Poseidon_2251_MAN_cz
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Poseidon 2251
Zkrácený manuál
www.HW-group.com
1 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Bezpečnost práce
Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno
v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými
požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.
Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:
Je viditelně poškozeno
Řádně nepracuje
Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly
Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti, nebo zmoklo
Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem
Napájecí adaptér, nebo jeho přívodní šňůra je viditelně poškozena
Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným, nebo odsouhlaseným
napájecím zdrojem.
www.HW-group.com
2 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Starting Guide - Poseidon 2251
První kroky s měřením teploty pomocí Poseidonu
1) Zapojení Poseidonu
1.1) Nastaveni DIP přepínačů. Nastavení pro
instalaci musí být stejné jako na obrázku:
- DIP1=Off
- DIP2=Off
- DIP3=Off
(On = RS-232 setup režim,
Rychlé zahýbání DIPem 3x do
5 sekund po zapnutí je
obnovení základní
konfigurace.)
(On = HW protection mode,
nelze nijak měnit konfiguraci
zařízení)
- DIP4=Off
1.2) Připojte napájecí adaptér do sítě (230 / 110V) a zapojte
jej do napájecího konektoru Poseidonu 12V.
1.3) Dry contact vstupy pro připojení kontaktů. Kontaktní
čidla (tlačítko, kontakt relé, senzor zavřených dveří).
1.4) Připojte Poseidon do sítě Ethernet (přímým kabelem do
Switche, kříženým do PC)
1.5) Senzor teploty nebo vlhkosti (rozhraní 1W bus) (Temp-1Wire
nebo Humid-1Wire). Konektor RJ12 musí cvaknout.
1.6) Čidla na sběrnici RS-485 se připojují podle dále uvedených pravidel.
- Jedno čidlo lze připojit přímo do konektoru RJ45
- Více čidel lze připojit přes jednotku S-Hub, Spider, nebo za sebe viz manuál.
www.HW-group.com
3 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
2) Nastavení IP adresy - UDP Config
Program UDP Config - hlavní adresář na přiloženém CD (verze pro Windows i Linux).
Program lze stáhnout na
www.HW-group.com
Software -> UDP Config.
Kliknutím na ikonu
spusťte program
UDP Config –
program
automaticky
vyhledá připojená
zařízení
Hledání zařízení
spustíte kliknutím
na ikonku Find
Devices (Vyhledat
zařízení).
Program vyhledá zařízení ve vaší lokální síti.
Poseidon identifikujete podle MAC adresy,
která je uvedena na štítku zespodu zařízení.
Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete
dialogové okno základních nastavení zařízení.
Nastavte síťové parametry zařízení
IP adresa / HTTP Port (standardně 80)
Masku vaší sítě
IP adresu Gateway (brány) vaší sítě
Název zařízení (volitelný parametr)
Uložte nastavení tlačítkem Apply Changes
(ulož změny)
Poznámky:
Pro uvedení zařízení do defaultního stavu
zahýbejte několikrát DIP1 do 5 sekund po
zapnutí.
Dokud je DIP3=On, není možné uložit
žádnou změnu konfigurace. Nastavte
DIP3=Off pro změnu IP adresy.
www.HW-group.com
4 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
3) Nastavení Poseidonu - Internetový prohlížeč
Vložte do Vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, nebo spusťte UCP Config a v seznamu nalezených
zařízení poklepejte na podtrženou modrou IP adresu zařízení.
IP adresa zařízení
Stavy výstupů, jejich
názvy a unikátní ID
Přehled vstupů pro
připojení kontaktů
Režim výstupu,
výstup lze ovládat
pouze v režimu
Manual
Unikátní ID senzoru
(sériové číslo)
Hodnota mimo „Safe
Range“ je stav Alarm
-999.9 je hodnota
odpojeného senzoru
Jméno zařízení
Tento text lze změnit z TCP
Setupu.
Podrobná konfigurace
„Flash setup“
Popis struktur y
souboru values.XML
Čtení aktuálních hodnot
XML – soubor /values.xml, formát popsaný pomocí XSD - ke stažení na hlavní stránce,
podrobný komentář k XML struktuře je uveden v manuálu.
Modbus/TCP– popis struktury je uveden v manuálu, nebo v aplikačních příkladech. Standardní
port 502 je pro čtení standardně otevřen.
www.HW-group.com
5 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
4) Nastavení pomocí Flash Setup
Po kliknutí na odkaz Graphic Flash SETUP z WWW stránky se otevře v prohlížeči grafická verze
setupu, která vyžaduje nainstalovaný modul Adobe Flash player v Internetovém prohlížeči. Pokud
tento program nemáte, stáhněte si jeho poslední verzi z Internetu, nebo jej najdete na CD:
\Poseidon\install_flash_player_7.msi
Po připojení spusťte
autodetekci senzorů.
Pomocí Flash Setupu lze:
Nastavit jména senzorů a jejich hodnoty pro alarm („Safe range“)
Zvolit jednotky zobrazované teploty (°C, °F, °K)
Sledovat aktuální hodnoty senzorů, hodnoty se obnoví v přednastavených intervalech
Nastavit SNMP parametry (Community names & rights), definovat cíle pro SNMP Trapy
Nastavit jméno, heslo a rozsahy zabezpečení pomocí IP adres
www.HW-group.com
6 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
5) Připojení senzorů
1Wire Bus (RJ11)
Lokální sběrnice pro připojení čidel
Připojte senzor do Poseidonu před zapnutím napájení - konektor
musí cvaknout.
Pro připojení senzorů za sebe je možné je řetězit. Max vzdálenost 30m
Senzory lze připojit i do hvězdy pomocí rozbočovací jednotky T-Box
(TBox2). Celkvá délka vedení je v tomto případě 10m.
Po změně v připojených senzorech musíte znovu provést autodetekci
čidel.
(WWW rozhraní > Flash Setup > Sensor Setup > Autodetekce senzorů )
www.HW-group.com
7 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Industrial bus čidla (RS-485)
Průmyslová sběrnice pro připojení čidel na velkou vzdálenost
Připojte čidla před zapnutím napájení.
Čidla můžete připojovat za sebou, nebo vytvořit virtuální hvězdu
pomocí jednotky „S-Hub“.
Ukončete RS-485 linku terminátorem 120 Ω až 470 Ω. Některá čidla
obsahují vnitřní terminátor, ovládá se jumper propojkou, nebo DIP
spínačem. Viz manuál k čidlům.
Zkontrolujte, případně nastavte adresu čidla. Každé čidlo na sběrnici RS-485 musí mít
přidělenu unikátní adresu. Adresa (ID) je vyjádřena písmenem (A..Z / a..z) nebo číslem
(65..122). Čísla odpovídají ASCII hodnotě písmene, A=65, Z=90, a=97, z=122.
Detaily o nastavení adresy viz manuál k čidlům.
Po změně v připojených senzorech musíte znovu provést autodetekci čidel.
(WWW rozhraní > Flash Setup > Sensor Setup > Autodetekce senzorů )
Čidla jsou dodávána pokud možno s různě nastavenými adresami. Nastavená adresa je vždy
uvedena na štítku.
Poznámka:
TIP
Funkce čidla je vázána na RS-485 adresu, čidla se stejnou adresou lze mezi
sebou prohodit bez nutnosti nové detekce senzorů.
• Detaily o připojení senzorů najdete v popisu rozhraní.
• Více informací jak připojit senzory a jak daleko najdete v podrobném
manuálu pro rodinu Poseidon.
www.HW-group.com
8 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
6) Software
Poseidon 2251 a MS Excel
Po instalaci z CD se vytvoří v nabídce Start soubor HW group > HWg P2251 Excel Downloader
Spusťte Excel Downloader
Povolte spoustění MAKER
Vložte IP adresu Poseidona 2251 a klikněte na Load logged data..
Pro test můžete použít online demo, které najdete na našich stránkách.
Po načtení dat klikněte na automaticky vytvořený graf.
www.HW-group.com
9 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Poseidon 2251 a CapTemp
MonTemp (volná součást aplikace CapTemp) podporuje načítání dat z Poseidon 2251, jejich
zobrazení, tisk a export.
CapTemp je nutno nainstalovat
samostatně. Lze jej stáhnout v
limitované verzi z webu HW group.
www.HW-group.com
10 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
www.HW-group.com
HW group
11 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Obecné vlastnosti rodiny Poseidon
Vlastnosti zobrazovaných hodnot
Jednotka Poseidon zobrazuje aktuální naměřené hodnoty ze všech připojených senzorů.
Hodnoty z digitálních vstupů pro připojení kontaktů jsou čteny s periodou cca 200 ms
Hodnoty ze všech senzorů obou sběrnic (RS-485 i 1W bus) jsou čteny v jedné smyčce, která
se opakuje každou sekundu, ale čas pro načtení všech senzorů se může pohybovat od 1
sekundy do 30 sekund.
Všechny hodnoty jsou ve formátu integer / 10, rozsah hodnot je definován rozsahem to
znamená ± 999.9
Hodnota senzoru 999.9 je mimo rozsah všech podporovaných čidel a vyjadřuje stav čidlo
nenalezeno.
Pokud jste dané čidlo dlouhodobě odpojili, nebo jej nahradili jiným spusťte autodetekci
čidel, nebo čidlo odstraňte ze seznamu.
Při zvýšeném zatíření jednotky Poseidon síťovými požadavky (Například veřejé public
online demo) se může někdy zobrazit hodnota -999.9, ačkoliv čidlo měří správně.
Důvodem je omezená výkonnost jednotky, snižte zátěž přímých dotazů najednotku
Poseidon.
Jednotky k jednotlivým hodnotám se přiřazují automaticky, na základě detekce typů čidla a
může se jednat o tyto veličiny
Teplota: °C, °K, °F
(pozor nastavování min a max hodnot pro Saferange je možné pouze ve °C)
Vlhkost: %RH
Napětí: V, Proud: A nebo mA
Jiné jednotky: %, a další..
Vstup / senzor ve stavu Alarm
Stav Alarm lze nastavit samostatně pro každý jednotlivý vstup (kontakt) / senzor
U senzoru se za “Stav Alarm” považuje hodnota mimo nastavený rozsah Safe Range, pokud
je zároveň aktivováno odesílání informace o stavu Alarm alespoň na jeden z výstupů (SNMP
/ Email & SMS)
Reakce na odpojení senzoru
Zobrazí se hodnota -999.9
Hondota se vyhodnotí jako “Stav Alarm” (hodnota mimo nastavený rozsah Safe
Range) a pokud je aktivován Alarm pro daný senzor, odešle se Email nebo SNMP
Trap.
TIP
• Více informací o datových formátech, identifikaci proměnných a SDK najdete v
podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.
www.HW-group.com
12 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Kalibrace
Hodnotu každého sensoru lze kalibrovat, pomocí lineárního posuvu. Kalibrační hodnotu lze
zapsat pomocí XML. Pro nastavení kalibrace použijte například EX104 z HWg SDK (menu
volané pravým tlašítkm myši).
Kalibrační hodnota = +3 → senzor měří 0,5°C → Poseidon ukazuje +3,5°C
Kalibrační hodnota = -3 → senzor měří 0,5°C → Poseidon ukazuje -2,5°C
Kalibrační hodnota = -10 → senzor měří 27% RH → Poseidon ukazuje 17% RH
www.HW-group.com
13 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Hystereze senzorů
Hodnota Hysteresis definuje šířku tolerančního pásma pro odeslání alarmu. Funkce brání vzniku
mnohačetných alarmů v případech, kdy hodnota osciluje kolem nastavené hodnoty. Funkce je
zřejmá z grafu.
Bez vnitřního pásma hystereze 5°C by alarm spuštěný v bodě 8 skončil již v bodě 9, díky funkci
hystereze je alarm prodloužen až dokud teplota nevystoupá na konec pásma hystereze (bod 10)
5°C + (-15°C) = -10°C.
TIP
Hystereze = 5°C:
Jednotka odešle 3 Emaily (SMS)
Alarm v bodech 0..4, 8..10, 12 a dále
Bez hystereze (0°C):
Jednotka odešle 8 Emailů (SMS)
Alarm v bodech 0..1, 2..3, 8..9, 12..13, 14 a dále
• Více informací o datových formátech, identifikaci proměnných a SDK najdete v
podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.
www.HW-group.com
14 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Technické parametry
Ethernet: RJ45 – 10BASE-T/10 Mbit/s
Port 1: sběrnice RS-485 (konektor RJ45)
Port 2: sběrnice 1W bus (konektor RJ11)
Port 3: RS-232 (konektor Canon 9M)
Port4: Dry contact Inputs svorkovnice pro 3x kontakt (0 až 500
)
Nastavení zařízení:
Uvedení do default stavu
Zahýbání DIP1 3x nahoru a dolů těsně po zapnutí vymaže veškerá nastavení včetně
uložených hesel (Konfiguraci lze zálohovat pomocí UDP Config).
RS-232
Nastavení a inicializace čidel, nastavení IP adresy atd..
UDP Setup
Nastavení IP adres funguje vzdáleně po síti, ale pouze na lokálním segmentu sítě.
Přes http – grafické rozhraní Flash
chráněno přístupovým heslem a nastaveným rozsahem IP adres.
Napájecí napětí: +12V / 250 mA
Rozměry: 25 x 82 x 90 [mm]
Indikační LED: Power, LINK, Sensor, Mode
www.HW-group.com
15 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Ethernet port
+ Interface
RJ45 (10BASE-T) – 10 Mbit/s
Compatible with 10/100 Mbit/s networks
+ Supported protocols
+ SNMP compatibility
IP: ARP, TCP/IP (HTTP, Modbus over TCP), UDP/IP
Version 1.00 compatible, partial version 2.0 implementation
Port 1 – RJ11 – 1W bus (Dallas 1-Wire Microlan)
+ Connector
RJ12 (6 pins, only 4 pins used, RJ11 jacks can be used)
+ Sensors / distance
Max. 10 sensors, up to 20m
Port 2 – RJ45 – Industrial Bus (RS-485)
+ Connector
RJ45 (8 pins)
+ Sensors / distance
Max. 31 sensors, up to 1000m
+ Bus termination
Internal termination, Poseidon must be at the beginning or the end of the bus
+ Supplied power
12V / max 120 mA – Max 4 external RS-485 sensors without external power
Port 3 – DB9M – RS-232
+ Connector
+ Pinout
+ Usage
+ Sensors / distance
+ Outputs
D-sub 9-pin male connector (DB9M)
IBM PC standard (RxD, TxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND)
Serial Setup, extra pins
No sensors, up to 20 m
2 additional outputs (1/0): RTS(+10V/-10V), DTR(+10V/0V)
Port 4 – Dry Contact Inputs
+ Contact inputs
3 digital inputs, accept NO/NC dry contacts
+ Input type
One common pin, all inputs opto-coupled, max. distance 30m, logic H = 0…500 Ω
LED Status indicators
+ POWER
+ LINK & Activity
+ SENSOR RS-485
+ MODE & RS-232
DIP SWITCH configuration
+ DIP1 – RS-232 Setup
+ DIP2
+ DIP3 – Security
+ DIP4 – RS-485 Echo
Green – Power OK
Green – Ethernet connectivity
Yellow slow – No RS-485 sensors found
Yellow fast – RS-485 sensors read, value valid
Red – Device is in the RS-232 Setup mode
Red lit – One or more sensors out of the defined Safe Range
Green – fast once – Sensor reading, value valid
ON = RS-232 Setup mode (RS-232 mode only), OFF = Normal mode, network active
Not used
ON = Secure mode (HW protection) – no configuration changes possible
OFF = Unsecure mode – configuration not protected by HW
ON = RS-485 bus Echo mode – communication forwarded to the RS-232 port
Physical
+ Supply voltage
12VDC / 250 mA (Min 9V, Max 15V)
cylindrical (barrel) power connector, GND on the shielding
+ Dimensions
+ Weight
25 x 82 x 90 [mm] (H x W x D )
450 g
Features
Device configuration
methods
www.HW-group.com
- RS-232 Setup – over any RS-232 terminal, 9600 8N1, DIP1=On upon power-up
- UDP Setup – IP address assigned via the “UDP Config” utility
- TCP Setup – Setup mode accessed via a Telnet connection to port 99
- Flash Setup – Flash application accessible via the HTTP web interface
- SNMP (not available for all parameters)
16 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Mechanické rozměry
Montáž na zeď – “L” profil
www.HW-group.com
17 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Podrobný popis zařízení
Napájecí konektor
Pro napájení se většinou používá klasický
souosý napájecí konektor s průměrem
vnitřního kolíku 2,5 mm. Záporný napájecí pól je vyveden
na plášti konektoru.
Ethernet
Rozhraní sítě Ethernet vyvedené na standardní konektor RJ45 vedle napájecího
konektoru je připojeno Twisted Pair (TP) kabelem do switche, nebo pomocí
překříženého kabelu přímo do PC.
Zařízení je vybaveno pouze rozhraním Ethernet 10 Mbit => lze jej připojit jen do sítě 10 Mbit nebo
10/100 Mbit.
Poznámka: Zařízení nelze přímo připojit do sítě 100 Mbit! Pokud jej potřebujete připojit do sítě 100
Mbit nebo rychlejší, použijte 10/100 Mbit Ethernet Switch.
MAC Adresa
MAC adresa je jednoznačné číslo a identifikuje zařízení. Najdete ji na štítku, zespodu na krabičce.
Vždy se skládá ze šesti dvojic číslic, první tři dvojice jsou vždy 00:0A:59.
Pomocí MAC adresy můžete vždy jednoznačně odlišit v programu UDP setup jednotlivá zařízení při
přidělování IP adredy.
Nastavovací prvky DIP
Nastavovací DIP spínače ovládají uvedené funkce.
Po změně nastavení, doporučujeme zařízení
restartovat přerušením napájení.
Přednastavená kombinace je:
DIP1=Off, DIP2=Off, DIP3=Off, DIP4=Off,
DIP SWITCH configuration
+ DIP1 – RS–232 Setup
ON = RS-232 Setup mode (RS-232 mode only), OFF = Normal mode, network active
LOAD DEFAULTS: Toggle the switch 3 times within 5 seconds after powering up.
+ DIP2
Not used
+ DIP3 – Security
ON = Secure mode (HW protection) – no configuration changes possible
OFF = Unsecure mode – configuration not protected by HW
+ DIP4 – RS-485 Echo
ON = RS-485 bus Echo mode – communication forwarded to the RS-232 port
www.HW-group.com
18 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
DIP1 - RS-232 Setup mode
DIP1 zapíná RS-232 Setup režim, pokud je DIP1=ON, je po zapnutí napájení zařízení aktivní RS232 Setup a bliká červená kontrolka MODE, není aktivní Ethernet!
Nastaví defaultní hodnoty, pokud s pinem pohnete nejméně 2x během 5 sekund po zapnutí
zařízení.
DIP3 – HW-Security protection
Pokud je nastaven DIP3=ON, je aktivní režim HW-Security protection. V tomto režimu jsou
ignorovány jakékoliv změny konfigurace:
Nelze měnit nastavení pomocí UDP Setup (program UDP Config nebo Herkules)
Lze v prohlížeči otevřít Flash Setup, ale nelze nijak změnit nastavení
Nelze spustit TCP Setup (defaultně na ortu 99).
Nelze měnit parametry po SNMP
Port 1 RJ45
Port 2 RJ12
Port 3 DB9M
POWER (green)
Signalizační kontrolky
LINK
Signální kontrolky typu LED signalizují momentální
režim činnosti, napájení zařízení, připojení Ethernetu a
probíhající čtení na teplotních čidlech.
SENSOR (yellow)
MODE
(green)
(red/green)
POWER (zelená)
Signalizuje přítomnost napájecího napětí.
LINK (zelená)
Signalizuje, zda jeli zařízení připojeno do
elektricky funkční sítě Ethernet.
SENSOR RS-485 (žlutá)
Krátkým bliknutím signalizuje příjem platné
hodnoty ze sběrnice RS-485.
Pomalé blikání znamená, že nějaké čidlo na sběrnici RS-485 nebylo nalezeno.
MODE & RS-232 (Červená/zelená)
Pomalu blikající červená – Zařízení je nastaveno v režimu RS-232 Setup = Nefunguje
rozhraní Ethernet (zkontrolujte DIP1).
Svítící červená – nastal Alarm alespoň na jednom ze senzorů, nebo vstupů
Chybový stav
Přerušené spojení ethernet
Utržené čidlo RS-485 (alarm neaktivní)
Utržené čidlo RS-485 (alarm aktivní)
Utržené čidlo 1W bus (alarm aktivní)
www.HW-group.com
LED signalizace
Zhasne zelená LEDka (Link)
Pomalé blikání žluté LEDky (Sensor)
Svítí červená LEDka (Mode)
Svítí červená LEDka (Mode)
19 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Port 3 DB9M - RS-232
Port 3 - DB9M
Rozhraní je určeno pro nastavení zařízení (RS-232 Setup,
pokud je DIP1=ON) případně k nahrání nového FirmWare
zařízení.
Výstupy DTR a RTS Lze ovládat z Flash setupu rozhraní,
navázat je na stav Alarm nebo je řídit po síti.
Napětí na výstupech, které odpovídá log. Úrovním:
RTS
0 (Off) = -10V (-12..-6V)
1 (On) = +10V (6..12V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
-
<--->
-->
--<--->
<--
Not used
Receive Data
Transmit Data
Data Terminal Ready
System Ground
Data Set Ready
Request to Send
Clear to Send
Not used
DTR
0 (Off) = 0V
1 (On) = +10V (6..12V)
Stav výstupů po restartu zařízení: RTS = Off (-10V), DTR = Off (0V),
Použití výstupů RTS a DTR
Port 3 odpovídá specifikaci RS-232, ale v případě potřeby buzení vnějšího relé napětím cca 10V
(může ovládat relé jmenovitého napětí 9V nebo 12V DC) lze použít P1250 RC, což je konvertor pro
připojení dvou relé na 12V k Poseidonu 1250 přes RS-232.
P1250 RC (Relay Cable)
- objednací číslo 600 244
Cívky relé se připojují přímo na piny malé svorkovnice, polarita ja vyznačena
na štítku a stav sepnuto je signalizován svítící kontrolkou.
www.HW-group.com
20 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Port 4 – Dry contact Inputs
Na svorkovnici lze připojit tři bezpotenciálové kontakty,
proti společnému pinu Common.
Vstupy jsou galvanicky spojeny s napájecím napětím.
Nezapojený vstup má hodnotu „O (Off)“.
Aktivní vstup je označený jako „1 (On)“, ohmický
odpor vstupu proti svorce Common musí být v
rozsahu 0 Ω až 500Ω.
Parametry připojení:
Maximální délka vedení: 50 metrů
Podporované sensory: Jakýkoliv bezpotenciálový kontakt
Nastavení alarmu každého vstupu: Aktivace Alarmu a jeho stavu (0/1), nastavení přes
WWW - Poseidon Flash setup.
o Alarm neaktivní
o Stav Alarm když je kontakt sepnutý nebo rozepnutý
o Stav Alarm když je kontakt rozepnutý
Možnost reakce na Stav Alarm: Společné nastavení pro všechny vstupy
o Žádná reakce
o Upozornění na Alarm odesláním SNMP Trapu
o Upozornění na Alarm odesláním Emailu nebo SMS
o Upozornění na Alarm odesláním SNMP Trapu a zároveň Emailu nebo SMS
Perioda čtení: 800 ms
Rozsah ID senzorů: Vstupy používají ID adresy v rozsahu 1 až 9.
Pojmenování senzoru: Senzor lze nezávisle pojmenovat do délky 12 znaků
Detekce odpojení senzoru: Ne, odpojený senzor vrací hodnotu „O (Off)“.
www.HW-group.com
21 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Port 1 RJ11 – 1W bus (Dallas 1-Wire)
1W bus nebo také 1-Wire je sběrnice firmy Dallas Semiconductor,
určená pro připojení několika čidel po krátkém vedení. Sběrnice
obsahuje napájení a jeden datový vodič, není určena na dlouhé
vzdálenosti ani pro vedení v prostředí s EMC rušením.
Doporučujeme vedení do celkové délky 10m, experimentálně jsou
známy případy funkce sběrnice do vzdálenosti desítek, až stovek
metrů.
Port 1 – RJ12
1
2
3
4
5
6
+5V
Data
GND
+5V
-
Power
Not used
Transmit Data
Ground
Power
Not used
Výrobce garantuje funkci sběrnice za těchto okolností:
Max 10m celkové délky vedení při topologii hvězda. (použit T-Box)
Max 30m celkové délky vedení při topologii řetěz.
(Není použit T-Box, jednotky se připojují za sebe pomocí dvou RJ11 konektorů v senzorech)
Pro vedení delší než uvedeno nelze garantovat bezchybnou funkci, záleží na provedení kabeláže,
topologii vedení i prostředí, kde je vedení instalované atd.
Maximální délka vedení: 10 / 30 metrů celkové délky.
Podporované sensory: čidlo teploty, čidlo vlhkosti (viz. Přehled senzorů v našem sortimentu)
Počet senzorů na sběrnici: Maximálně 10 senzorů.
Napájení senzorů: 5V/50 mA vyvedeno na konektoru RJ12.
Spotřeba senzorů: Napájení sběrnice stačí pro všechny připojené senzory.
Komunikační kabel: telefonní kabel – 4 žilový (za speciálních okolností 2 žilový) .
Nastavení alarmu: Hlídání hodnoty s bezpečném rozsahu (SafeRange), nastavení přes
WWW - Poseidon Flash setup .
Perioda čtení: 800 ms až 10 sekund (dle počtu připojených senzorů, 10 sekund pro 41
senzorů).
Adresace senzoru: Automaticky, každý senzor má unikátní adresu.
Rozsah ID senzorů: Čidla používají ID adresy v rozsahu 257 až 65 535.
Pojmenování senzoru: Senzor lze nezávisle pojmenovat do délky 12 znaků, jméno se váže
na ID připojeného senzoru.
Detekce odpojení senzoru: Ano, odpojený senzor vrací hodnotu "-999.9"
Alarm při odpojení senzoru: Pokud senzor signalizuje Alarm při hodnotě mimo SafeRange,
odpojení vyvolá stav Alarm
Nezapomeňte:
www.HW-group.com
Veškeré 1W bus senzory zařízení mají vlastní unikátní sériové číslo, které se
zaznamenává při detekci čidel oproti uloženému názvu senzoru a je vyjádřeno
pomocí ID senzoru. Pokud prohodíte senzor na sběrnici, musíte jej znovu
detekovat pomocí Autodetekce z Flash SETUPu
22 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Příklady zapojení sbernice 1W bus
www.HW-group.com
23 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Speciální příslučenství pro sběrnici 1W bus
Poseidon T-Box2 – RJ11 rozbočovač pro 2 senzory
Délka připojovacího kabelu: 1m
Počet připojitelných senzorů: 2
Použité konektory: RJ11
Určeno pro sběrnici: 1W bus (1-Wire)
Poseidon T-Box – RJ11 rozbočovač pro 5 senzorů
Délka připojovacího kabelu: 10cm
Počet připojitelných senzorů: 5
Použité konektory: RJ11
Určeno pro sběrnici: 1W bus (1-Wire)
Poseidon Spider – Konverze sběrnice 1W bus na Industrial bus
Jednotka Spider se připojuje k Poseidonu po sběrnici Industrial
Bus (RS-485)
Do jednotky Spider lze připojit 4 čidla se sběrnicí 1W bus pro
měření teploty, vlhkosti, kontaktu.
Každé čidlo se připojuje do samostatného konektoru a může být
připojeno ve vzdálenosti max 25m.
Počet připojitelných senzorů: 4
Použité konektory:
RJ11 pro čidla 1W bus
RJ45 sběrnice Industrial bus pro připojení jednotky Spider k Poseidonu
Určeno pro čidla: 1W bus (1-Wire)
Připojeno po sběrnici: Industrial Bus (RS-485)
Upozornění:
www.HW-group.com
Záruka zařízení Poseidon se výslovně nevztahuje na poruchy, které byly
způsobeny připojením čidel jiného výrobce, nebo použitím příliš dlouhého vedení
k těmto čidlům.
24 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Port 2 - RJ45 - Industrial Bus (RS-485)
Port 1 – RJ45
Na sběrnici RS-485 je možné připojit až 31 čidel do vzdálenosti 1000
metrů i v průmyslovém prostředí. Pro vedení linky RS-485 používáme
TP kabely a konektory RJ45, jejichž použití je pro běžného uživatele
nejrychlejší.
Sběrnice RS-485 je vedena modrým párem vodičů (piny 4 a 5), které
jsou označeny jako A a B. Napájení čidel 12V je vedeno hnědým
párem vodičů (7,8).
Pokud použijete dodávanou jednotku S-Hub a modul B-Cable, používá
se na zpětné propojení sběrnice RS-485 je zelený pár vodičů (piny 3
a 6). Zelený pár není nijak vyveden v jednotce Poseidon 1250.
-
1
2
3
4
B (-)
5
A (+)
6
7
GND
Ground
8
+12V
Power
-
Not used
Not used
485 B return
RS-485
Industrial bus
485 A return
Maximální délka vedení: 1000 metrů celkové délky
Podporované sensory: čidlo teploty, vlhkosti, proudu, napětí a další (viz Přehled senzorů v
našem sortimentu)
Počet senzorů na sběrnici RS-485: Maximálně 31 fyzických
senzorů.
Napájení: 12V/120 mA vyvedeno na konektoru RJ45. Dostačuje
pro napájení maximálně 3 vnějších senzorů, lze posílit použitím
jednotky S-Hub
Komunikační kabel: kroucená dvoulinka UTP, případně 4 žilový
telefonní kabel
Nastavení alarmu: Hlídání hodnoty s bezpečném rozsahu (SafeRange), nastavení v
Poseidon Flash setup
Perioda čtení: 800 ms až 10 sekund (dle počtu senzorů, 10 sekund pro 41 senzorů)
Adresace senzoru: Manuální, každý senzor musí mít nastavenu unikátní adresu (viz.
manuál senzorů)
Rozsah ID senzorů: Čidla používají ID adresy v rozsahu 48 až 122, adresa je ASCII
hodnotou znaků 0..9, A..Z, a..z.
Detekce odpojení senzoru: Ano, odpojený senzor vrací hodnotu "-999.9"
Alarm při odpojení senzoru: Pokud senzor signalizuje Alarm při hodnotě mimo SafeRange,
odpojení vyvolá stav Alarm
Obecné vlastnosti RS-485
celková délka vedení až 1000 metrů
až 32 zařízení na lince (Poseidon + 31 senzorů)
Velká odolnost proti průmyslovému rušení
Nutnost vedení v zapojení řetěz (Daisy chain), nikoliv hvězda.
Nutnost unikátní adresy každého zařízení
Nutnost respektovat polaritu vodičů
Začátek a konec vedení musí být ukončen (terminován)
www.HW-group.com
25 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Zakončení linky
Konec vedení linky RS-485 je nutno terminovat. To lze realizovat těmito způsoby:
Interní propojkou v některých čidlech (jumper označený TERM nebo TERMINATOR) –
například Temp-485 nebo HTemp-485.
Pokud použijete redukci B-Cable, zvolte na přepínačích konfiguraci "LAST".
Vnějším odporem u „last“ senzorů, které nemají propojku ani DIP přepínač (Temp-485Pt100), ukončete sběrnici pomocí externího rezistoru osazeného na konci vedení (rezistor
připojte mezi svorky A a B posledního čidla).
Velikost tohoto odporu by 120Ω. Pro krátká vedení lze použít hodnotu do 470Ω, čímž se
sníží proudová spotřeba všech senzorů.
Poznámka: Nevýhodou je nutnost dodržovat topologii vedení s jedním začátkem a jedním
terminovaným koncem a ne v praxi oblíbenou topologii do hvězdy s jedním
spojovacím bodem.
Speciální příslučenství pro sběrnici RS-485
B-Cable - RJ45 / 4. vodičové spojení
Modul B-Cable je redukce mezi RJ45 konektorem a 4 pinovým
připojením A,B,+,-.
Některé dodávané RS-485 senzory mají osazen přímo konektor
RJ45, ale některé mají vyvedeny pouze 4 svorky označené
A,B,+,- . Pro připojení těchto senzorů k Poseidon 1250 nebo k
S-Hub lze použít přímo TP kabel (4 nebo 6 vodičů), nebo modul
B-Cable.
4. vodičové připojení by
mělo mít délku max 20 cm
Pozice senzoru na lince
RS-485 (MIDDLE / LAST)
se volí konfigurací
konfiguračních propojek viz
obrázek.
www.HW-group.com
26 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Sensor RJ45 MIDDLE cable
RS-485 kabel 0.5m, RJ45/4 piny pro připojení
4 svorek (A, B, +, - ) na konektor RJ45 (3
páry).
Toto zapojení kabelu je určeno pro připojení
všech senzorů, kromě toho posledního.
Na senzoru připojeném tímto kabelem není
umístěna terminace sběrnice RS-485.
Sensor RJ45 LAST cable
RS-485 kabel 0.5m, RJ45/4 piny pro
připojení 4 svorek (A, B, +, - ) na konektor
RJ45 (pouze 2 páry).
Toto zapojení kabelu je určeno pro připojení
posledního senzoru.
Na senzoru připojeném, tímto kabelem
MUSÍ BÝT PROVEDENA TERMINACE
sběrnice RS-485 těmito způsoby:
Osazen vnější terminační odpor 120Ω
Zapnuta propojka TERM=ON na senzoru
Jiným způsobem, viz manuály k jednotlivým senzorům
www.HW-group.com
27 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Poseidon Spider
Konvertor pro připojení čtyř čidel 1W bus (1Wire) na sběrnici Industrial Bus (RS-485).
Každý 1W bus sensor se připojuje samostatným
konektorem do větší vzdálenosti (až 1.000
metrů, viz specifikace sběrnice Industrial Bus).
Podporuje:
Sensory teploty
Sensory vlhkosti
Suché kontakty (prostřední dva piny)
www.HW-group.com
28 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
S-Hub – 8x RJ45 TP rozbočovač
K propojení RS-485 senzorů připojených TP kabelem lze
využít rozbočovač S-Hub s jedním vstupem a propojením
na 8 portů.
Možnost zapojení senzorů do hvězdy (senzor
vždy připojen kabelem TP).
Jednodušší a rychlejší připojení čidel.
Snadné rozšíření celé instalace.
Zjednodušení napájení čidel. Napájení se
připojuje přímo do jednotky S-Hub, lze použít standardní napájecí adaptér
Poznámka: S jednotkou S-Hub lze kombinovat propojení čidel řetěz / hvězda, viz příklady
propojení čidel v následující kapitole.
www.HW-group.com
29 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Příklad propojení sběrnicí Industrial Bus (RS-485)
°C
°C
°C %RH
°C %RH
Poseidon 1250
1
1
2
3
2
3
°C
4
°C
4
S-Hub
Mode=MIDDLE
°C
°C %RH
IN
Spider
1
Temp-485
2
3
OUT
4
HTemp-485
Temp-1Wire
°C
°C
10m
°C
10m
Term=ON
10m
°C
Door Contact
RJ45 Patch Straight Cable
RJ45
4 pins
RJ12
RJ45, MIDDLE cable
4 pins, LAST (Terminated)
Cat5 TP cable, 3 pairs used
2 wires cable
Cat5 TP cable, 2 pairs used
RJ45, LAST cable
Telephone cable, 2/3 wires used
Sběrnice je vedena 4. vodičovým vedením z jednotky Poseidon 1250 do dvou senzorů
Temp-485 a HTemp-485 umístěných za sebou. K propojení jsou použity dva kroucené páry.
Za druhým senorem je připojena konektorem RJ45 rozbočovací jednotka S-Hub, pomocí 4.
vodičového vedení ze senzoru HTemp-485. Hnědý pár pro připojení napájení a modrý pro
sběrnici.
Na konektory 1 až 3 jsou připojeny senzory Temp-485 a HTemp-485 pomocí 6. vodičů
(hnědý pár napájení, modrý sběrnice k čidlu a zelený sběrnice zpět).
Do konektoru 4 první jednotky S-Hub je „Patch kabelem“ připojen převodník Spider pro 3
senzory teploty Temp-1Wire 10m a jedno kontaktní čidlo (dveřní kontakt připojen na modrý
pár RJ45).
Druhá rozbočovací jednotka S-Hub je „patch kabelem“ připojena z výstupu Spider.
Na konektory 1 až 3 jsou připojeny senzory Temp-485 a HTemp-485 pomocí 6. vodičů
(hnědý pár napájení, modrý sběrnice k čidlu a zelený sběrnice zpět).
Konektor 4 je připojen 4. vodičovým vedením na senzor Temp-485 (hnědý pár pro připojení
napájení, modrý pro A/B sběrnici).
Na čidle Temp-485 je nastavena terminace, pomocí osazení jumper propojky „TERM“.
www.HW-group.com
30 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Uživatelské rozhraní
Produkt lze konfigrovat několika způsoby, které podrobně popisuje tato kapitola, včetně podrobného
popisu jednotlivých parametrů
UDP config
Jednoduchá utilita pro nastavení IP adresy pod Windows nebo v Linuxu.
WWW rozhraní
Základní komunikační rozhraní, volá ostatní odkazy a grafický Flash setup.
Flash setup
Podrobné uživatelské nastavení všech funkcí zažízení
Telnet setup
Nastavení speciálních vlastností a ladění problémů.
Zálohování a opakování konfigurace
Jak uložit a nahrát konfiguraci produktu.
Pro automatizované nastavení nebo vyčítání hodnot z programů lze použít otevřená komunikační
rozhraní, která jsou popsána v následující kapitole “Použití jednotek Poseidon ve Vašich
programech”.
www.HW-group.com
31 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
UDP config
UDP Config je volná utilita kterou lze přiřaditn IP adresu a změnit síťová nastavení po síti Ethernet.
Verze pro Linux i Windows
Přiřadí IP adresu produktu s konkrétní MAC adresou
Nepotřebuje instalaci, stačí spustit jeden .exe soubor
Přehledně zobrazuje jména a parametry všech zařízení
Základní parametry programu
Přehledné grafické prostředí
Zobrazuje po vyhledání jméno zařízení,
typ zařízení, MAC adresu, IP adresu a
komunikační port
Pracuje se všemi produkty HW group (rodina Poseidon, Damocles, PortBox, PortStore, I/O
Controller, IP relé a další..)
K dispozici verze pro Windows i Linux
Zobrazuje aktuální nastavení sítě Vašeho počítače
Kontroluje před přiřazením, zda je nastavovaná IP adresa volná / obsazená
Otevře webovou stránku produktu na jedno kliknutí
Otevře Telnet pro TCP Setup
Umožňuje nastavení do "default" hodnot
Podrobný popis programu a video ukázku jak s ním pracovat najdete na CD se zařízením, nebo na
našich www stránkach: http://www.hw-group.com/software/udp_config/index_en.html
www.HW-group.com
32 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
WEB rozhraní
Webové rozhraní ukazuje přehled stavu zařízení, konfigurace se provádí ve Flash Setupu.
Hlavní stránka s přehledem hodnot na vstupech a senzorech se automaticky znovu-načítá s
intervalem 15 sekund.
www.HW-group.com
33 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Dry Contact Inputs
Zobrazuje aktuální stav vstupů pro připojení kontaktů, včetně informace o nastavení stavu alarm a
jeho aktuálním stavu. Platný alarm je signalizován červenou barvou pozadí řádku.
Name (Název vstupu)
Textový název vstupu, přidělený uživatelem ve Flash Setupu.
Number (Číslo vstupu)
Jedinečný identifikátor vstupu (ID), označený na krabičce.
Current Value (Aktuální stav)
0 (Off) - Otevřený (Open) kontakt
1 (On) - Sepnutý (Closed) kontakt
Alarm Alert (Poplach)
Výpis nastavení aktivace alarmu pro každý vstup, vyvolaný hodnotou mimo povolený rozsah.
Barva pozadí řádku:
Bílá / žádná barva řádku = vstup není je ve stavu Alarm
Červená = vstup je ve stavu Alarm,
Sensors
Tabulka Sensors zobrazuje informace o nalezených a aktivovaných senzorech a jejich stavech v
okamžiku načtení WWW stránky.
Name (Název vstupu)
Textový název vstupu, přidělený uživatelem ve Flash Setupu.
ID (Identifikační kód)
Jedinečný ID 16 bitový identifikátor adresy čidla v rámci zařízení.
Current Value (Naměřená hodnota)
Aktuální hodnota čidla a odpovídající jednotky.
Poznámka: Není-li senzor připojen, zobrazuje se hodnota -999.9
Safe Range (Bezpečný rozsah hodnot)
Rozsah hodnot, při kterých není aktivní stav Alarm pro senzor.
Alarm Alert (Poplach)
Výpis nastavení aktivace alarmu pro každý senzor, vyvolaný hodnotou mimo nastavený
Bezpečný rozsah (Safe Range).
Barva pozadí řádku:
Bílá / žádná barva řádku = vstup není je ve stavu Alarm.
Červená = vstup je ve stavu Alarm.
Žlutá = Stav Alarm pro tento vstup není aktivovaný, ale hodnota je mimo Bezpečný
rozsah.
www.HW-group.com
34 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Ostatní údaje
Device name (Jméno zařízení)
jméno zařízení, nastavené uživatelem ve Flash Setupu.
Web Configuration (Web Konfigurace)
odkaz pro přechod do grafického Flash Setupu.
Terminal Configuration (TCP Setup)
Odkaz na IP adresu a port pro vstup do terminálového nastavení pomocí TCP setupu.
Firmware
verze firmwaru s možností web updatu (odkaz update),
XSD obsahuje odkaz na XML definiční soubor pro soubor values.xml
(klikněte pravým tlačítkem na odkaz a uložte soubor na disk volbou „Save Target as..“
Textový odkaz „For more information try www.HW-group.com”
Editovatelný odkaz na servisní organizaci, nebo dodavatele. Text lze editovat v TCP Setupu,
viz podrobný popis TCP Setup.
Vzhled úvodní stránky lze měnit pouze po konzultaci s výrobcem zařízení, jako
součást programu „Customizace“.Pro informace kontaktujte Vašeho dodavatele.
Poznámka:
TIP
• Podrobný popis rozhraní, popis datových formátů, identifikaci proměnných a
SDK najdete v podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.
www.HW-group.com
35 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Flash setup
Flash setup pro konfiguraci zařízení. Otevřete jej liknutím na odkaz Web Configuration: Flash
Setup v dolní části úvodní WWW stránky.
Poznámka:
K tomu aby se FLASH stránka otevřela, musí být na PC instalována podpora
FLASH aplikací. Pokud je počítač připojen do Internetu, potřebný Plug-in se
stáhne automaticky, pokud není počítač připojen, je třeba Plug-in nainstalovat
z dodaného CD - \Poseidon\install_flash_player_7.msi
Flash menu: General
Values reloaded X times udává počet kolikrát byly načteny měřené hodnoty.
Reload values every - perioda načtení hodnot do prohlížeče, čas v sekundách
Tlačítko Start/Stop - zapíná/vypíná periodické načítání dat z jednoty Poseidon
www.HW-group.com
36 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Flash menu: General Setup
Jméno zařízení
Musí být správně
nastaveno pro
odeslání emailu a
synchronizaci času.
www.HW-group.com
37 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Flash menu: Email & SMS
Logfile s hodnotami
je odesílaný každých
X hodin tomuto
příjemci.
Řetězec vkládaný do
předmětu každého
emailu.
Vyzkoušejte, zda
funguje odesílání
emailu.
www.HW-group.com
38 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Flash menu: Log & Time
Perioda ukládání
hodnot čidel do
logu.
Odešli logfile
s hodnotami každých
X hodin emailem.
www.HW-group.com
39 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Flash menu: Sensors
Jednoznačná
identifikace senzoru
Hodnota senzoru
mimo rozsah odešle
Email nebo SMS.
Povol odeslání
Emailu nebo SMS
z tohoto senzoru.
Pojmenuj senzor
podle jeho
umístění a
významu.
Jméno bude
v každém emailu.
Pásmo necitlivosti (Hystereze) –
prevence proti falešným alarmům.
www.HW-group.com
Autodetekce po
jakékoliv změně
připojených senzorů.
40 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Flash menu: System
Uloží konfiguraci
zařízaní do Vašeho
PC jako XML soubor.
Nahraje konfiguraci
v XML souboru
z Vašeho PC do
zařízení.
FirmWare update
TIP
• Podrobný popis uživatelského Flash Setup rozhraní najdete v podrobném
manuálu pro rodinu Poseidon.
www.HW-group.com
41 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Update Firmware
Update Firmware přes WEB
Firmware jako .hwg soubor nahrajete přes http na http://x.x.x.x/upload/.
Během přenosu souboru nesmí dojít k výpadku spojení atd. Pokud se FW touto cestou nahrát
nepodaří, použijte uplod FW pomocí RS-232.
FirmWare ve formátu .HWg najdete na WWW stránkách Poseidonu, nebo na dodaném CD.
www.HW-group.com
42 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Sensory a příslušenství
Příslušenství
T-Box2
600 280
T-Box2
600 280
www.HW-group.com
T-Box RJ11
600 356
GSM Modemcom G10
600 312
B-Cable
600 044
12V power adaptor 3pin ATX
600 079
Poseidon S-Hub
600 041
Spider
600 273
43 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Senzory teploty
1W bus (1-Wire RJ11)
Několik čidel k jednomu Poseidonu:
Použijte rozbočovač T-Box / T-Box2
Zapojte čidla za sebe (pokud mají druhý konektor RJ11)
Maximální celková délka vedení 10 / 30m.
Temp-1Wire 1m
600 242
Temp-1Wire 3m
600 005
Temp-1Wire 10m
600 056
Temp-1Wire-Outdoor 3m
600 242
Indoor
Indoor
Indoor
Outdoor, IP67, stainless
steel, silicon cable
Temp-1Wire Rack19
600 329
HTemp-1Wire Rack19
600 330
HTemp-1Wire Box2
600 344
Temp-1Wire-Flat 3m
600 337
Cabinet / Rack 19“
Cabinet / Rack 19“
Indoor
Fridge probe IP67,
stainless steel, flat cable
www.HW-group.com
44 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Industrial bus (RS-485 RJ45)
Několik čidel k jednomu Poseidonu:
Použijte rozbočovač S-Hub
Zapojte čidla za sebe (řetěz)
Použijte převodník Spider pro připojení čtyř 1Wire čidel / Suchý kontakt
Maximální celková délka vedení 1000m.
Důležité:
Každému čidlu je třeba nastavit unikátní adresu na sběrnici RS-485.
Detaily najdete v popisu jednotlivých čidel.
Řešení konfliktů adres - manuálu pro rodinu Poseidon - kapitola „TCP Setup“ a
část „Nastavení teplotních čidel z TCP setup“.
Temp-485 Box2
600 342
Temp-485-Pt100 "Box"
600 113
Temp-485-Pt100 "Cable"
600 114
Temp-485-Pt100 "Frost"
600 309
Indoor
Outdoor, IP67
Indoor / outdoor, can
measure up to 650 °C
For subzero temperatures
as low as -100°C
Temp-485-2xPt100 "DIN"
600 112
Temp-485-Pt100 "Cable2"
600 150
DIN rail mount converter for
two external PT100 sensors
Boxed converter for an
external PT100 sensor
Pt30 - 2m Pt100
600 115
External Pt100
sensor, IP67,
stainless steel, 2m
silicon cable
Temp-485-Pt100 "DIN"
600 111
Temp-485-Pt100 "Head"
600 110
DIN rail mount converter for
an external PT100 sensor
Head type A converter for
an external PT100 sensor
HWg HTemp-485 T3411
600 368
Indoor
www.HW-group.com
HWg HTemp-485 T3419
600 369
HWg PHTemp-485 T7410
600 370
Indoor / 1m cable
Indoor
45 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Senzory vlhkosti
1W bus (1-Wire RJ11)
Několik čidel k jednomu Poseidonu:
Použijte rozbočovač T-Box / T-Box2
Zapojte čidla za sebe (pokud mají druhý konektor RJ11)
Maximální celková délka vedení 10 / 30m.
HTemp-1Wire Box2
600 344
Humid-1Wire 3m
600 279
HTemp-1Wire Rack19
600 330
Indoor
Indoor
Cabinet / Rack 19“
Industrial bus (RS-485 RJ45)
Několik čidel k jednomu Poseidonu:
Použijte rozbočovač S-Hub
Zapojte čidla za sebe (řetěz)
Použijte převodník Spider pro připojení čtyř 1Wire čidel / Suchý kontakt
Maximální celková délka vedení 1000m.
Důležité:
Každému čidlu je třeba nastavit unikátní adresu na sběrnici RS-485.
Detaily najdete v popisu jednotlivých čidel.
Řešení konfliktů adres - manuálu pro rodinu Poseidon - kapitola „TCP Setup“ a
část „Nastavení teplotních čidel z TCP setup“.
HWg HTemp-485 T3411
600 368
Indoor
HTemp-485 Box2
600 343
HWg HTemp-485 T3419
600 369
Indoor Temperature
& Humidity
Indoor / 1m cable
HWg PHTemp-485 T7410
600 370
Indoor
www.HW-group.com
46 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Senzory napětí a proudu
Industrial bus (RS-485 RJ45)
Při použití více čidel k jedné jednotce Poseidon, zapojujte za sebe jako
řetěz, použijte konvertor Spider nebo rozbočovat S-Hub. Maximální délka
vedení je 1000m. Každému čidlu je třeba nastavit adresu, pokud jsou ty
nastavené z výroby v konfliktu.
Viz kapitola „TCP Setup“ a část „Nastavení teplotních čidel z TCP setup“.
Sens-485-UI
600 116
Voltage + current
converter, DIN rail
Vstup pro kontakt (Dry Contact vstupy)
Připojujte přímo k jednotce Poseidon na jeden ze vstupních pinů
pro připojení kontaktu, podle dokumentace daného senzoru.
PowerEgg
600 237
Power 110/230V
detector / controller
Výstupy
Výstup pro relé (RS-232 Cannon9)
Poseidon model 1250 podporuje dva výstupy, pro ovládání dvou vnějších relé. Pro
jednodušší připojení relé, dodáváme redukci z RS-232 na svorkovnici.
DIN Relay 2s
600 085
DIN Rail 12V relay,
DPDT contact
Poseidon 1250 Relay cable
600 244
DIN Relay 1s
600 084
Converter to connect 2 relays
DIN Rail 12V relay,
SPTD contact
www.HW-group.com
47 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Senzory typu On/Off
Vstup pro kontakt (Dry Contact vstupy)
Připojujte přímo k jednotce Poseidon na jeden ze vstupních pinů pro připojení kontaktu, podle
dokumentace daného senzoru.
Door Contact
600 119
Flood detector
600 240
AirFlow sensor 5101
600 304
Door position sensor
Water detection sensor,
battery powered
Airflow speed sensor
Gas Leak Detector
600 239
Smoke detector SD-212SP
600 310
Motion PIR detector
600 236
Battery powered
Battery powered
Battery powered
Speciální příslušenství
2x L profile "A" size [600 023]
2x boční "L" plechy, pro montáž Poseidonu na stěnu. Mechanické
rozměry uvedeny ve výkresu krabice Poseidonu..
DB9 Prolong cable 2m [600 064]
Prodlužovací kabel Canon 9 – zapojeno 1:1, délka 2 metry. Používá
se pro připojení čidel na Port1.
DB9 LapLink cable 2m [600 063]
Komunikační kabel RS-232 LapLink pro připojení PC na Port2 (nutné pro RS-232 update
FirmWaru).
12V power adaptor 3pin ATX [600 079]
Výkonný zdroj pro napájení Poseidonu a několika čidel po RS-485
12V Wall plug adaptor – EU [600 080]
12V Wall plug adaptor – USA [600 081]
12V Wall plug adaptor – UK [600 082]
www.HW-group.com
48 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Přehled konektorů a připojení
Port 3 – RS-232 - DB9M
DIP1 = on
Serial setup
DIP3 = on
HW protection
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
-
1
2
3
4
5
6
<--->
-->
--<--->
<--
Not used
Receive Data
Transmit Data
Data Terminal Ready
System Ground
Data Set Ready
Request to Send
Clear to Send
Not used
Port 1 – RJ12
+5V
Power
Not used
Data
Transmit Data
GND
Ground
+5V
Power
Not used
Port 1 – RJ45
Not used
Not used
1
2
3
4
B (-)
5
A (+)
6
7
GND
8
+12V
-
485 B back
RS-485
Industrial bus
485 A back
Ground
Power
www.HW-group.com
RJ45
(7) – brown/white
(8) - brown
(4+3) – blue + green/white
GND
PWR (Vcc)
B – RS485
(5+6) – green + blue/white
A – RS485
49 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Industrial bus (RS-485) zapojení
Přechod mezi 4 pinovým konektorem a RJ45
Připojení některých senzorů
Pt100 & Pt1000 wiring methods
(7) – brown/white
A
B
+
(8) - brown
-
RS-485 bus RJ45
connector
(5+6) – green + blue/white
(4+3) – blue + green/white
1
2
3
Připojení senzorů Pt100
Standardně je vyžadováno 3. Vodičové připojení senzro Pt100 nebo Pt1000
Všechny 3 vodiče musejí mít stejný průřez atd.
Pokud připojujete senzor Pt100 dvouvodičově, propojte lokálně třetí vodič
Adresace senzorů Temp-485 se senzory Pt100
Senzory dodávány s nastavenými adresami A .. Z, adresa uvedena na dodaném štítku
Změna adresy na sběrnici RS-485 možná pomocí režimu TCP setup, viz kapitola „Nastavení
teplotních čidel z TCP setup“
www.HW-group.com
50 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Nastavení adresy čidel Temp-485 a HTemp-485 (RS-485)
A4 A3 A2 A1 A0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
Address
Adr by SETUP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A4 A3 A2 A1 A0 Address
A4 A3 A2 A1 A0
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Poznámka: O (open) = propojka rozpojena,
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
K
X
L
O
M
X
N
O
O
X
P
O
Q
X
R
O
S
X restricted
O
U
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
Address
V
W
X
Y
Z
Adr by SETUP
Adr by SETUP
Adr by SETUP
Adr by SETUP
Adr by SETUP
X (close) = propojka propojena Jumperem
Připojení HTemp-485 přímo na RJ45
www.HW-group.com
51 / 52
Poseidon 2251 – zkrácený manuál
HW group
Jak připojit dodané příslušenství
Připojení optického detektoru Kouře
Relé výstup se připojuje
na vstupy pro připojení
kontaktu.
Napájení může být
připojeno libovolnou
polaritou.
Napájení může být
použito stejné jako pro
jednotku Poseidon.
www.HW-group.com
52 / 52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement