Sony KLV-L23M1 Betjeningsvejledning | Manualzz
2-176-409-31(3)
LCD Colour TV KLV-L23M1
LCD Colour TV
Bruksanvisning
SE
Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet ”Säkerhetsinformation” i den här
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Brugervejledning
DK
Før du betjener tv'et, bedes du læse afsnittet "Sikkerhedsinformation" i vejledningen.
Gem vejledningen til fremtidig brug.
Käyttöohjeet
FI
Ennen kuin käytät televisiota, lue tämän käyttöohjeen kohta ”Turvaohjeet”. Säilytä tämä
käyttöohje myöhempää tarkastelua varten.
Инструкции по эксплуатации
Перед началом работы с телевизором прочитайте раздел “Сведения по
безопасности” данного руководства. Сохраните это руководство для
использования в будущем.
KLV-L23M1
 2004 Sony Corporation
RU
VARNING!
• Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar risken för elektriska stötar.
• Inne i enheten finns farligt höga elektriska spänningar. Öppna inte chassit. Låt bara en utbildad tekniker ta hand om service på
enheten.
Introduktion
Tack för att du valde denna Sony LCD Colour Television.
Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan
använda den som referens.
Symboler som används i bruksanvisningen
........ Viktig information.
........ Information om en funktion.
1, 2 .......... Instruktioner i flera steg.
...... Skuggade knappar på fjärrkontrollen visar vilka
knappar du ska trycka på när du följer de olika stegen
i instruktionerna.
......... Visar vilket resultat du får av att följa en instruktion.
SE
1
Innehållsförteckning
Bruksanvisning.........................................................................................................................................3
Säkerhetsinformation.............................................................. 3
Försiktighetsåtgärder .............................................................. 8
Översikt
Kontrollera medföljande tillbehör ........................................ 10
Översikt över TV:ns knappar och indikatorer ...................... 11
Översikt över fjärrkontrollens knappar................................. 12
Installation
Sätta batterier i fjärrkontrollen ............................................. 14
Ta bort kabelskyddet ............................................................ 15
Ansluta antenn och videobandspelare .................................. 16
Sätta tillbaka kabelskyddet ................................................... 17
Bunta ihop kablarna.............................................................. 17
Ställa in TV:ns betrakningsvinkel ........................................ 18
Första gången du använder enheten
Slå på strömmen till TV:n och ställa in den automatiskt...... 19
Menysystemet
Menysystemet och hur du använder det ............................... 21
Bildjustering ......................................................................... 22
Ljudjustering......................................................................... 23
Skärmkontroll ....................................................................... 25
Finesser ................................................................................. 27
Inställningar .......................................................................... 28
2
Innehållsförteckning
Övriga funktioner
Avstängningstimer ................................................................32
Skärmminne ..........................................................................32
Text-TV ................................................................................33
NexTView.............................................................................34
Övrig information
Ansluta extrautrustning.........................................................37
Använda extrautrustning.......................................................42
Konfigurera fjärrkontrollen för videobandspelare/
DVD-spelare ..................................................................43
Tekniska data ........................................................................45
Felsökning.............................................................................46
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
Allmän säkerhet
Nätkabeln
Inom sjukvården
Glöm inte att koppla bort nätkabeln innan
du flyttar enheten. Flytta inte enheten
medan nätkabeln är ansluten. Nätkabeln
kan skadas vilket kan leda till brand eller
elskador. Om du tappat eller skadat
enheten bör du genast låta en utbildad
servicetekniker undersöka den.
Använd inte den här enheten i
närheten av medicinsk utrustning. Det
kan leda till att den medicinska
utrustningen inte fungerar som den
ska.
Installation
Vid lyft och flytt
Om du tänker montera enheten på
väggen bör du överlåta installationen åt
en kunnig hantverkare. Felaktig
installation kan göra enheten instabil.
• Koppla bort alla kablar från enheten innan du flyttar
den.
• När du bär enheten för hand håller du den på det sätt
som visas till höger. Eftersom det kabelskyddet lätt
lossnar kan enheten falla i golvet och skadas, orsaka
skador på egendom eller allvarliga personskador.
• Lyft inte enheten i mitten, där frontpanelen sitter.
• Se till att enheten inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer
när den transporteras. Enheten kan välta och skadas eller orsaka
allvarliga personskador.
• Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du
sänder in enheten för reparation eller om du flyttar.
• Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan TV:n och
stället.
SE
(fortsättning)
Säkerhetsinformation
3
Installation och flytt
Ventilation
Användning utomhus
Täck inte över ventilationshålen i höljet.
Det kan leda till överhettning med brand
som följd. Utan tillräcklig ventilation kan
damm samlas i enheten och den blir
smutsig. För att ventilationen ska bli
tillräcklig bör du tänka på följande:
• Installera inte enheten bakvänd eller vänd sidledes.
• Installera inte enheten omkullvält eller vänd upp och ned.
• Installera inte enheten på en hylla eller i ett slutet utrymme.
• Placera inte enheten på en matta eller i en säng.
• Täck inte över enheten med tyg (t.ex. gardiner) eller placera
tidningar och liknande på den.
Placera inte enheten utomhus. Om
enheten utsätts för regn kan det leda till
brand eller elskador. Om enheten
utsätts för direkt solljus kan den
överhettas och skadas.
Fordon och innertak
Båtar och fartyg
Installera inte enheten i ett fordon.
Fordonets rörelser kan få enheten att
falla i golvet och orsaka skador. Häng
inte upp enheten i taket.
Installera inte enheten i en båt eller
någon annan typ av fartyg. Om
enheten utsätts för havsvatten kan den
skadas och börja brinna.
Vatten och fukt
Se till att enheten inte välter
Använd inte enheten i närheten av vatten,
t.ex. i närheten av ett badkar eller en
dusch. Utsätt den inte heller för regn, fukt
eller rök. Det kan leda till brand och
elskador. Använd inte enheten där det finns risk att insekter tar sig
in i den.
Placera enheten på ett säkert och stabilt underlag.
Häng inte upp något på enheten. Enheten kan i så
fall lossna från stället eller väggkonsolen och
orsaka skador eller allvarliga personskador.
Se till att inte barn klättrar på enheten.
Extra tillbehör
Tänk på följande om du installerar enheten på ett
ställ eller med en väggkonsol. Om du inte är
uppmärksam på dessa anvisningar kan enheten
falla i golvet och orsaka allvarliga personskador.
• När du installerar enheten måste du vara noga med att följa de
instruktioner som följer med stället eller väggkonsolen.
• Använd alla de fästen som följer med stället.
4
Säkerhetsinformation
Strömkällor
Överbelastning
Vårda nätkabeln väl
Den här enheten är bara avsedd att drivas
med 220–240 V växelström (AC). Anslut
inte alltför många enheter till ett och
samma uttag eftersom det kan leda till
brand eller elskador.
Koppla ur nätkabeln genom att greppa
om kontakten. Dra aldrig i själva
kabeln.
Elnätet
Kabeldragning
Använd inte eluttag med dålig passform. Skjut in
kontakten så långt det går i uttaget. Om kontakten
sitter löst kan det leda till överslag med eldsvåda
som följd. Kontakta en elektriker om du behöver
byta ut eluttaget.
Se till att nätkabeln inte är ansluten till eluttaget medan du drar
kablarna. Koppla för säkerhets skull bort nätkabeln.
Fukt
Rengöring
Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om du
kopplar in/ur nätkabeln med våta händer kan
det leda till elstötar.
Rengör regelbundet kontakten till nätkabeln.
Om kontakten är smutsig och tar upp fukt kan
isoleringen försämras vilket kan leda till
eldsvåda. Koppla regelbundet bort nätkabeln
för rengöring.
SE
Åskväder
När åskan går bör du se till att du inte
kommer i kontakt med vare sig enheten,
nätkabeln eller antennen.
Användning
Skada som kräver service
Ventilationsöppningar
Om ytan på enheten spricker och går sönder kopplar du bort
strömmen innan du vidrör enheten. Om du rör du den medan
strömmen fortfarande är ansluten kan du få en stöt.
Stoppa aldrig in något i ventilationshålen. Om
metall eller något brandfarligt kommer in i
ventilationshålen kan det leda till brand eller
elskador.
Service
Fukt och brandfarliga föremål
Öppna inte höljet. Överlåt service åt
utbildad servicepersonal.
• Se till så att enheten inte blir våt.
Spill inte vätska i någon form på
enheten. Använd inte enheten om
vätska av något slag råkar rinna in
genom öppningarna i höljet. Det
kan orsaka elskador eller skador
på enheten.
Låt genast en utbildad
servicetekniker kontrollera
enheten.
• Du minskar risken för brand
genom att se till att brandfarliga
material och öppen eld (t.ex.
tända stearinljus) inte kommer i närheten av enheten.
• Placera inga föremål på enheten. Se till så att enheten inte blir våt
och att inga vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, placeras på
enheten.
(fortsättning)
Säkerhetsinformation
5
Ytterligare säkerhetsföreskrifter`
Elskador
Trasigt glas
Vidrör inte enheten med våta händer. Det kan leda till elstötar eller
skador på enheten.
Kasta aldrig något mot enheten. Glaset på
skärmen kan explodera då den träffas. Det kan
i sin tur leda till allvarliga personskador.
Utskjutande placering
Olja
Installera inte enheten så att hörnen på den sticker fram. Om du
installerar enheten på följande platser finns risk för personskador.
• Installera inte enheten på en plats där den delvis sticker fram,
t.ex. på eller bakom en pelare.
• Installera inte enheten så att det finns risk för att du slår huvudet
i den.
Installera inte enheten på restauranger där olja används.
Oljebemängt damm kan komma in i enheten och skada den.
Placering
Korrosion
Placera inte enheten i varma, fuktiga eller
mycket dammiga miljöer. Använd inte
enheten där det finns risk att insekter tar
sig in i den. Installera inte enheten där den
utsätts för mekaniska vibrationer.
Om du använder enheten i närheten av havet kan det hända att
saltluften fräter på metalldelarna i enheten med skador och
brandrisk som följd. Också enhetens livslängd kan förkortas. Du bör
så långt som möjligt försöka minska fuktigheten och temperaturen
där enheten är placerad.
Tillbehör
Rengöring
Fäst enheten ordentligt.
Om du inte fäster enheten på rätt sätt kan den välta och orsaka
skador. Förebygg detta genom att använda ett ställ eller liknande på
golvet eller väggen och installera stället enligt den medföljande
bruksanvisningen.
Glöm inte att koppla bort nätkabeln när du rengör enheten. Om du
inte gör det kan du få en stöt.
Skrotning av enheten
Rekommenderad placering av enheten
• När enheten är förbrukad får du inte kasta den med
hushållssoporna.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande kristaller och
kvicksilver. Lysröret som används i den här enheten innehåller
också kvicksilver. Följ de lagar och förordningar som gäller i det
område där du skrotar enheten.
Placera enheten på en stabil och jämn yta.
Annars kan enheten välta och orsaka
personskador.
Batterier
Ta hänsyn till miljön när du gör dig av med kasserade batterier.
6
Säkerhetsinformation
LCD-skärm
Nätkabeln
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med hög precision och har
99,99% eller fler aktiva bildpunkter, kan det hända att svarta
eller ljusa (röda, blå eller gröna) punkter konstant visas på LCDskärmen. Det här är ett naturligt fenomen hos LCD-skärmar och
är alltså inget tecken på fel.
• Utsätt inte LCD-skärmens yta för solljus. Det kan skada
skärmens yta.
• Tryck inte in eller repa skärmfiltret eller placera tunga föremål
på enheten. I så fall kan bilden bli ojämn och LCD-skärmen
skadas.
• Om du använder enheten där det är kallt kan det hända att bilden
blir grötig och mörk.
Det är inte tecken på att något är fel. Det här fenomenet
försvinner när temperaturen blir normal igen.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på skärmen
under en längre tid. Den försvinner troligtvis efter ett tag.
• Skärmen och höljet blir varmt under användning. Det är inte
tecken på att något är fel.
Om nätkabeln skadas kan det leda till
brand eller elskador.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för
mycket. Ledarna inne i kabeln kan
bryta igenom ytterhöljet eller gå av,
vilket kan orsaka en kortslutning som
i sin tur kan leda till brand eller
elskador.
• Modifiera inte nätkabeln och se till att
den inte skadas.
• Ställ inte tunga föremål på nätkabeln.
Dra aldrig i själva nätkabeln.
• Håll nätkabeln på avstånd från
värmekällor.
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort nätkabeln.
Använd aldrig en skadad nätkabel; kontakta din återförsäljare eller
ett Sony-servicecenter om kabeln behöver bytas.
Lysröret
När du inte använder enheten
Den här enheten använder ett speciellt lysrör som ljuskälla. Om
bilden blir mörk, flimrar eller inte visas alls kan det betyda att
lysröret har blivit gammalt och måste bytas. För byte av lysröret
kontaktar du behörig servicepersonal.
För miljöns och säkerhetens skull
rekommenderas du att stänga av
strömmen till enheten; lämna den
inte i standbyläge. Koppla bort den
från nätspänningen.
Värme
Kabeldragning
Vidrör inte enhetens yta. Ytan är fortfarande varm även en tid efter
det att du slagit av strömmen till enheten.
Se till att du inte snavar på kablarna. Det kan skada enheten.
Rengöring av bildskärmen
Installation
Skärmens yta är specialbehandlad för att motverka starka
ljusreflexer. Tänk på följande så att du inte skadar ytbehandlingen.
• Använd en mjuk duk när du dammar av skärmen. Smuts som är
svår att få bort kan du avlägsna genom att fukta duken med ett
utspätt rengöringsmedel. Du kan tvätta och använda duken flera
gånger.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel, inte heller alkaliska
eller sura rengöringsmedel, skurpulver eller starka
lösningsmedel som t.ex. alkohol, bensin eller thinner.
Installera inte andra komponenter alldeles intill den här enheten.
Avståndet till andra enheter bör vara minst 30 cm. Om du placerar
en videobandspelare framför eller vid sidan om enheten kan det
hända att du får störningar i bilden.
SE
Säkerhetsinformation
7
Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder gällande ventilationen
Se till att det finns tillräckligt utrymme runt omkring enheten. I annat fall finns det risk för att luftcirkulationen blockeras vilket
kan leda till överhettning med brand eller skador på enheten som följd.
Vid vägginstallation av enheten
30 cm
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket utrymme.
10 cm
Vid installation av enheten på ett ställ
30 cm
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket utrymme.
Så här får du inte installera enheten:
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
8
Försiktighetsåtgärder
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
Bekvämt TV-tittande
• För att TV-tittandet ska kännas bekvämt är det rekommenderade avståndet till TV:n mellan fyra och sju gånger bildskärmens
storlek i vertikalled.
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning; TV-tittande i dålig belysning frestar på ögonen. Långvarigt TV-tittande är
också påfrestande för ögonen.
Installation av enheten
Använd rekommenderade väggkonsoler eller ställ.
• Installera inte enheten där det är mycket varmt, t.ex. i direkt solljus eller nära ett värmeelement eller varmluftsutsläpp. Om
enheten utsätts för extrema temperaturer kan den bli mycket varm och det kan i sin tur deformera chassit eller leda till
funktionsstörningar.
• För att ge en klar bild bör inte skärmen vara belyst eller utsatt för direkt solljus. Om möjligt bör du använda punktbelysning från
taket.
• Enheten är inte bortkopplad från strömförsörjningen även om du slår av strömmen till den. Om du vill koppla bort
strömförsörjningen helt måste du dra ur kontakten från vägguttaget.
Volyminställning
• Ställ in ljudnivån så att du inte stör grannarna. Särskilt nattetid sprids ljud längre än du tror. Därför rekommenderas du att stänga
fönstren eller använda hörlurar.
• När du använder hörlurar bör du använda en ljudnivå som inte äventyrar din hörsel.
Hantering av fjärrkontrollen
SE
• Hantera fjärrkontrollen varsamt. Tappa den inte eller lägg den så att man kan råka kliva på den.
• Placera inte fjärrkontrollen nära värmekällor, i direkt solljus eller där det är fuktigt.
Hantering och rengöring av skärmens yta
Följande råd hjälper dig att undvika onödigt slitage på bildskärmen. Tryck eller skrapa inte med hårda föremål mot skärmen, kasta
inte heller något mot den. Det kan skada bildskärmen.
• Se till att nätkabeln är bortkopplad innan du rengör enheten.
• Rör inte bildskärmen när den har använts en längre tid – den blir varm.
• Du bör så långt som möjligt undvika att beröra bildskärmens yta.
• Rengör skärmen med en mjuk duk.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel, inte heller skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. alkohol eller bensin. Detta kan leda
till att skärmens yta skadas.
Rengöring av höljet
• Se till att nätkabeln är bortkopplad innan du rengör höljet.
• Rengör höljet med en mjuk duk.
• Observera att det material som bildskärmen är konstruerad av kan slitas ned och försämras om enheten utsätts för flyktiga
lösningsmedel t.ex. alkohol, thinner, bensin eller insektsgift, likaså efter en längre tids kontakt med gummi eller vinylmaterial.
• Med tiden kan ventilationsöppningarna bli igensatta av damm. Du kan försäkra dig om att ventilationen fungerar som den ska
genom att regelbundet (en gång per månad) suga bort dammet med en dammsugare.
Försiktighetsåtgärder
9
Översikt
Kontrollera medföljande tillbehör
Fjärrkontroll
RM-Y1102 (1):
R6-batterier
(storlek AA) (2):
Koaxialkabel (1):
Ta inte bort ferritkärnorna.
Nätkabel
(typ C-6) (1):
Använd den här nätkabeln om du
använder enheten utanför
Storbritannien.
10
Översikt
Nätkabel
(typ BF) (1):
• Använd den här nätkabeln om
du använder enheten i
Storbritannien.
• Dessa nätkablar levereras inte
alltid, beroende på vilket land det
rör sig om.
Översikt över TV:ns knappar och indikatorer
Du öppnar frontluckan på TV:n genom att dra ned
krokarna på panelen direkt under markeringen
och
sedan dra luckan nedåt.
TV:ns frontlucka
Fjärrkontrollsensor
(viloläge)-indikator
SE
(ström)-omkopplare
och
(ström/standby)indikator
P (kanal) +/–, knappar
2 (volym) +/–, knappar
(ingångsväljare)-knapp
i (hörlurar)-utgång
Indikatorstatus
(ström/standby) indikatorn lyser grönt
Strömmen till TV:n är påslagen.
(ström/standby) indikatorn lyser rött
TV:n befinner sig i standbyläge.
(ström/standby) indikatorn blinkar rött
TV:n tar emot signaler från fjärrkontrollen.
(ström/standby) indikatorn blinkar rött flera gånger
Det är något fel med TV:n. Mer information finns under ”Självdiagnosfunktion” på sid. 46.
(viloläge) indikatorn lyser rött
Vilolägestimern är aktiverad när TV:n slås på. Mer information finns under ”Avstängningstimer” på sid. 32.
Information om anslutningarna på baksidan av TV:n finns under ”Ansluta extrautrustning” på sid. 37.
Översikt
11
Översikt över fjärrkontrollens knappar
a För att ställa TV:n i standbyläge:
Tryck på den här knappen om du vill stänga av TV:n en kortare stund och låta
den växla över till standbyläge (indikatorn
(ström/standby) på TV:n lyser
rött). För att aktivera TV:n från standbyläget trycker du på den här knappen
igen.
För att spara energi rekommenderas du att stänga av TV:n helt och hållet när
du inte använder den.
Om ingen signal tas emot eller om ingen åtgärd utförs i TV-läget under
10 minuter, växlar TV:n automatiskt över till standbyläge.
b För att slå på/av strömmen till en videobandspelare eller DVD-spelare:
Du slår på/av strömmen till en videobandspelare eller DVD-spelare genom att
trycka på den här knappen.
c Enhetsväljare för videobandspelare, TV:n eller DVD (mediaväljare):
Med den här fjärrkontrollen kan du inte bara kontrollera den här TV:n utan
också huvudfunktionerna på en videobandspelare eller DVD-spelare.
Slå på strömmen till den enhet som du vill kontrollera och tryck sedan flera
gånger på den här knappen för att välja VCR, TV eller DVD-spelare. Den
gröna lampan alldeles ovanför den valda enheten tänds en kort stund.
Innan du kan använda fjärrkontrollen för att styra en videobandspelare
eller DVD-spelare måste du göra en grundinställning. Inställningen är
beroende av tillverkare. Mer information finns under ”Konfigurera
fjärrkontrollen för videobandspelare/DVD-spelare” på sid. 43.
d För att välja ingångskälla:
Tryck flera gånger på den här knappen tills ingångssymbolen för den önskade
källan visas på skärmen.
e För att aktivera vilolägestimern:
Tryck på den här knappen om du vill att TV:n automatiskt ska växla över till
standbyläge efter en angiven tidsperiod. Mer information finns under
”Avstängningstimer” på sid. 32.
f Kanalväljare:
Välj kanal genom att trycka på den här knappen.
För programnummer som består av två siffror trycker du in den andra siffran inom 2,5 sekunder.
g a) Om du har valt TV:
För att se på den kanal du senast tittade på (den kanal du sist tittade på under minst fem sekunder) trycker du på den här knappen.
b) Om du har valt VCR:
Om du använder en Sony-video och väljer ett tvåsiffrigt programnummer, t.ex. 23, trycker du först på den här knappen och
sedan på knapparna 2 och 3.
h För att välja skärmformat:
Ändra skärmformat genom att trycka flera gånger på den här knappen. Mer information finns under ”Skärmkontroll” på sid. 25.
i För att programmera fjärrkontrollen:
Använd den här knappen för att programmera fjärrkontrollen så att du kan använda den för att styra en videobandspelare eller
DVD-spelare. Mer information finns under ”Konfigurera fjärrkontrollen för videobandspelare/DVD-spelare” på sid. 43.
j För att välja text-TV:
Du aktiverar text-TV genom att trycka på den här knappen. Mer information finns under ”Text-TV” på sid. 33.
k
/ / / /OK-knappar
a) Om du har valt TV:
• När menyn visas använder du menysystemet med hjälp av de här knapparna. Mer information finns under ”Menysystemet och
hur du använder det” på sid. 21.
• För att visa en överblick över alla TV-kanaler när menyn är stängd trycker du på OK Välj kanal genom att trycka på
eller
och visa sedan den valda kanalen genom att trycka på OK.
b) Om du har valt läget för VCR eller DVD:
Med de här knapparna kan du kontrollera huvudfunktionerna på videobandspelaren eller DVD-spelaren.
l För att visa menysystemet:
Du visar menyn på skärmen genom att trycka på den här knappen. Du stänger menyvisningen genom att trycka på den här
knappen igen.
12
Översikt
m För att visa NexTView:
Mer information finns under ”NexTView” på sid. 34.
n Kanalväljare:
Välj nästa eller föregående kanal genom att trycka på de här knapparna.
o För att ställa in TV:ns ljudvolym:
Du ställer in TV:ns ljudvolym genom att trycka på de här knapparna.
p För att spela in program på videobandspelaren:
När du har valt läget för VCR spelar du in ett program genom att trycka på den här knappen.
q För att välja TV-läge:
Tryck på den här knappen för att stänga av text-TV eller videoingången.
r För att välja bildläge:
Ändra bildläge genom att trycka flera gånger på den här knappen. Mer information finns under ”Bildjustering” på sid. 22.
s För att välja ljudeffekt:
Du ändrar TV:ns ljudbild genom att trycka flera gånger på den här knappen. Mer information om de olika ljudtyperna finns
under ”Ljudjustering” på sid. 23.
t För att visa information på skärmen:
Du visar alla skärmindikatorerna genom att trycka på den här knappen. Du stänger av indikatorvisningen genom att trycka på
knappen igen.
u För att aktivera skärmminnesfunktionen:
Du fryser bilden på skärmen tillfälligt genom att trycka på den här knappen. Mer information finns under ”Skärmminne” på
sid. 32.
v För att aktivera energisparfunktionen:
Du aktiverar energisparfunktionen genom att trycka på den här knappen. ”Stömsparläge” visas på skärmen under några
sekunder. Du avbryter den här inställningen genom att trycka på knappen igen. Mer information finns under ”Finesser” på
sid. 27.
w För att stänga av ljudet:
Stäng av ljudet till TV:n genom att trycka på den här knappen. Ljudet kommer tillbaka när du trycker på den här knappen igen.
Utöver TV-funktionerna används de färgade knapparna (utom knapparna TV &/ och VIDEO &/ ) för text-TVfunktionerna. Knapparna med gröna symboler (förutom
-knappen) används också. Mer information finns under ”TextTV” på sid. 33.
Översikt
13
SE
Installation
Sätta batterier i fjärrkontrollen
• Kontrollera att du vänder de medföljande batterierna rätt när du sätter i dem.
• Tänk på miljön när du gör dig av med kasserade batterier.
• Använd inte batterier av olika typ tillsammans och blanda inte gamla batterier med nya.
14
Installation
Ta bort kabelskydden
1
Tryck in krokarna och dra kabelskydden mot dig.
2
Haka loss kabelskydden från krokarna på sidan av TV:n.
SE
Installation
15
Ansluta antenn och videobandspelare
• Använd den medföljande nätkabeln (typ C-6 eller typ BF, se sid. 10).
• Den medföljande koaxialkabeln använder du för anslutning av antennen.
Anslut inte nätkabeln till vägguttaget förrän alla anslutningar är klara.
Ansluta antennen
Anslut den medföljande
nätkabeln (typ C-6 eller
typ BF).
Anslut den medföljande
koaxialkabeln.
Ansluta en videobandspelare med antenn
AC IN
Videobandspelare
IN
OUT
Scartkabel finns som tillval.
Anslut den medföljande
nätkabeln (typ C-6 eller typ BF).
• Mer information om hur du ansluter videobandspelaren finns under ”Ansluta extrautrustning” på sid. 37.
• Tänk på att det kan finnas vissa scartkablar som inte passar kontakten på TV:n.
16
Installation
Sätta tillbaka kabelskydden
Sätt tillbaka kabelskydden på TV:n när du har anslutit kablarna.
1
Haka fast kabelskydden på krokarna på sidan av TV:n.
2
Samtidigt som du trycker in krokarna trycker du fast
kabelskydden på TV:n tills du hör ett klick.
SE
Bunta ihop kablarna
Du kan samla ihop kablarna på baksidan av TV:n.
Bunta ihop kablarna från båda sidor och fäst dem med
kabelklämman som sitter nedtill.
Kabelklämma
Om inte alla kablar får plats på insidan kan du låta några
hänga ned från TV:ns båda sidor.
Installation
17
Ställa in TV:ns betrakningsvinkel
Du kan justera betrakningsvinkeln för att undvika ljusreflektioner så att du ser bilden på TV:n bättre.
• Se till att inga kablar kommer i kläm mellan TV:n och stället när du justerar vinkeln. Om några kablar fastnar delar du upp
dem i två grupper vid kabelklämman och frigör dem sedan genom att dra dem åt motsatt håll.
• När du justerar TV:ns vinkel bör du hålla tag om stället med ena handen så att det inte lossnar eller välter. Var försiktig
så att du inte klämmer fingrarna mellan TV:n och stället.
15º
18
Installation
Första gången du använder enheten
Slå på strömmen till TV:n och ställa in den automatiskt
Första gången du slår på strömmen till TV:n visas en följd av skärmmenyer på TV:n så att du kan: 1) välja språk för
skärmmenyerna, 2) ange i vilket land/vilken region du använder TV:n, 3) söka efter och lagra alla tillgängliga kanaler
(TV-sändningar) och 4) placera de mottagna kanalerna i den ordning du vill att de ska visas på skärmen.
Om du vid ett senare tillfälle vill ändra några av dessa inställningar kan du göra det genom att välja önskat alternativ i menyn
”Inställningar” (se sid. 28).
1
Anslut TV:n till ett vägguttag (220–240 V växelström (AC),
50 Hz).
2
Slå på TV:n genom att trycka på
(ström) på TV:n.
Första gången du slår på strömmen till TV:n visas menyn
Language automatiskt på skärmen (autostart).
SE
Om du vill utföra autostart vid ett senare tillfälle trycker du
på 0 på TV:ns baksida.
3
4
Välj önskat språk genom att trycka på
/
/
eller
på fjärrkontrollen, bekräfta sedan inställningen genom att
trycka på OK.
Därefter visas alla menyer på det språk du valde.
Menyn Land visas automatiskt på skärmen.
Ange i vilket land/vilken region du använder TV:n genom att
trycka på
eller
, bekräfta sedan valet genom att trycka
på OK.
Om det land eller den region där du använder TV:n inte
visas i listan väljer du ”–” istället för ett land eller en region.
5
Language
Select Language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Ελληνικά
Español
Português
Polski
Česky
Magyar
Русский
Бьлгарски
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
Land
Välj land
–
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
Menyn Autom. kanalinställ. visas automatiskt på skärmen.
Tryck på OK för att välja Ja.
Vill du starta
automatisk sökning?
Ja
Nej
(fortsättning)
Första gången du använder enheten
19
6
TV:n börjar söka och lagrar alla tillgängliga kanaler.
Autom. kanalinställ.
• Den här proceduren kan ta några minuter. Du får ha lite
tålamod; avbryt inte den automatiska kanalinställningen
genom att trycka på några knappar, för i så fall avslutas
den inte på rätt sätt.
• Om inga kanaler hittas under den automatiska
kanalinställningen visas automatiskt en ny meny på
skärmen där du ombeds att ansluta antennen. Anslut
antennen (se sid. 16) och tryck på OK. Den automatiska
kanalsökningen börjar om från början.
7
När den automatiska kanalsökningen är klar visas menyn
Kanalsortering automatiskt på skärmen.
Program :
System :
Kanal :
01
I
C23
Söker
Ingen kanal hittades.
Anslut antennen
Bekräfta
Kanalsortering
Välj kanal
A)
Om du vill behålla kanalerna i den ordning som de
ställdes in går du till steg 8.
B)
Om du vill lagra kanalerna i en annan ordning:
1 Välj programnumret för den kanal som du vill placera
om genom att trycka på
eller
, tryck sedan på
.
2 Välj den nya programnummerpositionen för den
valda kanalen genom att trycka på
eller
,
tryck sedan på
.
Den valda kanalen flyttas till den nya
positionen och de andra kanalerna flyttas om
på motsvarande sätt.
3 Om du vill ändra ordningen för fler kanaler upprepar
du steg 1 och 2.
8
Stäng menyn genom att trycka på MENU.
TV:n är nu färdig att användas.
20
Första gången du använder enheten
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
Ut:
MENU
Kanalsortering
Välj ny position
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
01
TVE
Ut:
MENU
Menysystemet
Menysystemet och hur du använder det
TV:n har ett system med skärmmenyer som leder dig genom de olika funktionerna. Du använder menysystemet med följande
knappar på fjärrkontrollen.
1
Öppna den första menynivån genom att trycka på MENU.
2
Så här använder du menyn.
• Markera önskad meny eller önskat alternativ genom att trycka på
eller
.
• Gå in i den valda menyn eller det alternativ du valt genom att trycka på OK.
• Gå tillbaka till föregående meny eller alternativ genom att trycka på
.
• Du ändrar inställningarna för det valda alternativet genom att trycka på
/
/
eller
.
• Du bekräftar ditt val genom att trycka på OK.
3
SE
Stäng menyn genom att trycka på MENU.
Menysystemet
21
Bildjustering
Bildjustering
Välj:
I menyn ”Bildjustering” kan du ändra inställningarna
för bilden.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
Färgton :
Normalinst.
Akt:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
På
Kall
Slut:
MENU
,
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
Färgton :
Normalinst.
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
På
Kall
Välj:
Back:
Akt:
OK
Slut: MENU
Så här gör du:
När du markerat det alternativ du vill ändra trycker du
på OK och justerar det sedan genom att trycka flera
gånger på
/ /
eller
.
I den här menyn kan du också göra egna
bildkvalitetinställningar för läget ”Personlig” baserade
på det program du tittar på.
Läge
Dagsljus
Ger förhöjd bildkontrast och skärpa.
Film
För en detaljrikare bild.
Personlig
För egna inställningar.
Kontrast
Minska bildens kontrast genom att trycka på
eller
Öka bildens kontrast genom att trycka på
eller .
Ljusstyrka
Gör bilden mörkare genom att trycka på
Gör bilden ljusare genom att trycka på
Färg
Du minskar färgintensiteten genom att trycka på
eller
Du ökar färgintensiteten genom att trycka på
eller .
Färgton
Du minskar gröntonerna genom att trycka på
eller
Du ökar gröntonerna genom att trycka på
eller .
eller
or .
.
.
.
.
Färgton kan bara justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
Skärpa
Du gör bilden mjukare genom att trycka på
Du gör bilden skarpare genom att trycka på
eller
eller
Bakgr.bel.
Du sänker bakgrundsbelysningen genom att trycka på
Du höjer bakgrundsbelysningen genom att trycka på
Brusreducering
Auto/Av
Välj något av lägena för att minska brusnivån.
.
.
eller .
eller .
Brusreducering kan inte justeras för en insignal från anslutningarna Y, PB/CB, PR/CR för
Dynamisk bild
På/Av
Välj något av lägena för att förbättra bildkontrasten.
Färgton
Kall/Normal/Varm
Välj något av lägena för att ge ljusa färger en röd ton (inställningen kan ställas om från
Kall till Varm).
Normalinst.
Avbryt/OK
Om du vill återställa bilden till de fabriksinställda nivåerna väljer du OK.
Bara ”Läge”, ”Kontrast” och ”Normalinst.” kan justeras när ”Läge” är ställt på ”Dagsljus” eller ”Film”.
22
3.
Menysystemet
Ljudjustering
I menyn ”Ljudjustering” kan du ändra inställningarna
för ljudet.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
Färgton :
Normalinst.
Välj:
Akt:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
På
Kall
Slut:
Så här gör du:
När du markerat det alternativ du vill ändra trycker du
på OK och justerar det sedan genom att trycka flera
gånger på
/
/
eller
.
MENU
m
Ljudjustering
Ljudjustering
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balans :
Aut. volymjust. :
Ljudkanalsval :
Volym :
Tvåkanal :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dolby Virtual
0
0
0
På
Stereo
50
Stereo
OK
Slut:
MENU
Effekt
,
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balans :
Aut. volymjust. :
Ljudkanalsval :
Volym :
Tvåkanal :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dolby Virtual
0
0
0
På
Stereo
50
Stereo
OK
Back:
Slut: MENU
Av
Ingen effekt.
Naturlig
Klarare, mer detaljrikt ljud med förstärkt närvarokänsla med ”BBE High Definition
Sound system*”.
Dynamisk
Ger ett klarare och detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla för bättre återgivning
och musikalisk realism med ”BBE High Definition Sound system*”.
** Dolby Virtual
Använder TV:ns högtalare för att simulera surroundeffekten från ett flerkanaligt system.
• Om du ställer ”Aut. volymjust.” på ”På” när du valt Dolby Virtual ändras alternativet Effekt automatiskt till
Naturlig.
• Ljudet från hörlurarna påverkas inte när alternativet Effekt är ställt på Naturlig, Dynamisk eller Dolby
Virtual.
* Licensierat av BBE Sound, Inc. under USP4638258, 4482866. Symbolerna ”BBE” och BBE är varumärken
som tillhör BBE Sound, Inc.
** Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och symbolen med dubbla D:n är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
Diskant
Du minskar de höga frekvenserna i ljudet genom att trycka på
eller
Du ökar de höga frekvenserna i ljudet genom att trycka på
eller .
.
Bas
Du minskar de låga frekvenserna i ljudet genom att trycka på
eller
Du ökar de låga frekvenserna i ljudet genom att trycka på
eller .
Balans
Du höjer ljudet i den vänstra högtalaren genom att trycka på
Du höjer ljudet i den högra högtalaren genom att trycka på
Aut. volymjust.
På/Av
Kanalernas ljudvolym hålls på samma nivå oberoende av vilken signal som tas emot
(t.ex. vid reklamavbrott).
.
eller .
eller .
Om du ställer ”Effekt” på ”Dolby Virtual” väljs Av automatiskt.
(fortsättning)
Menysystemet
23
SE
Ljudkanalsval
Stereo/Mono
För stereosändningar kan du välja mellan Stereo eller Mono.
A/B/Mono
För tvåspråkiga sändningar väljer du A för ljudkanal 1, B för ljudkanal 2 eller Mono för
en monokanal, om en sådan finns.
Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n, ställer du alternativet Ljudkanalsval på Stereo,
A eller B.
i Volym
Du sänker volymen i hörlurarna genom att trycka på
Du höjer volymen i hörlurarna genom att trycka på
eller .
eller .
Även om du ansluter ett par hörlurar till TV:n kan ljudet höras från TV:ns högtalare.
i Tvåkanal
Välj alternativet ”Ljudkanalsval” för hörlurarna.
Stereo/Mono
För stereosändningar kan du välja mellan Stereo eller Mono.
A/B/Mono
För tvåspråkiga sändningar väljer du A för ljudkanal 1, B för ljudkanal 2 eller Mono för
en monokanal, om en sådan finns.
• Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n ställer du alternativet i Tvåkanal på Stereo,
A eller B.
• i Tvåkanal kan användas tillsammans med ”Ljudkanalsval”.
Normalinst.
Avbryt/OK
Om du vill återställa ljudet till fabriksinställningarna väljer du OK.
Det är bara ”Diskant”, ”Bas” och ”Balans” som återställs till fabriksinställningarna när du återställer ljudet.
24
Menysystemet
Skärmkontroll
I menyn ”Skärmkontroll” kan du ändra inställningarna
för skärmen.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
Färgton :
Normalinst.
Välj:
Akt:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
På
Kall
Slut:
MENU
m
Skärmkontroll
Skärmkontroll
Autoformat :
Skärmformat :
Skärmläge
Välj:
Akt:
På
SmartZoom
OK
Slut:
MENU
Autoformat
,
Autoformat :
Skärmformat :
Skärmläge
Välj:
Akt:
På
SmartZoom
OK
Back:
Slut: MENU
Med alternativet ”Autoformat” kan du automatiskt ändra bildformat
(skärmproportionerna).
SE
Så här gör du:
1 Markera alternativet och tryck på OK.
2 Tryck på
eller
för att välja På (om du vill att TV:n automatiskt ska växla
bildformat efter den aktuella videoinsignalen) eller Av (om du vill att din inställning
inte ska ändras).
• Även om du valt På eller Av för alternativet Autoformat, kan du alltid ändra skärmens format genom att
trycka flera gånger på
på fjärrkontrollen.
• Autoformat är bara tillgängligt för PAL- och SECAM-signaler.
(fortsättning)
Menysystemet
25
Skärmformat
Med ”Skärmformat” kan du ändra skärmens bildformat.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Markera önskat skärmformat genom att trycka på
eller
OK.
och tryck sedan på
SmartZoom
Simulering av bredbildsformat för
sändningar i formatet 4:3.
SmartZoom
4:3
Normal bildstorlek 4:3; hela bilden
visas.
4:3
14:9
Ett bildformat som är en kompromiss
mellan bildformaten 4:3 och 16:9.
14:9
Zoom
Bredbildskärm för filmer med
brevlådeformat (”letterbox”).
Zoom
Wide
För sändningar i formatet 16:9.
Wide
Du kan justera bildens position när du valt SmartZoom, 14:9 eller Zoom. Om bilden är beskuren upptill eller
nedtill flyttar du bilden uppåt eller nedåt genom att trycka på
eller
(om du t.ex. vill se undertexterna).
Skärmläge
Med ”Skärmläge” kan du bestämma bildens placering på skärmen för de olika
bildformaten.
Så här gör du:
1 Markera alternativet och tryck på OK.
2 Markera önskat alternativ genom att trycka på
eller
Ställ sedan in bildens position genom att trycka på
/
V läge (Vertikal förflyttning)
Du flyttar skärmen uppåt genom att trycka på
Du flyttar skärmen nedåt genom att trycka på
och tryck sedan på OK.
.
/
eller
.
.
H läge (Horisontell förflyttning)
Du flyttar skärmen åt vänster genom att trycka på
Du flyttar skärmen åt höger genom att trycka på
.
.
Normalinst.
Om du vill få tillbaka fabriksinställningarna väljer du OK.
När ”Skärmformat” är ställt på ”4:3” eller ”Wide” kan inte V läge (Vertikal förflyttning) justeras.
26
Menysystemet
Finesser
I menyn ”Finesser” kan du ändra olika TVinställningar.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
Färgton :
Normalinst.
Välj:
Akt:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
På
Kall
Slut:
MENU
m
Finesser
Finesser
Strömsparläge :
Högtalare :
AV2 Utsignal :
Välj:
Akt:
Standard
På
Auto
OK
Slut:
MENU
Strömsparläge
,
Strömsparläge :
Högtalare :
AV2 Utsignal :
Välj:
Akt:
OK
Standard
På
Auto
Back:
Slut: MENU
Med funktionen ”Strömsparläge” kan du minska TV:ns strömförbrukning.
SE
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Tryck på
eller
för att välja Minska.
Om du slår av TV:n och sedan slår på den igen när alternativet Strömsparläge är ställt på Minska förblir
inställningen oförändrad.
Högtalare
Med alternativet ”Högtalare” kan du välja om du vill lyssna på ljudet från TV:ns egna
högtalare eller från en extern ljudutrustning som är ansluten till ljudutgångarna
.
Så här gör du:
1 När du valt det här alternativet trycker du på OK.
2 Välj önskad utgång genom att trycka på
eller
.
På:
Ljudet från TV:n kommer från TV:ns högtalare.
Av:
Ljudet från TV:n kommer från den externa ljudutrustningen.
Om du har valt Av kan du justera volymen för den externa utrustningen genom
att trycka på 2 +/– på fjärrkontrollen. När du trycker på volymknapparna visas
% vilket visar att det inte är volymen för TV:ns högtalare som du justerar utan
volymen för den externa utrustningen.
AV2 Utsignal
Med alternativet ”AV2 Utsignal” kan du välja den källa som ska sändas ut via
scartanslutningen
/ S 2. Du kan spela in alla signaler från den här
scartanslutningen, som kommer från TV:n eller annan extern utrustning, som är ansluten
till de andra anslutningarna.
Om den videobandspelare du använder kan hantera SmartLink behöver du inte
utföra den här proceduren.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Tryck på
eller
för att välja önskad utsignal: Auto, TV eller AV1.
• Om du väljer Auto blir utsignalen alltid den signal som visas på skärmen.
• Om du har anslutit en avkodare (dekoder) till scartkontakten
/ S 2 eller till en videobandspelare som är
ansluten till den här scartanslutningen får du inte glömma att ställa AV2 Utsignal på TV så att du får rätt
avkodning.
• Även om du har ställt AV2 Utsignal på Auto sänds inga signaler, som tas emot via kontakterna Y, PB/CB,
3 ut via scartanslutning
/ S 2.
PR/CR, på
Menysystemet
27
Inställningar
I menyn ”Inställningar” kan du ställa in olika alternativ
för TV:n.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
Färgton :
Normalinst.
Välj:
Akt:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
På
Kall
Slut:
MENU
m
Inställningar
Inställningar
Språk :
Svenska
Land :
–
Autom. kanalinställ.
Kanalsortering
Programnamn
AV namn
Manuell kanalinställ.
Välj:
Akt:
OK
Slut:
MENU
Språk
,
Språk :
Svenska
Land :
–
Autom. kanalinställ.
Kanalsortering
Programnamn
AV namn
Manuell kanalinställ.
Välj:
Akt:
OK
Back:
Slut: MENU
Med alternativet ”Språk” kan du välja språk för menyerna.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Följ steg 3 under ”Slå på strömmen till TV:n och ställa in den automatiskt” på
sid. 19.
Land
Med alternativet ”Land” kan du ställa in i vilket land eller vilken region du använder
TV:n.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Följ steg 4 under ”Slå på strömmen till TV:n och ställa in den automatiskt” på
sid. 19.
Autom. kanalinställ.
Med alternativet ”Autom. kanalinställ.” kan du låta TV:n söka efter tillgängliga kanaler
(TV-sändningar) och lagra dem i minnet.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Följ steg 5 och 6 under ”Slå på strömmen till TV:n och ställa in den automatiskt” på
sid. 19.
Kanalsortering
Med alternativet ”Kanalsortering” kan du ändra ordningen för hur kanalerna (TVsändningarna) visas på skärmen.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Följ steg 7 B) under ”Slå på strömmen till TV:n och ställa in den automatiskt” på
sid. 20.
28
Menysystemet
Programnamn
Med alternativet ”Programnamn” kan du namnge kanalerna med upp till fem tecken
(bokstäver och nummer).
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Markera programnumret för den kanal som du vill namnge genom att trycka på
eller
, tryck sedan på OK.
3 Tryck på
/ /
eller
för att välja tecken, tryck sedan på OK.
4 När du är klar trycker du på
/ /
eller
för att markera ordet ”Slut” på
skärmen och stänger sedan menyn för inmatning av tecken genom att trycka på OK.
• Om du har angett ett felaktigt tecken, markerar du det med
eller
på skärmen.
Välj sedan rätt tecken genom att trycka på
/ /
eller
, tryck sedan på OK.
• Om du vill lägga in ett mellanslag väljer du
på skärmen och trycker sedan på OK.
AV namn
Med alternativet ”AV namn” (A–B) kan du:
A) Namnge extern utrustning som du anslutit till TV:n.
Så här gör du:
1 När du valt det här alternativet trycker du på OK.
2 Markera den ingångskälla som du vill namnge genom att trycka på
eller
,
tryck sedan på OK.
3 I namnkolumnen visas en etikett automatiskt.
för
a) Om du vill använda någon av de färdiga etiketterna trycker du på
eller
att välja önskad etikett: AV1/AV2/AV3/AV4, VIDEO, DVD, KABEL, SPEL,
KAMERA eller SAT, tryck sedan på OK.
b) Om du vill skapa en annan etikett väljer du Ändra och trycker sedan på OK. Med
den första positionen i etiketten markerad trycker du på
/ /
eller
för
att välja tecknet och trycker sedan på OK.
När du är färdig trycker du på
/ /
eller
för att markera ordet ”Slut”
på skärmen och stänger sedan menyn för inmatning av tecken genom att trycka
på OK.
• Om du har angett ett felaktigt tecken, markerar du det med
eller
på skärmen.
Välj sedan rätt tecken genom att trycka på
/ /
eller
, tryck sedan på OK.
• Om du vill lägga in ett mellanslag väljer du
på skärmen och trycker sedan på OK.
B) Hoppa över ingångar som inte har någon utrustning ansluten till sig när du väljer
ingång med hjälp av knapparna
/
.
Så här gör du:
1 När du har markerat det här alternativet trycker du på OK.
2 Markera den ingång som du vill hoppa över genom att trycka på
eller
tryck sedan på OK.
3 Välj Hoppa genom att trycka på
eller
och tryck sedan på OK.
Om en insignal identifieras från Scart-kontakt
S 2 avbryts Hoppa-inställningen automatiskt.
/
1 eller
och
/
(fortsättning)
Menysystemet
29
SE
Manuell kanalinställ.
Med alternativet ”Manuell kanalinställ.” (A–E) kan du:
A) Förinställa kanalerna, en i taget, i en ordning som du själv programmerat.
Så här gör du:
1 När du valt det här alternativet trycker du på OK.
2 Markera alternativet Program och tryck sedan på OK.
3 Tryck på
eller
för att välja det programnummer som du vill lagra kanalen på,
tryck sedan på
. Om du inte vill förinställa fler alternativ för kanalen trycker du
på OK istället för
och fortsätter sedan med steg 8.
4 Markera alternativet System och tryck sedan på OK.
Beroende på vilket land eller vilken region du valt med alternativet ”Land”
kan det hända att det här alternativet inte är tillgängligt (se sid. 28).
5
Tryck på
eller
för att välja TV-system (B/G för västeuropeiska länder/
regioner, D/K för östeuropeiska länder/regioner, I för Storbritannien eller L för
Frankrike), tryck sedan på . Om du inte vill förinställa fler alternativ för kanalen
trycker du på OK istället för
och fortsätter sedan med steg 8.
6 När du valt alternativet Kanal trycker du på OK.
7 Tryck på
eller
för att välja den typ av kanal som ska ställas in (S för
kabelkanaler eller C för markbundna kanaler), tryck sedan på .
Sedan trycker du på sifferknapparna för att direkt ange TV-sändningens
kanalnummer. Om du inte vet kanalnumret söker du det genom att trycka på
eller
.
När du ställt in den önskade kanalen trycker du på OK.
8 Markera alternativet Bekräfta och tryck sedan på OK. Tryck sedan på
för att
välja OK och lagra slutligen kanalen genom att trycka på OK.
Om du vill ställa in och lagra flera kanaler upprepar du samtliga ovanstående steg.
B) Namnge en kanal med upp till fem tecken (bokstäver eller nummer).
Så här gör du:
1 Välj programnumret för den kanal som du vill namnge genom att trycka på PROG
+/–.
Du kan inte välja ett programnummer som du valt att hoppa över med
alternativet ”Hoppa” (se steg D på sid. 31).
2
3
4
5
När programmet du vill namnge visas på skärmen väljer du alternativet Namn och
trycker sedan på OK.
Tryck på
/ / eller
för att välja det första tecknet, tryck sedan på OK.
När du är klar trycker du på
/ /
eller
för att markera ordet ”Slut” på
skärmen och stänger sedan menyn för inmatning av tecken genom att trycka på OK.
Markera alternativet Bekräfta och tryck sedan på OK. Tryck sedan på
för att
välja OK och lagra slutligen valet genom att trycka på OK.
• Om du har angett ett felaktigt tecken, markerar du det med
eller
på skärmen.
Välj sedan rätt tecken genom att trycka på
/ /
eller
, tryck sedan på OK.
på skärmen och trycker sedan på OK.
• Vill du lägga in ett mellanslag väljer du
30
Menysystemet
C) I normala fall ger den automatiska fininställningen (AFT) bästa möjliga bildkvalitet,
men om det finns störningar i bilden kan du vid behov fininställa TV:n manuellt.
Så här gör du:
1 Markera programnumret för den kanal du vill fininställa manuellt genom att trycka
på PROG +/–.
Du kan inte välja ett programnummer som du valt att hoppa över med
alternativet ”Hoppa” (se steg D på sid. 31).
2
3
4
När programmet du vill fininställa visas på skärmen väljer du alternativet AFT och
trycker sedan på OK.
Tryck på
eller
för att finjustera inställningen mellan –15 och +15, tryck
sedan på OK.
Markera alternativet Bekräfta och tryck sedan på OK. Tryck sedan på
för att
välja OK och lagra slutligen valet genom att trycka på OK.
Vill du återgå till automatisk fininställning väljer du På i steg 3 ovan.
D) Hoppa över oönskade programnummer när du väljer kanal med knapparna
PROG +/– .
Så här gör du:
1 Markera alternativet Program och tryck sedan på OK. Välj sedan det
programnummer du vill hoppa över genom att trycka på
eller
.
2 När programmet du vill hoppa över visas på skärmen väljer du alternativet Hoppa
och trycker sedan på OK.
3 Tryck på
eller
för att välja Ja, tryck sedan på OK.
4 Markera alternativet Bekräfta och tryck sedan på OK. Tryck sedan på
för att
välja OK och lagra slutligen valet genom att trycka på OK.
Vill du senare avbryta den här funktionen väljer du Nej istället för Ja i steg 3 ovan.
E)
Titta på eller spela in kodade kanaler när du har en avkodare (dekoder) ansluten till
scartanslutning
/ S 2, antingen direkt eller via en videobandspelare.
Beroende på vilket land eller vilken region du valt med alternativet ”Land” kan
det hända att det här alternativet inte är tillgängligt (se sid. 28).
Så här gör du:
1 Markera programnumret för den kodade kanal som du vill titta på genom att trycka
på PROG +/–.
Du kan inte välja ett programnummer som du valt att hoppa över med
alternativet ”Hoppa” (se steg D på sid. 31).
2
3
4
När programmet du vill titta på visas på skärmen, väljer du alternativet Dekoder och
trycker sedan på OK.
Tryck på
eller
för att välja På, tryck sedan på OK.
Markera alternativet Bekräfta och tryck sedan på OK. Tryck sedan på
för att
välja OK och lagra slutligen valet genom att trycka på OK.
Vill du senare avbryta den här funktionen väljer du Av istället för På i steg 3 ovan.
Menysystemet
31
SE
Övriga funktioner
Avstängningstimer
Med avstängningstimern kan du ställa in TV:n så att den automatiskt växlar över till standbyläge efter en viss tid som du
själv ställer in. Du kan välja 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter eller 120 minuter.
Ställa in avstängningstimern
Tryck flera gånger på
på fjärrkontrollen tills önskad tid (”30 min”, ”60 min”, ”90 min” eller ”120 min”) visas på skärmen.
När avstängningstimern är aktiverad lyser indikatorn
(viloläge) på TV:n rött.
Stänga av avstängningstimern
Tryck flera gånger på
tills ”Av” visas på skärmen.
• Om du slår av strömmen till TV:n och sedan slår på den igen ställs avstängningstimern automatiskt tillbaka på ”Av”.
• Meddelandet ”Sleep timer slår snart av apparaten” visas på skärmen en minut innan TV:n växlar över till standbyläge.
• Om du trycker på
/
på fjärrkontrollen visas hur många minuter det är kvar tills TV:n växlar över till standbyläge.
Skärmminne
Med skärmminnesfunktionen kan du temporärt frysa en bild på skärmen. Den här funktionen kan du använda när du vill
skriva av information som visas på skärmen, t.ex. en e-postadress eller ett recept.
Använda skärmminnesfunktionen
När den bild som du vill frysa visas på skärmen trycker du på
till normal TV-visning genom att trycka på
igen.
på fjärrkontrollen. Avbryt skärmminnesfunktionen och återgå
• Om du ändrar ingångskälla eller byter kanal med fjärrkontrollen avbryts skärmminnesfunktionen.
• När skärmminnesfunktionen är aktiverad visas bilden som en stillbild på skärmen; däremot fortsätter ljudet som vanligt.
• När skärmminnesfunktionen är aktiverad kan du inte använda knapparna MENU,
(skärmformat),
(bildläge),
(text-TV) eller
(NexTView).
32
Övriga funktioner
Text-TV
Text-TV är en informationstjänst som de flesta TV-kanaler sänder. På text-TV-tjänstens indexsida (ofta sid. 100) finns
information om hur du använder tjänsten. Du styr text-TV-visningen med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen på det sätt
som visas nedan.
Se till att kanalen (TV-sändningen) har tillräcklig signalstyrka, annars finns risk för att text-TV-sidorna visas med
skräptecken.
Växla till text-TV
Välj först den kanal som du vill ta emot text-TV från och tryck sedan på
.
Varje gång du trycker på
ändras skärmen i en cykel på följande sätt:
Text-TV-läge t Text-TV ovanpå TV-bilden t TV-läge t Text-TV-läge t (upprepas).
TELETEXT
Index
Programme
News
Sport
Weather
25
153
101
98
Välja text-TV-sida
Använd sifferknapparna och ange sidnumrets tre siffror.
• Om du har angett fel nummer skriver du bara om numret så att det blir rätt.
• Om räkneverket på skärmen fortsätter att bläddra förbi det angivna numret betyder det att sidan inte är tillgänglig. I så fall får
du ange ett annat sidnummer.
Öppna nästa eller föregående sida
Tryck på PROG + (
) eller PROG – (
SE
).
Lägga text-TV ovanpå TV-bilden
När du visar text-TV trycker du på
. Vill du gå ur text-TV-läget trycker du på samma knapp igen.
Frysa en viss text-TV-sida
Vissa text-TV-sidor har undersidor som öppnas automatiskt (en slags bläddringsfunktion). Vill du inte att bläddringen ska fortsätta
trycker du på
/
. När du vill fortsätta bläddringen trycker du på samma knapp igen.
För att visa ”gömd” information (t.ex. om du vill se svaren i en frågesport)
Tryck på
/
. Om du vill dölja informationen trycker du på samma knapp igen.
Välja en undersida för en text-TV-sida
En text-TV-sida kan innehålla flera undersidor. I så fall ändras sidnumret i det övre vänstra hörnet från vitt till grönt och en eller
flera pilar visas intill sidnumret. Du visar den önskade sidan genom att trycka flera gånger på
eller
på fjärrkontrollen.
Stänga av text-TV
Tryck på
.
Fastext (snabbval)
Fastext är en snabbvalstjänst som gör att du kan du öppna sidor med en enkel knapptryckning.
När du är i text-TV-läge och tjänsten Fastext sänds visas en färgkodad meny nedtill på text-TV-sidan. Tryck på en av de
färgade knapparna (röd, grön, gul eller blå) för att öppna motsvarande sida.
Övriga funktioner
33
NexTView*
* Beror på om tjänsten är tillgänglig.
NexTView är en elektronisk programguide som visas på skärmen och innehåller information om de olika TV-kanalernas
program.
Du kan söka information om program efter tema (sport, konst osv.) eller efter datum.
Om fel tecken kommer upp när du tittar på NexTView betyder det att det språk som används för tjänsten inte är samma språk
som valts för TV:n. Välj i så fall alternativet ”Språk” i menyn ”Inställningar” och välj det språk som NexTView-tjänsten
använder. Välj också alternativet ”Land” i menyn ”Inställningar” och ange vilket land eller vilken region som tillhandahåller
tjänsten NexTView (se sid. 28).
Visa NexTView
1
Välj en TV-kanal som erbjuder tjänsten NexTView. Om tjänsten erbjuds visas ”NexTView” så fort informationen finns
tillgänglig.
2
Det finns två olika visningslägen för NexTView-informationen beroende på hur många procent av informationen som är
tillgänglig.
a) Visningläget ”Programlista”
Medan du tittar på TV och efter det att indikatorn ”NexTView” visats i orange på bildskärmen öppnar du visningsläget
”Programlista” genom att trycka på
på fjärrkontrollen (se bild 1 på sid. 35).
b) Visningsläget ”Översikt”
Medan du tittar på TV och efter det att mer än 50% av NexTView-informationen är tillgänglig (beroende på i vilket område
du befinner dig är det möjligt att 100% av informationen aldrig blir tillgänglig), visas indikatorn ”NexTView” i svart på
bildskärmen. Då öppnar du visningsläget ”Översikt” genom att trycka på
på fjärrkontrollen (se bild 2 på sid. 35).
När du har aktiverat tjänsten NexTView visar talet i bildskärmens nedre vänstra hörn hur många procent av NexTViewinformationen som är tillgänglig. När du väl har aktiverat tjänsten ökar inte mängden tillgänglig information.
3
Hur du förflyttar dig i NexTView-informationen:
• För att gå åt höger och vänster trycker du på
eller
.
• För att gå uppåt och nedåt trycker du på
respektive
.
• De val du gör bekräftar du genom att trycka på OK.
4
Du slår av NexTView genom att trycka på
34
Övriga funktioner
på fjärrkontrollen.
Visningsläget ”Programlista” (bild 1)
1
2
3
01
Mån
02
Tis
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Ons
04
Tur
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Fre
06
Lör
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Spela in
07
Sön
7 : 07 : 01
04
På m i n n
5
4
Visningsläget ”Översikt” (bild 2)
1
2
3
01
02
Mån
Tis
03
04
05
06
07
Ons
Tur
Fre
Lör
Sön
9 : 00
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Spela in
4
A
Ikoner för de olika temana
Se ”Vad ikonerna betyder” på sid. 36.
B
Datum
C
Programlista
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
SE
04
På m i n n
5
D
Spela in
Den här funktionen är bara tillgänglig om du har anslutit en
videobandspelare som kan hantera SmartLink och
timerprogrammering.
Vill du spela in det valda programmet trycker du på den röda
knappen på fjärrkontrollen.
E
Påminn
Vill du bli påmind när det valda programmet sänds trycker du på den
gröna knappen på fjärrkontrollen. När tiden är inne och
programsändningen borde börja påminns du genom ett meddelande som
visas på TV:n.
• Alternativen ”Spela in” och ”Påminn” visas på skärmen så fort ett program har valts, men de visas inte om du använder
NexTView för en TV-kanal som inte erbjuder tjänsten NexTView.
• Alternativen ”Spela in” och ”Påminn” är inte tillgängliga om det program som du har valt redan har börjat.
(fortsättning)
Övriga funktioner
35
Vad ikonerna betyder
Fullständig lista
Listan visar all programinformation ordnad
efter sändningstid och kanal.
Underhållning
Barnprogram
Konst
Sport
Nyheter
Film
Musik
36
Övriga funktioner
Kanalval
Om leverantören av tjänsten NexTView
skickar information om fler än åtta olika TVkanaler, kan du välja ut åtta av dem för att
göra en egen lista.
Även om du har skapat en egen lista kan den
ursprungliga listan återställas. Om du vill
återställa listan väljer du ”Auto B” genom
att trycka på
på fjärrkontrollen.
Minneslista
Visar listan med de program (högst fem)
som du valt att bli påmind om.
Övrig information
Ansluta extrautrustning
Informationen som följer visar hur du ansluter ett brett urval av extrautrustning till TV:n. (Anslutningskablar medföljer ej.)
Anslutning till TV:ns framsida
Du öppnar frontluckan på TV:n genom att dra ned
krokarna på panelen direkt under markeringen
och
sedan dra luckan nedåt.
TV:ns frontlucka
SE
Hörlurar
(fortsättning)
Övrig information
37
A
A
i: Hörlursutgång
Även om du ansluter ett par hörlurar till TV:n kan ljudet höras från TV:ns högtalare.
38
Övrig information
Anslutning till TV:ns baksida
DVD-spelare med
komponentutgång
DVD-spelare/inspelare
Videobandspelare
SE
Dekoder
”PlayStation 2”*
DVD-spelare/inspelare
Videokamera av
typen S VHS/Hi8/
DVC
Dekoder
Stereoanläggning
* ”PlayStation 2” är en produkt från Sony Computer Entertainment, Inc.
* ”PlayStation” är ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment, Inc.
(fortsättning)
Övrig information
39
H
AC IN
B
I
C
J
D
E
K
F
L
G
B
C
D
E
F
G
H
Anslut den medföljande koaxialkabeln.
3: AV3 Y PB/CB PR/CR-kontakter
3: AV3 ljudingångar
S 4: AV4 S videoingång
4: AV4 videoingång
4: AV4 ljudingångar
Anslut den medföljande nätkabeln.
I
J
K
L
/ S 2: AV2 scartanslutning (SmartLink)
/
1: AV1 scartanslutning
Via scartanslutningen AV1 sänds videosignalen från
TV-mottagaren ut.
0: Autostartknapp
: Ljudutgångar
Tänk på att det kan finnas vissa scartkablar som inte passar kontakten på TV:n.
40
Övrig information
Ansluta videobandspelare
För att ansluta en videobandspelare, se ”Ansluta antenn och videobandspelare” på sid. 16. Du rekommenderas att ansluta
videobandspelaren med en scartkabel. Om du inte har en scartkabel ställer du in videobandspelarens testsignal på TV:ns
programnummer ”0” via alternativet ”Manuell kanalinställ.”. Information om hur du programmerar förinställningarna manuellt
finns på sid. 30, steg A.
Information om hur du gör för att ta reda på vilken kanal videobandspelaren sänder på finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
Ansluta en videobandspelare eller DVD-inspelare som hanterar SmartLink
SmartLink är en direktlänk mellan TV: n och en videobandspelare eller DVD-inspelare. Mer information om SmartLink
finns i bruksanvisningen till videobandspelaren eller DVD-inspelaren.
Om du använder en videobandspelare eller DVD-inspelare som hanterar SmartLink ansluter du videobandspelaren eller DVDinspelaren med en scartkabel till scartanslutning
/ S 2 (I).
Om du ansluter en DVD-inspelare till Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna på
3 (C)
Vissa DVD-inspelare kan använda komponentsignalformat. Om du vill ta emot komponentsignaler ansluter du DVD-inspelaren
till Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna på
3 (C) och ljudingångarna
3 (D).
Ansluta en avkodare
Om du har anslutit en avkodare till scartanslutning
ansluten till den här scartanslutningen
SE
/
S
2 (I), eller via en videobandspelare som är
Välj alternativet ”Manuell kanalinställ.” i menyn ”Inställningar” och när du har valt alternativet ”Dekoder” väljer du ”På” (med
hjälp av
eller
). Upprepa den här proceduren för var och en av de kodade signalerna.
Beroende på vilket land eller vilken region du valt med alternativet ”Land” kan det hända att det här alternativet inte är
tillgängligt (se sid. 28).
Ansluta extern ljudutrustning
Lyssna på TV-ljudet via en Stereoanläggning
Om du vill förstärka ljudet från TV:n kan du ansluta en stereoanläggning till ljudutgångarna
sedan menyn ”Finesser” och ställer ”Högtalare” på ”Av” (se sid. 27).
(L). I menysystemet väljer du
När du slår på eller stänger av strömmen till TV:n bör du vrida ned volymen på den stereoanläggning som är ansluten till
ljudutgångarna
.
Om volymen är för högt ställd finns det risk att Stereoanläggningen skadas.
Övrig information
41
Använda extrautrustning
1
Anslut utrustningen till en lämplig kontakt på TV:n på det sätt som visas på sid. 37 till 41.
2
Slå på strömmen till den anslutna utrustningen.
3
Om du vill titta på bilden från den anslutna utrustningen trycker du flera gånger på
ingångssymbol visas på skärmen.
Symbol
1 eller
S
4
på fjärrkontrollen tills rätt
Insignaler
• Insignal för ljud/video via scartanslutning J eller I.
2
• Insignal för RGB via scartanslutning J. Den här symbolen visas bara när du har
anslutit en RGB-källa.
1
S
/
2
• Insignal för S-video via scartanslutning I.
3
• Komponentinsignal via Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna C och insignal för ljud via
D.
4
• Insignal för video via phono-kontakt F och insignal för ljud via G.
4
• Insignal för S-video via S-videoingång E och insignal för ljud via G.
Du återgår till den normala TV-bilden genom att trycka på knappen
Scartanslutning
/
på fjärrkontrollen.
1 (J) sänder bara ut videosignalen från TV-mottagaren.
För monoutrustning
Anslut phono-kontakten till L/G/S/I-kontakten och tryck flera gånger på
/
skärmen.
Välj menyn ”Ljudjustering” och ställ ”Ljudkanalsval” på ”A” (se sid. 24).
42
Övrig information
tills ingångssymbol
4 eller
S
4 visas på
Konfigurera fjärrkontrollen för videobandspelare/DVD-spelare
När du sätter i batterierna för första gången är den här fjärrkontrollen inställd för att kontrollera de grundläggande funktionerna på
den här Sony TV:n och de flesta av Sonys DVD-spelare och videobandspelare. Om du vill kontrollera även andra videobandspelare
och DVD-spelare från de större tillverkarna, eller vissa modeller av Sonys videobandspelare, gör du så här:
Innan du börjar använder du listan på sid. 44 över tillverkare och deras koder för att ta reda på den tresiffriga koden för den
DVD-spelare eller videobandspelare som du använder. För de märken som har flera koder börjar du med att pröva den första
koden.
1
Tryck flera gånger på enhetsväljaren på fjärrkontrollen tills den gröna lampan för önskad
videobandspelare eller DVD-spelare tänds.
Om enhetsväljaren står i TV-läget lagras inte sifferkoderna i minnet.
2
Innan den gröna lampan slocknar trycker du in den gula knappen under ungefär sex
sekunder tills den gröna lampan börjar blinka.
3
Medan den gröna lampan blinkar anger du kodens tre siffror (se sid. 44) med
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Om du har du matat in koden korrekt tänds de tre gröna lamporna ett ögonblick.
1
3
SE
2
4
Slå på strömmen till videobandspelaren eller DVD-spelaren och kontrollera att du kan
styra de grundläggande funktionerna.
• Om enheten inte fungerar eller om vissa av funktionerna inte går att använda bör
du kontrollera att du verkligen angav korrekt kod – om det finns en alternativ kod
för märket kan du pröva med den istället (se sid. 44).
• Om batterierna är svaga och du inte byter ut dem inom några minuter kan
tillverkarkoderna raderas från minnet. Om du vill återställa koden för
DVD-spelaren eller videobandspelaren utför du ovanstående procedur igen. På
den lilla etikett som sitter på insidan av batteriluckan kan du anteckna koderna
för de märken du använder.
• Alla tillverkare finns inte med i listan och det är inte heller säkert att alla
modeller från de olika tillverkarna finns med.
(fortsättning)
Övrig information
43
Lista över videobandspelarmärken
Lista över DVD-spelarmärken
Fabrikat
Kod
Fabrikat
Kod
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA*
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA*
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MAGNAVOX
009, 028, 023, 024, 016, 003
LG
332, 338
MATSUI
013, 016
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MICROMEDIA
009
MATSUI
356, 357
MITSUBISHI
010
MITSUBISHI
346, 347
ONKYO
022
ORION
328
OPTINUS
004
PANASONIC
321, 323
PANASONIC
018, 027, 020, 002
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
358, 359
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER
004
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
RCA
005
SANYO
335, 336
SAMSUNG
011, 014
SHARP
324
SANYO
007
THOMSON
319, 350
SHARP
019, 027
TOSHIBA
337
THOMSON
012
TOSHIBA
003
YAMAHA
018, 027, 020, 002
44
Övrig information
Tekniska data
Bildskärm:
Ljudutgång:
Strömförsörjning:
220–240 V växelström (AC), 50 Hz
Skärmstorlek:23 tum
Ca 58,4 cm uppmätt diagonalt
Upplösning: 1 366 bildpunkter (horisontellt) × 768 linjer
(vertikalt)
Energiförbrukning:
89 W
Energiförbrukning i standbyläge:
0,7 W eller mindre
Storlek (b × h × d):
Ca 605 × 525 × 242 mm (med ställ)
Ca 605 × 475 × 102 mm (utan ställ)
Vikt:
Ca 11,6 kg (med ställ)
Ca 10,0 kg (utan ställ)
4,0 W + 4,0 W
Bildskärm:
• Text-TV, Fastext och TOPtext
• Sleep Timer (avstängningstimer)
• SmartLink (direktlänk mellan TV-systemet och en kompatibel
videobandspelare eller DVD-inspelare. Mer information om
SmartLink finns i bruksanvisningen till videobandspelaren
eller DVD-inspelaren.)
• Automatisk identifiering av TV-system
• Autoformat
• Skärmminne
• NexTView (beror på om tjänsten är tillgänglig)
LCD (Liquid Crystal Display)
TV-system:
Beror på vilket land eller vilken region du valt:
B/G/H, D/K, L, I
Färgsystem:
PAL, SECAM
NTSC 3,58, 4,43 (bara för videoinsignaler)
Medföljande tillbehör:
• Fjärrkontroll
RM-Y1102 (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Koaxialkabel (1)
• Nätkabel (typ C-6) (1)
• Nätkabel (typ BF) (1)
Nätsladdar av typ BF medföljer inte alltid, beroende på
vilket land det handlar om.
Extra tillbehör:
• Fäste för väggmontering SU-W210
Övriga funktioner:
Antenn:
75 ohm extern anslutning för VHF/UHF
Kanaltäckning:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2–E12
E21–E69
S1–S20
S21–S41
R1–R12, R21–R69
F2–F10, B–Q, F21–F69
UHF B21–B69
Anslutningar:
/
1
21-stifts scartanslutning (CENELEC-standard) inklusive
ingång för ljud/video, RGB-ingång och TV-utgång för ljud/
video.
/ S 2 (SMARTLINK)
21-stifts scartanslutning (CENELEC-standard) inklusive
ingång för ljud/video, S-videoingång, valbar utgång för ljud/
video och SmartLink-gränssnitt.
3
Komponentingång (phono-kontakter)
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
3
Ljudingång (phono-kontakter)
Impedans: 47 kohm
S
4
S-videoingång (4-stifts mini-DIN)
4
Videoingång (phono-kontakt)
4
Ljudingång (phono-kontakter)
Impedans: 47 kohm
Ljudutgång (vänster/höger) (phono-kontakter)
i
Utgång för hörlurar
Övrig information
45
SE
Felsökning
Självdiagnosfunktion
TV:n är utrustad med en självdiagnosfunktion. Om ett problem har uppstått med TV:n blinkar indikatorn
(ström/standby) rött
flera gånger. Skriv ned längden på blinkningarna och intervallet mellan blinkningarna; den här informationen hjälper
återförsäljaren eller ett Sony-servicecenter att diagnostisera felet.
(ström/standby) indikator (blinkar rött)
1
Mät längden på blinkningarna på indikatorn
(ström/standby) och hur lång tid det är mellan blinkningarna.
Indikatorn kan t.ex. lysa under två sekunder, vara släckt en sekund och sedan lysa under två sekunder.
2
Slå av strömmen till TV:n genom att trycka på
(ström)-omkopplaren på TV:n, koppla ur nätkabeln och informera
återförsäljaren eller ett Sony-servicecenter om blinkningarna (varaktighet och intervall).
Symptom och åtgärder
• Här kan du hitta några enkla lösningar på problem som kan påverka bild och ljud.
• Om problemen kvarstår bör du lämna TV:n för service hos en behörig servicetekniker. Öppna
aldrig chassit själv.
Problem
Möjliga åtgärder
Ingen bild.
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud hörs.
46
• Kontrollera antennanslutningen.
• Anslut TV:n till vägguttaget och tryck sedan på
(ström)omkopplaren på TV:n.
(ström/standby) lyser rött trycker du på TV &/
• Om indikatorn
knappen på fjärrkontrollen.
-
TV:n slås av automatiskt (TV:n växlar över till
standbyläge).
• Se efter om avstängningstimern är aktiverad (sid. 32).
• Om ingen signal tas emot och inga åtgärder utförs i TV-läget under
10 minuter växlar TV:n automatisk över till standbyläge.
Jag får ingen bild eller menyinformation från den
utrustning som är ansluten till scartanslutningen.
• Kontrollera att extrautrustningen är påslagen och tryck flera gånger på
/
på fjärrkontrollen tills korrekt ingångssymbol visas på
skärmen.
• Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och TV:n.
Övrig information
Problem
Möjliga åtgärder
Dålig bildkvalitet/ostabil bild.
Dubbla bilder eller spökbilder.
• Kontrollera antennanslutningen och kablarna.
• Kontrollera antennens placering och hur den är riktad.
Det är bara brus och flimmer på skärmen.
• Se efter om antennen är skadad eller böjd.
• Antennen kan vara utsliten (tre till fem år är en ganska normal ålder; ett
till två år i kustnära miljöer).
Det är punktlinjer eller ränder i bilden.
• Se till att elektriska störkällor, t.ex. bilar, motorcyklar och hårtorkar inte
kommer för nära TV:n.
Ingen färg för program som visas i färg.
• Med hjälp av menysystemet väljer du menyn ”Bildjustering” och återgår
till fabriksinställningarna genom att välja ”Normalinst.” (sid. 22).
• Om du ställer alternativet ”Strömsparläge” på ”Minska” kan det hända
att färgerna i bilden blir svagare (sid. 27).
Jag får inga färger eller så är färgerna ojämna när jag får • Kontrollera anslutningarna till Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna på
3.
bild via signaler från Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna på • Kontrollera att Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna på
3 sitter rätt och är
3.
stadigt anslutna.
Små svarta och/eller ljusa punkter syns på skärmen.
• Bilden på den här bildskärmen byggs upp av bildpunkter. Små svarta
och/eller ljusa punkter (pixelavvikelser) kan visas på skärmen, men är
inte tecken på att något är fel.
SE
Bilden är alldeles för ljus.
• Med hjälp av menysystemet väljer du menyn ”Bildjustering” och väljer
sedan ”Läge”. Välj sedan önskat bildläge (sid. 22).
Bildstörningar (ränder).
• Kontrollera att antennen är ansluten med den medföljande
koaxialkabeln.
• Dra antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
• Använd inte dubbeltrådiga ledningar på 300 ohm eftersom de kan ge
störningar (interferens).
Jag får dålig bildkvalitet (vitmättnad) när jag tittar på
bilden från signaler via scartanslutning
/ S 2.
• Kontrollera att utsignalen från den utrustning som är ansluten till
scartanslutning
/ S 2 inte är en RGB-signal. Om det är en RGBsignal ansluter du istället utrustningen till scartanslutning
/
1.
Det är störningar i bilden och ljudet brusar.
• Kontrollera om eventuell ansluten extrautrustning är placerad framför
eller vid sidan om TV:n. När du ansluter extrautrustning bör låta den stå
på ett visst avstånd mellan utrustningen och TV:n.
Störningar i form av ränder under uppspelning/
inspelning med en videobandspelare.
• Störningar från videohuvudena. Placera videobandspelaren på lite längre
avstånd från TV:n.
• För att undvika störningar bör avståndet mellan videobandspelaren och
TV:n vara minst 30 cm.
• Undvik att placera videobandspelaren framför eller vid sidan av TV:n.
Dålig bild eller ingen bild alls (skärmen är mörk) trots
att ljudet är av god kvalitet.
• Med hjälp av menysystemet väljer du menyn ”Bildjustering” och återgår
till fabriksinställningarna genom att välja ”Normalinst.” (sid. 22).
Det är bildstörningar när jag tittar på en TV-kanal.
• Med hjälp av menysystemet väljer du alternativet ”Manuell
kanalinställ.” i menyn ”Inställningar” och justerar sedan ”AFT”
(automatisk fininställning) tills bilden blir så bra som möjligt (sid. 31).
• Med hjälp av menysystemet aktiverar du alternativet ”Brusreducering” i
menyn ”Bildjustering” så att störningarna i bilden minskar (sid. 22).
(fortsättning)
Övrig information
47
Problem
Möjliga åtgärder
Det blir störningar i bilden när jag byter program eller • Stäng av eventuella enheter som är anslutna till scartanslutningen på
baksidan av TV:n.
väljer text-TV.
Jag använder text-TV, men får fel tecken.
• Med hjälp av menysystemet väljer du alternativen ”Språk” och ”Land” i
menyn ”Inställningar”, ställ sedan in språket och landet/regionen där du
ser text-TV(sid. 28). För språk som använder sig av det kyrilliska
alfabetet rekommenderas du att välja Ryssland om det aktuella landet/
den aktuella regionen saknas i listan.
Jag använder NextView, men får fel tecken.
• Med hjälp av menysystemet väljer du alternativen ”Språk” och ”Land” i
menyn ”Inställningar” och väljer sedan det språk och det land/den region
som tillhandahåller NexTView (sid. 28).
Jag kan inte välja vissa ingångar.
• Använd menysystemet och välj alternativet ”AV namn” i menyn
”Inställningar” och stäng av ingångens Hoppa-inställning.
Inget ljud/störningar i ljudet.
Bra bildkvalitet men inget ljud.
• Tryck på 2 +/– eller % (ljuddämpning) på fjärrkontrollen.
• Kontrollera att alternativet ”Högtalare” är ställt på ”På” i menyn
”Finesser” (sid. 27).
Störningar i ljudet.
• Kontrollera att antennen är ansluten med den medföljande
koaxialkabeln.
• Dra antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
• Använd inte dubbeltrådiga ledningar på 300 ohm eftersom de kan ge
störningar (interferens).
Vissa menyalternativ visas inte.
• Det kan finnas vissa alternativ som du inte kan välja beroende på
signalen och övriga inställningar. Mer information finns i
instruktionerna för de olika menyalternativen.
Det hörs underliga ljud.
TV:ns hölje gnekar.
• Ändringar i rumstemperaturen kan göra att TV:ns hölje expanderar eller
krymper, ibland så att det hörs. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Det hörs ett tickande ljud från TV:n.
• En elektrisk krets i TV:n aktiveras när strömmen slås på. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Ett surrande ljud hörs från TV:n.
• Ett surrande ljud kan höras när du slår på strömmen till TV:n. Det är inte
ett tecken på att något är fel.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
• Kontrollera att fjärrkontrollen är korrekt ställd för den enhet du använder
(videobandspelare, TV:n eller DVD).
• Om du inte kan kontrollera videobandspelaren eller DVD-spelaren med
fjärrkontrollen, trots att den är korrekt inställd på videobandspelaren
eller DVD, kan du behöva ange rätt kod på det sätt som beskrivs under
”Konfigurera fjärrkontrollen för videobandspelare/DVD-spelare”
(sid. 43).
• Byt batterier.
(ström/standby)-indikatorn på
TV:n blinkar.
• Se ”Självdiagnosfunktion” (sid. 46) och kontakta sedan närmaste
Sony-servicecenter.
48
Övrig information
ADVARSEL!
• For at forhindre risiko for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
• Der er skadelige, høje spændinger inde i apparatet. Kabinettet må ikke åbnes. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
Indledning
Tak, fordi du har valgt dette Sony LCD-farvefjernsyn.
Inden du betjener TV'et, bedes du læse vejledningen grundigt og gemme den til fremtidig brug.
Symboler, der benyttes i vejledningen
........ Vigtig information.
........ Information om en funktion.
1, 2 .......... Instruktionssekvens.
...... Skyggelagte knapper på fjernbetjeningen viser de
knapper, du skal trykke på for at følge
instruktionssekvensen.
......... Oplyser dig om resultatet af fulgte instruktioner.
DK
1
Indholdsfortegnelse
Brugervejledning ................................................................................................................................3
Sikkerhedsoplysninger ........................................................... 3
Sikkerhedsforanstaltninger .................................................... 8
Oversigt
Kontrol af det medfølgende tilbehør ................................... 10
Oversigt over TV-knapper og indikatorer ........................... 11
Oversigt over fjernbetjeningens knapper ............................. 12
Installering
Sådan sætter du batterierne i fjernbetjeningen .................... 14
Sådan fjerner du kabeldækslet ............................................. 15
Tilslutning af antenne og videobåndoptager ....................... 16
Sådan sætter du kabeldækslet på ......................................... 17
Bundtning af kablerne ......................................................... 17
Justering af TV'ets synsvinkel ............................................. 18
Når du tænder TV'et første gang
Tænding og automatisk indstilling af TV'et ........................ 19
Menusystem
Introduktion til og brug af menusystemet ............................ 21
Billedjustering ..................................................................... 22
Lydjustering ......................................................................... 23
Skærm kontrol ..................................................................... 25
Funktion ............................................................................... 27
Opsætning ............................................................................ 28
2
Indholdsfortegnelse
Andre funktioner
Automatisk slukning-funktionen .........................................32
Screen Memo-funktion ........................................................32
Tekst-TV ..............................................................................33
NexTView ............................................................................34
Yderligere oplysninger
Tilslutning af ekstraudstyr ...................................................37
Brug af ekstraudstyr .............................................................42
Fjernbetjeningskonfiguration for
videobåndoptager/DVD ................................................43
Specifikationer .....................................................................45
Fejlfinding ............................................................................46
Brugervejledning
Sikkerhedsoplysninger
Sikkerhedshensyn
Netledning
Hospitaler
Tag netledningen ud af stikket, når
apparatet flyttes. Flyt ikke apparatet, når
netledningen er sat i stikket. Det kan
beskadige netledningen og resultere i
brand eller elektrisk stød. Hvis apparatet
har været tabt eller beskadiget, skal det
straks efterses af faguddannet
servicepersonale.
Anbring ikke apparatet på et sted,
hvor der er medicinsk udstyr i brug.
Det kan forårsage funktionsfejl i de
medicinske instrumenter.
Installering
Transport
Hvis apparatet skal monteres på
væggen, skal det udføres af
faguddannede teknikere. Forkert
installation kan gøre enheden usikker.
• Inden apparatet transporteres, skal alle kabler
kobles fra det.
• Når du bærer apparatet i hånden, skal det holdes
som vist til højre. Da kabeldækslet let kan tages af,
kan apparatet tabes og blive beskadiget eller
forårsage alvorlig personskade.
• Løft ikke apparatet midt på, hvor frontpanelet er
anbragt.
• Når apparatet transporteres, må det ikke udsættes for fysiske
stød eller for kraftig vibration. Apparatet kan tabes, blive
beskadiget eller forårsage alvorlig personskade.
• Når du bærer apparatet ind til reparation, eller når du flytter det,
skal det pakkes ind i den oprindelige kasse og emballage.
• Vær forsigtig med ikke at få fingrene i klemme mellem TV'et og
standeren.
DK
(fortsættes)
Sikkerhedsoplysninger
3
Montering og flytning
Ventilation
Udendørs brug
Tildæk aldrig ventilationshullerne i
kabinettet. Det kan forårsage
overophedning og resultere i brand.
Medmindre der sørges for korrekt
ventilation, kan apparatet samle støv og
blive snavset. Af hensyn til korrekt
ventilation skal følgende overholdes:
• Apparatet må ikke monteres med bagsiden udad eller på tværs.
• Apparatet må ikke monteres, hvis det er vendt om eller med
oversiden nedad.
• Apparatet må ikke monteres på en hylde eller i et skab.
• Apparatet må ikke stilles på et tæppe eller en seng.
• Apparatet må ikke tildækkes med stof såsom gardiner eller
genstande såsom aviser osv.
Apparatet må ikke monteres udendørs.
Hvis apparatet udsættes for regn, kan
det resultere i brand eller elektrisk stød.
Hvis apparatet udsættes for direkte
sollys, kan det ophedes, hvilket kan
resultere i skade.
Køretøj eller loft
Skibe og andre fartøjer
Apparatet må ikke installeres i et
køretøj. Køretøjets bevægelse kan
bevirke, at apparatet vælter og
forårsager personskade. Apparatet må
ikke hænges op i loftet.
Apparatet må ikke monteres på et skib
eller andet fartøj. Hvis apparatet
udsættes for havvand, kan det
forårsage brand eller skade på
apparatet.
Vand og fugtighed
Sådan forhindrer du apparatet i at vælte
Apparatet må ikke benyttes i nærheden af
vand, f.eks. i nærheden af et badekar eller
bruserum. Det må heller ikke udsættes for
regn, fugtighed eller røg. Det kan
resultere i brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke anvendes,
hvor der kan komme insekter ind.
Anbring apparatet på en sikker, stabil stander. Du
må ikke hænge noget på det. Hvis du gør det, kan
apparatet falde ned af standeren eller vægbeslaget
og forårsage skade eller alvorlig personskade.
Lad ikke børn klatre op på apparatet.
Ekstraudstyr
Overhold følgende, når apparatet monteres med
en stander eller vægbeslag. Hvis du ikke gør det,
kan apparatet vælte og forårsage personskade.
• Du skal sikre, at du følger den vejledning, som
følger med standeren eller vægbeslaget, når du monterer
apparatet.
• Du skal sikre, at du monterer de beslag, der leveres sammen med
standeren.
4
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilder
Overbelastning
Beskyttelse af netledning
Apparatet er udviklet til kun at fungere
på en 220–240 V vekselstrømsforsyning.
Tilslut ikke for mange apparater til
samme stikkontakt, da dette kan
forårsage brand eller elektrisk stød.
Træk netledningen ud med stikket.
Træk ikke i netledningen.
Forsyningsnet
Ledninger
Brug ikke en forkert stikkontakt. Sæt stikket helt
ind i kontakten. Hvis den er løs, kan det forårsage
buedannelse og resultere i brand. Kontakt en
elektriker for at få stikkontakten udskiftet.
Tag netledningen ud af stikket, når du trækker kabler. Af hensyn til
din egen sikkerhed skal du sørge for at trække netledningen ud af
stikket.
Fugt
Rengøring
Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
Hvis du sætter netledningen i/tager den ud
med våde hænder, kan det forårsage elektrisk
stød.
Rengør ledningsstikket regelmæssigt. Hvis
stikket er dækket med støv og samler fugt, kan
isoleringen forringes og resultere i brand. Tag
ledningsstikket ud, og rengør det regelmæssigt.
DK
Tordenvejr
Af hensyn til din egen sikkerhed må du
ikke røre ved nogen del af apparatet,
netledningen eller antenneledningen
under tordenvejr.
Brug
Skade, som kræver service
Ventilationshuller
Hvis apparatets overflade revner, må du ikke røre ved det, før du har
taget netledningen ud af stikkontakten. I modsat fald kan du få
elektrisk stød.
Der må ikke stikkes noget i ventilationshullerne.
Hvis der stikkes noget af metal eller noget
brændbart ind i disse huller, kan det resultere i
brand eller elektrisk stød.
Service
Fugt og brændbare genstande
Kabinettet må ikke åbnes. Apparatet
må kun overdrages til faguddannet
servicepersonale.
• Apparatet må ikke blive vådt.
Spild aldrig væske af nogen art på
apparatet. Hvis væske eller
genstande alligevel falder
gennem kabinettets åbninger, må
apparatet ikke benyttes. Det kan
resultere i elektrisk stød eller
skade på apparatet.
Få det straks efterset af
faguddannet servicepersonale.
• Brændbare genstande eller åben
ild (f.eks. stearinlys) skal holdes
væk fra apparatet med henblik på
at undgå brand.
• Anbring ikke genstande ovenpå enheden. Apparatet må ikke
udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande
med væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
(fortsættes)
Sikkerhedsoplysninger
5
Ekstra sikkerhedsinformation
Elektrisk stød
Ituslået glas
Rør ikke ved apparatet med våde hænder. Det kan forårsage
elektrisk stød eller beskadige apparatet.
Du må ikke kaste noget på apparatet.
Skærmen kan eksplodere ved stødet og
forårsage alvorlig personskade.
Fremspringende placering
Olie
Monter ikke apparatet på steder, hvor det kan rage ud. Hvis du
monterer apparatet på følgende steder, kan det resultere i
personskade.
• Monter ikke apparatet på et sted, hvor det vil rage ud, såsom på
eller bag ved en stolpe.
• Monter ikke apparatet et sted, hvor du kan støde hovedet mod
det.
Monter ikke apparatet i restauranter, som anvender olie. Der kan
trænge støvabsorberende olie ind i apparatet og beskadige det.
Placering
Tæring
Placer aldrig apparatet på varme, fugtige
eller meget støvede steder. Apparatet må
ikke installeres, hvor der kan komme
insekter ind. Apparatet må ikke installeres,
hvor det kan blive udsat for mekanisk
vibration.
Hvis du benytter apparatet i nærheden af kysten, kan salt tære
apparatets metaldele og forårsage indvendig skade eller brand.
Apparatets levetid kan også blive forkortet. Der skal tages
forholdsregler for at reducere fugt og temperatur i det område, hvor
apparatet anvendes.
Ekstraudstyr
Rengøring
Fastgør apparatet ordentligt.
Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort, kan det vælte og forårsage
personskade. Tag forholdsregler for at forhindre dette ved at benytte
en stander eller andet udstyr på gulv eller væg på den angivne måde,
se den betjeningsvejledning, som følger med standeren.
Tag netledningen ud af stikket, når apparatet rengøres. Hvis du ikke
gør det, kan det resultere i elektrisk stød.
Bortskaffelse af apparatet
Anbefalet placering af apparatet
• Apparatet må ikke kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
• LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende krystal og
kviksølv. Lysrøret, der er anvendt i apparatet, indeholder også
kviksølv. Følg de lokale vedtægter og regler for bortskaffelse.
Anbring apparatet på en stabil, plan overflade.
Ellers kan apparatet vælte og forårsage
personskade.
Batterier
Tænk på miljøet, når du kasserer batterierne.
6
Sikkerhedsoplysninger
LCD-skærm
Netledning
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi, og 99,99% eller flere af dens pixel er
effektive, kan der konstant fremkomme sorte prikker eller klare
punkter af lys farve (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Det
er en konstruktionsmæssig egenskab ved LCD-skærmen og ikke
en fejl.
• LCD-skærmens overflade må ikke udsættes for sollys. Det kan
beskadige dens overflade.
• Du må ikke trykke eller kradse på frontfiltret eller sætte
genstande oven på apparatet. Billedet kan blive ujævnt eller
LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Hvis apparatet anvendes et sted, hvor der er koldt, kan der
forekomme efterslæb i billedet, eller det kan blive mørkt.
Det indikerer ikke fejl. Disse fænomener forsvinder, når
temperaturen stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder, når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet bliver varme, når apparatet er i brug.
Dette er ikke en fejl.
Hvis du beskadiger netledningen, kan det
resultere i brand eller elektrisk stød.
• Netledningen må ikke knibes, bøjes
eller vikles for meget.
Kerneledningerne kan blive blotlagt
eller skåret og derved forårsage
kortslutning, som kan medføre brand
eller elektrisk stød.
• Netledningen må ikke omformes eller
beskadiges.
• Sæt ikke noget tungt på netledningen.
Træk ikke i netledningen.
• Hold netledningen væk fra varmekilder.
• Sørg for at gribe fat i stikket, når netledningen skal frakobles.
Hvis netledningen beskadiges, skal du holde op med at anvende den
og bede forhandleren eller Sony-servicecenteret om at udskifte den.
Lysstofrør
Når apparatet ikke er i brug
Apparatet anvender et særligt lysstofrør som lyskilde. Hvis
skærmbilledet bliver mørkt, flimrer eller ikke fremkommer, er
lysstofrøret slidt op og skal udskiftes. Henvend dig til faguddannet
servicepersonale vedrørende udskiftning.
Af miljømæssige og
sikkerhedsmæssige årsager
anbefales det, at der slukkes for
apparatet, når det ikke er i brug –
det må ikke efterlades i standbytilstand. Tag stikket ud af stikkontakten.
Varme
Kabelføring
Rør ikke ved apparatets overflade. Den er varm, selv når der har
været slukket for apparatet et stykke tid.
Pas på ikke at få fødderne viklet ind i kablerne. Det kan beskadige
apparatet.
Rengøring af skærmens overflade
Installering
Skærmens overflade er behandlet med en særlig belægning for at
forhindre stærke lysrefleksioner. Du skal overholde følgende
forholdsregler for at undgå at beskadige overfladen.
• Støv fjernes fra skærmens overflade ved at tørre den forsigtigt af
med en blød klud. Hvis støvet sidder fast, aftørres skærmen med
en blød klud, som er let fugtet med en fortyndet opløsning af et
mildt rengøringsmiddel. Du kan vaske den bløde klud og
anvende den igen.
• Brug aldrig nogen form for slibepude, alkaliholdigt/syreholdigt
rengøringsmiddel, skurepulver eller stærk opløsning såsom
alkohol, rensebenzin eller fortynder.
Installer ikke andre komponenter for tæt på apparatet. Hold andre
komponenter mindst 30 cm væk fra apparatet. Hvis der installeres
en videobåndoptager foran eller ved siden af apparatet, kan billedet
blive forvrænget.
Sikkerhedsoplysninger
DK
7
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende ventilation
Lad der være plads omkring apparatet. I modsat fald kan tilstrækkelig luftcirkulation blive blokeret og forårsage overophedning,
som kan medføre brand eller skade på apparatet.
Når apparatet installeres på væggen
30 cm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads.
10 cm
Når apparatet installeres med en stander
30 cm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads.
Apparatet må aldrig installeres således:
Der er spærret for luftcirkulation.
Væg
8
Sikkerhedsforanstaltninger
Der er spærret for luftcirkulation.
Væg
Sådan kan du se TV på en behagelig måde
• For at kunne se TV på en behagelig måde er den anbefalede synsposition fra 4–7 gange skærmens lodrette længde fra TV'et.
• Se TV ved moderat lysstyrke, da fjernsynskigning ved dårligt lys er en belastning for øjnene. Det kan også være anstrengende
for øjnene, hvis du ser på skærmen konstant i længere tid ad gangen.
Installering af apparatet
Brug det specificerede beslag til vægmontering eller den specificerede stander.
• Apparatet må ikke installeres på steder, der udsættes for ekstrem temperatur, f.eks. i direkte sollys eller i nærheden af en radiator
eller opvarmningskanal. Hvis apparatet udsættes for ekstrem temperatur, kan det blive opvarmet. Dette kan forårsage
deformering af kassen eller bevirke, at apparatet svigter.
• For at opnå et klart billede må skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Hvis det er muligt, skal der
benyttes spotlys, som ledes ned fra loftet.
• Apparatet er ikke koblet fra lysnettet, når der er slukket for det. Du skal tage stikket ud af stikkontakten for at frakoble apparatet
helt.
Justering af lydstyrken
• Juster lydstyrken, så du ikke forstyrrer naboerne. Lyd høres meget let om natten. Det foreslås derfor, at du lukker vinduerne eller
benytter hovedtelefoner.
• Når du benytter hovedtelefoner, skal du justere lyden, så du undgår for høje niveauer, da der kan ske skade på din hørelse.
Håndtering af fjernbetjeningen
• Du skal håndtere fjernbetjeningen med forsigtighed. Du må ikke tabe den, træde på den eller spilde nogen form for væske på den.
• Anbring ikke fjernbetjeningen på et sted i nærheden af en varmekilde eller et sted, hvor den udsættes for direkte sollys eller i et
fugtigt værelse.
Behandling og rengøring af apparatets skærmoverflade
Du skal følge rådene nedenfor for at undgå forringelse af skærmen. Du må ikke trykke eller kradse på skærmen med hårde
genstande eller kaste noget mod den. Den kan tage skade af det.
• Sørg for at tage netledningen ud af stikket, før apparatet rengøres.
• Rør ikke ved skærmen efter at apparatet har været tændt i lang tid, da skærmen bliver varm.
• Vi anbefaler, at du rører så lidt ved skærmen som muligt.
• Rengør skærmen med en blød klud.
• Brug aldrig nogen form at skurepude, skurepulver eller opløsningsmiddel, såsom sprit eller rensebenzin. Brug af sådanne
materialer kan resultere i skade på skærmens overflade.
DK
Rengøring af kabinettet
• Sørg for at tage netledningen ud af stikket, før kabinettet rengøres.
• Rengør kabinettet med en blød klud.
• Bemærk, at der kan ske forringelse af materiale eller af skærmens belægning, hvis apparatet udsættes for et flygtigt
opløsningsmiddel, såsom sprit, fortynder, rensebenzin eller insektgift, eller hvis det er i langvarig kontakt med gummi- eller
vinylmaterialer.
• Ventilationshullerne kan samle støv med tiden. For at sikre korrekt ventilation anbefaler vi at fjerne støvet regelmæssigt (en gang
om måneden) med en støvsuger.
Sikkerhedsforanstaltninger
9
Oversigt
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Fjernbetjening
RM-Y1102 (1):
Batterier, størrelse AA
(R6 Type) (2):
Koaksialkabel (1):
Fjern ikke ferritkernerne.
Netledning
(Type C-6) (1):
Brug denne netledning, hvis du
bruger apparatet uden for
Storbritannien.
10
Oversigt
Netledning
(Type BF) (1):
• Brug denne netledning, hvis du
bruger apparatet i
Storbritannien.
• Denne netledning vil muligvis
ikke følge med afhængigt af
landet.
Oversigt over TV-knapper og indikatorer
Du åbner frontpanelet på TV'et ved at trække ned i krogene
til panelet lige under mærket
og trække ned i panelet.
TV-frontpanel
Fjernkontrolføler
(Sleep)-indikator
(Strøm)-kontakt og
(Strøm/Standbyindikator)
DK
P (Kanal) +/– knapper
2 (Lydstyrke) +/– knapper
(Indgangsvælger)-knap
i (Hovedtelefoner)-stik
Status for indikatorerne
(Strøm/Standby)-indikatoren lyser grønt
Der er tændt for strømmen til TV'et.
(Strøm/Standby)-indikatoren lyser rødt
TV'et er i standby-tilstand.
(Strøm/Standby)-indikatoren blinker rødt
TV'et modtager fjernbetjeningssignaler.
(Strøm/Standby)-indikatoren blinker rødt flere gange
Der er et problem med TV'et. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Selvdiagnosefunktion" på side 46.
(Sleep)-indikatoren lyser rødt
Automatisk slukning-funktionen er aktiveret, når der er tændt for TV'et. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Automatisk
slukning-funktionen" på side 32.
Hvis du vil have flere oplysninger om stikkene på TV'ets bagpanel, se "Tilslutning af ekstraudstyr" på side 37.
Oversigt
11
Oversigt over fjernbetjeningens knapper
a Sådan indstilles TV'et på standby-tilstand:
Tryk på denne knap for at slukke midlertidigt for TV'et og indstille det på
standby-tilstand (
(Strøm/Standby)-indikatoren på TV'et lyser rødt). Tryk
på den en gang til for at tænde TV'et fra standby-tilstanden.
For at spare energi anbefaler vi, at du slukker helt for TV'et, når det ikke er i
brug.
Hvis der ikke modtages et signal, eller hvis der ikke udføres en funktion
i TV-tilstanden i 10 minutter, skifter TV'et automatisk til standbytilstand.
b Sådan tænder/slukker du for videobåndoptager eller DVD:
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for videobåndoptager eller DVD.
c Sådan vælger du videobåndoptager, TV eller DVD (medievælger):
Med denne fjernbetjening kan du betjene ikke blot TV'et, men også de vigtigste
funktioner for videobåndoptageren eller DVD-afspilleren.
Tænd for det udstyr som du ønsker at betjene og tryk flere gange på knappen
for at vælge VCR, TV eller DVD. Det grønne lys lige oven over det valgte
udstyr lyser et øjeblik.
Der kræves en opsætning første gang for at synkronisere
fjernbetjeningen til videobåndoptager eller DVD. Denne opsætning
afhænger af producenten. Hvis du vil have flere oplysninger, se
"Fjernbetjeningskonfiguration for videobåndoptager/DVD" på side 43.
d Valg af indgangskilde:
Tryk flere gange på knappen, indtil indgangssymbolet for den ønskede kilde
vises på skærmen.
e Sådan tænder du for Automatisk slukning-funktionen:
Tryk på knappen for at indstille TV'et til at skifte automatisk til standbytilstand efter en angivet periode. Hvis du vil have flere oplysninger, se
"Automatisk slukning-funktionen" på side 32.
f Valg af kanaler:
Tryk på denne knap for at vælge kanaler.
Ved tocifrede programnumre skal det andet ciffer indtastes inden 2,5 sekunder.
g a) Hvis der er valgt TV:
Tryk på knappen for at se den sidst valgte kanal (den sidste kanal, der er blevet vist i mindst fem sekunder).
b) Hvis der er valgt videobåndoptager:
Ved Sonys tocifrede programnumre til videobåndoptager, f.eks. 23, skal du først trykke på denne knap og derefter på knapperne
2 og 3.
h Sådan vælger du skærmformat:
Tryk flere gange på denne knap for at ændre skærmformatet. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Skærm kontrol" på side 25.
i Programmering af fjernbetjeningen:
Brug denne knap til at programmere fjernbetjeningen til at betjene videobåndoptager eller DVD. Hvis du vil have flere
oplysninger, se "Fjernbetjeningskonfiguration for videobåndoptager/DVD" på side 43.
j Valg af tekst-TV:
Tryk på denne knap for at aktivere tekst-TV. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Tekst-TV" på side 33.
k
/ / / /OK-knapper
a) Hvis der er valgt TV:
• Når menuen vises, benyttes disse knapper til at betjene menusystemet. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Introduktion til
og brug af menusystemet" på side 21.
• Når der er slukket for menuen, skal du trykke på OK for at få vist en oversigt over alle TV-kanaler. Tryk derefter på
eller
for at vælge kanal, og tryk på OK for at se den valgte kanal.
b) Hvis der er valgt videobåndoptager eller DVD:
Brug disse knapper for at styre de vigtigste funktioner for din videobåndoptager eller DVD.
l Visning af menusystemet:
Tryk på denne knap for at få vist menuen på skærmen. Tryk på den en gang til for at fjerne menuvisningen fra skærmen.
m Visning af NexTView:
Hvis du vil have flere oplysninger, se "NexTView" på side 34.
12
Oversigt
n Valg af kanaler:
Tryk på disse knapper for at vælge næste eller forrige kanal.
o Justering af TV'ets lydstyrke:
Tryk på disse knapper for at justere TV'ets lydstyrke.
p Sådan optager du programmer på din videobåndoptager:
Hvis der er valgt videobåndoptager, skal du trykke på denne knap for at optage programmer.
q Valg af TV-tilstand:
Tryk på denne knap for at slukke for tekst-TV eller video.
r Sådan vælger du en billedtilstand:
Tryk flere gange på denne knap for at ændre billedtilstanden. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Billedjustering" på side 22.
s Sådan vælger du lydeffekt:
Tryk flere gange på denne knap for at ændre det lydformat, der anvendes af TV'et. Hvis du vil have flere oplysninger, se
"Lydjustering" på side 23.
t Visning af oplysninger på skærmen:
Tryk på denne knap for at få vist alle indikatorer på skærmen. Tryk på den en gang til for at annullere.
u Aktivering af Screen Memo-funktionen:
Tryk på denne knap for at fastfryse billedet på skærmen midlertidigt. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Screen Memofunktion" på side 32.
v Sådan tænder du for strømsparefunktionen:
Tryk på denne knap for at tænde for strømsparefunktionen. "Strømsparefunk." vises på skærmen i et par sekunder. Tryk en gang
til på knappen for at annullere. Hvis du vil have flere oplysninger, se "Funktion" på side 27.
w Sådan afbrydes lyden:
Tryk på denne knap for at afbryde TV'ets lyd. Tryk på den en gang til for at aktivere lyden.
DK
Ud over TV-funktionerne anvendes de farvede knapper (undtagen knapperne TV &/ og VIDEO &/ ) til tekst-TVfunktioner. Knapperne med grønne symboler (undtagen
-knappen) anvendes også. Hvis du vil have flere oplysninger,
se "Tekst-TV" på side 33.
Oversigt
13
Installering
Sådan sætter du batterierne i fjernbetjeningen
• Sørg for, at du overholder den korrekte polaritet, når du sætter de medfølgende batterier i.
• Du skal altid huske at kassere brugte batterier på en miljømæssig forsvarlig måde.
• Du må ikke benytte forskellige typer batterier sammen eller blande gamle og nye batterier.
14
Installering
Sådan fjerner du kabeldækslerne
1
Tryk på krogene, og træk kabeldækslerne mod dig.
2
Tag kabeldækslerne af krogene på siden af TV'et.
DK
Installering
15
Tilslutning af antenne og videobåndoptager
• Brug den medfølgende netledning (type C-6 eller type BF, se side 10).
• Brug det medfølgende koaksialkabel til antennetilslutning.
Tilslut ikke til lysnettet, før alle forbindelser er gennemført.
Tilslutning af antenne
Brug den medfølgende netledning
(type C-6 eller type BF).
Tilslut det medfølgende
koaksialkabel.
Tilslutning af en videobåndoptager med antenne
AC IN
IN
OUT
Scartkablet er ekstraudstyr.
Videobåndoptager
Brug den medfølgende netledning
(type C-6 eller type BF).
• Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af videobåndoptager, se "Tilslutning af ekstraudstyr" på side 37.
• Bemærk, at nogle scartkabler måske ikke passer til stikket på TV'et.
16
Installering
Sådan sætter du kabeldækslerne på
Monter kabeldækslerne på TV'et, når alle kabler er tilsluttet.
1
Sæt kabeldækslerne på krogene på siden af TV'et.
2
Tryk på krogene, og tryk samtidig kabeldækslerne på
TV'et, indtil de klikker.
DK
Bundtning af kablerne
Du kan opbevare kablerne bag på TV'et.
Sæt kablerne sammen fra begge sider, og fastgør med holderen på
undersiden.
Holder
Hvis ikke alle kablerne kan opbevares indeni, skal du
lade nogle af dem hænge ned på begge sider af TV'et.
Installering
17
Justering af TV'ets synsvinkel
Du kan justere vinklen for at undgå lysrefleksion og for at få en bedre synsvinkel til TV'et.
• Når vinklen justeres, skal du kontrollere, at der ikke sidder kabler i klemme mellem TV'et og standeren. Hvis nogle af
kablerne sidder fast, skal du dele dem i to og trække dem i modsat retning for at frigøre dem.
• Når vinklen justeres, skal du holde på standeren med hånden, så den ikke går løs eller falder af. Vær forsigtig med ikke at
få fingrene i klemme mellem TV'et og standeren.
15º
18
Installering
Når du tænder TV'et første gang
Tænding og automatisk indstilling af TV'et
Denne første gang, du tænder for TV'et, vises der en sekvens af menuskærmbilleder på TV'et, der sætter dig i stand til at: 1)
vælge sprog for menuskærmen, 2) vælge det land/område, som du ønsker at benytte TV'et i, 3) søge og lagre alle tilgængelige
kanaler (TV-transmission), og 4) ændre den rækkefølge, hvormed kanalerne vises på skærmen.
Hvis du imidlertid senere får brug for at ændre nogle af disse indstillinger, kan du gøre det ved at vælge den relevante
indstilling i menuen "Opsætning" (se side 28).
1
Tilslut TV'et til lysnettet (220–240 V vekselstrøm, 50 Hz).
2
Tryk på
(tænd/sluk) på TV'et for at tænde det.
Den første gang du tænder TV'et, kommer menuen
Language automatisk frem på skærmen (Auto start).
Tryk på 0 på bagsiden af TV'et, hvis du vil udføre Auto
start senere.
DK
3
4
Tryk på
/
/
eller
på fjernbetjeningen for at
vælge sproget, tryk derefter på OK for at bekræfte dit valg.
Fra dette tidspunkt vil alle menuer blive vist på det valgte
sprog.
Menuen Land vises automatisk på skærmen.
Tryk på
eller
for at vælge det land eller område, som
du vil benytte TV'et i, og tryk derefter på OK for at bekræfte
dit valg.
Hvis det land eller område, som du ønsker at benytte TV’et
i, ikke vises på listen, skal du vælge "–" i stedet for land/
område.
5
Language
Select Language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Ελληνικά
Español
Português
Polski
Česky
Magyar
Русский
Бьлгарски
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
Land
Vælg land
–
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
Menuen Auto prg.-indstilling vises automatisk på skærmen.
Tryk på OK for at vælge Ja.
Ønsker De at starte
automatisk indstilling
Ja
Nej
(fortsættes)
Når du tænder TV’et første gang
19
6
TV'et begynder at søge og lagre alle tilgængelige kanaler.
Auto prg.-indstilling
• Denne procedure kan tage nogle minutter. Vær
tålmodig, og tryk ikke på nogen knapper, da den
automatiske indstilling så ikke vil blive afsluttet korrekt.
• Hvis der ikke findes nogen kanaler under den
automatiske indstillingsproces, vises der automatisk en
ny menu på skærmen, hvor du bliver bedt om at tilslutte
antennen. Tilslut antennen (se side 16), og tryk på OK.
Den automatiske indstillingsproces vil begynde igen.
7
Når den automatiske indstilling er afsluttet, vises menuen
Programsortering automatisk på skærmen.
Program :
System :
Kanal :
01
I
C23
Søger
Ingen kanaler fundet.
Tilsut venligst antennesignal
Bekræft
Programsortering
Vælg kanal
A)
Hvis du ønsker at beholde transmissionskanalerne i den
indstillede rækkefølge, skal du gå til trin 8.
B)
Hvis du ønsker at lagre transmissionskanalerne i en
anden rækkefølge:
1 Tryk på
eller
for at vælge
programnummeret for den kanal, som du ønsker at
omlægge, og tryk derefter på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge den nye
programnummerposition til den valgte kanal, og tryk
derefter på
.
Den valgte kanal flytter nu til sin nye
programposition, og de andre kanaler flyttes i
overensstemmelse hermed.
3 Gentag trin 1 og 2, hvis du ønsker at ændre
rækkefølgen for de andre kanaler.
8
Tryk på MENU for at slukke for menuen.
TV'et er nu klar til brug.
20
Når du tænder TV’et første gang
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
Forlad:
MENU
Programsortering
Vælg ny position
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
01
TVE
Forlad:
MENU
Menusystem
Introduktion til og brug af menusystemet
TV'et anvender et menusystem på skærmen til at lede dig gennem funktionerne. Brug følgende knapper på fjernbetjeningen
til at betjene menusystemet.
1
Tryk på MENU for at aktivere menuen i første niveau.
2
Gør følgende for at betjene menuen.
• Den ønskede menu eller indstilling markeres ved at trykke på
eller
• Den ønskede menu eller indstilling åbnes ved at trykke på OK.
• Du kan vende tilbage til forrige menu eller indstilling ved at trykke på
• Du kan ændre indstillinger for den valgte indstilling ved at trykke på
eller
.
• Bekræft dit valg ved at trykke på OK.
3
.
.
/
/
Tryk på MENU for at lukke menuen.
DK
Menusystem
21
Billedjustering
Billedjustering
Billedjustering
Funktion :
Kontrast :
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Normalindst.
Vælg:
Set:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
Tænd
Kølig
Slu:
MENU
,
Funktion :
Kontrast :
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Normalindst.
Vælg:
Set:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
Tænd
Kølig
Tilb:
Slu: MENU
I menuen "Billedjustering" kan du ændre
billedindstillingerne.
Det gøres sådan:
Når du har valgt det punkt, som du ønsker at ændre, skal
du trykke på OK. Tryk derefter på
/ / eller
flere gange for at justere det.
Med denne menu kan du endvidere tilpasse
billedkvaliteten til tilstanden "Personlig", baseret på det
program, du ser.
Funktion
Live
Forbedret billedkontrast og skarphed.
Film
Et billede med fine detaljer.
Personlig
Dine egne brugerdefinerede indstillinger.
Kontrast
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at reducere billedets kontrast.
for at forøge billedets kontrast.
Lys
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at gøre billedet mørkere.
for at gøre billedet lysere.
Farvemætning
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at reducere farveintensiteten.
for at forøge farveintensiteten.
Farvebalance
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at reducere de grønne toner.
for at forøge de grønne toner.
Farvebalance kan kun justeres til et NTSC-farvesignal (f.eks. videobånd fra USA).
Skarphed
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at gøre billedet blødere.
for at gøre billedet skarpere.
Baggr. lys
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at gøre baggrundsbelysningen mørkere.
for at gøre baggrundsbelysningen lysere.
Støjreduktion
Auto/Sluk
Vælges for at reducere støjniveauet.
Støjreduktion kan ikke justeres i forbindelse med et inputsignal fra Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
Dynamisk billede
Tænd/Sluk
Vælges for at forbedre billedets kontrast.
Farvetone
Kølig/Normal/Varm
Vælges for at give klare farver en rød tone (indstillingen kan justeres fra Kølig til
Varm).
Normalindst.
Slet/OK
Vælg OK for at nulstille billedet til de niveauer, der er forudindstillet af fabrikken.
Kun "Funktion", "Kontrast" og "Normalindst." kan justeres, når "Funktion" er indstillet til "Live" eller "Film".
22
3.
Menusystem
Lydjustering
I menuen "Lydjustering" kan du ændre
lydjusteringerne.
Billedjustering
Funktion :
Kontrast :
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Normalindst.
Vælg:
Set:
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
Tænd
Kølig
Slu:
OK
Det gøres sådan:
Når du har valgt det punkt, du ønsker at ændre, skal du
trykke på OK og derefter trykke på
/
/
eller
flere gange for at justere værdien.
MENU
m
Lydjustering
Lydjustering
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balance :
Auto volume :
To-kanal lyd :
Volumen :
To-kanal :
Normalindst.
Vælg:
Set:
Dolby Virtual
0
0
0
Tænd
Stereo
50
Stereo
Slu:
OK
MENU
Effekt
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balance :
Auto volume :
To-kanal lyd :
Volumen :
To-kanal :
Normalindst.
,
Vælg:
Set:
Dolby Virtual
0
0
0
Tænd
Stereo
50
Stereo
OK
Tilb:
Slu: MENU
Sluk
Ingen virkning.
Naturlig
Forbedrer lydens klarhed, detalje og tilstedeværelse ved at benytte "BBE High
Definition Sound system*".
Dynamisk
Intensiverer lydens klarhed og tilstedeværelse for bedre tydelighed og musikalsk
realisme ved at benytte "BBE High Definition Sound system*".
** Dolby Virtual
Bruger TV'ets højttalere til at simulere den surround-virkning, som frembringes af et
flerkanalssystem.
DK
• Hvis du indstiller "Auto volume" til "Tænd" når Dolby Virtual er valgt, ændres indstillingen Effekt
automatisk til Naturlig.
• Lyden fra hovedtelefonerne påvirkes ikke, når indstillingen Effekt indstilles til Naturlig, Dynamisk eller
Dolby Virtual.
* Licenseret af BBE Sound, Inc. under USP4638258 og 4482866. Symbolerne "BBE" og BBE er varemærker
tilhørende BBE Sound, Inc.
** Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
Diskant
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at reducere lyde med højere frekvens.
for at forøge lyde med højere frekvens.
Bas
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at reducere lyde med lavere frekvens.
for at forøge lyde med lavere frekvens.
Balance
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at markere venstre højttaler.
for at markere højre højttaler.
Auto volume
Tænd/Sluk
Kanalernes lydstyrkeniveau vil forblive det samme uafhængigt af sendesignalet (f.eks. i
tilfælde af reklamer).
Hvis du indstiller "Effekt" til "Dolby Virtual", vælges Sluk automatisk.
(fortsættes)
Menusystem
23
To-kanal lyd
Stereo/Mono
For stereotransmission vælges Stereo eller Mono.
A/B/Mono
For tosproget transmission vælges A for lydkanel 1, B for lydkanel 2 eller Mono for en
monokanal, hvis en sådan er tilgængelig.
Hvis du vælger andet udstyr, som er tilsluttet til TV'et, skal du sætte indstillingen To-kanal lyd til Stereo, A eller
B.
i Hovedt. Vol.
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at skrue ned for hovedtelefonernes lydstyrke.
for at skrue op for hovedtelefonernes lydstyrke.
Selv om hovedtelefonerne er tilsluttet til TV'et, kan du høre lyden fra TV'ets højttalere.
i Hovedt. to-kanal
Vælg indstillingen "To-kanal lyd" for hovedtelefonerne.
Stereo/Mono
For stereotransmission vælges Stereo eller Mono.
A/B/Mono
For tosproget transmission vælges A for lydkanel 1, B for lydkanel 2 eller Mono for en
monokanal, hvis en sådan er tilgængelig.
• Hvis du vælger andet udstyr, der er tilsluttet til TV'et, skal du angive indstillingen i Hovedt. to-kanal Stereo,
A eller B.
• i Hovedt. to-kanal virker sammen med "To-kanal lyd".
Normalindst.
Slet/OK
Vælg OK for at nulstille lyden til fabriksindstillingen.
Kun "Diskant", "Bas" og "Balance" nulstilles til fabriksindstillingerne, når du nulstiller lyden.
24
Menusystem
Skærm kontrol
På menuen "Skærm kontrol" kan du ændre
skærmjusteringerne.
Billedjustering
Funktion :
Kontrast :
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Normalindst.
Vælg:
Set:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
Tænd
Kølig
Slu:
MENU
m
Skærm kontrol
Skærm kontrol
Auto opsætning :
Skærmformat :
Skærm skift
Vælg:
Set:
Tænd
Smart
OK
Slu:
,
MENU
Auto opsætning
Auto opsætning :
Skærmformat :
Skærm skift
Vælg:
Set:
OK
Tænd
Smart
Tilb:
Slu: MENU
Med indstillingen "Auto opsætning" kan du automatisk ændre skærmens billedformat.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge Tænd (hvis du ønsker, at TV'et automatisk skal
skifte skærmformat i overensstemmelse med videoindgangssignalet) eller Sluk
(hvis du ønsker at beholde dit foretrukne format).
• Selv om du har valgt Tænd eller Sluk i indstillingen Auto opsætning, kan du altid ændre skærmens format
ved at trykke flere gange på
på fjernbetjeningen.
• Auto opsætning er kun tilgængelig for PAL- og SECAM-signaler.
(fortsættes)
Menusystem
25
DK
Skærmformat
Med indstillingen "Skærmformat" kan du ændre skærmens format.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge det ønskede skærmformat, og tryk på OK.
Smart
Imitation af widescreen-effekt til et
4:3-program.
4:3
Traditionel 4:3-billedstørrelse, fuld
billedinformation.
14:9
Gå på kompromis mellem
billedstørrelse 4:3 og 16:9.
Zoom
Widescreen-format til film i letterboxformat.
Smart
4:3
14:9
Zoom
Wide
Til 16:9-program.
Wide
Du kan justere billedets position, når Smart, 14:9 eller Zoom er valgt. Hvis dele af den øverste og nederste del
af skærmen er skåret af, skal du trykke på
eller
for at flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse
undertekster).
Skærm skift
Med indstillingen "Skærm skift" kan du ændre billedpositionen for hvert skærmformat.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge den ønskede position, og tryk på OK. Tryk
for at justere billedets position.
derefter på
/ /
eller
Lodret skift (Lodret position)
Tryk på
for at flytte skærmbilledet op.
Tryk på
for at flytte skærmbilledet ned.
Vandret skift (Vandret position)
Tryk på
for at flytte skærmbilledet til venstre.
Tryk på
for at flytte skærmbilledet til højre.
Normalindst.
Vælg OK for at nulstille fabriksindstillingerne.
Når "Skærmformat" er indstillet til "4:3" eller "Wide", kan Lodret skift (Lodret position) ikke justeres.
26
Menusystem
Funktion
I menuen "Funktion" kan du ændre forskellige
justeringer for TV'et.
Billedjustering
Funktion :
Kontrast :
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Normalindst.
Vælg:
Set:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
Tænd
Kølig
Slu:
MENU
m
Funktion
Funktion
Strømsparefunk. :
Højttaler :
AV2 udgang :
Vælg:
Set:
Standard
Tænd
Auto
OK
Slu:
MENU
Strømsparefunk.
,
Strømsparefunk. :
Højttaler :
AV2 udgang :
Vælg:
Set:
OK
Standard
Tænd
Auto
Tilb:
Slu: MENU
Med indstillingen "Strømsparefunk." kan du reducere TV'ets strømforbrug.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge Reducer.
Hvis du slukker og derefter tænder for TV'et igen, når indstillingen Strømsparefunk. er indstillet til Reducer,
forbliver indstillingen uændret.
Højttaler
Indstillingen "Højttaler" gør det muligt at vælge, om du ønsker at lytte til TV'et via TVhøjttalerne eller via eksternt lydudstyr, der er sluttet til lydudgangsstikkene
.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge den ønskede effekt.
Tænd:
Lyden fra TV'et udsendes via TV'ets højttalere.
Sluk:
Lyden fra TV'et udsendes via det eksterne lydudstyr.
Hvis du har valgt Sluk, kan lydstyrken fra det eksterne udstyr ændres ved at
trykke på knapperne 2 +/– på fjernbetjeningen. Når du har trykket på
styrkeknapperne vises %, der angiver, at den styrke, du ændrer, ikke kommer fra
TV’ets højttalere, men fra det eksterne udstyr.
AV2 udgang
Indstillingen "AV2 udgang" gør det muligt at vælge den kilde, der skal udsendes fra
scartstikket
/ S 2. Du kan via dette Scartstik optage ethvert signal fra TV'et eller
eksternt udstyr, der er tilsluttet via de andre stik.
Hvis din videobåndoptager understøtter SmartLink, er denne procedure ikke
nødvendig.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge det ønskede udgangssignal: Auto, TV eller AV1.
• Hvis du vælger Auto, vil udgangssignalet altid være det, der vises på skærmen.
• Hvis du har tilsluttet en dekoder til scartstikket
/ S 2 eller til en videobåndoptager, som er tilsluttet dette
Scartstik, skal du huske at indstille AV2 udgang til TV til korrekt afkodning.
3 ikke til
• Selv om AV2 udgang er indstillet til Auto, sendes signaler fra Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
scartstikket
/ S 2.
Menusystem
27
DK
Opsætning
I menuen "Opsætning" kan du ændre forskellige
indstillinger på TV'et.
Billedjustering
Funktion :
Kontrast :
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Normalindst.
Vælg:
Set:
OK
Personlig
50
50
25
0
25
5
Auto
Tænd
Kølig
Slu:
MENU
m
Opsætning
Opsætning
Sprog :
Dansk
Land :
–
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Slu:
,
MENU
Sprog
Sprog :
Dansk
Land :
–
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Tilb:
Slu: MENU
Med indstillingen "Sprog" kan du vælge det sprog, som menuerne vises på.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Følg trin 3 af "Tænding og automatisk indstilling af TV'et" på side 19.
Land
Med indstillingen "Land" kan du vælge det land eller det område, som du ønsker at
betjene TV'et i.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Følg trin 4 af "Tænding og automatisk indstilling af TV'et" på side 19.
Auto prg.-indstilling
Med indstillingen "Auto prg.-indstilling" kan du automatisk søge og lagre alle
tilgængelige kanaler (TV-transmission).
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Følg trin 5 og 6 af "Tænding og automatisk indstilling af TV'et" på side 19.
Programsortering
Med indstillingen "Programsortering" kan du ændre den rækkefølge, hvori kanalerne
(TV-transmission) vises på skærmen.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Følg trin 7 B) af "Tænding og automatisk indstilling af TV'et" på side 20.
28
Menusystem
Program navn
Med indstillingen "Program navn" kan du navngive en kanal med op til fem tegn
(bogstaver eller tal).
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
eller
for at vælge programnummeret med den kanal, du ønsker at
2 Tryk på
navngive, og tryk derefter på OK.
3 Tryk på
/ /
eller
for at vælge tegnet, og tryk derefter på OK.
4 Når du er færdig, skal du trykke på
/ /
eller
for at vælge ordet "Slu" på
skærmen. Tryk derefter på OK for at lukke skærmen til indtastning af tegn.
• Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du vælge tegnet med
eller
på skærmen.
Tryk derefter på
/ /
eller
for at vælge det rigtige tegn, og tryk på OK.
• Hvis du vil have et mellemrum, skal du vælge
på skærmen, og derefter trykke på
OK.
AV preset
Med indstillingen "AV preset" (A–B) kan du:
A) Angive et navn til alt eksternt udstyr, som du har tilsluttet til TV'et.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge den indgangskilde, som du ønsker at navngive, og
tryk derefter på OK.
3 Der fremkommer automatisk et navn i navnekolonnen.
a) Hvis du ønsker at benytte et af de foruddefinerede navne, skal du trykke på
for at vælge det ønskede navn: AV1/AV2/AV3/AV4, VIDEO, DVD,
eller
KABEL, SPIL, VIDEOKAMERA eller SAT., og tryk derefter på OK.
b) Hvis du ønsker at indstille et andet navn, skal du vælge REDIGER og trykke på
OK. Når det første element fremhæves, skal du trykke på
/ /
eller
for at vælge tegnet og derefter trykke på OK.
Når du er færdig, skal du trykke på
/ / eller
for at vælge ordet “Slu”
på skærmen og trykke på OK for at afslutte input af tegn fra skærmen.
• Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du vælge tegnet med
eller
på skærmen.
Tryk derefter på
/ /
eller
for at vælge det rigtige tegn, og tryk på OK.
• Hvis du vil have et mellemrum, skal du vælge
på skærmen, og derefter trykke på
OK.
B) Springe alle indgangskilder, som ikke er tilsluttet til noget udstyr, over, når du
vælger indgangskilden med knapperne
/
.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Tryk på
eller
for at vælge den indgangskilde, du ønsker at springe over, og
tryk derefter på OK.
3 Tryk på
eller
for at vælge Udelad, og tryk derefter på OK.
Når der registreres et indgangssignal på Scartstikkene
/
/ S 2, annulleres indstillingen Udelad automatisk.
1 og
(fortsættes)
Menusystem
29
DK
Manuel prg.-indstilling
Med indstillingen "Manuel prg.-indstilling" (A–E) kan du:
A) Forudindstille kanaler, én efter én, i en ønsket programrækkefølge.
Det gøres sådan:
1 Når denne indstilling er valgt, skal du trykke på OK.
2 Marker indstillingen Program, og tryk på OK.
3 Tryk på
eller
for at vælge et programnummer, som du ønsker at
forudindstille kanalen til, og tryk derefter på
. Hvis du ikke ønsker at
forudindstille andre indstillinger til kanalen, skal du trykke på OK i stedet for
Gå til trin 8.
4 Når du har valgt indstillingen System, skal du trykke på OK.
.
Afhængigt af det land eller område, som du har valgt i indstillingen "Land",
er denne indstilling måske ikke tilgængelig (se side 28).
5
Tryk på
eller
for at vælge TV-transmissionssystem (B/G for vesteuropæiske
lande/områder, D/K for østeuropæiske lande/områder, I for Storbritannien eller L
for Frankrig), og tryk på . Hvis du ikke ønsker at forudindstille andre indstillinger
til kanalen, skal du trykke på OK i stedet for
. Gå til trin 8.
6 Når indstillingen Kanal er valgt, skal du trykke på OK.
7 Tryk på
eller
for at vælge den type kanal, der skal indstilles (S for kabel-TVkanaler eller C for jordkanaler), tryk derefter på
.
Derefter skal du trykke på talknapperne for at indtaste kanalnummeret til TVstationen direkte. Hvis du ikke kender kanalnummeret, skal du trykke på
eller
for at søge efter det.
Når du har indstillet den ønskede kanal, skal du trykke på OK.
8 Marker indstillingen Bekræft, og tryk på OK. Tryk derefter på
for at vælge OK,
og tryk til sidst på OK for at lagre dit kanalvalg.
Gentag alle ovennævnte trin for at indstille og lagre andre kanaler.
B) Navngiv en kanal med op til fem tegn (bogstaver eller tal).
Det gøres sådan:
1 Tryk på PROG +/– for at vælge programnummer til den kanal, som du ønsker at
navngive.
Du kan ikke vælge det programnummer, som er indstillet til at blive
oversprunget, i indstillingen "Udelad" (se trin D på side 31).
2
3
4
5
Når det program, du ønsker at navngive, vises på skærmen, skal du vælge
indstillingen Navn og trykke på OK.
Tryk på
/ /
eller
for at vælge det første tegn, og tryk derefter på OK.
Når du er færdig, skal du trykke på
/ /
eller
for at vælge ordet "Slu" på
skærmen. Tryk derefter på OK for at lukke skærmen til indtastning af tegn.
Marker indstillingen Bekræft, og tryk på OK. Tryk derefter på
for at vælge
OK, og tryk til sidst på OK for at lagre dit kanalvalg.
• Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du vælge tegnet med
eller
på skærmen.
Tryk derefter på
/ /
eller
for at vælge det rigtige tegn, og tryk på OK.
på skærmen og trykke på OK.
• Hvis du vil have et mellemrum, skal du vælge
30
Menusystem
C) Normalt vil indstillingen for den automatiske finindstilling (AFT) give det bedst
mulige billede, men du kan også finindstille TV'et manuelt for at opnå et bedre
billede, hvis billedet er forvrænget.
Det gøres sådan:
1 Tryk på PROG +/– for at vælge programnummer til den kanal, som du ønsker at
finjustere manuelt.
Du kan ikke vælge det programnummer, som er indstillet til at blive
oversprunget, i indstillingen "Udelad" (se trin D på side 31).
2
3
4
Når det program, du ønsker at navngive, vises på skærmen, skal du vælge
indstillingen AFT og trykke på OK.
Tryk på
eller
for at justere finindstillingen mellem –15 og +15, og tryk på
OK.
Marker indstillingen Bekræft, og tryk på OK. Tryk derefter på
for at vælge
OK, og tryk til sidst på OK for at lagre dit kanalvalg.
Hvis du vil gendanne den automatiske finindstilling, skal du vælge Tænd i trin 3 ovenfor.
D) Spring over eventuelle uønskede programnumre, når de vælges, med
PROG +/– knapperne.
Det gøres sådan:
1 Marker indstillingen Program, og tryk på OK. Tryk derefter på
eller
for at
vælge det programnummer, som du ønsker at springe over.
2 Når det program, du ønsker at springe over, vises på skærmen, skal du vælge
indstillingen Udelad og trykke på OK.
3 Tryk på
eller
for at vælge Ja, og tryk på OK.
4 Marker indstillingen Bekræft, og tryk på OK. Tryk derefter på
for at vælge
OK, og tryk til sidst på OK for at lagre dit valg.
Du kan annullere denne funktion bagefter ved at vælge Nej i stedet for Ja i trin 3
ovenfor.
E)
Vis og optag kodede kanaler, når du anvender en dekoder, som er tilsluttet til
scartstikket
/ S 2 enten direkte eller via en videobåndoptager.
Afhængigt af det land eller område, som du har valgt i indstillingen "Land", er
denne indstilling måske ikke tilgængelig (se side 28).
Det gøres sådan:
1 Tryk på PROG +/– for at vælge programnummer til den kodede kanal, som du
ønsker at navngive.
Du kan ikke vælge det programnummer, som er indstillet til at blive
oversprunget, i indstillingen "Udelad" (se trin D på side 31).
2
3
4
Når det program, du ønsker at se, vises på skærmen, skal du vælge indstillingen
Dekoder og trykke på OK.
Tryk på
eller
for at vælge Tænd, og tryk på OK.
Marker indstillingen Bekræft, og tryk på OK. Tryk derefter på
for at vælge
OK, og tryk til sidst på OK for at lagre dit valg.
Du kan annullere denne funktion bagefter ved at vælge Sluk i stedet for Tænd i trin 3
ovenfor.
Menusystem
31
DK
Andre funktioner
Automatisk slukning-funktionen
Med Automatisk slukning-funktionen kan du indstille TV'et, så det automatisk skifter tilbage til standby-tilstand efter en
angivet periode. Du kan vælge, at perioden skal være fra 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 120 minutter.
Sådan indstiller du Automatisk slukning-funktionen
Tryk på
på fjernbetjeningen flere gange, indtil den ønskede tidsperiode ("30 min", "60 min", "90 min" eller "120 min") vises
på skærmen.
Når Automatisk slukning-funktionen er aktiveret, lyser
(Hvile) indikatoren på TV'et rødt.
Sådan annullerer du Automatisk slukning-funktionen
Tryk på
flere gange, indtil "Sluk" fremkommer på skærmen.
• Hvis du slukker for TV'et og tænder for det igen, nulstilles Automatisk slukning-funktionen til "Sluk".
• Meddelelsen "Sleep timeren slukker snart apparatet" vises på skærmen et minut før, TV'et skifter til standby-tilstand.
• Hvis du trykker på
/
på fjernbetjeningen, vises den resterende tid i minutter, før TV'et skifter til standby-tilstand,
på skærmen.
Screen Memo-funktion
Med Screen Memo-funktionen kan du midlertidigt fryse og få vist billedet på skærmen. Det er nyttigt til at kontrollere og
notere de viste oplysninger på skærmen, som f.eks. en mail-adresse eller en opskrift.
Sådan bruger du Screen Memo-funktionen
Når det billede, du ønsker at fryse, vises på skærmen, skal du trykke på
Screen Memo-funktionen og vende tilbage til det normale TV-billede.
på fjernbetjeningen. Tryk på
igen for at annullere
• Hvis du ændrer indgangskilden eller kanalen med fjernbetjeningen, annulleres Screen Memo-funktionen.
• Når Screen Memo-funktionen er aktiveret, fremstår billedet som stillbillede på skærmen, men lyden fortsætter.
• Når Screen Memo-funktionen er aktiveret, virker knapperne MENU,
(Skærmformat),
(Billed-funktion),
knapperne
(Tekst-TV) og
(NexTView) virker ikke.
32
Andre funktioner
Tekst-TV
Tekst-TV er en informationsservice, som vises af de fleste TV-stationer. Indekssiden på tekst-TV (som regel side 100) giver
dig oplysninger om, hvordan tjenesten skal anvendes. Du skal bruge knapperne på fjernbetjeningen for at betjene tekst-TV
som angivet nedenfor.
Sørg for, at du benytter en kanal (TV-transmission) med et kraftigt signal, da der ellers kan opstå fejl i tekst-TV.
Sådan tænder du for tekst-TV
Når du har valgt den TV-kanal, som har den tekst-TV-service, du ønsker at se, skal du trykke på
.
Hver gang du trykker på
, ændrer skærmen sig cyklisk som følger:
Tekst-TV-tilstand t tekst-tv overlejringstilstand t TV-tilstand t tekst-tv-tilstand t
(gentag).
TELETEXT
Index
Programme
News
Sport
Weather
25
153
101
98
Sådan vælger du en side på tekst-TV
Indtast tre cifre for sidenummeret med talknapperne.
• Hvis du laver en fejl, skal du indtaste det korrekte tal.
• Hvis tælleren på skærmen bliver ved med at søge, er det fordi, siden ikke er tilgængelig. I det tilfælde skal du indtaste et andet
sidenummer.
Sådan får du adgang til den næste eller den forrige side
Tryk på PROG + (
) eller PROG – (
).
Sådan overlejres tekst-TV på TV'et
Mens du ser på tekst-TV, skal du trykke på
. Tryk en gang til for at annullere tekst-TV.
Sådan fryser du en side på tekst-TV
Nogle sider på tekst-TV har undersider, som vises automatisk. Hvis du vil standse dem, skal du trykke på
til for at annullere frysning.
DK
/
. Tryk en gang
Sådan afslører du skjulte oplysninger (f.eks. besvarelser på en quiz)
Tryk på
/
. Tryk en gang til for at skjule oplysningerne.
Sådan vælger du en underside
En side på tekst-TV kan bestå af flere undersider. I det tilfælde vil det sidenummer, som vises i øverste venstre hjørne, skifte fra
hvid til grøn, og der vil blive vist en eller flere pile ved siden af sidenummeret. Tryk flere gange på
eller
på fjernbetjeningen
for at se den ønskede side.
Sådan slukker du for tekst-TV
Tryk på
.
Fastext
Med Fastext-tjenesten kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en knap.
Mens du er i tekst-TV-tilstand, og der sendes Fastext, vises der en farvekodet menu nederst på tekst-TV-siden. Tryk på
farveknappen (rød, grøn, gul eller blå) for at få adgang til den tilsvarende side.
Andre funktioner
33
NexTView*
* Afhængig af tjenestens tilgængelighed.
NexTView er en elektronisk programoversigt på skærmen, som giver dig oplysninger om programmer for forskellige
kanaler.
Når du ser efter oplysninger, kan du søge efter tema (sport, kunst osv.) eller dato.
Når du ser på NexTView-tjenesten, vises der forkerte tegn på skærmen, hvis det sprog, der benyttes i NexTView-tjenesten,
ikke passer med det sprog, der er indstillet på dit TV. Du kan løse dette problem ved at vælge indstillingen "Sprog" i menuen
"Opsætning" og indstille det samme sprog som det, der benyttes i NexTView-tjenesten. Du kan også vælge indstillingen
"Land" i menuen "Opsætning" og indstille landet/området, hvori NexTView-tjenesten sendes (se side 28).
Visning af NexTView
1
Vælg en transmissionskanal, som leverer NexTView-tjenesten. I det tilfælde vises indikationen "NexTView", så snart data er
tilgængelige.
2
For at kunne se NexTView-tjenesten skal du have to forskellige NexTView-interfacetyper, afhængig af de tilgængelige datas
procentdel.
a) "Programliste"-interface
Mens du ser TV, og indikationen "NexTView" vises med orange på skærmen, skal du trykke på
for at se "Programliste"-interfacet (se fig. 1 på side 35).
på fjernbetjeningen
b) "Oversigts"-interface
Mens du ser TV, og efter at mere end 50% af dataene i NexTView er tilgængelige (100% data er måske ikke tilgængelige
afhængig af dit område), vises angivelsen "NexTView" på skærmen med sort. Tryk derefter
på fjernbetjeningen for at
se "Oversigt"-interface (se fig. 2 på side 35).
Så snart du kommer ind på NexTView-tjenesten, viser det nederste venstre hjørne af skærmen procentdelen af de
tilgængelige NexTView data. Når du er kommet ind på tjenesten, vil procentdelen af tilgængelige data ikke øges.
3
4
34
Sådan navigerer du i NexTView:
• Gå til højre eller venstre ved at trykke på
• Gå op eller ned ved at trykke på
eller
• Bekræft dit valg ved at trykke på OK.
Du slukker for NexTView ved at trykke på
Andre funktioner
eller
.
.
på fjernbetjeningen.
"Programliste"-interface (fig. 1)
1
2
3
01
Man
02
Tir
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Ons
04
Tor
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Fre
06
L ør
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Optagelse
07
Søn
7 : 07 : 01
04
Hukommelse
5
4
"Oversigts"-interface (fig. 2)
1
2
3
01
02
Man
Tir
03
04
05
06
07
Ons
Tor
Fre
L ør
Søn
9 : 00
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Optagelse
4
A
Ikoner til forskellige temaer
Se "Ikontast" på side 36.
B
Dato
C
Programliste
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
04
Hukommelse
DK
5
D
Optagelse
Denne funktion virker kun, hvis du har tilsluttet en
videobåndoptager, som understøtter SmartLink og Timer
Programming-funktioner.
Hvis du ønsker at optage det valgte program, skal du trykke på
den røde knap på fjernbetjeningen.
E
Hukommelse
Hvis du ønsker at blive mindet om, når det valgte program sendes, skal
du trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. På det tidspunkt, hvor
programmet skal sendes, vises der en påmindelse på TV'et.
• Indstillingerne "Optagelse" og "Hukommelse" vil blive vist på skærmen, så snart der er valgt et program, men de vil ikke
blive vist, hvis du ser NexTView-tjenesten på en TV-kanal, som ikke tilbyder NexTView.
• Indstillingerne "Optagelse" og "Hukommelse" vil ikke være tilgængelige, hvis det program, du har valgt, allerede er
begyndt.
(fortsættes)
Andre funktioner
35
Ikontast
Fuld valgliste
Alle programoplysninger anføres efter tid og
transmissionskanalernes rækkefølge.
Underholdning
Børn
Kunst
Sport
Nyheder
Film
Musik
36
Andre funktioner
Kanalvalg
Hvis NexTView-udbyderen sender
oplysninger på mere end otte
transmissionskanaler, kan du vælge otte af
dem til at danne en personlig liste.
Når du har oprettet din personlige liste, kan
standardlisten gendannes. Du kan gendanne
den ved at vælge "Auto B" ved at trykke på
på fjernbetjeningen.
Påmindelsesfortegnelse
Viser dig en liste over alle de programmer
(højst fem programmer), som du har valgt at
blive mindet om.
Yderligere oplysninger
Tilslutning af ekstraudstyr
Med følgende vejledning kan du tilslutte et stort udvalg af ekstraudstyr til dit TV. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Tilslutte til TV'ets front
Du åbner frontpanelet på TV'et ved at trække ned i krogene
til panelet lige under mærket
og trække ned i panelet.
TV-frontpanel
DK
Hovedtelefoner
(fortsættes)
Yderligere oplysninger
37
A
A
i: Hovedtelefonstik
Selv om hovedtelefonerne er tilsluttet til TV'et, kan du høre lyden fra TV'ets højttalere.
38
Yderligere oplysninger
Tilslutte til TV'et bag på
DVD-afspiller med
komponentoutput
DVD-optager/afspiller
Videobåndoptager
DK
Dekoder
"PlayStation 2"*
DVD-optager/afspiller
S VHS/Hi8/DVCcamcorder
Dekoder
Hi-Fi
* "PlayStation 2" er et produkt tilhørende Sony Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment, Inc.
(fortsættes)
Yderligere oplysninger
39
H
AC IN
B
I
C
J
D
E
K
F
L
G
B
C
D
E
F
G
H
Tilslut det medfølgende koaksialkabel.
3: AV3 Y PB/CB PR/CR-stik
3: AV3 Lydindgangsstik
S 4: AV4 S video-indgangsstik
4: AV4 Videoindgangsstik
4: AV4 Lydindgangsstik
Tilslut den medfølgende netledning.
I
J
K
L
Bemærk, at nogle scartkabler måske ikke passer til stikket på TV'et.
40
Yderligere oplysninger
/ S 2: AV2 Scartstik (SmartLink)
/
1: AV1 Scartstik
AV1 scartstikket udsender videosignalet fra
TV-tuneren.
0: Auto start-knap
: Lydudgangsstik
Tilslutning af videobåndoptager
Hvis du vil have oplysninger om tilslutning af en videobåndoptager, se "Tilslutning af antenne og videobåndoptager" på side 16.
Vi anbefaler, at du tilslutter videobåndoptageren med et scartkabel. Hvis du ikke har et scartkabel, skal du indstille
videobåndoptagerens testsignal til TV-programnummeret "0" med indstillingen "Manuel prg.-indstilling". Hvis du vil have
oplysninger om, hvordan disse forudindstillinger kan programmeres manuelt, se trin A på side 30.
Se brugervejledningen til din videobåndoptager for at finde ud af, hvordan du finder udgangskanalen på videobåndoptageren.
Tilslutning af en videobåndoptager eller DVD-optager, som understøtter SmartLink
SmartLink er en direkte forbindelse mellem TV'et og en videobåndoptager eller en DVD-afspiller. Hvis du vil have flere
oplysninger om SmartLink, se brugervejledningen til din videobåndoptager eller DVD-optager.
Hvis du benytter en videobåndoptager eller DVD-optager, som understøtter SmartLink, bedes du tilslutte videobåndoptageren eller
DVD-optageren til scartstikket med et scartkabel
/ S 2 (I).
Hvis du tilslutter en DVD-optager til Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
3 (C)
Nogle DVD-optagere benytter muligvis komponentsignalformatet. Hvis du vil anvende komponentsignalet, skal du tilslutte DVD3 (C) og lydindgangsstikkene på
3 (D).
optageren til Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
Tilslutning af en dekoder
Hvis du har tilsluttet en dekoder til scartstikket
forbundet med dette Scartstik.
/
S
2 (I), eller via en videobåndoptager, som er
Vælg indstillingen "Manuel prg.-indstilling" i menuen "Opsætning". Under indstillingen "Dekoder" skal du vælge "Tænd" (med
eller
). Gentag denne indstilling for hvert kodet signal.
Afhængigt af det land/område, som du har valgt i indstillingen "Land", er denne indstilling måske ikke tilgængelig
(se side 28).
DK
Tilslutning af eksternt lydudstyr
Sådan kan du lytte til lyden fra TV'et på HiFi-udstyr:
Tilslut dit HiFi-udstyr til lydudgangsstikkene
(L), hvis du vil forstærke lyden fra TV'et. Derefter vælger du med
menusystemet menuen "Funktion" og indstiller "Højttaler" på "Sluk" (se side 27).
Når du tænder eller slukker TV'et, skal du skrue ned for lyden til det HiFi-udstyr, der er tilsluttet lydudgangsstikkene
Hvis lydstyrken er for høj, kan det muligvis beskadige HiFi-udstyret.
Yderligere oplysninger
.
41
Brug af ekstraudstyr
1
Tilslut dit udstyr til det angivne TV-stik, som vist på side 37 til 41.
2
Tænd det tilsluttede udstyr.
3
Hvis du vil se billedet fra det tilsluttede ekstraudstyr, skal du trykke på knappen
indtil det korrekte indgangssymbol vises på skærmen.
Symbol
1 eller
S
4
på fjernbetjeningen flere gange,
Indgangssignaler
2
• Audio-/videoindganssignalet gennem scartstikket J eller I.
• RGB-indgangssignal gennem scartstikket J. Dette symbol vises kun, hvis der er
tilsluttet en RGB-kilde.
1
S
/
2
• S video-indgangssignal gennem scartstikket I.
3
• Komponentindgangssignal via stikkene Y, PB/CB, PR/CR-stikkene C og
lydindgangssignal via D.
4
• Videoindgangssignal gennem telefonstikket F og audioindgangssignal gennem
G.
4
• S video-indgangssignal via S video-indgangsstikket E og lydindgangssignal via
G.
Tryk på knappen
/
på fjernbetjeningen for at vende tilbage til det normale TV-billede.
1 scartstikket (J) udsender kun videosignalet fra TV-tuneren.
Monoudstyr
Tilslut phonostikket til L/G/S/I, og tryk på
/
flere gange, indtil indgangssymbolet
Vælg menuen "Lydjustering", og indstil "To-kanal lyd" til "A" (se side 24).
42
Yderligere oplysninger
4 eller
S
4 vises på skærmen.
Fjernbetjeningskonfiguration for videobåndoptager/DVD
Denne fjernbetjening er som standard indstillet til at betjene de grundlæggende funktioner i dette Sony-TV samt de fleste DVDafspillere og videobåndoptagere fra Sony, når batterierne er isat. For at styre videobåndoptagere og DVD-afspillere af andre større
mærker og visse modeller af Sony-videobåndoptagere, bedes du udføre følgende trin:
Inden du starter, skal du finde den trecifrede kode til dit mærke af DVD-afspiller eller videobåndoptager på listen side 44.
Hvis mærkerne har mere end én kode, skal du indtaste den første kode.
1
Tryk flere gange på knappen til medievalg på fjernbetjeningen, indtil den grønne indikator
for videobåndoptager eller DVD-afspiller lyser.
Kodenumrene kan ikke lagres, hvis knappen til medievalg står på TV-positionen.
1
2
Inden den grønne indikator går ud, skal du trykke på den gule knap og holde den nede i ca.
seks sekunder, indtil den grønne indikator blinker.
3
Mens den grønne indikator blinker, skal du indtaste alle tre cifre i mærkekoden (se side 44)
med talknapperne på fjernbetjeningen.
Hvis koden er indtastet korrekt, blinker alle tre grønne indikatorer kort.
3
2
4
Tænd videobåndoptageren eller DVD-afspilleren og kontroller, at de vigtigste funktioner
virker.
• Hvis dit udstyr ikke virker eller nogle af funktionerne ikke virker, bedes du
kontrollere, at du har indtastet det korrekte kodesæt, eller prøve den næste kode,
som er anført for mærket (se side 44).
• Mærkekoden kan være gået tabt, hvis svage batterier ikke udskiftes i løbet af få
minutter. Hvis du vil nulstille kodenummeret for DVD-afspilleren eller
videobåndoptageren, skal du gentage ovennævnte trin. Der sidder en lille etiket
inden i batteridækslet, hvor du kan registrere mærkekoderne.
• Ikke alle mærker står på listen, og ikke alle modeller for alle mærker står på
listen.
DK
(fortsættes)
Yderligere oplysninger
43
VCR-mærkefortegnelse
DVD-mærkefortegnelse
Mærke
Kode
Mærke
Kode
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA*
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA*
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MAGNAVOX
009, 028, 023, 024, 016, 003
LG
332, 338
MATSUI
013, 016
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MICROMEDIA
009
MATSUI
356, 357
MITSUBISHI
010
MITSUBISHI
346, 347
ONKYO
022
ORION
328
OPTINUS
004
PANASONIC
321, 323
PANASONIC
018, 027, 020, 002
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
358, 359
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER
004
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
RCA
005
SANYO
335, 336
SAMSUNG
011, 014
SHARP
324
SANYO
007
THOMSON
319, 350
SHARP
019, 027
TOSHIBA
337
THOMSON
012
TOSHIBA
003
YAMAHA
018, 027, 020, 002
44
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Skærm:
Lydeffekt:
Strømkrav:
4,0 W + 4,0 W
220–240 V vekselstrøm, 50 Hz
Skærmstørrelse:
23 tommer
Ca. 58,4 cm målt diagonalt
Skærmopløsning:
1.366 punkter (vandret) × 768 linjer (lodret)
Strømforbrug:
89 W
Standby-strømforbrug:
0,7 W eller mindre
Mål (b × h × d):
Ca. 605 × 525 × 242 mm (med stander)
Ca. 605 × 475 × 102 mm (uden stander)
Vægt:
Ca. 11,6 kg (med stander)
Ca. 10,0 kg (uden stander)
Panelsystem:
LCD (flydende krystaldisplay)-panel
TV-system:
Afhængigt af dit valg for land/område:
B/G/H, D/K, L, I
Farvesystem:
PAL, SECAM
NTSC 3,58, 4,43 (kun Video In)
Medfølgende ekstraudstyr:
• Fjernbetjening
RM-Y1102 (1)
• Batterier, størrelse AA (R6 type) (2)
• Koaksialkabel (1)
• Netledning (Type C-6) (1)
• Netledning (Type BF) (1)
Det er muligt, at netledningen i type BF ikke medfølger
afhængigt af landet.
Ekstraudstyr:
• Vægbeslag SU-W210
Andre funktioner:
• Tekst-TV, Fastext og TOPtext
• Automatisk slukning
• SmartLink (direkte forbindelse mellem TV'et og en
kompatibel videobåndoptager eller DVD-optager. Hvis du vil
have flere oplysninger om SmartLink, se brugervejledningen
til videobåndoptageren eller DVD-optageren).
• Automatisk registrering af TV-system
• Auto opsætning
• Screen Memo
• NexTView (afhængig af tjenestens tilgængelighed)
DK
Antenne:
75 ohm eksternt stik til VHF/UHF
Kanaldækning:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2–E12
E21–E69
S1–S20
S21–S41
R1–R12, R21–R69
F2–F10, B–Q, F21–F69
UHF B21–B69
Stik:
/
1
21-bens Scartstik (CENELEC-standard), herunder lyd-/
videoindgang, RGB-indgang og TV-lyd-/videoudgang
/ S 2 (SMARTLINK)
21-bens Scartstik (CENELEC-standard), herunder lyd-/
videoindgang, S video-indgang, valgfri lyd-/videoudgang
og SmartLink-interface
3
Komponentindgang (phonostik)
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
3
Lydindgang (phonostik)
Impedans: 47 kiloohm
S
4
S video-indgang (4-bens mini DIN)
4
Videoindgang (phonostik)
4
Lydindgang (phonostik)
Impedans: 47 kiloohm
Lydudgang (venstre/højre) (phonostik)
i
Stik til hovedtelefoner
Yderligere oplysninger
45
Fejlfinding
Selvdiagnosefunktion
Dette TV er udstyret med en funktion til selvdiagnose. Hvis der er et problem med TV'et, vil
(Strøm/Standby)-indikatoren
blinke vedvarende rødt. Skriv blinkenes varighed og intervallet mellem blinkene ned med henblik på at oplyse forhandleren eller
Sony-servicecenteret om TV'ets tilstand.
(Strøm/Standby)-indikatoren (blinker rødt)
1
Mål, hvor længe
-indikatoren (Power/Standby) blinker og holder op med at blinke.
Hvis indikatoren f.eks. blinker i to sekunder, holder op med at blinke i et sekund og blinker i to sekunder.
2
Tryk på
(tænd/sluk)-kontakten på TV'et for at slukke for det, træk netledningen ud af stikket og oplys forhandleren eller
Sony-servicecenteret om, hvordan indikatoren blinker (varighed og interval).
Fejlsymptomer og afhjælpning
• Her er nogle simple løsninger på problemer, som kan påvirke billede og lyd.
• Hvis du bliver ved med at opleve problemer, skal du få TV'et efterset af faguddannet personale.
Du må aldrig selv åbne kabinettet.
Problem
Mulig afhjælpning
Intet billede
Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenneforbindelsen.
• Tilslut TV'et til lysnettet, og tryk på
(tænd/sluk)-kontakten på TV'et.
(Strøm/Standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke på TV
• Hvis
&/
på fjernbetjeningen.
TV'et slukker automatisk (TV'et går i standby-tilstand) • Kontroller, om Automatisk slukning-funktionen er aktiveret (side 32).
• Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis der ikke udføres nogen
funktion i TV-tilstand i 10 minutter, skifter TV'et automatisk til standbytilstand.
Intet billede eller ingen menuoplysninger fra udstyr,
som er tilsluttet til scartstikket
46
Yderligere oplysninger
• Kontroller, at der er tændt for det valgfri udstyr, og tryk på
/
på
fjernbetjeningen flere gange, indtil det korrekte indgangssymbol vises på
skærmen.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og TV'et.
Problem
Mulig afhjælpning
Dårligt billede/ustabilt billede
Dobbelte billeder eller skyggebilleder
• Kontroller antenne-/kabeltilslutninger.
• Kontroller antennens placering og retning.
Der er kun sne og støj på skærmen.
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen har nået slutningen af sin levetid (3–5 år ved
normal brug, 1–2 år ved kysten).
Punkterede linjer eller striber
• Hold TV'et væk fra elektriske støjkilder såsom biler, motorcykler eller
hårtørrere.
Ingen farve på farveprogrammer
• Vælg menuen "Billedjustering" via menusystemet. Vælg "Normalindst."
for at vende tilbage til fabriksindstillingerne (side 22).
• Hvis du har angivet indstillingen "Strømsparefunk." til "Reducer", kan
farveindholdet i billeder blive reduceret (side 27).
Ingen farve eller uregelmæssig farve, når der vises et
signal fra Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
3
3.
• Kontroller tilslutningen af Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
• Sørg for, at Y, PB/CB, PR/CR-stikkene på
3 sidder godt i deres
respektive udgange.
Der er nogle meget små sorte punkter og/eller lyse
punkter på skærmen
• Billedet på en skærm består af pixel. Meget små sorte punkter og/eller
lyse punkter (pixel) på skærmen indikerer ikke en fejl.
Billedet er for lyst
• Vælg menuen "Billedjustering" via menusystemet, og vælg "Funktion".
Vælg derefter den ønskede billedtilstand (side 22).
Billedstøj (striber)
• Kontroller, at antennen er tilsluttet med det medfølgende koaksialkabel.
• Hold antennen væk fra andre tilslutningskabler.
• Brug ikke 300 ohm dobbeltkabler, da der kan opstå interferens.
DK
Dårligt billede (hvid mætning), når der vises et signal fra • Kontroller, at udgangssignalet for det udstyr, der er tilsluttet til
scartstikket
/ S2
scartstikket
/ S 2, ikke er et RGB-signal. Hvis det er et RGBsignal, skal udstyret tilsluttes til scartstikket
/
1.
Forvrænget billede og støj på lyden
• Kontroller, om noget af det tilsluttede ekstraudstyr er monteret foran
TV'et eller ved siden af TV'et. Når der installeres ekstraudstyr, skal der
være plads mellem ekstraudstyret og TV'et.
Stribestøj under afspilning/optagelse med en
videobåndoptager
• Interferens fra videohovedet. Hold videobåndoptageren væk fra TV'et.
• Efterlad et mellemrum på 30 cm mellem videobåndoptageren og TV'et
for at undgå støj.
• Undgå at installere videobåndoptageren foran TV'et eller ved siden af
TV'et.
Dårligt eller intet billede (skærmen er mørk), men god • Vælg menuen "Billedjustering" via menusystemet, og vælg
lyd
"Normalindst." for at vende tilbage til fabriksindstillingerne (side 22).
Billedstøj ved visning af en TV-kanal
• Vælg indstillingen "Manuel prg.-indstilling" i menusystemet
"Opsætning", og juster "AFT" (automatisk finindstilling) for at opnå
bedre billedmodtagelse (side 31).
• Vælg indstillingen "Støjreduktion" i menusystemet "Billedjustering" for
at reducere støjen i billedet (side 22).
(fortsættes)
Yderligere oplysninger
47
Problem
Mulig afhjælpning
Forvrænget billede ved programskift eller valg af
tekst-TV
• Sluk for udstyr, der er tilsluttet til scartstikket bag på TV'et.
Der fremkommer forkerte tegn ved visning af
tekst-TV
• Vælg indstillingerne "Sprog" og Land" i menusystemet "Opsætning", og
indstil sprog og land/område for det sted, hvor du modtager tekst-TV
(side 28). Til kyrilliske sprog anbefaler vi, at du vælger russisk, hvis dit
eget land eller dit eget område ikke vises på listen.
Der fremkommer forkerte tegn ved visning af
NexTView
• Vælg indstillingerne "Sprog" og "Land" i menusystemet "Opsætning" og
indstil sprog og land/område for det sted, hvor der Udbydes NexTView
(side 28).
Visse indgangskilder kan ikke vælges
• Ved brug af menusystemet skal du vælge "AV preset" i menuen
"Opsætning" og annullere indstillingen "Udelad" for indgangskilden.
Ingen lyd/lydstøj
Godt billede, ingen lyd
• Tryk på 2 +/– eller % (Mute) på fjernbetjeningen.
• Kontroller, at indstillingen "Højttaler" er indstillet til "Tænd" i menuen
"Funktion" side 27).
Lydstøj
• Kontroller, at antennen er tilsluttet med det medfølgende koaksialkabel.
• Hold antennen væk fra andre tilslutningskabler.
• Brug ikke 300 ohm dobbeltkabler, da der kan opstå interferens.
Menupunkt vises ikke
• Nogle punkter kan ikke vælges afhængig af signalet eller andre
indstillinger. Se vejledningen for hvert menupunkt.
Underlig lyd
TV-kabinettet knirker
• Ændringer i rumtemperaturen kan nogle gange bevirke, at TV-kabinettet
udvider sig eller trækker sig sammen, hvilket kan afgive svage lyde. Det
indikerer ikke en fejl.
TV'et tikker
• Et elektrisk kredsløb i TV'et aktiveres, når TV'et tændes. Det indikerer
ikke en fejl.
TV'et summer
• Der kan forekomme en brusende lyd, når der tændes for TV'et. Det
indikerer ikke en fejl.
Fjernbetjeningen virker ikke
(Standby/Sleep)-indikatoren på TV'et blinker
48
Yderligere oplysninger
• Kontroller, at fjernbetjeningen er indstillet korrekt til det apparat, du
anvender (videobåndoptager, TV eller DVD).
• Hvis fjernbetjeningen ikke kan betjene videobåndoptageren eller DVDafspilleren, selv når fjernbetjeningen er korrekt indstillet til
videobåndoptager eller DVD, skal du indtaste den nødvendige kode som
forklaret i "Fjernbetjeningskonfiguration for videobåndoptager/DVD"
(side 43).
• Udskift batterierne.
• Se "Selvdiagnosefunktion" (side 46), og kontakt dit nærmeste Sonyservicecenter.
VAROITUS
• Älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Muutoin voi syntyä tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laitteen sisällä on vaarallisen voimakkaita jännitteitä. Älä avaa koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Johdanto
Kiitos, että olet hankkinut tämän Sonyn LCD-väritelevision.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen television käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Käyttöohjeessa olevat symbolit
........ Tärkeitä tietoja.
........ Tiettyä toimintoa koskevia tietoja.
1, 2 .......... Ohjeiden järjestys.
...... Kaukosäätimen varjostetut painikkeet ilmaisevat ne
painikkeet, joita sinun on painettava ohjeiden
mukaisessa järjestyksessä.
......... Ilmaisee noudatettujen ohjeiden mukaisen tuloksen.
FI
1
Sisällysluettelo
Käyttöohje
...........................................................................................................................................................3
Turvaohjeet ............................................................................ 3
Varotoimenpiteet ................................................................... 8
Yleiskatsaus
Vakiovarusteiden tarkistaminen .......................................... 10
Television painikkeet ja merkkivalot .................................. 11
Kaukosäätimen painikkeet ................................................... 12
Asennus
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen .............................. 14
Kaapelien suojakannen irrottaminen ................................... 15
Antennin ja kuvanauhurin liittäminen ................................. 16
Kaapelien suojakannen kiinnittäminen ................................ 17
Kaapelien niputtaminen ....................................................... 17
Television katselukulman säätäminen ................................. 18
Ensimmäinen käyttökerta
Virran kytkeminen televisioon ja kanavien automaattinen
viritys ............................................................................ 19
Valikkojärjestelmä
Valikkojärjestelmän esittely ja käyttäminen ........................ 21
Kuvasäädöt .......................................................................... 22
Äänisäädöt ........................................................................... 23
Kuvasäädöt .......................................................................... 25
Ominaisuudet ....................................................................... 27
Perusasetukset ...................................................................... 28
2
Sisällysluettelo
Muut toiminnot
Uniajastintoiminto ...............................................................32
Näyttömuistitoiminto ...........................................................32
Teksti-tv ...............................................................................33
NexTView ............................................................................34
Lisätietoja
Lisälaitteiden liittäminen .....................................................37
Lisälaitteiden käyttäminen ...................................................42
Kaukosäätimen ohjelmointi kuvanauhurin ja DVD-soittimen
ohjaukseen ....................................................................43
Tekniset tiedot ......................................................................45
Vianmääritys ........................................................................46
Käyttöohje
Turvaohjeet
Turvallisuuden varmistaminen
Verkkovirtajohto
Hoitolaitokset
Irrota verkkovirtajohto, ennen kuin siirrät
laitetta. Älä siirrä laitetta, jos
verkkovirtajohto on liitetty pistorasiaan.
Verkkovirtajohto voi vahingoittua ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos
laite on pudonnut tai vahingoittunut, anna
valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa se
heti.
Älä sijoita tätä laitetta tiloihin, joissa
käytetään lääketieteellisiä
hoitolaitteita. Tämä laite saattaa
aiheuttaa hoitolaitteisiin
toimintahäiriöitä.
Asennus
Laitteen kantaminen
Vain valtuutettu asentaja saa kiinnittää
laitteen seinälle. Jos laite asennetaan
väärin, se saattaa olla vaarallinen.
• Irrota kaikki kaapelit laitteesta, ennen kuin kannat
sitä.
• Kun kannat laitetta käsin, pitele sitä oikealla
esitetyn kuvan mukaisesti. Koska kaapelien
peitekansi irtoaa helposti, laite saattaa pudota ja
vahingoittua tai aiheuttaa vakavia vammoja.
• Älä nosta televisiota keskeltä, jossa etupaneeli
sijaitsee.
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle tärinälle kuljettaessasi
sitä. Laite saattaa pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa vakavia
vammoja.
• Pakkaa laite alkuperäiseen pakkaukseen, kun siirrät sitä
esimerkiksi muuton aikana tai viet sen korjattavaksi.
• Varo jättämästä sormiasi television ja jalustan väliin.
FI
(jatkuu)
Turvallisuusohjeita
3
Asentaminen ja siirtäminen
Ilmanvaihto
Käyttö ulkotiloissa
Älä peitä kotelon tuuletusaukkoja.
Muutoin laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa
tulipalon. Jos ilmanvaihto ei toimi oikein,
laite saattaa kerätä pölyä ja likaantua. Ota
huomioon seuraavat ilmanvaihtoon
vaikuttavat seikat:
• Älä asenna laitetta takakantensa varaan tai kyljelleen.
• Älä asenna laitetta kumolleen tai ylösalaisin.
• Älä asenna laitetta hyllylle tai kaappiin.
• Älä sijoita laitetta matolle tai vuoteelle.
• Älä peitä laitetta kankailla tai muilla tavaroilla, kuten verhoilla
tai sanomalehdillä.
Älä asenna tätä laitetta ulkotiloihin. Jos
laite altistuu sateelle, saattaa syntyä
tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos laite
altistuu suoralle auringonvalolle, laite
saattaa kuumentua, mikä voi
vahingoittaa laitetta.
Ajoneuvot ja asennus kattoon
Laivat ja muut alukset
Älä asenna tätä laitetta mihinkään
ajoneuvoon. Ajoneuvon liikkuessa
laite saattaa kaatua ja aiheuttaa
vammoja. Älä asenna laitetta kattoon.
Älä asenna tätä laitetta laivaan tai
muuhun alukseen. Jos laite altistuu
merivedelle, voi syttyä tulipalo tai
laite voi vahingoittua.
Vesi ja kosteus
Laitteen kaatumisen estäminen
Älä käytä laitetta lähellä vettä, kuten
kylpyammeen tai suihkun läheisyydessä.
Älä myöskään altista laitetta sateelle,
kosteudelle tai savulle. Muutoin voi
seurata tulipalo tai sähköisku. Älä käytä tätä laitetta paikassa, jossa
sen sisään voi päästä hyönteisiä.
Asenna laite vakaaseen ja turvalliseen jalustaan.
Älä ripusta laitteeseen mitään. Muutoin laite voi
pudota jalustasta tai seinäasennuskiinnittimestä ja
aiheuttaa vahinkoja tai vakavia vammoja.
Estä lapsia kiipeämästä laitteen päälle.
Lisävarusteet
Ota huomioon seuraavat seikat, kun asennat
laitteen jalustaan tai seinäasennuskiinnittimeen.
Muutoin laite saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia
vammoja.
• Noudata jalustan tai seinäasennuskiinnittimen vakiovarusteisiin
sisältyviä käyttöohjeita asentaessasi televisiota.
• Muista asentaa jalustan vakiovarusteisiin sisältyvät kiinnittimet.
4
Turvallisuusohjeita
Virtalähteet
Ylikuormitus
Verkkovirtajohdon suojaaminen
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
vain 220–240 voltin vaihtovirralla. Älä
liitä liikaa laitteita samaan pistorasiaan,
koska muutoin voi aiheutua tulipalo tai
sähköisku.
Vedä verkkovirtajohto irti pitämällä
kiinni pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Pistorasia
Kaapelien liittäminen
Älä käytä vääränlaista pistorasiaa. Työnnä pistoke
kokonaan pistorasiaan. Jos pistoke on kytketty
pistorasiaan löysästi, saattaa syntyä valokaari ja
tulipalo. Anna sähköasentajan vaihtaa pistorasia.
Irrota verkkovirtajohto ennen kaapelien asentamista. Irrota
verkkovirtajohto oman turvallisuutesi vuoksi, ennen kuin liität
kaapeleita.
Kosteus
Puhdistus
Älä kosketa verkkovirtajohtoa, jos kätesi ovat
märät. Jos liität tai irrotat verkkovirtajohdon
märillä käsillä, voit saada sähköiskun.
Puhdista verkkovirtapistoke säännöllisesti. Jos
pistokkeessa on pölyä ja siihen tiivistyy
kosteutta, pistokkeen eristys saattaa heikentyä,
mikä saattaa aiheuttaa tulipalon. Irrota ja
puhdista pistoke säännöllisesti.
Ukonilmat
Oman turvallisuutesi vuoksi älä koske
mitään laitteen, verkkovirtajohdon tai
antennijohdon osaa ukonilman aikana.
FI
Käyttö
Huoltoa vaativa vika
Ilmanvaihtoaukot
Jos laitteen pintaan tulee murtuma, irrota verkkovirtajohto, ennen
kuin kosketat laitetta. Muutoin voit saada sähköiskun.
Älä työnnä mitään ilmanvaihtoaukkoihin. Jos
aukkoihin työnnetään metalliesineitä tai
syttyvää materiaalia, seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
Huolto
Kosteus ja syttyvät esineet
Älä avaa koteloa. Laitteen saa huoltaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Suojaa laite kastumiselta. Älä
läikytä mitään nestettä laitteen
päälle. Älä käytä laitetta, jos
kotelon aukkoihin on valunut
nestettä tai pudonnut jokin esine.
Muutoin voi seurata sähköisku tai
laitteen vioittuminen.
Toimita laite heti valtuutetun
huoltoliikkeen tarkastettavaksi.
• Älä tuo syttyviä esineitä tai
avotulta (kuten kynttilöitä)
laitteen lähelle, jotta ei synny
tulipalon vaaraa.
• Älä sijoita mitään esineitä laitteen päälle. Laitetta ei saa jättää
alttiiksi tippu- tai roiskevedelle eikä sen päälle saa sijoittaa
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä.
(jatkuu)
Turvallisuusohjeita
5
Turvallisuuteen liittyviä lisätietoja
Sähköisku
Lasin rikkoutuminen
Älä koske laitteeseen märin käsin. Muutoin voit saada sähköiskun
tai laite voi vahingoittua.
Älä heitä mitään esinettä laitetta kohti.
Kuvaruudun lasi voi rikkoutua
räjähdysmäisesti ja aiheuttaa vakavan
vamman.
Ulkoneva sijainti
Paistinrasvat
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on ympäristöään ulompana.
Jos asennat laitteen seuraavanlaisiin paikkoihin, laite voi aiheuttaa
vammoja.
• Älä asenna laitetta esimerkiksi pylvääseen tai pylvään taakse
niin, että laite työntyy esiin pylvään takaa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa joku voi lyödä päänsä
laitteeseen.
Älä asenna laitetta ravintolaan, jossa käytetään paistinrasvoja.
Laitteen sisälle mahdollisesti pääsevä rasva kerää pölyä ja voi
vahingoittaa laitetta.
Sijoittaminen
Korroosio
Älä sijoita laitetta kuumaan, kosteaan tai
erityisen pölyiseen paikkaan. Älä asenna
laitetta paikkaan, jossa sen sisään voi
päästä hyönteisiä. Älä asenna laitetta
paikkaan, jossa se voi altistua tärinälle.
Jos käytät laitetta lähellä meren rantaa, suola saattaa syövyttää
laitteen metalliosia ja aiheuttaa siihen sisäisiä vahinkoja tai
tulipalon. Tämä saattaa myös lyhentää laitteen käyttöikää. Laitteen
sijoituspaikan kosteustaso ja lämpötila on syytä pitää sopivan
matalina.
Asennusvarusteet
Puhdistus
Asenna laite varmasti.
Jos laite on asennettu väärin, se saattaa pudota ja aiheuttaa
vammoja. Estä tämä käyttämällä jalustaa tai muuta vastaavaa
alustaa ja asenna laite ohjeiden mukaan lattialle tai seinään.
Irrota verkkovirtajohto ennen laitteen puhdistusta. Muutoin voit
saada sähköiskun.
Laitteen hävittäminen
Laitteen suositeltava sijoituspaikka
• Älä hävitä laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
• LCD-näytössä on pieni määrä nestekiteitä ja elohopeaa. Myös
laitteen sisältämässä loisteputkessa on elohopeaa. Noudata
paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Sijoita laite vakaalle ja suoralle alustalle.
Muutoin laite voi kaatua ja aiheuttaa vammoja.
Paristot
Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
6
Turvallisuusohjeita
LCD-näyttö
Verkkovirtajohto
• Vaikka LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkalla tekniikalla ja
vähintään 99,99% kuvapisteistä on toimivia, LCD-näytössä
saattaa esiintyä mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä
(punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on LCD-paneelin
rakenteesta johtuva ominaisuus, ei merkki viasta.
• Älä jätä LCD-näytön pintaa alttiiksi auringonvalolle. Muutoin
näytön pinta voi vahingoittua.
• Älä paina tai naarmuta etusuodatinta tai aseta esineitä laitteen
päälle. Muutoin kuva saattaa vääristyä tai LCD-paneeli
vahingoittua.
• Jos tätä laitetta käytetään kylmässä ympäristössä, kuvaan voi
tulla vääristymiä tai se voi muuttua tummaksi.
Tämä ei ole merkki viasta. Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan
noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi, näyttöön
saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota jonkin ajan
kuluttua.
• Näyttö ja kotelo lämpenevät laitetta käytettäessä. Tämä ei ole
vika.
Jos verkkovirtajohto vahingoittuu,
saattaa syntyä tulipalo tai sähköisku.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Muutoin johtimet voivat paljastua tai
leikkautua ja aiheuttaa oikosulun,
joka taas saattaa aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.
• Älä vahingoita verkkovirtajohtoa tai
tee siihen muutoksia.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle. Älä vedä
verkkovirtajohdosta.
• Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
• Tartu pistokkeeseen irrottaessasi verkkovirtajohdon.
Jos verkkovirtajohto vahingoittuu, lopeta sen käyttäminen ja anna
jälleenmyyjän tai Sony-huollon vaihtaa se.
Loisteputki
Kun laitetta ei käytetä
Tämän laitteen valonlähteenä toimii erikoissuunniteltu loisteputki.
Jos kuva muuttuu tummaksi, välkkyy tai ei tule lainkaan näkyviin,
loisteputki on kulunut, ja se tulisi vaihtaa. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen vaihtamista varten.
Ympäristönsuojelullisista syistä ja
turvallisuussyistä on suositeltavaa,
että laitteen virta pidetään
katkaistuna, kun laitetta ei käytetä.
Älä jätä laitetta valmiustilaan.
Irrota laitteen verkkovirtajohto pistorasiasta.
Kuumuus
Kaapelien sijoittaminen
Älä kosketa laitteen pintaa. Pinta on kuuma myös jonkin aikaa sen
jälkeen, kun laitteesta on katkaistu virta.
Varo kompastumasta johtoihin. Muutoin laite voi vahingoittua.
Kuvaruudun pinnan puhdistaminen
Asennus
Kuvaruudussa on erikoispinnoite, joka vähentää ulkoisen valon
heijastumista. Noudata seuraavassa mainittuja varotoimia, jottei
pinnoite vahingoitu.
• Pyyhi varovasti pöly kuvaruudun pinnasta pehmeällä liinalla.
Jos pöly on pinttynyttä, pyyhi kuvaruutu pehmeällä liinalla, joka
on kostutettu laimealla pesuaineliuoksella. Voit pestä pehmeän
liinan ja käyttää sitä myöhemmin uudelleen.
• Älä käytä mitään hankaustyynyä, hapanta tai emäksistä
pesuainetta, hankausjauhetta tai vahvaa liuotinta, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
Älä sijoita muita laitteita liian lähelle tätä laitetta. Jätä väliä muihin
laitteisiin vähintään 30 cm. Jos kuvanauhuri sijoitetaan laitteen
eteen tai sivulle, kuva saattaa vääristyä.
FI
Turvallisuusohjeita
7
Varotoimenpiteet
Ilmanvaihdon varotoimenpiteet
Jätä laitteen ympärille tilaa. Muutoin ilma ei välttämättä pääse vaihtumaan riittävästi, mikä aiheuttaa ylikuumenemista. Se taas voi
aiheuttaa tulipalon tai laitteen vahingoittumisen.
Kun laite asennetaan seinälle
30 cm
10 cm
10 cm
Tilaa on jätettävä vähintään näin paljon.
10 cm
Kun laite asennetaan jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
Tilaa on jätettävä vähintään näin paljon.
Älä asenna laitetta näin:
Ilma ei vaihdu.
Seinä
8
Varotoimet
Ilma ei vaihdu.
Seinä
Television mukava katselu
• Television suositeltava katseluetäisyys on 4–7 kertaa kuvaruudun korkeus.
• Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä television katselu heikossa valaistuksessa rasittaa silmiä. Myös television
katselu pitkään yhtäjaksoisesti rasittaa silmiä.
Laitteen asentaminen
Käytä asianmukaista seinäasennuskiinnitintä tai jalustaa.
• Älä asenna laitetta erityisen kuumaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmityslaitetta tai
lämminilmakanavaa. Jos laite on erityisen kuumassa paikassa, laite saattaa kuumentua. Tällöin kotelon muoto voi muuttua tai
laite vioittua.
• Älä altista kuvaruutua suoralle valaisinten valolle tai auringonvalolle, jotta kuva näkyy hyvin. Käytä mahdollisuuksien mukaan
kattoon asennettuja, alaspäin suunnattuja kohdevalaisimia.
• Laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä olisi katkaistu virta. Jos haluat irrottaa laitteen sähköverkosta, irrota
verkkovirtapistoke pistorasiasta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Säädä äänenvoimakkuus niin, ettei ääni häiritse naapureitasi. Äänet kuuluvat pitkälle illalla ja yöllä. Siksi ikkunoiden
sulkeminen tai kuulokkeiden käyttäminen on suositeltavaa.
• Kuulokkeita käyttäessäsi säädä äänenvoimakkuus riittävän pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
Kaukosäätimen käyttäminen
• Käsittele kaukosäädintä huolellisesti. Varo pudottamasta kaukosäädintä, astumasta sen päälle ja läikyttämästä nesteitä sen
päälle.
• Älä jätä kaukosäädintä lähelle lämmönlähdettä, suoraan auringonvaloon tai kosteaan huoneeseen.
Laitteen näyttöpinnan käsitteleminen ja puhdistaminen
Noudata seuraavia ohjeita, jottei kuvaruutu vahingoitu. Älä paina kuvaruutua, hankaa sitä kovilla esineillä tai heitä sitä millään.
Muutoin näyttö voi vahingoittua.
• Irrota verkkovirtajohto ennen laitteen puhdistamista.
• Älä kosketa näyttöpaneelia pitkän yhtäjaksoisen käytön jälkeen, sillä näyttöpaneeli kuumenee käytössä.
• On suositeltavaa, että näyttöpintaa kosketetaan mahdollisimman vähän.
• Puhdista näyttö pehmeällä liinalla.
• Älä käytä mitään hankaustyynyä, hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä. Tällaisten aineiden käyttäminen
voi vahingoittaa kuvaruudun pintaa.
FI
Kotelon puhdistaminen
• Irrota verkkovirtajohto ennen kotelon puhdistamista.
• Puhdista kotelo pehmeällä liinalla.
• Muista, että laitteen materiaalit tai näytön pinnoite voivat vahingoittua, jos puhdistukseen käytetään tulenarkaa liuotinta, kuten
alkoholia, tinneriä, bensiiniä tai hyönteismyrkkyä, tai jos nämä osat ovat pitkään kosketuksissa kumin tai vinyylin kanssa.
• Ilmanvaihtoaukkoihin saattaa kertyä ajan kuluessa pölyä. On suositeltavaa puhdistaa pöly säännöllisesti (kerran kuussa)
pölynimurilla, jotta ilmanvaihto pysyy riittävänä.
Varotoimet
9
Yleiskatsaus
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Kaukosäädin
RM-Y1102 (1):
AA-kokoiset paristot
(tyyppi R6) (2):
Koaksiaalikaapeli (1):
Älä poista ferriittisydämiä.
Verkkovirtajohto
(tyyppi C-6) (1):
Käytä tätä verkkovirtajohtoa, jos
käytät laitetta muualla kuin
Isossa-Britanniassa.
10
Yleistä
Verkkovirtajohto
(tyyppi BF) (1):
• Käytä tätä verkkovirtajohtoa, jos
käytät laitetta Isossa-Britanniassa.
• Tämä verkkovirtajohto ei välttämättä
sisälly vakiovarusteisiin kaikissa
maissa.
Television painikkeet ja merkkivalot
Avaa television etupaneeli vetämällä merkin
alla
olevia paneelin koukkuja alaspäin ja vetämällä paneelia
alaspäin.
Television etupaneeli
Kaukosäädinsignaalin
tunnistin
(lepotila) -merkkivalo
(virta) -kytkin ja
(virta/valmiustila)
-merkkivalo
P (kanava) +/– -painikkeet
2 (äänenvoimakkuus) +/– -painikkeet
FI
(ohjelmalähteen valinta) -painike
i (kuulokkeet) -liitäntä
Merkkivalojen tila
(virta/valmiustila) -merkkivalo palaa vihreänä
Televisioon on kytketty virta.
(virta/valmiustila) -merkkivalo palaa punaisena
Televisio on valmiustilassa.
(virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu punaisena
Televisio vastaanottaa kaukosäädinsignaaleja.
(virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu punaisena jatkuvasti
Televisiossa on jokin ongelma. Jos haluat lisätietoja, katso ”Itsediagnoositoiminto” sivulla 46.
(lepotila) -merkkivalo palaa punaisena
Uniajastintoiminto on käytössä, kun televisioon kytketään virta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Uniajastintoiminto” sivulla 32.
Jos haluat lisätietoja television takapaneelin liitännöistä, katso ”Lisälaitteiden liittäminen” sivulla 37.
Yleistä
11
Kaukosäätimen painikkeet
a Television kytkeminen valmiustilaan:
Katkaise televisiosta virta väliaikaisesti ja kytke televisio valmiustilaan
painamalla tätä painiketta (television
(virta/valmiustila) -merkkivalo palaa
punaisena). Paina painiketta uudelleen, kun haluat kytkeä television
valmiustilasta uudelleen toimintaan.
Energian säästämiseksi on suositeltavaa pitää television virta katkaistuna, kun
televisiota ei käytetä.
Jos televisio ei vastaanota signaalia tai televisiota ei käytetä 10
minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
b Virran kytkeminen kuvanauhuriin tai DVD-soittimeen tai virran katkaisu
niistä:
Kytke kuvanauhuriin tai DVD-soittimeen virta ja katkaise virta painamalla tätä
painiketta.
c Kuvanauhurin, television tai DVD-soittimen valinta (ohjelmalähteen
valitsin):
Voit käyttää tällä kaukosäätimellä television lisäksi myös kuvanauhurin ja
DVD-soittimen tärkeimpiä toimintoja.
Kytke haluamaasi laitteeseen virta ja valitse kuvanauhuri, televisio tai DVDsoitin painamalla toistuvasti tätä painiketta. Valitun laitteen tunnuksen
yläpuolella oleva vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi.
Kaukosäätimen synkronoiminen kuvanauhurin tai DVD-soittimen
kanssa edellyttää alkuasetusten määrittämistä. Nämä asetukset
vaihtelevat laitevalmistajan mukaan. Jos haluat lisätietoja, katso
”Kaukosäätimen ohjelmointi kuvanauhurin ja DVD-soittimen
ohjaukseen” sivulla 43.
d Ohjelmalähteen valitseminen:
Paina tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi ohjelmalähteen symboli
näkyy kuvaruudussa.
e Uniajastintoiminnon ottaminen käyttöön:
Painamalla tätä painiketta voit asettaa television kytkeytymään automaattisesti valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Uniajastintoiminto” sivulla 32.
f Kanavien valinta:
Valitse kanava painamalla tätä painiketta.
Jos ohjelmanumerossa on kaksi numeroa, anna jälkimmäinen numero 2,5 sekunnin kuluessa.
g a) Jos televisio on valittuna ohjelmalähteeksi:
Valitse viimeksi valittu kanava painamalla tätä painiketta (kanava, jota on katsottu vähintään viisi sekuntia).
b) Jos kuvanauhuri on valittuna ohjelmalähteeksi:
Sonyn kuvanauhurin kaksinumeroisia ohjelmanumeroita (kuten 23) valittaessa painetaan ensin tätä painiketta ja sitten
painikkeita 2 ja 3.
h Kuvasuhteen valinta:
Vaihda kuvasuhdetta painamalla toistuvasti tätä painiketta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Kuvasäädöt” sivulla 25.
i Kaukosäätimen ohjelmointi:
Voit ohjelmoida kaukosäätimen ohjaamaan kuvanauhuria tai DVD-soitinta tämän painikkeen avulla. Jos haluat lisätietoja,
katso ”Kaukosäätimen ohjelmointi kuvanauhurin ja DVD-soittimen ohjaukseen” sivulla 43.
j Teksti-tv:n valinta:
Ota teksti-tv käyttöön painamalla tätä painiketta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Teksti-tv” sivulla 33.
k
/ / / /OK-painikkeet
a) Jos televisio on valittuna ohjelmalähteeksi:
• Kun valikko on näkyvissä, voit käyttää valikkojärjestelmää näillä painikkeilla. Jos haluat lisätietoja, katso
”Valikkojärjestelmän esittely ja käyttäminen” sivulla 21.
• Kun valikko ei ole näkyvissä, saat näkyviin yleiskatsauksen kaikista TV-kanavista painamalla OK-painiketta. Valitse sitten
kanava painamalla
tai
ja siirry kyseisen kanavan katseluun painamalla OK-painiketta.
b) Jos kuvanauhuri tai DVD-soitin on valittuna ohjelmalähteeksi:
Voit käyttää kuvanauhurin tai DVD-soittimen tärkeimpiä toimintoja painamalla näitä painikkeita.
12
Yleistä
l Valikkojärjestelmän tuominen näkyviin:
Saat valikon näkyviin painamalla tätä painiketta. Voit poistaa valikon näkyvistä painamalla tätä painiketta uudelleen.
m NexTView-näytön tuominen näkyviin:
Jos haluat lisätietoja, katso kohtaa ”NexTView”, sivu 34.
n Kanavien valinta:
Valitse seuraava tai edellinen kanava painamalla näitä painikkeita.
o Television äänenvoimakkuuden säätäminen:
Säädä television äänenvoimakkuutta painamalla näitä painikkeita.
p Ohjelmien nauhoittaminen kuvanauhurilla:
Voit nauhoittaa ohjelmat painamalla tätä painiketta, jos kuvanauhuri on valittuna ohjelmalähteeksi.
q Televisiotilan valinta:
Poista teksti-tv tai videotulo käytöstä painamalla tätä painiketta.
r Kuvatilan valitseminen:
Vaihda kuvatilaa painamalla toistuvasti tätä painiketta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Kuvasäädöt” sivulla 22.
s Äänitehosteen valinta:
Vaihda television käyttämää äänitehostetta painamalla toistuvasti tätä painiketta. Jos haluat lisätietoja tehosteista, katso kohtaa
”Äänisäädöt” sivulla 23.
t Näyttöilmaisinten tuominen näkyviin:
Voit tuoda kaikki näyttöilmaisimet näkyviin painamalla tätä painiketta. Voit poistaa ilmaisimet näkyvistä painamalla painiketta
uudelleen.
u Näyttömuistitoiminnon ottaminen käyttöön:
Kuvan voi pysäyttää hetkeksi painamalla tätä painiketta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Näyttömuistitoiminto” sivulla 32.
v Virransäästötoiminnon ottaminen käyttöön:
Ota virransäästötoiminto käyttöön painamalla tätä painiketta. ”Virransäästö” tulee näkyviin muutamaksi sekunniksi. Palauta
kuva näkyviin painamalla painiketta uudelleen. Jos haluat lisätietoja, katso ”Ominaisuudet” sivulla 27.
w Äänen mykistäminen:
Mykistä television ääni painamalla tätä painiketta. Palauta ääni painamalla painiketta uudelleen.
Television toimintojen lisäksi värillisillä painikkeilla (lukuun ottamatta painikkeita TV &/ ja VIDEO &/ ) voi ohjata
myös teksti-tv-toimintoja. Myös vihreillä symboleilla merkittyjä painikkeita (lukuun ottamatta
-painiketta) voi käyttää.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Teksti-tv” sivulla 33.
Yleistä
13
FI
Asennus
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
• Varmista, että asetat vakiovarusteisiin sisältyvät paristot oikein päin.
• Hävitä käytetyt paristot paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
14
Asennus
Kaapelien suojakansien irrottaminen
1
Paina koukkuja ja vedä kaapelien suojakansia itseäsi
kohti.
2
Irrota kaapelien suojakannet television sivussa olevista
koukuista.
FI
Asennus
15
Antennin ja kuvanauhurin liittäminen
• Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtajohtoa (tyyppi C-6 tai tyyppi BF, katso sivua 10).
• Liitä antenni vakiovarusteisiin sisältyvällä koaksiaalikaapelilla.
Älä liitä verkkovirtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet liittänyt kaikki kaapelit.
Antennin liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin
sisältyvä verkkovirtajohto
(tyyppi C-6 tai tyyppi BF).
Liitä vakiovarusteisiin
sisältyvä koaksiaalikaapeli.
Antenniin liitetyn kuvanauhurin liittäminen
AC IN
Kuvanauhuri
IN
OUT
SCART-kaapeli on
saatavissa lisävarusteena.
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä verkkovirtajohto
(tyyppi C-6 tai tyyppi BF).
• Katso lisätietoja kuvanauhurin liittämisestä kohdasta ”Lisälaitteiden liittäminen” sivulla 37.
• Huomaa, että kaikki SCART-kaapelit eivät välttämättä sovi television liitäntään.
16
Asennus
Kaapelien suojakansien kiinnittäminen
Kiinnitä kaapelien suojakannet televisioon kaapelien liittämisen jälkeen.
1
Kiinnitä kaapelien suojakannet television sivussa oleviin
koukkuihin.
2
Paina koukkuja ja paina kaapelien suojakansia televisiota
vasten niin, että kannet napsahtavat paikoilleen.
Kaapelien niputtaminen
Kaapeleita voi säilyttää television takaosassa.
FI
Kokoa television kummallakin puolella olevat kaapelit yhteen ja
kiinnitä ne alaosassa olevaan kiinnittimeen.
Kiinnitin
Jos kaikkia kaapeleita ei voi sijoittaa television sisään,
jätä jotkin kaapeleista riippumaan television
kummallekin sivulle.
Asennus
17
Television katselukulman säätäminen
Voit säätää television katselukulmaa ja siten välttää auringonvalon heijastumisen televisiosta ja nähdä kuvan paremmin.
• Varmista kulmaa säätäessäsi, etteivät kaapelit jää television ja jalustan väliin. Jos jotkin kaapelit jäävät väliin, jaa kaapelit
kahteen ryhmään kiinnittimessä ja vedä ne eri suuntiin niin, että ne vapautuvat.
• Pidä kiinni jalustasta kulman säätämisen aikana, jottei jalusta irtoa. Varo jättämästä sormiasi television ja jalustan väliin.
15º
18
Asennus
Ensimmäinen käyttökerta
Virran kytkeminen televisioon ja kanavien automaattinen
viritys
Kun kytket televisioon virran ensimmäisen kerran, kuvaruutuun tulee valikkoja, joiden avulla voit 1) valita valikkonäytön
kielen, 2) valita television käyttömaan/-alueen, 3) etsiä ja tallentaa muistiin kaikki vastaanotettavissa olevat kanavat
(televisiolähetykset) ja 4) muuttaa kanavien järjestystä.
Jos haluat muuttaa näitä asetuksia myöhemmin, voit tehdä sen valitsemalla asianomaisen toiminnon ”Perusasetukset”
-valikosta (katso sivua 28).
1
Liitä televisio sähköverkkoon (220–240 V AC, 50 Hz).
2
Kytke televisioon virta painamalla sen
(virta) -kytkintä.
Kun kytket television toimintaan ensimmäisen kerran,
kuvaruutuun tulee automaattisesti Language-valikko
(automaattinen käynnistys).
Voit suorittaa automaattisen käynnistystoiminnon
myöhemmin painamalla television takapaneelissa olevaa
painiketta 0 .
3
4
Valitse kieli painamalla kaukosäätimen painiketta
/
/
tai
. Vahvista sitten tekemäsi valinta
painamalla OK.
Kaikki valikot näkyvät nyt valitsemasi kielen mukaisina.
Maa-valikko tulee automaattisesti kuvaruutuun.
Valitse painiketta
tai
painamalla maa/alue, jossa
käytät televisiota. Vahvista sitten tekemäsi valinta
painamalla OK.
Jos luettelossa ei ole sitä maata/aluetta, jossa käytät
televisiota, valitse vaihtoehto ”–” maan/alueen sijaan.
5
Automaattinen viritys-valikko tulee automaattisesti
kuvaruutuun.
Valitse Kyllä painamalla OK.
FI
Language
Select Language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Ελληνικά
Español
Português
Polski
Česky
Magyar
Русский
Бьлгарски
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
Maa
Valitse maa
–
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
Haluatko aloittaa
automaattisen virityksen
Kyllä
Ei
(jatkuu)
Ensimmäinen käyttökerta
19
6
Televisio aloittaa kaikkien vastaanotettavissa olevien
kanavien haun ja tallentaa löytämänsä kanavat muistiin.
• Tämä saattaa kestää joitakin minuutteja. Odota
automaattisen virityksen päättymistä painamatta mitään
painikkeita. Muutoin automaattista viritystä ei viedä
loppuun oikein.
• Jos automaattinen viritys ei löydä mitään kanavia,
kuvaruutuun tulee automaattisesti uusi valikko, joka
pyytää liittämään antennin televisioon. Liitä antenni
(katso sivua 16) ja paina OK. Automaattinen viritys
alkaa uudelleen.
7
Kun automaattinen viritys on suoritettu, Kanavien
järjestely-valikko tulee automaattisesti näkyviin.
Automaattinen viritys
Kanava :
Järjestelmä :
Kanava :
01
I
C23
Hakee
Ei löydy kanavaa
yhdistä
Vahvista
Kanavien järjestely
Valitse kanava
A)
Jos haluat säilyttää kanavat siinä järjestyksessä, johon
ne virityksessä asetettiin, siirry vaiheeseen 8.
B)
Jos haluat muuttaa kanavien järjestystä:
1 Valitse siirrettävän kanavan ohjelmanumero
painamalla
tai
ja paina sitten
.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
Poistu:
MENU
Kanavien järjestely
Valitse uusi
2 Valitse kyseisen kanavan uusi ohjelmanumero
painamalla
tai
ja paina sitten
.
Valittu kanava siirtyy uuteen
ohjelmapaikkaan ja muut kanavat siirtyvät
vastaavasti.
3 Toista vaiheet 1 ja 2, jos haluat muuttaa muiden
kanavien paikkaa.
8
Poistu valikosta painamalla MENU.
Televisio on nyt valmis käytettäväksi.
20
Ensimmäinen käyttökerta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
S14
01
TVE
Poistu: MENU
Valikkojärjestelmä
Valikkojärjestelmän esittely ja käyttäminen
Tämän television toimintoja käytetään kuvaruutuun tulevien valikkojen avulla. Käytä valikkojärjestelmää seuraavien
kaukosäätimen painikkeiden avulla.
1
Tuo ensimmäisen tason valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
2
Käytä valikkoa seuraavalla tavalla.
• Paina
tai
, kun haluat korostaa jonkin valikon tai toiminnon näytössä.
• Paina OK, kun haluat ottaa valitun valikon tai toiminnon käyttöön.
• Paina
, kun haluat palata edelliseen valikkoon tai toimintoon.
• Paina
/
/
tai
, kun haluat muuttaa valitun toiminnon asetuksia.
• Paina OK, kun haluat vahvistaa valinnan.
3
Poista valikko näkyvistä painamalla MENU-painiketta.
FI
Valikkojärjestelmä
21
Kuvasäädöt
Kuvasäädöt
Valit.:
Voit muuttaa kuva-asetuksia ”Kuvasäädöt”-valikossa.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
Vä r isä vy :
Palautus
As.:
OK
Omat
50
50
25
0
25
5
Autom.
Päälle
Kylmä
Lo:
MENU
,
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
Vär is äv y :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Omat
50
50
25
0
25
5
Autom.
Päälle
Kylmä
Tak.:
Lo: MENU
Toimi seuraavasti:
Valitse muutettava asetus ja paina OK-painiketta.
Muuta asetusta painamalla toistuvasti painiketta
/ /
tai
.
Tässä valikossa voi myös muuttaa ”Omat”-tilan
kuvanlaatua katsottavan ohjelman mukaan.
Säädöt
Live
Kuvan tavallista suurempi kontrasti ja terävyys.
Elokuva
Erittäin tarkka kuva.
Omat
Omat mukautetut asetukset.
Kontrasti
Vähennä kuvan kontrastia painamalla
tai
Lisää kuvan kontrastia painamalla
tai .
Kirkkaus
Tummenna kuvaa painamalla
tai .
Lisää kuvan kirkkautta painamalla
tai
.
.
Värikylläisyys
Vähennä värikylläisyyttä painamalla
tai
Lisää värikylläisyyttä painamalla
tai .
Värisävy
Vähennä vihreää sävyä painamalla
tai
Lisää vihreää sävyä painamalla
tai .
.
.
Värisävy-asetusta voi säätää ainoastaan NTSC-värisignaalin yhteydessä (esimerkiksi Yhdysvalloista saadut
videokasetit).
Terävyys
Pehmennä kuvaa painamalla
Terävöitä kuvaa painamalla
Taustavalo
Himmennä taustavaloa painamalla
tai
Lisää taustavalon kirkkautta painamalla
Kohinanvaimennus
tai .
tai .
.
tai
.
Autom./Pois
Vähennä kuvan kohinaa valitsemalla tämä.
Kohinanvaimennus-asetus ei vaikuta
3 -tulon liitännöistä Y, PB/CB, PR/CR tulevaan signaaliin.
Dynaaminen kuva
Päälle/Pois
Lisää kuvan kontrastia valitsemalla tämä.
Värisävy
Kylmä/Normaali/Lämmin
Lisää kirkkaisiin väreihin punaista sävyä valitsemalla tämä (asetusta voi säätää välillä
Kylmä–Lämmin).
Palautus
Peru/OK
Palauta kuva tehtaan asetuksiin valitsemalla OK.
Vain asetukset ”Säädöt”, ”Kontrasti” ja ”Palautus” ovat muutettavissa, kun kohdan ”Säädöt” asetuksena on ”Live” tai
”Elokuva”.
22
Valikkojärjestelmä
Äänisäädöt
Ääniasetuksia voi muuttaa ”Äänisäädöt”-valikossa.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
Vä r isä vy :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Omat
50
50
25
0
25
5
Autom.
Päälle
Kylmä
Lo:
Toimi seuraavasti:
Valitse haluamasi asetus ja muuta sitä painamalla ensin
painiketta OK ja painamalla sitten toistuvasti painiketta
/
/
tai
.
MENU
m
Äänisäädöt
Äänisäädöt
Tehoste :
Diskantti :
Basso :
Tasapaino :
Autom. tasosäätö :
Kaksiääni :
Voimakkuus :
kaksiääni :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Dolby Virtual
0
0
0
Päälle
Stereo
50
Stereo
Lo:
MENU
Tehoste
,
Tehoste :
Diskantti :
Basso :
Tasapaino :
Autom. tasosäätö :
Kaksiääni :
Voimakkuus :
kaksiääni :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Dolby Virtual
0
0
0
Päälle
Stereo
50
Stereo
Tak.:
Lo: MENU
Pois
Ei tehosteita.
Luonnollinen
Lisää äänen selkeyttä, yksityiskohtaisuutta ja läsnäolon vaikutelmaa ”BBE High
Definition Sound system*”-järjestelmän avulla.
Dynaaminen
Lisää äänen selkeyttä ja läsnäolon vaikutelmaa ”BBE High Definition Sound system*”
-järjestelmän avulla, minkä ansiosta äänet kuuluvat tavallista paremmin ja musiikki
kuulostaa elävältä.
** Dolby Virtual
Jäljittelee monikanavajärjestelmän tilavaikutelmaa television kaiuttimien avulla.
• Jos valitset ”Autom. tasosäätö”-asetukseksi vaihtoehdon ”Päälle”, kun Dolby Virtual on valittuna, Tehosteasetukseksi tulee automaattisesti Luonnollinen.
• Kuulokkeiden ääni ei muutu, kun Tehoste-asetuksena on Luonnollinen, Dynaaminen tai Dolby Virtual.
* BBE Sound, Inc:n lisenssillä (USP4638258, 4482866). ”BBE” ja BBE-symboli ovat BBE Sound, Inc:n
tavaramerkkejä.
** Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. ”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
tavaramerkkejä.
Diskantti
Vähennä korkeiden taajuuksien voimakkuutta painamalla
tai
Lisää korkeiden taajuuksien voimakkuutta painamalla
tai .
.
Basso
Vähennä matalien taajuuksien voimakkuutta painamalla
tai
Lisää matalien taajuuksien voimakkuutta painamalla
tai .
Tasapaino
Korosta vasenta kaiutinta painamalla
Korosta oikeaa kaiutinta painamalla
Autom. tasosäätö
Päälle/Pois
Kanavien äänenvoimakkuus säilyy entisellään lähetyssignaalista riippumatta
(esimerkiksi mainoksien aikana).
.
tai .
tai .
Jos valitset ”Tehoste”-asetukseksi vaihtoehdon ”Dolby Virtual”, asetukseksi tulee automaattisesti Pois.
(jatkuu)
Valikkojärjestelmä
23
FI
Kaksiääni
Stereo/Mono
Valitse stereolähetyksiä varten Stereo tai Mono.
A/B/Mono
Valitse kaksikielisten lähetysten äänikanavaa 1 varten A ja äänikanavaa 2 varten B tai
mahdollista monoäänistä kanavaa varten Mono.
Jos valitset muun televisioon liitetyn laitteen, valitse Kaksiääni-asetukseksi Stereo, A tai B.
i Voimakkuus
Vähennä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta painamalla
tai
Lisää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta painamalla
tai .
.
Television kaiuttimista kuuluu ääni, vaikka kuulokkeet olisivat liitettyinä televisioon.
i kaksiääni
Valitse kuulokkeiden ”Kaksiääni”-toiminto.
Stereo/Mono
Valitse stereolähetyksiä varten Stereo tai Mono.
A/B/Mono
Valitse kaksikielisten lähetysten äänikanavaa 1 varten A ja äänikanavaa 2 varten B tai
mahdollista monoäänistä kanavaa varten Mono.
• Jos valitset muun televisioon liitetyn laitteen, valitse i kaksiääni-asetukseksi Stereo, A tai B.
• i kaksiääni-asetus toimii yhdessä ”Kaksiääni”-asetuksen kanssa.
Palautus
Peru/OK
Palauta ääni tehtaan asetuksiin valitsemalla OK.
Vain asetukset ”Diskantti”, ”Basso” ja ”Tasapaino” palautuvat tehdasasetuksiinsa, kun palautat ääniasetukset.
24
Valikkojärjestelmä
Kuvasäädöt
”Kuvasäädöt”-valikossa voi muuttaa kuva-asetuksia.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
Vä r isä vy :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Omat
50
50
25
0
25
5
Autom.
Päälle
Kylmä
Lo:
MENU
m
Kuvasäädöt
Kuvasäädöt
Autom. kuvasuhde :
Kuvasuhde :
Kuvasiirto
Valit.:
As.:
OK
Päälle
Smart
Lo:
MENU
Autom. kuvasuhde
,
Autom. kuvasuhde :
Kuvasuhde :
Kuvasiirto
Valit.:
As.:
OK
Päälle
Smart
Tak.:
Lo: MENU
Kuvasuhdetta voi muuttaa automaattisesti ”Autom. kuvasuhde”-asetuksen avulla.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse asetukseksi Päälle (jos haluat television vaihtavan kuvasuhdetta
automaattisesti videotulosignaalin mukaan) tai Pois (jos haluat säilyttää tietyn
kuvasuhteen) painamalla
tai
.
• Vaikka olisit valinnut Autom. kuvasuhde-asetukseksi vaihtoehdon Päälle tai Pois, voit muuttaa kuvasuhdetta
painamalla toistuvasti kaukosäätimen painiketta
.
• Autom. kuvasuhde-asetus vaikuttaa vain PAL- ja SECAM-ohjelmalähteisiin.
FI
(jatkuu)
Valikkojärjestelmä
25
Kuvasuhde
”Kuvasuhde”-asetuksen avulla voit muuttaa kuvasuhdetta.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
tai
ja paina OK.
Smart
Jäljittelee laajakuvavaikutelmaa 4:3kuvasuhteisissa ohjelmissa.
Smart
4:3
Normaali 4:3-kuvasuhde, koko kuva.
4:3
14:9
4:3- ja 16:9-kuvasuhteiden välimuoto.
14:9
Zoom
Laajakuvamuoto letterbox-elokuville.
Zoom
Laaja
Aidoille 16:9-kuvasuhteisille
ohjelmille.
Laaja
Voit muuttaa kuvan paikkaa kuvaruudussa, kun valittuna on Smart, 14:9 tai Zoom. Jos kuvan ylä- tai alareuna
ei näy kokonaan, siirrä kuvaa ylös tai alas painamalla
tai
(esimerkiksi jotta tekstitys näkyy).
Kuvasiirto
”Kuvasiirto”-asetuksen avulla voit siirtää kaikkien kuvasuhteiden mukaista kuvaa.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
.
painamalla
/ /
tai
tai
ja paina OK. Siirrä sitten kuvaa
V siirto (pystysuuntainen siirto)
Painamalla painiketta
voit siirtää kuvaa ylöspäin.
Painamalla painiketta
voit siirtää kuvaa alaspäin.
H siirto (vaakasuuntainen siirto)
Painamalla painiketta
voit siirtää kuvaa vasemmalle.
Painamalla painiketta
voit siirtää kuvaa oikealle.
Palautus
Palauta tehtaan asetukset painamalla OK.
Kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on ”4:3” tai ”Laaja”, V siirto (pystysuuntainen siirto) -asetusta ei voi muuttaa.
26
Valikkojärjestelmä
Ominaisuudet
Television säätöjä voi muuttaa ”Ominaisuudet”valikossa.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
Vä r isä vy :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Omat
50
50
25
0
25
5
Autom.
Päälle
Kylmä
Lo:
MENU
m
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Virransäästö :
Kaiutin :
AV2 ulostulo:
Valit.:
As.:
Standardi
Päälle
Autom.
OK
Lo:
MENU
Virransäästö
,
Virransäästö :
Kaiutin :
AV2 ulostulo:
Valit.:
As.:
Standardi
Päälle
Autom.
OK
Tak.:
Lo: MENU
”Virransäästö”-asetuksen avulla voit vähentää television virrankulutusta.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Paina
tai
ja valitse Vähennä.
Jos katkaiset televisiosta virran ja kytket virran uudelleen, kun Virransäästö-asetuksena on Vähennä, asetus
pysyy ennallaan.
Kaiutin
”Kaiutin”-asetuksen avulla voit valita, kuunteletko television ääntä sen omista
kaiuttimista vai ulkoisesta audiolaitteesta, joka on liitetty audiolähtöliitäntöihin
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
tai
.
.
FI
Päälle:
Television ääni kuuluu television omista kaiuttimista.
Pois:
Television ääni kuuluu ulkoisen laitteiston kautta.
Jos valitset Pois-asetuksen, voit muuttaa myös ulkoisen laitteen
äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen painikkeita 2 +/–. Kun painat
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita, näkyviin tulee symboli %. Se ilmaisee,
että äänenvoimakkuuden säätö kohdistuu ulkoisen laitteen ääneen, ei television
kaiuttimiin.
AV2 ulostulo
”AV2 ulostulo” -asetuksen avulla valitaan SCART-liitännän
/ S 2 lähtösignaalin
lähde. Tämän SCART-liitännän avulla voidaan nauhoittaa mitä tahansa televisiosta tai
television johonkin liitäntään liitetystä ulkoisesta laitteesta tulevia signaaleja.
Jos kuvanauhurisi tukee SmartLink-toimintoa, tämä menettely ei ole tarpeen.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse haluamasi lähtösignaali painamalla
tai
: Autom., TV tai AV1.
• Jos valitset asetukseksi vaihtoehdon Autom., lähtösignaali on aina sama kuin näytössä näkyvä signaali.
• Jos olet liittänyt dekooderin SCART-liitäntään
/ S 2 tai tähän SCART-liitäntään liitettyyn
kuvanauhuriin, muista valita AV2 ulostulo-asetukseksi TV, jotta salauksenpurku toimii oikein.
• Vaikka AV2 ulostulo-asetuksena olisi Autom., liitännän
3 liittimistä Y, PB/CB, PR/CR tulevaa signaalia
ei saada ulos SCART-liitännästä
/ S 2.
Valikkojärjestelmä
27
Perusasetukset
”Perusasetukset”-valikossa voi vaihtaa television
asetuksia.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
Vä r isä vy :
Palautus
Valit.:
As.:
OK
Omat
50
50
25
0
25
5
Autom.
Päälle
Kylmä
Lo:
MENU
m
Perusasetukset
Perusasetukset
Kieli :
Suomi
Maa :
–
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Lo:
,
MENU
Kieli
Kieli :
Suomi
Maa :
–
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Tak.:
Lo: MENU
”Kieli”-asetuksella voi valita valikkojen näyttökielen.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Noudata kohdan ”Virran kytkeminen televisioon ja kanavien automaattinen viritys”
vaiheen 3 ohjeita sivulla 19.
Maa
”Maa”-asetuksella voit valita television käyttömaan/-alueen.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Noudata kohdan ”Virran kytkeminen televisioon ja kanavien automaattinen viritys”
vaiheen 4 ohjeita sivulla 19.
Automaattinen viritys
”Automaattinen viritys”-asetuksen avulla etsitään ja tallennetaan automaattisesti kaikki
vastaanotettavissa olevat kanavat (televisiolähetykset).
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Noudata kohdan ”Virran kytkeminen televisioon ja kanavien automaattinen viritys”
vaiheiden 5 ja 6 ohjeita sivulla 19.
Kanavien järjestely
”Kanavien järjestely”-asetuksella muutetaan kanavien järjestystä.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Noudata kohdan ”Virran kytkeminen televisioon ja kanavien automaattinen viritys”
vaiheen 7 B) ohjeita sivulla 20.
28
Valikkojärjestelmä
Kanavan nimi
”Kanavan nimi”-asetuksen avulla voidaan antaa kanavalle enintään viiden merkin
(kirjaimen tai numeron) pituinen nimi.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
tai
ja paina sitten
2 Valitse nimettävän kanavan ohjelmanumero painamalla
OK.
3 Valitse merkki painamalla
/ /
tai
ja paina sitten OK.
4 Valitse lopetettuasi näytöstä sana ”Lo” painamalla
/ /
tai
ja poistu
merkinsyöttönäytöstä painamalla OK.
• Jos olet syöttänyt väärän merkin, valitse merkki painamalla näytössä painiketta
tai
. Valitse sitten oikea merkki painamalla
/ /
tai
. Paina lopuksi
OK.
• Jos haluat lisätä tyhjän välin, valitse näytöstä
ja paina sitten OK.
AV esivalinta
”AV esivalinta” -asetuksen (A–B) avulla voit tehdä seuraavat toimet:
A) Voit antaa nimen televisioon liitetyille ulkoisille laitteille.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse nimettävä ohjelmalähde painamalla
tai
ja paina sitten OK.
3 Nimisarakkeeseen tulee automaattisesti nimi.
a) Jos haluat käyttää jotakin valmiiksi määritetyistä nimistä, paina
tai
ja
valitse haluamasi nimi: AV1/AV2/AV3/AV4, Video, DVD, Kaapeli, Peli,
Kamera tai Satelliitti. Paina sitten OK.
b) Jos haluat valita muun nimen, paina Editoi ja paina sitten OK. Valitse merkki
ensimmäisen osan ollessa korostettuna painamalla
/ /
tai
ja paina
sitten OK.
Valitse lopetettuasi näytöstä sana ”Lo” painamalla
/ /
tai
ja poistu
merkinsyöttönäytöstä painamalla OK.
• Jos olet syöttänyt väärän merkin, valitse merkki painamalla näytössä painiketta
tai . Valitse sitten oikea merkki painamalla
/ / tai
. Paina lopuksi OK.
• Jos haluat lisätä tyhjän välin, valitse näytöstä
ja paina sitten OK.
B) Voit ohittaa kaikki ne ohjelmalähteet, joita ei ole liitetty mihinkään laitteeseen, kun
valitset ohjelmalähteitä painiketta
/
painamalla.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Valitse ohitettava ohjelmalähde painamalla
tai
ja paina sitten OK.
3 Valitse painiketta
tai
painamalla Ohita ja paina sitten painiketta OK.
Ohita-asetus poistuu automaattisesti käytöstä, kun SCART-liitäntöihin
/
1 ja
/ S 2 tulee signaali.
(jatkuu)
Valikkojärjestelmä
29
FI
Manuaalinen viritys
”Manuaalinen viritys” -asetuksen (A–E) avulla voit tehdä seuraavat toimet:
A) Kanavien viritys haluttuun järjestykseen yksitellen.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse tämä asetus ja paina OK.
2 Korosta Kanava-asetus ja paina OK.
3 Valitse ohjelmanumero, johon haluat virittää kanavan, painamalla
tai
, ja
paina sitten
. Jos et halua valita kanavan muita asetuksia, paina OK sen sijaan,
että painaisit
, ja siirry vaiheeseen 8.
4 Valitse Järjestelmä-asetus ja paina OK.
Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä. Tämä riippuu ”Maa”asetuksella valitusta maasta/alueesta (katso sivua 28).
5
Paina
tai
ja valitse käytössä oleva TV-lähetysjärjestelmä (B/G LänsiEuroopan maissa/alueilla, D/K Itä-Euroopan maissa/alueilla, I Isossa-Britanniassa
tai L Ranskassa). Paina sitten . Jos et halua valita kanavan muita asetuksia, paina
OK sen sijaan, että painaisit
, ja siirry vaiheeseen 8.
6 Kun olet valinnut Kanava-asetuksen, paina OK.
7 Paina
tai
ja valitse viritettävän kanavan tyyppi (S kaapeliverkon kanaville
tai C maanpäällisen verkon kanaville). Paina sitten
.
Tämän jälkeen televisiolähetyksen kanavanumeron voi syöttää suoraan
numeropainikkeilla. Etsi kanavan numero painamalla
tai
, jos et tiedä
numeroa.
Kun olet virittänyt haluamasi kanavan, paina OK.
8 Korosta Vahvista-asetus ja paina OK. Valitse seuraavaksi OK painamalla
ja
tallenna valinta painamalla OK.
Viritä ja tallenna muut kanavat toistamalla edellä kuvatut vaiheet.
B) Kanavan nimeäminen käyttäen enintään viittä merkkiä (kirjaimia tai numeroita).
Toimi seuraavasti:
1 Valitse nimettävän kanavan ohjelmanumero painamalla PROG +/–.
Et voi valita ohjelmanumeroa, joka on valittu ohitettavaksi ”Ohita”asetuksella (katso vaihe D, sivu 31).
2
3
4
5
Kun nimettävä ohjelma näkyy näytössä, valitse Nimi-asetus ja paina OK.
Valitse ensimmäinen merkki painamalla
/ / tai
ja paina sitten OK.
Valitse lopetettuasi näytöstä sana ”Lo” painamalla
/ /
tai
ja poistu
merkinsyöttönäytöstä painamalla OK.
Korosta Vahvista-asetus ja paina OK. Paina sitten
ja valitse OK. Tallenna
valintasi painamalla lopuksi OK.
• Jos olet syöttänyt väärän merkin, valitse merkki painamalla näytössä painiketta
tai . Valitse sitten oikea merkki painamalla
/ / tai
. Paina lopuksi OK.
ja paina sitten OK.
• Jos haluat lisätä tyhjän välin, valitse näytöstä
30
Valikkojärjestelmä
C) Tavallisesti automaattinen hienosäätötoiminto (AFT) takaa parhaan mahdollisen
kuvan, mutta voit myös säätää televisiota manuaalisesti, jos kuva on vääristynyt.
Toimi seuraavasti:
1 Valitse manuaalisesti hienosäädettävän kanavan ohjelmanumero painamalla PROG
+/–.
Et voi valita ohjelmanumeroa, joka on valittu ohitettavaksi ”Ohita”asetuksella (katso vaihe D, sivu 31).
2
3
4
Kun hienosäädettävä ohjelma tulee kuvaruutuun, valitse AFT-asetus ja paina OK.
Paina
tai
ja muuta hienosäätöä välillä –15 ja +15 välillä. Paina sitten OK.
Korosta Vahvista-asetus ja paina OK. Paina sitten
ja valitse OK. Tallenna
valintasi painamalla lopuksi OK.
Kun haluat palauttaa automaattisen hienosäädön käyttöön, valitse Päälle vaiheessa 3
edellä.
D) Tarpeettomien ohjelmanumeroiden ohitus vaihdettaessa kanavaa painikkeilla
PROG +/– .
Toimi seuraavasti:
1 Korosta Kanava-asetus ja paina OK. Valitse ohitettava ohjelmanumero painamalla
tai
.
2 Kun ohitettava ohjelma on näkyvissä, valitse Ohita-toiminto ja paina OK.
3 Paina
tai
ja valitse Kyllä. Paina sitten OK.
4 Korosta Vahvista-asetus ja paina OK. Valitse seuraavaksi OK painamalla
ja
tallenna valinta painamalla lopuksi OK.
Jos haluat peruuttaa toiminnon myöhemmin, valitse vaihtoehto Ei vaiheessa 3 edellä
vaihtoehdon Kyllä sijaan.
E)
Salattujen kanavien katselu käyttäen dekooderia, joka on liitetty suoraan tai
kuvanauhurin kautta SCART-liitäntään
/ S 2.
Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä. Tämä riippuu ”Maa”-asetuksella
valitusta maasta/alueesta (katso sivua 28).
FI
Toimi seuraavasti:
1 Valitse katseltavan salatun kanavan ohjelmanumero painamalla PROG +/–.
Et voi valita ohjelmanumeroa, joka on valittu ohitettavaksi ”Ohita”asetuksella (katso vaihe D, sivu 31).
2
3
4
Kun näkyvissä on ohjelma, jota haluat katsella, valitse Dekooderi-asetus ja paina
OK.
Paina
tai
ja valitse Päälle. Paina sitten OK.
Korosta Vahvista-asetus ja paina OK. Valitse seuraavaksi OK painamalla
ja
tallenna valinta painamalla lopuksi OK.
Jos haluat peruuttaa toiminnon myöhemmin, valitse vaihtoehto Pois vaiheessa 3 edellä
vaihtoehdon Päälle sijaan.
Valikkojärjestelmä
31
Muut toiminnot
Uniajastintoiminto
Uniajastintoiminnon avulla television voi asettaa kytkeytymään automaattisesti valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua.
Ajaksi voi valita 30 minuuttia, 60 minuuttia, 90 minuuttia tai 120 minuuttia.
Uniajastintoiminnon asettaminen
Paina toistuvasti kaukosäätimen painiketta
, kunnes haluamasi aika (”30 min”, ”60 min”, ”90 min” tai ”120 min”) näkyy
kuvaruudussa.
Kun uniajastintoiminto on käytössä, television
(lepotila) -merkkivalo palaa punaisena.
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Paina toistuvasti painiketta
, kunnes ”Pois” on näkyvissä.
• Jos katkaiset televisiosta virran ja kytket virran uudelleen, uniajastintoiminnon asetukseksi palaa ”Pois”.
• Ilmoitus ”Uniajastin sulkee pian tv:n” tulee näkyviin yhtä minuuttia ennen television kytkeytymistä valmiustilaan.
• Jos painat kaukosäätimen painiketta
/
, näkyviin tulee valmiustilaan kytkeytymiseen jäljellä oleva aika
minuutteina.
Näyttömuistitoiminto
Näyttömuistitoiminnon avulla kuvan voi pysäyttää hetkeksi ja sitä voi tarkastella kuvaruudussa. Tämä toiminto on
hyödyllinen tarkasteltaessa kuvassa näkyviä tietoja ja tehtäessä muistiinpanoja tiedoista, kuten osoitteista tai resepteistä.
Näyttömuistitoiminnon käyttäminen
Paina kaukosäätimen painiketta
, kun haluat pysäyttää kuvaruudussa näkyvän kuvan. Poistu näyttömuistitoiminnosta ja palaa
normaaliin televisiokuvaan painamalla
uudelleen.
• Jos vaihdat ohjelmalähdettä tai kanavaa kaukosäätimellä, näyttömuistitoiminto poistuu käytöstä.
• Kun näyttömuistitoiminto otetaan käyttöön, kuva pysähtyy, mutta äänet kuuluvat edelleen.
• Kun näyttömuistitoiminto on käytössä, painikkeet MENU,
(kuvasuhde),
(kuvatila),
(teksti-tv) ja
(NexTView) eivät toimi.
32
Muut toiminnot
Teksti-tv
Teksti-tv on tietopalvelu, jota useimmat televisiokanavat lähettävät. Teksti-tv:n etusivu (yleensä sivu 100) antaa tietoja
palvelun käytöstä. Käytä teksti-tv:tä kaukosäätimen painikkeilla alla esitetyllä tavalla.
Varmista, että valittuna on kanava, jonka signaali on voimakas. Muutoin teksti-tv ei välttämättä toimi moitteettomasti.
Teksti-tv:n ottaminen käyttöön
Kun olet valinnut TV-kanavan, joka sisältää haluamasi tekstitelevisiopalvelun, paina
.
Joka kerta, kun painat
, näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Tekstitelevisiotila t Tekstitelevision päällekkäiskuvatila t TV-tila t Tekstitelevisiotila t
(uudelleen).
TELETEXT
Index
Programme
News
Sport
Weather
25
153
101
98
Teksti-tv-sivun valitseminen
Syötä kolminumeroinen sivunumero numeropainikkeilla.
• Jos teet virheen, kirjoita sivunumero uudelleen.
• Jos kuvaruudussa näkyvä laskuri jatkaa etsimistä, kyseinen sivu ei ole saatavissa. Syötä tällöin toinen sivunumero.
Seuraavan tai edellisen sivun valitseminen
Paina PROG + (
) tai PROG – (
).
Teksti-tv:n näyttäminen televisiokuvan päällä
Kun katsot teksti-tv:tä, paina
. Poistu teksti-tv-tilasta painamalla painiketta uudelleen.
Teksti-tv:n sivunvaihdon pysäyttäminen
Joillakin teksti-tv-sivuilla on alasivuja, jotka vaihtuvat automaattisesti. Pysäytä sivujen vaihtuminen painamalla
peruuttaa pysäytyksen painamalla painiketta uudelleen.
/
. Voit
Piilotekstin näyttäminen (esimerkiksi kysymysten vastaukset)
Paina
/
. Voit poistaa piilotekstin näkyvistä painamalla painiketta uudelleen.
FI
Alasivun valitseminen
Teksti-tv-sivu voi koostua useista alasivuista. Tällöin kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa oleva sivunumero vaihtuu valkoisesta
vihreäksi ja sivunumeron viereen tulee yksi tai useampi nuoli. Hae haluamasi sivu näkyviin painamalla toistuvasti
tai
.
Teksti-tv:n poistaminen käytöstä
Paina
.
Fastext
Fastext-pikavalinnalla voit siirtyä tietyille sivuille yhdellä painikkeen painalluksella.
Kun televisio on teksti-tv-tilassa ja Fastext-toiminto kuuluu kanavan palveluun, teksti-tv-sivun alareunassa on värikoodattu
valikko. Siirry haluamallesi sivulle painamalla kyseisen sivun väripainiketta (punainen, vihreä, keltainen tai sininen).
Muut toiminnot
33
NexTView*
* Saatavuus riippuu kanavan palvelusta.
NexTView on kuvaruudussa näkyvä ohjelmaopas, joka tarjoaa eri kanavien ohjelmatiedot.
Tietoja voi hakea aiheen (esimerkiksi urheilu tai taide) tai ajankohdan mukaan.
Jos NexTView-palvelua katsoessasi kuvaruudussa näkyy vääriä merkkejä, NexTView-palvelussa käytetty kieli ei vastaa
televisiosi kieliasetusta. Voit ratkaista ongelman valitsemalla vaihtoehdon ”Kieli” ”Perusasetukset”-valikosta ja valitsemalla
kieleksi NexTView-palvelussa käytetyn kielen. Valitse myös ”Perusasetukset”-valikon ”Maa”-asetuksella maa/alue, jossa
NexTView-palvelua lähetetään (katso sivua 28).
NexTView-palvelun tuominen näkyvin
1
Valitse kanava, joka tarjoaa NexTView-palvelun. Kuvaruutuun tulee ”NexTView”-symboli heti, kun palvelun tiedot ovat
käytettävissä.
2
NexTView-palvelua voidaan katsella kahdella eri NexTView-näkymätyypillä sen mukaan, kuinka monta prosenttia palvelun
tiedoista on käytettävissä.
a) ”Programme List” (ohjelmaluettelo) -näkymä
Kun katselet televisiota ja ”NexTView”-symboli näkyy kuvaruudussa oranssina, paina kaukosäätimestä
List” -näkymä tulee näkyviin (katso kuva 1, sivu 35).
. ”Programme
b) ”Overview” (katsaus) -näkymä
Kun katsot televisiota ja yli 50 prosenttia NexTView-tiedoista on käytettävissä (alueellasi ei välttämättä ole käytettävissä
kaikkia (100%) tietoja), ”NexTView”-symboli näkyy mustana. Paina kaukosäätimestä
, niin saat näkyviin ”Overview”näkymän (katso kuva 2, sivu 35).
Heti, kun NexTView-palvelu on käytössä, kuvaruudun vasemmassa alakulmassa näkyy käytettävissä oleva NexTView-tieto
prosentteina. Kun palvelu on otettu käyttöön, käytettävissä olevan tiedon prosenttimäärä ei nouse.
3
4
34
Siirtyminen NexTView-palvelussa:
• Siirry vasemmalle tai oikealle painamalla
• Siirry ylös tai alas painamalla
tai
.
• Vahvista valinta painamalla OK.
tai
.
Poista NexTView-palvelu käytöstä painamalla kaukosäätimestä
Muut toiminnot
.
”Programme List”-näkymä (kuva 1)
1
2
3
01
Ma
02
Ti
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Ke
04
To
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Pe
06
La
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Äänitä
07
Su
7 : 07 : 01
04
Muistuta
5
4
”Overview”-näkymä (kuva 2)
1
2
3
01
02
Ma
Ti
03
04
05
06
07
Ke
To
Pe
La
Su
9 : 00
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Äänitä
4
A
Eri aiheiden symbolit
Katso ”Symbolien selitteet” sivulla 36.
B
Päivämäärä
C
Ohjelmaluettelo
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
D
04
Muistuta
5
Äänitä
Tämä toiminto toimii vain, jos televisioon on liitetty
kuvanauhuri, joka tukee SmartLink- ja
ajastinnauhoitusominaisuuksia.
Jos haluat nauhoittaa valitun ohjelman, paina kaukosäätimen
punaista painiketta.
E
FI
Muistuta
Jos haluat, että laite muistuttaa valitun ohjelman alkamisesta, paina
kaukosäätimen vihreää painiketta. Kuvaruutuun tulee muistutusviesti
ohjelman ilmoitettuna alkamisajankohtana.
• Vaihtoehdot ”Äänitä” ja ”Muistuta” tulevat kuvaruutuun heti, kun ohjelma on valittu. Ne eivät kuitenkaan näy, jos yrität
katsella NexTView-palvelua kanavalla, joka ei tarjoa NexTView-palvelua.
• Vaihtoehdot ”Äänitä” ja ”Muistuta” eivät ole käytettävissä, jos valitsemasi ohjelma on jo alkanut.
(jatkuu)
Muut toiminnot
35
Symbolien selitteet
Täydellinen valintaluettelo
Kaikki ohjelmatiedot on lueteltu ajan ja
kanavien mukaisessa järjestyksessä.
Viihde
Lastenohjelmat
Taide
Urheilu
Uutiset
Elokuvat
Musiikki
36
Muut toiminnot
Kanavan valinta
Jos NexTView-palvelun tarjoaja lähettää
tietoja useammalla kuin kahdeksalla
kanavalla, voit valita niistä kahdeksan
kanavaa ja luoda niistä henkilökohtaisen
luettelon.
Oletusluettelo voidaan palauttaa
henkilökohtaisen luettelon luomisen jälkeen.
Kun haluat palauttaa sen, valitse ”Autom.
B” painamalla kaukosäätimestä
.
Muistutusluettelo
Luettelo ohjelmista (enintään viisi
ohjelmaa), joille olet valinnut
muistutustoiminnon.
Lisätietoja
Lisälaitteiden liittäminen
Seuraavien ohjeiden avulla voit liittää televisioon useita erilaisia lisälaitteita. (Liitäntäkaapelit eivät sisälly
vakiovarusteisiin.)
Liittäminen television etupaneeliin
Avaa television etupaneeli vetämällä merkin
alla
olevia paneelin koukkuja alaspäin ja vetämällä paneelia
alaspäin.
Television etupaneeli
FI
Kuulokkeet
(jatkuu)
Lisätietoja
37
A
A
i: Kuulokeliitäntä
Television kaiuttimista kuuluu ääni myös silloin, kun kuulokkeet on liitetty televisioon.
38
Lisätietoja
Liittäminen television takapaneeliin
Komponenttilähdöllä
varustettu DVD-soitin
DVD-tallennin/-soitin
Kuvanauhuri
Dekooderi
”PlayStation 2”*
FI
DVD-tallennin/-soitin
S VHS-/Hi8-/DV
-videokamera
Dekooderi
Hifi-laitteisto
* ”PlayStation 2” on Sony Computer Entertainment, Inc:n tuote.
* ”PlayStation” on Sony Computer Entertainment, Inc:n tavaramerkki.
(jatkuu)
Lisätietoja
39
H
AC IN
B
I
C
J
D
E
K
F
L
G
B
C
D
E
F
G
H
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä koaksiaalikaapeli.
3: AV3 Y PB/CB PR/CR -liitännät
3: AV3-audiotuloliitännät
S 4: AV4-S-videotuloliitäntä
4: AV4-videotuloliitäntä
4: AV4-audiotuloliitännät
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä verkkovirtajohto.
I
J
K
L
/ S 2: AV2-SCART-liitäntä (SmartLink)
/
1: AV1-SCART-liitäntä
AV1-SCART-liitännästä saadaan TV-virittimen
videolähtösignaali.
0: Automaattisen käynnistyksen painike
: Audiolähtöliitännät
Huomaa, että kaikki SCART-kaapelit eivät välttämättä sovi television liitäntään.
40
Lisätietoja
Kuvanauhurin liittäminen
Katso kuvanauhurin liittämisohjeet kohdasta ”Antennin ja kuvanauhurin liittäminen” sivulla 16. Kuvanauhuri kannattaa liittää
SCART-kaapelilla. Jos sinulla ei ole SCART-kaapelia, viritä kuvanauhurin testisignaali televisiokanavalle ”0” ”Manuaalinen
viritys” -toiminnon avulla. Jos haluat lisätietoja kanavien manuaalisesta virittämisestä, katso sivu 30, vaihe A.
Katso kuvanauhurin käyttöoppaasta tiedot kuvanauhurin lähtökanavasta.
SmartLink-ominaisuutta tukevan kuvanauhurin tai DVD-tallentimen liittäminen
SmartLink on suora yhteys television ja kuvanauhurin tai DVD-tallentimen välillä. Katso lisätietoja SmartLinkominaisuudesta kuvanauhurin tai DVD-tallentimen käyttöoppaasta.
Jos käytät SmartLink-ominaisuutta tukevaa kuvanauhuria tai DVD-tallenninta, liitä kuvanauhuri tai DVD-tallennin SCARTkaapelilla SCART-liitäntään
/ S 2 (I).
Jos liität DVD-tallentimen
3 (C) -tulon liitäntöihin Y, PB/CB, PR/CR
Joissakin DVD-tallentimissa on mahdollisuus komponenttisignaalin käyttöön. Jos haluat käyttää komponenttisignaalia, liitä DVD3 (D).
tallennin
3 (C) -tulon liitäntöihin Y, PB/CB, PR/CR ja audiotuloliitäntöihin
Dekooderin liittäminen
Jos olet liittänyt dekooderin SCART-liitäntään
kuvanauhuriin
/
S
2 (I) tai tähän SCART-liitäntään liitettyyn
Valitse ”Perusasetukset”-valikosta ”Manuaalinen viritys”. Anna tiedot ”Dekooderi”-kohtaan ja valitse ”Päälle” (painamalla
painiketta
tai
). Valitse tämä asetus jokaista salattua signaalia varten.
Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä. Tämä riippuu ”Maa”-asetuksella valitusta maasta/alueesta (katso sivua 28).
Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen
Television liittäminen ulkoiseen hifi-laitteistoon
Jos haluat kuunnella television ääntä ulkoisen hifi-laitteiston kautta, liitä laitteisto audiolähtöliitäntään
valikkojärjestelmän ”Ominaisuudet”-valikkoon ja valitse ”Kaiutin”-asetukseksi ”Pois” (katso sivua 27).
(L). Mene sitten
Vähennä äänenvoimakkuutta audiolähtöliitäntöihin
liitetystä hifi-laitteistosta, ennen kuin kytket televisioon virran tai
katkaiset virran.
Jos äänenvoimakkuus on liian suuri, hifi-laitteisto voi vahingoittua.
Lisätietoja
41
FI
Lisälaitteiden käyttäminen
1
Liitä laitteet asianmukaisiin television liitäntöihin sivuilla 37–41 olevien ohjeiden mukaisesti.
2
Kytke liitettyyn laitteeseen virta.
3
Kun haluat katsoa liitetystä laitteesta tulevaa kuvaa, paina toistuvasti kaukosäätimen painiketta
tulosignaalin symboli tulee näkyviin.
Symboli
1 tai
S
4
, kunnes oikea
Tulosignaalit
2
• Audio-/videotulosignaali SCART-liitännästä J tai I.
• RGB-tulosignaali SCART-liitännästä J. Tämä symboli näkyy vain, jos RGBlähde on liitetty.
1
S
/
2
• S-videotulosignaali SCART-liitännästä I.
3
• Liitännöistä Y, PB/CB, PR/CR C tuleva komponenttisignaali ja audiotulosignaali
liitännästä D.
4
• Videotulosignaali RCA-liitännästä F ja audiotulosignaali liitännästä G.
4
• S-videotulosignaali S-videotuloliitännästä E ja audiotulosignaali liitännästä G.
Paina kaukosäätimen painiketta
/
niin, että normaali televisiokuva palaa kuvaruutuun.
1-SCART-liitännästä (J) saadaan vain TV-virittimen videolähtösignaali.
Monoääniset laitteet
Liitä RCA-liitin L-/G-/S-/I-liitäntään ja paina toistuvasti painiketta
/
, kunnes tulosignaalin symboli
näkyviin.
Siirry ”Äänisäädöt”-valikkoon ja valitse ”Kaksiääni”-asetukseksi ”A” (katso sivua 24).
42
Lisätietoja
4 tai
S
4 tulee
Kaukosäätimen ohjelmointi kuvanauhurin ja DVD-soittimen
ohjaukseen
Kaukosäätimen oletusasetuksilla voidaan käyttää tämän Sonyn television, useimpien Sonyn DVD-soittimien ja Sonyn
kuvanauhurien perustoimintoja heti, kun kaukosäätimeen on asetettu paristot. Jos haluat käyttää kaukosäätimellä muiden
suurimpien laitevalmistajien kuvanauhureita ja DVD-soittimia sekä tiettyjä Sonyn kuvanauhurimalleja, toimi seuraavasti:
Tarkista ennen aloittamista DVD-soittimen tai kuvanauhurin kolminumeroinen koodi luettelosta sivulla 44. Jos laitemerkille
on annettu useampi kuin yksi koodi, valitse ensimmäinen koodi.
1
Paina ohjattavan laitteen painiketta toistuvasti kaukosäätimestä, kunnes tarvittavan
kuvanauhurin tai DVD-soittimen vihreä merkkivalo syttyy.
Jos ohjattavaksi laitteeksi on valittu TV, koodinumerot eivät tallennu.
2
Pidä ennen vihreän merkkivalon sammumista keltaista painiketta painettuna noin kuusi
sekuntia niin, että vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
3
Kun vihreä valo vilkkuu, syötä laitemerkin koodin kaikki kolme numeroa (katso sivua 44)
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Jos koodi on syötetty oikein, kaikki kolme vihreää merkkivaloa syttyvät hetkeksi.
1
3
2
4
Kytke kuvanauhuriin tai DVD-soittimeen virta ja varmista, että tärkeimmät toiminnot
toimivat.
• Jos mikään tai jokin laitteen toiminnoista ei toimi, tarkista, että olet syöttänyt
oikean koodin, tai kokeile seuraavaa laitemerkille annettua koodia (katso
sivua 44).
• Laitemerkin koodi voi kadota kaukosäätimestä, jos sen heikkoja paristoja ei
vaihdeta muutamassa minuutissa. Aseta myös DVD-soittimen tai kuvanauhurin
koodi edellä kuvatulla tavalla. Paristolokeron kannen sisäpuolelle on kiinnitetty
pieni tarra, johon voit merkitä tarvittavat koodit.
• Koodiluettelo ei sisällä kaikkien laitemerkkien koodeja eikä jokaisen laitemerkin
kaikkien mallien koodeja.
FI
(jatkuu)
Lisätietoja
43
Kuvanauhurimerkkien luettelo
DVD-soitinmerkkien luettelo
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA*
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA*
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MAGNAVOX
009, 028, 023, 024, 016, 003
LG
332, 338
MATSUI
013, 016
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MICROMEDIA
009
MATSUI
356, 357
MITSUBISHI
010
MITSUBISHI
346, 347
ONKYO
022
ORION
328
OPTINUS
004
PANASONIC
321, 323
PANASONIC
018, 027, 020, 002
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
358, 359
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER
004
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
RCA
005
SANYO
335, 336
SAMSUNG
011, 014
SHARP
324
SANYO
007
THOMSON
319, 350
SHARP
019, 027
TOSHIBA
337
THOMSON
012
TOSHIBA
003
YAMAHA
018, 027, 020, 002
44
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Näyttöyksikkö:
Käyttöjännite:
220–240 V AC, 50 Hz
Kuvaruudun koko:
23 tuumaa
Noin 58,4 cm vinottain kulmasta kulmaan
mitattuna
Näytön tarkkuus:
1 366 pistettä (vaaka) × 768 viivaa (pysty)
Tehonkulutus:
89 W
Tehonkulutus valmiustilassa:
Enintään 0,7 W
Mitat (l × k × s):
Noin 605 × 525 × 242 mm (jalusta mukaan lukien)
Noin 605 × 475 × 102 mm (ilman jalustaa)
Paino:
Noin 11,6 kg (jalusta mukaan lukien)
Noin 10,0 kg (ilman jalustaa)
Audiolähtö (vasen/oikea) (RCA-liitännät)
i
Kuulokeliitäntä
Äänilähtöteho:
4,0 W + 4,0 W
Vakiovarusteet:
• Kaukosäädin
RM-Y1102 (1)
• AA-kokoiset paristot (tyyppi R6) (2)
• Koaksiaalikaapeli (1)
• Verkkovirtajohto (tyyppi C-6) (1)
• Verkkovirtajohto (tyyppi BF) (1)
BF-tyypin verkkovirtajohto ei välttämättä sisälly
vakiovarusteisiin kaikissa maissa.
Lisävaruste:
Paneelijärjestelmä:
• Seinäasennuskiinnitin SU-W210
LCD-paneeli (nestekidenäyttöpaneeli)
Muut ominaisuudet:
Televisiojärjestelmä:
Valitun maan/alueen mukaan:
B/G/H, D/K, L, I
Värijärjestelmä:
PAL, SECAM
NTSC 3,58; 4,43 (vain videotulo)
Antenni:
75 ohmin liitäntä ulkoiselle VHF-/UHF-antennille
• Teksti-tv, Fastext ja TOPtext
• Uniajastin
• SmartLink (suora yhteys television ja yhteensopivan
kuvanauhurin tai DVD-tallentimen välillä. Katso lisätietoja
SmartLink-ominaisuudesta kuvanauhurin tai DVDtallentimen käyttöoppaasta.)
• Televisiojärjestelmän automaattinen tunnistus
• Autom. kuvasuhde
• Näyttömuisti
• NexTView (palvelun saatavuuden mukaan)
Vastaanotettavat kanavat:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2–E12
E21–E69
S1–S20
S21–S41
R1–R12, R21–R69
F2–F10, B–Q, F21–F69
UHF B21–B69
FI
Liitännät:
/
1
21-nastainen SCART-liitäntä (CENELEC-standardi), joka
sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja TV-audio-/
videolähdön.
/ S 2 (SMARTLINK)
21-nastainen SCART-liitäntä (CENELEC-standardi), joka
sisältää audio-/videotulon, S-videotulon, valittavissa olevan
audio-/videolähdön ja SmartLink-liitännän.
3
Komponenttitulo (RCA-liitännät)
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V, negatiivinen tahdistus
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
3
Audiotulo (RCA-liitännät)
Impedanssi: 47 kilo-ohmia
S
4
S-videotulo (4-nastainen mini-DIN)
4
Videotulo (RCA-liitäntä)
4
Audiotulo (RCA-liitännät)
Impedanssi: 47 kilo-ohmia
Lisätietoja
45
Vianmääritys
Itsediagnoositoiminto
Tässä televisiossa on itsediagnoositoiminto. Jos televisiossa on ongelma,
(virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu jatkuvasti
punaisena. Kirjoita muistiin tiedot vilkkumisen kestosta ja vilkahdusten välisistä ajoista, sillä ne helpottavat television tilan
selvittämistä, kun kerrot ne jälleenmyyjälle tai Sony-huollolle.
(virta/valmiustila) -merkkivalo (vilkkuu punaisena)
1
Mittaa, kuinka pitkään
(virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu ja on välillä vilkkumatta.
Ilmaisin vilkkuu esimerkiksi kaksi sekuntia, lopettaa vilkkumisen yhden sekunnin ajaksi ja vilkkuu kaksi sekuntia.
2
Katkaise televisiosta virta painamalla television
(virta) -kytkintä, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja kerro
jälleenmyyjälle tai Sony-huollolle tiedot merkkivalon vilkkumisesta (kesto ja väli).
Vikojen oireita ja korjauskeinoja
• Seuraavassa on muutamia ratkaisuehdotuksia mahdollisiin kuvaan tai ääneen liittyviin ongelmiin.
• Jos ongelmat jatkuvat, toimita televisio valtuutetun huoltoliikkeen huollettavaksi.
Älä avaa koteloa itse.
Ongelma
Mahdolliset korjaustoimet
Ei kuvaa
46
Ei kuvaa (kuvaruutu on pimeänä) eikä ääntä.
• Tarkasta, että antenni on liitetty oikein.
• Liitä television verkkovirtajohto pistorasiaan ja paina television
(virta) -kytkintä.
• Jos
(virta/valmiustila) -merkkivalo palaa punaisena, paina
kaukosäätimen painiketta TV &/ .
Televisiosta katkeaa automaattisesti virta (televisio
siirtyy valmiustilaan).
• Tarkista, onko uniajastintoiminto käytössä (sivu 32).
• Jos televisio ei vastaanota signaalia tai televisiota ei käytetä 10
minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
Ei kuvaa tai ei valikkotietoja SCART-liitäntään
liitetystä laitteesta.
• Tarkista, että lisälaitteeseen on kytketty virta, ja paina toistuvasti
kaukosäätimen painiketta
/
, kunnes oikea ohjelmalähteen
symboli tulee näkyviin.
• Tarkista ulkoisen laitteen ja television väliset liitännät.
Lisätietoja
Ongelma
Mahdolliset korjaustoimet
Huono/epävakaa kuva
Kaksoiskuvia tai haamukuvia.
• Tarkista, että antenni ja kaapelit on liitetty oikein.
• Tarkista antennin paikka ja suuntaus.
Kuvassa on vain lumisadetta ja kohinaa.
• Tarkista, ettei antenni ole vahingoittunut eikä taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3–5 vuotta normaalissa
käytössä, 1–2 vuotta meren rannalla).
Kuvassa on pisteviivoja tai juovia.
• Älä sijoita televisiota sähköisiä häiriöitä tuottavien koneiden tai
laitteiden lähelle. Näitä ovat esimerkiksi autot, moottoripyörät ja
hiustenkuivaajat.
Värit puuttuvat värillisistä ohjelmista.
• Siirry valikkojärjestelmään, valitse ”Kuvasäädöt” ja palauta
tehdasasetukset valitsemalla ”Palautus” (sivu 22).
• Jos valitset ”Virransäästö”-asetukseksi ”Vähennä”, värit saattavat
muuttua tavallista haaleammiksi (sivu 27).
Ei värejä tai epäsäännölliset värit katsottaessa kuvaa
3 -liitännän liittimien Y, PB/CB, PR/CR kautta.
• Tarkista, että kaapelit on liitetty oikein
3 -liitännän liittimiin Y, PB/
CB, PR/CR.
• Varmista, että kaapelit on liitetty
3 -liitännän liittimiin Y, PB/CB,
PR/CR pitävästi.
Kuvassa on joitakin pieniä mustia ja/tai kirkkaita
pisteitä.
• Näyttöyksikön muodostama kuva koostuu pienistä pisteistä. Pienet
mustat ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät ole merkkejä viasta.
Kuva on liian kirkas.
• Siirry valikkojärjestelmään, valitse ”Kuvasäädöt” ja valitse ”Säädöt”.
Valitse sitten haluamasi kuvatila (sivu 22).
Kuvassa on (juovista koostuvia) häiriöitä.
• Varmista, että antenni on liitetty vakiovarusteisiin sisältyvällä
koaksiaalikaapelilla.
• Pidä antennikaapeli poissa muiden liitäntäkaapelien läheltä.
• Älä käytä 300 ohmin kaksijohdinkaapelia, sillä se poimii häiriöitä.
Huono kuva (valkoisen kylläisyys) katsottaessa
• Varmista, ettei SCART-liitäntään
/ S 2 liitetyn laitteen
SCART-liitännän
/ S 2 kautta tulevaa signaalia.
lähtösignaali ole RGB-signaali. Jos se on RGB-signaali, liitä laite
SCART-liitäntään
/
1.
Kuvassa on vääristymiä ja äänessä kohinaa.
FI
• Tarkista, onko television edessä tai vieressä televisioon liitettyjä
lisälaitteita. Siirrä lisälaite riittävän etäälle televisiosta lisälaitetta
liittäessäsi.
Häiriöjuovia kuvanauhurista tulevaa kuvaa katsottaessa • Kuvapäästä johtuvia häiriöitä. Pidä kuvanauhuri riittävän kaukana
tai kuvanauhurilla nauhoitettaessa.
televisiosta.
• Voit välttää häiriöt pitämällä kuvanauhurin vähintään 30 cm:n
etäisyydellä televisiosta.
• Älä sijoita kuvanauhuria television eteen tai viereen.
Huono kuva tai ei lainkaan kuvaa (kuvaruutu on
pimeänä), mutta hyvä ääni.
• Siirry valikkojärjestelmään, valitse ”Kuvasäädöt” ja palauta
tehdasasetukset valitsemalla ”Palautus” (sivu 22).
Kuvassa on häiriöitä televisiokanavaa katsottaessa.
• Siirry valikkojärjestelmään, valitse ”Perusasetukset”-valikosta
”Manuaalinen viritys” ja muuta ”AFT” (automaattinen hienosäätö)
-asetusta niin, että kuva paranee (sivu 31).
• Siirry valikkojärjestelmään ja valitse ”Kuvasäädöt”-valikosta sopiva
”Kohinanvaimennus”-asetus niin, että kuvan kohina vähenee (sivu 22).
(jatkuu)
Lisätietoja
47
Ongelma
Mahdolliset korjaustoimet
Vääristynyt kuva vaihdettaessa kanavia tai valittaessa • Katkaise virta kaikista television takapaneelin SCART-liitäntöihin
liitetyistä laitteista.
teksti-tv käyttöön.
Kuvaruutuun tulee vääriä merkkejä teksti-tv:tä
katsottaessa.
• Siirry valikkojärjestelmään, valitse ”Perusasetukset”-valikosta ”Kieli”ja ”Maa”-asetuksiksi haluamasi kieli ja teksti-tv:n käyttömaa/-alue
(sivu 28). Kyrillistä kirjaimistoa käyttäville kielille on suositeltavaa
valita asetukseksi venäjä, jos luettelossa ei ole oikeaa maata/aluetta.
Kuvaruutuun tulee vääriä merkkejä NexTViewpalvelua käytettäessä.
• Siirry valikkojärjestelmään, valitse ”Perusasetukset”-valikosta ”Kieli”ja ”Maa”-asetuksiksi haluamasi kieli ja NexTView-palvelun käyttömaa/
-alue (sivu 28).
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi valita.
• Valitse valikkojärjestelmässä ”Perusasetukset”-valikossa ”AV
esivalinta” ja poista ohjelmalähteen ”Ohita”-asetus käytöstä.
Ei ääntä / äänessä häiriöitä.
Hyvä kuva, ei ääntä.
• Paina kaukosäätimen painiketta 2 +/– tai % (mykistys).
• Tarkista, että ”Ominaisuudet”-valikon ”Kaiutin”-asetuksena on
”Päälle” (sivu 27).
Kohinaa äänessä.
• Varmista, että antenni on liitetty vakiovarusteisiin sisältyvällä
koaksiaalikaapelilla.
• Pidä antennikaapeli poissa muiden liitäntäkaapelien läheltä.
• Älä käytä 300 ohmin kaksijohdinkaapelia, sillä se poimii häiriöitä.
Jotakin valikkotoimintoa ei näy näytössä.
• Signaali tai muut asetukset voivat aiheuttaa sen, ettei joitakin toimintoja
voi valita. Katso lisätietoja valikkotoimintojen ohjeista.
Outoja ääniä.
Television kotelosta kuuluu napsahduksia.
• Huoneen lämpötilamuutokset aiheuttavat joskus television kotelon
laajenemista tai supistumista, mikä voi aiheuttaa pieniä ääniä. Tämä ei
ole merkki viasta.
Televisiosta kuuluu tikittävä ääni.
• Kun kytket television toimintaan, sen sisällä olevat sähköiset piirit
aktivoituvat. Tämä ei ole merkki viasta.
Televisiosta kuuluu suriseva ääni.
• Kun käynnistät television, voi syntyä osien toiminnan käynnistymisestä
johtuva ääni. Tämä ei ole merkki viasta.
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista, että kaukosäädin on asetettu ohjaamaan haluamaasi laitetta
(kuvanauhuri, televisio tai DVD-soitin).
• Jos kaukosäädin ei ohjaa kuvanauhuria tai DVD-soitinta, vaikka
kaukosäädin on asetettu ohjaamaan oikeaa laitetta, anna tarvittava koodi
kohdassa ”Kaukosäätimen ohjelmointi kuvanauhurin ja DVD-soittimen
ohjaukseen” olevien ohjeiden mukaisesti (sivu 43).
• Vaihda paristot.
Television
(virta/valmiustila)
-merkkivalo vilkkuu.
• Katso kohtaa ”Itsediagnoositoiminto” (sivu 46) ja ota yhteys lähimpään
Sony-huoltoon.
48
Lisätietoja
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию
дождя и влаги.
• Внутри устройства имеется высокое напряжение. Не открывайте корпус. По вопросам обслуживания
обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Введение
Благодарим Вас за то, что вы выбрали этот цветной телевизор Sony с ЖК-экраном.
Перед началом работы с телевизором внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для
использования в будущем.
Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве
........ Важная информация.
........ Сведения о функции.
1, 2 .......... Последовательность выполнения инструкций.
...... Затененные кнопки пульта дистанционного
управления соответствуют тем кнопкам,
которые следует нажать для
последовательного выполнения инструкций.
......... Информация о результатах выполнения
инструкций.
RU
1
Содержание
Инструкции по эксплуатации
Сведения по безопасности ............................................... 3
Меры предосторожности ................................................ 8
Краткий обзор
Проверка прилагаемых принадлежностей ................ 10
Обзор кнопок и индикаторов на телевизоре ............ 11
Обзор кнопок на пульте дистанционного
управления ................................................................. 12
Установка
Установка батареек в пульт дистанционного
управления ................................................................. 14
Снятие крышки кабелей ................................................ 15
Подсоединение антенны и видеомагнитофона ......... 16
Прикрепление крышки кабелей .................................. 17
Укладка кабелей .............................................................. 17
Регулировка угла наклона телевизора ....................... 18
Первое включение
Включение телевизора и автоматическая настройка
телевизора ................................................................. 19
Система меню
Знакомство с системой меню и ее использование .... 21
Настройка изображения ................................................ 22
Настройка звука .............................................................. 23
Управление экраном ...................................................... 25
Функции ............................................................................. 27
Установка .......................................................................... 28
2
Содержание
......................................................................3
Другие функции
Функция Таймер выкл. ...................................................32
Функция Screen Memo ....................................................32
Телетекст ...........................................................................33
Служба NexTView ............................................................34
Дополнительная информация
Подключение дополнительного оборудования ........37
Использование дополнительного оборудования ......42
Настройка пульта дистанционного управления для
управления видеомагнитофоном/проигрывателем
DVD .............................................................................43
Технические характеристики ........................................45
Устранение неисправностей ..........................................46
Инструкции по эксплуатации
Сведения по безопасности
Обеспечение безопасности
Кабель питания
Медицинские учреждения
При перемещении устройства
отсоединяйте кабель питания. Не
перемещайте устройство при
включенном кабеле питания. Это
может привести к повреждению
кабеля и возгоранию или
поражению электрическим током.
В случае падения или повреждения
устройства немедленно обратитесь
к квалифицированному специалисту
по обслуживанию для его проверки.
Не размещайте данное
устройство в местах, где
используется медицинское
оборудование. Это может
привести к неисправной работе
этого оборудования.
Установка
Переноска
Установка устройства на стене
должна производиться
квалифицированными
специалистами по обслуживанию.
В результате ненадлежащей
установки сохранность
устройства не может быть
гарантирована.
• Перед перемещением устройства отключите
от него все кабели.
• Чтобы перенести устройство вручную,
держите его, как показано на рисунке справа.
Так как крышка кабелей легко
отсоединяется, устройство может упасть и
получить повреждения или стать причиной
серьезной травмы.
• Не поднимайте устройство, держа его за середину, где
расположена передняя панель.
• При перевозке не подвергайте устройство ударам или
чрезмерной вибрации. Устройство может упасть и
получить повреждения или стать причиной серьезной
травмы.
• При перемещении устройства в случае отправки в
ремонт или переезда упакуйте его, используя
оригинальную картонную коробку и упаковочный
материал.
• Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы между
телевизором и подставкой.
RU
(продолжение на следующей странице)
Сведения по безопасности
3
Установка и перемещение
Вентиляция
Использование вне помещения
Никогда не перекрывайте
вентиляционные отверстия в
корпусе. Это может привести к
перегреву и последующему
возгоранию. Если не будет
обеспечена надлежащая
вентиляция, в устройстве может
скопиться пыль, и оно загрязнится.
Для обеспечения надлежащей
вентиляции соблюдайте следующие
рекомендации:
• не устанавливайте устройство задом наперед или
боком;
• не устанавливайте устройство, повернув его на бок или
нижней стороной вверх;
• не устанавливайте устройство на полке или в нише;
• не устанавливайте устройство на ковре или на кровати;
• не накрывайте устройство тканью, например
занавесками, или такими материалами, как газеты и т.д.
Не устанавливайте это устройство
вне помещения. Если устройство
попадет под дождь, это может
привести к возгоранию или
поражению электрическим
током. При воздействии на
устройство прямых солнечных
лучей оно может перегреться и в
результате будет повреждено.
В транспортном средстве или
на потолке
Корабли и другие суда
Не устанавливайте это
устройство в транспортном
средстве. Движение
транспортного средства может
стать причиной падения
устройства и получения травм. Не
подвешивайте это устройство к
потолку.
Вода и влага
Предотвращение падения устройства
Не используйте это устройство
рядом с водой, например рядом с
ванной или душевой комнатой.
Кроме того, не подвергайте его
воздействию дождя, влаги и дыма. Это может привести к
возгоранию или поражению электрическим током. Не
используйте это устройство в местах, где внутрь него
могут попасть насекомые.
Разместите устройство на надежной,
устойчивой подставке. Не вешайте ничего
на устройство. В противном случае
устройство может упасть с подставки или
настенного монтажного кронштейна и
стать причиной повреждения или
получения серьезной травмы.
Не позволяйте детям взбираться на
устройство.
Дополнительные принадлежности
Обязательно выполните следующие
рекомендации при установке устройства на
подставку или с использованием
настенного монтажного кронштейна. Если
этого не сделать, устройство может упасть
и стать причиной получения серьезной
травмы.
• При установке устройства обязательно следуйте
инструкциям, прилагаемым к подставке или
настенному монтажному кронштейну.
• Обязательно прикрепите кронштейны, прилагаемые к
подставке.
4
Не устанавливайте это
устройство на корабле или
каком-либо другом судне.
Воздействие морской воды на
устройство может привести к
возгоранию или его
повреждению.
Сведения по безопасности
Источники питания
Перегрузка
Защита кабеля питания
Данное устройство предназначено
для работы только от сети
переменного тока с напряжением
220–240 В. Не подключайте
слишком много приборов к одной
электророзетке. Это может привести к возгоранию или
поражению электрическим током.
Отключая кабель питания от
сети, держите его за вилку. Не
тяните за сам кабель питания.
Электросеть
Не пользуйтесь электророзеткой с плохими
контактами. До конца вставляйте вилку в
розетку. Неплотный контакт может стать
причиной искрения и последующего
возгорания. Обратитесь к электрику с
просьбой заменить электророзетку.
Прокладка кабелей
При прокладывании соединительных кабелей выключите
кабель питания из электророзетки. Выполняя соединения
между устройствами, в целях безопасности выключите
кабель питания из электророзетки.
Чистка
Регулярно чистите штепсельную вилку.
Если на вилке имеется грязь и
скапливается больше влаги, это может
привести к повреждению ее изоляции и
последующему возгоранию. Регулярно
вынимайте из розетки и чистите
штепсельную вилку.
Влага
Не прикасайтесь к кабелю питания
влажными руками. При включении/
выключении кабеля питания влажными
руками существует опасность
поражения электрическим током.
Грозы
Для соблюдения мер безопасности
не прикасайтесь ни к каким деталям
устройства, кабелям питания и
антенне во время грозы.
Эксплуатация
Повреждение, требующее ремонта
Вентиляционные отверстия
Если на поверхности устройства появится трещина, не
прикасайтесь к нему, пока кабель питания не будет
выключен из электророзетки. В противном случае
существует опасность поражения электрическим током.
Не вставляйте никакие предметы в
вентиляционные отверстия. При
попадании металлических или
легковоспламеняющихся предметов в эти
отверстия существует опасность
возгорания или поражения
электрическим током.
Ремонт
Влага и
легковоспламеняющиеся
предметы
Не открывайте корпус.
Обращайтесь только к
квалифицированному
специалисту по обслуживанию.
RU
• Не допускайте попадания
влаги на это устройство.
Старайтесь ни в коем случае
не проливать никаких
жидкостей на это
устройство. Если жидкость
или какой-либо предмет все
же попадет внутрь корпуса
устройства через отверстия,
немедленно выключите его.
В противном случае
существует опасность поражения электрическим током
или повреждения устройства. Немедленно обратитесь к
квалифицированному специалисту по обслуживанию
для его проверки.
• Во избежание возгорания рядом с устройством не
должны находиться легковоспламеняющиеся
предметы или источники открытого пламени
(например, свечи).
• Не ставьте на устройство никакие предметы. Не
допускайте попадания жидкости на устройство и не
устанавливайте на него никакие объекты, наполненные
жидкостью, например вазы.
(продолжение на следующей странице)
Сведения по безопасности
5
Дополнительная информация по безопасности
Поражение электрическим током
Разбитое стекло
Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Если
сделать это, существует опасность поражения
электрическим током или повреждения устройства.
Не кидайте никакие предметы в
устройство. В результате такого
воздействия экранное стекло может
лопнуть и стать причиной получения
серьезной травмы.
Выступающие части
Маслянистые вещества
Не устанавливайте устройство в таких местах, где его
отдельные части будут выступать. Если установить
устройство в местах, указанных ниже, это может привести
к получению травмы.
• Не устанавливайте устройство в таких местах, где его
отдельные части будут выступать, например: на
колонну или за колонной.
• Не устанавливайте устройство в таких местах, где об
него можно удариться головой.
Не устанавливайте это устройство в ресторанах, где
используется масло. Смесь пыли и масла может попасть
внутрь устройства и привести к его повреждению.
Размещение
Коррозия
Не устанавливайте это устройство в
жарких, влажных или слишком
пыльных местах. Не устанавливайте
это устройство в местах, где внутрь
него могут попасть насекомые. Не
устанавливайте это устройство в
таких местах, где оно может быть подвержено
воздействию механической вибрации.
Если это устройство используется рядом с морским
побережьем, соль может вызвать коррозию
металлических частей устройства и привести к его
повреждению или возгоранию. Это также может привести
к сокращению срока службы устройства. Необходимо
предпринять действия по снижению уровня влажности и
температуры в месте установки устройства.
Принадлежности
Чистка
Надежно закрепите устройство.
Если устройство не будет надежно закреплено, оно может
упасть и стать причиной получения травмы. Во избежание
этого предпримите соответствующие меры и используйте
подставку или другое приспособление для установки
аппарата на полу или на стене в соответствии с тем, как
указано в инструкциях, прилагаемых к подставке.
Во время чистки этого устройства выключите кабель
питания из электророзетки. Если этого не сделать,
существует опасность поражения электрическим током.
Утилизация устройства
Место, рекомендуемое для
размещения устройства
• Не утилизируйте устройство, как обычный бытовой
мусор.
• ЖК-экран содержит небольшое количество жидких
кристаллов и ртути. Люминесцентная лампа,
используемая в устройстве, также содержит ртуть. При
утилизации следуйте положениям и инструкциям,
действующим в вашей местности.
Батарейки
Производите утилизацию батареек, не нанося ущерба
окружающей среде.
6
Сведения по безопасности
Установите устройство на ровную
устойчивую поверхность. В противном
случае устройство может упасть и стать
причиной получения травмы.
ЖК-экран
Кабель питания
• Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной
технологии, и число эффективных точек достигает
99,99% и выше, на ЖК-экране могут постоянно
отображаться черные или яркие цветные (красные,
синие или зеленые) точки. Это свойство структуры
ЖК-панели не является признаком неисправности.
• Не подвергайте ЖК-экран воздействию солнечных
лучей. Это может привести к повреждению
поверхности экрана.
• Не нажимайте на защитный светофильтр, не скребите
по нему и не ставьте никакие предметы на устройство.
Изображение может стать неравномерным, а ЖКпанель может быть повреждена.
• Если устройство работает в холодном месте,
изображение может оказаться размытым или слишком
темным.
Это не является признаком неисправности. Эти явления
исчезнут с повышением температуры.
• При продолжительной демонстрации неподвижного
изображения могут появляться остаточные
изображения. Через несколько секунд они могут
исчезнуть.
• Во время работы устройства экран и корпус
нагреваются. Это не является признаком
неисправности.
В случае повреждения кабеля
питания существует опасность
возгорания или поражения
электрическим током.
• Не пережимайте, не
перегибайте и не
перекручивайте кабель питания,
прилагая излишние усилия.
Центральные провода могут
оголиться или переломиться и
стать причиной короткого
замыкания, которое может
привести к возгоранию или поражению электрическим
током.
• Не изменяйте конструкцию кабеля питания и избегайте
его повреждения.
• Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на
кабель питания. Не тяните за кабель питания.
• Кабель питания не должен находиться рядом с
источниками тепла.
• При выключении кабеля питания из электророзетки
следует браться за штепсельную вилку.
В случае повреждения кабеля питания немедленно
прекратите пользоваться им и обратитесь к своему дилеру
или в сервисный центр Sony по поводу его замены.
Люминесцентная лампа
Если устройство не
используется
В качестве источника света в этом устройстве
используется специальная люминесцентная лампа. Если
изображение на экране станет темным, начнет
подрагивать или не будет отображаться совсем, значит,
истек срок службы люминесцентной лампы, и ее
необходимо заменить. По вопросу замены обратитесь к
квалифицированному специалисту по обслуживанию.
По соображениям охраны
окружающей среды и
безопасности рекомендуется
выключать устройство, если
оно не используется, а не оставлять его в режиме
ожидания. Отключите его от электросети.
Нагревание
Прокладка кабелей
Не прикасайтесь к поверхности устройства. Она остается
горячей даже после того, как само устройство будет
выключено уже в течение некоторого времени.
Будьте осторожны, чтобы не запнуться за кабели. Иначе
можно повредить устройство.
Чистка поверхности экрана
Установка
Поверхность экрана обработана специальным
покрытием, предотвращающим сильное отражение света.
Во избежание повреждения покрытия обязательно
соблюдайте следующие меры предосторожности.
• Для удаления пыли с поверхности экрана протрите его
осторожно мягкой тканью. Если пыль не удаляется
полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка
смоченной в разбавленном растворе слабого моющего
средства. Мягкую ткань можно стирать и использовать
повторно.
• Ни в коем случае не используйте какие бы то ни было
абразивные подушечки, щелочные/кислотные
очистители, чистящие порошки или такие сильные
растворители, как спирт, бензин или разбавитель.
Не устанавливайте дополнительные компоненты
слишком близко к устройству. Расстояние от устройства
до дополнительных компонентов должно быть не менее
30 см. В случае установки видеомагнитофона перед
устройством или рядом с ним изображение может
искажаться.
Сведения по безопасности
RU
7
Меры предосторожности
Меры предосторожности по вентиляции
Обеспечьте свободное пространство со всех сторон устройства. В противном случае может быть нарушена
нормальная циркуляция воздуха, что приведет к перегреву аппарата, в результате которого может произойти
самовозгорание или повреждение устройства.
При установке устройства на стене
30 см
10 см
10 см
Обеспечьте расстояние не меньше указанного.
10 см
При установке устройства на подставку
30 см
10 см
10 см
Обеспечьте расстояние не меньше указанного.
Никогда не устанавливайте устройство следующим образом:
Циркуляция воздуха нарушена.
Стена
8
Меры предосторожности
Циркуляция воздуха нарушена.
Стена
Просмотр телевизора в комфортабельных условиях
• Для просмотра телевизора в комфортабельных условиях рекомендуется, чтобы зритель располагался от телевизора
на расстоянии, равном от четырех до семи вертикальных размеров экрана.
• Смотрите телевизор при достаточном освещении, так как при просмотре в условиях слабого освещения увеличивается
нагрузка на глаза. Непрерывный длительный просмотр изображений на экране также может привести к
перенапряжению глаз.
Установка устройства
Используйте указанный настенный монтажный кронштейн или подставку.
• Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию экстремальных температур, например под
воздействием прямых солнечных лучей, рядом с отопительными приборами или тепловентиляторами. В результате
воздействия на устройство экстремальных температур оно может перегреться, его корпус может деформироваться,
или могут возникнуть неполадки в его работе.
• Для получения четкого изображения не направляйте непосредственно на экран источники света и не допускайте
воздействия на него прямых солнечных лучей. По возможности используйте точечное освещение потолочных
светильников.
• Устройство не отключено от электрической сети, когда его переключатель питания установлен в положение Off
(Выкл.). Чтобы полностью выключить устройство, выньте штепсельную вилку из электророзетки.
Регулировка громкости
• Отрегулируйте громкость так, чтобы не беспокоить соседей. Звуки очень сильно раздаются в ночное время. Поэтому
предлагается закрывать окна или пользоваться наушниками.
• При пользовании наушниками отрегулируйте громкость так, чтобы не устанавливать слишком высокий уровень,
иначе можно повредить слух.
Обращение с пультом дистанционного управления
• Соблюдайте осторожность при обращении с пультом дистанционного управления. Не бросайте его, не наступайте на
него и не проливайте на него никакие жидкости.
• Не оставляйте пульт дистанционного управления рядом с источниками тепла или под воздействием прямых солнечных
лучей, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Уход за поверхностью экрана устройства и ее чистка
Во избежание снижения качества экрана следуйте приведенным ниже советам. Не нажимайте на экран и не
скребите по нему твердыми предметами, а также не кидайте ничем в экран. В противном случае экран можно
повредить.
• Перед чисткой устройства обязательно выключите кабель питания.
• Не прикасайтесь к панели устройства после того, как она уже работает в течение продолжительного времени, так как
панель устройства становится горячей.
• К поверхности экрана рекомендуется прикасаться как можно реже.
• Чистите экран мягкой тканью.
• Ни в коем случае не используйте какие бы то ни было абразивные подушечки, чистящие порошки или такие
растворители, как спирт или бензин. В результате воздействия таких материалов поверхность экрана может быть
повреждена.
RU
Чистка корпуса
• Перед чисткой корпуса устройства обязательно выключите кабель питания из электророзетки.
• Чистите корпус мягкой тканью.
• Помните, что материал или покрытие экрана могут быть повреждены в результате воздействия на них летучего
растворителя, например спирта, разбавителя, бензина или инсектицида, или в результате их длительного контакта с
материалами на основе резины или винила.
• В вентиляционных отверстиях со временем может скапливаться пыль. Для обеспечения надлежащей вентиляции
рекомендуется периодически (раз в месяц) удалять пыль с помощью пылесоса.
Меры предосторожности
9
Краткий обзор
Проверка прилагаемых принадлежностей
Пульт дистанционного
управления
RM-Y1102 (1):
Батарейки размера АА
(тип R6) (2):
Коаксиальный кабель (1):
Не снимайте ферритовые кольца.
Кабель питания
(тип C-6) (1):
При использовании
устройства за пределами
Великобритании
используйте данный кабель
питания.
10
Краткий обзор
Кабель питания
(тип BF) (1):
• При использовании устройства в
Великобритании используйте данный
кабель питания.
• Этот кабель питания может не поставляться
в отдельные страны.
Обзор кнопок и индикаторов на телевизоре
Чтобы открыть переднюю панель телевизора,
нажмите на крючки под значком
, после чего
сдвиньте панель.
Передняя панель телевизора
Датчик дистанционного
управления
Индикатор
(отключение)
Переключатель
(питание) и индикатор
(питание/ожидание)
Кнопки P (канал) +/–
Кнопки 2 (громкость) +/–
Кнопка
(выбор входного сигнала)
Гнездо i (наушники)
RU
Состояние индикаторов
Индикатор
(питание/ожидание) горит зеленым
Питание телевизора включено.
Индикатор
(питание/ожидание) горит красным
Телевизор находится в режиме ожидания.
Индикатор
(питание/ожидание) мигает красным
Телевизор получает сигналы с пульта дистанционного управления.
Индикатор
(питание/ожидание) постоянно мигает красным
Телевизор неисправен. Более подробные сведения см. в разделе “Функция самодиагностики” на стр. 46.
Индикатор
(отключение) горит красным
При включении телевизора активизируется функция Таймер отключения. Более подробные сведения см. в
разделе “Функция Таймер выкл.” на стр. 32.
Сведения о разъемах на задней панели телевизора см. в разделе “Подключение дополнительного
оборудования” на стр. 37.
Краткий обзор
11
Обзор кнопок на пульте дистанционного управления
a Переключение телевизора в режим ожидания:
Нажмите эту кнопку, чтобы временно выключить телевизор, и
переключите его в режим ожидания (индикатор
(питание/
отключение) на телевизоре горит красным). Нажмите эту кнопку
еще раз, чтобы вывести телевизор из режима ожидания и снова
включить его.
В целях экономии энергии рекомендуется полностью отключать
телевизор от сети, когда он не используется.
Если в течение 10 минут отсутствует сигнал или в режиме
телевизора не выполняются никакие операции, телевизор
автоматически переключится в режим ожидания.
b Включение/выключение видеомагнитофона или проигрывателя
DVD:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить
видеомагнитофон или проигрыватель DVD.
c Выбор видеомагнитофона, телевизора или проигрывателя DVD
(переключатель устройств):
Используя этот пульт дистанционного управления, можно
управлять не только телевизором, но и основными функциями
видеомагнитофона и проигрывателя DVD. Выключите устройство,
работой которого необходимо управлять, а затем нажмите эту
кнопку несколько раз, чтобы выбрать VCR, TV или проигрыватель
DVD. На некоторое время загорится зеленый индикатор над
выбранным оборудованием.
Для синхронизации этого пульта дистанционного управления
с видеомагнитофоном или проигрывателем DVD требуется
исходная установка. Эта установка определяется
производителем. Более подробные сведения см. в разделе
“Настройка пульта дистанционного управления для
управления видеомагнитофоном/проигрывателем DVD” на
стр. 43.
d Выбор источника входа:
Нажмите эту кнопку несколько раз, пока на экране телевизора не отобразится нужный символ вводимого
сигнала.
e Включение функции Таймер выкл.:
Нажмите эту кнопку, чтобы установить период времени, по истечении которого телевизор переключится в
режим ожидания. Более подробные сведения см. в разделе “Функция Таймер выкл.” на стр. 32.
f Выбор каналов:
Нажмите эту кнопку для выбора каналов.
Для двузначных номеров программ вторую цифру следует вводить не позднее, чем через 2,5 секунды после
первой.
g а) Если переключатель устройств находится в положении TV (телевизор):
Нажмите эту кнопку для просмотра последнего выбранного канала (последнего канала, который
просматривался в течение не менее пяти секунд).
b) Если переключатель устройств находится в положении VCR (видеомагнитофон):
Для выбора двухзначных номеров программ на видеомагнитофонах Sony, например 23, сначала нажмите эту
кнопку, а затем последовательно кнопки 2 и 3.
h Выбор формата экрана:
Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы изменить формат экрана. Более подробные сведения см. в разделе
“Управление экраном” на стр. 25.
i Программирование пульта дистанционного управления:
Используйте эту кнопку, чтобы выполнить программирование пульта дистанционного управления для
управления видеомагнитофоном или проигрывателем DVD. Более подробные сведения см. в разделе
“Настройка пульта дистанционного управления для управления видеомагнитофоном/проигрывателем DVD”
на стр. 43.
12
Краткий обзор
j Выбор телетекста:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим телетекста. Более подробные сведения см. в разделе
“Телетекст” на стр. 33.
k Кнопки
/ / / /OK
а) Если переключатель устройств находится в положении TV (телевизор):
• Если отображено меню, используйте эти кнопки для работы с системой меню. Более подробные сведения см. в
разделе “Знакомство с системой меню и ее использование” на стр. 21.
• Когда меню выключено, нажмите кнопку OK, чтобы отобразить обзор всех телевизионных каналов. Затем
нажмите кнопку
или
для выбора канала, а затем кнопку OK для просмотра выбранного канала.
b) Если переключатель устройств находится в положении VCR (видеомагнитофон) или DVD
(проигрыватель DVD):
Используйте эти кнопки для управления основными функциями видеомагнитофона или проигрывателя DVD.
l Отображение системы меню:
Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить меню на экране телевизора. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы
отменить отображение меню на экране телевизора.
m Отображение службы NexTView:
Более подробные сведения см. в разделе “Служба NexTView” на стр. 34.
n Выбор каналов:
Нажмите эти кнопки, чтобы выбрать следующий или предыдущий канал.
o Регулировка уровня громкости телевизора:
Нажмите эти кнопки, чтобы отрегулировать громкость телевизора.
p Запись программ на видеомагнитофон:
Если переключатель устройств находится в положении VCR (видеомагнитофон), нажмите эту кнопку для
записи программ.
q Выбор режима телевизора:
Нажмите эту кнопку, чтобы отключить режим телетекста или ввод видеосигнала.
r Выбор режима изображения:
Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы изменить режим изображения. Более подробные сведения см. в
разделе “Настройка изображения” на стр. 22.
s Выбор звукового эффекта:
Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы изменить стиль звука телевизора. Более подробные сведения о
доступных стилях звука см. в разделе “Настройка звука” на стр. 23.
t Отображение экранной информации:
Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить все экранные индикаторы. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы
отменить команду.
RU
u Включение функции Screen Memo:
Нажмите эту кнопку, чтобы временно зафиксировать изображение на экране. Более подробные сведения см.
в разделе “Функция Screen Memo” на стр. 32.
v Включение функции Энергосбереж.:
Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию Энергосбереж.. На несколько секунд на экране появится
индикация “Энергосбереж.”. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отменить команду. Более подробные
сведения см. в разделе “Функции” на стр. 27.
w Отключение звука:
Нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук телевизора. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы восстановить
звук.
Кроме применения для функций телевизора, цветные кнопки (за исключением кнопок TV &/
и VIDEO
&/ ) используются для операций в режиме телетекста. Также используются кнопки с зелеными символами
(кроме кнопки
). Более подробные сведения см. в разделе “Телетекст” на стр. 33.
Краткий обзор
13
Установка
Установка батареек в пульт дистанционного управления
• Убедитесь, что прилагаемые батарейки устанавливаются с соблюдением надлежащей полярности.
• Всегда утилизируйте использованные батарейки, не нанося ущерба окружающей среде.
• Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки.
14
Установка
Снятие крышек кабелей
1
Нажмите на крючки и потяните крышки кабелей
на себя.
2
Снимите крышки кабелей с крючков на боковой
стороне телевизора.
RU
Установка
15
Подсоединение антенны и видеомагнитофона
• Используйте прилагаемый кабель (тип C-6 или BF, см. стр. 10).
• Для подсоединения антенны используйте прилагаемый коаксиальный кабель.
Не включайте штепсельную вилку в розетку, пока не будут выполнены все соединения.
Подсоединение антенны
Подсоедините прилагаемый
кабель питания (тип C-6 или BF).
Подсоедините прилагаемый
коаксиальный кабель.
Подключение антенны к видеомагнитофону
AC IN
IN
OUT
Кабель с разъемами
Scart приобретается
отдельно.
Видеомагнитофон
Подсоедините прилагаемый
кабель питания (тип C-6 или BF).
• Более подробные сведения о подсоединении видеомагнитофона см. в разделе “Подключение дополнительного
оборудования” на стр. 37.
• Обратите внимание на то, что некоторые кабели с разъемами Scart могут не соответствовать разъему на
телевизоре.
16
Установка
Прикрепление крышек кабелей
После подключения кабелей прикрепите крышки кабелей к телевизору.
1
Прикрепите крышки кабелей к крючкам на
боковой стороне телевизора.
2
Нажимая на крючки, надавите на крышки
кабелей до щелчка.
Укладка кабелей
Можно хранить кабели на задней панели телевизора.
Соедините кабели, идущие с обеих сторон, и
закрепите их с помощью зажима в нижней части.
Зажим
RU
Если невозможно уложить внутри все
кабели, оставьте часть из них висящими по
бокам телевизора.
Установка
17
Регулировка угла наклона телевизора
Для предотвращения световых бликов на экране и улучшения его видимости угол наклона телевизора
можно отрегулировать.
• При регулировке угла наклона телевизора следите за тем, чтобы кабели не оказались зажатыми между
телевизором и подставкой. Если какие-либо кабели окажутся зажатыми, разделите их на две группы в месте
около зажима и разведите в разные стороны, чтобы они оказались свободными.
• При регулировке угла наклона телевизора придерживайте подставку во избежание ее падения. Следите за тем,
чтобы не прищемить пальцы между телевизором и подставкой.
15є
18
Установка
Первое включение
Включение телевизора и автоматическая настройка
телевизора
При первом включении телевизора один за другим отображаются экраны меню, с помощью которых
можно: 1) выбрать язык экрана меню, 2) выбрать страну/регион, где будет эксплуатироваться телевизор,
3) выполнить поиск и сохранить доступные каналы (телевизионные станции) и 4) изменить порядок
отображения каналов (телевизионных станций) на экране.
Однако, если позднее потребуется изменить какую-либо из этих настроек, это можно сделать, выбрав
соответствующий параметр в меню “Установка” (см. стр. 28).
1
Подключите телевизор к электросети (220–240 В
переменного тока, 50 Гц).
2
Для включения питания на телевизоре нажмите
переключатель
(питание).
При первом включении телевизора на его экране
(Автозапуск) автоматически отобразится меню
Language.
Для выполнения автозапуска позднее нажмите
кнопку 0 на задней панели телевизора.
3
4
Нажмите кнопки
/
/
или
на пульте
дистанционного управления, чтобы выбрать язык,
затем нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить
выбор.
После этого все меню будут отображаться на
выбранном языке.
Language
Select Language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Ελληνικά
Español
Português
Polski
Česky
Magyar
Русский
Бьлгарски
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
RU
Меню Страна автоматически появится на экране
телевизора.
Нажмите
или
, чтобы выбрать страну/регион,
где будет использоваться телевизор, затем нажмите
кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.
Если название страны/региона, где будет
использоваться телевизор, отсутствует в списке,
вместо страны выберите “–”.
5
Меню Автонастройка автоматически появится на
экране телевизора.
Нажмите кнопку OK для выбора Да.
(продолжение на следующей странице)
Первое включение
19
6
Будет запущен поиск и сохранение в памяти
телевизора всех доступных телеканалов.
• Эта процедура может занять несколько минут.
Следует подождать и не нажимать никакие
кнопки. В противном случае автоматическая
настройка не будет завершена надлежащим
образом.
• Если в процессе автоматической настройки
каналы не будут найдены, на экране
автоматически появится новое меню с просьбой
подсоединить антенну. Подключите антенну
(см. стр. 16) и нажмите OK. Снова будет
запущена процедура автоматической настройки.
7
Когда автоматическая настройка будет завершена,
на экране телевизора появится меню Сортировка
программ.
A)
Если требуется сохранить тот порядок
телевизионных каналов, в котором они были
настроены, перейдите к шагу 8.
B)
Если требуется сохранить телевизионные
каналы в другом порядке, выполните описанные
ниже действия.
1 Нажмите
или
, чтобы выбрать
программируемый номер для канала,
порядковый номер которого необходимо
изменить, затем нажмите кнопку
.
2 Нажмите
или
, чтобы выбрать новый
программируемый номер выбранного канала,
затем нажмите кнопку
.
Выбранный телевизионный канал при
этом перемещается в новую
программную позицию, при этом
соответственно сдвигаются другие
телевизионные каналы.
3 Повторите шаги 1 и 2, если необходимо
изменить порядковые номера других каналов.
8
Нажмите кнопку MENU, чтобы выключить меню.
Теперь телевизор готов к эксплуатации.
20
Первое включение
Система меню
Знакомство с системой меню и ее использование
В этом телевизоре используется система экранных меню, содержащих инструкции по выполнению
операций. Для работы с системой меню используйте следующие кнопки на пульте дистанционного
управления.
1
Нажмите кнопку MENU, чтобы включить меню первого уровня.
2
Для работы с меню выполните следующие действия.
• Чтобы выделить нужное меню или элемент, нажмите кнопку
или
.
• Чтобы ввести выбранное меню или элемент, нажмите кнопку OK.
• Чтобы вернуться к предыдущему меню или элементу, нажмите кнопку
.
• Чтобы изменить настройки выбранного элемента, нажмите кнопку
/
/
или
.
• Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3
Нажмите кнопку MENU, чтобы выключить меню.
RU
Система меню
21
Настройка изображения
Используя меню “Настройка изображения”,
можно изменить регулировки изображения.
Для этого следует выполнить следующие
действия:
Выбрав элемент, который требуется изменить,
нажмите кнопку OK, затем несколько раз
нажмите кнопку
/ /
или
, чтобы
выполнить его регулировку.
С помощью этого меню можно также настроить
качество изображения для режима “Персон.” в
зависимости от того, просмотр какой
программы осуществляется.
,
Режим
Репортаж
Для повышенной контрастности и резкости изображения.
Кино
Для изображения, прекрасно передающего детали.
Персон.
Для собственных настроек пользователя.
Контраст
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы уменьшить контрастность изображения.
, чтобы увеличить контрастность изображения.
Яркость
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы уменьшить яркость изображения.
, чтобы увеличить яркость изображения.
Цветность
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы уменьшить интенсивность цвета.
, чтобы увеличить интенсивность цвета.
Оттенок
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы ослабить зеленые тона.
, чтобы усилить зеленые тона.
Оттенок можно настроить только для цветного сигнала NTSC (например, для видеокассет из
США).
Резкость
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы уменьшить резкость изображения.
, чтобы увеличить резкость изображения.
Подсветка
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы уменьшить яркость подсветки.
, чтобы увеличить яркость подсветки.
Шумопонижение
Авто/Выкл.
(Снижение уровня помех) Выберите, чтобы снизить уровень помех.
Шумопонижение (Снижение уровня помех) нельзя настроить для входного сигнала,
3.
передаваемого через гнезда Y, PB/CB, PR/CR ввода
Динамичн. изобр.
Вкл./Выкл.
Выберите, чтобы обеспечить оптимальную контрастность изображения.
Цветовой тон
Холодный/Нормальный/Теплый
Выберите, чтобы придать ярким цветам красный оттенок (настройки могут
изменяться от Холодный до Теплый).
Сброс
Отказ/OK
Выберите OK, чтобы восстановить уровни качества изображения,
предварительно установленные на заводе.
Можно настроить только параметры “Режим”, “Контраст” и “Сброс”, если для параметра “Режим”
установлено значение “Репортаж” или “Кино”.
22
Система меню
Настройка звука
Используя меню “Настройка звука”, можно
изменить регулировки звука.
Для этого следует выполнить следующие
действия.
Выбрав элемент, который требуется изменить,
нажмите кнопку OK, затем несколько раз
нажмите кнопку
/
/
или
, чтобы
выполнить его регулировку.
m
,
Эффект
Выкл.
Без эффекта.
Естеств.
Увеличивает четкость, детальность и эффект присутствия звука путем
использования функции “BBE High Definition Sound system*”.
Динамичный
Функция “BBE High Definition Sound system*” усиливает четкость и эффект
присутствия звука для наилучшей внятности и музыкального реализма.
** Dolby Virtual
Использует телевизионные громкоговорители для имитации эффекта
объемного звучания, производимого многоканальной системой.
• Если для параметра “Авторег. громк.” установить значение “Вкл.”, когда выбрано Dolby
Virtual, параметр Эффект автоматически изменится на Естеств..
• Если для параметра Эффект установлено значение Естеств., Динамичный или Dolby Virtual,
звук в наушниках не изменяется.
* Лицензия предоставлена компанией BBE Sound, Inc. в соответствии с патентами USP4638258,
4482866. “BBE” и знак BBE являются товарными знаками компании BBE Sound, Inc.
** Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. “Dolby” и знак в виде двойной буквы D
являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
Тембр ВЧ
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы ослабить звучание высоких частот.
, чтобы усилить звучание высоких частот.
Тембр НЧ
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы ослабить звучание низких частот.
, чтобы усилить звучание низких частот.
Баланс
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку
или
или
, чтобы усилить звук левого громкоговорителя.
, чтобы усилить звук правого громкоговорителя.
Авторег. громк.
Вкл./Выкл.
Уровень громкости каналов останется на прежнем уровне, независимо от
громкости транслируемого сигнала (например, в случае рекламы).
Если для параметра “Эффект” установить значение “Dolby Virtual”, то Выкл. выбирается
автоматически.
(продолжение на следующей странице)
Система меню
23
RU
Двойной звук
Стерео/Моно
Для стереотрансляции выберите Стерео или Моно.
A/B/Моно
Для двуязычных трансляций выберите A для звукового канала 1, B для
звукового канала 2 или Моно для монофонического канала, если они
транслируются.
Если выбрано другое оборудование, подключенное к телевизору, установите для параметра
значение Двойной звук, Стерео, A или B.
Громк. i
Нажмите
Нажмите
или
или
, чтобы уменьшить громкость наушников.
, чтобы увеличить громкость наушников.
Даже если к телевизору подключены наушники, звук будет также слышен через
громкоговорители.
Дублир. в i
Выберите для наушников параметр “Двойной звук”.
Стерео/Моно
Для стереотрансляции выберите Стерео или Моно.
A/B/Моно
Для двуязычных трансляций выберите A для звукового канала 1, B для
звукового канала 2 или Моно для монофонического канала, если они
транслируются.
• Если выбрано другое оборудование, подключенное к телевизору, установите для параметра
Дублир. в i значение Стерео, A или B.
• Дублир. в i работает совместно с параметром “Двойной звук”.
Сброс
Отказ/OK
Выберите OK, чтобы восстановить настройки звука, предварительно
установленные на заводе.
Только параметры “Тембр ВЧ”, “Тембр НЧ” и “Баланс” вернутся к настройкам, предварительно
установленным на заводе.
24
Система меню
Управление экраном
Используя меню “Управление экраном”, можно
изменить регулировки экрана.
m
,
Автомат. формат
Используя параметр “Автомат. формат”, можно автоматически изменять
форматное соотношение сторон экрана.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите
или
для выбора Вкл. (если требуется, чтобы телевизор
автоматически переключался на формат экрана в соответствии с
входным видеосигналом) или Выкл. (если требуется сохранять
собственное форматное соотношение).
• Даже если выбраны значения Вкл. или Выкл. в параметре Автомат. формат, всегда можно
изменить формат экрана, нажимая кнопку
на пульте дистанционного управления.
• Функция Автомат. формат доступна только для сигналов формата PAL и SECAM.
RU
(продолжение на следующей странице)
Система меню
25
Формат экрана
Используя параметр “Формат экрана”, можно изменять формат экрана.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите кнопку
или
, чтобы выбрать требуемый формат экрана,
и нажмите кнопку OK.
Оптималь.
Имитация широкоэкранного
эффекта для телепередач,
транслируемых с использованием
формата 4:3.
4:3
Обычный размер изображения
4:3 с полной передачей данных
изображения.
14:9
Промежуточный размер
изображения, средний между 4:3 и
16:9.
Увелич.
Широкоэкранный формат для
фильмов формата letterbox.
Широкоэкр.
Для телепередач, транслируемых
с использованием формата 16:9.
Можно отрегулировать положение изображения, когда выбрано Оптималь., 14:9 или Увелич..
Если верхняя и нижняя части экрана обрезаны, нажмите кнопку
или
, чтобы
отрегулировать положение изображения на экране по вертикали (например, для чтения
субтитров).
Сдвиг экрана
Используя параметр “Сдвиг экрана”, можно регулировать положение
изображения для каждого формата экрана.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите
или
для выбора параметра и нажмите OK. Затем
для настройки положения изображения.
нажмите
/ /
или
B сдвиг (Сдвиг по вертикали)
Нажмите кнопку
, чтобы переместить экран вверх.
Нажмите кнопку
, чтобы переместить экран вниз.
Г сдвиг (Сдвиг по горизонтали)
Нажмите кнопку
, чтобы переместить экран влево.
Нажмите кнопку
, чтобы переместить экран вправо.
Сброс
Выберите OK, чтобы восстановить настройки, предварительно
установленные на заводе.
Если для параметра “Формат экрана” установлено значение “4:3” или “Широкоэкр.”, B сдвиг
(Сдвиг по вертикали) настроить нельзя.
26
Система меню
Функции
Используя меню “Функции”, можно выполнять
различные настройки телевизора.
m
,
Энергосбереж.
Используя параметр “Энергосбереж.”, можно снизить потребление питания
данным телевизором.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите
или
для выбора Пониженное.
Если выключить, а затем снова включить телевизор, когда для параметра Энергосбереж.
установлено значение Пониженное, настройки не изменятся.
Динамик
Используя параметр “Динамик”, можно выбирать прослушивание звука
через громкоговорители телевизора или через внешнюю аппаратуру,
подключенную к гнездам аудиовыхода
.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите
или
для выбора нужного выхода.
Вкл.
Звук с телевизора выводится через громкоговорители телевизора.
Выкл.
Звук телевизора выводится через внешнюю аудиоаппаратуру.
RU
При выборе значения Выкл., громкость звука внешней аппаратуры
можно изменять путем нажатия кнопок 2 +/– на пульте
дистанционного управления. Во время нажатия кнопок регулировки
громкости появляется индикация %, означающая, что изменяется
громкость внешней аппаратуры, а не телевизора.
Выход AV2
Используя параметр “Выход AV2”, можно выбрать источник для вывода с
разъема Scart
/ S 2. С помощью этого разъема Scart можно записать
любой сигнал, поступающий с телевизора или внешней аппаратуры,
подключенной к другим разъемам.
Если видеомагнитофон поддерживает соединение SmartLink, то эта
процедура не нужна.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите
или
, чтобы выбрать нужный выходной сигнал: Авто, TV
или AV1.
• При выборе значения Авто, выводимый сигнал всегда будет соответствовать отображаемому
на экране.
• Если декодер подключен к разъему Scart
/ S 2 или к видеомагнитофону, подключенному
к данному разъему Scart, то для правильного разложения звука необходимо установить
значение Выход AV2 для параметра TV.
• Если для Выход AV2 установлено значение Авто, сигналы, вводимые через гнезда Y, PB/CB,
3, не будут выводиться через разъем Scart
/ S 2.
PR/CR ввода
Система меню
27
Установка
Используя меню “Установка”, можно изменять
различные параметры телевизора.
m
,
Язык
Используя параметр “Язык”, можно выбрать язык, на котором будут
отображаться меню.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Выполните шаг 3 “Включение телевизора и автоматическая настройка
телевизора” раздела на стр. 19.
Страна
Используя параметр “Страна”, можно выбрать страну/регион, где
используется телевизор.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Выполните шаг 4 раздела “Включение телевизора и автоматическая
настройка телевизора” на стр. 19.
Автонастройка
Используя параметр “Автонастройка”, можно выполнить автоматический
поиск и сохранение всех доступных каналов (телевизионных станций).
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Выполните шаги 5 и 6 раздела “Включение телевизора и
автоматическая настройка телевизора” на стр. 19.
Сортировка программ
Используя параметр “Сортировка программ”, можно изменять порядок
отображения каналов (телевизионных станций) на экране.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Выполните шаг 7 В) раздела “Включение телевизора и автоматическая
настройка телевизора” на стр. 20.
28
Система меню
Метки программ
Используя параметр “Метки программ”, можно называть каналы,
используя до пяти символов (букв или цифр).
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
или
, чтобы выбрать номер канала, который
2 Нажмите кнопку
необходимо назвать, затем нажмите кнопку OK.
3 Нажмите
/ /
или
, чтобы выбрать символ, затем нажмите
кнопку OK.
4 По окончании нажмите
/ /
или , чтобы выбрать слово “Кнц”
на экране, и нажмите кнопку OK, чтобы выйти из меню ввода символов.
• Если был введен неверный символ, выберите нужный с помощью
или
на экране. Затем нажмите
/ /
или
, чтобы выбрать нужный
символ, и нажмите OK.
• Чтобы ввести пробел, выберите
на экране и нажмите кнопку OK.
Предустановка AV
С помощью параметра “Предустановка AV” (A–B) можно:
A) Назначить название для любой внешней аппаратуры, подключенной к
данному телевизору.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите OK.
2 Нажмите
или
, чтобы выбрать источник, которому нужно
присвоить название, затем нажмите кнопку OK.
3 В столбце для метки автоматически появится метка.
a) Если требуется использовать предварительно заданные метки,
для выбора нужной метки: AV1/AV2/AV3/AV4,
нажмите
или
ВИДЕО, DVD, КАБЕЛЬ, ИГРА, КАМЕРА или СПУТН., затем
нажмите кнопку OK.
b) Если требуется задать другую метку, выберите значение Изм. и
нажмите OK. Затем, выделив первый элемент, нажмите
/ /
или
для выбора символа, затем нажмите OK.
После этого нажмите
/ /
или
для выбора слова “Кнц” на
экране и нажмите OK, чтобы выйти из меню ввода символов.
• Если был введен неверный символ, выберите нужный с помощью
или
на экране. Затем нажмите
/ /
или
, чтобы выбрать нужный
символ, и нажмите OK.
• Чтобы ввести пробел, выберите
на экране и нажмите кнопку OK.
B) При выборе источника ввода с помощью кнопок
/
пропустите
любые источники входа, не подключенные к любому оборудованию.
RU
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Нажмите
или
, чтобы выбрать источник, который требуется
пропустить, затем нажмите кнопку OK.
3 Нажмите
или
для выбора Пропуск, затем нажмите OK.
При обнаружении входного сигнала на разъемах Scart
/
и
/ S 2, настройка Пропуск автоматически отменяется.
1
(продолжение на следующей странице)
Система меню
29
Руч. настройка программ Используя параметр “Руч. настройка программ” (A–E), можно выполнять
следующие действия:
A) Сохранить каналы по одному в нужной последовательности.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 После выбора этого параметра нажмите кнопку OK.
2 Выделите элемент Программа и нажмите OK.
3 Нажмите
или
, чтобы выбрать программируемый номер для
сохранения канала, затем нажмите
. Если вы не хотите сохранять
другие параметры для канала, нажмите кнопку OK вместо
и
перейдите к шагу 8.
4 После выбора параметра Система нажмите кнопку OK.
В зависимости от страны/региона, которые выбраны в параметре
“Страна”, этот параметр может быть недоступен (см. стр. 28).
Нажмите
или
для выбора системы телевещания (B/G для стран/
регионов Западной Европы, D/K для стран Восточной Европы, I для
Великобритании или L для Франции), затем нажмите кнопку
. Если
вы не хотите сохранять другие параметры для канала, нажмите кнопку
OK вместо
и перейдите к шагу 8.
6 После выбора параметра Канал нажмите OK.
7 Нажмите
или
для выбора типа канала, на который выполняется
настройка (S для кабельных каналов или C для наземных каналов),
затем нажмите .
После этого нажмите номерные кнопки, чтобы непосредственно
перейти к номеру канала телевещания. Если вы не знаете номер канала,
нажмите
или
для его поиска.
После настройки на нужный канал нажмите кнопку OK.
8 Выделите элемент Подтвер. и нажмите OK. Затем нажмите
для
выбора OK и нажмите OK, чтобы сохранить настройки каналов.
Повторите все вышеперечисленные шаги, чтобы настроить и сохранить
другие каналы.
5
B) Создать метку канала, используя до пяти символов (букв или цифр).
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 Нажмите PROG +/–, чтобы выбрать номер программы с каналом,
которому требуется присвоить название.
Нельзя выбрать номер программы, для которой установлен
параметр “Пропуск” (см. шаг D на стр. 31).
2
3
4
5
Когда программа, которой требуется присвоить название, появится на
экране, выберите параметр Метка и нажмите OK.
Нажмите
/ / или , чтобы выбрать первый символ, затем
нажмите кнопку OK.
По окончании нажмите
/ /
или
, чтобы выбрать слово “Кнц”
на экране, и нажмите кнопку OK, чтобы выйти из меню ввода символов.
Выделите элемент Подтвер. и нажмите OK. Затем нажмите
для
выбора OK и нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
• Если был введен неверный символ, выберите нужный с помощью
или
на экране. Затем нажмите
/ /
или
, чтобы выбрать нужный
символ, и нажмите OK.
на экране и нажмите OK.
• Чтобы ввести пробел, выберите
30
Система меню
C) Обычно с помощью параметра автоматической настройки частоты
(АПЧ) можно получить наилучшее изображение, однако, если на
изображении имеются помехи, можно выполнить точную настройку
телевизора вручную, чтобы улучшить качество изображения.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 Нажмите PROG +/–, чтобы выбрать номер программы канала, для
которого необходимо выполнить точную настройку вручную.
Нельзя выбрать номер программы, для которой установлен
параметр “Пропуск” (см. шаг D на стр. 31).
2
3
4
Когда на экране появится программа, для которой требуется выполнить
точную настройку, выберите параметр АПЧ и нажмите OK.
Нажмите
или
, чтобы выполнить точную настройку в диапазоне
от –15 до +15 и нажмите OK.
Выделите элемент Подтвер. и нажмите OK. Затем нажмите
для
выбора OK и нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
Чтобы восстановить точную автоматическую настройку, выберите
Вкл. в шаге 3 вышеописанной процедуры.
D) Пропустить все ненужные номера программ, которые выбраны с
помощью кнопок PROG +/–.
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 Выделите элемент Программа и нажмите OK. Затем нажмите
или
, чтобы выбрать номер программы, который требуется пропустить.
2 Когда программа, которую следует пропустить, появится на экране,
выберите параметр Пропуск и нажмите OK.
3 Нажмите кнопку
или
для выбора Да и нажмите OK.
4 Выделите элемент Подтвер. и нажмите OK. Затем нажмите
, чтобы
выбрать OK и, наконец, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить
настройки.
Чтобы впоследствии отключить эту функцию, выберите Нет вместо Да
при выполнении шага 3 вышеописанной процедуры.
E)
Просматривать и записывать кодированные каналы при использовании
декодера, подсоединенного к разъему Scart
/ S 2 напрямую или
через видеомагнитофон.
RU
В зависимости от страны/региона, которые выбраны в параметре
“Страна”, этот параметр может быть недоступен (см. стр. 28).
Для этого следует выполнить следующие действия:
1 Нажмите кнопку PROG +/–, чтобы выбрать номер программы
кодированного канала, который требуется просмотреть.
Нельзя выбрать номер программы, для которой установлен
параметр “Пропуск” (см. шаг D на стр. 31).
2
3
4
Когда программа, которую желательно просмотреть, появится на
экране, выберите параметр Декодер и нажмите OK.
Нажмите кнопку
или
, чтобы выбрать Вкл., и нажмите кнопку
OK.
Выделите элемент Подтвер. и нажмите OK. Затем нажмите
, чтобы
выбрать OK и, наконец, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить
настройки.
Чтобы впоследствии отключить эту функцию, выберите Выкл. вместо
Вкл. при выполнении шага 3 вышеописанной процедуры.
Система меню
31
Другие функции
Функция Таймер выкл.
Функция Таймер выкл. позволяет установить период времени, по истечении которого телевизор
автоматически переключится в режим ожидания. В качестве промежутка времени можно выбрать
циклически изменяющиеся значения 30 минут, 60 минут, 90 минут и 120 минут.
Для установки функции Таймер выкл.
Нажмите несколько раз кнопку
на пульте дистанционного управления, пока на экране не появится требуемый
промежуток времени (“30 мин”, “60 мин”, “90 мин” или “120 мин”).
Когда функция Таймер выкл. включена, индикатор
(Отключение) на телевизоре горит красным.
Для отмены функции Таймер выкл.
Нажмите кнопку
несколько раз, пока на экране не появится индикация “Выкл.”.
• Если выключить, а затем снова включить телевизор, для функции “Таймер выкл.” будет восстановлено
значение “Выкл.”.
• На экране появится сообщение “Таймер CHA заканчивается. TB будет выключен.” за одну минуту до того, как
телевизор переключится в режим ожидания.
• Если на пульте дистанционного управления нажать кнопку
/
, то, прежде чем телевизор переключится в
режим ожидания, на экране будет отображаться оставшееся время в минутах.
Функция Screen Memo
Используя функцию Screen Memo, можно временно зафиксировать и просмотреть изображение на экране.
Это полезно, когда необходимо просмотреть и записать информацию, отображенную на экране, например
почтовый адрес или рецепт.
Использование функции Screen Memo
Когда на экране появится изображение, которое необходимо зафиксировать, нажмите кнопку
на пульте
дистанционного управления. Нажмите кнопку
еще раз, чтобы отменить функцию Screen Memo и вернуться
к обычному экрану.
• Если изменить источник входа или канал с помощью пульта дистанционного управления, функция Screen Memo
будет отменена.
• Когда функция Screen Memo включена, изображение на экране остается неподвижным, а звук продолжает
звучать.
• Когда функция Screen Memo включена, кнопки MENU,
(Формат экрана),
(Режим изображения),
(Телетекст) и
(NexTView) не работают.
32
Другие функции
Телетекст
Телетекст - это информационная служба, транслируемая большинством телестанций. На индексной
странице службы телетекста (обычно имеющей номер 100) приводится информация о том, как
пользоваться службой. Для работы с телетекстом используйте кнопки на пульте дистанционного
управления, как показано ниже.
Убедитесь, что используется канал (телетрансляция) с сильным сигналом, иначе могут возникать ошибки
телетекста.
Включение телетекста
После выбора телеканала, передающего необходимый для просмотра телетекст,
нажмите кнопку
.
При каждом нажатии кнопки
изображение на экране циклически изменяется
следующим образом:
режим телетекста t режим отображения телетекста поверх телеизображения t
режим телевизора t режим телетекста t (повтор).
TELETEXT
Index
Programme
News
Sport
Weather
25
153
101
98
Выбор страницы телетекста
Введите трехзначный номер страницы, используя номерные кнопки.
• Если при вводе будет допущена ошибка, введите правильный номер страницы еще раз.
• Если счетчик на экране будет продолжать отсчет, значит, данная страница недоступна. В этом случае
введите другой номер страницы.
Доступ к следующей или предыдущей странице
Нажмите кнопку PROG + (
) или PROG – (
).
Отображение телетекста поверх телеизображения
Во время просмотра телетекста нажмите кнопку
. Нажмите ее еще раз, чтобы выйти из режима телетекста.
Фиксация страницы телетекста
Некоторые страницы телетекста содержат дополнительные страницы, переход к которым осуществляется
автоматически. Чтобы отменить автоматический переход, нажмите кнопку
/
. Нажмите ее еще раз, чтобы
отменить фиксацию.
Отображение скрытой информации (например, ответа на вопрос викторины)
Нажмите кнопку
/
. Нажмите ее еще раз, чтобы скрыть информацию.
RU
Выбор подстраницы
Страница телетекста может состоять из нескольких страниц. В этом случае цвет номера страницы,
расположенного в левом верхнем углу экрана, изменится с белого на зеленый, и рядом с ним появится одна или
несколько стрелок. Нажимая кнопку
или
на пульте дистанционного управления, найдите нужную
страницу.
Отключение телетекста
Нажмите кнопку
.
Служба Fastext
Служба Fastext позволяет заходить на страницы с помощью одного нажатия кнопки.
Когда включен режим телетекста и транслируется служба Fastext, в нижней части страницы телетекста
отображается меню с цветной кодировкой. Нажмите кнопку (красную, зеленую, желтую или синюю),
чтобы перейти к соответствующей странице.
Другие функции
33
Служба NexTView*
* При ее наличии.
Служба NexTView - это выводимая на экран электронная программа телепередач, предоставляющая
информацию о программах различных телевещательных станций.
Поиск информации можно осуществлять по тематике (спорт, искусство и т.д.) или по дате.
Во время просмотра службы NexTView на экране могут появляться непонятные символы, если язык,
используемый службой NexTView, не совпадает с языком, установленным на телевизоре. Чтобы устранить
эту проблему, выберите параметр “Язык” в меню “Установка” и установите тот же язык, который
используется службой NexTView. Также выберите параметр “Страна” в меню “Установка” и установите
страну/регион, где предоставляются услуги службы NexTView (см. стр. 28).
Отображение службы NexTView
1
Выберите телевизионный канал, на котором транслируется служба NexTView. В этом случае на экране
отобразится индикация “NexTView”, как только данные службы станут доступны.
2
Для просмотра службы NexTView существует два различных типа интерфейса NexTView, в зависимости от
% имеющихся в них данных.
a) Интерфейс “Programme List”
Во время просмотра телепередач, когда на экране отобразилась индикация оранжевого цвета “NexTView”,
нажмите кнопку
на пульте дистанционного управления для просмотра интерфейса “Programme List”
(см. рис. 1 на стр. 35).
b) Интерфейс “Overview”
Во время просмотра телепередач, когда свыше 50% данных службы NexTView станут доступными (в
некоторых зонах приема не все 100% данных могут быть доступными), на экране отобразится индикация
черного или белого цвета “NexTView”. Нажмите кнопку
на пульте дистанционного управления для
просмотра интерфейса “Overview” (см. рис. 2 на стр. 35).
Если во время просмотра телепередач доступно более 50% данных службы NexTView (в зависимости от
местоположения 100% данных могут быть недоступны), индикация NexTView отобразится на экране
черным цветом. Когда выполнен вход в эту службу, дальнейшего увеличения % доступных данных не будет.
3
Перемещение по интерфейсу службы NexTView:
• для перемещения вправо или влево нажимайте кнопки
или
• для перемещения вверх или вниз нажимайте кнопки
или
.
• для подтверждения выбора нажмите кнопку OK.
4
Чтобы отключить службу NexTView, нажмите кнопку
34
Другие функции
.
на пульте дистанционного управления.
Интерфейс “Programme List” (рис. 1)
1
2
3
01
Mon
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
02
Tue
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Wed
04
Thu
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Fri
06
Sat
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Record
07
Sun
7 : 07 : 01
04
Remind
5
4
Интерфейс “Overview” (рис. 2)
1
2
3
01
Mon
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
02
Tue
03
Wed
9 : 00
04
Thu
05
06
Fri
S at
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Record
4
A
Пиктограммы, обозначающие
различные тематики
См. раздел “Обозначения
пиктограмм” на стр. 36.
B
Дата
C
Список программ
07
Sun
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
D
04
Remind
5
Record
Данная функция работает, только если подключен
видеомагнитофон, поддерживающий функции
SmartLink и Timer Programming (Программирование
таймера).
Если необходимо записать выбранную программу,
нажмите красную кнопку на пульте дистанционного
управления.
E
RU
Remind
Если необходимо получить напоминание о начале трансляции
выбранной программы, нажмите зеленую кнопку на пульте
дистанционного управления. Когда наступит время начала
трансляции выбранной программы, сообщение с
напоминанием об этом отобразится на экране телевизора.
• Функции “Record” и “Remind” отобразятся на экране при выборе программы, однако они не будут отображаться
при просмотре службы NexTView на телеканале, который не является поставщиком услуг NexTView.
• Функции “Record” и “Remind” будут недоступны, если трансляция выбранной программы уже началась.
(продолжение на следующей странице)
Другие функции
35
Обозначения пиктограмм
Список полной выборки
Отображается информация обо всех
программах с сортировкой по времени
трансляции и телевизионным каналам.
Pазвлекательные передачи
Передачи для детей
Передачи об искусстве
Спортивные передачи
Новости
Фильмы
Музыка
36
Другие функции
Выбор каналов
Если поставщик услуг NexTView
посылает информацию о более чем 8
телеканалах, можно выбрать 8 из них,
чтобы создать свой персональный
список.
После создания персонального списка
можно восстановить список,
посылаемый по умолчанию. Чтобы
восстановить его, выберите “Авто B”
нажатием кнопки
на пульте
дистанционного управления.
Список напоминаний
Отображается список со всеми
программами (максимальное
количество - 5 программ), которые
выбраны для выдачи напоминания о
них.
Дополнительная информация
Подключение дополнительного оборудования
Следуя приведенным ниже инструкциям, к телевизору можно подключить широкий спектр
дополнительного оборудования (соединительные кабели в комплект не входят).
Подключение к разъемам на передней панели телевизора
Чтобы открыть переднюю панель телевизора,
нажмите на крючки под значком
, после чего
сдвиньте панель.
Передняя панель телевизора
RU
Наушники
(продолжение на следующей странице)
Дополнительная информация
37
A
A
i: гнездо для наушников
Даже если к телевизору подключены наушники, звук будет также слышен через громкоговорители.
38
Дополнительная информация
Подключение к разъемам на задней панели телевизора
Проигрыватель DVD,
оборудованный
комбинированным выходом
Устройство записи/
воспроизведения дисков DVD
Видеомагнитофон
Декодер
“PlayStation 2”*
Устройство записи/
воспроизведения дисков DVD
Видеокамера S
VHS/Hi8/DVC
Декодер
Стереосистемы
класса Hi-Fi
* “PlayStation 2” является продуктом корпорации Sony Computer Entertainment, Inc.
* “PlayStation” является товарным знаком корпорации Sony Computer Entertainment, Inc.
(продолжение на следующей странице)
Дополнительная информация
39
RU
H
AC IN
B
I
C
J
D
E
K
F
L
G
B
C
D
E
F
G
H
Подсоедините прилагаемый коаксиальный
кабель.
3: гнезда AV3 Y PB/CB PR/CR
3: гнезда аудиовхода для AV3
S 4: входное гнездо S video для AV4
4: гнездо видеовхода для AV4
4: гнезда аудиовхода для AV4
Подсоедините прилагаемый кабель питания.
I
J
K
L
/ S 2: разъем Scart для AV2 (SmartLink)
/
1: разъем Scart для AV1
Через разъем AV1 Scart осуществляется вывод
видеосигнала тюнера телевизора.
0: кнопка автозапуска
: гнезда аудиовыхода
Обратите внимание на то, что некоторые кабели с разъемами Scart могут не соответствовать разъему на
телевизоре.
40
Дополнительная информация
Подключение видеомагнитофона
Чтобы выполнить подключение видеомагнитофона, см. раздел “Подсоединение антенны и видеомагнитофона”
на стр. 16. Рекомендуется подключать видеомагнитофон, используя кабель с разъемами Scart. При отсутствии
кабеля с разъемами Scart настройтесь на тестовый сигнал видеомагнитофона в телевизионной программе с
номером “0”, используя функцию “Руч. настройка программ”. Подробные сведения о том, как выполнить ручную
настройку программ, см. в шаге A на стр. 30.
Информацию о том, как обнаружить выходной канал видеомагнитофона, см. в руководстве по эксплуатации
видеомагнитофона.
Подключение видеомагнитофона или устройства записи дисков DVD,
поддерживающих функцию SmartLink
SmartLink - это прямое соединение между телевизором и видеомагнитофоном или устройством записи
дисков DVD. Для получения дополнительной информации о подключении SmartLink см. руководство по
эксплуатации видеомагнитофона или устройства записи дисков DVD.
При использовании видеомагнитофона или устройства записи дисков DVD, поддерживающих соединение
SmartLink, подключите видеомагнитофон или устройство записи дисков DVD с помощью кабеля с разъемами
Scart к разъему Scart
/ S 2 (I).
При подключении устройства для записи дисков DVD к гнездам Y, PB/CB, PR/CR ввода
3 (C)
Некоторые устройства записи дисков DVD могут иметь сигнал в формате компонента. Если требуется
выполнить ввод сигнала в формате компонента, подключите устройство записи дисков DVD к гнездам Y, PB/CB,
PR/CR ввода
3 (C) и гнездам аудиовхода
3 (D).
Подключение декодера
Если декодер подключен к разъему Scart
подключенный к этому разъему Scart
/
S
2 (I) или через видеомагнитофон,
Выберите элемент “Руч. настройка программ” в меню “Установка” и, войдя в параметр “Декодер”, выберите
“Вкл.” (используя кнопки
или
). Повторите ввод этого параметра для каждого кодированного сигнала.
В зависимости от страны/региона, которые выбраны в параметре “Страна”, этот параметр может быть
недоступен (см. стр. 28).
Подключение телевизора к внешнему аудиооборудованию
Чтобы прослушивать звук с телевизора на оборудовании класса Hi-Fi
Если требуется усилить мощность звука, выходящего с телевизора, подключите оборудование класса Hi-Fi к
гнездам вывода звука
(L). Затем с помощью системы меню в меню “Функции” установите для параметра
“Динамик” значение “Выкл.” (см. стр. 27).
При включении или выключении телевизора уменьшите громкость оборудования класса Hi-Fi,
подсоединенного к гнездам аудиовыхода
.
Слишком высокий уровень звука может привести к повреждению оборудования класса Hi-Fi.
Дополнительная информация
41
RU
Использование дополнительного оборудования
1
Подключите оборудование к соответствующим гнездам телевизора, как указано на стр. 37–41.
2
Включите подключенное оборудование.
3
Для просмотра изображения с подсоединенного оборудования, несколько раз нажмите кнопку
пульте дистанционного управления, пока на экране не появится нужный значок входа.
Значок
1 или
Входные сигналы
• Входной сигнал RGB через разъем Scart J. Этот значок появляется только
при подсоединении источника RGB.
• Входной сигнал S Video через разъем Scart I.
2
• Входной сигнал компонента через гнезда Y, PB/CB, PR/CR C и входной
аудиосигнал через D.
3
S
4
4
• Входной видеосигнал через линейное гнездо F и входной аудиосигнал
через G.
4
• Входной сигнал S Video через входное гнездо E и входной аудиосигнал
через G.
Нажмите кнопку
телеэкране.
Через разъем
на пульте дистанционного управления для возврата к обычному изображению на
/
1 Scart (J) осуществляется вывод видеосигнала только с тюнера телевизора.
Для монофонического оборудования
Подсоедините аудиоштекер к гнезду L/G/S/I и нажмите кнопку
/
несколько раз, пока на экране не
отобразится значок входа
4 или S 4.
В меню “Настройка звука” установите для параметра “Двойной звук” значение “A” (см. стр. 24).
42
на
• Входной аудио-/видеосигнал через разъем Scart J или I.
2
1
S
/
Дополнительная информация
Настройка пульта дистанционного управления для
управления видеомагнитофоном/проигрывателем DVD
Данный пульт дистанционного управления по умолчанию настроен для управления основными функциями этого
телевизора фирмы Sony, большинством проигрывателей DVD фирмы Sony и видеомагнитофонов фирмы Sony
при первоначальной установке батареек в пульт. Для управления видеомагнитофонами и проигрывателями DVD
других известных марок, а также отдельными моделями видеомагнитофонов фирмы Sony выполните следующие
действия.
Сначала найдите 3-значный цифровой код, соответствующий имеющейся марке проигрывателя DVD или
видеомагнитофона, в списке на стр. 44. Для марок, для которых указано больше одного кода, введите
первый из приведенных кодов.
1
2
Нажимайте кнопку переключателя устройств на пульте дистанционного
управления до тех пор, пока не загорится нужный зеленый индикатор
видеомагнитофона или проигрывателя DVD.
Если переключатель устройств находится в положении TV, номера
кодов не будут сохранены.
1
Прежде чем зеленый индикатор погаснет, нажмите желтую кнопку и
удерживайте ее нажатой в течение примерно шести секунд, пока не начнет
мигать зеленый индикатор.
3
3
Пока мигает зеленый индикатор, введите трехзначный код марки (см. стр. 44),
используя номерные кнопки на пульте дистанционного управления.
Если выбранный код введен верно, все три зеленые индикатора на
некоторое время загорятся.
4
Включите видеомагнитофон или проигрыватель DVD и проверьте работу их
основных функций.
• Если не работает устройство или его отдельные функции, проверьте
правильность ввода кода или попробуйте ввести другой код,
указанный для данной марки (см. стр. 44).
• Коды марок могут быть сброшены в случае, если разряженные
батарейки не заменить в течение нескольких минут. Чтобы заново
установить номера кодов проигрывателя DVD или
видеомагнитофона, снова выполните указанные выше действия. На
внутренней стороне крышки отделения для батареек имеется
небольшая этикетка, на которой можно записать коды вашей марки.
• Список действителен не для всех марок и не для всех моделей каждой
из марок.
2
RU
(продолжение на следующей странице)
Дополнительная информация
43
Список марок видеомагнитофонов
Список марок проигрывателей DVD
Марка
Код
Марка
Код
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA*
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA*
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MAGNAVOX
009, 028, 023, 024, 016, 003
LG
332, 338
MATSUI
013, 016
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MICROMEDIA
009
MATSUI
356, 357
MITSUBISHI
010
MITSUBISHI
346, 347
ONKYO
022
ORION
328
OPTINUS
004
PANASONIC
321, 323
PANASONIC
018, 027, 020, 002
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
358, 359
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
PIONEER
004
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
RCA
005
SANYO
335, 336
SAMSUNG
011, 014
SHARP
324
SANYO
007
THOMSON
319, 350
SHARP
019, 027
TOSHIBA
337
THOMSON
012
TOSHIBA
003
YAMAHA
018, 027, 020, 002
44
Дополнительная информация
Технические характеристики
3
Компонентный вход (линейные разъемы)
Дисплей
Требования к источнику питания:
220–240 В переменного тока, 50 Гц
Размер экрана:
23 дюйма
прибл. 58,4 см по диагонали
Разрешение экрана:
1366 точек (по горизонтали) × 768 строк (по
вертикали)
Потребляемая мощность:
89 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:
0,7 Вт или менее
Габариты (ш × в × г):
прибл. 605 × 525 × 242 мм (с подставкой)
прибл. 605 × 475 × 102 мм (без подставки)
Вес:
прибл. 11,6 кг (с подставкой)
прибл. 10,0 кг (без подставки)
Y: 1 Vp-p, 75 Ом, 0,3 В с отрицательной
синхронизацией
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ом
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ом
3
Аудиовход (линейные разъемы)
Сопротивление: 47 кОм
S
4
Вход S video (4-штырьковый мини-разъем DIN)
4
Видеовход (линейный разъем)
4
Аудиовход (линейные разъемы)
Сопротивление: 47 кОм
Система панели управления:
Аудиовыход (левый/правый) (линейные разъемы)
ЖК-панель
i
Гнездо для наушников
Система телевидения:
в зависимости от выбранной страны/региона:
B/G/H, D/K, L, I
Выходная мощность звука:
Система цветности:
Прилагаемые принадлежности:
4,0 Вт + 4,0 Вт
PAL, SECAM
NTSC 3,58, 4,43 (только в режиме Video In)
• Пульт дистанционного управления
RM-Y1102 (1)
• Батарейки размера АА (тип R6) (2)
• Коаксиальный кабель (1)
• Кабель питания (тип C-6) (1)
• Кабель питания (тип BF) (1)
Кабель питания типа BF, возможно, не будет
поставляться в отдельные страны/регионы.
Антенна:
внешний разъем для VHF/UHF (75 Ом)
Диапазон каналов:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2–E12
E21–E69
S1–S20
S21–S41
R1–R12, R21–R69
F2–F10, B–Q, F21–F69
UHF B21-B69
Дополнительные принадлежности:
• Настенный монтажный кронштейн SU-W210
Другие функции:
• Телетекст, службы Fastext и TOPtext
• Таймер выкл.
• SmartLink (прямое соединение между телевизором и
совместимым видеомагнитофоном или устройством
записи дисков DVD. Для получения дополнительной
информации о подключении SmartLink см.
руководство по эксплуатации видеомагнитофона или
устройства записи дисков DVD.)
• Автоматическое распознавание системы
телевидения
• Автомат. формат
• Screen Memo
• NexTView (при ее наличии)
Разъемы:
/
1
21-штырьковой разъем Scart (стандарта
CENELEC), включающий аудио-/видеовход, вход
RGB и телевизионный аудио-/видеовыход.
/ S 2 (SMARTLINK)
21-штырьковой разъем Scart (стандарта
CENELEC), включающий аудио-/видеовход, вход S
video, выбираемый аудио-/видеовыход и интерфейс
SmartLink.
ME06
Manufactured in:
Sony Spain S. A.
Pol. Ind. Can Mitjans s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona)
Spain
Изготовлено в:
Cони Cпзйн C.A. завод в Барселонe
Пол. Кан Митьянс с/н 08232
Виладекавальс, Барселона,
Испания
Дополнительная информация
45
RU
Устранение неисправностей
Функция самодиагностики
Данный телевизор оборудован функцией самодиагностики. Если телевизор неисправен, индикатор
(питание/
ожидание) начнет часто мигать красным. Если указать длительность периода миганий и интервал между
миганиями, эта информация поможет специалистам дилерской компании или сервисного центра Sony определить
неисправность телевизора.
Индикатор
(питание/ожидание) (мигает красным)
1
Измерьте время, в течение которого индикатор
(питание/ожидание) мигает, и время, когда он не мигает.
Например, индикатор мигает в течение двух секунд, прекращает мигать на одну секунду, а затем вновь мигает
в течение двух секунд.
2
Выключите телевизор с помощью переключателя
(питание) на телевизоре, отсоедините кабель питания
и сообщите специалистам дилерской компании или сервисного центра Sony характер миганий индикатора
(длительность и интервал между ними).
Симптомы неполадок и способы их устранения
• Здесь представлены некоторые простые решения по исправлению неполадок, которые могут повлиять на
качество изображения и звука.
• Если проблемы устранить не удалось, дальнейшее техническое обслуживание и ремонт телевизора должны
производиться квалифицированным персоналом в сервисном центре.
Никогда не открывайте корпус телевизора самостоятельно.
Проблема
Возможные способы устранения
Нет изображения
46
Нет ни изображения (темный экран), ни звука
• Проверьте подсоединение антенны.
• Подключите телевизор к сети питания и нажмите
переключатель
(питание) на телевизоре.
• Если индикатор
(питание/ожидание) загорится красным,
на пульте дистанционного
нажмите кнопку TV &/
управления.
Телевизор автоматически отключается
(телевизор переходит в режим ожидания)
• Проверьте, не активизирована ли функция Таймер выкл.
(стр. 32).
• Если в течение 10 минут отсутствует сигнал или в режиме
телевизора не выполняются никакие операции, телевизор
автоматически переключается в режим ожидания.
Нет изображения или информации в меню от
оборудования, подключенного к разъему Scart
• Проверьте, включено ли дополнительное оборудование, и
нажимайте кнопку
/
на пульте дистанционного
управления до тех пор, пока на экране не отобразится нужный
значок входа.
• Проверьте соединение между дополнительным
оборудованием и телевизором.
Дополнительная информация
Проблема
Возможные способы устранения
Изображение низкого качества/нестабильное
изображение
Двоение или посторонние силуэты на
изображении
• Проверьте подсоединения антенны/кабелей.
• Проверьте расположение антенны и ее направленность.
На экране виден только “снег” и помехи
• Проверьте, не сломана и не погнута ли антенна.
• Проверьте, не закончился ли срок эксплуатации антенны (от
трех до пяти лет в обычных условиях, от одного года до двух
лет на морском побережье).
Пунктирные линии или полосы
• Установите телевизор на значительном расстоянии от
источников электрических помех, таких как автомашины,
мотоциклы или фены.
Отсутствует цветность на каналах, вещающих в • С помощью системы меню в меню “Настройка изображения”
цветном изображении
выберите параметр “Сброс” для возврата к заводским
установкам (стр. 22).
• Если для функции “Энергосбереж.” установлено значение
“Пониженное”, цвета в изображении могут стать менее
яркими (стр. 27).
Отсутствует цветность или цветность
неправильная при просмотре сигнала через
3
разъемы Y, PB/CB, PR/CR ввода
3.
• Проверьте соединение разъемов Y, PB/CB, PR/CR ввода
• Убедитесь, что разъемы Y, PB/CB, PR/CR ввода
3 надежно
зафиксированы в соответствующих гнездах.
Отдельные маленькие темные и/или яркие
точки на экране
• Изображение на экране состоит из точек. Маленькие темные
и/или яркие точки (пикселы) на экране не являются признаком
неисправности.
Изображение слишком яркое
• С помощью системы меню в меню “Настройка изображения”
выберите параметр “Режим”. Затем выберите нужный режим
изображения (стр. 22).
Помехи на изображении (полосы)
• Убедитесь, что антенна подсоединена с помощью
прилагаемого коаксиального кабеля.
• Антенный кабель не должен находиться рядом с другими
соединительными кабелями.
• Не используйте двухпроводные кабели сопротивлением
300 Ом, поскольку они вызывают помехи.
Изображение низкого качества (избыток
белого) при просмотре видеосигнала через
разъем Scart
/ S2
• Убедитесь, что выходной сигнал оборудования,
подключенного к разъему Scart
/ S 2, не является
сигналом RGB. Если это сигнал RGB, подсоедините
оборудование к разъему Scart
/
1.
Искаженное изображение и помехи звука
• Проверьте, не установлено ли какое-либо подсоединенное
дополнительное оборудование перед телевизором или рядом с
ним. Дополнительное оборудование следует устанавливать на
некотором расстоянии от телевизора.
Помехи в отдельных строках изображения во
время воспроизведения/записи через
видеомагнитофон
• На видеоголовку влияют помехи. Установите
видеомагнитофон на некотором расстоянии от телевизора.
• Установите видеомагнитофон и телевизор на расстоянии 30 см
друг от друга, чтобы избежать появления помех.
• Ни в коем случае не устанавливайте видеомагнитофон перед
телевизором или рядом с ним.
RU
Изображение низкого качества или отсутствует • С помощью системы меню в меню “Настройка изображения”
(темный экран), а звук обычного качества
выберите параметр “Сброс” для возврата к заводским
установкам (стр. 22).
При просмотре телеканала на изображении
имеются помехи
• С помощью системы меню выберите параметр “Руч.
настройка программ” в меню “Установка” и выполните
точную настройку с помощью “АПЧ” (автоматическая
подстройка частоты), чтобы достичь приема изображения с
лучшим качеством (стр. 31).
• С помощью системы меню установите параметр
“Шумопонижение” (Снижение уровня помех) в меню
“Настройка изображения” для снижения уровня помех
изображения (стр. 22).
(продолжение на следующей странице)
Дополнительная информация
47
Проблема
Возможные способы устранения
Искажение изображения при переключении
программ или выборе телетекста
• Выключите все оборудование, подключенное к разъему Scart
на задней панели телевизора.
Во время просмотра телетекста появляются
непонятные символы.
• С помощью системы меню выберите параметры “Язык” и
“Страна” в меню “Установка” и установите язык и страну/
регион, где осуществляется просмотр телетекста (стр. 28). Для
языков, использующих кириллические алфавиты,
рекомендуется выбирать Russia (Россия) в случае, если ваша
страна/регион отсутствует в списке.
Во время просмотра службы NexTView
появляются непонятные символы.
• С помощью системы меню войдите в параметры “Язык” и
“Страна” в меню “Установка” и выберите страну/регион, где
транслируется служба NexTView (стр. 28).
Некоторые источники входа нельзя выбрать.
• С помощью системы меню выберите параметр
“Предустановка AV” в меню “Установка” и отмените
настройку “Пропуск” источника входа.
Нет звука/звук с помехами
Хорошее изображение, но нет звука
• Нажмите кнопку 2 +/– или % (отключение звука) на пульте
дистанционного управления.
• Проверьте, устновлен ли для параметра “Динамик” значение
“Вкл.” в меню “Функции” (стр. 27).
Звуковые помехи
• Убедитесь, что антенна подсоединена с помощью
прилагаемого коаксиального кабеля.
• Антенный кабель не должен находиться рядом с другими
соединительными кабелями.
• Не используйте двухпроводные кабели сопротивлением 300
Ом, поскольку они вызывают помехи.
Не отображается пункт меню.
• Некоторые пункты меню невозможно выбрать в зависимости
от сигнала или других настроек. См. инструкции по каждому
элементу меню.
Странный звук
Корпус телевизора скрипит
• Изменения температуры в помещении иногда приводят к
расширению или сжатию корпуса телевизора, который при
этом может издавать негромкие звуки. Это не является
признаком неисправности.
Телевизор издает “тикающие” звуки
• При включении телевизора внутри него активируется
электрическая цепь. Это не является признаком
неисправности.
Телевизор издает “жужжащий” звук
• При включении телевизора может появиться звук, который
сопровождает скачок напряжения. Это не является признаком
неисправности.
Не работает пульт дистанционного управления.
• Убедитесь, что пульт дистанционного управления правильно
установлен для устройства, которое в данный момент
используется (видеомагнитофон, телевизор или
проигрыватель DVD).
• Если с помощью пульта дистанционного управления
невозможно управлять видеомагнитофоном или
проигрывателем DVD, даже если пульт дистанционного
управления правильно установлен для видеомагнитофона или
проигрывателя DVD, введите необходимый код, как описано в
разделе “Настройка пульта дистанционного управления для
управления видеомагнитофоном/проигрывателем DVD”
(стр. 43).
• Замените батарейки.
Индикатор
(включение/ожидание) на
телевизоре мигает.
• См. раздел “Функция самодиагностики” (стр. 46) и обратитесь
в ближайший сервисный центр Sony.
48
Дополнительная информация
h ttp://www.sony.net/
Printed in Spain
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement