sire_basic_quickguide_low

sire_basic_quickguide_low
Original instructions
SIRe Basic
Quick guide
SIReB
C
SE .... 7
GB .... 14
DE .... 21
ES ....28
FR .... 35
IT
NL ....49
NO .... 56
PL .... 63
RU .... 70
.... 42
SIRe Basic
Wiring diagram - Basic
SIReB
SD230
SIReB1/B2/B1EC
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
230V~
ROOM
X3
SIReRTX
(optional)
SIReUB1
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
~
SIReCC6XX
(max 50 m)
L=2m
L=1,5m
SIReCC6XX (max 10 m)
SD230
SIReB1/B2/B1EC
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
230V~
ROOM
X3
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
~
SIReCC6XX
(max 50 m)
SD230
SIReB1/B2/B1EC
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
230V~
ROOM
X3
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
~
2
SIReB1/B2/B1EC
SIRe Basic
Wiring diagram
SIReB
SIReB1/B2/B1EC
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
230V~
ROOM
X3
SIReRTX
(optional)
SIReUB1
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
~
SIReCC6XX
(max 50 m)
L=2m
SIReCC6XX (max 10 m)
SIReB1/B2/B1EC
Pot.
Unit ID
C2
X5
C1
X4
230V~
ROOM
X3
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
~
SIReCC6XX
(max 50 m)
SIReB1/B2/B1EC
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
230V~
ROOM
X3
SIReB1/B2/B1EC
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
~
3
1
SE
GB
Wiring diagram - Advanced
SIRe B1/B2/B1EC
2
4
3a
Wiring diagram - Advanced
3b
OK
=
!
3
OK
OK
=
=
4
5
6
2
7
1
8
9
0
!
4
1
0
5
5
?
6
www.frico.se
SIRe Basic
Quick guide/ Uppstart
1. Kontrollera att alla beståndsdelar finns
med (se avsnitt Beståndsdelar).
2. Montera och koppla samman alla ingående
aggregat, komponenter och ev. tillbehör
(t.ex ställdon), se kopplingsscheman. Vid
flera parallellkopplade aggregat ska varje
aggregat ges ett unikt ID-nummer (1-9) som
ställs på ID-väljaren på SIReB1/B2/B1EC.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
SE
Drift utan kontrollenhet
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
För att temporärt köra
aggregat utan extern
reglering väljs läge 0.
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Varje aggregat ska
ha ett unikt ID på
sitt SIReB1/B2/B1EC.
3. Spänningssätt samtliga aggregat.
4. Om nödvändigt, koppla loss och återanslut
SIReUB1 för att initiera systemkontroll.
7
SIRe Basic
SE
Uppstart
30 - 60 s
2 0. 8
Verklig
rumstemperatur
(ärvärde)
C
Ställ in önskad
rumstemperatur
5 - + 30 °C
Ställ in
fläktsteg
1-5
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
Aktivera värme
0 = Ingen värme
1 = värmesteg 1 möjlig
2 = värmesteg 2 möjlig
(3 = värmesteg 3 möjlig)
Den inbyggda termostaten styr värmesteg.
8
SIRe Basic
SE
Beståndsdelar
SIReB
C
SIReUB1
Dostäckarlock
SIReCC605
Typ
RSK-nr
E-nr
Beskrivning
SIReUB1
SIReCC605
673 09 24
87 510 14
Kontrollenhet med rumsgivare
Modularkabel RJ12 (6/6)
HxBxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
5
Tillval
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
Typ
RSK-nr
E-nr
Beskrivning
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
87 510 12
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Extern rumstemperaturgivare
Skarvstycke för två st. RJ11 (4/4)
Skarvstycke för två st. RJ12 (6/6)
Modularkabel RJ12 (6/6)
Modularkabel RJ12 (6/6)
Modularkabel RJ12 (6/6)
Modularkabel RJ12 (6/6)
Modularkabel RJ11 (4/4)
Modularkabel RJ11 (4/4)
Modularkabel RJ11 (4/4)
Modularkabel RJ11 (4/4)
SIReCC
HxBxD
[mm]
70x33x23
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
9
SIRe Basic
SE
Vattenreglering - ventilpaket
VOS
TBVC
SD230
SD230
Vattenreglering - tillval
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, injusteringsverktyg
till ventilpaket VOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
10
Typ
RSK-nr
Beskrivning
Anslutning
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
Ventilpaket on/off
Ventilpaket on/off
Ventilpaket on/off
Ventilpaket on/off
Tryckoberoende on/off
Tryckoberoende on/off
Tryckoberoende on/off
Tryckoberoende on/off
Trevägsventil och ställdon on/off
Trevägsventil och ställdon on/off
Trevägsventil och ställdon on/off
Injusteringsverktyg till ventilpaket VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
482 98 30
SIRe Basic
SE
Driftlägen
Driftlägen Luftridåer
I fabriksinställning går fläkten kontinuerligt
på valt fläktsteg och termostaten styr värmen
av/på. Genom att ställa om Parameter P04
från 0 till 1 (se parametermenyer nästa sida)
styr termostaten både fläkt och värme Av/På.
Driftlägen varmluftsfläktar vatten
Ställ in max tillåtna fläkthastighet, värmesteg
och önskad rumstemperatur. Termostaten
reglerar mot önskad rumstemperatur genom
att öka/minska fläkthastigheten. Då önskad
temperatur är uppnådd stängs ventil och fläkt
stannar.
Max fläkthastighet begränsad till steg 4.
Genom att ställa om Parameter P04 från 1
till 0 (se parametermenyer nästa sida) går
fläkten kontinuerligt på inställd hastighet och
termostaten styr värmen Av/På.
Generellt
Manuellt läge
Värmereglering
Om temperaturinställningen ställs ner under
5 °C visas följande symbol i statusfönstret
I detta läge styrs både fläkt- och värmesteg
manuellt.
Då rumstemperaturen underskrider inställt
börvärde kopplas första värmesteget in.
Fortsätter temperaturen att sjunka kommer
ytterligare värmesteg att kopplas in (se
beskrivning under parametrar P.00).
Värmereglering
Då rumstemperaturen underskrider inställt
börvärde öppnar ventil för värme.
Eftergång
System på/av
Då värmen varit på kommer fläktar fortsätta
att gå för eftergång för att på så sätt kyla ner
aggregatet. Eftergångstiden är 180 sekunder
eller kortare om interntemperaturen sjunker
under +30 °C.
Tryck och håll in, PÅ / AV-knappen, i 2 sek för
att stänga av eller slå på anläggningen. I AV
släcks displayen. Alla funktioner som har med
aggregatets säkerhet att göra är fortfarande
aktiva även när systemet stängs av, vilket
innebär att fläkten kan fortsätta att gå en tid
även efter avstängning.
11
SIRe Basic
SE
Installatörsmeny
Parametermeny
Tryck och håll in
tills statusfönstret
växlar till P00. Tryck pil Upp/Ned för att
bläddra mellan parametrarna.
Tryck kort på
för att gå in och ändra ett
värde i menyn. Blinkande värden kan justeras
med Pil Upp/Ned. Bekräfta med
. Tryck
och håll in
för att återgå till visningsläge
(visningsläge går annars tillbaka automatiskt
efter ca 50 sekunder).
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
Förklaring parametrar
P.00 Temperaturdifferens värmesteg
Ställer differensen mellan elvärmestegen
i autoläget för elvärmda apparater, alt.
differensen mellan fläktstegen i autoläget för
vattenanslutna värmefläktar.
P.01 Överhettningslarm På/Av
Möjlighet att blockera överhettningslarmet.
Gäller endast aggregat med
interntemperaturgivare. OBS! Om
larmfunktion blockeras måste det säkerställas
att detta inte påverkar aggregatets säkerhet.
P.02 Eftergångstid
Tiden som fläkten fortsätter blåsa efter att
värmen varit på.
P.03 Temperaturgräns för eftergång
Regleringen stoppar eftergångsdriften i
förtid om interntemperaturen sjunker under
detta värde. (Gäller endast aggregat med
interntemperaturgivare.)
P.04 Fläktstyrning
Välj driftläge, (0) eller (1), se vidare rubrik:
Driftlägen
P.05 Interntemperatur
Visar aktuell interntemperatur. Vid
parallellkoppling av flera aggregat visas endast
den högsta temperaturen. (Gäller endast
aggregat med interntemperaturgivare.)
P.06 - P.13 Drifttid
Visar drifttiden för fläkt och värmesteg.
Parameterlista
ParameterBeskrivning
nummer
Temperaturdifferens mellan elvärmesteg alternativt
P.00
differensen mellan fläktsteg.
P.01
Överhettningslarm på/av På=1; Av=0
P.02
Eftergångstid efter att värmen har varit på
P.03
Temperaturgräns för eftergång
Inställningsområde
Fabriksinställning
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
10-300
10-40
1
180 sekunder
30 °C
0 = luftridåer
1 = fläktluftvärmare
P.04
Fläktstyrning
0/1
P.05
P.06 - 13
Visar aggregatets interntemperatur/utblåstemperatur
Drifttider
0-100
0-99999
12
SIRe Basic
Larm
Orsak
A.FA Motorlarm
Termokontakt har löst
ut. En eller flera motorer
överhettade. (Endast
aggregat med utdragna
termokontakter.)
A.ot
Överhettningslarm
SE
Åtgärd
Kontrollera att ingenting blockerar aggregatets
luftintag och utblås. När den överhettade
motorn svalnat sluts termokontakten igen och
larmet kan återställas. Vid upprepade larm
kontrollera aggregatets motorer. Byt eventuellt
trasig motor.
Temperaturen i aggregatet Kontrollera att ingenting blockerar aggregatets
har överskridit larmgräns
luftintag och utblås, funktion på ställdon
för överhettning.
och ventil, framledningstemperatur och
(Endast aggregat med
interntemperaturgivaren i aggregatet.
interntemperaturgivare.)
3 sekunder
r. e s
A. o t
Larmkoden börjar
blinka
Felkod
Orsak
Åtgärd
Styrkortet SIReB1/B2/B1EC har
ingen kontakt med SIReUB1.
E.co
Kommunikation
E.cF
ID-fel
E.rt
Rumsgivarfel
E.It
Interngivarfel
E.ru
Rumsgivarfel
Bryt strömmen och kontrollera anslutning
mellan SIReB1/B2/B1EC och SIREUB1.
Byt ev. modularkabel. Vid upprepade fel
kontakta Frico.
Styrkort SIReB1/B2/B1EC har ID = 0 Bryt strömmen och välj olika ID-nummer på
inställt
alla styrkort i systemet.
Två eller flera styrkort har samma Bryt strömmen och välj olika ID-nummer på
ID-nummer.
alla styrkort i systemet.
Ett eller flera styrkort är utan
Kontakta Frico för support.
program.
Två eller flera styrkort i systemet
Kontakta Frico för support.
har olika program.
Bryt alltid strömmen vid i och urkoppling av
Fel på eller saknad extern
givare. Kontrollera anslutning av givaren.
rumsgivare SIReRTX kopplad till
styrkort
SIReB1/B2/B1EC.
Fel på eller saknad interngivare i
Kontrollera anslutning av givaren. Om
aggregatet (gäller endast aggregat ingen interngivare finns kontakta Frico.
med interngivare).
Fel på den interna rumsgivaren i
Kontrollera anslutningen mellan
kontrollenheten SIReUB1.
SIReUB1 och styrkort SIReB1/B2/B1EC.
Byt ev. modularkabel. Testa om systemet
fungerar med en extern givare SIReRTX.
Om felet inte går att avhjälpa måste
SIReUB1 bytas ut.
13
SIRe Basic
GB
Quick guide/Start up
Operation without control unit
1. Check that all constituent parts are
present (see section Constituent parts).
2. Mount and connect all units and
components and where applicable
accessories (e.g. actuator), see wiring
diagram. When several units are connected
set a unique ID for each unit (1-9) which
is set in the ID selector of the SIReB1/B2/
B1EC.
X5
C2
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
5
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Each unit should have
a unique ID on its
SIReB1/B2/B1EC card.
3. Power up all units.
4. If required, disconnect and reconnect
SIReUB1 to initialize the system control.
14
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
To run the unit
temporarily without
external control
select mode 0.
SIRe Basic
GB
Start up
30 - 60 s
2 0. 8
Prevailing room
temperature
C
Set desired room
temperature 5 - + 30 °C
Set fan steps
1-5
Activate heat
0 = No heat
1 = Heat step 1 possible
2 = Heat step 2 possible
(3 = Heat step 3 possible)
Heat steps controlled by thermostat.
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
15
SIRe Basic
GB
Constituent parts
SIReB
C
SIReUB1
Wall unit cover
SIReCC605
Type
Description
HxWxD
SIReUB1
SIReCC605
Control unit with room temperature sensor
Modular cable RJ12 (6/6)
120x70x35
L
[m]
5
Option
SIReRTX
16
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC
Type
Description
HxWxD
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
External room temperature sensor
Joint piece for two pcs. RJ11 (4/4)
Joint piece for two pcs. RJ12 (6/6)
Modular cable RJ12 (6/6)
Modular cable RJ12 (6/6)
Modular cable RJ12 (6/6)
Modular cable RJ12 (6/6)
Modular cable RJ11 (4/4)
Modular cable RJ11 (4/4)
Modular cable RJ11 (4/4)
Modular cable RJ11 (4/4)
70x33x23
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
SIRe Basic
GB
Water control - valve kit
VOS
TBVC
SD230
SD230
Water control - option
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, adjustment tool for
valve package VOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Type
RSK-no.
Description
Connection
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
Valve kit on/off
Valve kit on/off
Valve kit on/off
Valve kit on/off
Pressure independent on/off
Pressure independent on/off
Pressure independent on/off
Pressure independent on/off
Three way valve and actuator on/off
Three way valve and actuator on/off
Three way valve and actuator on/off
Adjustment tool for valve package VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
482 98 30
17
GB
SIRe Basic
Operating modes
Operating modes Air curtains
Factory settings gives manual control of fan
and heating is controlled by thermostat on/off.
Set parameter P04 to 1 (see parameter menu
on the next page) to get the thermostat to
control both fan and heating on/off.
Operating modes fan heaters water
Set the maximum fan speed, heating step and
desired room temperature. The thermostat
is controlling the room temperature by
increasing/decreasing the fan speed. When
the desired room temperature is reached the
actuator/valve will close and the fan stops.
Maximum fan speed is limited to step 4.
If Parameter P04 is changed from 1 to 0 (see
list of parameters on next page) the fan runs
continuously on set speed and the thermostat
controls the heating on/off.
General
Manual mode
Heat regulation
Decrease the temperature setting below 5 °C
and the following symbols are shown in the
status window = manual mode.
In manual mode both fan- and heating steps
are controlled manually.
When the room temperature drops below
the set point temperature the first heating
step is activated. If temperature continues to
drop, another heating step is activated (see
description below parameters P.00).
Heat regulation
When the room temperature drops below the
setpoint, the valve is opening for heat.
Fan over run
System on/off
When heat has been activated the fan will
continue to run to cool down the unit. The
over run time is 180 seconds or shorter if the
internal temperature has dropped below
+30 °C.
Press the ON /OFF button for 2 seconds
to switch off the system. The unit’s safety
functions are still active when the system is
switched off, which means that the fan can
continue to run for a while.
18
SIRe Basic
Installer menu
Parameter menu
Keep
pressed until P00 is shown in the
status window. Use arrow up/down to scroll
between the parameters.
Use arrow up / down to scroll between the
parameters.
Press
once to change a setting in the
parameter menu. Flashing values can be
adjusted using the arrow up/down and then
confirm. Keep the
pressed to return to
the status window. (Returning automatically
to the status window after about 50 seconds).
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
GB
P.01 Overheating alarm ON/OFF
Possibility to block the alarm (only valdid for
units with internal temperature sensor). Note!
If the alarm function is blocked, it must be
ensured this does not affect the unit´s safety.
P.02 Over run time
Time when the fan continue to run when the
heat has been on.
P.03 Temperature limit for over run
Over run time is cancelled if the internal
temperature drops below this set value (only
valid for units with internal temperature
sensor).
P.04 Fan control
Choose (0) or (1) operating mode, read more
under section Operating mode.
P.05 Internal temperature
Prevailing internal temperature. Only the
peak value is shown when several units are
connected (only valid for units with internal
temperature sensor).
Parametrar description
P.06 - P.13 Run time
P.00 Temperature difference heating steps
Run time for fan and heating steps.
Sets the difference between heating steps in
auto mode for electric units, alternatively the
difference between fan speed steps for water
supplied fan heaters.
List of parameters
ParameterDescription
number
Setting
range
Factory
setting
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
10-300
10-40
1
180 seconds
30 °C
0 = air curtains
1 = fan heater
P.01
P.02
P.03
Temperature difference between heating steps alternatively
difference between fan speed steps.
Overheting alarm ON/OFF ON=1; OFF=0
Over run time when heat has been activated
Temperature limit for fan over run
P.04
Fan control
0/1
P.05
P.06 - 13
Display of unit internal/outlet temperature
Run time
0-100
0-99999
P.00
19
SIRe Basic
GB
Alarm
Cause
Action
Thermal switch has deployed. One
or several motors have overheated.
(Only units with withdrawn thermal
switches.)
Check that nothing is obstructing the
unit’s air intake and exhaust. When the
overheated motor has cooled the thermal
switch shuts again and the alarm can be
reset. At repeated alarms, check the motors,
replace damaged motors.
Check that nothing is obstructing the unit’s
air intake and exhaust, the function of the
actuator/valve, return water and internal
temperature sensors in the unit
A.FA
Motor alarm
A.ot
Over heating The temperature in the unit has
alarm
exceeded the alarm limit for
overheating. (Only applies to units
with internal unit temperature.)
3 seconds
r. e s
A. o t
Alarm code starts to
flash
Alarm
Cause
E.co
Communication
E.cF
ID-error
E.rt
Room sensor
error
E.It
Internal sensor
error
E.ru
Room sensor
error
20
SIReB1/B2/B1EC has no
contact with SIReUB1.
Action
Check connection between the SIReB1/B2/B1EC
and SIReUB1. Replace any modular cables.
Repeated errors, contact Frico.
PC board SIReB1/B2/B1EC
Interrupt the power supply and select different
ID=0
ID numbers for all SIReB1/B2/B1EC in the
system.
Two or more SIReB1/B2/B1EC Interrupt the power supply and select different
have the same ID-number.
ID numbers for all SIReB1/B2/B1EC in the
system.
One or more SIReB1/B2/B1EC Contact Frico for support.
do not have programs.
Two or more SIReB1/B2/B1EC Contact Frico for support.
in the system have different
programs.
Error in or missing external
Always disconnect the power supply when
room sensor SIReRTX
connecting or disconnecting sensors. Check
connected to
connection of the sensor.
SIReB1/B2/B1EC.
Fault on or missing internal
Check connection of the sensor. If there is no
sensor in the unit (applies to sensor, contact Frico for support.
units with internal sensor).
Fault on internal room sensor Check connections between SIReUB1 and
in the control unit SIReUB1.
SIReB1/B2/B1EC. Replace any modular cables.
Check if an external sensor SIReRTX is working.
If the error is not rectified the SIReUB1 must be
replaced.
SIRe Basic
Kurzanleitung / Inbetriebnahme
1. Prüfen Sie, dass alle Bestandteile
vorhanden sind (siehe Abschnitt
Bestandteile).
2. Montieren und verbinden Sie alle
Geräte und Komponenten sowie ggf.
Zubehör (z. B. Stellmotor); siehe Schaltplan.
Sind mehrere Geräte angeschlossen,
legen Sie für jedes Gerät eine eigene ID
(Identifikationsnummer) fest (1-9), die
an der ID-Auswahl von SIReB1/B2/B1EC
eingestellt wird.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
DE
Betrieb ohne Reglereinheit
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Um das Gerät
vorübergehend ohne
externe Regelung zu
betreiben, wählen Sie
den Modus 0.
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Jedes Gerät sollte
auf seiner SIReB1/
B2/B1EC-Karte über
eine eindeutige ID
verfügen.
3. Schalten Sie alle Geräte an.
4. Wenn nötig, SIReUB1 vom Stromnetz
trennen und wieder verbinden, um die
Systemsteuerung zu initialisieren.
21
SIRe Basic
DE
Inbetriebnahme
30 - 60 s
2 0. 8
Vorherrschende Raumtemperatur
C
Einstellung der
gewünschten
Raumtemperatur auf 5 - +
30 °C
Einstellung der
Ventilatorstufe auf
1-5
Heizung aktivieren
0 = Keine Heizung
1 = Heizstufe 1 möglich
2 = Heizstufe 2 möglich
(3 = Heizstufe 3 möglich)
Heizstufen geregelt durch Thermostat.
22
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
SIRe Basic
DE
Bestandteile
SIReB
C
SIReUB1
Wandabdeckung
SIReCC605
Typ
Beschreibung
SIReUB1
SIReCC605
Reglereinheit mit Raumtemperaturfühler
Modulares Kabel RJ12 (6/6)
HxBxT
[mm]
120x70x35
L
[m]
5
Optional
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC
Typ
RSK-Nr.
E-Nr.
Beschreibung
HxBxT
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
87 510 12
70x33x23
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Externer Raumtemperatursensor
Verbindungsstück für zwei Teile RJ11 (4/4)
Verbindungsstück für zwei Teile RJ12 (6/6)
Modulares Kabel RJ12 (6/6)
Modulares Kabel RJ12 (6/6)
Modulares Kabel RJ12 (6/6)
Modulares Kabel RJ12 (6/6)
Modulares Kabel RJ11 (4/4)
Modulares Kabel RJ11 (4/4)
Modulares Kabel RJ11 (4/4)
Modulares Kabel RJ11 (4/4)
L
[m]
3
5
10
15
3
5
10
15
23
SIRe Basic
DE
Wasserregelung - Ventilpaket
VOS
SD230
TBVC
SD230
Wasserregelung - Option
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
VAT, Einstellwerkzeug
für Ventilpaket
SD230
TBVCMP
SD230
TBVCMP
VOS, VOSP.
BPV10
BPV10
AV
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
24
Typ
RSK-Nr.
Beschreibung
Anschluss
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
Ein/aus
Ein/aus
Ein/aus
Ein/aus
Druckunabhängig
Druckunabhängig
Druckunabhängig
Druckunabhängig
3-Wege-Ventil und Stellmotor ein/aus
3-Wege-Ventil und Stellmotor ein/aus
3-Wege-Ventil und Stellmotor ein/aus
Einstellwerkzeug für Ventilpaket VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
482 98 30
SIRe Basic
DE
Betriebsarten
Betriebsarten wasserversorgte Heizlüfter
Betriebsarten Türluftschleier
Stellen Sie die maximale Ventilatordrehzahl,
Heizstufen und die gewünschte
Raumtemperatur ein. Das Thermostat
kontrolliert die Raumtemperatur durch
Anpassung der Ventilatordrehzahl. Wenn die
gewünschte Raumtemperatur erreicht wurde,
schließt sich der Stellmotor/das Ventil und
der Ventilator dreht sich nicht weiter.
Die maximale Ventilatordrehzahl ist auf
Stufe 4 begrenzt.
Werkseinstellungen ermöglicht die manuelle
Regelung des Ventilators und die Regelung der
Heizung per Thermostat ein/aus. Setzen Sie
den Parameter P04 auf 1 (siehe ParameterMenü auf der nächsten Seite), damit das
Thermostat sowohl Ventilator als auch
Heizeinstellung kontrolliert.
Wird der Parameter P04 von 1 auf 0
geändert (siehe Liste der Parameter auf
der nächsten Seite), läuft der Ventilator
kontinuierlich mit der eingestellten
Drehzahl, während das Thermostat die
Heizungseinstellung kontrolliert.
Allgemeines
Manueller Modus
Heizungsregulierung
Wenn die Temperatureinstellung unter 5
°C abgesenkt wird, werden die folgenden
Symbole im Statusfenster angezeigt =
manueller Modus.
Im manuellen Modus werden sowohl die
Ventilator- als auch die Heizstufen manuell
geregelt.
Wenn die Raumtemperatur unter den Sollwert
der Temperatur fällt, wird die erste Heizstufe
aktiviert. Wenn die Temperatur weiter sinkt,
wird eine weitere Heizstufe aktiviert (siehe
Beschreibung unten Parameter P.00).
Heizungsregulierung
Wenn die Raumtemperatur unter den Sollwert
fällt, öffnet sich das Ventil, um zu heizen.
Ventilator-Nachlauf
System ein / aus
Wenn die Heizung aktiviert wurde, läuft der
Ventilator weiter, um das Gerät zu kühlen.
Die Nachlaufzeit beträgt 180 Sekunden oder
weniger, wenn die Innentemperatur unter
+30 °C gefallen ist.
Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter für 2
Sekunden, um das System abzuschalten. Die
Sicherheitsfunktionen des Geräts sind auch
dann aktiv, wenn das System abgeschaltet
wird, das heißt, dass der Ventilator einen
Moment lang weiterläuft, wenn der Modus
AUS gewählt wurde.
25
SIRe Basic
DE
Installationsmenü
Parameter-Menü
Parameter-Beschreibung
Halten Sie
gedrückt, bis im
Statusfenster P00 angezeigt wird. Verwenden
Sie die Pfeiltasten nach oben/unten um
zwischen den Parametern zu scrollen
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/
unten um zwischen den Parametern zu
scrollen
Drücken Sie
einmal, um eine
Einstellung im Parameter-Menü zu ändern.
Die aufblinkenden Werte können mithilfe
der Pfeiltasten nach oben/nach unten
eingestellt und dann bestätigt werden Halten
Sie
gedrückt, um zum Statusfenster
zurückzukehren. (Automatische Rückkehr
zum Statusfenster nach ca. 50 Sekunden).
P.00 Temperaturdifferenz Heizstufen
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
P.03 Temperaturgrenze für Nachlauf
Regelt die Differenz zwischen den Heizstufen
im Automodus bei elektrisch beheizten
Geräten, alternativ dazu die Differenz
zwischen den Ventilatordrehzahlstufen bei
wasserbeheizten Heizlüftern.
P.01 Überhitzungsalarm EIN/AUS
Möglichkeit den Alarm zu blockieren (gilt nur
für Geräte mit Innentemperaturfühler).
P.02 Nachlaufzeit
Zeit, die der Ventilator weiterläuft, wenn die
Heizung aktiviert wurde.
Nachlaufzeit wird abgebrochen, wenn die
Innentemperatur unter diesen eingestellten
Wert fällt (gilt nur für Geräte mit
Innentemperaturfühler).
P.04 Ventilatorregelung
Wählen Sie den manuellen (0) oder
automatischen Modus; mehr Informationen
im Abschnitt Betriebsarten.
P.05 Innentemperatur
Vorherrschende Innentemperatur Wenn
mehrere Einheiten angeschlossen sind, wird
nur der Spitzenwert angezeigt (gilt nur für
Geräte mit Innentemperaturfühler).
P.06 - P.13 Laufzeit
Liste der Parameter
Parameter- Beschreibung
Nummer
P.00
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06 - 13
26
Laufzeit für Ventilator- und Heizstufen
Temperaturdifferenz zwischen den Heizstufen, alternativ die
Differenz zwischen den Ventilatordrehzahlstufen.
Überhitzungsalarm EIN/AUS EIN=1; AUS=0
Nachlaufzeit, wenn Heizung aktiviert wurde
Temperaturgrenze für Ventilatornachlauf
Ventilatorregelung: Manuell oder Automatisch; 0=Manuell,
1=Auto
Anzeige der Innen-/Ausgangstemperatur des Geräts
Laufzeit
Einstellung Fabrik
Bereich
Einstellung
0,5-10
1,0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
10-300
10-40
1
180 Sekunden
30 °C
0 = Türluftschleier
1 = Heizlüfter
0/1
0-100
0-99999
SIRe Basic
Alarm
DE
Ursache
Maßnahme
A.FA
Motoralarm
Wärme-Schutzschalter wurde
ausgelöst. Ein oder mehrere
Motoren sind überhitzt. (Nur Geräte
mit herausgezogenen WärmeSchutzschaltern)
Stellen Sie sicher, das der Lufteinlass
und -auslass des Geräts nicht blockiert
sind. Wenn der überhitzte Motor sich
wieder abgekühlt hat, schließt sich der
Schalter wieder und der Alarm kann
zurückgesetzt werden. Prüfen Sie bei
wiederholten Alarmen die Motoren und
tauschen Sie beschädigte Motoren aus.
A.ot
Überhitzungsalarm
Die Temperatur in dem Gerät hat
die Alarmgrenze der Überhitzung
überschritten. (Gilt nur für Geräte mit
interner Temperatur)
Stellen Sie sicher, das der Lufteinlass
und -auslass nicht blockiert sind, prüfen
Sie die Funktion des Stellmotors/
Ventils, den Wasserrücklauf und die
Innentemperaturfühler im Gerät.
3 Sekunden
r. e s
A. o t
Alarmcode beginnt
zu blinken
Alarm
Ursache
E.co
Kommunikation
E.cF
Fehler
Erkennungsnr.
E.rt
Fehler
Raumsensor
E.It
Interner SensorFehler
E.ru
Fehler
Raumsensor
Maßnahme
SIReB1(X) hat keinen Kontakt Verbindung zwischen SIReB1 und SIReUB1
mit SIReUB1.
prüfen. Alle modularen Kabel austauschen.
Bei wiederkehrenden Fehlern, wenden Sie sich
an Frico
Stromversorgung trennen und für alle SIReB1(X)
Platine SIReB1/B2/B1EC
im System unterschiedliche ID-Nummern
Erkennungsnummer=0
auswählen.
Stromversorgung trennen und für alle SIReB1(X)
Zwei oder mehr SIReB1(X)
im System unterschiedliche ID-Nummern
haben die gleiche IDauswählen.
Nummer.
Ein oder mehrere SIReB1(X)
Wenden Sie sich an Frico.
haben kein Programm.
Zwei oder mehr SIReB1
Wenden Sie sich an Frico.
(X) im System haben
unterschiedliche Programme.
Für das Anschließen oder Trennen von Sensoren
Fehler in einem oder
immer die Stromversorgung trennen. Anschluss
fehlender Raumfühler
des Sensors prüfen.
SIReRTX in Verbindung mit
SIReB1(X).
Fehler in einem oder
Anschluss des Sensors prüfen. Wenn kein
fehlender interner Sensor in
Sensor vorhanden ist, wenden Sie sich an Frico.
der Einheit (gilt für Geräte mit
Innenfühler).
Verbindungen zwischen SIReUB1 and SIReB1(X)
Fehler an einem
prüfen. Alle modularen Kabel austauschen.
Innenraumfühler in der
Prüfen, ob der Außenfühler SIReRTX
Kontrolleinheit SIReUB1.
funktioniert. Wenn der Fehler nicht behoben
werden kann, muss SIReUB1 ausgetauscht
werden.
27
SIRe Basic
ES
Quick guide/Start up
Funcionamiento sin unidad de control
1. Asegúrese de que no falta ningún
componente (consulte la sección
Componentes).
2. Monte y conecte todas las unidades,
componentes y, si procede, accesorios (por
ejemplo, actuador). Consulte el esquema del
cableado. Si hay varias unidades conectadas,
defina un ID único (1-9) para cada una
con ayuda del selector de ID de la tarjeta
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Cada unidad debe
tener un ID único en
su tarjeta SIReB1/
B2/B1EC.
SIReB1/B2/B1EC.
3. Encienda todas las unidades.
4. Si es necesario, desconecte y vuelva a
conectar la unidad SIReUB1 para inicializar
el sistema de control.
28
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Para que la
unidad funcione
temporalmente sin
control externo,
seleccione el modo 0.
SIRe Basic
ES
Inicio
30 - 60 s
2 0. 8
Temperatura ambiente real
C
Seleccione la
temperatura ambiente
deseada: 5 - + 30 °C
Seleccione
la etapa de
ventilación:
1-5
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
Active la calefacción
0 = Sin calefacción
1 = Etapa de calefacción 1
2 = Etapa de calefacción 2
(3 = Etapa de calefacción 3)
Etapas de calefacción
controladas por termostato.
29
SIRe Basic
ES
Componentes
SIReB
C
SIReUB1
Tipo
SIReUB1
SIReCC605
Tapa para unidad de pared
SIReCC605
Descripción
HxWxD
[mm]
Unidad de control con sensor de
temperatura ambiente
cable modular RJ12 (6/6)
L
[m]
120x70x35
5
Opciones
SIReRTX
30
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC
Tipo
Descripción
HxWxD
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
sensor de temperatura ambiente externo
pieza de unión RJ11 (4/4)
pieza de unión RJ12 (6/6)
cable modular RJ12 (6/6)
cable modular RJ12 (6/6)
cable modular RJ12 (6/6)
cable modular RJ12 (6/6)
cable modular RJ11 (4/4)
cable modular RJ11 (4/4)
cable modular RJ11 (4/4)
cable modular RJ11 (4/4)
70x33x23
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
SIRe Basic
ES
Control del agua - juego de válvulas
VOS
TBVC
SD230
SD230
Control del agua - opción
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, herramienta de
ajuste para juego de
válvulasVOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Tipo
RSK-no.
Descripción
Conexión
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
On/off
On/off
On/off
On/off
Independiente de la presión
Independiente de la presión
Independiente de la presión
Independiente de la presión
Válvula de 3 vías y actuador on/off
Válvula de 3 vías y actuador on/off
Válvula de 3 vías y actuador on/off
Herramienta de ajuste para juego de válvulas VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
482 98 30
31
ES
SIRe Basic
Modos de funcionamiento
Modos de funcionamiento Cortinas de aire
En la configuración de fábrica, el control de
la ventilación es manual y el de la calefacción
es por termostato (on/off). Ponga el valor
del parámetro P04 en 1 (consulte la lista de
parámetros en la página siguiente) si desea
que el termostato controle tanto la velocidad
de ventilación como el encendido/apagado de
la calefacción.
General
Modos de funcionamiento, aerotermos de
calor por agua
Seleccione la velocidad de ventilación
máxima, la etapa de calefacción y la
temperatura ambiente deseada. El termostato
mantendrá la temperatura ambiente deseada
aumentando o reduciendo la velocidad de
ventilación. Cuando se alcanza la temperatura
ambiente deseada, el actuador/válvula se
cierra y el ventilador se para.
La velocidad de ventilación máxima se
corresponde con la etapa 4.
Si cambia el valor del parámetro P04 de 1
a 0 (consulte la lista de parámetros en la
página siguiente) el ventilador funcionará
ininterrumpidamente a la velocidad definida y
el termostato controlará el encendido/apagado
de la calefacción.
Modo manual
Regulación de la calefacción
Reduzca el ajuste de temperatura a un
valor inferior a 5 °C y la ventana de estado
mostrará los símbolos siguientes = modo
manual.
En el modo manual, tanto las etapas de
ventilación como las de calefacción se
controlan manualmente.
Cuando la temperatura ambiente baja del
valor de ajuste, se activa la primera etapa de
calefacción. Si la temperatura sigue bajando,
se activa otra etapa de calefacción (consulte
la descripción del parámetro P.00).
Funcionamiento extra de la ventilación
Sistema on/off
Regulación de la calefacción
Si la temperatura ambiente baja del valor
definido, se abre la válvula de calefacción.
Cuando la calefacción ha estado activada, el
ventilador sigue funcionando para enfriar la
unidad. El tiempo de funcionamiento extra es
de 180 segundos o inferior si la temperatura
interna ha bajado de +30 °C.
Pulse el botón ON/OFF durante 2 segundos
para apagar el sistema. Las funciones de
seguridad de la unidad continúan activas
cuando se apaga el sistema, por lo que el
ventilador puede seguir en marcha unos
instantes después de seleccionar el modo
OFF.
32
SIRe Basic
Menú instalación
Menú de parámetros
Mantenga presionado
hasta que la
ventana de estado muestre P00. Utilice las
flechas arriba/abajo para desplazarse por los
parámetros.
Utilice las flechas arriba / abajo para
desplazarse por los parámetros.
Pulse una vez
para modificar un valor
en el menú de parámetros. Cuando el valor
parpadee, modifíquelo con las flechas arriba/
abajo y luego confirme el cambio. Mantenga
presionado
para volver a la ventana de
estado. (La unidad vuelve automáticamente a
la ventana de estado después de 50 segundos
aproximadamente).
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
ES
Descripción de los parámetros
P.00 Diferencia de temperatura entre etapas de
calefacción
En las unidades eléctricas, establece la
diferencia entre las etapas de calefacción del
modo automático; en los aerotermos de calor
por agua, define la diferencia entre las etapas
de ventilación.
P.01 Alarma de sobrecalentamiento ON/OFF
Permite bloquear la alarma (solo en unidades
con sensor de temperatura interna).
P.02 Tiempo de funcionamiento extra
Define el tiempo que debe seguir en marcha
el ventilador cuando ha estado activada la
calefacción.
P.03 Límite de temperatura para
funcionamiento extra
El tiempo de funcionamiento extra se cancela
si la temperatura interna baja del valor
definido en este parámetro (solo en unidades
con sensor de temperatura interna).
P.04 Regulación de la ventilación
Permite elegir entre los modos manual (0) y
automático (1). Más información en la sección
Modos de funcionamiento.
P.05 Temperatura interna
Temperatura interna real. Si hay varias
unidades conectadas, solo se muestra el
valor pico (solo unidades con sensor de
temperatura interna).
P.06 - P.13 Tiempo de funcionamiento
Tiempo de funcionamiento de las etapas de
ventilación y calefacción.
Lista de parámetros
Número
Descripción
parámetro
Rango de
ajuste
Ajuste de fábrica
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
P.01
P.02
P.03
Diferencia de temperatura entre etapas de
calefacción o entre etapas de ventilación.
Alarma sobrecalentamiento ON/OFF ON=1; OFF=0
Tiempo func. extra si calefacción ha estado activada
Límite temperatura funcionamiento extra
1/0
10-300
10-40
P.04
Regul. ventilación: Manual o Auto; 0=Manual, 1 = Auto
0/1
1
180 seconds
30 °C
0 = Cortinas de aire
1 = Aerotermos
P.05
P.06 - 13
Visualización temp. interna/externa unidad
Tiempo funcionamiento
0-100
0-99999
P.00
33
SIRe Basic
ES
Alarma
Causa
Accion
A.FA
Alarma motor
El interruptor térmico ha saltado.
Uno o más motores se han
sobrecalentado. (Solo unidades con
interruptores térmicos extraíbles).
Compruebe que las rejillas de aspiración y
descarga de la unidad no estén obstruidas.
Cuando el motor sobrecalentado se enfríe,
el interruptor térmico se cerrará y la alarma
se podrá resetear. Si la alarma se repite,
compruebe los motores y cambie los que
estén averiados.
A.ot
Alarma
sobrecalentam
La temperatura en la unidad ha
superado el límite de alarma de
sobrecalentamiento. (Solo unidades
con sensor de temperatura interna).
Compruebe que las rejillas de aspiración
y descarga no estén obstruidas, el
funcionamiento del actuador/válvula y los
sensores de temperatura interna y del agua
de retorno de la unidad
3 segundos
r. e s
A. o t
El código de alarma
empieza a parpadear
Códigos de error
E.co
Comunicación
E.cF
ID error
E.rt
Error sensor
ambiente
E.It
Error sensor
interno
E.ru
Error sensor
ambiente
34
Causa
Accion
SIReB1(X) no tiene contacto
con SIReUB1.
Compruebe la conexión entre SIReB1(X) y
SIReUB1. Cambie los cables modulares. Si
se siguen produciendo errores, póngase en
contacto con Frico.
Corte la alimentación y seleccione números ID
distintos para todas las SIReB1(X) del sistema.
Corte la alimentación y seleccione números ID
distintos para todas las SIReB1(X) del sistema.
Póngase en contacto con Frico.
Tarjeta PC SIReB1/B2/B1EC
ID=0
Dos o más SIReB1(X) tienen
el mismo ID.
Una o más SIReB1(X) no
tienen programas.
Dos o más SIReB1(X) del
sistema tienen programas
distintos.
No hay sensor externo
SIReRTX conectado a la
SIReB1(X) o está defectuoso.
No hay sensor interno en
la unidad o está defectuoso
(solo unidades con sensor
interno).
No hay sensor ambiente
interno en la unidad de
control SIReUB1 o está
defectuoso.
Póngase en contacto con Frico.
Desconecte siempre la alimentación antes de
conectar o desconectar sensores. Compruebe la
conexión del sensor.
Compruebe la conexión del sensor. Si no hay
sensor, póngase en contacto con Frico.
Compruebe las conexiones entre SIReUB1
y SIReB1(X). Cambie los cables modulares.
Compruebe si hay un sensor externo SIReRTX.
Si el error no se soluciona, cambie la SIReUB1.
SIRe Basic
Guide pratique / Démarrage
1. Vérifiez la présence de l’ensemble des
pièces constitutives du produit (voir la
section Pièces constitutives).
2. Monter et raccorder tous les appareils et
les composants ainsi que les accessoires
le cas échéant (par ex. électrovanne), voir
le schéma de câblage. Quand plusieurs
appareils sont raccordés, paramétrer
un identifiant unique (1-9) pour chaque
appareil, défini dans le sélecteur
d’identifiant de la carte SIReB1/B2/B1EC.
X5
C2
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
5
FR
Fonctionnement sans unité de contrôle
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Pour exécuter l’unité
temporairement sans
boîtier de commande,
sélectionnez le
mode 0.
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Chaque unité
doit posséder un
identifiant unique,
spécifié sur sa
carte SIReB1/B2/
B1EC.
3. Allumer tous les appareils.
4. Si besoin, déconnecter et reconnecter
SiReUB1 pour initialiser le système de
régulation.
35
SIRe Basic
FR
Démarrage
30 - 60 s
2 0. 8
Température ambiante actuelle
C
Réglage de la
température
ambiante souhaitée
5 - + 30 °C
Réglage des
vitesses de
ventilation 1 - 5
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
Activation du chauffage
0 = pas de chauffage
1 = étage de chauffage 1 possible
2 = étage de chauffage 2 possible
(3 = étage de chauffage 3 possible) suivant modèle
Étages de chauffage régulés par thermostat.
36
SIRe Basic
FR
Pièces constitutives
SIReB
C
SIReUB1
Type
SIReUB1
SIReCC605
Protection de boîtier mural
SIReCC605
Désignation
HxLxP
[mm]
Unité de contrôle avec sonde de
température ambiante
Câble modulaire RJ12 (6/6)
L
[m]
120x70x35
5
Option
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC
Type
Désignation
HxLxP
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
Sonde de température ambiante déportée
Pièce de jonction pour deux pcs. RJ11 (4/4)
Pièce de jonction pour deux pcs. RJ12 (6/6)
Câble modulaire RJ12 (6/6)
Câble modulaire RJ12 (6/6)
Câble modulaire RJ12 (6/6)
Câble modulaire RJ12 (6/6)
Câble modulaire RJ11 (4/4)
Câble modulaire RJ11 (4/4)
Câble modulaire RJ11 (4/4)
Câble modulaire RJ11 (4/4)
70x33x23
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
37
SIRe Basic
FR
Régulation hydraulique - ensemble de
vannes
VOS
SD230
TBVC
SD230
Régulation hydraulique - option
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
VAT, outil de réglage
pour l’ensemble de
vannes VOS, VOSP.
SD230
TBVCMP
SD230
TBVCMP
BPV10
BPV10
AV
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
38
Type
Désignation
Raccordement
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
Marche/arrêt
Marche/arrêt
Marche/arrêt
Marche/arrêt
Indépendant de la pression
Indépendant de la pression
Indépendant de la pression
Indépendant de la pression
VOT, vanne à trois voies
VOT, vanne à trois voies
VOT, vanne à trois voies
Outil de réglage pour l’ensemble de vannes VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
SIRe Basic
FR
Modes de fonctionnement
Modes de fonctionnement Rideaux d'air
Selon les réglages d’usine, le contrôle de la
ventilation est manuel et le chauffage est
régulé par thermostat (marche/arrêt). Définir
le paramètre P04 sur 1 (voir menu des
paramètres à la page suivante) pour que le
thermostat contrôle à la fois la ventilation et
la mise en marche/l'arrêt du chauffage.
Modes de fonctionnement des
aérothermes à eau chaude
Définir la vitesse de ventilation maximum,
l'étage de chauffage et la température
ambiante souhaitée. Le thermostat contrôle
la température ambiante en augmentant/
diminuant la vitesse de ventilation. Une fois
la température ambiante souhaitée obtenue,
l’actionneur de la vanne se ferme et la
ventilation s’arrête. La vitesse de ventilation
maximale est limitée à l’étage 4.
Si la valeur du paramètre P04 passe de 1
à 0 (voir la liste des paramètres à la page
suivante), la ventilation fonctionne en continu
à la vitesse définie et le thermostat contrôle la
mise en marche/l'arrêt du chauffage.
Général
Mode manuel
Régulation du chauffage
En cas de diminution du réglage de la
température au-dessous de 5°C, les symboles
suivants sont affichés dans l'écran de contrôle
= mode manuel.
En mode manuel, les étages de ventilation et
de chauffage sont contrôlés manuellement.
Lorsque la température ambiante descend
au-dessous du point de consigne, le premier
étage de chauffage s'active. Si la température
continue à chuter, un autre étage de
chauffage s'active (voir la description des
paramètres P.00).
Régulation du chauffage
Quand la température ambiante descend
en dessous du point de consigne, la vanne
s'ouvre pour diffuser la chaleur.
Temporisation de la ventilation
Marche/Arrêt
Une fois le chauffage desactivé, la ventilation
continue à fonctionner afin de refroidir
l'appareil. La durée de temporisation est de
180 secondes, ou moins si la température
intérieure est descendue au-dessous de +30
°C.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant
2 secondes pour mettre le système hors
tension. Les fonctions de sécurité de l’unité
sont toujours actives lors de la mise hors
tension du système. Ainsi, la ventilation peut
continuer à fonctionner un moment après la
sélection du mode Arrêt.
39
SIRe Basic
FR
Menu installation
Menu des paramètres
Maintenez les touches
enfoncées jusqu’à
ce que P00 s'affiche dans la fenêtre de statut.
Utilisez les flèches vers le haut /vers le bas
pour faire défiler les paramètres.
Utilisez les flèches vers le haut /vers le bas
pour faire défiler les paramètres.
Appuyez une fois sur
pour modifier un
réglage dans le menu des paramètres. Ajustez
les valeurs clignotantes à l’aide des flèches
vers le haut / vers le bas, puis confirmez.
Maintenez les touches
enfoncées pour
revenir à la fenêtre de statut. (L’écran revient
automatiquement à la fenêtre de statut après
environ 50 secondes).
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
Description du paramètre
P.00 Différence de température des étages de
chauffage
Paramètre la différence entre les étages
de chauffage en mode automatique pour
les appareils électriques, ou la différence
entre les vitesses de ventilation pour les
aérothermes à eau.
P.01 Alarme anti-surchauffe MARCHE/ARRET
Permet de bloquer l’alarme (s'applique
uniquement aux unités dotées d’une sonde de
température interne).
P.02 Durée de temporisation
Période lors de laquelle la ventilation
continue à fonctionner une fois l'appareil
éteint.
P.03 Limite de température pour la
temporisation
La temporisation est annulée si la
température intérieure est au-dessous de la
valeur définie (s'applique uniquement aux
unités dotées d’une sonde de température
interne).
P.04 Contrôle de la ventilation
Choisissez le mode manuel (0) ou
automatique (1). Pour de plus amples
informations, voir la section Modes de
fonctionnement.
P.05 Température interne
Température interne maximale. Seule
la valeur de crête est affichée lorsque
plusieurs unités sont connectées (s'applique
uniquement aux unités dotées d’une sonde de
température interne).
P.06 - P.13 Temps de fonctionnement
Temps de fonctionnement des étages de
ventilation et de chauffage.
Liste des paramètres
Numéro du
Désignation
paramètre
P.00
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06 - 13
40
La différence de température entre les étages de chauffage ou
la différence entre les vitesses de ventilation.
Alarme anti-surchauffe MARCHE/ARRET MARCHE = 1 ;
ARRET = 0
Durée de temporisation une fois le chauffage activé
Limite de température pour une temporisation de la
ventilation
Contrôle de la ventilation : Manuel ou automatique ; 0 =
Manuel, 1 = Automatique
Affichage de la température intérieure et de sortie de l’unité
Temps de fonctionnement
Plage de Usine
réglage Réglage d’usine
0,5-10
1,0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
1
10-300
180 secondes
10-40
30 °C
0/1
0 = Rideaux d'air
1 = L'aérotherme
0-100
0-99999
SIRe Basic
FR
Alarme
Cause
Action
A.FA
Alarme
moteur
Le thermorupteur s’est activé. Un
ou plusieurs moteurs ont subi une
surchauffe. (Uniquement les unités
dont les thermorupteurs ont été
déclenchés).
A.ot
Alarme
surchauffe
La température de l’unité a dépassé
la limite de surchauffe. (S’applique
uniquement aux unités dotées d'une
sonde interne).
Vérifiez que la bouche d’alimentation et
d’évacuation d’air de l'unité ne sont pas
obstruées. Lorsque le moteur ayant subi
une surchauffe a refroidi, le thermorupteur
se désactive et l’alarme peut être
réinitialisée. En cas d’alarmes répétées,
vérifiez les moteurs et remplacez ceux
endommagés.
Vérifiez que la bouche d’alimentation et
d’évacuation d’air de l’unité ne sont pas
obstruées. Contrôlez le fonctionnement
de l’actionneur et de la vanne, ainsi que
l’écoulement et la sonde de température
interne de l'unité.
3 secondes
r. e s
A. o t
Le code d’alarme
commence à
clignoter
Alarme
Cause
E.co
Communication
Aucune liaison n’a lieu entre
SIReB1(X) et SIReUB1.
E.co
Kommunikation
E.cF
Erreur
d’identifiant
E.rt
Erreur de sonde
d’ambiance
E.It
Erreur de sonde
intérieure
E.ru
Erreur de sonde
d’ambiance
Action
Vérifiez la connexion entre les cartes SIReB1
et SIReUB1. Remplacez les câbles modulaires
défectueux. Erreur récurrente, contacter Frico.
Carte électronique SIReB1/B2/ Coupez le courant, puis sélectionnez des
B1EC ID=0
identifiants différents pour l’ensemble des cartes
SIReB1 (X) du système.
Deux ou plusieurs cartes
Coupez le courant, puis sélectionnez des
identifiants différents pour l’ensemble des cartes
SIReB1 (X) possèdent le
SIReB1 (X) du système.
même identifiant.
Une ou plusieurs cartes
Contactez Frico pour obtenir de l’aide.
SIReB1 (X) ne possèdent
aucun programme.
Deux ou plusieurs cartes
Contactez Frico pour obtenir de l’aide.
SIReB1 (X) du système sont
dotées de programmes
différents.
Une erreur est survenue sur
Débranchez toujours l'alimentation secteur
la sonde d’ambiance déportée lorsque vous connectez ou déconnectez des
sondes. Vérifiez le raccordement de la sonde.
SIReRTX connectée à
SIReB1(X), ou cette sonde est
manquante.
Une erreur est survenue sur
Vérifiez le raccordement de la sonde. Si aucune
la sonde interne de l’unité, ou sonde n’est présente, contactez Frico pour
cette sonde est manquante
obtenir de l'aide.
(s’applique aux unités dotées
d’une sonde intérne).
Une erreur est survenue
Vérifiez les connexions entre SIReUB1 et
sur la sonde d’ambiance
SIReB1(X). Remplacez les câbles modulaires
interne de l’unité de contrôle défectueux. Vérifiez si une sonde extérieure
SIReUB1.
SIReRTX fonctionne. Si l’erreur n’est pas
résolue, la carte SIReUB1 doit être remplacée.
41
SIRe Basic
IT
Quick guide/Start up
Funzionamento senza unità di controllo
1. Controllare che siano presenti
tutti i componenti (vedere la sezione
Componenti).
2. Montare e collegare tutte le unità e i
componenti e, dove applicabile, gli accessori
(ad es. l'attuatore), vedere lo schema di
cablaggio. Quando sono collegate più
unità, impostare un ID unico per ciascuna
unità (1-9), impostabile nel selettore ID di
SIReB1/B2/B1EC.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Ogni unità deve
avere un ID univoco
sulla relativa scheda
SIReB1/B2/B1EC.
3. Attivare tutte le unità.
4. Se necessario, scollegare e ricollegare
SIReUB1 per inizializzare il controllo del
sistema.
42
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Per utilizzare
temporaneamente
l'unità senza controllo
esterno selezionare la
modalità 0.
SIRe Basic
IT
Primo avvio
30 - 60 s
2 0. 8
Temperatura ambiente prevalente
C
Impostare la
temperatura
ambiente desiderata
5 - + 30 °C
Impostare
i passi del
ventilatore 1 - 5
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
Attivare il riscaldamento
0 = Senza riscaldamento
1 = Passo riscaldamento 1 possibile
2 = Passo riscaldamento 2 possibile
(3 = Passo riscaldamento 3 possibile)
Passi del riscaldamento controllati
tramite il termostato.
43
SIRe Basic
IT
Componenti
SIReB
C
SIReUB1
Supporto per installazione a
parete
Typ
SIReCC605
Description
HxWxD
[mm]
L
[m]
Pannello di controllo con sensore della
120x70x35
temperatura ambiente
Cavo modulare RJ12 (6/6)
SIReUB1
SIReCC605
5
Opzione
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC
Type
Description
HxWxD
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
Sensore esterno della temperatura ambiente
Elemento di giunzione tra due pezzi RJ11 (4/4)
Elemento di giunzione tra due pezzi RJ12 (6/6)
Cavo modulare RJ12 (6/6)
Cavo modulare RJ12 (6/6)
Cavo modulare RJ12 (6/6)
Cavo modulare RJ12 (6/6)
Cavo modulare RJ11 (4/4)
Cavo modulare RJ11 (4/4)
Cavo modulare RJ11 (4/4)
Cavo modulare RJ11 (4/4)
70x33x23
44
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
SIRe Basic
IT
Controllo dell'acqua - kit di valvole
VOS
TBVC
SD230
SD230
Controllo dell'acqua - opzione
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, strumento di
regolazione per kit di
valvole VOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Tipo
N°.RSK
Descrizione
Collegamento
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
Aperto/chiuso
Aperto/chiuso
Aperto/chiuso
Aperto/chiuso
Indipendente dalla pressione
Indipendente dalla pressione
Indipendente dalla pressione
Indipendente dalla pressione
Valvola a tre vie e attuatore aperto/chiuso
Valvola a tre vie e attuatore aperto/chiuso
Valvola a tre vie e attuatore aperto/chiuso
Strumento di regolazione per kit di valvole VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
482 98 30
45
IT
SIRe Basic
Modalità di funzionamento
Modalità di funzionamento Barriere d'aria
Le impostazioni di fabbrica offrono il
controllo manuale del ventilatore e del
riscaldamento controllati tramite accensione/
spegnimento del termostato. Impostare il
parametro P04 su 1 (vedere il menu dei
parametri alla pagina successiva) per far
sì che il termostato controlli l'accensione/
spegnimento sia del ventilatore che del
riscaldamento.
Modalità di funzionamento
termoventilatori
Impostare la velocità massima del ventilatore,
il passo di riscaldamento e la temperatura
ambiente desiderata. Il termostato controlla la
temperatura ambiente aumentando/riducendo
la velocità del ventilatore. Quando viene
raggiunta la temperatura ambiente desiderata,
l'attuatore/la valvola si chiude e il ventilatore
si arresta.
La velocità massima del ventilatore è limitata
al passo 4.
Se il Parametro P04 è stato modificato da
1 a 0 (vedere l'elenco di parametri alla
pagina successiva) il ventilatore funziona
in modo costante alla velocità impostata
e il termostato controlla l'accensione/
spegnimento del riscaldamento.
Generale
Modalità manuale
Regolazione del riscaldamento
Regolare l'impostazione della temperatura
sotto i 5 °C e nella finestra di stato
appariranno i seguenti simboli = modalità
manuale.
In modalità manuale, i passi del ventilatore
e del riscaldamento sono entrambi controllati
manualmente.
Quando la temperatura ambiente scende al
di sotto della temperatura di setpoint viene
attivato il primo passo del riscaldamento. Se
la temperatura continua a scendere, viene
attivato un altro passo (vedere la descrizione
del parametro P.00).
Tempo di arresto del ventilatore
Sistema on/off
Regolazione del riscaldamento
Quando la temperatura ambiente scende al
di sotto del setpoint, la valvola si apre per
attivare il riscaldamento.
Dopo l'attivazione del riscaldamento, il
ventilatore rimane in funzione per raffreddare
l'unità. Il tempo di arresto del ventilatore
è pari a 180 secondi o più breve se la
temperatura interna è inferiore a +30 °C.
Premere il pulsante ON /OFF per 2 secondi
per spegnere il sistema. Le funzioni di
sicurezza dell'unità sono ancora attivate
quando il sistema viene spento, il che significa
che il ventilatore potrebbe rimanere in
funzione per un istante dopo la selezione della
modalità OFF.
46
SIRe Basic
Menu Installatore
Menu parametri
Mantenere
premuto finché nella finestra
di stato non appare P00. Utilizzare le frecce
su/giù per scorrere tra i parametri.
Utilizzare le frecce su/giù per scorrere tra i
parametri.
Premere
una volta per cambiare
un'impostazione nel menu dei parametri.
I valori lampeggianti possono essere
regolati utilizzando le frecce su/giù e quindi
confermando. Mantenere premuto
per
tornare alla finestra di stato. (La finestra di
stato apparirà automaticamente dopo circa 50
secondi).
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
IT
P.01 Allarme surriscaldamento ON/OFF
Possibilità di bloccare l'allarme (solo per unità
con sensore della temperatura interna).
P.02 Tempo di arresto
Durata del funzionamento del ventilatore
dopo l'attivazione del riscaldamento.
P.03 Limite temperatura per arresto
Il tempo di arresto viene cancellato se la
temperatura interna scende sotto questo
valore impostato (solo per unità con sensore
della temperatura interna).
P.04 Controllo ventilatore
Selezionare la modalità manuale (0) o
automatica (1). Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione Modalità di funzionamento.
P.05 Temperatura interna
Temperatura interna prevalente. Quando
sono collegate più unità, viene mostrato solo
il valore di picco (solo per unità con sensore
della temperatura interna).
Descrizione dei parametri
P.06 - P.13 Tempo di funzionamento
P.00 Differenza di temperatura passi
riscaldamento
Tempo di funzionamento per i passi del
ventilatore e del riscaldamento.
Impostare la differenza tra i passi di
riscaldamento in modalità automatica per le
unità elettriche, o in alternativa la differenza
tra i passi della velocità del ventilatore per
termoventilatori con batteria adacqua.
Numero
Descrizione
parametro
P.00
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06 - 13
Differenza di temperatura tra i passi di riscaldamento o in
alternativa differenza di velocità tra i passi del ventilatore.
Allarme surriscaldamento ON/OFF ON=1; OFF=0 9.
Tempo di arresto con riscaldamento attivato
Limite di temperatura per arresto ventilatore
Controllo ventilatore: Manuale o Automatico; 0=Manuale,
1 = Automatico
Visualizzazione temperatura interna/di mandata dell'unità
Tempo funzionamento
Intervallo di Factory
regolazione setting
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
10-300
10-40
1
180 seconds
30 °C
0 = Barriere d'aria
1 = Termoventilatori
0/1
0-100
0-99999
47
SIRe Basic
IT
Alarm
Causa
Soluzione
A.FA
Allarme
motore.
Interruttore di protezione termica
attivato. Uno o più motori
surriscaldati. (Solo per unità con
interruttori di protezione termica.)
Controllare che non vi siano ostruzioni
alla ripresa e mandata dell'aria dell'unità.
Dopo che il motore surriscaldato si sarà
raffreddato, l'interruttore di protezione
termica si disattiverà e si potrà resettare
l'allarme. In caso di allarmi ripetuti,
controllare i motori; sostituire i motori
danneggiati.
A.ot
Allarme
surriscald.
La temperatura dell'unità ha superato
il limite che attiva l'allarme di
surriscaldamento. (Solo per unità con
sensore della temperatura interna.)
Controllare che non vi siano ostruzioni alla
ripresa e mandata dell'aria dell'unità, il
funzionamento di attuatore/valvola, acqua
di ritorno e sensori della temperatura
interna nell'unità
3 secondi
r. e s
A. o t
Il codice di allarme
inizia a lampeggiare
Alarm
Causa
Mancanza di contatto tra
SIReB1(X) e SIReUB1.
E.co
Errore
comunicazioni
E.cF
Errore ID
E.rt
Errore sensore
ambiente
E.It
Errore sensore
interno
E.ru
Errore sensore
ambiente
48
Soluzione
Controllare il collegamento tra SIReB1(X) e
SIReUB1. Sostituire eventuali cavi modulari.
Errori ripetuti, contattare Frico.
Scheda PC SIReB1/B2/B1EC
Scollegare l'alimentazione elettrica e
ID=0
selezionare un numero ID differente per ogni
SIReB1(X) presente nel sistema.
Due o più SIReB1(X) hanno lo Scollegare l'alimentazione elettrica e
stesso numero ID.
selezionare un numero ID differente per ogni
SIReB1(X) presente nel sistema.
Uno o più SIReB1(X) non
Contattare Frico per assistenza.
hanno programmi.
Due o più SIReB1(X) presenti Contattare Frico per assistenza.
nel sistema hanno programmi
diversi.
Errore del sensore esterno
Scollegare sempre l'alimentazione elettrica
quando si collegano e scollegano i sensori.
della temperatura ambiente
Controllare il collegamento del sensore.
SIReRTX (opzionale) o
sensore mancante collegato a
SIReB1(X).
Errore del sensore interno
Controllare il collegamento del sensore. Se
all'unità o sensore mancante non è presente il sensore, contattare Frico
(per unità dotate di sensore
per assistenza.
interno).
Errore del sensore ambiente Controllare i collegamenti tra SIReUB1
interno dell'unità di controllo e SIReB1(X). Sostituire eventuali cavi
SIReUB1.
modulari. Controllare se un sensore esterno
SIReRTX (opzionale) sta funzionando. Se
l'errore persiste, occorrerà sostituire l'unità
di controllo SIReUB1.
SIRe Basic
Quick guide/Start up
Bedrijf zonder regelunit
1. Controleer of alle onderdelen aanwezig
zijn (zie hoofdstuk Onderdelen).
2. Installeer alle units en onderdelen en,
indien van toepassing, accessoires (bijv.
aandrijving) en sluit deze aan volgens het
bedradingsschema. Als er meerdere units
zijn aangesloten, stel dan een unieke ID in
voor iedere unit (1-9) via de ID-selector van
de SIReB1/B2/B1EC.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
NL
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Selecteer stand 0
om de unit tijdelijk
zonder externe
regeling te laten
draaien.
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Iedere unit moet
over een unieke
ID op de SIReB1/
B2/B1EC-kaart
beschikken.
3. Start alle units op.
4. Koppel SIReUB1 indien nodig los en weer
aan om de regeling van het systeem te
initialiseren.
49
SIRe Basic
NL
Opstarten
30 - 60 s
2 0. 8
Huidige kamertemperatuur
C
Stel de gewenste
kamertemperatuur
in tussen 5 - + 30
°C
Stel
ventilatorstappen
1 - 5 in
Activeren verwarming
0 = geen verwarming
1 = verwarmingsstap 1 mogelijk
2 = verwarmingsstap 2 mogelijk
(3 = verwarmingsstap 3 mogelijk).
Verwarmingsstappen aangestuurd
via thermostaat.
50
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
SIRe Basic
NL
Onderdelen
SIReB
SIReUB1
Typ
SIReUB1
SIReCC605
Hoes wand-gemonteerde
unit
SIReCC605
Omschrijving
HxWxD
[mm]
Regelunit met
kamertemperatuursensor
Modulaire kabel
L
[m]
120x70x35
5
Optie
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC
Type
Omschrijving
HxWxD
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
Externe sensor kamertemperatuur
70x33x23
Koppelstuk two pcs. RJ11 (4/4)
Koppelstuk for two pcs. RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
51
SIRe Basic
NL
Waterregeling - kleppenset
VOS
TBVC
SD230
SD230
Waterregeling - optie
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, instelgereedschap
voor kleppen VOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Type
RSK-no.
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
52
482 98 30
Omschrijving
Aansluiting
Externe sensor kamertemperatuur
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
Koppelstuk two pcs. RJ11 (4/4)
Koppelstuk for two pcs. RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Afstelgereedschap voor kleppenpakket VOS, VOSP
SIRe Basic
NL
Bedrijfsstanden
Bedrijfsstanden Luchtgordijnen
In de fabrieksinstellingen worden de
ventilator en de verwarming handmatig via
een thermostaat aangestuurd. Stel parameter
P04 in op 1 (zie parametermenu op de
volgende pagina) om de thermostaat het in-/
uitschakelen van zowel de ventilator als de
verwarming te laten regelen.
Bedrijfsstanden luchtverhitters water
Stel maximaal ventilatortoerental,
verwarmingsstap en gewenste
kamertemperatuur in. De thermostaat
regelt de kamertemperatuur door het
ventilatortoerental te verhogen/verlagen. Als
de gewenste kamertemperatuur is bereikt,
sluit de aandrijving/klep en stopt de ventilator.
Maximaal ventilatortoerental is beperkt tot
stap 4.
Als de parameter P04 wordt omgezet van
1 naar 0 (zie parameterlijst op volgende
pagina), draait de ventilator continu op het
ingestelde toerental en regelt de thermostaat
of de verwarming aan of uit staat.
Algemeen
Handmatige stand
Warmteregeling
Als de temperatuur onder 5 °C wordt
ingesteld, verschijnen de volgende symbolen
in het display = handmatige stand.
In de handmatige stand worden zowel
de ventilator- als de verwarmingsstappen
handmatig aangestuurd.
Als de kamertemperatuur tot onder een
ingestelde temperatuur daalt, wordt de
eerste verwarmingsstap geactiveerd. Als
de temperatuur blijft dalen, wordt de
volgende verwarmingsstap geactiveerd (zie
omschrijving onder parameters P.00).
Warmteregeling
Als de kamertemperatuur tot onder het
instelpunt daalt, opent de klep voor
verwarming.
Naloop van de ventilator
Systeem aan/uit
Als de verwarming wordt geactiveerd, loopt
de ventilator nog een tijdje door om de unit
af te koelen. Deze nalooptijd is maximaal
180 seconden nadat de interne temperatuur
gedaald is tot onder +30 °C.
Houd de AAN/UIT-toets 2 seconden ingedrukt
om het systeem uit te schakelen. Omdat de
veiligheidsfuncties geactiveerd blijven als het
systeem is uitgeschakeld, kan het zijn dat de
ventilator nog even doorloopt nadat de UITstand is geselecteerd.
53
SIRe Basic
NL
Installatiemenu
Parametermenu
Houd
ingedrukt totdat P00 in het
statusvenster wordt weergegeven. Met de pijl
omhoog/omlaag kunt u door de parameters
scrollen.
Met de pijl omhoog/omlaag kunt u door de
parameters scrollen.
Druk één keer op
om een instelling
in het parametermenu te wijzigen. De
knipperende waarden kunnen met de
pijl omhoog/omlaag worden aangepast.
Druk vervolgens op de bevestigingstoets.
Houd
ingedrukt om terug te gaan naar
het statusvenster. (Na ongeveer 50 seconden
gaat de regelunit automatisch terug naar het
statusvenster.)
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
Omschrijving parameters
P.00 Temperatuur verschil instelling verwarming
Stelt het verschil in tussen
verwarmingsstappen in automatische
stand voor elektrische units óf het verschil
tussen ventilatortoerentalstappen voor
luchtverhitters op water.
P.01 Alarm oververhitting AAN/UIT
Mogelijkheid om het alarm te blokkeren
(alleen voor units met een interne
temperatuursensor).
P.02 Nalooptijd
Tijd dat de ventilator blijft lopen terwijl de
verwarming is geactiveerd.
P.03 Temperatuurlimiet voor naloop
De nalooptijd wordt opgeheven als de interne
temperatuur tot onder deze ingestelde
waarde daalt (alleen voor units met interne
temperatuursensor).
P.04 Ventilatorregeling
Keuze uit manual(0) of auto (1), zie het
hoofdstuk Bedieningsstand voor meer
informatie.
P.05 Interne temperatuur
Huidige interne temperatuur. Als er meerdere
units zijn aangesloten, wordt alleen de
piekwaarde weergegeven (alleen voor units
met interne temperatuursensor).
P.06 - P.13 Looptijd
Looptijd voor ventilator- en
verwarmingsstappen.
List of parameters
Parameter- Omschrijving
nummer
Temperatuursverschil tussen verwarmingsstappen of verschil
P.00
tussen ventilatortoerentalstappen.
P.01
Oververhittingalarm AAN/UIT AAN=1; UIT=0
P.02
Nalooptijd als verwarming is geactiveerd
P.03
Temperatuurlimiet voor naloop ventilator
Instelbereik Fabrieks-instelling
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
10-300
10-40
1
180 seconds
30 °C
0 = Luchtgordijnen
1 = Luchtverhitter
P.04
Ventilatorregeling: Manual of Auto; 0=Manual, 1 = Auto
0/1
P.05
P.06 - 13
Display voor interne/uitlaattemperatuur
Looptijd
0-100
0-99999
54
SIRe Basic
Alarm
NL
Oorzaak
Aktie
Zorg ervoor dat er geen obstakels
zijn die de luchttoevoer en -afzuiging
blokkeren. Als de oververhitte motor
is afgekoeld, sluit de thermische
schakelaar weer en kan het alarm
gereset worden. Controleer de
motoren bij herhaaldelijke alarmen en
vervang beschadigde motoren.
Zorg ervoor dat er geen obstakels
zijn die de luchttoevoer en -afzuiging
van de unit blokkeren en controleer
het functioneren van de aandrijving/
klep, retourwater en interne
temperatuursensoren in de unit
A.FA
Motoralarm
Thermische schakelaar ingeschakeld.
Een of meerdere motoren zijn
oververhit. (Alleen units met
uitgeschakelde thermische
schakelaars.)
A.ot
Oververhittingsalarm
De temperatuur in de unit heeft
de alarmlimiet voor oververhitting
overschreden. (Alleen voor units met
interne unittemperatuur.)
3 seconden
r. e s
A. o t
Alarmcode begint te
knipperen
Storingscodes
Oorzaak
Aktie
Controleer de aansluiting tussen SIReB1(X) en
SIReUB1. Vervang eventuele modulaire kabels.
Herhaaldelijke fouten, neem contact op met
Frico.
Printplaat SIReB1/B2/B1EC
Onderbreek de stroomvoorziening en selecteer
ID=0
verschillende ID-nummers voor alle SIReB1(X) in
het systeem.
Twee of meer SIReB1(X)
Onderbreek de stroomvoorziening en selecteer
hebben hetzelfde ID-nummer. verschillende ID-nummers voor alle SIReB1(X) in
het systeem.
Een of meerdere SIReB1(X)
Neem contact op met Frico voor ondersteuning.
hebben geen programma's.
Twee of meerdere SIReB1(X) Neem contact op met Frico voor ondersteuning.
in het systeem hebben
verschillende programma's.
Haal de unit altijd van de stroom bij het
Storing in of ontbrekende
aansluiten of loshalen van sensoren. Controleer
externe kamersensor
SIReRTX (optie) aangesloten de aansluiting van de sensor.
op SIReB1(X).
Storing op of ontbrekende
Controleer de aansluiting van de sensor. Neem
interne sensor in de unit
voor ondersteuning contact op met Frico als er
(van toepassing op units met geen sensor is.
interne sensor).
Storing op interne
Controleer de aansluitingen tussen SIReUB1 en
kamersensor in de regelunit
SIReB1(X). Vervang eventuele modulaire kabels.
SIReUB1.
Controleer of de externe sensor SIReRTX (optie)
functioneert. Als de storing niet kan worden
hersteld, moet de SIReUB1 worden vervangen.
SIReB1(X) heeft geen contact
met SIReUB1.
E.co
Communicatie
E.cF
ID-storing
E.rt
Storing
kamersensor
E.It
Storing interne
sensor
E.ru
Storing
kamersensor
55
SIRe Basic
NO
Quick guide/Start up
Drift uten kontrollenhet
1. Kontroller at alle bestanddeler finnes (se
avsnittet Bestanddeler).
2. Monter og koble til alle apparater og
komponenter og eventuelt tilbehør (f.eks.
aktuator), se koblingsskjema. Når flere
apparater er koblet til, skal hvert apparat
ha en unik ID (1–9) som stilles inn på IDvelgeren for SIReB1/B2/B1EC.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Hvert apparat
skal ha en unik ID
SIReB1/B2/B1ECkortet.
3. Start alle apparater.
4. Ved behov kan SIReUB1 kobles fra et
øyeblikk for å igangsette systemkontrollen.
56
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Velg 0 for å kjøre
apparatet midlertidig
uten ekstern
regulering.
SIRe Basic
NO
Oppstart
30 - 60 s
2 0. 8
Gjeldende romtemperatur
C
Velg ønsket
romtemperatur
mellom 5 og 30 °C
Velg viftetrinn
mellom 1 og 5
Aktiver varme
0 = Ingen varme
1 = Varmetrinn 1 mulig
2 = Varmetrinn 2 mulig
(3 = Varmetrinn 3 mulig)
Varmetrinn styrt av termostat.
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
57
SIRe Basic
NO
Bestanddeler
SIReB
SIReUB1
Deksel til veggenhet
SIReCC605
Type
Beskrivelse
SIReUB1
SIReCC605
Kontrollenhet med romtemperaturføler
Modulærkabel RJ12 (6/6)
HxBxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
5
Ekstrautstyr
SIReRTX
SIReCJ4
Type
NRF-no.
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
85 022 94
58
85 022 95
85 022 96
85 022 97
85 022 98
85 022 99
85 023 01
85 023 02
85 023 03
EL-no.
SIReCJ6
Beskrivelse
Ekstern romtemperaturføler
Skjøtestykke for to stk. RJ11 (4/4)
Skjøtestykke for to stk. RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
SIReCC
HxBxD
[mm]
70x33x23
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
SIRe Basic
NO
Vannregulering - ventilsett
VOS
TBVC
SD230
SD230
Vannregulering - ekstrautstyr
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, justeringsverktøy
for ventilpakkeVOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Type
Beskrivelse
Tilkobling
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
På/av
På/av
På/av
På/av
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Trykkuavhengig
Treveisventil og regulator på/av
Treveisventil og regulator på/av
Treveisventil og regulator på/av
Justeringsverktøy for ventilpakke VOS, VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
59
NO
SIRe Basic
Driftsmoduser
Driftsmoduser Luftporter
Fabrikkinnstillingene gir manuell viftestyring
og varme styrt av termostat på/av. Still inn
parameter P04 til 1 (se parametermeny på
neste side) for å få termostaten til å regulere
både vifte og varme av/på.
Driftsmoduser vannforsynte varmluftsvifter
Still inn maksimal viftehastighet, varmetrinn
og ønsket romtemperatur. Termostaten
regulerer romtemperaturen ved å øke/
redusere viftehastigheten. Når ønsket
romtemperatur er oppnådd, lukkes
regulatoren/ventilen, og viften stopper.
Maksimal viftehastighet er begrenset til trinn
4.
Hvis parameter P04 endres fra 1 til 0
(se parameterliste på neste side), kjøres
viften kontinuerlig ved valgt hastighet og
termostaten regulerer varmen av/på.
Generelt
Manuell drift
Varmeregulering
Senk temperaturinnstillingen under 5 °C.
Følgende symboler vises i statusvinduet =
manuell modus.
I manuell modus reguleres både vifte- og
varmetrinn manuelt.
Når romtemperaturen faller under innstilt
temperaturverdi, aktiveres første varmetrinn.
Hvis temperaturen fortsetter å falle, aktiveres
enda et varmetrinn (se beskrivelsen under
parameterne P.00).
Varmeregulering
Når romtemperaturen faller under børverdi,
åpnes ventilen for varme.
Ettergang vifte
System på/av
Når varmen er aktivert, fortsetter
viften å kjøre for å kjøle ned apparatet.
Ettergangstiden er 180 sekunder eller kortere
hvis interntemperaturen har falt under +30
°C .
Trykk på PÅ/AV-knappen i 2 sekunder
for å slå av systemet. Enhetens
sikkerhetsfunksjoner er fortsatt aktive etter at
systemet er slått av, som betyr at viften kan
fortsette å kjøre en stund etter at AV-modus
er valgt.
60
SIRe Basic
Installatørmeny
Parametermeny
Hold
inne til P00 vises i statusvinduet.
Bruk pil opp/ned til å bla mellom
parameterne.
Bruk pil opp/ned til å bla mellom
parameterne.
Trykk en gang på
for å endre en
innstilling på parametermenyen. Blinkende
verdier kan justeres med pil opp/ned
og deretter bekreftes. Hold
inne
for å komme tilbake til statusvinduet.
(Statusvinduet vises automatisk på nytt etter
ca. 50 sekunder.)
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
NO
Parameterbeskrivelse
P.00 Temperaturforskjell varmetrinn
Stiller inn forskjellen mellom
varmetrinnene i Auto-modus for elektriske
apparater, alternativt forskjellen mellom
viftehastighetstrinn for vannforsynte
varmluftsvifter.
P.01 Overopphetingsalarm PÅ/AV
Mulighet til å blokkere alarmen (gyldig bare
for apparater med intern temperaturføler).
P.02 Ettergangstid
Tid der viften fortsetter å kjøre når varmen er
aktivert.
P.03 Temperaturgrense for ettergang
Ettergangstid avbrytes hvis den interne
temperaturen faller under denne innstilte
verdien (gyldig bare for apparater med intern
temperaturføler).
P.04 Vifteregulering
Velg (0) eller (1), les mer under avsnittet
Driftsmodus.
P.05 Interntemperatur
Gjeldende interntemperatur. Bare
toppverdien vises når flere apparater er
tilkoblet (gjelder bare for apparater med
intern temperaturføler).
P.06 - P.13 Kjøretid
Kjøretid for vifte- og varmetrinn.
Parameterliste
ParameterBeskrivelse
nummer
Temperaturforskjell mellom varmetrinn eller forskjell
P.00
mellom viftehastighetstrinn.
P.01
Overopphetingsalarm PÅ/AV PÅ=1; AV=0
P.02
Ettergangstid når varme er aktivert
P.03
Temperaturgrense for ettergang vifte
Innstillingsområde
0,5-10
1/0
10-300
10-40
P.04
Vifteregulering: Manuell eller Auto; 0=Manuell, 1 = Auto
0/1
P.05
P.06 - 13
Visning av apparatets interntemp./utblåsn.temp.
Kjøretid
0-100
0-99999
Fabrikkinnstilling
1.0 °C (0,5 °C
SWH)
1
180 s
30 °C
0 = luftporter
1 = varmevifte
61
SIRe Basic
NO
Alarm
Årsak
Handling
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak. Når den
overopphetede motoren har kjølt seg ned,
lukkes termobryteren igjen, og alarmen kan
tilbakestilles. Sjekk motorene ved gjentatte
alarmer, og bytt ut ødelagte motorer.
Kontroller at ikke noe sperrer for apparatets
luftinntak og -uttak, funksjonen til
regulatoren/ventilen, returvann og interne
temperaturfølere i apparatet.
A.FA
Motor alarm
Termobryter er utløst. En eller
flere motorer er overopphetet.
(Bare apparater med uttrukkede
termobrytere.)
A.ot
Overopphetingsalarm
Temperaturen i apparatet har
oversteget alarmgrensen for
overoppheting. (Gjelder bare for
apparater med interntemperatur.)
3 sekunder
r. e s
A. o t
Alarmkoden
begynner å blinke
Error code
Cause
Action
Feilkode
Årsak
Handling
Kommunikasjon SIReB1(X) har ikke
kontakt med SIReUB1.
Kontroller tilkoblingen mellom
SIReB1 og SIReUB1. Bytt ut eventuelle
modulærkabler. Gjentatte feil, kontakt
Frico.
Avbryt strømforsyningen og velg
forskjellige ID-numre for alle SIReB1(X) i
systemet.
Avbryt strømforsyningen og velg
forskjellige ID-numre for alle SIReB1(X) i
systemet.
Kontakt Frico for støtte.
E.co Kommunikasjon PC-kort SIReB1/B2/B1EC ID=0
To eller flere SIReB1(X) har samme IDnummer
E.cF ID-feil
E.rt
Romfølerfeil
E.It
Intern følerfeil
E.ru Romfølerfeil
62
En eller flere SIReB1(X) mangler
programmer.
To eller flere SIReB1(X) i systemet har
forskjellige programmer.
Feil i eller manglende ekstern romføler
SIReRTX (ekstrautstyr) koblet til
SIReB1(X).
Feil på eller manglende føler i
apparatet (gjelder bare apparater med
intern føler).
Feil på intern romføler i kontrollenhet
SIReUB1.
Kontakt Frico for støtte.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
Kontroller følerens tilkobling. Hvis føler
mangler, kontakt Frico for støtte.
Kontroller tilkoblingene mellom
SIReUB1 og SIReB1(X). Bytt ut
eventuelle modulærkabler. Kontroller
om en ekstern føler SIReRTX
(ekstrautstyr) fungerer. Hvis feilen ikke
er rettet opp, må SIReUB1 byttes ut.
SIRe Basic
Quick guide/Start up
Praca bez sterownika
1.Sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie części
składowe (patrz część Części składowe).
2.Zamontuj i podłącz wszystkie urządzenia i
komponenty, a także wyposażenie dodatkowe, jeśli
występuje (np. siłownik) – patrz schemat połączeń.
W razie podłączenia kilku urządzeń, ustaw dla
każdego z nich niepowtarzalne ID (1-9) za pomocą
wybieraka ID karty SIReB1/B2/B1EC.
3.Włącz zasilanie wszystkich urządzeń.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
PL
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Służy do tymczasowego
uruchamiania
urządzenia bez wybrania
trybu 0 przez sterowanie
zewnętrzne.
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Każde urządzenie
powinno mieć
niepowtarzalny
identyfikator na swojej
karcie SIReB1/B2/B1EC.
4.W razie potrzeby odłącz i podłącz sterownik
SIReUB1, aby uruchomić sterowanie systemu.
63
SIRe Basic
PL
Rozruch
30 - 60 s
2 0. 8
Aktualna temperatura pomieszczenia
C
Wybierz żądaną
temperaturę
pomieszczenia 5 - +
30°C
Ustaw obroty
wentylatora 1 - 5
Włącz ogrzewanie
0 = Brak ogrzewania
1 = Możliwy 1 poziom ogrzewania
2 = Możliwy 2 poziom ogrzewania
(3 = Możliwy 3 poziom ogrzewania)
Poziomy ogrzewania ustawiane przez
termostat.
64
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
SIRe Basic
PL
Części składowe
SIReB
Pokrywa naścienna
SIReUB1
Typ
SIReCC605
Opis
HxWxD
[mm]
Sterownik z czujnikiem temperatury
pomieszczenia
Kabel modułowy RJ12 (6/6)
SIReUB1
SIReCC605
L
[m]
120x70x35
5
Opcja
SIReRTX
Type
SIReRTX
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
SIReCJ4
SIReCJ6
Opis
Zewnętrzny czujnik temperatury
pomieszczenia
Połączenie. RJ11 (4/4)
Połączenie. RJ12 (6/6)
Kabel modułowy RJ12 (6/6)
Kabel modułowy RJ12 (6/6)
Kabel modułowy RJ12 (6/6)
Kabel modułowy RJ12 (6/6)
Kabel modułowy RJ11 (4/4)
Kabel modułowy RJ11 (4/4)
Kabel modułowy RJ11 (4/4)
Kabel modułowy RJ11 (4/4)
SIReCC
HxWxD
L
[m]
70x33x23
10
3
5
10
15
3
5
10
15
65
SIRe Basic
PL
Regulacja przepływu wody – zestaw zaworów
VOS
TBVC
SD230
SD230
Regulacja przepływu wody –
opcja
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, narzędzie do regulacji
zestawu zaworów VOS, VOSP.
SD230
SD230
TBVCMP
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Type
RSK-no.
Opis
Złącze
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
Wł./Wył.
Wł./Wył.
Wł./Wył.
Wł./Wył.
Niezależny od ciśnienia
Niezależny od ciśnienia
Niezależny od ciśnienia
Niezależny od ciśnienia
Zawór 3-drogowy i siłownik dwupołożeniowy
Zawór 3-drogowy i siłownik dwupołożeniowy
Zawór 3-drogowy i siłownik dwupołożeniowy
Narzędzie do regulacji zestawu zaworów VOS,VOSP
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
66
482 98 30
SIRe Basic
PL
Tryby pracy
Tryby pracy Kurtyny powietrzne
Ustawienia fabryczne umożliwiają ręczne sterowanie
wentylatorem oraz sterowanie ogrzewaniem poprzez
włączanie/ wyłączanie termostatu. Ustaw wartość P04
parametru na 1 (patrz menu parametrów na następnej
stronie), aby termostat sterował wentylatorem i
włączaniem/wyłączaniem ogrzewania.
Tryby pracy nagrzewnic z wymiennikiem
wodnym
Ustaw maksymalne obroty wentylatora, poziom
ogrzewania i żądaną temperaturę pomieszczenia.
Termostat steruje temperaturą pomieszczenia,
zwiększając/zmniejszając obroty wentylatora. Po
osiągnięciu żądanej temperatury pomieszczenia,
siłownik/ zawór zamknie się, a wentylator zatrzyma
się.
Maksymalna prędkość wentylatora jest ograniczona
do poziomu 4.
Jeśli wartość P04 parametru zostanie zmieniona z 1
na 0 (patrz lista parametrów na następnej stronie),
wentylator będzie pracował bez przerwy z zadaną
prędkością, a termostat będzie włączał/wyłączał
ogrzewanie.
Informacje ogólne
Tryb ręczny
Regulacja ogrzewania
Zmniejsz ustawienie temperatury poniżej 5°C – w
oknie stanu pojawią się następujące symbole = tryb
ręczny.
W trybie ręcznym zarówno poziom wentylatora, jak
i poziom ogrzewania są regulowane ręcznie.
Kiedy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej
wartości zadanej, zostaje uruchomiony pierwszy
poziom ogrzewania. Jeśli temperatura nadal spada,
zostaje uruchomiony kolejny poziom ogrzewania
(patrz opis pod parametrami P.00).
Regulacja ogrzewania
Kiedy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej
wartości zadanej, zawór otwiera się, umożliwiając
ogrzewanie.
Praca dod. went.
System wł./wył.
Po włączeniu ogrzewania wentylator kontynuuje pracę,
aby schłodzić urządzenie. Czas pracy dodatkowej
wynosi 180 sekund lub mniej, jeśli temperatura
wewnętrzna spadnie poniżej +30°C.
Naciskaj przycisk WŁ./WYŁ. przez 2 sekundy,
aby wyłączyć system. Po wyłączeniu systemu,
zabezpieczenia urządzenia pozostają aktywne, w
związku z czym po wybraniu trybu WYŁ. wentylator
może jeszcze przez chwilę pracować.
67
SIRe Basic
PL
Menu instalatora
Parametry menu
Naciskaj , aż w oknie stanu pojawi się komunikat
P00. Użyj klawiszy strzałek góra/dół, aby przeglądać
parametry.
Użyj klawiszy strzałek góra/dół, aby przeglądać
parametry.
Ponownie naciśnij
, aby zmienić ustawienie w
menu parametrów. Pulsujące wartości można zmienić,
używając klawiszy strzałek góra/dół, a następnie
zatwierdzić. Naciskaj
, aby powrócić do okna
stanu. (Po około 50 sekundach nastąpi automatyczny
powrót do okna stanu).
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
Opis parametrów
P.00 Różnica temperatury między poziomami
ogrzewania
P.01 Alarm przegrzania WŁ./WYŁ.
Możliwość zablokowania alarmu (dotyczy tylko
urządzeń z czujnikiem temperatury wewnętrznej).
P.02 Czas pracy dod.
Czas dalszej pracy wentylatora po włączeniu
ogrzewania.
P.03 Limit temperatury dla pracy dod.
Czas pracy dodatkowej zostaje anulowany, jeśli
temperatura wewnętrzna spadnie poniżej tej wartości
zadanej (dotyczy tylko urządzeń z czujnikiem
temperatury wewnętrznej).
P.04 Ster. went.
Wybierz tryb ręczny (0) lub automatyczny (1) –
dodatkowe informacje podano w części Tryb pracy.
P.05 Temperatura wew.
Aktualna temperatura wewnętrzna. W razie
podłączenia kilku urządzeń wyświetlana jest tylko
wartość szczytowa (dotyczy tylko urządzeń z
czujnikiem temperatury wewnętrznej).
P.06 - P.13 Czas pracy
Czas pracy poziomów wentylatora i ogrzewania.
Ustawia różnicę między poziomami ogrzewania w
trybie automatycznym w przypadku nagrzewnic
elektrycznych lub różnicę między poziomami obrotów
wentylatora w przypadku nagrzewnic z wymiennikiem
wodnym.
Numer
parametru
Opis
Zakres
Ustawienie fabryczne
ustawień
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
P.01
P.02
P.03
Różnica temperatury między poziomami ogrzewania
lub różnica między poziomami obrotów wentylatora.
Alarm przegrzania WŁ./WYŁ. WŁ.=1; WYŁ.=0
Czas pracy dod. przy włączonym ogrzewaniu
Limit temperatury dla pracy dod.
1/0
10-300
10-40
P.04
Ster. went.: Ręcznie lub Auto; 0=Ręcznie, 1 = Auto
0/1
P.05
P.06 - 13
Wyświetlanie temperatury wew./wyw. urządzenia
Czas pracy
1
180 seconds
30 °C
0 = Kurtyny powietrzne
1 = Nagrzewnica
0-100
0-99999
P.00
68
SIRe Basic
Alarm
PL
Przyczyna
Działanie
Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotu i wylotu
powietrza w urządzeniu. Kiedy przegrzany silnik
ostygnie, wyłącznik termiczny wyłącza się i można
skasować alarm. W przypadku powtórnych
alarmów należy sprawdzić silniki i w razie
potrzeby wymienić.
Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotu i wylotu
powietrza w urządzeniu oraz działanie siłownika/
zaworu, czujników temperatury wody powrotnej i
wewnętrznego w urządzeniu
A.FA
Alarm silnika
Zadziałał wyłącznik termiczny. Doszło do
przegrzania jednego lub kilku silników.
(Tylko urządzenia z zewnętrznymi
wyłącznikami termicznymi).
A.ot
Alarm
przegrzania
Temperatura w urządzeniu przekracza
limit alarmowy przegrzania. (Dotyczy
tylko urządzeń z wewnętrznym czujnikiem
temperatury).
3 sekundy
r. e s
A. o t
Kod alarmu zaczyna
pulsować
Kody błędów
E.co
Komunikacja
Przyczyna
Działanie
SIReB1(X) nie ma kontaktu z
SIReUB1.
Sprawdź połączenie między urządzeniami SIReB1(X) i
SIReUB1. Wymień kable modułowe. Powtarzające się
błędy, skontaktuj się z firmą Frico.
Odłącz zasilanie i wybierz inne numery ID dla
wszystkich urządzeń SIReB1(X) w systemie.
Odłącz zasilanie i wybierz inne numery ID dla
wszystkich urządzeń SIReB1(X) w systemie.
ID karty PC SIReB1/B2/B1EC = 0
Dwa lub więcej urządzeń
SIReB1(X) ma ten sam numer ID.
E.cF
E.rt
E.It
E.ru
Jedno lub więcej urządzeń
SIReB1(X) nie ma programów.
Błąd ID
Dwa lub więcej urządzeń
SIReB1(X) w systemie ma różne
programy.
Błąd czujnika
Błąd lub brak zewnętrznego
pomieszczenia
czujnika pomieszczenia SIReRTX
(wyposażenie dodatkowe)
podłączonego do urządzenia
SIReB1(X)
Błąd czujnika wew. Błąd lub brak czujnika
wewnętrznego w urządzeniu
(dotyczy urządzeń z czujnikiem
wewnętrznym).
Błąd czujnika
Błąd wewnętrznego czujnika
pomieszczenia
pomieszczenia w sterowniku
SIReUB1.
Skontaktuj się z firmą Frico, aby uzyskać pomoc.
Skontaktuj się z firmą Frico, aby uzyskać pomoc.
Zawsze odłączaj zasilanie przed podłączeniem lub
odłączeniem czujników. Sprawdź podłączenie czujnika.
Sprawdź podłączenie czujnika. W razie braku czujnika,
skontaktuj się z firmą Firco, aby uzyskać pomoc.
Sprawdź połączenia między urządzeniami SIReUB1
i SIReB1(X). Wymień kable modułowe. Sprawdź, czy
działa czujnik zewnętrzny SIReRTX (wyposażenie
dodatkowe). Jeśli nie można naprawić błędu, należy
wymienić urządzenie SIReUB1.
69
SIRe Basic
RU
Quick guide/Start up
Работа без внешнего управления
1.Проверьте, что все составляющие элементы
системы на месте(смотрите раздел
Комплектующие элементы).
2.Смонтируйте и подсоедините все составляющие
элементы и принадлежности (например привод),
смотрите соответствующие диаграммы. При
наличиии в системе нескольких аппаратов,
выставьте для каждого аппарата свой IDномер(от 1 до 9),который устанавливается на
плате SIReB1/B2/B1EC в разделе установка IDномера.
3
4
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
5
PE N L
V
SUPPLY 230
6
2
7
1
8
0
9
Каждый прибор
должен иметь
индивидуальный
ID-номер на плате
SIReB1/B2/B1EC.
3.Подведите питание ко всем аппаратам.
4.При необходимости ативации системы контроля,
отсоедините и повторно подключите панель
управления SIReUB1.
70
3
4
5
6
2
7
1
8
0
9
Для временного
запуска без внешнего
управления
установите ID-0 на
селекторе встроенной
управляющей платы.
SIRe Basic
RU
30 - 60 s
Запуск системы
2 0. 8
Текущая температура
в помещении
C
20
+
+
-
3
+
+
_
1
+
+
Выберите
необходимую
температуру в
помещении 5 - + 30
°C
Выберите
режим
скорости1
-5
Включите нагрев
0 = Нагрев выключен
1 = Включена 1-я ступень нагрева
2 = Включена 2-я ступень нагрева
(3 = Включена 3-я ступень нагрева)
Регулирование нагрева термостатом.
71
SIRe Basic
RU
Комплектующие элементы
SIReB
SIReUB1
SIReCC605
Накладка на стену
Модель
Описание
Габариты
[мм]
Панель управления со встроенным датчиком
комнатной температуры
Разъем RJ12 (6/6)
SIReUB1
SIReCC605
L
[м]
120x70x35
5
Принадлежности
SIReRTX
Модель
SIReCJ4
RSK-no.
E-no.
SIReRTX
673 09 22
87 510 12
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
72
SIReCJ6
Описание
внешний датчик комнатной
температуры
Разъем RJ11 (4/4)
Разъем RJ12 (6/6)
кабель с разъемами RJ12 (6/6)
кабель с разъемами RJ12 (6/6)
кабель с разъемами RJ12 (6/6)
кабель с разъемами RJ12 (6/6)
кабель с разъемами RJ11 (4/4)
кабель с разъемами RJ11 (4/4)
кабель с разъемами RJ11 (4/4)
кабель с разъемами RJ11 (4/4)
SIReCC
Габариты
[мм]
L
[м]
70x33x23
3
5
10
15
3
5
10
15
SIRe Basic
RU
Регулировка расхода воды - комплект
клапанов
VOS
TBVC
SD230
SD230
Регулировка расхода воды принадлежности
TBVC
BPV10
AV
BPV10
AV
VOSP
TBVCMP
VAT, рукоятка изменения
расхода (регулировка Кv)
SD230
SD230
TBVCMP
VOS, VOSP.
BPV10
AV
BPV10
AV
VOT
TRVS
SD230
SD230
TRVS
Модель
RSK-no.
Описание
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
On/off
DN15
On/off
DN15
On/off
DN20
On/off
DN25
Постоянного расхода
DN15
Постоянного расхода
DN15
Постоянного расхода
DN20
Постоянного расхода
DN25
3-х ходовой клапан и электропривод on/off
DN15
3-х ходовой клапан и электропривод on/off
DN20
3-х ходовой клапан и электропривод on/off
DN25
VAT, рукоятка изменения расхода (регулировка Кv) VOS, VOSP
482 98 30
Соединение
73
RU
SIRe Basic
Режимы работы
Режимы работы Воздушные завесы
Заводские настройки обеспечивают ручное
управление вентилятором и регулирование
мощности термостатом в режиме on/off. Если
изменить параметр Р04 на 1 (см. список параметров
на следующей странице), то термостат будет будет
управлять скоростью и мощностью в режиме on/
off.
Режимы работы, тепловентиляторы с
подводом горячей воды
Установите максимальную скорость, уровень
мощности и требуемую комнатную температуру.
Термостат будет контролировать комнатную
температуру увеличивая/снижая скорость
вращения вентилятора. Когда заданная
температура будет достигнута, клапан закрывается
и вентилятор прекращает работать. Максимальный
режим скорости 4.
Если изменить параметр Р04 с 1 на 0(см. список
параметров на следующей странице), то вентилятор
будет работать на установленной скорости,
а мощность аппарата в режиме on/off будет
контролироваться термостатом.
Общие положения
Ручной режим
Регулирование мощности
При заданной температуре ниже 5 °C на дисплее
появится следующая индикация = ручной режим.
В ручном режиме регулирование скорости и
мощности осуществляется вручную.
Когда температура в помещении опускается ниже
заданной включается 1-я ступень нагрева. Если
температура продолжает падать, то включается 2-я
ступень.(См. ниже раздел описания параметров
Р.00).
Регулирование мощности
При снижении комнатной температуры ниже
установленного значения поступит сигнал на
привод для открытия вентиля подачи горячей
воды.
Время задержки работы вентилятора
После отключения нагрева вентилятор будет
продолжать работать для снятия остаточного
тепла. Время задержки составляет 180 сек. Период
задержки может быть короче, если в течение этого
времени температура внутри прибора опустится
ниже +30 °C и произойдет отключение по датчику
температуры.
74
Система вкл./выкл.
Для отключение системы на 2 сек. нажмите
кнопку ON /OFF. После выключения вентилятор
некоторое время может продолжать работать
для отвода остаточного тепла с нагревательных
элементов.
SIRe Basic
Меню настройщика
Меню параметров
Нажмите и удерживайте
пока в окне дисплея
не появится индикация P00. Используйте кнопки
со стрелками вверх/вниз для установки требуемых
значений. Используйте кнопки со стрелками вверх/
вниз для установки требуемых значений.
Нажмите один раз
для изменения значения
в меню параметров. Мигающие значения могут
изменяться кнопками со стрелками вверх/вниз
с последующим подтверждением выбранного
значения. Удерживайте в нажатом состоянии
для возврата в исходное состояние индикации.
(Автоматический возврат к индикации текущих
параметров произойдет через 50сек).
RU
Р.01 Аварийный сигнал перегрева ON/OFF
Имеется возможность блокировать индикацию
сигнала перегрева (только для приборов со
встроенным датчиком температуры).
Р.02 Время задержки
Время, в течение которого вентилятор продолжает
работать для отвода остаточного тепла от
нагревательных элементов после отключения
мощности.
P.03 Предельная температура включения
режима задержки
Режим задержки не активируется, если температура
внутри прибора ниже установленной (только для
приборов со встроенным датчиком температуры).
Р.04 Управление вентилятором
P.P0. 0.01
PPP..0.00222
P 0P.21 3
Описание параметров
Выберите ручной (0) или автоматический (1)
режим. Более подробно см. раздел Режимы работы.
Р.05 Температура внутри помещения
Текущее значение температуры. При работе
группы приборов на дисплей выводится только
пиковое значение(только для приборов со
встроенным датчиком температуры).
P.06 - P.13 Продолжительность работы
Продолжительность работы для вентилятора и
ступеней нагрева.
Р.00 Интервал температуры между
включением ступеней нагрева
Устанавливает интервал температуры между
включением ступеней нагрева в автоматическом
режиме для аппаратов с электронагревом или же
режимы скоростей вращения вентилятора для
тепловентиляторов с подводом горячей воды.
Список параметров
Номер
Описание
параметра
Интервал температуры между ступенями нагрева или же
P.00
интервал между уровнями скоростей вентилятора.
P.01
Аварийный сигнал по перегреву Вкл/Выкл Вкл=1; Выкл=0
P.02
Время задержки для отвода остаточного тепла
P.03
Предельная температура в режиме задержки
Диапазон Заводская
настройка
0,5-10
1.0 °C (0,5 °C SWH)
1/0
10-300
10-40
1
180 cek.
30 °C
0 =Воздушные завесы
1 = Тепловентилятор
P.04
Управление вентилятором: 0 = Ручной, 1 = Авто
0/1
P.05
P.06 - 13
Индикация температуры внутри/на выдуве прибора
Продолжительность работы
0-100
0-99999
75
SIRe Basic
RU
Код
Сигнал
Причина
A.FA
Аварийный
Сработывание термоконтакта.
сигнал отказа Перегрев одного или нескольких
двигателя
моторов. (Только для моделей со
встроенной термозащитой).
A.ot
Аварийный
сигнал по
перегреву
Температура внутри прибора
превысила заданный допустимый
уровень. (Только для приборов со
встроенным датчиком температуры).
Действия
Убедитесь, что ничто не препятствует
движению воздуха на входе и выходе.
После того, как двигатель остынет и
термозащита перейдет в замккнутое
положение аварийный сигнал
может быть снят. При повтроном
сработываниипроверьте моторы и замените
неисправные.
Убедитесь, что ничто не препятствует
движению воздуха на входе и выходе, а
также работоспособность датчика.
3 секунды
r. e s
A. o t
Аварийный сигнал
начинает мигать
Код
E.co
Сигнал
Сигналы
оповещения
Причина
Действия
Отсутствует контакт между
SIReB1(X) и SIReUB1.
Проверьте линию между SIReB1 и SIReUB1. При
необходимости замените неисправный кабель.
Повторяющиеся ошибки, свяжитесь с Frico.
Панель управления SIReB1/
B2/B1EC ID=0
Отключите питание и выберите разные IDномера для всех управляющих плат SIReB1(X) в
системе
Отключите питание и выберите разные IDномера для всех управляющих плат SIReB1(X) в
системе
Свяжитесь с Frico.
Две или более управляющих
плат SIReB1(X) имеют один и
тот же ID.
Одна или более
плат SIReB1(X) не
запрограммированы
76
E.cF
ID Ошибка
E.rt
Ошибка датчика
температуры в
помещеении
E.It
Ошибка
встроенного
датчика
Неисправность или
Отключите питание, проверьте подключение
отсутствие встроенного
датчика. При отсутствии датчика свяжитесь с
датчика (только для приборов Frico.
со встроенным датчиком).
E.ru
Ошибка датчика
внутренней
температуры
Неисправность датчика
температуры панели
управления SIReUB1.
Две или более плат SIReB1(X)
имеют разные версии
программ.
Ошибка встроенного или
отсутствие внешнего датчика
температуры соединённого с
платой SIReB1(X).
Свяжитесь с Frico.
При подключении датчиков установка должна
быть обесточена. Проверьте подключение
датчика.
Проверьте соединение между SIReUB1 и
SIReB1(X). Замените кабели. Проверьте
работоспособность внешнего датчика
температуры SIReRTX (принадлежность). Если
неисправность не определяется, замените
панель управления SIReUB1.
Tel: +46 31 336 86 00
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: 2018554, 20150415, SÄ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement