Electrolux EKG 60111 User manual

Electrolux EKG 60111 User manual
HANDLEIDING
USER MANUAL
BE
Gasfornuis
Gas cooker
EKG 60111
2 electrolux
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven.
Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur.
U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren
van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure
gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
4 electrolux
Inhoud
Algemene Waarschuwingen en adviezen
Waarschuwingen - Gasfornuis
Bedienigspaneel
Kookvlak
Gasoven
Het gebruik van de oven voor de
eerste keer
Tips voor het gebruik van de
gasbranders
Enkele tips bij het gebruik van de
oven
Kook-en Baktabel
Onderhoud
Wan te doen indien
Service en onderdelen
Garantie/serviceafdeling
Europese garantie
Aanwijzingen voor de
Installateur
5
9
11
14
Technische gegevens
Instructies voor de installateur
Elektrische aaansluiting
16
17
18
22
24
28
38
39
41
FABRIKANT:
ELECTROLUX POLAND SP. Z.O.O.
ul. Kazimierza Odnowiciela 28
58-100 Swidnica (Poland)
Over deze gebruiksanwijzing
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
)
29
31
37
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit Toestel voldoet aan de EEG-richtlijn:
•
2006/95 (lage spanning);
•
89/336 (elektromagnetische vereinigbaarheid);
•
90/396 (gasapparaat);
•
93/68 (algemene richtlijn)
electrolux 5
NEDERLANDS
Waarschuwingen - Gasfornuis
DEZE WAARSCHUWINGEN ZIJN OPGESTELD VOOR UW VEILIGHEID EN DE
VEILIGHEID VAN DERDEN. WIJ VERZOEKEN U DEZE AANDACHTIG TE LEZEN
VOORALEER HET APPARAAT TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN.
Installatie
•
•
•
•
•
•
De installatie moet gedaan worden
door bevoegde en gekwalificeerde
installateurs, volgens de normen van
kracht.
Elke eventuele modificatie aan de
electrische huisopstelling die nodig
mocht zijn om de apparatuur te kunnen
installeren, mag enkel gedaan worden
door bevoegd personeel.
Het is gevaarlijk om de kenmerken
van deze apparatuur te veranderen of
te willen veranderen.
In geval van twijfel, vraag raad aan de
installateur.
Vermijd de installatie van het
gasfornuis in de nabijheid van
ontvlambare materialen (bvb.
gordijnen, grof linnen ecc. ...).
Het apparaat moet op de vloer worden
geplaatst; hetmag niet op een
voetstuk worden gezet.
Veiligheid van kinderen
•
•
Deze apparatuur is ontworpen om
gebruikt te worden door volwassenen.
Opgelet dat de kinderen zich niet
naderen met de bedoeling om er te
spelen.
Let op de kinderen geheel gedurende
het gebruik dat ze de oppervlakken
•
niet aanraken en dat ze niet dicht bij
de apparatuur staan tijdens het
gebruik of tijdens het afkoelen.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen
wiens lichamelijke, motorische of
geestelijke gesteldheid of gebrek aan
ervaring en kennis die daardoor het
apparaat niet kunnen gebruiken zonder
supervisie of instructies van een
verantwoordelijk persoon om zeker te
zijn van dat het apparaat veilig kan
worden gebruikt.
Tijdens het gebruik
•
•
•
•
Onstabiele of vervormde kookpannen
mogen niet op de gaspitten of op de
platen gezet worden om ongelukken
van omslaan of overlopen te
voorkomen.
Bewaak aandachtig het koken met
olien en vetten.
De apparatuur blijft lang warm na het
afzetten.
Indien de apparatuur uitgerust is met
een deksel, is diens functie om het
fornuis te beschermen tegen het stof
wanneer het gesloten is, en om de
vetspatten op te vangen wanneer het
open is.
6 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het niet voor andere
doeleinden.
Maak het deksel steeds schoon
vooraleer het te sluiten of weg te
nemen en laat de gaspitten en/of de
platen afkoelen vooraleer het deksel
te sluiten.
Dit toestel is niet aangesloten op een
afvoerkanaal
voor
verbrandingsgassen.Het moet
geplaatst en aangesloten worden in
overeenstemming
met
de
geldendevoorschriften. Bijzondere
aandacht moet worden gegeven aan
die punten diebetrekking hebben op
de ventilatie.
Door het gebruik van een kooktoestel
op gas wordt et warmte en vochtigheid
geproduceerd in het lokaal waar het
toestel is opgesteld. Waak erover dat
de keuken goed verlucht wordt waarbij
u de natuurlijke verluchting openlaat
of een mechanische voorziening
aanbrengt (mechanische dampkap).
Een langduring en intensief gebruik
van het toestel kan een bijkomende
verluchting vereisen, bijv. door het
openen van een raam, of een
efficiëntere verluchting , bijv. door het
vermogen van de mechanische
ventilatie te verhogen, als deze
aanwezing is.
Tijdens het gebruik wordt het toestel
heet. Wees voorzichtig om aanraking
van de verwarmingselementen
binnenin de oven te voorkomen.
Op het moment van het openen
van de ovendeur, gedurende de
bereidingsfase of aan het einde
hiervan, oppassen met de hete
lucht die uit de oven komt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controleer steeds dat de
bedieningstoetsen in de positie
«0» of « » staan, wanneer de
apparatuur niet in functie is.
Plaats steeds de druippan wanneer U
de gril gebruikt of wanneer U het vlees
op het grilrooster legt.
Giet een beetje water in de druippan
om het aanbranden van de vetten te
voorkomen, en zo slechte geuren te
vermijden.
Gebruik steeds keukenhandschoenen om de gerechten uit de
oven te nemen.
De accessoires worden, vooraleer ze
voor de eerste keer te gebruiken,
schoongemaakt.
Opgepast wanneer U schoonmaakproducten gebruikt in spray :
richt nooit de spray op de weerstand
en de thermostatische bol.
Indien, gedurende het inzetten of
uitnemen van gerechten uit de oven,
er aanzienlijke hoeveelheden olie,
saus, ecc. achteraan in de oven
moesten vallen, maak dan eerst
schoon vooraleer het koken te
beginnen om onaangename rook en
ook mogelijk branden van deze stoffen
te voorkomen.
Verzeker U ervan dat er een
luchtcirculatie rond de apparatuur is.
Een schaarse ventilatie brengt een
gebrek aan zuurstof voort.
Om hygienische- en veiligheidsredenen moet deze apparatuur altijd
proper gehouden worden.
Dit apparaat mag niet worden
electrolux 7
•
•
•
•
•
z
•
•
•
schoongemaakt met stoom of met
een stoomreiniger.
Vormingen van vetten of andere spijzen
kunnen branden veroorzaken.
Dit product is gemaakt voor het koken
van eetwaren en mag niet gebruikt
worden voor andere doeleinden.
Voed de apparatuur met het type gas
dat vermeld staat op het kleefetiket,
geplaatst nabij de tube van de
aansluiting van het gas.
De ovenwanden niet bekleden met
alluminiumfolie, vooral niet de
achterste wand.
De apparatuur is zwaar, verzet haar
met voorzichtigheid.
Gebruik nooit ruwe schuurmiddelen
of een scherpe metalen krabber om
het glas van de ovendeur schoon te
maken omdat deze krassen in het
oppervlak en daarmee barsten in het
glas kunnen veroorzaken.
Voor het onderhoud of de schoonmaak
eerst de apparatuur uitschakelen en
laten afkoelen.
Om de ontsteking te vergemakkelijken, steek eerst de gaspit
aan vooraleer de kookpan op het
rooster te zetten. Na de gaspitten
aangestoken te hebben, controleer of
de vlam regelmatig is.
Verlaag steeds de vlam of ontdoof ze,
•
•
vooraleer de kookpannen weg te
nemen.
Verzeker U ervan of de roosters van
het fornuis juist geplaatst worden.
Enkel vuurvaste borden mogen in de
schuif onder de oven geplaatst worden.
Er geen ontvlambare stoffen inzetten.
Service
•
Voor eventuele tussenkomst richt U
zich tot een geautoriseerde Technisch
Hulpdienst om originele wisselstukken
te bekomen.
Informatie m.b.t. het
milieu
•
•
Houd bij het weggooien van de
verpakking rekening met de veiligheid
en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak
het dan onbruikbaar door het
aansluitsnoer af te snijden.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
8 electrolux
Het is heel belangrijk dat dit
instructieboekje,
voor
eender
welke toekomstige raadpleging,
samen met de a p p a r a t u u r
bewaard
wordt.
Indien
de
apparatuur
verkocht
moest
worden, of overgedragen aan een
andere persoon, verzeker U ervan,
dat het boekje samen geleverd
wordt, zodat de nieuwe gebruiker
op de hoogte kan gesteld worden
van het functioneren van het
apparaat en van de relatieve
waarschuwingen.
Deze instructies gelden enkel voor
de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het
titelblad van het instructieboekje en
het apparaat zelf.
electrolux 9
Bedienigspaneel
1
2
3
4
1. Oven lamp schakelaar
2. Bedieningsknop de brander/ zone
linksachter (Normaalbrander)
3. Bedieningsknop de brander/ zone
linksvoor (Sterkbrander)
4. Bedieningsknop de brander/ zone
rechtsvoor (Kleinbrander)
5. Bedieningsknop de brander/ zone
rechtsachter (Normaalbrander)
6. Oven/grill bedieningsknop
7. Mechanische wekker
8. Grill controlelampje
5
6
7
8
10 electrolux
Ovenruimte
Grill-element
Verlichtingslampje
Bodem
Onderdelen
Bakplaat
Rooster
Vangschaal
electrolux 11
Kookvlak
Bedieningsknoppen van
het kookvlak
Op het bedieningspaneel bevinden zich
drukknoppen om de gasbranders van het
kookvlak te bedienen.
De regelknoppen voor de gasbranders
kunnen in tegenwijzerzin worden
gedraaid tot een symbool dat een kleine
vlam voorstelt en omgekeerd ook in
wijzerzin.
Symbole
er komt geen gas wrij
er komt een maximale hoeveelheid gas vrij
er komt een minimale hoeveelheid gas vrij
)
•
•
Aansteken van de
branders op het
kookvlak
Door de knop van de te gebruiken
brandergeheel in te drukken en op de
hoogste stand te draaien (
), zal
de betreffendebrander aangaan.
Maar houdt vervolgens de knop nog 5
seconden geheel ingedrukt. Dat is
nodig omde vlambeveiliging in te
schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt,
dat
het
gas
blijftdoorstromen, als de vlam uitwaait
of uitgaat door een storing in het
gasnet. Zetvervolgens de knop in de
gewenste stand.
12 electrolux
•
•
•
Wanneer de brander ontvlamd is, stelt
u de vlammen af naar wens.
Indien na verschillende pogingen de
brander niet ontvlamt, kijkt u best
even na of de vlamverdeler en de kop
van de brander goed op hun plaats
zitten.
Om de gastoevoer te stoppen draait u
de knop in wijzerzin op de stand “ “.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de
knop van de betreffendebrander
in en draai hem linksom. Steek de
brander direktan.
Wanneer u bij het koken vetten
of olie gebruikt moet u steeds
goed toekijken, want deze
vetstoffen
kunnen
bij
opwarming vuur vatten.
Tabel van de minimale en maximale
diametersvan de pannen.
Type brander}
Min.
afmeting
Max.
afmeting
Sterk
Normaal
Klein
180 mm.
120 mm.
80 mm.
260 mm.
220 mm.
160 mm.
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
D - Vlambeveiliging
electrolux 13
Over Kookpotten
pannen
en
Denk er steeds aan dat een brede, grote
pan een grote warmteoppervlakte heeft
en de ingrediënten dus sneller koken
dan een in een smallere, kleinere pan.
Gebruik dus steeds pannen die
aangepast zijn aan wat u klaarmaakt.
Let in het bijzonder goed op dat de
pannen niet te klein zijn voor vloeistoffen
die makkelijk kunnen overkoken of dan
weer niet te groot zijn voor ingrediënten
die snel klaar moeten zijn. Op een
bodem die niet met vet of braadjus
bedekt blijft kunnen de ingrediënten
makkelijk aanbranden.
Voor taarten en gebak gebruikt u best
vormen in staal die niet opengaan. Een
vorm die opengaat laat vruchtenjus en
suiker door die wanneer ze op de bodem
van de oven vallen, karameliseren en
moeilijk te verwijderen zijn. Vermijd ood
pannen met plastic handgrepen in de
oven te zetten; ze zouden immers de
hitte niet kunnen weerstaan.
Om het maximale rendement uit de
branders te halen en dus ook gas te
besparen, raden we u aan pannen te
gebruiken waarvan de diameter gelijk is
of groter dan de gebruikte brander.
We raden u ook aan de pannen waarin
u iets kookt af te dekken en wanneer
het aan de kook komt, de vlam te
verminderen zodat alles rustig verder
kookt.
14 electrolux
Gasoven
Om de brander van de
oven aan te steken:
-
-
Duw de oven/grill keuzeknop in en
draai ze van rechts naar links tot de
maximum stand (240) en houdt de
knop ingedrukt.
Houdt, indien de vlam brandt, de knop
nog ongeveer 10-15 seconden
ingedrukt
om
zo
het
veiligheidsthermokoppel in te
schakelen.
Bij aansteken met een lucifer:
houd een brandende lucifer bij de
brander.
Om elke oververhitting tijdens
het gebruik van de oven of de
grill te vermijden, laat u steeds
het deksel van het fornuis
openstaan..
Handmatige ontsteking (wanneer er
geen elektrische stroom is)
- opent u de ovendeur,
- houd een vlam bij het gat in de bodem
van de ovenruimte, zoals afgebeeld in
de figuur.
- druk de controleknop van de oven in
en draai deze tegen de wijzers van de
klok in totdat de maximumtemperatuur is bereikt.
- De knop terminste 10-15 seconden
ingedrukt houden, zodra de oven
aan is, om het veiligheidssysteem in
werking te stellen.
- Laat de controleknop los en doe de
ovendeur voorzichtig dicht. Voor het
aanpassen van de temperatuur de
gat voor handmatige ontsteking
electrolux 15
knop na enkele minuten naar de
gewenste instelling draaien.
Vaste elektrische grill
Drukt u de knop in en draait hem in
wijzerzin tot de eindstand
het
ovenverklikkerlichtje brandt. Zet de
vetvanger onder het rooster om ev.
druppen van vet op de bodem van de oven
te vermijden.
Schakelaar
ovenlamp
van
de
Hierme kan u de lamp van de
ovenverlichting aan - en uitzetten.
Grill controlelampje
Het grill controlelampje licht op wanneer
de ovenbedieningsknop op symbool
wordt gezet. Het lampje blijft branden tot
de juiste temperatuur is bereikt. Zodra
de juiste temperatuur is bereikt, blijft het
knipperen om aan te geven dat het
grillelement zijn temperatuur behoudt.
Mechanische wekker
Met deze klok kunt u een kooktijd tot
maximum 60 minuten instellen. Draai de
klok rechtsom naar 60 en dan linksom
terug naar de gewenste kooktijd. Als de
ingestelde tijd voorbij is, zal de klok met
een geluidssignaal waarschuwen. De
wekker schakelt de oven echter niet
automatisch uit dat moet u dus zelf
doen.
16 electrolux
Het gebruik van de oven voor de eerste keer
Verwijder alvorens het apparaat
te gebruiken alle verpakking,
zowel in als buiten het apparaat,
ook de reclamelabels en
beschermende films.
Alvorens de oven voor het eerst in gebruik
te nemen, dient hij zonder gerechten te
worden verwarmd. Er kan tijdens dit
verwarmen een onaangename geur
vrijkomen. Dit is normaal.
a) Steek de gasovenbrander aan en stel
de controleknop van de gasoven in
op “240 “.
b) Laat de oven gedurende ca. 45
minuten leeg branden.
c) Open een raam voor ventilatie.
Deze procedure moet gedurende ca. 5 10 minuten worden herhaald met de grillfunctie
.
Reinig de oven niet wanneer deze
nog warm is.
Was de ovenaccessoires goed af
alvorens de oven voor het eerst te
gebruiken.
electrolux 17
Tips
voor
het
gebruik
van
de
gasbranders
Begin het koken steeds met een
volledige vlam door de regelknop op
te zetten. Stel nadien de vlammen
in naar wens.
De vlam is aan de buitenzijde veel
warmer dan binnenin (de kern). Daarom
moeten de punten van de vlammen de
bodem van de pan aanraken. De
vlammen die buiten de oppervlakte van
de pan komen zijn een verspilling van
gas en energie. In tegenstelling tot
elektrische kookvlakken is het onnodig
dat de pannen een vlakke bodem
hebben. Pannen met een dunne wand
zullen de warmte dan weer sneller
doorgeven naar de inhoud dan pannen
met een dikkere wand. En omdat warmte
niet gelijkmatig over de bodem wordt
verspreid kunnen de ingrediënten lokaal
oververhit geraken.
Indien u pannen met een dunne bodem
gebruikt, is het nodig de inhoud vaak
(om) te roeren. Een dikkere bodem
vermindert het risico op lokaal
aanbranden omdat op de bodem een
voldoende thermische compensatie
ontstaat.
We raden u aan pannen te gebruiken
met een gepaste grootte. Brede en lage
pannen zijn geschikter dan smalle en
hoge pannen want ze zorgen voor een
snelle opwarming.
Men versnelt het koken niet door kleine
pannetjes op een grotere brander te
zetten. Men verspilt er enkel gas door.
U gebruikt de branders op de juiste
manier wanneer u kleine pannen op de
kleine brander zet en grote op de grote
brander. Met een gesloten, afgedekte
pan vermijdt u ook de verspilling van
warmte.
18 electrolux
Enkele
tips
bij
het
gebruik
van
de
oven
Gebruik de oven met de deur
gesloten.
Let goed op bij het openen van
de naar beneden openslaande
ovendeur. Laat deze niet
openvallen - ondersteun de deur
met de handgreep totdat deze
helemaal open is.
De oven heeft vier bakplaatstanden
en wordt geleverd met één bakplaat.
De bakplaatstanden worden geteld
vanaf de bodem van de oven, zoals
de figuur laat zien.
Het is belangrijk dat de bakplaat
goed geplaatst wordt.
Plaats geen kookwaren direct
op de bodem van de oven.
Om elke oververhitting tijdens
het gebruik van de oven of de
grill te vermijden, laat u steeds
het deksel van het fornuis
openstaan.
4
3
2
1
electrolux 19
Condensatie en stoom
Deze oven is voorzien van een exclusief
bereidingssysteem dat een natuurlijke
luchtcirculatie genereert met voortdurend
hergebruik van de bereidingsstoom. Dit
maakt het mogelijk om etenswaren te
bereiden in een omgeving met een
constante vochtigheidsgraad, terwijl de
levensmiddelen van binnen zacht en van
buiten krokant blijven. Bovendien worden
de bereidingstijden en het energieverbruik tot een minimum beperkt.
Gedurende de bereiding kan er stoom
ontstaan, die bij het openen van de deur
naar buiten komt.
Dit verschijnsel is helemaal natuurlijk.
Op het moment van het openen
van de ovendeur, gedurende
de bereidingsfase of aan het
einde hiervan, oppassen met
de hete lucht die uit de oven
komt.
Zodra voedsel wordt verwarmd
onstaat er stoom die in contact
komt met het glas van de
ovendeur en vervolgens
waterdruppels op het glas vormt.
Dit is normaal en wordt niet
door een fout in de oven
veroorzaakt. Om condensatie
te verminderen, de lege oven
altijd 10 minuten voorverwarmen. We adviseren deze
druppels na ieder gebruik te
verwijderen.
Opgelet: de kans bestaat, dat bij
onzorgvuldig gebruik van de
ovendeur vingers beklemd
raken.
20 electrolux
Tips bij het gebruik
van de oven
Het bakken van taarten
De oven minstens 10 minuten vóór her
gebruik voorverwarmen, behalve indien
het gerecht het anders vereist.
Open de ovendeur niet wanneer u
gerechten klaarmaakt die moeten rijzen
(by, gistdeeg, soufflés…) De aanvoer van
koudere lucht zou het gistingsproces
stoppen.
Om de evolutie von het bakken van de
taart te controleren, steekt u een
tandenstoker in het deeg. Indien hij er
droog uitkomt is de taart voldoende
gebakken.
Wacht om dit te doen tot minstens 3/4
van de voorziene, voorgeschreven baktijd
is verstreken.
Houd er over het algemeen ook rekening
mee dat:
een gerecht dat aan de buitenkant
voldoende gebakken is maar
onvoldoende binnenin, een langere
baktijd noding had maar wel aan een
lagere temperatuur.
En omgekeerd zal een droog gerecht
een kortere baktijd nodig hebben maar
wel aan een hogere temperatuur.
Het braden en bakken van vlees
Vlees dat u in de oven wil braden moet
minstens 1 kg wegen. Zo vermijdt u dat
het te droog wordt. Indien u gebraad
wenst met een prachtig kleurtje, gebruik
dan weinig vetstoffen. Indien u mager
vlees braadt, gebruik dan wat olie en wat
boter. Boter of olie zijn overbodig indien
het vlees bovenop een stukje zwoerd of
vet heeft. Indien het gebraad dat stukje
vet op de zijkant heeft, legt u beter die
kant naar boven zodat wanneer het vet
smelt het nodige vet over het lagere deel
zal verspreiden.
Rood vlees neemt u beter 1 uur vóór het
braden uit de koelkast, zo niet zal het
bruuske temperatuurverschil het vlees
taaier maken. Gebraad, zeker rood vlees,
moet niet gezouten worden bij de
aanvang van het braden omdat het zout
het vocht en het bloed uit het vlees zou
halen en het vlees dus zal verhinderen
een smakelijk braadkleurtje te krijgen.
We raden u aan het gebraad te zouten
buiten de oven, even na verloop van de
helft van da baktijd.
Leg gebraad steeds in een schotel met
een lage rand. Een schotel met een hoge
rand legt een scherm rond het vlees en
verhindert de goede verspreiding en
verdeling van de warmte.
Vlees kan gebakken worden in ovenvaste
schotels of rechtstreeks op het rooster
waaronder u de vetvanger plaatst. De
ingrediënten van het braadvocht voegt u
enkel onmiddellijk aan de schotel
wanneer de baktijd kort is, zo niet wacht
u tot het laatste half uur van de baktijd.
Rood, bloedend vlees begint u te bakken
met een constante hitte om vorvolgens
de temperatuur te verminderen om het
binnenste van het vlees te braden. De
temperatuur van het braden van wit vlees
kan gematigd blijven van het begin tot
het einde.
electrolux 21
Het verloop van het braden kan u nagaan
door met een vork op het vlees te
drukken. Indien het vlees niet meteen
meegeeft is het licht doorbakken (à
point).
Op het einde van het braden raden we u
aan een kwartier te wachten vooraleer
het te versnijden. Zo verliest het niet
teveel vocht.
U kan de dienborden warm houden in
de oven. U moet die wel op de minimale
temperatuur houden.
Het bakken van vis
Vis van kleine omvang bakt u van het
begin tot het einde aan een hoge
temperatuur. Bij middelgrote vis begint
u met een hoge temperatuur om zo
langzaam de temperatuur te
verminderen. Grote vis bakt u van het
begin tot het einde aan een gematigde
temperatuur.
U kan het verloop van het bakken
controleren door voorzichtig met een
mes of een vork een stukje van de buik
op te heffen; het vlees moet gelijkmatig
wit en ondoorschijnend zijn. Dit geldt
uiteraard niet voor zalm, forel en
gelijkaardige soorten.
Volg in elk geval steeds de
aanwijzingen van de recepten.
Bakken met de grill
Met de grill kan u vooral rood vlees
stukken (maar niet te groot) vlees van
verschillende grootte bakken; gevogelte
snijdt u best in twee en drukt u plat en
verder zijn ook vis, bepaalde groenten
(by, courgettes, aubergines, tomaat,
enz.),
en
vlees-,
visof
zeevruchtenbrochetten geschikt voor de
grill.
Vlees en vis voor de grill oliet u vooraf in
en legt u op het rooster; zout het vlees
op het einde van het braden; vis
daarentegen zout u best aan de
binnenkant vóór het bakken; het rooster
plaatst u naar wens zo dicht mogelijk of
zo ver mogelijk van het grillelement om
het bakken te doseren zodat het
oppervlak niet verbrandt en het binnenste
gedeelte niet rauw blijft.
Giet telkens 1 of 2 glazen water op de
vetvanger om rookvorming te vermijden
door het druppen van jus en vet op de
warme plaat.
U kan de grill ook gebruiken om te
gratineren, brood te toasten of knapperig
te maken en bepaalde vruchten zoals
bananen, halve pompelmoezen, stukken
ananas, appels, enz. te grillen. Dit fruit
mag u echter niet te dicht bij het
grillelement plaatsen.
De baktijd
De baktijden varieren uitraard
naargelang de ingrediënten, hun
homogeniteit en hun omvang. We raden
u aan de eerste baksels goed te
observeren en de resultaten ervan te
noteren. Op basis van deze gegevens
kunt u deze of andere gerechten
(opnieux) klaarmarken.
We geven in de volgende tabel enkele
richtinggevende
baktijden
en
temperaturen voor de oven en de grill.
Um eigen ervaring zal u vervolgens
toelaten ev. variaties op de aangegeven
waarden aan te brengen.
Veel succes en veel kookgenot!
22 electrolux
Kook-en Baktabel
De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met de
voorverhitting. De lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen.
Type gerecht
Taarten in bakvormen met deeg op basis van geklopt eiwit
Gemarmerd deeg
Driekoningenbrood
Aardappeltaart
Kruimeldeeg
Basisvorm voor garnering
Ricotta-taart
Confituurtaart
Niveau*
Tempe-ratur °C Gasfornuis
Gasoven
Baktijd in
minuten
175
175
175
2
3
3
60 - 70
60 - 70
35 - 40
200
200
200
3
2
2
15 - 20
35 - 40
35 - 40
Taarten in bakvorm met gistdeeg
Brioche
200
2
35 - 40
Gebakjes
Zanddeeg
200
3
10 - 15
Soezen
200
3
30 - 40
Schuimgebak
140
3
120
225
2
40 - 50
Lasagnes
Vlees (baktijd per cm. dikte)
Gebraad met lange baktijd
175
2
12 - 15
Gebraad met korte baktijd
200
2
10 - 12
Gehakballen
200
2
30 - 40
Gevogelte
Ente 1-1/2 - 2 kg
200
2
120 - 180
Gans 3 kg
200
2
150 - 210
Gebraden kip
200
2
60 - 90
Kalkoen 5 kg
175
2
240zirca
Wild
Haas
200
2
60 - 90
Bout van ree
200
2
90 - 150
Bout van hert
175
2
90 - 180
Groenten
Groententerrine
200
2
40 - 45
Vis
Harder
200
2
40 - 50
240
2
20 - 25
Pizza
Grill
Varkensrib
3
15 - 20
Worsten
3
20 - 25
Gebraden kip
2
60 - 70
Kalfsgebraad aan ‘t spit 0,6 kg
70 - 80
Kip aan ‘t spit
60 - 90
* De telling van het niveau vertrekt van het niveau helemaal onderaan (de bodem van de oven en
de vetvanger niet meegerekend).
electrolux 23
De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met de voorverhitting.
De lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen.
Bereiding op grill
Hoeveelheid
GERECHT
Rundshaas
Biefstukken
Worst
Varkenskarbonade
Have kip
Spiesjes
Kippenborst
Hamburger
Vis, filet (tong)
Gevulde tosti
Wit tostibrood
Nummer
stukken
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
Niveau
4
3
2
1
Gewicht
in gr
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Bereidingsduur
(minuten)
Bovekant
Ondekant
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
De bereidingstijden en -temperaturen zijn slechts indicatief en worden aangepast aan
de persoonlijke smaak. De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met
de voorverhitting.
24 electrolux
Onderhoud
Voor elk onderhoud schakelt U
eerst het apparaat uit.
Dit apparaat mag niet worden
schoongemaakt met stoom of
met een stoomreiniger.
De oven moet altijd schoon
worden gehouden. Een
opeenhoping van vet of andere
voedselresten kan brand ten
gevolge hebben, in het
bijzonder in de grillpan.
Onderhoud van het
fornuis
De druppels saus, sap, fruitsap, ecc.
moeten zo vlug mogelijk verwijderd
worden met een vochtig doek. Zo niet,
zouden ze op de lange duur het blinken
van het email doen verdwijnen.
Om lichte strepen te doen verdwijnen in
het email, gebruikt U een gewoon licht
schuurmiddel in poedervorm.
Gebruik geen staalwol of messen om
incrustatie te verwijderen.
Voor de dagelijkse schoonmaak gebruikt
U water met reinigingsmiddel of n van
de talrijke producten in de handel.
Was de geemailleerde roosters met
water en reinigingsmiddel; U kan ze ook
in afwasmachine plaatsen.
Verwijder het bovenste gedeelte van de
gaspit en de gasontstekers en was ze
heel nauwkeurig met warm water en
reinigingsmiddel. Droog ze goed
vooraleer ze terug te plaatsen.
Verzeker U ervan dat ze bovendien juist
op hun plaats staan.
De gaspit kan gepoetst worden met
staalwol of een licht schuurmiddel in
poedervorm.
De ovendeur wast U enkel met warm
water en vermijdt U het gebruik van ruwe
doeken of schuurmiddelen.
Onderhoud van de oven
Na gebruik maakt U de oven heel
nauwkeurig schoon en dit wanneer hij
nog een beetje warm is.
Inderdaad, op dat moment kan U
gemakkelijk de vet- of andere resten en
het fruitsap verwijderen.
Gebruik
warm
water
met
reinigingsmiddel, ofwel een van de
sprays die in de handel verkrijgbaar zijn.
Volg hiervoor de aanwijzingen van de
producent. Richt de spray niet op de
delen in glansstaal, U zou ze kunnen
beschadigen.
De accessoires van de oven maakt U
met warm water en reinigingsmiddel
schoon.
Eventuele incrustaties verwijdert U met
en licht schuurmiddel in poedervorm.
Bedek nooit de ovenwanden of
de ovenbodem met aluminiumfolie om de grasspatten op te
vangen.
U zou een opeenstapeling van
warmte voortbrengen dat het
resultaat van het bereiden
negatief beinvloedt en U zou
het email kunnen beschadigen.
electrolux 25
Verscheidene controles
Controleer geregeld de status van
behoud van de flexibele tube van de
gasverbinding en laat hem vervangen
door bevoegd personeel wanneer hij
nauwelijks een afwijking vertoond.
We raden een jaarlijkse vervanging aan.
Reiniging van de oven met
glazuuremailbekleding
Principe
De wanden van de oven gemaakt van
glanzend, glad glazuuremail. De
reiniging gebeurt manueel.
Regelmatig onderhoud
Denk eraan om na iedere vleesbereiding
de wanden van de oven schoon te maken
met
een
spons
en
een
reinigingsmiddelomeventuelevetspattenteverwijderen;
op die manier produceert de oven minder
rook bij de volgende bereidingen en blijft
uw oven langer zuiver.
Overkookresten op de bodemplaat
kunnen gemakkelqk verwijderd worden
door de bodemplaat uit de oven te
nemen.
Periodiek onderhoud
Gebruik speciaal hiervoor in de handel
zijnde producten.
Schoonmaak
ovendeur
van
de
Om de ovendeur volledig te kunnen
schoonmaken, is het aan te raden de
deur te demonteren.
26 electrolux
U gaat als volgt te werk:
1. open volledig de deur;
2. de twee hefboompjes van de ara van
de scharnier 180° draaien (Fig. 1, 2);
3. de deur bijna dicht doen tot een hoek
van ongeveer 30°, optillen en uit de
voorkant halen (Fig. 3).
De deur terug installerendoor de
hierboven beschreven handelingen te
volgen in tegenovergestelde volgorde.
Modellen van roestvrij staal of
aluminium
Wij raden aan de ovendeur uitsluitend
te reinigen met behulp van een natte
spons en deze daarna met een zachte
doek te drogen.
Gebruik nooit staalwol, zuren of
schuurmiddelen, deze kunnen het
oppervlak van de oven beschadigen.
Dezelfde aanwijzigen gelden voor het
schoonmaken van het bedieningspaneel
van de oven.
1
2
3
electrolux 27
Vervangen van
binnenverlichting
Als de ovenlamp moet worden vervangen,
dan moet deze voldoen aan de volgende
eisen:
- Vermogen: 15 W / 25 W,
- Voltage: 230 V (50 Hz),
- Hittebestendig tot 300°C,
- Soort verbinding: E14.
Deze lampen zijn verkrijgbaar bij
Klantenservice.
)
Om de kapotte lamp te vervangen::
1. Zorg ervoor dat de oven is
afgesloten van het lichtnet.
2. Draai de glazen beschermkap
tegen de klok in los.
3. Verwijder de kapotte lamp en
vervang deze door een nieuwe.
4. Doe de glazen beschermkap terug
op zijn plaats.
5. Sluit de oven weer aan op het
lichtnet.
28 electrolux
Wan te doen indien
Indien het toestel niet naar behoren werkt, kijkt u, voordat u de Servicedienst belt,
best de volgende punten na:
In geval het apparaat niet werkt:
Veel te lange bereidingstijden:
• controleer of de schakelaar van het • controleer of de gestelde temperatuur
stopkontakt en/of de voedingsschakelaar van de oven aan zijn.
Als de oven niet aan gaat:
• controleer of de stekker goed ingestoken is;
• controleer of de schakelaar van het
stopkontakt aan is;
• controleer of het stopkontakt elektrische voeding verschaft; hiervoor een
ander apparaat, waarvan men zeker
is dat het werkt, verbinden;
• controleer of de zekering in de stekker intact is.
Als het kookblad niet werkt:
• controleer of de knop juist gedraaid
is.
De oven verwarmt niet:
• verzeker U dat de toets van de oven
ingeschakeld is.
de gepaste is voor het te bereiden
gerecht.
De oven rookt:
• wij raden U aan hem na elk gebruik
schoon te maken; gedurende het
bereiden van vlees vormen er zich
vetspatten die, indien niet verwijderd,
rook en geur bij de volgende bereiding voortbrengen (zie hiervoor de
paragraaf i.v.m. het onderhoud).
Het licht van de oven werkt niet:
• de lamp is zeker en vast verbrand;
voor de vervanging volgt U de aanduidingen gegeven in de desbetreffende
paragraaf.
electrolux 29
Technische gegevens
Oven:
Grill-element:
Ovenbrander
Ovenverlichting
Aansluitwaarde oven
Lichtnetspanning
1,650 W
2,700 W
25 W
1,675 W
230 V ~ 50 Hz
Kookplaat
Brander/ zone linksachter (Normaalbrander)
2,000 W
Brander/ zone linksvoor (Sterkbrander)
3,000 W (Aardgas) - 2,800 W (LPG)
Brander/ zone rechtsachter (Normaalbrander)
2,000 W
Brander/ zone rechtsvoor
(Kleinbrander)
1,000 W
Aansluitwaarde Kookplaat
10,700 W
Afmetingen van de apparaten
Hoogte
Breedte:
Diepte
Apparaat
klasse 1 en klasse 2 sub-klasse 1
CATEGORIE
In de fabriek getest apparaat
om met het volgend soort
gas te werken:
850 mm
600 mm
600 mm
II2E+3+
G20/G25 20/25 mbar
30 electrolux
Inspuitstukken
TYPE
BRANDER
MAXIMALE
WARMTEAFGIFTE
kW
MINIMALE
WARMTEAFGIFTE
kW
NOMINALE AFGIFTE
AARDGAS
GAS LPG
28-30/37 mbar
m3/h
Sproieres
G20
100/mm
20 mbar
g/h
G25
25 mbar
Sproieres
G30
G31
100/mm
Sudderbrander
1,0
0,33
70
0,095 0,111
50
73
71
Normaalbrander
2,0
0,45
96
0,190 0,221
71
145
143
Aardgas 3,0
LPG: 2,8
0,75
119
0,286 0,332
86
204
200
2,7
1,0
114
0,257 0,299
83
196
193
Sterkbrander
Oven
Diameters van by-pass
Brander
Kleinbrander
Normaalbrander
Sterkbrander
Oven
Ø By-pass
in1/100 of mm.
28
32
42
52
electrolux 31
Instructies voor de installateur
De volgende instructies relatief aan de
installatie en het regelen moeten
uitgevoerd worden door gekwalificeerd
personeel. Het apparaat moet correct en
conform met de normen en de wetten
van kracht, worden geinstalleerd.
Om het even welke tussenkomst
moet worden gedaan bij een
uitgeschakeld apparaat.
De constructiefirma wijst elke
verantwoordelijkheid af voor
eventuele schade voortkomend
uit een installatie die niet
conform is aan de geldende
normen.
Plaats van installatie
Voor een goed functioneren van het
apparaat, is het noodzakelijk dat er in
de kamer de nodige lucht voor de
gasverbranding kan toestromen op een
natuurlijke wijze. (De installateur moet
de nationale normen van kracht volgen.)
De toevoer van lucht moet rechtstreeks
vanuit openingen komen die niet van
binnen, noch van buiten, verstopt mogen
worden. De hierna volgende instructies
zijn bestemd voor de erkende
installateur. De installatie en onderhoud
van het toestel moeten worden
uitgevoetd door een bevoegde
installateur overeenkomstig de geltende
voorschriften en de regels van de kunst,
met name: NBND 51003. Voor de
toestellen aangesloten op het lichtnet:
NBN normen. Wij kunnen geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor
ongevallen of incidenten veroorzaakt door
een defecte of onbestaande aarding.
Uitlaat van de
verbrandingsstoffen
De gasfornuizen moeten de verbrandingsstoffen uitlaten, conform aan de
nationale normen van kracht.
Plaatsing
Dit is een type X toetsel. Het werd
ontworpen om te plaatsen tussen twee
meubelstukken waarvan de hoogte die
van de kookplat niet overschrijdt (EN 60
335-2-6).
32 electrolux
Nivellering
Het fornuis is uitgerust met stelvoetjes
die zich zowel voor als achteraan de
sokkel bevinden.
Het is mogelijk om de hoogte van het
apparaat te stellen met de stelvoetjes
zodat de pannen met hun inhoud
waterpas staan.
Gasaansluiting
De gasaansluiting moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de
nationaal geldende normen.
Het toestel werd vóór het de fabriek
verliet, getest en afgesteld voor het soort
gas dat aangeduid staat op het
identificatieplaatje achteraan op het
fornuis, naast de aansluiting. Vergewis
u ervan dat het gebruikte en voorhanden
zijnde gas overeenstemt met het soort
gas op het plaatie.
JA
S O E P E L E
RUBBEREN
SLANG
ELEKTRISCHE
KABEL
NEEN
S O E P E L E
RUBBEREN
SLANG
ELEKTRISCHE
KABEL
electrolux 33
Aaansluiting met een vaste
buis of een metalen en
soepele slang
Indien zich toch één van bovenvermelde
dingen voordoet (of meerdere tegelijk)
moet u da slang niet laten herstellen
maar volledig vervangen.
Om veiliger te zijn raden we aan de
aansluiting uit te voeren met vaste buizen
(bv. in koper) of met soepele buizen in
inoxstaal zodat het toestel niet
beschadigd raakt.
De aansluiting aan de gasmond voor
deze toestellen is Gc 1/2.
BELANGRIJK: Wanneer de
installatie voltooid is, gaat u de
goede vastheid van de
verbindingen na met schuim of
zeepwater maar NOOIT met een
vlammetje.
Aaansluiting met soepele,
niet- metalen buis
Wanneer u voor de aansluiting een
soepele niet-metalen buis of slang
gebruikt, moet u bij de controel van de
staat van de slang vooral op de volgende
punten letten:
- de slang vertoont geen plooien,
versmallingen, brandsporen; zowel
aan de beide uiteinden als over de
volledige lengte;
- het materiaal is niet hard geworden
en is dus nog steeds even soepel en
buigzaam;
- de verbindings- en sluitingsringen (als
er zijn) zijn niet geroest;
- de geldigheidsdatum (als er een is)
niet verstreken is.
De slang moet als volgt geplaatst
worden:
- mag niet onder spanning of gedraaid
zijn;
- mag niet in aanraking komen met
scherpe voorwerpen of met scherpe
randen;
- het moet makkelijk zijn om de staat
van de slang te controleren.
Aanpassing voor
verschillende gassorten
Om het fornuis aan een verschillend
soort gas aan te passen dan dat
waarvoor het vooraf geregeld is, de
opeenvolgende handelingen verrichten.
34 electrolux
Gasverbinding
LPG: de rubber-houder “C” gebruiken
Aardgas: de verbinding “A” gebruiken
Steeds de pakking “B” invoegen. Daarna
overgaan tot de verbinding volgens de
gegeven instruktie’s.
(Zie de overeenkostige paragraaf).
Vervanging en regeling
van de sproeiers van de
kookplaat
1. Vervanging van de sproeiers:
– De roosters wegnemen.
– De deksels en de kronen van de
branders afnemen.
– Met een sleutel van 7 de sproeiers
losschroeven en wegnemen en deze
vervangen door diegenen die geschikt
zijn voor het te gebruiken gas (zie
tabel "Inspuitstukken").
De onderdelen weer monteren door de
beschreven handelen knop de
tegenovergestelde manier te verrichten.
Deze branders hebben geen primaire
luchtregeling nodig.
2. Minimum regeling branders van
de kookplaat
Om het minimum te regelen, een vlam
aansteken, de knop op de minimim
positie brengen, de knop wegnemen en
dan:
- in geval van transformatie van aardgas
noor LPG gas, het by-pass schroofje
van de kranen goed vastschroeven;
- in geval van transformatie van LPG
gas noor aardgas, het by-pass
schroofje ongeveer 1/4 draai
losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
FO 2127
FO 0392
Bypass vijs
electrolux 35
De onderdelen weer monteren door de
beschreven handelen knop de
tegenovergestelde manier te verrichten.
Aan het einde controleren dat de brander
niet uit gaat door de knop snel van de
maximum naar de minimum positie te
draaien.
Vervangen
branderpit
gasoven
van
van
de
de
Volg onderstaande procedure voor het
vervangen van de pit van de gasoven:
1. Verwijder de bodemplaat van de
ovenruimte (“A”);
2. Verwijder
de
beide
bevestigingschroeven (“C”) die de
brander van de gasoven op zijn plaats
houden
3. Haal de brander van de gasoven
voorzichtig van de injectordrager (“D”)
en beweeg deze langzaam naar links.
Let erop dat er geen druk komt te
staan op de aansluitingsdraad van het
vonkcontact (“E”) en de geleider van
de thermokoppel (“F”);
3. Draai de injector van de gasbrander
los met een dopsleutel 7, verwijder
deze (“D”) en vervang deze door de
gewenste injector (zie tabel
“Inspuitstukken”);
4. Herplaats de brander volgens
dezelfde procedure, maar nu
andersom.
5. Vervang de sticker van de gassoort
(deze bevindt zich nabij het
oploopstuk van de gasaansluiting)
door de sticker die hoort bij het
nieuwe soort gas dat door de
injectorkit wordt toegevoerd.
36 electrolux
Afstellen minimumniveau
van de brander van de
gasoven
Draai, na het instellen van de oven op
de maximumtemperatuur met een
gesloten deur gedurende ca. 10 minuten,
de knop naar het minimum.
Om bij de omloopschroef van de
thermostaat te komen gaat u als volgt
te werk:
– verwijder de afstelknop van de
gasoven;
– in geval van ombouwen van aardgas
naar LPG de omloopschroef van de
thermostaat stevig aandraaien (zie
figuur, letter “G”);
– bij ombouwen van LPG naar aardgas
de omloopschroef losdraaien totdat
een regelmatige kleine vlam is bereikt.
– controleer tenslotte of de vlam niet uit
gaat wanneer u de kraan snel van de
maximumstand
naar
de
minimumstand draait;
– herplaats de knoppen.
electrolux 37
Elektrische aaansluiting
Het toestel is geschikt voor een
aansluiting op een spanning van 230 V
monofase.
De elektrische aansluiting moet
gebeuren volgens de geldende normen
en schikkingen voorzien in de wetgeving.
Ga vóór het aansluiten na of:
- de hoofdzekering en de installatie van
het huis de lading van het toestel
aankunnen (zie het identificatieplaatje
achteraan)
- de voedingsinstallatie uitgerust is met
een doeltreffende aarding volgens de
geldende normen en schikkingen
voorzien in de wetgeving.
- het stopcontact en de bipolaire
schakelaar makkelijk bereikbaar zijn
wanneer het fornuis is uitgerust en
verbindt het met een gepaste stekker.
De oven wordt met aansluitkabel; men
moet deze dusvoorzien van een standaard stekker en aanpassen,geschikt
voor de totale elektrische lading,
aangewezenop het identificatieplaatje.
Het toestel moet rechtstreeks op het net
wenst verbonden zijn, moet u tussen het
toestel en het net een bipolaire
schakelaar zetten met min. 3 mm
opening tussen de contacten, aangepast
aan de lading en voldoend aan de
geldende normen.
De geel/groene aarding mag niet
onderbroken worden door de schakelaar.
De fasedraad - kastanjekleur (komend
van de klem “L” van het fornuisbord) moet
altijd verbonden zijn met de fase van
het voedingsnet. De voedingskabel moet
altijd zo geplaatst worden dat hij over
de hele lengte nooit een temperatuur
kan bereiken die 50°C hoger is dan de
kamertemperatuur.
Indien u de voedingskabel vervangt,
gebruik dan draad van het type H05RRF / H05V2V2-F (T90) / H05VV-F met een
sectie aangepast aan de lading. U moet
er bovendien voor zorgen dat de kleine
geel/groene aarding ongeveer 2 cm
langer is dan de fase en neutrale draden.
Na de aansluiting gaat u de opwarming
na door de elementen ongeveer 3
minuten aan te zetten.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijdheid af indien de
preventienormen niet werden
gerespecteerd.
Neutraal
Fase
Aarde (geel-groen)
38 electrolux
Service en onderdelen
Als de storing na deze verificatie blijft,
wendt u zich dan tot de ELECTROLUX
SERVICE. Geef daarbij op om welke
storing het gaat, het modelnummer
(Mod. No.) en het
productnummer (Ser.
No.) die u op het
typeplaatje vindt.
electrolux 39
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal
dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet
van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhan-
40 electrolux
digd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts
worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met
de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van
de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
België
Tel:
Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363.04.44
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Fax:
02/363.04.00
02/363.04.60
Luxemburg
ELECTROLUX HOME PRODUCTS Consumer services 00 35242431-1
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
0035242 431-360
electrolux 41
Europese garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemdeb periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven ankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
42 electrolux
electrolux 43
Welcome to the world of Electrolux
Thank you for choosing a first class product from Electrolux, which hopefully will
provide you with lots of pleasure in the future.
The Electrolux ambition is to offer a wide variety of quality products that make
your life more comfortable.
You find some examples on the cover in this manual. Please take a few minutes
to study this manual so that you can take advantage of the benefits of your new
machine.
We promise that it will provide a superior User Experience delivering Ease-ofMind.
Good luck!
44 electrolux
Contents
For the user
Important safety information
Control Panel
Using the hob
Gas oven
When using the oven for the first
time
Hints and tips for using the oven
Suggestions for gas burners
Cooking table
Cleaning and maintenance
Something not working
Original spare parts
Declaration of guarantee terms
European guarantee
For the installer
45
49
51
54
56
57
61
62
64
68
78
79
81
Technical data
Instructions for the installer
Electrical connection
69
70
77
MANUFACTURER:
ELECTROLUX POLAND SP. Z.O.O.
ul. Kazimierza Odnowiciela 28
58-100 Swidnica (Poland)
Guide to Use the instructions
The following symbols will be found in the text to guide you throughout the
Instructions:
Safety Instructions
)
Step by step instructions for an operation
Hints and Tips
Environmental information
This appliance complies with the following E.E.C. Directives:
•
2006/95 (Low Voltage Directive);
•
89/336 (Electromagnetical Compatibility Directive);
•
90/396 (Gas Appliance Directive);
•
93/68 (General Directives);
and subsequent modifications.
electrolux 45
ENGLISH
Important safety information
These warnings have been given for the safety of you and others. We
therefore ask you to carefully read the procedures of installing and using
this cooker.
Installation
•
•
•
•
•
•
The work of installation must be carried
out by competent and qualified
installers according to the regulations
in force.
Any modifications to the domestic
electrical mains which may be
necessary for the installation of the
appliance should be carried out only
by competent personnel.
Ensure that air can circulate around
the gas appliance. Poor ventilation
can produce a lack of oxygen.
This appliance is not connected to a
combustion products evacuation
device. It must be installed and
connected in accordance with current
installation regulations. Particular
attention shall be given to the relevant
requirements regarding ventilation.
The use of a gas cooking appliance
results in the production of heat and
moisture in the room in which it is
installed. Ensure that the kitchen is
well ventilated: keep natural ventilation
holes open or install a mechanical
ventilation device (mechanical
extractor hood).
Prolonged intensive use of the
appliance may call for additional
ventilation, for example opening of a
window, or more effective ventilation,
•
•
•
for example increasing the level of
mechanical ventilation where present.
Avoid installation of the cooker near
inflammable material (e.g. curtains,
tea towels, etc.).
Supply the appliance with the type of
gas stamped on the relevant adhesive
label situated in the immediate vicinity
of the gas connection tube.
The appliance has to be placed on the
floor and it cannot be placed on a
base.
Child Safety
•
•
•
This appliance has been designed for
use by adults. Take care, therefore,
that children do not attempt to play
with it.
The appliance remains hot for a long
time after being switched off. Supervise
children at all times, paying attention
that they do not touch surfaces or
remain in the vicinity of the appliance
when in use or when not completely
cooled.
This appliance is not intended for use
by children or other persons whose
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge prevents them from using
the appliance safely without
46 electrolux
supervision or instruction by a
responsible person to ensure that
they can use the appliance safely.
During Operation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This product is intended for the
cooking of food and must not be used
for other purposes.
It is dangerous to modify, or attempt
to modify, the characteristics of this
appliance.
The appliance becomes very hot with
use, and retain their heat for a long
period after use. Care should be taken
to avoid touching heating elements
inside the oven.
Always stand back from the oven
when opening the oven door
during cooking or at the end of it
to allow any build up of steam or
heat to release.
Unstable or deformed pans should
not be placed on the burners or plates
in order to avoid accidents caused by
upsetting or boiling over.
Particular care should be taken when
cooking with oil or fat.
If the appliance is fitted with a cover,
its function is to protect the surface
from dust when closed and to accumulate splashes of grease when open.
Do not use for other purposes.
Always clean the cover before closing.
Leave the burners and/or plates to
cool before closing.
All the covers, in plate glass or enamel,
are removable to facilitate cleaning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Always ensure that the knobs are
in the « 0 » or « » (Stop) position
when the appliance is not in use.
Always insert the dripping pan when
using the grill or when cooking meat
on the grid. Pour a little water into the
dripping pan to avoid grease burning
and creating unpleasant smells.
Always use oven gloves to remove
dishes from the oven.
The oven accessories should be
washed before using for the first time.
Take care when using cleaning
products in spray form: never direct
the spray onto the resistance or the
thermostat bulb.
If, when placing food in the oven, or
when removing it, a large quantity of
oil, juice, etc. spills onto the bottom of
the oven, re-clean before starting to
cook to avoid unpleasant smoke and
also the possibility of these
substances catching fire.
For reasons of hygiene and safety
this appliance must always be kept
clean. A build up of grease or other
food can cause fires.
This appliance cannot be cleaned
with steam or with a steam cleaning
machine.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scraper to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering
of the glass.
The gas oven becomes hot with the
movement of air. The holes on the
bottom of the oven must never be
obstructed. Do not cover the sides of
the oven with aluminium foil, in
particular the lower part of the opening.
electrolux 47
•
•
•
•
•
•
The appliance is heavy, move it
carefully.
Before maintenance and cleaning
disconnect the appliance and allow to
cool.
To facilitate ignition, light the
burners before placing pans on
the grid. After having lit the burners
check that the flame is regular.
Always lower the flame or turn it off
before removing the pan.
Ensure that the oven grids are inserted
correctly.
Only heat-resistant plates may be
placed in the drawer situated under
the oven.Do not put combustible
materials there.
Service
•
In case of repairs, do not attempt to
correct yourself. Repairs carried out
by unqualified persons can cause
damage. Contact an authorized
Technical Assistance Centre and
insist an original spareparts.
Environmental
Information
•
•
After installation, please dispose of
the packaging with due regard to
safety and the environment.
When disposing of an old appliance,
make it unusable, by cutting off the
cable.
The symbol
on the product or on
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
48 electrolux
It is very important that this
instruction book should be kept
safely for future consultation. If the
appliance should be sold or given to
another person, please ensure that
the booklet goes together with it,
so that the new owner can know of
the functions of the machine and
also be aware of the warnings.
These instructions are only for the
countries stated by the symbol
printed on the front cover of this
instruction book.
electrolux 49
Control Panel
1
2
3
4
1. Oven light push button
2. Back left burner control knob
(semi-rapid)
3. Front left burner control knob
(rapid)
4. Front right burner control knob
(auxiliary)
5. Back right burner control knob
(semi-rapid)
6. Gas oven and electric grill control
knob
7. Minute minder
8. Grill function pilot light
5
6
7
8
50 electrolux
The Oven Cavity
Electric Grill
Oven Light
Gas Oven
Bottom Plate
Accessories
Baking Tray
Oven Shelf
Dripping Pan
electrolux 51
Using the hob
Control knobs on the front
panel
The knobs for using the gas hob of the
cooker are found on the control panel.
The regulation knobs could be turned in
anti-clockwise direction until the small
flame symbol, and vice-versa for the
larger symbol.
No gas supply
Maximum gas supply
Minimum gas supply
Ignition of gas burners
•
To ignite a burner, before positioning
the saucepan, push the corresponding
knob in completely and turn in an
anticlockwise direction to the
maximum position (
•
•
•
•
).
Once a flame has appeared, hold the
control knob pressed in for around 5
seconds so as to activate the Oven
Safety Device (Thermocouple).
Upon ignition regulate the flame as
required.
If after a few attempts the burner does
not ignite, check that the baffle and its
cap are correctly positioned.
To interrupt the supply of gas, turn the
knob in a clockwise direction to the
position " ".
During cooking, when using fats
or oils, take particular care as
they can, when over-heated,
self-ignite.
52 electrolux
In the absence of electricity,
ignition can occur without the
electrical device; in this case
approach the burner with a flame,
push the relevant knob down and
turn it anti-clockwise until it
reaches the "maximum" position.
To ensure maximum burner efficiency,
you should only use pots and pans with
a flat bottom fitting the size of the burner
used (see table).
Burner}
minimum maximum
diameter diameter
Large (rapid)
180 mm. 260 mm.
Medium (semi-rapid) 120 mm. 220 mm.
Small (auxiliary)
80 mm. 160 mm.
A - Burner cap
B - Burner crown
C - Ignition candle
D - Thermocouple
electrolux 53
Recommended pottery
Remember that a wide-bottomed pan
allows a faster cooking than a narrow
one. Always use pots which properly fit
what you have to cook.
Particularly make sure that the pans are
not too small for liquids, since these
could easily overflow.
Moreover, the pans should not be too
large for a faster cooking. In fact, grease
and juices may spread on the bottom
and burn easily.
It is better to use non-openable moulds
for baking cakes. In fact, an openable
mould lets juices and sugar leak
through, falling on the bottom of the oven
and consequently burning on the bottom
of the baking tray, making cleaning
difficult.
Avoid putting plastic-handled pans in the
oven as they are not heat-proof.
You should use oans with the right
diameter to fit the burner, in order to
make the most out of it, thus reducing
gas consumption.
It is also advisable to cover any boiling
casserole and, as soon as the liquid
starts boiling, lower the flame enough
to keep the boiling point.
54 electrolux
Gas oven
Ignition
•
•
Push the Oven/Grill control knob
inwards and turn it anti-clockwise to
its maximum setting (240) keeping
the control knob pressed in.
Once a flame has appeared, hold the
Control Knob pressed in for around
10-15 seconds so as to activate the
Oven Safety Device (Thermocouple).
When cooking with the oven,
the lid must be kept open to
avoid over-heating
In the event of a loss of power, you
can light the oven holding a flame to
the oven burner (manual ignition)..
Manual ignition
•
•
•
•
•
Open the oven door;
Hold a flame near the hole in the
bottom of the oven cavity as shown in
the diagram.
push the oven control knob in and turn
it anti-clockwise until the maximum
temperature position is reached;
keep the oven knob pressed in for
approximately 10-15 seconds until
the safety valve automatically keeps
the oven burner lit.
If the burner does not light first time,
keep the oven door open and wait one
minute at least before repeating the
operation. Once the oven has been lit,
adjust the flame as required.
hole for manual ignition
electrolux 55
•
To adjust the flame, turn the oven
knob to the position corresponding to
the temperature desired, after a few
minutes of work.
Electric grill
Press and turn the knob clockwise until
the stop position is reached
, at the
same time the grill control light will come
on. Place the dripping pan under the wire
shelf so as to prevent fat from dripping
on the bottom of the oven.
Oven light push button
The oven lamp switch allows you to turn
on the oven internal illumination.
Grill function control light
The grill control light will come on when
the oven control knob is turned to symbol
. The light will remain on until the
correct temperature is reached. It will
then cycle on and off to show the grill
heating element temperature is being
maintained.
The minute minder
This appliance is equipped with a
mechanical minute minder. The minute
minder may be set for a maximum time
of one hour. The regulation knob must
be turned clockwise until the 60-minute
position is reached and then anticlockwise to the required time.Once the
pre-set time has elapsed, a signal will
be heard which automatically cuts
out.The oven, however, will remain on.
56 electrolux
When using the oven for the first
time
Before using the appliance, remove
all packaging, both inside and
outside the appliance, including the
advertising labels and any protective
film..
When using the oven for the first time:
a) Ignite the gas oven burner and set
the gas oven control knob to "240".
b) allow the oven to run empty for
approximately 45 minutes;
c) open a window for ventilation.
During this time, an unpleasant odour
may be emitted. This is absolutely
normal, and is caused by residues of
manufacturing.
Once this operation is carried out, let
the oven cool down, then clean the oven
cavity with a soft cloth soaked in warm
soapy water.
This procedure should be repeated with
the grill
function for approximately
5-10 minutes.
Before cooking for the first time, carefully
wash the oven accessories.
electrolux 57
Hints and tips for using the oven
Always cook with the oven door
closed.
Stand clear when opening the
drop down oven door. Do not
allow it to fall open - support the
door using the door handle, until
it is fully open.
The oven has four shelf levels, and
is supplied with one shelf.
The shelf positions are counted
from the bottom of the oven as
shown in the diagram.
It is important that the shelf is
correctly positioned.
Do not place cookware directly
on the oven base.
When cooking with the oven or
grill, the cover must be kept
open to avoid overheating.
4
3
2
1
58 electrolux
Condensation and Steam
The oven is supplied with an exclusive
system which produces a natural
circulation of air and the constant
recycling of steam. This system makes
it possible to cook in a steamy
environment and keep the dishes soft
inside and crusty outside. Moreover, the
cooking time and energy consumption
are reduced to a minimum. During
cooking steam may be produced which
can be released when opening the oven
door. This is absolutely normal.
However, always stand back
from the oven when opening
the oven door during cooking or
at the end of it to allow any build
up of steam or heat to release.
When food is heated, it produces
steam in the same way as a
boiling kettle does. When steam
comes in contact of the oven
door glass, it will condense and
produce water droplets.
To reduce condensation, ensure
the oven is well heated before
placing food in the oven cavity.
A short oven pre-heating (about
10 minutes) will then be
necessary before any cooking.
We recommend you to wipe
away condensation after each
use of the appliance.
To open the oven door, always
catch the handle in its central
part.
electrolux 59
For the cooking of cakes
Pre-heat the oven, unless indicated
differently, for at least 10 minutes before
use. Do not open the oven door when
cooking dishes which must raise (e.g.
raised pastries and soufflés); the jet of
cold air would block the raising process.
To check if cakes are cooked, insert a
toothpick into the mixture; if it comes
out clean the cake is ready. Wait until
at least 3/4 of the cooking time has
passed before doing this check.
As a general rule remember that:
a dish which is well-cooked on the
outside but not sufficiently cooked inside
would have required a lower temperature
and longer cooking time. On the
contrary, a “dry” texture would have
required a shorter time and higher
cooking temperature.
For the cooking of meat
Meat to be cooked in the oven should
weigh at least 1 kilo to avoid its becoming
too dry. If you want roasts with a good
colour, use very little oil. If the piece is
lean, use oil or butter or a little of both.
Butter or oil are on the other hand
unnecessary if the piece has a strip of
fat. If the piece has a strip of fat on one
side only, put it in the oven with this side
upwards; when melting the fat will
grease the lower side sufficiently.
Red meat should be removed from the
fridge one hour before cooking otherwise
the sudden change of temperature could
cause it to become tough. A roast,
especially if of red meat, must not be
salted at the beginning of cooking as
salt causes juices and blood to seep
out of the meat, thus preventing the
formation of a well-browned crust.
It is advisable to salt the outside of the
meat after just over half the cooking time.
Place the roast in the oven in a dish
having a low rim; a deep dish shields
heat.
Meat can be placed on an ovenproof dish
or directly on the grill, under which the
dripping pan will be inserted to collect
juice. Ingredients for gravy should only
be put in the dish immediately if cooking
time is brief, otherwise they should be
added during the last half hour.
Begin cooking rare meat at a high
temperature, reducing the temperature
to finish cooking the inside.
The cooking temperature for white meat
can be moderate throughout.
The degree of cooking can be checked
by pressing the meat with a fork; if it
does not give the meat is cooked.
At the end of cooking it is advisable to
wait at least 15 minutes before cutting
the meat in order that the juices are not
lost.
Before serving plates can be kept warm
in the oven at minimum temperature.
For the cooking of fish
Cook small fish from start to finish at a
high temperature. Cook medium-sized
fish initially at a high temperature and
then gradually lower the temperature.
Cook large fish at a moderate
temperature from start to finish.
Check that baked fish is cooked by
gently lifting one side of the gut; the
meat must be white and opaque
throughout, except in the case of
salmon, trout or similar.
60 electrolux
Grilling
The following types of meat are suitable
for grilling. Mostly meat or offal cut in
slices or pieces of various sizes, but not
usually very thick, poultry cut in half and
flattened, fish, some vegetables (e.g.
courgettes, aubergines, tomatoes, etc.),
skewers of meat or fish and seafood.
Meat and fish to be grilled should be
lightly brushed with oil and always
placed on the grill; meat should be salted
upon completion of cooking; whereas
fish should be salted on the inside before
cooking. The grill should be positioned
in the guides nearest or furthest from the
grill element according to the thickness
of the meat, in order to avoid burning the
surface and cooking the inside
insufficiently.
The formation of smoke caused by drops
of juice and fat can be avoided by pouring
1 or 2 glasses of water into the dripping
pan.
The grill can also be used to brown, toast
bread and grill certain types of fruit, such
as bananas, halved grapefruit, slices of
pineapple, apples, etc. Fruit should not
be placed too near the source of heat.
Cooking times
Cooking times can vary according to the
type of food, its consistency and its
volume. It is advisable to watch when
cooking for the first time and check
results since when preparing the same
dishes, in the same conditions, similar
results are obtained.
The cooking tables relating to cooking
in the oven and by grill are provided as a
guide to prepare dishes accoriding to
suggested times.
Experience will show possible variations
to the values set out in the table.
Nevertheless carefully follow the
indications given in the receipe you
intend to follow.
Attention: do not place any utensils
such as dripping pan, cake tins,
casseroles, pyrex dishes, aluminium foil
or other on the base of the oven when
the oven is in use. A stagnation of heat
would result which would compromise
the results of cooking and could damage
the oven enamel.
electrolux 61
Suggestions for gas burners
Start your cooking with a big flame by
turning the knob to the symbol
.
Then adjust the flame as necessary.
The outside of the flame is much hotter
than its inside (nucleus). Accordingly ,
the top of the flame should lick the
bottom of the pan. Excessive flames
mean a waste of gas.
In contrast with electric grids, gas
burners do not require flat-bottomed
pans: the flames lick the bottom and
spread the heat all over the surface.
No special pans are required for gas
burners. However, thinwalled pans
transmit the heat to the food more
quickly than thick-walled ones.
Since heat doesn't spread evenly on the
pan's bottom, the food may only be
partially heated. Consequently it is
advisable to stir the food many times.
A thick pan bottom prevents partial
overheating as it allows sufficient thermic
compensation.
Avoid very small pans. Wide and shallow
pans are more suitable than narrow and
deep ones as they allow a faster
heating. Cooking is not quickened by
placing narrow pans on wide burners.
The result is just a waste of gas. For a
proper usage, place small pans on small
burners and large pans on large burners.
Remember to cover pans to reduce gas
consumption.
62 electrolux
Cooking table
Cooking times do not include pre-heating time. A short oven pre-heating
(about 10 minutes) is necessary before any cooking
Kinds of food
Beaten mixture cakes in moulds
Black and white flour cake
Royal flat bread-cake
Margherita cake
Pastry
Bottom of cake to be garnished
Butter-milk curd cake
Jam cake
Inserting
slide*
Gas oven
Cooking
time in
minutes
175
175
175
2
3
3
60 - 70
60 - 70
35 - 40
200
200
200
3
2
2
15 - 20
35 - 40
35 - 40
Temperature °C
Leavening dough cakes in moulds
Brioche
200
2
35 - 40
Small cakes
Pastry
200
3
10 - 15
Cream puff
200
3
30 - 40
Meringue
140
3
120
225
2
40 - 50
Lasagne
Meat (cooking time for every cm of thickness)
Long cooking roast meat
175
2
12 - 15
Short cooking roast meat
200
2
10 - 12
Meat-loaf
200
2
30 - 40
Poultry
Duck 1 1/2 - 2 kg
200
2
120 - 180
Goose 3 kg
200
2
150 - 210
Roast chicken
200
2
60 - 90
Turkey 5 kg
175
2
about 240
Game
Hare
200
2
60 - 90
Roe-deer rib
200
2
90 - 150
Deer haunch
175
2
90 - 180
Vegetables
Boiled vegetable flan
200
2
40 - 45
Fish
Grey mullets
200
2
40 - 50
240
2
20 - 25
Pizza
Grill
Chops
3
15 - 20
Sausages
3
20 - 25
Grilled chicken
2
60 - 70
Roast veal on the spit 0,6 kg
70 - 80
Chicken on the spit
60 - 90
* The number of the slide refers to the lowest one (excepted the position on the bottom of the
oven, since the dripping pan cannot be inserted).
electrolux 63
Grilling
Quantity
Level
TYPE OF DISH
Fillet steaks
Beef-steaks
Sausages
Pork chops
Chicken (cut in two)
Kebabs
Chicken (breast)
Hamburger
Fish (fillets)
Sandwiches
Toast
Pieces
Weight
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
4
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Cooking time
(minutes)
Upper
side
Lower
side
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
64 electrolux
Cleaning and maintenance
Before each operation,
disconnect the appliance.
This appliance cannot be
cleaned with steam or with a
steam cleaning machine.
The oven should be kept clean
at all times. A build-up of fats or
other foodstuffs could result in a
fire, especially in the grill pan.
Cleaning the cooker
Drops of sauce, fruit juice etc., should
be removed as soon as possible with a
soft cloth soaked in warm detergent
water. Do not use steel wool or knives
to take off layers of crust. Remove
stubborn marks with a well wetted soap
impregnated pad, but care must be taken
not to scratch the enamel. Wash the
enamelled grids with water and
detergent; these can also be washed a
dishwasher.
Take off the burner covers and the grids
and wash them carefully with warm water
and detergent. Dry them well before
putting them back in position.
Moreover, make sure that these are
properly re-placed. The burner can be
rubbed with steel wool or a slightly
abrasive cloth.
Clean the oven door and crystal cover,
in models equipped with these items,
only with warm water, and avoid the use
of rough cloths or abrasive substances;
in cookers with an automatic ignition the
sparkling bulb should be cleaned
periodically and accurately to avoid
difficulties in lighting; furthermore check
that the burner holes are not obstructed.
Cleaning the oven
Clean carefully the oven cavity after use
when it is still warm. In fact, at this
moment it is easy to take off deposits
of fat or other substances such as fruit
juice, sugar particles or fat. You can use
warm detergent water or one of the
appropriate spray oven cleaners. Do not
direct the spray at the mat steel parts
as this could damage them and always
follow the manufacturer's instructions.
Clean the oven accessories with warm
water and detergent. Remove possible
incrustations with a slightly abrasive
powder.
Never line any part of the oven
with aluminium foil. It would
result in an accumulation of heat
which might damage the
cooking results and also
damage the enamel.
Controls - Sundries
Periodically check the condition of the
flexible pipe of gas connection and make
it replaced by skilled technicians as
soon as it shows abnormalities. Annual
replacement is recommended.
electrolux 65
Cleaning of the oven with
enamel coating
Principle:
Cleaning of the smooth and shiny
enamel oven walls should be done
manually.
Regular maintenance:
After preparing meat dishes, the oven
walls should be cleaned by means of a
sponge and a detergent in order to
remove possible fat splashes. By doing
so, the oven will produce less steam
when using it the next bme and it will
remain clean for a longer period. Soils
from overboiling on the bottom plate can
be eliminated more easily if the bottom
plate is removed from the oven.
Long-term maintenance:
Use only appropriate products available
on the market.
66 electrolux
Cleaning the oven door
For a more complete cleaning of the oven
door, it is advisable to disassemble it in
the following way (Fig. 10):
1. open the door fully;
2. turn the two caps situated on the arm
of the hinge to 180° (diagram 1 and
2);
3. partially close the door to an angle
of 30°;
4. lift the door and extract from the front
(diagram 3).
Re-mount the door by reversing the
operation described above.
Models in stainless steel or aluminium:
We recommend to clean the oven door
using only a wet sponge and dry it up
after cleaning with a soft cloth.
Never use steel wool, acids or abrasive
products as they can damage the oven
surface.
Clean the oven control panel following
the same precautions.
1
2
3
electrolux 67
Replacing the Oven Light
If the oven bulb needs replacing, it must
comply with the following specifications:
- Power: 15 W / 25 W,
- Voltage: 230 V (50 Hz),
- Temperature Rating of 300 °C,
- Thread type: E14.
These bulbs are available from your local
Service Force Centre.
)
To replace the faulty bulb:
1. Ensure the oven is disconnected
from the electrical supply.
2. Turn the glass cover
anticlockwise.
3. Remove the faulty bulb and replace
with the new one.
4. Refit the glass cover.
5. Reconnect to the electrical supply.
68 electrolux
Something not working
If the appliance doesn't work properly check the following points before asking for
service:
ƒ
ƒ
SYMPTOM
The cooker does not
operate.
SOLUTION
 Check that the unit is plugged in and the electrical
supply is switched on.
 Check the mains fuse has not blown.
 Check the correct control knob has been turned.
The hob is not giving
satisfactory results.
 Check the cooking pan is the correct size for the
cooking zone.
 Check the setting is correct for the type of cooking.
ƒ The oven does not come
on.
 Check that a cooking function has been selected.
 Check that the time of day has ben set (see chapter
"Setting the time of day").
 Check that the socket switch or the switch from the
mains supply to the cooker are ON.
ƒ
The oven light does not
come on.
 Select a function with the oven function control
knob.
 Check the light bulb, and replace it if necessary
(see "Oven Lamp replacement").
ƒ
It takes too long to
finish the dishes, or they
are cooked too fast.
 The temperature may need adjusting.
ƒ
Steam and
condensation settle on
the food and the oven
cavity.
 Refer to the contents of this booklet, especially to
the chapter “Using the Oven”.
 Leave dishes inside the oven no longer than 15-20
minutes after the cooking is completed.
ƒ
The oven fan is noisy.
 Check that shelves and bakeware are not vibrating
in contact with the oven back panel.
electrolux 69
Technical data
Oven
Electric Grill
Gas Oven burner
Oven light
Total Electric Rating
Voltage tension (50 Hz)
1,650 W
2,700 W
25 W
1,675 W
230 V
Hob
Rear left burner (semi-rapid)
2000 W
Front left burner (rapid)
3,000 W (Natural gas) - 2,800 W (LPG)
Rear right burner (semi-rapid)
2,000 W
Front right burner (auxiliary)
1,000 W
Total Gas Rating
10,700 W
Dimensions of the appliance
Height
Width
Depth
850 mm
600 mm
600 mm
Appliance
Class 1 and Class 2 Sub-Class 1
Category:
II2E+3+
Appliance set for use with gas type: G20/G25 20/25 mbar
70 electrolux
Instructions for the installer
The following instructions are meant for
a qualified installer, in order that the
operations of installation, regulation, and
service are executed according to the
existing regulations.
Whenever changes are mode involving
the disconnection of the machine it is
necessary to proceed with maximum
caution.
THE
MANUFACTURING
COMPANY DECLINES ANY
RESPONSABILITY
FOR
POSSIBLE DAMAGES
RESULTING
FROM
AN
INSTALLATION WHICH DOESN'T
COMPLY WITH THE RULES IN
FORCE.
Installation environnement
Warning - This unit can be installed and
can work only in constantly ventilated
rooms, according to rules in force. In
order to make the gas unit work properly,
it is necessary that air sufficient to gas
combustion can naturally flow in the
room. (The installer must follow the rules
in force).
The air flow into the room must come
directly through openings of external
walls. These openings (or opening)
should be realized in such a way not to
be occluded both from inside and
outside.
Installation and maintenance must be
carried out by a qualified technician, in
compliance with rules in force,
particularly NBND 51003.
The electric coonection must be carried
out in compliance with rule NBN.
Our responsability will not be involved in
case of accidents caused by a defective
or non existent earth connection.
Combustion
discharge
products
Gas cooking units must discharge
combustion products through hoods
directly connected to flues or outside.
electrolux 71
Positioning
This appliance has been designed to be
placed close to furniture units not
exceeding the height of the working level
(EN 60 335-2-6)
Levelling
The appliance is provided with adjustable small feet placed in the back corners of the base.
By adjusting the small feet it is possible
to ensure a uniform distribution of the liquids contained in pans or pots.
Gas connection
Gas connection must be carried out
according to the rules in force. The
manufacturing company release the unit,
once tested, adjusted for the kind of gas
stated on the rating plate located on the
back of the range, next to connection
pipe. Be sure that you are going to
connect the unit to the same kind of gas
written on the plate.
Connection using a rigid
pipe or a flexible metal pipe
To ensure higher safety, it is
recommended to carry out the
connection to the gas system using rigid
pipes (ex. copper) or using flexible
stainless steel pipes, to avoid any stress
to the unit. Gas feeding pipe fitting is
Gc 1/2. For this type of installation,
connection to the gas supply should be
carried out using only and exclusively
flexible metallic tubes in conformity with
rules in force.
YES
FLEXIBLE RUBBER
GAS PIPELINE
ELECTRIC WIRE
NO
FLEXIBLE RUBBER
GAS PIPELINE
ELECTRIC WIRE
72 electrolux
Connection using flexible
non metal pipes
When the connection can be easily
inspected in its full extent, there is the
chance to use a flexible pipe according
to the rules in force. The flexible pipe
must be tightly fixed using clamps
according to the rules in force.
The flexible pipe should be made ready
for use in such a way that:
- nowhere it can reach overtemperature,
other than room temperature, higher
than 30°C; if the flexible pipe, to reach
the cock, must run behind the range,
it must be installed as shown in the
diagram;
- it is no longer than 1500 mm;
- it shows no throttles;
- it is not subject to traction or torsion;
- it doesn't get in touch with cutting
edges or corners;
- it can be easily inspected in order to
check its condition.
The control of preservation of the flexible
pipe consists in checking that:
- it doesn't show cracks, cuts, marks
of burnings both on the end parts and
on its full extent;
- the material is not hardened, but shows
its normal elasticity;
- the fastening clamps are not rusted;
- expiry term is not due.
If one or more abnormalities are seen,
do not repair the pipe, but replace it.
IMPORTANT
Once installation is complete,
check the perfect seal of every pipe
fitting, using a soapy solution, never
a flame.
electrolux 73
Adaptation to different
kinds of gas
To adapt the appliance to a different kind
of gas from the one the appliance has
been set for, follow the instructions below
in their order.
Gas connection
LPG : use the rubber pipe holder «C».
Natural gas : use the pipe fitting «A».
Always insert the gasket «B». Then
proceed with the gas connection, as
indicated in the relevant paragraphs.
Hob burners nozzles
replacement
Remove the pan supports.
Extract the caps and the wall baffles
of the burners.
- Using a socket spanner 7 unscrew
and remove the nozzles replacing
them with the ones required for the
kind of gas in use (see table "Burner
characteristics").
Reassemble the parts following the
same procedure backwards.
These burners do not need any primary
air regulation.
Hob burners - Adjustment of minimum
level
To adjust the minimum level:
1) turn the knob to the position of
minimum flame;
2) remove the knob;
3a)when converting from natural gas to
LPG, tightly screw the by-pass
screw of the cocks;
FO 2127
-
FO 0392
By-pass screw
74 electrolux
3b)when converting from LPG to natural
gas unscrew about one-fourth turn bypass screw, until a regular small
flame is reached.
Reassemble the parts following the
same procedure backards.
Check that, turning quickly the knob
from the maximum position to the
minimum one, the flame does not go
out.
Replacement of gas oven
burner nozzle
To replace the gas oven nozzle, follow
this procedure:
1. Remove the bottom plate of the oven
cavity (“A”);
2. Undo the two fixing screws (“C”)
which keep the oven gas burner in
place
3. Gently slide the oven gas burner off
the injector support (“D”) and slowly
move it to the left hand side, taking
care not to cause stress to the spark
plug connection wire (“E”) and the
thermocouple (“F”) conductor;
3. With a socket spanner 7 unscrew and
remove the gas burner injector (“D”),
and replace it with the required one
(see "Burner characteristics");
4. Reassemble the burner following the
same procedure in reverse.
5. Replace the Gas Type Sticker (it is
located near the gas connection
ramp) with the one relevant to the new
gas type which is supplied with the
injector kit.
electrolux 75
Minimum level adjustment
of gas oven burner
After setting the oven on maximum
temperature with door closed for about
10 minutes, turn the knob to minimum.
To reach the thermostat by-pass screw
and adjust the minimum level, act as
follows:
– take out the gas oven control knob;
– in case of conversion from natural gas
to LPG, tightly screw the by-pass
screw of thermostat (see diagram,
letter "G");
– to convert from LPG to natural gas,
unscrew the by-pass screw, until a
regular small flame is reached.
– finally check that turning quickly the
tap from maximum position to
minimum position, the flame does not
go out;
– reassemble the knobs.
76 electrolux
Burner characteristics
BURNER
NORMAL
POWER
kW
REDUCED
POWER
kW
NORMAL POWER
NATURALPOWER
LPG
28-30/37 mbar
m3/h
inj.
G20
100/mm
20 mbar
g/h
G25
25 mbar
inj.
G30
G31
100/mm
Auxiliary
1,0
0,33
70
0,095 0,111
50
73
71
Semi-rapid
2,0
0,45
96
0,190 0,221
71
145
143
Rapid
Nat. Gas : 3,0
LPG: 2,8
0,75
119
0,286 0,332
86
204
200
Oven
2,7
1,0
114
0,257 0,299
83
196
193
By-pass diameters
Burner
Auxiliary
Semi-rapid
Rapid
Oven
Ø By-pass
n 1/100 of mm.
28
32
42
52
electrolux 77
Electrical connection
The unit is preset to work with a voltage
of single phase 230 V.
Before making the connection make sure
that:
— the energy power available in the
user's house is sufficient for the normal
supply of this appliance (see rating
plate).
— the unit is correctly connected to
earth through a suitable plug and
according to the installation country
Laws.
— the socket or the omnipolar switch
used for the connection must be easilv
reached with the installed appliance.
The appliance is supplied with electric
cable, therefore you will have to fit it with
a standard plug, suitable for the total
electric load shown on the rating plate.
The plug isto be inserted into a suitable
wall socket.
If you wish to directly connect to the
mains, you have to interpose an
omnipolar switch with a minimum
opening between contacts of 3 mm,
between the unit and the mains,
complying with the existing regulations.
The brown live wire (originating from the
clamp of the cooker junction box) must
always be connected to the phase of the
mains supply. In any case, the supply
cord must be positioned in such a way
as it doesn't reach in any point a
temperature higher by 50°C than the
room temperature.
Should the supply cord need to be
replaced, use only the following cable
types:
H05RR-F / H05VV-F / H05V2V2-F (T90).
It is necessary that the yellow/green
earth wire is about 2cm longer than the
live and neutral ones.
After the connection, test the heating
elements for about 3 minutes to ensure
that they are working correctly.
The manufacturer refuses any
responsability in cases where
normal safety measures are not
observed.
Neutral wire
Phase
Ground (yellow - green)
78 electrolux
Original spare parts
If after the checks listed in the previous
chapter, the appliance still does not work
correctly, contact your locals Service
Centre, specifying the type of
malfunctioning, the appliance model
(Mod.), the product number (Prod. No.)
and the serial number (Ser. No.) marked
on the identification plate.
This plate is placed on the front external
edge of the oven cavity.
Original spareparts, certified by the
product manufacturer and carrying this
symbol are only
available at our Service
Centre and authorized
spareparts shops.
electrolux 79
Declaration of guarantee terms
Our appliances are produced with the greatest of care. However, a defect may
still occur. Our consumer services department will repair this upon request, either
during or after the guarantee period. The service life of the appliance will not,
however, be reduced as a result.
This declaration of guarantee terms is based on European Union Directive
99/44/EC and the provisions of the Civil Code. The statutory rights that the
consumer has under this legislation are not affected by this declaration of
guarantee terms.
This declaration does not affect the vendor’s statutory warranty to the end user.
The appliance is guaranteed within the context of and in adherence with the following
terms:
1. In accordance with provisions laid down in paragraphs 2 to 15, we will remedy
free of charge any defect that occurs within 24 months from the date the
appliance is delivered to the first end user.
These guarantee terms do not apply in the event of use for professional or
equivalent purposes.
2. Performing the guarantee means that the appliance is returned to the condition
it was in before the defect occurred. Defective parts are replaced or repaired.
Parts replaced free of charge become our property.
3. So as to avoid more severe damage, the defect must be brought to our attention immediately.
4. Applying the guarantee is subject to the consumer providing proof of purchase
showing the purchase and/or delivery date.
5. The guarantee will not apply if damage caused to delicate parts, such as glass
(vitreous ceramic), synthetic materials and rubber, is the result of inappropriate
use.
6. The guarantee cannot be called on for minor faults that do not affect the value
or the overall reliability of the appliance.
7. The statutory warranty does not apply when defects are caused by:
− a chemical or electrochemical reaction caused by water,
− abnormal environmental conditions in general,
− unsuitable operating conditions,
− contact with harsh substances.
8. The guarantee does not apply to defects due to transport which have occurred
outside of our responsibility. Nor will the guarantee cover those caused by
inadequate installation or assembly, lack of maintenance or failure to respect
the assembly instructions or directions for use.
9. Defects that result from repairs or measures carried out by people who are not
qualified or expert or defects that result from the addition of non-original
accessories or spare parts are not covered by the guarantee.
10. Appliances that are easy to transport may be delivered or sent to the consumer
services department. Home repairs are only anticipated for bulky appliances
or built-in appliances.
11. If the appliances are built-in, built-under, fixed or suspended in such a way that
80 electrolux
12.
13.
14.
15.
removing and replacing them in the place where they are fitted takes more than
half an hour, the costs that result therefrom will be charged for. Connected
damage caused by these removal and replacement operations will be the
responsibility of the user.
If, during the guarantee period, repairing the same defect repeatedly is not conclusive, or if the repair costs are considered disproportionate, in agreement with
the consumer, the defective appliance may be replaced with another appliance
of the same value.
In this event, we reserve the right to ask for a financial contribution calculated
according to the length of time it has been used.
A repair under guarantee does not mean that the normal guarantee period will
be extended nor that a new guarantee period begins.
We give a twelve month guarantee for repairs, limited to the same defect.
Except in the event where liability is legally imposed, this declaration of
guarantee terms excludes any compensation for damage outside the appliance
for which the consumer wishes to assert his rights. In the event of legally
admitted liability, compensation will not exceed the purchase price paid for
the appliance.
These guarantee terms are only valid for appliances purchased and used in
Belgium. For exported appliances, the user must first make sure that they satisfy
the technical conditions (e.g.: voltage, frequency, installation instructions, etc.) for
the country concerned and that they can withstand the local climatic and
environmental conditions. For appliances purchased abroad, the user must first
ensure that they meet the qualifications required in Belgium. Non-essential or
requested adjustments are not covered by the guarantee and are not possible in all
cases.
Our consumer services department is always at your disposal, even after the
guarantee period has expired.
Address for our consumer services department:
BELGIUM
Tel:
Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363.04.44
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Fax:
02/363.04.00
02/363.04.60
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ELECTROLUX HOME PRODUCTS Consumer services 00 35242431-1
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
0035242 431-360
electrolux 81
European Guarantee
This appliance is guaranteed by Electrolux in each of the countries listed at the
back of this user manual, for the period specified in the appliance guarantee or
otherwise by law. If you move from one of these countries to another of the countries
listed below the appliance guarantee will move with you subject to the following
qualifications:
• The appliance guarantee starts from the date you first purchased the appliance
which will be evidenced by production of a valid purchase document issued by
the seller of the appliance.
• The appliance guarantee is for the same period and to the same extent for labour
and parts as exists in your new country of residence for this particular model or
range of appliances.
• The appliance guarantee is personal to the original purchaser of the appliance
and cannot be transferred to another user.
• The appliance is installed and used in accordance with instructions issued by
Electrolux and is only used within the home, i.e. is not used for commercial
purposes.
• The appliance is installed in accordance with all relevant regulations in force
within your new country of residence.
The provisions of this European Guarantee do not affect any of the rights granted to
you by law.
82 electrolux
electrolux 83
www.electrolux.be
356959702 R.A
06/08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement