59p7540
NetVista™
Kratek referenčni opis
Vsebuje:
- Varnostne, garancijske in druge opombe
- Namestitev računalnika
- Obnovitev programske opreme
- Odpravljanje težav in diagnostika
- IBM-ova pomoč in storitve
IBM
NetVista™
Kratek referenčni opis
IBM
Opomba
Pred uporabo teh informacij in izdelka, ki ga podpirajo, obvezno preberite “Varnostne
opombe” na strani v, Dodatek A, “Informacije o garancijah” na strani 27 in Dodatek B,
“Opombe” na strani 43.
Prva izdaja (Avgust 2002)
© Copyright International Business Machines Corporation 2002. Vse pravice pridržane.
Kazalo
Varnostne opombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Opozorilo za litijevo baterijo . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Informacije za zaščito modema . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Izjava o ustreznosti laserja . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Dodatna pomoč .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. xi
Poglavje 1. Ureditev delovnega prostora . . . . . . . . . . . . 1
Udobje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Uporaba brezžičnih tipkovnic in spojnikov USB . . . . . . . . . . . . 2
Poglavje 2. Nastavitev računalnika .
Vključitev napajanja . . . . . . .
Zaključitev namestitve programske opreme.
Opravljanje pomembnih nalog . . . .
Namestitev drugih operacijskih sistemov .
Zaustavitev računalnika . . . . . .
Zapisovanje informacij o računalniku . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Poglavje 3. Obnovitev programske opreme
Izvajanje obnovitve programske opreme . . .
Reševanje težav pri obnovitvi . . . . . .
Obnovitev ali namestitev gonilnikom naprav . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. 5
. 8
. 9
. 9
. 10
. 10
. 10
. . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . 15
Poglavje 4. Odpravljanje težav in diagnostika
Osnovno odpravljanje težav . . . . . . . .
IBM Enhanced Diagnostics . . . . . . . .
Kode napak . . . . . . . . . . . . .
Kode piskov pri POST . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . 21
Poglavje 5. Pridobivanje informacij, pomoči in storitev
Pridobivanje informacij . . . . . . . . . . . .
Pridobivanje pomoči in storitev . . . . . . . . . .
Nakup dodatnih storitev . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 23
. . . . . . . 23
. . . . . . . 23
. . . . . . . 26
Dodatek A. Informacije o garancijah . . . . . . . . . . . . . 27
Trajanje garancije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Garancijska storitev in podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
IBM-ova izjava o omejeni garanciji Z125-4753-06 8/2000 . . . . . . . . . 33
Dodatek B. Opombe . .
Opomba za televizijski izhod
© Copyright IBM Corp. 2002
. . . . . . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . 43
iii
Prodajne znamke . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obvestila o elektronskem sevanju . . . . . . . . . . . . .
Zahteve FCC (Federal Communications Commission) in telefonskih podjetij
Opomba o napajalnem kablu. . . . . . . . . . . . . . .
iv
NetVista™: Kratek referenčni opis
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
44
47
50
Varnostne opombe
NEVARNOST
Električni tok, ki teče po napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablih, je zelo
nevaren.
Kako se lahko izognete električnim udarom:
v Med nevihto ne priključujte ali izključujte kablov, oziroma ne izvajajte
namestitve, vzdrževanja ali vnovične konfiguracije tega izdelka.
v Vse napajalne kable povežite s pravilno ožičenimi in ozemljenimi električnimi
vtičnicami.
v Vse naprave, ki bodo priključene s tem izdelkom, povežite s pravilno ožičenimi
vtičnicami.
v Če je mogoče, signalne kable vključite ali izključite z eno roko.
v Nikoli ne vključite nobene naprave, če opazite posledice ognja, vode ali druge
okvare.
v Preden odprete pokrove naprav, odklopite vse priključene napajalne kable,
telekomunikacijske sistema, omrežja in modeme, razen v primeru, da je v
postopkih za namestitev in konfiguracijo navedeno drugače.
v Če nameščate, premikate ali odpirate pokrove tega izdelka ali priključenih
naprav, povežite in prekinite povezavo kablov tako, kot je opisano v naslednji
tabeli.
Če želite povezati, naredite naslednje:
1. Vse izklopite.
Če želite prekiniti povezavo, naredite
naslednje:
2. Najprej v vse naprave priključite vse kable.
1. Vse izklopite.
3. Signalne kable priključite na spojnike.
2. Najprej izključite napajalne kable iz
vtičnice.
4. Napajalne kable priključite v vtičnice.
5. Vključite napravo.
3. Signalne kable odstranite iz spojnikov.
4. Iz naprav odstranite vse kable.
DANGER
Le courant électrique provenant de l’alimentation, du téléphone et des câbles de
transmission peut présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :
v Ne manipulez aucun câble et n’effectuez aucune opération d’installation,
d’entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d’un orage.
© Copyright IBM Corp. 2002
v
v Branchez tous les cordons d’alimentation sur un socle de prise de courant
correctement câblé et mis à la terre.
v Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement
connecté à ce produit.
v Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour connecter ou
déconnecter les câbles d’interface.;
v Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation,
ou en présence de dommages matériels.
v Avant de retirer les carters de l’unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez
ses cordons d’alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux
systèmes de té lécommunication et aux modems (sauf instruction contraire
mentionnée dans les procédures d’installation et de configuration).
v Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent
produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux
instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.
Connexion:
Déconnexion:
1. Mettez les unités hors tension.
1. Mettez les unités hors tension.
2. Commencez par brancher tous les cordons
sur les unités.
2. Débranchez les cordons d’alimentation des
prises.
3. Branchez les câbles d’interface sur des
connecteurs.
3. Débranchez les câbles d’interface des
connecteurs.
4. Branchez les cordons d’alimentation sur
des prises.
4. Débranchez tous les câbles des unités.
5. Mettez les unités sous tension.
vi
NetVista™: Kratek referenčni opis
Opozorilo za litijevo baterijo
POZOR:
Če litijeve baterije ne vstavite na pravilno mesto, lahko pride do eksplozije.
Baterijo nadomestite z modelom, ki ima enako IBM-ovo številko dela 33F8354 ali pa
z enakovrednim tipom baterije, ki ga priporoči proizvajalec. Baterija vsebuje litij in
lahko eksplodira, če jo napačno uporabite ali zavržete.
Za baterijo velja naslednje:
v Ne mečite je v vodo
v Ne segrevajte je na več kot 100°C (212°F)
v Ne popravljajte in ne razstavljajte je
Baterijo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni.
ATTENTION
Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou d’un type équivalent
recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas
de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut
inappropriée.
Ne pas :
v Lancer ou plonger dans l’eau
v Chauffer à plus de 100°C (212°F)
v Réparer ou désassembler
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
Informacije za zaščito modema
Da bi pri uporabi telefonske opreme zmanjšali nevarnost požara, električnega udara ali
poškodb, vedno upoštevajte naslednje osnovne previdnostne ukrepe:
v Telefonskega priključka nikoli ne nameščajte med nevihto.
v Telefonskih vtikačev nikoli ne nameščajte na vlažna mesta, razen če so namenjeni za
to.
v Ne dotikajte se neizoliranih žic ali terminalov, če je telefonska linija priključena na
omrežni vmesnik.
v Pri nameščanju ali popravljanju telefonskih linij bodite previdni.
v Med nevihto ne uporabljajte telefona (razen brezžičnega), ker zaradi strele lahko pride
do električnega šoka.
Varnostne opombe
vii
v Telefona ne uporabljajte v bližini mesta, kjer spušča plin.
Consignes de sécurité relatives au modem
Lors de l’utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les
consignes ci-après afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et d’autres
blessures :
v N’installez jamais de cordons téléphoniques durant un orage.
v Les prises téléphoniques ne doivent pas être installées dans des endroits humides,
excepté si le modèle a été conçu à cet effet.
v Ne touchez jamais un cordon téléphonique ou un terminal non isolé avant que la ligne
ait été déconnectée du réseau téléphonique.
v Soyez toujours prudent lorsque vous procédez à l’installation ou à la modification de
lignes téléphoniques.
v Si vous devez téléphoner pendant un orage, pour éviter tout risque de choc électrique,
utilisez toujours un téléphone sans fil.
v En cas de fuite de gaz, n’utilisez jamais un téléphone situé à proximité de la fuite.
Izjava o ustreznosti laserja
V nekatere modele IBM-ovih osebnih računalnikov v tovarni vgradijo pogon CD-ROM
ali pogon DVD-ROM. Pogone CD-ROM in DVD-ROM lahko kupite tudi ločeno. Pogoni
CD-ROM in DVD-ROM so laserski izdelki. Za te pogone je v Ameriki je potrjeno, da
ustrezajo zahtevam podpoglavja J kode 21 zveznih pravil oddelka za zdravstvo (DHHS
21 CFR) za laserske izdelke razreda 1. V drugih državah je potrjeno, da pogoni ustrezajo
zahtevam mednarodne elektrotehnične komisije (IEC) 825 in CENELEC EN 60 825 za
laserske izdelke razreda 1.
Pri namestitvi pogonov CD-ROM ali DVD-ROM morate paziti na naslednje:
POZOR:
Uporaba krmilnih elementov, prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki se razlikujejo
od navedenih v tem dokumentu, lahko povzroči izpostavljanje nevarnemu sevanju.
Če odstranite pokrove pogonov CD-ROM ali DVD-ROM, lahko pride do nevarnega
laserskega sevanja. V pogonih CD-ROM ali DVD-ROM ni nobenih popravljivih delov.
Ne odstranjujete pokrovov pogonov.
Nekateri pogoni CD-ROM in DVD-ROM vsebujejo vdelano lasersko diodo razreda 3A
ali 3B. Preberite naslednje.
NEVARNOST
Če odprete izdelek, se lahko pojavi lasersko sevanje. Ne glejte v žarek, ne glejte neposredno v
optične mehanizme in izogibajte se neposrednemu izpostavljanju žarku.
viii
NetVista™: Kratek referenčni opis
DANGER:
Certains modèles d’ordinateurs personnels sont équipés d’origine d’une unité de
CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément en tant
qu’options. L’unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil à laser. Aux État-Unis,
l’unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes indiquées dans le
sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres
pays, elle est certifiée être un produit à laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et
CENELEC EN 60 825.
Lorsqu’une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des remarques
suivantes:
ATTENTION: Pour éviter tout risque d’exposition au rayon laser, respectez les
consignes de réglage et d’utilisation des commandes, ainsi que les procédures
décrites.
L’ouverture de l’unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d’exposition au
rayon laser. Pour toute intervention, faites appel à du personnel qualifié.
Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode à laser de classe
3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:
DANGER
Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez toute exposition directe des yeux au
rayon laser. Évitez de regarder fixement le faisceau ou de l’observer à l’aide d’instruments
optiques.
Varnostne opombe
ix
x
NetVista™: Kratek referenčni opis
Dodatna pomoč
Ta Hitri priročnik nudi informacije za namestitev IBM-ovega® računalnika in zagon
operacijskega sistema. Ta publikacija vsebuje tudi osnovne informacije o odpravljanju
težav, postopke za obnovitev programske opreme, informacije o pomoči in storitvah ter
informacije o garancijah.
V knjigi Navodila za uporabnika za računalnik boste našli informacije o nameščanju
dodatne strojne opreme. Ta datoteka PDF (prenosljivi format dokumentov) je na voljo
prek povezave Dostop do IBM na namizju vašega računalnika. S programom Adobe
Acrobat Reader preberite in natisnite knjigo Navodilo za uporabnika, da jo boste lahko
uporabili pri nameščanju dodatne strojne opreme.
Dostop do IBM je na vašem namizju, za prikaz dodatnih podrobnosti o naslednjih temah
pa lahko kliknete tudi Start → Dostop do IBM:
v Uporaba računalnika
v Nameščanje strojnih možnosti
v Povezovanje komunikacijskih kablov
v Odpravljanje pogostih težav
v Registracija računalnika
Če imate dostop do interneta, lahko na spletu najdete najnovejše namige in nasvete,
pogosto zastavljena vprašanja in forume, kot tudi Navodila za uporabnika za vaš
računalnik. Za serviserje računalnikov je na voljo tudi priročnik za vzdrževanje strojne
opreme. Če želite dostopiti do katerihkoli od teh informacij, usmerite pregledovalnik na
naslov http://www.ibm.com/pc/support/.
V polje Quick Path vpišite tip računalnika in številko modela in kliknite Go.
© Copyright IBM Corp. 2002
xi
xii
NetVista™: Kratek referenčni opis
Poglavje 1. Ureditev delovnega prostora
Da bi kar najbolje izkoristili računalnik, si uredite opremo in delovno področje tako, da
bosta ustrezala vašim potrebam in delu, ki ga opravljate. Najpomembnejše je vaše dobro
počutje, vendar ne pozabite tudi na ustrezno osvelitev, kroženje zraka in mesto električnih
vtičnic.
Udobje
Čeprav noben delovni položaj ni idealen za vsakogar, bomo podali nekaj smernic, ki vam
bodo pomagale najti najustreznejši položaj.
Dolgotrajno sedenje v enem položaju lahko povzroči utrujenost. Dober stol je zelo
pomemben. Hrbtni del in sedež morata biti neodvisno nastavljiva, nuditi pa morata tudi
dobro oporo. Sedež mora imeti zaokrožen sprednji del, da sprosti pritisk na stegna. Sedež
prilagodite tako, da bodo stegna vzporedna s tlemi, stopala pa naj bodo ravno na tleh ali
na podnožniku.
Pri uporabi tipkovnice imejte podlakti vzporedno s tlemi in zapestje v nevtralnem
udobnem položaju. Poskušajte se tipkovnice le rahlo dotikati, dlani in prsti pa naj bodo
čim bolj sproščeni. Kot tipkovnice lahko zaradi udobja spremenite tako, da prilagodite
položaj nožic tipkovnice.
Monitor prilagodite tako, da bo vrh zaslona v ravni oči ali malce pod njimi. Zaslon
postavite na razdaljo, ki bo omogočala udoben pogled, običajno 51 do 61 cm (20 do 24
palcev),stoji pa naj tudi tako, da boste videli nanj, ne da bi se morali kakorkoli nagibati.
Tudi druga oprema, ki jo pogosto uporabljate, kot sta telefon ali miška, naj bo pri roki.
© Copyright IBM Corp. 2002
1
Bleščanje in razsvetljava
Monitor postavite tako, da bosta bleščanje in odsev od luči, oken in drugih izvorov
svetlobe čim manjša. Celo svetloba, ki se odbija od bleščečih površin, lahko povzroča na
zaslonu moteče odseve. Če je le mogoče, naj bo postavljen monitor v pravem kotu glede
na okna in druge izvore svetlobe. Zmanjšajte premočno osvetlitev, če je potrebno tako, da
izključite luči ali uporabite žarnice z manjšo močjo. Če namestite zaslon poleg okna, z
zavesami ali roletami preprečite vdor sončne svetlobe. Ker se svetloba čez dan spreminja,
boste morda morali prilagoditi krmilna elementa za svetlost in kontrast na monitorju.
Če se ni mogoče izogniti odsevom ali prilagoditi svetlobe, vam bo morda pomagal filter
proti bleščanju. Ne pozabite, da lahko ti filtri vplivajo na jasnost slike na zaslonu, zato jih
uporabite, šele ko preizkusite že vse druge načine za zmanjšanje bleščanja.
Tudi nabiranje prahu je povezano z bleščanjem. Zaslon monitorja morate občasno očistiti
z mehko vlažno krpo in s čistilom, namenjenim za steklo.
Kroženje zraka
Računalnik in zaslon ustvarjata toploto. Računalnik ima ventilator, ki sprejema hladen
zrak in odvaja toplega. Monitor ima za vroč zrak posebne odprtine. Če zaprete odprtine
za zrak, lahko povzročite pregretje, s tem pa motnje ali škodo. Računalnik in monitor
postavite tako, da ne boste z ničemer zapirali odprtin za zrak (običajno zadostuje
približno 5 cm prostora. Prav tako zagotovite, da odvajani zrak ne piha na nikogar.
Električne vtičnice in dolžine kablov
Postavitev električnih vtičnic in dolžina napajalnih kablov, ki povezujejo monitor,
tiskalnik in druge naprave, lahko določajo končno postavitev računalnika.
Pri ureditvi delovnega prostora upoštevajte naslednje:
v Izogibajte se podaljškov. Če je le mogoče, vključite računalnik neposredno v
električno vtičnico.
v Napajalne kable postavite tako, da ne bodo v napoto ali da se ne bi kdo po nesreči
spotaknil ob njih.
Za dodatne informacije o napajalnih kablih preglejte “Opomba o napajalnem kablu” na
strani 50 v tej knjigi.
Uporaba brezžičnih tipkovnic in spojnikov USB
Nekateri modeli tipkovnice Rapid Access III in brezžične tipkovnice Rapid Access III
imajo na zadnji strani spojnike USB. Te spojnike USB lahko uporabite za majhne
naprave, ki imajo svoje napajanje. Naprave USB, ki potrebujejo napajanje, morate
priključiti na zadnjo ali sprednjo stran računalnika.
IBM-ovi brezžični tipkovnici Rapid Access III in brezžični miški ScrollPoint® je priložen
IBM-ov dvojni brezžični sprejemnik. Sprejemnik priključite na enega izmed spojnikov
2
NetVista™: Kratek referenčni opis
USB na sprednji ali zadnji strani računalnika. S tem sprejemnikom delujeta tipkovnica
Rapid Access Wireless in miška ScrollPoint Wireless.
Če sta bili tipkovnici in miški priložena programska oprema in dokumentacija, ju
uporabite pri nameščanju tipkovnice in miške.
Pomembno
Pri uporabi brezžičnih naprav zagotovite, da med napravo in sprejemnikom ni
postavljenega ničesar. Stvari, postavljene med brezžičnim sprejemnikom in
napravo, bi lahko motile brezžično delovanje.
Opombe:
1. Spojniki vodnikov za naprave USB je mogoče priključiti samo na en način. Ni jih
mogoče priključiti nepravilno.
2. IBM-ovega dvojnega brezžičnega sprejemnika ne postavljajte na vrh napajalnika.
Poglavje 1. Ureditev delovnega prostora
3
4
NetVista™: Kratek referenčni opis
Poglavje 2. Nastavitev računalnika
Opomba: Vaš računalnik morda ne bo imel vseh spojnikov, ki so opisani v tem
poglavju.
Pri nastavitvi računalnika uporabite naslednje informacije. Poiščite majhne ikone
spojnikov na zadnji strani vašega računalnika.
Če so kabli vašega računalnika in plošča spojnikov barvno kodirani, povežite kable s
spojniki iste barve. Na primer, modri kabel priključite na modri spojnik, rdeči kabel pa na
rdeči spojnik.
1. Preverite položaj stikala za izbiranje napetosti na zadnji strani računalnika. Če je
potrebno, uporabite za premik stikala kemični svinčnik.
v Če je napajalna napetost v območju 90–137 V ac, nastavite stikalo na 115 V.
v Če je napajalna napetost v območju 180–265 V AC, nastavite stikalo napetosti na
230 V.
2. Vaša tipkovnica ima lahko standardni spojnik «1¬ ali spojnik USB (Universal Serial
Bus) «2¬. Kabel tipkovnice povežite z ustreznim spojnikom tipkovnice.
3. Kabel miške ima lahko standardni spojnik «1¬ ali spojnik USB «2¬. Povežite kabel
miške z ustreznim spojnikom miške.
4. Če imate IBM-ov dvojni brezžični sprejemnik, ga priključite na enega izmed
spojnikov USB na sprednji ali zadnji strani računalnika. Brezžično tipkovnico IBM
Rapid Access III in brezžično miško ScrollPoint Wireless postavite na mesto, kjer
vam najbolj ustreza.
5. Povežite kabel monitorja s spojnikom monitorja na računalniku.
© Copyright IBM Corp. 2002
5
v Če imate monitor SVGA (Standard Video Graphics Array), povežite kabel s
spojnikom, kot prikazuje slika.
Opomba: Če ima vaš model dva spojnika za monitor, uporabite spojnik na
vmesniku AGP (accelerated graphics port).
v Če imate monitor DVI (digital video interface), povežite kabel s spojnikom kot
prikazuje slika.
6. Če imate modem, pri njegovi povezavi upoštevajte naslednja navodila.
«1¬
«2¬
«3¬
6
Za nastavitev modema uporabite ta dvojni priključek na zadnji strani računalnika.
En konec telefonskega kabla priključite na telefon, drugi konec pa na telefonski priključek
na zadnji strani računalnika. En konec kabla modema priključite na priključek za modem na
zadnji strani računalnika, drugi konec pa v telefonsko vtičnico.
V nekaterih primerih boste za priključitev kablov na telefonsko vtičnico na način, prikazan
na tej sliki, potrebovali razdelilnik ali pretvornik. Razdelilnik pa lahko uporabite tudi brez
telefona, kot je prikazano na spodnjem delu slike.
NetVista™: Kratek referenčni opis
7. Če imate zvočne naprave, jih priključite s pomočjo naslednjih navodil. Za
podrobnejše informacije o zvočnikih preglejte koraka 8 in 9.
«1¬ Vhod za zvok
«2¬ Izhod za zvok
«3¬ Mikrofon
«4¬ Slušalke
Ta spojnik sprejema zvočne signale z zunanje zvočne naprave, kot je na
primer stereo sistem.
Ta spojnik pošilja zvočne signale z računalnika na zunanje naprave, kot so
aktivni stereo zvočniki.
Ta spojnik uporabite za priključitev mikrofona na računalnik, če želite
posneti zvok ali če uporabljate programsko opremo za prepoznavanje
govora.
Ta spojnik uporabite za priključitev slušalk na računalnik, če želite
poslušati glasbo ali druge zvoke, ne da bi kogarkoli motili. Spojnik je
morda na sprednji strani računalnika.
8. Če imate aktivne zvočnike z usmernikom, uporabite naslednja navodila.
a. Če je potrebno, povežite kabel, ki teče med zvočniki. Na nekaterih zvočnikih je
ta kabel stalno priključen.
b. Na zvočnik priključite kabel napetostnega pretvornika.
c. Zvočnike povežite z računalnikom.
d. Napetostni pretvornik priključite na napajanje.
9. Če imate neaktivne zvočnike brez usmernika, uporabite naslednja navodila.
a. Če je potrebno, povežite kabel, ki teče med zvočniki. Na nekaterih zvočnikih je
ta kabel stalno priključen.
b. Zvočnike povežite z računalnikom.
Poglavje 2. Nastavitev računalnika
7
10. Povežite vse dodatne naprave, ki jih imate. Vaš računalnik morda ne bo imel vseh
spojnikov, ki so prikazani.
«1¬ USB
Te spojnike uporabite za priključitev naprave, ki zahteva povezavo USB
(Universal Serial Bus), kot je na primer skener, tiskalnik ali osebni digitalni
pomočnik (PDA) USB.
«2¬ Zaporedni spojnik Ta spojnik uporabite za priključitev zunanjega modema, zaporednega
tiskalnika ali kakšne druge naprave, ki uporablja 9-nožični zaporedni
spojnik.
«3¬ S-video
Uporabite ga za priključitev televizorja, ki ima spojnik S-Video. Ta spojnik
je na voljo na nekaterih visoko zmogljivih video vmesnikih.
«4¬ Vzporedni
Ta spojnik uporabite za priključitev vzporednega tiskalnika ali katerekoli
spojnik
druge naprave, ki zahteva 25-nožično vzporedno povezavo.
«5¬ Ethernet
Ta spojnik uporabite za priključitev računalnika na lokalno omrežje tipa
Ethernet ali kabelski modem.
Pomembno
Če želite, da bo računalnik, ki bo priključen na omrežje Ethernet,
deloval v skladu s predpisi FCC, uporabite kabel Ethernet kategorije
5.
«6¬ MIDI/igralna
palica
«7¬ IEEE 1394
«8¬ S/PDIF
Ta spojnik uporabite za priključitev igralne palice, igralne plošče ali
naprave MIDI (musical instrument digital interface), kot je na primer
tipkovnica MIDI.
Ta spojnik se včasih imenuje Firewire, ker zelo hitro prenaša podatke. Na
voljo sta dve vrsti spojnikov IEEE 1394: 4-nožični in 6-nožični. IEEE 1394
omogoča povezavo z različnimi vrstami elektronskih naprav, vključno z
digitalnimi zvočnimi napravami in čitalci.
Spojnik S/PDIF omogoča povezavo digitalne opreme, kot so na primer
naprave DAT (digital audio tape), pogoni CD in druge naprave, združljive s
S/PDIF.
11. Napajalne kable priključite na ustrezno ozemljene vtičnice.
Opomba: Za dodatne informacije o spojnikih, preglejte Dostop do IBM na namizju
vašega računalnika.
Vključitev napajanja
Najprej vključite monitor in druge zunanje naprave, natopa vključite še računalnik. Ko je
samopreizkus napajanja (POST) končan, se okno z IBM-ovim logotipom zapre. Če imate
na računalniku vnaprej nameščeno programsko opremo, se zažene program na namestitev
programske opreme.
8
NetVista™: Kratek referenčni opis
Če imate pri zagonu kakršnekoli težave, preglejte Poglavje 4, “Odpravljanje težav in
diagnostika” na strani 17 in Poglavje 5, “Pridobivanje informacij, pomoči in storitev” na
strani 23.
Zaključitev namestitve programske opreme
Pomembno
Pred uporabo programov v tem računalniku pazljivo preberite licenčne pogodbe. V
teh pogodbah so natančno razložene vaše pravice, dolžnosti in garancije za
programsko opremo na tem računalniku. Z uporabo teh programov sprejmete
pogoje pogodb. Če pogojev ne sprejmete, programov ne uporabljajte. Namesto
tega celoten računalnik takoj vrnite, IBM pa vam bo v celoti povrnil denar.
Ko prvič zaženete računalnik, sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev
programske opreme. Če namestitve programske opreme ne dokončate pri prvem vklopu
računalnika, lahko to povzroči nepričakovane razultate. Ko se nameščanje dokonča, na
namizju kliknite Dostop do IBM in prikažite dodatne informacije o vašem računalniku.
Opravljanje pomembnih nalog
Ko zaključite nastavitev računalnika, izvršite naslednje naloge, ki vam bodo kasneje
prihranile čas in sitnosti:
v Izdelajte obnovitveno disketo. V vaš računalnik je vgrajen program za obnovitev
izdelka (Product Recovery), ki obnovi operacijski sistem. Običajno lahko do tega
programa dostopite tako, da pri zagonu računalnika pritisnete tipko F11. Če poziv F11
postane neuporaben ali neviden, uporabite obnovitveno disketo, ki bo obnovila dostop
do programa za obnovitev izdelka. Glejte “Izdelava obnovitvene diskete” na strani 14.
v Izdelajte izboljšano diagnostično disketo. Z orodjem Izboljšane diagnostike lahko
izločite težave s strojno opremo in je del programa za obnovitev izdelka. Če disketo
Izboljšane diagnostike izdelate prej, boste orodje Izboljšane diagnostike lahko
uporabili v primeru, če ne bo mogoče dostopiti do programa Obnovitev izdelka. Glejte
“Izdelava diskete IBM Enhanced Diagnostics” na strani 20.
v Zapišite si tip, model in serijsko številko računalnika. Če potrebujete pomoč servisa ali
tehnično podporo, boste najverjetneje morali podati te informacije. Preglejte
“Zapisovanje informacij o računalniku” na strani 10.
Ta Kratki referenčni opis hranite na varnem mestu. To je edina publikacija, ki vsebuje
pomembne informacije o vnovičnem nameščanju tovarniško nameščene programske
opreme. Poglavje 3, “Obnovitev programske opreme” na strani 13 vsebuje informacije o
obnavljanju tovarniško nameščene programske opreme.
Poglavje 2. Nastavitev računalnika
9
Namestitev drugih operacijskih sistemov
Če namestite lasten operacijski sistem, sledite navodilom, ki ste jih dobili na zgoščenkah
ali disketah operacijskega sistema. Ko namestite operacijski sistem, ne pozabite namestiti
vseh gonilnikov naprav. Z gonilniki naprav boste običajno dobili tudi navodila za
namestitev.
Zaustavitev računalnika
Ko ste pripravljeni izključiti računalnik, vedno opravite postopek zaustavitve
operacijskega sistema. S tem boste preprečili izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro
programske opreme. Če želite zaustaviti operacijski sistem Microsoft® Windows®,
izberite Zaustavitev ali Izključitev.
Zapisovanje informacij o računalniku
Informacije, ki si jih boste zapisali o računalniku, vam bodo koristile, če boste kdaj
morali popraviti računalnik. Serviser bo od vas najbrž zahteval te informacije.
10
NetVista™: Kratek referenčni opis
Tip, model in serijska številka računalnika so označeni na računalniku. Te informacije si
zabeležite s pomočjo naslednje tabele:
Ime izdelka
______________________________________________
Tip in model računalnika
______________________________________________
Serijska številka (S/N)
______________________________________________
Datum nakupa
______________________________________________
Ko boste prvič obiskali IBM-ovo spletno stran, registrirajte računalnik prek interneta. Če
registrirate računalnik pri IBM-u, boste lahko izkoristili naslednje prednosti:
v Hitrejše storitve, če pokličete IBM za pomoč
v Obveščanje o brezplačni programski opremi in posebnih promocijskih ponudbah
Pojdite na naslov http://www.ibm.com/pc/register/ in sledite navodilom na zaslonu. Za
podrobnejše informacije o registraciji vašega računalnika izberite ikono Access IBM.
Poglavje 2. Nastavitev računalnika
11
12
NetVista™: Kratek referenčni opis
Poglavje 3. Obnovitev programske opreme
Program Obnovitev izdelka bo znova namestil operacijski sistem vašega računalnika in
tovarniško nameščeno programsko opremo. Program Obnovitev izdelka se nahaja na
ločeni particiji na vašem trdem disku. Pred uporabo programa Obnovitev izdelka obvezno
preberite pomembne opombe v razdelku “Izvajanje obnovitve”. Program za obnovitev
izdelka se izvaja neodvisno od operacijskega sistema.
Izvajanje obnovitve programske opreme
Pomembno
Preden začnete z obnovitvijo programske opreme, morate razumeti naslednje:
v Obnovitev izvršite kot zadnjo možnost, potem ko se poskusili težavo odpraviti z
vsemi drugimi diagnostičnimi orodji in orodji za odpravljanje težav.
v Če je mogoče, pred zagonom postopka obnovitve, izdelajte varnostne kopije
datotek z vašimi podatki. Postopek obnovitve zbriše vse informacije, shranjene
na primarni particiji trdega diska (to je običajno pogon C).
v Če program Obnovitev izdelka ne deluje, oziroma se ne zažene kot je opisano,
preglejte “Reševanje težav pri obnovitvi” na strani 14.
Če želite obnoviti tovarniško nameščeno programsko opremo, uporabite program
Obnovitev izdelka na trdem disku. Ta razdelek nudi navodila za uporabo tega programa.
Če imate težave z izvajanjem programa Obnovitev izdelka, preglejte “Reševanje težav pri
obnovitvi” na strani 14.
Če želite izvršiti obnovitev programske opreme, storite naslednje:
1. Če je mogoče, izdelajte varnostne kopije podatkovnih datotek. Datoteke na trdem
disku, za katere ne izdelate varnostne kopije, bodo med obnovitvijo izgubljene.
2. Izključite računalnik za vsaj pet sekund. Ko vključite gumb za napajanje, pritisnite in
držite tipko F11 in tako zaženite program Obnovitev izdelka.
Ali se je prikazal meni Obnovitev izdelka?
Da. Pojdite na korak 3.
Ne. Pojdite na korak “Reševanje težav pri obnovitvi” na strani 14.
3. Ko se program za obnovitev izdelka zažene, lahko izberete operacijski sistem. Če se
prikaže meni z operacijskimi sistemi, s pomočjo smernih tipk (↑↓) izberite ustrezni
operacijski sistem in pritisnite Enter.
© Copyright IBM Corp. 2002
13
4. Sledite navodilom na zaslonu. Med postopkom obnovitve se bo vaš računalnik znova
zagnal, najbrž celo večkrat. Ko je postopek obnovitve končan, se prikaže sporočilo o
zaključku. Ko se program Obnovitev izdelka zaključi, bo tovarniško nameščena
programska opreme obnovljena.
Opombe:
1. Po končani obnovitvi boste morda morali znova namestiti gonilnike za nakatere
naprave. V tem primeru preglejte “Obnovitev ali namestitev gonilnikom naprav” na
strani 15.
2. Na nekaterih računalnikih je vnaprej nameščena zbirka programov Microsoft Office
ali Microsoft Works. Če morate obnoviti aplikacije Microsoft Office ali Microsoft
Works, morate uporabiti zgoščenko Microsoft Office ali Microsoft Works. Ti
zgoščenki sta na voljo samo z računalniki, na katerih je bila zbirka programov
Microsoft Office ali Microsoft Works vnaprej nameščena.
3. Prvotni trdi disk je bil zamenjan, zato program Obnovitev izdelka na novem disku ni
na voljo. Za informacije o tem, kako se lahko obrnete na IBM, preglejte Poglavje 5,
“Pridobivanje informacij, pomoči in storitev” na strani 23.
Reševanje težav pri obnovitvi
Če ne morete dostopiti do programa Obnovitev izdelka, je ta okvarjen ali pa je prišlo do
težave s particijo trdega diska, ki vsebuje ta program. Pojdite na “Izdelava in uporaba
diskete za popravilo obnovitve”. Če težave ne morete odpraviti z uporabo obnovitvene
diskete, lahko pri IBM-u dobite zgoščenko za obnovitev izdelkov. Za podrobnejše
informacije preglejte Poglavje 5, “Pridobivanje informacij, pomoči in storitev” na
strani 23.
Izdelava in uporaba diskete za popravilo obnovitve
Če iz kakršnegakoli vzroka po vključitvi računalnika ne vidite poziva F11 (namenjenega
za zagon obnovitve izdelkov), lahko za obnovitev poziva uporabite disketo za popravilo
obnovitve.
Opomba: Nekateri modeli lahko prikažejo poziv (Za prekinitev normalnega zagona
pritisnite Enter). Če se prikaže ta poziv, pritisnite Enter. Če se poziv F11 ne
prikaže, lahko za obnovitev poziva uporabite disketo za popravilo obnovitve.
Izdelava obnovitvene diskete
Opomba: Če želite izdelati disketo Popravilo obnovitve, mora operacijski sistem
delovati.
Takole izdelate obnovitveno disketo:
1. Zaženite računalnik in operacijski sistem.
2. Z Raziskovalcem Windows ali z ikono Moj računalnik prikažite imeniško strukturo
trdega diska.
14
NetVista™: Kratek referenčni opis
3. Odprite mapo ibmtools, ki je običajno na pogonu C.
4. Dvakrat kliknite RRDISK.BAT in sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba obnovitvene diskete
Takole uporabite obnovitveno disketo:
1. Zaustavite operacijski sistem in izključite računalnik.
2. V disketno enoto vstavite obnovitveno disketo.
3. Vključite računalnik in sledite navodilom na zaslonu.
Opomba: Če se operacija obnovitve konča brez napake, se bo pri naslednjem zagonu
računalnika prikazal poziv F11.
Če se med operacijo obnovitve prikaže sporočilo o napaki ali operacije ni mogoče
dokončati, je program za obnovitev izdelka morda okvarjen ali pa je težava na particiji, ki
vsebuje program za obnovitev izdelka. Za nadaljnje informacije preglejte Poglavje 5,
“Pridobivanje informacij, pomoči in storitev” na strani 23.
Obnovitev ali namestitev gonilnikom naprav
Če želite obnoviti ali namestiti gonilnike naprav, mora imeti nameščen operacijski sistem.
Pri roki morate imeti dokumentacijo in nosilec programske opreme za napravo.
Gonilniki naprav za IBM-ove naprave so na trdem disku računalnika (običajno na pogonu
C) v mapi ibmtools\drivers. V tej mapi boste našli tudi navodila za nameščanje
gonilnikov naprav (readme.txt). Druge gonilnike naprav boste našli na nosilcih s
programsko opremo, ki ste jih dobili s posameznimi napravami.
Najnovejši gonilniki za IBM-ove naprave so na voljo tudi na svetovnem spletu na
naslovu http://www.ibm.com/pc/support/.
Naslednji postopek kaže obnovitev gonilnika za IBM-ovo napravo:
1. Zaženite računalnik in operacijski sistem.
2. Z uporabo Raziskovalca Windows prikažite strukturo imenikov na trdem disku.
3. Odprite mapo ibmtools.
4. Odprite mapo z gonilniki. Mapa z gonilniki vsebuje več podmap, ki imajo imena
različnih naprav, nameščenih na računalniku (na primer audio, video itd.).
5. Odprite ustrezno podmapo.
6. S pomočjo enega od naslednjih načinov obnovite gonilnik naprave:
v V podmapi naprave poiščite datoteko readme.txt ali kakšno drugo datoteko s
pripono .txt, ki vsebuje informacije o vnovični namestitvi gonilnika naprave. Ta
datoteka ima lahko tudi ime operacijskega sistema, kot je na primer win98.txt.
Sledite navodilom v tej datoteki.
Poglavje 3. Obnovitev programske opreme
15
v Če podmapa naprave vsebuje datoteko s pripono .inf, lahko za vnovično
namestitev gonilnika naprave uporabite program Dodajanje strojne opreme
(najdete ga na Nadzorni plošči Windows). Vseh gonilnikov naprav ni mogoče
znova namestiti s tem programom. Ko vas program Dodajanje strojne opreme
pozove, da vnesete gonilnik naprave, ki ga želite namestiti, kliknite Imam disketo
in Prebrskaj. Nato v podmapi naprav izberite ustrezno datoteko gonilnika naprave
(.inf).
v V podmapi naprave poiščite datoteko setup.exe. Dvakrat kliknite SETUP.EXE in
sledite navodilom na zaslonu.
16
NetVista™: Kratek referenčni opis
Poglavje 4. Odpravljanje težav in diagnostika
V tem poglavju so opisana orodja za diagnosticiranje in osnovno odpravljanje težav. Če
težava z vašim računalnikom tukaj ni opisana, uporabite Dostop do IBM in poiščite
podrobnejše informacije o odpravljanju težav.
Osnovno odpravljanje težav
Simptom
Dejanje
Računalnik se ob pritisku
gumba za vklop ne zažene.
Preverite:
v Ali je napajalni kabel priključen na zadnjo stran računalnika in v
delujočo električno vtičnico.
v Če ima računalnik na zadnji strani še eno stikalo za vklop,
preverite, ali je vključeno. Preverite indikator napajanja na
sprednji strani računalnika, da boste videli, ali je računalnik
vključen.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Zaslon monitorja je prazen.
Preverite:
v Ali je kabel monitorja trdno pričvrščen na zadnjo stran monitorja
in na zadnjo stran računalnika.
v Ali je napajalni kabel zaslona priključen na zaslon in v delujočo
električno vtičnico.
v Ali je monitor vključen in ali sta krmilna elementa za svetlost in
kontrast pravilno nastavljena.
v Ali je signalni kabel zaslona pravilno priključen na zaslon, prav
tako pa na spojnik zaslona na računalniku.
Opomba: Če ima vaš računalnik dva priključka za monitor,
preverite, ali je monitor priključen na tistega v reži AGP (accelerated
graphics port) in ne na tistega, na zadnji strani osnovne plošče.
Preglejte korak 5 na strani 5.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Tipkovnica ne deluje.
Računalnik se ne odziva na
tipkovnico.
Preverite:
v Ali sta računalnik in zaslon vključena in ali sta krmilna elementa
za svetlost in kontrast pravilno nastavljena.
v Ali je tipkovnica pravilno priključena na spojnik na računalniku.
v Ali se je katera od tipk zataknila.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
© Copyright IBM Corp. 2002
17
Simptom
Dejanje
Tipkovnica Rapid Access
III ne deluje
Preverite:
v Ali je računalnik vključen.
v Ali je tipkovnica pravilno priključena na spojnik USB na zadnji
strani računalnika.
v Ali se je katera od tipk zataknila.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Brezžična tipkovnica Rapid Če je nameščen brezžični sprejemnik, nudi pomožni program
Access III ne deluje.
programske opreme v spodnjem desnem kotu vašega namizja, tik na
privzeto opravilno vrstico Windows, statusne ikone in informacije
pomoči. Kliknite ? (pomoč), kjer boste našli informacije o brezžični
tipkovnici.
v Preverite, ali je računalnik vključen in so krmilni elementi za
svetlost pravilno nastavljeni.
v Zagotovite, da tipke niso zataknjene.
v Zamenjajte baterije v tipkovnici.
v Spremenite kanal na tipkovnici
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Miška ne deluje.
Računalnik se ne odziva na
miško.
Preverite:
v Ali sta računalnik in zaslon vključena in ali sta krmilna elementa
za svetlost in kontrast pravilno nastavljena.
v Ali je miška pravilno priključena na spojnik na računalniku.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Miška ScrollPoint III ne
deluje.
Miško očistite. Preverite:
v Ali je računalnik vključen in so krmilni elementi za svetlost
pravilno nastavljeni.
v Ali je miška pravilno priključena na spojnik USB na računalniku.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Brezžična miška
ScrollPoint III ne deluje.
Če je nameščen brezžični sprejemnik, nudi pomožni program
programske opreme v spodnjem desnem kotu vašega namizja, tik na
privzeto opravilno vrstico Windows, statusne ikone in informacije
pomoči. Kliknite ? (pomoč), kjer boste našli informacije o brezžični
tipkovnici.
v Miško očistite.
v Preverite, ali je računalnik vključen in so krmilni elementi za
svetlost pravilno nastavljeni.
v Zamenjajte baterije v miški.
v Spremenite kanal na miški.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
18
NetVista™: Kratek referenčni opis
Simptom
Dejanje
Operacijski sistem se ne
zažene.
Preverite:
v Da v pogonu za diskete ni diskete.
v Ali zagonsko zaporedje vključuje napravo, na kateri se nahaja
operacijski sistem. Običajno je operacijski sistem na trdem disku.
Med zagonom počakajte na prikaz poziv za zagon pomožnega
programa IBM Setup Utility (ali pomožni program
Configuration/Setup Utility). Pritisnite podano funkcijsko tipko.
Preverite zaporedje zagona v pomožnem programu IBM Setup
Utility.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
Preden se zažene
operacijski sistem se
prikaže koda napake.
Zapišite si kodo napake in preglejte “Kode napak” na strani 20.
Preden se zažene
operacijski sistem
računalnik večkrat zapiska.
Zagotovite, da ni katera od tipk pritisnjena.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite servisno službo.
IBM Enhanced Diagnostics
Program IBM Enhanced Diagnostics teče neodvisno od operacijskega sistema. S
pomočjo tega programa lahko preizkusite komponente strojne opreme, nameščene na
računalniku. Ta program lahko uporabite v primeru, če druge metode niso na voljo,
oziroma niso bile uspešne pri izločanju možne težave s strojno opremo.
Program IBM Enhanced Diagnostics lahko zaženete prek programa za obnovitev
izdelkov, ki je nameščen na trdem disku. Poleg tega pa lahko disketo IBM Enhanced
Diagnostics izdelate tudi v programu za obnovitev izdelka.
Najnovejšo različico programa Enhanced Diagnostics lahko naložite tudi s svetovnega
spleta na naslovu http://www.ibm.com/pc/support/. V polje Quick Path vpišite tip in
številko modela računalnika, da boste našli datoteke, specifične za vaš računalnik.
Izvajanje programa IBM Enhanced Diagnostics iz programa za
obnovitev izdelkov
Če želite diagnosticiranje izvesti iz programa za obnovitev izdelkov, storite naslednje:
Opomba: Poleg tega pa lahko disketo IBM Enhanced Diagnostics izdelate tudi v
programu za obnovitev izdelka.
1. Zaustavite operacijski sistem in izključite računalnik.
2. Ko vključite računalnik pritisnite tipko F11 in jo držite, dokler se ne prikaže meni
Obnovite izdelka.
Poglavje 4. Odpravljanje težav in diagnostika
19
3. Glede na vrsto operacijskega sistema se lahko prikaže poziv za izbiro sistemskih
nastavitev. Če se poziv ne prikaže, pojdite na naslednji korak.
4. Ko se prikaže glavni meni, izberite System Utilities.
5. Na meniju System Utilities izberite Run Diagnostics. Zažene se program IBM
Enhanced Diagnostics. Ko zaključite z izvajanjem diagnosticiranja, se bo znova
prikazal glavni meni Obnovitev izdelka.
6. Znova zaženite računalnik.
Izdelava diskete IBM Enhanced Diagnostics
Naslednji koraki kažejo, kako izdelate disketo IBM Enhanced Diagnostics iz programa za
obnovitev izdelkov:
1. Zaustavite operacijski sistem in izključite računalnik.
2. Ko vključite računalnik pritisnite tipko F11 in jo držite, dokler se ne prikaže meni
Obnovite izdelka.
3. Glede na vrsto operacijskega sistema se lahko prikaže poziv za izbiro sistemskih
nastavitev. Če se poziv ne prikaže, pojdite na naslednji korak.
4. Na glavnem meniju izberite System Utilities.
5. Izberite Create a diagnostic diskette in sledite navodilom na zaslonu.
6. Ko boste pozvani, v disketni pogon vstavite prazno, formatirano disketo in sledite
navodilom na zaslonu.
Opomba: Najnovejšo različico diagnostičnega programa lahko naložite tudi na
svetovnem spletu na naslovu http://www.ibm.com/pc/support/. V polje Hitra
pot vnesite tip računalnika in tako poiščite snemljive datoteke, specifične za
vaš računalnik.
Izvajanje diskete IBM Enhanced Diagnostics
Naslednji koraki kažejo, kako zaženete disketo IBM Enhanced Diagnostics:
1. Zaustavite operacijski sistem in izključite računalnik.
2. V disketni pogon vstavite disketo IBM Enhanced Diagnostics.
3. Vključite računalnik.
4. Sledite navodilom na zaslonu. Če potrebujete pomoč, pritisnite tipko F1.
5. Ko se program zaključi, disketo odstranite iz disketne enote.
6. Računalnik zaustavite ali ga znova zaženite.
Kode napak
Naslednja tabela vključuje nekatere najbolj pogoste kode napak, ki se lahko prikažejo
medtem, ko računalnik izvaja samopreskus ob zagonu (POST).
v Zapišite si prikazane kode napak. Če boste za pomoč poklicali servisno službo, bodo
zahtevali kode napak.
20
NetVista™: Kratek referenčni opis
v Če obstaja več kod napak, težave vedno rešujte v vrstnem redu, v katerem so se
prikazale kode napak. Običajno boste z rešitvijo prve kode napake rešili tudi nadaljnje.
v Če kode napake ne najdete v naslednji tabeli, bo potrebno podrobnejše odpravljanje
napak.
– Če se operacijski sistem ob vključitvi računalnika zažene, preglejte “IBM Enhanced
Diagnostics” na strani 19 za izvajanje diagnosticiranja. Poleg tega lahko za dodatne
informacije o reševanju težav uporabite povezavo Dostop do IBM.
– Če se operacijski sistem ne zažene, morate računalnik peljati na servis.
Koda
Opis
Dejanje
161 ali 0250
The battery is defective (Baterija je
prazna).
Zamenjajte baterijo. Preglejte postopek za
zamenjavo baterije v zaslonskem Vodiču
za uporabnike, ki je na voljo prek
povezave Dostop do IBM.
162 ali 0251
A change in the device
Preverite:
configuration occurred. (Prišlo je do v Ali so vse zunanje naprave vključene.
spremembe v konfiguraciji
v Ali so vse naprave pravilno nameščene
naprave.)
in priključene.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite
servisno službo.
301, 303, 0211
ali 0212
A keyboard error has occurred.
(Prišlo je do napake tipkovnice.)
Preverite:
v Ali je tipkovnica pravilno povezana.
v Ali je katera od tipk zataknjena.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite
servisno službo.
0280
Predhodni zagon se ni dokončal;
uporabljena bo privzeta
konfiguracija.
Predhodni POST se ni uspešno zaključil.
POST naloži privzete vrednosti in
omogoči zagon pomožnega programa IBM
Setup Utility.
Ta napaka bo odpravljena pri naslednjem
vklopu računalnika.
860x (x=any
number)
A pointing device or mouse error
has occurred. (Prišlo je do napake
kazalne naprave ali miške.)
Preverite, ali sta kazalna naprava ali miška
pravilno priključeni.
Če težave ne morete odpraviti, pokličite
servisno službo.
Kode piskov pri POST
Drug način, da vas POST obvesti o napakah, je prek zaporedja slišnih piskov. Vzorec
piskov predstavlja številsko vrednost in nudi dodatne informacije o mestu možne težave.
Sledijo najbolj pogoste kode piskov POST, ki jih lahko zaslišite ob zagonu računalnika.
Poglavje 4. Odpravljanje težav in diagnostika
21
Vzorec piska
Opis
Dejanje
1-3-3-1
Ni zaslonskega sporočila. Piski so
predvajani pred inicializacijo videa.
Odstranite in znova namestite pomnilniške
module DIMM (dual inline memory
module).
Če se težava še naprej pojavlja, pokličite
servisno službo.
1-3-1
Preizkus RAM-a ni uspel
Odstranite in znova namestite pomnilniške
module DIMM (dual inline memory
module).
Če se težava še naprej pojavlja, pokličite
servisno službo.
Sledi nekaj splošnih smernic za delo s kodami piskov POST:
v Posnemite ali si zapišite vzorce piskov, ki jih slišite. Če boste za pomoč poklicali
servisno službo, bodo zahtevali vzorce piskov.
v Če vzorec piska ni v tej knjigi, morate opraviti bolj podrobno odpravljanje težav.
– Če se pri vklopu računalnika zažene operacijski sistem, za zagon programa IBM
Enhanced Diagnostics uporabite Access IBM in si oglejte zaslonske postopke za
odpravljenje težav.
– Če se operacijski sistem ne zažene, morate računalnik peljati na servis.
22
NetVista™: Kratek referenčni opis
Poglavje 5. Pridobivanje informacij, pomoči in storitev
Če potrebujete pomoč, storitve ali tehnično podporo, ali pa želite samo več informacij o
IBM-ovih izdelkih, je na voljo veliko IBM-ovih virov, ki vam bodo pri tem pomagali. Ta
razdelek vsebuje informacije o tem, kje lahko dobite dodatne informacije o IBM-u in
njegovih izdelkih, kaj storiti, ko pri računalniku naletite na težavo, in na koga se obrniti
za servisiranje.
Pridobivanje informacij
Informacije o vašem IBM-ovem računalniku in predhodno nameščeni programski opremi
(če je na voljo) so na voljo v dokumentaciji, ki ste jo dobili z računalnikom. Ta
dokumentacija vključuje natisnjene knjige, zaslonske knjige, datoteke PREBERI in
datoteke pomoči. Poleg tega pa so informacije o IBM-ovih izdelkih na voljo na
svetovnem spletu.
Na svetovnem spletu lahko na IBM-ovi spletni strani najdete najnovejše informacije o
IBM-ovih osebnih računalnik in podpori za njih. Naslov domače strani IBM Personal
Computing je http://www.ibm.com/pc/.
Podporne informacije za IBM-ove izdelke, vključno s podprtimi možnostmi, lahko
najdete na naslovu http://www.ibm.com/pc/support/.
Če na podporni strani kliknete Profil, lahko izdelate podporno stran po meri, značilno za
vašo strojno opremo, na kateri bodo vključena pogosto zastavljena vprašanja, informacije
o delih, tehnični namigi in nasveti in naložljive datoteke. Poleg tega lahko po želji tudi
prejemate elektronska obvestila, če so za vaše registrirane izdelke na voljo nove
informacije.
Publikacije lahko naročite prek IBM-ovega sistema za naročanje publikacij na naslovu
http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/
cgibin/pbi.cgi.
Pridobivanje pomoči in storitev
Če imate težave z računalnikom, imate na voljo veliko virov pomoči.
Uporaba dokumentacije in diagnostičnih programov
Veliko računalniških težav lahko rešite brez tuje pomoči. Če imate težave z
računalnikom, najprej preglejte informacije o odpravljanju težav v dokumentaciji, ki ste
jo prejeli z računalnikom. Če sumite, da gre za težavo v programski opremi, preglejte
dokumentacijo, vključno z datotekami PREBERI in zaslonsko pomočjo, za operacijski
sistem ali uporabniški program.
© Copyright IBM Corp. 2002
23
Večina IBM-ovih računalnikov nudi niz diagnostičnih programov, s katerimi lahko
določite težave v strojni opremi. Navodila o uporabi diagnostičnih programov lahko
najdete v informacijah o odpravljanju težav v dokumentaciji vašega računalnika.
V informacijah o odpravljanju težav in diagnostičnih programih boste morda prebrali, da
potrebujete dodatne ali ažurirane gonilnike naprav ali drugo programsko opremo. IBM na
svetovnem spletu vzdržuje spletne strani, na katerih lahko najdete najnovejše tehnične
informacije in presnamete gonilnike naprav in popravke. Če želite dostopiti do teh strani,
pojdite na naslov http://www.ibm.com/pc/support/ in sledite navodilom.
Klic za pomoč
Če ste poskusili sami odpraviti težavo in ugotovili, da potrebujete pomoč, lahko v času
trajanja garancije pridobite pomoč in informacije prek telefona v centru IBM PC
HelpCenter®. V času garancije so na voljo naslednje storitve:
v Določanje težav - Usposobljeno osebje vam bo pomagalo določiti, ali imate težavo s
strojno opremo in pri odločanju, katero dejanje je potrebno za njegovo odpravo.
v Popravilo IBM-ove strojne opreme - Če se ugotovi, da težavo določa IBM-ova
strojna oprema v garanciji, vam bo usposobljeno storitveno osebje nudilo ustrezno
raven storitve.
v Vodenje tehničnih sprememb - Občasno je po prodaji izdelka potrebno v njem
opraviti določene spremembe. IBM ali preprodajalec, ki ima pooblastilo IBM-a, bosta
opravila izbrane razpoložljive tehnične spremembe (EC-je), ki so potrebni za vašo
strojno opremo.
V garancijo ni vključeno naslednje:
v Zamenjava ali uporaba delov, ki niso IBM-ovi ali IBM-ovih delov, za katere ne velja
garancija. Vsi deli, za katere velja garancija, vsebujejo 7-mestno identifikacijo, ki ima
obliko IBM FRU XXXXXXX.
v Identifikacija težav s programsko opremo.
v Konfiguracija BIOS kot dela namestitve ali nadgradnje.
v Spremembe, popravki ali nadgradnje gonilnikov naprav.
v Namestitev in vzdrževanje omrežnih operacijskih sistemov (NOS).
v Namestitev in vzdrževanje uporabniških programov.
Celotno razlago IBM-ovih garancijskih pogojev lahko najdete v IBM-ovi izjavi
omejenega jamstva. Če želite izkoristiti garancijske storitve, morate obdržati račun.
V ZDA in v Kanadi so te storitve na voljo 24 ur na dan in 7 dni na teden. V Veliki
Britaniji so te storitve na voljo od ponedeljka do petka; uradne ure so od 9.00 do 18.00.
Opomba: Odzivni čas je lahko različen; lahko izključuje določene praznike.
Če je mogoče, bodite med klicem poleg delovne postaje. Na voljo morate imeti naslednje
informacije:
v Tip in model računalnika
24
NetVista™: Kratek referenčni opis
v
v
v
v
Serijske številke IBM-ovih strojnih izdelkov
Opis težave
Natančno besedilo sporočil o napakah
Informacije o konfiguraciji strojne in programske opreme
Telefonske številke
Navedene telefonske številke lahko spremenimo brez vnaprejšnjega obvestila. Najnovejše
telefonske številke lahko najdete na naslovu http://www.ibm.com/pc/support/, kjer
kliknite Support Phone List.
Država
Telefonska številka
Avstrija
Österreich
01-24 592 5901
Nizozemski del Belgije
Belgie
02-210 9820
Francoski del Belgije
Belgique
02-210 9800
Kanada
Samo Toronto
416-383-3344
Kanada
Kanada - vsi drugi deli
1-800-565-3344
Danska
Danmark
45 20 82 00
Finska
Suomi
09-459 6960
Francija
Francija
02 38 55 74 50
Nemčija
Deutschland
07032-1549 201
Irska
Irska
01-815 9200
Italija
Italia
02-7031 6101
Luksemburg
Luksemburg
298-977 5063
Nizozemska
Nederland
020-514 5770
Norveška
Norge
66 81 11 00
Portugalska
Portugalska
21-791 51 47
Španija
España
91-662 49 16
Švedska
Sverige
08-477 4420
Švica
Schweiz/Suisse/Svizzera
058-333 0900
Velika Britanija
Velika Britanija
01475-555 055
ZDA in Puerto Rico
ZDA in Puerto Rico
1-800-772-2227
V drugih državah ali regijah se obrnite na IBM-ovega preprodajalca ali IBM-ovega
tržnega predstavnika.
Ostale storitve
IBM Update Connector™ je orodje za oddaljene komunikacije, ki ga lahko uporabite z
nekaterimi IBM-ovimi računalniki za komuniciranje z IBM-ovim centrom za pomoč
Poglavje 5. Pridobivanje informacij, pomoči in storitev
25
(HelpCenter). S programom Update Connector lahko prejmete in naložite popravke za
določeno programsko opremo, ki ste jo morda dobili z računalnikom.
Če potujete in nosite računalnik s seboj, oziroma ga premestite v državo, kjer se prodaja
vaš tip računalnika NetVista, bo morda vaš računalnik primeren za mednarodni
garancijski servis, ki vam v garancijski dobi omogoča, da izkoristite garancijski servis.
Servis bo opravil IBM ali IBM-ovi preprodajalci, ki so pooblaščeni za opravljanje
garancijskih servisov.
Servisne metode in postopki se razlikujejo od države do države, nekatere storitve pa niso
na voljo v vseh državah. Mednarodni garancijski servis je na voljo prek metode servisa
(kot je servis v skladišču, servis v podružnicah ali servis pri uporabniku), ki je na voljo v
državi servisiranja. Servisni centri v določenih državah morda ne bodo mogli servisirati
vseh modelov določenega tipa računalnika. V nekaterih državah se morda pristojbine in
omejitve nanašajo na čas servisa.
Če želite ugotoviti, ali je vaš računalnik primeren za mednarodni garancijski servis, in
prikazati seznam držav, kjer je servis na voljo, pojdite na naslov
http://www.ibm.com/pc/support/ in kliknite Iskanje garancije. Primerni računalniki IBM
so označeni s štirimestnimi tipi računalnikov. Za dodatne informacije o mednarodnem
garancijskem servisu preglejte Service Announcement 601-034 na naslovu
http://www.ibm.com/. Kliknite Support & downloads, kliknite Announcement letters
in nato še Announcements search. V polje Search by letter number only vnesite
601-034 in kliknite Search.
IBM Integrated Technology Services nudi veliko storitev za podporo informacijski
tehnologiji, izvedbi in upravljanju. Če želite podrobnejše informacije o teh storitvah,
preglejte spletno stran storitev Integrated Technology Services Web na naslovu
http://www.ibm.com/services/its/.
Če želite tehnično pomoč pri namestitvi paketov popravkov za vnaprej nameščen izdelek
Windows ali če imate s tem povezana vprašanja, preglejte spletno stran Microsoft
Product Support Services na naslovu http://support.microsoft.com/directory/, obrnete pa
se lahko tudi na IBM-ov center za pomoč. Nekatere storitve je potrebno tudi plačati.
Nakup dodatnih storitev
V času garancije ali po njenem izteku lahko kupite dodatne storitve, kot je na primer
podpora za IBM-ovo strojno opremo in za strojno opremo drugih proizvajalcev,
operacijske sisteme in uporabniške programe, za nastavitev in konfiguracijo omrežja, za
popravilo nadgrajene ali razširjene strojne opreme in za namestitve po meri.
Razpoložljivost in ime servisa se morda razlikuje glede na državo ali regijo.
Za podrobnejše informacije o teh storitvah preglejte zaslonske informacije.
26
NetVista™: Kratek referenčni opis
Dodatek A. Informacije o garancijah
Ta razdelek vsebuje trajanje garancije za vaš izdelek, informacije o pridobitvi garancijske
storitve in podpore ter IBM-ovo izjavo o omejeni garanciji.
Trajanje garancije
Trajanje garancije je odvisno od tipa delovne postaje in države ali področja.
Opombe:
v Informacije o garancijskih storitvah lahko dobite tam, kjer ste kupili delovno postajo.
Za nekatere IBM-ove delovne postaje je na voljo garancijska storitev pri uporabniku,
odvisno od države ali področja, kjer se storitev izvaja.
v Trajanje garancije 3 leta za dele in 1 leto za delo pomeni, da bo IBM nudil garancijsko
storitev brezplačno za:
1. sestavne dele in delo v prvem letu trajanja garancije
2. sestavne dele (za zamenjavo) v drugem in tretjem letu trajanja garancije. IBM bo
zaračunal delo, ki bo potrebno za popravilo ali zamenjavo.
v IBM-ova spletna stran z garancijami za delovne postaje na naslovu
http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ vsebuje pregled IBM-ove
omejene garancije za IBM-ove delovne postaje po vsem svetu, glosar izrazov,
uporabljenih v izjavi o omejeni garanciji, pogosto zastavljena vprašanja in povezave s
spletnimi stranmi s podporo za izdelke. IBM-ova izjava o omejeni garanciji je na tej
spletni strani na voljo v 29 jezikih v prenosljivem formatu dokumentov (PDF).
Tip
računalnika
Država ali področje
Garancijski rok
2254
Združene države Amerike in Kanada
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
2256
2257
Evropa, Bližnji Vzhod, Afrika in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Vse druge države in področja na svetu
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Avstralija, Nova Zelandija, Bangladeš, Indija, Indonezija,
Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vietnam, Brunei,
Kitajska (Hong Kong S.A.R.), Tajvan in Tajska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
2289
© Copyright IBM Corp. 2002
27
Tip
računalnika
6029
Država ali področje
Garancijski rok
Evropa, Bližnji Vzhod, Afrika in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija,
Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri
Lanka, Vietnam, Brunei, Kitajska (Hong Kong S.A.R.), Tajvan
in Tajska
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
6336
6337
Združene države Amerike in Kanada
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
6339
6341
6342
Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod, Afrika in Kitajska (LR)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike, Kanada, Latinska Amerika (razen
Argentine), Avstralija, Nova Zelandija, Bangladeš, Indija,
Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vietnam,
Kitajska (Hong Kong S.A.R.), Tajvan in Tajska
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
6346
6347
6348
Vse države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
6790
6791
6792
6793
6794
Združene države Amerike, Kanada, Evropa, Bližnji Vzhod,
Afrika, Latinska Amerika, Avstralija in Nova Zelandija
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri
Lanka, Vietnam, Kitajska (LR), Kitajska (Hong Kong S.A.R),
Tajvan in Tajska
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod in Afrika
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike in Latinska Amerika (razen
Argentine)
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Vse druge države in področja na svetu
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Avstralija, Nova Zelandija, Bangladeš, Indija, Indonezija,
Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Brunei, Vietnam,
Kitajska (Hong Kong S.A.R), Tajvan in Tajska
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
6823
6824
28
NetVista™: Kratek referenčni opis
Tip
računalnika
6825
Država ali področje
Garancijski rok
Evropa, Srednji vzhod in Afrika
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
6826
Evropa, Bližnji Vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Kitajska (Hong Kong S.A.R.)
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Evropa, Srednji vzhod in Afrika
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike in Kanada
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Združene države Amerike, Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod,
Afrika in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Vse druge države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
8302
Vse države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
8303
Združene države Amerike, Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod,
Afrika in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Vse druge države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
8304
Vse države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
8305
Združene države Amerike, Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod,
Afrika in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Vse druge države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Vse države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
8208
8301
8306
Dodatek A. Informacije o garancijah
29
Tip
računalnika
8307
Država ali področje
Garancijski rok
Združene države Amerike, Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod,
Afrika in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
Vse druge države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
8308
Vse države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
8309
8310
Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod, Afrika in Kitajska (LR)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike, Kanada, Latinska Amerika (razen
Argentine), Avstralija, Nova Zelandija, Bangladeš, Indija,
Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vietnam,
Brunei, Kitajska (Hong Kong S.A.R.), Tajvan in Tajska
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
8311
Združene države Amerike, Kanada, Latinska Amerika,
Avstralija, Nova Zelandija, Bangladeš, Indija, Indonezija,
Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Brunei, Vietnam, Tajska
in Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
8312
8313
8314
Argentina, Evropa, Bližnji Vzhod, Afrika in Kitajska (LR)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Združene države Amerike, Kanada, Latinska Amerika (razen
Argentine), Avstralija, Nova Zelandija, Bangladeš, Indija,
Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Vietnam,
Brunei, Kitajska (Hong Kong S.A.R.), Tajvan in Tajska
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
8315
Združene države Amerike in Latinska Amerika
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
8317
Združene države Amerike, Latinska Amerika, Evropa, Bližnji
Vzhod, Afrika, Avstralija, Nova Zelandija in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Kanada, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini,
Singapur, Šri Lanka, Vietnam, Bruneja, Tajska, Kitajska (Hong
Kong S.A.R.)in Tajvan
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
8318
Vse države in področja na svetu
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
8319
Združene države Amerike, Latinska Amerika, Evropa, Bližnji
Vzhod, Afrika, Avstralija, Nova Zelandija in Kitajska (LRK)
Deli - 3 leta
Delo - 3 leta
Kanada, Bangladeš, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini,
Singapur, Šri Lanka, Vietnam, Bruneja, Tajska, Kitajska (Hong
Kong S.A.R.)in Tajvan
Deli - 3 leta
Delo - 1 leto
Japonska
Deli - 1 leto
Delo - 1 leto
30
NetVista™: Kratek referenčni opis
Garancijska storitev in podpora
Z nakupom IBM-ove delovne postaje pridobite tudi dostop do obsežne podpore. V času
trajanja garancije za IBM-ovo delovno postajo lahko pokličete IBM ali svojega
preprodajalca, ki vam bosta pomagala pri določanju težav v skladu s pogoji IBM-ove
izjave o omejeni garanciji.
V času garancije so na voljo naslednje storitve:
v Določanje težav - Usposobljeno osebje vam bo pomagalo določiti, ali imate težavo s
strojno opremo in pri odločanju, katero dejanje je potrebno za njegovo odpravo.
v Popravilo IBM-ove strojne opreme - Če se ugotovi, da težavo povzroča IBM-ova
strojna oprema, ki je v garanciji, vam bo izšolano osebje nudilo ustrezno raven storitev
pri vas ali v IBM-ove servisnem centru, kot določi IBM.
v Upravljanje tehničnih sprememb - Včasih je potrebno za tem, ko IBM dostavi
izdelek, v njem opraviti spremembe. V teh primerih bo IBM opravil razpoložljive
tehnične spremembe (EC-je), ki veljajo za vašo strojno opremo.
V garancijsko storitev ni vključeno naslednje:
v Zamenjava ali uporaba delov, ki niso IBM-ovi. Vsi IBM-ovi deli vsebujejo 7-mestno
identifikacijo v obliki IBM FRU XXXXXXX.
v Identifikacija virov težav, ki jih povzroča programska oprema, ki ni IBM-ova.
v Namestitev enot, ki jih lahko zamenjajo uporabniki (CRU-jev).
v Namestitev in konfiguracija kode delovne postaje ali licenčne notranje kode, za katero
je določeno, da jo namesti uporabnik sam.
Če svoje delovne postaje ne registrirate pri IBM-u, boste za pridobitev garancijske
storitve morda morali predložiti potrdilo o nakupu.
Preden pokličete za pomoč
Številne računalniške težave lahko rešite brez tuje pomoči z upoštevanjem postopkov za
odpravljanje težav, ki jih je IBM opisal v zaslonski pomoči ali v publikacijah, ki ste jih
dobili z delovno postajo in programsko opremo.
Večini delovnih postaj, operacijskih sistemov in uporabniških programov so dodane
informacije, ki vsebujejo postopke za odpravljanje težav in razlage sporočil o napakah in
kod napak. Informacije, ki ste jih dobili z delovno postajo, opisujejo tudi diagnostične
preizkuse, ki jih lahko izvedete.
Če sumite, da gre za težave v programski opremi, preglejte informacije operacijskega
sistema ali uporabniškega programa.
Klic za pomoč
Če je mogoče, bodite med klicem poleg delovne postaje. Na voljo morate imeti naslednje
informacije:
Dodatek A. Informacije o garancijah
31
v Tip, model in serijska številka delovne postaje
v Opis težave
v Natančno besedilo sporočil o napakah
v Informacije o konfiguraciji strojne in programske opreme
Če želite poiskati telefonsko številko najbližjega centra za pomoč, preglejte razdelek
“Telefonske številke” v poglavju “Pridobivanje informacij, pomoči in storitev”.
32
NetVista™: Kratek referenčni opis
IBM-ova izjava o omejeni garanciji Z125-4753-06 8/2000
Prvi del - Splošne določbe
Ta izjava o omejeni garanciji vključuje prvi del - Splošne pogoje in drugi del - Pogoje,
značilne za posamezne države. Pogoji iz drugega dela nadomestijo tiste iz prvega dela.
Garancije , ki jih IBM nudi v tej izjavi o omejeni garanciji, veljajo samo za delovne
postaje, ki jih pri IBM-u ali prodajalcu kupite z namenom, da jih boste uporabljali in ne
preprodali. Izraz “delovna postaja” pomeni IBM-ovo delovno postajo, njene komponente,
pretvorbe, nadgradnje, elemente ali pripomočke, oziroma kakršnokoli kombinacijo le-teh.
Izraz “delovna postaja” ne vključuje programske opreme, ne glede na to, ali je na delovno
postajo vnaprej nameščena, nameščena pozneje ali kakorkoli drugače. Razen v primeru,
če IBM navede drugače, naslednje garancije veljajo samo v državah, kjer kupite delovno
postajo. Nič v tej izjavi o omejeni garanciji ne vpliva na ustavne pravice kupcev, ki jih v
pogodbi ni mogoče omejiti, oziroma se jim ni mogoče odpovedati. Če imate kakršnakoli
vprašanja, se obrnite na IBM ali vašega prodajalca.
IBM-ovo jamstvo za računalnike: IBM jamči, da vsak računalnik 1) ne vsebuje napak v
materialih in delu in 2) ustreza IBM-ovim javno objavljenim specifikacijam
(“Specifikacije”). Trajanje garancije za delovno postajo je podan, nespremenljiv čas, ki se
začne z datumom namestitve. Datum namestitve je datum na računu o prodaji, razen če
IBM ali vaš prodajalec ne podata drugače.
Če delovna postaja v garanciji ne deluje tako, kot je to zajamčeno, in je IBM ali vaš
prodajalec ne moreta 1) popraviti ali 2) zamenjati z delovno postajo, ki je funkcijsko vsaj
enakovredna, jo lahko vrnete na mesto nakupa, pri tem pa vam bodo povrnili denar.
Dodatek h garanciji: Garancija ne vključuje popravila ali zamenjave računalnika kot
posledice nepravilne uporabe, poškodbe, spremembe, neprimernega fizičnega ali
delovnega okolja, nepravilnega vzdrževanja ali napake, ki jo je povzročil izdelek, za
katerega IBM ni odgovoren. Garancija se prekine z odstranitvijo ali spremembo
identifikacijskih oznak delovne postaje ali njenih delov.
TE GARANCIJE SO IZKLJUČNE GARANCIJE IN NADOMEŠČAJO VSE
OSTALE GARANCIJE ALI POGOJE, IZRECNE ALI POSREDNE, KAR
ZAJEMA, VENDAR NI OMEJENO NA POSREDNE GARANCIJE ALI POGOJE
ZA TRŽNOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. TE GARANCIJE
VAM DAJEJO DOLOČENE USTAVNE PRAVICE, POLEG TEGA PA IMATE
LAHKO TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA
POSAMEZNE PRAVNE SISTEME. NEKATERE SODNE OBLASTI NE
DOPUŠČAJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE IZRECNIH ALI VKLJUČENIH
GARANCIJ, ZATO ZGORNA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS. V TEM
PRIMERU SO GARANCIJE OMEJENE NA ČAS TRAJANJA GARANCIJE.
NOBENA IZMED TEH GARANCIJ SE NE NANAŠA NA OBDOBJE PO TEM
ČASU.
Dodatek A. Informacije o garancijah
33
Stvari, ki jih garancija ne krije: IBM ne jamči neprekinjenega delovanja računalnika
ali delovanja računalnika brez napak. Tehnična ali druga pomoč za delovno postajo v
garanciji, na primer pomoč prek telefona z “nasveti” in pomoč, ki se nanaša na nastavitev
in namestitev delovne postaje, je na voljo BREZ GARANCIJ V KAKRŠNIKOLI
OBLIKI.
Garancijske storitve: Če želite za računalnik pridobiti garancijske storitve, se obrnite na
IBM ali vašega preprodajalca. Če delovne postaje ne registrirate pri IBM-u, bodite
pripravljeni, da bodo od vas zahtevali potrdilo o nakupu.
Če IBM nudi garancijske storitve, lahko v času trajanja garancije IBM ali prodajalec
brezplačno nudita določene vrste popravil in zamenjav, s katerimi delovne postaje
ohranjata oziroma jih obnovita tako, da so v skladu z njihovimi specifikacijami. IBM ali
vaš prodajalec vas bosta obvestila o razpoložljivih vrstah storitev za delovno postajo, ki
pa so odvisne od države, v kateri je delovna postaja nameščena. Po svoji presoji bosta
IBM ali vaš prodajalec 1) popravila ali zamenjala okvarjeno delovno postajo in 2) nudila
servis v servisnem centru ali pri vas. IBM ali prodajalec bosta tudi upravljala in namestila
izbrane tehnične spremembe, ki se nanašajo na delovno postajo.
Nekateri deli IBM-ovih delovnih postaj so zasnovani kot enote, ki jih zamenja uporabnik
(imenovane “CRU-ji”), kot so na primer tipkovnice, pomnilnik in diskovni pogoni.
CRU-je, ki jih pošlje IBM, zamenjate sami. Vse okvarjene CRU-je morate vrniti IBM-u v
30 dneh od prejema nadomestnega CRU-ja. Za prenos nadgradenj namenske programske
kode delovne postaje in licenčne notranje kode z IBM-ove spletne strani ali iz drugega
elektronskega medija in za upoštevanje navodil, ki jih nudi IBM, ste odgovorni sami.
Če garancijske storitve vključujejo zamenjavo delovne postaje ali dela, bo del, ki ga IBM
ali vaš prodajalec zamenjata, postal njuna last, zamenjani del pa vaša. Vi odgovarjate, da
so vsi odstranjeni deli pristni in nespremenjeni. Zamenjava morda ne bo nova, vendar pa
bo v dobrem stanju in bo funkcionalno vsaj enakovredna zamenjanemu delu. Zamenjava
prevzame status garancijske storitve zamenjanega dela. Veliko komponent, pretvorb ali
nadgradenj vključuje odstranitev sestavnih delov in vrnitev teh delov IBM-u. Sestavni
del, ki bo zamenjal odstranjeni del, bo prevzel status garancijske storitve zamenjanega
dela.
Preden IBM ali vaš prodajalec zamenjata delovno postajo ali njen del, se morate strinjati,
da bosta odstranila vse komponente, dele, možnosti, spremembe in priključke, ki niso v
okviru garancije.
Prav tako se morate strinjati, da boste
1. zagotovili, da delovna postaja ni pod pravnimi obveznostmi ali omejitvami, ki
preprečujejo njeno zamenjavo;
2. pridobili pooblastilo lastnika, s katerim bosta IBM ali vaš prodajalec lahko servisirala
delovno postajo, ki ni v vaši lasti; in
3. kjer je to primerno, pred servisiranjem:
34
NetVista™: Kratek referenčni opis
a. upoštevali postopke za odkrivanje težav, razčlenitev težav in zahtevo servisiranja,
ki jih nudita IBM ali vaš prodajalec;
b. zaščitili vse programe, podatke in arhive, ki jih vsebuje delovna postaja;
c. IBM-u ali vašemu prodajalcu nudili zadosten, prost in varen dostop do vaših
prostorov, s čimer jima boste omogočili izpolnitev njunih obveznosti, in;
d. IBM ali prodajalca obvestili o spremembah naslova, kjer je postavljena delovna
postaja.
IBM je odgovoren za izgubo ali poškodbo vaše delovne postaje, medtem ko je ta v 1)
IBM-ovi lasti, oziroma 2) pri prevozu v tistih primerih, kjer je IBM odgovoren za
transportne stroške.
IBM ali vaš prodajalec pa nista odgovorna za zaupne, lastniške ali osebne informacije na
delovni postaji, ki jo IBM-u ali vašemu prodajalcu vrnete iz kakršnegakoli vzroka.
Tovrstne informacije pred vračilom delovne postaje odstranite.
Omejitev odgovornosti: Včasih lahko pride do okoliščin, ko ste zaradi neizpolnitve
obveznosti s strani IBM-a ali druge odgovornosti upravičeni do povračila škode. V vseh
primerih, ne glede na to, zakaj zahtevate povrnitev škode od IBM-a (vključno z osnovno
kršitvijo, malomarnostjo, nepravilno predstavitvijo ali drugo pogodbeno ali kazensko
zahtevo), razen za odgovornost, ki se ji ni mogoče odreči ali je omejena z veljavnimi
zakoni, je IBM odgovoren samo za
1. škodo zaradi telesnih poškodb (vključno s smrtjo) in škodo na nepremičninah in
materialni osebni lastnini
2. za znesek katerihkoli drugih dejanskih neposrednih poškodb, oziroma stroške (če so
periodični, se upoštevajo 12-mesečni stroški) za delovno postajo, ki je predmet
zahteve. Za namene te postavke vsebuje izraz “delovna postaja” kodo delovne postaje
ter licenčno notranjo kodo.
Ta omejitev se nanaša tudi na IBM-ove dobavitelje in vašega prodajalca. To je
največ, za kar so IBM, njegovi dobavitelji in vaš prodajalec skupno odgovorni.
IBM PA V NOBENIH OKOLIŠČINAH NI ODGOVOREN ZA NASLEDNJE: 1)
TERJATVE ZA ŠKODO, KI SO JIH PODALI DRUGI PROTI VAM (RAZEN ZA
TISTE, KI SO NAVEDENE POD PRVO POSTAVKO, KI JE NAVEDENA
ZGORAJ); 2) IZGUBO ALI POŠKODBO VAŠIH ZAPISOV ALI PODATKOV:
ALI 3) POSEBNO, NENAMERNO ALI NEPOSREDNO ŠKODO, OZIROMA ZA
ŠKODO ZARADI GOSPODARSKIH VZROKOV, IZGUBO DOBIČKA ALI
IZGUBO PRIHRANKOV, IN SICER TUDI V PRIMERU, KO SO IBM, NJEGOVI
DOBAVITELJI ALI VAŠ PRODAJALEC OBVEŠČENI O NJENI
VERJETNOSTI. NEKATERE SODNE OBLASTI NE DOPUŠČAJO
IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NENAMERNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE,
ZATO SE ZGORNJA OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV MORDA NE NANAŠA
NA VAS.
Dodatek A. Informacije o garancijah
35
Upoštevani zakoni: Z IBM-om se strinjate, da bodo vse vaše in IBM-ove pravice,
dolžnosti in obveznosti, ki nastanejo iz pogodbe ali so na kakršenkoli način povezane s
predmetom te pogodbe, vodene, razložene in uveljavljene v skladu z zakoni države, v
kateri ste kupili računalnik.
Del 2 - Pogoji, značilni za posamezne države
AMERIKA
BRAZILIJA
Veljavno pravo: Za prvim stavkom je dodano naslednje:
Vse morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, bo reševalo izključno sodišče v Riu de
Janeiro.
SEVERNA AMERIKA
Garancijske storitve: Temu razdelku je dodano naslednje:
Če želite garancijsko storitev pridobiti pri IBM-u v Kanadi ali ZDA, pokličite
1-800-IBM-SERV (426-7378).
KANADA
Veljavno pravo: V prvem stavku naslednje zamenjuje “zakone v državi, kjer ste pridobili
delovno postajo”:
zakoni v provinci Ontario.
ZDRUŽENE DRŽAVE
Veljavno pravo: V prvem stavku naslednje zamenjuje “zakone v državi, kjer ste pridobili
delovno postajo”:
zakoni države New York.
AZIJA - PACIFIK
AVSTRALIJA
IBM-ova garancija za delovne postaje: Temu razdelku je dodan naslednji odstavek:
Garancije, podane v tem razdelku, so dodatek h katerimkoli pravicam, ki jih imate lahko
v skladu z zakonom o prodaji iz leta 1974 ali drugo podobno zakonodajo in so omejene
samo do stopnje, ki jo dopušča ustrezna zakonodaja.
Omejitev obveznosti: V ta razdelek je dodano naslednje:
Če IBM prekrši pogoj ali jamstvo, vključeno v zakon o poslovanju iz leta 1974 ali drugo
podobno zakonodajo, potem je njegova odgovornost omejena na popravilo ali zamenjavo
blaga ali dostavo enakovrednega blaga. Če se ta pogoj ali garancija nanašata na pravico
36
NetVista™: Kratek referenčni opis
za prodajo, prikrito imetje ali jasno dokazilo o upravičenosti ali pa je blago pridobljeno
za osebno, domačo ali vsakdanjo uporabo ali porabo, potem ne velja nobena izmed
omejitev v tem odstavku.
Veljavno pravo: V prvem stavku naslednje zamenjuje “zakone v državi, kjer ste pridobili
delovno postajo”:
zakoni države ali območja.
KAMBODŽA, LAOS IN VIETNAM
Veljavno pravo: V prvem stavku naslednje zamenjuje “zakone v državi, kjer ste pridobili
delovno postajo”:
zakoni države New York.
V ta razdelek je dodano naslednje:
Spori in prepiri, nastali iz te pogodbe ali v povezavi z njo, se bodo dokončno poravnavali
z arbitražnim postopkom, ki se bo vodil v Singapurju v skladu z določbami Mednarodne
gospodarske zbornice (ICC). Arbiter ali arbitri, imenovani v soglasju s temi določbami,
imajo pravico odločati v skladu s svojimi pristojnostmi in pravno veljavnostjo pogodbe.
Arbitražna razsodba bo dokončna in obvezujoča za vse stranke in brez možnosti pritožbe.
Razsodba bo podana v pisni obliki in bo razložila ugotovitve in zakonske sklepe.
Za vse postopke, vključno z dokumenti, ki bodo predstavljeni v teh postopkih, bo
uporabljena angleščina. V arbitraži bodo sodelovali trije arbitri, od katerih lahko vsaka
stranka v sporu imenuje enega.
Dva arbitra, ki ju imenujeta stranki, bosta pred začetkom pravnega postopka imenovala
tretjega arbitra. Tretji arbiter bo deloval kot predsednik pravnega postopka. Če
predsednika ni, njegovo mesto prevzame predsednik ICC. Za druga prosta delovna mesta
bo poskrbela ustrezna predlagana stranka. Pravni postopek se bo nadaljeval v fazi, na
kateri je bil, ko je prišlo do odsotnosti.
Če ena od strank noče ali ji ne uspe imenovati arbitra v 30 dneh od določenega datuma,
ga imenuje druga stranka. Prvi imenovani arbiter bo edini arbiter, pod pogojem, da je bil
veljavno in pravilno imenovan.
Angleška različica te pogodbe prevlada nad katerokoli drugo jezikovno različico.
HONG KONG in MAKAO
Veljavno pravo: V prvem stavku naslednje zamenjuje “zakone v državi, kjer ste pridobili
delovno postajo”:
zakoni posebnega upravnega področja Hong Kong.
INDIJA
Dodatek A. Informacije o garancijah
37
Omejitev odgovornosti: Naslednje je zamenjava za postavki 1 in 2 v tem razdelku:
1. škoda zaradi telesnih poškodb (vključno s smrtjo) in škoda na nepremičninah in
materialni osebnih lastnini je omejena samo na škodo, ki je posledica malomarnosti
IBM-a;
2. kar se tiče kakršnekoli druge dejanske škode, ki je posledica razmer, ki vključuje
nedelovanje v skladu z IBM-ovimi predpisi, oziroma je v kakršnikoli povezavi s
predmetom te izjave o omejeni garanciji, je IBM odgovoren samo za stroške, ki ste
jih plačali za posamezno delovno postajo, ki je predmet te zahteve.
JAPONSKA
Veljavno pravo: Temu razdelku je dodan naslednji stavek:
Vse dvome v zvezi s to pogodbo bomo v začetni fazi reševali med sabo v najboljši veri in
v soglasju z osebo, ki bo deležna obojestranskega zaupanja.
NOVA ZELANDIJA
IBM-ova garancija za delovne postaje: Temu razdelku je dodan naslednji odstavek:
Garancije, podane v tem razdelku, so dodatek k vsem pravicam, ki jih imate v skladu z
zakonom o garancijah potrošnikov iz leta 1993 ali z drugo zakonodajo, ki je ni mogoče
izključiti ali omejiti. Zakon o garancijah potrošnikov iz leta 1993 ne bo veljal za nobene
dobrine, ki jih IBM nudi, če dobrine pridobite z namenom poslovanja, kot je definirano v
tem zakonu.
Omejitev obveznosti: V ta razdelek je dodano naslednje:
Če delovna postaja ni pridobljena za namen poslovanja, kot je definirano v zakonu o
garancijah potrošnikov iz leta 1993, so omejitve v tem razdelku predmet omejitev iz tega
zakona.
KITAJSKA (PRC)
Veljavno pravo: Ta razdelek zamenjuje naslednje:
Z IBM-om se strinjate, da bodo vse vaše pravice, dolžnosti of obveznosti, ki nastanejo iz
te pogodbe ali so na kakršenkoli način povezane s predmetom te pogodbe, vodene,
razložene in uveljavljene v skladu z zakoni države New York (razen v državah, kjer
lokalni zakoni zahtevajo drugače).
Vse spore, nastale iz te pogodbe ali v povezavi z njo, bomo poskušali najprej rešiti s
prijateljskimi pogajanji. Če se ne bomo uspeli dogovoriti, lahko katerakoli od strank
predloži spor Kitajskemu mednarodnemu arbitražnemu odboru za ekonomske in trgovske
zadeve v Beijingu, ki bo vodil arbitražo v skladu s takrat veljavnimi arbitražnimi
določbami. Arbitražno sodišče bodo sestavljali trije arbitri. Na sodišču bosta uporabljena
angleščina in kitajščina. Arbitražna razsodba bo dokončna in obvezujoča za vse stranke
in se bo uveljavljala v skladu z dogovorom o določanju in uveljavljanju tujih arbitražnih
sodb iz leta 1958.
38
NetVista™: Kratek referenčni opis
Stroške arbitraže bo plačala stranka, ki izgubi, razen če arbitražna razsodba ne določi
drugače.
V času arbitraže bo ta pogodba še vedno veljala, razen tisti njen del, zaradi katerega sta
stranki v sporu in je predložen arbitraži.
EVROPA, BLIŽNJI VZHOD, AFRIKA (EMEA)
NASLEDNJE DOLOČBE VELJAJO ZA VSE DRŽAVE EMEA:
Pogoji te izjave o omejenih jamstvih se nanašajo na računalnike, ki ste jih kupili od
IBM-a ali IBM-ovega prodajalca.
Garancijska storitev: Če ste IBM-ov računalnik kupili v Avstriji, Belgiji, na Danskem,
v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, Islandiji, na Irskem, v Italiji, Latviji,
Litvi, Luksemburgu, na Nizozemskem, na Norveškem, Portugalskem, v Španiji, na
Švedskem, v Švici ali Veliki Britaniji, lahko garancijsko storitev za ta računalnik v vseh
teh državah zahtevate od (1) IBM-ovega preprodajalca, ki je pooblaščen za izvajanje
garancijske storitve ali (2) IBM-a. Če kupite IBM-ovo delovno postajo v Albaniji,
Armeniji, Belorusiji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Gruziji, Madžarski,
Kazahstanu, Kirgiziji, Zvezni republiki Jugoslaviji, Makedoniji (FYROM), Moldaviji,
Poljski, Romuniji, Rusiji, Slovaški, Sloveniji ali Ukrajini, lahko garancijske storitve za to
delovno postajo pridobite v katerikoli izmed naštetih držav, le-te pa nudi (1) IBM-ov
prodajalec, ki je pooblaščen za izvajanje garancijskih storitev ali (2) IBM.
Če kupite IBM-ovo delovno postajo v državah Srednjega vzhoda ali v Afriki, lahko
pridobite garancijske storitve za to delovno postajo pri predstavniku IBM-a v deželi
nakupa, če IBM-ov predstavnik nudi garancijske storitve v tej državi, ali pri IBM-ovem
prodajalcu, ki ga je IBM pooblastil za izvajanje garancijskih storitev na tej delovni postaji
v tej državi. Garancijske storitve v Afriki so na voljo v območju 50 kilometrov od
IBM-ovega pooblaščenega ponudnika storitev. Odgovornost za prevozne stroške delovne
postaje do IBM-ovega pooblaščenega ponudnika storitev, ki je izven 50 kilometrov,
prevzamete vi.
Upoštevani zakoni: Nanašajoči se zakoni, ki določajo, razlagajo in izvajajo pravice,
dolžnosti in obveznosti vsakega izmed nas, ki izhajajo iz, oziroma se na kakršenkoli
način nanašajo na predmet te izjave, ne upoštevajoč navzkrižja z načeli zakona, kot tudi
za državo edinstvenimi izrazi in pristojnih sodišč za to izjavo so tisti zakoni države, v
kateri je na voljo garancijska storitev, razen v 1) Albaniji, Bosni in Hercegovini,
Bolgariji, Hrvaški, Madžarski, Makedoniji, Romuniji, Slovaški, Sloveniji, Armeniji,
Azerbejdžanu, Belorusiji, Gruziji, Kazahstanu, Kirgistanu, Moldaviji, Rusiji,
Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini in Uzbekistanu, kjer so v veljavi zakoni Avstrije;
2) v Estoniji, Latviji in Litvi so v veljavi zakoni Finske; 3) v Alžiriji, Beninu, Burkini
Faso, Kamerunu, na Kapverdskih otokih, v Centralni afriški republiki, Čadu, Kongu,
Džibutiju, Demokratični republiki Kongo, Ekvatorialni Gvineji, Franciji, Gabonu,
Gambiji, Gvineji, Gvineji-Bissau, Slonokoščeni obali, Libanonu, Maliju, Mavretaniji,
Maroku, Nigeriji, Senegalu, Togu in Tuniziji bo ta izjava dobesedno prevedena, pravne
Dodatek A. Informacije o garancijah
39
povezave med strankami pa bodo določene v skladu s francoskimi zakoni, vse spori, ki
izhajajo iz te izjave, oziroma so povezani z njenim kršenjem ali izvajanjem, vključujoč
hitre postopke, pa bo obravnalo izključno pariško komercialno sodišče; 4) v Angoli,
Bahrainu, Botsvani, Burundiju, Egiptu, Eritreji, Etiopiji, Gani, Jordaniji, Keniji, Kuvajtu,
Liberiji, Malaviju, Malti, Mozambiku, Nigeriji, Omanu, Pakistanu, Kvatarju, Ruandi, Sao
Tomeju, Savdski Arabiji, Sierri Leone, Somaliji, Tanzaniji, Ugandi, Združenih arabskih
Emiratih, Veliki Britaniji, na Zahodnem bregu/Gazi, Jemnu, Zambiji in Zimbabveju bo to
izjavo določal angleški zakon, spori, povezani z njim, pa bodo predloženi izrecni sodni
oblasti angleških sodišč; 5) v Grčiji, Izraelu, Italiji, na Portugalskem in v Španiji pa bodo
vse pravne pritožbe, ki izhajajo iz te izjave, predložena in končno razrešena na pristojnih
sodiščih v Atenah, Tel Avivu, Milanu, Lizboni in Madridu.
NASLEDNJE DOLOČBE VELJAJO ZA PODANE DRŽAVE:
AVSTRIJA IN NEMČIJA
IBM-ova garancija za delovne postaje: Naslednje nadomešča prvi stavek prvega
odstavka v tem razdelku:
Garancija za IBM-ovo delovno postajo pokriva delovanje delovne postaje pri običajni
uporabi in skladnost delovne postaje z njenimi specifikacijami.
Temu razdelku so dodani naslednji odstavki:
Najkrajši rok garancije za delovne postaje je šest mesecev. V primeru, ko IBM ali vaš
prodajalec ne moreta popraviti IBM-ove delovne postaje, lahko zahtevate delno
povračilo, ki je zmanjšano za vrednost nepopravljene delovne postaje, ali pa za tako
delovno postajo zahtevate prekinitev ustrezne pogodbe in povračilo denarja.
Obseg garancije: Drugi odstavek ne velja.
Garancijska storitev:Temu razdelku je dodano naslednje:
V času trajanja garancije je dostava okvarjene delovne postaje do IBM-a strošek IBM-a.
Omejitev obveznosti: V ta razdelek je dodan naslednji odstavek:
Omejitve in izključitve, podane v izjavi o omejeni garanciji, se ne nanašajo na škodo, ki
je povzročena namerno ali zaradi večje nepazljivosti, in na posebne garancije.
Na konec postavke 2 je dodan naslednji stavek:
Odgovornost IBM-a, navedena v tej postavki, je omejena na kršenje osnovnih
pogodbenih določb, ki je posledica vsakdanje malomarnosti.
EGIPT
Omejitev odgovornosti: Naslednje nadomešča drugo postavko tega razdelka:
prav tako je za kakršnokoli drugo dejansko neposredno škodo IBM odgovoren za skupne
40
NetVista™: Kratek referenčni opis
stroške, ki ste jih plačali za delovno postajo, ki je predmet te zahteve. Za namene te
postavke vsebuje izraz “delovna postaja” kodo delovne postaje ter licenčno notranjo
kodo.
Primernost dobaviteljev in prodajalcev (nespremenjeno).
FRANCIJA
Omejitev odgovornosti: Naslednje nadomešča drugi stavek prvega odstavka v tem
razdelku:
V vseh primerih, ne glede na to, zakaj zahtevate povrnitev škode od IBM-a, je IBM
odgovoren samo za: (prva in druga postavka sta nespremenjeni).
IRSKA
Obseg garancije: Temu razdelku je dodano naslednje:
Razen kot je izrecno podano v teh določbah in pogojih, so vsi zakonodajni pogoji,
vključno z vsemi vključenimi garancijami, vendar brez škode na splošnost zgoraj
omenjenih garancij, vključenih v zakon o prodaji dobrin iz leta 1893 ali v zakon o prodaji
dobrin in nudenju storitev iz leta 1980, s tem izključeni.
Omejitev jamstva: Naslednje je zamenjava za postavki ena in dve prvega odstavka v tem
razdelku:
1. smrt, osebno poškodbo ali fizično škodo na vaših nepremičninah, ki je izključno
posledica malomarnosti IBM-a; in
2. velikost kakršnekoli druge dejanske neposredne škode, oziroma 125 odstotkov
stroškov (pri vrnitvi so upoštevani 12-mesečni stroški) za delovno postajo, ki je predmet
terjatve, oziroma na drugačen način podaja vzrok za terjatev.
Primernost dobaviteljev in prodajalcev (nespremenjeno).
Na konec tega razdelka je dodan naslednji odstavek:
IBM-ova celotna odgovornost in popravilo škode, pogodbeno ali nedovoljeno, v
povezavo s kakršnokoli napako, sta omejena samo na škodo.
ITALIJA
Omejitev odgovornosti: Naslednje nadomešča drugi stavek v prvem odstavku:
Če obvezen zakon ne določa drugače, je IBM v vsakem takem primeru odgovoren samo
za:
1. (nespremenjeno)
2. vsako drugo dejansko škodo, ki nastane v razmerah, ki vključujejo delovanje, ki ni v
skladu z IBM-ovimi predpisi ali je v kakršnikoli povezavi s predmetom te garancijske
izjave, je IBM-ova odgovornost omejena na skupen znesek, plačan za računalnik, ki je
predmet zahteve.
Primernost dobaviteljev in prodajalcev (nespremenjeno).
Dodatek A. Informacije o garancijah
41
Naslednje je zamenjava za tretji odstavek tega razdelka:
Razen v primeru, ko obvezni zakon določa drugače, sta IBM ali prodajalec odgovorna
samo za naslednje: (prva in druga postavka sta nespremenjeni) 3) posredno škodo, tudi v
primeru, ko sta IBM ali vaš prodajalec obveščena o tej možnosti.
JUŽNA AFRIKA, NAMIBIJA, BOTSWANA, LESOTO IN SWAZILAND
Omejitev obveznosti: V ta razdelek je dodano naslednje:
IBM-ova odgovornost za dejansko škodo, ki nastane v vseh razmerah, ki vključujejo
nedelovanje IBM-a v skladu s predmetom te garancijske izjave, je omejena na stroške, ki
ste jih plačali za posamezno delovno postajo, ki je predmet te zahteve proti IBM-u.
VELIKA BRITANIJA
Omejitev odgovornosti: Naslednje je zamenjava za postavki 1 in 2 prvega odstavka v
tem razdelku:
1. smrt, osebno poškodbo ali fizično škodo na nepremičninah, ki je izključno posledica
malomarnosti IBM-a;
2. znesek kakršnekoli druge dejanske neposredne škode ali izgube, največ do 125
odstotkov stroškov (pri periodičnih stroških so upoštevani 12-mesečni stroški) za
delovno postajo, ki je predmet zahteve, oziroma na drugačen način podaja vzrok za
zahtevo;
V ta odstavek je dodana naslednja postavka:
3. kršitev IBM-ovih dolžnosti, vključenih v 12. razdelek zakona o prodaji dobrin iz leta
1979 ali v 2. razdelek zakona o nudenju dobrin in storitev iz leta 1982.
Primernost dobaviteljev in prodajalcev (nespremenjeno).
Na konec tega razdelka je dodano naslednje:
IBM-ova celotna odgovornost in popravilo škode, pogodbeno ali nedovoljeno, v
povezavo s kakršnokoli napako, sta omejena samo na škodo.
42
NetVista™: Kratek referenčni opis
Dodatek B. Opombe
IBM izdelkov, storitev ali funkcij, omenjenih v tem dokumentu, morda ne nudi v vseh
državah. Če potrebujete informacije o izdelkih ali storitvah, ki so trenutno na voljo, se
posvetujte z lokalnim predstavnikom IBM-a. Sklic na IBM-ov izdelek, program ali
storitev v tej publikaciji ne pomeni, da je mogoče uporabiti samo IBM-ov izdelek,
program ali storitev. Namesto tega izdelka, programa ali storitve, je lahko uporabljen
katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši intelektualne lastnine
IBM-a. Vendar pa mora uporabnik sam oceniti in preveriti delovanje izdelkov, programov
ali storitev, ki niso IBM-ovi.
IBM ima lahko patente ali vložene zahtevke za patente, ki pokrivajo vsebino tega
dokumenta. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje licence za te patente. Pisna
vprašanja v zvezi z licencami lahko pošljete na naslednji naslov:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
PODJETJE INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION NUDI TO
PUBLIKACIJO “TAKO KOT JE” BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA,
IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR BREZ OMEJITVE ZA
POSREDNA JAMSTVA ZA NEKRŠENJE, PRODAJNOST ALI PRIMERNOST ZA
DOLOČENI NAMEN. Nekatere sodne oblasti ne dovoljujejo zanikanja izrecnih ali
posrednih jamstev v določenih transakcijah, zato se morda ta izjava ne nanaša na vas.
Te informacije lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipografske napake. Informacije v
tem dokumentu so občasno spremenjene. Te spremembe bodo vključene v nove izdaje
publikacije. IBM lahko kadarkoli brez opozorila izboljša in/ali spremeni izdelke, opisane
v tej publikaciji.
IBM lahko uporabi ali distribuira informacije, ki jih posredujete, na kakršenkoli način, ki
se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene odgovornosti.
Vse reference na spletne strani v tej publikaciji, ki niso IBM-ove, so na voljo samo kot
pomoč. Gradivo na teh spletnih straneh ni del gradiva za ta IBM-ov izdelek in te strani
uporabljate na lastno odgovornost.
Opomba za televizijski izhod
Naslednja opomba velja za modele, ki imajo tovarniško nameščen televizijski izhod.
© Copyright IBM Corp. 2002
43
Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, ki jo ščitijo zahteve
metod določenih patentov ZDA in druge pravice do intelektualne lastnine, katerih lastnik
je podjetje Macrovision Corporation in drugi lastniki pravic. Uporabo te tehnologije, ki je
zaščitena z avtorskimi pravicami, mora odobriti podjetje Macrovision Corporation, in je
namenjena za domačo in drugo omejeno možnost prikazovanja, razen če podjetje
Macrovision Corporation ne izda drugačnega pooblastila. Vzvratno inženirstvo ali
obratno zbiranje je prepovedano.
Prodajne znamke
IBM-ov logotip in naslednji izrazi so prodajne znamke IBM Corporation v Združenih
državah Amerike in/ali v drugih državah:
HelpCenter
IBM
NetVista
ScrollPoint
Update Connector
Lotus, Freelance in Word Pro so prodajne znamke podjetja Lotus Development
Corporation in/ali podjetja IBM Corporation v Združenih državah Amerike, drugih
državah ali oboje.
Microsoft, Windows in Windows NT so prodajne znamke podjetja Microsoft Corporation
v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali oboje.
PC Direct je prodajna znamka podjetja Ziff Communications Company v Združenih
državah Amerike, drugih državah ali oboje, in jo podjetje IBM Corporation uporablja pod
licenco.
Druga imena podjetij, izdelkov ali storitev so lahko prodajne znamke ali storitvene
znamke drugih.
Obvestila o elektronskem sevanju
Naslednji odstavek se nanaša samo na tipe računalnikov 2251, 2271, 2292, 6058, 6059,
6343, 6349, 6350, 6568, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794,
6823, 6825, 6826, 6830, 6831, 6832, 6833, 6840, 6841, 8208, 8301, 8302, 8303, 8304,
8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8317, 8318 in 8319.
Ta računalnik spada med digitalne naprave razreda B. Toda ta računalnik vsebuje vgrajen
krmilnik omrežnega vmesnika (NIC) in se v primeru, ko je le-ta v uporabi, smatra kot
digitalna naprava razreda A. Ocena in obvestilo o ustreznosti digitalne naprave razreda A
sta na voljo predvsem zato, ker vključitev določenih možnosti razreda A ali kablov NIC
razreda A spremeni splošno oceno računalnika v razred A.
44
NetVista™: Kratek referenčni opis
Cet ordinateur est enregistré comme un appareil numérique de classe B. Toutefois,
lorsque la carte réseau qu’il contient est utilisée, il est considéré comme un appareil de
classe A. Il a été déclaré de classe A dans l’avis de conformité car la présence de
certaines options de classe A ou de câbles de carte réseau de classe A modifie ses
caractérisques et le rend conforme aux normes de la classe A.
Naslednji odstavek se nanaša samo na tipe računalnikov 6826, 8301, 8302, 8303, 8304,
8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8317, 8318 in 8319.
Ta računalnik je ocenjen kot digitalna naprava razreda B in vsebuje vgrajeni gigabitni
vmesnik ethernet. Ta računalnik je ocenjen kot digitalna naprava razreda A, če je v
uporabi gigabitni vmesnik ethernet.
Opombe za razred B
Te opombe se nanašajo na tipe računalnikov 2251, 2254, 2256, 2257, 2271, 2292, 6029,
6058, 6059, 6336, 6337, 6339, 6341, 6342, 6343, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6568,
6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6823, 6825, 6826, 6830,
6831, 6832, 6833, 6840, 6841, 8208, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308,
8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8317, 8318 in 8319.
Izjava FCC (Federal Communications Commission)
Opomba:Ta oprema je bila preizkušena in se ujema z omejitvami za digitalne naprave
razreda B, v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da
nudijo ustrezno zaščito proti škodljivim vplivom v stanovanjskem okolju. Ta oprema
povzroča, uporablja in lahko širi radiofrekvenčno energijo, in če je ne namestite in
uporabljate v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar pa ni jamstva,
da do škodljivih vplivov ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča
škodljive vplive na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite, če opremo
izključite in jo nato zopet vključite, lahko škodljive vplive odpravite takole:
v Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
v Oddaljite opremo od sprejemnika.
v Opremo priključite na vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot je vtičnica, na katero je
priključen sprejemnik.
v Za pomoč se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem ali predstavnikom servisne službe
IBM.
Če želite opremo uporabljati v skladu z omejitvami žarčenja FCC, morate uporabljati
pravilno oklopljene in ozemljene kable in spojnike. Ustrezne kable in spojnike lahko
dobite pri IBM-ovih pooblaščenih prodajalcih. IBM ni odgovoren za nobene radijske ali
televizijske motnje, ki jih povzroči uporaba nepriporočenih kablov in spojnikov ali
nepooblaščeno spreminjanje ali popravljanje te opreme. Nepooblaščeno spreminjanje ali
popravljanje lahko povzroči prekinitev pooblastila uporabniku za uporabo opreme.
Dodatek B. Opombe
45
Ta naprava je v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora
sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Odgovorna stranka:
v International Business Machines Corporation
v New Orchard Road
v Armonk, NY 10504
v Telefonska številka: 1-919-543-2193
Stavek o skladnosti z industrijskimi predpisi Kanade razreda B
Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Izjava o skladnosti s smernicami evropske unije o
elektromagnetnem sevanju (EMC)
Ta izdelek je v skladu z zaščitnimi zahtevami smernic Sveta Evropske skupnosti
89/336/EEC za poenotenje zakonov držav članic, ki se nanašajo na elektromagnetno
združljivost. IBM ne sprejema nobene odgovornosti, če pride do kršitve zaščitnih zahtev
zaradi neustreznih predelav izdelka, vključno z namestitvijo dodatnih kartic, ki niso
izdelek IBM.
S testiranjem izdelka je bilo ugotovljeno, da je ta skladen z omejitvami za napravo
informacijske tehnologije razreda B po CISPR 22/Evropskem standardu EN 55022.
Omejitve za naprave razreda B so določene za stanovanjska okolja in nudijo zaščito pred
motnjami licenčne komunikacijske opreme.
Obvestila za razred A
Izjava FCC (Federal Communications Commission)
Opomba: Testiranje te opreme je pokazalo, da se ta ujema z omejitvami za digitalne
napravo razreda A, v skladu z omejitvami 15. člena pravilnika FCC. Te omejitve so
oblikovane tako, da nudijo ustrezno zaščito proti škodljivim vplivom, če je ta oprema
postavljena v komercialnem okolju. Ta oprema povzroča, uporablja in lahko širi
radiofrekvenčno energijo, in če je ne namestite in uporabljate v skladu s priročnikom z
navodili, lahko moti radijske komunikacije. Delovanje te opreme v stanovanjskem
okolišu lahko povzroča škodljive motnje; v tem primeru bo moral uporabnik motnje
odpraviti na svoje lastne stroške.
Če želite opremo uporabljati v skladu z omejitvami žarčenja FCC, morate uporabljati
pravilno oklopljene in ozemljene kable in spojnike. IBM ni odgovoren za nobene radijske
ali televizijske motnje, ki jih povzroči uporaba nepriporočenih kablov in spojnikov ali
nepooblaščeno spreminjanje ali popravljanje te opreme. Nepooblaščeno spreminjanje ali
popravljanje lahko povzroči prekinitev pooblastila uporabniku za uporabo opreme.
46
NetVista™: Kratek referenčni opis
Ta naprava je v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora
sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Industry Canada Class A emission compliance statement
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Avstralska in novozelandska izjava za razred A
Attention: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause
radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
Izjava o skladnosti s smernicami evropske unije o
elektromagnetnem sevanju (EMC)
Ta izdelek je v skladu z zaščitnimi zahtevami smernic Sveta Evropske skupnosti
89/336/EEC za poenotenje zakonov držav članic, ki se nanašajo na elektromagnetno
združljivost. IBM ne sprejema nobene odgovornosti, če pride do kršitve zaščitnih zahtev
zaradi neustreznih predelav izdelka, vključno z namestitvijo dodatnih kartic, ki niso
izdelek IBM.
S testiranjem izdelka je bilo ugotovljeno, da je ta skladen z omejitvami za napravo
informacijske tehnologije razreda A po CISPR 22/Evropskem standardu EN 55022.
Omejitve za opremo razreda A so bile izdelane za komercialna in industrijska okolja in
nudijo primerno zaščito proti motnjam licenčne komunikacijske opreme.
Opozorilo: To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radio
interferenco. V tem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.
Opozorilo glede razreda A za Tajsko
Zahteve FCC (Federal Communications Commission) in
telefonskih podjetij
1. Ta naprava je v skladu z 68. delom pravil FCC. Na napravo je prilepljena oznaka, ki
med drugim vsebuje tudi registracijsko številko FCC, USOC in REN (Ringer
Equivalency Number) za to opremo. Če telefonsko podjetje zahteva te informacije,
jih podajte.
Opomba: Če je naprava notranji modem, je na voljo še druga registracijska oznaka
FCC. Oznako lahko nalepite na ohišje računalnika, na katerega namestite
IBM-ov modem, ali pa na zunanji DAA (če je na voljo). Oznaka naj bo na
dostopnem mestu za primer, da boste telefonskemu podjetju morali
posredovati njene informacije.
Dodatek B. Opombe
47
2. REN je koristen za določitev števila naprav, ki jih lahko povežete s telefonsko linijo
in bo še vedno omogočalo, da bodo te naprave zvonile, če nekdo pokliče vašo
številko. V večini primerov, vendar ne na vseh področjih, seštevek REN-ov vseh
naprav naj ne presega števila pet. Če se želite prepričati, koliko naprav lahko
povežete z linijo, kot to določa REN, pokličite lokalno telefonsko podjetje, ki bo
določilo največji mogoči REN za vaše klicno področje.
3. Če naprava povzroča škodo v telefonskem omrežju, lahko telefonsko podjetje
začasno prekine vašo storitev. Če je le mogoče, vas bodo o tem vnaprej obvestili, če
pa to ni mogoče, boste obveščeni čim prej. Obvestili vas bodo, da se imate pravico
pritožiti pri FCC.
4. Vaše telefonsko podjetje lahko spremeni svoje pripomočke, opremo, operacije ali
postopke, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje vaše opreme. V tem primeru boste
o tem vnaprej obveščeni, da boste lahko poskrbeli, da ne bo prišlo do prekinitve
storitve.
5. Če imate s tem izdelkom kakšne težave, se obrnite na pooblaščenega preprodajalca
ali pokličite IBM. V Združenih državah Amerike pokličite IBM na številko
1-800-772-2227. v Kanadi pa na 1-800-565-3344. Bodite pripravljeni, da bodo od vas
zahtevali potrdilo o nakupu.
Telefonsko podjetje lahko od vas zahteva, da do odprave težave ali do takrat, ko ste
prepričani, da naprava pravilno deluje, prekinete njeno povezavo z omrežjem.
6. Za napravo niso možna nobena uporabniška popravila. Če na tej napravi pride do
kakšne težave, se obrnite na pooblaščenega preprodajalca ali potrebne informacije
poiščite v razdelku za diagnosticiranje.
7. Ta naprava ne sme uporabljati novčičnih storitev, ki jih nudi telefonsko podjetje.
Povezava s skupnim vodom se obračuna po državnih tarifah. Podrobnejše informacije
lahko dobite pri ustrezni službi.
8. Če pri lokalnemu ponudniku telefonskih storitev naročite storitev omrežnega
vmesnika (NI), podajte načrt storitve USOC RJ11C.
Homologacija kanadskega ministrstva za komunikacije
OPOMBA: Oznaka Industry Canada označuje preizkušeno opremo. To potrdilo
pomeni, da oprema ustreza določenim zahtevam za zaščito, delovanje in varnost v
telekomunikacijskih omrežjih, kot jih predpisujejo ustrezni dokumenti (Tehnične zahteve
za zaključitvene naprave). Ministrstvo ne jamči, da bo oprema delovala po pričakovanjih
uporabnika.
Preden uporabnik namesti to opremo, naj se prepriča, ali jo lahko priključi na naprave
lokalnega telekomunikacijskega podjetja. Opremo morate namestiti z uporabo
sprejemljivega načina povezave. Uporabnik se mora zavedati, da usklajenost z zgornjimi
pogoji v določenih primerih ne more zagotoviti pravilnega delovanja storitve. Popravila
homologirane opreme naj usklajuje predstavnik, ki ga določi dobavitelj. Če uporabnik
popravi ali spremeni to opremo ali če oprema napačno deluje, lahko telekomunikacijsko
podjetje od uporabnika zahteva, naj jo izključi.
48
NetVista™: Kratek referenčni opis
Uporabniki morajo zaradi svoje varnosti zagotoviti, da so žice električne ozemljitve
napajalne naprave, telefonskih linij in notranjega kovinskega sistema s pipami (če
obstaja), med seboj povezane. Ta ukrep je še posebej pomemben na podeželju.
Opozorilo: Uporabniki naj teh povezav ne opravljajo sami, pač pa naj pokličejo
ustrezno nadzorno službo ali električarja.
OPOMBA: REN (Ringer Equivalence Number) je dodeljeno vsaki končni napravi in
podaja, koliko naprav je mogoče priključiti na telefonski vmesnik. Zaključitev na
vmesniku je lahko sestavljena iz poljubne kombinacije naprav, vendar REN vseh naprav
skupaj ne sme presegati 5.
Étiquette d’homologation du ministère des Communications
du Canada
AVIS : L’étiquette d’Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette
certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d’exploitation et de
sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents
concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le ministère n’assure
toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le raccorder
aux installations de l’entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également
être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L’abonné ne doit pas
oublier qu’il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n’empêche
pas la dégradation du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant
désigné par le fournisseur. L’entreprise de télécommunications peut demander à
l’utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications
effectuées par l’utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.
Pour sa propre protection, l’utilisateur doit s’assurer que tous les fils de mise à la terre de
la source d’énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d’eau
métalliques, s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement
importante dans les régions rurales.
Avertissement : L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il
doit avoir recours à un service d’inspection des installations électriques ou à un
électricien, selon le cas.
AVIS : L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal
indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La
terminaison d’une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques
dispositifs, à la seule condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de
tous les dispositifs n’excède pas 5.
Dodatek B. Opombe
49
Opomba o napajalnem kablu
IBM nudi napajalni kabel z ozemljeno vtičnico, ki ga lahko uporabite s tem izdelkom
IBM. Če se želite izogniti električnemu šoku, morate vedno uporabljati napajalni kabel in
vtič z ustrezno ozemljeno vtičnico.
Napajalni kabel IBM, uporabljen v Združenih državah Amerike in Kanadi, sta potrdila
Underwriter’s Laboratories (UL) in Canadian Standards Association (CSA).
Za enote, ki so namenjene delovanju pri 115 voltih: Uporabite kabel, ki sta ga potrdila
UL in CSA in je sestavljen iz kabla s tremi vodniki 18 AWG, tip SVT ali SJT, dolgega
največ 5 metrov, pri čemer mora biti priključek ameriški priključek z ozemljitvijo,
označen s 15 amperi in 125 volti.
Za enote, ki so namenjene delovanju pri 230 voltih (uporaba v ZDA): Uporabite kabel, ki
sta ga potrdila UL in CSA ter je sestavljen iz kabla s tremi vodniki, dolgega največ 5
metrov, pri čemer mora biti priključek evropski priključek z ozemljitvijo, označen s 15
amperi in 250 voltov.
Za enote, ki so namenjene delovanju pri 230 voltih (izven ZDA): Uporabite kabel s
priključkom za ozemljitev. Napajalni kabel mora imeti ustrezne varnostne odobritve za
državo, kjer boste uporabljali opremo.
Napajalni kabli IBM za določeno državo ali območje so navadno na voljo samo v tej
državi ali območju.
Številka dela IBM-ovega Uporabljen v naslednjih državah in območjih
napajalnega kabla
13F9940
Argentina, Avstralija, Kitajska (PRC), Nova Zelandija, Papua Nova
Gvineja, Paragvaj, Urugvaj, Zahodna Samoa
13F9979
Afganistan, Alžirija, Andora, Angola, Avstrija, Belgija, Benin,
Bolgarija, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Južnoafriška republika,
Čad, Češka, Egipt, Finska, Francija, Francoska Gvajana,Češka, Egipt,
Finska, Francija, Francoska Gvajana, Nemčija, Grčija, Gvineja,
Madžarska, Islandija, Indonezija, Iran, Slonokoščena obala, Jordanija,
Libanon, Luksemburg, Makau, Malezija, Mali, Martinik, Mavretanija,
Mavricius, Monako, Maroko, Mozambik, Nizozemska, Nova
Kaledonija, Niger, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Senegal,
Slovaška, Španija, Sudan, Švedska, Sirija, Togo, Tunizija, Turčija,
bivša ZSSR, Vijetnam, bivša Jugoslavija, Zaire, Zimbabve
13F9997
Danska
14F0015
Bangladeš, Burma, Pakistan, Južna Afrika, Šri Lanka
14F0033
Antigua, Bahrain, Brunei, Kanalski otoki, Kitajska (Hong Kong
S.A.R.), Ciper, Dubai, Fidji, Gana, Indija, Irak, Irska, Kenija, Kuvajt,
Malavi, Malezija, Malta, Nepal, Nigerija, Polinezija, Katar, Siera
Leone, Singapur, Tanzanija, Uganda, Velika Britanija, Jemen, Zambija
50
NetVista™: Kratek referenčni opis
Številka dela IBM-ovega Uporabljen v naslednjih državah in območjih
napajalnega kabla
14F0051
Liechtenstein, Švica
14F0069
Čile, Etiopija, Italija, Libija, Somalija
14F0087
Izrael
1838574
Tajska
6952301
Bahamski otoki, Barbados, Bermuda, Bolivija, Brazilija, Kanada,
Kajmanski otoki, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska republika,
Ekvador, Salvador, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Jamajka,
Japonska, Koreja (južna), Liberija, Mehika, Nizozemski Antili,
Nikaragva, Panama, Peru, Filipini, Saudska Arabija, Surinam, Tajvan,
Trinidad, Združene države Amerike, Venezuela
Dodatek B. Opombe
51
52
NetVista™: Kratek referenčni opis
IBM
Številka dela: 59P7540
Natisnjeno na Danskem
(1P) P/N: 59P7540
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement