Electrolux | EOB6697 | User manual | Electrolux EOB6697 User manual

EOB3410
EEB4231
................................................ .............................................
BG ФУРНА
РЪКОВОДСТВО ЗА
2
УПОТРЕБА
EN OVEN
USER MANUAL
25
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ИНСТАЛИРАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия
професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че
когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.electrolux.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
3
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди ин‐
сталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отго‐
ворност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани
от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с
уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.
• Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и ум‐
ствени възможности или лица без опит и познания, само ако
те са под наблюдение от възрастен или лице, което е отго‐
ворно за тяхната безопасност.
• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, кога‐
то работи или когато изстива. Достъпните части са горещи.
• Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчва‐
ме да го активирате.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от
деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
• Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвай‐
те нагревателните елементи, които са вътре в уреда. Винаги
използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставя‐
не на аксесоари или съдове за печене.
• Не използвайте парочестител, за да почистите уреда.
• Преди поддръжка, изключете захранването.
• Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри
метални прибори за стъргане при почистване на стъклото на
4
www.electrolux.com
вратичката на фурната, тъй като те може да надраскат по‐
върхността, което да доведе до напукване на стъклото
• За да премахнете поставките за рафтове, първо издърпайте
предната част на поставката и след това и задната част от
страничките стени. Поставете опорите на скарата в обратна
последователност.
2.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се инсталира само
от квалифицирани лица.
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повре‐
ден уред.
• Спазвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги носете предпазни
ръкавици.
• Никога не дърпайте уреда за дръжката.
• Трябва да спазвате минималното разстоя‐
ние до други уреди и устройства.
• Уверете се, че уредът се монтира под и в
близост до безопасни конструкции.
• Страните на уреда трябва да бъдат в бли‐
зост до уреди или устройства със същата
височина.
Свързване към електрическата
мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Всички електрически свързвания трябва да
бъдат извършени от квалифициран елек‐
тротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електри‐
чеството от табелката с данни съответства
на електрозахранването. В противен слу‐
чай се свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно инсталиран,
устойчив на удар контакт.
• Не използвайте разклонители и удължител‐
ни кабели.
• Не повреждайте захранващия щепсел и за‐
хранващия кабел. Свържете се със сервиза
или електротехник за смяната на повреден
захранващ кабел.
• Не допускайте захранващите кабели да се
докосват до вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите и изо‐
лирани части трябва да бъде затегната по
такъв начин, че да не може да се отстрани
без инструменти.
• Включете захранващия щепсел към контак‐
та само в края на инсталацията. Уверете
се, че щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не свързвайте
захранващия щепсел.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да из‐
ключите уреда. Винаги издърпвайте за
щепсела.
• Използвайте само правилни устройства за
изолация: предпазни прекъсвачи на мрежа‐
та, предпазители (предпазителите от вин‐
тов тип трябва да се извадят от фасунга‐
та), изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
• Електрическата инсталация трябва да има
изолиращо устройство, което ви позволява
да изключите уреда от ел. мрежата при
всички полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне на кон‐
такта минимум 3 мм.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Използвайте този уред в домашна среда.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори не
са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато ра‐
боти.
• Деактивирайте уреда след всяка употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте вра‐
тичката на уреда, докато уредът работи.
Може да излезе горещ въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце или ако
е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху отворената вра‐
тичка.
• Не използвайте уреда като работна по‐
върхност или за съхранение.
• Винаги дръжте вратичката на уреда затво‐
рена, когато уредът работи.
• Отваряйте вратичката на уреда внимател‐
но. Употребата на съставки с алкохол може
да причини смесване на алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри или
открит огън в контакт с уреда, когато вра‐
тичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни материали или
предмети, намокрени със запалителни ма‐
териали, в уреда, в близост до него или
върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или обезцветява‐
не на емайла:
– Не поставяйте огнеупорни кухненски съ‐
дове или други предмети директно на дъ‐
ното на уреда.
– Не поставяйте алуминиево фолио директ‐
но на дъното на уреда.
– не поставяйте вода директно в горещия
уред.
– не дръжте влажни тенджери и храна в
уреда, след като приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато отстранявате
или инсталирате аксесоари.
• Обезцветяването на емайла не оказва
влияние върху работата на уреда. Това не
5
е дефект по смисъла на закона за гаран‐
циите.
• Използвайте дълбока тава за печене за си‐
ропирани торти. Плодовите сокове причи‐
няват петна, които може да бъдат трайни.
2.3 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
• Уверете се, че уредът е студен. Има опас‐
ност стъклените панели да се счупят.
• Сменяйте незабавно стъклените панели на
вратичката, когато са повредени. Свържете
се със сервиза.
• Внимавайте, когато сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да предот‐
вратите разваляне на материала на по‐
върхността.
• Оставянето на мазнина или храна в уреда
може да причини пожар.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека кър‐
па. Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители или ме‐
тални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна, следвайте
инструкциите за безопасност на опаковка‐
та.
• Не почиствайте емайла с каталитични ча‐
стици (ако е приложимо) с никакъв вид по‐
чистващи препарати.
2.4 Вградена лампичка
• Крушката или халогенната лампа в този
уред е предназначена само за употреба в
домакински уреди. Не я използвайте за би‐
тово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
• Преди да подмените крушката, изключете
уреда от електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите спе‐
цификации.
6
www.electrolux.com
2.5 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го изхвър‐
лете.
• Отстранете ключалката на вратичката, за
да не могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
6 Грил
5
7 Лампа във фурната
8 Вентилатор
6
5
4
11
3
2
9 Демонтируема скара
10 Табелка с данни
7
11 Позиции на скарата
8
3.1 Принадлежности към фурната
1
10
9
1 Бутон за функциите на фурната
2 Индикатор за мощност
3 Електронен програматор
4 Бутон за температурата
• Скара
За готварски съдове, форми за кекс, печи‐
ва.
• Тава за печене
За сладкиши и курабийки.
• Грил- /тава за печене
За печене на тестени и месни храни или ка‐
то съд за събиране на мазнина.
5 Индикатор за температура
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вижте главатите за безопасност.
4.1 Първоначално почистване
• Извадете всички принадлежности и под‐
вижните скари (ако има такива).
• Почистете уреда преди първоначална упо‐
треба.
Вижте глава "Грижи и почистване".
4.2 Настройки на времето
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
Когато свържете уреда с електрозахранване‐
то или след спиране на тока, индикаторът на
функцията Часово време започва да премиг‐
ва.
Натиснете бутон + или -, за да настроите пра‐
вилното време.
БЪЛГАРСКИ
След приблизително пет секунди премигване‐
то спира и екранът показва часа, който сте
настроили.
За да смените часа, натиснете некол‐
кократно
, докато функцията Ча‐
сово време започне да мига. В също‐
то време не трябва да настройвате
функцията Времетр.
или Край
едновременно.
4.3 Предварително затопляне
Загрейте празния уред предварително, за да
изгорите остатъчната мазнина.
1.
2.
3.
4.
5.
7
Задайте функцията
и максималната
температура.
Оставете уреда да работи един час.
Задайте функцията
и максималната
температура.
Оставете уреда да работи десет минути.
Задайте функцията
и максималната
температура.
6. Оставете уреда да работи десет минути.
Принадлежностите могат да се нагреят пове‐
че от обичайното. Уредът може да изпусне
миризма и дим. Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вижте главатите за безопасност.
За да използвате уреда, натиснете бутона.
Бутонът излиза.
5.1 Активиране и деактивиране на
уреда
1.
Завъртете ключа за функциите на фурна‐
та на някоя от функциите.
2.
3.
Индикаторът на захранването свети, до‐
като уредът работи.
Завъртете ключа за температурата на
дадена температура.
Индикаторът на температурата светва,
докато температурата в уреда се покач‐
ва.
За да изключите уреда, завъртете ключа
за функциите на фурната и този за тем‐
пературата до изключено положение.
5.2 Функции на фурната
Функция на фурната
Приложение
Изключено по‐
ложение
Уредът е изключен.
Осветление
За активиране на лампата във фурната без функция за го‐
твене.
Горно + долно
нагряване
За печене на тестени и месни храни на едно ниво на фур‐
ната. Горният и долният нагревател работят едновремен‐
но.
Топлина отго‐
ре
За запичане на сготвени ястия. Работи само горният на‐
гревател.
Долно нагря‐
ване
За печене на кейкове или блатове от ронливо тесто. Рабо‐
ти само долният нагревател.
Единичен грил
За печене на грил на плоски парчета храна в малки коли‐
чества в средата на скарата. За препичане на филийки.
8
www.electrolux.com
Функция на фурната
Приложение
Двоен грил
За печене на грил на плоски парчета храна в големи коли‐
чества. За препичане на филийки. Работи целият елемент
на грила.
Турбо грил
За приготвяе на големи парчета месо. Елементът на грила
и вентилаторът на фурната работят на смени, като около
храната циркулира горещ въздух.
Топъл въздух /
Размразяване
За печене на месни или тестени храни, които изискват ед‐
наква температура на готвене, при използване на повече
от едно ниво на фурната без взаимна обмяна на мириз‐
ми. / За размразяване на замразени храни. Ключът за тем‐
пературата трябва да бъде в изключено положение.
Пица нагрява‐
не
За приготвяне на пица, киш или пай. Грилът и долният на‐
гревател осигуряват пряка топлина, а вентилаторът цирку‐
лира горещия въздух за готвене на горната част на пица
или плънка на пай.
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
6.1 Електронен програматор
1
2
3
1 Индикатори на функциите
2 Екран за време
3 Индикатор на функциите
4 Бутон +
5 Бутон за избиране
hr min
6 Бутон -
6
5
Функции на часовника
Часово време
Таймер
4
Приложение
За настройка, промяна или проверка на часа.
За настройване на обратно броене. Тази функция няма въз‐
действие върху работата на фурната.
Времетр.
За да настроите колко време да работи уредът.
Край
За да определите кога да се деактивира уредът.
БЪЛГАРСКИ
Можете да използвате Времетр.
и
Край
едновременно, за да зада‐
дете времето, в което да се активира
уредът, както и това, в което да се
деактивира. Първо задайте Времетр.
и след това "Край"
.
6.2 Настройка на функциите на
часовника
1.
2.
За Времетр.
и Край
задайте функ‐
ция и температура на фурната. Това не е
необходимо за Таймера .
Натиснете бутона за избор неколкократ‐
но, докато индикаторът на желаната
функция на часовника започне да мига.
3.
4.
5.
9
Натиснете + или -, за да зададете време‐
то на желаната функция на часовника.
Екранът показва индикатора на зададе‐
ната функция на часовника. Когато зада‐
деното време изтече, индикаторът све‐
тва и прозвучава звуков сигнал в продъл‐
жение на две минути.
Уредът автоматично спира да работи
с функциите Времетр.
и Край
.
Натиснете някой от бутоните, за да спре‐
те сигнала.
Завъртете ключа за функциите на фурна‐
та и този за температурата до изключено
положение.
6.3 Отмяна на функциите на
часовника
1.
hr min
2.
Натискайте бутона за избор постоянно,
докато индикаторът на желаната функ‐
ция започне да мига.
Натиснете и задръжте бутона -.
Функцията на часовника изгасва след ня‐
колко секунди.
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
7.1 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият вентила‐
тор се активира автоматично, за да поддържа
повърхностите на уреда хладни. Ако деакти‐
вирате уреда, охлаждащият вентилатор про‐
дължава да работи, докато температурата в
уреда спадне.
но прегряване. За да предотврати това, фур‐
ната е оборудвана с термостат за безопас‐
ност, който прекъсва захранването. Фурната
се включва отново автоматично, след като
температурата спадне.
7.2 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или повредата
на някои компоненти може да доведе до опас‐
8. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
• Фурната има пет нива на скарата. Позиции‐
те на скарата се броят от дъното на уреда.
• Уредът е снабден със специална система,
която задвижва въздуха и постоянно реци‐
клира парата. С тази система е възможно
да се готви на пара и да се поддържат
10 www.electrolux.com
8.2 Приготвяне на месо и риба
ястията меки отвътре и хрупкави отвън. Тя
намалява до минимум времето за готвене
и консумацията на електроенергия.
• В уреда или по стъклата на вратичката мо‐
же да кондензира влага. Това е нормално.
Винаги отстъпвайте от уреда, когато отва‐
ряте вратичката по време на готвене. За да
намалите конденза, включете уреда да ра‐
боти 10 минути преди готвене.
• Избърсвайте влагата след всяко използва‐
не на уреда.
• При готвене не поставяйте съдове директ‐
но на дъното на уреда и не покривайте ком‐
понентите с алуминиево фолио. Това може
да промени резултатите от печенето и да
повреди емайла на фурната.
• Използвайте дълбоката тава за много маз‐
на храна, за да предпазите фурната от пет‐
на, които могат да бъдат постоянни.
• Оставете месото за приблизително 15 ми‐
нути преди нарязване, така че сокът да не
изтича навън.
• За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте мал‐
ко вода в дълбоката тава. След като вода‐
та се изпари, доливайте още, за да не кон‐
дензира димът.
8.3 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от типа на
храната, нейната консистенция и обем
Първоначално, проследете резултатите, кога‐
то готвите Намерете най-добрите настройки
(настройка на нагряване, време на готвене и
др.) за вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред
8.1 Печене на кейкове
• Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното вре‐
ме за готвене.
• Ако използвате едновременно две тавички
за печене, оставете едно празно ниво меж‐
ду тях.
8.4 Таблица за печене на тестени продукти и месо
КЕЙКОВЕ
ВИД ЯСТИЕ
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Време за
готвене
[мин]
Бележки
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Рецепти с би‐
та смес
2
170
3 (2 и 4)
160
45 - 60
Във форма за
кекс
Маслено те‐
сто
2
170
3 (2 и 4)
160
20 - 30
Във форма за
кекс
Маслено-мле‐
чен чийзкейк
1
170
2
165
60 - 80
Във форма за
кекс 26 см
Ябълков кейк
(ябълков пай)
2
170
2 (ляво и
дясно)
160
80 - 100
В две форми за
кекс по 20 см,
на скарата1)
Щрудел
3
175
2
150
60 - 80
В тава за слад‐
киши
Сладкиш с
мармалад
2
170
2 (ляво и
дясно)
165
30 - 40
Във форма за
кекс 26 см
Пандишпан
2
170
2
160
50 - 60
Във форма за
кекс 26 см
БЪЛГАРСКИ
ВИД ЯСТИЕ
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Време за
готвене
[мин]
11
Бележки
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Коледен кейк/
Богат плодов
кейк
2
160
2
150
90 - 120
Във форма за
кекс 20 см1)
Сладкиш със
сливи
1
175
2
160
50 - 60
Във форма за
хляб1)
Малки кексо‐
ве - едно ниво
3
170
3
140 150
20 - 30
В тава за слад‐
киши
Малки кексо‐
ве - две нива
-
-
2и4
140 150
25 - 35
В тава за слад‐
киши
Малки кексо‐
ве - три нива
-
-
1, 3 и 5
140 150
30 - 45
В тава за слад‐
киши
Бисквити /
сладкиши на
пръчици - ед‐
но ниво
3
140
3
140 150
30 - 35
В тава за слад‐
киши
Бисквити /
сладкиши на
пръчици - две
нива
-
-
2и4
140 150
35 - 40
В тава за слад‐
киши
Бисквити /
сладкиши на
пръчици - три
нива
-
-
1, 3 и 5
140 150
35 - 45
В тава за слад‐
киши
Целувки - ед‐
но ниво
3
120
3
120
80 - 100
В тава за слад‐
киши
Целувки - две
нива
-
-
2и4
120
80 - 100
В тава за слад‐
киши1)
Кифли
3
190
3
190
12 - 20
В тава за слад‐
киши1)
Еклери - едно
ниво
3
190
3
170
25 - 35
В тава за слад‐
киши
Еклери - две
нива
-
-
2и4
170
35 - 45
В тава за слад‐
киши
Плоски слад‐
киши
2
180
2
170
45 - 70
Във форма за
кекс 20 см
Богат плодов
кейк
1
160
2
150
110 - 120
Във форма за
кекс 24 см
Викториански
сандвич
1
170
2
160
50 - 60
Във форма за
кекс 20 см
1) Загрейте предварително за 10 минути.
12 www.electrolux.com
ХЛЯБ И ПИЦА
ВИД ЯСТИЕ
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Време за
готвене
[мин]
Бележки
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Бял хляб
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 броя, по
500 гр всеки1)
Ръжен хляб
1
190
1
180
30 - 45
Във форма за
хляб
Хлебчета
2
190
2 (2 и 4)
180
25 - 40
по 6 - 8 броя в
тава за сладки‐
ши1)
Пица
1
230 250
1
230 250
10 - 20
В тава за слад‐
киши или дъл‐
бока тава за пе‐
чене1)
Курабийки
3
200
3
190
10 - 20
В тава за слад‐
киши1)
1) Загрейте предварително за 10 минути.
ФЛАНОВЕ
ВИД ЯСТИЕ
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Време за
готвене
[мин]
Бележки
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Макаронен
флан
2
200
2
180
40 - 50
Във форма
Зеленчуков
флан
2
200
2
175
45 - 60
Във форма
Кишове
1
180
1
180
50 - 60
Във форма1)
Лазаня
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Във форма1)
Канелони
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Във форма1)
Време за
готвене
[мин]
Бележки
50 - 70
На скарата
1) Загрейте предварително за 10 минути.
МЕСО
ВИД ЯСТИЕ
Говеждо
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
2
200
2
190
БЪЛГАРСКИ
ВИД ЯСТИЕ
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Време за
готвене
[мин]
Бележки
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Свинско
2
180
2
180
90 - 120
На скарата
Телешко
2
190
2
175
90 - 120
На скарата
Английски
ростбиф, по‐
луизпечен
2
210
2
200
50 - 60
На скарата
Английски
ростбиф,
средно изпе‐
чен
2
210
2
200
60 - 70
На скарата
Английски
ростбиф, до‐
бре изпечен
2
210
2
200
70 - 75
На скарата
Свинска
плешка
2
180
2
170
120 - 150
С кожата
Свински джо‐
лан
2
180
2
160
100 - 120
2 броя
Агнешко
2
190
2
175
110 - 130
Бутче
Пиле
2
220
2
200
70 - 85
Цял
Пуйка
2
180
2
160
210 - 240
Цял
Патица
2
175
2
220
120 - 150
Цял
Гъска
2
175
1
160
150 - 200
Цял
Заек
2
190
2
175
60 - 80
Нарязан
Див заек
2
190
2
175
150 - 200
Нарязан
Фазан
2
190
2
175
90 - 120
Цял
Време за
готвене
[мин]
Бележки
РИБА
ВИД ЯСТИЕ
Конвенционално го‐
твене
Горещ въздух
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Ниво на
рафта
Темп.
[°C]
Пъстърва/ци‐
пура
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 риби
Тон/сьомга
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 филета
8.5 Единичен грил
Нагрейте предварително празната
фурна за 10 минути преди готвенето.
13
14 www.electrolux.com
Количество
ВИД ЯСТИЕ
Единичен грил
Време за готвене [мин]
Парче‐
та
[г]
Положе‐
ние на ска‐
рата
Темп.
[°C]
1-ва стра‐
на
2-ра стра‐
на
Пържоли филе
4
800
4
макс.
12-15
12-14
Пържоли говеждо
4
600
4
макс.
10-12
6-8
Наденици
8
-
4
макс.
12-15
10-12
Свински пържоли
4
600
4
макс.
12-16
12-14
Пиле (нарязано
на две)
2
1000
4
макс.
30-35
25-30
Шишчета
4
-
4
макс.
10-15
10-12
Пилешки гърди
4
400
4
макс.
12-15
12-14
Хамбургер
6
600
4
макс.
20-30
-
Рибно филе
4
400
4
макс.
12-14
10-12
Печени сандвичи
4-6
-
4
макс.
5-7
-
Препечени фи‐
лийки
4-6
-
4
макс.
2-4
2-3
8.6 Турбо грил
Говеждо
Положение на
скарата
Температура
[°C]
Време [мин.]
Ростбиф или филе,
на см височина
полуизпечено
1
190 - 200 1)
5-6
Ростбиф или филе,
на см височина
средно изпечено
1
180 - 190 1)
6-8
Ростбиф или филе,
на см височина
добре изпечено
1
170 - 180 1)
8 - 10
Количество
Положение на
скарата
Температура
[°C]
Време [мин.]
Плешка, врат, бут
1- 1,5 кг
1
160 - 180
90 - 120
Котлет, гърди
1- 1,5 кг
1
170 - 180
60 - 90
Парче месо
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Свински джолан
(предварително
сварен)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
ВИД ЯСТИЕ
Количество
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
ВИД ЯСТИЕ
БЪЛГАРСКИ
15
Телешко
ВИД ЯСТИЕ
Количество
Положение на
скарата
Температура
[°C]
Време [мин.]
Телешко печено
1 кг
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 кг
1
160 - 180
120 - 150
ВИД ЯСТИЕ
Количество
Положение на
скарата
Температура
[°C]
Време [мин.]
Агнешки бут, аг‐
нешко печено
1- 1,5 кг
1
150 - 170
100 - 120
Агнешко филе
1- 1,5 кг
1
160 - 180
40 - 60
Количество
Положение на
скарата
Температура
[°C]
Време [мин.]
Порции птиче
месо
200 - 250 г вся‐
ка
1
200 - 220
30 - 50
Пиле, половин‐
ка
400 - 500 г вся‐
ка част
1
190 - 210
35 - 50
Пиле, млада ко‐
кошка
1- 1,5 кг
1
190 - 210
50 - 70
Патица
1,5 - 2 кг
1
180 - 200
80 - 100
Гъска
3,5 - 5 кг
1
160 - 180
120 - 180
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
1
160 - 180
120 - 150
Пуйка
4 - 6 кг
1
140 - 160
150 - 240
Количество
Положение на
скарата
Температура
[°C]
Време [мин.]
1- 1,5 кг
1
210 - 220
40 - 60
Телешки джо‐
лан
Агнешко
Птиче месо
ВИД ЯСТИЕ
Риба (задушена)
ВИД ЯСТИЕ
Риба, цяла
8.7 Размразяване
ВИД ЯСТИЕ
[г]
Време за
Време за доразм‐
размразява‐
разяване [мин]
не [мин]
Бележки
Пиле
1000
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху
обърната чинийка в го‐
ляма чиния. Обърнете
по средата на готвене.
Месо
1000
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на
готвене.
16 www.electrolux.com
ВИД ЯСТИЕ
Време за
Време за доразм‐
размразява‐
разяване [мин]
не [мин]
[г]
Бележки
Месо
500
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на
готвене.
Пъстърва
150
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
250
30 - 40
10 - 15
-
Сметана
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Сметаната може да се
разбие много добре и
ако на места има още
леко замразени места.
1400
60
60
-
Гато
8.8 Консервиране - Долно нагряване
Меки плодове
КОНСЕРВИРАНЕ
Температура [°C]
Готвене до началото
на поява на мехур‐
чета (мин)
Допълнително вре‐
ме за готвене при
100 °C (мин)
Ягоди, боровинки,
малини, зряло цари‐
градско грозде
160 – 170
35 – 45
–
Температура [°C]
Готвене до началото
на поява на мехур‐
чета (мин)
Допълнително вре‐
ме за готвене при
100 °C (мин)
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Температура [°C]
Готвене до началото
на поява на мехур‐
чета (мин)
Допълнително вре‐
ме за готвене при
100 °C (мин)
Моркови 1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Краставици
160 – 170
50 – 60
–
Смесена туршия
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Алабаш, грах, ас‐
пержи
160 – 170
50 – 60
15 – 20
Плодове с костилки
КОНСЕРВИРАНЕ
Круши, дюли, сини
сливи
Зеленчуци
КОНСЕРВИРАНЕ
1) Ако деактивирате уреда, оставете консервираните продукти във фурната.
8.9 Сушене - Топъл въздух
Покрийте скарата на фурната с пергамент за
печене.
БЪЛГАРСКИ
17
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Положение на скарата
1 ниво
2 нива
Температура
[°C]
Време [ч]
Бобови расте‐
ния
3
1/4
60 - 70
6-8
Чушки
3
1/4
60 - 70
5-6
Зеленчуци за
супа
3
1/4
60 - 70
5-6
Гъби
3
1/4
50 - 60
6-8
Подправки/бил‐
ки
3
1/4
40 - 50
2-3
ВИД ЯСТИЕ
ПЛОДОВЕ
Положение на скарата
1 ниво
2 нива
Температура
[°C]
Време [ч]
Сини сливи
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Кайсии
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Ябълкови резе‐
ни
3
1/4
60 - 70
6-8
Круши
3
1/4
60 - 70
6-9
ВИД ЯСТИЕ
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вижте главатите за безопасност.
• Почиствайте лицевата част на фурната с
мека кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
• За почистване на метални повърхности из‐
ползвайте обикновен почистващ препарат.
• Почиствайте вътрешността на фурната
след всяка употреба. След това ще можете
да отстранявате мръсотията по-лесно и тя
няма да загаря.
• Почиствайте упоритите замърсявания със
специален почистващ препарат за фурни.
• Почиствайте всички принадлежности на
фурната след всяко ползване и ги оставяй‐
те да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с
топла вода и почистващ препарат.
• Ако са налични незалепващи принадлежно‐
сти, не ги почиствайте със силни препара‐
ти, остри предмети или в съдомиялни ма‐
шини. Незалепващата повърхност може да
бъде нарушена.
Уреди от неръждаема стомана или
алуминий
За почистване на вратичката на фур‐
ната използвайте само мокра гъба.
Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна, ки‐
селини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят повърх‐
ността на фурната. Почиствайте ко‐
мандното табло на фурната, като
следвате същите предпазни мерки.
9.1 Почистване на уплътнението на
вратичката
• Редовно проверявайте уплътнението на
вратичката. Уплътнението на вратичката се
намира около рамката на вътрешността на
фурната. Не използвайте уреда, ако уплът‐
18 www.electrolux.com
нението на вратичката е повредено. Свър‐
жете се със сервизния център.
• За почистване на уплътнението на вратич‐
ката вижте общата информация за почи‐
стване.
9.2 Носачи на рафтове
Можете да свалите опорите на скарата, за да
почистите страничните стени.
Сваляне на опорните шини на рафтовете
1. Издърпайте предната част на шините на
скарата от страничната стена.
2.
1
Издърпайте задната част на носача на
рафта на скарата от стената и го изваде‐
те.
2
Поставяне на опората на скарата
Поставете опорите на скарата в обратна по‐
следователност.
Заоблените краища на опорните ши‐
ни на рафта трябва да сочат напред.
9.3 Таван на фурната
Можете да извадите грила, за да почистите
по-лесно тавана на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда, преди да изва‐
дите грила. Уверете се, че уредът е
студен. Съществува опасност от из‐
гаряния.
1.
Отстранете винта, който задържа грила.
Първоначално използвайте отвертка.
2.
3.
4.
Внимателно поставете грила обратно.
Почистете тавана на фурната с мека кър‐
па с топла вода и почистващ препарат и
го оставете да изсъхне.
Поставете грила в обратна последова‐
телност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че грилът е правилно
монтиран и не пада надолу.
БЪЛГАРСКИ
9.4 Лампа на фурната
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато сменяте лампата
във фурната. Съществува опасност
от електрически удар.
Преди да смените лампата във фурната:
• Деактивирайте фурната.
• Отстранете предпазителите от таблото или
изключете прекъсвача на веригата.
Поставете кърпа на дъното на фур‐
ната, за да предотвратите повреда
на лампата и стъкления капак.
Винаги дръжте халогенната лампа с
кърпа, за да предотвратите изгаряне‐
то на остатъчната мазнина върху
лампата.
1.
2.
3.
4.
19
Почистете стъкления капак.
Сменете крушката на лампичката на
фурната с подходяща крушка, устойчива
на 300 °C температура.
Използвайте същия вид крушка.
Монтирайте стъкления капак.
9.5 Почистване на вратичката на
фурната
Вратичката на фурната има два стъклени па‐
нела. Можете да отстраните вратичката на
фурната и вътрешния стъклен панел, за да го
почистите.
Вратичката на фурната може да се
затвори, ако опитате да извадите въ‐
трешните стъклени панели преди да
сте свалили вратичката на фурната.
Завъртете стъкления капак обратно на
часовниковата стрелка, за да го извади‐
те.
Сваляне на вратичката на фурната и стъкления панел
1.
Отворете докрай вратичката и хванете
двете й панти.
20 www.electrolux.com
2.
Повдигнете и завъртете лостчетата на
двете панти.
3.
Затворете вратичката на фурната до
първото възможно положение за отваря‐
не (наполовина). След това дръпнете на‐
пред и извадете вратичката от гнездото.
4.
Поставете вратичката върху мека кърпа
на стабилна повърхност.
5.
Освободете системата за заключване, за
да извадите вътрешния стъклен панел.
БЪЛГАРСКИ
21
6.
Завъртете двата фиксатора на 90° и ги
извадете от гнездата им.
7.
Внимателно повдигнете (стъпка 1) и сва‐
лете (стъпка 2) стъкления панел.
Почистете стъкления панел с вода и са‐
пун. Внимателно подсушете стъкления
панел.
90°
8.
1
2
Поставяне на вратичката на фурната и стъкления панел
След почистване, поставете на място стъкле‐
ния панел и вратичката на фурната. Извърше‐
те стъпките, описани по-горе в обратна после‐
дователност.
Щампованата маркировка трябва да е обър‐
ната към вътрешната страна на вратичката.
Уверете се, че след монтажа, когато докосва‐
те зоните с щампа по повърхността на рамка‐
та на стъкления панел, не усещате грапавини.
Проверете дали вътрешният стъклен панел е
легнал точно във фалцовете. Вижте илюстра‐
цията.
10. КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вижте главатите за безопасност.
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Уредът е деактивиран.
Активирайте уреда.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки не Уверете се, че настройките
са зададени.
са правилно зададени.
22 www.electrolux.com
Проблем
Фурната не нагрява.
Възможна причина
Отстраняване
В електрическото табло има Проверете предпазителя.
изключил предпазител.
Ако предпазителят се из‐
ключи повече от един път,
свържете се с квалифици‐
ран електротехник.
Лампичката във фурната не Лампата на фурната е де‐
работи.
фектна.
Сменете крушката на лам‐
пата на фурната.
Екранът показва 12.00 .
Имало е прекъсване на
електрозахранването.
Настройте часовника.
По храната и по вътрешни‐
те стени на фурната се от‐
лагат пара и кондензация
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.
Не оставяйте ястията да
престояват във фурната по‐
вече от 15-20 минути след
приключване на готвенето.
Ако не можете да намерите решение на про‐
блема сами, се обърнете към дилъра си или
към сервизния център.
Данните, необходими за сервизния център, са
на табелката с данни. Тази табелка се намира
върху предната рамка на вътрешността на
уреда.
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение
230 V
Честота
50 Hz
12. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вижте главатите за безопасност.
БЪЛГАРСКИ
12.1 Вграждане
23
12.2 Електрическа инсталация
548
558
20
573
589
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Свързването към електрическата ин‐
сталация трябва да се извърши само
от квалифицирано лице.
Производителят не поема отговор‐
ност, ако вие не спазите мерките за
безопасност, посочени в глава "Ин‐
формация за безопасност".
Този уред се доставя с щепсел и захранващ
кабел.
594
12.3 Кабел
5
590
Типове кабели, подходящи за инсталация или
подмяна: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
За напречното сечение на кабела вижте об‐
щата мощност (на табелката с информация
на уреда) и в таблицата:
Обща консумира‐ Напречно сечение на
на мощност
кабела
min. 550
20
максимум 1380 W 3 x 0,75 mm²
min. 560
максимум 2300 W 3 x 1 mm²
максимум 3680 W 3 x 1,5 mm²
Заземителният проводник (зелен/жълт) тряб‐
ва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и неутрал‐
ния проводник (син и кафяв).
600
min. 550
20
min. 560
A
B
24 www.electrolux.com
13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и електронни
уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа , заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
ENGLISH
25
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLOCK FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADDITIONAL FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
29
29
30
31
32
32
40
44
45
45
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
26 www.electrolux.com
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with
the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
• Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not touch the heating elements that are in the
appliance. Always use oven gloves to remove or put in
accessories or ovenware.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Before maintenance cut the power supply.
ENGLISH
27
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the glass door since they can scratch
the surface, which may result in shattering of the glass.
• To remove the shelf supports first pull the front of the
shelf support and then the rear end away from the side
walls. Install the shelf supports in the opposite sequence.
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• The sides of the appliance must stay
adjacent to appliances or to units with
the same height.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Do not let mains cables to come in
touch with the appliance door, specially
when the door is hot.
• The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a
way that it cannot be removed without
tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
2.2 Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric
shock or explosion.
28 www.electrolux.com
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Deactivate the appliance after each
use.
• Be careful, when you open the appliance door while the appliance is in operation. Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open
door.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• Always keep the appliance door closed
when the appliance is in operation.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can
cause a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to
come in contact with the appliance
when you open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put ovenware or other objects
in the appliance directly on the bottom.
– do not put aluminium foil directly on
the bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
– be careful when you remove or install
the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect on the performance of the appliance. It is not a defect in the sense of
the warranty law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit
juices cause stains that can be permanent.
2.3 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of injury, fire or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There
is the risk that the glass panels can
break.
• Replace immediately the door glass
panels when they are damaged. Contact the Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if applicable) with any kind of detergent.
2.4 Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance, is only for
household appliances. Do not use it for
house lighting.
WARNING!
Risk of electrical shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same specifications.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
ENGLISH
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
29
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
3. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5 Temperature indicator
5
6 Grill
7 Oven lamp
6
5
4
11
3
2
8 Fan
7
9 Shelf support, removable
10 Rating plate
8
11 Shelf positions
1
3.1 Oven accessories
10
9
1 Knob for the oven functions
2 Power indicator
3 Electronic programmer
4 Knob for the temperature
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Baking tray
For cakes and biscuits.
• Grill- / Roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
4. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
Press the + or - button to set the correct
time.
4.1 Initial cleaning
• Remove all accessories and removable
shelf supports (if applicable).
• Clean the appliance before first use.
Refer to the chapter "Care and
cleaning".
4.2 Setting the time
You must set the time before you
operate the oven.
When you connect the appliance to the
electrical supply or after a power cut, the
indicator for the Time of Day function
flashes.
After approximately five seconds, the
flashing stops and the display shows the
time of day you set.
30 www.electrolux.com
To change the time, press
again and again until the indicator
for the Time of Day function flashes. You must not set the Duration
or End
function at the same
time.
4.3 Preheating
Preheat the empty appliance to burn off
the remaining grease.
1.
2.
Set the function
and the maximum
temperature.
Let the appliance operate for one
hour.
3.
4.
Set the function
and the maximum
temperature.
Let the appliance operate for ten minutes.
5.
Set the function
and the maximum
temperature.
6. Let the appliance operate for ten minutes.
Accessories can become hotter than usual. The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow is sufficient.
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
2.
To use the appliance, push the knob. The
knob comes out.
5.1 Activating and deactivating
the appliance
1.
Turn the knob for the oven functions
to an oven function.
The power indicator comes on while
the appliance operates.
3.
Turn the knob for the temperature to
a temperature.
The temperature indicator comes on
while the temperature in the appliance
increases.
To deactivate the appliance, turn the
knob for the oven functions and the
knob for the temperature to the Off
position.
5.2 Oven functions
Oven function
Application
Off position
The appliance is off.
Light
To activate the oven lamp without a cooking function.
Conventional
Cooking
To bake and roast on one oven level. The top and
bottom heating elements operate at the same time.
Top Heat
To finish cooked dishes. Only the top heating element
operates.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy or crusty bottom. Only the
bottom heating element operates.
Grilling
To grill flat food items in small quantities in the middle
of the shelf. To make toast.
ENGLISH
Oven function
31
Application
Fast Grilling
To grill flat food items in large quantities. To make
toast. The full grill element operates.
Turbo Grilling
To cook large pieces of meat. The grill element and
the oven fan operate one after the other and circulate
hot air around the food.
True Fan
Cooking /
Defrosting
To roast or roast and bake food with the same cooking temperature on more than one oven level without
flavour transference. / To thaw frozen food. The knob
for the temperature must be in the off position
Pizza Setting
To make pizza, quiche or pie. The grill and bottom element provide direct heat and the fan circulates the
hot air to cook the pizza toppings or pie filling.
6. CLOCK FUNCTIONS
6.1 Electronic programmer
1
2
3
1 Function indicators
2 Time display
3 Function indicator
4 Button +
hr min
5 Selection button
6 Button -
6
5
4
Clock function
Time of day
Minute Minder
Duration
End
Application
To set, change or check the time of day.
To set a countdown time. This function has no effect on
the operation of the oven.
To set how long the appliance must operate.
To set when the appliance must be deactivated.
You can use Duration
and End
at the same time to set the
time when the appliance must be
activated and then deactivated.
First set Duration
, then End
.
6.2 Setting the clock functions
1.
For Duration
and End
, set an
oven function and temperature. This
is not necessary for the Minute Mind.
er
32 www.electrolux.com
2.
Press the Selection button again and
again until the indicator for the necessary clock function flashes.
hr min
and an acoustic signal sounds for two
minutes.
4.
5.
With the Duration
and End
functions, the appliance deactivates automatically.
Press a button to stop the signal.
Turn the knob for the oven functions
and the knob for the temperature to
the off position.
6.3 Cancelling the clock
functions
1.
3.
Press + or - to set the time for the
necessary clock function.
The display shows the indicator for
the clock function you set. When the
set time ends, the indicator flashes
2.
Press the Selection button again and
again until the necessary function indicator flashes.
Press and hold the button -.
The clock function goes out after
some seconds.
7. ADDITIONAL FUNCTIONS
7.1 Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you deactivate the appliance, the cooling fan
continues to operate until the temperature
in the appliance cools down.
overheating. To prevent this, the oven has
a safety thermostat which interrupts the
power supply. The oven activates again
automatically when the temperature
drops.
7.2 Safety thermostat
Incorrect operation of the appliance or defective components can cause dangerous
8. HELPFUL HINTS AND TIPS
• The appliance has five shelf levels.
Count the shelf levels from the bottom
of the appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly
recycles the steam. With this system
you can cook in a steamy environment
and keep the food soft inside and crusty outside. It decreases the cooking
time and energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is normal. Always stand back from the appliance when you open the appliance
door while cooking. To decrease the
condensation, operate the appliance for
10 minutes before cooking.
• Clean the moisture after each use of
the appliance.
• Do not put the objects directly on the
appliance floor and do not put aluminium foil on the components when you
ENGLISH
cook. This can change the baking results and cause damage to the enamel.
33
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into
the deep pan. To prevent the smoke
condensation, add water each time after it dries up.
8.1 Baking cakes
• Do not open the oven door before 3/4
of the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
8.3 Cooking times
Cooking times depend on the type of
food, its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when
you cook. Find the best settings (heat setting, cooking time, etc.) for your cookware, recipes and quantities when you
use this appliance.
8.2 Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can
be permanent.
• Leave the meat for approximately 15
minutes before carving so that the juice
does not seep out.
8.4 Baking and roasting table
CAKES
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Cooking
time
Temp
[min]
[°C]
Notes
Shelf
position
Temp
[°C]
Shelf position
Whisked
recipes
2
170
3 (2 and 4)
160
45 - 60
In a cake
mould
Shortbread
dough
2
170
3 (2 and 4)
160
20 - 30
In a cake
mould
Buttermilk
cheesecake
1
170
2
165
60 - 80
In a 26 cm
cake mould
Apple cake
(Apple pie)
2
170
2 (left and
right)
160
80 - 100
In two 20 cm
cake moulds
on a wire
shelf1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
In a baking
tray
Jam-tart
2
170
2 (left and
right)
165
30 - 40
In a 26 cm
cake mould
Sponge
cake
2
170
2
160
50 - 60
In a 26 cm
cake mould
Christmas
cake / Rich
fruit cake
2
160
2
150
90 - 120
In a 20 cm
cake mould1)
Plum cake
1
175
2
160
50 - 60
In a bread
tin1)
34 www.electrolux.com
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Cooking
time
Temp
[min]
[°C]
Notes
Shelf
position
Temp
[°C]
Shelf position
Small cakes
- one level
3
170
3
140 150
20 - 30
In a baking
tray
Small cakes
- two levels
-
-
2 and 4
140 150
25 - 35
In a baking
tray
Small cakes
- three levels
-
-
1, 3 and 5
140 150
30 - 45
In a baking
tray
Biscuits /
pastry
stripes - one
level
3
140
3
140 150
30 - 35
In a baking
tray
Biscuits /
pastry
stripes - two
levels
-
-
2 and 4
140 150
35 - 40
In a baking
tray
Biscuits /
pastry
stripes three levels
-
-
1, 3 and 5
140 150
35 - 45
In a baking
tray
Meringues one level
3
120
3
120
80 - 100
In a baking
tray
Meringuestwo levels
-
-
2 and 4
120
80 - 100
In a baking
tray1)
Buns
3
190
3
190
12 - 20
In a baking
tray1)
Eclairs - one
level
3
190
3
170
25 - 35
In a baking
tray
Eclairs - two
levels
-
-
2 and 4
170
35 - 45
In a baking
tray
Plate tarts
2
180
2
170
45 - 70
In a 20 cm
cake mould
Rich fruit
cake
1
160
2
150
110 120
In a 24 cm
cake mould
Victoria
sandwich
1
170
2
160
50 - 60
In a 20 cm
cake mould
1) Preheat for 10 minutes.
ENGLISH
35
BREAD AND PIZZA
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Cooking
time
Temp
[min]
[°C]
Notes
Shelf
position
Temp
[°C]
Shelf position
White bread
1
190
1
190
60 - 70
Rye bread
1
190
1
180
30 - 45
In a bread tin
Bread rolls
2
190
2 (2 and 4)
180
25 - 40
6 - 8 rolls in a
baking tray1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
In a baking
tray or a deep
pan1)
Scones
3
200
3
190
10 - 20
In a baking
tray1)
1 - 2 pieces,
500 gr per
piece1)
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Cooking
time
Temp
[min]
[°C]
Notes
Shelf
position
Temp
[°C]
Shelf position
Pasta flan
2
200
2
180
40 - 50
In a mould
Vegetable
flan
2
200
2
175
45 - 60
In a mould
Quiches
1
180
1
180
50 - 60
In a mould1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
In a mould1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
In a mould1)
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Cooking
time
Temp
[min]
[°C]
Notes
Shelf
position
Temp
[°C]
Shelf position
Beef
2
200
2
190
50 - 70
On a wire
shelf
Pork
2
180
2
180
90 - 120
On a wire
shelf
36 www.electrolux.com
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Cooking
time
Temp
[min]
[°C]
Notes
Shelf
position
Temp
[°C]
Shelf position
Veal
2
190
2
175
90 - 120
On a wire
shelf
English roast
beef, rare
2
210
2
200
50 - 60
On a wire
shelf
English roast
beef, medium
2
210
2
200
60 - 70
On a wire
shelf
English roast
beef, well
done
2
210
2
200
70 - 75
On a wire
shelf
Shoulder of
pork
2
180
2
170
120 150
With rind
Shin of pork
2
180
2
160
100 120
2 pieces
Lamb
2
190
2
175
110 130
Leg
Chicken
2
220
2
200
70 - 85
Whole
Turkey
2
180
2
160
210 240
Whole
Duck
2
175
2
220
120 150
Whole
Goose
2
175
1
160
150 200
Whole
Rabbit
2
190
2
175
60 - 80
Cut in pieces
Hare
2
190
2
175
150 200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
2
175
90 - 120
Whole
Cooking
time
Shelf po- Temp
[min]
sition
[°C]
Notes
FISH
TYPE OF
DISH
Conventional
Cooking
True Fan Cooking
Shelf
position
Temp
[°C]
Trout / Sea
bream
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 fish
Tuna fish /
Salmon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fillets
8.5 Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
ENGLISH
Quantity
Grilling
37
Cooking time [min]
TYPE OF DISH Pieces
[g]
Shelf position
Temp
[°C]
1st side
2nd side
Fillet steaks
4
800
4
max.
12 - 15
12 - 14
Beef steaks
4
600
4
max.
10 - 12
6-8
Sausages
8
-
4
max.
12 - 15
10 - 12
Pork chops
4
600
4
max.
12 - 16
12 - 14
Chicken (cut in
2)
2
1000
4
max.
30 - 35
25 - 30
Kebabs
4
-
4
max.
10 - 15
10 - 12
Breast of chicken
4
400
4
max.
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
4
max.
20 - 30
-
Fish fillet
4
400
4
max.
12 - 14
10 - 12
Toasted sandwiches
4-6
-
4
max.
5-7
-
Toast
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
8.6 Turbo Grilling
Beef
TYPE OF DISH
Quantity
Shelf position
Temperature [°C]
Time [min]
Roast beef or fillet, rare
per cm of
thickness
1
190 - 200 1)
5-6
Roast beef or fillet, medium
per cm of
thickness
1
180 - 190 1)
6-8
Roast beef or fillet, well done
per cm of
thickness
1
170 - 180 1)
8 - 10
Quantity
Shelf position
Temperature [°C]
Time [min]
Shoulder, neck,
ham joint
1 - 1.5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Chop, spare rib
1 - 1.5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Meat loaf
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Pork knuckle
(precooked)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
1) Preheat the oven.
Pork
TYPE OF DISH
38 www.electrolux.com
Veal
TYPE OF
DISH
Quantity
Shelf position
Temperature
[°C]
Time [min]
Roast veal
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Knuckle of
veal
1.5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
TYPE OF
DISH
Quantity
Shelf position
Temperature
[°C]
Time [min]
Leg of lamb,
roast lamb
1 - 1.5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Saddle of
lamb
1 - 1.5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Quantity
Shelf position
Temperature
[°C]
Time [min]
Poultry portions
200 - 250 g
each
1
200 - 220
30 - 50
Chicken , half
400 - 500 g
each
1
190 - 210
35 - 50
Chicken, poulard
1 - 1.5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Duck
1.5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Goose
3.5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Turkey
2.5 - 3.5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Turkey
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Quantity
Shelf position
Temperature
[°C]
Time [min]
1 - 1.5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Lamb
Poultry
TYPE OF
DISH
Fish (steamed)
TYPE OF
DISH
Whole fish
8.7 Defrosting
TYPE OF
DISH
Chicken
[g]
1000
Defrosting
time [min]
100 - 140
Further defrosting time
[min]
Notes
20 - 30
Place the chicken on
an upturned saucer
placed on a large
plate. Turn halfway
through.
ENGLISH
39
[g]
Defrosting
time [min]
Further defrosting time
[min]
Notes
Meat
1000
100 - 140
20 - 30
Turn halfway through.
Meat
500
90 - 120
20 - 30
Turn halfway through.
Trout
150
25 - 35
10 - 15
-
Strawberries
300
30 - 40
10 - 20
-
Butter
250
30 - 40
10 - 15
-
TYPE OF
DISH
Cream
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Cream can also be
whipped when still
slightly frozen in places.
Gateau
1400
60
60
-
8.8 Preserving - Bottom Heat
Soft fruit
PRESERVE
Temperature
[°C]
Cooking time
until simmering
[min]
Further cooking
time at 100 °C
[min]
Strawberries, blueberries, raspberries, ripe gooseberries
160 – 170
35 – 45
–
Temperature
[°C]
Cooking time
until simmering
[min]
Further cooking
time at 100 °C
[min]
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Temperature
[°C]
Cooking time
until simmering
[min]
Further cooking
time at 100 °C
[min]
Carrots1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Cucumbers
160 – 170
50 – 60
–
Mixed pickles
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kohlrabi, peas, asparagus
160 – 170
50 – 60
15 – 20
Stone fruit
PRESERVE
Pears, quinces,
plums
Vegetables
PRESERVE
1) After you deactivate the appliance, leave the preserve in the oven.
40 www.electrolux.com
8.9 Drying - True Fan Cooking
Cover the oven shelves with baking
parchment.
VEGETABLES
TYPE OF
DISH
Shelf position
1 level
2 levels
Temperature
[°C]
Time [hr]
Beans
3
1/4
60 - 70
6-8
Peppers
3
1/4
60 - 70
5-6
Vegetables for
soup
3
1/4
60 - 70
5-6
Mushrooms
3
1/4
50 - 60
6-8
Herbs
3
1/4
40 - 50
2-3
FRUIT
TYPE OF
DISH
Shelf position
1 level
2 levels
Temperature
[°C]
Time [hr]
Plums
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Apricots
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Apple slices
3
1/4
60 - 70
6-8
Pears
3
1/4
60 - 70
6-9
9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a cleaning agent.
• To clean metal surfaces use a usual
cleaning agent.
• Clean the oven interior after each use.
Then you can remove dirt more easily
and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories after each
use and let them dry. Use a soft cloth
with warm water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do
not clean them using aggressive
agents, sharp-edged objects or a dishwasher. It can destroy nonstick coating.
Stainless steel or aluminium
appliances:
Clean the oven door with a wet
sponge only. Dry it with a soft
cloth.
Do not use steel wool, acids or
abrasive materials, as they can
cause damage to the oven surface. Clean the oven control panel
with the same precautions.
9.1 Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket. The door gasket is around the
frame of the oven cavity. Do not use the
appliance if the door gasket is damaged. Contact the Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
ENGLISH
41
9.2 Shelf supports
You can remove the shelf supports to
clean the side walls.
Removing the shelf supports
1. Pull the front of the shelf support away
from the side wall.
2.
1
Pull the rear end of the shelf support
away from the side wall and remove
it.
2
Installing the shelf supports
Install the shelf supports in the opposite
sequence.
The rounded ends of the shelf
supports must point to the front.
9.3 Oven ceiling
You can remove the grill to clean the oven
ceiling more easily.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you remove the grill. Make sure
that the appliance is cold. There is
a risk of burns.
1.
Remove the screw which holds the
grill. For the first time, use a screwdriver.
2.
3.
4.
Carefully pull the grill down.
Clean the oven ceiling with a soft
cloth with warm water and a cleaning
agent, and let it dry.
Install the grill in the opposite sequence.
WARNING!
Make sure that the grill is correctly
installed and that it does not fall
down.
42 www.electrolux.com
9.4 Oven lamp
WARNING!
Be careful when you change the
oven lamp. There is a risk of electrical shock.
Before you change the oven lamp:
• Deactivate the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or
deactivate the circuit breaker.
Put a cloth on the bottom of the
oven to prevent damage to the
oven light and glass cover.
Always hold the halogen lamp
with a cloth to prevent grease residue from burning on the lamp.
1.
2.
3.
4.
Clean the glass cover.
Replace the oven light bulb with an
applicable 300 °C heat-resistant oven
light bulb.
Use the same oven lamp type.
Install the glass cover.
9.5 Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal glass panel to clean it.
The oven door can close if you try
to remove the internal glass panel
before you remove the oven door.
Turn the glass cover counterclockwise to remove it.
Removing the oven door and the glass panel
1.
Open the door fully and hold the two
door hinges.
2.
Lift and turn the levers on the two
hinges.
ENGLISH
90°
43
3.
Close the oven door to the first opening position (halfway). Then pull forward and remove the door from its
seat.
4.
Put the door on a soft cloth on a stable surface.
5.
Release the locking system to remove the internal glass panel.
6.
Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats.
44 www.electrolux.com
7.
8.
1
Carefully lift (step 1) and remove (step
2) the glass panel.
Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
2
Installing the door and the glass panel
When the cleaning is completed, install
the glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The screen-printing zone must face the
inner side of the door. Make sure that after the installation the surface of the glass
panel frame on the screen-printing zones
is not rough when you touch it.
Make sure that you install the internal
glass panel in the seats correctly. Refer to
the illustration.
10. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
Problem
Possible cause
Remedy
The oven does not heat
up.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance.
The oven does not heat
up.
The clock is not set.
Set the clock.
The oven does not heat
up.
The necessary settings
are not set.
Make sure that the settings are correct.
The oven does not heat
up.
The fuse in the fuse box
is released.
Do a check of the fuse. If
the fuse is released more
than one time, contact a
qualified electrician.
The oven lamp does not
operate.
The oven lamp is defective.
Replace the oven lamp.
The display shows 12.00. There was a power cut.
Set the clock.
ENGLISH
Problem
Possible cause
Steam and condensation
settle on the food and in
the oven.
Remedy
You left the dish in the
oven for too long.
If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or the
service centre.
Do not keep the dishes in
the oven for longer than
15 - 20 minutes after the
cooking ends.
The necessary data for the service centre
is on the rating plate. The rating plate is
on the front frame of the appliance cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
11. TECHNICAL DATA
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
12. INSTALLATION
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
12.1 Building In
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
45
46 www.electrolux.com
This appliance is supplied with a main
plug and a main cable.
600
12.3 Cable
min. 550
20
Cable types applicable for installation or
replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the
total power (on the rating plate) and to the
table:
min. 560
A
Total power
B
Section of the cable
maximum 1380 3 x 0.75 mm²
W
maximum 2300 3 x 1 mm²
W
maximum 3680 3 x 1.5 mm²
W
12.2 Electrical installation
The earth cord (green / yellow cable) must
be 2 cm longer than phase and neutral
cables (blue and brown cables).
WARNING!
Only a qualified person must do
the electrical installation.
The manufacturer is not responsible if you do not follow the safety
precautions from the chapter
"Safety Information".
13. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
ENGLISH
47
397237401-C-482012
www.electrolux.com/shop
Download PDF