Manual_COS_1

Manual_COS_1
COS-1
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Varování!
Varovanie!
Warning!
Přístroj je konstruován pro připojení do
3-fázové sítě střídavého napětí a musí
být instalován v souladu s předpisy a
normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může
provádět pouze osoba s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací, která se
dokonale seznámila s tímto návodem
a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje
ochrany proti přepěť ovým špičkám a
rušivým impulsům v napájecí síti. Pro
správnou funkci těchto ochran však
musí být v instalaci předřazeny vhodné
ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle
normy zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojů (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak,
aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a podle
toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukončení
životnosti zacházet jako s elektronickým
odpadem.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 3-fázovej siete striedavého napätia a musí byť inštalovaný v súlade s
predpismi a normami platnými v danej
krajine. Pripojenie musí byť prevedené
na základe údajov uvedených v tomto
návode. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže prevádzať len osoba
s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale zoznámila
s týmto návodom a funkciou prístroja.
Pre správnu ochranu prístroja musí byť
v inštalácii predradený zodpovedajúci
istiaci prvok. Pred zahájením inštalácie
sa bezpečne uistite, že zariadenie nie
je pod napätím a hlavný vypínač je v
polohe „VYPNUTÝ“. Neinštalujte prístroj
ku zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnou inštaláciou
prístroja zaistíte dokonalú cirkuláciu
vzduchu tak, aby pri neustálej prevádzke a vyššej vonkajšej teplote nebola
prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a
nastavenie použite skrutkovač šírky cca
2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o
plne elektronický prístroj a podľa toho
tiež k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
po ukončení životnosti musí zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.
The device is constructed to be connected into 3-phase main and must be
installed in accordance with regulations
and norms applicable in a particular
country. Installation, connection and
setting can be done only by a person
with an adequate electro-technical
qualification which has read and understood this instruction manual and
product functions. The device contains
protections against over-voltage peaks
and disturbing elements in the supply
main. Too ensure correct function of
these protection elements it is necessary
to front-end other protective elements
of higher degree ( A,B,C) and screening
of disturbances of switched devices (
contactors, motors, inductive load etc.)
as it is stated in a standard. Before you
start with installation, make sure that
the device is not energized and that
the main switch is OFF. Do not install
the device to the sources of excessive
electromagnetic disturbances. By correct installation, ensure good air circulation so the maximal allowed operational
temperature is not exceeded in case of
permanent operation and higher ambient temperature. While installing the
device use screwdriver width approx.
2 mm. Keep in mind that this device is
fully electronic while installing. Correct
function of the device is also depended
on transportation, storing and handling.
In case you notice any signs of damage,
deformation, malfunction or missing piece, do not install this device and claim
it at the seller. After operational life treat
the product as electronic waste.
Technické parametry
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napájecího napětí:
Měření
Soustava napětí:
Měřící svorky:
Horní úroveň cos φ:
Spodní úroveň cos φ:
Max. trvalé napětí:
Rozsah proudu:
Proudové přetížení:
Hystereze:
Časová prodleva - rozběh t1:
Časová prodleva - chyba t2:
Přesnost:
Přesnost nastavení (mech.):
Opakovatelná přesnost:
Závislost na teplotě:
Tolerance krajních hodnot:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připoj. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Technické parametre
Technical parameters
Napájacie svorky:
Supply terminals:
Napájacie napätie:
Supply voltage:
Príkon:
Consumption:
Tolerancia napájacieho napätia: Supply voltage tolerance:
Meranie
Measuring circuit
Sústava napätia:
Set of voltage:
Meracie svorky:
Terminals:
Horná úroveň cos φ:
Upper level cos φ:
Spodná úroveň cos φ:
Bottom level cos φ:
Max. trvalé napätie:
Max. permanent voltage:
Rozsah prúdu:
Current range:
Prúdové preťaženie :
Current overloading:
Hysterézia:
Hysteresis:
Časové oneskorenie - rozbeh t1: Time delay t1:
Časové oneskorenie - chyba t2: Time delay t2:
Presnosť:
Accuracy
Presnosť nastavenia (mech.): Setting accuracy (mech.):
Opakovateľná presnosť:
Accuracy of repetition:
Závislosť na teplote:
Temperature dependance:
Tolerancia krajných hodnôt:
Limit values tolerance:
Výstup
Output
Počet kontaktov:
Number of contacts:
Menovitý prúd:
Rated current:
Spínaný výkon:
Switching capacity:
Špičkový prúd:
Inrush current:
Spínané napätie:
Switching voltage:
Min. spínaný výkon DC:
Min. switching output DC:
Indikácia výstupu:
Output indication:
Mechanická životnosť:
Mechanical life:
Elektrická životnosť:
Electrical life (AC1):
Ďalšie údaje:
Other information
Pracovná teplota:
Operating temperature:
Skladovacia teplota:
Storing temperature:
Elektrická pevnosť:
Electrical strength:
Pracovná poloha:
Operating position:
Upevnenie:
Mounting:
Krytie:
Protection degree:
Kategória prepätia:
Overvoltage cathegory:
Stupeň znečistenia:
Pollution degree:
Prierez pripojov. vodičov (mm2): Max. cable size (mm2):
Rozmer:
Dimensions:
Hmotnosť:
Weight:
Súvisiace normy:
Standards:
Achtung!
Avertizare!
Dispozitivul este constituit pentru a fi
legat la reţea de curent alternativ trifazat
şi trebuie instalat conform instrucţiunilor
şi a normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului.Dispozitivul este prevăzut
cu protecţie împotriva vârfurilor de
supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea
acestor funcţii de protecţie trebuie să fie
prezente în instalaţie mijloace de protecţie compatibile de nivel înalt (A,B,C)
şi conform normelor asigurată protecţia
contra perturbaţiilor ce pot fi datorate
de dispozitivele conectate (contactoare,motoare, sarcini inductive). Înainte
de montarea dispozitivului vă asiguraţi
că instalaţia nu este sub tensiune şi
întrerupă- torul principal este în poziţia
„DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la
instalaţii cu perturbări electromagnetice
mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant mai
ridicată să nu se depăşească temperatura maximă de lucru a dispoztivului.
Pentru instalare folosiţi şurubelniţa de
2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de
un dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără probleme a dispozitivului depinde şi
de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau
lipsa unor părţi componente, nu instalaţi
acest dispozitiv şi reclamaţi-l la vânzător.
Dispotitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat
şi după caz depozitat în siguranţă.
Hlídací relé pro kontrolu účiníku
Kontrolné relé pre kontrolu účinníku
Power factor monitoring relay
Releu pentru monitorizarea factorului de putere
Przekaźnik nadzorczy dla kontroli
Teljesítménytényezőt figyelő relé
Реле контроля коэффициента мощности
Ostrzeżenie!
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 3-fazowymi AC
230V i musi być zainstalowane zgodnie
z normami obowiązującymi w danym
kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
elektryka, który zna funkcjonowanie i
parametry techniczne tego urządzenia.
Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia
ochronnego na przednim panelu. Przed
rozpoczęciem instalacji główny włącznik
musi być ustawiony w pozycji „SWITCH
OFF“ oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować
urządzenia w pobliżu innych urządzeń
wysyłających fale elektromagnetyczne.
Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne-instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urzadzenia wynika również
z warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądź usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą. Produkt może być po czasie
roboczym ponownie przetwarzany.
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Műszaki
paraméterek
Terminalele pentru alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Consum:
Tol. la tensiunea de alimentare:
Circuitul de măsură
Reglajul tensiunii:
Terminale:
Nivelul superior cos-φ:
Nivelul inferior cos-φ:
Tensiunea max. permanentă:
Domeniul de intensitate:
Suprasarcina:
Hysteresis:
Întârzierea T1:
Întârzierea T2:
Precizia
Reglarea acurateţii (mecanică):
Precizia repetărilor:
Dependenţa de temperatură:
Toleranţa valorilor limită:
Ieşiri
Număr de contacte:
Intensitate:
Decuplare:
Curentul de vârf:
Tensiunea de cuplare:
Tens. min. pentru decuplare DC:
Indicare releu ieşire activ:
Durata de viață mecanică:
Durata de viață electrică (AC1):
Alte informaţii
Temperatura de funcționare:
Temperatura de depozitare:
Tensiunea maximă:
Poziţia de funcţionare:
Montaj:
Grad de protecție:
Categoria supratensiune:
Grad de poluare:
Secţ. max. a conductorului (mm2):
Dimensiuni:
Masa (g):
Standarde de calitate:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Mierzenie obwodu
Nastaw. napięcie:
Zaciski pomiarowe:
Górny poziom cos φ:
Dolny poziom cos φ:
Maks. napięcie trwałe:
Zakres prądu:
Obciążenie prądowe:
Histereza:
Przedł. czasowe - rozbieg t1:
Przedł. czasowe - błąd t2:
Dokładność
Dokładność nastawienia (mech.):
Dokładność powtórzeń:
Zależnośc na temperaturze:
Tolerancja wartości skrajnych:
Wyjście
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Przeciążenia:
Napięcia łączeniowe:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość elektryczna:
Inne informacje:
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie izolacji:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Ochrona:
Kategoria przepięć:
Stopień nieczystości:
Maks. przekrój kabla (mm2):
Wymiary:
Waga:
Normy:
Tápfeszültség csatlakozók:
Tápfeszültség:
Teljesítményfelvétel:
Tápfeszültség tűrése:
Mérés
Feszültség rendszer:
Csatlakozók:
Felső cos φ érték:
Alsó cos φ érték:
Max. állandó túlterhelés:
Áramtartomány:
Túláram:
Hiszterézis:
t1 késleltetés:
t2 késleltetés:
Pontosság
Beállítási pontosság (mech.):
Ismétlési pontosság:
Hőmérséklet függés:
Határértéktűrés:
Kimenet
Kontaktusok száma:
Névleges áram:
Megszakítási képesség:
Túláram:
Kapcsolási feszültség:
Min. DC kapcsolási teljesítmény:
Kimenet jelzése:
Mechanikai élettartam:
Elektromos élettartam (AC1):
Egyéb információk
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Elektromos szilárdság:
Beépítési helyzet:
Felszerelés:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. vezeték méret (mm2):
Méretek:
Tömeg:
Szabványok:
-1-
777-02VJ-011 Rev.: 3 A4
SK
Figyelem!
Figyelem!
Внимание!
Внимание!
Az eszköz háromfázisú váltakozó feszültségű hálózatokban történő felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe
kell venni az adott ország ide vonatkozó
szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak
megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót
és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme
érdekében bizonyos részek előlappal
védendők. A szerelés megkezdése előtt
a főkapcsolónak “KI” állásban kell lennie,
az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A
helyes működés érdekében megfelelő
légáramlást kell biztosítani. Az üzemi
hőmérséklet ne lépje túl a megadott
működési hőmérséklet határértékét,
még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem.
A szereléshez és beállításhoz kb 2 mmes csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt
figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő
szállítás raktározás és kezelés. Bármely
sérülésre, hibás működésre utaló nyom
vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne
helyezze üzembe a készüléket, hanem
jellezze ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható,
vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.
Изделие произведено для подключения к
3-фазной цепи переменного напряжения.
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов данной
страны.Монтаж, подключение, настройку и
обслуживание может проводить специалист
с соответственной электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту
инструкцию применения и функции изделия.
Автомат оснащен защитой от перегрузок
и посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А, В,С) и нормативно обеспеченная защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные нагрузки
и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устнавливайте реле возле
устройств с эллектромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией
воздуха таким образом, чтобы при его
длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура.При
установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм.к его монтажу
и настройкам приступайте соответственно.
Монтаж должен производитсяс, учитывая,
что речь идет о полностью электронном
устройстве. Нормальное функционирование
изделия также зависит от способа
транспортировки,
складирования
и
обращения с изделием. Если обнаружите
признаки повреждения, деформации,
неисправности или отсутствующую деталь
- не устанавливайте это изделие, а пошлите
на рекламацию продавцу. С изделием
по окончании его срока использования
необходимо поступать как с электронными
отходами.
Технические
параметры
COS-1
Клеммы питания :
A1 - A2
Напряжение питания :
AC 230 V, AC 400 V nebo / or AC/DC 24 V (AC 50-60Hz)
Мощность :
max. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:
-15 %; +10 %
Замер
Система напряжения:
3 x 400 V / 50Hz
Клеммы контроля :
L1, L2, L3, B1
Верхний уровень cos φ:
nastavitelná / adjustable 0.1 - 0.99
Нижний уровень cos φ:
nastavitelná / adjustable 0.1 - 0.99
Макс. постоянное напряжение:
(vstupy / input L1, L2, L3) AC 3 x 460 V
Диапазон тока:
0.1 - 16 A
Перегрузка по току :
20 A (< 3 sec.)
Гистерзис:
volitelná / adjustable 5% nebo/ or 10%
Задержка времени пуск - t1:
nastavitelná / adjustable 0.5 - 30 s
Зад. времени ошибка - t2:
nastavitelná / adjustable 0 - 10 s
Точность
Точность настройки (механ.):
5%
Точность повторения :
<1%
Зависимость от температуры:
< 0.1 % / °C
Допуск граничных значений :
5%
Выход
Число контактов :
2x přepínací (AgNi) / 2x changeover (AgNi)
Номинальный ток :
16 A / AC1
Замыкающая мощность :
4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток :
20 A / < 3 s
Замыкающее напряжение:
250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающая мощность DC:
500 mW
Индикация вывода :
žlutá LED / yellow LED
Механическая жизненность:
3x107
Электрическая жизненность:
0.7x105
Другие параметры
Рабочая температура :
-20.. +55 °C
Складская температура :
-30.. +70 °C
Электрическая прочность :
4 kV (napájení - výstup) / (supply - output)
Рабочее положение :
libovolná / any
Крепление:
DIN lišta / rail EN 60715
Защита :
IP40 z čelního panelu/from front panel, IP20svorky/terminals
Категория перенапряжения:
III.
Степень загрязнения :
2
Сечение подключ. проводов: max.1x 2.5, max.2x1.5/ s dutinkou/ with sleeve max. 1x1.5
Размер :
90 x 52 x 65 mm
Вес :
240 g
Соответствующие нормы:
EN 60255-6, EN 61010-1
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание
5
6
7
8
1
2
3
1 Indikace napájecí napětí
Indikácia napájaceho napätia
Supply voltage
Tensiunea de alimentare
Napięcie zasilania
Tápfeszültség
Индикация питания
9
10
4
2 Indikace překročení horní úrovně-max
Indikácia prekročenia hornej úrovne - max
Upper level - max exceeded
Nivelul superior - maxim
Sygnalizacja przekroczenia górnego poziomul - max
Felső érték - max túllépés
Индикация превышения верхнего уровня - макс.
3 Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire activ
Wyjście
Kimenet kijelzése
Индикация выхода
11
4 Indikace překročení spodní úrovně-min
Indikácia prekročenia spodnej úrovne - min
Indication of exceded lower level - min
Nivel inferior- minim
Sygnalizacja przekroczenia dolnego poziomul - min
Alsó érték - min túllépés
Индикация нарушения нижнего уровня -min
5 Volba funkce PAMĚŤ
Voľba funkcie PAMÄŤ
MEMORY function
Selectarea funcţiei MEMORY
Wybór funkcji “PAMIĆ”
MEMÓRIA funkció választása
Выбор функции ПАМЯТЬ
8 t1-časová prodleva pro rozběh motoru
Časové oneskorenie t1 pre rozbeh motoru
t1 - time delay for motor starting
Întârzierea t1 pentru pornirea motoarelor
Przedłużenie czasowe t1 dla rozbiegu silnika
t1 késleltetés
t1- задержка времени для пуска двигателя t1
6 Funkce 2.relé (1-funguje paralerně, 2-funguje samostatně)
Funkcie 2. relé (1-funguje paralelne, 2-funguje samostatne)
Function of 2nd relay (1st-paralel, 2st-independent)
Funcţionarea releului 2 (1-paralel , 2- independent)
Funkcja drugiego przekaźnika (1-równolegle, 2- niezależnie)
2. relé funkciója (1- párhuzamos , 2- független)
Функция реле 2 (1-работает параллельно, 2-работает сомостоятельно)
9 Nastavení horní úrovně - MAX
Nastavenie hornej úrovne - MAX
Adjusting upper level - max
Reglajul nivelului - MAX
Nastawianie górnego poziomu - MAX
Felső érték beállítása - MAX
Настройка верхнего уровня-MAX
7 Hystereze při přechodu z chybového do normálního stavu
Hysterézia pri prechode z chybového do normálneho stavu
Hysteresis from faulty to OK normal state
Hysteresis de la starea de avarie la starea normală
Histereza przy przejościu ze stanu błędnego do normalnego
Hiszterézis hibától a normál állapotba vissza térésig
Гистерзис при переходе из ошибочного в нормальное состояние
10 t2-časová prodleva pro eliminaci šipek
Časové oneskorenie t2 pre elimináciu špičiek
t2 - time delay for peak elimination
Întârzierea t2 pentru eliminarea fluctuaţiilor maxime
Przedłużenie czasowe t2 dla eliminacji napięcia szczytowego
t2 késleltetés
t2-задержка времени для устранения пиков t2
11 Nastavení spodní úrovně - MIN
Nastavenie spodnej úrovne - MIN
Adjusting bottom level - min
Reglajul nivelului - MIN
Nastawianie dolnego poziomu - MIN
Alsó érték beállítása - MIN
Настройка нижнего уровня - MIN
Popis DIP přepínačů / Popis DIP prepínačov / Description / Descrierea comutatorului DIP / Opis przełączników DIP / A DIP kapcsolók funkciói / Описание DIP переключателя
CZ
RO
OFF+ON – funcţia memorie este activată în poziţia ON
1/2 - setarea funcţiei ieşirilor – în poziţia 1 amândouă releele
funcţionează concomitent, în poziţia 2 funcţionează independent
pentru cosφ – max a cosφ – min.
5% / 10% - setarea isterezei pentru revenire în starea OK
EN
SK
OFF/ON - funkce paměť je aktivována v poloze ON
1/2 - volba funkce výstupů - v poloze 1 fungují obě relé současně,
v poloze 2 samostatně pro cos φ - max a cos φ - min.
5%/10% - volba hystereze pro návrat do stavu OK
OFF/ON - funkcia pamäť je aktivovaná v polohe ON
1/2 - voľba funkcie výstupu - v polohe 1 fungujú obe relé súčasne,
v polohe 2 samostatne pre cos φ - max a cos φ - min.
5%/10% - volba hystereze pro návrat do stavu OK
OFF/ON - funkction Memory is activated in ON position
1/2 - choise of output function - in position 1 both relays work
together, in position 2 separately for cos φ - max and cos φ - min.
5%/10% - choise of hysteresis for return to OK state
PL
OFF/ON - funkcja pamięć jest aktywowana w pozycji ON
1/2 - wybór funkcji wyjścia - w pozycji 1 pracują 2 przekaźniki; w
pozycji 2 osobo dla cos φ - max oraz cos φ - min.
5%/10% - wyb histerezy dla powrotu do stanu normalnego
HU
OFF/ON - a „MEMÓRIA“ funkció ki-be kapcsolása
1/2 - a kimenet funkcója - az 1-es helyzetben a relék egyszerre
működnek; a 2-es helyzetben különállóan a cos φ - max és a cos
φ - min értéke szerint
5%/10% - histerézis a normál helyzetbe történő visszaálláskor
RU
OFF/ON - функция память активирована в положении ON
1/2 - выбор функции выхода - в положении 1 работают
оба реле одновременно, в положении 2- раздельно,
самостоятельно для cos φ - max и cos φ - min.
5%/10% - выбор гистерезиса для возврата в состояние OK
Popis LED / Popis LED / Description LED / Descriere LED / Opis LED / A LED funkciói / Описание LED
CZ
INDIKACE LED DIODY
ZELENÁ: indikuje přítomnost napájecího napětí
ČERVENÁ: < cos φ - indikuje stav, kdy cos φ < cos φ min
ŽLUTÁ: indikuje stav, kdy cos φ je v mezích. Pokud žlutá LED bliká,
signalizuje to časovou prodlevu t1 po zapnutí napájení
ČERVENÁ: > cos φ - indikuje stav kdy cos φ> cos φ max
PL
SK
INDIKÁCIA LED DIÓDY
ZELENÁ: indikuje prítomnosť napájacieho napätia
ČERVENÁ: <cos φ - indikuje stav, kedy cos φ < cos φ min
ŽLTÁ: indikuje stav, kedy cos φ je v medziach. Pokiaľ žltá LED bliká, signalizuje to časové oneskorenie t1 po zapnutí napájania
ČERVENÁ: > cos φ - indikuje stav kedy cos φ> cos φ max
HU
SYGNALIZACJA LED DIODY
ZIELONA: sygnalizuje obecny stan napięcia zasilania
CZERWONA: < cos φ - sygnalizuje stan, kiedy cos φ < cos φ min
ŻÓŁTA: sygnalizuje stan, kiedy cos φ pomiędzy granicami
możliwymi. W przyadku, gdy żółta dioda LED miga oznacza to
późnienie czasowe t1 po włączeniu zasilania
CZERWONA: > cos φ - sygnalizuje stan, kiedy cos φ> cos φ max
EN
INDICATION OF LED DIODE
GREEN: indicates present of supply voltage
RED: < cos φ - indicates state, when cos φ < cos φ min
YELLOW: indicates state, when cos φ is within limints. In case of
yellow LED flashing ne caps lockem
ČERVENÁ: > cos φ - indicates state, when cos φ> cos φ max
RO
VERDE indică prezenţa tensiunii de alimentare
ROŞU <cosφ – indică starea, când cosφ < cosφ min
GALBEN – indică starea, când cosφ este între limite
LED-ul roşu licăre semnalizând întârzierea temporală t1 pentru
cuplarea alimentării
ROŞU > cosφ – indică starea, când cosφ > cosφ max
RU
A LEDEK MŰKÖDÉSE
ZÖLD: tápfeszültség ellátás kijelzése
PIROS: < cos φ - hibás cos φ érték kijelzése, 2LED alsó és felső
határértékhez
SÁRGA: érték a beállított határok között van. Ha a sárga LED villog, a cos φ érték már nincs a beállított határok között, de a t2
időkésleltetés még érvényben van.
ИНДИКАЦИЯ LED ДИОДА
ЗЕЛЕНЫЙ: указывает присутствие напражения питания
КРАСНЫЙ: < cos φ - указывает состояние, кгонда cos φ < cos φ min
ЖЕЛТЫЙ: указывает состояние, кгонда cos φ между. Мигающпй желтый
LED обозначает временную задержку t1 после подключения питания
КРАСНЫЙ: > cos φ - указывает состояние, кгонда cos φ> cos φ max
Popis ovládacích prvků / Popis ovládacích prvkov / Description of control components / Descrierea elementelor de comandă / Opis składowych / Vezérlés leírása / Описание управляющих элементов
Umax
Umin
Volba zpoždění 0.5 - 30 s
Delay selection 0.5 - 30 s
Выбор задержки 0.5 - 30 с
CZ - nastavení cos φ - max. Jeho překročení bude indikováno jako porucha červenou LED > cos φ a rozepnutím výstupního relé
(viz. funkce v grafu)
SK - nastavenie cos φ - max. Jeho prekročenie bude indikované ako porucha červenou LED > cos φ a rozopnutím výstupného
relé (viď. funkcia v grafe)
EN - setting of cos φ - max. if exceeded, it is indicated by red LED as fault > cos φ and by output relay switching off
(see function in diagram)
RO - Setarea cosφ-max. Depăşirea valorii lui va fi indicată ca defect prin LED-ul roşu > cosφ şi prin decuplarea releului de ieşire
(vezi funcţiile din grafic)
PL - nastawianie cos φ - max. W przypadku przekroczenia czerwona dioda LED sygnalizue błąd > cos φ oraz wyjście
przekaźnika wyłącza się (zobacz funkcie w diagrame)
HU - max. cos φ - beállítása. Az érték meghaladását a piros > cos φ LED, valamint a relé kikapcsolása jelzi (lásd: működési
diagram)
RU - настройка cos φ - max. Превышение этого уровня сигнализируется красным LED > cos φ как ошибка, выходное
реле размыкается (см. граф функции)
Volba zpoždění 0 - 10 s
Time delay choice 0 - 10 s
Выбор задержки 0 - 10 с
CZ - nastavení cos φ - min. Jeho nedosažení bude indikováno jako porucha červenou LED < cos φ a rozepnutím výstupního relé
(viz. funkce v grafu)
SK - nastavenie cos φ - min. Jeho nedosiahnutie bude indikované ako porucha červenou LED < cos φ a rozopnutím výstupného
relé (viď. funkcia v grafe)
EN - setting of cos φ - min. if it is reached, it is indicated as fault by red LED < cos φ and by output relay opens
(see function in diagram)
RO - Setarea cosφ-min. Neatingerea lui va fi indicată ca defect prin LED-ul roşu < cosφ şi prin decuplarea releului de ieşire
(vezi funcţiile din grafic)
PL - nastawianie cos φ - min. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu czerwona dioda LED sygnalizue błąd < cos φ
oraz wyjście przekaźnika zostaje wyłączone (zobacz funkcie w diagrame)
HU - min. cos φ - beállítása. Az értéktől történő elmaradást a piros < cos φ LED, valamint a relé kikapcsolása jelzi
(lásd: működési diagram)
RU - настройка cos φ - min. Недостижение этого уровня сигнализируется красным LED < cos φ как ошибка, выходное
реле размыкается (см. граф функции)
-2-
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- relé kontroluje v 3-fázových případně i 1-fázových sítích fázový posun mezi proudem a napětím vyhodnocuje cos-φ
- relé je předurčeno pro hlídání přetížení / odlehčení motorů
- relé je určeno pro napájecí soustavu 3x400 V
- funkce “PAMĚŤ” - pro návrat z chybového do normálního stavu je třeba stisknout tlačítko “RESET”umístěné na předním panelu přístroje
- před přístroj je možno zapojit převodní proudový transformátor, který umožní zvýšení použitelného rozsahu proudu
- dvě výstupní relé, pro každou úroveň samostatné
- nastavitelná prodleva pro eliminaci krátkodobých špiček přetížení
- nastavitelná horní a spodní úroveň cos-φ, každá v rozsahu 0.1 - 0.99
- nastavitelná prodleva eliminující rozběh motoru
- volitelná hystereze 5 nebo 10%
- galvanicky oddělené napájení AC 230 V, AC 400 V nebo AC/DC 24 V
- výstupní kontakt 2x přepínací 16 A / 250 V AC1
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu
SK
- relé kontroluje v 3-fázových sieťach fázový posun medzi prúdom a napätím vyhodnocuje cos-φ
- relé je předurčené pre kontrolu preťaženia / odľahčenia motora
- relé je určené pre napájaciu sústavu 3x400V
- nastaviteľná horná a spodná úroveň účinníku, každá v rozsahe 0.1 - 0.99
- dve výstupné relé, pre každú úroveň samostatne
- nastaviteľné oneskorenie pre elimináciu krátkodobých špiček preťaženia
- nastaviteľné oneskorenie eliminujúce rozbeh motoru
- funkcia„PAMAŤ“ - pre návrat z chybového do normálneho stavu je treba stlačit tlačidlo„RESET“ umiestněné na prednom panely prístroja
- voliteľná hysterézia 5 alebo 10%
- galvanicky oddelené napájanie AC 230 V, AC 400 V alebo AC/DC 24 V
- výstupný kontakt 2x prepínací 16 A / 250 V AC1
- 3-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN
- relay monitors phase shift between current and voltage - cos-φ in 3-phase and also 1-phase mains for monitoring
overload/unloading of motors
- supply set 3x400 V
- function “MEMORY” - manual reset - button on front pannel
- it is possible to connect current transformer in front of the device. This enables increase of current range
- 2 output relays, independent for each level
- adjustable delay to eliminate short peak overloading
- adjustable range and bottom level cos-φ, of power factor between 0.1- 0.99
- adjustable delay to eliminate starting of motor
- selectable hysteresis 5 or 10%
- galvanically separated supply AC 230 V, AC 400 V or AC/DC 24 V
- output contact: 2x changeover 16 A / 250 V AC1
- 3-MODULE, DIN rail mounting
RO
- Monitorozeza faza dintre curent şi tensiune , monofazic şi trifazic- cos-φ utilizabil de exemplu la motoare.
- Tensiune de alimentare AC 230 V, AC 400 V sau AC/DC 24 V
- Functia “MEMORY” - buton resetare pe panoul frontal al releului
- Se poate monta un transfomator de curent pentru largirea domeniului de monitorizare
- 2 relee de iesire individuale
- Se poate regla intarziere pt a preântâmpina suprasarcinile pe termen scurt reglaj ( cos-φ ) intre 0.1- 0.99
- Întârziere reglabilă pt. a preântâmpina problemele la pornirea motoarelor
- Hystresis selectabil 5 sau 10%
- Tensiune separată galvanic AC 230 V, AC 400 V sau AC/DC 24 V
- Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1
- 3MODULE , se monteaza pe sină DIN
PL
- przekaźnik nadzoruje w sieci 3-fazowej i 1-fazowej przesunięcie fazowe pomiędzy prądem i napięciem cos-φ
- przekaźnik przeznaczony jest do nadzorowania przeciążenia / odciążenia silników
- przekaźnik przeznaczony jesr dla zasilania 3x400 V
- funkcja “PAMIĘĆ” - do powrotu ze stanu błędu do stanu normalengo trzeba nacisnąć przycisk “RESET”
- umieszczony na panelu przednim aparatu
- przed aparat można podłączyć przekładnik prądowy, który pozwoli poszerzyć zakres prądu
- dwa wyjścia przekaźnikowe, dla każdego progu oddzielne
- ustawialna zwłoka dla eliminacji krótkotrwałych zmian
- ustawialny górny i dolny próg cos-φ, w zakresie 0.1 - 0.99
- wybieralna histereza 5 lub 10%
- galwanicznie oddzielone zasilanie AC 230 V, AC 400 V lub AC/DC 24 V
- zestyk wyjściowy 2x przełączny 16 A / 250 V AC1
- wykonanie 3-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
HU
- Hálózatok áram és feszültség közötti fáziseltolódását figyeli 3 fázison és 1 fázison - cos-φ
- például motorok túlterhelése esetén
- Tápfeszültség AC 230 V, AC 400 V vagy AC/DC 24 V
- “MEMÓRIA” funkció - manuális reset - gomb az előlapon
- Lehetőség van áramváltó csatlakoztatására, ez kiszélesíti a figyelt áramérték tartományát
- 2 független kimeneti relé
- Beállítható késleltetés a rövid ideig tartó csúcsterhelések hatásának kiküszöbölésére
- Beállítható teljesítmény faktor ( cos-φ ) tartomány 0.1- 0.99 között
- állítható késleltetés a motorindítás hatásainak kiküszöbölésére
- Választható hiszterézis 5 vagy 10%
- Galvanikusan elválasztott tápfeszültség AC 230 V, AC 400 V vagy AC/DC 24 V
- Kimeneti kontaktusok: 2x váltóérintkező 16 A / 250 V AC1
- 3 modul széles, DIN sínre szerelhető
RU
- реле контролирует в 3-фазных (1- фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ
- реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей
- реле для системы питания 3x400 V
- функция “MEMORY”-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку “RESET”
на передней панеле изделия
- перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который
- позволит увеличить используемый диапазон тока
- два реле выхода,независимых для каждого уровня
- настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки
- возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэфициента,каждого в диапазоне 0.1 - 0.99
- возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя
- выбор гистерзиса или 5 или 10%
- гальванически изолированное питание AC 230, 400 V или AC/DC 24 V
- выходной контакт переключающий 2x 16 A /250 V AC1
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Funkce / Funkcie / Function / Funcţionare / Funkcje / Funkció / Описание функции
L1-L2-L3
MAX
SK
Po zapnutí prístroja po dobu t1 bliká žltá LED a obe relé sú zopnuté (stav OK). Tato oneskorenie slúži k eliminácii chybového stavu napr. pri rozbehu motora. Pri
prekročení nastavenej hornej hranice (cosφ-max) svieti červená LED > cosφ a po uplynutí oneskorenia t2 rozopne výstupné relé (15-18). Rovnako tak pri poklese
cosφ pod nastavenú dolnú hranicu (cosφ-min) svieti červená LED < cosφ a po uplynutí oneskorenia t2 rozepne výstupné relé (25-28). V prípade, že je záťaž
odpojená (netečie prúd), svieti červená LED >cosφ (cosφ = 1).
COS
MIN
RESET
t1
15-18
25-28
LED
LED
LED
CZ
Po zapnutí přístroje po dobu t1 bliká žlutá LED a obě relé jsou sepnuta (stav OK). Tato prodleva slouží k eliminaci chybového stavu např. při rozběhu motoru. Při
překročení nastavené horní meze (cosφ-max) svítí červená LED > cosφ a po uplynutí prodlevy t2 rozepne výstupní relé (15-18). Stejně tak při poklesu cosφ pod
nastavenou dolní mez (cosφ-min) svítí červená LED < cosφ a po uplynutí prodlevy t2 rozepne výstupní relé (25-28). V případě, že je zátěž odpojena (neteče proud),
svítí červená LED >cosφ (cosφ = 1).
t2
t2
t1
t2
t1
t1
EN
After the device is switched on, the yellow LED flashes for time t and both relays are switched (state OK). This delay serves to eliminate a faulty state e.g. motor
start-up. If the upper limit is exceeded (cosφ - max) red LED shines > cosφ . After a time delay t2 the output relay opens (15-18). Equally, if it falls under bottom
limit (cosφ - min) red LED shines < cosφ and after a time delay t2 the output relay opens (25-28). In case the load is disconnected (no current), red LED shines
>cosφ (cosφ = 1).
RO
După ce dispozitivul este conectat, LEDul galben luminează intermitent pentru timpul t şi ambele relee sunt pornite (stare OK). Această întârziere ajută la eliminarea unei stări de evarie ce poate apărea spre exemplu la pornirea motoarelor. Dacă limita superioară este depăşită (cosφ - max) LEDul roşu este aprins > cosφ . După
întârzierea t2 releul de ieşire este deschis (15-18). La fel se întâmplă şi în cazul în care se scade sub limita minină (cosφ - min) LEDul roşu este aprins < cosφ şi după
întârzierea t2 releul de ieşire este deschis (25-28). În cazul în care sarcina este deconectată (lipsă alimentare), LEDul roşu este aprins >cosφ (cosφ = 1).
PL
Po podłączeniu aparatu na czas t1 miga żółta dioda LED i oba wyjścia są załącznone (stan OK). To przedłużenie służy do eliminacji stanu błędu np. przy rozruchu silnika. Przy przekroczeniu ustawionego górnego progu (cosφ-max) świeci czerwona dioda LED > cosφ i po
upłynięciu czasu t2 rozłączy wyjście (15-18). Zarówno przy spadku cosφ poniżej ustawionego dolnego progu (cosφ-min) świeci czerwona dioda LED < cosφ i po upływie czasu t2 rozłączy wyjście (25-28). W przypadku, gdy obciążenie jest odłączone (prąd niepłynie),
świeci czerwona dioda LED >cosφ (cosφ = 1).
HU
Miután az eszköz bekapcsol, a sárga LED t- ideig villog, és mindkét relét kapcsolja. Ez a késleltetés a motorok indításánál elõforduló hibákat küszöböli ki. Ha a cos- érték túllépi a beállított felsõértéket, a piros LED világítani kezd. A t2 idõ eltelte után a 15-18-as relék
nyitnak. Ha a cos- értéke az alsó értékhatár alá esik, a piros LED jelzi. T2 idõ eltelte után a 25-28-as relék nyitnak. Ha nincs terhelés, a piros LED jelzi, és mindkét relé bezáródik.
RU
После включения до t1 мигает желтый LED , оба реле замкнуты (состояние OK). Эта задержка служит для элиминацииошибочного состояния, например, при запуске двигателя. При пересечении настроенной верхней границы (cosφ-max) светит красный
LED > cosφ, по истечении задержки t2 выходное реле разомкнет (15-18). Также и при снижении cosφ и прересечении нижней границы (cosφ-min) светит красный LED < cosφ , по истечении задержки t2 выходное реле (25-28) разомкнет. В случае, если
нагрузка отключена (не идет ток), светит красный LED >cosφ (cosφ = 1).
-3-
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
Zapojení s proudovým transformátorem
Сonnection with current transformer
Подключение с токовым трансформатором
A1
P
S
15
cos φ ≥ 0.95
25
M
A1 A2 B1 L1 L2 L3
A1 A2 B1 L1 L2 L3
A1 A2 B1 L1 L2 L3
vnitřní bočník
inner shunt
внутренний шунт
vnitřní bočník
inner shunt
внутренний шунт
vnitřní bočník
inner shunt
внутренний шунт
16 15 18 28 25 26
16 15 18 28 25 26
16 15 18 28 25 26
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
Un
Un
Un
A2
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
1-fázové zapojení
1-phase connection
1-фазное подключение
16 18 26 28
B1
L1
L2
L3
Druh zátěže
Type of load
3-fázové zapojení
3- phase connection
3-фазное подключение
K
AC13
AC14
AC15
DC1
250V / 6A
250V / 6A
250V / 6A
24V / 16A
-4-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
800W
x
250V / 3A
250V / 10A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 4A
24V / 16A
24V / 2A
24V / 2A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement