42t7928

42t7928
ThinkPad® X60
Podręcznik obsługi i rozwiązywania
problemów:
Zawiera:
v wprowadzenie do innych źródeł informacji;
v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera;
v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu problemów;
v opcje odtwarzania;
v informacje o pomocy i serwisie;
v informacje gwarancyjne.
ThinkPad® X60
Podręcznik obsługi i rozwiązywania
problemów:
Uwaga
Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy
przeczytać:
v Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączony do pakietu wraz z niniejszą publikacją.
v Informacje o komunikacji bezprzewodowej w systemie pomocy elektronicznej Access Help i pliku Dodatek D, “Uwagi”,
na stronie 55.
v Uwaga o przepisach dotyczących komputera ThinkPad dołączona do pakietu wraz z niniejszą publikacją.
Wydanie pierwsze (Sierpień 2006)
© Copyright Lenovo 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści
Przeczytaj zanim zaczniesz .
.
.
.
.
.
. v
Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji . . . 1
Niniejszy podręcznik i inne publikacje . . . . . 1
Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku
pomocy ThinkVantage . . . . . . . . . . 2
Rozdział 2. Zasady postępowania z
komputerem ThinkPad . . . . .
.
.
. 3
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z
komputerem . . . . . . . . . . . . 9
Często zadawane pytania (FAQ) . . . . . . 10
Diagnozowanie problemów . . . . . . . . 11
Diagnozowanie dysku twardego w programie
BIOS Setup Utility . . . . . . . . . 12
Diagnozowanie problemów z użyciem programu
PC-Doctor z partycji serwisowej . . . . . 12
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . 12
Komunikaty o błędach . . . . . . . . 12
Błędy bez komunikatów . . . . . . . . 18
Problemy z hasłem . . . . . . . . . 20
Problemy z klawiaturą . . . . . . . . 21
Problemy z trybem gotowości lub hibernacji . . 21
Problemy z ekranem komputera . . . . . 22
Problemy z akumulatorem . . . . . . . 24
Problem z dyskiem twardym . . . . . . 24
Problemy z uwierzytelnianiem odcisku palca . . 24
Problem z uruchamianiem . . . . . . . 25
Inne problemy . . . . . . . . . . . 25
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility . . . 25
Rozdział 4. opcje odtwarzania; . . . . . 27
Używanie programu Rescue and Recovery . . . 27
Odtwarzanie ustawień fabrycznych . . . . . 27
Odzyskiwanie danych . . . . . . . . . 28
Instalowanie nowego systemu operacyjnego . . . 28
Rozdział 5. Modernizacja i wymiana
urządzeń . . . . . . . . . . . . . 29
Wymiana akumulatora . . . . . . . . . 29
Modernizacja dysku twardego . . . . . . . 31
© Copyright Lenovo 2006
Wymiana pamięci .
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział 6. Pomoc i obsługa serwisowa
Pomoc i obsługa serwisowa . . . . . .
Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW . . .
Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta
Uzyskiwanie pomocy na całym świecie . .
.
. 33
. . 37
. . 37
. . 37
. . 37
. . 39
Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji
Informacje gwarancyjne . . . . . . . . .
Okres gwarancyjny . . . . . . . . .
Typy serwisu gwarancyjnego . . . . . .
Ogólnoświatowa lista telefonów . . . . .
Dodatek B. Części wymieniane przez
klienta (CRU) . . . . . . . . .
.
41
41
41
43
45
. 49
Dodatek C. Opcje i specyfikacje . . . . . 51
Elementy . . . . . . . . . . . . . 51
Parametry techniczne . . . . . . . . . . 52
Dodatek D. Uwagi . . . . . . . . . .
Uwagi . . . . . . . . . . . . . .
Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika
telewizyjnego . . . . . . . . . . .
Uwagi dotyczące emisji promieniowania
elektromagnetycznego . . . . . . . . .
Federal Communications Commission (FCC)
Statement . . . . . . . . . . . .
Industry Canada Class B emission compliance
statement . . . . . . . . . . . .
Avis de conformité à la réglementation
d’Industrie Canada . . . . . . . . .
Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z
dyrektywą EMC . . . . . . . . . .
Istotne informacje dotyczące dyrektywy UE
2002/96/EC . . . . . . . . . . . .
Oferta na oprogramowanie IBM Lotus . . . .
Znaki towarowe . . . . . . . . . . .
Indeks
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55
55
56
56
56
57
57
57
58
59
61
. 63
iii
iv
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Przeczytaj zanim zaczniesz
Komputera ani żadnej części rozgrzewającej się podczas działania nie
należy trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną
częścią ciała, gdy komputer jest włączony albo gdy ładuje się
akumulator.
Zasilacz podłączony do gniazda elektrycznego i komputera, wytwarza ciepło. Nie
powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. Nie
należy go używać do ogrzewania ciała. Dłuższy kontakt z ciałem, nawet przez ubranie,
może spowodować oparzenie skóry.
Kable zasilacza, myszy, klawiatury, drukarki czy jakiegokolwiek innego urządzenia
elektronicznego czy linie komunikacyjne należy ułożyć tak, aby nie przycisnąć ich
komputerem ani innym przedmiotem, przydepnąć, potknąć się o nie ani podziałać na
nie w żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. Działanie na kable dużą
siłą może spowodować ich uszkodzenie lub zerwanie.
Aby zapobiec uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych, przed
przenoszeniem komputera naciśnij klawisze Fn+F4, aby przełączyć go
w tryb gotowości lub wyłączyć. Przed przenoszeniem upewnij się, że
świeci się (na zielono) kontrolka statusu gotowości.
© Copyright Lenovo 2006
v
Przeczytaj zanim zaczniesz
Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno
kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też
rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do
komputera.
Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z
wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera
podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno
upakowanej walizki lub torby.
W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie
wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do
wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.
vi
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji
Niniejszy podręcznik i inne publikacje
Instrukcje instalowania
pozwalają rozpakować komputer ThinkPad i rozpocząć pracę. Obejmują kilka
wskazówek dla początkujących użytkowników oraz przedstawiają
oprogramowanie instalowane fabrycznie przez Lenovo.
Niniejszy Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
zawiera informacje o konserwacji komputera ThinkPad, podstawowe
informacje o rozwiązywaniu problemów, procedury odtwarzania, informacje o
pomocy i serwisie oraz informacje gwarancyjne. Znajdujące się w niniejszym
podręczniku informacje o rozwiązywaniu problemów odnoszą się jedynie do
problemów, które mogą uniemożliwiać dostęp do obszernego portalu z pomocą
i informacjami - Productivity Center - zainstalowanego fabrycznie na
komputerze ThinkPad.
Access Help
to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość
pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie
opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów. Aby otworzyć program
Access Help, kliknij menu Start, wybierz opcję Wszystkie programy (w
systemie Windows® innym niż Windows XP - Programy), a następnie
ThinkVantage® . Kliknij opcję Access Help.
Productivity Center
daje łatwy dostęp do oprogramowania narzędziowego oraz kluczowych
serwisów Lenovo, eliminując konieczność noszenia ze sobą podręczników.
Aby otworzyć Productivity Center, naciśnij klawisz ThinkVantage. Aby
uzyskać więcej informacji o używaniu przycisku ThinkVantage - patrz
“Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage” na
stronie 2.
Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji
zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz pełne Warunki
Ograniczonej Gwarancji Lenovo.
Uwaga o przepisach
stanowi suplement do niniejszego podręcznika. Należy ją przeczytać przed
użyciem opcji bezprzewodowych komputera ThinkPad. Komputer ThinkPad
X60 jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego
kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały
© Copyright Lenovo 2006
1
Wyszukiwanie informacji
dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera
ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o
radiokomunikacji.
Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage
Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie
od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz ThinkVantage, aby
otworzyć Productivity Center i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również
łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą efektywniej
pracować z komputerem.
Za pomocą przycisku ThinkVantage można także przerwać procedurę uruchamiania
komputera i uruchomić obszar roboczy Rescue and Recovery, uruchamiany niezależnie
od systemu operacyjnego Windows i przed nim ukryty.
2
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w
normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy
posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę
oraz długotrwałą przydatność komputera.
Ważne wskazówki:
Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy
v Komputera ani żadnej części rozgrzewającej się podczas działania nie należy trzymać
przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy komputer
jest włączony albo gdy ładuje się akumulator. Podczas normalnego działania
komputer wydziela pewną ilość ciepła. Ciepło to jest funkcją poziomu aktywności
systemu i poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim,
nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry.
v Zasilacz podłączony do gniazda elektrycznego i komputera, wytwarza ciepło. Nie
powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. Nie
należy go używać do ogrzewania ciała. Dłuższy kontakt z ciałem, nawet przez
ubranie, może spowodować oparzenie skóry.
v Kable zasilacza, myszy, klawiatury, drukarki czy jakiegokolwiek innego urządzenia
elektronicznego czy linie komunikacyjne należy ułożyć tak, aby nie przycisnąć ich
komputerem ani innym przedmiotem, przydepnąć, potknąć się o nie ani podziałać na
nie w żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. Działanie na kable dużą
siłą może spowodować ich uszkodzenie lub zerwanie.
v W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na
komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody (aby uniknąć
niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym).
v Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala
od dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą.
v W bezpośredniej bliskości komputera (do 13 cm/5 cali) nie powinno być
jakichkolwiek magnesów, włączonych telefonów komórkowych, urządzeń
elektrycznych oraz głośników.
v Komputer nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej
5°C/41°F lub powyżej 35°C/95°F).
Z komputerem należy obchodzić się delikatnie
v Nie powinno się umieszczać żadnych obiektów (nawet papieru) między ekranem a
klawiaturą ani pod klawiaturą.
© Copyright Lenovo 2006
3
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
v Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych
ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer,
przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera.
v Konstrukcja ekranu komputera umożliwia jego otwieranie i używanie pod kątem
nieco większym niż 90 stopni. Ekranu nie wolno otwierać pod kątem większym niż
180 stopni, bo można uszkodzić zawiasy komputera.
Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni
v Z komputera, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć
wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable.
v Komputer wolno przenosić wyłącznie wówczas, gdy jest w trybie gotowości lub
hibernacji albo jest wyłączony. Zapobiega to uszkodzeniu dysku twardego i utracie
danych.
v Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani
trzymać komputera za ekran.
v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami
ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu.
Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby.
Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio
v Należy pamiętać, że dyskietek nie wolno wkładać pod kątem. Nie wolno też naklejać
na nich więcej niż jednej naklejki ani dopuścić, aby naklejka była nie do końca
przylepiona, gdyż mogłoby to spowodować utknięcie dyskietki w napędzie.
v Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, nie wolno dotykać powierzchni
dysku ani soczewek na szufladzie napędu.
v Szuflady napędu optycznego nie wolno zamykać, dopóki nie rozlegnie się odgłos
oznaczający, że dysk CD lub DVD został zamocowany na centralnym trzpieniu
napędu.
v Podczas instalowania dysku twardego, napędu dyskietek lub napędu optycznego
należy bezwzględnie stosować się do instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem.
Elementy urządzenia można naciskać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność
v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub
dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie w stanie ich
zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego
lub płyty systemowej.
Inne ważne wskazówki
v Modem, w który wyposażony jest komputer, może współpracować tylko z analogową
siecią telefoniczną lub publiczną komutowaną siecią telefoniczną. Nie należy
podłączać modemu do centrali wewnętrznej ani do innego cyfrowego łącza
telefonicznego, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W analogowe linie
4
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
v
v
v
v
telefoniczne są zazwyczaj wyposażone instalacje domowe, natomiast w hotelach i
biurowcach są często cyfrowe linie telefoniczne. Jeśli używa się nieznanego rodzaju
łącza telefonicznego, należy skontaktować się z operatorem telefonicznym.
Komputer może być wyposażony zarówno w złącze sieci Ethernet, jak i złącze
modemu. W takiej sytuacji należy uważać, by kabel komunikacyjny był podłączany
do właściwego złącza, bo inaczej można uszkodzić złącze.
Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo
(informacje na ten temat są zawarte na stronie WWW: www.lenovo.com/register). W
przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom
w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie
Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o
możliwościach modernizacji.
Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera ThinkPad może
demontować i naprawiać komputer.
Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w
otwartej lub zamkniętej pozycji.
v Gdy zasilacz jest włączony do sieci, należy uważać, aby nie obracać komputera.
Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza.
v Na czas wymiany urządzenia we wnęce urządzeń komputer musi zostać wyłączony
albo należy się upewnić, że urządzenie to jest wymienialne podczas pracy lub w
trybie gotowości.
v Wymieniając dyski w komputerze, trzeba założyć ponownie plastikowe obejmy (jeśli
zostały dostarczone).
v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek oraz napędy
optyczne należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu.
v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć
metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza
ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. Ładunki elektrostatyczne mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
– karta PC
– karta Smart Card
– karta pamięci: xD-Picture, SD, Memory Stick i MultiMediaCard
– moduł pamięci
– karta PCI Express Mini
– karta dodatkowa do komunikacji.
v Przy przenoszeniu danych między komputerem a kartą Flash Media, taką jak SD, nie
należy przełączać komputera w tryb gotowości ani hibernacji przed zakończeniem
przesyłania danych. Może to spowodować uszkodzenie danych.
Czyszczenie obudowy komputera
Co pewien czas należy czyścić komputer w następujący sposób:
Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
5
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
1. Przygotuj roztwór delikatnego detergentu domowego (niezawierającego proszku
szorującego ani żadnych silnych środków chemicznych, takich jak kwasy lub
zasady). Detergent należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 5 części wody na 1
część detergentu.
2. Nasącz gąbkę rozcieńczonym detergentem.
3. Wyciśnij nadmiar płynu z gąbki.
4. Wytrzyj obudowę gąbką, wykonując ruchy okrężne i uważając, aby nie wypłynął z
niej nadmiar płynu.
5. Wytrzyj powierzchnię, aby usunąć z niej detergent.
6.
7.
8.
9.
Wypłucz gąbkę pod czystą, bieżącą wodą.
Wytrzyj obudowę czystą gąbką.
Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką.
Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je z obudowy.
Czyszczenie klawiatury komputera
1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania.
2. Przetrzyj ściereczką powierzchnię każdego klawisza. Wycieraj każdy klawisz
osobno, gdyż podczas wycierania wielu klawiszy naraz ściereczka może zaczepić się
o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Upewnij się, że płyn nie kapie na klawisze ani
między nie.
3. Poczekaj, aż klawisze wyschną.
4. Aby usunąć okruchy i kurz spomiędzy klawiszy, można użyć dmuchawki z
pędzelkiem do aparatów fotograficznych lub chłodnego powietrza z suszarki do
włosów.
Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy
ekran.
Czyszczenie wyświetlacza komputera
1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli
na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia
przeniesione z klawiatury lub wodzika TrackPoint, powstałe wskutek naciśnięcia z
zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera.
2. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką.
3. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub
alkoholem izopropylenowym zmieszanym z wodą destylowaną w stosunku 1:1.
4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej.
5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na
komputer.
6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy.
6
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
Obsługa czytnika odcisków palców
Następujące czynności mogą uszkodzić czytnik odcisków palców lub spowodować, że
nie będzie działał prawidłowo:
v zadrapanie powierzchni czytnika twardym, ostrym przedmiotem;
v zadrapanie powierzchni czytnika paznokciem lub innym twardym przedmiotem;
v dotykanie czytnika brudnym palcem.
Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, należy delikatnie wyczyścić powierzchnię
czytnika suchą, miękką ściereczką niezostawiającą włókien:
v powierzchnia czytnika jest brudna lub zaplamiona;
v powierzchnia czytnika jest wilgotna;
v czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku.
Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
7
Zasady postępowania z komputerem ThinkPad
8
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
Często zadawane pytania (FAQ) . . . . . .
Diagnozowanie problemów . . . . . . . .
Diagnozowanie dysku twardego w programie
BIOS Setup Utility . . . . . . . . .
Diagnozowanie problemów z użyciem programu
PC-Doctor z partycji serwisowej . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . .
Komunikaty o błędach . . . . . . . .
Błędy bez komunikatów . . . . . . . .
Problemy z hasłem . . . . . . . . .
10
11
12
12
12
12
18
20
Problemy z klawiaturą . . . . . . .
Problemy z trybem gotowości lub hibernacji .
Problemy z ekranem komputera . . . .
Problemy z akumulatorem . . . . . .
Problem z dyskiem twardym . . . . .
Problemy z uwierzytelnianiem odcisku palca .
Problem z uruchamianiem . . . . . .
Inne problemy . . . . . . . . . .
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
21
22
24
24
24
25
25
25
Uwaga: Jeśli komputer jest uruchomiony, a system Access Help dostępny, skorzystaj z systemu Access Help.
Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące sytuacji, w której system Access Help jest niedostępny.
© Copyright Lenovo 2006
9
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Często zadawane pytania (FAQ)
Sekcja ta zawiera często zadawane pytania wraz ze wskazówkami, gdzie znaleźć
szczegółowe odpowiedzi. Szczegółowe informacje o każdej publikacji zawartej w
pakiecie komputera ThinkPad - patrz “Niniejszy podręcznik i inne publikacje” na stronie
1.
Jakie środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo należy stosować podczas
używania komputera ThinkPad?
Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie znajdują się w ″Podręczniku na
temat bezpieczeństwa i gwarancji″.
Jak mogę zapobiec problemom z komputerem ThinkPad?
Patrz “Przeczytaj zanim zaczniesz” na stronie v oraz Rozdział 2, “Zasady
postępowania z komputerem ThinkPad”, na stronie 3 w niniejszym podręczniku.
Więcej wskazówek można znaleźć w następujących sekcjach Access Help:
v Preventing problems
v Spills on the keyboard
Jakie są główne opcje sprzętowe nowego komputera ThinkPad?
Patrz sekcja “ThinkPad tour” w programie Access Help.
Gdzie znajdę szczegółowe specyfikacje mojego komputera?
Patrz www.lenovo.com/think/support.
Muszę zmodernizować urządzenie lub wymienić jeden z następujących elementów:
napęd dysku twardego, kartę PCI Express Mini Card, dodatkową kartę modemu,
pamięć, klawiaturę lub podpórkę pod nadgarstki.
Lista części wymienianych przez klienta oraz umiejscowienie instrukcji
wymiany komponentów - patrz Dodatek B, “Części wymieniane przez klienta
(CRU)”, na stronie 49 w niniejszym podręczniku.
10
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komputer nie działa poprawnie.
Zapoznaj się z sekcją “Problem solving ” programu Access Help. Niniejszy
podręcznik opisuje jedynie problemy uniemożliwiające dostęp do systemu
pomocy elektronicznej.
Gdzie znajdują się dyski Recovery CD?
Do komputera nie dołączono dysków Recovery CD ani Windows CD.
Wyjaśnienie alternatywnych metod odtwarzania oferowanych przez Lenovo patrz “Odtwarzanie ustawień fabrycznych” na stronie 27 w niniejszym
podręczniku.
Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów?
Patrz Rozdział 6, “Pomoc i obsługa serwisowa”, na stronie 37 w niniejszym
podręczniku. Numery telefonów najbliższego Centrum Wsparcia dla Klientów patrz “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 45.
Gdzie znajdę informacje gwarancyjne?
Szczegółowe informacje gwarancyjne znajdują się w ″Podręczniku na temat
bezpieczeństwa i gwarancji″. Gwarancja mająca zastosowanie do Twojego
komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu gwarancyjnego - patrz
“Informacje gwarancyjne” na stronie 41.
Diagnozowanie problemów
Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu
PC-Doctor® for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj
następujące czynności:
1. Kliknij przycisk Start.
2. Wybierz opcję Wszystkie programy (Programy w Windows 2000), a następnie
PC-Doctor for Windows.
3. Kliknij polecenie PC-Doctor.
Więcej informacji o PC-Doctor for Windows - patrz pomoc dla programu.
Uwaga
Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać kilka lub kilkanaście minut.
Należy zarezerwować czas na przeprowadzenie całego testu; przerywanie
działania programu podczas przeprowadzania testu jest niewskazane.
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
11
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Przygotowując się do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta, należy wydrukować
protokół testu, aby szybko przedstawić informacje personelowi technicznemu.
Diagnozowanie dysku twardego w programie BIOS Setup Utility
Dysk twardy można zdiagnozować bez konieczności uruchamiania systemu
operacyjnego. Aby zdiagnozować dysk twardy w programie BIOS Setup Utility:
1. Wyjmij dyskietkę z napędu dyskietek i wyłącz komputer.
2. Włącz komputer.
3. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat ″To interrupt
normal startup, press the blue ThinkVantage button″, naciśnij klawisz F1, aby
uruchomić program BIOS Setup Utility.
4. Używając klawiszy kursora, wybierz opcję HDD diagnostic program (Program do
diagnozowania dysku twardego). Naciśnij klawisz Enter.
5. Używając klawiszy kursora, wybierz opcję Main hard disk drive (Główny dysk
twardy) lub Ultrabay hard disk drive (Dysk twardy we wnęce Ultrabay).
6. Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program diagnostyczny.
Diagnozowanie problemów z użyciem programu PC-Doctor z partycji
serwisowej
Używając PC-Doctor za pośrednictwem programu Rescue and Recovery z partycji
serwisowej dysku twardego, możesz diagnozować system bez uruchamiania systemu
operacyjnego. W tym celu:
1. Wyjmij dyskietkę z napędu dyskietek i wyłącz komputer.
2. Włącz komputer.
3. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat ″To interrupt
normal startup, press the blue ThinkVantage button″, naciśnij przycisk
ThinkVantage, aby uruchomić program Rescue and Recovery.
4. Wybierz opcję Diagnose hardware (Diagnozuj sprzęt). System zrestartuje się i
uruchomi się PC-Doctor.
Aby uzyskać więcej informacji o PC-Doctor, naciśnij F1, aby przejść do Pomocy lub
podręcznika elektronicznego .
Rozwiązywanie problemów
Jeśli okaże się, że w tym rozdziale dany problem nie jest opisany, należy poszukać go w
systemie pomocy elektronicznej programu Access Help. W tym rozdziale opisano tylko
takie problemy, które mogą uniemożliwić dostęp do systemu pomocy.
Komunikaty o błędach
Uwagi:
1. W tabelach x może oznaczać dowolny znak.
2. Przywołana tu wersja PC-Doctor to PC-Doctor for Windows.
12
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat:
0176: System Security - The System has been tampered with (Ochrona systemu - dokonano zmian
w systemie)
Rozwiązanie:
Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i zainstalowaniu go ponownie lub
zainstalowaniu nowego układu. Aby usunąć błąd, uruchom program BIOS Setup Utility. Naciśnij
klawisz F9, aby załadować ustawienia domyślne, a następnie naciśnij klawisz F10, aby zapisać
zmiany. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults (Błędna suma CRC2. Uruchom
program BIOS Setup i załaduj wartości domyślne).
Suma kontrolna ustawienia CRC2 w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Naciśnij klawisz F1,
aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby
załadować ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a
następnie Enter.
Rozwiązanie:
Komunikat:
Rozwiązanie:
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults (Błędne
ustawienia kolejności startowej. Uruchom program BIOS Setup i załaduj wartości domyślne)
Suma kontrolna kolejności startowej w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Naciśnij klawisz F1,
aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby
załadować ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a
następnie Enter.
Komunikat:
Rozwiązanie:
0190: Critical low-battery error (Błąd krytycznie niskiego stanu akumulatora)
Komputer został wyłączony, ponieważ rozładował się akumulator. Należy podłączyć do
komputera zasilacz i naładować akumulator lub wymienić go na naładowany.
Komunikat:
0191: System Security - Invalid remote change requested (Ochrona systemu - niepoprawne
żądanie zdalnej zmiany)
Nie powiodła się zmiana konfiguracji systemu. Potwierdź operację i spróbuj ponownie. Aby
usunąć błąd, uruchom program BIOS Setup Utility. Należy nacisnąć klawisz F9, aby załadować
ustawienia domyślne, a następnie klawisz F10, aby zapisać zmiany.
Rozwiązanie:
Komunikat:
Rozwiązanie:
Komunikat:
Rozwiązanie:
0199: System Security - Security password retry count exceeded (Ochrona systemu przekroczono liczbę prób wpisania hasła ochrony)
Komunikat ten jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła administratora więcej
niż trzy razy. Potwierdź hasło administratora i spróbuj ponownie. Aby usunąć błąd, należy
uruchomić program BIOS Setup Utility.
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue
(Znaleziono więcej niż jedno urządzenie modemu. Usuń jedno z nich. Naciśnij klawisz <Esc>,
aby kontynuować)
Wyjmij kartę modemową Mini-PCI lub dodatkową kartę modemową. Jeśli jest zainstalowana
tylko jedna z tych kart, zignoruj to ostrzeżenie, naciskając klawisz ESC. Jeśli problem występuje
nadal, należy oddać komputer do serwisu.
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
13
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat:
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue
(Znaleziono więcej niż jedno urządzenie modemu. Usuń jedno z nich. Naciśnij klawisz <Esc>,
aby kontynuować)
Rozwiązanie:
Ponieważ w komputerze ThinkPad jest wbudowany adapter Ethernet, nie można w nim
zainstalować dodatkowego urządzenia sieci Ethernet. Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat,
usuń zainstalowane urządzenie sieci Ethernet. Ostrzeżenie to można też zignorować, naciskając
klawisz ESC. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
0200: Hard disk error (Błąd dysku twardego)
Dysk twardy nie pracuje. Upewnij się, że dysk twardy jest dobrze podłączony. Należy uruchomić
program BIOS Setup Utility, a następnie sprawdzić, czy w menu Startup nie wyłączono dysku
twardego.
Komunikat:
Rozwiązanie:
021x: Keyboard error (Błąd klawiatury)
Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona podłączona)
nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia. Włącz najpierw
komputer, a następnie podłączone urządzenia.
Jeśli nadal pojawia się ten sam kod błędu, wykonaj następujące czynności:
Jeśli jest podłączona klawiatura zewnętrzna, wykonaj następujące czynności:
v Wyłącz komputer i odłącz klawiaturę zewnętrzną, a następnie włącz komputer. Upewnij się, że
wbudowana klawiatura działa poprawnie. Jeśli wbudowana klawiatura działa poprawnie, oddaj
klawiaturę zewnętrzną do serwisu.
v Upewnij się, że klawiatura zewnętrzna jest podłączona do właściwego złącza.
Przetestuj komputer, używając programu PC-Doctor.
v Jeśli komputer zatrzyma się podczas testu, należy go oddać do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
0230: Shadow RAM error, 0231: System RAM error, 0232: Extended RAM error (Błąd pamięci
Shadow RAM, błąd pamięci systemowej RAM, błąd pamięci rozszerzonej RAM)
Przetestuj pamięć komputera, używając programu PC-Doctor. Jeśli bezpośrednio przed
włączeniem komputera został dodany moduł pamięci, reinstaluj go. Następnie należy
przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor.
Komunikat:
Rozwiązanie:
0250: System battery error (Błąd baterii systemowej)
Wyczerpała się bateria, która służy do zabezpieczania informacji o konfiguracji (np. daty i
godziny), gdy komputer jest wyłączony. Wymień baterię i uruchom program BIOS Setup Utility,
aby sprawdzić konfigurację. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
0251: System CMOS checksum bad (Błędna suma kontrolna systemowej pamięci CMOS)
Moduł CMOS mógł zostać uszkodzony przez jakąś aplikację. Komputer używa ustawień
domyślnych. Uruchom program BIOS Setup Utility, aby zmienić ustawienia konfiguracji. Jeśli
nadal pojawia się ten sam kod błędu, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
0271: Date and time error (Błąd daty i godziny)
W komputerze nie jest ustawiona data ani godzina. Należy ustawić datę i godzinę za pomocą
programu BIOS Setup Utility.
14
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat:
0280: Previous boot incomplete (Poprzedni start nie został zakończony)
Rozwiązanie:
Komputer nie zdołał poprzednio zakończyć procesu uruchamiania.
Wyłącz komputer, a następnie włącz go, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Sprawdź
konfigurację, a następnie zrestartuj komputer, wybierając opcję Exit Saving Changes (Wyjście z
zapisaniem zmian) z menu Restart lub naciskając klawisz F10. Jeśli nadal pojawia się ten sam
kod błędu, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
Komunikat:
Rozwiązanie:
Komunikat:
Rozwiązanie:
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card
(Podłączono nieautoryzowaną kartę sieciową - wyłącz zasilanie i usuń kartę Mini-PCI)
Karta sieciowa Mini PCI nie jest obsługiwana przez ten komputer. Należy ją usunąć.
1803: Unauthorized daughter card is plugged in-Power - Power off and remove the daughter card
(Podłączono nieautoryzowaną kartę dodatkową - wyłącz zasilanie i usuń tę kartę)
Karta dodatkowa nie jest obsługiwana przez ten komputer. Należy ją usunąć.
1810: Hard disk partition layout error (Błąd układu partycji dysku twardego)
Uruchamianie komputera zostało przerwane w wyniku błędu w rozpoznawaniu układu partycji na
dysku twardym. Oznacza to, że obszar Predesktop Area został usunięty lub dysk twardy zawiera
uszkodzone dane. Aby ponowić próbę uruchomienia komputera, wykonaj jedną z następujących
czynności:
v Jeśli obszar Predesktop Area został usunięty:
1. Naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility.
2. Wybierz Security->Predesktop Area-> Access Predesktop Area.
3. Zmień ustawienie tej pozycji na Disabled.
4. Zapisz zmiany i wyjdź z programu.
v Jeśli powyższe czynności nie przyniosą rezultatów:
1. Naciśnij klawisz Enter.
2. Kliknij dwukrotnie opcję RECOVER TO FACTORY CONTENTS i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: Wybranie tej opcji spowoduje trwałe skasowanie całej zawartości dysku twardego, a
następnie odtworzenie oprogramowania zainstalowanego fabrycznie przez Lenovo.
Naciśnij klawisz F1, aby otworzyć program BIOS Setup, lub naciśnij klawisz Enter, aby
uruchomić obszar Predesktop Area.
Jeśli komputer wciąż się nie uruchamia, należy zadzwonić do Centrum wsparcia dla Klientów.
Numery telefonów podane są w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 45.
Komunikat:
2010: Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system.
Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.
(Ostrzeżenie: Twój wewnętrzny napęd dysku twardego (HDD) może nie działać właściwie w tym
systemie. Upewnij się, że system obsługuje ten napęd dysku twardego i że w napędzie
zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie wbudowane.
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
15
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Rozwiązanie:
16
Jeśli w podstawowej wnęce napędu jest zainstalowany dysk twardy firmy innej niż IBM lub
Lenovo bądź dysk twardy IBM starszej generacji, który nie jest obsługiwany przez ten system,
można, pamiętając o pewnym ryzyku, nacisnąć klawisz ESC i nadal z niego korzystać. Jeśli w
podstawowej wnęce napędu jest używany obsługiwany dysk twardy firmy IBM lub Lenovo ze
starą wersją oprogramowania wbudowanego, należy zaktualizować to oprogramowanie do
najnowszej wersji dostępnej w serwisie WWW www.lenovo.com/think/support
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Komunikat:
2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive), 2102: Initialization error on HDD1
(Ultrabay hard disk drive), 2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive), 2112: Read error on
HDD1 (Ultrabay hard disk drive) (Błąd inicjalizacji HDD0 - główny dysk twardy, błąd
inicjalizacji HDD1 - dysk twardy we wnęce Ultrabay, błąd odczytu HDD0 - główny dysk twardy,
błąd odczytu HDD1 - dysk twardy we wnęce Ultrabay)
Rozwiązanie:
Dysk twardy nie pracuje. Należy oddać dysk twardy do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
Pytanie o hasło włączenia zasilania
Ustawione zostało hasło włączenia zasilania lub hasło administratora. Wprowadź hasło i naciśnij
klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być
może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz
Enter. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
Pytanie o hasło dysku twardego
Ustawione zostało hasło dysku twardego. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić
komputer. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu.
Komunikat:
Rozwiązanie:
Hibernation error
W czasie, gdy komputer znajdował się w trybie hibernacji, uległa zmianie jego konfiguracja, w
związku z czym nie można wznowić normalnego działania komputera.
v Przywróć konfigurację systemu do stanu sprzed przestawienia komputera w tryb hibernacji.
v Jeśli zmieniony został rozmiar pamięci, należy utworzyć ponownie plik hibernacji.
Komunikat:
Rozwiązanie:
Operating system not found (Nie znaleziono systemu operacyjnego).
Nie znaleziono systemu operacyjnego. Sprawdź, czy:
v Dysk twardy jest poprawnie zainstalowany.
v W napędzie dyskietek znajduje się dyskietka startowa.
Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy sprawdzić kolejność startową w
programie BIOS Setup Utility.
Komunikat:
Rozwiązanie:
EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address (Nie zainstalowano pamięci
EMM386 - nie można ustawić adresu bazowego ramki strony).
Otwórz w edytorze plik C:\CONFIG.SYS i zamień wiersz
device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM
na
device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
po czym zapisz plik.
Komunikat:
Rozwiązanie:
Komunikat:
CardBus Configuration Error — Device Disabled (Błąd konfiguracji CardBus — urządzenie
wyłączone)
Uruchom program BIOS Setup Utility. Naciśnij klawisz F9, a następnie Enter, aby załadować
ustawienia domyślne. Aby zrestartować system, należy nacisnąć klawisz F10, a następnie Enter.
Authentication of system services failed. Press <Esc> to resume (Uwierzytelnianie usług
systemowych nie powiodło się. Aby kontynuować, naciśnij klawisz <Esc>).
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
17
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Rozwiązanie:
Obszar Predesktop Area na dysku twardym uległ uszkodzeniu. Aby skorzystać z obszaru
Predesktop Area, należy uzyskać dysk Recovery CD, a następnie odtworzyć z niego obszar IBM
Predesktop Area.
Jeśli na ekranie wyświetlony jest jeden z poniższych kodów błędu, należy oddać komputer do serwisu:
0175: Bad CRC1, stop POST task (Błędna suma CRC1, zatrzymaj zadanie POST)
0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. (Błędne
dane SVP - zatrzymaj zadanie POST. Suma kontrolna hasła administratora w pamięci EEPROM jest niepoprawna)
0187: EAIA data access error (Błąd dostępu do danych EAIA)
0188: Invalid RFID serialization information area (Niepoprawny obszar serializacji RFID)
0189: Invalid RFID configuration information area (Niepoprawny obszar informacji konfiguracyjnych RFID)
0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected (Ochrona systemu - wykryto zmiany w
sprzęcie Embedded Security)
0260: System timer error (Błąd zegara systemowego)
0270: Real time clock error (Błąd zegara czasu rzeczywistego)
02D0: System cache error (Błąd systemowej pamięci podręcznej)
02F4: EISA CMOS not writable (Pamięć EISA CMOS nie umożliwia zapisu)
02F5: DMA test failed (Test DMA nie powiódł się)
02F6: Software NMI failed (Programowe przerwanie NMI nie powiodło się)
02F7: Fail-safe timer NMI failed (Awaria układu zabezpieczającego)
Fan error (Błąd wentylatora)
Thermal sensing error (Błąd czujnika termicznego)
Błędy bez komunikatów
Problem:
18
Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i komputer nie wydaje żadnych sygnałów
dźwiękowych podczas uruchamiania.
Uwaga: Jeśli nie masz pewności, czy nie słychać żadnych dźwięków, wyłącz komputer, a
następnie włącz go, przytrzymując wciśnięty przycisk zasilania przez ponad 4 sekundy i uważnie się
przysłuchaj. Jeśli używasz monitora zewnętrznego, patrz: “Problemy z ekranem komputera” na
stronie 22.
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Rozwiązanie: Jeśli ustawione jest hasło włączenia zasilania, naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić prośbę o
podanie hasła włączenia zasilania, a następnie wprowadź poprawne hasło i naciśnij klawisz Enter.
Jeśli nie jest wyświetlana prośba o podanie hasła włączenia zasilania, być może ustawiony jest
minimalny poziom jasności. Dopasuj poziom jasności, naciskając klawisze Fn+Home.
Jeśli ekran nadal jest wygaszony, upewnij się, że:
v Akumulator jest poprawnie zainstalowany.
v Zasilacz jest podłączony do komputera, a kabel zasilający jest podłączony do czynnego gniazda
zasilającego.
v Komputer jest włączony (aby to sprawdzić, naciśnij ponownie wyłącznik zasilania).
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
19
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problem:
Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty, ale w trakcie tego procesu słychać co najmniej dwa
sygnały dźwiękowe.
Rozwiązanie: Upewnij się, że karta pamięci jest poprawnie zainstalowana. Jeśli tak, a ekran nadal jest wygaszony i
słychać pięć sygnałów dźwiękowych, należy oddać komputer do serwisu.
Jeśli słychać 4 serie po 4 sygnały dźwiękowe, problem dotyczy układu ochrony. Należy oddać
komputer do serwisu.
Problem:
Po włączeniu komputera na wygaszonym ekranie ukazuje się tylko biały wskaźnik.
Rozwiązanie: Ponownie zainstaluj system operacyjny (patrz Rozdział 4, ″Opcje odtwarzania″) i włącz komputer.
Jeśli nadal na ekranie pojawia się tylko wskaźnik, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Ekran gaśnie w czasie, gdy komputer jest włączony.
Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Należy przesunąć urządzenie
TrackPoint lub nacisnąć dowolny klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu, albo nacisnąć
wyłącznik zasilania, aby wyprowadzić komputer ze stanu gotowości lub hibernacji.
Problemy z hasłem
Problem:
Zapomniałam/em hasła.
Rozwiązanie: Jeśli komputer nie został zarejestrowany w usłudze Password Reset Service, to jeśli zapomnisz hasła
włączenia zasilania lub hasła dysku twardego, możesz je zresetować, naciskając klawisz
ThinkVantage przy pytaniu o hasło.
v Jeśli nie możesz zresetować hasła włączenia zasilania, musisz zanieść komputer do
autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo, aby anulować hasło.
v Jeśli nie możesz zresetować hasła dysku twardego, autoryzowany serwis Lenovo nie jest w stanie
zresetować tego hasła ani odtworzyć danych z dysku twardego. Musisz zanieść komputer do
autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo, aby wymienić dysk twardy. W
tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Może się to także wiązać z dodatkowymi
opłatami za usługę i części.
Jeśli zapomnisz hasła administratora, autoryzowany serwis Lenovo nie jest w stanie zresetować tego
hasła. Musisz zanieść komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego
Lenovo, aby wymienić płytę systemową. W tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu.
Może się to także wiązać z dodatkowymi opłatami za usługę i części.
20
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problemy z klawiaturą
Problem:
Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury.
Rozwiązanie: v Jeśli problem wystąpił bezpośrednio po wyjściu komputera z trybu gotowości, wprowadź hasło
włączenia zasilania (o ile jest ono ustawione).
v Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna lub mysz:
1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną lub mysz.
3. Włącz komputer i ponownie sprawdź, czy klawiatura działa.
Jeśli problem z klawiaturą został rozwiązany, podłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną,
zewnętrzną klawiaturę zwykłą lub mysz, uważnie sprawdzając połączenia.
Jeśli klawisze na klawiaturze nadal nie działają, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Po naciśnięciu litery ukazuje się cyfra.
Rozwiązanie: Jest włączony blok klawiszy numerycznych. Aby go wyłączyć, wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift
lub Fn, a następnie naciśnij klawisz NmLk (ScrLk).
Problem:
Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Rozwiązanie: Upewnij się, że zewnętrzna klawiatura numeryczna jest poprawnie podłączona do komputera.
Problemy z trybem gotowości lub hibernacji
Problem:
Komputer nie powraca z trybu wstrzymania lub hibernacji.
Rozwiązanie: Jeśli komputer nie wraca z trybu gotowości, być może został przestawiony w tryb gotowości lub
hibernacji automatycznie na skutek wyczerpania się akumulatora. Sprawdź, czy świeci indykator
gotowości.
v Jeśli indykator gotowości świeci, komputer jest w trybie gotowości. Podłącz do komputera
zasilacz, a następnie naciśnij dowolny klawisz.
v Jeśli indykator gotowości nie świeci, komputer jest w trybie hibernacji lub jego zasilanie jest
wyłączone. Podłącz do komputera zasilacz, a następnie naciśnij wyłącznik zasilania.
Jeśli system wciąż nie wraca z trybu gotowości, być może system przestał reagować i wyłączenie
zasilania jest niewykonalne. Zresetuj komputer. Niezapisane dane mogę zostać utracone. Aby
zresetować komputer, należy wcisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania przez co najmniej 4
sekundy. Jeśli komputer nie resetuje się, odłącz zasilacz i wyjmij akumulator.
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
21
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problem:
Występuje błąd krytycznie niskiego poziomu naładowania akumulatora (komunikat ″critical
low-battery error″) i komputer natychmiast się wyłącza.
Rozwiązanie: Akumulator się wyczerpuje. Należy podłączyć do komputera zasilacz lub wymienić akumulator na
naładowany.
Problem:
Komputer przestawia się w tryb gotowości od razu po teście POST (indykator trybu gotowości jest
aktywny).
Rozwiązanie: Upewnij się, że:
v Akumulator jest naładowany.
v Temperatura otoczenia mieści się w zakresie dopuszczalnym dla pracy systemu. Odpowiednie
wartości są podane w podrozdziale “Parametry techniczne” na stronie 52.
Jeśli te warunki są spełnione, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Ekran komputera pozostaje wygaszony po podjęciu działań mających spowodować wyjście z trybu
gotowości.
Rozwiązanie: Sprawdź, czy w czasie, gdy komputer był w trybie gotowości, nie został odłączony lub wyłączony
monitor zewnętrzny. Jeśli monitor zewnętrzny został odłączony lub wyłączony, podłącz go lub
włącz przed wyjściem z trybu gotowości. Jeśli tego nie zrobisz, naciśnij Fn+F7, aby włączyć ekran
komputera.
Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie schematu prezentacji,
należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund, aby obraz został
wyświetlony na ekranie komputera.
Problem:
Komputer zostaje nieoczekiwanie przestawiony w tryb gotowości.
Rozwiązanie: Gdy procesor przegrzewa się, komputer jest automatycznie przestawiany w tryb gotowości, aby
umożliwić jego ostygnięcie. Ma to na celu ochronę procesora i innych komponentów wewnętrznych.
Należy także sprawdzić ustawienia trybu gotowości za pomocą funkcji Power Manager.
Problemy z ekranem komputera
Problem:
Na ekranie są wyświetlane nieprawidłowe znaki.
Rozwiązanie: Czy system operacyjny i aplikacja zostały zainstalowane poprawnie? Jeśli są zainstalowane i
skonfigurowane poprawnie, należy oddać komputer do serwisu.
Problem:
Przy każdym włączaniu komputera brak jest niektórych plamek, mają one niewłaściwe kolory lub są
zbyt jasne.
Rozwiązanie: Jest to zjawisko charakterystyczne dla technologii TFT. Ekran komputera składa się z wielu
tranzystorów TFT. Na ekranie może przez cały czas znajdować się niewielka liczba wygaszonych,
niewłaściwie zabarwionych lub zbyt jasnych plamek.
Problem:
22
Ekran jest wygaszony.
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Rozwiązanie: v Naciśnij klawisze Fn+F7, aby przełączyć obraz.
Uwaga: Jeśli naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn+F7 powoduje zastosowanie schematu
prezentacji, należy nacisnąć Fn+F7 przynajmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund, aby obraz
został wyświetlony na ekranie komputera.
v Jeśli komputer jest podłączony do zasilacza lub jest zasilany z akumulatora i indykator stanu
akumulatora jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisze Fn+Home, aby rozjaśnić ekran.
v Jeśli indykator trybu gotowości jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisz Fn, aby
wyprowadzić komputer z trybu gotowości.
v Jeśli problem występuje nadal, należy postąpić zgodnie z Rozwiązaniem problemu ″Ekran jest
nieczytelny lub obraz jest zniekształcony″.
Problem:
Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony.
Rozwiązanie: Upewnij się, że:
v Sterownik graficzny jest zainstalowany prawidłowo.
v Rozdzielczość ekranu i liczba kolorów są ustawione poprawnie.
v Typ monitora jest prawidłowy.
Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, kliknij Właściwości, a następnie kliknij zakładkę
Ustawienia.
2. Sprawdź, czy ustawienia liczby kolorów i rozdzielczości są poprawne.
3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
4. Wybierz zakładkę Karta graficzna.
5. Sprawdź, czy w oknie informacji o adapterze widnieje nazwa ″Mobile Intel(R) 945GM Express
Chipset Family″.
6. Kliknij przycisk Właściwości. Zaznacz pole ″Stan urządzenia″ i upewnij się, że urządzenie
działa prawidłowo. Jeśli nie, kliknij przycisk Narzędzie do rozwiązywania problemów.
7. Kliknij zakładkę Monitor.
8. Sprawdź, czy informacje są poprawne.
9. Kliknij przycisk Właściwości. Zaznacz pole ″Stan urządzenia″ i upewnij się, że urządzenie
działa prawidłowo. Jeśli nie, kliknij przycisk Narzędzie do rozwiązywania problemów.
Problem:
Podczas próby odtworzenia dysku DVD jest wyświetlany komunikat “Unable to create overlay
window” (nie można utworzyć okna nakładki)
lub
podczas odtwarzania filmu wideo, dysku DVD lub korzystania z gier jakość obrazu lub dźwięku jest
niesatysfakcjonująca albo funkcje te nie działają.
Rozwiązanie: Wykonaj jedną z następujących czynności:
v Jeśli korzystasz jednocześnie z ekranu komputera i zewnętrznego monitora w trybie kolorów
32-bitowych, zmień gamę kolorów na tryb 16-bitowy.
v Jeśli pulpit ma rozmiar 1280×1024 lub większy, zmniejsz rozmiar pulpitu i gamę kolorów.
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
23
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problemy z akumulatorem
Problem:
Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym komputerze w
standardowym czasie ładowania dla danego komputera.
Rozwiązanie: Szczegółowe informacje - patrz kategoria ″Battery and power″ w części ″Troubleshooting″ w sekcji
″Problem solving″ systemu Access Help.
Problem:
Komputer wyłącza się, zanim indykator stanu akumulatora wskaże, że akumulator jest wyczerpany
-lub- komputer działa dalej, mimo że indykator stanu akumulatora pokazuje, akumulator jest
wyczerpany.
Rozwiązanie: Rozładuj i naładuj ponownie akumulator.
Problem:
Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki.
Rozwiązanie: Szczegółowe informacje - patrz kategoria ″Battery and power″ w części ″Troubleshooting″ w sekcji
″Problem solving″ systemu Access Help.
Problem:
Komputer nie działa z akumulatorem naładowanym do pełna.
Rozwiązanie: Może być włączone zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w akumulatorze. Wyłącz komputer na
minutę, aby zresetować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a następnie ponownie włącz
komputer.
Problem:
Nie można naładować akumulatora.
Rozwiązanie: Szczegółowe informacje - patrz kategoria ″Battery and power″ w części ″Troubleshooting″ w sekcji
″Problem solving″ systemu Access Help.
Problem z dyskiem twardym
Problem:
Dysk twardy nie działa.
Rozwiązanie: Upewnij się, że w menu Startup programu IBM BIOS Setup Utility dysk twardy znajduje się w polu
″Boot priority order″. Jeśli dysk znajduje się na liście ″Excluded from boot order″, oznacza to, że
jest wyłączony. Przenieś go do pola ″Boot priority order″.
Problemy z uwierzytelnianiem odcisku palca
Problem:
Nie możesz zarejestrować ani uwierzytelnić odcisku palca, ponieważ skóra jest pomarszczona,
szorstka, sucha, skaleczona, poplamiona, tłusta, mokra lub odcisk jest inny od zarejestrowanego.
Rozwiązanie: W celu polepszenia sytuacji należy spróbować wykonać następujące czynności:
v umyć lub wytrzeć ręce, aby usunąć nadmiar brudu lub wilgoci z palców;
v zarejestrować inny odcisk palca i używać go do uwierzytelniania;
v jeśli ręce są zbyt suche, nałożyć na nie krem.
24
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozwiązywanie problemów z komputerem
Problem z uruchamianiem
Problem:
System operacyjny Microsoft® Windows® nie uruchamia się.
Rozwiązanie: Do usunięcia problemu lub zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru roboczego Rescue and
Recovery. Szczegółowe informacje o programie Rescue and Recovery - patrz rozdział 4.
Inne problemy
Problem:
Komputer nie reaguje.
Rozwiązanie: v Należy wcisnąć i przytrzymać wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy, aby wyłączyć
komputer. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator.
v Komputer może się blokować, jeśli przejdzie w tryb gotowości podczas wykonywania operacji
komunikacyjnych. Podczas pracy w sieci należy wyłączać licznik czasu przełączania w tryb
gotowości.
v Wszystkie przerwania dla magistrali PCI mogą być ustawione na 11. Komputer nie reaguje,
ponieważ nie może współużytkować przerwań z innymi urządzeniami. Więcej informacji
znajduje się w programie ThinkPad Configuration.
Problem:
Komputer nie uruchamia się z wybranego urządzenia.
Rozwiązanie: Przejdź do menu Startup programu BIOS Setup Utility. Upewnij się, że kolejność startowa w
programie BIOS Setup Utility określa, iż komputer ma się uruchamiać z wybranego urządzenia.
Upewnij się także, że urządzenie, z którego ma się uruchamiać komputer, jest włączone. Upewnij się
także, że urządzenie znajduje się na liście ″Boot priority order″ (Kolejność uruchamiania) w menu
Startup programu BIOS Setup Utility. Jeśli urządzenie to znajduje się na liście ″Excluded from boot
order″ (Wykluczone z uruchamiania), to oznacza, że jest ono wyłączone. Wybierz pozycję na liście i
naciśnij klawisz x. Spowoduje to przeniesienie tej pozycji na listę ″Boot priority order″ (Kolejność
uruchamiania).
Problem:
Komputer nie wyłącza się po naciśnięciu wyłącznika zasilania.
Rozwiązanie: Jeśli kontrolka stanu gotowości jest aktywna, a komputer czerpie energię z akumulatora, wymień
akumulator na naładowany do pełna lub przestaw źródło zasilania na sieć elektryczną.
Jeśli problem występuje nadal, wciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez co najmniej 4
sekundy. Wymusi to wyłączenie komputera.
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility
Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie BIOS Setup Utility, który
umożliwia ustawianie rozmaitych parametrów konfiguracji.
v Config: ustawianie konfiguracji komputera,
v Date/Time: ustawianie daty i godziny,
v Security: ustawianie funkcji ochrony,
Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem
25
Uruchamianie programu BIOS Setup Utility
v Startup: ustawianie urządzenia startowego,
v Restart: restartowanie systemu,
Uwaga: Większość z tych parametrów konfiguracji łatwiej jest ustawiać w programie
ThinkPad Configuration.
Aby uruchomić program BIOS Setup Utility, wykonaj następujące czynności:
1. Aby uchronić się przed przypadkową utratą danych, wykonaj kopię zapasową
danych i rejestru komputera. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji “Data
backup-and-restore tools ” programu Access Help.
2. Wyjmij dyskietkę z napędu dyskietek i wyłącz komputer.
3. Włącz komputer, po czym, gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony
komunikat “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”,
naciśnij przycisk ThinkVantage. Zostanie otwarty obszar roboczy Rescue and
Recovery.
4. Kliknij opcję Access BIOS. Zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności
restartu systemu.
5. Kliknij przycisk Yes. Po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone menu
programu BIOS Setup Utility.
6. Jeśli zostało ustawione hasło administratora, menu programu BIOS Setup Utility
pojawi się dopiero po wprowadzeniu hasła. Zamiast wprowadzać hasło
administratora, można uruchomić ten program, naciskając klawisz Enter, ale
wówczas nie ma możliwości zmiany parametrów chronionych hasłem
administratora. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc elektroniczna.
Używając klawiszy kursora, przejdź do pozycji, którą chcesz zmienić. Po jej
zaznaczeniu naciśnij klawisz Enter. Pojawi się podmenu.
7. Zmień ustawienia odpowiednich pozycji podmenu. Użyj klawiszy F5 lub F6, aby
zmienić wartości ustawienia. Jeśli pozycja ma podmenu, możesz je wyświetlić,
naciskając klawisz Enter.
8. Naciśnij klawisz F3 lub Esc, aby zamknąć podmenu. Jeśli jesteś w podmenu
zagnieżdżonym, naciskaj klawisz Esc, dopóki nie wrócisz do menu programu BIOS
Setup Utility.
Uwaga: W razie konieczności przywrócenia oryginalnych parametrów ustawionych
w momencie zakupu należy nacisnąć klawisz F9. Spowoduje to załadowanie
ustawień domyślnych. Można także wybrać odpowiednią opcję w podmenu Restart,
aby załadować ustawienia domyślne lub usunąć wprowadzone zmiany.
9. Wybierz Restart, a następnie naciśnij klawisz Enter. Przesuń kursor do opcji, która
ma zostać użyta do restartu komputera, a następnie naciśnij klawisz Enter. Komputer
zostanie zrestartowany.
26
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozdział 4. opcje odtwarzania;
Używanie programu Rescue and Recovery
Jeśli system Windows nie działa prawidłowo, do usunięcia problemu lub
zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru roboczego Rescue and Recovery.
Wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.
2. Podczas uruchamiania komputera obserwuj uważnie ekran. Gdy w lewym dolnym
rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat ″To interrupt normal startup, press the
blue ThinkVantage button″, naciśnij niebieski przycisk ThinkVantage. Spowoduje to
otwarcie obszaru roboczego Rescue and Recovery.
3. Po otwarciu obszaru roboczego Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje:
v Rescue and Restore - ratowanie i odtwarzanie plików, folderów i kopii
zapasowych;
v Configure - konfiguracja systemu i haseł;
v Troubleshoot - rozwiązywanie problemów za pomocą procedur diagnostycznych.
Więcej informacji na temat korzystania z opcji Rescue and Recovery można znaleźć
w sekcji ″Recovery overview″ programu Access Help.
Odtwarzanie ustawień fabrycznych
Firma Lenovo nie dostarcza wraz z komputerem dysku CD do odtwarzania
oprogramowania (Recovery CD) ani dysku CD z systemem Windows, zamiast nich
proponuje prostsze metody wykonywania zadań, do jakich zazwyczaj służą tego typu
dyski CD. W rozwiązaniu alternatywnym pliki i programy są umieszczone na samym
dysku twardym, dzięki czemu można uniknąć szukania dysków CD i problemów
związanych z użyciem niepoprawnej wersji dysku CD.
Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie
przez Lenovo na komputerze znajduje się w ukrytym obszarze, czyli partycji, dysku
twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje miejsce na dysku
twardym. W związku z tym łączna pojemność dysku twardego podawana przez system
Windows jest mniejsza niż można by oczekiwać. Rozbieżność tę wyjaśnia istnienie
ukrytej partycji
Zawarty na niej program Product Recovery umożliwia odtworzenie całej zawartości
dysku twardego do stanu, w jakim został on fabrycznie dostarczony.
© Copyright Lenovo 2006
27
opcje odtwarzania;
Uwagi:
1. Jeśli podczas odtwarzania napęd optyczny nie jest podłączony do komputera
ThinkPad, to nie zostanie zainstalowane oprogramowanie DVD oraz
oprogramowanie do nagrywania dysków CD. Aby zapewnić poprawną instalację,
zainstaluj napęd optyczny we wnęce Ultrabay Slim lub Ultrabay Enhanced przed
przystąpieniem do odtwarzania.
2. Proces odtwarzania może trwać do 2 godzin.
Aby odtworzyć oryginalny stan dysku twardego, wykonaj następujące czynności:
Uwaga: W trakcie odtwarzania zostaną usunięte wszystkie pliki z głównej partycji
dysku twardego (zazwyczaj dysku C). Zanim jednak jakiekolwiek dane zostaną
usunięte, istnieje możliwość zapisania ich na innym nośniku.
1. Jeśli to możliwe, zapisz wszystkie pliki i zamknij system operacyjny.
2. Wyłącz komputer na przynajmniej 5 sekund.
3. Włącz komputer. Obserwuj uważnie ekran. Gdy zostanie wyświetlony komunikat “
To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button”, naciśnij przycisk
Access ThinkVantage. Zostanie otwarty obszar roboczy ThinkVantage Rescue and
Recovery.
4. Kliknij opcję Restore your system i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Odzyskiwanie danych
Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej została wykonana za pomocą programu Rescue
and Recovery, dostępne są również kopie zapasowe odpowiadające zawartości dysku
twardego w różnych momentach. Te kopie zapasowe mogą być przechowywane na
lokalnym dysku twardym, na dysku sieciowym lub na nośniku wymiennym, w
zależności od opcji wybranych podczas tworzenia kopii zapasowej.
W celu odtworzenia wcześniejszego stanu zawartości dysku twardego z dowolnej z
przechowywanych kopii zapasowych można użyć programu Rescue and Recovery lub
Rescue and Recovery. Rescue and Recovery działa niezależnie od systemu operacyjnego
Windows. Można go zatem uruchomić, naciskając w odpowiedniej chwili podczas
uruchamiania komputera niebieski przycisk ThinkVantage.
Po otwarciu obszaru roboczego Rescue and Recovery można przeprowadzić operację
odtwarzania również wtedy, gdy uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe.
Instalowanie nowego systemu operacyjnego
Informacje na temat sposobu instalowania nowego systemu operacyjnego - patrz sekcja
″Advanced configuration″ w programie Access Help.
28
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń
Wymiana akumulatora
Ważne
Przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zanim przystąpisz do
wymiany akumulatora.
1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz od
komputera zasilacz i wszystkie kable.
Uwaga: Przełączenie komputera w tryb hibernacji może być niemożliwe, jeśli
używa się karty PC lub karty Secure Digital. W takiej sytuacji należy
wyłączyć komputer.
2. Zamknij ekran i odwróć komputer.
3. Przesuń zatrzask akumulatora w położenie odblokowane.
4. Przesuń i przytrzymaj zatrzask akumulatora 1, a następnie wyjmij akumulator
2.
© Copyright Lenovo 2006
29
Wymiana akumulatora
5. Przednią część naładowanego akumulatora zapasowego dopasuj do miejsca na
akumulator w komputerze, a następnie delikatnie wsuń akumulator.
Uwaga: Niektóre modele komputera ThinkPad wymagają wypełniacza.
6. Przesuń zatrzask akumulatora w położenie zablokowane.
30
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Wymiana akumulatora
7. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable.
Modernizacja dysku twardego
Ważne
Przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zanim przystąpisz do
wymiany dysku twardego.
Można zwiększyć pojemność pamięci masowej komputera, wymieniając dysk twardy na
inny, o większej pojemności. Nowy dysk twardy można kupić u reselera lub
przedstawiciela Lenovo ds. marketingu.
Uwagi:
1. Dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub po naprawie.
Złącza i wnęka dysku twardego nie są przystosowane do częstej wymiany dysku.
2. Opcjonalny dysk twardy nie zawiera ThinkVantage Rescue and Recovery ani
programu Product Recovery.
Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń
31
Modernizacja dysku twardego
Uwaga
Zasady postępowania z dyskiem twardym:
v Dysku nie wolno upuszczać ani nim wstrząsać. Powinien on leżeć na miękkim
materiale, który jest w stanie zamortyzować ewentualne uderzenie.
v Nie wolno naciskać pokrywy urządzenia.
v Nie wolno dotykać złącza.
Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. Niewłaściwe postępowanie z
nim może spowodować jego uszkodzenie i trwałą utratę zapisanych na dysku
danych. Przed wyjęciem dysku twardego należy wykonać kopię zapasową
wszystkich danych, jakie się na nim znajdują, a następnie wyłączyć komputer.
Nigdy nie należy wyjmować dysku podczas pracy systemu lub gdy system jest w
trybie gotowości lub hibernacji.
Aby wymienić dysk twardy, wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable.
2. Zamknij ekran i odwróć komputer.
3. Wyjmij akumulator.
4. Odkręć wkręt 1 mocujący pokrywę dysku twardego 2. Następnie zdejmij
pokrywę.
5. Wyjmij napęd dysku twardego, pociągając za zaczep.
32
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Modernizacja dysku twardego
6. Odłącz boczne gumowe prowadnice od dysku twardego.
7. Przymocuj boczne gumowe prowadnice do nowego dysku twardego.
8. Włóż dysk do wnęki i zainstaluj.
9. Zainstaluj pokrywę dysku twardego 1 i przykręć wkręt 2.
10. Włóż akumulator na miejsce.
11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable.
Wymiana pamięci
Ważne
Przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zanim przystąpisz do
wymiany pamięci.
Zwiększenie wielkości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania
programów. Możesz zwiększyć wielkość pamięci w komputerze, instalując pamięć DDR
2, synchroniczną DRAM lub niebuforowaną SO-DIMM, dostępną jako opcja, w
gnieździe pamięci komputera. Dostępne są pamięci SO-DIMM różnej wielkości.
Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń
33
Wymiana pamięci
Uwaga: Należy używać tylko tych typów pamięci, które są obsługiwane przez
komputer. W przypadku niepoprawnego zainstalowania opcjonalnej pamięci
lub zainstalowania nieobsługiwanego typu pamięci w czasie uruchamiania
komputera rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
Aby zainstalować moduł pamięci SO-DIMM:
1. Dotknij metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta
zmniejsza ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego, który mógłby uszkodzić
moduł SO-DIMM. Nie dotykaj krawędzi modułu SO-DIMM, na której są styki.
2. Wyłącz komputer, a następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable.
3. Zamknij ekran i odwróć komputer.
4. Wyjmij akumulator.
5. Odkręć wkręty mocujące pokrywę gniazda pamięci 1, a następnie zdejmij
pokrywę 2.
6. Jeśli w gnieździe pamięci są już zainstalowane dwa moduły SO-DIMM, wyjmij
jeden z nich, aby zrobić miejsce na nowy. W tym celu zwolnij jednocześnie
zatrzaski na obu krawędziach gniazda. Schowaj wyjęty moduł na wypadek użycia
w przyszłości.
7. Trzymając moduł SO-DIMM naciętą krawędzią w kierunku gniazda, energicznie
wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni 1, a następnie dociskaj go, aż
zaskoczy na miejsce 2.
34
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Wymiana pamięci
8.
9.
10.
11.
Zainstaluj pokrywę i dokręć wkręty.
Zamknij ekran i odwróć komputer.
Włóż akumulator na miejsce.
Ponownie odwróć komputer i podłącz zasilacz i kable.
Aby upewnić się, że moduł SO-DIMM został zainstalowany poprawnie:
1. Włącz komputer.
2. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat “To interrupt
normal startup, press the blue ThinkVantage button”, naciśnij przycisk
ThinkVantage. Spowoduje to wyświetlenie ekranu Rescue and Recovery.
3. Kliknij opcję Access BIOS. Zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności
restartu systemu.
4. Kliknij przycisk Yes. Spowoduje to restart komputera i wyświetlenie ekranu
programu BIOS Setup Utility. Pozycja “Installed memory” podaje łączną wielkość
pamięci zainstalowanej w komputerze. I tak na przykład, jeśli komputer jest
wyposażony w 256 MB pamięci i zainstalujesz moduł SO-DIMM 256 MB, to
pokazywana wielkość winna wynosić 512 MB.
Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń
35
Wymiana pamięci
36
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Rozdział 6. Pomoc i obsługa serwisowa
Pomoc i obsługa serwisowa
Wszystkim, którym niezbędna jest pomoc, serwis, asysta techniczna lub po prostu
więcej informacji na temat komputerów ThinkPad, Lenovo oferuje różne sposoby
kontaktu. Ten podrozdział zawiera informacje o źródłach dodatkowych informacji na
temat komputerów ThinkPad, o tym, co należy robić w razie napotkania problemów z
komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania
pomocy serwisowej.
Pakiety serwisowe firmy Microsoft (Microsoft Service Packs) są źródłem najnowszych
aktualizacji produktów Windows. Można je pobrać z sieci WWW (mogą obowiązywać
opłaty za połączenia) lub z dysku CD-ROM. Szczegółowe informacje i odsyłacze można
znaleźć pod adresem www.microsoft.com. Aby uzyskać asystę techniczną przy
instalowaniu pakietów serwisowych do fabrycznie zainstalowanego systemu Microsoft
Windows, należy skorzystać z serwisu Microsoft Product Support Services, pod adresem
http://support.microsoft.com/directory/, lub skontaktować się z Centrum Wsparcia
Klienta pod numerami telefonów podanymi w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista
telefonów” na stronie 45. Usługa może być odpłatna.
Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW
W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o komputerach
ThinkPad i wsparciu do nich. Adres strony głównej Personal Computing to:
www.lenovo.com/think
Informacje dotyczące wsparcia do komputera ThinkPad można znaleźć pod adresem
www.lenovo.com/think/support. Wśród materiałów zgromadzonych w tym serwisie
WWW znajdują się instrukcje rozwiązywania problemów, rady dotyczące posługiwania
się komputerem, a także informacje o opcjach wyposażenia, które mogą ułatwić pracę z
komputerem ThinkPad.
Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta
Jeśli samodzielne próby rozwiązania problemu nie dadzą rezultatu, w okresie
gwarancyjnym można uzyskać pomoc i informacje przez telefon, korzystając z Centrum
Wsparcia Klienta. W okresie gwarancyjnym dostępne są następujące usługi:
v Określanie problemów - do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w
określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych
działaniach mających na celu usunięcie problemu.
© Copyright Lenovo 2006
37
Pomoc i obsługa serwisowa
v Naprawa sprzętu Lenovo - jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający
gwarancji Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni
zakres serwisu.
v Zarządzanie zmianami serwisowymi - sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których
wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub reseler
autoryzowany przez Lenovo zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych
(Engineering Changes - EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu.
Serwis nie obejmuje:
v wymiany lub instalowania części innych niż wyprodukowane przez Lenovo lub
nieobjętych gwarancją Lenovo;
v
v
v
v
v
Uwaga: Wszystkie części objęte gwarancją mają 7-znakowe identyfikatory w
formacie FRU XXXXXXX.
identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem;
konfigurowania BIOS jako części instalacji lub modernizacji;
zmian, modyfikacji lub aktualizacji sterowników urządzeń;
instalowania i obsługi sieciowego systemu operacyjnego;
instalowania i obsługi aplikacji.
Aby określić, czy dany komputer podlega gwarancji oraz kiedy jego gwarancja wygasa,
należy przejść na stronę www.lenovo.com/think/support i kliknąć łącze Warranty, a
następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Szczegółowe objaśnienie zasad gwarancji Lenovo znajduje się w Warunkach Gwarancji
na sprzęt Lenovo. Należy upewnić się, że wraz z dowodem zakupu dostarczono
gwarancję.
W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu
komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł od razu udzielić
pomocy w zakresie rozwiązania problemu. Przed zatelefonowaniem należy się upewnić,
że zostały pobrane aktualne sterowniki i aktualizacje systemu, przeprowadzono
diagnostykę i zapisano informacje. Telefonując do asysty technicznej, należy mieć
przygotowane następujące informacje:
v typ i model komputera,
v numery seryjne komputera, monitora i innych komponentów systemu lub dowód
zakupu;
v opis problemu;
v dokładnie zapisane ewentualne komunikaty o błędach;
v informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
Numery telefonów Centrum Wsparcia Klienta dla danej lokalizacji znajdują się w
podrozdziale Ogólnoświatowa lista telefonów w dalszej części niniejszego podręcznika.
Uwaga: Numery telefonów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualna lista
numerów telefonów Centrów Wsparcia Klienta i godzin ich pracy jest
38
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Pomoc i obsługa serwisowa
zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem www.lenovo.com/support/
phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy
skontaktować się z reselerem lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu.
Uzyskiwanie pomocy na całym świecie
Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę do kraju, w którym
dany typ komputera ThinkPad jest sprzedawany, mogą mieć prawo do
Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego, który automatycznie uprawnia do
uzyskania usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. Usługi są wykonywane przez
dostawców usług upoważnionych do wykonywania usług gwarancyjnych.
Poszczególne kraje różnią się od siebie pod względem procedur i metod udzielania
serwisu; ponadto w pewnych krajach zakres dostępnych usług jest zawężony.
Międzynarodowy Serwis Gwarancyjny jest prowadzony zgodnie z metodą udzielania
serwisu (tzn. usługa w punkcie serwisowym, z odbiorem od klienta lub na miejscu)
przyjętą w kraju świadczenia usługi. W pewnych krajach punkty serwisowe mogą
świadczyć usługi tylko do niektórych modeli danego typu komputera. Są też kraje, gdzie
udzielenie serwisu odbywa się pod warunkiem uiszczenia opłat oraz z pewnymi
ograniczeniami.
W celu ustalenia, czy posiadanie danego komputera uprawnia do korzystania z
Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego i zapoznania się z listą krajów, gdzie
serwis jest dostępny, należy otworzyć stronę www.lenovo.com/think/support, kliknąć
opcję Warranty i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 6. Pomoc i obsługa serwisowa
39
40
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji
Informacje gwarancyjne
Niniejszy Dodatek zawiera informacje o okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu
gwarancyjnego dla Twojego komputera w Twoim kraju lub regionie. Warunki
Ograniczonej Gwarancji mające zastosowanie do Twojego komputera znajdziesz w
Rozdziale 2, Informacje gwarancyjne, w ″Podręczniku na temat bezpieczeństwa i
gwarancji″ dołączonym do komputera.
Okres gwarancyjny
Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju lub regionu i jest określony w
poniższej tabeli. UWAGA: ″Region″ oznacza jeden ze Specjalnych Regionów
Administracyjnych Chin: Hongkong lub Makau.
Okres gwarancyjny wynoszący 3 rok na części i 1 rok na robociznę oznacza, że Lenovo
świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny na:
a. części i robociznę w pierwszym roku okresu gwarancyjnego; oraz
b. tylko części, na zasadzie wymiany, w drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego.
W drugim i trzecim roku okresu gwarancyjnego Dostawca Usług pobiera opłaty za
robociznę wykonywaną w związku z naprawą lub wymianą.
Typ
maszyny
1702
Kraj lub region zakupu
Okres gwarancyjny
Typy serwisu
gwarancyjnego
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
części i robocizna - 3 lata
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
7
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
5
akumulator - 1 rok
1
Japonia
Inne
1703
© Copyright Lenovo 2006
wszystkie
41
Typ
maszyny
1704
Kraj lub region zakupu
Okres gwarancyjny
Typy serwisu
gwarancyjnego
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
części i robocizna - 3 lata
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
7
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
7
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
7
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
5
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
7
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
7
akumulator - 1 rok
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia, Australia i
Japonia
części i robocizna - 4 lata
6
akumulator - 1 rok
1
Inne
części i robocizna - 4 lata
7
akumulator - 1 rok
1
Inne
1705
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
Inne
1706
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
Japonia
Inne
1707
1708
wszystkie
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
Inne
1709
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
Inne
2507
42
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Typ
maszyny
Kraj lub region zakupu
Okres gwarancyjny
Typy serwisu
gwarancyjnego
2508
wszystkie
części i robocizna - 4 lata
5
akumulator - 1 rok
1
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia, Australia i
Japonia
części i robocizna - 4 lata
6
akumulator - 1 rok
1
Inne
części i robocizna - 4 lata
7
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 4 lata
5
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 1 rok
6
akumulator - 1 rok
1
części i robocizna - 3 lata
7
akumulator - 1 rok
1
2509
2510
2533
wszystkie
Stany Zjednoczone, Kanada,
Meksyk, Brazylia i Australia
Japonia
Inne
Typy serwisu gwarancyjnego
W razie potrzeby Dostawca Usług wykona opisane poniżej usługi naprawy lub wymiany
w zależności od typu serwisu gwarancyjnego dla Maszyny określonej w powyższej
tabeli. Termin wykonania usługi zależy od godziny przyjęcia zgłoszenia oraz
dostępności części. Poziomy serwisu są docelowymi, a nie gwarantowanymi czasami
reakcji. Poszczególne poziomy serwisu gwarancyjnego mogą nie być dostępne wszędzie
na świecie, a ich wykonywanie poza normalnym zasięgiem działania Dostawcy Usług
może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Informacji o warunkach obowiązujących w
danym kraju lub miejscu udziela lokalny przedstawiciel Dostawcy Usług lub reseler.
1. Serwis polegający na dostarczeniu części CRU
Lenovo dostarczy Klientowi do zainstalowania części CRU. Części CRU warstwy 1.
są łatwe do zainstalowania, natomiast części CRU warstwy 2. wymagają pewnych
umiejętności technicznych i narzędzi. Informacje na temat części CRU oraz
instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z Maszyną i dostępne w Lenovo na
żądanie w dowolnym czasie. Klient może zażądać od Dostawcy Usług
zainstalowania części CRU bez dodatkowych opłat w ramach serwisu
gwarancyjnego dla Maszyny. Lenovo określi w materiałach wysłanych wraz z
częściami CRU przeznaczonymi na wymianę, czy należy zwrócić wadliwe części
CRU. Jeśli zwrot jest konieczny, to 1) instrukcje dotyczące zwrotu i opakowanie
transportowe będą wysłane wraz z częściami CRU przeznaczonymi na wymianę
Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji
43
2.
3.
4.
5.
oraz 2) Klient może zostać obciążony kosztami części CRU przeznaczonymi na
wymianę, jeśli Lenovo nie otrzyma wadliwych części CRU w ciągu 30 dni od
otrzymania przez Klienta części na wymianę.
Serwis na miejscu u Klienta
Dostawca Usług naprawi lub wymieni uszkodzoną Maszynę u Klienta i sprawdzi,
czy Maszyna działa. Klient musi zapewnić odpowiedni obszar roboczy, na którym
można przeprowadzić demontaż i ponowny montaż Maszyny Lenovo. Obszar ten
musi być czysty, dobrze oświetlony i odpowiedni do tego celu. W przypadku
niektórych Maszyn pewne naprawy mogą wymagać wysłania Maszyny do
wskazanego centrum serwisowego.
Serwis wysyłkowy lub kurierski *
Klient odłączy uszkodzoną Maszynę, aby wysłać ją w sposób zorganizowany przez
Dostawcę Usług. Klient otrzyma opakowanie transportowe, w którym zwróci
Maszynę do wskazanego centrum serwisowego. Kurier odbierze Maszynę i
dostarczy ją do określonego ośrodka serwisowego. Gdy Maszyna zostanie
naprawiona lub wymieniona, centrum serwisowe zorganizuje jej zwrot do Klienta.
Klient jest odpowiedzialny za zainstalowanie Maszyny i sprawdzenie, czy działa.
Serwis z wysyłką lub transportem przez Klienta
W zależności od instrukcji Dostawcy Usług, Klient dostarczy lub wyśle pocztą
uszkodzoną Maszynę (opłacając wysyłkę z góry, jeśli nie zostanie określone inaczej)
w odpowiednim opakowaniu do wskazanego miejsca. Gdy Maszyna zostanie
naprawiona lub wymieniona, zostanie udostępniona Klientowi do odbioru lub, jeśli
została przysłana do serwisu pocztą, zostanie odesłana na koszt Lenovo, chyba że
Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Klient jest odpowiedzialny za
zainstalowanie Maszyny i sprawdzenie, czy Maszyna działa.
Części CRU i serwis na miejscu u Klienta
Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 2 (patrz wyżej).
6. Części CRU i serwis wysyłkowy lub kurierski
Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 3 (patrz wyżej).
7. Części CRU i serwis z wysyłką lub transportem przez Klienta
Ten rodzaj serwisu gwarancyjnego to połączenie serwisu typu 1 i 4 (patrz wyżej).
Jeśli wyszczególniony jest serwis gwarancyjny typu 5, 6 lub 7, to Dostawca Usług
wskaże najodpowiedniejszy rodzaj serwisu.
* W niektórych krajach ten typ serwisu nosi nazwę ThinkPad EasyServ lub EasyServ.
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z Dostawcą Usług. W
Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych należy zadzwonić pod numer
1-800-IBM-SERV (426-7378). Lista telefonów dla pozostałych krajów została podana w
poniższej tabeli.
44
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Ogólnoświatowa lista telefonów
Numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualna lista numerów
telefonów znajduje się pod adresem http://www.lenovo.com/support/phone.
Kraj lub region
Numer telefonu
Afryka
Afryka: +44 (0)1475-555-055
Afryka Południowa: +27-11-3028888 and 0800110756
Afryka Środkowa: należy skontaktować się z najbliższym
Partnerem Handlowym Lenovo
Argentyna
0800-288-5366 (hiszpański)
Australia
131-426 (angielski)
Austria
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 01-24592-5901
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 01-211-454-610
(niemiecki)
Belgia
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 02-210-9820 (holenderski)
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 02-210-9800 (francuski)
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 02-225-3611 (holenderski, francuski)
Boliwia
0800-0189 (hiszpański)
Brazylia
Region Sao Paulo: (11) 3889-8986
Poza regionem Sao Paulo: 0800-701-4815
(portugalski - Brazylia)
Kanada
1-800-565-3344 (angielski, francuski)
Numer telefonu tylko w Toronto: 416-383-3344
Chile
Połączenie bezpłatne: 1230-020-1130 (hiszpański)
Chiny
800-810-1818, wewn. 5070
8610 84981188, wewn. 5070
(mandaryński)
Chiny
ThinkPad (infolinia dla pytań technicznych): 852-2516-3939
(specjalny region
Centrum serwisowe ThinkPad: 852-2825-6580
administracyjny Hongkong) ThinkCentre - komputery PC do użytku komercyjnego: 8205-0333
Komputery multimedialne PC do użytku domowego: 800-938-228
(kantoński, angielski i mandaryński)
Chiny
(specjalny region
administracyjny Makau)
ThinkPad (infolinia dla pytań technicznych): 0800-839
ThinkCentre (infolinia dla pytań technicznych): 0800-336
(kantoński, angielski i mandaryński)
Kolumbia
01-800-952-0466 (hiszpański)
Kostaryka
800-011-1029 (hiszpański)
Chorwacja
0800-0426
Cypr
+357-22-841100
Czechy
+420-2-7213-1316
Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji
45
Kraj lub region
Numer telefonu
Dania
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 4520-8200
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 7010-5150
(duński)
Dominikana
Połączenie bezpłatne: 1-866-434-2080 (hiszpański)
Ekwador
1-800-426911 (hiszpański)
Salwador
800-6264 (hiszpański)
Estonia
+386-61-1796-699
Finlandia
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 09-459-6960
Serwis gwarancyjny i wsparcie: +358-800-1-4260
(fiński)
Francja
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 0238-557-450
Serwis gwarancyjny i wsparcie (sprzęt): 0810-631-213
Serwis gwarancyjny i wsparcie (oprogramowanie): 0810-631-020
(francuski)
Niemcy
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 07032-15-49201
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 01805-25-35-58
(niemiecki)
Grecja
+30-210-680-1700
Gwatemala
1800-624-0051 (hiszpański)
Honduras
Tegucigalpa: 232-4222
San Pedro Sula: 552-2234
(hiszpański)
Węgry
+36-1-382-5720
Indie
1800-425-6666
+91-80-2678-8970
(angielski)
Indonezja
800-140-3555 (angielski)
62-21-251-2955 (malajski, indonezyjski)
Irlandia
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 01-815-9202
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 01-881-1444
(angielski)
Izrael
Centrum serwisowe Givat Shmuel: +972-3-531-3900
Centrum serwisowe Haifa: +972-4-849-4608
(hebrajski, angielski)
Włochy
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 02-7031-6101
Serwis gwarancyjny i wsparcie: +39-800-820094
(włoski)
46
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Kraj lub region
Numer telefonu
Japonia
Produkty ThinkPad - połączenie bezpłatne: 0120-20-5550
Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4716
Komunikaty zostaną podane w języku japońskim. Aby uzyskać wsparcie telefoniczne
w języku angielskim, należy zaczekać do zakończenia zapowiedzi w języku
japońskim i zgłoszenia się operatora. Wówczas należy poprosić o obsługę w języku
angielskim (″English support please)″ i rozmowa zostanie przełączona do operatora
posługującego się językiem angielskim.
Korea
1588-5801 (koreański)
Łotwa
+386-61-1796-699
Litwa
+386-61-1796-699
Luksemburg
+352-298-977-5063 (francuski)
Malezja
1800-88-8558 (angielski, bahasa, melayu)
Malta
+356-23-4175
Meksyk
01-800-123-1632 (hiszpański)
Bliski Wschód
+44 (0)1475-555-055
Holandia
+31-20-514-5770 (holenderski)
Nowa Zelandia
0800-733-222 (angielski)
Nikaragua
001-800-220-1830 (hiszpański)
Norwegia
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 6681-1100
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 8152-1550
(norweski)
Panama
001-866-434-2080 (połączenie bezpłatne)
(hiszpański)
Peru
0-800-00-966 (hiszpański)
Filipiny
1800-1888-1426 (angielski)
63-2-995-8420 (filipiński)
Polska
+48-22-878-6999
Portugalia
+351-21-892-7147 (portugalski)
Rumunia
+4-021-224-4015
Federacja Rosyjska
+7-495-940-2000 (rosyjski)
Singapur
1800-3172-888 (angielski, bahasa, melayu)
Słowacja
+421-2-4954-1217
Słowenia
+386-1-4796-699
Hiszpania
91-714-7983
0901-100-000
(hiszpański)
Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji
47
Kraj lub region
Numer telefonu
Sri Lanka
+94-11-2448-442 (angielski)
Szwecja
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 08-477-4420
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 077-117-1040
(szwedzki)
Szwajcaria
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 058-333-0900
Serwis gwarancyjny i wsparcie: 0800-55-54-54
(niemiecki, francuski, włoski)
Tajwan
886-2-8723-9799
0800-000-700
(mandaryński)
Tajlandia
1-800-299-229 (tajski)
Turcja
00800-4463-2041 (turecki)
Wielka Brytania
Wsparcie w zakresie instalowania i konfigurowania: 01475-555-055
Wsparcie w zakresie gwarancji: 08705-500-900
(angielski)
Stany Zjednoczone
1-800-426-7378 (angielski)
Urugwaj
000-411-005-6649 (hiszpański)
Wenezuela
0-800-100-5722 (hiszpański)
Wietnam
Obszar północny i Hanoi: 84-4-843-6675
Obszar południowy i Ho Chi Minh: 84-8-829-5160
(angielski, wietnamski)
48
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU)
W tym komputerze ThinkPad następujące części są oznaczone jako części wymieniane
przez klienta (CRU).
Poniżej wymieniono części CRU oraz dokumentację, w której znajdują się instrukcje
usuwania/wymiany.
Podręcznik
obsługi i
rozwiązywania
problemów
Instrukcje
instalowania
Access
Help
Elektroniczny
podręcznik
konserwacji
sprzętu
Film
online
Części Warstwy 1. wymieniane przez klienta
akumulator
X
X
X
X
dysk twardy
X
X
X
X
X
X
zasilacz i kabel
zasilający
X
kapturek
urządzenia
Trackpoint
pamięć
X
X
X
Części Warstwy 2. wymieniane przez klienta
klawiatura
X
X
X
Podpórka pod
nadgarstki zintegrowana z
czytnikiem linii
papilarnych
X
X
X
karta PCI
Express Mini
X
X
X
karta dodatkowa
do komunikacji
X
X
X
Instrukcje wymiany części wymienianych przez klienta można znaleźć w programie
Access Help. Aby otworzyć program Access Help, kliknij menu Start, wybierz opcję
Wszystkie programy (w systemie Windows innym niż Windows XP - Programy), a
następnie ThinkVantage. Kliknij opcję Access Help.
© Copyright Lenovo 2006
49
W razie braku możliwości uzyskania dostępu do tych instrukcji lub trudności z wymianą
części wymienianej przez klienta można skorzystać z następujących zasobów
dodatkowych:
v Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu i informacje filmowe dostępne w
serwisie WWW wsparcia
http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid
=part-video
v Centrum Wsparcia Klienta. Numery telefonuów centrów wsparcia obsługujących
poszczególne kraje i regiony można znaleźć w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista
telefonów” na stronie 45.
50
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Dodatek C. Opcje i specyfikacje
Szczegółowe informacje o każdej z części i jej funkcji - patrz sekcja ″About your
computer″ w systemie pomocy elektronicznej Access Help.
Elementy
Procesor
v Patrz właściwości systemu dla tego komputera. Kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę Mój komputer na pulpicie i z menu rozwijanego wybierz opcję Właściwości.
Pamięć
v synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDR (Double
Data Rate) II
Urządzenie pamięci masowej
v Napęd dysku twardego 2,5 cala
Ekran
Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT:
v wielkość: 12,1 cala
rozdzielczość:
– ekran ciekłokrystaliczny: 1024 x 768
– zewnętrzny monitor: maksymalnie 2048 x 1536
v kontrola jasności
v ThinkLight™
Klawiatura
v czytnik odcisków palców (w niektórych modelach)
v 89, 90 lub 93 klawisze
v TrackPoint®
v klawisz funkcyjny Fn
v przycisk ThinkVantage
v przyciski regulacji głośności
Interfejs
v gniazdo słuchawkowe stereo
v gniazdo mikrofonu
v 3 złącza USB (Universal Serial Bus)
v złącze IEEE 1394
v port na podczerwień
v złącze telefoniczne RJ11
© Copyright Lenovo 2006
51
Elementy
v złącze sieci Ethernet RJ45
v złącze dokowania
v złącze monitora zewnętrznego
Gniazdo karty PC
v karta PC Type II
Opcje łączności bezprzewodowej
v wbudowana karta bezprzewodowej sieci LAN (w niektórych modelach)
v wbudowana obsługa protokołu Bluetooth (w niektórych modelach)
v wbudowana bezprzewodowa karta sieci WAN (w niektórych modelach)
Czytnik nośników cyfrowych
v gniazdo kart Secure Digital (SD)
Parametry techniczne
Wymiary
v Szerokość: 268 mm (10,5 cala)
v Głębokość: 211 mm (8,3 cala)
v Wysokość: 20-27,9 mm (0,8-1,1 cala) lub 20-35,2 mm (0,8-1,39 cala), w zależności
od modelu
Dopuszczalne warunki zewnętrzne
v Maksymalna wysokość:
– Pracy: 3048 m (10000 stóp)
– Przechowywania: 12192 m (40000 stóp)
v Temperatura
– Na wysokości do 2438 m (8000 stóp)
- Podczas pracy: 5° do 35°C (41° do 95°F)
- Jeśli komputer nie pracuje: 5° do 43°C (41° do 110°F)
– Na wysokości powyżej 2438 m (8000 stóp)
- maksymalna temperatura pracy: 31,3°C (88°F)
Uwaga: Podczas ładowania akumulatora jego temperatura musi wynosić co najmniej
10°C (50°F).
v Wilgotność względna:
– Podczas pracy: 8%-90%
– Jeśli komputer nie pracuje: 5%-95%
Emisja ciepła
v Maksymalnie 65 W (222 BTU/h)
Źródło zasilania (zasilacz)
v Sinusoidalne napięcie wejściowe od 50 do 60 Hz
52
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Parametry techniczne
v Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V, 50 do 60 Hz
Akumulator
v Litowy pryzmatyczny ThinkPad X60 z 4 ogniwami
– Napięcie nominalne: 14,4 V
– Pojemność: 2,0 Ah
v Litowy cylindryczny ThinkPad X60 z 4 ogniwami
– Napięcie nominalne: 14,4 V
– Pojemność: 2,6 Ah
v Litowy ThinkPad X60 z 8 ogniwami
– Napięcie nominalne: 14,4 V
– Pojemność: 5,2 Ah
Żywotność akumulatora
v Szczegółowe informacje na temat żywotności akumulatora - patrz licznik Power
Manager Gauge na pasku zadań.
Dodatek C. Opcje i specyfikacje
53
Parametry techniczne
54
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Dodatek D. Uwagi
Uwagi
Lenovo może nie oferować we wszystkich krajach produktów, usług lub opcji
omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym
kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela Lenovo. Odwołanie do produktu,
programu lub usługi Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu,
programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny
pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej Lenovo. Jednakże cała
odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu
lub usługi pochodzących od innego producenta spoczywa na użytkowniku.
Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o
których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje
żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie
licencji można przesyłać na adres:
Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing
LENOVO GROUP LTD. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W
JAKIM SIĘ ZNAJDUJE (“AS IS”) BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB
DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU
ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW STRON
TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń
dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych
transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub
błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w
kolejnych wydaniach tej publikacji. Lenovo zastrzega sobie prawo do wprowadzania
ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w
dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do używania w
aplikacjach wykorzystywanych przy przeszczepach ani w innych aplikacjach
podtrzymywania życia, kiedy wadliwe działanie może spowodować uszczerbek na
zdrowiu lub śmierć. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozostają bez
© Copyright Lenovo 2006
55
wpływu na specyfikacje produktów oraz gwarancje Lenovo. Żadne z postanowień
niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraźnej lub domniemanej licencji czy
zabezpieczenia bądź ochrony przed roszczeniami w ramach praw własności
intelektualnej Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostały
uzyskane w konkretnym środowisku i mają charakter ilustracyjny. Dlatego też rezultaty
osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne.
Lenovo ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez
użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec
ich autora.
Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotów
zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym wypadku nie
stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią
materiałów opracowanych dla tego produktu Lenovo, a użytkownik korzysta z nich na
własną odpowiedzialność.
Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku.
Dlatego też rezultaty osiągane w innych środowiskach operacyjnych mogą być inne.
Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie
ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie
same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację.
Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie
sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.
Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika telewizyjnego
Poniższe informacje mają zastosowanie do modeli posiadających fabrycznie
zainstalowaną opcję podłączenia do odbiornika telewizyjnego.
Produkt ten wyposażony jest w technologię ochrony praw autorskich, która jest
chroniona przez prawa patentowe Stanów Zjednoczonych oraz inne prawa własności
intelektualnej. Korzystanie z tej technologii jest możliwe jedynie za zgodą Macrovision.
Technologia ta jest przeznaczona do użytku domowego oraz innego użytku w
ograniczonym zakresie, chyba że Macrovision udzieli w tym zakresie zgody na innych
warunkach. Odtwarzanie kodu źródłowego lub deasemblowanie jest zabronione.
Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego
Poniższa informacja dotyczy ThinkPad X60, typ 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707,
1708, 1709, 2507, 2508, 2509, 2510 i 2533
Federal Communications Commission (FCC) Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, used, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
56
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee the interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
v Reorient or relocate the receiving antenna.
v Increase the separation between the equipment and receiver.
v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
v Consult an authorized dealer or service representative for help.
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet
FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo
authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference
caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized
changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications
could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Responsible party:
Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
Telephone: (919) 254-0532
Industry Canada Class B emission compliance statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC
Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, zawartymi w
dokumencie EU Council Directive 89/336/EEC na temat ustawodawstwa państw
członkowskich w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Lenovo nie ponosi
odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek sprzecznego z zaleceniami,
Dodatek D. Uwagi
57
nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, włącznie z dołączaniem kart
opcjonalnych, dostarczonych przez firmę inną niż Lenovo.
W wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami
dotyczącymi Wyposażenia Informatycznego klasy B (Class B Information Technology
Equipment), zawartymi w europejskim standardzie CISPR 22/European Standard EN
55022. Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione po to, aby zapewnić
odpowiednią ochronę przed zakłóceniami pracy licencjonowanych urządzeń
komunikacyjnych w środowisku mieszkalnym.
W celu ograniczenia potencjalnych zakłóceń komunikacji radiowej i telewizyjnej oraz
innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy korzystać z prawidłowo
ekranowanych i uziemionych kabli i złączy. Takie kable i złącza można nabyć od
autoryzowanych dealerów Lenovo. Lenovo nie przyjmuje odpowiedzialności za
zakłócenia spowodowane używaniem kabli i złączy innych niż zalecane.
Istotne informacje dotyczące dyrektywy UE 2002/96/EC
Uwaga: Znak ten jest używany jedynie w krajach Unii Europejskiej i w Norwegii.
Urządzenie to jest nim oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/EC
dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do zniszczenia.
Dyrektywa określa zakres, w jakim w całej Unii Europejskiej obowiązuje zwrot i
przetwarzanie wtórne zużytych urządzeń. Znak ten stosowany jest na różnych
produktach, aby wskazać, że produktów tych nie należy wyrzucać, ale zwrócić je z
chwilą wycofania z użytku, zgodnie z postanowieniami przywołanej dyrektywy.
Remarque : Cette étiquette concerne uniquement les pays de l’Union européenne et la
Norvège. Cet appareil porte une étiquette liée aux dispositions de la Directive
2002/96/CE du Conseil Européen relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE). Cette directive détermine les dispositions générales, applicables
dans l’Union européenne, pour la récupération et le recyclage des équipements utilisés.
Cette étiquette est apposée à différents produits pour signaler qu’ils ne doivent pas être
jetés mais récupérés, selon les dispositions énoncées dans la directive.
58
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Oferta na oprogramowanie IBM Lotus
Informacje o ofercie: Zakup komputera osobistego ThinkPad uprawnia
kwalifikowanego nabywcę do otrzymania pojedynczej, ograniczonej licencji na
″autonomicznego″ klienta Lotus Notes. Licencja ta uprawnia do zainstalowania tego
oprogramowania i korzystania z niego na nowym komputerze ThinkPad za pomocą
jednej z następujących opcji:
v Niniejsza oferta nie obejmuje nośników z tym oprogramowaniem. Jeśli
użytkownik nie ma nośnika z oprogramowaniem Lotus Notes Client, może
zamówić odpowiedni dysk CD i zainstalować to oprogramowanie na swoim
komputerze.** Dostępne metody zamawiania dysku podano na następnej stronie.
v Jeśli klient ma już licencjonowaną kopię oprogramowania, to jest uprawniony do
wykonania dodatkowej kopii posiadanego oprogramowania oraz korzystania z niej.
Informacje o oprogramowaniu IBM Lotus Notes: Oprogramowanie autonomicznego
klienta Notes o ograniczonym wykorzystaniu umożliwia integrację najcenniejszych
zasobów związanych z przesyłaniem wiadomości, pracą grupową oraz zarządzaniem
informacjami osobistymi (PIM) — takich jak: e-mail, kalendarz i lista zadań — aby
można było z nich korzystać zarówno mając połączenie z siecią, jak i w trybie offline.
Licencja na oprogramowanie autonomiczne nie daje prawa dostępu do żadnego z
serwerów IBM Lotus Domino; dzięki niej można jednak po obniżonej cenie wykupić
pełną licencję na oprogramowanie Notes. Więcej informacji na ten temat znajduje się
pod adresem http://www.lotus.com/notes.
Wsparcie dla klienta: Informacje dotyczące wsparcia i numery telefonów, pod którymi
udzielana jest pomoc w zakresie początkowego instalowania oprogramowania, można
znaleźć pod adresem http://www.pc.ibm.com/support. Aby wykupić wsparcie techniczne
wykraczające poza początkowe instalowanie, należy odwiedzić stronę
http://www.lotus.com/passport.
Międzynarodowa umowa licencyjna: Licencja na oprogramowanie otrzymywana w
ramach niniejszej oferty nie obejmuje aktualizacji oprogramowania ani wsparcia
technicznego i podlega warunkom międzynarodowej umowy licencyjnej na programy
IBM (IPLA), która jest dołączona do tego oprogramowania. Używanie programu Lotus
Notes opisanego w niniejszej ofercie oznacza zgodę na warunki niniejszej Oferty oraz
na warunki Międzynarodowej Umowy Licencyjnej IBM na Program. Dalsze informacje
dotyczące umowy IPLA na programy IBM można znaleźć pod adresem
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf. Programy nie podlegają odsprzedaży.
Dodatek D. Uwagi
59
Dowód uprawnienia (Proof of Entitlement): Dowód zakupu objętego ofertą
komputera ThinkPad należy zachować wraz z niniejszym opisem Oferty, jako dowód
uprawnienia.
Nabywanie aktualizacji, dodatkowych licencji i wsparcia technicznego
Aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne można uzyskać odpłatnie w ramach
programu IBM Passport Advantage. Aby uzyskać informacje o zakupie dodatkowych
licencji na produkty Notes i SmartSuite, jak również inne produkty Lotus, należy
odwiedzić stronę http://www.ibm.com lub http://www.lotus.com/passport.
Aby zamówić dysk CD:
**Ważne: W ramach niniejszej Oferty klient może zamówić jeden nośnik CD na każdą
licencję. Konieczne będzie podanie 7-cyfrowego numeru seryjnego nowo nabytego
komputera ThinkPad. Ten dysk CD jest bezpłatny; w zależności od przepisów
obowiązujących w poszczególnych krajach konieczne może być jednak pokrycie
kosztów transportu, cła i podatku. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 20 dni
od jego otrzymania.
–W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie:
Telefon: 800-690-3899
–W Ameryce Łacińskiej:
przez Internet: http://smartsuite.modusmedia.com
adres do korespondencji:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
501 Innovation Avenue
Morrisville, NC, USA 27560
Faks: 919-405-4495
Aby dowiedzieć się o status zamówienia, wyślij e-mail pod następujący adres:
[email protected]
–W Europie:
przez Internet: http://ibm.modusmedia.co.uk
adres do korespondencji:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
P.O. Box 3118
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX
Aby dowiedzieć się o status zamówienia, wyślij e-mail pod następujący adres:
[email protected]
–W Azji Wschodniej:
przez Internet: http://smartsuite.modusmedia.com
adres do korespondencji:
IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
eFulfillment Solution Center
750 Chai Chee Road
#03-10/14, Technopark at Chai Chee,
60
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Singapore 469000
Faks: +65 6448 5830
Aby dowiedzieć się o status zamówienia, wyślij e-mail pod następujący adres:
[email protected]
Znaki towarowe
Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach:
Lenovo
ThinkPad
PS/2
Rapid Restore
Rescue and Recovery
ThinkLight
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
Ultrabay
Następujące nazwy są znakami towarowymi International Business Machines
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:
IBM
Lotus
Lotus 1-2-3
Lotus Approach
Lotus FastSite
Lotus Freelance Graphics
Lotus Notes
Lotus Organizer
Lotus SmartCenter
Lotus SmartSuite
Lotus Word Pro
Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Intel, Pentium i Intel SpeedStep są znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Kompletna lista znaków towarowych Intel
znajduje się pod adresem www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm)
Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub
znakami usług innych podmiotów.
Dodatek D. Uwagi
61
62
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
Indeks
A
P
akumulator
problemy 24
wymiana 29
parametry techniczne 52
PC-Doctor for Windows 11
pomoc
i obsługa serwisowa 37
na całym świecie 39
przez telefon 37
w WWW 37
problemy
akumulator 24
czytnik odcisków palców 24
diagnozowanie 11
dysk twardy 24
ekran komputera 22
hasło 20
hibernacja 21
klawiatura 21
rozwiązywanie problemów 12
tryb gotowości 21
uruchamianie 25
zarządzanie zasilaniem 21
problemy z klawiaturą 21
program konfiguracyjny 25
przenoszenie komputera 4
B
BIOS Setup Utility 25
błędy bez komunikatów 18
C
część wymieniana przez klienta (CRU)
lista części 49
czyszczenie komputera 9
czytnik odcisków palców 51
obsługa 7
problemy z uwierzytelnianiem 24
D
diagnozowanie problemów
dysk twardy
modernizacja 31, 33
problemy 24
11
E
ekran komputera
elementy 51
22
R
Rescue and Recovery 27
rozwiązywanie problemów
G
gwarancja
informacje
Ś
41
H
środowisko
hasło
problemy 20
ustawianie 4
hibernacja, problemy
T
21
K
komunikaty o błędach
konfigurowanie
BIOS 25
konfiguracja 25
12
12
M
modernizacja urządzenia pamięci
masowej 31, 33
3
telefon, pomoc 37
tryb gotowości, problemy
21
U
uruchamianie, problem
25
W
ważne wskazówki 3
wskazówki, ważne 3
WWW, pomoc 37
wymiana, akumulator 29
O
odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania 27
© Copyright Lenovo 2006
63
64
ThinkPad® X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:
PN: 42T7928
Wydrukowano w Chinach
(1P) P/N: 42T7928
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement