Logicke obvody, aspekty aplikace ve evst.systémech

Logicke obvody, aspekty aplikace ve evst.systémech
Logické obvody,
aspekty jejich aplikace ve vestavných systémech
2014 A4M38AVS Aplikace vestavných systémů
J. Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
1
Polovodiče pro logické obvody, silně zjednodušený pohled
detaily viz. kniha- Vobecký, Záhlava: Elektronika
Polovodičový materiál pro log. obvody - křemík, Si, čtyřmocný
4 elektrony v el. obalu. atomu křemíku
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
2
Polovodič Si
Intrinzický polovodič, pouze jeden prvek, čistý materiál, ideální krystalová
struktury bez poruch (dislokací) krystalové struktury
Vodivost – intrinzická vodivost – pouze tepelně generovanými páry elektron
díra
Si
Si
Si
Si
Si
Si
společné valenční
elektrony
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
Si
Si
Si
Si
3
Polovodič Si
Dodání tepelné energie
– kmity, možnost uvolnění elektronu
z elektronového obalu,
vznik páru elektron - díra
Si
volný
elektron
díra
Intrinzická vodivost
– pouze tepelně generovanými páry elektron - díra
elektron při působení vnějšího elektrického pole
– pohyb ve směru el. pole.
Růst intr. vodivosti s teplotou
Uspořádaný pohyb elektronů – elektrický proud,
Díry – též pohyb při působení vnějšího el. pole,
Si
tepelná
energie
Pohyblivost elektronu - trojnásobná oproti pohyblivosti díry v (Si materiálu)
(důsledek – vliv na volbu šířky tranzistoru NMOS a PMOS ve struktuře CMOS
(PMOS – volby 3x širší pro dosažení stejného odporu)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
4
Nevlastní polovodič typu N a P
Dotace prvky V nebo III skupiny , zvýšení vodivosti (5 el. v obalu, 3 el. v
obalu)
nevlastní vodivost, nevlastní polovodič
způsobená působením příměsí
Polovodič typu N (pátý elektron atomu dopantu – vázán slabě k jádru, dodání
malé energie – možnost uvolnění elektronu, za pokojové teploty – atom
dopantu – volný elektron)
Polovodič typu P (3 elektrony v obalu, chybí jeden el. pro kovalentní vazbu,
toto místo může zastoupit jiný elektron (analogie – hra s chybějící židlí).
Pohyb díry
volný
elektron
Si
Si
As
Si
Si
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
díra
B
Si
Si
Si
a)
Si
b)
5
Nevlastní polovodič typu N
Zvýšení vodivosti polovodiče - zvýšení počtu volných nosičů náboje
polovodič typu N, příměsi ze skupiny V (5- mocné, 5 el. v obalu)
Dopant - donor - dárce- poskytuje elektron
Přidání příměsí - difuzí, iontovou implantací,…
4 el. vázané ve struktuře pevně, pátý el. vázán slabě,
dodání malé ionizační energie (řádu desítek meV) na uvolnění elektronu
Za pokojové teploty - všechny atomy donorů - ionizovány
Elektronová vodivost materiálu, nevlastní polovodič typu N
Polovodič N - majoritní nosiče - elektrony, minoritní nosiče díry
Polovodič N je navenek ale stále elektricky neutrální
počet kladně a záporně nabitých částic je shodný
Pokud elektron opustí atom donoru - ionizovaný atom donoru - představuje
místo kladného „fixovaného“ náboje
Vyšší koncentrace volných elektronů- vyšší vodivost
Velmi vysoká koncentrace dopantů, degenerovaný polovodič N+
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
6
Nevlastní polovodič typu P
Polovodič typu P, příměsi - ze skupiny III (3- mocné, 3 el. v obalu)
Dopant - akceptor - příjemce, může přijmout elektron - příjemce
není úplná kovalentní vazba, chybí pro ni elektron
Elektron se může přijmout z vedlejšího atomu Si, zde pak chybí elektron ve
vazbě- díra se posune, tato díra se takto může pohybovat dále
Děrová vodivost, materiál typu P
Pohyblivost díry je 1/3 oproti pohyblivosti elektronu - vodivost materiálu typu
P je 1/3 oproti typu N při stejné koncentraci volných nosičů
polovodič P - majoritní nosiče - díry, minoritní nosiče - elektrony
Polovodič P je ale stále elektricky neutrální, počet kladně a záporně
nabitých částic je opět shodný
Pohyb díry - Ionizovaný atom akceptoru - představuje místo záporného
„fixovaného“ náboje
Velmi vysoká koncentrace dopantů akceptorů - degener. polovodič P+
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
7
Přechod PN
Polovodiče P a N na sobě
difůze elektronů z oblasti N do oblasti P, děr z P do N, rekombinace
(difůzní délka - střední dráha nosiče, než rekombinuje )
Vznik chuzené oblasti - bez volných nosičů - elektronů, nebo děr, oblast
prostorového náboje (OPN) vyprázdněná oblast, (depletion region)
- oblast PN přechodu
Po „odešlých“ děrách a elektronech zůstávají ionizované atomy donorů
a akceptorů, představují místa „fixovaných“ záporných a kladných
nábojů, elektrická dvouvrstva
PN přechod - uspořádání i P+ na N, nebo N+ na P
čím vyšší koncentrace dopantů- kratší dif. délka, menší OPN
difuze el. a děr
P
ochuzená oblast
N
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
P
N
elektrická dvouvrstva
8
Dioda s přechodem PN
Dioda s přechodem PN, Si materiál, napětí v předním směru, 0,6 až 0,7 V
Zapojení diody v propustném směru – nutnost překonat působení
elektrického -elektrické dvouvrstvy v oblasti přechodu.
Průchod elektronů a děr do oblasti přechodu PN, rekombinace. uvolnění
energie ve formě tepelné energie.
Schottkyho dioda přechod Kov – polovodič, napětí v předním směru 0, 3
V ( příklad Schottkyho diody –např.m dioda BAT 46)
Závěrný proud Si diody s přechodem PN, roste s teplotou, způsoben
tepelnou genereací párů elektron – díra
problém klidových proudů obvodů CMOS s bateriovým napájením. ( i
omezení funkce obrazových senzorů CMOS)
Světloemitující dioda – LED, zapojení v předním směru – působení
vnějšího pole – napájecí obvod - příchod elektronů a děr do oblasti
přechodu PN, rekombinace, uvolnění energie - částečně ve formě
optické – nebo světlo, částečně ve formě tepelné
napětí v předním směru LED – přibl. 2 V ( červená LED),
zelená – vyšší 2 – 2, 5 V, bílá LED – 3 V a více
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
9
Návrh obvodu s diodami a LED
Návrhvýstupní napětí obvodu, napětí v předním směru LED, volby proudu,
výpočet odporu zvoleného rezistoru.
Dioda Si – jako ochranný prvek
dioda do série s napájením
dioda antiparalelně
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
10
MOS tranzistor s indukovaným kanálem N
Substrát , polovodič P, izolant SiO2, Gate - polykrystalická Si elektroda
MOS Tranzistor
M - Metal poly Si (dříve i Al), izolant O - Oxid, S- Silicon substrát křemík
UG kladné, „přitahování“ elektronů, až počet elektronů přesáhne počet děr,
Při UG > UT - prahové napětí, vznik inverzní vrstvy pod G
indukovaný kanál n
tranzistor NMOS elektrody G- gate, S - Source („zdroj nosičů!), D – Drain
(„odvaděč nosičů“), pomocí oblastí N+ , kontakt –substrát P+
poly - Si
substrát
UG =0
G
UG > UT
SiO2
G
N+ - Si
P - Si
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
substrát
N+ - Si
P - Si
inverzní
oblast
indukovaný
kanál n
11
Tranzistor NMOS s indukovaným kanálem - vlastnosti
Napětí mezi elektrodami Gate a Source
UGS > UT (prahové napětí - threshold)
V log. obvodech - MOS tranzistor jako spínač
IDS
UT
spínač „proti zemi“, UG - UGS = UG - 0 > UT,
elementární N- MOS invertor
UGS
U GS = U G - U S > U T
D - drain
S -source
UG
N + - Si
N + - Si
+ Ucc
D
US
U2
substrát
P - Si
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
U1
S
12
Tranzistor NMOS jako spínač ve vzorkovači
G
+ Ucc
D
S
D
U2
U1
D
G
B- sub.
S
S
Kanál n, elektrony, US nižší napětí oproti UD, symetrická
konstrukce, záměna funkce S a D podle připojeného napětí
NMOS jako spínač - vzorkovač UG - US > UT , pozor UG > US + UT
! Diody tvořené D a S proti substrátu- musí být v záv. směru- substrát
zapojit na „nejzápornější“ napětí vyskytující se v obvodu tranzistoru
Spínání napětí (-2 V až +2 V), substrát -2V, napětí UG ( -2V vyp, + 5 V zap.)
Pro přepínač, vzorkovač - použitelný pouze typ se samostatně vyvedeným
substrátem,
Pozor - substrátová dioda MOS tranzistorů
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
13
Příklady tranzistorů NMOS
Příklad tranzistoru NMOS – 3 vývody BS170
vhodné pro spínání proti zemi
(analogie výstupu „open drain“)
Příklad tranzistoru NMOS - 4 vývody,
BSS 83, spínací tranzistor
drain i source mohou byt na nenulovém
potenciálu
b – substrát
(na „nejzápornější napětí“ v obvodu)
(vhodný pro multiplexery, vzorkovače)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
14
Tranzistor PMOS s indukovaným kanálem P jako spínač
D - drain
S -source
UG
P+
P + - Si
+ Ucc
S
- Si
B- sub.
S
U1
US
D
N - Si
D
G
U2
R
substrát
+ Ucc
0
Kanál P, nosiče náboje díry, zdroj nosičů source S - na vyšší (kladné) napětí
oproti D - drain,
Symetrická konstrukce, záměna funkce S a D podle orientace připojeného
napětí mezi elektrodami
U1 = Ucc PMOS rozepnut - nevede , U1 = 0 PMOS sepnut - vede
! Diody tvořené D a S proti B -substrátu- musí být v záv. směruB - zapojit na „nejkladnější“ napětí vyskytující se v obvodu tranzistoru
PMOS s kanálem P
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
15
Bipolární tranzistory pro vestavné systémy
Tranzistory NPN, PNP, parametry h21E, ( hFE ), UCB max , UCE max, ICmax, Pmax,
UBE = typ. 0,7 V napětí na přechodů B- E v propustném směru (jako dioda)
Proudový zesilovací činitel h21E IC = h21E . IB
h21E u tranz. malých výkonů, IC do 0,5 A typicky 200 – 300
Parametr h21E , v katalozích také označen jako hFE, nebo β (beta)
(rozptyl hodnot h21E . třídění do skupin BC 546 -2, BC546 -3, a jiná označení).
Výkonové tranzistory při větších proudech – nižší h21E
Tranzistor jako zesilovač – převod proud báze IB – na proud kolektoru IC
Proud emitoru IE = IC + IB
IC
Rb
U1
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
IB
UCE
GND
16
Mezní parametry tranzistorů
Tranzistor jako zesilovač – převod proud báze Ib – proud kolektoru Ic
Mezní napěťové parametry
UCB max , UCE max,
(UEBmax max. napětí přechodu Báze Emitor v závěrném směru (typicky 5 až 7V u
většiny tranzistorů) při překročení hrozí průraz přechodu BE
Mezní proudové paramtery:
ICmax, max. proud kolektoru
Ibmax max. proud báze – pro „nepřekročení“ správná volba Rb
Mezní výkonová ztráta Pmax (výkonová ztráta P = UCE x IC)
Především u výkonových tranzistorů, Pmax – udává, jakou výkonovou ztrátou se
tranzistor může zatížit při jeho dostatečném chlazení, konstrukčně –
chladičem je nutno zajistit chlazení a dostatečný odvod tepla
IC
Rb
U1
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
Ib
UCE
GND
17
Bipolární tranzistor jako spínač pro vestavné systémy
Tranzistor v lineární oblasti nárůst Ib způsobí nárůst Ic, (zesilovač proud – proud)
Ucc = URC + UCE = IC x RC + UCE
+ Ucc
IC
Dosažení meze lineární oblasti IC x RC se
blíží Ucc = Ib další nárůst Ib nezpůsobí nárůst IC,
RC
URC
Ib
Dosažení saturace, tranzistor funguje jako spínač
UCE
(velikost IC je pak dána pouze vnějším obvodem)
Rb
Na tranzistoru je malé – saturační napětí UCEsat
GND
UCEsat desetiny voltu, podle velikosti IC a typu tranz. (0,2 V,….0, 5 V)
Výstupní char. NPN BC 546
oblasti saturace kolektoru
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
18
Příklad návrhu spínače ovládaného uP STM32F207
Příklad. LED přední napětí UF = 2 V ( podle typu LED)
+ Ucc
U
F
Požadován proud 100 mA, napájení + 5 V,
LED
RC
NPN BC637, hFE - volba 50 odhad UCEsat = 0, 5 V
IB
IC
Ucc = UF + UCEsat + IC x RC 5 V= 2 V + 0,5 V + IC x RC
UCE
RB
volba RC = 25 Ohmů , proud báze min.
GND
IB = IC / hFE = 100 / 50= 2 mA (min.)
odhad UOH procesoru 3 V (při UCC = 3,3 V)
RB = (UOH – UBE) / IB = (3 – 0, 7) / 0,002 = 1150 Ohmů (max.)
Co se stane, pokud by hFE menší než 50 (např. 40) ,
Proud IC bude = h21E . IB= 80 mA ,
Tranzistor - v lineární oblasti (nebude již v saturaci), nárůst UCE, nárůst výkon. ztráty
PC = UCE x IC
Použití většího proudu IB, než odpovídá výpočtu,
Činitel saturace ksat, volíme např. 2. IBsat = ksat x IB = 4 mA , tedy RB = 570 Ohmů
(v řadě je k dispozici 560 Ohmů)
(příměr saturace,nákup = odhadovaná spotřeba x ksat, jistá forma předimenzování)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
19
Kontrola návrhu buzení spín.dle param. výst. STM32F207
Kontrola
UOH napětí na pinu
generujícího
vysokou úroveň H (high)
pro buzení tranzistoru
proudem 4 mA
pro. celkový proud 6 mA
bude
UOH = UDD – 0, 4 V
UDD – napáj. napětí proc.
pro 4 mA bude pokles
(lin. aproximace)
odhad přibl.
UOH = UDD – 0, 27 V=
3, 3 – 0, 27 V = přibl.3 V
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
20
Optrony
Optron, kombinace infračerveně zářící diody IRED („infra LED“) a
fototranzistoru – FT (příp. fotodioda a zesilovač s komparátorem)
Parametr CTR poměr přenosu proudu kolektoru fototranzistoru vůči proudu
IRED IC /IF fototranzistoru vůči proudu IRED
CTR = IFT /IIRED, v procentech, bývá přes 40 % a více – 100 % (IRED – FT),
(příklad optron CNY17)
Galvanické oddělení – optická izolační bariéra
Pozor na přepólování IRED –malé průrazné napětí i menší než 10 V,
Pozor na přepólování FT - přechod CB otevřený, BE zavřený, průraz diody –
přechod BE při napětí pod 10 V
IRED
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
FT
21
Výstup s galvanickým oddělením optronem
Výstup z uP s galvanickým oddělením
Buzení IRED v optronu – podobně jako buzení LED, napětí na IRED 1,5 až 2 V
Buzení proti napájení nebo proti zemi, přímo pinem uP (malé proudy cca 1 – 3 mA),
nebo s pomocným tranzistorem T1
Výstupní FT, doplnit ochrannou Dochr proti přepolování, ochrana proti průrazu
přechodu báze – emitor FT, přepólování, přechod CB fototr. – propustný,
+ Ucc
IRED
FT
Dochr
RC
RB
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
T1
GND
22
Vstup s galvanickým oddělením optronem
Vstup log. signálu do mikropočítače s galvanickým oddělením
Vnější obvod budí IRED, odezvy optronů s fototranzistory - řádově 10 us.
Použitelné pro frekvence řádu 10 kHz, pozor – saturace – změna střídy signálu,
různá doba náběžné a spádové hrany
Ochr. dioda D ochr proti přepólování (LED, IRED malé průrazné napětí i pod 10 V),
opticky oddělené vstupy - standardní vybavení PLC (Programmable logic
controller)
Rychlé optrony. – IRED + fotodioda + zesilovač, logický výstup
použitelné pro frekvence řádu MHz
R = 1k2
Dochr
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
Ucc
IRED
FT
Rk
10k
vstupní
pin uP
23
Výkonové MOS tranzistory pro vest. systémy
Ve vestavném systém – tranzistor použit nejčastěji jako spínač
Výkonové MOS tranzistory pro vestavné systémy
spínání větších proudů - ovládání relé, motorků,..
Nejčastěji NMOS s indukovaným kanálem,
Velké kapacity mezi Gate a Drain – potřeba větší ( dynamické) budicí proudy
při spínání, potřeba vložit mezi procesor a tranzistor budič tzv MOS driver.
výklad – děj při spínání velkého proudu, působení parazitní kapacity
(analogie dveře – proti …)
Obvykle nepostačuje malé napětí 3 V z procesoru , potřeba větší napětí,např. 10 V
, použití specializovaných obvodů tzv. MOS driver schopných generovat
požadované napětí a především dostatečný proud nutný pro buzení elektrody
Gata s velkou kapacitou.
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
24
Invertor CMOS
CMOS - komplementární MOS logika využívající kombinaci
NMOS a PMOS tranzistorů
Sp
invertor CMOS
(není CMOS tranzistor !)
+ Ucc
p kanál
nosiče - díry
Dp
Dn
n kanál,
nosiče - el.
Sn
výstup
invertoru
vstup
+ Ucc
UG
P+
N+
(kontakt)
GND
P+
N+
N+
(N - kanál)
P - kanál
vana P - Si
substrát
P+
(kontakt)
N - Si
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
25
Invertor CMOS
CMOS - komplementární MOS logika využívající kombinaci
NMOS a PMOS tranzistorů
+ Ucc
Sp
D2
CMOS invertor
( není CMOS tranzistor !)
D1
Dn
Dn
D3
Sn
výstup
invertoru
vstup
+ Ucc
UG
P+
N+
(kontakt)
GND
P+
N+
(N - kanál)
P - kanál
substrát
N+
D2
N - Si
D3
vana P - Si
P+
(kontakt)
D1
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
26
Invertor CMOS
Důsledky
V každém logickém obvodu CMOS je záporně polarizovaný PN přechod
mezi svorkami Ucc – napájení a GND – zem.
Při přepólování napájení – v propustném směru
Pro uživení zařízení – použít zdroj s omezením proudu
CMOS - komplementární MOS logika využívající kombinaci tranz.
Tyto závěrně polarizované přechody PN- závěrný proud – problém
klidového odběru – „Stand By“ režim procesorů pro bateriové
napájení- při požadavku na etrémně malé klidové odběry- řádu uA.
(Příklad- měřidla, rozpočítávací měřidlo topných nákladů - požadavek na
funkci 10 let z jediné baterie, el. vodoměr,…)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
27
Náhradní schéma výstupu CMOS
Sériově zapojené tranzistory PMOS a NMOS,
Klidový stav Rp,nebo Rn se blíží nekonečnu – rozepnutý stav
+UCC
Druhý tranzistor – sepnutý RON
CMOS invertor
RP
( není CMOS tranzistor !)
Náhradní schéma:
Zdroj UCC do série RP_ON
nebo GND ( 0 V) do série RN_ON
u řady HCMOS a dalších ,
odpory 100 Ohmů a nižší
( 74LVCxxx RN_ON ~15 Ohmů, podle typu)
Při změně stavu,
malý okamžik vedou oba tranzistory
proudový impuls mezi UCC a GND
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
RN
U2
GND
RP_ON
RN_ON
+UCC
U2
GND
28
Logický obvod jako dvoubran- statické parametry 1
Ucc napájení ( UDD),
Ucc
zem- GND- (ground)
Vstup, Ui, Ii vstupní napětí, proud
Výstup UO, IO, výstupní napětí, proud
Pozor na orientaci výstupního proudu.
Ii
Io
Ui
Uo
Kladný výstupní proud IO - „vtéká“ do výstupu (proud z výstupu přes rezistor
do GND - záporný) důležité kvůli orientaci v katalogových údajích
(pozn. v aglosaské lit. napětí onačeno jako V -Voltage, tedy Vi, VO,,....)
(u STM32 a dalších proc. označení VDD - napájení , VSS - zem)
Pomůcka pro zapamatování označení - Ucc ( bipolární log. obvody, NPN
tranzistory, kolektory na kladné napět) UCC U - colector, colector
Podobně NMOS logika, Drain na kladné napětí
tedy UDD (napětí U -Drain, Drain - UDD, jako UCC kladné napájení)
U STM32F103,..logika společné elektrody Source ( USS - source, source) ekvivalent GND.
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
29
Logický obvod jako dvoubran- statické parametry 2
Ucc
Ii
Charakteristické parametry obvodu
Ui
Io
Uo
UiH - vstup. napětí pro vysokou log. úroveň - High
UiHmin - minimální vstupní napětí pro vysokou log. úroveň - High !!!
(které obvod vyhodnotí jako úroveň High)
UiL - vstup. napětí pro nízkou log. úroveň - Low ,
UiLmax - maximální vstupní napětí pro nízkou log. úroveň - Low !!!
(které obvod vyhodnotí jako úroveň Low)
UOH - napětí na výstupu obvodu generujícího vysokou úroveň - High
UOL - napětí na výstupu obvodu generujícího nízkou úroveň - Low
IiH - vstupní proud pro vysokou log. úroveň High připojenou na vstup
IiL- vstupní proud pro nízkou log. úroveň Low připojenou na vstup
IOH - výstupní proud při vysoké úrovni - H High
IOL - výstupní proud při nízké úrovni - L Low
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
30
Dynamické parametry - odezva na změnu na vstupu
vstup
Um
tPLH
tPHL
UOH
výstup
ve fázi
Um
tPHL
výstup
v protifázi
Ui (3V - TTL )
(1,5 V - TTL)
0V
tPLH
UOL
UOH
Um
UOL
tPLH - zpoždění odezvy při změně z nízké na vysokou úroveň ( Low - High)
tPHL - zpoždění odezvy při změně z vysoké na nízkou (High - Low)
Um (nebo také Ut) rozhodovací úroveň
tPLH Propagation delay time, low-to-high-level output
tPHL Propagation delay time, high-to-low-level output
tpd Propagation delay time, obecně doba zpoždění odezvy obvodu
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
31
Dynamické vlastnosti - předstih a přesah dat
řídicí
vstup
UH
0V
tS
datový
vstup
tH
UH
0V
ts (set - up time) předstih datového signálu vůči hodinovému řídicímu) sig.
tH (hold time) přesah datového signálu vůči hodinovému (řídícímu) signálu
vyjadřuje dobu, po kterou musí být datový log. signál v klidu před
testováním a po testování v okamžiku určeném příslušnou aktivní hranou
hodinového signálu
význam, specifikace klopné obvody, posuvné registry, paměti,...
příklad specifikace u 74HCT595 ,
SH_CP – hod. sig. ,DS- datový vstup
posuvný registr (úloha - cvičení)
(analogie – snímek – s bleskem,
zde náběžná hrana hod. sig. - blesk)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
32
Bipolární logické obvody
Logika TTL (nepoužívá se),
význam - definice standardu a úrovní
napájení Ucc = + 5V proti zemi - GND
příklad - obvod NAND 7400
vstupy A, B, výstup Y, Y = /(AxB)
Ucc
T1
130
1k6
T4
A
B
Vstup na UIL - nízká úroveň,
vstupní proud IIL - záporný (= -1,6 mA) , vytéká
z emitoru T1 a vtéká do výstupu budicího obvodu
4k
T2
D
Y
T3
1k
GND
pro TTL logiku - kritický parametromezení počtu vstupů, které může výstup ve stavu L budit; snaha snížit IIL
Vstup na UIH - úroveň H, vtéká nulový nebo malý kladný proud do vstupu
UOH omezeno. Úbytek na UAK na diodě D a UCET4 (emitorový sledovač T4)
UOH < UCC - UCET4= 5 V - 0,7 V- 0,7 V= 3,6 V
- důsledek na výstupu Y hradla TTL není ve stavu H napětí 5 V ale nižší
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
33
Bipolární logické obvody TTL -LS a TTL - ALS
Snížení IIL i dalších proudů v obvodu, řady bipolárních log. obvodů
TTL - LS ( Low Power Schottky)
ALS (Advanced Low Power Schottky)
Ucc
20k
Ucc
120
8k
37k
50k
14k
50
A
Y
B
4k
12k
5k
Y
A
1k5
3k
B
2k8
5k6
GND
GND
IIL - záporný (= -0,4 mA)
IIL - záporný (= -0,1 mA)
Při definici parametrů CMOS log obvodů (např. i mikroprocesorů) často odkaz
na parametry TTL, nebo TTL - LS, např. formou, že výstupu uP je schopen budit
vstup jednoho TTL hradla ( „to drive one TTL load“),
TTL – obvody se již nepoužívají, zde pouze pro referenci parametrů, podobné struktury
výstupní struktury v řadě log. obvodů BiCMOS - CMOS – vstup, Bipolární – výstup)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
34
Pouzdro log. obvodu, číslování vývodů
indexová značka
14
1
UCC
7400
směr číslování
vývodů
Číslování vývodů na pouzdře logického obvodu
proti směru hodinových ručiček
Vývod č. 1 umístěn vlevo od indexové značky
směr platí i u pouzder pro SMD (povrch. montáž)
Přívody napájení UCC a GND u TTL, TTL - LS,...,
CD4000, 74HC, 74HCT,..
GND 7
8
- vlevo dole GND, vpravo nahoře UCC,
pouzdro 14 vývodů GND pin 7, Ucc pin 14
pouzdro 16 vývodů GND pin 8, Ucc pin 16
platí také u některých procesorů ( AT89C51,...)
pouzdro DIL 40 vývodů GND pin 20, Ucc pin 40
neplatí však obecně, např. ATmega32,,,,,a další s vnitřním převodníkem A/D
svorky UCC a GND uprostřed na stranách pouzdra, pro zkrácení vnitřních
přívodů v nitřních přívodů v pouzdře a snížení jejich impedance
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
35
Parametry řad bipolárních log. obvodů
Důležité údaje:
UILmax max. napětí pro úroveň L (nízká úroveň na vstupu)
UIHmin min. napětí pro úroveň H (vysoká úroveň na vstupu)
IILmax - vstupní proud pro UIL - nízkou úroveň na vstupu
Ut - rozhodovací napěťová úroveň na vstupu
UCC - napájecí napětí – typicky + 5 V ( + 4,75 až + 5,25 V)
UILmax
IILmax
UIHmin
IIH
[V]
[mA]
[V]
[uA]
[mA]
TTL
0,8
- 1,6
2
40
LS - TTL
0,8
- 0,4
2
S TTL
0,8
-2
FAST
0,8
ALS
0,8
řada
IOLmax UOLmax
IOH
UOHmin
tPD
Ut
ICCL
[V]
[mA]
[V]
[ns]
[V]
[mA]
16
0,4
- 0,4
2,4
10
1,3
3
20
8
0,5
- 0,4
2,7
10
1,1
0,6
2
50
20
0,5
-1
2,4
4,7
1,3
5
- 0,6
2
20
20
0,4
-2
3
3,3
1,5
1,4
- 0,1
2
20
8
0,5
- 0,4
3
6
1,4
0,4
pro TTL: UILmax = 0,8 V, UIHmin= 2 V, IILmax = 1,6mA,
zpoždění tpd - jednotky ns, a více podle typu obvodu.
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
36
Bipolární log. obvody
Nevyužité vstupy – u TTL, TTL – LS, TTL – ALS
Pro stav L – připojit na zem - GND,
Pro stav H připojit na výstup hradla s definovanou úrovní H
(invertor se vstupem na GND) nebo na UCC ( i přes odpor 2 - 5 kOhmů)
Nezapojený vstup TTL, TTL – LS, TTL – ALS se chová jako by byl připojen na
úroveň H – ale není to korektní stav
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
37
Logické obvody v technologii NMOS
Snížení vstupní a napájecích proudů - logické obvody v technologii NMOS
se využívalo pouze tranzistorů MOS s kanálem N
používaná pouze pro specializované obvody a obvody velké integrace
nejsou v obvody s funkcí analogickou obvodům TTL (není hradlo NAND,..)
používáno také u mikroprocesorů Intel 8080, 8086,
ale i jednočipových mikropočítačů Intel 8031, 8051,..
(obdobné mikropočítače v technologii CMOS 80C31, 80C51, 89C51 písmeno C označuje použitou technologii CMOS)
Integrované obvody v technologii NMOS
- stálý statický proudový odběr int. obvodu
např. elementární invertor NMOS
(nyní proto používána pouze technologie CMOS)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
+ Ucc
D
U2
U1
S
38
Logické obvody v technologii CMOS, řada CD4000
Technologie CMOS s hliníkovým hradlem - elektroda Gate - hliníková
logické obvody řady CD4000 ( někdy označované jako high voltage CMOS)
viz WWW.TI.COM
+ Ucc
v klidu Icc= 0, proud. odběr při změnách stavu
Sp
napájecí napětí Ucc = 3 až 15 V
zpoždění invertoru - tpd roste s klesajícím
Dp
napájecím napětím
Dn
UCC
[V]
5
10
15
tPD
[ns]
125
50
40
Sn
Obvody pro „pomalé aplikace“
UiHmin = 0,7 x Ucc,
UiLmax = 0,3 x Ucc
Řada CD 4000 - mnoho typů, široce rozšířené, nejsou kompatibilní s řadou TTL
( jiné rozložení vývodů, jiné funkce)
CD 4011 hradlo NAND rozložení vývodů jiné než u NAND TTL 7400
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
39
Logické obvody HC MOS
Rychlé logické obvody CMOS
- High Speed CMOS 74HCxx
náhrada za TTL, obdobné označení, funkce i rozložení vývodů
TTL 7400, 74LC00, 74 ALS 00 funkční náhrada 74HC00, atd.
Technologie CMOS s křemíkovým hradlem - Poly Si Gate
hradlo z polykrystalického křemíku – používáno u všech současných
miroprocesorů,…)
Napájecí napětí UCC = + 2 až + 6V, typicky UCC = + 5V
74HC – odlišné vstupní úrovně od TTL
74HCxxx Um (Ut) = 0,5 Ucc rozhodovací úroveň polovina napájecího napětí
UiHmin = 0,7 x Ucc, 3,5 V !!! (při UCC = 5V)
UiLmax = 0,3 x Ucc 1,5 V
(při UCC = 5V)
Výstup TTL není možno připojit na vstup HC (UCC = +5 V)
UOH TTL obvodu není kompatibilní s UIH min u HC obvodu !
vstupní klidové proudy IIH, IIL velmi malé, typ. 100 nA, zaručováno- menší 1 uA
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
40
Logické obvody HCT MOS
Rychlé logické obvody CMOS - High Speed CMOS 74HCTxx
Úprava vstupu HCT obvodu - kompatibilní s výstupními úrovněmi TTL
posun, zpětná vazba,..
(úprava pouze ve vstup. obvodu, ostatní je jako u HC, žádné další diody)
Sp
+ Ucc
Dp
(Napájení standardně UCC = +5V, rozmezí + 4,5 V až +5,5 V)
Výstupní obvod HCT – vlastnosti - jako výstup HC
74HCTxxx Um (Ut) = 1,3 V rozhodovací úroveň na vstupu
UiHmin = 2 V !!!
UiLmax = 0,8 V
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
Dn
Sn
41
Logické obvody HCT MOS
Pozor, na vstupu 74HCT může být UiH = 2,4 V,
ale roste ICC
Příčný proud- NMOS – již vede,
PMOS – ještě není zcela vypnut
Sp
+ Ucc
Dp
Dn
∆ICC – změna napáj. proudu ICC,
pokud bude jeden vstup na UiH = 2,4 V
u SN74HCT00 (Texas Instruments ∆ICC = typ. 1,4 mA, Philips – NXP 0,6 mA)
Sn
Požadavek strmosti hran vstupního signálu – (stejný důvod) zamezit
výskytu napětí na vstupu v oblasti rozhodovací úrovně, požadavek doba
hran kratší než 500 ns - jinak – nárůst ICC
Pro bateriové napájení – vstupy - úroveň 0, nebo UCC, jinak zvýšení odběru.
Nevyužité vstupy – připojit na GND nebo UCC,
Vysokoimpedanční vstup- nepředvídatelné chování, elektrostatická indukce
úroveň H nebo L.
Nepředvídatelné chování obvodu CMOS - !!!! kontrola vstupů
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
42
Typické vstupní parametry obvodů HC, HCT
Ucc
74HCxxx
Um (Ut) = 0,5 Ucc rozhodovací úroveň
UiHmin = 0,7 x Ucc, 3,5 V !!! (při UCC = 5V)
UiLmax = 0,3 x Ucc 1,5 V
74HCTxxx při Ucc= 5 V
UiHmin = 2 V
UiLmax = 0,8 V
Ii
Io
Ui
Uo
Um (Ut) = 1,4 V rozhodovací úroveň
Ii zbytkový vstupní proud (Input Leakage Current) typ. do 0,1 uA,
CMOS prakticky nulový statický vstupní proud oproti TTL.
(typicky i menší - řádu nA, určen svodovými proudy ochranných diod) (vstup
připojen na Ucc, nebo GND)
Vstupní kapacity Ci = typ. řádově 5 - 10 pF
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
43
Typické výstupní parametry obvodů HC, HCT
Ucc
UOH - určen UCC a velikostí výstupního proudu,
vnitřním odporem RP
naprázdno přibližně UOH = UCC
UOL určeno velikostí výstupního proudu
Ii
Io
Ui
Uo
a vnitřním odporem RN
naprázdno přibližně UOL = 0 V (GND)
Vnitřní odpory , pro odhad napětí - přibližně 100 Ohmů a méně
(R - pro NMOS tranzistor typ 50 Ohmů a méně)
Náhradní schéma výstupu
+UCC
RP
UOL = IO . RN
UOH = UCC – (IO . RN)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
RN
UO
GND
44
Mezní parametry obvodů HC, HCT
ICC , IGND , IO , IiK , IOK
(absolute maximum) překročením hrozí poškození
Ucc
Ii
Ui
ICC, IGND - proud svorkou UCC nebo GND
= 50 mA (70mA - bus typy) !!!
IO - výstupní proud = ± 25 mA (±
± 35 mA bus typy)
(output source or sink current)
IIK proud vstupními záchytnými diodami ±20 mA (input diode current)
při (UOi < −0.5 V nebo UOi > UCC + 0.5 V)
(vstup „zápornější“, než GND; „kladnější“ než Ucc)
Io
Uo
IOK output diode current (UO < −0.5 V to UO > UCC + 0.5 V)
proud výstupními (parazitními) diodami − ±20 mA
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
45
Mezní parametry obvodů HC, HCT, důsledky
Ucc
ICC , IGND , IO , IiK , IOK
Ii
Ui
Io
Uo
Příklad - posuvný registr 74HCT595 ,
použit pro buzení 7- segment LED, výstupy buzení LED proti UCC (úloha cvič.)
jak volit proud? IO ?? 10mA, katalog IOmax = 25 mA, ANO - OK
10 mA méně než 25 mA,
ale !!!
7x 10 mA = 70 mA = IGND max .absolutní pro 74HCT595 je právě 70 mA NE!!!
volit nižší proud, např. 5 mA (7x 5 mA = celkem 35 mA)
analogicky úvahy u jednočip. mikropočítače
D.úkol. - nalézt příslušné parametry a omezení pro AT89C2051 a AT89S8252,
STM32F103.
Jak by bylo možno budit připojené LED (max. velikost proudů)?
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
46
Mezní parametry konkrétních obvodů
Způsob orientace v katalogovém listu obvodu – přednáška s využitím
katalogového listu HC00, 74HCT00, 74HCT595, AT89C2051, STM32F103
viz. katalog - PDF
Demonstrace typických a mezních parametrů Ui, Iik, IOk, ICCmax, IGND max, IOmax
Vysvětlení způsobu specifikace parametrů obvodu a jak je nalézt v
katalogovém listu viz vysvětlení na přednášce a příslušné katalogové listy.
STM32F100,
hesla: „Absolute maximum ratings“,
General input/output characteristics
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
47
Ochrana vstupů
CMOS log obvody, průrazné napětí izolantu MOS tranzistorů - desítky V,
působení statické elektřiny 10 -ky kV, vstupy bez ochrany - průraz
poškození struktury
UCC
D1
ochrana vstupů,
CMOS
obvod
- záporně polarizované PN přechody D1, D2
U1 D2
Ideové schéma ochrany - obecně
důsledky 0 <Ui < Ucc ;
vstupní napětí nesmí být záporné, ani větší, než napájecí
UCC
příp. omezení velikosti vstup. proudu rezistorem
Ui
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
U2
Rs
1
48
Ochranné diody - model
Ochrany vstupů, různé řešení,
ochrany vstupu 74HCxx
poly- Si
rezistor
UCC
D2
170 Ω
100 Ω
U1
HC MOS
obvod
U2
D1
difundovaný didový rezistor
UCC
D3
U1
D4
D5
CMOS
obvod
D6
U2
D7
Obecně – model s diodami proti GND a UCC.
zjednodušený model (pro zapamatování)
obvodu CMOS z hlediska diod na vstupech a výstupech
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
49
Přídavná ochrana vstupů s rezistorem
Situace s částmi obvodu s různými napájecími zdroji – nebezpečí
částečného výpadku napájení nebo různě rychlého náběhu napájení.
Nebezpečí poškození budicího i buzeného obvodu
UCC1
UCC1
UCC2
R1
1
D
1
1
UCC2
R2
1
Ochranný rezistor R1 (470 Ohmů, - 1 kOhm) kompromis mezi ochranou a
dynamikou, limitně R = 270 ( příp. 220) Ohmů
(5V /270 Ohmů = méně než 20 mA)
Zhoršení dynamiky pro výpočet. čas. konstanty C = 20 - 30 pF
kapacita vstupu obvodu ( až 10 pF) + parazit kapacity krátkého spoje
čas. konstanta (tau) τ = 470 Ohmů x 20 pF = přibl. 10-8 s
doba náběžné hrany tnab = 2,2 x τ = přibl. 2 x 10-8 s = 20 ns
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
50
Řešení ochrany vstupů
Pokud není možno zajistit správnou sekvenci náběhu napájení - v nouzi
možno použít ochranné rezistory,
UCC1
D
R
1
UCC2
UCC1
UCC2
1
1
R
1
Využívat na cvičení, zamezení poškození procesoru !!!
Volba velikosti ochranného odporu - omezení velikosti vstupního proudu na
bezpečnou velikost, např. 5 mA,
detaily- hledání v katalogu., absolute ---- max. ratings
výpočet časové konstanty ochranného obvodu, parazitní kapacity vstupu
obvodu a spojů
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
51
Působení diod ve vstupu obvodu CMOS
zdroj signálu funguje (nechtěně)
jako napáječ obvodu
zatěžování zdroje signálu
jednocestný usměrňovač s D a C
UCC1 = 5V
zdroj
signálu
In
UCC2 < 5V
iv
C +
Un
D
CMOS
log. obv.
CMOS
log. obv.
Pozor na připojení zdroje signálu na vstup procesoru bez napájení
( !!! cvičení, připojení vstupů obvodu 74HC595 bez napájení na výstupy
STM32F103, použít ochranné rezistory)
parazitní napájení obvodu ze zdroje signálu , (příklad , čítač CMOS, viz. výklad)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
52
Působení diod na výstupu obvodu CMOS
UCC
Působení diody D5 ve výstupní struktuře
(důsledek přítomnosti tranzistoru PMOS ve
výstupní struktuře)
Výpadek napájení UCC2 nebo snížení
napájecího napětí CMOS obvodu (např.
s třístavovým výstupem) – kolize
sběrnice
Nelze paralelně spojit třístavové
výstupy budičů (CMOS) s různým
napájecím napětí, např. 5 V a 3,3V
Obvod s UCC2 by působil jako parazitní
napěťový omezovač.
D5
CMOS
obvod
D3
U1
D4
D6
UCC1 = 5V
UCC2 < 5V
D
D
budič A
budič B
U2
D7
UCC3
iv
přijímač
Řešení: použít obvody 74FCTxxx T, které mají koncový stupeň (analogicky
jako TTL ) pouze s MOS tranzistory jednoho druhu vodivosti NMOS
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
53
Latch - UP efekt, parazitní tyristor ve struktuře CMOS
Přítomnost ochranných diod na vstupu
i parazitních diod na výstupu ve struktuře
CMOS, parazitní tyristor mezi UCC a GND
UCC
P - gate
R - N sub.
T1
Vnucení nadměrného proudu do vstupu nebo
výstupu a tekoucího PN přechody nebezpečí sepnutí parazit. tyristoru mezi UCC
a GND. Tyristor - zůstává sepnutý i po
odeznění spínacího impulsu.
Omezení proudu tyristoru - pouze odporem
přívodů a zdrojem (spálení obvodu).
Vypnutí tyristoru, pouze vypnutím napájení
Latch UP free - struktura odolná Latch UPefektu, omezení proudu ochranným
odporem. u HC - dřívejší zničení vstupní
struktury.
Pozor CMOS - převodníky, progr. obvody,...
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
T2
U1
R - P obl.
N - gate
54
Latch - UP efekt Proudová injektáž – možná i výbojem statické elektřiny do vstupu – u jistých
konstrukcí – možné vyvolání Latch UP a a zničení obvodu (zmínit přiklad
obvodu ….7).
Chránit obvody CMOS před výbojem statické elektřiny a před napěťovými
špičkami , možnost částečného poškození vstup/výst bloku, zvýšení
proudového odběru (ilustrační příklad se STM32F103 ---m.t. )
Výklad na přednášce – ochrana proti působení statické elektřiny
důsledky pro práci v laboratoři
ochranné diody ve vstupech,
předávání desek, ukazování rukou na desku,
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
55
Ochrana vstupů 2
UCC
Problém pro vstupní napětí U1 = Ui > Ucc
řešení v některých obvodech
100 Ω
CMOS
náhrada diody MOS tranzistorem
obvod
U
T1
1
vyšší napětí - otevření tranzistoru T1
D1
Uimax = 5 V (5,5 V)
(využití u „5V tolerantních“ obvodů)
pokud není explicitně uvedeno- počítat s diodou mezi vstupem a UCC
CMOS obvody - paměti, mikroprocesory,
jednočip. mikropočítače, převodníky A/D v CMOS technologii,...
přivedení měřeného napětí ( ze zdroje s malým vnitřním odporem) na vstup A/D
převodníku bez napájení - poškození obvodu nadměrným proudem
nutné omezení vstupního proudu II na 10 ( příp. 20 mA),
řešení - použití vnějšího rezistoru R= cca 1 kOhm (pozor, dynamika)
Pamatovat pojem „5V tolerantní vstup“ , kdy má tento výraz smysl - pouze u
obvodu s napájecím napětím nižším než 5 V.
Umět nalézt tuto informaci v katalogu
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
U2
56
STM32F10x
Maxima
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
57
Působení statické elektřiny – práce v laboratoři
Předávání desky z ruky do ruky NE !!!
Laboratoř, sucho, problém oblečení z umělých materiálů
osoba – kapacita několik set pF,
předávání desky
Elstat napětí – i řádu desítek kV
Cos1
Cos2
každá osoba – jiné napětí
podle pohybu, chování,oblečení,
U1
(svléknutí „umělého svetru“ – nabití ….).
Cdesky
před sáhnutím na desku – nejdříve se vybít
deska zapojená v obvodu – na USB – jako uzemněná
v nouzi – nejdříve se dotknout „ kostry desky“
kovové části konektoru,..aby nedošlo k přeskoku
dotyk na desku
na součástku
Cos1
vyrovnat potenciál desky s potenciálem osoby
U1
obvod se nemusí zničit hned, ale částečně se
GND
poškozuje,..
(příklad- embedded World. expozice A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
U2
58
Elektrostatický výboj z hlediska obvodů CMOS
Elektrostatický výboj Electrostatic Discharge (ESD)
ochrana obvodů CMOS – počítána na normální podmínky provozu obvodů
(2 000 - 4 000 V pro model člověka – Human body model – náhrada kapacitou)
normální – neupravené – prostory potenciál i desítky kV
opakované menší výboje – postupné poškozování obvodů,
výrok „chytráka“ - “sahal jsem na součástky a ještě jsem nic nezničil“
ukazuje na naprostou neznalost problematiky,
Nikdy neukazovat prstem na součástku na desce, ke které jsem právě přišli.
Pomocné řešení při práci- spojit se ochranným zemnicím zařízením (s rezistorem
řádu megaohmů a počítaného na odolnost napětí KV)
230 V
Pozor - nikdy se nespojovat se se zemi přímo vodičem !!!
nebezpečí úrazu !!! při dotyku na poškozený přístroj
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
59
Logické obvody CMOS- „advanced“ varianty
Vývoj log. obvodů řady pro zvýšení rychlosti
AC - Advanced CMOS,
ACT - Advanced CMOS, TTL compatible
AC, AHC, VHC napájení Ucc = +2 až +5,5 V ( příp +6 V)
UiLmax = 0,3 x Ucc ; UiHmin = 0,7 x Ucc,
ACT, AHCT, VHCT, FCT typické napájení má Ucc = + 5 V
T značí - obvod je na vstupu kompatibilní s výstupními úrovněmi TTL
UiHmin = 2 V; UiLmax = 0,8 V
Doporučení – řada AHC, kompromis vyšší rychlost než HC, menší rušení a
proudové impulsy než AC.
AHC – má již specifikovány dyn. parametry i pro UCC = +3,3 V
AHCT – vyšší rychlost oproti HCT, avšak ještě únosné proudové špičky
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
60
Parametry log. obvodů CMOS s napájením + 5 V
UCCsp – napájecí nap.,při kterém jsou specifikovány dynamické parametry
UCC
UCCsp
Ut
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
HC
2-6
5
0,5 .UCC
3,5
1,5
+4
-4
ne
HCT
4,5 - 5,5
5
≈ 1,4
2
0,8
+4
-4
-
AHC
2 - 5,5
3,5
1,5
+8
-8
ano
AHCT
4,5-5,5
2
0,8
+8
-8
-
VHC
2 - 5,5
3,5
1,5
+8
-8
ano
2
0,8
+8
-8
-
3,5
1,5
+24
-24
ne
řada
VHCT 4,5 - 5,5
AC
2-6
ACT
4,5 - 5,5
FCT 4,75 -5,25
3,3; 5 0,5. UCC
5
≈ 1,4
3,3; 5 0,5.UCC
5
≈ 1,4
3,3; 5 0,5 .UCC
UIHmin UILmax IOLmax IOHmax 5 V
[mA] [mA] toler.
5
≈ 1,4
2
0,8
+24
-24
-
5
≈ 1,4
2
0,8
+64
-15
-
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
61
Nízkonapěťová logika CMOS
Snižování dynamické výkonové ztráty – snižování napájecího napětí
L – Low Voltage, nízkonapěťová logika.
Významná hodnota napájení UCC = +3,3 V
Např. sig. procesory, …jádro 1,2V, interface obvody 3,3 V
otázka + 5 V tolerance vstupů
existují řady i s nižším napájecím napětím
Řada 74LVC – výhodná pro aplikace, rychlost, schopnost budit,
+ 5 V tolerance vstupů
LV řady – velmi často pouze v pouzdrech pro povrchovou montáž
(není možno pro škol. lab.)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
62
Nízkonapěťová logika CMOS – přehled vybraných řad
UCC
UCCopt
Ut
IOLmax
IOHmax
5V tol
[V]
[V]
[V]
[mA]
[mA]
vstup
LV
2 - 5,5
3,3
0,5*UCC
+8
-8
ne
CMOS
LVT
2,7 - 3,6
3,3
≈1,4
+64
-32
ano
BiCMOS
ALVT
2,3 - 3,6
3,3; 2,5
≈1,4
+64
-32
ano
BiCMOS
LVC
2 -3,6
3,3
0,5*UCC
+24
-24
ano
CMOS
0,5*UCC
+24
-24
ne
CMOS
řada
techn.
ALVC
1,65 - 3,6 3,3; 2,5
FCT3
2,7 - 3,6
3,3
≈1,4
+24
-8
ano
CMOS
AVC
1,4 - 3,6
2,5
0,5*UCC
+8
-8
ne
CMOS
LVX
2 -3,6
3,3
0,5*UCC
+4
-4
ano
CMOS
LVQ
2 - 3,6
3,3
0,5*UCC
+12
-12
ne
CMOS
LCX
2- 3,6
3,3
0,5*UCC
+24
-24
ano
CMOS
VCX
1,4 - 3,6
2,5
0,5*UCC
+24
-24
ne
CMOS
AUC
1,1 - 2,7
1,8
0,5*UCC
+8
-8
ne
CMOS
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
63
Společné rysy logických obvodů CMOS
• Ut = 0,5.UCC, UIH min = 0,7.UCC, UILmax = 0,3.UCC (mimo 74**Txx s UCC =5 V)
• Ut ≈ 1,4 V , UIH min = 0,8 V, UILmax = 2 V, pro CMOS TTL komp. ( 74**Txxx)
• Výstup ve stavu H se chová jako zdroj napětí Uout = UCC s vnitřním odporem
25 Ω - 100 Ω (neplatí pro řady 74FCTxxxT se dvěma tranz. NMOS na výst.).
• Výstup ve stavu L se chová jako zdroj napětí Uout = 0 V s RV = 15 Ω až 70 Ω.
• Vstupní klidové proudy jsou velmi malé II < 1 µA.
• Klidový napájecí proud ICC0 - je řádu jednotek, maximálně stovek
mikroampér ( při mezních kladných teplotách +1250 C).
• Na vstupech jsou clamp-diody proti svorce GND (D2, D4 dle ).
• Část obvodů má na vstupech clamp-diody proti svorce UCC (jako D1, D3).
• Max. napětí na vstupu UImax = UCC (s výjimkou 5 V, příp. 3,6 V toler. vstupů)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
64
Obvody CBT
„Crossbar Switches“, lit. Texas Instruments scdd001b_CBT_Log_Fam.pdf
Tranzistor NMOS (induk. kanál N) symetrická struktura, funkce elektrody
Drain, Source podle orientace napětí,
podmínka sepnutí UGS větší než prahové napětí UT
G
Spínače sběrnic, převodníky napěťových úrovní
S
D
B- sub.
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
65
Obvody CBT
Elementární spínač SN74CBT1G125, SINGLE FET BUS SWITCH
UCC= 5 V
5 Ohmů v sepnutém stavu, pro napěťové úrovně L (0 V)
10 Ohmů v sepnutém stavu, pro napěťové úrovně L (2,4 V)
použitelné i jako rychlý „analogový“ spínač, videosignál,…
(„obousměrný“) spínač sběrnic SN74CBT3245A
pinově kompatibilní se obousměrným budičem
sběrnic 74 HCT245, a dalšími ´245
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
66
CBT jako spínač sběrnice a převodník úrovní
„Podmínka sepnutí tranzistoru UGS >UT (napětí na gate 4,3 V)
vstupní napětí do 3 V – tranzistor vede
- vstupní napětí 5 V – tranzistor „ reguluje (analogie emitorového sledovače)
- na výstupu může být max. napětí UG - UT
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
67
Obvod Bus - Hold
Definice logické úrovně na sběrnici při odpojení všech budičů, zamezení
výskytu nežádoucí napěťové úrovně a případného vzniku kmitů
podstata – bistabilní klopný obvod s invertory CMOS,
zachovává poslední definovanou
obousměrných budičů sběrnic.
logická úroveň na sběrnici při použití
Přepnutí budiče z režimu výstup do vstupního režimu, sběrnice je „plovoucí“
– „floating“
obvodem Bus – Hold, ekvivalent odporu 1 kOhm ve zpětné vazbě
při změně úrovně je nutno budit ( překonat působení)
obsažen v řadě obvodů obousměrných budičů sběrnic (řada obvodů ABT,
LVT, ALVC, LVC,..)
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
68
Důvod použití obvodu Bus hold
Vstup obvodu na napětí v okolí rozhodovací úrovně – částečně vedou oba
tranzistory elementárního invertoru, zvýšení proudového odběru,
změna napětí na vstupu – změna proudu svorkou UCC nebo GND, úbytky na
parazitních indukčnostech přívodů (problém „ground bounce“)
(vysvětlení působení imp. zemního vodiče,….tabule)
vstup L do H, zvýšení proudu do GND, zvýšení úbytku na LGND, pokles
napětí na vstupu (proti GND vývodu obvodu)
je třeba zamezit dlouhodobému výskytu napětí na vstupu
v okolí rozhodovací úrovně
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
69
Proudový odběr logických obvodů
Bipolární log. obvody – statický proudový odběr a jeho růst s frekvencí
Logické obvody CMOS – v klidu
• buzení odporových zátěží – proud zátěží
• zbytkové závěrné proudy přechodů PN, zbytkový proud tepelně
generovanými nosiči, roste s teplotou
Dynamický proudový odběr - přebíjení kapacit
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
70
Dynamická výkonová ztráta obvodů CMOS
Přebíjení kapacity CL frekvencí f
Dynamická výkonová ztráta nezávislá na velikosti odporů RP, RN (ovlivňují
pouze dynamiku)
+UCC
+UCC
RP
Ci
U1
U2
CL
RN
U2
CL
GND
GND
CPD
P = fU
2
CC
CL
2
P = f U CC
∑C
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
71
Dynamická výkonová ztráta obvodů CMOS
Ekvivalentní ztrátová kapacita CPD (power dissipation capacitace),
CPD vyjadřuje parazitní vnitřní kapacity i ztráty proudovým impulsem mezi svorkami
+UCC a GND
2
P = f U CC
CL
2
P = f U CC
∑C
2
PD = f i U CC
( CPD + CL ) + I CC0U CC
2
PD = ( f i CPD + f O CL ) U CC
+ I CC0 U CC
+UCC
U1
U2
Ci
CL
GND
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
72
Snižování dynamického odběru obvodů CMOS
Snižování proudového odběru:
• snižování napájecího napětí
• snižování pracovní frekvence
• zkracování doby aktivní funkce obvodu
(Viz. dig. hodinky, 1,5 V, 32768 Hz XTAL)
Použití obvodů nízkonapětové logiky,
2
P = f U CC
∑C
Snížení odběru mikroprocesorů a mikrořadičů:
Rozdělení – napájení jádra procesoru 2,5 V, 1,8 V, 1,2V ..
napájení budičů výstupů – často stále 3,3 V – kvůli kompatibilitě s další
logikou, ale možno i nižší napětí – viz STM32F103
napájení jádra – nižší napětí, vnější vstup napájecího napětí, někdy vnitřní
regulátor sníženého napětí
Snížení taktovací frekvence jádra (PLL) na nutnou hodnotu, aktivace pouze
periferií a sběrnic potřebných pro činnost (viz STM32F103)
Volba dvou procesorů –výkonný (hlavní) a monitorovací (zap.) viz. výklad
Problematika bateriového napájení, především snížení odběru
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
73
Poznámka:
V této prezentaci jsou doplněny folie s výkladem problematiky logických obvodů.
To je určeno především pro doplnění znalostí pro studenty magisterského
programu OI, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali žádný předmět s touto
problematikou (např. studenti z bakalářského programu STM).
A4M38AVS, 2014, J.Fischer, , ČVUT - FEL Praha kat. měření
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement