Manual_LIC

Manual_LIC
CZ
SK
RO
PL
HU
RU
LIC-2
2
Varování!
Varovanie!
Warning!
Přístroj je konstruován pro připojení
do 1-fázové sítě střídavého napětí
230 V a musí být instalován v souladu
s předpisy a normami platnými v dané
zemi. Připojení musí být provedeno
na základě údajů uvedených v tomto
návodu. Instalaci, připojení, nastavení
a obsluhu může provádět pouze osoba
s
odpovídající
elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila
s tímto návodem a funkcí přístroje. Pro
správnou ochranu přístroje musí být
předřazen odpovídající jistící prvek.
Před zahájením instalace se bezpečně
ujistěte, že zařízení není pod napětím a
hlavní vypínač je v poloze “VYPNUTO”.
Neinstalujte přístroj ke zdrojům
nadměrného
elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje
zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu
tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že
se jedná o plně elektronický přístroj a
podle toho také k montáži přistupujte.
Bezproblémová funkce přístroje je
také závislá na předchozím způsobu
transportu, skladování a zacházení.
Pokud objevíte jakékoliv známky
poškození, deformace, nefunkčnosti nebo
chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a
reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se
po ukončení životnosti musí zacházet jako
s elektronickým odpadem.
Důležité pokyny a varování - stmívač není
vhodný pro řízení motorů. Upozornění
Signály HDO a podobné signály, šířené sítí
mohou způsobit rušení stmívače. Rušení
je aktivní jen po dobu vysílání signálů.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
230 V a musí byť inštalovaný v súlade
s predpismi a normami platnými
v danej krajine. Pripojenie musí
byť prevedené na základe údajov
uvedených v tomto návode. Inštaláciu,
pripojenie, nastavenie a obsluhu môže
prevádzať iba osoba s odpovedajúcou
elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa
dokonale oboznámila s týmto návodom
a funkciou prístroja. Pre správnu
ochranu prístroja musí byť predradený
zodpovedajúci istiaci prvok. Pred začatím
inštalácie sa ubezpečte, že zariadenie
nie je pod napätím a hlavný vypínač
je v polohe „VYPNUTÉ“. Neinštalujte
prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistite dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote
nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pri inštalácii
a nastavení použite skrutkovač šírky cca
2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o
plne elektronický prístroj a podľa toho tiež
k montáži pristupujte. Bezproblémová
funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe prepravy,
skladovania a zaobchádzania. Ak
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci
diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať
ako s elektronickým odpadom.
Dôležité pokyny a varovanie - stmievač
nie je vhodný pre riadenie motorov.
Upozornenie Signály HDO a podobné
signály, šírené sieťou môžu spôsobiť
rušenie stmievača. Rušenie je aktívne len
počas doby vysielania signálov.
Device is constructed for connection in
1-phase main AC and must be installed
according to norms valid in the state
of application. Connection must be
realized according to the details in
this instruction manual. Installation,
connection, setting and operating
should be made by qualified electrician
staff only, who has learnt these
instruction and functions of the device.
This device contains protection against
overvoltage peaks and disturbancies
in supply. For correct function of the
protection of this device there must be
a suitable protections of higher degree
(A,B,C) installed in front of them. Before
installation the main switch must be in
position “OFF” and the device should be
de-energized. Don´t install the device
to sources of excessive electro-magnetic
interference. By correct installation
ensure ideal air circulation so in case
of permanent operation and higher
ambient temperature the maximal
operating temperature of the device
is not exceeded. For installation and
setting use screw-driver cca 2 mm. The
device is fully-electronic - installation
should be carried out according to this
fact. Non-problematic function depends
also on the way of transportation,
storing and handling. In case of any
signs of destruction, deformation,
non-function or missing part, don´t
install and claim at your seller. After the
product exceeds lifetime, it should be
removed and placed in protected dump.
Important instructions and cautions dimmer is not designated for controlling
of motors. HDO warning signals and
other similar signals spreaded by main,
can cause interruption of dimmer.
Interruption is active only during
transmitting of these signals.
Technické parametry
Technické parametre
Technical parameters
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon - zdánlivý / ztrátový:
Indikace napájení:
Ovládání
Tlačítko - ovládací svorky:
Ovládací napětí:
Délka ovládacího impulsu:
Připojení doutnavek:
Blokovací vstup - svorky:
Připojení doutnavek:
Délka ovládacího impulzu:
Výstup 1
Analogový:
Svorky:
Galvanicky oddělený:
Výstup 2
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Electrická životnost (AC1):
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Príkon (zdanlivý / stratový):
Indikácia napájania:
Ovládanie
Tlačítko - ovládacie svorky:
Ovládacie napätie:
Dĺžka ovládacieho impulzu:
Pripojenie dútnaviek:
Blokovací vstup - svorky:
Ovládacie napätie:
Dĺžka ovládacieho impulzu:
Výstup 1
Analógový:
Svorky:
Galvanicky oddelený:
Výstup 2
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Indikácia stavu:
Mechanická životnosť :
Elektrická životnosť (AC1):
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Supply terminals:
Supply voltage:
Consumption apparent / loss:
Power supply indication:
Control
Button - control terminals:
Control voltage:
Impulse length:
Glow tubes connection:
Button - control terminals:
Glow tubes connection:
Duration of control pulse:
Output 1
Analog:
Terminals:
Galvanically separated:
Output 2
Number of contacts:
Current rating:
Switching capacity:
Peak current:
Switching voltage:
Min. switching capacity DC:
Output indication:
Mechanical life:
Electrical life (AC1):
Other information
Operating temperature:
Storage temperature:
Operating position:
Mounting:
Ingress protection:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů
(mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Kategória prepätia:
Overvoltage category:
Stupeň znečistenia:
Contamination degree:
2
Prierez pripoj. vodičov (mm ): Connecting cond.cross-section
(mm2):
Dimensions:
Rozmer:
Weight:
Hmotnosť:
Standards:
Súvisiace normy:
Avertizare!
Dispozitivul este construit pentru
conectarea in o faza principala AC si
trebuie sa se instaleze in conformitate
cu nornele valide. Conectarea trebuie
facuta conform instructiunilor din
manual. Instalarea, conectarea, setarea
si operarea trebuie facuta doar de un
electrician calificat, care a invatat aceste
instructiuni si functii ale dispozitivului.
Acest dispozitiv are protectia impotriva
varfurilor de supratensiune si tulburari ale
alimentarii. Pentru functionarea corecta a
protectiei acestui dispozitiv trebuie sa fie
o protectie adecvata de grad mai mare
(A,B,C) instalata in fata lor. Inainte de
instalare comutatorul principal trebuie sa
fie in pozitia „OFF“ iar dispozitivul trebuie
sa fie descarcat. Nu instalati dispozitivul la
surse de interferenta electro-magnetica
excesiva. Prin instalarea corecta asigurati o
aerisire ideala astfel incat in cazul operarii
permanente sau a unei temperaturi
ambientale ridicate, temperatura
maxima de operare a dispozitivului nu
este depasita. Pentru instalare si setare
utilizati surubelnita cca 2 mm. Dispozitivul
este total-electronic – instalarea trebuie
facuta conform acestui lucru. Functionarea
fara probleme depinde de asemenea de
modul transportarii, stocarii si manevrarii.
In cazul oricaror semne de distrugere,
deformare, nefunctionare ori a unei piese
lipsa, nu instalati si anuntati vanzatorul.
Dupa ce durata de viata a fost depasita,
trebuie dezinstalat si aruncat intr-un
container protejat.
Instructiuni importante - dimmerul nu
este creat pentru controlul motoarelor sau
a altor incarcaturi inductive. Semnalele de
atentionare HDO sau alte semnale similare
facute de principala. Intreruperea este
activa doar pe durata transmiterii acestor
semnale.
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Urządzenie jest przeznaczone do podłączeń do sieci
1-fazowych AC 230 V i musi być zainstalowane
zgodnie z normami obowiązującymi w danym
kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i
serwisowanie powinny być przeprowadzane
przez wykwalifikowanego elektryka, który
zna funkcjonowanie i parametry techniczne
tego urządzenia. Urządzenie posiada ochronę
przed przepięciami oraz zakłóceniami w sieci
energetycznej. Dla poprawnej fukcji ochron powinna
być w instalacji zastosowana ochrona większego
stopnia (A,B,C) i wg norm zabezpieczenie wobec
zakłóceniom (styczniki, silniki, obciążenia indukcyjne,
itd.) Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik
musi być ustawiony w pozycji “WYŁĄCZONY” oraz
urządzenie musi być odłączone zasilania. Nie należy
instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń
o silnym polu elektromagnetycznym. W celu
poprawnej instalacji urządzenia, koniecznym jest
dotrzymanie wymaganych warunków - zwłaszcza
temperatury. W celu skonfigurowania ustawień
urządzenia użyj śrubokręta (2 mm). Trzeba pamiętać
o tym, że urządzenie jest w pełni elektroniczne
i należy postępować przy instalacji zgodnie z
tym faktem. Bezproblemowe działanie urządzeń
jest również zależne od wcześniejszego sposobu
transportu, magazynowania oraz manipulacji.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak
uszkodzenia, odkształcenia, awarii lub brakujących
elementów, prosimy o nieinstalowanie urządzenia
oraz zwrócenie się do sprzedawcy. Urządzenie lub
jego części muszą być potraktowane po końcu okresu
używania jako odpad elektroniczny. Ostrzeżenie
- ściemniacz nie jest przeznaczony do sterowania
silników.
Sygnał HDO lub jemu podobne, pojawiające się w
sieci energetycznej, mogą spowodować zakłócenia
w pracy ściemniacza. Do zakłóceń dochodzi tylko w
trakcie nadawania sygnałów.
Műszaki paraméterek
Внимание!
Az eszköz egyfázisú, váltakozó
feszültségű (230V) hálózatokban
történő felhasználásra készült,
felhasználásakor figyelembe kell
venni az adott ország ide vonatkozó
szabványait. A jelen útmutatóban
található műveleteket, (felszerelés,
bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelően képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta
az útmutatót és tisztában van a
készülék működésével. Az eszköz
megfelelő védelme érdekében,
bizonyos részek előlappal védendők.
A szerelés megkezdése előtt a
főkapcsolónak kikapcsolt állapotban
kell lennie, az eszköznek pedig
feszültségmentesnek. Ne telepítsük
az eszközt elektromágnesesen
túlterhelt környezetbe. A helyes
működés érdekében megfelelő
légáramlást kell biztosítani. Az
üzemi hőmérséklet ne lépje túl a
megengedett működési hőmérséklet
határértékét, még megnövekedett
külső hőmérséklet, vagy folytonos
üzem esetén sem. A szereléshez
és beállításhoz ~2 mm-es fejű
csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél
ezt figyelembe kell venni. A hibátlan
működésnek úgyszintén feltétele
a megfelelő szállítás, raktározás és
kezelés. Bármely sérülésre, hibás
működésre utaló nyom, vagy hiányzó
alkatrész esetén, kérjük ne üzemelje
be a készüléket. Ilyen esetben a
vásárlás helyén lehetőség szerint
azonnal kicserélik Önnek az eszközt.
Az élettartam leteltével a termék
újrahasznosítható vagy elektronikai
hulladékgyűjtőben elhelyezendő.
Технические
параметры
Terminale de alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Consum (aparent / pierdere):
Indicarea alimentarii:
Controlul
Buton-Terminale de comandă:
Tensiunea de control:
Lungimea impulsului de control:
Conectarea tuburilor luminoase:
De intrare de blocare-terminale:
Tensiune:
Lungimea impulsului:
Iesire 1
Analog:
Terminale:
Separata galvanic:
Iesire 2
Număr de contacte:
Intensitate:
Decuplare:
Curentul de vârf:
Tensiunea de cuplare:
Tens. min. pentru decuplare DC:
Indicare releu ieşire activ:
Durata de viață mecanică:
Durata de viață electrică (AC1):
Alte date
Temperatura de operare:
Temperatura de stocare:
Pozitia de operare:
Montarea:
Gradul de protectie:
Zaciski zasilania:
Tápfeszültség csatlakozók:
Napięcie zasilania:
Tápfeszültség:
Pobór mocy:
Fogyasztás (látszólagos/meddő):
Sygnalizacja zasilania:
Tápfeszültség jelzése:
Sterowanie
Vezérlés
Przycisk - zaciski sterowania: Nyomógomb - vezérlés csatl.:
Sterowane napięcie:
Vezérlő feszültség:
Długość impulsu sterującego: Vezérlőimpulzus hossza:
Podłączenie podświetlenia kl.: Glimmlámpa csatlakoztatás:
Wejście blokujące - zaciski: Blokkoló bemenet - csatlakozók:
Glimmlámpa csatlakoztatás:
Napięcie sterujące:
Długość impulsu sterującego: Vezérlőimpulzus hossza:
1. kimenet
Wyjście 1
Analóg:
Analogowe:
Csatlakozók:
Zaciski:
Galvanikus leválasztás:
Galwanicznie oddzielony:
2. kimenet
Wyjście 2
Érintkezők:
Ilość styków:
Névleges áram:
Prąd znamionowy:
Kapcsolási teljesítmény:
Moc włączana:
Csúcsáram:
Prąd szczytowy:
Kapcsolási feszültség:
Napięcie włączane:
Min. DC kapcsolási teljesítmény:
Min. moc włączana DC:
Kimenet jelzése:
Sygnalizacja stanu:
Mechanikai élettartam:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość elektryczna (AC1): Elektromos élettartam (AC1):
Egyéb információk
Pozostałe dane
Működési hőmérséklet:
Temperatura robocza:
Temperatura magazynowania: Tárolási hőmérséklet:
Beépítési helyzet:
Pozycja robocza:
Felszerelés:
Umocowanie:
Védettség:
Klasa szczelności:
Клеммы питания:
Напряжение питания:
Мощность (ном. / теряемая):
Индикация питания:
Управление
Кнопка- клеммы управления:
Регулирующее напряжение:
Длина импульса:
Подкл. газоразрядных ламп:
Кнопка- клеммы управления:
Подкл. газоразрядных ламп:
Длина импульса:
Выход 1
Аналоговый:
Клеммы:
Гальваническая изоляция:
Выход 2
Количество контактов:
Номинальный ток:
Замыкающая мощность:
Пиковый ток:
Коммутирующее напряжение:
Мин. коммут.емкость DC:
Индикация выхода:
Механический ресурс:
Электрический ресурс (AC1):
Другие параметры
Рабочая температура:
Складская температура:
Рабочее положение:
Монтаж:
Степень защиты:
Categoria de supratensiune:
Nivelul de poluare:
Profilul conectarii firelor
(mm2):
Dimensiuni:
Masa:
Standarde aplicabile:
Túlfeszültségi kategória:
Kategoria przepięcia:
Szennyezetségi fok:
Stopień zanieczyszczenia:
2
Średnica przewodów (mm ): Maximális vezeték
keresztmetszet (mm2):
Méretek:
Wymiary:
Súly:
Waga:
Vonatkozó szabványok:
Normy:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Сечение проводов (мм2):
-1-
4531-02-5/2016 Rev.: 0
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
Regulátor intenzity osvětlení
Regulátor intenzity osvetlenia
Lighting intensity controller
Controler pentru intensitatea luminii
Regulator natężenia oświetlenia
Világítás intenzitásvezérlő
Регулятор интенсивности освещения
Размеры:
Вес:
Соответствующие нормы:
Устройство предназначено для подключения к
1-фазной сети переменного напряжения 230 V,
должно быть установлено в соответствии с
указаниями и нормами, действующими в
стране использования. Монтаж, подключение,
настройку
и
обслуживание
может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квалификацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Для
правильного предохранения устройства
должен быть использован соответствующий
предохранитель. Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устанавливайте устройство возле
устройств с электромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцию, чтобы
при его длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура. При
установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. Монтаж должен
производиться, учитывая, что речь идет
о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Если обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока
использования необходимо поступать как с
электронными отходами.
Важные инструкции и предупреждения:
регулятор света не предназначен для
управления моторами или другими
индуктивными нагрузками. Предупреждение:
мощные радиосигналы и прочие подобные
помехи могу вызвать помехи в работе
устройства. Помехи могут возникнуть лишь во
время передачи радиосигналов.
LIC-2
L-N
AC 100-250 V / 50 - 60 Hz
max. 2.7. VA / 1.4 W
zelená / green LED
L-T
AC 100 - 250 V
min. 80 ms / max. neomezená / unlimited
ne / no
L-B
ne / no
min. 80 ms / max. neomezená / unlimited
0 - 10 V / 10 mA max. nebo / or 1 - 10 V / 10 mA max.
OUT+, OUTano / yes
1x přepínací / changeover (AgSnO2)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / < 3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
červená / red LED
3x107
0.7x105
-20.. +55 °C
-20.. +60 °C
libovolná / any
DIN lišta / rail EN 60715
IP 40 z čelního panelu / from front panel,
IP 20 svorky / terminals
III.
2
max. 1x2.5, max. 2x1.5,
s dutinkou / with sleeve max. 1x2.5
90 x 17.6 x 64 mm
78 g
EN 60669-2-1, EN 61010-1, EN 60929
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Jellemzők / Характеристика
CZ
- slouží jako řídící jednotka pro stmívače nebo elektronické předřadníky s analogovým řízením 0-10 V / 1-10 V
- udržuje nastavenou intenzitu osvětlení (automatická regulace)
- ovládaní provozních režimů stávajícím tlačítkem:
- vypnuto
- automatická regulace
- úklid (max. úroveň osvětlení)
- nastavení základních parametrů osvětlení se provádí potenciometry
- min. jas osvětlení
- požadovaná úroveň osvětlení
- rychlost stmívání / rozsvěcení
- blokování automatické regulace externím signálem
- napájecí napětí AC 100-250 V
- 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
SK
- slúži ako riadiaca jednotka pre stmievače alebo elektronické predradníky s analógovým riadením 0-10 V / 1-10 V
- udržuje nastavenú intenzitu osvetlenia (automatická regulácia)
- ovládanie prevádzkových režimov existujúcim tlačidlom:
- vypnuté
- automatická regulácia
- upratovanie (max. úroveň osvetlenia)
- nastavenie základných parametrov osvetlenia sa vykonáva potenciometrami
- min. jas osvetlenia
- požadovaná úroveň osvetlenia
- rýchlosť stmievania / rozsvietenia
- blokovanie automatickej regulácie externým signálom
- napájacie napätie AC 100-250 V
- 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN
RO
- serves as control unit for dimmers or electronic ballasts with analog control 0-10 V / 1-10 V
- keeps a preset lighting intensity (automatic regulation)
- control operating modes using existing button
- switch OFF
- automatic regulation
- cleaning (maximum illumination level)
- setting the basic parameters of lighting is performed by potentiometers
- min. brightness of illumination
- maximum illumination level
- speed of dimming / illumination
- blocking the automatic control using external signal
- power supply AC 100-250 V
- 1-MODULE, DIN rail mounting
- servesc pentru controlul dimarii sau al balastului electronic cu control analogic de 0-10 V / 1-10 V
- pastreaza o intensitate a luminii pre-setata (reglare automata)
- controlul modului de operare folosind butoanele existente:
- comutare OFF
- reglare automata
- curatare (maximum nivelului de iluminare)
- reglarea parametrilor de baza ai iluminarii cu ajutorul potentiometrelor
- min. stralucirii luminii
- max. nivelului de iluminare
- viteza de dimare / iluminare
- blocarea controlului automat utilizand un semnal extern
- alimentare la AC 100-250 V
- 1 modul cu montare pe sina DIN
PL
- służy jako jednostka sterująca ściemniaczy lub stateczników elektronicznych ze sterowaniem analogowym 0-10 V / 1-10 V
- utrzymuje ustawione natężenie oświetlenia (regulacja automatyczna)
- sterowanie trybami pracy poprzez istniejący przycisk
- wyłączony
- regulacja automatyczna
- sprzątanie (maks. natężenie oświetlenia)
- ustawienie podstawowych parametrów oświetlenia odbywa się poprzez potencjometry
- natężenie min.
- wymagane natężenie oświetlenia
- prędkość ściemniania / zapalania
- blokowanie regulacji automatycznej poprzez sygnał zewnętrzny
- napięcie zasilania AC 100-250 V
- wykonanie 1-modułowe, montaż na szynie DIN
HU
- 0-10 V / 1-10 V analóg vezérlésű dimmerek vagy elektronikus előtététek szabályzásához használható intenzitásvezérlő
- tartja a beállított fényerősséget (automatikus szabályozás)
- vezérlési üzemmódok választása meglévő nyomógombbal:
- kikapcsolás
- automatikus szabályozás
- takarítás (maximum megvilágítási szint)
- a világítás alapvető paraméterei potenciométerrel beálítható:
- min. fényerősség
- szükséges megvilágítási szint
- fényerő csökkenés / növelés sebessége
- az automatikus szabályzás külső jellel blokkolható
- tápellátás AC 100-250 V
- 1-MODUL, DIN sínre szerelhető
RU
- регулятор для диммеров и электронных балластов с аналоговым контролем 0-10 V / 1-10 V
- сохранят преднастроенную интенсивность (автоматический режим)
- контроль режимов коммутации при помощи кнопки
- выключить
- автоматический режим
- диммер (максимальный уровень интенсивности освещения)
- базовые параметры освещения задаются потенциометрами
- мин. яркость освещения
- требуемый уровень освещенности
- скорость затухания / разгорания
- блокирование автоматического режима при помощи внешнего сигнала
- напряжение питания AC 100-250 V
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Symbol / Symbol / Symbol /Simbol / Symbol / Szimbólum / Схема
B L OUT+
IN1
V
IN2
T N OUT-
Popis přístroje / Popis prístroja / Device description / Descriere / Opis / Az eszköz részei / Описание устройства
1
2
IN1
IN2
-
+
9
10
3
1 Vstupy pro čidlo osvětlení
Vstupy pre snímač osvetlenia
Inputs for photosensor
Intrare penru snszorul de iluminare
Wejścia dla czujnika oświetlenia
Fényérzékelő bemenetei
Входы для датчика освещения
2 Analogový výstup OUT (+)
Analógový výstup OUT(+)
Analog output OUT (+)
Iesire analogica OUT (+)
Wyjście analogowe OUT (+)
OUT (+) analóg kimenet
Аналоговый выход OUT(+)
3 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Supply voltage indication
Indicarea tensiunii de alimentare
Sygnalizacja napięcia zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация напряж. питания
4 P1 -nastavení provozních režimů
P1 -nastavenie prevádzkových režimov
P1 -operating mode settings
P1 - setarile modului de operare
P1 - ustawienia trybów pracy
P1 - üzemmód beállítása
P1 -настройка рабочих режимов
5 Rychlost stmívání / rozsvěcení
Rýchlosť stmievania / rozsvietenia
Speed of dimming / illumination
Viteza de dimare / iluminare
Prędkość ściemniania / zapalania
Fényerő növelés / csökkenés sebessége
Скорость затухания / разгорания
6 Výstup relé
Výstup relé
Relay output
Iesire releu
Wyjście przekaźnika
Relé kimenet
Выход реле
7 Napájecí napětí N
Napájacie napätie N
Supply voltage N
Tensiunea de alimentare N
Napięcie zasilania N
Tápfeszültség csatlakozó N
Напряжение питания N
8 Blokovací vstup B
Blokovací vstup B
Blocking input B
Intrare de blocare B
Wejście blokujące B
„B“ blokkoló bemenet
Блокирующий вход B
9 Analogový výstup OUT (-)
Analógový výstup OUT (-)
Analog output OUT (-)
Iesire analogica OUT (-)
Wyjście analogowe OUT (-)
OUT (-) analóg kimenet
Аналоговый выход OUT (-)
10 Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire activ
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet kijelzése
Индикация выxода
11 P2 - nastavení úrovně jasu
P2 - nastavenie úrovne jasu
P2 - brightness settings
P2 - reglarea stralucirii
P2 - ustawienia natężenia
P2 - fényerő beállítása
P2 - настройка уровня яркости
12 Volba 0-10V / 1-10V
Voľba 0-10V / 1-10V
Selection 0-10V / 1-10V
Selectia 0-10V / 1-10V
Wybór 0-10V / 1-10V
0-10V / 1-10V választás
Выбор 0-10V / 1-10V
13 Napájecí napětí L
Napájacie napätie L
Supply voltage L
Tensiunea de alimentare L
Napięcie zasilania L
Tápfeszültség csatlakozó L
Напряжение питания L
14 Ovládací vstup T
Ovládací vstup T
Control input T
Controlul intrarii T
Wejście sterujące T
„T“ vezérlő bemenet
Управляющий вход T
4
11
5
12
6
13
V
L
7
14
N
B
T
8
-2-
Nastavení provozních režimů / Nastavenie prevádzkových režimov / Operating mode settings / Setarea modurilor de operare / Ustawienia trybów pracy / Üzemmódok beállítása / Настройка рабочих режимов
CZ
SK
MIN - nastavení min. úrovně jasu (aby při regulaci jasu úsporné žárovky nezhasly).
MIN - nastavenie min. úrovne jasu (aby pri regulácii jasu úsporné žiarovky nezhasli).
RUN - automatická regulace osvětlení (jas je udržován na nastavené hodnotě a regulován pomocí čidla osvětlení). RUN - automatická regulácia osvetlenia (jas je udržovaný na nastavenej hodnote a regulovaný pomocou snímača
SET - nastavení požadované úrovně osvětlení pro automatickou regulaci.
osvetlenia).
SET - nastavenie požadovanej úrovne osvetlenia pre automatickú reguláciu.
V poloze SET a MIN se úroveň jasu nastavuje potenciometrem P2 (současně bliká zelená LED). Je-li dosaženo
požadované úrovně jasu trimr P1 se nastaví do polohy RUN. Tím je nastavená úroveň uložena (zelená LED svítí V polohe SET a MIN sa úroveň jasu nastavuje potenciometrom P2 (súčasne bliká zelená LED). Ak je dosiahnutá
trvale).
požadovaná úroveň jasu trimr P1 sa nastaví do polohy RUN. Tým je nastavená úroveň uložená (zelená LED svieti
trvale).
EN
RO
MIN - setting of min. brightness level (so energy-saving lamps do not go out during regulation).
RUN - automatic regulation of lighting (brightness is maintained at the set value and regulated using an photosensor).
SET - setting of the required level of illumination for automatic regulation.
MIN - setarea nivelului minim de stralucire (in asa fel incat lampa sa nu se stinga pe timpul reglarii).
RUN - reglarea automata a luminii (stralucirea e mentinuta si reglata la o anumita valoare utilizand senzorul de
iluminare).
SET - reglarea nivelului dorit de iluminaare pentru reglarea automata.
In position SET and MIN, the brightness level is set by potentiometer P2 (green LED also flashes). If the required
brightness level is attained, the trimmer P1 is set to the RUN position. The brightness level is thereby set (green In pozitiile SET si MIN, nivelul de stralucire este reglat cu ajutorul potentiometrului P2 (LED-ul verde clipeste).
LED lights up permanently).
Daca nivelul dorit de stralucire este atins, trimerul P1 este reglat pe pozitia RUN. Nivelul de stralucire este asadar
reglat (LED-ul verde lumineaza permanent).
PL
HU
MIN - ustawienie min. poziomu natężenia (tak, aby podczas reagulacji świetłowki energooszczędne nie zgasły). MIN - min. fényerő beállítása (energiatakarékos fényforrások szabályzásához).
RUN - automatyczna regulacja oświetlenia (natężenie jest utrzymywane na ustawionym poziomie i regulowane RUN - a világítás automatikus szabályzása (a fényerőt a beállított értéken tartja a fényérzékelő által mért érték
za pomocą czujnika światła).
alapján).
SET - ustawienie wymaganego poziomu natężenia do regulacji automatycznej.
SET - a kívánt megvilágítási szint beállítása az automatikus szabályzáshoz.
V pozycji SET oraz MIN poziom natężenia ustawiany jest potencjometrem P2 (zielona dioda LED miga). Po A SET és MIN pozíciókban a fényerő beállítása a P2 potenciométerrel történik (zöld LED villog). Ha világítás elérte
osiągnięciu wymaganego poziomu natężenia, trymmer P1 przejdzie do pozycji RUN. Ustawiony poziom zostaje a szükséges fényerő szintet, akkor a P1 trimmert RUN állásba kell állítani, ezzel a fényerő szint tárolódik (zöld
zapisany (zielona dioda LED świeci na stałe).
LED folyamatosan világít).
RU
MIN - настройка мин. уровня яркости (чтобы эконом лампы не гасли при регулировке).
RUN - автоматическая регулировка освещения (яркость поддерживается на настроенном значении и
регулируется датчиками освещения).
SET - настройки требуемого уровня освещения для автоматической регулировки.
В положении SET и MIN уровень яркости настраивается потенциометром P2 (одновременно мигает
зеленый LED). Когда требуемый уровень якости выбран, триммер P1 переведется в положение RUN.
Настроенный уровень сохранен (зеленый LED светит постоянно).
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
čidlo osvětlení /
photosensor /
световой датчик
řízený stmívač nebo předřadník /
controlled dimmer or ballast /
управление диммера или балласта
+
IN1
IN2
OUT+
OUT-
–
L
V
L
N B
T
L
blokování /
blocking /
блокировка
N
-3-
N
Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcţionare / Funkcje / Mûködés / Функции
CZ
Funkce ovládacího tlačítka
- krátký stisk (<0.5s) - vždy vypne výstup (relé a výstupní napětí).
- delší stisk (0.5...3s) - spouští auromatickou regulaci úrovně osvětlení (podle čidla).
- dlouhý stisk (>3s) - nastaví max. úroveň jasu (režim ÚKLID).
SK
Funkcie ovládacieho tlačítka
- krátke stlačenie (<0.5s) - vždy vypne výstup (relé a výstupné napätie).
- dlhšie stlačenie (0.5...3s) - spúšťa automatickú reguláciu úrovne osvetlenia (podľa čidla).
- dlhé stlačenie (>3s) - nastaví max. úroveň jasu (režim UPRATOVANIE).
Funkce blokovacího vstupu
- vypne osvětlení - pouze v režimu automatické regulace (v režimu ÚKLID nemá vliv), např.: pro centrální zhasínaní osvětlení.
Funkcia blokovacieho vstupu
- vypne osvetlenie - iba v režime automatickej regulácie (v režime UPRATOVANIE nemá vplyv), napr.: pre centrálne zhasínanie
osvetlenia.
Výstupní relé
- zapne vždy při zapnutí osvětlení tlačítkem je-li výstupní napětí DC větší než 0.1V (pro režim 0-10V) nebo 1V (pro režim 1-10V).
- při vypnutí osvětlení rozepne relé poklesne-li výstupní napětí pod uvedené meze.
Výstupné relé
- zapne vždy pri zapnutí osvetlenia tlačítkom ak je výstupné napätie DC väčšie než 0.1V (pre režim 0-10V) alebo 1V (pre režim 1-10V).
- pri vypnutí osvetlenia rozopne relé poklesne ak výstupné napätie je pod uvedenou medzou.
Červená LED
- svítí při aktivním výstupu (při libovolné úrovni jasu).
- bliká při aktivaci blokování.
Červená LED
- svieti pri aktívnom výstupe (pri ľubovolnej úrovni jasu).
- bliká pri aktivácii blokovania.
EN
Control button functions
- short press (<0.5s) - always switches off output (relay and output voltage).
- longer press (0.5...3s) - runs automatic regulation of brightness level (according to sensor).
- long press (>3s) - sets the max. brightness level (CLEANING mode).
RO
Butoanele pentru controlul functiilor
- apasare scurta (<0.5s) – intotdeauna intrerupe iesirea (de releu sau tensiune).
- apasare lunga (0.5...3s) declanseaza reglarea automata a nivelului stralucirii (conform senzorului).
- long press (>3s) - setsthe max. brightnesslevel (CLEANING mode).
Blocking input function
- switches off lighting - only in automatic regulation mode (has no influence in CLEANING mode), e.g. for central switching off
of lighting.
Blocarea functiilor de intrare
- stinge luminile - numai in modul de autoreglare (nu are nici o influenta in modul CLEANING), de ex. Pentru inchiderea
centralizata a luminilor.
Output relay
- switches on always upon switching on the lighting using the button if the DC output voltage is greater than 0.1V (for the mode
0-10V) or 1V (for the mode 1-10V).
- upon switching off the light, the relay opens if the output voltage drops below the stated limits.
Iesirea de releu
- deschide luminile folosind butonul numai daca la iesirea DC tensiunea e mai mare de 0.1V (pentru modul 0-10V) sau 1V (pentru
modul 1-10V).
- la inchiderea luminlor, releul se deschide doar daca tensiunea de iesire cade sub o anumita valoare.
Red LED
- illuminates upon active ouput (at any brightness level).
- flashes upon activation of blocking.
LED-ul rosu
- ilumineaza cand iesirea e activa (la orice nivel de starlucire).
- clipeste cand se activeaza blocarea.
PL
HU
Funkcje przycisku sterującego
- krótkie naciśnięcie (<0.5s) - zawsze wyłącza wyjście.
- dłuższe naciśnięcie (0.5...3s) - uruchamia automatyczną regulację natężenia oświetlenia (na podstawie czujnika).
- długie naciśnięcie (>3s) - ustawi maks. poziom natężenia (tryb SPRZĄTANIE).
Vezérlő gomb funkciói
- Rövid gombnyomás (<0.5mp) - mindig kikapcsolja a kimenetet (relé és kimeneti feszültség).
- Hosszabb gombnyomás (0.5...3mp) - automatikus szabályozás (az érzékelő szerint).
- Hosszú gombnyomás (> 3 mp) - max. fényerőre kapcsolás (takarítási üzemmód).
Funkcja wejścia blokującego
- wyłączy oświetlenie - tylko w trybie regulacji automatycznej (w trybie SPRZĄTANIE nie ma wpływu), np.: w celu centralnego
gaszenia oświetlenia.
Blokkoló bemenet funkciója
- Kikapcsolja a világítást - csak automatikus szabályozás üzemmódban (nincs hatása a takarítási üzemmódban); felhasználható
pl. a világítás központi kikapcsolására.
Wyjście przekaźnikowe
- zamknie styk zawsze przy włączeniu oświetlenia przyciskiem, o ile napięcie na wyjściu jest wyższe niż 0.1V (dla trybu 0-10V)
lub 1V (dla trybu 1-10V).
- po wyłączeniu oświetlenia, przekaźnik otwiera styk, o ile napięcie na wyjściu spadnie pod ustawiony poziom.
Kimeneti relé
- Bekapcsol a világítást nyomógombbal történő kapcsolásakor, ha a DC kimeneti feszültség nagyobb, mint 0.1V (0-10V
üzemmódban), vagy 1V (1-10V üzemmódban).
- A világítás lekapcsolásakor a relé kikapcsol (bont), ha a kimeneti feszültség a fent megadott értékek alá csökken.
Czerwona dioda LED
- świeci o ile wyjście jest aktywne (dowolny poziom natężenia).
- miga po aktywacji blokowania.
Piros LED
- Világít, ha a kimenet aktív (bármilyen fényerő szintnél).
- Villog, ha a blokkolás aktív.
RU
Функции управляющей кнопки
- короткое нажатие (<0.5сек) - всегда выключение выхода (реле и выходного напряжения).
- долгое нажатие (0.5...3сек) - включение автоматической регулировки уровня освещения (датчиками).
- долгое нажатие (>3сек) - настройка макс. уровня яркости (режим УБОРКА).
Функции блокирующего входа
- выключение освещения - только в режиме автоматического управления (в режиме УБОРКА не работает), напр.: для
централизованного отключения освещения.
Входные реле
- срабатывают при включении освещения кнопкой когда входное напряжение DC выше 0.1V (для режима 0-10V) или
1V (для режима 1-10V).
- при выключении освещения размыкают контакты, если входное напряжение падает ниже указанных значений.
Красный LED
- светит когда выход активирован (для любого уровня яркости света).
- мигает при активации блокировки.
-4-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement