Załącznik nr 10

Załącznik nr 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: „Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz
z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej im H.
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie”
ST-1.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OGÓLNA
(CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne, 45421152-4 Roboty bud. w zakresie budynków, 45442100-8 Roboty malarskie,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, 400000-1 Roboty wykończeniowe,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311100-1 Układanie przewodów elektrycznych, 453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania, )
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PN – Polskie Normy
1.WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w obiektach budowlanych.
Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić treści zawarte w wykorzystywanej
niniejszej specyfikacji technicznej, uwzględniające zmiany, jakie wynikają z przepisów wprowadzonych i
znowelizowanych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty
budowlanej) stosowanej jako dokument wykorzystywany w przetargach i kontraktach przy zlecaniu zgodnie z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz przy rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Zapisy zamieszczone w ST obejmują wymagania ogólne.
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku nr 25 poprzez:
1
1.wykonanie wydzielenia pożarowego pomiędzy halą doświadczalną a częścią administracyjną obiektu
oraz wydzielenie klatki schodowej (Ściana SOP wraz z odpowiednimi wydzieleniami i wykonaniem
przejść pożarowych, zabudowa hydrantów),
2.remont toalet na kondygnacji parteru,
3. wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nawy bocznej i hali wraz z instalacją infrastruktury
teletechnicznej, elektrycznej, wentylacyjnej i instalacji wod-kan.,
4.wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i korytarza w części administracyjnej wraz z instalacją
infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej, instalacji ppoż. i instalacji wod-kan.
5.
Lokalizacja: przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na poziomach 0, 1 i 2 budynku nr 25 na terenie Instytutu
Fizyki Jądrowej PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie, na dz. nr 1019/8, Obr. 34, j. ewid. Krowodrza.
Inwestor:
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Radzikowskiego 152,
31-342 Kraków
Podstawowe parametry liczbowe:
Powierzchnia zabudowy:
2138m2
Powierzchnia kondygn. brutto:
2722 m2
Powierzchnia użytkowa:
2445 m2
Powierzchnia komunikacji:
449 m2
Powierzchnia konstrukcji i ścian:
277 m2
Kubatura:
14688 m3
Kubatura części warsztatowej:
11840 m3
Kubatura części administracyjnej:
2848 m3
Liczba kondygnacji budynku:
3
Wysokość budynku:
bez zmian
Powierzchnia i kubatura w zakresie zabudowy została podana w zaokrągleniu do 1 m 2. Wykonawca będzie
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie przedmiaru i obmiaru robót.
Stan istniejący:
Budynek nr 25 został wzniesiony pod koniec lat 50 XX wieku jako 3-kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej
(ścianowej i słupowej z ryglami w części halowej).
Część administracyjna:
Konstrukcja mieszana ceglano-żelbetowa stropy DZ-3.
2
Ściany zewnętrzne szczytowe i ściany klatki schodowej 38 cm z cegły dziurawki kl 75 na zaprawie cem.wapiennej. Z zewnątrz docieplone styropienem Arsanit Thermo gr. 12-15 cm.
Ściany poprzeczne 25 cm z bedły pełne kl 100 na zaprawie cem.-wap. Marki „30”, na kondygnacji 2,97 z cegły
pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej marki „50”.
Ścianki 12 cm z cegły dziurawki kl 75 na zaprawie cementowej marki „30”. Ścianki z cegły dziurawki kl. 75 na
zaprawie cementowej. Marki „50” zbrojone bednarką.
Zewnętrzne ściany kondygnacji 0 – betonowe i żelbetowe. Ściany podokienne na poziomie 1 i 2 z bloków
gazobetonowych odmiany 06 grubości 24 cm na zaprawie cement.-wapiennej marki „30”. Pomieszczenia
tynkowane tynkiem rodzaju III. Wszystkie pomieszczenia malowane w kolorze białym. Pomieszczenia toalet na
poziomie 1 (będące w zakresie prac budowlanych) zdewastowane, na ścianach zabudowane płytki ceramiczne,
na posadzce – terakota. Ceramika użytkowa w stanie złym.
Stolarka okienna na wszystkich poziomach – PCV, profil 3-komorowy.
Drzwi zewnętrzne na poziomie 0 stolarka aluminiowa. Drzwi zewnętrznę na poziomie 1 stolarka aluminiowa.
Klatka schodowa – tynk mozaikowy do wysokości 1,20 m. Witryna stalowa oddzielająca halę od klatki schodwej
na poziomie 1.
Instalacja C.O. nowa przewody rozprowadzające i piony C.O. z rur PP firmy Wavin (Bor Plus) z elementami
grzejnymi firmy Purmo.
Na poziomie 0 i 1 instalacje C.W.U., wody użytkowej i kanalizacji do wymiany. Instalacja kanalizacji – żeliwna,
wody użytkowej – stalowa.
Dach części administracyjnej kryty papą W-PYE 250 S52 SBS.
Część warsztatowa:
Konstrukcja prefabrykowana żelbetowa. Ściany zewnętrzne szczytpowe z gazobetonem odmiany 06 24
cm+13cm licówka z cegły wapienno- piaskowej kl.120 na zaprawie cem.-wapiennej marki „30”. Z zewnątrz
ścianę docieplono analogicznie jak część szczytową.
Ściany zewnętrzne podokoienne z b loków gazobetonowych odmiany 06 24 cm na zaprawie cementowowapiennej marki „30”.zaprawie cementowej marki „50”. Ściany 25 cm grubości zcegły pełnej kl. 1000 na
zaprawie cementowej marki „50”. Ściany komory trafo – betonowe. Ściany na poziomie 0 – betonowe.
Ściany wewnętrzne ceglane i z gazobetonu tynkowane tynkami rodzaju III.
Posadzki asfaltowe hali i w pomieszczeniu 25208S-25209S na podłożu betonowych wykonane na gładzi
cementowej 1cm, z izolacją poziomą z warstwy papy klejonej na zakładach. Pomieszczenia 25211S-25213S
posiadają posadzkę betonową. Posadzka w pomieszczeniach 25215-25218 stanowią cegły.
Wszystkie słupy nawy tynkowane tynkami rodzaju III, zatarte zaprawą cementową i malowane.
Słupy w ścianie szczytowej na poziomie 1 od strony budynku administracyjnego na poziomie 1 wyłożone lastryko
płukanym w kolorze jasno szarym.
Witryny stalowe, podwójnie szklone w pomieszczeniach pomiędzy osiami 5,6,7 nawy wschodniej oraz 5-10 nawy
zachodniej malowane farba olejną.
3
Ściany podokienne i rygle nadokienne naw bocznch tynkowane tynkiem cementoiwo-wapiennym zatartym na
gładko – bielonym farbą emulsyjną. W pomieszczeniach 25211S-25213S malowane farbą klejową i olejną.
Pomost serwisowy suwnicy stalowy malowany fabą olejną.
Przewody wentylacyjne w części halowej podwieszone pod sufitem naw bocznych i połączone betonowym
kanałem podziemnym przebiegającym w poprzek nawy głównej w polu między osiami 2-3.
W części halowej znajdują się warsztaty precyzyjne tzw. „namioty” z płyt OSB na konstrukcji stalowej – skręcanej
(do demontażu).
Kanały techniczne znajdujące się w hali i w pomieszczeniach naw bocznych przykryte są płytami betonowymi, a
przebiegające w poprzek hali – płytami stalowymi.
Instalację C.O. analogiczna do pomieszczeń w części administracyjnej poprowadzono w kanałach technicznych
pod scianami zewnętrznym naw bocznych.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ST
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a)
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)
budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)
obiekt małej architektury;
1.4.2.
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3.
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4.
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b)
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.5.
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
4
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6.
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7.
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8.
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.9.
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.
1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a)
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b)
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
5
1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.19. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.21. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ.
1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.23. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
1.4.25. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.26. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
1.4.27. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.28. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
6
1.4.29. poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.30. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.31. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.32. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Definicje
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne pojęcia
związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie:
„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów
technicznobudowlanych,
„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w
dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy,
pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości,
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych,
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub
7
szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te
roboty;
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z normami, dokumentacją i
zaleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.
Zgodność robót z dokumentacją i SST.
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy”. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
8
inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Prowadzenie prac
Prace winny być zorganizowane w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy na hali (w części czynnej) i w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST oraz wymagania określone przez Zamawiającego.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów przeterminowanych.
Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz wymaganiom Zamawiającego zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
9
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typow i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwości przewożonych materiałów.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych.
10
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Prace instalacyjne i remontowe mogą być prowadzone po uzgodnieniu z Zamawiającym.
5.15. Zakres prac objętych ST
Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.
Roboty ziemne.
Roboty żelbetowe i zbrojarskie.
Wykonywanie podłóg i posadzek
Roboty murarskie, tynkarskie, malowanie, okładziny.
Roboty instalacji sufitów podwieszanych
Roboty instalacji stalowej stolarki budowlanej.
Elementy konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne.
Instalacja wodociągowa z tworzyw sztucznych i stalowa (ppoż)
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Instalacje elektryczne
Szczegóły wykonania prac określa SST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
11
Przed przystąpienie do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru. Raporty te przekazywane będą niezwłocznie.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w
SST.
6.5.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.
6.5.3. Pozostałe dokumenty
Pozostałe dokumenty winne być gromadzone stosownie do rodzaju przeprowadzanych robót.
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszelkie dokumenty wymagane prawem i przez Zamawiającego będą przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zniszczenie lub zaginięcie będzie podstawa do natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy winny być udostępniane na żądanie Inspektora
nadzoru lub Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
12
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót - błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz wszelkich dostępnych publikacjach norm nakładów pracy. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robot.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń i odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony w czasie jak
najkrótszym. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
13
zawierających w oparciu o przeprowadzone oględziny, w konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i
SST.W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. książki obmiarów (oryginały) – jeśli rozliczenie prac następuje innym sposobem niż ryczałtem za całość prac,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
14
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, elektrycznej
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
Wszelka dokumentacja musi być dostarczona w formie papierowej i elektronicznej. Obowiazujacym formatem
dla dokumentacji elektronicznej jest:
dla opisów – format .doc (wersja 2010) i format .pdf,
dla rysunków – format .dwg (wersja 2010),
dla kosztorysów – format .xls (wersja 2010).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w umowie.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami BHP i przeciw pożarowymi i
zasadami wiedzy technicznej.
Prace winne być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegołowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
15
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Dz. U. Nr 147, poz. 1229);
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563);
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139) Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr
121 poz.1137);
8. PN-EN 12464-1:2011 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach
8. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego i wyznaczanie
względnego czasu trwania pożaru;
10. PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej
elementów budynków;
11. PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa;
12. PN-EN 60598-2-22. Oprawy oświetleniowe (awaryjne);
13. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa;
14. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja;
15. PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe;
16. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
17. PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepła. Zasady projektowania;
18. PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
19. PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
20. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
21. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
22. PN-IEC 60364-5-5:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
16
23. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
24. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
25. PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne
wymagania i badania.
26. PN-047000:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.
27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
służących do ochrony przeciwpożarowej, ktore mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362);
17
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN W KRAKOWIE
Remont pomieszczeń biurowych i hali
wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury
w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Zawartość
SST 1.1.0. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. ................................................................. 3
SST 1.1.1. - Roboty ziemne. .................................................................................................................... 9
SST 1.1.2. - Roboty żelbetowe i zbrojarskie. ............................................................................................ 29
SST 1.1.3. Wykonywanie podłóg i posadzek ............................................................................................ 65
SST 1.1.3. - Roboty murarskie, tynkarskie, malowanie, okładziny. ............................................................. 76
SST 1.1.4. - Roboty instalacji sufitów podwieszanych ............................................................................. 104
SST 1.1.6. - Roboty instalacji stalowej stolarki budowlanej. ..................................................................... 110
SST 1.1.7. - Elementy konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne....................................... 117
SST 1.2.0 - Instalacja wodociągowa z tworzyw sztucznych i stalowa (ppoż) ............................................. 131
SST 1.3.0. - Instalacja wentylacji i klimatyzacji ....................................................................................... 148
SST 1.3.0. – Instalacje elektryczne ....................................................................................................... 168
2
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.0. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.
(CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych)
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontażowych. Planowane
wyburzenia oraz elementy wyposażenia wnętrz przewidziane do demontażu pokazano na rysunkach
załączonych do SIWZ (załącznik nr 9).
W zakres planowanych prac rozbiórkowych wchodzą:
-wyburzenia ścian działowych,
-przebicia na nowe otwory drzwiowe.
Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania przebić zamontować w wyznaczonych miejscach nadproża.
-demontaż istniejących witryn stalowych w miejscach wskazanych w załączniku graficznym nr 9,
-demontaż wieszakow stalowych z sufitu i innych elementow kolidujących z projektowaną inwestycją,
-przełożenie rur C.O.,
-demontaż istniejących grzejników (z uwagi na to, iż kolidują z nowym sposobem zagospodarowania
pomieszczeń ),
-demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
-demontaż umywalek, mis ustępowych i pisuarów,
-demontaż wskazanych osłon kanałów technicznych,
-demontaż wskazanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
-usunięcie posadzki w pomieszczeniach 25215-25218,
-demontaż warsztatów precyzyjnych - „namiotów”,
-usunięcie posadzki bitumicznej w hali i w pomieszczenia 25209S/25208S i 25216,
-usunięcie odspojonych tynków w hali,
-wyburzenie części kanału wentylacyjnego pod posadzką,
Uwaga: Prace związane z halą wykonywać etapami, w uzgodnieniu z Zamawiającym
-demontaż osłon koryt elektrycznych instalacji na słupach (wg wskazań Zamawiającego),
- demontaż kanałów wentylacyjnych wskazanych na rysunku,
-w pomieszczeniach powstałych po pomieszczeniu 25213S należy skuć z istniejących ścian i sufitow
3
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
uszkodzony lub odspojony tynk wraz z lamperiami,
-istniejące cokoły do skucia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegołowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporządzający szczegółową dokumentację projektową i odpowiednie szczegołowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające
wymagania i w porozumieniu z Zamawiającym oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i uzyskać jego zgodę.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych podczas zadania:
„Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie”.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robót są podane w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7)
„„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
4
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0. (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna –
Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na zabudowane
materiały i wykonywane roboty oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna – Ogólna”.
4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu sprzętu stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Należy również zabezpieczyć pomieszczenia
nieremontowane oraz czynną część hali budynku 25 przed kurzem i pyłem.
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SIWZ, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inżynier może polecić
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien
on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały,
które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inżyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót
rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia
Inżynierowi. Prace należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
6
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. Podstawa płatności.
Wynagrodzenie określone jest ryczałtowo za całość wykonanych prac.
10. Przepisy związane i piśmiennictwo.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z poźniejszymi
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
7
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.
7.
Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
8
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.1. - Roboty ziemne.
(CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę oraz roboty ziemne)
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu kanałów technicznych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Projektant sporządzający szczegółową dokumentację projektową i odpowiednie szczegołowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające
wymagania i w porozumieniu z Zamawiającym oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym i uzyskać jego zgodę.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac ziemnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych na terenie przedmiotowej budowy:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z wykopu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.
Głębokość wykopu – rożnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po zdjęciu humusu.
Wykop płytki - wykop, ktorego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
9
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Wykop średni - wykop, ktorego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, ktorego głębokość przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym
osiadaniem pod obciążeniem.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, ktorego probki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środkow wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, położone w obrębie pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, położone poza pasem robót drogowych.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is=rd/rds
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 [2],
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robótach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntow niespoistych, określona wg
wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
I0=E2/E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtornym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
10
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
02205:1998 [4].
Głębokość wykopu - rożnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-1.0.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogolne".
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robót są podane w ST-1.0.0 (kod CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogolna”.
1.6. Założenia ogólne.
1.6.1. Wszystkie roboty ziemne takie jak wykopy, nasypy i zasypy, formowanie skarp i inne powinny
odpowiadać niżej wyszczególnionym Polskim Normom.
1.6.2. Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano montażowych" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Wykonawca będzie posługiwał się wyłącznie najnowszymi, obecnie obowiązującymi wersjami Polskich Norm,
Instrukcji
ITB
i
innych
przepisów
technicznych
tam
cytowanych.
1.6.3. Jeśli jakiekolwiek z wymagań przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niż jego
odpowiednik w Polskiej Normie lub Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej, obowiązującym jest wymaganie
określone w Specyfikacji.
2. Materiały - Wymagania i zalecenia.
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źrodła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiałow i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źrodła w sposob ciągły
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
11
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organow władzy na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źrodeł miejscowych, włączając w to źrodła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałow z jakiegokolwiek
źrodła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogolnych lub szczegołowych
warunkow umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopow w obrębie terenu budowy
poza tymi, ktore zostały wyszczegolnione w dokumentach Umowy. Eksploatacja źrodeł materiałow będzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałow będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogą być wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za
zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
12
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
budowa nasypow lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
rownoważnej objętości gruntow przydatnych ze źrodeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypow, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenow na odkład należy do obowiązkow Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
Umowie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Własność gruntow
pochodzących z wykopow powinna regulować Umowa.
2.5. Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w S.T. 1.0.0. (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogolna”
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegolności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach
producentow wymienionych w założeniach szczegołowych do poszczegolnych rozdziałow. Materiały
dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarow, konsystencji itp. z
wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałow
przeznaczonych do zakresu robót. Wszystkie szkody spowodowane przez Wykonawcę w wyniku prowadzenia
robót ziemnych będą naprawione wyłącznie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni Klientowi wgląd we wszystkie etapy wykonywania robót ziemnych.
Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia obiektow budowlanych, instalacji i
drzew znajdujących się na placu budowy i jego sąsiedztwie przed uszkodzeniami lub przemieszczeniami,
mogących wyniknąć z prowadzonych robót ziemnych albo składowania materiału. Koszty tych zabezpieczeń
ponosi Wykonawca.
Materiał ziemny z terenu budowy oraz materiał przywieziony podlegają ogolnej klasyfikacji:
13
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- materiał dopuszczalny - materiał, ktory spełnia wymagania dopuszczenia do stosowania określone
Specyfikacją lub Polskimi Normami
- materiał niedopuszczalny - materiał, ktory nie powinien być stosowany, ponieważ jego właściwości lub skład
nie spełniają wymaganych warunkow, (przykładowo: torf, materiał zawierający glinę o wskaźniku plastyczności
wyższym od 65%, materiał podatny na samozapłon, materiał o niebezpiecznych właściwościach chemicznych
lub fizycznych).
Wykonawca odpowiada za zgodność materiałow wyselekcjonowanych do robót ziemnych z Polskimi Normami
i ze Specyfikacją, za sposob ich składowania oraz wykorzystania. Wszystkie materiały oraz sposob ich
składowania i wykorzystywania podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca natychmiast powiadamia Zamawiającego w wypadku gdy warunki gruntowe różnią się od
założonych w projekcie oraz w wypadku, gdy ulegają pogorszeniu podczas wykonywanych prac.
Dopuszczalne odchyłki poziomów niwelety robót ziemnych od poziomów pokazanych na rysunkach albo
wyliczonych na podstawie rysunków są następujące:
pod fundamentami betonowymi +20, - 20mm
pod płytami i stopami żelbetowymi +15, -15mm
dla innych nasypow i wykopow +50, -50mm
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapozna się z rysunkami i wykazami wszystkich
podziemnych instalacji w granicach prowadzonych robót i sprawdzi ich rzeczywiste położenie.
Posiadana dokumentacja geologiczna-inżynierska oraz orzeczenie geotechniczne dla terenu znajdującego się
w pobliżu budynku nr 25 zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Nie będą uwzględniane
żadne koszty dodatkowe koszty wynikające z nie zapoznania się z warunkami gruntowymi.
Wykonywanie wykopów.
Nachylenie skarp wykopów powinno być, o ile to możliwe, rowne naturalnemu kątowi tarcia gruntu, w którym
dokonuje się wykopu. Należy uwzględnić margines bezpieczeństwa w wypadku gdy w sąsiedztwie skarpy
prowadzone są roboty przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego. Tam gdzie jest to konieczne wykopy
powinny być zabezpieczone w odpowiedni sposob, zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonania robót (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Dno wszystkich wykopów powinno być uformowane według linii i poziomow pokazanych na rysunkach.
14
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Zamawiający ma prawo zażądać usunięcia napotkanego niedopuszczalnego materiału (miękki grunt, sypki
ziarnisty materiał lub grunt z zawartością części organicznych). Powstała przestrzeń zostanie wypełniona
materiałem dopuszczalnym (dobrze uziarnionym materiałem bez frakcji przekraczającej 50 mm) lub betonem
klasy B10. Uwaga ta dotyczy części likwidowanego łącznika kanału wentylacyjnego pod posadzką hali
(między osiami 3-4, C-D).
Wykopy oraz składowany materiał będą utrzymane we właściwym stanie aż do ukończenia wszystkich robót i
inspekcji tam prowadzonych. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopów) należy składować na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypywania, powinien być wywieziony prze
Wykładowcę na odkład.
Jeśli grunt na dnie wykopu może być w przyszłości przyczyną nieregularnych albo nieprzewidzianych osiadań
budynku lub innych konstrukcji, należy go usunąć do dostatecznej głębokości poniżej dna wykopu. Powstałe
ubytki powinny być wypełnione i zagęszczone według instrukcji Zamawiającego. Niweleta wykopu ma być
przygotowana bez uszkodzeń pozostawionych przez urządzenia konstrukcyjne. Wykonawca podejmie
wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia docelowego poziomu dna wykopu przed deszczem lub
innymi czynnikami mogącymi powodować jego uszkodzenie. Wykopy wymagające zasypywania powinny
pozostawać odkryte tylko przez czas projektowanych robót. Wykonawca przygotuje szczegołowy
harmonogram wykonywania wykopow uwzględniający możliwie krotki czas ich ekspozycji przed
przystąpieniem do budowania zasypow lub robót konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni stałe monitorowanie
poziomu wod gruntowych podczas wykonywania wykopow.
Obecność i wykorzystanie ciężkiego sprzętu do formowania wykopow zostanie ograniczona do niezbędnego
minimum. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem
ręcznym. Rodzaj sprzętu do wykonywania wykopow i sposob jego zastosowania podlega akceptacji
Zamawiającego.
Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypow mogą być wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
15
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
budowa nasypow lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
rownoważnej objętości gruntow przydatnych ze źrodeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypow, powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenow na odkład należy do obowiązkow
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na
terenie budowy gruntów, ktorych czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typow i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera tj. łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, itp.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntow (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
Roboty należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru robót. W
bezpośrednim sąsiedztwie ścian budowli i ostatnią warstwę ziemi wybrać ręcznie.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałow.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji, SIWZ, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod
16
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu technicznego.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości
robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w
trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją techniczną.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty
budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno
być większe niż +/– 10 cm. Rożnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemow odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, ktore
zapewnią odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, ktore
17
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntow i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za
te czynności, jak rownież za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejących zbiornikow naturalnych i
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowkow odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wod z wykopu. Źrodła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopow, należy
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Wykonanie wykopów.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca się wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych
ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0 m, a koparką do 4.0 m. W czasie wykonywania tych robót, na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopow, wraz ze
znajdującymi się tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora zabytkow oraz Inżyniera, a roboty przerwać
na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać,
powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z
instytucjami sprawującymi nadzor nad tymi urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania
wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie
oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny
(puste przestrzenie), roboty ziemne należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczeń.
5.6. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu ich
18
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości
zabezpieczenia ścian wykopów. W wykopie należy uwzględnić w szerokości dna dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0.60 m,
a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m.
5.7. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubości
co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed betonowaniem fundamentu lub
korka betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza się wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.
5.8. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary wykopow w planie powinny być wykonane z dokładnością ok.15 cm, z uwzględnieniem zaleceń
podanych powyżej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być
wykonany z tolerancją ok. 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.
5.9. BHP i ochrona środowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrocić uwagę by w obrębie pracy koparki nie przebywali
ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:
a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,
c) wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność gruntu pod wodą,
d) pozostawić pas terenu co najmniej 0.5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na ktorym nie wolno składować ziemi
pochodzącej z wykopu,
e) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m od krawędzi skarpy wykopu,
f) rozstaw środkow transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5 m dla umożliwienia
ucieczki robótnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,
g) sprawdzić po każdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypow i wykopow.
19
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu
wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:
a) głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane
do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,
b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania
nierówności,
c) zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypow,
d) rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,
e) robótnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.
5.10. Zabezpieczenie przed wodą.
Wykonawca będzie utrzymywał obszar prowadzonych robót ziemnych wolny od obecności wody przez
usuwanie wody napływającej do wykopów, niezależnie od ich źródła.
W celu spełnienia wymagań punktu 3.1 Wykonawca powinien:
-formować i utrzymywać wykopy, nasypy i zasypy z właściwymi spadkami, oraz, jeżeli będzie konieczne,
uszczelniać eksponowane powierzchnie,
-wprowadzić, jeżeli konieczne, odpompowanie wody zbierającej się w wykopie - Wykonawca zabezpieczy
pompy o odpowiedniej wydajności aby czas ich wprowadzenia na budowę w razie konieczności był jak
najkrótszy
-odprowadzać zebraną wodę do kanalizacji, tam gdzie będzie to możliwe.
Wykonawca przygotuje projekt odwodnienia terenu podczas prowadzenia robót ziemnych i przedłoży go do
akceptacji Zamawiającego.
Odprowadzenie wody z terenu robót ziemnych musi być wykonane za zgodą odpowiednich władz lokalnych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń, zatwierdzeń i aprobat.
5.11. Wykonywanie zasypów i nasypów.
Zasypy i nasypy (będące także wynikiem wymiany gruntu) powinny być wypełniane warstwami o grubości nie
przekraczającej 200 mm, w warunkach suchych, a zasypka zagęszczana w sposob spełniający podane
wymagania. Zasypy i nasypy należy formować powyżej określonej wysokości, uwzględniając przewidywane
osiadanie gruntu podczas zagęszczania.
20
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Tam gdzie wymagane jest zasypanie konstrukcji po obu stronach do tego samego poziomu, zasypki na
przeciwległych stronach powinny być wykonywane warstwowo, a chwilowa rożnica wysokości po obu stronach
nie powinna przekroczyć 200 mm, chyba że Klient postanowi inaczej. Powyższe dotyczy również ścian
oporowych przed osiągnięciem ostatecznego poziomu po niższej stronic.
5.12. Zagęszczanie.
Grunt rodzimy lub nasypowy pod nowymi kanałami technicznymi będzie mechanicznie zagęszczany
warstwami o grubości nie przekraczającej 250 mm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu poniżej wszystkich
fundamentow powinien wynosić Is = 0.97. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do aprobaty wszystkie
wyniki badań przed rozpoczęciem wykonania podsypek i fundamentow. Podłoże gruntowe pod warstwą
pospołki powinno po zagęszczeniu charakteryzować się modułem wtornego odkształcenia E2 nie mniejszym
niż 80 MPa i stosunkiem modułu odkształcenia wtornego do pierwotnego E2/E1 (tak zwanym wskaźnikiem
odkształcenia) nie większym od 3.0. Jeżeli określone parametry nie zostaną osiągnięte, Wykonawca ulepszy
podłoże gruntowe przez doziarnienie pospółką lub kruszonym betonem/cegłą albo dokona wymieniany gruntu.
Decyzja o konieczności i sposobie wzmocnienia powinna być podjęta w konsultacji z Zamawiającym.
Typ sprzętu, ktorego Wykonawca zamierza używać (szczególnie jeżeli pracuje w sąsiedztwie istniejących
konstrukcji - słupów) jak rownież planowana liczba przejąć podlegają aprobacie Zamawiającego.
5.13. Uwagi końcowe
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposob, aby grunty o rożnym stopniu przydatności do
budowy nasypow były odspajane oddzielnie, w sposob uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntow, należy
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu powinny odpowiadać stosownym Normom.
Możliwe do zastosowania środki mające mające na celu ulepszenie gruntu, o ile nie są określone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
21
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązkow Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SIWZ, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogolną opisującą:
– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposob prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespołow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegolnych elementow robót,
– system (sposob i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposob oraz formę gromadzenia wynikow badań laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujących, a także wyciąganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) część szczegołową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środkow transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarow i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robót,
– sposob postępowania z materiałami i robótami nie odpowiadającymi wymaganiom.
22
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania probek i badań materiałow oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,
że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałow
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałow ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie próbek.
Probki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałow, ktore
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
probek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.1.3. Pobieranie próbek.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
23
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarow lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badań jak najszybciej, nie
poźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiałow u źrodła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałow i robót z wymaganiami ST na podstawie wynikow badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać probki materiałow i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałow i
robót z dokumentacją, SIWZ i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtornych lub dodatkowych badań i
pobierania probek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją.
Szczegolną uwagę należy zwrocić na:

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiękow wodnych.
24
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Pomiar szerokości wykopu ziemnego - Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
Pomiar szerokości dna wykopu niwelatorem, w odstępach co 20 m
Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w
punktach wątpliwych
Badanie zagęszczenia gruntu - Wskaźnik zagęszczenia dla każdej ułożonej warstwy
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż max. 10 cm.
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą rożnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Równość dna wykopu
Nierowności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3.cm.
6.3.5.Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-77/8931-12.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robótami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
25
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarow.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekroj wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem
wspołczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Ilości, ktore mają być obmierzone wagowo,
będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących,to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robót, a także w
26
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
przypadku występowania dłuższej przerwy w robótach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposob zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. Podstawa płatności.
Wynagrodzenie zostało określone ryczałtowo za całość zrealizowanych robót w ramach zadania pn. ”Remont
pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25 Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie” .
9. Odbiór robót ziemnych i kontrola jakości.
9.1. Wykonawca przedłoży informacje o sprzęcie i metodzie wykonania robót ziemnych, zapewniających
spełnienie wszystkich postanowień niniejszej SST.
Przedstawić należy:
· proponowany sprzęt do wykonywania wykopow, zasypow i zagęszczeń,
· metodę wykonywania wykopow i zasypow oraz ewentualnego ulepszenia i wymiany gruntu,
· sposob ochrony instalacji i budynkow podczas prowadzenia prac w ich pobliżu,
· proponowany sposob zabezpieczenia terenu robót przed wodami gruntowymi,
· sposob prowadzenia monitorowania poziomu wod gruntowych.
9.2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze zakrycia wykonanych
robót ziemnych aby Klient mogł okonać odbioru robót ulegających zakryciu. Wyprzedzenie wynosić powinno
minimum 24 godziny.
9.3 Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolną uwagę należy zwrocić
na:
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu
- zapewnienie stateczności ścian wykopow
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
27
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

zagęszczenie zasypanego wykopu
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntow.
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i połsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
9.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
28
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.2. - Roboty żelbetowe i zbrojarskie.
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac żelbetowych i zbrojarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegołowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac żelbetowych i zbrojarskich, m.in. wzniesienia ścian oddzielenia pożarowego, wykonania
posadzki hali i pomieszczeń w nawie zachodniej.
1a) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1b) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wytworzeniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań,
29
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

pielęgnacją betonu.
1.4. Określenia podstawowe
a) Zbrojenie
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposob
czynny.
Pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte i
ukształtowane odpowiednio do
wymagań projektu
Siatki zbrojeniowe - elementy zbr. złożone z prętow podłużnych i poprzecznych, połączonych za pomocą,
zgrzewania
Spajanie - łączenie prętow ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub zgrzewania
(nie przewidywany w
Dokumentacji projektowej)
Klasa stali - określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
żelbetowych, wyrażone literą A i
cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N) PRZYKŁAD -A-III
Charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej - gwarantowana wyraźna granica
plastyczności stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość naprężenia odpowiadającego odkształceniu
trwałemu stali zbrojeniowej 0,2 %
Obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej - wartość uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy wspołczynnik bezpieczeństwa dla
stali zbrojeniowej. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0. „Wymagania ogolne” .
b) Betonowanie
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi wspołpracującymi z
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
30
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składnikow przed związaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementow betonowych wykonywanych na
miejscu. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogolne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Materiały.
Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06, PN-H84018 i PN-H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww.
Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę Techniczną
potwierdzająca możliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz deklarację
zgodności. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy.
Drut montażowy
Do montażu prętow zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie
mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
31
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętow. Nie dopuszcza się stosowanie
podkładek z drewna, cegły lub prętow stalowych.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej
prętow niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a. jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcowki i prętow gładkich,
b. jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętow żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7
mm dla prętów o większych średnicach.
Cement
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie
agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez
dodatkow), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Do betonu klasy B25 zaleca się cement klasy
32,5, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga się, aby cementy te
charakteryzowały się następującym składem:
- zawartość krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
- zawartość glinianu trojwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,
- zawartość alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi
spełniać wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających
się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie
32
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
wszystkich świadectw tych prob, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtorzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie
obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.
Kontrola cementu winna obejmować:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196 -3,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196 –3,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających
się w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposob zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca
przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Podłoża składow otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynow zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposob
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytworcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Kruszywo
33
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonow
klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementow niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać
składnikow łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i składnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w
oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonując niezbędne
badania laboratoryjne.
Kruszywo grube
Do betonow klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w
placowce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wynikow spełniających podane niżej wymagania. Do
betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny
odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłow mineralnych do 1%,
- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
1. dla grysow granitowych do 16%,
2. dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
- nasiąkliwość do 1.2%,
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związkow siarki do 0.1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,

zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" dla klasy 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną
zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek
gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. Kruszywo pochodzące z
34
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,
- oznaczenie zawartości pyłow mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48.
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wynikow badań pełnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym
piasku powinna wynosić:
- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w punkcie c),
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
- zawartość pyłow mineralnych do 1.5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związkow siarki do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości pyłow mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych) lub wg PN-b06714/48.
35
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej
betonu. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wynikow badań pełnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inżyniera.
Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą
kompozycję granulometryczną, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarowno świeżego
betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość,
przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczegolną uwagę należy zwrocić
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo
powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm
nie może być większa niż 5%. Poszczegolne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji
niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej
10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu
ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30
należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i
według tabel z PN.
Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji
przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. Niezależnie od podanych wyżej
wymagań betony klasy B37 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie,
podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonow klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o
łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowiązuje się
dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wynikow badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo
wynikow badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. W celu umożliwienia korekty recepty
roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. Do betonow klas B30 i wyższych należy stosować
wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie
grysow z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane, a wyniki badań spełniają
36
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
wymagania dotyczące grysow granitowych i bazaltowych.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu
proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta
urabialność powinna być dostosowana do warunkow formowania, ktore są określane przez:
• kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
• zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
• sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie,
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunkow polega na doborze odpowiedniej
ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (wg PN-88/B-06250) oraz
konsystencji. Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego.
Betony o konsystencji połciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od
metod badań wg PN-88/B-06250.
Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiały budowlane. Woda
do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody zarobowej jest potrzebna do
wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie. Ilość wody niezbędna do wiązania
daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania
mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktora z biegiem czasu wyparuje z
betonu pozostawiając mikro- i
makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych
ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod
uwagę rownież ilości wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalający na zachowanie możliwie małego
stosunku w/c nie większego niż 0,50. Wymagania ogolne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw
wg PN-88/B-32250).
Dodatki i domieszki do betonu
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki:
37
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- upłynniające; w celu umożliwienia pompowania mieszanki
- opoźniające wiązanie; w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w okresie wysokich temperatur
bez obawy wiązania przed ułożeniem i zagęszczeniem,
- przyspieszające wiązanie ; w przypadku konieczności przyspieszenia wiązania z powodu przewidywanego
obniżenia temperatury.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposob stosowania powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera. Do akceptacji można przedstawić tylko te środki, ktore posiadają aprobatę techniczną IBDiM.
Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.
Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, że z reguły jedną z nich szczegolnie.
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementow portlandzkich
klasy 32,5 i wyższych. Dopuszcza się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu kompleksowym, tzw.
napowietrzająco-uplastyczniających. Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na
mrozoodporność, wytrzymałość i szczelność. Ilość domieszki uplastyczniającej należy ustalić
doświadczalnie, tak aby objętość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej wynosiła:
- 5 – 6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
- 4 – 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.
Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na ściskanie więcej niż
o 10 % w stosunku do betonu bez dodatków.
Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o l stopień w doł bez zmiany składu
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są
większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie środkow, ktore
powodują:
- w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody, nie powodując zjawiska segregacji
(pozwalają na
zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20 - 25 %),
- nie powodują wydłużenia czasu wiązania,
- poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni,
38
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- umożliwiają uzyskanie betonow wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu (redukcja o ok. 20 30%),
- pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28 dniach, uzyskując znaczną wytrzymałość
już po 8 godzinach,
- powodują wzrost odporności na cykle zamrażania - rozmrażania,

poprawiają wodoszczelność.
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta.
Środki napowietrzające, które powodują:
- zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące,
- zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody,
- poprawianie urabialności.
Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej
(nigdy do suchej masy).
Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.
Dodatki uszczelniające
Sposób działania to zagęszczenie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności.
Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują:
· zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle zamrażania, na
działanie soli
odladząjących i karbonizację),
· zwiększenie wytrzymałości,
· poprawę urabialności.
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta. Dodatki do betonowania w warunkach spadku
temperatury poniżej 0° C
Zaleca się stosowanie preparatu, ktory powoduje :
· umożliwienie betonowania w niskich temperaturach,
· podwyższenie mrozoodpomości,
· skrocenie czasu początku i końca wiązania,
· podwyższenie parametrow wytrzymałościowych.
39
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat w proszku
dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.
Opóźniacz do betonu
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :
- przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowy początek wiązania w całości monolitu,
- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania ,
- podwyższenie wytrzymałości końcowej,
- polepszenie urabialności,
- zmniejszenie skurczu i pełzania ,
- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu.
Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.
Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-96000. Tarcica
iglasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp. Powinna odpowiadać wymaganiom
PN-D-96002.
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbior tych
elementow powinien być dokonany przez wytwornię przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementów
rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla:
- rur bez szwu wg PN-H-74219,
- kształtowników wg PN-H-93000,

blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typow i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Przystępując do wykonania zbrojenia Wykonawca powinien
40
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
mieć do dyspozycji:
- giętarki,
- prostowarki,
- nożyce do cięcia prętów,
- wiertarki stacjonarne lub ręczne do wiercenia otworow w betonie,
- lekki żuraw samochodowy,
- sprzęt do transportu pomocniczego.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
• betoniarkami o wymuszonym działaniu,
• dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
• odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
• sprzętem ciesielskim,
• samochodem skrzyniowym,
• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementow deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
• giętarkami,
• nożycami,
• prostowarkami,
• innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.
4) do układania mieszanki betonowej:
• pojemnikami do betonu,
• pompami do betonu,
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
• wibratorami przyczepnymi,
• łatami wibracyjnymi,
• zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
• szlifierkami do betonu.
41
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP. Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane
oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub połautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą
szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co
najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz na rok.
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składnikow
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objętość mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich
składnikow ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałow. Liczba środkow transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrow technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. Mieszanka
powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien
być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Stosowanie środkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
5. Wykonanie robót.
42
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Roboty żelbetowe
Podczas układania zbrojenia należy zachować otuliny prętow zbrojenia głownego.
Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych”
Dopuszczalne odchyłki od wymiarow i położenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wynoszą:
Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:
~ 5mm – na 1,0m płaszczyzny w dowolnym kierunku
~ 15mm – na całą płaszczyznę
Beton powinien być pielęgnowany w sposob zgodny ze sztuką. Używany beton musi posiadać atest wytworcy.
Mieszanka betonowa powinna zostać wzmocniona np. włóknami kopolimerowymi FORTA FERRO w ilości 1,5
kg/m3.
Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań izolacji przeciwwodnej, pod warunkiem uzyskania
rownoważnej szczelności przy zastosowanym układzie i stopniu zbrojenia.
W związku z dużymi ilościami betonu przewidywanymi do jednorazowego ułożenia należy zadbać o
odpowiednie ograniczenie czasu
wykonywania robót betoniarskich. Efekt ten można uzyskać m.in. poprzez:
- wybor dostawcy betonu posiadającego wytwornię zapewniającą odpowiednio dużą wydajność produkcyjną.
- urządzenie więcej niż jednego stanowiska podawania i układania betonu
- zastosowania pomp do podawania betonu o odpowiednio dużej wydajności,
- zapewnienie wystarczającej ilości betonowozow z uwzględnieniem trasy przejazdu i ew. zakłoceń ruchu
związanych ze szczytami
komunikacyjnymi
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania
punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się
43
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętow. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są rownież inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.
5.1.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie
prętow za pomocą kluczy, młotkow, prostowarek i wciągarek.
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętow należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się rownież cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krotsze od
długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
5.1.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S –
10042). Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętow średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętow zbrojenia
głownego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż:
5d dla stali klasy A - 0 i A – I,
10d dla stali klasy A – II,
15d dla stali klasy A - III i A - III N,
W miejscach zagięć i załamań elementow konstrukcji; w ktorych zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia rowną co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica
odgięcia strzemion i prętow montażowych powinna spełniać warunki podane dla hakow. Należy zwrocić uwagę
przy odbiorze hakow (odgięć) prętow na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe
podczas wyginania. Wewnętrzne średnice odgięcia prętow zbrojenia głownego, poza odgięciami w obrębie
haka powinny być dla stali A II nie mniejsze niż 10d.
44
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
5.2. Montaż zbrojenia
5.2.1. Wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - S – 10042). Wymaga się następujących klas stali: A
- 0 (dla elementow drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN - 91/S - 10041, PN – M 84023/06), dla elementow nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie
przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie. Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające
przed pojawieniem się rys (PN - S – 10042). W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali, ktora była wystawiona na działanie słonej
wody; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W obiektach mostowych kolejowych należy stosować wyłącznie połączenia czołowe prętow. W mostach
drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętow:
a) czołowe, elektryczne, oporowe,
b) nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
c) nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
d) zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
e) zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
f) czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą połkolistą,
g) czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
h) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,
i) zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
j) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
45
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętow prostych, prętow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.
5.2.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętow o średnicy do 12 mm. Przy
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupow należy
łączyć wszystkie skrzyżowania prętow narożnych ze strzemionami.
5.3. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z
dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.
Dla wody i dodatkow dozwolone jest rownież dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być
dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować
mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o ktorych była mowa powyżej. Zarob powinien być
jednorodny, posiadać jednolitą spojność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie
poszczegolnych składnikow. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności
po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być
osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na
stosowanie środkow napowietrzających, plastyfikatorow, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura
spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję
na piśmie z podaniem warunkow betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie
betonu poszczegolnych klas przyjmuje się rowne wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków
wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynnikow na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość
stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji
46
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa
grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad :
- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistości,
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartość wspołczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę
betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Wspołczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonow z mieszanek o rożnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie
od klasy betonu:
- 400 kg/m3 dla B25 i B30,
- 450 kg/m3 dla B35 i wyżej.
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez
Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać
rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do
dziennika budowy. Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki:
- przed ułożeniem zbrojenia, ewenutalne deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie,
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z dokumentacją i posadzką
wykonana w zachodniej części hali, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych,
zapewniających wymaganą grubość otuliny,
47
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.50m od powierzchni, na ktorą spada; w przypadku,
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości
między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią
i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrownywania powierzchni betonu płyt pomostow i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić
od 30 do 60 sek,
- zasięg działania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do
1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorow należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały
martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnętrzne
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierowności i
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w
granicach, ktore Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element (posadzka) podlega
rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp), ktore spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe,
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętow
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
48
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składnikow. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani
rożnic wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.
5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzględniać następujące zalecenia:

w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o
grubości >12cm zbrojonych gorą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrownywania powierzchni
betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływow skurczu i pełzania,
betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio
projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione
w betonie.
5.4.3. Zagęszczenie betonu
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń
mechanicznych: wibratorow wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować powoli w stanie
wibrującym;
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrownania powierzchni betonu płyt pomostow i
49
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60s;
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały
martwe pola.
Zagęszczanie ręczne jest niedopuszczalne w przypadku wykonywania posadzek.
5.4.4 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w harmonogramie lub w
uzgodnionej dokumentacji technologicznej. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do kierunku naprężeń głownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchow betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w
układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.4.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę
betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą
50
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie poźniej niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania dla
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PNB-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251.
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewający należy utrzymywać w stałej wilgotności:
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli
temperatura wynosi +15°C iwięcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż
+5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy
(ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.
Nie należy obciążać stropow i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten
przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. Całkowite
51
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość
wymaganą według dokumentacji. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na probkach przechowywanych w
warunkach zbliżonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegołowedotyczące
usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane przez projektanta. Usuwanie
deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. Rozformowanie konstrukcji może
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
normą PN-63/B-06251).
5.6. Deskowania
Roboty związane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną". Przed
przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczegolności:
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostow itp.
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z dokumentacją,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementow wbudowywanych w betonową konstrukcję
(kanały, wpusty,sączki, kotwy, rury itp.),
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
Wykonanie ewentualnych deskowań
Deskowanie elementow licowych powinny być wykonywane z elementow deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w
normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem zetknięcia się z masą betonową.
52
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z
desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie
większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piora należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Zaleca się
stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokątnych do siebie płaszczyzn. Mależy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia
zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. Przy podparciu
deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą
powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy
usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wodę, elektrody, gwoździe, drut
wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych należy przyjmować zgodnie z
odpowiednimi normami.
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworow, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementow obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawcow).
5.8. Usterki wykonania
Pęknięcia elementow konstrukcyjnych – niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne
pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:
- podwójnej szerokości belek i 1.0 m dla rys podłużnych,
- połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1
cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5 % powierzchni.
5.9. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
53
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem. Przy
temperaturze otoczenia powyżej 5 st. C należy nie poźniej niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Nanoszenie warstw nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także wtedy, gdy nie są stawiane specjalne
wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości
manipulacyjnej (prefabrykaty).
6. Kontrola jakości robót.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia obowiązuja
następujace parametry:
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głownego nie powinno przekraczać
3%,
b) rożnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ~ 5 mm,
c) rożnice w rozstawie między prętami głownymi w belkach nie powinny przekraczać ~ 5 mm,
d) rożnice w rozstawie między prętami głownymi w płytach nie powinny przekraczać ~ 10 mm,
e) dopuszczalna rożnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ~ 25 mm,
f) liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % w
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może
przekraczać 25 % ogolnej ich liczby na tym pręcie,
g) rożnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ~ 2 cm.
6.1. Wymagane właściwości betonu
6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości
Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-B-06250. Przy projektowaniu betonu
należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzor Bolomey'a), szczelności i wodożądności
cementu i kruszywa. Do betonu stosować płukane kruszywo łamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty możliwie
54
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
bez frakcji 0 do 0.125 mm. Szczegolnie korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1
m3 betonu nie powinna być większa niż 450 kg. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być
większa niż 500 do 550 dcm3/m3 betonu. Nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%.
6.1.2. Jakość betonów
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałow i mieszanek
betonowych przedkładając do oceny Zamawiającemu :
- probki materiałow, ktore ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktore
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik
konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
- sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
- wyniki probnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w kształcie
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,
- określenie trwałości betonu na podstawie prob opisanych w dalszej części,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Zamawiający wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzających jakość materiałow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa
betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu.
Wyżej wymienione badania winny być wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. Laboratorium badawcze, ilość probek i sposob wykonania badań
zostaną podane przez Inżyniera, ktory wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem
sprawdzenia zgodności właściwości materiałow i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej
przedłożonymi.
6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2
serie probek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Probki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego
wykonywanego odrębnie segmentu płyty . Probki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem
55
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera
nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Probki powinny być przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej rożnym okresom
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych
wynikow powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym probki drugiej serii w ilościach
wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% probek,
- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % probek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgnieceń pierwszej serii probek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium
Urzędowym wszystkie probki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane
przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonow
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynnikow wywołujących degradację. Proba
trwałości jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w
wyniku tej proby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%,
- utrata masy 2%,
- rozszerzalność liniowa 2%,
56
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- wspołczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10 cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek.
Wykonanie proby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość
cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inżyniera
nadzoru pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiałow lub betonow celem poddania
badaniom bądź probom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i
betonu, badane wg PN-B-06250
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegołowe określenie liczebności i
terminow pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli
na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako proba sklerometryczna, proba za pomocą
ultradźwiękow, pomiaru oporności itp.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rożnice pomiędzy przyjętą
a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w
57
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg
PNB-06250 nie powinna przekraczać:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

przedziałow wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać probki o liczbie
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 6 probek na partię betonu. Probki pobiera się oddzielnie
dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu i dla każdego segmentu płyty a następnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu
może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na probkach kontrolnych 150*150*150
mm spełnia wymagania normy PNB-06250. Celem określenia w trakcie wykonywania betonow ich
wytrzymałości na ściskanie powinny być brane 2 serie probek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Wyniki
prob zgniatania pierwszej serii probek mogą być przyjęte za podstawę rozliczenia robót pod warunkiem, że
wartość wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego rodzaju i klasy
betonu nie będzie niższa niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty
badań obciążają Wykonawcę. Badania wytrzymałości betonu należy przeprowadzić i wyniki ocenić zgodnie z
PN-S-10040;1999.
6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu oraz każdorazowo po zmianie składnikow betonu, sposobu układania
zagęszczania. Zaleca się badanie nasiąkliwości na probkach wyciętych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 3 probkach pobranych z wybranych losowo rożnych miejsc.
58
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 %.
6.2.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, i nie
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na probkach wyciętych z konstrukcji. Do
sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegolnie
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PNB-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie
cykli zamrażania-odmrażania probek spełnione są poniższe warunki:
1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:
- probka nie wykazuje pęknięć,
- łączna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych narożnikow i krawędzi, odpryskow kruszywa itp nie
przekracza 5% masy probek
nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do probek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2) Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-B-06250
- probka nie wykazuje pęknięć,

ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamkow i odpryskow, nie przekracza w żadnej probce
wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w
czterech na sześć probek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.2.8. Dokumentacja badań
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
59
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wynikow badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałow.
6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałow i zgodności wykonywanych robót z projektem i
obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktore przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny zostać przedstawione Zamawiającemu.
1) Sprawdzenie materiałow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porownanie
z projektem.
Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarow z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojow poprzecznych elementow nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich
śrub w konstrukcji.
1) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porownanie z
projektem oraz PN-B-06251.
2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porownanie
z projektem oraz PN-B-06251.
3) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06250 i PN-B-06251.
4) Sprawdzenie fundamentow płytowych polega na pomiarze wymiarow geometrycznych płyt, usytuowania
względem osi podłużnej obiektu i osi poprzecznej podpory.
5) Sprawdzenie fundamentow palowych wykonuje się badając rozkład pali, w rzucie poziomym oraz
sprawdzając dokumenty odbioru robót palowych.
60
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
6) Sprawdzenie podpor jako całości należy wykonać przez:
- porownanie przekrojow poprzecznych z projektem,
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych.
- sprawdzenie rys, pęknięć i rakow.
7) Sprawdzenie korpusow budowli oporowych należy wykonać przez:
- porownanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego,
- porownanie rzędnych z projektem,
- porownanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
- badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i rakow.
6.3.2. Badania po zakończeniu budowy
Badania po zakończeniu budowy obejmują :
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarow na
zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie:
- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
- rozpiętości poszczegolnych przęseł i długości całego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentow z badań
prowadzonych w czasie budowy.
6.3.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.
6.4.Deskowania
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru .
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
61
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
• sprawdzeniu stateczności deskowania,
• sprawdzeniu szczelności deskowania,
• sprawdzeniu czystości deskowania,
• sprawdzeniu powierzchni deskowania,
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
• sprawdzeniu geodezyjnym położenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera na piśmie.
8. Odbiór robót.
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wynikow badań należy sporządzić
protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do
zgodności ze ST, dokumentacją i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności.
Ogolne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogolne”.
Wynagrodzenie ustalono ryczałtowo za całość wykonanych prac.
10. Przepisy związane.
10.1. Normy
62
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
1. PN-M-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
2. PN-H-84023/01. Stal określonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
3. PN-H-93215. Walcowka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-H-04310. Proba statyczna rozciągania metali.
5. PN-H-04408. Metale. Technologiczna proba zginania.
6. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
7. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. Warszawa
1992.
8. PN-S-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i Badania.
9. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane.
11. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
12. PN-EN ISO 7438 Metale. Proba zginania.
13. PN-B-06250 Beton zwykły.
14. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
15. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw.
17. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości
betonu na ściskanie.
18. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
betonu na ściskanie za
pomocą młotka Schmidta.
19. PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne wytrzymałości betonu
na ściskanie.
20. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
22. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania..
23. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
24. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow
63
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
powszechnego użytku.
25. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
26. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
27. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
28. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
29. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
30. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
31. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
32. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
33. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
34. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
35. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
36. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.
37. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłow mineralnych.
38. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
39. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie wspołczynnika nasiąkliwości
kapilarnej.
40. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw.
41. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność,
znakowanie i etykietowanie.
42.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
64
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.3. Wykonywanie podłóg i posadzek
CPV: 45432110-8 wykonywanie podłóg i posadzek
45262321-7 podkłady i wyrównywanie podłóg
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych podczas wykonywania podłóg i posadzek.
1.6.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja technicza wykorzystywana jest jako dokument w przetargach i kontraktach przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz przy rozliczeniu robót w obiektach
budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. ST.
Wykonawca prowadząc prace remontowe może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej.
1.7.
Zakres robót
Zakres robót podano w pkt. 1.3. ST i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania
prac malarskich w podanych w pkt. 1.3. ST pomieszczeniach. W ramach wykonania podłóg i posadzek
przewiduje się wykonanie następujących robót:
- wykonanie warstwy wyrównawczej
- wykonanie izolacji poziomej wodochronnej
- wykonanie kanału technicznego
- wykonanie warstwy dociskowej
65
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- wykonanie warstwy wierzchniej
- ułożenie przewodów ochronnych w posadzce
1.8.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 ST oraz Polskimi Normami.
1.9.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i ich odbioru zostały określone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru (ST). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
normami, dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 2 ST.
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności z zharmonizowana normą europejską wprowadzona do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały wykorzystane do wykonywania robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości,
wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji
budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.
Przechowywanie materiałów przeznaczonych do wyżej wymienionych prac powinno być zgodne z wytycznymi
producenta oraz odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi. Materiały powinny być przechowywane
w pomieszczeniach krytych, suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i przemarznięciem.
Niedopuszczalne
jest
zawilgocenie
substancji
przeznaczonych
do
wyżej
wymienionych
prac.
Konfekcjonowane wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w
66
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
warstwach nie większych niż 10. Wyroby do przygotowywania zapraw należy chronić przed działaniem
promieni słonecznych i przechowywać w temperaturze +5 st.C- +35 st.C.
Cement należy przechowywać w sposob zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca
przechowywania cementu mogą być
następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). Podłoża składow otwartych powinny być twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynow zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposob
umożliwiający jej łatwe rozrożnienie.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytworcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Do przygotowania zapraw i nawilżenia podłoża należy użyć wody odpowiadającej normie PN-EN 1008:2004
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek”. Bez badań można użyć wody wodociągowej
pitnej. Używanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, zanieczyszczonych w jakikolwiek sposób jest zabronione.
Woda – powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88 /B-32250.
Wymagania dla betonu:
 nasiąkliwość do 5%
 wodoszczelność większa od 0,8 Mpa
67
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy niż 20% po
150cyklach zamrażania i odmrażania.
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN—B-06712. Kruszywo powinno spełniać
wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonow klasy powyżej B25). Powinno
składać się z elementow niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składnikow łamliwych, pylących czy o
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i składnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
Kruszywo grube
Do betonow klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w
placowce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wynikow spełniających podane niżej wymagania. Do
betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny
odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłow mineralnych do 1%,
- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,
- wskaźnik rozkruszenia:
1. dla grysow granitowych do 16%,
2. dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
- nasiąkliwość do 1.2%,
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związkow siarki do 0.1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" dla klasy 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną
zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek
68
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%. Kruszywo pochodzące z
każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,
- oznaczenie zawartości pyłow mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania dla każdej partii kruszywa wynikow badań pełnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym
piasku powinna wynosić:
- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,
- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w punkcie c),
Piasek powinien spełniać następujące wymagania :
- zawartość pyłow mineralnych do 1.5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%,
- zawartość związkow siarki do 0.2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartości pyłow mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych) lub wg PN-B06714/48.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej
betonu. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wynikow badań pełnych
69
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inżyniera.
Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą
kompozycję granulometryczną, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarowno świeżego
betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość,
przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczegolną uwagę należy zwrocić
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo
powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm
nie może być większa niż 5%. Poszczegolne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji
niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej
10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej.
Piasek do sporządzania zapraw powinien odpowiadać normie PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”. W
szczególności nie powinien zawierać resztek organicznych.
Warstwę wyrównawczą należy wykonać np. betonem klasy B10. Przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej
należy przestrzegać zaleceń producenta materiału.
Izolację przeciwwilgociową (warstwę poślizgową) należy wykonać z podwójnej folii PU . Przy wpustach
podłogowych wykonać dokładne uszczelnienie przepony. Warstwa izolacyjna powinna zostać ułożona na
warstwie wyrównawczej. Fundamenty oddzielić odpowiednimi masami plastycznymi. W rozplanowaniu izolacji
poziomej uwzględnić rozkład kanałów technicznych.
Wylewka (warstwa dociskowa)
Warstwę dociskową należy wykonąc z betonu B25 zazbrojonego siatką z prętów stalowych (sposób
wykonania zbrojenia zawiera SST 1.1.2.) Ø 6 w otulinie. Mieszanka betonowa powinna zostać wzmocniona
np. włóknami kopolimerowymi FORTA FERRO w ilości 1,5 kg/m3. Powierzchnię należy wyrównać i zatrzeć na
gładko. Na powierzchni posadzki rozprowadzić utwardzacz np. PANBEX F2 lub równoważny. Dodatkowo
powierzchnię należy pokryć preparatem utwardzająco-pielęgnującym np. PANBEXIL lub równoważnym
(preparat należy dobrać w zależności od utwardzacza – stosować chemię budowlaną jednego producenta).
70
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Na powierzchni wierzchniej należy wykonać szczeliny dylatacyjne i wypełnić odpowiednim preparatem. Kolor
posadzki hali dostosować do istniejącej.
Powyższy sposób wykonania dotyczy hali, korytarza, przedsionka pożarowego i posadzki w stolarni.
Warstwy podłogowe:
Wyroby wchodzące w skład zestawów przeznaczonych do wykonywania posadzek powinny być dostarczane
w oryginalnych opakowaniach oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w
sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być
dołączona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową i oznaczenie wyrobu (symbol),
- masę netto,
- okres przydatności do użycia,
- oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
(Dz. U. nr 53/2009, poz. 439),
- nr Aprobaty Technicznej,
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- znak budowlany.
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).
Przewody osłonowe fi wewnętrzne 41 mm należy ułożyć w wykopie. Odległość między wlotem i wylotem
peszla winna wynosić 5,4 m (8 szt. peszli w stronę osi D) i 2,75 m dla 14 szt. peszli pomiędzy osiami 3-4, 4-5,
5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10. Miejsca zabudowania wskazano w załączniku graficznym. Peszle należy ułożyć z
przewodami pilotującymi Wokół wylotów należy wykonać izolację przeciwwodną elastyczną.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
71
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy wyborze sprzętu należy wziąć pod uwagę zalecenia
producenta.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady odnośnie transportu materiałów podano w ST. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych
materiałów. Do transportu materiałow i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać rownomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementow jest większa niż
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisow obowiązujących w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow transportowych, ktore nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałow i sprzętow. Przy ruchu po drogach publicznych
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
72
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystąpienie do prac przygotowawczych teren należy oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem posadzki należy wykonać prace przy wykonaniu kanału
technicznego i kanałów wpuszczonych w posadzkę (peszli). Przebieg nowych kanałów zgodnie z rysunkiem nr
4 z załącznika graficznego 9. Przed przystąpieniem do betonowania kanału należy wykonać wykop o
odpowiedniej szerokości. Prace ziemne wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami (SST
1.1.1). Kanał powinien mieć w świetle minimum 50 cm i głębokość od lica podłogi min. 45 cm. Ściany i dno
kanału należy wykonać z betonu zbrojonego klasy B25 o grubości min. 15 cm. Ściany i dno zabezpieczyć
izolacją przeciwwodną ciężką. Wykonać warstwę dociskową. Krawędzie kanałów zlicować z poziomem
podłogi i zabezpieczyć stalowymi kątownikami malowanymi zabezpieczając antykorozyjnie i malując zgodnie z
warunkami określonymi w SIWZ. Płyty kanału technicznego należy zlicować z nowym poziomem podłogi.
Istniejący kanał należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną ciężką. W przypadku złego stanu technicznego
kanał należy wyburzyć i wykonać na nowo, zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nowe kanały zdylatować nie
rzadziej niż co 2 m. Miejsca dylatacji uszczelnić.
Przygotowanie powierzchni pod nadlewki
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub użycie
wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy oczyścić do stopnia czystości
wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów. Naprawiana powierzchnia musi być
oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd. Bezpośrednio
przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiałów:
- wytrzymałości podłoża na odrywanie
- wilgotności podłoża,
- szorstkości.
Gruntowanie (warstwa sczepna)
Powierzchnie betonowe powinny być zagruntowane warstwą sczepną zgodnie z kartą techniczną Producenta.
Wykonanie wypełnienia lub odtworzenie
Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji
73
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych dla
stosowanego materiału. Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy
przestrzegać zalecanych przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża,
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. Podłoże oraz każda nanoszona
warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. Po wykonaniu napraw na
powierzchni podłogi hali należy wykonać posadzkę j.w.
Miejsca styku z kanałami, schodami i fundamentami pod urządzenia należy wypełnić masami plastycznymi.
Wszystkie powyższe prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w ST.
Kontrola jakości materiałów polega na:
- ocenie zgodności materiałów przyjętych do zabudowy z dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego,
- ocenie zgodności materiałów z normami powołanymi.
- właściwości materiałów powinny być potwierdzone przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały bez
wymienionych dokumentów nie mogą być dopuszczone do stosowania
- kontroli terminu przydatności do stosowania, materiały przeterminowane nie mogą być dopuszczone do
stosowania.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót podano w ST. Obmiar jest jednostką pomocniczą ze względu na
rozliczenie ryczałtowe. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni malowanej. Ilość robót określa się na
podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
Przy odbiorze robót ulegających zakryciu (robót murarskich):
Odbiór końcowy określa umowa. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć komisji:
74
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
- protokoły odbiorów częściowych
- karty materiałowe,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
W przypadku negatywnego wyniku któregokolwiek z badań prace w zakresie robót murarskich i tynkarskich
nie powinny zostać odebrane. W tym przypadku Zamawiający ustali termin usunięcia usterek. W przypadku,
gdy nie ma możliwości usunięcia usterki Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ponownie na własny
koszt zakwestionowanych robót.
10. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót zgodnie z umową i warunkami SIWZ.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami.
2. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegołowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow powszechnego
użytku.
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
8. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
9. PN-EN 13813: Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania
10. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
75
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.3. - Roboty murarskie, tynkarskie, malowanie, okładziny.
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie,
CPV 45410000-4 – Tynkowanie,
CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek,
CPV 45442100-8 – Roboty malarskie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac murarskich, tynkarskich, malarskich, okładzinowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegołowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac murarskich z materiałow ceramicznych i ścianek działowych z płyt g.-k., tynkarskich,
malarskich i okładzinowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.
76
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna – Ogolna”.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ścianek działowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, wypełnionej wełną mineralną.
Okładziny z płytek ceramicznych obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę
architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i
zewnętrznych, oraz ich odbiory.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
77
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
budownictwie. W szczegolności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach
producentow wymienionych w założeniach szczegołowych do poszczegolnych rozdziałow. Materiały
dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarow, konsystencji itp. z
wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do zakresu robót.
Do wykonania robót murarskich należy stosować materiały ceramiczne. Przewidziano zastosowanie zaprawy
murarskiej do cienkich spoin. Zaprawa powinna posiadać aprobatę ITB. Stosowana zaprawa tynkarska
powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
Materiałyu i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zapraw murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiały.
Przy robotach murowych w obszarze pomieszczeń biurowych używać należy materiałów:
- ceramicznych o małej i dużej gęstości, odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowych, spełniających wymagania normy PN-EN 771-2,
- z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych wg normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4.
Otwory pozostałe po otworach drzwiowych w pomieszczeniu powstałym po 25213S należy zaślepić przy
pomocy bloczków z betonu komórkowego grubości co najmniej 20 cm np. Termalica lub równoważny.
Ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami biurowymi powstałymi po pomieszczeniach 25208S/25209S,
25211S-25212S należy wznieść w technologii g-k lub z bloczków z betonu komórkowego grubości co najmniej
12 cm, np. Termalica lub równoważny. W ścianach tych należy przewidzieć miejsca na instalacje wod-kan
(gdzie wskazano na rysunku nr 4 z załącznika graficznego) i instalacja teletechniczne.
Ściany obudowy klatki schodowej na poziomie 1 muszą posiadać parametr oddzielenia pożarowego min. REI
60. Ściany te należy wykonać z cegły pełnej lub innego materiału równoważnego o wytrzymałości ogniowej
REI 60. Ściany tynkowane i malowane farbą emulsyjną białą od strony korytarzy, od strony klatki schodowej
do wysokości lamperii – tynk mozaikowy w kolorze tożsamym z uprzednio położonym.
Ściana dzieląca strefy pożarowe PM i ZLIII winna posiadać parametr REI 120. Ścianę tę należy wznieść z
78
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
materiałów posiadających odpowiednie parametry, np. materiały samonośne firmy Promat Top lub
równoważne. Ścianę można wznieść na fundamencie (ścianie nośnej poziomu 0).
Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
„Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza
pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zakładkowe połączenia kartonu. Płyty gipsowokartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych
w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Materiały stosowane do wykonania robót
malarskich powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrob budowlany”,
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektow można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach: żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych rozcieńczalnych
wodą, mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodą, mineralno-organicznych jedno- lub kilku składnikowe do rozcieńczania wodą, ktore powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
79
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, lakiery na spoiwach
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych,
-środki gruntujące, ktore powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin
ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.
Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa
B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%.
Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B
III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i
twardość.
80
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Dopuszcza się do zastosowania płytki ceramiczne o kolorystyce i właściwościach fizycznych wskazanych w
SIWZ.
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna –
Ogolna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałow i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałow,
- sprzętem pomocniczym.
Do wykonywania prac tynkarskich Wykonawca powinien dysponować:
- środkami transportu do przewozu materiałow
- betoniarkami do przygotowania zapraw
- agregatem tynkarskim (opcja)
81
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- sprzętem pomocniczym.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składnikow farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –
Ogolna”.
4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałow i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać rownomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementow jest większa niż
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisow obowiązujących w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow transportowych, ktore nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałow i sprzętow. Przy ruchu po drogach publicznych
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisow ruchu drogowego.
5.
Wykonanie robót.
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów
murowych nie podano inaczej, to:
— mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
— elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
82
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
— spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
— elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, - przed wbudowaniem elementy murowe powinny
być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do
uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu — 50%,
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż ł cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane
przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy
minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,
— wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez
producenta zaprawy,
Rodzaje wiązań cegieł w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadełkowe), — krzyżykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie), — holenderskie, — wielorzędowe (amerykańskie).
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt.
3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB — rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-10020.
Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, - na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,
- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów
83
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów,
- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu
weszły we wpusty drugiego elementu.
Techniki murowania na spoiny zwykłe:
— murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
— położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu
komórkowego,
— w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej
grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną
krawędzią,
- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).
Ogólne zasady murowania ścianek działowych
Ścianki działowe z bloczków silikatowych
Wilgotność bloczków w chwili wybudowania nie powinna przekraczać 20%. Ścianki z bloczków silikatowych
należy murować na zaprawach lekkich, klejowych (zaprawa murarska do cienkich spoin) lub na zaprawie
cementowo-wapiennej. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny
gr. 15mm, spoiny poziome i 10mm spoiny pionowe - w przypadku zapraw tradycyjnych. Przy zastosowaniu
zaprawy klejowej typu np. Solbet spoiny powinny mieć grubość do 3mm. Mury powinny być wznoszone na
całej ich długości. Ściany parteru podłużne i poprzeczne powinny być wznoszone jednocześnie z
odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. Narożniki muru należy wykonywać wg zasad wiązania
pospolitego stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tą samą zasadę należy
stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych o grubości większej od 6cm, ze ścianami zewnętrznymi. W tym
samym murze należy stosować bloczki jednakowej odmiany. W murach nośnych nie należy wykonywać
pionowych i poziomych bruzd i wnęk. Wyjątek stanowią bruzdy do igielitowych przewodów instalacji
84
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
elektrycznej, wycinane za pomocą specjalnych skrobaczek lub frezowania.
Dylatacja ścianek działowych oraz osłonowych od stropów
Ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych.
Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych.
Ogólne zasady wykonywania nadproży
Nadproża prefabrykowane i wykonywane na placu budowy
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny
spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
- Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m.
Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40
mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej
400mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B03340.
Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy
Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych,
zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki nadprożowe mogą być
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. Nadproża należy wykonywać zgodnie z
zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w
kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy
murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z
autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona
w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno
sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. Elementy prefabrykowane nadproży
murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.
Nadproża żelbetowe wylewane
Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy
wewnętrznej muru warstwowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla
konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji żelbetowych.
85
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Nadproża prefabrykowane
Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN
845-2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla
nadproży murowych zespolonych.
Ogólne zasady wykonywania przerw dylatacyjnych Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane
zgodnie z PN-B-03002. 5.11.
Wymagania jakościowe robót murowych Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny
spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
— w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
— w wysokości kondygnacji ±20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
Grubość muru
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
— dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości Y., i 1 elementu
murowego,
— ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
— ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
Wymiary otworów (w świetle ościeży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
— szerokość + 6 mm, —3 mm,
— wysokość + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
— szerokość + 10 mm, —5 mm,
— wysokość + 15 mm, — 10 mm.
Grubość spoin
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
86
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
— w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, —2 mm,
— w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, —5 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa
niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być
całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania
nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy
powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10
mm i nie większą niż 20 mm.
Zbrojenie
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:
— 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),
— ± 20 mm dla całego pręta.
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia
prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
Przed przystąpieniem wykonania ściany g-k należy dostarczyć na miejsce robót podstawowe materiały jak:
płyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy składaniu płyt w bezpośrednim sąsiedztwie wznoszonych ścianek
należy tak ustawić stosy płyt, aby nie kolidowały z trasą ich budowania. Na miejscu montazu musi być
dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzędzi oraz oświetlenia miejsca pracy. Zespół
montażystów musi dysponować dokumentacja techniczna.
W przypadku, gdy we wnętrzu scianek planowany jest przebieg instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan,
gazów technicznych i pozostałych instalacji, należy uzgodnić termin rozpoczęcia tych robót z instalatorami.
Czynności technologiczne przy wykonywaniu ścianek działowych:

wytrasowanie miejsc postawienia ścianek, otwórów drzwiowych, w ścianach, na których mają znaleźć
się umywalki wytrasowanie położenia konstrukcji wsporczych, umywalek oraz instalacji wodnej,

przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C”,

przygotowanie profilu U do podłogi i stropu,

rozmieszczenie profili „C” (słupków) w równych odstępach cl 600 mm

montaż ościeżnic drzwiowych,

montaż dodatkowej komnstrukcji wsporczej np. dla umywalek
87
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

jednostronne pokrycie ścianki płytami gk – montaz przewodów instalacji w ścianie,

wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej i porkycie z druigiej strony ściany płytami gk,

spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian
W pomieszczeniu toalet na poziomie 1 ściany do wysokości 2,10 m należy wykończyć płytkami ceramicznymi.
Przed położeniem płytek należy zakończyć wszystkie prace instalacyjne. Płytki ceramiczne wykonane z
materiału gładkiego, nienasiąkliwego, odpornego na działanie wilgoci, łatwo zmywalne.
W pomieszczeniach, w których przewidziano umywalki i zlewozmywaki, w okolicy ich motnażu należy wykonać
płtyki do wysokości min.1,60 m. Płytki ceramiczne jw.
Posadzkę w węzłach sanitarnych należy wykonać z gresu antypoślizgowego o wymiarach zgodnych z
płytkami położnymi na ścianie - grupa 10 antypoślizgowości, gatunek pierwszy. Wzór, kolor płytki
ceramicznych Zamawiający przed ułożeniem musi zaakceptować.
Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać spadki w
kierunku kratki ściekowej. Przed ułożeniem płytek ceramicznych naleŜy całą powierzchnie zaizolować folią w
płynie np. Mapegum lub użyć materiał o parametrach nie gorszych niŜ wymieniony.
Płytki winne być układane na wąską spoinę. Wymiar roboczy płytek winien umożliwiać wykonanie fugi 2 lub 3
milimetrowej. Wszystkie fugi należy wykonać jako wodoodporne. Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek
ceramicznych I gatunku. Przydatność płytek do wykonania okładzin ściennych winna być sprawdzana wg
tablicy poniżej:
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac rozbiorkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osob postronnych.
5.2. Roboty murarskie.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z poźniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowych wiązań i grubości spoin, do pionu i sznura.
Mur wznosić rownomiernie na całej długości. Spoiny w murach ceramicznych:
88
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- 12mm w spoinach poziomych
- 10mm w spoinach pionowych
- spoiny powinny być dokładnie wypełnione
Marka i skład zaprawy powinna być zgodne z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę przygotować w
takiej ilości ,aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj ok. 3godz. Do zapraw
murarskich stosować piasek rzeczny. Do zaprawy cem-wap stosować cement portlandzki 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25. Do zapraw cem-wap stosować wapno suchogaszone lub ciasto wapienne otrzymane z wapna
gaszonego.
5.3. Roboty okładzinowe z płyt g.-k.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z poźniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadow. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgot ność względna powietrza mieści się w
granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Chcąc uzyskać
oczekiwane efekty użytkowe ścian działowych, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych
zasadach:

styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (rownolegle
do kierunku naświetlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementow nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementow nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
89
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty tzw. mijanka,

jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw
między nośnymi elementami rusztu.
Płyty g-k przeznaczone na okładzinę warsztatów precyzyjnych należy dobrać pod względem wytrzymałości
ogniowej. Minimalny parametr REI wymagany dla tych płyt to REI 30, warunek ten spełniają np. Norgips GKFI
typu DFH2 grubości 3 x 12,5 mm.
5.4. Roboty tynkarskie
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscie:nice drzwiowe i
okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż: +5°C pod warunkiem, że wciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środkow zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
5.5. Roboty malarskie
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałow.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitow można wykonywać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłog drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
90
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
listew przyściennych i cokołow,
5.5.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywać śladow starej farby ani pyłu
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow należy naprawić odpowiednią zaprawą.
3) Wilgotność powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości
podanych w PN.
4)
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być
naprawione masą szpachlową, na ktorą wydana jest aprobata techniczna.
Podłoża z płyt włoknisto-mineralnych
Podłoża z płyt włoknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie
powinny wystawać poza lico płyty, a ich głowki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogolne prowadzenia robót malarskich
91
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że temperatura podłoża nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadow w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane
(nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można
prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źrodeł ognia, narzędzi oraz
silnikow powodujących iskrzenie i mogących być źrodłem pożaru. Elementy, ktore w czasie robót malarskich
mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.5.3. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środkow myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitow podłoża, śladow pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Wymagania w
stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych
rozcieńczalnych wodą.
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitow i śladow pędzla,
92
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powłoki z farb mineralnych
powinny:
a) rownomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitow, plam i odpryskow,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladow pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powłok z lakierow na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych. Powłoka z lakierow powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladow pędzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
93
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
5.6. Okładziny z materiałów ceramicznych.
Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłog,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji
podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwoch dni chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.
Wykonanie wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej
powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładow z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez rakow, pęknięć i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni
dylatowanych pol nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoł fundamentow pod maszyny, słupow konstrukcyjnych oraz w
94
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
styku rożnych rodzajow wykładzin. Szczegołowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny
byćuzgodnione z Inspektorem nadzoru. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem
elastycznym kompensującym pracę i odkształcenia materiału. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka
powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładow betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podkładow cementowych włoknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem
przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy
samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi,
powoduje jednak oszczędność kleju.
Wykonanie okładzin
Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środkow antyadhezyjnych i starych
powłok, bez rakow, pęknięć i ubytkow. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być
płaskie i rowne. W przypadku wystąpienia nierowności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrownać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementow drobno
wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z
elementow drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podłoż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytkow i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą
kontrolną o długości 2 m, nie
95
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy
przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposob układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczegolnie
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z
rożnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą.
Wybor kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję
klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona rownomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębow pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość zębow i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić
około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji
klejącej w zależności od rodzaju i rowności podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie,
dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa
się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na
odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,można też usunąć wkładki
96
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak
np. Drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową
naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania
powierzchni krzywych (np. słupow) należy używać odpowiednich szablonow dociskowych. Po związaniu
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczegolnie
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi
preparatami impregnującymi. Dobor preparatow powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w ktorych
znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie odbioru robót murarskich przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,
- jakości wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
97
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania
sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN68/B-10020:
1) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i
pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,
2) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy przeprowadzać
przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
3) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku
murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość
spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej
grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy
odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,
4) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i
zapisy powinny dotyczyć: - sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z
dokładnością do 0,5 mm, - sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które
powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, - sprawdzenia rozstawienia i właściwego
powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,
5) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,
6) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm;
98
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,
7) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości
ponad 50 m niwelatorem,
8) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego
kąta; badanie Można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z
podziałką milimetrową,
9) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych —
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i
niniejszą specyfikacją techniczną,
10) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych — należy przeprowadzać w trakcie robót przez
oględziny,
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B 79405 „Wymagania
dla płyt gipsowo-kartonowych". W szczegolności powinna być oceniana:
- rowność powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie
większe ni: 3 mm i w liczbie nie większej ni: 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe ni: 2 mm na 1 m i ogołem nie więcej ni: 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego – nie większe ni: 3 mm na 1 m i ogołem nie więcej ni: 6 mm na całej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikających z
podłoża, pilśni itp.,
99
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- trwałe ślady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Każda partia materiałow ceramicznych dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania
ubytkow i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie rowności podkładu, ktore przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadkow podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary rowności i spadkow należy wykonać z dokładnością do 1mm,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując
pomiarow szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładow kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla nowych ścian wraz z nadprożami, ścianek i
obudow.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
100
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Przedmiotem odbioru powinny być poszczegolne fazy robót. Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. Podstawa płatności.
Wynagrodzenie ryczałtowe za całość wykonanych prac zgodnie z umową i zapisami SIWZ.
10. Przepisy związane i piśmiennictwo.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemow zapewnienia jakości i
zarządzania systemamizapewnienia jakości.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
101
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B
I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II
a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B
II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej,
gęstości względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru
wspołczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych..
102
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych roŜnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na
bazie Ŝywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw.
103
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.4. - Roboty instalacji sufitów podwieszanych.
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac instalacji sufitow podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegołowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegołowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji sufitow podwieszanych.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna – Ogolna”.
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
104
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegolności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach
producentow wymienionych w założeniach szczegołowych do poszczegolnych rozdziałow. Materiały
dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarow, konsystencji itp. z
wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałow
przeznaczonych do zakresu robót.
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna –
Ogolna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałow i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –
Ogolna”.
4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałow i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać rownomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
105
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementow jest większa niż
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisow
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow
transportowych, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałow i sprzętow.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisow ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robót.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z poźniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
W pomieszczeniach nawy wschodniej przeznaczonych na biura i pomieszczeniu 25216 zamontować sufit
podwieszony na stelażu stalowym. Sufit należy zabudować na wysokości min. 3 m. Sufity sklasyfikowany jako
niepalny i niekapiący pod wpływem ognia oraz spełniają międzynarodowe standardy wg. Europejskiej normy
CE. Odporność ogniowa min. REI 60. Zastosować profile w klastrach o wymiarach 333x333mm. W suficie
zamontować oświetlenie oraz kratki nawiewne - rozmieszczenie zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym
oraz zapisami SIWZ.
-sufit podwieszony na wieszakach stalowych
Płyty gipsowo-kartonowe (G-K) gr. 12,5 mm . z atestem p.poż.
Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich
połączeniach narożnych.
Konstrukcja nośna
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Gorne końce zawiesi powinny być
przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne
końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 800 mm. Profile nośne powinny być
rozmieszczone osiowo co 800 mm dla uzyskania siatki modularnej 800 mm x 800 mm i stosowania płyt o
wymiarach 900 x 900, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Dodatkowe wieszaki winny być
zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna
106
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 400 mm. Mogą być niezbędne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zarowno nad jak i
podwieszonych pod konstrukcją sufitu.
Klipsy mocujące
Stosowanie klipsow mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, hallach wejściowych, klatkach
schodowych oraz miejscachnarażonych na rożnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a
przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty
dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.
Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworow w profilach nośnych. Regulowane zawiesia
z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce
były umieszczone w tym samym kierunku.
Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszakow do stropu są dostępne u specjalistycznych
dostawcow. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że
posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.
Do realizacji podwieszonego sufitu można przystąpić jedynie wtedy, kiedy są spełnione wszyskie następujące
warunki:
- podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być “suche na powietrzu” (przez termin ”suchy
na powietrzu” rozumie się wilgotność maksymalną 5 % masy wody wprowadzonej do masy podkładu suchego,
mierzoną wilgotnościomierzem na powierzchni);
- pomieszczenie musi być oszklone i chronione przed złymi warunkami atmosferycznymi;
- pomieszczenie nie może być narażone na ponowne nawilgocenie;
- wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają termoizolację;
- dopuszczalne przy kładzeniu materiałow standardowych wahanie względnej wilgotności powietrza musi się
mieścić między 45 % i 70 %, a temperatury między 12 °C i 24 °C.
Wyżej opisane warunki obowiązują nadal przy eksploatacji budynku.
Montaż sufitów z płyt G-K na ruszcie stalowym
107
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
W pomieszczeniach o kształcie zbliżonym do kwadratu bardziej korzystne jest stosowanie rusztu
dwuwarstwowego ze względu na zapewnienie właściwej sztywności konstrukcji. Natomiast w
pomieszczeniach długich i wąskich ruszt jednowarstwowy może być wystarczający. Ruszt jednowarstwowy
stosuje się też przy bezpośrednim mocowaniu sufitu do stropu. Ze względu na kierunek większej
wytrzymałości na zginanie płyt korzystniejsze jest, by krawędzie dłuższe były usytuowane poprzecznie do
elementow nośnych rusztu. Do profili stalowych płyty przymocowuje się stalowymi blachowkrętami. Po
zamontowaniu płyt g-k należy wykonać prace wykończeniowe, takie jak spoinowanie szczelin, szpachlowanie
stykow płyt, gwoździ i uszkodzeń płyt, by uzyskać jednolitą płaszczyznę. Następnie wciska się w szpachlowkę
taśmę spoinową i szpachluje po wierzchu. Dostępne są też taśmy samoprzylepne. Nie wymagają one warstwy
podkładowej. Na koniec szlifuje się spoinę drobnoziarnistym papierem ściernym. Większe uszkodzenia usuwa
się za pomocą łat z płyt gipsowokartonowych. Naroża wewnętrzne należy zabezpieczyć taśmą papierową, a
zewnętrzne narożnikami metalowymi lub narożnikową taśmą papierową z paskami metalowymi. Wszystkie
elementy zabezpieczające szpachluje się i szlifuje.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładow kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją, ST, SST i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
108
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczegolne fazy robót. Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. Podstawa płatności.
Wynagrodzenie określono ryczałtowo za całość wykonanych prac w ramach zadania.
10. Przepisy związane i piśmiennictwo.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z poźniejszymi
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegołowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego zakresu rodzajow robót budowlanych, stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
6.
Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
109
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.6. - Roboty instalacji stalowej stolarki budowlanej.
CPV 45421110-8 Roboty w zakresie instalowania metalowej stolarki drzwi i okien,
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac instalacji stolarki budowlanej stalowej, aluminiowej
oraz PCV.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegołowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegołowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ślusarki i stolarki budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST (kod CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
110
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniamiInspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV
45000000-7) „„Specyfikacja Techniczna – Ogolna”.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna– Ogolna
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegolnościmateriały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach
producentow wymienionych w założeniachszczegołowych do poszczegolnych rozdziałow. Materiały
dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości,wymiarow, konsystencji itp. z
wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu
iskładowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałow
przeznaczonych do zakresu robót. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić czy naroża
ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste katy. Stosować tylko materiały sprawdzone,
posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna –
Ogolna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
111
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
zobowiązany do używania takich
narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałow i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –
Ogolna”.
4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałow i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały
należy układać rownomierniena całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementow jest większa niż długość
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisow obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow transportowych, ktore nie wpłyną niekorzystnie
na jakość i właściwość przewożonych materiałow i sprzętow. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do prac rozbiorkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osob postronnych
Stolarka i ślusarka drzwiowa
Wskazana na rysunkach 1, 3, 5 z załącznika nr 9 stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami ze względu na zły
stan techniczny i niezgodność z przepisami przeznaczona jest do wymiany. Zastosować należy:
- drzwi zwykłe pełne w kolorze białym w ilości wskazanej w SIWZ i wymiarach w załączniku graficznym,
- drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 pełne z samozamykaczami aluminiowe w kolorze i
rodzaju wskazanym w SIWZ np. Alufire lub równoważne
- drzwi pożarowe o odporności ogniowej EI30 aluminiowe z samozamykaczami w kolorze
112
i rodzaju
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
wskazanym w SIWZ i wymiarach na załączniku graficznym, np. Alufire lub równoważne.
Wszystkie okucia, szyldy i zawiasy nierdzewne.
Uwaga! wymiary stolarki przez zamówieniem należy sprawdzić na budowie!
5.2. Roboty montażowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z poźniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Montaż systemów przegród przeciwpożarowych
Obowiązki firm posiadających certyfikat montaży przegród przeciwpożarowych:
a. przestrzeganie wymagań aprobat oraz sztuki budowlanej przy wykonywaniu montażu przegród
przeciwpożarowych,
b. posiadanie szczegółowej instrukcji montażu poszczególnych przegród przeciwpożarowych,
c. wykonywanie montażu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, o której mowa w pkt b),
d. przestrzeganie w trakcie montażu przegród przeciwpożarowych odpowiednich norm oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). ,
e. dostarczanie (tam, gdzie jest to wymagane) klientom /użytkownikom instrukcji obsługi montowanych
przegrod przeciwpożarowych,
f. prowadzenie szkoleń dla osob wskazanych przez użytkownika w zakresie właściwego eksploatowania
przegrod przeciwpożarowych po ich wykonaniu,
g. przekazywanie użytkownikom dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania montażu przegrod
przeciwpożarowych,
h. uzyskanie od użytkownika zgody w formie pisemnego oświadczenia na dokonanie kontroli poprawności
montażu i samych przegrod przeciwpożarowych przez jednostkę certyfikującą,
i. niezwłoczne usuwanie na własny koszt stwierdzonych przez jednostkę certyfikującą usterek w montażu
przegrod przeciwpożarowych.
j. dokonywanie na zlecenie użytkownika czynności związanych z konserwacją i przeglądami instalowanych
przegrod przeciwpożarowych,
k. przyjmowanie zgłoszeń od użytkownikow o zaistniałych uszkodzeniach lub awariach przez całą dobę, jak
rownież w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
l. dysponowanie wyspecjalizowaną ekipą serwisową, gotową do podjęcia niezbędnych działań nie poźniej niż
113
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia usterek przez użytkownika,
m. prowadzenie rejestru wykonywanych usług montażu przegrod przeciwpożarowych,
n. zapewnienie poufności danych dotyczących klientow oraz montowanych przegrod przeciwpożarowych.
Ponadto firma posiadająca certyfikat jest zobowiązana do niezwłocznego informowania właściwej jednostki
certyfikującej o wszelkich zmianach dotyczących zmiany adresu siedziby, zakresu działania oraz statusu
prawnego firmy.
Odpowiedzialność i wymagania kwalifikacyjne pracownikow firm posiadających certyfikat.
Firma montażowa powinna posiadać certyfikat oraz powinna dysponować własnym wykwalifikowanym
personelem (specjaliści i pracownicy podstawowi) w dostatecznej liczbie. Do podstawowych zadań firmy
należy przeszkolenie własnego personelu w zakresie prowadzonej działalności jak rownież systematyczne
prowadzenie szkoleń okresowych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonym rejestrze szkoleń.
Specjalista do spraw montażu przegród przeciwpożarowych
U wnioskodawcy powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jeden specjalista do
spraw montażu przegrod przeciwpożarowych. Mając jednak na uwadze zakres odpowiedzialności ww.
pracownika zalecane byłoby zatrudnianie na tym stanowisku 2 osob, w celu zapewnienia ciągłości obsady, w
razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy jednego z nich (wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego,
choroba pracownika).
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie:
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzow w miejscach połączeń z murem,
- Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m
ościeżnicy i nie więcej niż: 3 mm na cała ościeżnice,
- Luzy przy drzwiach jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi
dwuskrzydłowych nie większe niż 6 mm,
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzow przy poruszaniu za klamkę,
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą sie same zamykać.
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
114
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładow kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. Podstawa płatności.
Wynagrodzenie określone ryczałtowo
10. Przepisy związane i piśmiennictwo.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z poźniejszymi
zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegołowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego zakresu rodzajow robót budowlanych, stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
115
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
7 PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
8 Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.
9.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
116
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.1.7. - Elementy konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne.
CPV 45223100-7 – Roboty w zakresie montażu konstrukcji stalowych
CPV 45442200-9 – Roboty w zakresie nakładania powłok antykorozyjnych
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
konstrukcyjnym podczas prowadzenia robót dla konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem
antykorozyjnym.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegołowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegołowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie podczas prowadzenia robót dla konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
117
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogolna”.
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm:
• PN-EN 10020:2003
• PN-EN 10027-1:1994
• PN-EN 10027-2:1994
• PN-EN10021:1997
• PN-EN10079:1996
• PN-EN10204+AK:1997
• PN-90/H-01103
• PN-87/H-01104
• PN-88/H-01105
Wyroby walcowane – kształtowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,
PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
Wyroby walcowane – blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.
Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
norm:
PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342,
PN-83/M-82343,
118
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN77/M82008,
PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-M-69430:1991
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M69356.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w
ktorym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
1.6. Założenia ogólne.
1.6.1. Konstrukcje stalowe będą wykonane zgodne z wyszczegolnionymi niżej Polskimi Normami. Lista nie
może być rozpatrywana jako ostateczna - wszystkie prace Wykonawcy muszą być zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami.
1.6.2. Wykonawca spełni rownież wymagania zamieszczone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych - Konstrukcje stalowe" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Projektowy Konstrukcji Metalowych Mostostal. Wykonawca uwzględni jedynie najnowsze, obecnie
obowiązujące wydania Norm i Przepisow Technicznych tam cytowanych.
1.6.3. Jeśli dowolne wymaganie Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niż jego odpowiednik w Polskich
Normach lub Warunkach Mostostalu, obowiązującym staje się wymaganie Specyfikacji.
2. Materiały oraz odpowiedzialność wykonawcy na etapie projektu warsztatowego.
2.1. Wymagania ogólne.
- Wykonawca przygotuje wszystkie rysunki warsztatowe, ktore pozwolą Producentowi elementow stalowych je
wykonać. Rysunki warsztatowe będą przygotowane zgodnie z Polską Normą PN-ISO 4172:1994 Rysunek
techniczny dla konstrukcji metalowych.
- Wykonawca przygotuje wszystkie rysunki warsztatowe przed rozpoczęciem produkcji elementow konstrukcji
119
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
stalowej i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy.
- Rysunki warsztatowe będą podlegały postępowaniu sprawdzającemu jak niżej:
- Dwie kopie rysunkow po przejściu wewnętrznej procedury sprawdzenia przez Wykonawcę (jak wymaga
Polskie Prawo Budowlane oraz System Zapewnienia Jakości Wykonawcy), są przedłożone Inspektorowi
Nadzoru i Kierownikowi Budowy wraz z uzgodnioną formą pisma potwierdzającego przekazanie rysunkow.
- Zamawiający sprawdza rysunki pod kątem zgodności z założeniami projektu wykonawczego zwraca
Wykonawcy w ciągu 7 dni z notą:
· A przyjęto bez zastrzeżeń
· B przyjęto pod warunkiem zawarcia uwag
· C nic przyjęto
- Rysunki ocenione jako A lub B mogą być wysłane do produkcji (B- po wprowadzeniu wymaganych
poprawek), rysunki ocenione jako
C zostają powtornie poddane procedurze zatwierdzania.
- Zatwierdzenie rysunku warsztatowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności dotyczącej dokładności
wymiarow szczegołow na rysunkach, spasowania elementow montowanych na placu budowy oraz
poprawności zestawień materiałowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie każdego elementu konstrukcji stalowej nie pokazanego
na rysunkach wykonawczych, a potrzebnego do ukończenia konstrukcji budynku.
Dotyczy to dodatkowych stalowych konstrukcji wsporczych pod okładziny zewnętrzne i dachowe, podpor pod
wszelkiego rodzaju instalacje, elementow do kształtowania otworow i tym podobnych.
Wykonawca powinien zaprojektować, dostarczyć i zamontować wyszczegolnione wyżej konstrukcje stalowe.
2.2. Wykonanie konstrukcji w wytwórni
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarow, prostoliniowości używanych wyrobow ze
stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w ktorych odchyłki wymiarow i
kształtow nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt.2.4.2. Cięcie elementow i
obrabianie brzegow należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego, ale tak by zachowane były
wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z żużla, naciekow i
rozpryskow materiału. Ostre brzegi należy wyrownać i stępić przez wyokrąglanie. Wymiary liniowe elementow
konstrukcyjnych należy utrzymać w zgodności z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Osoby kierujące
spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można
120
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych
o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i złączy spawanych. Ukosowanie brzegow elementow można wykonać ręcznie,
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierowności.
Wykonawca przygotuje Projekt Technologii Montażu zgodny ze wszystkimi odpowiednimi Normami Polskimi,
Przepisami Technicznymi i Przepisami Bezpieczeństwa oraz przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy.
Montaż nie może rozpocząć się przed zaakceptowaniem opisu robót przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.
Projekt Technologii Montażu musi zawierać co najmniej:
harmonogram robót,
metody składowania, transportu oraz montażu elementow,
sposob usuwania ewentualnych błędow montażowych,
specyfikacje Wykonawcy dotyczące wykonywania połączeń na śruby.
2.3. Połączenia spawane
Wszystkie spoiny spawane wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie budowlanym.
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4. Roboty spawalnicze na
obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C. Przygotowanie elementow do wykonania spoin
należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN88/M-69018.
- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według
właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 mm.
- Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość
mniejszą:
o 5% dla spoin czołowych
121
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
o 10% dla pozostałych
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
- Wymagania dodatkowe takie jak:
obrobkę spoin
przetopienie grani
wymaganą technologię spawania
może zalecić Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.
- Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- Do wykonania połączeń spawanych można użyć wyłącznie materiałow spawalniczych, przewidzianych w
projekcie budowlanym.
Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy
spawanych, zgodnie z technologią spawania i Dokumentacją Projektową. Stan techniczny sprzętu
spawalniczego powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrow spawania, przy czym wahania
natężenia napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.
2.4. Połączenia na śruby
Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwor głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby
powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w
otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. Zwykłe śruby powinny
być klasy 4.8 lub 5.6 zgodnie z PN-85/M-82101 i PN-90/B-03200. Pod każdą nakrętkę powinny być włożone
podkładki zwykłe albo klinowe odpowiednie do zastosowanego profilu stalowego. Mocowanie do konstrukcji
stalowych elementow instalacji takich jak rury, przewody itp. nie powinno być przeprowadzane przez wiercenie
lecz za pomocą podwieszeń i opasek, jeśli nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem
Budowy lub pokazano na rysunkach wykonawczych.
2.5. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
Konstrukcję na placu budowy należy składować, uwzględniając kolejność poszczegolnych faz montażu.
122
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na
podkładach drewnianych. Słupy powinny być przymocowane do fundamentow uprzednio zabetonowanymi
markami. Segregacja elementow, ktore kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu
po nadejściu pierwszych transportow konstrukcji. Dostęp żurawi transportowych do poszczegolnych stosow
elementow musi być dostatecznie wygodny. Scalanie elementow powinno odbyć się na podstawie projektu
technologii montażu, a połączenie elementow na podstawie projektu konstrukcji. Elementy składowane na
placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposob gwarantujący jego
nieuszkodzenie. Przewiduje się wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowych wg dokumentacji technicznej,
dostawa na plac budowy oraz zmontowanie poszczegolnych konstrukcji na budowie.
Przed nałożeniem powłoki malarskiej należy konstrukcję oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia
czystości Sa 2,5. Łączna grubość powłok zestawu powinna wynosić 240 μm. Grubość poszczegolnych powłok
określa instrukcja Producenta zestawu malarskiego. Materiały malarskie zabezpieczające stal przed korozją
stosowane do powłok powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w PN-H-97053 oraz być zgodne z Zaleceniami do stosowania przy wykonywaniu zabezpieczeń
antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Materiały pomocnicze do oczyszczenia powierzchni i używanego
sprzętu malarskiego muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Należy sprawdzić okresy gwarancji
materiałow. Kolorystyka powłoki powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru i
Kierownik Budowy ma prawo kontrolowania materiałow stalowych i ich produkcji na każdym etapie.
Zatwierdzenie materiałow, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
wszystkie wykonane prace.
Produkcja elementow stalowych powinna być zgodne z wymogami Polskich Norm i Warunkow Technicznych
wydanych przez Mostostal (patrz punkt 1.1).
Przed rozpoczęciem produkcji elementow Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy do zatwierdzenia:
· certyfikaty (atesty) dla wszystkich materiałow,
· przedmiary robót,
· Wewnętrzny Plan Jakości, opisujący sposob zapewnienia i kontroli jakości produkcji.
Wszystkie elementy walcowane na gorąco (ceowniki, dwuteowniki i kątowniki) muszą odpowiadać Polskim lub
Europejskim Normom.
Jeśli określone kształtowniki są niedostępne lub czas ich dostawy zagraża terminowości prac, mogą być one
zastąpione przez kształtowniki podobne, o jak najbardziej zbliżonych parametrach mechanicznych i
123
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
geometrycznych. Wszystkie takie zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy. Roszczenia finansowe Wykonawcy z nich wynikające nie będą uwzględniane.
Wszystkie elementy powinny być wyraźnie oznaczone, a rysunki montażowe powinny w sposob jasny i
przejrzysty pokazywać przyszłą lokalizację wszystkich elementow. We wszystkich wypadkach, systemy
numerowania warsztatowego detali powinny nawiązywać do numeru odpowiedniego rysunku montażowego.
Wszystkie otwory pod śruby powinny być wiercone. Niedopuszczalne jest przepalanie i przebijanie otworow.
Wszystkie ostre krawędzie elementow konstrukcyjnych powinny być zaokrąglone lub ścięte ukośnie, w celu
umożliwienia położenia trwałych powłok malarskich.
Konstrukcję stalową opisują poniższe parametry:
· klasa konstrukcji stalowej 2,
· klasa wadliwości połączeń spawanych 3,
· dopuszczalne odchyłki przy wytwarzania i montażu - zgodnie z PN-B-02600:1997
Należy zastosować stal konstrukcyjną St3S (Remin= 235 MPa), o ile rysunki wykonawcze nie opisują inaczej.
Zmiana stali lub użycie stali innej niż wyszczegolniono powyżej wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Dla każdej stali nie wyszczegolnionej wyżej będą wymagane atesty wydanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.
Wszystkie powyższe zalecenia dotyczą również konstrukcji „namiotów” warsztatów precyzyjnych. Uwzględnić
należy konstrukcję wzmocnioną zdolną do przenoszenia obciążeń od zabudowanego materiału (obłożenie
jednostronne płytami GK REI 60, oraz przekrycia wzmocnionego płytami OSB - niepalnymi).
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja techniczna –
Ogolna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałow i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. Transport.
124
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
4.1. Wymagania ogólne.
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna Ogolna”.
4.2. Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałow i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać rownomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementow jest większa niż
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisow
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow
transportowych, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałow i sprzętow.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisow ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robót.
5.1. Wymagania szczegołowe
5.2. Obróbka materiału
Na obrobkę materiału składają się czynności:
- cięcie,
- wykonanie otworow na śruby,
- ukosowanie elementow spawanych łączonych na spoiny czołowe
- gięcie elementow,
- pasowanie elementow.
Cięcie elementow i sposob obrobienia brzegow powinien być wykonany z zachowaniem wymagań normy PN89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementow Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegow stykow z
zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002.
5.3. Montaż konstrukcji stalowej
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie niższa niż
125
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
+5° C. W czasie opadow atmosferycznych, mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy
osłonić. Powierzchnie łączonych elementow powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Dopuszczalne
niezgodności spawalnicze złączy spawanych w konstrukcjach stalowych obciążonych przeważająco statycznie
według tablicy B.3 zamieszczonej w normie PN-EN 25817. Poziom jakości spoin D wg EN ISO 5817:2003.
Przed przystąpieniem do montażu elementow konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z
protokołem odbioru elementow konstrukcji przewidzianych do wbudowania.
Do montażu elementow konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S10050. Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót
przewidzianego w dokumentacji projektowej.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z poźniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Konstrukcje stalowe i materiały do ich wykonania, dostarczone na budowę, powinny być wyładowywane
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementow można użyć wciągarek lub wciągnikow. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem.
Elementy układać w sposob umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania
należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali
lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, należy składować w tym samym położeniu.
Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) należy składować w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.
Malowanie konstrukcji należy wykonać po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo-ścierną po
odebraniu powierzchni przez Inżyniera. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna
od tłuszczu i kurzu. Minimalna grubość łączna powłoki malarskiej (zgodnie z Dokumentacją Projektową) nie
mniej niż 240 μm. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz PNH-97070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atesty producenta oraz czy termin przydatności do
126
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
stosowania nie został przekroczony. Minimalny odstęp czasu przed nakładaniem następnej warstwy stosować
zgodnie z wymaganiami
producenta. Po wykonaniu powłoki należy sezonować 14 dni. Wykonanie powłoki malarskiej powinno być
zgodne z PN-H-97053. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. w temperaturze
wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac w temperaturze poniżej +5°C lub gdy konstrukcja jest nagrzana powyżej 40°C oraz w
wilgotności wzgl. powietrza powyżej 80%. Ponadto nie należy prowadzić prac malarskich: we wczesnych
godzinach rannych i poźnych popołudniowych na wolnym powietrzu oraz gdy na powierzchni konstrukcji
występuje rosa. Świeża
warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu.
5.4. Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarow konstrukcji z rysunkami w
dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być
suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5 st. C .
Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie: systemem powłokowym do renowacji całkowitej po
usunięciu starych powłok i po oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystości Sa 2,5 - grubość całkowita
powłok 240 μm. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zaproponuje zestaw malarski posiadający
Aprobatę Techniczną do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola montażu konstrukcji stalowych polega na:
- sprawdzeniu jakości elementow składowych konstrukcji,
- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu elementow konstrukcyjnych,
- kontroli powłok antykorozyjnych,
- sprawdzeniu zamocowania stężeń i legarow,
- sprawdzeniu ciągłości połączeń spawanych.
Dla powłok malarskich należy sprawdzić przygotowanie powierzchni przed malowaniem, dokładność i jakość
wykonania powłok malarskich na podstawie oględzin oraz ich grubości zgodnie z PN-C-81515. Pomiar
grubości powłoki należy wykonać za pomocą przyrządow magnetyczno-indukcyjnych z dokładnością ~10 %.
Pomiar należy przeprowadzić w minimum po 7 miejscach na każdą stronę poręczy. Wynik ostateczny
127
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
przyjmuje się średnią arytmetyczną wynikow uzyskanych z 5 pomiarow po odrzuceniu 2 najbardziej skrajnych
odczytow. Średnia nie może wynosić mniej niż 95 % projektowanej grubości.
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładow kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Dla konstrukcji stalowych jednostką obmiaru jest 1 t wykonanej i zainstalowanej konstrukcji stalowej
o określonych w projekcie parametrach.
Dla powłok zabezpieczających malarskich jednostką obmiaru jest 1 m2 konstrukcji stalowej zabezpieczonej
powłokami malarskimi.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawa odbioru.
Wg zasad ogolnych specyfikacji ogolnej. Płatność za l m2 wykonanego malowania należy przyjmować
zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałow oraz oceną jakości wykonanych robót na podstawie
wynikow pomiarow i badań.
9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest ryczałt za całość wykonanego zadania.
10. Przepisy związane.
10.1. Normy
1. PN-S-10050 Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
2. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
4. PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca. Gatunki.
5. PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
6. PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.
128
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
7. PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
8. PN-82/M-82054.03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętow.
9. PN-B/06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiory, wymagania podstawowe.
10. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
12. PN-H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.
13. PN-EN ISO 1518; 2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania.
14. PN-EN ISO 2409; 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
15. PN-EN ISO 2808; 1999 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.
16. PN-EN ISO 3892; 2002U Powłoki konwersyjne na podłożu metalowym. Oznaczenie masy jednostkowej
powłok. Metody wagowe.
17. PN-EN ISO 8501-1; 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
18. PN-EN ISO 4617; 2002 Farby i lakiery. Lista termonow rownoznacznych.
19. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
20. PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
21. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole głowne,
22. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
23. PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,
24. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,
25. PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli,
26. PN-90/H-01103 Stal. Połwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
27. PN-87/H-01104 Stal. Połwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
27. PN-88/H-01105 Stal. Połwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
29. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.
30. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
31. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
32. PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarow i masy.
33. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
34. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
129
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
kształtu i wymiarow.
35. PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
36. PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogolne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.
37. PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
38. PN-EN 25817:1997 Wytyczne do określania poziomow jakości według niezgodności spawalniczych
39. EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie – Złącza spawane (z wyłączeniem spawania wiązką) stali, niklu,
tytanu i ich stopow – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
10.2. Inne dokumenty
40. Przepisy BHP dotyczące robót malarskich i przygotowania powierzchni przed malowaniem oraz prac na
wysokości.
41.
Aprobaty techniczne i karty techniczne produktow.
130
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.2.0 - Instalacja wodociągowa z tworzyw sztucznych i stalowa (ppoż)
CPV - 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas
prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych i stalowych
(ppoż) dla realizacji zadania: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej
infrastruktury w budynku nr 25 IFJ PAN
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wymagań w zakresie prac związanych z
wykonaniem:
- instalacji wodociągowej, w tym rurociągów stalowych ocynkowanych, wg PN-79/H-4200 i rurociągów z rur
wielowarstwowych PE, TECE,
- instalacji wodociągowej p.poż. hydrantowej, w tym rurociągów stalowych ocynkowanych.
2. MATERIAŁY
131
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0. Ponadto
materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
2.2. Rodzaje materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 1.0.0.
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:
- atest higieniczny,
- oznakowanie znakiem CE
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowania znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z PN lub aprobatą techniczną, bądź uznano za
„regionalny wyrób budowlany”.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą
pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i powinny posiadać
świadectwo dopuszczenia do stosowania.
2.2.1. Rury i kształtki
- Rury stalowe ocynkowane wg PN-79/H-74200, łączone na gwint przy użyciu łączników, stal węglowa
zwykła,którą należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w normie PN-81/B-10700.02: Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
- Złączki żeliwne spełniające wymagania norm: PN 76/H-74392, PN-88/H74393, ISO 49, EN 10242,
- Dla rurociągów stalowych ocynkowanych instalacji p.poż dopuszcza się połączenie lutem twardym np.
CASTOLIN lub odpowiednik,
132
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Rury, złączki i kształtki- system z rur wielowarstwowych np. Mepla, TECE, Rehau, Kan-therm
- Opaski do przejść p.poż. np. HILTI, PYROPLEX PPW4,
- Tuleje z rur stalowych,
- Masa ognioodporna np. HILTI, PYROPLEX,
- Elastyczne materiały wypełniające do przejść przez przegrody budowlane,
- Uchwyty do rur stalowych i wielowarstwowych,
- Materiał uszczelniający: konopie, taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowanych,
- Materiał smarujący ułatwiający skręcanie połączeń gwintowanych uszczelnianych konopiami.
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej np.
Thermaflex FRZ, Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.2.2. Warunki przyjęcia materiałów i urządzeń na budowę
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.2.3. Warunki przechowywania materiałów
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka
miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie
ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3
m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w
stosach na równym i utwardzonym podłożu, wolnej od kamieni, zagłębień i błota, na podkładkach drewnianych
o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i
gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
133
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3
W skład sprzętu wchodzą wchodzą m.in. podstawowe narzędzia instalatorskie jak również zalecane jest
użycie sprzętu specjalistycznego do cięcia rur i nacinania (gwintowania) rur oraz łączenia przez zacisk.
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który jest dedykowany do danego rodzaju rur i
kształtek oraz zalecanego przez producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4
Wykonawca może używać środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość przewożonych
materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane
zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Przewożone elementy instalacji należy
transportować w opakowaniu fabrycznym, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zabrudzeniem. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia.
- rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości,
- kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach,
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
nie powinna przekraczać 1 m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia,
- platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie,
- według zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt
6.
134
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej:
- zakończyć wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podłóg,
- wytrasować miejsca ułożenia rur, kształtek i armatury,
- sprawdzić miejsca ewentualnych kolizji z innymi instalacjami, dokonując korekty trasy
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia
- wykonać bruzdy w celu ułożenia ewentualnych instalacji podtynkowych
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść instalacji wodociągowych.
5.3. Wykonanie robót
Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych:
1) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody
jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
2) Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i
przestrzeni sufitu podwieszonego.
3) Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad
przewodem. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków:
- temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0°C,
- przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3m poniżej poziomu podłogi w kanałach odkrywanych na
całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad
przewodem.
4) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
5) Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
6) Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy
135
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
7) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
8) Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w
taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:
- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający,
- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające
połączenia.
9) Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.
10) Przewody instalacji wodociągowej wykonanej 2 tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w
odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest
mniejsza należy stosować izolację cieplną.
11) Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 st.C.
12) Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary
wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów.
13) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
14) Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu
albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm,
- dla przewodów średnicy 32 do 50 mm – 5 cm,
- dla przewodów średnicy 65 do 80 mm – 7 cm,
— dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.
15) Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
16) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na
kondygnację.
17) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
18) Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej,
136
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
19) Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
20) Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.
21) Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, nie
dopuszcza sie gięcia rur stalowych ocynkowanych.
22) Do uszczelnienia połączeń gwintowanych należy używać elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi
lub past uszczelniających, do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych i tworzyw sztucznych w instalacji
wodociągowej wody ciepłej i zimnej wynosi:
- dla rur DN14 - rozstaw między podporami wynosi 1 m,
- dla rur DN16 - rozstaw między podporami wynosi 1 m,
- dla rur DN2O - rozstaw między podporami wynosi 1,15 m,
- dla rur DN25 - rozstaw między podporami wynosi 1,3 m,
- dla rur DN32 - rozstaw między podporami wynosi 1,5 m,
- dla rur DN4O - rozstaw między podporami wynosi 1,8 m,
- dla rur DNSO - rozstaw między podporami wynosi 2 m,
- dla rur DN63 - rozstaw między podporami wynosi 2 m.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych ocynkowanych w instalacji wodociągowej wody
p.poż.:
pionowo
Średnica nominalna
pionowo
inaczej
[m]
[m]
DN10 lub DN20
2
1,5
DN25
2,9
2,2
DN32
3,4
2,6
DN40
3,9
3
DN50
4,6
3,5
DN65
4,9
3,8
DN80
5,2
4
137
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
DN100
5,9
4,5
Tuleje ochronne winny być stosowane przy przejściu przewodów wodociągowych przez przegrodę budowlaną.
Nie powinno się traktować tulei jako podpory. Przez przegrodę pionową tuleja winna być szersza od średnicy
zewnętrznej o co najmniej 2 cm, a przez przegrodę poziomą co najmniej 1 cm. Tuleje winne być dłuższe przy
przejściu przez przegrodę pionową o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop o 2 cm od strony
posadzki i 1 cm od strony sufitu. Nie wolno jest łączyć przewodów w tulei ochronnej.
Przejścia przeciwpożarowe
Przejścia przez przegrody będące przegrodami oddzielającymi strefy p.poż (przejścia przewodów o
każdejśrednicy) oraz przegrody nie będące przegrodami oddzielenia p.poż., ale posiadające wymagania
odporności ogniowej nie niższe niż EI 60 lub REI 60 (przejścia o średnicy 4 cm i powyżej) zgodnie z §234
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z późniejszymi zmianami:
- dla rur z tworzywa sztucznego przejścia przez przegrody wykonać z zastosowaniem przejść ognioodpornych
o odpowiedniej odporności ogniowej w postaci opasek np. HILTI, PYROPLEX PPW4 (lub równoważna).
Opaski te powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną oraz certyfikat zgodności.
- dla rur stalowych - tuleje z rur stalowych o średnicy większej min. o 2 dymensje, przestrzeń między rurami
wypełnić masą ognioodporną o odpowiedniej odporności ogniowej np. HILTI, PVROPLEX (lub równoważna).
Pianka ta powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną oraz certyfikat zgodności.
Przejścia przez ściany w granicy tej samej strefy pożarowej
Przejścia przez przegrody nie będące przegrodami oddzielającymi strefy p.poż. i posiadające klasy odporności
ogniowej poniżej EI60 lub REI60:
- dla rur z tworzywa sztucznego przejścia wykonać w osłonie z izolacji z pianki PE,
- dla rur stalowych - tuleje z rur stalowych o średnicy większej min. o 2 dymensje, przestrzeń między rurami
wypełnić silikonem na głębokość ok. 20 mm.
Połączenie gwintowe
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO7-P i PN-IS0228-1. Gwint
138
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej
lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część
łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a
następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia)
lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych
elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie
sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie
mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 st. C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń
rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających
powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich
materiale rodzimym.
5.8. Montaż przewodów z rur wielowarstwowych
Układanie rur i złączek powinno odbywać się przy temperaturze otoczenia powyżej +5 st. C. Jeśli temperatury
montażu są niższe, należy przed rozszerzeniem przy pomocy kalibratora, koniec rury podgrzać nagrzewnicą
elektryczną
ustawiając
temperaturę
strumienia
powietrza
nie
wyższą
niż 90 st. C. W żadnym momencie rura lub złączka nie może być poddana działaniu temperatury
> 110 st. C i przez okres dłuższy niż 3 godz. Używanie otwartego płomienia musi odbywać się w bezpiecznej
odległości od wszelkich elementów systemu.
W przypadku połączeń lutowanych przy przechodzeniu z systemu rur wielowarstwowych na miedź lub
odwrotnie należy zawsze wykonać najpierw przyłącze do rury miedzianej, aby chronić rurę wielowarstwową
przed otwartym płomieniem i temperaturami > 110 st. C. Stosując przejściowe złączki gwintowane zaleca się
użyć jako uszczelnienia konopi z pastą uszczelniającą nie wysychającą pod warunkiem, że producent pasty
dokładnie określa warunki zastosowania a pasta posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia.
Połączeń gwintowanych nie należy wykonywać w posadzkach ani w bruzdach ściennych. Połączenia
139
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
zaciskowe można wykonywać jedynie za pomocą dedykowanych dla systemu narzędzi. Używanie obcych nawet bardzo podobnych - narzędzi jest niedozwolone. Łączenie elementów z elementami (rury lub złączki)
innych systemów jest niedozwolone. W zakresie średnic od 14 do 32 mm do wykonywania połączeń używa
się narzędzi ręcznych. Połączenia dla rur o średnicach 40 - 63 mm należy wykonywać przy pomocy
elektrycznych narzędzi do zaciskania uzbrojonych w głowice kalibrujące i zaciskające dedykowane do
systemu. Jako napęd należy używać dostępnych w handlu napędów o sile zaciskania 32 do
38 kN.
Do izolacji rur prowadzonych w bruzdach ściennych można użyć odpowiednich otulin izolacyjnych z warstwą
ochronną (np. winylową) zabezpieczającą te otuliny przed destrukcyjnym oddziaływaniem zapraw
budowlanych.
Montując instalacje wody pitnej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) oraz grzewczej, należy brać pod uwagę
obowiązujące normy techniczne i przepisy wykonawcze. Instalacje te powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanych monterów pod nadzorem osób mających odpowiednie uprawnienia do nadzorowania i
kontrolowania robót instalacyjnych.
Instalacja wody przeznaczonej do celów p.poż. winna być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ochrony
przeciwpożarowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0. pkt.6 .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7).
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia
(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się
instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia
nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu
ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało
zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara
- to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są
jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia
140
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt.
113.4.zeszytu nr 7 WTWiO).
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na
manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać
wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60 st., przy ciśnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badań powinno się sporządzić protoków.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST 1.0.0. Badania przy odbiorze instalacji
wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji
wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej.
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji
wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów
zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 st. C,
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
7.1. Odbiór międzyoperacyjny
- Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.
- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez
innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego
należy sporządzić protokół odbioru
7.1.1. Odbiory międzyoperacyjne dla poszczególnych typów robót
141
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
1) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
2) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji
- zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy
z projektowanym spadkiem,
3) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary
wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie,
4) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni
włazowych i drabinek, odwodnienie.
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót.
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi,
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez
oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
1) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,
2) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi specyfikacji
technicznej, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
3) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
7.2.1. Protokół jakości wykonania robót
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół stwierdzający prawidłowe wykonanie robót
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie identyfikować
miejsca i zakres robót objętych odbiorem częściowym. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania
robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru.
142
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
7.3. Odbiór końcowy
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru końcowego należy:
— uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i WTWi0,
— sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
WTWi0,
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
1) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
2) dziennik budowy,
3) obmiary powykonawcze,
4) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
5) protokoły odbiorów technicznych — częściowych,
6) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
7) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń
ciśnieniowych,
8) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
9) instrukcję obsługi instalacji.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1.0.0 .
8.2. Zasady rozliczenia i płatności
143
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty w ramach zadania jest ryczałtowe za
całość wykonanego zadania pn. „Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej
infrastruktury w budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie”.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesytu wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-81/8-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania.
PN-81/8-10700.02: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Część 5: Przydatność do
144
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
stosowania w systemie.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw
sztucznych.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych 1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych 2: Rury.
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen
(PP).
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej (PE-X).
Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i (PEX). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110 - 19 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRI INSTAL
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe. Arkady, Warszawy 1988.
- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAM RAT. - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. - Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB
Promocja — 2005 r.
9.3. Ustawy
Ustawy - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
145
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).
9.4. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). - Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz.
146
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, wykonawca
zobowiązany jest do stosowania się do nich. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby
zastosowane w obiekcie będą posiadały certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę
techniczną.
147
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.3.0. - Instalacja wentylacji i klimatyzacji
CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
CPV 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty
sanitarne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji obejmujący w szczególności wymagania właściwości urządzeń i materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji klimatyzacji i wentylacji prowadzonych w
ramach zadania: „Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w
budynku nr 25 IFJ PAN w Krakowie”.
1.4. Definicje i określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi i nomenklaturą Polskich Norm. Poniżej podano podstawowe określenia
stosowane w warunkach technicznych.
- Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza użytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
- Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających
powietrze w ruch
148
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
- Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu
zagwarantowania wymaganych warunków - ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi
- Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości
charakteryzujących stan i jakość powietrza
- Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury
- Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury
- Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych
- Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną
- Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne
- Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
- Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
- Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
- Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
- Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub
na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
149
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów
- Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
- Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
- Klapa pożarowa
Zespół o odpowiedniej odporności ogniowej, umieszczony w między dwiema strefami pożarowymi,
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
- Temperatura awaryjna
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w
czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację,
która dla zachowania zakładanej
trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
- Trwałość instalacji
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury
- Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą
- Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez
otwarte naczynie wzbiorcze
- Źródło ciepła
W tym przypadku indywidualny węzeł cieplny
- Ciśnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w
żadnym jej punkcie.
- Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie
instalacji
150
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności
- Ciśnienie nominalne
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej
20°C
- Ciśnienie robocze urządzenia
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji
- Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym ze strony osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na
każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji klimatyzacji i
wentylacji, chłodniczej i ciepła technologicznego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do
tych dokumentów.
Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia aństwowego Zakładu
151
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Higieny.
2.2. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i
szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.
2.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów.
Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.
2.4. Szczegółowy opis urządzeń i materiałów
Poniżej podano wymagania, na podstawie których należy dobrać i wycenić wszystkie urządzenia. Przed
zakupem każde urządzenie (dobór) ma być przestawione do akceptacji przez Inwestora.Przed zamówieniem
należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu urządzeń, kart doboru, niniejszej
Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji,
należy zgłosić Zamawiającemu, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
W pomieszczeniach 25203-25205 zamontować klimatyzatory (3 szt.). Jednostki zewnętrzne montowane na
elewacji pod oknami. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz. Instalacje freonowe i elektryczne
pomiędzy jednostkami należy wykonać w podtynkowo. Należy przewidzieć odpowiednie doprowadzenie
zasilania elektrycznego. Miejsce montażu uzgodnić należy z Zamawiającym.
Dane techniczne klimatyzatorów:
Moc chłodnicza
2,5 kW
Funkcja pracy
Chłodzenie/grzanie
Funkcja osuszania
tak
Sterownik
Pilot lub przewodowy
152
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Czynnik chłodniczy
Ekologiczny np. R410A
Sprężarka
Inwerter
Maksymalna moc akustyczna jednostki wewnętrznej
59 dB
Zasilanie
230V, 50 Hz
Klasa wydajności energetycznej
A+
Minimalny wskaźnik EER
3,85
Minimalny okres gwarancji
24 miesiące
Powyższym wymaganiom odpowiada urządzenie firmy FUJITSU model ASYG09LMCA
Centrale wentylacyjne
Wszystkie centrale muszą być wyposażone we własne uchwyty konstrukcyjne umożliwiające montaż central.
Ponadto centrale należy wyposażyć w komplet króćców elastycznych, przepustnic przystosowanych do
napędu oraz ew. syfony do zabudowy na króćcach do odprowadzania skroplin.
Centrale zlokalizowane wewnątrz budynku muszą być dostarczone w podzespołach o gabarytach
umożliwiających transport do pomieszczenia i zmontowane bezpośrednio w pomieszczeniu.
Wszystkie falowniki służące do regulacji silników napędzających wentylatory oraz wymienniki obrotowe należy
zabudować wewnątrz central wentylacyjnych.
Wszystkie centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe zabudowane na urządzeniach.
Centrale należy dobierać wg następujących wytycznych:
− filtry – należy dobierać filtry kieszeniowe – na nawiewie filtr wstępny klasy G3 + filtr zasadniczy klasy F7; na
wywiewie filtr klasy F5
− nagrzewnice – należy dobierać centrale dla parametrów wody grzewczej
− chłodnice – należy dobierać dla parametrów wody chłodzącej
− wentylatory – należy dobierać wentylatory promieniowe z napędem poprzez przekładnię pasową lub z
napędem bezpośrednim; silniki mają być wyposażone w falowniki.
Tłumiki akustyczne
Do tłumienia hałasu w kanałach wentylacyjnych, pochodzącego od wentylatorów, przewidziane są tłumiki
akustyczne kanałowe.
153
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Wymaganą zdolność tłumienia poszczególnych tłumików należy dobierać przy uwzględnieniu głośności
dobranych wentylatorów.
Dobór tłumików należy przeprowadzić dla częstotliwości 250 Hz.
Należy stosować tłumiki posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia.
UWAGA: Podane w niniejszej dokumentacji zdolności tłumienia tłumików są odniesione do głośności
zastosowanych urządzeń.
W przypadku zastosowania urządzeń o innych głośnościach dobór tłumików należy skorygować
Kratki nawiewy i wywiewu
Do nawiewu powietrza przewiduje się kratki nawiewniki systemowe. Kratki mają być wyposażone w skrzynki
przyłączeniowo rozprężne z wewnętrznym akustycznym wytłumieniem. W króćcach przyłączeniowych
zlokalizowanych z boku skrzynek mają być zabudowane przepustnice do regulacji ilości powietrza. Kolor
nawiewników należy ustalić na etapie realizacji Wszystkie nawiewny i wywiewy mają być w wykonaniu
estetycznym. Przed zakupem poszczególnych elementów należy dostarczyć pojedyncze sztuki do akceptacji
przez Zamawiającego.
Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny być wykonane w formie kratek żaluzjowych abezpieczających przed
deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.
Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniżej 3 m/s. Wyrzutnie powinny mieć
powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z
prędkością niższą niż 4 m/s.
Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne łączące kanały w nawach bocznych stalowe o przekroju prostokątnym. Przekrój
należy dobrać tak, by zapewnić minimalne opory powietrza i umożliwić rozprowadzanie nawiewanego przy
pomocy wentylatorni powietrza.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.
4. TRANSPORT
154
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej
organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
W pomieszczeniach remontowanych po stronie wschodniej (z wyjątkiem pomieszczenia transformatora)
należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zrównoważoną lub lekko nadciśnieniową.
Zaleca się zastosowanie centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą wodną usytuowanej pod stropem na korytarzu
nad drzwiami tego pomieszczenia. Centrala z odzyskiem ciepła (zalecany wymiennik krzyżowy) oraz układem
automatycznej regulacji. Należy zlikwidować nagrzewnicę wodną umieszczoną w prawym namiocie a do
rurociągów ją zasilających podłączyć nagrzewnicę centrali. Rozprowadzenie powietrza wykonać rurociągami w
sufitach podwieszonych stosując nawiewniki z regulacją wydajności. W nawie wschodniej istnieją otwory w
połaci dachu, które można wykorzystać jako czerpnie. Natężenie przepływu powietrza należy dostosować jak
do pomieszczeń biurowych przyjmując 3 osoby na pomieszczenie.
W miarę możliwości zastosować systemy rozwiązania systemowe SMAY lub równoważne.
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanały blaszane należy wykonać z blach ocynkowanych o grubości
minimum:
• Kanały okrągłe
Ø100÷ Ø125 – 0,50 mm
Ø160÷ Ø250 – 0,60 mm
Ø280÷ Ø710 – 0,75 mm
Powyżej Ø710 – 1,00 mm
• Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku)
do 750 mm – 0,75 mm
powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm
powyżej 1400 mm – 1,1 mm
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające
155
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć kąt nie większy niż 150 w celu uniknięcia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki
kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co
najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki
ochronnej.
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.
Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie.
Dla wszystkich instalacji należy wykonać, na podstawie rzutów i przekrojów, wykaz kształtek i kanałów oraz, w
przypadku konieczności, rysunki warsztatowe. Należy zwrócić uwagę na możliwości montażu kanałów,
stosując dodatkowe podziały kanałów na krótkie odcinki, dostarczanie kanałów odpowiednio dłuższych z
luźnym kołnierzem do dopasowania i zamocowania na budowie.
Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia
kanałów. Klapy należy zabudować przy:
− przepustnicach (z dwóch stron),
− klapach pożarowych (z dwóch stron),
− tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),
− regulatorach przepływu (z dwóch stron),
− na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
− przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),
− przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100mm.
W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np.
kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.
Dopuszcza się wykonanie wszystkich kanałów wewnętrznych w systemie z samonośnych płyt tłumiących.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych
kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych o długości nie przekraczającej 0,5m.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium,
niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom:
− muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza
− muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,
− posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie
odpowiednio
156
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
dostosowanych pierścieni zaciskowych,
− połączenia muszą być całkowicie szczelne,
− niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia.
Izolacje termiczne kanałów
Izolacja instalacji wentylacyjnej
Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej o grubości 50mm i 100mm na
zbrojonej folii aluminiowej części kanałów nawiewnych i wywiewnych (ze względu na odzysk ciepła). Kanały
elastyczne zabudowane na instancjach nawiewnych mają być z warstwą izolacji o grubości minimum 2,5cm.
Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek
samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także
stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych,
powierzchnię kanałów okładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji
dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. W przypadku stosowania
szpilek klejonych, na izolacji należy dodatkowo założyć co 1m opaski z taśmy PCV. W miejscach, gdzie
izolacja pełni dodatkowo funkcję oddzielenia pożarowego należy przewidzieć izolację gnioodporną
• Gęstość 165kg/m³
• Współczynnik przewodzenia ciepła 0.035W/mK
• Odporność ogniowa EI120 dla grubości płyty 60mm lub EI 30 w miejscach przejść przez przegrodę REI 60
Montaż czerpni i wyrzutni
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych np.
przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być
zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
Montaż przepustnic
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
157
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.
Montaż tłumików hałasu
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierającym:
• kierunek przepływu powietrza,
• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra t).
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy
montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien
być zaizolowany akustycznie. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek
przejściowych o kątach nie przekraczających 45st.
Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub
podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji.
Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką
dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki
sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania
przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności
ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Dla głównych urządzeń (centrale, agregaty chłodnicze) należy
zabudować konstrukcje wsporcze stalowe. Należy dodatkowo przewidzieć konieczność wykonania
dodatkowych elementów konstrukcji dostosowujących do kształtu i potrzeb dobranych urządzeń. Wszystkie
dodatkowe konstrukcje uzgodnić z projektantem konstrukcji. Przy posadowieniu central i agregatu należy
zastosować wibroizolatory gumowe (dostarczane z urzadzeniami).
Należy wykonać konstrukcje wsporcze i podparcia pod wymienniki, pompy, rozdzielacze, rurociągi oraz punkty
stałe i podwieszenia rurociągów. Konstrukcje wykonać jako systemowe lub wykonać indywidualnie Rurociągi
wodne winny być mocowane za pomocą typowych systemów mocowania i zawiesi do konstrukcji lub ścian
budynku. Odległości między podparciami uzależnione są od wielkości rurociągów. Elementy montażowe winny
158
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
być dopasowane do średnicy i ciężaru rurociągów. Przewody mocować przy pomocy zawieszeń i podpór
stałych. Między kompensatorami zabudować podpory stałe.
Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i
konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana
do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych
podparć, zgodnie z projektem technicznym. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych
punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury dcinającej (od strony
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich
odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub
przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał
z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przebicia
Należy przewidzieć konieczność wykonania małych przebić w ścianach i stropach, w przypadku, kiedy
wymagana będzie zmiana lokalizacji kanałów wentylacyjnych. Wszystkie przebicia należy uzgodnić z
159
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Zamawiającym.
Inne
Wszystkie niewymienione powyżej elementy instalacji powinny być wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny posiadać
komplet dopuszczeń, aprobat i atestów wymaganych przez polskie przepisy i normy.
5.2. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno
ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w
projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości,
parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji
muszą zostać uzgodnione przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić
urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz
zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo
wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. Wykonawca ma
obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie
zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. Wykonawca winien
wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z
konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku
publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. Wykonawca winien zastosować wszelkie
racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch
związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby
160
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i
powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio
przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych
szkód.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub
wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na
własny koszt bez wezwania. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w
odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego
ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami
polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram
rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).
5.3. Sposób prowadzenia robót
Roboty instalacyjne winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów,
stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji
klimatyzacji i wentylacji.
Instalacja klimatyzacji i wentylacji, chłodnicza i ciepła technologicznego powinny spełniać wymagania
podstawowe dotyczące w szczególności:
161
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
− bezpieczeństwa konstrukcji
− bezpieczeństwa pożarowego
− bezpieczeństwa użytkowania
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
− oszczędności energii
Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:
− usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych,
− prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych,
− usytuowania klimatyzatorów w pomieszczeniach,
− usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach,
− bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacje sanitarne,
itp.),
− odpowiednie podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją przewodową stalową poprzez przewody
elastyczne (flex) o długości nie większej niż 0,5m.
− odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów,
− odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny),
− powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń,
− materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych,
− połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
− powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu,
− urządzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny
posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną
odrzucone. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny
162
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną
jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i
określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad, oraz
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający
wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do
czasu usunięcia tych wad.
Badania odbiorcze.
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,
163
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”,
Warszawa, wrzesień 2002r.
Wszystkie instalacje kanałowe muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (kanały o normalnej
szczelności). Badanie szczelności kanałów należy wykonać wg normy PN-B-76001:1996 – „Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. Należy dokonać przeglądu i pomiarów
wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i pomiarów należy wykonać szczegółowy protokół.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe za całość wykonanego zadania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenia
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101
poz.1439)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr
8102 poz. 71)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
164
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139
Ustawa Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.: Prawo zamówień publicznych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w prawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 2 września 2004r. (Dz.U. nr 202, poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130, poz.
1389)
Normy
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym. Wymiary.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym. Wymiary.
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące części składowych sieci
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.
PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
165
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PrEN 12236 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe. PN83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym. Wymiary.
PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających.
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do
wentylacji ogólnej.
PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów.
PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.
PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.
PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie właściwości krat żaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczące przewodów elastycznych.
PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynków. Elementy końcowe – badanie właściwości krat żaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku.
PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny – zasady wykonywania i oznaczenia.
166
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.
PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań.
Inne
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5, wrzesień
167
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
SST 1.3.0. – Instalacje elektryczne
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podczas
prowadzenia prac instalacyjnych elektrycznych wewnętrznych, obejmujących w szczególności wymagania
właściwości materiałów i oceny prawidłowości wykonania robót dla celu realizacji zadania: „Remont
pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonanie odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25 IFJ PAN w
Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania
Niniejszy dokument stosowany jest przy przetargach oraz kontraktach przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.3.
1.3. Zakres opracowania:
Specyfikacja obejmuje:
Instalację oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalację gniazd wtyczkowych.
Instalację telefoniczną.
Instalację komputerową.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące użytych materiałów podano w ST – 1.0.0. Wszystkie zakupione przez
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadane zaświadczenia o jakości lub atestu,
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki
dokument na życzenie Inspektora nadzoru. Przy budowie należy stosować urządzenia zgodnie z
dokumentacją i uzgadniać z Zamawiającym.
Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zamontowany w pobliżu wejścia do budynku i
powinien być przy nim umieszczony znak „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” według PN-N-01256-4:1997
168
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
Instalacja elektryczna
A. Oprawy oświetleniowe
Oświetlenie pod stropem głównej hali pozostaje bez zmian. Natomiast przewody należy przewidzieć do
wymiany, dobierając ich przekrój do ilości i mocy lamp. Również należy zastosować nowe łączniki światła oraz
rozdzielnię oświetlenia w miejsce obecnej Rozdzielni skrzynkowej (żeliwnej RO-2).
B. Przewody typu kabelkowego (YKY)z żyłami miedzianymi o podwójnej izolacji polwinitowej na napięcie nie
niższe niż 500V o przekroju dostosowanym do istniejących odbiorników elektrycznych.
C. Gniazda 230V 16A (wzmocnione) o IP 45, ze stykiem ochronnym; gniazdo przemysłowe 3F, 400V, 5
styków, 32A;
D. Rozdzielnie nowe -- w miejsce likwidowanych częściowo lub całkowicie.
Magistrale M-1 i M-2 pozostają. Zastosować szafki metalowe białe z kluczykiem. Gniazda zasilania w pobliżu
Rozdzielni muszą być zabezpieczone przez wyłącznik różnicowo-prądowy, w lampki sygnalizacyjne i wskaźnik
kolejności wirowania faz.
E. W pomieszczeniu „Stolarni” należy zastosować osprzęt hermetyczny – przeciwpyłowy, z uwagi na
niebezpieczeństwo wybuchu oraz przewody elektryczne o wzmocnionej izolacji (750 V). Oprawy elektryczne
odporne na wnikanie pyłu drzewnego i iskrzenie elektryczne.
Instalacja telefoniczna
W pomieszczeniu biurowych przewiduje się wykonanie instalacji telefonicznej podłączonej do
istniejącej sieci. Miejsce zabudowania gniazdek telefonicznych w pomieszczeniach remontowanych
zaznaczono na rysunku 4 z załącznika graficznego nr 9.
Instalacja Komputerowa
W pomieszczeniu laboratorium przewiduje się wykonanie instalacji komputerowej podłączonej do
istniejącego serwera. Montaż gniazdek komputerowych wraz z ułożeniem przewodów oraz konfiguracją sieci
należy uzgodnić z Zamawiającym. Miejsce zabudowania gniazdek komputerowych zaznaczono na rysunku 4
z załącznika graficznego nr 9.
W pomieszczeniach biurowych należy wykonać nową instalację teletechniczną. Miejsce instalacji gniazdek
wskazano na rysunku w załączniku graficznym nr 9. Nalezy zabudować osprzęt Hager Fiorena lub
równoważny. Kolor biały.
Wszystkie materiały należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
169
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę
powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Narzędzia pracy powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym, gwarantującą bezpieczną obsługę.
Zabrania się używania narzędzi niesprawnych bądź uszkodzonych. Przed każdorazowym użyciem sprzętu
ochronnego należy sprawdzić datę ważności oraz stwierdzić brak uszkodzeń.
Narzędzia należy przechowywać w miejscach do tego celu wyznaczonych.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z
dokumentacją i wymogami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem
organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu prac budowlanych
należy przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz
administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 09 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzeń oświetlenia elektrycznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
170
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości przez Inspektora
nadzoru. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o
jakości lub atesty stosowanych materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości
wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania
materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do wykonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką pomoc w
tych czynnościach. Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępnienia do
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Książka obmiarów
stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami
będąobmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne
nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w (m3), powierzchnie w (m2), a sprzęt i
urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być odmierzane
wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
171
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub
ulegający zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny. Ponadto występują odbiory
instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy
należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór końcowy
przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Ostateczny odbiór – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie
dokumenty.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będzie ryczałt za całość zrealizowanego zadania pn. „Remont pomieszczeń biurowych i
hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w
Krakowie”
PKT 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne
PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych
- Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
172
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie
- Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed
przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed
przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed
przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
173
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed
prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączenia
izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
informatycznych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
174
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i
urządzeń - Wymagania
PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1
kV
PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach
PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
175
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed
prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona
przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
176
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:1999/2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne
PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
177
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania
danych
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz
ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i
urządzeń
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.2.5)
PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne
PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona
PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1:2001/ 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne
178
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w budynku nr 25
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
PN-IEC 61024-1-1:2001/2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne – Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Przewodnik B –
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2:
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3:
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i
urządzeń – Wymagania
Inne dokumenty:
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd.1980 r
179
Opis
Jednostka
Ilość
Roboty budowlane bud.nr.25
Roboty budowlane
Poziom 0
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne EI 30 90/200
m2
5,4
Montaż głównego wyłącznika prądu
szt
1
Zawory hydrantowe w szafkach, naściennych - budowa
kpl
1
Tynki zwykłe II kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie
m2
4,86
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2krotne
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na betonie
m2
4,86
m2
4,86
Czyszczenie hydrościerne,frezowanie powierzchni betonowych, powierzchnie pokryte
powłokami bitumicznymi, poziome 6 cm
m2
569
Skucie nierówności usunięcie cegły klinkieowej
m2
71,8
Posadzka betonowa grubości 5·cm zatarta na ostro
m2
569
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe
m2
569
Posadzka betonowa grubości 5·cm zatarta na gładko z włóknami Forta Ferro
m2
569
Posadzki i wykładziny PVC Novoflor Extra
m2
267
Wykonanie posadzki odpornej na ścieranie o grubości od 5 do 40 mm z zastosowaniem m2
samopoziomującej zaprawy Ultratop - wylewka gr. 10 mm na podłożu zróżnicowanym
(beton/kamień, beton/ceramika)
Wykonanie posadzki odpornej na ścieranie o grubości od 5 do 40 mm z zastosowaniem m2
samopoziomującej zaprawy Ultratop - dodatek lub potrącenie za każdy 1 mm grubości
warstwy
Tynki zwykłe II kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie
m2
592,3
Poziom 1
592,3
189
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na betonie
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2krotne
Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków
m2
2106,32
m2
3571,61
m2
352
Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub żwirobetonu ściany l
m3
23,714
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2krotne
Wykonanie instalacji elektrycznej w pokojach oraz stolarni
m2
250,2
kpl
1
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe do 2x40W
kpl
38
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe do 2x40W w stolarni
-przeciwybuchowe
Złącze kablowe
kpl
12
szt
8
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na
szt
murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.
instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach itp.
Demontaż witryn stalowych
m2
8
51,205
Ściany budynków jednokondygnacyjnych, powyżej 4.5·m, z pustaków poż. REI 120
m2
526,5
Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5·m poż. REI 60
m2
23,4
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne EI 30 90/200
m2
1,8
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne EI 60 90/200
m2
1,8
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne EI 30 90+30/200
m2
2,4
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne EI 60 90+30/200
m2
2,4
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne EI 60 90+50/200
m2
2,8
Obsadzenie okien i drzwi , ściany z cegły, powierzchnia otworu do 2·m2
m2
1,8
Obsadzenie okien i drzwi powierzchnia otworu do 2·m2
m2
1,8
Obsadzenie okien i drzwi stalowych, ściany z cegły, powierzchnia otworu do 4·m2
m2
2,4
Obsadzenie okien i drzwi stalowych, ściany z cegły, powierzchnia otworu do 4·m2
m2
1,9
Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5·cm z
bloków Silka M·12
m2
151,2
Demontaż umywalek
kpl
7
Demontaż ustępu z miską fajansową
kpl
3
Demontaż pisuaru
kpl
1
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa stojąca
kpl
9
Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "KOMPAKT"
kpl
2
Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl
2
Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25·mm
szt
14
Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm
szt
14
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi·50·mm
Demontaż konstrukcji i pokrycia namiotów
m
25
m2
325,62
Zawory hydrantowe w szafkach, naściennych - budowa
kpl
5
Montaż oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego w budynku
kpl
1
Szklenie ram szybami zespolonymi, szyby ponad 3,0·m2, 2-komorowe
m2
6
Prostki i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy stalowej, grubość
blachy do 1,25·mm, obwód przewodu do 1000·mm, łączenie na kołnierze - prostki
mb
49
Przenesienie grzejników CO
szt
4
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 3000·mm
szt
2
Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45
szt
45
Montaż gniazd RJ11 w gnieździe abonenckim lub panelu,gniazdo RJ11
szt
45
Montaż gniazd wtykowych
szt
45
Ściana szkieletowa w systemie Knauf W·115 z okładziną obustronną 2-warstwową, na
szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr.
100·mm, płyta GKB·12,5·mm, masa Uniflott
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
m2
325,62
m2
62,472
Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2
szt
9
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja konstrukcja mocowana
przez zabetonowanie do podłoż podłoże : beton (1) lub pozostałe (2)
Wykonanie kanałów technicznych z rur pcv fi 30
szt
10
mb
6,5
Wykonanie kanałów technicznych z peszli fi 30
mb
76,2
Wykonanaie rewizji w kanale technicznym
szt
1
Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe
m
Montaż sufitów podwieszanych
m2
191,97
Dostaw i montaż klimatyzatorów
kpl
3
Wykonanie instalacji wentylacyjnej
kpl
8
Demontaż kanałów wentylacyjnych
mb
31,7
Wykonanie połączenia kanałów wentylacyjnych
mb
47,8
Odnowienie konstrukcji stalowych (malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne)
m2
15
Wykonanie uzupełnień blachą stalową ryflowaną (gr. 0,8mm)
m2
43,5
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne EI 30 90/200
m2
1,8
Tynki zwykłe II kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie
m2
4,86
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2krotne
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na betonie
Zawory hydrantowe w szafkach, naściennych - budowa
m2
4,86
m2
4,86
kpl
1
1,4
Poziom 2
Rysunek 1. Poziom 0 (przyziemie) - stan istniejący
Rysunek 2. Poziom 0 (przyziemi) - stan projektowany (zakres opracowania zaznaczono kolorem zielonym
Rysunek 3. Poziom 1 (hala) - stan istniejący, kolorem czerwonym oznaczono wyburzenia i elementy do usunięcia
Rysunek 4. Poziom 1 (hala) - kolorem zielonym oznaczono zakres opracowania, niebieskim ściany oddzielenia pożarowego REI 120 i REI 60
Rysunek 5. Poziom 2 - stan istniejący
Rysunek 6. Poziom 2 - stan projektowany, kolorem zielonym oznaczono zakres opracowania, kolorem niebieskim ścianę oddzielenia pożarowego
Zakres robót:
„Remont
pomieszczeń
biurowych
i
hali
wraz
z
wykonaniem
odpowiedniej
infrastruktury w budynku nr 25 Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie”
Przedmiotem zamówienia jest:
1.
wykonanie wydzielenia pożarowego pomiędzy halą doświadczalną a częścią
administracyjną obiektu oraz wydzielenie klatki schodowej (Ściana SOP wraz z
odpowiednimi wydzieleniami i wykonaniem przejść pożarowych, zabudowa hydrantów)
2.
Remont toalet na kondygnacji parteru
3.
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nawy bocznej i hali wraz z instalacją
infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej, wentylacyjnej i instalacji wod-kan.
4.
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i korytarza w części administracyjnej
wraz z instalacją infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej, instalacji ppoż. i instalacji
wod-kan.
Zakres prac remontowych:
1.
Pomieszczenia biurowe 25213S-25208S (z wyłączeniem stacji TRAFO pom. 25210S)
2.
Pomieszczenia biurowe 25203-25205
3.
Toaleta 25202
4.
Pomieszczenia 25214-25218
5.
Pomieszczenia warsztatów podręcznych (tzw. „namioty”)
6.
Nawa główna i nawy boczne hali budynku nr 25
7.
Korytarz przed pomieszczeniami 25203-25205 i klatka schodowa
Wykonawca zabezpieczy czynną część hali (część zachodnia), tak by zapewnić
nieprzerwaną pracę urządzeń. Wykonawca uzgodni harmonogram prac remontowych z
Zamawiającym.
Pomieszczenia biurowe i hala
Ściany i sufit
Pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami oraz halą należy wyburzyć ścianę działową
i
zdemontować istniejące drzwi (wyburzeniu podlegają: ściana działowa w osi 11 – pomiędzy
halą a korytarzem, oraz ściana działowa pomiędzy korytarzem a klatką schodową w polu
między osiami J i K). Wszelkie wyburzenia wskazano kolorem czerwonym w załączniku nr 9.
Pomiędzy klatką schodową a korytarzem (w osi 12) należy zdemontować witrynę stalową.
1
Zdemontować należy stalowy ruszt w południowej ścianie hali (w osi 11), powstały otwór
zaślepić
materiałem
zgodnym
z
ekspertyzą
techniczną
dot.
stanu
zabezpieczeń
przeciwpożarowych ze stycznia 2013 roku, o klasie odporności ogniowej min. REI 120.
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznieść w osi 11 (na istniejącej ścianie
budynku administracyjnego oddzielenia
pożarowego
rysunek nr 4 załącznik graficzny nr 9). Wszystkie ściany
oznaczono
na
rysunkach
kolorem
niebieskim.
Przejścia
komunikacyjne należy zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności pożarowej
EI60 z samozamykaczami. Drzwi aluminiowe w kolorze szarym tożsamym z drzwiami
zewnętrznymi do budynku 25, pełne do hali, z przeszkleniem w części górnej do korytarzy
25224, 25223, 25222 i korytarza 25205, 25204, 25203, EI 60. Miejsca montażu drzwi i
sposób otwarcia wskazano na załączniku graficznym. Wszelkie przejścia instalacji przez
ścianę REI120 należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych środków ogniochronnych.
Ściany umyć, stare i odspojone tynki oraz łuszczącą się farbę usunąć. Ubytki w ścianach hali
należy uzupełnić, zaszpachlować i wyrównać. Malowanie kolorem białym. Do wysokości 2,1
m należy wykonać malowanie farbą emulsyjną z powierzchnią śliską umożliwiającą łatwe
usunięcie zabrudzeń w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
W pomieszczeniu 25203 należy usunąć i zaślepić w sposób niewidoczny instalację wody
użytkowej. Istniejące podejścia zdemontować i zaślepić. W pomieszczeniu 25205
zdemontować podejścia i zastąpić nowymi elementami. W obu pomieszczeniach należy
zdemontować istniejące flizy. W pomieszczeniu 25205 wykonać fartuch ochronny w miejscu
starego – dominujący kolor: beż. Ceramika Koło lub równoważne. Ubytki zaszpachlować,
ściany pomieszczeń wymalować w kolorze białym.
W pomieszczeniu 25208S/25209S magazynu należy zdemontować ruszt stalowy pomiędzy
halą a pomieszczeniem oraz wznieść ścianę działową z otworami drzwiowymi w miejscach
wskazanych na rysunku w załączniku graficznym.
W pomieszczeniu 25210 wykonać ścianę działową o grubości min. 6 cm. Powierzchnie
wyrównać i wymalować na biało. W powstałych pomieszczeniach niezbędne instalacje
teletechniczne.
W pomieszczeniach sąsiadujących ze stacją TRAFO i rozdzielnicą należy na ścianach w
osiach 4 i 5 zabudować materiał izolujący akustycznie (wskazana izolacyjność przed
dźwiękami niskich częstotliwości).
W pomieszczeniu 25213S należy wyburzyć ściany wskazane na załączniku graficznym i
zaślepić otwór po drzwiach (ściana w polu między osiami 1 i 2)
W pomieszczeniu 25214 („stolarnia”) ścianę wskazaną w załączniku graficznym należy
wyburzyć, a następnie wznieść w miejscu wskazanym. Grzejnik płytowy należy przenieść w
miejsce nie kolidujące ze ścianą.
2
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż drzwi – wszystkie drzwi do pomieszczeń (prócz
wskazanych jako drzwi w przegrodach pożarowych) koloru białego, pełne, ościeżnica
stalowa malowana proszkowo na biało, szyldy, pochwyty – białe.
W pomieszczeniu 25212S i 25211S należy wznieść ściany o grubości min. 6 cm, a wyburzyć
ściany pomiędzy pomieszczeniem 25212S i 25211S, zgodnie z załącznikiem graficznym. W
pomieszczeniach tych należy przewidzieć dodatkowy grzejnik płytowy.
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy zamontować parapety. Szerokość
parapetu i rodzaj materiału należy dobrać zgodnie z wykonanymi w pomieszczeniach 25206
– 25210.
W pomieszczeniu 25217 i 25218 ściany umyć, odtłuścić, wyrównać i pomalować na biało. W
pomieszczeniu 25218 usunąć stalową witrynę i w jej miejscu wznieść ścianę grubości min.
12 cm. Ścianę otynkować i pomalować.
Drzwi do pomieszczeń mokrych dostosowane do specyfiki pomieszczenia, ościeżnica
stalowa malowana proszkowo na kolor biały, szyldy i pochwyty jak wyżej.
Drzwi do stacji TRAFO – o odporności EI60, pełne, koloru białego, skrzydło czynne min. 90
cm.
Drzwi do pomieszczenia 25214 tzw. „stolarni” o odporności min. EI60, pełne, koloru białego o
skrzydle czynnym 90 cm – otwór należy powiększyć.
Drzwi do pomieszczenia 25215, 25217, 25218 – stalowe, o skrzydle czynnym 90 cm,
biernym 60. Kolor biały, profil zimny. Do pomieszczenia wentylatorni przewidziano drzwi o
klasie EI30. Do pomieszczenia 25216 należy zastosować drzwi jak do pomieszczeń w nawie
wschodniej. Do pomieszczenia 25217 drzwi winny posiadać odporność EI60. Ościeża drzwi
wewnętrznych usunąć, a krawędzie ściany zabezpieczyć kątownikami stalowymi.
Uwaga wszystkie wymiary stolarki drzwiowej należy sprawdzić na budowie!
W pomieszczeniu 25216 i pomieszczaniach powstałych po pomieszczeniu 25212S i 25213S
farbę i tynki usunąć i wykonać na nowo. W pomieszczeniu 25216 przed malowaniem ściany
należy wygładzić. Kolor malowania biały.
W kompleksie remontowanych pomieszczeń (nawy wschodniej i zachodniej – pom. 25216)
wykonać sufit podwieszany np. w systemie Knauf lub równoważnym. Zachować wysokość
pomieszczenia zgodnie z odpowiednimi normami. Należy przewidzieć montaż instalacji
wentylacyjnej nawiewnej – rozwiązanie należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
W hali od strony północnej po wykonaniu nawierzchni w hali i korytarzach oraz po wykonaniu
remontu należy zdemontować konstrukcję pomieszczeń warsztatowych tzw. „namiotów” z
ceowników stalowych, płyt OSB i folii. W tym miejscu należy wznieść konstrukcję
(konstrukcja na stelażu stalowym i zabudowana systemowo z KG wraz z wypełnieniem
wełną – powierzchnia górna zabezpieczona OSB minimum grubości 22 mm). Ściany i sufit
tzw. namiotów należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych GK o wytrzymałości pożarowej
3
REI 60 i nośności zapewniającej możliwość poruszania się po zadaszeniu 1 osoby .
Powierzchnie płyt wyrównać i wymalować na biało. Płyty stanowiące przekrycie warsztatów
precyzyjnych należy zabezpieczyć powłoką odporną na ścieranie. Do wys. 2,1 m wykonać
malowanie farbą emulsyjną z powierzchnią śliską umożliwiającą łatwe usunięcie zabrudzeń.
Zachować drogi komunikacyjne i przejścia do i wewnątrz namiotów. Wejścia do pomieszczeń
warsztatowych wskazano na rysunku w załączniku graficznym. Wewnątrz namiotów wykonać
oświetlenie i instalacje teletechniczne. Zachować istniejącą nagrzewnicę wodną.
Pomost
serwisowy
suwnicy
należy
odnowić
poprzez
usunięcie
obecnej
powłoki,
odtłuszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie na kolor RAL 1023 lub podobny.
Posadzka
Posadzka w pomieszczeniach 25203-25205 nie wymaga wymiany.
Pokrycie asfaltowe w hali i w korytarzu usunąć mechanicznie. Technologie demontażu należy
zatwierdzić u Zamawiającego (dopuszcza się wyłączenie technologie, która nie spowoduje
uszkodzenia istniejącego podłoża). Powierzchnia pokrycia bitumicznego wynosi ok. 489 m 2
(hala i korytarz), 48,5 m2 w magazynie oraz 31,55 m2 w stolarni. W sumie należy usunąć ok.
569 m2 powłoki biutmicznej o grubości ok. 6 cm.
W polu pomiedzy osiami 4, 5, C i krawędzią wyznaczoną przez szlak komunikacyjny należy
zostawić miejsce przeznaczone na budowę i montaż kriostatu (obszar o wymiarach 8,1m x
5,35m wskazano na części graficznej – w miejscu zabudowy kriostatu nie będzie
wykonywana nowa posadzka)
Zadaniem Wykonawcy będzie również zabezpieczenie tej części posadzki płytami OSB w
taki sposób, by powierzchnia tworzona przez płyty była zlicowana z powierzchnią nowej
posadzki. Posadzkę należy wykonać z zawibrowanej mieszanki betonowej B25 ułożonej na
warstwie izolacyjno-poślizgowej z podwójnej folii PU 0,2 mm. Warstwę izolacyjno-poślizgową
należy łączyć na zakłady. Podłoże pod folię należy wyrównać betonem B10 z
zawibrowaniem. Warstwę betonu B25 należy zazbroić siatką metalową (pręty
Ø 6 w
otulinie). Mieszanka betonowa powinna zostać wzmocniona np. włóknami kopolimerowymi
FORTA FERRO w ilości 1,5 kg/m3. Powierzchnię należy wyrównać i zatrzeć na gładko. Na
powierzchni posadzki rozprowadzić utwardzacz np. PANBEX F2. Dodatkowo powierzchnię
należy pokryć preparatem utwardzająco-pielęgnującym np. PANBEXIL. Na powierzchni
wierzchniej należy wykonać szczeliny dylatacyjne i wypełnić odpowiednim preaparatem.
Kolor posadzki hali dostosować do istniejącej.
Krawędź kanału teletechnicznego zabezpieczyć kątownikami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Wykonać pokrywy stalowe malowane proszkowo w kolorze tożsamym z
kolorem posadzki w hali. Należy wziąć pod uwagę znaczne obciążenie na trakcie
4
komunikacyjnym przebiegającym przez środek hali. Wszystkie kanały techniczne (również w
pomieszczeniu 25214) w obu nawach należy wykonać w sposób analogiczny.
W pobliżu kriostatu należy wykonać połączenia kanałów teletechnicznych zgodnie ze
wskazaniem na załączniku graficznym. Kanały należy wykonać w sposób analogiczny jak
powyżej.
W posadzce należy zabudować przewody ochronne (peszle) plastikowe o średnicy
wewnętrznej 32 mm. Odległość między wlotem i wylotem peszla winna wynosić 5,4 m (8 szt.
peszli w stronę osi D) i 2,75 m dla 14 szt. peszli pomiędzy osiami 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 89, 9-10. Miejsca zabudowania wskazano w załączniku graficznym. Peszle należy ułożyć z
przewodami pilotującymi.
W pomieszczeniach nr 25216, 25217, 25218 należy zdemontować istniejącą posadzkę
(cegła), wykonać wylewkę, a następnie posadzkę betonową grubości min. 8 cm z zbrojeniem
jak wyżej. Warstwa nośna powinna być wykonana z betonu min. B25. Sposób zbrojenia i
gęstość należy uzgodnić z Zamawiającym. W pomieszczeniach 25217, 25218 posadzkę
należy wykonać metodą wylewaną z żywicy na bazie spoiwa poliuretanowo-epoksydowego
grubości min. 2 mm. W pomieszczeniu 25217 warstwa wierzchnia musi być odporna na
wysokie temperatury.
Poziom posadzki należy zlicować z poziomem posadzki hali. W
pomieszczeniu 25216 należy położyć wykładzinę winylową PVC o wysokiej klasie
ścieralności np. Novoflor Extra w kolorze szarym.
W kompleksie pomieszczeń 25213S, 25212S, 25211S, 25209S, 25208S powstałych po
wydzieleniu nowych pomieszczeń istniejącą posadzkę usunąć, wyrównać warstwę
podkładową, ułożyć warstwę izolacyjną, następnie wykonać warstwę wyrównawczą, a
następnie położyć wykładzinę winylową identyczną z pomieszczeniem 25216.
W pomieszczeniu tzw. „stolarni” istniejąca powłokę bitumiczną usunąć, a posadzkę wykonać
w technologii podobnej jak w przypadku hali. Pokrywy kanałów wykonać zgodnie z
technologią zastosowaną na hali.
Oświetlenie i infrastruktura elektryczna
Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
A. Oprawy oświetleniowe
Oświetlenie pod stropem głównej hali pozostaje bez zmian. Natomiast przewody należy
przewidzieć do wymiany, dobierając ich przekrój do ilości i mocy lamp. Również należy
zastosować nowe łączniki światła oraz rozdzielnię oświetlenia w miejsce obecnej Rozdzielni
skrzynkowej (żeliwnej RO-2).
B. Przewody
typu kabelkowego
(YKY)z żyłami miedzianymi o podwójnej izolacji
polwinitowej na napięcie nie niższe niż 500V o przekroju dostosowanym do istniejących
odbiorników elektrycznych.
5
C. Gniazda 230V 16A (wzmocnione) o IP 45, ze stykiem ochronnym; gniazdo przemysłowe
3F, 400V, 5 styków, 32A;
D. Rozdzielnie nowe -- w miejsce likwidowanych częściowo lub całkowicie.
Magistrale M-1 i M-2 pozostają. Zastosować szafki metalowe białe z kluczykiem. Gniazda
zasilania w pobliżu Rozdzielni muszą być zabezpieczone przez wyłącznik różnicowoprądowy, w lampki sygnalizacyjne i wskaźnik kolejności wirowania faz.
Pomieszczenie 25214.
W stolarni należy zastosować osprzęt hermetyczny – pyłoszczelny oraz
przewody
elektryczne o wzmocnionej izolacji (750 V). Oprawy elektryczne odporne na wnikanie pyłu
drzewnego i iskrzenie elektryczne.
Opis demontaży i zmian na poziomie hali głównej w instalacji elektrycznej.
Nawa wschodnia.
Wszystkie rozdzielnie należy przełożyć do nowych skrzynek z nowym osprzętem.
Rozdzielnia R.18 (wykonać nową)
Odpływ do pomieszczenia warsztatów („namiotów”) bez zmian[ 1 kabel YKY 5x4] ; obok
skrzynki zamontować gniazdo siłowe 400V i gn.230V „wzmocnione”
R-02 (wykonać nową) zasilanie bezpośrednio z rozdzielni głównej.
Skrzynka powinna mieć miejsce na
36 modułów z zachowaniem rezerwy na gniazda i
oświetlenie dla przewidzianych w pobliżu pokoi do remontu. Istniejące na ścianie (obok)
instalacje kabelkowe do likwidacji.
R02 w pomieszczeniu 25213S wraz z kablem do 25210S – do likwidacji.
RS-1 do likwidacji.
R1/1 R1/2 R1/3 R1/4 -- należy zastąpić nowymi.
R-1 /5 zastąpić Rozdzielnią z miejscem na 36 modułów.
istniejące odpływy. – pokoje 2507 i sąsiednie,
- otwieranie okien ( 3 obwody)
- gniazda 230V i 400V ( w miejsce dotychczasowych nowe)
R-1 /6 (wykonać nową) z odpływem do suwnicy 35A
R1 /7 zastąpić Rozdzielnią z miejscem na kilkumodułową rezerwę.
istniejące odpływy:
– pokoje 25203 i sąsiednie,
- kompresory 2 szt. ( bezpieczniki 2x 60A)
- gniazda 230V i 400V ( zamontować nowe)

zasilanie rozdzielni dla klatki schodowej ( odpływ 4x10)
6
Pomieszczenia biurowe w nawie wschodniej i zachodniej oraz budynku administracyjnym.
Oprawy rastrowe natynkowe. Oświetlenie powinno zapewniać natężenie światła rzędu 200 lx
w otoczeniu, w polu zadania ok. 300 lx (zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004),
równomierność oświetlenia poza polem zadania winna wynosić co najmniej 0,5. Rozkład
luminacji na poziomie podłogi – 0,5, w polu zadania wymagany jest minimalny rozkład – 0,7.
Kolor światła – ciepły.
Nawa zachodnia.
1. Pomalować istniejące skrzynki rozdzielcze (z odpowiednim oznakowaniem)
2. Przy istniejących rozdzielniach wymienić na nowe istniejące gniazda 230V i 240V (w
sumie dla nawy prawej i lewej poniżej 10szt )
Rozdzielnia Rs 2 /6 (przy 25221)
- obwód do zasilania przyziemia budynku
- skrzynkę z przyciskami do sterowania wentylatorami w piwnicy usunąć
Rozdzielnia RO ( filar przy nagrzewnicy)
- zastąpić rozdzielnią z miejscem na 36 modułów.
- obwody do zasilania oświetlenia sąsiednich pomieszczeń
- zasilanie projektowanego kiosku dla portierni przy nowej bramie
W pomieszczeniach 25217 „tzw. spawalnia”i
25218 tzw. „kuźnia” – wykonać nowe
oświetlenie.
W pomieszczeniu 25218 należy odtworzyć istniejącą instalację elektryczną w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
Okablowanie teletechniczne
W pomieszczeniach biurowych należy wykonać nową instalację teletechniczną. Miejsce
instalacji gniazdek wskazano na rysunku w załączniku graficznym nr 9. Nalezy zabudować
osprzęt Hager Fiorena lub równoważny. Kolor biały.
Wentylacja
W hali istnieje wentylacja nawiewna rozprowadzana po nawie głównej dwoma kanałami
stalowymi w nawach bocznych połączonymi w osi betonowym kanałem podziemnym. Z
uwagi na planowaną budowę stanowiska kriostatu kanał podziemny należy usunąć na
odcinku pomiędzy osią C a środkiem traktu komunikacyjnego (pole ograniczone osiami 3, 4,
C i osią traktu- część kanału do wyburzenia zaznaczono na rysunku nr 1 z załącznika nr 9
kolorem czerwonym). A pozostałe końce zaślepić – wymurować ścianami o grubości min. 25
cm. Znajdujący się wylot w pomieszczeniu magazynowym 25211S należy wyburzyć. Kanały
z naw bocznych połączyć na ścianie północnej, a istniejące odcinki przebudować
7
dostosowując do nowego układu. Zdemontować należy kanały nawiewne do pomieszczeń
25216, 25217, a otwory po kanałach zaślepić. Projekt wentylacji należy przedstawić do
akceptacji Zamawiającemu.
W pomieszczeniach 25203-25205 zamontować klimatyzatory (3 szt.). Jednostki zewnętrzne
montowane na elewacji pod oknami. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz.
Instalacje freonowe i elektryczne pomiędzy jednostkami należy wykonać w podtynkowo.
Należy przewidzieć odpowiednie doprowadzenie zasilania elektrycznego. Miejsce montażu
uzgodnić należy z Zamawiającym.
Dane techniczne klimatyzatorów:
Moc chłodnicza
2,5 kW
Funkcja pracy
Chłodzenie/grzanie
Funkcja osuszania
tak
Sterownik
Pilot lub przewodowy
Czynnik chłodniczy
Ekologiczny np. R410A
Sprężarka
Inwerter
Maksymalna moc akustyczna jednostki wewnętrznej
59 dB
Zasilanie
230V, 50 Hz
Klasa wydajności energetycznej
A+
Minimalny wskaźnik EER
3,85
Minimalny okres gwarancji
24 miesiące
Powyższym wymaganiom odpowiada urządzenie firmy FUJITSU model ASYG09LMCA,
można zastosować urządzenie o parametrach równoważnych.
W budynku nr 25 w pomieszczeniach remontowanych po stronie wschodniej (z wyjątkiem
pomieszczenia transformatora) należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno –
wywiewną zrównoważoną lub lekko nadciśnieniową. Zaleca się zastosowanie centrali
wentylacyjnej z nagrzewnicą wodną usytuowanej pod stropem na korytarzu nad drzwiami
tego pomieszczenia. Centrala
z odzyskiem ciepła (zalecany wymiennik krzyżowy) oraz
układem automatycznej regulacji. Należy zlikwidować nagrzewnicę wodną umieszczoną w
prawym namiocie a do rurociągów ją zasilających podłączyć nagrzewnicę centrali.
Rozprowadzenie powietrza wykonać rurociągami w sufitach podwieszonych stosując
nawiewniki z regulacją wydajności. W nawie wschodniej istnieją otwory w połaci dachu, które
można wykorzystać jako czerpnie. Natężenie przepływu powietrza należy dostosować jak do
pomieszczeń biurowych przyjmując 3 osoby na pomieszczenie.
8
Instalacja CO
Instalacja CO prowadzona jest kanałami technicznymi znajdującymi się przy ścianach
zewnętrznych obu naw. W pomieszczeniach powstałych z podziału 25212S, 25211S, 25209S
należy dobrać i zamontować 2 grzejniki płytowe. W pomieszczeniu 25214 grzejnik płytowy
należy przesunąć by nie kolidował z wybudowaną ścianą. W pomieszczeniu toalet (25202)
grzejnik należy przesunąć zgodnie ze wskazaniem z załącznika graficznego.
Instalacje wodno-kanalizacyjne
W pomieszczeniu powstałym z przedzielenia pomieszczenia 25213 punkt czerpalny należy
przenieść na ścianę sąsiadującą z halą. Ceramika i armatura Koło lub równoważna. Wokół
punktu czerpalnego należy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych – kolorystyka
jak w pomieszczeniau 25205.
W pomieszczeniach 25212S, 25211S analogicznie.
W pomieszczeniu 25209S usunąć punkt czerpalny i przenieść w miejsce wskazane w
załączniku graficznym. Wszystkie materiały analogiczne jak w pomieszczeniu 25213S.
W pomieszczeniu 25216 armatura i ceramika jak w pomieszczeniu powstałym po
pomieszczeniu 25213S.
W pomieszczeniach 25214, 25217 i 25218 zastosować misy stalowe i armaturę
przystosowaną do pomieszczeń technicznych, np. zlew gospodarczy Franke LTJ 450 lub
równoważny W pomieszczeniu 25218 punkt czerpalny przenieść zgodnie z załącznikiem
graficznym. Wokół punktów czerpalnych wykonać fartuch ochronny.
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy wymienić podejścia żeliwne i piony.
Inne instalacje
W pomieszczeniach biurowych należy zlikwidować instalację sprężonego powietrza oraz
inne wskazane przez Zamawiającego. Instalacje te nie będą odtwarzane.
Korytarz i klatka schodowa
Ściany i sufit
Na poziomie 0 (przyziemie) przy wejściu należy umieścić przeciwpożarowy wyłącznik prądu
oraz wykonać odpowiednią instalację. Przeciwpożarowy wyłącznik należy odpowiednio
oznaczyć. Należy wykonać również niezbędną instalację konieczną do umieszczenia
wyłącznika w tym miejscu.
9
W miejscach wskazanych na rysunku (załącznik nr 9) zamontować należy 3 szt. drzwi o
skrzydle czynnym 90 cm (stolarka aluminiowa, płyciny pełne) o klasie odporności ogniowej
EI30 z samozamykaczami.
Zdemontować oddzielenie klatki schodowej (witrynę stalową na poziomie 0). Zdemontować
ścianę działową i drzwi pomiędzy korytarzem, a pomieszczeniami 25222-25224 .
Klatkę schodową na poziomie 0 (hali) należy obudować ścianami o klasie odporności
ogniowej REI 60 z zamknięciem od strony korytarzy i pomieszczeń bezpośrednio dostępnych
z jej przestrzeni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczami strony
korytarzy o szerokości 120 cm ze skrzydłem czynnym 90 cm. W ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego między halą a budynkiem administracyjnym (klatką schodową) drzwi
winny posiadać klasę EI60. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 120 cm ze
skrzydłem czynnym 90 cm.
Umiejscowienie drzwi wskazano na rysunku z załącznika
graficznego. Drzwi aluminiowe w kolorze RAL zgodnym istniejącą stolarką aluminiową, z
przeszkleniem od strony korytarzy, od strony hali drzwi pełne w tym samym kolorze. Ściany
wydzielonej klatki schodowej należy wymalować na biało, i do wysokości wykonać lamperię z
tynku mozaikowego w kolorze podobnym do wykonanej lamperii w klatce schodowej.
Klatkę schodową na poziomie 2 należy wydzielić od pomieszczeń biurowych LADIS drzwiami
aluminiowymi z jedną płyciną pełną, drugą zabudowaną szybą. Drzwi o wymiarach 90/200
muszą posiadać wytrzymałość ogniową EI 30 i samozamykacze. Drzwi do łączówki
telefonicznej o wymiarach 75/200 należy wykonać jako pełne aluminiowe o wytrzymałości
ogniowej EI30. Drzwi te należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną z wkładem pęczniejącym,
o wytrzymałości ogniowej EI30 np. Astro Fire Grille lub równoważna. Kolor drzwi należy
dobrać do drzwi istniejących.
Uwaga wszystkie wymiary stolarki drzwiowej należy sprawdzić na budowie!
Wszystkie przepusty instalacji (wentylacji, sprężonego powietrza, elektryczne i inne) przez
przegrody
oddzielenia
ogniowego
należy
zabezpieczyć
przy
pomocy
środków
przeznaczonych do zabezpieczania przejść pożarowych o parametrach zabezpieczeń
ogniochronnych nie mniejszych niż przegroda oddzielenia ogniowego.
Ubytki w ścianach na klatce schodowej w miejscach, gdzie jest wykonana obróbka tynkarska
zaszpachlować, wyrównać i pomalować na kolor biały. Lamperię wykonać na całej
powierzchni ściany, na której były prowadzone prace budowlane lub instalacyjne. Lamperię
wykonać w kolorze tożsamym z istniejącym. Materiał: tynk mozaikowy.
Posadzka
Pokrycie asfaltowe z powierzchni korytarza usunąć. Wykonać wylewkę, a następnie wykonac
zgodnie z technologią zastosowaną na hali.
10
Materiały zastosowane na klatce schodowej muszą być niepalne.
Oświetlenie
Oprawy rastrowe zgodne z wymaganiami Polskiej Normy.
W korytarzu wykonać oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 2 luksów. Na klatce
schodowej w miejscu lokalnych obniżeń (w pobliżu spoczników) i przy wyjściu z budynku na
poziomie 0 natężenie światła winno wynosić 5 luksów. Pozostałe wymagania według PNEN1838 i PN-EN 50172. Wykonawca wykona projekt i uzgodni z rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pozostałe oświetlenie w korytarzu i klatce schodowej –
rastrowe z uwzględnieniem odpowiednich norm.
Drzwi wejściowe boczne między osiami G i H.
W drzwiach wejściowych należy wymienić płyciny górne na szyby przyciemniane o
odpowiedniej klasie.
Instalację wodociągową przeciwpożarową wewnętrzną z hydrantami wewnętrznymi 52 z
wężem płasko składanym należy wykonać na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych.
Toaleta
Demontaż istniejących pokryć ściennych i instalacji, demontaż istniejących ścian i wygrodzeń,
zabudowa nowych podziałów (ściana systemowa lub murowana – w przypadku ściany murowanej lub
KG na stelażach należy przewidzieć obustronne obłożenie płytkami). Ściany zabudowa nowej instalacji
(woda, CWU, CO), wykonanie powierzchni ścian z płytek wielkoformatowych 30x60cm (dotyczy podłóg
i ścian do wysokości 210cm, płytki ścienne licowane z tynkiem), wykonanie gładzi na suficie i ścianach
ponad płytkami, wymiana oświetlenia na systemowe z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych,
wymiana przycisków i wyłączników, zakup i montaż lustra – lustro osadzone w płaszczyźnie płytek,
montaż, bateria Kludi Zenta lub równoważna, ceramika użytkowa – Roca Meridian lub równoważna,
wymiana i montaż kratek wentylacyjnych z wentylatorami (wymagana wentycja mechaniczna – należy
dobrać odpowiednią wydajność wentylatorów). W podłodze należy przewidzieć kratkę odpływową w
przedsionku i w pomieszczeniu pisuarów. Przed wykonaniem prac Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania projektu aranżacji wraz z przedłożeniem materiału do akceptacji (kolorystyka stonowana –
kolory dominujące, szary, brąz, beż, biały). Toaleta męska winna posiadać minimum dwie misy
ustępowe i dwa pisuary. W przedsionku należy przewidzieć dwie umywalki. W zakresie należy
uwzględnić wymianę wszystkich drzwi włącznie z drzwiami zewnętrznymi do toalet.
11
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot,
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca
przedstawi
Inspektorowi
nadzoru
szczegółowe
informacje
dotyczące
zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wszystkie materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami
technicznymi,
oraz
wymagania
określone
przez
Zamawiającego.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów przeterminowanych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz wymaganiom Zamawiającego
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i
niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Prace ulegające zakryciu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku
braku zgłoszenia, Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przedmiaru robót i kosztorysu prac.
Zamawiający wymaga przedstawienia harmonogramu pracu, dokumentacji projektowej i kart
materiałowych na 8 dni przed rozpoczęciem prac – do akceptacji. Wszelką dokumentację
projektową i powykonawczą należy dostarczyć w 4 egzemplarzach w formie papierowej i
elektronicznej. Dla kart materiałowych w formie elektronicznej obowiązuje format .pdf, dla
kosztorysów - .xls, dla rozrysów - .dwg (wersja 2010), opisy projektów należy składać w
formacie .doc lub .pdf.
12
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów na własny koszt i przedstawienia kart
utylizacji Zamawiającemu.
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 15.12.2013 r.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement