ToxiRAE 3 Manual (in het Nederlands)

ToxiRAE 3 Manual (in het Nederlands)
ToxiRAE 3
Gebruikershandleiding
Art. nr. G01-4002-000 Rev. A
Oktober 2007
© Copyright 2007 RAE Systems, Inc.
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
1. Algemene informatie......................................................................................................................................... 6
2. Specificaties ...................................................................................................................................................... 7
3. Overzicht ........................................................................................................................................................... 8
4. Gebruikersinterface ........................................................................................................................................... 8
5. De ToxiRAE 3 inschakelen............................................................................................................................... 8
6. De ToxiRAE 3 uitschakelen.............................................................................................................................. 9
7. De alarmen testen (altijd) .................................................................................................................................. 9
8. Waarschuwing bij lage accuspanning ............................................................................................................. 10
9. Waarschuwing bij lege accu en uitschakelen .................................................................................................. 10
10. Bediening van de ToxiRAE 3 ....................................................................................................................... 11
10.1. Overzicht van modi........................................................................................................................... 11
10.2. De normale modus ............................................................................................................................ 12
10.2.1. De normale modus openen/de ToxiRAE 3 inschakelen................................................................. 12
10.2.2. De submodi Display en Disposable................................................................................................ 12
10.2.3. De normale modus uitschakelen / De ToxiRAE 3 uitschakelen .................................................... 13
10.2.4. Schermen in de normale modus (Display) ..................................................................................... 14
10.2.5. STEL-, TWA- en Peak-waarden wissen ........................................................................................ 15
10.2.6. De programmeermodus .................................................................................................................. 16
10.2.7. De programmeermodus openen...................................................................................................... 16
10.2.8. Bladeren door de programmeermodus ........................................................................................... 18
11. IJktest en kalibratie van de The ToxiRAE 3 ................................................................................................. 19
11.1. Kalibratieadapter............................................................................................................................... 20
11.1.1. De kalibratieadapter aansluiten ...................................................................................................... 20
11.1.2. De kalibratieadapter ontkoppelen................................................................................................... 21
11.1.3. Kalibratie en instellingen in de programmeermodus...................................................................... 21
11.1.4. Nulkalibratie (frisse lucht) ............................................................................................................. 21
11.1.5. Span-kalibratie ............................................................................................................................... 22
11.1.6. De span-gaswaarde instellen .......................................................................................................... 23
11.1.7. De waarde voor hoog alarm instellen............................................................................................. 23
11.1.8. De waarde voor laag alarm instellen .............................................................................................. 24
11.1.9. De waarde voor STEL-alarm instellen ........................................................................................... 24
11.1.10. De waarde voor TWA-alarm instellen ......................................................................................... 25
11.1.11. De datum voor de ijktest instellen................................................................................................ 25
11.1.12. De datum voor kalibratie instellen ............................................................................................... 26
11.1.13. De programmeermodus beëindigen (terugkeren naar de normale modus)................................... 26
11.2. De ijktest ........................................................................................................................................... 26
12. De diagnostische modus................................................................................................................................ 27
12.1. De diagnostische modus openen ....................................................................................................... 27
12.2. Bladeren door de diagnostische modus............................................................................................. 27
12.3. De diagnostische modus afsluiten..................................................................................................... 27
13. Samenvatting van de alarmsignalen .............................................................................................................. 28
14. Onderhoud..................................................................................................................................................... 30
14.1. De Li-ion accu vervangen ................................................................................................................. 30
14.1.1. Reiniging ........................................................................................................................................ 31
14.1.2. Vervangende onderdelen bestellen................................................................................................. 31
15. Problemen oplossen....................................................................................................................................... 32
16. Technische ondersteuning ............................................................................................................................. 33
17. Contactadressen van RAE Systems............................................................................................................... 33
18. Appendix A: Informatie aangaande wettelijke regels ................................................................................... 36
18.1. Onderhoud......................................................................................................................................... 37
18.1.1. De lithium-accu vervangen ............................................................................................................ 38
Pagina 1
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
WAARSCHUWINGEN
Lezen voor gebruik
Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik, onderhoud en reparatie van dit product
moeten deze handleiding zorgvuldig doorlezen. Alleen als het product wordt gebruikt,
onderhouden en gerepareerd overeenkomstig de instructies van de fabrikant, zal het product
volgens de specificaties functioneren.
VOORZICHTIG!
Gebruik het apparaat niet als de klep is verwijderd. Verwijder de klep en de accu alleen als u zich
bevindt in een niet-gevaarlijk gebied.
Garantieregistratie
U kunt uw garantie online registreren. Ga naar:
http://www.raesystems.com/Support/ProductRegistration
Zo zorgt u ervoor dat uw ToxiRAE 3 is geregistreerd en kunnen wij u op de hoogte houden van
belangrijke updates.
Pagina 2
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
BELANGRIJK
Gebruik alleen de lithium-accu's van RAE Systems, onderdeelnummer 500-0076-100 (3,6 V,
1650 mAH, formaat 2/3 AA). Dit instrument is niet getest in een atmosfeer met explosief gas of
een luchtatmosfeer met een zuurstofgehalte groter dan 21%. Door vervanging van onderdelen
ontstaat er mogelijk groter risico voor de intrinsieke veiligheid. Vervang accu's alleen in nietgevaarlijke gebieden.
GEVAAR VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT: Reinig het apparaat alleen met een
vochtige doek.
Om veiligheidsredenen mag het alleen door gekwalificeerd personeel worden bediend en
onderhouden. Lees voor gebruik of onderhoud eerst deze instructiehandleiding zorgvuldig door
en zorg dat u de instructies begrijpt.
Alle nieuw aangeschafte RAE Systems-instrumenten moeten worden geijkt door de sensor (en)
bloot te stellen aan bepaalde concentraties kalibratiegas.
Als het apparaat niet door de ijktest komt, moet het apparaat worden gekalibreerd, minimaal elke
6 maanden, afhankelijk van gebruik en blootstelling aan gas en vervuiling, en de
bedieningsmodus.
Onder ijktest wordt verstaan: het blootstellen van het apparaat aan een gas waardoor het alarm
op het laagste niveau wordt geactiveerd.
• De perioden tussen de kalibraties en de ijktestprocedures kunnen verschillen per land
afhankelijk van de wettelijke regels.
• Door RAE Systems wordt aangeraden voor de ijktest RAE-kalbiratiegas te gebruiken met
10 ppm H2S (25 ppm H2S is ook mogelijk), 50 ppm CO (100 ppm CO is ook mogelijk), of
een mengsel van 4 gassen met 10 ppm H2S, 50 ppm CO, 50% LEL-methaan en 18,5% zuurstof.
ToxiRAE 3 is gecertificeerd voor gebruik op gevaarlijke locaties met de onderstaande
kenmerken.
Intrinsieke veiligheid:
VS en Canada:
Klasse 1, Divisie 1, Groepen A, B, C, D, T4
CE 0575
II 1G Ex ia IIc T4 DNV 2007 OSL-ATEX-9012x
Ex ia IIC T4 IECEx DNV 07. 0004x
-20° C≤ Tamb≤ +60° C
Pagina 3
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Gebruiksgebieden en -omstandigheden
Gevaarlijke gebieden onderverdeeld in zones
ToxiRAE 3 is bedoeld voor gebruik in gevaarlijke gebieden waar kans is op mijngas en in zone
0, 1 of 2 met het temperatuurbereik van -20o C tot +60o C, waar mogelijk explosieve gassen uit
de groepen IIa, IIB of IIC, T4 voorkomen.
Gevaarlijke gebieden onderverdeeld in divisies
ToxiRAE 3 is bedoeld voor gebruik in gebieden met de classificaties Klasse I, Divisie 1 of 2,
met het temperatuurbereik van -20oC tot +60oC, waar mogelijk gassen uit de groepen A, B, C
of D voorkomen.
.
Pagina 4
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
AVERTISSEMENT
Utiliser seulement la batterie Lithium RAE Systems référence 500-0076-100 (3.6V, 1650mAH,
format 2/3AA). Cet instrument n’a pas été testé dans une atmosphère de gaz/air explosive
ayant une concentration d’oxygène plus élevée que 21%. La substitution de composants peut
compromettre la sécurité intrinsèque. Ne changer les batteries que dans un emplacement désigné
non dangereux.
RISQUE D'ORIGINE ELECTROSTATIQUE : Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par un
personnel qualifié. Étudier le manuel d’instructions en entier avant d’utiliser, ou d’entretenir
l’équipement.
Tout appareil neuf de RAE Systems doit préalablement passer le test de vérification d’étalonnage
qui consiste à exposer le ou les capteurs a une concentration connue de gaz étalon.
Le détecteur doit être impérativement étalonné s’il ne passe pas le test de vérification
d’étalonnage, ou bien au moins tous les 6 mois, selon l’utilisation et l’exposition a des gaz
poisons ou des contaminants, et selon le mode opératoire.
Une vérification d’étalonnage est définie par une exposition du détecteur au gaz d’étalonnage qui
doit déclencher le seuil d’alarmes bas.
Pagina 5
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
1. Algemene informatie
ToxiRAE 3 is een programmeerbare enkelgasmonitor voor het meten van de blootstelling van
personeel aan gevaarlijke stoffen.
Belangrijkste functies
Lichtgewicht en compact
76 g, draagbaar.
Betrouwbaar en nauwkeurig
Gebruikersvriendelijk
Intuïtieve menugestuurde bediening voor eindgebruikers.
Programmeerbare alarmniveaus
Zoemeralarm en displayalarm (knipperend).
•
•
•
•
•
•
•
•
Standaardconfiguratie omvat CO (laag), CO (hoog) of een H2S-sensor
Vervangbare Li-ion-accu
Grote, duidelijk afleesbare display
Eventlogging
Zichtbaar alarm met felrood knipperende LED's
Luid hoorbaar alarm (95 dB op 30 cm)
Trilalarm
Robuuste weersbestendige behuizing
Pagina 6
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
2. Specificaties
Specificaties ToxiRAE 3
Configuratie
Afmetingen
Gewicht
Accu
Alarm
Gebruikstijd
Display
Toetspaneel
Directe uitlezing
Monsteropname-methode
Bereik en resolutie
Datalogging
Reactietijd
Kalibratie
IP-Rating (Ingress Protection;
water- en stofdichtheid)
Beveiliging
Certificatie
Gebruikstemperatuur
Luchtvochtigheid
Garantie
Diffusie van enkelgas met eventlogging tot 10 events
8,6 cm x 5,5 cm x 2,0 cm
76 g inclusief accu
Door de gebruiker verwisselbare 2/3 AA lithiumbatterij
met grote capaciteit
• Zoemer van 95 dB (op 30 cm) en knipperende rode
LED om overschrijding van ingestelde limieten aan
te geven
• Hoog alarm: "High" wordt weergegeven en het
apparaat zoemt en knippert 3 keer per seconde
• Laag: "Low" wordt weergegeven en het apparaat
zoemt en knippert 2 keer per seconde
• STEL: "STEL" wordt weergegeven en het apparaat
zoemt en knippert 1 keer per seconde
• TWA: "TWA" wordt weergegeven en het apparaat
zoemt en knippert 1 keer per seconde
• Trilalarm
• 6-LED zichtbaar alarm
2 jaar, bij geen gebruik van IR-communicatie
LCD
2 programmeer-/functietoetsen
Waarde van het gemeten gas met de naam van de
sensor, opladen accu, hoge en lage waarde, verstreken
tijd en status voor eventlogging in- of uitgeschakeld
Diffusie
Sensor Bereik (ppm)
Resolutie (ppm)
H2S
0 tot 100
0.1
CO
0 tot 500
1
CO
0 tot 1999
1
10 events
T90 < 12 seconden
Tweepuntskalibratie voor nulpunt en span
IP-67
Kalibratie-instellingen met wachtwoordbeveiliging,
alarmwaarden en gegevens
VS en Canada: C1D1, Groepen A, B, C, D, T4
Europa: ATEX II 1G EEx ia IIC T4
IECEX: Ex ia IIC T4
Ononderbroken: -20° C tot +60° C
0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)
2 jaar, inclusief sensor en accu als deze op de
voorgeschreven manier worden gebruikt
Pagina 7
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
3. Overzicht
De ToxiRAE 3 enkelgasmonitor beschikt over snelle reactietijd, compact design en een lange
levensduur van de accu en sensoren. Dankzij het trilalarm, de hoor- en zichtbare alarmen (LED)
en de grote display worden gebruikers gewaarschuwd voor de aanwezigheid van concentraties
gevaarlijke gassen.
4. Gebruikersinterface
De gebruikersinterface van de ToxiRAE 3 bestaat uit de display, LED's, een zoemeralarm en de
twee functietoetsen [MODE] en [Y/+]. De gebruiker krijgt via de LCD-display visuele feedback
waaronder verzoeken tot kaliberen of het uitvoeren van de ijktest, sensormodus en de status van
de accu.
Riemklem
LED's
Zoemeralarm
Gasinvoer
Display
Toets
[MODE]
Toets
[Y/+]
5. De ToxiRAE 3 inschakelen
Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt om de ToxiRAE in te schakelen.
Voorzichtig: Het zoemeralarm is zeer luid. U kunt het geluid tijdens het opstarten gedeeltelijk
dempen door uw vinger op de zoemeruitgang te plaatsen.
Opmerking: plak geen tape over de zoemeruitgang om het geluid permanent te dempen.
Pagina 8
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
1. Als de ToxiRAE 3 is ingeschakeld, wordt op de display 'On' weergegeven en een pictogram
van een batterij dat de status van de accu weergeeft. De zoemer en LED's worden getest.
2. De firmwareversie wordt weergegeven in de display ("F1.0" geeft bijvoorbeeld aan dat versie
1.0 van de firmware is geïnstalleerd).
3. De sensor wordt getest. Als de sensor correct functioneert, warmt deze op en wordt er
aftelprocedure gestart op de display. (De tijd die wordt afgeteld, is afhankelijk van de sensor.)
Opmerking: Als de sensor het einde van de levensduur heeft bereikt of niet correct
functioneert, wordt het foutbericht 'E01' knipperend weergegeven op de display. Gebruik in
dat geval de ToxiRAE 3 niet totdat u de sensor hebt vervangen. (Schakel de ToxiRAE 3 uit
door [MODE] ingedrukt te houden totdat u het aftellen ziet en op de display 'oFF' wordt
weergegeven.)
4. Als het aftellen is voltooid, wordt het type sensor weergegeven (bijvoorbeeld 'CO'), wordt
'OK' weergegeven onder het batterijpictogram en wordt de meetwaarde getoond (bijvoorbeeld
0 ppm). De ToxiRAE 3 bevindt zich nu in de normale modus en is klaar voor gebruik.
6. De ToxiRAE 3 uitschakelen
Houd [MODE] ingedrukt. Na 2 seconden begint er een aftelprocedure, waarna de ToxiRAE na
5 seconden wordt afgesloten. Houd de toets ingedrukt gedurende de hele afsluitprocedure. Als
u de toets loslaat tijdens het aftellen, wordt de afsluitprocedure gestopt en schakelt de ToxiRAE 3
weer over naar normale modus.
Als 'oFF' wordt weergegeven in de display, kunt u de toets [MODE] loslaten. De ToxiRAE 3
is nu uitgeschakeld.
Voorzichtig: Het zoemeralarm is zeer luid. U kunt het geluid tijdens het uitschakelen gedeeltelijk
dempen door uw vinger op de zoemeruitgang te plaatsen.
7. De alarmen testen (altijd)
U kunt onder normale omstandigheden het zoemeralarm, het trilalarm en de LED's altijd testen
door één keer te drukken op [Y/+].
Pagina 9
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
8. Waarschuwing bij lage accuspanning
Als de accu bijna geen vermogen meer heeft, knippert het batterijpictogram een keer per seconde
en wordt 'bAt' een keer per minuut weergegeven:
Als de accu een kritiek punt heeft bereikt, knippert het batterijpictogram een keer per seconde en
wordt 'bAt' een keer per minuut weergegeven. Ook gaat een keer per minuut het zoemeralarm af.
9. Waarschuwing bij lege accu en uitschakelen
Als de accu volledig leeg is, gaat het zoemeralarm gedurende de laatste minuut voor uitschakelen
één keer per seconde af. Na deze minuut wordt het apparaat uitgeschakeld. Op de display wordt
'oFF' weergegeven:
Belangrijk! Gebruik de ToxiRAE 3 niet voordat de accu is vervangen.
WAARSCHUWING!
Ter voorkoming van ontbranding of ontsteking van gevaarlijke atmosferen/gassen, moet
u de accu alleen vervangen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied.
Pagina 10
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
10. Bediening van de ToxiRAE 3
10.1. Overzicht van modi
De ToxiRAE 3 heeft drie gebruiksmodi:
•
•
•
Normale modus — zie pagina 3 voor uitgebreide instructies.
Programmeermodus — zie pagina 3 voor uitgebreide instructies.
Diagnostische modus — zie pagina 3 voor uitgebreide instructies.
Hieronder volgt een overzicht van de drie modi:
De normale modus is de standaardmodus. Deze modus wordt geactiveerd als u de ToxiRAE 3
inschakelt. De modus heeft geen toegangsbeperkingen (u hebt geen wachtwoord nodig) en geeft
alle indicaties en gegevens weer die nodig zijn voor algemene meettoepassingen. De normale
modus heeft twee submodi, te weten Display en Disposable. In de modus Display wordt het
volgende weergegeven:
•
•
•
•
•
Metingen van koolmonoxide (CO) of waterstofsulfide (H2S), afhankelijk van de sensor.
STEL (short-term exposure limit).
TWA (time-weighted average).
Accuniveau.
Recente alarmmeldingen.
In de modus Disposable wordt alleen het aantal dagen weergegeven tot een nieuwe ijktest moet
worden uitgevoerd, en de gegevens wanneer een alarm is geactiveerd.
U kunt in de beide submodi ook infraroodcommunicatie (IR) inschakelen om te communiceren
met een AutoRAE Lite.
De programmeermodus is beveiligd met een wachtwoord en u kunt de instellingen wijzigen
voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
Het apparaat kalibreren (inclusief nul en span, en het wijzigen van de span-gaswaarde).
De alarmwaarden wijzigen.
De tussenpozen tussen de ijktest en de kalibratie wijzigen.
De configuratie van de sensor wijzigen.
De diagnostische modus is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik door technici tijdens het oplossen van
problemen. U hebt in deze modus echter wel toegang tot een aantal parameters dat u eventueel kunt
wijzigen, maar dit is niet noodzakelijk. De diagnostische modus heeft ook geen toegangsbeperking. In de
diagnostische modus geeft ToxiRAE 3 de metingen weer als ruwe telling in plaats van eenheden als parts
per million (ppm).
U kunt parameters met een asterisk (*) wijzigen door vanuit de diagnostische modus de
programmeermodus te openen. Zie pagina 3 voor details.
Pagina 11
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
10.2. De normale modus
De normale modus is de standaardmodus die wordt geactiveerd wanneer de ToxiRAE 3 wordt
ingeschakeld. Met de toets [MODE] kunt u bladeren door de schermen waarin de gegevens over
de sensoren worden weergegeven en door de huidige instellingen van de ToxiRAE 3. Het aantal
schermen dat u kunt weergeven, is afhankelijk van de geselecteerde submodus (Display of
Disposable).
10.2.1. De normale modus openen/de ToxiRAE 3 inschakelen
1. Als de ToxiRAE 3 is uitgeschakeld, houdt u [MODE] ingedrukt.
2. Als de display wordt ingeschakeld, kunt u de toets loslaten. Het zoemeralarm en de LED's
worden getest. Op de display wordt 'On' weergegeven gevolgd door de firmwareversie
(bijvoorbeeld F 1.0). Dan wordt een aftelprocedure gestart, waarbij de afgetelde tijd
afhankelijk is van de tijd die de sensor nodig heeft om op te warmen.
Opmerking: Als de ToxiRAE 3 een defecte sensor ontdekt, wordt de aftelprocedure afgebroken en
wordt het volgende weergegeven:
Als dit bericht wordt weergegeven, sluit u de ToxiRAE 3 en neemt u contact op met uw
distributeur of met de technische ondersteuning van RAE Systems.
Als de aftelprocedure wordt uitgevoerd totdat 0 wordt bereikt, schakelt de ToxiRAE 3 over naar
een van de twee submodi: Display of Disposable.
10.2.2. De submodi Display en Disposable
Voor de ToxiRAE 3 is standaard ingesteld dat metingen worden weergegeven in ppm (parts per
million). Als u echter gebruik maakt van het programma AutoRAE Lite, kunt u ook instellen dat
de ToxiRAE 3 de submodus Disposable gebruikt.
Display In de display wordt de huidige meting weergegeven in parts per million.
Pagina 12
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
U wordt mogelijk ook via de display gewaarschuwd om een ijktest uit te voeren of om het
apparaat te kalibreren:
•
•
OK wordt niet weergegeven op de display als de dag waarop de ijktest gepland was al
gepasseerd is. 'BUMP' wordt dan knipperend weergegeven.
OK wordt niet weergegeven op de display als de dag waarop de kalibratie gepland was al
gepasseerd is. 'CAL' wordt dan knipperend weergegeven.
Als er nog dagen resteren voordat de ijktest en de kalibratie moeten worden uitgevoerd, wordt
'OK' wel weergegeven.
De ToxiRAE 3 is klaar voor gebruik, tenzij er een ijktest of kalibratie moet worden uitgevoerd.
Als het apparaat klaar is voor gebruik, kunt u een ijktest uitvoeren, het alarm testen of het STELscherm weergeven:
•
•
•
Als u een ijktest wilt uitvoeren, houdt u [Y/+] 3 seconden ingedrukt.
Als u het zoemeralarm, de LED en het trilalarm wilt testen, drukt u kort op [Y/+].
Als u door wilt gaan naar het STEL-scherm, drukt u op [MODE].
Disposable. In de display wordt aangegeven hoeveel dagen er resteren voordat de ToxiRAE 3
verloopt. Op het scherm wordt het woord 'dAy' weergegeven of het aantal resterende dagen:
OK wordt niet weergegeven op de display als de dag waarop de ijktest gepland was al gepasseerd
is. 'BUMP' knippert dan ongeveer een halve seconde.
OK wordt niet weergegeven op de display als de dag waarop de kalibratie gepland was al
gepasseerd is. 'CAL' knippert dan ongeveer een halve seconde.
Als er nog dagen te gaan zijn voordat de ijktest en de kalibratie moeten worden uitgevoerd, wordt
'OK' wel weergegeven.
•
•
•
Als u een ijktest wilt uitvoeren, houdt u [Y/+] 3 seconden ingedrukt.
Als u het zoemeralarm, de LED en het trilalarm wilt testen, drukt u kort op [Y/+].
Als u wilt doorschakelen naar het STEL-scherm, drukt u op [MODE].
10.2.3. De normale modus uitschakelen / De ToxiRAE 3 uitschakelen
Als u de ToxiRAE 3 uitschakelt, wordt de volgende keer dat u hem opstart de normale modus weer
ingeschakeld, tenzij u zelf de diagnostische modus instelt. Raadpleeg de gedetailleerde instructies voor
het openen van de programmeermodus en de diagnostische modus.
Pagina 13
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Druk op [MODE] en houd deze toets ingedrukt terwijl de ToxiRAE 3 aftelt tot 0. Als 'oFF' wordt
weergegeven op de display, laat u de toets los. De ToxiRAE 3 is nu uitgeschakeld. De volgende keer dat u
de ToxiRAE 3 inschakelt, wordt automatische de normale modus gestart.
10.2.4. Schermen in de normale modus (Display)
STEL
Druk op [MODE] om door te gaan naar het scherm STEL. Hier worden de STELgegevens (Short Term Exposure Limit) weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd
op de STEL-waarden die in 15 minuten zijn gemeten van H2S en CO in ppm. STELwaarden worden pas weergegeven als de ToxiRAE 15 minuten ingeschakeld is
geweest.
Opmerking: Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de normale
meting weergegeven op de display.
TWA
Druk op [MODE] om door te gaan naar het scherm TWA. De meting TWA (timeweighted average) is de gemiddelde meting van gasconcentraties vermenigvuldigd
met de fractie van 8 uur dat het apparaat ingeschakeld is.
Opmerking: Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de normale
meting weergegeven op de display.
Peak
Druk op [MODE] om door te gaan naar het scherm Peak. In dit scherm wordt
afwisselend de letter 'P' en een waarde weergegeven. In dit scherm worden de
hoogste waardes weergegeven die zijn gemeten sinds de ToxiRAE 3 is
ingeschakeld. Druk twee keer op [Y/+] als u de piek- en minimumwaarden wilt
wissen of druk een keer op [MODE] om de minimumwaarden weer te geven.
Opmerking: Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de normale
meting weergegeven op de display.
Alarm
Als er alarmmeldingen zijn geweest, kunt u hier doorheen bladeren door te drukken
op [MODE]. Er worden tot 10 events opgeslagen die zijn genummerd van A01 tot
en met A10, waaronder de alarmmeldingen voor STEL, High en Low, met de
daarbij behorende meetwaarden. (Als er zich meer dan 10 events voordoen, worden
de oudste opgeslagen events overschreven door de nieuwste. U kunt events niet
wissen of selectief verwijderen.)
Opmerking: Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de normale
meting weergegeven op de display.
IR
Als u de ToxiRAE 3 in een AutoRAE Lite plaatst die verbonden is met een
(infrarood) computer waarop ProRAE Studio-software wordt uitgevoerd, kunt u via de
ToxiRAE 3 eventgegevens uploaden en bijgewerkte firmware downloaden.
Pagina 14
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
10.2.5. STEL-, TWA- en Peak-waarden wissen
U kunt vanuit het STEL-scherm de STEL-waarde wissen en de TWA- en Peak-waarde
weergeven en wissen.
STEL. Als zich bevindt in het STEL-scherm kunt u de STEL-waarde wissen of doorgaan naar
het TWA-scherm.
De STEL-waarde wissen: Druk op [Y/+]. 'CLr' wordt weergegeven samen met een knipperend
vraagteken ('?')
•
•
Druk nogmaals op [Y/+] om de STEL-waarde te wissen.
Druk op [MODE] als u de STEL-waarde ongewijzigd wilt laten en door wilt gaan naar het
TWA-scherm.
De TWA-waarde wissen: Druk op [Y/+]. 'CLr' wordt weergegeven samen met een knipperend
vraagteken ('?')
•
•
Druk nogmaals op [Y/+] om de TW
A-waarde te wissen.
Druk op [MODE] als u de TWA-waarde ongewijzigd wilt laten en door wilt gaan naar het
Peak-scherm.
De Peak-waarde wissen: In het scherm met Peak-waarden wordt afwisselend de letter 'P' en de
bijbehorende waarde weergegeven. Als u drukt op [Y/+] wordt afwisselend 'CLr' en 'P'
weergegeven samen met een knipperend vraagteken ('?').
•
•
Druk nogmaals op [Y/+] om de Peak-waarde te wissen.
Druk op [MODE] als u de Peak-waarde ongewijzigd wilt laten en door wilt gaan naar het
scherm met opgeslagen events (als er geen eventlogs zijn, gaat u automatisch door naar het
scherm voor het invoeren van infrarode communicatie).
Pagina 15
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
10.2.6. De programmeermodus
U kunt de programmeermodus openen vanuit de normale modus of de diagnostische modus. In de
programmeermodus worden de meeste aanpasbare instellingen van de ToxiRAE 3 weergegeven.
De modus is onderverdeeld in negen submenu's:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nulkalibratie
Span-kalibratie
De span-gaswaarde instellen
De waarde voor hoog alarm instellen
De waarde voor laag alarm instellen
De waarde voor STEL-alarm instellen
De waarde voor TWA-alarm instellen
De datum voor de ijktest instellen
De datum voor de kalibratie instellen
Einde (afsluiten)
10.2.7. De programmeermodus openen
In het volgende diagram wordt weergegeven hoe u de programmeermodus kunt openen vanuit de
normale modus en de diagnostische modus:
Pagina 16
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Als u de programmeermodus wilt openen, drukt u tegelijkertijd op [MODE] en [Y/+] en houdt u
beide knoppen 3 seconden ingedrukt. Als u de modus wilt verlaten, houdt u [MODE] ingedrukt
totdat de ToxiRAE 3 wordt afgesloten. Als u het apparaat weer inschakelt, wordt de normale
modus gestart.
Als u de programmeermodus opent, wordt het volgende weergegeven op de display:
000
Het eerste cijfer knippert om aan te geven dat u dit cijfer kunt bewerken.
Als u drukt op de toets [Y/+] verspringt het cijfer naar het volgende (1, 2, 3 ... etc).
Opmerking: Er wordt doorgeteld tot 9. Als u dan nog een keer op [Y/+] drukt, verspringt het
cijfer weer naar 0.
Als u drukt op [MODE] kunt u de volgende cijfers bewerken (000, 000, 000, etc.). Het cijfer
knippert om aan te geven dat u het kunt bewerken. Opmerking: Ook hier wordt doorgeteld tot 9.
Als u dan nog een keer drukt op [Y/+] verspringt het cijfer weer naar 0.
Opmerking: Het standaard wachtwoord is 111.
Als u het gewenste wachtwoord hebt ingesteld, houdt u [MODE] enige tijd ingedrukt.
Als u wilt annuleren, drukt u op [Y/+].
Opmerking: Als u niet de juiste cijfers hebt ingevoerd en op [Y/+] drukt, wordt het volgende
foutbericht weergegeven:
De ToxiRAE 3 sluit dan automatisch de programmeermodus af en keert terug naar het
hoofdscherm van de normale modus.
Opmerking: Als u de onjuiste code hebt ingevoerd terwijl u probeert de programmeermodus te
openen vanuit de diagnostische modus, keert u terug naar het hoofdscherm van de diagnostische
modus in plaats van de normale modus.
Opmerking: U kunt het wachtwoord alleen wijzigen met behulp van de AutoRAE Lite-software
op uw computer.
Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.
Pagina 17
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
10.2.8. Bladeren door de programmeermodus
In het onderstaande diagram wordt weergegeven hoe de programmeermodus is onderverdeeld
in vijf submenu's en hoe u door de verschillende menu's kunt bladeren.
Opmerking: U kunt wisselen tussen de verschillende menu's door te drukken op [MODE].
U kunt uw selecties maken door te drukken op [Y/+].
Belangrijk! Als u tijdens het wijzigen van instellingen in de programmeermodus gedurende
60 seconden niet op een toets drukt, sluit de ToxiRAE 3 de programmeermodus automatisch
af en keert u terug naar het hoofdscherm van de normale modus.
In de menu's van de programmeermodus kunt u de waarden voor Hoog en Laag alarm instellen
en u kunt instellen bij welke waarden het STEL- en TWA-alarm wordt geactiveerd. Op die
manier kunt u precies de drempelwaarden voor de alarmen bepalen.
Tijdens elke meetperiode wordt de gasconcentratie vergeleken met de ingestelde alarmwaarden
(de alarmwaarden voor: Low, High, TWA en STEL). Als de gemeten concentratie hoger is dan
een van de ingestelde alarmwaarden, worden het zoemeralarm, de LED's en het trilalarm
geactiveerd om de gebruiker te waarschuwen. De gebruiker wordt ook via een alarmsignaal
gewaarschuwd als de accu bijna leeg is of als de sensor defect is. Als de accuspanning te laag is,
wordt de gebruiker gewaarschuwd en wordt de ToxiRAE 3 automatisch uitgeschakeld.
Pagina 18
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11. IJktest en kalibratie van de The ToxiRAE 3
Het wordt door RAE Systems aangeraden periodiek een ijktest uit te voeren op de ToxiRAE 3.
Als het apparaat niet door de ijktest komt, moet deze worden gekalibreerd, minimaal elke 6
maanden, afhankelijk van gebruik en blootstelling aan gas en vervuiling, en de bedieningsmodus.
Onder ijktest wordt verstaan: het blootstellen van het apparaat aan kalibratiegas waardoor de
sensors reageren en het alarm wordt geactiveerd op het laagste niveau geldend voor elke
sensor.
•
De perioden tussen de kalibraties en de ijktestprocedures kunnen per land verschillen,
afhankelijk van de wettelijke regels.
Opmerking: U kunt de ijktest en de kalibratie ook uitvoeren met behulp van het AutoRAE
Lite™-dockingstation van RAE Systems. De instructies voor het uitvoeren van de procedure
worden geleverd bij het dockingstation.
Opmerking: Als de ToxiRAE 3 de ijktest doorstaat, wordt het aantal resterende dagen tot de
volgende ijktest weer ingesteld op het maximum aantal dagen dat is ingesteld in het geheugen.
Pagina 19
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11.1. Kalibratieadapter
The ToxiRAE 3 is een diffusiemonitor die moet worden gekalibreerd met behulp van een fixedflow-regelaar die zorgt voor een flowsnelheid tussen 0,5 en 1,0 liter per minuut. Bij de ToxiRAE
3 wordt een speciale kalibratieadapter geleverd voor de gasdiffusiepoort. Als de lokale lucht
onzuiverheden bevat die de kalibratie negatief kunnen beïnvloeden, moet u de adapter gebruiken
samen met een tank met zuivere lucht.
11.1.1. De kalibratieadapter aansluiten
1. Plaats de kalibratieadapter op de ingang aan de voorzijde van de ToxiRAE 3 en druk
de adapter vast.
2. Koppel de slang van de regelaar/cilinder met kalibratiegas aan de ingang van de
kalibratieadapter.
Voorzichtig! Verwijder de adapter als u de kalibratie hebt uitgevoerd. Schakel de ToxiRAE 3
niet in als de kalibratieadapter aangesloten is. De sensor van de ToxiRAE 3 werkt op basis van
diffusie. Als de kalibratieadapter is aangesloten tijdens normaal gebruik, zal de ToxiRAE
inconsistent functioneren en lagere gaswaarden meten dan normaal omdat de concentratie van het
gemeten gas niet zo hoog is.
Pagina 20
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11.1.2. De kalibratieadapter ontkoppelen
Als u de kalibratie van de ToxiRAE 3 hebt voltooid, moet u de kalibratieadapter ontkoppelen.
Ontkoppel de kalibratieadapter en sla deze op een veilige plaats op.
11.1.3. Kalibratie en instellingen in de programmeermodus
Schakel de ToxiRAE 3 in. Als de opstartprocedure is voltooid, opent u de programmeermodus:
1. Houdt [MODE] en [Y/+] tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm voor het wachtwoord
verschijnt.
2. Voer het wachtwoord in (standaard wachtwoord is 111) door het juiste cijfer te selecteren
met de toets [Y/+]. Wissel naar het tweede cijfer door te drukken op [MODE]. Doorloop
deze procedure totdat er 111 in het scherm staat.
3. Houd [MODE] ingedrukt totdat het scherm 'Zero Cal?' wordt weergegeven.
U kunt nu de nulkalibratie uitvoeren op de ToxiRAE 3.
Opmerking: Als de ToxiRAE 3 zich in de programmeermodus bevindt en u gedurende 60
seconden niet op een toets drukt, wordt de programmeermodus automatisch afgesloten en keert
u terug naar de normale modus.
11.1.4. Nulkalibratie (frisse lucht)
Hiermee stelt u het nulpunt van de kalibratiecurve van de sensor in op schone lucht. Stel de
ToxiRAE 3 bloot aan een bron met schone lucht die voor 20,9% bestaat uit zuurstof en die
geen onzuiverheden bevat in de vorm van organische, giftige of ontvlambare gassen. Voor
deze 'Nullucht' kunt u gebruik maken van lucht uit een cilinder, schone omgevingslucht of
omgevingslucht die is gezuiverd met behulp van een houtskoolfilter.
Opmerking: Als u gebruik maakt van cilinderlucht moet u de kalibratie uitvoeren met de
ToxiRAE 3-kalibratieadapter.
Als de ToxiRAE 3 is ingeschakeld en zich bevindt in de programmeermodus, gaat u als volgt
te werk:
1. Druk op [Y/+]. Er wordt een aftelprocedure gestart en 'CAL' wordt knipperend
weergegeven. Dit geeft aan dat de nulkalibratie plaatsvindt.
2. Als de aftelprocedure de '0' heeft bereikt, wordt op de display afwisselend '0' en 'dn'
(voor 'done' voltooid) weergegeven.
Pagina 21
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Als een nulkalibratie voltooid is, gaat de ToxiRAE 3 automatisch door naar het menu voor
span-kalibratie.
Opmerking: U kunt de nulkalibratie tijdens het aftellen onderbreken door op één van beide
toetsen te drukken. Als u de kalibratie onderbreekt, wordt in de display 'no' weergegeven als
indicatie dat er geen kalibratie heeft plaatsgevonden.
Belangrijk! Als u de kalibratieadapter en een cilinder met zuivere lucht hebt gebruikt, moet u de
kalibratieadapter loskoppelen van de ToxiRAE 3. Als de kalibratieadapter is aangesloten tijdens
normaal gebruik, zal de ToxiRAE inconsistent functioneren en lagere gaswaarden meten dan
normaal omdat de concentratie van het gemeten gas niet zo hoog is.
11.1.5. Span-kalibratie
Via deze procedure wordt het tweede punt in de kalibratiecurve van de sensor bepaald. Als u een
span-kalibratie wilt uitvoeren, hebt u de kalibratieadapter, een flowregelaar en een cilinder met
span-gas nodig.
Sluit voordat u de span-kalibratie uitvoert de gascilinder, de flowregelaar en de kalibratieadapter
aan op de ToxiRAE 3 en open de gastoevoer.
Als de ToxiRAE 3 is ingeschakeld en zich bevindt in de programmeermodus, en als het menu
voor span-kalibratie wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:
1. Druk op [Y/+]. Er wordt een aftelprocedure gestart en 'CAL' wordt knipperend
weergegeven. Dit geeft aan dat de span-kalibratie plaatsvindt.
2. Als de aftelprocedure de '0' heeft bereikt, wordt op de display afwisselend de concentratie
in ppm en 'dn' (voor 'done' voltooid) weergegeven.
Opmerking: U kunt de span-kalibratie tijdens het aftellen onderbreken door op een van beide
toetsen te drukken. Als u de kalibratie onderbreekt, wordt in de display 'no' weergegeven als
indicatie dat er geen kalibratie heeft plaatsgevonden.
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu Span-gaswaarde
instellen.
Belangrijk! Als de kalibratie is voltooid, moet u de kalibratieadapter loskoppelen van de
ToxiRAE 3. Als de kalibratieadapter is aangesloten tijdens normaal gebruik, zal de ToxiRAE
inconsistent functioneren en lagere gaswaarden meten dan normaal omdat de concentratie van het
gemeten gas niet zo hoog is.
Pagina 22
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11.1.6. De span-gaswaarde instellen
Met deze functie kunt u de gaswaarde selecteren. De standaardwaarde is 10 ppm voor H2S en 50
ppm voor CO.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt en
opnieuw op [Y/+] begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu Waarde Hoog alarm
instellen.
11.1.7. De waarde voor hoog alarm instellen
Met deze functie kunt u de waarde voor hoog alarm naar wens instellen. De standaard ingestelde
waarde is 20 ppm.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt en
opnieuw op [Y/+] begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
Als u de instellingen hebt gewijzigd:
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu Waarde Laag alarm
instellen.
Pagina 23
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11.1.8. De waarde voor laag alarm instellen
Met deze functie kunt u de waarde voor laag alarm naar wens instellen. De standaard ingestelde
waarde is 10 ppm.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt en
opnieuw op [Y/+] drukt, begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu STEL-alarmwaarde
instellen.
11.1.9. De waarde voor STEL-alarm instellen
Met deze functie kunt u de waarde voor het STEL-alarm (short term exposure limit, waarde voor
korte-termijn-blootstelling) van de ToxiRAE 3 instellen. Als de concentratie hoger is dan de door
u ingestelde alarmwaarde, worden het zoemeralarm, de LED's en het trilalarm geactiveerd om de
gebruiker te waarschuwen. De standaardwaarde is 15 ppm.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt en
opnieuw op [Y/+] begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu Waarde TWA-alarm
instellen.
Pagina 24
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11.1.10. De waarde voor TWA-alarm instellen
De meting TWA (time-weighted average) is de gemiddelde meting van gasconcentraties
vermenigvuldigd met het evenredige gemiddelde van 8 uur dat het apparaat ingeschakeld is.
Als de gemeten concentratie hoger is dan de ingestelde alarmwaarde, worden het zoemeralarm,
de LED's en het trilalarm geactiveerd om de gebruiker te waarschuwen. De standaardwaarde is
10 ppm voor H2S.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt en
opnieuw op [Y/+] begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu Datum ijktest instellen.
11.1.11. De datum voor de ijktest instellen
U kunt instellen wanneer er weer een ijktest moet worden uitgevoerd. De ToxiRAE 3 houd het
aantal dagen bij en waarschuwt de gebruiker op de dag dat de test moet worden uitgevoerd.
Op de display wordt 'BUMP' knipperend weergegeven totdat de ijktest wordt uitgevoerd. De
standaardwaarde is 30 dagen.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt
en opnieuw op [Y/+] begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
Opmerking: Als aantal dagen dat u instelt hoger is dan 255, wordt op de display 'Err'
weergegeven om aan te geven dat u een ander aantal moet kiezen. U keert vervolgens terug
naar het vorige scherm, zodat u een correct aantal dagen op kunt geven aan de hand van de
bovengenoemde stappen.
De ToxiRAE 3 gaat automatisch door naar het volgende menu, het menu Datum kalibratie
instellen.
Pagina 25
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
11.1.12. De datum voor kalibratie instellen
U kunt instellen wanneer er weer een kalibratie moet worden uitgevoerd. De ToxiRAE 3 houdt
het aantal dagen bij en waarschuwt de gebruiker op de dag dat de kalibratie moet worden
uitgevoerd. Op de display wordt 'CAL' knipperend weergegeven totdat de kalibratie wordt
uitgevoerd. De standaardwaarde is 180 dagen.
1. Druk op [MODE] om te wisselen tussen de cijfers.
2. Druk op [Y/+] om een cijfer te selecteren van 0 tot en met 9. Als u de 9 hebt bereikt en
opnieuw op [Y/+] begint het tellen automatisch weer bij 0.
3. Houd [MODE] 3 seconden ingedrukt op uw wijziging vast te leggen.
Opmerking: Als aantal dagen dat u instelt hoger is dan 255, wordt op de display 'Err'
weergegeven om aan te geven dat u een ander aantal moet kiezen. U keert vervolgens terug
naar het vorige scherm, zodat u een correct aantal dagen op kunt geven aan de hand van de
bovengenoemde stappen.
De ToxiRAE gaat automatisch door naar een menu waarin 'End?' (Einde) wordt weergegeven.
11.1.13. De programmeermodus beëindigen (terugkeren naar de
normale modus)
•
•
Druk op [Y/+] om terug te keren naar de normale modus.
Druk op [MODE] om terug te keren naar het eerste menuitem Nulkalibratie.
11.2. De ijktest
Het wordt door RAE Systems aangeraden periodiek een ijktest uit te voeren op de ToxiRAE 3.
Als het apparaat niet door de ijktest komt, moet deze worden gekalibreerd, minimaal elke 6
maanden, afhankelijk van gebruik en blootstelling aan gas en vervuiling, en de bedieningsmodus.
1. Schakel de ToxiRAE 3. De normale modus wordt geopend.
2. Sluit de cilinder met kalibratiegas, de flowregelaar en de kalibratieadapter aan
op de ToxiRAE 3 en open de gastoevoer.
3. Houd de toets [Y/+] 3 seconden ingedrukt.
Pagina 26
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
4. Zorg ervoor dat de concentratie van het ijkgas dezelfde is als de concentratie van het gas in de
cilinder.
5. Druk op [Y/+] om de ijktest te starten.
6. Als de ijktest succesvol verloopt, gaat de ToxiRAE 3 weer over in de normale modus en
wordt het pictogram voor de datum van de ijktest op het scherm teruggezet naar de
beginwaarde.
12. De diagnostische modus
U kunt de diagnostische modus alleen openen tijdens het opstarten van de ToxiRAE 3. In de
diagnostische modus geeft ToxiRAE 3 de metingen weer als ruwe telling in plaats van eenheden als parts
per million (ppm).
12.1. De diagnostische modus openen
1. Als de ToxiRAE 3 is uitgeschakeld, houdt u [MODE] en [Y/+] tegelijkertijd ingedrukt.
2. Wanneer de display wordt ingeschakeld, kunt u de toetsen loslaten.
12.2. Bladeren door de diagnostische modus
In de diagnostische modus worden ruwe tellingen weergegeven voor de algemene metingen,
STEL, TWA en het Lage alarm. Door op [MODE] te drukken, kunt u bladeren door de vier
schermen.
12.3. De diagnostische modus afsluiten
1. Schakel de ToxiRAE 3 uit door [MODE] ingedrukt te houden. Er wordt een standaardaftelprocedure gestart.
2. U wordt gewaarschuwd als het apparaat wordt uitgeschakeld. Laat de toets los.
Opmerking: De volgende keer dat u de ToxiRAE 3 inschakelt, houdt u alleen [MODE]
ingedrukt. De normale modus wordt dan automatisch gestart.
Pagina 27
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
13. Samenvatting van de alarmsignalen
Scherm
Verklaring
Alarm bij defecte sensor
Zoemeralarm klinkt 3 keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
'E01' knippert een keer per seconde.
Alarm bij bereik overschreden
Zoemeralarm klinkt 3 keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
'ovr' knippert een keer per seconde.
Hoog alarm
Zoemeralarm klinkt 3 keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
"High" en "ALARM" knipperen een keer per seconde.
Laag alarm
Zoemeralarm klinkt 2 keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
'Low' en 'ALARM' knipperen een keer per seconde.
STEL-alarm
Zoemeralarm klinkt een keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
'STEL' en 'ALARM' knipperen een keer per seconde.
TWA-alarm
Zoemeralarm klinkt een keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
'TWA' en 'ALARM' knipperen een keer per seconde.
Alarm bij negatieve waarde
Zoemeralarm klinkt een keer per seconde.
Trilalarm gaat om de seconde af.
'-0' knippert een keer per seconde.
Alarm bij lage accuspanning
Het batterijpictogram knippert een keer per seconde.
'bAt' knippert een keer per seconde.
Alarm bij accu bijna leeg
Zoemeralarm klinkt een keer per minuut.
Het batterijpictogram knippert een keer per seconde.
'bAt' knippert een keer per seconde.
Alarm bij lege accu
Het zoemeralarm gaat een keer per seconde af
gedurende de laatste minuut. Na deze minuut wordt
ToxiRAE 3 afgesloten.
Wordt vervolgd op volgende pagina
Pagina 28
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Samenvatting van de alarmsignalen, vervolg
Scherm
Verklaring
Alarm bij kalibratie mislukt
Zoemeralarm klinkt een keer per seconde.
'CAL' en 'ALARM' knipperen een keer per
seconde.
Kalibratie vereist
'CAL' knippert een keer per seconde.
IJktest vereist
'BUMP' knippert een keer per seconde.
Pagina 29
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
14. Onderhoud
WAARSCHUWING!
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen die de juiste
training hebben gehad en die de inhoud van deze handleiding volledig begrijpen.
Bij het verwisselen van de accu gelden de volgende richtlijnen:
1. Schakel het apparaat uit voordat u de accu verwisselt.
2. Let op de juiste plaatsingsrichting van de accu als u deze verwisselt. De polen van de accu
( de richting van de + en -) worden aangegeven op printplaat.
WAARSCHUWING
Ter voorkoming van ontbranding of ontsteking van gevaarlijke atmosferen/gassen, moet
u de accu alleen vervangen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied.
14.1. De Li-ion accu vervangen
Voorzichtig: Schakel de ToxiRAE 3 uit voordat u de 2/3 AA Li-ion accu verwijdert of vervangt.
1. Plaats de ToxiRAE 3 op een zachte ondergrond met de voorzijde naar beneden.
2. Draai de vijf schroeven los met een kruiskopschroevendraaier.
3. Trek de achterklep van de ToxiRAE naar u toe door te trekken aan de riemklem.
Pagina 30
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
4. Neem de accu uit de accuhouder.
5. Plaats de nieuwe accu in de houder. Let op de juiste plaatsingsrichting van de polen ('+' en '-')
aan de hand van richting op de printplaat.
Opmerking: Controleer voordat u de nieuwe accu plaatst eerst de contactpunten en zorg
ervoor dat deze schoon zijn. Als de contactpunten niet schoon zijn, wrijft u deze schoon met
een zachte doek. Gebruik hiervoor geen oplos- of schoonmaakmiddelen.
6. Plaats de achterklep weer op het voorste gedeelte.
7. Plaats een O-ring op elk van de vijf schroeven.
8. Draai alle schroeven weer vast met de kruiskopschroevendraaier.
14.1.1. Reiniging
Het wordt aangeraden de ToxiRAE regelmatig te reinigen met een zachte doek. Gebruik hiervoor
geen schoonmaakmiddelen of chemicaliën. Gebruik indien nodig een vochtige doek (alleen water).
Het kan handig zijn de kalibratieadapter de koppelen voordat u de behuizing van de ToxiRAE 3
reinigt. Zo komt er geen vuil, stof of vocht in de openingen van de sensor en blijft de filter schoon.
Controleer de contactpunten aan de onderzijde van de ToxiRAE 3, de accu en de oplader en zorg
ervoor dat de contactpunten schoon zijn. Als de contactpunten niet schoon zijn, wrijft u deze
schoon met een zachte doek. Gebruik nooit oplos- of schoonmaakmiddelen.
14.1.2. Vervangende onderdelen bestellen
Als u onderdelen moet vervangen, kunt u contact opnemen met uw lokale RAE Systemsdistributeur. U vindt een lijst met distributeurs op het volgende adres:
http://www.raesystems.com
Als u woonachtig bent in de VS, kunt u sensors, vervangende onderdelen en andere accessoires
online bestellen via de het volgende adres:
http://istore.raesystems.com
Pagina 31
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
15. Problemen oplossen
Probleem
Kan apparaat niet
inschakelen
Mogelijke redenen en oplossingen
Reden:
Accu is leeg.
Accu is defect.
Wachtwoord verloren
Oplossing:
Oplossing:
Abnormaal lage
meting
Zoemeralarm, LED's,
of trilalarm niet actief
Reden:
Vervang de accu.
Bel de Technische ondersteuning op:
+1 408-752-0723. Of gratis op:
+1 888-723-4800
De kalibratieadapter is aangesloten.
Apparaat is onjuist gekalibreerd.
Oplossing:
Verwijder de kalibratieadapter.
Kalibreer de ToxiRAE 3.
Reden:
Zoemeralarm, LED's, of trilalarm
zijn defect.
Alarmpoort is geblokkeerd.
Oplossing:
Neem contact op met een
geautoriseerd servicecenter.
Deblokkeer de alarmpoort.
Pagina 32
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
16. Technische ondersteuning
Technische ondersteuning van RAE Systems:
Maandag t/m vrijdag, 7:00u tot 17:00u Pacific Time (V.S.)
Telefoon (gratis): +1 888-723-4800
Telefoon: +1 408-952-8461
E-mail: [email protected]
Ondersteuning bij spoedgevallen:
+1 408-952-8200, selecteer optie 9
17. Contactadressen van RAE Systems
RAE Systems
World Headquarters
3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 VS
Telefoon: +1 408.952.8200
Fax: +1 408.952.8480
E-mail: [email protected]
Website: www.raesystems.com
RAE Systems Technische ondersteuning
Maandag t/m vrijdag, 7:00u tot 17:00u Pacific Time
Telefoon: +1.408.952.8461
E-mail: [email protected]
Ondersteuning bij spoedgevallen:
+1.408.952.8200 selecteer optie 9
RAE Systems Europe ApS
Kirstinehøj 23 A
DK-2770 Kastrup
Denemarken
Telefoon: +45 86 52 51 55
Fax: +45 86 52 51 77
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: www.raesystems.eu
Pagina 33
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
RAE Systems UK Ltd
D5 Culham Innovation Centre
Culham Science Centre
Abingdon, Oxon OX14 3DB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1865408368
Fax: +44 1235531119
Mobiel: +44 7841362693
E-mail: [email protected]
RAE Systems France
336, rue de la fée des eaux
69390 Vernaison
Frankrijk
Telefoon: +33 4 78 46 16 65
Fax: +33 4 78 46 25 98
E-mail: [email protected]
Website: www.raesystems.fr
RAE BeNeLux BV
Rijndal 20
2904 DC Capelle a/d IJssel
Telefoon: +31 10 4426149
Fax: +31 10 4426148
E-mail: [email protected]
Website: www.rae.nl
RAE Systems Spain, s.l.
Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat
Spanje
Telefoon: +34 933 788 352
Fax: +34 933 788 353
Mobiel: +34 687 491 106
E-mail: [email protected]
Website: www.raespain.com
RAE Middle East
PO Box 262408
LOB No. 7, Ground Floor, Office 19
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten
Telefoon: +971 4 887 5562
Fax: +971 4 887 5563
E-mail: [email protected]
Pagina 34
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
RAE Systems (Hong Kong) Ltd.
Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza
33 Lok Yip Road
Fanling, N.T, Hong Kong
Telefoon: +852,2669.8200
Fax: +852.2669.0803
E-mail: [email protected]
RAE Systems Japan
403 Plaza Ochanomizu Bldg. 2-1
Surugadai Kanda Chiyoda-Ku
Tokyo, Japan
Telefoon: 81-3-5283-3268
Fax: 81-3-5283-3275
E-mail: [email protected]
RAE Systems Korea
#1010, DaeMyungAnsVill First,
Sang-Dong 412-2, Wonmi-Gu, Bucheon,
Kyungki-Do, Korea
Telefoon: 82-32-328-7123
Fax: 82-32-328-7127
E-mail: [email protected]
Pagina 35
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
18. Appendix A: Informatie aangaande wettelijke regels
WAARSCHUWINGEN EN RICHTLIJNEN
- LEZEN VOOR GEBRUIK Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik, onderhoud en reparatie van dit product
moeten deze handleiding zorgvuldig doorlezen. Alleen als het product wordt gebruikt, onderhouden
en gerepareerd overeenkomstig de instructies van de fabrikant, zal het product volgens de specificaties
functioneren.
VOORZICHTIG!
Schakel het apparaat uit voordat u de afdekklep verwijdert, om de kans op elektrische schokken
te voorkomen. Neem de accu uit het apparaat voordat u de sensormodules verwijdert voor
onderhoud. Gebruik het apparaat niet als de klep is verwijderd. Verwijder de klep en de
sensormodules alleen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied.
Sensors kunnen niet onderling worden verwisseld. Gebruik alleen sensors die zijn gefabriceerd
door RAE Systems en gebruik alleen het sensortype dat geschikt is voor uw apparaat. Gebruik
alleen accu's die zijn gefabriceerd door RAE Systems. Als u producten gebruikt die niet
afkomstig zijn van RAE Systems is deze garantieverklaring ongeldig en kan veilige
werking van dit apparaat niet worden gegarandeerd.
ToxiRAE 3 is gecertificeerd voor gebruik op gevaarlijke locaties met de onderstaande
kenmerken.
Intrinsieke veiligheid:
VS en Canada:
Klasse 1, Divisie 1, Groepen A, B, C, D, T4
Klasse I, Groepen A, B, C, D, T4-nummer: 1963909
II 1G Ex ia IIc T4 DNV 2007 OSL-ATEX-9012x
CE 0575
Ex ia IIC T4 IECEx DNV 07. 0004x
-20° C≤ Tamb≤ +60° C
Gebruiksgebieden en -omstandigheden
Gevaarlijke gebieden onderverdeeld in zones
ToxiRae 3 is bedoeld voor gebruik in gevaarlijke gebieden waar de kans is op mijngas en in zone
0, 1 of 2 met het temperatuurbereik van -20o C tot +60o C, waar mogelijk explosieve gassen uit de
groepen IIa, IIB of IIC, T4 voorkomen.
Gevaarlijke gebieden onderverdeeld in divisies
ToxiRae 3 is bedoeld voor gebruik in gebieden met verhoogde kans op brand en met de classificaties
Klasse I, Divisie 1 of 2, met het temperatuurbereik van -20oC tot +60oC, waar mogelijk gassen uit de
groepen A, B, C of D voorkomen.
Pagina 36
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
Jaar van fabricage
Als u wilt achterhalen in welk jaar het apparaat is gefabriceerd, raadpleegt u het serienummer
van het apparaat.
U kunt het jaar van fabricage achterhalen aan de hand van de op een na laatste letter in het
serienummer. 'H' geeft aan dat 2007 het jaar van fabricage is.
Letter
H
J
K
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
Jaar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
18.1. Onderhoud
Kalibratie
Als het apparaat niet door de ijktest komt, moet het apparaat worden gekalibreerd, minimaal elke
6 maanden, afhankelijk van gebruik en blootstelling aan gas en vervuiling.
De periode tussen de respectievelijke kalibraties en ijktesten kan verschillen per land afhankelijk
van de wettelijke regels.
Onder ijktest wordt verstaan: het blootstellen van het apparaat aan een gas waardoor het alarm op
het laagste niveau wordt geactiveerd.
Het wordt aangeraden gebruik te maken van AutoRAE Lite en kalibratiegas van RAE Systems.
Pagina 37
ToxiRAE 3 Gebruikershandleiding
18.1.1. De lithium-accu vervangen
De TOXIRAE 3 wordt geleverd inclusief een lithium-accu. Vervang deze accu
wanneer het pictogram voor lege accu wordt weergegeven. Het alarm gaat af
en knippert een keer per minuut totdat de accu is vervangen door een nieuwe.
Vlak voordat de accu volledig leeg raakt, wordt 'oFF' weergegeven op de
display. Het alarm en de lichtsignalen gaan dan nog een minuut door totdat
de accu daadwerkelijk leeg is. Als de accu nog niet volledig leeg is, kan de
gebruiker het apparaat uitschakelen door te drukken op de toets.
1. Als u de accu wilt vervangen, verwijdert u de 4 schroeven uit de achterklep van het
apparaat.
2. Verwijder de achterklep.
3. Verwijder de lege accu.
4. Plaats een nieuwe lithium-accu (Voltage: 3,6 V, Vermogen: 1650 mAH, Formaat:
2/3 AA, P/N: 500-0076-100).
5. Bevestig de achterklep en draai de schroeven vast.
Sensors kunnen niet onderling worden verwisseld. Gebruik alleen sensors die zijn
gefabriceerd door RAE Systems en gebruik alleen het sensortype dat geschikt is voor uw
ToxiRAE 3. Gebruik alleen accu's die zijn gefabriceerd door RAE Systems. Als u producten
gebruikt die niet afkomstig zijn van RAE Systems, is deze garantieverklaring ongeldig en kan
veilige werking van dit apparaat niet worden gegarandeerd.
Pagina 38
RAE Systems
World Headquarters
3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 VS
Telefoon: 408,952.8200
Fax: 408.952.8480
E-mail: [email protected]
Website: www.raesystems.com
P/N G01-4002-000 Rev. A
October 2007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement