null  null
Инструкция для
Zelmer 586.5А
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
A
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
586
686
RU
BG
UA
586
686
11
8
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
EN
10
7
9
PL
CZ
1
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
2
PL
Linia Produktów Product Line
CZ
6
5
4
3
SK
HU
RO
PL INSTRUKCJA U YTKOWANIA
RU
Typ 586/686
UA
T
6–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
EN
14–17
686-124
18–21
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
MAŞIN DE TOCAT
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
22–25
46–49
Tip 586/686
50–53
SR INSTRUKCIJA RUKOVANJA
586/686
B
Tipas 586/686
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
MASZINA ZA MLEVENJE
34–37
Tip 586/686
54–57
EN USER MANUAL
MALIMO MAŠIN L
HÚSDARÁLÓ
Tip 586/686
30–33
LT VARTOJIMO INSTRUKCIJA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tüüp 586/686
STROJ ZA MLJEVENJE
UA
MLYNČEK
586/686 Típus
HAKKLIHAMASIN
26–29
HR UPUSTVO ZA UPORABU
586/686
10–13
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 586/686
586/686
BG
MLECÍ STROJEK
Typ 586/686
ET KASUTUSJUHEND
RU
MASZYNKA DO MIELENIA
BG
MEAT MINCER
38–41
Type 586/686
58–61
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GA AS MAŠ NA
Tips 586/686
42–45
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
1
2
3
C
PL
E
1
2
Szanowni Klienci!
Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególn uwag nale y po wi cić wskazówkom bezpiecze stwa. Instrukcj obsługi prosimy zachować, aby mogli
Pa stwo z niej korzystać równie w trakcie pó niejszego
u ytkowania.
Maszynka do mielenia produktów spo ywczych słu y do
u ytku w gospodarstwie domowym. Jest urz dzeniem wieloczynno ciowym, przy pomocy którego mo na zemleć
szybko i bez zbytniego wysiłku: mi so, ser, jarzyny mak
a tak e wytwarzać kiełbasy i w dliny. Przy zastosowaniu
dodatkowego wyposa enia maszynki – szatkownicy mo na
rozdrabniać warzywa na: surówki, sałatki i przetwory.
3
D
F
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania maszynki
8
7
5
1
1
2
6
3
4
G
1
2
3
1
2
3
H
4
5
6
1
2
3
Nie wyci gaj wtyczki z gniazdka sieci poci gaj c za
przewód.
Maszynk podł czaj jedynie do sieci pr du zmiennego
230 V.
Nie uruchamiaj urz dzenia, je li przewód zasilaj cy jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Je eli przewód zasilaj cy nieodł czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu unikni cia zagro enia.
Napraw urz dzenia mo e dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa mo e
spowodować powa ne zagro enia dla u ytkownika.
W razie wyst pienia usterek zwróć si do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Po zako czeniu pracy przewód przył czeniowy wyjmij
z gniazdka sieci.
Nie nara aj maszynki i wyposa enia na działanie temperatury powy ej 60°C. Mo esz uszkodzić maszynk .
Zachowaj szczególn ostro no ć podczas pracy
maszynk w obecno ci dzieci.
Wył cz urz dzenie przed zmian wyposa enia lub przed
zbli eniem do cz ci b d cych w ruchu podczas u ytkowania.
Przed czyszczeniem maszynki zawsze wyjmij przewód
przył czeniowy z gniazdka sieci.
Do popychania stosuj tylko popychacz. U ywanie innych
przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki i nap du.
Nie przeci aj urz dzenia nadmiern ilo ci produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
Dokładnie montuj zespół miel cy, gdy le skr cony
zespół miel cy powoduje niewła ciw jako ć mielenia,
jak równie mo e być przyczyn st pienia no yka i sitka.
St piony no yk i sitko wymie na nowe.
Wył cz urz dzenie przed zmian wyposa enia lub przed
zbli eniem do cz ci b d cych w ruchu podczas u ytkowania.
Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie.
6
Gdy maszynka nie daje si uruchomić – oddaj j do serwisu.
Mi so przeznaczone do mielenia oddziel od ko ci, ci gien, chrz stek i ył.
Przed mieleniem wi ksze produkty potnij na kawałki.
Urz dzenie to nie jest przeznaczone do u ytku przez
osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolno ciami
izycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a tak e nie
posiadaj ce wiedzy lub do wiadczenia, chyba e b d
one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat
korzystania z tego urz dzenia przez osob odpowiedzialn za ich bezpiecze stwo.
Nigdy nie zostawiaj urz dzenia bez nadzoru podczas
jego u ywania. Nie dopuszczaj dzieci do urz dzenia.
Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi być
wcze niej sparzony i namoczony – do kilkunastu godzin.
Nie zanurzaj nap du maszynki w wodzie, ani nie myj go
pod bie c wod .
Nie myj wyposa enia zamontowanego na nap dzie.
Do mycia obudowy nie u ywaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mog one mi dzy innymi usun ć naniesione informacyjne symbole
graiczne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do mycia metalowych cz ci u ywaj mi kkiej szczoteczki.
Nie myj metalowych cz ci w zmywarkach. Agresywne
rodki czyszcz ce stosowane w tych urz dzeniach
powoduj ciemnienie w/w cz ci. Myj je r cznie, z u yciem tradycyjnych płynów do naczy .
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut.
Czas przerwy przed ponownym u yciem
30 minut.
Hałas urz dzenia (LWA):
Typ 586 i 686
80 dB/A
Maszynki typ: 586 i 686 zbudowane s w II klasie izolacji, nie
wymagaj uziemienia
.
Maszynki ZELMER spełniaj wymagania obowi zuj cych
norm.
Urz dzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urz dzenie elektryczne niskonapi ciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilno ć elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodno ci CE znajduje si na stronach
www.zelmer.pl.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
TYPY MASZYNEK ZELMER
Poni ej prezentowany jest asortyment wyposa enia maszynek do mielenia, których dotyczy niniejsza instrukcja.
Nap d
Typ
No yk
Sitko
2,7
4
8
Nasadka
masarska
Zestaw
do ciastek
i makaronów
Szatkownica
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– podstawowe wyposa enie,
– dodatkowe wyposa enie do nabycia w sklepach,
– – wyposa enie niedost
pne w danym wykonaniu
Maszynka wyposa ona jest tylko w jeden zespół miel cy.
Opis urządzenia
(Rys. A)
Maszynka do mielenia produktów spo ywczych składa si z:
1 Nap du maszynki – ka dy nap d maszynki przystosowany jest do monta u ka dego zespołu miel cego
i szatkownicy produkcji ZELMER S.A. W tylnej obudowie
nap du 586 i 686, znajduj si otwory wentylacyjne.
Zespołu miel cego, w którego skład wchodzi:
2 Komora mielenia
3 limak z zamontowanym sprz głem
4 No yk
5 Sitko z otworami 4 mm
6 Nakr tka
7 Miska
8 Popychacz
Wyposa enia, w którego skład wchodzi:
9 Sitko z otworami 8mm
10 Nasadka masarska
11 Wkładka dystansowa
Mechaniczne zabezpieczenie silnika
(Rys. B)
1 limak
2 Sprz gło
3 Wkr t M5x20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które
chroni silnik przed zniszczeniem – z by sprz gła nap dowego limaka wyłamuj si , gdy maszynka jest przeci ona
(np. gdy do rodka dostały si ko ci).
Zniszczone sprz gło wymie na nowe:
w limaku ze zniszczonym sprz głem odkr ć wkr t,
usu uszkodzone sprz gło,
załó nowe sprz gło i dokr ć je wkr tem.
Przygotowanie maszynki do pracy
i jej uruchomienie
(Rys. C)
1 Nap d postaw w pobli u gniazdka sieci na twardym podło u tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
Przed pierwszym u yciem maszynki umyj elementy
wyposa enia.
Zmontuj odpowiednie wyposa enie i doł cz do nap du.
2 Włó przewód przył czeniowy do gniazdka sieciowego.
3 Przyciskiem wył cznika uruchom maszynk .
Praca z zespołem mielącym
(Rys. D)
Do komory mielenia włó kolejno:
1 limak sprz głem do rodka.
2 Na trzpie limaka no yk skierowany ostrzami do sitka.
3 Sitko tak, aby wyst p komory wszedł w rowek na obwodzie sitka.
4 Dokr ć wszystkie elementy zespołu miel cego – mocno
do oporu.
5 Załó zmontowany zespół miel cy, na nap d i obróć do
pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6 Nałó misk na komor mielenia.
7
Praca z nasadką masarską
(Rys. E)
Do komory mielenia włó kolejno:
limak sprz głem do rodka,
na trzpie limaka wkładk dystansow ,
nasadk masarsk ,
dokr ć wszystkie elementy nakr tk - mocno do oporu.
Przed nało eniem kiełba nicy (osłonki z jelita) namocz j
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
Na nasadk masarsk nałó mokr kiełba nic , zwróć
uwag , aby nie zatkać otworów odpowietrzaj cych
w nasadce.
Masa mi sna, wypełniaj ca jelito nie mo e być „zbyt rzadka”.
Du a zawarto ć płynów mo e spowodować ich wyciek
i przedostawanie si do wn trza maszynki.
Szatkownica
(Rys. F)
Tarka do drobnych wiórek
Tarka do grubych wiórek
Tarka do plastrów
Tarka do przecierania
Zatrzask
Komora
Miska zasypowa
Popychacz
Szatkownica ma dwie tarki do rozdrabniania na drobne
i grube wiórki (sera ółtego, marchwi, selerów, gotowanych
buraków, itp.). Trzecia tarka słu y do krojenia warzyw na plastry (ziemniaków, ogórków, cebuli, itp.). Czwarta tarka słu y
do przecierania (ziemniaków, buraków, owoców itp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Praca z szatkownicą
(Rys. G)
1 Odchyl zatrzask i włó jedn z tarek sprz głem do rodka
komory.
2 Zatrza nij zatrzask.
3 Poł cz komor szatkownicy tak, jak komor mielenia
maszynki.
Produkty du e pokrój wcze niej na kawałki, które bez
trudu wło ysz do komory.
Nie rozdrabniaj mi kkich owoców zawieraj cych twarde
pestki.
Po zako czeniu pracy wył cz maszynk i wyjmij przewód przył czeniowy z gniazdka sieci.
Usu drewnian ły k resztki produktów pozostałe
wewn trz tarki lub w komorze.
Ostrza tarek nie wymagaj regeneracji.
8
Po zakończeniu pracy
(Rys. H)
Wył cz maszynk i wyjmij przewód przył czeniowy
z gniazdka sieci,
1 Wyjmij popychacz i zdejmij misk z komory mielenia lub
komory szatkownicy.
2 Naci nij przyciski blokady, zespół, miel cy lub komor
szatkownicy obróć w prawo i zdejmij j .
3 Rozłó elementy zespołu miel cego, komory z nasadk
masarsk lub szatkownic .
Czyszczenie i konserwacja
Nap d przetrzyj wilgotn szmatka zwil on płynem do
mycia naczy .
Cz ci z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczy .
Cz ci metalowe myj w gor cej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczy .
Dokładnie wysusz umyte cz ci.
Sitka i no yk lekko posmaruj olejem jadalnym w celu
ochrony przed rdzewieniem.
Suche cz ci komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w cało ć.
Potrawy z mięsa, warzyw i owoców
W celu zachowania jak najwi kszych warto ci od ywczych
potraw z warzyw i owoców, zapoznaj si ze sposobami ich
sporz dzania. Warzyw i owoców nie przetrzymuj w wodzie
i rozdrabniaj bezpo rednio przed spo yciem.
Kotlety wieprzowe mielone
50 dag wieprzowiny, 6 dag czerstwej bułki, 5 dag cebuli,
2 dag tłuszczu, 1 jajo, 4 dag tartej bułki, tłuszcz do sma enia,
sól i pieprz.
Bułk namoczyć w wodzie i os czyć.
Cebul pakrajać w kr ki, usma yć na jasnozłoty kolor.
Mi so opłukać, pokrajać na kawałki.
Bułk , cebul , mi so zemleć 2 razy w maszynce z sitkiem
o rednicy oczek 4 mm. Dadać jajo, sól, pieprz i starannie
wyrobić na jednolit mas . Uformować 8 owalnych kotletów
o grubo ci 1,5 cm, które otaczać w bułce tartej. Sma yć na
rozgrzanym tłuszczu.
Pasztet z mi sa mieszanego
50 dag wieprzowiny, 50 dag ciel ciny, 40 dag słoniny, 50 dag
w troby wieprzowej, 30 dag cebuli, 20 dag bułki pszennej,
4 jaja, sól i pieprz, gałka muszkatołowa.
Mi so udusić ze słonin i cebul .
W trob opłukać, obrać z błon, pokroić w kostk . Gdy mi so
jest mi kkie, dodać w trob , bułk i krótko razem poddusić,
ostudzić i zemleć dwukrotnie w maszynce z sitkiem o rednicy oczek 4 mm.
Do przygotowanej masy dodać jaja, sól, pieprz, gałk muszkatołow i starannie wyrobić.
Foremk wysmarować smalcem, przeło yć mas pasztetow i piec około 40 minut.
Kiełbasa domowa
Mi so wieprzowe rednio tłuste 4,5 kg, słonina 0,5 kg, wywar
z ko ci – 1 szklanka, sól 6-7 ły eczek, saletra 1 płaska
ły eczka, pieprz 1 ły eczka (pieprz mielony), ziele angielskie
12-15 ziarenek (zemleć), czosnek 5-6 z bków (posiekać),
kiełba nica 7 m.
Mi so zemleć w maszynce z sitkiem o rednicy otworów
8 mm. Sól wymieszać z saletr i przyprawami, dodać do
mi sa, wymieszać i wyrobić jak ciasto, dodaj c stopniowo
wywar. Odstawić w chłodne miejsce na 24 godz. Na komor
mielenia maszynki zało yć nasadk masarsk . Napełnić
kiełba nic o długo ci około 1m, formuj c odcinki 30-40 cm.
Nale y zwrócić uwag , aby całkowicie nie zatkać otworów
odpowietrzaj cych nasadki.
Osuszyć kiełbas przez 6 godz. W dzić dymem ciepłym 14
godzin lub gor cym 2,5 godziny.
Zakup cz ci eksploatacyjnych – akcesoriów:
– w punktach serwisowych,
– sklep internetowy – jak poni ej.
Telefony:
1. Salon Sprzeda y Wysyłkowej Zelmer S.A.:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: [email protected]
– cz ci zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: [email protected]
Surówka z czerwonej kapusty
40 dag czerwonej kapusty, 20 dag jabłek, 2 ły ki oleju, sok
z cytryny, sól, cukier.
Kapust oczy cić i rozdrobnić w szatkownicy za pomoc
tarki do plastrów lub do grubych wiórek. Jabłka obrać i rozdrobnić na tarce na grube wiórki. Poszatkowan kapust
wymieszać z rozdrobnionymi jabłkami doprawiaj c do smaku
olejem, sokiem z cytryny, sol i cukrem.
Surówka z selera
40 dag selera, 20 dag jabłek, 2 ły ki oleju lub mietany, sok
z cytryny, sól, cukier.
Seler zetrzeć na drobne wiórki. Doprawić do smaku mietan lub olejem. Dodać cukier, sok z cytryny i sól.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Ka dy u ytkownik mo e przyczynić si do ochrony rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przeka na makulatur , worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zu yte urz dzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdy znajduj ce si
w urz dzeniu niebezpieczne składniki mog
być zagro eniem dla rodowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urz dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewła ciw jego obsług . Producent zastrzega sobie prawo modyikacji wyrobu w ka dej chwili, bez wcze niejszego powiadamiania,
w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo
z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
9
CZ
Vážení zákazníci!
D kladn si prosím p ečt te tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost v nujte bezpečnostním pokyn m. Tento návod
k použití uschovejte pro p ípadné další použití.
Strojek na mletí potravinových produkt je určen pro použití
v domácnosti. Je to víceúčelové za ízení, pomocí kterého
m žete rychle a bez p ílišné námahy pomlít maso, sýr, zeleninu, mák nebo vyrobit klobásy a uzeniny. P i použití p ídavného struhadla m žete strouhat zeleninu, sýr i o echy.
Bezpečnostní pokyny
Netahejte za p ívodní š ru p i vytahování zástrčky ze
zásuvky.
Strojek p ipojujte pouze k sítí st ídavého nap tí 230 V.
Nepoužívejte šlehač pokud je poškozen nebo pokud je
poškozena p ívodní š ra.
Pokud dojde k poškození p ívodní š ry, musí být vym n ná v specializovaném servisu nebo oprávn nou osobou s p íslušnou kvaliikací.
Neodborn provedená oprava m že zp sobit poruchu
p ístroje, který pak m že být nebezpečný pro uživatele.
Práce s poškozeným p ístrojem m že vést k v tšímu
poškození p ístroje nebo dokonce zp sobit úraz obsluhující osob . V p ípad poruchy se obra te na autorizovaný servis.
Po ukončení práce vyjm te zástrčku ze zásuvky.
Nevystavujte p ístroj ani jeho části teplot vyšší než
60°C. M že dojít k poškození strojku.
Zvýšenou pozornost v nujte práci se strojkem v p ítomnosti d tí.
P ístroj není určen, aby jej obsluhovaly d ti nebo osoby
s omezenými fyzickými, duševními schopnosti nebo
s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, dokud nebudou
o zp sobu používání proškoleny osobou odpov dnou za
jejich bezpečnost. Nikdy se neponechávejte za ízení bez
dohledu, je-li v provozu.
Vždy vypn te p ístroj d íve, než p istoupíte k vým n
p íslušenství nebo p edtím, než se dotknete otáčejících
se části.
Vždy vyjm te zástrčku ze zásuvky p ed vým nu p íslušenství (mlecí soustavy, sítka, nože, struhadla a jeho
části) a d íve než p istoupíte k čišt ní strojku.
K p chování používejte vždy jen nacpávač. Použitím
jiných p edm t m žete poškodit strojek i jeho pohon.
Nep et žujte strojek nadm rným množstvím, ani silným
nacpáváním potravin.
D kladn provád jte montáž mlecí soustavy, špatné
smontování m že být p íčinou nedokonalého mletí
a také m že vést k otupení nož a sítka. Tupý nožík
a sítko vym te za nové.
Za provozu nezakrývejte ventilační m ížky strojku.
V p ípad , že strojek nelze uvést do chodu, odevzdejte
jej k servisní prohlídce.
Z masa určeného k pomletí odstra te kostí, chrupavky,
šlachy a žily.
10
Maso rozkrájejte na menší kousky tak, aby se vešly do
mlecí komory.
Mak je nutné, p ed jeho pomletím, spa it a namáčet až
n kolik hodin.
Pohonnou jednotku strojku nepono ujte do vody ani jej
neomývejte pod tekoucí vodou.
P ed mytím je nutno sundat p íslušenství z pohonné jednotky.
K mytí jednotlivých části p ístroje nepoužívejte agresivní
detergenty a čisticí p ípravky obsahující písek, nap .
emulze, pasty, apod. Tyto by mohly p inejmenším odstranit r zné popisy a piktogramy umíst né na spot ebiči.
K mytí kovových části použijte m kké kartáčky.
Mlecí komoru, šnek a objímku nemyjte v myčce nádobí,
agresivní mycí prost edky zp sobují černání t chto
části. Umyjte je ručn s použitím klasických mycích
prost edk na nádobí.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku spot ebiče.
Maximální doba nep etržitého provozu
10 minut
P estávka p ed dalším použitím (minimáln )
30 minut
Hlučnost s mlecí komorou (LWA):
Typ 586, 686
80 dB/A
Strojek je konstruován v izolační t íd II a nepot ebuje zemn ní
.
Strojek ZELMER spl uje české a evropské normy.
Strojek vyhovuje požadavk na ízení:
– Nízkonap ový elektrický p ístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
TYPY STROJK ZELMER
V této tabulce je prezentován sortiment p íslušenství k mlecím strojk m, kterých se týká tento návod.
Pohon
Typ
N ž
Sítko
2,7
4
8
eznický
nástavec
Sada na
t stoviny a
cukrovi
Stru-hadlo
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– základní vybavení,
– dopl kové p íslušenství, které lze zakoupit v prodejnách se spot ebiči,
– – vybavení nedostupné v daném provedení
Mlecí strojek je vybaven pouze jedním mlecí částí.
Popis přístroje
(Obr. A)
Mlecí strojek se skládá z:
1 Pohonné jednotky – každá pohonná jednotka je p izp sobená tak, aby k ni bylo možné p ipojit kteroukoliv
mlecí soustavu a struhadlo, vyrobené irmou ZELMER.
V zadním krytu pohonu 586 a 686 se nacházejí ventilační otvory.
Mlecí soustavy – její části jsou:
2 Mlecí komora
3 Šnek se spojkou
4 N ž
5 Sítko s otvory 4 mm
6 Objímka
7 Misky
8 Nacpávače
P íslušenství:
9 Sítko s otvory 8 mm
10 eznický nástavec
11 Distanční vložka
Mechanická ochrana motoru
(Obr. B)
1 Spirála
2 H ídel
3 Šroub M5x20
Strojky jsou vybaveny mechanickou ochranou, která zabrauje poškození pohonné jednotky – pokud by došlo k p etížení strojku (nap . když se do strojku dostanou kosti), vylámou se zoubky spojky, která pohání šnek.
Poškozenou spojku vym te za novou:
u šneku se zničenou spojkou odšroubujte šroub,
odstra te poškozenou spojku,
nasa te novou spojku a dotáhn te šroub.
Příprava strojku a uvedení do provozu (Obr. C)
1 Pohonnou jednotku postavte na tvrdý suchý povrch (na
st l nebo kuchy skou linku), poblíž elektrické zásuvky.
P ed prvním použitím umyjte všechny díly p íslušenství.
Smontujte vybrané části a p ipojte k pohonné jednotce.
2 Vložte zástrčku do zásuvky el. proudu.
3 Vypínačem zapn te strojek.
Mlecí soustava
(Obr. D)
Do mlecí komory vložte postupn :
1 Šnek se spojkou sm rem dovnit .
2 Na t men šneku nasa te n ž ost ím sm rem k sítku.
3 Sítko vložte do mlecí komory tak, aby drážka na okraji
sítka zapadla do výstupku v komo e.
4 Součástky mlecí soustavy pevn dotáhn te objímkou až
na doraz.
5 Vložte smontovanou komoru na hlavici pohonné jednotky
a otočte ji do pozice, ve které uslyšíte cvaknutí pojistky.
6 Nasa te misku na mlecí komoru.
11
Řeznický nástavec
(Obr. E)
Do mlecí komory vložte postupn :
šnek se spojkou sm rem dovnit ,
na t men šneku nasa te distanční vložku,
eznický nástavec,
součástky mlecí soustavy pevn dotáhn te objímkou až
na doraz.
Salámová st ívek namočte p ed navlečením asi 10 minut v
teplé vod .
Na eznický nástavec nasa te st ívko. P i natahovaní
st ívka dbejte na to, aby jste úpln nezakryli odvzduš ovací otvory nástavce.
Rozemletá hmota, kterou plníte st ívka nesmí být „p íliš
ídká“. P i v tším množství tekutin by mohlo dojit k jejích p etečení a zalití strojku.
Struhadlo
(Obr. F)
Struhadlo pro jemné strouhání
Struhadlo pro hrubé strouhání
Struhadlo pláykové
Struhadlo pro pasírování
Pojistka
Komora
Mísa
Péchovadlo
Součástí vybavení jsou dv struhadla s jemnými a hrubými
drábky, které strouhají na jemná nebo siln jší vlákna tvrdý
sýr, mrkev, celer nebo va enou červenou epu. T etí struhadlo je určeno ke krájení zeleniny na plátky. M že zpracovávat brambory, okurky, cibuli atd.
Čtvrté struhadlo je určeno ke t ení brambor, epy, mrkve,
ovoce atd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Použití struhadla
(Obr. G)
1 Otev ete zámek a vložte zvolené struhadlo spojkou
dovnit komory.
2 Zav ete zámek.
3 Spojte komoru struhadla s pohonnou jednotkou stejným
zp sobem jako mlecí komoru.
Produkty určené ke zpracování nejd íve nakrájejte na
menší kousky tak, aby se vešly do komory.
Nedoporučujeme zpracovávat m kké nebo peckové
ovoce.
Vyjm te zástrčku ze zásuvky el. proudu.
Potraviny, které uvízly uvnit struhadla odstra te d ev nou lžící.
Ost í struhadel nevyžadují regeneraci.
12
Po ukončení práce
(Obr. H)
Vypn te strojek a vyjm te zástrčku ze zásuvky.
1 Vyjm te nacpávač a sejm te misku z mlecí komory nebo
komory struhadla.
2 Zmáčkn te tlačítko pojistky mlecí soustavu p ípadn
komoru struhadla otočte vpravo a sejm te ji.
3 Rozložte díly mlecí soustavy, komory s eznickým
nástavcem p ípadn struhadlo.
Čištění a údržba
Pohonnou jednotku ot ete vlhkým had íkem s čisticím
prost edkem.
Um lohmotné části umyjte v teplé vod s použitím čisticího prost edku na mytí nádobí.
Kovové části umyjte v horké vod s použitím čisticího
prost edku na mytí nádobí. Struhadla nemyjte v myčce
nádobí.
D kladn osušte umyté díly.
Sítko a nožík mírn namažte jedlým tukem nebo olejem,
zamezíte tak reziv ní.
Osušené části mlecí komory nebo struhadla smontujte
dohromady.
Výrobky z masa, zeleniny a ovoce
Osvojte si zp soby p ípravy jednotlivých potravin, ovoce
a zeleniny pro zachování co nejv tších výživných hodnot.
Ovoce a zeleninu neuchovávejte ve vod a upravujte teprve
bezprost edn p ed konzumaci.
Vep ové karbenátky
500g vep ového masa, 60 g suchého pečiva, 50 g cibule,
20 g tuku, 1 vejce, 40 g strouhanky, tuk na smažení s l
a pep .
Pečivo namočte ve vod a nechte okapat.
Cibuli pokrájejte na kolečka a osmáhn te dozlatova. Maso
opláchn te a pokrájejte na kousky.
Pečivo, cibuli a maso semelte dvakrát strojkem, se sítkem
s otvory o pr m ru 4 mm. P idejte vejce, s l, pep a pečliv
promíchejte tak, aby vznikla homogenní hmota. Formujte
karbenátky o tlouš ce cca 15 mm a obalujte je ve strouhance. Smažte na rozeh átém tuku.
Paštika z míchaného masa
500 g vep ového masa, 500 g telecího masa, 400 g slaniny,
500 g vep ových jater, 300 g cibule, 200 g housek, 4 vejce,
pep , s l, muškátový o íšek.
Maso poduste se slaninou a cibuli.
Játra opláchn te, odstra te blány, vy ízn te žíly a pokrájejte
na kostky. Když je maso m kké, p idejte játru, housky a společn krátce poduste, ochla te a pomelte dvakrát strojkem,
se sítkem s otvory o pr m ru 4 mm.
Do p ipravené hmoty p idejte vejce, s l, pep , muškátový o íšek a pečliv vypracujte.
Do formy vymazané sádlem vložte paštikovou hmotu a pečte
asi 40 minut.
Domácí klobásky
4,5kg st edn prorostlého vep ového masa, 0,5kg slaniny,
vývar z kostí – 1 sklenice, 6-7 lžiček soli, 1 lžička mletého pep e, 12-15 zrnek pomletého anglického ko ení, 5-6
sroužk česneku, 7-8 m st ívek.
Maso semelte strojkem, se sítkem s otvory o pr m ru 8 mm.
S l promíchejte s ko ením, p idejte k masu, promíchejte
a vypracujte jako t sto, postupn p idávejte vývar. Dejte na
24 hodin do chladničky. Na mlecí komoru strojku nasa te
eznický nástavec. Napl te st ívko v délce asi 1 m a formujte
klobásky asi 30 – 40 cm dlouhé. Dávejte p itom pozor, aby
jste úpln neucpali odvzduš ovací otvory nástavce. Klobásky nechte 6 hodin sušit. Uzení provád jte teplým dýmem
14 hodin nebo horkým dýmem 2,5 hodiny.
Salát z červeného zelí
400 g červeného zelí, 200 g jablek, 2 lžíce oleje, š áva
z citrónu, s l, cukr.
Zelí očist te a zkrouhejte struhadlem. Jablka očist te
a ostrouhejte na hrubém struhadle. Zelí promíchejte s jablky,
dochu te olejem, š ávou z citrónu, solí a cukrem.
Celerový salát
400 g celeru, 200 g jablek, 2 lžíce oleje nebo smetany, š áva
z citrónu, s l, cukr.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodho te. Obaly a balicí
prost edky elektrospot ebič Twist jsou recyklovatelné,
a zásadn by m ly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sb ren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sb ren PE
k op tnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spot ebič zlikvidujte
prost ednictvím k tomu určených recyklačních
st edisek. Pokud má být spot ebič deinitivn
vy azen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího p ívodu od elektrické sít jeho
od íznutí, p ístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskav u Vaší obecní správy o recyklačním st edisku, ke kterému p íslušíte.
Toto elektroza ízení nepat í do komunálního odpadu. Spot ebitel p ispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektroza ízení u irmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy sv te odborník m v servisních st ediscích. Záruční i pozáruční opravy osobn doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní st ediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Celer ostrouhejte na hrubém struhadle. Ochu te smetanou
nebo olejem, p idejte cukr, citrónovou š ávu a s l.
Výrobce nebere odpov dnost za nevhodné použití p ístroje, za použití p ístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provád ní inovačních
zm n p ístroje kdykoliv, bez p edchozího upozorn ní, za účelem p izposobení p ístroje požadavk m zákona, normám, na ízením nebo
z d vodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
13
SK
Vážený zákazníci!
Prečítajte si prosím dôkladne tento návod na obsluhu.
Zvláštnu pozornos venujte bezpečnostným pokynom. Tento
návod na obsluhu uschovajte pre prípadné alšie použitie.
Mlynček na mletie potravín je určený pre domáce použitie.
Je to viacúčelové zariadenie, pomocou ktorého môžete
rýchlo a bez ve kej námahy pomlie mäso, syr, zeleninu, mak
alebo vyrobi klobásy a údeniny. Pri použití prídavného strúhadla môžete strúha zeleninu, syr a orechy.
Bezpečnostné pokyny
Ne ahajte za prívodový kábel pri vy ahovaní zástrčky zo
zásuvky.
Mlynček pripájajte iba do siete striedavého napätia
230 V.
Mlynček nepoužívajte pokia je poškodený alebo je
poškodený prívodový kábel.
Pokia dôjde k poškodeniu prívodového kábla, ten musí
by vymenený v špecializovanom servise alebo oprávnenou osobou s príslušnou kvaliikáciou.
Neodborne prevedená oprava môže spôsobi poruchu
prístroja, ktorá potom môže by nebezpečná pre užívate a. Práca spoškodeným prístrojom môže vies k väčšiemu poškodeniu prístroja alebo dokonca spôsobi
úraz obsluhujúcej osobe. V prípade poruchy sa obrá te
na autorizovaný servis.
Po ukončení práce vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Nevystavujte mlynček ani jeho časti teplote vyššej ako
60°C. Môže dôjs k poškodeniu mlynčeka.
Zvýšenú pozornos venujte práci s mlynčekom v prítomnosti detí.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
Skôr ako pristúpite k výmene príslušenstva alebo predtým ako sa dotknete otáčajúcich sa častí vždy vypnite
mlynček.
Pred výmenou príslušenstva (mlecej sústavy, sitka, noža,
strúhadla a jeho častí) a skôr ako začnete čisti mlynček,
vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Pri mletí používajte vždy tlačidlo. Použitím iných predmetov môžete poškodi mlynček, aj jeho pohon.
Nepre ažujte mlynček nadmerným množstvom, ani silným napchávaním potravín.
Dôkladne prevádzajte montáž mlecej sústavy, zlá
montáž môže by príčinou nedokonalého mletia a tiež
môže vies k otupeniu nožov a sitka. Tupí nožík a sitko
vyme te za nové.
Počas prevádzky nezakrývajte ventilačné mriežky mlynčeka.
V prípade, že mlynček nie je možné uvies do prevádzky,
odovzdajte ho na servisnú prehliadku.
14
Z mäsa určeného na mletie odstrá te kosti, chrupavky,
š achy a žily.
Mäso rozkrájajte na menšie kúsky tak, aby vošlo do mlecej komory.
Mak je nutné pred jeho pomletím opari a namáča nieko ko hodín.
Pohonnú jednotku mlynčeka neponárajte do vody ani ho
neumývajte pod tečúcou vodou.
Pred umývaním je nutné vybra príslušenstvo z pohonnej jednotky.
Na umývanie jednotlivých častí prístroja nepoužívajte
agresívný detergent a čistiace prípravky obsahujúce piesok, napr. emulziu, pastu, a pod. Tieto by mohli odstráni
rôzne popisy a nápisy umiestnené na spotrebiči.
Na mytie kovových častí používajte mäkké kefy.
Mleciu komoru, slimák a objímku neumývajte v umývačke riadu, agresívné prostriedky spôsobujú černanie týchto častí. Umyte ich ručne s použitím klasických
prostriedkov na nádoby.
Technické údaje
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
Maximálna doba nepretržitej prevádzky
10 minút.
Prestávka pred alším použitím (minimálne)
30 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča je
80 dB(A) – Typ 586, 686 čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzh adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Mlynček je skonštruovaný v izolačnej triede II a nepotrebuje
uzemnenie
.
Mlynček ZELMER sp a Slovenské a Európske normy.
Mlynček vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení:
– Nízkonapä ový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na typovom štítku.
TYPY MLYNČEKOV ZELMER
V tejto tabu ke je prezentovaný sortiment príslušenstva k mlynčekom, ktorých sa týka tento návod.
Typ
Pohon
Nôž
Sitko
2,7
4
8
Nástavec na
plnenie klobás
Nástavec na
cestoviny
a koláčiky
Strúhadlo
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– základné príslušenstvo,
– doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpi v predajniach so spotrebičmi,
– – príslušenstvo nedostupné v danom prevedení
Mlynček je vybavený iba jedným pohonom.
Popis prístroja
(Obr. A)
Mlynček sa skladá z:
1 Pohonnej jednotky – každá pohonná jednotka je prispôsobená tak, aby k nej bolo možné pripoji ktorúko vek
mleciu sústavu a strúhadlo, vyrobené irmou ZELMER.
V zadnom kryte pohonu 586 a 686 sa nachádzajú vetracie otvory.
Mlecia sústava – jej časti sú:
2 Mlecia komora,
3 Slimák so spojkou,
4 Nôž,
5 Sitko s otvormi 4mm,
6 Objímka.
7 Misky.
8 Tlačidlá
Príslušenstvo:
9 Sitko s otvormi 8 mm,
10 Nástavec na plnenie klobás,
11 Násadka.
Mechanická poistka motora
(Obr. B)
1 Závitovka
2 Spojka
3 Skrutka M5x20
Mlynčeky sú vybavené mechanickou ochranou, ktoré zabraujú poškodeniu pohonnej jednotky – pokia dôjde k pre aženiu mlynčeka (napr. ke sa do mlynčeka dostanú kosti),
vylámu sa zuby spojky, ktoré pohá ajú slimák.
Poškodenú spojku vyme te za novú:
zo slimáka so zničenou spojkou odskrutkujte skrutku,
odstrá te poškodenú spojku,
nasa te novú spojku a dotiahnite skrutku.
Príprava mlynčeka a uvedenie
do prevádzky
(Obr. C)
1 Pohonnú jednotku postavte na tvrdý suchý povrch (na
stôl alebo kuchynskú linku), blízko elektrickej zásuvky.
Pred prvým použitím umyte všetky diely príslušenstva.
Poskladajte vybrané časti a pripojte k pohonnej jednotke.
2 Vložte zástrčku do zásuvky elektrického prúdu.
3 Vypínačom zapnite mlynček.
Mlecia sústava
(Obr. D)
Do mlecej komory postupne vkladajte:
1 Slimák so spojkou smerom do vnútra.
2 Na slimák nasa te nôž ostrím smerom k sitku.
3 Sitko vložte do mlecej komory tak, aby drážka na okraji
sitka zapadla do výstupku v komore.
4 Časti mlecej komory pevne dotiahnite objímkou až na
doraz.
5 Položte poskladanú komoru na hlavicu pohonnej jednotky a otočte ju do pozície, ke budete poču cvaknutie
poistky.
6 Misku nasa te na mleciu komoru.
15
Nástavec na plnenie klobás
(Obr. E)
Do mlecej komory postupne vkladajte:
slimák so spojkou smerom do vnútra,
na slimák nasa te násadu,
nástavec na plnenie klobás,
časti mlecej sústavy pevne dotiahnite objímkou až na
doraz.
Pred naložením čreva na klobásu ho namočte v teplej vode
asi 10 min.
Na nástavec na plnenie klobás nasu te črievka. Pri
nasúvaní dbajte na to, aby ste úplne nezakryli odvzdušovacie otvory nástavca.
Rozomletá hmota, ktorou plníte črievka nesmie by „príliš
riedka“. Pri väčšom množstve tekutín by mohlo dojs k pretečeniu a zaliatiu mlynčeka.
Strúhadlo
(Obr. F)
Bubon na jemné strúhanie
Bubon na hrubé strúhanie
Bubon na plátky
Bubon na pasirovanie
Zámka
Komora
Plniaca misa
Napchávadlo
Súčas ou vybavenia sú dve strúhadlá s jemnými a hrubými
zúbkami, ktoré strúhajú na jemno alebo silnejšie vlákna tvrdý
syr, mrkvu, zeler alebo varenú červenú repu. Tretie strúhadlo
je určené ku krájaniu zeleniny na plátky. Môže spracováva
zemiaky, uhorky, cibu u, at .
Štvrté strúhadlo je určené ku treniu zemiakov, repy, mrkvy,
ovocia at .
1
2
3
4
5
6
7
8
Použitie strúhadla
(Obr. G)
1 Otvorte zámok a vložte zvolené strúhadlo spojkou do
vnútra komory.
2 Zatvorte zámok.
3 Spojte komoru strúhadla s pohonnou jednotkou rovnakým spôsobom ako pri mlecej komore.
Produkty určené ku spracovaniu najprv nakrájajte na
menšie kúsky tak, aby vošli do komory,
Nedoporučujeme spracováva mäkké alebo kôstkové
ovocie,
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu,
Potraviny, ktoré uviazli vo vnútri strúhadla odstrá te drevenou lyžicou.
Ostrie strúhadiel nevyžadujú regeneráciu.
16
Po ukončení práce
(Obr. H)
Vypnite mlynček a vytiahnite zástrčku zo zásuvky,
1 Vytiahnite tlačidlo a vyberte misku z mlecej komory alebo
komory strúhadla.
2 Stlačte vypínač poistky mlecej sústavy prípadne komoru
strúhadla otočte vpravo a vyberte ju.
3 Rozložte diely mlecej sústavy, komory s nástavcom na
plnenie čriev, prípadne strúhadlo.
Čistenie a údržba
Umývanie a údržbu je nutné prevádza po každom použití
mlynčeka nasledujúcim spôsobom:
Pohonnú jednotku utrite vlhkou handričkou s čistiacim
prostriedkom.
Umelohmotné časti umyte v teplej vode s použitím čistiaceho prostriedku na nádoby.
Kovové časti umyte v horúcej vode s použitím čistiaceho
prostriedku na nádoby. Strúhadlá neumývajte v umývačke riadu.
Dôkladne usušte umyté diely.
Sitko a nôž mierne natrite jedlým tukom alebo olejom,
zabránite tak hrdzaveniu.
Usušené časti mlecej komory alebo strúhadiel poskladajte dohromady.
Výrobky z mäsa, zeleniny a ovocia
Osvojte si spôsob prípravy jednotlivých potravín, ovocia a
zeleniny pre zachovanie čo najväčších výživných hodnôt.
Ovocie a zeleninu nenechávajte ponorené vo vode a upravujte až bezprostredne pred konzumáciou.
Karbonátky z bravčového mäsa
500 g bravčového mäsa, 60 g suchého pečiva, 50 g cibule,
20 g tuku, 1 vajce, 40 g strúhanky, tuk na vyprážanie, so a
čierne korenie.
Pečivo namočte do vody a nechajte odkvapka .
Cibu u pokrájajte na kolieska a osmažte do zlata. Mäso
opláchnite a pokrájajte na kúsky.
Pečivo, cibu u a mäso zome te dvakrát v mlynčeku so sitkom
s otvormi o priemere 4 mm. Pridajte vajce, so , čierne korenie
a starostlivo premiešajte tak, aby vznikla homogénna hmota.
Formujte karbonátky hrúbky 15 mm a oba te ich v strúhanke.
Vyprážajte na rozpálenom tuku.
Paštéta zo zmiešaného mäsa
500 g bravčového mäsa, 500 g te acieho mäsa, 400 g slaniny, 500 g bravčovej pečene, 300 g cibule, 200 g žemlí,
4 vajcia, čierne korenie, so , muškátový orech.
Mäso poduste so slaninou a cibu ou.
Peče opláchnite, odstrá te blany, vyrežte žily a pokrájajte
na kocky. Ke je mäso mäkké, pridajte peče , žem u a spolu
krátko poduste, dajte vychladi a pome te dvakrát mlynčekom so sitkom s otvormi o priemere 4 mm.
Do pripravenej hmoty pridajte vajce, so , čierne korenie,
muškátový orech a zmiešajte.
Do formy vytretej mas ou vložte paštétovú hmotu a pečte asi
40 minút.
Domáce klobásy
4,5 kg stredne prerasteného bravčového mäsa, 0,5 kg slaniny, vývar z kostí – 1 pohár, 6-7 lyžičiek soli, 1 lyžička mletého čierneho korenia, 12 -15 zrniek pomletého anglického
korenia, 5-6 kúskov cesnaku, 7-8 m čriev.
Mäso pome te mlynčekom so sitkom s otvormi o priemere
8 mm. So premiešajte s korením, pridajte k mäsu, premiešajte a vypracujte ako cesto, postupne pridávajte vývar.
Dajte na 24 hodín do chladničky. Na mleciu komoru mlynčeka nasa te nástavec na plnenie klobás. Napl te črievko
v d žke asi 1 m a formujte klobásky o d žke asi 30 – 40 cm.
Dávajte pri tom pozor, aby ste úplne neupchali odvzduš ovacie otvory nástavca. Klobásky nechajte 6 hodín suši . Údite
teplým dymom 14 hodín alebo horúcim dymom 2,5 hodiny.
Šalát z červenej kapusty
400 g červenej kapusty, 200 g jab k, 2 lyžice oleja, š ava
z citrónu, so , cukor.
Kapustu očistite a postrúhajte. Jablká očistite a ostrúhajte na
hrubom strúhadle. Kapustu pomiešajte s jablkami, dochu te
olejom, š avou z citrónu, so ou a cukrom.
Zelerový šalát
400 g zeleru, 200 g jab k, 2 lyžice oleja alebo smotany, š ava
z citrónu, so , cukor.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovate né a zásadne
by mali by vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má by prístroj deinitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužite ný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebite prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA, s. r. o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u irmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené
osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská irmy ZELMER – vi ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Zeler ostrúhajte na hrubom strúhadle. Ochu te smotanou
alebo olejom, pridajte cukor, citrónovú š avu a so .
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykona kedyko vek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
17
HU
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük, hogy igyelmesen olvassák el az alábbi használati
utasítást. Külön igyelmet fordítsanak a biztonságot érint
igyelmeztetésekre. Kérjük, hogy rizzék meg a használati
utasítást, hogy a kés bbiek során is tudják használni szükség esetén.
Az élelmiszer termékek darálója háztartási használatra
készült. Sokoldalú készülék, amely segítségével gyorsan
és nagyobb er kifejtés nélkül darálható: hús, túró, zöldség,
valamint készíthet vele kolbász és felvágott. A daráló külön
megvásárolható kiegészít tartozéka- reszel dobjai használatával aprítani, szeletelni és reszelni tud zöldségeket, burgonyát, zsemlemorzsát salátának és egyéb készítménynek.
A biztonságot és a daráló helyes használatát
érintő igyelmeztetések
Tilos a villásdugó kihúzása a csatalakozó aljzatból
a vezeték meghúzásával.
A darálót kizárólag 230 V feszültség váltóáramú hálózatba lehet csatlakoztatni.
Ne kapcsolja be a készüléket, ha sérült a hálózati csatlakozó vezeték, vagy a készülék burkolata látható módon
sérült.
Abban az esetben, ha a hálózati csatlakozó vezeték megsérül, azt azonnal ki kell cserélni szakszervizben az esetleges veszély elkerülése érdekében. Sérült vezetékkel
a készülék használata tilos!
A készülék javítását kizárólag szakszerviz szakembere
végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a garancia
elvesztésén túl komolyan veszélyezteti a felhasználót.
Hiba észlelésekor forduljon a Zelmer garanciális szervizek egyikéhez.
A munka befejezése után kapcsolja ki a darálót, és húzza
ki a villásdugót a hálózati csatlakozó aljzatból.
Ne tegye ki a darálót és tartozékait 60 oC-nál magasabb
h mérsékletnek. Ez a készülék megrongálódását eredményezheti.
Különös igyelmet fordítson a darálásra, amikor gyerekek
vannak jelen.
A készülék nem a gyermekek valamint a izikailag,
szellemileg korlátozott személyek által való használatra
készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelel tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak
a használat el tt a biztonságukért felel s személy ellátja
ket a megfelel kezelési utasításokkal. A készüléket
a használata közben sohasem hagyja felügyelet nélkül.
Kapcsolja ki a készüléket a tartozékok cseréje, vagy
a használat során forgásban lév alkatrészekhez való
hozzáérés el tt.
A daráló tisztítása el tt minden esetben húzza ki a csatlakozó vezetéket a hálózatból.
Az élelmiszer adagolásához csak töm fát használjon.
Egyéb eszköz használata megrongálhatja a darálót, és
a meghajtást.
18
A készüléket ne terhelje túl nagy mennyiség élelmiszerrel, vagy annak túl er s adagolásával (töm fával).
Pontosan szerelje fel a daráló egységet, hiszen a nem
megfelel módon összeszerelt daráló egység okozhatja
a helytelen darálási min séget, valamint a kés és a perforál állókés kicsorbulását. A kicsorbult, életlen kést és
perforált állókést ki kell cserélni újra.
A daráló használata során ne takarja le a szell z nyílásokat a házon.
Abban az esetben, ha a darálót nem tudja elindítani –
vigye szakszervizbe.
A darálásra szánt húst tisztítsa meg a csonttól, íntól,
porctól.
A darálás el tt a nagyobb darabokat vágja kisebb méret re.
A daráló házát- meghajtását tilos vízbe meríteni, és folyó
víz alatt mosni.
Ne mossa a tartozékot összeszerelt állapotban.
A ház tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, paszta, stb. Ezek egyebek között eltávolíthatják a graikai jeleket, mint pl. jelölések, mércék,
igyelmeztetések, stb.
A fém részek tisztításához puha kefét használjon.
Ne mossa a fém részeket mosogató gépben. Ezekben a gépekben használatos agresszív tisztítószerek
a fémrészek feketedését okozzák. A fém részeket kézzel tisztítsa hagyományos edény mosogatószer használatával.
Műszaki adatok
A m szaki adatok megtalálhatók a készülék adattábláján.
Folyamatos munkavégzés megengedett id tartama 10 perc
Az újbóli használatig szükséges pihentetés ideje
30 perc
LWA (586 és 686)
80 dB/A
Az 586 és 686 darálók II. érintésvédelmi osztályban készültek
.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer darálók megfelelnek a következ direktíváknak:
– Kisfeszültség elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
– 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
ZELMER DARÁLÓK TÍPUSAI
Az alábbiakban megadásra kerültek a használati utasításban leírt darálók és azok tartozékai.
Rostély
Meghajtás
Tipus
Kés
2,7
4
8
Hentes feltét
Tészta- és
süteménykészít
készlet
Kiegészít
reszel
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– alapfelsyereltség,
– kiegészít tartozék, amely megvásárolható a boltokban, ill. az alkatrész ellátótól,
– – az adott kivitelezésben
A húsdaráló csak egy darálórésszel van felszerelve.
A készülék leírása
(A ábra)
Az élelmiszer termékek darálója az alábbi részekb l áll:
1 1.Daráló meghajtásból – minden daráló meghajtás alkalmas a ZELMER minden feltétéjének felszereléséhez.
Az 586-os és 686-os készülék hajtóm -burkolatának
a hátsó részében találhatók a szell z nyílások.
Daráló egységb l, amelynek részei:
2 Daráló henger
3 Csiga hozzászerelt kuplunggal
4 Kés
5 Perforált állókés (rostély) 4 mm-es furatokkal
6 Záró gy r .
7 Adagoló tálcából
8 Töm fából
Tartozékokból, amelyek az alábbiak:
9 Rostély 8 mm-es furatokkal
10 Hentes tartozék
11 Távtartó
A motor mechaniku védelme
(B ábra)
1 Csiga
2 Hajtókerék
3 Csavar M5x20
A daráló rendelkezik mechanikus védelemmel, amely védi
a motort a megrongálódástól – a kuplung fogai a csiga
végén kitörnek, ha a darálót túlterhelés éri (pl. ha a darálóba
csont kerül).
A megrongálódott kuplungot cserélje ki újra:
a csiga végén roncsolódott kuplungból csavarja ki a csavart,
távolítsa el a régi kuplungot,
tegye fel az új kuplungot és csavarja be a csavart.
A daráló előkészítése és bekapcsolása (C ábra)
1 A meghajtást helyezze a dugaszoló aljzat közelébe,
kemény felületre úgy, hogy ne takarja le a szell z furatokat
a házon.
A daráló els használata el tt mossa el a tartozékokat.
Szerelje össze a kiválasztott tartozékokat és kapcsolja
a meghajtásra.
2 Dugja a villásdugót a hálózati dugaljba.
3 A kapcsoló gombbal kapcsolja be a darálót.
Munkavégzés a daráló egységgel
(D ábra)
A daráló hengerbe tegye egymás után:
1 A csigát kuplunggal a bels térbe.
2 A csiga tengelyére a kést élével a rostély felé irányítva.
3 A rostély oly módon, hogy a daráló hengeren található
tüske a rostély mélyedésére essen.
4 Csavarja össze a daráló egység részeit záró gy r vel
ütközésig.
5 Helyezze az összeszerelt daráló egységet a meghajtásra és fordítsa el addig az állásig, amíg a blokád jellegzetes kattanó hangját meg nem hallja.
6 Helyezze az adagoló tálcát a daráló hengerre.
19
Munkavégzés hentes tartozékkal
(E ábra)
A daráló hengerbe helyezze egymás után:
a csigát kuplunggal a bels térbe,
a csiga tengelyére a távtartót,
erre a hentes tartozékot (tölcsért),
csavarja össze e részeket a záró gy r vel ütközésig.
A kolbásztöltéshez a belet a tölcsérre való felhelyezés el tt
áztassa kb. 10 percen keresztül meleg vízben.
Húzza a hentes tartozékra a nedves sertés belet igyelve
arra, hogy ne takarja el a tölcséren található leveg elvezet vájatokat.
A belet megtölt hús nem lehet „túl híg”. A túlzott folyadék
tartalom annak elfolyását és a daráló bels terébe jutását
okozhatja.
Kiegészítő reszelő
(F ábra)
Finom forgácsolású reszel
Durva forgácsolású reszel
Szeletel reszel
Pépel reszel
Rugós zár
Darabolórész
Tölt edény
Töm rúd
A kiegészít reszel ben két forgácsoló reszel van durva és
inom forgács reszeléséhez (sajt, sárgarépa, zeller, f tt cékla,
stb.). A harmadik dob zöldség szeletelésre használható (burgonya, uborka, hagyma, stb.). A negyedik pedig reszelésre
(burgonya, cékla, gyümölcs, stb.) használható.
1
2
3
4
5
6
7
8
Munkavégzés a kiegészítő reszelővel (G ábra)
1 Nyissa fel a záró elemet és helyezze be a reszel k egyikét a kamra belsejébe.
2 Zárja le a záró elemet.
3 Csatlakoztassa a kiegészít reszel kamráját oly módon,
mint a daráló egységet a darálóhoz.
A nagy méret élelmiszereket el bb vágja kisebb darabokra, amelyeket nehézség nélkül bele teheti a kamrába.
Ne reszeljen kemény magvú puha gyümölcsöket.
A munka befejezése után kapcsolja ki a darálót és húzza
ki a hálózati vezetéket a csatlakozó aljzatból.
Fakanál segítségével távolítsa el a reszel dob belsejében, vagy a reszel kamrában található maradványokat.
A reszel dobok éleit nem szükséges regenerálni.
20
A munka befejezése után
(H ábra)
Kapcsolja ki a darálót és húzza ki a csatlakozó vezetéket
a hálózati dugaljból,
1 Vegye ki a töm fát és vegye le az adagoló tálcát a daráló
hengerr l, vagy a kiegészít reszel kamrájáról.
2 Nyomja meg a blokád nyomógombját és fordítsa el
a daráló egységet, vagy a kiegészít reszel kamráját jobbra
és vegye le.
3 Szerelje részeire a daráló egységet, hentes tartozékot,
vagy a kiegészít reszel t.
Tisztítás és karbantartás
A meghajtás házát törölje át mosogatószeres vízzel
megnedvesített ruhával.
A m anyag részeket mossa el mosogatószeres meleg
vízben.
A fém részeket mossa el mosogatószeres forró vízben.
Alaposan szárítsa ki az elmosott tartozékokat.
A rostélyt és a kést enyhén törölje át étkezési olajjal az
esetleges rozsdásodás megel zése céljából.
A daráló henger, vagy a kiegészít reszel kamráját szerelje teljesen össze.
Hús, zöldség és gyümölcsételek
A zöldség és gyümölcs ételek minél magasabb tápértékének
meg rzéséhez tanulmányozza ezek elkészítésének módjait.
A zöldségeket és gyümölcsöket ne tartsa vízben és csak
közvetlenül fogyasztás el tt aprítsa fel.
Sertéshúsból fasírt
50 dkg sertéshús, 6 dkg száraz péksütemény, 5 dkg hagyma,
2 dkg zsír, 1 tojás, 4 dkg zsemlemorzsa, zsír a sütéshez, só
és bors.
A péksüteményt tegyék vízbe, és utána hagyják a vizet
róla lefolyni. A hagymát karikára szeleteljék és pirítsák meg
aranyszínre. A húst mossák meg és darabolják fel.
A péksüteményt, hagymát és húst kétszer darálják meg 4
mm-es lyukú perforált állókéssel. Tegyenek hozzá tojást, sót,
borsot és gondosan gyúrják át. Vizes kézzel formáljanak 1,5
cm-es fasírtokat és forgassák meg morzsában. Forró zsírban süssék ki.
Pástétom többféle húsból
50 dkg sertéshús, 50 dkg borjúhús, 40 dkg szalonna, 50 dkg
sertés máj, 30 dkg hagyma, 20 dkg zsemle, 4 tojás, bors, só,
szerecsendió.
A húst és a hagymát párolják meg.
A májból vágják ki a hártyákat és az ereket, és vágják kockára. Amikor a hús megpuhult, tegyék bele a májat, zsemlét
és együtt röviden párolják meg. H tsék le, és utána kétszer
darálják át 4 mm-es lyukú perforált állókéssel.
Tegyenek hozzá tojást, sót, borsot, szerecsendiót és gondosan gyúrják át.
A zsírral kikent formába tegyék a pástétomot és süssék
40 percig.
Házikolbász
4,5 kg vegyes sertéshús, 0,5 kg szalonna, csontleves lé - 1
pohár, 6-7 kanál só, 1 kanál salétrom,12-15 szem rölt angol
f szer, 5-6 gerezd fokhagyma, 7 m bél.
A húst darálják meg 8mm-es perforált állókéssel. A sót keverjék össze a salétrommal és a f szerrel és tegyék a húsra,
keverjék össze és dolgozzák el, mint a tésztát, fokozatosan
tegyék bele a csontlevest. Tegyék 24 órára h t be. A darálóra tegyék a kolbásztölcsért. Töltsenek meg kb. 1 m hosszú
belet és formáljanak ki bel le kb. 30-40 cm-es kolbászokat.
Ügyeljenek közben arra, hogy ne fedjék le teljesen a kolbásztölcsér nyílásait (leveg ztetés). A kolbászokat hagyják
kb. 6 óráig száradni.
Füstöljék 14 óráig meleg füsttel vagy 2,5 óráig forró füsttel.
Vöröskáposzta saláta
40 dkg vöröskáposzta, 20 dkg alma, 2 kanál olaj, citromlé,
só, cukor.
A káposztát lereszeljük a reszel vel. Az almákat megtisztítjuk, és a durvareszel n lereszeljük. A káposztát összekeverjük az almával, citromlével, sóval és cukorral. Abban az
esetben, ha a reszel rosszul reszel, ki kell kapcsolni, le kell
venni a hajtóm r l, és meg kell tisztítani a tölcsért és a hengert.
Zeller saláta
40 dkg zeller, 20 dkg alma, 2 kanál olaj vagy tejföl, citromlé,
só, cukor.
A zellert reszeljük le a inomreszel n, az almát reszeljük
meg a durvareszel n. Ízesítsük olajjal vagy tejföllel, tegyünk
hozzá cukrot, citromlevet és sót.
Környezetvédelem - óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgy jt
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja m anyag gy jt
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a m anyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
Gyártó nem vállal felel sséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszer , vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg. Gyártó fenntartja magának a jogot a termék
módosítására tetsz leges id pontban, el zetes értesítés nélkül az
el írásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelel ség, vagy
konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
21
RO
Stimaţi Clienţi!
V rug m s citi i cu aten ie aceste instruc iuni de folosire. În
special indica iile privind mijloacele de siguran . Instruc iunile de folosire trebuie p strate, în aşa fel încât întotdeauna
s v ie la îndemân ca s le pute i reciti.
Maşina de tocat produse alimentare este folosit în gospod ria casnic . Este o maşin multifunc ional , cu ajutorul c reia
pute i toca repede şi f r efort: carne, brânz , legume, mac
şi de asemenea s preg ti i salam şi mezeluri. Folosind unul
din elementele suplimentare ale maşinii – r z toarea pute i
t ia legume petru salate şi ghiveci.
Indicaţii privind măsurile de siguranţă şi
folosirea corespunzătoare a maşinii de tocat
Nu scoate ştec rul din priz , tr gând de cablu.
Maşina de tocat trebuie s ie conectat la curent 230 V.
Nu pune în func iune maşina de tocat în cazul când cablul
este defectat, sau se vede c carcasa este defect .
Dac cablul de alimentare este defect, trebuie s ie
schimbat de c tre un servis de specialitate, în scopul de
a înl tura pericolul de electrocutare.
Aceste repara ii pot i executate doar de c tre personal
specializat. Repara ia efectuat în mod necorespunz tor
poate reprezenta un pericol serios pentru consumator. În
cazul când observa i deterior ri adresa i-v la un punct
de servis specializat.
Dup terminarea lucrului, deconecteaz cablul din priz .
Nu expune i maşina s func ioneze la temperaturi mai
mari de 60ºC. Poate duce la defectarea maşinii.
P streaz o mare pruden în timpul folosirii maşinii în
special când sunt copii în apropiere.
Aparatul nu este destinat utiliz rii de c tre copii, persoane cu abilit i izice reduse sau cu deicien e, nici de
c tre persoanele lipsite de experien sau de cunoştinele necesare folosirii aparatului, pân nu sunt instruite
de c tre cei r spunz tori de siguran a lor. Nu l sa i niciodat aparatul f r supraveghere în timpul utiliz rii sale.
Deconecteaz dispozitivul înaintea de a schimba echipamentul sau înainte de a te apropia de por iunile care sunt
în mişcare în timpul lucrului.
Înainte s cur a i maşina, scoate i întotdeauna cablul
din contact.
Pentru a împinge produsele foloseşte numai împing torul. Folosirea altor elemente poate duce la defectarea
maşinii şi a sistemului de propulsie.
Nu supraînc rca maşina cu o cantitate prea mare de
produse şi nu împinge i prea tare (cu împing torul).
Monteaz exact ansamblul de tocare, doarece dac va
i asamblat în mod greşit nu va toca bine şi poate duca
la tocirea cu itului şi a sitei. Cu itul şi sita tocite trebuie
schimbate cu unele noi.
Deconecteaz dispozitivul înaintea de a schimba echipamentul sau înainte de a te apropia de por iunile care sunt
în mişcare în timpul lucrului.
22
În timpul întrebuin rii nu acoperi sistemul de ventila ie
din carcas .
Dac maşina nu vrea s porneasc duce i-o la service.
Carnea care va i tocat trebuie cur at de oase, tendoane, cartilaje şi vâne.
Înainte de tocare produsele mai mari trebuie t iate.
Nu toca macul uscat. Înainte macul trebuie op rit şi
înmuiat – câteva ore.
Nu b ga sistemul de propulsie în ap şi nu-l sp la sub
jetul de ap .
Nu sp la elementele maşinii când sunt montate pe sistemul de propulsie.
La sp larea carcasei, nu folosi detergen i agresivi sub
form de emulsii, paste etc. Prin folosirea lor se pot
şterge simbolurile graice – de ex. liniu ele gradate,
însemn rile, semnele de avertizare.
Pentru sp larea p r ilor metalice foloseşte o perie
moale.
Nu sp la por iunile de metal în maşina de sp lat vase.
Detergen ii agresivi, provoac închiderea la culoare
a acestor elemente. Sp larea lor trebuie efectuat
manual, prin folosirea mijloacelor tradi ionale de sp lat vase.
Informaţii tehnice
Parametri tehnici sunt eviden ia i pe t bli a caracteristic
a produsului.
Perioada de lucru neîntrerupt
10 minut
Perioada de pauz înainte de urm toarea folosire 30 minut
Nivelul zgomotului (LWA):
Tip 586 i 686
80 dB/A
Maşinile tip: 586 i 686 sunt construite în clasa II de izolare,
nu au nevoie de izolare la sol
.
Maşinile de tocat ZELMER sunt în conformitate cu normele
în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu directivele:
– Dispozitiv electric de joas tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetic (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul a fost marcat cu semnul CE pe t bli a caracteristic .
TIPURILE DE MAŞINI DE TOCAT ZELMER
Mai jos este prezentat asortimentul de accesorii ale maşinilor de tocat despre care este acest instruc iune de folosire.
Sistemul de propulsie
Tip
Sita
Cu itul
2,7
4
8
eava pentru
cârna i
Ansamblu
pentru paste
şi prâjituri
R z toarea
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– accesorii de baz ,
– accesorii suplimentare pe care le pute i cump ra în magazine,
– – accesoriu inaccesibil
în aceast realizare
Maşina este prev zut numai cu un ansamblu de tocare.
Descrierea dispozitivului
(Desen A)
Maşina de tocat produsele alimentare se compune din:
1 Sistemul de propulsie – iecare sistem de propulsie este
adaptat pentru montarea iec rui ansamblu de tocare şi
r zuire al m rcii ZELMER. În spatele aparatului, în compartimentul unit ii de motor 586 şi 686 se g sesc oriiciile de ventilare.Ansamblul de tocare, care se compune
din:
2 Dispozitivul pentru tocare
3 Melcul cu ambreiaj
4 Cu it
5 Sita cu oriicii 4 mm
6 Br ara
7 Vasul
8 Împing torul
Echipamentul, care se compune din:
9 Sita cu oriicii de 8 mm
10 eava pentru cârna i
11 Dispozitiv separator
Sistem mecanic de siguranţă
al motorului
(Desen B)
1 Spiral
2 Cremalier
3 Şurub M5x20
Maşina de tocat are o asigurare mecanic care fereşte motorul s nu se strice – ambreiajul melcului se rupe atunci când
maşina este prea înc rcat (de ex. în untru se al o bucat
de os).
Ambreiajul stricat trebuie schimbat cu unul nou:
din melcul care are ambreiajul stricat deşurubeaz şurubul,
înl tura i ambreiajul defect,
introdu ambreiajul nou şi ixeaz -l cu şurubul.
Pregătirea maşinii de tocat pentru întrebuinţare
şi punerea ei în funcţiune
(Desen C)
1 Pune sistemul de propulsie în apropierea prizei pe
o suprafa tare astfel încât s nu acoperi i sistemul de ventila ie de sub carcas .
Înainte de prima întrebuin are sp la i accesoriile maşinii.
Monteaz elementele necesare şi ixeaz -le în sistemul
de propulsie.
2 Introdu cablul electric în priz .
3 Ap sând butonul de pornire/oprire pune i maşina în funciune.
Întrebuinţarea elemetelor
pentru tocat
(Desen D)
În dispozitivul pentru tocare introdu pe rând:
1 Melcul cu ambreiaj.
2 Pe pivotul melcului pune i cu itul cu lama în direc ia sitei.
3 Sita în aşa fel încât marginea zim at a dispozitivului
pentru tocare s se compun cu marginea zim at a sitei.
4 Fixeaz br ara pe dispozitivul pentru tocare şi înşurubeaz bine pân la cap t.
5 Fixeaz dispozitivul pentru tocare deja montat pe sistemul de propulsie şi roteşte pân vei auzi sunetul de blocare.
6 Pune vasul pe dispozitivul de tocare.
23
Întrebuinţarea ţevii pentru cârnaţi (Desen E)
În dispozitivul pentru tocare introdu pe rând:
melcul cu ambreiaj,
pe pivotul melcului pune i dispozitivul separator,
eava pentru cârna i,
ixeaz br ara pe dispozitivul pentru tocare şi înşurubeaz bine pân la cap t.
Înainte de a aplica pieli a de intestin înmuia i-o în ap cald
timp de aprox. 10 minute.
Pe eava pentru cârna i aplica i pieli a de intestin dar i
atent s nu astupi g urile de aerisire ale evii.
Masa de carne care va umple pieli a nu poate i „prea
lichid ”. Con inutul prea mare de lichide poate produce scurgeri şi lichidul poate ajunge în interiorul maşinii.
Răzătoare
(Desen F)
Cilindrul pentru buc i ine
Cilindrul pentru buc i mai mari
Cilindrul pentru feliere
Cilindrul pentru r zuire
Element de închidere
Compartiment
Vas de umplere
Dispozitiv de presare
Maşina are dou r z toare care r zuiesc în fulgi m run i
şi groşi (caşcaval, morcovi, elin , sfecl iart etc). A treia
r z toare serveşte la t ierea legumelor în felii (cartoi, castrave i, ceap etc.). A patra r z toare serveşte la r zuirea
foarte m runt (cartoi, sfecl , fructe etc.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Întrebuinţarea răzătoarei
(Desen G)
1 Ridic inelul de blocaj şi introdu una din r z toare cu
ambreiajul spre interiorul dispozitivului pentru r zuit.
2 Trage în jos inelul pentru blocaj pân vei sim i c s-a
închis.
3 Fixeaz dispozitivul pentru r zuit la fel cum ai ixat dispozitivul pentru tocat.
Produsele mai mari taie-le mai întâi în buc i mai mici
astfel încât s încap în dispozitivul pentru r zuit.
Nu r zui fructele moi care au sâmburii tari.
Dup terminarea lucrului, deconecteaz cablul din priz .
Cu o lingua de lemn îndep rtez resturile care au r mas
în r z toare sau în dispozitiv.
T işurile r z toarelor nu necesit regenerare.
24
După terminare întrebuinţării
(Desen H)
Dup terminarea lucrului, deconecteaz cablul din priz ,
1 Scoate împing torul şi vasul de pe dispozitivului pentru
r zuit sau tocat.
2 Apas butonu de blocaj, învârte în dreapta ansamblul de
tocare sau dispozitivul de tocare şi scoate-l.
3 Desf elementele ansamblului de tocare, dispozitivului
cu eava pentru cârna i sau r z toarea.
Curăţarea şi conservarea
Sistemul de propulsie şterge i-l cu o cârp umed , înmuiat într-un detergent de sp lat vase.
Por iunile din materiale plastice spal -le cu ap c ldu
cu un adaos de detergent de sp lat vase.
Por iunile din metal spal -le în ap ierbinte cu adaos de
detergent de sp lat vase.
Elementele sp late trebuie bine uscate.
Sitele şi cu itul ungele cu ulei alimentar ca s ie protejate împotriva ruginirii.
Monteaz p r ile uscate ale dispozitivului de tocat sau
r zuit.
Mâncăruri din carne, legume şi fructe
Pentru a p stra calitatea nutritiv a mânc rurilor din legume
şi fructe trebuie s ştii cum s le preg teşti. Fructele şi legumele nu pot i inute prea mult în ap şi trebuie r zuite imediat înainte de a i consumate.
Cotlete din carne de porc
50 dag carne de porc, 6 dag chil uscat , 5 dag ceap ,
2 dag gr sime, 1 ou, 4 dag pesmet, untur pentru pr jit, sare
şi piper.
Chila înmuia i-o în ap apoi l sa i apa s se scurg .
T ia i ceapa şi pr ji i-o pân se rumeneşte. Carnea cl ti i-o
şi t ia i-o în buc i.
Toca i chila, ceapa şi carnea de 2 ori folosind sita cu oriicii 4 mm. Ad uga i oul, sarea, piperul şi amesteca i bine.
Preg ti i 8 cotlete ovale de grosime 1,5 cm şi trece i-le prin
pesmet. Pr ji i pe untura încins .
Pateu din carne
50 dag carne de porc, 50 dag carne de vac , 40 dag untur ,
50 dag icat de porc, 30 dag ceap , 20 dag chil , 4 ou ,
sare şi piper, nucşoar .
Pune i la foc mic carnea împreun cu untura şi ceapa.
Cl ti i icatul, cur ta i-l şi t ia i-l în cuburi. Când carnea esta
deja moale, ad uga i icatul, chila şi pr ji i la foc mic, l sa i
apoi s se r ceasc şi toca i de dou ori în maşina de tocat
folosind sita cu oriicii 4 mm.
Ad uga i ou le, sarea, piperul, nucşoara şi amesteca i bine.
Unge i tava cu untur , pune i pateul şi prâji i la cuptor timp
de aprox. 40 minute.
Salam de cas
Carne de porc 4,5 kg, untur 0,5 kg, bulion – 1 pahar, sare
6-7 linguri e, salpetru 1 linguri f r vârf, piper 1 linguri ,
cuişoare englezeşti 12-15 boabe (tocate), 5-6 c ei de usturoi (t ia i în cuburi mici), pieli de intestin 7m.
Toca i carnea în maşina de tocat folosind sita cu oriicii 8 mm.
Sarea amesteca i-o cu salpetru şi condimente, ad uga i la
carne, amesteca i bine ad ugând treptat bulionul. Pune i la
loc rece pentru 24 de ore. Pe dispozitivul pentru tocat pune i
eava pentru cârna i.
Umple i pieli a de intestin de lungime aprox. 1 m, formând
buc i de 30-40 cm. Fi i aten i s nu astupa i oriiciile de aerisire a evii pentru cârna i.
Usca i salamul timp de 6 ore. Afuma i la fum cald timp de
14 ore sau la fum ierbinte timp de 2,5 ore.
Salat din varz roşie
40 dag varz roşie, 20 dag mere, 2 linguri ulei, suc de
l mâie, sare, zah r.
Cur a i varza r zui i-o folosind r z toarea pentru felii sau
fulgi mari. Decoji i merele şi r zui i folosind r z toarea pantru fulgi mari.
Amesteca i varza şi merele, ad uga i uleiul, sucul de lîmâie,
sarea şi piperul.
Salat din elin
40 dag elin , 20 dag mere, 2 linguri ulei sai smâmtân , suc
de l mâie, sare, zah r.
R zui i elina folosind r z toarea pentru fulgi mici. Ad uga i
smântâna sau uleiul, zah rul, sucul de lîmâie şi sarea.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protec ia mediului
înconjur tor. Acest lucru nu este nici diicil nici scump.
În acest scop:
– cutia de carton duce i-o la maculatur ,
– pungile din polietilen (PE) arunca i-le în
containere speciale pentru plastic,
– feliatorul uzat trebuie predat la punctele
speciale de colectare, deoarece componentele periculoase ale dispozitivului pot i
un pericol pentru mediul înconjur tor.
Nu arunca i aparatul împreun cu gunoiul menajer!!!
Produc torul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuin are necorespunz toare sau de nerespectarea regulilor de întrebuin are. Produc torul are dreptul s modiice produsul în
orice moment, f r un anun prealabil, în scopul adapt rii lui la noile
ordonan e, norme, directive sau din motive de construc ie, comerciale, estetice sau alte motive.
25
RU
,
Уважаемые Клиенты!
.
.
,
-
,
,
,
.
:
,
,
,
.
.
.
,
.
,
.
.
,
.
.
.
,
-
Технические характеристики
10
,
-
,
.
.
-
–
–
: 586 686
ZELMER
80 dB/A
.
:
– 2006/95/EC.
– 2004/108/EC.
.
30
(LWA):
586 686
,
.
26
:
.
-
,
.
-
,
).
,
.
-
-
.
(
.
.
60°C.
,
,
.
.
.
,
,
.
.
.
,
,
-
,
,
-
.
-
–
,
,
,
.
.
Указания по безопасности и надлежащей
эксплуатации мясорубки
230 .
–
.
.
.
-
.
,
,
.
:
,
–
.
.
-
.
,
-
,
.
(LVD)
(EMC)
«CE»
.
ZELMER
,
.
T
2,7
4
-
8
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
–
–
–
,
,
–
,
M
.
Описание устройства
:
(Рис. A)
–
1
(
).
-
,
:
,
,
«ZELMER».
586 686
.
,
2
3
4
5
6
7
8
.
Подготовка мясорубки к работе
и её включение
:
(Рис. C)
1
,
4
-
.
.
-
.
,
-
2
:
.
8
9
10
11
.
3
Работа с узлом перемалывания
Mexaническая защита двигателя
1
2
3
,
:
(Рис. B)
.
1
2
.
o
M5x20
3
,-
,
-
,
-
,
.
4
,
(Рис. D)
.
–
27
5
,
.
-
Работа с колбасной насадкой
.
,
,
,
«
,
. 10
.
(
.
.
-
.
.
a
a
.
Блюда из мяса, овощей и фруктов
.
py
(
(
-
.
.).
,
,
(
,
,
,
-
50
5
,
,2
,
.
.).
Работа с шинковкой
(Рис. G)
,
.
,
.
,
.
.
,
.
.
.
,
1,5
50
40
30
4
-
.
,
,1
(
,
.
.
2
,
8
).
, 50
, 50
, 20
,
,
,
,
,
.
.
,
,
,
(
.
,
,
-
o, 4
),
.
4
.
2
3
, 6
,
.
,
1
28
-
)
(Рис. F)
,
.).
,
-
,
.
.
Шинковка
1 Me a
2
3
a
4
a
5
p ae
6 o o
7 o
8
ae
Чистка и консервация
)
,
».
,
.
.
.
.
3
–
(
,
2
:
,
-
1
(Рис. E)
-
(Рис. H)
.
.
6
После окончания работы
,
.
,
4
.
-
.
(
–1
1
),
),
5-6
,
,
8
24
,
),
40
4,5 ,
6-7
,
-
.
,
( 7 .
,
(
12 - 15
),
.
30-40
.
,
.
(PE)
,
:
-
,
,
.
.
,
-
!!!
.
.
.
-
.
-
.
,
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
0,5
,
c
.
6
2,5
1
)
(
.
1 ,
40
2
(
,
,
,
-
15
, 20
,
,
,
.
.
,
,
40
,
.
, 20
,
,
.
,2
,
.
,
.
.
,
-
.
,
,
.
,
,
,
,
-
29
BG
,
Уважаеми Клиенти!
,
.
-
-
.
.
,
:
,
,
,
,
.
.
.
Указания по безопасност и правилно
ползуване на мелячката
,
.
.
60°C. Mo
.
,
,
.
,
.
-
Технически данни
-
M
–
.
–
.
-
(
-
,
:
. .
-
. .
,
,
.
,
,
.
10
30
(LWA):
: 586
686
II
80 dB/A
-
.
ZELMER
.
(LVD)
– 2006/95/EC.
(EMC)
– 2004/108/EC.
.
.
30
586 686
-
,
.
-
.
,
.
.
,
.
,
.
.
-
-
-
15
.
.
.
,
,
. .
,
,
,
,
.
).
–
.
.
–
.
,
.
230 V.
-
.
-
,
.
.
.
.
,
-
CE
:
ZELMER
-
,
.
o
T
2,7
4
8
e
c a
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
–
––
,
,
–
e
,
a a e
,
.
Описание на устройството
:
(Рис. A)
:
–
1
,
.
586 686
,
2
3
4
5
6
7
8
ZELMER.
-
.
Приготвяне на мелячката за работа и
задвижване
(Рис. C)
1
:
.
,
-
.
4
.
.
2
3
,
:
.
Работа с мелящ агрегат
8
9
10
11
:
.
–
.
(Рис. B)
3
1
2
3
(Рис. D)
–
1
2
Mexaничнa защитa нa мотора
(
,
,
–
,
.
4
M5x20
.
.
–
,
,
).
-
5
.
6
,
.
31
Работа с месарски накрайник
(Рис. E)
След приключване на работата
:
–
(Рис. H)
,
,
1
,
,
.
,
2
.
3
. 10
.
.
,
,
«
-
.
.
(Рис. F)
.
e
xa
Яденета от месо, зеленчуци и плодове
-
a a
. .).
(
,
(
,
,
,
,
. .)
(
. .).
,
.
,
500
20
(Рис. G)
, 60
, 40
,1
,
.
.
.
.
,
.
.
a,
500
500
,
4
8
,
.
-
.
1,5
, 500
,
40
,
.
,
, 400
, 200
.
,
.
,
.
,
.
,
.
.
, 300
,
,
.
,
.
,
,
-
.
2
.
,4
, 50
,
.
,
,
.
2
3
-
.
1
,
,
.
Pабота с резачка
32
.
.
e
pe e
y a
-
.
Резачка
p p
,
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
,
Почистване и поддържане
,
».
.
-
,
,
,
4
.
,
-
– 1
–1
(
(
), 7
8
.
,
) 12-15
,
4,5
,
6-7
(
, 5-6
.
,
.
.
2,5
,
.
.
-
24
.
-
6 .
,
,
1 ,
30-40 cm.
.
400
0,5 kg,
,
)1
,
14
, 200
,2
,
-
.
,
400
, 200
,
,
,
.
.
,
,2
.
,
.
.
,
.
Eкология – Пазете околната среда!
.
:
–
.
-
,
(PE)
,
–
–
,
,
.
,
!!!
,
.
,
,
,
,
.
33
UA
’
Шановні Клієнти!
(
,
.
,
’
,
,
,
.
,
,
:
-
–
.
,
-
230 .
.
,
.
. .
’
,
,
:
,
,
.
,
.
,
.
Технічні параметри
’
60° .
,
,
(
’
.
.
10
-
,
,
;
.
-
.
,
.
.
,
,
’
)
-
.
.
,
’
,
. .,
,
-
.
.
.
,
.
-
.
’
,
,
.
.
’
.
.
34
.
.
Рекомендації щодо безпечної та
правильної експлуатації м’ясорубки
’
.
.
.
’
).
’
-
.
-
.
,
.
’
-
’
,
.
–
–
586 i 686
.
’
30
(LWA):
,
80
.
“ZELMER”
– 2006/95/EC.
– 2004/108/EC.
:
(LVD)
(EMC)
CE.
/
’
ZELMER
’
,
.
Ha ip
T
2,7
4
8
i
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
–
,
––
–
,
,
,
.
Опис пристрою
’
1
:
–
’
2
3
4
5
6
7
8
.
-
:
,
1
,
’
.
4
.
:
’
.
Робота з м’ясорубкою
Mexaнічни
(Мал. B)
M5x20
,
’
4
–
).
,
( .
:
.
3
’
(Мал. D)
.
1
2
ep ’
,
.
2
3
8
9
10
11
1
2
3
.
Приготування м’ясорубки до роботи
і її запуск
(Мал. C)
.
4
,
,
. . ”ZELMER”.
686,
,
586
:
(Мал. A)
.
-
,
.
,
5
,
6
.
.
35
Робота з насадкою для ковбас
,
(Мал. E)
Після закінчення роботи
:
’
,
.
,
.
,
”.
Tep
Tep
Tep
Tep
.
,
-
Чищення і консервація
-
.
.
(Мал. F)
a
a
,
a
(
,
,
. .).
,
(
,
. .).
Робота з шатківницею
-
,1
.
-
.
.
,
500
,
, 60
, 40
. ’
,
.
.
.
1,5 ,
.
’
.
,
-
’
’
.
.
.
,
500
, 300
,
, 500
’
,
,
,
,
’
’
, 200
,
,
.
8
.
.
, 400
, 500
,4
.
.
,
,
.
,
.
’
’
40
, 20
.
,
,
, ’
4 .
.
, 50
,
,
(Мал. G)
1
,
.
,
2
3
,
Страви з м´яса, овочів і фруктів
a
,
.
.
po
y a
,
.
“
c
c
. .).
36
,
.
,
,
.
’
(
.
3
Шатківниця
1
2
3
4
5
6
7
8
,
2
. 10
’
.
1
,
,
.
(Мал. H)
.
,
.
,
’
,
4 .
,
-
’
–1
1
(
,
,
12-15
),
’
4,5 ,
6-7
)1
(
(
7 .
’
6
2,5
400
.
,
,
.
.
.
, 200
-
,
5-6
-
8
1 ,
30-40 .
,
,
),
,
,
.
0,5
.
’
,
24
.
.
14
,
, 2
,
-
.
,
,
400
,
, 200
,
.
,
.
,2
.
.
-
,
,
.
.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище!
.
:
.
-
,
.
-
,
.
-
!!!
, c
,
,
.
,
-
,
,
.
,
-
37
LT
Gerbiamieji Klientai!
Prašome atidžiai perskaityti ši aptarnavimo instrukcij . Ypating d mes reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukcij prašome išsaugoti, kad galetum t ja pasinaudoti taip pat v lesnio naudojimo metu.
Mašin l maisto produktams malti yra skirta vartoti buityje.
Tai yra keli funkcij prietaisas, kurio pagalba galima greit ir
be didesni sunkum sumalti: m s , s r , daržoves, aguonas, o taip pat gaminti dešras ir r kytos m sos gaminius.
Pasinaudojant papildomu prietaiso priedu – pjaustykle,
galima smulkinti daržoves gaminant: vaisi ir daržovi salotus tiesioginiam vartojimui arba konservavimui.
Nurodymai dėl darbo saugos ir tinkamo
mašinėlės vartojimo
Atjungiant kištuk nuo elektros tinklo rozet s netrauk už
laido.
Mašin l jung tik su kintamosios srov s 230 V tampos
tinklu.
Nepaleisk prietaiso, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas
arba jeigu korpusas yra matomai sužalotas.
Sugedus neatjungiamai instaliuotam maitinimo laidui,
saugumo sumetimais jis turi b ti keičiamas gamintojo
arba specializuoto serviso, arba kvaliikuoto specialisto.
Prietais taisyti gali vien tik atitinkamai kvaliikuotas personalas. Netinkamai atliktas taisymas gali sukelti rimt
pavoj vartotojui. Tr kum atsiradimo atveju kreipkis
specializuot serviso punkt .
Užbaigus darb ištrauk prijungiamojo laido kištuk iš
elektros tinklo rozet s.
Nestatyk mašin l s ir jos rangos element viršijančios
60°C temperat ros poveik . Gali tuo sužaloti mašin l .
B k ypatingai atsargus vartodamas mašin l esant arti
vaikams.
Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmon ms
su ribotais iziniais, jusliniais ar psichiniais geb jimais ar
neturintiems pakankamai žini ar patirties, be asmens,
atsakingo už j saugum , prieži ros arba šiam nesupažindinus j su prietaiso naudojimo principu.
B kite atsarg s ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Vaikai privalo b ti priži rimi, tai užtikrins, kad jie nežais
jiems pavojingu prietaisu.
Prieš keičiant priedus arba prieš prisiartinant prie judanči vartojimo metu prietaiso element , išjung prietais .
Prieš valant mašin l , visada ištrauk prijungiamojo laido
kištuk iš elektros tinklo rozet s.
Maisto st mimui naudok tik stumtuv . Kitoki priemoni
panaudojimas gr sia renginio ir pavaros sužalojimu.
Neperkrauk prietaiso pernelyg dideliu produkto kiekiu,
nei per stipriai spaudžiant (stumtuvu) produktus.
Kruopščiai sumontuok malimo mazg , kadangi blogai
susuktas malimo mazgas sukelia netinkam malimo
kokyb , o be to gali b ti peiliuko bei sietelio atbukimo
priežastimi. Atbukusius peiliuk ir sietel pakeisk naujais.
38
Prieš keičiant priedus arba prieš prisiartinant prie judanči vartojimo metu prietaiso element , išjung prietais .
Mašin l s veikimo metu neuždeng ventiliacini ang korpuso gaubte. Mašin l s nestatyk ant minkšto pagrindo.
Jeigu nepavyksta mašin l s paleisti – atiduok j serviso
punkt .
Malimui skirt m s atskirk nuo kaul , sausgysli ,
kremzli ir gysl .
Prieš malant didesnius produktus supjaustyk juos
mažesnius gabaliukus.
Nemalk saus aguon . Prieš malant, aguonos turi b ti
anksčiau nuplikytos ir per keliolik valand merkiamos
vandenyje.
Ne merk mašin l s pavaros vanden bei neplauk jos po
tekančiu vandeniu.
Neplauk pried , kai yra sumontuoti ant pavaros.
Korpuso gaubtui plauti nevartok agresyvi detergent ,
toki kaip emulsijos, pieneliai, pastos ir pan. Tarp kitko jie
gali pašalinti ant gaubto esančius grainius informacinius
simbolius, tokius kaip: skal s, paženklinimai, sp jamieji
ženklai ir pan.
Metalini element plovimui naudok minkšt šepet l .
Neplauk metalini element indaplov se. Vartojamos
šiuose renginiuose agresyvios valymo priemon s
sukelia aukščiau min t element tams jim . Plauk
juos rankomis, naudojant tradicinius ind plovimo
skysčius.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra pateikti gaminio nominali duomen skydelyje.
Leistinas nenutr kstamo darbo laikas
10 minuči
Pertrauka prieš pakartotin panaudojim
30 minuči
Prietaiso triukšmingumo lygis (LWA):
Tipas 586, 686
80 dB/A
Mašin l s tipo: yra pagamintos II klases izoliacijoje, žeminimas n ra reikalaujamas
.
ZELMER mašin l s atitinka galiojanči norm reikalavimus.
Prietaisas atitinka žemiau pateikt direktyv reikalavimus:
Žemos tampos rangos (LVD) – 2006/95/EC.
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys nominali duomen skydelyje yra paženklintas CE
ženklu.
ZELMER MAŠIN LI TIPAI
Žemiau yra pateiktas malimo mašin li pried asortimentas, su kuriuo yra susijusi ši instrukcija.
Pavara
Tipas
Peiliukas
Sietelis
2,7
4
8
Dešr darymo
antgalis
Priedas
makaronu ir
pyragaičiams
Pjaustykl
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– pagrindin ranga,
– papildomus priedus galima pirkti parduotuv se,
– – šiuo atveju priedas nepateikiamas
Mašin l komplekte turi tik vien malimo mazg .
Prietaiso aprašymas
(Pav. A)
Maisto produkt malimo mašin l susideda iš:
1 Malimo mašin l s pavaros – kiekviena mašin l s pavara
yra pritaikyta sumontuoti su kiekvienu ZELMER gamybos
malimo bei pjaustykl s mazgu. Užpakalin je pavaros
586 ir 686 gaubto dalyje yra ventiliacin s angos.
Malimo mazgo, kurio sud t eina:
2 Malimo ertm
3 Sliekinis velenas su taisyta sankaba
4 Peiliukas
5 Sietelis su 4 mm skersmens skylut mis
6 Veržl
7 Dubens
8 Stumtuvo
rangos, kurios sud t eina:
9 Sietelis su 8 mm skylut mis
10 Dešr darymo antgalis
11 Distancinis tarpiklis
Mechaninė variklio apsauga
(Pav. B)
1 Sliekinis velenas
2 Sankaba
3 Varžtas M5x20
Mašin l turi mechanin apsaug , kuri apsaugo varikl
nuo sunaikinimo – mašin l s perkovimo atveju (pvz. vid
patekus kaulams), sliekin s pavaros sankabos dantukai išsilaužo.
Sunaikint sankab pakeisk nauja:
iš sliekin s pavaros su sunaikinta sankaba išsuk varžt ,
nuimk sužalot sankab ,
užd k nauj sankab ir prisuk j varžtu.
Mašinėlės paruošimas darbui
ir jos paleidimas
(Pav. C)
1 Pavar pastatyk arti elektros tinklo rozet s ant kieto
pagrindo ži rint, kad gaubte esančios ventiliacines angos
neb t uždengtos.
Prieš pirm mašin l s panaudojim nuplauk rangos
elementus.
Sumontuok atitinkam pried ir prijung j prie pavaros.
2 d k prijungiamojo laido kištuk elektros tinklo rozet .
3 Jungiklio mygtuku paleisk mašin l .
Darbas su malimo mazgu
(Pav. D)
malimo ertm paeiliui d k:
1 Sliekin velen su nukreipta vid sankaba,
2 Ant sliekinio veleno strypo užmauk peiliuk su ašmenimis nukreiptais sietelio link,
3 Po to sietel , taip kad ertm s apvado iškyšulys eit sietelio apvade esant griovel .
4 Suveržk visus malimo mazgo elementus – stipriai iki
pasipriešinimo.
5 Užd k sumontuot malimo mazg ant pavaros ir pasuk,
kol išgirsi blokiruot s spragtel jim .
6 Užd k duben ant malimo ertm s vamzdžio.
39
Darbas su dešrų darymo antgaliu
(Pav. E)
malimo ertm paeiliui d k:
sliekin velen su nukreipta vid sankaba,
ant sliekinio veleno strypo užmauk distancin tarpikl ,
po to - dešr darymo antgal .
suveržk visus elementus žiedin s veržl s pagalba – stipriai iki pasipriešinimo.
Prieš užmaunant dešroms gaminti naudojam apvalkal
(žarn ), merk j šiltame vandenyje per maždaug 10 minuči .
Ant dešr darymo antgalio užmauk šlap apvalkal .
Atkreipk dem s , kad neužkimšti antgalyje esanči nuorinimo ang .
Apvalkal užpildanti maltos m sos mas negali b ti „pernelyg skysta“. Didelis skysčio kiekis gali sukelti jo ištek jim ir
sibrovim mašin l s vid .
Pjaustyklė
(Pav. F)
Trintuv smulkioms drožl ms
Trintuv stambioms drožl ms
Trintuv griežin liams
Trintuv pertrinimui
Fiksatorius su spragtuku
Darbin kamera
Dubuo
Stumtuvas
Pjaustykl turi dvi trintuves skirtas smulkinti produktus
smulkias ir stambias drožles (geltono s rio, mork , salier ,
virt burok li ir pan.). Trečioji trintuv yra skirta pjaustyti
daržoves (bulves, agurkus, svog nus ir pan.) griežin liais.
Ketvirtoji trintuv yra skirta bulvi , burokeli , vaisi ir pan.
pertrinimui.
1
2
3
4
5
6
7
8
Darbas su pjaustykle
(Pav. G)
1 Atlenk iksatori ir statyk pavien trintuv su sankaba
nukreipta darbin s ertm s vid .
2 Uždaryk iksatori , kad spragtel t .
3 Sujung pjaustykl su pavara, kaip m smal s atveju.
Didelius produktus anksčiau supjaustyk mažesnius
gabaliukus, kuriuos be sunkum d si pjaustykl s darbin ertm .
Netrink minkšt vaisi su kietais kauliukais.
Užbaigus darb išjung mašin l ir ištrauk prijungiamojo
laido kištuk iš elektros tinklo rozet s.
Mediniu šaukštu pašalink produkt likučius likusius trintuv s viduje arba darbin je ertm je.
Trintuvi ašmenys nereikalauja regeneravimo.
40
Užbaigus darbą
(Pav. H)
Išjung mašin l ir ištrauk prijungiamojo laido kištuk iš
elektros tinklo rozet s.
1 Išimk stumtuv ir nuimk duben nuo malimo arba trinimo
ertm s.
2 Nuspausk blokiruotes mygtuk ir malimo mazg arba
pjaustykl s pried pasuk dešin ir nuimk.
3 Išd liok malimo mazgo su dešr darymo antgaliu arba
pjaustykl s priedo elementus.
Valymas ir konservavimas
Pavar nutrink dr gnu, indams plauti skysčiu suvilgytu
skudur liu.
Plastikines dalis plauk šiltame vandenyje su nedideliu
indams plauti skysčio priedu.
Metalinius elementus plauk karštame vandenyje su nedideliu indams plauti skysčio priedu.
Nuplautas dalis gerai išdžiovink.
Sietel ir peiliuk lengvai patepk valgomuoju aliejum, kad
ner dyt .
Sausas malimo arba pjaustykl s mazgo dalis smontuok
komplekt .
Mėsos, daržovių ir vaisių patiekalai
Daržovi ir vaisi maistin s vert s patiekaluose išsaugojimo tikslu, susipažink su j paruošimo b dais. Daržovi ir
vaisi nelaikyk vandenyje ir smulkink juos betarpiškai prieš
valgant.
Malti kiaulienos kotletai
500 g kiaulienos, 60 g sausos bandel s, 50 g svog n , 20 g
riebal , 1 kiaušinis, 40 g smulki dži v si , riebal kepimui,
druskos, pipir .
Bandel mirkyti vandenyje ir išspausti vandens pertekli .
Svog n supjaustyti griežin liais ir apkepti iki apskrus iki
aukso spalvos. M s nuplauti, supjaustyti gabalus.
Bandel , svog nus, m s sumalti 2 kartus mašin l je su
4 mm skersmens skyluči sieteliu. mušti kiaušin , prid ti
druskos, pipir ir gerai išminkyti iki vienalyt s mas s. Suformuoti 8 ovalius, 1,5 cm storio kotletus ir paniruoti dži v siuose. Kepti karštuose riebaluose.
Mišrios m sos paštetas
500 g kiaulienos, 500 g veršienos, 400 g lašini , 500 g kiaulienos kepen , 300 g svog n , 200 g kvietin s bandel s,
4 kiaušiniai, druskos ir pipir , muškato.
M s troškinti su lašiniais ir svog nais.
Kepenis nuplauti, pašalinti pl veles, supjaustyti kubiukus.
M sai suminkšt jus, prid ti kepenis, bandel ir trumpai kartu
patroškinti, jiems ataušus du kartus sumalti mašin l je su
4 mm skersmens skyluči sieteliu. paruošt mas d ti
kiaušinius, berti druskos, pipir , muškato ir gerai išminkyti.
Kepimo form patepti taukais, d ti pašteto mas ir kepti apie
40 minuči .
Namin dešra
4,5 kg vidutinio riebumo kiaulienos, 0,5 kg lašini , 1 stilkin
kaul sultinio, 6-7 šaukšteliai druskos, 1 plokščias šaukštelis
salietros, 1 šaukštelis malt pipir , 12-15 pimento gr deli
(sumalti), 5-6 skiltel s česnako (sukapoti), 7 m. ilgio celofanin žarna.
M s sumalti mašin l je su 8 mm skersmens skyluči sieteliu. Drusk sumaišyti su salietra ir prieskoniais, prid ti
m s , samaišyti ir išminkyti kaip tešl , laipsniškai pridedant
sultinio. Palikti šaltoje vietoje 24 valandom. m sos malimo
mašin l taisyti dešr darymo antgal . 1 m ilgio celofanin
žarn pripildyti paruoštu m sos faršu, formuojant 30-40 cm
atkarpas. Atkreipk d mes , kad antgalyje esančios nuorinimo
angos visiškai neužsikimšt .
Dešr apdžiovinti per 6 val. R kyti šiltais d mais per 14 val.
arba karštais d mais per 2,5 val.
Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisid ti prie aplinkosaugos. Tai n ra nei sunku nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu: kartonin pakuot perduok i
makulat ros surinkimo punkt , polietileno (PE)
maišelius mesk plastmasi kaupimo konteiner .
Susinaudojus prietais perduok atitinkam atliek surinkimo punkt , kadangi esantys prietaise pavojingi komponentai gali sukelti pavoj aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalin mis atliekomis!!!
Raudon j kop st salotai
400 g raudon j kop st , 200 g obuoli , 2 šaukštai aliejaus,
citrinos sulči , druskos, cukraus.
Kop stus nuplauti ir supjaustyti pjaustykl je, vartojant griežiniams arba stambioms drožl ms gaminti skirt trintuv .
Obuolius nulupti ir susmulkinti stambi drožli trintuv s
pagalba. Supjaustytus kop stus sumaišyti su susmulkintais
obuoliais, pridedant pagal skon aliejaus, citrinos sulči ,
druskos ir cukraus.
Salier salotai
400 g salier , 200 g obuoli , 2 šaukštai aliejaus arba grietin s, citrinos sulči , druskos, cukraus.
Salierus sutrinti smulkiomis drožl mis. Prid ti kiek reikiant
grietin s arba aliejaus. Pagardinti pridedant pagal skon
cukraus, citrinos sulči ir druskos.
Gamintojas neneša atsakomybes už galimus nuostolius sukeltus
prietais vartojant ne pagal jo paskirt arba netinkamai j aptarnaujant.
Siekdamas prisitaikyti prie teises akt , norm , direktyv reikalavim
arba konstrukciniais, prekybiniais, estetiniais ir kitokiais sumetimais
gamintojas palieka sau teis kiekvienu momentu gamin modiikuoti
be ankstesnio apie tai sp jimo.
41
LV
Cienījamie Klienti!
L dzam r p gi salas t m su lietošanas instrukciju. Seviš i
uzman gi iev rojiet droš bas noteikumus. L dzam saglab t
lietošanas instrukciju, lai J s var tu to lietot ar v l k s lietošanas laik .
Maš na p rtikas produktu kap šanai ir paredz ta lietošanai
m jsaimniec b . T ir daudzfunkciju ier ce, ar kuru var tri
un viegli kap t: ga u, sieru, d rze u, magoni, k ar produc t
desu un desu izstr d jumu. Lietojot papildu maš nas apg d šanu – veli - var drupin t d rze us: sal tiem un p rstr d jumiem.
Rekomendācijas par drošību un mašīnas
pareizu lietošanu
Nedr kst atsl gt ier ci no elektroapg des vilkšot ar vadu.
Maš nu var piesl gt tikai pie mai str vas 230 V t klu.
Nedr kst iedarbin t ier ci, kad elektr bas vads ir boj ts
vai kad ier ces korpuss ir redzami boj ts.
Ja barošanas vads ir boj ts, tas j nomaina ražot jam,
specializ tai apkopei vai kvaliic tai personai lai izvair tos no b stam m situacij m. Nepareizi p rvad ts remonts
var b t par nopietnu b stam bu lietot jam. Defektu ier šanas gad jumos rekomend jam kontakt ties ar speci lu servisa punktu.
P c darba pabeigšanas atsl gt elektr bas vadu no ligzdas.
Nepak aut maš nu un piederumu temperat rai virs 60°C.
To var boj t maš nu.
B siet seviš i uzman gi str d šot ar maš nu b rnu kl tb tn .
Šo ier ci nevar izmantot personas (ar b rni) ar iziskiem,
ma u vai gar giem trauc jumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zin šan m, ja tie ir atst ti bez uzraudz bas
vai nelieto ier ci p c instrukcijas, kas j padod par vi u
droš bu atbild gai personai.
P rliecinieties, ka b rni nerota jas ar ier ci.
Uzraudz t b rnus, lai p rliecin ties, ka tie nevar sp l t
ar ier ci.
Izsl gt ier ci pirms piederumu main šanas vai tuvin šanai pie elementiem, kas kustos lietošanas laik .
Pirms maš nas t r šanas vienm r atsl gt elektr bas vadu
no t kla ligzdas.
Bikst šanai lietot tikai b d t ju. Citu priekšmetu lietošana
var b t par maš nas un dzin jas boj šanas iemeslu.
Nedr kst p rslogot ier ci ar produkta p rm r gu daudzumu, vai ar p r k stipru gr šanu (ar b d t ju).
Tieši samont t kap šanas komponentus, jo nepareizi
samont ti elementi var nepareizi kap t produktu, k
ar var b t par naža un sieti a notrulin šanas iemeslu.
Notrulin tu nažu un sieti u main t uz jaunu.
Izsl gt ier ci pirms piederumu main šanas vai tuvin šanai pie elementiem, kas kustos lietošanas laik .
42
Maš nas darba laik nedr kst apsegt ventil cijas caurumus korpus . Nedr kst uzst d t maš nu uz maigas virsmas.
Kad maš nu nevar iedarbin t – atdodiet to servisam.
Ga u, paredz tu kap šanai, atdal t no kauliem, c psl m,
skrimš iem un asinsvadiem.
Liel ku gabalu pagriezt uz maz kiem.
Nedr kst kap t sausu magoni. To pirms kap šanas
apbrucin t un saslapin t – l dz daž d m stund m.
Nedr kst gremd t maš nas dzin ju den , un to nedr kst
mazg t ar pl stošs dens.
Nedr kst mazg t piederumu samont tu uz piedzi as.
Korpusa mazg šanai nelietot agres vu deter entu emulsijas, piena, pastu utt. form . Tie var likvid t ar inform cijas graisko simbolu, piem.: skalas, apz m jumi, br din jumi utt.
Met la da as mazg t ar maigu suku.
Nedr kst mazg t met la elementu trauku mazg šanas
maš n s. Agres vi t r šanas l dzek i taj s maš n s var
b t par to elementu aptumšošan s iemeslu. To var
mazg t tikai ar roku, ar tradicion liem mazg šanas
š idrumiem.
Tehniskas informācijas
Tehniskie parametri ir nor d ti uz produkta nomin las tabuli as.
Nep rtraukta darba pie aujams laiks
10 min tes
P rtraukums pirms k rt jas iedarbin šanas
30 min tes
Ier ces troksnis (LWA): Tips 586 un 686
80 dB/A
Maš nas, tips: 586 un 686 ir ražotas izol cijas II. klas , nav
nepieciešama iezem šana
.
ZELMER maš nas iev ro sp k esošo normu pras bu.
Ier ce atbild direkt vu pras b m:
– Direkt va par zemsprieguma iek rt m (LVD)
– 2006/95/EC.
– Direkt va par elektromagn tisko sader bu (EMC)
– 2004/108/EC.
Produkts ir apz m ts ar CE z mi uz nomin las tabuli as.
ZELMER MAŠ NU TIPI
T l k ir nodots maš nu piederumu asortiments kap šanai, kuram attiecas š instrukcija.
Dzin js
Tips
Nazis
Sieti š
2,7
4
8
Desu uzgalis
Komplekts
makaroniem
un cepumiem
vele
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– past v ga apg d šana,
– papildu apr košana var b t pirata veikalos,
– – apg
d šana nav pieejama t d izpild
Maš na ir apg d ta tikai ar vienu kap šanas kompleksu.
Ierīces apraksts
(Zim. A)
Maš na p rtikas produktu kap šanai sast v no:
1 1.Maš nas dzin ja – katrs dzin js ir paredz ts mont žai
katr ZELMER kap šanas kompleks un vel . 586 un
686 piedzi as aizmugur j korpus atrodas ventil cijas
caurumi.
Kap šanas kompleksa, kurš sast v no:
2 Kap šanas kameras
3 Gliemeža ar saj gu
4 Naža
5 Sieta ar 4 mm caurumiem
6 Uzgriež a
7 B odas
8 B d t ja
Piederumiem, kuri sast v no:
9 Sieta ar 8 mm caurumiem
10 Desu uzga a
11 Distances ielikt a
Dzinēja mehāniskā nodrošināšana
(Zim. B)
1 Gliemezis
2 Saj gs
3 Skr ve M5x20
Maš na ir apg d ta ar meh nisko nodrošin jumu, kas sarg
dzin ju no boj šana – gliemeža piedzi as saj ga zobi tiek
izlauzti, kad maš na ir p rslogota (piem. kad nok s kauli
iekš ).
Boj tu saj gu main t uz jaunu:
gliemez ar boj tu saj gu atskr v t skr vi,
no emt boj tu saj gu,
uzst d t jaunu un pieskr v t ar skr vi.
Mašīnas sagatavošana darbam un
iedarbināšana
(Zim. C)
1 Dzin ju uzst d t pie elektr bas ligzdas uz cietas virsmas,
lai neapsegt ventil cijas caurumus korpus .
Pirms maš nas pirm s lietošanas mazg t piederumu
elementus.
Samont t attiec gu piederumu un uzst d t uz piedzi as.
2 Piesl gt elektr bas vadu pie ligzdas.
3 Ar iesl dz ju iedarbin t maš nu.
Darbs ar kapāšanas komplektu
(Zim. D)
Kap šanas kamer novietot p c k rtas:
1 Gliemežu ar saj gu uz iekšu.
2 Uz gliemeža v rpstu uzst d t nažu, novirz tu ar asmeiem sieta pus .
3 Sietu t , lai kameras izcilnis non ktu sieta riev .
4 Sagriezt visu kap šanas kompleksa elementu – stipri,
l dz pretest bai.
5 Uzst d t samont tu kap šanas kompleksu uz dzin ju un
rot t l dz poz cijai, kad b s dzird ms blok des klikš is.
6 Uzst d t b odu uz kap šanas kameru.
43
Darbs ar desu uzgaļu
(Zim. E)
Kap šanas kamer novietot p c k rtas:
gliemežu ar saj gu uz iekšu,
uz gliemeža v rpstu uzst d t distances ielikt u,
desu uzga u,
sagriezt visu elementu ar uzgriež u – stipri, l dz pretest bai.
Desas čaulai pirms uzst d šanas j b t novietot silt den
10-min šu laik .
Uz desu uzga u uzst d t mitru desas čaulu. Iev rot, lai
nenosl gt atgaisošanas caurumus, kas atrodas uzgal .
Ga u masa nevar b t „p r k š idra”. Š idrumu liels daudzums var b t par izpl šanas iemeslu un maš nas iekšienes
uzliešanas iemeslu.
Ēvele
(Zim. F)
R ve smalk m skaidi m
R ve rupj m skaidi m
R ve sl iem
R ve bieze iem
Blok de
Kamera
Beram b oda
B d t js
vele sast v no div m r v m, ar kuram var drupin t produktus uz smalkiem un rupjiem gabaliem (siers, burk ni, selerija,
v r tas bietes utt.). Treš r ve ir paredz ta d rze u griešanai
uz sl iem (kartupe i, gur i, s pols utt.). Ceturt r ve ir nodom ta kartupe u, biešu, aug u utt. r v šanai).
1
2
3
4
5
6
7
8
Darbs ar ēveli
(Zim. G)
1 Atloc t sprostu un novietot vienu no r v m ar saj gu uz
kameras iekšu.
2 Sl gt sprostu.
3 Savienot veles kameru t , ka maš nas kap šanas
kameru.
Lielu produktu uzgriezt uz maz kiem gabaliem, kuri var
apmesties kamer .
Ner v t maigu aug u ar cietiem kauli iem.
P c darba pabeigšanas izsl gt maš nu un atsl gt elektr bas vadu no ligzdas.
Ar koksnes karoti iz emt produktu atlieku no r ves vai
kameras.
R ves asme us nav vajadz gi re ener t.
44
Pēc darba pabeigšanas
(Zim. H)
Izsl gt maš nu un atsl gt elektr bas vadu no ligzdas.
1 No emt b d t ju un b odu no kap šanas vai r v šanas
kameras.
2 Piespiest blok des pogu, kap šanas kompleksu vai r ves
kameru pagriezt uz labu un no emt.
3 Demont t kap šanas kompleksa, kameras ar desu
uzga u elementu vai veli.
Tīrīšana un konservācija
Dzin ju noslauc t ar mitru lupati u ar trauku mazg šanas
l dzek u.
Plastmasas elementus mazg t silt den ar trauku mazg šanas l dzek u.
Met la elementus mazg t karst den ar trauku mazg šanas l dzek u.
Tieši nosusin t visu nomazg tu elementu.
Sietu un nažu mazliet noe ot ar p rtikas e u, lai ner s tu.
Kap šanas kameras vai veles sausu elementu samont t.
Ēdieni no gaļas, dārzeņiem un augļiem
Lai saglab t d rze u un aug u dienu visvair k uzturv rt bas, iepaz ties ar sagatavošanas veidiem. D rze u un aug u
nedr kst tur t den , r v t tieši pirms pielietošanas.
Kap tas c kga as kotletes
C kga as 50 dkg, cietas baltmaizes 6 dkg, s pola 5 dkg,
tauku 2 dkg, 1 ola, r v tas baltmaizes 4 dkg, tauki cepin šanai, s ls un piparkr ms.
Baltmaizi iem rkt un notecin t.
S polu pagriezt sl os, cepin t uz gaiši dzeltenu kr su. Ga u
noskalot, pagriezt gabali os.
Baltmaizi, s polu un ga u kap t 2 reizes maš n ar 4 mm
sietu. Pieb rt olu, s li, piparkr mu un r p gi samais t l dz
viendab gas masas sasniegšanai. Noform t 8 ov la kotletes ar biezumu 1,5 cm, apvelt ar r v to baltmaizi. Cepin t uz
sakars ta tauka.
Past te no samais tas ga s
C kga as 50 dkg, te a ga as 50 dkg, spe u 40 dkg, c kga as
aknas 50 dkg, s pola 30 dkg, kviešu baltmaizes 20 dkg, 4
olas, s ls un piparkr ms, muskata rieksts.
Ga u sutin t ar spe iem un s polu.
Aknu noskalot, no emt čaulu, pagriezt kubikos. Kad ga a ir
maiga, pieb rt aknu, baltmaizi un si sutin t kop , atdzes t
un divk rši kap t maš n ar 4 mm sietu.
Uz sagatavoto masu pieb rt olu, s li, piparkr mu, muskata
riekstu, p c tam tieši samais t.
Formu noe ot ar tecin tiem c ku taukiem, uzlikt past tes
masu un cept 40 min tes.
M jas desa
Vid ji treknas c kga as 4,5 kg, spe u 0,5 kg, kaulu buljons
– 1 gl ze, s ls – 6-7 t jkarotes, salpetru 1 plakana t jkarote,
piparkr ma 1 t jkarote (malts piparkr ms), pimenta 12-15
zirn ši (izmalt), iploka 5-6 zobi (pagriezt), desu čaula 7 m.
Ga u kap t maš na ar 8 mm sietu. S li samais t ar salpetru un garšviel m, pieb rt uz ga u, samais t un sam c t,
pak peniski ieliešot buljonu. Atst t v s viet uz 24 st.
Uz kap šanas kameru uzlikt desu uzga u. Uzpild t desas
čaulu 1 m garum , form jot 30-40 cm posmus. Iev rot, lai
piln gi nenosl gt uzga a atgaisošanas caurumus.
Nosusin t desu 6 stundu laik . K pin t ar siltu d mu
14 stundu vai karstu d mu 2,5 stundu laik .
Sal ti no sarkaniem k postiem
Sarkano k postu 40 dkg, bolu 20 dkg, e s 2 karotes, citronu sula, s ls, cukurs.
K postu not r t un r v t vel ar sl u vai r pju r vi. bolu
nomizot un r v t ar r pju r vi. R v tu k postu samais t ar
boliem, p c garšas pieliet e u, citronu sulu, s li un cukuru.
Sal ti no selerijas
Selerijas 40 dkg, bolu 20 dkg, e s vai kr juma 2 karotes,
citronu sula, s ls, cukurs.
Seleriju r v t uz smalk m skaidi m. P c garšas pieliet kr jumu vai e u. Pieb rt cukuru, citronu sulu un s li.
Ekoloģija – Gādāšana par vidi
Katrs lietot js var pal dz t pasarg t vidi. Tas
nav gr ti un d rgi. Lai to dar t: kartona iepakojumu nodod makulat rai, polietil na (PE) maisu
izmest uz konteinera plastmasas kr šanai.
Izlietotu da u atdod attiec g glab šanas punkt , jo ier c esošie b stami elementi var b t
par draudu videi.
Nedr kst izmest ier ci ar komun liem atkritumiem!!!
Ražot js nav atbild gs par kaut k diem zaud jumiem, ierosin tiem
p c ier ces lietošanas nesaska ar paredz šanu vai p c nepareizas
apkalpošanas. Ražot js atst v sevi ties bu modiic t produktu jebkur laik , bez pazi ošanas, lai to piel got ties bas aktiem, norm m,
direkt v m vai p c konstrukcijas, tirdzniec bas, est tikas vai citiem
iemesliem.
45
ET
Austatud Kliendid!
Palume käesolev kasutusjuhend hooikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele. Hoidke kasutusjuhend alles, et võiksite seda kasutada ka edasise ekspluateerimise ajal.
Hakklihamasin on mõeldud kodumajapidamises kasutamiseks. Seadmel on mitu funktsiooni, sellega saab hakkida
kiirelt ja lihtsalt liha, juustu, köögivilju, mooniseemneid ja valmistada vorste ja suitsuliha. Hakklihamasina lisatarviku – lõikuri kasutamine lubab köögiviljadest valmistada toorsalateid,
salateid ja hoidiseid.
Ohutusjuhised ja seadme kasutamise reeglid
Ära tõmba pistikut võrgupesast toitejuhtmest tõmmates.
Lülita masin ainult vahelduvooluvõrku 230 V.
Ära käivita hakklihamasinat, kui toitejuhe on vigastatud
või kui korpus on märgatavalt kahjustatud.
Kui mitte-eemaldatav toitejuhe on kahjustatud, siis peab
selle välja vahetama kas tootja, kvaliitseeritud spetsialist või volitatud remonditöökoda, et vältida ohtlikke
olukordi. Masinat võib remontia ainult vastava väljakoolitusega personel. Ebaõieti tehtud parandustööd võivad
tekitada tõsist hädaohtu kasutajale. Tööhäirete tekkel
pöörduge vastava teeninduspunkti poole.
Pärast töö lõpetamist võta toitejuhe võrgupesast.
Masin ja tarvikud ei tohi kokku puutuda üle 60°C temperatuuriga. See võib seadet kahjustada.
Ole eriti ettevaatlik masinaga töötamisel laste juuresolekul.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
Lapsed peavad olema järelevalve all, et jälgida, et nad ei
mängiks masinaga.
Lülita masin välja enne tarvikute vahetamist või seadme
kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemist.
Enne masina puhastamist võta alati toitejuhe võrgukontaktist välja.
Lükkamiseks kasuta ainult lükkurit. Teiste esemete kasutamine võib kahjustada masinat ja mootorit.
Ära koorma masinat liigse tootehulga või liiga tugeva lükkamisega (lükkuriga).
Paigalda hakkimiskomplekt hoolikalt, kuna halvasti kinni
keeratud hakkimismehhanism põhjustab halba hakkimiskvaliteeti ja võib põhjustada noa ja sõela nürinemist.
Vaheta nürinenud nuga uue vastu.
Lülita masin välja enne tarvikute vahetamist või seadme
kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemist.
Ära kata kinni korpuse ventilatsiooniavasid, kui hakklihamasin töötab. Ära aseta hakklihamasinaid pehmele
alusele.
46
Kui seadet ei ole võimalik käivitada – anna ta teenindusse.
Eemalda hakkimiseks mõeldud lihast luud, kõõlused,
kõhred ja sooned.
Enne suuremate toodete hakkimist lõika need tükkideks.
Ära haki kuive mooniseemneid. Need tuleb enne hakkimist üle valada keeva veega ja leotada – paarteist tundi.
Ära pane masina ajamit vette ja ära pese seda voolava
vee all.
Ära pese mootorile monteeritud tarvikuid.
Ära kasuta korpuse pesemiseks agressiivseid detergente
emulsioonide, piimade, pastade jms. kujul. Pesemisvahendid võivad eemaldada korpuselt sellised graailised
sümbolid nagu: märgistused, hoiatustähised jms.
Kasuta metallelementide pesemiseks pehmeid harju.
Ära pese metallosasid nõudepesumasinas. Sellises
seadmes kasutatavad pesemisvahendid põhjustavad
metallelementide tumenemise. Pese neid käsitsi, kasutades sealjuures tavalist nõudepesuvedelikku.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildil.
Lubatud tööaeg
10 minutit
Vajalik vaheaeg enne uut käivitamist
30 minutit
Müratase (LWA):
Tüüp 586/686
80 dB/A
Hakklihamasinatel tüüpi: 586 i 686 on II klassi isolatsioon ja
ta ei vaja maandamist
.
ZELMER hakklihamasinad täidavad kehtivate normide nõudeid.
Seade vastab alljärgnevate direktiivide nõuetele:
– Madalpinge direktiiv (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektrimagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähistusega andmesildil.
ZELMER HAKKLIHAMASINATE TÜÜBID
Allpool olevas tabelis on märgitud kõikide nende hakklihamasinate tarvikud, mida puudutab käesolev juhend.
Mootor
Tüüp
Nuga
Sõel
2,7
4
8
Vorstisarv
Makaroni ja
küpsise seade
Lõikur
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– põhilised tarvikud,
– lisatarvikud on saadaval kauplustes,
– – tarvikud, mis selle tüübi jaoks puuduvad
Hakklihamasinal on ainult üks hakkimiskomplekt.
Seadme kirjeldus
(Joonis A)
Hakklihamasina elemendid:
1 Seadme ajam – iga hakklihamasina ajam on kohastatud
iga ZELMER hakkimiskomplekti ja lõikuri paigaldamiseks. Ajami 586 ja 686 korpuse tagumine pool on seadmestatud ventilatsiooniavadega.
Hakkimiskomplekt, kuhu kuuluvad:
2 Hakkimistoru
3 Metalltigu kaitseriiviga
4 Nuga
5 Sõel 4 mm
6 Rõngasmutter
7 Kauss
8 Lükkur
Tarvikud, sh:
9 Võre aukudega 8 mm
10 Vorstisarv
11 Eralduslüli
Mehaaniline mootori kaitse
(Joonis B)
1 Metalltigu
2 Turvalukk
3 Kruvi M5x20
Hakklihamasinal on mehaaniline kaitse mootori ülekoormamise eest – metallteole paigaldatud kaitseriivi hambad purunevad, kui hakklihamasina töökoormus on liiga suur (näit. kui
masinasse on sattunud luud).
Purunenud kaitseriiv vaheta uue vastu:
keera purunenud kaitseriiv metallteolt lahti kruvi,
eemalda purunenud kaitseriiv,
paigalda uus kaitseriiv ja keera see kruviga kinni.
Seadme tööks ettevalmistamine ja
käivitamine
(Joonis C)
1 Aseta masin võrgukontakti lähedusse kõvale alusele nii,
et korpuses olevad ventilatsiooniavad ei oleks kinni kaetud.
Enne masina esimest kasutamist pese tarvikud.
Monteeri vajalikud tarvikud ja paigalda ajamile.
2 Lülita toitejuhe võrgupistikusse.
3 Käivita masin lülitiga.
Töö hakkimiskomplektiga
(Joonis D)
Pane hakkimistorusse järjestikku:
1 Metalltigu kaitseriiviga sissepoole,
2 Metallteo otsikule nuga teradega võre suunas,
3 Võre nii, et hakkimistorus olev nukk läheks võres olevasse soonde.
4 Keera kõik hakkimiskomplekti elemendid tugevasti kinni
kuni vastupanu tekkeni.
5 Paiguta monteeritud hakkimiskomplekt mootorile ja
keera kohale, kuni kuuled blokaadi plõksatust.
6 Pane kauss hakkimistorule.
47
Töö vorstisarvega
(Joonis E)
Pane hakkimistorusse järjestikku:
metalltigu kaitseriiviga sissepoole,
pane metallteo otsikule eralduslüli,
vorstisarv.
keera kõik elemendid tugevasti kinni.
Enne soolest katte panekut masinasse leota seda soojas
vees umbes 10 min.
Pane vorstisarvele märg soolest vorstikate. Jälgi, et sarvel olevad ventilatsiooniavad ei oleks kinni kaetud.
Soolt täitev lihasegu ei tohi olla liiga vedel. Suur vedelike
hulk võib põhjustada nende väljavoolamise ja masinasse
sattumise.
Lõikur
(Joonis F)
Riiv väikeste ribade lõikamiseks
Riiv paksemate ribade lõikamiseks
Riiv viilutamiseks
Riiv przede valmistamiseks
Blokaad
Toru
Kauss
Lükkur
Lõikuril on kaks riivi õhukeste ja paksemate ribade saamiseks (juust, porgand, seller, keedetud peet jms.). Kolmas riiv
on mõeldud juurviljade viilutamiseks (kartulid, kurgid, sibulad
jms.). Neljas riiv on mõeldud püree valmistamiseks kartulitest, peetidest, puuviljadest jms.
1
2
3
4
5
6
7
8
Töö lõikuriga
(Joonis G)
1 Tee blokaad lahti ja pane üks riividest torusse.
2 Sulge blokaad klõpsuga.
3 Ühenda lõikuri toru nii nagu hakklihamasina toru.
Suuremõõtmelise tooted lõika eelnevalt tükkideks, mis
mahuvad torusse.
Ära tükelda pehmeid puuvilju suurte kividega.
Pärast töö lõppu lülita masin välja ja võta toitejuhe seinakontaktist.
Eemalda riivi või torusse jäänud tootejäägid puulusikaga.
Riivide terad ei nõua teritamist.
48
Pärast töö lõppu
(Joonis H)
Lülita masin välja ja võta toitejuhe seinakontaktist.
1 Võta välja lükkur ja võta kauss hakkimistorult või lõikuri
torult.
2 Vajuta blokaadi nuppudele, keera hakkimiskomplekt või
riivimistoru paremale ja võta see lahti.
3 Võta lahti hakkimiskomplekti, vorstisarve või lõikuri elemendid.
Puhastamine ja hooldus
Mootor puhasta nõudepesuvedelikuga niisutatud lapiga.
Materjalist osad pese soojas vees nõudepesuvahendiga.
Metallosad pese kuumas vees nõudepesuvahendiga.
Kuivata pestud osad hoolikalt.
Õlita võresid ja nuga kergelt toiduõiga, et kaitsta neid
roostetumise eest.
Monteeri hakkimistoru või lõikuri elemendid kokku.
Liha-, puu- ja juurviljatoidud
Et säilitada puu- ja juurviljadest valmistatud toitude parim toiteväärtus, tutvu nende valmistamisviisidega. Ära hoia juur- ja
puuvilju vees ja peenesta nad vahetult enne serveerimist.
Hakklihakotletid sealihast
500 g sealiha, 60 g kuivsaia, 50 g sibulat, 20 g rasva,
1 muna, 40 g riivsaia, praerasv, sool ja pipar.
Kasta saiaviilud vette ja nõruta.
Sibul viiluta ja prae kergelt. Liha loputa ja lõika tükkideks.
Sai, sibul ja liha peenesta 2 korda hakklihamasinas 4 mm
aukudega võrega. Lisa muna, sool, pipar ja sega kõik ained
ühtlaseks massiks. Tee taignast 8 ovaalset 1,5 cm paksusega kotletti, kasta need riivsaia. Prae kuumutatud rasvas.
Segatud lihast pasteet
500 g sealiha, 500 g vasikaliha, 400 g searasva, 500 g seamaksa, 300 g sibulat, 200 g nisujahust saia, 4 muna, soola ja
pipar, muskaapähkel.
Hauta liha searasva ja sibulaga.
Puhasta maks ja lõika tükkideks. Kui liha on pehme, lisa
maks, sai ja hauta lühidalt, jahuta ja peenesta hakklihamasinas 4 mm aukudega kettaga kahekordselt.
Lisa saadud massile munad, sool, pipar, muskaatpähkel ja
sega hoolikalt.
Määri praevorm searasvaga, pane sinna pasteeditaigen ja
küpseta umbes 40 minutit.
Kodune vorst
Keskmise rasvasusega sealiha 4,5 kg, searasv 0,5 kg, puljong kontidest – 1 klaas, sool 6-7 tl, salpeeter 1 tl, pipar 1 tl
(peenestatud), vürts 12-15 tera (jahvatada), küüslauk 5-6
küünt (peenestada), vorstisool 7 m.
Peenesta liha masinas 8 mm aukudega võrega. Sega sool
salpeetri ja maitseainetega, lisa lihale ja valmista taigen,
lisades vähehaaval puljong. Jäta see 24 tunniks jahedasse.
Pane hakkimistorule vorstisarv. Täida taignaga umbes 1m
sool, tehes 30–40 cm pikkused tükid. Jälgi, et sealjuures
mitte täielikult katta sarve ventilatsiooniavasid.
Kuivata vorsti 6 tundi. Suitsuta sooja suitsuga 14 tundi või
kuumas suitsus 2,5 tundi.
Punase kapsa toorsalat
400 g punast kapsast, 200 g õunu, 2 spl õli, sidrunimahl,
sool, suhkur.
Puhasta kapsas ja tükelda lõikuriga viilutamiseks või suuremate ribade lõikamiseks mõeldud riivi abil. Õunad puhasta
koorest ja tükelda riiviga suuremateks ribadeks. Sega riivitud
kapsas õunaribadega, maitsesta õli, sidrunimahla, soola ja
suhkruga.
Toorsalat sellerist
400 g sellerit, 200 g õunu, 2 spl õli või hapukoort, sidrunimahl, sool, suhkur.
Riivi seller peenteks ribadeks. Maitsesta hapukoore või õliga.
Lisa sidrunimahl, suhkur ja sool.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad
kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!!!
Tootja ei vastuta defektide eest, mida on põhjustanud seadme juhisele mittevastav või väärkasutamine. Tootja jätab endale õiguse
muudatuste tegemiseks toote juures ilma eelteateta, kui see osutub
vajalikuks, et järgida õigusalaseid nõudeid, norme ja direktiive või kui
seda tingivad konstruktsiooni, äri, esteetilised või muud põhjused.
49
HR
Poštovani klijenti!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo upustvo za uporabu.
Osobito treba obratiti pažnju na upute koje se odnose na
sigurnosti. Molimo Vas da sačuvate ovo upustvo kako bi
ste ga mogli tijekom kasnije uporabe također koristiti. Stroj
za mljevenje prehrambenih proizvoda služe za uporabu
u kućanstvu.
To je višefunkcionalni uređaj pomoću koga se može samljeti,
bez posebnog napora: meso, sir, povrće, mak itd., a jednako
tako i praviti kobasice i druge suhomesnate proizvode. Primijenom dodatne opreme -rezalice može se rezati povrće za
salate i prerađevine od povrća.
Upute za sigurnost i pravilnu uporabu stroja
za mljevenje
Ne izvlačiti utikača iz utičnice vukući za priključni kabal
nego za utikač.
Stroj priključivati isključivo na mrežu napona 230 V.
Ne puštati stroj u rad ako je priključni kabal oštećen ili
ako je vidno oštećen oklop stroja.
Ako priključni kabal koji je nerazdvoivi dio stroja, bude
ošteće, isti mora biti zamijenjen od strane specijalističke
radionice u cilju izbjegavnja opasnosti. Popravke stroja
može obavljati samo obučeno osoblje. Nepravilno izvršena popravka može prouzrokovati ozbiljnu opasnost za
korisnika. U slučaju pojave bilo kakvih grešaka obratite
se na specijalistički servisni punkt.
Po završetku rada priključni kabal treba isključiti iz utičnice na mreži.
Ne izlagati stroj i opremu temperaturi iznad 60°C, jer to
može dovesti do deformacije i oštećenja.
Obratit posebnu pozornost na prisutnosti djece tijekom
rada stroja.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od osoba (u tom
i djeca) s ograničenim izičkim ili psihičkim sposobnostima, a jednako tako i osoba koje nemaju iskustva i znanja za ovakve vrste strojeva, osim ako budu posebno
nadzirane ili budu instruirane za korištenje uređaja od
strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
Nikada ne ostavljati uređaj bez nadzora tijekom njegovog
rada. Ne dozvoljavajte pristup djeci do uređaja.
Djecu treba držati pod nadzorom kako se nebi igrala sa
uređajem.
Isključiti uređaj tijekom promjene pribora, a isto tako
i u slučaju približavanja rukama dijelu stroja koji je
u pokretu.
Prije čišćenja stroja uvijek isključite kabal iz utičnice.
Za potiskivanje proizvoda za mljevenje koristite specijalni
potiskivač. Korištenje drugih predmeta u tu svrhu prijeti
opsanost oštećenja stroja i njegovog pogona.
Ne preopterćivati stroj velikom količinom proizvoda niti
prejakim potiskivanjem (potiskivačem).
50
Precizno montirati sklop za mljevenje, budući da loše
montiran sklop uzrokuje loše mljevenje, a zbog toga
dolazi i do zatupljivanja noža i siita. Zatupljeni nož i sito
zamijeniti novim.
Tijekom rada stroja ne smiju se zatvarati ventilacijski
otvori na oklopu stroja. Stroj ne stvljajte na mekanu podlogu.
Ako se stroj nemože pokrenuti –predati ga u servis.
Meso namijenjeno mljevenju treba odvojiti od kosti,
hrskavice i žila itd.
Prije mljevenja, meso treba isjeći na manje komade.
Nemojte mljeti mak u suvom stanju. Prije mljevenja mak
mora biti preljeven kipućom vodom i dobro namočennekoliko sati.
Pogon stroja nesmije se zagnjurivati u vodu, niti se smije
prati tekućom vodom.
Nemojte prati opremu montiranu na stroju.
Za pranje oklopa, nemojte koristiti agresivnih deterdženata kao što su; emulzije, mlijeka, paste i tome slično.
Takva srestva mogu, među ostalim, izbrisati informacije
koje su nanesene na stroju u obliku graičkih simbola
kao što su: podioke, strijelice, znaci opasnosti, upozorenja i sl.
Za pranje metalnih dijelova treba koristiti mekanu četku.
Ne perite metalne dijelove u perilici. Agresivna srestva
za čišćenje u takvim uređajima uzrokuju nagrizanje
i zatamljivanje gore navedenih dijelova. Prati ručno
i koristiti klasična srestva za ručno pranje posuđa.
Tehnički podaci
Tehnički parametri dati su na nazivnoj tablici proizvoda.
Dozvoljeno vrijeme neprekidnog rada
10 minuta
Vrijeme pauze do ponovnog uključivanja
30 minut
Razina buke (LWA):
Tip 586 i 686
80 dB/A
Stroj tip: 586 i 686 izveden je u klasi izolacije II, ne treba
uzemljenje
.
Strojevi za mljevenje ZELMER ispunjavaju obavezujuće
norme.
Uređaj je usuglašen sa zahtjevima direktive:
– Električni niskonaponski uređaji (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromagnetska kompatabilnost (EMC)
– 2004/108/EC.
Proizvod je označen znakom CE na nazivnoj tablici.
TIPOVI STROJEVA ZELMER
U tabeli je pretstavljen je asortiman pribora i strojeva za mljevenje na koje se odnosi ovo upustvo.
Pogon
Tip
Nož
Sito
2,7
4
8
Sklop za
meso
Sklop za
makarone
i kolače
Rezalica
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– osnovna oprema,
– dodatna oprema može Se kupili u prodavaonicama,
– – oprema nedostupna u ovoj verzjii
Hakklihamasinal on ainult üks hakkimiskomplekt.
Opis stroja
(Sl. A)
Stroj za mljevenje prehrambenih proizvoda sastavljen je od:
1 Pogon stroja – svaki pogon je prilagođen za montažu svakog sklopa za mljevenje i rezalice proizvodnje
ZELMER. U zadnjem dijelu kučišta pogona 586 i 686
nalaze se ventilacijski otvori.
Sklop za mljevenje u koji spada:
2 Komora za mljevenje
3 Puž sa montiranom spojnicom
4 Nož
5 Sito s otvorima 4 mm
6 Matica
7 Posuda za punjenje
8 Potiskivač
Dodatna oprema u koju ulazi:
9 Sito s otvorimai 8 mm
10 Mesarski dodatak
11 Distanstni umetak (odstojnik)
Mechaničko osiguranje motora
(Sl. B)
1 Puž
2 Spojnica
3 Vijak M5x20
Stroj posijeduje mehaničku zaštitu motora -zubi spojnice
pogona slomiti će se ako se stroj preoptereti (napr. ako
u unutrašnjost dođe kost) ili drugi tvrdi materijal.
Oštećenu spojnicu treba zamijeniti novom:
sa puža, na kom je oštećena spojnica, treba odvrnuti
vijak,
razdvojiti spojnicu,
staviti novu i zavrnuti vijak.
Priprema stroja za puštanje u rad
(Sl. C)
1 Pogon stroja postaviti blizu utičnice na ravnoj tvrdoj podlozi, tako da otvori za ventilaciju i hlađenje što se nalaze na
oklopu, budu slobodni za cirkulaciju.
Prije prve uporabe treba oprati elemente.
Montirati odgovarajuću elemente za mljevenje.
2 Priključiti kabal na utičnicu gnijezda napajanja.
3 Pritisnuti na gumb prekidača i uključiti stroj.
Rad sa priključkom za mljevenje
(Sl. D)
U komoru za mljevenje staviti po redu:
1 Puž okrenut spojnicom prema unutrašnjosti.
2 Na rukavac puža staviti nož oštricama okrenur prema
situ.
3 Sito namjestiti tako da kanalić na njemu legne na zub
u kućišt u situ.
4 Pritegnuti maticu na kućiše- do potpunog otpora.
5 Postaviti priključak za mljevenja na pogon i okrenuti
upoložaja u kom se čuje uskakanje i blokada priključka na
pogon.
6 Postaviti posudu na komoru za mljevenje.
51
Rad s mesarskim lijevkom
(Sl. E)
U komoru za mljevenje staviti po redu kako slijedi:
puž sa spojnicom okrenutom prema unutra,
na rukavac puža umetak za odstojanje,
mesarski lijevak (stožac).
pritegnuti sve elemente maticom – do otpora.
Prije postavljanja kobasičarskog crijeva treba ga namočiti
u toploj vodi na oko 10 min.
Na mesarski lijevak navući mokro crijevo. Obratiti pažnju
da ne budu zatvoreni otvori za ventilaciju.
Mesna masa ne smije biti suviše rijetka. Veća količina tekućine može uzrokovati istjecanje u unutrašnjost stroja.
Rezalica
(Sl. F)
Renda za sitne rezance
Renda za krupne rezance
Renda za koluyiće
Renda za pasiranje
Kopča
Komora
Miska
Potiskivač
Rezalica ima dvije rende (strugalice) za sitno rendanje na
rezance (tvrdi sir, mrkva, celer kuhana cukla itd) Treća služi
za rezanje povrća na lastere (krumpir, krastavac, luk itd).
Četvrta renda služi za pasiranje krumpira, cikle, voća i sl.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rad sa rezalicom
(Sl. G)
1 Razvući kopču i umetnuti jednu rendu spojnicom prema
unutrašnjosti komore.
2 Zakopčati kopču.
3 Priključiti komoru rezalice isto kao komoru za mljevenje
mesa.
Krupnije komade treba najprije izrezati na maje, tako da
se mogu bez poteškoća staviti u komoru.
Niije dozvoljeno stavljati mekano voće sa tvrdim košpicama.
Poslije završetka rada treba isključiti stroj na prekidaču,
a zatim izvući kabal iz utičnice.
Drvenom žlicom treba odstraniti ostatke iz unutrašnjosti
rende i komore.
Oštrice rendi ne zahtijevaju oštrenje ni regeneracije!
52
Poslije završetka rada
(Sl. H)
Isključiti stroj na prekidaču i izvući kabal iz gnijezda utičnice.
1 Izvaditi potiskač i skinuti posudu sa komore za mljevenje
ili komore rezalice.
2 Pritisnuti na gumb za blokadu, sklopa za mljevenje ili
komore rezalice, okrenuti desno i skinuti je.
3 Rastaviti na elemente sklop za mljevenje komoru sa
mesarskim dodatkom ili rezalicom.
Čišćenje i održavanje
Pogon prebrisati krpom navlaženom srestvom za pranje
posuđa.
Plastične dijelove oprati toplom vodom sa dodatkom srestva za pranje posuđa.
Metalne dijelove oprati toplom vodom sa dodatko srestva
za pranje posuđa.
Podrobno osušiti oprane dijelove.
Sita i noževe podmazati jestivim uljem u cilju zaštite od
korozije.
Osušene dijelove komore za mljevenje ili komore rezalice sastaviti u cjelinu.
Jela od mesa, povrća i voća
U cilju zadržavanja što boljih hranjivi vrijednosti jela od voća
i povrća, treba se upoznati s načinom pripremanja takvih
jela. Povrće i voće nemojte držati u vodi i treba ih usitnjavati
neposredno prije korištenja za jelo.
Mljeveni svinjski kotlet
50 dkg svinjetine, 6 dkg suvog peciva, 5 dkg luka, 2 dkg
masnoće, 1 jaje, 4 dkg mrvica, masnoća za prženje, sol i
papar.
Pecivo namočiti u vodi i ocijediti.
Luk izrezati na prstenove i upržiti, dok ne dobije svijetlo žutu
boju. Meso oprati i isjeći na komade.
Pecivo, luk, i meso samljeti 2 puta sa sitom promjera rupica
4mm.Dodati jaje, sol, papar i dobro izmješati. Formirati
8 ovalna kotleta debljine oko 1,5 cm i panirati u mrvicama.
Pržiti na razgrijanoj masnoći.
Pašteta od miješanog mesa
50 dkg svinjetine, 50 dkg teletine, 40 dkg slanine, 50 dkg
svinjske jetre 30 dkg luka 20 dkg pšeničnog peciva, 4 jaja,
sol i papar, muškat oraščić.
Meso dinstati sa slaninom i lukom.
Jetru oprati očistiti opnu izrezati na kocke. Kad meso bude
mekano, dodati jetru i pecivo te kratko dinstati zajedno, ohladiti i samljeti dva puta koristeći sito 4mm.
U pripremljenu masu dodati jaja, sol, papar, muškatni oraščić i dobro izmiješati. Kalup za pečenje namazati svinjskom
mašću napuniti paštetnom masom i peći 40 minuta.
Domaća kobasica
Svinjsko srednje masno meso 4,5 kg, slanina 0,5 kg, ekstrakt
kuhane kosti – 1 čaša, sol 6-7 žličica, salitra 1 plitka žličica,
papar 1 žličica (mljeveni papar), engleski začin(piment) 12-15
zrna (samljeti), bijeli luk 5-6 čenjeva(isjeckati), crijevo 7 m.
Meso samljeti korištenjem sita sa promjerima otvora 8 mm
Sol izmiješati sa slitrom i začinima, dodati u meso, umijesiti
kao tijesto, dodavati postupno ekstrakt kosti. Ostaviti na
hladnom mijestu na 24 sata. Na komoru stroja za mljevenje
staviti mesarski lijevak. Napuniti crijevo oko 1 metar formirajući kobasice dužine 30-40 cm.
Kobasice sušiti oko 6 sati. Dimiti na toplom dimu oko 14 sati
ili vrućim dimom oko 2,5 sata.
Kupus salata
40 dkg crvenog kupusa, 20 dkg jabuka 2 žličice ulja, sok od
limuna, sol, šećer.
Kupus očistiti i usitniti u rezalici rendom za plastere ili na
krupnije rezance jabuke oguliti i usitniti sa rendom, izmiješati
kupus sa jabukama dodati ulja poželji, dodati sok od limuna,
sol i šećer.
Salata od celera
40 dkg celera, 20 dkg jabuka, 2 žličice ulja ili vrhnja, sok od
limuna, sol, šećer.
Ćeler isjeći na sitne rezance. Popraviti ukus dodajući ulja ili
vrhnja.Prema potrebi dodati šećera, soka od limuna i sol.
Ekologija – Čuvajmo okoliš
Svaki korisnik može doprinijeti očuvanju okoliša. Nije to a ni
teško a ni preskupo. U tom cilju treba kartonsko pakiranje
predati na mijesta sakupljanja papirne ambalaže, vrećice od polietilena odložiti u kontejner
za plastični otpad. Istrošene uređaje treba
predati na odgovarajuća skladišta, jer strojevi
mogu sadržavati materijale opasne za okoliš.
Ne izbacivati sa komunalnim otpadom!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete uzrokovane neodgovarajućom prijmjenom stroja suprotno njegovoj stvarnoj namijeni, ili
zbog nepravilne opsluge istog. Proizvođač zadržava pravo modiiciranja proizvoda u svakom momentu, bez prethodnog informiranja ako
to zahtjevaju pravni propisi, norme, direktive ili konstriktivni, trgovački,
estetski i drugi razlozi.
53
SR
Poštovani Klijenti!
Molimo da pažlivo pročitate ovu instrukciju rukovanja.
Posebno obratite pažnju na uputstva odnoseće se na bezbednost. Molimo da sačuvate instrukci-ju, da bi mogli da nju
koristite isto tako i kasnije u toku korišćenja.
Mašina za mlevenje namirnica je namenjena za korišćenje
u domaćinstvu. To je uređaj sa više funkcija, pomoću kojeg
može brzo da se samelje i bez specijalnognapora: meso, sir,
povrće, mak a takođe da se pravi kobasice i suhomesnate
proizvode. Uz korišćenje dodatne opreme mašine – ribež,
može da usitnjava povrće za salate i prerađevine.
Preporuke vezane za sigurnost i ispravno
korišćenje mašine
Usisivač ukljuvaj isključivo u mrežu promenljive struje
230 V zaštićene mrežnim osiguračem 16 A.
Ne vedi utikača sa gnezda vučeći kabl.
Ne uključuj uređaja, ako napajajući kabl je oštećen ili njegova oplata je oštećena na vidliv način.
Ako napajajući kabl, stalno pričvršćen, bude oštećen,
treba go zameniti u specijalističkom servisu radi izbegnuća opasnosnosti.
Popravke uređaja može da vrši jedino obučena osoba.
Neispravno urađena popravka može prouzrokovati opasnost za korisnika. U slučaju pojave mana savetujemoda
se obratite specijalističkom servisu.
Nakon završetka rada sa mašinom izvadi utikač iz
gnezda.
Ne izlagaj mašinu na temeperature preko 60°C. Možeš
da oštetiš.
Budi specijalno oprezan za vreme rada sa mašinom
u prisustvu dece.
Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba
(u tome i dece) sa ograničenim izičkim sposobnostima,
sensorskim ili umstvenim, a takođe nije za osbe, koje
nemaju znanje ili iskustvo, ukoliko neće biti nadzirane ili
obučene kako da koriste uređaj od strane osobe, koja
odgovara za njihovu bezbednost.
Nikad nemoj da ostavljaš uređaj bez nadzora prilikom
njegovog korišćenja. Nemoj da dopuštaj blizo uređaja
decu.
Deca treba da se nalaze pod nadzorom, da bi bili sigurni
da se ne igraju urešajem.
Isključi uređaj pre zamene opreme ili pre pristupanja
u blizinu pokretnih delova.
Pre čišćenja mašine uvek izvadi kabl za napajanje iz
gnezda mreže.
Za guranje primenjuj jedino uređaj za guranje.. Korišćenje drugih predmeta može da ošteti mašinu ili pogon.
Ne opterećuj prekomerno uređaja preteranom količinom
proizvoda niti preterani jakim guranjem.
54
Tačno montiraj sastav za mlevenje, jer neispravno sklopljen prouzrokuje nedovoljan kvalitet mlevenja, a isto
može da bude razlog istupljenja se noža i sita. Istupljeni
nož i sito zameni novima.
Isključi uređaj pre zamene opreme ili pre pritupa u blizinu
delova, koje su u pokretu prilikom upotrebe.
Po vreme rada mašine nemoj da prekrivaš otvore za
ventilaciju u kučištu. Mašinu nemoj da stavljaš na mekoj
podlozi.
Ako mašina se ne može uključiti – odnesi nju u servis.
Meso namenjeno za melenje odvoji od kostiju, žila,
hrskavica i tetiva.
Pre mlevenja veći komadi preseči na manji.
Nemoj da melješ suvi mak. Pre mlevenja mak mora biti
ranije preliven vrućom vodom i ostavljen u vodi – preko
nekoliko sati.
Nemoj da stavljaš pogon mašine u vodu, niti nemoj da
ga pereš pod tekućom vodom.
Nemoj da pereš opremu dok je montirana na pogonu
u uređaju.
Za pranje kučišta nemoj da koristiš agresivnih detergenata kao što su emulsije,mleka, paste itd. One mogu
među drugima da odstrane obeležene graičke informacije, kao što su: skale, oznake, napomene itd.
Za pranje metalnih delova koristi meku četku.
Nemoj da pereš metalne delove u mašini za pranje
suđa. Agresivna sredstva za čišćenje primenjivana
u tim uređajima prouzrokuju pojavu tamnenja gore
navedenih delova. Peri ih ručno, sa primenom tradicionalnih sredstva za pranje posuđa.
Tehnički podaci
Tehnički parametri dati su na tabli sa informacijama o proizvodu.
Dopušteno vreme neprekidnog rada
10 minuta
Vreme pauze pre ponovnog uključenja
30 minuta
Buka uređaja (LWA):
Tip 586, 686
80 dB/A
Masine tipa: 586, 686 imaju II klasu izolacijei, kod njih nije
potrebno uzemlenje
.
Mašine ZELMER su u skladu sa obavezujućim normama.
Uređaj u skladu s zahtevima direktiva:
– Električki niskonaponski uređaj (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
– 2004/108/EC.
Proizvod s oznakom CE na tabli s informacijama.
TIPOVE MAŠINA ZELMER
Niže je prezentiran asotiman opreme za mašine za mlevenje, na koje se odnosi ova instrukcija.
Pogon
Tip
Nož
Sito
2,7
4
8
Natikač
za kobasice
Sastav za
testenine
i kekse
Ribež
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– osnovna oprema,
– dodatnu opremu može da Se nabavi u radnjama,
– – oprema dostupna u u datoj izvedbi
Uređaj je opremljen samo ujedan sastav za mlevenje.
Opis urešaja
(Crtež. A)
Mašina za mlevenje prehrambenih namirnica sastoji se od:
1 Pogon mašine – svaki pogon mašine je prilagođen za
montažu svakog sastava za mlevenje i ribež proizvodnje ZELMER. U zadnjem kučištu pogona 586 i 686 ima
otvore za ventilaciju.
Sastava za mlevenje, koji se sastoji od:
2 Komora za mlevenje
3 Puž s spojnicom
4 No ić
5 Sito sa otvoriama 4 mm
6 Navrtke
7 Sudova
8 Alata za guranje
Opreme, u sastav koje ulazi:
9 Sito s otvorima 8 mm
10 Natikač za kobasice
11 Uložak za pravljenje razmaka
Mehanička oslona motora
(Crtež. B)
1 Puž
2 Spojnica
3 Navrtka M5x20
Mašina ima mehaničku zaštitu, koja štiti motor od kvara –
zubovi pogonske spojnice sa pužom lome se, kad mašina je
preopterećena (npr. kad su unutra pali kosti).
Pokvarenu pojnicu zameni novom:
u puž sa oštećenom spojnicom odvrti zavrtku,
odstrani ošećenu spojnicuo,
stavi novu spojnicu i pričvrsti nju zavrtkom.
Priprema mašine za rad
i njeno uključenje
(Crtež. C)
1 Pogon stavi u blizini gnezda, na tvrdoj podlozi tako da bi
otvori za ventilaciju ostali neprekriveni.
Pre prve primene mašine operi elemente opreme.
Montiraj odgovarajuću opremu i dodaj do pogona.
2 Stavi utikač kabla u gnezdo.
3 Pretiskajući prekidač uključi mašinu.
Rad sa sastavom za mlevenjem
(Crtež. D)
U sud za mlevenje stavi redom:
1 Puž spojnicom prema sredini.
2 Na vreteno puža stavi nož sečivom prema situ.
3 Sito tako, da bi strčašti rub suda ušao u rov na ivici sita.
4 Dovrti sve elemente sastava za mlevenje – jako do
otpora.
5 Stavi montirani sastav za mlevenje na pogon i obrati
u poziciju, u kojoj ćeš čuti zvuk blokade.
6 Stavi sud na sud za mlevenje.
55
Rad sa natikačom za kobasice
(Crtež. E)
U sud za mlevenje stavi redom:
puž spojnicom prema sredini,
na vreteno puža stavi ulozak za razmak,
natikač za kobasice.
dovrti sve elemente navrtkom – jako do otpora.
Pre stavljenja creva, pokvasi nju oko 10 min. u toploj vodi.
Na natikač stavi mokro crevo. Pazi da ne zapušiš otvore
za odvođenje vazduha u natikaču.
Mesna masa koje popunjava crevo ne može biti „preterano
retka”. Velika količina tekućne može prouzrokovati curenje
unutra u mašinu.
Ribež
(Crtež. F)
Trenica za opilice
Trenica za deble opilice
Trenica za lastre
Trenica za pasiranje
Dugme
Komora
Posuda za sastojke
Urđaj za guranje
Ribež ima dve trenice za usitnjavanje na veće i manje
komadiće (žutog sira, šargarepe, celera, kuvanih rotkvica
itd.) Treća trenica služi za sečenje povrća na kruške (krompir, krastavce, luk itd.) Četvrta služi za pasiranje krompira,
crvene rotkvice, voća itd.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rad sa ribežom
(Crtež. G)
1 Odmakni kopče i stavi jednu od trenica spojnicom prema
sredini.
2 Zatvori kopče.
3 Spoji sud ribeža isto tako kao i sud za mlevenje.
Veće namirnice ranije izseckaj na manje komadi, koje
ćeš lako staviti u sud.
Ne usitnjavaj mekog voća sa tvrdom košticom.
Po završetku posla isključi mašinu i izvadi napojni kabl
sa gnezda.
Drvenom kašikom odstrani ostatke namirnica, koje su
ostale unutra trenice ili u sudu.
Sečivo trenice ne mora biti regenerisano.
56
Posle završetka rada
(Crtež. H)
Isključi mašinu i izvado napojni kabl iz gnezda.
1 Izvadi deo za gurannje i skini sud sa suda za mlevenje ili
za rendanje.
2 Pretisni dugmiće blokade, sastav za mlevenje ili sud za
rendanje okreni u desno i skini.
3 Razmesti elementi sastava za mlevenje, sudove sa natikačem za kobasice ili ribež.
Čišćenje i konservacija
Pogon obriši vražnom krpicom uvlaženom u deterdžentu
za pranje sudova.
Delove od plastike operi u toploj vodi sa deterdžentom
za pranje sudova.
Metalne delove operi u vrućoj vodi sa deterdžentom za
pranje sudova.
Tačno osuši oprane delove.
Sita i nožić lako namaži uljem da ne bi rđale.
Suve delove suda i ribeža sklopi u celinu.
Jela od mesa, povrća i voća
Da bi sačuvao što može više hranlivij vrednosti jela od povrća
i voća, upoznaj se načinom njihove pripreme. Povrće i voće
ne drži u vodi i seci direktno pre konsumiranja.
Faširana svinska šnicla
50 dag svinskog mesa, 6 dag suvog belog hleba, 5 dag
crnog luka, 2 dag masnoće, 1 jaje, 4 dag pezle, masnoća za
prženje, so i biber.
Beli hleb staviti u vodu a posle odcediti.
Crni luk seći na kruške, ispržiti ja svetlo žutu boju. Meso
oprati i izseckati na komadiće.
Hleb, crni luk i meso samleti dva puta u mašini sa sitom sa
prečnikom oka 4 mm. Dadati jaje, so, biber i pažlivo izmešati na jednovrstnu masu. Formirati 8 ovalnih šnicli debline
1,5 cm, koje posle uvaljajte u prezlu. Pržite na ugrejanoj
masnoći.
Pašteta od svinskog mesa
50 dag svinskog mesa, 50 dag teletine, 40 dag slanine, 50
dag svinske džigerice, 30 dag crnog luka, 20 dag pšenične
kajzerice, 4 jaja, so i biber, orašac.
Meso dinstati sa sloninom i lukom.
Džigericu oprati, očistiti od membrana, seći na kocke. Kad je
meso meko dodati džigericu, kajzericu i kratko sve zajedno
dinstati, ohladiti i samleti dva puta u mašini sa sitom sa prečnikom oka 4 mm.
U pripremljenu masu dodati jaja, so, biber, orašac i dobro
izmešati.
Foremu amazati svinskom masnoćom, staviti paštetnu masu
i peći oko 40 minuta.
Kućna kobasica
Svinsko meso srednje masnoće 4,5 kg, slanina 0,5 kg, bulion
od kostiju – 1 čaša, so 6-7 kašika, saletra 1 ravna kašika,
biber 1 kašika (mleveni biber), biber sa Jamajke 12-15 zrna
(samleti), beli luk 5-6 komadića (izseckati), crevo 7 m.
Mesa samleti u situ sa otvorima 8 mm. S izmešati sa saletrom i začinima, dodati biber, dodati u meso, izmešati kao
testo do čega dodavati postepeno bulion. Ostaviti u hladnom
mestu na 24 sati. Na sud mašine staviti natikać za kobasice.
Napuniti crevo dužine okolo 1m, formirajući razmake od
30–40 cm. Okrenite pažnju da potpuno ne zapušite otvore za
odvođenje vazduha natikača.
Osušiti kobasicu 6 sati. Dimiti toplim dimom 14 sati ili vrućim
dimom oko 2,5 sati.
Salata od crvenog kupusa
40 dag crvenog kupusa, 20 dag jabuka, 2 kašike ulja, sok od
limuna, so, šećer.
Kupus očistiti izsckati na ribežu pomoću trenice za sitne
komade. Jabuku očistiti i narendšećerom.
Salata od celera
40 dag celera, 20 dag jabuka, 2 kašika ulja ili pavlake, sok
od limuna, so, šećer.
Celer rendati na sitne komadiće. Začiniti pavlakom ili uljem.
Dodati šećer, sok od limuna i so.
Ekologija – Brinemo za okolnu sredinu
Svaki korisnik može da ima svoj doprinos
za zaštitu sredine. To nije teško, niti mnogo
skupo. U tom cilju:
Pakovanje od kartona predaj za makulaturu.
Polietilenske vreće (PE) bazi u kontejner za
plastik.
Potrošene delove predaj na određeno skladište, jer opasne
sastojke koje u njima nalaze mogu da budu opasne za prirodnu sredinu.
Ne bacaj zajedno sa komunalnim smećem!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete nastale neodgovarajućom primenom uređaja i neodgovarajućim rukovanjem. Proizvođač
zadržava sebi pravo na modiikaciju proizvoda u svakom trenutku,
bez ranijeg obaveštavanja, u cilju prilagođavanja zakonskim normama, direktivama ili zbog konstrukcije, trgovinskih, estetskih ili drugih razloga.
57
EN
Dear Customers!
We kindly ask you to read the following user manual
carefully. Pay special attention to the indications concerning
the security. Keep the user manual, so that you will be able
to use it also during the future use of the appliance.
The meat mincer is to be used within the household. It is a
multifunctional appliance, which can be used for quick and
effortless mincing of: meat, cheese, vegetables, poppy, as
well as for manufacturing sausages and meat products.
When an additional appliance of the meat mincer is used –
that is the shredder, it is possible to slice vegetables into:
salads, fresh vegetable salads and preserves.
Indications concerning safety and the proper
use of the meat mincer
Do not pull the plug out from the network supply socket
by pulling the cord.
The appliance can be connected only to the 230 V
alternating current.
Do not actuate the meat mincer, if the power cord is
damaged or the encapsulation is visibly damaged.
In the case when the non-removable power cord shall be
damaged then an authorised service centre it in order to
avoid any possible risk.
Only a specially trained personnel can perform any
repairs of the appliances. Improperly performed repair
can cause serious risk for the user. In case of any faults,
please contact the authorised service centre.
When the work is inished, pull the power cord out from
the network supply socket.
Do not expose the meat mincer or its equipment to the
temperature over 60°C. By doing that you can damage
the meat mincer.
Be extremely careful when operating the appliance in the
presence of children.
People (including children), who because of their physical,
sensory or intellectual capabilities or their inexperience or
lack of knowledge are unable to use the appliance safely,
should not use this appliance unless under supervision or
instructed to do so by a responsible person. Do not leave
the appliance unattended during operation.
Do not leave the appliance unattended during operation.
Do not allow children into any contact with the appliance.
Children should be supervised to ensure that do not play
with the appliance.
Turn the meat mincer off before any change of equipment
or before bringing near any parts being in move during
the operation.
Before cleaning the meat mincer always pull the power
cord out from the network supply socket.
In order to push use the pusher. Using other staffs may
result in damaging the meat mincer and its drive.
Do not overload the appliance with excessive amount of
the product, or by pushing the product too hard (with the
use of the pusher).
58
Assemble the mincing set accurately, as the improperly
screwed mincing set can result in poor mincing quality,
as well as it can cause blunting of the cutter knife and
the screen. Blunt cutter knife and blunt screen should be
replaced with a new one.
Turn the meat mincer off before any change of equipment
or before bringing near any parts being in move during
the operation.
When the meat mincer is operating, do not cover the
ventilation holes in the casing.
When the machine does not start – contact the service
point and leave the machine for servicing.
Separate the meat, which is to be minced, from bones,
tendons, cartilages and veins.
Before mincing, cut bigger parts into smaller elements.
Do not mince dry poppy. Before mincing, the poppy
needs to be washed with hot water and soaked in water
– up to several hours (a dozen or so).
Never immerse the drive unit of the meat mincer in water.
Never wash it under the running water.
Do not wash the equipment assembled within the drive
unit.
Do not use aggressive detergents in the form of
emulsion, milk, paste, etc. in order to wash the casing.
Among others, they can remove the informative graphic
symbols placed on the meat mincer, such as: scales,
marks, warning signs, etc.
Use a soft brush in order to wash the metal parts.
Do not wash the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in these appliances
can cause darkening of the above-mentioned parts.
Wash them manually, with the means of traditional
dishwashing liquids.
Technical data
Technical parameters are given on the product’s data plate.
Allowed time of continuous work
of the meat mincer
10 minutes
Required break before following use
of the meat mincer
30 minutes
Noise of the meat mincer (LWA):
Type 586 and 686
80 dB/A
Meat mincers type: 586 and 686 are built within the II
insulation class, they do not require earthing
.
ZELMER meat mincers meet the requirements of the
following applicable standards.
The meat mincer complies with the requirements of the
following directives:
– Low voltage device (LVD) – 2006/95/EC.
– Electro-magnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product has been marked with the CE mark on the data
plate.
TYPES OF ZELMER MEAT MINCERS
Below, you can see an assortment of equipment anticipated for the meat mincers, which the user manual refers to.
Typ
Drive unit
Cutter knife
Screen
2,7
4
8
Sausage
stuffer
Pasta and
pastry set
Shredder
586.5
586.54
686.5
686.54
686.8
–
–
686.84
– basic accessories,
– additional equipment, which can be bought in shops, household appliances stores,
– – unavailable accessories
The mincer is equipped with one mincing unit.
Description
(Fig. A)
The meat mincer consists of:
1 Drive unit – each drive of the machine is adjusted to the
assembly of each of the mincing set and the shredder
produced by ZELMER. There are some ventilation inlets
in rear casing of the 586 and 686 drives.
Mincing set, which consists of:
2 Mincing chamber
3 Feed screw with assembled coupling
4 Cutter knife
5 Screen with 4mm holes
6 ring collar
7 Food tray
8 Pusher
Equipment, which includes:
9 Screen with 8 mm holes
10 Sausage stuffer
11 Separator
Mechanical safety device for the motor (Fig. B)
1 Scroll
2 Clutch
3 Screw M5x20
The meat mincer is equipped with mechanical protection,
which secures the motor against any damage – teeth of the
coupling break, when the meat mincer is overloaded (f. ex.
when bones have entered into the mincing chamber).
The broken coupling should be replaced with a new one:
unscrew the coupling from the feed screw,
remove the broken coupling,
put on the new coupling and screw it.
Preparing the meat mincer to work
and the actuation of the appliance
(Fig. C)
1 Place the drive unit close to the power network socket,
on a irm surface so as not to cover the ventilation holes
within the casing.
Before the irst use of the meat mincer, wash the
equipment elements.
Assemble the appropriate equipment and join it with the
drive unit.
2 Put the power cord into the supply network socket.
3 Turn the meat mincer on with the main switch.
Operating the mincing set
(Fig. D)
Put the following elements into the mincing chamber:
1 Feed screw with the coupling towards the middle.
2 Put the cutter knife on the feed screw end, with the sharp
edges facing outside.
3 Put the screen so that the chamber’s protrusion enters
the rut of the screen.
4 Tighten all the elements of the mincing set – until home.
5 Put the assembled unit onto the drive unit and turn into
the position, when you hear click of the safety lock.
6 Put the food tray onto the mincing chamber.
59
Operating the sausage stufer
(Fig. E)
Put the following elements into the mincing chamber:
feed screw with the coupling towards the middle,
separator on the feed screw end,
the sausage stuffer,
tighten all the elements of the mincing set – until home.
Before placing the sausage intestine (intestine wrapper)
soak it in warm water for about 10 minutes.
Put the wet sausage intestine onto the sausage stuffer,
paying attention not to cover the venting holes within the
sausage stuffer.
The meat mass illing the intestine cannot be “too rare”. Large
amount of luids can cause their leakage and permeating to
the interior of the mincing machine.
Shredder
(Fig. F)
Fine grating disc
Coarse grating disc
Slicing disc
Pureeing disc
Locking tab
Body
Tray
Pusher
The shredder is equipped with two drums to grate into small
and bigger chips (cheese, carrot, celery, baked beetroots,
etc.). The third grating drum (slicing drum) is used to grate
vegetables (potatoes, onion, cucumbers, etc.). The fourth
grating drum (pulping drum) is used to mash vegetables
(potatoes, beetroots, etc) and fruit.
1
2
3
4
5
6
7
8
Operating the shredder
(Fig. G)
1 Recline the catch and put one of the drums with the
clutch facing the middle of the chamber.
2 Snap the catch.
3 Assemble the chamber of the shredder just as like
mincing chamber.
Cut large products into smaller elements, which you can
easily put into the mincing chamber.
Do not mash soft fruits containing stones.
When the work is inished pull the power cord out from
the network supply socket.
Remove the food remaining in the shredder chamber or
on the grater with a wooden spoon.
Blades of the drums do not require any regeneration.
60
After the work has been inished
(Fig. H)
Turn the meat mincer off and pull the power cord
from the network supply socket,
1 Remove the pusher and remove the food tray off
mincing chamber or the shredder chamber.
2 Press the safety lock and turn the mincing set or
grating chamber into right and take it off.
3 Take apart all the elements of the mincing set,
chamber with the sausage stuffer or the shredder.
out
the
the
the
Cleaning and maintenance
Clean the drive with a wet cloth, with an addition of
dishwashing liquid.
Wash the plastic parts in warm water, with addition of the
dishwashing liquid.
Wash the metal parts in hot water, with addition of the
dishwashing liquid.
Carefully dry the washed elements.
Grease the screens and the cutter knife with edible oil in
order to secure them against rusting.
Assemble the dry parts of the mincing chamber or the
shredder.
Meat, vegetable and fruit dishes
In order to maintain the most of the nutrition value of the
vegetable and fruit dishes, familiarise yourself with the
methods of preparing them. Do not hold vegetables or fruits
in water and mash them just before serving and eating.
Minced pork chops
50 dag of pork meat, 6 dag of stale bread, 5 dag of onion,
2 dag of fat, 1 egg, 4 dag of crumbs, oil for frying, salt and
pepper.
Soak the bread in water and drain.
Cut the onion in slices, fry until it reaches a golden colour.
Rinse the meat with water, cut into pieces.
Mince bread, onion and meat twice in the meat mincer, using
the screen with 4 mm holes. Add the egg, salt, pepper and
carefully mix into uniied mass. Form 8 oval pork chops,
1,5 cm thick, which then cover with crumbs. Fry on hot oil.
Pâté made of mixed meat
50 dag of pork meat, 50 dag of veal, 40 dag of pork fat,
50 dag of liver, 30 dag of onion, 20 dag of wheat bun, 4 eggs,
salt and pepper, nutmeg.
Braise the meat with pork fat and onion. Clean the liver, peel
the membranes off, dice. When the meat is soft, add the liver,
bun and braise together for a short time. Let the ingredients
cool down and mince them twice in the meat mincer, using
the strainer with 4 mm holes. To the prepared mass add
eggs, salt, peppr, nutmeg and carefully mix.
Grease the form with lard, put the pâté into the form and
bake for abour 40 minutes.
Homemade sausage
Semi fat pork meat 4,5 kg, pork fat 0,5 kg, bone stock –
1 glass, salt 6-7 teaspoons, saltpetre 1 lat teaspoon, pepper
1 teaspoon (ground pepper), allspice 12-15 grains (grind),
garlic 5-6 cloves (mince), sausage intestine 7 m.
Mince the meat using the strainer with 8 mm holes. Mix
the salt with the saltpetre and spices, and add them to the
minced meat, and mix them, gradually adding the bone
stock. Put it in a cool place for 24 hours. Place the sausage
stuffer on the mincing chamber. Fill in the intestine, about
1 m long, forming segments, which are 30–40 cm long. Pay
special attention not to cover the venting holes within the
attachment.
Dry the sausage for about 6 hours. Smoke with warm smoke
for about 14 hours or hot smoke for about 2,5 hours.
Red cabbage fresh salad
40 dag of red cabbage, 20 dag of apples, 2 teaspoons of oil,
lemon juice, salt and sugar.
Clean the red cabbage and slice it in a shredder, using
the drum for slicing or thick chips. Mix the sliced cabbage
with mashed apples, adding oil lemon juice, salt and sugar,
according to one’s own taste.
Celery salad
40 dag of celery, 20 dag of apples, 2 spoons of oil or cream,
lemon juice, salt, pepper.
Slice the celery into small chips. Add cream or oil according
to one’s own taste. Add sugar, lemon juice and salt.
Ecology – Taking care of the environment!
All users can contribute to environmental protection. It is
neither dificult nor too expensive.
To do that:
– Put the cardboard box into paper drop.
– Put plastic bags into plastic waste
container.
– Give used device to appropriate storage
yard, as dangerous components of the device can pose
a threat to the environment.
Do not throw it out together with household garbage!!!
The manufacturer cannot be held responsible for damage caused
by improper use or improper service. Producer claims the right to
modify the product any time, without prior notice, in order to adjust to
law norms and directives or because of constructional, commercial,
esthetic and other reasons.
61
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Zelmer 586.5А
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
Характеристики
Отзывы
з
л т з з любым
д бным
б м
нии
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
тзывы
ции и
ид и
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement