Zanussi | ZCM6601 | User manual | Zanussi ZCM6601 User manual

nl
ow
D
w
w
w
an
.v
de
DE
Fornuis
Cooker
Cuisinière
Herd
ZCM6601
BE
e
.b
re
or
nb
2
18
32
48
m
FR
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
fro
EN
d
de
oa
NL
nl
ow
D
Bereidingstabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kookplaat - Onderhoud en reinging _ _ _ _ _ _ _ _
Oven - Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Afvoer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
w
w
w
an
.v
10
10
14
15
16
17
de
Lees voor uw eigen veiligheid en een correcte werking
van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig
door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs
wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onjuiste installatie en gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het
veilige gebruik van het apparaat, en de gevaren van
het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Er bestaat een gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat. Er bestaat gevaar voor letsel of andere blijvende invaliditeit.
• Als het apparaat een inschakelvergrendeling of toetsenvergrendeling heeft, gebruik deze dan. Hiermee
wordt voorkomen dat kinderen en kleine huisdieren
het apparaat per ongeluk gebruiken.
Algemene veiligheid
• Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Er bestaat een gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
2
Gebruik
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijke kookhandelingen.
• Gebruik het apparaat niet als werkblad of aanrecht.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter. Schakel het apparaat bij brand uit. Doof het
vuur met een pannendeksel , gebruik nooit water.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
• Het oppervlak van de kookplaat kan beschadigd raken als er voorwerpen of pannen op vallen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde
bodem kunnen krassen veroorzaken op de kookplaat
als u ze over het oppervlak schuift.
• Als er een scheur in het oppervlak zit, trek dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te
voorkomen.
• Laat pannen niet droogkoken om schade aan de pan
en de kookplaat te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Verkleuring van het email heeft geen invloed op de
werking van het apparaat. De garantie komt hierdoor
niet te vervallen.
• Oefen geen kracht uit op de deur van het apparaat.
• De binnenkant van het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Er kunnen brandwonden ontstaan. Gebruik
ovenwanten wanneer u de accessoires en pannen in
de oven zet of deze uit de oven haalt.
• Ga altijd achteruit als u de deur van het apparaat
opent tijdens de bereiding (met name bij Bereiden
met stoom). Hierdoor kan stoom of hitte ontsnappen.
e
Veiligheidsinformatie
.b
Wijzigingen voorbehouden
re
or
nb
2
5
5
6
7
7
8
fro
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kookplaat - Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oven - Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kookplaat - Handige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _
Oven - Handige aanwijzigen en tips _ _ _ _ _ _ _ _
d
de
oa
Inhoud
m
w
w
w
an
.v
de
3
e
• Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd door een erkende servicemonteur.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die
van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt, moeten volledig in acht genomen worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties en/of gas, enz.)!
• Als u zich niet aan de installatie-instructies houdt,
dan vervalt de garantie bij het ontstaan van schade.
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens
het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan.
Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambaar materiaal (b.v. gordijnen, theedoeken enz.)
• Verwijder al het verpakkingmateriaal voordat u het apparaat in gebruik neemt.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u
het verplaatst. Gebruik altijd beschermende handschoenen. Trek nooit aan het apparaat bij de handgreep of bij de kookplaat.
• Houd de minimumafstanden naar andere apparaten
en meubels in acht!
• Belangrijk! Zet het fornuis niet op een extra sokkel of
ander verhogend meubel. Hierdoor ontstaat het risico dat het apparaat kantelt!
.b
Installatie
re
or
nb
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld.
• Houd het apparaat altijd schoon. Vet- of voedselresten in de oven kunnen brand veroorzaken.
• Door het apparaat regelmatig te reinigen voorkomt u
dat het oppervlakmateriaal achteruitgaat.
• Reinig het apparaat alleen met water en zeep. Scherpe voorwerpen, schuurmiddelen, schuursponsjes en
vlekkenverwijderaars kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
• Reinig het apparaat niet met stoom- of hogedrukreinigers.
• Reinig de glazen ovendeur niet met schuurmiddelen
of metalen schrapers. Het hittebestendige oppervlak
van de binnenruit kan hierdoor breken en verbrijzelen.
• Zorg ervoor dat de glaspanelen afgekoeld zijn voordat u deze reinigt. Het glas kan anders barsten.
fro
Onderhoud en reiniging
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van de deur uit
het apparaat. De deur is zwaar!
• Als de glaspanelen van de deur beschadigd zijn, worden ze zwak en kunnen ze breken. In dat geval moeten ze vervangen worden. Neem voor meer instructies contact op met de Klantenservice.
• Volg de aanwijzingen van de ovenfabrikant op als u
een ovenspray gebruikt. Spuit nooit iets op het vetfilter (indien aanwezig), de verwarmingselementen en
de thermostaatsensor.
• Tijdens pyrolitische reiniging (indien aanwezig) kan
hardnekkig vuil de kleur van het oppervlak beschadigen.
• Reinig katalytisch email niet (indien aanwezig).
• Wees voorzichtig bij het verwisselen van de ovenlamp. Gevaar voor elektrische schokken!
d
de
oa
Let op! Glazen deksels kunnen barsten als ze
worden verhit. Zet alle branders uit alvorens de
deksel dicht te doen.
nl
ow
D
• Om schade of verkleuring van het email voorkomen:
– zet geen voorwerpen rechtstreeks op de bodem
van het apparaat en dek de bodem niet af met aluminiumfolie.
– schenk geen heet water rechtstreeks in het apparaat
– laat vochtige gerechten en voedsel niet in het apparaat staan als u klaar bent met de bereiding
• Gebruik dit apparaat niet als het in contact is met water. Bedien het apparaat niet met natte handen.
• Laat geen vochtige gerechten en voedsel in de oven
staan nadat u klaar bent met de bereiding, omdat het
vocht het email kan beschadigen of in de inbouwmeubels kan dringen.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare
materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv.
plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt
van het apparaat.
• In de lade onder de oven mogen alleen accessoires
worden bewaard die hittebestendig zijn. Bewaar hier
geen brandbare materialen in.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopening van de oven, in
het midden achter de kookplaat altijd vrij blijft, zodat
de ovenruimte geventileerd wordt.
w
w
w
an
.v
de
e
• Dit apparaat mag alleen worden gerepareerd door
een erkend servicemonteur. Gebruik alleen originele
reserveonderdelen. Neem contact op met de klantenservice.
.b
Service
re
or
nb
4
m
• Zorg ervoor dat de ventilatie rond het apparaat in orde is. Een kapotte luchttoevoer kan zuurstofgebrek
veroorzaken.
fro
Gasaansluiting
• Zorg ervoor dat de gastoevoer overeenkomt met het
type gas op het typeplaatje; raadpleeg het hoofdstuk
"Productbeschrijving".
• Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuigapparaat voor verbrandingsproducten. Het moet geïnstalleerd en aangesloten worden in overeenstemming
met de geldende installatievoorschriften. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie.
• Het gebruik van een gasfornuis veroorzaakt warmte
en vocht in de ruimte waarin het geïnstalleerd is.
Zorg ervoor dat de keuken goed geventileerd is:
houd natuurlijke ventilatiegaten open of installeer
een mechanisch ventilatieapparaat (mechanische afzuigkap).
• Er is meer ventilatie nodig als u het apparaat langdurig en intensief gebruikt (bijvoorbeeld door een raam
open te zetten of door de stand van de afzuigkap te
verhogen).
d
de
oa
•
Het apparaat moet geaard worden.
• Controleer of de elektrische informatie op het typeplatje overeenkomt met de netvoeding in uw woning.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.
• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en
verlengkabels. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of wijzig het netsnoer niet zelf. Neem contact op het de Klantenservice.
• Er moet een voorziening in de elektrische installatie
aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat
los te koppelen van alle polen van de netvoeding,
met een contactopening van minstens 3 mm.
• Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet platgedrukt of beschadigd worden door de achterkant
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
• Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker.
• U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd),
aardlekstrips en contacten.
• Informatie over het voltage staat op het typeplaatje.
nl
ow
D
Elektrische aansluiting
nl
ow
D
d
de
oa
Beschrijving van het product
m
e
11
.b
1
re
10
2
or
3
nb
12
de
8
9
4
Bedieningspaneel
Ontstekingsknop
Bedieningsknoppen van de kookplaat
Functieknop van de oven
Temperatuurknop van de oven
Stroomindicatie
Temperatuurindicator
Grill
Ovenlampje
Ventilator
Typeplaatje
Inschuifrails
an
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.v
6
w
4 5
w
3
w
2 2
fro
Algemeen overzicht
Indeling kookplaat
1
2
4
3
Accessoires
• Braadpan
Om te bakken en te braden of om vet op te vangen.
• Ovenrek
Voor servies, bak- en braadvormen.
• Vlakke bakplaat
1
2
3
4
Semi-snelle brander
Semi-snelle brander
Sudderbrander
Snelle brander
Voor gebak en koekjes
• Bewaarlade (indien aanwezig)
Onder de ovenruimte zit een bewaarlade.
Waarschuwing! De lade kan heet worden als de
oven in werking is.
Voor het eerste gebruik
Verwijder al het verpakkingsmateriaal binnenin en
aan de buitenkant van de oven, voordat u de oven
in gebruik neemt. Verwijder het typeplaatje niet.
Eerste reiniging
• Verwijder alle onderdelen van het apparaat.
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik
Let op! Pak, om de deur te openen, altijd de
handgreep in het midden vast.
5
nl
ow
D
m
fro
w
w
w
Voorverwarmen
te branden. De accessoires kunnen heter worden dan bij
normaal gebruik. Tijdens deze periode kunt u een bepaalde geur ruiken. Dit is normaal. Zorg ervoor dat de
kamer goed geventileerd is.
d
de
oa
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen! De
oppervlakken zouden beschadigd kunnen worden.
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
an
.v
Stel
en de maximumtemperatuur in en laat de oven
45 minuten leeg werken om resten van de ovenruimte af
de
nb
Aansteken van de brander
Waarschuwing! Wees zeer voorzichtig als u open
vuur in de keuken gebruikt. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de vlam
Steek altijd de brander aan voordat u de pan erop
zet.
De brander aansteken:
1. Houd de ontstekingsknop
3. Laat de onstekingsknop los maar houd de bedieningsknop nog ongeveer 5 seconden vast op deze
stand; hierdoor wordt het thermokoppel warm. Als
u dit niet doet, gaat het gas uit.
4. Pas de vlam aan als deze goed brandt.
Als de brander na enkele pogingen nog steeds
niet aan is, controleer dan of de kroon en de dop
op de juiste manier geplaatst zijn.
ingedrukt.
2. Draai de bedieningsknop naar links op de maximale stand .
1
2
3
1
2
3
4
Dop van de brander
Kroon van de brander
Ontstekingsbougie
Thermokoppel
4
De ontstekingsknop kan automatisch starten als u
de netvoeding inschakelt, na installatie of na een
stroomuitval. Dit is normaal.
Waarschuwing! Als de brander na 15 seconden
nog niet brandt, laat de bedieningsknop dan los,
draai hem in de uit-stand en probeer de brander
nogmaals aan te steken nadat u minimaal 1 minuut
heeft gewacht.
De brander uitzetten
Belangrijk! U kunt de brander ook aansteken zonder de
ontstekingsknop (b.v. als er geen elektriciteit in de
keuken is). Hiervoor houdt u een vlam bij de brander,
drukt u de betreffende bedieningsknop in en draait u
deze naar links op de maximale stand.
Waarschuwing! Draai de vlam altijd laag of
schakel deze uit voordat u de pannen van de
brander haalt.
Als de brander per ongeluk uitgaat, draai de bedieningsknop dan op de uit-stand en probeer de brander nogmaals aan te steken na minimaal 1 minuut.
6
Om de vlam uit te zetten draait u de knop op het symbool .
e
.b
re
or
Kookplaat - Dagelijks gebruik
nl
ow
D
d
de
oa
Oven - Dagelijks gebruik
fro
Veiligheidsthermostaat
1. Draai de functieknop van de oven op een ovenfunctie.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Het bedrijfscontrolelampje is aan zolang de oven in
gebruik is.
Het temperatuurdisplay is aan zolang de oventemperatuur toeneemt.
3. Voor het uitschakelen van de oven de schakelaar
Ovenfuncties en de temperatuurknop in de stand
Uit draaien.
Om te voorkomen dat de oven oververhit raakt (door onjuist gebruik van het apparaat of vanwege defecte onderdelen), heeft de oven een veiligheidsthermostaat die indien nodig de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
m
Oven in- en uitschakelen
w
w
w
an
.v
de
e
Toepassing
UIT-stand
Het apparaat staat UIT.
Boven- en onderwarmte
Verwarmt de oven met zowel het bovenste als het onderste verwarmingselement. Voor bakken en braden op één ovenniveau.
Hetelucht
Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan één steunhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
Kleine grill
Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van
de rooster. Voor het maken van toast
Grote grill
Het gehele grillelement wordt ingeschakeld. Voor het grillen van plat voedsel
in grotere hoeveelheden. Voor het maken van toast.
Pizza
Het onderste element zorgt ervoor dat de warmte rechtstreeks naar de bodem
van pizza's, quiches of taarten wordt gevoerd, terwijl de ventilator ervoor
zorgt dat er lucht wordt gecirculeerd om de bovenkant van de pizza of taartvullingen te bereiden.
Onderste verwarmingselement
Verwarmt alleen vanaf de onderkant van de oven. Voor het bakken van taarten
met een knapperige bodem.
Kookplaat - Handige aanwijzingen en tips
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit en laat
het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Waarschuwing! Het reinigen van het apparaat met
een stoom- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan.
Waarschuwing! Gebruik geen schuurmiddelen,
staalwollen sponsjes of zuren, omdat deze schade
kunnen veroorzaken aan het apparaat.
.b
Ovenfunctie
re
or
nb
Ovenfuncties
• Maak de emaillen onderdelen, doppen en kronen
schoon met een warm sopje.
• Was roestvrijstalen onderdelen met water en droog
ze af met een zachte doek.
• De pannensteunen mogen niet in de afwasmachine
worden gewassen; ze moeten met de hand worden afgewassen.
7
nl
ow
D
• Ga zeer voorzichtig te werk bij het vervangen van de
pansteunen, dit om schade te voorkomen aan het oppervlak van de kookplaat.
Droog het apparaat na reiniging af met een zachte doek.
Oven in- en uitschakelen
Veiligheidsthermostaat
1. Draai de functieknop van de oven op een ovenfunctie.
2. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
Het temperatuurdisplay is aan zolang de oventemperatuur toeneemt.
3. Voor het uitschakelen van de oven de schakelaar
Ovenfuncties en de temperatuurknop in de stand
Uit draaien.
Om te voorkomen dat de oven oververhit raakt (door onjuist gebruik van het apparaat of vanwege defecte onderdelen), heeft de oven een veiligheidsthermostaat die indien nodig de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
d
de
oa
• Zorg ervoor dat u de pannensteunen op de juiste manier terugplaatst nadat u ze schoongemaakt heeft.
• Om de branders goed te laten werken, moet u ervoor
zorgen dat de armen van de pannensteunen in het
midden van de brander staan.
m
fro
w
w
w
an
.v
de
Uitstand
Het apparaat staat uit.
Ovenlampje
Brandt ook als er geen functie is ingeschakeld.
Conventioneel (Boven- en onderwarmte)
Verwarmt de oven met zowel het bovenste als het onderste verwarmingselement. Voor het bakken en braden op één inschuifniveau.
Onderwarmte
Verwarmt alleen vanaf de onderkant van de oven. Voor het bakken van taarten
met een knapperige bodem.
Grill klein
Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van het
rooster. Voor het maken van toast.
Grill groot
Het verwarmingselement van de grote grill is ingeschakeld. Voor het grillen van
plat voedsel in grote hoeveelheden. Voor het maken van toast.
Pizza
Voor het bakken op één niveau van gerechten met een meer intensieve bruinering en een krokante korst. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager
in dan bij Conventioneel (Boven- en onderwarmte).
Lucht circulatie
Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan één inschuifniveau, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
Ontdooien
Voor het ontdooien van bevroren voedsel. De temperatuurknop moet in de uitstand staan.
e
8
Toepassing
.b
Ovenfunctie
re
or
nb
Ovenfuncties
nl
ow
D
d
de
oa
Display
w
w
an
.v
de
3
w
2
7
e
.b
re
or
nb
Functie-indicatielampjes
Tijdindicatie
Functie-indicatielampjes
Toets '+'
Keuzetoets
Toets '-'
m
8
1
2
3
4
5
6
fro
1
6
5
4
2. Om de tijd in te stellen voor de kookwekker , beof einde bereiding
gebruikt u
reidingsduur
de " + " of " - " toets.
Het controlelampje voor de betreffende functie gaat
branden.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje en klinkt er gedurende 2 minuten een geluidssignaal.
De klokfuncties instellen
en Einde
Bij de functies Bereidingsduur
schakelt de oven zichzelf automatisch uit.
3. Druk op een willekeurige toets om het signaal te
stoppen.
1. Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje knippert.
Oven - Handige aanwijzigen en tips
Klokfunctie
Tijdstip van de dag
Kookwekker
Toepassing
Toont de tijd. Met deze functie kunt u de tijd instellen, veranderen of opvragen.
Voor het instellen van een afteltijd.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal.
Deze functie is niet van invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoelang de oven gebruikt moet worden.
Einde
Hier stelt u de tijd in waarna u wilt dat de oven uitschakelt.
Bereidingsduur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt, wanneer de oven op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld. Stel
in dit geval eerst de Bereidingsduur in en daarna Ein.
de
De klokfuncties uitschakelen
1. Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje knippert.
2. Houd de " - " toets ingedrukt.
Na enkele seconden gaat de klokfunctie uit.
9
nl
ow
D
d
de
oa
Bereidingstabel
fro
• Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de
ingestelde baktijd is verstreken.
• Als u twee bakplaten tegelijk gebruikt, houd dan één
niveau vrij tussen de platen.
m
Waarschuwing! Sluit altijd de deur van de oven
tijdens de bereiding, ook bij grillen.
w
w
w
an
.v
Plaats geen bakplaten, potten, etc. op de bodem
van de oven om beschadiging van het email te
voorkomen.
de
Bereidingstijden
Bereidingstijden zijn afhankelijk van het soort voedsel,
de structuur en het volume.
Houd de werking van de oven in de gaten tijdens de eerste keren dat u het apparaat gebruikt. Op die manier ontdekt u de beste instellingen (warmte-instelling, bereidingstijd etc.) voor uw ovenschalen, recepten en hoeveelheden wanneer u dit apparaat gebruikt.
Taarten bakken
• De beste temperatuur voor het bereiden van gebak is
tussen de 150 °C en 200 °C.
• Verwarm de oven ongeveer 10 minuten voor.
Gewicht (g)
Zie voor de juiste ovenfunctie de lijst met ovenfuncties in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
Gerecht
Schuimtaart
10
Boven- en onderwarmte
Niveau
temp.
°C
2
170
Hetelucht
Niveau
2
temp.
°C
160
Bereidingstijd
minuten
AANTEKENINGEN
45 ~ 60
In cakevorm op
het rooster
e
• De oven heeft vier inschuifniveaus. Tel de inschuifniveaus vanaf de onderkant van de oven.
• U kunt verschillende gerechten op twee niveaus tegelijk bereiden. Plaats de bakplaten op niveau 1 en 3.
• De oven is voorzien van een speciaal systeem dat
voor luchtcirculatie zorgt en de stoom continu recycleert. Met dit systeem kunt u gerechten in een stoomomgeving bereiden en het voedsel zacht van binnen
en knapperig van buiten houden. Hierdoor worden
de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deuren condenseren. Dit is normaal. Ga altijd achteruit als u de
ovendeur opent tijdens de bereiding. Om condensvorming te voorkomen kunt u de oven het beste 10 minuten voor de bereiding inschakelen.
• Neem vocht af na elk gebruik van het apparaat.
.b
• Bereid geen vlees met een gewicht van minder dan 1
kg. Het bereiden van te kleine hoeveelheden maakt
het vlees droog.
• Om rood vlees aan de buitenkant goed gaar en toch
sappig te krijgen, dient u de temperatuur in te stellen
op 200 °C-250 °C.
• Voor wit vlees, gevogelte en vis dient u de temperatuur tussen de 150°C-175°C in te stellen.
• Gebruik een lekbak voor zeer vet voedsel, om te voorkomen dat er vlekken op de oven komen die mogelijk
permanent zijn.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u
het aansnijdt, zodat het vleesvocht niet wegloopt.
• Giet een beetje water in de lekbak om te veel rookvorming in de oven te voorkomen tijdens roosteren. Om
rookcondensatie te voorkomen dient u telkens een
beetje water toe te voegen als dit opgedroogd is.
Wees voorzichtig bij het verwijderen of installeren
van accessoires om beschadiging van het email te
voorkomen.
re
or
nb
Vlees en vis bereiden
Hetelucht
AANTEKENINGEN
m
temp.
°C
Zandtaartdeeg
2
170
2 (1 en 3)
160
20 ~ 30
In cakevorm op
het rooster
Karnemelk kwarktaart
1
160
2
150
60 ~ 80
In cakevorm op
het rooster
Appeltaart
1
180
2 (1 en 3)
170
40 ~ 60
In cakevorm op
het rooster
Strudel
2
175
2
150
60 ~ 80
In cakeblik op
het rooster
Confituurtaart
2
175
2 (1 en 3)
160
30 ~ 40
In cakevorm op
het rooster
Fruitcake
1
175
1
160
45 ~ 60
In cakevorm
Biscuitgebak
1
175
2
160
30 ~ 40
In cakevorm op
het rooster
Kerstcake
1
170
1
160
40 ~ 60
In cakevorm op
het rooster
Pruimentaart
1
170
1
160
50 ~ 60
In cakevorm op
het rooster
Kleine cakes
2
170
2 (1 en 3)
160
25 ~ 35
Op de bakplaat
Koekjes
3
190
3
170
15 ~ 25
Op de bakplaat
Schuimpjes
2
100
2
100
90 ~ 120
Op de bakplaat
Broodjes
2
190
2
180
12 ~ 20
Op de bakplaat
Vruchtentaartje:
Soesjes
2
200
2 (1 en 3)
190
15 ~ 25
Op de bakplaat
1000
Wit brood
1
190
2
180
40 ~ 60
In 2 stukken op
de bakplaat
500
Roggebrood
1
190
1
180
30 ~ 45
In broodvorm op
het rooster
500
Broodjes
2
200
2
175
20 ~ 35
6 - 8 broodjes
op een bakplaat
250
Pizza
1
200
2 (1 en 3)
190
15 ~ 30
Op de bakplaat
of op het rooster
Pastataart
2
200
2 (1 en 3)
175
40 ~ 50
In bakvorm op
het rooster
Groententaart
2
200
2 (1 en 3)
175
45 ~ 60
In bakvorm op
het rooster
w
w
w
Niveau
Niveau
temp.
°C
Bereidingstijd
minuten
fro
Boven- en onderwarmte
d
de
oa
Gewicht (g)
nl
ow
D
Gerecht
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
11
Hetelucht
AANTEKENINGEN
m
temp.
°C
Quiches
1
200
2 (1 en 3)
180
35 ~ 45
In bakvorm op
het rooster
Lasagne
2
180
2
160
45 ~ 65
In bakvorm op
het rooster
Cannelloni
2
200
2
175
40 ~ 55
In bakvorm op
het rooster
1000
Rundvlees
2
190
2
175
50 ~ 70
Op rooster en lekbak
1200
Varkensvlees
2
180
2
175
100 ~ 130
Op rooster en lekbak
1000
Kalfsvlees
2
190
2
175
90 ~ 120
Op rooster en lekbak
1500
Engelse rosbief
rood
2
210
2
200
50 ~ 60
Op rooster en lekbak
1500
Engelse rosbief
medium
2
210
2
200
60 ~ 70
Op rooster en lekbak
1500
Engelse rosbief
doorbakken
2
210
2
200
70 ~ 80
Op rooster en lekbak
2000
Varkensschouder
2
180
2
170
120 ~ 150
Met zwoerd in
lekbak
1200
Varkensschenkel
2
180
2
160
100 ~ 120
In 2 stukken op
lekbak
1200
Lamsvlees
2
190
2
175
110 ~ 130
Lamsbout in lekbak
1000
Kip
2
190
2
175
60 ~ 80
Volledig in lekbak
4000
Kalkoen
2
180
2
160
210 ~ 240
Volledig in lekbak
1500
Eend
2
175
2
160
120 ~ 150
Volledig in lekbak
3000
Gans
2
175
2
160
150 ~ 200
Volledig in lekbak
1200
Konijn
2
190
2
175
60 ~ 80
In stukken gesneden
w
w
w
Niveau
Niveau
temp.
°C
Bereidingstijd
minuten
fro
Boven- en onderwarmte
d
de
oa
Gewicht (g)
nl
ow
D
Gerecht
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
12
190
150 ~ 200
In stukken gesneden
190
2
175
90 ~ 120
Hele
2
190
2 (1 en 3)
175
30 ~ 40
3-4 vissen
1500
Tonijn/zalm
2
190
2 (1 en 3)
175
25 ~ 35
4-6 filets
e
2
.b
Fazant
Forel/zeebrasem
re
800
1200
or
nb
175
de
2
an
.v
2
w
Haas
w
1500
temp.
°C
Niveau
AANTEKENINGEN
w
temp.
°C
Bereidingstijd
minuten
m
Niveau
Hetelucht
fro
Boven- en onderwarmte
d
de
oa
Gewicht (g)
nl
ow
D
Gerecht
Grillen
Verwarm de lege oven 10 minuten voor.
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Tournedos
4
800
Biefstuk
4
Worstjes
8
Varkenskotelet
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp. (°C)
1e kant
2e kant
3
250
12-15
12-14
600
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
Kip (in 2 helften)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Spiesen
4
/
3
250
10-15
10-12
Kippenborst
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Visfilet
niveau
4
400
3
250
12-14
10-12
Geroosterde sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Geroosterd brood
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Kookplaat - Onderhoud en reinging
Pizza
Verwarm de lege oven 10 minuten voor.
GERECHT
Pizza , groot
Pizzafunctie
Niveau
temp.°C
1
200
Bereidingstijd (minuten)
AANTEKENINGEN
15~25
Op vlakke bakplaat
13
nl
ow
D
d
de
oa
Pizzafunctie
Bereidingstijd (minuten)
AANTEKENINGEN
200
10~20
Op vlakke bakplaat of
op ovenrooster
200
15~25
Op vlakke bakplaat
an
de
1
.v
Broodjes
w
1
w
Pizza, klein
w
temp.°C
m
Niveau
fro
GERECHT
or
nb
e
.b
re
Oven - Onderhoud en reiniging
• Maak de voorkant van het apparaat schoon met een
zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik voor de metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Maak alle oventoebehoren na elk gebruik schoon
met een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel en laat ze drogen.
• Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden
schoon gemaakt met een agressieve reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of afwasautomaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag onherstelbaar
worden beschadigd!
1 Open de deur volle2 Til de hendels op de
dig en houd de twee deur- twee scharnieren omhoog
scharnieren vast.
en draai ze.
De ovendeur reinigen
Voordat u de ovendeur reinigt, dient u uit de oven te halen.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de glaspanelen
afgekoeld zijn voordat u de glazen deur
schoonmaakt. Het glas kan anders barsten.
Waarschuwing! Als de glaspanelen van de deur
beschadigd zijn of krassen hebben, wordt het glas
zwak en kan het breken. Als dit het geval is, moet u de
glaspanelen vervangen. Neem voor meer instructies
contact op het uw plaatselijke Klantenservice.
14
3 Sluit de ovendeur in
de eerste openingsstand
(halfopen). Trek hem
daarna naar voren en haal
hem uit zijn zitting. Leg
de deur op een stabiele
ondergrond, op een zachte doek
Reinig het glaspaneel met een sopje. Droog het paneel
voorzichtig af.
Als u de deur heeft schoongemaakt, plaatst u deze terug
in de oven. Volg hiervoor de stappen in omgekeerde
volgorde uit.
nl
ow
D
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast of schakel de stroomonderbreker uit.
d
de
oa
fro
Leg een doek op de bodem van de oven om het
ovenlampje en het afdekglaasje te beschermen.
m
w
w
w
Het ovenlampje vervangen/afdekglaasje schoonmaken
1. Draai het afdekglaasje naar links en verwijder het.
2. Reinig het glazen kapje
3. Vervang het ovenlampje door een geschikt 300°C
hittebestendig ovenlampje.
4. Plaats het afdekglaasje terug.
an
.v
Apparaten van roestvrij staal of aluminium:
Reinig de ovendeur alleen met een natte spons.
Droog hem af met een zachte doek.
Gebruik geen staalwol, zuren of bijtende materialen, omdat deze het ovenoppervlak kunnen beschadigen. Reinig
het bedieningspaneel van de oven net zo voorzichtig.
de
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is geen vonk als de brander
wordt aangestoken
Er is geen elektrische voeding
Controleer of het apparaat goed is
aangesloten en de elektrische voeding is ingeschakeld.
Er is geen vonk als de brander
wordt aangestoken.
Er is geen elektrische voeding.
Onderzoek de huisinstallatie (zekeringenkast).
Er is geen vonk als de brander
wordt aangestoken.
De branderdeksel en kroon zitten
niet goed op hun plaats.
Controleer of de branderdeksel en
kroon goed op hun plaats zitten.
De vlam gaat meteen na de ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet voldoende
opgewarmd.
Houd, na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 5 seconden ingedrukt.
De gasring brandt onregelmatig.
De branderkroon is verstopt met
etensresten.
Controleer of de hoofdsproeier niet
verstopt is en of de branderkroon
schoon is.
Het apparaat werkt helemaal niet.
De zekering in de zekeringkast is
doorgeslagen.
Controleer de zekering. Als de zekering meer dan een keer doorslaat,
raadpleeg dan een bevoegde elektricien.
De oven wordt niet warm.
De oven is niet ingeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden zijn niet
ingesteld.
Controleer de kookstanden.
Het ovenlampje brandt niet.
Het ovenlampje is kapot.
Vervang het ovenlampje.
Stoom en condens slaan neer op de
gerechten en in de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in de oven
gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet
langer dan 15-20 minuten in de
oven staan.
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw verkoper of met de serviceafdeling.
Waarschuwing! De reparatie aan het apparaat
mag uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd en deskundig persoon.
15
e
Problemen oplossen
.b
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
re
Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schokken!
or
nb
Ovenlampje
nl
ow
D
fro
Aanwijzingen voor apparaten met metalen voorkant:
Als u de deur opent gedurende of direct na het bakken of braden, kan het glas beslaan.
m
w
w
w
an
.v
de
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw verkoper of met de serviceafdeling.
• Productnummer (PNC) ............
• Serienummer (S.N.) ............
d
de
oa
Belangrijk! Bij foutieve bediening van het apparaat
wordt het bezoek van de technicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht,
zelfs tijdens de garantieperiode.
e
.b
re
or
nb
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen.
Deze gegevens staan op het typeplaatje (zie
"Productbeschrijving")
• Modelbeschrijving ............
Montage
Belangrijk! Lees eerst het hoofdstuk Veiligheid
aandachtig door.
Afmeting
Diepte
Technische gegevens
600 mm
Ovencapaciteit
Apparaat klasse 2, subklasse 1 en klasse 1.
56 l
Gascategorie
Afmeting
Hoogte
850 mm
Breedte
600 mm
II2E+3+
Gastoevoer
G20/G25
20/25 mbar
Gasbranders
NORMAAL VERMOGEN
NORMAAL
VERMOGEN
VERMINDERD VERMOGEN
kW
kW
inj. 1/100
mm
m³/h
inj. 1/100
mm
G30
G31
Sudderbrander
1,0
0,33
70
0,095
50
72
71
Semi-snelle
brander
2,0
0,45
96
0,190
71
145
143
Snelle brander
3,0 (aardgas)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
200
BRANDER
AARDGAS
G20 (2H) - 20 mbar
LPG
(Butaan/Propaan) G30/31-30 mbar
g/h
Gasaansluiting
Flexibele aansluiting met niet-metalen leidingen
Kies voor vaste leidingen of gebruik een flexibele pijp
van roestvrij staal die voldoet aan de geldende voorschriften. Als u flexibele metalen pijpen gebruikt, let er
dan op dat deze niet in aanraking komen met beweegbare onderdelen en niet platgedrukt worden.
Als het mogelijk is om de aansluiting over het gehele
bereik makkelijk te controleren, kunt u een flexibele pijp
gebruiken. De flexibele pijp moet stevig worden bevestigd met klemmen.
16
d
de
oa
Waarschuwing! Zet het apparaat niet op een
voetstuk
w
w
Waterpas zetten
m
fro
Gebruik de pootjes aan de onderkant van het apparaat
om het op gelijke hoogte te brengen met andere meubels
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Belangrijk! Als de installatie voltooid is, dient u te
controleren of de afdichting van elke pijpfitting goed is.
Gebruik een zeepoplossing, geen vlam!
nl
ow
D
Installatie: gebruik de rubberen pijphouder. Maak altijd
de pakking dicht. Ga daarna verder met de gasaansluiting. De flexibele pijp is geschikt als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
– de pijp kan niet warmer worden dan de kamertemperatuur, hoger dan 30°C;
– is niet langer dan 1500 mm;
– vertoont geen regelkleppen;
– is niet onderhevig aan tractie of torsie;
– komt niet in contact met snijranden of hoeken;
– kan makkelijk geïnspecteerd worden om de conditie
te controleren.
Controle van de staat van de flexibele pijp bestaat uit
het volgende:
– de pijp vertoont geen barsten, sneden, markeringen
of verbrandingen bij de uiteinden en over de gehele
lengte;
– het materiaal is niet hard geworden, maar heeft de
juiste elasticiteit;
– de bevestigingsklemmen zijn niet verroest;
– de houdbaarheidstermijn is niet verstreken.
Als één of meer van deze defecten zichtbaar is, repareer
de pijp dan niet, maar vervang hem.
Elektrische installatie
Waarschuwing! De elektrische installatie mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd en deskundig persoon.
De fabrikant is niet aansprakelijk als u de veiligheidsmaatregelen in het hoofdstuk "Veiligheid"
niet opvolgt.
Dit apparaat wordt alleen geleverd met een netsnoer.
MANUFACTURER:
C.so Lino Zanussi, 26-33080 Porcia (PN), Italy.
Afvoer
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en
geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen worden
aangeduid met internationale afkortingen, zoals PE, PS,
etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor
bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen dat het
apparaat geen gevaar oplevert, moet het onklaar
gemaakt worden voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de
voedingskabel van het apparaat.
17
nl
ow
D
Cooking tables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hob - Care and Cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oven - Care and Cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Disposal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
w
w
w
an
.v
24
27
27
28
29
31
de
For your safety and correct operation of the appliance,
read this manual carefully before installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if
you move or sell it. Users must fully know the operation
and safety features of the appliance.
The manufacturer is not responsible for damages
caused by incorrect installation and use.
Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• Keep children away from the appliance. There is risk
of injury or other permanent disability.
• If the appliance has Switch On Lock or Key Lock, use
it. It prevents children and small pets from accidental
use of the appliance.
General safety
• Do not change the specifications or modify this product. There is risk of injury and damage to the appliance.
• Remove all packaging, stickers and layers from the
appliance before first use.
• Set the cooking zones to "off" after each use.
Use
• The appliance is designed exclusively for domestic
cooking tasks.
• Do not use the appliance as a work surface or storage surface.
18
• Do not leave the appliance unattended during operation. In the event of fire, switch off the appliance. Extinguish the fire with a pot lid , never use water.
• Risk of burns! Do not put metallic objects, for example cutlery or saucepan lids, on the cooking surface,
as they can become hot.
• If the objects or cookware fall on the hob surface, the
surface can be damaged.
• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with
damaged bottoms can scratch the hob surface if you
move them on the surface.
• If there is a crack on the surface, disconnect power
supply to prevent the electric shock.
• Do not let cookware boil dry to prevent the damage
to cookware and hob surface.
• Do not use the cooking zones with empty cookware
or without cookware.
• Discoloration of the enamel does not affect the performance of the appliance. The guarantee does not become invalid.
• Do not apply pressure on the appliance door.
• The interior of the appliance becomes hot during
use. There is risk of burns. Use gloves when you insert or remove the accessories and pots.
• Always stand back from the appliance when you
open the appliance door during operation (especially
with Steam Cooking). It allows any build up of steam
or heat to release.
• To prevent damage or discoloration to the enamel:
– do not put any objects directly on the appliance
floor and do not cover it with aluminium foil
– do not put hot water directly into the appliance
e
Safety information
.b
Subject to change without notice
re
or
nb
18
20
21
21
22
23
23
fro
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hob - Daily Use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oven - Daily Use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hob - Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oven - Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d
de
oa
Contents
w
• Only an authorized service technician can install, connect or repair the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical and/or gas safety rules etc.)!
• If you do not comply with Installation instructions,
the guarantee becomes invalid in case any damage.
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If necessary, contact the supplier.
• Avoid installation of the appliance near easy inflammable material (e.g. curtains, tea towels, etc.)
• Remove all packaging before first use.
• This appliance is heavy. Take care when you move it.
Always use safety gloves. Never pull the appliance
by the handle or by the hob.
• Keep the minimum distances to other appliances and
units!
• Important! Do not place the cooker on an extra plinth
or other height increasing unit. This means more risk
that the appliance tips over!
an
.v
de
19
e
•
The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agree with your domestic power supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-way plugs, connectors and extension cables. There is a risk of fire.
• Do not replace or modify the mains cable yourself.
Contact the Service Centre.
• The appliance must have the electrical installation
which lets you disconnect the appliance from the
mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.
• Make sure that the mains plug and cable is not squashed or damaged by the back of the appliance (if present).
• Make sure that the mains plug is accessible after installation.
.b
Electrical connection
re
or
nb
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Make
sure that the appliance is cold.
• Keep the appliance clean at all times. A buid-up of
fats or other foodstuff can result in a fire.
• Regular cleaning prevents the surface material from
deteriorating.
• Only clean the appliance with water and soap. Sharp
objects, abrasive cleaning agents, abrasive sponges
and stain removers can cause damage to the appliance.
• Do not clean the appliance with steam cleaners or highpresure cleaners.
• Do not clean the glass door with abrasive cleaning
agents or metal scraper. Heat resistant surface of the
inner glass can break and shatter.
• Make sure that the glass panels are cold, before you
clean them. There is risk that the glass breaks.
• Be careful when you remove the door from the appliance. The door is heavy!
• When the door glass panels are damaged they become weak and can break. You must replace them.
For more instructions, contact the Service Centre.
• If you use an oven spray, follow the instructions from
the manufacturer. Never spray anything onto the fat
filter (if present), the heating elements and the thermostat sensor.
• During pyrolytic cleaning (if present), stubborn dirt
can damage the colour of the surface.
w
Care and cleaning
Installation
w
•
m
•
fro
•
• Do not clean catalytic enamel (if present).
• Be careful when you change the oven lamp. There is
risk of electrical shock!
d
de
oa
•
nl
ow
D
•
– do not keep moist dishes and food in the appliance after you finish the cooking
Do not use this appliance if it is in contact with water. Do not operate the appliance with wet hands.
Do not keep moist dishes and food in the appliance
after you finish the cooking as the moist can damage
the enamel or get into the units.
Do not put or keep the flammable liquids and materials or fusible objects (made of plastic or aluminium),
on or near the appliance.
Only heat-resistant accessories can be placed in the
compartment situated below the oven. Do not put combustible materials there.
Always ensure that the oven vent located at the centre back of the hob is left unobstructed to ensure ventilation of the oven cavity.
nl
ow
D
tions. Particular attention shall be given to the relevant requirements regarding ventilation.
• The use of a gas cooking appliance cause heat and
moisture in the room in which it is installed. Make
sure that the ventilation in kitchen is good: keep natural ventilation holes open or install a mechanical
ventilation device (mechanical extractor hood).
• More ventilation (for example opening of a window
or increasing the level of mechanical ventilation
where present) is necessary when you intensive operate the appliance for a long time .
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
• You must have correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from
the holder), earth leakage trips and contactors.
• Information on the voltage is on the rating plate.
de
Product description
General overview
2 2
3
6
7
1
4
12
4 5
3
2
8
9
10
1
11
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Control panel
Spark generator button
Hob control knobs
Oven function control knob
Oven temperature control knob
Power indicator
Temperature control indicator
Grill
Oven lamp
Fan
Rating plate
Shelf runner
e
• Only an authorised service engineer can repair this
appliance. Use only original spare parts. Contact an
authorized Service Centre.
.b
Service
re
• Make sure that ventilation around the appliance is
good. A defective air supply could cause lack of oxygen.
• Make sure that the gas supply is correct with the gas
type on the rating plate, refer to "Product Description" chapter.
• This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It must be installed and connected in accordance with current installation regula-
or
nb
Gas connection
nl
ow
D
d
de
oa
Cooking surface layout
m
fro
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
3
Semi-rapid burner
Semi-rapid burner
Auxiliary burner
Rapid burner
w
4
1
2
3
4
w
2
w
1
Accessories
• Deep roasting pan
To bake and roast or as pan to collect fat.
• Oven shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Flat baking tray
For cakes and biscuits.
• Storage drawer (If applicable)
Below the oven cavity is the storage drawer.
Warning! The storage drawer can become hot
when the appliance operates.
Before first use
Remove all packaging, both inside and outside
the oven, before using the appliance. Do not remove the rating plate.
Caution! To open the oven door, always hold the
handle in the centre.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Caution! Do not use abrasive cleaning agents!
This can damage the surface. Refer to chapter
"Care and Cleaning".
Preheating
Set
and maximum temperature and run an empty
oven for 45 minutes, to burn off any residue from the
cavity surface. Accessories can become hotter than in
normal use. During this period an odour can be emitted. This is normal. Make sure the room is well ventilated.
Hob - Daily Use
Ignition of the burner
Warning! Be very careful when you use open fire
in kitchen environment. Manufacturer decline any
responsibility in case misuse of the flame
Always light the burner before you put cookware.
To light the burner:
1. Push and hold the spark generator button
3. Release the spark generator button but keep the control knob on this position for approximately 5 seconds; this will let thermocouple to warm up. If not,
the gas supply will be interrupted.
4. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner does not light, check
if the crown and its cap are in correct positions.
.
2. Turn the control knob counterclockwise to the maximum position .
21
nl
ow
D
m
w
w
w
an
.v
3
fro
2
Burner cap
Burner crown
Ignition candle
Thermocouple
d
de
oa
1
2
3
4
1
de
4
Important! You can light the burner without electrical
device (e.g. when there is no electricity in the kitchen).
To do so, put the flame near the burner, push the
related control knob down and turn it counterclockwise
to the maximum gas release position.
The spark generator can start automatically when
you switch on the mains, after installation or a power cut. It is normal.
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the symbol
.
Warning! Always turn the flame down or switch it
off before you remove the pans of the burner.
If the burner accidentally goes out, turn the control knob to the off position and try to light the
burner again after minimum 1 minute.
Oven - Daily Use
Switching the Oven On and Off
Safety thermostat
1. Turn the oven functions control knob to an oven
function.
2. Turn the temperature control knob to a temperature.
The power indicator comes on while the oven is in
operation.
The temperature indicator comes on while the oven
temperature increases.
3. To switch off the oven, turn the oven functions control knob and the temperature control knob to the
Off position.
To prevent dangerous overheating (due to incorrect use
of the appliance or defective components), the oven has
a safety thermostat, which interrupts the power supply.
The oven switches back on again automatically, when
the temperature drops.
Oven Functions
Oven function
22
Application
OFF position
The appliance is OFF.
Conventional cooking
Heats both from the top and bottom element. To bake and roast on one oven
level.
Fan cooking
To roast or roast and bake the food that requires the same cooking temperature, using more than one shelf, without flavour transference.
e
.b
re
or
nb
Warning! If the burner does not light after 15
seconds, release the control knob, turn it into off
position and try to light the burner again after minimum
1 minute.
nl
ow
D
Application
d
de
oa
Oven function
Full grill
The full grill element is on. To grill flat food items in large quantities. To
make toasts.
Pizza
The bottom element provides direct heat to the base of pizzas, quiches or
pies, while the fan ensures air is circulated to cook the pizza toppings or pie
fillings.
Bottom heating element
Heats only from the bottom of the oven. To bake cakes with crispy or crusty
bases.
m
fro
Inner grill
To grill flat food items in small quantities in the middle of the shelf. To make
toasts
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Hob - Helpful hints and tips
Energy savings
• If possible, always put the lids on the pans.
• When the liquid starts to boil, turn down the flame to
barely simmer the liquid.
Use pots and pans with bottom applicable to the
dimension of burner.
Burner
Diameters of cookware
Rapid
180 mm - 260 mm
Burner
Diameters of cookware
Semi-rapid
120 mm - 220 mm
Auxiliary
80 mm - 160 mm
Use cookware with the bottom as thick and flat as possible.
Oven - Helpful hints and tips
Warning! Always close the oven door when you
cook, even while grilling.
Do not put baking trays, pots, etc. on the oven
floor to prevent damage to the oven enamel.
Be careful when you remove or install the accessories to prevent damage to the oven enamel.
• The oven has four shelf levels. Count the shelf levels
from the bottom of the oven floor.
• You can cook different dishes on two levels at the
same time. Place the shelves on level 1 and 3.
• The oven is supplied with a special system which circulates the air and constantly recycles the steam.
This system allows to cook in a steamy environment
and keep the food soft inside and crusty outside. It
reduces the cooking time and energy consumption to
a minimum.
• Moisture can condense in the appliance or on the
glass doors. This is normal. Always stand back form
the appliance when you open the oven door while
cooking. To reduce condensation, run the oven for
10 minutes before cooking.
• Wipe away moisture after every use of the appliance.
Baking cakes
• The best temperature for baking cakes is between
150°C and 200°C.
• Preheat the oven for approximately 10 minutes before baking.
• Do not open the oven door before 3/4 of the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same time, keep
one level empty between them.
23
nl
ow
D
Cooking meat and fish
d
de
oa
• To prevent too much smoke in the oven during roasting, add some water into the dripping pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it dries up.
m
fro
• Do not cook meat with weight below 1 kg. Cooking
too small quantities makes the meat too dry.
• To keep the red meat well cooked outside and juicy
inside set the temperature between 200°C-250°C.
• For white meat, poultry and fish set the temperature
between 150°C-175°C.
• Use a dripping pan for very fatty food to prevent the
oven from stains that can be permanent.
• Leave the meat for approximately 15 minutes before
carving so that the juice does not seep out.
w
w
w
Cooking times
.v
an
Cooking times depend on the type of food, its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you cook. Find
the best settings (heat setting, cooking time, etc.) for
your cookware, recipes and quantities when you use
this appliance.
de
Weight (g)
Conventional
Cooking
Fan cooking
NOTES
Level
temp.°C
Whisked recipes
2
170
2
160
45 ~ 60
In cake mould on
the shelf
Shortbread dough
2
170
2 (1 and 3)
160
20 ~ 30
In cake mould on
the shelf
Butter-milk
cheese cake
1
160
2
150
60 ~ 80
In cake mould on
the shelf
Apple cake
1
180
2 (1 and 3)
170
40 ~ 60
In cake mould on
the shelf
Strudel
2
175
2
150
60 ~ 80
In cake tin on the
shelf
Jam-tart
2
175
2 (1 and 3)
160
30 ~ 40
In cake mould on
the shelf
Fruit cake
1
175
1
160
45 ~ 60
In cake mould
Sponge cake
1
175
2
160
30 ~ 40
In cake mould on
the shelf
Christmas cake
1
170
1
160
40 ~ 60
In cake mould on
the shelf
Plum cake
1
170
1
160
50 ~ 60
In cake mould on
the shelf
Small cakes
2
170
2 (1 and 3)
160
25 ~ 35
In baking tray
Biscuits
3
190
3
170
15 ~ 25
In baking tray
Level
temp.
°C
Cooking
time
minutes
e
24
Type of dish
.b
To see which oven function you must use, refer to
the oven functions list in Oven Daily Use chapter.
re
or
nb
Cooking tables
Fan cooking
NOTES
m
temp.°C
Meringues
2
100
2
100
90 ~ 120
In baking tray
Buns
2
190
2
180
12 ~ 20
In baking tray
Pastry: Choux
2
200
2 (1 and 3)
190
15 ~ 25
In baking tray
1000
White bread
1
190
2
180
40 ~ 60
2 pieces in baking tray
500
Rye bread
1
190
1
180
30 ~ 45
In bread pan on
the grid
500
Bread rolls
2
200
2
175
20 ~ 35
6-8 rolls in baking tray
250
Pizza
1
200
2 (1 and 3)
190
15 ~ 30
On baking tray
on the grid
Pasta flan
2
200
2 (1 and 3)
175
40 ~ 50
In mould on the
shelf
Vegetable flan
2
200
2 (1 and 3)
175
45 ~ 60
In mould on the
shelf
Quiches
1
200
2 (1 and 3)
180
35 ~ 45
In mould on the
shelf
Lasagne
2
180
2
160
45 ~ 65
In mould on the
shelf
Cannelloni
2
200
2
175
40 ~ 55
In mould on the
shelf
1000
Beef
2
190
2
175
50 ~ 70
On shelf and
dripping pan
1200
Pork
2
180
2
175
100 ~ 130
On shelf and
dripping pan
1000
Veal
2
190
2
175
90 ~ 120
On shelf and
dripping pan
1500
English roast beef
rare
2
210
2
200
50 ~ 60
On grid and dripping pan
1500
English roast beef
medium
2
210
2
200
60 ~ 70
On grid and dripping pan
1500
English roast beef
well done
2
210
2
200
70 ~ 80
On grid and dripping pan
2000
Shoulder of pork
2
180
2
170
120 ~ 150
With rind-in dripping pan
w
w
w
Level
Level
temp.
°C
Cooking
time
minutes
fro
Conventional
Cooking
d
de
oa
Weight (g)
nl
ow
D
Type of dish
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
25
nl
ow
D
Weight (g)
1200
Shin of pork
2
180
2
160
100 ~ 120
2 pieces-in dripping pan
1200
Lamb
2
190
2
175
110 ~ 130
Leg-in dripping
pan
1000
Chicken
2
190
2
175
60 ~ 80
Whole-in dripping pan
4000
Turkey
2
180
2
160
210 ~ 240
Whole-in dripping pan
1500
Duck
2
175
2
160
120 ~ 150
Whole-in dripping pan
3000
Goose
2
175
2
160
150 ~ 200
Whole-in dripping pan
1200
Rabbit
2
190
2
175
60 ~ 80
Cut in pieces
1500
Hare
2
190
2
175
150 ~ 200
Cut in pieces
w
w
temp.
°C
Level
NOTES
w
temp.°C
Cooking
time
minutes
m
Level
Fan cooking
fro
Conventional
Cooking
d
de
oa
Type of dish
an
.v
de
2
175
90 ~ 120
Whole
190
2 (1 and 3)
175
30 ~ 40
3-4 fishes
1500
Tuna fish/Salmon
2
190
2 (1 and 3)
175
25 ~ 35
4-6 fillets
Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes, before
cooking.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Fillet steaks
4
800
Beef steaks
4
600
Sausages
8
Pork chops
Chicken (cut in 2)
Cooking time in minutes
Temp. (°C)
1st side
2nd side
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
Kebabs
4
/
3
250
10-15
10-12
Breast of chicken
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Fish Fillet
4
400
3
250
12-14
10-12
4-6
/
3
250
5-7
/
Toasted sandwiches
26
level
e
190
2
.b
2
re
Pheasant
Trout/Sea bream
or
nb
800
1200
nl
ow
D
level
4-6
/
3
Temp. (°C)
1st side
250
2-4
2nd side
2-3
w
w
g
w
Pieces
Cooking time in minutes
m
Toast
Grilling
fro
TYPE OF DISH
d
de
oa
Quantity
an
.v
de
Pizza
nb
e
.b
re
or
Preheat the empty oven for 10 minutes, before
cooking.
TYPE OF DISH
Pizza , large
Pizza Function
Level
temp.°C
1
200
Cooking time in minutes
NOTES
15~25
on flat baking tray
Pizza , small
1
200
10~20
on flat baking tray or on
oven shelf
Bread rolls
1
200
15~25
on flat baking tray
Hob - Care and Cleaning
Warning! Switch the appliance off and let it cool
down before you clean it.
Warning! For safety reasons, do not clean the
appliance with steam cleaners or high-pressure
cleaners.
Warning! Do not use abrasive cleaners, steel
wool pads or acids, they can cause damage to the
appliance.
• To clean the enamelled parts, cap and crown, wash it
with warm soapy water.
• Stainless steel parts wash with water, and then dry
with a soft cloth.
• The pan supports are not dishwasher proof; they
must be washed by hand .
• Make sure you position the pan supports correctly after cleaning.
• To make burners work correctly, make sure that the
arms of the pan supports are in the centre of the burner.
• Be very careful when you replace the pan supports to
prevent the hob top from damage.
After cleaning, dry the appliance with a soft cloth.
Oven - Care and Cleaning
• Clean the front of the appliance with a soft cloth with
warm water and cleaning agent.
• To clean metal surfaces use a usual cleaning agent
• Clean the oven interior after each use. Thus you can
remove dirt more easily and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven cleaner.
• Clean all oven accessories (with a soft cloth with
warm water and cleaning agent) after each use and
let them dry.
• If you have nonstick accessories, do not clean them
using an aggressive agents, sharp edged objects or
dishwasher. It can destroy nonstick coating!
Cleaning the oven door
Before you clean the oven door, remove it from the oven.
Warning! Make sure that the glass panels are
cool, before you clean the glass door. There is
risk that the glass breaks.
Warning! When the door glass panels are
damaged or have scratches, the glass becomes
weak and can break. To prevent this you must replace
them. For more instructions, speak with your local
Service Centre.
27
nl
ow
D
d
de
oa
Clean the glass panel with water and soap. Dry it carefully.
When the cleaning procedure is completed, insert the
oven door. To do so, do the steps in reverse.
m
fro
w
w
w
Stainless steel or aluminium appliances:
Clean the oven door with a wet sponge only. Dry
it with a soft cloth.
Do not use steel wool, acids or abrasive materials as
they can damage the oven surface. Clean the oven control panel with the same precautions.
an
.v
de
e
Before you change the oven lamp:
• Switch off the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or switch off the circuit breaker.
Put a cloth on the bottom of the oven for protection of the oven light and glass cover.
Replacing the oven light bulb/cleaning the glass cover
1. Turn the glass cover anti-clockwise to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the oven light bulb with applicable 300°C
heat-resistant oven light bulb.
4. Install the glass cover.
What to do if…
Problem
Possible cause
Remedy
There is no spark when lighting the
gas
There is no electrical supply
Make sure that the unit is connected
and the electrical supply is switched
on.
There is no spark when lighting the
gas
There is no electrical supply
Examine the house electrical installation fuse.
There is no spark when lighting the
gas
Burner cap and crown are placed un- Make sure that the burner cap and
even
crown are in correct positions.
The flame is blow out immediately
after ignition
Thermocouple is not heated sufficient
After lightning the flame, keep the
knob pushed for approximately 5
seconds.
The gas ring burns unevenly
Burner crown is blocked with food
residues
Make sure that the injector is not
blocked and the burner crown is
clear of food particles.
28
.b
Oven lamp
Warning! There is a danger of electrical shock!
3 Close the oven door
to the first opening position (halfway). Then pull
forward and remove it
from its seat. Place the
door on a stable surface
protected by a soft cloth.
re
2 Lift and turn the levers on the two hinges.
or
nb
1 Open the door fully
and hold the two door
hinges.
nl
ow
D
Possible cause
d
de
oa
Problem
Remedy
The fuse in the fuse box is released
Control the fuse. If the fuse is released more than one time, refer to
a qualified electrician.
The oven does not heat up
The oven is not switched on
Switch on the oven
The oven does not heat up
The necessary settings are not set
Control the settings
The oven lamp does not operate
The oven lamp is defective
Replace the oven lamp
Steam and condensation settle on
the food and in the oven cavity
You left the dish in the oven for too
long
Do not leave the dishes in the oven
for longer than 15-20 minutes after
the cooking process ends
m
fro
The appliance does not operate
w
w
w
de
e
.b
re
or
nb
Important! If you do not operate the appliance correctly,
the visit from the Service Force Centre or dealer will not
be free of charge, even during the warranty period.
an
Warning! Let a qualified electrician or competent
person do repairs to the appliance.
.v
If you can not find a solution to the problem, refer to
your dealer or the Service Force Centre.
• Product number (PNC) ............
• Serial number (S.N.) ............
Hints for appliances with metal fronts:
If you open the door during or immediately after
the baking or roasting procedure, steam can show on
the glass.
If you can not find a solution to the problem, speak to
your dealer or the Service Force Centre.
These data are necessary to help you quickly and
correctly. These data are available on the rating plate
(refer to "Product description")
• Model description ............
Installation
Important! First read "Safety information" chapter
carefully.
Technical Data
Appliance class 2, sub class 1 and class 1.
Dimensions
Height
850 mm
Width
600 mm
Dimensions
Depth
600 mm
Oven capacity
56 l
Gas Category
II2E+3+
Gas Supply
G20/G25
20/25 mbar
29
nl
ow
D
d
de
oa
Gas burners
fro
NORMAL POWER
REDUCED
POWER
kW
kW
inj. 1/100
mm
m³/h
inj. 1/100
mm
G30
G31
Auxiliary
burner
1,0
0,33
70
0,095
50
72
71
Semi-rapid
burner
2,0
0,45
96
0,190
71
145
143
Rapid burner
3,0 (nat. gas)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
200
w
de
g/h
an
.v
e
.b
re
or
nb
Gas Connection
Choose fixed connections or use a flexible pipe in stainless steel in compliance with the regulation in force. If
you use flexible metallic pipes, be careful they do not
come in touch with mobile parts or they are not squeezed.
Flexible nonmetal pipes connection
If it is possible to easily control the connection in its
full area, you can use a flexible pipe. The flexible pipe
must be tightly attached by clamps.
Installation: use the rubber pipe holder. Always engage
the gasket. Then continue with the gas connection. The
flexible pipe is prepared for apply when:
– it can not get hot more than room temperature, higher than 30°C;
– it is no longer than 1500 mm;
– it shows no throttles;
– it is not subject to traction or torsion;
– it does not get in touch with cutting edges or corners;
– it can be easily examined in order to check its condition.
The control of preservation of the flexible pipe consists
in checking that:
– it does not show cracks, cuts, marks of burnings on
the two ends and on its full length;
– the material is not hardened, but shows its correct
elasticity;
– the fastening clamps are not rusted;
– expired term is not due.
30
LPG
(Butane/Propane) G30/31-30 mbar
w
NATURAL GAS
G20 (2H) - 20 mbar
w
BURNER
m
NORMAL
POWER
If one or more defects are visible, do not repair the pipe,
but replace it.
Important! When installation is complete, make sure
that the seal of each pipe fitting is correct. Use a soapy
solution, not a flame!
Warning! Do not set the appliance on a base
Levelling
Use small feet on the bottom of appliance to set same
level of cooker top surface with other surfaces
Electrical installation
Warning! Only a qualified and competent person
must do the electrical installation.
The manufacturer is not responsible if you do not
follow safety precautions from chapter "Safety Information".
This appliance is only supplied with a main cable.
MANUFACTURER:
C.so Lino Zanussi, 26-33080 Porcia (PN), Italy.
nl
ow
D
d
de
oa
Disposal
fro
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic parts are marked with international abbreviations such as PE, PS, etc. Dispose of the
packaging material in the containers provided for this
purpose at your local waste management facility.
m
w
w
w
an
.v
de
e
31
.b
Warning! Your appliance should be made
inoperable before it is disposed of, so that it does
not constitute a danger.
To do this, take the mains plug from the socket and
remove the mains cable from the appliance.
re
or
nb
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
nl
ow
D
Tableaux de cuisson _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Table de cuisson - Entretien et nettoyage _ _ _ _ _
Four - Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mise au rebut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
w
w
w
an
.v
39
39
43
45
46
47
de
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.
Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé
du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y
rapportant. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à
ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse
bien son fonctionnement et ses options de sécurité.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation et une utilisation impropre.
Sécurité des enfants et des personnes
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger. Veillez à ce que les enfants
n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
• Ne laissez pas les emballages à portée de main des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier !
• Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son
fonctionnement. Risque de blessure.
• Le cas échéant, activez la fonction de verrouillage
des touches ou la sécurité enfants. La sécurité enfants empêche l'utilisation accidentelle ou involontaire de l'appareil.
32
Avertissements importants
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier vousmême les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
• Retirez tous les emballages, les étiquettes et les films
protecteurs de l'appareil (sauf la plaque signalétique)
avant de l'utiliser pour la première fois.
• Mettez les zones de cuisson à l'arrêt après chaque utilisation.
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal.
• N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours
de fonctionnement. En cas d'incendie, mettez à l'arrêt
l'appareil. Essayez plutôt d'étouffer les flammes avec
le couvercle du récipient, n'utilisez jamais d'eau.
• Risque de brûlures ! Ne posez aucun objet contenant
du métal, comme par exemple les couverts ou couvercles de récipients sur la table de cuisson. Ils risqueraient de s'échauffer.
• Des objets ou des récipients de cuisson peuvent, en
tombant, endommager la surface vitrocéramique.
• N'utilisez pas de récipients en fonte, ni de récipients
dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la table de cuisson.
• Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil pour éviter tout risque d'électrocution et faites appel au Service Aprèsvente.
• Ne faites pas "brûler" les récipients et ne laissez pas
le contenu s'évaporer en totalité. Cela peut entraîner
e
Consignes de sécurité
.b
Sous réserve de modifications
re
or
nb
32
35
35
36
37
37
38
fro
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Table de cuisson - Utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Four - Utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Table de cuisson - Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _
Four - Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d
de
oa
Sommaire
• Avant de procéder au nettoyage, l'appareil doit être à
l'arrêt et débranché. Vérifiez que l'appareil est froid.
• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. L'accumulation de graisses ou d'autres résidus alimentaires pourrait provoquer un incendie.
• Veillez à nettoyer le four de façon régulière ; vous contribuerez ainsi à maintenir le revêtement en bon état.
• Lavez le four uniquement avec de l'eau savonneuse.
Les objets tranchants et les produits de nettoyage
agressifs ou abrasifs endommagent l'appareil.
• Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à vapeur
ou haute pression.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de grattoir métallique ou d'objets tranchants ou pointus pour nettoyer
la vitre ou les verres de la porte du four. La vitre pourrait se briser et voler en éclats.
• Ne nettoyez pas la porte du four tant que les panneaux en verre sont encore chauds. La vitre pourrait
se briser et voler en éclats.
• Soyez prudent lorsque vous retirez la porte de l'appareil. La porte est lourde !
• Si les panneaux en verre de la porte présentent des
éclats ou des rayures profondes, le verre est fragilisé. Ils doivent être remplacés pour éviter qu'ils ne se
brisent. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au Service Après-vente.
• Si vous nettoyez votre four à l'aide d'un spray spécial
pour fours, respectez scrupuleusement les consignes
d'utilisation du fabricant de ce produit. Ne vaporisez
en aucun cas un produit de nettoyage sur le filtre à
graisse (s'il est installé), sur les résistances et sur la
sonde du thermostat.
• Pendant le nettoyage par pyrolyse (si disponible), les
salissures tenaces peuvent altérer la couleur de la surface.
• Ne nettoyez pas l'émail catalytique (si disponible).
• Faites attention lorsque vous remplacez l'ampoule du
four. Risque de choc électrique !
de
e
.b
33
re
or
nb
•
an
•
.v
•
w
•
Entretien et nettoyage
w
•
w
•
m
•
Attention Les couvercles de verre peuvent éclater
sous l'effet de la chaleur. Avant de fermer le
couvercle, les brûleurs doivent être mis à l'arrêt et
refroidis.
fro
•
•
d
de
oa
•
nl
ow
D
•
des dégats permanents des récipients et de la table
de cuisson.
Ne placez pas de plats de cuisson vides sur les zones de cuisson et ne mettez pas ces dernières en fonctionnement sans récipient.
L'usage du four peut provoquer des modifications de
la couleur du revêtement en émail qui n'influent aucunement sur la performance de l'appareil s'il est utilisé dans des conditions normales ou conformément
aux instructions d'utilisation. De ce fait, elles ne constituent pas une malfaçon entrant dans le cadre de la
garantie.
Ne forcez pas pour ouvrir la porte de l'appareil.
Pendant l'utilisation, l'intérieur de l'appareil devient
très chaud. Risque de brûlure. Munissez-vous toujours de gants pour introduire ou retirer les plats du
four.
Au moment de l'ouverture de la porte du four, durant
la phase de cuisson (Cuisson vapeur notamment) ou
à la fin de cette dernière, faites attention à la bouffée
d'air chaud qui sort du four.
Pour ne pas endommager l'émail et provoquer des
décolorations :
– ne placez jamais d'aluminium ou tout autre ustensile, plat et accessoire directement en contact
avec la sole de votre four
– ne versez jamais d'eau chaude directement dans
l'appareil
– ne conservez pas d'aliments humides dans le four
N'utilisez pas cet appareil s'il est entré en contact
avec de l'eau. N'utilisez pas l'appareil si vos mains
sont mouillées.
Ne conservez pas d'aliments humides dans le four.
Cela pourrait endommager l'émail du four.
Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des
matériaux inflammables, des objets susceptibles de
fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de
l'appareil.
Seuls les accessoires résistant à la chaleur peuvent
être rangés dans le tiroir situé sous le four. Ne stockez pas de matériaux inflammables à cet endroit.
Assurez-vous toujours que la grille de ventillation située au centre du four sur la paroi arrière n'est pas
obstruée, de manière à garantir une bonne ventilation de la cavité du four.
de
Réparations
• Les réparations ne doivent être effectuées que par un
service après-vente agréé. En cas d'intervention sur
l'appareil, exigez du service après-vente les pièces
de rechange Certifiées Constructeur. Contactez votre
service après-vente.
e
• Garantissez une bonne ventilation autour de l'appareil. Une mauvaise aération pourrait provoquer un
manque d'oxygène.
• Assurez-vous que les conditions de distribution locale (nature et pression du gaz) et le réglage de l'appareil, indiqué sur la plaque signalétique, sont compatibles. Reportez-vous au chapitre "Description de l'appareil".
• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur. Une attention particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation.
• L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit
à la production de chaleur et d'humidité dans la pièce où il est installé. Veillez à assurer une bonne aération de la cuisine : maintenez ouverts les orifices d'aération naturelle ou installez un dispositif d'aération
mécanique (hotte aspirante).
• Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil
peut nécessiter une aération supplémentaire en ouvrant la fenêtre, ou une aération plus efficace, p.ex.
en augmentant la puissance de la ventilation mécanique, si elle existe.
.b
Raccordement au gaz
re
or
nb
34
an
•
.v
•
w
•
w
•
w
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur
la plaque signalétique de l'appareil correspondent à
celles de l'installation électrique de votre habitation.
Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée selon les normes en vigueur.
L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement
multiple. Risque d'incendie.
Ne remplacez pas ou ne modifiez pas le câble par vousmême. Veuillez vous adresser au Service Après-vente.
Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement
au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
m
•
fro
Branchement électrique
• Assurez-vous que la prise et le câble ne soient pas
écrasés ou endommagés par l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise murale est accessible
après installation.
• Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher
l'appareil, mais tirez toujours sur la prise.
• Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), des disjoncteurs de mise à
la terre et des contacteurs.
• Les informations concernant le branchement électrique, la tension et la puissance totale figurent sur la
plaque signalétique.
d
de
oa
• Les opérations d'installation, de branchement et de
réparation ne doivent être effectuées que par un professionnel agréé.
• L'installation doit être conforme à la législation, la réglementation, les lignes directrices et les normes en
vigueur dans le pays de résidence (consignes de sécurité électro-techniques et réglementation, recylage
conforme et réglementaire, etc.).
• Si vous ne contactez pas une personne qualifiée et
compétente, les éventuels dommages dus à une mauvaise installation ne seront pas couverts par la garantie.
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le magasin vendeur.
• Évitez d'installer l'appareil à proximité de matériaux
inflammables (p.ex. rideaux, torchons, etc.).
• Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les éléments
constituant l'emballage.
• Cet appareil est lourd ! Faites attention lors de son
déplacement. Utilisez des gants de protection. Ne tirez jamais l'appareil par la table de cuisson ou par la
poignée de la porte du four.
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport
aux autres appareils !
• Attention ! Ne positionnez pas la cuisinière sur une
plinthe supplémentaire ou un autre dispositif réhausseur. Ceci accroît le risque de basculement !
nl
ow
D
Installation
nl
ow
D
d
de
oa
Description de l'appareil
e
.b
11
re
10
1
or
2
nb
3
de
12
an
8
9
4
Bandeau de commande
Bouton d'allumage par étincelles
Manettes de commande de la table de cuisson
Sélecteur de fonctions du four
Commande de thermostat
Voyant Marche
Voyant de thermostat
Gril
Éclairage du four
Ventilateur
Plaque signalétique
Glissières
.v
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
w
6
w
4 5
w
3
m
2 2
fro
Description de l'appareil
Présentation de la table de cuisson
1
2
4
3
Accessoires
• Lèchefrite
Elle est utilisée pour cuire et rôtir ou recueillir le jus
des grillades.
• Grille du four
Elle permet de poser les plats (rôtis, gratins), les moules à pâtisserie et de faire des grillades.
1
2
3
4
Brûleur semi-rapide
Brûleur semi-rapide
Brûleur auxiliaire
Brûleur rapide
• Plateau multi-usages
Pour gâteaux et biscuits.
• Tiroir de rangement (si votre appareil en est équipé)
Le tiroir de rangement est situé sous la cavité du four.
Avertissement Le tiroir peut s'échauffer pendant
le fonctionnement de l'appareil.
Avant la première utilisation
Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, retirez tous
les éléments constituant l'emballage, y compris
les étiquettes et tout éventuel film protecteur. Ne retirez
pas la plaque signalétique.
Attention Pour ouvrir la porte du four, saisissez
toujours la poignée au centre.
Premier nettoyage
• Retirez tous les accessoires de l'appareil.
35
pour brûler les éventuels résidus de fabrication à l'intérieur du four. Les accessoires peuvent chauffer davantage que dans des conditions normales d'utilisation. Une
odeur désagréable peut s'en dégager. Ce phénomène
est normal. Veillez à bien aérer la pièce.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
Attention N'utilisez pas de détergents abrasifs !
Vous risqueriez d'endommager la surface.
Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".
nl
ow
D
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première
fois.
de
Préchauffage
nb
e
.b
re
or
Sélectionnez
et faites fonctionner le four à vide pendant 45 minutes environ à la température maximum,
Table de cuisson - Utilisation
Allumage du brûleur
Avertissement Soyez extrêmement prudent si un
feu ouvert est installé dans la cuisine. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive
de la flamme.
Allumez toujours le brûleur avant de déposer les
ustensiles de cuisson.
Pour allumer le brûleur :
1. Appuyez sur le bouton du générateur d'étincelles
et maintenez-le enfoncé.
2. Tournez la manette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur la position
maximale .
1
2
3
3. Relâchez le bouton du générateur d'étincelles, mais
maintenez la manette de commande dans cette position pendant environ 5 secondes pour permettre
au thermocouple de chauffer. Si vous ne procédez
pas de la sorte, l'arrivée de gaz s'interrompt.
4. Une fois que la flamme brûle régulièrement, réglezla.
Si, après quelques tentatives, le brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la couronne et son chapeau
sont dans la position correcte.
1
2
3
4
Chapeau de brûleur
Couronne de brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
4
Avertissement Si le brûleur ne s'allume pas après
15 secondes, relâchez la manette de commande,
tournez-la sur la position d'arrêt et attendez au moins 1
minute avant de réessayer d'allumer le brûleur.
Si le brûleur s'éteint accidentellement, tournez la
manette de commande sur la position Arrêt et attendez au moins 1 minute avant d'essayer une nouvelle
fois d'allumer le brûleur.
Important En cas de coupure d'électricité, vous pouvez
allumer le brûleur sans avoir recours au système
automatique. Pour cela, présentez une flamme au
brûleur, appuyez sur la commande du brûleur choisi et
tournez-la vers la gauche jusqu'au repère maximum.
Le générateur d'étincelles se déclenche automatiquement à la mise sous tension de l'appareil,
après l'installation ou une coupure d'électricité. Ce phénomène est normal.
Pour éteindre les brûleurs
Tournez la manette jusqu'au symbole
36
.
nl
ow
D
d
de
oa
fro
Avertissement Baissez ou éteignez toujours la
flamme d'un brûleur avant de retirer un récipient.
m
Four - Utilisation
w
w
w
Thermostat de sécurité
1. Tournez le sélecteur de fonctions du four sur la fonction désirée.
2. Tournez le thermostat sur la température désirée.
Le voyant Marche s'allume lorsque le four est en
fonctionnement.
Le voyant du thermostat s'allume lorsque la température du four augmente.
3. Pour mettre à l'arrêt le four, tournez le sélecteur de
fonctions du four et le thermostat sur la position arrêt.
Afin d'éviter tout risque de surchauffe (résultant d'une
utilisation incorrecte de l'appareil ou d'un composant défectueux), le four est doté d'un thermostat de sécurité
destiné à couper l'alimentation électrique. Le four se remet automatiquement en fonctionnement en cas de baisse de température.
an
.v
Mise en fonctionnement/à l'arrêt du four
de
Position Arrêt
L'appareil est à l'arrêt.
Cuisson traditionnelle
La chaleur provient des éléments chauffants supérieur et inférieur. Pour cuire
et rôtir sur un seul niveau.
Multichaleur tournante
Pour cuire ou rôtir plusieurs préparations simultanément, sur différents niveaux, sans que les odeurs ne se mélangent.
Gril intérieur
Pour faire griller des aliments peu épais en petites quantités au centre de la
grille. Pour faire des toasts
Gril complet
Le gril complet est activé. Pour faire griller des aliments peu épais en grandes quantités. Pour faire des toasts.
Pizza
La résistance inférieure dirige la chaleur directement sur le fond des pizzas,
quiches ou tourtes, tandis que le ventilateur fait circuler l'air pour cuire la garniture des pizzas ou des tourtes.
Élément chauffant inférieur
La chaleur provient uniquement de la partie inférieure du four. Pour la cuisson de gâteaux au fond croustillant.
Table de cuisson - Conseils utiles
Avertissement Avant chaque opération de
nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et laissez-le
refroidir.
Avertissement N'utilisez jamais d'appareils à
vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil.
Avertissement N'utilisez pas de produits abrasifs,
d'objet tranchant ou pointu ou d'éponge à face
abrasive, ce qui risquerait d'endommager l'appareil.
• Lavez les parties émaillées, les chapeaux et les couronnes avec de l'eau chaude et un détergent doux.
• Lavez les parties en acier inox à l'eau en prenant soin
de bien les sécher avec un chiffon doux.
37
e
Application
.b
Fonction du four
re
or
nb
Fonctions du four
nl
ow
D
• Veillez à ne pas endommager la surface de la table
de cuisson lorsque vous remettez les grilles de support en place.
Après le nettoyage, séchez soigneusement l'appareil
avec un chiffon doux.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
nb
• Les grilles de table ne sont pas lavables au lave-vaisselle ; elles doivent être lavées à la main .
• Assurez-vous après le nettoyage que les grilles de table sont bien en place.
• Pour que les brûleurs fonctionnent correctement, assurez-vous que les bras des grilles de table sont au
centre des brûleurs.
e
.b
re
or
Four - Conseils utiles
Avertissement Fermez toujours la porte du four
pendant la cuisson, même en utilisant le gril.
Ne placez jamais d'ustensile, plat ou accessoire directement en contact avec la sole de votre four, ceci entraînerait une détérioration de l'émail ou de l'appareil.
Faites attention à ne pas endommager l'émail du
four lorsque vous enlevez ou installez des accessoires.
• Le four dispose de quatre niveaux de gradins. Les gradins sont numérotés en partant du bas.
• Différents plats peuvent reposer sur deux gradins en
même temps. Placez une grille au gradin 1 et une au
gradin 3.
• Le four est doté d'un système spécial qui produit une
circulation naturelle de l'air et le recyclage constant
de la vapeur. Ce système permet de cuisiner des
plats dans un environnement de vapeur, tout en maintenant ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Le temps de cuisson et la consommation énergétique sont réduits au minimum.
• De la vapeur peut être produite en cours de cuisson
et se déposer sur les parois du four ou sur les vitres
de la porte. Ce phénomène est normal. Au moment
de l'ouverture de la porte du four, durant la phase de
cuisson, faites attention à la bouffée d'air chaud qui
sort du four. Pour réduire la condensation, préchauffez toujours le four à vide pendant 10 minutes.
• Il est conseillé d'essuyer les gouttes d'eau après chaque cycle de cuisson.
Cuisson de gâteaux
• Pour cuire les gâteaux, réglez la température entre
150 et 200 °C.
38
• Préchauffez le four pendant environ 10 minutes avant
la cuisson.
• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du temps de cuisson.
• Si vous enfournez simultanément deux plaques de
cuisson, laissez un gradin libre entre les deux.
Cuisson de la viande et du poisson
• Nous vous conseillons de rôtir les viandes et les poissons au four seulement à partir d'un poids de 1 kg.
Des rôtis d'un poids inférieur risquent de sécher en
cours de cuisson.
• Pour préparer des rôtis tendres et moelleux, réglez la
température entre 200 et 250 °C.
• En revanche, pour les viandes blanches, les volailles
et les poissons, réglez la température entre 150 et
175 °C.
• Utilisez une lèchefrite pour éviter que les sucs et les
graisses des aliments qui s'égouttent laissent des taches indélébiles.
• Laissez reposer la viande pendant environ 15 minutes avant de la couper pour la laisser s'imbiber de jus.
• Pour réduire la formation de fumées dans le four, versez un peu d'eau dans la lèchefrite. Versez un peu
d'eau à plusieurs reprises pour empêcher que de la
condensation ne se forme.
Temps de cuisson
Les temps de cuisson varient en fonction de la composition, des ingrédients et de la quantité de liquide que
contient chaque plat.
Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement. Annotez les meilleurs réglages (niveau de cuisson, temps de cuisson, etc.) en fonction des ustensiles
et des recettes lors de vos expériences de cuisson.
nl
ow
D
an
.v
de
e
.b
Cuisson de la viande et du poisson
re
or
nb
• Pour cuire les gâteaux, réglez la température entre
150 et 200 °C.
w
Cuisson de gâteaux
w
• Le four dispose de quatre niveaux de gradins. Les gradins sont numérotés en partant du bas.
• Différents plats peuvent reposer sur deux gradins en
même temps. Placez une grille au gradin 1 et une au
gradin 3.
• Le four est doté d'un système spécial qui produit une
circulation naturelle de l'air et le recyclage constant
de la vapeur. Ce système permet de cuisiner des
plats dans un environnement de vapeur, tout en maintenant ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Le temps de cuisson et la consommation énergétique sont réduits au minimum.
• De la vapeur peut être produite en cours de cuisson
et se déposer sur les parois du four ou sur les vitres
de la porte. Ce phénomène est normal. Au moment
de l'ouverture de la porte du four, durant la phase de
cuisson, faites attention à la bouffée d'air chaud qui
sort du four. Pour réduire la condensation, préchauffez toujours le four à vide pendant 10 minutes.
• Il est conseillé d'essuyer les gouttes d'eau après chaque cycle de cuisson.
w
Faites attention à ne pas endommager l'émail du
four lorsque vous enlevez ou installez des accessoires.
• Préchauffez le four pendant environ 10 minutes avant
la cuisson.
• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du temps de cuisson.
• Si vous enfournez simultanément deux plaques de
cuisson, laissez un gradin libre entre les deux.
m
Ne placez jamais d'ustensile, plat ou accessoire directement en contact avec la sole de votre four, ceci entraînerait une détérioration de l'émail ou de l'appareil.
fro
Avertissement Fermez toujours la porte du four
pendant la cuisson, même en utilisant le gril.
d
de
oa
Tableaux de cuisson
• Nous vous conseillons de rôtir les viandes et les poissons au four seulement à partir d'un poids de 1 kg.
Des rôtis d'un poids inférieur risquent de sécher en
cours de cuisson.
• Pour préparer des rôtis tendres et moelleux, réglez la
température entre 200 et 250 °C.
• En revanche, pour les viandes blanches, les volailles
et les poissons, réglez la température entre 150 et
175 °C.
• Utilisez une lèchefrite pour éviter que les sucs et les
graisses des aliments qui s'égouttent laissent des taches indélébiles.
• Laissez reposer la viande pendant environ 15 minutes avant de la couper pour la laisser s'imbiber de jus.
• Pour réduire la formation de fumées dans le four, versez un peu d'eau dans la lèchefrite. Versez un peu
d'eau à plusieurs reprises pour empêcher que de la
condensation ne se forme.
Temps de cuisson
Les temps de cuisson varient en fonction de la composition, des ingrédients et de la quantité de liquide que
contient chaque plat.
Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement. Annotez les meilleurs réglages (niveau de cuisson, temps de cuisson, etc.) en fonction des ustensiles
et des recettes lors de vos expériences de cuisson.
Pour savoir quelle fonction du four utiliser, reportez-vous à la liste des fonctions du four dans le
chapitre "Utilisation".
39
Multichaleur tournante
REMARQUES
m
Temps de cuisson
minutes
fro
Cuisson traditionnelle
d
de
oa
Poids (g)
nl
ow
D
Type de plat
Temp.
°C
Niveau de
gradin
Temp.
°C
Préparations
fouettées
2
170
2
160
45 ~ 60
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Pâte sablée
2
170
2 (1 et 3)
160
20 ~ 30
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Gâteau au fromage blanc au babeurre
1
160
2
150
60 ~ 80
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Gâteau aux pommes
1
180
2 (1 et 3)
170
40 ~ 60
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Strudel
2
175
2
150
60 ~ 80
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Tarte à la confiture
2
175
2 (1 et 3)
160
30 ~ 40
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Gâteau aux fruits
1
175
1
160
45 ~ 60
Dans un moule à
gâteau
Génoise
1
175
2
160
30 ~ 40
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Gâteau de Noël
1
170
1
160
40 ~ 60
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Gâteau aux prunes
1
170
1
160
50 ~ 60
Dans un moule à
gâteau sur la grille
Petits gâteaux
2
170
2 (1 et 3)
160
25 ~ 35
Sur une plaque à
pâtisserie
Biscuits
3
190
3
170
15 ~ 25
Sur une plaque à
pâtisserie
w
w
w
Niveau
de
gradin
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
40
Multichaleur tournante
REMARQUES
m
Temps de cuisson
minutes
fro
Cuisson traditionnelle
d
de
oa
Poids (g)
nl
ow
D
Type de plat
Temp.
°C
Niveau de
gradin
Temp.
°C
Meringues
2
100
2
100
90 ~ 120
Sur une plaque à
pâtisserie
Petits pains au lait
2
190
2
180
12 ~ 20
Sur une plaque à
pâtisserie
Viennoiseries :
Choux
2
200
2 (1 et 3)
190
15 ~ 25
Sur une plaque à
pâtisserie
1000
Pain blanc
1
190
2
180
40 ~ 60
2 pains sur une
plaque à pâtisserie
500
Pain de seigle
1
190
1
180
30 ~ 45
Dans un moule à
pain sur la grille
500
Petits pains
2
200
2
175
20 ~ 35
6-8 petits pains
sur une plaque à
pâtisserie
250
Pizzas
1
200
2 (1 et 3)
190
15 ~ 30
Sur un plateau
multi-usages sur
la grille
Soufflé de pâtes
2
200
2 (1 et 3)
175
40 ~ 50
Dans un moule
sur la grille
Flan de légumes
2
200
2 (1 et 3)
175
45 ~ 60
Dans un moule
sur la grille
Quiche
1
200
2 (1 et 3)
180
35 ~ 45
Dans un moule
sur la grille
Lasagnes
2
180
2
160
45 ~ 65
Dans un moule
sur la grille
Cannellonis
2
200
2
175
40 ~ 55
Dans un moule
sur la grille
1000
Bœuf
2
190
2
175
50 ~ 70
Sur la grille et la
lèchefrite
1200
Porc
2
180
2
175
100 ~ 130
Sur la grille et la
lèchefrite
1000
Veau
2
190
2
175
90 ~ 120
Sur la grille et la
lèchefrite
w
w
w
Niveau
de
gradin
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
41
nl
ow
D
Poids (g)
Multichaleur tournante
1500
Rosbif à l'anglaise
saignant
2
210
2
200
50 ~ 60
Sur la grille et la
lèchefrite
1500
Rosbif à l'anglaise
à point
2
210
2
200
60 ~ 70
Sur la grille et la
lèchefrite
1500
Rosbif à l'anglaise
bien cuit
2
210
2
200
70 ~ 80
Sur la grille et la
lèchefrite
2000
Épaule de porc
2
180
2
170
120 ~ 150
Avec couenne
dans la lèchefrite
1200
Jarret de porc
2
180
2
160
100 ~ 120
2 morceaux dans
la lèchefrite
1200
Agneau
2
190
2
175
110 ~ 130
Gigot dans la lèchefrite
1000
Poulet
2
190
2
175
60 ~ 80
Entier dans la lèchefrite
4000
Dinde
2
180
2
160
210 ~ 240
Entier dans la lèchefrite
1500
Canard
2
175
2
160
120 ~ 150
Entier dans la lèchefrite
3000
Oie
2
175
2
160
150 ~ 200
Entière dans la lèchefrite
1200
Lapin
2
190
2
175
60 ~ 80
En morceaux
1500
Lièvre
2
190
2
175
150 ~ 200
En morceaux
800
Faisan
2
190
2
175
90 ~ 120
Entier
1200
Truite/Daurade
2
190
2 (1 et 3)
175
30 ~ 40
3-4 poissons
1500
Thon/Saumon
2
190
2 (1 et 3)
175
25 ~ 35
4-6 filets
w
an
.v
Temp.
°C
w
Niveau de
gradin
w
Temp.
°C
REMARQUES
m
Niveau
de
gradin
Temps de cuisson
minutes
fro
Cuisson traditionnelle
d
de
oa
Type de plat
de
42
e
Préchauffez le four à vide pendant environ 10 minutes, avant la cuisson.
.b
re
or
nb
Cuisson au gril
nl
ow
D
Cuisson au gril
d
de
oa
Quantité
Pièces
g
1er côté
2ème côté
Steaks dans le filet
4
800
3
250
12-15
Biftecks
4
600
3
250
10-12
6-8
Saucisses
8
/
3
250
12-15
10-12
Côtelettes de porc
4
600
3
250
12-16
12-14
Poulet (coupé en deux)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Brochettes
4
/
3
250
10-15
10-12
Blanc de poulet
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburgers
6
600
3
250
20-30
Filets de poisson
4
400
3
250
12-14
10-12
Sandwichs toastés
4-6
/
3
250
5-7
/
Toasts
4-6
/
3
250
2-4
2-3
w
w
Niveau de gra- Temp. (°C)
din
w
TYPE DE PLAT
m
fro
Temps de cuisson en minutes
.v
an
12-14
de
e
.b
re
or
nb
Table de cuisson - Entretien et nettoyage
Pizza
Préchauffez le four à vide pendant environ 10 minutes, avant la cuisson.
Cuisson Pizza
Niveau de gradin
Temp. °C
Temps de cuisson en
minutes
REMARQUES
Pizza, grande
1
200
15~25
sur le plateau multi-usages
Pizza, petite
1
200
10~20
sur le plateau multi-usages ou la grille du four
Petits pains
1
200
15~25
sur le plateau multi-usages
TYPE DE PLAT
Four - Entretien et nettoyage
• Nettoyez la façade du four à l'aide d'une éponge humide additionné d'eau savonneuse.
• Utilisez les produits spécifiques vendus dans le commerce pour l'entretien des surfaces en métal.
• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus facilement et ne risquent
pas de brûler.
• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de
produits spécifiques pour four.
• Lavez tous les accessoires du four avec un chiffon
doux humide additionné d'eau savonneuse après chaque utilisation et séchez-les.
• Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les
nettoyez pas avec des produits agressifs, des objets
43
w
w
w
.v
Appareils en acier inoxydable ou en aluminium :
Il est conseillé de nettoyer la porte du four à l'aide
d'une éponge humide seulement. Séchez-la ensuite
avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais d'éponges métalliques, de substances
acides ou abrasives susceptibles d'abîmer le revêtement
du four. Nettoyez le bandeau de commande du four en
observant ces précautions.
an
de
Avant de remplacer l'ampoule du four :
• Mettez à l'arrêt le four.
• Retirez les fusibles de la boîte à fusibles ou coupez le
disjoncteur.
Placez un chiffon sur la sole du four afin de protéger l'ampoule du four et le cache en verre.
1 Ouvrez complètement 2 Soulevez les leviers
la porte et maintenez les sur les 2 charnières et basdeux charnières de porte. culez-les vers l'avant.
3 Fermez la porte du
four jusqu’à atteindre la
première position d’accrochage (mi-chemin). Tirez
la porte vers l'avant et retirez-la de son logement.
Déposez la porte sur un
support doux et plat, par
exemple une couverture,
afin d'éviter de la rayer.
44
Remplacement de l'ampoule du four/Nettoyage du
cache en verre
1. Retirez le cache en verre en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
2. Nettoyez-le.
3. Remplacez l'ampoule du four par une ampoule résistant à la chaleur jusqu'à 300°C.
4. Remettez le cache en verre en place.
e
Avertissement Risque de choc électrique !
.b
Eclairage du four
re
or
nb
Avertissement Si les panneaux en verre de la
porte présentent des éclats ou des rayures
profondes, le verre est fragilisé. Ils doivent être
remplacés pour éviter qu'ils ne se brisent. Pour plus
d'informations, veuillez vous adresser au Service Aprèsvente.
m
Avertissement Ne nettoyez pas la porte du four
tant que les panneaux en verre sont encore
chauds. La vitre pourrait se briser et voler en éclats.
fro
Avant de nettoyer la porte du four, nous vous conseillons d'extraire celle-ci du four.
Lavez la vitre avec de l'eau savonneuse Séchez-la soigneusement.
Une fois le nettoyage terminé, replacez la porte du four.
Pour ce faire, suivez la même procédure dans l'ordre inverse.
d
de
oa
Nettoyage de la porte du four
nl
ow
D
pointus, ou en lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire le revêtement anti-adhérent !
nl
ow
D
Solution
m
Cause possible
fro
Anomalie
d
de
oa
En cas d'anomalie de fonctionnement
w
w
w
Aucune étincelle ne se produit à l'al- Il n'y a pas d'alimentation électrique Vérifiez que l'appareil est branché et
lumage
que votre ligne électrique est alimentée.
an
.v
de
.b
re
or
nb
Aucune étincelle ne se produit à l'al- Il n'y a pas d'alimentation électrique Vérifiez le fusible.
lumage
Contrôlez la position du chapeau et
de la couronne du brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement
après l'allumage
Le thermocouple n'est pas chauffé
suffisamment
Continuez à appuyer sur le bouton
d'allumage pendant environ 5 secondes après l'apparition de la flamme.
Les flammes ne sont pas uniformes
La couronne du brûleur est bouchée Vérifiez que l'injecteur n'est pas boupar des résidus d'aliments
ché et que des résidus d'aliments
ne sont pas collés sur la couronne
du brûleur.
L'appareil ne fonctionne pas
Le fusible de l'installation domestique a disjoncté
Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte à plusieurs reprises, contactez un électricien qualifié.
Le four ne chauffe pas
Le four n'est pas en fonctionnement
Mettez le four en fonctionnement
Le four ne chauffe pas
Les réglages souhaités n'ont pas
été effectués
Vérifiez les réglages
e
Aucune étincelle ne se produit à l'al- Le chapeau et la couronne du brûlumage
leur sont mal installés
L'éclairage du four ne fonctionne pas L'ampoule est défectueuse
Remplacez l'ampoule du four
De la vapeur et de l'eau de condensation se déposent sur les aliments
et dans le four
Une fois la cuisson terminée, ne laissez pas les plats dans le four au-delà de 15 à 20 minutes
Le plat est resté trop longtemps au
four
Si l'anomalie persiste, contactez votre magasin vendeur
ou le Service Après-vente.
Avertissement Les réparations doivent être
effectuées uniquement par des professionnels
qualifiés.
Important En cas d'utilisation non conforme de
l'appareil, le recours au technicien du Service Aprèsvente ou du magasin vendeur sera facturé même si
l'appareil est encore sous garantie.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de
remédier au problème, veuillez vous adresser à votre magasin vendeur ou au Service Après-vente.
trouverez ces informations sur la plaque signalétique
située sur l'appareil (reportez-vous au chapitre
"Description de l'appareil")
• Désignation du modèle...
• Référence produit (PNC)...
• Numéro de série (S-No.)...
Remarque concernant les appareils avec une façade en métal :
La porte froide de l'appareil peut provoquer la formation
temporaire de condensation sur la vitre intérieure après
l'ouverture de la porte, pendant ou juste après une cuisson.
Les informations suivantes sont nécessaires pour
pouvoir vous offrir une aide rapide et adaptée : Vous
45
nl
ow
D
d
de
oa
Installation
Brûleurs à gaz
PUISSANCE NORMALE
PUISSANCE
NORMALE
PUISSANCE RÉDUITE
kW
kW
inj. 1/100
mm
m³/h
inj. 1/100
mm
G30
G31
Brûleur auxiliaire
1
0,33
70
0,095
50
72
71
Brûleur semi-rapide
2
0,45
96
0,190
71
145
143
Brûleur rapide
3 (gaz nat.)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
200
BRÛLEUR
GAZ NATUREL
G20 (2H) - 20 mbar
Raccordement au gaz
Choisissez des raccords fixes ou utilisez un tuyau flexible en acier inox conforme aux normes en vigueur. Si
vous utilisez des tuyaux flexibles métalliques, veillez à
ce qu'ils n'entrent pas en contact avec des pièces en
mouvement et à ce qu'ils ne soient pas écrasés.
Raccordement des tuyaux flexibles non métalliques
S'il est possible d'inspecter le tuyau sur toute sa longueur, vous pouvez utiliser un tuyau flexible. Le tuyau
flexible doit être étroitement fixé avec des colliers de serrage.
Installation : utilisez le porte-flexible en caoutchouc. Intercalez toujours un joint d'étanchéité. Puis poursuivez
votre raccordement au gaz. Nous recommandons l'emploi d'un tuyau flexible lorsque :
– le tuyau ne doit pas atteindre une température supérieure à celle de la pièce, supérieure à 30°C ;
46
LPG
(Butane/Propane) G30/31-30 mbar
g/h
– il ne doit pas dépasser la longueur maximum de
1,50 m ;
– il ne comporte aucun régulateur ;
– il ne doit pas subir de contraintes de traction ou de
torsion ;
– il ne doit pas entrer en contact avec des corps coupants et des arêtes vives ;
– il doit pouvoir être facilement inspecté pour vérifier
son état.
Le contrôle de la préservation du tuyau consiste à vérifier ce qui suit :
– le tuyau ne présente pas de fissures, de coupures, de
traces de brûlure aux deux extrémités et sur toute la
longueur ;
– le matériau n'est pas durci mais présente une élasticité correcte ;
– les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
e
G20/G25
20/25 mbar
.b
re
Alimentation en gaz
or
II2E+3+
nb
Catégorie du gaz
de
56 l
an
Capacité du four
.v
600 mm
600 mm
w
Dimensions
Largeur
w
Profondeur
Appareil classe 2, sous-classe 1 et classe 1.
850 mm
w
Dimensions
Caractéristiques techniques
Hauteur
m
fro
Important Lisez d'abord attentivement les
Avertissements.
w
Le fabricant ne peut pas être tenu responsable si
vous ne respectez pas les consignes de sécurité
énoncées dans la présente notice.
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
L'appareil est fourni avec un câble seulement.
nb
Utilisez les petits pieds au bas de l'appareil pour mettre
la surface supérieure de la cuisinière de niveau avec les
autres surfaces
m
Mise à niveau
Avertissement L'installation de l'appareil ne doit
être effectuée que par un professionnel qualifié.
fro
Avertissement N'installez pas l'appareil sur un
socle
d
de
oa
Important Après l'installation, vérifiez l'étanchéité de
chaque raccord. Avec une solution savonneuse, pas
une flamme !
Installation électrique
nl
ow
D
– la date de validation n'est pas dépassée.
Si vous constatez un ou plusieurs de ces défauts, ne réparez pas le tuyau, remplacez-le.
FABRICANT:
C.so Lino Zanussi, 26-33080 Porcia (PN), Italie.
Mise au rebut
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à
cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et
notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront
traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services de
votre commune ou le magasin où vous avez effectué
l'achat.
Emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le
respect de l'environnement et sont recyclables. Les pièces en plastique sont marquées des abréviations internationales telles que PE, PS, etc. Eliminez les emballages dans les conteneurs de la commune prévus à cet effet.
Avertissement Pour que l'appareil ne puisse plus
présenter de danger, le rendre inutilisable avant
sa mise au rebut.
Pour ce faire, débranchez l'appareil de la prise et
enlevez le câble de l'appareil.
47
nl
ow
D
Kochtabellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kochfeld - Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _
Backofen - Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entsorgung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m
w
w
w
an
.v
56
56
60
61
62
63
de
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen,
um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen Weiterverkauf des Geräts oder
einen späteren Umzug auf. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit den Bedienungs- und Sicherheitshinweisen gut vertraut sein.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
Sicherheit von Kindern
• Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Unerfahrenheit und Unkenntnis können das Gerät bedienen, sofern sie beaufsichtigt werden oder
über die sichere Bedienung des Geräts und die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Dieses Gerät
ist kein Spielzeug für Kinder.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
• Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr irreversibler
Gesundheitsschäden.
• Wenn das Gerät über eine Einschaltsperre oder Tastensperre verfügt, nutzen Sie diese. Sie verhindern damit, dass kleine Kinder oder Haustiere das Gerät versehentlich einschalten können.
Allgemeine Sicherheit
• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Auflagen.
48
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
Einsatzbereich
• Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von
Speisen im Haushalt bestimmt!
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
• Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Gerät bei Feuer aus.
Löschen Sie das Feuer mit einem Pfannendeckel ,
aber niemals mit Wasser.
• Verbrennungsgefahr! Legen Sie keine Gegenstände
aus Metall, zum Beispiel Besteck und Deckel, auf die
Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.
• Wenn Sie Kochgeschirr oder andere Gegenstände
auf die Oberfläche des Kochfelds fallen lassen, kann
dieses beschädigt werden.
• Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluguss oder mit beschädigtem Boden kann die Oberfläche des Kochfelds beim Verschieben verkratzen.
• Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds schalten Sie die Sicherung aus, um das Gerät spannungslos zu machen. Andernfalls besteht die Gefahr eines
Stromschlags.
• Lassen Sie Flüssigkeit im Kochgeschirr nicht vollständig verkochen. Andernfalls können das Kochgeschirr und die Oberfläche des Kochfelds beschädigt
werden.
• Verwenden Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder
ohne Kochgeschirr.
• Verfärbungen der Emailbeschichtung haben keine
Auswirkung auf die Leistung des Geräts. Sie stellen
e
Sicherheitshinweise
.b
Änderungen vorbehalten
re
or
nb
48
51
51
52
53
53
54
fro
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vor der ersten Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kochfeld - Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Backofen - Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kochfeld - Hilfreiche Hinweise und Tipps _ _ _ _ _
Backofen - Hilfreiche Hinweise und Tipps _ _ _ _ _
d
de
oa
Inhalt
49
e
• Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer
autorisierten Kundendienststelle installiert, angeschlossen oder repariert werden.
• Halten Sie unbedingt alle Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Normen (Sicherheitsvorschriften, Vorschriften zum Recycling, Vorschriften zur elektrischen Sicherheit und/oder Sicherheit von Gasinstal-
.b
Installation
re
or
nb
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät
ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Gerät abgekühlt ist.
de
Reinigung und Pflege
an
Vorsicht! Glasdeckel können zerbrechen, wenn
sie erhitzt werden. Drehen Sie alle Brenner ab,
bevor Sie den Deckel schließen.
.v
•
w
•
w
•
w
•
m
•
fro
•
• Halten Sie das Gerät jederzeit sauber. Ablagerungen
von Fett oder Lebensmittelresten können einen
Brand auslösen.
• Eine regelmäßige Reinigung verhindert den vorzeitigen Verschleiß des Oberflächenmaterials.
• Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit Wasser
und Spülmittel. Scharfe Gegenstände, Scheuermittel,
Scheuerschwämme und Fleckentferner können das
Gerät beschädigen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahler oder einem Hochdruckreiniger.
• Reinigen Sie die Glastür nicht mit Scheuermitteln
oder metallenen Reinigungsschabern. Die hitzebeständige Oberfläche der inneren Glasscheibe kann beschädigt werden, so dass die Glasscheibe bricht.
• Warten Sie mit dem Reinigen, bis die Glasscheiben
abgekühlt sind. Andernfalls besteht das Risiko, dass
die Scheiben brechen.
• Gehen Sie beim Aushängen der Tür vorsichtig vor.
Die Tür ist schwer!
• Falls die Glasscheiben beschädigt sind oder Kratzer
aufweisen, ist die Struktur des Glases beeinträchtigt
und die Scheiben können brechen. In diesem Fall
müssen sie ausgetauscht werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Kundendienst.
• Falls Sie ein Backofenspray verwenden, beachten Sie
die Angaben des Herstellers. Sprühen Sie nichts auf
den Fettfilter (falls vorhanden), die Heizelemente und
den Thermostatsensor.
• Bei der Pyrolysereinigung (falls vorhanden) können
hartnäckige Verunreinigungen die Oberfläche verfärben.
• Reinigen Sie nicht die Katalyse-Beschichtung (falls
vorhanden).
• Gehen Sie beim Austauschen der Backofenlampe vorsichtig vor. Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags!
d
de
oa
•
nl
ow
D
•
•
keine Mängel im Sinne des Gewährleistungsrechtes
dar.
Üben Sie keinen Druck auf die Gerätetür aus.
Bei Betrieb wird der Backofeninnenraum heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Benutzen Sie zum Einschieben oder Herausnehmen von Kochgeschirr oder
Zubehör immer Ofenhandschuhe.
Stellen Sie sich nie direkt vor das Gerät, wenn Sie
die Tür während des Garvorgangs öffnen (besonders
beim Dampfgaren). Lassen Sie zunächst Dampf und
Hitze entweichen.
So vermeiden Sie Beschädigungen oder Verfärbungen der Emailbeschichtung:
– Stellen Sie nichts direkt auf den Boden des Geräts
und legen Sie es nicht mit Alufolie aus.
– Geben Sie niemals heißes Wasser direkt in das Gerät.
– Lassen Sie nach dem Abschalten des Geräts keine
feuchten Gefäße oder Speisen im Gerät stehen.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder mit
Wasser in Kontakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Lassen Sie nach dem Abschalten des Geräts keine
feuchten Gefäße oder Speisen im Gerät stehen. Die
Feuchtigkeit könnte das Email schädigen oder sich
im Gerät niederschlagen.
Stellen Sie entflammbare Flüssigkeiten, entflammbares Material oder Gegenstände, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Alufolie), nicht in der Nähe
des Geräts oder auf dem Gerät ab.
Im Fach unter dem Herd kann ausschließlich hitzebeständiges Zubehör gelagert werden. Lagern Sie
dort keine brennbaren Materialien.
Stellen Sie sicher, dass der Dampf aus dem Backofen über den hinten mittig im Kochfeld liegenden Kanal ungehindert nach oben entweichen kann.
de
Kundendienst
• Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer
autorisierten Kundendienststelle repariert werden. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Kundendienst.
e
• Achten Sie auf eine gute Belüftung um das Gerät. Unzureichende Belüftung kann zu Sauerstoffmangel führen.
• Vergewissern Sie sich, dass die Gasversorgung mit
der auf dem Typenschild angegebenen Gasart übereinstimmt. Sehen Sie dazu im Kapitel "Gerätebeschreibung" nach.
• Das Gerät ist nicht an eine Abluftanlage angeschlossen. Es muss gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen installiert und angeschlossen werden.
Besondere Aufmerksamkeit sollte den Bestimmungen hinsichtlich der Belüftung geschenkt werden.
• Beim Gebrauch eines Gaskochgeräts entstehen in
dem Raum, in dem das Gerät installiert wurde, Wärme und Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine gute Belüftung in der Küche: Bringen Sie natürliche Belüftungsöffnungen an oder installieren Sie eine mechanische
Absauganlage (Abzugshaube).
• Bei längerer, intensiver Benutzung des Gerätes ist eine zusätzliche Belüftung erforderlich (Öffnen eines
Fensters oder Erhöhen der Absaugleistung der Abzugshaube).
.b
Gasanschluss
re
or
nb
50
an
•
Das Gerät muss geerdet sein.
• Vergewissern Sie sich, dass die elektrischen Anschlusswerte auf dem Typenschild mit denen Ihres
Hausanschlusses übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckverbinder oder Verlängerungskabel. Andernfalls besteht
Feuergefahr.
• Tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst aus und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor. Wenden
Sie sich dafür an den Kundendienst.
• Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine
Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole
des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der Spannungsquelle abzuklemmen.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker und das
Netzkabel nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird.
.v
Elektrischer Anschluss
w
•
w
•
w
•
m
•
fro
•
• Wählen Sie eine Steckdose, die auch nach der Installation des Geräts noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät
von der Netzversorgung trennen möchten. Ziehen Sie
immer den Netzstecker.
• Geeignete Isolierungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können), Erdschlüsse, Kontakte.
• Angaben zur Spannung finden Sie auf dem Typenschild.
d
de
oa
•
nl
ow
D
•
lationen usw.) des Landes ein, in dem Sie das Gerät
verwenden!
Bei einem Verstoß gegen die Installationsanweisungen entfällt im Schadensfall der Garantieanspruch.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.
Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe leicht entflammbarer Materialien (z. B. Vorhängen, Geschirrtüchern usw.)
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport! Tragen Sie immer Sicherheitshandschuhe. Ziehen Sie
das Gerät nie am Griff oder am Kochfeld.
Halten Sie die Mindestabstände zu anderen Geräten
ein!
Wichtig! Stellen Sie den Herd nicht auf einen zusätzlichen Sockel oder eine höhenvergrößernde Vorrichtung. Dadurch würde sich das Kipprisiko für das Gerät erhöhen!
nl
ow
D
d
de
oa
Gerätebeschreibung
m
e
11
.b
10
1
re
2
or
3
nb
12
de
8
9
4
Bedienfeld
Funkenzündungstaste
Bedienknöpfe des Kochfelds
Schalter Backofen-Funktionen
Einstellknopf Backofen-Temperatur
Betriebs-Kontrolllampe
Temperatur-Kontrolllampe
Grill
Backofenlampe
Ventilator
Typenschild
Auszüge
an
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.v
6
w
4 5
w
3
w
2 2
fro
Gesamtansicht
Ausstattung des Kochfelds
1
2
4
3
Zubehör
• Fettpfanne
Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von austretendem Fett.
• Rost
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten
• Backblech
1
2
3
4
Normalbrenner
Normalbrenner
Hilfsbrenner
Starkbrenner
Für Kuchen und Plätzchen
• Schublade (je nach Modell)
Unterhalb des Garraums befindet sich eine Schublade für Koch- und Backutensilien.
Warnung! Diese Schublade kann heiß werden,
wenn das Gerät in Betrieb ist.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial
innen und außen am Backofen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Entfernen Sie das Typenschild
nicht.
Vorsicht! Fassen Sie zum Öffnen der Backofentür
den Griff immer in der Mitte an.
Erstes Reinigen
• Entfernen Sie alle Teile aus dem Gerät.
51
in Betrieb, damit alle Rückstände im Innenraum vollständig verbrennen. Das Zubehör kann heißer werden als
beim normalen Gebrauch. Während dieser Zeit kann es
zu einer Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal.
Sorgen Sie für eine gute Raumbelüftung.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
Vorsicht! Verwenden Sie keine Scheuermittel! Die
Oberfläche kann beschädigt werden. Weitere
Informationen finden Sie im Kapitel "Reinigung und
Pflege".
nl
ow
D
• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung.
de
Vorheizen
nb
e
.b
re
or
Stellen Sie
ein und wählen Sie die maximale Temperatur. Lassen Sie den leeren Backofen 45 Minuten lang
Kochfeld - Täglicher Gebrauch
Zünden des Brenners
Warnung! Bei offenem Feuer in der Küche ist
größte Vorsicht geboten. Der Hersteller
übernimmt bei Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
Zünden Sie immer erst den Brenner, bevor Sie ein
Kochgefäß darauf stellen.
So zünden Sie den Brenner:
1. Halten Sie die Funkenzündungstaste
gedrückt.
1
2
3
2. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn
auf die maximale Position .
3. Lassen Sie die Funkenzündungstaste wieder los,
aber halten Sie den Schalter etwa 5 Sekunden in dieser Position, so dass sich das Thermoelement erwärmt. Andernfalls wird die Gaszufuhr unterbrochen.
4. Wenn die Flamme gleichmäßig brennt, stellen Sie
sie auf die gewünschte Stufe ein.
Lässt sich der Brenner auch nach einigen Versuchen nicht zünden, überprüfen Sie, ob die Brennerkrone und der dazugehörige Deckel korrekt sitzen.
1
2
3
4
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
4
Warnung! Sollte der Brenner nach 15 Sekunden
nicht zünden, lassen Sie den Knopf los und
drehen ihn in die Ausschaltposition. Warten Sie dann
mindestens eine Minute lang, bevor Sie den Brenner
erneut zünden.
Wichtig! Sie können den Brenner auch ohne
Elektrozünder zünden (wenn in der Küche zum Beispiel
kein elektrischer Strom zur Verfügung steht). Halten Sie
die Flamme in diesem Fall nahe an den Brenner,
drücken Sie den entsprechenden Schalter und drehen
Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die Position mit
maximaler Gaszufuhr.
52
Falls der Brenner unbeabsichtigt erlischt, drehen
Sie den Schalter in die Ausschaltposition, warten
Sie mindestens 1 Minute und versuchen Sie, den Brenner dann erneut zu zünden.
Nach dem Einschalten der Stromversorgung, nach
der Installation oder nach einem Stromausfall
kann sich die Funkenzündung automatisch einschalten.
Das ist normal.
Ausschalten des Brenners
Drehen Sie zum Ausschalten des Brenners den Schalter
auf die Position mit dem Symbol .
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Warnung! Drehen Sie die Flamme immer zuerst
herunter oder schalten Sie sie aus, bevor Sie das
Kochgefäß herunternehmen.
w
w
w
Backofen - Täglicher Gebrauch
an
.v
Sicherheits-Thermostat
1. Drehen Sie den Schalter für die Backofenfunktionen
auf die gewünschte Funktion.
2. Drehen Sie den Schalter für die Temperaturwahl auf
eine gewünschte Temperatur.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, solange der
Backofen in Betrieb ist.
Die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet, solange die
Backofentemperatur ansteigt.
3. Drehen Sie den Schalter für die Backofenfunktionen
und den Schalter für die Temperaturwahl auf die Position AUS, um den Backofen auszuschalten.
Um eine gefährliche Überhitzung (durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder defekte Bestandteile) zu
vermeiden, ist der Backofen mit einem Sicherheits-Thermostat ausgestattet, der die Stromversorgung unterbricht. Die Wiedereinschaltung des Ofens erfolgt automatisch bei Temperaturabfall.
de
Ein- und Ausschalten des Backofens
Position AUS
Das Gerät ist AUSGESCHALTET.
Ober- und Unterhitze
Die Hitze kommt von den Heizelementen oben und unten im Backofen. Zum
Backen und Braten auf einer Ebene.
Heißluft mit Ringheizkörper
Bei dieser Einstellung können Speisen mit der gleichen Gartemperatur auf
mehreren Ebenen gleichzeitig braten bzw. braten und backen, ohne dass es
zu einer Aromaübertragung kommt.
Grill
Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen in der Mitte des Rostes.
Zum Toasten
Großflächengrill
Das gesamte Grillelement schaltet sich ein. Zum Grillen flacher Lebensmittel
in größeren Mengen. Zum Toasten.
Pizza
Das untere Heizelement liefert direkte Hitze für Pizza-, Quiche- oder Pastetenböden, während das Gebläse die Luft um den Belag bzw. die Füllung zirkulieren lässt.
Unterhitze
Die Hitze kommt ausschließlich vom Heizelement unten im Backofen. Zum
Nachbacken von Kuchen mit krossen Böden.
Kochfeld - Hilfreiche Hinweise und Tipps
Warnung! Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen.
Warnung! Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät
nicht mit einem Dampfstrahl- oder
Hochdruckreiniger gereinigt werden.
53
e
Anwendung
.b
Backofenfunktion
re
or
nb
Backofenfunktionen
nl
ow
D
w
w
w
an
.v
de
Um eine gefährliche Überhitzung (durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder defekte Bestandteile) zu
vermeiden, ist der Backofen mit einem Sicherheits-Thermostat ausgestattet, der die Stromversorgung unterbricht. Die Wiedereinschaltung des Ofens erfolgt automatisch bei Temperaturabfall.
Backofenfunktionen
Backofenfunktion
Bedienungshinweise
Position AUS
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Backofenlampe
Leuchtet auch, wenn keine Backofenfunktion eingestellt ist.
Ober- und Unterhitze
Die Hitze kommt von den Heizelementen oben und unten im Backofen. Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
Unterhitzeheizelement Die Hitze kommt nur von unten. Zum Nachbacken von Kuchen mit krossen Böden.
54
Grill
Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen in der Mitte des Rostes
und zum Toasten.
Großflächengrill
Das gesamte Grillelement schaltet sich ein. Zum Grillen flacher Lebensmittel in
größeren Mengen und zum Toasten.
Pizza
Zum Backen auf einer Ebene für Gerichte, die eine intensivere Bräunung und
Knusprigkeit des Bodens benötigen. Stellen Sie die Backofentemperatur gegenüber der Ober-/Unterhitze um 20-40 °C niedriger ein.
Heißluft
Bei dieser Einstellung können Speisen mit der gleichen Gartemperatur auf mehreren Ebenen gleichzeitig braten bzw. braten und backen, ohne dass es zu einer
Aromaübertragung kommt.
Auftauen
Zum Auftauen von Gefriergut. Der Temperaturschalter muss ausgeschaltet sein.
e
Sicherheits-Thermostat
.b
die Ausschaltposition, um den Backofen auszuschalten.
re
or
nb
1. Drehen Sie den Schalter für die Backofenfunktionen
auf die gewünschte Backofenfunktion.
2. Drehen Sie den Schalter für die Backofentemperatur
auf die gewünschte Temperatur.
Die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet, solange die
Backofentemperatur ansteigt.
3. Drehen Sie den Schalter für die Backofenfunktionen
und den Schalter für die Backofentemperatur auf
m
Ein- und Ausschalten des Backofens
fro
• Reinigen Sie emaillierte Teile, den Brennerdeckel
und die Brennerkrone mit warmem Wasser mit etwas
Spülmittel darin.
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser und trocknen
Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.
• Die Topfträger sind nicht spülmaschinenfest, sie müssen von Hand gespült werden.
• Achten Sie darauf, die Topfträger nach dem Spülen
wieder korrekt zu platzieren.
• Achten Sie darauf, die Arme der Topfträger um die
Brenner zu zentrieren, damit die Brenner ordnungsgemäß funktionieren.
• Seien Sie beim Wiederaufsetzen der Topfträger vorsichtig, um Beschädigungen der Oberseite des Kochfelds zu vermeiden.
Trocknen Sie das Gerät nach dem Reinigen mit einem
weichen Tuch.
d
de
oa
Warnung! Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel, Stahlwolleschwämmchen oder
Säuren. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
nl
ow
D
d
de
oa
Anzeige
w
w
an
.v
de
3
w
2
7
e
.b
re
or
nb
Funktionsleuchten
Zeitanzeige
Funktionsleuchten
Taste "+"
Auswahltaste
Taste "-"
m
8
1
2
3
4
5
6
fro
1
6
5
4
1. Drücken Sie die Auswahltaste so oft, bis die gewünschte Funktionsleuchte blinkt.
2. Zum Einstellen der Zeit für Kurzzeit , Dauer
oder Ende
verwenden Sie die Taste " + " oder "
- ".
Die entsprechende Funktionsleuchte leuchtet auf.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit blinkt die Funktionsleuchte und es ertönt für 2 Minuten ein akustisches Signal.
Einstellen der Uhrfunktionen
und Ende
schalBei den Funktionen Dauer
tet sich der Backofen automatisch aus.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Signal
auszuschalten.
Backofen - Hilfreiche Hinweise und Tipps
Uhrfunktion
Tageszeit
Kurzzeitwecker
Bedienungshinweise
Zeigt die Tageszeit an. Zum Einstellen, Ändern oder Überprüfen der Tageszeit.
Zum Einstellen einer Kurzzeit.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton.
Diese Funktion hat keine Auswirkung auf den Backofenbetrieb.
Dauer
Zum Einstellen der Betriebszeit des Backofens.
Ende
Zum Einstellen der Abschaltzeit einer Backofenfunktion.
Die Funktionen Dauer
und Ende
können
gleichzeitig verwendet werden, wenn der Backofen
zu einem späteren Zeitpunkt automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll. Legen Sie in diesem Fall zuerst
und dann das Ende
fest.
die Dauer
2. Halten Sie die Taste " - " gedrückt.
Die Uhrfunktions-Leuchte erlischt nach einigen Sekunden.
Ausschalten der Uhrfunktionen
1. Drücken Sie die Auswahltaste solange, bis die gewünschte Uhrfunktions-Leuchte leuchtet.
55
nl
ow
D
de
Die Garzeiten hängen von der Art, Menge und Konsistenz des Gargutes ab.
Überprüfen Sie die Leistung zu Beginn des Garens. Finden Sie die besten Einstellungen (Heizstufe, Garzeit
usw.) für Ihre Brat- und Backformen und Ihre persönlichen Rezepte und Mengen heraus, wenn Sie das Gerät
benutzen.
e
Garzeiten
.b
• Garen oder braten Sie kein Fleisch mit einem Gewicht unter 1 kg. Das Garen in zu kleinen Mengen
trocknet das Fleisch aus.
• Stellen Sie die Temperatur für zartes rotes Fleisch,
das außen gar und innen saftig sein soll auf 200 °C 250 °C.
• Helles Fleisch, Geflügel, und Fisch erfordern dagegen eine Temperatur zwischen 150°C und 175°C.
• Verwenden Sie bitte zum Garen von sehr fetten Speisen die Fettpfanne, um den Backofen vor Spritzern zu
schützen, die dauerhaft einbrennen könnten.
• Lassen Sie den Braten vor dem Anschneiden mindestens 15 Minuten stehen, damit der Fleischsaft nicht
ausfließen kann.
• Geben Sie etwas Wasser in die Fettpfanne, um eine
zu hohe Rauchbildung im Backofen beim Braten zu
vermeiden. Um die Rauchbildung zu vermindern, empfiehlt es sich, immer wieder ein wenig Wasser dazuzugeben.
re
or
Garen von Fleisch und Fisch
nb
56
an
Das Kapitel "Backofen - Täglicher Gebrauch" enthält Informationen zu den geeigneten Backofenfunktionen.
.v
• Die optimale Temperatur zum Backen von Kuchen
liegt zwischen 150 °C und 200 °C.
• Heizen Sie den leeren Backofen vor dem Backen etwa
10 Minuten vor.
w
Kuchenbacken
w
• Der Backofen hat vier Einsatzebenen. Zählen Sie die
Einsatzebenen vom Boden aus.
• Sie können verschiedene Gerichte auf zwei Einsatzebenen gleichzeitig garen oder backen. Setzen Sie
die Bleche auf die Einsatzebenen 1 und 3.
• Der Backofen besitzt ein spezielles Umluft- und
Dampfsystem. Dieses System ermöglicht das Garen
mit Dampf; es macht Ihre Speisen innen weich und
außen knusprig. Die Gardauer und der Energieverbrauch werden dabei außerdem erheblich reduziert.
• Feuchtigkeit kann sich im Gerät oder an den Glastüren niederschlagen. Das ist normal. Stellen Sie sich
nie direkt vor den Backofen, wenn Sie die Tür während des Garvorgangs öffnen. Um Kondensation zu
verringern, heizen Sie bitte den leeren Backofen immer 10 Minuten vor dem Beginn des Garens vor.
• Wischen Sie Kondenswassertropfen nach jeder Benutzung des Gerätes weg.
w
Gehen Sie beim Entfernen oder Einsetzen des Zubehörs sorgsam vor, um die Emailbeschichtung
des Ofens nicht zu beschädigen.
• Öffnen Sie die Backofen-Tür nicht, bevor 3/4 der Backzeit abgelaufen ist.
• Werden zwei Backbleche gleichzeitig in den Backofen eingeschoben, muss zwischen den Blechen eine
Einsatzebene frei gelassen werden.
m
Stellen Sie keine Backbleche, Töpfe usw. auf den
Boden des Backofens, um Beschädigungen der
Emailbeschichtung zu verhindern.
fro
Warnung! Schließen Sie beim Braten oder
Backen immer die Backofen-Tür, ebenso beim
Grillen.
d
de
oa
Kochtabellen
Heißluft
Garzeit
Minuten
HINWEISE
m
fro
Ober- und Unterhitze
d
de
oa
Einsatzebene
Temp.
°C
Einsatzebene
Temp.
°C
Rührteig
2
170
2
160
45 ~ 60
Kuchenform auf
dem Rost
Mürbeteig
2
170
2 (1 und 3)
160
20 ~ 30
Kuchenform auf
dem Rost
Buttermilch-Käsekuchen
1
160
2
150
60 ~ 80
Kuchenform auf
dem Rost
Apfelkuchen
1
180
2 (1 und 3)
170
40 ~ 60
Kuchenform auf
dem Rost
Strudel
2
175
2
150
60 ~ 80
Kuchenform auf
dem Rost
Marmeladenkuchen
2
175
2 (1 und 3)
160
30 ~ 40
Kuchenform auf
dem Rost
Obstkuchen
1
175
1
160
45 ~ 60
Kuchenform
Biskuitkuchen
1
175
2
160
30 ~ 40
Kuchenform auf
dem Rost
Stollen
1
170
1
160
40 ~ 60
Kuchenform auf
dem Rost
Pflaumenkuchen
1
170
1
160
50 ~ 60
Kuchenform auf
dem Rost
Kleingebäck
2
170
2 (1 und 3)
160
25 ~ 35
Backblech
Gebäck
3
190
3
170
15 ~ 25
Backblech
w
w
w
Gewicht (g)
nl
ow
D
Gericht
an
.v
de
100
90 ~ 120
Backblech
2
180
12 ~ 20
Backblech
Gebäck Brandteig
2
200
2 (1 und 3)
190
15 ~ 25
Backblech
1000
Weißbrot
1
190
2
180
40 ~ 60
2 Stück auf Backblech
500
Roggenbrot
1
190
1
180
30 ~ 45
Brotpfanne auf
dem Rost
500
Brötchen
2
200
2
175
20 ~ 35
6-8 Brötchen auf
Backblech
250
Pizza
1
200
2 (1 und 3)
190
15 ~ 30
Backblech oder
Rost
Nudelauflauf
2
200
2 (1 und 3)
175
40 ~ 50
Form auf dem
Rost
57
e
2
190
.b
100
2
re
2
or
nb
Baiser
Kuchenbrötchen
Heißluft
Garzeit
Minuten
HINWEISE
m
fro
Ober- und Unterhitze
d
de
oa
Gewicht (g)
nl
ow
D
Gericht
Temp.
°C
Einsatzebene
Temp.
°C
Gemüseauflauf
2
200
2 (1 und 3)
175
45 ~ 60
Form auf dem
Rost
Quiche
1
200
2 (1 und 3)
180
35 ~ 45
Form auf dem
Rost
Lasagne
2
180
2
160
45 ~ 65
Form auf dem
Rost
Cannelloni
2
200
2
175
40 ~ 55
Form auf dem
Rost
1000
Rindfleisch
2
190
2
175
50 ~ 70
Rost und Fettpfanne
1200
Schweinefleisch
2
180
2
175
100 ~ 130
Rost und Fettpfanne
1000
Kalbfleisch
2
190
2
175
90 ~ 120
Rost und Fettpfanne
1500
Roastbeef, englisch, rot
2
210
2
200
50 ~ 60
Rost und Fettpfanne
1500
Roastbeef, englisch, medium
2
210
2
200
60 ~ 70
Rost und Fettpfanne
1500
Roastbeef, englisch, durchgebraten
2
210
2
200
70 ~ 80
Rost und Fettpfanne
2000
Schweineschulter
2
180
2
170
120 ~ 150
mit Schwarte,
Fettpfanne
1200
Schweinshaxe
2
180
2
160
100 ~ 120
2 Stück, Fettpfanne
1200
Lammfleisch
2
190
2
175
110 ~ 130
Keule, Fettpfanne
1000
Hähnchen
2
190
2
175
60 ~ 80
ganz, Fettpfanne
4000
Truthahn/Pute
2
180
2
160
210 ~ 240
ganz, Fettpfanne
1500
Ente
2
175
2
160
120 ~ 150
ganz, Fettpfanne
3000
Gans
2
175
2
160
150 ~ 200
ganz, Fettpfanne
1200
Kaninchen
2
190
2
175
60 ~ 80
zerlegt
1500
Hase
2
190
2
175
150 ~ 200
zerlegt
800
Fasan
2
190
2
175
90 ~ 120
ganz
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
58
w
Einsatzebene
nl
ow
D
Gewicht (g)
Heißluft
1200
Forelle/Seebrasse
2
190
2 (1 und 3)
175
30 ~ 40
3-4 Fische
1500
Thunfisch/Lachs
2
190
2 (1 und 3)
175
25 ~ 35
4-6 Filets
Garzeit
Minuten
w
an
.v
Temp.
°C
w
Einsatzebene
w
Temp.
°C
m
Einsatzebene
HINWEISE
fro
Ober- und Unterhitze
d
de
oa
Gericht
de
e
.b
re
or
nb
Grillen
Heizen Sie den leeren Backofen immer 10 Minuten lang vor.
Menge
GERICHT
Grillen
Garzeit in Minuten
Stück
g
Einsatzebene
Temp. (°C)
1. Seite
2. Seite
Filetsteaks
4
800
3
250
12-15
12-14
Beefsteaks
4
600
3
250
10-12
6-8
Würstchen
8
/
3
250
12-15
10-12
Schweinskotelett
4
600
3
250
12-16
12-14
Hähnchen (in zwei
Hälften)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Spieße
4
/
3
250
10-15
10-12
Hähnchenbrustfilet
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Fischfilets
4
400
3
250
12-14
10-12
Belegte Toastbrote
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Kochfeld - Reinigung und Pflege
Pizza
Heizen Sie den leeren Backofen immer 10 Minuten lang vor.
GERICHT
Pizza-Funktion
Garzeit in Minuten
HINWEISE
200
15~25
Backblech
200
10~20
Backblech oder Rost
Einsatzebene
Temperatur (°C)
Pizza, groß
1
Pizza, klein
1
59
nl
ow
D
Pizza-Funktion
15~25
Backblech
w
w
200
HINWEISE
w
1
Brötchen
Garzeit in Minuten
m
Temperatur (°C)
fro
Einsatzebene
d
de
oa
GERICHT
.v
an
Backofen - Reinigung und Pflege
de
Warnung! Falls die Glasscheiben beschädigt sind
oder Kratzer aufweisen, ist die Struktur des Glases
beeinträchtigt und die Scheibe kann brechen. In diesem
Fall müssen sie ersetzt werden. Wenden Sie sich für
weitere Informationen bitte an Ihren Kundendienst.
60
e
Warnung! Stellen Sie sicher, dass die
Glasscheiben vor dem Reinigen ganz abgekühlt
sind. Im anderen Fall besteht das Risiko, dass die
Scheiben brechen.
.b
Bauen Sie die Backofen-Tür aus, bevor Sie mit ihrer Reinigung beginnen.
re
Reinigung der Backofen-Tür
or
nb
• Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser
und etwas Reinigungsmittel an und reinigen Sie damit die Vorderseite des Geräts.
• Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie den Innenraum des Backofens nach jedem Gebrauch. Auf diese Weise lassen sich Verschmutzungen leicht entfernen und es brennt nichts
ein.
• Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Backofenreinigern.
• Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Zubehörteile
mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser
und Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, und lassen Sie sie trocknen.
• Reinigen Sie Zubehörteile mit Antihaftbeschichtung
nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, scharfkantigen Gegenständen oder im Geschirrspüler. Die Antihaftbeschichtung kann zerstört werden!
1 Klappen Sie die Tür
ganz auf und greifen Sie
an die beiden Türscharniere.
2 Klappen Sie die
Klemmhebel an den beiden Türscharnieren nach
vorne.
3 Schließen Sie die
Backofen-Tür bis zur ersten Raststellung (halbe
Stellung). Ziehen Sie sie
dann nach vorn aus der
Halterung. Legen Sie die
Tür auf eine weiche, ebene Unterlage.
Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie sie sorgfältig ab.
Setzen Sie nach der Reinigung die Backofen-Tür wieder
ein. Führen Sie dazu die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
nl
ow
D
w
w
w
an
.v
Austauschen der Backofenlampe/Reinigen der
Glasabdeckung
1. Drehen Sie die Glasabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab.
2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Backofenlampe durch eine geeignete 300 °C hitzbeständige Backofenlampe.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an.
de
Mögliche Ursache
Abhilfe
Keine Funken beim Betätigen der
elektrischen Zündung.
Kein Strom.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die Stromversorgung eingeschaltet sind.
Keine Funken beim Betätigen der
elektrischen Zündung.
Kein Strom.
Prüfen Sie die Sicherung in der
Hausinstallation.
Keine Funken beim Betätigen der
elektrischen Zündung.
Brennerdeckel und Brennerkranz sit- Stellen Sie sicher, dass der Brennerzen nicht richtig.
deckel und Brennerkranz richtig sitzen.
Gasflamme erlischt sofort nach dem Thermoelement ist nicht ausreiEntzünden.
chend erwärmt.
Halten Sie den Knopf nach dem Entzünden ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
Der Gasbrenner brennt ungleichmä- Speisereste am Brennerkranz.
ßig.
Kontrollieren Sie, dass die Hauptdüse nicht blockiert und der Brennerkranz nicht durch Speisereste zugesetzt sind.
Das Gerät funktioniert nicht.
Die Sicherung im Sicherungskasten
hat ausgelöst.
Überprüfen Sie die Sicherung.
Wenn die Sicherung mehrmals ausgelöst hat, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Der Backofen heizt nicht auf.
Der Backofen ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie den Backofen ein.
Der Backofen heizt nicht auf.
Die notwendigen Einstellungen wur- Überprüfen Sie die Einstellungen.
den nicht vorgenommen.
Die Backofenlampe funktioniert
nicht.
Die Backofenlampe ist defekt.
Tauschen Sie die Backofenlampe
aus.
61
e
Störung
.b
Was tun, wenn …
re
or
nb
Bevor Sie die Backofenlampe austauschen:
• Schalten Sie den Backofen aus.
Legen Sie ein Tuch auf den Boden des Backofens,
um die Backofenlampe und die Glasabdeckung zu
schützen.
m
Warnung! Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags!
fro
Backofenlampe
• Nehmen Sie die Sicherungen aus dem Sicherungskasten oder legen Sie den Schutzschalter um.
d
de
oa
Geräte aus Edelstahl oder Aluminium:
Reinigen Sie die Backofen-Tür nur mit einem nassen Schwamm. Trocknen Sie sie hinterher mit einem weichen Tuch ab.
Verwenden Sie nie Stahlwolle, ätzende Reinigungsmittel
oder Scheuermittel, die die Oberfläche des Backofens beschädigen können. Reinigen Sie die Bedienblende des
Ofens ebenso vorsichtig.
nl
ow
D
d
de
oa
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Speisen standen zu lange im
Backofen.
Lassen Sie Speisen nach Beendigung des Gar- oder Backvorgangs
nicht länger als 15-20 Minuten im
Backofen.
m
fro
w
w
w
Dampf und Kondenswasser schlagen sich auf Speisen und im Backofen nieder.
an
.v
de
Wichtig! Lesen Sie zunächst das Kapitel mit den
Sicherheitshinweisen genau durch.
Abmessungen
Tiefe
Technische Daten
600 mm
Backofenkapazität
Geräteklasse 2, Unterklasse 1 und Klasse 1.
56 l
Gasfamilie
Abmessungen
Höhe
850 mm
Breite
600 mm
II2E+3+
Gasversorgung
G20/G25
20/25 mbar
Gasbrenner
NORMALLEISTUNG
NORMALLEISTUNG
REDUZIERTE LEISTUNG
kW
kW
Inj. 1/100
mm
m³/Std.
Inj. 1/100
mm
G30
G31
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
0,095
50
72
71
Normalbrenner
2,0
0,45
96
0,190
71
145
143
3,0 (Erdgas)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
200
BRENNER
Starkbrenner
62
ERDGAS
G20 (2H) - 20 mbar
LPG
(Butan/Propan) G30/31-30 mbar
g/Std.
e
Montage
.b
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst.
Hinweis für Geräte mit Metallfront:
Wenn Sie die Tür während oder unmittelbar nach
dem Back- oder Bratvorgang öffnen, kann das Türglas
beschlagen.
re
Wichtig! Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für den Besuch des
Kundendienstes oder Händlers eine Gebühr an.
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit man Ihnen
schnell und korrekt helfen kann: Diese Angaben finden
Sie auf dem Typenschild (siehe "Produktbeschreibung")
• Modellbezeichnung ........................................
• Produkt-Nummer (PNC) ........................................
• Serien-Nummer (S No.) ........................................
or
Warnung! Lassen Sie die Reparatur des Geräts
von einem qualifizierten Elektriker oder einem
Fachmann ausführen.
nb
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder Kundendienst.
Wichtig! Vergewissern Sie sich nach der Installation,
dass die Anschlussstücke dicht sind. Verwenden Sie
dazu Seifenwasser, keine offene Flamme!
w
w
w
an
.v
de
Warnung! Stellen Sie das Gerät nicht auf einem
Sockel auf.
.b
e
Ausrichten
Mit den kleinen Füßen am Sockel des Geräts können
Sie die Höhe des Gerät so verstellen, dass die Oberfläche des Herds bündig mit anderen Oberflächen abschließt.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Der elektrische Anschluss darf nur von
einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen
werden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund
der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise im Kapitel mit den Sicherheitshinweisen.
Dieses Gerät wird lediglich mit einem Netzkabel geliefert.
Entsorgung
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses
re
or
nb
Installation: Verwenden Sie den Gummischlauchhalter.
Bringen Sie immer die Dichtungsmanschette an. Schließen Sie ihn dann an die Gasversorgung an. Ein flexibler
Schlauch kann verwendet werden:
– wenn er sich nicht über die Raumtemperatur bzw.
über 30 °C hinaus erhitzen kann,
– wenn er höchstens 1.500 mm lang ist,
– wenn er keine Verengungen aufweist,
– wenn er keinen Zug- oder Torsionskräften ausgesetzt
ist,
– wenn er nicht mit scharfen Kanten oder Ecken in Berührung kommen kann,
– wenn sich sein Zustand problemlos überprüfen lässt.
Im Rahmen der Überprüfung muss der flexible
Schlauch auf Folgendes hin kontrolliert werden:
– Er darf an beiden Enden und auf ganzer Länge keine
Brüche, Risse oder Brandspuren aufweisen.
– Das Material darf nicht verhärtet, sondern muss ordnungsgemäß elastisch sein.
– Die Halteklammern dürfen nicht angerostet sein.
m
Wenn die Verbindung über die gesamte Strecke problemlos zu kontrollieren ist, können Sie einen flexiblen
Schlauch verwenden. Der flexible Schlauch muss mithilfe von Klammern sicher befestigt werden.
fro
Flexible Verbindung mittels Nicht-Metall-Schlauch
– Die Haltbarkeitsdauer darf nicht überschritten sein.
Ist ein Defekt zu erkennen, reparieren Sie den Schlauch
nicht, sondern tauschen Sie ihn aus.
d
de
oa
Wählen Sie einen Festanschluss oder einen flexiblen
Edelstahlschlauch, der den geltenden Vorschriften entspricht. Achten Sie bei einem flexiblen Metallschlauch
darauf, dass dieser nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen und nicht eingeklemmt werden kann.
nl
ow
D
Gasanschluss
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer
Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich
und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie PE, PS usw. gekennzeichnet.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der kommunalen Entsorgungsstellen.
63
nl
ow
D
d
de
oa
Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Steckdose und
entfernen Sie das Netzkabel vom Gerät.
m
fro
Warnung! Damit das Gerät keine Gefahr darstellt,
sollte es vor der Entsorgung unbrauchbar
gemacht werden.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
64
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
65
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
66
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
67
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
356959012-B-272010
nl
ow
D
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising