Electrolux EK 5001 Operating instructions

Electrolux EK 5001 Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Manuel d’utilisation
EK5001-9002-15002
ELEKTRISCHE WERKPLAATSKACHEL met thermostaat
ELEKTRISCHER WERKSTATTOFEN mit Thermostat
ELECTRICAL WORKSPACE HEATER with thermostat
POELE D’ATELIER ELECTRIQUE avec thermostat
NL
Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!
EN
This symbol on your device means: do not cover!
DE
Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!
FR
Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !
DA
Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes!
SV
Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!
NO
Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til!
FI
Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää!
HU
A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le!
CS
Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!
PL
Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać!
SK
Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte!
RO
acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi
RU
Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!
IT
Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!
2
Nederlands
Technische gegevens
Type
Aansluitspanning
Max. vermogen
Instelmogelijkheden
Isolatieklasse
Afmetingen
Gewicht
Volt/Hz
Watt
kWatt
cm
kg
EK5001
400 / 50
5000
0 – ventileren - 2,5 - 5
IPX4
35,5 x 28,5 x 44
7,3
EK9002
400 / 50
9000
0 – ventileren - 4,5 - 9
IPX4
37,5 x 35,5 x 50,5
10,25
EK15002
400 / 50
15000
0–ventileren–5-10-15
IPX4
45 x 41 x 58
15,1
Algemene veiligheidsvoorschriften
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door.
Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel
niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van werkruimtes als werkplaatsen, garageboxen, opslagruimtes enz.
Gebruik het apparaat alleen voor dat doel.
Deze kachel mag (onder de in dit boekje beschreven voorwaarden) worden gebruikt in vochtige ruimtes als badkamers,
wasgelegenheden of vergelijkbare ruimtes binnenshuis. Plaats hem niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche,
zwembad, fonteintje o.i.d. (↔ > 1m.). Plaats hem nooit zodanig dat hij in een badkuip of wat voor waterbak dan ook kan vallen en
zorg ervoor dat hij niet met waterstralen, spatwater enz. in aanraking kan komen en voorkom dat water de kachel binnendringt.
Mocht de kachel tóch ooit in water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden kachel niet
meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak de
kachel nooit met natte handen aan.
Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. De
elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.). Als de stekker niet precies past dient u
een erkend elektricien te raadplegen. Probeer nooit de veiligheidsvoorzieningen te omzeilen!
Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens met de kachel in contact
komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de
kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om
scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op!
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een
verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd 4-aderig verlengsnoer met een minimale doorsnee
van 2,5 mm², geschikt voor minimaal 6000 (EK5001) / 10.000 (EK9002) / 16000 (EK15002) Watt. Rol het snoer altijd geheel af om
oververhitting te voorkomen. Gebruik nooit één verlengsnoer voor meerdere kachels of een kachel en andere apparatuur!
Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde
elektrische groep aansluiten als waar de kachel op aangesloten is.
Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 15 (EK5001) / 27 (EK9002 / 45 (EK15002) m².
Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een omgeving waar brandstoffen,
verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard.
Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.
Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken.
Houd deze minstens 1 meter van de kachel verwijderd!
Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd, om brand te
voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en plaats hem niet op zachte
oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken.
De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen en niet onder
een plank, kast o.i.d.
Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische
schok, brand of beschadiging veroorzaken.
Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter maar schakel hem éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het
stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het
koord!
Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer u: - de kachel wilt
schoonmaken
- onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren
- de kachel aanraakt of verplaatst. Gebruik daarvoor de handgreep!
Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen niet met de blote huid de hete oppervlakken
aanraken!
Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik dient er altijd op veilige omstandigheden te
worden gecontroleerd!
3
20.
Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame
personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door
kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit
apparaat.
21.
Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat
dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.
22.
Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het
slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of
een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.
23.
Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant.
24.
Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en
gekwalificeerde personen.
25.
Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in dit instructieboekje.
Afwijkingen van 23, 24 en 25 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier,
importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen!
WAARSCHUWING:
KACHEL ALLÉÉN UITSCHAKELEN IS ONVOLDOENDE WANNEER U ONDERHOUD WILT PLEGEN OF DE
KACHEL WILT VERPLAATSEN.
NEEM ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT!
Beschrijving
De EUROM EK-kachels zijn echte ruimteverwarmers, met een krachtige ventilator die veel lucht verplaatst.
Aan de achterkant wordt de (koude) lucht aangezogen, verwarmd en als opgewarmde lucht weer uitgeblazen. Omdat er relatief veel lucht
wordt aangezogen en uitgeblazen, voelt de uitgeblazen lucht niet spectaculair opgewarmd. Er wordt evenwel véél lucht opgewarmd en
rondgeblazen, waardoor de gehele ruimte (dus niet alleen de ruimte rond de kachel!) geleidelijk wordt verwarmd.
Bedieningspaneel EK5001:
Het bedieningspaneel van de EK5001 omvat twee knoppen:
* Links de functieknop met 5 standen.
Van boven naar onder:
O of uit
alleen ventilator
2500W vermogen (laag)
5000W vermogen (hoog)
5000W vermogen met extra ventilatie
* Rechts de traploos instelbare thermostaatknop.
Bedieningspaneel EK9002:
Het bedieningspaneel van de EK9002 omvat twee knoppen:
* Links de functieknop met 4 standen.
4
O of uit
alleen ventilator
4500W vermogen (laag)
9000W vermogen (hoog)
* Rechts de traploos instelbare thermostaatknop.
Bedieningspaneel EK15002:
Het bedieningspaneel van de EK15002 omvat twee knoppen:
* Links de functieknop met 5 standen.
O of uit
alleen ventilator
5000W vermogen (laag)
10.000W vermogen (middel)
15.000W vermogen (hoog)
* Rechts de traploos instelbare thermostaatknop.
Op het paneel van de EK9002 en EK15002 bevindt zich ook nog het resetpunt (zie Beveiligingen)
Plaats en Aansluiting




Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of
het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een ut/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval
van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter
controle / vervanging.
Kies een geschikte plaats voor het kacheltje, minimaal een meter verwijderd van alle obstructies, muren en brandbare materialen
(zie ook de veiligheidsvoorschriften). Zorg dat de kachel ruimte heeft om aan de achterzijde lucht aan te zuigen en aan de voorzijde
warme lucht uit te blazen (1 meter).
Zorg ervoor dat de kachel altijd rechtop op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond van niet-brandbaar materiaal staat.
Zorg ervoor dat de kachel uitgeschakeld staat (schakelaar op O) en steek dan de stekker in een passend en correct werkend,
geaard 400V-50Hz stopcontact. Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact!
Ingebruikname en Werking
Wanneer de kachel voor het eerst in gebruik wordt genomen (of wanneer u de gewenste temperatuur opnieuw in wilt stellen) draait u de
thermostaatknop op de maximale stand (zover mogelijk met de klok mee).
Stel nu middels de functieknop de kachel in werking op de door u gewenste stand: alleen ventilator, laag vermogen (EK15002: middel
vermogen) of vol vermogen.
Wanneer de temperatuur in de ruimte de door u gewenste hoogte heeft bereikt, draait u de thermostaatknop langzaam tegen de klok in tot
u een zachte klik hoort; op dit punt laat u de knop staan. De kachel zal nu automatisch de temperatuur op dit niveau handhaven. Hij doet
dit door de verwarmingselementen uit- en weer in te schakelen wanneer de temperatuur teveel stijgt dan wel daalt.
Indien gewenst kunt u de kachel nu op een lager vermogen zetten.
Om uit te schakelen zet u de vermogensschakelaars op O (uit). De kachel beëindigt zijn werking. Neem nu de stekker uit het stopcontact.
Let op! De ventilator blijft wel draaien, wanneer de thermostaat de verwarmingselementen heeft uitgeschakeld. De kachel houdt zo de
lucht in de ruimte in beweging en is derhalve optimaal in staat te voelen of de ruimte afkoelt.
De thermostaatknop is traploos te bedienen. Door hem met de klok mee te draaien wordt een steeds hogere temperatuur ingesteld; door
tegen de klok in te draaien wordt een lagere temperatuur ingesteld.
Beveiligingen
De oververhittingbeveiliging schakelt de kachel uit wanneer het inwendig te heet wordt. Bij uitschakeling door oververhitting onmiddellijk
de functieknop op O zetten, de stekker uit het stopcontact nemen en de kachel zeker 10 minuten laten afkoelen. De EK9002 en EK15002
5
dient u nu eerst te resetten door een pennetje in het kleine reset-gaatje op het bedieningspaneel te steken. Daarna kunt u hem in principe
weer gewoon gebruiken.
Oververhitting heeft evenwel doorgaans een reden: de kachel kan zijn warmte onvoldoende kwijt of kan te weinig frisse lucht aanzuigen
(door afdekking, verstopping van roosters, plaatsing te dicht op een muur o.i.d.). Neem, voordat u de kachel weer in gebruik neemt, de
oorzaak van de oververhitting weg. Vindt u geen oorzaak en treedt de oververhitting opnieuw op, gebruik de kachel dan niet meer maar
wend u tot uw leverancier/erkend elektricien voor controle/reparatie. Oververhitting kan serieus brandgevaar opleveren!
Schoonmaak en Onderhoud
Houd de kachel schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus
geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen.

Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep,
sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!

Zuig met de stofzuiger (of blaas met een compressor) voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en
uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!

De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.

Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, z.m. in de originele verpakking. Plaats hem rechtop op een koele, droge
en stofvrije plaats.

Wanneer de kachel uiteindelijk versleten (of eerder onherstelbaar beschadigd) is, hoort het niet tussen het huishoudelijke afval.
Breng hem naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt van elektrische apparatuur, waar men er zorg voor zal dragen dat
evt. nog het te gebruiken materialen tot hun bestemming komen.
CE - verklaring
Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat de EUROM werkplaatskachels, type EK5001 – EK9002 – EK15002 voldoen aan de
LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108EC en in overeenstemming zijn met de onderstaande normen:
EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
EN 62233 :2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1 :2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3 :1995/+A1:2001/+A2 :2005
EN 61000-3-11 :2000
Genemuiden, 29-04-2011
W.J. Bakker, alg. dir.
Technische Daten
Deutsch
Typ
EK5001
Anschlussspannung
Volt/Hz 400 / 50
Maximale Leistung
W
5000
Einstellungsmöglichkeiten kW
0- Ventilieren -2,5 - 5
Isolationsklasse
IPX4
Abmessungen
cm
35,5 x 28,5 x 44
Gewicht
kg
7,3
EK9002
400 / 50
9000
0- Ventilieren -4,5 - 9
IPX4
37,5 x 35,5 x 50,5
10,25
EK15002
400 / 50
15000
0-Ventilieren -5 – 10 – 15
IPX4
45 x 41 x 58
15,1
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
1.
2.
3.
4.
Lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.
Kontrollieren Sie vor der Benutzung Ihren neuen Ofen (inkl. Kabel und Stecker) auf sichtbare Beschädigungen. Nehmen Sie einen
beschädigten Ofen nicht in Betrieb, sondern bitten Sie Ihren Lieferanten um Austausch.
Dieser Ofen ist ausschließlich gedacht für das Heizen von Arbeitsräumen wie Werkstätten, Garageboxen, Lagerräumen, usw.
Benutzen Sie das Gerät nur für den genannten Verwendungszweck.
Dieser Ofen darf (zu den in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen) in feuchten Räumen wie Badezimmern, Waschräumen
oder vergleichbaren Räumen im Innenbereich benutzt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe (↔ > 1m.) eines
Wasserhahns, Badewanne, Dusche, Schwimmbad, eines Waschbeckens oder dergleichen auf; stellen Sie ihn nie so auf, dass er in
eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann und achten Sie darauf, dass er nicht mit Wasserstrahlen,
Spritzwasser usw. in Berührung kommen kann.und verhindern Sie, dass Wasser in den Ofen dringt. Sollte der Ofen doch ins Wasser
fallen, entfernen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose! Einen inwendig nass gewordenen Ofen nicht mehr benutzen, sondern
6
reparieren lassen. Tauchen Sie Ofen, Kabel oder Stecker niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten und berühren Sie den Ofen
niemals mit nassen Händen.
5. Anschlussspannung und Frequenz, genannt auf dem Gerät, müssen der benutzten Steckdose entsprechen. Die elektrische
Installation muss mit einem Leitungsschutzschalter (max. 30 mAmp.) gesichert sein. Wenn der Stecker nicht passt, müssen Sie sich
an einen anerkannten Elektriker wenden. Versuchen Sie nie die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen!
6. Rollen Sie das Elektrokabel komplett ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken und sorgen Sie dafür, dass es nirgendwo
mit dem Ofen in Kontakt kommt oder auf andere Weise heiß werden kann. Führen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich durch,
bedecken Sie es nicht mit Matten, Läufern und dergleichen und halten Sie das Kabel außerhalb des Laufwegs. Sorgen Sie dafür,
dass nicht darauf getreten wird und keine Möbel darauf gestellt werden. Führen Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken und wickeln
Sie es nach der Benutzung nicht zu straff auf.
7. Vom Gebrauch eines Verlängerungskabels wird abgeraten, weil dieses Überhitzung und Brand verursachen kann. Ist die
Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidbar, sorgen Sie für ein unbeschädigtes, geprüftes, 4-adriges Verlängerungskabel
mit einem Mindestdurchmesser von 2,5 mm², geeignet für mindestens 6000 (EK5001) / 10.000 (EK9002) / 16000 (EK15002) Watt .
Rollen Sie das Kabel immer komplett ab um eine Überhitzung zu vermeiden! Verwenden Sie nie ein Verlängerungskabel für mehrere
Öfen oder einen Ofen und andere Geräte!
8. Um Überlastung und durchgebrannte Sicherungen zu vermeiden, keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose oder dieselbe
elektrische Gruppe anschließen, an die der Ofen angeschlossen ist.
9. Verwenden Sie das Kabel nicht außer Haus und nicht in Räumen, die kleiner als 15 (EK5001) / 27 (EK9002 / 45 (EK15002) m² sind.
10. Ein Ofen enthält inwendig heiße und/oder glühende und funkende Teile. Benutzen Sie ihn daher nicht in einer Umgebung, in der
Brennstoffe, Farbe, entflammbare Flüssigkeiten und/oder Gase, usw. gelagert werden.
11. Platzieren Sie den Ofen nicht in der Nähe, unter oder auf eine Steckdose gerichtet und nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder
einer Wärmequelle.
12. Benutzen Sie den Ofen nicht in der Nähe von oder gerichtet auf Möbel, Tieren, Gardinen, Papier, Kleidung, Bettwäsche oder
sonstiger brennbarer Gegenstände. Halten Sie mindestens 1 m Abstand vom Ofen!
13. Bedecken Sie den Ofen niemals! Ansaug- und Abblasöffnungen dürfen auf keine Weise blockiert werden, um Brand zu vermeiden.
Verwenden Sie den Ofen daher auch niemals, um Kleidung zu trocknen oder etwa darauf zu stellen und platzieren Sie ihn nicht auf
weichen Oberflächen wie ein Bett oder einen hochflorigen Teppich, wodurch Öffnungen verschlossen werden können.
14. Die Luft rund um einen Ofen muss frei zirkulieren können. Platzieren Sie ihn daher nicht nah an Wänden oder großen Gegenständen
und nicht unter einem Brett, Schrank oder dergleichen.
15. Verhindern Sie, dass fremde Gegenstände durch die Ventilations- oder Gebläseöffnungen in den Ofen gelangen können. Dies kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand oder Beschädigung führen.
16. Lassen Sie einen laufenden Ofen niemals unbeaufsichtigt, sondern schalten Sie ihn zuerst aus und entfernen dann den Stecker aus
der Steckdose. Immer den Stecker aus der Steckdose entfernen, wenn der Ofen nicht benutzt wird. Nehmen Sie den Stecker dazu in
die Hand, ziehen Sie niemals am Kabel.
17. Schalten Sie den Ofen immer zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und lassen Sie den Ofen erst abkühlen,
wenn Sie:
- den Ofen sauber machen möchten
- Wartungsarbeiten am Ofen ausführen möchten
- den Ofen berühren oder verstellen. Benutzen Sie dazu den Handgriff.
18. Dieser Ofen wird während der Benutzung heiß. Um Brandwunden zu vermeiden, nicht mit der bloßen Haut die heißen Flächen
berühren!
19. Setzen Sie den Ofen nicht automatisch mithilfe einer Zeituhr oder dergleichen in Betrieb. Vor der Benutzung immer die sicheren
Bedingungen kontrollieren!.
20. Achten Sie auf sorgfältige Aufsicht, wenn das Gerät in der Anwesenheit von Kindern oder handlungsunfähigen Personen oder
Haustieren benutzt wird. Erlauben Sie Kindern nicht mit dem Gerät zu spielen. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um durch Kinder oder
Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit
diesem Gerät bedient zu werden.
21. Halten Sie den Ofen sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen im Ofen sind eine häufig auftretende Ursache für Überhitzung.
Achten Sie darauf, dass diese Ablagerungen regelmäßig entfernt werden.
22. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, am Elektrokabel oder am Stecker feststellen oder wenn
es schlecht funktioniert, gefallen ist oder auf andere Weise eine Störung anzeigt. Bringen Sie das komplette Gerät zur Kontrolle
und/oder Reparatur zurück zu Ihrem Lieferanten oder einem anerkannten Elektriker. Bitten Sie immer um Originalersatzteile.
23. Verwenden Sie keine Ergänzungen/Zubehörteile für den Ofen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert werden.
24. Das Gerät (inkl. Elektrokabel und Stecker) darf ausschließlich durch dazu befugte und qualifizierte Personen geöffnet und/oder
repariert werden.
25. Benutzen Sie den Ofen ausschließlich für den Zweck, für den er entwickelt wurde und in der Weise, die in diesem Handbuch
beschrieben wird.
Abweichungen von 23, 24 und 25 können Schaden, Brand und/oder Personenschäden verursachen. Diese führen zum Garantieverfall und
Lieferant, Importeur und/oder Hersteller übernehmen keine Haftung für die Folgen.
WARNUNG:
DEN OFEN AUSSCHALTEN IST UNZUREICHEND, WENN SIE WARTUNGSARBEITEN AUSFÜHREN ODER
DEN OFEN UMSTELLEN MÖCHTEN.
7
ZIEHEN SIE IMMER DEN STECKER AUS DER STECKDOSE!
Beschreibung
Die EUROM EK-Öfen sind echte Raumheizungen mit einem leistungsstarken Ventilator, der viel Luft bewegt.
An der Rückseite wird die (Kalt) Luft angesaugt, erhitzt und als erwärmte Luft wieder ausgeblasen. Weil relativ viel Luft angesaugt und
ausgeblasen wird, fühlt sich die ausgeblasene Luft nicht besonders warm an. Es wird genau so viel Luft aufgewärmt und umgeblasen,
wodurch der ganze Raum (also nicht nur der Raum rund um den Ofen) gleichmäßig erwärmt wird.
Bedienungspult EK5001:
Das Bedienungspult des EK5001 enthält zwei Knöpfe.
* Links den Funktionsknopf mit 5 Stufen.
Von oben nach unten
O oder Aus
Nur Ventilator
2500W Leistung (niedrig)
5000W Leistung (hoch)
5000W Leistung mit zusätzlicher Ventilation
* Rechts den stufenlos verstellbaren Thermostatknopf.
Bedienungspult EK9002:
Das Bedienungspult des EK9002 enthält zwei Knöpfe.
* Links den Funktionsknopf mit 4 Stufen.
O oder Aus
Nur Ventilator
4500W Leistung (niedrig)
9000W Leistung (hoch)
* Rechts den stufenlos verstellbaren Thermostatknopf.
Bedienungspult EK15002:
Das Bedienungspult des EK15002 enthält zwei Knöpfe.
* Links den Funktionsknopf mit 5 Stufen.
O oder Aus
Nur Ventilator
5000W Leistung (niedrig)
8
10.000W Leistung (durchschnitt)
15.000W Leistung (hoch)
* Rechts den stufenlos verstellbaren Thermostatknopf.
Im Bedienungspult des EK9002 und EK15002 befinde sich auch noch der Resetpunkt (siehe: Sicherungen)
Standort und Anschluss




Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außer der Reichweite von Kindern. Kontrollieren Sie nach
Entfernung der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen eines Fehlers/Defekt/Störung aufweist. Benutzen Sie
das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich zur Kontrolle / Austausch an Ihren Lieferanten.
Wählen Sie einen geeigneten Standort für den Ofen, mindestens einen Meter von allen Hindernissen, Wänden und brennbaren
Materialien entfernt (siehe auch die Sicherheitsvorschriften). Sorgen Sie dafür, dass der Ofen Platz hat, um an der Rückseite Luft
anzusaugen und an der Vorderseite warme Luft auszublasen (1 m).
Sorgen Sie dafür, dass der Ofen immer gerade auf einem stabilen, ebenen und waagerechten Boden aus nicht brennbarem Material
steht.
Sorgen Sie dafür, dass der Ofen ausgeschaltet ist (Schalter auf O) und stecken Sie dann den Stecker in eine passende und
ordnungsgemäß funktionierende, geerdete 400V-50Hz Steckdose. Schließen Sie den Ofen nur an eine geerdete Steckdose an!
Inbetriebnahme und Funktion
Wenn der Ofen zum ersten Mal in Betrieb genommen wird (oder wenn Sie die gewünschte Temperatur erneut einstellen möchten), drehen
Sie den Thermostatknopf auf den maximalen Stand (so weit wie möglich im Uhrzeigersinn).
Setzen Sie nun mittels des Funktionsknopfs den Ofen in Betrieb und stellen Sie die von Ihnen gewünschte Einstellung ein. Nur Ventilator,
niedrige Leistung (EK15002: durchschnitt Leistung) oder volle Leistung.
Wenn die Temperatur im Raum die von Ihnen gewünschte Höhe erreicht hat, drehen Sie den Thermostatknopf langsam gegen den
Uhrzeigersinn bis Sie ein sanftes Klicken hören. An diesem Punkt lassen Sie den Knopf stehen. Der Ofen wird jetzt automatisch die
Temperatur auf diesem Niveau regeln. Er macht dies, indem er die Heizelemente aus- und wieder einschaltet, wenn die Temperatur zu
sehr ansteigt oder sinkt.
Auf Wunsch können Sie den Radiator jetzt auf eine niedrigere Leistung einstellen.
Um auszuschalten, stellen Sie den Leitungsschutzschalter auf O (Aus). Der Radiator schaltet sich aus. Entfernen Sie danach den Stecker
aus der Steckdose.
Achtung! Der Ventilator läuft weiter, wenn das Thermostat die Heizelemente ausgeschaltet hat. Der Ofen hält so die Luft im Raum in
Bewegung und ist daher optimal in der Lage zu fühlen, ob der Raum abkühlt.
Der Thermostatknopf ist stufenlos bedienbar. Wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird die Temperatur immer höher eingestellt; wenn
er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird eine niedrigere Temperatur eingestellt.
Sicherungen
Die Überhitzungssicherung schaltet den Ofen aus, wenn es inwendig zu heiß wird. Bei Abschaltung durch Überhitzung den
Funktionsknopf direkt auf O stellen, den Stecker aus der Steckdose entfernen und den Ofen mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Den
EK9002 und EK15002 müssen Sie nun erst ‚resetten’, indem Sie einen Stift in das kleine Reset-Löchlein im Bedienungspult stecken.
Danach können Sie ihn im Prinzip wieder ganz normal benutzen.
Überhitzung hat jedoch in der Regel eine Ursache: Der Ofen kann seine Hitze nur unzureichend abgeben oder zu wenig frische Luft
ansaugen (durch Abdeckung, Verstopfung der Gitter, Platzierung zu dich an einer Wand und dergleichen). Beheben Sie die Ursache der
Überhitzung, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen. Finden Sie keine Ursache und tritt die Überhitzung erneut auf, benutzen Sie
den Ofen nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/autorisierten Elektriker zur Kontrolle/Reparatur. Überhitzung kann schwere
Brandgefahr auslösen!
Reinigung und Wartung
Halten Sie den Ofen sauber. Ablagerungen von Staub und Schmutz im Gerät ist einer der häufigsten Ursachen für Überhitzung. Entfernen
Sie diese also regelmäßig. Schalten Sie für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Ofen aus, entfernen Sie den Stecker aus der
Steckdose und lassen Sie den Ofen abkühlen.

Säubern Sie die Außenseite des Ofens regelmäßig mit einem trockenen oder gut ausgewrungenem feuchten Tuch. Benutzen Sie
keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen.

Saugen Sie mit dem Staubsauger (oder blasen Sie mit einem Kompressor) vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und
kontrollieren Sie, ob die Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen Teile
berühren bzw. beschädigen.

Der Ofen enthält ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen.

Räumen Sie den Ofen am Ende der Saison weg, nach Möglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren Sie ihn gerade stehend an
einem kühlen, trockenen und staubfreiem Ort.
9

Wenn der Ofen letztendlich verschlissen (oder unwiderruflich beschädigt ist), gehört er nicht in den Haushaltsmüll. Bringen Sie ihn
an die von Ihrer Gemeinde angewiesene Sammelstelle für elektrische Geräte, wo man Sorge dafür tragen wird, dass eventuell noch
verwendbare Materialien wieder verwertet werden.
CE - Erklärung
Hiermit erklärt Euromac BV., Genemuiden-NL, dass die EUROM Öfen für Werkstätten, Typ EK5001 – EK9002 – EK15002 den LVDRichtlinien 2006/95/EC und den EMC-Richtlinien 89/336/EEC entsprechen und mit den unten stehenden Normen konform gehen:
EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
EN 62233 :2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1 :2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3 :1995/+A1:2001/+A2 :2005
EN 61000-3-11 :2000
Genemuiden, 29-04-2011
W.J. Bakker, alg. dir.
English
Technical data
Type
Supply voltage
Maximum capacity
Settings
Insulation class
Dimensions
Weight
Volt/Hz
W
kW
cm
kg
EK5001
400 / 50
5000
0 – fan–- 2,5 – 5
IPX4
35,5 x 28,5 x 44
7,3
EK9002
400 / 50
9000
0 – fan – 4,5 – 9
IPX4
37,5 x 35,5 x 50,5
10,25
EK15002
400 / 50
15000
0 – fan – 5 – 10 – 15
IPX4
45 x 41 x 58
15,1
General safety instructions
Before using the machine, carefully read this entire instruction manual.
Before using your new heater, check it, including cord and plug, for any visible damage. Do not use a damaged heater, but send it
back to your dealer for replacement.
3. This heater is exclusively intended to heat workspaces such as workshops, garages and storage spaces. Use the appliance for this
purpose only.
4. Under the terms and conditions described in this leaflet, the heater can be used in wet or damp indoor spaces such as bathrooms
and laundry rooms. Do not place the heater in the vicinity of taps, bathtub, shower, pool, fountains or other sources of moisture (↔ >
1m.). Make sure it cannot fall into water, Also make sure that it cannot come into contact with jets of water, splashes, etc. and prevent
water from getting into the heater itself. If, at any time, the heater does fall into water, unplug it immediately! Do not use a heater that
has a damp interior but have it repaired. Never immerse the heater, cord or plug in water and never touch it with wet hands.
5. The supply voltage and utility frequency, specified on the machine, need to match those of the socket that is used. The electrical
installation needs to be protected by a residual current device (max. 30 mAmp). If the plug does not fit exactly, you should consult a
qualified electrician. Never attempt to find a way round the safety features!
6. Fully extend the cord before plugging in the heater. Make sure it does not come into contact with any part of the heater and prevent it
from heating up any other way. Do not run the cord underneath carpeting; do not cover it with mats, carpet strips or similar and make
sure it is not placed in any passageways. Make sure the cord cannot be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not
lead the cord around sharp corners and do not roll it up too tightly after use!
7. If possible, do not use an extension cord, as this poses the risk of overheating and fire. If the use of an extension cord is unavoidable,
then make sure it is an undamaged, approved 4-core extension cord with a minimum diameter of 2.5 mm², suitable for a minimum
permissible power of 6000 (EK5001) / 10.000 (EK9002) / 16000 (EK15002) Watt. To prevent overheating, always fully extend the
cord! Never use a single extension lead for more than one fan-heater, or for one fan-heater and another item of electrical equipment!
8. To prevent the circuit overloading and fuses being blown, make sure no other appliances are connected to the same socket or wired
to the same electrical circuit as the heater.
9. Do not use the heater outdoors and do not use it in spaces smaller than 15 (EK5001) / 27 (EK9002 / 45 (EK15002) m².
10. A heater contains hot and/or glowing and sparking components. Do not, therefore, use in areas where fuels, paint, flammable liquids
and/or gasses etc. are stored.
11. Do not place the heater near, under or directly opposite a socket and do not place it near an open fire or other heat source.
1.
2.
10
12. Do not use the heater near or directly opposite furniture, animals, curtains, paper, clothes, bedding or other inflammable objects.
Keep them at least 1 metre away from the heater!
13. Never cover a heater! The heater’s air inlets and outlets should never be obstructed in any way, so as to prevent the possibility of fire.
Never use the heater to dry clothes and do not place anything on top of the heater. Do not place it on soft surfaces such as beds or
deep-pile carpets, as they can block openings.
14. Make sure that the air around the heater can circulate freely. Do not place the heater too close to walls or large objects and do not
place it under shelves, cupboards, and similar.
15. Prevent foreign objects from entering the heater via the venting or exhaust openings as this may lead to electric shock, fire or
damage.
16. Never leave the heater unattended when switched on. Always switch if off before removing the plug from the socket. Always unplug
the heater when not in use! Pull on the plug to remove from the socket, never pull on the cord.
17. Always switch the heater off, unplug it and leave to cool down before:
cleaning the heater
- carrying out maintenance to the heater
- touching or moving the heater. Use the handle for this!
18. This machine gets hot when it is in use. To prevent burns, do not let bare skin come into contact with hot surfaces.
19. Do not use a timer or a similar product to automatically switch on the heater. Always perform safety checks before using the heater!
20. Close supervision is necessary when the product is used near children or incapacitated persons. Do not let children use the
appliance as a toy. This appliance is not suitable to be operated by children or persons who have physical, sensory and/or mental
limitations, or by persons who have no knowledge of, or experience with, this appliance.
21. Keep the heater clean. Dust, dirt and/or a build up of deposits in the heater are a common cause of overheating. Make sure these
deposits are removed regularly.
22. Do not turn on the appliance if you have discovered damage to the appliance, cord or plug, if the appliance is malfunctioning, if it has
been dropped or if there are signs of any other defect. Return the complete product to the vendor or to a certified electrician for
inspection and/or repair. Always ask for original parts.
23. Do not use attachments and/or accessories that have not been recommended or supplied by the manufacturer.
24. The appliance (incl. cord and plug) may only be opened and/or repaired by properly authorised and qualified persons.
25. Only use this heater for its intended purpose and as described in this instruction manual.
Not abiding by instructions 23, 24 and 25 may lead to damage, fire and/or personal injuries. A failure to adhere to these rules also
immediately nullifies the guarantee and vendor, importer and/or manufacturer do not take responsibility for any of the consequences!
IMPORTANT:
SIMPLY SWITCHING OFF THE FAN-HEATER
IS NOT SUFFICIENT WHEN YOU WANT TO CLEAN OR MOVE THE FAN-HEATER.
ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM THE POWER SOCKET!
Description
EUROM EK heaters are ‘real space’ heaters, with a powerful fan which disseminates a great deal of air.
Cold air is sucked in at the back, heated, and then blown out as hot air. Because a relatively large quantity of air is sucked in and blown
out, the air expelled by the heater does not feel particularly hot. As a great deal of air is heated and blown out, however, the entire space
(not just the air around the heater!) is gradually warmed up.
Control panel EK5001:
The EK5001 control panel consists of two dials:
* The mode selector dial with 5 positions is located on the left.
From top to bottom:
O or off
fan only
11
2500W power (low)
5000W power (high)
5000W with extra fan
* The continuously adjustable thermostat dial is located on the right.
Control panel EK9002:
The EK9002 control panel consists of two dials:
* The mode selector dial with 4 positions is located on the left.
From top to bottom:
O or off
fan only
4500W power (low)
9000W power (high)
* The continuously adjustable thermostat dial is located on the right.
Control panel EK15002:
The EK15002 control panel consists of two dials:
* The mode selector dial with 5 positions is located on the left.
From top to bottom:
O or off
fan only
5000W power (low)
10.000W power (average)
15.000W power (high)
* The continuously adjustable thermostat dial is located on the right.
On the panel of the EK9002 and EK15002 also is the reset point (see Safety features).
Location and Connection




Remove all packaging material and keep out of reach of children. After removing packaging, check the appliance for damage or other
signs that could indicate a fault/defect/malfunction. In case of doubt, do not use the appliance, but contact your vendor for inspection
or replacement.
Choose a suitable location for the heater, i.e. at least one metre away from any obstructions, walls or inflammable materials (see also
safety instructions). Always ensure that the heater has sufficient space at the back to suck in air and at the front, to blow out hot air (1
metre).
Make sure the heater is always in an upright position on a solid, flat, horizontal and non-flammable surface.
Make sure the heater is switched off (switch to O position), then plug into a correctly functioning, properly grounded 400V-50Hz
socket. Only connect the heater to an earthed socket!
12
Set-up and Operation
If the heater is being used for the first time (or if you want to reset the desired temperature), turn the thermostat dial to the maximum
position (clockwise as far as it goes).
With the mode selector dial, adjust the heater to suit your preferences: fan only, low power (EK15002: average power) or high power.
Once the temperature in the area being heated has reached the right level, slowly turn the thermostat dial anticlockwise until you hear a
soft click; leave the dial in that position. The heater will automatically maintain the temperature at this level. It does this by switching the
heating elements off and on when the temperature rises or falls too much.
If so desired, you can now switch to a lower power level.
To switch off, turn the power switches to O (off). The heater switches off. Unplug.
Note! After the thermostat has switched the heating elements off, the fan will keep turning. This means that the air is constantly moved,
allowing the heater to accurately detect if the area is cooling down.
The thermostat dial is continuously adjustable. A higher temperature is set by turning it clockwise; a lower temperature by turning it
anticlockwise.
Safety features
In case of internal overheating, the overheating safeguard will switch the heater off. If this occurs, immediately turn the mode selector
dial to O, unplug and allow heater to cool down for at least 10 minutes. The EK9002 and EK15002 require resetting now by inserting a pen
into the small reset hole on the operating panel. In theory, the heater can now be used as normal.
There is, however, generally a reason for an appliance overheating. This may be because the heater cannot adequately release its heat or
take in fresh air (because the heater is covered, the grills are blocked, the heater is placed too near a wall etcetera). Before using the
heater again, therefore, remove or adjust whatever caused the appliance to overheat. If you cannot find the cause and overheating recurs,
stop using the heater and contact your vendor or a certified electrician for inspection/repair. Overheating poses a serious fire risk!
Cleaning and Maintenance
Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common cause of overheating so these should be removed
regularly. Switch off the heater, remove the plug from the socket and allow the heater to cool down before cleaning or carrying out
maintenance work..
 Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps, sprays, cleaners or
abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!
 Use a vacuum cleaner or compressor to carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake and outlet
openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!

The heater contains no other parts which need maintenance.
 At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if possible. Store upright in a cool, dry and dust-free
place.
 Do not dispose of the heater with household waste when it becomes worn or damaged beyond repair. Take it to your local
authority's collection point for electrical appliances where any reusable materials will be collected and redistributed.
CE-statement
Euromac bv., Genemuiden-NL hereby declares that the EUROM workspace heaters, type EK5001 – EK9002 – EK15002, comply with
the LVD guideline 2006/95/EC and the EMC guideline 89/336/EEC and meet the following standards:
EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
EN 62233 :2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1 :2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3 :1995/+A1:2001/+A2 :2005
EN 61000-3-11 :2000
Genemuiden, 29-04-2011
W.J. Bakker, alg. dir.
13
Français
Données techniques
Type
Tension
Puissance max.
Possibilités de réglage
Classe d’isolation
Dimensions
Poids
Volt/Hz
W
kW
cm
kg
EK5001
400 / 50
5000
0 - ventilation -2,5 - 5
IPX4
35,5 x 28,5 x 44
7,3
EK9002
400 / 50
9000
0- ventilation - 4,5 - 9
IPX4
37,5 x 35,5 x 50,5
10,25
EK15002
400 / 50
15000
0-ventilation -5 -10 - 15
IPX4
45 x 41 x 58
15,1
Consignes générales de sécurité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Avant utilisation, lisez attentivement et entièrement le présent manuel d’utilisation.
Avant utilisation, contrôlez votre nouveau poêle (y compris le cordon et la fiche) quant à la présence de dommages visibles. Ne
mettez pas en service un poêle endommagé, mais apportez-le à votre fournisseur en vue d’un remplacement.
Ce poêle est destiné exclusivement au réchauffage d’ateliers, de garages, d’entrepôts, etc. Utilisez l’appareil uniquement à cet effet.
Ce poêle peut (sous les conditions décrites dans le présent manuel) être utilisé dans des pièces humides, telles que salles de bains,
baignoire, douche, piscine, salles d’eau ou des pièces similaires dans la maison (↔ > 1m.). Ne le placez pas à proximité d’un
robinet, d’un lave-mains ou d’une installation telle. Ne le placez jamais de façon telle qu’il risque de tomber dans la baignoire ou dans
un lavabo et veillez à ce qu’il ne puisse pas être en contact avec des jets d’eau ou projections d’eau, etc. Veillez à ce qu’il ne puisse
jamais tomber dans l’eau et évitez que de l’eau puisse pénétrer dans le poêle. Si le poêle tombe néanmoins dans l’eau, retirez
d’abord la fiche de la prise de courant. N’utilisez plus un poêle si ses composants internes sont humides, mais portez-le en
réparation. Ne plongez jamais le poêle, le cordon ou la fiche dans l’eau ou dans un autre liquide et ne touchez jamais le poêle avec
des mains mouillées.
La tension et la fréquence mentionnées sur l’appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant utilisée. L’installation
électrique doit être protégée avec un disjoncteur différentiel (max. 30 mAmp.). Si la fiche ne s’adapte pas avec précision, consultez
un électricien agréé. N’essayez jamais de court-circuiter les dispositifs de sécurité !
Déroulez entièrement le câble électrique avant d’insérer la fiche dans la prise de courant et veillez à ce qu’il n’entre jamais en contact
avec le poêle ou qu’il ne puisse devenir brûlant d’une autre manière. Ne passez pas le câble sous un tapis, ne le recouvrez pas de
tapis, de chemins d’escalier ou autres et tenez-le à l'écart des lieux de passage. Veillez à ne pas écraser le câble et à ne pas poser
de meubles dessus. Ne passez pas le câble par des angles vifs et ne l’enroulez pas de manière trop serrée après utilisation !
L’utilisation d’une rallonge est déconseillée, puisqu’elle peut entraîner une surchauffe et un incendie. Si l’utilisation d’une rallonge ne
peut être évitée, utilisez une rallonge en bon état et agréée, quatre-core, d’un diamètre minimum de 2,5 mm², adaptée au moins à
6000 (EK5001) / 10.000 (EK9002) / 16000 (EK15002) Watts. Déroulez toujours le cordon entièrement pour éviter toute surchauffe !
N’utilisez jamais une seule rallonge pour plusieurs poêles ou pour un poêle et un autre appareil !
Pour éviter une surcharge et le grillage des fusibles, ne branchez aucun autre appareil sur la même prise de courant ou sur le même
groupe électrique que le poêle.
N’utilisez pas le poêle à l’extérieur, ni dans des pièces de moins de 15 (EK5001) / 27 (EK9002 / 45 (EK15002) m².
Un poêle possède des composants internes chauds et/ou brûlants et qui produisent des étincelles. Par conséquent, ne l’utilisez pas
dans un environnement où des combustibles, de la peinture, des liquides et/ou gaz inflammables, etc. sont entreposés.
Ne placez pas le poêle à proximité, en dessous ou dans la direction d’une prise de courant, ni à proximité d’un feu ouvert ou de
sources de chaleur.
N’utilisez pas le poêle à proximité ou dans la direction de meubles, d’animaux, de rideaux, de papier, de vêtements, de literie ou
d’autres objets inflammables. Tenez-les à 1 mètre au moins de distance du poêle !
Ne recouvrez jamais un poêle ! Pour éviter tout incendie, les orifices d’aspiration et de soufflage ne peuvent être bloqués d’aucune
manière. N’utilisez donc jamais le poêle pour sécher des vêtements ou pour y déposer quelque chose et ne le placez pas sur des
surfaces molles, telles qu’un lit ou un tapis à longs poils, ce qui peut obstruer les orifices.
L’air autour d’un poêle doit pouvoir circuler librement. Par conséquent, ne le placez pas trop près de murs ou d'objets volumineux et
pas sous une planche, une armoire ou quelque chose de tel.
Evitez que des corps étrangers pénètrent dans les orifices de ventilation ou de soufflage. Cela peut provoquer un choc électrique, un
incendie ou des dommages.
Ne laissez jamais un poêle en service sans surveillance, mais éteignez-le d’abord, puis retirez la fiche de la prise de courant. Retirez
toujours la fiche de la prise de courant lorsque le poêle n’est pas en service ! A cet effet, saisissez la fiche, ne tirez jamais sur le
cordon !
Eteignez toujours le poêle, retirez la fiche de la prise de courant et laissez d’abord refroidir le poêle pour :
nettoyer le poêle
- entretenir le poêle
- toucher ou déplacer le poêle. Utilisez la poignée à cet effet !
Ce poêle devient brûlant lorsqu’il est en service. Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas les surfaces brûlantes avec une peau nue !
14
19. N’allumez pas le poêle automatiquement avec une minuterie ou autre. Avant utilisation, contrôlez toujours si les conditions sont
sûres !
20. Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incompétentes ou d’animaux
domestiques. Ne laissez pas d’enfants jouer avec l’appareil. Cet appareil ne convient pas pour être commandé par des enfants ou
des personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou par des personnes sans connaissance ou expérience avec
cet appareil.
21. Conservez le poêle en bon état de propreté. De la poussière, de la saleté et/ou des dépôts sont des causes fréquentes de
surchauffe. Veillez à enlever régulièrement de tels dépôts.
22. N'allumez pas l’appareil lorsque vous constatez des dommages à l’appareil, au cordon électrique ou à la fiche, ou lorsqu’il fonctionne
mal, qu’il est tombé ou qu’il présente une autre panne. Rapportez l’appareil complet au fournisseur ou à un électricien agréé pour
contrôle et/ou réparation. Exigez toujours des pièces d’origine.
23. N’utilisez pas d’ajouts/d’accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant.
24. L’appareil (incl. cordon électrique et fiche) peut être ouvert et/ou réparé exclusivement par des personnes compétentes et qualifiées.
25. Utilisez le poêle exclusivement aux fins pour lesquelles il a été conçu et comme décrit dans le présent manuel d’utilisation.
Le non respect des points 23, 24 et 25 peut entraîner des dommages, un incendie et/ou une blessure personnelle. Cela rend la garantie
caduque et le fournisseur, l’importateur et/ou le fabricant n’assument aucune responsabilité pour les conséquences !
Description
Les poêles EK EUROM sont de véritables chauffages d’ambiance équipés d’un puissant ventilateur capable de brasser beaucoup d’air.
L’air (froid) est aspiré à l’arrière, chauffé, puis soufflé en tant qu’air chaud. Comme il y a relativement beaucoup d’air qui est aspiré et
soufflé, la chaleur de l’air soufflé ne paraît pas si spectaculaire. Cependant, une grande quantité d’air est réchauffée et soufflée, par quoi
toute la pièce (donc pas seulement l'espace autour du poêle) est réchauffée progressivement.
AVERTISSEMENT : POUR EFFECTUER DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DÉPLACER LE POELE, IL
VOUS NE SUFFIT PAS DE L’ ÉTEINDRE .
RETIREZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT!
Panneau de commande EK5001 :
Le panneau de commande du EK5001 possède deux boutons :
* A gauche le bouton de fonction à 5 positions.
De haut en bas : O ou arrêt
ventilateur uniquement
puissance 2.500W (basse)
puissance 5.000W (haute)
puissance 5.000W avec extra ventilation
* A droite le bouton de thermostat à réglage progressif.
Panneau de commande EK9002:
Le panneau de commande du EK9002 possède deux boutons :
* A gauche le bouton de fonction à 4 positions.
De haut en bas : O ou arrêt
ventilateur uniquement
15
puissance 4.500W (basse)
puissance 9.000W (haute)
* A droite le bouton de thermostat à réglage progressif.
Panneau de commande EK15002:
Le panneau de commande du EK15002 possède deux boutons :
* A gauche le bouton de fonction à 5 positions.
De haut en bas : O ou arrêt
ventilateur uniquement
puissance 5000W (basse)
puissance 10.000W (moyenne)
puissance 15.000W (haute)
* A droite le bouton de thermostat à réglage progressif.
Sur le panneau de EK9002 et EK15002, on aussi trouve le point de réinitialisation (voir : Protections).
Emplacement et branchement




Enlevez la totalité de l’emballage et tenez-le hors de portée d’enfants. Après avoir enlevé l’emballage, contrôlez si l’appareil ne
présente pas de dommages ou de signes pouvant indiquer un vice/défaut/une panne. En cas de doute, n’utilisez pas l’appareil, mais
adressez-vous à votre fournisseur en vue d’un contrôle/remplacement.
Choisissez un emplacement approprié pour le poêle, à un mètre au moins de distance d’obstructions, de murs et de matières
inflammables (voir aussi les consignes de sécurité). Veillez à ce qu'il y ait de la place autour du poêle pour aspirer de l'air à l'arrière
et pour souffler de l'air chaud à l'avant (1 mètre).
Veillez à toujours placer le poêle en position debout, sur un support solide, plan et horizontal composé d’un matériau ininflammable.
Assurez-vous que le poêle soit éteint (interrupteur sur OFF), puis insérez la fiche dans une prise de courant 400V-50Hz en bon état
de fonctionnement . Branchez ce radiateur uniquement sur une prise mise à la terre !
Mise en service et fonctionnement
A la première mise en service du poêle (ou lorsque vous souhaitez à nouveau régler la température souhaitée), tournez le bouton de
thermostat sur la position maximum (le plus loin possible dans le sens des aiguilles d’une montre).
A présent, mettez en marche le poêle en mettant le bouton de fonction sur la position souhaitée: ventilateur uniquement, basse puissance
(moyenne puissance) ou pleine.
Lorsque la pièce est à la température souhaitée, tournez lentement le bouton de thermostat dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, jusqu’à entendre un léger clic ; laissez le bouton sur cette position. A présent, le poêle maintient automatiquement la température
à ce niveau en allumant et en éteignant les éléments chauffants en cas de hausse ou de baisse excessive de la température.
Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent commuter sur une puissance inférieure.
Pour éteindre le poêle, mettez les disjoncteurs sur O (arrêt). Le poêle se met hors service. A présent, retirez la fiche de la prise de courant.
Attention ! Le ventilateur continue à tourner lorsque le thermostat éteint les éléments chauffants. Ainsi, le poêle maintient l’air ambiant en
mouvement et est donc parfaitement capable de ressentir si la pièce refroidit.
Le bouton de thermostat est à réglage progressif. Le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre permet de régler une température
plus haute ; le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre permet de régler une température plus basse.
Protections
La protection anti-surchauffe éteint le poêle en cas de surchauffe interne. Lorsque la protection anti-surchauffe éteint le poêle, mettez
immédiatement le bouton de fonction sur O, retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le poêle pendant au moins 10 minutes.
Après, le EK9002 et EK15002 doit être réinitialiser en insérant un bic dans le petit trou de ‘reset’ situé sur le panneau de commande.
Ensuite, vous pouvez en principe l’utiliser à nouveau normalement.
16
Cependant, toute surchauffe a généralement une cause : le poêle ne peut diffuser suffisamment sa chaleur ou ne peut aspirer qu’une
quantité insuffisante d’air frais (recouvrement, obstruction des grilles, installation trop près d’un mur, etc.). Avant de remettre en service le
poêle, réparez la cause de la surchauffe. Si le problème est récurrent ou que vous ne trouvez pas la cause de la surchauffe, n’utilisez plus
le poêle, mais adressez-vous à votre fournisseur/électricien agréé pour contrôle/réparation. Une surchauffe peut entraîner un risque
d’incendie important !
Nettoyage et entretien
Conservez le poêle en bon état de propreté. Les dépôts de poussière et de saletés dans l’appareil sont une cause fréquente de surchauffe
! Par conséquent, enlevez-les régulièrement. Pour les opérations de nettoyage ou d’entretien, éteignez le poêle, retirez la fiche de la prise
de courant et laissez refroidir le poêle.

Nettoyez régulièrement l’extérieur du poêle avec un chiffon sec ou un chiffon humide bien essoré. N’utilisez pas de savon corrosif,
de sprays, de détergents, d’abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre solution chimique !
 A l’aide d’un aspirateur, aspirez (ou soufflez avec un compresseur) délicatement la poussière et les saletés des grilles et contrôlez
la propreté des orifices d’aspiration et de soufflage. Pendant le nettoyage, veillez à ne pas toucher ou endommager de composants
internes !

Le poêle ne contient pas d’autres composants qui nécessitent un entretien.
 A la fin de la saison, rangez soigneusement le poêle, si possible dans l’emballage d’origine. Placez-le debout dans un endroit frais,
au sec et à l’abri de la poussière.
 Lorsque le poêle est définitivement usé (ou devenu irréparable), ne le mettez pas au rebut avec les déchets ménagers. Apportez-le
à un point de collecte pour appareils électriques désigné par votre commune, qui se chargera d’acheminer les matériaux
éventuellement encore utilisables.
Déclaration CE
Par la présente, Euromac bv. - Genemuiden-NL, déclare que les poêles d’atelier EUROM, type EK5001 – EK9002 – EK15002
répondent à la directive LVD 2006/95/CE et à la directive EMC 89/336/CEE et sont conformes aux normes ci-dessous :
EN 60335-1:2002+A11,A1 :04+A12,A2 :06+A13 :08
EN 60335-2-30:2003+A1 :04+A2 :07
EN 62233 :2008
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1 :2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3 :1995/+A1:2001/+A2 :2005
EN 61000-3-11 :2000
Genemuiden, 29-04-2011
W.J. Bakker, alg. dir.
17
EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement