Allied Telesyn International Corp AT-3612TR Installation manual

Allied Telesyn International Corp AT-3612TR Installation manual
CentreCOM
3600 Series
Hub/Repeaters
AT-3624TS
AT-3624TRS
Installation Manual
 Copyright 1996 Allied Telesyn International Corp.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from Allied
Telesyn International Corp.
Allied Telesyn International Corp. (ATI) reserves the right to make changes in specifications and other information
contained in this document without prior written notice. The information provided herein is subject to change without
notice. In no event shall ATI be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages whatsoever,
including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual or the information contained herein,
even if ATI has been advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.
Trademarks: Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation. UNIX is a registered trademark of UNIX
System Laboratories. Novell and NetWare are registered trademarks of Novell, Inc. Microsoft and MS-DOS are
registered trademarks and LAN Manager and Windows for Workgroups are trademarks of Microsoft Corporation.
3Com is a registered trademark of 3Com. PC-NFS is a trademark of Sun Microsystems, Inc. PC/TCP is a registered
trademark of FTP Software, Inc. DECnet is a registered trademark of Digital Equipment Corporation.
Electrical Safety and Installation
Requirements
RADIATED ENERGY
U.S. Federal Communications
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this instruction manual,
may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference
in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Note: Modifications or changes not expressly approved by the manufacturer or the FCC, can void your right to operate this equipment.
Canadian Department of Communications
This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appariel numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
STANDARDS: This product meets the following standards
RFI Emission
EN55022 Class A
WARNING: In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take
adequate measures.
Immunity
Electrical Safety
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
SAFETY
ELECTRICAL NOTICES
WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD
To prevent ELECTRIC shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. This unit contains HAZARDOUS VOLTAGES and
should only be opened by a trained and qualified technician. To avoid the possibility of ELECTRIC SHOCK, disconnect electric power
to the product before connecting or disconnecting the LAN cables.
LIGHTNING DANGER
DANGER: DO NOT WORK on equipment or CABLES during periods of LIGHTNING ACTIVITY.
CAUTION: POWER CORD IS USED AS A DISCONNECTION DEVICE. TO DE-ENERGISE EQUIPMENT, disconnect the power
cord.
INSTALLATION
ELECTRICAL—AUTO VOLTAGE ADJUSTMENT
This product will automatically adjust to any voltage between the ranges shown on the label.
ELECTRICAL—TYPE CLASS 1 EQUIPMENT
THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED. Power plug must be connected to a properly wired earth ground socket outlet. An
improperly wired socket outlet could place hazardous voltages on accessible metal parts.
ELECTRICAL—CORD NOTICE
Use power cord, maximum 4.5 meters long, rated 6 amp minimum, 250V, made of HAR cordage molded IEC 320 connector on one end
and on the other end a plug approved by the country of end use.
MOUNTING INSTRUCTIONS
CAUTION: These models are designed for operation in the HORIZONTAL position. VERTICAL MOUNTING must not be done
without the use of an Allied Telesyn vertical mount chassis designed for this purpose.
CAUTION: Air vents must not be blocked and must have free access to the room ambient air for cooling.
CAUTION: DO NOT detach rubber feet from the product unless an Allied Telesyn vertical mounting chassis is being used.
OPERATING TEMPERATURE
This product is designed for a maximum ambient temperature of 40° C.
ALL COUNTRIES: Install product in accordance with local and National Electrical Codes.
iii
NORMEN: Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der nachfolgenden Normen.
Hochfrequenzstörung
EN55022 Klasse A
WARNUNG: Bei Verwendung zu Hause kann dieses Produkt Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall müßte der Anwender
angemessene Gegenmaßnahmen ergreifen.
Störsicherheit
Elektrische Sicherheit
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
SICHERHEIT
ACHTUNG: GEFÄHRLICHE SPANNUNG
Das Gehäuse nicht öffnen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Das Gerät steht unter Hochspannung und darf nur
von qualifiziertem technischem Personal geöffnet werden. Vor Anschluß der LAN-Kabel, Gerät vom Netz trennen.
GEFAHR DURCH BLITZSCHLAG
GEFAHR: Keine Arbeiten am Gerät oder an den Kabeln während eines Gewitters ausführen.
VORSICHT: DAS NETZKABEL DIENT ZUM TRENNEN DER STROMVERSORGUNG. ZUR TRENNUNG VOM NETZ, KABEL AUS
DER STECKDOSE ZIEHEN.
INSTALLATION
AUTOMATISCHE SPANNUNGSEINSTELLUNG
Dieses Gerät stellt sich automatisch auf die auf dem Etikett aufgeführten Spannungswerte ein.
KLASSE 1 GERÄTE
DIESE GERÄTE MÜSSEN GEERDET SEIN. Der Netzstecker darf nur mit einer vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose verbunden
werden. Ein unvorschriftsmäßiger Anschluß kann das Metallgehäuse Teile unter gefährliche elektrische Spannungen setzen.
NETZKABEL
Das Netzkabel sollte eine maximale Länge von 4,5 Metern, einen Nennwert von mindestens 6 A und 250 V haben, aus HAR-Material
hergestellt und mit einer gepreßten, IEC 320 entsprechenden, Anschlußverbindung an einem Ende, und am anderen Ende mit einem
im Land des Endverbrauchers geprüften Stecker ausgestattet sein.
MONTAGEANWEISUNGEN
VORSICHT: Diese Modelle sind für Betrieb in horizontaler Position entworfen worden. Das Gerät darf NICHT OHNE Gebrauch
eines dafür entworfenen Allied Telesyn-Vertikalmontagegestells in VERTIKALER Position montiert werden.
VORSICHT: Die Entlüftungsöffnungen dürfen nicht versperrt sein und müssen zum Kühlen freien Zugang zur Raumluft haben.
VORSICHT: Die Gummifüße NICHT ENTFERNEN, außer bei Gebrauch des Allied Telesyn-Vertikalmontagegestells.
BETRIEBSTEMPERATUR
Dieses Produkt wurde für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 40˚ C entworfen.
ALLE LÄNDER: Installation muß örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entsprechen.
Radiofrekvens forstyrrelsesemission
EN55022 Klasse A
ADVARSEL: I et hjemligt miljø kunne dette produkt forårsage radio forstyrrelse. Bliver det tilfældet, påkræves brugeren muligvis at
tage tilstrækkelige foranstaltninger.
Immunitet
Elektrisk sikkerhed.
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950.
SIKKERHED
ELEKTRISKE FORHOLDSREGLER
ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
For at forebygge ELEKTRISK stød, undlad at åbne apparatet. Der er ingen indre dele, der kan repareres af brugeren. Denne enhed
indeholder LIVSFARLIGE STRØMSPÆNDINGER og bør kun åbnes af en uddannet og kvalificeret tekniker. For at undgå risiko for
ELEKTRISK STØD, afbrydes den elektriske strøm til produktet, før LAN-kablerne monteres eller afmonteres.
FARE UNDER UVEJR
FARE: UNDLAD at arbejde på udstyr eller KABLER i perioder med LYNAKTIVITET.
ADVARSEL: DEN STRØMFØRENDE LEDNING BRUGES TIL AT AFBRYDE STRØMMEN. SKAL STRØMMEN TIL APPARATET
AFBRYDES, tages ledningen ud af stikket.
INSTALLATION
ELEKTRISK—AUTOMATISK SPÆNDINGSREGULERING
Dette apparat vil automatisk tilpasse sig enhver spænding indenfor de værdier, der er angivet på etiketten.
ELEKTRISK—KLASSE 1-UDSTYR
DETTE UDSTYR KRÆVER JORDFORBINDELSE. Stikket skal være forbundet med en korrekt installeret jordforbunden
stikkontakt. En ukorrekt installeret stikkontakt kan sætte livsfarlig spænding til tilgængelige metaldele.
ELEKTRISK—LEDNING
Anvend ledning af maksimum 4,5 meters længde, med en kapacitet på minimum 6 amp., 250 v, bestående af en IEC 320 connector
med indstøbt HAR ledning i den ene ende og et stik i den anden ende godkendt der er af myndighederne i brugerlandet.
INSTRUKTIONER FOR OPSTILLING
ADVARSEL: Disse modeller er konstrueret til at betjenes i HORISONTAL position (vandret). VERTIKAL OPSTILLING (lodret) må
IKKE FORETAGES uden brug af et Allied Telesyn vertikalt monteringsstel konstrueret til dette formål.
iv
ADVARSEL: Ventilationsåbninger må ikke blokeres og skal have fri adgang til den omgivende luft i rummet for afkøling.
ADVARSEL: UNDLAD at fjerne gummisoklerne fra apparatet, med mindre der anvendes et Allied Telesyn vertikalt monteringsstel.
BETJENINGSTEMPERATUR
Dette apparat er konstrueret til en omgivende temperatur på maksimum 40 grader C.
ALLE LANDE: Installation af produktet skal ske i overensstemmelse med lokal og national lovgivning for elektriske installationer.
RFI Emissie
EN55022 Klasse A
WAARSCHUWING: Binnenshuis kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht kan worden om
gepaste maatregelen te nemen.
Immuniteit
Electrische Veiligheid
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
VEILIGHEID
WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ELEKTRICITEIT
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Gelieve het deksel niet te verwijderen, teneinde ELEKTRISCHE schokken te voorkomen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Dit toestel staat onder GEVAARLIJKE SPANNING en mag alleen worden geopend
door een daartoe opgeleide en bevoegde technicus. Om het gevaar op ELEKTRISCHE SCHOKKEN te vermijden, moet u het toestel
van de stroombron ontkoppelen alvorens de LAN-kabels te koppelen of ontkoppelen.
GEVAAR VOOR BLIKSEMINSLAG
GEVAAR: NIET aan toestellen of KABELS WERKEN bij BLIKSEM.
WAARSCHUWING: HET TOESTEL WORDT UITGESCHAKELD DOOR DE STROOMKABEL TE ONTKOPPELEN. OM HET
TOESTEL STROOMLOOS TE MAKEN: de stroomkabel ontkoppelen.
INSTALLATIE
ELEKTRISCH—AUTOMATISCHE AANPASSING VAN DE SPANNING
Dit toestel past zich automatisch aan elke spanning aan, tussen de waarden op het label vermeld.
ELEKTRISCHE—TOESTELLEN VAN KLASSE 1
DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN. De stekker moet aangesloten zijn op een juist geaarde contactdoos. Een onjuist geaarde
contactdoos kan de metalen onderdelen waarmee de gebruiker eventueel in aanraking komt onder gevaarlijke spanning stellen.
ELEKTRISCHE—SNOEREN
Gebruik een elektrisch snoer, maximum 4,5 meter lang, berekend voor ten minste 6 ampère, 250 V, uit HAR vervaardigd, met aan het
ene uiteinde een gevormde IEC 320 stekker en aan het andere uiteinde een stekker die goedgekeurd is door het land waar het toestel
zal worden gebruikt.
MONTAGE-INSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Deze modellen zijn ontworpen om te werken in HORIZONTALE stand.
VERTICALE MONTAGE mag NIET UITGEVOERD WORDEN, tenzij een daartoe speciaal ontworpen Allied Telesyn chassis voor
verticale montage wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: De ventilatiegaten mogen niet worden gesperd en moeten de omgevingslucht ongehinderd toelaten voor
afkoeling.
WAARSCHUWING: De rubberen voetjes NIET van het produkt LOSMAKEN behalve wanneer een chassis voor vertikale montage
van Allied Telesyn wordt gebruikt.
BEDRIJFSTEMPERATUUR
De omgevingstemperatuur voor dit produkt mag niet meer bedragen dan 40 graden Celsius.
ALLE LANDEN: het toestel installeren overeenkomstig de lokale en nationale elektrische voorschriften.
NORMES : ce produit est conforme aux normes de suivantes :
Emission d'interférences radioélectriques
EN55022 Classe
MISE EN GARDE : dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radioélectriques. Auquel cas,
l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.
Immunité
Sécurité électrique
EN50082 - 1
EN60950, UL1950, CSA 950
SECURITE
INFORMATION SUR L’ELECTRICITE
AVERTISSEMENT: DANGER D’ELECTROCUTION
Pour empêcher les dangers d’ELECTROCUTION, ne pas enlever le couvercle. L’équipement ne contient aucun élément réparable par
l’utilisateur. Cet appareil comprend des TENSIONS DANGEREUSES et ne doit être ouvert que par un technicien dûment qualifié.
Pour éviter tout risque d’ELECTROCUTION, débrancher l’appareil de la prise de courant avant de connecter ou de déconnecter les
câbles LAN.
DANGER DE FOUDRE
DANGER: NE PAS MANIER l’équipement ou les CABLES pendant les périodes d’activité orageuse.
ATTENTION: LE CORDON D’ALIMENTATION SERT DE MISE HORS CIRCUIT POUR COUPER L’ALIMENTATION DE
L’APPAREIL, débranchez le cordon.
v
INSTALLATION
ELECTRICITE—REGLAGE DE TENSION AUTOMATIQUE
Ce produit peut s’ajuster automatiquement sur n’importe quelle tension comprise dans la plage indiquée sur le label.
ELECTRICITE—EQUIPEMENT DE CLASSE 1
CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE. La prise de courant doit être branchée dans une prise femelle correctement mise à la
terre. Sinon, des tensions dangereuses risqueraient d’atteindre les pièces métalliques accessibles à l’utilisateur.
ELECTRICITE—INFORMATION SUR LE CORDON
Utiliser un cordon secteur de 4,5 mètres de long maximum, calibré à 6 ampères minimum, 250V, et fabriqué en câblage HAR avec
connecteur IEC 32C moulé à une extrémité et à l’autre extrémité, une prise de courant mâle répondant aux normes du pays
d’utilisation.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ATTENTION: Ces modèles sont destiné à fonctionner en position horizontale. L’appareil NE DOIT PAS être utilisé en MONTAGE
VERTICAL sans employer un châssis de montage vertical Allied Telesyn conçu à cet effet.
ATTENTION: Ne pas bloquer les fentes d’aération, ce qui empêcherait l’air ambiant de circuler librement pour le refroidissement.
ATTENTION: NE PAS ôter les pattes d’attache en caoutchouc du produit, à moins d’utiliser un châssis de montage vertical Allied
Telesyn.
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
Ce produit est capable de tolérer une température ambiante maximum de 40 degrés Celsius
POUR TOUS PAYS: Installer le produit conformément aux normes électriques nationales et locales.
Radioaaltojen häirintä
EN55022 Luokka A
VAROITUS: Kotiolosuhteissa tämä laite voi aiheuttaa radioaaltojen häiröitä, missä tapauksessa laitteen käyttäjän on mahdollisesti
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Kestävyys
Sähköturvallisuus
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
TURVALLISUUS
SÄHKÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA
Estääksesi SÄHKÖISKUN älä poista kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Tämä laite sisältää VAARALLISIA
JÄNNITTEITÄ ja sen voi avata vain koulutettu ja pätevä teknikko. Välttääksesi SÄHKÖISKUN mahdollisuuden katkaise sähkövirta
tuotteeseen ennen kuin liität tai irrotat paikallisverkon (LAN) kaapelit.
SALAMANISKUVAARA
HENGENVAARA: ÄLÄ TYÖSKENTELE laitteiden tai KAAPELEIDEN KANSSA SALAMOINNIN AIKANA.
HUOMAUTUS: VIRTAJOHTOA KÄYTETÄÄN VIRRANKATKAISULAITTEENA. VIRTA KATKAISTAAN irrottamalla virtajohto.
ASENNUS
SÄHKÖ—AUTOMAATTINEN JÄNNITTEENSÄÄTÖ
Tämä tuote säätää automaattisesti mihin tahansa jännitteeseen ohjetarrassa annettujen arvojen välillä.
SÄHKÖ—TYYPPILUOKAN 1 LAITTEET
TÄMÄ LAITE TÄYTYY MAADOITTAA. Pistoke täytyy liittää kunnollisesti maadoitettuun pistorasiaan. Virheellisesti johdotettu
pistorasia voi altistaa metalliosat vaarallisille jännitteille.
SÄHKÖ—JOHTOON LIITTYVÄ HUOMAUTUS
Käytä seuraavanlaista virtajohtoa: maksimipituus 4,5 metriä, minimiteho 6 ampeeria, 250 V, valmistettu HAR-johdostosta, muovattu
IEC 320 -liitin toisessa päässä ja käyttömaassa hyväksytty pistoke toisessa päässä.
ASENNUSSOHJEET
HUOMAUTUS: Nämä mallit on suunniteltu käytettäviksi VAAKA-asennossa. PYSTYASENNUSTA EI SAA TEHDÄ ilman Allied
Telesyn -pystykiinnitysalustaa, joka on suunniteltu tähän tarkoitukseen.
HUOMAUTUS: Ilmavaihtoreikiä ei pidä tukkia ja niillä täytyy olla vapaa yhteys ympäröivään huoneilmaan, jotta ilmanvaihto
tapahtuisi.
HUOMAUTUS: ÄLÄ irroita kumijalkoja tuotteesta, ellei Allied Telesyn-pystykiinnitysalusta ole käytössä.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Tämä tuote on suunniteltu ympäröivän ilman maksimilämpötilalle 40° C.
KAIKKI MAAT: Asenna tuote paikallisten ja kansallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
Emissione RFI (interferenza di radiofrequenza)
EN55022 Classe A
AVVERTENZA: in ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare radio interferenza. In questo caso potrebbe richiedersi
all'utente di prendere gli adeguati provvedimenti.
Immunità
Sicurezza elettrica
vi
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
NORME DI SICUREZZA
AVVERTENZE ELETTRICHE
ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE
Per evitare SCOSSE ELETTRICHE non asportare il coperchio. Le componenti interne non sono riparabili dall’utente. Questa unità ha
TENSIONI PERICOLOSE e va aperta solamente da un tecnico specializzato e qualificato. Per evitare ogni possibilità di SCOSSE
ELETTRICHE, interrompere l’alimentazione del dispositivo prima di collegare o staccare i cavi LAN.
PERICOLO DI FULMINI
PERICOLO: NON LAVORARE sul dispositivo o sui CAVI durante PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE.
ATTENZIONE: IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È USATO COME DISPOSITIVO DI DISATTIVAZIONE.
PER TOGLIERE LA CORRENTE AL DISPOSITIVO staccare il cavo di alimentazione.
INSTALLAZIONE
ELETTRICITÀ—REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE
Questo prodotto regolerà automaticamente la tensione ad un valore compreso nella gamma indicata sull’etichetta.
ELETTRICITÀ—DISPOSITIVI DI CLASSE 1
QUESTO DISPOSITIVO DEVE AVERE LA MESSA A TERRA. La spina deve essere inserita in una presa di corrente specificamente
dotata di messa a terra. Una presa non cablata in maniera corretta rischia di scaricare una tensione pericolosa su parti metalliche
accessibili.
ELETTRICITÀ—AVVERTENZA SUL CAVO
Usare un cavo della lunghezza massima di metri 4,5, con capacità minima di 6 A, 250 V, di filo HAR, dotato di connettore stampato
IEC 320 ad un’estremità e di spina approvata dal paese di destinazione all’altra.
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ATTENZIONE: questi modelli sono concepiti per il funzionamento in posizione ORIZZONTALE. NON È POSSIBILE EFFETTUARE
IL MONTAGGIO VERTICALE senza utilizzare l’apposito telaio per il montaggio verticale Allied Telesyn.
ATTENZIONE: le prese d’aria non vanno ostruite e devono consentire il libero ricircolo dell’aria ambiente per il raffreddamento.
ATTENZIONE: NON staccare il piedino in gomma dal prodotto tranne qualora si utilizzi il telaio Allied Telesyn per il montaggio
verticale.
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
Questo prodotto è concepito per una temperatura ambientale massima di 40 gradi centigradi.
TUTTI I PAESI: installare il prodotto in conformità alle vigenti normative elettriche nazionali.
RFI stråling
EN55022 Klasse A
ADVARSEL: Hvis dette produktet benyttes til privat bruk, kan produktet forårsake radioforstyrrelse. Hvis dette skjer, må brukeren ta
de nødvendige forholdsregler.
Immunitet
Elektrisk sikkerhet
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
SIKKERHET
ELEKTRISKE MEDDELELSE
ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK SJOKK
For å unngå ELEKTRISK sjokk, må dekslet ikke tas av. Det finnes ingen deler som du kan bruke på innsiden. Denne enheten
inneholder FARLIGE SPENNING, og må kun åpnes av en opplært, kvalifisert tekniker. For å unngå muligheten av ELEKTRISK
SJOKK, må den elektriske strømmen til produktet være av når du slår LAN ledninger av og på.
FARE FOR LYNANTENNELSE
FARE: MÅ IKKE BRUKES på utstyr eller ledninger mens LYN-AKTIVITET er i gang.
FORSIKTIG: STRØMLEDNINGEN BRUKES TIL Å SLÅ APPARATET AV. HVIS DU VIL DEAKTIVISERE UTSTYRET, må du
fjerne strømledningen.
INSTALLASJON
ELEKTRISK—AUTO SPENNINGSTILPASSING
Dette produktet vil automatisk bli tilpasset hvilken som helst strøminnstilling i de områdene som vises på etiketten.
ELEKTRISKE—TYPE 1. KLASSE UTSTYR
DETTE UTSTYRET MÅ JORDES. Strømkontakten må være tilkoplet en korrekt jordet grunnstøpselkontakt. En støpselkontakt som
ikke er jordet på rett måte, kan tilføre farlig spenning til lett tilgjengelige metalldeler.
ELEKTRISKE—MEDDELELSE OM LEDNINGER
Bruk en strømledning av maksimal størrelse 4,5 m i lengde, vurdert for minst av 6 amp, 250V, fremstilt av HAR ledning IEC 320
koplingsstykke på den ene kanten og på den andre kanten en plugg som har blitt godkjent i det landet hvor den siste brukeren
befinner seg.
BRUKSANVISNINGER FOR MONTERING
FORSIKTIG: Disse modellene er beregnet til bruk i HORISONTAL stilling. VERTIKAL MONTERING må IKKE UTFØRES uten
bruk av et Allied Telesyn vertikal monteringschassis som er spesiallaget til dette formål.
FORSIKTIG: Luftventilene må ikke blokkeres og må ha fri tilgang til luft med romtemperatur for avkjøling.
FORSIKTIG: Gummiføttene må IKKE fjernes fra produktet med mindre en Allied Telesyn vertikal monteringschassis er i bruk.
DRIFTSTEMPERATUR
Dette produktet har blitt fremstilt til bruk med maksimum romtemperatur på 40 grader celsius.
vii
ALLE LAND: Produktet må installeres i samsvar med de lokale og nasjonale elektriske koder.
Emissão de interferência de radiofrequência
EN55022 Classe A
AVISO: Num ambiente doméstico este produto pode causar interferência na radiorrecepção e, neste caso, pode ser necessário que o
utente tome as medidas adequadas.
Imunidade
Segurança Eléctrica
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
SEGURANÇA
AVISOS SOBRE CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
ATENÇÃO: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
Para evitar CHOQUE ELÉTRICO, não retire a tampa. Não contém peças que possam ser consertadas pelo usuário. Este aparelho
contém VOLTAGENS PERIGOSAS e só deve ser aberto por um técnico qualificado e treinado. Para evitar a possibilidade de CHOQUE
ELÉTRICO, desconecte o aparelho da fonte de energia elétrica antes de conectar e desconectar os cabos da LAN.
PERIGO DE CHOQUE CAUSADO POR RAIO
PERIGO: NÃO TRABALHE no equipamento ou nos CABOS durante períodos suscetíveis de QUEDAS DE RAIO.
CUIDADO: O CABO DE ALIMENTAÇÃO É UTILIZADO COMO UM DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO.
PARA DESELETRIFICAR O EQUIPAMENTO desconecte o cabo de alimentação.
INSTALAÇÃO
ELÉTRICO—AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM
Este produto ajustar-se-á automaticamente a qualquer voltagem que esteja dentro dos limites indicados no rótulo.
ELÉTRICO—EQUIPAMENTOS DO TIPO CLASSE 1
DEVE SER FEITA LIGAÇÃO DE FIO TERRA PARA ESTE EQUIPAMENTO. O plugue deve ser conectado a uma tomada com ligação
de fio terra. Tomadas sem ligação de fio terra podem transmitir voltagens perigosas a peças metálicas expostas.
ELÉTRICO—AVISO SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO
Use cabo de alimentação com comprimento máximo de 4, 5 metros, com uma capacidade mínima de 6 amp e 250 V, fabricado de
material para cabo HAR com conector moldado IEC 320 em uma extremidade e, na outra extremidade, um plugue aprovado para uso
no país em questão .
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
CUIDADO: Este modelos foram projetados para funcionar na posição HORIZONTAL. NÃO DEVE SER EFETUADA INSTALAÇÃO
VERTICAL sem o uso de um chassis de montagem vertical Allied Telesyn projetado para este fim específico.
CUIDADO: As entradas de ar não devem ser bloqueadas e devem ter acesso livre ao ar ambiente para arrefecimento adequado do
aparelho.
CUIDADO: NÃO RETIRE os calços de borracha do produto a menos que esteja sendo usado um chassis de montagem vertical Allied
Telesyn.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
Este produto foi projetado para uma temperatura ambiente máxima de 40 graus centígrados.
TODOS OS PAÍSES: Instale o produto de acordo com as normas federais e locais para instalações elétricas.
Emisión RFI
EN55022 Clase A
ADVERTENCIA: en un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso, puede requerirse del usuario
que tome las medidas que sean convenientes al respecto.
Inmunidad
Seguridad eléctrica
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
SEGURIDAD
AVISOS ELECTRICOS
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCHOQUE
Para evitar un ELECTROCHOQUE, no quite la tapa. No hay ningún componente en el interior al cual puede prestar servicio el
usuario. Esta unidad contiene VOLTAJES PELIGROSOS y sólo deberá abrirla un técnico entrenado y calificado. Para evitar la
posibilidad de ELECTROCHOQUE desconecte la corriente eléctrica que llega al producto antes de conectar o desconectar los cables
LAN.
PELIGRO DE RAYOS
PELIGRO: NO REALICE NINGUN TIPO DE TRABAJO O CONEXION en los equipos o en LOS CABLES durante TORMENTAS DE
RAYOS
ATENCION: EL CABLE DE ALIMENTACION SE USA COMO UN DISPOSITIVO DE DESCONEXION. PARA DESACTIVAR EL
EQUIPO, desconecte el cable de alimentación.
INSTALACION
ELECTRICO—AUTO-AJUSTE DE TENSION
Este producto se ajustará automáticamente a cualquier tensión entre los valores máximos y mínimos indicados en la etiqueta.
ELECTRICO—EQUIPO DEL TIPO CLASE 1
ESTE EQUIPO TIENE QUE TENER CONEXION A TIERRA. El cable tiene que conectarse a un enchufe con tierra debidamente
instalado. Un enchufe que no está correctamente instalado podría ocasionar tensiones peligrosas en las partes metálicas están
expuestas.
viii
ELECTRICO—ADVERTENCIA SOBRE EL CABLE
Use un cable eléctrico con un máximo de 4, 5 metros de largo, con una capacidad mínima de 6 amperios, 250 V, hecho de cable HAR,
con el conector moldeado IEC 320 en un extremo y con un enchufe que está aprobado por el país de uso final en el otro.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ATENCION: Estos modelos están diseñados para operar en posición HORIZONTAL. NO SE DEBEN MONTAR VERTICALMENTE
sin el uso de un chasis de montaje vertical de Allied Telesyn que se ha diseñado para este fin.
ATENCION: Las aberturas para ventilación no deberán bloquearse y deberán tener acceso libre al aire ambiental de la sala para su
enfriamiento.
ATENCION: NO separe las patas de goma del producto a menos que se esté usando un chasis de montaje vertical de Allied Telesyn.
TEMPERATURA REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN
Este producto está diseñado para una temperatura ambiental máxima de 40 grados C.
PARA TODOS LOS PAÍSES: Monte el producto de acuerdo con los Códigos Eléctricos locales y nacionales.
Radiostörning
EN55022 Klass A
VARNING: Denna produkt kan ge upphov till radiostörningar i hemmet, vilket kan tvinga användaren till att vidtaga erforderliga
åtgärder.
Immunitet
Elsäkerhet
EN50082-1
EN60950, UL1950, CSA 950
SÄKERHET
TILLKÄNNAGIVANDEN BETRÄFFANDE ELEKTRICITETSRISK:
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
För att undvika ELEKTRISK stöt, ta ej av locket. Det finns inga delar inuti som behöver underhållas. Denna apparat är under
HÖGSPÄNNING och får endast öppnas av en utbildad kvalificerad tekniker. För att undvika ELEKTRISK STÖT, koppla ifrån
produktens strömanslutning innan LAN-kablarna ansluts eller kopplas ur.
FARA FÖR BLIXTNEDSLAG
FARA: ARBETA EJ på utrustningen eller kablarna vid ÅSKVÄDER.
VARNING: NÄTKABELN ANVÄNDS SOM STRÖMBRYTARE FÖR ATT KOPPLA FRÅN STRÖMMEN, dra ur nätkabeln.
INSTALLATION
ELEKTRISKT—AUTOMATISK SPÄNNINGSJUSTERING
Denna produkt justeras automatiskt till alla spänningar inom omfånget som indikeras på produktens märkning.
ELEKTRISKT—TYP KLASS 1 UTRUSTNING
DENNA UTRUSTNING MÅSTE VARA JORDAD. Nätkabeln måste vara ansluten till ett ordentligt jordat uttag. Ett felaktigt uttag
kan göra att närliggande metalldelar utsätts för högspänning. Apparaten skall anslutas till jordat uttag, när den ansluts till ett
nätverk.
ELEKTRISKT—ANMÄRKNING BETRÄFFANDE KABELN
Använd en kabel med maximum längd 4,5 meter och minimum 6 amp nominal, 250V, av HAR kabelfabrikat med ett specialutformat
IEC 320-kontaktdon i ena änden och i den andra en plugg som godkänts i landet där produkten används.
MONTERINGSINSTRUKTIONER
VARNING: Dessa modeller är konstruerade för användning i HORISONTALLÄGE. VERTIKALMONTERING får EJ UTFÖRAS utan
att ett Allied Telesyn specialkonstruerat vertikalt monteringschassi används.
VARNING: Luftventilerna får ej blockeras och måste ha fri tillgång till omgivande rumsluft för avsvalning.
VARNING: Ta ej bort gummifötterna från produkten om inte ett Allied Telesyn vertikalt monteringschassi används.
DRIFTSTEMPERATUR
Denna produkt är konstruerad för rumstemperatur ej överstigande 40 grader Celsius.
ALLA LÄNDER: Installera produkten i enlighet med lokala och statliga bestämmelser för elektrisk utrustning.
ix
Table of Contents
Electrical Safety and Installation Requirements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Chapter 1
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CentreCOM AT-3624TS and AT-3624TRS Hubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chassis Arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Further Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
3
4
4
5
6
Chapter 2
Hardware Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Site Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installing Hubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Port Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Network Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUI Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Station Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Back Panel Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LED Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hub Status Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Port Status Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
xi
Chapter 3
AT-3624TS Connectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
AT-3624TS Port Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Station Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
UTP Hub-to-MAU Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LED Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hub Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Port Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Back Panel Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Sample Installations of the AT-3624TS Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Chapter 4
AT-3624TRS Connectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Controllers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
AT-3624TRS Port Configurations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Station Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
UTP Hub-to-MAU Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
LED Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Hub Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Port Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Back Panel Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Sample Installations of the AT-3624TRS Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chapter 5
Troubleshooting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Appendix A
Data Cabling Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
10BASE-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
UTP Wiring Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
10BASE-T Point-to-Point Cabling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
10BASE-FL/FOIRL Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10BASE2 (Thin) Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10BASE5 (Thick) Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
AUI Drop Cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
xii
Appendix B
Glossary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Appendix C
Technical Support Fax Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Incident Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Appendix D
AT-3624TS/AT-3624TRS Manual Feedback
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Appendix E
Where To Find Us
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Appendix F
Index
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
List of Figures
Figure 1: AT-3624TS Front and Back Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Figure 2: AT-3624TS Front and Back Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 3: AT-3624TRS Front and Back Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 4: Populated 8-Slot Chassis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 5: Removing the Interrepeater Bus Dust Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 6: Removing Rubber Feet from Module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 7: Attaching Chassis Guides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 8: AUI Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9: Hub Status LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10: AT-3624TS Front and Back Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 11: AUI Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 12: 50-Pin Telco Receptacle (RJ21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 13: Harmonica Adapter for AT-3624TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 14: AT-3624TS Repeater Port LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 15: AT-3624TRS Front and Back Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 16: AUI Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 17: AT-3624TRS Port LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 18: 10BASE-T UTP Cabling Hub-to-MAU (Straight-Through) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 19: Pin 1 Orientation on an RJ45 Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 20: 10BASE-T UTP Cabling Hub-to-Hub or MAU-to-MAU (Crossover) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 21: Hub-to-MAU Wiring Usable (Diagram A) and Unusable (Diagram B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 22: Hub-to-Hub or MAU-to-MAU Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
List of Tables
Table 1: AT-3624TS and AT-3624TRS Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2: ATI Micro Transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 3: AT-3624TS Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 4: ATI Micro Transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 5: 50-Pin Telco Pin-Out for the AT-3624TS Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 6: AT-3624TRS Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 7: ATI Micro Transceiver Choices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 8: UTP Wiring Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
xiii
Chapter 1
Overview
This manual describes the hardware features and installation procedures
for Allied Telesyn International (ATI)’s set of “Slave” modules that are not
manageable as standalone devices. These devices include the AT-3624TS
and AT-3624TRS models. For information on the software installation and
network management aspects of AT-3600 Series hubs, see the separate
CentreCOM 3600 Series and AT-S4 Firmware Module Network Operations
Manual.
CentreCOM AT-3624TS and AT-3624TRS Hubs
CentreCOM AT-3624TS and AT-3624TRS are multiple port hubs designed
to offer maximum flexibility for both workgroup and department needs.
These hubs can operate as non-managed hubs or are manageable in an
ATI department concentrator chassis.
Note
This manual refers to two or more chassis-mounted hubs, at least one of
which is manageable, as a department concentrator. The term hub refers to
either a standalone hub (i.e., a single manageable repeater) or a
department concentrator configuration.
AT-3600 Series Slave hubs are based on an Application-Specific Integrated
Circuit (ASIC) ATI developed for maximum functionality and reliability.
Figure 1 shows a sample AT-3600 Series Slave hub, in this case an
AT-3624TS model.
1
Overview
Telco
ports
Port
activity
LEDs
Front
13
15
17
19
21
23
Back
AUI
port
Interrepeater
bus port
Hub
status
LEDs
Figure 1: AT-3624TS Front
and Back Panels
The AT-3624TS uses two 50-pin Telco connectors. Using an AT-ADAPT-2
or an octopus cable to the AT-3624TS also enables the use of RJ45
connectors.
Features
Table 1 summarizes the features of the AT-3624TS and AT-3624TRS hubs.
Specifically, this table calls out the model number, port count, and media/
connector type for each Slave hub.
Table 1: AT-3624TS and AT-3624TRS Features
Model Number
Port Count
Media/Connector Type
Power Cord
AT-3624TS-15
24
50-Pin Telco Connectors
U.S.A. Power Cord
AT-3624TS-25
24
50-Pin Telco Connectors
Without Power Cord
AT-3624TRS-15
24
RJ45 Connectors
U.S.A. Power Cord
AT-3624TRS-25
24
RJ45 Connectors
Without Power Cord
The hubs are IEEE 802.3 compliant and Ethernet compatible. When used
in conjunction with an AT-3600 Master in a department concentrator
chassis, the AT-3624TS and AT-3624TRS support ATI’s Omega Agent,
Simple Network Management Protocol (SNMP), the second version of the
Management Information Base (MIB-II) and Hub MIB.
For the Slave hubs to be manageable, another hub must perform as a
Master in the chassis. Hubs in the AT-3600 Series that can function as a
Master are the AT-3606F, the AT-3606F/SMA, the AT-3606F/SM, the
AT-3606F/SC, the AT-3606F/ST, the AT-3608, the AT-3612T, the
AT-3612TR, the AT-3624T, and the AT-3624TR.
2
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Each manageable AT-3600 Series hub is a single building block for both
standalone (repeater) and chassis (department concentrator)
configurations. ATI supplies desktop and rackmount department
concentrator chassis that can hold up to eight AT-3600 Series hubs. Since
the department concentrator chassis connects hub modules across a
backplane, a fully populated department concentrator behaves as a single
hub in the network topology. This enables you to build and reconfigure
networks easily, efficiently and at minimum expense.
AT-3624TS and AT-3624TRS hubs include the following features:
Configurations
❑
Comprehensive network-management-agent capabilities,
including Simple Network Management Protocol (SNMP), when
configured with a Master in a department concentrator.
❑
Proprietary Application Specific Integrated Circuits (ASICs) that
provide repeating and network analog interface for Unshielded
Twisted Pair (UTP).
❑
24 10BASE-T ports using 24 RJ45 connectors (front panel) on the
AT-3624TRS.
❑
24 10BASE-T ports using two 50-pin Telco connectors (front panel)
on the AT-3624TS.
❑
One Attachment Unit Interface (AUI) port (back panel).
❑
One backplane connector containing an interrepeater bus.
❑
An internal universal power supply.
❑
Advanced IEEE 802.3/Ethernet hub functionality.
❑
Diagnostic light-emitting diode (LED) support.
❑
Capability to connect to a network backbone through a transceiver.
Commonly called Slave hubs because of their dependence on a Master hub
for management, the AT-3624TS and AT-3624TRS hubs can function in
any of the following three configurations:
❑
As a standalone hub: A standalone hub performs simple
regeneration and retiming tasks in a variety of network
configurations.
❑
As a hub module in an ATI 3600 series chassis: When installed in
an ATI 3600 series chassis up to eight modules can collectively act
as a single logical hub without a Master.
❑
As a managed module with a Master in a chassis: For the
AT-3624TS or AT-3624TRS to be managed, it must be included in
a department concentrator with a Master. The hub modules are
linked to the Master through interrepeater bus ports connected
with a standard chassis backplane. This is a managed module
configuration.
3
Overview
There are desktop and rackmount department concentrator chassis
available to hold from two to eight AT-3600 series hubs. Since the
department concentrator chassis connects hub modules across a
backplane, a fully populated department concentrator behaves as a single
hub in the network topology.
Both the AT-3624TS and the AT-3624TRS repeat 10BASE-T signals
according to IEEE 802.3 hub specifications. Both the AT-3624TS and the AT3624TRS repeat 10BASE-T signals according to IEEE 802.3 hub specifications. In an
eight-slot department concentrator chassis like the one shown in Figure 4, up to 181
ports may be monitored (seven Slaves containing 24 10BASE-T station ports each
and one Master containing 12 10BASE-T station ports and one AUI network port).
Note
The AUI network ports on the seven Slaves in an eight-slot department
concentrator cannot be used because they reside on the back panel of the
hub and are, therefore, blocked by the backplane.
You can expand the number of ports by stacking multiple AT-3624TS and
AT-3624TRS hubs through the backplane connector, making a single
logical hub.
Controllers
Connectivity
Both the AT-3624TS and AT-3624TRS hubs use an ATI proprietary
multiple port hub controller to retime and regenerate signals and
communicate with the network management software. The port status for
each of the ports is indicated by an LED display.
The AT-3624TS and AT-3624TRS hubs have multiple ports, each with
different connectors to provide flexibility.
❑
The AT-3624TS has two 50-pin Telco connectors for Unshielded
Twisted Pair (UTP), as shown in Figure 2.
Telco connectors
Front
13
Figure 2: AT-3624TS Front
and Back Panels
17
19
21
23
Back
❑
4
15
The AT-3624TRS has 24 RJ45 connectors for UTP, as shown in
Figure 3.
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Front
RJ45 connectors
NO LINK
Figure 3: AT-3624TRS
Front and Back
Panels
Chassis
Arrangements
Back
An individual AT-3624TS or AT-3624TRS hub can be mixed and matched
with other AT-3600 Series hubs for a managed or non-managed
department concentrator. Various chassis models are available for desktop
or rackmount configurations. These include 1-, 2-, 3-, 4-, 7-, and 8-module
combinations for desktop or 19-inch rackmount installations with
standard or segmented backplanes. Call your ATI sales representative for
details.
You can configure up to eight AT-3600 Series hubs in a rackmount model.
When fully populated with an ATI Master and any combination of
connected AT-3624TS or AT-3624TRS hubs, this chassis creates a single
department concentrator, as shown in Figure 4.
FOIRL NETWORK PORTS 1-6
RS-232
TERMINAL PORT
1
2
3
4
5
6
ON LINE
ON LINE
ON LINE
ON LINE
ON LINE
ON LINE
POWER
STATUS
CentreCOM 3606F
FAULT
AUI
IEEE 802.3/ETHERNET FOIRL
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
TX
RX
TX
RX
RECEIVE
TX
RECEIVE
RX
TX
RECEIVE
RX
TX
RX
RECEIVE
TX
RECEIVE
POWER
RX
RECEIVE
APPLIQUÉ PORT
FOIRL NETWORK PORTS 1-6
1
2
ON LINE
3
ON LINE
RS-232
TERMINAL PORT
4
ON LINE
5
ON LINE
6
ON LINE
CentreCOM 3606F
ON LINE
FAULT
AUI
IEEE 802.3/ETHERNET FOIRL
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
TX
RX
TX
RX
RECEIVE
TX
RECEIVE
RX
TX
RECEIVE
RX
TX
RX
RECEIVE
TX
RECEIVE
APPLIQUÉ PORT
2
ON LINE
3
ON LINE
ON
4
5
ON LINE
ON
ON LINE
ON
6
7
ON LINE
ON
ON LINE
ON
RS-232
TERMINAL PORT
STATUS
RS-232
TERMINAL PORT
STATUS
RS-232
TERMINAL PORT
STATUS
POWER
8
ON LINE
ON
ON LINE
ON
ON
CentreCOM 3608
FAULT
AUI
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE2
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
POWER
RECEIVE
APPLIQUÉ PORT
FOIRL NETWORK PORTS 1-8
1
2
ON LINE
3
ON LINE
ON
4
5
ON LINE
ON
ON LINE
ON
6
7
ON LINE
ON
ON LINE
ON
POWER
8
ON LINE
ON
ON LINE
ON
ON
CentreCOM 3608
FAULT
AUI
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE2
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
TERMINATOR
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
RECEIVE
OFF
POWER
TERMINATOR
RECEIVE
RECEIVE
APPLIQUÉ PORT
PORT ACTIVITY
10 BASE T NETWORK PORTS 1-12
PORT STATUS
No Link
Link
Receiving
STATUS
P
O
W
E
R
COLLISION
MASTER
INDICATOR STATUS
Indicator OFF
Indicator ON
Indicator FLASHING
LINK
2
4
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
POWER
CentreCOM 3612T
FAULT
FOIRL
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE2
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
FAULT
POWER
ACTIVITY
APPLIQUÉ PORT
PORT ACTIVITY
10 BASE T NETWORK PORTS 1-12
PORT STATUS
No Link
Link
Receiving
STATUS
P
O
W
E
R
COLLISION
MASTER
Backup
POWER
RX
RECEIVE
FOIRL NETWORK PORTS 1-8
1
Master
POWER
STATUS
INDICATOR STATUS
Indicator OFF
Indicator ON
Indicator FLASHING
RS-232
TERMINAL PORT
LINK
2
4
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
POWER
STATUS
CentreCOM 3612T
FAULT
FOIRL
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE2
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
FAULT
Slave
modules
POWER
ACTIVITY
APPLIQUÉ PORT
PORT ACTIVITY
10 BASE T NETWORK PORTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
1
PORT STATUS
INDICATOR STATUS
No Link
Link
Receiving
Indicator OFF
Indicator ON
Indicator FLASHING
2
4
6
8
1
3
5
7
10
12
9
11
2 3 4
5
6 7
RS-232
TERMINAL PORT
8
LINK
POWER
STATUS
CentreCOM 3612TR
FAULT
10 BASE-T
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE2
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
MASTER
IEEE 802.3/ETHERNET 10 BASE-T
24 PORT HUB / REPEATER
CentreCOM 3624TRS
POWER
X
APPLIQUÉ PORT
10 BASE-T NETWORK PORTS
PORT ACTIVITY
PORT STATUS
INDICATOR STATUS
NO LINK
INDICATOR OFF
LINK
INDICATOR ON GREEN
RECEIVING
STATUS
INDICATOR FLASHING GREEN
PARTITIONED
INDICATOR ON AMBER
COLLISION
POWER
INDICATOR FLASHING AMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FAULT
ACTIVITY
POWER
Figure 4: Populated 8-Slot
Chassis
5
Overview
In the example above, the top slot is an AT-3606F Master, while the second
slot from the top contains an AT-3612T Backup. If the AT-3606F Master
should fail, the AT-3612T would take over as the Master. The remaining
slots are occupied by AT-3624TRS modules, acting as managed Slaves.
Note
Not all slots have to be populated, and populated slots do not have to be
contiguous. The Master is the top-most module. Any Slave above the
Master will not be managed.
Further Information
For further information on Omega and AT-S4 capabilities and installation,
see CentreCOM 3600 Series and AT-S4 Firmware Module Network
Operations Manual.
6
Chapter 2
Hardware Installation
Installing the AT-3624TS and the AT-3624TRS simply involves plugging
the hub into a power source. Additional specific information on installing
the hub in a department concentrator chassis is in the manual included
with the chassis.
Site Preparation
Attention
Before installing your ATI hub, read the safety installation requirements
starting on page i.
Location
Both fiber hubs can operate as standalone devices or installed in a 19-inch
rackmount or desktop chassis. Multiple hubs can be combined in an ATI
chassis.
Ventilation
The site must have adequate ventilation to provide an operating
environment consistent with the AT-3624TS and AT-3624TRS
specifications. The ventilation openings located on the sides of the chassis
should never be blocked. These hubs have internal fans to aid in cooling.
Attention
Maximum ambient temperature is 40o C with a department concentrator
chassis.
Power
Power connections for each hub should be able to provide 50 watts at 120
VAC for U.S.A. versions, and 100-120/200-240 VAC, 50/60Hz for
international versions. It is customary to use dedicated power circuits or
power conditioners to supply power to the network devices. This aids in
isolating the network equipment from electrical power “noise.”
7
Hardware Installation
Installing Hubs
This section contains two separate procedures for installing AT-3600
Series slave modules:
❑
Standalone installation.
❑
Installation in a managed hub configuration in a concentrator
chassis.
Installing a standalone hub
The following procedure details how to install an AT-3600 Series hub in a
standalone configuration:
1. Plug one end of the power cord into the hub’s power receptacle and the
other end into a power outlet.
2. Check to see that the Power indicator illuminates and performs a
self-test.
3. Plug your data cables into the hub and the network device.
The Link indicator for each connected port will illuminate.
If one or more of the ports are transferring data, the Receive and
Activity indicators will illuminate.
The AT-3624TS or AT-3624TRS is now ready to serve as a non-managed
hub.
Installing a slave module in a four- or eight-slot managed hub
configuration
Attention
Improper installation of the chassis can expose personnel to high voltages,
risking the possibility of injury or death.
Attention
Improper installation in a chassis may expose the hubs to debris and block
vents, causing damage because of insufficient cooling.
Attention
When installing multiple ATI hubs in a chassis with power, setting the
chassis voltage switch too high (at 240V when 120V is required) will cause
overheating of the fans. Setting the voltage too low (at 120V when 240V is
required) will reduce the effectiveness of the fans and thus cause
overheating of the installed hub modules. Check the specific chassis model
to determine the correct voltage setting.
8
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
The following procedure details how to install an AT-3600 Series slave
module in a managed hub configuration in a concentrator chassis:
1. Check to be sure another module is already functioning as the Master
unit in the chassis.
2. Remove the interrepeater bus dust cover from the back of any newly
shipped AT-3600 slave module before installing it in a multi-module
chassis. The interrepeater bus port is located on the back panel of every
AT-3600 module. See Figure 5.
S
STATU
BUS
ATER
REPE
INTER
LT
FAU
R
MASTE
ER
POW
ET TE
CASS
ARE
FIRMW
DustDust
Cover
Cover
AT-36xx
withwith
dustdust
cover
installed
AT-36xx
cover
installed
InterrepeaterBus
Interrepeater
Bus
Port Port
Connector
Connector
S
STATU
BUS
ATER
REPE
INTER
LT
FAU
R
MASTE
ER
POW
ET TE
CASS
ARE
FIRMW
Figure 5: Removing the
Interrepeater Bus
Dust Cover
SE 2
T 10 BA
ERNE
/ ETH PEATER
802.3
IEEE HUB / REnagement
RT
Ma
8 PO work
Net
with
AT-36xx
with with
dust dust
cover
removed
AT-36xx
cover
removed
3. Remove the rubber feet from the bottom of any newly shipped AT-3600
Series module before installing it in a multi-module chassis. See
Figure 6.
AUI
Rubber foot
(1 of 4)
Figure 6: Removing Rubber
Feet from Module
Reinstall
all 4 screws
4. Reinstall the screws, after removing the rubber feet, to prevent the
module casing from expanding and warping.
9
Hardware Installation
5. Attach the chassis guide/handle assembly to each side of the module,
using the screws provided with the chassis. See Figure 7.
PORT ACTIVITY
10 BASE T NETWORK PORTS
PORT STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No Link
Link
Receiving
1
2 3 4
5
6 7
8
INDICATOR STATUS
Indicator OFF
Indicator ON
Indicator FLASHING
LINK
RS-232
TERMINAL PORT
STATUS
POWER
CentreCOM 3612TR
TM
2
4
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
10 BASE-T
AUI
FAULT
MASTER
IEEE 802.3/ETHERNET 10BASE2
MULTIPORT HUB / REPEATER
with Network Management
POWER
APPLIQUÉ PORT
Front of
module
Chassis
guide handle
Figure 7: Attaching Chassis
Guides
Attention
Figure 7 shows a sample guide assembly only; some chassis models use a
different type of guide assembly.
6. Make sure the chassis guide handles are aligned with the front (i.e.,
connector side) of the module, as shown in Figure 7.
7. If necessary, remove the blank faceplate/air-dam assembly from the
slot in which you will be installing the module.
8. Align the guide rails on either side of the module with the grooves in
the chassis slot.
9. Slide the module along the chassis guide in the chassis, but do not seat
it in the chassis backplane connector.
10. Plug in the newly installed module’s power cord.
11. Check to see that the Power indicator illuminates.
12. Seat the module carefully and firmly in the chassis backplane.
Attention
When using the hot swapping method to insert or remove hub modules, you
must be sure that the power cord on each unit is plugged in. To enable hot
swapping, you must disconnect the module from the backplane before you
unplug the power cord.
13. Attach the module to the chassis, using the screws provided with the
chassis.
14. Connect your data cables to the hub and the network.
15. Check the Link indicators.
If one or more of the ports on the module are transferring data, the
Activity and Receive indicators will illuminate.
10
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
The AT-3600 Series slave module is now active in the chassis as a
component of a network concentrator.
For confirmation, you can obtain hub and port status information via
network management. To enable management from a PC monitor, the PC
must be connected to the Master unit through the Master’s RS232 port.
Attention
Upon initial power-up, the LEDs (including the red Fault lights) on all
units connected through a chassis backplane will activate. This is a normal
cycling function and is not any indication of a problem.
Attention
If you need to reinstall or update the network management software in a
hub module, refer to the CentreCOM 3600 Series and AT-S4 Firmware
Module Network Operations Guide.
Port Configurations
Network Ports
AUI Port
AT-3600 Series slave models feature a variety of port counts and support a
variety of media, including:
❑
Fiber optic (FOIRL, 10BASE-FL), using ST connectors.
❑
Fiber optic (FOIRL, 10BASE-FL), using SMA connectors.
❑
Thinnet (10BASE2), using BNC connectors.
❑
UTP/STP (10BASE-T), using Telco RJ21 or RJ45 connectors.
❑
Thick Ethernet (10BASE5), using the AUI connector.
Manageable AT-3600 Series slave modules have a fixed AUI port,
illustrated in Figure 8. The AUI port is located on the back panels of the
AT-3624TS and AT-3624TRS modules and on the front panels of hub
modules with management capability.
AUI PORT
Figure 8: AUI Network Port
11
Hardware Installation
In a standalone configuration, you may use this port to connect the hub to
the network. In a managed hub, the Master’s AUI port may be used for the
network connection. In a non-managed hub configuration, if you are using
a two- or three-slot chassis, one AUI port is used for the network
connection and the remaining AUI port(s) may be used for station
connections. Table 2 shows the ATI micro-transceivers available for this
purpose.
Table 2: ATI Micro Transceivers
Station Ports
Back Panel
Features
Model
Description
AT-MX25F or AT-MX50F/SM
Fiber Optic (10BASE-FL), SMA Connector
AT-MX26F or AT-MX40F/ST
Fiber Optic (10BASE-FL), ST Connector
AT-MX55F/SC
Fiber Optic (10BASE-FL), SC Connector
AT-210T or AT-210TS or AT-MX20T
UTP (10BASE-T)
AT-MX10 or AT-MX10S
Thin Ethernet (10BASE2)
For wiring flexibility, ATI offers 10BASE-T hubs with both individual port
connectors and composite connectors for 25-pair cable. The AT-3624TRS
has 24 shielded RJ45 connectors for UTP cable. The AT-3624TS has two
50-pin Telco (RJ21) connectors. Chapter 3 and Chapter 4 in this manual
provide more detailed information about each model’s station ports.
The AT-3624TS and AT-3624TRS have the same back panel layout and
features, including:
❑
Interrepeater bus connector that attaches the AT-3600 module to
the backplane bus in a concentrator chassis.
❑
Status indicators providing information on the hub as a whole; for
convenience, these LEDs appear on both the front and back panels.
❑
AUI port.
LED Displays
AT-3600 Series slave modules have two types of LED displays:
12
❑
Hub status indicators show the overall condition of the module.
❑
Port indicators show the condition of each port connection. They
vary with module type; later chapters of this manual give specifics.
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Hub Status
Indicators
The LEDs shown in Figure 9 appear on the back panel of each AT-3600
Series slave.
STATUS
POWER
ACTIVITY
FAULT
Figure 9: Hub Status LEDs
POWER—Green whenever power is applied.
FAULT—(OFF under normal operational conditions):
❑
Stays red for a very short time while power-on/reset diagnostics are
run; remains continually red if a malfunction occurs during the
diagnostics.
❑
Turns red (on a Master only) if the Master fails; if the Backup
detects a failure of the Master, the Backup takes over the Master
function.
ACTIVITY— The Activity indicator will flash when Ethernet packets are
being transmitted to all repeater ports.
Port Status
Indicators
The AT-3624TS and AT-3624TRS hub and port indicators on the hubs’
front panels provide visual diagnostic and activity information for
network analysis. A detailed description of the LED displays specific to
each module is provided in Chapter 3 and Chapter 4 of this manual.
13
Chapter 3
AT-3624TS Connectivity
The CentreCOM AT-3624TS is a multiport repeater designed to offer
maximum flexibility for both workgroup and department needs.
Specifically, the AT-3624TS uses two 50-pin Telco connectors. In addition,
you can connect an AT-ADAPT-2, or an octopus cable, to the AT-3624TS,
enabling you to use RJ45 connectors.
Note
This manual refers to two or more chassis-mounted repeaters, at least one
of which is manageable, as a department concentrator. The term hub refers
to either a standalone repeater (i.e., a single manageable repeater) or a
department concentrator configuration.
The AT-3624TS repeater is based on an Application-Specific Integrated
Circuit (ASIC) developed by ATI for maximum functionality and
reliability. Figure 10 shows the front and back panels of the AT-3624TS
model repeater.
Telco connectors
Port activity LEDs
Hub status
LEDs
Front
13
15
17
19
21
23
Back
Figure 10: AT-3624TS Front
and Back Panels
AUI port
Interrepeater bus port
15
AT-3624TS Connectivity
Since the AT-3624TS model does not incorporate management agent
software, it can operate only as part of a non-managed hub or as a Slave
module in an ATI department concentrator chassis.
Features
Table 3 summarizes the features of the AT-3624TS repeater, including
model number, port count, and media/connector type.
Table 3: AT-3624TS Features
Model Number
Port Count
Media/Connector Type
AT-3624TS-15
24
50-Pin Telco Connectors
AT-3624TS-25
24
50-Pin Telco Connectors
The AT-3624TS repeater is IEEE 802.3 compliant and Ethernet
compatible. When used in conjunction with an AT-3600 Master in a
department concentrator chassis, the AT-3624TS can support ATI’s
Omega Agent, Simple Network Management Protocol (SNMP), the second
version of the Management Information Base (MIB-II), and Hub MIB.
For the AT-3624TS to be manageable, another repeater must perform as a
Master in the chassis. Repeaters in the AT-3600 series that can function
as a Master are the AT-3606F, the AT-3606F/SMA, the AT-3606F/SC, the
AT-3606F/SM, the AT-3606F/ST, the AT-3608, the AT-3612T, the
AT-3612TR, the AT-3624T, and the AT-3624TR.
Each manageable AT-3600 Series Repeater is a single building block for
both standalone (repeater) and chassis (department concentrator)
configurations. ATI supplies desktop and rackmount department
concentrator chassis that can hold up to eight AT-3600 Series Repeaters.
Since the department concentrator chassis connects repeater modules
across a backplane, a fully populated department concentrator behaves as
a single repeater in the network topology. This enables you to build and
reconfigure networks easily, efficiently and at minimum expense.
Configurations
16
The AT-3624TS is what is commonly called a Slave repeater because
depends on a Master repeater for management. The AT-3624TS repeater
can function in any of the following three configurations:
❑
As a standalone repeater: A standalone repeater performs simple
regeneration and retiming tasks in a variety of network
configurations.
❑
As a hub module in an ATI 3600 series chassis: When installed in
an ATI 3600 series chassis up to eight modules can collectively act
as a single logical repeater without a Master.
❑
As a managed module with a Master in a chassis: For the
AT-3624TS to be managed, it must be included in a department
concentrator with a Master. The hub modules are linked to the
Master through interrepeater bus ports connected with a standard
chassis backplane.
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
There are desktop and rackmount department concentrator chassis
available to hold from two to eight AT-3600 series repeaters. Since the
department concentrator chassis connects repeater modules across a
backplane, a fully populated department concentrator behaves as a single
repeater in the network topology.
The AT-3624TS module repeats 10BASE-T signals according to IEEE
802.3 specifications. In an eight-slot department concentrator, up to 181
ports may be monitored (seven Slaves containing 24 10BASE-T station
ports each and one Master containing 12 10BASE-T station ports and one
AUI network port).
Note
The AUI network ports on an installation of seven Slave hubs in an
eight-slot department concentrator cannot be used because they reside on
the back panel of the repeater and are blocked by the backplane.
You can expand the number of ports by stacking multiple AT-3624TS
repeaters through the backplane connector, making a single logical
repeater.
Controllers
The AT-3624TS module uses an ATI proprietary multi-port repeater
controller to retime and regenerate signals and communicate with the
network management software. The port status for each of the ports is
indicated by an LED display.
AT-3624TS Port Configurations
Network Port
The AT-3624TS repeater has an AUI port, as shown in Figure 11, located
on the back panel. This port may be used to connect the repeater to the
network in the standalone configuration. In a managed hub, the Master’s
AUI port may be used for the network connection. In a non-managed hub
configuration, if you are using a two- or three-slot chassis, one AUI port is
used for the network connection and the remaining AUI port(s) may be
used for station connections.
AUI PORT
Figure 11: AUI Network Port
17
AT-3624TS Connectivity
Table 4 shows the ATI micro transceivers available for network
connections.
Table 4: ATI Micro Transceivers
Station Ports
Model
Description
AT-MX25F or AT-MX50F/SM
Fiber Optic (10BASE-FL), SMA Connector
AT-MX26F or AT-MX40F/ST
Fiber Optic (10BASE-FL), ST Connector
AT-MX55F/SC
Fiber Optic (10BASE-FL), SC Connector
AT-210T or AT-210TS or AT-MX20T
UTP (10BASE-T)
AT-MX10 or AT-MX10S
Thin Ethernet (10BASE2)
For wiring flexibility, ATI offers 10BASE-T repeaters with both individual
port connectors and composite connectors for 25-pair cable. The
AT-3624TS has two 50-pin Telco (RJ21) connectors.
50-Pin Telco Receptacle (For Model AT-3624TS). The 50-pin Telco
receptacle on the AT-3624TS repeaters is shown in Figure 12.
RD + 26
27 TD +
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Figure 12: 50-Pin Telco
Receptacle (RJ21)
RD -
1
2
TD -
50-Pin Telco-to-RJ45 Octopus Cables (For Model AT-3624TS). he
10BASE-T octopus cable breaks out the AT-3624TS hub 50-pin Telco
connector to individual RJ45 connectors for connecting directly into a
patch panel in the wiring closet. When purchasing an octopus cable, make
sure that it is wired for 10BASE-T.
50-Pin Telco-to-RJ45 Harmonica (For Model AT-3624TS). ATI offers
a harmonica adapter, model AT-ADAPT-2. The harmonica-style adapter
for the AT-3624TS, shown below, allows direct conversion from the 50-pin
Telco-to-RJ45 receptacles. Since there are many different standards for
the pin-out of the harmonica adapter, make sure that the pin-out of the
adapter you use complies with the 10BASE-T wiring specification. Refer to
Table 5 for the pin-out of the Telco connectors for the AT-3624TS repeater
when ordering 10BASE-T harmonica adapters from your wiring vendor, or
order model AT-ADAPT-2 from your ATI representative. Figure 13 shows
the harmonica-style adapter.
18
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Figure 13: Harmonica Adapter
for AT-3624TS
50-Pin Telco-to-Punch-Down Block (For Model AT-3624TS).
Connecting the AT-3624TS directly to a punch-down block may be
accomplished with a Telco-connector-to-25-pair-UTP-cable bundle. Refer
to Table 5 for the direct wiring pin-out. Adapter patch panels have a built
in punch-down block for maximum flexibility. Patch panels allow for easy
configuration and reconfiguration of house wiring requirements.
19
AT-3624TS Connectivity
Table 5: 50-Pin Telco Pin-Out for the AT-3624TS Repeater
50-Pin
Connector
Pin Number
PunchDown Block
Pin Number
Cable
Color
Code1
Link
Designation
Hub
8-Pin
Modular
Jack Pin
Numbers
26
1
W-BL
1
RCV POS
1
1
2
BL-W
1
RCV NEG
2
27
3
W-OR
1
XMT POS
3
2
4
OR-W
1
XMT NEG
6
28
5
W-GR
2
RCV POS
1
3
6
GR-W
2
RCV NEG
2
29
7
W-BR
2
XMT POS
3
4
8
BR-W
2
XMT NEG
6
30
9
W0SL
3
RCV POS
1
5
10
SL-W
3
RCV NEG
2
31
11
R-BL
3
XMT POS
3
6
12
BL-R
3
XMT NEG
6
32
13
R-OR
4
RCV POS
1
7
14
OR-R
4
RCV NEG
2
33
15
R-GR
4
XMT POS
3
8
16
GR-R
4
XMT NEG
6
34
17
R-BR
5
RCV POS
1
9
18
BR-R
5
RCV NEG
2
35
19
R-SL
5
XMT POS
3
10
20
SL-R
5
XMT NEG
6
36
21
BK-BL
6
RCV POS
1
11
22
BL-BK
6
RCV NEG
2
37
23
BK-OR
6
XMT POS
3
12
24
OR-BK
6
XMT NEG
6
38
25
BK-GR
7
RCV POS
1
13
26
GR-BK
7
RCV NEG
2
39
27
BK-BR
7
XMT POS
3
14
28
BR-BK
7
XMT NEG
6
NOTE 1. Cable colors may be different from those represented here depending on the
cable manufacturer.
20
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Table 5: 50-Pin Telco Pin-Out for the AT-3624TS Repeater (Continued)
50-Pin
Connector
Pin Number
PunchDown Block
Pin Number
Cable
Color
Code1
Link
Designation
Hub
8-Pin
Modular
Jack Pin
Numbers
40
29
BK-SL
8
RCV POS
1
15
30
SL-BK
8
RCV NEG
2
41
31
Y-BL
8
XMT POS
3
16
32
BL-Y
8
XMT NEG
6
42
33
Y-OR
9
RCV POS
1
17
34
OR-Y
9
RCV NEG
2
43
35
Y-GR
9
XMT POS
3
18
36
GR-Y
9
XMT NEG
6
44
37
Y-BR
10
RCV POS
1
19
38
BR-Y
10
RCV NEG
2
45
39
Y-SL
10
XMT POS
3
20
40
SL-Y
10
XMT NEG
6
46
41
V-BL
11
RCV POS
1
21
42
BL-V
11
RCV NEG
2
47
43
V-OR
11
XMT POS
3
22
44
OR-V
11
XMT NEG
6
48
45
V-GR
12
RCV POS
1
23
46
GR-V
12
RCV NEG
2
49
47
V-BR
12
XMT POS
3
24
48
BR-V
12
XMT NEG
6
50
49
V-SL
—
reserved
—
25
50
SL-V
—
reserved
—
NOTE 1. Cable colors may be different from those represented here depending on the
cable manufacturer.
21
AT-3624TS Connectivity
UTP Hub-to-MAU Wiring
For a 10BASE-T link between a hub and a Media Access Unit (MAU)
transceiver or Network Interface Controller (NIC), the cable is wired
straight-through. That is, an RJ45 receptacle at the hub would wire pinto-pin to the RJ45 receptacle at the MAU. The AT-3624TS follows IEEE’s
10BASE-T hub standard for an embedded cross-over function. Each port is
an MDI-X interface with the receive and transmit pairs crossed internally.
Note
For information on UTP cabling, refer to the 10BASE-T section in
Appendix A.
LED Displays
Hub Indicators
LED indicators appear on each AT-3624TS repeater. The LEDs
intentionally do not reflect real-time activity, because a data packet is too
fast for the human eye to distinguish on the LED indicator; therefore, the
hub artificially stretches the LED ON time for observation. LED
indicators for the AT-3624TS repeater are described below:
POWER—Green whenever power is applied.
FAULT (OFF under normal operational conditions)—Stays red for a very
short time while power-ON/reset diagnostics are run; remains solid red if
a malfunction is detected during the diagnostics.
ACTIVITY—The Activity indicator will flash when Ethernet packets are
being transmitted to all repeater ports.
Port Indicators
The AT-3624TS port indicators are located on the repeaters’ front panel.
They provide visual diagnostic and activity information for network
analysis. Each 10BASE-T port supports the following indicator functions
with one two-color front panel LED per port:
LINK (Solid Green)—This indicates that the particular port has a valid
link and is not partitioned.
RECEIVING (Flashing Green)—When a port’s LED is blinking, the port
is receiving Ethernet packets.
PARTITIONED (Solid Amber)—A solid amber port indicator means the
port is partitioned or segmented from the rest of the ports. This may occur
by a management function or by an error condition on the link.
COLLISION (Flashing Amber)—A momentary amber flash occurs when
a collision is detected on the port.
NO LINK (No Light)—If the link test function is not met by the 10BASET device at the opposite end of the UTP segment, this LED will not
illuminate. This may occur if the workstation at the end of the segment is
turned OFF or if the UTP segment is disrupted or damaged.
22
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
SELF-TEST (Sequential Flashing Green)—This indicates the repeater is
conducting a power-ON self-test. The test continues until one port is
connected (valid link).
Figure 14 shows the port LEDs for the AT-3624TS.
10 BASE-T PORT ACTIVITY
INDICATOR STATUS ––– PORT STATUS
OFF ––––––––––––––– NO LINK
ON GREEN –––––––– LINK
FLASHING GREEN –– RECEIVING
ON AMBER –––––––– PARTITIONED
FLASHING AMBER – COLLISION
10BASE-T PORTS 1-12
Figure 14: AT-3624TS
Repeater Port LEDs
Back Panel
Features
10BASE-T PORTS 13-24
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
The AT-3624TS has the following back panel layout and features:
❑
Interrepeater bus connector that attaches the AT-3600 module to
the backplane bus in a concentrator chassis.
❑
Status indicators providing information on the hub as a whole; for
convenience, these LEDs appear on both the front and back panels.
❑
AUI port.
Sample Installations of the AT-3624TS Module
This section contains three separate procedures that detail sample
installations of the AT-3624TS. They are:
❑
Installing the Slave standalone.
❑
Installing the Slave in a non-managed hub configuration in a
two-slot rackmount chassis.
❑
Installing the Slave in a managed hub configuration in a four-slot
rackmount chassis.
Warning
Improper installation of the chassis can expose personnel to high voltages,
risking the possibility of injury or death.
Caution
Improper installation can expose the module to debris and block vents,
causing damage due to insufficient cooling.
23
AT-3624TS Connectivity
Installing the AT-3624TS as a standalone device
The following procedure details how to install an AT-3624TS in a
standalone configuration.
1. Plug one end of the power cord into the repeater and the other end into
your power outlet.
2. Check to see that the Power indicator illuminates.
3. Check to see that the repeater performs a self-test, temporarily
illuminating all port LEDs in sequence, beginning with port 1 and
continuing with port 2, port 3 and so forth. The self-test recurs until a
port is connected.
4. Plug your data cables into the hub and the network.
The Link indicator for each connected port will illuminate.
If one or more of the ports are transferring data, the Activity
indicator will illuminate.
The AT-3624TS slave is now ready to serve as a non-managed standalone
device.
Installing the AT-3624TS in a non-managed hub configuration
The following procedure details how to install a sample rackmount
configuration in a non-managed hub configuration. This example is based
on the following assumptions:
❑
You are working with a two-slot rackmount chassis
❑
You will populate both slots in the chassis
❑
You will be working with two Slaves (NO Master or Backup)
1. Remove the interrepeater bus dust cover on the back panel of the
module before installing the unit in a rackmount chassis.
2. Remove the rubber feet from the Slaves.
3. Reinstall the screws once the rubber feet are off.
Note
After removing the rubber feet, it is important to reinstall the screws or the
module will expand. (Also see Chapter 2, “Hardware Installation” on
page 7.)
4. Attach the mounting bracket/handle assemblies to each side of the
Slave you are installing.
5. Plug one end of the power cord into the Slave and the other end into
your power outlet.
6. Check to see that the Power indicators on the Slave illuminates.
24
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
7. Check to see that the Slave performs a self-test.
The Slave will temporarily illuminate all port LEDs in sequence,
beginning with port 1 and continuing with port 2, port 3 and so
forth. The self-test recurs until a port is connected.
8. Align the backplane connector with the interrepeater bus connector on
the back panel of the Slave.
9. Insert the backplane assembly gently in place and make sure it is
firmly seated.
Note
When inserting or removing a hub module, the power cord should remain
plugged in. The module must be disconnected from the backplane before
the power cord is unplugged. If a fault occurs (Fault light stays ON),
disengage the backplane from the Slave, unplug and replug the power cord,
and re-seat the backplane.
10. Plug in your data cables to the hub and the network.
The Link indicator should illuminate for each connected port on the
Slave module.
If one or more of the ports are in use on the Slave module, the
Activity indicator will illuminate.
Your AT-3624TS repeater is now active in the chassis, serving as a nonmanaged hub.
Installing the AT-3624TS in a managed hub configuration
The following procedure details how to install an AT-3624TS in a managed
hub configuration in a rackmount chassis. This example is based on the
following assumptions:
❑
You are working with a four-slot rackmount chassis
❑
Three of the four slots in the chassis will be populated
❑
A Master has been installed in slot one
❑
A Backup has been installed in slot two
❑
You will install a Slave in slot three, leaving slot four empty
1. Remove the interrepeater bus dust cover on the back panel of the
module before installing the unit in a rackmount chassis.
2. Remove the rubber feet from the Slaves.
3. Reinstall the screws once the rubber feet are off.
Note
After removing the rubber feet, it is important to reinstall the screws or the
module will expand. (Also see Chapter 2, “Hardware Installation” on
page 7.)
25
AT-3624TS Connectivity
4. Attach the chassis guide/handle assembly, with the screws provided
with the chassis, to each side of the Slave. Make sure the handles are
aligned with the front of the module.
5. Remove the blank faceplate/air-dam assembly from the slot (slot three)
where you will be installing the Slave.
6. Slide the Slave along the chassis guide in the rackmount chassis
without seating it in the backplane connector.
7. Plug in the Slave’s power cord.
8. Check to see if the Power indicator illuminates.
9. Check to see that the Slave performs a self-test.
The Slave will temporarily illuminate all port LEDs in sequence,
beginning with port 1 and continuing with port 2, port 3 and so
forth. The self-test recurs until a port is connected.
10. Align the backplane connector with the interrepeater bus connector on
the back panel of the Slave.
11. Seat the interrepeater bus port of the Slave carefully in the backplane.
Note
When inserting or removing hub modules, the power cord should remain
plugged in (using the hot swapping method). To use the hot swapping
method, the module must be disconnected from the backplane before the
power cord is unplugged. If a fault occurs (Fault light stays ON), disengage
the repeater module from the backplane, unplug and replug the power
cord, and re-seat the module.
12. Check that the Master downloads management software after the
Slave is seated in the backplane connector. During the download:
❑
All LED ports illuminate
❑
The fault LED illuminates
❑
All port LEDs temporarily go OFF to show that download is
complete
13. Attach the Slave to the rackmount chassis with standard rackmount
screws (not provided).
14. Plug in your data cables to the hub and the network.
15. Check the Link indicators.
If one or more of the ports on the Slave module is transferring data,
the Activity indicator will illuminate.
16. Make sure the empty slot (slot four) is covered with its blank faceplate/
air- dam assembly.
Your AT-3624TS repeater is now active in the chassis, serving in a
managed hub configuration.
26
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
To install blank faceplate/air-dam assembly
Note
Blank faceplate/air-dam assemblies are necessary to control air flow and
keep the rackmount chassis cool. Chassis are shipped with the faceplate/
air-dam assemblies in place. (Also see Chapter 2, “Hardware Installation”
on page 7.)
1. Attach a blank faceplate/air-dam assembly to the empty slot.
2. Align the faceplate/air-dam assembly.
3. Slide the assembly along the chassis guides until the notch, on the end
of the faceplate/air-dam assembly, connects into the slot at the back of
the chassis.
4. Screw the faceplate/airdam asembly in place on each end with one of
the supplied screws.
27
Chapter 4
AT-3624TRS Connectivity
The CentreCOM AT-3624TRS is a multiport hub designed to offer
maximum flexibility for both workgroup and department needs.
Specifically, the AT-3624TRS has 24 shielded RJ45 connectors for UTP
cable. Since the AT-3624TRS model does not incorporate management
agent software, it can operate only as part of a non-managed hub or as a
Slave module in an ATI department concentrator chassis.
Attention
This manual refers to two or more chassis-mounted hubs, at least one of
which is manageable, as a department concentrator. The term hub refers to
either a standalone hub (i.e., a single manageable repeater) or a
department concentrator configuration.
The AT-3624TRS is based on an Application-Specific Integrated Circuit
(ASIC) ATI developed for maximum functionality and reliability.
Figure 15 shows the front and back panels of the AT-3624TRS model hub.
Hub status
LEDs
Front
RJ45 connectors
NO LINK
Back
Figure 15: AT-3624TRS
Front and Back
Panels
AUI port
Interrepeater bus port
29
AT-3624TRS Connectivity
As shown in the above figure, the AT-3624TRS uses 24 RJ45 connectors
for UTP. Since the AT-3624TRS model does not incorporate management
agent software, it can operate only as part of a non-managed hub or as a
Slave module in an ATI department concentrator chassis.
Features
Table 6 summarizes the features of the AT-3624TRS hub, including model
number, port count, and media/connector type for each Slave hub.
Table 6: AT-3624TRS Features
Model Number
Port Count
Media/Connector Type
AT-3624TRS-15
24
RJ45 Connectors
AT-3624TRS-25
24
RJ45 Connectors
The AT-3624TRS is IEEE 802.3 compliant and Ethernet compatible. When
used in conjunction with an AT-3600 Master in a department concentrator
chassis, the AT-3624TRS supports ATI’s Omega Agent, Simple Network
Management Protocol (SNMP), the second version of the Management
Information Base (MIB-II) and Hub MIB.
For the AT-3624TRS hub to be manageable, another hub must perform as
a Master in the chassis. hubs in the AT-3600 series that can function as a
Master are the AT-3606F, the AT-3606F/SMA, the AT-3606F/SC, the
AT-3606F/ST, the AT-3606F/SM, the AT-3608, the AT-3612T, the AT-3612TR,
the AT-3624T, and the AT-3624TR.
Each manageable AT-3600 Series hub is a single building block for both
standalone (hub) and chassis (department concentrator) configurations.
ATI supplies desktop and rackmount department concentrator chassis
that can hold up to eight AT-3600 Series hubs. Since the department
concentrator chassis connects hub modules across a backplane, a fully
populated department concentrator behaves as a single hub in the
network topology. This enables you to build and reconfigure networks
easily, efficiently and at minimum expense.
Configurations
30
The AT-3624TRS is what is commonly called a Slave hub because it
depends on a Master hub for management, the AT-3624TRS hub can
function in any of the following three configurations:
❑
As a standalone hub: A standalone hub performs simple
regeneration and retiming tasks in a variety of network
configurations.
❑
As a hub module in an ATI 3600 series chassis: When installed in
an ATI 3600 series chassis up to eight modules can collectively act
as a single logical hub without a Master.
❑
As a managed module with a Master in a chassis: For the AT3624TRS to be managed, it must be included in a department
concentrator with a Master. This is a managed module
configuration.
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
There are desktop and rackmount department concentrator chassis
available to hold from two to eight AT-3600 series hubs. Since the
department concentrator chassis connects hub modules across a
backplane, a fully populated department concentrator behaves as a single
hub in the network topology.
The AT-3624TRS repeats 10BASE-T signals according to IEEE 802.3 hub
specifications. In an eight-slot department concentrator, up to 181 ports
may be monitored (seven Slaves containing 24 10BASE-T station ports
each and one Master containing 12 10BASE-T station ports and one AUI
network port).
Attention
The AUI network ports on the seven Slaves in an eight-slot department
concentrator cannot be used because they reside on the back panel of the
hub and are blocked by the backplane.
You can expand the number of ports by stacking multiple AT-3624TRS
hubs through the backplane connector, making a single logical hub.
Controllers
The AT-3624TRS repeater uses an ATI proprietary multiple port repeater
controller to retime and regenerate signals and communicate with the
network management software. The port status for each of the ports is
indicated by an LED display.
AT-3624TRS Port Configurations
Network Port
The AT-3624TRS repeater has an AUI port, as shown in Figure 16, located
on the back panel. This port may be used to connect the hub to the
network in the standalone configuration. In a managed hub, the Master’s
AUI port may be used for the network connection. In a non-managed hub
configuration, if you are using a two- or three-slot chassis, one AUI port is
used for the network connection and the remaining AUI port(s) may be
used for station connections.
AUI PORT
Figure 16: AUI Network Port
31
AT-3624TRS Connectivity
Table 7 shows the ATI micro transceivers available for network
connections.
Table 7: ATI Micro Transceiver Choices
Station Ports
UTP Hub-to-MAU
Wiring
Model
Description
AT-MX25F or AT-MX50F/SM
Fiber Optic (10BASE-FL), SM Connector
AT-MX26F or AT-MX40F/ST
Fiber Optic (10BASE-FL), ST Connector
AT-MX55F/SC
Fiber Optic (10BASE-FL), SC Connector
AT-210T or AT-210TS or AT-MX20T
UTP (10BASE-T)
AT-MX10 or AT-MX10S
10BASE2 (Thin) Ethernet
The AT-3624TRS repeater is factory built with 24 RJ45 connectors.
For a 10BASE-T link between a hub and a Media Access Unit (MAU)
transceiver or Network Interface Controller (NIC) the cable is wired
straight-through. That is, an RJ45 receptacle at the hub would wire pinto-pin to the RJ45 receptacle at the MAU. The AT-3624TRS follows IEEE’s
10BASE-T hub standard for an embedded crossover function. Each port is
an MDI-X interface with the receive and transmit pairs crossed internally.
Attention
For information on UTP cabling, refer to Appendix A, “UTP Wiring
Specifications” on page 41.
LED Displays
The LEDs intentionally do not reflect real-time activity on the
AT-3624TRS because a data packet is too fast for the human eye to
distinguish on the LED indicator; therefore, the hub artificially stretches
the LED ON time for observation.
Hub Indicators
Hub LED indicators for the AT-3624TRS repeater are described below:
POWER—Green whenever power is applied.
FAULT (OFF under normal operational conditions)—Stays red for a very
short time while power-ON/reset diagnostics are run; remains solid red if
a malfunction is detected during the diagnostics.
ACTIVITY—The Activity indicator will flash when Ethernet packets are
being transmitted to all repeater ports.
32
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Port Indicators
The AT-3624TRS port indicators on the hubs’ front panels provide visual
diagnostic and activity information for network analysis. Each 10BASE-T
port supports the following indicator functions with one two-color front
panel LED per port:
LINK (Solid Green)—This indicates that the particular port has a valid
link and is not partitioned.
RECEIVING (Flashing Green)—When a port’s LED is blinking, the port
is receiving Ethernet packets.
PARTITIONED (Solid Amber)—A solid amber port indicator means the
port is partitioned or segmented from the rest of the ports. This may occur
by a management function or by an error condition on the link.
COLLISION (Flashing Amber)—A momentary amber flash occurs when
a collision is detected on the port.
NO LINK (No Light)—If the link test function is not met by the
10BASE-T device at the opposite end of the UTP segment, this LED will
not illuminate. This may occur if the workstation at the end of the
segment is turned OFF or if the UTP segment is disrupted or damaged.
SELF-TEST (Sequential Flashing Green)—This indicates the repeater is
conducting a power-ON self-test. The test continues until one port is
connected (valid link).
Figure 17 shows the port LEDs for the AT-3624TRS.
PORT STATUS
NO LINK
INDICATOR STATUS
INDICATOR OFF
LINK
INDICATOR ON GREEN
RECEIVING
INDICATOR FLASHING GREEN
PARTITIONED
INDICATOR ON AMBER
TM
INDICATOR FLASHING AMBER
10 BASE-T NETWORK PORTS
PORT ACTIVITY
IEEE 802.3/ETHERNET 10 BASE-T
24 PORT HUB / REPEATER
CentreCOM 3624TRS
COLLISION
PORT STATUS
INDICATOR STATUS
NO LINK
INDICATOR OFF
LINK
INDICATOR ON GREEN
RECEIVING
STATUS
INDICATOR FLASHING GREEN
PARTITIONED
INDICATOR ON AMBER
COLLISION
POWER
INDICATOR FLASHING AMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FAULT
ACTIVITY
POWER
10 BASE-T NETWORK PORTS
LINK
INDICATOR ON GREEN
RECEIVING
INDICATOR FLASHING G
10
11
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
Figure 17: AT-3624TRS
Port LEDs
33
AT-3624TRS Connectivity
Back Panel
Features
The AT3624TRS has the following back panel layout and features:
❑
Interrepeater bus connector that attaches the AT-3600 module to
the backplane bus in a concentrator chassis.
❑
Status indicators providing information on the hub as a whole; for
convenience, these LEDs appear on both the front and back panels.
❑
AUI network port.
Sample Installations of the AT-3624TRS Module
This section contains three separate procedures that detail sample
installations of the AT-3624TRS. They are:
❑
Installing the Slave standalone.
❑
Installing the Slave in a non-managed hub configuration in a twoslot rackmount chassis.
Warning
Improper installation of the chassis can expose personnel to high voltages,
risking the possibility of injury or death.
Caution
Improper installation can expose the module to debris and block vents,
causing damage due to insufficient cooling.
Installing the AT-3624TRS as a standalone device
The following procedure details how to install an AT-3624TRS in a
standalone configuration.
1. Plug one end of the power cord into the repeater and the other end into
your power outlet.
2. Check to see that the Power indicator illuminates.
3. Check to see that the repeater performs a self-test, temporarily
illuminating all port LEDs in sequence, beginning with port 1 and
continuing with port 2, port 3 and so forth. The self-test recurs until a
port is connected.
4. Plug in your data cables to the hub and the network.
The Link indicator for each connected ports will illuminate.
If one or more of the ports are transferring data, the Activity
indicator will illuminate.
The AT-3624TRS is now ready to serve as a non-managed standalone hub.
34
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
Installing the AT-3624TRS in a non-managed hub configuration
The following procedure details how to install a sample rackmount
configuration in a non-managed chassis. This example assumes the
following:
❑
You are working with a two-slot rackmount chassis
❑
You will populate both slots in the chassis
❑
You will be working with two Slaves (NO Master or Backup)
1. Remove the interrepeater bus dust cover on the back panel of the
module before installing the unit in a rackmount chassis.
2. Remove the rubber feet from the Slaves
3. Reinstall the screws once the rubber feet are off.
Attention
After removing the rubber feet, it is important to reinstall the screws or the
module will expand. (Also see Chapter 2, “Hardware Installation” on
page 7.)
4. Attach the mounting bracket/handle assemblies to each side of the
Slave you are installing.
5. Plug one end of the power cord into the Slave and the other end into
your power outlet.
6. Check to see that the Power indicators on the Slave illuminates.
7. Check to see that the Slave performs a self-test.
The Slave will temporarily illuminate all port LEDs in sequence,
beginning with port 1 and continuing with port 2, port 3 and so
forth. The self-test recurs until a port is connected.
8. Align the backplane connector with the interrepeater bus connector on
the back panel of the Slave.
9. Seat the interrepeater bus port of the Slave carefully in the backplane.
Attention
When inserting or removing hub modules, the power cord should remain
plugged in (using the hot swapping method). To use the hot swapping
method, the module must be disconnected from the backplane before the
power cord is unplugged. If a fault occurs (Fault light stays ON), disengage
the hub module from the backplane, unplug and replug the power cord, and
re-seat the module.
35
AT-3624TRS Connectivity
10. Plug in your data cables to the hub and the network.
The Link indicator should illuminate for each connected port on the
Slave module.
If one or more of the ports are in use on the Slave module, the
Activity indicator will illuminate.
Your AT-3624TRS repeater is now active in the chassis, serving as a
non-managed hub.
Installing the AT-3624TRS in a managed hub configuration
The following procedure details how to install an AT-3624TRS in a
managed hub configuration in an AT-C36RS4-1R1 rackmount chassis.
This example assumes the following:
❑
You are working with a four-slot rackmount chassis
❑
Three of the four slots in the chassis will be populated
❑
A Master has been installed in slot one
❑
A Backup has been installed in slot two
❑
You will install a Slave in slot three, leaving slot four empty
1. Remove the interrepeater bus dust cover on the back panel of the
module before installing the unit in a rackmount chassis.
2. Remove the rubber feet from the Slaves.
3. Reinstall the screws once the rubber feet are off.
Attention
After removing the rubber feet, it is important to reinstall the screws or the
module will expand. (Also see Chapter 2, “Hardware Installation” on
page 7.)
4. Attach the chassis guide/handle assembly, with the screws provided
with the chassis, to each side of the Slave. Make sure the handles are
aligned with the front of the module.
5. Remove the blank faceplate/air-dam assembly from the slot (slot three)
where you will be installing the Slave.
6. Slide the Slave along the chassis guide in the rackmount chassis
without seating it in the backplane connector.
7. Plug in the Slave’s power cord.
8. Check to see if the Power indicator illuminates.
9. Check to see that the Slave performs a self-test.
The Slave will temporarily illuminating all port LEDs in sequence,
beginning with port 1 and continuing with port 2, port 3 and so
forth. The self-test recurs until a port is connected.
36
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
10. Align the backplane connector with the interrepeater bus connector on
the back panel of the Slave.
11. Seat the interrepeater bus port of the Slave carefully in the backplane.
Attention
When inserting or removing repeater modules, the power cord should
remain plugged in (using the hot swapping method). To use the hot
swapping method, the module must be disconnected from the backplane
before the power cord is unplugged. If a fault occurs (Fault light stays ON),
disengage the repeater module from the backplane, unplug and replug the
power cord and re-seat the module.
12. Check that the Master downloads management software after the
Slave is seated in the backplane connector. During the download:
❑
All LED ports illuminate
❑
The fault LED illuminates
❑
All port LEDs temporarily go OFF to show that download is
complete
13. Attach the Slave to the rackmount chassis with standard rackmount
screws (not provided).
14. Plug in your data cables to the hub and the network.
15. Check the Link indicators.
If one or more of the ports on the Slave module is transferring data,
the Activity indicator will illuminate.
16. Make sure the empty slot (slot four) is covered with its blank faceplate/
air-dam assembly.
Your AT-3624TRS repeater is now active in the chassis, serving in a
managed hub configuration.
To install blank faceplate/air-dam assembly
Attention
Blank faceplate/air-dam assemblies are necessary to control air flow and
keep the rackmount chassis cool. Chassis are shipped with the faceplate/
air-dam assemblies in place. (Also see Chapter 2, “Hardware Installation”
on page 7.)
1. Attach a blank faceplate/air-dam assembly to the empty slot.
2. Align the faceplate/air-dam assembly.
3. Slide the assembly along the chassis guides until the notch, on the end
of the faceplate/air-dam assembly, connects into the slot at the back of
the chassis.
4. Screw the faceplate/air-dam assembly in place on each end with one of
the supplied screws.
37
Chapter 5
Troubleshooting
This section provides a checklist for resolving problems associated with
your hub and cabling. The first rule of troubleshooting is to isolate the
problem. As you experiment, only vary one factor at a time. Substitute
known good equipment to see if the problem persists or is eliminated.
As a preliminary check, perform the following steps
1. Do not overlook the obvious—check diagnostic LEDs and make
sure the cables and connectors are securely attached.
2. If there is no power indication, check to be sure the power plug is
properly seated at the repeater and at the AC receptacle.
3. (UTP models only) If the UTP Link indicator does not illuminate,
make sure the cabling is intact and connected to a functioning port on
the network. Check the cable configuration to make sure the
connectors are wired correctly and a crossover cable is not necessary
(see on for details).
4. Use only UTP cable designed for use in 10BASE-T applications.
10BASE-T wiring lengths should not exceed 100 meters (328 ft.). The
wiring should be routed away from devices known to emit
electromagnetic interference, such as fluorescent lights, photocopiers,
power transformers and relay equipment.
5. If the Link indicator illuminates on a 10BASE-T segment, but
data transfer is slow, collision-prone or non-existent, verify that
your UTP cable is of Level 3, 4 or 5. Level 1 and 2 voice-quality cable
will not work properly. If the cable is more or less round in section, you
probably have data-grade cable. If, however, the cable appears flat
(such as “Silver Satin” telephone-type cable), you probably have voicegrade cable which may cause transmission problems. If it looks like
telephone cable, double check it. Also, if the wire pairing is incorrect,
you may get a Link indication but have high data error rates.
6. If too many collisions are present on an AUI connection, check
to ensure that the external Ethernet transceiver connected to the AUI
port has the SQE Test (Heartbeat) function disabled. Excessive
network loading can also cause excessive collisions.
7. If a fault occurs (fault light stays ON), disengage the repeater module
from the backplane, unplug and replug the power cord, and reseat the
module.
39
Appendix A
Data Cabling Techniques
Depending on the medium you choose, there are certain wiring practices
you should follow to ensure the reliability of communication throughout
the network. The AT-3600 Series hubs comply with IEEE standards for
802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect (CSMA/CD)
Ethernet. The following sections detail cabling techniques and port
specifications for IEEE 802.3 media. For comprehensive treatment of
these topics, refer to the original IEEE specification.
10BASE-T
The maximum length for 10BASE-T UTP segments is 100 meters (328 ft.).
UTP Wiring
Specifications
10BASE-T requires UTP wiring capable of supporting 10 megabit data
rates. A serious problem exists concerning identification of modular cable.
There are various grades of voice-quality and data-quality cables
available. These can appear to be similar externally, although their
high-speed data transmission characteristics are radically different.
The identification problem is exaggerated because some suppliers have
sold data-quality cables manufactured with voice-quality cabling.
If any voice-quality cabling is used in a 10BASE-T network system, data
movement is slow, collision-prone or non-existent. To confuse the issue, the
Link indicator on the interface will usually indicate a valid link in such a
case.
For the foregoing reasons, it is essential that all cabling used with the
10BASE-T connections be Level 3, 4 or 5. The wire should be 22 to 26
American Wire Gauge (AWG), 100 Ω impedance with 3 to 8 twists per foot.
Following these guidelines will help maintain 10 megabit data integrity
throughout the wiring system.
As a rule of thumb, if a cable type is flat, it is untwisted and will cause
problems. If a cable is more or less round in section, it will work. “Silver
Satin” flat cable is out of specification and should not be used.
41
Data Cabling Techniques
The six common modular cable specifications and their applicability to
10BASE-T network use are shown in Table 8.
Table 8: UTP Wiring Specifications
Cable
Level
10BASE-T Pointto-Point Cabling
Figure 18: 10BASE-T UTP
Cabling
Hub-to-MAU
(Straight-Through)
42
Cable Description
AC Character
Specification
Twist/
Foot
10BASE-T
OK?
1
Unshielded
Untwisted
N/A
CCITT
None
NO!
2
Individual UTP
100 Ω ± 30 Ω
RS232
1BASE5
AT&T PDS
None
NO!
3
Typical Individual
UTP
100 Ω ± 15 Ω
T1, AT&T
ISDN
10BASE-T
IBM Type 3
3-5
YES
4
Enhanced
Individual STP
100 Ω ± 30 Ω
EIA, TIA
10BASE-T
NEMA
5-8
YES
5
Individual STP
100 Ω ± 30 Ω
EIA, TIA
10BASE-T
8-10
YES
IBM
Type 1
Individual STP
150 Ω
PCC FT 1
N/A
NO!
The standard connection when using a hub is from a Data
Communications Equipment (DCE) device, such as a repeater, to a Data
Terminal Equipment (DTE) device, such as a workstation NIC. This
configuration uses a straight-through cable. See Figure 18.
RJ45 PIN
RJ45 PIN
TD +
1
1
TD +
TD -
2
2
TD -
RD +
3
3
RD +
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD -
6
6
RD -
Not Used 7
7
Not Used
Not Used 8
8
Not Used
Per IEEE 802.3 specifications
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
On an RJ45 connector, it is important to know where pin 1 is so you can
count your pins correctly. Figure 19 shows the location of pin 1.
Figure 19: Pin 1 Orientation
on an RJ45
Connector
Pin 1
Some situations require a DCE-to-DCE connection, for example, when
hubs are cascaded. This can be accomplished with a standard crossover
cable, as illustrated in Figure 20.
Figure 20: 10BASE-T UTP
Cabling
Hub-to-Hub or
MAU-to-MAU
(Crossover)
RJ45 PIN
RJ45 PIN
TD +
1
1
TD +
TD -
2
2
TD -
RD +
3
3
RD +
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD -
6
6
RD -
Not Used
7
7
Not Used
Not Used 8
8
Not Used
Per IEEE 802.3 specifications
In both the crossover and straight-through instances, the wire is twisted
pair. Figure 21 demonstrates usable and unusable cable wire pairings for
the straight-through configuration.
43
Data Cabling Techniques
A
1 Pair twisted as per Level 3, 4 or 5 cable.
RJ45 Pin
1
RJ45 Pin
TD+
1
1
TD+
TD-
2
2
TD-
RD+
3
3
RD+
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD-
6
6
RD-
Not Used
7
7
Not Used
Not Used
8
8
Not Used
1
B
This cable will not work for 10BASE-T.
Note that 3 and 6 are twisted, but are not a pair.
Figure 21: Hub-to-MAU
Wiring Usable
(Diagram A) and
Unusable
(Diagram B)
RJ45 Pin
RJ45 Pin
TD+
1
1
TD+
TD-
2
2
TD-
RD+
3
3
RD+
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD-
6
6
RD-
Not Used
7
7
Not Used
Not Used
8
8
Not Used
Diagram A is correct because the proper pairs are twisted together.
Diagram B is incorrect because the wires for the receive pair, pins 3 and 6,
are not twisted together. Diagram B wiring could result in excessive
common mode noise and an unacceptably high data error rate.
If you pair pins incorrectly, for example as shown in Figure 21, Diagram B,
your network may have a high data error rate. In a straight-through cable,
the transmit pins, 1 and 2, are paired, as are the receive pins, 3 and 6.
In a crossover cable, shown in Figure 22, pins 1 and 2, TD+ and TD-, are
paired, as are pins 3 and 6, RD+ and RD-. When pins 1 and 2 are crossed
over, they connect to pins 3 and 6 respectively; and pins 3 and 6, when
crossed over, connect to pins 1 and 2, respectively.
44
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
RJ 45 Pin
RJ 45 Pin
1
TD+
1
1
TD+
TD-
2
2
TD-
RD+
3
3
RD+
1
Not Used
4
4
Not Used
Not Used
5
5
Not Used
RD-
6
6
RD-
Not Used
7
7
Not Used
8
Not Used
1 Pair twisted as per level 3, 4 or 5 cable
Figure 22: Hub-to-Hub or
MAU-to-MAU
Wiring
Not Used
8
10BASE-FL/FOIRL Ethernet
The IEEE 802.3 10BASE-FL standard supports up to 2,000 meters
(6,560 ft.) of multimode duplex fiber optic cable in a point-to-point link
which directly attaches two devices. FL is compatible with FOIRL, but
FOIRL supports connections of 1,000 meters (3,280 ft.). Duplex refers to
support for fiber optic cable pairs, enabling a two-cable fiber optic
connection with transmit mode dedicated to one cable and receive mode on
the other. The wide dynamic range of a fiber optic interface allows for an
easy installation. When connecting fiber optic cable, the receiving pin (RD)
is connected to the transmitting pin (TD) and vice versa.
10BASE2 (Thin) Ethernet
For 10BASE2 coax segment configurations, IEEE 802.3 specifications
allow 29 or fewer MAUs per cable segment spaced at no less than
0.5 meter (1.64 ft.). The 10BASE2 cable length can not exceed 185 meters
(607 ft.) per 10BASE2 cable segment. The worst case propagation delay for
a 185 meters (607 ft.) thin Ethernet segment is 950.9 ns. The propagation
delay for 10BASE2 Ethernet cable is 5.14 ns/meter. Both ends of the
segment must be terminated with a 50 Ω termination with a power rating
of 0.5 watts or greater. Earth grounding of the segment shield must take
place at only one point on the cable.
45
Data Cabling Techniques
10BASE5 (Thick) Ethernet
For 10BASE5 coax segment configurations, IEEE 802.3 specifications
allow 100 MAU attachments or less, spaced at multiples of 2.5 meters
(8.2 ft.) measured accurately from the cable end (50 Ω terminator
included). The 10BASE5 cable segment can not exceed 500 meters
(1,640 ft.) in length. Worst case “end-to-end” propagation delay of a
10BASE5 coax segment is 2165 ns. Propagation delay of 10BASE5
Ethernet coax is calculated at 4.33 ns/meter. Both ends of the segment
must be terminated with a 50 Ω termination with a power rating of
0.5 watts or greater. Earth grounding of the segment shield must take
place at only one point on the cable.
AUI Drop Cables
46
AUI or Drop cables can be no longer than 50 meters (164 ft.) each.
Attachments may be made only to the cable ends at the 15-pin D-shell
connector. AUI cables may have a maximum 257 ns propagation delay, as
used for computing the worst case propagation delay of a cable system.
AUI cable propagation delay is approximately 5.13 ns/meter. This cable
internally consists of four shielded twisted pair wires with an overall
shield and drain wire; a 15-pin D-shell male connector at one end and a
15-pin D-shell female connector at the other end. Cable impedance is
nominally 78 Ω. The AUI cable connects a transceiver attached to a coaxial
segment to a DTE (workstation).
Appendix B
Glossary
10BASE2—Also called thinnet Ethernet, thinnet or CheaperNet, a 10 MHz
baseband specification. Cable impedance is 50 Ω and maximum coaxial
segment length is 185 meters (607 ft.).
10BASE5—Also called thick Ethernet, a 10 MHz baseband specification. Cable
impedance is 50 Ω and maximum coaxial segment is 500 meters (1,640 ft.). The
cable is commonly referred to as yellow cable. Thick Ethernet cable is typically
used as a trunk or backbone path of the network.
10BASE-FL—IEEE 802.3 Fiber Optic Ethernet. A fiber optic standard that
allows up to 2,000 meters (6,560 ft.) of multimode duplex fiber optic cable in a
point-to-point link.
10BASE-T—IEEE 802.3 UTP Ethernet. Using low cost Level 3 or better UTP
wiring, 100 meters (328 ft.) of point-to-point link segments are possible. Uses
RJ45 connectors and sometimes 50-pin AMP connectors to a patch panel. Runs
at 10 MHz.
50-PIN TELCO (RJ21)—This connector is very common in 10BASE-T wiring.
As opposed to the RJ45 connector, the 50-pin Telco connector concentrates up
to 12 UTP connections onto one connection. This concentration of UTP ports is
then broken out for connection to a punch-down block inside a building’s wiring
closet. 50-pin Telco connections provide a very clean, uncluttered interface to
the building’s wiring.
AT-ADAPT-2— A harmonica-style adapter that allows direct conversion from
a 50-pin Telco connector to RJ45 receptacles.
ATTACHMENT UNIT INTERFACE (AUI)—Connection between a MAU
(transceiver) and a DTE (typically a workstation). Includes a 15-pin D-sub
connector and sometimes a 15-conductor twisted pair cable. Maximum length
is 50 meters (164 ft.).
BACKUP MODULE— A repeater that behaves as the management module
when the Master fails in a department concentrator.
BASEBAND COAXIAL SYSTEM—A system whereby information is directly
encoded and impressed on the coaxial transmission medium. At any point on
the medium, only one information signal at a time can be present without
disruption.
47
Glossary
BAYONET NUT COUPLE (BNC) CONNECTOR—A 10BASE2 thin coax
connector with push-on BNC locking lug that quickly locks into place with a
half twist.
BIT RATE (BR)—This is the rate of data throughput on the medium in bits
per second. Ethernet specifies 10 million bits per second.
BRANCH CABLE—The AUI cable interconnecting the DTE and MAU system
components also known as a Drop cable.
BIT TIME—The duration of one bit symbol (1/BR). Ethernet specifies a bit
time of 100 ns.
CARRIER SENSE—In a LAN, an ongoing activity of a data station to detect
whether another station is transmitting.
CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS with COLLISION DETECT
(CSMA/CD)—This is the access method employed by IEEE 802.3 LAN
transceivers, by which multiple stations compete for use of the transmission
medium (coax cable) for data packet transmission and provides for a level of
error detection should that transmission be corrupted or impeded by
contention for the transmission medium.
COAX SEGMENT—A segment of Ethernet cable that contains MAU.
COAXIAL CABLE—A two conductor (center conductor, shield system),
concentric, constant impedance transmission line used as the trunk medium in
the baseband system.
COAXIAL CABLE SEGMENT—A length of coaxial cable sections and
coaxial connectors and terminated at each end in its characteristic impedance.
COLLISION—An unwanted condition that results from concurrent
transmissions on the physical medium.
COLLISION PRESENCE—A signal provided by the PLS to the PMA
sublayer (within the physical layer) to indicate that multiple stations are
contending for access to the transmission medium.
COMPATIBILITY INTERFACE—The MDI coaxial cable interface and the
AUI branch cable interface, the two points at which hardware compatibility is
defined to allow connection of independently designed and manufactured
components to the baseband transmission system.
CROSSOVER—Wiring is used when connecting a 10BASE-T MAU to another
10BASE-T MAU or a 10BASE-T hub to another 10BASE-T hub. For example,
one 10BASE-T MAU would have the TD pair on the same pins as another
10BASE-T MAU. If pins were wired straight, there would be two transmitters
on one pair with no receiver. Therefore, the crossover cable crosses the TD pair
with the RD pair of UTP cable connecting the TD pins on one end to the RD
pins at the other end.
D-SUB CONNECTOR—The AUI cable uses 15-pin D-sub connectors. “D”
refers to the shape of the connector shell. Also called miniature D, DB15, or
DIX connectors.
DATA COMMUNICATION EQUIPMENT (DCE)—In RS232 specification a
module, such as a modem, for connecting a DTE to other equipment. A repeater
connected to a terminal or workstation for Omega local management use is
wired as a DCE.
48
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE)—In RS232 specification a module
typically at the end of a segment. The DTE could be an Ethernet workstation,
repeater or bridge.
DEPARTMENT CONCENTRATOR—Hub which provides a large number of
workstation connections. The term, department concentrator, refers to
multiple repeaters housed in an AT-36C8 chassis. See Hub/Repeater,
Repeater.
DIX CONNECTOR—See D-Sub Connector
FOIRL — A fiber optic standard that allows up to 1,000 meters (3,280 ft.) of
multimode duplex fiber optic cable in a point-to-point link.
HARMONICA ADAPTER—This adapter provides a simple way to convert
the 50-pin Telco connection to RJ45 connections.
HEARTBEAT—See SQE
HOT SWAPPING— The process of replacing a hub module without bringing
down the network. This process occurs by sliding an active module into a fully
powered up concentrator, replacing a failed module.
HOUSE WIRING—House wiring is the existing wiring inside a building. This
wiring generally originates from one or more wiring closets such as a telephone
room. Some older buildings may have wiring unsuitable for 10 megabit data
rates. In these circumstances, it is recommended that the wiring is tested with
a 10BASE-T signal/wire tester.
HUB/REPEATER—A hub is a central signal distributor. It is used in a wiring
topology consisting of several point-to-point segments originating from a
central point. The term hub is often used interchangeably with the term
repeater. Multiport 10BASE-T, 10BASE2 and fiber optic (10BASE-FL, FOIRL)
repeaters are considered hubs. See Repeater.
HUB-to-HUB WIRING—See MAU-to-MAU Wiring
HUB-to-MAU WIRING—UTP cables for 10BASE-T hub-to-MAU or NIC
cards are wired straight-through. An RJ45 receptacle at the hub would wire
pin-to-pin to the RJ45 receptacle at the MAU.
IMPEDANCE—An electrical characteristic of a circuit dealing with the
combination of the AC and DC resistance and the appearance of that resistance
to attached circuits.
JABBER LOCK-UP—The MAU’s ability to automatically inhibit the transmit
data from reaching the medium if the transmit data time exceeds a specified
duration. This duration is in the range of 20 ms to 150 ms. Jabber lock-up
protects the medium from being overrun with data packets from a possibly
defective device.
JAM—This is a term used to describe the collision reinforcement signal output
by the repeater to all ports. The jam signal consists of 96 bits of alternating 1s
and 0s. The purpose is to extend a collision sufficiently so that all devices cease
transmitting.
JITTER—The fluctuation of the data packet in respect to a standard clock
cycle. Jitter is undesirable and must be minimized.
49
Glossary
LINK SEGMENT—The link segment of coaxial cable is a segment which has
no MAU devices but links two LAN devices together such as repeaters.
LINK TEST—In 10BASE-T Ethernet there is a link test function that
validates the UTP link. This consists of a pulse transmitted from point A on one
pair and validated at point B. Point B also transmits a pulse on the second pair
to be validated by point A. These pulses occur during media idle states (in
between packets).
MANAGED MODULE— An intelligent repeater in a department
concentrator chassis that makes management data available to the Master.
MANAGEMENT AGENT—Software that is used to view hub activity and set
hub variables.
MASTER—A repeater in the top-most position in a department concentrator
chassis that contains and downloads the management agent software to
Backup and Slaves. The Master contains the only active image of the
management agent and controls the management functions of the Backup and
Slaves.
MAU—See Medium Attachment Unit
MAU-to-MAU, HUB-to-HUB WIRING—10BASE-T MAU-to-MAU or hub-tohub wiring generally requires a crossover cable located somewhere along the
UTP cable run. This may commonly occur at the punch-down block or between
the RJ45 wall receptacle and the workstation.
MAU/TRANSCEIVER—An Ethernet transceiver is a MAU. A 10BASE-T
MAU interfaces the UTP media to an AUI port on a workstation, repeater,
bridge or other Ethernet devices.
MDI/MDI-X—See Medium Dependent Interface
MEDIUM ATTACHMENT UNIT (MAU)—In a LAN, a device used in a data
station to couple the DTE to the transmission medium.
MEDIUM DEPENDENT INTERFACE (MDI)—The mechanical and
electrical interface between the trunk cable medium and the MAU. MDI-X is
another version of the interface that enables like devices to connect, using
different pin-outs, avoiding conflicts that occur when receiving and
transmitting packets use the same pin-out.
MODULE—A single repeater when it is mounted with other repeaters in an
AT-36Cx or AT-36Ex department concentrator chassis.
N-SERIES—A barrel shaped, threaded connector used on 10BASE5 (thick
Ethernet) coaxial cable.
PATCH PANEL—A 10BASE-T patch panel may be between a punch-down
block and UTP workstation. The patch panel generally has a female RJ45
connector on the front for each workstation and a Telco (RJ21) connector on the
back, which are wired to a punch-down block. This provides a convenient way
for the installer or network manager to connect the hub 10BASE-T ports into
the desired building locations.
PHYSICAL MEDIUM ATTACHMENT (PMA)—The portion of the MAU
that contains the functional circuitry.
50
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeaters
PHYSICAL SIGNALING (PLS)—That portion of the physical layer
contained within the DTE that provides the logical and functional coupling
between MAU and data link layers.
POLARITY CORRECTION—Many 10BASE-T UTP ports have a polarity
correction function. If the UTP wiring has RD- and RD+ inadvertently crossed,
the polarity correction function will sample the signal and electrically swap the
wires. If the TD- and TD+ wires are crossed, the correction would occur at the
MAU on the other end of the UTP link. This occurs within a single pair and
should not be confused with the crossovercrossover cable.
PROPAGATION DELAY—The time it takes a signal to travel from the input
of a system component to the output. Usually measured in nanoseconds. IEEE
802.3 has specific propagation delay maximums for computing propagation
budgets when designing a LAN. Cable length plays a major role in propagation
delay. [i.e, a 50 meters (164 ft.) AUI cable has a maximum allowable
propagation delay of 257 ns.] The propagation delay of cable is dependent on
length and velocity factor of the cable type. There are also propagation delays
associated with electronics attached to the system.
PUNCH-DOWN BLOCK—The punch-down block is the wiring panel where
the house wiring from the building’s offices terminates. This is where many
10BASE-T hubs would be located. Wiring installers use a special punch-down
tool to insert the UTP wire for data and voice applications.
REPEATER—A device used to extend the length, topology, or
interconnectivity of the physical medium beyond that imposed by a single
segment, up to the maximum allowable end-to-end trunk transmission line
length. Repeaters perform the basic actions of restoring signal amplitude,
waveform and timing applied to normal data and collision signals.
RJ45—This connector is a 10BASE-T standard for connecting UTP cabling.
They are inexpensive and easy to install onto UTP cable.
SIGNAL QUALITY ERROR (SQE)—Also referred to as Collision or Collision
Presence. This occurs when two devices attempt to transmit at the same time
which is an illegal condition.
SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP)— SNMP is a
TCP/IP protocol that generally uses the User Datagram Protocol (UDP) to
exchange messages between a management information base and a
management client residing on a network. Since SNMP does not rely on the
underlying communication protocols, it can be made available over other
protocols, such as XNS or DECnet.
SLAVE— A repeater that behaves as a “dumb” module managed by a Master
in a department concentrator chassis. Slaves operating standalone perform
only simple regeneration and retiming tasks associated with repeating and are
not manageable.
SQE TEST—Commonly referred to as Heartbeat, is a special 802.3 signal sent
by the MAU to the DTE to test the collision detection function. Some DTE want
SQE and others do not. Repeaters do not want SQE Test.
STANDADLONE—Repeater operating as a hub on its own; i.e., not a module
among other modules in a department concentrator chassis.
51
Glossary
STRAIGHT-THROUGH—A type of wiring connection where the pins of one
connector connect to the same pins of another connector. For example, pin 1 of
one connector connects to pin 1 of another connector.
TCP/IP PROTOCOLS—A set of protocols for inter-computer communication,
including network level (Internet Protocol), transport level (Transmission
Control Protocol or TCP), and application level protocols (for example, Telnet
terminal emulation). TCP/IP has been used for many years in two country-wide
networks, the ARPANET and MILNET. Recently, TCP/IP has become very
popular with users of a variety of multi-user computer systems and
engineering workstations. Most UNIX computers use TCP/IP over Ethernet as
the main inter-computer networking technology. TCP/IP is also popular among
PC users, particularly as a means of communication with large multi-user
computers.
TELCO CONNECTOR— A 50-pin receptacle that plugs into the front of the
hub, enabling cables from external devices to connect to the hub.
THICK ETHERNET—See 10BASE5
THIN ETHERNET—See 10BASE2
TRUNK CABLE—The trunk coaxial cable system.
UNMANAGED MODULE— A repeater that behaves as a “dumb” repeater in
a department concentrator chassis (i.e., without a Master). It performs simple
repeating tasks like packet retiming and regeneration, but is not managed.
UNSHIELDED TWISTED PAIR (UTP)—A cable used in 10BASE-T wiring
that consists of at least two twisted pairs of 22 to 26 AWG wire. The pairs
should have at least 3 twists per foot and have an impedance of 100 Ω. Level 3
and Level 4 UTP cable generally fits these criteria.
52
Appendix C
Technical Support Fax Order
Name __________________________________________________________________
Company _______________________________________________________________
Address ________________________________________________________________
City ____________________State/Province____________ Zip/PostalCode __________
Country _______________________ Phone______________________ Fax _________
Incident Summary
Model number of Allied Telesyn product I am using _____________________________
Firmware release number of Allied Telesyn product _____________________________
Other network software products I am using (e.g., network managers)
________________________________________________________________________
Brief summary of problem __________________________________________________
________________________________________________________________________
Conditions (List the steps that led up to the problem.) ___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Detailed description (Please use separate sheet)
Please also fax printouts of relevant files such as batch files and configuration files.
When completed, fax this sheet to the appropriate ATI office. Fax numbers can be found
on .
53
Appendix D
AT-3624TS/AT-3624TRS Manual
Feedback
Please tell us what additional information you would like to see discussed in
the manual. If there are topics you would like information on that were not
covered in the manual, please photocopy this page, answer the questions and
fax or mail this form back to Allied Telesyn International (ATI). The mailing
address and fax number are at the bottom of the page. Your comments are
valuable when we plan future revisions of the manual.
On a scale of 1 to 10 (10 being most important), rate the importance of the
following topics in this manual:
Hardware Installation
AT-3624TRS Connectivity
Data Cabling Techniques
Cabling
_______
_______
_______
_______
Troubleshooting
______
AT-3624TS Connectivity ______
Reading the LEDs
______
Configurations
______
I found the following the most valuable ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
I would like the following more developed ___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
I would find the manual more useful if _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Please fax or mail your feedback. Fax to 1-206-481-3790. Or mail to:
Allied Telesyn International Technical Publications Department
19015 North Creek Parkway Suite 200
Bothell, WA 98011 USA
55
Appendix E
Where To Find Us
For Technical Support or Service
Location
Phone
Fax
North America
United States, Canada, Mexico, Central America, South America, Australia, New Zealand
1 (800) 428-4835
1 (206) 481-3790
France
France, Belgium, Luxembourg, The Netherlands, Middle East, Africa
(+33) 1-69-28-16-17
(+33) 1-69-28-37-49
Germany
Germany, Switzerland, Austria, Eastern Europe
(+01) 30-83-56-66
(+49) 30-435-70-650
Italy
Italy, Spain, Portugal, Greece, Turkey, Israel
(+39) 2-38093-444
(+39) 2-38093-448
United Kingdom
United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland
(+0) 800-20-40-40
(+44) 1-865-390-002
Japan
(+81) 3-3443-5640
(+81) 3-3443-2443
Asia
Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea, Philippines, China, India
(+65) 383-2050
(+65) 383-2079
Hong Kong
(+852) 2-529-4111
(+852) 2 529-7661
Technical Bulletin Board Service
1 (206) 483-7979
CompuServe
Go ALLIED
World Wide Web
http://www.alliedtelesyn.com
For Information Regarding Allied Telesyn International Corp.
Allied Telesyn International Corp.
19015 North Creek Parkway Suite 200
Bothell, WA 98011
Tel: 1 (800) 424-4284 or 1 (206) 487-8880
Fax: 1 (206) 489-9191
Allied Telesyn International Corp.
950 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086
Tel: 1 (800) 424-4282 (USA and Canada)
Fax: 1 (408) 736-0100
For Sales Information
United States
Lilburn, GA
Tel: (404) 717-0290, Fax: (404) 717-0806
Salt Lake City, UT
Tel: (801) 350-9130, Fax: (801) 350-9051
Vienna, VA
Tel: (703) 506-0196, Fax: (703) 506-1986
Chicago, IL
Tel: (708) 406-8431, Fax: (708) 406-8462
Austin, TX
Tel: (512) 502-3087, Fax: (512) 794-9326
Dallas, TX
Tel: (214) 446-9873, Fax: (214) 446-8555
Reading, MA
Tel & Fax: (617) 944-3492
Los Angeles, CA
Tel: (310) 412-8684, Fax: (310) 412-8685
Costa Mesa, CA
Tel: (714) 432-6424, Fax: (714) 432-6546
San Diego, CA
Tel: (619) 279-3896, Fax: (619) 279-3897
Clearwater, FL
Tel: (813) 726-0022, Fax: (813) 726-0234
Tunnersville, NJ
Tel: (609) 438-1070, Fax: (609) 468--1201
Canada
Mississauga, Ontario
Tel: (905) 803-8626, Fax: (905) 279-0050
Richmond, British Columbia
Tel: (604) 244-0678, Fax: (604) 270-3644
Germany
Berlin
Tel: (+49) 30-435-9000, Fax: (+49) 30-435-70650
Freising
Tel: (+49) 8161-62-002, Fax: (+49) 8161-68-374
Lothar Bahn
The Netherlands
Schiphol
Tel: (+31) 20-654-0111, Fax: (+31) 20-654-0270
Italy
Milano
Tel: (+39) 2-38093-444, Fax: (+39) 2-38093-448
England
France
Les Ulis
Tel: (+33) 1-69-28-16-17, Fax: (+33) 1-69-28-37-49
Hong Kong
Kowloon
Tel: (+852) 2-393-0101, Fax: (+852) 2-397-7979
Wanchai
Tel: (+852) 2-529-4111, Fax: (+852) 2-529-7661
Singapore
Tel: (+65) 383-3832, Fax: (+65) 383-3830
Japan
Shinagawa-ku, Tokyo
Tel: (+81) 3-3443-5640, Fax: (+81) 3-3443-2443
Yodogawa-ku, Osaka
Tel: (+81) 6-391-6310, Fax: (+81) 6-391-6325
Fujisawa-shi, Kanagawa
Tel: (+81) 466-88-8510, Fax: (+81) 466-88-8515
Machida-shi, Tokyo
Tel: (+81) 427-21-8141, Fax: (+81) 427-21-8848
Nagoya-shi, Aichi
Tel: (+81) 52-223-3791, Fax: (+81) 52-223-3736
Abingdon, Oxon
Tel: (+1) 44-865-390001, Fax: (+1) 44-865-390002
57
Appendix F
Index
Numerics
50 pin Telco receptacle 18
A
adapters
AT-ADAPT-2 47
harmonica 18, 49
octopus 2, 15, 18
address
Sunnyvale 57
world wide web 57
ambient temperature 7
american wire gauge (AWG) 41
application specific integrated circuits (ASICs) 3
application-specific integrated circuit (ASIC) 29
attachment unit interface (AUI) 3, 47
attachment unit interface AUI 48
AUI 4, 17, 31, 46
B
baseband coaxial system 47
bit rate (BR) 48
bit time 48
Boot Protocol (BootP) 6
C
cable color 20
Cable colors 20, 21
cabling
10BASE2 11, 12, 18, 32, 45, 47, 48
10BASE5 46, 47
10BASE-FL 11, 12, 18, 32, 45, 47
10BASE-T 3, 4, 11, 12, 17, 18, 22, 31, 32, 33, 39, 41, 42,
47, 48
1BASE5 42
branch cable 48
crossover 32, 39, 43, 44, 48
data-grade 39
data-quality 41
FOIRL 11, 45, 49
house wiring 49
hub-to-hub 49
hub-to-MAU 49
impedance 46, 47, 49
MAU-to-MAU UTP, hub-to-hub 50
silver satin 39, 41
specifications 42
straight-through 22, 32, 42, 43, 44, 52
techniques 41
thick Ethernet 52
thin Ethernet 52
trunk cable 52
unusable 43
usable 43
UTP 29, 32, 33, 39, 41, 47
voice-grade 39
voice-quality 41
carrier sense 48
carrier sense multiple access with collision detect (CSMA/CD) 41, 48
Chapter 2 38
chassis 36
arrangements 5
concentrator 7
department concentrator 1, 3, 5, 15, 16, 29, 30, 47
desktop 3, 4, 5, 7, 16, 17, 30
rackmount 3, 4, 5, 7, 16, 17, 23, 25, 26, 30, 34
coax segment 48
coaxial cable 48
coaxial cable segment 48
collision presence 48
compatibility interface 48
compliance
IEEE 802.3 2, 3, 4, 16, 17, 30, 31, 41, 45, 47, 48
concentrator chassis 7
configuration
hub module 3, 16, 30
59
Index
managed hub 8, 12, 17, 23, 25
managed module 3, 16, 30
network port 17
non-managed hub 23, 25
standalone 3, 8, 12, 16, 17, 23, 30, 51
configuration, port 17
configurations 3, 16, 30, 31
managed hub 31, 36
non-managed hub 34, 36
standalone 31, 34
connectivity 4
AT-3624TRS 29
connectors
50-pin Telco 2, 12, 15, 18, 19
50-pin telco 3, 4, 47, 49
AT-ADAPT-2 2, 15, 18
bayonet nut couple (BNC) 48
BNC 11
DIX 49
D-sub 48
interrepeater bus 34
N-series 50
RJ21 11
RJ45 3, 4, 11, 12, 18, 29, 43, 47, 49, 51
SC 32
SM 32
SMA 12, 18
ST 11, 12, 18, 32
controllers 4, 17, 31
cover panels
AT-3624TRS 4, 5
AT-3624TS 4
D
data communication equipment (DCE) 48
data communications equipment (DCE) 42
data terminal equipment (DTE) 42, 49
department concentrator 4, 7, 16, 17, 30, 49
E
Ethernet 2, 3, 16, 22, 30, 32, 41, 45, 47
F
fiber optic 32, 45, 47
firmware cassette slot 12, 23, 34
forms
fax order 53
manual feedback 55
G
hub 1, 7, 15, 20, 25, 29, 36, 39
Hub MIB 2, 16, 30
hub MIB 2, 16, 30
I
indicator
activity 22, 24, 25, 26
collision 22
fault 22
link 8, 22, 24, 25, 26, 33
no link 22
partitioned 22
power 22, 24
receiving 22
self-test 23
indicators
activity 8, 10, 32, 34, 36, 37
collision 33, 48
fault 13, 32
heartbeat 39, 49
hub 32
hub status 12
LED 4, 17
link 10, 34, 36, 37, 39, 41
link test 50
master 13
no link 33
partitioned 33
port 12, 33
power 8, 10, 13, 24, 32, 34, 35
receiving 33
self-test 33
SQE test 39
status 34
indocator
power 26, 36
installation
hardware 7
location 7
power 7
site preparation 7
ventilation 7
installation, hardware
ventilation 7
installation, sample 22
interrepeater bus connector 12, 23
J
jabber lock-up 49
jam 49
jitter 49
glossary 47
L
H
LEDs
hub 13
link segment 50
hot swapping 10, 26, 35, 37, 49
60
CentreCOM AT-3624TS/AT-3624TRS Repeater
local area network (LAN) 48
M
managed module 50
management
omega agent 2, 16
management agent 2, 3, 4, 6, 12, 16, 17, 24, 25, 26, 29, 30,
31, 35, 36, 37, 47, 50, 51
management agent 50
Master 16
Omega 48
omega 30
repeater 23
repeaters 34
management information base (MIB-II) 2, 16, 30
MAU 45, 50
MAU/transceiver 50
MDI/MDI-X 50
Media Access Unit (MAU) 22
media access unit (MAU) 32
medium attachment unit (MAU) 50
medium dependent interface (MDI) 50
micro transceivers 18, 32
AT-210T 12, 18, 32
AT-210TS 32
AT-MX10 12, 18, 32
AT-MX10S 32
AT-MX20T 32
AT-MX25F 12, 18, 32
AT-MX26F 12, 18, 32
AT-MX40F/ST 32
AT-MX50F/SM 32
AT-MX55F/SC 32
module 50
AT-3606F 16
AT-3606F/SMA 16
AT-3608 16
AT-3612T 16
AT-3612TR 16
AT-3624TRS 7
AT-3624TS 5, 7, 15, 17, 19, 22, 23, 25
backup 24, 25
master 4, 12, 16, 17, 24, 25, 26
slave 4, 16, 17, 23, 25, 26
modules
AT-3606F 2, 6, 30
AT-3606F/SMA 2, 30
AT-3608 2, 30
AT-3612T 2, 6, 30
AT-3612TR 2, 30
AT-3624TRS 1, 2, 5, 6, 29, 30, 32, 33, 35
AT-3624TS 1, 2, 5, 31, 34, 36
backup 6, 13, 35, 36, 47
hub/repeater 49
master 2, 3, 6, 13, 30, 31, 35, 36, 37, 50
slave 1, 3, 6, 29, 30, 31, 34, 36, 51
slaves 35
N
Network Interface Controller (NIC) 22
network interface controller (NIC) 32
NIC 42
P
patch panel 19, 50
physical medium attachment (PMA) 50
physical signaling (PLS) 51
polarity correction 51
port
AT-3624TRS 31
network 31
ports
AUI 11
network 11
station 11, 32
power supply
international versions 7
power supply 3
U.S.A. versions 7
propagation delay 51
punch-down block 19, 20, 51
R
rackmount
AT-C36RS4-1R1 36
rackmount chassis
AT-36C2 24
receiving pin (RD) 45
repeater 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 51
repeaters 1, 2, 3, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47,
49, 50, 51
rubber feet 9
S
sales information 57
signal quality error (SQE) 51
Simple Network Management Protocol (SNMP)
management information base (MIB) 6
simple network management Protocol (SNMP) 16
simple network management protocol (SNMP) 2, 3, 30,
51
SQE test 51
station ports 12, 18
status indicators 12, 23
STP 42
T
TCP/IP protocols 52
technical support 57
address
Bothell 57
compuserve 57
61
Index
fax numbers 57
telephone 57
telco connector 52
transmitting pin (TD) 45
troubleshooting 39
check diagnostic 39
fault occurs 39
incident summary 53
indicator 39
power plug 39
slow data transfer 39
wiring lengths 39
troublshooting
too many collisions 39
U
unmanaged module 52
unshielded twisted pair (UTP) 3, 4
unshieled twisted pair (UTP) 52
UTP 19, 22, 42
V
ventilation 7
W
wiring 3, 4, 11, 12, 17, 18, 22, 29, 31, 32, 33, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52
rules 23
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement