5715V100_UK

5715V100_UK
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling,
and difference measurement functions for programming
via PReset software.
Ex interfaces Interfaces for analogue and digital
signals as well as HART® signals between sensors / I/P
converters / frequency signals and control systems in Ex
zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.
DK Side 1
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
UK Page 23
FR Page 45
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Universal
PC or front programmable modules with
universal options for input, output and supply. This range
offers a number of advanced features such as process
calibration, linearisation and auto-diagnosis.
DE Seite 67
5715
Programmable
LED Indicator
No. 5715V100-IN (1003)
F r o m s e r. n o . 0 5 0 8 5 7 0 0 1
SIGNALS THE BEST
Programmerbart LED-instrument
PReview 5715
Indholdsfortegnelse
Advarsler.............................................................................
Sikkerhedsregler..................................................................
Overensstemmelseserklæring.............................................
Front- og bagsidelayout......................................................
Anvendelse..........................................................................
Teknisk karakteristik............................................................
Montage / installation..........................................................
Applikationer.......................................................................
Bestillingsskema..................................................................
Elektriske specifikationer....................................................
Følerfejlsdetektering i og uden for område.........................
Tilslutninger.........................................................................
Blokdiagram........................................................................
Rutediagram........................................................................
Rullende hjælpetekster........................................................
Programmering / betjening af trykknapper.........................
Programmering via PC........................................................
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt....................
2
3
5
6
7
7
7
8
9 9
13
14
15
16
18
20
21
21
1
ADVARSEL
GENERELT
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse..
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges..
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende..
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
FARLIG
SPÆNDING modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:.
Fejlfinding på modulet..
Reparation af modulet må kun foretages af PR electronics A/S.
Signaturforklaring
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til
livs­truende situationer..
.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU­­-direktivernes krav.
2
SIKKERHEDSREGLER
Definitioner:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC..
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt..
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual..
Modtagelse og udpakning:
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er
monteret på blivende plads.
Miljøforhold:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation..
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
Installation:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse..
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering..
.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet..
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maximale størrelse er 10 A og skal sammen med en
afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal
mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen
til modulet.
3
UL-installationskrav:
Til brug på en plan overflade i en type 1-kapsling.
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Max. omgivelsestemperatur.................... 60°C
Max. ledningskvadrat, pin 41...46........... AWG 30-16
Max. ledningskvadrat, øvrige.................. AWG 30-12
UL fil-nummer......................................... E248256
Kalibrering og justering:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 5715
Navn: Programmerbart LED-instrument
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
Betjening under normal drift:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
Rengøring:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets.
elektriske specifikationer.
EN 61010-1
Ansvar:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Rønde, 17. december 2009
4
Kim Rasmussen.
Producentens underskrift
5
.
Front- og bagsidelayout
Programmerbart LED-instrument
PReview 5715
•
•
•
•
•
4-cifret 14-segment LED-display
Indgang for mA, V, potentiometer, RTD og TC
4 relæer og analog udgang
Universel forsyningsspænding
Programmerbar via fronttaster og PC
Anvendelse:
• Instrument til digital visning af strøm- / spændings- / temperatur- eller 3-leder
potentiometersignaler.
Billede 1: 5715 set fra fronten..
.
.
.
• Styring af procesforløb med 4 sæt potentialefri skiftekontakter og analog
udgang.
• Til tankovervågning, eventuelt med kundebestemt linearisering der gør det
muligt at få en korrekt måling og styring af ulineære tanke.
Teknisk karakteristik:
• 4-cifret LED-display med 13,8 mm 14-segment cifre. Max. displayvisning .
-1999...9999 med fri kommaplacering og relæ ON- / OFF-indikering.
• Med funktionstasterne på instrumentets front kan alle standard driftspara­
metre tilpasses enhver applikation. Vælges programmeringen foretaget via
en PC og konfigurationsprogrammet PReset, er der ekstra opsætningsmulig­
heder som f.eks. kundebestemt linearisering og specielle indgangssignaler.
• Via menupunkt kan hjælpetekster vælges på 8 sprog.
Billede 2: 5715 set fra bagsiden.
• For relæudgangene er tiden til test af installationen minimeret via et menupunkt, hvor hvert enkelt relæ kan aktiveres / deaktiveres uafhængigt af indgangssignalet.
Montage / installation:
• Designet for panelmontage i tavlefront. En inkluderet gummipakning skal
monteres mellem udskæringshul og displayfront for opnåelse af tæthedsgrad
IP65 (NEMA 4). En specialdesignet stænktæt afdækning til ekstra beskyttelse
leveres som ekstraudstyr.
6
7
Applikationer
Bestillingsskema: 5715
Indgangssignaler:
Strøm
46.
+
2-trådstransmitter
RTD Potentio­ Forbindelse, ledere
4
3
2
meter
Spænding
+
44.
TC
43.
1
2
42.
41
Udgangssignaler:
26.
1
2
3
4
Version
5715
4 relæer . . . . . . . . . . . . . . . . : B
Analog udgang og 4 relæer : D
45.
+
-
Type
12.
66.
25.
65.
24.
64.
23.
63.
22.
62.
+
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
61
4 skifterelæer
3
4
Elektriske specifikationer:
Specifikationsområde:
-20°C til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, universel.................... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller
19,2...300 VDC
Forbrug:.
Type
Egetforbrug
Maxforbrug
5715B
3,0 W
3,3 W
5715D
3,5 W
3,8W
Isolationsspænding, test / drift....................
Signal- / støjforhold......................................
Kommunikationsinterface.............................
Reaktionstid (0...90%, 100...10%):.
Temperaturindgang................................
Strøm- / spændingsindgang..................
Kalibreringstemperatur.................................
2,3 kVAC / 250 VAC
Min. 60 dB (0...100 kHz)
USB Loop Link
<1s
< 400 ms
20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
Forsyning:
.
Indgangstype
Absolut.
nøjagtighed
Temperatur-.
koefficient
Alle
≤ ±0,1% af visning
≤ ±0,01% af visning / °C
32.
21,6...253 VAC.
eller.
19,2...300 VDC
.
1
2
3
4
31
8
9
Basisværdier
.
Indgangstype
Basis-.
nøjagtighed
Temperatur-.
koefficient
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
TC-type:.
E, J, K, L, N, T, U
.
≤ ±1°C
.
≤ ±0,05°C / °C
TC-type: R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±2°C
.
≤ ±0,2°C / °C
TC-type: B.
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TC-type: B.
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMC-immunitetspåvirkning.................................. < ±0,5% af visning
Hjælpespænding:.
2-trådsforsyning (klemme 46...45)..........
Ledningskvadrat, pin 41...46 (max.).............
Ledningskvadrat, øvrige (max.)....................
Relativ luftfugtighed.....................................
Mål (HxBxD).................................................
Udskæringsmål ...........................................
Kapslingsklasse (monteret i tavlefront)........
Vægt.............................................................
RTD- og potentiometerindgang:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 flerkoret ledning
1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
260 g
Indgangs-.
type
Min..
værdi
Max..
værdi
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Indgang for RTD-typer:.
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000.
Kabelmodstand pr. leder, RTD (max.).......... 50 Ω
10
Følerstrøm, RTD...........................................
Virkning af følerkabelmodstand .
(3- / 4-leder), RTD........................................
Følerfejlsdetektering, RTD............................
Kortslutningsdetektering, RTD.....................
TC indgang:
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Type
Min..
værdi
Max..
værdi
.
Standard
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
ASTM E988-90.
ASTM E988-90.
GOST 3044-84
Koldt loddestedskomp. (CJC).
via internt monteret føler.......................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = intern temperatur - omgivelsestemperatur
Følerfejlsdetektering, alle TC-typer.............. Ja
Følerfejlsstrøm:.
under detektering..................................... Nom. 2 μA
ellers......................................................... 0 μA
Strømindgang:
Måleområde................................................. 0...20 mA
Programmerbare måleområder.................... 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand...................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Følerfejlsdetektering:.
strømsløjfebrud 4...20 mA...................... Ja
Spændingsindgang:
Måleområde................................................. 0...12 VDC
Programmerbare måleområder.................... 0...1, 0,2...1,
0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand...................................... Nom. 10 MΩ
11
Udgange:
Display:
Displayvisning..............................................
Kommaplacering..........................................
Cifferhøjde....................................................
Display opdatering.......................................
Indgang uden for indgangsområde .
indikeres med...............................................
Strømudgang:
Signalområde (span)....................................
Programmerbare signalområder..................
Belastning (max.)..........................................
Belastningsstabilitet.....................................
Følerfejlsdetektering.....................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale.................
Begrænsning af udgang:.
på 4...20 og 20...4 mA signaler..............
på 0...20 og 20...0 mA signaler..............
Strømbegrænsning.......................................
Relæudgange:
Relæfunktion................................................
Hysterese, i % / display counts...................
On- og Off-forsinkelse..................................
Følerfejlsdetektering.....................................
Max. spænding............................................
Max. strøm...................................................
Max. AC-effekt.............................................
Max. strøm ved 24 VDC...............................
Marinegodkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R godkendelse:
VNIIM, Cert. no.............................................
Overholdte myndighedskrav:
EMC 2004/108/EF........................................
LVD 2006/95/EF...........................................
UL, Standard for Safety...............................
Følerfejlsdetektering i og uden for område:
Følerfejlcheck i modelvarianter:
-1999...9999 (4 cifre)
Programmerbar
13,8 mm
2,2 gange / s
Model:
5715B
5715D
Beskrivende tekster
0...20 mA
0...20, 4...20,
20...0 og 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% af span / 100 Ω
23 / 0 / 3,5 mA / ingen
23 mA / 3,5 mA
Indgang
VOLT
CURR
POTM
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Setpunkt
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Bryde / Slutte / Hold
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No.2.4
Se www.prelectronics.dk
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
TEMP
Konfiguration
ERR1, ERR2, ERR3 og ERR4 = NONE
Ellers:
Følerfejlsdetektering:
OFF
ON
OFF
ON
ERR1, ERR2, ERR3 og ERR4=NONE, O.ERR=NONE.
Ellers:
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):.
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område.
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
Område
Strømsløjfebrud (4..20mA)
TC
RTD, 2-leder.
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
TEMP
RTD, 3-leder.
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
RTD, 4-leder.
Ingen SE.SH for Pt10, Pt20 og Pt50
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display under min. / over max. visning (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Indgang
Område
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Visning
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Visning
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Årsag
Permanent fejl i ADC
CJC-sensor defekt
Fejl i RAM
Fejl i EEPROM
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Test af intern kommunikation uC / ADC
Test af intern CJC-sensor
Checksum test af den aktuelle konfiguration i RAM
Checksum test af den aktuelle konfiguration i EEprom
! Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund, samt suppleres med tilhørende hjælpetekst.
12
13
14
- mA +
R1
R2
Udgang:
Relæer
Relæer
11 12
21 22 23 24 25 26
41 62
61
42 63
43 64
44 65
45 66
46
R3
R4
2
Strøm
1
+
Indgang gnd.
+
41
42
Int..
CJC
43
44
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
TC
Spænding
41 42 43 44 45 46
-
+V
+
3
4
Tx
Potm.
-
+
Strøm
41 42 43 44 45 46
20 W
2-trådstransmitter
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
45
+
0,2 mA
AD
5715
EEPROM
CPU
Version D
1
2
3
4
R4
R3
R2
R1
RTD, 4-leder
41 42 43 44 45 46
Indgang +,.
mA
RTD, 3-leder
41 42 43 44 45 46
Tx
RTD, 2-leder
41 42 43 44 45 46
+
mA
Relæ 4 N.C.
Fælles
Relæ 4 N.O.
66
Relæ 3 N.C.
64
65
Fælles
Relæ 3 N.O.
63
Relæ 2 N.C.
61
62
Fælles
Relæ 2 N.O.
26
Relæ 1 N.C.
24
25
Gnd.
I.
Udgang
Fælles
Relæ 1 N.O.
I+
Forsyning
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
Forsyning
23
21
22
11
12
31
32
31 32
PC-kommunikation
Forsyning:
RTD,.
ledere
3
2
46
-
2-trådsforsyning
> 15 VDC
Tilslutninger
Blokdiagram
Indgange:
15
Rutediagram
Power up
1.2
1 2
F.SET
1 2
REL1
REL2
REL3
REL4
50.0
1.0
3
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1
2
3
1
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, returnerer displayet til
normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
1 Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
2 Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
3 Accepter valget og gå til næste menu
Holde 3 går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
Hurtig setpunktsindstilling.
og test af relæer
Forøgelse af setpunkt
Formindskelse af setpunkt
Gem og forlad menuen
og 2 samtidig = relæ skifter tilstand
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Holde
1.4
3 C.LIN 3
1 2
1111
1.1 .1 .1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
3
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
3
1 2
YES
NO
CA.HI
3
1 2
YES
NO
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
0.1
25.0
NI
TC
3
1 2
SET
SKIP
OFF
3
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
SETP
3
REL.4
1 2
PT
SETP
1 2
a999
9999
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
ACT3
3
1 2
INCR
DECR
1 2
0.1
25.0
HYS3
3
1 2
0.1
25.0
1.5
3
1.5
3
1.5
3
3
TEMP 3 TYPE
1.0 = Normaltilstand.
1.1 = Kun hvis beskyttet med
password.
1.2 = Kun hvis FastSet er aktiveret.
1.3 = Setpunktsændring og relætest blokeret ved password
5000...9999.
1.4 = Kun hvis specialopsætning
via PC.
1.5 = Ikke for indgangssignaler:
Potentiometer, 0...20mA og
spænding.
1.6 = Kun for temperaturindgang.
1.7 = Ingen analogudgang.
1 2
SET
SKIP
OFF
REL.3
POTM 3 CA.LO
16
SETP
REL.2
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
CURR 3 RANG
Til 1.0
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
PT.TY
CONN
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
3
1 2
a999
9999
ACT4
3
1 2
INCR
DECR
HYS4
3
1 2
0.1
25.0
1.5
3
ON.DE
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
1 2
0000
3600
3
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
ON.DE
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
ON.DE
ERR4
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
OF.DE
ON.DE
ERR3
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
ERR2
1.7
CONN
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
SETP
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
3
NI.TY
3
1 2
SET
SKIP
OFF
ERR1
3
3
A.OUT
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
1.7
1.6
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.6
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.4
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
Til normaltilstand 1.0
----
3
17
RULLENDE HJÆLPETEKSTER
Display i normaltilstand xxxx, hardwarefejl:
SE.BR --> KABELBRUD
SE.SH --> KORTSLUTTET FØLER
IN.HI --> INDGANG OVER MAX.-VAERDI
IN.LO --> INDGANG UNDER MIN.-VAERDI
9.9.9.9 --> DISPLAY OVER MAX.-VISNING
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDER MIN.-VISNING
HW.ER--> HARDWARE-FEJL
EE.ER --> FEJL I EEPROM KONTROLLER OPSAETNING.
RA.ER --> FEJL I RAM
CJ.ER -->FEJL PAA CJC-FØLER
.
Hurtig setpunktsindstilling (Enabled):
F.SET
REL1 --> HURTIG SETPUNKTSINDSTIL. VAELG RELAE.
REL2 -->
REL3 -->
REL4 -->
.
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - TRYK OK .
FOR AT GEMME.
.
Hurtig setpunktsindstilling (Disabled):
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - READ ONLY.
.
Konfigurationsmenuer:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> ANGIV KORREKT PASSWORD.
.
IN
C.LIN* --> TEKST INDTASTET AF BRUGER I PRESET.
CURR --> STRØMINDGANG .
VOLT --> SPAENDINGSINDGANG .
POTM --> POTENTIOMETERINDGANG .
TEMP --> TEMPERATURFØLER-INDGANG .
.
RANGNår strøm er valgt:
0-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
4-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
.
RANGNår spænding er valgt:
0-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
2-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.0-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.2-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
.
CA.LO
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV
18
CA.HI
YES -->
NO
-->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
.
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
PERC -->
DISP -->
TYPE
PT
-->
NI
-->
TC
-->
PT.TY
10
-->
20
-->
50
-->
100
-->
200
-->
250
-->
300
-->
400
-->
500
-->
1000 -->
NI.TY
50
-->
100
-->
120
-->
1000 -->
CONN
2W
-->
3W
-->
4W
-->
TC.TY
TC. B -->
TC. E -->
TC. J -->
TC. K -->
TC. L -->
TC. N -->
TC. R -->
TC. S -->
TC. T -->
TC. U -->
TC.W3 -->
TC.W5 -->
TC.LR -->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
KALIBRER POTENTIOMETER HØJ.
KALIBRER POTENTIOMETER HØJ.
.
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
.
DISPLAYVISNING MIN..
DISPLAYVISNING MAX..
.
INDSTIL SETPUNKT I PROCENT.
INDSTIL SETPUNKT I DISPLAYVISNING.
.
VAELG PT FØLERTYPE.
VAELG NI FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
.
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
FØLERTYPE.
VAELG NI FØLERTYPE.
VAELG NI FØLERTYPE.
VAELG NI FØLERTYPE.
VAELG NI FØLERTYPE.
.
Når Pt- og Ni-føler er valgt
VAELG 2-LEDER FØLERTILSLUTNING.
VAELG 3-LEDER FØLERTILSLUTNING.
VAELG 4-LEDER FØLERTILSLUTNING.
.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
VAELG TC FØLERTYPE.
.
Når temperatur er valgt
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL3
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT3
INCR -->
DECR -->
HYS3
xxxx -->
ERR3
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
GAA TIL INDSTILLING AF RELAE 1.
SPRING OVER INDSTILLING AF RELAE 1. ON.DE
RELAE 1 DEAKTIVERET.
xxxx -->
.
OF.DE
RELAE-SETPUNKT.
xxxx -->
.
REL4
AKTIVER VED STIGENDE SIGNAL.
SET
-->
AKTIVER VED FALDENDE SIGNAL.
SKIP -->
.
OFF -->
RELAE-HYSTERESE.
SETP
.
xxxx -->
HOLD RELAE VED FEJL.
ACT4
AKTIVER RELAE VED FEJL.
INCR -->
DEAKTIVER RELAE VED FEJL.
DECR -->
UDEFINERET STATUS VED FEJL.
.
HYS4
RELAE ON-FORSINKELSE I SEKUNDER. xxxx -->
.
ERR4
RELAE OFF-FORSINKELSE I SEKUNDER. HOLD -->
ACTI -->
.
DEAC -->
NONE -->
GAA TIL INDSTILLING AF RELAE 2.
SPRING OVER INDSTILLING AF RELAE 2. ON.DE
RELAE 2 DEAKTIVERET.
xxxx -->
.
OF.DE
RELAE-SETPUNKT.
xxxx -->
.
A.OUT
AKTIVER VED STIGENDE SIGNAL.
0-20 -->
AKTIVER VED FALDENDE SIGNAL.
4-20 -->
.
20-0 -->
20-4 -->
RELAE-HYSTERESE.
.
O.LO
xxxx -->
HOLD RELAE VED FEJL.
AKTIVER RELAE VED FEJL.
O.HI
DEAKTIVER RELAE VED FEJL.
xxxx -->
UDEFINERET STATUS VED FEJL.
.
O.ERR
RELAE ON-FORSINKELSE I SEKUNDER. 23 mA -->
3,5 mA -->
.
0mA -->
RELAE OFF-FORSINKELSE I SEKUNDER. NONE -->
.
RESP
xxx,x -->
GAA TIL INDSTILLING AF RELAE 3.
SPRING OVER INDSTILLING AF RELAE 3. RELAE 3 DEAKTIVERET.
E.PAS
.
NO
-->
YES -->
RELAE-SETPUNKT.
.
N.PAS
xxxx -->
AKTIVER VED STIGENDE SIGNAL.
AKTIVER VED FALDENDE SIGNAL.
.
VISNING OG RELAE-.
INDSTILLING I CELSIUS.
VISNING OG RELAE-.
INDSTILLING I FAHRENHEIT.
.
RELAE-HYSTERESE.
.
HOLD RELAE VED FEJL.
AKTIVER RELAE VED FEJL.
DEAKTIVER RELAE VED FEJL.
UDEFINERET STATUS VED FEJL.
.
RELAE ON-FORSINKELSE I SEKUNDER.
.
RELAE OFF-FORSINKELSE I SEKUNDER.
.
GAA TIL INDSTILLING AF RELAE 4.
SPRING OVER INDSTILLING AF RELAE 4.
RELAE 4 DEAKTIVERET.
.
RELAE-SETPUNKT.
.
AKTIVER VED STIGENDE SIGNAL.
AKTIVER VED FALDENDE SIGNAL.
.
RELAE-HYSTERESE.
.
HOLD RELAE VED FEJL.
AKTIVER RELAE VED FEJL.
DEAKTIVER RELAE VED FEJL.
UDEFINERET STATUS VED FEJL.
.
RELAE ON-FORSINKELSE I SEKUNDER.
.
RELAE OFF-FORSINKELSE I SEKUNDER.
.
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
UDGANGSOMRAADE
.
I
I
I
I
mA.
mA.
mA.
mA.
DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MIN..
.
DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MAX..
.
NAMUR NE43 OPSKALERING VED FEJL.
NAMUR NE43 NEDSKALERING VED FEJL.
NEDSKALERING VED FEJL.
UDEFINERET UDGANG VED FEJL.
.
REAKTIONSTID FOR ANALOG .
UDGANG I SEK..
.
AKTIVER PASSWORD-BESKYTTELSE.
AKTIVER PASSWORD-BESKYTTELSE.
.
VAELG NYT PASSWORD
19
PROGRAMMERING / BETJENING
AF TRYKKNAPPER
Dokumentation til rutediagram
Generelt:
Når man påbegynder en opsætning, bliver brugeren ledt gennem alle opsætningsparametre og må vælge netop den konfiguration, der passer til applikationen. Til hver valgmenu findes en rullende hjælpetekst, som vil blive vist i
displayet, hvis ingen taster har været aktiveret i ca. 5 sekunder.
Programmeringen udføres ved hjælp af de 3 taster 1 2 og 3. 1 tasten forøger talværdien / vælger næste parameter. 2 tasten formindsker talværdien /
vælger forrige parameter. 3 tasten accepterer valget og går til næste menu.
Hvis en funktion ikke findes i hardwaren, springes alle parametre tilhørende
funktionen over, så programmeringen er så simpel som mulig. Opsætningen
gemmes først til allersidst i menustrukturen, når displayet viser - - - -.
Ved at holde 3 tasten nedtrykket gås til forrige menu / bakkes der til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal / parametre.
PROGRAMMERING VIA PC
Ved hjælp af PReset, et enkelt men avanceret PC-program, kan alle driftsparametre i 5715 hurtigt opsættes. PC-konfigureringen giver desuden mulighed for at lave en kundebestemt indgangstype inden for indgangssignalerne
strøm, spænding og potentiometer. Denne indgangstype kan defineres med
specielle indgangsspan, f.eks. 5...12 mA, og kundebestemt linearisering med
eller uden offset. Den kundebestemte indgangstype gemmes i 5715 i indgangsmenuen C.LIN. Hvis displayet senere via fronttasterne konfigureres til
f.eks. temperaturindgang, kan man efterfølgende vælge indgangstypen C.LIN
med alle de oprindelige parametre. PC-opsætningen sendes til displayet via
kommunikationsinterfacet USB Loop Link.
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt:
Relæenheder
100
90
90
80
80
70
70
Hvis ingen taster har været aktiveret i 2 minutter, vil displayet returnere til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal / parametre.
60
Uddybende forklaringer:
40
Hurtig setpunktsindstilling og test af relæer: Menuerne er interaktive, så man
kan indstille setpunkterne, medens displayet foretager måling af indgangssignalet, og derved se på lysdioderne, hvornår relæerne skifter tilstand . Dette
vil i mange situationer lette setpunktsindstillingen. Ved at aktivere 1 og 2
samtidigt inden for ca. 0,5 sekund aktiveres en relætest, og relæet vil skifte
tilstand. Setpunktsændringen gemmes ved kortvarigt at aktivere 3 tasten.
Holdes 3 tasten nedtrykket i mere end ca. 0,5 sekund, returneres til normaltilstand (1.0) uden at gemme setpunktsændringen.
Relæenheder
100
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
30
30
20
Off.N.O.
On.N.O.
Off.N.O.
20
Off.N.O.
On.N.O.
Off.N.O.
10
On.N.C.
Off.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
Off.N.C.
On.N.C.
0 10 20 30 40
Relæaktion: Stigende
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50
Relæaktion: Faldende
60
70
80
t
90 100
Passwordbeskyttelse: Det er muligt at vælge passwordbeskyttelse i to niveauer. Ved password mellem 0000 og 4999 er hurtig setpunktsindstilling og relætest aktiveret. Vælges password mellem 5000 og 9999 er hurtig setpunktsind­
stilling og relætest blokeret, men menuerne vil vise det aktuelle setpunkt.
Default password 2008 kan åbne for programmeringsmenuerne.
20
21
Programmable LED indicator
PReview 5715
table of contents
Warnings.............................................................................
Safety instructions...............................................................
Declaration of Conformity...................................................
Front and back layout.........................................................
Application..........................................................................
Technical characteristics.....................................................
Mounting / installation.........................................................
Applications.........................................................................
Order...................................................................................
Electrical specifications.......................................................
Sensor error detection inside and outside range...............
Connections........................................................................
Block diagram.....................................................................
Routing diagram..................................................................
Scrolling help texts..............................................................
Configuration / operating the function keys.......................
Programming via PC...........................................................
Graphic depiction of the relay function setpoint................
22
24
25
27
28
29
29
29
30
31 31
35
36
37
38
40
41
43
43
23
WARNING!
GENERAL
This module is designed for connection to hazardous electric
voltages. Ignoring this warning can result in severe personal
injury or mechanical damage. To avoid the risk of electric shock
and fire, the safety instructions of this manual must be observed
and the guidelines followed. The specifications must not be
exceeded, and the module must only be applied as described
in the following. Prior to the commissioning of the module, this
manual must be examined carefully. Only qualified personnel
(technicians) should install this module.
If the equipment is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.
WARNING!
HAZARDOUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module.
The following operations should only be carried out on a
disconnected module and under ESD safe conditions:
Troubleshooting the module.
Repair of the module must be done by PR electronics A/S
only.
Symbol identification
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand. Potentially
lethal situations..
.
The CE mark proves the compliance of the module with the essential
requirements of the directives.
24
Safety instructions
Definitions:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
Receipt and unpacking:
Unpack the device without damaging it. The packing should always follow the
device until this has been permanently mounted. Check at the receipt of the
device whether the type corresponds to the one ordered.
Environment:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
Mounting:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please
contact your local distributor or, alternatively,
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.
Mounting and connection of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.e. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of Input / Output and supply connections are shown in
the block diagram and side label.
25
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power
switch, it should be easily accessible and close to the module. The
power switch should be marked with a label telling it will switch off the
voltage to the module.
UL installation requirements:
For use on a flat surface of a type 1 enclosure.
Use 60/75°C copper conducters only
Max. ambient temperature...................... 60°C
Max. wire size, pins 41...46..................... AWG 30-16
Max. wire size, others............................. AWG 30-12
UL file number......................................... E248256
Calibration and Adjustment:
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
Normal operation:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
Cleaning:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water.
Declaration of conformity
As manufacturer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 5715
Name: Programmable LED indicator
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2004/108/EC and later amendments
EN 61326-1
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the.
electrical specifications for the module.
The Low Voltage Directive 2006/95/EC and later amendments
EN 61010-1
Liability:
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the
custom­er cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
Rønde, 17 December 2009
26
Kim Rasmussen.
Manufacturer’s signature
27
Front and back layout
.
Programmable LED indicator
PReview 5715
•
•
•
•
•
4-digit 14-segment LED display
Input for mA, V, potentiometer, RTD and TC
4 relays and analogue output
Universal supply
Programmable via front keys and PC
Application:
• Display for digital readout of current / voltage / temperature or 3-wire
potentiometer signals.
Picure 1: Front of PReview 5715..
.
.
.
• Process control with 4 pairs of potential-free change-over relays and
analogue output.
• For tank level control, with the possibility of customer linearisation ensuring
correct level measurement and control in non-linear tanks.
Technical characteristics:
• 4-digit LED indicator with 13.8 mm 14-segment characters. Max. display
read­out -1999...9999 with programmable decimal point and relay ON / OFF
indication.
• All standard operational parameters can be adjusted to any application by
way of the front function keys. When programming is carried out by way of
a PC and the configuration program PReset, additional configuration options
are available, such as customer-defined linearisation and special input signals.
• Help texts in eight languages can be selected via a menu item.
Picture 2: Back of PReview 5715.
• A menu item allows the user to minimise the installation test time for the relay
outputs by activating / deactivating each relay independently of the input signal.
Mounting / installation:
• To be mounted in panel front. The included rubber packing must be mounted
between the panel cutout hole and the display front to obtain IP65 (NEMA 4)
tightness. For extra protection in extreme environments, PReview 5715 can
be delivered with a specially designed splash-proof cover as accessory.
28
29
Applications
Order: 5715
Input signals:
Current
46.
+
2-twire transmitter
RTD Potentio­ Connection, wires
4
3
2
meter
.
Voltage
+
44.
TC
43.
1
2
3
42.
41
Output signals:
26.
1
2
3
4
Version
5715
4 relays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : B
Analogue output and 4 relays . . : D
45.
+
-
Type
12.
66.
25.
65.
24.
64.
23.
63.
22.
62.
+
.
21
11
Analogue, 0/4...20 mA
61
4
Electrical specifications:
Specifications range:
-20°C to +60°C
Common specifications:
Supply voltage, universal............................. 21.6...253 VAC, 50...60 Hz or
19.2...300 VDC
Consumption:.
Type
Internal consumption
Max. consumption
5715B
3.0 W
3.3 W
5715D
3.5 W
3.8 W
Isolation voltage, test / operation................ 2.3 kVAC / 250 VAC
Signal / noise ratio....................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Communications interface........................... USB Loop Link
Response time (0...90%, 100...10%):.
Temperature input.................................. < 1 s
Current / voltage input........................... < 400 ms
Calibration temperature............................... 20...28°C
Accuracy, the greater of general and basic values:
4 change-over relays
Supply:
General values
.
Input type
Absolute.
accucary
Temperature.
coefficient
All
≤ ±0.1% of reading
≤ ±0.01% of reading / °C
32.
21.6...253 VAC.
or.
19.2...300 VDC
.
1
2
3
4
31
30
31
Basic values
.
Input type
Basic.
accuracy
Temperature.
coefficient
≤ ±0.4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
≤ ±0.01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0.2°C
≤ ±0.02°C / °C
Ni100
≤ ±0.3°C
≤ ±0.03°C / °C
TC type:.
E, J, K, L, N, T, U
.
≤ ±1°C
.
≤ ±0.05°C / °C
TC type: R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±2°C
.
≤ ±0.2°C / °C
TC type: B.
160...400°C
≤ ±4.5°C
≤ ±0.45°C / °C
TC type: B.
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
EMC immunity influence...................................... < ±0,5% of reading
Auxiliary supply:.
2-wire supply (pin 46...45)......................
Wire size, pin 41...46 (max.).........................
Wire size, others (max.)................................
Relative humidity..........................................
Dimensions (HxBxD)....................................
Cutout dimensions.......................................
Protection degree (mounted in panel)..........
Weight..........................................................
RTD and potentiometer input:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1.5 mm2 stranded wire
1 x 2.5 mm2 stranded wire
< 95% RH (non cond.)
48 x 96 x 120 mm
44.5 x 91.5 mm
IP65
260 g
Input.
type
Min..
value
Max..
value
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Input for RTD types:.
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000.
Cable resistance per wire, RTD (max.)......... 50 Ω
32
Sensor current, RTD.....................................
Effect of sensor cable resistance.
(3- / 4-wire), RTD..........................................
Sensor error detection, RTD........................
Short circuit detection, RTD.........................
TC input:
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
.
Type
Min..
value
Max..
value
.
Standard
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
+0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
ASTM E988-90.
ASTM E988-90.
GOST 3044-84
Cold junction compensation (CJC).
via internal sensor.................................... ±(2.0°C + 0.4°C * Δt)
Δt = internal temperature - ambient temperature
Sensor error detection, all TC types............ Yes
Sensor error current:.
when detecting........................................ Nom. 2 μA
else........................................................... 0 μA
Current input:
Measurement range..................................... 0...20 mA
Programmable measurement ranges........... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance............................................ Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Sensor error detection:.
loop break 4...20 mA.............................. Yes
Voltage input:
Measurement range..................................... 0...12 VDC
Programmable measurement ranges........... 0...1, 0.2...1,
0...10 and 2...10 VDC
Input resistance............................................ Nom. 10 MΩ
33
Outputs:
Display:
Display readout............................................
Decimal point...............................................
Digit height...................................................
Display updating..........................................
Input outside input range is.
indicated by..................................................
Current output:
Signal range (span).......................................
Programmable signal ranges.......................
Load (max.)...................................................
Load stability................................................
Sensor error detection.................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale.................
Output limitation:.
on 4...20 and 20...4 mA signals.............
on 0...20 and 20...0 mA signals.............
Current limit..................................................
Relay outputs:
Relay function..............................................
Hysteresis, in % / display counts................
On and Off delay..........................................
Sensor error detection.................................
Max. voltage.................................................
Max. current.................................................
Max. AC power............................................
Max. current at 24 VDC...............................
Marine approval:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R approval:
VNIIM, Cert. no.............................................
Observed authority requirements:
EMC 2004/108/EC.......................................
LVD 2006/95/EC...........................................
UL, Standard for Safety...............................
Sensor error detection inside and outside range:
Sensor error check in 5715 variants:
-1999...9999 (4 digits)
Programmable
13.8 mm
2.2 times / s
Variant:
5715B
5715D
Explanatory text
0...20 mA
0...20, 4...20,
20...0 and 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0.01% of span / 100 Ω
23 / 0 / 3.5 mA / none
23 mA / 3.5 mA
Input
VOLT
CURR
POTM
3,8...20.5 mA
0...20.5 mA
≤ 28 mA
Setpoint
0.1...25% / 1...2999
0...3600 s
Make / Break / Hold
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
See www.prelectronics.com
Standard:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
TEMP
Configuration
ERR1, ERR2, ERR3 and ERR4 = NONE
Else:
Sensor error detection:
OFF
ON
OFF
ON
ERR1, ERR2, ERR3 and ERR4=NONE, O.ERR=NONE.
Else:
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):.
If the valid range of the A/D converter or the polynomial is exceeded
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0.2...1 V
IN.HI
> 1.2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1.05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
< -0.5%
IN.HI
> 100.5%
IN.LO
< temperature range -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperature range +2°C
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
Range
Loop break (4...20mA)
TC
RTD, 2-wire.
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
TEMP
RTD, 3-wire.
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
RTD, 4-wire.
No SE.SH for Pt10, Pt20 and Pt50
Readout
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1.25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display readout below min. / above max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Input
Range
CURR
All
VOLT
All
POTM
-
Readout
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Limit
Display readout <-1999
Display readout >9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
Display readout <-1999
Display readout >9999
Readout at hardware error
Error search
Test of internal communication uC / ADC
Test of internal CJC sensor
Check-sum test of the configuration in RAM
Check-sum test of the configuration in EEprom
Readout
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Error cause
Permanent error in ADC
CJC sensor defect
Error in RAM
Error in EEPROM
! Error indications in the display blink once a second. The help text explains the error.
34
35
36
- mA +
Output:
R1
R2
41 62
61
42 63
43 64
44 65
45 66
46
Relays
R3
R4
+
Input gnd.
TC
+
+V
41
42
Int..
CJC
43
Potentiometer
44
41 42 43 44 45 46
2
Relays
+
1
21 22 23 24 25 26
-
RTD,.
wires
3
2
Current
+
3
4
Voltage
Tx
AD
5715
EEPROM
CPU
Version D
Current
20 W
-
41 42 43 44 45 46
PTC
+
1
2
3
4
R4
R3
R2
R1
41 42 43 44 45 46
Potm.
11 12
2-wire transmitter
+
-
41 42 43 44 45 46
0.2 mA
TC
45
41 42 43 44 45 46
RTD, 3-wire
Input +,.
mA
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
Tx
RTD, 2-wire
mA
66
64
65
Relay 4 N.C.
Common
Relay 4 N.O.
Relay 3 N.C.
Common
Relay 3 N.O.
63
Relay 2 N.C.
61
62
Common
Relay 2 N.O.
26
Relay 1 N.C.
24
25
Gnd.
I.
Output
Common
Relay 1 N.O.
I+
Supply
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
Supply
23
21
22
11
12
31
32
31 32
PC communication
Supply:
+
-
46
41 42 43 44 45 46
2-wire supply
> 15 VDC
Connections
Block diagram
Inputs:
RTD, 4-wire
37
Routing diagram
Power up
1.2
1 2
F.SET
1 2
REL1
REL2
REL3
REL4
50.0
1.0
3
1.3
3
Fast setpoint adjustment and relay test
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
If no key is activated for 2 minutes, the display returns to default state
1.0 without saving configuration changes.
1 Increase value / choose next parameter
2 Decrease value / choose previous parameter
3 Accept the chosen parameter and go to the next menu
Hold 3 Back to previous menu / return to default state 1.0 without saving
3
1
Increase setpoint
2
Decrease setpoint
3
Save and exit the menu
1
and 2 simultaneously =
relay changes state
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Hold
1.4
3 C.LIN 3
1 2
1111
1.1 .1 .1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
3
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1 2
YES
NO
CA.HI
3
1 2
YES
NO
3
1.4
1.5
1.6
1.7
Default state
Only if password-protected
Only is FastSet is enabled
Setpoint adjustment and
relay test disabled at password 5000...9999.
= Only for special configuration via PC
= Not valid for these input.
signals: Potentiometer,
0...20 mA and voltage
= Only if input signal is temperature
= No analogue output
38
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
0.1
25.0
NI
TC
SETP
3
1 2
SET
SKIP
OFF
3
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
SETP
3
REL.4
1 2
PT
1 2
SET
SKIP
OFF
1 2
a999
9999
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
ACT3
3
1 2
INCR
DECR
1 2
0.1
25.0
HYS3
3
1 2
0.1
25.0
1.5
PT.TY
CONN
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
3
1.5
1.5
3
3
1 2
a999
9999
ACT4
3
1 2
INCR
DECR
HYS4
3
1 2
0.1
25.0
1.5
3
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
1 2
0000
3600
3
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
ON.DE
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
ON.DE
ERR4
1.7
CONN
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
SETP
OF.DE
ON.DE
ERR3
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
3
ON.DE
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
3
NI.TY
3
1 2
SET
SKIP
OFF
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
3
TEMP 3 TYPE
=
=
=
=
3
REL.3
POTM 3 CA.LO
1.0
1.1
1.2
1.3
SETP
REL.2
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
CURR 3 RANG
To 1.0
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
3
3
A.OUT
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
1.7
1.6
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.6
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.4
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
To default state 1.0
----
3
39
scrolling help texts
Display in default state xxxx, hardware error:
SE.BR --> SENSOR WIRE BREAKAGE
SE.SH --> SENSOR SHORT CIRCUIT
IN.HI --> INPUT OVERRANGE
IN.LO --> INPUT UNDERRANGE
9.9.9.9 --> DISPLAY OVERRANGE
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDERRANGE
HW.ER--> HARDWARE ERROR
EE.ER --> EEPROM ERROR CHECK CONFIGURATION.
RA.ER --> RAM MEMORY ERROR
CJ.ER -->CJC SENSOR ERROR
.
Fastset (Enabled):
F.SET
REL1 --> FAST SET MENU SELECT RELAY.
REL2 -->
REL3 -->
REL4 -->
.
SETP
xxxx --> RELAY SETPOINT - PRESS OK TO SAVE.
.
Fastset (Disabled):
SETP
xxxx --> RELAY SETPOINT - READ ONLY.
.
Configuration menus:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> SET CORRECT PASSWORD.
.
IN
C.LIN* --> TEXT ENTERED BY USER IN PRESET.
CURR --> CURRENT INPUT.
VOLT --> VOLTAGE INPUT .
POTM --> POTENTIOMETER INPUT .
TEMP --> TEMPERATURE SENSOR INPUT .
.
RANGWhen current selected:
0-20 --> INPUT RANGE IN mA.
4-20 --> INPUT RANGE IN mA.
.
RANGWhen voltage selected:
0-10 --> INPUT RANGE IN VOLT.
2-10 --> INPUT RANGE IN VOLT.
0.0-1 --> INPUT RANGE IN VOLT.
0.2-1 --> INPUT RANGE IN VOLT.
.
CA.LO
YES --> CALIBRATE POTENTIOMETER LOW.
NO
--> CALIBRATE POTENTIOMETER LOW
40
CA.HI
YES -->
NO
-->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
.
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
PERC -->
DISP -->
TYPE
PT
-->
NI
-->
TC
-->
PT.TY
10
-->
20
-->
50
-->
100
-->
200
-->
250
-->
300
-->
400
-->
500
-->
1000 -->
NI.TY
50
-->
100
-->
120
-->
1000 -->
CONN
2W
-->
3W
-->
4W
-->
TC.TY
TC. B -->
TC. E -->
TC. J -->
TC. K -->
TC. L -->
TC. N -->
TC. R -->
TC. S -->
TC. T -->
TC. U -->
TC.W3 -->
TC.W5 -->
TC.LR -->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
CALIBRATE POTENTIOMETER HIGH.
CALIBRATE POTENTIOMETER HIGH.
.
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
.
POINT
POINT
POINT
POINT
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
DISPLAY READOUT LOW.
DISPLAY READOUT HIGH.
.
SET RELAY IN PERCENTAGE.
SET RELAY IN DISPLAY UNITS.
.
SELECT PT SENSOR TYPE.
SELECT NI SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
.
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
SELECT NI SENSOR TYPE.
SELECT NI SENSOR TYPE.
SELECT NI SENSOR TYPE.
SELECT NI SENSOR TYPE.
.
When Pt and Ni sensor selected
SELECT 2-WIRE SENSOR CONNECTION.
SELECT 3-WIRE SENSOR CONNECTION.
SELECT 4-WIRE SENSOR CONNECTION.
.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
SELECT TC SENSOR TYPE.
.
When temperature selected
DECIMAL POINT POSITION.
DECIMAL POINT POSITION
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL3
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT3
INCR -->
DECR -->
DISPLAY AND RELAY SETUP IN CELSIUS.
DISPLAY AND RELAY SETUP IN.
FAHRENHEIT.
.
ENTER RELAY 1 SETUP.
SKIP RELAY 1 SETUP.
RELAY 1 DISABLED.
.
RELAY SETPOINT.
.
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL.
ACTIVATE AT DECREASING SIGNALL.
.
RELAY HYSTERESIS.
.
HOLD RELAY AT ERROR.
ACTIVATE RELAY AT ERROR.
DEACTIVATE RELAY AT ERROR.
UNDEFINED STATUS AT ERROR.
.
RELAY ON-DELAY IN SECONDS.
.
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS.
.
ENTER RELAY 2 SETUP.
SKIP RELAY 2 SETUP.
RELAY 2 DISABLED.
.
RELAY SETPOINT.
.
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL.
ACTIVATE AT DECREASING SIGNAL.
.
RELAY HYSTERESIS.
.
HOLD RELAY AT ERROR.
ACTIVATE RELAY AT ERROR.
DEACTIVATE RELAY AT ERROR.
UNDEFINED STATUS AT ERROR.
.
RELAY ON-DELAY IN SECONDS.
.
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS.
.
ENTER RELAY 3 SETUP.
SKIP RELAY 3 SETUP.
RELAY 3 DISABLED.
.
RELAY SETPOINT.
.
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL.
ACTIVATE AT DECREASING SIGNAL
HYS3
xxxx -->
ERR3
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL4
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT4
INCR -->
DECR -->
HYS4
xxxx -->
ERR4
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
RELAY HYSTERESIS.
.
HOLD RELAY AT ERROR.
ACTIVATE RELAY AT ERROR.
DEACTIVATE RELAY AT ERROR.
UNDEFINED STATUS AT ERROR.
.
RELAY ON-DELAY IN SECONDS.
.
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS.
.
ENTER RELAY 4 SETUP.
SKIP RELAY 4 SETUP.
RELAY 4 DISABLED.
.
RELAY SETPOINT.
.
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL.
ACTIVATE AT DECREASING SIGNALL.
.
RELAY HYSTERESIS.
.
HOLD RELAY AT ERROR.
ACTIVATE RELAY AT ERROR.
DEACTIVATE RELAY AT ERROR.
UNDEFINED STATUS AT ERROR.
.
RELAY ON-DELAY IN SECONDS.
.
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS.
.
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
.
RANGE
RANGE
RANGE
RANGE
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA.
DISPLAY VALUE FOR OUTPUT LOW.
.
DISPLAY VALUE FOR OUTPUT HIGH.
.
NAMUR NE43 UPSCALE AT ERROR.
NAMUR NE43 DOWNSCALE AT ERROR.
DOWNSCALE AT ERROR.
UNDEFINED OUTPUT AT ERROR.
.
ANALOGUE OUTPUT RESPONSE TIME.
IN SECONDS.
.
ENABLE PASSWORD PROTECTION.
ENABLE PASSWORD PROTECTION.
.
SELECT NEW PASSWORD
41
Configuration / operating
the function keys
Documentation for the routing diagram
In general:
When configuring the display you are guided through all parameters, allowing
you to choose the settings which fit the application. For each menu there is
a scrolling help text which is automatically shown in the display if no key has
been activated for appr. 5 seconds.
Configuration is carried out by way of the 3 function keys 1 2 and 3.
1 will increase the numerical value or choose the next parameter. 2 will
decrease the numerical value or choose the previous parameter. 3 will
accept the chosen value and go to the next menu. If a function does not exist
in the hardware, all parametres belonging to that function will be skipped in
order to make configuration as simple as possible. The configuration will not
be saved until the end of the menu structure when the display shows - - - -.
Pressing and holding 3 will return to the previous menu or go back to the
default state (1.0) without saving the changed values or parameters.
If no key is activated for 2 minutes, the display will return to the default state
(1.0) without saving the changed values or parameters.
Furhter explanations:
Fast setpoint adjustment and relay test: These menus are interactive and
allow you to adjust the setpoints while the display is measuring the input signal. The diodes will then indicate when the relays change state, thus easing
the setpoint adjustment in many situations. By activating 1 and 2 simultaneously, a relay test will be initiated and the relay will change state. The setpoint adjustment will be saved by a quick press of 3 . Holding down 3 for
more that 0.5 seconds wil return the display to the default state (1.0) without
changing the setpoint.
PROGRAMMING VIA PC
By way of PReset, a simple yet sophisticated PC program, all operational
parameters in the 5715 can be quickly configured to suit any application.
Furthermore, the PC configuration allows you to set up a customer-defined
input type for the input signals current, voltage and potentiometer. This input
type can be defined with special input spans, e.g. 5...12 mA, and customerdefined linearisation with or without offset. The customer-defined input type
is saved in the 5715 in the input menu C.LIN. If the display is later configured
by way of the front keys for e.g. temperature input, the input type C.LIN containing all the original parameters can be subsequently selected. The PC configuration is sent to the display by way of the communications interface USB
Loop Link.
Graphic depiction of the relay function setpoint
Relay units
Relay units
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
30
20
Off.N.O.
On.N.O.
Off.N.O.
20
Off.N.O.
On.N.O.
10
On.N.C.
Off.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
Off.N.C.
0 10 20 30 40 50
Relay action: Increasing
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50
Relay action: Decreasing
60
Off.N.O.
On.N.C.
70
80
t
90 100
Password protection: Using a password will block access to the menu and
parameters. There are two levels of password protection. Passwords be­tween
0000 and 4999 allow access to the fast setpoint adjustment and relay test
menus (using this password blocks access to all other parts of the menu).
Passwords between 5000 and 9999 block access to all parts of the menu,
fast setpoint and relay test (current setpoint is still shown). Default password
2008 allows access to all configuration menus.
42
43
indicateur programmable a led
PReview 5715
Sommaire
Avertissements....................................................................
Consignes de sécurité........................................................
Déclaration de conformité...................................................
Vu de la face avant et arrière..............................................
Application..........................................................................
Caractéristiques techniques...............................................
Montage..............................................................................
Applications.........................................................................
Référence de commande....................................................
Spécifications électriques...................................................
Détection erreur capteur / signal d’entrée hors d’échelle..
Connexions.........................................................................
Schéma de principe............................................................
Diagramme de programmation...........................................
Textes d’aide déroulants.....................................................
Configuration / opération des touches de fonction............
Programmation par PC.......................................................
Illustration graphique de l’action de relais consigne..........
44
46
47
49
50
51
51
51
52
53
53
57
58
59
60
62
64
65
65
45
AVERTISSEMENT !
GENERELT
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des
tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte.
de cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels
ou des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instruc­tions d’utilisation
de ce module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée
à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la
protection assurée par l’équipe­ment risque d’être altérée.
AVERTISSEMENT !
tension
dangereuse
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions.
dangereuses. L’opération suivante doit être effec­tuée avec
le module débranché et dans un environnement exempt de
décharges électrostatiques (ESD) :
Recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module.
Signification des symboles
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez
pas les instructions, la situation pourrait être fatale..
.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
46
Consignes de securite
DEfinitions
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc
et de 50 à 1000 Vca. Les techniciens sont des person­nes qualifiées qui sont
capables de monter et de faire fonc­tionner un appareil, et d’y rechercher les
pannes, tout en respectant les règles de sécurité. Les opérateurs, connaissant
le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres
au cours des manipulations ordinaires.
REception et dEballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A
la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui
que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées,.
des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des
systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà
des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution 1 et à la classe d’isolation Il.
Montage
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertis­sements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673
Bron Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Danemark (tél.:+45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la
législation nationale en vigueur pour le montage de matéri­aux électriques, par
exemple, diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe de la fiche technique et sur l’étiquette de la face latérale du
module.
47
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions.
dangereu­ses :
Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,
ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et
à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur
général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors
tension.
Conditions d’installation UL :
Pour utilisation sur une surface plane d’une boîtier type 1.
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Température ambiente max.................................... 60°C
Taille max. des fils, borne 41...46........................... AWG 30-16
Taille max. des fils, autres....................................... AWG 30-12
No du fichier UL...................................................... E248256
Etalonnage et rEglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les mesures.
et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide.
Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être
manipulés en toute sécurité.
Manipulations ordinaires
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 5715
Nom : Indicateur programmable à LED
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC).
renvoyer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée pour
le nettoyer.
Limitation de responsabilitE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
Rønde, le 17 décembre 2009
48
Kim Rasmussen
Signature du fabricant
49
Vu de la face avant et arrière
indicateur programmable a LED
PReview 5715
•
•
•
•
•
Indicateur 4 digits à LED de 14 segments
Entrée mA, V, RTD, TC et potentiomètre
4 relais et une sortie analogique
Alimentation universelle
Programmable en façade ou par PC
Application :
• Indicateur digitale de signaux courant, tension, température ou potentiomètre
3-fils.
Figure 1: Face avant du PReview 5715
• Contrôle de procédés avec 4 paires de relais libres de potentiel et/ou une
sortie analogique.
• Pour contrôle de cuves, au besoin avec linéarisation spécifique permettant
d’obtenir une mesure exacte de cuves non-linéaires.
Caractéristiques techniques :
• Indicateur 4 digits à LED avec des digits de 13,8 mm de 14 segments.
Lecture maxi. de -1999…9999 avec programmation de la position de la
virgule et indication d’état des relais ON/OFF.
• Grâce au clavier en façade tous les paramètres peuvent être réglés quelle
que soit l’application. Quand la programmation est faite par ordinateur
et le logiciel de programmation PReset, des options de configuration
supplémentaires sont disponibles, p.ex. linéarisation spécifique et signaux
d’entrée spéciaux.
• Des textes d’aide en huit langues peuvent être sélectionnés dans un point du
menu.
Figure 2: Face arrière du PReview 5715.
• Un point du menu permet à l’utilisateur de réduire le temps de test pour les
sorties relais en activant ou désactivant chaque relais indépendamment du
signal d’entrée.
Montage :
• Montage en face avant tableau. Un joint d’étanchéité inclus doit être
maintenu entre la découpe du panneau et l’avant de l’indicateur pour
obtenir une étanchéité IP65 (NEMA 4). En option le PReview 5715 est
disponible avec une protection spéciale à l’épreuve des jets d’eau protégeant
l’indicateur de conditions d’utilisation sévères
50
51
Applications
Référence de commande : 5715
Signaux d’entrée :
Courant
46.
+
Transmetteur 2-fils
Potentio­
mètre
RTD Connexion, fils
4
3
2
44.
TC
5715
4 relais . . . . . . . . . . . . . . . . . : B
Sortie analogique et 4 relais : D
Spécifications électriques :
43.
1
2
+
-
Version
45.
.
Tension
+
Type
3
4
Plage des spécifications :
-20°C à +60°C
42.
41
Spécifications communes :
Tension d’alimentation universelle............... 21,6...253 Vca, 50...60 Hz ou
19,2...300 Vcc
Consommation :
Signaux de sortie :
1
2
3
4
12.
Type
Consommation interne
Consommation max.
26.
66.
5715B
3,0 W
3,3 W
25.
65.
5715D
3,5 W
3,8W
24.
64.
23.
63.
22.
62.
+
.
21
11
Analogique, 0/4...20 mA
61
4 relais
Tension d’isolation, test / opération............. 2,3 kVca / 250 Vca
Rapport signal / bruit................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Interface de communication........................ USB Loop Link
Temps de réponse (0...90%, 100...10%) :.
Entrée température................................. < 1 s
Entrée courant / tension......................... < 400 ms
Température d’étalonnage........................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Alimentation :
Type.
d’entrée
Précision.
absolue
Coefficient de.
température
Tous
≤ ±0,1% de la valeur
≤ ±0,01% de la valeur / °C
32.
21,6...253 Vca.
ou.
19,2...300 Vcc
.
1
2
3
4
31
52
53
Valeurs de base
Type.
d’entrée
Précision.
de base
Coefficient de.
température
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiomètre
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Type TC :.
E, J, K, L, N, T, U
.
≤ ±1°C
.
≤ ±0,05°C / °C
Type TC : R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±2°C
.
≤ ±0,2°C / °C
Type TC : B.
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
Type TC : B.
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM...................................................... < ±0,5% de la valeur
Tension auxiliaire :.
Alimentation 2-fils (borne 46...45)..........
Taille max. des fils, borne 41...46................
Taille max. des fils, autres............................
Humidité relative..........................................
Dimensions (HxLxP).....................................
Dimensions découpe...................................
Degré de protection (montage tableau).......
Poids............................................................
Entrée RTD et potentiomètre :
25...15 Vcc / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 fil multibrins
1 x 2,5 mm2 fils multibrins
< 95% HR (sans cond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
260 g
Type.
d’entrée
Valeur.
min.
Valeur.
max.
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiomètre
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Entrée pour les types RTD suivant :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000.
Résistance de ligne max. par fil, RTD.......... 50 Ω
54
Courant de capteur, RTD.............................
Effet de la résistance de ligne.
3- / 4-fils, RTD..............................................
Détection de rupture capteur, RTD..............
Détection de court curcuit, RTD..................
Entrée TC :
.
Type
Valeur.
min.
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Valeur.
max.
.
Standard
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
ASTM E988-90.
ASTM E988-90.
GOST 3044-84
Compensation de soudure froide (CJC).
par capteur interne................................. ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = température interne - température ambiante
Détection de rupture capteur,.
tous types de TC.................................... Oui
Courant de capteur :.
Pendant la détection.............................. Nom. 2 μA
Si non..................................................... 0 μA
Entrée courant :
Gamme de mesure....................................... 0...20 mA
Plages de mesure programmables.............. 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée..................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Détection d’erreur capteur :
interruption de la boucle 4...20 mA....... Oui
Entrée tension :
Gamme de mesure....................................... 0...12 Vcc
Plages de mesure programmables.............. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 Vcc
Résistance d’entrée..................................... Nom. 10 MΩ
55
Sorties :
Affichage :
Résolution d’affichage..................................
Point décimal...............................................
Hauteur des chiffres.....................................
Mise à jour indicateur...................................
Si l’entrée mesurée est hors de la
plage d’entrée configurée, il sera
affiché...........................................................
Sortie courant :
Gamme de mesure (EC)...............................
Plages de mesure programmables..............
Charge max..................................................
Stabilité sous charge....................................
Détection de rupture capteur.......................
NAMUR NE 43 haut / bas d’échelle............
Limite de sortie :.
signal 4...20 et 20...4 mA.......................
signal 0...20 et 20...0 mA.......................
Limite de courant.........................................
Sorties relais :
Fonction de relais.........................................
Hystérésis, en % / comptes.........................
Délai ON / OFF.............................................
Action en cas de rupture..............................
Tension max.................................................
Courant max.................................................
Puissance ca max........................................
Courant max. à 24 Vcc................................
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
Approbation GOST R :
VNIIM, Cert. no.............................................
Agréments et homologations :
CEM (EMC) 2004/108/CE............................
DBT 2006/95/CE..........................................
UL, Standard for Safety...............................
Détection erreur capteur / signal d’entrée hors d’échelle :
-1999...9999 (4 chiffres)
Programmable
13,8 mm
2,2 fois / s
Différentes vérifications d’erreur capteur dans les 5715 :
Variantes :
5715B
5715D
Textes descriptifs
Entrée
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
23 / 0 / 3,5 mA / sans
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Consigne
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Ouverture / fermeture / maintien
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Voir www.prelectronics.fr
Standard :
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Configuration
ERR1, ERR2, ERR3 et ERR4 = NONE
Si non :
Détection d’erreur capteur :
OFF
ON
OFF
ON
ERR1, ERR2, ERR3 et ERR4=NONE, O.ERR=NONE.
Si non :
Indication de dépassement d’échelle (IN.LO, IN.HI) :.
En dépassement de l’échelle définie du convertisseur A/D ou du polynôme.
Plage
Indication
Limite
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< plage de temp. -2°C
TC / RTD
IN.HI
> plage de temp. +2°C
Détection d’erreur capteur (SE.BR, SE.SH):
Entrée
CURR
Plage
Interruption de la boucle (4...20 mA)
TC
RTD, 2-fils.
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
TEMP
RTD, 3-fils.
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
RTD, 4-fils.
Pas de SE.SH pour Pt10, Pt20 et Pt50
Indication
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> env. 750 kohm / (1,25 V)
> env. 15 kohm
< env. 15 ohm
> env. 15 kohm
< env. 15 ohm
> env. 15 kohm
< env. 15 ohm
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Entrée
Plage
CURR
Toutes
VOLT
Toutes
POTM
-
Indication
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Limite
Indication <-1999
Indication >9999
Indication <-1999
Indication >9999
Indication <-1999
Indication >9999
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
Vérification de la communication entre le uC / l’ADC
Vérification de la compensation interne CSF
Vérification complète de la mémoire RAM
Véfication complète de l’EEprom
Indication
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Cause de l’erreur
Erreur permanente de l’ADC
Défaut capteur CSF
Erreur dans la mémoire RAM
Erreur dans l’EEPROM
! Les indications d’erreur clignotent une fois par seconde. Un texte d’aide explique l’erreur.
56
57
- mA +
58
R1
R2
Relais
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
41 62
61
42 63
43 64
44 65
45 66
46
R3
R4
2
Sortie :
1
Courant
Entrée masse
+
+
TC
41
42
CSF.
int.
43
44
Potentiomètre
41 42 43 44 45 46
+
+V
Tension
41 42 43 44 45 46
-
3
4
+
Potm.
Tx
+
-
20 W
Courant
41 42 43 44 45 46
PTC
Transmetteur 2-fils
41 42 43 44 45 46
45
TC
41 42 43 44 45 46
RTD,.
fils
3
2
+
0,2 mA
AD
5715
EEPROM
CPU
Version D
1
2
3
4
R4
R3
R2
R1
RTD, 4-fils
41 42 43 44 45 46
Entrée +,.
mA
RTD, 3-fils
41 42 43 44 45 46
Tx
RTD, 2-fils
41 42 43 44 45 46
Communication vers PC
Relais 4 N.F.
Commun
Relais 4 N.O.
66
Relais 3 N.F.
64
65
Commun
Relais 3 N.O.
63
Relais 2 N.F.
61
62
Commun
Relais 2 N.O.
24
25
26
Relais 1 N.F.
23
21
22
I.
Sortie
Commun
Relais 1 N.O.
I+
Alimentation
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
Alimentation
mA
11 Masse
12
31
32
31 32
+
-
46
Alimentation :
Alimentation 2-fils
> 15 Vcc
connexions
schema de principe
Entrées :
59
diagramme de programmation
Power up
1.2
1 2
F.SET
1 2
REL1
REL2
REL3
REL4
50.0
1.0
3
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1
2
3
1
Réglage rapide des consignes.
et test des relais
Incrémentation de la consigne
Décrémentation de la consigne
Sauvegarde des valeur et sorti du menu
et 2 simultanément = le relais change d’état
Si aucune touche n’est actionnée pendant une période de 2 minutes, l’affichage.
retourne sur l’état défaut 1.0 sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
1 Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
2 Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
3 Valider les valeurs choisies et procéder au menu suivant
Maintien de 3 Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Maintien
1.4
3 C.LIN 3
1 2
1111
1.1 .1 .1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
3
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
3
1 2
YES
NO
CA.HI
3
1 2
YES
NO
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
0.1
25.0
NI
TC
3
1 2
SET
SKIP
OFF
3
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
SETP
3
REL.4
1 2
PT
SETP
1 2
a999
9999
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
ACT3
3
1 2
INCR
DECR
1 2
0.1
25.0
HYS3
3
1 2
0.1
25.0
1.5
3
1.5
3
1.5
3
3
TEMP 3 TYPE
1.0 = Etat défaut
1.1 = Seulement si l’indicateur est.
protégé par un mot de passe
1.2 = Seulement si le Réglage
Rapide est activé
1.3 = Réglage des consignes et
test des relais bloqués aux
mots de passe 5000...9999.
1.4 = Seulement pour configuration spéciale par PC
1.5 = Ne vaut pas pour les
signaux d’entrée :
Potentiomètre, 0...20 mA
et tension
1.6 = Seulement pour entrée
température
1 2
SET
SKIP
OFF
REL.3
POTM 3 CA.LO
60
SETP
REL.2
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
CURR 3 RANG
A menu
1.0
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
PT.TY
CONN
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
3
1 2
a999
9999
ACT4
3
1 2
INCR
DECR
HYS4
3
1 2
0.1
25.0
1.5
3
ON.DE
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
1 2
0000
3600
3
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
ON.DE
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
ON.DE
ERR4
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
OF.DE
ON.DE
ERR3
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
ERR2
1.7
CONN
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
SETP
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
3
NI.TY
3
1 2
SET
SKIP
OFF
ERR1
3
3
A.OUT
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
1.7
1.6
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.6
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.4
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
Retour au menu 1.0
----
3
61
textes d’aide deroulants
Affichaeur en état défaut xxxx, erreur hardware :
SE.BR --> RUPTURE CAPTEUR
SE.SH --> COURTCIRCUIT CAPTEUR
IN.HI --> VALEUR ENTREE HAUTE HORS SPEC.
IN.LO --> VALEUR ENTREE BASSE HORS SPEC.
9.9.9.9 --> AFFICHAGE HORS ECHELLE HAUTE
-1.9.9.9--> AFFICHAGE HORS ECHELLE BASSE
HW.ER--> ERREUR HARDWARE
EE.ER --> ERREUR EEPROM VERIFIER CONFIGURATION.
RA.ER --> ERREUR MEMOIRE RAM
CJ.ER -->ERREUR CAPTEUR CSF
.
Réglage rapide des consignes (réglage permis) :
F.SET
REL1 --> MENU REGLAGE RAPIDE CHOIX RELAIS.
REL2 -->
REL3 -->
REL4 -->
.
SETP
xxxx --> CONSIGNE RELAIS - .
OK POUR SAUVEGARDER.
.
Réglage rapide des consignes (réglage non permis) :
SETP
xxxx --> CONSIGNE RELAIS - .
LECTURE SEULEMENT.
.
Menus de configuration :
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> ENTRER MOT DE PASSE CORRECT.
.
IN
C.LIN* --> TEXTE INTRODUIT PAR L’UTILISATEUR.
EN PRESET.
CURR --> ENTREE COURANT.
VOLT --> ENTREE TENSION.
POTM --> ENTREE POTENTIOMETRIQUE .
TEMP --> ENTREE TEMPERATURE.
.
RANGQuand courant est sélectionné :
0-20 --> PLAGE D’ENTREE EN mA.
4-20 --> PLAGE D’ENTREE EN mA.
.
RANGQuand volt est sélectionné:
0-10 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
2-10 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
0.0-1 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
0.2-1 --> PLAGE D’ENTREE EN VOLT.
.
CA.LO
YES --> CALIBRATION POSITION BASSE.
POTENTIOMETRE.
NO
--> CALIBRATION POSITION BASSE.
POTENTIOMETRE
62
CA.HI
YES --> CALIBRATION POSITION HAUTE .
POTENTIOMETRE.
NO
--> CALIBRATION POSITION HAUTE .
POTENTIOMETRE.
.
DEC.P
1111 --> POSITION DU POINT DECIMAL.
111.1 --> POSITION DU POINT DECIMAL.
11.11 --> POSITION DU POINT DECIMAL.
1.111 --> POSITION DU POINT DECIMAL.
.
DI.LO
xxxx --> AFFICHAGE BAS D’ECHELLE.
.
DI.HI -->
xxxx --> AFFICHAGE HAUT D’ECHELLE.
.
REL.U
PERC --> REGLAGE DES CONSIGNES EN .
POURCENTAGE.
DISP --> REGLAGE CONSIGNES EN VALEUR.
D’AFFICHAGE.
.
TYPE
PT
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
NI
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR NI.
TC
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
.
PT.TY
10
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
20
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
50
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
100
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
200
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
250
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
300
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
400
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
500
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
1000 --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR PT.
.
NI.TY
50
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR NI.
100
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR NI.
120
--> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR NI.
1000 --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR NI.
.
CONN
Quand capteurs Pt / Ni sont sélectionnés :
2W
--> SELECT. CONNEXION CAPTEUR 2-FILS.
3W
--> SELECT. CONNEXION CAPTEUR 3-FILS.
4W
--> SELECTI. CONNEXION CAPTEUR 4-FILS.
.
TC.TY
TC. B --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. E --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. J --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. K --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. L --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. N --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. R --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. S --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. T --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC. U --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC.W3 --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC.W5 --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
TC.LR --> SELECTIONNER TYPE DE CAPTEUR TC.
.
DEC.P
Quand température est sélectionné :
1111 --> POSITION DU POINT DECIMAL.
111.1 --> POSITION DU POINT DECIMAL.
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL3
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT3
INCR -->
DECR -->
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
EN CELSIUS.
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
EN FAHRENHEIT.
.
ENTRER CONSIGNE RELAIS 1.
PASSER CONFIGURATION RELAIS 1.
RELAIS 1 INACTIF.
.
CONSIGNE RELAIS.
.
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
HYSTERESIS RELAIS.
.
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR.
ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR.
DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
ENTRER CONSIGNE RELAIS 2.
PASSER CONFIGURATION RELAIS 2.
RELAIS 2 INACTIF.
.
CONSIGNE RELAIS.
.
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
HYSTERESIS RELAIS.
.
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR.
ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR.
DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
ENTRER CONSIGNE RELAIS 3.
PASSER CONFIGURATION RELAIS 3.
RELAIS 3 INACTIF.
.
CONSIGNE RELAIS.
.
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE
HYS3
xxxx -->
ERR3
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL4
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT4
INCR -->
DECR -->
HYS4
xxxx -->
ERR4
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
HYSTERESIS RELAIS.
.
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR.
ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR.
DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
ENTRER CONSIGNE RELAIS 4.
PASSER CONFIGURATION RELAIS 4.
RELAIS 4 INACTIF.
.
CONSIGNE RELAIS.
.
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
HYSTERESIS RELAIS.
.
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR.
ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR.
DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
PLAGE
PLAGE
PLAGE
PLAGE
.
DE
DE
DE
DE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
EN
EN
EN
EN
mA.
mA.
mA.
mA.
VAL. POUR 0 POUR 100 DE LA SORTIE.
.
VAL. POUR 100 POUR 100 DE LA SORTIE.
.
NAMUR NE43 HAUT EN CAS D’ERREUR.
NAMUR NE43 BAS EN CAS D’ERREUR.
BAS D’ECHELLE EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
TEMPS DE REPONSE SORTIE ANALOG..
EN SEC..
.
ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT.
DE PASSE.
ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT.
DE PASSE.
.
ENTRER LE NOUVEAU MOT DE PASSE
63
Configuration / opération
des touches de fonction
consignes et le test des relais. Les mots de passe entre 5000 et 9999
bloquent l’accès au réglage rapide et test des relais, mais les menus affichent
la consigne actuelle. Le mot de passe usine 2008 permet l’accès à tous les
menus de configuration.
Documentation pour le diagramme de programmation
Généralités :
Lors de la configuration vous êtes guidé tout au long des paramètres du menu ;
ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à votre application. Pour
chaque menu il y a un texte d’aide qui commence à défiler si aucune touche
n’est actionnée pendant 5 secondes.
La configuration se fait à l’aide de 3 touches 1 2 et 3. 1 incrémente la
valeur numérique ou choisit le paramètre suivant. 2 décrémente la valeur
numérique ou choisit le paramètre précédent. 3 valide les valeurs choisies et
procède au menu suivant. Si une fonction n’existe pas dans l’appareil, tous
les paramètres de cette fonction sont rendus inactifs pour rendre l’appareil
convivial et facile à programmer. La configuration n’est sauvegardée qu’à la
fin des menus quand l’indicateur affiche - - - -.
En appuyant et maintenant la touche 3 l’afficheur retourne au menu précédent
ou sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des valeurs ou paramètres
modifiés.
Si aucune touche n’est actionnée pendant une période de 2 minutes, l’affichage
retourne sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Information supplémentaire :
Réglage rapide des consignes et test des relais : Ces menus sont interactifs
et permettent de régler les consignes pendant que l’appareil mesure le
signal d’entrée. Les diodes indiquent à quel point les relais changent d’état
et le réglage des consignes se rend ainsi beaucoup plus aisé. En activant
simultanément 1 et 2 dans un délai de 0,5 secondes, un test des relais
sera activé et le relais changera d’état. Le changement de consigne est
sauvegardé en appuyant brièvement 3. En appuyant et maintenant la touche
3 pendant plus de 0,5 secondes, l’indicateur retourne sur l’état défaut (1.0)
sans sauvegarde du changement de la consigne.
PROGRAMMation par PC
A l’aide de PReset, un logiciel simple et pourtant avancé, tous les paramètres
opérationnels du 5715 peuvent être configurés de manière rapide. La
programmation par PC permet aussi de configurer un type d’entrée
spécifique pour les signaux d’entrée courant, tension et potentiométrique. Un
tel type d’entrée peut être défini avec des plages spécifiques, p.ex. 5...12 mA,
et avec une linéarisation spécifique avec ou sans décalage. Le type d’entrée
spécifique est sauvegardé dans le 5715 sous le menu d’entrée C.LIN. Si une
autre configuration de l’entrée (p.ex. entrée température) est subséquemment
introduite à l’aide des touches frontales, le type d’entrée C.LIN contenant
les paramètres initiaux peut être choisi. La configuration est transmise à
l’indicateur à l’aide de l’interface de communication USB Loop Link.
Illustration graphique de l’action de relais consigne :
Unités de relais
Unités de relais
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hystérésis = 10
60
Consigne = 50
50
Hystérésis = 10
40
Consigne = 50
50
40
30
30
20
Off.N.O.
On.N.O.
Off.N.O.
20
Off.N.O.
On.N.O.
10
On.N.C.
Off.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
Off.N.C.
0 10 20 30 40 50
Action de relais : Montante
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40 50 60
Action de relais : Décroissante
Off.N.O.
On.N.C.
70
80
t
90 100
Protection par mot de passe : La protection par mot de passe a deux niveaux.
Les mots de passe entre 0000 et 4999 permettent le réglagle rapide des
64
65
Programmierbare LED Anzeige
PReview 5715
Inhaltsverzeichnis
Warnung..............................................................................
Sicherheitsregeln.................................................................
Konformitätserklärung.........................................................
Front- und Rückseiten-Layout............................................
Verwendung.........................................................................
Technische Merkmale..........................................................
Montage..............................................................................
Anwendungen.....................................................................
Bestellangaben....................................................................
Elektrische Daten................................................................
Fühlerfehlererkennung.
innerhalb und außerhalb des Bereichs...............................
Anschlüsse..........................................................................
Blockdiagramm...................................................................
Flussdiagramm....................................................................
Scrollender Hilfetext............................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten.................
Programmierung über PC...................................................
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert............
66
68
69
71
72
73
73
73
74
75 75
79
80
81
82
84
86
87
87
67
WARNUNG
all­
gemeines
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung
führen. Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand
zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren. Wenn das Modul
nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.
WARNUNG
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf
GEFÄHR- daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und
folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand
LICHE
SPANNUNG des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
werden:
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls dürfen nur von PR electronics A/S
vorgenommen werden.
Zeichenerklärungen
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die
zu lebensgefährlichen Situationen führen können..
.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Gerät die
Vorschriften erfüllt.
68
Sicherheitsregeln
Definitionen:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die
mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
Empfang und Auspacken:
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim
Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte
beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Umgebungsbedingungen:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder
starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit
Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Geräte gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
Installation:
Das Gerät darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Im Erlengrund 26, D-46149 Oberhausen,
(Tel.: (0) 208 62 53 09-0) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung.
69
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Gerät angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekenn­
zeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Gerät unterbricht.
UL-Einbauvorschriften:
Für anwendung auf eine ebene Flache eines Typ 1 Gehäuses.
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden.
Max. Umgebungstemperatur.......................... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt, Klemme 41...46.... AWG 30-16
Max. Leitungsquerschnitt, übrige................... AWG 30-12
UL Dateinummer............................................. E248256
Kalibrierung und Justierung:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
Konformitätserklärung
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 5715
Name: Programmierbare LED Anzeige
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische.
Daten des Gerätes.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1
Bedienung im Normalbetrieb:
Das Bedienungspersonal darf die Geräte nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so
dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h.,
es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Gerät muss so pla­ziert
sein, dass es leicht zu bedienen ist.
Reinigung:
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden,
der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
Haftung:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
70
Rønde, 17. Dezember 2009
Kim Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
71
Front- und Rückseiten-Layout
Programmierbare LED anzeige
PReview 5715
•
•
•
•
•
4-stellige 14 Segment LED Anzeige
Eingang für mA, V, WTH, TE und Potentiometer
4 Relais und Analogausgang
Universelle Versorgungsspannung
Front- oder PC-programmierbar
Verwendung:
• Digitale Anzeige für Strom-, Spannung-, Temperatur oder 3-Leiter Potentio­
metersignale.
Bild 1: Front der PReview 5715
• Prozesssteuerung mit 4 Paaren von potentialfreien Relais und / oder
Analogausgang.
• Zur Füllstandskontrolle, mit der Möglichkeit der kundenspezifischen
Linearisierung zur Kontrolle von nicht-linearen Tanks.
Technische Merkmale:
• 4-stelliges Display mit 13,8 mm 14 Segmentanzeige. Max. Anzeige­bereich.
-1999…9999 mit programmierbarer Dezimalstelle und Relais Schaltzustands­
anzeige ON / OFF.
• Mit den Fronttasten können alle Parameter für jede Applikation eingestellt
werden. Wird das Gerät mit dem PC und dem Konfigurationsprogramm
PReset konfiguriert, können zusätzliche Funktionen wie die kundenspezifische
Linearisierung und spezielle Eingangssignale gewählt und eingestellt werden.
• Die Sprache für den Hilfetext kann im Menü aus 8 Sprachen ausgewählt werden.
Bild 2: Rückseite der PReview 5715
• Die Relais können, unabhängig vom Eingangssignal, bei Inbetriebnahmen
oder Testläufen, aktiviert oder deaktiviert werden.
Montage:
• Für den Fronttafeleinbau. Die beigefügte Dichtungsmanschette muss zwischen
dem Ausschnitt und der Anzeige montiert werden um die Schutzart IP65
(NEMA 4) zu erreichen. Für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen
kann für des 5715, eine spezielle spritzwassergeschützte Abdeckung als
Zubehör bestellt werden.
72
73
Anwendungen
Bestellangaben: 5715
Eingangssignale:
Strom
46.
+
2-Draht-Umformer
WTH Potentio­ Verbindung, Leiter
4
3
2
meter
Spannung
+
44.
TE
43.
1
2
42.
41
Ausgangssignale:
26.
1
2
3
4
Version
5715
4 Relais . . . . . . . . . . . . . . . . : B
Analogausgang und 4 Relais : D
45.
+
-
Typ
12.
66.
25.
65.
24.
64.
23.
63.
22.
62.
+
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
61
3
4
Elektrische Daten:
Spezifikationsbereich:
-20°C bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung............... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz oder
19,2...300 VDC
Verbrauch:.
Typ
Eigenverbrauch
Max. Verbrauch
5715B
3,0 W
3,3 W
5715D
3,5 W
3,8W
Isolationsspannung, Test / Betrieb............... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / Rauschverhältnis........................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Kommunikationsschnittstelle....................... USB Loop Link
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%):.
Temperatureingang................................. < 1 s
Strom- / Spannungseingang.................. < 400 ms
Kalibrierungstemperatur............................... 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
4 Relais
Versorgung:
Allgemeine Werte
.
Eingangsart
Absolute.
Genauigkeit
Temperatur-.
koeffizient
Alle
≤ ±0,1% v. Messwert
≤ ±0,01% v. Messwert / °C
32.
21,6...253 VAC.
oder.
19,2...300 VDC
.
1
2
3
4
31
74
75
Grundwerte
.
Eingangsart
Grund-.
genauigkeit
Temperatur-.
koeffizient
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Ni100
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
TE-Typ:.
E, J, K, L, N, T, U
.
≤ ±1°C
.
≤ ±0,05°C / °C
TE-Typ: R, S,.
W3, W5, LR
.
≤ ±2°C
.
≤ ±0,2°C / °C
TE-Typ: B.
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TE-Typ: B.
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMV Störspannungseinfluss................................ < ±0,5% v. Messwert
Hilfsspannung:.
2-Draht-Versorgung (Klemme 46...45)....
Leitungsquerschnitt (max.), pin 41-46.........
Leitungsquerschnitt (max.), übrige...............
Relative Luftfeuchtigkeit...............................
Abmessungen (HxBxt)..................................
Abmessungen vom Ausschnitt....................
Schutzart (Fronteinbau)................................
Gewicht........................................................
WTH- und Potentiometereingang:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
< 95% RF (nicht kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
.
Eingangsart
Min..
Wert
Max..
Wert
.
Norm
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
-200°C.
-60°C.
10 Ω
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Eingang für WTH-Typen:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000.
Kabelwiderstand pro Leiter, WTH (max.)..... 50 Ω
76
Fühlerstrom, WTH........................................
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), WTH......................................
Fühlerfehlererkennung, WTH........................
Kurzschlusserkennung, WTH.......................
TE-Eingang:
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Typ
Min..
Wert
Max..
Wert
.
Norm
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
0°C.
-100°C.
-100°C.
-180°C.
-200°C.
-180°C.
-50°C.
-50°C.
-200°C.
-200°C.
0°C.
0°C.
-200°C
+1820°C.
+1000°C.
+1200°C.
+1372°C.
+900°C.
+1300°C.
+1760°C.
+1760°C.
+400°C.
+600°C.
+2300°C.
+2300°C.
+800°C
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
IEC 60584-1.
DIN 43710.
ASTM E988-90.
ASTM E988-90.
GOST 3044-84
Vergleichstellungskompensation (CJC).
via interner Fühler................................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = interne Temperatur - Umgebungstemperatur
Fühlerfehlererkennung, alle TE-Typen.......... Ja
Fühlerfehlerstrom:.
Bei Erkennung........................................ Nom. 2 μA
Sonst...................................................... 0 μA
Stromeingang:
Messbereich................................................. 0...20 mA
Programmierbare Messbereiche.................. 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand..................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Fühlerfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA......... Ja
Spannungseingang:
Messbereich................................................. 0..12 VDC
Programmierbare Messbereiche.................. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 und 2...10 VDC
Eingangswiderstand..................................... Nom. 10 MΩ
77
Ausgänge:
Display:
Displayanzeige.............................................
Kommastellung............................................
Ziffernhöhe...................................................
Displayaktualisierung...................................
Eingang außerhalb des
Eingangsbereichs wird angezeigt mit..........
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne)................................
Programmierbare Signalbereiche.................
Belastung max.............................................
Belastungsstabilität......................................
Fühlerfehlererkennung..................................
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale..........
Ausgangsbegrenzung:.
4...20 und 20...4 mA Signale..................
0...20 und 20...0 mA Signale..................
Strombegrenzung.........................................
Relaisausgänge:
Relaisfunktionen...........................................
Hysterese, in % / Zähleinheiten...................
On- / Off-Verzögerung..................................
Fühlerfehlerbetätigung.................................
Maximalspannung........................................
Maximalstrom...............................................
Max. Wechselstromleistung.........................
Maximalstrom bei 24 VDC...........................
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R Zulassung:
VNIIM, Cert. no.............................................
Eingehaltene Richtlinien:
EMV 2004/108/EG........................................
LVD 2006/95/EG...........................................
UL, Standard for Safety...............................
Fühlerfehlererkennung innerhalb und außerhalb des Bereichs:
-1999...9999 (4 Ziffern)
Programmierbar
13,8 mm
2,2 mal / s
Fühlerfehlerprüfung:
Modul:
5715B
5715D
Beschreibenden Texten
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 und 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
23 / 0 / 3,5 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
3,8...20,5 mA
0...20,5 mA
≤ 28 mA
Eingang
VOLT
CURR
POTM
TEMP
Konfiguration
ERR1, ERR2, ERR3 und ERR4 = NONE
Sonst:
Fühlerfehlererkennung:
OFF
ON
OFF
ON
ERR1, ERR2, ERR3 und ERR4=NONE, O.ERR=NONE.
Sonst:
Anzeig außerhalb des Bereichs (IN.LO, IN.HI):.
Bei Verlassen des gewählten Bereichs des A/D-Wandlers oder des Polynoms
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< Temperaturbereich -2°C
TE / WTH
IN.HI
> Temperaturbereich +2°C
Fühlerfehlererkennung (SE.BR, SE.SH):
Sollwert
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Schließen / Öffnen / Halten
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Siehe www.prelectronics.de
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
Eingang
CURR
Bereich
Schleife unterbrochen (4...20 mA)
TE
WTH, 2-Leiter.
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
TEMP
WTH, 3-Leiter.
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
WTH, 4-Leiter.
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display Anzeige über min. / über Max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
Eingang
Bereich
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Anzeige
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Anzeige bei Hardwarefehler
Fehlersuche
Test der internen Kommunikation uC / ADC
Test des internen CJC-Fühlers
Checksum Test der Konfiguration im RAM
Checksum Test der Konfiguration im EEprom
Anzeige
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Fehlergrund
Permanenter Fehler in ADC
CJC-Fühler defekt
Fehler im RAM
Fehler im EEPROM
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erllärt den Fehler.
78
79
- mA +
80
R1
R2
Ausgang:
Relais
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
41 62
61
42 63
43 64
44 65
45 66
46
R3
R4
2
Strom
1
+
Eingang Erde
+
TC
41
42
Int..
CJC
43
44
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
+V
Spannung
41 42 43 44 45 46
-
3
4
+
Potm.
Tx
+
-
20 W
Strom
41 42 43 44 45 46
PTC
2-Draht-Umformer
41 42 43 44 45 46
45
TE
41 42 43 44 45 46
WTH,.
Leiter
3
2
+
0,2 mA
AD
5715
EEPROM
CPU
Version D
1
2
3
4
R4
R3
R2
R1
WTH, 4-Leiter
41 42 43 44 45 46
Eingang +,.
mA
WTH, 3-Leiter
41 42 43 44 45 46
Tx
WTH, 2-Leiter
41 42 43 44 45 46
PC-Kommunikation
I+
mA
Versorgung
21,6...253 VAC
oder
19,2...300 VDC
Versorgung
Relais 4 N.C.
Generell
Relais 4 N.O.
66
Relais 3 N.C.
64
65
Generell
Relais 3 N.O.
63
Relais 2 N.C.
61
62
Generell
Relais 2 N.O.
24
25
26
Relais 1 N.C.
23
21
22
I.
Ausgang
Generell
Relais 1 N.O.
11 Erde
12
31
32
31 32
+
-
46
Versorgung:
2-Draht-Versorgung
> 15 VDC
anschlüsse
BlockdiagraMm
Eingänge:
81
Power up
Flussdiagramm
1.2
1 2
1 2
REL1
REL2
REL3
REL4
50.0
1.0
3
F.SET
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.1
PASS
1 2
0000
9999
3 Halten
IN
1 2
1.4
3 C.LIN 3
1 2
1111
1.1 .1 .1
Schnelleinstellung von Sollwert.
und Relais Test
Sollwert ansteigend
Sollwert fallend
Speichern und Menü verlassen
und 2 gleichzeitig drücken = Relais
Zustand ändern
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
3
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
3
1 2
YES
NO
CA.HI
3
1 2
YES
NO
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
0.1
25.0
NI
TC
3
1 2
SET
SKIP
OFF
3
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
SETP
3
REL.4
1 2
PT
SETP
1 2
a999
9999
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
ACT3
3
1 2
INCR
DECR
1 2
0.1
25.0
HYS3
3
1 2
0.1
25.0
ERR1
3
1.5
3
1.5
3
3
TEMP 3 TYPE
1.0 = Normal Zustand
1.1 = Nur wenn durch Password
gesichert
1.2 = Nur wenn FastSet aktiviert ist
1.3 = Sollwert Änderung und
Relais Test bei Password
5000...9999 blokiert
1.4 = Nür bei Spezial Konfiguration
über PC
1.5 = Nicht gültig für folgende Ein­
gangssignale: Potentio­meter,
0...20 mA und Spannung
1.6 = Nur bei Temperatureingang
1.7 = Kein Analogausgang
1 2
SET
SKIP
OFF
REL.3
POTM 3 CA.LO
82
SETP
REL.2
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
CURR 3 RANG
Zum
1.0
1 2
DE_DK
ES_FR
IT_SE
UK_CZ
DEC.P
1
2
3
1
Wenn für eine Dauer von 2 Minuten keine Taste betätigt wird, kehrt die Anzeige
auf den Menüpunkt 1.0 zurück. Eventuelle Änderungen in der Konfiguration
werden nicht gespeichert.
1 Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
2 Wert herabsetzen / vorherigen Parameter wählen
3 Parameter speichern uznd nächsten Menü wählen
Halten 3 Zurück zum vorherigen Parameter / zurück zum Menüpunkt 1.0 ohne
Speicherung von Änderungen
1.5
PT.TY
CONN
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
3
1 2
a999
9999
ACT4
3
1 2
INCR
DECR
HYS4
3
1 2
0.1
25.0
1.5
3
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
1 2
0000
3600
3
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
ON.DE
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
ON.DE
ERR4
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
OF.DE
ON.DE
ERR3
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1 2
0000
3600
3
ERR2
1.7
CONN
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
3 TC.TY
1 2
TC.B TC.E TC.J TC.K TC.L
TC.N TC.R TC.S TC.T TC.U
TC.W3 TC.W5 TC.LR
SETP
ON.DE
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
3
NI.TY
3
1 2
SET
SKIP
OFF
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
3
3
A.OUT
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
1.7
1.6
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.6
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.4
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
Zum Normal Zustand 1.0
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
----
3
83
Scrollender HilfEtext
Anzeige im Normal Zustand xxxx, Hardwarefehler:
SE.BR --> SENSOR DRAHTBRUCH
SE.SH --> SENSOR KURZSCHLUSS
IN.HI --> EINGANG UEBERSCHREITUNG
IN.LO --> EINGANG UNTERSCHREITUNG
9.9.9.9 --> ANZEIGE UEBERSCHREITUNG
-1.9.9.9--> ANZEIGE UNTERSCHREITUNG
HW.ER--> HARDWAREFEHLER
EE.ER --> EEPROM FEHLER - UEBERPRUEFE
KONFIGURATION .
RA.ER --> RAM SPEICHER FEHLER
CJ.ER -->CJC SENSOR FEHLER
NO.CA -->GERAET NICHT KALLIBRIERT
.
In FastSet:Schnelleinstellung
F.SET
REL1 --> SCHNELLEINSTELLUNGS MENU WAEHLE RELAIS.
REL2 -->
REL3 -->
REL4 -->
.
SETP
(Einstellung aktiviert)
xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT -.
OK-DRUECK SPEICHERT.
.
SETP
(Einstellung deaktiviert)
xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT - NUR LESEN.
.
Konfigurationsmenü:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> PASSWORT EINGEBEN.
.
IN
C.LIN* --> Text vom Anwend. im PReset eingegeben.
CURR --> STROM EINGANG.
VOLT --> SPANNUNGS EINGANG.
POTM --> POTENTIOMETER EINGANG.
TEMP --> TEMPERATURFUEHLER EINGANG.
.
RANG
(bei Stromeingang)
0-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA.
4-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA.
.
RANG
(bei Spannungseingang)
0-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
2-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
0.0-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
0.2-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
.
CA.LO
YES --> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW.
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW.
.
CA.HI
YES --> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH.
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH
84
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
11.11 -->
1.111 -->
DI.LO
xxxx -->
DI.HI -->
xxxx -->
REL.U
PERC -->
DISP -->
TYPE
PT
-->
NI
-->
TC
-->
PT.TY
10
-->
20
-->
50
-->
100
-->
200
-->
250
-->
300
-->
400
-->
500
-->
1000 -->
NI.TY
50
-->
100
-->
120
-->
1000 -->
CONN
2W
-->
3W
-->
4W
-->
TC.TY TC. B -->
TC. E -->
TC. J -->
TC. K -->
TC. L -->
TC. N -->
TC. R -->
TC. S -->
TC. T -->
TC. U -->
TC.W3 -->
TC.W5 -->
TC.LR -->
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
UNIT °C
-->
°F
-->
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
ANZEIGE AUSLESEN LOW.
ANZEIGE AUSLESEN HIGH.
.
RELAISEINSTELLUNG IN PROZENT.
RELAISEINSTELLUNG IN ANZEIGEEINH..
.
WAEHLE PT FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
.
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
WAEHLE
.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
.
(bei Pt und Ni Fühler)
WAEHLE 2-DRAHT.
FUEHLERANSCHLUSS.
WAEHLE 3-DRAHT .
FUEHLERANSCHLUSS.
WAEHLE 4-DRAHT .
FUEHLERANSCHLUSS.
.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
.
(bei Temperatureingang)
DEZIMALPUNKT POSITION.
DEZIMALPUNKT POSITION.
.
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS.
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN.
FAHRENHEIT
REL1
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP xxxx -->
ACT1 INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL3
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT3
INCR -->
DECR -->
HYS3 xxxx -->
RELAIS 1 GESPERRT.
EINGABE SETUP RELAIS 1.
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 1 .
.
RELAIS SCHALTPUNKT .
.
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL.
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
RELAIS HYSTERESE.
.
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN.
SEKUNDEN.
.
RELAIS 2 GESPERRT.
EINGABE SETUP RELAIS 2.
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 2.
.
RELAIS SCHALTPUNKT .
.
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL.
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
RELAIS HYSTERESE.
.
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS 3 GESPERRT.
EINGABE SETUP RELAIS 3.
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 3.
.
RELAIS SCHALTPUNKT .
.
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL.
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
RELAIS HYSTERESE
ERR3
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL4
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT4
INCR -->
DECR -->
HYS4
xxxx -->
ERR4
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0 mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS 4 GESPERRT.
EINGABE SETUP RELAIS 4.
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 4.
.
RELAIS SCHALTPUNKT .
.
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL.
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
RELAIS HYSTERESE.
.
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
.
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA.
ANZEIGE WERT FUER AUSGANG LOW.
.
.
ANZEIGE WERT FUER AUSGANG HIGH.
.
NAMUR NE43 AUFSTEUERND BEI .
FEHLER.
NAMUR NE43 ABSTEUERND BEI FEHLER.
ABSTEUERND BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER AUSGANG BEI FEHLER.
.
ANALOGAUSGANG ANSPRECHZEIT IN .
SEKUNDEN.
.
PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN.
PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN.
.
NEUES PASSWORT WAEHLEN
85
Konfiguration / Bedienung der
Funktionstasten
Dokumentation für das Flussdiagramm
Grundsätzliches:
Bei der Konfiguration werden Sie durch alle Parameter geleitet und Sie können
die Einstellungen wählen, welche zur Applikation passt. Für jedes Menü exis­
tiert ein scrollender Hilfetext welcher automatisch im Display gezeigt wird,
wenn für die Dauer von etwa 5 Sekunden keine Taste betätigt wird.
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt.  erhöht den
numerischen Wert oder wählt die nächsten Parameter.  setzt den numerischen Wert herab oder wählt die nächsten Parameter.  übernimmt den
gewählten Wert und beendet das Menü. Um die Konfiguration der Anzeige
so einfach wie möglich zu halten, können nicht existierende Funktionen und
Parameter nicht eingegeben werden. Die Konfiguration wird am Ende der
Menüstruktur gespeichert, wenn das Display - - - - anzeigt.
Bei drücken und halten von 3 springt man zurück zum vorherigen Menüpunkt
oder in den Normal-Zustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter
zu speichern.
Wenn für 2 Minuten keine Taste betätigt wird, geht das Display im NormalZustand zurück, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.
Weitere Erklärungen:
Schnelle Sollwerteinstellung und Relaistest: Diese Menüs sind interaktiv
und erlauben die Einstellung und Änderung der Schaltpunkte während die
Anzeige das Eingangssignal misst. Die Leuchtdioden zeigen den Relaisstatus
direkt an und erleichtern die Schaltpunkteinstellung in vielen Situationen.
Durch gleichzeitiges Drücken von  und  wird der Relaistest initiiert. Die
Relais ändern ihren Status für die Zeit der Aktivierung beider Tasten. Die
Schaltpunkteinstellung wird durch kurzes Drücken der Taste  gespeichert.
Wird die Taste 3 für mehr als 0,5 Sekunden gehalten, geht das Gerät ohne
Sollwertänderung in den Ausgangszustand.
PROGRAMMIERUNG ÜBER PC
Mit PReset, ein einfaches, gut durchdachtes PC Programm, können alle operativen Parameter des 5715, schnell und passend für jede Applikation,
eingestellt werden. Weiterhin ermöglicht die PC Konfiguration das Einstellen
von kundenspezifischen Eingangswerten der Strom-, Spannungs- und
Potentiometersignale. Diese Eingangswerte können mit einer speziellen
Eingangsspanne, z.B. 5…12 mA, und kundenspezifischer Linearisierung, mit
oder ohne Offset, definiert werden. Der kundenspezifische Eingangswert ist in
der Anzeige 5715 im Eingangs-Menü  gespeichert. Wird die Anzeige im
Nachhinein über die Fronttasten umkonfiguriert auf z.B. Temperatureingang,
behält das Gerät die Programmierung des Eingangtyps  und kann wieder ausgewählt werden. Die Kommunikation zwischen dem PC und der
Anzeige wird über unser Kommunikationsschnittstelle USB Loop Link 5909
ausgeführt.
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert:
Relaiseinheiten
Relaiseinheiten
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
Off.N.O.
On.N.O.
Off.N.O.
20
Off.N.O.
On.N.O.
Off.N.O.
10
On.N.C.
Off.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
Off.N.C.
On.N.C.
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Steigend
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
70
80
t
90 100
Passwortschutz: Es gibt zwei Level für den Passwortschutz. Passwörter zwischen 0000…4999 erlauben den Zugriff auf die schnelle Sollwerteinstellung
und dem Relaistest. (Die Verwendung dieses Passwortes verhindert den
Zugriff zu allen anderen Teilen des Menüs). Passwörter zwischen 5000...9999
verhindern den Zugriff auf alle Teile des Menüs, sowie auf die schnelle Soll­
werteinstellung und dem Relaistest (der aktuelle Sollwert wird angezeigt). Bei
Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind alle Konfigurationsmenüs erreichbar.
86
87
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
Subsidiaries
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Im Erlengrund 26
D-46149 Oberhausen
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09 99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7FD
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
USA
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court [email protected]
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement