AEG S54000KMW0 User manual

AEG S54000KMW0 User manual
nl
ow
D
S54000KMW0
S54000KMX0
d
de
oa
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
22
40
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
www.aeg.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
d
de
oa
INHOUD
nl
ow
D
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
nl
ow
D
VEILIGHEIDSINFORMATIE
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
e
.b
re
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
m
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
fro
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
3
d
de
oa
1.
NEDERLANDS
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld roomijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit
doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat. Dit is een aardgas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt, grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
nl
ow
D
4
www.aeg.com
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
e
.b
1.3 Dagelijks gebruik
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
Het netsnoer mag niet worden
verlengd.
2. Controleer of de stekker niet
wordt platgedrukt of beschadigd
door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken
en brand veroorzaken.
3. Controleer of u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker loszit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak of
raak ze niet aan wanneer uw handen
vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
m
1.
fro
WAARSCHUWING!
Om gevaar te voorkomen mogen
alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst
of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
d
de
oa
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht
kan het apparaat onder stroom komen
staan.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
nl
ow
D
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
e
.b
re
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Verwijder het afdekplaatje van de
LED-verlichting niet. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde After Sales
Service om het LED-lichtbord indien
nodig te vervangen.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
fro
1.6 Service
5
d
de
oa
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
NEDERLANDS
nl
ow
D
6
www.aeg.com
d
de
oa
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
m
fro
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
11
3
10
e
.b
re
9
4
8
5
6
7
1 Bedieningspaneel
7 Groentelade
2 Boterschap
8 Maxibox-lade
3 Zuivelschap
4 Flessenrek
9 Flessenrek
10 Glazen planken
5 Snackschap
11 CleanAir Control
6 Typeplaatje
3. BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
4
3
2
1 Display (weergave)
4 OK-toets
2 Toets om de temperatuur hoger te
5 Mode-toets
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
6 ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
nl
ow
D
3.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de
thermostaatknoppen te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur: +5
°C voor de koelkast.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
m
fro
7
2 3 4 5
6
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
re
1 Timerfunctie
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3.1 Display
1
7
d
de
oa
hard geluid door de Mode -toets en de
toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
NEDERLANDS
3.5 Minute Minder-functie
3 Minute Minder -functie
4 Kinderslotfunctie
De Minute Minder -functie moet worden
gebruikt om een akoestisch alarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat
een mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot
90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1. druk op de toets OK om het geluid
uit te schakelen en de functie te beeindigen.
De functie kan op elk moment worden
uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door
5 Alarmlampje
6 Temperatuurlampje
7 Vakantiefunctie
3.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het
display uit is.
3. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.
4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
3.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
e
.b
2 COOLMATIC-functie
www.aeg.com
nl
ow
D
8
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
or
nb
de
an
.v
w
w
Als de vakantiefunctie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
re
Voor inschakeling van de functie:
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Vakantie knippert.
De temperatuurweergave van de
koelkast toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Vakantie wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Vakantie gaat
uit.
e
.b
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATICfunctie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast
ligt warm wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.
De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3.8 Vakantiefunctie
w
3.7 COOLMATIC-functie
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
m
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
Het COOLMATIC-lampje gaat uit.
fro
3.6 Kinderslot-functie
3.
d
de
oa
op de toets voor het lager zetten van de
temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.
1.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
3.9 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• Knipperende alarmindicator
• Zoemer
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
fro
Om u te helpen uw apparaat correct te
bedienen, hebben we uw koelkast uitgerust met een temperatuurlampje.
Het symbool aan de zijkant duidt het
koudste deel van de koelkast aan.
Het koudste deel is het deel van de glazen legplank van de fruit- en groentenlade tot aan het symbool of tot de legplank ter hoogte van het symbool.
Om ervoor te zorgen dat het voedsel op
de juiste manier bewaard wordt, zorg ervoor dat het temperatuurlampje het bericht "OK" weergeeft.
Indien "OK" niet wordt weergegeven,
stel dan de temperatuur in op een lagere temperatuur en wacht 12 uur alvorens
de temperatuur nogmaals te controleren.
Het is normaal dat het bericht "OK" verdwijnt nadat u voedsel in het apparaat
geplaatst hebt of na herhaaldelijk openen van de deur.
m
Thermostaat moet bijgesteld worden
9
d
de
oa
4.1 Temperatuurweergave
nl
ow
D
4. DAGELIJKS GEBRUIK
NEDERLANDS
OK
4.2 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Juiste temperatuur
nl
ow
D
10 www.aeg.com
d
de
oa
4.3 Het plaatsen van de deurschappen
m
fro
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.4 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen
naar voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de
houder omhoog zodat deze omhoog
draait en op het niveau erboven kan
worden geplaatst.
nl
ow
D
11
d
de
oa
4.5 MAXIBOX lade
NEDERLANDS
m
fro
De lade is geschikt voor het opbergen
van fruit en groente.
Er zit een schotje in de lade dat in verschillende standen gezet kan worden om
aan persoonlijke behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster (indien aanwezig) op
de bodem van de lade om fruit en
groente op afstand te houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van
de bodem.
Verwijder alle delen in de lade voor
schoonmaakwerkzaamheden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
5.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.3 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
nl
ow
D
12 www.aeg.com
zekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
m
fro
6.1 De binnenkant
schoonmaken
d
de
oa
6. ONDERHOUD EN REINIGING
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te ver-
e
.b
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
re
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
6.3 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
nl
ow
D
Zie "Montage van de koolstofluchtfilter"
voor de instructies.
De luchtfilter is een verbruiksartikel en
als zodanig geldt hiervoor geen garantie.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voor optimale prestaties moet de koolstofluchtfilter eenmaal per jaar vervangen worden.
Nieuwe actieve luchtfilters zijn verkrijgbaar bij uw lokale distributeur.
13
d
de
oa
6.4 De koolstoffilter
vervangen
NEDERLANDS
7. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat werkt niet continu
dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen
elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de
stroom hebt uitgeschakeld.
De werking van het apparaat
gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor en
circulatie). Dat is geen probleem,
maar de normale werking.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Solution
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
pootjes en wielen moeten
op de vloer staan). Zie
'Waterpas zetten'.
De zoemer klinkt.
De deur is niet goed geHet pictogram Alarm sloten.
knippert.
Zie 'Alarm deur open'.
Er wordt een vier- Er is een fout in de temkantje boven- of on- peratuurmeting opgetreden.
derin het temperatuurdisplay weergegeven.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
“dEMo” verschijnt
op het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand.
Houd de toets OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lange zoemer te horen is en de display kort uitgaat; het apparaat start regelmatig met
werken.
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
e
.b
re
Tijdens de werking van het apparaat
kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen
een monteur hoeft te worden gebeld.
Om onnodige onderhoudskosten te
voorkomen, wordt in de onderstaande
tabel informatie gegeven over deze problemen.
Solution
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verlaag de temperatuur in
de kamer.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
m
fro
Producten verhinderen
Zorg ervoor dat de prodat het water in de water- ducten de achterwand niet
opvangbak loopt.
raken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
De temperatuur in
het apparaat is te
koud.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
warm.
De thermostaatknop staat Impostare una temperatumisschien niet goed.
ra inferiore.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Het apparaat werkt
niet.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
Er is een grote hoeveelheid voedsel tegelijk in
de koelkast geplaatst.
Leg kleinere hoeveelheden
voedsel tegelijk in de koelkast.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan. Controleer de zekering. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Er loopt water in de
koelkast.
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
14 www.aeg.com
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
Het lampje werkt
niet.
Het lampje is stuk.
Solution
Zie 'Het lampje vervangen'.
fro
Sluit de deur.
De deur komt tegen
het ventilatierooster
aan.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed
uitgelijnd.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
m
De deur heeft te lang
opengestaan.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
7.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
8.1 Opstelling
ST
+16°C tot + 38°C
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
T
+16°C tot + 43°C
e
.b
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
2.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
7.1 Het lampje vervangen
15
d
de
oa
Probleem
NEDERLANDS
nl
ow
D
16 www.aeg.com
d
de
oa
8.2 Locatie
m
100 mm
min
fro
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd.
Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de
onderkant van het apparaat garanderen
een nauwkeurig horizontale uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
8.3 Installatie van het Taste Guard Filter
Het Taste Guard-filter is een filter met
actieve koolstof dat vervelende geurtjes
absorbeert. Hierdoor blijven de optimale
smaak en het aroma van het voedsel bewaard zonder dat luchtjes van het ene
levensmiddel op het andere worden
overgebracht.
Bij levering zit het koolstoffilter in een
plastic zak om het prestatievermogen te
behouden.
• Open het klepje van de luchthendel.
• Haal het filter uit de plastic zak.
• Plaats het filter in de gleuf in de achterkant van het klepje van de luchthendel.
• Sluit het klepje van de luchthendel.
Het filter moet voorzichtig worden gehanteerd om te voorkomen dat deeltjes van het oppervlak loskomen.
Zorg er voor een goede werking
voor dat het klepje van de luchthendel is gesloten.
8.4 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
e
.b
re
20 mm
B
or
nb
de
an
.v
w
w
w
A
nl
ow
D
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
8.6 horizontale afstelling
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machine
tijdens de werking. Om de hoogte van
het apparaat aan te passen, spant u de
twee voorvoetjes meer of minder aan.
e
.b
3
U vindt de twee afstandhouders in de
zak van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
re
1
4
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
fro
8.5 Afstandhouders achterkant
17
d
de
oa
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
NEDERLANDS
nl
ow
D
18 www.aeg.com
d
de
oa
8.7 Omkeerbaarheid van de deur
m
fro
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand
anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
3
2
7
6
8
5
4
• Schroef de onderste pen (6) los en
monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant. (7)
• Plaats de deur terug.
• Plaats beide onderste scharnieren terug en schroef ze vast.
• Monteer opnieuw de plint (8).
•
e
.b
re
1
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
• Verwijder de plint (1).
• Verwijder het kapje (2) en plaats het
aan de tegenoverliggende kant.
• Schroef het scharnier (3) los en verwijder de deur.
• Schroef de onderste pen en de sluitringen los (3)
• Plaats de pen en de sluitringen (4) aan
de tegenovergestelde kant (5).
• Schroef het andere scharnier (5) los.
nl
ow
D
19
• Verwijder de handgreep. Schroef de
bovenste beugel van de handgreep
los van de staaf van de handgreep (1).
Schroef de onderste beugel van de
handgreep los van de deur (2)
• Schroef de bovenste beugel van de
handgreep los van de deur (3).
• Schroef de beugel van de handgreep
weer aan de deur (4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep en schroef deze aan de deur (5)
en de gemonteerde beugel van de
handgreep (6).
• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.
• Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel de beide deuren enigszins.
• Schroef de onderste scharnieren vast.
• Zet het apparaat rechtop.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de deurrubber
zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
d
de
oa
3
1
NEDERLANDS
fro
m
2
6
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1850 mm
Breedte
600 mm
Diepte
660 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
20 h
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
e
.b
re
4
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5
nl
ow
D
20 www.aeg.com
BRRR!
!
BB
CR
AC
K!
e
.b
re
U
BL
!
ICK
CL
or
nb
de
an
.v
w
OK
w
HISSS!
w
SSS
RRR
!
m
fro
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
d
de
oa
10. GELUIDEN
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
nl
ow
D
d
de
oa
HISSS!
NEDERLANDS
21
m
fro
HISSS!
CRACK!
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
e
.b
SSSRRR!
re
CRACK!
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SSSRRR!
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
fro
23
25
26
28
30
30
31
34
37
38
39
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
d
de
oa
CONTENTS
nl
ow
D
22 www.aeg.com
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
nl
ow
D
SAFETY INFORMATION
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
e
.b
re
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
WARNING!
Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the
built-in structure, clear of obstruction.
m
1.1 Children and vulnerable
people safety
1.2 General safety
fro
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
23
d
de
oa
1.
ENGLISH
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Never use a hair drier or other heating
appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic
interior, and humidity could enter the
electric system making it live.
w
1.3 Daily Use
w
•
1.4 Care and cleaning
m
•
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
fro
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
d
de
oa
•
nl
ow
D
24 www.aeg.com
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
nl
ow
D
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
m
fro
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• Do not remove the LED light cover.
Contact the nearest After Sales Service Force to replace the LED light
board, if it is necessary.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
11
2
3
10
9
4
8
5
6
7
1 Control panel
6 Rating plate
2 Butter shelf
3 Dairy shelves
7 Vegetable drawer
4 Bottle shelf
9 Bottle rack
10 Glass Shelves
5 Snack shelf
25
d
de
oa
1.6 Service
ENGLISH
8 Maxibox drawer
nl
ow
D
26 www.aeg.com
d
de
oa
11 Cleanair control
m
fro
3. CONTROL PANEL
3
2
re
3.
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
4 OK button
5 Mode button
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined
sound of buttons to a loudly one by
pressing together Mode button and
Temperature colder button for some
seconds. Change is reversible.
3.1 Display
7
2 3 4 5
6
1 Timer function
2 COOLMATIC function
3 Minute Minder function
4 Child Lock function
5 Alarm indicator
6 Temperature indicator
7 Holiday function
3.2 Switching on
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
If "dEMo" appears on the display,
the appliance is in demonstration
mode. Refer to "What to do if..."
paragraph.
4. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
e
.b
1 Display
1
4
or
nb
de
an
.v
w
5
w
6
w
1
3.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from
the power disconnect the mains
plug from the power socket.
3.4 Temperature regulation
The set temperature of the fridge may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Set default temperature: +5°C for the
fridge.
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached
within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
3.5 Minute Minder function
The Minute Minder function is to be
used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
w
3.7 COOLMATIC function
m
To lock the buttons from unintentional
operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the
Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The COOLMATIC indicator is
shown.
The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.
fro
3.6 Child Lock function
27
d
de
oa
recipe requires to cool down a mixture
for a certain length of time.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is
shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute
Minder indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function
at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes
off.
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
ENGLISH
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
3.8 Holiday function
This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a
long holiday period without the formation of a bad smell.
The fridge compartment must be
empty with holiday function on.
To switch on the function:
Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Holiday indicator flashes.
The fridge temperature indicator
shows the set temperature.
2. Press the OK button to confirm.
The Holiday indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Holiday indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Holiday indicator goes off.
1.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
m
fro
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
During the alarm, the buzzer can be
switched off by pressing any button.
d
de
oa
3.9 Door open alarm
nl
ow
D
28 www.aeg.com
4.1 Temperature indicator
OK
4.2 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
e
.b
Correct temperature
To assist you in controlling your appliance correctly we have fitted a temperature indicator to your refrigerator.
The symbol at the side indicates the
coldest area in the refrigerator.
The coldest area goes from the glass
shelf of the fruit and vegetable drawer to
the symbol or to the shelf positioned at
the same height of the symbol.
For proper storage of the food, ensure
that the temperature indicator is displaying the “OK” message.
If “OK” is not displayed adjust the temperature controller to a colder setting
and wait 12 hours before checking the
temperature indicator again.
After putting fresh food into the appliance or after opening the door repeatedly for a long period, it is normal for the
“OK” message to disappear.
re
Thermostat requires adjustment
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. DAILY USE
nl
ow
D
29
d
de
oa
4.3 Positioning the door shelves
ENGLISH
m
fro
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.4 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally,
place only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in
order to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf
up so it can rotate upwards and be
placed on the next higher level.
4.5 MAXIBOX drawer
The drawer is suitable for storing fruit
and vegetables.
There is a separator inside the drawer
that can be placed in different positions
to allow for the subdivision best suited
to personal needs.
There is a grille (if foreseen) on the bottom of the drawer to separate the fruit
and vegetables from any humidity that
may form on the bottom surface.
Remove all parts inside the drawer for
cleaning purposes.
d
de
oa
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
nl
ow
D
30 www.aeg.com
5.3 Hints for refrigeration
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
m
5.2 Hints for fresh food
refrigeration
fro
5.1 Hints for energy saving
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the interior
6.2 Periodic cleaning
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
nl
ow
D
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
m
fro
6.3 Defrosting the refrigerator
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Take care of not to damage the
cooling system.
31
d
de
oa
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
ENGLISH
6.4 Replacing the carbon filter
To get best performance the carbon air
filter should be changed once every
year.
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
Refer to “Installation of the carbon air filter” for the instructions.
The air filter is a consumable accessory
and as such is not covered by the guarantee.
7. TROUBLESHOOTING
During operation of the appliance some
smaller but annoying trouble can often
occur, which does not require calling a
technician out. In the following chart information is given about them to avoid
unnecessary charges on service.
The operation of the appliance
goes with certain sounds (compressor and circulating sound).
This not means a trouble, but a
normal operation.
e
.b
re
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain
hole into a special container at the back
of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which
you will find already inserted into the
drain hole.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of
compressor does not mean being no current. That is why you
must not touch the electrical
parts of the appliance before
breaking the circuit.
nl
ow
D
32 www.aeg.com
Possible cause
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Solution
d
de
oa
Problem
m
fro
Check if the appliance
stands stable (all feet and
wheels should be on the
floor). Refer to "Levelling".
Refer to "Door open
alarm".
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The buzzer sounds.
The door is not closed
The Alarm icon flash- correctly.
ing.
An error has occurred in
measuring the temperature
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not
be possible)
“dEMo” appears on
the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep pressed approximately 10 sec the OK button since a long sound of
buzzer is heard and the
display shut off for a short
while: appliance start
works regularly.
The compressor runs The Temperature regula- Set a warmer temperature.
continuously.
tor may be set incorrectly.
Water flows inside
the refrigerator.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that food do
not touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet Attach the melting water
does not flow in the evap- outlet to the evaporative
orative tray above the
tray.
compressor.
The temperature in
the appliance is too
cold.
The Temperature regula- Set a warmer temperature.
tor may be set incorrectly.
e
.b
re
upper or lower
square is shown in
the temperature display.
nl
ow
D
ENGLISH
Possible cause
The temperature in
the appliance is too
warm.
The Temperature regula- Set a lower temperature.
tor may be set incorrectly.
m
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
Large quantities of food
to be cooled were put in
at the same time.
Insert smaller quantities of
food to be cooled at the
same time.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a another electrical appliance to the mains
socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The door has been open
to long.
Close the door.
Door interferes with
ventilation grill.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
Misaligned door.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
The lamp does not
work.
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
7.1 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Service
Center .
7.2 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
2.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The appliance does
not operate.
fro
The temperature in
the refrigerator is
too warm.
Solution
d
de
oa
Problem
33
nl
ow
D
34 www.aeg.com
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Ambient temperature
m
8.1 Positioning
Climate
class
fro
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
d
de
oa
8. INSTALLATION
100 mm
min
8.2 Location
20 mm
A
B
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is
ensured by one or more adjustable feet
at the base of the cabinet.
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
8.3 Installation of the Taste Guard Filter
The Taste Guard Filter is an active carbon filter which absorbs bad odours
maintain the best flavour and aroma for
all foodstuffs without risk of odour cross
contamination.
On delivery the carbon filter is in a plastic bag to preserve performance.
• Open the air lever flap.
• Take the filter out of the plastic bag.
nl
ow
D
ENGLISH
35
d
de
oa
• Insert the filter in the slot found in the
back of the air lever flap.
• Close the air lever flap.
fro
m
The filter should be handled
carefully so fragments do not
loosen from the surface.
Make sure that the air lever flap
is closed to obtain proper function.
mestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
8.5 Rear spacers
2
1
4
3
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
8.6 Levelling
Accurate levelling prevents the vibration
and noise of the appliance during operation. To adjust the height of the appliance loosen or tighten the two adjustable front feet.
e
.b
re
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the do-
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8.4 Electrical connection
nl
ow
D
36 www.aeg.com
d
de
oa
8.7 Door reversibility
m
fro
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that
will keep a firm hold on the doors
of the appliance during the operations.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
3
2
7
6
8
5
4
• Unscrew the upper pin (6) and screw it
on the opposite side. (7)
• Refit the door.
• Refit and screw both lower hinges.
• Refit the plinth (8).
•
e
.b
re
1
To change the opening direction of the
door, do these steps:
• Remove the plug from the power
socket.
• Tilt back the appliance carefully so
that the compressor cannot touch the
floor.
• Remove the plinth (1).
• Remove the cap (2) and position it on
the opposite side.
• Unscrew the hinge (3) and remove the
door.
• Unscrew the lower pin and the washers (3)
• Position the pin and the washers (4) on
the opposite side (5).
• Unscrew the other hinge (5)
nl
ow
D
37
• Remove the handle. Unscrew the top
handle bracket from the handle rod
(1). Unscrew the bottom handle bracket from the door (2)
• Unscrew the top handle bracket from
the door (3).
• Re-screw the handle bracket on the
door (4). Turn the handle bracket with
the handle and screw them to the
door (5) and the fitted handle bracket
(6)
• Re-insert the door on the lower hinge
pivot .
• Re-insert the door on the upper hinge
pivot slightly tilting the door.
• Screw the lower hinges.
• Stand the appliance upright.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case, wait for the
natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact
the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at
your cost.
d
de
oa
3
1
ENGLISH
fro
m
2
6
9. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1850 mm
Width
600 mm
Depth
660 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
e
.b
re
4
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5
nl
ow
D
38 www.aeg.com
m
fro
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
d
de
oa
10. NOISES
BRRR!
!
BRRR!
BLUBB!
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
e
.b
CLICK!
CR
re
BB
U
BL
K!
IC
CL
or
nb
de
an
.v
w
OK
w
HISSS!
w
SSS
RRR
!
nl
ow
D
d
de
oa
HISSS!
ENGLISH
39
m
fro
HISSS!
CRACK!
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
e
.b
SSSRRR!
re
CRACK!
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SSSRRR!
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
fro
41
44
44
47
49
50
51
54
58
58
60
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
d
de
oa
INHALT
nl
ow
D
40 www.aeg.com
nl
ow
D
SICHERHEITSHINWEISE
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse
um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
e
.b
re
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
m
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
fro
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
41
d
de
oa
1.
DEUTSCH
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät
oder in der Einbaunische nicht blockiert
sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Montage des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
e
.b
1.3 Täglicher Gebrauch
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht an der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt möglicherweise und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht über eine längere Zeit
direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
m
1.
fro
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
d
de
oa
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
nl
ow
D
42 www.aeg.com
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um
das Abtauen zu beschleunigen. Starke
Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit
kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung
stehen.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben ha-
nl
ow
D
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
e
.b
• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten
1.7 Umweltschutz
re
1.6 Wartung
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
m
•
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an
Ihren Kundendienst.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
fro
•
43
d
de
oa
•
ben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
DEUTSCH
nl
ow
D
44 www.aeg.com
d
de
oa
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
m
fro
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
11
3
10
e
.b
re
9
4
8
5
6
7
1 Bedienfeld
7 Obst-/Gemüseschublade
2 Butterfach
8 Maxibox Schublade
3 Ablagen für Milchprodukte
4 Flaschenabstellfach
9 Flaschenhalter
10 Glasablagen
5 Snackablage
11 Cleanair Control Filter
6 Typenschild
3. BEDIENFELD
1
6
5
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der Temperatur
3 Taste zum Senken der Temperatur
4 Taste OK
4
3
2
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
auf einen lauten Ton einstellen. Halten
Sie dazu die Taste Mode und die Taste
nl
ow
D
3.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt
sich durch Drücken des Temperaturreglers einstellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
+5 °C für den Kühlschrank.
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
m
fro
3.1 Anzeige
45
d
de
oa
zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung
lässt sich rückgängig machen.
DEUTSCH
1
2 3 4 5
6
4 Kindersicherung
5 Alarmanzeige
6 Temperaturanzeige
7 Urlaubsmodus
3.2 Einschalten des Geräts
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
einzuschalten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Wenn auf dem Display „dEMo“ angezeigt wird, befindet sich das Gerät
im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu
bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
4. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
3.3 Ausschalten
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Drücken Sie 5 Sekunden lang die
Taste ON/OFF.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus
der Steckdose, um das Gerät vom
Netz zu trennen.
3.5 Funktion Minute Minder
e
.b
3 Minute Minder-Funktion
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
re
1 Uhrfunktion
2 COOLMATIC-Funktion
or
nb
de
an
.v
w
w
w
7
Mit der Funktion Minute Minder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen muss.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Minute Minder Anzeige blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten
Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Einstelltaste des
Timers, um den eingestellten Wert
des Timers auf 1 bis 90 Minuten zu
ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Minute Minder Anzeige erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige Minute Minder und es ertönt
ein Alarmsignal.
1. Drücken Sie die Taste OK, um das
Alarmsignal auszuschalten und die
Funktion zu beenden.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die
Anzeige Minute Minder blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige Minute Minder erlischt.
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne
dass sich ein unangenehmer Geruch entwickelt.
or
nb
de
an
.v
w
w
Der Kühlraum muss leer sein,
wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
e
.b
re
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir
die Aktivierung der Funktion COOLMATIC, um die Produkte schneller zu kühlen
und zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die COOLMATIC Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die COOLMATIC Anzeige erscheint.
Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Die Taste Mode drücken, bis die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3.8 Urlaubsmodus
w
3.7 Funktion COOLMATIC
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
für den Kühlraum ausgeschaltet.
m
Wählen Sie die Kindersicherung, um die
Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“
blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“
leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
Die Anzeige COOLMATIC erlischt.
fro
3.6 Funktion Kindersicherung
3.
d
de
oa
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.
nl
ow
D
46 www.aeg.com
Zum Einschalten der Funktion:
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
Die Temperaturanzeige des Kühlschranks zeigt die eingestellte Temperatur an.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Urlaubsmodus“ erlischt.
1.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
für den Kühlraum ausgeschaltet.
3.9 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der
Alarm deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
fro
Um Ihnen bei der Kontrolle Ihres Geräts
zu helfen, ist der Kühlschrank mit einer
Temperaturanzeige ausgestattet.
Das Symbol daneben zeigt den kältesten
Bereich im Kühlraum an.
Der kälteste Bereich liegt zwischen der
Glasablage der Obst- und Gemüseschublade und dem Symbol oder der
Ablage, die sich auf der gleichen Höhe
wie das Symbol befindet.
Für eine korrekte Lagerung der Lebensmittel achten Sie darauf, dass die Temperaturanzeige „OK“ anzeigt.
Wird „OK“ nicht angezeigt, stellen Sie
eine niedrigere Temperatur ein und warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die Temperaturanzeige erneut prüfen.
Nach dem Einlegen von frischen Lebensmitteln oder nach häufigem Öffnen der
Tür über einen längeren Zeitraum, ist es
normal, dass die Anzeige „OK“ erlischt.
m
Der Thermostat muss eingestellt werden
47
d
de
oa
4.1 Temperaturanzeige
nl
ow
D
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
DEUTSCH
OK
4.2 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Richtige Temperatur
nl
ow
D
48 www.aeg.com
d
de
oa
4.3 Positionierung der Türeinsätze
m
fro
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann nach Wunsch
wieder ein.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.4 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach
vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach
oben kippen, damit dort auch bereits
geöffnete Flaschen gelagert werden
können. Ziehen Sie dazu den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in
die nächsthöhere Stellung einrasten.
nl
ow
D
49
d
de
oa
4.5 MAXIBOX Schublade
DEUTSCH
m
fro
Die Schublade eignet sich zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
Die Schubladentrennwand lässt sich in
verschiedene Positionen verstellen, so
dass die entstehenden Fächer den individuellen Bedürfnissen angepasst werden können.
Am Boden der Schublade befindet sich
ein Gitter (je nach Ausstattung), um Obst
und Gemüse vor Feuchtigkeit zu schützen, die sich auf dem Boden bilden
kann.
Entfernen Sie zu Reinigungszwecken alle
Teile aus der Schublade.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Energiespartipps
5.3 Hinweise für die Kühlung
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
5.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
6.1 Reinigung des Innenraums
e
.b
re
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
or
nb
de
an
.v
w
6.2 Regelmäßige Reinigung
w
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
w
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
m
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
fro
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
d
de
oa
6. REINIGUNG UND PFLEGE
nl
ow
D
50 www.aeg.com
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
nl
ow
D
DEUTSCH
51
d
de
oa
6.3 Abtauen des Kühlschranks
m
fro
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung des Tauwassers in der
Mitte des Kühlschrankkanals, damit das
Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits
in der Ablauföffnung befindet.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6.4 Ersetzen des AktivkohleFilters
Die Anleitung unter „Einsetzen des Kohlefilters“ beachten.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn
Sie den Kohlefilter einmal jährlich wechseln.
Neue Aktivkohle-Filter erhalten Sie bei
Ihrem Händler vor Ort.
Bei dem Luftfilter handelt es sich um
Verbrauchsmaterial, das nicht unter die
Garantie fällt.
7. FEHLERSUCHE
Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen, aber dennoch
unerfreulichen Problemen kommen, für
die kein Techniker gerufen werden muss.
In der folgenden Tabelle finden Sie darüber Informationen, wie unnötige Reparaturkosten vermieden werden können.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Zirkulationsgeräusche). Dies ist normal und
kein Grund zur Beunruhigung.
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor
aufhört zu arbeiten, bedeutet
das nicht, dass kein Strom mehr
fließt. Aus diesem Grund dürfen
Sie erst dann elektrische Teile
des Geräts berühren, wenn das
Gerät vom Netz getrennt wurde.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht (alle Füße und
Räder müssen fest auf dem
Boden stehen). Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.
nl
ow
D
52 www.aeg.com
Mögliche Ursache
Es ertönt ein akustisches Signal. Das
Alarmsymbol blinkt.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Abhilfe
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Tempe- Bitte wenden Sie sich an
ratur ist ein Fehler aufge- Ihren Kundendienst (das
treten.
Kühlsystem hält zwar die
eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperatureinstellung
ist nicht mehr möglich).
d
de
oa
Problem
Siehe hierzu „Tür-offenAlarm“.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Halten Sie die OK-Taste
ca. 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display eine
kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Das Gerät arbeitet
wieder normal.
Der Kompressor
läuft ständig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern,
dass das Wasser zum
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die
Rückwand berühren.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft Befestigen Sie den Taunicht in die Verdampferwasserablauf an der Verschale über dem Komdampferschale.
pressor.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
e
.b
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
re
“dEMo” erscheint im Das Gerät befindet sich
Display.
im Demo-Modus.
nl
ow
D
DEUTSCH
53
Mögliche Ursache
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Die Kaltluft kann im Gerät Stellen Sie sicher, dass die
nicht zirkulieren.
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Es wurden gleichzeitig zu
große Mengen an Lebensmitteln zum Kühlen
eingelegt.
Legen Sie kleinere Lebensmittelmengen zum Kühlen
gleichzeitig in den Kühlschrank.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht
richtig in die Steckdose
gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Prüfen Sie die Sicherung.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
e
.b
re
Die Lampe funktioniert nicht.
m
Das Gerät funktioniert nicht.
fro
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Abhilfe
d
de
oa
Problem
Die Tür stand zu lange of- Schließen Sie die Tür.
fen.
Die Tür kommt mit
dem Belüftungsgitter in Berührung.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Geräts“.
Die Tür ist falsch
ausgerichtet.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Geräts“.
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
7.1 Austauschen der Lampe
7.2 Schließen der Tür
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem
Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
nl
ow
D
54 www.aeg.com
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
m
fro
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
d
de
oa
8. MONTAGE
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
8.1 Aufstellung
ST
+16°C bis + 38°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
T
+16°C bis + 43°C
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Klimaklasse
100 mm
min
8.2 Aufstellort
20 mm
A
B
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie
sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden
werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit
Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer
Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung
zu trennen; daher sollte der Stecker nach der Installation leicht
zugänglich sein.
nl
ow
D
55
d
de
oa
8.3 Montage des Geruchsfilters
DEUTSCH
m
fro
Der Geruchsfilter ist ein Aktivkohlefilter,
der schlechte Gerüche aufsaugt und den
Geschmack und das Aroma der Lebensmittel ohne Risiko von Geruchsübertragung aufrecht erhält.
Der Filter ist dem Gerät in einem Kunststoffbeutel beigelegt, damit seine Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
• Öffnen Sie die Luftklappe.
• Nehmen Sie den Filter aus dem Kunststoffbeutel.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Setzen Sie den Filter in den Schlitz an
der Rückseite der Luftklappe ein.
• Schließen Sie die Luftklappe.
Behandeln Sie den Filter sorgfältig, damit sich keine Partikel von
der Oberfläche ablösen.
Achten Sie darauf, dass die Luftklappe geschlossen ist, um eine
einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
8.4 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
8.5 Hintere Distanzstücke
2
1
4
3
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder
fest.
nl
ow
D
56 www.aeg.com
d
de
oa
8.6 Ausrichten
m
fro
Durch eine genaue waagrechte Ausrichtung lassen sich Vibrationen und Geräusche während des Betriebs minimieren.
Lösen oder ziehen Sie zum Ausrichten
des Geräts die beiden vorderen
Schraubfüße an.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8.7 Wechseln des Türanschlags
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
3
2
1
7
6
8
Zum Wechseln des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach
hinten, so dass der Kompressor den
Boden nicht berührt.
• Entfernen Sie die Sockelblende (1).
• Nehmen Sie die Kappe (2) ab und
bringen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an.
• Schrauben Sie das Scharnier (3) los
und nehmen Sie die Tür ab.
• Lösen Sie den unteren Bolzen und die
Unterlegscheiben (3)
• Bringen Sie den Bolzen und die Unterlegscheiben (4) auf der gegenüberliegenden Seite (5) an.
• Schrauben Sie das andere Scharnier
(5) los.
nl
ow
D
DEUTSCH
57
d
de
oa
• Schrauben Sie den oberen Bolzen (6)
ab und an der gegenüberliegenden
Seite an. (7)
• Bringen Sie die Tür wieder an.
• Bringen Sie die beiden unteren Scharniere an und ziehen Sie sie fest.
• Setzen Sie die Sockelblende (8) wieder
ein.
•
fro
m
5
3
1
• Griff entfernen. Schrauben Sie die
obere Griffhalterung von der Griffstange ab (1). Schrauben Sie die untere
Griffhalterung von der Tür ab (2).
• Lösen Sie die Schraube der oberen
Griffhalterung von der Tür (3).
• Schrauben Sie die Griffhalterung wieder an der Tür an (4). Drehen Sie die
Griffhalterung mit dem Griff um und
schrauben Sie beide an der Tür (5) und
der befestigten Griffhalterung (6) an.
• Hängen Sie die Tür wieder am unteren
Scharnier ein.
• Hängen Sie die leicht geneigte Tür
wieder am oberen Scharnier ein.
• Schrauben Sie die unteren Scharniere
an.
• Stellen Sie das Gerät wieder in aufrechte Position.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
5
6
e
.b
re
2
4
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4
d
de
oa
9. TECHNISCHE DATEN
nl
ow
D
58 www.aeg.com
fro
Abmessungen
m
1850 mm
Breite
600 mm
Tiefe
660 mm
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Höhe
Lagerzeit bei Störung
20 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
re
e
.b
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
10. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
UB
BL
CLICK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
nl
ow
D
DEUTSCH
d
de
oa
BRRR!
m
fro
BRRR!
59
SSSRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
e
.b
HISSS!
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BLUBB!
nl
ow
D
60 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
CRACK!
CRACK!
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
61
nl
ow
D
DEUTSCH
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
62 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
63
nl
ow
D
DEUTSCH
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
280150198-A-142012
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement