ECG VV 114 Operating instructions

ECG VV 114 Operating instructions
V YSOUŠEČ VL ASŮ
V V 114
NÁVOD K OBSLUZE
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte
tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto
návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/ uživateli
používajícími a obsluhujícími tento spotřebič. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části spotřebiče.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka
řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nikdy vysoušeč vlasů nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně
výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému
úrazu elektrickým proudem. Spadne-li vysoušeč vlasů do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku
napájecího přívodu ze síťové zásuvky.
4. Nepoužívejte vysoušeč vlasů venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu
nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nenechávejte
spotřebič na místech s přímým slunečním světlem nebo jiným zdrojem tepla, mohlo by dojít k jeho
poškození.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte vysoušeč vlasů v blízkosti dětí!
6. Vysoušeč vlasů by neměl být ponechán během chodu bez dozoru. Z bezpečnostních důvodů
vysoušeč vypínejte, kdykoli jej odkládáte.
7. Spotřebič nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího přívodu. Vždy
nejprve vypněte vysoušeč hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout ze síťové
zásuvky!
8. Doporučujeme nenechávat vysoušeč vlasů se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru.
Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním
za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
9. Tento vysoušeč vlasů je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. Je-li vstup vzduchu zakryt,
přístroj se automaticky vypne. Po krátké době potřebné ke zchladnutí se opět zapne. Při používání
spotřebiče se ujistěte, že mřížky pro vstup a výstup vzduchu jsou volné.
10. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. Neobtáčejte přívodní kabel
okolo vysoušeče vlasů.
11. Bezprostředně po ukončení používání vždy odpojte spotřebič od napájení a před uložením nechte
vysoušeč vlasů úplně vychladnout.
12. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
13. Používejte vysoušeč vlasů pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce
neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
14. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
15. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání
spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo,
že si nebudou se spotřebičem hrát.
Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob naplněných vodou.
1
CZ
POPIS
Vstupní mřížka vzduchu
Vzduchová tryska
Tlačítko COOL
Sklápěcí rukojeť
Přepínač
Závěsné oko
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Spotřebič je určen pouze k vysoušení lidských vlasů. Nepoužívejte jej na paruky a zvířata.
1.
2.
3.
4.
Po umytí vytřete vlasy ručníkem a teprve poté použijte vysoušeč vlasů.
Zapojte vysoušeč do síťové zásuvky.
Zvolte polohu tlačítka, která odpovídá správné teplotě a proudu vzduchu.
Během vysoušení vlasů modelujte hřebenem účes. Dodržujte bezpečnou vzdálenost, aby nemohlo
dojít k popálení vlasů a pokožky nebo k nasátí vlasů do vstupní mřížky spotřebiče.
5. Vzduchová tryska umožňuje směrovat úzký proud vzduchu na hřeben nebo kartáč, kterým účes
upravujete.
6. Po použití vysoušeč vlasů vypněte a odpojte od elektrické sítě.
7. Závěsné oko slouží k případnému zavěšení spotřebiče.
0 = vypnuto (OFF)
1 = výkon při sníženém proudu vzduchu / teplota 69–74 °C
2 = výkon při maximálním proudu vzduchu / teplota 56–61 °C
3 = TURBO / teplota 80–85 °C
Tlačítko COOL: nastavení vysoušení studeným vzduchem
2
CZ
Ionizace
Vysoušeč vlasů s ionizační technologií zamezuje poletování a přispívá k lesku vlasů. Proud vytvářených
iontů zlepšuje celkový stav účesu, redukuje kadeření a statický náboj a zanechává vlasům nadýchaný,
hladký a lesklý vzhled.
Funkce ionizace je automaticky aktivní během používání vysoušeče.
Poznámka: U osob s odbarvenými, křehkými, poškozenými a jemnými vlasy doporučujeme používat
nastavení na nižší hodnotu. U osob se zdravými, hrubými, silnými, exotickými a odolnými
vlasy doporučujeme z důvodu úspory času a námahy používat maximální množství tepla,
které se vytváří při nejvyšším nastavení.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě! Čištění provádějte vždy na vychladnutém
spotřebiči!
Spotřebič nikdy nepoužívejte v kombinaci s lakem na vlasy nebo jiným výrobkem ve spreji. Občas
pomocí malého kartáčku odstraňte prach a vlasy z mřížky vstupu vzduchu. Spotřebič otřete vlhkou
(nikoli mokrou) tkaninou a osušte měkkou suchou tkaninou. Nikdy nečistěte vysoušeč vlasů pod tekoucí
vodou, neoplachujte jej ani neponořujte do vody!
Před uklizením vysoušeče vlasů se vždy ujistěte, že zcela zchladl, je čistý a suchý.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Příkon 1800 W
3 stupně teploty
2 stupně výkonu
Funkce ionizace
Tlačítko COOL (studený vzduch)
Sklápěcí rukojeť
Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
Vzduchová tryska
Poutko k zavěšení
Hlučnost <70 dB
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1800 W
3
CZ
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do
sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU
a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno
jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví
a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci
tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo
prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
4
5
CZ
V YSÚŠAČ VL ASOV
V V 114
NÁVOD NA OBSLUHU
Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte
tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode
obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je
možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory
teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi tento spotrebič.
Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia
alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti spotrebiča.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia vrátane tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je
zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nikdy sušič vlasov nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane
výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému
úrazu elektrickým prúdom. Ak spadne sušič vlasov do vody, okamžite vytiahnite zástrčku
napájacieho prívodu zo sieťovej zásuvky.
4. Nepoužívajte sušič vlasov vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prívodného kábla
alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nenechávajte
spotrebič na miestach s priamym slnečným svetlom alebo iným zdrojom tepla, mohlo by dôjsť k
jeho poškodeniu.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť ak používate sušič vlasov v blízkosti detí!
6. Sušič vlasov by nemal byť ponechaný počas chodu bez dozoru. Z bezpečnostných dôvodov sušič
vypínajte, kedykoľvek ho odkladáte.
7. Spotrebič nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu.
Vždy najprv vypnite sušič hlavným vypínačom, potom môžete prívodný kábel vytiahnuť zo sieťovej
zásuvky!
8. Odporúčame nenechávať sušič vlasov so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za
kábel. Kábel odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu.
9. Tento sušič vlasov je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. Ak je vstup vzduchu
zakrytý, prístroj sa automaticky vypne. Po krátkom čase potrebnom na vychladnutie sa opäť zapne.
Pri používaní spotrebiča sa uistite, že mriežky pre vstup a výstup vzduchu sú voľné.
10. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. Neobtáčajte prívodný
kábel okolo sušiča vlasov.
11. Bezprostredne po ukončení používania vždy odpojte spotrebič od napájania a pred uložením
nechajte sušič vlasov úplne vychladnúť.
12. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
13. Používajte sušič vlasov iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Tento sušič vlasov je
určený iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím
tohto spotrebiča.
14. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
- spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach
- spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami
15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, ak nebudú pod dohľadom alebo ak neboli inštruované z hľadiska použitia spotrebiča
7
SK
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú
so spotrebičom hrať.
Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob naplnených vodou.
POPIS
Vstupná mriežka vzduchu
Vzduchová tryska
Tlačidlo COOL
Prepínač
Sklápacia rukoväť
Závesné oko
POKYNY NA POUŽÍVANIE
Spotrebič je určený iba na vysúšanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na parochne a zvieratá.
1.
2.
3.
4.
Po umytí pretrite vlasy uterákom a až potom použite sušič vlasov.
Zapojte sušič do sieťovej zásuvky.
Zvoľte polohu tlačidla, ktorá zodpovedá správnej teplote a prúdu vzduchu.
Počas vysúšania vlasov modelujte hrebeňom účes. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť, aby nemohlo
dôjsť k popáleniu vlasov a pokožky alebo k nasatiu vlasov do vstupnej mriežky spotrebiča.
5. Vzduchová dýza umožňuje smerovať úzky prúd vzduchu na hrebeň alebo kefu, ktorou účes
upravujete.
6. Po použití sušič vlasov vypnite a odpojte od elektrickej siete.
7. Závesné oko slúži na prípadné zavesenie spotrebiča.
8
SK
0 = vypnuté (OFF)
1 = výkon pri zníženom prúde vzduchu / teplota 69 – 74 °C
2 = výkon pri maximálnom prúde vzduchu / teplota 56 – 61 °C
3 = TURBO / teplota 80 – 85 °C
Tlačidlo COOL: nastavenie vysúšania studeným vzduchom
Ionizácie
Sušič vlasov s ionizačnou technológiou zamedzuje poletovaniu a prispieva k lesku vlasov. Prúd
vytváraných iónov zlepšuje celkový stav účesu, redukuje kučeravenie a statický náboj a zanecháva
vlasom nadýchaný, hladký a lesklý vzhľad.
Funkcia ionizácie je automaticky aktívna počas používania sušiča.
Poznámka: Osobám s odfarbenými, krehkými, poškodenými a jemnými vlasmi odporúčame používať
nastavenie na nižšiu hodnotu. Osobám so zdravými, hrubými, silnými, exotickými
a odolnými vlasmi odporúčame z dôvodu úspory času a námahy používať maximálne
množstvo tepla, ktoré sa vytvára pri najvyššom nastavení.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete! Čistenie vykonávajte vždy na vychladnutom
spotrebiči!
Spotrebič nikdy nepoužívajte v kombinácii s lakom na vlasy alebo iným výrobkom v spreji. Občas
pomocou malej kefky odstráňte prach a vlasy z mriežky vstupu vzduchu. Spotrebič pretrite vlhkou (nie
mokrou) tkaninou a osušte mäkkou suchou tkaninou. Nikdy nečistite sušič vlasov pod tečúcou vodou,
neoplachujte ho ani neponárajte do vody!
Pred uprataním sušiča vlasov sa vždy uistite, že úplne vychladol, je čistý a suchý.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Príkon 1 800 W
3 stupne teploty
2 stupne výkonu
Funkcia ionizácie
Tlačidlo COOL (studený vzduch)
Sklápacia rukoväť
Bezpečnostná poistka proti prehriatiu
Vzduchová tryska
Pútko na zavesenie
Hlučnosť <70 dB
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 1800 W
9
SK
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové
diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ
a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii
tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo
prodajné miesto, kde ste produkt kúpili.
10
11
SK
HA ARTROCKNER
V V 114
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung
und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die
Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.
DE
SICHERHEITSHINWEISE
Aufmerksam lesen und für spätere Zwecke aufbewahren!
Warnung: Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise decken nicht alle möglichen
Bedingungen und Situationen ab, zu denen es kommen kann. Der Benutzer muss sich dessen bewusst
sein, dass zu den Faktoren, die sich in kein Produkt einbauen lassen, gesunder Menschenverstand,
Vorsicht und Sorgfalt gehören. Diese Faktoren müssen somit von den Personen gewährleistet werden,
die dieses Gerät verwenden und be-dienen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die
beim Transport, durch falsche Verwendung, Spannungsschwankungen oder durch Änderung oder
Abwandlung von Bestandteilen dieses Geräts entstehen.
Um eine Brandentstehung oder einen Stromschlag zu verhindern, sollten bei der Verwendung von
elektrischen Geräten immer einige grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter
folgende:
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose die Spannung aufweist, die auf dem Typenschild des
Geräts angegeben ist, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Verwenden Sie den Haartrockner niemals, wenn sein Zuleitungskabel beschädigt ist. Vertrauen
Sie alle Reparaturarbeiten, einschließlich Austausch des Zuleitungskabels, qualifiziertem
Servicepersonal an! Demontieren Sie nicht die Schutzabdeckung des Geräts. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags!
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um einen
möglichen Stromschlag zu vermeiden. Falls der Haartrockner ins Wasser fällt, sofort den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen.
4. Verwenden Sie den Haartrockner nicht im Freien oder in feuchter Umgebung und berühren Sie das
Zuleitungskabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
Lassen Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen
liegen. Dies könnte zu Beschädigungen führen.
5. Lassen Sie erhöhte Vorsicht walten, wenn Sie den Haartrockner in der Nähe von Kindern benutzen.
6. Der Haartrockner sollte während des Betriebes nicht ohne Aufsicht gelassen werden. Schalten Sie
den Haartrockner aus Sicherheitsgründen immer aus, wenn Sie ihn ablegen.
7. Schalten Sie das Gerät nicht durch Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers ein oder aus.
Schalten Sie den Haartrockner immer zuerst über den Hauptschalter aus. Danach können Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
8. Wir empfehlen, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn der Haartrockner nicht beaufsichtigt
wird. Ziehen Sie vor Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie zum
Herausziehen des Steckers nicht am Kabel, sondern direkt am Stecker.
9. Dieser Haartrockner ist mit einem Überhitzungsschutz versehen. Wenn der Lufteinlass blockiert ist,
schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach kurzer Abkühlungszeit schaltet sich das Gerät wieder
ein. Vergewissern Sie sich beim Benutzen des Geräts, dass die Gitter am Luftein- und -auslass frei
sind.
10. Das Zuleitungskabel darf keine heißen Teile berühren und nicht über scharfe Kanten führen.
Wickeln Sie das Zuleitungskabel nicht um den Haartrockner.
11. Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer gleich vom Stromnetz und lassen Sie sie es
vollständig abkühlen, bevor Sie es aufräumen.
12. Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird.
13. Verwenden Sie den Haartrockner nur gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Hinweisen.
Dieser Haartrockner ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwor-tung für Schäden durch falsche Verwendung dieses Geräts.
14. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Räumen bestimmt wie z.B.
- Das Gerät wird für Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen verwendet
- Das Gerät wird in Betrieben verwendet, die Übernachtung mit Frühstück anbieten
13
DE
15. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, deren
eingeschränkte physische, sensuelle oder mentale Fähigkeiten, Erfahrungen oder Kenntnisse keine
sichere Verwendung des Geräts zulassen, sofern keine Aufsicht bzw. Einweisung bezüglich der
Verwendung des Geräts durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person erfolgt. Kinder
müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht als Spielzeug verwendet
wird.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken und anderen
mit Wasser gefüllten Gefäßen.
BESCHREIBUNG
Lufteintrittsgitter
Luftdüse
Taste COOL
Umschalttaste
Ausklappbarer Griff
Aufhängeöse
HINWEISE ZUR BENUTZUNG
Das Gerät ist nur zum Trocknen von menschlichem Haar vorgesehen. Nicht für Perücken und Tiere
verwenden.
1. Trocknen Sie die Haare nach dem Waschen mit einem Handtuch ab. Verwenden Sie erst danach
den Haartrockner.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Haartrockners in eine Steckdose.
3. Wählen Sie die Schalterstellung, die der gewünschten Temperatur und Luftströmung entspricht.
14
DE
4. Formen Sie die Haare während des Trocknens mit dem Kamm zur gewünschten Frisur. Halten Sie
einen Sicherheitsabstand ein, damit Haare und Haut nicht verbrennen und damit Haare nicht in das
Einlassgitter des Geräts geraten.
5. Die Luftdüse ermöglicht einen engen, zielgerichteten Luftstrom auf den zum Frisieren verwendeten
Kamm oder eine Bürste.
6. Schalten Sie den Haartrockner nach der Verwendung aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
7. Die Aufhängöse dient bei Bedarf zum Aufhängen des Geräts.
0 = Aus (OFF)
1 = Leistung mit reduziertem Luftstrom / Temperatur 69–74°C
2 = Leistung mit maximalem Luftstrom / Temperatur 56–61°C
3 = TURBO / Temperatur 80–85°C
Taste COOL: Trocknen mit Kaltluft
Ionisierungsfunktion
Der Haartrockner mit Ionisierungstechnologie verringert das „Fliegen“ der Haare und steigert ihren
Glanz. Der entstehende Ionenstrom verbessert den Gesamtzustand der Frisur, reduziert die Kräuselung
und die elektrische Aufladung und verleiht dem Haar ein volles, glattes und glänzendes Aussehen.
Die Ionisierungsfunktion ist bei der Verwendung des Haartrockners automatisch aktiv.
Anmerkung: Für Personen mit entfärbtem, brüchigem, beschädigtem und feinem Haar empfiehlt sich
die niedrigste Einstellung. Bei Personen mit gesundem, grobem, kräftigem, exotischem
und widerstandsfähigem Haar empfiehlt sich zum Zwecke der Zeitersparnis die maximale
Temperatur, die sich bei der höchsten Einstellung ergibt.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Trennen Sie das Gerät vor allen Instandhaltungsarbeiten vom Stromnetz! Reinigen Sie das Gerät immer
erst, wenn es abgekühlt ist!
Verwenden Sie das Gerät niemals in Kombination mit Haarspray oder anderen Sprayprodukten.
Entfernen Sie von Zeit zu Zeit mit einer kleinen Bürste Staub und Haare vom Lufteinlassgitter. Wischen
Sie das Gerät mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch
ab. Halten Sie es niemals unter fl ießendes Wasser, spülen Sie es nicht ab und tauchen Sie es nicht in
Wasser ein! Bevor Sie den Haartrockner aufräumen, vergewissern Sie sich stets, dass er vollständig
abgekühlt, sauber und trocken ist.
TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 1800 W
3-Stufen-Temperatur
2-Stufen-Leistung
Ionisierungsfunktion
Taste COOL (Kaltluft)
Ausklappbarer Griff
Überhitzungsschutz
Luftdüse
Aufhängeöse
Geräuschentwicklung <70 dB
Nennspannung 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert: 1800 W
15
DE
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben.
Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System
der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt
Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das
Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von
Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
16
17
DE
HAIR DRYER
V V 114
OPER ATING MANUAL
Always read the safety&use instructions carefully before
using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
EN
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and store for future use!
Warning: The safety steps and instructions in this user's manual do not include all the possible
conditions and situations which may arise. The user must understand that a factor that cannot be built
into any product is common sense, caution and care. These factors must therefore come from the user/s
using and operating this product. We do not take responsibility for damages caused during transport,
by incorrect use, by voltage fluctuations or a change or modification of any part of the product.
To prevent the danger of a fire occurring or injury by electric shock, basic provisions should be adhered
to when using electric products, including the following:
1. Make sure that the voltage in your power socket corresponds to the voltage on the product's label
and that the power socket is properly earthed. The power socket must be installed according to
valid safety regulations.
2. Never use the hair dryer if the power cord is damaged. Have all repairs including power cord
replacement done in an authorised service! Do not remove protective covers from the
product as there exists a danger of injury by electric shock!
3. To avoid potential injury by electric shock, protect the appliance from direct contact with water and
other liquids. If the hair dryer falls into water, immediately pull out the power cord from the power
socket.
4. Do not use the hair dryer outdoors or in a wet environment. Do not touch the power cord or the
product with wet hands. There is a danger of injury by electric shock. Do not leave the product in
places with direct sunlight or other sources of heat, it could be damaged.
5. Pay extra attention if using the hair dryer near children!
6. The hair dryer should not be left in operation unsupervised. For safety reasons always turn off the
hair dryer when putting it down.
7. Do not turn the product on and off by inserting or pulling out the power plug from the power
supply. Always first turn off the hair dryer using the main switch, afterwards you can pull out the
power cord from the power socket!
8. We recommend that you do not leave the hair dryer with the power cord inserted in the power
socket without supervision. Before carrying out maintenance pull the power cord out of the power
socket. Do not pull the plug out of the power socket by pulling on the cord. Pull the cord out of the
power socket by holding the power plug.
9. This hair dryer is equipped with a safety fuse against overheating. If air infl ow is covered, the
product will turn itself off automatically. After a short time necessary for it to cool down it will
turn itself on again. When using the product ensure that the inflow and outflow opening are not
blocked.
10. The power cord must not touch any hot parts or go over sharp edges. Do not wind the power cord
around the hair dryer.
11. Immediately after fi nishing using the product always disconnect it from the power source and
before storage allow the hair dryer to completely cool down.
12. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.
13. Use the hair dryer only in accordance with the instructions included in this user's manual. This hair
dryer is designed only for home use. The manufacturer takes no responsibility for damages caused
by the incorrect use of this product.
14. This appliance is intended for use in households and similar areas, including:
- appliances used by guests in hotels, motels and other residential areas
- appliances used in bed and breakfast businesses
15. This product may not be used by any persons (including children) with mental disabilities, weak
strength or by inexperienced persons, unless they have been properly trained or schooled in
the safe use of the product, or unless they are properly supervised by a qualified person who is
19
EN
responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the
product.
Do not use the product in the vicinity of baths, wash basins and other containers filled with
water.
Description
Air inlet vent
Air jet
COOL button
Switch
Retractable handle
Loop
OPERATING INSTRUCTIONS
The product is designed only for drying human hair. Do not use it to dry wigs or animals.
1.
2.
3.
4.
After cleaning wipe your hair with a towel and only after that use the hair dryer.
Insert the hair dryer into the power socket.
Select button position, which corresponds to the correct temperature and air intensity.
While drying your hair model your hair style using a comb. Maintain a safe distance so that hair or
the scalp are not burned or that hair is not sucked into the inflow grill of the product.
5. The air nozzle makes it possible to direct a narrow air current onto a comb or brush with which you
are doing your hair style.
6. After using the hair dryer, turn it off and disconnect it from the power supply.
7. The hanging loop can be used to hang the product.
20
EN
0 = OFF
1 = power with reduced air intensity / temperature 69–74°C
2 = power with maximum air intensity / temperature 56–61°C
3 = TURBO / temperature 80–85°C
The COOL button: sets drying using cold air
Ionisation
Hair dryer with ionisation technology reduces fluttering and improves hair shine. The current of
produced ions improves the overall state of the hair style, reduces curling and static charge and leaves
the hair fluffy, smooth and shiny.
The ionisation function is automatically activated when using the dryer.
Note: For persons with decoloured, brittle, damaged or fine hair we recommend the use of the lower
setting. For persons with healthy, rough, strong, exotic and resistant hair we recommend, in
order to save time and effort to use the maximum amount of heat, which is created at the
highest setting.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before any maintenance disconnect the product from the electric grid! Clean the product always on a
product that has fully cooled down!
Never use the product in combination with a hair spray or other products in a spray. Sometimes using
a small brush remove dust and hair from the air inflow grill. Wipe the product with a damp (not wet)
cloth and dry with a soft dry cloth. Never clean the hair dryer under running water, do not rinse and
do not submerge in water!
Before putting the hair dryer away, always check that it has cooled down, it is clean an dry.
TECHNICAL INFORMATION
Input power 1800 W
3 temperature levels
2 power levels
Ionization function
COOL button (cool air)
Retractable handle
Safeguard preventing overheating
Air jet
Hanging loop
Noise level <70 dB
Nominal voltage: 230 V~ 50 Hz
Nominal input power: 1800 W
21
EN
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard.
Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other
European countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic
waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment.
Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this
product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you
purchased the product.
22
23
EN
Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.
Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.
The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
tel.: +421 232 121 110
www.ecg.cz
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement