
Степень загрязнения:
Сечение подключ. проводов:
Размер:
Вес:
Соответствующие нормы :
Технические
параметры
HRN-34
HRN-63, HRN-67
Normální stav/ Normal state
Umin<Un<Umax
Zelená/ Green LED = ON
Červená/ Red LED = OFF
HRN-33,HRN-37
Műszaki
paraméterek
Supply and measuring
Alimentare şi măsuri
Zaciski zasilania a mierzenia: Táp- és mérés
Terminals:
Terminale:
Napięcie zasilania:
Csatalkozók:
Supply voltage:
Tensiunea de alimentare:
Napięcie a czuwający zasilania: Tápfeszültség:
Consumption:
Consum:
Znamionowy pobór mocy:
Teljesítményfelvétel:
Upper level (Umax):
Nivel superior (Umax):
Górny poziom (Umaks):
Umax:
Bottom level (Umin):
Nivel inferior (Umin):
Dolny poziom (Umin):
Umin:
Max. permanent:
Tensiunea max. permanentă: Maks. napięcie trwałe:
Max. állandó terhelés:
Peak overload <1ms:
Vârful suprasarcinii admise <1ms: Obciążenia maks. <1ms:
Túlterhelés <1ms:
Time delay:
Întârzierea:
Przedłużenie czasowe:
Késleltetés:
Accuracy
Precizie
Dokładność
Pontoság
Setting accuracy (mechanical): Precizia reglajului (mecanic): Dokładność nastawiania (mech.): Beállítási pontosság (mech.):
Repeat accuracy:
Sensibilitatea repetărilor:
Dokładność powtórzeń:
Ismétlési pontosság:
Dependance on temperature: Dependenţa de temperatură: Zawisłość na temperaturze: Hőmérséklet függés:
Tolerance of limit values:
Toleranţa valorilor limită:
Tol. esktremalnych wartości: Határérték tűrés:
Hysteresis (from fault to norm.): Hysteresis (de la eroare la norm.): Hister. (z błędnego do normal.): Hiszterézis (hibástól a norm.):
Output - Number of contacts: Ieşiri- Număr de contacte:
Wyjście - Ilość zesyków:
Kimenet - Kontaktusok száma:
Rated current:
Intensitate:
Znamionowy prąd:
Névleges áram:
Switching capacity:
Decuplare:
Moc łączeniowa:
Megszakítási képesség:
Inrush current:
Curentul de vârf:
Maks. prąd:
Túláram:
Switching voltage:
Tensiunea de cuplare:
Napięcie łączeniowe:
Kapcsolási feszültség:
Min. switching capacity DC: Tens. min. pentru decuplare DC: Min. moc łączeniowa DC:
Min. DC kapcsolási teljesítmény:
Output indication:
Indicare releu ieşire activ:
Sygnalizacja wyjścia:
Kimenet jelzése:
Mechanical life:
Durata de viață mecanică:
Trwałość mechaniczna:
Mechanikai élettartam:
Electrical life (AC1):
Durata de viață electrică (AC1): Trwałość łączniowa (AC1):
Elektromos élettartam (AC1):
Other information
Alte informaţii
Inne dane:
Egyéb információk
Operating temperature:
Temperatura de funcționare: Temperatura robocza:
Működési hőmérséklet:
Storage temperature:
Temperatura de depozitare:
Temperatura składowania:
Tárolási hőmérséklet:
Electrical strength:
Tensiunea maximă:
Napięcie izolacji:
Elektromos szilárdság:
Operating position:
Poziţia de funcţionare:
Pozycja pracy:
Beépítési helyzet:
Mounting:
Montaj:
Mocowanie:
Szerelés:
Protection degree:
Grad de protecție:
Stopień ochony obudowy:
Védettség:
Overvoltage cathegory:
Categoria supratensiune:
Kategoria przepięcia:
Túlfeszültségi kategória:
Pollution degree:
Grad de poluare:
Stopień nieczystości:
Szennyezettségi fok:
Max. cable size (mm2):
Secţ. max. a conductorului (mm2): Przekrój podłąc. przewodów: Max. vezeték méret (mm2):
Dimensions:
Dimensiuni:
Waga:
Méretek:
Weight:
Masa (g):
Wymiary:
Tömeg:
Standards:
Standarde de calitate:
Normy:
Szabványok:
Technical parameters
Indikace LED / Indikacia LED / Indication LED / Indication LED / Indykacja LED / LED kijelzés / Индикация LED
Technické parametre
Technické parametry
-2-
A1 - A2
AC 48 - 276 V / 50Hz
AC max. 1.2 VA
AC 160 - 276 V
30 - 95 % Umax
AC 276 V
AC 290 V
nastavitelná/adjustable, 0 - 10 s
HRN-35
A2
A1
15
A2
A1
HRN-35
16
18
HRN-33,HRN-37, HRN-63, HRN-67
16
15
18
26
25
28
A2
A1
HRN-34, HRN-64
16
15
18
61 g
2 - 6 % nastav. hodnoty (pouze u HRN-37)
1x přepínací/changeover (AgNi)
A1 - A2
AC 24-150 V / 50Hz
AC max. 1.2 VA
AC 80-150 V
30 - 95 % Umax
AC 276 V
AC 290 V
nastavitelná/adjustable, 0 - 10 s
HRN-37 / HRN-67
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
4 kV (napájení - výstup)/(supply - output)
libovolná/any
DIN lišta/rail EN 60715
IP 40 z čelního panelu/ from front panel
III.
2
max.1x 2.5, max.2x1.5 /s dut./with sleeve max.1x2.5
90 x 17.6 x 64 mm
73 g
85 g
EN 60255-6, EN 61010-1
5%
<1 %
< 0.1 % / °C
5%
2 - 6 % nastav. hodnoty (pouze u HRN-34)
2 - 6 % nastav. hodnoty
1x přep. pro každou úroveň (AgNi)
1x přepínací/changeover (AgNi)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / < 3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
červená, red/ zelená, green LED
3x107
0.7x105
A1 - A2
DC 6 - 30 V
DC max. 1.2 VA
DC 18 - 30 V
35 - 95 % Umax
DC 36 V
DC 50 V
nastavitelná/adjustable, 0 - 10 s
HRN-34 / HRN-64
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- slouží k hlídání napájecího napětí pro spotřebiče náchylné na toleranci napájení, ochrana zařízení před podpětím / přepětím...
- rozdíl mezi řadou HRN-3x a HRN-6x - viz. graf funkce
- HRN-33, HRN-63 - hlídá napětí v rozsahu AC 48 - 276 V
- je možno hlídat úroveň nadpětí a podpětí samostatně
- HRN-34, HRN-64 - jako HRN-33, ale s rozsahem úrovně hlídaného napětí DC 6 - 30 V
- tímto rozsahem je předurčeno pro hlídání bateriových obvodů (12, 24 V)
- HRN-35 - jako HRN-33, ale má nezávislé výstupní relé pro každou úroveň napětí
- je možno tak např. výstupem pro nadpětí spínat jinou zátěž než pro podpětí
- HRN-37, HRN-67 - hlídá napětí v rozsahu AC 24 -150 V
- je možno hlídat úroveň nadpětí a podpětí samostatně
- u všech typů je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček)
- spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % horní úrovně (Umax)
- 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy
- napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení)
- jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
EN
- serves to control supply voltage for appliances sensitive to supply tolerance, protection of the device against under/over voltage
- HRN-3x is band voltage relay, HRN-6x is over/under voltage relay. For difference - pes see graph of function
- HRN-33, HRN-63 - monitors voltage in range AC 48 - 276 V
- U max and U min can be monitored independently
- HRN-34, HRN-64 - like HRN-33, but voltage range is DC 6 - 30 V
- monitoring of battery circuits (12, 24 V)
- HRN-35 - like HRN-33, but independent output relays for each voltage level
- switching of other loads possible
- HRN-37, HRN-67 - like HRN-33, monitors voltage in range AC 24 -150 V
- it is possible to monitor level of overvoltage and undervoltage independently
- adjustable time delay for all types is 0 - 10 s (to eliminate short voltage drops or peaks)
- voltage Umin adjusted as % of Umax
- 3-state indication - LEDs indicating normal state and 2 fault states
- supply from monitored voltage (monitors level of its own supply)
- 1-MODULE, DIN rail mounting
PL
- służy do nadzorowania urządzeń ze względu na tolerancję napięcia zasilania ochrona urządzenia Umin / Umax
- różnice pomiędzy HRN-3x i HRN-6x - widoczne w grafie funkcji
- HRN-33, HRN-63 - nadzoruje napięcie w zakresie AC 48 - 276 V
- nadzorowanie poziomu Umin / Umax niezależnie
- HRN-34, HRN-64 - jako HRN-33, ale z zakresem progu nadzorowanego napięcia DC 6 - 30 V
- ten zakres przeznaczony jest dla nadzorowania obwodów bateriowych (12, 24 V)
- HRN-35 - jako HRN-33, ale ma niezależny wyjściowy przekaźnik dla każdego progu napięć
- tak można wyjściem łączyć obciążenie przy przekroczeniu progu napięcia
- HRN-37, HRN-67 - nadzoruje napięcie w zakresie AC 24 -150 V
- nadzorowanie poziomu Umin / Umax niezależnie
- u wszystkich typów jest nastawialna zwłoka czasowa 0 - 10 s (dla eliminacji krótkotrwałych zaników lub maksymów)
- dolny prog napięcia (Umin) ustawia się w % górnego progu (Umax)
- 3-stanowa sygnalizacja LED wyświetla stan normalny oraz 2 stany błędu
- zasilanie aparatu jest z napięcia nadzorowanego (mierzy poziom włąsnego zasilania)
- wykonanie jednofazowe, 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
- w wykonaniu 3-MODUŁOWYM, mocowanie na szynę DIN
SK
- slúži na kontrolovanie napájacieho napätia pre spotrebiče náchylné na toleranciu napájania, ochrana zariadení pred podpätím
/ prepätím...
- rozdiel medzi radou HRN-3x a HRN-6x - viď. graf funkcie
- HRN-33, HRN-63 - kontroluje napätie v rozsahu AC 48 - 276 V
- je možné kontrolovať úroveň nadpätia a podpätia samostatne
- HRN-34, HRN-64 - ako HRN-33, ale s rozsahom úrovne kontrolovaného napätia DC 6 - 30 V
- týmto rozsahom je predurčené pre kontrolovanie batériových obvodov (12, 24 V)
- HRN-35 - ako HRN-33, ale má nezávislé výstupné relé pre každú úroveň napätia
- je možné tak napr. výstupom pre nadpätie spínať inú záťaž než pre podpätie
- HRN-37, HRN-67 - kontroluje napätie v rozsahu AC 24 -150 V
- je možné kontrolovať úroveň nadpätia a podpätia samostatne
- u všetkých typov je nastaviteľné oneskorenie 0 - 10 s (pre elimináciu krátkodobých výpadkov či špičiek)
- spodná úroveň napätia (Umin) sa nastavuje v % hornej úrovne (Umax)
- 3-stavová indikácia dvojicou LED diód indikuje normálny stav a 2 chybové stavy
- napájanie prístroja sa realizuje z kontrolného napätia (meria úroveň vlastného napájania)
- jednofázové prevedenie, 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu
RO
- Pentru controlul tensiuniide alimentare pentru dispozitive electrice sensibile la fluctuaţiile de tensiune protejează dispozitivele electrice
- Reglarea sub/supra tensiunii
- HRN-3x releu de tensiune în bandă, HRN-6x releu de sub/supra tensiune. Pentru diferenţiere - funţiile detaliate în tabelul de mai jos
- HRN-33, HRN-63 - monitorizează tensiunea în intervalul AC 48 - 276 V
- U max şi U min pot fi monitorizate independent
- HRN-34, HRN-64 - ca şi HRN-33, dar intervalul de tensiune este DC 6 - 30 V
- monitorizarea circuitelor pe acumulator(baterie) (12, 24 V)
- HRN-35 - ca şi HRN-33, dar cu relee independente de ieşire pentru fiecare releu de tensiune
- posibilitatea comutării altor sarcini
- HRN-37, HRN-67 - ca şi HRN-33, monitorizează tensiunea în intervalul AC 24 -150 V
- este posibilă monitorizarea nivelului supratensiunii şi subtensiunii independent
- Întârzierea reglabilă pentru toate tipurile este de 0 - 10 s (pentru eliminarea căderilor sau a creşterilor de Tensiune de scurtă durată)
- Tensiunea Umin reglabilă în % faţă de Umax
- Indicare în 3 stadii - LED-urile indică starea normală şi două stări de eroare
- 1-MODULE, montabil pe şină DIN
HU
- a sorozat tagjai feszültségfi gyelésre szolgálnak, képesek megvédeni a hálózatra kötött eszközöket a feszültséghiány és a
túlfeszültség káros hatásai ellen
- a megfelelő funkciójú relé kiválasztásához tekintse át a táblázatot az 54. oldalon
- HRN-33, HRN-63 - AC 48 - 276 V közötti tartományban fi gyeli a feszültséget
- az Umax és Umin egymástól függetlenül beállítható
- HRN-34, HRN-64 - mint a HRN-33, de a feszültségtartomány DC 6 - 30 V
- akkumulátorok fi gyelésére (12, 24 V)
- HRN-35 - mint a HRN-33, de szintenként független relé kimenetekkel
- HRN-37, HRN-67 - mint a HRN-33, AC 24 -150 V feszültségtartománnyal
- a feszültséghiány és a túlfeszültség szintjei egymástól függetlenül beállíthatóak
- állítható késleltetés mindegyik típusnál 0 - 10 s - a rövid feszültséghibák miatti gyakori kapcsolások kiküszöbölésére
- az Umin az Umax százalékában állítható be
- 3 szintű LED kijelzés - a LED-ek egy normális és két hibás állapotot képesek kijelezni
- tápellátás a fi gyelt hálózatról
- 1-MODULOS, DIN sínre szerelhető
RU
- служит для контроля напряжения питания у эл.потребителей склонных к толерантности напряжения, защита
оборудования перед повышением / понижением напряжения ...
- различия мажду HRN-3x и HRN-6x - см. графики и описаний функций
- HRN-33, HRN-63 - контролирует напряжение в диапазоне AC 48 - 276 V
- может контролировать уровень повыш./пониж. напряжения самостоятельно
- HRN-34, HRN-64 - как HRN-33, но с диапазоном уровня контролируемого напряжения DC 6 - 30 V
- для контроля напряжения аккумуляторных цепей(12, 24 V)
- HRN-35 - как HRN-33, но с независимыми выходными реле для каждого уровня напряжения
- таким образом можно коммутировать на каждом уровне другую нагрузку
- HRN-37, HRN-67 - контролирует напряжение в диапазоне AC 24 -150 V
- может контролировать уровни отдельно
- все типы имеют настраиваемую задержку 0 -10 с (для элиминации кратковрем.скачков и пиков напряжения)
- нижний уровень напряжения (Umin) настраивается в % от величины верхнего уровня(Umax)
- 3-режимная индикация парой LED диодов указывает нормальное состояние и 2 ошибочных состояния
- питание реле с контролируемого напряжения (измеряет и уровень собственного напряжения)
- однофазное исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
HRN-33, HRN-34, HRN-35, HRN-37
Funkce v grafu / Funkcie v grafe / Functions / Funcţionarea / Funkcje / Funkciók / Функция
HRN-34
HRN-35
HRN-33,HRN-37
Hystereze
Hystereze
Hystereze
Hystereze
Hystereze
Hystereze
>
>
Legenda ke grafu/ Legend:
Umax - horní nastavená úroveň napětí/
upper adjustable level of voltage
Un - hlídané napětí/ measured voltage
Umin - spodní nastavená úroveň napětí/
bottom adjustable level of voltage
15-18 - spínací kontakt výstupního relé č.1/
switching contact of output relay No.1
25-28 - spínací kontakt výstupního relé č.2/
switching contact of output relay No. 2
LED ≥Un - indikační kontrolka zelená/
indication green
LED U - indikační kontrolka červená/
indication red
CZ
Hlídací relé řady HRN-3 slouží k hlídání úrovní napětí v jednofázových a stejnosměrných obvodech. Hlídané napětí je pro přístroj zároveň i napětím napájecím. U relé je možno nastavit dvě nezávislé úrovně napětí. U HRN-33, HRN-34 a HRN-37 je v normálním stavu
výstupní relé trvale sepnuto a při výchylce pod nebo nad nastavenou hodnotu relé vypne. Tato kombinace zapojení výstupního relé je výhodná tam, kde se úplný výpadek napájecího (hlídaného) napětí považuje za chybový stav stejně jako pokles napětí v rámci nastavené
úrovně. Výstupní relé je totiž v obou případech vždy ve stavu vypnuto. Naopak u varianty HRN-35 je pro každou úroveň použito samostatné relé, které je v normálním stavu vypnuto. Při překročení horní úrovně (např. nadpětí) spíná první relé, při překročení spodní
úrovně (např. podpětí) spíná relé druhé. Je možno tak na výstupu rozeznat, o jaký chybový stav jde. Pro eliminaci krátkodobých špiček v síti slouží časová prodleva, která se dá plynule nastavit v rozmezí 0-10 s. Uplatňuje se při přechodu z normálního do chybového stavu
a zabraňuje zbytečným zákmitům výstupního relé způsobeným právě parazitními špičkami. Při návratu z chybového stavu do normálního se již prodleva neuplatňuje, ale uplatňuje se hystereze (2-6% v závislosti na nastaveném napětí). Díky přepínacím výstupním
kontaktům je možno dosáhnout dalších konfigurací a funkcí, dle aktuálních požadavků nebo dané aplikace.
-3-
SK
Kontrolné relé rady HRN-3 slúži na kontrolovanie úrovní napätia v jednofázových a jednosmerných obvodoch. Kontrolované napätie je pre prístroj zároveň i napätím napájacím. Pri relé je možné nastaviť dve nezávislé úrovne napätia. Pri HRN-33, HRN-34 a HRN-37 je
v normálnom stave výstupné relé trvalo zopnuté a pri odchýlke pod alebo nad nastavenú hodnotu relé vypne. Táto kombinácia zapojenia výstupného relé je výhodná tam, kde sa úplný výpadok napájacieho (kontrolovaného) napätia považuje za chybový stav rovnako
ako pokles napätia v rámci nastavenej úrovne. Výstupné relé je totiž v oboch prípadoch vždy v stave vypnuté. Naopak pri variante HRN-35 je pre každú úroveň použité samostatné relé, ktoré je v normálnom stave vypnuté. Pri prekročení hornej úrovne (napr. nadpätie)
spína prvé relé, pri prekročení spodnej úrovne (napr. podpätie) spína relé druhé. Je možné tak na výstupe rozoznať, o aký chybový stav ide. Pre elimináciu krátkodobých špičiek v sieti slúži časové oneskorenie, ktoré sa dá plynule nastaviť v rozmedzí 0-10 s. Uplatňuje sa
pri prechode z normálneho do chybového stavu a zabraňuje zbytočným zákmitom výstupného relé spôsobených práve parazitnými špičkami. Pri návrate z chybového stavu do normálneho sa už oneskorenie neuplatňuje, ale uplatňuje sa hysterézia (2-6% v závislosti na
nastavenom napätí). Vďaka prepínacím výstupným kontaktom je možné dosiahnuť ďalšie konfigurácie a funkcie, podľa aktuálnych požiadaviek alebo danej aplikácie.
EN
Monitoring relay series HRN-3 monitores level of voltage in single - phase and DC circuits. Monitored voltage serves also as supply voltage. It is possible to set two independayt levels of voltage, when exceeded the output is activated. HRN-33, HRN-34 and HRN-37 - in
normal state the output relay is permanently switched. It switches off when there is a below or above defl ection. This combination of connection of the output relay is advantageous when the full failure of supply (monitored) voltage is considered to be a faulty state
in the same way as a decrease of voltage within the set level. Output relay is in both situations always switched off . Diff erently HRN-35 version uses independayt relay for each level, in normal state it is switched off . If the upper level is exceeded (for example overvoltage) 1 relay switches on, when the bottom level (e.g. undervoltage) is exceeded 2 relay switches. It is thus possible to see the particular faulty state. To eliminate short peaks in the main the time delay, which is possible to be set in range 0 - 10 s, is used. It functions
when changing from normal to faulty state and prevents unavailing pulsation of the output relay caused by parasitive peaks. Time delay doesn´t apply when changing from faulty to normal state, but hysteresis (1-6% depends on the voltage setting) apply. Thanks to
changeover contacts it is possible to get other confi gurations and functions according to actual requirements of the application.
RO
Releu de monitorizare din seria HRN-3 monitorizează nivelul tensiunii în circuitele monofazice. Tensiunea monitorizată are şi rol de tensiune de alimentare. Este posibilă reglarea a două niveluri independente de tensiune, în cazul depăşirii ieşirea este activată. HRN-33 şi
HRN-34 - în modul normal de releu ieşire este permanent comutat. Se decuplează când apare o fluctuaţie inferiară sau superioară. Această combinaţie de legare a ieşirilor este avantajoasă în cazul incapacităţii de alimentare (monitorizată) tensiunea este considerată a
fi eronată în acelaşi fel cu o scădere a tensiunii în intervalul nivelului selectat. În ambele situaţii ieşirea este deconectată. În mod diferit versiunea HRN-35 utilizează relee diferite pentru fiecare nivel, iar în modul normal este deconectat. Dacă nivelul superior este depăşit
(de exemplu supratensiune) un releu porneşte, iar când nivelul inferior (de exemplu subtensiune) este depăşit, ambele relee încep să fucţioneze. Este deci posibil să avem stări de eroare. Pentru eliminarea fluctuaţiilor de tensiune din reţea, întârzierea - ce poate fi reglată
între 0 - 10 s - este utilizată. Funcţionează când se face trecerea de la starea normală la starea de eroare şi previne fluctuaţiile pe ieşire cauzate de fluctuaţiile pasive. Întârzierea nu este aplicabilă la trecerea de la starea de eroare la cea normală, dar hysteresis-ul (1-6%
depinde de reglarea tensiunii) este aplicabil. Datorită contact comutatorului, este posibilă obţinerea de alte configurări şi funcţiiîn funcţie de cerinţele actuale ale aplicaţiei.
PL
Przekaźniki nadzorcze HRN-3 przeznaczone są do nadzorowania napięć w obwodach jednofazowych lub w obwodach napięć DC. Nadzorowane napięcie jest także napięciem zasilania dla tego aparatu. Do ustawienia są dwa niezależne napięcia. U HRN-33,HRN-34 i
HRN-37 jest wyjście w stanie normalnym trwałe załączone a w stanie błędu dojdzie do rozłczenia styku przekaźnika. Taka kombinacja stanu wyjścia jest zalecana w przypadkach kiedy zanik napięcia zasilania (nadzorowanego) ma takie same znaczenie jako przekroczenie progu Umin/Umax. Wyjście jest w obóch przypadkach rozłączone. Natomiast wariant HRN-35 ma dla każdego poziomu zastosowany niezależny przekaźnik, który jest w normalnym stanie rozłączony. Po przekroczeniu górnego progu (Umax) załącza się pierwszy
przekaźnik, po przekroczeniu dolnego progu (Umin) załącza się drugi przekaźnik. Tym można na wyjśćiu rozeznać jaki wystąpił błąd. Dla eliminacji krótkotrwaych maksymów w sieci służy zwłoka czasowa, którą można płynnie ustawiać 0-10 s. Stosuje się podczas
przejścia z stanu błędu do stanu normalnego i tym eliminuje niepotrzebne zaczania wyjścia przekaźnika. Przy powrocie z stanu błędu do stanu normalnego już złoka czasowa niejest zastosowana, ale stosuje się histereza (2-6% w zaleności od ustawionego napięcia).
Dzieki przełącznym zesykom wyjściowym można osiągnąć inne konfiguracje i funkcje, wg aktualnych wymagań lub specjalnej aplikacji.
HU
A HRN-3 -as szériájú fi gyelõ relé az egyfázisú hálózaton fi gyeli a feszültség szintjét. A mért hálózat egyben szolgáltatja a tápfeszültséget is. Lehetõség van két, egymástól független feszültségszint beállítására, melyeket ha a feszültségszint túllép a relé kapcsol. A
HRN-33 és a HRN 34 termékeknél a kimeneti relé alaphelyzetben be van kapcsolva, a határérték alatt és felett a relé kikapcsol. A kimeneti reléknek ez a fajta mûködése feszültséghiány esetén is elõnyös, mivel ilyenkor is hibás állapotnak tekinti a feszültség hiányát és
kikapcsol. Ettõl eltér a HRN-35-ös verzió, mely mindkét szinten független reléket alkalmaz, melyek normál állapotban ki vannak kapcsolva. Ha a felsõ szintet túllépi a feszültség(túlfeszültség) az elsõ relé bekapcsol, ha az alsó szint alá csökken a feszültség a második relé
kapcsol. A rövid csúcsértékek 0-10 másodperces késleltetés beállításával küszöbölhetõek ki. Ez helyesen beálítva különösen a normális és a hibás határérték közötti gyakori ingadozástól menti meg a reléket. A késleltetés visszafelé nem mûködik, tehát a hibás értékrõl
a normálisra visszatérve, de a hiszterézis (1-6%- a beálított feszültségszint arányában) igen. A váltóérintkezõknek köszönhetõen a termékek több kombinációban, sokféle feladatra alkalmazhatóak.
RU
Реле контроля ряда HRN-3 служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Напряжение контролируемое для изделия является одновременно и напряжением питания. В реле можно настроить два
независимых уровня напряжения. У HRN-33,HRN-34 и HRN-37 в нормальном сосотоянии постоянно замкнуто, а при отклонении над или под настроенный уровень контрол.напряжения - реле выключит. Эта комбинация подключения выходного
реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого) принимается как ошибочное соостояние, также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня . Выходное реле в обеих ситуациях всегда выключено.
Наоборот, у HRN-35 для каждого уровня использовано самостоятельное реле, которое в нормальном соостоянии выключено. При пересечении верхнего уровня(напр. повышение напряжения) включается первое реле, при пересечении нижнего
уровня (напр.понижение напряжения) включается второе реле. Таким образом, по состоянию выхода можно судить о каком ошибочном сосотоянии идет речь. Для элиминации кратковременых пиков и спадов напряжения используется веременная
задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с. Реализуется при переходе из нормального состояния в ошибочное и препятствует избыточному искрению выходного реле, вызванному паразитными пиками. При возвращении с
ошибочного состояния к нормальному задержка не реализуется , реализуется гистерезис ( 2-6% в зависимости от настроенного уровня). Благодаря переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с
пожеланиями и требованиями данной аппликации.
HRN-63, HRN-64, HRN-67
Funkce v grafu / Funkcie v grafe / Functions / Funcţionarea / Funkcje / Funkciók / Функция
HRN-63, 64, 67
Legenda ke grafu/ Legend:
Umax - horní nastavená úroveň napětí/upper adjustable level of voltage
Un
- hlídané napětí/measured voltage
Umin - spodní nastavená úroveň napětí/ bottom adjustable level of voltage
15-18 - spínací kontakt výstupního relé/ switching contact of output relay
LED U> - indikační kontrolka červená/ indication red
CZ
Hlídací relé řady HRN-6x slouží k hlídání úrovní napětí v jednofázových nebo stejnosměrných obvodech. Hlídané napětí je pro přístroj zároveň i napětím napájecím. U relé je možno nastavit dvě nezávislé úrovně napětí. Při překročení Umax je aktivován výstup. Při
podkročení Umin je výstup deaktivován. Tato kombinace zapojení výstupního relé je výhodná tam, kde se úplný výpadek napájecího (hlídaného) napětí považuje za chybový stav stejně jako pokles napětí v rámci nastavené úrovně. Pro eliminaci krátkodobých špiček v
síti slouží časová prodleva, kterou lze plynule nastavit v rozmezí 0-10 s. Uplatňuje se při přechodu ze stavu přepětí do stavu podpětí. Při návratu ze stavu podpětí do stavu přepětí se již prodleva neuplatňuje. Díky přepínacím výstupním kontaktům je možno dosáhnout
dalších konfigurací a funkcí dle aktuálních požadavků nebo dané aplikace.
SK
Kontrolné relé rady HRN-6x slúži na kontrolovanie úrovní napätia v jednofázových alebo jednosmerných obvodoch. Kontrolované napätie je pre prístroj zároveň i napätím napájacím. U relé je možné nastaviť dve nezávislé úrovne napätia. Pri prekročení Umax je aktivovaný výstup. Pri menšom Umin je výstup deaktivovaný. Táto kombinácia zapojenia výstupného relé je výhodná tam, kde sa úplný výpadok napájacieho (kontrolovaného) napätia považuje za chybový stav rovnako ako pokles napätia v rámci nastavenej úrovne. Pre
elimináciu krátkodobých špičiek v sieti slúži časové oneskorenie, ktoré je možné plynulo nastaviť v rozmedzí 0-10 s. Uplatňuje sa pri prechode zo stavu prepätia do stavu podpätia. Pri návrate zo stavu podpätia do stavu prepätia sa už oneskorenie neuplatňuje. Vďaka
prepínacím výstupným kontaktom je možné dosiahnuť ďalšie konfigurácie a funkcie podľa aktuálnych požiadaviek alebo danej aplikácie.
EN
Monitoring relay line HRN-6x serves to monitor levels of voltage in single-phase or DC circuits. Monitored voltage is in the same time also supply voltage. It is possible to set two independayt levels of voltage. When Umax is exceeded, output is activated. In case voltage
level falls below Umin, output is deactivated. This combination is advantageous when full absence of supply voltage is understood as faulty state. as well as voltage drop in the frames of set level. To eliminate short voltage peaks in the main there is time delay which
can be set in a range of 0-10 sec. Such delay applies in case of going from overvoltage to undervoltage. In case of returning from undervoltage to overvoltage this delay doesn’t apply. Thanks to changeover output contacts it is possible to reach various confi gurations
and functions according to requirements or an application.
RO
Releele de monitorizare din seria HRN-6x servesc la monitorizarea nivelului tensiunii monofazice sau circuitelorDC. Tensiunea monitorizată este aceeaşi cu tensiunea de alimentare. Este posibilă reglarea a douăniveluri de tensiune. Când Umax este depăşita, ieşirea este
activată. În cazul care tensiunea scade subUmin, ieşirea este dezactivată. Această combinaţie este avantajoasă când tensiunea de alimentareeste percepută cu statut de eroare, ca şi căderile de tensiune. Pentru eliminarea subtensiunii se poateregla o întârziere de 0-10
sec. Asemenea întârziere se aplică când se face trecerea de la supratensiunela subtensiune. În cazul invers întârzierea nu se aplică. Datorită contact comutatorului, este posibilă obţinerea de alte configurări şi funcţiiîn funcţie de cerinţele actuale ale aplicaţiei.
PL
Przekaźniki nadzorcze HRN-6x przeznaczone są do nadzorowania progów napięć w obwodach jednofazowych lub obwodach napięć DC. Nadzorowane napięcie jest także napięciem zasilania dla tego aparatu. Do ustawienia są dwa niezależne napięcia. Jeżeli jest przekroczone Umax wyjście jest załączone a po przekroczeniu Umin dojdzie do rozłczenia styku przekaźnika. Taka kombinacja stanu wyjścia jest zalecana w przypadkach kiedy zanik napięcia zasilania (nadzorowanego) ma takie same znaczenie jako przekroczenie progu
Umin/Umax. Dla eliminacji krótkotrwaych maksymów w sieci służy zwłoka czasowa, którą można płynnie ustawiać 0-10 s. Stosuje się podczas przejścia z stanu błędu do stanu normalnego i tym eliminuje niepotrzebne zaczania wyjścia przekaźnika. Przy powrocie z
stanu błędu do stanu normalnego już złoka czasowa niejest zastosowana. Dzieki przełącznym zesykom wyjściowym można osiągnąć inne konfiguracje i funkcje, wg aktualnych wymagań lub specjalnej aplikacji.
HU
A HRN-6x sorozat tagjai egyfázisú, vagy DC hálózatokon használhatóak. A tápfeszültséget a fi gyelt hálózatról kapják. A feszültség két különböző szintje önállóan beállítható. Az Umax elérésénél a kimenet aktiválódik, az Umin elérésénél a kimenet deaktiválódik. A rövid
feszültséghibák miatti gyakori kapcsolgatásokat a késleltetés küszöböli ki. A váltóérintkező kimenetnek köszönhetően az eszköz többféle vezérlési formában felhasználható.
RU
Реле контроля ряда HRN-6x служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Контролируемое напряжение для устройства является одновременно и напряжением питания. У реле можно настроить
два независимых уровня напряжения. При пересечении Umax выход активирован. При пересечении Umin выход деактивирован. Эта комбинация подключения реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого)
расценивается как ошибочное состояние, также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня. Для элиминации кратковременных пиков в цепи служит временная задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с.
Реализуется при переходе из состояния повышенного напряжения в соостояние пониженного напряжения. При возвращении из состояния пониженного напряжения в состояния повышенного напряжения задержка не реализуется. Благодаря
переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с пожеланиями и требованиями данной аппликации.
-4-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement